EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 22007A0517(01)

Sporazum između Europske zajednice i Ruske Federacije o pojednostavnjenju izdavanja viza građanima Europske unije i državljanima Ruske Federacije

OJ L 129, 17.5.2007, p. 27–34 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
Special edition in Croatian: Chapter 11 Volume 033 P. 189 - 196

Legal status of the document In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/agree_internation/2007/340/oj

Related Council decision

11/Sv. 033

HR

Službeni list Europske unije

189


22007A0517(01)


L 129/27

SLUŽBENI LIST EUROPSKE UNIJE

25.05.2006.


SPORAZUM

između Europske zajednice i Ruske Federacije o pojednostavnjenju izdavanja viza građanima Europske unije i državljanima Ruske Federacije

STRANKE,

EUROPSKA ZAJEDNICA, dalje u tekstu: „Zajednica”,

i

RUSKA FEDERACIJA,

U ŽELJI da pojednostavnjivanjem izdavanja viza građanima Europske unije i državljanima Ruske Federacije na temelju načela uzajamnosti olakšaju međusobne kontakte između ljudi koji predstavljaju važan uvjet za stabilan razvoj gospodarskih, humanitarnih, kulturnih, znanstvenih i ostalih veza,

UZIMAJUĆI U OBZIR Zajedničku izjavu usuglašenu prilikom sastanka na vrhu u Sankt Peterburgu, održanom 31. svibnja 2003., koja navodi da su se Europska unija i Ruska Federacija usuglasile proučiti uvjete za putovanja bez viza kao dugoročnu perspektivu,

PONOVNO POTVRĐUJUĆI namjeru uspostave režima putovanja bez viza između Ruske Federacije i Europske unije,

IMAJUĆI NA UMU Sporazum o partnerstvu i suradnji od 24. lipnja 1994. o uspostavi partnerstva između Europskih zajednica i njihovih država članica, s jedne strane, i Ruske Federacije, s druge strane,

UZIMAJUĆI U OBZIR Zajedničku izjavu o proširenju EU-a i odnosima između EU-a i Rusije, usuglašenu 27. travnja 2004., kojom se potvrđuje namjera Europske unije i Ruske Federacije da pojednostave izdavanje viza građanima Europske unije i državljanima Ruske Federacije na temelju načela uzajamnosti te da započnu pregovore s ciljem zaključivanja sporazuma,

PRIZNAJUĆI da to pojednostavnjenje ne bi smjelo dovesti do ilegalnih migracija te pridajući posebnu pažnju sigurnosti i ponovnom prihvatu,

UZIMAJUĆI U OBZIR Protokol o stajalištu Ujedinjene Kraljevine Velike Britanije i Sjeverne Irske te Irske i Protokol o uključivanju šengenske pravne stečevine u okvir Europske unije, priložen Ugovoru o Europskoj uniji od 7. veljače 1992. i Ugovoru o osnivanju Europske zajednice od 25. ožujka 1957. te potvrđujući da se odredbe ovog Sporazuma ne primjenjuju na Ujedinjenu Kraljevinu Velike Britanije i Sjeverne Irske te Irsku,

UZIMAJUĆI U OBZIR Protokol o stajalištu Danske priložen Ugovoru o Europskoj uniji od 7. veljače 1992. i Ugovor o osnivanju Europske zajednice od 25. ožujka 1957. te potvrđujući da se odredbe ovog Sporazuma ne primjenjuju na Kraljevinu Dansku,

SPORAZUMJELE SU SE:

Članak 1.

Svrha i područje primjene

Svrha je ovog Sporazuma pojednostaviti, na temelju uzajamnosti, izdavanje viza građanima Europske unije i državljanima Ruske Federacije za namjeravani boravak od najviše 90 dana u razdoblju od 180 dana.

Članak 2.

