Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32005R1236

Uredba Vijeća (EZ) br. 1236/2005 od 27. lipnja 2005. o trgovini određenom robom koja bi se mogla koristiti za izvršenje smrtne kazne, mučenje ili drugo okrutno, nečovječno ili ponižavajuće postupanje ili kažnjavanje

OJ L 239M , 10.9.2010, p. 299–317 (MT)
OJ L 200, 30.7.2005, p. 1–19 (ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, NL, PL, PT, SK, SL, FI, SV)
Special edition in Bulgarian: Chapter 11 Volume 042 P. 3 - 21
Special edition in Romanian: Chapter 11 Volume 042 P. 3 - 21
Special edition in Croatian: Chapter 11 Volume 130 P. 127 - 145

No longer in force, Date of end of validity: 19/02/2019; stavljeno izvan snage 32019R0125

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2005/1236/oj

11/Sv. 130

HR

Službeni list Europske unije

127


32005R1236


L 200/1

SLUŽBENI LIST EUROPSKE UNIJE


UREDBA VIJEĆA (EZ) br. 1236/2005

od 27. lipnja 2005.

o trgovini određenom robom koja bi se mogla koristiti za izvršenje smrtne kazne, mučenje ili drugo okrutno, nečovječno ili ponižavajuće postupanje ili kažnjavanje

VIJEĆE EUROPSKE UNIJE,

uzimajući u obzir Ugovor o osnivanju Europske zajednice, a posebno njegov članak 133.,

uzimajući u obzir prijedlog Komisije,

budući da:

(1)

U skladu s člankom 6. Ugovora o Europskoj uniji, poštivanje ljudskih prava i temeljnih sloboda predstavlja jedno od načela zajedničko svim državama članicama. Zajednica je stoga 1995. odlučila da će poštivanje ljudskih prava i temeljnih sloboda biti sastavni dio njezinih odnosa s trećim zemljama. Odlučeno je da se u tu svrhu uvrsti klauzula kod svake nove trgovine, suradnje i ugovora o pridruživanju općega značaja koji se sklapaju s trećim zemljama.

(2)

Članak 5. Opće deklaracije o ljudskim pravima, članak 7. Međunarodnoga pakta o građanskim i političkim pravima i članak 3. Europske konvencije za zaštitu ljudskih prava i temeljnih sloboda propisuju bezuvjetnu i sveobuhvatnu zabranu mučenja i ostalog okrutnog, nečovječnog ili ponižavajućeg postupanja ili kažnjavanja. Ostale odredbe, posebno Deklaracija Ujedinjenih naroda protiv mučenja (1) i Konvencija Ujedinjenih naroda iz 1984. protiv mučenja i ostalog okrutnog, nečovječnog ili ponižavajućeg postupanja ili kažnjavanja, obvezuju državu da spriječi mučenje.

(3)

U članku 2. stavku 2. Povelje o temeljnim pravima Europske unije (2) navodi se da nitko ne smije biti osuđen na smrtnu kaznu ili smaknut. Dana 29. lipnja 1998., Vijeće je odobrilo „Smjernice o politici EU-a prema trećim zemljama u vezi sa smrtnom kaznom” te je zaključilo da će Europska unija djelovati u smjeru potpunog ukidanja smrtne kazne.

(4)

U članku 4. navedene Povelje navodi se da nitko neće biti podvrgnut mučenju ili nečovječnom ili ponižavajućem postupanju ili kažnjavanju. Dana 9. travnja 2001. Vijeće je odobrilo „Smjernice o politici EU-a prema trećim zemljama u vezi s mučenjem i ostalim okrutnim, nečovječnim ili ponižavajućim postupanjem ili kažnjavanjem”. Ove se smjernice odnose kako na usvajanje Kodeksa ponašanja EU-a o izvozu oružja 1998., tako i na stalni napor za uvođenjem kontrola diljem EU-a nad izvozom paramilitarne opreme kao primjera djelotvornih mjera u prevenciji mučenja ili ostalih okrutnih, nečovječnih i ponižavajućih postupaka ili kazni u okviru zajedničke vanjske i sigurnosne politike. Ove smjernice također predviđaju pozivanje trećih zemalja na prevenciju uporabe, proizvodnje i trgovine opremom koja je namijenjena mučenju ili ostalim okrutnim, nečovječnim ili ponižavajućim postupanjima i kažnjavanju, te sprečavanje zlouporabe ostale opreme s tim ciljem. Smjernice također ističu da zabrana okrutne, nečovječne ili ponižavajuće kazne jasno postavlja granice u vezi s primjene smrtne kazne. Stoga i u skladu s ovim tekstom, smrtna kazna neće biti smatrana propisanom kaznom ni pod kakvim okolnostima.

(5)

U svojoj Rezoluciji o mučenju i ostalom okrutnom, nečovječnom ili ponižavajućem postupanju i kažnjavanju, koja je usvojena 25. travnja 2001. i koju su podržale države članice EU-a, Komisija Ujedinjenih naroda za ljudska prava pozvala je članice Ujedinjenih naroda da poduzmu odgovarajuće korake, uključujući zakonodavne mjere, da među ostalim spriječe i zabrane izvoz opreme posebno namijenjene mučenju ili ostalom okrutnom, nečovječnom ili ponižavajućem postupanju i kažnjavanju. Ovo je potvrđeno Rezolucijama usvojenima 16. travnja 2002., 23. travnja 2003., 19. travnja 2004. i 19. travnja 2005.

(6)

Dana 3. listopada 2001. Europski parlament je usvojio Rezoluciju (3) o drugom godišnjem izvješću Vijeća u skladu s izvršnom odredbom 8. Kodeksa ponašanja Europske unije u vezi s izvozom oružja, potičući Komisiju na brzo predlaganje odgovarajućeg instrumenta Komisije koji bi zabranio promicanje, trgovinu i izvoz policijske i sigurnosne opreme čija je upotreba sama po sebi okrutna, nečovječna ili ponižavajuća, i kako bi osigurao da instrument Zajednice obustavi prijenos policijske i sigurnosne opreme za koju zdravstveni učinci nisu u potpunosti poznati te one opreme čija je upotreba kroz praksu otkrila znatan rizik njezine zlouporabe ili neopravdane ozljede.

(7)

Stoga je primjereno propisati pravila Zajednice o trgovini s trećim zemljama robom koja bi se mogla uporabiti za izvršenje smrtne kazne te robom koja bi mogla biti korištena za mučenje i drugo okrutno, nečovječno ili ponižavajuće postupanje ili kažnjavanje. Ova će pravila pomoći u promicanju poštovanja ljudskoga života i temeljnih ljudskih prava te stoga služe za zaštitu javnoga morala. Takva bi pravila trebala osigurati da gospodarski subjekti Zajednice nemaju nikakve koristi od trgovine koja promiče ili na drugi način omogućava provođenje politike o smrtnoj kazni ili o mučenju i ostalom okrutnom, nečovječnom ili ponižavajućem postupanju i kažnjavanju, a što nije u skladu s relevantnim smjernicama EU-a, Poveljom o temeljnim pravima Europske unije i međunarodnim konvencijama i ugovorima.

