Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32004R0847

Uredba (EZ) br. 847/2004 Europskog parlamenta i Vijeća od 29. travnja 2004. o pregovorima i provedbi sporazuma o uslugama u zračnom prijevozu između država članica i trećih zemalja

OJ L 157, 30.4.2004, p. 7–17 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)
Special edition in Czech: Chapter 07 Volume 008 P. 193 - 196
Special edition in Estonian: Chapter 07 Volume 008 P. 193 - 196
Special edition in Latvian: Chapter 07 Volume 008 P. 193 - 196
Special edition in Lithuanian: Chapter 07 Volume 008 P. 193 - 196
Special edition in Hungarian Chapter 07 Volume 008 P. 193 - 196
Special edition in Maltese: Chapter 07 Volume 008 P. 193 - 196
Special edition in Polish: Chapter 07 Volume 008 P. 193 - 196
Special edition in Slovak: Chapter 07 Volume 008 P. 193 - 196
Special edition in Slovene: Chapter 07 Volume 008 P. 193 - 196
Special edition in Bulgarian: Chapter 07 Volume 014 P. 36 - 39
Special edition in Romanian: Chapter 07 Volume 014 P. 36 - 39
Special edition in Croatian: Chapter 07 Volume 026 P. 28 - 31

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2004/847/oj

07/Sv. 026

HR

Službeni list Europske unije

28


32004R0847


L 157/7

SLUŽBENI LIST EUROPSKE UNIJE

29.04.2004.


UREDBA (EZ) br. 847/2004 EUROPSKOG PARLAMENTA I VIJEĆA

od 29. travnja 2004.

o pregovorima i provedbi sporazuma o uslugama u zračnom prijevozu između država članica i trećih zemalja

EUROPSKI PARLAMENT I VIJEĆE EUROPSKE UNIJE,

uzimajući u obzir Ugovor o osnivanju Europske zajednice, a posebno njegov članak 80. stavak 2.,

uzimajući u obzir prijedlog Komisije,

uzimajući u obzir mišljenje Europskoga gospodarskog i socijalnog odbora (1),

u skladu s postupkom predviđenim člankom 251. Ugovora (2),

budući da:

(1)

Međunarodni odnosi s područja zrakoplovstva između država članica i trećih zemalja tradicionalno se uređuju bilateralnim sporazumima o uslugama u zračnom prijevozu između država članica i trećih zemalja, njihovim prilozima i drugim povezanim bilateralnim ili multilateralnim sporazumima.

(2)

U skladu s presudama Suda Europskih zajednica u slučajevima C-466/98, C-467/98, C-468/98, C-469/98, C-471/98, C-472/98, C-475/98 i C-476/98, Zajednica ima isključivu nadležnost u odnosu na različite aspekte ovakvih sporazuma.

(3)

Sud je također razjasnio pravo zračnih prijevoznika Zajednice da koriste pravo poslovnog nastana unutar Zajednice, uključujući pravo na nediskriminirajući pristup tržištu.

(4)

Kada je očito da je predmet sporazuma djelomično u nadležnosti Zajednice, a djelomično u nadležnosti njezinih država članica, bitno je da se osigura bliska suradnja između država članica i institucija Zajednice, kako u procesu pregovora tako i pri sklapanju sporazuma i pri ispunjavanju preuzetih obveza. Obveza suradnje proizlazi iz zahtjeva za jedinstvenošću pri međunarodnom zastupanju Zajednice. Institucije Zajednice i države članice moraju poduzeti sve potrebne mjere kako bi se u tom smislu osigurala najbolja moguća suradnja.

(5)

Postupcima suradnje između država članica i Komisije, koji su utvrđeni ovom Uredbom, ne smije se dovesti u pitanje raspodjela nadležnosti između Zajednice i država članica u skladu s pravom Zajednice kako ga tumači Sud EZ-a.

(6)

Svi postojeći bilateralni sporazumi između država članica i trećih zemalja, koji sadrže odredbe protivne pravu Zajednice, moraju se izmijeniti ili zamijeniti novim sporazumima koji su u cijelosti usklađeni s pravom Zajednice.

