EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32006R0247

Uredba Vijeća (EZ) br. 247/2006 od 30. siječnja 2006. o utvrđivanju posebnih mjera za poljoprivredu u najudaljenijim regijama Unije

OJ L 42, 14.2.2006, p. 1–19 (ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, NL, PL, PT, SK, SL, FI, SV)
OJ L 270M , 29.9.2006, p. 182–200 (MT)
Special edition in Bulgarian: Chapter 03 Volume 069 P. 202 - 220
Special edition in Romanian: Chapter 03 Volume 069 P. 202 - 220
Special edition in Croatian: Chapter 03 Volume 021 P. 101 - 119

No longer in force, Date of end of validity: 20/03/2013; stavljeno izvan snage 32013R0228

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2006/247/oj

03/Sv. 021

HR

Službeni list Europske unije

101


32006R0247


L 042/1

SLUŽBENI LIST EUROPSKE UNIJE

30.01.2006.


UREDBA VIJEĆA (EZ) br. 247/2006

od 30. siječnja 2006.

o utvrđivanju posebnih mjera za poljoprivredu u najudaljenijim regijama Unije

VIJEĆE EUROPSKE UNIJE,

uzimajući u obzir Ugovor o osnivanju Europske zajednice, a posebno njegov članak 36., članak 37. i članak 299. stavak 2.,

uzimajući u obzir prijedlog Komisije,

uzimajući u obzir mišljenje Europskog parlamenta (1),

uzimajući u obzir mišljenje Europskoga gospodarskog i socijalnog odbora (2),

uzimajući u obzir mišljenje Odbora regija (3),

budući da:

(1)

Zbog svog posebnog zemljopisnog položaja, najudaljenije regije suočene su s dodatnim troškovima prijevoza pri opskrbi proizvodima koji su od velikog značaja za prehranu ljudi, za preradu ili za uporabu u poljoprivrednoj proizvodnji. Pored toga, objektivni čimbenici koji su posljedica izoliranosti i udaljenosti nameću dodatna ograničenja gospodarskim subjektima i proizvođačima u najudaljenijim regijama, što značajno otežava njihove djelatnosti. U nekim su slučajevima gospodarski subjekti i proizvođači izloženi dvostrukoj izoliranosti. Ove se smetnje mogu ublažiti sniženjem cijene tih osnovnih proizvoda. Kako bi se zajamčila opskrba najudaljenijih regija i nadoknadili dodatni troškovi koji nastaju zbog izdvojenosti, izoliranosti i udaljenosti tih regija, primjereno je, stoga, uvesti posebne režime opskrbe.

(2)

U tu svrhu, neovisno o članku 23. Ugovora, uvoz određenih poljoprivrednih proizvoda iz trećih zemalja treba osloboditi od plaćanja uvoznih carina koje se na njih primjenjuju. Kako bi se uzelo u obzir njihovo podrijetlo i carinski postupak koji se na njih primjenjuje prema odredbama Zajednice, a u svrhu odobravanja povlastica na temelju posebnih režima opskrbe, proizvodi koji su ušli u carinsko područje Zajednice na temelju pravila o unutarnjoj proizvodnji ili carinskom skladištenju trebaju se smatrati izravnim uvozom.

(3)

Kako bi se ostvario cilj sniženja cijena u najudaljenijim regijama i smanjenja dodatnih troškova koji nastaju zbog izdvojenosti, izoliranosti i udaljenosti tih regija, uz istodobno održavanje konkurentnosti proizvoda Zajednice, potpora se treba dodjeljivati za opskrbu najudaljenijih regija proizvodima koji su podrijetlom iz Zajednice. Pri dodjeljivanju takve potpore treba uzeti u obzir dodatne troškove prijevoza do najudaljenijih regija i cijene koje se primjenjuju pri izvozu u treće zemlje te, u slučaju proizvoda koji se upotrebljavaju u poljoprivrednoj proizvodnji i proizvoda namijenjenim preradi, dodatne troškove koji nastaju zbog izoliranosti i udaljenosti.

(4)

Budući da količine za koje vrijede posebni režimi opskrbe obuhvaćaju samo one količine koje su potrebne za zadovoljenje potreba za opskrbom najudaljenijih regija, ti režimi ne narušavaju pravilno djelovanje unutarnjeg tržišta. Pored toga, gospodarske prednosti koje nastaju zbog posebnih režima opskrbe ne bi smjele dovesti do preusmjeravanja trgovine dotičnim proizvodima. Stoga je potrebno zabraniti otpremanje ili izvoz tih proizvoda iz najudaljenijih regija. Međutim, treba dopustiti otpremanje ili izvoz tih proizvoda ako se nadoknadi dobit nastala zbog posebnih režima opskrbe ili, u slučaju prerađenih proizvoda, ako se time omogućuje regionalna trgovina ili trgovina između dvije najudaljenije portugalske regije. Treba uzeti u obzir i tradicionalnu trgovinsku razmjenu koju sve najudaljenije regije imaju s trećim zemljama te bi u skladu s tim trebalo tim regijama dopustiti izvoz prerađenih proizvoda koji spadaju u njihov tradicionalan izvoz. Ovo se ograničenje ne bi trebalo primjenjivati ni na tradicionalno otpremanje prerađenih proizvoda. Zbog jasnoće, treba odrediti referentno razdoblje za određivanje količina koje se tradicionalno izvoze ili otpremaju.

(5)

Treba, međutim, poduzeti odgovarajuće mjere kako bi se omogućio potreban preustroj sektora prerade šećera na Azorima. Kod tih mjera treba uzeti u obzir činjenicu da je potrebno osigurati određenu razinu proizvodnje i prerade kako bi sektor šećera na Azorima bio održiv. Pored toga, na temelju ove Uredbe, Portugal će raspolagati sredstvima za potporu lokalnoj proizvodnji šećerne repe. U tom kontekstu, treba iznimno dopustiti da šećer koji se s Azora otprema u ostale dijelove Zajednice premašuje tradicionalnu trgovinsku razmjenu, i to u ograničenom razdoblju od četiri godine i u okviru godišnjih najvećih količina koje će se postupno smanjivati. S obzirom da će količine koje se smiju dalje otpremati biti razmjerne i ograničene na one količine koje su strogo potrebne za osiguranje održivosti lokalne proizvodnje i prerade šećera, privremeno otpremanje šećera s Azora neće negativno utjecati na unutarnje tržište Zajednice.

(6)

Što se tiče šećera C namijenjenog opskrbi Azora, Madeire i Kanarskih otoka, i dalje se primjenjuju pravila o oslobađanju od plaćanja uvoznih carina koja su predviđena Uredbom Komisije (EEZ) br. 2177/92 od 30. srpnja 1992. o utvrđivanju detaljnih pravila za primjenu posebnih režima opskrbe Azora, Madeire i Kanarskih otoka šećerom (4), i to u razdoblju utvrđenom u članku 10. stavku 1. Uredbe Vijeća (EZ) br. 1260/2001 od 19. lipnja 2001. o zajedničkom uređenju tržišta u sektoru šećera (5).

(7)

Opskrba Kanarskih otoka proizvodima na bazi mlijeka obuhvaćenih oznakama KN 1901 90 99 i oznakama KN 2106 90 92 i koji su namijenjeni industrijskoj preradi do danas se odvijala u okviru posebnih režima opskrbe. Dok se ne izvrši preustroj lokalne industrije, treba dopustiti da se u određenom prijelaznom razdoblju opskrba tim proizvodima nastavi.

(8)

Kako bi se ostvarili ciljevi posebnih režima opskrbe, gospodarske prednosti koje pružaju ti režimi moraju se odražavati na razini proizvodnih troškova i moraju dovesti do smanjenja cijena za krajnjeg korisnika. Stoga se one trebaju odobravati jedino pod uvjetom da se prenose dalje te se u tu svrhu moraju provoditi odgovarajuće kontrole.

(9)

Politika Zajednice čiji je cilj pomoći lokalnoj proizvodnji u najudaljenijim regijama dosad je obuhvaćala velik broj proizvoda i mjera za poticanje njihove proizvodnje, stavljanja na tržište i prerade. Te su se mjere pokazale učinkovitim i omogućile su nastavak i razvoj poljoprivredne djelatnosti. Zajednica treba i dalje podržavati te proizvodne linije jer se radi o ključnom čimbeniku ekološke, socijalne i gospodarske ravnoteže u najudaljenijim regijama. Iskustvo je pokazalo da, kao i kod politike ruralnog razvoja, jače partnerstvo s lokalnim tijelima može pomoći usmjerenijem rješavanju posebnih problema dotičnih regija. Stoga treba i dalje podupirati lokalnu proizvodnju, i to u okviru općih programa koji će biti utvrđeni na najprimjerenijoj geografskoj razini i koje će dotična država članica dostaviti Komisiji.

(10)

Kako bi se ostvarili ciljevi razvoja lokalne poljoprivredne proizvodnje i osigurala opskrba poljoprivrednim proizvodima, treba uskladiti razinu programiranja opskrbe dotičnih regija, a partnerski pristup Komisije i država članica treba biti sustavan. Stoga program opskrbe trebaju uspostaviti tijela koja odrede države članice i on se treba dostaviti Komisiji na odobrenje.

