Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 22013A1207(01)

Protokol između Europske unije i Kraljevine Maroka o utvrđivanju ribolovnih mogućnosti i financijskog doprinosa predviđenih u Sporazumu o partnerstvu u ribarstvu između Europske unije i Kraljevine Maroka

OJ L 328, 7.12.2013, p. 2–21 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/agree_prot/2013/720/oj

7.12.2013   

HR

Službeni list Europske unije

L 328/2


PROTOKOL

između Europske unije i Kraljevine Maroka o utvrđivanju ribolovnih mogućnosti i financijskog doprinosa predviđenih u Sporazumu o partnerstvu u ribarstvu između Europske unije i Kraljevine Maroka


Članak 1.

Opća načela

Protokol, njegov Prilog i njegovi dodaci sastavni su dio Sporazuma o partnerstvu u ribarstvu između Europske unije i Kraljevine Maroka od 28. veljače 2007., dalje u tekstu „Sporazum o ribarstvu”, koji je sklopljen u okviru Euro-mediteranskog sporazuma o pridruživanju između Europske unije i Kraljevine Maroka od 26. veljače 1996., dalje u tekstu „Sporazum o pridruživanju”. On doprinosi ostvarivanju općih ciljeva Sporazuma o pridruživanju te mu je cilj osiguranje održivosti ribolovnih resursa u ekološkom, gospodarskom i socijalnom smislu.

Ovaj se Protokol provodi u skladu s člankom 1. Sporazuma o pridruživanju u vezi s razvojem dijaloga i suradnje te s člankom 2. tog sporazuma u vezi s poštovanjem demokratskih načela i temeljnih ljudskih prava.

Članak 2.

Razdoblje primjene, trajanje i ribolovne mogućnosti

Od početka primjene ovog Protokola i za razdoblje od četiri godine, ribolovne mogućnosti dodijeljene u skladu s člankom 5. Sporazuma o ribarstvu utvrđene su u tablici priloženoj ovom Protokolu.

Prvi stavak primjenjuje se podložno odredbama članaka 4. i 5. ovog Protokola.

Prema članku 6. Sporazuma o ribarstvu plovila koja plove pod zastavom države članice Europske unije (EU) mogu obavljati ribolovne aktivnosti u marokanskoj ribolovnoj zoni samo ako imaju dozvolu za ribolov izdanu na temelju ovog Protokola i u skladu s odredbama Priloga ovom Protokolu.

Članak 3.

Financijski doprinos

1.   Procijenjena ukupna godišnja vrijednost Protokola iznosi 40 000 000 EUR za razdoblje iz članka 2. Taj se iznos raspodjeljuje kako slijedi:

(a)

financijski doprinos iz članka 7. Sporazuma o ribarstvu u visini od 30 000 000 EUR, raspoređen na sljedeći način:

i.

16 000 000 EUR kao financijski doprinos za pristup resursima;

ii.

14 000 000 EUR kao potpora sektorskoj ribarstvenoj politici u Maroku;

(b)

10 000 000 EUR, što odgovara procijenjenom iznosu naknada koje plaćaju vlasnici plovila za dozvole za ribolov izdane prema članku 6. Sporazuma o ribarstvu i u skladu s odredbama poglavlja I. odjeljaka D i E Priloga ovom Protokolu.

2.   Stavak 1. primjenjuje se podložno odredbama članaka 4., 5., 6. i 8. ovog Protokola.

3.   Ne dovodeći u pitanje odredbe članka 6. stavka 9., EU plaća financijski doprinos utvrđen u stavku 1. točki (a) u prvoj godini najkasnije tri mjeseca nakon datuma početka primjene ovog Protokola, a u sljedećim godinama najkasnije na datum obljetnice Protokola.

4.   Financijski doprinos utvrđen u stavku 1. točki (a) plaća se na račun glavnoga rizničara Kraljevine Maroka, otvoren pri Glavnoj riznici Kraljevine Maroka, čije podatke priopćuju nadležna tijela Maroka.

5.   Podložno odredbama članka 6. ovog Protokola, uporaba tog financijskog doprinosa u isključivoj je nadležnosti tijela Maroka.

Članak 4.

Suradnja u znanstvenom području i pokusni ribolov

1.   U skladu s člankom 4. stavkom 1. Sporazuma, stranke se obvezuju održavati, redovno i prema potrebi, znanstvene sastanke kako bi razmotrile pitanja znanstvene prirode koja Zajednički odbor postavi u okviru upravljanja i tehničkog praćenja ovog Protokola. Ovlaštenje, sastav i djelovanje znanstvenih sastanaka utvrđuje Zajednički odbor iz članka 10. Sporazuma o ribarstvu.

2.   Stranke se obvezuju promicati odgovorni ribolov u marokanskoj ribolovnoj zoni na osnovi načela nediskriminacije između različitih flota u tim vodama.

3.   U skladu s člankom 4. stavkom 2. Sporazuma o ribarstvu, stranke se, na temelju zaključaka sastanaka Znanstvenog odbora, međusobno savjetuju u okviru Zajedničkog odbora iz članka 10. Sporazuma o ribarstvu kako bi, prema potrebi i sporazumno, donijele mjere za osiguranje održivog gospodarenja ribolovnim resursima.

4.   U svrhu istraživanja i poboljšanja znanstvenih spoznaja, pokusni se ribolov može obavljati u marokanskoj ribolovnoj zoni na zahtjev Zajedničkog odbora. O načinima provedbe pokusnog ribolova odlučuje se u skladu s odredbama predviđenima u poglavlju IV. Priloga ovom Protokolu.

Članak 5.

Preispitivanje ribolovnih mogućnosti

1.   Zajednički odbor može sporazumno preispitati ribolovne mogućnosti iz članka 2. ako je cilj takvog preispitivanja osiguravanje održivosti marokanskih ribolovnih resursa.

2.   U slučaju povećanja, financijski doprinos iz članka 3. stavka 1. točke (a) podtočke i. povećava se razmjerno ribolovnim mogućnostima i pro rata temporis. Međutim, iznos povećanja bit će utvrđen tako da ukupni iznos financijskog doprinosa koji plaća EU ne bude veći od dvostrukog iznosa navedenog u članku 3. stavku 1. točki (a) podtočki i. Ako se stranke dogovore o smanjenju ribolovnih mogućnosti utvrđenih u članku 2., financijski doprinos smanjuje se razmjerno ribolovnim mogućnostima i pro rata temporis.

3.   Stranke mogu također sporazumno preispitati raspodjelu ribolovnih mogućnosti među različitim kategorijama plovila, a u okviru uvjeta održivosti ribljih stokova na koje takva preraspodjela može imati utjecaja. Stranke se dogovaraju o odgovarajućoj prilagodbi financijskog doprinosa ako to opravdava preraspodjela ribolovnih mogućnosti.

Članak 6.

Potpora sektorskoj ribarstvenoj politici Maroka

1.   Financijski doprinos utvrđen u članku 3. stavku 1. točki (a) podtočki ii. ovog Protokola doprinosi razvoju i provedbi sektorske ribarstvene politike u Maroku u okviru strategije „Halieutis” za razvoj sektora ribarstva.

2.   Maroko taj doprinos raspoređuje i njime upravlja na temelju ciljeva te relevantnoga godišnjeg i višegodišnjeg programa, koje stranke sporazumno utvrđuju u okviru Zajedničkog odbora, u skladu sa strategijom „Halieutis” i na temelju procjene očekivanog utjecaja projekata koji će se provoditi.

3.   U prvoj godini primjene Protokola Maroko obavješćuje EU o raspodjeli doprinosa iz stavka 1. po odobravanju smjernica, ciljeva, mjerila i pokazatelja za vrednovanje u okviru Zajedničkog odbora. U svakoj sljedećoj godini Maroko obavješćuje EU o raspodjeli doprinosa najkasnije 30. rujna prethodne godine.

4.   Sve izmjene smjernica, ciljeva, mjerila i pokazatelja za vrednovanje odobravaju stranke u okviru Zajedničkog odbora.

5.   Maroko sastavlja izvješće o napretku projekata provedenih u okviru sektorske potpore predviđene ovim Protokolom, koje se podnosi Zajedničkom odboru na razmatranje.

6.   Ovisno o prirodi projekata i trajanju njihove provedbe, Maroko podnosi Zajedničkom odboru izvješće o provedbi dovršenih projekata u okviru sektorske potpore predviđene ovim Protokolom, koje uključuje očekivane gospodarske i socijalne posljedice, posebno utjecaj na tržište rada i ulaganja, i svaki količinski mjerljiv utjecaj poduzetih radnji te njihovu zemljopisnu raspodjelu. Ti se podaci dobivaju na temelju pokazatelja koji se detaljnije utvrđuju u okviru Zajedničkog odbora.

7.   Nadalje, Maroko podnosi konačno izvješće o provedbi sektorske potpore predviđene ovim Protokolom prije isteka Protokola, uključujući elemente iz prethodnih stavaka.

8.   Stranke nastavljaju s praćenjem provedbe sektorske potpore, bude li to potrebno, i nakon isteka ovog Protokola, čak i u slučaju njegove suspenzije, ako do nje dođe, na način predviđen ovim Protokolom.

9.   Plaćanje posebnog financijskog doprinosa predviđenog u članku 3. stavku 1. točki (a) podtočki ii. ovog Protokola obavlja se u obrocima, na temelju pristupa koji uzima u obzir analizu rezultata provedbe sektorske potpore i potreba koje su utvrđene tijekom planiranja.

10.   Zajednički odbor utvrđuje okvir za operativnu provedbu.

Članak 7.

Gospodarska integracija subjekata iz EU-a u marokanski sektor ribarstva

Stranke, u skladu s važećim zakonodavstvom i propisima, potiču kontakte i doprinose suradnji između gospodarskih subjekata u sljedećim područjima:

razvoj industrije povezane s ribarstvom, posebno s brodogradnjom i remontnom brodogradnjom, proizvodnjom ribolovne opreme i alata,

razvoj razmjene stručnih znanja i izobrazba rukovodećih kadrova u sektoru morskog ribarstva,

stavljanje na tržište proizvoda ribarstva,

marketing,

akvakultura.

Članak 8.

Suspenzija primjene Protokola na temelju spora u vezi s njegovim tumačenjem ili primjenom

1.   Svaki spor između stranaka u vezi s tumačenjem ovog Protokola ili njegovom primjenom rješava se savjetovanjem stranaka u okviru Zajedničkog odbora iz članka 10. Sporazuma o ribarstvu, prema potrebi na izvanrednom sastanku.

2.   Primjena ovog Protokola može se suspendirati na inicijativu jedne stranke ako se spor između stranaka smatra ozbiljnim i ako savjetovanja održana u okviru Zajedničkog odbora u skladu sa stavkom 1. nisu dovela do sporazumnog rješenja spora.

3.   Ako stranka namjerava suspendirati primjenu Protokola, mora o svojoj namjeri poslati obavijest u pisanom obliku najmanje tri mjeseca prije datuma na koji bi ta suspenzija stupila na snagu.

4.   U slučaju suspenzije stranke nastavljaju sa savjetovanjima s ciljem pronalaženja sporazumnog rješenja spora. Kad je spor riješen, Protokol se počinje ponovno primjenjivati. Iznos financijskog doprinosa smanjuje se razmjerno i pro rata temporis u pogledu duljine razdoblja tijekom kojeg je primjena Protokola bila suspendirana.

Članak 9.

Neispunjavanje tehničkih obveza koje proizlaze iz Protokola

U skladu s odredbama ovog Protokola i s važećim zakonodavstvom, Maroko zadržava pravo primjene sankcija predviđenih u prilozima u slučaju neispunjavanja odredaba i obveza koje proizlaze iz ovog Protokola.

Članak 10.

Elektronička razmjena podataka

Maroko i EU obvezuju se uvesti u najkraćem roku sustave potrebne za elektroničnu razmjenu svih podataka i dokumenata povezanih s tehničkim upravljanjem Protokolom, poput podataka o ulovima, podataka o položajima plovila koji se generiraju preko sustava VMS i obavijesti o ulasku u zonu i izlasku iz nje.

