EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32009R0004

Uredba Vijeća (EZ) br. 4/2009 od 18. prosinca 2008. o nadležnosti, mjerodavnom pravu, priznavanju i izvršenju sudskih odluka te suradnji u stvarima koje se odnose na obvezu uzdržavanja

OJ L 7, 10.1.2009, p. 1–79 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
Special edition in Croatian: Chapter 19 Volume 005 P. 138 - 216

In force: This act has been changed. Current consolidated version: 31/12/2018

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2009/4(1)/oj

19/Sv. 5

HR

Službeni list Europske unije

138


32009R0004


L 007/1

SLUŽBENI LIST EUROPSKE UNIJE

18.12.2008.


UREDBA VIJEĆA (EZ) br. 4/2009

od 18. prosinca 2008.

o nadležnosti, mjerodavnom pravu, priznavanju i izvršenju sudskih odluka te suradnji u stvarima koje se odnose na obvezu uzdržavanja

VIJEĆE EUROPSKE UNIJE,

uzimajući u obzir Ugovor o osnivanju Europske zajednice, a ponajprije njegov članak 61. točku (c) i članak 67. stavak 2.,

uzimajući u obzir prijedlog Komisije,

uzimajući u obzir mišljenje Europskog parlamenta (1),

uzimajući u obzir mišljenje Europskoga gospodarskog i socijalnog odbora (2),

budući da:

(1)

Zajednica si je postavila cilj čuvati i održavati područje slobode, sigurnosti i pravde u kojem je osigurano sigurno kretanje ljudi. Za postupno uspostavljanje takva područja Zajednica, među ostalim, mora, donijeti mjere u području pravosudne suradnje u građanskim stvarima koje imaju prekogranične posljedice, u mjeri u kojoj je to potrebno za pravilno funkcioniranje unutarnjeg tržišta.

(2)

U skladu s člankom 65. točkom (b) Ugovora te mjere, između ostalog, moraju biti takve da potiču spojivost pravila koja su mjerodavna u državama članicama, a odnose se na sukob zakona i nadležnosti.

(3)

U tom je smislu Zajednica među drugim mjerama već donijela Uredbu Vijeća (EZ) br. 44/2001 od 22. prosinca 2000. o nadležnosti i priznavanju te izvršenju sudskih odluka u građanskim i trgovačkim stvarima (3), Odluku Vijeća 2001/470/EZ od 28. svibnja 2001. o uspostavi Europske pravosudne mreže u građanskim i trgovačkim stvarima (4), Uredbu Vijeća (EZ) br. 1206/2001 od 28. svibnja 2001. o suradnju sudova među državama članicama pri pribavljanju dokaza u građanskim i trgovačkim stvarima (5), Direktivu Vijeća 2003/8/EZ od 27. siječnja 2003. za poboljšanje pristupa pravnoj zaštiti u prekograničnim sporovima uvođenjem minimalnih zajedničkih pravila koja se odnose na pravnu pomoć u takvim sporovima (6), Uredbu Vijeća (EZ) br. 2201/2003 od 27. studenoga 2003. o nadležnosti i priznavanju te izvršenju sudskih odluka u bračnim predmetima te predmetima roditeljske odgovornosti (7), Uredbu (EZ) br. 805/2004 Europskog parlamenta i Vijeća od 21. travnja 2004. o uvođenju Europskog naloga za izvršenje nespornih tražbina (8) i Uredbu (EZ) br. 1393/2007 Europskog parlamenta i Vijeća od 13. studenoga 2007. o uručivanju sudskih i izvansudskih pismena u državama članicama u građanskim i trgovačkim stvarima (uručivanje pismena) (9).

(4)

Europsko je Vijeće na zasjedanju u Tampereu 15. i 16. listopada 1999. pozvalo Vijeće i Komisiju da utvrdi posebna zajednička postupovna pravila kako bi se pojednostavnilo i ubrzalo rješavanje prekograničnih sporova koji se, između ostalog, odnose na zahtjeve za uzdržavanje. Također se zauzelo za ukidanje prethodnih mjera koje su bile potrebne za priznavanje i izvršenje u zamoljenoj državi sudske odluke donesene u drugoj državi članici, ponajprije sudske odluke povezane s uzdržavanjem.

(5)

Zajednički program mjera Komisije i Vijeća za provedbu načela uzajamnog priznavanja sudskih odluka u građanskim i trgovačkim stvarima (10) donesen je 30. studenoga 2000. Taj se program odnosi na ukidanje postupka egzekvature (provođenja strane presude) za zahtjeve o uzdržavanju kako bi se uzdržavanim osobama osigurala učinkovitija sredstva zaštite njihovih prava.

(6)

Na zasjedanju Europskog vijeća u Bruxellesu 4. i 5. studenoga 2004. donesen je novi program nazvan „Haški program: jačanje slobode, sigurnosti i pravde u Europskoj uniji” (dalje u tekstu: Haški program) (11).

(7)

Vijeće je na zasjedanju 2. i 3. lipnja 2005. donijelo Akcijski plan Vijeća i Komisije (12) kojim se Haški program prenosi u konkretne mjere i u kojem se navodi da je potrebno donijeti prijedloge o obvezama uzdržavanja.

(8)

U okviru Haške konferencije o međunarodnome privatnom pravu, Zajednica i njezine države članice sudjelovale su u pregovorima koji su završili 23. studenoga 2007. donošenjem Konvencije o međunarodnoj naplati tražbina za uzdržavanje djece i drugim oblicima obiteljskog uzdržavanja (dalje u tekstu: Haška konvencija iz 2007.) i Protokol o mjerodavnom pravu za obveze uzdržavanja (dalje u tekstu: Haški protokol iz 2007.). U ovoj bi se Uredbi stoga trebalo uzeti u obzir oba ta akta.

(9)

Uzdržavana bi osoba trebala imati mogućnost da u državi članici lako dobije odluku koja će automatski biti izvršiva u drugoj državi članici bez ikakvih daljnjih formalnosti.

(10)

Za ostvarivanje tog cilja uputno je izraditi instrument Zajednice u području obveza uzdržavanja u koji bi bile uključene sve odredbe o sporu nadležnosti, sukobu zakona, priznavanju i izvršivosti, izvršenju, pravnoj pomoći i suradnji središnjih tijela.

(11)

Područje primjene ove Uredbe trebalo bi uključiti sve obveze uzdržavanja koje proizlaze iz obiteljskog odnosa ili roditeljstva, braka ili tazbinskog srodstva kako bi se zajamčilo isto postupanje prema svim uzdržavanim osobama. Za potrebe ove Uredbe izraz „obveza uzdržavanja” trebao bi se tumačiti kao autonoman pojam.

(12)

Kako bi se uzele u obzir različite mogućnosti rješavanja pitanja vezanih uz obvezu uzdržavanja u državama članicama ova bi se Uredba trebala primjenjivati na sudske odluke i odluke upravnih tijela, pod uvjetom da odluke upravnih tijela osiguravaju jamstva, ponajprije o svojoj nepristranosti i pravu strana na saslušanje. Ta bi tijela trebala stoga primjenjivati sve odredbe ove Uredbe.

(13)

Iz navedenih razloga ovom bi se Uredbom trebalo osigurati i priznavanje i izvršenje sudskih nagodba i autentičnih isprava te da se pritom ne utječe na pravo bilo koje strane takve nagodbe ili isprave da nagodbu ili ispravu pobija pred sudovima države članice podrijetla.

(14)

Ovom bi se Uredbom trebala predvidjeti da za potrebe zahtjeva za priznavanjem i izvršenjem sudske odluke koja se odnosi na obvezu uzdržavanja izraz „uzdržavana osoba” uključuje javna tijela koja imaju pravo postupati umjesto osobe koja ima pravo na uzdržavanje ili zahtijevati povrat naknada koje su uzdržavanoj osobi isplaćene umjesto uzdržavanja. Kad javno tijelo djeluje u tom svojstvu ono bi trebalo imati pravo na iste usluge i istu pravnu pomoć kao i uzdržavana osoba.

(15)

Kako bi se zaštitili interesi uzdržavanih osoba i promicala odgovarajuća sudska zaštita u Europskoj uniji, trebalo bi prilagoditi propise o nadležnosti koji proizlaze iz Uredbe (EZ) br. 44/2001. Činjenica da je uobičajeno boravište tužene stranke u trećoj državi ne bi više trebala biti razlogom neprimjenjivanja pravila Zajednice o nadležnosti i više ne bi trebalo biti upućivanja na nacionalno pravo. Ovom bi Uredbom trebalo stoga odrediti u kojem slučaju može sud koje države članice imati supsidijarnu nadležnost.

(16)

Kako bi se ukinuli slučajevi uskrate pravosuđa, ovom bi se Uredbom trebalo odrediti forum necessitatis koji, u iznimnim slučajevima, sudu države članice omogućuje da prihvati nadležnost za spor koji je tijesno povezan s trećom državom. Smatra se da je takav izniman slučaj kad ne postoji mogućnost vođenja postupka u trećoj državi o kojoj je riječ, npr. zbog građanskog rata ili kad bi od podnositelja zahtjeva bilo neopravdano očekivati da pokrene ili vodi postupak u toj državi. Nadležnost utemeljena na forum necessitatis trebala bi se međutim provoditi samo ako je spor u zadovoljavajućoj mjeri povezan s državom članicom u kojoj je sud kojemu je podnesen predmet, npr. na temelju državljanstva jedne od strana.

(17)

Dodatnim pravilom o nadležnosti trebalo bi se predvidjeti da, osim u iznimnim uvjetima, postupak za promjenu postojeće odluke o uzdržavanju ili donošenje nove odluke može pokrenuti obveznik uzdržavanja samo u državi u kojoj je uzdržavana osoba uobičajeno boravila u trenutku kad je odluka donesena i u kojoj uobičajeno boravi. Kako bi se osigurala odgovarajuća povezanost Haške konvencije iz 2007. i ove Uredbe to bi se pravilo trebalo primjenjivati i s obzirom na odluke donesene u državi koja je strana Konvencije u onoj mjeri u kojoj je Konvencija na snazi između te države i Zajednice i obuhvaća iste obveze uzdržavanja u toj državi i u Zajednici.

(18)

Za potrebe ove Uredbe trebalo bi predvidjeti da se u Irskoj pojam „državljanstvo” zamijeni pojmom „domicil”, a isto vrijedi i za Ujedinjenu Kraljevinu, ako je u skladu s člankom 4. Protokola o stajalištu Ujedinjene Kraljevine i Irske koji je priložen Ugovoru o Europskoj uniji i Ugovoru o osnivanju Europske zajednice ova Uredba mjerodavna i u toj državi članici.

(19)

Radi veće pravne sigurnosti, predvidivosti i autonomije strana ovom bi se Uredbom stranama trebalo omogućiti sklapanje sporazuma o nadležnosti suda na temelju specifičnih povezujućih čimbenika. Radi zaštite slabije strane, pravo na izbor suda ne bi se trebalo dopustiti u slučaju obveze uzdržavanja djeteta mlađeg od 18 godina.

(20)

Ovom bi se Uredbom trebalo odrediti da se za države članice koje obvezuje Haški protokol iz 2007. primjenjuju odredbe o kolizijskim pravilima koje su predviđene tim Protokolom. U tu svrhu potrebno je u Uredbu unijeti odredbu koja upućuje na navedeni Protokol. Zajednica će pravodobno sklopiti Haški protokol iz 2007. kako bi omogućila primjenu ove Uredbe. Kako bi se uzeo u obzir slučaj kad se Haški protokol iz 2007. ne primjenjuje na sve države članice potrebno je u svrhu priznavanja, izvršivosti i izvršenja sudskih odluka razlikovati države članice koje Haški protokol iz 2007. obvezuje od država članica koje taj Protokol ne obvezuje.

(21)

U ovoj Uredbi treba jasno navesti da kolizijska pravila određuju samo pravo mjerodavno za obveze uzdržavanja, a ne određuju pravo mjerodavno za obiteljske odnose na kojima su obveze o uzdržavanju utemeljene. Određivanje obiteljskih odnosa i nadalje je obuhvaćeno nacionalnim pravom država članica uključujući njihova pravila međunarodnog privatnog prava.

(22)

Da bi osigurali žurnu i učinkovitu naplatu tražbina za uzdržavanje i spriječili postupak odgode, odluke u stvarima koje se odnose na obvezu o uzdržavanju donesene u državi članici u načelu moraju biti privremeno izvršive. Ovom bi se Uredbom trebalo stoga odrediti da sud podrijetla može odluku proglasiti privremeno izvršivom čak i kad nacionalno pravo u zakonu ne predviđa izvršivost i čak ako je, u skladu s nacionalnim pravom, uložena žalba protiv odluke ili bi žalba još mogla biti uložena.

(23)

Radi ograničavanja troškova postupka koje uređuje ova Uredba, bilo bi korisno u granicama mogućnosti upotrijebiti suvremene komunikacijske tehnologije, ponajprije za saslušanje stranaka.

(24)

Jamstva koja omogućuju primjenu kolizijskih pravila trebala bi osigurati da se sudske odluke o predmetima uzdržavanja donesene u državi članici koju obvezuje Haški protokol iz 2007. priznaju i smatraju izvršivima u svim drugim državama članicama bez ikakva postupka i bez provjeravanja sadržaja u državi članici izvršenja.

(25)

Jedina je svrha priznavanja sudske odluke u predmetima uzdržavanja u drugoj državi članici omogućiti naplatu zahtjeva za uzdržavanje koji je utvrđen u sudskoj odluci. Iz odluke ne proizlazi da ta država članica priznaje obiteljski odnos ili roditeljstva, brak ili tazbinsko srodstvo na kojima je utemeljena obveza uzdržavanja i na temelju koje je donesena odluka.

(26)

Za odluke o obvezi uzdržavanja donesene u državi članici koju ne obvezuje Haški protokol iz 2007. u ovoj bi Uredbi trebalo odrediti postupak za priznavanje i za proglašenje izvršivosti. Taj bi se postupak trebao temeljiti na postupku i razlozima za odbijanje priznanja iz Uredbe (EZ) br. 44/2001. Kako bi ubrzali postupak i omogućili uzdržavanoj osobi da što prije naplati tražbinu, sud kojemu je podnesen zahtjev bi trebao donijeti odluku u postavljenom roku, osim ako ne postoje iznimne okolnosti.

(27)

Također bi bilo prikladno, u mjeri u kojoj je to moguće, ograničiti formalne zahtjeve izvršenja koji bi mogli povećati troškove koje snosi uzdržavana osoba. Stoga bi se ovom Uredbom trebalo odrediti da se od uzdržavane osobe ne smije tražiti da u državi članici u kojoj se obavlja izvršenje ima poštansku adresu ili ovlaštenog zastupnika; ta odredba ne utječe na unutrašnju organizaciju država članica u predmetima koji se odnose na postupak izvršenja.

(28)

Radi ograničavanja troškova postupka izvršenja ne traži se prijevod, osim ako se izvršenje osporava; to ne dovodi u pitanje pravila mjerodavna za uručivanje pismena.

(29)

Kako bi se osigurali zahtjevi na pravo na pravedno suđenje, ovom bi se Uredbom trebalo propisati pravo tuženika koji nije uložio dokument za obranu na sudu podrijetla države članice za koju je obvezujući Haški protokol iz 2007. da podnese zahtjev za preispitivanje odluke u fazi izvršenja. Međutim, tuženik mora podnijeti zahtjev za preispitivanjem odluke unutar postavljenog roka koji bi trebao započeti najkasnije na dan kad je u postupku izvršenja onemogućeno raspolaganje njegovom imovinom dijelom ili u cijelosti. To bi pravo na preispitivanje odluke trebalo biti izvanredni pravni lijek koji se osigurava tuženiku koji se nije upustio u postupak i ne utječe na primjenu bilo kojeg drugog izvanrednog pravnog lijeka propisanog u državi članici podrijetla, pod uvjetom da ti pravni lijekovi nisu nespojivi s pravom preispitivanja odluke iz ove Uredbe.

(30)

Radi bržeg izvršenja odluke donesene u državi članici, koju obvezuje Haški protokol iz 2007., u drugoj državi članici potrebno je ograničiti razloge za odbijanje ili obustavu postupka izvršenja koje može zatražiti obveznik uzdržavanja zbog prekograničnog značenja zahtjeva za uzdržavanjem. To ograničenje ne bi trebalo utjecati na razloge odbijanja ili suspenzije propisane nacionalnim pravom koji nisu nespojivi s razlozima iz ove Uredbe, npr. namirenja duga od strane obveznika uzdržavanja u trenutku izvršenja ili imovine koja se ne može zaplijeniti.

(31)

Radi lakše prekogranične naplate tražbina za uzdržavanje, trebalo bi uspostaviti sustav suradnje među središnjim tijelima koja imenuju države članice. Ta tijela moraju pomagati uzdržavanim osobama i obveznicima uzdržavanja u dokazivanju njihovih prava u drugoj državi članici podnošenjem zahtjeva za priznavanjem, proglašenjem izvršivosti već postojećih odluka, njihove izmjene ili dobivanje odluke. Trebalo bi također razmjenjivati informacije radi pronalaženja obveznika uzdržavanja ili uzdržavane osobe te, kad je to potrebno, utvrditi njihove prihode i imovinu. Naposljetku, morali bi međusobno surađivati razmjenom općih podataka i poticanjem suradnje među nadležnim tijelima u svojim državama članicama.

(32)

Središnje tijelo određeno na temelju ove Uredbe trebalo bi samo snositi svoje troškove, osim kad je u posebno određenim slučajevima određeno drukčije, i osiguravati pomoć svim podnositeljima zahtjeva koji borave u njegovoj državi članici. Kriterij za određivanje prava o tome ima li neka osoba pravo zatražiti pomoć od središnjeg tijela ne bi trebao biti tako strog kao što je povezujući faktor „uobičajenog boravišta” koji se primjenjuje drugdje u ovoj Uredbi. Međutim, kriterij „boravišta” trebao bi isključivati samo prisutnost.

(33)

Da bi osigurali cjelovitu pomoć uzdržavanim osobama i obveznicima uzdržavanja te, kolikogod je to moguće, olakšali prekogranične naplate tražbina za uzdržavanje, središnja bi tijela trebala imati mogućnost pribaviti određenu količinu osobnih podataka. Ovom bi se Uredbom trebalo države članice obvezati da osiguraju da njihova središnja tijela imaju pristup takvim podacima putem javnih tijela ili uprava koje čuvaju takve podatke u okviru svojih uobičajenih aktivnosti. Međutim, svakoj državi trebalo bi se prepustiti da odlučuje o mehanizmima takva pristupa. U skladu s tim, države bi članice trebale biti sposobne imenovati javna tijela ili uprave koje će biti dužne dati podatke središnjem tijelu u skladu s ovom Uredbom uključujući, ako je to potrebno, javna tijela ili uprave koje su već imenovane u okviru drugih sustava za pristup podacima. Pri imenovanju javnih tijela ili uprava država bi članica trebala osigurati da njezino središnje tijelo ima pristup traženim podacima koja ta tijela čuvaju kako je određeno ovom Uredbom. Država bi članica također trebala svojem središnjem tijelu omogućiti pristup traženim podacima pri svim drugim pravnim osobama koje ih čuvaju ili nadziru njihovu obradu.

(34)

U okviru pristupa osobnim podacima te njihovoj uporabi i prijenosu, trebalo bi ispunjavati zahtjeve iz Direktive 95/46/EZ Europskog parlamenta i Vijeća od 24. listopada 1995. o zaštiti pojedinaca s obzirom na obradu osobnih podataka te slobodnom kretanju takvih podataka (13), kako je prenesena u nacionalno zakonodavstvo država članica.

(35)

Za potrebe primjene ove Uredbe potrebno je, međutim, definirati posebne uvjete pristupa osobnim podacima te njihovoj uporabi i prijenosu. U tu je svrhu uzeto u obzir mišljenje Europskog supervizora za zaštitu podataka (14). Osoba o kojoj se prikupljaju podaci trebala bi o tome biti obaviještena u skladu s nacionalnim pravom. Međutim, trebalo bi omogućiti odgodu navedene obavijesti kako bi se spriječilo da obveznik uzdržavanja prenese imovinu i na taj način ugrozi naplatu tražbina za uzdržavanje.

(36)

Radi troškova postupka prikladno je predvidjeti veoma pogodan sustav pravne pomoći, tj. cjelovito pokrivanje troškova koji se odnose na postupak obveze uzdržavanja za djecu mlađu od 21. godine koji je pokrenut putem središnjeg tijela. Postojeća pravila o pravnoj pomoći u okviru Europske unije propisana Direktivom 2003/8/EZ trebalo bi stoga dopuniti posebnim pravilima te uspostaviti poseban sustav pravne pomoći za obveze uzdržavanja. U tom bi smislu nadležnom tijelu zamoljene države članice, iznimno, trebalo biti omogućeno da naplati troškove od stranke koja je primila besplatnu pravnu pomoć i koja nije bila uspješna u postupku, pod uvjetom da financijsko stanje te osobe to omogućuje. To se ponajprije primjenjuje kad je riječ o imućnoj osobi koja ne postupa u dobroj vjeri.

(37)

Osim toga, povezano s drugim obvezama uzdržavanja, osim onih navedenih u prethodnoj uvodnoj izjavi, svim bi se strankama trebalo jamčiti isto postupanje u smislu pravne pomoći tijekom izvršenja sudske odluke u drugoj državi članici. Odredbe ove Uredbe o kontinuitetu pravne pomoći u skladu s tim trebale bi se tumačiti tako da jamče pravnu pomoć i stranci koja premda nije dobila pravnu pomoć u postupku dobivanja ili izmjene odluke u državi članici podrijetla, u toj je državi članici koristila tu pomoć u kontekstu zahtjeva za izvršenjem odluke. Jednako tako, stranka koja je koristila besplatan postupak pred upravnim tijelom navedenim u Prilogu X. u ovršnoj državi članici, ima pravo na najpovoljniju pravnu pomoć i najopsežnije oslobođenje plaćanja troškova i izdataka, pod uvjetom da pokaže da bi to pravo imala i u državi članici podrijetla.

(38)

Kako bi se troškovi prijevoda pratećih dokumenata smanjili na najmanju moguću mjeru, sud pred kojim je pokrenut postupak trebao bi zahtijevati prijevod takvih dokumenata samo kad je to potrebno, ne dovodeći pritom u pitanje obranu i pravila o dostavi pismena.

(39)

Radi lakše primjene ove Uredbe države bi članice trebalo obvezati da Komisiji priopće imena i podatke o kontaktima svojih središnjih tijela te druge informacije. Te bi informacije trebale biti dostupne stručnjacima i javnosti njihovim objavljivanjem u Službenom listu Europske unije ili elektroničkim pristupom Europskoj pravosudnoj mreži u građanskim i trgovačkim stvarima koja je uspostavljena Odlukom 2001/470/EZ. Nadalje, uporaba obrazaca propisanih ovom Uredbom trebala bi olakšati i ubrzati veze među središnjim tijelima te omogućiti podnošenje zahtjeva elektroničkim putem.

