EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32009R0401

Uredba (EZ) br. 401/2009 Europskog parlamenta i Vijeća od 23. travnja 2009. o Europskoj agenciji za okoliš i Europskoj informacijskoj i promatračkoj mreži za okoliš (Kodificirana verzija)

OJ L 126, 21.5.2009, p. 13–22 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
Special edition in Croatian: Chapter 15 Volume 012 P. 239 - 248

In force: This act has been changed. Current consolidated version: 29/07/2021

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2009/401/oj

15/Sv. 012

HR

Službeni list Europske unije

239


32009R0401


L 126/13

SLUŽBENI LIST EUROPSKE UNIJE

23.04.2009.


UREDBA (EZ) br. 401/2009 EUROPSKOG PARLAMENTA I VIJEĆA

od 23. travnja 2009.

o Europskoj agenciji za okoliš i Europskoj informacijskoj i promatračkoj mreži za okoliš

(Kodificirana verzija)

EUROPSKI PARLAMENT I VIJEĆE EUROPSKE UNIJE,

uzimajući u obzir Ugovor o osnivanju Europske zajednice, a posebno njegov članak 175.,

uzimajući u obzir prijedlog Komisije,

uzimajući u obzir mišljenje Europskoga gospodarskog i socijalnog odbora (1),

nakon savjetovanja s Odborom regija,

u skladu s postupkom utvrđenim u članku 251. Ugovora (2),

budući da:

(1)

Uredba Vijeća (EEZ) br. 1210/90 od 7. svibnja 1990. o osnivanju Europske agencije za okoliš i Europske informacijske i promatračke mreže za okoliš (3) znatno je izmijenjena nekoliko puta (4). Radi jasnoće i racionalnosti navedenu Uredbu treba kodificirati.

(2)

Ugovor predviđa razvoj i provedbu politike Zajednice u području okoliša, i utvrđuje ciljeve i načela kojima bi se trebala voditi ta politika.

(3)

Uvjeti zaštite okoliša trebali bi biti sastavni dio drugih politika Zajednice.

(4)

Prema članku 174. Ugovora, u pripremi njegova djelovanja koje se odnosi na okoliš Zajednica treba uzeti u obzir, inter alia, raspoložive znanstvene i tehničke podatke.

(5)

Prikupljanje, obrada i analiza podataka o okolišu na europskoj razini potrebni su kako bi se osiguralo objektivne, pouzdane i usporedive informacije koje će omogućiti Zajednici i državama članicama da poduzmu potrebne mjere za zaštitu okoliša, procjene rezultate takvih mjera i osiguraju da javnost bude ispravno informirana o stanju okoliša.

(6)

U Zajednici i državama članicama već postoje ustanove koje nude takve podatke i usluge.

(7)

One trebaju biti temelj da na razini Zajednice Europska agencija za okoliš koordinira Europsku informatičku i promatračku mrežu.

(8)

Opća načela i ograničenja koji uređuju ostvarivanje prava na pristup dokumentima, u skladu s člankom 255. Ugovora, propisani su Uredbom (EZ) br. 1049/2001 Europskog parlamenta i Vijeća od 30. svibnja 2001. o javnom pristupu dokumentima Europskog parlamenta, Vijeća i Komisije (5).

(9)

Agencija bi trebala surađivati s postojećim strukturama na razini Zajednice da bi se omogućilo Komisiji da osigura punu primjena zakonodavstva Zajednice na okoliš.

(10)

Status i struktura Agencije treba odgovarati objektivnom karakteru rezultata koje namjerava proizvoditi i omogućiti da obavlja svoje funkcije u uskoj suradnji s postojećim nacionalnim i međunarodnim ustanovama.

(11)

Agenciji bi trebalo odobriti pravnu autonomiju dok održava bliske veze s institucijama Zajednice i državama članicama.

(12)

Poželjno je osigurati da Agencija bude otvorena drugim zemljama koje dijele zabrinutost Zajednice i država članica za ciljeve Agencije, na temelju ugovora koji se zaključuju između njih i Zajednice,

DONIJELI SU OVU UREDBU:

Članak 1.

1.   Ovom se Uredbom utvrđuje Europska agencija za okoliš, dalje u tekstu „Agencija”, i ima za cilj uspostavu Europske informacijske i promatračke mreže za okoliš.

