EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32008R1005

Uredba Vijeća (EZ) br. 1005/2008 od 29. rujna 2008. o uspostavi sustava Zajednice za sprečavanje, suzbijanje i zaustavljanje nezakonitog, neprijavljenog i nereguliranog ribolova, o izmjeni uredaba (EEZ) br. 2847/93, (EZ) br. 1936/2001 i (EZ) br. 601/2004 i o stavljanju izvan snage uredaba (EZ) br. 1093/94 i (EZ) br. 1447/1999

OJ L 286, 29.10.2008, p. 1–32 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
Special edition in Croatian: Chapter 04 Volume 007 P. 130 - 161

In force: This act has been changed. Current consolidated version: 09/03/2011

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2008/1005/oj

04/Sv. 7

HR

Službeni list Europske unije

130


32008R1005


L 286/1

SLUŽBENI LIST EUROPSKE UNIJE


UREDBA VIJEĆA (EZ) br. 1005/2008

od 29. rujna 2008.

o uspostavi sustava Zajednice za sprečavanje, suzbijanje i zaustavljanje nezakonitog, neprijavljenog i nereguliranog ribolova, o izmjeni uredaba (EEZ) br. 2847/93, (EZ) br. 1936/2001 i (EZ) br. 601/2004 i o stavljanju izvan snage uredaba (EZ) br. 1093/94 i (EZ) br. 1447/1999

VIJEĆE EUROPSKE UNIJE,

uzimajući u obzir Ugovor o osnivanju Europske zajednice, a posebno njegov članak 37.,

uzimajući u obzir prijedlog Komisije,

uzimajući u obzir mišljenje Europskog parlamenta (1),

uzimajući u obzir mišljenje Europskoga gospodarskog i socijalnog odbora (2),

nakon savjetovanja s Odborom regija,

budući da:

(1)

Zajednica je ugovorna stranka Konvencije Ujedinjenih naroda o pravu mora od 10. prosinca 1982. (Unclos), ratificirala je Sporazum Ujedinjenih naroda o provedbi odredbi Konvencije Ujedinjenih naroda o pravu mora od 10. prosinca 1982. koje se odnose na očuvanje i upravljanje pograničnim ribljim stokovima i vrlo migratornim ribljim stokovima od 4. kolovoza 1995. (Sporazum UN-a o ribljim stokovima) i prihvatila je Sporazum o promicanju usklađivanja ribarskih plovila na otvorenom moru s međunarodnim mjerama za očuvanje i upravljanje od 24. studenoga 1993. Organizacije za hranu i poljoprivredu Ujedinjenih naroda (FAO-ov Sporazum o usklađivanju). Tim se odredbama posebno utvrđuje načelo da su sve države obvezne donijeti primjerene mjere kako bi osigurale održivo gospodarenje morskim bogatstvima i međusobno surađivati u tu svrhu.

(2)

Cilj je zajedničke ribarstvene politike, kako je utvrđen u Uredbi Vijeća (EZ) br. 2371/2002 od 20. prosinca 2002. o očuvanju i održivom iskorištavanju ribolovnih resursa u okviru zajedničke ribarstvene politike (3), osigurati iskorištavanje živih vodenih bogatstava koje stvara održive gospodarske, okolišne i socijalne uvjete.

(3)

Nezakoniti, neprijavljeni i neregulirani ribolov (NNN) predstavlja jednu od najozbiljnijih prijetnji održivom iskorištavanju živih vodenih bogatstava i ugrožava sam temelj zajedničke ribarstvene politike te međunarodne napore za promicanje boljeg upravljanja oceanima. Ribolov NNN je i ozbiljna prijetnja morskoj biološkoj raznovrsnosti koja se mora rješavati u skladu s ciljevima navedenima u Komunikaciji Komisije – Zaustavljanje gubitka biološke raznovrsnosti do 2010. i poslije.

(4)

FAO je 2001. donio međunarodni plan djelovanja za sprečavanje, suzbijanje i zaustavljanje nezakonitog, neprijavljenog i nereguliranog ribolova, koji je Zajednica odobrila. Nadalje, regionalne organizacije za upravljanje u ribarstvu uspostavile su, uz aktivnu potporu Zajednice, čitav niz mjera za suzbijanje nezakonitog, neprijavljenog i nereguliranog ribolova.

(5)

U skladu sa svojim međunarodnim obvezama, te s obzirom na opseg i žurnost problema, Zajednica treba značajno pojačati djelovanje protiv ribolova NNN i donijeti nove regulatorne mjere koje će obuhvaćati sve aspekte tog fenomena.

(6)

Djelovanje Zajednice treba u prvom redu biti usmjereno na oblike ponašanja obuhvaćene definicijom ribolova NNN koji uzrokuju najozbiljnije štete morskom okolišu, održivosti ribljih stokova i društveno-gospodarskom položaju ribara koji se pridržavaju pravila o očuvanju i gospodarenju ribolovnim resursima.

(7)

U skladu s definicijom ribolova NNN, opseg ove Uredbe treba proširiti na ribolovne aktivnosti koje se obavljaju na otvorenom moru i u morskim vodama pod nadležnošću ili suverenošću obalnih država, uključujući morske vode pod nadležnošću ili suverenošću država članica.

(8)

Radi primjerenog rješavanja unutarnjeg razmjera ribolova NNN, za Zajednicu je presudno da donese nužne mjere kako bi se poboljšala sukladnost s pravilima zajedničke ribarstvene politike. Do revizije Uredbe Vijeća (EEZ) br. 2847/93 od 12. listopada 1993. o uspostavi sustava kontrole koji se primjenjuje na zajedničku ribarstvenu politiku (4), odredbe u tu svrhu trebaju se umetnuti u ovu Uredbu.

(9)

Pravila Zajednice, a posebno glava II. Uredbe (EEZ) br. 2847/93, predviđaju sveobuhvatni sustav za nadzor zakonitosti ulova ribarskih plovila Zajednice. Sadašnji sustav koji se primjenjuje na proizvode ribarstva koje su ulovila ribarska plovila trećih zemalja i koji se uvoze u Zajednicu ne osigurava jednaku razinu nadzora. Ta slabost u značajnoj mjeri potiče strane subjekte koji obavljaju ribolov NNN da svoje proizvode prodaju u Zajednici i tako povećaju profitabilnost svojih aktivnosti. Kao najveće svjetsko tržište za prizvode ribarstva i kao najveći uvoznik proizvoda ribarstva, Zajednica ima posebnu odgovornost u osiguravanju da proizvodi ribarstva koji se uvoze na njezino područje ne potječu od ribolova NNN. Stoga je potrebno uvesti novi režim radi osiguravanja primjerenog nadzora lanca opskrbe za proizvode ribarstva koji se uvoze u Zajednicu.

(10)

Pravila Zajednice koja uređuju pristup lukama Zajednice za ribarska plovila koja plove pod zastavom treće zemlje trebaju se pooštriti radi osiguravanja primjerenog nadzora nad zakonitošću proizvoda ribarstva koje su iskrcala ribarska plovila koja plove pod zastavom treće zemlje. To bi posebno trebalo podrazumijevati da je pristup lukama Zajednice odobren samo za ona ribarska plovila koja plove pod zastavom treće zemlje i koja mogu pružiti točne podatke o zakonitosti svojeg ulova i kojima te podatke može potvrditi država pod čijom zastavom plove.

(11)

Prekrcaji na moru izmiču primjerenom nadzoru države zastave ili obalnih država i uobičajeni su način na koji subjekti koji obavljaju ribolov NNN prikrivaju nezakonitost svog ulova. Stoga je opravdano da Zajednica odobrava operacije prekrcaja samo ako se one odvijaju unutar određenih luka država članica, u lukama trećih zemalja između ribarskih plovila Zajednice ili izvan voda Zajednice između ribarskih plovila Zajednice i ribarskih plovila koja su registrirana kao transportna plovila pod okriljem regionalne organizacije za upravljanje u ribarstvu.

(12)

Primjereno je utvrditi uvjete, postupak i učestalost prema kojima će države članice obavljati nadzor, inspekciju i provjeru na temelju upravljanja rizikom.

(13)

Trgovinu proizvodima ribarstva koji potječu iz ribolova NNN sa Zajednicom treba zabraniti. Kako bi ta zabrana bila učinkovita i kako bi se osiguralo da su svi proizvodi ribarstva koji su predmet trgovine i uvoze se u Zajednicu ili izvoze iz Zajednice ulovljeni u skladu s međunarodnim mjerama za očuvanje i upravljanje i, prema potrebi, u skladu s ostalim odgovarajućim pravilima koja se primejnjuju na dotična ribarska plovila, uspostavlja se program certificiranja koji se primjenjuje na svu trgovinu proizvodima ribarstva u Zajednici.

(14)

Zajednica treba uzeti u obzir ograničene mogućnosti zemalja u razvoju za provedbu programa certificiranja.

(15)

Primjereno je da se u skladu s tim sustavom zahtijeva certifikat kao preduvjet za uvoz proizvoda ribarstva u Zajednicu. Taj certifikat treba sadržavati podatke koji dokazuju zakonitost dotičnih proizvoda. Treba ga potvrditi država zastave ribarskih plovila koja su ulovila dotičnu ribu, u skladu sa svojom obvezom na temelju međunarodnog prava da osigura da ribarska plovila koja vijore njezinu zastavu poštuju međunarodna pravila o očuvanju i upravljanju ribolovnim resursima.

(16)

Ključno je da se navedeni program certificiranja primjenjuje na sav uvoz proizvoda morskog ribarstva u Zajednicu i izvoz iz Zajednice. Taj se sustav treba primjenjivati i na proizvode ribarstva koji su prije dolaska na područje Zajednice bili prevezeni ili prerađeni u zemlji koja nije država zastave. Za te se proizvode trebaju stoga primjenjivati posebni zahtjevi kako bi se jamčilo da proizvodi koji dolaze na područje Zajednice nisu drugačiji od onih čiju je zakonitost potvrdila država zastave.

(17)

Važno je osigurati jednaku razinu nadzora za sve uvezene proizvode ribarstva, ne dovodeći u pitanje opseg ili učestalost trgovine, i to uvođenjem posebnih postupaka za dodjeljivanje statusa odobrenog gospodarskog subjekta.

(18)

Izvoz ulova ribarskih plovila koja plove pod zastavom države članice također treba podlijegati programu certificiranja u okviru suradnje s trećim zemljama.

(19)

Države članice u koje se namjeravaju uvesti proizvodi trebaju moći provjeriti valjanost certifikata o ulovu koji prate pošiljku i imati pravo odbiti uvoz ako nisu ispunjeni uvjeti koji su u ovoj Uredbi utvrđeni u pogledu certifikata o ulovu.

(20)

Kako bi se poboljšala njihova učinkovitost, važno je da kontrole, inspekcijske preglede i provjere koje se odnose na proizvode ribarstva u provozu ili pri prekrcaju prvenstveno provode države članice koje su konačno odredište.

(21)

Kako bi se nadzornim tijelima unutar država članica pomoglo u obavljanju poslova nadzora zakonitosti proizvoda ribarstva kojima se trguje u Zajednici, kao i radi upozoravanja gospodarskih subjekata Zajednice, potrebno je uspostaviti sustav uzbunjivanja Zajednice namijenjen širenju informacija, kad je to potrebno, o osnovanim sumnjama u poštovanje primjenjivih pravila očuvanja i upravljanja od strane određenih trećih zemalja.

(22)

Ključno je da Zajednica donese odvraćajuće mjere za ribarska plovila koja obavljaju ribolov NNN i protiv kojih njihova država zastave ne poduzima odgovarajuće mjere zbog ribolova NNN.

(23)

U tu svrhu Komisija u suradnji s državama članicama, Agencijom za kontrolu ribarstva Zajednice, trećim zemljama i ostalim tijelima treba, na temelju upravljanja rizikom, identificirati ribarska plovila za koja se sumnja da obavljaju ribolov NNN te od nadležne države zastave Komisija treba tražiti informacije o točnosti tih nalaza.

(24)

Radi olakšavanja istražnih radnji koje se odnose na ribarska plovila za koja se pretpostavlja da su obavljala ribolov NNN i radi sprečavanja nastavka navodnog prekršaja, ta ribarska plovila trebaju biti podvrgnuta posebnim zahtjevima u pogledu nadzora i inspekcije država članica.

(25)

Kada, na temelju dobivenih informacija, postoji dovoljna osnova za smatranje da su ribarska plovila koja plove pod zastavom treće zemlje obavljala ribolov NNN i da nadležna država zastave nije poduzela učinkovite mjere kao odgovor na takav ribolov NNN, Komisija ta plovila treba staviti na popis plovila NNN koji vodi Zajednica.

(26)

Kada, na temelju dobivenih informacija, postoji dovoljna osnova za smatranje da su ribarska plovila Zajednice obavljala ribolov NNN i da nadležna država članica koja je država zastave nije poduzela učinkovite mjere u skladu s ovom Uredbom i Uredbom (EEZ) br. 2847/93 kao odgovor na takav ribolov NNN, Komisija ta plovila treba staviti na popis plovila NNN koji vodi Zajednica.

(27)

Kako bi se nadoknadio nedostatak učinkovitih mjera država zastava protiv ribarskih plovila koja plove pod njihovim zastavama i koja su stavljena na popis plovila NNN koji vodi Zajednica, te u svrhu ograničavanja nastavka ribolovnih aktivnosti tih plovila, države članice protiv tih plovila trebaju primijeniti odgovarajuće mjere.

(28)

Kako bi se zaštitila prava ribarskih plovila stavljenih na popis plovila NNN koji vodi Zajednica i njihovih država zastava, postupak za stavljanje na popis treba državi zastave dati priliku da izvijesti Komisiju o poduzetim mjerama i, tamo gdje je to moguće, omogućiti dotičnom vlasniku ili korisniku plovila da budu saslušani u svakoj fazi postupka i omogućiti brisanje ribarskog plovila s popisa kada kriteriji za uvrštenje na popis nisu više ispunjeni.

(29)

Radi osiguravanja jedinstvenog okvira unutar Zajednice i izbjegavanja prevelikog broja popisa koji se odnose na ribarska plovila uključena u ribolov NNN, ribarska plovila stavljena na NNN popise koje vode regionalne organizacije za upravljanje u ribarstvu trebaju automatski biti uvrštena na odgovarajući popis koji sastavlja Komisija.

(30)

Činjenica da neke države članice ne poduzimaju odgovarajuće mjere kako bi osigurale sukladnost svojih ribarskih plovila ili državljana s pravilima za očuvanje i upravljanje ribolovnim resursima i time ne ispunjavanju svoju obvezu koju prema međunarodnom pravu imaju kao država zastave, država luke, obalna država ili država trgovine, jedan je od glavnih čimbenika koji pogoduje ribolovu NNN te bi Zajednica trebala riješiti taj problem.

(31)

U tu bi svrhu Zajednica, uz mjere koje poduzima na međunarodnim i regionalnim razinama, trebala imati pravo da na temelju transparentnih, jasnih i objektivnih kriterija koji se oslanjaju na međunarodne standarde identificira te nekooperativne države i da u pogledu tih država donese nediskriminirajuće, zakonite i razmjerne mjere, uključujući trgovinske mjere, nakon što im se dopusti primjereno vrijeme za odgovor na prethodnu obavijest.

(32)

Na Vijeću je da donese trgovinske mjere u odnosu na druge države. Budući da utvrđivanje popisa nekooperativnih država podrazumijeva uvođenje trgovinskih protumjera u odnosu na dotične države, primjereno je da Vijeće u tom specifičnom slučaju zadrži pravo neposrednog izvršavanja provedbenih ovlasti.

