EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 02012R0555-20130701

Consolidated text: Uredba Komisije (EU) br. 555/2012 od 22. lipnja 2012. o izmjeni Uredbe (EZ) br. 184/2005 Europskog parlamenta i Vijeća o statistici Zajednice u vezi s platnom bilancom, međunarodnom trgovinom uslugama i inozemnim izravnim ulaganjima s obzirom na ažurirane zahtjeve za podacima i definicije

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2012/555/2013-07-01

2012R0555 — HR — 01.07.2013 — 001.002


►B

UREDBA KOMISIJE (EU) br. 555/2012

od 22. lipnja 2012.

o izmjeni Uredbe (EZ) br. 184/2005 Europskog parlamenta i Vijeća o statistici Zajednice u vezi s platnom bilancom, međunarodnom trgovinom uslugama i inozemnim izravnim ulaganjima s obzirom na ažurirane zahtjeve za podacima i definicije

( L 166, 27.6.2012, p.22)

 

 

  No

page

date

►M1

UREDBA KOMISIJE (EU) br. 519/2013 оd 21. veljače 2013.

  L 158

74

10.6.2013
▼B

UREDBA KOMISIJE (EU) br. 555/2012

od 22. lipnja 2012.

o izmjeni Uredbe (EZ) br. 184/2005 Europskog parlamenta i Vijeća o statistici Zajednice u vezi s platnom bilancom, međunarodnom trgovinom uslugama i inozemnim izravnim ulaganjima s obzirom na ažurirane zahtjeve za podacima i definicijeEUROPSKA KOMISIJA,

uzimajući u obzir Ugovor o funkcioniranju Europske unije,

uzimajući u obzir Uredbu (EZ) br. 184/2005 Europskog parlamenta i Vijeća o statistici Zajednice u vezi s platnom bilancom, međunarodnom trgovinom uslugama i inozemnim izravnim ulaganjima ( 1 ), a posebno njezin članak 10.,

budući da:

(1)

Uredbom (EZ) br. 184/2005 utvrđen je zajednički okvir za sustavnu izradu statistike platne bilance, međunarodne trgovine uslugama i inozemnih izravnih ulaganja Unije.

(2)

Potrebno je ažurirati zahtjeve za podacima i definicije Uredbe (EZ) br. 184/2005 uzimajući u obzir gospodarske i tehničke promjene, usklađujući ih s međunarodnim standardima koji pružaju opća pravila za izradu statistike platne bilance, međunarodne trgovine uslugama i inozemnih izravnih ulaganja.

(3)

Mjere predviđene ovom Uredbom u skladu su s mišljenjem Odbora za platnu bilancu,

DONIJELA JE OVU UREDBU:Članak 1.

Prilozi Uredbi (EZ) br. 184/2005 zamjenjuju se tekstom iz Priloga ovoj Uredbi.

Članak 2.

Ova Uredba stupa na snagu dvadesetog dana od dana objave u Službenom listu Europske unije.

Primjenjuje se od 1. siječnja 2014.

Ova je Uredba u cijelosti obvezujuća i izravno se primjenjuje u svim državama članicama.
PRILOG
„PRILOG I.Tablica 1.

Mjesečna platna bilanca

 

Prihodi

Rashodi

Stanje

1.  Tekući račun

Roba

Geo 3

Geo 3

 

Usluge

Geo 3

Geo 3

 

Primarni dohodak

Naknade zaposlenima

Geo 3

Geo 3

 

Dohodak od ulaganja

 
 
 

Izravna ulaganja

 
 
 

Vlasnička ulaganja

Geo 3

Geo 3

 

Od toga: reinvestirana dobit prema sektoru rezidenta (Sektor 1)

Geo 2 (1)

Geo 2 (1)

 

Dužnički instrumenti

Geo 3

Geo 3

 

Portfeljna ulaganja

 
 
 

Vlasnički vrijednosni papiri i udjeli u investicijskim fondovima

Geo 3

Geo 1

 

Dužnički vrijednosni papiri

Geo 3

Geo 1

 

Ostala ulaganja

Geo 3

Geo 3

 

Od toga: kamate

Geo 2 (1)

Geo 2 (1)

 

Međunarodne pričuve

Geo 3

Geo 3

 

Od toga: kamate

Geo 2 (1)

Geo 2 (1)

 

Ostali primarni dohodci

Geo 3

Geo 3

 

Sekundarni dohodak

Geo 3

Geo 3

 

2.  Kapitalni račun

Kapitalni račun

Geo 3

Geo 3

 
 

Neto stjecanje financijske imovine

Neto preuzimanje obveza

Neto

3.  Financijski račun

Izravna ulaganja

Vlasnička ulaganja prema sektoru rezidenta (Sektor 1)

Geo 2 (1)

Geo 2 (1)

 

Dužnički instrumenti prema sektoru rezidenta (Sektor 1)

Geo 2 (1)

Geo 2 (1)

 

Portfeljna ulaganja

Vlasnički vrijednosni papiri i udjeli u investicijskim fondovima

 
 
 

Prema sektoru rezidenta (Sektor 1)

Geo 2 (1)

Geo 1 (1)

 

Prema sektoru izdavatelja (Sektor 1)

Geo 2 (1)

 
 

Dužnički vrijednosni papiri

 
 
 

Kratkoročni

 
 
 

Prema sektoru rezidenta (Sektor 1)

Geo 2 (1)

Geo 1 (1)

 

Prema protusektoru izdavatelja (Sektor 1)

Geo 2 (1)

 
 

Dugoročni

 
 
 

Prema sektoru rezidenta (Sektor 1)

Geo 2 (1)

Geo 1 (1)

 

Prema sektoru izdavatelja (Sektor 1)

Geo 2 (1)

 
 

Izvedeni financijski instrumenti (osim pričuva) i dioničke opcije zaposlenika

 
 

Geo 2 (1)

Ostala ulaganja

Prema sektoru rezidenta (Sektor 1)

Geo 2 (1)

Geo 2 (1)

 

Od toga: gotovina i depoziti

Geo 2 (1)

Geo 2 (1)

 

Međunarodne pričuve

Monetarno zlato

 
 
 

Zlato u polugama

Geo 1 (1)

 
 

Neraspoređeni računi zlata

Geo 1 (1)

 
 

Posebna prava vučenja (SDR)

Geo 1 (1)

 
 

Pričuvna pozicija u Međunarodnom monetarnom fondu (MMF-u)

Geo 1 (1)

 
 

Ostale međunarodne pričuve

 
 
 

Gotovina i depoziti

 
 
 

Potraživanja od monetarnih vlasti, MMF-a i Banke za međunarodne namire (BIS)

Geo 1 (1)

 
 

Potraživanja od drugih subjekata (banke)

Geo 1 (1)

 
 

Vrijednosni papiri

 
 
 

Dužnički vrijednosni papiri

 
 
 

Kratkoročni

Geo 1 (1)

 
 

Dugoročni

Geo 1 (1)

 
 

Vlasnički vrijednosni papiri i udjeli u investicijskim fondovima

Geo 1 (1)

 
 

Izvedeni financijski instrumenti (neto)

Geo 1 (1)

 
 

Ostala potraživanja

Geo 1 (1)

 
 

(1)   Nije obavezno za države članice koje ne sudjeluju u Monetarnoj uniji.

Tablica 2.

Tromjesečna platna bilanca i stanje međunarodnih ulaganja

Učestalost : tromjesečna

Prvo referentno razdoblje : prvo tromjesečje 2014.

Rok : T+85 od 2014. do 2016.; T+82 od 2017. do 2018.  (1)  ; T + 80 od 2019.  (1)  

Prihodi

Rashodi

Stanje

A.  Tekući račun

Roba

Geo 4

Geo 4

 

Opći promet robom na osnovi platne bilance

Geo 3

Geo 3

 

Neto izvoz robe u tranzitnoj trgovini

Geo 3

 
 

Roba stečena u tranzitnoj trgovini (negativni prihodi)

Geo 3

 
 

Roba prodana u tranzitnoj trgovini

Geo 3

 
 

Nemonetarno zlato

Geo 3

Geo 3

 

Branding — prilagodba radi kvazitranzitne trgovine

Geo 4

Geo 4

 

Usluge

Geo 4

Geo 4

 

Proizvodne usluge s fizičkim sirovinama u vlasništvu drugih

Geo 4

Geo 4

 

Usluge održavanja i popravaka koje nisu drugdje uključene

Geo 4

Geo 4

 

Prijevoz

Geo 4

Geo 4

 

Putovanja

Geo 4

Geo 4

 

Građevinarstvo

Geo 4

Geo 4

 

Usluge osiguranja i usluge mirovinskog osiguranja

Geo 4

Geo 4

 

Financijske usluge

Geo 4

Geo 4

 

Eksplicitno obračunate i ostale financijske usluge

Geo 3

Geo 3

 

Usluge financijskog posredovanja indirektno mjerene (UFPIM)

Geo 3

Geo 3

 

Naknade za uporabu intelektualnog vlasništva koje nisu drugdje uključene

Geo 4

Geo 4

 

Telekomunikacijske, računalne i informacijske usluge

Geo 4

Geo 4

 

Ostale poslovne usluge

Geo 4

Geo 4

 

Usluge istraživanja i razvoja

Geo 3

Geo 3

 

Usluge stručnog i poslovnog savjetovanja

Geo 3

Geo 3

 

Tehničke usluge, usluge povezane s trgovinom i ostale poslovne usluge

Geo 3

Geo 3

 

Osobne, kulturne i rekreacijske usluge

Geo 4

Geo 4

 

Državna roba i usluge koje nisu drugdje uključene

Geo 4

Geo 4

 

Primarni dohodak

Naknade zaposlenima

Geo 4

Geo 4

 

Dohodak od ulaganja

Izravna ulaganja

Vlasnička ulaganja

Geo 4

Geo 4

 

Dividende i isplate iz dohotka kvazidruštava

 
 
 

U društva s izravnim ulaganjima

Geo 3

Geo 3

 

U izravnog ulagača (povratno ulaganje)

Geo 3

Geo 3

 

Između sestrinskih društava

Geo 3

Geo 3

 

Prema sektoru rezidenta (Sektor 2)

Geo 2 (1)

Geo 2 (1)

 

Reinvestirana dobit

Geo 4

Geo 4

 

Prema sektoru rezidenta (Sektor 2)

Geo 2 (1)

Geo 2 (1)

 

Dužnički instrumenti

Geo 4

Geo 4

 

U društva s izravnim ulaganjima

Geo 3

Geo 3

 

U izravnog ulagača (povratno ulaganje)

Geo 3

Geo 3

 

Između sestrinskih društava

Geo 3

Geo 3

 

Od toga: kamate

 
 
 

Prema sektoru rezidenta (Sektor 2)

Geo 2 (1)

Geo 2 (1)

 

Portfeljna ulaganja

Vlasnički vrijednosni papiri i udjeli u investicijskim fondovima

Geo 4

Geo 1

 

Vlasnički vrijednosni papiri

 
 
 

Dividende

 
 
 

Prema sektoru rezidenta (Sektor 2)

Geo 3

Geo 1 (4)

 

Prema sektoru izdavatelja (Sektor 2)

Geo 2 (1)

 
 

Udjeli u investicijskim fondovima

 
 
 

Dividende

 
 
 

Prema sektoru rezidenta (Sektor 2)

Geo 3

Geo 1 (4)

 

Prema sektoru izdavatelja (Sektor 2)

Geo 2 (1)

 
 

Reinvestirana dobit

 
 
 

Prema sektoru rezidenta (Sektor 2)

Geo 3

Geo 1 (4)

 

Prema sektoru izdavatelja (Sektor 2)

Geo 2 (1)

 
 

Dužnički vrijednosni papiri

 
 
 

Kratkoročni

Geo 4

Geo 1

 

Kamate

 
 
 

Prema sektoru rezidenta (Sektor 2)

Geo 3

Geo 1 (4)

 

Prema sektoru izdavatelja (Sektor 2)

Geo 2 (1)

 
 

Dugoročni

Geo 4

Geo 1

 

Kamate

 
 
 

Prema sektoru rezidenta (Sektor 2)

Geo 3

Geo 1 (4)

 

Prema sektoru izdavatelja (Sektor 2)

Geo 2 (1)

 
 

Ostala ulaganja

Geo 4

Geo 4

 

Povlačenja dohotka kvazidruštava

Geo 3

Geo 3

 

Kamate

Geo 3

Geo 3

 

Prema sektoru rezidenta (Sektor 2)

Geo 2 (1)

Geo 2 (1)

 

Od toga: kamate na posebna prava vučenja (SDR)

 

Geo 1

 

Od toga: kamate prije UFPIM-a

Geo 3

Geo 3

 

Prema sektoru rezidenta (Sektor 2)

Geo 2 (1)

Geo 2 (1)

 

Dohodak od ulaganja koji se pripisuje imateljima polica osiguranja, mirovinskog osiguranja ili standardiziranih sustava jamstva

Geo 3

Geo 3

 

Prema sektoru rezidenta (Sektor 2)

Geo 2 (1)

Geo 2 (1)

 

Međunarodne pričuve

Geo 3

 
 

Od toga: kamate

Geo 3

 
 

Ostali primarni dohodak

Geo 4

Geo 4

 

Opća država

Geo 3

Geo 3

 

Porezi na proizvodnju i uvoz

Institucije Unije

Institucije Unije

 

Porezi na proizvode

Institucije Unije

Institucije Unije

 

Ostali porezi na proizvodnju

Institucije Unije

Institucije Unije

 

Institucije Unije

Subvencije

Institucije Unije

 

Subvencije na proizvode

Institucije Unije

Institucije Unije

 

Ostale subvencije na proizvodnju

Institucije Unije

Institucije Unije

 

Zakupnine

Geo 3

Geo 3

 

Ostali sektori

Geo 3

Geo 3

 

Porezi na proizvodnju i uvoz

Institucije Unije

Institucije Unije

 

Porezi na proizvode

Institucije Unije

Institucije Unije

 

Ostali porezi na proizvodnju

Institucije Unije

Institucije Unije

 

Subvencije

Institucije Unije

Institucije Unije

 

Subvencije na proizvode

Institucije Unije

Institucije Unije

 

Ostale subvencije na proizvodnju

Institucije Unije

Institucije Unije

 

Najam

Geo 3

Geo 3

 

Sekundarni dohodak

Geo 4

Geo 4

 

Opća država

Geo 3

Geo 3

 

Tekući porezi na dohodak, bogatstvo itd.

Geo 3

Geo 3

 

Socijalni doprinosi

Geo 3

Geo 3

 

Socijalne naknade

Geo 3

Geo 3

 

Tekuća međunarodna suradnja (D74)

Geo 3

Geo 3

 

Od toga: prema institucijama Unije (isključujući ESB)

Institucije Unije

Institucije Unije

 

Razni tekući transferi (D 75)

Geo 3

Geo 3

 

Vlastita sredstva Unije od poreza na dodanu vrijednost i na temelju bruto nacionalnog dohotka (D 76)

Institucije Unije

Institucije Unije

 

Ostali sektori

Geo 3

Geo 3

 

Tekući porezi na dohodak, bogatstvo itd.

Geo 3

Geo 3

 

Socijalni doprinosi

Geo 3

Geo 3

 

Socijalne naknade

Geo 3

Geo 3

 

Neto premije neživotnog osiguranja

Geo 3

Geo 3

 

Potraživanja neživotnog osiguranja

Geo 3

Geo 3

 

Razni tekući transferi (D75)

Geo 3

Geo 3

 

Od toga: osobni transferi između kućanstava rezidenata i nerezidenata

Geo 3

Geo 3

 

Od toga: radničke doznake

Geo 4

Geo 4

 

Prilagodbe za promjene u mirovinskim pravima

Geo 3

Geo 3

 

B.  Kapitalni račun

Kapitalni račun

Geo 4

Geo 4

 

Bruto stjecanje/smanjivanje neproizvedene nefinancijske imovine

Geo 3

Geo 3

 

Kapitalni transferi

Geo 3

Geo 3

 

Opća država

Geo 3

Geo 3

 

Porezi na kapital

Geo 3

Geo 3

 

Investicijske potpore

Geo 3

Geo 3

 

Ostali kapitalni transferi

Geo 3

Geo 3

 

Od toga: oprost duga

Geo 3

Geo 3

 

Ostali sektori

Geo 3

Geo 3

 

Porezi na kapital

Geo 3

Geo 3

 

Investicijske potpore

Geo 3

Geo 3

 

Ostali kapitalni transferi

Geo 3

Geo 3

 

Od toga: oprost duga

Geo 3

Geo 3

  

Neto stjecanje financijske imovine

Neto preuzimanje obveza

Neto

C.  Financijski račun

Financijski račun

Geo 1

Geo 1

 

Izravna ulaganja

Geo 4

Geo 4

 

Vlasnička ulaganja

Geo 4

Geo 4

 

Vlasnička ulaganja osim reinvestirane dobiti

 
 
 

U društva s izravnim ulaganjima

Geo 3

Geo 3

 

U izravnog ulagača (povratno ulaganje)

Geo 3

Geo 3

 

Između sestrinskih društava

Geo 3

Geo 3

 

Prema sektoru rezidenta (Sektor 2)

Geo 2 (1)

Geo 2 (1)

 

Uvrštena na burzi

Geo 2 (1)

Geo 2 (1)

 

Nisu uvrštena na burzi

Geo 2 (1)

Geo 2 (1)

 

Ostalo (npr. nekretnine)

Geo 2 (1)

Geo 2 (1)

 

Reinvestirana dobit

Geo 4

Geo 4

 

Prema sektoru rezidenta (Sektor 2)

Geo 2 (1)

Geo 2 (1)

 

Dužnički instrumenti

Geo 4

Geo 4

 

U društva s izravnim ulaganjima

Geo 3

Geo 3

 

U izravnog ulagača (povratno ulaganje)

Geo 3

Geo 3

 

Između sestrinskih društava

Geo 3

Geo 3

 

Prema sektoru rezidenta (Sektor 2)

Geo 2 (1)

Geo 2 (1)

 

Portfeljna ulaganja

Geo 4

Geo 1

 

Vlasnički vrijednosni papiri i udjeli u investicijskim fondovima

Geo 4

Geo 1

 

Vlasnički vrijednosni papiri

 
 
 

Prema sektoru rezidenta (Sektor 2)

Geo 3

Geo 1 (4)

 

Uvršteni na burzi

Geo 2 (1)

