EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32006R1987

Uredba (EZ) br. 1987/2006 Europskog parlamenta i Vijeća od 20. prosinca 2006. o uspostavi, djelovanju i korištenju druge generacije Schengenskog informacijskog sustava (SIS II)

OJ L 381, 28.12.2006, p. 4–23 (ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, SK, SL, FI, SV)
Special edition in Bulgarian: Chapter 19 Volume 009 P. 76 - 95
Special edition in Romanian: Chapter 19 Volume 009 P. 76 - 95
Special edition in Croatian: Chapter 19 Volume 007 P. 74 - 93

Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 06/03/2023; stavljeno izvan snage 32018R1861

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2006/1987/oj

19/Sv. 007

HR

Službeni list Europske unije

74


32006R1987


L 381/4

SLUŽBENI LIST EUROPSKE UNIJE

20.12.2006.


UREDBA (EZ) br. 1987/2006 EUROPSKOG PARLAMENTA I VIJEĆA

od 20. prosinca 2006.

o uspostavi, djelovanju i korištenju druge generacije Schengenskog informacijskog sustava (SIS II)

EUROPSKI PARLAMENT I VIJEĆE EUROPSKE UNIJE,

uzimajući u obzir Ugovor o osnivanju Europske zajednice, a posebno njegov članak 62. stavak 2. točku (a), članak 63. stavak 3. točku (b) i članak 66.,

uzimajući u obzir prijedlog Komisije,

djelujući u skladu s postupkom utvrđenim člankom 251. Ugovora (1),

budući da:

(1)

Schengenski informacijski sustav („SIS”) uspostavljen u skladu s odredbama glave IV. Konvencije od 19. lipnja 1990. o provođenju Schengenskog sporazuma od 14. lipnja 1985. između vlada država Gospodarske unije Beneluksa, Savezne Republike Njemačke i Francuske Republike o postupnom ukidanju kontrola na njihovim zajedničkim granicama (2) („Schengenska konvencija”) i njegov razvoj SIS 1+, predstavljaju temeljno sredstvo za primjenu odredaba schengenske pravne stečevine koja je uključena u okvir Europske unije.

(2)

Razvoj druge generacije SIS-a („SIS II”) povjeren je Komisiji na temelju Uredbe Vijeća (EZ) br. 2424/2001 (3) i Odluke Vijeća 2001/886/PUP (4) od 6. prosinca 2001. o razvoju druge generacije Schengenskog informacijskog sustava (SIS II). SIS II zamijenit će SIS koji je uspostavljen Schengenskom konvencijom.

(3)

Ova Uredba predstavlja potrebnu pravnu podlogu za uređenje SIS-a II u pogledu pitanja koja su obuhvaćena područjem primjene Ugovora o osnivanju Europske zajednice („Ugovor”). Odluka Vijeća 2006/000/PUP o uspostavi, djelovanju i korištenju druge generacije Schengenskog informacijskog sustava (SIS II) (5) predstavlja potrebnu pravnu podlogu za uređenje SIS-a II u pogledu pitanja koja su obuhvaćena područjem primjene Ugovora o Europskoj uniji.

(4)

Činjenica da se pravna podloga potrebna za uređenje SIS-a II sastoji od zasebnih akata ne utječe na načelo da SIS II predstavlja jedinstveni informacijski sustav koji bi kao takav trebao djelovati. Određene odredbe ovih akata trebale bi, stoga, biti identične.

(5)

SIS II bi trebao predstavljati kompenzacijske mjere koje doprinose održavanju visoke razine sigurnosti na području slobode, sigurnosti i pravde Europske unije, tako da podupire provedbu politika vezanih uz kretanje osoba koje čine dio schengenske pravne stečevine iz glave IV. trećeg dijela Ugovora.

(6)

Potrebno je odrediti ciljeve SIS-a II, njegovu tehničku strukturu i financiranje, donijeti pravila koja se odnose na njegovo djelovanje i korištenje te utvrditi nadležnosti, kategorije podataka koji se unose u sustav, svrhu u koju se unose, kriterije za njihovo unošenje, tijela ovlaštena na pristup podacima, međusobno povezivanje znakova upozorenja i dodatna pravila o obradi podataka i zaštiti osobnih podataka.

(7)

SIS II mora uključivati središnji sustav (Središnji SIS II) i nacionalne aplikacije. Troškovi vezani uz djelovanje Središnjeg SIS-a II i s njim povezane komunikacijske infrastrukture trebali bi se financirati iz općeg proračuna Europske unije.

(8)

Potrebno je izraditi priručnik s detaljnim pravilima za razmjenu određenih dodatnih informacija vezanih uz mjere koje se poduzimaju na temelju upozorenja. Razmjenu takvih informacija trebala bi osigurati nacionalna tijela u svakoj državi članici.

(9)

U prijelaznom razdoblju, za operativno upravljanje Središnjim SIS-om II i dijelovima komunikacijske infrastrukture trebala bi biti nadležna Komisija. Međutim, s ciljem osiguranja neometanog prijelaza na SIS II, Komisija može djelomično ili u cijelosti prenijeti nadležnost na dva nacionalna tijela javnog sektora. Dugoročno gledano i na temelju procjene utjecaja koja sadrži podrobnu analizu alternativnih mogućnosti iz financijske, operativne i organizacijske perspektive, kao i zakonodavnih prijedloga Komisije, trebalo bi osnovati upravljačko tijelo koje će biti odgovorno za ove zadatke. Prijelazno razdoblje ne bi smjelo trajati dulje od pet godina od datuma početka primjene ove Uredbe.

(10)

SIS II bi trebao sadržavati upozorenja u svrhu zabrane ulaska ili boravka. Potrebno je podrobnije razmotriti usklađivanje odredbi o razlozima izdavanja upozorenja u vezi s državljanima trećih zemlja u svrhu zabrane ulaska ili boravka i pojašnjavanja njihove primjene u okviru politika azila, imigracije i povratka. Stoga bi Komisija u roku od tri godine od datuma početka primjene ove Uredbe trebala ponovno ispitati odredbe o ciljevima i uvjetima za izdavanje upozorenja u svrhu zabrane ulaska ili boravka.

(11)

Upozorenja u svrhu zabrane ulaska ili boravka ne bi se u SIS-u II trebala zadržavati dulje nego što je potrebno za ispunjavanje svrhe za koju su izdana. Upozorenja bi načelno trebalo automatski izbrisati iz SIS-a II nakon tri godine. Odluka o zadržavanju upozorenja tijekom duljeg razdoblja trebala bi se temeljiti na sveobuhvatnoj ocjeni pojedinog slučaja. Države članice trebale bi tijekom navedenog trogodišnjeg razdoblja ponovno ispitati ova upozorenja i voditi statistiku o broju upozorenja, čije je razdoblje zadržavanja bilo produljeno.

(12)

SIS II bi trebao omogućiti obradu biometrijskih podataka, koji bi mogli doprinijeti pouzdanoj identifikaciji predmetnih pojedinaca. Isto tako, SIS II bi trebao omogućiti obradu podataka onih osoba čiji je identitet zlouporabljen, kako bi se izbjegle neugodnosti zbog pogrešne identifikacije, pri čemu je potrebno primjenjivati odgovarajuće zaštitne mjere, posebno suglasnost predmetnog pojedinca i strogo ograničenje namjena za koje se ti podaci, u skladu sa zakonom, mogu obrađivati.

(13)

Državama članicama trebalo bi omogućiti da međusobno povežu upozorenja unutar SIS-a II. Uspostavljanje veza između dvaju ili više upozorenja od strane države članice ne bi smjelo utjecati na mjere koje je potrebno poduzeti, razdoblje njihovog zadržavanja ili prava na pristup upozorenjima.

(14)

Podaci obrađeni u SIS-u II u primjeni ove Uredbe ne smiju se prenositi niti davati na raspolaganje trećim zemljama, kao ni međunarodnim organizacijama.

(15)

Direktiva 95/46/EZ Europskog parlamenta i Vijeća od 24. listopada 1995. o zaštiti pojedinaca u vezi s obradom osobnih podataka i o slobodnom prijenosu takvih podataka (6) primjenjuje se na obradu osobnih podataka koja se provodi u okviru primjene ove Uredbe. To uključuje imenovanje nadzornog tijela i mogućnost da države članice utvrde izuzeća i ograničenja od pojedinih prava i obveza iz navedene Direktive, uključujući prava predmetnih pojedinaca na pristup i informacije. Načela iz Direktive 95/46/EZ moraju se u ovoj Uredbi, prema potrebi, dopuniti ili razjasniti.

(16)

Uredba (EZ) br. 45/2001 Europskog parlamenta i Vijeća od 18. prosinca 2000. o zaštiti pojedinaca u vezi s obradom osobnih podataka u institucijama i tijelima Zajednice i o slobodnom protoku takvih podataka (7), a posebno njezine odredbe o povjerljivosti i sigurnosti obrade, primjenjuju se na obradu osobnih podataka od strane institucija i tijela Zajednice, prilikom provođenja obveza iz operativnog upravljanja SIS-om II. Načela iz Uredbe (EZ) br. 45/2001 moraju se u ovoj Uredbi, prema potrebi, dopuniti ili razjasniti.

(17)

U pogledu povjerljivosti, na službenike ili druge djelatnike Europske zajednice koji rade na poslovima vezanim uz SIS II trebale bi se primjenjivati odgovarajuće odredbe Statuta službenika Europskih zajednica i uvjeti zapošljavanja ostalih djelatnika Europskih zajednica.

(18)

Nacionalna nadzorna tijela trebala bi nadgledati zakonitost obrade osobnih podataka koju provode države članice, dok bi Europsko nadzorno tijelo za zaštitu podataka imenovano u skladu s Odlukom 2004/55/EZ Europskog parlamenta i Vijeća od 22. prosinca 2003. o imenovanju nezavisnog nadzornog tijela predviđenog u članku 286. Ugovora o EZ-u (8), trebalo nadgledati djelovanje institucija i tijela Zajednice u vezi s obradom osobnih podataka, u okviru ograničenih zadataka institucija i tijela Zajednice u vezi sa samim podacima.

(19)

Države članice i Komisija trebale bi pripremiti sigurnosni plan koji bi omogućio lakšu provedbu obveza u vezi sa sigurnošću te međusobno surađivati s ciljem usklađenog rješavanja sigurnosnih pitanja.

(20)

S ciljem osiguranja transparentnosti, Komisija ili, u slučaju da je osnovano, upravljačko tijelo, trebali bi svake dvije godine podnijeti izvještaj o tehničkom djelovanju Središnjeg SIS-a II i komunikacijske infrastrukture, uključujući sigurnost te o razmjeni dodatnih informacija. Komisija bi svake četiri godine trebala dati sveobuhvatnu ocjenu.

