EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 31992D0353

92/353/EEZ: Odluka Komisije od 11. lipnja 1992. o utvrđivanju uvjeta za odobravanje ili priznavanje organizacija i udruženja koji vode ili uspostavljaju matične knjige za registrirane kopitare

OJ L 192, 11.7.1992, p. 63–65 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT)
Special edition in Finnish: Chapter 03 Volume 043 P. 78 - 80
Special edition in Swedish: Chapter 03 Volume 043 P. 78 - 80
Special edition in Czech: Chapter 03 Volume 012 P. 350 - 352
Special edition in Estonian: Chapter 03 Volume 012 P. 350 - 352
Special edition in Latvian: Chapter 03 Volume 012 P. 350 - 352
Special edition in Lithuanian: Chapter 03 Volume 012 P. 350 - 352
Special edition in Hungarian Chapter 03 Volume 012 P. 350 - 352
Special edition in Maltese: Chapter 03 Volume 012 P. 350 - 352
Special edition in Polish: Chapter 03 Volume 012 P. 350 - 352
Special edition in Slovak: Chapter 03 Volume 012 P. 350 - 352
Special edition in Slovene: Chapter 03 Volume 012 P. 350 - 352
Special edition in Bulgarian: Chapter 03 Volume 011 P. 54 - 56
Special edition in Romanian: Chapter 03 Volume 011 P. 54 - 56
Special edition in Croatian: Chapter 03 Volume 018 P. 28 - 30

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/1992/353/oj

03/Sv. 018

HR

Službeni list Europske unije

28


31992D0353


L 192/63

SLUŽBENI LIST EUROPSKE UNIJE

11.06.1992.


ODLUKA KOMISIJE

od 11. lipnja 1992.

o utvrđivanju uvjeta za odobravanje ili priznavanje organizacija i udruženja koji vode ili uspostavljaju matične knjige za registrirane kopitare

(92/353/EEZ)

KOMISIJA EUROPSKIH ZAJEDNICA,

uzimajući u obzir Ugovor o osnivanju Europske ekonomske zajednice,

uzimajući u obzir Direktivu Vijeća br. 90/427/EEZ od 26. lipnja 1990. o zootehničkim i genealoškim uvjetima koji uređuju trgovinu kopitarima unutar Zajednice (1), a posebno njezin članak 4. stavak 2. točku (a),

budući da matične knjige u svim državama članica vode ili uspostavljaju organizacije ili udruženja ili službena tijela; budući da je, stoga, potrebno utvrditi uvjete za priznavanje ili odobravanje tih organizacija i udruženja;

budući da, u skladu s člankom 4. stavkom 1. točkom (a) Direktive 90/427/EEZ, utvrđeni uvjeti moraju omogućavati da odobrene ili priznate organizacije ili udruženja djeluju u skladu s načelima koje su utvrdili organizacija ili udruženje koji vode izvornu matičnu knjigu pasmine;

budući da organizacija ili udruženje moraju podnijeti zahtjev za priznavanje ili odobravanje nadležnim tijelima države članice na čijemu je državnom području njihovo sjedište;

budući da tijela države članice kojima je podnesen zahtjev moraju službeno priznati ili odobriti organizaciju ili udruženje koji ispunjavaju određene uvjete i koji imaju utvrđene ciljeve;

budući da su mjere predviđene ovom Odlukom u skladu s mišljenjem Stalnog odbora za zootehniku,

DONIJELA JE OVU ODLUKU:

Članak 1.

Da bi bile službeno priznate ili odobrene, organizacije ili udruženja koji vode ili uspostavljaju matične knjige moraju podnijeti zahtjev tijelima one države članice na čijem je državnom području njihovo sjedište.

Članak 2.

1.   Tijela dotične države članice moraju službeno priznati ili odobriti svaku organizaciju ili udruženje koji vode ili uspostavljaju matične knjige ako ona ispunjava uvjete utvrđene u Prilogu.