2.   Kako bi se postigli ciljevi zaštite i poboljšanja stanja okoliša utvrđeni Ugovorom i uzastopnim akcijskim okolišnim programima Zajednice, kao i održivi razvoj, cilj Agencije i Europske informacijske i promatračke mreže za okoliš je osigurati Zajednici i državama članicama:

(a)

objektivne, pouzdane i usporedive podatke na europskoj razini koji će im omogućiti da poduzmu potrebne mjere za zaštitu okoliša, procjene rezultate takvih mjera i osiguraju da javnost bude ispravno informirana o stanju okoliša, i u tu svrhu;

(b)

potrebnu tehničku i znanstvenu potporu.

Članak 2.

Za potrebe ostvarenja cilja iz članka 1., zadaće su Agencije:

(a)

uspostaviti, u suradnji s državama članicama, i koordinirati Mrežu iz članka 4.; u tom kontekstu, Agencija je odgovorna za prikupljanje, obradu i analizu podataka, posebno u područjima navedenim u članku 3.;

(b)

osigurati Zajednici i državama članicama objektivne podatke koji su potrebni za utvrđivanje i provedbu snažne i učinkovite okolišne politike; u tu svrhu, naročito osigurati Komisiji podatke koje su je potrebni da bi mogla uspješno obavljati svoje zadaće utvrđivanja, pripremanje i ocjenjivanje mjera i zakonodavstva u području okoliša;

(c)

pomoći praćenje okolišnih mjera kroz odgovarajuću podršku za izvješćivanje (uključujući i kroz sudjelovanje u razvoju upitnika, obrade izvješća država članica i distribuciju rezultata), u skladu sa svojim višegodišnjim programima rada i s ciljem koordinacije izvješćivanja;

(d)

savjetovati pojedine države članice, na njihov zahtjev i gdje je to u skladu s godišnjim programom rada Agencije, o razvoju, uspostavi i širenju njihovih sustava za praćenje okolišnih mjera, pod uvjetom da takve aktivnosti ne ugrožavaju ispunjavanje drugih zadataka utvrđenih ovim člankom; takav savjet može također sadržavati stručna mišljenja na poseban zahtjev država članica;

(e)

bilježiti, usporediti i ocijeniti podatke o stanju okoliša, izraditi stručna izvješća o kvaliteti, osjetljivosti i pritiscima na okoliš na području Zajednice, osigurati jedinstvene kriterije ocjenjivanja za podatke o okolišu koji će se primjenjivati u svim državama članicama, dalje razvijati i održavati referentni centar podataka o okolišu; Komisija koristi te podatke pri svojoj zadaći osiguranja provedbe zakonodavstva Zajednice o okolišu;

(f)

pomoći osigurati da podaci o okolišu na europskoj razini budu usporedivi, a prema potrebi, poticati odgovarajućim sredstvima bolje usklađivanje metoda mjerenja;

(g)

promicati uključivanje europskih podataka o okolišu u međunarodne programe praćenja stanja okoliša kao što su oni koje su osnovali Ujedinjeni narodi i njihove specijalizirane agencije;

(h)

objaviti izvješće o stanju, trendovima i izgledima okoliša svakih pet godina, uz dodatak izvješća pokazatelja s naglaskom na specifične probleme;

(i)

poticati razvoj i primjenu tehnika ekoloških predviđanja tako da se odgovarajuće preventivne mjere mogu poduzeti na vrijeme;

(j)

poticati razvoj metoda za procjenu troškova štete za okoliš i troškova politika okolišne preventive, zaštite i sanacije;

(k)

poticati razmjenu podataka o najboljim tehnologijama za sprečavanje ili smanjenje štete na okoliš,

(l)

surađivati s tijelima i programima iz članka 15.;

(m)

osigurati sveobuhvatno širenje pouzdanih i usporedivih podataka o okolišu, posebno o stanju okoliša, javnosti, i s tim ciljem, promicati korištenje novih telematskih tehnologija u tu svrhu;

(n)

podržavati Komisiju u procesu razmjene podataka o razvoju metodologija za procjenu okoliša i najbolje prakse;

(o)

pomoći Komisiji u širenju podataka o rezultatima relevantnih istraživanja o okolišu u obliku koji najbolje može pomoći razvoju politike.

Članak 3.

1.   Glavna područja djelovanja Agencije, koliko je to moguće, uključuju sve elemente koji omogućuju prikupljanje podataka za opisivanje sadašnjeg i predvidivog stanja okoliša sa sljedećih stajališta:

(a)

kvaliteta okoliša;

(b)

pritisci na okoliš;

(c)

osjetljivost okoliša;

uključujući njihovo uključivanje u kontekst održivog razvoja.