(40)

Trebalo bi utvrditi odnos između ove Uredbe i bilateralnih i multilateralnih konvencija i sporazuma u području obveza uzdržavanja. U vezi s tim trebalo bi propisati da države članice koje su stranke Konvencije od 23. ožujka 1962. između Švedske, Danske, Finske, Islanda i Norveške o naplati tražbina za uzdržavanje od strane država članica mogu i nadalje primjenjivati tu Konvenciju jer su u njoj određena pravila o priznavanju i izvršenju i povoljnija od pravila iz ove Uredbe. Kad je riječ o sklapanju bilateralnih sporazuma u području obveza uzdržavanja s trećim državama u budućnosti, postupci i uvjeti pod kojima bi države članice mogle u svoje ime pregovarati i sklapati takve sporazume trebalo bi utvrditi u okviru rasprava o prijedlogu koji o tom predmetu predlaže Komisija.

(41)

Pri računanju rokova i vremenskih ograničenja predviđenih u ovoj Uredbi, trebalo bi primjenjivati Uredbu (EEZ, Euratom) br. 1182/71 Vijeća od 3. lipnja 1971. o određivanju pravila za rokove, datume i vremenska ograničenja (15).

(42)

Mjere potrebne za provedbu ove Uredbe trebalo bi donijeti u skladu s Odlukom Vijeća 1999/468/EZ od 28. lipnja 1999. o utvrđivanju postupaka za izvršavanje provedbenih ovlasti dodijeljenih Komisiji (16).

(43)

Komisiju bi trebalo u prvome redu ovlastiti da donosi sve izmjene obrazaca predviđenih u ovoj Uredbi u skladu sa savjetodavnim postupkom iz članka 3. Odluke 1999/468/EZ. Za pripremu popisa upravnih tijela iz područja primjene ove Uredbe te popisa tijela nadležnih za odlučivanje o pravu na pravnu pomoć, Komisiju bi trebalo ovlastiti da djeluje u skladu s postupkom upravljanja iz članka 4. te Odluke.

(44)

Ovom bi Uredbom trebalo izmijeniti Uredbu (EZ) br. 44/2001 zamjenjivanjem njezinih odredaba koje se odnose na obveze uzdržavanja. Države članice bi u skladu s prijelaznim odredbama ove Uredbe u stvarima koje se donose na obveze uzdržavanja trebale primjenjivati odredbe ove Uredbe o nadležnosti, priznavanju, izvršivosti i izvršenju odluka te o pravnoj pomoći umjesto odredaba Uredbe (EZ) br. 44/2001 od dana stupanja na snagu ove Uredbe.

(45)

Budući da države članice ne mogu u zadovoljavajućoj mjeri ostvariti ciljeve ove Uredbe, tj. uvođenje niza mjera koje će omogućiti osiguranje učinkovite naplate zahtjeva za uzdržavanje u prekograničnim slučajevima i tako olakšati slobodno kretanje osoba u okviru Europske unije te koji se stoga zbog opseg i učinka ove Uredbe mogu bolje ostvariti na razini Zajednice, Zajednica može donijeti mjere u skladu s načelom supsidijarnosti iz članka 5. Ugovora. U skladu s načelom proporcionalnosti iz tog članka ova Uredba ne prelazi okvire potrebne za postizanje tih ciljeva.

(46)

U skladu s člankom 3. Protokola o stajalištu Ujedinjene Kraljevine i Irske, koje je priloženo Ugovoru o Europskoj uniji i Ugovoru o osnivanju Europske zajednice, Irska je izvijestila da želi sudjelovati u donošenju i primjeni ove Uredbe.

(47)

U skladu s člancima 1. i 2. Protokola o stajalištu Ujedinjene Kraljevine i Irske, koje je priloženo Ugovoru o Europskoj uniji i Ugovoru o osnivanju Europske zajednice, Ujedinjeno Kraljevstvo ne sudjeluje u donošenju ove Uredbe, ona je ne obvezuje niti se na nju primjenjuje. To međutim ne dovodi u pitanje mogućnost da Ujedinjena Kraljevina u skladu s člankom 4. navedenog Protokola nakon donošenja ove Uredbe preda obavijest o svojoj namjeri da prihvati ovu Uredbu.

(48)

U skladu s člancima 1. i 2. Protokola o stajalištu Danske, koji je priložen Ugovoru o Europskoj uniji i Ugovoru o osnivanju Europske zajednice, Danska ne sudjeluje u donošenju ove Uredbe, ona je ne obvezuje niti se na nju primjenjuje, ne dovodeći pritom u pitanje mogućnost da Danska primjenjuje izmjene Uredbe (EZ) br. 44/2001 iz ove Uredbe na temelju članka 3. Sporazuma od 19. listopada 2005. između Europske zajednice i Kraljevine Danske o nadležnosti i priznavanju te izvršenju presuda u građanskim i trgovačkim stvarima (17),

DONIJELO JE OVU UREDBU:

POGLAVLJE I.

PODRUČJE PRIMJENE I DEFINICIJE

Članak 1.

Područje primjene

1.   Ova se Uredba primjenjuje na obveze uzdržavanja koje proizlaze iz obiteljskog odnosa, roditeljstva, braka ili tazbine.

2.   U ovoj Uredbi „država članica” znači države članice na koje se Uredba primjenjuje.

Članak 2.

Definicije

1.   U smislu ove Uredbe:

1.

„sudska odluka” znači odluka u stvarima koje se odnose na obveze uzdržavanja koju je donio sud države članice, neovisno o tome kako je odluka nazvana, uključujući rješenje, nalog, presudu, nalog za izvršenje te odluku sudskog službenika o troškovima ili izdacima. Za potrebe poglavlja VII. i VIII. izraz „sudska odluka” znači i odluka u stvarima koje se odnose na obveze uzdržavanja donesene u trećoj državi;

2.

„sudska nagodba” znači nagodba u stvarima koje se odnose na obveze uzdržavanja koju je prihvatio sud ili koja je sklopljena pred sudom tijekom postupka;

3.

„autentična isprava” znači:

(a)

isprava u stvarima koje se odnose na obveze uzdržavanja koja je u državi članici podrijetla službeno sastavljena ili ovjerena kao autentična isprava i:

i.

čija se autentičnost odnosi na potpis i sadržaj isprave; te

ii.

čija se autentičnost utvrdila od strane javnog tijela ili drugog, u tu svrhu, ovlaštenog tijela; ili

(b)

sporazum koji se odnosi na obveze uzdržavanja zaključen s upravnim tijelima države članice podrijetla ili koji su ta tijela ovjerila;

4.

„država članica podrijetla” znači država članica u kojoj je, ovisno o slučaju, odluka donesena, sudska nagodba prihvaćena ili sklopljena ili izdana autentična isprava;

5.

„država članica izvršenja” znači država članica u kojoj se traži izvršenja odluke, sudske nagodbe ili autentične isprave;

6.

„država članica moliteljica” znači država članica čije središnje tijelo podnosi zahtjev u skladu s poglavljem VII.;

7.

„zamoljena država članica” znači država članica čije središnje tijelo prima zahtjev u skladu s poglavljem VII.;

8.

„država ugovornica Haške konvencije iz 2007.” znači država ugovorna strana Haške konvencije od 23. studenoga 2007. o međunarodnoj naplati tražbina za uzdržavanje djeteta i drugim oblicima obiteljskog uzdržavanja (dalje u tekstu Haška konvencija iz 2007.) u mjeri u kojoj se navedena Konvencija primjenjuje između Zajednice i te države;

9.

„sud podrijetla” znači sud koji je donio odluku koja se mora izvršiti;

10.

„uzdržavana osoba” znači svaka fizička osoba koja ima pravo na uzdržavanje ili se na to pravo poziva;

11.

„obveznik uzdržavanja” znači svaka fizička osoba koja mora plaćati izdržavanje ili za koju se tvrdi da mora plaćati uzdržavanje.

2.   U smislu ove Uredbe izraz „sud” uključuje upravna tijela država članica nadležnih za stvari koje se odnose na obveze uzdržavanja, pod uvjetom da ta tijela osiguraju jamstva s obzirom na nepristranost i pravo svih strana da budu saslušane i pod uvjetom da njihove odluke u skladu sa zakonodavstvom države članice u kojoj imaju sjedište:

i.

mogu biti predmet žalbe ili preispitivanja od strane pravosudnog tijela; i

ii.

imaju sličnu valjanost i učinak kao i odluka pravosudnog tijela o istoj stvari.

Ta upravna tijela navedena su u Prilogu X. Taj se Prilog sastavlja te mijenja u skladu s postupkom upravljanja iz članka 73. stavka 2. na zahtjev države članice u kojoj je osnovano upravno tijelo.

3.   Pojam „domicil” za potrebe članaka 3., 4. i 6. zamjenjuje pojam „državljanstvo” u državama članicama koje taj pojam upotrebljavaju kao povezujući faktor u obiteljskim predmetima.

Za strane koje imaju „domicil” u različitim teritorijalnim jedinicama iste države za potrebe članka 6. smatra se da imaju zajednički „domicil” u toj državi članici.

POGLAVLJE II.

SUDSKA NADLEŽNOST

Članak 3.

Opće odredbe

U stvarima koje se odnose na obveze uzdržavanja u državama članicama sudsku nadležnost ima:

(a)

sud mjesta u kojem tuženik ima uobičajeno boravište; ili

(b)

sud mjesta u kojem uzdržavana osoba ima uobičajeno boravište; ili

(c)

sud koji je u skladu sa svojim pravom nadležan za postupke o statusu osobe čiji je predmet o uzdržavanju povezan s tim postupkom, osim ako nadležnost nije utemeljena isključivo na državljanstvu jedne od strana; ili

(d)

sud koji je u skladu sa svojim pravom nadležan za postupke o roditeljskoj odgovornosti, osim ako nadležnost nije utemeljena isključivo na državljanstvu jedne od strana.

Članak 4.

Izbor suda

1.   Stranke se mogu dogovoriti da je pri odlučivanju o sporovima koji među njima nastanu ili bi mogli nastati u predmetima koji se odnose na obvezu uzdržavanja nadležan sljedeći sud ili sudovi države članice:

(a)

sud ili sudovi države članice u kojoj jedna od stranaka uobičajeno boravi;

(b)

sud ili sudovi države članice čije državljanstvo ima jedna od stranaka;

(c)

u slučaju obveza o uzdržavanju između bračnih partnera ili bivših bračnih partnera:

i.

sud koji je nadležan za rješavanje njihova bračnog spora; ili

ii.

sud ili sudovi države članice u kojoj su posljednje zajedničko uobičajeno boravište imali bračni partneri najmanje jednu godinu.

Uvjeti iz točaka (a), (b) ili (c) moraju biti ispunjeni u trenutku sklapanja sporazuma o nadležnosti ili u trenutku dodjeljivanja predmeta sudu.

Nadležnost određena ovim sporazumom isključiva je, osim ako se strane ne dogovore drukčije.

2.   Sporazum o izboru suda u pisanom je obliku. Sva priopćenja elektroničkim sredstvima koja osiguravaju trajni zapis su ekvivalentni pisanim oblicima.

3.   Ovaj se članak ne primjenjuje na spor koji se odnosi na obvezu uzdržavanja djeteta mlađeg od 18 godina.

4.   Ako se strane usuglase o isključivoj nadležnosti suda ili sudova države koja je članica Konvencije o nadležnosti, priznavanju i izvršenju sudske odluke u građanskim i trgovačkim stvarima (18) koja je potpisana 30. listopada 2007. u Luganu (dalje u tekstu Konvencija iz Lugana) kad ta država nije država članica, primjenjuje se navedena Konvencija osim u slučaju sporova iz stavka 3.

Članak 5.

Nadležnost suda pred kojim se tuženik upusti u postupak

Osim nadležnosti koja proizlazi iz drugih odredaba ove Uredbe, nadležnost ima sud države članice pred kojim se tuženik upusti u postupak. To pravilo ne važi ako se tuženik upusti u postupak kako bi osporila nadležnost.

Članak 6.

Supsidijarna nadležnost

Kad niti jedan sud države članice u skladu s člancima 3., 4. i 5. nije nadležan i niti jedan sud države koja je članica Konvencije iz Lugana koja nije država članica nema nadležnost na temelju odredaba te Konvencije, nadležni su sudovi države članice čije državljanstvo imaju obje strane.

Članak 7.

Forum necessitatis

Kad niti jedan sud države članice u skladu s člancima 3., 4., 5. i 6. nije nadležan, sudovi države članice, u iznimnim slučajevima, mogu odlučivati o sporu ako u trećoj državi s kojom je spor usko povezan postupak nije moguće pokrenuti ili provesti u razumnim okvirima ili postupak u trećoj državi nije moguć.

Spor mora u dovoljnoj mjeri biti povezan s državom članicom suda pred kojim je pokrenut postupak.

Članak 8.

Ograničenje nadležnosti

1.   Kad se odluka donosi u državi članici ili državi ugovornici Haške konvencije iz 2007. u kojoj uzdržavana osoba uobičajeno boravi, obveznik uzdržavanja ne može pokrenuti postupak za promjenu odluke ili za donošenje nove odluke ni u jednoj državi članici sve dok uzdržavana osoba ima uobičajeno boravište u državi članici u kojoj je odluka donesena.

2.   Stavak 1. ne primjenjuje se:

(a)

kad se strane u skladu s člankom 4. dogovore da su nadležni sudovi te države članice;

(b)

kad se uzdržavana osoba u skladu s člankom 5. upusti u postupak pred sudom te druge države članice;

(c)

kad nadležno tijelo u državi podrijetla koja je država ugovornica Haške konvencije iz 2007. ne može, ili kad odbije, prihvatiti nadležnost za izmjenu odluke ili za donošenje nove odluke; ili

(d)

kad odluka donesena u državi podrijetla koja je država ugovornica Haške konvencije iz 2007. ne može biti priznata ili proglašena izvršivom u državi članici u kojoj se razmatra mogućnost postupka za izmjenu odluke ili za donošenje nove odluke.

Članak 9.

Pokretanje postupka

U smislu ovog poglavlja smatra se da je postupak pokrenut:

(a)

u trenutku kad je pismeno kojim se pokreće postupak ili ekvivalentno pismeno podneseno sudu, pod uvjetom da tužitelj nije kasnije propustio poduzeti radnje koje je morao poduzeti u vezi s dostavom pismena tuženiku; ili

(b)

ako pismeno treba dostaviti prije njegova podnošenja sudu, u trenutku kad ga zaprimi tijelo nadležno za dostavu, pod uvjetom da tužitelj nije kasnije propustio poduzeti radnje koje je morao poduzeti u vezi s podnošenjem pismena sudu.

Članak 10.

Provjera nadležnosti

Kad se pred sudom države članice pokrene postupak o predmetu za koji taj sud u skladu s ovom Uredbom nije nadležan, sud se po službenoj dužnosti proglašava nenadležnim.

Članak 11.

Provjera dopustivosti

1.   Kad se tuženik koji uobičajeno ne boravi u državi u kojoj je pokrenut postupak ne upusti u postupak pred sudom, nadležni sud zastaje s postupkom sve dok se dokaže da je tuženiku pravodobno dostavljeno pismeno o pokretanju postupka, ili ekvivalentno pismeno, tako da je mogla pripremiti svoju obranu ili da su u tom smislu poduzete sve potrebne mjere.

2.   Članak 19. Uredbe (EZ) br. 1393/2007 primjenjuje se umjesto odredaba iz stavka 1. ovog članka, ako je pismeno o pokretanju postupka ili ekvivalentno pismeno u skladu s ovom Uredbom država članica morala slati u drugu državu članicu.

3.   Kad odredbe Uredbe (EZ) br. 1393/2007 nisu mjerodavne primjenjuje se članak 15. Haške konvencije od 15. studenoga 1965. o dostavi sudskih i izvansudskih pismena u građanskim i trgovačkim stvarima u inozemstvu, ako je pismeno o pokretanju postupka ili ekvivalentno pismeno država članica u skladu s tom Konvencijom morala slati u drugu državu članicu.

Članak 12.

Litispendencija

1.   Kad se pred sudovima različitih država članica vode postupci s istim zahtjevom i između istih stranaka, svi sudovi, osim suda pred kojim je prvo pokrenut postupak, zastaju s postupkom sve dok se ne utvrdi nadležnost suda pred kojim je prvo pokrenut postupak.

2.   Kad se utvrdi nadležnost suda pred kojim je prvo pokrenut postupak, svi sudovi osim suda pred kojim je prvo pokrenut postupak proglašavaju se nenadležnima u korist tog suda.

Članak 13.

Povezani predmeti

1.   Kad se na sudovima različitih država članica vode povezani predmeti, svi sudovi, osim suda pred kojim je pokrenut postupak, mogu zastati s postupkom.

2.   Kad se vode prvostupanjski postupci, svi sudovi osim suda pred kojim je prvo pokrenut postupak mogu također na zahtjev jedne od strana odbiti nadležnost, ako je sud pred kojim je prvo pokrenut postupak nadležan za odlučivanje u predmetnim postupcima i ako njegovo zakonodavstvo dopušta spajanje predmeta.

3.   Za potrebe ovog članka smatra se da su parnice srodne kad su međusobno tako tijesno povezane da se njihovo zajedničko postupanje i odlučivanje čini opravdanim kako bi se izbjegla opasnost proturječnih odluka u odvojenim postupcima.

Članak 14.

Privremene mjere uključujući i zaštitne

Pri sudovima država članica može se podnijeti zahtjev za donošenjem privremenih mjera uključujući i zaštitne mjere koje se mogu predvidjeti pravom te države, čak i kad su u skladu s ovom Uredbom za odlučivanje o meritumu stvari nadležni sudovi druge države članice.

POGLAVLJE III.

MJERODAVNO PRAVO

Članak 15.

Utvrđivanje mjerodavnog prava

Pravo mjerodavno za obveze uzdržavanja utvrđuje se u skladu s Haškim protokolom od 23. studenoga 2007. o pravu mjerodavnom za obveze uzdržavanja (dalje u tekstu Haški protokol iz 2007.) u državi članici koju taj instrument obvezuje.

POGLAVLJE IV.

PRIZNAVANJE, IZVRŠIVOST I IZVRŠENJE SUDSKIH ODLUKA

Članak 16.

Područje primjene ovog poglavlja

1.   Ovim poglavljem uređeno je priznavanje, izvršivost i izvršenje sudskih odluka iz područja primjene ove Uredbe.

2.   Odjeljak 1. primjenjuje se na odluke donesene u državi članici koju obvezuje Haški protokol iz 2007.

3.   Odjeljak 2. primjenjuje se na odluke donesene u državi članici koju ne obvezuje Haški protokol iz 2007.

4.   Odjeljak 3. primjenjuje se na sve odluke.

ODJELJAK 1.

Odluke donesene u državi članici koju obvezuje Haški protokol iz 2007.

Članak 17.

Ukidanje egzekvature

1.   Odluka donesena u državi članici koju obvezuje Haški protokol iz 2007. priznaje se i u drugoj državi članici bez potrebe pokretanja posebnog postupka i bez mogućnosti ukidanja njezina priznavanja.

2.   Odluka donesena u državi članici koju obvezuje Haški protokol iz 2007. koja je izvršiva u toj državi, izvršiva je i u drugoj državi članici i nije potrebno proglašavati njezinu izvršivost.

Članak 18.

Zaštitne mjere

Odluka o izvršenju na temelju prava države u kojoj se izvršenje obavlja uključuje ovlasti za sve mjere osiguranja.

Članak 19.

Pravo na zahtjev za preispitivanje odluke

1.   Tuženik koji se ne upusti u postupak u državi članici podrijetla ima pravo zahtijevati preispitivanje odluke pred nadležnim sudom države članice kad:

(a)

joj nije pravodobno dostavljeno pismeno o pokretanju postupka ili ekvivalentno pismeno i na način koji bi joj omogućio da pripremi svoju obranu; ili

(b)

joj je onemogućeno da osporava zahtjev za uzdržavanjem zbog više sile ili izvanrednih okolnosti koje su nastupile bez njezine krivnje,

osim ako je propustila pokrenuti postupak osporavanja odluke kad je to mogla učiniti.

2.   Rok za podnošenje zahtjeva za preispitivanje odluke započinje teći od dana kad je tuženik učinkovito upoznat sa sadržajem odluke i kad je bio u mogućnosti poduzeti mjere, ali najkasnije od dana prve mjere izvršenja zbog koje se njegovom imovinom u cijelosti ili djelomično ne može raspolagati. Tuženik odmah poduzima mjere, najkasnije u roku od 45 dana. Taj se rok ne može produljiti zbog udaljenosti.

3.   Ako sud odbije zahtjev za preispitivanje odluke iz stavka 1. jer ne postoji niti jedan razlog za preispitivanje iz tog stavka, odluka ostaje na snazi.

Ako sud odluči da je preispitivanje odluke opravdano zbog nekog od razloga iz stavka 1., odluka postaje ništava. Međutim, uzdržavana osoba ne gubi prava koja proizlaze iz prekida preskripcije ili rokova zastare ili prava da traži retroaktivno uzdržavanje priznato u prethodnom postupku.

Članak 20.

Pismena za potrebe izvršenja

1.   Za potrebe izvršenja odluke u drugoj državi članici, podnositelj zahtjeva nadležnom izvršnom tijelu dostavlja:

(a)

primjerak sudske odluke koji ispunjava uvjete potrebne za utvrđivanje autentičnosti;

(b)

izvod iz odluke koju je donio sud podrijetla uporabom obrasca iz Priloga I.;

(c)

kad je to uputno, dokument o iznosu zaostalih plaćanja te datum kad je iznos izračunan;

(d)

kad je to potrebno, transliteraciju ili prijevod sadržaja obrasca iz točke (b) na službeni jezik države članice koja obavlja izvršenje ili kad u državi članici ima više službenih jezika, na službeni jezik ili na jedan od službenih jezika sudskog postupka mjesta u kojem je uložen zahtjev u skladu s pravom te države članice ili na drugi jezik koji je predmetna država članica navela kao prihvatljiv. Svaka država članica može navesti službeni jezik ili jezike institucija Europske unije, a koji je drukčiji od njezina jezika, koji prihvaća za ispunjavanje obrazaca.

2.   Nadležna tijela države članice izvršenja ne smiju od podnositelja zahtjeva tražiti prijevod odluke. Međutim, prijevod se može zatražiti, ako se osporava izvršenje odluke.

3.   Svaki prijevod u skladu s ovim člankom mora učiniti osoba kvalificirana za prevođenje u jednoj od država članica.

Članak 21.

Odbijanje ili suspenzija izvršenja

1.   Razlozi za odbijanje ili suspenziju izvršenja na temelju prava države članice izvršenja primjenjuju se, ako nisu nespojivi s primjenom stavaka 2. i 3.

2.   Nadležno tijelo u državi članici izvršenja na zahtjev obveznika uzdržavanja u cijelosti ili djelomično odbija izvršenje odluke suda podrijetla, ako je pravo na izvršenje odluke suda podrijetla zastarjelo uslijed učinka preskripcije ili zastare prema pravu države članice podrijetla ili pravu države članice izvršenja, ovisno o tome koja država članica određuje dulje vrijeme zastare.

Nadalje, nadležno tijelo u državi članici izvršenja na zahtjev obveznika uzdržavanja u cijelosti ili djelomično odbija izvršenje odluke suda podrijetla, ako je proturječna s odlukom donesenom u državi članici izvršenja ili s odlukom donesenom u drugoj državi članici ili u trećoj državi koja ispunjava uvjete potrebne za priznavanje u državi članici izvršenja.

Odluka kojom se mijenja prethodna odluka o uzdržavanju na temelju promijenjenih okolnosti ne smatra se proturječnom odlukom u smislu drugog podstavka.