(7)

Ne dovodeći u pitanje Ugovor, a posebno njegov članak 300., države članice mogu poželjeti unijeti izmjene u postojeće sporazume i predvidjeti upravljanje njihovim provođenjem dok sporazum koji sklapa Zajednica ne stupi na snagu.

(8)

Bitno je osigurati da država članica koja vodi pregovore uvažava pravo Zajednice, šire interese Zajednice i pregovore Zajednice koji su u tijeku.

(9)

Ako država članica želi u proces pregovora uključiti zračne prijevoznike, postupak prema svim zračnim prijevoznicima s poslovnim nastanom na državnom području te države članice mora biti jednak.

(10)

Poslovni nastan na državnom području države članice podrazumijeva djelotvorno i stvarno obavljanje aktivnosti zračnog prijevoza na temelju stabilnih sporazuma; pravni oblik ovakvog nastana, bilo da se radi o podružnici ili društvu kćeri koja je pravna osoba, ne smije u ovom smislu biti odlučujući čimbenik. Kada tvrtka ima poslovni nastan na području nekoliko država članica, kako je utvrđeno u Ugovoru, da bi se spriječilo izbjegavanje nacionalnog prava ona mora osigurati da svaki od njezinih poslovnih nastana ispunjava obveze koje mu, u skladu s pravom Zajednice, postavlja nacionalno pravo u odnosu na njegove djelatnosti.

(11)

Kako bi se osiguralo da prava zračnih prijevoznika Zajednice ne budu neopravdano ograničena, bilateralni sporazumi o zračnom prijevozu ne smiju sadržavati nikakve nove odredbe kojima bi se smanjio broj zračnih prijevoznika Zajednice koji se mogu odrediti za pružanje usluga zračnog prijevoza na određenom tržištu.

(12)

Države članice moraju uvesti nediskriminirajuće i transparentne postupke za raspodjelu prometnih prava između zračnih prijevoznika Zajednice. Države članice bi pri primjeni ovih postupaka morale primjereno uvažavati potrebu održavanja kontinuiteta usluga u zračnom prijevozu.

(13)

Mjere potrebne za provedbu ove Uredbe trebaju se usvojiti u skladu s Odlukom Vijeća 1999/468/EZ od 28. lipnja 1999. o utvrđivanju postupaka za izvršavanje provedbenih ovlasti dodijeljenih Komisiji (3).

(14)

Svaka država članica se može pozvati na povjerljivost odredaba bilateralnog sporazuma o kojem pregovara i zatražiti od Komisije da te informacije ne prosljeđuje drugim državama članicama.

(15)

2. prosinca 1987. u Londonu, Kraljevina Španjolska i Ujedinjena Kraljevina su zajedničkom izjavom ministara vanjskih poslova obiju država sklopile dogovor o većoj suradnji u pogledu upotrebe zračne luke Gibraltar. Taj se dogovor tek treba početi primjenjivati.

(16)

Budući da ciljeve ove Uredbe ne mogu dostatno ostvariti države članice, a to su koordinacija pregovora s trećim zemljama radi sklapanja sporazuma o uslugama u zračnom prijevozu, potreba jamčenja usklađenog pristupa provedbi i primjeni ovih sporazuma i provjera njihove sukladnosti s pravom Zajednice, nego ih se radi širokog područja primjene ove Uredbe u cijeloj Zajednici može na bolji način ostvariti na razini Zajednice, Zajednica može donijeti potrebne mjere u skladu s načelom supsidijarnosti određenim u članku 5. Ugovora. U skladu s načelom proporcionalnosti određenim u tom članku, ova Uredba ne prelazi ono što je potrebno za ostvarivanje tih ciljeva,

DONIJELI SU OVU UREDBU:

Članak 1.

Obavješćivanje Komisije

1.   Ne dovodeći u pitanje odnosne nadležnosti Zajednice i njezinih država članica, država članica može ući u pregovore s trećom zemljom o novom sporazumu o uslugama u zračnom prijevozu ili o izmjeni postojećeg sporazuma o uslugama u zračnom prijevozu, njegovih priloga ili o bilo kakvim drugim povezanim bilateralnim ili multilateralnim sporazumima, čiji predmet djelomično spada u nadležnost Zajednice, pod uvjetom da se:

u te pregovore uključe bilo kakve odgovarajuće standardne klauzule koje su zajednički oblikovale i utvrdile države članice i Komisija, i

poštuje postupak obavješćivanja iz stavaka 2., 3. i 4.