(8)

Za potrebe ove Uredbe smatra se primjerenim primjena definicija mučenja i ostalog okrutnog, nečovječnog ili ponižavajućeg postupanja ili kažnjavanja, propisanih 1984. Konvencijom Ujedinjenih naroda protiv mučenja i ostalog okrutnog, nečovječnog ili ponižavajućeg postupanja ili kažnjavanja i Rezolucijom 3452 (XXX) Opće skupštine Ujedinjenih naroda. Ove bi se definicije trebale tumačiti uzimajući u obzir običajno pravo o tumačenju odgovarajućih izraza u Europskoj konvenciji o ljudskim pravima i u relevantnim tekstovima koje je usvojila EU ili njezine države članice.

(9)

Potrebno je zabraniti izvoz i uvoz opreme koja nema nikakve praktične upotrebe osim za izvršenje smrtne kazne ili mučenja i ostalih okrutnih, nečovječnih ili ponižavajućih postupanja ili kazni.

(10)

Također je potrebno uvesti kontrole nad izvozom određene robe koja se ne koristi isključivo za mučenje i ostalo okrutno, nečovječno ili ponižavajuće postupanje ili kažnjavanje, već i u legitimne svrhe. Ove se kontrole trebaju primjenjivati na robu koja se prvenstveno koristi za provođenje zakona te, ako se takve kontrole ne pokažu nesrazmjernima, na svu ostalu opremu ili proizvode koji bi se, s obzirom na njihov oblik i tehnička svojstva mogli zlouporabiti za mučenje i ostalo okrutno, nečovječno ili ponižavajuće postupanje ili kažnjavanje.

(11)

U vezi s opremom za provođenje zakona, treba navesti da članak 3. Kodeksa ponašanja za službenike odgovorne za provođenje zakona (4) predviđa da službenici odgovorni za provođenje zakona mogu uporabiti silu samo kada je to nužno potrebno i u mjeri potrebnoj za izvršenje njihovih dužnosti. Temeljna načela o uporabi sile i vatrenog oružja od strane službenike odgovornih za provođenje zakona, usvojena 1990. na Osmome kongresu Ujedinjenih naroda o prevenciji kriminala i postupanju s prekršiteljima zakona predviđaju da bi, u obavljanju svojih dužnosti, takvi organi trebali u najvećoj mogućoj mjeri primjenjivati nenasilna sredstva prije nego što pribjegnu uporabi sile i vatrenog oružja.

(12)

U tome pogledu ova temeljna načela zagovaraju razvijanje nesmrtonosnog oružja za onesposobljavanje za uporabu u primjerenim okolnostima, pritom upozoravajući da se uporaba takvog oružja treba strogo kontrolirati. U ovom je kontekstu određena oprema koju policija običava koristiti za samoobranu i kontrolu pobuna prilagođena tako da se može koristiti za zadavanje električnih šokova i primjenu kemijskih tvari za onesposobljavanje osobe. Postoje određene naznake da se u nekoliko država takvo oružje zlouporabljuje u svrhu mučenja i ostalog okrutnog, nečovječnog ili ponižavajućeg postupanja ili kažnjavanja.

(13)

Temeljna načela ističu da bi službenici odgovorni za provođenje zakona trebali biti opremljeni opremom za samoobranu. Stoga se ova Uredba ne primjenjuje na trgovinu tradicionalnom opremom za samoobranu, kao što je to npr. štit.

(14)

Ova se Uredba također primjenjuje na trgovinu posebnim kemijskim tvarima za onesposobljavanje osoba.

(15)

U vezi s okovima za noge, skupnim lancima, okovima i lisicama, potrebno je upozoriti da članak 33. Standardnih minimalnih pravila Ujedinjenih naroda o postupanju sa zatvorenicima (5) predviđa da se sredstva prisile ne smiju rabiti za kažnjavanje. Nadalje, lanci i okovi se ne smiju rabiti kao prisilna sredstva. Također treba upozoriti da Standardna minimalna pravila Ujedinjenih naroda o postupanju sa zatvorenicima predviđaju da se ostala sredstva prisile smiju koristiti samo kao predostrožna mjera protiv bijega prilikom premještaja, iz zdravstvenih razloga, ako tako odredi medicinski djelatnik, ili ako drugi načini nadzora nisu uspješni pri sprečavanju zatvorenika u samoozljeđivanju ili ozljeđivanju drugih ili uništavanju imovine.

(16)

S obzirom na činjenicu da su neke države članice već zabranile izvoz i uvoz takve robe, bilo bi prikladno da se državama članicama odobri pravo na zabranu izvoza i uvoza okova za noge, skupnih lanaca i prijenosnih naprava za zadavanje električnih šokova, osim električnih pojasa za električne šokove. Države članice bi također trebale imati pravo, ako to žele, primijeniti kontrolu izvoza na lisice čije cjelokupne dimenzije, uključujući lance, prelaze 240 mm kada su zaključane.

(17)

Ova će se Uredba tumačiti tako da ne utječe na postojeća pravila o izvozu plina suzavca i opreme za kontroliranje pobuna (6), vatrenog oružja, kemijskog oružja i toksičnih kemikalija.

(18)

Prikladno je da se pri nadzoru izvoza predvide posebni izuzeci kako se ne bi ometalo djelovanje policijskih snaga država članica u provedbi očuvanja mira ili upravljanja kriznim situacijama, te podložno kasnijoj provjeri, kako bi se omogućio provoz strane robe.

(19)

Smjernice za politiku EU-a prema trećim zemljama u vezi s mučenjem i ostalim okrutnim, nečovječnim ili ponižavajućim postupanjem ili kažnjavanjem među ostalim predviđaju da vođa misije u trećim zemljama u svoja redovna izvješća uključi analizu mučenja i ostalog okrutnog, nečovječnog ili ponižavajućeg postupanja ili kažnjavanja u zemlji gdje se takvi postupci provode, te mjere poduzete u borbi protiv istih postupaka. Prikladno je da nadležna tijela pri odlučivanju o zahtjevima za odobrenje razmotre ova i slična izvješća međunarodnih organizacija i organizacija civilnoga društva. Ta izvješća također trebaju uključiti opis sve opreme koju treće zemlje koriste za izvršenje smrtne kazne ili za mučenje i ostalo okrutno, nečovječno ili ponižavajuće postupanje ili kažnjavanje.

(20)

Kako bi doprinijeli ukidanju smrtne kazne i sprečavanju mučenja i ostalog okrutnog, nečovječnog ili ponižavajućeg postupanja ili kažnjavanja u trećim zemljama, smatra se nužnim zabraniti opskrbu trećih zemalja tehničkom pomoći povezanom s robom koja se može koristiti samo za izvršenje smrtne kazne ili mučenja i ostalo okrutno, nečovječno ili ponižavajuće postupanje ili kažnjavanje.