3.   Nadležno tijelo u državi članici izvršenja može na zahtjev obveznika uzdržavanja u cijelosti ili djelomično suspendirati izvršenje odluke suda podrijetla, ako je nadležni sud države članice podrijetla započeo postupak na temelju zahtjeva za preispitivanje odluke suda podrijetla u skladu s člankom 19.

Nadalje, nadležno tijelo države članice izvršenja na zahtjev obveznika uzdržavanja obustavlja izvršenje odluke suda podrijetla, kad je postupak izvršenja te odluke suspendiran u državi članici podrijetla.

Članak 22.

Nepostojanje utjecanja na postojanje obiteljskih odnosa

Priznavanje i izvršenje odluke za uzdržavanje u skladu s ovom Uredbom ni na koji način ne utječu na obiteljske odnose, roditeljstvo, brak ili tazbinu koji uključuju obvezu uzdržavanja na temelju koje je donesena odluka o obvezi uzdržavanja.

ODJELJAK 2.

Odluke donesene u državi članici koju ne obvezuje Haški protokol iz 2007.

Članak 23.

Priznavanje

1.   Odluka donesena u državi članici koju ne obvezuje Haški protokol iz 2007. priznaje se u drugim državama članicama i za to nije potrebno započeti bilo kakav postupak.

2.   Svaka zainteresirana strana koja kao glavni predmet spora postavlja pitanje priznavanja odluke može, u skladu s postupkom iz ovog odjeljka, zahtijevati da se sudska odluka prizna.

3.   Ako ishod postupka na sudu države članice ovisi o odluci o priznavanju kao u prethodnom pitanju taj je sud nadležan za to pitanje.

Članak 24.

Razlozi za odbijanje priznavanja

Odluka se ne priznaje:

(a)

ako je njezino priznavanje u očiglednoj suprotnosti s javnim poretkom u državi članici u kojoj se priznavanje zatražilo. Kriterij javnog poretka ne može se primijeniti na propise koji se odnose na nadležnost;

(b)

kad tuženiku koji se nije upustio u postupak nije pravodobno dostavljeno pismeno o započinjanju postupka ili ekvivalentno pismeno i na način koji mu omogućuje da pripremi svoju obranu, osim ako tuženik nije započeo postupak za osporavanje odluke kad je za to imala mogućnost;

(c)

ako je u proturječju s odlukom koja je donesena u sporu između istih stranaka u državi članici u kojoj se traži priznavanje;

(d)

ako je u proturječju s prethodnom odlukom koja je donesena u drugoj državi članici ili u trećoj državi u sporu zbog istog predmeta i između istih stranaka u postupku, ako prethodna odluka ispunjava uvjete potrebne za priznavanje u državi članici u kojoj se traži priznavanje.

Odluka kojom se na temelju promijenjenih okolnosti mijenja prethodna odluka o uzdržavanju ne smatra se proturječnom odlukom u smislu točaka (c) ili (d).

Članak 25.

Zastajanje s postupkom izvršenja

Sud države članice u kojoj se zahtijeva priznavanje odluke doneseno u državi članici koju ne obvezuje Haški protokol iz 2007. zastaje s postupkom, ako je izvršenje odluke suspendirano u državi članici podrijetla zbog ulaganja žalbe.

Članak 26.

Izvršivost

Odluka donesena u državi članici koju ne obvezuje Haški protokol iz 2007. i koja je izvršiva u toj državi članici izvršiva je i u drugoj državi članici kad je na zahtjev jedne od strana tamo proglašena izvršivom.

Članak 27.

Mjesna nadležnost sudova

1.   Zahtjev za proglašenje izvršivosti podnosi se sudu ili nadležnome tijelu države članice izvršenja o čemu ta država članica izvješćuje Komisiju u skladu s člankom 71.

2.   Mjesna nadležnost određuje se s obzirom na mjesto uobičajenog boravišta stranke protiv koje se zahtijeva izvršenje ili na mjesto izvršenja.

Članak 28.

Postupak

1.   Zahtjevu za proglašenje izvršivosti prilažu se sljedeće isprave:

(a)

primjerak odluke koji ispunjava uvjete potrebne za utvrđivanje njene autentičnosti;

(b)

izvadak odluke koju je sud podrijetla na obrascu iz Priloga II. ne dovodeći pritom u pitanje članak 29.;

(c)

kad je to potrebno, transliteracija ili prijevod sadržaja obrasca iz točke (b) na službeni jezik države članice izvršenja ili, kad ima više službenih jezika u toj državi članici, na službeni jezik ili jedan od službenih jezika sudskog postupka mjesta u kojem je podnesen zahtjev, u skladu s pravom države članice, ili na drugi jezik koji je predmetna država članica navela kao prihvatljiv. Svaka država članica može označiti službeni jezik ili jezike institucija Europske unije koje uz svoje vlastite jezike prihvaća za ispunjavanje obrasca.

2.   Sud ili nadležno tijelo koje je pokrenulo postupak na temelju podnesenog zahtjeva ne smije od podnositelja zahtjeva zahtijevati prijevod sudske odluke. Međutim, prijevod se može zahtijevati u okviru žalbenog postupka iz članaka 32. ili 33.

3.   Svaki prijevod u skladu s ovim člankom mora učiniti osoba kvalificirana za prevođenje u jednoj od država članica.

Članak 29.

Nepodnošenje izvatka

1.   Ako izvadak iz članka 28. stavka 1. točke (b) nije podnesen, nadležni sud ili nadležno tijelo može odrediti rok za njegovo podnošenje ili prihvatiti ekvivalentno pismeno ili ako smatra da ima dovoljno informacija može osloboditi stranku od njegova podnošenja.

2.   U slučaju iz stavka 1., ako nadležni sud ili nadležno tijelo to zatraži, potrebno je podnijeti prijevod pismena. Prijevod mora učiniti osoba kvalificirana za prevođenje u jednoj od država članica.

Članak 30.

Proglašenje izvršivosti

Odmah nakon ispunjavanja formalnosti iz članka 28., a najkasnije u roku 30 dana od ispunjavanja tih formalnosti, odluka se proglašava izvršivom bez ikakva preispitivanja u skladu s člankom 24., osim ako to nije moguće zbog izvanrednih okolnosti. Strana protiv koje se traži izvršenje u toj fazi postupka nema pravo davati bilo kakve podneske u vezi sa zahtjevom.

Članak 31.

Obavijest o odluci o zahtjevu za proglašenje izvršivosti

1.   Podnositelja zahtjeva odmah se izvješćuje o odluci o zahtjevu za proglašenje izvršivosti u skladu s postupkom propisanim pravom države članice izvršenja.

2.   Proglašenje izvršivosti dostavlja se uz prilaganje odluke, stranci protiv koje se traži izvršenje, ako odluka već prije nije uručena stranci.

Članak 32.

Žalba protiv sudske odluke o zahtjevu za proglašenje izvršivosti

1.   Obje strane mogu uložiti žalbu protiv sudske odluke o zahtjevu za proglašenje izvršivosti.

2.   Žalba se ulaže sudu čije je ime predmetna država članica priopćila Komisiji u skladu s člankom 71.

3.   Žalba se rješava u skladu s pravilima kontradiktornog postupka.

4.   Ako se stranka protiv koje se zahtijeva izvršenje ne upusti u postupak pred sudom koji odlučuje o žalbi koju je uložio podnositelj, primjenjuju se odredbe članka 11. i u slučaju kad strana protiv koje se zahtijeva izvršenje uobičajeno ne boravi ni u jednoj državi članici.

5.   Žalba protiv proglašavanja izvršivosti ulaže se u roku 30 dana od uručenja odluke. Ako strana protiv koje se zahtijeva izvršenje nema uobičajeno boravište u državi članici u kojoj je proglašena izvršivost, nego u drugoj državi članici, rok za podnošenje žalbe je 45 dana i započinje od dana dostave predmetnoj strani osobno ili u njezinom boravištu. Taj se rok ne može produljiti zbog udaljenosti.

Članak 33.

Postupak osporavanja odluke po žalbi

Odluka o žalbi može se osporavati samo u postupku o kojem je predmetna država članica obavijestila Komisiju u skladu s člankom 71.

Članak 34.

Odbijanje ili ukidanje odluke o proglašenju izvršivosti

1.   Sud pred kojim je uložena žalba u skladu s člancima 32. ili 33. odbija ili ukida odluku o proglašenju izvršivosti samo iz razloga navedenih u članku 24.

2.   Sukladno članku 32. stavku 4. sud pred kojim je pokrenut žalbeni postupak u skladu s člankom 32. donosi svoju odluku u roku 90 dana od datuma kad je postupak započeo, osim kad to zbog izvanrednih okolnosti nije moguće.

3.   Sud pred kojim je pokrenut žalbeni postupak u skladu s članku 33. donosi svoju odluku bez odlaganja.

Članak 35.

Zastajanje s postupkom

Sud pred kojim je uložena žalba u skladu s članku 32. ili članku 33., na zahtjev strane protiv koje se zahtijeva izvršenje, zastaje s postupkom ako je izvršenje odluke u državi članici podrijetla suspendirano zbog odlučivanja o žalbi.

Članak 36.

Privremene mjere uključujući i zaštitne mjere

1.   Kad se odluka mora priznati u skladu s ovim Odjeljkom, podnositelj zahtjeva može uvijek upotrijebiti privremene mjere, uključujući i zaštitne mjere, u skladu s pravom države članice izvršenja bez da se traži proglašenje izvršivosti u skladu s člankom 30.

2.   Proglašenje izvršivosti uključuje ex lege ovlasti za zaštitne mjere.

3.   U propisanom roku za žalbu u skladu s člankom 32. stavkom 5. protiv proglašenja izvršivosti i sve do donošenja odluke po žalbi, protiv stranke protiv koje se zahtijeva izvršenje, nije dopušteno poduzeti nijednu mjeru izvršenja osim zaštitnih mjera na njenoj imovini.

Članak 37.

Djelomična izvršivost

1.   Kad je sudskom odlukom odlučeno o više zahtjeva, a za sve zahtjeve ne može se proglasiti izvršivost, nadležni sud ili nadležno tijelo proglašava izvršivost za jedan ili više zahtjeva.

2.   Podnositelj zahtjeva može zahtijevati da se proglašenje izvršivosti ograniči na dijelove presude.

Članak 38.

Bez taksa, pristojba ili naknada

U državi članici izvršenja, u postupku proglašenja izvršivosti nije dopušteno tražiti bilo kakve takse, pristojbe ili naknade izračunate u odnosu na vrijednost predmeta spora.

ODJELJAK 3.

Zajedničke odredbe

Članak 39.

Privremena izvršivost

Sud podrijetla može proglasiti odluku privremeno izvršivom neovisno o žalbi, čak i kad nacionalno pravo ne predviđa ex lege izvršenje.

Članak 40.

Pozivanje na priznatu sudsku odluku

1.   Strana koja se u drugoj državi članici želi pozvati na odluku priznatu u smislu članka 17. stavka 1. ili priznatu u skladu s odjeljkom 2. podnosi primjerak odluke koja ispunjava uvjete potrebne za utvrđivanje njene autentičnosti.

2.   Ako je to potrebno, sud pred kojim se poziva na priznatu odluku može zatražiti od stranke koja se poziva na priznatu odluku da podastre izvod koji je izdao sud podrijetla na obrascu iz Priloga I. odnosno Priloga II.

Sud podrijetla takav izvod izdaje i na zahtjev svake zainteresirane stranke.

3.   Kad je to potrebno, stranka koja se poziva na priznatu sudsku odluku dostavlja transliteraciju ili prijevod sadržaja obrasca iz stavka 2. na službeni jezik predmetne države članice ili kad u državi članici ima više službenih jezika, na službeni jezik ili na jedan od službenih jezika sudskog postupka mjesta u kojem se poziva na priznatu odluku u skladu s pravom te države članice ili na drugi jezik koji je predmetna država članica navela kao prihvatljiv. Svaka država članica može navesti službeni jezik ili jezike institucija Europske unije, a koji je drukčiji od njezina jezika, koji prihvaća za ispunjavanje obrazaca.

4.   Svaki prijevod u skladu s ovim člankom mora učiniti osoba kvalificirana za prevođenje u jednoj od država članica.

Članak 41.

Postupak i uvjeti za izvršenje

1.   Ovisno o odredbama ove Uredbe, postupak za izvršenje sudskih odluka donesenih u drugoj državi članici uređuje se pravom države članice izvršenja. Odluka donesena u državi članici koja je izvršiva u državi članici izvršenja provodi se pod jednakim uvjetima kao i odluka donesena u toj državi članici izvršenja.

2.   Strana koja traži izvršenje odluke donesene u drugoj državi članici ne treba imati poštansku adresu ili ovlaštenog predstavnika u državi članici izvršenja, ne dovodeći pritom u pitanje osobe nadležne za postupak izvršenja.

Članak 42.

Zabrana preispitivanja merituma stvari

Sudska odluka koju donese država članica ni pod kojim se uvjetima ne smije razmatrati s obzirom na njezin sadržaj u državi članici u kojoj se traži priznavanje, izvršivost ili postupak izvršenja.

Članak 43.

Nema prednosti za naplatu troškova

Naplata bilo kakvih troškova nastalih primjenom ove Uredbe ne smije imati prednost nad naplatom uzdržavanja.

POGLAVLJE V.

PRISTUP PRAVOSUĐU

Članak 44.

Pravo na pravnu pomoć

1.   Stranke uključene u spor na koji se odnosi ova Uredba u skladu s uvjetima iz ovog poglavlja imaju učinkovit pristup pravosuđu u drugoj državi članici, uključujući postupak izvršenja i žalbe ili preispitivanja.

U slučajevima na koje se odnosi poglavlje VII. učinkovit pristup pravosuđu osigurava zamoljena država članica svakom podnositelju zahtjeva koji boravi u državi članici moliteljici.

2.   Kako bi se osigurao takav učinkovit pristup, države članice pružaju pravnu pomoć u skladu s ovim poglavljem, osim u slučaju primjene stavka 3.

3.   U slučajevima iz poglavlja VII. država članica nije obvezatna pružiti pravnu pomoć, ako postupci te države članice omogućuju stranama da dokažu utemeljenost svojih zahtjeva bez pravne pomoći i u mjeri koju omogućuju takvi postupci, te da središnje tijelo takve usluge pruža besplatno.

4.   Uvjeti za ostvarivanje prava na pravnu pomoć nisu teži od onih koji se traže u ekvivalentnim domaćim slučajevima.

5.   Za osiguranje naplaćivanja troškova i izdataka u postupku o obvezi uzdržavanja, ne smije se zahtijevati nikakvo osiguranje, jamstvo ili polog.

Članak 45.

Sadržaj pravne pomoći

Pravna pomoć zajamčena ovim poglavljem je pomoć koju strane trebaju da se upoznaju sa svojim pravima i da ih traže; nadalje pravna pomoć osigurava da se njihovi zahtjevi uloženi putem središnjih tijela ili izravno nadležnim tijelima u cijelosti i učinkovito obrađuju. Pravna pomoć prema potrebi uključuje sljedeće:

(a)

savjetovanje prije početka postupka radi postizanja nagodbe prije pokretanja sudskog postupka;

(b)

pravnu pomoć pri pokretanju postupka pred tijelom ili sudom i zastupanje na sudu;

(c)

oslobađanje sudskih troškova i honorara osoba ovlaštenih za obavljanje naloga u postupku ili pomoć za njihovo podmirenje;

(d)

u državama članicama u kojima je stranka koja u postupku ne uspije dužna platiti troškove suprotne strane, kad primatelj pravne pomoći izgubi spor, uključuje i troškove suprotne stranke ako bi pravna pomoć uključivala te troškove da je primatelj pravne pomoći uobičajeno boravio u državi članici suda pred kojim se vodi postupak;

(e)

tumačenje;

(f)

prijevod dokumenata koje zahtijeva sud ili nadležno tijelo i predočuje primatelj pravne pomoći koji su potrebni za rješavanje spora;

(g)

putne troškove koje snosi primatelj pravne pomoći kad pravo ili sud predmetne države članice zahtijeva fizičku prisutnost osoba koje su uključene u predstavljanje primateljeva predmeta na sudu ili ako sud odluči da predmetne osobe ne mogu biti na, za sud prihvatljiv, način, drukčije saslušane.

Članak 46.

Besplatna pravna pomoć središnjih tijela za zahtjeve koji se odnose na uzdržavanje djece

1.   Zamoljena država članica osigurava besplatnu pravnu pomoć za sve zahtjeve uzdržavane osobe u skladu s člankom 56. o obvezama uzdržavanja koje proizlaze iz odnosa roditelj-dijete za osobe mlađe od 21 godine.

2.   Neovisno o stavku 1. nadležno tijelo zamoljene države članice može za zahtjeve, osim zahtjeva iz članka 56. stavka 1. točaka (a) i (b), odbiti besplatnu pravnu pomoć, ako smatra da je zahtjev, žalba ili preispitivanje očigledno neosnovano.

Članak 47.

Slučajevi koji nisu obuhvaćeni člankom 46.

1.   Podložno članku 46. i u skladu s člancima 44. i 45. pravna se pomoć može dodijeliti u skladu s nacionalnim pravom, ponajprije kad je riječ o uvjetima za ocjenu imovinskog stanja ili utemeljenosti zahtjeva.

2.   Neovisno o stavku 1. stranka kojoj je u državi članici odobrena puna ili djelomična besplatna pravna pomoć ili oslobođenje plaćanja troškova postupka, ima pravo u postupku priznavanja, izvršivosti ili izvršenja na najširi mogući opseg pravne pomoći ili oslobođenja troškova predviđenih pravom države članice izvršenja.

3.   Neovisno o stavku 1. stranka kojoj je u državi članici podrijetla vodila besplatan postupak pred upravnim tijelom iz Priloga X. ima pravo u svakom postupku priznanja, izvršivosti ili postupku izvršenja na pravnu pomoć u skladu sa stavkom 2. U tu svrhu podnosi potvrdu nadležnog tijela u državi članici podrijetla iz koje proizlazi da ispunjava financijske zahtjeve na temelju kojih se može odobriti potpuna ili djelomična pravna pomoć ili oslobođenje od plaćanja troškova ili izdataka.

Za potrebe ovog stavka navedena su nadležna tijela u Prilogu XI. Taj se prilog sastavlja i mijenja u skladu s postupkom upravljanja iz članka 73. stavka 2.

POGLAVLJE VI.

SUDSKE NAGODBE I AUTENTIČNE ISPRAVE

Članak 48.

Primjena ove Uredbe na sudske nagodbe i autentične isprave

1.   Sudske nagodbe i autentične isprave koje su izvršive u državi članici podrijetla, priznaju se i izvršive su u drugoj državi kao i sudske odluke u skladu s poglavljem IV.

2.   Odredbe ove Uredbe primjenjuju se prema potrebi i za sudske nagodbe i autentične isprave.

3.   Nadležno tijelo države članice podrijetla na zahtjev jedne od zainteresiranih strana izdaje izvod iz sudske nagodbe ili autentične isprave na obrascima iz priloga I. i II. ili priloga III. i IV., ovisno o slučaju.

POGLAVLJE VII.

SURADNJA MEĐU SREDIŠNJIM TIJELIMA

Članak 49.

Određivanje središnjih tijela

1.   Svaka država članica imenuje jedno središnje tijelo za obavljanje dužnosti koje su mu određene ovom Uredbom.

2.   Savezne države članice, države članice s više pravnih sustava ili države sastavljene od autonomnih teritorijalnih jedinica mogu imenovati više od jednog središnjeg tijela te odrediti teritorijalni ili osobni opseg njihovih funkcija. Kad država članica imenuje više od jednog središnjeg tijela, ona određuje središnje tijelo kojemu se upućuju priopćenja za prosljeđivanje odgovarajućem središnjem tijelu u okviru te države članice. Ako se priopćenje šalje središnjem tijelu koje nije nadležno, to je tijelo odgovorno da priopćenje proslijedi nadležnom središnjem tijelu i o tome obavijesti pošiljatelja.

3.   Svaka država članica u skladu s člankom 71. izvješćuje Komisiju o imenovanju jednog središnjeg tijela ili više središnjih tijela, njihovim podacima za kontakt i, kad je to potrebno, o opsegu njihovih funkcija određenih u stavku 2.

Članak 50.

Opće funkcije središnjih tijela

1.   Središnja tijela:

(a)

surađuju, uključujući i razmjenu informacija, te potiču suradnju među nadležnim tijelima u državama članicama kako bi osigurale ostvarenje ciljeva ove Uredbe;

(b)

pokušavaju koliko je to moguće pronaći rješenja za poteškoće koje nastaju pri primjeni ove Uredbe.

2.   Središnja tijela poduzimaju mjere za lakšu primjenu ove Uredbe i bolju suradnju. U tu svrhu služi Europska pravosudna mreža u građanskim i trgovačkim stvarima uspostavljena Odlukom 2001/470/EZ.

Članak 51.

Posebne funkcije središnjih tijela

1.   Središnja tijela osiguravaju pomoć u vezi zahtjeva iz članka 56., a ponajprije pri:

(a)

slanju i zaprimanju takvih zahtjeva;

(b)

pokretanju postupka ili omogućivanju lakšeg pokretanja postupka na temelju takvih zahtjeva.

2.   U vezi s takvim zahtjevima središnja tijela poduzimaju odgovarajuće mjere kako bi:

(a)

prema potrebi osigurala pravnu pomoć ili olakšala osiguranje pravne pomoći;

(b)

pomogla pri pronalaženju obveznika uzdržavanja ili uzdržavane osobe, ponajprije u skladu s člancima 61., 62. i 63.;

(c)

pomogla pri pribavljanju podataka o dohotku i drugih potrebnih financijskih okolnosti obveznika uzdržavanja ili uzdržavane osobe, uključujući lokaciju imovine, ponajprije u skladu s člancima 61., 62. i 63.;

(d)

potakla postizanje prijateljskih rješenja u svrhu dobrovoljnog plaćanja uzdržavanja, kad je to potrebno i s pomoću posredovanja, mirenja ili sličnih postupaka;

(e)

olakšala redovito izvršenje odluka o uzdržavanju, uključujući i moguće zaostatke isplata;

(f)

olakšala naplatu i promptni prijenos isplata za uzdržavanje;

(g)

olakšala pribavljanje dokaza u obliku isprava ili u drugom obliku, ne dovodeći pritom u pitanje Uredbu (EZ) br. 1206/2001;

(h)

osigurala pomoć pri utvrđivanju roditeljstva kad je to potrebno za naplatu tražbina za uzdržavanje;

(i)

pokrenula postupak ili olakšala njegovo pokretanje i ostvarila potrebne privremene mjere teritorijalnog karaktera i čija je svrha osigurati ishod neriješenog zahtjeva za uzdržavanje;

(j)

olakšala uručivanje pismena, ne dovodeći pritom u pitanje Uredbu (EZ) br. 1393/2007.

3.   Funkcije središnjeg tijela iz ovog članka mogu, u mjeri koja je dopuštena pravom predmetne države članice, obavljati javna tijela ili druga tijela koja nadziru nadležna tijela te države članice. Svaka država članica u skladu s člankom 71. izvješćuje Komisiju o imenovanju javnih tijela ili drugih tijela, njihovim podacima za kontakt te o opsegu njihovih funkcija.