Geo 1 (1)

 

Nisu uvršteni na burzi

Geo 2 (1)

Geo 1 (1)

 

Prema protusektoru izdavatelja (Sektor 2)

 
 
 

Uvršteni na burzi

Geo 2 (1)

 
 

Nisu uvršteni na burzi

Geo 2 (1)

 
 

Udjeli u investicijskim fondovima

 
 
 

Prema sektoru rezidenta (Sektor 2)

Geo 3

Geo 1 (4)

 

Od toga: reinvestirana dobit

Geo 3

Geo 1 (4)

 

Prema sektoru izdavatelja (Sektor 2)

Geo 2 (1)

 
 

Od toga: reinvestirana dobit

Geo 2 (1)

 
 

Dužnički vrijednosni papiri

 
 
 

Kratkoročni

Geo 4

Geo 1

 

Prema sektoru rezidenta (Sektor 2)

Geo 3

Geo 1 (4)

 

Prema protusektoru izdavatelja (Sektor 2)

Geo 2 (1)

 
 

Dugoročni

Geo 4

Geo 1

 

Prema sektoru rezidenta (Sektor 2)

Geo 3

Geo 1 (4)

 

Prema sektoru izdavatelja (Sektor 2)

Geo 2 (1)

 
 

Izvedeni financijski instrumenti (osim pričuva) i dioničke opcije zaposlenika

Prema sektoru rezidenta (Sektor 2)

 
 

Geo 3

Ostala ulaganja

Geo 4

Geo 4

 

Prema sektoru rezidenta (Sektor 1)

Geo 4

Geo 4

 

Ostala vlasnička ulaganja

Geo 3

Geo 3

 

Gotovina i depoziti

 
 
 

Prema sektoru rezidenta (Sektor 2)

 
 
 

Kratkoročni

Geo 3

Geo 3

 

Dugoročni

Geo 3

Geo 3

 

Zajmovi

 
 
 

Prema sektoru rezidenta (Sektor 2)

 
 
 

Kratkoročni

Geo 3, MMF

Geo 3, MMF

 

Dugoročni

Geo 3, MMF

Geo 3, MMF

 

Osiguranja, mirovinska osiguranja i standardizirani sustavi jamstva

 
 
 

Prema sektoru rezidenta (Sektor 2)

Geo 3

Geo 3

 

Trgovački krediti i predujmovi

 
 
 

Prema sektoru rezidenta (Sektor 2)

 
 
 

Kratkoročni

Geo 3

Geo 3

 

Dugoročni

Geo 3

Geo 3

 

Ostala potraživanja/obveze

 
 
 

Prema sektoru rezidenta (Sektor 2)

 
 
 

Kratkoročna

Geo 3

Geo 3

 

Dugoročna

Geo 3

Geo 3

 

Posebna prava vučenja

 

Geo 1

 

Međunarodne pričuve

Geo 3

 
 

D.  Izravnavajuće stavke

Stanje robe i usluga

 
 

Geo 4

Stanje tekućeg računa

 
 

Geo 1

Neto kreditiranje (+)/neto zaduživanje (-) (stanje tekućeg i kapitalnog računa)

 
 

Geo 1

Neto kreditiranje (+)/neto zaduživanje (-) (financijski račun)

 
 

Geo 1

Neto pogreške i propusti

 
 

Geo 1 

Imovina

Obveze

 

Stanja

Revalorizacije radi promjene tečaja

Revalorizacije radi promjene drugih cijena

Stanja

Revalorizacije radi promjene tečaja

Revalorizacije radi promjene drugih cijena

E.  Stanje međunarodnih ulaganja

Financijski račun

Geo 1

 
 

Geo 1

 
 

Izravna ulaganja

Geo 4 (3)

 
 

Geo 4 (3)

 
 

Vlasnička ulaganja

Geo 4 (1)

Geo 2 (1)

Geo 2 (1)

Geo 4 (1)

Geo 2 (1)

Geo 2 (1)

U društva s izravnim ulaganjima

Geo 2 (1)

 
 

Geo 2 (1)

 
 

Kod izravnog ulagača (povratno ulaganje)

Geo 2 (1)

 
 

Geo 2 (1)

 
 

Između sestrinskih društava

Geo 2 (1)

 
 

Geo 2 (1)

 
 

Prema sektoru rezidenta (Sektor 2)

Geo 2 (1)

 
 

Geo 2 (1)

 
 

Uvrštena na burzi

Geo 2 (1)

 
 

Geo 2 (1)

 
 

Nisu uvrštena na burzi

Geo 2 (1)

 
 

Geo 2 (1)

 
 

Ostalo (npr. nekretnine)

Geo 2 (1)

 
 

Geo 2 (1)

 
 

Dužnički instrumenti

Geo 4 (3)

Geo 2 (1)

Geo 2 (1)

Geo 4 (3)

Geo 2 (1)

Geo 2 (1)

U društva s izravnim ulaganjima

Geo 2 (1)

 
 

Geo 2 (1)

 
 

Kod izravnog ulagača (povratno ulaganje)

Geo 2 (1)

 
 

Geo 2 (1)

 
 

Između sestrinskih društava

Geo 2 (1)

 
 

Geo 2 (1)

 
 

Prema sektoru rezidenta (Sektor 2)

Geo 2 (1)

 
 

Geo 2 (1)

 
 

Portfeljna ulaganja

Geo 4 (3)

 
 

Geo 1

 
 

Vlasnički vrijednosni papiri i udjeli u investicijskim fondovima

Geo 4 (3)

 
 

Geo 1

 
 

Vlasnički vrijednosni papiri

 
 
 
 
 
 

Prema sektoru rezidenta (Sektor 2)

Geo 3 (3)

 
 

Geo 1 (4)

 
 

Uvršteni na burzi

Geo 2 (1)

Geo 2 (1)

Geo 2 (1)

Geo 1 (1)

Geo 1 (1)

Geo 1 (1)

Nisu uvršteni na burzi

Geo 2 (1)

Geo 2 (1)

Geo 2 (1)

Geo 1 (1)

Geo 1 (1)

Geo 1 (1)

Prema protusektoru izdavatelja (Sektor 2)

 
 
 
 
 
 

Uvršteni na burzi

Geo 2 (1)

Geo 2 (1)

Geo 2 (1)

 
 
 

Nisu uvršteni na burzi

Geo 2 (1)

Geo 2 (1)

Geo 2 (1)

 
 
 

Udjeli u investicijskim fondovima

 
 
 
 
 
 

Prema sektoru rezidenta (Sektor 2)

Geo 2 (1)

Geo 2 (1)

Geo 2 (1)

Geo 1 (1)

Geo 1 (1)

Geo 1 (1)

Prema sektoru izdavatelja (Sektor 2)

Geo 2 (1)

Geo 2 (1)

Geo 2 (1)

 
 
 

Dužnički vrijednosni papiri

 
 
 
 
 
 

Kratkoročni

Geo 4 (3)

 
 

Geo 1

 
 

Prema sektoru rezidenta (Sektor 2)

Geo 3 (3)

Geo 2 (1)

Geo 2 (1)

Geo 1 (4)

Geo 1 (1)

Geo 1 (1)

Prema protusektoru izdavatelja (Sektor 2)

Geo 2 (1)

Geo 2 (1)

Geo 2 (1)

 
 
 

Prema valuti:

 
 
 
 
 
 

Euro

Geo 2 (1)

 
 

Geo 1 (1)

 
 

Američki dolar

Geo 2 (1)

 
 

Geo 1 (1)

 
 

Ostale valute

Geo 2 (1)

 
 

Geo 1 (1)

 
 

Dugoročni

Geo 4 (3)

 
 

Geo 1

 
 

Prema sektoru rezidenta (Sektor 2)

Geo 3 (3)

Geo 2 (1)

Geo 2 (1)

Geo 1 (4)

Geo 1 (1)

Geo 1 (1)

S otkupom za 1 godinu ili manje

 
 
 

Geo 1 (1)

 
 

S otkupom za više od 1 godine

 
 
 

Geo 1 (1)

 
 

Prema protusektoru izdavatelja (Sektor 2)

Geo 2 (1)

Geo 2 (1)

Geo 2 (1)

 
 
 

S otkupom za 1 godinu ili manje

Geo 2 (1)

 
 
 
 
 

S otkupom za više od 1 godine

Geo 2 (1)

 
 
 
 
 

Prema valuti:

 
 
 
 
 
 

Euro

Geo 2 (1)

 
 

Geo 1 (1)

 
 

Američki dolar

Geo 2 (1)

 
 

Geo 1 (1)

 
 

Ostale valute

Geo 2 (1)

 
 

Geo 1 (1)

 
 

Izvedeni financijski instrumenti (osim pričuva) i dioničke opcije zaposlenika

Geo 4 (3)

 
 

Geo 4 (3)

 
 

Prema sektoru rezidenta (Sektor 2)

Geo 2 (1)

 

Geo 2 (1)

Geo 2 (1)

 

Geo 2 (1)

Ostala ulaganja

Geo 4 (3)

 
 

Geo 4 (3)

 
 

Prema sektoru rezidenta (Sektor 1)

Geo 4 (3)

 
 

Geo 4 (3)

 
 

Prema sektoru rezidenta (Sektor 2)

 

Geo 2 (1)

Geo 2 (1)

 

Geo 2 (1)

Geo 2 (1)

Ostala vlasnička ulaganja

Geo 2 (1)

Geo 2 (1)

Geo 2 (1)

Geo 2 (1)

Geo 2 (1)

Geo 2 (1)

Gotovina i depoziti

Geo 4 (3)

Geo 2 (1)

 

Geo 4 (3)

Geo 2 (1)

 

Prema sektoru rezidenta (Sektor 2)

 
 
 
 
 
 

Kratkoročni

Geo 3 (3)

 
 

Geo 3 (3)

 
 

Dugoročni

Geo 3 (3)

 
 

Geo 3 (3)

 
 

Zajmovi

Geo 4 (3)

Geo 2 (1)

 

Geo 4 (3)

Geo 2 (1)

 

Prema sektoru rezidenta (Sektor 2)

 
 
 
 
 
 

Kratkoročni

Geo 3 (3), MMF

 
 

Geo 3 (3), MMF

 
 

Dugoročni

Geo 3 (3), MMF

 
 

Geo 3 (3), MMF

 
 

Osiguranja, mirovinska osiguranja i standardizirani sustavi jamstva

 

Geo 2 (1)

Geo 2 (1)

 

Geo 2 (1)

Geo 2 (1)

Prema sektoru rezidenta (Sektor 2)

Geo 3 (3)

 
 

Geo 3 (3)

 
 

Trgovački krediti i predujmovi

Geo 4 (3)

Geo 2 (1)

 

Geo 4 (3)

Geo 2 (1)

 

Prema sektoru rezidenta (Sektor 2)

 
 
 
 
 
 

Kratkoročni

Geo 3 (3)

 
 

Geo 3 (3)

 
 

Dugoročni

Geo 3 (3)

 
 

Geo 3 (3)

 
 

Ostala potraživanja/obveze

 

Geo 2 (1)

 
 

Geo 2 (1)

 

Prema sektoru rezidenta (Sektor 2)

 
 
 
 
 
 

Kratkoročna

Geo 3 (3)

 
 

Geo 3 (3)

 
 

Dugoročna

Geo 3 (3)

 
 

Geo 3 (3)

 
 

Posebna prava vučenja

 
 
 

Geo 1

Geo 1 (1)

 

(1)   Nije obavezno za države članice koje ne sudjeluju u monetarnoj uniji.

(2)   Prijelaz na T + 82 i T + 80 nije obavezan za države članice koje ne sudjeluju u monetarnoj uniji.

(3)   Geografske pojedinosti obvezne za države članice koje ne sudjeluju u monetarnoj uniji od 2019.

(4)   Raščlamba po institucionalnim sektorima na razini 1 (Sektor 1) a ne na razini Sektor 2 obvezna je za države članice koje ne sudjeluju u monetarnoj uniji.Tablica 3.

Međunarodna trgovina uslugama

 

Prihodi

Rashodi

Stanje

Naknade zaposlenima

Geo 5

Geo 5

Geo 5

Osobni transferi

Geo 5

Geo 5

Geo 5

Radničke doznake

Geo 5

Geo 5

Geo 5

USLUGE

Geo 6

Geo 6

Geo 6

Proizvodne usluge s fizičkim sirovinama u vlasništvu drugih

Geo 5

Geo 5

Geo 5

Usluge održavanja i popravaka koje nisu drugdje uključene

Geo 5

Geo 5

Geo 5

Prijevoz

Geo 5

Geo 5

Geo 5

Pomorski prijevoz

Geo 5

Geo 5

Geo 5

Pomorski prijevoz putnika

Geo 5

Geo 5

Geo 5

Pomorski prijevoz tereta

Geo 5

Geo 5

Geo 5

Ostalo

Geo 5

Geo 5

Geo 5

Zračni prijevoz

Geo 5

Geo 5

Geo 5

Zračni prijevoz putnika

Geo 5

Geo 5

Geo 5

Zračni prijevoz tereta

Geo 5

Geo 5

Geo 5

Ostalo

Geo 5

Geo 5

Geo 5

Ostale vrste prijevoza

Geo 5

Geo 5

Geo 5

Osoba

Geo 5

Geo 5

Geo 5

Tereta

Geo 5

Geo 5

Geo 5

Ostalo

Geo 5

Geo 5

Geo 5

Proširena klasifikacija ‚Ostalih vrsta prijevoza’

Svemirski prijevoz

Geo 5

Geo 5

Geo 5

Željeznički prijevoz

Geo 5

Geo 5

Geo 5

Željeznički prijevoz putnika

Geo 5

Geo 5

Geo 5

Željeznički prijevoz tereta

Geo 5

Geo 5

Geo 5

Ostalo

Geo 5

Geo 5

Geo 5

Cestovni prijevoz

Geo 5

Geo 5

Geo 5

Cestovni prijevoz putnika

Geo 5

Geo 5

Geo 5

Cestovni prijevoz tereta

Geo 5

Geo 5

Geo 5

Ostalo

Geo 5

Geo 5

Geo 5

Prijevoz unutrašnjim vodenim putovima

Geo 5

Geo 5

Geo 5

Prijevoz putnika unutrašnjim vodenim putovima

Geo 5

Geo 5

Geo 5

Prijevoz tereta unutrašnjim vodenim putovima

Geo 5

Geo 5

Geo 5

Ostalo

Geo 5

Geo 5

Geo 5

Cjevovodni transport

Geo 5

Geo 5

Geo 5

Prijenos električne energije

Geo 5

Geo 5

Geo 5

Ostale pomoćne i prateće usluge prijevoza

Geo 5

Geo 5

Geo 5

Poštanske i kurirske usluge

Geo 5

Geo 5

Geo 5

Putovanja

Poslovna putovanja

Geo 5

Geo 5

Geo 5

Stjecanje roba i usluga od strane pograničnih, sezonskih i ostalih privremenih radnika

Geo 5

Geo 5

Geo 5

Ostala poslovna putovanja

Geo 5

Geo 5

Geo 5

Privatna putovanja

Geo 5

Geo 5

Geo 5

Izdaci povezani sa zdravljem

Geo 5

Geo 5

Geo 5

Izdaci povezani s obrazovanjem

Geo 5

Geo 5

Geo 5

Ostala privatna putovanja

Geo 5

Geo 5

Geo 5

Građevinarstvo

Geo 5

Geo 5

Geo 5

Građevinski radovi u inozemstvu

Geo 5

Geo 5

Geo 5

Građevinski radovi u izvještajnom gospodarstvu

Geo 5

Geo 5

Geo 5

Usluge osiguranja i usluge mirovinskog osiguranja

Geo 5

Geo 5

Geo 5

Neposredno osiguranje

Geo 5

Geo 5

Geo 5

Životno osiguranje

Geo 5

Geo 5

Geo 5

Osiguranje tereta

Geo 5

Geo 5

Geo 5

Ostalo neposredno osiguranje

Geo 5

Geo 5

Geo 5

Reosiguranje

Geo 5

Geo 5

Geo 5

Pomoćne usluge osiguranja

Geo 5

Geo 5

Geo 5

Usluge mirovinskog osiguranja i standardiziranog jamstva

Geo 5

Geo 5

Geo 5

Usluge mirovinskog osiguranja

Geo 5

Geo 5

Geo 5

Usluge standardiziranog jamstva

Geo 5

Geo 5

Geo 5

Financijske usluge

Geo 5

Geo 5

Geo 5

Eksplicitno obračunate i ostale financijske usluge

Geo 5

Geo 5

Geo 5

Usluge financijskog posredovanja indirektno mjerene (UFPIM)

Geo 3

Geo 3

Geo 3

Naknade za uporabu intelektualnog vlasništva koje nisu drugdje uključene

Geo 5

Geo 5

Geo 5

Telekomunikacijske, računalne i informacijske usluge

Geo 5

Geo 5

Geo 5

Telekomunikacijske usluge

Geo 5

Geo 5

Geo 5

Računalne usluge

Geo 5

Geo 5

Geo 5

Informacijske usluge

Geo 5

Geo 5

Geo 5

Usluge novinskih agencija

Geo 5

Geo 5

Geo 5

Ostale informacijske usluge

Geo 5

Geo 5

Geo 5

Ostale poslovne usluge

Geo 5

Geo 5

Geo 5

Usluge istraživanja i razvoja

Geo 5

Geo 5

Geo 5

Rad na sustavnoj osnovi radi povećanja razine znanja

Geo 5

Geo 5

Geo 5

Pružanje prilagođenih i neprilagođenih usluga istraživanja i razvoja

Geo 5

Geo 5

Geo 5

Prodaja vlasničkih prava koja proizlaze iz istraživanja i razvoja

Geo 5

Geo 5

Geo 5

Ostalo

Geo 5

Geo 5

Geo 5

Usluge stručnog savjetovanja i savjetovanja u vezi s upravljanjem

Geo 5

Geo 5

Geo 5

Pravno i računovodstveno savjetovanje, savjetovanje u vezi s upravljanjem i odnosi s javnošću

Geo 5

Geo 5

Geo 5

Pravne usluge

Geo 5

Geo 5

Geo 5

Računovodstvene, revizijske, knjigovodstvene i usluge poreznog savjetovanja

Geo 5

Geo 5

Geo 5

Usluge poslovnog savjetovanja i savjetovanja u vezi s upravljanjem i usluge odnosa s javnošću

Geo 5

Geo 5

Geo 5

Oglašavanje, istraživanje tržišta i ispitivanje javnoga mnijenja

Geo 5

Geo 5

Geo 5

Tehničke usluge, usluge povezane s trgovinom i ostale poslovne usluge

Geo 5

Geo 5

Geo 5

Arhitektonske usluge, usluge inženjeringa, znanstvene i druge tehničke usluge

Geo 5

Geo 5

Geo 5

Arhitektonske usluge

Geo 5

Geo 5

Geo 5

Usluge inženjeringa

Geo 5

Geo 5

Geo 5

Znanstvene i druge tehničke usluge

Geo 5

Geo 5

Geo 5

Usluge zbrinjavanja otpada i uklanjanja zagađenja, poljoprivredne i rudarske usluge

Geo 5

Geo 5

Geo 5

Od toga: zbrinjavanje otpada i uklanjanje zagađenja

Geo 5

Geo 5

Geo 5

Usluge poslovnog najma

Geo 5

Geo 5

Geo 5

Usluge povezane s trgovinom

Geo 5

Geo 5

Geo 5

Ostale poslovne usluge koje nisu drugdje uključene

Geo 5

Geo 5

Geo 5

Osobne, kulturne i rekreacijske usluge

Geo 5

Geo 5

Geo 5

Audiovizualne i povezane usluge

Geo 5

Geo 5

Geo 5

Ostale osobne, kulturne i rekreacijske usluge

Geo 5

Geo 5

Geo 5

Zdravstvene usluge

Geo 5

Geo 5

Geo 5

Usluge obrazovanja

Geo 5

Geo 5

Geo 5

Usluge povezane s kulturnim nasljeđem i rekreacijske usluge

Geo 5

Geo 5

Geo 5

Ostale osobne usluge

Geo 5

Geo 5

Geo 5

Državna roba i usluge koje nisu drugdje uključene

Geo 5

Geo 5

Geo 5

Veleposlanstva i konzulati

Geo 5

Geo 5

Geo 5

Vojne jedinice i agencije

Geo 5

Geo 5

Geo 5

Ostale državne robe i usluge

Geo 5

Geo 5

Geo 5

Tablica 4.