Opća odredba

1.   Pojednostavnjenja viznih postupaka utvrđena ovim Sporazumom primjenjuju se na građane Europske unije i državljane Ruske Federacije samo ako ti oni nisu izuzeti od zahtjeva koje u pogledu viza postavljaju zakoni i propisi Ruske Federacije, Zajednice ili država članica, ovaj sporazum ili drugi međunarodni sporazumi.

2.   Nacionalno zakonodavstvo Ruske Federacije, država članica ili propisi Zajednice primjenjuju se na pitanja koja nisu obuhvaćena odredbama ovog Sporazuma, poput odbijanja izdavanja vize, priznanja putnih isprava, dokaza o dostatnim sredstvima za uzdržavanje i odbijanja ulaska te mjera izgona.

Članak 3.

Definicije

Za potrebe ovog Sporazuma:

(a)

„država članica” znači bilo koja država članica Europske unije, s iznimkom Kraljevine Danske, Irske i Ujedinjene Kraljevine Velike Britanije i Sjeverne Irske;

(b)

„građanin Europske unije” znači državljanin države članice kako je definirana u točki (a);

(c)

„državljanin Ruske Federacije” znači osoba koja ima ili je stekla državljanstvo Ruske Federacije u skladu s njezinim nacionalnim zakonodavstvom;

(d)

„viza” znači odobrenje/dozvola koju je izdala ili odluka koju je donijela država članica ili Ruska Federacija, a koja je potrebna za:

ulazak zbog namjeravanog boravka od ukupno najviše 90 dana u toj državi članici ili nekoliko država članica ili u Ruskoj Federaciji,

ulazak zbog provoza preko državnog područja te države članice ili nekoliko država članica ili Ruske Federacije;

(e)

„osoba koja zakonito boravi” znači:

za Rusku Federaciju, građanin Europske unije koji je stekao dozvolu za privremeni boravak, boravišnu dozvolu, vizu za potrebe obrazovanja ili radnu vizu za razdoblje duže od 90 dana u Ruskoj Federaciji,

za Europsku uniju, državljanin Ruske Federacije koji ima dozvolu ili pravo boravka dužeg od 90 dana na državnom području države članice, na temelju propisa Zajednice ili nacionalnog zakonodavstva.

Članak 4.

Pisani dokazi o svrsi putovanja

1.   Za sljedeće kategorije građana Europske unije i državljana Ruske Federacije dostatni su sljedeći dokumenti za opravdanje svrhe putovanja u drugu stranku:

(a)

za članove službenih delegacija koji na temelju službenog poziva naslovljenog državama članicama, Europskoj uniji ili Ruskoj Federaciji sudjeluju na sastancima, savjetovanjima, pregovorima ili u programima razmjene, kao i na događanjima koja na državnom području Ruske Federacije ili jedne od država članica održavaju međuvladine organizacije:

dopis nadležnog tijela države članice ili Ruske Federacije ili dopis europske institucije u kojem se potvrđuje da je podnositelj molbe član delegacije tog tijela ili institucije koja putuje na državno područje druge stranke kako bi sudjelovala u ranije navedenim događanjima, uz priloženi primjerak službenog poziva;

(b)

za poslovne ljude i predstavnike poslovnih organizacija:

pisani zahtjev subjekta-domaćina: pravne osobe ili trgovačkog društva, organizacije, ureda ili njihovih podružnica, državnih i lokalnih tijela Ruske Federacije i država članica ili organizacijskih odbora trgovinskih ili industrijskih izložbi, konferencija i simpozija koji se održavaju na državnom području Ruske Federacije ili jedne od država članica;

(c)

za vozače koji obavljaju usluge međunarodnog prijevoza roba i putnika između državnog područja Ruske Federacije i država članica u vozilima koja su registrirana u državama članicama ili u Ruskoj Federaciji:

pisani zahtjev nacionalnog udruženja (sindikata) prijevoznika Ruske Federacije ili nacionalnih udruženja prijevoznika država članica koji pružaju usluge međunarodnog cestovnog prijevoza, uz navođenje svrhe, trajanja i učestalosti tih putovanja;

