Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 31993D0350

93/350/Euratom, EZUČ, EEZ: Odluka Vijeća od 8. lipnja 1993. o izmjeni Odluke Vijeća 88/591/EZUČ, EEZ, Euratom o osnivanju Prvostupanjskog suda Europskih zajednica

OJ L 144, 16.6.1993, p. 21–22 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT)
Special edition in Finnish: Chapter 01 Volume 003 P. 21 - 22
Special edition in Swedish: Chapter 01 Volume 003 P. 21 - 22
Special edition in Czech: Chapter 01 Volume 001 P. 244 - 245
Special edition in Estonian: Chapter 01 Volume 001 P. 244 - 245
Special edition in Latvian: Chapter 01 Volume 001 P. 244 - 245
Special edition in Lithuanian: Chapter 01 Volume 001 P. 244 - 245
Special edition in Hungarian Chapter 01 Volume 001 P. 244 - 245
Special edition in Maltese: Chapter 01 Volume 001 P. 244 - 245
Special edition in Polish: Chapter 01 Volume 001 P. 244 - 245
Special edition in Slovak: Chapter 01 Volume 001 P. 244 - 245
Special edition in Slovene: Chapter 01 Volume 001 P. 244 - 245
Special edition in Bulgarian: Chapter 01 Volume 001 P. 107 - 108
Special edition in Romanian: Chapter 01 Volume 001 P. 107 - 108
Special edition in Croatian: Chapter 01 Volume 005 P. 21 - 22

No longer in force, Date of end of validity: 31/01/2003

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/1993/350/oj

01/Sv. 005

HR

Službeni list Europske unije

21


31993D0350


L 144/21

SLUŽBENI LIST EUROPSKE UNIJE

08.06.1993.


ODLUKA VIJEĆA

od 8. lipnja 1993.

o izmjeni Odluke Vijeća 88/591/EZUČ, EEZ, Euratom o osnivanju Prvostupanjskog suda Europskih zajednica

(93/350/Euratom, EZUČ, EEZ)

VIJEĆE EUROPSKIH ZAJEDNICA,

uzimajući u obzir Ugovor o osnivanju Europske zajednice za ugljen i čelik, a posebno njegov članak 32.d,

uzimajući u obzir Ugovor o osnivanju Europske ekonomske zajednice, a posebno njegov članak 168.a,

uzimajući u obzir Ugovor o osnivanju Europske zajednice za atomsku energiju, a posebno njegov članak 140.a,

uzimajući u obzir Protokol o Statutu Suda Europske zajednice za ugljen i čelik, potpisan u Parizu 18. travnja 1951.,

uzimajući u obzir zahtjev Suda,

uzimajući u obzir mišljenje Komisije,

uzimajući u obzir mišljenje Europskog parlamenta (1),

budući da je cilj osnivanja Prvostupanjskog suda pridruženog Sudu Odlukom 88/591/EZUČ, EEZ, Euratom (2), putem dva suda poboljšati sudsku zaštitu pojedinačnih interesa posebno u postupcima zahtijevaju detaljno ispitivanje složenih činjenica i održati kvalitetu i učinkovitost sudskog preispitivanja u pravnom poretku Zajednice, omogućavajući Sudu da usredotoči svoje aktivnosti na svoju temeljnu zadaću osiguravanja ujednačenog tumačenja prava Zajednica;

budući da je, s istim ciljem, primjereno, uzimajući u obzir prethodno iskustvo, proširiti nadležnost prenesenu na Prvostupanjski sud za provođenje postupaka i odlučivanje u prvom stupnju o određenim vrstama predmeta ili postupaka pokrenutih od strane fizičkih ili pravnih osoba;

budući da bi Odluku 88/591/EZUČ, EEZ, Euratom trebalo stoga posljedično izmijeniti,

ODLUČILO JE:

Članak 1.

Odluka 88/591/EZUČ, EEZ, Euratom mijenja se kako slijedi:

1.