(33)

Ključno je da se državljani država članica učinkovito odvraćaju od obavljanja ili podržavanja ribolova NNN ribarskim plovilima koja plove pod zastavom treće zemlje i koja djeluju izvan Zajednice, ne dovodeći u pitanje primarnu odgovornost države zastave. Države članice stoga trebaju uspostaviti potrebne mjere i surađivati međusobno i s trećim zemljama kako bi otkrile svoje državljane koji obavljaju ribolov NNN, osigurale da su primjereno sankcionirani te provjerile aktivnosti svojih državljana povezanih s ribarskim plovilima trećih zemalja izvan Zajednice.

(34)

Postojanost velikog broja teških prekršaja kojima su povrijeđena pravila zajedničke ribarstvene politike u vodama Zajednice ili od strane gospodarskih subjekata iz Zajednice može se u velikoj mjeri pripisati činjenici da sankcije koje su zakonodavstvima država članica propisane za teške prekršaje kojima su povrijeđena ta pravila nemaju odvraćajući učinak. Taj je nedostatak dodatno pogoršan zbog velike razlike u visinama sankcija koje se primjenjuju u različitim državama članicama, što gospodarske subjekte koji se bave nezakonitim radnjama potiče na djelovanje u morskim vodama ili na područjima onih država članica u kojima su sankcije najblaže. Kako bi se taj nedostatak riješio, primjereno je, na temelju odredaba uredbi (EZ) br. 2371/2002 i (EEZ) br. 2847/93 na tom području, uskladiti unutar Zajednice maksimalne razine upravnih sankcija predviđenih za teške prekršaje kojima su povrijeđena pravila zajedničke ribarstvene politike, uzimajući u obzir vrijednost proizvoda ribarstva dobivenih počinjenjem teškog prekršaja, ponavljanje tih prekršaja i vrijednost štete učinjene dotičnim ribolovnim resursima i morskom okolišu, kao i predvidjeti neposredne izvršne mjere i dopunske mjere.

(35)

Uz ponašanje koje čini ozbiljno kršenje pravila o ribolovnim aktivnostima, ozbiljnim prekršajem koji zahtijeva donošenje usklađenih maksimalnih visina upravnih sankcija država članica trebalo bi smatrati i obavljanje poslova izravno povezanih s ribolovom NNN, uključujući trgovinu ili uvoz proizvoda ribarstva dobivenih ribolovom NNN, ili krivotvorenje isprava.

(36)

Sankcije za ozbiljno kršenje ove Uredbe trebaju se primijeniti i na pravne osobe budući da se ti prekršaji u velikoj mjeri čine u interesu pravnih osoba ili u njihovu korist.

(37)

Odredbe koje se odnose na uočavanje ribarskih plovila na moru donesene u okviru određenih regionalnih organizacija za upravljanje u ribarstvu trebaju se provoditi unutar Zajednice na usklađeni način.

(38)

Suradnja između država članica, Komisije i trećih zemalja ključna je kako bi se osiguralo da se ribolov NNN na odgovarajući način istraži i sankcionira te da se mjere predviđene ovom Uredbom mogu primijeniti. Potrebno je uspostaviti sustav uzajamne pomoći kako bi se ta suradnja pojačala.

(39)

U skladu s načelom proporcionalnosti, potrebno je i primjereno radi ostvarenja osnovnog cilja, a to je zaustavljanje ribolova NNN, utvrditi pravila o mjerama predviđenim ovom Uredbom. Ova Uredba ne prelazi ono što je potrebno za ostvarivanje postavljenih ciljeva, u skladu s trećim stavkom članka 5. Ugovora.

(40)

Mjere potrebne za provedbu ove Uredbe trebaju se donijeti u skladu s Odlukom Vijeća 1999/468/EZ od 28. lipnja 1999. o utvrđivanju postupaka za izvršavanje provedbenih ovlasti dodijeljenih Komisiji (5).

(41)

U ovoj se Uredbi ribolov NNN definira kao posebno teško kršenje primjenjivih zakona, pravila ili uredbi, budući da ozbiljno potkopava postizanje ciljeva prekršenih pravila i ugrožava održivost tih stokova ili očuvanje morskog okoliša. S obzirom na njezin ograničeni opseg, provedba ove Uredbe mora se temeljiti na provedbi i dopunjavati provedbu Uredbe (EEZ) br. 2847/93 o uspostavi sustava kontrole koji se primjenjuje na zajedničku ribarstvenu politiku. Sukladno tome, ovom se Uredbom učvršćuju pravila Uredbe (EEZ) br. 2847/93 u području inspekcijskih pregleda ribarskih plovila trećih zemalja koji se obavljaju u luci, koja se sada stavljaju izvan snage i zamjenjuju režimom inspekcijskih pregleda u luci koji je utvrđen u poglavlju II. ovoj Uredbi. Nadalje, ovom se Uredbom, u poglavlju IX., predviđa režim sankcija koji se posebno primjenjuje na aktivnosti ribolova NNN. Odredbe Uredbe (EEZ) br. 2847/93 koje se odnose na sankcije stoga se i dalje primjenjuju na kršenje pravila zajedničke politike ribarstva, osim onih koja su predmet ove Uredbe.

(42)

Zaštita pojedinaca u vezi s obradom osobnih podataka uređena je Uredbom (EZ) br. 45/2001 Europskog parlamenta i Vijeća od 18. prosinca 2000. o zaštiti pojedinaca u vezi s obradom osobnih podataka u institucijama i tijelima Zajednice i o slobodnom kretanju takvih podataka (6), koja se u cijelosti primjenjuje na obradu osobnih podataka za potrebe ove Uredbe, posebno s obzirom na prava koja osobe na koje se odnose podaci imaju u području pristupa podacima, ispravljanja, blokiranja i brisanja podataka i njihova dostavljanja trećim stranama, pa stoga ta prava nisu detaljnije regulirana ovom Uredbom.

(43)

Stupanje na snagu odredbi ove Uredbe koje se odnose na pitanja obuhvaćena uredbama Vijeća (EEZ) br. 2847/93, (EZ) br. 1093/94 (7), (EZ) br. 1447/1999 (8), (EZ) br. 1936/2001 (9) i (EZ) br. 601/2004 (10) trebalo bi za posljedicu imati stavljanje izvan snage tih uredbi ili njihovih dijelova,

DONIJELO JE OVU UREDBU:

POGLAVLJE I.

OPĆE ODREDBE

Članak 1.

Predmet i područje primjene

1.   Ovom se Uredbom uspostavlja sustav Zajednice za sprečavanje, suzbijanje i zaustavljanje nezakonitog, neprijavljenog i nereguliranog (NNN) ribolova.

2.   Za potrebe stavka 1., svaka država članica poduzima primjerene mjere, u skladu s pravom Zajednice, kako bi osigurala učinkovitost tog sustava. Ona svojim nadležnim tijelima na raspolaganje stavlja dostatna sredstva kako bi im omogućila obavljanje njihovih zadaća kako je predviđeno ovom Uredbom.

3.   Sustav utvrđen u stavku 1. primjenjuje se na sav ribolov NNN i s njim povezane aktivnosti koje se obavljaju na području država članica na koje se primjenjuje Ugovor, u vodama Zajednice, u morskim vodama pod nadležnošću ili suverenošću trećih zemalja i na otvorenom moru. Ribolov NNN u morskim vodama prekomorskih područja i država iz Priloga II. Ugovoru smatra se ribolovom u morskim vodama trećih zemalja.

Članak 2.

Definicije

Za potrebe ove Uredbe:

1.

„nezakonit, neprijavljen i nereguliran ribolov” ili „ribolov NNN” znači ribolovne aktivnosti koje su nezakonite, neprijavljene ili neregulirane;

2.

„nezakonit ribolov” znači ribolovne aktivnosti:

(a)

koje u morskim vodama pod nadležnošću određene države obavljaju nacionalna ili strana ribarska plovila bez dozvole te države ili u suprotnosti s njezinim zakonima i propisima;

(b)

koje obavljaju ribarska plovila koja plove pod zastavom države koja je ugovorna stranka odgovarajuće regionalne organizacije za upravljanje u ribarstvu, ali koja djeluju u suprotnosti s mjerama za očuvanje i upravljanje koje je ta organizacija donijela i koje su obvezujuće za tu državu, ili u suprotnosti s odgovarajućim odredbama mjerodavnog međunarodnog prava; ili

(c)

koje obavljaju ribarska plovila u suprotnosti s nacionalnim zakonima ili međunarodnim obvezama, uključujući obveze što su ih preuzele države koje su surađujuće stranke odgovarajuće regionalne organizacije za upravljanje u ribarstvu;

3.

„neprijavljen ribolov” znači ribolovne aktivnosti:

(a)

koje nisu prijavljene ili koje su pogrešno prijavljene odgovarajućem nacionalnom tijelu, u suprotnosti s nacionalnim zakonima i propisima; ili

(b)

koje se obavljaju u području nadležnosti odgovarajuće regionalne organizacije za upravljanje u ribarstvu i nisu prijavljene ili su pogrešno prijavljene, u suprotnosti s postupcima prijavljivanja te organizacije;

4.

„nereguliran ribolov” znači ribolovne aktivnosti:

(a)

koje na području na kojemu se primjenjuju pravila odgovarajuće regionalne organizacije za upravljanje u ribarstvu obavljaju ribarska plovila bez državne pripadnosti, ribarska plovila koja vijore zastavu države koja nije stranka te organizacije ili bilo koji drugi subjekt u ribarstvu, na način koji nije u skladu s mjerama za očuvanje i upravljanje te organizacije ili je u suprotnosti s tim mjerama; ili

(b)

koje na područjima ili u vezi s ribljim stokovima za koje se ne primjenjuju mjere za očuvanje i upravljanje obavljaju ribarska plovila na način koji nije u skladu s odgovornostima države za očuvanje živih morskih resursa na temelju međunarodnog prava;

5.

„ribarsko plovilo” znači svako plovilo bilo koje veličine koje se koristi ili je namijenjeno korištenju u svrhe gospodarskog iskorištavanja ribolovnih resursa, uključujući pomoćne brodove, plovila za preradu ribe, plovila koja se koriste za prekrcaj i transportna plovila opremljena za prijevoz proizvoda ribarstva, osim kontejnerskih plovila;

6.

„ribarsko plovilo Zajednice” znači ribarsko plovilo koje vijori zastavu države članice i registrirano je u Zajednici;

7.

„odobrenje za ribolov” znači pravo obavljanja ribolovnih aktivnosti tijekom određenog razdoblja, na određenom području ili za određenu vrstu ribolova;

8.

„proizvodi ribarstva” znači svi proizvodi obuhvaćeni poglavljem 03. i tarifnim brojevima 1604 i 1605 kombinirane nomenklature utvrđene Uredbom Vijeća (EEZ) br. 2658/87 od 23. lipnja 1987. o tarifnoj i statističkoj nomenklaturi i o Zajedničkoj carinskoj tarifi (11), s izuzetkom proizvoda navedenih u Prilogu I. ovoj Uredbi;

9.

„mjere za očuvanje i upravljanje” znači mjere za očuvanje i upravljanje jednom ili više vrsta živih morskih resursa koje se donose i stupaju na snagu u skladu s odgovarajućim pravilima međunarodnog prava i/ili prava Zajednice;

10.

„prekrcaj” znači prebacivanje svih ili nekih proizvoda ribarstva s jednog ribarskog plovila na drugo ribarsko plovilo;

11.

„uvoz” znači unošenje proizvoda ribarstva na područje Zajednice, uključujući za potrebe prekrcaja u lukama na njezinom području;

12.

„neizravni uvoz” znači unošenje s područja treće zemlje koja nije država zastave ribarskog plovila odgovornog za ulov;

13.

„izvoz” je premještanje proizvoda ribarstva ulovljenih ribarskim plovilom koje plovi pod zastavom države članice u treću zemlju, uključujući s područja Zajednice, iz trećih zemalja ili iz ribolovnih područja;

14.

„ponovni izvoz” znači svako premještanje s područja Zajednice proizvoda ribarstva koji su bili prethodno uvezeni na područje Zajednice;

15.

„regionalna organizacija za upravljanje u ribarstvu” znači podregionalna, regionalna ili slična organizacija koja ima nadležnost priznatu međunarodnim pravom za utvrđivanje mjera za očuvanje i upravljanje živim morskim resursima stavljenim pod njezinu odgovornost na temelju konvencije ili sporazuma po kojemu je osnovana;

16.

„ugovorna stranka” znači ugovorna stranka međunarodne konvencije ili sporazuma o osnivanju regionalne organizacije za upravljanje u ribarstvu, kao i države, subjekti u ribarstvu ili bilo koji drugi subjekti koji surađuju s takvom organizacijom i kojima je dodijeljen status surađujuće neugovorne stranke s obzirom na takvu organizaciju;

17.

„uočavanje” znači svako opažanje ribarskog plovila za koje se sumnja da ispunjava jedan ili više kriterija iz članka 3. stavka 1. od strane nadležnog tijela države članice odgovornog za inspekciju na moru ili zapovjednik ribarskog plovila Zajednice ili ribarskog plovila treće zemlje;

18.

„zajednička ribolovna operacija” znači svaka operacija koju obavljaju dva ili više ribarska plovila u kojoj se ulov premješta iz ribolovnog alata jednog ribarskog plovila na drugo ili u kojoj tehnika koju koriste ta ribarska plovila zahtijeva jedan zajednički ribolovni alat;

19.

„pravna osoba” znači svaki pravni subjekt koji ima takav status na temelju mjerodavnog nacionalnog prava, uz izuzeće samih država ili javnih tijela u izvršavaju državne vlasti i javnih organizacija;

20.

„rizik” znači vjerojatnost nastanka nekog događaja u vezi s proizvodima ribarstva koji se uvoze na područje Zajednice ili izvoze s područja Zajednice, koji sprečava pravilnu primjenu ove Uredbe ili mjera za očuvanje i upravljanje;

21.

„upravljanje rizikom” znači sustavno prepoznavanje rizika i provedba svih mjera koje su nužne za ograničavanje izlaganja riziku. To uključuje aktivnosti poput prikupljanja podataka i informacija, analize i procjene rizika, propisivanja i poduzimanja mjera, te redovitog praćenja i ocjenjivanja procesa i njegovih rezultata, na temelju međunarodnih ili nacionalnih izvora ili strategija ili izvora i strategija Zajednice;

22.

„otvoreno more” znači svi dijelovi mora kako su definirani u članku 86. Konvencije Ujedinjenih naroda o pravu mora (Unclos);

23.

„pošiljka” znači proizvodi koje jedan izvoznik istodobno šalje jednom primatelju ili koji su obuhvaćeni jednom prijevoznom ispravom koja obuhvaća njihovu otpremu od izvoznika do primatelja.

Članak 3.

Ribarska plovila koja obavljaju ribolov NNN

1.   Smatra se da se ribarsko plovilo bavi ribolovom NNN ako se dokaže da je, suprotno mjerama za očuvanje i upravljanje koje se primjenjuju na dotičnom ribolovnom području:

(a)

obavljalo ribolov bez važeće povlastice, odobrenja ili dozvole koju je izdala država zastave ili odgovarajuća obalna država; ili

(b)

nije ispunilo svoje obveze bilježenja i dostavljanja podataka o ulovu ili podataka povezanih s ulovom, uključujući podatke koji se moraju prenositi putem satelitskog sustava nadzora i praćenja plovila, ili prethodne obavijesti u skladu s člankom 6.; ili

(c)

obavljalo ribolov na području zabrane ribolova, u razdoblju zabrane ribolova, bez kvote ili nakon iscrpljenja kvote ili na nedopuštenim dubinama; ili

(d)

obavljalo ciljani ribolov stoka za koji je na snazi moratorij ili zabrana ribolova; ili

(e)

koristilo zabranjeni ribolovni alat ili alat koji ne ispunjava propisane zahtjeve; ili

(f)

krivotvorilo ili prikrilo svoje oznake, identitet ili registraciju; ili

(g)

prikrilo, neovlašteno mijenjalo ili uklanjalo dokaze koji se odnose na istragu; ili

(h)

sprečavalo službene osobe u obavljanju njihovih dužnosti pri provjeravanju sukladnosti s primjenjivim mjerama za očuvanje i upravljanje; ili je sprečavalo promatrače u obavljanju njihovih dužnosti pri promatranju poštovanja važećih pravila Zajednice; ili

(i)

ukrcavalo, prekrcavalo ili iskrcavalo nedoraslu ribu u suprotnosti sa zakonodavstvom koje je na snazi; ili

(j)

obavljalo prekrcaje ili sudjelovalo u zajedničkim ribolovnim operacijima s ribarskim plovilima za koja je utvrđeno da se bave ribolovom NNN u smislu ove Uredbe, posebno onima koja su uvrštena na popis plovila NNN koji vodi Zajednica ili na popis plovila NNN koji vodi regionalna organizacija za upravljanje u ribarstvu; ili

(k)

obavljalo ribolovne aktivnosti na području regionalne organizacije za upravljanje u ribarstvu na način koji nije u skladu s mjerama za očuvanju i upravljanje koje je donijela ta organizacija ili na način kojim krši te mjere, te plovi pod zastavom države koja nije stranka te organizacije ili ne surađuje s tom organizacijom kako je utvrdila ta organizacijoa; ili

(l)

nema državnu pripadnost i stoga je, prema međunarodnom pravu, plovilo bez državne pripadnosti.

