EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 31981D0691

81/691/EEZ: Odluka Vijeća od 4. rujna 1981. o zaključivanju Konvencije o očuvanju antarktičkih morskih živih resursa

OJ L 252, 5.9.1981, p. 26–26 (DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL)
Spanish special edition: Chapter 04 Volume 001 P. 175 - 184
Portuguese special edition: Chapter 04 Volume 001 P. 175 - 184
Special edition in Finnish: Chapter 11 Volume 010 P. 27 - 27
Special edition in Swedish: Chapter 11 Volume 010 P. 27 - 27
Special edition in Czech: Chapter 11 Volume 014 P. 251 - 260
Special edition in Estonian: Chapter 11 Volume 014 P. 251 - 260
Special edition in Latvian: Chapter 11 Volume 014 P. 251 - 260
Special edition in Lithuanian: Chapter 11 Volume 014 P. 251 - 260
Special edition in Hungarian Chapter 11 Volume 014 P. 251 - 260
Special edition in Maltese: Chapter 11 Volume 014 P. 251 - 260
Special edition in Polish: Chapter 11 Volume 014 P. 251 - 260
Special edition in Slovak: Chapter 11 Volume 014 P. 251 - 260
Special edition in Slovene: Chapter 11 Volume 014 P. 251 - 260
Special edition in Bulgarian: Chapter 11 Volume 003 P. 178 - 178
Special edition in Romanian: Chapter 11 Volume 003 P. 178 - 178
Special edition in Croatian: Chapter 11 Volume 126 P. 21 - 30

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/1981/691/oj

11/Sv. 126

HR

Službeni list Europske unije

21


31981D0691


L 252/26

SLUŽBENI LIST EUROPSKE UNIJE


ODLUKA VIJEĆA

od 4. rujna 1981.

o zaključivanju Konvencije o očuvanju antarktičkih morskih živih resursa

(81/691/EEZ)

VIJEĆE EUROPSKIH ZAJEDNICA,

uzimajući u obzir Ugovor o osnivanju Europske ekonomske zajednice, a posebno njezin članak 43.,

uzimajući u obzir prijedlog Komisije (1),

uzimajući u obzir mišljenje Europskog parlamenta (2),

budući da krhka ekološka ravnoteža Antarktičkog oceana zahtijeva međunarodno uređenje upravljanja morskim živim resursima i njihovoga očuvanja;

budući da je u tu svrhu sastavljena Međunarodna konvencija o očuvanju antarktičkih morskih živih resursa, u daljnjem tekstu „Konvencija”, na diplomatskoj konferenciji održanoj u Canberri u svibnju 1980., na kojoj je sudjelovala Zajednica;

budući da Konvencija stupa na snagu 30 dana od polaganja osmoga instrumenta ratifikacije; budući da nakon stupanja Konvencije na snagu Zajednica može pristupiti Konvenciji;

budući da je potrebno da Zajednica pristupi Konvenciji da bi pridonijela očuvanju resursa u području na koje se odnosi Konvencija i u kojemu ribari Zajednice obavljaju svoje aktivnosti,

ODLUČILO JE:

Članak 1.

Ovime se u ime Europske ekonomske zajednice odobrava Konvencija o očuvanju antarktičkih morskih živih resursa.

Tekst Konvencije priložen je ovoj Odluci.

Članak 2.

Predsjednik Vijeća položit će instrument odobrenja kod australske Vlade u skladu s člankom XXVIII. Konvencije (3).

Članak 3.

Ova se Odluka objavljuje u Službenom listu Europskih zajednica.

Sastavljeno u Bruxellesu 4. rujna 1981.

Za Vijeće

Predsjednik

P. WALKER


(1)  SL C 317, 4.12.1980., str. 4.

(2)  SL C 101, 4.5.1981., str. 116.

(3)  Datum stupanja Konvencije na snagu s obzirom na Zajednicu objavit će Glavni tajnik Vijeća u Službenom listu Europskih zajednica.


KONVENCIJA O OČUVANJU ANTARKTIČKIH MORSKIH ŽIVIH RESURSA

UGOVORNE STRANKE,

PREPOZNAJUĆI važnost čuvanja okoliša i zaštite cjelovitosti ekosustava mora koja okružuju Antarktiku;

PRIMJEĆUJUĆI koncentraciju morskih živih resursa u antarktičkim vodama i povećani interes za mogućnosti koje pruža korištenje tih resursa kao izvora proteina;

SVJESNE hitnosti osiguravanja očuvanja antarktičkih morskih živih resursa;

SMATRAJUĆI da je prijeko potrebno povećati znanja o antarktičkom morskom ekosustavu i njegovim sastavnim dijelovima kako bi svoje odluke o izlovljavanju mogle temeljiti na pouzdanim znanstvenim informacijama;

VJERUJUĆI da očuvanje antarktičkih morskih živih resursa zahtijeva međunarodnu suradnju uz točno pridržavanje odredaba Antarktičkog ugovora i aktivno sudjelovanje svih država koje se bave istraživanjima ili izlovljavanjem u antarktičkim vodama;