(d)

za članove osoblja na vlaku, hladnjačama i lokomotivama na međunarodnim vlakovima koji putuju između državnog područja država članica i Ruske Federacije:

pisani zahtjev nadležnog željezničkog trgovačkog društva Ruske Federacije ili država članica, uz navođenje svrhe, trajanja i učestalosti tih putovanja;

(e)

za novinare:

potvrda ili drugi dokument koji je izdala strukovna organizacija i koji dokazuje da je predmetna osoba kvalificirani novinar te dokument koji je izdao njegov/njezin poslodavac u kojem se navodi da je svrha putovanja obavljanje novinarskog posla;

(f)

za osobe koje sudjeluju u znanstvenim, kulturnim i umjetničkim aktivnostima, uključujući sveučilišne i druge programe razmjene:

pisani zahtjev organizacije domaćina za sudjelovanje u tim aktivnostima;

(g)

za učenike, studente, studente poslijediplomskih studija i učitelje koji se nalaze u pratnji, a koji putuju zbog studija ili strukovnog obrazovanja, kako u okviru programa razmjene, tako i drugih školskih aktivnosti:

pisani zahtjev ili potvrda o upisu sveučilišta, akademije, instituta, visoke škole ili škole domaćina ili studentske iskaznice ili potvrde o tečajevima koje će osoba pohađati;

(h)

za sudionike međunarodnih sportskih događaja i osobe koje ih prate u svojstvu stručnjaka:

pisani zahtjev organizacije domaćina: nadležnih tijela, nacionalnih sportskih saveza država članica ili Ruske Federacije i Nacionalnog olimpijskog odbora Ruske Federacije ili nacionalnih olimpijskih odbora država članica;

(i)

za sudionike službenih programa razmjene koje organiziraju gradovi-prijatelji:

pisani zahtjev voditelja uprave/gradonačelnika tih gradova;

(j)

za bliske rođake – bračne drugove, djecu (uključujući usvojenu djecu), roditelje (uključujući skrbnike), djedove i bake te unuke – u posjetu građanima Europske unije ili Ruske Federacije koji zakonito borave na državnom području Ruske Federacije ili država članica:

pisani zahtjev osobe-domaćina;

(k)

za posjet vojnim i civilnim grobljima:

službeni dokument koji potvrđuje postojanje i održavanje groba, kao i obiteljsku ili drugu vezu između podnositelja molbe i pokopane osobe.

2.   Pisani zahtjev iz stavka 1. ovog članka mora sadržavati sljedeće stavke:

(a)

za pozvanu osobu – ime i prezime, datum rođenja, spol, državljanstvo, broj identifikacijske isprave, vrijeme i svrhu putovanja, broj ulazaka i ime maloljetnog djeteta koje je u pratnji pozvane osobe;

(b)

za osobu koja upućuje poziv – ime, prezime i adresu; ili

(c)

za pravnu osobu, trgovačkog društvo ili organizaciju koja upućuje poziv – puni naziv i adresu: i

ako je zahtjev izdala organizacija, ime i položaj osobe koja je zahtjev potpisala,

ako je osoba koja je uputila poziv pravna osoba ili trgovačko društvo ili ured ili njihova podružnica osnovana na državnom području države članice, registracijski broj kako ga propisuje nacionalno zakonodavstvo predmetne države članice,

ako je osoba koja je uputila poziv pravna osoba ili trgovačko društvo ili ured ili njihova podružnica osnovana na državnom području Ruske Federacije, porezni identifikacijski broj.

3.   Za kategorije državljana iz stavka 1. ovog članka sve kategorije viza izdaju se prema pojednostavnjenom postupku bez traženja bilo kakvog drugog opravdanja, poziva ili potvrde u pogledu svrhe putovanja koje je predviđeno zakonodavstvom stranaka.

Članak 5.