(21)

Određeni aspekti SIS-a II, kao što su tehnička pravila o unosu podataka, uključujući podatke potrebne za unose upozorenja, ažuriranje, brisanje i pretraživanje podataka, pravila o usklađenosti i prioritetu upozorenja, vezama između upozorenja i razmjeni dodatnih informacija, ne mogu, zbog svoje tehničke prirode, razine pojedinosti i potrebe za redovitim ažuriranjem, biti detaljno obuhvaćeni odredbama ove Uredbe. Stoga bi se provedbene ovlasti koje se odnose na te aspekte trebale dodijeliti Komisiji. Tehnička pravila o pretraživanju upozorenja trebala bi uzeti u obzir neometano korištenje nacionalnih aplikacija. Podložno ocjeni utjecaja od strane Komisije, potrebno je odlučiti u kojoj mjeri provedbene mjere mogu biti u nadležnosti upravljačkog tijela, nakon njegovog osnivanja.

(22)

Mjere potrebne za provedbu ove Uredbe moraju se donijeti u skladu s Odlukom Vijeća 1999/468/EZ od 28. lipnja 1999. o utvrđivanju postupaka za izvršavanje provedbenih ovlasti dodijeljenih Komisiji (9).

(23)

Potrebno je donijeti prijelazne odredbe koje se odnose na upozorenja izdana u SIS-u 1+ a koja se trebaju prenijeti u SIS II. Neke odredbe schengenske pravne stečevine trebale bi se nastaviti primjenjivati tijekom ograničenog razdoblja, dok države članice ne ispitaju usklađenost tih upozorenja s novim pravnim okvirom. Prioritetno bi trebalo ispitati usklađenost upozorenja za osobe. Nadalje, pri svakoj promjeni, dodavanju, ispravljanju ili ažuriranju upozorenja, koje je preneseno iz SIS-a 1 + u SIS II, kao i pri svakom pogotku takvog upozorenja, potrebno je neodgodivo ispitati usklađenost tog upozorenja s odredbama ove Uredbe.

(24)

Potrebno je donijeti posebna pravila za dio sredstava namijenjenih za djelovanje SIS-a, koji nije dio općeg proračuna Europske unije.

(25)

Budući da države članice ne mogu u zadovoljavajućoj mjeri ostvariti ciljeve predloženih mjera, koji se odnose na uspostavu i uređenje zajedničkog informacijskog sustava, a koji se stoga zbog opsega i učinka mjera mogu bolje postići na razini Zajednice, Zajednica može donijeti mjere u skladu s načelom supsidijarnosti, kao što je predviđeno u članku 5. Ugovora. Sukladno načelu proporcionalnosti iz navedenog članka, ova Uredba ne prelazi ono što je potrebno za postizanje tih ciljeva.

(26)

Ova Uredba poštuje temeljna prava i uvažava priznata načela, posebno Poveljom o temeljnim pravima Europske unije.

(27)

U skladu s člancima 1. i 2. Protokola o položaju Danske koji je priložen Ugovoru o Europskoj uniji i Ugovoru o osnivanju Europske zajednice, Danska ne sudjeluje u donošenju ove Uredbe, koja za nju, stoga, nije obvezujuća niti se na nju primjenjuje. S obzirom na to da se ova Uredba nadovezuje na schengensku pravnu stečevinu na temelju odredbi iz glave IV. 3. dijela Ugovora o osnivanju Europske zajednice, Danska će, u skladu s člankom 5. navedenog Protokola, u roku od šest mjeseci od dana donošenja ove Uredbe odlučiti hoće li ju prenijeti u svoje nacionalno zakonodavstvo.

(28)

Ova Uredba predstavlja nadogradnju schengenske pravne stečevine, u kojoj ne sudjeluje Ujedinjena Kraljevina, u skladu s Odlukom Vijeća 2000/365/EZ od 29. svibnja 2000. koja se odnosi na zahtjev Ujedinjene Kraljevine Velike Britanije i Sjeverne Irske da sudjeluje u pojedinim odredbama schengenske pravne stečevine (10). Stoga Ujedinjena Kraljevina ne sudjeluje u donošenju Uredbe, koja za nju nije obvezujuća niti se na nju primjenjuje.

(29)

Ova Uredba predstavlja nadogradnju schengenske pravne stečevine, u kojoj ne sudjeluje Irska, u skladu s Odlukom Vijeća 2002/192/EZ od 28. veljače 2002. koja se odnosi na zahtjev Irske da sudjeluje u pojedinim odredbama schengenske pravne stečevine (11). Stoga Irska ne sudjeluje u donošenju Uredbe, koja za nju nije obvezujuća niti se na nju primjenjuje.

(30)

Ova Uredba ne dovodi u pitanje dogovor o djelomičnom sudjelovanju Ujedinjene Kraljevine i Irske u schengenskoj pravnoj stečevini kako je utvrđeno Odlukom 2000/365/EZ i Odlukom 2002/192/EZ.

(31)

Ova Uredba predstavlja nadogradnju schengenske pravne stečevine za Island i Norvešku, u smislu Sporazuma zaključenog između Vijeća Europske unije i Republike Islanda te Kraljevine Norveške o pridruživanju ovih dviju država provedbi, primjeni i razvoju schengenske pravne stečevine (12), koja je obuhvaćena područjem iz članka 1. točke G Odluke Vijeća 1999/437/EZ o određenim provedbenim propisima za primjenu tog Sporazuma (13).

(32)

Potrebno je postići dogovor koji će predstavnicima Islanda i Norveške omogućiti sudjelovanje u radu odbora koji pomažu Komisiji u ostvarivanju njezinih provedbenih ovlasti. Takav je dogovor razmatran u razmjeni pisama između Vijeća Europske unije i Republike Islanda i Kraljevine Norveške o odborima koji pomažu Europskoj komisiji u ostvarivanju njezinih provedbenih ovlasti (14), koji su priloženi gore navedenom Sporazumu.

(33)

Ova Uredba predstavlja nadogradnju schengenske pravne stečevine za Švicarsku, u smislu Sporazuma zaključenog između Europske unije, Europske zajednice i Švicarske Konfederacije u pogledu pridruživanja Švicarske Konfederacije provedbi, primjeni i razvoju schengenske pravne stečevine koja je obuhvaćena područjem iz članka 1. točke G Odluke 1999/437/EZ, u vezi s člankom 4. stavkom 1. odluka 2004/849/EZ (15) i 2004/860/EZ (16).

(34)

Potrebno je postići dogovor koji će predstavnicima Švicarske omogućiti sudjelovanje u radu odbora koji pomažu Komisiji u ostvarivanju njezinih provedbenih ovlasti. Takav je dogovor razmatran u razmjeni pisama između Zajednice i Švicarske, koja su priložena gore navedenom Sporazumu.

(35)

Ova Uredba predstavlja akt koji se nadovezuje na schengensku pravnu stečevinu ili je s njom na drugi način povezan, u smislu članka 3. stavka 2. Akta o pristupanju iz 2003. godine.

(36)

Ova bi se Uredba trebala primjenjivati na Ujedinjenu Kraljevinu i Irsku od datuma utvrđenih u skladu s postupcima iz odgovarajućih akata o primjeni schengenske pravne stečevine u tim državama,

DONIJELI SU OVU UREDBU:

POGLAVLJE I.

OPĆE ODREDBE

Članak 1.

Uspostava i opća svrha SIS-a II

1.   Ovim se uspostavlja druga generacija Schengenskog informacijskog sustava („SIS II”).

2.   Svrha je SIS-a II, u skladu s ovom Uredbom, osigurati visok stupanj sigurnosti u području slobode, sigurnosti i pravde u Europskoj uniji, uključujući održavanje javnog reda i javne sigurnosti te zaštite sigurnosti na državnim područjima država članica i primjenjivati odredbe iz glave IV. Trećeg dijela Ugovora u vezi s kretanjem osoba na njihovim državnim područjima, koristeći informacije koje se prenose putem ovog sustava.

Članak 2.

Područje primjene

1.   Ovom se Uredbom određuju uvjeti i postupci za unos i obradu upozorenja u SIS-u II, koji se odnose na državljane trećih zemalja te razmjenu dopunskih informacija i dodatnih podataka u svrhu zabrane ulaska ili boravka u državi članici.

2.   Ovom se Uredbom također propisuju odredbe o tehničkoj strukturi SIS-a II, nadležnostima država članica i upravljačkog tijela iz članka 15., općoj obradi podataka, pravima predmetnih osoba i odgovornosti.

Članak 3.

Definicije

U smislu ove Uredbe primjenjuju se sljedeće definicije:

(a)

„upozorenje” znači skup podataka unesenih u SIS II koji nadležnim tijelima omogućuju identifikaciju osobe sa svrhom poduzimanja određenih mjera;

(b)

„dopunske informacije” znači informacije koje nisu pohranjene u SIS-u II, no povezane su s upozorenjima iz SIS-a II, koje se razmjenjuju:

i.

prilikom unošenja upozorenja, kako bi se državama članicama omogućilo da se međusobno savjetuju ili razmjenjuju informacije;

ii.

nakon pogotka u vezi s upozorenjem, da bi se omogućilo poduzimanje odgovarajućih mjera;

iii.

u slučajevima kada se potrebne mjere ne mogu poduzeti;

iv.

kada se radi o kvaliteti podataka SIS-a II;

v.

kada se radi o usklađenosti i prioritetnim postpuanjem u pogedu upozorenja;

vi.

kada se radi o pravu na pristup podacima;

(c)

„dodatni podaci” znači podaci pohranjeni u SIS-u II i povezani s upozorenjima SIS-a II, koji moraju biti neposredno dostupni nadležnim tijelima, kada je osoba čiji su podaci uneseni u SIS II pronađena putem pretraživanja sustava;

(d)

„državljanin treće zemlje” znači pojedinac koji nije:

i.

državljanin Europske unije u smislu članka 17. stavka 1. Ugovora;

niti

ii.

državljanin treće zemlje koji, u skladu sa sporazumima između Zajednice i njezinih država članica s jedne strane, i predmetnih država s druge strane, uživa pravo na slobodu kretanja, jednako pravu koje uživaju državljani Europske unije;

(e)

„osobni podaci” znači svi podaci vezani uz identificiranu fizičku osobu ili osobu koja se može identificirati („osoba na koju se podaci odnose”); osoba koju se može identificirati je ona koju se može izravno ili neizravno identificirati;

(f)

„obrada osobnih podataka” („obrada”) znači postupak ili niz postupaka koji se provode nad osobnim podacima, putem automatiziranih sredstava ili bez njih, kao što su prikupljanje, evidentiranje, uređivanje, pohranjivanje, prilagođivanje ili mijenjanje, traženje, uvid, uporaba, otkrivanje prosljeđivanjem, širenje ili omogućivanje dostupnosti na drugi način, usklađivanje ili kombiniranje, zamrzavanje, brisanje ili uništavanje.