2.   Agencija će dostaviti podatke koji se mogu izravno koristiti u provedbi zajedničke politike u području okoliša.

Prioritet dobivaju sljedeća područja rada:

(a)

kvaliteta zraka i emisije u zrak;

(b)

kvaliteta vode, onečišćujuće tvari i vodni resursi;

(c)

stanje tla, faune i flore, te biotopa;

(d)

korištenje zemljišta i prirodnih resursa;

(e)

gospodarenje otpadom;

(f)

emisija buke;

(g)

kemijske supstance koje su opasne za okoliš;

(h)

obalna i morska zaštita.

Ponajprije, obuhvaćaju se prekogranični, plurinacionalni i globalni fenomeni.

Također se uzima u obzir socio-ekonomska dimenzija.

3.   Agencija također može surađivati s drugim tijelima u razmjeni podataka, uključujući i Mrežu Europske unije za provedbu i izvršenje zakonodavstva o okolišu (IMPEL mreža).

U svojim aktivnostima Agencija izbjegava udvostručavanje postojećih aktivnosti drugih ustanova i tijela.

Članak 4.

1.   Mreža obuhvaća:

(a)

glavne sastavne elemente nacionalnih informacijskih mreža;

(b)

nacionalne žarišne točke;

(c)

tematske centre.

2.   Države članice obavješćuju Agenciju o glavnim sastavnim elementima svojih nacionalnih informacijskih mreža o okolišu, posebno u prioritetnim područjima iz članka 3. stavka 2., uključujući sve institucije koje po njihovoj procjeni mogu doprinijeti radu Agencije, uzimajući u obzir potrebu da se osigura najveća moguća geografska pokrivenost njihovog teritorija.

Države članice, prema potrebi, surađuju s Agencijom i doprinose radu Europske informatičke i promatračke mreže u skladu s programom rada Agencije prikupljajući, uspoređujući i analizirajući podatke diljem zemlje.

Države članice se također mogu udružiti za suradnju u tim aktivnostima na međudržavnoj razini.

3.   Države članice mogu posebno odrediti među institucijama iz stavka 2. ili drugim organizacijama osnovanim na njihovom teritoriju „nacionalnu žarišna točka” za koordinaciju i/ili prijenos podataka na nacionalnoj razini za Agenciju i institucije ili tijela koja čine dio mreže, uključujući i tematske centre iz stavka 4.

4.   Države članice također mogu, do 30. travnja 1994., identificirati institucije ili druge organizacije osnovane na njihovom teritoriju kojima bi se moglo posebno povjeriti zadaća suradnje s Agencijom u pogledu nekih tema od posebnog interesa.

Tako identificirana institucija treba biti u položaju sklopiti ugovor s Agencijom o djelovanju kao tematski centar Mreže za određene zadaće.

Ti centri surađuju s drugim institucijama koje čine dio Mreže.

5.   Tematske centre imenuje Upravljački odbor kao što je definirano u članku 8. stavku 1. za razdoblje ne dulje od trajanja svakog višegodišnjeg programa rada iz članka 8. stavka 4. Svako imenovanje može se, međutim, obnoviti.

6.   Dodjela određenih zadaća tematskim centrima navodi se u višegodišnjem programu rada Agencije iz članka 8. stavka 4.

7.   Posebno u svjetlu višegodišnjeg programa rada, Agencija povremeno preispituje sastavne elemente Mreže iz stavka 2. i izvršava takve promjene o kojima može odlučiti Upravljački odbor, uzimajući u obzir bilo kakva nova imenovanja koja izvrše države članice.

Članak 5.

Agencija se može složiti s institucijama ili tijelima koja čine dio Mreže, kao što je navedeno u članku 4., oko potrebnih dogovora, posebno ugovora, za uspješno obavljanje zadaća koje im se mogu povjeriti.

Države članice mogu osigurati, što se tiče nacionalnih institucija ili organizacija na njihovom području, da se takvi sporazumi s Agencijom rade u dogovoru s nacionalnim žarišnim točkama.

Članak 6.

1.   Uredba (EZ) br. 1049/2001 primjenjuje se na dokumente u posjedu Agencije.

2.   Odluke koje donese Agencija u skladu s člankom 8. Uredbe (EZ) br. 1049/2001 mogu biti predmet pritužbe europskom pučkom pravobranitelju ili postupka pokrenutog pred Sudom Europskih zajednica, pod uvjetima utvrđenim u člancima 195. i 230. Ugovora.

Članak 7.

Agencija ima svojstvo pravne osobe. U svim državama članicama ima najopsežniju pravnu i poslovnu sposobnost odobrenu pravnim osobama sukladno njihovim zakonima.