Izdavanje viza za višekratni ulazak

1.   Diplomatska i konzularna predstavništva država članica i Ruske Federacije izdaju vize za višekratni ulazak s rokom valjanosti do najviše pet godina sljedećim kategorijama državljana:

(a)

članovima nacionalnih i regionalnih vlada i parlamenata, ustavnih sudova i vrhovnih sudova, ako ovim Sporazumom nisu izuzeti od zahtjeva u pogledu viza, za izvršavanje njihovih dužnosti, s rokom valjanosti koji je ograničen njihovim mandatom, ako je isti kraći od pet godina;

(b)

bračnim drugovima i djeci (uključujući usvojenu djecu) koja su mlađa od 21 godine ili su uzdržavani, u posjetu građanima Europske unije ili Ruske Federacije koji zakonito borave na državnom području Ruske Federacije ili država članica, s rokom valjanosti koji je ograničen trajanjem valjanosti njihove dozvole za zakonito boravljenje

2.   Diplomatska i konzularna predstavništva država članica i Ruske Federacije izdaju vize za višekratni ulazak s rokom valjanosti do najviše jedne godine sljedećim kategorijama državljana, pod uvjetom da su tijekom protekle godine dobili barem jednu vizu, iskoristili je u skladu sa zakonima o ulasku i boravku na državnom području države koju posjećuju te da postoje razlozi za traženje izdavanja vize za višekratni ulazak:

(a)

članovima službenih delegacija koji na temelju službenog poziva naslovljenog državama članicama, Europskoj uniji ili Ruskoj Federaciji sudjeluju na sastancima, savjetovanjima, pregovorima ili u programima razmjene, kao i na događanjima koja na državnom području Ruske Federacije ili jedne od država članica održavaju međuvladine organizacije;

(b)

poslovnim ljudima i predstavnicima poslovnih organizacija koji redovito putuju u Rusku Federaciju ili države članice;

(c)

vozačima koji obavljaju usluge međunarodnog prijevoza roba i putnika između državnog područja Ruske Federacije i država članica u vozilima koja su registrirana u državama članicama ili u Ruskoj Federaciji;

(d)

članovima osoblja na vlaku, hladnjačama i lokomotivama na međunarodnim vlakovima koji putuju između državnog područja Ruske Federacije i država članica;

(e)

osobama koje sudjeluju u znanstvenim, kulturnim i umjetničkim aktivnostima, uključujući sveučilišne i druge programe razmjene, koje redovito putuju u Rusku Federaciju ili države članice;

(f)

sudionicima međunarodnih sportskih događaja i osobama koje ih prate u svojstvu stručnjaka;

(g)

novinarima;

(h)

sudionicima službenih programa razmjene koje organiziraju gradovi-prijatelji.

3.   Diplomatska i konzularna predstavništva država članica i Ruske Federacije izdaju vize za višekratni ulazak s rokom valjanosti od najmanje dvije, a najviše pet godina kategorijama državljana iz stavka 2. ovog članka, pod uvjetom da su tijekom protekle dvije godine iskoristili vize za višekratni ulazak izdane na godinu dana u skladu sa zakonima o ulasku i boravku na državnom području države koju posjećuju te da su razlozi za traženje izdavanja vize za višekratni ulazak još uvijek valjani.

4.   Ukupno vremensko razdoblje boravka osoba iz stavaka 1. do 3. ovog članka na državnom području država članica ili Ruske Federacije ne smije biti dulje od 90 dana u razdoblju od 180 dana.

Članak 6.

Naknade za obradu molbi za izdavanje vize

1.   Naknada za obradu molbi za izdavanje vize iznosi 35 EUR.

Gore navedeni iznos može se revidirati u skladu s postupkom predviđenim u članku 15. stavku 4.

2.   Stranke naplaćuju naknadu od 70 EUR za obradu viza u slučajevima ako je podnositelj molbe za izdavanje vize tu molbu i popratne dokumente podnio u roku od tri dana prije njegovog/njezinog datuma odlaska. To se neće primjenjivati na slučajeve iz članka 6. stavka 3. točaka (b), (e) i (f) te članka 7. stavka 3.

