Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 22000A0111(02)

Sporazum o znanstvenoj i tehnološkoj suradnji između Europske zajednice i Vlade Narodne Republike Kine

OJ L 6, 11.1.2000, p. 40–45 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)
Special edition in Czech: Chapter 11 Volume 033 P. 101 - 106
Special edition in Estonian: Chapter 11 Volume 033 P. 101 - 106
Special edition in Latvian: Chapter 11 Volume 033 P. 101 - 106
Special edition in Lithuanian: Chapter 11 Volume 033 P. 101 - 106
Special edition in Hungarian Chapter 11 Volume 033 P. 101 - 106
Special edition in Maltese: Chapter 11 Volume 033 P. 101 - 106
Special edition in Polish: Chapter 11 Volume 033 P. 101 - 106
Special edition in Slovak: Chapter 11 Volume 033 P. 101 - 106
Special edition in Slovene: Chapter 11 Volume 033 P. 101 - 106
Special edition in Bulgarian: Chapter 11 Volume 020 P. 138 - 143
Special edition in Romanian: Chapter 11 Volume 020 P. 138 - 143
Special edition in Croatian: Chapter 11 Volume 073 P. 72 - 77

In force

11/Sv. 73

HR

Službeni list Europske unije

72


22000A0111(02)


L 006/40

SLUŽBENI LIST EUROPSKE UNIJE


SPORAZUM

o znanstvenoj i tehnološkoj suradnji između Europske zajednice i Vlade Narodne Republike Kine

EUROPSKA ZAJEDNICA, dalje u tekstu „Zajednica”,

s jedne strane, i

VLADA NARODNE REPUBLIKE KINE,

s druge strane,

dalje u tekstu „stranke”

UZIMAJUĆI U OBZIR Sporazum iz 1985. o trgovinskoj i gospodarskoj suradnji između Europske ekonomske zajednice i Narodne Republike Kine;

UZIMAJUĆI U OBZIR važnost znanosti i tehnologije za njihov gospodarski i društveni razvoj;

UZIMAJUĆI U OBZIR znanstvenu i tehnološku suradnju koja je u tijeku između Zajednice i Kine;

UZIMAJUĆI U OBZIR da Zajednica i Kina trenutačno provode aktivnosti istraživanja i razvoja, uključujući demonstracijske aktivnosti u nizu područja od zajedničkog interesa te da će sudjelovanje u aktivnostima istraživanja i razvoja na temelju reciprociteta osigurati obostranu korist;

ŽELEĆI uspostaviti formalnu osnovu za suradnju u znanstvenom i tehnološkom istraživanju s ciljem proširivanja i jačanja aktivnosti suradnje u područjima od zajedničkog interesa i poticanja primjene rezultata takve suradnje na gospodarsku i socijalnu korist obiju stranaka;

SMATRAJUĆI da je ovaj Sporazum o znanstvenoj i tehnološkoj suradnji u okviru konteksta globalne suradnje između Kine i Zajednice,

SPORAZUMJELE SU SE:

Članak 1.

Svrha

1.   Stranke potiču, razvijaju i olakšavaju aktivnosti suradnje između Zajednice i Kine u područjima od zajedničkog interesa u kojima se provode aktivnosti istraživanja i razvoja u znanosti i tehnologiji.

Članak 2.

Definicije

Za potrebe ovog Sporazuma:

(a)

„aktivnost suradnje” znači svaka aktivnost koju stranke poduzimaju ili podržavaju u skladu s ovim Sporazumom i koja uključuje zajedničko istraživanje;

(b)

„informacije” znači znanstveni ili tehnički podaci, rezultati ili metode istraživanja i razvoja koji proizlaze iz zajedničkog istraživanja i svi drugi podaci koje sudionici aktivnosti suradnje smatraju potrebnima; uključujući, prema potrebi i same stranke;

(c)

„intelektualno vlasništvo” ima značenje određeno u članku 2. Konvencije o osnivanju Svjetske organizacije za intelektualno vlasništvo, potpisane u Stockholmu 14. srpnja 1967.;

(d)

„zajedničko istraživanje” znači istraživanje, tehnološki razvoj ili demonstracija koji su sa ili bez financijske potpore provele jedna ili obje stranke i koji uključuju zajedničku suradnju sudionika iz Zajednice i iz Kine, a stranke ili njihove znanstvene i tehnološke organizacije i agencije koje provode programe znanstvenog istraživanja pisanim putem su ih odredili kao zajedničko istraživanje. U slučaju da se radi o financiranju samo jedne stranke određivanje će provesti samo ta stranka i sudionik u tom projektu;

(e)

„sudionik” ili „istraživački subjekti” znači fizička ili pravna osoba, istraživački institut ili bilo koji drugi pravni subjekt ili trgovačko društvo osnovano u Zajednici ili u Kini uključeno u aktivnosti suradnje uključujući i same stranke.