4.   Ovaj članak ili članak 53. ni u kojem slučaju ne obvezuje središnje tijelo da izvršava ovlasti koje su u skladu s pravom zamoljene države članice u isključivoj nadležnosti pravosudnih tijela.

Članak 52.

Punomoć

Središnje tijelo zamoljene države članice može od podnositelja zahtjeva tražiti punomoć samo ako u sudskome postupku ili pred drugim tijelima nastupa u ime ili za račun podnositelja zahtjeva ili da bi imenovalo zastupnika u te svrhe.

Članak 53.

Zahtjevi za posebne mjere

1.   Središnje tijelo može uz odgovarajuća obrazloženja dati zahtjev drugom središnjem tijelu da poduzme odgovarajuće posebne mjere u skladu s člankom 51. stavkom 2. točkama (b), (c), (g), (h), (i) i (j) kad u skladu s člankom 56. nije podnesen ni jedan zahtjev. Zamoljeno središnje tijelo poduzima prema potrebi takve mjere, ako je uvjereno da su korisne i ako smatra da su potrebne kako bi potencijalnom podnositelju zahtjeva pomogle pri podnošenju zahtjeva iz članka 56. ili utvrđivanju treba li zahtjev uložiti.

2.   Kad se zahtjev iz članka 51. stavka 2. točke (b) i točke (c) podnese, zamoljeno središnje tijelo traži potrebne informacije, ako je potrebno u skladu s člankom 61. Međutim, informacije iz članka 61. stavka 2. točaka (b), (c) i (d) mogu se zatražiti samo nakon što uzdržavana osoba predoči primjerak sudske odluke, sudske nagodbe ili autentične isprave za koju treba provesti izvršenje i, prema potrebi, priloži izvod iz članaka 20., 28. ili 48.

Zamoljeno središnje tijelo priopćuje pribavljene informacije središnjem tijelu koje je podnositelj zahtjeva. Kad su te informacije pribavljene u skladu s člankom 61. u priopćenju se navodi samo adresa potencijalnog tuženika u zamoljenoj državi članici. U slučaju zahtjeva u svrhu priznanja, izvršivosti ili izvršenja, u priopćenju se dodatno može navesti samo ima li obveznik uzdržavanja dohodak ili imovinu u toj državi članici.

Ako zamoljeno središnje tijelo ne može osigurati tražene informacije, o tome odmah izvješćuje središnje tijelo koje je podnijelo zahtjev te razloge svoje odluke.

3.   Osim toga središnje tijelo može na zahtjev drugog središnjeg tijela poduzeti posebne mjere za neriješeni predmet u državi članici koja je podnijela zahtjev s međunarodnim elementom u vezi naplate tražbina za uzdržavanje.

4.   Za zahtjeve na temelju ovog članka središnje tijelo upotrebljava obrazac iz Priloga V.

Članak 54.

Troškovi središnjeg tijela

1.   Svako središnje tijelo pokriva svoje troškove nastale pri primjeni ove Uredbe.

2.   Središnja tijela ne smiju podnositelju zahtjeva naplaćivati svoje usluge u skladu s ovom Uredbom, osim izvanrednih troškova koji proizlaze iz zahtjeva za posebnim mjerama u skladu s člankom 53.

Za potrebe ovog stavka troškovi koji se odnose na pronalaženje obveznika uzdržavanja ne smatraju se izvanrednim.

3.   Zamoljeno središnje tijelo ne može tražiti povrat troškova za usluge iz stavka 2. bez prethodne suglasnosti je podnositelja zahtjeva dane prije obavljanja tih usluga po toj cijeni.

Članak 55.

Zahtjev putem središnjih tijela

Zahtjev iz ovog poglavlja ulaže se preko središnjeg tijela države članice u kojoj podnositelj zahtjeva boravi središnjem tijelu zamoljene države članice.

Članak 56.

Vrste zahtjeva

1.   Uzdržavana osoba koja u skladu s ovom Uredbom nastoji naplatiti uzdržavanje može uložiti sljedeće vrste zahtjeva:

(a)

zahtjev za priznavanje ili za priznavanje i proglašenje izvršivosti sudske odluke;

(b)

zahtjev za izvršni postupak sudske odluke donesene ili priznate u zamoljenoj državi članici;

(c)

zahtjev za izdavanjem sudske odluke u zamoljenoj državi članici kad nema odluke, uključujući prema potrebi utvrđivanje roditeljstva;

(d)

zahtjev za izdavanjem sudske odluke u zamoljenoj državi članici kad priznavanje i izvršivost sudske odluke donesene u državi koja nije zamoljena država članica, nije moguće;

(e)

zahtjev za izmjenom sudske odluke donesene u zamoljenoj državi članici;

(f)

zahtjev za izmjenom sudske odluke donesene u državi koja nije zamoljena država članica.

2.   Obveznik uzdržavanja protiv kojeg je donesena postojeća odluka o uzdržavanju može uložiti zahtjev za:

(a)

priznavanje sudske odluke na temelju koje se izvršenje prethodne sudske odluke suspendira ili ograničuje u zamoljenoj državi članici;

(b)

izmjenu sudske odluke donesene u zamoljenoj državi članici;

(c)

izmjenu sudske odluke donesene u državi koja nije zamoljena država članica.

3.   Za zahtjeve iz ovog članka pomoć i zastupanje iz članka 45. točke (b) osigurava središnje tijelo zamoljene države članice izravno ili putem javnih tijela ili drugih tijela ili osoba.

4.   Osim ako je drukčije propisano ovom Uredbom, zahtjevi iz stavaka 1. i 2. određuju se u skladu s pravom zamoljene države članice i za njih vrijede pravila o nadležnosti koja su na snazi u toj državi članici.

Članak 57.

Sadržaj zahtjeva

1.   Zahtjev iz članka 56. podnosi se na obrascu iz Priloga VI. ili Priloga VII.

2.   Zahtjev iz članka 56. sadržava najmanje sljedeće podatke:

(a)

izjavu o vrsti jednog zahtjeva ili više njih;

(b)

ime i podatke za kontakt, uključujući adresu i datum rođenja podnositelja zahtjeva;

(c)

ime i, ako je poznato, adresu i datum rođenja tuženika;

(d)

ime i datum rođenja svih osoba za koje se traži uzdržavanje;

(e)

razloge na kojima se zahtjev temelji;

(f)

u zahtjevu uzdržavane osobe podatke o tome kamo se plaćanje za uzdržavanje šalje ili doznačuje elektroničkim putem;

(g)

ime i podatke za kontakt osobe ili jedinice središnjeg tijela države članice moliteljice nadležne za obradu zahtjeva.

3.   U smislu stavka 2. točke (b) u slučaju obiteljskog nasilja umjesto adrese podnositelja zahtjeva može se navesti neka druga adresa, ako se u skladu s nacionalnim pravom zamoljene države članice od podnositelja zahtjeva ne traži da navede svoju osobnu adresu za potrebe postupka koji se treba pokrenuti.

4.   Zahtjev uključuje i sljedeće podatke ako su poznati i ako se smatraju potrebnima:

(a)

financijsko stanje uzdržavane osobe;

(b)

financijsko stanje obveznika uzdržavanja, uključujući ime i adresu poslodavca obveznika uzdržavanja te vrstu njegove imovine i mjesto gdje se imovina obveznika uzdržavanja nalazi;

(c)

sve druge podatke koji mogu pomoći pri utvrđivanju mjesta u kojem se tuženik nalazi.

5.   Uz zahtjev se prilažu svi drugi potrebni podaci ili dokazi o pravu podnositelja zahtjeva na pravnu pomoć. Zahtjevu iz članka 56. stavka 1. točaka (a) i (b) te članka 56. stavka 2. točke (a) prema potrebi se prilažu samo isprave iz članaka 20., 28. i 48. ili članka 25. Haške konvencije iz 2007.

Članak 58.

Slanje, primanje i obrada zahtjeva i slučajeva putem središnjih tijela

1.   Središnje tijelo države članice podnositeljice zahtjeva pomaže podnositelju zahtjeva osigurati da su zahtjevu priloženi svi podaci i isprave za koje to tijelo zna da su potrebni za razmatranje zahtjeva.

2.   Središnje tijelo države članice moliteljice prosljeđuje zahtjev središnjem tijelu zamoljene države članice kad smatra da zahtjev ispunjava uvjete iz ove Uredbe.

3.   Zamoljeno središnje tijelo u roku 30 dana od datuma zaprimanja zahtjeva, potvrđuje primitak na obrascu iz Priloga VIII. te izvješćuje središnje tijelo države članice moliteljice koje su početne mjere poduzete, ili će biti poduzete, za obradu zahtjeva te može zatražiti dodatne potrebne dokumente i podatke. U istom razdoblju od 30 dana zamoljeno središnje tijelo priopćuje središnjem tijelu molitelju i kontaktne podatke osobe ili jedinice nadležne za odgovaranje na upite o napretku pri obradi zahtjeva.

4.   U roku 60 dana od datuma potvrde primitka, zamoljeno središnje tijelo izvješćuje središnje tijelo molitelja o stanju obrade zahtjeva.

5.   Središnje tijelo molitelj i zamoljeno središnje tijelo obavješćuju se o:

(a)

osobi ili jedinici nadležnoj za pojedini slučaj;

(b)

napretku pri obradi slučaja

te na sva pitanja ažurno odgovara.

6.   Središnja tijela obrađuju slučaj toliko žurno koliko im to odgovarajuće razmatranje dopušta.

7.   Središnja tijela primjenjuju najžurnija i najučinkovitija sredstva priopćivanja koja su im na raspolaganju.

8.   Zamoljeno središnje tijelo može odbiti obradu zahtjeva samo ako je nedvojbeno da zahtjevi ove Uredbe nisu ispunjeni. U tom slučaju to središnje tijelo odmah obavješćuje središnje tijelo molitelja o razlozima odbijanja uporabom obrasca iz Priloga IX.

9.   Zamoljeno središnje tijelo ne smije odbiti zahtjev isključivo zbog toga što su potrebni dodatni dokumenti ili podaci. Međutim, zamoljeno središnje tijelo može od središnjeg tijela molitelja zatražiti da predoči te dodatne dokumente ili te podatke. Ako središnje tijelo molitelj to ne učini u roku 90 dana ili tijekom duljeg razdoblja koje je odredilo zamoljeno središnje tijelo, zamoljeno središnje tijelo može odlučiti da više ne obrađuje zahtjev. U tom slučaju o tome odmah obavješćuje središnje tijelo molitelja na obrascu iz Priloga IX.

Članak 59.

Jezici

1.   Zahtjev ili podnesak ispunjava se na jeziku zamoljene države članice ili, kad ima više službenih jezika u toj državi članici, na službenom jeziku ili jednom od službenih jezika mjesta predmetnog središnjeg tijela ili na bilo kojem drugom službenom jeziku institucija Europske unije koje je ta država članica navela kao prihvatljive, osim ako središnje tijelo te države članice ne odustane od prevođenja.

2.   Isprave koje se prilažu obrascu za zahtjev ili podnesku ne prevode se na jezik određen u skladu sa stavkom 1., osim ako prijevod nije potreban da se osigura tražena pomoć, ne dovodeći pritom u pitanje članke 20., 28., 40. i 66.

3.   Sva ostala komunikacija među središnjim tijelima na jeziku je određenom u skladu sa stavkom 1., osim ako se središnja tijela ne dogovore drukčije.

Članak 60.

Sastanci

1.   Radi lakše primjene ove Uredbe, središnja se tijela redovito sastaju.

2.   Ti se sastanci sazivaju u skladu s Odlukom 2001/470/EZ.

Članak 61.

Pristup središnjih tijela podacima

1.   U skladu s uvjetima iz ovog poglavlja i s iznimkom članka 51. stavka 4., zamoljeno središnje tijelo upotrebljava sva odgovarajuća i razumna sredstva za pribavljanje podataka iz stavka 2. potrebna da se, u određenom slučaju, olakša dobivanje, izmjena, priznavanje, izvršivost ili izvršenje sudske odluke.

Javna tijela ili uprave koje u okviru svojih redovitih aktivnosti u zamoljenoj državi članici čuvaju podatke iz stavka 2. i koje nadziru njihovu obradu u smislu Direktive 95/46/EZ, ako ne postoje ograničenja utemeljena na razlozima nacionalne sigurnosti ili javne sigurnosti, osiguravaju podatke zamoljenom središnjem tijelu na njegov zahtjev u slučaju kad zamoljeno središnje tijelo nema izravan pristup podacima.

Države članice mogu imenovati javna tijela ili uprave koje mogu zamoljenom središnjem tijelu osigurati podatke iz stavka 2. Kad država članica obavi takvo imenovanje, osigurava da njezin izbor tijela i uprava omogućuje središnjem tijelu da u skladu s ovim člankom ima pristup traženim podacima.

Svaka druga pravna osoba koja u zamoljenoj državi članici čuva podatke iz stavka 2. te nadzire njihovu obradu u smislu Direktive 95/46/EZ, dužna je na njegov zahtjev dati podatke zamoljenom središnjem tijelu, ako je ovlaštena da to učini u skladu s pravom zamoljene države članice.

Zamoljeno središnje tijelo tako pribavljene podatke, prema potrebi, dostavlja središnjem tijelu koje ih je zatražilo.

2.   Podaci iz ovog članka podaci su oni koje već imaju tijela, uprave ili osobe iz stavka 1. Podaci su odgovarajući, relevantni i umjereni i odnose se na:

(a)

adresu obveznika uzdržavanja ili uzdržavanu osobu;

(b)

prihod obveznika uzdržavanja;

(c)

identifikacijske podatke poslodavca obveznika uzdržavanja i/ili bankovni račun (račune) obveznika uzdržavanja;

(d)

imovinu obveznika uzdržavanja.

Za potrebe dobivanja ili izmjene odluke, zamoljeno središnje tijelo može zatražiti samo podatke iz točke (a).

Za priznavanje, proglašenje izvršivosti ili izvršenje, zamoljeno središnje tijelo može zatražiti sve podatke navedene u prvom podstavku. Međutim, podaci navedeni u točki (d) mogu se zatražiti samo ako su podaci iz točaka (b) i (c) nedostatni za izvršenje sudske odluke.

Članak 62.

Prosljeđivanje i uporaba podataka

1.   Središnja tijela unutar svojih država članica prosljeđuju podatke iz članka 61. stavka 2. nadležnim sudovima, nadležnim tijelima odgovornim za dostavu isprava i nadležnim tijelima odgovornim za izvršenje sudske odluke, ovisno o slučaju.

2.   Svako tijelo ili sud kojemu su proslijeđeni podaci u skladu s člankom 61. može ih upotrijebiti samo za lakšu naplatu zahtjeva za uzdržavanje.

Osim podataka koji se odnose na postojanje adrese, prihoda ili imovine u zamoljenoj državi članici, podaci iz članka 61. stavka 2. ne smiju se otkriti osobi koja je podnijela zahtjev središnjem tijelu koje je uložilo zahtjev, u skladu s primjenom postupovnih pravila pred sudom.

3.   Svako tijelo koje obrađuje podatke proslijeđene u skladu s članku 61. ne smije čuvati te podatke nakon razdoblja potrebnog za svrhe zbog kojih su podaci proslijeđeni.

4.   Svako tijelo koje obrađuje podatke koji su mu priopćeni u skladu s člankom 61. osigurava tajnost tih podataka u skladu sa svojim nacionalnim pravom.

Članak 63.

Obavijest osobi na koju se podaci odnose

1.   Osoba na koju se prikupljeni podaci priopćenja u cijelosti ili djelomično odnose obavješćuje se u skladu s nacionalnim pravom zamoljene države članice.

2.   Kad postoji opasnost da takva obavijest može ugroziti učinkovitu naplatu tražbina za uzdržavanje, takva obavijest može se odložiti za najviše 90 dana od datuma kad je zamoljeno središnje tijelo dobilo podatke.

POGLAVLJE VIII.

JAVNA TIJELA

Članak 64.

Javna tijela kao podnositelji zahtjeva

1.   Za potrebe zahtjeva za priznavanjem i proglašenjem izvršivosti sudskih odluka ili za potrebe izvršenja sudskih odluka, izraz „uzdržavana osoba” znači i javno tijelo koja djeluje u ime fizičke osobe koja ima pravo na uzdržavanje ili javno tijelo koja ima pravo na povrat naknade koja je isplaćena umjesto uzdržavanja.

2.   Pravo javnog tijela da nastupa u ime pojedinca koji ima pravo na uzdržavanje ili da zahtijeva povrat naknade koja je uzdržavanoj osobi isplaćena umjesto uzdržavanja, uređeno je pravom koje vrijedi za to tijelo.

3.   Javna institucija može zatražiti priznanje i proglašenje izvršivosti ili zahtijevati izvršenje:

(a)

sudske odluke donesene protiv obveznika uzdržavanja na zahtjev javnog tijela koja zahtijeva isplatu naknade isplaćene umjesto uzdržavanja;

(b)

sudske odluke donesene između uzdržavane osobe i obveznika uzdržavanja u visini naknade isplaćene uzdržavanoj osobi umjesto uzdržavanja.

4.   Javno tijelo koje traži priznavanje i proglašenje izvršivosti ili izvršenje sudske odluke na zahtjev pribavlja sve dokumente potrebne da bi u skladu sa stavkom 2. dokazala svoje pravo iz kojih je vidljivo da je naknada isplaćena uzdržavanoj osobi.

POGLAVLJE IX.

OPĆE I ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 65.

Legalizacija ili druge slične formalnosti

U okviru ove Uredbe ne zahtijeva se legalizacija ni bilo koja druga formalnost.

Članak 66.

Prijevod popratnih isprava

Ne dovodeći u pitanje članke 20., 28. i 40. sud kojemu je predmet podnesen može od stranaka zahtijevati prijevod popratnih isprava koje nisu na jeziku na kojem se vodi postupak samo ako smatra da je prijevod potreban za donošenje sudske odluke ili za poštovanje prava obrane.

Članak 67.

Naplata troškova

Ne dovodeći u pitanje članak 54., nadležno tijelo zamoljene države članice može iznimno naplatiti troškove stranci koja nije uspjela u sporu i koja je dobila besplatnu pravnu pomoć u skladu s člankom 46., ako to omogućuje njezino financijsko stanje.

Članak 68.

Odnosi s drugim pravnim instrumentima Zajednice

1.   Podložno članku 75. stavku 2. ovom se Uredbom mijenja Uredba (EZ) br. 44/2001 zamjenom odredaba te Uredbe primjenjivim na predmete koji se odnose na obveze uzdržavanja.

2.   Ova Uredba u predmetima koji se odnose na obveze uzdržavanja zamjenjuje Uredbu (EZ) br. 805/2004, osim za europske izvršne naloge o obvezama uzdržavanja koji su izdani u državi članici koju ne obvezuje Haški protokol iz 2007.

3.   U predmetima koji se odnose na obveze uzdržavanja, ovom se Uredbom ne dovodi u pitanje primjena Direktive 2003/8/EZ podložno poglavlju V.

4.   Ovom se Uredbom ne dovodi u pitanje primjena Direktive 95/46/EZ.

Članak 69.

Odnosi s postojećim međunarodnim konvencijama i sporazumima

1.   Ova Uredba ne utječe na primjenu bilateralnih ili multilateralnih konvencija i sporazuma čije su ugovornice jedna ili više država članica u trenutku donošenja ove Uredbe i koji se odnose na predmete uređene ovom Uredbom, ne dovodeći pritom u pitanje obveze država članica iz članka 307. Ugovora.

2.   Neovisno o stavku 1. ne dovodeći u pitanje stavak 3., ova Uredba u odnosima među državama članicama ima prednost nad konvencijama i sporazumima koji se odnose na stvari uređene ovom Uredbom i kojih su države članice stranke.

3.   Ova Uredba ne isključuje primjenu Konvencije od 23. ožujka 1962. između Švedske, Danske, Finske, Islanda i Norveške o naplati tražbina za uzdržavanje sa strane država članica koje su ugovornice te Konvencije, jer s obzirom na priznavanje, izvršivost i izvršenje sudskih odluka ta Konvencija propisuje:

(a)

pojednostavnjene i ubrzane postupke za izvršenje sudskih odluka u predmetima uzdržavanja; i

(b)

pravnu pomoć koja je povoljnija od one iz poglavlja V. ove Uredbe.

Međutim, zbog primjene navedene Konvencije tuženik ne smije biti lišen zaštite iz članaka 19. i 21. ove Uredbe.

Članak 70.

Podaci učinjeni dostupnima javnosti

Države članice u okviru Europske pravosudne mreže u građanskim i trgovačkim stvarima pribavljaju sljedeće podatke utvrđene Odlukom 2001/470/EZ kako bi ih učinili dostupnima javnosti:

(a)

opis nacionalnih zakona i postupaka koji se odnose na obveze uzdržavanja;

(b)

opis mjere poduzetih za ispunjavanje obveza iz članka 51.;

(c)

opis načina osiguranja učinkovitog pristupa pravosuđu u skladu s člankom 44., te

(d)

opis nacionalnih propisa o izvršenju i izvršnih postupaka, uključujući informacije o svakom ograničenju izvršenja, ponajprije propisa o zaštiti obveznika uzdržavanja te rokovima zastare ili preskripcije.

Države članice te podatke stalno ažuriraju.

Članak 71.

Izvješćivanje o kontaktnim podacima i jezicima

1.   Najkasnije do 18. rujna 2010. države članice priopćuju Komisiji:

(a)

imena i kontaktne podatke sudova ili tijela nadležnih za obradu zahtjeva za proglašenje izvršivosti u skladu s člankom 27. stavkom 1. te žalbenim postupcima protiv odluke o takvim zahtjevima u skladu s člankom 32. stavkom 2.;

(b)

postupke pravne zaštite iz članka 33.;

(c)

postupak preispitivanja za potrebe članka 19. te imena i kontaktne podatke nadležnih sudova;

(d)

imena i kontaktne podatke njihovih središnjih tijela i, kad je to potrebno, opseg njihovih funkcija u skladu s člankom 49. stavkom 3.;

(e)

imena i kontaktne podatke javnih institucija i drugih tijela i, kad je to potrebno, opseg njihovih funkcija u skladu s člankom 51. stavkom 3.;

(f)

imena i kontaktne podatke tijela koja su nadležna za predmete izvršenja za potrebe članka 21.;

(g)

jezike prihvaćene za prijevod isprava iz članaka 20., 28. i 40.;

(h)

jezike koje prihvaćaju njihova središnja tijela za sporazumijevanje s drugim središnjim tijelima iz članka 59.

Države članice izvješćuju o svim naknadnim promjenama tih podataka.

2.   Komisija podatke priopćene u skladu sa stavkom 1. objavljuje u Službenom listu Europske unije, s iznimkom adresa i drugih kontaktnih podataka sudova i tijela iz točaka (a), (c) i (f).

3.   Komisija i na svaki drugi odgovarajući način, ponajprije preko Europske pravosudne mreže u građanskim i trgovačkim stvarima ustanovljene Odlukom 2001/470/EZ, omogućuje da su svi podaci priopćeni u skladu sa stavkom 1. dostupni javnosti.

Članak 72.

Izmjene obrazaca

Sve izmjene obrazaca predviđene ovom Uredbom donose se u skladu sa savjetodavnim postupkom iz članka 73. stavka 3.

Članak 73.