Inozemna izravna ulaganja - transakcije (uključujući dohodak)Tablica 4.1.  Izravna ulaganja – financijske transakcije

 

Neto

Neto stjecanje financijske imovine

Neto preuzimanje obveza

SVE REZIDENTNE JEDINICE

Izravna ulaganja u inozemstvo (DIA) - transakcije

Geo 6

Geo 5

Geo 5

Izravna ulaganja u inozemstvo – vlasnički kapital osim reinvestirane dobiti

Geo 5

Geo 5

Geo 5

Izravna ulaganja u inozemstvo – vlasnički kapital osim reinvestirane dobiti (isključujući vlasnički kapital između sestrinskih društava)

Geo 5

Geo 5

Geo 5

Izravna ulaganja u inozemstvo osim reinvestirane dobiti između sestrinskih društava (matično društvo koje ima konačnu kontrolu (UCP) je rezident izvještajne države)

Geo 5

Geo 5

Geo 5

Izravna ulaganja u inozemstvo - reinvestiranje dobiti

Geo 5

Geo 5

 

Izravna ulaganja u inozemstvo - dužnički instrumenti

Geo 5

Geo 5

Geo 5

Izravna ulaganja u inozemstvo - dužnički instrumenti (isključujući dug između sestrinskih društava)

Geo 5

Geo 5

Geo 5

Izravna ulaganja u inozemstvo - dužnički instrumenti između sestrinskih društava (UCP je rezident izvještajne države)

Geo 5

Geo 5

Geo 5

Izravna ulaganja u izvještajno gospodarstvo (DIRE) - transakcije

Geo 6

Geo 5

Geo 5

Izravna ulaganja u izvještajno gospodarstvo – vlasnički kapital osim reinvestirane dobiti

Geo 5

Geo 5

Geo 5

Izravna ulaganja u izvještajno gospodarstvo osim reinvestirane dobiti (isključujući vlasnički kapital između sestrinskih društava)

Geo 5

Geo 5

Geo 5

Izravna ulaganja u izvještajno gospodarstvo – vlasnički kapital osim reinvestirane dobiti između sestrinskih društava (UCP nije rezident izvještajne države)

Geo 5

Geo 5

Geo 5

Od toga: UCP je rezident druge države europodručja

Geo 5

 
 

UCP je rezident EU-a, ali izvan europodručja

Geo 5

 
 

UCP je rezident izvan EU-a

Geo 5

 
 

Izravna ulaganja u izvještajno gospodarstvo – reinvestiranje dobiti

Geo 5

 

Geo 5

Izravna ulaganja u izvještajno gospodarstvo – dužnički instrumenti

Geo 5

Geo 5

Geo 5

Izravna ulaganja u izvještajno gospodarstvo – dužnički instrumenti (isključujući dug između sestrinskih društava)

Geo 5

Geo 5

Geo 5

Izravna ulaganja u izvještajno gospodarstvo između sestrinskih društava (UCP nije rezident izvještajne države)

Geo 5

Geo 5

Geo 5

Od toga: UCP je rezident druge države europodručja

Geo 5

 
 

UCP je rezident EU-a, ali izvan europodručja

Geo 5

 
 

UCP je rezident izvan EU-a

Geo 5

 
 

REZIDENTNI SUBJEKTI POSEBNE NAMJENE

Izravna ulaganja u inozemstvo (DIA) – transakcije (1)

Geo 5

Geo 5

Geo 5

Izravna ulaganja u izvještajno gospodarstvo (DIRE) – transakcije (1)

Geo 5

Geo 5

Geo 5

(1)   Obvezno od referentne godine 2015. nadalje.Tablica 4.2.  Dohodak od izravnih ulaganja

 

Stanje

Prihodi

Rashodi

SVE REZIDENTNE JEDINICE

Izravna ulaganja u inozemstvo (DIA) - dohodak

Geo 6

Geo 5

Geo 5

Izravna ulaganja u inozemstvo - dividende

Geo 5

Geo 5

Geo 5

Izravna ulaganja u inozemstvo – dividende (isključujući dividende između sestrinskih društava)

Geo 5

Geo 5

Geo 5

Izravna ulaganja u inozemstvo – dividende između sestrinskih društava (UCP je rezident izvještajne države)

Geo 5

Geo 5

Geo 5

Izravna ulaganja u inozemstvo – reinvestirana dobit

Geo 5

Geo 5

 

Izravna ulaganja u inozemstvo – dohodak od duga

Geo 5

Geo 5

Geo 5

Izravna ulaganja u inozemstvo – dohodak od duga (isključujući dohodak od duga između sestrinskih društava)

Geo 5

Geo 5

Geo 5

Izravna ulaganja u inozemstvo – dohodak od duga između sestrinskih društava (UCP je rezident izvještajne države)

Geo 5

Geo 5

Geo 5

Izravna ulaganja u izvještajno gospodarstvo (DIRE) - dohodak

Geo 6

Geo 5

Geo 5

Izravna ulaganja u izvještajno gospodarstvo - dividende

Geo 5

Geo 5

Geo 5

Izravna ulaganja u izvještajno gospodarstvo – dividende (isključujući dividende između sestrinskih društava)

Geo 5

Geo 5

Geo 5

Izravna ulaganja u izvještajno gospodarstvo između sestrinskih društava (UCP nije rezident izvještajne države)

Geo 5

Geo 5

Geo 5

Od toga: UCP je rezident druge države europodručja

Geo 5

 
 

UCP je rezident EU-a, ali izvan europodručja

Geo 5

 
 

UCP je rezident izvan EU-a

Geo 5

 
 

Izravna ulaganja u izvještajno gospodarstvo – reinvestirana dobit

Geo 5

 

Geo 5

Izravna ulaganja u izvještajno gospodarstvo – dohodak od duga

Geo 5

Geo 5

Geo 5

Izravna ulaganja u izvještajno gospodarstvo – dohodak od duga (isključujući dohodak od duga između sestrinskih društava)

Geo 5

Geo 5

Geo 5

Izravna ulaganja u izvještajno gospodarstvo – dohodak od duga između sestrinskih društava (UCP nije rezident izvještajne države)

Geo 5

Geo 5

Geo 5

Od toga: UCP je rezident druge države europodručja

Geo 5

 
 

UCP je rezident EU-a, ali izvan europodručja

Geo 5

 
 

UCP je rezident izvan EU-a

Geo 5

 
 

REZIDENTNI SUBJEKTI POSEBNE NAMJENE

Izravna ulaganja u inozemstvo (DIA) – dohodak (1)

Geo 5

Geo 5

Geo 5

Izravna ulaganja u izvještajno gospodarstvo (DIRE) – dohodak (1)

Geo 5

Geo 5

Geo 5

(1)   Obvezno od referentne godine 2015. nadalje.Tablica 4.3.  Raščlamba po djelatnostima i geografska raščlamba

 

Vrsta podatka

Geografska raščlamba

Raščlamba po djelatnostima

NACE REV2

SVE REZIDENTNE JEDINICE

Izravna ulaganja u inozemstvo (DIA)

Neto

Geo 5

Razina 1

Geo 4

Razina 2

Izravna ulaganja u izvještajno gospodarstvo (DIRE)

Neto

Geo 5

Razina 1

Geo 4

Razina 2

Dohodak od izravnih ulaganja

Prihodi, rashodi, stanje

Geo 5

Razina 1

Geo 4

Razina 2

REZIDENTNI SUBJEKTI POSEBNE NAMJENE

Izravna ulaganja u inozemstvo (DIA) (8)

Neto

Geo 5

Razina 1

Izravna ulaganja u izvještajno gospodarstvo (DIRE) (1)

Neto

Geo 5

Razina 1

Dohodak od izravnog ulaganja (1)

Prihodi, rashodi, stanje

Geo 5

Razina 1

(1)   Obavezno od referentne godine 2015. nadalje.

Tablica 5.

Stanje inozemnih izravnih ulaganjaTablica 5.1. –  Stanje izravnih ulaganja

 

Neto

Imovina

Obveze

SVE REZIDENTNE JEDINICE

Izravna ulaganja u inozemstvo (DIA)

Geo 6

Geo 5

Geo 5

Izravna ulaganja u inozemstvo – vlasnički kapital

Geo 5

Geo 5

Geo 5

Izravna ulaganja u inozemstvo – vlasnički kapital (isključujući vlasnički kapital između sestrinskih društava)

Geo 5

Geo 5

Geo 5

Izravna ulaganja u inozemstvo – vlasnički kapital između sestrinskih društava (UCP je rezident izvještajne države)

Geo 5

Geo 5

Geo 5

Izravna ulaganja u inozemstvo – dužnički instrumenti

Geo 5

Geo 5

Geo 5

Izravna ulaganja u inozemstvo – dužnički instrumenti (isključujući dug između sestrinskih društava)

Geo 5

Geo 5

Geo 5

Izravna ulaganja u inozemstvo – dužnički instrumenti između sestrinskih društava (UCP je rezident izvještajne države)

Geo 5

Geo 5

Geo 5

Izravna ulaganja u izvještajno gospodarstvo (DIRE)

Geo 6

Geo 5

Geo 5

Izravna ulaganja u izvještajno gospodarstvo – vlasnički kapital

Geo 5

Geo 5

Geo 5

Izravna ulaganja u izvještajno gospodarstvo – vlasnički kapital (isključujući vlasnički kapital između sestrinskih društava)

Geo 5

Geo 5

Geo 5

Izravna ulaganja u izvještajno gospodarstvo – vlasnički kapital između sestrinskih društava (UCP nije rezident izvještajne države)

Geo 5

Geo 5

Geo 5

Od toga: UCP je rezident druge države europodručja

Geo 5

 
 

UCP je rezident EU-a, ali izvan europodručja

Geo 5

 
 

UCP je rezident izvan EU-a

Geo 5

 
 

Izravna ulaganja u izvještajno gospodarstvo – dužnički instrumenti

Geo 5

Geo 5

Geo 5

Izravna ulaganja u izvještajno gospodarstvo – dužnički instrumenti (isključujući dug između sestrinskih društava)

Geo 5

Geo 5

Geo 5

Izravna ulaganja u izvještajno gospodarstvo – dužnički instrumenti između sestrinskih društava (UCP nije rezident izvještajne države)

Geo 5

Geo 5

Geo 5

Od toga: UCP je rezident druge države europodručja

Geo 5

 
 

UCP je rezident EU-a, ali izvan europodručja

Geo 5

 
 

UCP je rezident izvan EU-a

Geo 5

 
 

REZIDENTNI SUBJEKTI POSEBNE NAMJENE

Izravna ulaganja u inozemstvo (DIA)

Geo 5

Geo 5

Geo 5

Izravna ulaganja u izvještajno gospodarstvo (DIRE)

Geo 5

Geo 5

Geo 5Tablica 5.2.:  Stanja izravnih ulaganja: raščlamba po djelatnosti i geografska raščlamba

 

Vrsta podatka

Geografska raščlamba

Raščlamba po djelatnostima NACE REV2

SVE REZIDENTNE JEDINICE

Izravna ulaganja u inozemstvo (DIA)

Neto pozicije

Geo 5

Razina 1

Geo 4

Razina 2

Izravna ulaganja u izvještajno gospodarstvo (DIRE)

Neto pozicije

Geo 5

Razina 1

Geo 4

Razina 2

REZIDENTNI SUBJEKTI POSEBNE NAMJENE

Izravna ulaganja u inozemstvo (DIA)

Neto pozicije

Geo 5

Razina 1

Izravna ulaganja u izvještajno gospodarstvo (DIRE)

Neto pozicije

Geo 5

Razina 1

Tablica 6.

▼M1

Razine geografske raščlambeGEO 1

GEO 2

GEO 3

INOZEMSTVO

INOZEMSTVO

INOZEMSTVO

 

Unutar europodručja

UNUTAR UNIJE

 

Izvan europodručja

IZVAN UNIJE

 
 

Unutar europodručja

 
 

Izvan europodručjaGEO 4

GEO 5

GEO 6

INOZEMSTVO

INOZEMSTVO

INOZEMSTVO

 

EUROPA

EUROPA

Države članice Unije koje nisu u europodručju [9] (1)

Belgija

Belgija

 

Bugarska

Bugarska

 

Češka

Češka

 

Danska

Danska

 

Njemačka

Njemačka

 

Estonija

Estonija

 

Irska

Irska

 

Grčka

Grčka

 

Španjolska

Španjolska

 

Francuska

Francuska

 

Hrvatska

Hrvatska

 

Italija

Italija

 

Cipar

Cipar

 

Latvija

Latvija

 

Litva

Litva

 

Luksemburg

Luksemburg

 

Mađarska

Mađarska

 

Malta

Malta

 

Nizozemska

Nizozemska

 

Austrija

Austrija

 

Poljska

Poljska

 

Portugal

Portugal

 

Rumunjska

Rumunjska

 

Slovenija

Slovenija

 

Slovačka

Slovačka

 

Finska

Finska

 

Švedska

Švedska

 

Ujedinjena Kraljevina

Ujedinjena Kraljevina

 

Island

Island

 

Lihtenštajn

Lihtenštajn

 

Norveška

Norveška

Švicarska

Švicarska

Švicarska

 

OSTALE EUROPSKE ZEMLJE

OSTALE EUROPSKE ZEMLJE

 
 

Albanija

 
 

Andora

 
 

Bjelarus

 
 

Bosna i Hercegovina

 
 

Farski otoci

 
 

Gibraltar

 
 

Guernsey

 
 

Sveta Stolica (Država Vatikanskog Grada)

 
 

Otok Man

 
 

Jersey

 
 

Makedonija (bivša jugoslavenska republika)

 
 

Moldavija

 
 

Crna Gora

Rusija

Rusija

Rusija

 
 

Srbija

 
 

San Marino

 

Turska

Turska

 
 

Ukrajina

 

AFRIKA

AFRIKA

 

SJEVERNA AFRIKA

SJEVERNA AFRIKA

 
 

Alžir

 

Egipat

Egipat

 
 

Libija

 

Maroko

Maroko

 
 

Tunis

 

OSTALE AFRIČKE ZEMLJE

OSTALE AFRIČKE ZEMLJE

 
 

Angola

 
 

Benin

 
 

Bocvana

 
 

Britanski Indijskooceanski Teritorij

 
 

Burkina Faso

 
 

Burundi

 
 

Kamerun

 
 

Kabo Verde

 
 

Srednjoafrička Republika

 
 

Čad

 
 

Komori

 
 

Kongo

 
 

Côte d’Ivoire

 
 

Kongo, Demokratska Republika

 
 

Džibuti

 
 

Ekvatorska Gvineja

 
 

Eritreja

 
 

Etiopija

 
 

Gabon

 
 

Gambija

 
 

Gana

 
 

Gvineja

 
 

Gvineja Bisau

 
 

Kenija

 
 

Lesoto

 
 

Liberija

 
 

Madagaskar

 
 

Malavi

 
 

Mali

 
 

Mauritanija

 
 

Mauricijus

 
 

Mozambik

 
 

Namibija

 
 

Niger

 

Nigerija

Nigerija

 

Južna Afrika

Južna Afrika

 
 

Ruanda

 
 

Sveta Helena, Ascension i Tristan da Cunha

 
 

Sveti Toma i Prinsipe

 
 

Senegal

 
 

Sejšeli

 
 

Sijera Leone

 
 

Somalija

 
 

Sudan

 
 

Južni Sudan

 
 

Svaziland

 
 

Tanzanija

 
 

Togo

 
 

Uganda

 
 

Zambija

 
 

Zimbabve

 

AMERIKA

AMERIKA

 

ZEMLJE SJEVERNE AMERIKE

ZEMLJE SJEVERNE AMERIKE

Kanada

Kanada

Kanada

 
 

Grenland

Sjedinjene Države

Sjedinjene Države

Sjedinjene Države

 

ZEMLJE SREDIŠNJE AMERIKE

ZEMLJE SREDIŠNJE AMERIKE

 
 

Anguilla

 
 

Antigva i Barbuda

 
 

Aruba

 
 

Bahami

 
 

Barbados

 
 

Belize

 
 

Bermudi

 
 

Bonaire, Sveti Eustazije i Saba

 
 

Britanski Djevičanski Otoci

 
 

Kajmanski Otoci

 
 

Kostarika

 
 

Kuba

 
 

Curaçao

 
 

Dominika

 
 

Dominikanska Republika

 
 