Kad je to primjereno, poziva se Komisija da kao promatrač sudjeluje u bilo kakvim takvim pregovorima.

2.   Kada država članica namjerava ući u takve pregovore, ona pismeno obavješćuje Komisiju o svojoj namjeri. Ova obavijest uključuje kopiju postojećeg sporazuma, ako je dostupan, i ostalu relevantnu dokumentaciju te navod odredaba o kojima će se pregovarati, ciljeva pregovora i bilo kakvih drugih relevantnih informacija. Komisija ovu obavijest i, na zahtjev, prateću dokumentaciju stavlja na raspolaganje drugim državama članicama u skladu sa zahtjevima povjerljivosti.

Informacije se prosljeđuju najmanje jedan kalendarski mjesec prije planiranog početka formalnih pregovora s predmetnom trećom zemljom. Ako je zbog neočekivanih okolnosti početak formalnih pregovora planiran u roku kraćem od mjesec dana, država članica prosljeđuje informacije što je moguće prije.

3.   Države članice mogu dostaviti svoje primjedbe državi članici koja je prijavila svoju namjeru ulaska u pregovore u skladu sa stavkom 2. Ta država članica tijekom pregovora uvažava ove primjedbe u najvećoj mogućoj mjeri.

4.   Ako u roku od 15 radnih dana od primitka obavijesti iz stavka 2. Komisija zaključi da će pregovori vjerojatno:

narušiti ciljeve pregovora koji su u tijeku između Zajednice i dotične treće zemlje,

i/ili

dovesti do sporazuma koji je nespojiv s pravom Zajednice

ona o tome obavješćuje dotičnu državu članicu.

Članak 2.

Savjetovanje s interesnim skupinama i sudjelovanje u pregovorima

Ako su zračni prijevoznici i druge zainteresirane strane uključeni u pregovore iz članka 1., države članice jednako postupaju prema svim zračnim prijevoznicima Zajednice s poslovnim nastanom na odnosnim državnim područjima na koja se primjenjuje Ugovor.

Članak 3.

Zabrana uvođenja restriktivnijih dogovora

Država članica ne smije ulaziti u bilo kakav novi dogovor s trećom zemljom koji smanjuje broj zračnih prijevoznika Zajednice koji se u skladu s postojećim dogovorima mogu odrediti za pružanje usluga između njezinog državnog područja i državnog područja te zemlje, niti u odnosu na cjelokupno tržište zračnog prometa između dviju strana niti na temelju posebnih parova gradova.

Članak 4.

Sklapanje sporazuma

1.   Nakon potpisivanja sporazuma, dotična država članica obavješćuje Komisiju o ishodu pregovora, zajedno sa cjelokupnom relevantnom dokumentacijom.

2.   Kada pregovori rezultiraju sporazumom koji sadrži relevantne standardne klauzule iz članka 1. stavka 1., državi članici se odobrava sklapanje sporazuma.

3.   Kada pregovori rezultiraju sporazumom koji ne sadrži relevantne standardne klauzule iz članka 1. stavka 1., državi članici se u skladu s postupkom iz članka 7. stavka 2. odobrava sklapanje sporazuma, pod uvjetom da on ne šteti cilju i svrsi zajedničke prometne politike Zajednice. Država članica može privremeno primjenjivati sporazum, čekajući ishod ovog postupka.

4.   Ne dovodeći u pitanje stavke 2. i 3., ako Komisija aktivno pregovara s istom trećom zemljom na temelju posebnog ovlaštenja za tu zemlju ili na temelju Odluke Vijeća kojom se ovlašćuje Komisija da započne pregovore s trećim zemljama o zamjeni određenih odredaba u postojećim dvostranim sporazumima sa Sporazumom Zajednice, dotičnoj državi članici se može, u skladu s postupkom iz članka 7. stavka 2., odobriti privremena primjena i/ili sklapanje sporazuma.

Članak 5.