PREPOZNAJUĆI primarne odgovornosti savjetodavnih stranaka Antarktičkoga ugovora za zaštitu i očuvanje antarktičkog okoliša i, posebno, njihove odgovornosti na temelju članka IX. stavka 1. točke (f) Antarktičkog ugovora s obzirom na očuvanje živih resursa na Antarktici;

PRISJEĆAJUĆI se akcija koje su savjetodavne stranke Antarktičkoga ugovora već poduzimale, posebno dogovorenih mjera očuvanja antarktičke faune i flore, kao i odredaba Konvencije o očuvanju antarktičkih tuljana;

IMAJUĆI NA UMU zabrinutost u vezi očuvanja antarktičkih morskih živih resursa koju su izrazile savjetodavne stranke na devetom savjetodavnom sastanku Antarktičkoga ugovora i važnost odredaba iz Preporuke IX-2 koje su dovele do donošenja ove Konvencije;

VJERUJUĆI da je u interesu cijeloga čovječanstva da se očuvaju vode koje okružuju antarktički kontinent samo u mirnodopske svrhe i da se spriječi da one postanu scena ili objekt međunarodnog neslaganja;

PREPOZNAJUĆI, s obzirom na gore navedeno, da je poželjna uspostava odgovarajućih mehanizama za preporučivanje, promicanje, odlučivanje o mjerama i za njihovo usklađivanje i za znanstvena istraživanja koja su potrebna da bi se osiguralo očuvanje antarktičkih morskih živih organizama,

SPORAZUMJELE SU SE:

Članak I.

1.   Ova se Konvencija odnosi na antarktičke morske žive resurse na području južno od 60° južne širine i na području između te zemljopisne širine i antarktičke konvergencije, koji čine dio antarktičkoga morskog ekosustava.

2.   Pojam „antarktički morski živi resursi” označava populacije riba, mekušaca, rakova i svih drugih vrsta živih organizama, uključujući ptice na jugu Antarktike.

3.   Pojam „antarktički morski ekosustav” označava cjelokupnost međusobnih odnosa antarktičkih morskih živih resursa i odnosa s njihovim fizičkim okruženjem.

4.   Pojam „antarktička konvergencija” označava liniju koja spaja sljedeće točke duž paralela i meridijana:

50° J, 0°; 50° J, 30° I; 45° J, 30° I; 45° J, 80° I; 55° J, 80° I; 55° J, 150° I; 60° J, 150° I; 60° J, 50° Z; 50° J, 50° Z; 50° J, 0°.

Članak II.

1.   Cilj je ove Konvencije očuvanje antarktičkih morskih živih resursa.

2.   U smislu ove Konvencije pojam „očuvanje” uključuje racionalno iskorištavanje.

3.   Svako izlovljavanje i srodne aktivnosti u području na koje se odnosi ova Konvencija mora se obavljati u skladu s odredbama ove Konvencije i sa sljedećim načelima očuvanja:

(a)

sprečavanje smanjenja broja bilo koje izlovljavane populacije ispod razine koja osigurava njezino stalno obnavljanje. U tu se svrhu ne smije dopustiti da njezin broj padne ispod razine koja osigurava najveći neto godišnji prirast;

(b)

održavanje ekoloških odnosa između izlovljavanih, ovisnih i srodnih populacija antarktičkih morskih živih resursa i obnavljanje iscrpljenih populacija do razina koje su definirane u gornjoj točki (a); i

(c)

sprečavanje promjena ili smanjenje na najmanju moguću mjeru rizika od promjena u morskom ekosustavu koje bi mogle biti nepovratne u sljedeća dva ili tri desetljeća, uzimajući u obzir raspoloživa znanja o izravnom i neizravnom utjecaju izlovljavanja, o posljedicama uvođenja stranih vrsta, o učincima srodnih aktivnosti na morski ekosustav i o posljedicama ekoloških promjena, s ciljem omogućavanja trajnoga očuvanja antarktičkih živih resursa.

Članak III.

Ugovorne stranke su suglasne, neovisno o tome jesu li potpisnice Antarktičkog ugovora, da u području na koje se odnosi Antarktički ugovor ne poduzimaju nikakve aktivnosti koje su u suprotnosti s načelima i ciljevima toga ugovora i da ih u njihovim međusobnim odnosima vežu obveze sadržane u člancima I. i V. Antarktičkog ugovora.

Članak IV.

1.   Što se tiče područja na koje se odnosi Antarktički ugovor, sve ugovorne stranke, neovisno o tome jesu li ili nisu stranke Antarktičkog ugovora, u njihovim međusobnim odnosima obvezuju članci IV. i VI. Antarktičkog ugovora.