(11)

Poljoprivrednike u najudaljenijim regijama treba poticati da isporučuju proizvode zadovoljavajuće kakvoće i treba im pomagati pri stavljanju na tržište tih proizvoda. S tim bi ciljem bilo korisno upotrebljavati grafički simbol koji je uvela Zajednica.

(12)

Uredba Vijeća (EZ) br. 1257/1999 od 17. svibnja 1999. o potpori Europskog fonda za smjernice i jamstva u poljoprivredi ruralnom razvoju (6), (EFSJP), utvrđuje mjere za ruralni razvoj za koje se može dobiti potpora Zajednice, kao i uvjete za dobivanje te potpore. Određena poljoprivredna gospodarstva ili poduzeća za preradu i stavljanje na tržište u najudaljenijim regijama pokazuju ozbiljne strukturne nedostatke te su suočena s posebnim poteškoćama. Zbog toga za neke vrste ulaganja treba predvidjeti mogućnost odstupanja od odredaba kojima se ograničava dodjeljivanje nekih strukturnih potpora predviđenih u Uredbi (EZ) br. 1257/1999.

(13)

Prema članku 29. stavku 3. Uredbe (EZ) br. 1257/1999, potpora u šumarstvu može se dodijeliti jedino za šume i šumovita područja koja su u vlasništvu pojedinaca ili općina ili njihovih udruženja. Dijelovi šuma i šumovitih područja u najudaljenijim regijama ne pripadaju drugim javnim tijelima osim općina. U tim okolnostima, uvjeti utvrđeni u navedenom članku trebaju biti fleksibilniji.

(14)

Člankom 24. stavkom 2. Uredbe (EZ) br. 1257/1999 i njezinim prilozima određeni su najveći godišnji iznosi za koje se može dobiti potpora Zajednice za agroekološke mjere. Kako bi se u obzir uzelo posebno stanje okoliša određenih vrlo osjetljivih pašnjačkih područja na Azorima i očuvanje krajolika i tradicionalnih značajki poljoprivrednog zemljišta, naročito područja terasaste obrade tla na Madeiri, kod određenih specifičnih mjera treba predvidjeti mogućnost dvostrukog povećanja tih iznosa.

(15)

Kako bi se ublažila specifična ograničenja poljoprivredne proizvodnje u najudaljenijim regijama koja nastaju zbog izdvojenosti, izoliranosti i udaljenosti, male površine, planinskog terena i klime tih regija te njihove gospodarske ovisnosti o malom broju proizvoda, može se odobriti odstupanje od dosljedne politike Komisije po kojoj se ne dopušta državna potpora za proizvodnju, preradu i stavljanje na tržište poljoprivrednih proizvoda koji su obuhvaćeni Prilogom I. Ugovoru.

(16)

Na zdravstveno stanje poljoprivrednih kultura u najudaljenijim regijama utječu posebni problemi povezani s klimom i neodgovarajućim mjerama suzbijanja bolesti koje su se dosad primjenjivale u tim regijama. Stoga treba provoditi programe suzbijanja štetnih organizama, uključujući ekološke metode. Treba preciznije odrediti financijski doprinos Zajednice za provedbu tih programa.

(17)

Zbog gospodarskih i ekoloških razloga potrebno je očuvati vinogradarstvo, koje je najraširenija poljoprivredna djelatnost u regijama Madeire i Kanarskih otoka te koja je vrlo značajna za Azore. Kako bi se pružila potpora proizvodnji, u tim se regijama ne bi trebale primjenjivati premije za napuštanje proizvodnje niti tržišni mehanizmi, osim na Kanarskim otocima, gdje treba postojati mogućnost primjene mjera krizne destilacije u slučaju izvanrednih poremećaja na tržištu nastalih zbog problema u pogledu kakvoće. Isto tako, zbog tehničkih i socijalno-gospodarskih poteškoća, u regijama Madeire i Azora nije se u cijelosti izvršila prenamjena vinograda zasađenih hibridnim sortama vinove loze koje zabranjuje zajedničko uređenje tržišta vinom. Vino dobiveno od vinove loze s tih vinograda namijenjeno je isključivo tradicionalnoj lokalnoj potrošnji. Dodatan bi rok omogućio prenamjenu tih vinograda dok bi se istodobno očuvala regionalna gospodarska struktura, koja u velikoj mjeri ovisi o vinogradarstvu. Portugal treba svake godine obavješćivati Komisiju o napretku postignutom u prenamjeni dotičnih površina.

(18)

Na Azorima još nije završeno restrukturiranje sektora šećera. Uvažavajući snažnu ovisnost Azora o proizvodnji mlijeka, kao i druge poteškoće povezane s njihovim udaljenim položajem i nedostatkom unosnih zamjenskih proizvodnih linija, treba, u pogledu primjene dodatne pristojbe u sektoru mlijeka i mliječnih proizvoda na Azorima, potvrditi odstupanje od nekih odredaba Uredbe Vijeća (EZ) br. 1788/2003 od 29. rujna 2003. o utvrđivanju pristojbe u sektoru mlijeka i mliječnih proizvoda (7), koja je uvedena člankom 23. Uredbe Vijeća (EZ) br. 1453/2001 od 28. lipnja 2001. o uvođenju posebnih mjera za određene poljoprivredne proizvode za Azore i Madeiru (Poseima) (8) i koja je produljena Uredbom Vijeća (EZ) br. 55/2004 (9).

(19)

Potpora za proizvodnju kravljeg mlijeka na Madeiri nije osigurala održavanje ravnoteže između domaće i strane opskrbe, uglavnom zbog ozbiljnih strukturnih poteškoća koje su utjecale na sektor i zbog njegove slabe sposobnosti prilagođavanja novom gospodarskom okruženju. Zbog toga treba i dalje dopuštati proizvodnju rekonstituiranog mlijeka UHT od mlijeka u prahu podrijetlom iz Zajednice, kako bi se potpunije pokrila lokalna potrošnja.

(20)

Potreba da se pomoću poticaja održi lokalna proizvodnja opravdava neprimjenjivanje Uredbe (EZ) br. 1788/2003 u francuskim prekomorskim departmanima i na Madeiri. Što se tiče Madeire, ovo se izuzeće treba ograničiti na 4 000 tona, što odgovara sadašnjoj proizvodnji od 2 000 tona i razumnoj mogućnosti povećanja proizvodnje, koje prema sadašnjim procjenama treba iznositi najviše 2 000 tona.

(21)

Treba poticati tradicionalne stočarske djelatnosti. Kako bi se zadovoljile potrebe lokalne potrošnje u francuskim prekomorskim departmanima i na Madeiri, treba dopustiti bescarinski uvoz muških grla goveda namijenjenih tovu iz trećih zemalja, i to pod određenim uvjetima i u okviru određenog najvećeg godišnjeg broja. Treba produljiti mogućnost koja je otvorena Uredbom Vijeća (EZ) br. 1782/2003 od 29. rujna 2003. o zajedničkim pravilima za programe izravne potpore u sklopu zajedničke poljoprivredne politike i o uvođenju određenih programa potpore poljoprivrednicima (10) kako bi se Portugalu omogućilo da premije za krave dojilje prenese s kontinenta na Azore, pri čemu se taj instrument treba uskladiti s novim režimom potpore najudaljenijim regijama.

(22)

Uzgoj duhana od tradicionalne je važnosti na Kanarskim otocima. U gospodarskom smislu, priprava duhana i dalje ostaje jedna od glavnih industrijskih djelatnosti u toj regiji. U socijalnom smislu, uzgoj duhana je radno-intenzivna djelatnost kojom se bave mala poljoprivredna gospodarstva. S obzirom da ova kultura nije dovoljno unosna, u opasnosti je da izumre. Duhan se trenutačno uzgaja samo na malom području na otoku La Palma i namijenjen je obrtničkoj proizvodnji cigara. Španjolskoj stoga treba dopustiti da i dalje dodjeljuje potporu kojom će nadopunjavati potporu Zajednice kako bi se održala ova tradicionalna kultura i time poduprla s njom povezana obrtnička djelatnost. Pored toga, kako bi se održala proizvodnja duhanskih proizvoda, uvoz sirovog duhana i duhanskih poluproizvoda na Kanarske otoke treba i dalje biti oslobođen carine, i to do godišnje granice od 20 000 tona ekvivalenta sirovog ižiljenog duhana.