Članak 4.

Tehnička struktura i načini djelovanja SIS-a II

1.   SIS II se sastoji od:

(a)

središnjeg sustava („Središnji SIS II”) koji je sastavljen od:

tehničke podrške („CS-SIS”) koja sadrži bazu podataka, „baza podataka SIS II”;

jednoobraznog nacionalnog sučelja („NI-SIS”);

(b)

nacionalnog sustava („N.SIS II”) u svakoj državi članici koji sadrži nacionalne sustave podataka koji komuniciraju sa Središnjim SIS-om II. Svaki N.SIS II može sadržavati datoteku („nacionalna kopija”), koja sadrži potpunu ili djelomičnu kopiju baze podataka SIS-a II;

(c)

komunikacijske infrastrukture između CS-SIS-a i NI-SIS-a („komunikacijska infrastruktura”) koja omogućuje kodiranu virtualnu mrežu namijenjenu podacima SIS-a II i razmjeni podataka između ureda SIRENE, kako je navedeno u članku 7. stavku 2.

2.   Podaci SIS-a II unose se, ažuriraju, brišu i pretražuju putem različitih N.SIS II sustava. Nacionalna kopija dostupna je u svrhu automatiziranog pretraživanja na državnom području svake države članice koja koristi takvu kopiju. Nije moguće pretraživati datoteke N.SIS II ostalih država članica.

3.   CS-SIS koji je odgovoran za tehnički nadzor i upravljanje nalazi se u Strasbourgu (Francuska), a sigurnosna kopija CS-SIS-a koja može osigurati sve funkcije glavnog CS-SIS-a, u slučaju pada sustava, nalazi se u Sankt Johann im Pongau (Austrija).

4.   CS-SIS pruža usluge neophodne za unos i obradu podataka SIS II, uključujući pretraživanje baze podataka SIS-a II. Za države članice koje koriste nacionalne kopije CS-SIS osigurava:

(a)

ažuriranje nacionalnih kopija putem internetske veze (on-line);

(b)

usklađenost i povezanost između nacionalnih kopija i baze podataka SIS-a II;

(c)

postupak za pokretanje i obnavljanje nacionalnih kopija.

Članak 5.

Troškovi

1.   Troškovi uspostave, djelovanja i održavanja Središnjeg SIS-a II i komunikacijske infrastrukture terete opći proračun Europske unije.

2.   Ti troškovi uključuju radove vezane uz CS-SIS kojima se osigurava pružanje usluga iz članka 4. stavka 4.

3.   Troškove uspostavljanja, djelovanja i održavanja svakog N.SIS-a snosi predmetna država članica.

POGLAVLJE II.

NADLEŽNOSTI DRŽAVA ČLANICA

Članak 6.

Nacionalni sustavi

Svaka država članica odgovorna je za uspostavu, djelovanje i održavanje svojeg N.SIS-a i povezivanja svojeg N.SIS-a s NI-SIS-om.

Članak 7.

Ured N.SIS II i Ured SIRENE

1.   Svaka država članica imenuje tijelo („Ured N.SIS II”) koje ima središnju nadležnost za svoj N.SIS II. To je tijelo odgovorno za neometano djelovanje i sigurnost N.SIS-a II, osigurava pristup SIS-u II nadležnim tijelima i poduzima potrebne mjere za osiguranje usklađenosti s odredbama ove Uredbe. Svaka država članica prenosi svoja upozorenja putem Ureda N.SIS II.

2.   Svaka država članica imenuje tijelo koje osigurava razmjenu svih dopunskih informacija („Ured SIRENE”), u skladu s odredbama priručnika SIRENE, kao što je navedeno u članku 8.

Ti uredi također koordiniraju provjeravanje kvalitete informacija unesenih u SIS II. U tu svrhu imaju pristup podacima koji se obrađuju u SIS-u II.

3.   Države članice obavješćuju upravljačko tijelo o svojem uredu N.SIS II i uredu SIRENE. Upravljačko tijelo objavljuje njihov popis zajedno s popisom iz članka 31. stavka 8.

Članak 8.

Razmjena dopunskih informacija

1.   Dopunske informacije razmjenjuju se u skladu s odredbama priručnika SIRENE uporabom komunikacijske infrastrukture. Ako komunikacijska infrastruktura nije dostupna, države članice mogu koristiti druga odgovarajuće osigurana tehnička sredstva za razmjenu dopunskih informacija.

2.   Dopunske informacije koriste se isključivo u svrhu za koju su prenesene.

3.   Na zahtjeve država članica za dopunskim informacijama odgovara se u najkraćem roku.

4.   Detaljna pravila za razmjenu dopunskih informacija donose se u skladu s postupkom iz članka 51. stavka 2. u obliku priručnika SIRENE, ne dovodeći u pitanje odredbe akta o osnivanju upravljačkog tijela.

Članak 9.

Tehnička sukladnost

1.   Za osiguranje brzog i učinkovitog prijenosa podataka svaka država članica pri uspostavi svog N.SIS-a II postupa u skladu s protokolima i tehničkim postupcima donesenim radi osiguranja usklađenosti svojeg N.SIS-a s CS-SIS-om. Ti protokoli i tehnički postupci donose se u skladu s postupkom iz članka 51. stavka 2. ne dovodeći u pitanje odredbe akta o osnivanju upravljačkog tijela.

2.   Ako država članica koristi nacionalnu kopiju, mora osigurati, koristeći usluge koje pruža CS-SIS, da podaci pohranjeni u nacionalnoj kopiji, putem automatskog ažuriranja iz članka 4. stavka 4., budu identični i u skladu s bazom podataka SIS-a II te da pretraživanje nacionalne kopije daje jednake rezultate kao i pretraživanje u bazi podataka SIS-a II.

Članak 10.

Sigurnost – države članice

1.   Svaka država članica u vezi sa svojim N.SIS-om donosi potrebne mjere, uključujući sigurnosni plan, s ciljem:

(a)

fizičke zaštite podataka, uključujući izradu planova za zaštitu ključne infrastrukture u nepredviđenim situacijama;

(b)

zabrane pristupa neovlaštenim osobama objektima i opremi za obradu osobnih podataka (nadzor pristupa objektima i opremi);

(c)

sprečavanja neovlaštenog čitanja, kopiranja, mijenjanja ili odnošenja nosača podataka (nadzor nosača podataka);

(d)

sprečavanja neovlaštenog unosa podataka i neovlaštenog pregledavanja, mijenjanja ili brisanja pohranjenih osobnih podataka (nadzor nad pohranjivanjem);

(e)

sprečavanja neovlaštenih osoba da putem opreme za prijenos podataka koriste sustave za automatsku obradu podataka (nadzor korisnika);

(f)

osiguranja da osobe ovlaštene za korištenje sustava za automatsku obradu podataka imaju pristup samo onim podacima koji su obuhvaćeni njihovim ovlaštenjem, putem osobne i jedinstvene identifikacije korisnika i isključivo povjerljivim pristupom (nadzor nad pristupom podacima);

(g)

osiguranja da sva tijela s pravom pristupa SIS-u II ili objektima i opremi za obradu podataka uspostavljaju profile s opisom funkcija i nadležnosti osoba ovlaštenih za pristupanje, unošenje, ažuriranje, brisanje i pretraživanje podataka, kao i stavljanja tih profila na raspolaganje nacionalnim nadzornim tijelima iz članka 44. stavka 1., bez odgode i na njihov zahtjev (profili osoblja);

(h)

osiguranja mogućnosti provjere i utvrđivanja kojim se tijelima osobni podaci mogu prosljeđivati korištenjem opreme za prijenos podataka (nadzor prosljeđivanja);

(i)

osiguranja mogućnosti naknadne provjere i utvrđivanja koji su podaci uneseni u sustav za automatsku obradu podataka te kada je, tko i u koju svrhu unio te podatke u sustav (nadzor nad unosom);

(j)

sprečavanja neovlaštenog čitanja, kopiranja, mijenjanja ili brisanja osobnih podataka tijekom prijenosa osobnih podataka ili tijekom prijenosa nosača podataka, posebno putem odgovarajućih metoda kodiranja (nadzor nad prijenosom);

(k)

nadziranja učinkovitosti sigurnosnih mjera iz ovog stavka i poduzimanja potrebnih organizacijskih mjera u vezi s unutarnjim nadzorom radi osiguranja usklađenosti s ovom Uredbom (unutarnja revizija).

2.   Države članice poduzimaju mjere istovjetne mjerama iz stavka 1. koje se odnose na sigurnost i razmjenu dopunskih informacija.

Članak 11.

Povjerljivost – države članice

Svaka država članica primjenjuje svoja pravila o službenoj tajni ili druge jednakovrijedne obveze povjerljivosti na sve osobe i tijela koje rade s podacima i dopunskim informacijama SIS-a II, u skladu sa svojim nacionalnim zakonodavstvom. Ta se obveza primjenjuje i nakon što ove osobe napuste službu ili prekinu radni odnos ili nakon prestanka djelovanja tih tijela.

Članak 12.

Vođenje evidencije na nacionalnoj razini

1.   Države članice koje ne koriste nacionalne kopije moraju osigurati evidentiranje svakog pristupa i izmjene osobnih podataka unutar CS-SIS-a u svojem N.SIS-u II, u svrhu nadzora zakonitosti pretraživanja, obrade podataka, unutarnjeg nadzora i osiguranja ispravnog funkcioniranja N.SIS-a II, cjelovitosti i sigurnosti podataka.

2.   Države članice koje koriste nacionalne kopije moraju osigurati evidentiranje svakog pristupa i svih razmjena podataka SIS-a II, u svrhe navedene u stavku 1. To se ne odnosi na postupke iz članka 4. stavka 4.

3.   Zapisi posebno sadrže povijest upozorenja, datum i vrijeme prijenosa podataka, podatke koji se koriste u pretraživanju, pozivanje na prenesene podatke i naziv nadležnog tijela, odnosno ime odgovorne osobe za obradu podataka.

4.   Zapisi se mogu koristiti isključivo u svrhe navedene u stavcima 1. i 2. i brišu se najranije nakon godine dana, a najkasnije nakon tri godine od njihova nastanka. Zapisi koji sadrže povijest upozorenja brišu se u roku od jedne do tri godine nakon brisanja upozorenja.

5.   Zapisi se mogu čuvati i duže ako su potrebni za postupke nadzora koji su već u tijeku.

6.   Nadležna nacionalna tijela zadužena za provjeru zakonitosti pretraživanja te za nadzor zakonitosti obrade podataka, unutarnji nadzor i osiguranje ispravnog funkcioniranja N.SIS-a II, cjelovitosti i sigurnosti podataka, moraju imati pristup toj evidenciji u okviru svoje nadležnosti i na vlastiti zahtjev, kako bi mogli izvršavati svoje dužnosti.