2.   Međutim, u državi članici u kojoj za određenu pasminu već postoji jedna ili više službeno priznatih ili odobrenih organizacija ili udruženja, tijela dotične države članice mogu odbiti priznati novu organizaciju ili udruženje:

ako ona dovodi u opasnost očuvanje pasmine ili ugrožava djelovanje ili program unaprjeđenja pasmine ili uzgojni program postojeće organizacije ili udruženja, ili

ako se kopitari te pasmine mogu upisati ili registrirati u posebni odjeljak matične knjige koju vode organizacija ili udruženje koji posebno za taj odjeljak primjenjuju načela koja su u skladu s točkom 3. (b) Priloga utvrdili organizacija ili udruženje koji vode izvornu matičnu knjigu za tu pasminu.

3.   Države članice izvješćuju Komisiju o svim izdanim službenim priznanjima ili odobrenjima i o odbijenim zahtjevima.

4.   Ako se nekoj organizaciji ili udruženju odbije zahtjev za službeno priznavanje ili odobravanje u državi članici, udruženje ili organizacija moraju pisanim putem biti obaviješteni o razlozima odbijanja.

Članak 3.

Tijela dotične države članice ukidaju službeno priznanje ili odobrenje svakoj organizaciji ili udruženju koji vode matičnu knjigu ako više dosljedno ne ispunjavaju uvjete utvrđene u Prilogu.

Članak 4.

Ova je Odluka upućena državama članicama.

Sastavljeno u Bruxellesu 11. lipnja 1992.

Za Komisiju

Ray MAC SHARRY

Član Komisije


(1)  SL L 224, 18.8.1990., str. 55.


PRILOG

Da bi bili službeno priznati ili odobreni, organizacija ili udruženje koje vode matične knjige, uspostavljaju odjeljke matičnih knjiga i uspostavljaju matične knjige za registrirane kopitare moraju:

1.

imati pravnu osobnost u skladu sa zakonodavstvom koje je na snazi u državi članici u kojoj se podnosi zahtjev;

2.

dokazati nadležnim tijelima da:

(a)

djeluju učinkovito;

(b)

poštuju načela koja su u skladu s točkom 3. (b) Priloga utvrdile organizacija ili udruženje koji vode izvornu matičnu knjigu ako se ne radi o organizaciji ili udruženju koji sami vode izvornu matičnu knjigu pasmine;

(c)

mogu provoditi provjere potrebne za upisivanje rodoslovlja;

(d)

postoji dovoljno veliki broj kopitara za provedbu programa unaprjeđenja pasmine ili uzgojnog programa ili za očuvanje pasmine, prema potrebi;

(e)

mogu pružati podatke (primjerice, o proizvodnosti) potrebne za provedbu programa unaprjeđenja pasmine, uzgojnog programa ili očuvanja pasmine;

3.

imati utvrđena načela vezana za:

(a)

sustav pružanja podataka (primjerice, o proizvodnosti) potrebnih za ocjenjivanje kopitara radi unaprjeđenja pasmine, selekcije ili očuvanja pasmine;

(b)

ako se radi o organizaciji ili udruženju koji vode izvornu matičnu knjigu pasmine:

sustav registracije podrijetla,

određivanje osobina pasmine (ili pasmina) ili populacije za koju se vodi matična knjiga,

načela sustava označavanja kopitara,

utvrđivanje temeljnih uzgojnih ciljeva,

podjelu matične knjige na dijelove ako postoje različiti uvjeti za unos kopitara ili ako postoje različiti postupci razvrstavanja kopitara upisanih u matičnu knjigu,

rodoslovlje upisano u jednu ili više drugih matičnih knjiga, prema potrebi;

4.

imati pravila postupka koja osiguravaju nediskriminirajući odnos prema uzgajivačima. Međutim, ako na području Zajednice za jednu pasminu postoji nekoliko organizacija ili udruženja koje međusobno pokrivaju cjelokupno područje, pravila postupka organizacije ili udruženja mogu propisivati da kopitari moraju biti rođeni na određenom području kako bi mogli biti upisani na temelju prijave o oždrebljenju. Ovo se ograničenje ne primjenjuje na unos u svrhu rasploda.


Top