(21)

Mjere iz ove Uredbe namijenjene su sprečavanju izvršenja smrtne kazne i mučenja i ostalog okrutnog, nečovječnog ili ponižavajućeg postupanja ili kažnjavanja u trećim zemljama. One sadrže ograničenja trgovine s trećim zemljama robom koja bi se mogla uporabiti za izvršenje smrtne kazne ili mučenja i ostalog okrutnog, nečovječnog ili ponižavajućeg postupanja ili kažnjavanja. Ne smatra se nužnim uspostavljanje sličnih kontrola za transakcije unutar Zajednice budući da u državama članicama smrtna kazna ne postoji te će države članice usvojiti prikladne mjere za izopćenje i sprečavanje mučenja i ostalog okrutnog, nečovječnog ili ponižavajućeg postupanja ili kažnjavanja.

(22)

Ranije spomenute smjernice navode da je za djelotvornu primjenu mjera protiv mučenja i ostalog okrutnog, nečovječnog ili ponižavajućeg postupanja ili kažnjavanja potrebno poduzeti mjere koje će spriječiti uporabu, proizvodnju i trgovinu opremom koja je namijenjena mučenju i ostalom okrutnom, nečovječnom ili ponižavajućim postupanju i kažnjavanju. Na državama članicama je da uvedu i provode nužna ograničenja za uporabu i proizvodnju takve opreme.

(23)

Kako bi se razmotrili novi podaci i tehnološki razvoj, popis robe koju ova Uredba obuhvaća treba pregledati te je potrebno predvidjeti odredbu o posebnom postupku koja izmjenjuje isti popis.

(24)

Komisija i države članice će se uzajamno obavješćivati o mjerama poduzetim sukladno ovoj Uredbi te o ostalim relevantnim raspoloživim podacima koji su povezani s ovom Uredbom.

(25)

Mjere potrebne za provedbu ove Uredbe usvojit će se u skladu s Odlukom Vijeća 1999/468/EZ od 28. lipnja 1999. o utvrđivanju postupaka za izvršavanje provedbenih ovlasti dodijeljenih Komisiji (7).

(26)

Države članice moraju propisati pravila o kaznama za kršenje odredaba ove Uredbe te se pobrinuti da se one i provedu. Te kazne trebaju biti djelotvorne, primjerene i odvraćajuće.

(27)

Ova Uredba ničim ne ograničava ovlasti unutar i u skladu s Uredbom Vijeća (EEZ) br. 2913/92 od 12. listopada 1992. o Carinskom zakoniku Zajednice (8) i provedbi odredaba Uredbe Komisije (EEZ) br. 2454/93. (9)

(28)

Ova Uredba poštuje temeljna prava i načela koja su posebno priznata u Povelji o temeljnim pravima Europske unije,

DONIJELO JE OVU UREDBU:

POGLAVLJE I.

Predmet, područje primjene i definicije

Članak 1.

Predmet i područje primjene

1.   Ovom Uredbom utvrđuju se pravila Zajednice koja uređuju trgovinu s trećim zemljama robom koja bi se mogla koristiti za izvršenje smrtne kazne ili za mučenje i ostalo okrutno, ponižavajuće ili nečovječno postupanje i kažnjavanje, i s njima povezanom tehničkom pomoći.

2.   Ova se Uredba ne primjenjuje na nabavu povezane tehničke pomoći, ako ta nabava uključuje prijelaz fizičkih osoba preko državnih granica.

Članak 2.

Definicije

Za potrebe ove Uredbe:

(a)

„mučenje” znači svaki čin kojim se osobi namjerno nanosi teška tjelesna ili duševna bol, kako bi se od nje ili treće osobe dobio podatak ili priznanje, kako bi se ta osoba ili treća osoba kaznila za djelo koje je počinila ta osoba ili treća osoba ili za koju se sumnja da je takvo djelo počinila, ili kako bi se tu osobu ili treću osobu zastrašilo ili prisililo, ili zbog bilo kojeg drugog razloga koji se temelji na diskriminaciji bilo koje vrste, kada takvu bol ili patnju nanosi ili potiče ili dopušta službena osoba ili druga osoba koja nastupa kao službena osoba. Međutim, taj pojam ne uključuje bol ili patnju koja proizlazi iz propisane kazne ili koja je povezana s njome;

(b)

„ostalo okrutno, nečovječno ili ponižavajuće postupanje ili kažnjavanje” znači svaki čin kojim se osobi uzrokuje teška tjelesna ili duševna bol kada takvu bol ili patnju nanosi, potiče ili dopušta službena osoba ili druga osoba koja nastupa kao službena osoba. Međutim, taj pojam ne uključuje bol ili patnju koja proizlazi iz propisane kazne ili koja je povezana s njome;

(c)

„službenici odgovorni za provođenje zakona” znači svaki organ u trećoj zemlji odgovoran za sprečavanje, otkrivanje, istraživanje i borbu protiv kaznenih djela, te njihovo kažnjavanje, uključujući,ali ne isključivo, policiju, tužitelje, sudske organe, javne i privatne zatvorske službe te prema potrebi, državne sigurnosne i vojne organe;

(d)

„izvoz” znači svaki izlazak robe iz carinskoga područja Zajednice, uključujući izlazak robe za koju se zahtijeva carinska deklaracija te izlazak robe koja je bila uskladištena u slobodnoj zoni nadzornoga tipa I. ili slobodnom skladištu u smislu Uredbe (EEZ) br. 2913/92;

(e)

„uvoz” znači svaki unos robe u carinsko područje Zajednice, uključujući privremeno skladištenje, njezin smještaj u slobodnu zonu ili skladište, smještaj u postupku s odlaganjem (suspenzivni postupak) ili njezino puštanje u slobodni promet u smislu Uredbe (EEZ) br. 2913/92;

(f)

„tehnička pomoć” znači sva tehnička podrška u vezi s popravcima, razvojem, proizvodnjom, ispitivanjem, održavanjem, sastavljanjem i svim ostalim tehničkim uslugama, a dostupna je u obliku uputa, savjeta, treninga, prijenosa radnog znanja ili vještina ili savjetovanja. Tehnička pomoć uključuje usmene i elektroničke oblike pomoći;

(g)

„muzej” znači neprofitna, stalna institucija u službi društva i njegovog napretka, koja je otvorena javnosti, stječe, pohranjuje, istražuje, priopćava i izlaže, u smislu proučavanja, educiranja i zabavljanja, materijalne dokaze o ljudima i njihovoj okolini;

(h)

„nadležno tijelo” znači organ jedne od država članica, naveden u Prilogu I., koji u skladu s člankom 8. stavkom 1. odlučuje o zahtjevu za odobrenje.

(i)

„podnositelj zahtjeva” znači:

1.

u slučaju izvoza navedenog u članku 3. ili 5., svaku fizičku ili pravnu osobu koja ima ugovor s primateljem u državi kojoj će roba biti izvezena i koja je ovlaštena da, po prihvaćanju carinske deklaracije, odluči o slanju robe, koju ova Uredba nadzire, izvan carinskoga područja Zajednice. Ako nikakav ugovor o izvozu nije bio sklopljen ili ako potpisnik ugovora ne djeluje u svoje ime, bit će presudna nadležnost o odlučivanju o slanju pošiljke izvan carinskoga područja Zajednice;

2.

kada pri takvom izvozu, u skladu s ugovorom, koji je temelj takvog posla, pravo raspolaganja robom ima osoba postavljena izvan Zajednice, onda je to ugovorna stranka određena unutar Zajednice;

3.

kod nabave tehničke pomoći iz članka 3., fizičku ili pravnu osobu koja pruža uslugu; i

4.

kod uvoza i izvoza tehničke pomoći iz članka 4., muzej koji će izložiti robu.