(23)

Provedba ove Uredbe ne smije ugroziti razinu posebne potpore koju su najudaljenije regije primale dosad. Stoga države članice, kako bi mogle provoditi odgovarajuće mjere, moraju imati na raspolaganju iznose koji su istovrijedni potpori koju je Zajednica već dodijelila na temelju Uredbe Vijeća (EZ) br. 1452/2001 od 28. lipnja 2001. o uvođenju posebnih mjera za određene poljoprivredne proizvode za francuske prekomorske departmane, (Poseidom) (11), Uredbe Vijeća (EZ) br. 1453/2001 i Uredbe Vijeća (EZ) br. 1454/2001 od 28. lipnja 2001. o uvođenju posebnih mjera za određene poljoprivredne proizvode za Kanarske otoke, (Poseican) (12), kao i iznose koji su poljoprivrednicima s poslovnim nastanom u tim regijama dodijeljeni na temelju Uredbe Vijeća (EZ) br. 1254/1999 od 17. svibnja 1999. o zajedničkom uređenju tržišta goveđeg mesa (13), Uredbe Vijeća (EZ) br. 2529/2001 od 19. prosinca 2001. o zajedničkom uređenju tržišta ovčjeg i kozjeg mesa (14), Uredbe Vijeća (EZ) br. 1784/2003 od 29. rujna 2003. o zajedničkom uređenju tržišta žitarica (15) te iznose koji se dodjeljuju za opskrbu francuskog prekomorskog departmana Réunion rižom na temelju članka 5. Uredbe Vijeća (EZ) br. 1785/2003 od 29. rujna 2003. o zajedničkom uređenju tržišta riže (16). Nov sustav potpore poljoprivrednoj proizvodnji u najudaljenijim regijama, koji se uspostavlja ovom Uredbom, treba uskladiti s potporom koja se za istu vrstu proizvodnje dodjeljuje u ostatku Zajednice.

(24)

Uredbe (EZ) br. 1452/2001, (EZ) br. 1453/2001 i (EZ) br. 1454/2001 treba staviti izvan snage. Uredbu (EZ) br. 1782/2003 i Uredbu (EZ) br. 1785/2003 treba izmijeniti kako bi se osigurala usklađenost pripadajućih režima.

(25)

Mjere potrebne za provedbu ove Uredbe treba usvojiti u skladu s Odlukom Vijeća 1999/468/EZ od 28. lipnja 1999. o utvrđivanju postupaka za izvršavanje provedbenih ovlasti dodijeljenih Komisiji (17).

(26)

Programe koje predviđa ova Uredba treba početi primjenjivati nakon obavijesti Komisije da ih je odobrila. Kako bi programi mogli tada započeti, državama članicama i Komisiji treba dopustiti da sve pripremne mjere poduzmu između dana stupanja na snagu ove Uredbe i dana početka primjene programa,

DONIJELO JE OVU UREDBU:

GLAVA I.

PREDMET

Članak 1.

Predmet

Ovom se Uredbom utvrđuju posebne mjere u području poljoprivrede u svrhu otklanjanja teškoća s kojima se zbog svoje izdvojenosti, izoliranosti, udaljenosti, male površine, reljefa, teških klimatskih uvjeta i ovisnosti o ograničenom broju proizvoda suočavaju regije Unije iz članka 299. stavka 2. Ugovora, dalje u tekstu: „najudaljenije regije”.

GLAVA II.

POSEBNI REŽIMI OPSKRBE

Članak 2.

Predviđena opskrbna bilanca

1.   Uvode se posebni režimi opskrbe poljoprivrednim proizvodima iz Priloga I. Ugovoru koji su od bitnog značaja za prehranu ljudi, za preradu ili za uporabu u poljoprivrednoj proizvodnji u najudaljenijim regijama.

2.   Za svaku se godinu izrađuje predviđena opskrbna bilanca, koja navodi količinu poljoprivrednih proizvoda iz stavka 1. Može se izraditi i posebna predviđena bilanca za opskrbu poduzeća koja pakiraju ili prerađuju proizvode namijenjene lokalnom tržištu, koji se tradicionalno šalju u ostale dijelove Zajednice ili izvoze u okviru regionalne trgovine ili tradicionalnih trgovinskih tokova.

Članak 3.

Djelovanje režima

1.   U okviru količina utvrđenih u procjeni potreba za opskrbom, na proizvode koji su obuhvaćeni posebnim režimom opskrbe ne primjenjuju se carine pri izravnom uvozu iz trećih zemalja u najudaljenije regije.

Za potrebe ove glave, smatra se da su proizvodi koji su ušli u carinsko područje Zajednice na temelju pravila o unutarnjoj proizvodnji ili carinskom skladištenju izravno uvezeni iz trećih zemalja.

2.   Kako bi se osiguralo zadovoljenje potreba utvrđenih u skladu s člankom 2. stavkom 2. u smislu cijene i količine te istodobno zadržao udio Zajednice u opskrbi, potpora se dodjeljuje za opskrbu najudaljenijih regija proizvodima Zajednice koji su uskladišteni u okviru javne intervencije ili su dostupni na tržištu Zajednice.

Iznos ove potpore određuje se za svaku vrstu dotičnog proizvoda, pri čemu se uzimaju u obzir dodatni troškovi prijevoza do najudaljenijih regija i cijene koje se primjenjuju na izvoz u treće zemlje te, ako je riječ o proizvodima namijenjenim preradi ili uporabi u poljoprivrednoj proizvodnji, dodatni troškovi koji nastaju zbog izoliranosti i udaljenosti.

3.   Pri provedbi posebnog režima opskrbe naročito se uzima u obzir sljedeće:

(a)

posebne potrebe najudaljenijih regija i, ako je riječ o proizvodima namijenjenim preradi ili uporabi u poljoprivrednoj proizvodnji, zahtjevi u pogledu kakvoće;

(b)

trgovinska razmjena s ostatkom Zajednice;

(c)

gospodarski aspekt predložene potpore.

4.   Uvjet za ostvarivanje prava u okviru posebnog režima opskrbe je taj da se gospodarska prednost koja nastaje zbog oslobađanja od carine ili zbog potpore stvarno prenese na krajnjeg korisnika.

Članak 4.

Izvoz u treće zemlje i otpremanje u ostale dijelove Zajednice

1.   Proizvodi koji su obuhvaćeni posebnim režimom opskrbe mogu se izvoziti u treće zemlje ili slati u ostale dijelove Zajednice jedino pod uvjetima koji su utvrđeni u skladu s postupkom iz članka 26. stavka 2.

Ti uvjeti uključuju plaćanje uvoznih carina na proizvode iz članka 3. stavka 1. ili naknadu potpore primljene u okviru posebnog režima opskrbe za proizvode iz članka 3. stavka 2.

Ti se uvjeti ne primjenjuju na trgovinsku razmjenu između francuskih prekomorskih departmana.

2.   Ograničenje predviđeno u stavku 1. ne primjenjuje se na proizvode koji su u najudaljenijim regijama prerađeni od proizvoda za koje se već koristila povlastica u okviru posebnih režima opskrbe, i koji se:

(a)

izvoze u treće zemlje ili šalju u ostale dijelove Zajednice u granicama količina koje odgovaraju tradicionalnom izvozu i tradicionalnom slanju. Te količine određuje Komisija u skladu s postupkom utvrđenim u članku 26. stavku 2. na temelju prosječnog izvoza ili otpremanja ostvarenog 1989., 1990. i 1991.;

(b)

izvoze u treće zemlje kao dio regionalne trgovine, i to prema odredištima i u skladu s uvjetima navedenim u skladu s postupkom iz članka 26. stavka 2.;

(c)

otpremaju s Azora na Madeiru ili obratno;

(d)

otpremaju s Madeire na Kanarske otoke ili obratno.

Za tako izvezene proizvode ne odobrava se izvozna subvencija.

3.   Odstupajući od stavka 2. točke (a), sljedeće najveće količine šećera, (oznaka KN 1701), smiju se slati s Azora u ostale dijelove Zajednice u sljedećim godinama:

2006.: 3 000 tona,

2007.: 2 285 tona,

2008.: 1 570 tona,

2009.: 855 tona.

Članak 5.

Šećer

1.   U razdoblju iz članka 10. stavka 1. Uredbe (EZ) br. 1260/2001, šećer C iz članka 13. te Uredbe koji se izvozi u skladu s odgovarajućim odredbama Uredbe Komisije (EEZ) br. 2670/81 od 14. rujna 1981. o utvrđivanju detaljnih provedbenih pravila u vezi s proizvodnjom šećera koja prelazi kvotu (18) i koji se unosi na Madeiru i Kanarske otoke za potrošnju u obliku bijelog šećera obuhvaćenog oznakom KN 1701 i na Azore za rafiniranje i potrošnju u obliku sirovog šećera obuhvaćenog oznakom KN 1701 12 10, izuzima se, pod uvjetima iz ove Uredbe, od uvoznih carina, i to u okviru količina koje su utvrđene u predviđenoj opskrbnoj bilanci iz članka 2. ove Uredbe.

2.   Pri određivanju potreba Azora za sirovim šećerom, u obzir se uzima razvoj lokalne proizvodnje šećerne repe. Količine koje obuhvaća režim opskrbe određuju se tako da se osigura da ukupna količina šećera koji se svake godine rafinira na Azorima ne prelazi 10 000 tona.

Članak 6.

Proizvodi na bazi mlijeka

Odstupajući od članka 2., u razdoblju od 1. siječnja 2006. do 31. prosinca 2009., Kanarski otoci smiju se i dalje opskrbljivati proizvodima na bazi mlijeka obuhvaćenog oznakama KN 1901 90 99 i 21 069 092 koji su namijenjeni industrijskoj preradi, i to do 800 tona godišnje, odnosno, 45 tona godišnje. Potpora koja se odobrava za dobavljanje ovih dvaju proizvoda iz Zajednice ne smije biti veća od 210 eura po toni, odnosno, 59 eura po toni, i uključena je u iznos utvrđen u članku 23.