2.   Ništa u ovoj Konvenciji i nikakvi postupci ili aktivnosti koji se odvijaju dok je ova Konvencija na snazi ne smiju:

(a)

činiti osnovu za traženje, podupiranje ili odbijanje zahtjeva za teritorijalni suverenitet u području na koje se odnosi Antarktički ugovor ili stvarati bilo kakvo pravo suvereniteta u tom području;

(b)

ugovorne stranke tumačiti kao nepriznavanje, umanjivanje ili dovođenje u pitanje bilo kojega prava ili zahtjeva, ili osnove za zahtjev, za primjenu jurisdikcije obalne države, u skladu s međunarodnim pravom, u području na koje se odnosi ova Konvencija;

(c)

tumačiti na način da dovodi u pitanje položaj bilo koje ugovorne stranke s obzirom na njezino priznavanje ili nepriznavanje bilo kojega od tih prava, zahtjeva ili osnova za zahtjev;

(d)

utjecati na odredbu iz članka IV. stavka 2. Antarktičkog ugovora, da se ne smiju ulagati novi zahtjevi ili proširivati postojeći zahtjevi u pogledu teritorijalnog suvereniteta na Antarktici sve dok je Antarktički ugovor na snazi.

Članak V.

1.   Ugovorne stranke koje nisu stranke Antarktičkog ugovora priznaju posebne obveze i odgovornosti savjetodavnih stranaka Antarktičkog ugovora u pogledu zaštite i očuvanja okoliša u području na koje se odnosi Antarktički ugovor.

2.   Ugovorne stranke koje nisu stranke Antarktičkog ugovora suglasne su da će tijekom svojih aktivnosti u području na koje se odnosi Antarktički ugovor poštovati, kako i kada to bude primjereno, dogovorene mjere za očuvanje antarktičke faune i flore kao i druge mjere te vrste koje predlože savjetodavne stranke Antarktičkog ugovora pri ispunjavanju svojih obveza u pogledu zaštite antarktičkog okoliša od svih oblika štetnoga ljudskog posredovanja.

3.   U smislu ove Konvencije, pojam „savjetodavne stranke Antarktičkog ugovora” označava ugovorne stranke Antarktičkog ugovora čiji predstavnici sudjeluju na sastancima u skladu s člankom IX. Antarktičkog ugovora.

Članak VI.

Ništa u ovoj Konvenciji ne smije odstupati od prava i obveza ugovornih stranaka prema Međunarodnoj konvenciji o reguliranju lova na kitove i Konvenciji o očuvanju antarktičkih tuljana.

Članak VII.

1.   Ugovorne stranke ovime osnivaju i sporazumijevaju se da će podržavati Komisiju za očuvanje antarktičkih morskih živih resursa (u daljnjem tekstu „Komisija”).

2.   Članstvo u Komisiji podrazumijeva sljedeće:

(a)

svaka ugovorna stranka koja je sudjelovala na sastanku na kojemu je usvojena ova Konvencija je članica Komisije;

(b)

svaka država koja je kao ugovorna stranka pristupila ovoj Konvenciji u skladu s člankom XXIX. ima pravo biti članicom Komisije tijekom razdoblja u kojemu ta stranka sudjeluje u istraživanjima ili izlovljavanju morskih živih resursa na koje se odnosi ova Konvencija;

(c)

svaka organizacija za regionalnu gospodarsku integraciju koja je pristupila ovoj Konvenciji u skladu s člankom XXIX. ima pravo biti članicom Komisije tijekom razdoblja u kojemu to pravo ima njezina država članica;

(d)

ugovorna stranka koja traži sudjelovanje u radu Komisije u skladu s točkama (b) i (c) gore treba obavijestiti depozitara na temelju čega traži da postane članicom Komisije i o svojoj spremnosti prihvaćanja mjera očuvanja koje su na snazi. Depozitar će takvu obavijest i prateće informacije proslijediti svim članicama Komisije. U roku od dva mjeseca od primitka takve obavijesti od depozitara, bilo koja članica Komisije može zatražiti da se radi razmatranja tog pitanja održi poseban sastanak Komisije. Po primitku takvoga zahtjeva depozitar će sazvati sastanak. Ako ne bude zahtjeva za održavanje sastanka, smatrat će se da ugovorna stranka koja je podnijela zahtjev ispunjava uvjete za članstvo u Komisiji.

3.   Svaku članicu Komisije predstavlja jedan predstavnik kojega mogu pratiti drugi predstavnici ili savjetnici koji se mogu izmjenjivati.

Članak VIII.

Komisija ima status pravne osobe i na teritorijima svake države stranke će imati pravnu moć koja je potrebna za obavljanje njezinih zadataka i postizanje ciljeva ove Konvencije. Privilegije i imunitet koje će Komisija i njezino osoblje uživati na teritoriju neke države stranke utvrdit će se sporazumom između Komisije i države stranke u pitanju.

Članak IX.

