EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 02011R0010-20190829

Consolidated text: Uredba Komisije (EU) br. 10/2011 od 14. siječnja 2011. o plastičnim materijalima i predmetima koji dolaze u dodir s hranom (Tekst značajan za EGP)Tekst značajan za EGP

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2011/10/2019-08-29

02011R0010 — HR — 29.08.2019 — 014.001


Ovaj je tekst namijenjen isključivo dokumentiranju i nema pravni učinak. Institucije Unije nisu odgovorne za njegov sadržaj. Vjerodostojne inačice relevantnih akata, uključujući njihove preambule, one su koje su objavljene u Službenom listu Europske unije i dostupne u EUR-Lexu. Tim službenim tekstovima može se izravno pristupiti putem poveznica sadržanih u ovom dokumentu.

►B

UREDBA KOMISIJE (EU) br. 10/2011

od 14. siječnja 2011.

o plastičnim materijalima i predmetima koji dolaze u dodir s hranom

(Tekst značajan za EGP)

( L 012 15.1.2011, 1)

Koju je izmijenila:

 

 

  br.

stranica

datum

►M1

PROVEDBENA UREDBA KOMISIJE (EU) br. 321/2011 od 1. travnja 2011.

  L 87

1

2.4.2011

►M2

UREDBA KOMISIJE, (EU) br. 1282/2011 od 28. studenoga 2011.

  L 328

22

10.12.2011

►M3

UREDBA KOMISIJE (EU) br. 1183/2012 od 30. studenoga 2012.

  L 338

11

12.12.2012

►M4

UREDBA KOMISIJE (EU) br. 202/2014 оd 3. ožujka 2014.

  L 62

13

4.3.2014

 M5

UREDBA KOMISIJE (EU) br. 865/2014 оd 8. kolovoza 2014.

  L 238

1

9.8.2014

►M6

UREDBA KOMISIJE (EU) 2015/174 оd 5. veljače 2015.

  L 30

2

6.2.2015

►M7

UREDBA KOMISIJE (EU) 2016/1416 оd 24. kolovoza 2016.

  L 230

22

25.8.2016

►M8

UREDBA KOMISIJE (EU) 2017/752 оd 28. travnja 2017.

  L 113

18

29.4.2017

►M9

UREDBA KOMISIJE (EU) 2018/79 оd 18. siječnja 2018.

  L 14

31

19.1.2018

►M10

UREDBA KOMISIJE (EU) 2018/213 оd 12. veljače 2018.

  L 41

6

14.2.2018

►M11

UREDBA KOMISIJE (EU) 2018/831 оd 5. lipnja 2018.

  L 140

35

6.6.2018

►M12

UREDBA KOMISIJE (EU) 2019/37 оd 10. siječnja 2019.

  L 9

88

11.1.2019

 M13

UREDBA KOMISIJE (EU) 2019/988 оd 17. lipnja 2019.

  L 160

10

18.6.2019

►M14

UREDBA KOMISIJE (EU) 2019/1338 оd 8. kolovoza 2019.

  L 209

5

9.8.2019
▼B

UREDBA KOMISIJE (EU) br. 10/2011

od 14. siječnja 2011.

o plastičnim materijalima i predmetima koji dolaze u dodir s hranom

(Tekst značajan za EGP)POGLAVLJE I.

OPĆE ODREDBE

Članak 1.

Predmet

1.  Ova je Uredba posebna mjera u smislu članka 5. Uredbe (EZ) br. 1935/2004.

2.  Ovom se Uredbom utvrđuju posebni zahtjevi za proizvodnju i stavljanje na tržište plastičnih materijala i predmeta:

(a) namijenjenih da dolaze u dodir s hranom; ili

(b) koji su već u dodiru s hranom; ili

(c) za koje se može opravdano pretpostaviti da će doći u dodir s hranom.

Članak 2.

Područje primjene

1.  Ova se Uredba primjenjuje na materijale i predmete koji se stavljaju na tržište EU-a i koji su obuhvaćeni sljedećim kategorijama:

(a) materijali i predmeti i njihovi dijelovi koji se sastoje isključivo od plastičnih masa;

(b) plastični višeslojni materijali i predmeti koji su spojeni ljepilima ili na neki drugi način;

(c) materijali i predmeti iz točaka (a) i (b) koji su otisnuti i/ili prekriveni premazom;

(d) plastični slojevi ili plastični premazi koji služe kao brtvila u poklopcima i zatvaračima i zajedno s tim poklopcima i zatvaračima čine komplet od dva ili više sloja različitih vrsta materijala;

(e) plastični slojevi u višeslojnim materijalima i predmetima od više različitih materijala.