Članak 11.

Važeće odredbe nacionalnog zakonodavstva

Aktivnosti plovila koja djeluju u skladu s ovim Protokolom i njegovim Prilogom, posebno pretovar, korištenje lučkih usluga, nabava opskrbnih sredstava itd. uređuje važeće zakonodavstvo Maroka.

Članak 12.

Stupanje na snagu

Ovaj Protokol i njegov Prilog stupaju na snagu na dan međusobne obavijesti stranaka o dovršetku odgovarajućih unutarnjih postupaka potrebnih u tu svrhu.

Ribolovne mogućnosti

Mali ribolov

Pridneni ribolov

Gospodarski pelagični ribolov

Gospodarski pelagični ribolov- svježi

Pelagični ribolov na sjeveru: okružujuće mreže plivarice

Mali ribolov na jugu: uzice i ribički štapovi

Mali ribolov na sjeveru: pridneni parangali

Mali ribolov tuna: ribički štapovi

Pridneni parangali i pridnene povlačne mreže koće

Pelagične ili polupelagične povlačne koće

Pelagične ili polupelagične povlačne koće

 

 

 

 

 

Riblji stok C

Kvota:

80 000 tona

20 plovila

10 plovila

35 plovila

27 plovila

16 plovila

18 plovila

Съставено в Брюксел на осемнадесети ноември две хиляди и тринадесета година.

Hecho en Bruselas, el dieciocho de noviembre de dos mil trece.

V Bruselu dne osmnáctého listopadu dva tisíce třináct.

Udfærdiget i Bruxelles den attende november to tusind og tretten.

Geschehen zu Brüssel am achtzehnten November zweitausenddreizehn.

Kahe tuhande kolmeteistkümnenda aasta novembrikuu kaheksateistkümnendal päeval Brüsselis.

Έγινε στις Βρυξέλλες, στις δέκα οκτώ Νοεμβρίου δύο χιλιάδες δεκατρία.

Done at Brussels on the eighteenth day of November in the year two thousand and thirteen.

Fait à Bruxelles, le dix-huit novembre deux mille treize.

Sastavljeno u Bruxellesu osamnaestog studenoga dvije tisuće trinaeste.

Fatto a Bruxelles, addì diciotto novembre duemilatredici.

Briselē, divi tūkstoši trīspadsmitā gada astoņpadsmitajā novembrī.

Priimta du tūkstančiai tryliktų metų lapkričio aštuonioliktą dieną Briuselyje.

Kelt Brüsszelben, a kétezer-tizenharmadik év november havának tizennyolcadik napján.

Magħmul fi Brussell, fit-tmintax-il jum ta’ Novembru tas-sena elfejn u tlettax.

Gedaan te Brussel, de achttiende november tweeduizend dertien.

Sporządzono w Brukseli dnia osiemnastego listopada roku dwa tysiące trzynastego.

Feito em Bruxelas, em dezoito de novembro de dois mil e treze.

Întocmit la Bruxelles la optsprezece noiembrie două mii treisprezece.

V Bruseli osemnásteho novembra dvetisíctrinásť.

V Bruslju, dne osemnajstega novembra leta dva tisoč trinajst.

Tehty Brysselissä kahdeksantenatoista päivänä marraskuuta vuonna kaksituhattakolmetoista.

Som skedde i Bryssel den artonde november tjugohundratretton.

Image

За Европейския съюз

Por la Unión Europea

Za Evropskou unii

For Den Europæiske Union

Für die Europäische Union

Euroopa Liidu nimel

Για την Ευρωπαϊκή Ένωση

For the European Union

Pour l'Union européenne

Za Europsku uniju

Per l'Unione europea

Eiropas Savienības vārdā –

Europos Sąjungos vardu

Az Európai Unió részéről

Għall-Unjoni Ewropea

Voor de Europese Unie

W imieniu Unii Europejskiej

Pela União Europeia

Pentru Uniunea Europeană

Za Európsku úniu

Za Evropsko unijo

Euroopan unionin puolesta

För Europeiska unionen

Image

Image

За Кралство Мароко

Por el Reino de Marruecos

Za Marocké království

For Kongeriget Marokko

Für das Königreich Marokko

Maroko Kuningriigi nimel

Για τo Βασιλείου του Μαρόκου

For the Kingdom of Marocco

Pour le Royaume du Maroc

Za Kraljevinu Maroko

Per il Regno de Marocco

Marokas Karalistes vārdā –

Maroko Karalystės vardu

A Marokkói Királyság részéről

Għar-Renju tal-Marokk

Voor het Koninkrijk Marokko

W imieniu Królestwa Marokańskiego

Pelo Reino de Marrocos

Pentru Regatul Maroc

Za Marocké král'ovstvo

Za Kraljevino Maroko

Marokon kuningaskunnan puolesta

För Konungariket Marocko

Image

Image


PRILOG

MAROKANSKOJ RIBOLOVNOJ ZONI

POGLAVLJE I.

ODREDBE KOJE SE PRIMJENJUJU NA ZAHTJEVE ZA IZDAVANJE I NA IZDAVANJE DOZVOLA

A.   Zahtjevi za izdavanje dozvola

1.

Dozvolu za ribolov u marokanskoj ribolovnoj zoni mogu dobiti samo plovila koja ispunjavaju uvjete.

2.

Plovilo koje ispunjava uvjete je plovilo čijem niti vlasniku, niti zapovjedniku, niti samom plovilu nije zabranjen ribolov u Maroku i koje nije zakonito navedeno na popisu plovila NNN.

3.

Moraju imati uređene odnose s marokanskom administracijom u smislu da su ispunjene sve ranije obveze koje proizlaze iz njihovih ribolovnih aktivnosti u Maroku u okviru sporazuma o ribarstvu koji su sklopljeni s Europskom unijom.

4.

Nadležna tijela Europske unije (dalje u tekstu „Komisija”) podnose Ministarstvu poljoprivrede i morskog ribolova – Odjelu za morski ribolov (dalje u tekstu „Odjel”) popise plovila koja su podnijela zahtjeve za obavljanje ribolovnih aktivnosti u granicama koje su utvrđene u tehničkim specifikacijama priloženima Protokolu, najmanje 20 dana prije datuma početka važenja dozvola za čije su izdavanje podneseni zahtjevi. Ti se popisi dostavljaju elektroničkim putem u obliku koji je u skladu s računalnim programima koje koristi Odjel.

Na tim su popisima po ribolovnim kategorijama i po zonama navedeni broj plovila i za svako plovilo njegove glavne značajke i iznos plaćanja, raščlanjeni po rubrikama te ribolovni alat ili ribolovni alati koji će se koristiti tijekom predmetnog razdoblja.

Na popisu će za kategoriju „gospodarski pelagični ribolov” za svako plovilo biti navedena i tražena kvota u tonama ulova u obliku mjesečnih predviđanja. Ako tijekom određenog mjeseca ulov dosegne predviđenu kvotu za plovilo prije kraja dotičnog mjeseca, vlasnik plovila može putem Komisije dostaviti Odjelu prilagodbu svojih mjesečnih predviđanja ulova i zahtjev za povećanje te predviđene mjesečne kvote.

Ako tijekom određenog mjeseca ulov ostane manji od predviđene mjesečne kvote za plovilo, odgovarajuća količina kvote ili pristojbe prenosi se na idući mjesec.

5.

Pojedinačni zahtjevi za dozvolu, razvrstani po ribolovnim kategorijama, podnose se Odjelu zajedno s popisima iz točaka 4. i 5. u skladu s primjerkom obrasca u Dodatku 1.

6.

Svim zahtjevima za dozvolu prilažu se sljedeći dokumenti:

kopija uvjerenja o tonaži, propisno ovjerena od strane države članice zastave,

novija, ovjerena fotografija u boji koja prikazuje profil plovila u trenutačnom stanju. Najmanja veličina takve fotografije iznosi 15 cm × 10 cm,

potvrda o plaćanju pristojbi za dozvolu za ribolov, ostalih pristojbi i troškova promatrača. U slučaju „gospodarskog pelagičnog ribolova”, potvrda o plaćanju pristojbi mora biti dostavljena prije prvog dana u mjesecu za koji je predviđena aktivnost u dopuštenoj ribolovnoj zoni, kako je navedeno u odgovarajućoj tehničkoj specifikaciji.

svi drugi dokumenti ili potvrde koji se zahtijevaju na temelju posebnih odredbi koje se primjenjuju na dotičnu vrstu plovila prema ovom Protokolu.

7.

Prilikom produljenja dozvole svake godine u okviru ovog Protokola, uz zahtjev za produljenjem za plovilo čija se tehnička svojstva nisu mijenjala dostavljaju se jedino potvrde o plaćanju pristojbi za dozvolu za ribolov, drugih pristojbi i troškova promatrača.

8.

Obrasci zahtjeva za dozvolu i svi dokumenti navedeni u stavku 6. koji sadržavaju potrebne podatke za izdavanje dozvola za ribolov mogu se dostaviti elektroničkim putem u obliku koji je u skladu s računalnim programima koje koristi Odjel.

B.   Izdavanje dozvola

1.

Odjel izdaje Komisiji dozvole za ribolov za sva plovila putem Delegacije Europske unije u Maroku (dalje u tekstu „Delegacija”) u roku od 15 dana od primitka svih dokumenata iz gornje točke 6. Prema potrebi, Odjel izvješćuje Komisiju o razlozima zbog kojih se dozvola odbija.

2.

Dozvole za ribolov sastavljaju se u skladu s podacima navedenima u tehničkim specifikacijama koje su priložene Protokolu, a posebno navode ribolovnu zonu, udaljenost od obale, podatke o sustavu za pozicioniranje i lokalizaciju putem satelitskih komunikacija (serijski broj signalne plutače sustava za praćenje plovila VMS), dopuštene ribolovne alate, glavne vrste, dopuštene veličine oka mreže, dopušteni usputni ulov te, za kategoriju „gospodarski pelagični ribolov”, predviđene mjesečne kvote ulova odobrene za svako plovilo. Povećanje predviđene mjesečne kvote plovila može se odobriti u granicama ulova koje su predviđene odgovarajućom tehničkom specifikacijom.

3.

Dozvole za ribolov izdaju se samo za plovila koja ispunjavaju sve zahtijevane adminsitrativne formalnosti.

4.

Stranke su suglasne da će promicati uvođenje sustava elektroničkih dozvola.

C.   Važenje i uporaba dozvola

1.

Razdoblja važenja dozvola odgovaraju kalendarskoj godini, osim prvog razdoblja koje počinje s datumom početka primjene i završava 31. prosinca te posljednjeg razdoblja koje počinje 1. siječnja i završava na datum prestanka važenja Protokola.

2.

Dozvole za ribolov važe samo za razdoblje koje je obuhvaćeno plaćenim pristojbama i za ribolovnu zonu, vrstu ribolovnog alata i ribolovne kategorije koji su navedeni u dotičnoj dozvoli.

3.

Dozvole za ribolov izdaju se za određeno plovilo i nisu prenosive. Međutim, u slučaju dokazane više sile, poput gubitka ili dugotrajnog zastoja plovila uslijed ozbiljnog tehničkog kvara koji su propisno utvrdila nadležna tijela države zastave i na zahtjev Europske unije, dozvola izdana za jedno plovilo u najkraćem se mogućem roku zamjenjuje dozvolom izdanom za drugo plovilo koje pripada istoj kategoriji ribolova, pod uvjetom da njegova tonaža ne prelazi tonažu plovila s kvarom.

4.

Vlasnik broda s kvarom ili njegov predstavnik vraća Odjelu poništenu dozvolu za ribolov.

5.

Dozvola za ribolov mora se uvijek držati na plovilu koje ispunjava uvjete za dobivanje dozvole i pri svakom pregledu dati na uvid nadležnim tijelima.

6.