Članak 8.

1.   Agencija ima Upravljački odbor koji se sastoji od jednog predstavnika svake države članice i dva predstavnika Komisije. Osim toga, može postojati jedan predstavnik svake druge države koja sudjeluje u Agenciji, u skladu s odgovarajućim odredbama.

Osim toga, Europski parlament mora odrediti, kao članove Upravljačkog odbora, dvije znanstvene osobnosti koje su posebno kvalificirane u području zaštite okoliša, koje se odabiru na temelju osobnog doprinosa kojim doprinose radu Agencije.

Svakog člana Upravljačkog odbora može zastupati zamjenski član.

2.   Upravljački odbor bira svog predsjednika iz redova svojih članova za razdoblje od tri godine i donosi poslovnik o radu. Svaki član Upravljačkog odbora ima pravo glasa.

Upravljački odbor bira ured na koji može prenijeti izvršne odluke, u skladu s poslovnikom o radu koji se usvaja.

3.   Za donošenje odluka Upravljačkog odbora potrebna je dvotrećinska većina članova Upravljačkog odbora.

4.   Upravljački odbor donosi višegodišnji program rada koji se temelji na prioritetnim područjima iz članka 3. stavka 2. koristeći kao njegovu osnovu nacrt koji se podnosi izvršnom direktoru iz članka 9., nakon savjetovanja sa znanstvenim odborom iz članka 10., a nakon primitka mišljenja Komisije. Višegodišnji program uključuje, ne dovodeći u pitanje godišnji proračunski postupak Zajednice, višegodišnju procjenu proračuna.

5.   Prema višegodišnjem programu, Upravljački odbor svake godine usvaja program rada Agencije na temelju nacrta koji se podnese izvršnom direktoru nakon savjetovanja sa znanstvenim odborom i primitka mišljenja Komisije. Program se može prilagoditi tijekom godine po istom postupku.

6.   Upravljački odbor usvaja godišnje izvješće o aktivnostima Agencije i dostavlja ga najkasnije do 15. lipnja Europskom parlamentu, Vijeću, Komisiji, Revizorskom sudu i državama članicama.

7.   Agencija godišnje dostavlja proračunskom tijelu sve podatke bitne za ishod postupaka ocjenjivanja.

Članak 9.

1.   Agencija na čelu ima izvršnog direktora kojeg imenuje Upravljački odbor na prijedlog Komisije za razdoblje od pet godina, što se može obnoviti.

Izvršni direktor je zakonski zastupnik Agencije.

Izvršni direktor je nadležan:

(a)

za pravilnu pripremu i izvršenje odluka i programa koje donosi Upravljački odbor;

(b)

za svakodnevno upravljanje Agencijom;

(c)

za obavljanje poslova utvrđenih u člancima 12. i 13.;

(d)

za pripremu i objavu izvješća navedenih u članku 2. točke (h);

(e)

za sva pitanja zaposlenika, za obavljanje poslova iz članka 8. stavaka 4. i 5.

Direktor pribavlja mišljenje znanstvenog odbora iz članka 10. u svrhu novačenja Agencijinog znanstvenog osoblja.

2.   Izvršni direktor je odgovoran upravnom odboru za svoje aktivnosti.

Članak 10.

1.   Upravljačkom odboru i izvršnom direktoru pomaže znanstveni odbor koji dostavlja mišljenje kako je predviđeno ovom Uredbom i o bilo kojem znanstvenom pitanju koje se odnosi na aktivnost Agencije koje upravni odbor ili izvršni direktor mogu tražiti od njega.

Mišljenja znanstvenog odbora se objavljuju.

2.   Znanstveni odbor se sastoji od članova koji su posebno kvalificirani u području okoliša, koje je odredio upravni odbor na mandat od četiri godine koji se može jednom obnoviti, uzimajući u obzir, između ostalog, znanstvena područja koja trebaju biti zastupljena u odboru kako bi pomagao Agenciji u svojim područjima aktivnosti. To djeluje kako je određeno poslovnikom o radu iz članka 8. stavka 2.

Članak 11.

1.   Za svaku financijsku godinu izrađuje se procjena svih prihoda i rashoda Agencije, što odgovara kalendarskoj godini, i upisuje se u proračun Agencije.

2.   Prihodi i rashodi prikazani u proračunu moraju biti u ravnoteži.

3.   Prihodi Agencije, ne dovodeći u pitanje druge izvore, sastoje se od subvencija Zajednice koje su ušle u opći proračun Europskih zajednica i od plaćanja za pružene usluge.