2.  Ova se Uredba ne primjenjuje na sljedeće materijale i predmete koji se stavljaju na tržište EU-a, a koji će biti obuhvaćeni drugim posebnim mjerama:

(a) ionsko izmjenjivačke smole;

(b) gumu;

(c) silikone.

3.  Ovom se Uredbom ne dovode u pitanje odredbe EU-a ili nacionalne odredbe koje se primjenjuju na tiskarske boje, ljepila ili premaze.

Članak 3.

Definicije

Za potrebe ove Uredbe primjenjuju se sljedeće definicije:

1. „plastični materijali i predmeti” znači:

(a) materijali i predmeti iz članka 2. stavka 1. točaka (a), (b) i (c); i

(b) plastični slojevi iz članka 2. stavka 1. točaka (d) i (e);

2. „plastika” znači polimer kojem se mogu dodati aditivi ili druge tvari, a koji može funkcionirati kao glavni strukturni sastojak konačnih materijala i predmeta;

3. „polimer” znači svaka makromolekularna tvar koja se dobiva:

(a) procesom polimerizacije poput poliadicije ili polikondenzacije, ili nekim drugim sličnim postupkom od monomera i drugih ulaznih sirovina; ili

(b) kemijskom modifikacijom prirodnih ili sintetskih makromolekula; ili

(c) mikrobnom (bakterijskom) fermentacijom;

4. „višeslojna plastika” znači materijal ili predmet sastavljen od dva ili više slojeva plastike;

5. „višeslojna plastika od više različitih materijala” znači materijal ili predmet sastavljen od dva ili više slojeva različitih materijala, od kojih je najmanje jedan plastični sloj;

6. „monomer ili druga ulazna sirovina” znači:

(a) tvar podvrgnuta postupku bilo koje vrste polimerizacije za proizvodnju polimera; ili

(b) prirodna ili sintetska makromolekularna tvar koja se koristi u proizvodnji modificiranih makromolekula; ili

(c) tvar koja se koristi za modificiranje postojećih prirodnih ili sintetskih makromolekula;

7. „aditiv” znači tvar koja se namjerno dodaje plastičnoj masi kako bi se postigli određeni fizikalni ili kemijski učinci za vrijeme proizvodnje plastike ili u konačnom materijalu ili predmetu; predviđeno je da bude prisutan u konačnom proizvodu ili predmetu;

8. „poboljšavalo tvari u proizvodnji polimera” znači bilo koja tvar koja se koristi za osiguravanje prikladnog medija za proizvodnju polimera ili plastike; može biti prisutna, ali nije predviđeno da bude prisutna u konačnom materijalu ili predmetu niti ima fizikalno ili kemijsko djelovanje u konačnom materijalu ili predmetu;

9. „nenamjerno dodana tvar” znači nečistoća u tvari koja se koristi ili međuproizvod nastao reakcijom tijekom proizvodnog procesa ili produkt razgradnje ili produkt reakcije;

10. „poboljšavalo tvari u polimerizaciji” znači tvar koja pokreće polimerizaciju i/ili kontrolira formiranje makromolekularne strukture;

11. „granica globalne migracije” (OML) znači maksimalno dopuštena količina nehlapivih tvari koje se otpuštaju iz materijala ili predmeta u modelnu otopinu;

12. „modelna otopina” znači medij ispitivanja koji zamjenjuje hranu; svojim reagiranjem modelna otopina imitira migraciju iz materijala koji dolaze u dodir s hranom;

13. „granica specifične migracije” (SML) znači maksimalno dopuštena količina pojedine tvari koja se otpušta iz materijala ili predmeta u hranu ili modelnu otopinu;

14. „granica ukupne specifične migracije” (SML(T)) znači maksimalno dopušten zbroj pojedinih tvari koje se otpuštaju u hranu ili modelnu otopinu izražen kao ukupna količina navedenih skupina ili tvari;

15. „funkcionalna barijera” znači barijera koja se sastoji od jednog ili više slojeva bilo koje vrste materijala koji osigurava da konačni materijal ili predmet udovoljava članku 3. Uredbe (EZ) br. 1935/2004 i odredbama ove Uredbe;

▼M7

16. „nemasna hrana” znači hrana za koju su za ispitivanje migracije u tablici 2. Priloga III. ovoj Uredbi određene jedino modelne otopine koje nisu modelne otopine D1 ili D2;

▼B

17. „ograničenje” znači ograničenje korištenja tvari ili granične vrijednosti migracije ili granične vrijednosti sadržaja tvari u materijalu ili predmetu;

▼M7

18. „specifikacija” znači sastav tvari, zahtjevi čistoće za pojedinu tvar, fizikalno-kemijska svojstva tvari, pojedinosti proizvodnog procesa tvari ili dodatne informacije o izražavanju graničnih vrijednosti migracije;

▼M7

19. „vruće punjenje” znači punjenje bilo kojeg predmeta hranom čija temperatura nije veća od 100 °C u trenutku punjenja, nakon čega se hranu hladi do temperature od 50 °C ili niže unutar 60 minuta ili do temperature od 30 °C ili niže unutar 150 minuta.