Dozvole za ribolov vrijede jednu kalendarsku godinu, pola godine ili tri mjeseca. Polugodišnje razdoblje odgovara razdoblju od šest mjeseci koje počinje 1. siječnja ili 1. srpnja, izuzev prvog i posljednjeg razdoblja Protokola. Tromjesečno razdoblje odgovara razdoblju od tri mjeseca koje počinje 1. siječnja, 1. travnja, 1. srpnja ili 1. listopada, izuzev prvog i posljednjeg razdoblja Protokola.

D.   Pristojbe za dozvole za ribolov i druge pristojbe

1.

Godišnje pristojbe za dozvole za ribolov utvrđuju se važećim marokanskim zakonodavstvom.

2.

Pristojbe za dozvole za ribolov obuhvaćaju kalendarsku godinu u kojoj je dozvola izdana i plaćaju se pri prvom zahtjevu za dozvolu u toj godini. Iznosi tih pristojbi za dozvole uključuju sve pripadajuće pristojbe i davanja, osim lučkih pristojbi i naknada za obavljene usluge.

3.

Pored pristojbi za dozvole za ribolov, druge se pristojbe za svako plovilo izračunavaju na temelju stopa koje su određene u tehničkim specifikacijama priloženima Protokolu.

4.

Visina drugih pristojbi izračunava se razmjerno stvarnom roku važenja dozvole za ribolov, uvažavajući moguće biološko obnavljanje.

5.

Komisiju se obavješćuje o svakoj izmjeni zakonodavstva koje uređuje dozvole za ribolov najkasnije dva mjeseca prije njihova stupanja na snagu.

E.   Načini plaćanja

Plaćanja pristojbi za dozvole za ribolov, drugih pristojbi i troškova promatrača obavljaju se na ime rizničara Ministarstva poljoprivrede i morskog ribolova prije izdavanja dozvola za ribolov na bankovni račun broj 0018100078000 20110750201, otvoren u banci Bank Al Maghrib – Maroko.

Plaćanje pristojbe za kvote dodijeljene koćaricama iz kategorije „gospodarski pelagični ribolov” obavlja se na sljedeći način:

pristojba za predviđenu mjesečnu kvotu plovila koju je zatražio vlasnik plovila plaća se prije početka ribolovne aktivnosti, to jest prvog dana svakog pojedinog mjeseca;

u slučaju povećanja predviđene mjesečne kvote kako je predviđeno točkom 4. odjeljka A poglavlja I., pristojba za takvo povećanje mora se platiti marokanskim tijelima prije nastavka ribolovnih aktivnosti;

u slučaju prekoračenja predviđene mjesečne kvote i njezinog mogućeg povećanja, iznos pristojbe za to prekoračenje bit će uvećan za faktor 3. Mjesečni saldo, izračunan na temelju stvarnog ulova, plaća se u roku od dva mjeseca od mjeseca u kojem je ostvaren dotični ulov.

POGLAVLJE II.

ODREDBE KOJE SE PRIMJENJUJU ZA TUNOLOVCE

1.

Pristojba za ulov iznosi 35 EUR po toni ulova u ribolovnoj zoni Maroka.

2.

Dozvole se izdaju za jednu kalendarsku godinu nakon plaćanja predujma u paušalnom iznosu od 7 000 EUR po plovilu.

3.

Iznos predujma izračunava se razmjerno razdoblju važenja dozvole za ribolov.

4.

Zapovjednici plovila koja imaju dozvole za ribolov visoko migratornih vrsta moraju voditi ažuran očevidnik u skladu s predloškom iz Dodatka 6. ovom Prilogu.

5.

Osim toga moraju poslati kopiju navedenog očevidnika svojim nadležnim tijelima najkasnije 15 dana nakon istovara ulova. Dotična tijela šalju bez odlaganja kopije Komisiji koja se brine za njihovo slanje Odjelu.

6.

Komisija dostavlja Odjelu do 30. travnja obračun dospjelih pristojbi za prethodnu ribolovnu godinu na temelju izjava o ulovu koje daje svaki brodovlasnik i koje su potvrdili nadležni znanstveni instituti država članica i Maroka, kao što su IRD (Institut de Recherche pour le Développement), IEO (Instituto Español de Oceanografía), IPMA (Instituto Português do Mar e da Atmosfera) i INRH (Institut National de Recherche Halieutique).

7.

Za zadnju godinu primjene, obračun dospjelih pristojbi za prethodnu ribolovnu godinu šalje se u roku od četiri mjeseca nakon prestanka važenja Protokola.

8.

Konačni se obračun šalje dotičnim vlasnicima plovila koji imaju 30 dana od dana slanja obavijesti o odobrenju obračuna od strane Odjela da ispune svoje financijske obveze. Potvrdu o plaćanju koju je vlasnik plovila izvršio u eurima u ime glavnoga rizničara Maroka na račun naveden u odjeljku E poglavlja I., Komisija šalje Odjelu najkasnije jedan i pol mjesec nakon dotične obavijesti.

9.

Međutim, ako je iznos konačnog obračuna manji od gore navedenog predujma, nastala razlika se ne naknađuje.

10.

Vlasnici brodova poduzimaju sve potrebne mjere kako bi osigurali da se pošalju kopije očevidnika i da su sva eventualna dodatna plaćanja izvršena u okviru rokova navedenih u točkama 5. i 8.

11.

Neispunjavanje obveza predviđenih u točkama 5. i 8. povlači za sobom automatsku suspenziju dozvole za ribolov dok vlasnik plovila ne ispuni te obveze.

POGLAVLJE III.

RIBOLOVNE ZONE

Prije datuma početka primjene Protokola, Maroko dostavlja Europskoj uniji zemljopisne koordinate polaznih crta i svoje ribolovne zone te svih zona zabrane ribolova unutar te ribolovne zone, osim sredozemne zone Maroka koja se nalazi istočno od 35°47′18″S – 5°55′33″Z (Rt Spartel) i koja je isključena iz ovog Protokola.

Ribolovne zone za svaku kategoriju u atlantskoj zoni Maroka određene su u tehničkim specifikacijama (Dodatak 2.).

POGLAVLJE IV.

DETALJNA PRAVILA ZA OBAVLJANJE POKUSNOG RIBOLOVA

Stranke zajednički odlučuju i. o tome koji će europski subjekti obavljati pokusni ribolov, ii. o najpovoljnijem razdoblju za takav ribolov i iii. o primjenjivim uvjetima. Kako bi plovilima olakšao istraživački rad, Odjel dostavlja sve raspoložive znanstvene i druge osnovne podatke. Stranke se dogovaraju o znanstvenom protokolu koji će se koristiti za potporu pokusnom ribolovu i koji će biti dostavljen dotičnim subjektima.

Marokanski ribolovni sektorblisko je povezan (usklađivanje i dijalog o uvjetima za obavljanje pokusnog ribolova).

Plovidbe pokusnog ribolova traju najmanje tri mjeseca i najviše šest mjeseci osim ako se stranke drukčije dogovore.

Komisija dostavlja marokanskim tijelima zahtjeve za izdavanje dozvole za pokusni ribolov. Ona im dostavlja tehničku dokumentaciju u kojoj se navode:

tehnička svojstva plovila,

razina stručne osposobljenosti brodskih časnika u vezi s ribolovom,

prijedlog tehničkih parametara plovidbe (trajanje, ribolovni alati, područja na kojima će se obavljati istraživanje itd.).

način financiranja.

Prema potrebi, Odjel organizira dijalog s Komisijom i eventualno s dotičnim vlasnicima plovila u vezi s tehničkim i financijskim aspektima.

Prije odlaska u pokusni ribolov, plovilo Europske unije mora se prijaviti u marokansku luku kako bi se obavili pregledi predviđeni točkama 1.1. i 1.2. poglavlja IX. ovog Priloga.

Prije početka plovidbe vlasnici plovila dostavljaju Odjelu i Komisiji:

izjavu o ulovu koji se već nalazi na plovilu,

tehnička svojstva ribolovnih alata koji će se koristiti tijekom plovidbe,

jamstvo da će postupati u skladu s zakonodavstvom Maroka o ribarstvu.

Tijekom obavljanja pokusnog ribolova na moru, vlasnici dotičnih plovila:

dostavljaju Odjelu i Komisiji tjedno izvješće o dnevnim ulovima i ulovima po pojedinom izvlačenju mreže, uključujući opis tehničkih parametara plovidbe (položaj, dubina, datum i vrijeme, ulovi i druga opažanja ili primjedbe),

dostavljaju položaj, brzinu i smjer plovila putem satelitskog sustava za praćenje plovila (VMS),

osiguravaju da na plovilu bude prisutan znanstveni promatrač koji je marokanski državljanin ili promatrač kojeg su izabrala marokanska tijela. Uloga promatrača je prikupljanje znanstvenih podataka na temelju ulova i uzorkovanje ulova. Prema promatračima se postupa na isti način kao i prema brodskom časniku, a vlasnik plovila snosi njihove troškove života za vrijeme njihovog boravka na plovilu. Odluka o vremenu koje promatrač provodi na plovilu, trajanje njegovog boravka, te luka ukrcaja i iskrcaja utvrđuje se u suglasnosti s marokanskim tijelima. Osim ako se stranke dogovore drukčije, plovilo neće nikada biti obvezno uploviti u luku više od jedanput u dva mjeseca,

na zahtjev marokanskih tijela, omogućuju da se na plovilu obavi inspekcijski pregled prije isplovljivanja iz marokanske ribolovne zone,

pridržavaju se zakonodavstva Maroka o ribarstvu.

Ulovi, uključujući usputni ulov, ostvareni tijekom pokusnog ribolova ostaju u vlasništvu vlasnika plovila, pod uvjetom da se poštuju odredbe koje je u vezi s tim donio Zajednički odbor i odredbe znanstvenog protokola.

Odjel određuje osobu za kontakt odgovornu za rješavanje svih nepredviđenih problema koji bi mogli ugroziti odvijanje pokusnog ribolova.

POGLAVLJE V.

ODREDBE O SATELITSKOM PRAĆENJU RIBARSKIH PLOVILA EU-A KOJA OBAVLJAJU RIBOLOV U MAROKANSKOJ RIBOLOVNOJ ZONI TE NA TEMELJU POSTOJEĆEG SPORAZUMA

Opće odredbe

1.

Propisi Maroka kojima se uređuje funkcioniranje uređaja za pozicioniranje i lokaliziranje putem satelita primjenjuje se na plovila Europske unije koja se bave ili se namjeravaju baviti ribolovnim aktivnostima u marokanskoj ribolovnoj zoni u okviru ovog Protokola. Država zastave osigurat će da plovila koja plove pod njezinom zastavom poštuju odredbe tih propisa.

2.

U svrhu satelitskog praćenja, tijela Maroka dostavljaju europskoj strani koordinate (zemljopisnu širinu i dužinu) marokanske ribolovne zone i svih zona zabrane ribolova.

i.

Odjel dostavlja te podatke Komisiji prije datuma početka primjene ovog Protokola;

ii.

Ti se podaci dostavljaju u elektroničkom obliku, iskazani decimalnim brojem S/J DD.ddd (WGS84);

iii.

O svakoj promjeni tih koordinata mora se odmah poslati obavijest.

3.

Država zastave i Maroko imenuju po jednog dopisnika VMS koji će biti osoba za kontakt.

i.

Centri za praćenje i nadzor ribolova (CPNR) države zastave i Maroka obavješćuju jedni druge prije datuma početka primjene Protokola o podacima (imena i prezimena, adresa, telefon, teleks, e-mail) svojih dopisnika VMS.

ii.

O svakoj promjeni tih podataka dopisnika VMS mora se odmah poslati obavijest.

Podaci satelitskog sustava za praćenje plovila VMS

4.

Položaj plovilâ utvrđuje s granicom dopuštene pogreške manjom od 100 metara i intervalom pouzdanosti od 99 %.

5.