4.   Rashodi Agencije uključuju, između ostalog, naknade za osoblje, administrativne i infrastrukturne troškove, operativne troškove i izdatke koji se odnose na ugovore sklopljene s institucijama i tijelima koji čine dio Mreže i sa trećim stranama.

Članak 12.

1.   Svake godine upravni odbor, na temelju nacrta izvršnog direktora, priprema izjavu o procjenama prihoda i rashoda Agencije za sljedeću financijsku godinu. Ova izjava o procjenama, koja uključuje nacrt plana uspostave, upravni odbor dostavlja Komisiji najkasnije do 31. ožujka.

2.   Komisija dostavlja izjavu o procjeni Europskom parlamentu i Vijeću (dalje u tekstu: proračunsko tijelo), zajedno s preliminarnim nacrtom općeg proračuna Europskih zajednica.

3.   Na temelju izvješća o procjenama, Komisija unosi u preliminarni nacrt općeg proračuna Europskih zajednica procjene koje smatra potrebnim za plan osnivanja i iznos subvencije na teret općeg proračuna, koje dostavlja proračunskom tijelu u skladu s člankom 272. Ugovora.

4.   Proračunsko tijelo odobrava izdvajanja za subvenciju Agenciji.

Proračunski tijelo donosi osnivački plan za Agenciju.

5.   Proračun donosi upravni odbor. Proračun postaje pravomoćan nakon konačnog usvajanja općeg proračuna Europskih zajednica. Gdje je to prikladno, prilagođava se u skladu s tim.

6.   Upravljački odbor, što je prije moguće, obavješćuje proračunsko tijelo o svojoj namjeri da provede bilo koji projekt koji može imati značajne financijske implikacije za financiranje proračuna, a posebno bilo koji projekt koji se odnosi na imovinu kao što su najam ili kupnja zgrada. Ono o tome obavješćuje Komisiju.

Ako grana proračunskog tijela obavijesti o svojoj namjeri dostavljanja mišljenja, dostavlja svoje mišljenje upravnom odboru u roku od šest tjedana nakon datuma o obavijesti o projektu.

Članak 13.

1.   Izvršni direktor provodi proračun Agencije.

2.   Najkasnije do 1. ožujka nakon svake financijske godine, računovođa Agencije dostavlja privremeni izvještaj računovođi Komisije zajedno s izvješćem o proračunskom i financijskom upravljanju za tu financijsku godinu. Računovođa Komisije konsolidira privremeni izvještaj institucija i decentraliziranih tijela u skladu s člankom 128. Uredbe Vijeća (EZ, Euratom) 1605/2002 od 25. lipnja 2002. o Financijskoj uredbi koja se primjenjuje na opći proračun Europskih zajednica (6).

3.   Najkasnije do 31. ožujka nakon svake financijske godine, računovođa Komisije dostavlja privremeni izvještaj Agencije na Revizorski sud, zajedno s izvješćem o proračunskom i financijskom upravljanju za tu financijsku godinu. Izvješće o proračunskom i financijskom upravljanju za financijsku godinu također se prosljeđuje Europskom parlamentu i Vijeću.

4.   Po primitku primjedbi Revizorskog suda o privremenom izvještaju Agencije sukladno članku 129. Uredbe (EZ, Euratom) br. 1605/2002, izvršni direktor izrađuje završni izvještaj Agencije na vlastitu odgovornost te ih podnosi upravnom odboru na mišljenje.

5.   Upravljački odbor daje svoje mišljenje o završnom izvještaju Agencije.

6.   Izvršni direktor dostavlja, najkasnije do 1. srpnja nakon svake financijske godine, završni izvještaj Europskom parlamentu, Vijeću, Komisiji i Revizorskom sudu, zajedno s mišljenjem upravnog odbora.

7.   Završni izvještaj se objavljuje.

8.   Izvršni direktor dostavlja Revizorskom sudu odgovor na njegovo očitovanje najkasnije do 30. rujna. On također šalje svoj odgovor upravnom odboru.

9.   Izvršni direktor dostavlja Europskom parlamentu, na njegov zahtjev, sve podatke potrebne za nesmetanu primjenu postupka davanja razrješnice za predmetnu financijsku godinu, kako je propisano u članku 146. stavku 3. Uredbe (EZ, Euratom) br. 1605/2002.

10.   Europski parlament, na preporuku Vijeća donesenu kvalificiranom većinom, prije 30. travnja godine N + 2, daje razrješnicu izvršnom direktoru u pogledu provedbe proračuna za godinu N.

