EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32005Q0684

2005/684/EZ, Euratom: Odluka Europskog parlamenta od 28. rujna 2005. o donošenju Statuta članova Europskog parlamenta

OJ L 262, 7.10.2005, p. 1–10 (ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, SK, SL, FI, SV)
Special edition in Bulgarian: Chapter 01 Volume 006 P. 28 - 37
Special edition in Romanian: Chapter 01 Volume 006 P. 28 - 37
Special edition in Croatian: Chapter 01 Volume 016 P. 181 - 190

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2005/684/oj

01/Sv. 16

HR

Službeni list Europske unije

181


32005Q0684


L 262/1

SLUŽBENI LIST EUROPSKE UNIJE


ODLUKA EUROPSKOG PARLAMENTA

od 28. rujna 2005.

o donošenju Statuta članova Europskog parlamenta

(2005/684/EZ, Euratom)

EUROPSKI PARLAMENT,

uzimajući u obzir Ugovor o osnivanju Europske zajednice, a posebno njegov članak 190. stavak 5.,

uzimajući u obzir Ugovor o osnivanju Europske zajednice za atomsku energiju, a posebno njegov članak 108. stavak 4.,

uzimajući u obzir mišljenje Komisije (1),

uz odobrenje Vijeća (2),

budući da:

(1)

Parlament se sastoji od „predstavnika naroda država okupljenih u Zajednici”. Ti predstavnici su, kao što je i potvrđeno u članku 109. stavku 1.Ugovora o EZ-u, „predstavnici naroda država okupljenih u Zajednici”. Isti izraz koristi se u članku 190. stavku 2. Ugovora o EZ-u (broj predstavnika izabranih u svakoj državi članici) te u članku 190. stavku 3. Ugovora o EZ-u (predstavnici se biraju za mandat od pet godina). Ove odredbe, prema kojima su članovi predstavnici naroda, opravdavaju uporabu pojma „član” u Statutu.

(2)

U skladu s člankom 199. stavkom 1. Ugovora o EZ-u te u skladu s ovim Statutom, Parlament ima pravo uređivati svoj rad poslovnikom.

(3)

Članak 1. Statuta preuzima pojam „član” te pojašnjava da Statut ne uređuje prava i obveze članova, već obuhvaća pravila i opće uvjete za obnašanje mandata.

(4)

Slobodu i neovisnost članova, koje su ugrađene u članak 2. a koje se ne navode ni u jednoj odredbi primarnog prava, trebalo bi zaštiti Statutom. Radnje koje članovi poduzmu radi odustanka od mandata u određenom trenutku ili njihove izjave namjere da na neodređeni dan odustanu od mandata, koje političke stranke mogu poduzimati po vlastitom nahođenju, smatraju se nespojivima sa slobodom i neovisnošću članova te stoga ne bi smjele biti pravno obvezujuće.

(5)

Članak 3. stavak 1. u cijelosti ponavlja odredbe članka 6. stavka 1. Akta o izboru članova Europskog parlamenta neposrednim općim izborima od 20. rujna 1976.

(6)

Pravo inicijative iz članka 5. ključno je pravo svakog člana. Poslovnikom Parlamenta to se pravo ne smije obezvrijediti.

(7)

Pravo uvida u spise, kako je predviđeno u članku 6., koje je već zajamčeno Poslovnikom Parlamenta, osnovni je aspekt obnašanja mandata člana te bi stoga trebalo biti uređeno Statutom.

(8)

Smisao članka 7. jest i dalje osiguravati jezičnu raznolikost, unatoč protivnim izjavama. Trebalo bi spriječiti svaku diskriminaciju bilo kojeg službenog jezika. Ovo načelo trebalo bi se primjenjivati nakon svakog proširenja Europske unije.