Salvador

 
 

Grenada

 
 

Gvatemala

 
 

Haiti

 
 

Honduras

 
 

Jamajka

 

Meksiko

Meksiko

 
 

Monserrat

 
 

Nikaragva

 
 

Panama

 
 

Sveti Kristofor i Nevis

 
 

Sveta Lucija

 
 

Sveti Martin

 
 

Sveti Vincent i Grenadini

 
 

Trinidad i Tobago

 
 

Otoci Turks i Caicos

 
 

Američki Djevičanski Otoci

 

ZEMLJE JUŽNE AMERIKE

ZEMLJE JUŽNE AMERIKE

 

Argentina

Argentina

 
 

Bolivija

Brazil

Brazil

Brazil

 

Čile

Čile

 
 

Kolumbija

 
 

Ekvador

 
 

Falklandi

 
 

Gvajana

 
 

Paragvaj

 
 

Peru

 
 

Surinam

 

Urugvaj

Urugvaj

 

Venezuela

Venezuela

 

AZIJA

AZIJA

 

ZEMLJE BLISKOG I SREDNJEG ISTOKA

ZEMLJE BLISKOG I SREDNJEG ISTOKA

 

ARAPSKE ZEMLJE PERZIJSKOG ZALJEVA

ARAPSKE ZEMLJE PERZIJSKOG ZALJEVA

 
 

Bahrein

 
 

Irak

 
 

Kuvajt

 
 

Oman

 
 

Katar

 
 

Saudijska Arabija

 
 

Ujedinjeni Arapski Emirati

 
 

Jemen

 

OSTALE ZEMLJE BLISKOG I SREDNJEG ISTOKA

OSTALE ZEMLJE BLISKOG I SREDNJEG ISTOKA

 
 

Armenija

 
 

Azerbajdžan

 
 

Gruzija

 
 

Izrael

 
 

Jordan

 
 

Libanon

 
 

Palestinsko Područje

 
 

Sirija

 

OSTALE AZIJSKE ZEMLJE

OSTALE AZIJSKE ZEMLJE

 
 

Afganistan

 
 

Bangladeš

 
 

Butan

 
 

Brunej Darussalam

 
 

Burma/Mijanmar

 
 

Kambodža

Kina

Kina

Kina

Hong Kong

Hong Kong

Hong Kong

Indija

Indija

Indija

 

Indonezija

Indonezija

 
 

Iran

Japan

Japan

Japan

 
 

Kazakstan

 
 

Kirgistan

 
 

Laos

 
 

Makao

 

Malezija

Malezija

 
 

Maldivi

 
 

Mongolija

 
 

Nepal

 
 

Sjeverna Koreja

 
 

Pakistan

 

Filipini

Filipini

 

Singapur

Singapur

 

Južna Koreja

Južna Koreja

 
 

Šri Lanka

 

Tajvan

Tajvan

 
 

Tadžikistan

 

Tajland

Tajland

 
 

Timor Leste

 
 

Turkmenistan

 
 

Uzbekistan

 
 

Vijetnam

 

OCEANIJA I POLARNE REGIJE

OCEANIJA I POLARNE REGIJE

 
 

Američka Samoa

 
 

Guam

 
 

Ujedinjene Države Manjih Pacifičkih Otoka

 

Australija

Australija

 
 

Kokosovi Otoci (Keeling)

 
 

Božićni Otoci

 
 

Otok Heard i Otoci McDonald

 
 

Otok Norfolk

 
 

Fidži

 
 

Francuska Polinezija

 
 

Kiribati

 
 

Maršalovi Otoci

 
 

Mikronezija

 
 

Nauru

 
 

Nova Kaledonija

 

Novi Zeland

Novi Zeland

 
 

Kukovi Otoci

 
 

Niue

 
 

Tokelau

 
 

Sjeverni Marijanski Otoci

 
 

Palau

 
 

Papua Nova Gvineja

 
 

Pitcairn

 
 

Antarktika

 
 

Otok Bouvet

 
 

Južna Georgia i otoci Južni Sandwich

 
 

Francuski Južni i Antarktički Teritorij

 
 

Salomonovi Otoci

 
 

Tonga

 
 

Tuvalu

 
 

Vanuatu

 
 

Samoa

 
 

Wallis i Futuna

UNUTAR UNIJE

UNUTAR UNIJE

UNUTAR UNIJE

IZVAN UNIJE

IZVAN UNIJE

IZVAN UNIJE

Unutar europodručja

Unutar europodručja

Unutar europodručja

Izvan europodručja

Izvan europodručja

Izvan europodručja

Institucije Unije (isključujući ESB)

Institucije Unije (isključujući ESB)

Institucije Unije (isključujući ESB)

Europska investicijska banka

Europska investicijska banka

Europska investicijska banka

 

Europska središnja banka (ESB)

Europska središnja banka (ESB)

 

UNUTAR UNIJE NERASPOREĐENO

UNUTAR UNIJE NERASPOREĐENO

 

IZVAN UNIJE NERASPOREĐENO

IZVAN UNIJE NERASPOREĐENO

Izvanteritorijalni financijski centri

Izvanteritorijalni financijski centri

Izvanteritorijalni financijski centri

Međunarodne organizacije (isključujući institucije Unije)

Međunarodne organizacije (isključujući institucije Unije)

Međunarodne organizacije (isključujući institucije Unije)

Međunarodni monetarni fond (MMF)

Međunarodni monetarni fond (MMF)

Međunarodni monetarni fond (MMF)

▼B

(1)   Zemlje članice Unije koje nisu u euro-zoni: podaci za svaku zemlju posebno.Tablica 7.

Razine raščlambe prema institucionalnim sektorima

Sektor 1

Sektor 2

Središnja banka (S.121)

Središnja banka (S.121)

Ostale monetarne financijske institucije (oMFI)

Ostale monetarne financijske institucije (oMFI)

Društva koja primaju depozite osim središnje banke (S.122)

Društva koja primaju depozite osim središnje banke (S.122)

Novčani fondovi (S.123)

Novčani fondovi (S.123)

Opća država (S.13)

Opća država (S.13)

Ostali sektori

Ostali sektori

 

Financijska društva osim monetarnih financijskih institucija (MFI) (S.124 + S.125 + S.126 + S.127 + S.128 + S.129)

 

Nefinancijska društva, kućanstva i neprofitne institucije koje služe kućanstvima (S.11 + S.14 + S.15)Tablica 8.

Razina raščlambe prema gospodarskoj djelatnosti

Razina 1

Razina 2

NACE rev.2

 

POLJOPRIVREDA, ŠUMARSTVO I RIBARSTVO

područje A

RUDARSTVO I VAĐENJE

RUDARSTVO I VAĐENJE

područje B

 

Vađenje sirove nafte i prirodnog plina i pomoćne uslužne djelatnosti u rudarstvu

odjeljak 06, 09

PRERAĐIVAČKA INDUSTRIJA

PRERAĐIVAČKA INDUSTRIJA

područje C

 

Proizvodnja prehrambenih proizvoda, pića i duhanskih proizvoda

odjeljak 10, 11, 12

 

UKUPNO tekstilne i drvne djelatnosti

odjeljak 13, 14, 16, 17, 18

 

Tekstil i odjeća

odjeljak 13, 14

 

Drvo, papir, tiskanje i umnožavanje

odjeljak 16, 17, 18

Nafta, kemikalije, farmaceutski proizvodi i proizvodi od gume i plastike

UKUPNO proizvodnja nafte, kemikalija, farmaceutskih proizvoda i proizvoda od gume i plastike

odjeljak 19, 20, 21, 22

 

Koks i rafinirani naftni proizvodi

odjeljak 19

 

Kemikalije i kemijski proizvodi

odjeljak 20

 

Proizvodi od gume i plastike

odjeljak 22

Računala, elektronički i optički proizvodi

UKUPNO metalni proizvodi i strojevi

odjeljak 24, 25, 26, 28

 

Metali i gotovi metalni proizvodi

odjeljak 24, 25

 

Računala, elektronički i optički proizvodi

odjeljak 26

 

Strojevi i uređaji, d.n.

odjeljak 28

Vozila, ostala prijevozna sredstva

UKUPNO vozila i ostala prijevozna sredstva

odjeljak 29, 30

 

Motorna vozila, prikolice i poluprikolice

odjeljak 29

 

Ostala prijevozna sredstva

odjeljak 30

 

Ostala prerađivačka industrija

odjeljak 15, 23, 27, 31, 32, 33

OPSKRBA ELEKTRIČNOM ENERGIJOM, PLINOM, PAROM I KLIMATIZACIJA

OPSKRBA ELEKTRIČNOM ENERGIJOM, PLINOM, PAROM I KLIMATIZACIJA

područje D

OPSKRBA VODOM; UKLANJANJE OTPADNIH VODA, ZBRINJAVANJE OTPADA I DJELATNOSTI SANACIJE OKOLIŠA

OPSKRBA VODOM; UKLANJANJE OTPADNIH VODA, ZBRINJAVANJE OTPADA I DJELATNOSTI SANACIJE OKOLIŠA

područje E

 

Skupljanje, pročišćavanje i opskrba vodom

odjeljak 36

 

Uklanjanje otpadnih voda,zbrinjavanje otpada i djelatnosti sanacije okoliša

odjeljak 37, 38, 39

GRAĐEVINARSTVO

GRAĐEVINARSTVO

područje F

UKUPNO USLUGE

UKUPNO USLUGE

područje G, H, I, J, K, L, M, N, O, P, Q, R, S, T, U

TRGOVINA NA VELIKO I NA MALO; POPRAVAK MOTORNIH VOZILA I MOTOCIKALA

TRGOVINA NA VELIKO I NA MALO; POPRAVAK MOTORNIH VOZILA I MOTOCIKALA

područje G

 

Trgovina na veliko i na malo i popravak motornih vozila i motocikala

odjeljak 45

 

Trgovina na veliko, osim motornih vozila i motocikala

odjeljak 46

 

Trgovina na malo, osim motornih vozila i motocikala

odjeljak 47

PRIJEVOZ I SKLADIŠTENJE

PRIJEVOZ I SKLADIŠTENJE

područje H

 

UKUPNO prijevoz i skladištenje

odjeljak 49, 50, 51, 52

 

Kopneni prijevoz i cjevovodni transport

odjeljak 49

 

Vodeni prijevoz

odjeljak 50

 

Zračni prijevoz

odjeljak 51

 

Skladištenje i prateće djelatnosti u prijevozu

odjeljak 52

 

Poštanske i kurirske djelatnosti

odjeljak 53

DJELATNOSTI PRUŽANJA SMJEŠTAJA TE PRIPREME I USLUŽIVANJA HRANE

DJELATNOSTI PRUŽANJA SMJEŠTAJA TE PRIPREME I USLUŽIVANJA HRANE

područje I

INFORMACIJE I KOMUNIKACIJE

INFORMACIJE I KOMUNIKACIJE

područje J

 

Proizvodnja filmova, videofilmova i televizijskog programa i ostale zabavne djelatnosti

odjeljak 59, 60

 

Telekomunikacije

odjeljak 61

 

Ostale informacijske i komunikacijske djelatnosti

odjeljak 58, 62, 63

FINANCIJSKE DJELATNOSTI I DJELATNOSTI OSIGURANJA

FINANCIJSKE DJELATNOSTI I DJELATNOSTI OSIGURANJA

područje K

 

Financijsko posredovanje, osim osiguranja i mirovinskih fondova

odjeljak 64

 

Djelatnosti holding društava

skupina 64.2

 

Osiguranje, reosiguranje i mirovinski fondovi, osim obveznog socijalnog osiguranja

odjeljak 65

 

Ostale financijske djelatnosti

odjeljak 66

 

POSLOVANJE NEKRETNINAMA

područje L

STRUČNE, ZNANSTVENE I TEHNIČKE DJELATNOSTI

STRUČNE, ZNANSTVENE I TEHNIČKE DJELATNOSTI

područje M

 

Pravne i računovodstvene djelatnosti

odjeljak 69

 

Pravne djelatnosti

skupina 69.1

 

Računovodstvene, knjigovodstvene i revizijske djelatnosti

skupina 69.2

 

Upravljačke djelatnosti; savjetovanje u vezi s upravljanjem

odjeljak 70

 

Upravljačke djelatnosti

skupina 70.1

 

Savjetovanje u vezi s upravljanjem

skupina 70.2

 

Arhitektonske djelatnosti i inženjering; tehničko ispitivanje i analiza

odjeljak 71

Znanstveno istraživanje i razvoj

Znanstveno istraživanje i razvoj

odjeljak 72

 

Promidžba (reklama i propaganda) i istraživanje tržišta

odjeljak 73

 

Promidžba (reklama i propaganda)

skupina 73.1

 

Istraživanje tržišta i ispitivanje javnog mnijenja

skupina 73.2

 

Ostale stručne, znanstvene i tehničke djelatnosti, veterinarske djelatnosti

skupina 74, 75

 

ADMINISTRATIVNE I POMOĆNE USLUŽNE DJELATNOSTI

područje N

 

Djelatnosti iznajmljivanja i davanja u zakup (leasing)

odjeljak 77

 

Ostale administrativne i pomoćne uslužne djelatnosti

odjeljak 78, 79, 80, 81, 82

 

OBRAZOVANJE

područje P

 

DJELATNOSTI ZDRAVSTVENE ZAŠTITE I SOCIJALNE SKRBI

područje Q

UMJETNOST, ZABAVA I REKREACIJA

UMJETNOST, ZABAVA I REKREACIJA

područje R

 

Kreativne, umjetničke i zabavne djelatnosti

odjeljak 90

 

Knjižnice, arhivi, muzeji i ostale kulturne djelatnosti

odjeljak 91

 

Sportske djelatnosti te zabavne i rekreacijske djelatnosti; djelatnosti kockanja i klađenja

odjeljak 92, 93

 

OSTALE USLUŽNE DJELATNOSTI

područje S

 

Djelatnosti članskih organizacija

odjeljak 94

 

Popravak računala i predmeta za osobnu uporabu i kućanstvo, ostale osobne uslužne djelatnosti

odjeljak 95, 96

 

Neraspoređeno

 
 

Privatna kupnja i prodaja nekretnina

 

UKUPNA DJELATNOST

UKUPNA DJELATNOST

 
PRILOG II.

DEFINICIJE iz članka 10.

Sljedeće definicije temelje se na šestom izdanju Priručnika za platnu bilancu i stanja međunarodnih ulaganja MMF-a (BPM6), Europskom sustavu računa, Priručniku o statistici međunarodne trgovine uslugama 2010. i OECD-ovoj referentnoj definiciji inozemnih izravnih ulaganja (BD4).

A.   TEKUĆI RAČUN

Tekući račun prikazuje tokove roba, usluga te primarnih i sekundarnih dohodaka između rezidenata i nerezidenata.

1.    ROBA

Ova sastavnica obuhvaća pokretnine kod kojih dolazi do promjene vlasništva između rezidenata i nerezidenata.

1.1.    Opći promet robom na osnovi platne bilance

Opći promet robom na osnovi platne bilance obuhvaća robu kod koje dolazi do promjene ekonomskog vlasništva između rezidenta i nerezidenta, a koja nije uključena u druge posebne kategorije, kao što je roba u tranzitnoj trgovini (vidjeti 1.2.) i nemonetarno zlato (vidjeti 1.3.) ili dio neke usluge. Opći promet robom treba se mjeriti po tržišnoj cijeni prema paritetu franko brod (FOB). Pri sastavljanju agregata Unije države trebaju uključiti uvoz i izvoz robe u kvazitranzitnoj trgovini te za trgovinu unutar Unije državu partnera treba odrediti u skladu s konsignacijskim načelom.

1.2.    Neto izvoz robe u tranzitnoj trgovini

Tranzitna trgovina određuje se kao kupnja robe od strane rezidenta (izvještajnog gospodarstva) od nerezidenta te naknadna preprodaja iste robe drugom nerezidentu bez ulaska dotične robe u izvještajno gospodarstvo. Neto izvoz robe u tranzitnoj trgovini predstavlja razliku između prodaje i kupnje robe u tranzitnoj trgovini. Ova stavka uključuje trgovačke marže, dobit i gubitak od vlasništva te promjene u zalihama robe u tranzitnoj trgovini.

1.2.1.

Roba stečena u tranzitnoj trgovini iskazuje se kao negativan izvoz/prihod gospodarstva trgovca.

1.2.2.

Prodaja robe iskazuje se u stavci roba prodana u tranzitnoj trgovini kao pozitivan izvoz/prihod gospodarstva trgovca.

1.3.    Nemonetarno zlato

Nemonetarno zlato obuhvaća zlato osim monetarnog zlata. Monetarno zlato je u vlasništvu monetarnih vlasti te se drži kao međunarodne pričuve (vidjeti 6.5.1.). Nemonetarno zlato može biti u obliku poluga (tj. kovanica, ingota ili poluga čistoće najmanje 995 tisućinki, uključujući zlato na raspoređenim računima za zlato), zlato u prahu te zlato u drugim sirovim ili polovično obrađenim oblicima.

1.4.    Branding - prilagodba radi kvazitranzitne trgovine

Kvazitranzitna trgovina je pojam koji se upotrebljava za određivanje robe uvezene u državu članicu koju je subjekt koji se ne smatra rezidentnom institucionalnom jedinicom uvezao u državu članicu te dao ocariniti radi slobodnog prometa u Uniji (podvrgao uvoznim carinama), te koja se zatim otprema u drugu državu članicu. Države članice na koje se odnosi kvazitranzitna trgovina moraju evidentirati branding da bi iskazale razliku između vrijednosti općeg prometa robom prijavljene pri inicijalnom uvozu robe iz treće zemlje i njezine vrijednosti pri otpremi u drugu državu članicu. Geografska raščlamba mora se izvršiti na osnovi rezidentne države matičnog društva koje kontrolira društvo koje vodi carinski postupak povezan s navedenom robom u izvještajnom gospodarstvu.

2.    USLUGE

Usluge su rezultat proizvodne djelatnosti koja mijenja uvjete jedinica potrošača ili olakšava razmjenu proizvoda ili financijske imovine. Usluge općenito nisu zasebne stavke nad kojima se mogu uspostaviti vlasnička prava te ih općenito nije moguće odvojiti od njihove proizvodnje.