1.   Zadatak Komisije je omogućiti ostvarivanje ciljeva i načela utvrđenih člankom II. ove Konvencije. U tu će svrhu Komisija:

(a)

omogućavati istraživanje i sveobuhvatno proučavanje antarktičkih morskih živih resursa i antarktičkog morskog ekosustava;

(b)

skupljati podatke o stanju i promjenama populacije antarktičkih morskih živih resursa i o čimbenicima koji utječu na raširenost, količinu i produktivnost izlovljavanih vrsta i ovisnih ili srodnih vrsta ili populacija;

(c)

osigurati pribavljanje statističkih podataka o ulovu vrsta koje se izlovljavaju i naporima koji su u to uloženi;

(d)

analizirati, širiti i objavljivati informacije spomenute u točkama (b) i (c) gore i izvještaje Znanstvenog odbora;

(e)

utvrđivati potrebe za očuvanjem i analizirati učinkovitost mjera očuvanja;

(f)

utvrđivati, donositi i revidirati mjere očuvanja na temelju najboljih raspoloživih znanstvenih dokaza, prema odredbama stavka 5. ovoga članka;

(g)

provoditi sustav promatranja i inspekcijskih pregleda, uspostavljen prema članku XXIV. ove Konvencije;

(h)

obavljati druge aktivnosti koje budu potrebne za ispunjavanje ciljeva ove Konvencije.

2.   Mjere očuvanja navedene u stavku 1. točki (f) gore, uključuju sljedeće:

(a)

određivanje količine svake vrste koja se može izloviti u području na koje se odnosi ova Konvencija;

(b)

određivanje regija i podregija na temelju raširenosti populacija antarktičkih morskih živih resursa;

(c)

određivanje količine koja se može izloviti iz populacija regija i podregija;

(d)

određivanje zaštićenih vrsta;

(e)

određivanje veličine, starosti i, po potrebi, spola vrsta koje se smiju izlovljavati;

(f)

određivanje sezona lova i lovostaja;

(g)

odlučivanje o otvaranju i zatvaranju područja, regija i podregija u svrhu znanstvenih istraživanja ili očuvanja, uključujući posebna područja za zaštitu i znanstvena istraživanja;

(h)

reguliranje uloženih napora i metoda izlovljavanja, uključujući ribolovnu opremu, da bi se između ostaloga izbjegla prekomjerna koncentracija izlovljavanja u bilo kojoj regiji ili podregiji;

(i)

poduzimanje drugih mjera očuvanja koje Komisija bude smatrala potrebnima za ispunjavanje ciljeva ove Konvencije, uključujući mjere koje se odnose na utjecaj izlovljavanja i srodnih aktivnosti na sastavne dijelove ekosustava koji ne uključuju izlovljavane vrste.

3.   Komisija će objavljivati i čuvati zapise o svim mjerama očuvanja koje su na snazi.

4.   Pri obavljanju zadataka u skladu sa stavkom 1. gore, Komisija se mora u potpunosti ravnati prema preporukama i savjetima Znanstvenoga odbora.

5.   Komisija će uzimati u obzir sve relevantne mjere ili propise koji se usvoje ili preporuče na savjetodavnim sastancima u skladu s člankom IX. Antarktičkog ugovora, ili koje usvoje ili preporuče postojeće ribolovne komisije koje su odgovorne za vrste koje mogu ući u područje na koje se odnosi ova Konvencija, da ne bi došlo do neusklađenosti između prava i obveza koje ugovorne stranke imaju prema tim propisima ili mjerama i mjera očuvanja koje može usvojiti Komisija.

6.   Mjere očuvanja koje Komisija usvoji u skladu s ovom Konvencijom članovi Komisije provodit će na sljedeći način:

(a)

Komisija o mjerama očuvanja obavještava sve članice Komisije;

(b)

mjere očuvanja postaju obvezujuće za sve članove Komisije 180 dana od takve obavijesti, osim u slučajevima koji su predviđeni točkama (c) i (d) dolje:

(c)

ako neka članica Komisije u roku od 90 dana od obavijesti navedene u točki (a) obavijesti Komisiju da u cijelosti ili djelomično ne može prihvatiti predmetnu mjeru očuvanja, ta mjera ne obvezuje u navedenom opsegu tu članicu Komisije;

(d)

u slučaju da se neka članica Komisije pozove na postupak predviđen točkom (c) gore, Komisija se mora sastati na zahtjev bilo koje od članica Komisije i preispitati mjeru očuvanja koja je u pitanju. Na tom sastanku i u roku od 30 dana nakon sastanka svaka članica Komisije ima pravo izjaviti da više ne može prihvatiti predmetnu mjeru očuvanja, u kojem slučaju tu članicu ta mjera više ne obvezuje.

Članak X.

1.   Komisija će upozoriti svaku državu koja nije stranka ove Konvencije na svaku aktivnost njezinih državljana ili brodova, koja po mišljenju Komisije ometa postizanje ciljeva ove Konvencije.

2.   Komisija će upozoriti svaku ugovornu stranku na svaku aktivnost koja, po mišljenju Komisije, ometa neku ugovornu stranku u postizanju ciljeva ove Konvencije ili u ispunjavanju njezinih obveza prema ovoj Konvenciji.

Članak XI.

Komisija će tražiti suradnju ugovornih stranaka koje mogu provoditi jurisdikciju u morskim područjima koja graniče s područjem na koje se odnosi ova Konvencija, u pogledu očuvanja zalihe ili zaliha srodnih vrsta koje se javljaju u tim područjima i u području na koje se odnosi ova Konvencija, s ciljem usklađivanja mjera očuvanja koje su usvojene s obzirom na te zalihe.

