Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32005D0267

2005/267/EZ: Odluka Vijeća od 16. ožujka 2005. o uspostavi sigurne internetske informacijske i koordinacijske mreže za migracijske službe država članica

OJ L 83, 1.4.2005, p. 48–51 (ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, NL, PL, PT, SK, SL, FI, SV)
OJ L 159M , 13.6.2006, p. 288–291 (MT)
Special edition in Bulgarian: Chapter 19 Volume 007 P. 165 - 168
Special edition in Romanian: Chapter 19 Volume 007 P. 165 - 168
Special edition in Croatian: Chapter 19 Volume 003 P. 212 - 215

No longer in force, Date of end of validity: 05/10/2016; stavljeno izvan snage 32016R1624

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2005/267/oj

19/Sv. 003

HR

Službeni list Europske unije

212


32005D0267


L 083/48

SLUŽBENI LIST EUROPSKE UNIJE

16.03.2005.


ODLUKA VIJEĆA

od 16. ožujka 2005.

o uspostavi sigurne internetske informacijske i koordinacijske mreže za migracijske službe država članica

(2005/267/EZ)

VIJEĆE EUROPSKE UNIJE,

uzimajući u obzir Ugovor o osnivanju Europske zajednice, a posebno njegov članak 66.,

uzimajući u obzir prijedlog Komisije,

uzimajući u obzir mišljenje Europskog parlamenta (1),

budući da:

(1)

U sveobuhvatnom planu Vijeća za borbu protiv nezakonitih imigracija i trgovine ljudima od 28. veljače 2002., koji se temelji na komunikaciji Komisije Europskom parlamentu i Vijeću od 15. studenoga 2001. o zajedničkoj politici u području nezakonitih imigracija, poziva se na razvitak sigurne intranetske stranice kojoj se pristupa putem interneta radi uspostave sigurne i brze razmjene informacija između država članica o protupropisnim ili nezakonitim migracijskim kretanjima i pojavama.

(2)

Razvitak i upravljanje mrežom trebalo bi se povjeriti Komisiji.

(3)

Pristup intranetskoj stranici putem interneta trebalo bi ograničiti na ovlaštene korisnike u skladu s utvrđenim uvjetima, postupcima i mjerama sigurnosti.

(4)

Budući da ciljeve ove Odluke, odnosno sigurnu i brzu razmjenu informacija između država članica, države članice ne mogu ostvariti u dovoljnoj mjeri i isti se stoga, a zbog učinaka predviđenog djelovanja, mogu bolje ostvariti na razini Zajednice, Zajednica može donositi mjere u skladu s načelom supsidijarnosti kako je navedeno u članku 5. Ugovora. U skladu s načelom proporcionalnosti, kako je navedeno u tom članku, ova Odluka ne prelazi granice onoga što je potrebno za ostvarenje tih ciljeva.

(5)

Ova je Odluka u skladu s temeljnim pravima i načelima koja se posebno priznaju Poveljom o temeljnim pravima Europske unije kao općim načelima prava Zajednice.

(6)

U vezi s intranetskom stranicom kojoj se pristupa putem interneta trebalo bi se uzeti u obzir Direktivu 95/46/EZ Europskog parlamenta i Vijeća od 24. listopada 1995. o zaštiti pojedinaca u vezi s obradom osobnih podataka i slobodnom protoku takvih podataka (2) i Uredbu (EZ) br. 45/2001 Europskog parlamenta i Vijeća od 18. prosinca 2000. o zaštiti pojedinca u pogledu obrade osobnih podataka od strane institucija i tijela Zajednice i o slobodnom protoku takvih podataka (3).

(7)

Mjere potrebne za provedbu ove Odluke trebalo bi donijeti u skladu s Odlukom Vijeća 1999/468/EZ od 28. lipnja 1999. o utvrđivanju načina za izvršavanje provedbenih ovlasti dodijeljenih Komisiji (4).

(8)

U skladu s člancima 1. i 2. Protokola o stajalištu Danske koji je priložen Ugovoru o Europskoj uniji i Ugovoru o osnivanju Europske zajednice, Danska ne sudjeluje u donošenju ove Odluke i stoga je ista ne obvezuje niti se na nju primjenjuje. S obzirom da se ovom Odlukom nadograđuje schengenska pravna stečevina prema odredbama glave IV. dijela III. Ugovora o osnivanju Europske zajednice, izuzev u mjeri u kojoj se njome uspostavlja razmjena informacija o problemima povezanim s povratkom državljana trećih zemalja, s iznimkom onih koji ne ispunjavaju ili više ne ispunjavaju uvjete za kratkotrajni boravak koji se primjenjuju unutar područja države članice temeljem odredbi schengenske pravne stečevine, Danska u skladu s člankom 5. gore navedenog Protokola donosi odluku u roku šest mjeseci od dana donošenja ove Odluke Vijeća o tome hoće li je provesti u svom nacionalnom pravu.