▼B

Članak 4.

Stavljanje plastičnih materijala i predmeta na tržište

Plastični materijali i predmeti mogu se staviti na tržište samo ako:

(a) ispunjavaju odgovarajuće zahtjeve iz članka 3. Uredbe (EZ) br. 1935/2004 u okviru namijenjene i predvidive upotrebe; i

(b) ispunjavaju zahtjeve za označivanje iz članka 15. Uredbe (EZ) br. 1935/2004; i

(c) ispunjavaju zahtjeve sljedivosti iz članka 17. Uredbe (EZ) br. 1935/2004; i

(d) proizvedeni su u skladu s dobrom proizvođačkom praksom iz Uredbe Komisije (EZ) br. 2023/2006 ( 1 );

(e) odgovaraju zahtjevima o sastavu i izjavi o sukladnosti iz poglavlja II., III. i IV. ove Uredbe.POGLAVLJE II.

ZAHTJEVI O SASTAVUODJELJAK 1.

Odobrene tvari

Članak 5.

Unijin popis odobrenih tvari

1.  Samo tvari uvrštene u Unijin popis odobrenih tvari (dalje u tekstu: popis Unije) iz Priloga I. mogu se namjerno upotrebljavati u proizvodnji plastičnih slojeva u plastičnim materijalima i predmetima.

2.  Popis Unije sadrži:

(a) monomere ili druge ulazne sirovine;

(b) aditive, osim bojila;

(c) poboljšavala tvari u proizvodnji polimera, osim otapala;

(d) makromolekule dobivene bakterijskom fermentacijom.

3.  Popis Unije može se izmijeniti u skladu s postupkom utvrđenim člancima 8. do 12. Uredbe (EZ) br. 1935/2004.

Članak 6.

Izuzeća za tvari koje nisu uvrštene u popis Unije

1.  Odstupajući od članka 5., druge tvari osim onih uvrštenih na popis Unije mogu se koristiti kao poboljšavala tvari u proizvodnji polimera u proizvodnji plastičnih slojeva u plastičnim materijalima i predmetima podložno nacionalnom zakonodavstvu.

2.  Odstupajući od članka 5., bojila i otapala mogu se koristiti u proizvodnji plastičnih slojeva u plastičnim materijalima i predmetima podložno nacionalnom zakonodavstvu.

3.  Sljedeće tvari koji nisu uvrštene u popis Unije odobravaju se podložno pravilima iz članaka 8., 9., 10., 11. i 12.:

▼M7

(a) sve soli aluminija, amonija, barija, kalcija, kobalta, bakra, željeza, litija, magnezija, mangana, kalija, natrija i cinka od odobrenih kiselina, fenola ili alkohola;

▼B

(b) smjese koje se dobivaju miješanjem odobrenih tvari bez kemijske reakcije sastojaka;

(c) kada se upotrebljavaju kao aditivi, prirodne ili sintetske polimerne tvari molekularne mase od najmanje 1 000 Da, osim makromolekula dobivenih bakterijskom fermentacijom, koje ispunjavaju zahtjeve ove Uredbe, ako mogu funkcionirati kao glavni strukturni sastojci konačnih materijala ili predmeta;

(d) kada se upotrebljavaju kao monomer ili ulazne sirovine, pretpolimeri i prirodne ili sintetske makromolekularne tvari, kao i njihove smjese, osim makromolekula dobivenih bakterijskom fermentacijom, ako su monomeri ili ulazne sirovine potrebne za njihovu sintezu uvrštene u popis Unije.

4.  Sljedeće tvari koje nisu uvrštene u popis Unije mogu biti prisutne u plastičnim slojevima plastičnih materijala ili predmeta:

(a) nenamjerno dodane tvari;

(b) poboljšavala tvari u polimerizaciji.

5.  Odstupajući od članka 5., aditivi koji nisu uvršteni u popis Unije mogu se i dalje koristiti podložno nacionalnom zakonodavstvu poslije 1. siječnja 2010. sve do donošenja odluke o tome hoće li biti uvršteni u popis Unije, pod uvjetom da su uvršteni u privremeni popis iz članka 7.

Članak 7.

Utvrđivanje i održavanje privremenog popisa

1.  Privremeni popis aditiva koje procjenjuje Europska agencija za sigurnost hrane (dalje u tekstu Agencija) koji je Komisija objavila 2008. godine redovito se ažurira.