3.   Naknade za obradu molbi za izdavanje vize ne naplaćuju se sljedećim kategorijama osoba:

(a)

bliskim rođacima — bračnim drugovima, djeci (uključujući usvojenu djecu), roditeljima (uključujući skrbnike), djedovima i bakama te unučadi – u posjetu građanima Europske unije ili Ruske Federacije koji zakonito borave na državnom području Ruske Federacije ili država članica;

(b)

članovima službenih delegacija koji na temelju službenog poziva naslovljenog državama članicama, Europskoj uniji ili Ruskoj Federaciji sudjeluju na sastancima, savjetovanjima, pregovorima ili u programima razmjene, kao i na događanjima koja na državnom području Ruske Federacije ili jedne od država članica održavaju međuvladine organizacije;

(c)

članovima nacionalnih i regionalnih vlada i parlamenata, ustavnih sudova i vrhovnih sudova, ako ovim Sporazumom nisu izuzeti od zahtjeva u pogledu viza;

(d)

učenicima, studentima, studentima poslijediplomskih studija i učiteljima koji se nalaze u pratnji, a koji putuju zbog studija ili strukovnog obrazovanja;

(e)

invalidima i osobama koje ih prate, ako je to potrebno;

(f)

osobama koje su dostavile dokumente koji dokazuju nužnost njihova putovanja iz humanitarnih razloga, uključujući primanje hitne medicinske skrbi, te osobama koje su u pratnji tih osoba ili osobama koje prisustvuju pogrebu bliskog rođaka ili osobama koje posjećuju teško bolesnog bliskog rođaka;

(g)

sudionicima međunarodnih sportskih događaja za mlade i osobama koje ih prate;

(h)

osobama koje sudjeluju u znanstvenim, kulturnim i umjetničkim aktivnostima, uključujući sveučilišne i druge programe razmjene;

(i)

sudionicima službenih programa razmjene koje organiziraju gradovi-prijatelji.

Članak 7.

Trajanje postupaka za obradu molbi za izdavanje viza

1.   Diplomatska i konzularna predstavništva država članica i Ruske Federacije odlučuju o zahtjevu za izdavanje vize u roku od 10 kalendarskih dana od datuma primitka molbe i dokumenata koji su potrebni za izdavanje vize.

2.   Vremensko razdoblje za donošenje odluke o molbi za izdavanje vize može u pojedinačnim slučajevima biti produljeno do 30 kalendarskih dana, osobito ako je potrebno daljnje proučavanje molbe.

3.   Vremensko razdoblje za donošenje odluke o molbi za izdavanje vize može u hitnim slučajevima biti skraćeno na tri radna dana ili manje.

Članak 8.

Odlazak u slučaju izgubljenih ili ukradenih dokumenata

Građani Europske unije i državljani Ruske Federacije koji su izgubili svoje osobne dokumente ili kojima su ti dokumenti ukradeni tijekom boravka na državnom području Ruske Federacije ili država članica smiju napustiti to državno područje na temelju valjanih osobnih dokumenata za prijelaz granice koje su izdala diplomatska i konzularna predstavništva država članica ili Ruske Federacije, bez bilo kakve vize ili druge dozvole.

Članak 9.

Produljenje vize u iznimnim okolnostima

Građanima Europske unije i državljanima Ruske Federacije koji nemaju mogućnost napustiti državno područje Ruske Federacije i države članice do datuma navedenog u njihovim vizama zbog više sile produljuje se rok valjanosti njihovih viza bez ikakve naknade u skladu sa zakonodavstvom koje država primateljica primjenjuje za vrijeme koje je potrebno za njihov povratak u državu u kojoj borave.

Članak 10.

Postupci registracije

Stranke su suglasne što je prije moguće poduzeti mjere za pojednostavnjenje postupaka registracije kako bi državljani Ruske Federacije i građani Europske unije imali pravo na jednaki tretman u pogledu postupaka registracije tijekom boravka na državnom području Ruske Federacije, odnosno na državnom području država članica.