Članak XII.

1.   Odluke Komisije o bitnim predmetima donose se konsenzusom. Pitanje je li neki predmet bitan tretira se kao bitno pitanje.

2.   Odluke o pitanjima koja nisu spomenuta u stavku 1. gore donose se jednostavnom većinom glasova članova Komisije koji su prisutni i glasuju.

3.   Kad Komisija razmatra neki predmet koji zahtijeva donošenje odluke, mora biti jasno hoće li neka organizacija za regionalnu gospodarsku integraciju sudjelovati u donošenju odluke i, ako da, hoće li sudjelovati i neka od njezinih država članica. Broj ugovornih stranaka koje sudjeluju na taj način ne smije biti veći od broja država članica organizacije za regionalnu integraciju koje su članice Komisije.

4.   Pri donošenju odluka u skladu s ovim člankom, organizacija za regionalnu gospodarsku integraciju će imati samo jedan glas.

Članak XIII.

1.   Sjedište Komisije nalazi se u Hobartu na Tasmaniji u Australiji.

2.   Komisija će održavati redovne godišnje sastanke. Održavat će se i drugi sastanci na zahtjev jedne trećine njezinih članica i kako je inače predviđeno ovom Konvencijom. Prvi će se sastanak održati u razdoblju od tri mjeseca od stupanja ove Konvencije na snagu, ako među ugovornim strankama budu najmanje dvije države koje se bave ribolovom u području na koje se odnosi Konvencija. U svakom slučaju, prvi se sastanak mora održati u razdoblju od jedne godine od stupanja ove Konvencije na snagu. Depozitar će se o prvom sastanku Komisije savjetovati s državama potpisnicama, uzimajući u obzir da je široka zastupljenost tih država potrebna za djelotvoran rad Komisije.

3.   Depozitar će sazvati prvi sastanak Komisije u sjedištu Komisije. I nakon toga će se sastanci Komisije održavati u njezinom sjedištu, ako Komisija ne odluči drukčije.

4.   Komisija će među svojim članicama izabrati predsjednika i potpredsjednika, od kojih će svaki imati dvogodišnji mandat i imati pravo biti ponovno biran za još jedan mandat. Međutim, prvi će predsjednik biti izabran za početni mandat od tri godine. Predsjednik i potpredsjednik ne smiju biti predstavnici iste ugovorne stranke.

5.   Komisija će po potrebi donositi, izmjenjivati i dopunjavati pravila postupka za vođenje njezinih sastanaka, osim u pogledu pitanja koja su obrađena u članku XII. ove Konvencije.

6.   Komisija može uspostaviti pomoćna tijela koja joj budu potrebna za obavljanje njezinih zadataka.

Članak XIV.

1.   Ovime ugovorne stranke osnivaju Znanstveni odbor za očuvanje antarktičkih morskih živih resursa (u daljnjem tekstu „Znanstveni odbor”), koji će biti savjetodavno tijelo Komisije. Znanstveni će se odbor redovno sastajati u sjedištu Komisije ukoliko sam ne odluči drukčije.

2.   Svaka je članica Komisije ujedno i članica Znanstvenoga odbora i mora imenovati svoga predstavnika odgovarajućih znanstvenih kvalifikacija, kojemu se mogu pridružiti i drugi stručnjaci i savjetnici.

3.   Po potrebi Znanstveni odbor može na ad hoc osnovi zatražiti savjet drugih znanstvenika i stručnjaka.

Članak XV.

1.   Znanstveni odbor mora osigurati forum za savjetovanje i suradnju u pogledu skupljanja, proučavanja i razmjene informacija o morskim živim resursima na koje se odnosi ova Konvencija. On će poticati i promicati suradnju na polju znanstvenog istraživanja radi proširivanja znanja o morskim živim resursima antarktičkog morskog ekosustava.

2.   Znanstveni odbor mora obavljati zadatke koje mu Komisija može naložiti u svrhu postizanja ciljeva ove Konvencije, i:

(a)

utvrđivati kriterije i metode koji će se koristiti za donošenje odluka koje se odnose na mjere očuvanja spomenute u članku IX. ove Konvencije;

(b)

redovno ocjenjivati stanje i trendove populacija antarktičkih morskih živih resursa;

(c)

analizirati podatke o izravnim i neizravnim učincima izlovljavanja na populacije antarktičkih morskih živih resursa;

(d)

ocjenjivati učinke predloženih promjena u metodama ili opsegu izlovljavanja i predloženih mjera očuvanja;

(e)

Komisiji prenositi ocjene, analize, izvještaje i preporuke, na zahtjev ili na vlastitu inicijativu, vezane uz mjere i istraživanja za postizanje ciljeva ove Konvencije;

(f)

sastavljati prijedloge za vođenje međunarodnih i nacionalnih programa istraživanja antarktičkih morskih živih resursa;

3.   U obavljanju svojih zadataka, Znanstveni odbor će uzimati u obzir rad drugih relevantnih tehničkih i znanstvenih organizacija i znanstvene aktivnosti koje se obavljaju u okviru Antarktičkog ugovora.