Kad plovilo koje obavlja ribolov na temelju Sporazuma i koje podliježe satelitskom praćenju u skladu s ovim Protokolom ulazi u marokansku ribolovnu zonu, CPNR države zastave odmah šalje naknadna izvješća o položaju CPNR-u u Maroku. Te se poruke šalju kako slijedi:

i.

elektroničkim putem nekim sigurnim protokolom,

ii.

u razmaku manjem od ili jednakom 2 sata,

iii.

u obliku navedenom u Dodatku 3.,

iv.

kao izvješća o položaju.

6.

Nadalje, položaji VMS označavaju se kako slijedi:

i.

prvi zabilježeni položaj nakon ulaska u marokansku ribolovnu zonu označava se oznakom „ENT”;

ii.

svi sljedeći položaji označavaju se oznakom „POS”;

iii.

prvi zabilježeni položaj nakon odlaska iz marokanske ribolovne zone označava se oznakom „EXI”;

iv.

podaci dostavljeni ručno u skladu s točkom 13. označavaju se oznakom „MAN”.

7.

Programska i računalna oprema sustava za satelitsko praćenje mora biti:

i.

pouzdana i ne smije dopuštati unos ili izlaz krivih podataka u vezi s položajem te ne smije imati mogućnost ručnog prilagođavanja;

ii.

sustav mora biti u potpunosti automatski i djelovati u svakom trenutku, bez obzira na okruženje i vremenske uvjete.

8.

Zabranjeno je pomicanje, isključivanje, uništavanje, oštećivanje ili onesposobljavanje sustava za neprekidno lokaliziranje putem satelitske veze koji se nalazi u plovilu za potrebe prijenosa podataka ili namjerno mijenjanje, preusmjeravanje ili krivotvorenje podataka koje je izdao ili zabilježio navedeni sustav.

9.

Zapovjednici plovila moraju u svakom trenutku osigurati da:

i.

se podaci ni na koji način ne mijenjaju,

ii.

antena ili antene koje su povezane s opremom za satelitsko praćenje nisu ometane,

iii.

električno napajanje opreme za satelitsko praćenje nije prekinuto,

iv.

oprema za satelitsko praćenje nije uklonjena s plovila.

10.

Stranke su suglasne da na zahtjev razmijene podatke o opremi koja se upotrebljava za satelitsko praćenje kako bi provjerile da je svaki dio opreme u potpunosti u skladu sa zahtjevima druge stranke u smislu ovih odredaba i kako bi utvrdile moguće protokole razmjene u slučaju integriranja funkcija koje omogućavaju prijenos podataka o ulovu.

Tehničke smetnje ili kvar na uređaju za praćenje koji je postavljen na plovilu

11.

Ako na uređaju za stalno satelitsko praćenje koji je postavljen na ribarskom plovilu dođe do tehničkih smetnji ili kvara, država zastave mora odmah obavijestiti Odjel i Komisiju.

12.

Neispravna oprema će se zamijeniti u roku od 10 radnih dana nakon potvrde njezine neispravnosti. Nakon tog roka, predmetno plovilo mora izaći iz marokanske ribolovne zone ili se vratiti u neku marokansku luku radi popravka.

13.

Sve dok se oprema ne zamijeni, zapovjednik plovila ručno šalje globalno izvješće o položaju elektroničkom poštom, radijom ili telefaksom svaka 4 sata, uključujući izvještaje o položaju koje je zabilježio zapovjednik plovila pod uvjetima predviđenima točkom 5.

14.

Te ručne poruke šalju se CPNR-u države zastave koji će ih odmah proslijediti marokanskom CPNR-u.

Neprimanje podataka VMS od strane marokanskog CPNR-a

15.

Ako marokanski CPNR utvrdi da država zastave ne dostavlja podatke iz točke 5., on o tome odmah obavješćuje Komisiju i dotičnu državu zastave.

16.

CPNR države zastave koji ne ispunjava obvezu i/ili marokanski CPNR moraju odmah obavijestiti o svakoj nepravilnosti u slanju i primanju poruka o položaju između tih CPNR-ova kako bi se čim prije pronašlo tehničko rješenje. Komisija mora biti obaviještena o rješenju koje su postigla dva CPNR-a.

17.

Sve poruke koje nisu dostavljene tijekom zastoja moraju se ponovno dostaviti čim se ponovno uspostavi veza između CPNR-a države zastave i marokanskog CPNR-a.

18.

CPNR države zastave i marokanski CPNR usuglašavaju se prije stupanja na snagu ovog Protokola o alternativnim sredstvima elektroničkog prijenosa podataka VMS koji se trebaju koristiti u slučaju nedostatka CPNR-a te se odmah međusobno obavješćuju o svakoj izmjeni.

19.

Smetnje u obavješćivanju CPNR-a Maroka i država zastave EU-a ne smiju utjecati na uobičajeno odvijanje ribolovnih aktivnosti plovila. Međutim, odmah se mora upotrijebiti način prijenosa utvrđen u točki 18.

20.

Maroko obavješćuje svoje nadležne inspekcijske službe kako plovila EU-a ne bi bila u prekršaju zbog neprenošenja podataka VMS radi nedostatka jednog CPNR-a i sredstva prijenosa utvrđenog točkom 18.

Zaštita podataka VMS

21.

Svi podaci o nadzoru koji se šalju drugoj stranci u skladu s ovim odredbama, tijela Maroka upotrebljavaju isključivo za praćenje, kontrolu i nadzor europske ribarske flote koja obavlja ribolov na temelju postojećeg Sporazuma te za istraživačke studije koje marokanska strana provodi u okviru upravljanja ribarstvom i njegova uređenja.

22.

Ti se podaci ne mogu ni u kojem slučaju priopćiti trećim stranama bez obzira na razlog.

23.

Stranke se o svakom sporu u pogledu tumačenja ili primjene ovih odredaba savjetuju u okviru Zajedničkog odbora iz članka 10. Sporazuma, koji će odlučiti o tom pitanju.

24.

Stranke su suglasne da će, prema potrebi, izmijeniti ove odredbe u okviru Zajedničkog odbora iz članka 10. Sporazuma.

POGLAVLJE VI.

PRIJAVLJIVANJE ULOVA

1.   Očevidnik

1.

Zapovjednici plovila moraju koristiti očevidnik posebno kreiran za ribolov u marokanskoj ribolovnoj zoni, čiji je predložak prikazan u Dodatku 7. Prilogu, te isti ažurirati u skladu s odredbama iz napomene s objašnjenjima za navedeni očevidnik.

2.

Vlasnici plovila šalju kopiju očevidnika svojim nadležnim tijelima najkasnije 15 dana nakon istovara ulova. Dotična tijela šalju bez odlaganja kopije Komisiji koja osigurava njihov prijenos Odjelu.

3.

Nepoštovanje obveza predviđenih u stavcima 1. i 2. od strane vlasnika plovila povlači za sobom automatsku suspenziju dozvole za ribolov dok se dotične obveze ne ispune. Komisiju se obavješćuje bez odlaganja o takvoj odluci.

2.   Tromjesečne prijave ulova

1.

Komisija obavješćuje Odjel prije kraja trećeg mjeseca svakog tromjesečja o količinama ulovljenima u prethodnom tromjesečju za sva plovila EU-a, u skladu s predlošcima koji su prikazani u dodacima 8. i 9. ovom Prilogu.

2.

Ti se podaci raščlanjuju po mjesecima, po kategoriji, plovilu i vrstama koje su navedene u očevidniku.

3.

Ti se podaci također šalju i Odjelu kao elektronička datoteka u formatu koji je u skladu sa računalnim programom koji se upotrebljava u Ministarstvu.

3.   Pouzdanost podataka

Podaci sadržani u dokumentima iz gornjih točaka 1. i 2. moraju odražavati stvarno stanje ribolova, kako bi se stvorila jedna od osnova za praćenje promjena u ribljim stokovima.

4.   Prijelaz na elektronički sustav

Stranke su uspostavile protokol o elektroničkoj razmjeni svih podataka o ulovu i prijavama („Electronic Reporting System”), nazvanih „podaci ERS”, koji je naveden u Dodatku 11. Stranke predviđaju provedbu dotičnog protokola i zamjenu prijava ulova u papirnatom obliku podacima ERS kada se u Maroku uvede potrebna oprema i računalni programi.

5.   Istovar izvan Maroka

Vlasnici plovila dužni su svojim nadležnim tijelima dostaviti prijave o istovaru obavljenom u okviru ovog Protokola najkasnije petnaest dana nakon istovara. Dotična tijela šalju bez odlaganja kopije Delegaciji koja osigurava njihov prijenos.

POGLAVLJE VII.

UKRCAJ MAROKANSKIH MORNARA

1.

Vlasnici plovila čije su dozvole za ribolov izdane u skladu s postojećim Sporazumom, za cijelo razdoblje svoje prisutnosti u marokanskoj ribolovnoj zoni uzimaju na brod marokanske mornare u skladu s odredbama utvrđenima u tehničkim specifikacijama iz Dodatka 2.

2.

Vlasnici plovila slobodno odabiru mornare koje uzimaju na palube svojih plovila na temelju službenog popisa diplomiranih pomoraca na pomorskim učilištima koji Odjel dostavlja Komisiji, a potonja predmetnim državama zastava. Popis se ažurira 1. veljače svake godine. Od svih kandidata vlasnici plovila slobodno biraju one koji su najsposobniji i koji imaju najprikladnije iskustvo.

3.

Ugovori o radu marokanskih mornara, od kojih jedan primjerak dobivaju potpisnici, sastavljaju se između jednog ili više zastupnika vlasnika plovila i mornara i/ili njihovih sindikata ili predstavnika u suradnji s nadležnim marokanskim tijelom. Ti ugovori mornarima jamče odgovarajuću socijalnu sigurnost, uključujući životno osiguranje i osiguranje u slučaju bolesti i nezgode.

4.

Vlasnik plovila ili njegov zastupnik preko Delegacije šalju Odjelu kopiju tog ugovora čim nadležna tijela dotične države članice ovjere navedeni ugovor.

5.

Vlasnik plovila ili njegov zastupnik preko Delegacije obavješćuju Odjel o imenima marokanskih mornara koji su ukrcani na dotično plovilo, navodeći njihovo radno mjesto u posadi.

6.

Delegacija dva puta godišnje, 1. veljače i 1. kolovoza, Odjelu šalje popis marokanskih mornara koji su ukrcani na plovila EU-a, navodeći njihove registarske brojeve.

7.

Na mornare koji se ukrcavaju na ribarska plovila EU-a u cijelosti se primjenjuje Deklaracija Međunarodne organizacije rada (MOR) o temeljnim načelima i pravima na radu. To se posebno odnosi na slobodu udruživanja i stvarno priznanje prava na kolektivno pregovaranje radnika, te na ukidanje diskriminacije pri zapošljavanju i obavljanju zanimanja.

8.

Marokanskim mornarima plaće isplaćuju vlasnici plovila. One se prije izdavanja dozvola utvrđuju obostranim sporazumom između vlasnika plovila ili njihovih zastupnika i dotičnih marokanskih mornara ili njihovih predstavnika. Međutim, platni uvjeti za marokanske mornare ne smiju biti niži od onih koji se primjenjuju za marokanske posade i moraju biti u skladu sa standardima MOR-a, te ni u kom slučaju ispod tih standarda.

9.

Ako se jedan ili više mornara zaposlenih na plovilu ne prijave u dogovoreno vrijeme za isplovljivanje plovila, plovilo smije započeti planiranu plovidbu nakon što obavijesti nadležna tijela luke ukrcaja o nedostatnom broju zahtijevanih mornara te nakon što ažurira svoj popis članova posade. ta tijela o navedenom obavješćuju Odjel.

10.

Vlasnik plovila poduzima sve potrebne mjere kako bi osigurao da njegovo plovilo najkasnije do sljedeće plovidbe ima prijavljen broj mornara koji zahtijeva postojeći Sporazum.

11.

Ako na plovilu nema marokanskih mornara iz drugih razloga od onih navedenih u prethodnoj točki, vlasnici plovila Europske unije dužni su u roku od najviše tri mjeseca plaćati paušalni iznos u visini od 20 EUR za svakog neukrcanog marokanskog mornara za svaki dan ribolova u marokanskoj ribolovnoj zoni.