2.1.    Proizvodne usluge s fizičkim sirovinama u vlasništvu drugih

Proizvodne usluge s fizičkim sirovinama u vlasništvu drugih obuhvaćaju preradu, sklapanje, označavanje, pakiranje itd. koje obavljaju društva koja nisu vlasnici dotične robe. Proizvodnju obavlja subjekt koji prima naknadu od vlasnika. Budući da se vlasništvo nad robom ne mijenja, između prerađivača i vlasnika ne evidentira se kao transakcija općeg prometa robom. Vrijednost naknada za proizvodne usluge s fizičkim sirovinama u vlasništvu drugih nije nužno jednaka razlici u vrijednosti robe poslane na preradu i vrijednosti robe nakon prerade. Isključeno je sklapanje unaprijed izrađenih konstrukcija (uključeno u građevinarstvo) te označivanje i pakiranje povezano s prijevozom (uključeno u prijevoz).

2.2.    Usluge održavanja i popravka koje nisu drugdje uključene

Usluge održavanja i popravaka koje nisu drugdje uključene obuhvaćaju održavanje i popravke koje obavljaju rezidenti nad robom u vlasništvu nerezidenata (i obratno). Popravke se može obavljati na lokaciji popravljača ili drugdje. Vrijednost održavanja ili popravaka uključuje sve dijelove ili materijale koje je pribavio popravljač i koji su uključeni u naknade. Dijelovi i materijali koji se obračunavaju zasebno trebaju biti uključeni u opći promet robom. Popravci i održavanje brodova, aviona i ostalih prijevoznih sredstava uključeni su u ovu stavku. Čišćenje prijevoznih sredstava je isključeno budući da je uključeno u usluge prijevoza. Održavanje i popravci građevina su isključeni budući da su uključeni u građevinarstvo. Održavanje i popravci računala su isključeni budući da su uključeni u računalne usluge.

2.3.    Prijevoz

Prijevoz je postupak prijevoza ljudi i predmeta s jedne lokacije na drugu te s tim povezane prateće i pomoćne usluge. Prijevoz također uključuje poštanske i kurirske usluge. Usluge prijevoza evidentiraju se u platnoj bilanci kada ih pružaju rezidenti jednog gospodarstva u korist rezidenata drugog gospodarstva. Prijevoz se može razvrstati prema:

(a) vrsti prijevoza, odnosno kao pomorski, zračni ili ostali. Stavka ‚ostali’ se može dalje raščlaniti na željeznički i cestovni prijevoz, prijevoz unutrašnjim vodenim putovima, cjevovodni transport i svemirski prijevoz kao i prijenos električne energije;

(b) onom što se prevozi, odnosno putnici ili teret ili ostalo (što obuhvaća pomoćne i prateće usluge poput ukrcaja i iskrcaja spremnika, čuvanje i skladištenje, pakiranje i prepakiranje, čišćenje prijevoznih sredstava koje se obavlja u lukama ili u zračnim lukama).

2.3.1.    Pomorski prijevoz

Obuhvaća sve pomorske usluge prijevoza. Raščlamba je potrebna na pomorski prijevoz putnika, pomorski prijevoz tereta i ostali pomorski prijevoz.

2.3.2.    Zračni prijevoz

Obuhvaća sve zračne usluge prijevoza. Raščlamba je potrebna na zračni prijevoz putnika, zračni prijevoz tereta i ostali zračni prijevoz.

2.3.3.    Ostale vrste prijevoza

Obuhvaća sve vrste prijevoza osim pomorskog i zračnog prijevoza. Potrebna je raščlamba na prijevoz putnika, prijevoz tereta i ostali prijevoz. Proširenu klasifikaciju ostalih vrsta prijevoza treba izvršiti kako slijedi:

2.3.3.1.  Svemirski prijevoz uključuje lansiranje satelita koje obavljaju trgovačka društva za vlasnike satelita (npr. telekomunikacijska društva) i ostale operacije koje obavljaju operateri svemirske opreme, kao što su prijevoz robe i osoba radi znanstvenih eksperimenata. Također je uključen svemirski prijevoz putnika i plaćanja koja obavlja određeno gospodarstvo radi uključivanja svojih rezidenata u svemirska vozila drugog gospodarstva.

2.3.3.2.  Željeznički prijevoz obuhvaća prijevoz vlakovima. Potrebna je daljnja raščlamba na željeznički prijevoz putnika, željeznički prijevoz tereta i ostali željeznički prijevoz.

2.3.3.3.  Cestovni prijevoz obuhvaća prijevoz kamionima i autobusima. Potrebna je daljnja raščlamba na cestovni prijevoz putnika, cestovni prijevoz tereta i ostali cestovni prijevoz.

2.3.3.4.  Prijevoz unutrašnjim vodenim putovima odnosi se na međunarodni prijevoz rijekama, kanalima i jezerima. Uključeni su vodeni putovi koji se nalaze unutar jedne države kao i oni koji se nalaze u dvije ili više država. Potrebna je daljnja raščlamba na prijevoz putnika unutrašnjim vodenim putovima, prijevoz tereta unutrašnjim vodenim putovima i ostali prijevoz unutrašnjim vodenim putovima.

2.3.3.5.  Cjevovodni transport obuhvaća međunarodni prijevoz robe cjevovodima, poput prijevoza nafte i povezanih proizvoda, vode i plina. Isključene su usluge distribucije, obično od podstanica do potrošača (koje su uključene pod stavkom ostale poslovne usluge koje nisu drugdje uključene) kao i vrijednost prevezenih proizvoda (koji su uključeni pod stavkom opći promet robom).

2.3.3.6.  Prijenos električne energije obuhvaća usluge za prijenos električne energije visokonaponskim vodovima pomoću povezanih skupina linija i povezane opreme između opskrbnih točaka i točaka gdje se ona pretvara u niskonaponsku električnu energiju za isporuku potrošačima ili za isporuku drugim električnim sustavima. Uključene su naknade za prijenos električne energije kada je on odvojen od proizvodnog procesa i procesa distribucije. Samo pružanje električne energije je isključeno. Također su isključene usluge distribucije električne energije (koje su uključene pod stavkom ostale poslovne usluge, ostale poslovne usluge koje nisu drugdje uključene).

2.3.3.7.  Ostale pomoćne i prateće usluge prijevoza obuhvaćaju sve ostale usluge prijevoza koje se ne mogu rasporediti u jednu od prethodno navedenih sastavnica usluga prijevoza.

2.3.4.    Poštanske i kurirske usluge

Poštanske i kurirske usluge obuhvaćaju prikupljanje, prijevoz i isporuku pisama, novina, časopisa, brošura, ostalih tiskanih materijala i paketa, kao i usluge koje se obavljaju u pošti i usluge iznajmljivanja poštanskih sandučića.

2.4.    Putovanja

Prihodi od putovanja obuhvaćaju robu i usluge za vlastitu uporabu ili za daljnju isporuku koje su nerezidenti stekli od gospodarstva tijekom posjeta tom gospodarstvu. Rashodi od putovanja obuhvaćaju robu i usluge za vlastitu uporabu ili isporuku koje su rezidenti stekli od drugih gospodarstava tijekom posjeta tim gospodarstvima. Putovanja uključuju lokalni prijevoz (tj. prijevoz unutar gospodarstva koje se posjećuje i koji pruža rezident tog gospodarstva), ali isključuju međunarodni prijevoz (koji je uključen u prijevoz putnika). Isključuje se i roba koju je putnik kupio za preprodaju u svom gospodarstvu ili u bilo kojem drugom gospodarstvu. Putovanja se dijele na dvije glavne sastavnice: poslovna putovanja i privatna putovanja.

2.4.1.    Poslovna putovanja

Poslovna putovanja obuhvaćaju stjecanje roba i usluga od strane poslovnih putnika. Također je uključeno stjecanje roba i usluga za vlastitu uporabu od strane sezonskih, pograničnih i ostalih radnika koji nisu rezidenti gospodarstva u kojem su zaposleni. Poslovna putovanja dalje se dijele na stjecanje roba i usluga od strane pograničnih, sezonskih i ostalih privremenih radnika i ostala poslovna putovanja.

2.4.1.1.

Stjecanje roba i usluga od strane pograničnih, sezonskih i ostalih privremenih radnika uključuje stjecanje roba i usluga za osobnu uporabu od strane sezonskih, pograničnih i ostalih radnika koji nisu rezidenti gospodarstava u kojima su zaposleni i čiji je poslodavac rezident tog gospodarstva.

2.4.1.2.

Ostala poslovna putovanja obuhvaćaju sve izdatke povezane s poslovnim putovanjima koji nisu izdaci pograničnih, sezonskih i ostalih privremenih radnika.

2.4.2.    Privatna putovanja

Privatna putovanja obuhvaćaju robe i usluge koje stječu putnici koji putuju u inozemstvo u svrhe koje nisu poslovne, poput odmora, sudjelovanja u rekreacijskim i kulturnim aktivnostima, posjeta prijateljima i rodbini, hodočašća i putovanja radi obrazovnih i zdravstvenih razloga. Privatna putovanja dijele se na tri sastavnice: izdaci povezani sa zdravljem, izdaci povezani s obrazovanjem i ostala privatna putovanja.

2.4.2.1.

Izdaci povezani sa zdravljem određeni su kao ukupni izdaci osoba koje putuju zbog zdravstvenih razloga.

2.4.2.2.

Izdaci povezani s obrazovanjem određeni su kao ukupni izdaci studenata.

2.4.2.3.

Ostala privatna putovanja obuhvaćaju sva privatna putovanja koja nisu uključena u izdatke povezane sa zdravljem ili izdatke povezane s obrazovanjem.

2.5.    Građevinarstvo

Građevinarstvo obuhvaća izgradnju, obnovu, popravak ili proširivanje dugotrajne imovine u obliku zgrada, poboljšanja zemljišta koja su tehničke prirode i drugu tehničku gradnju (uključujući ceste, mostove, brane itd.). Uključuje povezane instalacijske i montažne radove, pripremu gradilišta i gradnju općenito, specijalizirane usluge kao što je ličenje, vodoinstalaterske radove i rušenje te upravljanje građevinskim projektima. Građevinski ugovori koji su obuhvaćeni međunarodnom trgovinom uslugama općenito su kratkoročne prirode. Veliki građevinski projekti koje je ugovorilo nerezidentno društvo te za čiji završetak je potrebno više od jedne godine obično dovode do osnivanja rezidentne podružnice.

Građevinarstvo se može podijeliti na građevinske radove u inozemstvu i građevinske radove u gospodarstvu koje sastavlja podatke.

2.5.1.    Građevinski radovi u inozemstvu

Građevinski radovi u inozemstvu obuhvaćaju građevinske usluge koje nerezidentima pružaju društva koja su rezidenti izvještajnog gospodarstva (prihodi/izvoz) i robu i usluge koje su ta društva kupila u gospodarstvu domaćinu (rashodi/uvoz).

2.5.2.    Građevinski radovi u izvještajnom gospodarstvu

Građevinski radovi u izvještajnom gospodarstvu obuhvaćaju građevinske usluge koje nerezidentna građevinska društva pružaju rezidentima izvještajnog gospodarstva (rashodi) i robu i usluge koje ta nerezidentna društva kupuju u izvještajnom gospodarstvu (prihodi).

2.6.    Usluge osiguranja i usluge mirovinskog osiguranja

Usluge osiguranja i usluge mirovinskog osiguranja obuhvaćaju neposredno osiguranje, reosiguranje, pomoćne usluge osiguranja, usluge mirovinskog osiguranja i usluge standardiziranog jamstva. Usluge neposrednog osiguranja dalje su raščlanjene na životno osiguranje, osiguranje tereta i ostalo neposredno osiguranje. Usluge mirovinskog osiguranja i usluge standardiziranog jamstva dalje su raščlanjene na usluge mirovinskog osiguranja i usluge standardiziranog jamstva. Te usluge se procjenjuju ili vrednuju prema naknadama uključenim u ukupne premije, a ne prema ukupnoj vrijednosti premija.

2.6.1.    Životno osiguranje

Imatelji polica životnog osiguranja izvršavaju redovita plaćanja osiguravatelju (može se raditi i samo o jednom plaćanju) u zamjenu za koja osiguravatelj jamči plaćanje imatelju police ugovorenog minimalnog iznosa ili rente na određeni dan ili u slučaju smrti imatelja police, ako se to dogodi ranije. Životno osiguranje s fiksnim trajanjem, pri čemu se naknade pružaju u slučaju smrti, ali ne i u drugim okolnostima, isključeno je iz ove kategorije i uključeno u ostalo neposredno osiguranje.

2.6.2.    Osiguranje tereta

Usluge osiguranja tereta odnose se na osiguranje robe koja je u postupku izvoza ili uvoza, na temelju vrijednosti robe na paritetu FOB i prijevoza tereta.

2.6.3.    Ostalo neposredno osiguranje

Ostalo neposredno osiguranje obuhvaća sve ostale oblike osiguranja od štete. To uključuje životno osiguranje s fiksnim trajanjem, osiguranje od nezgode i zdravstveno osiguranje (osim onih koja su obuhvaćena sustavima državnog socijalnog osiguranja), pomorsko, zračno i ostala transportna osiguranja, osiguranje protiv požara i štete na imovini; osiguranje od rizika novčanog gubitka, osiguranje od opće odgovornosti i ostalo osiguranje, kao što su putno osiguranje i osiguranja povezana s kreditima i kreditnim karticama.

2.6.4.    Reosiguranje

Reosiguranje je postupak podugovaranja dijelova osiguranja od rizika koje se obično obavlja sa specijaliziranim subjektima u zamjenu za proporcionalan udjel u dohotku od premije. Transakcije reosiguranja mogu se odnositi na pakete koji obuhvaćaju nekoliko tipova rizika.

2.6.5.    Pomoćne usluge osiguranja

Obuhvaćaju transakcije koje su usko povezane s poslovanjem osiguranja i mirovinskih fondova. Uključene su provizije zastupnika u osiguranju, usluge posredovanja i zastupanja u osiguranju, usluge savjetovanja u vezi s osiguranjem i mirovinskim pitanjima, procjena i obrada šteta, aktuarske usluge, usluge vođenja spašavanja i regulatorne i nadzorne usluge vezano uz odštete i usluge naplate.

2.6.6.    Usluge mirovinskog osiguranja

Usluge mirovinskog osiguranja obuhvaćaju usluge koje pružaju fondovi koje za posebne grupe zaposlenika osniva država ili društva za osiguranje u korist zaposlenika radi osiguranja prihoda nakon umirovljenja i naknada u slučaju smrti ili invalidnosti.

2.6.7.    Usluge standardiziranog jamstva

Usluge standardiziranog jamstva su usluge koje se odnose na sustave standardiziranog jamstva. To su aranžmani kojima se jedna strana (jamac) obvezuje na pokrivanje gubitaka zajmodavca u slučaju da zajmoprimac ne ispunjava svoje obveze. Primjeri tih usluga su jamstva za izvozne kredite i studentske kredite.

2.7.    Financijske usluge

Financijske usluge obuhvaćaju usluge posredovanja i pomoćne usluge, osim usluga osiguranja i usluga mirovinskih fondova, koje obično pružaju banke ili druga financijska društva.

2.7.1.    Eksplicitno obračunate i ostale financijske usluge

U slučaju mnogih financijskih usluga usluge se obračunavaju pomoću eksplicitnih naknada, te ne traže poseban obračun. To uključuje naknade za polaganje depozita i za odobravanje kredita, naknade za jednokratna jamstva, naknade ili penale za prijevremenu ili zakašnjelu otplatu, naknade za vođenje računa, naknade u vezi s akreditivima, usluge u vezi s kreditnim karticama, provizije i naknade u vezi s financijskim najmom, faktoringom ili pokroviteljstvom izdanja te kliringom plaćanja. Također su uključene usluge financijskog savjetovanja, skrbništva nad financijskom imovinom ili polugama, upravljanja financijskom imovinom, usluge nadzora, usluge osiguranja likvidnosti, usluge preuzimanja rizika osim osiguranja, usluge spajanja i preuzimanja, usluge procjene kreditnog rejtinga, burzovne usluge i fiducijarne usluge. Dileri financijskim instrumentima mogu u potpunosti ili djelomično zaračunati svoje usluge pomoću razlike između kupovne i prodajne cijene tih instrumenata. Marže koje proizlaze iz transakcija kupnje i prodaje uključene su u eksplicitno obračunate i ostale financijske usluge.

2.7.2.    Usluge financijskog posredovanja indirektno mjerene (UFPIM)

Za stvarne kamate može se smatrati da uključuju i element prihoda i naknadu za uslugu. Vjerovnici i primatelji depozita posluju tako da svojim deponentima osiguravaju kamatne stope koje su niže od onih koje obračunavaju svojim zajmoprimcima. Financijska društva upotrebljavaju navedene kamatne marže za pokrivanje svojih troškova i ostvarivanje poslovnog viška. U pravilu se navedene neizravne naknade povezano s kamatama primjenjuju samo na kredite i depozite i to kada ih odobravaju odnosno primaju financijska društva.

2.8.    Naknade za uporabu intelektualnog vlasništva koje nisu drugdje uključene

Naknade za uporabu intelektualnog vlasništva koje nisu drugdje uključene uključuju:

(a) naknade za uporabu vlasničkih prava (kao što su patenti, trgovačke oznake, autorska prava, industrijski procesi i dizajn, uključujući poslovne tajne i franšize). Ta prava mogu proizlaziti iz istraživanja i razvoja kao i iz marketinga; i

(b) naknade za licence za reproduciranje ili distribuciju intelektualnog vlasništva koje proizlazi iz proizvedenih izvornika ili prototipova (kao što su vlasnička prava nad knjigama i rukopisima, računalnom programskom opremom, kinematografskim uradcima i nositeljima zvuka) te povezana prava (kao što su prava na izvođenje uživo ili za televizijsko, kabelsko ili satelitsko emitiranje).

2.9.    Telekomunikacijske, računalne i informacijske usluge

Računalne i telekomunikacijske usluge određene su u smislu prirode usluge, a ne načina isporuke.

2.9.1.    Telekomunikacijske usluge

Telekomunikacijske usluge obuhvaćaju prijenos zvuka, slika ili drugih informacija putem telefona, teleksa, telegrama, radijskog ili televizijskog kabela i emitiranjem, satelitskim emitiranjem, elektroničkom poštom, uslugom faksimila itd., uključujući mrežne usluge, telekonferencije i prateće usluge. One ne uključuju vrijednost prenesenih informacija. Uključene su i usluge mobilne telefonije, glavne internetske mreže te usluge mrežnog pristupa, uključujući pružanje pristupa internetu. Isključene su usluge instaliranja opreme za telefonsku mrežu budući da su one uključene u građevinarstvo i usluge baze podataka (koje su uključene u informacijske usluge).