Članak 13.

Unutarnji nadzor

Države članice moraju osigurati da svako tijelo koje ima pravo pristupa podacima SIS-a II poduzme mjere potrebne za usklađivanje s ovom Uredbom te da, kada je to potrebno, surađuje s nacionalnim nadzornim tijelom.

Članak 14.

Obuka osoblja

Prije nego što dobije ovlaštenje za obradu podataka pohranjenih u SIS-u II, osoblje tijela koje ima pravo pristupa SIS-u II prolazi odgovarajuću obuku o pravilima o sigurnosti i zaštiti podataka te se upoznaje sa svim odgovarajućim kaznenim djelima i kaznama.

POGLAVLJE III.

NADLEŽNOSTI UPRAVLJAČKOG TIJELA

Članak 15.

Operativno upravljanje

1.   Nakon proteka prijelaznog razdoblja, upravljačko tijelo („upravljačko tijelo”) koje se financira iz općeg proračuna Europske unije, postaje nadležno za operativno upravljanje Središnjim SIS-om II. Upravljačko tijelo osigurava, u suradnji s državama članicama, da se za Središnji SIS II u svakom trenutku koriste najbolje dostupne tehnologije, u skladu s analizom troškova i koristi.

2.   Upravljačko tijelo također je nadležno za sljedeće zadatke vezane uz komunikacijsku infrastrukturu:

(a)

nadzor;

(b)

sigurnost;

(c)

koordinaciju odnosa između država članica i pružatelja usluga.

3.   Komisija je nadležna za sve ostale zadatke vezane uz komunikacijsku infrastrukturu, a posebno za:

(a)

zadatke u vezi s provedbom proračuna;

(b)

nabavu i modernizaciju;

(c)

ugovorna pitanja.

4.   Tijekom prijelaznog razdoblja, prije no što Upravljačko tijelo preuzme svoje zadatke, za operativno upravljanje Središnjim SIS-om II nadležna je Komisija. Komisija može prenijeti taj zadaća i zadatke u vezi s provedbom proračuna, u skladu s Uredbom Vijeća (EZ, Euratom) br. 1605/2002 od 25. lipnja 2002. o Financijskoj uredbi koja se primjenjuje na opći proračun Europskih zajednica (17), nacionalnim tijelima javnog sektora u dvije različite države.

5.   Svako nacionalno tijelo javnog sektora iz stavka 4. mora ispunjavati sljedeća mjerila izbora:

(a)

dokazati da ima dugogodišnje iskustvo u upravljanju velikim informacijskim sustavima s funkcionalnostima iz članka 4. stavka 4.;

(b)

posjedovati znatno stručno znanje o djelovanju i sigurnosti informacijskog sustava s funkcionalnostima koja se mogu usporediti s onim iz članka 4. stavka 4.;

(c)

raspolagati dovoljnim brojem iskusnog osoblja s odgovarajućim stručnim znanjem i jezičnim vještinama za rad u međunarodnom okruženju kakvo zahtijeva SIS II;

(d)

imati sigurnu, posebno prilagođenu infrastrukturu, koja posebno može podržati i osigurati neprekinuto djelovanje velikih sustava informacijske tehnologije;

i

(e)

njegovo upravno okruženje mora mu omogućivati pravilno provođenje zadataka i izbjegavanje bilo kakvog sukoba interesa.

6.   Prije svakog prijenosa nadležnosti iz stavka 4. te nakon toga, u redovitim razmacima, Komisija obavješćuje Europski parlament i Vijeće o uvjetima prijenosa nadležnosti, o točnom opsegu prijenosa te o tijelima na koje se nadležnost prenosi.

7.   U slučaju kada Komisija prenosi svoju nadležnost tijekom prijelaznog razdoblja sukladno stavku 4., ona osigurava da takav prijenos u potpunosti poštuje ograničenja postavljena institucionalnim sustavom utvrđenim u Ugovoru. Komisija posebno osigurava da takav prijenos ne utječe negativno na učinkovite mehanizme nadzora sukladno pravu Zajednice, bilo da se radi o mehanizmima Suda EZ-a, Revizorskog suda ili Europskog nadzornog tijela za zaštitu podataka.

8.   Operativno upravljanje Središnjim SIS-om II sastoji se od svih zadataka potrebnih za 24-satno djelovanje Središnjeg SIS-a II, 7 dana u tjednu, u skladu s ovom Uredbom, a posebno od održavanja i tehničkog razvoja potrebnog za neometano djelovanje sustava.

Članak 16.

Sigurnost

1.   Upravljačko tijelo, vezano uz Središnji SIS II, a Komisija, vezano uz komunikacijsku infrastrukturu, donose potrebne mjere, uključujući sigurnosni plan, s ciljem:

(a)

fizičke zaštite podataka, uključujući izradu planova za zaštitu ključne infrastrukture u nepredviđenim situacijama;

(b)

zabrane pristupa objektima i opremi za obradu osobnih podataka od strane neovlaštenih osoba (nadzor pristupa objektima i opremi);

(c)

sprečavanja neovlaštenog čitanja, kopiranja, mijenjanja ili odnošenja nosača podataka (nadzor nosača podataka);

(d)

sprečavanja neovlaštenog unosa podataka i neovlaštenog pregledavanja, mijenjanja ili brisanja pohranjenih osobnih podataka (nadzor nad pohranjivanjem);

(e)

sprečavanja neovlaštenih osoba da putem opreme za prijenos podataka koriste sustave za automatsku obradu podataka (nadzor korisnika);

(f)

osiguranja da osobe ovlaštene za korištenje sustava za automatsku obradu podataka imaju pristup samo onim podacima koji su obuhvaćeni njihovim ovlaštenjem, putem osobne i jedinstvene identifikacije korisnika i isključivo povjerljivim pristupom (nadzor nad pristupom podacima);

(g)

osiguranja da sva tijela s pravom pristupa SIS-u II ili objektima i opremi za obradu podataka uspostavljaju profile s opisom funkcija i nadležnosti osoba ovlaštenih za pristupanje, unošenje, ažuriranje, brisanje i pretraživanje podataka, kao i stavljanja tih profila na raspolaganje, bez odgode i na zahtjev, Europskom nadzornom tijelu za zaštitu podataka iz članka 45. (profili osoblja);

(h)

osiguranja mogućnosti provjere i utvrđivanja kojim se tijelima osobni podaci mogu prosljeđivati korištenjem opreme za prijenos podataka (nadzor prosljeđivanja);

(i)

osiguranja mogućnosti naknadne provjere i utvrđivanja koji su podaci uneseni u sustav za automatsku obradu podataka te kada je, tko i u koju svrhu unio te podatke u sustav (nadzor nad unosom);

(j)

sprečavanja neovlaštenog čitanja, kopiranja, mijenjanja ili brisanja osobnih podataka tijekom prijenosa osobnih podataka ili tijekom prijenosa nosača podataka, posebno putem odgovarajućih metoda kodiranja (nadzor nad prijenosom);

(k)

nadziranja učinkovitosti sigurnosnih mjera iz ovom stavka i poduzimanja potrebnih organizacijskih mjera u vezi s unutarnjim nadzorom radi osiguranja usklađenosti s ovom Uredbom (unutarnja revizija).

2.   Upravljačko tijelo poduzima mjere istovjetne mjerama iz stavka 1. koje se odnose na sigurnost razmjene dopunskih informacija putem komunikacijske infrastrukture.

Članak 17.

Povjerljivost – upravljačko tijelo

1.   Ne dovodeći u pitanje članak 17. Statuta službenika Europskih zajednica, upravljačko tijelo na cjelokupno osoblje koje radi s podacima SIS-a II primjenjuje odgovarajuća pravila o službenoj tajni i druge jednakovrijedne obveze povjerljivosti koje odgovaraju standardima usporedivim sa standardima iz članka 11. ove Uredbe. Ta se obveza primjenjuje i nakon što ove osobe napuste službu ili prekinu radni odnos ili nakon prestanka djelovanja tih tijela.

2.   Upravljačko tijelo donosi mjere istovjetne mjerama iz stavka 1. koje se odnose na povjerljivost u pogledu razmjene dopunskih informacija putem komunikacijske infrastrukture.

Članak 18.

Vođenje evidencije na središnjoj razini

1.   Upravljačko tijelo mora osigurati evidentiranje svakog pristupa i svake izmjene osobnih podataka unutar CS-SIS-a u svrhe navedene u članku 12. stavci 1. i 2.

2.   Zapisi posebno sadrže povijest upozorenja, datum i vrijeme prijenosa podataka, podatke korištene u pretraživanju, pozivanje na prenesene podatke i naziv tijela nadležnog za obradu podataka.

3.   Zapisi se mogu koristiti isključivo u svrhe navedene u stavku 1. i brišu se najranije nakon godine dana, a najkasnije nakon tri godine od njihova nastanka. Zapisi koji sadrže povijest upozorenja brišu se u roku od jedne do tri godine nakon brisanja upozorenja.

4.   Zapisi se mogu čuvati i duže ako su potrebni za postupke nadzora koji su već u tijeku.

5.   Nadležna tijela zadužena za provjeru zakonitosti pretraživanja te za nadzor zakonitosti obrade podataka, unutarnji nadzor i osiguranje ispravnog funkcioniranja CS-SIS-a, cjelovitosti i sigurnosti podataka, moraju imati pristup toj evidenciji u okviru svoje nadležnosti i na vlastiti zahtjev, kako bi mogli izvršavati svoje dužnosti.

Članak 19.

Akcija obavješćivanja javnosti

Komisija, u suradnji s nacionalnim nadzornim tijelima i Europskim nadzornim tijelom za zaštitu podataka, vezano uz početak rada SIS-a II, obavješćuje javnost putem akcije obavješćivanja, o ciljevima, pohranjenim podacima, tijelima koja imaju pristup i pravima osoba. Nakon uspostave, upravljačko tijelo, u suradnji s nacionalnim nadzornim tijelima i Europskim nadzornim tijelom za zaštitu podataka redovito ponavlja takve akcije. Države članice, u suradnji sa svojim nacionalnim nadzornim tijelima, razvijaju i provode politike potrebne za opće informiranje svojih građana o SIS-u II.

POGLAVLJE IV.

UPOZORENJA IZDANA U VEZI S DRŽAVLJANIMA TREĆIH ZEMALJA RADI ZABRANE ULASKA I BORAVKA

Članak 20.

Kategorije podataka

1.   Ne dovodeći u pitanje članak 8. stavak 1. ni odredbe ove Uredbe o pohrani dodatnih podataka, SIS II sadrži isključivo samo one kategorije podataka koje dostavljaju pojedine države članice, kao što se zahtijeva u svrhe utvrđene u članku 24.