12.

Taj se iznos koristi za izobrazbu marokanskih mornara i uplaćuje se na bankovni račun broj 0018100078000 20110750201 otvoren u banci Bank Al Maghrib – Maroko.

13.

Izuzev slučaja iz točke 9., opetovano nepoštovanje ukrcavanja zahtijevanog broja marokanskih mornara od strane vlasnika plovila dovodi do automatske suspenzije dozvole za ribolov, dok se ne ispune te obveze. Delegaciju se bez odgode obavješćuje o takvoj odluci.

POGLAVLJE VIII.

PRAĆENJE I PROMATRANJE RIBOLOVA

A.   Promatranje ribolova

1.

Plovila s dozvolom za ribolov u marokanskoj ribolovnoj zoni prema ovom Protokolu ukrcavaju na plovilo promatrače, koje je imenovao Maroko, pod dolje navedenim uvjetima.

1.1.

25 % plovila s dozvolom čija tonaža prelazi 100 BT, svako tromjesečje uzima na plovilo promatrače.

1.2.

Plovila za gospodarski pelagični ribolov imaju stalno na plovilu jednog znanstvenog promatrača tijekom cijelog razdoblja aktivnosti u marokanskoj ribolovnoj zoni.

1.3.

Na drugim se ribarskim plovilima Europske unije, tonaže manje od ili jednake 100 BT, promatranje obavlja na najviše 10 ribolovnih plovidbi godišnje i po ribolovnoj kategoriji.

1.4.

Odjel sastavlja popis plovila koja su određena da na palubu uzmu promatrača te popis imenovanih promatrača. Ti se popisi šalju Delegaciji čim budu sastavljeni.

1.5.

Odjel putem Delegacije obavješćuje dotične vlasnike plovila o imenima promatrača koji su imenovani za ukrcaj na njihovo plovilo, pri izdavanju dozvole ili najkasnije 15 dana prije datuma predviđenog ukrcavanja promatrača.

2.

Promatrači su stalno nazočni na pelagijskim koćaricama. Za druge ribolovne kategorije promatrači su nazočni na plovilu tijekom jedne ribolovne plovidbe po plovilu.

3.

O uvjetima za ukrcaj promatrača na plovilo dogovaraju se vlasnik plovila ili njegov zastupnik i tijela Maroka.

4.

Promatrač se ukrcava na plovilo u luci koju je izabrao vlasnik plovila na početku prve plovidbe u marokanskoj ribolovnoj zoni, nakon što je primio popis izabranih plovila.

5.

Najkasnije dva tjedna prije predviđenog ukrcavanja promatrača dotični vlasnik plovila priopćuje datume i marokanske luke u kojima će se provesti taj ukrcaj.

6.

Kad se promatrači ukrcavaju na plovilo u stranoj zemlji, njihove putne troškove snosi vlasnik plovila. Ako plovilo s marokanskim promatračem na plovilu napusti marokansku ribolovnu zonu, moraju se poduzeti sve mjere da se promatraču što je prije moguće osigura povratak u Maroko o trošku vlasnika plovila.

7.

U slučaju nepotrebnog putovanja promatrača zbog toga što vlasnik plovila nije ispunio svoje obveze, vlasnik plovila pokriva putne troškove i dnevnice promatrača u visini iznosa koji su primili nacionalni marokanski službenici jednakoga ranga, za dane neaktivnosti promatrača. Slično tome, u slučaju odgode ukrcavanja, za koju je kriv vlasnik plovila, isti plaća promatraču gore opisane dnevnice.

Delegaciju se obavješćuje o svim izmjenama pravila i propisa o dnevnicama najkasnije dva mjeseca prije njihovog stupanja na snagu.

8.

Ako promatrač nije nazočan na dogovorenom mjestu u dogovoreno vrijeme i dvanaest sati nakon dogovorenog vremena, vlasnik plovila automatski se oslobađa obveze ukrcavanja promatrača.

9.

Prema promatračima se odnosi kao prema časnicima. Obavljaju sljedeće zadaće:

9.1.

promatraju ribolovne aktivnosti plovila;

9.2.

provjeravaju položaj plovila uključenog u ribolovna djelovanja;

9.3.

obavljaju biološko uzorkovanje u okviru znanstvenih programa;

9.4.

bilježe upotrijebljene ribolovne alate;

9.5.

provjeravaju podatke o ulovu u marokanskoj ribolovnoj zoni, koji su zabilježeni u očevidniku;

9.6.

provjeravaju postotke usputnih ulova i ocjenjuju količinu odbačenih vrsta utrživih riba, rakova i glavonožaca;

9.7.

šalju izvješća s podacima o ribolovu telefaksom ili radijskom vezom, uključujući količinu ulova i usputnih ulova na plovilu.

10.

Zapovjednik čini sve što je u njegovoj moći kako bi osigurao fizičku sigurnost i dobrobit promatrača tijekom obavljanja njegovih dužnosti.

11.

Promatrač ima na raspolaganju sve tehničke mogućnosti potrebne za obavljanje svojih dužnosti. Zapovjednik mu omogućuje pristup sredstvima komuniciranja, potrebnima za obavljanje njegovih dužnosti, dokumentaciji izravno povezanoj s ribolovnim aktivnostima plovila, uključujući očevidnik i navigacijski dnevnik, te pristup onim dijelovima plovila koji su potrebni za obavljanje njegovih zadaća kao promatrača.

12.

Promatrač tijekom boravka na plovilu:

1.

poduzima sve potrebne mjere kako bi osigurao da njegov ukrcaj i nazočnost na plovilu ne prekidaju i ne ometaju ribolovna djelovanja,

2.

vodi računa o stvarima i opremi na plovilu te poštuje povjerljivost svih dokumenata koji pripadaju dotičnom plovilu.

13.

Na kraju razdoblja promatranja i prije napuštanja plovila promatrač sastavlja izvješće o aktivnostima koje se šalje nadležnim tijelima u Maroku, a jedan primjerak Delegaciji. Potpisuje ga u nazočnosti zapovjednika plovila koji izvješću može dodati sva zapažanja koja smatra važnima, uz svoj vlastiti potpis. Primjerak izvješća uručuje se zapovjedniku kada se promatrač iskrca.

14.

Vlasnik plovila snosi troškove smještaja i prehrane promatrača pod jednakim uvjetima kao za časnike na plovilu. s obzirom na mogućnosti plovila.

15.

Plaću i doprinose za socijalno osiguranje promatrača pokrivaju nadležna marokanska tijela.

16.

Kako bi se Maroku nadoknadili troškovi nastali zbog prisutnosti promatrača na plovilu, pored pristojbe koju plaćaju vlasnici plovila, predviđeno je plaćanje „troškova promatračâ” koji se izračunavaju po stopi od 5,5 EUR po BT po tromjesečju po plovilu koje obavlja ribolov u marokanskoj ribolovnoj zoni.

Ti se troškovi plaćaju u skladu s uvjetima plaćanja iz poglavlja I., odjeljka E ovog Priloga.

17.

Ako se vlasnik plovila ne pridržava odredaba utvrđenih u točki 4. dolazi do automatske suspenzije dozvole za ribolov, dok se te obveze ne ispune. Delegaciju se bez odgode obavješćuje o toj odluci.

B.   Zajedničko praćenje ribolova

1.

Stranke uspostavljaju sustav zajedničkog praćenja i promatranja nadzora istovara na kopno, s ciljem poboljšavanja učinkovitosti tog nadzora i osiguravanja poštovanja odredaba Protokola.

2.

Stranke sastavljaju godišnji raspored zajedničkog praćenja koji uključuje sve ribolovne kategorije predviđene u ovom Protokolu.

3.

U tu svrhu nadležna tijela svake stranke imenuju svojeg predstavnika koji je nazočan pri nadzoru istovara i promatra njihovo izvođenje te drugu stranku obavješćuju o njegovom imenu.

4.

Predstavnik marokanskog tijela nazočan je kao promatrač prilikom inspekcijskih pregleda istovara plovila koja su obavljala ribolov u marokanskoj ribolovnoj zoni, koje provode nacionalne inspekcijske službe država članica.

5.

Predstavnik marokanskog tijela prati službenike nacionalne inspekcije pri njihovim obilascima luka, na plovilu, u doku, na javnoj prodaji, u veleprodajnim prodavaonicama ribe, hladnjačama i drugim prostorima za istovar ribe prije prodaje, te ima pristup dokumentima koji su predmet tih inspekcijskih pregleda.

6.

Predstavnik marokanskog tijela sastavlja i podnosi izvješće koje detaljno navodi inspekcijske preglede kojima je prisustvovao. Primjerak izvješća dostavlja se Delegaciji.

7.

Odjel poziva Delegaciju mjesec dana unaprijed da bude nazočna planiranim inspekcijskim obilascima u lukama istovara.

8.

Na zahtjev Komisije, ribarski inspektori Europske unije mogu biti nazočni kao promatrači pri inspekcijskim pregledima koje marokanska tijela provode u vezi s obavljanjem istovara plovila Europske unije u marokanskim lukama.

9.

Pravila za praktičnu provedbu tih aktivnosti sporazumno utvrđuju nadležna tijela obiju stranaka.

POGLAVLJE IX.

NADZOR

1.   Tehnički pregled

1.1.

Jednom godišnje i nakon svake izmjene tehničkih svojstava ili na temelju zahtjeva za promjenu ribolovne kategorije koja uvjetuje uporabu drukčije vrste ribolovnih alata, plovila Europske unije koja imaju dozvolu u skladu s odredbama ovog Protokola, prijavljuju se u marokansku luku kako bi se podvrgnula inspekcijskim pregledima koje zahtijeva važeće zakonodavstvo. Ti se inspekcijski pregledi provode u roku od 48 sati od pristajanja plovila u luku.

1.2.

Po uspješno obavljenom inspekcijskom pregledu zapovjedniku plovila izdaje se potvrda koja ima isti rok važenja kao i dozvola i koja se automatski produljuje za plovila koja u toj godini produljuju svoju dozvolu. Međutim, važenje ne smije biti dulje od jedne godine. Ta se potvrda uvijek mora imati na plovilu.

1.3.

Tehničkim se pregledom provjerava ispravnost tehničkih svojstava plovila i ribolovnih alata, funkcioniranje brodskog sustava pozicioniranja i lokalizacije putem satelita te poštovanje odredaba koje se odnose na marokansku posadu.

1.4.

Troškove inspekcijskog pregleda snosi vlasnik plovila po tarifama koje propisuju marokanski propisi. Troškovi ne smiju premašivati iznos koji druga plovila obično plaćaju za iste usluge.

1.5.

Nepoštovanje odredaba iz gore navedenih točaka 1.1 i 1.2. dovodi do automatske suspenzije dozvole za ribolov, sve dok vlasnik plovila ne ispuni te obveze. Delegaciju se bez odgode obavješćuje o takvoj odluci.

2.   Ulazak u ribolovnu zonu i izlazak iz ribolovne zone

2.1.

Plovila Europske unije koja imaju dozvolu u skladu s odredbama ovog Protokola obavješćuju Odjel najkasnije 6 sati unaprijed o svojoj namjeri ulaska u marokansku ribolovnu zonu ili izlaska iz nje te pritom daju sljedeće informacije:

2.1.1.

datum i vrijeme slanja poruke;

2.1.2.

položaj plovila u skladu s točkom 5. poglavlja V.;

2.1.3.

težinu u kilogramima i ulove po vrstama prisutnima na plovilu, označene troslovnom oznakom;

2.1.4.

vrste poruka kao što su „ulovi na ulasku” (COE) i „ulovi na izlasku” (COX).

2.2.

Ti se podaci šalju u prvom redu telefaksom ili, u slučaju plovila bez telefaksa, radijskom vezom (u vezi s tim vidjeti podatke navedene u Dodatku 10.).

2.3.

