EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 31993R1493

Uredba Vijeća (Euratom) br. 1493/93 od 8. lipnja 1993. o pošiljkama radioaktivnih tvari između država članica

OJ L 148, 19.6.1993, p. 1–7 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT)
Special edition in Finnish: Chapter 12 Volume 002 P. 160 - 166
Special edition in Swedish: Chapter 12 Volume 002 P. 160 - 166
Special edition in Czech: Chapter 12 Volume 001 P. 155 - 161
Special edition in Estonian: Chapter 12 Volume 001 P. 155 - 161
Special edition in Latvian: Chapter 12 Volume 001 P. 155 - 161
Special edition in Lithuanian: Chapter 12 Volume 001 P. 155 - 161
Special edition in Hungarian Chapter 12 Volume 001 P. 155 - 161
Special edition in Maltese: Chapter 12 Volume 001 P. 155 - 161
Special edition in Polish: Chapter 12 Volume 001 P. 155 - 161
Special edition in Slovak: Chapter 12 Volume 001 P. 155 - 161
Special edition in Slovene: Chapter 12 Volume 001 P. 155 - 161
Special edition in Bulgarian: Chapter 12 Volume 001 P. 83 - 89
Special edition in Romanian: Chapter 12 Volume 001 P. 83 - 89
Special edition in Croatian: Chapter 12 Volume 001 P. 8 - 14

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/1993/1493/oj

12/Sv. 001

HR

Službeni list Europske unije

8


31993R1493


L 148/1

SLUŽBENI LIST EUROPSKE UNIJE

08.06.1993.


UREDBA VIJEĆA (Euratom) br. 1493/93

od 8. lipnja 1993.

o pošiljkama radioaktivnih tvari između država članica

VIJEĆE EUROPSKIH ZAJEDNICA,

uzimajući u obzir Ugovor o osnivanju Europske zajednice za atomsku energiju, a posebno njegove članke 31. i 32.,

uzimajući u obzir prijedlog Komisije (1), sastavljen nakon dobivanja mišljenja skupine osoba koje je Znanstveni i tehnički odbor imenovao među znanstvenim stručnjacima u državama članicama,

uzimajući u obzir mišljenje Europskog parlamenta (2),

uzimajući u obzir mišljenje Gospodarskog i socijalnog odbora (3),

budući da je 2. veljače 1959. Vijeće donijelo direktive kojima se utvrđuju osnovni standardi za zaštitu zdravlja radnika i stanovništva od opasnosti od ionizirajućeg zračenja (4), izmijenjene posebno Direktivom 80/836/Euratom (5);

budući da sukladno članku 3. Direktive 80/836/Euratom svaka država članica mora uvesti obavezno izvješćivanje o aktivnostima koje uključuju opasnost od ionizirajućeg zračenja; budući da, u svjetlu mogućih opasnosti i drugih važnih pitanja, te aktivnosti podliježu prethodnom odobrenju u slučajevima o kojima odlučuje svaka država članica;

budući da su zato države članice na svojim državnim područjima uspostavile sustave kako bi ispunile zahtjeve članka 3. Direktive 80/836/Euratom; budući da stoga, unutarnjim kontrolama koje države članice primjenjuju na temelju nacionalnih pravila usklađenih s postojećim zahtjevima Zajednice i svim odgovarajućim međunarodnim zahtjevima, države članice nastavljaju osiguravati usporedivu razinu zaštite na svojim državnim područjima;

budući da pošiljke radioaktivnog otpada između država članica te u Zajednicu i iz nje podliježu posebnim mjerama utvrđenima Direktivom 92/3/Euratom (6); budući da su države članice obvezne najkasnije do 1. siječnja 1994. donijeti zakone i druge propise potrebne za usklađivanje s Direktivom 92/3/Euratom; budući da bi svaka država članica trebala biti odgovorna za osiguravanje da se s njenim radioaktivnim otpadom pravilno postupa;