Članak 11.

Diplomatske putovnice

1.   Državljani Ruske Federacije ili država članica koji posjeduju valjane diplomatske putovnice smiju bez viza ulaziti u državna područja država članica ili Ruske Federacije, napuštati ih i prolaziti kroz njih.

2.   Državljani iz stavka 1. ovog članka smiju boraviti na državnim područjima Ruske Federacije ili država članica u razdoblju koje ne smije biti dulje od 90 dana u razdoblju od 180 dana.

Članak 12.

Teritorijalna valjanost viza

Podložno nacionalnim pravilima i propisima o nacionalnoj sigurnosti Ruske Federacije i država članica te podložno pravilima EU-a o vizama s ograničenom teritorijalnom valjanosti, državljani Ruske Federacije i građani Europske unije imaju pravo putovati unutar državnog područja država članica i Ruske Federacije na jednakoj osnovi kao i građani Europske unije i ruski državljani.

Članak 13.

Zajednički odbor za upravljanje Sporazumom

1.   Stranke osnivaju Zajednički odbor za upravljanje Sporazumom (dalje u tekstu „Odbor”), koji čine predstavnici Europske zajednice i Ruske Federacije. Zajednicu zastupa Europska komisija uz pomoć stručnjaka iz država članica.

2.   Odbor obavlja, osobito, sljedeće zadaće:

(a)

praćenje provedbe ovog Sporazuma;

(b)

predlaganje izmjena ili dodataka ovom Sporazumu;

(c)

ispitivati i, ako to smatra potrebnim, predložiti izmjene ovog Sporazuma u slučaju novih pristupanja Europskoj uniji.

3.   Odbor se sastaje kad god je to potrebno, na zahtjev jedne od stranaka i najmanje jednom godišnje.

4.   Odbor donosi svoj poslovnik.

Članak 14.

Odnos ovog Sporazuma prema sporazumima između država članica i Ruske Federacije

Od njegova stupanja na snagu, ovaj Sporazum ima prednost pred odredbama bilo kojih dvostranih ili višestranih sporazuma ili dogovora zaključenih između država članica i Ruske Federacije, u onoj mjeri u kojoj odredbe potonjih sporazuma ili dogovora obuhvaćaju pitanja koja su obuhvaćena ovim sporazumom.

Članak 15.

Završne odredbe

1.   Stranke ratificiraju ili odobravaju ovaj Sporazum u skladu sa svojim pojedinačnim postupcima, a Sporazum stupa na snagu prvog dana drugog mjeseca nakon datuma na koji stranke jedna drugu obavijeste o završetku ranije spomenutih postupaka.

2.   Odstupajući od stavka 1. ovog članka, ovaj Sporazum stupa na snagu tek na dan stupanja na snagu sporazuma između Ruske Federacije i Europske zajednice o ponovnom prihvatu, ako je taj datum poslije datuma iz stavka 1. ovog članka.

3.   Ovaj se Sporazum zaključuje na neograničeno vremensko razdoblje, osim ako bude prekinut u skladu sa stavkom 6. ovog članka.

4.   Stranke mogu pisanim sporazumom izmijeniti ovaj Sporazum. Izmjene stupaju na snagu nakon što stranke jedna drugu obavijeste o dovršetku svojih unutarnjih postupaka koji su u tu svrhu potrebni.

5.   Svaka stranka može u cijelosti ili djelomično suspendirati ovaj Sporazum zbog javnog reda, zaštite nacionalne sigurnosti i zaštite javnog zdravlja. Druga stranka mora o odluci o suspenziji biti obaviještena najkasnije 48 sati prije stupanja na snagu te odluke. Stranka koja je suspendirala primjenu ovog Sporazuma odmah obavješćuje drugu stranku kada razlozi za suspenziju više ne vrijede.

6.   Svaka stranka može otkazati ovaj Sporazum upućivanjem pisane obavijesti drugoj stranci. Ovaj Sporazum prestaje biti na snazi 90 dana nakon datuma primitka takve obavijesti.