2.9.2.    Računalne usluge

Računalne usluge sastoje se od usluga povezanih s hardverskom i/ili softverskom opremom i usluga obrade podataka. Također su uključene usluge savjetovanja i provedbe u vezi s hardverskom i softverskom opremom, održavanje i popravak računala i periferne opreme, usluge uspostavljanja starog stanja nakon nesreća, savjetovanje i pomoć u vezi s pitanjima koja se odnose na upravljanje računalnim resursima, analiza, dizajn i programiranje sustava spremnih za uporabu (uključujući razvijanje i izradu internetskih stranica) i tehničko savjetovanje u vezi sa softverom, licence za uporabu neprilagođenog softvera, razvoj, izrada i dobavljanje te dokumentiranje prilagođenog softvera, uključujući operativne sustave izrađene po mjeri za određene korisnike, održavanje sustava i druge prateće usluge, kao što je osposobljavanje kao dio savjetovanja, usluge obrade podataka, kao što je unos podataka, izrada tablica i obrada na osnovi ograničenog prava korištenja, usluge prostora za internetske stranice (tj. osiguravanje serverskog prostora na internetu za internetske stranice klijenata) te upravljanje računalnom opremom. Isključene su naknade za licence za reproduciranje i/ili distribuiranje softvera koje su uključene u naknade za uporabu intelektualnog vlasništva. Najam računala bez administratora uključen je u poslovni najam.

2.9.3.    Informacijske usluge

Obuhvaća usluge novinskih agencija i ostale informacijske usluge.

2.9.3.1.

Usluge novinskih agencija obuhvaćaju pružanje vijesti, fotografija i priloga medijima.

2.9.3.2.

Ostale informacijske usluge obuhvaćaju usluge baza podataka (osnivanje baze podataka, pohrana podataka te diseminacija podataka i baza podataka, uključujući direktorije te popise adresa) na mreži i preko magnetnih, optičkih ili tiskanih medija te internetske portale za pretraživanje (usluge pretraživača koji pronalaze internetske adrese za klijente koji unesu ključnu riječ). Također su uključene izravne, osobne pretplate na novine i časopise, putem pošte, elektroničkog prijenosa ili drugim sredstvima, druge usluge pružanja mrežnog sadržaja te knjižničarske i usluge arhiviranja. Veleprodaja novina i časopisa uključena je u opći promet robom. Preuzimanje sadržaja koji nije softver (koji je uključen u računalne usluge) ili audio ili videosadržaj (uključeni u audiovizualne i povezane usluge) uključeno je u informacijske usluge.

2.10.    Ostale poslovne usluge

One uključuju: usluge istraživanja i razvoja, usluge stručnog savjetovanja i savjetovanja u vezi s upravljanjem, tehničke usluge, usluge povezane s trgovinom i ostale poslovne usluge.

2.10.1.    Usluge istraživanja i razvoja

Usluge istraživanja i razvoja sastoje se od usluga koje su povezane s temeljnim istraživanjima, primijenjenim istraživanjima i eksperimentalnim razvojem novih proizvoda i procesa. U načelu takve aktivnosti u fizici, društvenim i humanističkim znanostima obuhvaćene su u ovoj kategoriji, kao što je i razvoj operativnih sustava koji predstavljaju tehnološki napredak. Također su uključena komercijalna istraživanja povezana s elektronikom, farmacijom i biotehnologijom.

To uključuje: 1) rad koji se izvršava na sustavnoj osnovi radi povećanja znanja i 2) Ostale usluge istraživanja i razvoja.

2.10.1.1.

Rad koji se izvršava na sustavnoj osnovi radi povećanja znanja obuhvaća: a) pružanje prilagođenih i neprilagođenih usluga istraživanja i razvoja i b) prodaju vlasničkih prava koja proizlaze iz istraživanja i razvoja.

2.10.1.1.a  Pružanje prilagođenih i neprilagođenih usluga istraživanja i razvoja obuhvaća pružanje usluga istraživanja i razvoja koje su izrađene po mjeri (prilagođene) i razvoj neprilagođenih istraživanja i razvoja, isključujući prodaju vlasničkih prava (koja su uključena pod stavkom 2.10.1.1.b) i prodaju koja se odnosi na licence za reproduciranje ili uporabu (uključeno u naknade za uporabu intelektualnog vlasništva).

2.10.1.1.b  Prodaja vlasničkih prava koja proizlaze iz istraživanja i razvoja obuhvaća patente, autorska prava koja proizlaze iz istraživanja i razvoja, industrijske procese i dizajn (uključujući poslovne tajne).

2.10.1.2.

Ostale usluge istraživanja i razvoja uključuju ostale aktivnosti razvoja proizvoda/procesa.

2.10.2.    Usluge stručnog savjetovanja i savjetovanja u vezi s upravljanjem

Usluge stručnog savjetovanja i savjetovanja u vezi s upravljanjem uključuju: 1) pravne usluge, računovodstvene usluge, usluge savjetovanja u vezi s upravljanjem, usluge upravljanja te usluge povezane s odnosima s javnošću te 2) usluge oglašavanja, istraživanja tržišta i ispitivanja javnog mnijenja.

2.10.2.1.

Pravno i računovodstveno savjetovanje, savjetovanje vezano uz upravljanje i odnosi s javnošću obuhvaćaju:

a) pravne usluge; b) računovodstvene, revizijske, knjigovodstvene i usluge poreznog savjetovanja; c) usluge poslovnog savjetovanja i savjetovanja u vezi s upravljanjem i usluge odnosa s javnošću.

2.10.2.1.a  Pravne usluge obuhvaćaju pravne savjetodavne usluge i usluge zastupanja u svim pravnim, sudskim i zakonskim postupcima, usluge sastavljanja pravne dokumentacije i instrumenata; savjetodavne usluge vezano uz javnobilježnička pitanja i usluge vezano uz čuvanje pologa i namiru.

2.10.2.1.b  Računovodstvene, revizijske, knjigovodstvene i usluge poreznog savjetovanja obuhvaćaju usluge vođenja poslovnih knjiga za društva i ostale sudionike u gospodarstvu, usluge kontrole računovodstvenih evidencija i financijskih izvještaja; usluge poreznog planiranja i savjetovanja društvima i pripremu porezne dokumentacije.

2.10.2.1.c  Usluge poslovnog savjetovanja i savjetovanja u vezi s upravljanjem i usluge odnosa s javnošću obuhvaćaju savjetodavne usluge, usluge davanja smjernica i usluge pružanja operativne podrške društvima u kreiranju poslovne politike i strategije i u cjelokupnom planiranju, strukturiranju i kontroli organizacije. Uključene su naknade za upravljanje, revizija upravljanja, savjetodavne usluge vezano uz tržišno upravljanje, ljudske resurse, upravljanje proizvodnjom i upravljanje projektima; i usluge savjetovanja, davanja smjernica i pružanja operativnih usluga vezano uz poboljšanje slike klijenata u javnosti i njihovih odnosa s javnošću i s drugim institucijama.

2.10.2.2.

Oglašavanje, istraživanje tržišta i ispitivanje javnog mnijenja obuhvaća dizajn, stvaranje i marketing oglasa agencija za oglašavanje; plasmane u medijima, uključujući kupnju i prodaju oglasnog prostora, usluge održavanja izložbi na trgovačkim sajmovima; promidžbu proizvoda u inozemstvu, istraživanje tržišta, telemarketing i ispitivanje javnog mnijenja vezano uz različita pitanja.

2.10.3.    Tehničke usluge, usluge povezane s trgovinom i ostale poslovne usluge

One uključuju: 1) arhitektonske usluge, usluge inženjeringa, znanstvene i druge tehničke usluge, 2) usluge zbrinjavanja otpada i uklanjanja zagađenja, poljoprivredne i rudarske usluge, 3) usluge poslovnog najma, 4) usluge povezane s trgovinom i 5) ostale poslovne usluge koje nisu drugdje uključene.

2.10.3.1.    Arhitektonske usluge, usluge inženjeringa, znanstvene i druge tehničke usluge

Obuhvaćaju: a) arhitektonske usluge, b) usluge inženjeringa, c) znanstvene i druge tehničke usluge.

2.10.3.1.a  Arhitektonske usluge uključuju transakcije koje se odnose na planiranje građevina.

2.10.3.1.b  Usluge inženjeringa uključuju planiranje, razvoj i uporabu strojeva, materijala, instrumenata, struktura, procesa i sustava. Usluge ovog tipa uključuju pružanje planiranja, nacrta i studija vezano uz građevinske projekte. Isključen je rudarski inženjering (koji je uključen pod stavkom usluge vezane s rudarstvom i vađenjem nafte i plina).

2.10.3.1.c  Znanstvene i druge tehničke usluge uključuju geodetske izmjere, kartografiju, testiranje proizvoda i izdavanje potvrda i usluge tehničkog ispitivanja.

2.10.3.2.    Usluge zbrinjavanja otpada i uklanjanja zagađenja, poljoprivredne i rudarske usluge

Obuhvaćaju: a) zbrinjavanje otpada i uklanjanje zagađenja, b) usluge vezane uz poljoprivredu, šumarstvo i ribarstvo, c) usluge vezane uz rudarstvo i vađenje nafte i plina.

2.10.3.2.a  Zbrinjavanje otpada i uklanjanje zagađenja uključuje prikupljanje i odlaganje otpada, sanaciju, sanitarne i ostale usluge zaštite okoliša. Također su uključene usluge vezano uz zaštitu okoliša, poput smanjenja emisije ugljičnog dioksida kompenzacijom ili sekvestracije ugljičnog dioksida koji nisu uključeni u neku posebnu kategoriju.

2.10.3.2.b  Usluge vezane uz poljoprivredu, šumarstvo i ribarstvo uključuju poljoprivredne usluge koje se odnose na poljoprivredu, poput osiguranja poljoprivrednih strojeva s osobljem, žetve, tretmana usjeva, zaštite od nametnika, smještaja životinja, njege životinja i usluga uzgoja životinja. Uključene su i usluge vezane uz lov, stupičarenje, šumarstvo i sječu drva i ribarstvo kao i veterinarske usluge.

2.10.3.2.c  Usluge vezane uz rudarstvo i vađenje nafte i plina uključuju rudarske usluge koje se pružaju na naftnim i plinskim poljima, uključujući bušenje, postavljanje bušaćih tornjeva, usluge popravka i demontiranja i cementiranje naftnih i plinskih bušotina. Ovdje su uključene i usluge vezane uz ispitivanje i istraživanje mineralnih ležišta kao i rudarsko inženjerstvo i geološko mjerenje tla.

2.10.3.3.    Usluge operativnog leasinga

Operativni leasing je aktivnost davanja u najam proizvedene imovine u okviru aranžmana kojim se najmoprimcu osigurava uporaba materijalne imovine, ali koji ne uključuje prijenos najmoprimcu većine rizika i nagrada koji proizlaze iz vlasništva. Operativni leasing se može zvati najmom u slučaju kada se radi o objektima ili opremi. Usluge operativnog leasinga uključuju najam brodova, zrakoplova i transportne opreme bez osoblja. Također su uključena plaćanja za operativni leasing koja se odnose na ostalu vrstu opreme bez operatera, uključujući računalnu i telekomunikacijsku opremu. Plaćanja za licence za pravo uporabe nematerijalne imovine, poput softvera, intelektualnog vlasništva itd. navedena su u posebnim poglavljima (računalne usluge, naknade za uporabu intelektualnog vlasništva koje nisu drugdje uključene itd.), a ne pod stavkom poslovnog najma. Isključen iz usluga operativnog leasinga je najam telekomunikacijskih linija ili kapaciteta (koji je uključen pod stavkom telekomunikacijske usluge); najam brodova i zrakoplova s osobljem (koji su uključeni pod stavkom usluge prijevoza) i najam povezan s putovanjima (koji je uključen u putovanja).

2.10.3.4.    Usluge povezane s trgovinom

Usluge povezane s trgovinom obuhvaćaju provizije za transakcije s robom i uslugama koje se isplaćuju trgovcima, posrednicima na robnoj burzi, dilerima, voditeljima aukcija i komisionarima. Isključeni iz usluga povezanih s trgovinom su naknade za franšizu (koje su uključene u naknade za uporabu intelektualnog vlasništva koje nisu drugdje uključene), usluge posredovanja povezano uz financijske instrumente (koje su uključene u financijske usluge), usluge posredovanja u osiguranju (uključene u pomoćne usluge osiguranja) kao i naknade vezano uz transport, poput provizija za zastupništvo (uključeni u prijevoz).

2.10.3.5.    Ostale poslovne usluge koje nisu drugdje uključene

Ostale poslovne usluge uključuju usluge distribucije vode, pare, plina ili ostalih naftnih proizvoda i klimatizacije, kada se te usluge vode odvojeno od usluga prijenosa; zapošljavanje osoblja, osiguranje i usluge istraživanja; prevođenje i tumačenje, fotografske usluge, izdavaštvo, čišćenje zgrada i poslovanje nekretninama.

2.11.    Osobne, kulturne i rekreacijske usluge

One uključuju audiovizualne i povezane usluge te ostale osobne, kulturne i rekreacijske usluge.

2.11.1.    Audiovizualne i povezane usluge

Mogu se dalje raščlaniti na audiovizualne usluge i povezane umjetničke usluge. Obuhvaćene su usluge i povezane naknade vezane uz proizvodnju filmova (na filmskoj traci ili videozapisu), radio i televizijskog programa (uživo ili na snimci) i glazbenih zapisa. Uključeni su najam audiovizualnih i povezanih proizvoda te pristup kodiranim televizijskim kanalima (kao što su kabelske ili satelitske usluge), masovno proizvedeni audiovizualni proizvodi kupljeni ili prodani za stalnu uporabu koji se isporučuju elektronički (prijenos datoteka), naknade izvođačima (glumcima, glazbenicima, plesačima), autorima, skladateljima itd. Isključene su naknade ili licence za reproduciranje i/ili distribuciju audiovizualnih proizvoda (koji su uključeni u naknade za uporabu intelektualnog vlasništva koje nisu drugdje uključene).

2.11.2.    Ostale osobne, kulturne i rekreacijske usluge

Obuhvaćaju: (a) usluge obrazovanja, (b) zdravstvene usluge, (c) usluge povezane s kulturnim nasljeđem i rekreacijske usluge te (d) ostale osobne usluge.

2.11.2.a  Usluge obrazovanja obuhvaćaju usluge koje se pružaju između rezidenata i nerezidenata, a koje se odnose na obrazovanje poput dopisnih tečajeva i obrazovanja putem televizije ili interneta ili od strane učitelja itd. koji pružaju usluge neposredno u gospodarstvima domaćinima.

2.11.2.b  Zdravstvene usluge obuhvaćaju usluge koje pružaju liječnici, medicinske sestre i bolničari i slično osoblje, kao i laboratorijske i slične usluge, bilo da se pružaju na daljinu ili neposredno. Isključeni su svi izdaci putnika vezano uz obrazovanje i zdravlje (koji su uključeni u putovanja).

2.11.2.c  Usluge povezane s kulturnim nasljeđem i rekreacijske usluge uključuje usluge povezane s muzejima i ostalim kulturnim, sportskim, kockarskim i rekreativnim aktivnostima, osim onih koje uključuju osobe izvan gospodarstva u kojem su rezidenti (uključeno u putovanja).

2.11.2.d  Ostale osobne usluge uključuju socijalne usluge, kućne usluge itd.

2.12.    Državna roba i usluge koje nisu drugdje uključene

Ovo je rezidualna kategorija koja obuhvaća državne transakcije (uključujući transakcije međunarodnih organizacija) robom i uslugama koje nije moguće klasificirati u druge stavke. Uključene su sve transakcije (robom i uslugama) enklava kao što su veleposlanstva, konzulati, vojne baze i međunarodne organizacije s rezidentima gospodarstava u kojima su enklave smještene. Isključene su transakcije enklava s rezidentima matičnih gospodarstava. Ovisno o državnoj jedinici koja obavlja transakciju, ovu je stavku moguće dalje raščlaniti na robu i usluge kao transakcije veleposlanstava i konzulata, vojnih jedinica i agencija i na ostalu državnu robu i usluge koje nisu drugdje uključene.

3.    PRIMARNI DOHODAK

Primarni dohodak predstavlja povrat koji dospijeva institucionalnim jedinicama radi njihovog doprinosa proizvodnom procesu ili radi stavljanja na raspolaganje financijske imovine ili od najma prirodnih resursa drugim institucionalnim jedinicama. Obuhvaća naknade zaposlenima, dohodak od ulaganja i ostale primarne dohotke.

3.1.    Naknade zaposlenima (D1)

Naknade zaposlenima evidentiraju se kada su poslodavac (proizvodna jedinica) i zaposlenik rezidenti različitih gospodarstava. U slučaju gospodarstva u kojem su proizvodne jedinice rezidenti, naknade zaposlenima su ukupne naknade za rad (uključujući doprinose koje poslodavci plaćaju u fondove socijalne sigurnosti ili privatne osiguravajuće ili mirovinske fondove), novčane ili u naravi, koje rezidentna društva plaćaju zaposlenicima nerezidentima u zamjenu za njihov rad tijekom obračunskog razdoblja. U slučaju gospodarstva u kojem su pojedinci rezidenti naknade čine ukupne naknade za rad, novčane ili u naravi, koje oni primaju od društava nerezidenata u zamjenu za rad tijekom obračunskog razdoblja. Važno je utvrditi postojanje odnosa poslodavac-zaposlenik; ako taj odnos ne postoji, plaćanje predstavlja kupnju usluga.

3.2.    Dohodak od ulaganja

Dohodak od ulaganja proizlazi iz vlasništva rezidenta nad inozemnom financijskom imovinom (prihod) kao i obrnuto, iz dohotka iz vlasništva nerezidenta nad domaćom financijskom imovinom (rashod). Dohodak od ulaganja uključuje dohodak od vlasničkih ulaganja (dividende, dohodak povučen iz dohotka kvazidruštava, reinvestirana dobit) i dužničkih ulaganja (kamate) te dohodak od ulaganja vezano uz imatelje polica osiguranja, mirovinskog osiguranja ili standardiziranih sustava jamstva.