2.  Aditiv se uklanja s privremenog popisa:

(a) kad je uvršten u popis Unije iz Priloga I.; ili

(b) kad Komisija donese odluku da ga ne uvrsti u popis Unije; ili

(c) ako tijekom provjere podataka Agencija zatraži dodatne podatke a ti podaci ne budu dostavljeni u rokovima koje Agencija odredi.ODJELJAK 2.

Opći zahtjevi, ograničenja i specifikacije

Članak 8.

Opći zahtjevi za tvari

Tvari koje se upotrebljavaju u proizvodnji plastičnih slojeva u plastičnim materijalima i predmetima moraju biti tehničke kvalitete i čistoću prikladne za namjeravanu i predvidivu upotrebu materijala ili predmeta. Proizvođač tvari mora poznavati sastav tvari, koji se na zahtjev mora predočiti nadležnim tijelima.

Članak 9.

Posebni zahtjevi za tvari

1.  Na tvari koje se upotrebljavaju u proizvodnji plastičnih slojeva u plastičnim materijalima i predmetima primjenjuju se sljedeća ograničenja i specifikacije:

(a) granica specifične migracije iz članka 11.;

(b) granica globalne migracije iz članka 12.;

(c) ograničenja i specifikacije iz Priloga I. točke 1. tablice 1. stupca 10.;

(d) detaljne specifikacije iz Priloga I. točke 4.

2.  Tvari u nanoobliku mogu se koristiti samo ako su izričito odobrene i navedene u specifikacijama u Prilogu I.

Članak 10.

Opća ograničenja za plastične materijale i predmete

Opća ograničenja za plastične materijale i predmete utvrđena su u Prilogu II.

Članak 11.

Granice specifične migracije

1.  Sastojci plastičnih materijala i predmeta ne smiju prelaziti u hranu u količinama koje su veće od granica specifične migracije (SML) iz Priloga I. Te granice specifične migracije (SML) se izražavaju u mg tvari po kg hrane (mg/kg).

▼M7 —————

▼M7

3.  Odstupajući od stavka 1., aditivi koji su također odobreni kao prehrambeni aditivi Uredbom (EZ) br. 1333/2008 ili kao arome Uredbom (EZ) br. 1334/2008 ne smiju migrirati u hranu u količinama koje u gotovoj hrani imaju tehničko djelovanje te ne smiju:

(a) premašiti ograničenja predviđena u Uredbi (EZ) br. 1333/2008 ili u Uredbi (EZ) br. 1334/2008 ili u Prilogu I. ovoj Uredbi za hranu za koju je odobreno njihovo korištenje u svojstvu prehrambenog aditiva ili aromatske tvari; ili

(b) premašiti ograničenja iz Priloga I. ovoj Uredbi u hrani za koju njihovo korištenje nije odobreno u svojstvu prehrambenog aditiva ili aromatske tvari.

▼M7

4.  Ako je navedeno da nije dopuštena migracija određene tvari, sukladnost se utvrđuje primjenom odgovarajućih metoda ispitivanja migracije odabranih u skladu s člankom 11. Uredbe (EZ) br. 882/2004 kojima se može potvrditi nepostojanje migracije iznad utvrđene granice detekcije.

Za potrebe prvog podstavka, osim ako nisu utvrđene posebne granice detekcije za određene tvari ili skupine tvari, primjenjuje se granica detekcije od 0,01 mg/kg.

▼B

Članak 12.

Granica globalne migracije

1.  Sastojci plastičnih materijala i predmeta ne smiju prelaziti u modelne otopine u količinama koje su veće od 10 miligrama ukupnih sastojaka otpuštenih po dm2 površine koja dolazi u dodir s hranom (mg/dm2).

2.  Odstupajući od stavka 1., sastojci plastičnih materijala i predmeta koji su namijenjeni da dolaze u dodir s hranom namijenjenom za dojenčad i malu djecu, kako je definirana Direktivama Komisije 2006/141/EZ ( 2 ) i 2006/125/EZ ( 3 ), ne smiju prelaziti u modelne otopine u količinama većim od 60 miligrama ukupnih sastojaka otpuštenih po kg modelne otopine.POGLAVLJE III.

POSEBNE ODREDBE ZA ODREĐENE MATERIJALE I PREDMETE

Članak 13.

Plastični višeslojni materijali i predmeti

1.  Sastav svakog pojedinog plastičnog sloja u plastičnom višeslojnom materijalu ili predmetu mora biti u skladu s ovom Uredbom.

2.  Odstupajući od stavka 1., plastični sloj koji nije u izravnom dodiru s hranom i koji je odvojen od hrane funkcionalnom barijerom:

(a) ne mora biti u skladu s ograničenjima i specifikacijama iz ove Uredbe osim vinil-klorid monomera, kako je predviđeno u Prilogu I.; i/ili

(b) može se proizvoditi s tvarima koje nisu na popisu Unije ili na privremenom popisu.