(9)

Na temelju članaka 9. i 10., članovi primaju naknadu za obnašanje svojih dužnosti. U vezi s iznosom naknade, skupina stručnjaka koju je imenovao Parlament dostavila je studiju u svibnju 2000. godine, prema kojoj se naknada od 38,5 % osnovne plaće suca Suda EZ-a smatra opravdanom.

(10)

S obzirom na to da se naknada i prijelazna naknada, kao i starosna mirovina, invalidska mirovina i mirovina za nadživjele osobe isplaćuju iz općeg proračuna Europske unije, primjereno je da ih se oporezuje u korist Zajednica.

(11)

Zbog posebnog položaja članova, posebno činjenice da nemaju nikakvu obvezu boraviti u bilo kojem mjestu rada Parlamenta, te imajući u vidu njihove posebne povezanosti s državom u kojoj su izabrani, primjereno je odrediti mogućnost da države članice na naknadu i prijelaznu naknadu, kao i na starosnu mirovinu, invalidsku mirovinu i mirovinu za nadživjele osobe primijene nacionalne porezne propise.

(12)

Članak 9. stavak 3. potreban je zbog toga što stranke često očekuju da povlastice iz članka 9. stavaka 1. i 2. budu djelomično upotrijebljene za njihove ciljeve. Ova vrsta financiranja stranaka trebala bi biti zabranjena.

(13)

Prijelazna naknada iz članka 9. stavka 2. i članka 13. služi da bi se premostilo razdoblje između kraja mandata člana i njegovog preuzimanja nove funkcije. Kad bivši član preuzme drugi mandat ili javnu funkciju, njezina svrha više nije relevantna.

(14)

S obzirom na kretanja u vezi sa starosnim mirovinama u državama članicama, čini se primjerenim da bivši članovi imaju pravo na starosnu mirovinu od svojeg 63. rođendana. Člankom 14. ne utječe se na pravo država članica da visinu starosne mirovine utvrde u skladu s nacionalnim pravom.

(15)

Odredbe u vezi s mirovinama za nadživjele osobe u suštini su usklađene s važećim zakonodavstvom u Europskoj zajednici. Pravo nadživjelog bračnog druga koji je ponovno sklopio brak temelji se na modernoj ideji da se ono odnosi na osobnu korist te da nema svrhu pukog „zbrinjavanja”. Takvo pravo nije isključeno čak ni kada je bračni drug „zbrinut” vlastitim prihodima ili osobnim bogatstvom.

(16)

Članak 18. potreban je jer će, kada Statut stupi na snagu, države članice prestati nadoknađivati troškove koje članovi imaju zbog bolesti ili s osnova plaćanja dijela doprinosa zdravstvenog osiguranja. Ove povlastice često su zadržane nakon prestanka mandata člana.

(17)

Odredbe koje se odnose na naknadu troškova moraju biti u skladu s načelima koja je utvrdio Sud Europskih zajednica u presudi „Lord Bruce” (3). Parlament je prema tome ovlašten izvršiti takvu nadoknadu troškova kao paušalni iznos, u slučajevima u kojima je to primjereno, da bi se umanjili administrativni troškovi i tereti svojstveni sustavu poput provjeravanja svake pojedinačne stavke troškova. Ovo stoga predstavlja dobro upravljanje.

(18)

Predsjedništvo Parlamenta 28. svibnja 2003. donijelo je novi skup pravila kojima se uređuje plaćanje troškova i naknada članovima na temelju stvarno nastalih troškova, koja bi trebala stupiti na snagu istodobno kad i ovaj Statut.

(19)

Države članice trebale bi osigurati očuvanje propisa u skladu s kojima članovi Europskog parlamenta, kada obnašaju svoj mandat u svojoj državi, imaju jednak položaj kao i članovi nacionalnih parlamenata. Ovaj problem nije moguće riješiti na europskoj razini s obzirom na to da u državama članicama postoje brojni, vrlo neujednačeni propisi. Bez takvih propisa, obnašanje mandata člana Europskog parlamenta u državi članici u kojoj je član izabran bilo bi znatno otežano, ako ne i nemoguće. Učinkovito obnašanje mandata ujedno je u interesu država članica.