U platnoj bilanci dohodak od ulaganja klasificira se također prema funkciji odnosnog ulaganja, kao izravna ulaganja, portfeljna ulaganja, ostala ulaganja i međunarodne pričuve te dalje prema vrsti ulaganja. Za definicije ulaganja prema funkciji vidjeti financijski račun.

Kada je dobit ili gubitak od ulaganja (kapitala) moguće utvrditi posebno, ne klasificira ih se kao dohodak od ulaganja, već kao promjene u vrijednosti ulaganja zbog kretanja cijena na tržištu. Neto tokovi povezani s kamatnim izvedenicama evidentiraju se isključivo u izvedenim financijskim instrumentima u financijskom računu.

3.2.1.    Kamate (D41)

Kamate su oblik dohotka od ulaganja koji primaju vlasnici određenih vrsta financijske imovine, kao što su depoziti (AF2), dužnički vrijednosni papiri (AF3), krediti (AF4) i ostala potraživanja (AF8), radi stavljanja financijske imovine na raspolaganje drugoj institucionalnoj jedinici. Dohodak od posebnih prava vučenja (SDR) i alokacije posebnih prava vučenja također su uključeni u kamate. Na računu primarnog dohotka evidentiraju se ‚čiste kamate’ tako da se iz ‚stvarnih kamata’ isključi sastavnica UFPIM. Dohodak od kamata evidentira se na obračunskom načelu.

3.2.2.    Raspodijeljeni dohodak društava (D42)

3.2.2.1.    Dividende (D421)

Dividende su raspodijeljeni prihodi koji se dodjeljuju vlasnicima vlasničkih vrijednosnih papira (AF5) u zamjenu za stavljanje sredstava na raspolaganje društvima. Dividende se evidentiraju u trenutku krajnjeg roka prava na dividendu.

3.2.2.2.    Isplate iz dohotka kvazidruštava (D422)

Isplate iz dohotka kvazidruštva (neinkorporirana društva koja djeluju kao da su društva, npr. podružnice, fiktivne rezidentne jedinice za zemljišta i ostale prirodne resurse koje su u vlasništvu nerezidenata, zajednički pothvati, uzajamni fondovi itd.) su iznosi koje vlasnici kvazidruštva isplaćuju za svoju vlastitu uporabu iz dobiti kvazidruštva koja im pripadaju. Isplate iz dohotka kvazidruštava evidentiraju se u trenutku stvarnog događaja.

3.2.3.    Reinvestirana dobit od inozemnih izravnih ulaganja (D43)

Reinvestirana dobit predstavlja udio izravnih ulagača u smislu njihovog vlasničkog kapitala u dobiti koje strana ovisna društva, pridružena društva i podružnice ne razdijele kao dividendu. Ona se određuje kao udio izravnih ulagača u ukupnoj konsolidiranoj dobiti društva u koje se izravno ulaže u referentnom razdoblju (nakon poreza, kamata i amortizacije) umanjeno za dividende koje dospijevaju za plaćanje u referentnom razdoblju, čak i ako se te dividende odnose na dobit prijašnjih razdoblja.

Reinvestirana dobit evidentira se u razdoblju u kojem je ostvarena.

3.2.4.    Dohodak od udjela u investicijskim fondovima (D443)

Dohodak od ulaganja koji se može pripisati dioničarima zajedničkih investicijskih fondova, uključujući uzajamne fondove i investicijske uzajamne fondove, sastoji se od dvije zasebne stavke: dividende (D4431) i reinvestirane dobiti (D4432).

Dohodak od investicijskih fondova može se smatrati proslijeđenim njihovim dioničarima (ili vlasnicima udjela) budući da je ostvaren u obliku dohotka od ulaganja njihovog vlasničkog kapitala. Investicijski fondovi ostvaruju dohodak ulaganjem novca primljenog od dioničara. Dohodak dioničara od investicijskih fondova određuje se kao dohodak od ulaganja ostvaren od portfelja investicijskog fonda nakon odbitka operativnih troškova. Neto dobit investicijskih fondova nakon odbitka operativnih troškova pripada dioničarima. Kada se dioničarima raspodjeljuje samo dio neto dobiti u obliku dividende, zadržanu dobit treba tretirati kao da je raspodijeljena dioničarima te je zatim smatrati reinvestiranom.

3.2.5.    Dohodak od ulaganja koji se može pripisati imateljima polica osiguranja, mirovinskog osiguranja i standardiziranih sustava jamstva

Za određivanje ove stavke sve njene sastavnice promatraju se zasebno, a ne kao dio zahtjeva za podacima bilance.

3.2.5.1.

Dohodak od ulaganja koji se može pripisati imateljima polica osiguranja (D441) odgovara ukupnom primarnom dohotku ostvarenom od ulaganja u tehničke pričuve osiguranja. Te pričuve su one za koje društvo za osiguranje evidentira odgovarajuću obvezu prema imateljima polica.

3.2.5.2.

Dohodak od ulaganja koji se plaća iz mirovinskih prava (D442)

Mirovinska prava proizlaze ili iz određenih sustava doprinosa ili iz određenih sustava naknada za mirovinu.

3.3.    Ostali primarni dohodci

Klasificirani su prema institucionalnom sektoru gospodarstva koje sastavlja podatke (opća država ili ostali sektori) i uključuju sljedeće sastavnice: poreze na proizvodnju i uvoz, subvencije i zakupnine.

3.3.1.    Porezi na proizvodnju i uvoz (D2)

Uključuju sljedeće sastavnice:

3.3.1.1.  Porezi na proizvode (D21) plaćaju se po jedinici određene robe ili usluge koje su proizvedene ili kojima se trguje prekogranično. Primjeri uključuju porez na dodanu vrijednost, uvozne carine, trošarine i poreze na potrošnju.

3.3.1.2.  Ostali porezi na proizvodnju (D29) sastoje se od svih poreznih obveza društava koje proizlaze iz bavljenja proizvodnom djelatnošću te uključuju plaćene poreze za poslovne i stručne licence.

3.3.2.    Subvencije (D3)

Uključuju sljedeće sastavnice:

3.3.2.1.  Subvencije na proizvode (D31) plaćaju se po jedinici proizvedene robe ili usluga.

3.3.2.2.  Ostale subvencije na proizvodnju (D39) čine subvencije osim subvencija na proizvode koje rezidentne proizvodne jedinice mogu primiti na osnovi proizvodne djelatnosti.

3.3.3.    Zakupnine (D45)

Zakupnine obuhvaćaju dohodak od stavljanja prirodnih resursa na raspolaganje nerezidentnoj institucionalnoj jedinici. Primjeri zakupnina uključuju iznose koje je potrebno platiti za uporabu zemljišta na kojima se nalaza nalazišta rude ili druga rudna bogatstva, te za ribolovna prava, šumarska prava i prava ispaše. Redovita plaćanja osoba koje unajmljuju prirodne resurse kao što su rudna bogatstva često se opisuju kao licencne naknade, ali ih se klasificira kao zakupnine.

4.    SEKUNDARNI DOHODAK

Račun sekundarnog dohotka prikazuje tekuće transfere između rezidenata i nerezidenata. Transfer je stavka koja odgovara pružanju robe, usluga, financijske imovine ili ostale neproizvedene imovine od strane institucionalne jedinice drugoj institucionalnoj jedinici pri čemu nema odgovarajućeg povrata ekonomske vrijednosti. Tekući transferi obuhvaćaju sve transfere koji nisu kapitalni transferi.

Tekući transferi se klasificiraju prema institucionalnom sektoru koji obavlja ili prima transfer izvještajnog gospodarstva (opća država ili ostali sektori).

Tekući transferi opće države obuhvaćaju tekuće poreze na dohodak, bogatstvo itd., socijalne doprinose, socijalne naknade, tekuću međunarodnu suradnju, razne tekuće transfere te vlastita sredstva unije od PDV-a i na temelju BND-a.

Tekući transferi ostalih sektora obuhvaćaju tekuće poreze na dohodak, bogatstvo itd., socijalne doprinose, socijalne naknade, razne tekuće transfere, neto premije neživotnog osiguranja, potraživanja neživotnog osiguranja i prilagodbe za promjene u mirovinskim pravima. Razni tekući transferi (D75) uključuju osobne transfere između rezidentnih i nerezidentnih kućanstava (od toga: radničke doznake).

4.1.    Tekući porezi na dohodak, bogatstvo itd. (D5)

Tekući porezi na dohodak, bogatstvo itd. na međunarodnim računima obuhvaćaju uglavnom poreze na dohodak koji su nerezidenti ostvarili pružanjem svog rada ili financijske imovine. Također su uključeni porezi na kapitalnu dobit koji proizlaze iz imovine nerezidenata. Poreze na dohodak i kapitalnu dobit od financijske imovine općenito plaćaju ostali sektori (pojedinci, društva i neprofitne institucije), a naplaćuje opća država.

4.2.    Socijalni doprinosi (D61)

Socijalni doprinosi su stvarni ili pripisani doprinosi kućanstava sustavima socijalnog osiguranja da bi se osigurala isplata socijalnih naknada.

4.3.    Socijalne naknade (D62 + D63)

Socijalne naknade uključuju naknade koje se isplaćuju u okviru sustava socijalne sigurnosti i mirovinskog osiguranja. One uključuju mirovinske i nemirovinske naknade za događaje i okolnosti vezane uz bolest, nezaposlenost, stanovanje i obrazovanje i mogu biti u novcu ili naravi.

4.4.    Neto premije neživotnog osiguranja (D71)

Premije neživotnog osiguranja sastoje se od bruto premija koje plaćaju imatelji polica da bi ugovorili osiguranje tijekom obračunskog razdoblja (zarađene premije) i premijskih dodataka koji se isplaćuju iz dohotka od ulaganja koji se pripisuje imateljima polica osiguranja nakon odbitka obračunatih naknada za usluge društava za osiguranje koja sklapaju osiguranje. Naknade za usluge predstavljaju usluge koje kupuju imatelji polica i one se evidentiraju kao usluge osiguranja. U ovu stavku su uključene neto premije za standardizirana jamstva.

4.5.    Potraživanja od neživotnog osiguranja (D72)

Potraživanja od neživotnog osiguranja su iznosi koji se plaćaju za namiru potraživanja koja dospijevaju u tekućem obračunskom razdoblju. Potraživanja dospijevaju u trenutku nastupa mogućeg događaja koji predstavlja temelj za valjano potraživanje. Potraživanja koja se isplaćuju u okviru standardiziranih jamstava evidentiraju se u ovoj stavci.

4.6.    Tekuća međunarodna suradnja (D74)

Tekuća međunarodna suradnja sastoji se od tekućih transfera u novcu ili naravi između različitih država ili između država i međunarodnih organizacija. Dio tekuće međunarodne suradnje uključuje suradnju s institucijama Unije.

4.7.    Razni tekući transferi (D75)

Razni tekući transferi u novcu ili naravi uključuju: tekuće transfere neprofitnim institucijama koje služe kućanstvima (D751), tekuće transfere između kućanstava (D752), ostale razne tekuće transfere (D759) uključujući globe i kazne, dio uplata za loto listiće i kockanje, plaćanja odšteta i ostalo.

4.7.1.    Osobni transferi između rezidentnih i nerezidentnih kućanstava

Osobni transferi između rezidentnih i nerezidentnih kućanstava obuhvaćaju sve tekuće transfere u novcu ili naravi koje obavljaju ili primaju kućanstva rezidenata prema odnosno od kućanstava nerezidenata. Osobni transferi uključuju ‚od toga: radničke doznake’.

4.7.1.1.    Radničke doznake

Radničke doznake obuhvaćaju osobne transfere migranata koji su rezidenti i zaposlenici novih gospodarstava prema kućanstvima nerezidenata. Osobe koje rade i prebivaju u novim gospodarstvima manje od godine dana smatraju se nerezidentnima te se njihove naknade za rad evidentiraju kao naknade zaposlenima.

4.8.    Vlastita sredstva Unije od PDV-a i na temelju BND-a (D76)

Treći i četvrti izvori vlastitih sredstava Unije od PDV-a i na temelju BND-a jesu tekući transferi koje opća država svake države članice uplaćuje institucijama Unije.

4.9.    Prilagodbe za promjene u mirovinskim pravima (D8)

Prilagodbe za promjene u mirovinskim pravima potrebne su da bi se uskladio tretman mirovina kao tekućih transfera s tretmanom mirovinskih prava kao financijske imovine. Stanje tekućeg računa nakon prilagodbe jednako je kao što bi bilo da se socijalni doprinosi i mirovinska primanja ne evidentiraju kao tekući transferi.

B.   KAPITALNI RAČUN

Kapitalni račun obuhvaća stjecanje/smanjivanje neproizvedene nefinancijske imovine i kapitalne transfere.

5.1.    Bruto stjecanje i smanjivanje neproizvedene nefinancijske imovine

Neproizvedena nefinancijska imovina sastoji se od: (a) prirodnih resursa, (b) ugovora, najma i licenci te (c) promidžbene imovine (robna imena i žigovi) i goodwilla. Stjecanje i smanjivanje neproizvedene nefinancijske imovine evidentira se zasebno na bruto načelu, a ne u neto vrijednosti. Samo se kupnja/prodaja takve imovine evidentira u ovoj stavci kapitalnog računa, a ne i njezina uporaba.

5.2.    Kapitalni transferi (D9)

Kapitalni transferi sastoje se od: i. prijenosa vlasništva nad dugotrajnom imovinom, ii. prijenosa sredstava povezanih s ili uvjetovanih stjecanjem ili smanjivanjem dugotrajne imovine i iii. otpisa obaveza vjerovnika bez primitka nadoknade. Kapitali transferi mogu biti u novcu ili naravi (kao što je oprost duga). Razlika između tekućih i kapitalnih transfera u praksi ovisi o načinu na koji država primatelj upotrijebi transfer. Kapitalni transferi klasificiraju se prema institucionalnom sektoru koji obavlja ili prima transfer u izvještajnom gospodarstvu (opća država ili ostali sektori).

Kapitalni transferi uključuju: poreze na kapital, investicijske potpore i ostale kapitalne transfere.

5.2.1.    Porezi na kapital (D91)

Porezi na kapital sastoje se od poreza koji se plaćaju u neredovitim i rijetkim intervalima na vrijednost imovine ili neto vrijednost u vlasništvu institucionalnih jedinica ili na vrijednost imovine prenesene između institucionalnih jedinica. Oni uključuju poreze na nasljedstvo i poreze na darovanje između osoba koji se plaćaju na kapital korisnika.

5.2.2.    Investicijske potpore (D92)

Investicijske potpore sastoje se od kapitalnih transfera u novcu i naravi za cjelokupno ili djelomično financiranje troškova stjecanja dugotrajne imovine. Primatelji su obvezni upotrijebiti primljene investicijske potpore u novcu za bruto investicije u fiksni kapital, a te su potpore često povezane s posebnim investicijskim projektima kao što su veliki građevinski projekti.

5.2.3.    Ostali kapitalni transferi (D99)

Uključuju velika jednokratna plaćanja kao naknadu za velike štete ili ozbiljne ozljede koje nisu pokrivene policama osiguranja, velike darove, nasljeđa ili donacije, uključujući one neprofitnim institucijama. Ova kategorija uključuje oprost duga.

5.2.3.1.    Oprost duga

Oprost duga je dobrovoljan otpis cjelokupnog ili dijela dugovanja u okviru ugovornog sporazuma između vjerovnika i dužnika.

C.   FINANCIJSKI RAČUN I STANJE MEĐUNARODNIH ULAGANJA

U financijskom računu se općenito evidentiraju transakcije s financijskom imovinom i obvezama koje se odvijaju između rezidenata i nerezidenata. Financijski račun prikazuje neto transakcije: neto stjecanja financijske imovine odgovaraju stjecanju imovine umanjenom za umanjenje imovine.

Stanje međunarodnih ulaganja (IIP) na kraju svakog tromjesečja prikazuje vrijednost financijske imovine rezidenata određenog gospodarstva koja predstavlja potraživanja od nerezidenata te obveza rezidenata određenog gospodarstva prema nerezidentima, uvećanu za zlatne poluge koje se drže kao međunarodne pričuve. Razlika između imovine i obveza je neto stanje međunarodnih ulaganja te predstavlja neto potraživanje ili neto obvezu prema inozemstvu.

Vrijednost stanja međunarodnih ulaganja na kraju razdoblja rezultat je stanja na kraju prethodnog razdoblja, transakcija tijekom tekućeg razdoblja i drugih promjena koje proizlaze iz drugih razloga osim transakcija između rezidenata i nerezidenata, a koje se mogu pripisati ostalim promjenama u obujmu i revalorizacijama (zbog promjena deviznog tečaja ili cijena).

U skladu s funkcionalnom potpodjelom, prekogranične financijske transakcije i stanja klasificiraju se kao izravna ulaganja, portfeljna ulaganja, izvedeni financijski instrumenti (osim pričuva) i dioničke opcije zaposlenika, ostala ulaganja i međunarodne pričuve. Prekogranične financijske transakcije i stanja dalje se klasificiraju prema vrsti instrumenta i institucionalnom sektoru kako je određeno u tablici 7.

Tržišne cijene osnova su za vrednovanje transakcija i stanja. Nominalna vrijednost se upotrebljava za stanja neprenosivih instrumenata, kao što su krediti, depoziti i druga potraživanja/obveze. Međutim, sve transakcije u tim instrumentima vrednuju se po tržišnim cijenama. Radi uzimanja u obzir neusklađenosti između tržišnog vrednovanja transakcija i nominalne vrijednosti stanja, prodavatelj evidentira revalorizaciju zbog promjena ostalih cijena tijekom razdoblja u kojem dođe do prodaje koja je jednaka razlici između nominalne vrijednosti i vrijednosti transakcije, dok kupac evidentira suprotni iznos kao revalorizacije zbog ostalih promjena cijena.

Financijski račun platne bilance i stanje međunarodnih ulaganja uključuju protustavke obračunatom dohotku od instrumenata koji su klasificirani u odgovarajuće funkcionalne kategorije.