▼M7

3.  U skladu s člankom 11. stavkom 4. tvari iz stavka 2. točke (b) ne smiju migrirati u hranu ili modelnu otopinu. Granica detekcije utvrđena u članku 11. stavku 4. drugom podstavku primjenjuje se na skupine tvari koje su strukturno i toksikološki srodne, uključujući izomere ili tvari s istom odgovarajućom funkcionalnom skupinom ili na pojedinačne tvari koje nisu srodne te uključuje mogući neželjeni prijenos.

▼B

4.  Tvari koje nisu na popisu Unije ili na privremenom popisu iz stavka 2. točke (b) ne smiju pripadati niti jednoj od sljedećih kategorija:

(a) tvari klasificirane kao „mutagene”, „karcinogene” ili „toksične za reprodukciju” u skladu s kriterijima iz odjeljaka 3.5, 3.6 i 3.7 Priloga I. Uredbi (EZ) br. 1272/2008 Europskog parlamenta i Vijeća ( 4 );

(b) tvari u nanoobliku.

5.  Konačni plastični višeslojni materijal ili predmet mora biti u skladu s granicama specifične migracije iz članka 11. i granicama globalne migracije iz članka 12. ove Uredbe.

Članak 14.

Višeslojni materijali i predmeti od više različitih materijala

1.  U višeslojnom materijalu ili predmetu od više različitih materijala sastav svakog plastičnog sloja mora biti u skladu s ovom Uredbom.

2.  Odstupajući od stavka 1., u višeslojnom materijalu ili predmetu od više različitih materijala plastični sloj koji nije u izravnom dodiru s hranom i odvojen je od hrane funkcionalnom barijerom može se proizvoditi s tvarima koje nisu na popisu Unije ili na privremenom popisu.

3.  Tvari koje nisu na popisu Unije ili na privremenom popisu iz stavka 2. ne smiju pripadati niti jednoj od sljedećih kategorija:

(a) tvari klasificirane kao „mutagene”, „karcinogene” ili „toksične za reprodukciju” u skladu s kriterijima iz odjeljaka 3.5, 3.6 i 3.7 Priloga I. Uredbi (EZ) br. 1272/2008;

(b) tvari u nanoobliku.

4.  Odstupajući od stavka 1., članci 11. i 12. ove Uredbe ne primjenjuju se na plastične slojeve u višeslojnim materijalima i predmetima od više različitih materijala.

5.  Plastični slojevi u višeslojnim materijalima ili predmetima od više različitih materijala moraju uvijek biti u skladu s ograničenjima za vinil-klorid monomer utvrđenim u Prilogu I. ovoj Uredbi.

6.  U višeslojnim materijalima ili predmetima od više različitih materijala granice specifične i globalne migracije za plastične slojeve i za konačne materijale ili predmete mogu se utvrditi nacionalnim zakonodavstvom.POGLAVLJE IV.

IZJAVA O SUKLADNOSTI I DOKUMENTACIJA

Članak 15.

Izjava o sukladnosti

1.  U svim fazama prodaje, osim maloprodaje, na raspolaganju mora biti pisana izjava o sukladnosti u skladu s člankom 16. Uredbe (EZ) br. 1935/2004 za plastične materijale i predmete, proizvode iz međufaza njihove proizvodnje, kao i za tvari namijenjene za proizvodnju tih materijala i predmeta.

2.  Subjekt u poslovanju izdaje pisanu izjavu iz stavka 1. koja sadržava informacije utvrđene u Prilogu IV.

3.  Pisana izjava omogućava laku identifikaciju materijala, predmeta ili proizvoda iz međufaza proizvodnje ili tvari za koje je izdana. Ona se obnavlja kad dođe do značajnih promjena u sastavu ili proizvodnji koje uzrokuju promjene migracije iz materijala ili predmeta ili kad su na raspolaganju nove znanstvene spoznaje.

Članak 16.

Prateći dokumenti

1.  Na zahtjev, subjekt u poslovanju dostavlja nacionalnim nadležnim tijelima odgovarajuću dokumentaciju kojom dokazuje da su materijali i predmeti, proizvodi iz međufaza njihove proizvodnje, kao i tvari predviđene za proizvodnju tih materijala i predmeta u skladu sa zahtjevima ove Uredbe.

2.  Dokumentacija obuhvaća uvjete i rezultate ispitivanja, izračune, uključujući modele izračuna, druge analize i dokaze o sigurnosti ili obrazloženje kojim se dokazuje sukladnost. Pravila za dokazivanje sukladnosti pokusima navedena su u poglavlju V.POGLAVLJE V.