Članak 3.

Načela

Aktivnosti suradnje provode se na temelju sljedećih načela:

(a)

obostrane koristi temeljene na sveukupnoj ravnoteži prednosti;

(b)

recipročnom pristupu aktivnostima istraživanja i tehnološkog razvoja koje su poduzele stranke;

(c)

pravovremene razmjene informacija koje mogu utjecati na aktivnosti suradnje;

(d)

odgovarajuće zaštite prava intelektualnog vlasništva.

Članak 4.

Područja aktivnosti suradnje

Suradnja na temelju ovog Sporazuma može obuhvaćati sve aktivnosti istraživanja, tehnološkog razvoja i demonstracije, dalje u tekstu „RTD”, uključene u prvoj aktivnosti okvirnog programa na temelju članka 130.g Ugovora o osnivanju Europske zajednice i sve slične aktivnosti RTD-a u odgovarajućim znanstvenim i tehnološkim područjima u Kini.

Ovaj Sporazum ne utječe na sudjelovanje Kine kao zemlje u razvoju u aktivnostima Zajednice u području istraživanja i razvoja.

Članak 5.

Oblici aktivnosti suradnje

(a)

U skladu s njihovim primjenjivim zakonima, propisima i politikama, stranke u najvećoj mogućoj mjeri potiču uključivanje sudionika u aktivnosti suradnje na temelju ovog Sporazuma s ciljem osiguravanja usporedivih mogućnosti za sudjelovanje u njihovom aktivnostima znanstvenog i tehnološkog istraživanja i razvoja.

(b)

Aktivnosti suradnje mogu biti u sljedećim oblicima:

sudjelovanje kineskih istraživačkih tijela na projektima RTD-a u sklopu prve aktivnosti okvirnog programa i recipročna suradnja istraživačkih tijela osnovana u Zajednici na kineskim projektima u sličnim sektorima RTD-a. Takvo sudjelovanje podliježe pravilima i postupcima primjenjivima na stranke.

udruživanje projekata RTD-a koji su već provedeni u skladu s postupcima primjenjivima na programe RTD-a svake stranke,

posjete i razmjene znanstvenika i tehničkih stručnjaka,

zajednička organizacija znanstvenih seminara, konferencija, simpozija i radionica kao i sudjelovanje stručnjaka na tim aktivnostima,

usklađene aktivnosti,

razmjene i dijeljenje znanstvene opreme i materijala,

razmjena informacija o praksi, zakonima, propisima i programima u vezi sa suradnjom u okviru ovog Sporazuma,

svaki drugi način koji preporuči Upravljački odbor i za koji se smatra da je u skladu s politikama i postupcima primjenjivim na stranke.

Zajednički projekti RTD-a provode se kada sudionici razviju plan tehnološkog upravljanja kako je navedeno u Prilogu ovom Sporazumu.

Članak 6.

Koordinacija i pojednostavljenje aktivnosti suradnje

(a)

Koordinaciju i pojednostavljenje aktivnosti suradnje na temelju ovog Sporazuma u ime Kine provodi Ministarstvo znanosti i tehnologije, a u ime Zajednice službe Komisije Europske zajednice postupajući kao izvršni zastupnici.

(b)

Izvršni zastupnici uspostavljaju Upravljački odbor za suradnju u području RTD-a, dalje u tekstu „Upravljački odbor” za upravljanje ovim Sporazumom; taj se Odbor sastoji od jednakog broja službenih predstavnika svake stranke; Odbor donosi svoj poslovnik.