2.   Aktivnosti navedene u stavku 1. smatraju se teškim prekršajima u skladu s člankom 42., ovisno o težini dotičnog prekršaja koju određuje nadležno tijelo države članice uzimajući u obzir kriterije kao što su počinjena šteta, njezina vrijednost, opseg prekršaja ili njegovo ponavljanje.

POGLAVLJE II.

INSPEKCIJSKI PREGLEDI RIBARSKIH PLOVILA TREĆIH ZEMALJA U LUKAMA DRŽAVA ČLANICA

ODJELJAK 1.

Uvjeti za pristup ribarskih plovila trećih zemalja luci

Članak 4.

Režim inspekcijskih pregleda u luci

1.   U svrhu sprečavanja, suzbijanja i uklanjanja ribolova NNN, održava se učinkoviti režim inspekcijskih pregleda ribarskih plovila trećih zemalja koja pristaju u lukama država članica.

2.   Pristup lukama država članica, pružanje lučkih usluga, te obavljanje operacija iskrcaja ili prekrcaja u takvim lukama zabranjuje se ribarskim plovilima trećih zemalja koja ne udovoljavaju zahtjevima utvrđenima u ovoj Uredbi, osim u slučajevima više sile ili nevolje u smislu članka 18. Unclosa (viša sila ili nevolja) i to samo za usluge koje su neophodne za rješavanje takvih situacija.

3.   Prekrcaji između ribarskih plovila trećih zemalja ili između njih i ribarskih plovila koja plove pod zastavom države članice zabranjuju se u vodama Zajednice i smiju se obavljati samo u luci u skladu s odredbama ovog poglavlja.

4.   Ribarskim plovilima koja plove pod zastavom države članice ne dopušta se prekrcaj morskog ulova s ribarskih plovila trećih zemalja izvan voda Zajednice, osim ako su ribarska plovila registrirana kao transportna plovila pod okriljem regionalne organizacije za upravljanje u ribarstvu.

Članak 5.

Određene luke

1.   Države članice određuju luke ili mjesta u blizini obale u kojima se dopuštaju operacije iskrcaja ili prekrcaja proizvoda ribarstva i lučke usluge iz članka 4. stavka 2.

2.   Ribarskim plovilima trećih zemalja odobrava se pristup lučkim uslugama i obavljanje operacija iskrcaja ili prekrcaja samo u određenim lukama.

3.   Države članice najkasnije do 15. siječnja svake godine Komisiji šalju popis određenih luka. Svaka kasnija promjena tog popisa prijavljuje se Komisiji najmanje 15 dana prije nego što promjena stupi na snagu.

4.   Komisija bez odgađanja objavljuje popis određenih luka u Službenom listu Europske unije i na svojoj internetskoj stranici.

Članak 6.

Prethodna obavijest

1.   Zapovjednici ribarskih plovila trećih zemalja ili njihovi predstavnici dostavljaju nadležnim tijelima države članice čije određene luke ili iskrcajna postrojenja žele koristiti, barem tri radna dana prije očekivanog vremena dolaska u luku, sljedeće podatke:

(a)

identifikaciju plovila;

(b)

naziv odredišne određene luke i svrhu pristajanja, iskrcaja, prekrcaja ili pristupa uslugama;

(c)

odobrenje za ribolov ili, prema potrebi, odobrenje za podršku ribolovnim operacijama ili za prekrcaj proizvoda ribarstva;

(d)

datume izlaska u ribolov;

(e)

očekivani datum i vrijeme dolaska u luku;

(f)

količinu svake vrste koja je zadržana na plovilu ili, prema potrebi, negativno izvješće;

(g)

zonu ili zone u kojima je ostvaren ulov ili gdje se obavio prekrcaj, bilo u vodama Zajednice ili zonama pod nadležnošću ili suverenošću treće zemlje ili na otvorenom moru;

(h)

količinu svake vrste koja se treba iskrcati ili prekrcati.

Zapovjednici ribarskih plovila trećih zemalja ili njihovi predstavnici izuzimaju se od obveze dostavljanja podataka iz točaka (a), (c), (d), (g) i (h), ako je potvrda o ulovu potvrđena u skladu s poglavljem III. za cjelokupni ulov koji će se iskrcati ili prekrcati na području Zajednice.

2.   Ako se na ribarskom plovilu treće zemlje nalaze proizvodi ribarstva, obavijesti iz stavka 1. prilaže se potvrda o ulovu potvrđena u skladu s poglavljem III.. Odredbe utvrđene u članku 13. o priznavanju isprava o ulovu ili kontrolnih obrazaca države luke koji su dio isprava o ulovu ili programa nadzora u luci koje su donijele regionalne organizacije za upravljanje u ribarstvu primjenjuju se mutatis mutandis.

3.   U skladu s postupkom iz članka 54. stavka 2. Komisija može određene kategorije ribarskih plovila trećih zemalja izuzeti od obaveze određene u stavku 1. za ograničeno razdoblje, koje se može produljiti, ili može predvidjeti drugi rok za slanje obavijesti uzimajući u obzir, inter alia, vrstu proizvoda ribarstva, udaljenost između ribolovnih područja, iskrcajnih mjesta i luka u kojima su dotična plovila registrirana ili upisana.

4.   Ovaj se članak primjenjuje ne dovodeći u pitanje posebne odredbe utvrđene u sporazumima o ribarstvu zaključenima između Zajednice i trećih zemalja.

Članak 7.

Odobrenje

1.   Ne dovodeći u pitanje točku 5. članka 37., ribarsko plovilo treće zemlje dobiva odobrenje za pristup luci samo ako su podaci navedeni u članku 6. stavku 1. potpuni i ako im je, u slučaju kad se na ribarskom plovilu treće zemlje nalaze proizvodi ribarstva, priložena potvrda o ulovu iz članka 6. stavka 2.

2.   Odobrenje za početak operacija iskrcaja ili prekrcaja u luci podložno je provjeri kako bi se utvrdila cjelovitost podnesenih podataka kako je propisano stavkom 1. i, prema potrebi, inspekcijskom pregledu koji se obavlja u skladu s odjeljkom 2.

3.   Odstupajući od stavaka 1. i 2. ovog članka država članica koja je država luke može odobriti pristup luci i obavljanje čitavog ili dijela iskrcaja u slučajevima kada podaci navedeni u članku 6. stavku 1. nisu potpuni ili se čeka na njihov pregled ili provjeru, ali u takvim slučajevima zadržava predmetne proizvode ribarstva uskladištene pod nadzorom nadležnih tijela. Proizvodi ribarstva se puštaju u prodaju, preuzimaju ili prevoze tek kada se prime podaci navedeni u članku 6. stavku 1. ili se završi postupak pregleda ili provjere. Ako se taj postupak ne završi u roku od 14 dana od iskrcaja, država članica koja je država luke može zaplijeniti proizvode ribarstva i njima raspolagati u skladu s nacionalnim pravilima. Trošak skladištenja snose korisnici plovila.

Članak 8.

Bilježenje operacija iskrcaja ili prekrcaja

1.   Zapovjednici ribarskih plovila trećih zemalja ili njihovi predstavnici dostavljaju, po mogućnosti elektroničkim putem prije operacija iskrcaja ili prekrcaja, nadležnim tijelima države članice čije određene iskrcajne luke ili prekrcajna postrojenja koriste, deklaraciju u kojoj navode količinu proizvoda ribarstva koji se trebaju iskrcati ili prekrcati, razvrstanih po vrstama, te datum i mjesto svakog ulova. Zapovjednici plovila i njihovi predstavnici smatraju se odgovornima za točnost tih deklaracija.

2.   Države članice čuvaju izvornike deklaracija navedenih u stavku 1., ili njihov ispis ako se šalju elektroničkim putem, tijekom razdoblja od tri godine ili duže u skladu s nacionalnim pravilima.

3.   Postupci i obrasci iskrcajnih i prekrcajnih deklaracija određuju se u skladu s postupkom iz članka 54. stavka 2.

4.   Države članice elektroničkim putem dostavljaju Komisiji prije kraja prvog mjeseca svakog kalendarskog tromjesečja podatke o količinama koje su u prethodnom tromjesečju u njihovim lukama iskrcala i/ili prekrcala ribarska plovila trećih zemalja.

ODJELJAK 2.

Inspekcijski pregledi u luci

Članak 9.

Opća načela

1.   Države članice u svojim određenim lukama svake godine podvrgavaju inspekcijskom pregledu najmanje 5 % operacija iskrcaja i prekrcaja koje obave ribarska plovila trećih zemalja, u skladu sa mjerilimaodređenima postupkom iz članka 54. stavka 2. na temelju upravljanja rizikom, ne dovodeći u pitanje više pragove koje su odredile regionalne organizacije za upravljanje u ribarstvu.

2.   U svim se slučajevima pregledavaju sljedeća ribarska plovila:

(a)

ribarska plovila uočena u skladu s člankom 48.;

(b)

ribarska plovila prijavljena u okviru obavješćivanja putem sustava uzbunjivanja Zajednice u skladu s poglavljem IV.;

(c)

ribarska plovila za koja je Komisija utvrdila, u skladu s člankom 25., da se vjerojatno bave ribolovom NNN;

(d)

ribarska plovila uvrštena na popiss plovila NNN koji je donijela regionalna organizacija za upravljanje u ribarstvu i koji je dostavljen državama članicama u skladu s člankom 30.

Članak 10.

Postupak inspekcijskog pregleda

1.   Službene osobe zadužene za inspekcijske preglede (službene osobe) mogu pregledati sve odgovarajuće prostore, palube i prostorije ribarskog plovila, ulove bez obzira na to jesu li prerađeni ili neprerađeni, mreže i ostale alate, opremu, te sve odgovarajuće isprave za koje službene osobe smatraju da ih je potrebno pregledati kako bi se provjerila sukladnost s primjenjivim zakonima, propisima ili međunarodnim mjerama za očuvanje i upravljanje. Službene osobe mogu ispitati osobe za koje se smatra da imaju informacije o pitanjima koja su predmet inspekcijskog pregleda.

2.   Inspekcijski pregled obuhvaća praćenje čitavih operacija iskrcaja ili prekrcaja i uključuje unakrižnu provjeru količina koje su za pojedinu vrstu navedene u prethodnoj obavijesti o iskrcaju i količina koje su po pojedinoj vrsti iskrcane ili prekrcane.

3.   Službene osobe potpisuju svoje izvješće o inspekcijskom pregledu u nazočnosti zapovjednika ribarskog plovila koji ima pravo dodati ili zatražiti da se u izvješće dodaju svi podaci koje on smatra značajnima. Službene osobe u očevidniku bilježe da je inspekcija obavljena.

4.   Preslika izvješća o inspekcijskom pregledu predaje se zapovjedniku ribarskog plovila koji je može proslijediti vlasniku.

5.   Zapovjednik surađuje i pomaže pri inspekcijskom pregledu ribarskog plovila i ne smije sprečavati, zastrašivati ili ometati službene osobe u obavljanju njihovih dužnosti.

Članak 11.

Postupak u slučaju prekršaja

1.   Ako informacije prikupljene tijekom inspekcijskog pregleda pružaju službenoj osobi uvjerljiv dokaz da se, prema mjerilima navedenim u članku 3., ribarsko plovilo bavi ribolovom NNN, službena osoba:

(a)

u izvješće o isnpekcijskom pregledu bilježi sumnju na prekršaj;

(b)

poduzima sve potrebne mjere kako bi se sačuvali dokazi povezani s tim pretpostavljenim prekršajem;

(c)

izvješće o inspekcijskom pregledu odmah šalje nadležnom tijelu.

2.   Ako nalazi inspekcije pružaju dokaze da se, prema mjerilima navedenim u članku 3., ribarsko plovilo bavi ribolovom NNN, nadležno tijelo države članice koja je država luke ne dopušta takvom plovilu iskrcavanje ili prekrcavanje ulova.

3.   Svoju odluku o neodobravanju iskrcaja ili prekrcaja, zajedno s preslikom izvješća o inspekcijskom pregledu, država članica koja je obavila inspekcijski pregled odmah dostavlja Komisiji ili tijelu koje je ona odredila, koji to odmah šalju nadležnom tijelu države zastave pregledanog ribarskog plovila, a u slučaju kad je pregledano ribarsko plovilo sudjelovalo u operacijama prekrcaja, kopiju dostavljaju državi ili državama zastave plovila s kojih je obavljen prekrcaj. Prema potrebi, kopija obavijesti dostavlja se izvršnom tajniku regionalne organizacije za upravljanje u ribarstvu na čijem je području nadležnosti ostvaren ulov.

4.   Ako se pretpostavljeni prekršaj dogodio na otvorenom moru, država članica koja je država luke surađuje s državom zastave u provođenju istrage i, tamo gdje je to primjereno, primjenjuje sankcije predviđene zakonodavstvom te države članice koja je država luke pod uvjetom da je, u skladu s međunarodnim pravom, dotična država zastave izričito pristala na prijenos svoje nadležnosti. Nadalje, ako se pretpostavljeni prekršaj dogodio u morskim vodama treće zemlje, država članica koja je država luke surađuje i s obalnom državom u provođenju istrage i, tamo gdje je to primjereno, primjenjuje sankcije predviđene zakonodavstvom te države članice koja je država luke pod uvjetom da je, u skladu s međunarodnim pravom, ta obalna država izričito pristala na prijenos svoje nadležnosti.

POGLAVLJE III.

PROGRAM CERTIFICIRANJA ULOVA ZA UVOZ I IZVOZ PROIZVODA RIBARSTVA

Članak 12.

Certifikati o ulovu

1.   Zabranjuje se uvoz u Zajednicu ribarskih proizvoda dobivenih ribolovom NNN.

2.   Kako bi se osigurala učinkovitost zabrane uspostavljene u stavku 1., proizvodi ribarstva uvoze se u Zajednicu samo ako ih prati certifikat o ulovu koje udovoljava ovoj Uredbi.

3.   Certifikat o ulovu iz stavka 2. ovjerava država zastave ribarskog plovila ili ribarskih plovila koja su ostvarila ulov iz kojeg su dobiveni proizvodi ribarstva. On se koristi kako bi se potvrdilo da je taj ulov ostvaren u skladu s primjenjivim zakonima, propisima i međunarodnim mjerama za očuvanja i upravljanje.

4.   Certifikat o ulovu sadrži sve podatke navedene u primjerku koji je prikazan u Prilogu II. i ovjerava ga javno tijelo države zastave koje ima potrebne ovlasti da potvrdi točnost informacija. U dogovoru s državama zastava, u okviru suradnje navedene u članku 20. stavku 4., certifikat o ulovu može se sastaviti, ovjeriti ili podnijeti elektroničkim putem ili biti zamijenjen elektroničkim sustavima sljedivosti koji osiguravaju istu razinu nadzora od strane nadležnih tijela.