POGLAVLJE II.

Roba koja je praktično neuporabljiva osim za izvršenje smrtne kazne, mučenja i ostalog okrutnog, nečovječnog ili ponižavajućeg postupanja ili kažnjavanja

Članak 3.

Zabrana izvoza

1.   Zabranjen je svaki izvoz robe koja je praktično neuporabljiva osim za izvršenje smrtne kazne, mučenja i ostalog okrutnog, nečovječnog ili ponižavajućeg postupanja ili kažnjavanja, navedene u Prilogu II., neovisno o njezinom porijeklu.

Zabranjena je nabava tehničke pomoći, i na besplatnoj osnovi, u vezi s robom navedenom u Prilogu II., s carinskoga područja Zajednice, bilo kojoj osobi, subjektu ili organu u trećoj zemlji.

2.   Iznimno od odredaba stavka 1., nadležno tijelo može odobriti izvoz robe navedene u Prilogu II. i nabavu s njom povezane tehničke pomoći, ako se dokaže da će se u zemlji izvoza takva roba koristiti isključivo za namjene javne izložbe u muzeju radi njihovog povijesnog značaja.

Članak 4.

Zabrana uvoza

1.   Zabranjen je svaki uvoz robe navedene u Prilogu II., neovisno o njezinom podrijetlu.

Zabranjeno je primanje tehničke pomoći u vezi s robom iz trećih zemalja, i na besplatnoj osnovi, navedenom u Prilogu II., od strane svih osoba, subjekata ili organa s carinskoga područja Zajednice.

2.   Iznimno od odredaba stavka 1., nadležno tijelo može odobriti uvoz robe navedene u Prilogu II. i nabavu relevantne joj tehničke pomoći, ako se dokaže da će se u odredišnoj državi članici takva roba koristiti isključivo za namjene javne izložbe u muzeju radi njihovog povijesnog značaja.

POGLAVLJE III.

Roba koja bi se mogla koristiti za mučenje ili ostalo okrutno, nečovječno ili ponižavajuće postupanje ili kažnjavanje

Članak 5.

Zahtjev o odobrenju izvoza

1.   Za izvoz robe, naveden u Prilogu III., koja bi se mogla upotrijebiti za mučenje i ostalo okrutno, nečovječno ili ponižavajuće postupanje ili kažnjavanje, potrebno je odobrenje neovisno o podrijetlu takve robe. Međutim, odobrenje nije potrebno za robu koja ne izlazi iz carinskog područja Zajednice, odnosno robu za koju nije potreban carinski odobren postupak ili upotreba osim vanjskog provoznog postupka u skladu s člankom 91. Uredbe (EEZ) br. 2913/92, uključujući skladištenje robe izvan Zajednice u slobodnoj zoni nadzornog tipa I. ili u slobodnom skladištu.

2.   Stavak 1. neće se primjenjivati kod izvoza na područja država članica koja su navedena u Prilogu IV. i koja ne pripadaju carinskom području Zajednice, pod uvjetom da robu koriste nadležni službenici odgovorni za provođenje zakona kako u zemlji ili na državnom području zemlje namjene tako i u matičnom dijelu države članice kojoj to područje pripada. Carina ili ostali nadležni organi imaju pravo provjeriti je li ovaj uvjet ispunjen te mogu odlučiti da do izvršenja provjere izvoz nije moguć.

3.   Stavak 1. neće se primjenjivati kod izvoza u treće zemlje, pod uvjetom da robu koristi vojno ili civilno osoblje države članice, ako to osoblje sudjeluje u operaciji održavanja mira EU-a ili UN-a ili upravljanja krizom u dotičnoj trećoj zemlji ili u operaciji temeljenoj na ugovorima između država članica i trećih zemalja na području obrane. Carina i ostale nadležna tijela imaju pravo provjeriti je li ovaj uvjet ispunjen. Do izvršenja te provjere izvoz nije moguć.

Članak 6.

Kriteriji za izdavanje odobrenja izvoza

1.   U svakom pojedinačnom slučaju nadležna tijela odlučuju o zahtjevima za izdavanjem odobrenja izvoza navedenima u Prilogu III., uzimajući pritom u obzir relevantne razloge, a posebno je li zahtjev za odobrenjem u osnovi istovjetnog izvoza neka druga država članica odobrila u protekle tri godine.

2.   Nadležno tijelo neće izdati odobrenje gdje postoje opravdani razlozi za uvjerenjem da bi se roba navedena u Prilogu III. mogla koristiti za mučenje ili ostala okrutna, nečovječna ili ponižavajuća postupanja ili kažnjavanje, uključujući sudsku tjelesnu kaznu od strane službenika odgovornih za provođenje zakona ili neke druge fizičke ili pravne osobe u trećoj zemlji.

Nadležno tijelo vodi računa o:

postojećim odlukama međunarodnoga suda,

podacima nadležnih tijela UN-a, Vijeća Europe i EU-a, izvješća Europskog odbora Vijeća Europe za sprečavanje mučenja i nečovječnog ili ponižavajućeg postupanja ili kažnjavanja te izvješća posebnog izvjestitelja UN-a za mučenje i ostalo okrutno, nečovječno ili ponižavajuće postupanje ili kažnjavanje.

Mogu se uzeti u obzir i ostali relevantni podaci, uključujući odluke nacionalnog suda, izvješća ili ostale informacije građanskih društvenih organizacija, te informacije o ograničenju izvoza robe navedene u prilozima II. i III., a koje primjenjuje zemlja odredišta.

Članak 7.

Nacionalne mjere

1.   Bez obzira na odredbe iz članaka 5. i 6., država članica može usvojiti ili zadržati zabranu izvoza i uvoza okova za noge, skupnih lanaca i prijenosnih naprava za zadavanje električnih šokova.

2.   Država članica može nametnuti zahtjev za odobrenjem izvoza lisica čiji sveukupni opseg, uključujući lance, mjereći od vanjskog ruba jedne lisice do vanjskog ruba druge lisice, prelazi 240 mm kada su zaključane. Kod takvih lisica države članice primjenjuju članke Poglavlja III. i IV.

3.   Države članice obavješćuju Komisiju o svim mjerama usvojenima u skladu sa stavcima 1. i 2. Postojeće mjere će se priopćiti do 30. srpnja 2006. Naknadno donesene mjere priopćit će se prije njihovog stupanja na snagu.

POGLAVLJE IV.

Postupci izdavanja odobrenja

Članak 8.

Zahtjevi za izdavanje odobrenja

1.   Odobrenje za izvoz i uvoz i nabavu tehničke pomoći izdaju nadležna tijela države članice navedene u Prilogu I., gdje je ustanovljen podnositelj zahtjeva.