U slučaju plovila iz kategorije „gospodarski pelagični ribolov”, konačni izlazak iz marokanske ribolovne zone podliježe prethodnom odobrenju Odjela. Odjel daje svoje odobrenje u roku od 24 sata nakon zahtjeva koji je podnio zapovjednik plovila ili zastupnik plovila, osim za zahtjeve podnesene dan prije vikenda, u kojem slučaju se odobrenje daje sljedeći ponedjeljak. U slučaju odbijanja davanja odobrenja, Odjel bez odgode obavješćuje vlasnika plovila i Europsku komisiju o razlozima odbijanja.

2.4.

Plovilo koje je zatečeno u ribolovu, a da o tome nije prethodno obavijestilo Odjel, smatra se plovilom bez dozvole.

2.5.

Vlasnik plovila na obrascu zahtjeva za izdavanje dozvole za ribolov navodi brojeve telefaksa i telefona plovila te adresu elektroničke pošte zapovjednika.

3.   Nadzorni postupci

3.1.

Zapovjednici ribarskih plovila Europske unije koja imaju dozvolu za ribolov u skladu s odredbama ovoga Protokola dopuštaju i omogućuju ukrcaj i obavljanje dužnosti svakog marokanskog službenika koji je odgovoran za inspekcijski pregled i nadzor ribolovnih aktivnosti.

3.2.

Ti se službenici na plovilu ne zadržavaju dulje nego što je potrebno da obave svoje dužnosti.

3.3.

Nakon obavljenog svakog inspekcijskog pregleda i nadzora zapovjedniku plovila izdaje se potvrda.

4.   Prisilan privez

4.1.

Odjel obavješćuje Delegaciju što je prije moguće te u roku od najviše 48 sati o svim privezima i sankcijama koje su izrečene plovilima Europske unije u marokanskoj ribolovnoj zoni.

4.2.

Komisija istodobno prima kratko izvješće o okolnostima i razlozima za prisilni privez.

5.   Izvješće o prisilnom privezu

5.1.

Nakon što su marokanska tijela nadležna za inspekcijski pregled sastavila izvješće, zapovjednik plovila ga potpisuje.

5.2.

Taj potpis ne dovodi u pitanje prava zapovjednika i sredstva njegove obrane radi navodnog kršenja.

5.3.

Zapovjednik odvozi plovilo u luku koju određuju marokanska tijela nadležna za inspekcijski pregled. Plovilo koje krši važeće marokansko zakonodavstvo o morskom ribolovu zadržava se u luci dok se ne ispune uobičajene administrativne formalnosti prisilnog priveza.

6.   Rješavanje kršenja

6.1.

Prije pokretanja sudskog postupka pretpostavljeno kršenje pokušava se riješiti sporazumno. Taj se postupak zaključuje najkasnije tri radna dana od prisilnoga priveza.

6.2

U slučaju sporazumnog rješenja, iznos novčane kazne utvrđuje se u skladu s marokanskim zakonodavstvom u području ribolova.

6.3.

Ako se slučaj ne može riješiti sporazumno i ako se uputi nadležnom sudskom tijelu, vlasnik plovila uplaćuje na bankovni račun koji određuje nadležno marokansko tijelo bankovno jamstvo koje uključuje troškove prisilnog priveza te novčane kazne i naknade koje plaćaju strane odgovorne za kršenje.

6.4.

Bankovno je jamstvo neopozivo do završetka sudskog postupka. Opoziva se kad se sudski postupak okonča bez osude. U slučaju da se presudom nalaže plaćanje novčane kazne koja je niža od uplaćenog bankovnog jamstva, nadležna marokanska tijela daju oslobođenje od plaćanja razlike do ukupnog iznosa bankovnog jamstva.

6.5.

Plovilu se odobrava napuštanje luke:

ako su ispunjene obveze koje proizlaze iz sporazumnog rješenja spora; ili

do zaključenja sudskoga postupka, ako je položeno bankovno jamstvo iz točke 6.3. i ako ga prihvaća nadležno marokansko tijelo.

7.   Pretovar

7.1.

Svaki je pretovar ulova na moru u marokanskoj ribolovnoj zoni zabranjen. Međutim, gospodarski pelagijski koćari Europske unije koji imaju dozvolu u skladu s odredbama ovoga Protokola, a koji žele pretovariti ulove u marokanskoj ribolovnoj zoni, to čine u marokanskoj luci ili drugom mjestu koje su odredila nadležna marokanska tijela nakon dobivenog odobrenja Odjela. Takav se pretovar obavlja pod nadzorom promatrača ili predstavnika Delegacije za morski ribolov i nadzornih tijela. Svaka se osoba koja krši tu odredbu kažnjava u skladu s važećim marokanskim zakonodavstvom.

7.2.

Vlasnici tih plovila moraju Odjelu najmanje 24 sata prije pretovara dostaviti sljedeće podatke:

imena ribarskih plovila koja sudjeluju u pretovaru,

imena teretnih brodova, njihove zastave, registarske brojeve i pozivne znakove,

tonažu s obzirom na vrste koje će se pretovarivati,

odredište ulova,

datum i dan pretovara.

7.3.

Marokanska strana zadržava pravo da odbije pretovar ako je teretno plovilo obavljalo nezakonit, neprijavljen ili zakonski nereguliran ribolov unutar marokanske ribolovne zone ili izvan nje.

7.4.

Pretovar se smatra izlaskom iz marokanske ribolovne zone. Plovila zato moraju Odjelu podnijeti svoja izvješća o ulovu i navesti namjeravaju li nastaviti s ribolovom ili napustiti marokansku ribolovnu zonu.

7.5.

Zapovjednici gospodarskih pelagijskih koćarica Europske unije koji imaju dozvolu u skladu s odredbama ovoga Protokola i koji su uključeni u obavljanje istovara ili pretovara u marokanskoj luci, dopuštaju i omogućuju marokanskim inspektorima inspekcijski pregled tih aktivnosti. Po završetku inspekcijskog pregleda i nadzora u luci zapovjedniku plovila izdaje se potvrda.

POGLAVLJE X.

ISTOVAR ULOVA

Ugovorne stranke, svjesne pogodnosti poboljšane integracije s ciljem zajedničkog razvoja njihovih sektora ribarstva, suglasne su se da će prihvatiti sljedeće odredbe o istovaru u marokanskim lukama dijela ulova koji su plovila Europske unije, koja imaju dozvolu u skladu s odredbama ovoga Protokola, ulovila u marokanskoj ribolovnoj zoni.

Obvezni istovar obavlja se prema odredbama navedenima u tehničkim specifikacijama priloženima ovom Protokolu.

Financijski poticaji:

1.

Istovar

Plovila Europske unije za ribolov tuna i tipa RSW (koji djeluju na stokove C malih pelagičnih riba) koja imaju dozvolu u skladu s odredbama ovoga Protokola i koja u marokanskoj luci obavljaju više od 25 % obveznog istovara, kako je predviđeno u tehničkim specifikacijama br. 5 i 6, imaju pravo na smanjenje pristojbe od 5 % po svakoj toni istovarenoj iznad navedenog obveznog praga.

2.

Detaljna provedbena pravila

Pri postupku istovara riblje tržnice daju potvrdu o vaganju, koja je temelj za praćenje proizvoda.

Za prodaju na ribljim tržnicama sastavlja se potvrda o „obračunu prodaje i odbitaka” (DVR).

Kopije gore navedenih potvrda o vaganju i potvrde DVR šalju se Delegaciji za morski ribolov u luci istovara. Dotični vlasnici plovila obavješćuju se o iznosima koji će im biti vraćeni nakon što ih Odjel potvrdi. Ti se iznosi odbijaju od pristojbi koje se plaćaju za buduće zahtjeve za dozvole za ribolov.

3.

Procjena

Razina financijskih poticaja usklađuje se u Zajedničkom odboru s obzirom na društveno-gospodarski utjecaj istovara.

4.

Sankcije u slučaju nepoštovanja obveze istovara

Plovila iz kategorija koje podliježu obveznom istovaru, a koja krše tu obvezu, kao što je predviđeno u povezanim tehničkim specifikacijama, podliježu povećanju za 5 % na plaćanje sljedeće pristojbe. U slučaju opetovanog nepoštovanja, te sankcije preispituje Zajednički odbor.

Dodaci

(1)

Obrazac zahtjeva za izdavanje dozvole

(2)

Tehničke specifikacije

(3)

Slanje poruka Maroku putem satelitskog sustava za praćenje plovila (VMS), izvješće o položaju

(4)

Koordinate ribolovnih zona

(5)

Podaci o marokanskom Centru za praćenje i nadzor ribolova (CPNR)

(6)

Očevidnik ICCAT za ribolov tuna

(7)

Ribolovni dnevnik (osim ribolova tuna)

(8)

Obrazac za prijavu ulova (gospodarski pelagični ribolov)

(9)

Obrazac za prijavu ulova (osim gospodarskog pelagičnog ribolova i ribolova tuna)

(10)

Podaci o radijskoj postaji Odjela za morski ribolov u Maroku

(11)

Protokol ERS

Dodatak 1.

SPORAZUM O RIBARSTVU MAROKO – EUROPSKA UNIJA

ZAHTJEV ZA IZDAVANJE DOZVOLE ZA RIBOLOV

BROJ RIBOLOVNE KATEGORIJE

Image

Dodatak 2.

Uvjeti ribolova za svaku kategoriju dogovaraju se svake godine prije izdavanja dozvola.

Tehnička specifikacija za ribolov br. 1

Mali ribolov na sjeveru: pelagične vrste

Broj dopuštenih plovila

20

Dopušteni ribolovni alati

Okružujuća mreža plivarica.

Najveće dopuštene dimenzije sukladne uvjetima u zoni: 500 m × 90 m.

Zabrana ribolova lampara mrežama.

Vrsta plovila:

< 100 BT

Pristojbe

75 EUR po BT po tromjesečju

Zemljopisna granica dopuštene zone

Sjeverno od 34°18′00″

Proširenje do paralele 33°25′00″ dopušta se za 5 plovila odjednom koja obavljaju ribolov na temelju sustava rotacije i koja su predmet znanstvenog promatranja.

Više od 2 morske milje od obale

Ciljane vrste

Srdele, inćuni i druge male pelagične vrste

Obveza istovara u Maroku

30 % prijavljenog ulova

Biološko obnavljanje

Dva mjeseca: veljača i ožujak.

Obveza ukrcaja

3 marokanska mornara po plovilu

Napomene

Proširenje aktivnosti 5 plovila s okružujućim mrežama plivaricama južno od paralele 34°18′00S podliježe ocjenjivanju nakon jedne godine primjene kako bi se izmjerio učinak mogućeg međusobnog djelovanja s nacionalnom flotom i utjecaj na resurse.

Tehnička specifikacija za ribolov br. 2

Mali ribolov na sjeveru

Broj dopuštenih plovila

35

Dopušteni ribolovni alati

Pridneni parangal.

Kat. a) < 40 BT – najveći dopušteni broj udica po parangalu: 10 000 napetih i postavljenih udica spremnih za uporabu s najviše 5 pridnenih parangala.

Kat. b) ≥ 40 BT i < 150 BT – 15 000 napetih i postavljenih udica spremnih za uporabu s najviše 8 pridnenih parangala.

Vrsta plovila:

a)

< 40 BT: 32 dozvole

b)

≥ 40 BT i < 150 BT: 3 dozvole

Pristojbe

67 EUR po BT po tromjesečju

Zemljopisna granica dopuštene zone

Sjeverno od 34°18′00″ S.

Proširenje do paralele 33°25′00″ dopušta se za 4 plovila odjednom (1) koja obavljaju ribolov na temelju sustava rotacije i koja su predmet znanstvenog promatranja.

Više od 6 morskih milja od obale.