5.   Popis proizvoda iz Priloga I. koji su isključeni iz područja provedbe certifikata o ulovu može se svake godine revidirati na temelju informacija prikupljenih u skladu s poglavljima II., III., IV., V., VIII., X. i XII. te izmijeniti u skladu s postupkom iz članka 54. stavka 2.

Članak 13.

Programi dokumentacije o ulovu dogovoreni i važeći u okviru regionalne organizacije za upravljanje u ribarstvu

1.   Dokumenti o ulovu i svi s njima povezani dokumenti, ovjereni u skladu programima dokumentacije o ulovu koje je donijela regionalna organizacija za upravljanje u ribarstvu i kojima se priznaje udovoljavanje uvjetima utvrđenim u ovoj Uredbi, prihvaćaju se kao certifikati o ulovu za proizvode ribarstva onih vrsta na koje se primjenjuju ti programi dokumentacije o ulovu i podliježu zahtjevima u pogledu nadzora i provjere koji su za državu članicu uvoznicu obvezni u skladu s člancima 16. i 17. i odredbama o odbijanju uvoza koje su utvrđene u članku 18. Popis takvih programa dokumentacije o ulovu određuje se u skladu s postupkom iz članka 54. stavka 2.

2.   Stavak 1. primjenjuje se ne dovodeći u pitanje važeće posebne uredbe kojima se takvi programi dokumentacije o ulovu ugrađuju u pravo Zajednice.

Članak 14.

Neizravni uvoz proizvoda ribarstva

1.   Za uvoz proizvoda ribarstva koji čine samo jednu pošiljku i u istom se obliku prevoze u Zajednicu iz treće zemlje koja nije država zastave, uvoznik nadležnim tijelima država članica uvoznica podnosi:

(a)

certifikat(e) o ulovu ovjeren(e) od strane države zastave; i

(b)

dokumentirani dokaz da proizvodi ribarstva nisu bili podvrgnuti drugim postupcima, osim istovara, ponovnog utovara ili bilo kojeg postupka namijenjenog očuvanju tih proizvoda u dobrom i izvornom stanju te da su ostali pod nadzorom nadležnih tijela u toj trećoj zemlji.

Dokumentirani dokaz daje se u obliku:

i.

prema potrebi, jedinstvene prijevozne isprave izdane radi pokrivanja prijevoza s područja države zastave kroz tu treću zemlju; ili

ii.

isprave koju su izdala nadležna tijela te treće zemlje:

u kojoj je naveden točan opis proizvoda ribarstva, datumi istovara i ponovnog utovara proizvoda i, tamo gdje je primjenjivo, nazivi brodova ili drugih korištenih prijevoznih sredstava, i

u kojoj su navedeni uvjeti pod kojima su proizvodi ribarstva ostali u toj trećoj zemlji.

Ako predmetne vrste podliježu programu dokumentacije o ulovu regionalne organizacije za upravljanje u ribarstvu koji je priznat u skladu s člankom 13., gore navedene isprave mogu se zamijeniti certifikatom o ponovnom izvozu tog programa dokumentacije o ulovu, pod uvjetom da je treća zemlja primjereno ispunila svoje zahtjeve u pogledu obavješćivanja.

2.   Za uvoz proizvoda ribarstva koji čine samo jednu pošiljku i koji su prerađeni u trećoj zemlji koja nije država zastave, uvoznik nadležnim tijelima države članice uvoznice podnosi izjavu koju je sastavio objekt za preradu u toj trećoj zemlji i koju su njezina nadležna tijela ovjerila u skladu s obrascem iz Priloga IV.:

(a)

u kojoj je naveden točan opis neprerađenih i prerađenih proizvoda i njihove količine;

(b)

u kojoj je navedeno da su prerađeni proizvodi prerađeni u toj trećoj zemlji iz ulova koje prati(-e) certifikat(i) o ulovu ovjeren(i) od strane države zastave; i

(c)

koju prati(-e):

i.

izvorni certifikat(i) o ulovu, ako je ukupan dotični ulov iskorišten za preradu proizvoda ribarstva koji se izvoze u jednoj pošiljci; ili

ii.

preslika(-e) izvornog(-ih) certifikata o ulovu, ako je dio dotičnog ulova iskorišten za preradu proizvoda ribarstva koji se izvoze u jednoj pošiljci.

Ako predmetne vrste podliježu programu dokumentacije o ulovu regionalne organizacije za upravljanje u ribarstvu koji je priznat u skladu s člankom 13., izjava se može zamijeniti certifikatom o ponovnom izvozu tog programa dokumentacije o ulovu, pod uvjetom da je treća zemlja u kojoj je obavljena prerada primjereno ispunila svoje zahtjeve u pogledu obavješćivanja.

3.   Isprave i izjava navedeni u stavku 1. točki (b) odnosno stavku 2. ovog članka mogu se dostaviti elektroničkim putem u okviru suradnje iz članka 20. stavka 4.

Članak 15.

Izvoz ulova koji su ostvarila ribarska plovila koja plove pod zastavom države članice

1.   Izvoz ulova koji su ostvarila ribarska plovila koja plove pod zastavom države članice podliježe ovjeri certifikata o ulovu od strane nadležnih tijela države članice koja je država zastave, kako je utvrđeno u članku 12. stavku 4., ako se to zahtijeva u okviru suradnje iz članka 20. stavka 4.

2.   Država članica koja je država zastave izvješćuje Komisiju o svojim nadležnim tijelima za ovjeru certifikata o ulovu iz stavka 1.

Članak 16.

Podnošenje i kontrola certifikata o ulovu

1.   Uvoznik dostavlja ovjereni certifikat o ulovu nadležnim tijelima države članice u koju se proizvod namjerava uvesti barem tri radna dan prije predviđenog vremena dolaska na mjesto ulaska na područje Zajednice. Rok od tri radna dana može se prilagoditi ovisno o vrsti proizvoda ribarstva, udaljenosti do mjesta ulaska na područje Zajednice ili korištenom prijevoznom sredstvu. Ta nadležna tijela na temelju upravljanja rizikom provjeravaju certifikat o ulovu u svjetlu podataka koji su dostavljeni u obavijesti primljenoj od države zastave u skladu s člancima 20. i 22.

2.   Odstupajući od stavka 1, uvoznici kojima je dodijeljen status odobrenog gospodarskog subjekta mogu obavijestiti nadležna tijela države članice o prispijeću proizvoda u roku iz stavka 1. i zadržati ovjereni certifikat o ulovu i s njim povezane isprave iz članka 14. tako da su dostupni nadležnim tijelima u svrhu kontrola u skladu sa stavkom 1. ovog članka ili provjera u skladu s člankom 17.

3.   Kriteriji prema kojima nadležna tijela države članice uvozniku dodjeljuju status odobrenog gospodarskog subjekta uključuju:

(a)

poslovni nastan uvoznika na području te države članice;

(b)

dostatan broj i opseg uvoznih poslova da opravdaju provedbu postupka iz stavka 2.;

(c)

primjerenu evidenciju udovoljavanja zahtjevima mjera za očuvanje i upravljanje;

(d)

zadovoljavajući sustav vođenja evidencije o trgovini i, prema potrebi, o prijevozu i preradi, koja omogućuje primjerene kontrole i provjere koje se provode u svrhe ove Uredbe;

(e)

postojanje objekata za provođenje tih kontrola i provjera;

(f)

prema potrebi, praktične standarde osposobljenosti ili stručnih kvalifikacija izravno povezanih s provođenim aktivnostima; i

(g)

prema potrebi, dokazanu financijsku solventnost.

Države članice Komisiji dostavljaju naziv i adresu odobrenih gospodarskih subjekata što je prije moguće nakon što im je dodijeljen taj status. Komisija te informacije državama članicama dostavlja elektroničkim putem.

Pravila koja se odnose na status odobrenog gospodarskog subjekta mogu se utvrditi u skladu s postupkom iz članka 54. stavka 2.

Članak 17.

Provjere

1.   Nadležna tijela država članica mogu provoditi sve provjere koje smatraju nužnima kako bi se osigurala pravilna primjena odredaba ove Uredbe.

2.   Provjere se mogu posebno sastojati od pregledavanja proizvoda, provjere podataka na deklaracijama te postojanja i vjerodostojnosti isprava, pregledavanja računa gospodarskih subjekata i ostale evidencije, pregledavanja prijevoznih sredstava, uključujući kontejnere i skladišta za proizvode te provođenja službenih istraga i ostalih sličnih radnji, uz inspekciju ribarskih plovila u luci u skladu s poglavljem II.

3.   Provjere se usmjeravaju na rizike utvrđene na temelju kriterija razvijenih na nacionalnoj razini ili na razini Zajednice u okviru upravljanja rizikom. Države članice Komisiju izvješćuju o svojim nacionalnim kriterijima u roku od 30 radnih dana od 29. listopada 2008. i te informacije ažuriraju. Kriteriji Zajednice određuju se u skladu s postupkom iz članka 54. stavka 2.

4.   Provjere se u svakom slučaju provode ako:

(a)

nadležno tijelo države članice zaduženo za provjeru ima osnove za sumnju u vjerodostojnost samog certifikata o ulovu, pečata ovjere ili potpisa odgovarajućeg tijela države zastave; ili

(b)

nadležno tijelo države članice zaduženo za provjeru ima podatke koji dovode u pitanje sukladnost ribarskog plovila s primjenjivim zakonima, propisima ili mjerama za očuvanja i upravljanje, ili ispunjavanje ostalih zahtjeva ove Uredbe; ili

(c)

su ribarska plovila, ribarske tvrtke ili bilo koji drugi subjekti prijavljeni u vezi s pretpostavljenim ribolovom NNN, uključujući ona ribarska plovila koja su prijavljena regionalnoj organizaciji za upravljanje u ribarstvu u skladu s uvjetima instrumenta koji je ta organizacija donijela radi sastavljanja popisa plovila za koje se sumnja da su obavljala nezakoniti, neprijavljeni i neregulirani ribolov; ili

(d)

su države zastave ili zemlje koje ponovno izvoze bile prijavljene regionalnoj organizaciji za upravljanje u ribarstvu u skladu s uvjetima isntrumenta koji je ta organizacija donijela radi provedbe trgovinskih mjera u pogledu država zastava; ili

(e)

je u skladu s člankom 23. stavkom 1. objavljena upozoravajuća obavijest.

5.   Države članice mogu odučiti provoditi nasumične provjere, uz one provjere koje su navedene u stavcima 3. i 4.

6.   Za potrebe provjere, nadležna tijela države članice mogu zatražiti pomoć nadležnih tijela države zastave ili treće zemlje koja nije država zastave kako je navedeno u članku 14., i u tom slučaju:

(a)

u zahtjevu za pomoć navode se razlozi zbog kojih nadležna tijela dotične države članice imaju osnovane sumnje u valjanost certifikata, izjava koje se u njemu nalaze i/ili u udovoljavanje proizvoda mjerama za očuvanje i upravljanje. Kako bi se potkrijepio zahtjev za pomoć, dostavlja se preslika certifikata o ulovu i svi podaci ili isprave koji upućuju na to da su podaci u certifikatu netočni. Zahtjev se bez odgađanja šalje nadležnim tijelima države zastave ili trećoj zemlji koja nije država zastave kako je navedeno u članku 14.;

(b)

postupak provjere završava se u roku od 15 dana od datuma zahtjeva za provjeru. U slučaju da nadležna tijela dotične države zastave ne mogu udovoljiti tom roku, tijela države članice zadužena za provjeru mogu, na zahtjev države zastave ili treće zemlje koja nije država zastave kako je navedeno u članku 14., odobriti produženje roka za odgovor za najviše 15 dana.

7.   Stavljanje proizvoda na tržište obustavlja se dok se čekaju rezultati postupaka provjere iz stavaka 1. do 6. Trošak skaldištenja snosi gospodarski subjekt.

8.   Države članice izvješćuju Komisiju koja su njihova tijela nadležna za kontrolu i provjeru certifikata o ulovu u skladu s člankom 16. i stavcima 1. do 6. ovog članka.

Članak 18.

Odbijanje uvoza

1.   Nadležna tijela država članica prema potrebi odbijaju uvoz u Zajednicu proizvoda ribarstva, a da pri tom ne moraju tražiti bilo kakve dodatne dokaze ili slati zahtjev za pomoć državi zastave, ako utvrde da:

(a)

uvoznik nije mogao dostaviti certifikat o ulovu za dotične proizvode ili ispuniti svoje obveze u skladu s člankom 16. stavkom 1. ili 2.;

(b)

proizvodi namijenjeni uvozu nisu isti kao oni koji su navedeni u certifikatu o ulovu;

(c)

certifikat o ulovu nije ovjerilo javno tijelo države zastave iz članka 12. stavka 3.;

(d)

u certifikatu o ulovu nisu navedeni svi potrebni podaci;

(e)

uvoznik nije u mogućnosti dokazati da proizvodi ribarstva udovoljavaju uvjetima iz članka 14. stavka 1. ili 2.;

(f)

ribarsko plovilo koje se u certifikatu o ulovu navodi kao plovilo podrijetla ulova nalazi se na popisu plovila NNN koji vodi Zajednica ili na popisima plovila NNN iz članka 30.;

(g)

certifikat o ulovu ovjerila su nadležna tijela države zastave za koju je u skladu s člankom 31. utvrđeno da je nekooperativna država.

2.   Nadležna tijela država članica prema potrebi odbijaju uvoz bilo kojih proizvoda ribarstva u Zajednicu ako nakon upućivanja zahtjeva za pomoć u skladu s člankom 17. stavkom 6.:

(a)

prime odgovor da izvoznik nije imao pravo tražiti ovjeru certifikata o ulovu; ili

(b)

prime odgovor da proizvodi ne udovoljavaju mjerama za očuvanje i upravljanje, ili da nije udovoljeno drugim uvjetima u skladu s ovim poglavljem; ili

(c)

u predviđenom roku ne prime odgovor; ili

(d)

prime odgovor koji ne osigurava primjerene odgovore na pitanja iz zahtjeva.

3.   U slučaju da se uvoz proizvoda ribarstva odbije u skladu sa stavkom 1. ili 2., države članice takve proizvode ribarstva mogu zaplijeniti i uništiti, njima raspolagati ili ih prodati u skladu s nacionalnim pravom. Zarada od prodaje može se koristiti u dobrotvorne svrhe.

4.   Svaka osoba ima pravo žaliti se na odluke koje su nadležna tijela donijela u skladu sa stavkom 1., 2. ili 3. a koje se na nju odnose. Pravo žalbe ostvaruje se u skladu s odredbama koje su na snazi u dotičnoj državi članici.

5.   Nadležna tijela država članica obavješćuju o odbijanju uvoza državu zastave i, prema potrebi, treću zemlju koja nije država zastave iz članka 14. Komisiji se šalje preslika obavijesti.

Članak 19.

Provoz i prekrcaj

1.   Ako se na mjestu ulaska na područje Zajednice proizvodi ribarstva stavljaju u postupak provoza i prevoze u drugu državu članicu gdje će se staviti u drugi carinski postupak, u toj se državi članici provode odredbe članaka 17. i 18.

2.   Ako se na mjestu ulaska na područje Zajednice proizvodi ribarstva stavljaju u postupak provoza i prevoze na drugo mjesto u istoj državi članici gdje će se staviti u drugi carinski postupak, ta država članica može provesti odredbe članaka 16., 17. i 18. na mjestu ulaska ili na odredištu. Države članice što je moguće prije izvješćuju Komisiju o donesenim mjerama za provedbu ovog stavka i ažuriraju te podatke. Komisija na svojoj internetskoj stranici objavljuje te obavijesti.