(c)

Funkcije Upravljačkog odbora obuhvaćaju:

1.

promicanje i nadzor raznih aktivnosti suradnje kako je navedeno u članku 4. kao i one koje bi bile provedene u okviru suradnje za razvoj u području RTD-a;

2.

navod za sljedeću godinu, u skladu s člankom 5. točkom (b), prvom alinejom, od mogućih sektora za suradnju u području RTD-a onih prioritetnih sektora ili podsektora od obostranog interesa u kojima se traži suradnja;

3.

prijedlog, u skladu s člankom 5. točkom (b), drugom alinejom, znanstvenicima obiju stranaka objedinjavanja njihovih projekata što bi bilo od obostranog interesa i komplementarno;

4.

davanje preporuka u skladu s člankom 5. točkom (b), sedmom alinejom;

5.

savjetovanje stranaka o načinima jačanja i poboljšavanja suradnje u skladu s načelima utvrđenim u ovom Sporazumu;

6.

preispitivanje učinkovitog funkcioniranja i provedbe ovog Sporazuma;

7.

podnošenje strankama godišnjeg izvješća o statusu, postignutoj razini i učinkovitosti suradnje poduzete na temelju ovog Sporazuma. To izvješće dostavlja se Zajedničkom odboru uspostavljenom na temelju Sporazuma iz 1985. o trgovinskoj i gospodarskoj suradnji između Europske ekonomske zajednice i Narodne Republike Kine.

(d)

Upravljački odbor se u pravilu sastaje jednom godišnje, po mogućnosti prije sastanka Zajedničkog odbora uspostavljenog na temelju Sporazuma iz 1985. o trgovinskoj i gospodarskoj suradnji između Europske ekonomske zajednice i Narodne Republike Kine, te prema zajednički usuglašenom rasporedu; sastanci se trebaju održavati naizmjenično u Zajednici i Kini. Izvanredni sastanci mogu se organizirati na zahtjev jedne od stranaka.

(e)

Troškove Upravljačkog odbora ili u njegovo ime snosi stranka kojoj članovi pripadaju. Troškove, osim onih za putovanje i smještaj koji su izravno povezani sa sastancima Upravljačkog odbora, snosi stranka domaćin.

Članak 7.

Financiranje

(a)

Aktivnosti suradnje podliježu raspoloživosti dodijeljenih sredstava i primjenjivim zakonima i propisima, politikama i programima stranaka. Troškovi sudionika u aktivnostima suradnje neće rezultirati prijenosom sredstava s jedne stranke na drugu.

(b)

Kad je u okviru posebnih aktivnosti suradnje jedne stranke osigurana financijska potpora sudionicima druge stranke, takva bespovratna sredstva, financijski ili drugi doprinosi od jedne stranke sudionicima druge stranke koji služe kao potpora tim aktivnostima, oslobađaju se od poreza i carina u skladu sa zakonima i propisima primjenjivima na području svake stranke.

Članak 8.

Ulaz osoblja i uvoz opreme

Svaka stranka poduzima sve razumne korake i ulaže napore, u okviru zakona i propisa primjenjivih na području svake stranka kako bi na svojem području olakšala ulaz, boravak i izlaz za osobe, te uvoz i izvoz materijala, podataka i opreme uključenih ili korištenih u aktivnostima suradnje koje su stranke utvrdile na temelju odredaba ovog Sporazuma.

Članak 9.

Širenje i korištenje informacija

Istraživačka tijela osnovana u Kini uključena u projekte RTD-a u Zajednici prate, kada se radi o vlasništvu, širenju i korištenju informacija, a vezano uz intelektualno vlasništvo koje proizlazi iz tog uključenja, propise širenja rezultata istraživanja koji su proizašli iz posebnih programa RTD-a Zajednice kao i odredbe Priloga ovom Sporazumu.

Istraživačka tijela osnovana u Zajednici uključena u projekte RTD-a u Kini imaju, kada se radi o vlasništvu, širenju i korištenju informacija, a vezano uz intelektualno vlasništvo koje proizlazi iz tog uključenja, ista prava i iste obveze kao i kineska istraživačka tijela i podliježu odredbama Priloga ovom Sporazumu.

Prilog o pravima intelektualnog vlasništva čini sastavni dio ovog Sporazuma.

Članak 10.

Geografsko područje primjene

Ovaj Sporazum primjenjuje se s jedne strane na područjima u kojima se primjenjuje Ugovor o osnivanju Europske zajednice i pod uvjetima utvrđenim u tom Ugovoru, a s druge strane na državnom području Narodne Republike Kine. To ne sprečava provođenje aktivnosti suradnje na otvorenom moru, u svemiru ili na području trećih zemalja u skladu s međunarodnim pravom.