(9)

U pogledu Republike Islanda i Kraljevine Norveške, izuzev u mjeri u kojoj se njome uspostavlja razmjena informacija o problemima povezanim s povratkom državljana trećih zemalja, s iznimkom onih koji ne ispunjavaju ili više ne ispunjavaju uvjete za kratkotrajni boravak koji se primjenjuju unutar područja države članice temeljem odredbi schengenske pravne stečevine, ova Odluka predstavlja razvitak odredbi schengenske pravne stečevine u smislu Sporazuma koji su 18. svibnja 1999. zaključili Vijeće Europske unije i Republika Island te Kraljevina Norveška u pogledu pridruživanja tih dviju država provedbi, primjeni i razvitku schengenske pravne stečevine (5), što spada u područja iz članka 1., točaka A, B, C i E Odluke Vijeća 1999/437/EZ od 17. svibnja 1999. o određenim dogovorima za primjenu tog Sporazuma (6).

(10)

U pogledu Švicarske, izuzev u mjeri u kojoj se njome uspostavlja razmjena informacija o problemima povezanim s povratkom državljana trećih zemalja, s iznimkom onih koji ne ispunjavaju ili više ne ispunjavaju uvjete za kratkotrajni boravak koji se primjenjuju unutar područja države članice temeljem odredbi schengenske pravne stečevine, ova Odluka predstavlja razvitak odredbi schengenske pravne stečevine u smislu Sporazuma koji je potpisan između Europske unije, Europske zajednice i Švicarske Konfederacije o provedbi, primjeni i razvitku schengenske pravne stečevine (7), što spada u područja iz članka 1. točaka A, B, C i E Odluke 1999/437/EZ u vezi s člankom 4. stavkom 1. Odluke Vijeća 2004/849/EZ od 25. listopada 2004. (8) i Odlukom Vijeća 2004/860/EZ od 25. listopada 2004. (9) o potpisivanju tog Sporazuma u ime Europske unije odnosno Europske zajednice i o privremenoj primjeni nekih njegovih odredbi.

(11)

Potrebno je donijeti mjeru kojom se omogućuje predstavnicima Islanda, Norveške i Švicarske sudjelovanje u radu Odbora koji pomaže Komisiji u obavljanju njezinih provedbenih ovlasti prema ovoj Odluci u pogledu odredbi koje predstavljaju razvitak schengenske pravne stečevine.

(12)

Ujedinjena Kraljevina sudjeluje u ovoj Odluci, u skladu s člankom 5. Protokola kojim se schengenska pravna stečevina uključuju u okvir Europske unije, a koji je priložen Ugovoru o Europskoj uniji i Ugovoru o osnivanju Europske zajednice, i člankom 8. stavkom 2. Odluke Vijeća 2000/365/EZ od 29. svibnja 2000. o zahtjevu Ujedinjene Kraljevine Velike Britanije i Sjeverne Irske za sudjelovanjem u nekim odredbama schengenske pravne stečevine (10), ako njezine mjere razvijaju odredbe schengenske pravne stečevine za borbu protiv nezakonitih imigracija u kojima sudjeluje Ujedinjena Kraljevina, i u skladu s Protokolom o stajalištu Ujedinjene Kraljevine i Irske koji je priložen Ugovoru o Europskoj uniji i Ugovoru o osnivanju Europske zajednice, a budući da je prema njegovom članku 3. priopćila da želi sudjelovati u donošenju i primjeni ove Odluke.

(13)

Irska sudjeluje u ovoj Odluci u skladu s člankom 5. Protokola kojim se schengenska pravna stečevina uključuje u okvir Europske unije, a koji je priložen Ugovoru o Europskoj uniji i Ugovoru o osnivanju Europske zajednice i u skladu s člankom 6. stavkom 2. Odluke Vijeća 2002/192/EZ od 28. veljače 2002. o zahtjevu Irske da sudjeluje pri provođenju nekih odredbi schengenske pravne stečevine (11), ako njezine mjere razvijaju odredbe schengenske pravne stečevine za borbu protiv nezakonitih imigracija u kojima sudjeluje Irska.

(14)

U skladu s člancima 1. i 2. Protokola o stajalištu Ujedinjene Kraljevine i Irske koji se nalazi u prilogu Ugovoru o Europskoj uniji i Ugovoru o osnivanju Europske zajednice, a ne dovodeći u pitanje članak 4. navedenog Protokola, Irska ne sudjeluje u donošenju ove Odluke i ova je Odluka ne obvezuje niti se primjenjuje u Irskoj ako njezine mjere dalje ne razvijaju odredbe schengenske pravne stečevine protiv organizacije nezakonitih imigracija u kojima Irska sudjeluje,

DONIJELO JE OVU ODLUKU:

Članak 1.