3.   Ako se na mjestu ulaska na područje Zajednice proizvodi ribarstva prekrcavaju i prevoze morem u drugu državu članicu, u toj se državi članici provode odredbe članaka 17. i 18.

4.   Države članice u kojima se obavlja prekrcaj dostavljaju odredišnim državama članicama podatke izvađene iz prijevozne dokumentacije o vrsti proizvoda ribarstva, njihovoj masi, utovarnoj luci i prijevozniku u trećoj zemlji, nazivima transportnih plovila, prekrcajnoj luci i iskrcajnoj luci, čim su im ti podaci poznati, a prije predviđenog datuma dolaska u odredišnu luku.

Članak 20.

Obavijesti koje dostavlja država zastave i suradnja s trećim zemljama

1.   Za potrebe ove Uredbe, certifikati koje je ovjerila određena država zastave prihvaćaju se jedino pod uvjetom da Komisija primi obavijest dotične države zastave kojom ona potvrđuje da:

(a)

ima uspostavljene nacionalne mehanizme za provedbu, nadzor i izvršavanje zakona, propisa i mjera za očuvanje i upravljanje kojima njezina ribarska plovila moraju udovoljavati;

(b)

njezina javna tijela imaju ovlasti potvrditi istinitost podataka sadržanih u certifikatima o ulovu i na zahtjev država članica provjeravati te certifikate. U obavijesti se navode i potrebni podaci za identifikaciju tih nadležnih tijela.

2.   Informacije koje se moraju navesti u obavijesti iz stavka 1. navedene su u Prilogu III.

3.   Komisija obavješćuje državu zastave o primitku obavijesti poslane u skladu sa stavkom 1. Ako država zastave ne dostavi sve podatke spomenute u stavku 1., Komisija će državi zastave navesti koji podaci nedostaju i od nje će zatražiti da pošalje novu obavijest.

4.   Komisija prema potrebi administrativno surađuje s trećim zemljama u područjima koja se odnose na provedbu odredbi ove Uredbe koje se odnose na certifikate o ulovu, uključujući uporabu elektroničkih sredstava za sastavljanje, ovjeru ili podnošenje certifikata o ulovu i, prema potrebi, isprava iz članka 14. stavka 1. i članka 14. stavka 2.

Cilj te suradnje je:

(a)

osigurati da proizvodi ribarstva koji se uvoze u Zajednicu potječu iz ulova ostvarenog u skladu s primjenjivim zakonima, propisima ili mjerama za očuvanje i upravljanje;

(b)

olakšati državama zastave ispunjenje formalnosti povezanih s pristupom ribarskih plovila lukama, uvozom proizvoda ribarstva i zahtjevima u pogledu provjere certifikata o ulovu utvrđenih u poglavlju II. i ovom poglavlju;

(c)

osigurati Komisiji ili tijelu koje ona odredi obavljanje revizije na licu kako bi provjerili da se dogovor o suradnji učinkovito provodi;

(d)

osigurati uspostavljanja okvira za razmjenu informacija između dvije strane kao potporu provedbi dogovora o suradnji.

5.   Suradnja predviđena stavkom 4. ne smatra se preduvjetom za primjenu ovog poglavlja na uvoz koji potječe iz ulova koji su ostvarila ribarska plovila koja plove pod zastavom bilo koje države.

Članak 21.

Ponovni izvoz

1.   Ponovni izvoz proizvoda uvezenih na temelju certifikata o ulovu u skladu s ovim poglavljem odobrava se ako nadležna tijela države članice iz koje se obavlja ponovni izvoz ovjere rubriku „ponovni izvoz” u certifikatu o ulovu ili njegovoj preslici ako su proizvodi ribarstva koji se trebaju ponovo izvesti dio uvezenih proizvoda.

2.   Postupak utvrđen u članku 16. stavku 2. primjenjuje se mutatis mutandis ako proizvode ribarstva ponovno izvozi odobreni gospodarski subjekt.

3.   Države članice izvješćuju Komisiju o svojim nadležnim tijelima za ovjeru i provjeru rubrike „ponovni izvoz” u certifikatu o ulovu u skladu s postupkom utvrđenim u članku 15.

Članak 22.

Vođenje evidencije i pružanje informacija

1.   Komisija vodi evidenciju država i njihovih nadležnih tijela o kojima je obaviještena u skladu s ovim poglavljem, i ona uključuje:

(a)

države članice koje su prijavile svoja nadležna tijela za ovjeru, kontrolu i provjeru certifikata o ulovu i certifikata o ponovnom uvozu u skladu s člancima 15., 16., 17. i 21.;

(b)

države zastave za koje su zaprimljene obavijesti u skladu s člankom 20. stavkom 1., navodeći one za koje je uspostavljena suradnja s trećim zemljama u skladu s člankom 20. stavkom 4.

2.   Komisija na svojoj internetskoj stranici i u Službenom listu Europske unije objavljuje popis država i njihovih nadležnih tijela iz stavka 1. i redovito ažurira te podatke. Pojedinosti o nadležnim tijelima država zastava koja su nadležna za ovjeru i provjeru certifikata o ulovu Komisija elektroničkim putem dostavlja tijelima država članica odgovornim za ovjeru i provjeru certifikata o ulovu.

3.   Komisija na svojoj internetskoj stranici i u Službenom listu Europske unije objavljuje popis programa dokumentacije o ulovu koji su priznati u skladu s člankom 13. i redovito ga ažurira.

4.   Države članice tijekom tri godine ili duže, u skladu s nacionalnim pravilima, čuvaju izvornike certifikata o ulovu koji su podneseni radi uvoza, certifikata o ulovu ovjerenih radi izvoza i ovjerenih rubrika „ponovni izvoz” u certifikatima o ulovu.

5.   Odobreni gospodarski subjekti tijekom tri godine ili duže, u skladu s nacionalnim pravilima, čuvaju izvornike isprava iz stavka 4.

POGLAVLJE IV.

SUSTAV UZBUNJIVANJA ZAJEDNICE

Članak 23.

Izdavanje upozorenja

1.   Ako podaci dobiveni u skladu s poglavljima II., III., V., VI., VII., VIII., X. ili XI. bude osnovanu sumnju u sukladnost ribarskih plovila ili proizvoda ribarstva iz određenih trećih zemalja s primjenjivim zakonima ili propisima, uključujući primjenjive zakone ili propise koje su treće zemlje dostavile u sklopu administrativne suradnje iz članka 20. stavka 4., ili s međunarodnim mjerama za očuvanja i upravljanje, Komisija na svojim internetskim stranicama i u Službenom listu Europske unije objavljuje upozorenje kako bi upozorila gospodarske subjekte i osigurala da države članice poduzmu odgovarajuće mjere u odnosu na dotične treće zemlje u skladu s ovim poglavljem.

2.   Komisija podatke iz stavka 1. bez odgađanja dostavlja tijelima država članica i predmetnoj državi zastave i, prema potrebi, trećoj zemlji koja nije država zastave kako je navedeno u članku 14.

Članak 24.

Radnje koje slijede nakon izdavanja upozorenja

1.   Po zaprimanju podataka dostavljenih u skladu s člankom 23. stavkom 2. države članice prema potrebi i u skladu s upravljanjem rizikom:

(a)

identificiraju pošiljke proizvoda ribarstva koje su u postupku uvoza i obuhvaćene su područjem primjene upozorenja i provode provjeru certifikata o ulovu i, prema potrebi, isprava iz članka 14., u skladu s odredbama utvrđenim u članku 17.;

(b)

poduzimaju mjere kako bi osigurale da buduće pošiljke proizvoda ribarstva namijenjene uvozu koje su obuhvaćene područjem primjene upozorenja budu podvrgnute provjeri certifikata o ulovu i, prema potrebi, isprava iz članka 14., u skladu s odredbama utvrđenim u članku 17.;

(c)

identificiraju prethodne pošiljke proizvoda ribarstva koje su obuhvaćene područjem primjene upozorenja i provode odgovarajuće provjere, uključujući provjeru prethodno podnesenih certifikata o ulovu;

(d)

podvrgavaju ribarska plovila koja su obuhvaćena područjem primjene upozorenja, u skladu s pravilima međunarodnog prava, potrebnim ispitivanjima, istragama ili inspekcijama na moru, u lukama ili drugim iskrcajnim mjestima.

2.   Države članice Komisiji što je prije moguće dostavljaju zaključke svojih provjera i zahtjeva za provjerama i obavješćuju je o mjerama poduzetim u slučajevima kad su ustanovile nesukladnost s primjenjivim zakonima, propisima ili međunarodnim mjerama za očuvanje i upravljanje.

3.   Ako s obzirom na zaključke provjera provedenih u skladu sa stavkom 1. Komisija zaključi da više ne postoji utemeljena sumnja zbog koje je izdano upozorenje, ona bez odgađanja:

(a)

objavljuje obavijest u tom smislu na svojoj internetskoj stranici i u Službenom listu Europske unije ukidajući ranije upozorenje;

(b)

izvješćuje državu zastave i, prema potrebi, treću zemlju koja nije država zastave kako je navedeno u članku 14., o ukidanju upozorenja; i

(c)

odgovarajućim kanalima o tome izvješćuje države članice.

4.   Ako s obzirom na zaključke provjera provedenih u skladu sa stavkom 1. Komisija zaključi da i dalje postoji utemeljena sumnja zbog koje je izdano upozorenja, ona bez odgađanja:

(a)

ažurira upozorenje novim objavljivanjem na svojoj internetskoj stranici i u Službenom listu Europske unije;

(b)

izvješćuje državu zastave i, prema potrebi, treću zemlju koja nije država zastave kako je navedeno u članku 14.;

(c)

odgovarajućim kanalima o tome izvješćuje države članice; i

(d)

prema potrebi, prosljeđuje predmet regionalnoj organizaciji za upravljanje u ribarstvu čije su mjere za očuvanje i upravljanje mogle biti prekršene.

5.   Ako s obzirom na zaključke provjera provedenih u skladu sa stavkom 1. Komisija zaključi da postoji dovoljno elementa na temelju kojih se može smatrati da utvrđene činjenice predstavljaju slučaj neudovoljavanja primjenjivim zakonima, propisima ili međunarodnim mjerama za očuvanje i upravljanje, ona bez odgađanja:

(a)

objavljuje novo upozorenje u tom smislu na svojoj internetskoj stranici i u Službenom listu Europske unije;

(b)

izvješćuje državu zastave i poduzima odgovarajuće postupke i demarše u skladu s poglavljima V. i VI.;

(c)

prema potrebi, izvješćuje treću zemlju koja nije država zastave kako je navedeno u članku 14.;

(d)

odgovarajućim kanalima o tome izvješćuje države članice; i

(e)

prema potrebi, prosljeđuje predmet regionalnoj organizaciji za upravljanje u ribarstvu čije su mjere za očuvanje i upravljanje mogle biti prekršene.

POGLAVLJE V.

IDENTIFIKACIJA RIBARSKIH PLOVILA KOJA OBAVLJAJU RIBOLOV NNN

Članak 25.

Navodni ribolov NNN

1.   Komisija ili tijelo koje je ona odredila prikuplja i analizira:

(a)

sve podatke o ribolovu NNN dobivene u skladu s poglavljima II., III., IV., VIII., X. i XI.; i/ili

(b)

sve druge odgovarajuće podatke, prema potrebi, kao što su:

i.

podaci o ulovu;

ii.

informacije o trgovini dobivene putem nacionalne statistike i ostalih pouzdanih izvora;

iii.

registre plovila i baze podataka;

iv.

dokumentaciju o ulovu ili programe statističkih isprava regionalne organizacije za upravljanje u ribarstvu ili;

v.

izvješća o uočavanju ili drugim radnjama ribarskih plovila za koje se pretpostavlja da obavljaju ribolov NNN iz članka 3. i popise plovila NNN koja su dostavile ili sastavile regionalne organizacije za upravljanje u ribarstvu;

vi.

izvješća sastavljena na temelju Uredbe (EEZ) br. 2847/93 o ribarskim plovilima za koja se pretpostavlja da obavljaju ribolov NNN iz članka 3.;

vii.

sve druge odgovarajuće podatke dobivene, inter alia, u lukama ili ribolovnim područjima.

2.   Države članice mogu u svakom trenutku Komisiji dostaviti bilo koje dodatne podatke koji bi mogli biti značajni za sastavljanje popisa plovila NNN koji vodi Zajednica. Komisija, ili tijelo koje ona odredi, prosljeđuje informacije, zajedno sa svim dostavljenim dokazima, državama članicama i dotičnim državama zastava.

3.   Komisija, ili tijelo koje ona odredi, vodi evidenciju o svakom ribarskom plovilu koje je prijavljeno kao navodno uključeno u ribolov NNN, koja se ažurira po dobivanju novih podataka.

Članak 26.

Pretpostavljeni ribolov NNN

1.   Komisija identificira ribarska plovila za koja je dobiveno dostatno podataka u skladu s člankom 25. da se može pretpostaviti da se bave ribolovom NNN, zbog čega kod dotične države zastave treba obaviti službenu istragu.

2.   Komisija obavješćuje države zastava čija su ribarska plovila identificirana u skladu sa stavkom 1. o službenom zahtjevu za istraživanje navodnog ribolova NNN dotičnih plovila koja vijore njihovu zastavu. U toj se obavijesti:

(a)

navode svi podaci koje je Komisija prikupila o navodnom ribolovu NNN;

(b)

izdaje službeni zahtjev državi zastave da poduzme sve nužne mjere za istraživanje navodnog ribolova NNN i da Komisiji pravovremeno dostavlja rezultate te istrage;

(c)

izdaje službeni zahtjev državi zastave da poduzme neposredne izvršne mjere ako se dokaže da je sumnja protiv dotičnog ribarskog plovila osnovana, te da obavijesti Komisiju o poduzetim mjerama;

(d)

traži od države zastave da izvijesti vlasnika i, prema potrebi, korisnika dotičnog ribarskog plovila o detaljnim razlozima za planirano uvrštenje na popis te o mogućim posljedicama ako se ribarsko plovilo uvrsti na popis plovila NNN koji vodi Zajednica, kako je predviđeno člankom 37. Od država zastava također se zahtijeva da Komisiji dostave podatke o vlasnicima ribarskih plovila i, prema potrebi, o korisnicima tih plovila kako bi se osiguralo da se te osobe mogu saslušati, u skladu s člankom 27. stavkom 2.;

(e)

izvješćuje državu zastave o odredbama poglavlja VI. i VII.

3.   Komisija obavješćuje države članice koje su države zastava, a čija su ribarska plovila identificirana u skladu sa stavkom 1., o službenom zahtjevu za istraživanje navodnog ribolova NNN dotičnih plovila koja vijore njihovu zastavu. U toj se obavijesti:

(a)

navode svi podaci koje je Komisija prikupila o navodnom ribolovu NNN;

(b)

izdaje službeni zahtjev državi članici koja je država zastave da u skladu s Uredbom (EEZ) br. 2847/93 poduzme sve potrebne mjere za istraživanje navodnog ribolova NNN ili, prema potrebi, da izvijesti o svim mjerama koje su već poduzete da bi se ono istražilo i da Komisiji pravovremeno dostavlja rezultate te istrage;

(c)

izdaje službeni zahtjev državi članici zastave da poduzme neposredne izvršne mjere ako se dokaže da je sumnja protiv dotičnog ribarskog plovila osnovana, te da obavijesti Komisiju o poduzetim mjerama;

(d)

traži od države članice koja je država zastave da izvijesti vlasnika i, prema potrebi, korisnika dotičnog ribarskog plovila o detaljnim razlozima za planirano uvrštenje na popis te o mogućim posljedicama ako se ribarsko plovilo uvrsti na popis plovila NNN koji vodi Zajednica, kako je predviđeno člankom 37. Od država članica koje su države zastava također se zahtijeva da Komisiji dostave podatke o vlasnicima ribarskih plovila i, prema potrebi, korisnicima tih plovila kako bi se osiguralo da se te osobe mogu saslušati, u skladu s člankom 27. stavkom 2.