Članak XVI.

1.   Prvi se sastanak Znanstvenoga odbora mora održati unutar razdoblja od tri mjeseca nakon prvoga sastanka Komisije. Znanstveni će se odbor iza toga sastajati onoliko često koliko bude potrebno radi ispunjavanja njegovih zadataka.

2.   Znanstveni odbor po potrebi donosi, izmjenjuje i dopunjava svoja pravila postupka. Ta pravila i sve njihove izmjene i dopune mora odobriti Komisija. Pravila obuhvaćaju postupke za podnošenje manjinskih izvještaja.

3.   Znanstveni odbor može uz odobrenje Komisije uspostaviti pomoćna tijela koja mu budu potrebna za obavljanje njegovih zadataka.

Članak XVII.

1.   Komisija imenuje izvršnog tajnika koji će raditi za Komisiju i Znanstveni odbor u skladu s postupcima i pod uvjetima koje odredi Komisija. Njegov će mandat trajati četiri godine i on će imati pravo na reizbor.

2.   Komisija odobrava imenovanje osoblja koje bude potrebno za tajništvo, a izvršni tajnik imenuje, vodi i nadzire to osoblje prema tim pravilima i postupcima i prema uvjetima koje odredi Komisija.

3.   Izvršni tajnik i tajništvo obavljaju zadatke koje im povjeri Komisija.

Članak XVIII.

Službeni jezici Komisije i Znanstvenog odbora su engleski, francuski, ruski i španjolski.

Članak XIX.

1.   Komisija na svakom godišnjem sastanku konsenzusom donosi svoj proračun i proračun Znanstvenog odbora.

2.   Izvršni tajnik priprema nacrt proračuna za Komisiju i Znanstveni odbor i za sva pomoćna tijela i dostavlja ga članovima Komisije najmanje 60 dana prije godišnjeg sastanka Komisije.

3.   Svaki član Komisije mora sudjelovati u proračunu. Do isteka razdoblja od pet godina po stupanju ove Konvencije na snagu, udio svakoga člana Komisije mora biti jednak. Nakon toga će se udio određivati prema dvama kriterijima: izlovljenoj količini i jednakom sudjelovanju svih članova Komisije. Komisija će konsenzusom odrediti omjer u kojem će se primjenjivati ta dva kriterija.

4.   Financijske aktivnosti Komisije i Znanstvenog odbora moraju se obavljati u skladu s financijskim propisima koje donese Komisija te podliježu godišnjoj reviziji vanjskih revizora koje odabere Komisija.

5.   Svaki član Komisije mora pokrivati vlastite troškove koji proizađu iz prisustvovanja sastancima Komisije i Znanstvenog odbora.

6.   Članica Komisije koja ne plati svoj doprinos dvije uzastopne godine, tijekom razdoblja neplaćanja nema pravo sudjelovati u donošenju odluka Komisije.

Članak XX.

1.   Članice Komisije Komisiji i Znanstvenom odboru svake godine dostavljaju, u najvećem mogućem obimu, statističke, biološke i ostale podatke i informacije koje Komisija i Znanstveni odbor mogu zatražiti radi obavljanja svojih zadataka.

2.   Članice Komisije dostavljaju, na način i u razmacima koji budu propisani, informacije o svojim ribolovnim aktivnostima, uključujući informacije o ribolovnim područjima i brodovima, da bi omogućile skupljanje pouzdanih podataka o ulovu i uloženom trudu.

3.   Članice Komisije dostavljaju, na način i u razmacima koji budu propisani, informacije o koracima koje su poduzele u provedbi mjera očuvanja koje je donijela Komisija.

4.   Članice Komisije su se sporazumjele da će tijekom izlovljavanja iskoristiti priliku za prikupljanje podataka potrebnih da bi se ocijenio utjecaj izlovljavanja.

Članak XXI.

1.   Svaka ugovorna stranka poduzima odgovarajuće mjere u okviru svojih nadležnosti kako bi osigurala sukladnost s odredbama ove Konvencije i s mjerama očuvanja koje je donijela Komisija i koja obvezuje stranku, u skladu s člankom IX. ove Konvencije.

2.   Svaka ugovorna stranka šalje Komisiji informacije o poduzetim mjerama u skladu sa stavkom 1. gore, uključujući nametanje sankcija za bilo kakvo kršenje.

Članak XXII.

1.   Svaka se ugovorna stranka obvezuje da će uložiti odgovarajuće napore, u skladu s Poveljom Ujedinjenih naroda, s ciljem da se nitko ne bavi aktivnostima koje su u suprotnosti s ciljevima ove Konvencije.

2.   Svaka ugovorna stranka obavještava Komisiju ako primijeti neku takvu aktivnost.

Članak XXIII.

1.   Komisija i Znanstveni odbor surađuju sa savjetodavnim strankama Antarktičkog sporazuma na predmetima koji spadaju u nadležnost tih stranaka.