Članak 7.

Uvoz riže u Réunion

Na proizvode obuhvaćene oznakama KN 1006 10, 1006 20 i 1006 40 00 koji se uvoze u francuski prekomorski departman Réunion za tamošnju potrošnju ne naplaćuju se uvozne carine.

Članak 8.

Detaljna pravila za primjenu režima

Detaljna pravila za primjenu ove glave usvajaju se u skladu s postupkom iz članka 26. stavka 2. Tim se pravilima naročito utvrđuju uvjeti pod kojima države članice mogu mijenjati količine proizvoda i sredstava koja se svake godine dodjeljuju za pojedine proizvode u okviru posebnih režima opskrbe te se, prema potrebi, uspostavlja sustav uvoznih dozvola ili potvrda o isporuci.

GLAVA III.

MJERE POTPORE LOKALNOJ POLJOPRIVREDNOJ PROIZVODNJI

Članak 9.

Programi potpore

1.   Utvrđuju se programi potpore Zajednice za najudaljenije regije, koji sadrže posebne mjere pomoći lokalnim poljoprivrednim proizvodnjama u okviru glave II. trećeg dijela Ugovora.

2.   Programi potpore Zajednice utvrđuju se na onoj zemljopisnoj razini koju dotična država članica smatra najprimjerenijom. Programe pripremaju nadležna tijela koje određuje država članica koja, nakon savjetovanja s nadležnim tijelima i organizacijama na odgovarajućoj teritorijalnoj razini, te programe dostavlja Komisiji.

3.   Za svaku najudaljeniju regiju može se dostaviti samo jedan program potpore Zajednice.

Članak 10.

Mjere

Programi potpore Zajednice sadrže mjere koje su potrebne za osiguranje kontinuiteta i razvoja lokalnih poljoprivrednih proizvodnja u svakoj najudaljenijoj regiji.

Članak 11.

Usklađenost i dosljednost

1.   Mjere koje se poduzimaju u okviru programa potpore moraju biti u skladu sa zakonodavstvom Zajednice i biti dosljedne ostalim politikama Zajednice te mjerama koje se poduzimaju na temelju tih drugih politika.

2.   Mora se osigurati povezanost mjera koje se poduzimaju u okviru programa potpore s mjerama koje se provode u okviru drugih instrumenata zajedničke poljoprivredne politike, a naročito u okviru zajedničkog uređenja tržišta, ruralnog razvoja, kvalitete proizvoda, dobrobiti životinja i zaštite okoliša.

Posebice, u okviru ove Uredbe ni jedna se mjera ne može financirati kao:

(a)

dodatna potpora sustavima premija ili pomoći u okviru zajedničkog uređenja tržišta, osim u iznimnim slučajevima koji su opravdani objektivnim kriterijima;

(b)

potpora istraživačkim projektima, mjerama za podupiranje istraživačkih projekata ili mjerama koje se mogu financirati sredstvima Zajednice na temelju Odluke Vijeća 90/424/EEZ od 26. lipnja 1990. o troškovima u području veterinarstva (19);

(c)

potpora mjerama koje ulaze u područje primjene Uredbe (EZ) br. 1257/1999 i Uredbe Vijeća (EZ) br. 1698/2005 od 20. rujna 2005. o potpori ruralnom razvoju iz Europskog poljoprivrednog fonda za ruralni razvoj (EPFRR) (20).

Članak 12.

Sadržaj programa potpore Zajednice

Program potpore Zajednice sadrži:

(a)

kvantificiran opis postojećeg stanja u poljoprivrednoj proizvodnji na temelju dostupnih rezultata vrednovanja, s prikazom različitosti, nedostataka i razvojnih mogućnosti, utrošenih financijskih sredstava i glavnih rezultata aktivnosti poduzetih u okviru Uredaba Vijeća (EZ) br. 1452/2001, (EZ) br. 1453/2001 i (EZ) br. 1454/2001;

(b)

opis predložene strategije, odabrane prioritete i kvantificirane ciljeve te procjenu očekivanoga gospodarskog učinka, utjecaja na okoliš i socijalnog učinka, uključujući i utjecaj na području zapošljavanja;

(c)

opis osmišljenih mjera, a naročito sustave potpore za provedbu programa i, prema potrebi, podatke o potrebnim studijama, demonstracijskim projektima, izobrazbi ili tehničkoj pomoći, koji su u vezi s pripremom, provedbom ili prilagođavanjem dotičnih mjera;

(d)

raspored provedbe mjera i okvirnu financijsku tablicu u kojoj su prikazana sredstva koja će se utrošiti;

(e)

dokaz o usklađenosti i dosljednosti različitih mjera unutar programa te mjerila i kvantitativne pokazatelje koji će se koristiti za praćenje i evaluaciju;

(f)

mjere koje su poduzete kako bi se osigurala učinkovita i primjerena provedba programa, uključujući one na području promidžbe, praćenja i evaluacije, kao i skup kvantificiranih pokazatelja koji služe za ocjenjivanje programa te odredbe o provjerama i kaznama;

(g)

određivanje nadležnih tijela i tijela koja su odgovorna za provedbu programa, kao i naznaku pridruženih te socijalnih i gospodarskih partnera na odgovarajućim razinama, te rezultate održanih savjetovanja.

Članak 13.

Praćenje

Postupci te fizički i financijski pokazatelji za osiguravanje učinkovitog praćenja provedbe programa Zajednice donose se u skladu s postupkom iz članka 26. stavka 2.

GLAVA IV.

PRATEĆE MJERE

Članak 14.

Grafički simbol

1.   Uvodi se grafički simbol kako bi se osiguralo bolje prepoznavanje i veća potrošnja poljoprivrednih proizvoda visoke kakvoće, u prirodnom obliku ili prerađenih, koji su specifični za najudaljenije regije.

2.   Uvjete korištenja grafičkog simbola iz stavka 1. predlažu zainteresirane trgovinske organizacije. Nacionalna tijela prosljeđuju Komisiji na odobrenje te prijedloge, zajedno sa svojim mišljenjem.

Korištenje simbola nadzire službeno tijelo ili tijelo koje je odobreno od strane nadležnih nacionalnih tijela.

Članak 15.

Ruralni razvoj

1.   Neovisno o članku 7. Uredbe (EZ) br. 1257/1999, u slučaju najudaljenijih regija, ukupna vrijednost potpore ulaganjima čiji je cilj posebno potaknuti raznolikost, restrukturiranje ili preusmjeravanje na održivu poljoprivrednu proizvodnju na poljoprivrednim gospodarstvima manje gospodarske veličine, koje treba definirati u dodacima programu iz članka 18. stavka 3. i članka 19. stavka 4. Uredbe Vijeća (EZ) br. 1260/1999 od 21. lipnja 1999. o utvrđivanju općih odredaba o strukturnim fondovima (21), može iznositi najviše 75 % opsega prihvatljivih ulaganja.

2.   Neovisno o članku 28. stavku 2. Uredbe (EZ) br. 1257/1999, u slučaju najudaljenijih regija, ukupna vrijednost potpore ulaganjima u poduzeća koja se bave prodajom i stavljanjem na tržište poljoprivrednih proizvoda koji potječu uglavnom iz lokalne proizvodnje u sektorima koje treba definirati u dopunama programa iz članka 18. stavka 3. i članka 19. stavka 4. Uredbe Vijeća (EZ) br. 1260/1999, ne smije premašiti 65 % opsega prihvatljivih ulaganja. Ukupna vrijednost potpore malim i srednjim poduzećima, koja podliježu istim uvjetima, može iznositi najviše 75 %.

3.   Ograničenje predviđeno u članku 29. stavku 3. Uredbe (EZ) br. 1257/1999 ne primjenjuje se na tropske ili suptropske šume ili šumovita područja koja se nalaze na području francuskih prekomorskih departmana, Azora i Madeire.

4.   Neovisno o članku 24. stavku 2. Uredbe (EZ) br. 1257/1999, najveći godišnji iznosi za koje se može dobiti potpora Zajednice, a koji su predviđeni u Prilogu toj Uredbi, mogu se povećati do njihove dvostruke vrijednosti ako se radi o mjeri zaštite jezera na Azorima i mjeri očuvanja krajolika i tradicionalnih značajki poljoprivrednog zemljišta, naročito očuvanju terasastih podzidova na Madeiri.

5.   Opis mjera predviđenih na temelju ovog članka uključuje se, kad je to potrebno, u programe za te regije iz članaka 18. i 19. Uredbe (EZ) br. 1260/1999.

Članak 16.

Državna potpora

1.   Za poljoprivredne proizvode obuhvaćene Prilogom I. Ugovoru, na koje se primjenjuju članci 87., 88. i 89. Ugovora, Komisija može odobriti davanje potpore za tekuće poslovanje u sektorima proizvodnje, prerade i stavljanja na tržište tih proizvoda, s ciljem ublažavanja specifičnih ograničenja s kojima se suočava poljoprivredna proizvodnja u najudaljenijim regijama zbog njihove izdvojenosti, izoliranosti i udaljenosti.