(20)

Članak 25. stavak 1. potreban je zbog vrlo nejednakih nacionalnih propisa koji su se do sada primjenjivali na članove, koji onemogućavaju rješavanje na europskoj razini svih problema povezanih s prijelazom sa starog na novi europski sustav. Davanje članovima mogućnosti izbora onemogućit će umanjivanje prava članova ili uzrokovanje financijskih gubitaka kao posljedicu prijelaza. Sadržaj članka 25. stavka 2. jest posljedica odluke na temelju članka 25. stavka 1.

(21)

Različitost nacionalnih prilika uzima se u obzir u članku 29. na temelju kojeg je državama članicama kao prijelazna mjera dopušteno donošenje propisa različitih od odredaba ovog Statuta. Takva različitost ujedno opravdava mogućnost prema kojoj države članice mogu zadržati paritet primitaka od rada između članova Europskog parlamenta i članova nacionalnih parlamenata,

ODLUČUJE:

GLAVA I.

PRAVILA I OPĆI UVJETI KOJIMA SE UREĐUJE OBNAŠANJE DUŽNOSTI ČLANOVA EUROPSKOG PARLAMENTA

Članak 1.

Ovim se Statutom utvrđuju pravila i opći uvjeti za obnašanje dužnosti člana Europskog parlamenta.

Članak 2.

1.   Članovi su slobodni i neovisni.

2.   Sporazumi koji se odnose na ostavku člana prije ili na kraju parlamentarnog saziva ništavi su.

Članak 3.

1.   Članovi glasuju pojedinačno i osobno. Ne smiju biti vezani nikakvim uputama i ne smiju imati obvezujući mandat.

2.   Sporazumi koji se odnose na način na koji se mandat treba obnašati, ništavi su.

Članak 4.

Dokumenti i elektronički zapisi koje je član primio, sastavio ili poslao ne smatraju se dokumentima Parlamenta, osim ako su podneseni u skladu s Poslovnikom.

Članak 5.

1.   Svaki član u kontekstu prava Parlamenta na inicijativu ima pravo podnositi prijedloge akata Zajednice.

2.   Parlament u svojem Poslovniku propisuje uvjete za ostvarivanje ovog prava.

Članak 6.

1.   Članovi imaju pravo pregleda svih spisa Parlamenta.

2.   Stavak 1. ne odnosi se na osobne spise ili račune.

3.   Stavak 1. primjenjuje se ne dovodeći u pitanje akte Europske unije i sporazume institucija koji se odnose na pristup dokumentima.

4.   Parlament propisuje uvjete za ostvarivanje ovog prava.

Članak 7.

1.   Dokumenti Parlamenta prevode se na sve službene jezike.

2.   Govori se simultano usmeno prevode na sve druge službene jezike.

3.   Parlament propisuje uvjete za provedbu ovog članka.

Članak 8.

1.   Članovi se mogu organizirati u političke grupe.

2.   Parlament u svojem Poslovniku propisuje uvjete za ostvarivanje ovog prava.

Članak 9.

1.   Članovi radi očuvanja svoje neovisnosti imaju pravo na primjerenu naknadu.

2.   Na kraju svojeg mandata imaju pravo na prijelaznu naknadu i mirovinu.

3.   Sporazumi o uporabi naknade, prijelazne naknade za kraj službe te mirovine u druge svrhe osim privatnih ništavi su.

4.   Nadživjeli uzdržavanici članova imaju pravo na mirovinu za nadživjele osobe.

Članak 10.

Iznos naknade iznosi 38,5 % osnovne plaće suca Suda Europskih zajednica.

Članak 11.

Naknada koju član prima za obnašanje mandata u drugom parlamentu prebija se s naknadom.

Članak 12.