2.   Komisija i Znanstveni odbor po potrebi surađuju s Organizacijom Ujedinjenih naroda za prehranu i poljoprivredu i s ostalim specijaliziranim agencijama.

3.   Komisija i Znanstveni odbor prema potrebi nastoje razviti međusobnu suradnju koja bi mogla pridonijeti njihovom radu s međuvladinim i nevladinim organizacijama, uključujući Znanstveni odbor za istraživanje Antarktika, Znanstveni odbor za oceanska istraživanja i Međunarodnu komisiju za lov na kitove.

4.   Po potrebi Komisija može sklapati sporazume s organizacijama spomenutima u ovom članku i s ostalim organizacijama. Komisija i Znanstveni odbor mogu pozvati te organizacije da pošalju svoje promatrače na njihove sastanke i na sastanke njihovih pomoćnih tijela.

Članak XXIV.

1.   Radi promicanja ciljeva i osiguravanja ispunjavanja odredaba ove Konvencije, ugovorne stranke su se sporazumjele da moraju uspostaviti sustav promatranja i inspekcijskih pregleda.

2.   Taj sustav promatranja i inspekcijskih pregleda razrađuje Komisija na temelju sljedećih načela:

(a)

ugovorne stranke će međusobno surađivati da bi osigurale djelotvornu provedbu sustava promatranja i inspekcijskih pregleda, uzimajući u obzir postojeću međunarodnu praksu. Ovaj sustav između ostaloga obuhvaća postupke za ukrcaj na brod i inspekcijske preglede koje će obavljati promatrači i inspektori koje odrede članice Komisije i postupke za sudsko gonjenje države pod čijom zastavom brod plovi, na temelju dokaza dobivenih nakon ukrcaja i inspekcijskih pregleda. Izvještaj o takvom sudskom gonjenju i nametnutim sankcijama bit će uključen u informacije spomenute u članku XXI. ove Konvencije;

(b)

promatranje i inspekcijske preglede, radi provjere provođenja mjera koje su donesene u skladu s ovom Konvencijom, na brodovima koji se koriste za znanstveno istraživanje ili izlovljavanje morskih živih resursa u području na koje se odnosi ova Konvencija, obavljat će promatrači i inspektori koje imenuju članice Komisije i koji će raditi u skladu s uvjetima koje utvrdi Komisija;

(c)

imenovani promatrači i inspektori ostaju podložni jurisdikciji ugovorne stranke čiji su državljani. Oni svoje izvještaje podnose Komisiji koja ih je imenovala i koja će pak svoje izvještaje podnositi Komisiji.

3.   Do uspostave sustava promatranja i inspekcijskih pregleda, članice Komisije će pokušati utvrditi privremeni sustav imenovanja promatrača i inspektora, a tako imenovani promatrači i inspektori imat će pravo obavljati inspekcijske preglede u skladu s načelima utvrđenima u stavku 2. gore.

Članak XXV.

1.   U slučaju spora između dviju ili više ugovornih stranaka u pogledu tumačenja ili primjene ove Konvencije, te će se ugovorne stranke međusobno savjetovati s namjerom da spor riješe pregovorima, istragom, posredovanjem, usklađivanjem, arbitražom, sudskom nagodbom ili drugim mirnim sredstvima po vlastitom izboru.

2.   Svaki spor te vrste koji se ne riješi na ovaj način, uz pristanak svih stranaka koje su u sporu, upućuje se na rješavanje Međunarodnom sudu ili arbitraži; ali ako nakon upućivanja na Međunarodni sud ili arbitražu ne postignu dogovor, stranke u sporu neće biti oslobođene od obveze da nastave tražiti rješenje na bilo koji od mirnih načina koji su navedeni u stavku 1. gore.

3.   U slučajevima kad se spor uputi na rješavanje arbitraži, arbitražni se sud uspostavlja na način predviđen u Prilogu ovoj Konvenciji.

Članak XXVI.

1.   Ova je Konvencija otvorena za potpis od 1. kolovoza do 31. prosinca 1980. u Canberri državama koje su sudjelovale na Konferenciji za očuvanje antarktičkih morskih živih resursa održanoj u Canberri od 7. do 20. svibnja 1980.

2.   Države koje tako potpišu Konvenciju izvorne su države potpisnice Konvencije.

Članak XXVII.

1.   Ova Konvencija podliježe ratifikaciji, prihvaćanju ili odobrenju država potpisnica.

2.   Instrumenti ratifikacije, prihvaćanja ili odobrenja polažu se kod Vlade Australije, koja se ovime imenuje depozitarom.

Članak XXVIII.

1.   Ova Konvencija stupa na snagu 30. dana od dana polaganja osmoga instrumenta ratifikacije, prihvaćanja ili odobrenja država spomenutih u stavku 1. članka XXVI. ove Konvencije.

2.   Za svaku državu ili organizaciju za regionalnu gospodarsku integraciju koja nakon datuma stupanja ove Konvencije na snagu položi instrument ratifikacije, prihvaćanja ili odobrenja, Konvencija stupa na snagu 30. dan od dana toga polaganja.

Članak XXIX.