Odbor

1.   Komisiji pomaže Odbor ustanovljen člankom 70. Uredbe (EZ) br. 2201/2003.

2.   Pri upućivanju na ovaj stavak primjenjuju se članci 4. i 7. Odluke 1999/468/EZ.

Rok iz članka 4. stavka 3. Odluke 1999/468/EZ je tri mjeseca.

3.   Pri upućivanju na ovaj stavak primjenjuju se članci 3. i 7. Odluke 1999/468/EZ.

Članak 74.

Klauzula o preispitivanju

Najkasnije pet godine od primjene utvrđene člankom 76. podstavkom 3. Komisija podnosi Europskom parlamentu, Vijeću i Europskom ekonomskom i socijalnom odboru izvješće o primjeni ove Uredbe, uključujući ocjenu praktičnog iskustva u području suradnje među središnjim tijelima, ponajprije njihova pristupa podacima koji imaju javna tijela i uprave te ocjenu djelovanja postupka za priznavanje, proglašenje izvršivosti i izvršenja koji je mjerodavan za odluke donesene u državi članici koju ne obvezuje Haški protokol iz. Izvješću se, prema potrebi, prilaže prijedlog za prilagodbe.

Članak 75.

Prijelazne odredbe

1.   Ova se Uredba, podložno stavcima 2. i 3., primjenjuje samo na postupke započete nakon početka njezine primjene za sudske nagodbe potvrđene ili sklopljene nakon tog datuma te za autentične isprave.

2.   Primjenjuju se odjeljci 2. i 3. poglavlja IV.:

(a)

za sudske odluke donesene u državama članicama prije datuma početka primjene ove Uredbe za koje se od tog datuma traži priznavanje i utvrđivanje izvršivosti;

(b)

za sudske odluke donesene nakon datuma primjene ove Uredbe u postupcima započetim prije tog datuma, ako su te odluke u području primjene Uredbe (EZ) br. 44/2001 za potrebe priznavanja i izvršenja.

Uredba (EZ) br. 44/2001 i nadalje se primjenjuje za priznavanje i izvršenje koji se provode na dan kad započinje primjena ove Uredbe.

Prvi i drugi podstavak primjenjuju se mutatis mutandis za sudske nagodbe potvrđene ili sklopljene te ta autentične isprave izdane u državama članicama.

3.   Poglavlje VII. o suradnji među središnjim tijelima primjenjuje se za podneske i zahtjeve koje zaprimi središnje tijelo od datuma početka primjene ove Uredbe.

Članak 76.

Stupanje na snagu

Ova Uredba stupa na snagu 20. dana nakon objave u Službenom listu Europske unije.

Članak 2. stavak 2., članak 47. stavak 3., članci 71., 72. i 73. primjenjuju se od 18. rujna 2010.

Ova se Uredba, s iznimkom odredaba iz drugog stavka, primjenjuje od 18. lipnja 2011., pod uvjetom da se na taj u Zajednici primjenjuje Haški protokol iz 2007. Ako taj uvjet nije ispunjen ova se Uredba primjenjuje od datuma primjene tog Protokola u Zajednici.

Ova je Uredba u cijelosti obvezujuća i izravno se primjenjuje u svim državama članicama u skladu s Ugovorom o osnivanju Europske zajednice.

Sastavljeno u Bruxellesu 18. prosinca 2008.

Za Vijeće

Predsjednik

M. BARNIER


(1)  Mišljenje od 13. prosinca 2007. (još nije objavljeno u Službenomu listu) te mišljenje od 4. prosinca 2008. nakon ponovnoga savjetovanja (još nije objavljeno u Službenomu listu).

(2)  Mišljenje doneseno nakon neobvezatnoga savjetovanja (SL C 185, 8.8.2006., str. 35.).

(3)  SL L 12, 16.1.2001., str. 1.

(4)  SL L 174, 27.6.2001., str. 25.

(5)  SL L 174, 27.6.2001., str. 1.

(6)  SL L 26, 31.1.2003., str. 41.

(7)  SL L 338, 23.12.2003., str. 1.

(8)  SL L 143, 30.4.2004., str. 15.

(9)  SL L 324, 10.12.2007., str. 79.

(10)  SL C 12, 15.1.2001., str. 1.

(11)  SL C 53, 3.3.2005., str. 1.

(12)  SL C 198, 12.8.2005., str. 1.

(13)  SL L 281, 23.11.1995., str. 31.

(14)  SL C 242, 7.10.2006., str. 20.

(15)  SL L 124, 8.6.1971., str. 1.

(16)  SL L 184, 17.7.1999., str. 23.

(17)  SL L 299, 16.11.2005., str. 62.

(18)  SL L 339, 21.12.2007., str. 3.


PRILOG I.

IZVOD IZ SUDSKE ODLUKE/SUDSKE NAGODBE U PREDMETIMA KOJI SE ODNOSE NA OBVEZE UZDRŽAVANJA KOJI NE PODLIJEŽU POSTUPKU PRIZNAVANJA ILI PROGLAŠENJA IZVRŠIVOSTI

(članci 20. i 48. Uredbe Vijeća (EZ) br. 4/2009 od 18. prosinca 2008. o nadležnosti, mjerodavnom pravu, priznavanju i izvršenju sudskih odluka te suradnji u predmetima koji se odnose na obveze uzdržavanja (1))

VAŽNO

Donosi sud podrijetla

Donosi se samo ako je sudska odluka ili sudska nagodba izvršiva u državi članici podrijetla

Navesti samo podatke iz sudske odluke ili sudske nagodbe ili podatke s kojima je upoznat sud podrijetla

1.   Vrsta isprave

Sudska odluka

Sudska nagodba

Datum i broj predmeta: …

Sudska se odluka/sudska nagodba priznaje i izvršiva je u drugoj državi članici bez proglašenja izvršivosti i bez mogućnosti opoziva njezina priznavanja (članci 17. i 48. Uredbe (EZ) br. 4/2009).

2.   Sud podrijetla

2.1.   Ime: …

2.2.   Adresa:

2.2.1.   Ulica i broj/poštanski pretinac: …

2.2.2.   Mjesto i poštanski broj: …

2.2.3.   Država članica

 Belgija  Bugarska  Češka  Njemačka  Estonija  Irska  Grčka  Španjolska  Francuska  Italija  Cipar  Latvija  Litva  Luksemburg  Mađarska  Malta  Nizozemska  Austrija  Poljska  Portugal  Rumunjska  Slovenija  Slovačka  Finska  Švedska

2.3.   Telefon/Telefaks/Elektronička adresa: …

3.   Tužitelj(i)  (2)  (3)

3.1.   Osoba A

3.1.1.   Prezime i ime (imena): …

3.1.2.   Datum (dd/mm/gggg) i mjesto rođenja: …

3.1.3.   Identifikacijski broj ili broj socijalnog osiguranja: …

3.1.4.   Adresa:

3.1.4.1.   Ulica i broj/poštanski pretinac: …

3.1.4.2.   Mjesto i poštanski broj: …

3.1.4.3.   Zemlja: …

3.1.5.   Osoba je:

3.1.5.1.   dobila pravnu pomoć:

Da

Ne

3.1.5.2.   oslobođena plaćanja troškova i izdataka:

Da

Ne

3.1.5.3.   dobila pravo na besplatan postupak pred upravnim tijelom iz Priloga X. Uredbi (EZ) br. 4/2009:

Da

Ne

3.2.   Osoba B

3.2.1.   Prezime i ime (imena): …

3.2.2.   Datum (dd/mm/gggg) i mjesto rođenja: …

3.2.3.   Identifikacijski broj ili broj socijalnog osiguranja: …

3.2.4.   Adresa:

3.2.4.1.   Ulica i broj/poštanski pretinac: …

3.2.4.2.   Mjesto i poštanski broj: …

3.2.4.3.   Zemlja: …

3.2.5.   Osoba je:

3.2.5.1.   dobila pravnu pomoć:

Da

Ne

3.2.5.2.   oslobođena plaćanja troškova i izdataka:

Da

Ne

3.2.5.3.   dobila pravo na besplatan postupak pred upravnim tijelom iz Priloga X. Uredbi (EZ) br. 4/2009:

Da

Ne

3.3.   Osoba C

3.3.1.   Prezime i ime (imena): …

3.3.2.   Datum (dd/mm/gggg) i mjesto rođenja: …

3.3.3.   Identifikacijski broj ili broj socijalnog osiguranja: …

3.3.4.   Adresa:

3.3.4.1.   Ulica i broj/poštanski pretinac: …

3.3.4.2.   Mjesto i poštanski broj: …

3.3.4.3.   Zemlja: …

3.3.5.   Osoba je:

3.3.5.1.   dobila pravnu pomoć:

Da

Ne

3.3.5.2.   oslobođena plaćanja troškova i izdataka:

Da

Ne

3.3.5.3.   dobila pravo na besplatan postupak pred upravnim tijelom iz Priloga X. Uredbi (EZ) br. 4/2009:

Da

Ne

4.   Tuženik (tuženici)  (2)  (3)

4.1.   Osoba A

4.1.1.   Prezime i ime (imena): …

4.1.2.   Datum (dd/mm/gggg) i mjesto rođenja: …

4.1.3.   Identifikacijski broj ili broj socijalnog osiguranja: …

4.1.4.   Adresa:

4.1.4.1.   Ulica i broj/poštanski pretinac: …

4.1.4.2.   Mjesto i poštanski broj: …

4.1.4.3.   Zemlja: …

4.1.5.   Osoba je:

4.1.5.1.   dobila pravnu pomoć:

Da

Ne

4.1.5.2.   oslobođena plaćanja troškova i izdataka:

Da

Ne

4.1.5.3.   dobila pravo na besplatan postupak pred upravnim tijelom iz Priloga X. Uredbi (EZ) br. 4/2009:

Da

Ne

4.2.   Osoba B

4.2.1.   Prezime i ime (imena): …

4.2.2.   Datum (dd/mm/gggg) i mjesto rođenja: …

4.2.3.   Identifikacijski broj ili broj socijalnog osiguranja: …

4.2.4.   Adresa:

4.2.4.1.   Ulica i broj/poštanski pretinac: …

4.2.4.2.   Mjesto i poštanski broj: …

4.2.4.3.   Zemlja: …

4.2.5.   Osoba je:

4.2.5.1.   dobila pravnu pomoć:

Da

Ne

4.2.5.2.   oslobođena plaćanja troškova i izdataka:

Da

Ne

4.2.5.3.   dobila pravo na besplatan postupak pred upravnim tijelom iz Priloga X. Uredbi (EZ) br. 4/2009:

Da

Ne

4.3.   Osoba C

4.3.1.   Prezime i ime (imena): …

4.3.2.   Datum (dd/mm/gggg) i mjesto rođenja: …

4.3.3.   Identifikacijski broj ili broj socijalnog osiguranja: …

4.3.4.   Adresa:

4.3.4.1.   Ulica i broj/poštanski pretinac: …

4.3.4.2.   Mjesto i poštanski broj: …

4.3.4.3.   Zemlja: …

4.3.5.   Osoba je:

4.3.5.1.   dobila pravnu pomoć:

Da

Ne

4.3.5.2.   oslobođena plaćanja troškova i izdataka:

Da

Ne

4.3.5.3.   dobila pravo na besplatan postupak pred upravnim tijelom iz Priloga X. Uredbi (EZ) br. 4/2009:

Da

Ne

5.   Uvjeti sudske odluke/sudske nagodbe

5.1.   Valuta

 euro (EUR)  bugarski lev (BGN)  češka kruna (CZK)  estonska kruna (EEK)  mađarska forinta (HUF)  litavski litas (LTL)  latvijski lats (LVL)  poljski zlot (PLN)  rumunjski lek (RON)  švedska kruna (SEK)  Ostalo (navedite oznaku ISO): …

5.2.   Zahtjev za uzdržavanje  (4)

5.2.1.    Zahtjev za uzdržavanje A

5.2.1.1.   Iznos za uzdržavanje plaća

(obveznik uzdržavanja) … (prezime i ime (imena))

(uzdržavanoj osobi) … (prezime i ime (imena) osobe kojoj se iznos mora stvarno isplatiti)

Osoba kojoj se uzdržavanje duguje:

… (prezime i ime (imena))

Isplata u jednokratnom iznosu

Obuhvaćeno razdoblje, prema potrebi

(od (dd/mm/gggg) do (dd/mm/gggg) ili događaj)

Datum dospijeća: … (dd/mm/gggg)

Iznos: …

Plaćanje u višekratnim iznosima

Datum dospijeća

(dd/mm/gggg)

Iznos

 

 

 

 

 

 

 

 

Periodična isplata

Jedanput tjedno

Jedanput mjesečno

Ostalo (navedite učestalost): …

Iznos: …

Od: … (dd/mm/gggg)

Dan dospijeća/Datum: …

Prema potrebi do (datum (dd/mm/gggg) ili događaj): …

U slučaju indeksacije zahtjeva za uzdržavanje, navedite kako se izračunava indeksacija:

Indeksacija vrijedi od … (dd/mm/gggg)

Retroaktivni dug

Obuhvaćeno razdoblje: … ((dd/mm/gggg) to (dd/mm/gggg))

Iznos: …

Način plaćanja: …

Kamate (ako su navedene u sudskoj odluci/sudskoj nagodbi)

Ako pri zahtjevu za uzdržavanje nastanu kamate, navedite visinu: …

Kamate dospijevaju: … (dd/mm/gggg)

Plaćanje u naturi (navedite): …

Ostali načini plaćanje (navedite): …

5.2.2.    Zahtjev za uzdržavanje B

5.2.2.1.   Iznos za uzdržavanje plaća

(obveznik uzdržavanja) … (prezime i ime (imena))

(uzdržavanoj osobi) … (prezime i ime (imena) osoba kojoj se stvarno mora isplatiti iznos)

Osoba kojoj se uzdržavanje duguje:

… (prezime i ime (imena))

Isplata u jednokratnom iznosu

Obuhvaćeno razdoblje, prema potrebi:

(od (dd/mm/gggg) do (dd/mm/gggg) ili događaj)

Datum dospijeća: … (dd/mm/gggg)

Iznos: …

Plaćanje u višekratnim iznosima

Datum dospijeća

(dd/mm/gggg)

Iznos

 

 

 

 

 

 

 

 

Periodična isplata

Jedanput tjedno

Jedanput mjesečno

Ostalo (navedite učestalost): …

Iznos: …

Od: … (dd/mm/gggg)

Dan dospijeća/Datum: …

Prema potrebi do (datum (dd/mm/gggg) ili događaj): …

U slučaju indeksacije zahtjeva za uzdržavanje, navedite kako se izračunava indeksacija: …

Indeksacija vrijedi od … (dd/mm/gggg)

Retroaktivni dug

Obuhvaćeno razdoblje: …((dd/mm/gggg) to (dd/mm/gggg))

Iznos: …

Način plaćanja: …

Kamate (ako su navedene u sudskoj odluci/sudskoj nagodbi)

Ako pri zahtjevu za uzdržavanje nastanu kamate, navedite visinu: …

Kamate dospijevaju: … (dd/mm/gggg)

Plaćanje u naturi (navedite): …

Ostali načini plaćanje (navedite): …

5.2.3.    Zahtjev za uzdržavanje C

5.2.3.1.   Iznos za uzdržavanje plaća:

(obveznik) … (prezime i ime (imena))

(uzdržavanoj osobi) … (prezime i ime (imena) osoba kojoj (kojima) se stvarno mora isplatiti iznos)

Osoba kojoj se uzdržavanje duguje:

… (prezime i ime (imena))

Isplata u jednokratnom iznosu

Obuhvaćeno razdoblje, prema potrebi:

(od (dd/mm/gggg) do (dd/mm/gggg) ili događaj)

Datum dospijeća: … (dd/mm/gggg)

Iznos: …

Plaćanje u višekratnim iznosima

Datum dospijeća

(dd/mm/gggg)

Iznos

 

 

 

 

 

 

 

 

Periodična isplata

Jedanput tjedno

Jedanput mjesečno

Ostalo (navedite učestalost): …

Iznos: …

Od:… (dd/mm/gggg)

Dan dospijeća/Datum: …

Prema potrebi do (datum (dd/mm/gggg) ili događaj):

U slučaju indeksacije zahtjeva za uzdržavanje, navedite kako se izračunava indeksacija: …

Indeksacija vrijedi od: … (dd/mm/gggg)

Retroaktivni dug

Obuhvaćeno razdoblje: … ((dd/mm/gggg) do (dd/mm/gggg))

Iznos: …

Način plaćanja: …

Kamate (ako su navedene u sudskoj odluci/sudskoj nagodbi)

Ako pri zahtjevu za uzdržavanje nastanu kamate, navedite visinu: …

Kamate dospijevaju: … (dd/mm/gggg)

Plaćanje u naturi (navedite): …

Ostali načini plaćanja (navedite): …

5.3.   Troškovi i izdaci

Sudska odluka/sudska nagodba propisuje da

… (prezime i ime (imena))

Mora isplatiti iznos …

(uzdržavanoj osobi) … (prezime i ime (imena)).

Ako su priložene dodatne stranice, navedite broj stranica:…

Sastavljeno u: … dana: … (dd/mm/gggg)

Potpis i/ili žig suda podrijetla:


(1)  SL L 7, 10.1.2009., str. 1.

(2)  Ako stranke u sudskoj odluci/sudskoj nagodbi nisu navedene kao tužitelj ili tuženik, obavezno se navode neka od stranaka i kao tužitelj ili tuženik.

(3)  Ako se sudska odluka/sudska nagodba odnosi na više od tri tužitelja ili tuženika, priložite dodatni list.

(4)  Ako se sudska odluka/sudska nagodba odnosi na više od tri tužitelja ili tuženika, priložite dodatni list.


PRILOG II.

IZVOD IZ SUDSKE ODLUKE/SUDSKE NAGODBE U PREDMETIMA KOJI SE ODNOSE NA OBVEZE UZDRŽAVANJA ZA KOJE VRIJEDI POSTUPAK PRIZNAVANJA ILI UTVRĐIVANJA IZVRŠIVOSTI

(članak 28. i članak 75. stavak 2. Uredbe Vijeća (EZ) br. 4/2009 od 18. prosinca 2008. o nadležnosti, mjerodavnom pravu, priznavanju i izvršenju sudskih odluka te suradnji u predmetima koji se odnose na obveze uzdržavanja (1))

VAŽNO

Donosi sud podrijetla

Donosi se samo ako je sudska odluka ili sudska nagodba izvršiva u državi članici podrijetla

Navesti samo podatke iz sudske odluke ili sudske nagodbe ili podatke s kojima je upoznat sud podrijetla

1.   Vrsta isprave

Sudska odluka

Sudska nagodba

Datum i oznaka predmeta: …

2.   Sud podrijetla

2.1.   Ime: …

2.2.   Adresa:

2.2.1.   Ulica i broj/poštanski pretinac: …

2.2.2.   Mjesto i poštanski broj: …

2.2.3.   Država članica

 Belgija  Bugarska  Češka  Njemačka  Estonija  Irska  Grčka  Španjolska  Francuska  Italija  Cipar  Latvija  Litva  Luksemburg  Mađarska  Malta  Nizozemska  Austrija  Poljska  Portugal  Rumunjska  Slovenija  Slovačka  Finska  Švedska

2.3.   Telefon/Telefaks/Elektronička adresa: …

3.   Tužitelj(i)  (2)  (3)

3.1.   Osoba A

3.1.1.   Prezime i ime (imena): …

3.1.2.   Datum (dd/mm/gggg) i mjesto rođenja: …

3.1.3.   Identifikacijski broj ili broj socijalnog osiguranja: …

3.1.4.   Adresa:

3.1.4.1.   Ulica i broj/poštanski pretinac: …

3.1.4.2.   Mjesto i poštanski broj: …

3.1.4.3.   Zemlja: …

3.1.5.   Osoba je:

3.1.5.1.   dobila pravnu pomoć:

Da

Ne

3.1.5.2.   oslobođena plaćanja troškova i izdataka:

Da

Ne

3.1.5.3.   dobila pravo na besplatan postupak pred upravnim tijelom iz Priloga X. Uredbi (EZ) br. 4/2009:

Da

Ne

3.2.   Osoba B

3.2.1.   Prezime i ime (imena): …

3.2.2.   Datum (dd/mm/gggg) i mjesto rođenja: …

3.2.3.   Identifikacijski broj ili broj socijalnog osiguranja: …

3.2.4.   Adresa:

3.2.4.1.   Ulica i broj/poštanski pretinac: …

3.2.4.2.   Mjesto i poštanski broj: …

3.2.4.3.   Zemlja: …

3.2.5.   Osoba je:

3.2.5.1.   dobila pravnu pomoć:

Da

Ne

3.2.5.2.   oslobođena plaćanja troškova i izdataka:

Da

Ne

3.2.5.3.   dobila pravo na besplatan postupak pred upravnim tijelom iz Priloga X. Uredbi (EZ) br. 4/2009:

Da

Ne

3.3.   Osoba C

3.3.1.   Prezime i ime (imena): …

3.3.2.   Datum (dd/mm/gggg) i mjesto rođenja: …

3.3.3.   Identifikacijski broj ili broj socijalnog osiguranja: …

3.3.4.   Adresa:

3.3.4.1.   Ulica i broj/poštanski pretinac: …

3.3.4.2.   Mjesto i poštanski broj: …

3.3.4.3.   Zemlja: …

3.3.5.   Osoba je:

3.3.5.1.   dobila pravnu pomoć:

Da

Ne

3.3.5.2.   oslobođena plaćanja troškova i izdataka:

Da

Ne

3.3.5.3.   dobila pravo na besplatan postupak pred upravnim tijelom iz Priloga X. Uredbi (EZ) br. 4/2009:

Da

Ne

4.   Tuženik (tuženici)  (2)  (3)

4.1.   Osoba A

4.1.1.   Prezime i ime (imena): …

4.1.2.   Datum (dd/mm/gggg) i mjesto rođenja: …

4.1.3.   Identifikacijski broj ili broj socijalnog osiguranja: …

4.1.4.   Adresa:

4.1.4.1.   Ulica i broj/poštanski pretinac: …

4.1.4.2.   Mjesto i poštanski broj: …

4.1.4.3.   Zemlja: …

4.1.5.   Osoba je:

4.1.5.1.   dobila pravnu pomoć:

Da

Ne

4.1.5.2.   oslobođena plaćanja troškova i izdataka:

Da

Ne

4.1.5.3.   dobila pravo na besplatan postupak pred upravnim tijelom iz Priloga X. Uredbi (EZ) br. 4/2009:

Da

Ne

4.2.   Osoba B

4.2.1.   Prezime i ime (imena): …

4.2.2.   Datum (dd/mm/gggg) i mjesto rođenja: …

4.2.3.   Identifikacijski broj ili broj socijalnog osiguranja: …

4.2.4.   Adresa:

4.2.4.1.   Ulica i broj/poštanski pretinac: …

4.2.4.2.   Mjesto i poštanski broj: …

4.2.4.3.   Zemlja: …

4.2.5.   Osoba je:

4.2.5.1.   dobila pravnu pomoć:

Da

Ne

4.2.5.2.   oslobođena plaćanja troškova i izdataka:

Da

Ne

4.2.5.3.   dobila pravo na besplatan postupak pred upravnim tijelom iz Priloga X. Uredbi (EZ) br. 4/2009:

Da

Ne

4.3.   Osoba C

4.3.1.   Prezime i ime (imena): …

4.3.2.   Datum (dd/mm/gggg) i mjesto rođenja: …

4.3.3.   Identifikacijski broj ili broj socijalnog osiguranja: …

4.3.4.   Adresa:

4.3.4.1.   Ulica i broj/poštanski pretinac: …

4.3.4.2.   Mjesto i poštanski broj: …

4.3.4.3.   Zemlja: …

4.3.5.   Osoba je:

4.3.5.1.   dobila pravnu pomoć:

Da

Ne

4.3.5.2.   oslobođena plaćanja troškova i izdataka:

Da

Ne

4.3.5.3.   dobila pravo na besplatan postupak pred upravnim tijelom iz Priloga X. Uredbi (EZ) br. 4/2009:

Da

Ne

5.   Uvjeti sudske odluke/sudske nagodbe

5.1.   Valuta

 euro (EUR)  bugarski lev (BGN)  češka kruna (CZK)  estonska kruna (EEK)  mađarska forinta (HUF)  litavski litas (LTL)  latvijski lats (LVL)  poljski zlot (PLN)  rumunjski lek (RON)  švedska kruna (SEK)  ostalo (navedite oznaku ISO): …

5.2.   Zahtjev za uzdržavanje  (4)

5.2.1.    Zahtjev za uzdržavanje A

5.2.1.1.   Iznos za uzdržavanje plaća

(obveznik) … (prezime i ime (imena))

(uzdržavanoj osobi) … (prezime i ime (imena) osobe kojoj se stvarno mora isplatiti iznos)

Osoba kojoj se uzdržavanje duguje:

… (prezime i ime (imena))

Isplata u jednokratnom iznosu

Obuhvaćeno razdoblje, prema potrebi:

(od (dd/mm/gggg) do (dd/mm/gggg) ili događaj)

Datum dospijeća: … (dd/mm/gggg)

Iznos: …

Plaćanje u višekratnim iznosima

Datum dospijeća

(dd/mm/gggg)

Iznos

 

 

 

 

 

 

 

 

Periodična isplata

Jedanput tjedno

Jedanput mjesečno

Ostalo (navedite učestalost): …

Iznos: …

Od: … (dd/mm/gggg)

Dan dospijeća/datum: …

Prema potrebi do (datum (dd/mm/gggg) ili događaj):

U slučaju indeksacije zahtjeva za uzdržavanje, navedite kako se izračunava indeksacija:

Indeksacija vrijedi od … (dd/mm/gggg)

Retroaktivni dug

Obuhvaćeno razdoblje: … ((dd/mm/gggg) do (dd/mm/gggg))

Iznos: …

Način plaćanja: …

Kamate (ako su navedene u sudskoj odluci/sudskoj nagodbi)

Ako pri zahtjevu za uzdržavanje nastanu kamate, navedite visinu: …

Kamate dospijevaju: … (dd/mm/gggg)

Plaćanje u naturi (navedite): …

Ostali načini plaćanje (navedite): …

5.2.2.    Zahtjev za uzdržavanje B

5.2.2.1.   Iznos za uzdržavanje plaća

(obveznik) … (prezime i ime (imena))

(uzdržavanoj osobi) … (prezime i ime (imena) osoba kojoj se stvarno mora isplatiti iznos)

Osoba kojoj se uzdržavanje duguje:

… (prezime i ime (imena))

Isplata u jednokratnom iznosu

Obuhvaćeno razdoblje, prema potrebi:

(od (dd/mm/gggg) do (dd/mm/gggg) ili događaj)

Datum dospijeća: … (dd/mm/gggg)

Iznos: …

Plaćanje u višekratnim iznosima

Datum dospijeća

(dd/mm/gggg)

Iznos

 

 

 

 

 

 

 

 

Periodična isplata

Jedanput tjedno

Jedanput mjesečno

Ostalo (navedite učestalost): …

Iznos: …

Od: … (dd/mm/gggg)

Dan dospijeća/datum: …

Prema potrebi do (datum (dd/mm/gggg) ili događaj):

U slučaju indeksacije zahtjeva za uzdržavanje, navedite kako se izračunava indeksacija: …

Indeksacija vrijedi od … (dd/mm/gggg)

Retroaktivni dug

Obuhvaćeno razdoblje: … ((dd/mm/gggg) do (dd/mm/gggg))

Iznos: …

Način plaćanja: …

Kamate (ako su navedene u sudskoj odluci/sudskoj nagodbi)

Ako pri zahtjevu za uzdržavanje nastanu kamate, navedite visinu: …

Kamate dospijevaju: … (dd/mm/gggg)

Plaćanje u naturi (navedite): …

Ostali načini plaćanje (navedite): …

5.2.3.    Zahtjev za uzdržavanje C

5.2.3.1.   Iznos za uzdržavanje plaća

(obveznik uzdržavanja) … (prezime i ime (imena))

(uzdržavanoj osobi) … (prezime i ime (imena) osoba kojoj se stvarno mora isplatiti iznos)

Osoba kojoj se uzdržavanje duguje:

… (prezime i ime (imena))

Isplata u jednokratnom iznosu

Obuhvaćeno razdoblje, prema potrebi:

(od (dd/mm/gggg) do (dd/mm/gggg) ili događaj)

Datum dospijeća: … (dd/mm/gggg)

Iznos: …

Plaćanje u višekratnim iznosima

Datum dospijeća

(dd/mm/gggg)

Iznos

 

 

 

 

 

 

 

 

Periodična isplata

Jedanput tjedno

Jedanput mjesečno

Ostalo (navedite učestalost): …

Iznos: …

Od: … (dd/mm/gggg)

Dan dospijeća/datum: …

Prema potrebi do (datum (dd/mm/gggg) ili događaj):

U slučaju indeksacije zahtjeva za uzdržavanje, navedite kako se izračunava indeksacija: …

Indeksacija vrijedi od … (dd/mm/gggg)

Retroaktivni dug

Obuhvaćeno razdoblje: … ((dd/mm/gggg) do (dd/mm/gggg))

Iznos: …

Način plaćanja: …

Kamate (ako su navedene u sudskoj odluci/sudskoj nagodbi)

Ako pri zahtjevu za uzdržavanje nastanu kamate, navedite visinu: …

Kamate dospijevaju: … (dd/mm/gggg)

Plaćanje u naturi (navedite): …

Ostali načini plaćanje (navedite): …

5.3.   Troškovi i izdaci

Sudska odluka/sudska nagodba propisuje da

… (prezime i ime (imena))

Mora isplatiti iznos …

(uzdržavanoj osobi): … (prezime i ime (imena)).

Ako su priložene dodatne stranice, navedite broj stranica:…

Sastavljeno u: … dana: … (dd/mm/gggg)

Potpis i/ili žig suda podrijetla:


(1)  SL L 7, 10.1.2009., str. 1.

(2)  Ako stranke u sudskoj odluci/sudskoj nagodbi nisu navedene kao tužitelj ili tuženik, obavezno se navode neka od stranaka kao tužitelj ili tuženik.

(3)  Ako se sudska odluka/sudska nagodba odnosi na više od tri tužitelja ili tuženika, priložite dodatni list.

(4)  Ako se sudska odluka/sudska nagodba odnosi na više od tri tužitelja ili tuženika, priložite dodatni list.


PRILOG III.

IZVOD IZ AUTENTIČNE ISPRAVE U STVARIMA KOJE SE ODNOSE NA OBVEZE UZDRŽAVANJA KOJE NE PODLIJEŽU POSTUPKU ZA PRIZNAVANJE ILI PROGLAŠENJE IZVRŠIVOSTI

(članak 48. Uredbe Vijeća (EZ) br. 4/2009 od 18. prosinca 2008. o nadležnosti, mjerodavnom pravu, priznavanju i izvršenju sudskih odluka te suradnji u predmetima u području obveza uzdržavanja (1))

VAŽNO

Donosi nadležno tijelo u državi članici podrijetla

Donosi se samo ako je autentična isprava izvršiva u državi članici podrijetla

Navesti samo podatke iz autentične isprave ili podatke s kojima je upoznato nadležno tijelo

1.   Datum i broj autentične isprave: …

Javna se isprava priznaje i izvršiva je u drugoj državi članici bez utvrđivanja izvršivosti i bez mogućnosti njezina opoziva njezina priznavanja (članak 48. Uredbe (EZ) br. 4/2009).

2.   Vrsta autentične isprave

Isprava je službeno sastavljena ili registrirana dne: … (dd/mm/gggg)

Sporazum sklopljen ili ovjeren dne: … (dd/mm/gggg)

2.2.   Nadležno tijelo:

2.2.1.   Ime: …

2.2.2.   Adresa:

2.2.2.1.   Ulica i broj/poštanski pretinac: …

2.2.2.2.   Mjesto i poštanski broj: …

2.2.2.3.   Država članica

 Belgija  Bugarska  Češka  Njemačka  Estonija  Irska  Grčka  Španjolska  Francuska  Italija  Cipar  Latvija  Litva  Luksemburg  Mađarska  Malta  Nizozemska  Austrija  Poljska  Portugal  Rumunjska  Slovenija  Slovačka  Finska  Švedska

2.2.3.   Telefon/Telefaks/Elektronička adresa: …

3.   Uzdržavan osoba(e)  (2)

3.1.   Osoba A

3.1.1.   Prezime i ime (imena): …

3.1.2.   Datum (dd/mm/gggg) i mjesto rođenja: …

3.1.3.   Identifikacijski broj ili broj socijalnog osiguranja: …

3.1.4.   Adresa:

3.1.4.1.   Ulica i broj/poštanski pretinac: …

3.1.4.2.   Mjesto i poštanski broj: …

3.1.4.3.   Zemlja: …

3.2.   Osoba B

3.2.1.   Prezime i ime (imena): …

3.2.2.   Datum (dd/mm/gggg) i mjesto rođenja: …

3.2.3.   Identifikacijski broj ili broj socijalnog osiguranja: …

3.2.4.   Adresa:

3.2.4.1.   Ulica i broj/poštanski pretinac: …

3.2.4.2.   Mjesto i poštanski broj: …

3.2.4.3.   Zemlja: …

3.3.   Osoba C

3.3.1.   Prezime i ime (imena): …

3.3.2.   Datum (dd/mm/gggg) i mjesto rođenja: …

3.3.3.   Identifikacijski broj ili broj socijalnog osiguranja: …

3.3.4.   Adresa:

3.3.4.1.   Ulica i broj/poštanski pretinac: …

3.3.4.2.   Mjesto i poštanski broj: …

3.3.4.3.   Zemlja: …

4.   Obveznik uzdržavanja (obveznici uzdržavanja)  (2)

4.1.   Osoba A

4.1.1.   Prezime i ime (imena): …

4.1.2.   Datum (dd/mm/gggg) i mjesto rođenja: …

4.1.3.   Identifikacijski broj ili broj socijalnog osiguranja: …

4.1.4.   Adresa:

4.1.4.1.   Ulica i broj/poštanski pretinac: …

4.1.4.2.   Mjesto i poštanski broj: …

4.1.4.3.   Zemlja: …

4.2.   Osoba B

4.2.1.   Prezime i ime (imena): …

4.2.2.   Datum (dd/mm/gggg) i mjesto rođenja: …

4.2.3.   Identifikacijski broj ili broj socijalnog osiguranja: …

4.2.4.   Adresa:

4.2.4.1.   Ulica i broj/poštanski pretinac: …

4.2.4.2.   Mjesto i poštanski broj: …

4.2.4.3.   Zemlja: …

4.3.   Osoba C

4.3.1.   Prezime i ime (imena): …

4.3.2.   Datum (dd/mm/gggg) i mjesto rođenja: …

4.3.3.   Identifikacijski broj ili broj socijalnog osiguranja: …

4.3.4.   Adresa:

4.3.4.1.   Ulica i broj/poštanski pretinac: …

4.3.4.2.   Mjesto i poštanski broj: …

4.3.4.3.   Zemlja: …

5.   Sadržaj autentične isprave

5.1.   Valuta

 euro (EUR)  bugarski lev (BGN)  češka kruna (CZK)  estonska kruna (EEK)  mađarska forinta (HUF)  litavski litas (LTL)  latvijski lats (LVL)  poljski zlot (PLN)  rumunjski lek (RON)  švedska kruna (SEK)  ostalo (navedite oznaku ISO): …

5.2.   Zahtjev za uzdržavanje  (3)

5.2.1.    Zahtjev za uzdržavanje A

5.2.1.1.   Iznos za uzdržavanje plaća

(obveznik) … (prezime i ime (imena))

(uzdržavanoj osobi) … (prezime i ime (imena) osoba kojoj se stvarno mora isplatiti iznos)

Osoba kojoj se uzdržavanje duguje:

… (prezime i ime (imena))

Isplata u jednokratnom iznosu

Obuhvaćeno razdoblje, prema potrebi:

(od (dd/mm/gggg) do (dd/mm/gggg) ili događaj)

Datum dospijeća: … (dd/mm/gggg)

Iznos: …

Plaćanje u višekratnim iznosima

Datum dospijeća

(dd/mm/gggg)

Iznos

 

 

 

 

 

 

 

 

Periodična isplata

Jedanput tjedno

Jedanput mjesečno

Ostalo (navedite učestalost): …

Iznos: …

Od: … (dd/mm/gggg)

Dan dospijeća/datum: …

Prema potrebi do (datum (dd/mm/gggg) ili događaj):

U slučaju indeksacije zahtjeva za uzdržavanje, navedite kako se izračunava indeksacija:

Indeksacija vrijedi od … (dd/mm/gggg)

Retroaktivni dug

Obuhvaćeno razdoblje: … ((dd/mm/gggg) do (dd/mm/gggg))

Iznos: …

Način plaćanja: …

Kamate (ako su navedene u sudskoj odluci/sudskoj nagodbi)

Ako pri zahtjevu za uzdržavanje nastanu kamate, navedite visinu: …

Kamate dospijevaju: … (dd/mm/gggg)

Plaćanje u naturi (navedite): …

Ostali načini plaćanje (navedite): …

5.2.2.    Zahtjev za uzdržavanje B

5.2.2.1.   Iznos za uzdržavanje plaća

(obveznik uzdržavanja) … (prezime i ime (imena))

(uzdržavanoj osobi) … (prezime i ime (imena) osoba kojoj se stvarno mora isplatiti iznos)

Osoba kojoj se uzdržavanje duguje:

… (prezime i ime (imena))

Isplata u jednokratnom iznosu

Obuhvaćeno razdoblje, prema potrebi:

(od (dd/mm/gggg) do (dd/mm/gggg) ili događaj)

Datum dospijeća: … (dd/mm/gggg)

Iznos: …

Plaćanje u višekratnim iznosima

Datum dospijeća

(dd/mm/gggg)

Iznos

 

 

 

 

 

 

 

 

Periodična isplata

Jedanput tjedno

Jedanput mjesečno

Ostalo (navedite učestalost): …

Iznos: …

Od: … (dd/mm/gggg)

Dan dospijeća/datum: …

Prema potrebi do (datum (dd/mm/gggg) ili događaj):

U slučaju indeksacije zahtjeva za uzdržavanje, navedite kako se izračunava indeksacija:

Indeksacija vrijedi od … (dd/mm/gggg)

Retroaktivni dug

Obuhvaćeno razdoblje: … ((dd/mm/gggg) do (dd/mm/gggg))

Iznos: …

Način plaćanja: …

Kamate (ako su navedene u sudskoj odluci/sudskoj nagodbi)

Ako pri zahtjevu za uzdržavanje nastanu kamate, navedite visinu: …

Kamate dospijevaju: … (dd/mm/gggg)

Plaćanje u naturi (navedite): …

Ostali načini plaćanje (navedite): …

5.2.3.    Zahtjev za uzdržavanje C

5.2.3.1.   Iznos za uzdržavanje plaća

(obveznik uzdržavanja)… (prezime i ime (imena))

(uzdržavanoj osobi) … (prezime i ime (imena) osoba kojoj se stvarno mora isplatiti iznos)

Osoba kojoj se uzdržavanje duguje:

… (prezime i ime (imena))

Isplata u jednokratnom iznosu

Obuhvaćeno razdoblje, prema potrebi:

(od (dd/mm/gggg) do (dd/mm/gggg) ili događaj)

Datum dospijeća: … (dd/mm/gggg)

Iznos: …

Plaćanje u višekratnim iznosima

Datum dospijeća

(dd/mm/gggg)

Iznos

 

 

 

 

 

 

 

 

Periodična isplata

Jedanput tjedno

Jedanput mjesečno

Ostalo (navedite učestalost): …

Iznos: …

Od: … (dd/mm/gggg)

Dan dospijeća/datum: …

Prema potrebi do (datum (dd/mm/gggg) ili događaj):

U slučaju indeksacije zahtjeva za uzdržavanje, navedite kako se izračunava indeksacija: …

Indeksacija vrijedi od … (dd/mm/gggg)

Retroaktivni dug

Obuhvaćeno razdoblje: … ((dd/mm/gggg) do (dd/mm/gggg))

Iznos: …

Način plaćanja: …

Kamate (ako su navedene u sudskoj odluci/sudskoj nagodbi)

Ako pri zahtjevu za uzdržavanje nastanu kamate, navedite visinu: …

Kamate dospijevaju: … (dd/mm/gggg)

Plaćanje u naturi (navedite): …

Ostali načini plaćanje (navedite): …

5.3.   Troškovi

Autentična isprava propisuje da

… (prezime i ime (imena))

mora isplatiti iznos …

(uzdržavanoj osobi) … (prezime i ime (imena)).

Ako su priložene dodatne stranice, navedite broj stranica:…

Sastavljeno u: … dana: … (dd/mm/gggg)

Potpis i/ili žig nadležnog tijela:


(1)  SL L 7, 10.1.2009., str. 1.

(2)  Ako se sudska odluka/sudska nagodba odnosi na više od tri tužitelja ili tuženika, priložite dodatni list.

(3)  Ako se javna isprava odnosi naviše od tri zahtjeva za uzdržavanje, priložite dodatni list.


PRILOG IV.

IZVOD IZ AUTENTIČNE ISPRAVE U STVARIMA KOJE SE ODNOSE NA OBVEZE UZDRŽAVANJA KOJE PODLIJEŽU POSTUPKU ZA PRIZNAVANJE ILI PROGLAŠENJE IZVRŠIVOSTI

(članak 48. i članak 75. stavak 2.Uredbe Vijeća (EZ) br. 4/2009 od 18. prosinca 2008. o nadležnosti, mjerodavnom pravu, priznavanju i izvršenju sudskih odluka te suradnji u predmetima u području obveza uzdržavanja (1))

VAŽNO

Donosi nadležno tijelo u državi članici podrijetla

Donosi se samo ako je autentična isprava izvršiva u državi članici podrijetla

Navesti samo podatke iz autentične isprave ili podatke s kojima je upoznato nadležno tijelo

1.   Datum i oznaka predmeta autentične isprave:…

2.   Vrsta autentične isprave

Isprava službeno sastavljena ili registrirana dana: (dd/mm/gggg)

Sporazum sklopljen ili ovjeren dana: (dd/mm/gggg)

2.2.   Nadležno tijelo:

2.2.1.   Ime: …

2.2.2.   Adresa:

2.2.2.1.   Ulica i broj/poštanski pretinac: …

2.2.2.2.   Mjesto i poštanski broj: …

2.2.2.3.   Država članica:

 Belgija  Bugarska  Češka  Njemačka  Estonija  Irska  Grčka  Španjolska  Francuska  Italija  Cipar  Latvija  Litva  Luksemburg  Mađarska  Malta  Nizozemska  Austrija  Poljska  Portugal  Rumunjska  Slovenija  Slovačka  Finska  Švedska

2.2.3.   Telefon/Telefaks/Elektronička adresa: …

3.   Uzdržavana osoba (uzdržavane osobe)  (2)

3.1.   Osoba A

3.1.1.   Prezime i ime (imena): …

3.1.2.   Datum (dd/mm/gggg) i mjesto rođenja: …

3.1.3.   Identifikacijski broj ili broj socijalnog osiguranja: …

3.1.4.   Adresa:

3.1.4.1.   Ulica i broj/poštanski pretinac: …

3.1.4.2.   Mjesto i poštanski broj: …

3.1.4.3.   Zemlja: …

3.2.   Osoba B

3.2.1.   Prezime i ime (imena): …

3.2.2.   Datum (dd/mm/gggg) i mjesto rođenja: …

3.2.3.   Identifikacijski broj ili broj socijalnog osiguranja: …

3.2.4.   Adresa:

3.2.4.1.   Ulica i broj/poštanski pretinac: …

3.2.4.2.   Mjesto i poštanski broj: …

3.2.4.3.   Zemlja: …

3.3.   Osoba C

3.3.1.   Prezime i ime (imena): …

3.3.2.   Datum (dd/mm/gggg) i mjesto rođenja: …

3.3.3.   Identifikacijski broj ili broj socijalnog osiguranja: …

3.3.4.   Adresa:

3.3.4.1.   Ulica i broj/poštanski pretinac: …

3.3.4.2.   Mjesto i poštanski broj: …

3.3.4.3.   Zemlja: …

4.   Obveznik uzdržavanja (obveznici uzdržavanja)  (3)

4.1.   Osoba A

4.1.1.   Prezime i ime (imena): …

4.1.2.   Datum (dd/mm/gggg) i mjesto rođenja: …

4.1.3.   Identifikacijski broj ili broj socijalnog osiguranja: …

4.1.4.   Adresa:

4.1.4.1.   Ulica i broj/poštanski pretinac: …

4.1.4.2.   Mjesto i poštanski broj: …

4.1.4.3.   Zemlja: …

4.2.   Osoba B

4.2.1.   Prezime i ime (imena): …

4.2.2.   Datum (dd/mm/gggg) i mjesto rođenja: …

4.2.3.   Identifikacijski broj ili broj socijalnog osiguranja: …

4.2.4.   Adresa:

4.2.4.1.   Ulica i broj/poštanski pretinac: …

4.2.4.2.   Mjesto i poštanski broj: …

4.2.4.3.   Zemlja: …

4.3.   Osoba C

4.3.1.   Prezime i ime (imena): …

4.3.2.   Datum (dd/mm/gggg) i mjesto rođenja: …

4.3.3.   Identifikacijski broj ili broj socijalnog osiguranja: …

4.3.4.   Adresa:

4.3.4.1.   Ulica i broj/poštanski pretinac: …

4.3.4.2.   Mjesto i poštanski broj: …

4.3.4.3.   Zemlja: …

5.   Sadržaj autentične isprave

5.1.   Valuta

 euro (EUR)  bugarski lev (BGN)  češka kruna (CZK)  estonska kruna (EEK)  mađarska forinta (HUF)  litavski litas (LTL)  latvijski lats (LVL)  poljski zlot (PLN)  rumunjski lek (RON)  švedska kruna (SEK)  ostalo (navedite oznaku ISO): …

5.2.   Zahtjev za uzdržavanje  (4)

5.2.1.    Zahtjev za uzdržavanje A

5.2.1.1.   Iznos za uzdržavanje plaća

(obveznik uzdržavanja) (prezime i ime (imena))

(uzdržavanoj osobi) (prezime i ime (imena) osoba kojoj se stvarno mora isplatiti iznos)

Osoba kojoj se uzdržavanje duguje:

… (prezime i ime (imena))

Isplata u jednokratnom iznosu

Obuhvaćeno razdoblje, prema potrebi:

(od (dd/mm/gggg) do (dd/mm/gggg) ili događaj)

Datum dospijeća: (dd/mm/gggg)