Raspodjela prometnih prava

Kada država članica sklopi sporazum, ili izmjene sporazuma ili njegovih priloga, koji predviđaju ograničenja upotrebe prometnih prava ili broja zračnih prijevoznika Zajednice koji ispunjavaju uvjete za korištenje prometnih prava, ta država članica, na temelju nediskriminirajućeg i transparentnog postupka, osigurava raspodjelu prometnih prava između zračnih prijevoznika Zajednice koji ispunjavaju uvjete.

Članak 6.

Objava postupaka

Države članice bez odlaganja obavješćuju Komisiju o postupcima koje će primijeniti u smislu članka 5. i, kada je primjereno, članka 2. U informativne svrhu, Komisija osigurava objavu tih informacija u Službenom listu Europske unije u roku od osam tjedana od njihovog primitka. Bilo kakvi novi postupci i njihove naknadne promjene priopćavaju se Komisiji najmanje osam tjedana prije njihovog stupanja na snagu kako bi Komisija mogla osigurati njihovu objavu u Službenom listu Europske unije u roku od osam tjedana.

Članak 7.

Odborska procedura

1.   Komisiji pomaže odbor uspostavljen člankom 11. Uredbe Vijeća (EEZ) br. 2408/92 od 23. srpnja 1992. o pristupu zračnih prijevoznika Zajednice zračnim linijama unutar Zajednice (4).

2.   Prilikom upućivanja na ovaj stavak primjenjuju se članci 3. i 7. Odluke 1999/468/EZ, uzimajući u obzir odredbe njezinog članka 8.

3.   Odbor donosi svoj poslovnik.

Članak 8.

Povjerljivost

Pri obavješćivanju Komisije o pregovorima i njihovim ishodima, kako je predviđeno člancima 1. i 4., država članica jasno obavješćuje Komisiju o informacijama koje se moraju smatrati povjerljivim i o tome da li se one mogu prenijeti drugim državama članicama. Komisija i države članice osiguravaju da se sa svakom informacijom koja je utvrđena kao povjerljiva postupa u skladu s člankom 4. stavkom 1. točkom (a) Uredbe (EZ) br. 1049/2001 Europskog parlamenta i Vijeća od 30. svibnja 2001. o javnom pristupu dokumentima Europskog parlamenta, Vijeća i Komisije (5).

Članak 9.

Gibraltar

1.   Podrazumijeva se da primjena ove Uredbe na zračnu luku Gibraltar ne dovodi u pitanje odnosne pravne položaje Kraljevine Španjolske i Ujedinjene Kraljevine u vezi sporova oko suvereniteta nad državnim područjem na kojem se nalazi zračna luka.

2.   Primjena ove Uredbe na zračnu luku Gibraltar odgađa se do početka provedbe dogovora iz zajedničke izjave koju su 2. prosinca 1987. dali ministri vanjskih poslova Kraljevine Španjolske i Ujedinjene Kraljevine. Vlade Španjolske i Ujedinjene Kraljevine obavješćuju Vijeće o datumu početka provedbe dogovora.

Članak 10.

Stupanje na snagu

Ova Uredba stupa na snagu tridesetog dana od dana objave u Službenom listu Europske unije.

Ova je Uredba u cijelosti obvezujuća i izravno se primjenjuje u svim državama članicama.

Sastavljeno u Strasbourgu 29. travnja 2004.

Za Europski parlament

Predsjednik

P. COX

Za Vijeće

Predsjednik

M. McDOWELL


(1)  SL C 234, 30.9.2003., str. 21.

(2)  Mišljenje Europskog parlamenta od 2. rujna 2003. (još nije objavljeno u Službenom listu), Zajedničko stajalište Vijeća od 5. prosinca 2003. (SL C 54 E, 2.3.2004., str. 33.). Stajalište Europskog parlamenta od 30. ožujka 2004. (još nije objavljeno u Službenom listu) i Odluka Vijeća do 14. travnja 2004.

(3)  SL L 184, 17.7.1999., str. 23.

(4)  SL L 240, 24.8.1992., str. 8. Uredba kako je zadnje izmijenjena Uredbom (EZ) br. 1882/2003 (SL L 284, 31.10.2003., str. 1.).

(5)  SL L 145, 31.5.2001., str. 43.


Top