Ciljane vrste

Sabljaši, sparidi i druge pridnene vrste

Obveza istovara u Maroku

Dobrovoljni istovar

Biološko obnavljanje

Od 15. ožujka do 15. svibnja

Usputni ulov

0 % sabljarki i morskih pasa u površinskim vodama

Obveza ukrcaja

< 100 BT dobrovoljno

< 100 BT 1 marokanski mornar

Napomene

Proširenje aktivnosti 4 plovila za ribolov parangalima južno od paralele 34°18′00S podliježe ocjenjivanju nakon jedne godine primjene kako bi se izmjerio učinak mogućeg međusobnog djelovanja s nacionalnom flotom i utjecaj na resurse.

Tehnička specifikacija za ribolov br. 3

Mali ribolov na jugu

Broj dopuštenih plovila

10

Dopušteni ribolovni alati

Uzica i štapovi

Vrsta plovila:

< 80 BT

Pristojbe

67 EUR po BT po tromjesečju

Zemljopisna granica dopuštene zone

Južno od 30°40′00″ S

Više od 3 morske milje od obale

Ciljane vrste:

Koraf i sparidi

Obveza istovara u Maroku

Dobrovoljni istovar

Biološko obnavljanje

Dopuštena okružujuća mreža plivarica za lov živih mamaca

Mrežno oko 8 mm za lov živih mamaca

Uporaba okružujuće mreže plivarice više od 3 morske milje od obale.

Usputni ulov

0 % glavonožaca i rakova

5 % drugih pridnenih vrsta.

Obveza ukrcaja

2 marokanska mornara po plovilu

Tehnička specifikacija za ribolov br. 4

Pridneni ribolov

Broj dopuštenih plovila

16 plovila: 5 koćarica i 11 plovila za ribolov parangalima

Dopušteni ribolovni alati

Za koćarice:

pridnena povlačna mreža koće:

Mrežno oko sake 70 mm

Zabranjena je uporaba dvojne sake.

Zabranjena je uporaba udvojenog konopa, iz kojeg je spletena saka.

Za ribolov parangalima:

pridnena povlačna mreža koće:

najviše 20 000 udica po plovilu

Vrsta plovila:

 

Koćarice:

najveća tonaža 600 BT po plovilu;

 

Plovila za ribolov parangalima:

najveća tonaža 150 BT po plovilu.

Pristojbe

60 EUR po BT po tromjesečju

Zemljopisna granica dopuštene zone

Južno od 29°S

U dubini većoj od 200 m izobata za koćarice;

Više od 12 morskih milja od obale za plovila za ribolov parangalima

Ciljane vrste

Senegalski oslić, zmijičnjak, lica/bijela palamida

Obveza istovara u Maroku

30 % ulova po plovidbi

Biološko obnavljanje

Usputni ulov

0 % glavonožaca, rakova i 5 % morskih pasa u dubinskim vodama.

Obveza ukrcaja

4 marokanska mornara za plovila za ribolov parangalima

7 marokanskih mornara za koćarice

Tehnička specifikacija za ribolov br. 5

Ribolov tuna

Broj dopuštenih plovila

27

Dopušteni ribolovni alati

Štapovi i panula

Zemljopisna granica dopuštene zone

Više od 3 milje od obale

Cijela atlantska zona Maroka, osim zaštićenog područja istočno od crte koja povezuje točke 33°30′S/7°35′Z i 35°48′S/6°20′Z.

Ciljane vrste

Tune

Obveza istovara u Maroku

25 % prijavljenog ulova koji čini prugasta tuna (Katsuwonus pelamis), palamida (Sarda sarda) i trup (Auxis thazard) po plovidbi.

Biološko obnavljanje

Dopuštena okružujuća mreža plivarica za lov živih mamaca

Mrežno oko 8 mm za lov živih mamaca, uporaba okružujuće mreže plivarice više od 3 morske milje od obale

Pristojbe

35 EUR po ulovljenoj toni

Plaćanje unaprijed

Pri podnošenju zahtjeva za godišnje dozvole plaća se paušalni iznos od 7 000 EUR.

Obveza ukrcaja

3 marokanska mornara po plovilu

Tehnička specifikacija za ribolov br. 6

Gospodarski pelagični ribolov

Broj dopuštenih plovila

18

Dopušteni ribolovni alati

Pelagične ili polupelagične povlačne koće

Dodijeljena kvota

80 000 tona godišnje,

s najviše 10 000 tona mjesečno za cjelokupnu flotu,

osim kolovoza i listopada kada mjesečna gornja granica iznosi 15 000 tona.

Vrsta plovila

Gospodarske pelagijčne koćarice

Broj dopuštenih plovila

Plovila s dozvolom za ribolov:

10 plovila tonaže veće od 3 000 BT

3 plovila tonaže između 150 i 3 000 BT

5 plovila tonaže manje od 150 BT

Najveća dopuštena tonaža po plovilu

7 765 BT, uzimajući u obzir strukturu ribarske flote Europske unije

Zemljopisna granica dopuštene zone

Južno od 29°S.

Više od 15 morskih milja od obale za koćarice hladnjače

Više od 8 morskih milja od obale za koćarice s rashladnim bazenima s morskom vodom (RSW)

Ciljane vrste

Srdele, velike srdele, skuše, šnjuri i inćuni.

Sastav ulova (po skupini vrste)

šnjur/skuša/inćun: 65 %;

srdela/velika srdela: 33 %;

usputni ulov: 2 %

Sastav ulova može se izmijeniti u okviru Zajedničkog odbora.

Obveza istovara u Maroku

25 % ulova po plovidbi

Biološko obnavljanje

Ribarska plovila s dozvolom moraju poštovati sva razdoblja biološkog obnavljanja koje Odjel propiše za ribolovnu zonu, i u njoj prestati sa svojim ribolovnim aktivnostima (2).

Dopuštena mreža

Najmanja veličina potpuno rastegnutog mrežnog oka pelagične ili polupelagične povlačne koće je 40 mm.

Saku pelagične ili polupelagične povlačne koće može se ojačati mrežnim materijalom s najmanjom veličinom potpuno rastegnutog mrežnog oka 400 mm i sa remenima, koji su jedan od drugoga udaljeni najmanje 1,5 metara, izuzev remena na zadnjoj strani koće, koji ne smije biti postavljen manje od 2 metra od okna mreže.

Pojačavanje ili udvajanje sake bilo kojim drugim sredstvom zabranjeno je, a koća se ni u kom slučaju ne smije koristiti za ribolov drugih vrsta, osim za dozvoljene male pelagične vrste.

Usputni ulov

Najviše 2 % drugih vrsta.

Popis vrsta čiji je usputni ulov dopušten određen je marokanskim propisima o „ribolovu malih pelagičnih vrsta u južnom Atlantiku”.

Industrijska prerada

Industrijska prerada ulova u riblje brašno i/ili riblje ulje strogo je zabranjena.

Međutim, u riblje brašno ili riblje ulje smiju se preraditi oštećene ili uništene ribe i otpaci, koji su posljedica rukovanja ulovom, ali se ne smije prekoračiti gornja granica od 5 % ukupno dopuštenog ulova.

Pristojbe

Za koćarice hladnjače za gospodarski pelagični ribolov:

100 EUR po toni koji se svaki mjesec plaćaju unaprijed

Za koćarice za gospodarski pelagični ribolov – svježi:

35 EUR po toni koji se svaki mjesec plaćaju unaprijed

U slučaju prekoračenja dopuštenog ulova pristojbe će biti uvećane za faktor 3.

Obveza ukrcaja

Tonaža plovila < 150 BT:

2 marokanska mornara

150 BT ≤ tonaža plovila < 1 500 BT:

4 marokanska mornara

1 500 BT ≤ tonaža plovila < 5 000 BT:

8 marokanskih mornara

5 000 BT ≤ tonaža plovila < 7 765 BT:

16 marokanskih mornara


(1)  U slučaju povoljnih okolnosti i na temelju mišljenja Zajedničkog odbora broj plovila koja obavljaju ribolov u zoni proširenja može se preispitati nakon isteka jedne godine.

(2)  Odjel Komisiju prethodno obavješćuje o toj odluci, navodeći razdoblje ili razdoblja zabrane ribolova u dotičnim zonama.

Dodatak 3.

SLANJE PORUKA MAROKU PUTEM SATELITSKOG SUSTAVA ZA PRAĆENJE PLOVILA (VMS)

IZVJEŠĆE O POLOŽAJU

Podatak

Oznaka

Obvezno/Neobvezno

Napomene

Početak zapisa

SR

O

Podatak o sustavu koji označava početak zapisa

Primatelj

AD

O

Podatak o poruci – stranka primateljica Alfa-3 oznaka države (ISO-3166)

Od

FR

O

Podatak o poruci – Pošiljatelj Alfa-3 oznaka države (ISO-3166)

Država zastave

FS

O

Podatak o poruci – Država zastave Alfa-3 oznaka (ISO-3166)

Vrsta poruke

TM

O

Podatak o poruci – Vrsta poruke (ENT, POS, EXI)

Radijski pozivni znak (IRCS)

RC

O

Podatak o poruci – međunarodni radijski pozivni znak plovila (IRCS)

Unutarnji referentni broj ugovorne stranke

IR

N

Podatak o plovilu. Jedinstveni broj ugovorne stranke Alfa.3 Oznaka (ISO-3166) iza koje slijedi broj

Vanjski registarski broj

XR

O

Podatak o plovilu – broj označen na boku plovila (ISO-8859.1)

Zemljopisna širina

LT

O

Podatak o položaju plovila – položaj plovila u stupnjevima i minutama S/J SSMM (WGS84)

Zemljopisna dužina

LG

O

Podatak o položaju plovila – položaj plovila u stupnjevima i minutama I/Z SSMM (WGS84)

Smjer

CO

O

Smjer plovila na ljestvici od 360°

Brzina

SP

O

Brzina plovila u desetinkama čvorova

Datum

DA

O

Podatak o položaju plovila – datum bilježenja položaja UTC (GGGGMMDD)

Vrijeme

TI

O

Podatak o položaju plovila – vrijeme bilježenja položaja UTC (SSMM)

Kraj zapisa

ER

O

Podatak o sustavu koji označuje kraj zapisa

Sljedeći su podaci obvezni pri slanju poruka tako da marokanski CPNR može utvrditi CPNR-pošiljatelja:

IP-adresa poslužitelja CPNR-a i/ili podataka DNS,

certifikat SSL (cijeli lanac ustanova za certificiranje).

Svaki prijenos podataka strukturiran je na sljedeći način:

1.

oznake podataka su u skladu s normom ISO 8859.1,

2.

dvostruka kosa crta (//) i oznaka „SR” označuju početak prijenosa,

3.

svaki je podatak označen svojom oznakom i razdvaja se od drugih podataka dvostrukom kosom crtom (//),

4.

jedna kosa crta (/) razdvaja oznaku polja i podatak,

5.

oznaka „ER” i dvostruka kosa crta (//) označuju kraj zapisa,

6.

neobvezni se podaci moraju umetnuti između početka i kraja zapisa.

Dodatak 4.

KOORDINATE RIBOLOVNIH ZONA

Tehnička specifikacija

Kategorija

Ribolovna zona (zemljopisna širina)

Udaljenost od obale

1

Mali ribolov na sjeveru: pelagični

34°18′00″S — 35°48′00″S (proširenje do 33°25′00″S, u skladu s uvjetima utvrđenima u tehničkoj specifikaciji br. 1)

Više od 2 milje

2

Mali ribolov na sjeveru: parangalski

34°18′00″S — 35°48′00″S (proširenje do 33°25′00″S, u skladu s uvjetima utvrđenima u tehničkoj specifikaciji br. 2)

Više od 6 milja

3

Mali ribolov na jugu

Južno od 30°40′00″

Više od 3 milje

4

Pridneni ribolov

Južno od 29°00′00″

Parangalom: više od 12 milja

Koćama: u dubini većoj od izobata 200 m

5

Ribolov tuna

Cijeli Atlantik, izuzev područja omeđenog sa: 35°48′S; 6°20′Z/33°30′S; 7°35′Z

Više od 3 milje i više od 3 milje za mamce

6

Gospodarski pelagični ribolov

Južno od 29°00′00″

Više od 15 milja (hladnjače)

Više od 8 milja (plovila s RSW-om)

Prije stupanja na snagu, Odjel dostavlja Komisiji zemljopisne koordinate marokanske polazne crte, marokanske ribolovne zone i zona u kojima su plovidba i ribolov zabranjeni. Odjel također dostavlja, najmanje mjesec dana prije, sve promjene o tim razgraničenjima.