SUKLADNOST

Članak 17.

Izražavanje rezultata ispitivanja migracije

1.  Kako bi se provjerila sukladnost, vrijednosti specifične migracije izražavaju se u mg/kg uz primjenu omjera stvarne površine prema volumenu u stvarnoj ili predviđenoj upotrebi.

2.  Odstupajući od stavka 1. za:

(a) spremnike i ostale predmete koji sadrže ili su predviđeni da sadrže najviše 500 mililitara ili grama ili više od 10 litara;

(b) materijale i predmete za koje je zbog njihova oblika teško procijeniti odnos između površine takvih materijala ili predmeta i količine hrane koja je s njima u dodiru;

(c) plastične listove i folije koje još nisu u dodiru s hranom;

(d) plastične listove i folije koje sadrže najviše 500 mililitara ili grama ili više od 10 litara,

vrijednost migracije izražava se u mg/kg uz primjenu omjera površine prema volumenu od 6 dm2 po kg hrane.

Ovaj se stavak ne primjenjuje na plastične materijale i predmete namijenjene da dolaze u dodir ili koji su već u dodiru s hranom za dojenčad i malu djecu, kako je definirano u direktivama 2006/141/EZ i 2006/125/EZ.

3.  Odstupajući od stavka 1., za poklopce, brtvila, čepove i slične predmete za zatvaranje vrijednost specifične migracije izražava se u:

▼M7

(a) mg/kg uz primjenu stvarnog sadržaja posude za koju je zatvarač predviđen uz primjenu ukupne površine u dodiru predmeta kojim se zatvara i posude koju se zatvara, ako je poznata predviđena upotreba predmeta, uzimajući u obzir odredbe stavka 2.;

▼B

(b) mg/predmetu ako je predviđena upotreba predmeta nepoznata.

4.  Za poklopce, brtvila, čepove i slične predmete za zatvaranje, vrijednost globalne migracije izražava se u:

(a) mg/dm2 uz primjenu ukupne površine u dodiru predmeta kojim se zatvara i posude koju se zatvara ako je poznata predviđena upotreba predmeta;

(b) mg/predmetu ako nije poznata predviđena upotreba predmeta.

Članak 18.

Pravila za procjenu sukladnosti s granicama migracije

1.  Za materijale i predmete koji su već u dodiru s hranom provjera sukladnosti s granicama specifične migracije provodi se u skladu s pravilima iz Priloga V. poglavlja 1.

2.  Za materijale i predmete koji još nisu u dodiru s hranom provjera sukladnosti s granicama specifične migracije provodi se u hrani ili modelnim otopinama iz Priloga III. u skladu s pravilima iz Priloga V. poglavlja 2. odjeljka 2.1.

3.  Za materijale i predmete koji još nisu u dodiru s hranom skrining sukladnosti s granicama specifične migracije može se provesti primjenom postupaka skrininga u skladu s pravilima iz Priloga V. poglavlja 2. odjeljka 2.2. Ako materijal ili predmet u postupku skrininga ne zadovolji granične vrijednosti migracije, odluka o nesukladnosti mora biti potvrđena provjerom sukladnosti u skladu sa stavkom 2.

▼M7

4.  Za materijale i predmete koji još nisu u dodiru s hranom provjera sukladnosti s granicom globalne migracije provodi se u modelnim otopinama utvrđenima u Prilogu III. u skladu s pravilima iz poglavlja 3. Priloga V.

▼B

5.  Za materijale i predmete koji još nisu u dodiru s hranom skrining sukladnosti s granicom globalne migracije može se provesti primjenom postupaka skrininga u skladu s pravilima iz Priloga V. poglavlja 3. odjeljka 3.4. Ako materijal ili predmet u postupku skrininga ne zadovolji granicu migracije, odluka o nesukladnosti mora biti potvrđena provjerom sukladnosti u skladu sa stavkom 4.

6.  Rezultati ispitivanja specifične migracije dobiveni u hrani imaju prednost pred rezultatima dobivenim u modelnoj otopini. Rezultati ispitivanja specifične migracije dobiveni u modelnoj otopini imaju prednost pred rezultatima dobivenim postupcima skrininga.

▼M7

7.  Prije uspoređivanja rezultata ispitivanja specifičnih i globalnih migracija s graničnim vrijednostima primjenjuju se faktori korekcije utvrđeni u točki 3. Priloga III. i poglavlju 4. Priloga V. u skladu s tamo navedenim pravilima.

▼B

Članak 19.