4.   Komisija podatke o ribarskim plovilima za koja se pretpostavlja da se bave ribolovom NNN šalje svim državama članicama kako bi olakšala provedbu Uredbe (EEZ) br. 2847/93.

Članak 27.

Uspostavljanje popisa plovila NNN koji vodi Zajednica

1.   Komisija u skladu s postupkom iz članka 54. stavka 2. uspostavlja popis plovila NNN koji vodi Zajednica. Taj popis uključuje ribarska plovila za koja, nastavno na mjere poduzete na temelju članaka 25. i 26., podaci dobiveni u skladu s ovom Uredbom utvrđuju da se bave ribolovom NNN i čije države zastava nisu udovoljile službenim zahtjevima iz članka 26. stavka 2. točaka (b) i (c) i članka 26. stavka 3. točaka (b) i (c), kao odgovor na takav ribolov NNN.

2.   Prije stavljanja bilo kojeg ribarskog plovila na popis plovila NNN koji vodi Zajednica, Komisija vlasnika i, prema potrebi, korisnika dotičnog ribarskog plovila obavješćuje o detaljnim razlozima za namjeravano uvrštenje na popis, kao i o svim čimbenicima koji idu u prilog sumnji da je ribarsko plovilo obavljalo ribolov NNN. U toj se obavijesti navodi pravo na zahtijevanje ili pružanje dodatnih informacija te se vlasniku i, prema potrebi, korisniku plovila daje mogućnost da budu saslušani i da obrane svoj slučaj, pružajući im za to dovoljno vremena i odgovarajuća sredstva.

3.   Kada se donese odluka da se ribarsko plovilo stavi na popis plovila NNN koji vodi Zajednica, Komisija o toj odluci, kao i o razlozima za njezino donošenje, izvješćuje vlasnika i, prema potrebi, korisnika ribarskog plovila.

4.   Obveze Komisije propisane stavcima 2. i 3. primjenjuju se ne dovodeći u pitanje primarnu odgovornost države zastave nad ribarskim plovilom, te samo u mjeri u kojoj Komisija raspolaže odgovarajućim informacijama o identifikaciji vlasnika i korisnika ribarskog plovila.

5.   Komisija izvješćuje državu zastave o uvrštavanju ribarskog plovila na popis plovila NNN koji vodi Zajednica, i državi zastave daje detaljna obrazloženja za to uvrštavanje.

6.   Komisija od država zastava čija se ribarska plovila nalaze na popisu plovila NNN koji vodi Zajednica zahtijeva da:

(a)

obavijeste vlasnika ribarskog plovila o uvrštavanju na popis plovila NNN koji vodi Zajednica, o razlozima koji opravdavaju to uvrštavanje te o posljedicama koje iz toga proizlaze, kako je utvrđeno u članku 37.; i

(b)

poduzmu sve nužne mjere kako bi zaustavile ribolov NNN, uključujući, ako je potrebno, ukidanje registracije ili povlastice za ribolov dotičnim ribarskim plovilima, te da obavijeste Komisiju o poduzetim mjerama.

7.   Ovaj se članak ne primjenjuje na ribarska plovila Zajednice ako je država članica koja je država zastave poduzela mjere u skladu sa stavkom 8.

8.   Ribarska plovila Zajednice ne uvrštavaju se na popis plovila NNN koji vodi Zajednica ako je država članica koja je država zastave poduzela mjere u skladu s ovom Uredbom i Uredbom (EEZ) br. 2847/93 protiv prekršaja koji spadaju u teške prekršaje kako su utvrđeni u članku 3. stavku 2., ne dovodeći u pitanje mjere koje su poduzele regionalne organizacije za upravljanje u ribarstvu.

Članak 28.

Brisanje ribarskih plovila s popisa plovila NNN koji vodi Zajednica

1.   Komisija briše ribarsko plovilo s popisa plovila NNN koji vodi Zajednica, u skladu s postupkom iz članka 54. stavka 2., ako država zastave ribarskog plovila dokaže da:

(a)

plovilo nije obavljalo NNN ribolovne aktivnosti zbog kojih je stavljeno na popis; ili

(b)

su kao odgovor na predmetne NNN ribolovne aktivnosti poduzete razmjerne, odvraćajuće i učinkovite sankcije, posebno za ribarska plovila koja plove pod zastavom države članice u skladu s Uredbom (EEZ) br. 2847/93.

2.   Vlasnik ili, prema potrebi, korisnik ribarskog plovila koje je stavljeno na popis plovila NNN koji vodi Zajednica Komisiji može podnijeti zahtjev za ponovnim razmatranjem statusa tog plovila u slučaju da država zastave ne postupi u skladu sa stavkom 1.

Komisija razmatra brisanje ribarskog plovila s popisa samo ako:

(a)

vlasnik ili korisnik pruže dokaze da se ribarsko plovilo više ne bavi ribolovom NNN; ili

(b)

je ribarsko plovilo s popisa potonulo ili je razrezano.

3.   U svim ostalim slučajevima, Komisija razmatra brisanje ribarskog plovila s popisa samo ako su ispunjeni sljedeći uvjeti:

(a)

od stavljanja ribarskog plovila na popis proteklo je barem dvije godine tijekom kojih Komisija nije primila nikakva daljnja izvješća o navodnom ribolovu NNN tog plovila u skladu s člankom 25.; ili

(b)

ako vlasnik dostavi podatke koji se odnose na trenutačne aktivnosti ribarskog plovila koji dokazuju da je njegovo djelovanje u potpunsoti u skladu za zakonima, propisima i/ili mjerama za očuvanje i upravljanje koji se primjenjuju na sve oblike ribolova u kojima sudjeluje; ili

(c)

dotično ribarsko plovilo, njegov vlasnik ili korisnik ne održavaju nikakve operativne ili financijske veze, bilo izravne ili neizravne, s bilo kojim drugim plovilom, vlasnikom ili korisnikom za koje se pretpostavlja ili je potvrđeno da se bave ribolovom NNN.

Članak 29.

Sadržaj, dostupnost javnosti i održavanje popisa plovila NNN koji vodi Zajednica

1.   Popis plovila NNN koji vodi Zajednica sadrži sljedeće pojedinosti za svako ribarsko plovilo:

(a)

naziv i prijašnji nazivi, ako postoje;

(b)

zastava i prijašnje zastave, ako postoje;

(c)

vlasnik i prema potrebi prijašnji vlasnici, uključujući stvarne vlasnike, ako postoje;

(d)

korisnik i prema potrebi prijašnji korisnici, ako postoje;

(e)

pozivni znak i prijašnji pozivni znakovi, ako postoje;

(f)

broj Lloyds/IMO, ako postoji;

(g)

fotografije, ako postoje;

(h)

datum prvog uvrštavanja na popis;

(i)

sažetak aktivnosti koje opravdavaju uvrštavanje plovila na popis, uz upućivanja na sve odgovarajuće isprave koje daju informacije o tim radnjama i potkrepljuju ih.

2.   Komisija objavljuje popis plovila NNN koji vodi Zajednica u Službenom listu Europske unije i poduzima sve potrebne mjere za osiguravanje njegove dostupnosti javnosti, uključujući njegovo objavljivanje na njezinoj internetskoj stranici.

3.   Komisija svaka tri mjeseca ažurira popis plovila NNN koji vodi Zajednica i osigurava sustav koji omogućuje da se o tom ažuriranju automatski obavijeste države članice, regionalne organizacije za upravljanje u ribarstvu i svaki član civilnog društva koji to zatraži. Nadalje, Komisija šalje popis FAO-u i regionalnim organizacijama za upravljanje u ribarstvu u svrhu poboljšanja suradnje između Zajednice i tih organizacija usmjerene na sprečavanje, suzbijanje i zaustavljanje ribolova NNN.

Članak 30.

Popisi plovila NNN koje donose regionalne organizacije za upravljanje u ribarstvu

1.   Uz ribarska plovila iz članka 27., na popis plovila NNN koji vodi Zajednica uvrštavaju se i ribarska plovila uvrštena na popis plovila NNN koji su donijele regionalne organizacije za upravljanje u ribarstvu, u skladu s postupkom iz članka 54. stavka 2. Brisanje takvih plovila s popisa plovila NNN koji vodi Zajednica uređuje se odlukama koje s obzirom na njih donose odgovarajuće regionalne organizacije za upravljanje u ribarstvu.

2.   Komisija svake godine, nakon što od regionalnih organizacija za upravljanje u ribarstvu primi popise ribarskih plovila za koje se pretpostavlja ili je potvrđeno da sudjeluju u ribolovu NNN, te popise prosljeđuje državama članicama.

3.   Komisija pravovremeno izvješćuje države članice o svakom uvrštavanju na popise, brisanju s popisa i/ili izmjeni popisa iz stavka 2. ovog članka svaki puta kada se te promjene dogode. Članak 37. primjenjuje se za plovila koja se nalaze na tako izmijenjenim popisima plovila NNN regionalnih organizacija za upravljanje u ribarstvu od trenutka kada se obavijeste države članice.

POGLAVLJE VI.

NEKOOPERATIVNE TREĆE ZEMLJE

Članak 31.

Utvrđivanje nekooperativnih trećih zemalja

1.   Komisija u skladu s postupkom iz članka 54. stavka 2. utvrđuje treće zemlje za koje smatra da ne surađuju u suzbijanju ribolova NNN.

2.   Utvrđivanje navedeno u stavku 1. temelji se na pregledu svih podataka dobivenih u skladu s poglavljima II., III., IV., V., VIII., X. i XI. ili, prema potrebi, svih drugih odgovarajućih podataka, poput podataka o ulovu, trgovinskih podataka dobivenih iz nacionalne statistike i ostalih pouzdanih izvora, registra plovila i baza podataka, isprava o ulovu ili programa statističkih isprava i popisa plovila NNN koje su donijele regionalne organizacije za upravljanje u ribarstvu, kao i svih drugih podataka dobivenih u lukama i na ribolovnim područjima.

3.   Treća se zemlja može svrstati u kategoriju nekooperativnih zemalja ako ne ispunjava obveze u pogledu poduzimanja mjera za sprečavanje, suzbijanje i uklanjanje ribolova NNN koje je u skladu s međunarodnim pravom obvezna ispunjavati kao država zastave, država luke, obalna država ili država trgovine.

4.   Za potrebe stavka 3., Komisija se u prvom redu oslanja na ispitivanje mjera koje dotična treća zemlja poduzima u pogledu:

(a)

ponavljanog ribolova NNN za koji je na odgovarajući način utvrđeno da ga obavljaju ili omogućuju ribarska plovila koja plove pod njezinom zastavom ili njezini državljani, ili ribarska plovila koja djeluju u njezinim morskim vodama ili koriste njezine luke; ili

(b)

pristupa proizvoda ribarstva koji potječu iz ribolova NNN njezinu tržištu.

5.   Za potrebe stavka 3., Komisija u obzir uzima:

(a)

surađuje li dotična treća zemlja učinkovito sa Zajednicom odazivajući se na zahtjeve Komisije da provede istragu, pruži povratne informacije ili prati ribolov NNN i s njim povezane aktivnosti;

(b)

je li dotična treća zemlja poduzela učinkovite mjere izvršenja u vezi sa subjektima plovila koji su odgovorni za NNN ribolov, a posebno jesu li primijenjene dovoljno oštre sankcije kako bi se počiniteljima uskratile koristi koje proizlaze iz ribolova NNN;

(c)

prethodna ponavljanja, prirodu, okolnosti, opseg i težinu razmatranih oblika ribolova NNN;

(d)

za zemlje u razvoju, postojeće mogućnosti njihovih nadležnih tijela.

6.   Za potrebe stavka 3., Komisija razmatra i sljedeće elemente:

(a)

jesu li dotične treće zemlje ratificirale ili pristupile međunarodnim instrumentima o ribarstvu, posebno Unclosu, Sporazumu UN-a o ribljim stokovima i FAO-ovom Sporazumu o usklađivanju;

(b)

status dotične treće zemlje kao ugovorne stranke regionalnih organizacija za upravljanje u ribarstvu, ili njezino pristajanje na primjenu mjera za očuvanje i upravljanje koje su one donijele;

(c)

svako djelo ili propust dotične treće zemlje koje je moglo umanjiti učinkovitost primjenjivih zakona, propisa ili međunarodnih mjera za očuvanje i upravljanje.

7.   Prema potrebi, prilikom provedbe ovog članka u obzir će se uzeti posebna ograničenja zemalja u razvoju, posebno s obzirom na praćenje, kontrolu i nadzor ribolovnih aktivnosti.

Članak 32.

Demarši u vezi s državama koje su uvrštene u kategoriju nekooperativnih trećih zemalja

1.   Komisija bez odgađanja obavješćuje dotične države o mogućnosti da budu uvrštene u kategoriju nekooperativnih trećih zemaljau skladu s kriterijima utvrđenim u članku 31. U toj obavijesti ona navodi sljedeće podatke:

(a)

razlog ili razloge za takvo uvrštavanje sa svim dostupnim dokazima;

(b)

mogućnost da se Komisiji uputi pisani odgovor u vezi s odlukom o uvrštavanju i da joj se dostave ostali odgovarajući podaci, primjerice dokazi kojima se opovrgava navedeno uvrštavanje ili, prema potrebi, plan djelovanja za poboljšanje stanja i poduzete mjere za ispravljanje stanja;

(c)

pravo na traženje ili pružanje dodatnih informacija;

(d)

posljedice koje proizlaze iz njezina uvrštavanja u kategoriju nekooperativnih trećih zemalja, kako je predviđeno člankom 38.

2.   U obavijest iz stavka 1. Komisija uključuje i zahtjev da dotična treća zemlja poduzme sve što je potrebno kako bi se obustavile predmetne ribolovne aktivnosti NNN i spriječile sve slične buduće aktivnosti, te da ispravi sve radnje ili propuste iz članka 31. stavka 6. točke (c).

3.   Komisija putem više od jednog sredstva priopćavanja dotičnoj trećoj zemlji dostavlja svoju obavijest i zahtjev. Komisija od te zemlje nastoji dobiti potvrdu da je zaprimila obavijest.

4.   Komisija dotičnoj trećoj zemlji daje dovoljno vremena da odgovori na obavijest i razumno vrijeme da ispravi stanje.

Članak 33.

Uspostavljanje popisa nekooperativnih trećih zemalja

1.   Vijeće kvalificiranom većinom na prijedlog Komisije odlučuje o popisu nekooperativnih trećih zemalja.

2.   Komisija bez odgađanja izvješćuje dotičnu treću zemlju da je uvrštena u kategoriju nekooperativnih trećih zemalja i o mjerama koje su primijenjene u skladu s člankom 38., te od nje traži da ispravi trenutačno stanje i obavijesti o mjerama koje poduzima kako bi osigurala da njezina ribarska plovila udovoljavaju mjerama za očuvanja i upravljanje.

3.   Slijedom odluke donesene u skladu sa stavkom 1. ovog članka, Komisija bez odgađanja o njoj izvješćuje države članice i od njih traži da osiguraju neodgodivu provedbu mjera utvrđenih u članku 38. Države članice izvješćuju Komisiju o svim mjerama koje su poduzele kao odgovor na taj zahtjev.

Članak 34.

Brisanje s popisa nekooperativnih trećih zemalja

1.   Vijeće kvalificiranom većinom na prijedlog Komisije briše treću zemlju s popisa nekooperativnih trećih zemalja ako dotična treća zemlja dokaže da je stanje zbog kojeg je bila uvrštena na taj popis ispravljeno. Pri donošenju odluke o brisanju s popisa u obzir se uzima i to jesu li dotične treće zemlje koje su uvrštene na popis poduzele konkretne mjere kojima mogu postići trajno poboljšanje stanja.

2.   Slijedom odluke donesene u skladu sa stavkom 1. ovog članka, Komisija bez odgađanja izvješćuje države članice o ukidanju mjera utvrđenih u članku 38. u odnosu na dotičnu treću zemlju.