2.   Za osobe za koje je izdano upozorenje, navode se samo sljedeći podaci:

(a)

prezime(na) i ime(na), prezime(na) i ime(na) dobivena kod rođenja, kao i ranije korištena prezime(na) i ime(na) te svi pseudonimi, koji se mogu unositi zasebno;

(b)

sve posebne, objektivne fizičke značajke koje nisu promjenjive;

(c)

mjesto i datum rođenja;

(d)

spol;

(e)

fotografije;

(f)

otisci prstiju;

(g)

državljanstvo (državljanstva);

(h)

je li predmetna osoba naoružana, nasilna ili u bijegu;

(i)

razlog za izdavanje upozorenja;

(j)

tijelo koje je izdalo upozorenje;

(k)

pozivanje na odluku na temelju koje je izdano upozorenje;

(l)

mjera koju je potrebno poduzeti;

(m)

veza (veze) s ostalim upozorenjima izdanim u SIS-u II u skladu s člankom 37.

3.   Tehnička pravila potrebna za unos, ažuriranje, brisanje i pretraživanje podataka iz stavka 2. utvrđuju se u skladu s postupkom iz članka 51. stavka 2. ne dovodeći u pitanje odredbe akta o osnivanju upravljačkog tijela.

4.   Tehnička pravila potrebna za pretraživanje podataka iz stavka 2. slična su pravilima za pretraživanje u CS-SIS-u, u nacionalnim kopijama i u tehničkim kopijama, kako je navedeno u članku 31. stavku 2.

Članak 21.

Proporcionalnost

Prije izdavanja upozorenja, države članice utvrđuju je li pojedini slučaj primjeren, relevantan i dovoljno važan da bi se opravdalo unos upozorenja u SIS II.

Članak 22.

Posebna pravila o fotografijama i otiscima prstiju

Fotografije i otisci prstiju iz članka 20. stavka 2. točke (e) i (f) koriste se u skladu sa sljedećim odredbama:

(a)

fotografije i otisci prstiju unose se isključivo nakon posebne provjere kvalitete kojom se osigurava ispunjavanje minimalnih standarda kvalitete podataka. Specifikacija posebne provjere kvalitete utvrđuje se u skladu s postupkom iz članka 51. stavka 2. ne dovodeći u pitanje odredbe akta o osnivanju upravljačkog tijela;

(b)

fotografije i otisci prstiju koriste se isključivo radi utvrđivanja identiteta državljana treće zemlje, koji je pronađen putem alfanumeričkog pretraživanja u SIS-u II;

(c)

čim postane tehnički izvedivo, otisci prstiju također se mogu koristiti za identifikaciju državljana trećih zemalja na temelju njihovih biometrijskih oznaka. Prije provedbe ove funkcije u SIS-u II, Komisija podnosi izvješće o dostupnosti i pripravnosti potrebne tehnologije, o čemu se savjetuje s Europskim parlamentom.

Članak 23.

Zahtjev za unosom upozorenja

1.   Upozorenje se ne može unijeti bez podataka iz članka 20. stavka 2. točke (a), (d), (k) i (l).

2.   Svi ostali podaci iz članka 20. stavka 2. unose se kada su dostupni.

Članak 24.

Uvjeti za izdavanje upozorenja o zabrani ulaska ili boravka

1.   Podaci o državljanima trećih država za koje je izdano upozorenje u svrhu zabrane ulaska ili boravka unose se na temelju nacionalnog upozorenja koje se temelji na odluci nadležnog upravnog tijela ili suda, u skladu s poslovnikom utvrđenim nacionalnim pravom na temelju pojedinačne prosudbe. Žalbe na ove odluke ulažu se u skladu s nacionalnim zakonodavstvom.

2.   Upozorenje se unosi kada se odluka iz stavka 1. temelji na prijetnji javnom redu ili sigurnosti ili nacionalnoj sigurnosti, koju može predstavljati prisutnost državljanina treće zemlje na državnom području države članice. Takva situacija nastaje posebno u slučaju:

(a)

državljanina treće zemlje koji je u državi članici osuđen za kazneno djelo za koje je propisana kazna oduzimanja slobode u trajanju od najmanje godinu dana;

(b)

državljanina treće zemlje za kojega postoji opravdana sumnja da je počinio teško kazneno djelo ili u vezi s kojim postoje jasne indicije o namjeri počinjenja takvog djela na području države članice.

3.   Upozorenje se također može unijeti kada se odluka iz stavka 1. temelji na činjenici da se na državljanina treće zemlje primjenjuje mjera protjerivanja, zabrane ulaska ili iseljenja, koja nije ukinuta niti obustavljena i koja sadrži ili je dopunjena zabranom ulaska ili prema potrebi zabranom boravka, na temelju nepoštivanja nacionalnih propisa o ulasku ili boravku državljana treće zemlje.

4.   Ovaj se članak ne primjenjuje na osobe iz članka 26.

5.   Komisija ocjenjuje primjenu ovog članka tri godine nakon datuma iz članka 55. stavka 2. Na temelju te ocjene, koristeći svoje pravo inicijative u skladu s Ugovorom, Komisija priprema prijedloge potrebne za provođenje prilagodbi ovog članka, radi postizanja veće razine usklađenosti mjerila za unošenje upozorenja.

Članak 25.

Uvjeti za unošenje upozorenja za državljane trećih zemalja koji uživaju pravo na slobodno kretanje unutar Zajednice

1.   Upozorenje za državljanina treće zemlje koji uživa pravo na slobodno kretanje unutar Zajednice u smislu Direktive 2004/38/EZ Europskog parlamenta i Vijeća od 29. travnja 2004. o pravu državljana Unije i članova njihovih obitelji na slobodno kretanje i boravak na državnom području država članica (18) temelji se na pravilima usvojenim u provedbi te Direktive.

2.   U slučaju pogotka u skladu s člankom 24. u pogledu državljanina treće zemlje koji uživa pravo na slobodno kretanje unutar Zajednice, država članica koja je naišla na upozorenje neodgodivo se savjetuje s državom članicom koja je izdala upozorenje putem svojeg ureda SIRENE i u skladu s odredbama priručnika SIRENE, kako bi neodgodivo donijela odluku o mjerama koje je potrebno poduzeti.

Članak 26.

Uvjeti za izdavanje upozorenja za državljane trećih zemalja na koje se primjenjuje restriktivna mjera donesena u skladu s člankom 15. Ugovora o Europskoj uniji

1.   Ne dovodeći u pitanje članak 25., ako su ispunjeni zahtjevi za kvalitetom podataka, upozorenja koja se odnose na državljane trećih zemalja na koje se primjenjuje restriktivna mjera u svrhu sprečavanja ulaska ili tranzita preko državnog područja države članice, koja je donesena u skladu s člankom 15. Ugovora o Europskoj uniji, uključujući mjere zabrane putovanja koje je izdalo Vijeće sigurnosti Ujedinjenih naroda, unose se u SIS II u svrhu zabrane ulaska ili boravka.

2.   Članak 23. ne primjenjuje se na upozorenja koja su unesena na temelju stavka 1. ovog članka.

3.   Država članica koja je odgovorna za unošenje, ažuriranje i brisanje ovih upozorenja, utvrđuje se u ime svih država članica u trenutku donošenja predmetnih mjera koje se donose u skladu s člankom 15. Ugovora o Europskoj uniji.

Članak 27.

Tijela koja imaju pravo pristupa upozorenjima

1.   Pristup podacima unesenima u SIS II i pravo na izravno pretraživanje tih podataka ili kopija podataka SIS-a II imaju isključivo tijela nadležna za identifikaciju državljana trećih zemalja radi:

(a)

granične kontrole u skladu s Uredbom (EZ) br. 562/2006 Europskog parlamenta i Vijeća od 15. ožujka 2006. o Zakoniku Zajednice o pravilima prekograničnog kretanja osoba (Zakonik o schengenskim granicama) (19);

(b)

ostalih policijskih i carinskih provjera koje se provode unutar određene države članice, kao i usklađivanja takvih provjera od strane imenovanih tijela.

2.   Međutim, pravo pristupa podacima unesenima u SIS II i pravo izravnog pretraživanja tih podataka također mogu ostvariti nacionalna pravosudna tijela, uključujući tijela nadležna za pokretanje javnih progona u kaznenim postupcima i za istražne postupke koji prethode podizanju optužnice, u obavljanju svojih zadataka, kako je predviđeno nacionalnim zakonodavstvom, kao i tijela koja koordiniraju njihov rad.

3.   Osim toga, pravo pristupa podacima unesenim u SIS II i podacima o dokumentima koji se odnose na osobe unesene u skladu s člankom 38. stavkom 2. točkama (d) i (e) Odluke 2006/000/PUP te pravo na izravno pretraživanje takvih podataka, mogu imati tijela nadležna za izdavanje viza, središnja tijela nadležna za ispitivanje zahtjeva za izdavanje viza i tijela nadležna za izdavanje dozvola boravka i provođenje propisa koji se odnose na državljane trećih zemalja u okviru primjene pravne stečevine Zajednice koja se odnosi na kretanje osoba. Pristup tih tijela podacima uređuje se pravom svake države članice.

4.   Tijela navedena u ovome članku unose se u popis iz članka 31. stavka 8.

Članak 28.

Opseg pristupa

Korisnici mogu pristupati isključivo onim podacima koji su im potrebni za izvršavanje njihovih zadaća.

Članak 29.

Razdoblje zadržavanja upozorenja

1.   Upozorenja unesena u SIS II na temelju ove Uredbe ne zadržavaju se duže nego što je potrebno za postizanje svrhe radi koje su bila unesena.

2.   Država članica koja je izdala upozorenje provjerava, u roku od tri godine od unošenja upozorenja u SIS II, postoji li potreba za daljnjim zadržavanjem upozorenja.

3.   Svaka država članica prema potrebi utvrđuje kraće razdoblje za provjeru, u skladu sa svojim nacionalnim pravom.

4.   Unutar razdoblja provjere, država članica koja je izdala upozorenje može, nakon sveobuhvatne pojedinačne procjene, koja se evidentira, odlučiti o produljenju čuvanja upozorenja ako se to pokaže potrebnim radi svrhe zbog koje je upozorenje bilo izdano. U tom se slučaju stavak 2. primjenjuje i na ovo produljenje. O svakom produljenju mora se obavijestiti CS-SIS.

5.   Upozorenja se automatski brišu nakon proteka roka za provjeru iz stavka 2., osim u slučaju kada je država članica koja je izdala upozorenje obavijestila CS-SIS o produljenju na temelju stavka 4. CS-SIS četiri mjeseca unaprijed automatski obavješćuje države članice o planiranom brisanju podataka iz sustava.

6.   Države članice vode statističke podatke o broju upozorenja čije je razdoblje zadržavanja produljeno, u skladu sa stavkom 4.

Članak 30.