2.   Podnositelji zahtjeva nadležnim tijelima pribavlja sve relevantne podatke o aktivnostima za koje je potrebno odobrenje.

Članak 9.

Odobrenja

1.   Odobrenja za izvoz i uvoz izdaju se na obrascu koji je u skladu s primjerom u Prilogu V. te su važeća u cijeloj Zajednici. Odobrenje vrijedi od tri do dvanaest mjeseci s mogućim produženjem od najviše 12 mjeseci.

2.   Odobrenje se može izdati i elektronički. Uspostavit će se posebni postupci na nacionalnoj osnovi. Države članice koje koriste ovu mogućnost o tome izvješćuju Komisiju.

3.   Odobrenja za izvoz i uvoz podložna su svim zahtjevima i uvjetima koje nadležna tijela smatraju primjerenima.

4.   U skladu s ovom Uredbom, nadležna tijela mogu odbiti odobriti izvoz i mogu poništiti, obustaviti, izmijeniti ili opozvati odobrenje izvoza koje su već bili odobrili.

Članak 10.

Carinske formalnosti

1.   Pri ispunjavanju carinskih formalnosti, izvoznik ili uvoznik dostavlja uredno ispunjen obrazac, prikazan u Prilogu V., kao dokaz da je dobio nužno odobrenje za izvoz ili uvoz. Ako dokument nije ispunjen na službenom jeziku države članice gdje se carinske formalnosti odvijaju, može se zahtijevati od izvoznika ili uvoznika da osigura prijevod na taj službeni jezik.

2.   Ako je izdana carinska deklaracija za robu navedenu u prilozima II. i III., te je potvrđeno da za predviđeni izvoz i uvoz nije bilo izdano odobrenje u skladu s ovom Uredbom, carinska tijela zadržavaju prijavljenu robu i ukazuju na mogućnost podnošenja zahtjeva za izdavanje odobrenja u skladu s ovom Uredbom. Ako unutar šest mjeseci od zadržavanja robe zahtjev za odobrenje nije izdan ili ako nadležno tijelo odbije takav zahtjev, carinska tijela uklanjaju zadržanu robu u skladu s odgovarajućim nacionalnim zakonodavstvom.

Članak 11.

Obavješćivanje i zahtjev za savjetovanjem

1.   Nadležna tijela država članica iz Priloga I. obavješćuju sva ostala tijela država članica i Komisije iz istoga Priloga ako donesu odluku o odbijanju zahtjeva za odobrenjem u skladu s ovom Uredbom ili ako ponište odobrenje koje su prethodno izdali. Obavijest se izdaje najkasnije 30 dana po donošenju odluke.

2.   Nadležno tijelo se savjetuje s tijelom ili tijelima koja su u prethodne tri godine odbacila zahtjev za odobrenjem uvoza ili izvoza ili nabave tehničke pomoći u skladu s ovom Uredbom, ako zaprimi zahtjev za odobrenjem uvoza ili izvoza ili nabave tehničke pomoći, koji uključuje gotovo istovjetni posao naveden u takvom ranijem zahtjevu te smatra da bi unatoč tome odobrenje trebalo biti izdano.

3.   Ako nakon takvoga savjetovanja nadležno tijelo odluči izdati odobrenje, odmah o svojoj odluci obavješćuje sva nadležna tijela iz Priloga I. i pojašnjava razloge svoje odluke, pri čemu prema potrebi prilaže dodatne podatke o istome.

4.   Odbijanje izdavanja odobrenja, ako se temelji na nacionalnoj zabrani u skladu s člankom 7. stavkom 1., ne tvori odluku o odbacivanju zahtjeva u smislu stavka 1.

POGLAVLJE V.

Opće i završne odredbe

Članak 12.

Izmjena priloga

1.   Komisija je ovlaštena za izmjene Priloga I. Podaci o nadležnim vlastima država članica izmjenjuju se i dopunjuju na osnovi informacija koje dostave države članice.

2.   U skladu s postupkom iz članka 15. stavka 2., Komisija je ovlaštena za izmjenu priloga II., III., IV. i V.

Članak 13.

Razmjena podataka između nadležnih tijela država članica i Komisije

1.   Ne dovodeći u pitanje članak 11., Komisija i države članice se na zahtjev uzajamno obavješćuju o mjerama poduzetima u skladu s ovom Uredbom te na isti način prenose sve relevantne podatke kojima raspolažu te koji su povezani s ovom Uredbom, a posebno podatke o izdanim i odbijenim odobrenjima.

2.   Relevantni podaci o izdanim i odbijenim odobrenjima sadrže barem vrstu odluke, razloge takve odluke ili njezin sažetak, imena primatelja i, ako nisu u pitanju iste osobe, imena krajnjih korisnika kao i predmetne robe.

3.   Države članice izdaju, ako je moguće u suradnji s Komisijom, javno godišnje izvješće o svojim aktivnostima, iznoseći podatke o broju zaprimljenih zahtjeva, o robi i zemljama obuhvaćenima ovim zahtjevima te o donesenim odlukama u vezi s tim zahtjevima. Takvo izvješće ne uključuje podatke koje neka od država članica smatra suprotnima osnovnim interesima vlastite sigurnosti.

4.   Osim prenošenja podataka spomenutih u stavku 2., nadležnim tijelima države članice i Komisiji, ovaj članak ne dovodi u pitanje odgovarajuće nacionalne zakone o povjerljivosti i profesionalnoj tajni.

5.   Odbijanje izdavanja odobrenja, ako se temelji na nacionalnoj zabrani usvojenoj u skladu s člankom 7. stavkom 1., nije dio zahtjeva za odobrenjem odbijenog u smislu stavaka 1., 2. i 3. ovog članka.

Članak 14.

Korištenje podataka

Ne dovodeći u pitanje Uredbu (EZ) br. 1049/2001 Europskog parlamenta i Vijeća od 30. svibnja 2001. o javnom pristupu dokumentima Europskog parlamenta, Vijeća i Komisije (10) te nacionalno zakonodavstvo o javnom pristupu dokumentima, podaci zaprimljeni u skladu s ovom Uredbom koriste se samo u svrhe za koje su zatraženi.

Članak 15.

Postupak odbora

1.   Komisiji pomaže odbor za zajednička pravila o izvozu proizvoda, osnovan člankom 4. stavkom 1. Uredbe (EEZ) br. 2603/69 (11).

2.   Kod upućivanja na ovaj stavak primjenjuju se članci 5. i 7. Odluke 1999/468/EZ.

Razdoblje utvrđeno člankom 5. stavkom 6. Odluke 1999/468/EZ je dva mjeseca.

3.   Odbor usvaja svoja pravila postupka.

Članak 16.

Provedba

Odbor iz članka 15. razmatra sva pitanja o provedbi ove Uredbe koja na vlastitu inicijativu, ili na zahtjev predstavnika države članice, postavi predsjednik odbora.

Članak 17.

Kazne

1.   Države članice utvrđuju pravila o kaznama za kršenje odredaba ove Uredbe te poduzimaju sve potrebne mjere kako bi osigurale njihovo provođenje. Kazne moraju biti djelotvorne, primjerene i odvraćajuće.