Sastavljeno u Sočiju dvadeset petog svibnja dvije tisuće šeste godine, u dva primjerka na češkom, danskom, engleskom, estonskom, finskom, francuskom, grčkom, mađarskom, malteškom, nizozemskom, njemačkom, latvijskom, litavskom, poljskom, portugalskom, slovačkom, slovenskom, španjolskom, švedskom, talijanskom i ruskom jeziku, pri čemu je svaki od tih tekstova jednako vjerodostojan.

Hecho en Sochi, el veinticinco de mayo del dos mil seis.

V Soči dne dvacátého pátého května dva tisíce šest.

Udfærdiget i Sotji den femogtyvende maj to tusind og seks.

Geschehen zu Sotschi am fünfundzwanzigsten Mai zweitausendsechs.

Kahe tuhande kuuenda aasta maikuu kahekümne viiendal päeval Sotšis.

'Εγινε στο Σότσι, στις είκοσι πέντε Μαΐου δύο χιλιάδες έξι.

Done at Sochi on the twenty fifth day of May in the year two thousand and six.

Fait à Sotchi, le vingt cinq mai deux mille six.

Fatto a Soci, addì venticinque maggio duemilasei.

Sočos, divtūkstoš sestā gada divdesmit piektajā maijā.

Priimta du tūkstančiai šeštų metų gegužės dvidešimt penktą dieną Sočyje.

Kelt Szocsiban, a kettőezer hatodik év május huszonötödik napján.

Magħmul f'Sochi, fil-ħamsa u għoxrin jum ta' Mejju tas-sena elfejn u sitta.

Gedaan te Sotsji, de vijfentwintigste mei tweeduizend zes.

Sporządzono w Soczi dnia dwudziestego piątego maja roku dwutysięcznego szóstego.

Feito em Sotchi, em vinte e cinco de Maio de dois mil e seis.

V Soči dňa dvadsiateho piateho mája dvetisícšesť.

V Soči, petindvajsetega maja leta dva tisoč šest.

Tehty Sotšissa kahdentenakymmenentenäviidentenä päivänä toukokuuta vuonna kaksituhattakuusi.

Som skedde i Sotji den tjugofemte maj tjugohundrasex.

Adoptată la Sochi, la douăzeci și cinci mai două mii șase.

Совершено в г. Сочи двадцать пятого мая две тысячи шестого года.

Por la Comunidad Europea

Za Evropské společenství

For Det Europæiske Fællesskab

Für die Europäische Gemeinschaft

Euroopa Ühenduse nimel

Για την Ευρωπαϊκή Κοινότητα

For the European Community

Pour la Communauté européenne

Per la Comunità europea

Eiropas Kopienas vārdā

Europos bendrijos vardu

Az Európai Közösség részéről

Għall-Komunità Ewropea

Voor de Europese Gemeenschap

W imieniu Wspólnoty Europejskiej

Pela Comunidade Europeia

Za Európske spoločenstvo

Za Evropsko skupnost

Euroopan yhteisön puolesta

På Europeiska gemenskapens vägnar

Pentru Comunitatea Europeană

За Европейское сообщество

Image

Por la Federación de Rusia

Za Ruskou federaci

For Den Russiske Føderation

Für die Russische Föderation

Venemaa Föderatsiooni nimel

Για τη Ρωσική Ομοσπονδία

For the Russian Federation

Pour la Fédération de Russie

Per la Federazione russa

Krievijas Federācijas vārdā

Rusijos Federacijos vardu

Az Orosz Föderáció részéről

Għall-Federazzjoni Russa

Voor de Russische Federatie

W imieniu Federacji Rosyjskiej

Pela Federação da Rússia

Za Ruskú federáciu

Za Rusko federacijo

Venäjän federaation puolesta

På ryska federationen vägnar

Pentru Federația Rusă

За Российскую Федерацию

Image


Top