Stjecanje državljanstva i upozorenja

Upozorenja izdana u vezi s osobom koja je stekla državljanstvo bilo koje države čiji državljani uživaju pravo na slobodno kretanje unutar Zajednice, brišu se čim država članica koja je izdala upozorenje sazna ili bude obaviještena na temelju članka 34. da je predmetna osoba stekla takvo državljanstvo.

POGLAVLJE V.

OPĆA PRAVILA ZA OBRADU PODATAKA

Članak 31.

Obrada podataka u SIS-u II

1.   Države članice mogu obrađivati podatke iz članka 20. u svrhu zabrane ulaska ili boravka na svojem državnom području.

2.   Podaci se mogu umnožavati samo iz tehničkih razloga, pod uvjetom da je takvo umnožavanje potrebno za provođenje izravnog pretraživanja od strane tijela iz članka 27. Odredbe ove Uredbe primjenjuju se na te kopije. Upozorenja koja je izdala jedna država članica ne smiju se iz njezinog N.SIS-a II prepisivati u druge nacionalne datoteke.

3.   Tehničke kopije iz stavka 2. kojima se stvaraju baze podataka koje nisu povezane s računalnim sustavom (off-line), mogu se stvarati za razdoblje koje nije dulje od 48 sati. To se razdoblje u izvanrednim okolnostima može produljiti do proteka izvanrednih okolnosti.

Ne dovodeći u pitanje prvi podstavak, izrada tehničkih kopija kojima se stvaraju baze podataka koje nisu povezane s računalnim sustavom (off-line), kojima se koriste tijela koja izdaju vize, nije dopušteno godinu dana nakon uspješnog povezivanja predmetnog tijela s komunikacijskom infrastrukturom Viznog informacijskog sustava koji će se utvrditi budućom uredbom o Viznom informacijskom sustavu (VIS) i razmjeni podataka o vizama za kratkotrajne boravke između država članica, osim kopija izrađenih isključivo za uporabu u izvanrednim okolnostima, kada mreža nije dostupna dulje od 24 sata.

Države članice čuvaju ažurirani popis takvih kopija, koji je dostupan njihovim nacionalnim nadzornim tijelima i osiguravaju primjenu odredbi ove Uredbe, a posebno njezina članka 10., u pogledu takvih kopija.

4.   Pristup podacima dozvoljen je samo u okviru nadležnosti nacionalnih tijela iz članka 27. te propisno ovlaštenom osoblju.

5.   Podaci se ne smiju koristiti u administrativne svrhe. Iznimno, podatke unesene u skladu s ovom Uredbom mogu u izvršavanju svojih zadaća koristiti tijela navedena u članku 27. stavku 3. u skladu sa zakonodavstvom pojedine države članice.

6.   Podaci uneseni u skladu s člankom 24. ove Uredbe i podaci u vezi s osobnim dokumentima uneseni na temelju članka 38. stavka 2. točaka (d) i (e) Odluke 2006/000/PUP, mogu se koristiti u skladu sa zakonodavstvom pojedine države članice u svrhe iz članka 27. stavka 3. ove Uredbe.

7.   Svaka uporaba podataka, koja nije u skladu sa stavcima od 1. do 6., smatra se zlouporabom prema nacionalnom zakonodavstvu pojedine države članice.

8.   Svaka država članica dostavlja upravljačkom tijelu popis nadležnih tijela, koji su ovlašteni za izravno pretraživanje podataka pohranjenih u SIS-u II na temelju ove Uredbe, kao i sve promjene popisa. U popisu se za svako tijelo utvrđuje koje podatke može pretraživati i u koju svrhu. Upravljačko tijelo osigurava godišnje objavljivanje tog popisa u Službenom listu Europske unije.

9.   Ako pravo Zajednice ne propisuje posebne odredbe, na podatke unesene u N.SIS-u II primjenjuje se zakonodavstvo pojedine države članice.

Članak 32.

Podaci iz SIS-a II i nacionalne datoteke

1.   Članak 31. stavak 2. ne dovodi u pitanje pravo države članice da u svojim nacionalnim datotekama čuva podatke iz SIS-a II, u vezi kojih se poduzimaju mjere na njezinom državnom području. Takvi podaci čuvaju se u nacionalnim datotekama najdulje tri godine, osim ako je posebnim odredbama nacionalnog prava omogućeno dulje razdoblje čuvanja.

2.   Članak 31. stavak 2. ne dovodi u pitanje pravo države članice da u svojim nacionalnim datotekama čuva podatke sadržane u pojedinom upozorenju koje je izdano u SIS-u II te države članice.

Članak 33.

Obavješćivanje u slučaju neprovođenja mjera za izdano upozorenje

Država članica od koje se zahtijeva poduzimanje određene mjere, a koja tu mjeru ne može poduzeti, o tome bez odlaganja obavješćuje državu članicu koja je izdala upozorenje.

Članak 34.

Kvaliteta podataka obrađenih u SIS-u II

1.   Država članica koja je izdala upozorenje odgovorna je za točnost, ažurnost i zakonitost unosa podataka u SIS II.

2.   Samo država članica koja izdaje upozorenje može mijenjati, dopunjavati, ispravljati, ažurirati ili brisati podatke koje je unijela.

3.   Ako država članica koja nije izdala upozorenje utvrdi da je neki podatak činjenično neispravan ili nezakonito pohranjen, o tome putem razmjene dopunskih informacija, obavješćuje državu članicu koja je izdala upozorenje u najkraćem roku a najkasnije deset dana nakon utvrđivanja nepravilnosti. Država članica koja je izdala upozorenje provjerava obavijest i bez odgode ispravlja ili prema potrebi briše takav podatak.

4.   Ako se države članice u roku od dva mjesece ne usuglase, država članica koja nije izdala upozorenje dostavlja predmet Europskom nadzornom tijelu za zaštitu podataka koje, zajedno s predmetnim nacionalnim nadzornim tijelima, djeluje kao posrednik.

5.   Države članice razmjenjuju dopunske informacije ako osoba iznese pritužbu da nije osoba na koju se upozorenje odnosi. Ako se provjerom utvrdi da se zaista radi o dvjema različitim osobama, osoba koja je izjavila pritužbu poučava se o odredbama iz članka 36.

6.   Kada za pojedinu osobu već postoji upozorenje u SIS-u II, država članica koja unosi novo upozorenje mora o tome postići sporazum s državom članicom koja je unijela prvo upozorenje. Sporazum se postiže na temelju razmjene dopunskih informacija.

Članak 35.

Razlikovanje osoba sa sličnim značajkama

Ako je prilikom unosa novog upozorenja očito da u SIS-u II već postoji osoba s jednakim elementima opisa identiteta, postupa se u skladu sa sljedećim postupkom:

(a)

ured SIRENE uspostavlja kontakt s tijelom koje je zatražilo unos, u svrhu razjašnjenja odnosi li se upozorenje na istu osobu ili ne;

(b)

ako se provjerom potvrdi da se u slučaju novog i postojećega upozorenja radi o istoj osobi, ured SIRENE primjenjuje postupak za unos višestrukih upozorenja iz članka 34. stavka 6. Ako se provjerom utvrdi da se radi o dvije različite osobe, ured SIRENE odobrava zahtjev za unosom novog upozorenja i dodaje elemente potrebne za izbjegavanje pogrešne identifikacije.

Članak 36.

Dodatni podaci za postupanje u slučaju zlouporabe identiteta

1.   Kada postoji mogućnost da dođe do zamjena između osobe na koju se upozorenje odnosi i osobe čiji je identitet zlouporabljen, država članica koja je unijela upozorenje dodaje upozorenju podatke o potonjoj osobi, pod uvjetom da za to dobije njezino izričito odobrenje, s ciljem izbjegavanja negativnih posljedica pogrešne identifikacije.

2.   Podaci o osobi, čiji je identitet zlouporabljen, mogu se koristiti isključivo u sljedeće svrhe:

(a)

omogućivanje nadležnom tijelu da takvu osobu razlikuje od osobe na koju se upozorenje odnosi;

(b)

omogućivanje osobi, čiji je identitet zlouporabljen, da potvrdi svoj identitet i dokaže da je njezin identitet bio zlouporabljen.

3.   U smislu ovog članka u SIS II se mogu unijeti i obrađivati samo sljedeći osobni podaci:

(a)

prezime(na) i ime(na), prezime(na) i ime(na) dobivena kod rođenja, kao i ranije korištena prezime(na) i ime(na) te svi pseudonimi, koji se mogu unositi zasebno;

(b)

sve posebne, objektivne fizičke značajke koje nisu promjenjive;

(c)

mjesto i datum rođenja;

(d)

spol;

(e)

fotografije;

(f)

otisci prstiju;

(g)

državljanstvo (državljanstva);

(h)

broj(evi) osobnih isprava i datum izdavanja.

4.   Tehnička pravila potrebna za unos i daljnju obradu podataka iz stavka 3. utvrđuju se u skladu s postupkom iz članka 51. stavka 2., ne dovodeći u pitanje odredbe akta o osnivanju upravljačkog tijela.

5.   Podaci iz stavka 3. brišu se istodobno s brisanjem pripadajućeg upozorenja ili ranije, na zahtjev predmetne osobe.

6.   Samo tijela koja imaju pravo pristupa određenom upozorenju mogu imati pristup podacima iz stavka 3. Ta mogućnost postoji radi izbjegavanja pogrešne identifikacije.

Članak 37.

Veze između upozorenja

1.   Država članica može uspostaviti vezu između upozorenja koja unose u SIS II. Svrha je takvih veza uspostavljanje veza između dvaju ili više upozorenja.

2.   Stvaranje veze ne utječe na pojedinačne mjere koje se moraju poduzeti na temelju svakog od povezanih upozorenja ni na razdoblje zadržavanja svakog od povezanih upozorenja.

3.   Stvaranje veze ne utječe na pravo pristupa utvrđeno ovom Uredbom. Tijela koja nemaju pravo pristupa određenim kategorijama upozorenja ne smiju imati mogućnost vidjeti vezu s upozorenjem, kojemu nemaju pristup.

4.   Država članica uspostavlja vezu između upozorenja samo ako za to postoji jasna operativna potreba.

5.   Država članica može uspostavljati veze u skladu sa svojim nacionalnim zakonodavstvom pod uvjetom da se poštuju načela iz ovog članka.

6.   Ako država članica smatra da veza između upozorenja koju je uspostavila neka druga država članica nije u skladu s njezinim nacionalnim zakonodavstvom ili međunarodnim obvezama, može poduzeti mjere potrebne za sprječavanje pristupa vezi s njezinog državnog područja ili od strane tijela koja se ne nalaze na njezinom državnom području.

7.   Tehnička pravila za povezivanje upozorenja donose se u skladu s postupkom iz članka 51. stavka 2. ne dovodeći u pitanje odredbe akta o osnivanju upravljačkog tijela.