2.   Države članice, bez odlaganja i naknadnih izmjena koje bi imale utjecaja, obavješćuju Komisiju o ovim pravilima najkasnije do 29. kolovoza 2006.

Članak 18.

Opseg područja

1.   Ova se Uredba primjenjuje na:

carinsko područje Zajednice, kako je određeno Uredbom (EEZ) br. 2913/92,

španjolska područja Ceutu i Melillu,

njemačko područje Helgoland.

2.   Za potrebe ove Uredbe Ceuta, Helgoland i Melilla smatraju se dijelom carinskoga područja Zajednice.

Članak 19.

Stupanje na snagu

Ova Uredba stupa na snagu 30. srpnja 2006.

Ova je Uredba u cijelosti obvezujuća i izravno se primjenjuje u svim državama članicama.

Sastavljeno u Luxembourgu 27. lipnja 2005.

Za Vijeće

Predsjednik

L. LUX


(1)  Rezolucija 3452 (XXX) od 9.12.1975. Opće skupštine Ujedinjenih naroda.

(2)  SL C 364, 18.12.2000., str. 1.

(3)  SL C 87 E, 11.4.2002., str. 136.

(4)  Rezolucija 34/169 od 17.12.1979. Opće skupštine Ujedinjenih naroda.

(5)  Odobreno rezolucijama 663 C (XXIV) od 31.7.1957. i 2076 (LXII) od 13.5.1977. Gospodarskoga i socijalnog Vijeća Ujedinjenih naroda.

(6)  Vidjeti točku ML 7(c) Zajedničke vojne liste Europske unije, SL C 127, 25.5.2005., str. 1.

(7)  SL L 184, 17.7.1999., str. 23.

(8)  SL L 302, 19.10.1992., str. 1. Uredba kako je zadnje izmijenjena Uredbom Europskog parlamenta i Vijeća (EZ) br. 648/2005 (SL L 117, 4.5.2005., str. 13.).

(9)  SL L 253, 11.10.1993., str. 1. Uredba kako je zadnje izmijenjena Uredbom (EZ) br. 883/2005 (SL L 148, 11.6.2005., str. 5.).

(10)  SL L 145, 31.5.2001., str. 43.

(11)  SL L 324, 27.12.1969., str. 25. Uredba kako je zadnje izmijenjena Uredbom (EEZ) br. 3918/91 (SL L 372, 31.12.1991., str. 31.).


PRILOG I.

POPIS NADLEŽNIH TIJELA IZ ČLANAKA 8. I 11.

A.   Nadležna tijela država članica

BELGIJA

Ministerie van Economie, Energie, Handel en Wetenschapsbeleid

Directoraat E4: Economisch Potentieel, Markttoegangsbeleid, Tarifaire en Non-tarifaire Maatregelen

Vooruitgangsstraat 50c

B-1210 Brussel

Tel. (32-2) 277 51 11

Fax (32-2) 277 53 03

E-mail: Charles.godart@mineco.fgvov.be

Ministère de l'économie, de l'énergie, du commerce et de la politique scientifique

Directorat, E4: potentiel économique, politique d'accès aux marchés, mesures tarifaires et non-tarifaires

Rue du Progrès 50c

B-1210 Bruxelles

Téléphone: 32 (2) 277 51 11

Télécopie: 32 (2) 277 53 03

E-mail: Charles.godart@mineco.fgvov.be

ČEŠKA

Ministerstvo průmyslu a obchodu

Licenční správa

Na Františku 32

110 15 Praha 1

Česká republika

Tel.: (420) 224 90 76 41

Fax: (420) 224 22 18 81

E-mail: osm@mpo.cz

DANSKA

Prilog III., br. 2 i 3

Justitsministeriet

Slotsholmsgade 10

DK-1216 København K

Denmark

Telephone: (45) 33 92 33 40

Telefax: (45) 33 93 35 10

E-mail: jm@jm.dk

Prilog I. i Prilog III., br. 1

Økonomi- og Erhvervsministeriet

Erhvers- og Byggestyrelsen

Eksportkontroladministrationen

Langelinie Allé 17

DK-2100 København Ø

Denmark

Telephone: (45) 35 46 60 00

Telefax: (45) 35 46 60 01

E-mail: ebst@ebst.dk

NJEMAČKA

Bundesamt für Wirtschaft und Ausfuhrkontrolle (BAFA)

Frankfurter Straße 29—35

D-65760 Eschborn

Tel.: (+49) 6196 908-0

Fax: (+49) 6196 908 800

E-Mail: ausfuhrkontrolle@bafa.bund.de

ΕΛΛΑΔΑ

GRČKA

Υπουργείο Οικονομίας και Οικονομικών

Γενική Διεύθυνση Σχεδιασμού και Διαχείρισης Πολιτικής

Διεύθυνση Διεθνών Οικονομικών Ροών

Κορνάρου 1

GR-105 63 Αθήνα

Τηλ. (30-210) 328 60 47, (30-210) 328 60 31

Φαξ (30-210) 328 60 94

E-mail: e3c@mnec.gr

ESTONIJA

Eesti Välisministeerium

Välismajanduse ja arengukoostöö osakond

Strateegilise kauba kontrolli büroo

Islandi väljak 1

15049 Tallinn

Eesti

Tel: +372 631 7200

Faks: +372 631 7288

E-post: stratkom@mfa.ee

ŠPANJOLSKA

Secretaría General de Comercio Exterior

Secretaría de Estado de Turismo y Comercio

Ministerio de Industria, Turismo y Comercio

Paseo de la Castellana, 162

E-28046 Madrid

Telephone: (34) 915 83 52 84

Telefax: (34) 915 83 56 19

E-mail: Buzon.Oficial@SGDEFENSA.SECGCOMEX.SSCC.MCX.ES

Departamento de Aduanas e Impuestos Especiales de la

Agencía Estatal de Administración Tributaria

Avda. Llano Castellano, 17

28071 Madrid

España

Telephone: +34 91 7289450

Telefax: +34 91 7292065

FRANCUSKA

Ministère de l'économie, des finances et de l'industrie

Direction générale des douanes et droits indirects

Service des titres du commerce extérieur (SETICE)