Iznos: …

Plaćanje u višekratnim iznosima

Datum dospijeća

(dd/mm/gggg)

Iznos

 

 

 

 

 

 

 

 

Periodična isplata

Jedanput tjedno

Jedanput mjesečno

Ostalo (navedite učestalost): …

Iznos: …

Od: (dd/mm/gggg)

Dan dospijeća/datum: …

Prema potrebi do (datum (dd/mm/gggg) ili događaj):

U slučaju indeksacije zahtjeva za uzdržavanje, navedite kako se izračunava indeksacija:

Indeksacija vrijedi od (dd/mm/gggg)

Retroaktivni dug

Obuhvaćeno razdoblje: ((dd/mm/gggg) do (dd/mm/gggg))

Iznos: …

Način plaćanja: …

Kamate (ako su navedene u sudskoj odluci/sudskoj nagodbi)

Ako pri zahtjevu za uzdržavanje nastanu kamate, navedite visinu:

Kamate dospijevaju: (dd/mm/gggg)

Plaćanje u naturi (navedite): …

Ostali načini plaćanja (navedite): …

5.2.2.    Zahtjev za uzdržavanje B

5.2.2.1.   Iznos za uzdržavanje plaća

(obveznik uzdržavanja) (prezime i ime (imena))

(uzdržavanoj osobi) (prezime i ime (imena) osoba kojoj se stvarno mora isplatiti iznos)

Osoba kojoj se uzdržavanje duguje:

… (prezime i ime (imena))

Isplata u jednokratnom iznosu

Obuhvaćeno razdoblje, prema potrebi:

(od (dd/mm/gggg) do (dd/mm/gggg) ili događaj)

Datum dospijeća: (dd/mm/gggg)

Iznos: …

Plaćanje u višekratnim iznosima

Datum dospijeća

(dd/mm/gggg)

Iznos

 

 

 

 

 

 

 

 

Periodična isplata

Jedanput tjedno

Jedanput mjesečno

Ostalo (navedite učestalost): …

Iznos: …

Od: (dd/mm/gggg)

Dan dospijeća/datum: …

Prema potrebi do (datum (dd/mm/gggg) ili događaj):

U slučaju indeksacije zahtjeva za uzdržavanje, navedite kako se izračunava indeksacija: …

Indeksacija vrijedi od (dd/mm/gggg)

Retroaktivni dug

Obuhvaćeno razdoblje: ((dd/mm/gggg) do (dd/mm/gggg))

Iznos: …

Način plaćanja: …

Kamate (ako su navedene u sudskoj odluci/sudskoj nagodbi)

Ako pri zahtjevu za uzdržavanje nastanu kamate, navedite visinu: …

Kamate dospijevaju: (dd/mm/gggg)

Plaćanje u naturi (navedite):

Ostali načini plaćanje (navedite): …

5.2.3.    Zahtjev za uzdržavanje C

5.2.3.1.   Iznos za uzdržavanje plaća

(obveznik uzdržavanja) (prezime i ime (imena))

(uzdržavanoj osobi) (prezime i ime (imena) osoba kojoj se stvarno mora isplatiti iznos)

Osoba kojoj se uzdržavanje duguje:

… (prezime i ime (imena))

Isplata u jednokratnom iznosu

Obuhvaćeno razdoblje, prema potrebi:

(od (dd/mm/gggg) do (dd/mm/gggg) ili događaj)

Datum dospijeća: (dd/mm/gggg)

Iznos:

Plaćanje u višekratnim iznosima

Datum dospijeća

(dd/mm/gggg)

Iznos

 

 

 

 

 

 

 

 

Periodična isplata

Jedanput tjedno

Jedanput mjesečno

Ostalo (navedite učestalost): …

Iznos: …

Od: (dd/mm/gggg)

Dan dospijeća/datum: …

Prema potrebi do (datum (dd/mm/gggg) ili događaj):

U slučaju indeksacije zahtjeva za uzdržavanje, navedite kako se izračunava indeksacija:

Indeksacija vrijedi od (dd/mm/gggg)

Retroaktivni dug

Obuhvaćeno razdoblje: ((dd/mm/gggg) do (dd/mm/gggg))

Iznos: …

Način plaćanja: …

Kamate (ako su navedene u sudskoj odluci/sudskoj nagodbi)

Ako pri zahtjevu za uzdržavanje nastanu kamate, navedite visinu: …

Kamate dospijevaju: (dd/mm/gggg)

Plaćanje u naturi (navedite):

Ostali načini plaćanje (navedite): …

5.3.   Troškovi

Autentična isprava propisuje da

… (prezime i ime (imena))

mora platiti iznos …

(uzdržavanoj osobi) (prezime i ime (imena)).

Ako su priložene dodatne stranice, navedite broj stranica:…

Sastavljeno u: dana: (dd/mm/gggg)

Potpis i/ili žig nadležnog tijela:


(1)  SL L 7, 10.1.2009., str. 1.

(2)  Ako se sudska odluka/sudska nagodba odnosi na više od tri tužitelja ili tuženika, priložite dodatni list.

(3)  Ako se javna isprava odnosi na više od tri tužitelja ili tuženika, priložite dodatni list.

(4)  Ako se sudska odluka/sudska nagodba odnosi naviše od tri zahtjeva za uzdržavanje, priložite dodatni list.


PRILOG V.

ZAHTJEV ZA POSEBNE MJERE

(članak 53. Uredbe Vijeća (EZ) br. 4/2009 od 18. prosinca 2008. o nadležnosti, mjerodavnom pravu, priznavanju i izvršenje sudskih odluka te suradnji u predmetima o uzdržavanju (1))

DIO A:   Ispunjava središnje tijelo molitelj

1.   Središnje tijelo molitelj

1.1.   Ime: …

1.2.   Adresa:

1.2.1.   Ulica i broj/poštanski pretinac: …

1.2.2.   Mjesto i poštanski broj: …

1.2.3.   Država članica

 Belgija  Bugarska  Češka  Njemačka  Estonija  Irska  Grčka  Španjolska Francuska  Italija  Cipar  Latvija  Litva  Luksemburg  Mađarska  Malta  Nizozemska  Austrija  Poljska  Portugal  Rumunjska  Slovenija  Slovačka  Finska  Švedska

1.3.   Telefon: …

1.4.   Telefaks: …

1.5.   Elektronička adresa: …

1.6.   Oznaka predmeta: …

1.7.   Osoba zadužena za praćenje zahtjeva:

1.7.1.   Prezime i ime (imena): …

1.7.2.   Telefon: …

1.7.3.   Elektronička adresa: …

2.   Zamoljeno središnje tijelo

2.1.   Ime: …

2.2.   Adresa:

2.2.1.   Ulica i broj/poštanski pretinac: …

2.2.2.   Mjesto i poštanski broj: …

2.2.3.   Država članica

 Belgija  Bugarska  Češka  Njemačka  Estonija  Irska  Grčka  Španjolska Francuska  Italija  Cipar  Latvija  Litva  Luksemburg  Mađarska  Malta  Nizozemska  Austrija  Poljska  Portugal  Rumunjska  Slovenija  Slovačka  Finska  Švedska

3.   Zahtjev

3.1.   Svrha je zatraženih posebnih mjera:

pomoći pronaći obveznika ili uzdržavanu osobu (vidjeti točke 3.3. i 3.4.)

omogućiti lakše traženje podataka o prihodu ili imovini obveznika ili uzdržavane osobe (vidjeti točke 3.3. i 3.4.)

olakšati pribavljanje dokaza u obliku isprava ili drugom obliku

dobiti pomoć pri utvrđivanju roditeljstva

pokrenuti ili pojednostavniti pokretanje postupka za dobivanje potrebne privremene mjere teritorijalne prirode

omogućiti lakšu dostavu dokumenata

3.2.   Zahtjev se temelji na:

3.3.   Traženi se podaci odnose na:

sljedećeg obveznika uzdržavanja

3.3.1.1.   Prezime i ime (imena): …

3.3.1.2.   Datum (dd/mm/gggg) i mjesto rođenja (2): …

3.3.1.3.   Posljednja poznata adresa: …

3.3.1.4.   Identifikacijski broj ili broj socijalnog osiguranja (2): …

3.3.1.5.   Svaka druga informacija koja bi mogla biti korisna (3):

sljedeću uzdržavanu osobu

3.3.2.1.   Prezime i ime (imena): …

3.3.2.2.   Datum (dd/mm/gggg) i mjesto rođenja (2): …

3.3.2.3.   Posljednja poznata adresa: …

3.3.2.4.   Identifikacijski broj ili broj socijalnog osiguranja (2): …

3.3.2.5.   Svaka druga informacija koja bi mogla biti korisna (3):

3.4.   Traženi podaci

Sadašnja adresa obveznika uzdržavanja/uzdržavane osobe

Dohodak obveznika uzdržavanja/uzdržavane osobe

Imovina obveznika uzdržavanja/uzdržavane osobe, uključujući mjesto na kojem se imovina obveznika uzdržavanja/uzdržavane osobe nalazi

Uzdržavana je osoba predočila primjerak sudske odluke, sudske nagodbe ili autentičnih isprava koje treba izvršiti, kojima je prema potrebi priložen odgovarajući obrazac

Da

Ne

Postoji opasnost da bi obavješćivanje osobe o kojoj se prikupljaju podaci moglo dovesti u pitanje učinkovitu naplatu tražbina za uzdržavanje (članak 63. stavak 2.) Uredbe (EZ) br. 4/2009).

Sastavljeno u: dana: (dd/mm/gggg)

Ime i potpis ovlaštenog službenika središnjeg tijela podnositelja zahtjeva:

DIO B:   Popunjava zamoljeno središnje tijelo

4.   Oznaka predmeta zamoljenog središnjeg tijela:…

5.   Osoba zadužena za praćenje zahtjeva:

5.1.   Prezime i ime (imena): …

5.2.   Telefon: …

5.3.   Telefaks: …

5.4.   Elektronička adresa: …

6.   Poduzete mjere i ostvareni rezultati

7.   Prikupljeni podaci:

7.1.   Bez primjene članaka 61., 62. i 63. Uredbe (EZ) br. 4/2009:

7.1.1.   Adresa obveznika uzdržavanja/uzdržavane osobe:

Ne

Da (navedite):

7.1.2.   Prihod obveznika uzdržavanja/uzdržavane osobe:

Ne

Da (navedite):

7.1.3.   Imovina obveznika uzdržavanja/uzdržavane osobe:

Ne

Da (navedite):

7.2.   U skladu s člancima 61., 62. i 63. Uredbe (EZ) br. 4/2009:

7.2.1.   Adresa obveznika uzdržavanja/uzdržavane osobe:

Ne

Da (navedite):

7.2.2.   Postojanje prihoda obveznika uzdržavanja:

Ne

Da

7.2.3.   Postojanje imovine obveznika uzdržavanja:

Ne

Da

VAŽNO

(pri primjeni članaka 61., 62. i 63. Uredbe (EZ) br. 4/2009)

Osim podataka koji se odnose samo na postojanje adrese, prihoda ili imovine podložno poštovanju primjene postupovnih pravila pred sudom podaci iz članka 61. stavka 1. ne smiju se otkriti osobi u zamoljenoj državi članici, koja je zamolila središnje tijelo podnositelja zahtjeva (članak 62. stavak 2. podstavak 2. Uredbe (EZ) br. 4/2009).

8.   Tražene podatke nije moguće priopćiti

Zamoljeno središnje tijelo ne može osigurati tražene podatke zbog sljedećih razloga:

Sastavljeno u: dana: (dd/mm/gggg)

Ime i potpis ovlaštenog službenika zamoljenog središnjeg tijela:


(1)  SL L 7, 10.1.2009., str. 1.

(2)  Ako su podaci dostupni.

(3)  Npr. ime prethodnoga poslodavca, imena i adrese članova obitelji, podaci o vozilu ili imovini koju osoba o kojoj je riječ možda posjeduje.


PRILOG VI.

OBRAZAC ZA PRIZNAVANJE, PROGLAŠENJE IZVRŠIVOSTI ILI IZVRŠENJE SUDSKE ODLUKE U STVARIMA KOJE SE ODNOSE NA OBVEZE UZDRŽAVANJA

(članci 56. i 57. Uredbe Vijeća (EZ) br. 4/2009 od 18. prosinca 2008. o nadležnosti, mjerodavnom pravu, priznavanju i izvršenje sudskih odluka te suradnji u stvarima koje se odnose na obveza uzdržavanja (1))

DIO A:   Popunjava središnje tijelo molitelj

1.   Zahtjev

Zahtjev za priznavanje i proglašenje ovršnosti sudske odluke (članak 56. stavak 1. točka (a))

Zahtjev za priznavanje sudske odluke (članak 56. stavak 1. točka (a))

Zahtjev za izvršenje sudske odluke donesene ili priznate u zamoljenoj državi članici (članak 56. stavak 1. točka (b))

2.   Središnje tijelo molitelj

2.1.   Ime: …

2.2.   Adresa:

2.2.1.   Ulica i broj/poštanski pretinac: …

2.2.2.   Mjesto i poštanski broj: …

2.2.3.   Država članica

 Belgija  Bugarska  Češka  Njemačka  Estonija  Irska  Grčka  Španjolska  Francuska  Italija  Cipar  Latvija  Litva  Luksemburg  Mađarska  Malta  Nizozemska  Austrija  Poljska  Portugal  Rumunjska  Slovenija  Slovačka  Finska  Švedska

2.3.   Telefon: …

2.4.   Telefaks: …

2.5.   Elektronička adresa: …

2.6.   Oznaka predmeta zahtjeva: …

Zahtjev se obrađuje sa zahtjevom (zahtjevima) koji imaju sljedeće oznake predmeta (brojeve): …

2.7.   Osoba odgovorna za praćenje zahtjeva:

2.7.1.   Prezime i ime (imena): …

2.7.2.   Telefon: …

2.7.3.   Elektronička adresa: …

3.   Zamoljeno središnje tijelo

3.1.   Ime: …

3.2.   Adresa:

3.2.1.   Ulica i broj/poštanski pretinac: …

3.2.2.   Mjesto i poštanski broj: …

3.2.3.   Država članica

 Belgija  Bugarska  Češka  Njemačka  Estonija  Irska  Grčka  Španjolska Francuska  Italija  Cipar  Latvija  Litva  Luksemburg  Mađarska  Malta  Nizozemska  Austrija  Poljska  Portugal  Rumunjska  Slovenija  Slovačka  Finska  Švedska

4.   Dokumenti  (2) priloženi zahtjevu u slučaju sudske odluke donesene u državi članici

Primjerak sudske odluke/sudske nagodbe/autentične isprave.

Izvod iz sudske odluke/sudske nagodbe/autentične isprave na obrascu iz Priloga I., Priloga II., Priloga III. ili Priloga IV.

Transliteracija ili prijevod sadržaja na obrascu iz Priloga I., Priloga II., Priloga III. ili Priloga IV.

Kad je to potrebno, primjerak sudske odluke o proglašenju izvršivosti.

Dokument koji pokazuje visinu neplaćenih iznosa i datum kad je iznos izračunan.

Dokument koji pokazuje da je podnositelj zahtjeva dobio pravnu pomoć ili da je oslobođen troškova i izdataka.

Dokument koji pokazuje da je podnositelju zahtjeva odobren besplatan postupak pred upravnim tijelom u državi članici podrijetla te potvrđuje da podnositelj zahtjeva ispunjava financijske zahtjeve na temelju kojih ima pravo na pravnu pomoć ili oslobođenje plaćanja troškova i izdataka.

Dokument koji javnom tijelu daje pravo da zatraži povrat isplaćenih iznosa uzdržavanoj osobi i koji utemeljuje taj povrat.

Ostalo (navedite): …

5.   Dokument  (2) priloženi zahtjevu u slučaju sudske odluke donesene u trećoj zemlji

Cjelovit tekst sudske odluke.

Sažetak ili izvod iz sudske odluke koji je sastavilo nadležno tijelo države podrijetla.

Dokument koji pokazuje da je sudska odluka izvršiva u državi podrijetla i, u slučaju sudske odluke upravnog tijela, dokument da su zahtjevi iz članka 19. stavka 3. Haške konvencije iz 2007 ispunjeni.

Ako tuženik nije pokrenuo postupak ili bio zastupan u postupku u državi podrijetla, dokument ili dokumenti koji, kako je to potrebno, potvrđuju da je tuženik bio odgovarajuće obaviješten o postupku i mogućnosti da bude saslušan ili da je tuženik odgovarajuće obaviješten o sudskoj odluci i da je stvarno i pravno imao mogućnost žalbe ili da sudsku odluku pobija.

Dokument koji pokazuje visinu neplaćenih iznosa i datum kad je iznos izračunan.

Dokument s podacima potrebnim za odgovarajući izračun u slučaju sudske odluke koji određuje automatsku indeksaciju.

Dokument koji pokazuje u kojoj je mjeri tuženik primio pravnu pomoć u državi podrijetla.

Ostalo (navedite): …

Ukupan broj dokumenata priloženih obrascu zahtjeva: …

Sastavljeno u: … dana … (dd/mm/gggg)

Ime i potpis ovlaštene službene osobe središnjeg tijela molitelja: …

DIO B:   Popunjava podnositelj ili, prema potrebi, osoba/tijelo koje je u državi članici moliteljici ovlašteno da popunjava obrazac u ime podnositelja zahtjeva

6.   Zahtjev

Zahtjev za priznavanje ili za priznavanje i proglašenje izvršivosti sudske odluke

Zahtjev je utemeljen na:

Poglavlju IV., odjeljku 2. Uredbe (EZ) br. 4/2009.

Haškoj konvenciji iz 2007.

6.1.2.1.   Temelj za izvršni postupak i priznanje u skladu s člankom 20. Haške konvencije iz 2007.: …

6.1.2.2.   Tuženik je započeo postupak ili je bio zastupan u postupku u državi podrijetla:

Da

Ne

Nacionalno pravo zamoljene države članice.

Ostalo (navedite): …

Zahtjev za izvršenjem sudske odluke donesene ili priznate u zamoljenoj državi članici

7.   Sudska odluka

7.1.   Datum i oznaka predmeta: …

7.2.   Ime suda podrijetla: …

8.   Podnositelj zahtjeva

8.1.   Fizička osoba

8.1.1.   Prezime i ime (imena): …

8.1.2.   Datum (dd/mm/gggg) i mjesto rođenja: …

8.1.3.   Identifikacijski broj ili broj socijalnog osiguranja (3): …

8.1.4.   Državljanstvo: …

8.1.5.   Zanimanje: …

8.1.6.   Bračni status: …

8.1.7.   Adresa:

8.1.7.1.   c/o … (prezime i ime (imena)) (4)

8.1.7.2.   Ulica i broj/poštanski pretinac: …

8.1.7.3.   Mjesto i poštanski broj: …

8.1.7.4.   Država članica

 Belgija  Bugarska  Češka  Njemačka  Estonija  Irska  Grčka  Španjolska  Francuska  Italija  Cipar  Latvija  Litva  Luksemburg  Mađarska  Malta  Nizozemska  Austrija  Poljska  Portugal  Rumunjska  Slovenija  Slovačka  Finska  Švedska

8.1.8.   Telefon/Elektronička adresa: …

8.1.9.   Osoba je:

8.1.9.1.   dobila pravnu pomoć:

Da

Ne

8.1.9.2.   oslobođena plaćanja troškova i izdataka:

Da

Ne

8.1.9.3.   dobila pravo na besplatan postupak pred upravnim tijelom iz Priloga IX. Uredbi (EZ) br. 4/2009:

Da

Ne

8.1.10.   Prema potrebi, prezime, ime (imena) i podaci zastupnika podnositelja zahtjeva (odvjetnik i sl.): …

8.2.   Javno tijelo

8.2.1.   Ime: …

8.2.2.   Adresa:

8.2.2.1.   Ulica i broj/poštanski pretinac: …

8.2.2.2.   Mjesto i poštanski broj: …

8.2.2.3.   Država članica

 Belgija  Bugarska  Češka  Njemačka  Estonija  Irska  Grčka  Španjolska Francuska  Italija  Cipar  Latvija  Litva  Luksemburg  Mađarska  Malta  Nizozemska  Austrija  Poljska  Portugal  Rumunjska  Slovenija  Slovačka  Finska  Švedska

8.2.3.   Telefon/Telefaks/Elektronička adresa: …

8.2.4.   Ime osobe koja u postupku zastupa tijelo (5):

8.2.5.   Osoba odgovorna za praćenje zahtjeva:

8.2.5.1.   Prezime i ime (imena): …

8.2.5.2.   Telefon: …

8.2.5.3.   Telefaks: …

8.2.5.4.   Elektronička adresa: …

9.   Tuženik

9.1.   Prezime i ime (imena): …

9.2.   Datum (dd/mm/gggg) i mjesto rođenja (6): …

9.3.   Identifikacijski broj ili broj socijalnog osiguranja (6): …

9.4.   Državljanstvo (6): …

9.5.   Zanimanje (6): …

9.6.   Bračni status (6): …

9.7.   Adresa (6):

9.7.1.   Ulica i broj/poštanski pretinac: …

9.7.2.   Mjesto i poštanski broj: …

9.7.3.   Država članica

 Belgija  Bugarska  Češka  Njemačka  Estonija  Irska  Grčka  Španjolska Francuska  Italija  Cipar  Latvija  Litva  Luksemburg  Mađarska  Malta  Nizozemska  Austrija  Poljska  Portugal  Rumunjska  Slovenija  Slovačka  Finska  Švedska

10.   Drugi podatak koji može pomoći pri pronalaženju tuženika:

11.   Osoba (osobe) za koju (koje) se uzdržavanje traži ili kojoj (kojima) se uzdržavanje duguje  (7)

Osoba je ista kao i podnositelj zahtjeva iz točke 8.

Osoba je ista kao i tuženik iz točke 9.

Podnositelj zahtjeva

Tuženik

je zastupnik (8) koji brani interese sljedeće osobe (sljedećih osoba):

11.3.1.    Osoba A

11.3.1.1.   Prezime i ime (imena): …

11.3.1.2.   Datum (dd/mm/gggg) i mjesto rođenja: …

11.3.1.3.   Identifikacijski broj ili broj socijalnog osiguranja (9): …

11.3.1.4.   Državljanstvo (9): …

11.3.1.5.   Zanimanje (9): …

11.3.1.6.   Bračni status (9): …

11.3.2.    Osoba B

11.3.2.1.   Prezime i ime (imena): …

11.3.2.2.   Datum (dd/mm/gggg) i mjesto rođenja: …

11.3.2.3.   Identifikacijski broj ili broj socijalnog osiguranja (9): …

11.3.2.4.   Državljanstvo (9): …

11.3.2.5.   Zanimanje (9): …

11.3.2.6.   Bračni status (9): …

11.3.3.    Osoba C

11.3.3.1.   Prezime i ime (imena): …

11.3.3.2.   Datum (dd/mm/gggg) i mjesto rođenja: …

11.3.3.3.   Identifikacijski broj ili broj socijalnog osiguranja (9): …

11.3.3.4.   Državljanstvo (9): …

11.3.3.5.   Zanimanje (9): …

11.3.3.6.   Bračni status (9): …

12.   Obveznik uzdržavanja

Osoba je ista kao podnositelj zahtjeva iz točke 8.

Osoba je ista kao tuženik iz točke 9.