1.   Ova je Konvencija otvorena za pristupanje članicama koje su zainteresirane za istraživanje ili izlovljavanje morskih živih resursa na koje se odnosi ova Konvencija.

2.   Ova je Konvencija otvorena za pristupanje organizacijama za regionalnu gospodarsku integraciju suverenih država koje među svojim članicama uključuju jednu ili više država članica Komisije i na koje su države članice tih organizacija prenijele, u cijelosti ili djelomično, nadležnosti za pitanja na koja se odnosi ova Konvencija. Pristupanje takvih organizacija za regionalnu gospodarsku integraciju bit će predmet savjetovanja između članica Komisije.

Članak XXX.

1.   Ova se Konvencija u svako doba može izmijeniti.

2.   Ako jedna trećina članica Komisije zatraži sastanak radi rasprave o predloženoj izmjeni, depozitar mora sazvati taj sastanak.

3.   Izmjene stupaju na snagu kad depozitar primi instrumente njihove ratifikacije, prihvaćanja ili odobrenja od svih članica Komisije.

4.   Te izmjene nakon toga stupaju na snagu za svaku drugu ugovornu stranku kad depozitar primi njezinu obavijest o ratifikaciji, prihvaćanju ili odobrenju. Za svaku će se ugovornu stranku od koje takva obavijest ne bude primljena unutar razdoblja od jedne godine od datuma stupanja izmjena na snagu, u skladu sa stavkom 3. gore, smatrati da je istupila iz ove Konvencije.

Članak XXXI.

1.   Svaka ugovorna stranka može istupiti iz ove Konvencije 30. lipnja svake godine uz pismenu obavijest depozitaru najkasnije 1. siječnja iste godine, koji će tu obavijest po primitku proslijediti drugim ugovornim strankama.

2.   Bilo koja druga ugovorna stranka može, u roku od 60 dana po primitku kopije takve obavijesti od depozitara, poslati depozitaru pismenu obavijest o istupanju, u kojem slučaju Konvencija 30. lipnja iste godine prestaje biti na snazi za ugovornu stranku koja je obavijest poslala.

3.   Istupanje bilo koje stranke Komisije iz ove Konvencije neće utjecati na njezine financijske obveze prema ovoj Konvenciji.

Članak XXXII.

Depozitar obavještava ugovorne stranke o sljedećem:

(a)

potpisima ove Konvencije i polaganju instrumenata ratifikacije, prihvaćanja odobrenja ili pristupanja;

(b)

datumu stupanja ove Konvencije i svake njezine izmjene na snagu.

Članak XXXIII.

1.   Ova Konvencija, čiji su tekstovi na engleskom, francuskom, ruskom i španjolskom jeziku jednako vjerodostojni, polaže se kod Vlade Australije koja će poslati njezine propisno ovjerene kopije svim strankama koje su potpisale Konvenciju i koje joj pristupaju.

2.   Ovu će Konvenciju registrirati depozitar u skladu s člankom 102. Povelje Ujedinjenih naroda.

U potvrdu toga dolje potpisani, valjano ovlašteni za to, potpisali su ovu Konvenciju.

Sastavljeno u Canberri 20. svibnja 1980.

 

PRILOG

ARBITRAŽNI SUD

Arbitražni sud, spomenut u stavku 3. članka XXV., sastojat će se od tri arbitra koji će biti imenovani kako slijedi:

Stranka koja pokrene postupak priopćava ime arbitra drugoj stranci koja sa svoje strane u roku od 40 dana od takve obavijesti priopćava ime drugog arbitra. U roku od 60 dana od imenovanja drugoga arbitra stranke imenuju trećeg arbitra koji ne smije biti državljanin niti jedne od stranaka i ne smije biti iste nacionalnosti kao bilo koji od prva dva arbitra. Treći arbitar predsjedava sudom.

Ako se drugi arbitar ne imenuje u propisanom roku ili ako stranke u propisanom roku ne postignu dogovor o imenovanju trećega arbitra, tog će arbitra na zahtjev bilo koje stranke izabrati i imenovati glavni tajnik Stalnoga arbitražnog suda, i to među osobama od međunarodnog ugleda koje nisu državljani nijedne od država članica ove Konvencije.

Arbitražni sud odlučuje gdje će mu biti sjedište i donosi vlastita pravila postupka.

Arbitražni sud donosi odluke većinom glasova svojih članova koji se ne smiju suzdržavati od glasovanja.

Svaka ugovorna stranka koje nije stranka u sporu može uz pristanak arbitražnoga suda posredovati u postupku.

Odluke arbitražnog suda su konačne i obvezujuće za sve stranke u sporu i za sve stranke koje posreduju u postupku i po njima se odmah mora postupiti. Arbitražni će sud razložiti svoju odluku na zahtjev jedne od stranaka u sporu ili stranaka koje su u sporu posredovale.

Ukoliko arbitražni sud ne odluči drukčije zbog posebnih okolnosti slučaja, stranke u sporu u jednakoj će mjeri snositi troškove suda, uključujući i naknadu za rad svojih članova.


Top