Članak 38.

Svrha i razdoblje zadržavanja dopunskih informacija

1.   Države članice u uredu SIRENE čuvaju pozivanje na odluke, na temelju kojih je izdano upozorenje, kako bi olakšale razmjenu dopunskih informacija.

2.   Osobni podaci iz datoteke ureda SIRENE dobiveni razmjenom informacija čuvaju se samo onoliko dugo koliko je potrebno da se ispuni svrha, zbog koje su pribavljeni. Podaci se u svakom slučaju brišu najkasnije godinu dana nakon brisanja predmetnog upozorenja iz SIS-a II.

3.   Stavak 2. ne dovodi u pitanje pravo države članice da u svojim nacionalnim datotekama čuva podatke o pojedinom upozorenju koje je ta država članica izdala ili o upozorenju u vezi s kojim su na njezinom državnom području poduzimane mjere. Trajanje razdoblja tijekom kojega se takvi podaci mogu čuvati u tim datotekama uređuje se nacionalnim zakonodavstvom.

Članak 39.

Prijenos osobnih podataka trećim stranama

Podaci obrađeni u SIS-u II na temelju ove Uredbe ne smiju se prenositi niti stavljati na raspolaganje trećim zemljama ni međunarodnim organizacijama.

POGLAVLJE VI.

ZAŠTITA PODATAKA

Članak 40.

Obrada osjetljivih kategorija podataka

Zabranjena je obrada kategorija podataka nabrojanih u članku 8. stavku 1. Direktive 95/46/EZ.

Članak 41.

Pravo pristupa podacima, ispravljanja netočnih podataka i brisanja nezakonito pohranjenih podataka

1.   Pravo osoba na pristup podacima koji se na njih odnose i koji su uneseni u SIS-u II u skladu s ovom Uredbom, ostvaruje se u skladu sa zakonodavstvom države članice u kojoj se osobe pozivaju na to pravo.

2.   Ako nacionalno pravo to omogućuje, nacionalna nadzorna tijela odlučuju hoće li i kojim postupcima proslijediti informacije.

3.   Država članica koja nije izdala upozorenje može proslijediti informacije o takvim podacima samo ako prije toga državi članici koja je izdala upozorenje omogući da se o tome očituje. To se obavlja putem razmjene dopunskih informacija.

4.   Informacije se ne prosljeđuju osobi na koju se informacije odnose ako je to nužno zbog provođenja zakonske zadaće vezane uz upozorenje ili radi zaštite prava i sloboda trećih strana.

5.   Svaka osoba ima pravo zahtijevati da se netočni podaci u vezi s njom isprave ili da se nezakonito pohranjeni podaci u vezi s njom izbrišu.

6.   Predmetnoj osobi mora se u najkraćem roku odgovoriti, u svakom slučaju najkasnije u roku od 60 dana od datuma podnošenja zahtjeva za pristupom ili ranije ako je tako propisano nacionalnim pravom.

7.   Predmetnu osobu se obavješćuje o daljnjem tijeku događaja u vezi s ostvarivanjem njezinog prava na ispravak ili brisanje podataka u najkraćem roku, a najkasnije u roku od tri mjeseca od datuma podnošenja zahtjeva za ispravkom ili brisanjem ili ranije ako je tako propisano nacionalnim pravom.

Članak 42.

Pravo na informacije

1.   Državljani trećih zemalja na koje se odnosi upozorenje izdano u skladu s ovom Uredbom informiraju se u skladu s člancima 10. i 11. Direktive 65/46/EZ. Ta je informacija u pisanom obliku a priložena joj je kopija ili pozivanje na nacionalnu odluku na temelju koje je izdano upozorenje, kako je utvrđeno u članku 24. stavku 1.

2.   Informacija se ne pruža:

(a)

ako

i.

osobni podaci nisu dobiveni od predmetnog državljanina treće zemlje

i

ii.

pružanje informacije nije moguće ili bi zahtijevalo nerazmjeran napor;

(b)

ako predmetni državljanin treće zemlje već raspolaže informacijom;

(c)

ako nacionalno pravo omogućuje ograničavanje prava na informacije, posebno s ciljem zaštite nacionalne sigurnosti, obrane, javne sigurnosti i sprečavanja, istraživanja, otkrivanja i progona kaznenih djela.

Članak 43.

Pravna zaštita

1.   Svaka osoba može sudu ili tijelu nadležnom prema zakonodavstvu bilo koje države članice podnijeti tužbu zbog ostvarivanja prava na pristup, ispravak, brisanje ili dobivanje informacija ili naknade štete, vezano uz upozorenje koje se na nju odnosi.

2.   Države članice obvezuju se da će uzajamno izvršavati pravomoćne odluke sudova ili tijela iz stavka 1., ne dovodeći u pitanje odredbe članka 48.

3.   Pravila o pravnoj zaštiti iz ovog članka Komisija će ocijeniti do 17. siječnja 2009. godine.

Članak 44.

Nadzor N.SIS-a II

1.   Tijelo ili tijela imenovana u svakoj državi članici kojima je dodijeljena nadležnost iz članka 28. Direktive 95/46/EZ („nacionalno nadzorno tijelo”) neovisno nadziru zakonitost obrade osobnih podataka u SIS-u II na svojem državnom području i njihov prijenos s njihovog državnog područja, kao i razmjenu i daljnju obradu dopunskih informacija.

2.   Nacionalno nadzorno osigurava provođenje revizije nad postupcima obrade podataka u svakom N.SIS-u II, u skladu s međunarodnim revizijskim standardima, najmanje jedanput tijekom svake četiri godine.

3.   Države članice osiguravaju svojim nacionalnim nadzornim tijelima dostatna sredstva za izvršavanje zadaća koje su im povjerene na temelju ove Uredbe.

Članak 45.

Nadzor nad upravljačkim tijelom

1.   Europsko nadzorno tijelo za zaštitu podataka provjerava provodi li upravljačko tijelo obradu osobnih podataka u skladu s ovom Uredbom. U skladu s tim, odgovarajuće se primjenjuju dužnosti i ovlasti iz članaka 46. i 47. Uredbe (EZ) br. 45/2001.

2.   Europsko nadzorno tijelo za zaštitu podataka osigurava da se najmanje jednom u svake četiri godine provede revizija nad djelatnostima vezanim uz obradu osobnih podataka, u skladu s međunarodnim revizorskim standardima. Izvješće o reviziji podnosi se Europskom parlamentu, Vijeću, upravljačkom tijelu, Komisiji i nacionalnim nadzornim tijelima. Upravljačko tijelo ima mogućnost davanja primjedbi prije prihvaćanja izvješća.

Članak 46.

Suradnja između nacionalnih nadzornih tijela i Europskog nadzornog tijela za zaštitu podataka

1.   Nacionalna nadzorna tijela i Europsko nadzorno tijelo za zaštitu podataka, djelujući u okvirima svojih nadležnosti, aktivno surađuju u okviru osvojih odgovornosti i osiguravaju usklađeni nadzor nad SIS-om II.

2.   U okviru svojih nadležnosti, oni razmjenjuju informacije, pomažu si međusobno prilikom provođenja revizija i inspekcija, proučavaju poteškoće u tumačenju i primjeni ove Uredbe, proučavaju poteškoće koje nastaju kod neovisnog nadzora ili kod ostvarivanja prava osoba na koje se odnose upozorenja, izrađuju nacrte usklađenih prijedloga za zajednička rješenja svih poteškoća i promoviraju svijest o pravu na zaštitu podataka.

3.   Nacionalna nadzorna tijela i Europsko nadzorno tijelo za zaštitu podataka u tu se svrhu sastaju najmanje dvaput godišnje. Troškove i organizaciju tih sastanaka preuzima Europsko nadzorno tijelo za zaštitu podataka. Poslovnik se donosi na prvom sastanku. Daljnje metode rada usvajaju se, prema potrebi, zajednički. Zajedničko izvješće o radu svake se dvije godine podnosi Europskom parlamentu, Vijeću, Komisiji i upravljačkom tijelu.

Članak 47.

Zaštita podataka tijekom prijelaznog razdoblja

Kada Komisija svoju nadležnost tijekom prijelaznog razdoblja prenese na neko drugo tijelo ili tijela u skladu s člankom 15. stavkom 4., ona tada Europskom nadzornom tijelu za zaštitu podataka osigurava pravo i mogućnost potpunog izvršavanja svojih zadaća, uključujući provođenje provjere na licu mjesta i ostvarivanje ostalih ovlasti dodijeljenih u skladu s člankom 47. Uredbe (EZ) br. 45/2001.

POGLAVLJE VII.

ODGOVORNOST I KAZNE

Članak 48.

Odgovornost

1.   Svaka je država članica odgovorna, u skladu sa svojim nacionalnim pravom, za svaku štetu nanesenu bilo kojoj osobi korištenjem N.SIS-a II. To se odnosi i na štetu koju je uzrokovala država članica koja je izdala upozorenje, kada se radi o unosu netočnih podataka ili njihovoj nezakonitoj pohrani.

2.   Ako država članica protiv koje je podnesena tužba nije ujedno i država članica koja je izdala upozorenje, od potonje se zahtijeva da, na zahtjev, nadoknadi iznose plaćene na ime naknade štete, osim ako bi uporaba podataka od strane države članice koja zahtijeva nadoknadu predstavljala kršenje ove Uredbe.

3.   Ako država članica ne ispuni svoje obveze u skladu s ovom Uredbom i time nanese štetu SIS-u II, takva država članica odgovara za nastalu štetu, osim ako su upravljačko tijelo ili druga država članica koja sudjeluje u SIS-u II propustili poduzeti razumne korake za sprečavanje nastanka štete ili smanjivanje njezina utjecaja.

Članak 49.

Kazne

Države članice osiguravaju da se na svaku zlouporabu podataka unesenih u SIS II ili na svaku razmjenu dopunskih informacija koja je u suprotnosti s ovom Uredbom primjenjuju učinkovite, razmjerne i odvraćajuće kazne, u skladu s nacionalnim pravom.

POGLAVLJE VII.

ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 50.

Praćenje i statistički podaci

1.   Upravljačko tijelo osigurava da se provode postupci za praćenje djelovanja SIS-a II u pogledu ciljeva povezanih s rezultatima, isplativošću, sigurnošću i kvalitetom usluge.

2.   U svrhu tehničkog održavanja, izvještavanja i vođenja statističkih podataka, upravljačko tijelo ima pristup potrebnim informacijama o postupcima obrade podataka, koji se provode u Središnjem SIS-u II.

3.   Upravljačko tijelo svake godine objavljuje statističke podatke o broju evidencija po kategoriji upozorenja, broju pogodaka po kategoriji upozorenja te broju svih pristupa SIS-u II, ukupno i za svaku državu članicu.