Članak 35.

Objavljivanje popisa nekooperativnih trećih zemalja

Komisija objavljuje popis nekooperativnih trećih zemalja u Službenom listu Europske unije i poduzima sve nužne mjere da osigura javnost toga popisa, uključujući njegovo stavljanje na svoju internetsku stranicu. Komisija redovito ažurira popis i osigurava sustav koji omogućuje da se o tom ažuriranju automatski obavijeste države članice, regionalne organizacije za upravljanje u ribarstvi i svaki član civilnog društva koji to zatraži. Nadalje, Komisija šalje popis FAO-u i regionalnim organizacijama za upravljanje u ribarstvu u svrhu poboljšanja suradnje između Zajednice i tih organizacija usmjerene na sprečavanje, suzbijanje i zaustavljanje ribolova NNN.

Članak 36.

Hitne mjere

1.   Ako postoje dokazi da mjere koje je donijela treća zemlja ugrožavaju mjere za očuvanje i upravljanje koje je donijela regionalna organizacija za upravljanje u ribarstvu, Komisija je ovlaštena donijeti, u skladu sa svojim međunarodnim obvezama, hitne mjere koje ne traju duže od šest mjeseci. Komisija može donijeti novu odluku o produženju hitnih mjera za najviše šest mjeseci.

2.   Hitne mjere iz stavka 1. mogu, inter alia, uključivati sljedeće:

(a)

ribarskim plovilima kojima je odobren ribolov i koja plove pod zastavom dotične treće zemlje ne dopušta se pristup lukama država članica, osim u slučaju više sile ili nevolje iz članka 4. stavka 2., i to samo za usluge koje su strogo nužne za rješavanje tih situacija;

(b)

ribarskim plovilima koja plove pod zastavom države članice ne dopušta se sudjelovanje u zajedničkim ribolovnim operacijama s plovilima koja plove pod zastavom dotične treće zemlje;

(c)

ribarskim plovilima koja plove pod zastavom države članice ne dopušta se ribolov u morskim vodama pod nadležnošću dotične treće zemlje, ne dovodeći u pitanje odredbe utvrđene u bilateralnim sporazumima o ribarstvu;

(d)

ne dopušta se isporuka živih riba za akvakulturu u morskim vodama pod nadležnošću dotične treće zemlje;

(e)

žive ribe koje su ulovila ribarska plovila koja plove pod zastavom dotične treće zemlje ne smiju se prihvaćati u svrhu akvakulture u morskim vodama pod nadležnošću države članice.

3.   Hitne mjere stupaju na snagu odmah. O njima se obavješćuju države članice i dotična treća zemlja i objavljuju se u Službenom listu Europske unije.

4.   Odluku Komisije iz stavka 1. dotične države članice mogu uputiti Vijeću u roku od 10 radnih dana od primitka obavijesti.

5.   U roku od mjesec dana od primitka te odluke Vijeće može kvalificiranom većinom donijeti drukčiju odluku.

POGLAVLJE VII.

MJERE U ODNOSU NA RIBARSKA PLOVILA I DRŽAVE KOJE OBAVLJAJU RIBOLOV NNN

Članak 37.

Mjere u odnosu na ribarska plovila uvrštena na popis plovila NNN koji vodi Zajednica

Sljedeće se mjere primjenjuju na ribarska plovila uvrštena u popis plovila NNN koji vodi Zajednica (ribarska plovila NNN):

1.

države članice koje su države zastava Komisiji ne podnose nikakve zahtjeve za odobrenje za ribolov za ribarska plovila NNN;

2.

ukidaju se postojeća odobrenja za ribolov ili posebne ribolovne dozvole koje su izdale države članice koje su države zastava;

3.

ribarskim plovilima NNN koja plove pod zastavom treće zemlje ne dopušta se ribolov u vodama Zajednice i zabranjuje im se zakup plovila;

4.

ribarska plovila koja plove pod zastavom države članice ni na koji način ne smiju pomagati ribarskim plovilima NNN, niti s njima sudjelovati u preradi ribe, bilo kakvim operacijama prekrcaja ili zajedničkim ribolovnim operacijama;

5.

Ribarskim plovilima NNN koja plove pod zastavom države članice dopušta se jedino pristup njihovim matičnim lukama i niti jednoj drugoj luci u Zajednici, osim u slučaju više sile ili nevolje. Ribarskim plovilima koja plove pod zastavom treće zemlje ne dopušta se ulazak u luku države članice, osim u slučaju više sile ili nevolje. Ipak, država članica može odobriti ulazak u svoje luke ribarskom plovilu NNN pod uvjetom da se zaplijeni ulov zadržan na plovilu i, prema potrebi, ribolovni alati koji su zabranjeni na temelju mjera za očuvanje i upravljanje koje su donijele regionalne organizacije za upravljanje u ribarstvu. Države članice također zapljenjuju ulov i, prema potrebi, ribolovne alate zabranjene na temelju tih mjera, koji se nalaze na ribarskom plovilu NNN kojemu je odobren ulazak u njezine luke zbog više sile ili nevolje;

6.

ribarska plovila NNN koja plove pod zastavom treće zemlje ne smiju se u lukama opskrbljivati namirnicama i ostalim potrepštinama ili gorivom niti koristiti druge usluge, osim u slučaju više sile ili nevolje;

7.

ribarskim plovilima koja plove pod zastavom treće zemlje nije dopušteno mijenjati posadu, osim ako je to potrebno u slučaju više sile ili nevolje;

8.

države članice ne smiju odobriti ribarskim plovilima NNN da plove pod njihovom zastavom;

9.

zabranjuje se uvoz proizvoda ribarstva koje su ulovila ribarska plovila NNN, i sukladno tome ne prihvaćaju se i ne ovjeravaju certifikati o ulovu koji prate takve proizvode;

10.

zabranjuje se izvoz i ponovni izvoz proizvoda ribarstva ribarskih plovila NNN u svrhu prerade;

11.

ribarskim plovilima NNN na kojima se ne nalazi ni riba ni posada dopušta se ulazak u luku radi rezanja, no ne dovodeći u pitanje bilo kakve kaznene progone i sankcije protiv tog plovila i bilo kojih dotičnih pravnih ili fizičkih osoba.

Članak 38.

Mjere u pogledu nekooperativnih trećih zemalja

Sljedeće se mjere primjenjuju na nekooperativne treće zemlje:

1.

zabranjuje se uvoz u Zajednicu proizvoda ribarstva koje su ulovila ribarska plovila koja plove pod zastavom takvih zemalja, i u skladu s time ne prihvaćaju se certifikati o ulovu koji takve proizvode prate. U slučaju da se treća zemlja uvrsti u kategoriju nekooperativnih zemalja u skladu s člankom 31. zbog toga što ta treća zemlja nije donijela primjerene mjere u odnosu na ribolov NNN koji utječe na određeni stok ili vrstu, zabrana uvoza može se primijeniti samo u odnosu na taj stok ili vrstu;

2.

subjektima iz Zajednice zabranjuje se kupovina ribarskog plovila koje plovi pod zastavom takvih zemalja;

3.

ribarskom plovilu koje plovi pod zastavom države članice zabranjeno je tu zastavu zamijeniti zastavom takvih zemalja;

4.

države članice ne odobravaju zaključivanje sporazuma o zakupu plovila s takvim zemljama za ribarska plovila koja plove pod njihovom zastavom;

5.

zabranjuje se izvoz ribarskih plovila Zajednice u takve zemlje;

6.

zabranjuju se privatni trgovinski dogovori između državljana države članice i takvih zemalja kako bi ribarsko plovilo koje plovi pod zastavom te države članice koristilo ribolovne mogućnosti takvih zemalja;

7.

zabranjuju se zajedničke ribolovne operacije u kojima ribarska plovila koja plove pod zastavom države članice sudjeluju s ribarskim plovilom koje plovi pod zastavom takvih zemalja;

8.

Komisija predlaže otkazivanje svih stalnih bilateralnih sporazuma o ribarstvu ili partnerstvu u ribarstvu s takvim zemljama koji predviđaju prekid sporazuma u slučaju da te zemlje ne ispunjavaju preuzete obveze u pogledu borbe protiv ribolova NNN;

9.

Komisija ne ulazi u pregovore za zaključivanje bilateralnih sporazuma o ribarstvu ili sporazuma o partnerstvu u ribarstvu s takvim zemljama.

POGLAVLJE VIII.

DRŽAVLJANI

Članak 39.

Državljani koji podržavaju ili se bave ribolovom NNN

1.   Državljani koji su pod nadležnošću država članica (državljani) ne smiju podržavati ni baviti se ribolovom NNN, između ostalog niti radom na samom plovilu niti kao brodari ili stvarni vlasnici ribarskih plovila koja su uvrštena na popis plovila NNN koji vodi Zajednica.

2.   Ne dovodeći u pitanje primarnu odgovornost države zastave, države članice surađuju međusobno i s trećim zemljama i poduzimaju sve odgovarajuće mjere u skladu s nacionalnim pravom i pravom Zajednice kako bi prepoznale državljane koji podržavaju ili se bave ribolovom NNN.

3.   Ne dovodeći u pitanje primarnu odgovornost države zastave, države članice poduzimaju odgovarajuće mjere, u skladu sa svojim primjenjivim zakonima i propisima, u odnosu na državljane koji su identificirani kao oni koji podržavaju ili se bave ribolovom NNN.

4.   Svaka država članica Komisiji dostavlja nazive nadležnih tijela odgovornih za koordinaciju prikupljanja i provjeravanja podataka o aktivnostima državljana iz ovog poglavlja i za podnošenje izvješća i suradnju s Komisijom.

Članak 40.

Sprečavanje i sankcioniranje

1.   Države članice potiču državljane da dojave sve informacije koje imaju o pravnim, materijalnim ili financijskim interesima vezanim uz ribarska plovila koja plove pod zastavom treće zemlje ili o nadzoru nad tim plovilma, te nazive dotičnih plovila.

2.   Državljani ne smiju prodati ili izvesti bilo koje ribarsko plovilo subjektima koji su uključeni u rad, upravljanje ili vlasništvo ribarskih plovila koja su uvrštena na popis plovila NNN koji vodi Zajednica.

3.   Ne dovodeći u pitanje ostale odredbe predviđene pravom Zajednice koje se odnose na javne fondove, države članice ne dodjeljuju nikakvu javnu pomoć u okviru nacionalnih programa potpore ili fondova Zajednice subjektima koji su uključeni u rad, upravljanje ili vlasništvo ribarskih plovila koja su uvrštena na popis plovila NNN koji vodi Zajednica.

4.   Države članice nastoje dobiti informacije o postojanju bilo kakvih dogovora između državljana i treće zemlje koji omogućuju zamjenu zastave ribarskog plovila koje plovi pod njihovom zastavom zastavom takve treće zemlje. One o tome izvješćuju Komisiju podnoseći joj popis dotičnih ribarskih plovila.

POGLAVLJE IX.

NEPOSREDNE IZVRŠNE MJERE, SANKCIJE I POPRATNE SANKCIJE

Članak 41.

Područje primjene

Ovo se Poglavlje primjenjuje na:

1.

teške prekršaje počinjene na području država članica na koje se primjenjuje Ugovor ili u morskim vodama pod suverenošću ili nadležnošću država članica, izuzimajući vode uz područja i zemlje navedene u Prilogu II. Ugovoru;

2.

teške prekršaje koje su počinila ribarska plovila Zajednice ili državljani država članica;

3.

teške prekršaje otkrivene na području ili u vodama iz točke 1. ovog članka, no koja su počinjena na otvorenom moru ili pod nadležnošću treće zemlje i sankcioniraju se u skladu s člankom 11. stavkom 4.

Članak 42.

Teški prekršaji

1.   Za potrebe ove Uredbe, teški prekršaj znači:

(a)

aktivnosti koje se smatraju ribolovom NNN u skladu s kriterijima navedenima u članku 3.;

(b)

obavljanje poslova koji su izravno povezani s ribolovom NNN, uključujući trgovinu i/ili uvoz proizvoda ribarstva;

(c)

krivotvorenje isprava koje se spominju u ovoj Uredbi ili uporaba takvih krivotvorenih ili nevažećih isprava.

2.   O težini prekršaja odlučuje nadležno tijelo države članice uzimajući u obzir kriterije navedene u članku 3. stavku 2.

Članak 43.

Neposredne mjere provođenja

1.   Ako se za fizičku osobu sumnja da je počinila teški prekršaj ili je zatečena u počinjenju teškog prekršaja ili ako se za pravnu osobu sumnja da je odgovorna za takav prekršaj, države članice započinju punu istragu o prekršaju i, u skladu sa svojim nacionalnim pravom i ovisno o težini prekršaja, poduzimaju neposredne izvršne mjere, kao što su:

(a)

neposredni prekid ribolovnih aktivnosti;

(b)

preusmjeravanje ribarskog plovila u luku;

(c)

preusmjeravanje prijevoznog sredstva na drugu lokaciju radi inspekcije;

(d)

naređivanje jamčevine;

(e)

zapljena ribolovnih alata, ulova ili proizvoda ribarstva;

(f)

privremeno zaustavljanje dotičnog ribarskog plovila ili prijevoznog sredstva;

(g)

privremeno ukidanje odobrenja za ribolov.

2.   Izvršne mjere moraju biti takve da spriječe nastavak dotičnog teškog prekršaja i omoguće nadležnim tijelima da dovrše istragu.

Članak 44.

Sankcije za teške prekršaje

1.   Države članice osiguravaju da fizička osoba koja je počinila teški prekršaj ili pravna osoba koja se smatra odgovornom za teški prekršaj bude kažnjena učinkovitim, razmjernim i odvraćajućim upravnim sankcijama.

2.   Države članice izriču maksimalnu sankciju u visini peterostruke vrijednosti proizvoda ribarstva dobivenih počinjenjem teškog prekršaja.

Ako se u razdoblju od pet godina teški prekršaj ponovi, države članice izriču maksimalnu sankciju u visini od najmanje osmerostruke vrijednosti proizvoda ribarstva dobivenih počinjenjem teškog prekršaja.

Pri određivanju ovih sankcija države članice uzimaju u obzir ivrijednost štete koja je učinjena dotičnim ribolovnim resursima i morskom okolišu.

3.   Države članice se, osim toga ili umjesto toga, mogu koristiti učinkovitim, razmjernim i odvraćajućim kaznenim sankcijama.

Članak 45.

Popratne sankcije

Sankcije predviđene u ovom poglavlju mogu biti popraćene ostalim sankcijama ili mjerama, a to su posebno:

1.

zapljena ribarskog plovila uključenog u prekršaj;

2.

privremenu zaustavljanje ribarskog plovila;

3.

zapljena zabranjenih ribolovnih alata, ulova ili proizvoda ribarstva;

4.

privremeno ili trajno ukidanje odobrenja za ribolov;

5.

smanjenje ili ukidanje ribolovnih prava;

6.

privremeno ili trajno isključivanje iz prava za stjecanje novih ribolovnih prava;

7.

privremena ili trajna zabrana pristupa javnoj pomoći ili subvencijama;

8.

privremeno ili trajno ukidanje statusa odobrenog gospodarskog subjekta dodijeljenog u skladu s člankom 16. stavkom 3.

Članak 46.

Sveukupna visina sankcija i popratnih sankcija

Sveukupna visina sankcija i popratnih sankcija određuje se tako da se osigura de osobama odgovornim za teške prekršaje bude učinkovito uskraćena ekonomska korist koja proizlazi iz teških prekršaja koje su počinili, ne dovodeći u pitanje njihovo legitimno pravo obavljanja struke. U tu svrhu, u obzir se uzimaju i neposredne izvršne mjere poduzete u skladu s člankom 43.

Članak 47.