Ocjenjivanje tvari koje nisu uvrštene u popis Unije

Sukladnost s člankom 3. Uredbe (EZ) br. 1935/2004 za tvari iz članka 6. stavka 1., članka 6. stavka 2., članka 6. stavka 4., članka 6. stavka 5. i članka 14. stavka 2. ove Uredbe koje nisu obuhvaćene uvrštenjem u Prilog I. ovoj Uredbi ocjenjuje se u skladu s međunarodno priznatim znanstvenim načelima o procjeni rizika.POGLAVLJE VI.

ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 20.

Izmjene akata EU-a

Prilog Direktivi Vijeća 85/572/EEZ ( 5 ) zamjenjuje se sljedećim:

„Modelne otopine koje se koriste za ispitivanje migracije sastojaka plastičnih materijala i predmeta koji dolaze u dodir s pojedinom hranom ili određenim skupinama hrane navedeni su u točki 3. Priloga III. Uredbi Komisije (EU) br. 10/2011.”

Članak 21.

Stavljanje izvan snage akata EU-a

Direktive 80/766/EEZ, 81/432/EEZ i 2002/72/EZ ovime se stavljaju izvan snage s učinkom od 1. svibnja 2011.

Upućivanja na Direktive stavljene izvan snage smatraju se upućivanjima na ovu Uredbu i čitaju u skladu s korelacijskom tablicom u Prilogu VI.

Članak 22.

Prijelazne odredbe

1.  Do 31. prosinca 2012. prateća dokumentacija iz članka 16. temelji se na općim pravilima za ispitivanje globalnih i specifičnih migracija iz Priloga Direktivi 82/711/EEZ.

2.  Od 1. siječnja 2013. prateća dokumentacija iz članka 16. za materijale, predmete i tvari stavljene na tržište do 31. prosinca 2015. može se temeljiti na:

(a) pravilima za ispitivanje migracije iz članka 18. ove Uredbe; ili

(b) općim pravilima za ispitivanje globalne i specifične migracije iz Priloga Direktivi 82/711/EEZ.

3.  Od 1. siječnja 2016. prateća dokumentacija iz članka 16. mora se temeljiti na pravilima za ispitivanje migracije iz članka 18., ne dovodeći u pitanje stavak 2. ovog članka.

4.  Do 31. prosinca 2015. aditivi koji se koriste u premazivanju staklenih vlakana za plastiku ojačanu staklenim vlaknima, a koji nisu na popisu u Prilogu I., moraju biti u skladu s odredbama o procjeni rizika iz članka 19.

5.  Materijali i predmeti koji su zakonito stavljeni na tržište prije 1. svibnja 2011. mogu se stavljati na tržište do 31. prosinca 2012.

Članak 23.

Stupanje na snagu i primjena

Ova Uredba stupa na snagu dvadesetog dana od dana objave u Službenom listu Europske unije.

Primjenjuje se od 1. svibnja 2011.

Odredbe članka 5. o korištenju aditiva, osim omekšavala, primjenjuju se za plastične slojeve ili plastične premaze na poklopcima i zatvaračima iz članka 2. stavka 1. točke (d) od 31. prosinca 2015.

Odredba članka 5. o korištenju aditiva koji se koriste u premazivanju staklenih vlakana za plastiku ojačanu staklenim vlaknima primjenjuju se od 31. prosinca 2015.

Odredbe članka 18. stavka 2., članka 18. stavka 4. i članka 20. primjenjuju se od 31. prosinca 2012.

Ova je Uredba u cijelosti obvezujuća i izravno se primjenjuje u svim državama članicama u skladu s Ugovorima.
PRILOG I.

Tvari

1.    Unijin popis odobrenih monomera, drugih ulaznih sirovina, makromolekula dobivenih bakterijskom fermentacijom, aditiva i poboljšavala tvari u proizvodnji polimera

Tablica 1. sadrži sljedeće podatke:

Stupac 1. (broj tvari FCM): jedinstveni identifikacijski broj tvari;

Stupac 2. (ref. br.): referentni broj ambalažnog materijala EEZ-a;

Stupac 3. (CAS broj): registarski broj prema CAS-u (Chemical Abstracts Service – Služba za dokumentaciju kemijskih proizvoda);

Stupac 4. (naziv tvari): kemijski naziv;

Stupac 5. (Primjena kao aditiv ili poboljšavalo tvari u proizvodnji polimera (PPA) (da/ne)): naznaka je li tvar odobrena za primjenu kao aditiv ili poboljšavalo tvari u proizvodnji polimera (da) ili ako tvar nije odobrena za primjenu kao aditiv ili poboljšavala tvari u proizvodnji polimera (ne). Ako je tvar odobrena samo kao PPA, naznačeno je (da) i u specifikacijama je korištenje ograničeno na PPA;