1.   Naknada iz članka 9. ovog Statuta oporezuje se u korist Zajednica pod jednakim uvjetima kao što su oni propisani na temelju članka 13. Protokola o povlasticama i imunitetima Europskih zajednica za dužnosnike i ostale službenike Europskih zajednica.

2.   Odbici za poslovne i osobne troškove kao i one obiteljske i društvene prirode, predviđeni u članku 3. stavcima od 2. do 4. Uredbe (EEZ, Euratom, EZUČ) br. 260/68 Vijeća od 29. veljače 1968. o utvrđivanju uvjeta i postupka za primjenu poreza u korist Europskih zajednica (4), ne primjenjuju se.

3.   Stavak 1. ovog članka ne dovodi u pitanje ovlast država članica da na naknade primjenjuju nacionalne porezne odredbe, pod uvjetom izbjegavanja dvostrukog oporezivanja.

4.   Države članice imaju pravo uzeti u obzir naknadu prilikom određivanja porezne stope za druge prihode.

5.   Ovaj se članak također primjenjuje na prijelaznu naknadu, kao i na starosnu mirovinu, invalidsku mirovinu i mirovinu za nadživjele osobe, koje se isplaćuju na temelju članaka 13., 14., 15. i 17.

6.   Povlastice iz članaka 18., 19. i 20. ovog Statuta te doprinosi mirovinskom fondu u skladu s člankom 27. ovog Statuta ne oporezuju se.

Članak 13.

1.   Članovi na kraju mandata imaju pravo na prijelaznu naknadu u visini naknade iz članka 10. ovog Statuta.

2.   Ovo pravo važi u razdoblju od jednog mjeseca za svaku godinu mandata, ali ne kraće od šest mjeseci ni duže od 24 mjeseca.

3.   U slučaju da član preuzme mandat u drugom parlamentu ili preuzme javnu funkciju, prijelazna naknada isplaćuje se dok ne započne mandat ili dok javna funkcija ne bude preuzeta.

4.   U slučaju smrti, prijelazna naknada posljednji se put isplaćuje u mjesecu u kojem je bivši član preminuo.

Članak 14.

1.   Bivši članovi imaju pravo na starosnu mirovinu od 63. godine života.

2.   Ova mirovina iznosi za svaku punu godinu mandata 3,5 % naknade u skladu s člankom 10. ovog Statuta i njezinu jednu dvanaestinu za svaki daljnji puni mjesec, ali ne više od ukupno 70 %.

3.   Pravo na starosnu mirovinu postoji neovisno o bilo kojoj drugoj mirovini.

4.   Članak 11. ovog Statuta primjenjuje se na odgovarajući način.

Članak 15.

1.   Članovi koji postanu nesposobni za vrijeme trajanja mandata imaju pravo na mirovinu.

2.   Članak 14. stavak 2. ovog Statuta primjenjuje se na odgovarajući način. Međutim, visina mirovine iznosi najmanje 35 % naknade na temelju članka 10. ovog Statuta.

3.   Ovo pravo stupa na snagu kad dotični član odstupi.

4.   Parlament propisuje uvjete za ostvarivanje ovog prava.

5.   Članak 11. ovog Statuta primjenjuje se na odgovarajući način.

Članak 16.

Ako bivši član istodobno ima pravo na isplatu prijelazne naknade u skladu s člankom 13. ovog Statuta i mirovine u skladu s člankom 14. ili člankom 15., on odabire koje se rješenje primjenjuje.

Članak 17.

1.   Bračni drug i uzdržavana djeca imaju pravo na mirovinu za nadživjele osobe u slučaju smrti člana ili bivšeg člana koji je u vrijeme svoje smrti imao pravo ili bi u budućnosti imao pravo na mirovinu prema članku 14. ili članku 15. ovog Statuta.

2.   Ukupni iznos mirovine ne prelazi iznos mirovine na koju bi član imao pravo na kraju parlamentarnog saziva ili na koju je bivši član imao pravo ili bi imao pravo.