budući da zbog ukidanja graničnih kontrola u Zajednici od 1. siječnja 1993. nadležna tijela država članica više nemaju informacije o pošiljkama radioaktivnih tvari koje su prethodno dobivala kroz te kontrole; budući da postoji potreba da dotična nadležna tijela dobivaju jednaku razinu informacija kao i prije kako bi nastavila provoditi svoje kontrole radi zaštite od zračenja; budući da bi sustav Zajednice za izjave i pružanje informacija olakšao održavanje nadzora zaštite od zračenja; budući da je sustav prethodnih izjava potreban za pošiljke zatvorenih izvora i radioaktivnog otpada;

budući da posebni fisibilni materijali kako su određeni člankom 197. Ugovora o EZAE-u podliježu odredbama glave II., poglavlja VII. tog Ugovora pod nazivom Nadzor sigurnosti; budući da prijevoz takvih materijala podliježe obvezama država članica i Komisije u okviru Međunarodne konvencije o fizičkoj zaštiti nuklearnog materijala (IAEA 1980);

budući da ova Uredba ne utječe na pružanje informacija i kontrole u svrhe koje nisu povezane sa zaštitom od zračenja,

DONIJELO JE OVU UREDBU:

Članak 1.

1.   Ova se Uredba primjenjuje na pošiljke između država članica zatvorenih izvora i drugih odgovarajućih izvora kada su količina i koncentracija veće od razina utvrđenih u članku 4. točkama (a) i (b) Direktive 80/836/Euratom. Ona se također primjenjuje na pošiljke radioaktivnog otpada između država članica obuhvaćene Direktivom 92/3/Euratom.

2.   U slučaju nuklearnih materijala, svaka država članica na svojem državnom području obavlja sve potrebne kontrole kako bi osigurala da svaki primatelj tih materijala koji su predmet pošiljke iz druge države članice poštuje nacionalne odredbe kojima se provodi članak 3. Direktive 80/836/Euratom.

Članak 2.

Za potrebe ove Uredbe:

„pošiljka” je prijevoz iz mjesta porijekla do mjesta odredišta, uključujući utovar i istovar radioaktivnih tvari,

„posjednik” radioaktivnih tvari je svaka fizička ili pravna osoba koja je, prije slanja pošiljke, prema nacionalnom pravu odgovorna za te materijale i namjerava poslati pošiljku primatelju,

„primatelj” radioaktivnih tvari je svaka fizička ili pravna osoba kojoj je taj materijal poslan,

„zatvoreni izvor” ima značenje određeno u Direktivi 80/836/Euratom,

„drugi odgovarajući izvor” je svaka radioaktivna tvar koja nije zatvoreni izvor namijenjena za izravnu ili neizravnu uporabu ionizirajućeg zračenja koje emitira u medicinske, veterinarske, industrijske, komercijalne, istraživačke ili poljoprivredne svrhe,

„radioaktivni otpad” ima značenje određeno u Direktivi 92/3/Euratom,

„nuklearni materijali” su posebni fisibilni materijali, sirovine i rude kako su određeni u članku 197. Ugovora o EZAE-u,

„nadležna tijela” je svako tijelo nadležno u državi članici za primjenu ove Uredbe ili upravno postupanje u vezi s ovom Uredbom ili svako drugo tijelo koje odredi država članica,

„aktivnost” ima značenje određeno u Direktivi 80/836/Euratom.

Članak 3.

Kontrole pošiljaka zatvorenih izvora, drugih odgovarajućih izvora i radioaktivnog otpada između država članica, na temelju zakonodavstva Zajednice ili nacionalnog zakonodavstva, u svrhu zaštite od zračenja obavljaju se kao dio kontrolnih postupaka koji se primjenjuju na nediskriminirajući način na čitavom državnom području države članice.

Članak 4.

1.   Posjednik zatvorenih izvora ili radioaktivnog otpada koji namjerava poslati pošiljku tih izvora ili otpada ili dogovoriti slanje te pošiljke mora od primatelja radioaktivnih tvari dobiti prethodnu pisanu izjavu kojom se potvrđuje da je primatelj u državi članici odredišta ispunio sve primjenjive odredbe kojima se provodi članak 3. Direktive 80/836/Euratom te sve odgovarajuće nacionalne zahtjeve za sigurno skladištenje, uporabu ili odlaganje te kategorije izvora ili otpada.