Podnositelj zahtjeva

Tuženik

je zastupnik (8) koji brani interese sljedećih osoba:

12.3.1.   Prezime i ime (imena): …

12.3.2.   Datum (dd/mm/gggg) i mjesto rođenja: …

12.3.3.   Identifikacijski broj ili broj socijalnog osiguranja (6): …

12.3.4.   Državljanstvo (6): …

12.3.5.   Zanimanje (6): …

12.3.6.   Bračni status (6): …

13.   Podaci o plaćanju, ako zahtjev podnosi uzdržavana osoba

13.1.   Isplate elektroničkim putem

13.1.1.   Ime banke: …

13.1.2.   BIC ili drugi odgovarajući bankovni kod: …

13.1.3.   Vlasnik računa: …

13.1.4.   Broj međunarodnog bankovnog računa (IBAN): …

13.2.   Plaćanje čekom

13.2.1.   Ček isplativ na ime: …

13.2.2.   Ček se šalje na

13.2.2.1.   Prezime i ime (imena): …

13.2.2.2.   Adresa:

13.2.2.2.1.   Ulica i broj/poštanski pretinac: …

13.2.2.2.2.   Mjesto i poštanski broj: …

13.2.2.2.3.   Zemlja: …

14.   Dodatni podaci (kad je to potrebno):

Sastavljeno u: … dana … (dd/mm/gggg)

Potpis podnositelja zahtjeva:…

i/ili, ako je to potrebno:

Ime i potpis osobe/tijela koje je u državi članici moliteljici ovlašteno popunjavati obrazac u ime podnositelja zahtjeva:


(1)  SL L 7, 10.1.2009., str. 1.

(2)  Odgovarajuće označite i obrojčite dokumente redoslijedom kako ih prilažete.

(3)  Ako postoji.

(4)  U slučaju obiteljskoga nasilja (vidjeti članak 57. stavak 3. Uredbe (EZ) br. 4/2009)

(5)  Ako je relevantno.

(6)  Ako je podatak dostupan.

(7)  Ako ima više od tri osobe, priložite dodatni list.

(8)  Npr. osoba s roditeljskom odgovornošću ili skrbnik zaštićene odrasle osobe.

(9)  Ako je podatak dostupan i/ili važan.


PRILOG VII.

OBRAZAC ZA ZAHTJEV ZA DOBIVANJE ILI IZMJENU SUDSKE ODLUKE U STVARMIA KOJE SE ODNOSE NA OBVEZE UZDRŽAVANJA

(članci 56. i 57. Uredbe Vijeća (EZ) br. 4/2009 od 18. prosinca 2008. o nadležnosti, mjerodavnom pravu, priznavanju i izvršenju sudskih odluka te suradnji u predmetima u području obveza uzdržavanja (1))

DIO A:   Popunjava središnje tijelo podnositelja zahtjeva

1.   Zahtjev

Zahtjev za dobivanje sudske odluke (članak 56. stavak 1. točka (c))

Zahtjev za dobivanje sudske odluke (članak 56. stavak 1. točka (d))

Zahtjev za izmjenu sudske odluke (članak 56. stavak 1. točka (e))

Zahtjev za izmjenu sudske odluke (članak 56. stavak 1. točka (f))

Zahtjev za izmjenu sudske odluke (članak 56. stavak 2. točka (b))

Zahtjev za izmjenu sudske odluke (članak 56. stavak 2. točka (c))

2.   Središnje tijelo molitelj

2.1.   Ime: …

2.2.   Adresa:

2.2.1.   Ulica i broj/poštanski pretinac: …

2.2.2.   Mjesto i poštanski broj: …

2.2.3.   Država članica

 Belgija  Bugarska  Češka  Njemačka  Estonija  Irska  Grčka  Španjolska  Francuska  Italija  Cipar  Latvija  Litva  Luksemburg  Mađarska  Malta  Nizozemska  Austrija  Poljska  Portugal  Rumunjska  Slovenija  Slovačka  Finska  Švedska

2.3.   Telefon: …

2.4.   Telefaks: …

2.5.   Elektronička adresa: …

2.6.   Oznaka zahtjeva: …

Zahtjev se obrađuje zajedno sa zahtjevom (zahtjevima) sa sljedećim referentnim brojem (brojevima): …

2.7.   Osoba odgovorna za praćenje zahtjeva:

2.7.1.   Prezime i ime (imena): …

2.7.2.   Telefon: …

2.7.3.   Elektronička adresa: …

3.   Zamoljeno središnje tijelo

3.1.   Ime: …

3.2.   Adresa:

3.2.1.   Ulica i broj/poštanski pretinac: …

3.2.2.   Mjesto i poštanski broj: …

3.2.3.   Država članica

 Belgija  Bugarska  Češka  Njemačka  Estonija  Irska  Grčka  Španjolska  Francuska  Italija  Cipar  Latvija  Litva  Luksemburg  Mađarska  Malta  Nizozemska  Austrija  Poljska  Portugal  Rumunjska  Slovenija  Slovačka  Finska  Švedska

4.   Dokumenti  (2) priloženi uz zahtjev, prema potrebi

Sudska odluka zamoljene države članice kojom se odbija priznavanje ili proglašenje izvršivosti

Primjerak sudske odluke koju treba izmijeniti

Izvod iz sudske odluke koju treba izmijeniti

Dokument(i) koji dokazuju promjene prihoda ili kojih drugih okolnosti

Rodni listovi ili ekvivalentan dokument

Priznanje srodstva sa strane obveznika uzdržavanja

Dokument(i) kao dokaz biološkog srodstva

Sudska odluka nadležnog tijela s obzirom na srodstvo

Rezultati genetskih testova

Potvrda o posvojenju

Vjenčani list ili potvrda o sličnom odnosu

Dokument(i) o datumu razvoda/rastave

Dokument(i) kao dokaz da stranke žive zajedno

Potvrda (potvrde) o školovanju

Dokument(i) relevantni za financijsko stanje

Ostalo (navedite): …

Ukupan broj dokumenata priloženih obrascu zahtjeva: …

Sastavljeno u: … dana … (dd/mm/gggg)

Ime i potpis ovlaštene službene osobe zamoljenog središnjeg tijela:

DIO B:   Popunjava podnositelj zahtjeva ili, ako je to potrebno, osoba/tijelo koje je u državi članici koja podnosi zahtjev ovlašteno da u ime podnositelja zahtjeva popunjava obrazac

5.   Zahtjev

Zahtjev za dobivanje sudske odluke

Srodnost nije utvrđena

Sudska odluka ne postoji

 Priznavanje i proglašenje izvršivosti sudske odluke nije moguće

 Traženi iznos:

Zahtjev za izmjenom sudske odluke

Sudska je odluka donesena u zamoljenoj državi članici

Sudska je odluka donesena u državi koja nije zamoljena država članica

5.2.3.   Datum (dd/mm/gggg) i oznaka sudske odluke: …

5.2.4.   Ime prvostupanjskog suda: …

5.2.5.   Promjena okolnosti:

Promjena prihoda:

osobe (osoba) za koje se uzdržavanje traži ili joj (im) se uzdržavanje duguje

osobe koja je u prvome redu odgovorna za osobu (osobe) za koju (koje) se uzdržavanje traži ili joj (im) se uzdržavanje duguje

obveznika uzdržavanja

promjena troškova ili izdataka:

osobe (osoba) za koje se uzdržavanje traži ili joj (im) se uzdržavanje duguje

osobe koja je u prvome redu odgovorna za osobu (osobe) za koje se uzdržavanje traži ili joj (im) se uzdržavanje duguje

obveznika uzdržavanja

promjena položaja djeteta/djece

promjena bračnog statusa:

osobe (osoba) za koje se uzdržavanje traži ili (joj) im se uzdržavanje duguje

osobe koja je u prvome redu odgovorna za osobu (osobe) za koje se uzdržavanje traži ili im se uzdržavanje duguje

obveznika uzdržavanja

ostalo (navedite): …

5.2.6.   Zahtijevana (zahtijevane) izmjena (izmjene):

Povećanje iznosa za uzdržavanje (navedite): …

Smanjenje iznosa za uzdržavanje (navedite): …

Izmjena učestalosti isplata (navedite): …

Izmjena načina plaćanja (navedite): …

Izmjena vrste plaćanja (navedite): …

Prekid obveze uzdržavanja (navedite): …

Ostalo (navedite): …

6.   Podnositelj zahtjeva

6.1.   Prezime i ime (imena): …

6.2.   Adresa:

6.2.1.   Primatelj: … (Prezime i ime (imena)) (3)

6.2.2.   Ulica i broj/poštanski pretinac: …

6.2.3.   Mjesto i poštanski broj: …

6.2.4.   Država članica

 Belgija  Bugarska  Češka  Njemačka  Estonija  Irska  Grčka  Španjolska  Francuska  Italija  Cipar  Latvija  Litva  Luksemburg  Mađarska  Malta  Nizozemska  Austrija  Poljska  Portugal  Rumunjska  Slovenija  Slovačka  Finska  Švedska

6.3.   Telefon/Elektronička adresa: …

6.4.   Datum (dd/mm/gggg) i mjesto rođenja: …

6.5.   Identifikacijski broj/broj socijalnog osiguranja (4): …

6.6.   Državljanstvo: …

6.7.   Zanimanje: …

6.8.   Sadašnji bračni status: …

6.9.   Ako je potrebno, prezime, ime (imena) i kontaktne podatke zastupnika podnositelja zahtjeva (odvjetnik i sl.): …

7.   Tuženik

7.1.   Prezime i ime (imena): …

7.2.   Adresa (5):

7.2.1.   Ulica i broj/poštanski pretinac: …

7.2.2.   Mjesto i poštanski broj: …

7.2.3.   Država članica

 Belgija  Bugarska  Češka  Njemačka  Estonija  Irska  Grčka  Španjolska  Francuska  Italija  Cipar  Latvija  Litva  Luksemburg  Mađarska  Malta  Nizozemska  Austrija  Poljska  Portugal  Rumunjska  Slovenija  Slovačka  Finska  Švedska

7.3.   Datum (dd/mm/gggg) i mjesto rođenja (5): …

7.4.   Identifikacijski broj/broj socijalnog osiguranja (5): …

7.5.   Državljanstvo (5): …

7.6.   Zanimanje (5): …

7.7.   Sadašnji bračni status (5): …

8.   Svaki drugi podatak koji može pomoći pri pronalaženju tuženika:

9.   Osoba (osobe) za koje se uzdržavanje traži ili joj (im) se uzdržavanje duguje  (6)

Osoba je ista kao podnositelj zahtjeva iz točke 6.

Osoba je ista kao tuženik iz točke 7.

Podnositelj zahtjeva

Tuženik

je zastupnik (7) koji brani interese sljedeće osobe (sljedećih osoba):

9.3.1.    Osoba A

9.3.1.1.   Prezime i ime (imena): …

9.3.1.2.   Datum (dd/mm/gggg) i mjesto rođenja: …

9.3.1.3.   Identifikacijski broj/broj socijalnog osiguranja (8): …

9.3.1.4.   Državljanstvo (9): …

9.3.1.5.   Zanimanje (9): …

9.3.1.6.   Sadašnji bračni status (9): …

9.3.1.7.   Uzdržavanje je utemeljeno na sljedećem rodbinskom odnosu:

roditeljstvu (navedite odnos): …

braku

odnosu koji je istovjetan braku

srodnosti (navedite odnos): …

ostalo (navedite): …

9.3.2.    Osoba B

9.3.2.1.   Prezime i ime (imena): …

9.3.2.2.   Datum (dd/mm/gggg) i mjesto rođenja: …

9.3.2.3.   Identifikacijski broj/broj socijalnog osiguranja (9): …

9.3.2.4.   Državljanstvo (9): …

9.3.2.5.   Zanimanje (9): …

9.3.2.6.   Sadašnji bračni status (9): …

9.3.2.7.   Uzdržavanje je utemeljeno na sljedećem rodbinskom odnosu:

roditeljstvu (navedite odnos): …

braku

odnosu koji je istovjetan braku

zajednici (navedite odnos): …

ostalo (navedite): …

9.3.3.    Osoba C

9.3.3.1.   Prezime i ime (imena): …

9.3.3.2.   Datum (dd/mm/gggg) i mjesto rođenja: …

9.3.3.3.   Identifikacijski broj/broj socijalnog osiguranja (9): …

9.3.3.4.   Državljanstvo (9): …

9.3.3.5.   Zanimanje (9): …

9.3.3.6.   Sadašnji bračni status (9): …

9.3.3.7.   Uzdržavanje je utemeljeno na sljedećem rodbinskom odnosu:

roditeljstvu (navedite odnos): …

braku

odnosu koji je istovjetan braku

srodstvu (navedite odnos): …

ostalo (navedite): …

10.   Obveznik uzdržavanja

Osoba je ista kao podnositelj zahtjeva iz točke 6.

Osoba je ista kao tuženik iz točke 7.

Podnositelj zahtjeva

Tuženik

je zastupnik (10) koji brani interese sljedeće osobe:

10.3.1.   Prezime i ime (imena): …

10.3.2.   Datum (dd/mm/gggg) i mjesto rođenja: …

10.3.3.   Identifikacijski broj/broj socijalnog osiguranja (11): …

10.3.4.   Državljanstvo (11): …

10.3.5.   Zanimanje (11): …

10.3.6.   Sadašnji bračni status (11): …

10.3.7.   Uzdržavanje je utemeljeno na sljedećem rodbinskom odnosu:

roditeljstvu (navedite odnos): …

braku

odnosu koji je istovjetan braku

tazbini (navedite odnos): …

ostalo (navedite): …

11.   Podaci o financijskom stanju osoba na koje se odnosi zahtjev (navedite samo podatke koji su važni za potrebe dobivanja ili izmjena sudske odluke)

11.1.   Valuta

 euro (EUR)  bugarski lev (BGN)  češka kruna (CZK)  estonska kruna (EEK)  mađarska forinta (HUF)  litavski litas (LTL)  latvijski lats (LVL)  poljski zlot (PLN)  rumunjski lek (RON)  švedska kruna (SEK)  ostalo (navedite oznaku ISO): …

11.2.   Osoba (osobe) za koju (koje) se uzdržavanje traži ili joj (im) se uzdržavanje duguje i osoba koja je u prvome redu odgovorne za tu osobu (osobe)

11.2.1.    Bruto prihod

Mjesečno

Godišnje

Osoba koja je u prvome redu odgovorna za osobu (osobe) za koju (koje) se uzdržavanje traži ili joj (im) se uzdržavanje duguje

Suprug (supruga) ili sadašnji bračni partner osobe koja je u prvome redu odgovorna za osobu (osobe) za koju (koje) se uzdržavanje traži ili joj (im) se uzdržavanje duguje

Osoba za koju se uzdržavanje traži ili joj se uzdržavanje duguje (Osoba A)

Osoba za koju se uzdržavanje traži ili joj se uzdržavanje duguje (Osoba B)

Osoba za koju se uzdržavanje traži ili joj se uzdržavanje duguje (Osoba C)

Plaća (uključujući plaćanja u naturi), mirovine, invalidske mirovine, isplate za uzdržavanje, pripomoći, anuiteti, naknade za nezaposlene

 

 

 

 

 

Prihod od neplaćenog rada

 

 

 

 

 

Prihod od vrijednosnih papira/plutajućeg kapitala/nekretnina

 

 

 

 

 

Drugi izvori prihoda

 

 

 

 

 

UKUPNO

 

 

 

 

 

11.2.2.    Troškovi i izdaci

Mjesečno

Godišnje

Osoba koja je u prvome redu odgovorna za osobu (osobe) za koju (koje) se uzdržavanje traži ili joj (im) se uzdržavanje duguje

Suprug (supruga) ili sadašnji bračni partner osobe koja je u prvome redu odgovorna za osobu (osobe) za koju (koje) se uzdržavanje traži ili joj (im) se uzdržavanje duguje

Osoba za koju se uzdržavanje traži ili joj se uzdržavanje duguje (Osoba A)

Osoba za koju se uzdržavanje traži ili joj se uzdržavanje duguje (Osoba B)

Osoba za koju se uzdržavanje traži ili joj se uzdržavanje duguje (Osoba C)

Porezi

 

 

 

 

 

Premije osiguranja, obvezatni doprinosi za socijalnu sigurnost i struku

 

 

 

 

 

Najamnine/troškovi za suvlasništvo, otplate hipoteke

 

 

 

 

 

Hrana i odjeća

 

 

 

 

 

Zdravstveni troškovi

 

 

 

 

 

Uzdržavanje koje se plaća za treću stranu u skladu sa zakonskom obvezom i/ili izdaci za druge uzdržavane osobe koje nisu uključene u zahtjev

 

 

 

 

 

Troškovi za obrazovanje djece

 

 

 

 

 

Otplate zajma, ostali dugovi

 

 

 

 

 

Ostali izdaci

 

 

 

 

 

UKUPNO

 

 

 

 

 

11.2.3.    Ostala imovina

11.3.   Obveznik uzdržavanja

11.3.1.    Bruto prihod

Mjesečno

Godišnje

Obveznik uzdržavanja

Sadašnji suprug(a) ili partner obveznika uzdržavanja

Plaća (uključujući plaćanja u naturi), mirovine, invalidske mirovine, isplate za uzdržavanje, pripomoći, anuiteti, naknade za nezaposlene

 

 

Prihod od neplaćenog rada

 

 

Prihod od vrijednosnih papira/plutajućeg kapitala/nekretnina

 

 

Drugi izvori prihoda

 

 

UKUPNO

 

 

11.3.2.    Troškovi i izdaci

Mjesečno

Godišnje

Obveznik uzdržavanja

Sadašnji suprug(a) ili partner obveznika uzdržavanja

Porezi

 

 

Premije osiguranja, obvezatni doprinosi za socijalnu sigurnost i struku

 

 

Najamnine/troškovi za suvlasništvo, otplate hipoteke

 

 

Hrana i odjeća

 

 

Zdravstveni troškovi

 

 

Uzdržavanje koje se plaća za treću stranu u skladu sa zakonskom obvezom i/ili izdaci za druge uzdržavane osobe koje nisu uključene u zahtjev

 

 

Troškovi za obrazovanje djece

 

 

Otplate zajma, ostali dugovi

 

 

Ostali izdaci

 

 

UKUPNO

 

 

11.3.3.    Ostala imovina

12.   Podaci o isplatama, ako zahtjev podnosi uzdržavana osoba

12.1.   Plaćanje elektroničkim putem

12.1.1.   Ime banke: …

12.1.2.   BIC ili drugi odgovarajući kod banke: …

12.1.3.   Vlasnik računa: …

12.1.4.   Broj međunarodnog bankovnog računa (IBAN): …

12.2.   Plaćanje čekom

12.2.1.   Ček na ime: …

12.2.2.   Ček se šalje

12.2.2.1.   Prezime i ime (imena): …

12.2.2.2.   Adresa:

12.2.2.2.1.   Ulica i broj/poštanski pretinac: …

12.2.2.2.2.   Mjesto i poštanski broj: …

12.2.2.2.3.   Zemlja: …

13.   Dodatni podaci (ako je to potrebno):

Sastavljeno u … dana … (dd/mm/gggg)

Potpis podnositelja zahtjeva: …

i/ili, kad je to potrebno:

Ime i potpis osobe/tijela koje je u državi članici moliteljici ovlašteno popunjavati obrazac u ime podnositelja zahtjeva:


(1)  SL L 7, 10.1.2009., str. 1.

(2)  Odgovarajuće označite i obrojčite dokumente redoslijedom kako ih prilažete.

(3)  U slučaju obiteljskoga nasilja (vidjeti članak 57. stavak 3. Uredbe (EZ) br. 4/2009).

(4)  Ako je podatak dostupan.

(5)  Ako je podatak dostupan.

(6)  Ako ima više od triju osoba, priložite dodatni list

(7)  Npr. osoba koja ima roditeljsku odgovornost ili skrbnik zaštićene odrasle osobe.

(8)  Ako je podatak dostupan i/ili važan.

(9)  Ako je podatak dostupan i/ili važan.

(10)  Npr. osoba koja ima roditeljsku odgovornost ili skrbnik zaštićene odrasle osobe.

(11)  Ako je taj podatak dostupan i/ili važan.


PRILOG VIII.

POTVRDA O PRIMITKU ZAHTJEVA

(članak 58. stavak 3. Uredbe Vijeća (EZ) br. 4/2009 od 18. prosinca 2008. o nadležnosti, mjerodavnom pravu, priznavanju i izvršenju sudskih odluka te suradnji u predmetima o uzdržavanju (1))

Potvrda o primitku mora se poslati u roku 30 dana od datuma primitka zahtjeva.

1.   Središnje tijelo koje postavlja zahtjev

1.1.   Oznaka središnjeg tijela koje postavlja zahtjev: …

1.2.   Prezime i ime (imena) osobe odgovorne za praćenje zahtjeva:

2.   Zamoljeno središnje tijelo

2.1.   Oznaka zamoljenog središnjeg tijela: …

2.2.   Osoba odgovorna za praćenje zahtjeva:

2.2.1.   Prezime i ime (imena): …

2.2.2.   Telefon: …

2.2.3.   Telefaks: …

2.2.4.   Elektronička adresa: …

3.   Datum primitka: … (dd/mm/gggg)

4.   Početne mjere koje su poduzete ili će se poduzeti za obradu zahtjeva

Daljnji potrebni dokumenti ili podaci (navedite)

Izvješće o stanju poslat će se u roku 60 dana.

Sastavljeno u: … dana: … (dd/mm/gggg)

Ime i potpis ovlaštene službene osobe zamoljenog središnjeg tijela:


(1)  SL L 7, 10.1.2009., str. 1.


PRILOG IX.

OBAVIJEST O ODBIJANJU ILI PREKIDU OBRADE ZAHTJEVA

(članak 58. stavak 8. i stavak 9. Uredbe Vijeća (EZ) br. 4/2009 od 18. prosinca 2008. o nadležnosti, mjerodavnom pravu, priznavanju i izvršenju sudskih odluka te suradnji u predmetima u području obveza uzdržavanja (1))

1.   Središnje tijelo molitelj

1.1.   Oznaka predmeta središnjeg tijela koje postavlja zahtjev: …

1.2.   Prezime i ime (imena) osobe odgovorne za praćenje zahtjeva:

2.   Zamoljeno središnje tijelo

2.1.   Oznaka zamoljenog središnjeg tijela: …

2.2.   Osoba odgovorna za praćenje zahtjeva:

2.2.1.   Prezime i ime (imena): …

2.2.2.   Telefon: …

2.2.3.   Telefaks: …

2.2.4.   Elektronička adresa: …

Zamoljeno središnje tijelo odbija obraditi zahtjev jer je očigledno da traženi uvjeti nisu ispunjeni

Razlozi (navedite):

Zamoljeno središnje tijelo prekida obradu zahtjeva jer središnje tijelo molitelj nije dostavilo dodatne podatke koje je zatražilo zamoljeno središnje tijelo u roku 90 dana ili duljem roku koji je odredilo središnje tijelo

Sastavljeno u: … dana … (dd/mm/gggg)

Ime i potpis ovlaštene službene osobe zamoljenog središnjeg tijela:


(1)  SL L 7, 10.1.2009., str. 1.


PRILOG X.

Upravna su tijela iz članka 2. stavka 2. Uredbe (EZ) br. 4/2009 kako slijedi:


PRILOG XI.

Nadležna su tijela iz članka 47. stavka 3. Uredbe (EZ) br. 4/2009 kako slijedi:


Top