Dodatak 5.

PODACI O MAROKANSKOM CENTRU ZA PRAĆENJE I NADZOR RIBOLOVA (CPNR)

Naziv marokanskog CPNR-a: CNSNP (Centre National de Surveillance des Navires de Pêche)

Tel. CNSNP-a: +212 5 37 68 81 45/46

Faks CNSNP-a: +212 5 37 68 83 29/82

E-pošta CNSNP-a:

 

cnsnp@mpm.gov.ma

 

cnsnp.radio@mpm.gov.ma

Podaci o radijskoj postaji:

Pozivni znak: CNM

Frekvencijsko područje

Radne frekvencije prijenosa plovila

Radne frekvencije prijema plovila

8

8 285 khz

8 809 khz

12

12 245 khz

13 092 khz

16

16 393 khz

17 275 khz

Adrese elektroničke pošte osoba zaduženih za protokol prijenosa podataka VMS:

 

boukhanfra@mpm.gov.ma

 

belhad@mpm.gov.ma

 

abida@mpm.gov.ma

Dodatak 6.

OČEVIDNIK ICCAT ZA RIBOLOV TUNA

Image

Dodatak 7.

RIBOLOVNI DNEVNIK (OSIM RIBOLOVA TUNA)

Format ribolovnog dnevnika, osim za ribolov tune, bit će utvrđen sporazumno prije stupanja na snagu ovog Protokola.

Image

Dodatak 8.

Image

Dodatak 9.

Image

Dodatak 10.

PODACI O RADIJSKOJ POSTAJI ODJELA ZA MORSKI RIBOLOV U MAROKU

MMSI:

242 069 000

Pozivni znak:

CNM

Mjesto:

Rabat

Raspon frekvencije:

1,6 do 30 mHz

Razred prijenosa:

SSB-AIA-J2B

Jačina prijenosa:

800 W


Radne frekvencije

Frekvencijsko područje

Kanali

Prijenos

Prijem

Pojas 8

831

8 285 KHz

8 809 KHz

Pojas 12

1206

12 245 KHz

13 092 KHz

Pojas 16

1612

16 393 KHz

17 275 KHz


Radno vrijeme postaje

Razdoblje

Radno vrijeme

Radni dani

od 8.30 do 16.30

Subota, nedjelja i državni praznici

od 9.30 do 14.00


VHF:

Kanal 16

Kanal 70 ASN

Radio teleks:

 

 

 

Tip:

DP-5

 

Razred prijenosa:

ARQ-FEC

 

Broj:

31356

Faks:

 

 

 

Brojevi

212 537 68 8329

Dodatak 11.

PROTOKOL ZA NADZOR I PROVEDBU ELEKTRONIČKOG SUSTAVA ZA PRIJENOS PODATAKA O RIBOLOVNIM AKTIVNOSTIMA (SUSTAV ERS)

Opće odredbe

1.

Svako ribarsko plovilo EU-a mora biti opremljeno elektroničkim sustavom, dalje u tekstu: „sustav ERS”, koji omogućuje zapis i prenošenje podataka o ribolovnoj aktivnosti plovila, dalje u tekstu: „podaci ERS”, kada to plovilo obavlja ribolov u marokanskoj ribolovnoj zoni.

2.

Plovilo EU-a koje nije opremljeno sustavom ERS ili koje je opremljeno sustavom ERS koji ne radi, nije ovlašteno ulaziti u marokansku ribolovnu zonu kako bi obavljalo ribolovne aktivnosti.

3.

Podaci ERS dostavljaju se Centru za praćenje i nadzor ribolova (dalje u tekstu „CPNR”) države zastave u skladu s postupcima države zastave plovila.

4.

CPNR države zastave dostavlja, automatski i bez odlaganja, trenutačne poruke (COE, COX, PNO) iz plovila marokanskom CPNR-u. Prijave dnevnog ulova (FAR) dostavljaju se automatski i bez odlaganja marokanskom CPNR-u.

5.

Država zastave i Maroko osiguravaju da su njihovi CPNR-ovi opremljeni informatičkom opremom i računalnim programima potrebnima za automatski prijenos podataka ERS u formatu XML dostupnom na internetskim stranicama Glavne uprave za pomorstvo i ribarstvo Europske komisije i da imaju postupke zapisivanja i pohranjivanja podataka ERS u računalno čitljivom formatu tijekom razdoblja od najmanje tri godine.

6.

Svaka promjena ili osuvremenjivanje tog formata utvrđuje se i datira te mora biti operativno šest mjeseci nakon uvođenja.

7.

U prijenosu podataka ERS upotrebljavaju se elektronička sredstva komunikacije kojima upravlja Europska komisija u ime EU-a, poznata kao DEH (Data Exchange Highway).

8.

Država zastave i Maroko imenuju po jednog dopisnika ERS koji će biti osoba za kontakt.

9.

Dopisnici ERS određuju se za razdoblje od najmanje šest mjeseci.

10.

CPNR države zastave i Maroka međusobno si priopćuju podatke (imena i prezimena, adresu, telefon, telefaks, e-mail) o svojem dopisniku ERS, čim sustav ERS bude operativan. Svaka se promjena podataka o dopisniku ERS dostavlja bez odlaganja.

Uspostava i prijenos podataka ERS

11.

Ribarsko plovilo EU-a mora:

(a)

uspostavljati podatke ERS na dnevnoj osnovi za svaki dan proveden u marokanskoj ribolovnoj zoni;

(b)

za svako bacanje okružujuće mreže plivarice i povlačne mreže koće ili izvlačenje parangala zapisati količinu svake ulovljene i zadržane vrste u plovilu, kao ciljanu vrstu ili usputni ulov te količinu odbačenog ulova;

(c)

prijaviti nevažeći ulov za svaku vrstu navedenu u odobrenju za ribolov koje je Maroko izdao;

(d)

označiti svaku vrstu FAO-vom troslovnom oznakom;

(e)

izraziti količine u kilogramima žive mase i, ako je zatraženo, brojem ulovljenih riba;

(f)

zapisati u podacima ERS, za svaku vrstu, količine koje su pretovarene i/ili istovarene;

(g)

zapisati u podacima ERS, pri svakom ulasku (COE) ili izlasku (COX) iz marokanske ribolovne zone, specifičnu poruku koja sadržava, za svaku vrstu navedenu u odobrenju za ribolov koje je izdao Maroko, količinu koja se nalazi na plovilu u trenutku prolaska;

(h)

prenositi na dnevnoj osnovi podatke ERS CPNR-u države zastave, elektroničkim prijenosom u formatu XML utvrđenom u stavku 5., najkasnije do 23.59 sati UTC.

12.

Zapovjednik odgovara za točnost zapisanih i prenesenih podataka ERS.

13.

CPNR države zastave dostavlja, automatski i u najkraćem roku, podatke ERS marokanskom CPNR-u, u formatu XML utvrđenom u stavku 5.

14.

Marokanski CPNR potvrđuje primitak svih zaprimljenih podataka ERS u obliku formata povratne obavijesti (RET).

15.

CPNR Maroka sa svim podacima ERS postupa kao s povjerljivim.

Tehničke smetnje u sustavu ERS na plovilu i/ili pri prijenosu podataka između plovila i CPNR-a države zastave

16.

Država zastave obavješćuje bez odlaganja zapovjednika i/ili vlasnika plovila koje plovi pod njezinom zastavom ili njegovog predstavnika o svim tehničkim smetnjama sustava ERS ugrađenog u plovilu ili prijenosa podataka ERS između plovila i CPNR-a države zastave.

17.

Država zastave obavješćuje Maroko o pronađenom kvaru i o poduzetim korektivnim mjerama.

18.

U slučaju kvara sustava ERS u plovilu zapovjednik plovila i/ili vlasnik moraju otkloniti kvar ili zamijeniti sustav ERS u roku od deset radnih dana. Ako pristane u luci u roku od deset radnih dana, plovilo ne smije ponovno obavljati ribolov u marokanskoj ribolovnoj zoni sve dok njegov sustav ERS nije doveden u besprijekorno funkcionalno stanje, osim u slučaju posebnog odobrenja Maroka.

19.

Ribarsko plovilo ne smije napustiti luku uslijed tehničkih smetnji sustava ERS prije nego što:

(a)

sustav ne bude ponovno u funkcionalnom stanju, koje je zadovoljavajuće za državu zastave; ili

(b)

dobije odobrenje od države zastave. U potonjem slučaju, država zastave obavješćuje Maroko o svojoj odluci prije odlaska plovila.

20.

Svako plovilo EU-a koje obavlja ribolov u marokanskoj ribolovnoj zoni s neispravnim sustavom ERS dostavlja podatke ERS CPNR-u države zastave drugim dostupnim sredstvom elektroničke komunikacije svaki dan najkasnije do 23.59 sati UTC.

21.

Podatke ERS utvrđene u stavku 11. koji nisu dostavljeni Maroku zbog tehničkih smetnji, CPNR države zastave dostavlja CPNR-u Maroka u alternativnom elektroničkom obliku koji su stranke sporazumno utvrdile. Takav alternativni prijenos smatra se prioritetnim jer rokovi prijenosa koji se redovito primjenjuju možda neće biti poštovani.

22.

Ako CPNR Maroka ne primi podatke ERS s plovila tri dana zaredom, Maroko može plovilu narediti da odmah pristane u luku koju je Maroko odredio radi istrage.

Tehničke smetnje u CPNR-u – Neprimanje podataka ERS od CPNR-a Maroka

23.

Kad CPNR ne prima podatke ERS, njegov dopisnik ERS obavješćuje bez odlaganja dopisnika ERS drugog CPNR-a i, ako je potrebno, surađuje u rješavanju problema tijekom vremena potrebnog u tu svrhu.

24.

CPNR države zastave i CPNR Maroka sporazumno određuju alternativna elektronička sredstva koja će koristiti za prijenos podataka ERS u slučaju smetnji u CPNR-ima te se međusobno obavješćuju o svakoj promjeni.

25.

Ako CPNR javi da podaci ERS nisu zaprimljeni, CPNR države zastave utvrđuje uzroke problema i poduzima odgovarajuće mjere u svrhu rješavanja problema. CPNR države zastave obavješćuje u roku od 24 sata CPNR Maroka i EU o rezultatima svog ispitivanja i o poduzetim radnjama.

26.

Ako je za rješavanje problema potrebno više od 24 sata, CPNR države zastave dostavlja bez odlaganja CPNR-u podatke ERS koji nedostaju, koristeći alternativno elektroničko sredstvo utvrđeno u točki 24.

27.

Maroko obavješćuje nadležne nadzorne službe kako se za plovila EU-a ne bi smatralo da krše obvezu prijenosa podataka ERS zbog tehničkih smetnji u CPNR-u.

Održavanje CPNR-a

28.

O planiranom održavanju CPNR-a (plan održavanja) koje bi moglo utjecati na razmjenu podataka ERS obavještava se drugi CPNR najmanje 72 sata unaprijed, uz napomenu, ako je moguće, o datumu i trajanju održavanja. Kod neplaniranog održavanja takvi se podaci dostavljaju u najkraćem roku drugom CPNR-u.

29.

Tijekom održavanja, prijenos podataka ERS može biti stavljen na čekanje sve dok sustav ne bude ponovno u funkciji. Ti podaci ERS dostavljaju se neposredno nakon završetka održavanja.

30.

Ako održavanje traje dulje od 24 sata, podaci ERS prenose se drugom CPNR-u alternativnim elektroničkim sredstvom utvrđenim u točki 24.

31.

Maroko obavješćuje nadležne nadzorne službe kako se za plovila EU-a ne bi smatralo da krše obvezu prijenosa podataka ERS zbog održavanja u CPNR-u.


Top