Izjava se daje u obliku standardnih dokumenata određenih u Prilozima I. i II. ovoj Uredbi.

2.   Izjavu iz stavka 1. primatelj šalje nadležnom tijelu države članice u koju se pošiljka šalje. Nadležno tijelo svojim pečatom na dokumentu potvrđuje da je upoznato s izjavom, koju primatelj zatim šalje posjedniku.

Članak 5.

1.   Izjava iz članka 4. može se odnositi na više od jedne pošiljke pod uvjetom da:

zatvoreni izvori ili radioaktivni otpad na koje se izjava odnosi u biti imaju jednaka fizička i kemijska svojstva,

zatvoreni izvori ili radioaktivni otpad na koje se izjava odnosi ne premašuju razine aktivnosti određene u izjavi i

pošiljke šalje isti posjednik istom primatelju, a pritom su uključena ista nadležna tijela.

2.   Razdoblje valjanosti izjave ne može biti dulje od tri godine od dana kada nadležno tijelo otisne pečat u skladu s člankom 4. stavkom 2.

Članak 6.

Posjednik zatvorenih izvora, drugih odgovarajućih izvora i radioaktivnog otpada koji je poslao pošiljku tih izvora ili otpada, ili je dogovorio slanje te pošiljke, u roku od 21 dana od kraja svakog kalendarskog tromjesečja nadležnim tijelima u državi članici odredišta pruža sljedeće informacije u vezi s dostavama tijekom tog tromjesečja:

imena i adrese primateljâ,

ukupnu aktivnost po radionuklidu dostavljenom svakom primatelju te broj takvih dostava,

najveću pojedinačnu količinu svakog radionuklida dostavljenog svakom primatelju,

vrstu tvari: zatvoreni izvor, drugi odgovarajući izvor ili radioaktivni otpad.

Prvo takvo izvješće obuhvaća razdoblje od 1. srpnja do 30. rujna 1993.

Članak 7.

Nadležna tijela država članica surađuju u osiguravanju primjene i provedbe ove Uredbe.

Članak 8.

Države članice Komisiji najkasnije do 1. srpnja 1993. šalju imena i adrese nadležnih tijela kako su određena u članku 2. te sve potrebne informacije za brzu komunikaciju s tim tijelima.

Države članice Komisiji šalju sve promjene tih podataka.

Komisija o tim informacijama i njihovim promjenama obavještava sva nadležna tijela u Zajednici te objavljuje te informacije i njihove promjene u Službenom listu Europskih zajednica.

Članak 9.

Ova Uredba ne utječe na postojeće nacionalne odredbe i međunarodne sporazume o prijevozu, uključujući i provoz, radioaktivnih materijala.

Članak 10.

Ova Uredba ne utječe na obaveze i prava koja proizlaze iz Direktive 92/3/Euratom.

Članak 11.

1.   Ova Uredba stupa na snagu dvadesetog dana od dana objave u Službenom listu Europskih zajednica.

2.   Ova se Uredba prestaje primjenjivati na radioaktivni otpad od 1. siječnja 1994.

Ova je Uredba u cijelosti obvezujuća i izravno se primjenjuje u svim državama članicama.

Sastavljeno u Luxembourgu 8. lipnja 1993.

Za Vijeće

Predsjednik

N. HELVEG PETERSEN


(1)  SL C 347, 31.12.1992., str. 17.

(2)  SL C 150, 31.5.1993.

(3)  SL C 19, 25.1.1993., str. 13.

(4)  SL L 11, 20.2.1959., str. 221/59.

(5)  SL L 246, 17.9.1980., str. 1. Direktiva kako je izmijenjena Direktivom 84/467/Euratom (SL L 265, 5.10.1984., str. 4.).

(6)  SL L 35, 12.2.1992., str. 24.


PRILOG I.

POŠILJKA ZATVORENIH IZVORA IZMEĐU DRŽAVA ČLANICA EUROPSKE ZAJEDNICE

Image

Image


PRILOG II.

POŠILJKA RADIOAKTIVNOG OTPADA IZMEĐU DRŽAVA ČLANICA EUROPSKE ZAJEDNICE

Image

Image


Top