3.   Nadživjeli bračni drug prima 60 % iznosa iz stavka 2., ali u svakom slučaju najmanje 30 % naknade na temelju članka 10. ovog Statuta. Novi brak ne utječe na navedeno pravo. Ovo pravo prestaje ako posebne okolnosti pojedinog slučaja upućuju na postojanje osnovane sumnje da je brak sklopljen jedino s ciljem osiguravanja mirovine.

4.   Uzdržavano dijete prima 20 % iznosa iz stavka 2.

5.   Ako to bude potrebno, najveći iznos mirovine koji se ima isplatiti dijeli se između bračnog druga i djece u omjeru postotaka iz stavaka 3. i 4. ovog članka.

6.   Mirovina se isplaćuje od prvog dana u mjesecu koji slijedi datum smrti.

7.   Ako bračni drug umre, ovo pravo prestaje na kraju mjeseca u kojem je smrt nastupila.

8.   Pravo djeteta prestaje na kraju mjeseca u kojem je ono navršilo 21 godinu. Ovo pravo međutim i dalje postoji za vrijeme trajanja obrazovanja ili stručnog osposobljavanja, ali prestaje najkasnije na kraju mjeseca u kojem je dijete navršilo 25 godina. Pravo i dalje postoji ako dijete nije u stanju samo sebe uzdržavati zbog bolesti ili nesposobnosti.

9.   Partneri u zajednicama priznatim u državama članicama izjednačeni su s bračnim drugovima.

10.   Parlament propisuje uvjete za ostvarivanje ovog prava.

Članak 18.

1.   Članovi i bivši članovi kojima se isplaćuje mirovina te osobe koje imaju pravo na mirovinu za nadživjele osobe imaju pravo na naknadu dvije trećine troškova koji su posljedica bolesti, trudnoće ili rođenja djeteta.

2.   Parlament propisuje uvjete za ostvarivanje ovog prava.

Članak 19.

1.   Članovi imaju pravo na osiguranje radi pokrivanja rizika povezanih s obnašanjem mandata.

2.   Parlament propisuje uvjete za ostvarivanje ovog prava. Članovi plaćaju jednu trećinu nastalih premija osiguranja.

Članak 20.

1.   Članovi imaju pravo na naknadu troškova povezanih s obnašanjem mandata.

2.   Parlament nadoknađuje stvarne troškove koje su članovi imali putujući do i od mjesta rada te troškove povezane s drugim službenim putovanjima.

3.   Ostali troškovi koje su članovi imali u obnašanju mandata mogu biti nadoknađeni u paušalnom iznosu.

4.   Parlament propisuje uvjete za ostvarivanje ovog prava.

5.   Članak 9. stavak 3. ovog Statuta primjenjuje se na odgovarajući način.

Članak 21.

1.   Članovi imaju pravo na pomoć vlastitog osoblja koje mogu slobodno izabrati.

2.   Parlament snosi stvarne troškove koje su članovi imali kod zapošljavanja takvog osoblja.

3.   Parlament propisuje uvjete za ostvarivanje ovog prava.

Članak 22.

1.   Članovi imaju pravo na uporabu uredske opreme, telekomunikacijskih uređaja i službenih vozila.

2.   Parlament propisuje uvjete za ostvarivanje ovog prava.

Članak 23.

1.   Sva plaćanja izvršavaju se iz proračuna Europske unije.

2.   Dospjela plaćanja prema člancima 10., 13., 14., 15. i 17. ovog Statuta izvršavaju se mjesečno u eurima ili, prema izboru člana, u valuti države članice u kojoj ima boravište. Parlament propisuje uvjete pod kojima se plaćanja izvršavaju.

Članak 24.

Odluke koje se odnose na provedbu ovog Statuta stupaju na snagu u trenutku objavljivanja u Službenom listu Europske unije.

GLAVA II.

PRIJELAZNE ODREDBE

Članak 25.