2.   Države članice mogu dodjeljivati dodatna financijska sredstva za provedbu programa potpore Zajednice iz glave III. ove Uredbe. U tom slučaju, one moraju obavijestiti Komisiju o državnoj potpori, a Komisija je mora odobriti u skladu s ovom Uredbom kao dio tih programa. Ovakva obavijest o potpori smatra se obavješćivanjem u smislu prve rečenice članka 88. stavka 3. Ugovora.

Članak 17.

Fitosanitarni programi

1.   Francuska i Portugal dostavljaju Komisiji programe suzbijanja organizama koji su štetni za bilje ili biljne proizvode u francuskim prekomorskim departmanima, odnosno, Azorima i Madeiri. U programima se moraju naročito navesti ciljevi koji se žele postići, mjere koje će se provoditi, njihovo trajanje i trošak. Programi koji se dostavljaju na temelju ovog članka ne odnose se na zaštitu banana.

2.   Zajednica doprinosi financiranju programa predviđenih u stavku 1. na temelju tehničke analize stanja u regiji.

3.   Odluka o financijskom doprinosu Zajednice, koji je predviđen u stavku 2., te o iznosu potpore donosi se u skladu s postupkom iz članka 26. stavaka 1. i 3. Mjere koje se mogu financirati sredstvima Zajednice određuju se u skladu s istim postupkom.

Takav doprinos može pokrivati najviše 60 % prihvatljivih izdataka u francuskim prekomorskim departmanima i najviše 75 % prihvatljivih izdataka na Azorima i Madeiri. Isplata se vrši na temelju dokumentacije koju dostave francuska i portugalska tijela. Ako je to potrebno, Komisija može organizirati provjere koje će u njeno ime provesti stručnjaci iz članka 21. Direktive Vijeća 2000/29/EZ od 8. svibnja 2000. o zaštitnim mjerama protiv unošenja u Zajednicu organizama štetnih za bilje ili biljne proizvode i protiv njihovog širenja unutar Zajednice (22).

Članak 18.

Vino

1.   Poglavlje II. glave II. i poglavlja I. i II. glave III. Uredbe Vijeća (EZ) br. 1493/1999 od 17. svibnja 1999. o zajedničkom uređenju tržišta vina (23) i poglavlje III. Uredbe Komisije (EZ) br. 1227/2000 od 31. svibnja 2000. o utvrđivanju detaljnih pravila za primjenu Uredbe Vijeća (EZ) br. 1493/1999 o zajedničkom uređenju tržišta vina, u odnosu na proizvodni potencijal (24) ne primjenjuju se na Azore i Madeiru.

2.   Neovisno o članku 19. stavku 1. Uredbe (EZ) br. 1493/1999, grožđe koje potječe od zabranjenih izravno rodnih hibridnih sorti loze, (Noah, Othello, Isabelle, Jacquez, Clinton i Herbemont), a koje je ubrano na Azorima i Madeiri, može se koristiti za proizvodnju vina koje se može stavljati na tržište jedino u tim regijama.

Do 31. prosinca 2013. i, prema potrebi, uz potporu predviđenu u poglavlju III. glave II. Uredbe (EZ) br. 1493/1999, Portugal će postupno ukinuti vinograde zasađene zabranjenim, izravno rodnim hibridnim sortama loze.

Portugal svake godine obavješćuje Komisiju o napretku postignutom u preusmjeravanju i restrukturiranju površina zasađenih zabranjenim, izravno rodnim hibridnim sortama loze.

3.   Poglavlje II. glave II. i glava III. Uredbe (EZ) br. 1493/1999 i poglavlje III. Uredbe (EZ) br. 1227/2000 ne primjenjuju se na Kanarske otoke, osim ako je riječ o kriznoj destilaciji iz članka 30. Uredbe (EZ) br. 1493/1999 u slučaju izvanrednih poremećaja na tržištu nastalih zbog problema u pogledu kakvoće.

Članak 19.

Mlijeko

1.   Od tržišne godine 1999./2000., u svrhu raspodjele dodatne pristojbe među proizvođačima iz članka 4. Uredbe (EZ) br. 1788/2003, smatra se da su prekoračenju pridonijeli samo oni proizvođači u smislu članka 5. točke (c) te Uredbe koji imaju poslovni nastan i proizvode na Azorima i koji stavljaju na tržište količine koje premašuju njihove referentne količine uvećane za postotak iz trećeg podstavka ovog stavka.

Dodatna se pristojba plaća na količine koje premašuju referentnu količinu uvećanu za gore naveden postotak, nakon što se neiskorištene količine preraspodijele, u okviru opsega koji proizlazi iz tog uvećanja, na sve proizvođače u smislu članka 5. točke (c) Uredbe (EZ) br. 1788/2003 koji imaju poslovni nastan i proizvode na Azorima, i to razmjerno referentnoj količini kojom raspolaže svaki proizvođač.

Postotak iz prvog podstavka jednak je omjeru između količine od 73 000 tona za poljoprivredne godine od 1999./2000. do 2004./2005., odnosno 23 000 tona za poljoprivrednu godinu 2005./2006. i ukupnog iznosa referentnih količina koje su na raspolaganju na svakom gospodarstvu 31. ožujka 2000. On se primjenjuje jedino na referentne količine koje su bile na raspolaganju 31. ožujka 2000.

2.   Količine mlijeka ili ekvivalenta mlijeka koje su stavljene na tržište i koje premašuju referentne količine, ali koje su u skladu s postotkom iz stavka 1., nakon preraspodjele iz istog stavka, ne uzimaju se u obzir pri određivanju prekoračenja od strane Portugala, koje se izračunava u skladu s člankom 1. Uredbe (EZ) br. 1788/2003.

3.   Sustav dodatne pristojbe koji se primjenjuje na proizvođače kravljeg mlijeka i koji je predviđen Uredbom (EZ) br. 1788/2003 ne primjenjuje se u francuskim prekomorskim departmanima niti, u granicama lokalne proizvodnje od 4 000 tona, na Madeiri.

4.   Neovisno o člancima 2. i 3. Uredbe Vijeća (EZ) br. 2597/97 od 18. prosinca 1997. o utvrđivanju dodatnih pravila o zajedničkom uređenju tržišta mlijeka i mliječnih proizvoda za konzumno mlijeko (25), na Madeiri se dopušta proizvodnja mlijeka UHT rekonstituiranog od mlijeka u prahu podrijetlom iz Zajednice, i to u granicama potreba lokalne potrošnje, pod uvjetom da ta mjera osigurava prikupljanje i stavljanje na tržište lokalno proizvedenog mlijeka. Taj je proizvod namijenjen isključivo lokalnoj potrošnji.

Detaljna pravila za primjenu ovog stavka usvajaju se u skladu s postupkom iz članka 26. stavka 2. Tim se pravilima posebno određuje količina lokalno proizvedenog svježeg mlijeka koje se mora dodati rekonstituiranom mlijeku UHT iz prvog podstavka.

Članak 20.

Stočarstvo

1.   Dok broj mladih muških grla goveda na lokalnoj razini ne dosegne razinu dovoljnu da osigura održavanje i razvoj lokalne proizvodnje govedine u francuskim prekomorskim departmanima i Madeiri, mogu se, u svrhu tova i potrošnje u francuskim prekomorskim departmanima i Madeiri, uvoziti goveda iz trećih zemalja, i to bez primjene carine iz članka 30. Uredbe (EZ) br. 1254/1999.

Članak 3. stavak 4. i članak 4. stavak 1. primjenjuju se na životinje koje ispunjavaju uvjete za izuzeće iz prvog podstavka ovog stavka.

2.   Broj životinja koje ispunjavaju uvjete za izuzeće iz stavka 1. određuje se kad nastane opravdana potreba za uvozom, uzimajući u obzir razvoj lokalne proizvodnje. Taj broj, kao i detaljna pravila za primjenu ovog članka, posebno uključujući najkraće trajanje razdoblja tova, utvrđuju se u skladu s postupkom iz članka 26. stavka 2. Pravo na takve životinje u prvom se redu daje proizvođačima koji drže životinje za tov, od kojih je najmanje 50 % lokalnog podrijetla.

3.   U slučaju kad se primjenjuje članak 68. i članak stavak 2. točka (a) podtočka (i) Uredbe (EZ) broj 1782/2003, Portugal može smanjiti nacionalnu gornju granicu prava na plaćanje za ovce i koze i na premiju za krave dojilje. U tom slučaju, u skladu s postupkom iz članka 26. stavka 2., odgovarajući iznos prenosi se iz gornjih granica utvrđenih na temelju gore navedenih odredaba na financijska sredstva iz druge alineje članka 23. stavka 2.

Članak 21.

Državna potpora za proizvodnju duhana

Španjolskoj se ovim odobrava dodjela za proizvodnju duhana na Kanarskim otocima, koja dopunjuje premiju iz glave I. Uredbe (EEZ) br. 2075/92 od 30. lipnja 1992. o zajedničkom uređenju tržišta sirovog duhana (26). Dodjeljivanje ove potpore ne smije dovesti do diskriminacije među proizvođačima na otocima.