Članak 11.

Stupanje na snagu, prestanak važenja i rješavanje spora

(a)

Ovaj Sporazum stupa na snagu na dan kada se stranke međusobno obavijeste u pisanom obliku o završetku unutarnjih postupaka potrebnih za njegovo stupanje na snagu.

(b)

Ovaj Sporazum sklapa se na početno razdoblje od pet godina i može se produžiti dogovorom između stranaka (tiho produljenje) nakon evaluacije tijekom pretposljednje godine svakog sljedećeg razdoblja.

(c)

Ovaj Sporazum stranke mogu sporazumno izmijeniti. Izmjene stupaju na snagu na dan kada se stranke međusobno obavijeste u pisanom obliku o završetku unutarnjih postupaka potrebnih za izmjenu ovog Sporazuma.

(d)

Ovaj Sporazum u bilo kojem trenutku može otkazati svaka stranka uz prethodnu pisanu obavijest uz šestomjesečni otkazni rok. Istek ili prestanak važenja ovog Sporazuma ne utječe na valjanost ili trajanje aranžmana dogovorenih na temelju ovog Sporazuma ili posebna prava i obveze u skladu s Prilogom.

(e)

Sva pitanja ili sporovi povezani s tumačenjem ili provedbom ovog Sporazuma rješavaju se sporazumno između stranaka.

U potvrdu toga niže potpisani propisno ovlašteni za to potpisali su ovaj Sporazum

Sastavljeno u Bruxellesu 22. prosinca 1998. u po dva primjerka na danskom, engleskom, finskom, francuskom, grčkom, nizozemskom, njemačkom, portugalskom, španjolskom, švedskom, talijanskom i kineskom jeziku, pri čemu je svaki jednako vjerodostojan.

Za Vijeće Europske unije

Image

Za Vladu Narodne Republike Kine

Image


PRILOG

PRAVA INTELEKTUALNOG VLASNIŠTVA

Prava intelektualnog vlasništva stvorena ili stavljena na raspolaganje na temelju ovog Sporazuma raspodjeljuju se kako je predviđeno u ovom Prilogu.

I.   Primjena

Ovaj Prilog primjenjuje se na zajedničko istraživanje poduzeto na temelju Sporazuma, osim ako su se stranke dogovorile drukčije.

II.   Vlasništvo, dodjela i ostvarivanje prava

1.

Za potrebe ovog Sporazuma, „intelektualno vlasništvo” definirano je u članku 2. točki (c) Sporazuma.

2.

Ovim se Prilogom uređuje raspodjela prava i interesa stranaka i njihovih sudionika. Svaka stranka i njezini sudionici osiguravaju da druga stranka i njezini sudionici mogu ostvariti prava intelektualnog vlasništva koja su im raspodijeljena u skladu s ovim Prilogom. Ovaj Prilog ni na koji način ne mijenja niti dovodi u pitanje raspodjelu prava, interesa i naknada između stranke i njezinih državljana ili sudionika, što će se utvrditi zakonima i praksom primjenjivima na stranke.

3.

Stranke će slijediti te putem ugovora predvidjeti sljedeća načela:

(a)

učinkovitu zaštitu intelektualnog vlasništva. Stranke osiguravaju da one i/ili njihovi sudionici obavješćuju jedni druge u razumnom vremenskom roku o stvaranju svakog intelektualnog vlasništva na temelju Sporazuma, o provedbi aranžmana i pravodobno traže zaštitu za takvo intelektualno vlasništvo;

(b)

učinkovito iskorištavanje rezultata, uzimajući u obzir doprinose stranaka i njihovih sudionika;

(c)

nediskriminirajući tretman sudionika druge stranke u usporedbi s tretmanom vlastitih sudionika;

(d)

zaštita poslovno-povjerljivih informacija

4.