1.   Članovi koji su prije stupanja na snagu ovog Statuta bili u Parlamentu te su bili ponovno izabrani mogu se odlučiti za nacionalni sustav koji se odnosi na naknadu, prijelaznu naknadu i mirovinu za vrijeme cjelokupnog trajanja mandata u Europskom parlamentu.

2.   Ova plaćanja izvršavaju se iz proračuna države članice.

Članak 26.

1.   Članovi koji na temelju članka 25. stavka 1. ovog Statuta žele zadržati pravo prema dosadašnjem nacionalnom sustavu, o toj odluci pisanim putem obavješćuju predsjednika Parlamenta u roku od 30 dana od dana stupanja na snagu ovog Statuta.

2.   Ova je odluka konačna i neopoziva.

3.   Ako takva obavijest ne bude izvršena u roku, primjenjuju se odredbe ovog Statuta.

Članak 27.

1.   Dobrovoljni mirovinski fond koji je osnovao Parlament postoji i nakon stupanja na snagu ovog Statuta za članove ili bivše članove koji su već stekli prava ili buduća prava u tom fondu.

2.   Stečena prava i buduća prava čuvaju se u cijelosti. Parlament može propisati kriterije i uvjete koji uređuju stjecanje novih prava.

3.   Članovi koji primaju naknadu prema članku 10. ovog Statuta ne mogu steći nikakva nova ili buduća prava u dobrovoljnom mirovinskom fondu.

4.   Fond nije dostupan članovima koji su prvi put izabrani u Parlament nakon početka primjene ovog Statuta.

5.   Članak 9. stavak 3. i članak 14. stavak 3. ovog Statuta primjenjuju se na odgovarajući način.

Članak 28.

1.   Svako pravo na mirovinu koju je član stekao u skladu s nacionalnim rješenjima u vrijeme primjene ovog Statuta u cijelosti se zadržava.

2.   Ako duljina trajanja mandata u Europskom parlamentu ili nacionalnom parlamentu nije dovoljna da bi u skladu s nacionalnim rješenjima osigurala pravo na mirovinu, predmetno razdoblje uzima se u obzir kod izračuna mirovine na temelju ovog Statuta. Parlament može sklopiti sporazume s nadležnim tijelima država članica o prijenosu stečenih prava.

Članak 29.

1.   Svaka država članica može, za članove koji su u njoj izabrani, donijeti pravila različita od odredaba ovog Statuta u vezi s naknadom, prijelaznom naknadom i mirovinama za prijelazno razdoblje koje ne smije biti duže od trajanja dva parlamentarna saziva.

2.   Tim se pravilima članovi Europskog parlamenta stavljaju u barem jednak položaj sa članovima dotičnih nacionalnih parlamenata.

3.   Sva plaćanja izvršavaju se iz proračuna dotične države članice.

4.   Takva pravila ne dovode u pitanje prava člana na temelju članaka od 18. do 22. ovog Statuta.

GLAVA III.

ZAVRŠNA ODREDBA

Članak 30.

Ovaj Statut stupa na snagu prvog dana parlamentarnog saziva Europskog parlamenta koji započinje 2009.

Sastavljeno u Strasbourgu 28. rujna 2005.

Za Europski parlament

Predsjednik

J. BORRELL FONTELLES


(1)  Mišljenje Komisije od 3.lipnja 2003., potvrđeno od strane potpredsjednice Wallström u tijeku dnevne sjednice Europskog parlamenta 22.lipnja 2005.

(2)  Pismo Vijeća od 19.srpnja 2005.

(3)  Presuda Suda od 15.rujna 1981., predmet 208/80, Rt. Hon. Lord Bruce of Donington/Eric Gordon Aspden [1981] ECR 2205.

(4)  SL L 56, 4.3.1968., str. 8. Uredba kako je zadnje izmijenjena Uredbom (EZ, Euratom) br. 723/2004 (SL L 124., 27.4.2004., str. 1.).


Top