U članku 3. stavak 1. zamjenjuje se sljedećim:

„Prvostupanjski sud u prvom stupnju ima nadležnost koja je Sudu dodijeljena Ugovorima o osnivanju Zajednica i aktima donesenim za njihovu provedbu, ako nije drukčije predviđeno aktom o osnivanju tijela koje podliježe pravu Zajednice:

(a)

u sporovima iz članka 179. Ugovora o EEZ-u i članka 152. Ugovora o EZAE-u;

(b)

u postupcima koje pokrenu fizičke ili pravne osobe u skladu s člankom 33. stavkom 2., člankom 35., člankom 40. stavcima 1. i 2. i člankom 42. Ugovora o EZUČ-u;

(c)

u postupcima koje pokrenu fizičke ili pravne osobe u skladu s člankom 173. stavkom 2., člankom 175. stavkom 3. i člancima 178. i 181. Ugovora o EEZ-u;

(d)

u postupcima koje pokrenu fizičke ili pravne osobe u skladu s člankom 146. stavkom 2., člankom 148. stavkom 3. i člancima 151. i 153. Ugovora o EZAE-u.”;

2.

U članku 3. stavci 2. i 3. se stavljaju izvan snage;

3.

Članak 4. zamjenjuje se sljedećim:

„Članak 4.

Osim ako je dalje u tekstu drukčije određeno, članci 34., 36., 39., 44. i 92. Ugovora o EZUČ-u, članci 172., 174., 176., od 184. do 187. i 192. Ugovora o EEZ-u i članci 49., 83., 144.b, 147., 149., od 156. do 159. i 164. Ugovora o EZAE-u primjenjuju se na Prvostupanjski sud.”

Članak 2.

U Protokolu o Statutu Suda Europske zajednice za ugljen i čelik, kako je izmijenjen Odlukom 88/591/EZUČ, EEZ, Euratom, u članak 53. stavak 2. zamjenjuje se sljedećim:

„Odstupajući od odredaba članka 44. Ugovora, odluke Prvostupanjskog suda koje opću odluku ili opću preporuku proglašavaju ništavom, proizvode učinke tek istekom roka iz članka 49. stavka 1. ovog Statuta ili, ako se žalba podnese u tom roku, od dana odbijanja žalbe, međutim ne dovodeći u pitanje pravo stranke da, u skladu s člankom 39. stavcima 2. i 3. Ugovora, zatraži od Suda suspenziju učinaka akta koji je proglašen ništavim ili određivanje druge privremene mjere.”

Članak 3.

Ova Odluka stupa na snagu prvog dana drugog mjeseca nakon objave u Službenom listu Europskih zajednica; međutim, u odnosu na postupke pokrenute od strane fizičkih ili pravnih osoba u skladu s člankom 33. stavkom 2., člankom 35. i člankom 40. stavcima 1. i 2. Ugovora o EZUČ-u, a koji se tiču akata koji se odnose na primjenu članka 74. tog Ugovora u vezi s postupcima pokrenutim od strane fizičkih ili pravnih osoba u skladu s člankom 173. stavkom 2., člankom 175. stavkom 3. i člankom 178. Ugovora o EEZ-u, te koji se odnose na mjere za zaštitu trgovine u smislu članka 113. tog Ugovora u slučaju dampinga i subvencija, njegovo stupanje na snagu se odgađa do dana koji Vijeće određuje jednoglasnom odlukom.

Odredbe koje se odnose na postupke pokrenute na temelju članka 42. Ugovora o EZUČ-u, članka 181. Ugovora o EEZ-u ili članka 153. Ugovora o EZAE-u primjenjuju se samo na ugovore zaključene nakon stupanja na snagu ove Odluke.

Članak 4.

Postupci iz članka 3. Odluke 88/591/EZUČ, EEZ, Euratom, kako su izmijenjeni ovom Odlukom, pokrenuti pred Sudom na dan stupanja na snagu ove Odluke, ali u kojima izvješće o prethodnim pitanjima iz članka 44. stavka 1. Poslovnika Suda još nije podneseno, upućuju se Prvostupanjskom sudu.

Sastavljeno u Luxembourgu 8. lipnja 1993.

Za Vijeće

Predsjednik

N. HELVEG PETERSEN


(1)  SL C 241, 21.9.1992., str. 1.

(2)  SL L 319, 25.11.1988., str. 1. Ispravljena inačica objavljena u SL C 215, 21.8.1989., str. 1.


Top