Ovom se Odlukom uspostavlja sigurna informacijska i koordinacijska mreža kojoj se pristupa putem interneta za razmjenu informacija o protupravnim migracijama, nezakonitom ulasku i imigracijama te povratku nezakonitih rezidenata.

Članak 2.

1.   Komisija je odgovorna za razvitak mreže i upravljanje mrežom, uključujući njezin ustroj i sadržaj kao i za elemente razmjene informacija.

2.   Razmjena informacija obuhvaća barem sljedeće elemente:

(a)

sustav ranog uzbunjivanja za dostavu informacija o nezakonitim imigracijama i imigracijskim kanalima;

(b)

mrežu imigracijskih časnika za vezu;

(c)

informacije o korištenju viza, o granicama i putnim ispravama u vezi s nezakonitim imigracijama;

(d)

pitanja u vezi s povratkom.

3.   Mreža obuhvaća sve primjerene instrumente, a njihova se povjerljivost određuje u skladu s postupkom iz članka 6. stavka 2.

4.   Komisija koristi postojeću tehničku platformu na razini Zajednice u okviru transeuropske telematičke mreže za razmjenu podataka među upravama.

Članak 3.

U skladu s postupkom iz članka 6. stavka 2. Komisija:

(a)

utvrđuje uvjete i postupke za odobrenje neograničenog i selektivnog pristupa mreži;

(b)

određuje pravila i smjernice o uvjetima za korištenje sustava, uključujući pravila o povjerljivosti, prijenosu, pohranjivanju, arhiviranju i brisanju informacija i o standardiziranim obrascima.

Članak 4.

1.   Države članice osiguravaju pristup mreži u skladu s mjerama koje Komisija donosi prema članku 3.

2.   Države članice imenuju nacionalne kontaktne točke i o tome izvješćuju Komisiju.

Članak 5.

1.   Stavljanje podataka na mrežu ne utječe na vlasništvo nad dotičnim informacijama. Ovlašteni korisnici sami su odgovorni za informacije koje stavljaju na raspolaganje i osiguravaju da je sadržaj u cijelosti u skladu s postojećim pravom Zajednice i nacionalnim pravom.

2.   Ako nisu označene kao javne, informacije koje su stavljene na raspolaganje strogo se ograničavaju na ovlaštene korisnike mreže i ne otkrivaju se trećim stranama bez prethodnog dopuštenja vlasnika dotičnih informacija.

3.   Države članice poduzimaju potrebne sigurnosne mjere kako bi:

(a)

spriječile neovlaštene osobe u pristupu mreži;

(b)

jamčile da kod korištenja mreže ovlaštene osobe imaju pristup samo podacima iz njihovog područja nadležnosti;

(c)

spriječile da neovlaštene osobe čitaju, kopiraju, mijenjaju ili brišu informacije na mreži.

4.   Ne dovodeći u pitanje stavak 3., Komisija donosi daljnje sigurnosne mjere u skladu s postupkom iz članka 6. stavka 2.

Članak 6.

1.   Komisiji pomaže Odbor koji je uspostavljen temeljem Odluke Vijeća 2002/463/EZ od 13. lipnja 2002. o donošenju programa djelovanja za upravnu suradnju u području vanjskih granica, viza, azila i imigracija (program ARGO) (12).

2.   Prilikom upućivanja na ovaj stavak, primjenjuju se članci 3. i 7. Odluke 1999/468/EZ.

3.   Odbor donosi svoj Poslovnik.

Članak 7.

1.   Ako je potrebno u svrhu razvitka mreže, Komisija sklapa sporazume s tijelima javnog prava koja su osnovana temeljem Ugovora o osnivanju Europske zajednice ili u okviru Europske unije.

2.   Komisija obavješćuje Vijeće o napretku koji je ostvaren u pregovaranju o takvim sporazumima.

Članak 8.

Ova Odluka stupa na snagu dvadesetog dana od dana objave u Službenom listu Europske unije.

Članak 9.

Ova je Odluka upućena državama članicama.

Sastavljeno u Bruxellesu 16. ožujka 2005.

Za Vijeće

Predsjednik

J. ASSELBORN


(1)  Mišljenje doneseno 20. travnja 2004. (još nije objavljeno u Službenom listu).

(2)  SL L 281, 23.11.1995., str. 31.

(3)  SL L 8, 12.1.2001., str. 1.

(4)  SL L 184, 17.7.1999., str. 23.

(5)  SL L 176, 10.7.1999., str. 36.

(6)  SL L 176, 10.7.1999., str. 31.

(7)  13054/04, dostupan na http://register.consilium.eu.int

(8)  SL L 368, 15.12.2004., str. 26.

(9)  SL L 370, 17.12.2004., str. 78.

(10)  SL L 131, 1.6.2000., str. 43.

(11)  SL L 64, 7.3.2002., str. 20.

(12)  SL L 161, 19.6.2002., str. 11.


Top