Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32002L0085

Direktiva 2002/85/EZ Europskog parlamenta i Vijeća od 5. studenoga 2002. o izmjeni Direktive Vijeća 92/6/EZ o ugradnji i uporabi uređaja za ograničavanje brzine za određene kategorije motornih vozila u Zajednici

OJ L 327, 4.12.2002, p. 8–9 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)
Special edition in Czech: Chapter 07 Volume 007 P. 179 - 180
Special edition in Estonian: Chapter 07 Volume 007 P. 179 - 180
Special edition in Latvian: Chapter 07 Volume 007 P. 179 - 180
Special edition in Lithuanian: Chapter 07 Volume 007 P. 179 - 180
Special edition in Hungarian Chapter 07 Volume 007 P. 179 - 180
Special edition in Maltese: Chapter 07 Volume 007 P. 179 - 180
Special edition in Polish: Chapter 07 Volume 007 P. 179 - 180
Special edition in Slovak: Chapter 07 Volume 007 P. 179 - 180
Special edition in Slovene: Chapter 07 Volume 007 P. 179 - 180
Special edition in Bulgarian: Chapter 07 Volume 011 P. 49 - 50
Special edition in Romanian: Chapter 07 Volume 011 P. 49 - 50
Special edition in Croatian: Chapter 07 Volume 020 P. 49 - 50

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/2002/85/oj

07/Sv. 20

HR

Službeni list Europske unije

49


32002L0085


L 327/8

SLUŽBENI LIST EUROPSKE UNIJE


DIREKTIVA 2002/85/EZ EUROPSKOG PARLAMENTA I VIJEĆA

od 5. studenoga 2002.

o izmjeni Direktive Vijeća 92/6/EZ o ugradnji i uporabi uređaja za ograničavanje brzine za određene kategorije motornih vozila u Zajednici

EUROPSKI PARLAMENT I VIJEĆE EUROPSKE UNIJE,

uzimajući u obzir Ugovor o osnivanju Europske zajednice, a posebno njegov članak 71.,

uzimajući u obzir prijedlog Komisije (1),

uzimajući u obzir mišljenje Europskoga gospodarskog i socijalnog odbora (2),

nakon savjetovanja s Odborom regija,

u skladu s postupkom utvrđenim u članku 251. Ugovora (3),

budući da:

(1)

Sigurnost prometa na cestama i problemi zaštite okoliša povezani s prometom ključni su za osiguravanje održive mobilnosti.

(2)

Uporaba uređaja za ograničavanje brzine kod kategorija teških teretnih vozila imala je pozitivan učinak na poboljšanje sigurnosti na cesti. Također je doprinijela zaštiti okoliša.

(3)

Direktiva Vijeća 92/6/EEZ (4) predviđa da se, ovisno o tehničkim mogućnostima i iskustvima država članica, zahtjevi za ugradnju i uporabu uređaja za ograničavanje brzine mogu naknadno proširiti i na laka teretna vozila.

(4)

Proširenje područja primjene Direktive 92/6/EEZ na vozila mase veće od 3,5 tona konstruirana za prijevoz roba ili putnika bila je jedna od mjera koju je zastupalo Vijeće u svojoj rezoluciji od 26. lipnja 2000. o poboljšanju sigurnosti na cesti (5), u skladu s priopćenjem Komisije od 20. ožujka 2000. o prioritetima sigurnosti na cestama Europske unije.

(5)

Područje primjene Direktive 92/6/EEZ je potrebno proširiti na motorna vozila kategorije M2, vozila kategorija M3 najveće mase iznad 5 tona, ali ne veće od 10 tona, te vozila kategorije N2.

(6)

Budući da ciljeve predloženog djelovanja, odnosno uvođenje izmjena u uređenja na razini Zajednice vezana uz ugradnju i uporabu uređaja za ograničavanje brzine za određene kategorije teških motornih vozila, ne mogu dostatno ostvariti države članice nego ih se, zbog opsega ili učinaka tog djelovanja, može na bolji način ostvariti na razini Zajednice, Zajednica može usvojiti ove mjere u skladu s načelom supsidijarnosti kako je navedeno u članku 5. Ugovora. U skladu s načelom proporcionalnosti, kako je navedeno u tom članku, ova Direktiva ne prelazi ono što je potrebno za ostvarivanje tih ciljeva.

(7)

Direktivu 92/6/EEZ treba stoga na odgovarajući način izmijeniti,

DONIJELI SU OVU DIREKTIVU:

Članak 1.

Direktiva 92/6/EZ mijenja se kako slijedi:

1.

Članci 1. i 2. zamjenjuju se sljedećim:

„Članak 1.

Za potrebe ove Direktive, ‚motorno vozilo’ znači svako vozilo koje se pokreće snagom vlastitog motora koje spada u kategoriju M2, M3, N2 ili N3, namijenjeno za uporabu na cesti te koje ima najmanje četiri kotača i najveću konstrukcijsku brzinu veću od 25 km/h.

Smatra se da su kategorije M2, M3, N2 i N3 one definirane u Prilogu II. Direktivi 70/156/EEZ (*).

Članak 2.

Države članice poduzimaju potrebne mjere kako bi osigurale da se motorna vozila kategorija M2 i M3 iz članka 1. mogu koristiti na cesti samo ako su opremljena uređajem za ograničavanje brzine na takav način da ne mogu premašiti brzinu od 100 kilometara na sat.

Vozila kategorije M3 registrirana prije 1. siječnja 2005. s najvećom masom iznad 10 tona mogu i dalje biti opremljena uređajima na kojima je najveća brzina postavljena na 100 kilometara na sat.

Članak 3.