6.1.    Izravna ulaganja

Izravna ulaganja povezana su s rezidentom jednog gospodarstva (izravni ulagatelj) koji ima kontrolu ili značajnu razinu utjecaja na upravljanje društva koje je rezident drugog gospodarstva (društvo u koje se izravno ulaže). U skladu s međunarodnim standardima, izravno ili neizravno vlasništvo 10 % ili više prava glasa u društvu koje je rezident jednog gospodarstva od strane ulagatelja koji je rezident drugog gospodarstva dokaz je takvog odnosa. Na temelju navedenog kriterija, odnos izravnog ulaganja može postojati među različitim povezanim društvima neovisno o tome sastoji li se povezanost od jedne ili više veza. On se može proširiti na ovisna društva u koja se izravno ulaže, ovisna društva ovisnih društava i pridružena društva. Kada je izravno ulaganje uspostavljeno, svi naknadni financijski tokovi/ulaganja između povezanih društava evidentiraju se kao transakcije/stanja izravnih ulaganja.

Vlasnički kapital obuhvaća vlasnički kapital u podružnicama kao i sve udjele u ovisnim i pridruženim društvima. Reinvestirana dobit sastoji se od protustavke udjelu u dobiti izravnog ulagatelja koji ovisna ili pridružena društva ne raspodijele kao dividendu i dobiti podružnica koja se ne isplaćuje izravnom ulagatelju i koja se evidentira u stavci dohodak od ulaganja (vidjeti 3.2.3.).

Vlasnički i dužnički kapital kod izravnih ulaganja dalje se dijele u skladu s vrstom odnosa između subjekata te u skladu sa smjerom ulaganja. Moguće je razlikovati tri vrste izravnih ulaganja:

(a)  ulaganja izravnih ulagatelja u društva u koja se izravno ulaže. Ova kategorija uključuje investicijske tokove (i stanja) od izravnog ulagatelja prema njegovim društvima u koja se izravno ulaže (neovisno o tome jesu li ona pod izravnom ili neizravnom kontrolom ili utjecajem);

(b)  povratna ulaganja. Ova vrsta odnosa obuhvaća investicijske tokove (i stanja) od društva u koja se izravno ulaže prema izravnom ulagatelju;

(c)  između sestrinskih društava. Ovo obuhvaća tokove (i stanja) između društava koja nisu pod međusobnom kontrolom i ne utječu jedna na druga, ali su oba pod kontrolom ili utjecajem istog izravnog ulagatelja.

6.2.    Portfeljna ulaganja

Portfeljna ulaganja uključuju transakcije i stanja koja uključuju dužničke ili vlasničke vrijednosne papire osim onih koji su uključeni u izravna ulaganja ili međunarodne pričuve. Portfeljna ulaganja uključuju vlasničke vrijednosne papire, udjele u investicijskim fondovima i dužničke vrijednosne papire osim ako su oni kategorizirani kao izravna ulaganja ili međunarodne pričuve. Transakcije kao što su repo ugovori i pozajmljivanje vrijednosnih papira isključene su iz portfeljnih ulaganja.

6.2.1.    Vlasnički vrijednosni papiri (F51/AF51)

Vlasnički vrijednosni papiri obuhvaćaju sve instrumente koji predstavljaju potraživanja od rezidualne vrijednosti društva ili kvazidruštva, nakon što su podmirena potraživanja svih vjerovnika. Za razliku od dužničkih vrijednosnih papira, vlasnički vrijednosni papiri obično vlasniku ne daju pravo na unaprijed određeni iznos ili iznos utvrđen prema fiksnoj formuli. Vlasnički vrijednosni papiri obuhvaćaju dionice koje kotiraju na burzi i dionice koje ne kotiraju na burzi.

Dionice koje kotiraju na burzi (F511/AF511) su vlasnički vrijednosni papiri koji su uvršteni na priznatoj burzi ili bilo kojem drugom obliku sekundarnog tržišta. Dionice koje ne kotiraju na burzi (F512/AF512) su vlasnički vrijednosni papiri koji nisu uvršteni na burzi.

6.2.2.    Udjeli u investicijskim fondovima (F52/AF52)

Udjele u investicijskim fondovima izdaju investicijski fondovi. U slučaju uzajamnog fonda ti se udjeli nazivaju ‚jedinice’. Investicijski fondovi su subjekti za zajednička ulaganja putem kojih ulagatelji udružuju sredstva za ulaganja u financijsku i/ili nefinancijsku imovinu. Udjeli u investicijskim fondovima imaju posebnu ulogu u financijskom posredovanju kao vrsta zajedničkog ulaganja u ostalu imovinu pa ih se utvrđuje zasebno od ostalih vlasničkih udjela. Razlikuje se i tretman njihovog dohotka jer je potrebno pripisati reinvestiranu dobit.

6.2.3.    Dužnički vrijednosni papiri (F3/AF3)

Dužnički vrijednosni papiri su prenosivi instrumenti koji služe kao dokaz o dugu. Oni uključuju mjenice, obveznice, zapise, prenosive certifikate o depozitu, komercijalne zapise, zadužnice, vrijednosne papire osigurane imovinom, instrumente tržišta novca i slične instrumente kojima se obično trguje na financijskim tržištima. Transakcije i stanja dužničkih vrijednosnih papira dijele se prema izvornom dospijeću na kratkoročne i dugoročne.

6.2.3.1.    Kratkoročni dužnički vrijednosni papiri (F31/AF31)

Kratkoročni dužnički vrijednosni papiri isplaćuju se na zahtjev ili izdaju s početnim dospijećem od jedne godine ili manje. Oni općenito imatelju daju bezuvjetno pravo na određeni utvrđeni iznos novca na određeni dan. S tim instrumentima se obično trguje s diskontom na organiziranim tržištima; diskont ovisi o kamati i preostalom razdoblju do dospijeća.

6.2.3.2.    Dugoročni dužnički vrijednosni papiri (F32/AF32)

Dugoročni dužnički vrijednosni papiri izdaju se s početnim dospijećem duljim od jedne godine ili bez određenog dospijeća (osim onih na zahtjev koji su uključeni u kratkoročne). Oni imatelju općenito daju (a) bezuvjetno pravo na utvrđeni monetarni prihod ili ugovorno određeni promjenjivi monetarni prihod (plaćanje kamata neovisno je o dobiti dužnika) i (b) bezuvjetno pravo na utvrđeni iznos na osnovi otplate glavnice na određeni dan ili dane.

Do evidentiranja transakcija u bilanci dolazi kada vjerovnici ili dužnici iskažu potraživanje ili obvezu u svojim poslovnim knjigama. Transakcije se evidentiraju po efektivnoj cijeni primljenoj ili plaćenoj, umanjenoj za proviziju i troškove. Tako se u slučaju vrijednosnih papira s kuponom obračunate kamate uključuju od zadnjeg plaćanja kamate, a u slučaju vrijednosnih papira izdanih s diskontom uključuju se kamate akumulirane od dana izdavanja. Uključivanje obračunate kamate potrebno je za financijski račun platne bilance i za stanje međunarodnih ulaganja; ta evidentiranja moraju imati protustavke u svojim dotičnim računima dohotka.

6.3.    Izvedeni financijski instrumenti (osim pričuva) i dioničke opcije zaposlenika (F7/AF7)

Ugovor o izvedenom financijskom instrumentu je financijski instrument koji je povezan s drugim posebnim financijskim instrumentom, pokazateljem ili robom te preko kojeg se na financijskim tržištima može samostalno trgovati posebnim financijskim rizicima (kao što je kamatni rizik, valutni rizik, rizik promjene cijene dionica i robe, kreditni rizik itd.). Ova kategorija utvrđuje se posebno od ostalih kategorija jer se odnosi na prijenos rizika, a ne na pribavljanje sredstava ili drugih resursa. Za razliku od drugih funkcionalnih kategorija, kod izvedenih financijskih instrumenata ne nastaje primarni dohodak. Neto tokovi povezani s kamatnim izvedenicama evidentiraju se kao izvedeni financijski instrumenti, a ne kao dohodak od ulaganja. Transakcije i stanja izvedenih financijskih instrumenata tretiraju se posebno od vrijednosti stavaka s kojima su povezani. U slučaju opcija evidentira se puna premija (tj. kupovna/prodajna cijena opcija i uključena zaračunata usluga). Povratne uplate marže sastoje se od gotovine ili drugog kolaterala deponiranog radi zaštite druge ugovorne stranke od rizika nastanka statusa neispunjavanja obveza. Klasificira ih se kao depozite u ostalim ulaganjima (ako su obveze dužnika uključene u monetarni agregat) ili u ostala potraživanja/obveze. Nepovratna plaćanja marže (poznata i kao varijacijska marža) umanjuju financijsku obvezu stvorenu izvedenim instrumentom te se stoga klasificiraju kao transakcije izvedenim financijskim instrumentima.

Dioničke opcije zaposlenika su opcije za kupnju vlasničkog kapitala društva koji se nudi zaposlenicima društva kao oblik naknade za rad. Dioničke opcije odobrene zaposlenicima kojima se može trgovati na financijskim tržištima bez ograničenja klasificiraju se kao izvedeni financijski instrumenti.

6.4.    Ostala ulaganja

Ostala ulaganja su rezidualna kategorija koja uključuje stanja i transakcije osim onih uključenih u izravna ulaganja, portfeljna ulaganja, izvedene financijske instrumente i dioničke opcije zaposlenika ili međunarodne pričuve. Ako sljedeći razredi financijske imovine i obveza nisu uključeni u izravna ulaganja ili međunarodne pričuve, ostala ulaganja uključuju: (a) ostali vlasnički kapital, (b) gotovinu i depozite, (c) kredite (uključujući kredite i zajmove MMF-a), (d) sustave osiguranja, mirovinskog osiguranja i standardizirane sustave jamstva, (e) trgovinske kredite i predujmove, (f) ostala potraživanja/obveze i (g) dodjele posebnih prava vučenja (posebna prava vučenja uključena su u međunarodne pričuve).

Za kredite, depozite i ostala potraživanja i imovinu koji se prodaju s diskontom, vrijednosti transakcija koje se evidentiraju u financijskom računu mogu se razlikovati od nominalnih vrijednosti evidentiranih u stanju međunarodnih ulaganja. Takve razlike evidentiraju se kao revalorizacije zbog ostalih promjena cijena.

6.4.1.    Ostali vlasnički kapital (F519/AF519)

Ostali vlasnički kapital uključuje vlasnički kapital koji nije u obliku vrijednosnih papira te stoga nije uključen u portfeljna ulaganja. Sudjelovanje u kapitalu nekih međunarodnih organizacija nije u obliku vrijednosnih papira te se stoga klasificira kao ostali vlasnički kapital.

6.4.2.    Gotovina i depoziti (F2/AF2)

Gotovina i depoziti uključuju gotov novac u optjecaju i depozite. Depoziti su standardizirani, neprenosivi ugovori koje obično nude institucije koje primaju depozite i koje vjerovniku omogućuju polog i kasnije povlačenje različitih iznosa novca. Depoziti obično uključuju jamstvo dužnika za povrat glavnice ulagatelju.

Razlika između kredita i gotovine i depozita ovisi o naravi zajmoprimca. To znači da na strani imovine novac koji sektor rezidentnih imatelja novca odobri nerezidentnim bankama treba klasificirati kao depozite, a novac koji sektor rezidentnih imatelja novca odobri nerezidentnim nebankarskim institucijama (tj. institucionalnim jedinicama osim banaka) treba klasificirati kao kredite. Na strani obveza novac koji su primile rezidentne nebankarske institucije, tj. nemonetarne financijske institucije, uvijek treba klasificirati kao kredite. U konačnici ova razlika znači da sve transakcije koje uključuju rezidentne monetarne financijske institucije i nerezidentne banke treba klasificirati kao depozite.

6.4.3.    Zajmovi (F4/AF4)

Zajmovi su financijska imovina koja (a) nastaje kada vjerovnik pozajmi sredstva izravno dužniku te (b) koja je dokumentirana dokumentima koji nisu prenosivi. Ova kategorija uključuje sve kredite, uključujući hipotekarne kredite, financijski leasing i repo poslove. Svi repo poslovi, tj. repo ugovori, poslovi prodaje/povratne kupnje i pozajmljivanja vrijednosnih papira (uz razmjenu gotovine kao kolaterala) tretiraju se kao kolaterizirani krediti, a ne kao izravna kupnja/prodaja vrijednosnih papira te se evidentiraju kao ostala ulaganja u rezidentnom sektoru koji obavlja posao. Ovaj tretman koji je u skladu i s računovodstvenim praksama banaka i ostalih financijskih društava namijenjen je boljem odražavanju ekonomske prirode navedenih financijskih instrumenata.

6.4.4.    Osiguranja, mirovinska osiguranja i standardizirani sustavi jamstva (F6/AF6)

Ova stavka uključuje sljedeće: (a) tehničke pričuve neživotnog osiguranja (F61), (b) životno osiguranje i prava na rentu (F62), (c) mirovinska prava, potraživanja mirovinskih fondova od upravitelja mirovinskih fondova te prava na nemirovinske fondove (F63 + F64 + F65), i (d) pričuve za obveze u okviru standardiziranih jamstava (F66).

6.4.5.    Trgovački krediti i predujmovi (F81/AF81)

Trgovački krediti i predujmovi su financijska potraživanja koja proizlaze iz kredita koji dobavljači robe i usluga izravno odobre svojim klijentima i predujmovi za radove u tijeku ili radove koje tek treba obaviti, u obliku predujmova klijenata za robu i usluge koje još nisu isporučene. Trgovački krediti i predujmovi nastaju kada se isplata za robu i usluge ne odvija istodobno kada i promjena vlasništva nad robom ili pružanje usluge.

6.4.6.    Ostala potraživanja/obveze (F89/AF89)

Ova kategorija sastoji se od potraživanja ili obveza osim onih uključenih u trgovinske kredite i predujmove ili ostale instrumente. Ona obuhvaća financijsku imovinu i obveze koji nastaju kao protustavka transakcijama kod kojih postoji vremenska razlika između tih transakcija i povezanih plaćanja. Ona uključuje porezne obveze, kupnju i prodaju vrijednosnih papira, naknade za pozajmljivanje vrijednosnih papira, naknade za pozajmice u zlatu, plaće, dividende i dospjele neplaćene socijalne doprinose.

6.4.7.    Dodjela posebnih prava vučenja (F12/AF12)

Dodjela posebnih prava vučenja članicama MMF-a iskazuje se kao obveza primatelja u stavci posebna prava vučenja (SDR) u ostalim ulaganjima s odgovarajućim unosom u stavci posebnih prava vučenja u međunarodnim pričuvama.

6.5.    Međunarodne pričuve

Međunarodne pričuve su ona inozemna imovina kojom monetarne vlasti slobodno raspolažu i koja je pod njihovom kontrolom radi ispunjavanja potreba financiranja platne bilance, interveniranja na deviznim tržištima radi upravljanja deviznim tečajem i za druge povezane namjene (kao što je održavanje povjerenja u valutu i gospodarstvo ili osiguravanje temelja za inozemno zaduživanje). Međunarodne pričuve moraju biti devizna imovina, potraživanja od nerezidenata i imovina koja zaista postoji. Potencijalna imovina je isključena. Koncept međunarodnih pričuva temelji se na pojmovima njihove ‚kontrole’ od strane monetarnih vlasti i ‚raspoloživosti’ monetarnim vlastima.

6.5.1.    Monetarno zlato (F11/AF11)

Monetarno zlato je zlato na koje prava imaju monetarne vlasti (ili druga tijela koja podliježu stvarnom nadzoru monetarnih vlasti) te se drži kao međunarodne pričuve. Uključuje zlatne poluge i neraspoređene račune zlata kod nerezidenata koji daju pravo na potraživanje isporuke zlata.

6.5.1.1.

Zlatne poluge imaju oblik kovanica, ingota ili poluga čistoće od najmanje 995 tisućinki, uključujući zlatne poluge na raspoređenim računima zlata.

6.5.1.2.

Neraspoređeni računi zlata predstavljaju potraživanje od upravitelja računom za isporuku zlata. Kod tih računa pružatelj računa ima pravo na osnovicu rezerve fizičkog zlata (raspoređenog) te izdaje potraživanja imateljima računa iskazana u zlatu. Neraspoređeni računi zlata koji se ne klasificiraju kao monetarno zlato uključeni su u gotovinu i depozite u ostalim ulaganjima.

6.5.2.    Posebna prava vučenja (F12/AF12)

Posebna prava vučenja (SDR) su međunarodne pričuve koje je akumulirao MMF te ih se dodjeljuje članovima kao dopuna postojećim službenim pričuvama. Posebna prava vučenja imaju samo monetarne vlasti članova MMF-a te ograničeni broj međunarodnih financijskih institucija koje su ovlašteni imatelji.

6.5.3.    Pričuvna pozicija u MMF-u

To je ukupan iznos (a) ‚pričuvne tranše’ tj. iznos u stranoj valuti (uključujući posebna prava vučenja) koji pojedina država članica može povući od MMF-a u kratkom roku i (b) sva zaduženja MMF-a u skladu sa sporazumom o kreditu u okviru računa općih sredstava koji je dostupan državi članici.

6.5.4.    Ostale međunarodne pričuve

Ostale međunarodne pričuve obuhvaćaju gotovinu i depozite, vrijednosne papire, izvedene financijske instrumente i ostala potraživanja. Depoziti se odnose na one koji su raspoloživi na zahtjev. Vrijednosni papiri uključuju likvidne i utržive vlasničke i dužničke vrijednosne papire koje su izdali nerezidenti, uključujući udjele ili jedinice u investicijskim fondovima. Izvedeni financijski instrumenti evidentiraju se u međunarodnim pričuvama samo ako su izvedeni instrumenti koji se odnose na upravljanje međunarodnim pričuvama sastavni dio vrednovanja takve imovine. Ostala potraživanja uključuju kredite nerezidentnim nebankarskim institucijama, dugoročne kredite skrbničkom računu kod MMF-a i ostalu financijsku imovinu koja nije drugdje prethodno uključena, a odgovara definiciji međunarodnih pričuva.”( 1 ) SL L 5, 8.2.2005., str. 23.

( 2 ) Nije obavezno za države članice koje ne sudjeluju u monetarnoj uniji.

( 3 ) Prijelaz na T + 82 i T + 80 nije obavezan za države članice koje ne sudjeluju u monetarnoj uniji.

( 4 ) Geografske pojedinosti obvezne za države članice koje ne sudjeluju u monetarnoj uniji od 2019.

( 5 ) Raščlamba po institucionalnim sektorima na razini 1 (Sektor 1) a ne na razini Sektor 2 obvezna je za države članice koje ne sudjeluju u monetarnoj uniji.

( 6 ) Zemlje članice Unije koje nisu u euro-zoni: podaci za svaku zemlju posebno.

Top