Članak 14.

Financijska pravila koja se primjenjuju na Agenciju donosi upravni odbor nakon konzultacija s Komisijom. Pravila ne mogu odstupati od Uredbe Komisije (EZ, Euratom) br. 2343/2002 od 19. studenoga 2002. o Okvirnoj financijskoj uredbi za tijela iz članka 185. Uredbe Vijeća (EZ, Euratom) 1605/2002 o Financijskoj uredbi koja se primjenjuje na opći proračun Europskih zajednica (7), osim ako je to odstupanje izričito potrebno za rad Agencije, a Komisija je dala prethodnu suglasnost.

Članak 15.

1.   Agencija aktivno traži suradnju drugih tijela i programa Zajednice, a posebno Zajedničkog istraživačkog centra, Statističkog ureda Europskih zajednica (Eurostat) i programa Zajednice za istraživanje i razvoj okoliša. Posebno:

(a)

suradnja sa Zajedničkim istraživačkim centrom obuhvaća zadaće navedene u Prilogu I. pod A;

(b)

koordinacija s Eurostatom i statističkim programom Europskih zajednica slijedi smjernice navedene u Prilogu I. pod B.

2.   Agencija također aktivno surađuje s drugim tijelima, kao što su Europska svemirska agencija, Organizacija za ekonomsku suradnju i razvoj (OECD), Vijeće Europe i Međunarodna agencija za energiju, kao i s Ujedinjenim narodima i njihovim specijaliziranim agencijama, posebno programom Ujedinjenih naroda za okoliš, Svjetskom meteorološkom organizacijom i Međunarodnom agencijom (tijelom) za atomsku energiju.

3.   Agencija može surađivati u područjima od zajedničkog interesa s onim institucijama u zemljama koje nisu članice Zajednice koje mogu pružiti podatke, informacije i stručno znanje, metodologije prikupljanja podataka, analizu i procjenu koje su od zajedničkog interesa i koje su neophodne za uspješno obavljanje rada Agencije.

4.   Suradnja iz stavaka 1., 2. i 3. moraju posebno uzeti u obzir potrebu da se izbjegne bilo kakvo dupliciranje napora.

Članak 16.

Na Agenciju se primjenjuje Protokol o povlasticama i imunitetima Europskih zajednica.

Članak 17.

Osoblje Agencije podliježe propisima i pravilima koja se primjenjuju na dužnosnike i druge službenike Europskih zajednica.

Agencija u odnosu na svoje osoblje provodi ovlasti prenesene tijelu za imenovanja.

Upravljački odbor u dogovoru s Komisijom donosi potrebne provedbene propise.

Članak 18.

1.   Ugovorne obveze Agencije uređuju se zakonom koji se primjenjuje na ugovore u pitanju. Sud je nadležan za donošenje presude na temelju arbitražne klauzule sadržane u ugovoru koji je Agencija sklopila.

2.   U slučaju izvanugovorne odgovornosti, Agencija, u skladu s općim načelima koja su zajednička zakonima država članica, ispraviti štetu koju je prouzrokovala Agencija ili njeni službenici u obavljanju svojih dužnosti.

Sud je nadležan u sporovima koji se odnose na naknadu takve štete.

3.   Osobna odgovornost službenika prema Agenciji uređuje se odredbama koje se primjenjuju na osoblje Agencije.

Članak 19.

Agencija je otvorena za zemlje koje nisu članice Zajednice, ali koje dijele zabrinutost Zajednice i država članica za ciljeve Agencije, prema sporazumima sklopljenima između njih i Zajednice u skladu s člankom 300. Ugovora.

Članak 20.

Uredba (EEZ) br. 1210/90, kako je izmijenjena Uredbama navedenim u Prilogu II., stavlja se izvan snage.

Upućivanja na Uredbu stavljenu izvan snage tumače se kao upućivanja na ovu Uredbu i tumače se u skladu s korelacijskom tablicom u Prilogu III.

Članak 21.

Ova Uredba stupa na snagu dvadesetog dana od dana objave u Službenom listu Europske unije.

Ova je Uredba u cijelosti obvezujuća i izravno se primjenjuje u svim državama članicama.

Sastavljeno u Strasbourgu 23. travnja 2009.

Za Europski parlament

Predsjednik

H.-G. PÖTTERING

Za Vijeće

Predsjednik

P. NEČAS


(1)  SL C 162, 25.6.2008., str. 86.

(2)  Mišljenje Europskog parlamenta od 19. veljače 2008. (još nije objavljeno u Službenom listu) i Odluka Vijeća od 23. ožujka 2009.