1.   Države članice poduzimaju potrebne mjere kako bi osigurale da se motorna vozila kategorija N2 i N3 mogu koristiti na cesti samo ako su opremljena uređajem za ograničavanje brzine na takav način da ne mogu premašiti brzinu od 90 kilometara na sat.

2.   Države članice ovlaštene su zahtijevati da uređaji za ograničavanje brzine u vozilima registriranima na njihovom državnom području koji su korišteni isključivo za prijevoz opasnih tvari budu postavljeni na takav način da ne mogu premašiti brzinu od 90 kilometara na sat.

Članak 4.

1.   Za motorna vozila kategorije M3 najveće mase iznad 10 tona i motorna vozila kategorije N3, primjenjuju se članci 2. i 3.:

(a)

na vozila registrirana od 1. siječnja 1994., od 1. siječnja 1994.;

(b)

na vozila registrirana između 1. siječnja 1988. i 1. siječnja 1994.:

i.

od 1. siječnja 1995. za vozila korištena i u nacionalnom i međunarodnom prijevozu;

ii.

od 1. siječnja 1996. za vozila korištena samo u nacionalnom prijevozu.

2.   Za motorna vozila kategorije M2, vozila kategorije M3 najveće mase iznad 5 tona, ali ne veće od 10 tona, te vozila kategorije N2, primjenjuju se članci 2. i 3. najkasnije:

(a)

na vozila registrirana od 1. siječnja 2005.;

(b)

na vozila koja odgovaraju graničnim vrijednostima utvrđenim u Direktivi 88/77/EEZ (**) koja su registrirana između 1. listopada 2001. i 1. siječnja 2005.:

i.

od 1. siječnja 2006. ako je riječ o vozilima koja su korištena za nacionalni i međunarodni prijevoz;

ii.

od 1. siječnja 2007. ako je riječ o vozilima koja su korištena samo za nacionalni prijevoz.

3.   U razdoblju ne duljem od tri godine od 1. siječnja 2005., bilo koja država članica smije iz odredbi članaka 2. i 3. izuzeti vozila kategorije M2 i kategorije N2 najveće mase iznad 3,5 tona, ali ne veće od 7,5 tona, evidentirana u nacionalnom registru te koja ne voze na državnom području neke druge države članice.

Članak 5.

1.   Uređaji za ograničavanje brzine iz članaka 2. i 3. moraju zadovoljiti tehničke zahtjeve utvrđene u Prilogu Direktivi 92/24/EEZ (***). Međutim, sva vozila obuhvaćena ovom Direktivom registrirana prije 1. siječnja 2005. mogu i dalje biti opremljena uređajima za ograničavanje brzine koji ispunjavaju tehničke zahtjeve koje su utvrdila nadležna nacionalna tijela.

2.   Servisi ili tijela koja ovlašćuju države članice ugrađuju uređaje za ograničavanje brzine.

(*)  Direktiva Vijeća 70/156/EEZ od 6. veljače 1970. o usklađivanju zakonodavstava država članica u odnosu na homologaciju tipa motornih vozila i njihovih prikolica (SL L 42, 23.2.1970., str. 1.). Direktiva kako je zadnje izmijenjena Direktivom Komisije 2001/116/EZ (SL L 18, 21.1.2002., str. 1.)."

(**)  Direktiva Vijeća 88/77/EEZ od 3. prosinca 1987. o usklađivanju zakonodavstava država članica u odnosu na mjere koje treba poduzeti protiv emisije plinovitih onečišćivača iz dizelskih motora za uporabu u vozilima (SL L 36, 9.2.1988., str. 33.). Direktiva kako je zadnje izmijenjena Direktivom Komisije 2001/27/EZ (SL L 107, 18.4.2001., str. 10.)"

(***)  Direktiva Vijeća 92/24/EEZ od 31. ožujka 1992. o uređajima za ograničenje brzine ili sličnim ugrađenim sustavima za ograničenje brzine određenih kategorija motornih vozila (SL L 129, 14.5.1992., str. 154.).”"

2.

Umeće se sljedeći članak:

„Članak 6.a

Kao dio akcijskog programa za sigurnost na cestama za razdoblje od 2002. do 2010., Komisija procjenjuje sigurnost prometa na cestama i posljedice za cestovni promet koje ima prilagođavanje uređaja za ograničavanje brzine koji se rabe u vozilima kategorija M2 i N2 najveće mase od 7,5 tona ili manje na brzine utvrđene ovom Direktivom.

Prema potrebi Komisija podnosi odgovarajuće prijedloge.”

Članak 2.

Države članice donose zakone i druge propise potrebne za usklađivanje s ovom Direktivom najkasnije do 1. siječnja 2005. One o tome odmah obavješćuju Komisiju.

Kada države članice donose ove mjere, te mjere prilikom njihove službene objave sadržavaju uputu na ovu Direktivu ili se uz njih navodi takva uputa. Načine tog upućivanja određuju države članice.

Članak 3.

Ova Direktiva stupa na snagu na dan objave u Službenom listu Europskih zajednica.

Članak 4.

Ova je Direktiva upućena državama članicama.

Sastavljeno u Bruxellesu 5. studenoga 2002.

Za Europski parlament

Predsjednik

P. COX

Za Vijeće

Predsjednik

T. PEDERSEN


(1)  SL C 270 E, 25.9.2001., str. 77.

(2)  SL C 48, 21.2.2002., str. 47.

(3)  Mišljenje Europskog parlamenta od 7. veljače 2002. (još nije objavljeno u Službenom listu) i Zajedničko stajalište Vijeća od 25. lipnja 2002. (SL C 228 E, 25.9.2002., str. 14.) i Odluka Europskog parlamenta od 24. rujna 2002. (još nije objavljena u Službenom listu).

(4)  SL L 57, 2.3.1992., str. 27.

(5)  SL C 218, 31.7.2000., str. 1.


Top