4.   Upravljačko tijelo podnosi Europskom parlamentu i Vijeću, dvije godine nakon početka djelovanja SIS-a II i nakon toga svake dvije godine, izvješće o tehničkom funkcioniranju Središnjeg SIS-a II i komunikacijske infrastrukture, uključujući njihovu sigurnost te dvostranu i višestranu razmjenu dopunskih informacija između država članica.

5.   Komisija poduzima, tri godine nakon početka djelovanja SIS-a II i nakon toga svake tri godine, sveobuhvatnu procjenu Središnjeg SIS-a II te dvostrane i višestrane razmjene dopunskih informacija između država članica. Takva sveobuhvatna procjena uključuje provjeru rezultata u odnosu na postavljene ciljeve, ocjenu valjanosti temeljnih načela te ocjenu primjene ove Uredbe na Središnji SIS II, sigurnost Središnjeg SIS-a II i moguće posljedice njegovog budućeg djelovanja. Komisija svoju procjenu dostavlja Europskom parlamentu i Vijeću.

6.   Države članice dostavljaju upravljačkom tijelu i Komisiji informacije potrebne za pripremu izvješća iz stavaka 3., 4. i 5.

7.   Upravljačko tijelo dostavlja Komisiji informacije potrebne za donošenje sveobuhvatnih procjena iz stavka 5.

8.   Tijekom prijelaznog razdoblja, prije nego što upravljačko tijelo preuzme svoje obveze, Komisija je odgovorna za izradu i podnošenje izvješća iz stavaka 3. i 4.

Članak 51.

Odbor

1.   Komisiji pomaže Odbor.

2.   U slučaju pozivanja na ovaj stavak, primjenjuju se članci 5. i 7. Odluke 1999/468/EZ, uzimajući u obzir odredbe njezina članka 8.

Razdoblje propisano člankom 5. stavkom 6. Odluke 1999/468/EZ iznosi tri mjeseca.

3.   Odbor počinje obavljati svoju dužnost od datuma stupanja na snagu ove Uredbe.

Članak 52.

Izmjene odredaba schengenske pravne stečevine

1.   U smislu pitanja koja su obuhvaćena područjem primjene Ugovora, ovom se Uredbom, od datuma utvrđenog u članku 55. stavku 2., zamjenjuju odredbe članka 92. do 119. Schengenske konvencije, uz iznimku njezinog članka 102. točke A.

2.   Od datuma utvrđenog u članku 55. stavku 2., ovom se Uredbom također zamjenjuju sljedeće odredbe schengenske pravne stečevine kojima se provode ti članci (20):

(a)

Odluka Izvršnog odbora od 14. prosinca 1993. o financijskom uređenju troškova postavljanja i djelovanja Schengenskog informacijskog sustava (C.SIS) (SCH/Com-ex (93) 16);

(b)

Odluka Izvršnog odbora od 7. listopada 1997. o razvoju SIS-a (SCH/Com-ex (97) 24);

(c)

Odluka Izvršnog odbora od 15. prosinca 1997. o izmjeni Uredbe o financijskom uređenju C.SIS-a (SCH/Com-ex (97) 35);

(d)

Odluka Izvršnog odbora od 21. travnja 1998. o C.SIS-u s vezama 15/18 (SCH/Com-ex (98) 11);

(e)

Odluka Izvršnog odbora od 28. travnja 1999. o troškovima postavljanja C.SIS-a (SCH/Com-ex (99) 4);

(f)

Odluka Izvršnog odbora od 28. travnja 1999. o ažuriranju priručnika SIRENE (SCH/Com-ex (99) 5);

(g)

Deklaracija Izvršnog odbora od 18. travnja 1996. kojom se definira pojam stranca (SCH/Com-ex (96) dekl. 5);

(h)

Deklaracija Izvršnog odbora od 28. travnja 1999. o strukturi SIS-a (SCH/Com-ex (99) dekl. 2 rev.);

(i)

Odluka Izvršnog odbora od 7. listopada 1997. o sudjelovanju Norveške i Islanda u troškovima postavljanja i djelovanja C.SIS-a (SCH/Com-ex (97) 18).

3.   U smislu pitanja koja su obuhvaćena područjem primjene Ugovora, pozivanje na zamijenjene članke Schengenske konvencije i relevantne odredbe schengenske pravne stečevine kojima se provode ti članci smatra se pozivanjem na ovu Uredbu.

Članak 53.

Prestanak važenja

Uredba (EZ) br. 378/2004, Uredba (EZ) br. 871/2004, Odluka 2005/451/PUP, Odluka 2005/728/PUP i Odluka 2006/628/EZ prestaju važiti s danom utvrđenim u članku 55. stavku 2.

Članak 54.

Prijelazno razdoblje i proračun

1.   Upozorenja se iz SIS-a 1 + prenose u SIS II. Države članice u najkraćem roku, a najkasnije u roku od tri godine od datuma utvrđenog u članku 55. stavku 2., osiguravaju usklađenost sadržaja upozorenja koja se prenose iz SIS-a 1 + u SIS II s odredbama ove Uredbe, dajući prednost upozorenjima na osobe. Tijekom prijelaznog razdoblja države članice mogu nastaviti primjenjivati odredbe članaka 94. i 96. Schengenske konvencije na sadržaj upozorenja koja se prenose iz SIS-a 1 + u SIS II, u skladu sa sljedećim pravilima:

(a)

u slučaju mijenjanja, dopunjavanja, ispravljanja ili ažuriranja sadržaja upozorenja koje se prenosi iz SIS-a 1 + u SIS II, države članice osiguravaju da je upozorenje u skladu s odredbama ove Uredbe od dana promjene, dopune, ispravka ili ažuriranja;

(b)

u slučaju pogotka koje se prenosi iz SIS-a 1 + u SIS II, države članice neodgodivo provjeravaju usklađenost tog upozorenja s odredbama ove Uredbe i pritom ne odgađaju mjere koje je na temelju tog upozorenja potrebno poduzeti.

2.   Odobrena proračunska sredstva, u skladu s odredbama članka 119. Schengenske konvencije, koja se ne iskoriste do datuma utvrđenog u skladu s člankom 55. stavkom 2., vraćaju se državama članicama. Iznos povrata računa se na temelju doprinosa države članice, kao što je utvrđeno Odlukom Izvršnog odbora od 14. prosinca 1993. o financijskom uređenju troškova postavljanja i djelovanja Schengenskog informacijskog sustava.

3.   Tijekom prijelaznog razdoblja iz članka 15. stavka 4., pozivanje na upravljačko tijelo iz ove Uredbe smatra se pozivanjem na Komisiju.

Članak 55.

Stupanje na snagu, primjena i prijelaz

1.   Ova Uredba stupa na snagu dvadesetog dana od dana objave u Službenom listu Europske unije.

2.   Primjenjuje se na države članice koje sudjeluju u SIS-u 1 + od datuma koje utvrđuje Vijeće, na temelju jednoglasne odluke svojih članova, koji predstavljaju vlade država članica, koje sudjeluju u SIS-u 1+.

3.   Datumi iz stavka 2. utvrđuju se nakon što:

(a)

se usvoje potrebne provedbene mjere;

(b)

sve države članice koje u cijelosti sudjeluju u SIS-u 1 + obavijeste Komisiju da su poduzele potrebne tehničke i pravne mjere za obradu podataka SIS-a II i razmjenu dopunskih informacija;

(c)

Komisija objavi da je uspješno provela iscrpno ispitivanje SIS-a II, koje je provela zajedno s državama članicama a pripremna tijela Vijeća potvrde rezultate ispitivanja prema kojima je kvaliteta djelovanja SIS-a II barem jednaka kvaliteti djelovanja SIS-a 1+;

(d)

Komisija poduzme potrebne tehničke mjere za povezivanje Središnjeg SIS-a II s N.SIS-om II predmetnih država članica.

4.   O rezultatima ispitivanja koja su provedena u skladu sa stavkom 3. točkom (c) Komisija obavješćuje Europski parlament.

5.   Svaka Odluku Vijeća koja je u donesena u skladu sa stavkom 2. objavljuje se u Službenom listu Europske unije.

Ova je Uredba u cijelosti obvezujuća i izravno se primjenjuje u državama članicama u skladu s Ugovorom o osnivanju Europske zajednice.

Sastavljeno u Bruxellesu 20. prosinca 2006.

Za Europski parlament

Predsjednik

J. BORRELL FONTELLES

Za Vijeće

Predsjednik

J. KORKEAOJA


(1)  Mišljenje Europskog parlamenta od 25. listopada 2006. (još nije objavljeno u Službenom listu) i Odluka Vijeća od 19. prosinca 2006. (još nije objavljeno u Službenom listu).

(2)  SL L 239, 22.9.2000., str. 19., Konvencija kako je zadnje izmijenjena Uredbom (EZ) br. 1160/2005 (SL L 191, 22.7.2005., str. 18.).

(3)  SL L 328, 13.12.2001., str. 4.

(4)  SL L 328, 13.12.2001., str. 1.

(5)  SL L …

(6)  SL L 281, 23.11.1995., str. 31.

(7)  SL L 8, 12.1.2001., str. 1.

(8)  SL L 12, 17.1.2004., str. 47.

(9)  SL L 184, 17.7.1999., str. 23. Odluka kako je izmijenjena Odlukom 2006/512/EZ (SL L 200, 22.7.2006., str. 11.).

(10)  SL L 131, 1.6.2000., str. 43.

(11)  SL L 64, 7.3.2002., str. 20.

(12)  SL L 176, 10.7.1999., str. 36.

(13)  SL L 176, 10.7.1999., str. 31.

(14)  SL L 176, 10.7.1999., str. 53.

(15)  Odluka Vijeća 2004/849/EZ od 25. listopada 2004. o potpisivanju, u ime Europske unije, i privremenoj primijeni određenih odredaba Sporazuma zaključenog između Europske unije, Europske zajednice i Švicarske Konfederacije koje se odnose na pridruživanje Švicarske Konfederacije provedbi, primjeni i razvoju schengenske pravne stečevine (SL L 368, 15.12.2004., str. 26.).

(16)  Oduka Vijeća 2004/860/EZ od 25. listopada 2004. o potpisivanju, u ime Europske zajednice, i privremenoj primijeni određenih odredaba Sporazuma zaključenog između Europske unije, Europske zajednice i Švicarske Konfederacije koje se odnose na pridruživanje Švicarske Konfederacije provedbi, primjeni i razvoju schengenske pravne stečevine (SL L 370, 17.12.2004., str. 78.).

(17)  SL L 248, 16.9.2002., str. 1.

(18)  SL L 158, 30.4.2004., str. 77.

(19)  SL L 105, 13.4.2006., str. 1.

(20)  SL L 239, 22.9.2000., str. 439.


Top