(3)  SL L 120, 11.5.1990., str. 1.

(4)  Vidjeti Prilog II.

(5)  SL L 145, 31.5.2001., str. 43.

(6)  SL L 248, 16.9.2002., str. 1.

(7)  SL L 357, 31.12.2002., str. 72.


PRILOG I.

A.   Suradnja sa Zajedničkim istraživačkim centrom

Usklađivanje mjernih metoda za okoliš (1),

Interkalibracija instrumenata (1),

Standardizacija formata podataka,

Razvoj novih okolišnih mjernih metoda i instrumenata,

Druge zadaće dogovorene između izvršnog direktora Agencije i generalnog direktora Zajedničkog istraživačkog centra.

B.   Suradnja s Eurostatom

1.

Agencija koristi, koliko je to moguće, podatke koji su prikupljeni putem službenih statističkih službi Zajednice. To proizlazi iz rada Eurostata i nacionalnih statističkih službi u prikupljanju, potvrdi valjanosti i širenju društvenih i gospodarskih statističkih podataka, uključujući nacionalne račune i povezane podatke.

2.

Statistički program u području okoliša dogovora se između izvršnog direktora Agencije i generalnog direktora Eurostata i podnosi se na odobrenje Upravljačkom odboru Agencije i Statističkom programskom odboru.

3.

Statistički program se koncipira i primjenjuje u okviru koji je utvrđen međunarodnim statističkim tijelima, kao što su Statistička komisija UN-a, Konferencija europskih statističara i OECD.


(1)  Suradnja u tim područjima također uzima u obzir rad koji provodi Institut za referentne materijale i mjerenja.


PRILOG II.

Uredba stavljena izvan snage s popisom njenih naknadnih izmjena

(iz članka 20.)

Uredba Vijeća (EEZ) br. 1210/90

(SL L 120, 5.11.1990., str. 1.).

Uredba Vijeća (EZ) br. 933/1999

(SL L 117, 5.5.1999., str. 1.).

Uredba (EZ) br. 1641/2003 Europskog parlamenta i Vijeća

(SL L 245, 29.9.2003., str. 1.).


PRILOG III.

KORELACIJSKA TABLICA

Uredba (EEZ) br. 1210/90

Ova Uredba

Članak 1. stavak 1.

Članak 1. stavak 1.

Članak 1. stavak 2. uvodni dio

Članak 1. stavak 2. uvodni dio

Članak 1. stavak 2. prva alineja

Članak 1. stavak 2. točka (a)

Članak 1. stavak 2. druga alineja

Članak 1. stavak 2. točka (b)

Članak 2. uvodni tekst

Članak 2., uvodni tekst

Članak 2. točka i.

Članak 2., točka (a)

Članak 2. točka ii. prva alineja

Članak 2., točka (b)

Članak 2. točka ii. druga alineja

Članak 2., točka (c)

Članak 2. točka ii. treća alineja

Članak 2., točka (d)

Članak 2. točka iii.

Članak 2., točka (e)

Članak 2. točka iv.

Članak 2., točka (f)

Članak 2. točka v.

Članak 2., točka (g)

Članak 2. točka vi.

Članak 2., točka (h)

Članak 2. točka vii.

Članak 2., točka (i)

Članak 2. točka viii.

Članak 2., točka (j)

Članak 2. točka ix.

Članak 2., točka (k)

Članak 2. točka x.

Članak 2., točka (l)

Članak 2. točka xi.

Članak 2., točka (m)

Članak 2. točka xii.

Članak 2., točka (n)

Članak 2. točka xiii.

Članak 2., točka (o)

Članak 3. stavak 1. uvodni dio

Članak 3. stavak 1. uvodni dio

Članak 3. stavak 1. točka i.

Članak 3. stavak 1. točka (a)

Članak 3. stavak 1. točka ii.

Članak 3. stavak 1. točka (b)

Članak 3. stavak 1. točka iii.