Sudionici zajednički razvijaju plan tehnološkog upravljanja (PTU) s obzirom na vlasništvo i korištenje, uključujući objavu informacija i intelektualno vlasništvo koje se treba stvoriti tijekom zajedničkog istraživanja. PTU odobrava odgovorna agencija za financiranje ili služba stranke uključena u financiranje istraživanja prije sklapanja posebnih ugovora o istraživanju i razvoju kojima su priloženi. PTU se razvija u okviru pravila i propisa na snazi u svakoj stranci uzimajući u obzir ciljeve zajedničkog istraživanja, odgovarajuće financijske ili druge doprinose stranaka i sudionika, prednosti i nedostatke licenciranja prema geografskom području ili za područja korištenja, prijenos podataka, robe i usluga čiji je izvoz kontroliran, zahtjeve koje nameću zakoni na snazi i druge čimbenike koje sudionici smatraju bitnima. Prava i obveze u vezi s istraživanjem koje su proveli gostujući znanstvenici (tj. znanstvenici koji ne dolaze iz stranke ili sudionika) u vezi s intelektualnim vlasništvom također će biti obuhvaćeni u zajedničkom PTU-u.

PTU je poseban sporazum koji treba sklopiti između sudionika o provedbi zajedničkog istraživanja i odnosnih prava i obveza sudionika.

U pogledu intelektualnog vlasništva PTU u pravilu obuhvaća, između ostalog, vlasništvo, zaštitu, korisnička prava u svrhu istraživanja i razvoja, iskorištavanje i diseminaciju, uključujući dogovore za zajedničku objavu, prava i obveze gostujućih znanstvenika i postupke rješavanja sporova. PTU može također obuhvatiti glavne i popratne informacije, licenciranje i očekivane rezultate istraživanja.

5.

Informacije i intelektualno vlasništvo stvoreni tijekom zajedničkog istraživanja koji nisu obuhvaćeni u PTU-u raspodijelit će se uz odobrenje obiju strana, u skladu s načelima određenim u PTU-u. U slučaju neslaganja, takve informacije ili intelektualno vlasništvo bit će u zajedničkom posjedu svih sudionika uključenih u zajedničko istraživanje iz kojeg su rezultirale informacije ili intelektualno vlasništvo. Svaki sudionik na kojeg se primjenjuje ova odredba imat će pravo korištenja tih informacija ili intelektualnog vlasništva za vlastitu komercijalnu uporabu bez zemljopisnog ograničenja.

6.

Svaka stranka osigurat će da druga stranka i njezini sudionici imaju prava intelektualnog vlasništva koja su im raspodijeljena u skladu s tim načelima.

7.

Uzimajući u obzir uvjet tržišnog natjecanja u područjima obuhvaćenim Sporazumom, svaka će stranka nastojati osigurati prava stečena u skladu sa Sporazumom, a dogovori na temelju Sporazuma provode se tako da potiču, posebno: i. diseminaciju i korištenje stvorenih informacija, otkrivenih ili drukčije stavljenih na raspolaganje, na temelju Sporazuma; i ii. usvajanje i provedbu međunarodnih standarda.

8.

Prestanak važenja ili istek Sporazuma neće utjecati na prava i obveze iz ovog Priloga.

III.   Djela zaštićena autorskim pravom i znanstvena pisana djela

Autorsko pravo čiji su nositelj stranke ili njihovi sudionici tretirat će se u skladu s Bernskom konvencijom (Pariški akt iz 1971.). Zaštita autorskim pravom protezat će se na izraze, a ne na ideje, postupke, metode aktivnosti ili matematičke koncepte kao takve. Ograničenja ili iznimke od isključivih prava ograničuju se na određene posebne slučajeve koji nisu u sukobu s uobičajenim iskorištavanjem rada i razumno ne dovode u pitanje zakonite interese nositelja prava.

Ne dovodeći u pitanje odjeljak II. i osim ako je drukčije dogovoreno u PTU-u, rezultate istraživanja zajednički objavljuju stranke ili sudionici tog zajedničkog istraživanja. Pridržavajući se gore navedenog općeg pravila, primjenjuju se sljedeći postupci:

1.

U slučaju da stranka ili javna tijela te stranke objave znanstvene i tehničke časopise, članke, izvješća, knjige, uključujući video snimke i softver koji proizlaze iz zajedničkog istraživanja u skladu sa Sporazumom, druga stranka će biti ovlaštena na neisključivu, neopozivu, licenciju bez naknade za područje cijelog svijeta za prevođenje, reprodukciju, prilagodbu, prenošenje i javnu distribuciju takvih djela.

2.

Stranke će osigurati da se znanstvena pisana djela koja proizlaze iz zajedničkog istraživanja u skladu sa Sporazumom i koja su objavili neovisni izdavači diseminiraju što je više moguće.

3.