Iznos potpore ne smije biti veći od 2 980,62 eura po toni. Dodatna se potpora isplaćuje za najviše 10 tona godišnje.

Članak 22.

Oslobođenje od plaćanja carine na duhan

1.   Pri izravnom uvozu na Kanarske otoke ne plaća se carina na sirov duhan i poluproizvode od duhana obuhvaćene:

(a)

oznakom KN 2401; i

(b)

sljedećim podbrojevima:

2401 10 duhan, neižiljen,

2401 20 duhan, djelomično ili potpuno ižiljen,

ex 2401 20 vanjski ovici za cigare na držačima, u svicima za proizvodnju duhana,

2401 30 duhanski otpaci,

ex 2402 10 nedovršene cigare bez ovoja,

ex 2403 10 rezani duhan (gotove mješavine duhana za proizvodnju cigareta, cigara i cigarilosa),

ex 2403 91 homogeniziran ili rekonstituiran duhan, uključujući i u obliku listova ili traka,

ex 2403 99 ekspandiran duhan.

Oslobođenje od carine, predviđeno u prvom podstavku, primjenjuje se na proizvode namijenjene lokalnoj proizvodnji duhanskih proizvoda, i to najviše za godišnju količinu uvoza od 20 000 tona ekvivalenta sirovog ižiljenog duhana.

2.   Detaljna pravila za primjenu ovog članka usvajaju se u skladu s postupkom iz članka 26. stavka 2.

GLAVA V.

FINANCIJSKE ODREDBE

Članak 23.

Financijska sredstva

1.   Mjere predviđene ovom Uredbom, osim onih iz članka 15., predstavljaju intervenciju namijenjenu stabilizaciji poljoprivrednih tržišta u smislu članka 2. stavka 2. Uredbe Vijeća (EZ) br. 1258/1999 od 17. svinja 1999. o financiranju zajedničke poljoprivredne politike (27) u razdoblju do 31. prosinca 2006. S učinkom od 1. siječnja 2007., iste će mjere predstavljati intervenciju namijenjenu reguliranju poljoprivrednih tržišta u smislu članka 3. stavka 1. točke (b) Uredbe Vijeća (EZ) br. 1290/2005 od 21. lipnja 2005. o financiranju zajedničke poljoprivredne politike (28).

2.   Zajednica financira mjere predviđene u glavama II. i III. ove Uredbe najviše do sljedećih godišnjih iznosa:

za francuske prekomorske departmane:

84,7 milijuna eura

za Azore i Madeiru:

77,3 milijuna eura

za Kanarske otoke

127,3 milijuna eura

3.   Iznosi koji se godišnje dodjeljuju programima predviđenim u glavi II. ne smiju premašiti:

za francuske prekomorske departmane:

20,7 milijuna eura

za Azore i Madeiru:

17,7 milijuna eura

za Kanarske otoke

72,7 milijuna eura

4.   Za 2006., godišnji iznosi iz stavaka 2. i 3. umanjuju se za iznose svih izdataka nastalih zbog mjera provedenih u skladu s Uredbama iz stavka 29.

GLAVA VI.

OPĆE I ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 24.

1.   Države članice najkasnije do 14. travnja 2006. dostavljaju Komisiji nacrt općeg programa u okviru raspodjele financijskih sredstava iz članka 23. stavaka 2. i 3.

Nacrt programa mora uključivati procjenu potreba za opskrbom iz članka 2. stavka 2. u kojoj se navode proizvodi, njihove količine i iznos pomoći za opskrbu iz Zajednice, zajedno s nacrtom programa potpore lokalnoj proizvodnji iz članka 9. stavka 1.

2.   Komisija ocjenjuje predložene opće programe te u skladu s postupkom iz članka 26. stavka 2. donosi odluku o njihovom odobrenju najkasnije u roku od četiri mjeseca od njihovog podnošenja.

3.   Svaki se opći program primjenjuje od dana na koji Komisija obavijesti dotičnu državu članicu o njegovom odobrenju.

Članak 25.

Provedbena pravila

Mjere potrebne za provedbu ove Uredbe donose se u skladu s postupkom iz članka 26. stavka 2. One posebno uključuju:

uvjete pod kojima države članice mogu mijenjati količine i razine pomoći za opskrbu te mjere potpore ili namjenu sredstava dodijeljenih za potporu lokalnoj proizvodnji,

odredbe o minimalnim specifikacijama provjera i kazni koje države članice moraju primjenjivati,

utvrđivanje mjera i iznosa koji ispunjavaju kriterije za dodjeljivanje potpore, na temelju članka 23. stavka 1., za studije, demonstracijske projekte, izobrazbu i tehničku pomoć iz članka 12. točke (c), kao i najveći postotak financiranja tih mjera, izračunan na temelju ukupnog iznosa pojedinog programa.

Članak 26.

Upravljački odbor

1.   Komisiji pomaže Upravljački odbor za izravna plaćanja, uspostavljen člankom 144. Uredbe (EZ) br. 1782/2003, osim pri provedbi članka 15. ove Uredbe, kad joj pomaže Odbor za poljoprivredne strukture i ruralni razvoj, uspostavljen člankom 50. Uredbe (EZ) br. 1260/1999 i pri provedbi članka 17. ove Uredbe, kad joj pomaže Stalni odbor za biljno zdravstvo osnovan Odlukom 76/894/EEZ (29).

2.   Kod upućivanja na ovaj stavak primjenjuju se članci 4. i 7. Odluke 1999/468/EZ.

Rok utvrđen u članku 4. stavku 3. Odluke 1999/468/EZ određuje se na mjesec dana.

3.   Kod upućivanja na ovaj stavak primjenjuju se članci 5. i 7. Odluke 1999/468/EZ.

Rok utvrđen u članku 5. stavku 6. Odluke 1999/468/EZ određuje se na tri mjeseca.

Članak 27.

Nacionalne mjere

Države članice poduzimaju mjere potrebne za usklađivanje s ovom Uredbom, posebno u pogledu provjera i upravnih kazni te o tome obavješćuju Komisiju.

Članak 28.

Obavijesti i izvješća

1.   Svake godine, najkasnije do 15. veljače, države članice obavješćuju Komisiju o financijskim sredstvima koja su im stavljena na raspolaganje i koja u sljedećoj godini namjeravaju potrošiti za provedbu programa obuhvaćenih ovom Uredbom.

2.   Svake godine, najkasnije do 31. srpnja, države članice dostavljaju Komisiji izvješće o provedbi mjera predviđenih u ovoj Uredbi u prethodnoj godini.

3.   Najkasnije do 31. prosinca 2009., a nakon toga svakih pet godina, Komisija dostavlja Europskom parlamentu i Vijeću izvješće u kojem se prikazuje učinak mjera poduzetih na temelju ove Uredbe, zajedno s odgovarajućim prijedlozima, ako je to primjenjivo.

Članak 29.

Ukidanje

Uredbe (EZ) br. 1452/2001, (EZ) br. 1453/2001 i (EZ) br. 1454/2001 stavljaju se izvan snage.

Upućivanje na Uredbe stavljene izvan snage tumači se kao upućivanje na ovu Uredbu i tumači se u skladu s korelacijskom tablicom iz Priloga I.

Članak 30.

Prijelazne mjere

U skladu s postupkom iz članka 26. stavka 2., Komisija može usvojiti prijelazne mjere kako bi osigurala nesmetan prijelaz s režima koji je bio na snazi 2005. na mjere koje se uvode ovom Uredbom.

Članak 31.

Izmjene Uredbe (EZ) br. 1782/2003

Uredba (EZ) br. 1782/2003 mijenja se kako slijedi.

1.

Članak 70. mijenja se kako slijedi:

(a)

stavak 1. točka (b) zamjenjuje se sljedećim:

„(b)

sva ostala izravna plaćanja navedena u Prilogu VI., koja su u referentnom razdoblju dodijeljena poljoprivrednicima u francuskim prekomorskim departmanima, na Azorima i Madeiri, na Kanarskim otocima i Egejskim otocima te izravna plaćanja dodijeljena u referentom razdoblju na temelju članka 6. Uredbe (EZ) br. 2019/93.”;

(b)

stavak 2. prvi podstavak zamjenjuje se sljedećim:

„2.   Ne dovodeći u pitanje članak 6. stavak 2. Uredbe (EEZ) br. 2019/93, države članice dodjeljuju izravna plaćanja iz stavka 1. ovog članka, u okviru gornjih granica utvrđenih u skladu s člankom 64. stavkom 2. ove Uredbe, pod uvjetima utvrđenim u glavi IV. poglavlju 3., poglavlju 6. i poglavljima 7. do 13. ove Uredbe, odnosno u članku 6. Uredbe (EEZ) br. 2019/93.”

2.

U članku 71. stavku 2., prvi se podstavak mijenja i glasi:

„2.   Ne dovodeći u pitanje članak 70. stavak 2. ove Uredbe, dotična država članica u prijelaznom razdoblju vrši izravna plaćanja iz Priloga VI. pod uvjetima utvrđenim u glavi IV. poglavlju 3., poglavlju 6. i poglavljima 7. do 13. ove Uredbe, odnosno u članku 6. Uredbe (EEZ) br. 2019/93, u okviru proračunskih gornjih granica koje odgovaraju komponenti koja predstavlja ta izravna plaćanja unutar nacionalne gornje granice iz članka 41. ove Uredbe, a koja se utvrđuje u skladu s postupkom iz članka 144. stavka 2. ove Uredbe.”