Članak 3. stavak 1. točka (c)

Članak 3. stavak 1. završni dio

Članak 3. stavak 1. završni dio

Članak 3. stavak 2. prvi podstavak

Članak 3. stavak 2 prvi podstavak

Članak 3. stavak 2. drugi podstavak uvodni dio

Članak 3. stavak 2. drugi podstavak uvodni dio

Članak 3. stavak 2. drugi podstavak prva alineja

Članak 3. stavak 2. drugi podstavak točka (a)

Članak 3. stavak 2. drugi podstavak druga alineja

Članak 3. stavak 2. drugi podstavak točka (b)

Članak 3. stavak 2. drugi podstavak treća alineja

Članak 3. stavak 2. drugi podstavak točka (c)

Članak 3. stavak 2. drugi podstavak četvrta alineja

Članak 3. stavak 2. drugi podstavak točka (d)

Članak 3. stavak 2. drugi podstavak peta alineja

Članak 3. stavak 2. drugi podstavak točka (e)

Članak 3. stavak 2. drugi podstavak šesta alineja

Članak 3. stavak 2. drugi podstavak točka (f)

Članak 3. stavak 2. drugi podstavak sedma alineja

Članak 3. stavak 2. drugi podstavak točka (g)

Članak 3. stavak 2. drugi podstavak osma alineja

Članak 3. stavak 2. drugi podstavak točka (h)

Članak 3. stavak 2. treći podstavak

Članak 3. stavak 2. treći podstavak

Članak 3. stavak 2. četvrti podstavak

Članak 3. stavak 2. četvrti podstavak

Članak 3. stavak 3.

Članak 3. stavak 3.

Članak 4. stavak 1. uvodni dio

Članak 4. stavak 1. uvodni dio

Članak 4. stavak 1. prva alineja

Članak 4. stavak 1. točka (a)

Članak 4. stavak 1. druga alineja

Članak 4. stavak 1. točka (b)

Članak 4. stavak 1. treća alineja

Članak 4. stavak 1. točka (c)

Članak 4. stavak 2. prvi podstavak od „do” do „mreže”

Članak 4. stavak 2. prvi podstavak od „posebno” do „teritorij”

Članak 4. stavak 2. prvi podstavak završni dio

Članak 4. stavak 2. drugi podstavak

Članak 4. stavak 2. prvi, drugi i treći podstavak

Članak 4. stavak 3.

Članak 4. stavak 3.

Članak 4. stavak 4.

Članak 4. stavak 4. prvi, drugi i treći podstavak

Članak 4. stavak 5. prvi podstavak

Članak 4. stavak 5. drugi podstavak

Članak 4. stavak 5.

Članak 4. stavci 6. i 7.

Članak 4. stavci 6. i 7.

Članak 5.

Članak 5., prvi i drugi i podstavak

Članak 6. stavak 1.

Članak 6. stavak 1.

Članak 6. stavak 2.

Članak 6. stavak 3.

Članak 6. stavak 2.

Članci 7. i 8.

Članci 7. i 8

Članak 9. stavak 1. prvi podstavak prva rečenica

Članak 9. stavak 1. prvi podstavak

Članak 9. stavak 1. prvi podstavak druga rečenica

Članak 9. stavak 1. drugi podstavak

Članak 9. stavak 1. prvi podstavak uvodni dio

Članak 9. stavak (1.) treći podstavak uvodni dio

Članak 9. stavak 1. prvi podstavak prva alineja

Članak 9. stavak 1. treći podstavak točka (a)

Članak 9. stavak 1. prvi podstavak druga alineja

Članak 9. stavak 1. treći podstavak točka (b)

Članak 9. stavak 1. prvi podstavak treća alineja

Članak 9. stavak 1. treći podstavak točka (c)

Članak 9. stavak 1. prvi podstavak četvrta alineja

Članak 9. stavak 1. treći podstavak točka (d)

Članak 9. stavak 1. prvi podstavak peta alineja

Članak 9. stavak 1. treći podstavak točka (e)

Članak 9. stavak 1. drugi podstavak

Članak 9. stavak 1. četvrti podstavak

Članak 9. stavak 2.

Članak 9. stavak 2.

Članak 10.

Članak 10.

Članak 11.

Članak 11.

Članak 12.

Članak 12.

Članak 13.

Članak 13.

Članak 14.

Članak 14.

Članak 15. stavak 1. uvodni dio

Članak 15. stavak 1. uvodni dio

Članak 15. stavak 1. prva alineja

Članak 15. stavak 1. točka (a)

Članak 15. stavak 1. druga alineja

Članak 15. stavak 1. točka (b)

Članak 15. stavak 2.

Članak 15. stavak 2.

Članak 15. stavak 2.a

Članak 15. stavak 3.

Članak 15. stavak 3.

Članak 15. stavak 4.

Članak 16.

Članak 16.

Članak 17.

Članak 17.

Članak 18.

Članak 18.

Članak 19.

Članak 19.

Članak 20.

Članak 20.

Članak 21.

Članak 21.

Prilog

Prilog I.

Prilog II.

Prilog III.


Top