Svi primjerci djela zaštićenih autorskim pravom koje treba javno distribuirati i pripremiti na temelju ove odredbe navode ime (imena) autora osim ako autor izričito odbija biti imenovan. Na njima se također jasno vidljivo navodi priznanje suradničke potpore stranaka.

IV.   Izumi, otkrića i ostala znanstvena i tehnološka postignuća

Izumi, otkrića i ostala znanstvena i tehnološka postignuća stvorena u sklopu aktivnosti suradnje između samih stranaka bit će u vlasništvu stranaka osim ako se stranke dogovore drukčije.

V.   Neobjavljene informacije

A.   Dokumentirane neobjavljene informacije

1.

Svaka stranka, njezine agencije ili njezini sudionici, prema potrebi, odredit će što je prije moguće i po mogućnosti u PTU-u informacije za koje žele da ostanu neobjavljene u odnosu na Sporazum, uzimajući u obzir između ostalog sljedeće kriterije:

(a)

tajnost informacija u smislu da nisu, kao tijelo ili u preciznom sastavu ili sklopu njihovih sastavnica općenito poznate među stručnjacima u predmetnim područjima ili im zakonskim sredstvima nisu lako dostupne;

(b)

sadašnju ili moguću komercijalnu vrijednost informacija s obzirom na njihovu tajnost;

(c)

prethodnu zaštitu informacija u smislu da ih je osoba koja je imala zakonitu kontrolu podvrgla koracima koji su u tim uvjetima bili razumni kako bi sačuvala njihovu tajnost.

Stranke i njihovi sudionici mogu se u određenim slučajevima složiti da, osim ako se navodi drukčije, dijelovi ili sve stečene informacije, razmijenjene ili stvorene tijekom zajedničkog istraživanja u skladu sa Sporazumom ne budu objavljene.

2.

Svaka stranka osigurava da ona i njezini sudionici jasno odrede neobjavljene informacije na primjer odgovarajućim označivanjem ili legendom o ograničenjima. To se također primjenjuje na svaku reprodukciju spomenutih informacija, u cijelosti ili djelomično.

Stranka koja prima neobjavljene informacije u skladu sa Sporazumom poštovat će njihovu privilegiranu prirodu. Ta će ograničenja prestati čim ih njihov vlasnik objavi javnosti.

3.

Neobjavljene informacije o kojima se obavješćuje u skladu sa Sporazumom, stranka primatelj može diseminirati osobama zaposlenim kod stranke primatelja i drugim odgovarajućim službama ili agencijama u stranci primatelju, ovlaštenima u posebne svrhe trenutačnog zajedničkog istraživanja, uz uvjet da je svaka neobjavljena informacija koja je tako diseminirana u skladu s dogovorom o povjerljivosti i da se odmah prepozna kao takva, kako je prethodno određeno.

4.

Uz prethodno pisano odobrenje stranke koja priopćava neobjavljene informacije, stranka primatelj može diseminirati te neobjavljene informacije šire nego što je dopušteno prema točki 3. Stranke sudjeluju u razvoju postupaka za molbu i dobivanje prethodnog pisanog odobrenja za takvu daljnju diseminaciju informacija, a svaka stranka daje odobrenje u mjeri u kojoj joj to dozvoljavaju njezine domaće politike, propisi i zakoni.

B.   Nedokumentirane neobjavljene informacije

Nedokumentirane neobjavljene informacije ili druge povjerljive informacije proslijeđene na seminarima i drugim sastancima dogovorenim na temelju Sporazuma, ili informacije koje proizlaze iz zapošljavanja osoblja, korištenja prostorija ili zajedničkih projekta, stranke ili njihovi sudionici tretirat će u skladu s načelima određenim za dokumentirane informacije u Sporazumu, uz uvjet da je primatelju takvih neobjavljenih ili drugih povjerljivih ili privilegiranih informacija dano na znanje da su te informacije koje su mu priopćene u trenutku priopćavanja povjerljive naravi.

C.   Kontrola

Svaka stranka nastoji osigurati da se neobjavljene informacije koje je primila na temelju Sporazuma kontroliraju kako je predviđeno Sporazumom. Ako jedna od stranka primijeti da neće moći ili je razumno vjerovati da neće moći poštovati odredbe o nediseminiranju informacija iz odjeljaka A i B, ona o tome odmah obavješćuje drugu stranku. Stranke će se zatim savjetovati kako bi odredile primjereno djelovanje.


Top