3.

Prilozi I. i VI. mijenjaju se kako je određeno u Prilogu II. ovoj Uredbi.

Članak 32.

Izmjene Uredbe (EZ) br. 1785/2003

Uredba (EZ) br. 1785/2003 mijenja se kako slijedi:

1.

Članak 5. se briše.

2.

Članak 11. stavak 3. se briše.

Članak 33.

Stupanje na snagu

Ova Uredba stupa na snagu sljedećeg dana od dana objave u Službenom listu Europske Unije.

Ona se, međutim, za svaku državu članicu primjenjuje od dana na koji je Komisija obavijesti o odobrenju općeg programa iz članka 24. stavka 1., osim članaka 24., 25., 26., 27. i 30. koji se primjenjuju od dana stupanja ove Uredbe na snagu i članka 4. stavka 3., koji se primjenjuje od 1. siječnja 2006.

Ova je Uredba u cijelosti obvezujuća i izravno se primjenjuje u svim državama članicama.

Sastavljeno u Bruxellesu 30. siječnja 2006.

Za Vijeće

Predsjednica

U. PLASSNIK


(1)  Još nije objavljeno u Službenom listu.

(2)  Vidjeti bilješku 1.

(3)  SL C 231, 20.9.2005., str. 75.

(4)  SL L 217, 31.7.1992., str. 71. Uredba stavljena izvan snage Uredbom (EZ) br. 21/2002 (SL L 8, 11.1.2002., str. 15.).

(5)  SL L 178, 30.6.2001., str. 1. Uredba kako je zadnje izmijenjena Uredbom Komisije (EZ) br. 39/2004 (SL L 6, 10.1.2004., str. 16.).

(6)  SL L 160, 26.6.1999., str. 80. Uredba kako je zadnje izmijenjena Uredbom (EZ) br. 2223/2004 (SL L 379, 24.12.2004., str. 1.).

(7)  SL L 270, 21.10.2003., str. 123. Uredba kako je zadnje izmijenjena Uredbom (EZ) br. 2217/2004 (SL L 375, 23.12.2004., str. 1.).

(8)  SL L 198, 21.7.2001., str. 26. Uredba kako je zadnje izmijenjena Uredbom (EZ) br. 1690/2004 (SL L 305, 1.10.2004., str. 1.).

(9)  SL L 8, 14.1.2004., str. 1.

(10)  SL L 270, 21.10.2003., str. 1. Uredba kako je zadnje izmijenjena Uredbom Komisije (EZ) br. 2183/2005 (SL L 347, 30.12.2005., str. 56.).

(11)  SL L 198, 21.7.2001., str. 11. Uredba kako je zadnje izmijenjena Uredbom (EZ) br. 1690/2004 (SL L 305, 1.10.2004., str. 1.).

(12)  SL L 198, 21.7.2001., str. 45. Uredba kako je zadnje izmijenjena Uredbom (EZ) br. 1690/2004.

(13)  SL L 160, 26.6.1999., str. 21. Uredba kako je zadnje izmijenjena Uredbom (EZ) br. 1913/2005 (SL L 307, 25.11.2005., str. 2.).

(14)  SL L 341, 22.12.2001., str. 3. Uredba kako je zadnje izmijenjena Uredbom (EZ) br. 1913/2005.

(15)  SL L 270, 21.10.2003., str. 78. Uredba kako je zadnje izmijenjena Uredbom Komisije (EZ) br. 1154/2005 (SL L 187, 19.7.2005., str. 11.).

(16)  SL L 270, 21.10.2003., str. 96.

(17)  SL L 184, 17.7.1999., str. 23.

(18)  SL L 262, 16.9.1981., str. 14. Uredba kako je zadnje izmijenjena Uredbom (EZ) br. 95/2002 (SL L 17, 19.1.2002., str. 37.).

(19)  SL L 224, 18.8.1990., str. 19. Odluka kako je zadnje izmijenjena Uredbom (EZ) br. 806/2003 (SL L 122, 16.5.2003., str. 1.).

(20)  SL L 277, 21.10.2005., str. 1.

(21)  SL L 161, 26.6.1999., str. 1. Uredba kako je zadnje izmijenjena Uredbom (EZ) br. 173/2005 (SL L 29, 2.2.2005., str. 3.).

(22)  SL L 169, 10.7.2000., str. 1. Direktiva kako je zadnje izmijenjena Direktivom 2005/77/EZ (SL L 296, 12.11.2005., str. 17.).

(23)  SL L 179, 14.7.1999., str. 1. Uredba kako je zadnje izmijenjena Uredbom (EZ) br. 2165/2005 (SL L 345, 28.12.2005., str. 1.).

(24)  SL L 143, 16.6.2000., str. 1. Uredba kako je zadnje izmijenjena Uredbom (EZ) br. 1216/2005 (SL L 199, 29.7.2005., str. 32.).

(25)  SL L 351, 23.12.1997., str. 13. Uredba kako je zadnje izmijenjena Uredbom (EZ) br. 1602/1999 (SL L 189, 22.7.1999., str. 43.).

(26)  SL L 215, 30.7.1992., str. 70. Uredba kako je zadnje izmijenjena Uredbom (EZ) br. 1679/2005 (SL L 271, 15.10.2005., str. 1.).

(27)  SL L 160, 26.6.1999., str. 103. Uredba stavljena izvan snage Uredbom (EZ) br. 1290/2005 (SL L 209, 11.8.2005., str. 1.).

(28)  SL L 209, 11.8.2005., str. 1.

(29)  SL L 340, 9.12.1976., str. 25.


PRILOG I.

KORELACIJSKA TABLICA

Uredba (EZ) br. 1452/2001

Uredba (EZ) br. 1453/2001

Uredba (EZ) br. 1454/2001

Uredba (EZ) br. 1785/2003

Ova Uredba

Članak 1.

Članak 1.

Članak 1.

 

Članak 1.

Članak 2.

Članak 2.

Članak 2.

 

Članak 2.

Članak 3. stavci 1. do 4.

Članak 3. stavci 1. do 4.

Članak 3. stavci 1. do 4.

 

Članak 3.

Članak 3. stavak 5.

Članak 3. stavak 5.

Članak 3. stavak 5.

 

Članak 4.

 

Treći podstavak članka 3. stavka 6.

 

 

Članak 5.

 

 

 

Članak 11. stavak 3.

Članak 7.

Prvi i drugi podstavak članka 3. stavka 6.

Prvi i drugi podstavak članka 3. stavka 6.

Prvi i drugi podstavak članka 3. stavka 6.

 

Članak 8.

Članak 5.

 

 

 

Članak 6.

 

 

 

Članak 8.

 

 

 

Članak 9.

 

 

 

Članak 11.

 

 

 

Članak 12.

 

 

 

Članak 13.

 

 

 

Članak 14.

 

 

 

Članak 15.

 

 

 

Članak 16.

 

 

 

Članak 17.

 

 

 

Članak 18.

 

 

 

 

Članak 5.

 

 

 

Članak 6.

 

 

 

Članak 7.

 

 

 

Članak 9.

 

 

Članak 19.

Članak 11.

Članak 18.

 

Članak 14.

 

Članak 13.

 

 

 

Članak 14.

 

 

 

Članak 15.

 

 

 

Članak 16.

 

 

 

Članak 17.

 

 

 

Članak 18.

 

 

 

Članak 19.

 

 

 

Članak 20.

 

 

 

Članak 22. stavci 1. i 2., prvi i drugi podstavak stavka 3., stavak 4. i stavak 5.

 

 

 

Članak 24.

 

 

 

Članak 25.

 

 

 

Članak 26.

 

 

 

Članak 27.

 

 

 

Članak 28.

 

 

 

Članak 30.

 

 

 

 

Članak 4.

 

 

 

Članak 5.

 

 

 

Članak 7.

 

 

 

Članak 8.

 

 

 

Članak 9.

 

 

 

Članak 10.

 

 

 

Članak 11.

 

 

 

Članak 13.

 

 

 

Članak 14.

 

 

 

Članak 17.

 

 

Članak 31.

 

 

Članak 21. stavci 1. i 2.

Članak 33. stavci 1. i 2.

Članak 19. stavci 1. i 2.

 

Članak 15. stavci 1. i 2.

Članak 21. stavak 3.

Članak 33. stavak 3.

 

 

Članak 15. stavak 3.

 

Članak 33. stavak 5.

 

 

Članak 15. stavak 4.

Članak 21. stavak 5.

Članak 33. stavak 6.

Članak 19. stavak 4.

 

Članak 15. stavak 5.

Članak 24.

Članak 36.

Članak 22.

 

Članak 16. stavak 1.

 

 

 

 

Članak 16. stavak 2.

Članak 20.

Članak 32.

 

 

Članak 17.

 

Članak 8.

 

 

Članak 18. stavak 1.

 

Članak 10.

 

 

Članak 18. stavak 2.