8, rue de la Tour-des-Dames

F-75436 PARIS CEDEX 09

Téléphone: 01 55 07 46 73/- 46 42/- 48 64/- 47 64

Télécopie: 01 55 07 46 67/- 46 91

Courrier électronique: dg-setice@douane.finances.gouv.fr

IRSKA

Licensing Unit

Department of Enterprise, Trade and Employment

Earlsfort Centre

Lower Hatch Street

Dublin 2

Ireland

Telephone (353-1) 631 21 21

Telefax (353-1) 631 25 62

ITALIJA

Ministero delle attività produttive

Direzione generale per la politica commerciale

Viale Boston, 25

I-00144 Roma

Telephone: +39 06 59 93 25 79

Telefax: +39 06 59 93 26 34

E-mail: polcomsegr@mincomes.it

ΚΥΠΡΟΣ

CIPAR

Υπουργείο Εμπορίου, Βιομηχανίας και Τουρισμού

Υπηρεσία Εμπορίου

Μονάδα Έκδοσης Αδειών Εισαγωγών/Εξαγωγών

Ανδρέα Αραούζου 6

CY-1421 Λευκωσία

Τηλ. (357-22) 86 71 00

Φαξ (357-22) 37 51 20

E-mail: perm.sec@mcit.gov.cy

Ministry of Commerce, Industry and Tourism

Trade Service

Import/Export Licensing Unit

6 Andreas Araouzos Street

CY-1421 Nicosia

Telephone: (357- 22) 86 71 00

Telefax: (357-22) 37 51 20

E-mail: perm.sec@mcit.gov.cy

LATVIJA

Ekonomikas ministrija

Brīvības iela 55

LV-1519 Rīga

Latvija

Telefax.: +371 7 280 882

LITVA

Policijos departamento prie Vidaus reikalų ministerijos

Licencijavimo skyrius

Saltoniškių g. 19

LT-08105 Vilnius

Lietuva

Telephone: +370 8 271 97 67

Telefax: +370 5 271 99 76

E-mail: leidimai.pd@policija.lt

LUKSEMBURG

Commerce extérieur

Office des licences

B. P. 113

L-2011 Luxembourg

Téléphone: 352 4782370

Télécopie: 352 466138

Courrier électronique: office.licences@mae.etat.lu

MAĐARSKA

Magyar Kereskedelmi

Engedélyezési Hivatal

Margit krt. 85.

H-1024 Budapest

Magyarország

Telephone: +36 1 336 74 30

Telefax: +36 1 336 74 28

E-mail: spectrade@mkeh.hu

MALTA

Diviżjoni għall–Kummerċ

Servizzi Kummerċjali

Lascaris

Valletta CMR02

Telephone: +356 25 69 02 09

Telefax: +356 21 24 05 16

NIZOZEMSKA (u procesu odlučivanja)

AUSTRIJA

Bundesministerium für Wirtschaft und Arbeit

Abteilung für Aus- und Einfuhrkontrolle

A-1011 Wien

Stubenring 1

Tel.: (+43) 1 71100 8327

Fax: (+43) 1 71100 8386

E-Mail: post@C22.bmwa.gv.at

POLJSKA

Ministerstwo Gospodarki i Pracy

plac Trzech Krzyży 3/5

00-507 Warszawa

Polska

Telephone: (+48-22) 693 50 00

Telefax: (+48-22) 693 40 48

PORTUGAL

Ministério das Finanças

Direcção-Geral das Alfândegas e dos Impostos Especiais de Consumo

Direcção de Serviços de Licenciamento

Rua Terreiro do Trigo, edifício da Alfândega

P-1149-060 Lisboa

Tel.: (351-21) 881 42 63

Fax: (351-21) 881 42 61

SLOVENIJA

Ministrstvo za gospodarstvo

Direktorat za ekonomske odnose s tujino

Kotnikova 5

1000 Ljubljana

Republika Slovenija

Telephone: +386 1 478 35 42

Telefax: +386 1 478 36 11

SLOVAČKA

Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky

Odbor riadenia obchodovania s citlivými tovarmi

Mierová 19

827 15 Bratislava

Slovenská republika

Telephone: +421 2 48 54 20 53

Telefax: +421 2 43 42 39 15

FINSKA

Sisäasiainministeriö

Arpajais- ja asehallintoyksikkö

PL 50

FI-11101 RIIHIMÄKI

Puhelin (358-9) 160 01

Faksi (358-19) 72 06 68

Sähköposti: aahy@poliisi.fi

ŠVEDSKA

Kommerskollegium

PO Box 6803

S-113 86 Stockholm

Tfn (46-8) 690 48 00

Fax (46-8) 30 67 59

E-post: registrator@kommers.se

UJEDINJENA KRALJEVINA

Department of Trade and Industry

Export Control Organisation

4 Abbey Orchard Street

London

SW1P 2HT

United Kingdom

Telephone (44) 207 215 05 85

Telefax (44) 207 215 05 72

E-mail: mevlyn.tompkins@dti.gsi.gov.uk

B.   Adrese za obavješćivanje Komisije:

COMMISSION OF THE EUROPEAN COMMUNITIES

Directorate-General for External Relations

Directorate A: Common Foreign and Security Policy (CFSP) and European Security and Defence Policy (ESDP): Commission Coordination and contribution

Unit A 2: Legal and institutional matters, CFSP Joint Actions, Sanctions, Kimberley Process

CHAR 12/163

B-1049 Bruxelles/Brussel

Telephone (32-2) 296 25 56

Telefax (32-2) 296 75 63

E-mail: relex-sanctions@cec.eu.int


PRILOG II.

Popis robe iz članaka 3. i 4.

Napomena: ovaj popis ne obuhvaća medicinsko-tehničku robu


Oznaka KN

Opis

1.   Predmeti namijenjeni usmrćivanju osoba, kako slijedi:

ex 4421 90 98

ex 8208 90 00

1.1.

Vješala i giljotine

ex 8543 89 95

ex 9401 79 00

ex 9401 80 00

ex 9402 10 00

ex 9402 90 00

1.2.

Električne stolice za usmrćivanje osoba

ex 9406 00 38

ex 9406 00 80

1.3.

Hermetične komore od npr. čelika i stakla, za usmrćivanje osoba smrtonosnim plinom ili tvari

ex 8413 81 90

ex 9018 90 50

ex 9018 90 60

ex 9018 90 85

1.4.

Automatski sustavi ubrizgavanja droge za usmrćivanje osoba ubrizgavanjem smrtonosne kemijske tvari

2.   Predmeti namijenjeni obuzdavanju osoba, kako slijedi:

ex 8543 89 95

2.1.

Pojasevi za električne šokove namijenjeni obuzdavanju osoba zadavanjem električnih šokova čiji napon na izvoru ne prelazi 10 000 V


PRILOG III.

Popis predmeta iz članka 5.

Oznaka KN

Opis

1.   Predmeti namijenjeni obuzdavanju ljudi, kako slijedi:

ex 9401 61 00

ex 9401 69 00

ex 9401 71 00

ex 9401 79 00

ex 9402 90 00

ex 9403 20 91

ex 9403 20 99

ex 9403 50 00

ex 9403 70 90

ex 9403 80 00

1.1.

Prisilne stolice i stolovi s okovima

Ova točka ne obuhvaća prisilne stolice za invalidne osobe

ex 7326 90 98

ex 8301 50 00

ex 3926 90 99

1.2.

Okovi za noge, skupni lanci, okovi i pojedinačne lisice ili okovi narukvice

Ova točka ne obuhvaća „klasične lisice”. Klasične lisice su lisice čije su cjelokupne dimenzije uključujući lanac, mjereći od vanjskog ruba jedne lisice do vanjskog ruba druge lisice, između 150 i 280 mm kada su zaključane i koje nisu bile prilagođavane kako bi uzrokovale tjelesnu bol ili patnju.

ex 7326 90 98

ex 8301 50 00

ex 3926 90 99

1.3.