Odgovornost pravnih osoba

1.   Pravne se osobe smatraju odgovornima za teške prekršaje ako je te prekršaje u njihovu korist počinila fizička osoba, djelujući ili kao pojedinac ili kao dio tijela pravne osobe, koja ima odlučujući položaj u pravnoj osobi, na temelju:

(a)

ovlaštenja za zastupanje pravne osobe; ili

(b)

ovlaštenja da donosi odluke u ime pravne osobe; ili

(c)

ovlaštenja za provođenja kontrole u pravnoj osobi.

2.   Pravna se osoba može smatrati odgovornom ako nedostatak nadzora ili kontrole od strane fizičke osobe iz u stavka 1. omogućio počinjenje teškog prekršaja u korist te pravne osobe od strane fizičke osobe koja je njoj podređena.

3.   Odgovornost pravne osobe ne isključuje postupke protiv fizičkih osoba koje su počinitelji, poticatelji ili pomagači u dotičnim prekršajima.

POGLAVLJE X.

PROVEDBA ODREDBI DONESENIH U OKVIRU ODREĐENIH REGIONALNIH ORGANIZACIJA ZA UPRAVLJANJE U RIBARSTVU KOJE SE ODNOSE NA UOČAVANJE RIBARSKIH PLOVILA

Članak 48.

Uočavanja na moru

1.   Odredbe ovog poglavlja primjenjuju se na ribarske aktivnosti podložne pravilima uočavanja na moru koja su donesene u okviru regionalnih organizacija za upravljanje u ribarstvu, a koje su za Zajednicu obvezujuće.

2.   U slučaju da nadležno tijelo države članice odgovorno za inspekciju na moru uoči ribarsko plovilo u obavljanju aktivnosti koje se mogu smatrati ribolovom NNN, ono odmah izdaje izvješće o uočavanju. Takvo izvješće i nalazi istrage koju je na tom ribarskom plovilu obavila ta država članica smatraju se dokazima za potrebe provedbe mehanizama identifikacije i izvršenja predviđenih ovom Uredbom.

3.   U slučaju da zapovjednik ribarskog plovila Zajednice ili ribarskog plovila treće zemlje uoči ribarsko plovilo u obavljajnju aktivnosti iz stavka 2., zapovjednik može zabilježiti što je moguće više podatak o tom uočavanju, primjerice:

(a)

naziv i opis ribarskog plovila;

(b)

pozivni znak ribarskog plovila;

(c)

registracijski broj i, prema potrebi, Lloyds IMO broj ribarskog plovila;

(d)

državu zastave ribarskog plovila;

(e)

poziciju (zemljopisna širina, dužina) u trenutku kada je prvi put identificirano;

(f)

datum/vrijeme po UTC vremenu u trenutku kada je prvi put identificirano;

(g)

fotografiju ili fotografije ribarskog plovila za dokazivanje uočavanja;

(h)

sve druge odgovarajuće informacije u pogledu zapaženih aktivnosti dotičnog ribarskog plovila.

4.   Izvješća o uočavanju šalju se bez odgađanja nadležnom tijelu države članice koja je država zastave ribarskog plovila s kojeg je obavljeno opažanje, koje ih što je prije moguće prosljeđuje Komisiji ili tijelu koje je ona odredila. Komisija ili tijelo koje je ona odredila potom odmah izvješćuju državu zastave uočenog ribarskog plovila. Komisija ili tijelo koje je ona odredila potom izvješće o uočavanju šalje svim državama članicama i, prema potrebi, izvršnom tajniku ogovarajućih regionalnih organizacija za upravljanje u ribarstvu radi poduzimanja daljnjih mjera u skladu s mjerama koje su te organizacije donijele.

5.   Država članica koja od nadležnog tijela ugovorne stranke regionalne organizacije za upravljanje u ribarstvu zaprimi izvješće o uočavanju aktivnosti ribarskog plovila koje plovi pod njezinom zastavom, to izvješće i sve relevantne informacije što prije dostavlja Komisiji ili tijelu koje je ona odredila, koji potom te podatke prosljeđuju izvršnom tajniku ogovarajućih regionalnih organizacija za upravljanje u ribarstvu radi poduzimanja daljnjih mjera u skladu s mjerama koje su te organizacije donijele.

6.   Ovaj se članak primjenjuje ne dovodeći u pitanje strože odredbe koje su donijele regionalne organizacije za upravljanje u ribarstvu kojima je Zajednica ugovorna stranka.

Članak 49.

Podnošenje informacija o uočenim ribarskim plovilima

1.   Države članice koje zaprime primjereno dokumentirane podatke o uočenim ribarskim plovilima, te podatke bez odgađanja šalju Komisiji ili tijelu koje je ona odredila u obliku koji je određen u skladu s postupkom iz članka 54. stavka 2.

2.   Komisija ili tijelo koje je ona odredila pregledavaju i primjereno dokumentirane podatke o uočenim ribarskim plovilima koje su dostavili građani, organizacije civilnog društva, uključujući organizacije za zaštitu okoliša, kao i predstavnici interesnih skupina u području ribarstva ili trgovine ribom.

Članak 50.

Istražne radnje u vezi s uočenim ribarskim plovilima

1.   Države članice u najkraćem mogućem roku započinju istragu o aktivnostima ribarskih plovila koja plove pod njihovom zastavom i koja su bila uočena u skladu s člankom 49.

2.   Države članice priopćavaju, po mogućnosti elektroničkim putem, Komisiji ili tijelu koje je ona odredila pojedinosti o početku istrage i o svim mjerama koje su poduzete ili se namjeravaju poduzeti u odnosu na uočena ribarska plovila koja plove pod njihovom zastavom, čim je to izvedivo, a u svakom slučaju u roku od dva mjeseca od dostavljanja izvješća o uočavanju u skladu s člankom 48. stavkom 4. Izvješća o napretku istrage o aktivnostima uočenog ribarskog plovila predaju se Komisiji ili tijelu koje je ona odredila u primjerenim redovitim vremenskim razmacima. Po završetku istrage, Komisiji ili tijelu koje je ona odredila dostavlja se konačno izvješće o ishodu istrage.

3.   Države članice koje nisu dotična država članica koja je država zastave provjeravaju, prema potrebi, jesu li prijavljena uočena ribarska plovila provodila aktivnosti u morskim vodama pod njihovom nadležnošću ili jesu li proizvodi ribarstva koji potječu s tih plovila iskrcani na njihovom području ili uvezeni na njihovo područje i istražuju zapise o njihovom udovoljavanju odgovarajućim mjerama za očuvanje i upravljanje. Države članice bez odgađanja izvješćuju Komisiju ili tijelo koje je ona odredila, kao i dotičnu državu članicu koja je država zastave, o ishodu njihovih provjera i istraga.

4.   Komisija ili tijelo koje je ona odredila svim državama članicama dostavljaju podatke primljene u skladu sa stavcima 2. i 3.

5.   Ovaj se članak primjenjuje ne dovodeći u pitanje odredbe poglavlja V. Uredbe (EZ) br. 2371/2002 i odredbe koje su donijele regionalne organizacije za upravljanje u ribarstvu kojima je Zajednica ugovorna stranka.

POGLAVLJE XI.

UZAJAMNA POMOĆ

Članak 51.

Uzajamna pomoć

1.   Upravna tijela odgovorna za provedbu ove Uredbe u državama članicama surađuju međusobno, s upravnim tijelima trećih zemalja i s Komisijom kako bi osigurala sukladnost s ovom Uredbom.

2.   Za potrebe stavka 1. uspostavlja se sustav uzajamne pomoći koji uključuje automatiziran informacijski sustav, „informacijski sustav za ribolov NNN”, kojim upravlja Komisija ili tijelo koje ona odredi, kako bi nadležnim tijelima pomogli u sprečavanju, suzbijanju i kažnjavanju ribolova NNN.

3.   Detaljna pravila za primjenu ovog poglavlja donose se u skladu s postupkom iz članka 54. stavka 2.

POGLAVLJE XII.

ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 52.

Provedba

Mjere nužne za provedbu odredbi ove Uredbe donose se u skladu s postupkom iz članka 54. stavka 2.

Članak 53.

Financijska potpora

Države članice mogu od dotičnih gospodarskih subjekata zahtijevati da sudjeluju troškovima povezanim s provedbom ove Uredbe.

Članak 54.

Postupak Odbora

1.   Komisiji pomaže Odbor osnovan u skladu člankom 30. Uredbe (EZ) br. 2371/2002.

2.   Prilikom upućivanja na ovaj stavak, primjenjuju se članci 4. i 7. Odluke 1999/468/EZ.

Razdoblje predviđeno člankom 4. stavkom 3. Odluke 1999/468/EZ određuje se na mjesec dana.

Članak 55.

Obveze podnošenja izvješća

1.   Države članice svake dvije godine, i najkasnije 30. travnja sljedeće kalendarske godine, Komisiji podnose izvješće o primjeni ove Uredbe.

2.   Na temelju izvješća koje su podnijele države članice i na temelju vlastitih zapažanja Komisija svake tri godine sastavlja izvješće koje podnosi Europskom parlamentu i Vijeću.

3.   Komisija do 29. listopada 2013. ocjenjuje utjecaj ove Uredbe na ribolov NNN.

Članak 56.

Stavljanje izvan snage

Od 1. siječnja 2010. izvan snage se stavlja članak 28.b stavak 2., članci 28.e, 28.f, 28.g i članak 31. stavak 2. točka (a) Uredbe (EEZ) br. 2837/93, Uredba (EZ) br. 1093/94, Uredba (EZ) br. 1447/1999, članci 8., 19.a, 19.b, 19.c, 21., 21.b, 21.c Uredbe (EZ) br. 1936/2001 i članci 26.a, 28., 29., 30. i 31. Uredbe (EZ) br. 601/2004.

Upućivanja na uredbe stavljene izvan snage smatraju se upućivanjima na ovu Uredbu.

Članak 57.

Stupanje na snagu

Ova Uredba stupa na snagu na dan njezine objave u Službenom listu Europske Unije.

Primjenjuje se od 1. siječnja 2010.

Ova je Uredba u cijelosti obvezujuća i izravno se primjenjuje u svim državama članicama.

Sastavljeno u Bruxellesu 29. rujna 2008.

Za Vijeće

Predsjednik

M. BARNIER


(1)  Mišljenje doneseno 23. svibnja 2008. (još nije objavljeno u Službenom listu).

(2)  Mišljenje doneseno 29. svibnja 2008. (još nije objavljeno u Službenom listu). Mišljenje doneseno nakon neobveznih konzultacija.

(3)  SL L 358, 31.12.2002., str. 59.

(4)  SL L 261, 20.10.1993., str. 1.

(5)  SL L 184, 17.7.1999., str. 23.

(6)  SL L 8, 12.1.2001., str. 1.

(7)  Uredba Vijeća (EZ) br. 1093/94 od 6. svibnja 1994. o određivanju uvjeta pod kojima ribarska plovila treće zemlje mogu izravno iskrcavati i stavljati u prodaju svoj ulov u lukama Zajednice (SL L 121, 12.5.1994., str. 3.).

(8)  Uredba Vijeća (EZ) br. 1447/1999 od 24. lipnja 1999. o utvrđivanju oblika ponašanja kojima se ozbiljno krše pravila zajedničke ribarstvene politike (SL L 167, 2.7.1999., str. 5.).

(9)  Uredba Vijeća (EZ) br. 1936/2001 od 27. rujna 2001. o utvrđivanju mjera nadzora ribolova određenih stokova vrlo migratornih riba (SL L 263, 3.10.2001., str. 1.).

(10)  Uredba Vijeća (EZ) br. 601/2004 od 22. ožujka 2004. o određenim mjerama nadzora koje se primjenjuju na ribolovne aktivnosti u području koje pokriva Konvencija o očuvanju antarktičkih morskih živih resursa (SL L 97, 1.4.2004., str. 16.).

(11)  SL L 256, 7.9.1987., str. 1.


PRILOG I.

Popis proizvoda isključenih iz definicije „proizvoda ribarstva” navedene u točki 8. članka 2.

Slatkovodni proizvodi ribarstva

Proizvodi akvakulture dobiveni iz mlađi ili larvi

Ukrasne ribe

Kamenice, žive

Kapice uključujući češljače (kraljičine kapice), roda Pecten, Chlamys ili Placopecten, žive, svježe ili rashlađene

Jakovljeva kapica (Pecten maximus), smrznuta

Ostale kapice, svježe ili rashlađene

Dagnje

Puževi, osim onih dobivenih iz mora

Prerađeni i konzervirani mekušci


PRILOG II.

Certifikat Europske zajednice o uvozu i certifikat o ponovnom izvozu

Image

Image

Image

Dodatak

Pojedinosti o prijevozu

1.

Zemlja izvoznica

Luka/zračna luka/drugo mjesto polaska

2.

Potpis izvoznika

Naziv i zastava plovila

Broj leta/broj zračnog tovarnog lista

Državna pripadnost i registracijski broj kamiona

Broj željezničkog tovarnog lista

Druge prijevozne isprave

Broj(-evi) kontejnera

Popis u privitku

Naziv

Adresa

Potpis


PRILOG III.

Obavijesti koje dostavlja država zastave

1.

Sadržaj obavijesti koju dostavlja država zastave u skladu s člankom 20.

Komisija od države zastave zahtijeva da dostavi nazive, adrese i otiske službenh pečata javnih nadležnih tijela smještenih na njezinom području koja su ovlaštena za:

(a)

registraciju ribarskih plovila pod njezinom zastavom;

(b)

dodjeljivanje, privremeno ukidanje i trajno ukidanje povlastica za ribolov njezinim ribarskim plovilima;

(c)

provjeru istinitosti podataka navedenih u certifikatima o ulovu iz članka 12. i ovjeru tih certifikata;

(d)

provedbu, nadzor i izvršavanje zakona, propisa i mjera za očuvanje i upravljanje kojima njihova ribarska plovila moraju udovoljavati;

(e)

provjeretih certifikata radi pomoći nadležnim tijelima država članica u okviru upravne suradnje iz članka 20. stavka 4.;

(f)

dostavljanje uzoraka obrazaca njihovih certifikata o ulovu u skladu s primjerkom u Prilogu II.; i

(g)

ažuriranje navedenih obavijesti.

2.

Programi dokumentacije o ulovu koje donose regionalne organizacije za upravljanje u ribarstvu iz članka 13.;

Ako je program dokumentacije o ulovu koju je donijela regionalna organizacija za upravljanje u ribarstvu priznat kao program dokumentacije o ulovu za potrebe ove Uredbe, smatra se da su obavijesti koje država zastave dostavi u okviru takvog programa dokumentacije o ulovu dostavljene u skladu s odredbama utvrđenim u stavku 1. ovog Priloga i da se odredbe ovog Priloga primjenjuju mutatis mutandis.


PRILOG IV.

Izjava u skladu s člankom 14. stavkom 2. Uredbe Vijeća (EZ) br. 1005/2008 od 29. rujna 2008. o uspostavljanju sustava Zajednice za sprečavanje, suzbijanje i zaustavljanje nezakonitog, neprijavljenog i nereguliranog ribolova

Potvrđujem da su prerađeni proizvodi ribarstva: … (opis proizvoda i oznaka kombinirane nomenklature) dobiveni iz ulova uvezenog pod sljedećim certifikatom(-ima) o ulovu:

Broj certifikata o ulovu

Naziv(i) plovila i zastava(-e)

Datum(i) ovjere

Opis ulova

Ukupna iskrcana masa (kg)

Prerađeni ulov (kg)

Prerađeni proizvodi ribarstva (kg)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Naziv i adresa pogona za preradu:

Naziv i adresa izvoznika (ako je različit od pogona za preradu):

Broj odobrenja pogona za preradu:

Broj i datum zdravstvenog certifikata:

Odgovorna osoba u pogonu za preradu:

Potpis:

Datum:

Mjesto:

Ovjera nadležnog tijela:

Službenik:

Potpis i pečat:

Datum:

Mjesto:


Top