 

 

Članak 12.

 

Članak 18. stavak 3.

 

Članak 23.

 

 

Članak 19. stavci 1. i 2.

Članak 10. stavak 2.

Članak 15. stavak 3.

 

 

Članak 19. stavak 3.

 

Članak 15. stavak 4.

 

 

Članak 19. stavak 4.

Članak 7.

Članak 12.

 

 

Članak 20. stavci 1. i 2.

 

Treći podstavak članka 22. stavka 3.

 

 

Članak 20. stavak 3.

 

 

Članak 15.

 

Članak 21.

 

 

Članak 16.

 

Članak 22.

Članak 25.

Članak 37.

Članak 23.

 

Članak 23. stavak 1.

 

 

 

 

Članak 23. stavci 2., 3. i 4.

Članak 22.

Članak 34.

Članak 20.

 

Članak 25.

Članak 23.

Članak 35.

Članak 21.

 

Članak 26.

Članak 26.

Članak 38.

Članak 24.

 

Članak 27.

Članak 27.

Članak 39.

Članak 25.

 

Članak 28.

 

 

 

 

Članak 29.

 

 

 

 

Članak 31.

 

 

 

 

Članak 32.

Članak 29.

Članak 41.

Članak 27.

 

Članak 33.


PRILOG II.

Prilozi I. i VI. Uredbi (EZ) br. 1782/2003 mijenjaju se kako slijedi:

1.

Prilog I. zamjenjuje se sljedećim:

„PRILOG I.

Popis programa potpore koji ispunjavaju kriterije utvrđene u članku 1.

Sektor

Pravna osnova

Napomene

Jedinstveno plaćanje

Glava III. ove Uredbe

Plaćanje nevezano uz proizvodnju (vidjeti Prilog VI.) (1)

Jedinstveno plaćanje po površini

Glava IV.a, članak 143.b ove Uredbe

Plaćanje nevezano uz proizvodnju koje zamjenjuje sva izravna plaćanja navedena u ovom Prilogu

Tvrda pšenica

Glava IV. poglavlje 1. ove Uredbe

Plaćanje po površini (premija za kakvoću)

Proteinski usjevi

Glava IV. poglavlje 2. ove Uredbe

Plaćanje po površini

Riža

Glava IV. poglavlje 3. ove Uredbe

Plaćanje po površini

Orašasti plodovi

Glava IV. poglavlje 4. ove Uredbe

Plaćanje po površini

Energetski usjevi

Glava IV. poglavlje 5. ove Uredbe

Plaćanje po površini

Krumpir za proizvodnju škroba

Glava IV. poglavlje 6. ove Uredbe

Potpora proizvodnji

Mlijeko i mliječni proizvodi

Glava IV. poglavlje 7. ove Uredbe

Premija za mlijeko i dodatno plaćanje

Ratarski usjevi u Finskoj i u određenim regijama Švedske

Glava IV. poglavlje 8. ove Uredbe (2)  (5)

Posebna regionalna potpora za ratarske usjeve

Sjeme

Glava IV. poglavlje 9. ove Uredbe (2)  (5)

Potpora proizvodnji

Ratarski usjevi

Glava IV. poglavlje 10. ove Uredbe (3)  (5)

Plaćanje po površini, uključujući plaćanja za zemljište na ugaru, plaćanja za travnu silažu, dodatne iznose (2) te dodatak i posebnu potporu za tvrdu pšenicu

Ovčje i kozje meso

Glava IV. poglavlje 11. ove Uredbe (3)  (5)

Premija za ovce i koze, dodatna premija i određena dodatna plaćanja

Govedina i teletina

Glava IV. poglavlje 12. ove Uredbe (5)

Posebna premija (3), premija za klanje u određenim razdobljima, premija za krave dojilje, (uključujući i ako se isplaćuje za junice te uključujući dodatnu nacionalnu premiju za krave dojilje ako se sufinancira) (3), premija za klanje (3), plaćanje za proširenje, dodatna plaćanja

Zrnate leguminoze

Glava IV. poglavlje 13. ove Uredbe (5)

Plaćanje po površini

Posebne vrste poljoprivrede i kvalitetna proizvodnja

Članak 69. ove Uredbe (4)

 

Osušena krma

Članak 71. stavak 2. drugi podstavak ove Uredbe (5)

 

Program za male poljoprivrednike

Članak 2.a Uredbe (EZ) br. 1259/1999

Prijelazna potpora po površini za poljoprivrednike koji primaju manje od 1 250 eura

Maslinovo ulje

Glava IV. poglavlje 10.b ove Uredbe

Plaćanje po površini

Dudov svilac

Članak 1. Uredbe (EEZ) br. 845/72

Poticaj za uzgoj

Banane

Članak 12. Uredbe (EEZ) br. 404/93

Potpora proizvodnji

Sušeno grožđe

Članak 7. stavak 1. Uredbe (EZ) br. 2201/96

Plaćanje po površini

Duhan

Glava IV. poglavlje 10.c ove Uredbe

Potpora proizvodnji

Hmelj

Glava IV. poglavlje 10.d ove Uredbe (3)  (5)

Plaćanje po površini

Posei

Glava III. Uredbe Vijeća (EZ) br. 247/2006 (6)

Izravna plaćanja u smislu članka 2., u okviru mjere utvrđene u programu

Egejski otoci

Članci 6. (2)  (5), 8., 11. i 12. Uredbe (EEZ) br. 2019/93

Sektori: goveđe meso i teletina; krumpir; masline; med

Pamuk

Glava IV. poglavlje 10.a ove Uredbe

Plaćanje po površini

2.

Prilog VI. zamjenjuje se sljedećim:

„PRILOG VI.

Popis izravnih plaćanja u odnosu na jedinstveno plaćanje iz članka 33.

Sektor

Pravna osnova

Napomene

Ratarski usjevi

Članci 2., 4. i 5. Uredbe (EZ) br. 1251/1999

Plaćanje po površini, uključujući plaćanja za zemljište na ugaru, plaćanja za travnu silažu, dodatne iznose (7) te dodatak i posebnu potporu za tvrdu pšenicu

Krumpir za proizvodnju škroba

Članak 8. stavak 2. Uredbe (EEZ) br. 1766/92

Plaćanje poljoprivrednicima koji proizvode krumpir namijenjen proizvodnji krumpirovog škroba

Zrnate leguminoze

Članak 1. Uredbe (EZ) br. 1577/96

Plaćanje po površini

Riža

Članak 6. Uredbe (EZ) br. 3072/95

Plaćanje po površini

Sjeme (7)

Članak 3. Uredbe (EEZ) br. 2358/71

Potpora proizvodnji

Govedina i teletina

Članci 4., 5., 6., 10., 11., 13. i 14. Uredbe (EZ) br. 1254/1999

Posebna premija, premija za klanje u određenim razdobljima, premija za krave dojilje, (uključujući i ako se isplaćuje za junice te uključujući dodatnu nacionalnu premiju za krave dojilje ako se sufinancira), premija za klanje, plaćanje za proširenje, dodatna plaćanja

Mlijeko i mliječni proizvodi

Glava IV. poglavlje 7. ove Uredbe

Premija za mlijeko i dodatna plaćanja (8)

Ovčje i kozje meso

Članak 5. Uredbe (EZ) br. 2467/98

Članak 1. Uredbe (EEZ) br. 1323/90

Članak 4., članak 5. te članak 11. stavak 1. i stavak 2. prva, druga i četvrta alineja Uredbe (EZ) br. 2529/2001

Premija za ovce i koze, dodatna premija i određena dodatna plaćanja

Egejski otoci (7)

Članak 6. stavci 2. i 3. Uredbe (EEZ) br. 2019/93

Sektori: goveđe meso i teletina

Osušena krma

Članak 3. Uredbe (EZ) br. 603/95

Plaćanje za prerađene proizvode (primijenjeno u skladu s Prilogom VII. točkom D ovoj Uredbi)

Pamuk

Stavak 3. Protokola br. 4 o pamuku priloženog Aktu o pristupanju Grčke

Potpora u obliku plaćanja za pamuk koji nije očišćen od sjemena

Maslinovo ulje

Članak 5. Uredbe br. 136/66/EEZ

Potpora proizvodnji

Duhan

Članak 3. Uredbe (EEZ) br. 2075/92

Potpora proizvodnji

Hmelj

Članak 12. Uredbe (EEZ) br. 1696/71

Plaćanje po površini

Članak 2. Uredbe (EZ) br. 1098/98

Potpora za privremeno neobrađivanje


(1)  Počevši od 1. siječnja 2005. ili kasnije u slučaju primjene članka 71. Za 2004., ili kasnije u slučaju primjene članka 71., izravna plaćanja navedena u Prilogu VI. uključuju se u Prilog I., osim osušene krme.

(2)  U slučaju primjene članka 70.

(3)  U slučaju primjene članaka 66., 67., 68. ili 68.a

(4)  U slučaju primjene članka 69.

(5)  U slučaju primjene članka 71.

(6)  SL L 42, 14.2.2006., str. 1.”

(7)  Osim u slučaju primjene članka 70.

(8)  Počevši od 2007., osim u slučaju primjene članka 62.”


Top