Lisice za palce i vijci za stiskanje palaca, uključujući nazupčane vijke za stiskanje palaca

2.   Prijenosne naprave, namijenjene kontroliranju pobune i za samozaštitu, kako slijedi:

ex 8543 89 95

ex 9304 00 00

2.1.

Prijenosne naprave za zadavanje električnih šokova, koje uključuju, ali nisu ograničene samo na električne šok palice, električne štitove, pištolje za omamljivanje i električne paralizatore čiji napon na izvoru ne prelazi 10 000 V

1.

Ova točka ne obuhvaća pojaseve za električne šokove, kao što je navedeno u točki 2.1. Priloga II.

2.

Ova točka ne obuhvaća pojedinačne električne naprave za zadavanje električnih šokova kada se koriste u svrhu osobne zaštite njihovih korisnika.

3.   Tvari za nadzor pobuna i samozaštitu i s njima povezana prijenosna oprema za raspršivanje, kako slijedi:

ex 8424 20 00

ex 9304 00 00

3.1.

Prijenosne naprave za kontrolu pobuna ili samozaštitu primjenom ili raspršivanjem kemijskih tvari za onesposobljavanje

Ova točka ne obuhvaća pojedinačne prijenosne naprave, čak i ako sadrže kemijske tvari, kada se koriste u svrhu osobne zaštite njihovih korisnika.

ex 2924 29 95

3.2.

Vanililamid pelargonske kiseline (PAVA) (CAS 2444-46-4)

ex 2939 99 00

3.3.

Oleoresin capsicum (OC) (CAS 8023-77-6)


PRILOG IV.

Popis područja država članica iz članka 5. stavka 2.

DANSKA:

Grenland

FRANCUSKA:

Nova Kaledonija i zavisna područja,

Francuska Polinezija,

Francuska južna i antarktička područja,

otoci Wallis i Futuna,

Mayotte,

Sveti Petar i Mikelon

NJEMAČKA:

Büsingen


PRILOG V.

Obrazac za odobrenje uvoza ili izvoza iz članka 9. stavka 1.

Tehnička specifikacija:

Sljedeći je obrazac veličine 210 × 297 mm i može biti najviše 5 mm manji i 8 mm veći. Veličina polja temelji se na jedinici mjere od jedne desetine palca vodoravno i jedne šestine palca okomito. Veličina pododjela temelji se na jedinici mjere od jedne desetine palca vodoravno.

Image

Image

Napomene za pojašnjenje obrasca

„Odobrenje za uvoz ili izvoz robe koja bi se mogla koristiti za mučenje (Uredba (EZ) br. 1236/2005)”

Ovaj obrazac za odobrenje koristi se za izdavanje odobrenja za uvoz ili izvoz robe u skladu s Uredbom (EZ) br. 1236/2005 o trgovini robom koja bi se mogla koristiti za izvršenje smrtne kazne, mučenje ili drugo okrutno, nečovječno ili ponižavajuće postupanje ili kažnjavanje. Ne smije se koristiti za odobrenje nabave tehničke pomoći.

Nadležno tijelo za izdavanje ovog odobrenja je tijelo definirano člankom 2. točkom (h) Uredbe Vijeća br. 1236/2005 iz Priloga I. ovoj Uredbi.

Odobrenja se izdaju na obrascu od jedne stranice koji treba tiskati obostrano. Nadležna carinska uprava oduzet će izvezenu količinu od ukupne dostupne količine. Treba osigurati da se različiti predmeti koji su podvrgnuti odobrenju jasno razdvoje.

Tamo gdje nacionalni postupci država članica zahtijevaju dodatne kopije obrasca (kao na primjer kod zahtjeva), ovaj se obrazac odobrenja može uvrstiti u set obrazaca koji sadrži nužne kopije koje prate važeća nacionalna pravila. U polju iznad polja 3 svakoga primjerka i na lijevoj margini potrebno je jasno navesti u kojem smislu (npr. zahtjev, kopija zahtjeva) će se te kopije upotrijebiti. Samo jedan primjerak bit će obrazac za odobrenje iz Priloga V. Uredbi (EZ) br. 1236/2005.

Polje 1:

Podnositelj zahtjeva:

Navesti ime podnositelja zahtjeva i njegovu/njezinu punu adresu.

Carinski broj podnositelja zahtjeva također može biti naznačen (uglavnom neobavezno).

Treba naznačiti vrstu podnositelja zahtjeva (neobavezno) u odgovarajuće polje, brojevima 1, 2 ili 4 koji se odnose na točke u definiciji članka 2. točke (i) Uredbe (EZ) 1236/2005.

Polje 3:

Odobrenje br.:

Upišite broj i označite polje ili za izvoz ili za uvoz. Vidjeti članak 2. točke (d) i (e) i članak 18. Uredbe radi definicije pojmova „uvoz” ili „izvoz”.

Polje 4:

Datum isteka:

Naznačite dan (dvije znamenke), mjesec (dvije znamenke) i godinu (četiri znamenke).

Polje 5:

Službenik/Predstavnik:

Naznačite ime ovlaštenog predstavnika ili službenika carine koji djeluje u ime podnositelja zahtjeva, ako zahtjev nije osobno predao podnositelj. Vidjeti članak 5. Uredbe Vijeća (EEZ) br. 2913/92.

Polje 6:

Zemlja u kojoj se roba nalazi:

Naznačite ime zemlje i kod zemlje uzet iz kodova uspostavljenih u skladu s Uredbom Vijeća (EZ) br. 1172/95 (SL L 118, 25.5.1995., str. 10.). Vidjeti Uredbu Komisije (EZ) br. 1779/2002 (SL L 269, 5.10.2002., str. 6.).

Polje 7:

Zemlja odredišta:

Naznačite ime zemlje i kod zemlje uzet iz kodova uspostavljenih u skladu s Uredbom Vijeća (EZ) br. 1172/95 (SL L 118, 25.5.1995., str. 10.). Vidjeti Uredbu Komisije (EZ) br. 1779/2002 (SL L 269, 5.10.2002., str. 6.).

Polje 10:

Opis predmeta:

Uključite podatke o pakiranju relevantne robe. Primijetite da vrijednost robe može biti naznačena u polju 10.

Ako u polju 10 nema dovoljno mjesta, nastavite na priloženom praznom papiru, navodeći broj odobrenja. U polju 16 naznačite broj privitka.

Ovaj obrazac služi za tri različite vrste robe (vidjeti priloge II. i III. Uredbi). Ako je potrebno odobriti uvoz ili izvoz više od tri vrste robe, molimo da izdate dva odobrenja.

Polje 11:

Predmet br.:

Ovo polje se ispunjava samo na poleđini obrasca. Obratite pažnju da broj predmeta odgovara tiskanom broju predmeta u polju 11 pored opisa relevantnog predmeta na prednjoj strani.

Polje 14:

Posebni zahtjevi i uvjeti:

Ako u polju 14 nema dovoljno mjesta, nastavite na priloženom praznom papiru, navodeći broj odobrenja. U polju 16 naznačite broj privitka.

Polje 16:

Broj privitka

Naznačite broj privitka, ako postoje (vidjeti pojašnjenja u poljima 10 i 14).


Top