Stupac 6. (Korištenje kao monomer ili druga ulazna sirovina ili makromolekula dobivena bakterijskom fermentacijom (da/ne)): naznaka je li tvar odobrena za primjenu kao monomer ili druga ulazna sirovina ili makromolekula dobivena bakterijskom fermentacijom (da) ili ako tvar nije odobrena za primjenu kao monomer ili druga ulazna sirovina ili makromolekula dobivena bakterijskom fermentacijom (ne). Ako je tvar odobrena kao makromolekula dobivena bakterijskom fermentacijom naznačeno je (da) i u specifikacijama se navodi da je tvar makromolekula dobivena bakterijskom fermentacijom;

Stupac 7. (FRF se primjenjuje (da/ne)): naznaka smiju li se rezultati migracije za tvar korigirati faktorom smanjenja konzumacije masnoća (FRF) (da) ili se ne smiju korigirati FRF-om (ne);

▼M7

Stupac 8. (SML [mg/kg]): granična vrijednost specifične migracije koja se primjenjuje za tvar. Izražava se u mg tvari na kg hrane. Označuje se s ND („nedokazivo”) ako se radi o tvari u pogledu koje nije dopuštena migracija, što se utvrđuje u skladu s člankom 11. stavkom 4;

▼B

Stupac 9. (SML(T)) [mg/kg] (broj ograničenja skupine)): sadrži identifikacijski broj skupine tvari za koje se primjenjuje grupno ograničenje u ovom prilogu tablici 2. stupcu 1;

Stupac 10. (ograničenja i specifikacije): sadrži ostala ograničenja osim posebno navedenih graničnih vrijednosti migracije i sadrži specifikacije u vezi s tvari. Ako su utvrđene detaljne specifikacije, upućuje se na tablicu 4;

Stupac 11. (Napomene o provjeri sukladnosti): sadrži broj napomene kojom se upućuje na detaljna pravila koja se primjenjuju za provjeru sukladnosti za tu tvar uključenu u ovaj Prilog tablicu 3. stupac 1.

Ako je tvar koja se nalazi na popisu kao pojedinačan spoj također obuhvaćena generičkim nazivom, ograničenja koja se primjenjuju na tu tvar ona su koja su naznačena za pojedinačni spoj.

▼M7 —————

▼BTablica I.

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

11.

FCM br. tvari

Ref.

br.

CAS br.

Naziv tvari

Upotreba kao aditiv ili poboljšavalo tvari u proizvodnji polimera

(da/ne)

Upotreba kao monomer ili druga ulazna sirovina ili makromolekula dobivena bakterijskom fermentacijom

(da/ne)

Primjenjuje se FRF

(da/ne)

SML

[mg/kg]

SML(T) [mg/kg]

(Br. grupnog ograničenja)

Ograničenja i specifikacije

Napomene o provjeri sukladnosti

1

12310

0266309-43-7

albumin

ne

da

ne

 

 

 

 

2

12340

albumin, koaguliran formaldehidom

ne

da

ne

 

 

 

 

3

12375

alkoholi, alifatski, monohidroksilni, zasićeni, linearni, primarni (C4- C22)

ne

da

ne

 

 

 

 

4

22332

smjesa (40 % v/v) 2,2,4-trimetilheksan-1,6-diizocijanata i (60 % v/v) 2,4,4-trimetilheksan-1,6-diizocijanata

ne

da

ne

 

(17)

1 mg/kg u konačnom proizvodu izražen kao izocijanatna skupina).

(10)

5

25360

trialkil(C5-C15)octena kiselina, 2,3-epoksipropil ester

ne

da

ne

ND

 

1 mg/kg u konačnom proizvodu izražen kao epoksidna

skupina. Molekularna masa je 43 Da.

 

6

25380

trialkil octena kiselina (C7-C17), vinil esteri (= Vinil versatat)

ne

da

ne

0,05

 

 

(1)

7

30370

acetiloctena kiselina, soli

da

ne

ne

 

 

 

 

8

30401

acetilirani mono- i digliceridi masnih kiselina

da

ne

ne

 

(32)

 

 

9

30610

kiseline, C2-C24, alifatske, linearne, monokarboksilne od prirodnog ulja i masti, i njihovi mono-, di- i triglicerol esteri (uključujući razgranate masne kiseline u uobičajenom stupnju javljanja)

da

ne

ne

 

 

 

 

10

30612

kiseline, C2-C24, alifatske, linearne, monokarboksilne, sintetske i njihovi mono-, di- i triglicerol esteri

da

ne

ne

 

 

 

 

11

30960

kiseline, alifatske, monokarboksilne (C6-C22), esteri s poliglicerolom

Da

Ne

Ne

 

 

 

 

12

31328

kiseline, masne, od životinjskih ili biljnih jestivih masti i ulja

Da

Ne

Ne

 

 

 

 

13

33120

alkoholi, alifatski, mono., zasićeni, linearni, primarni (C4-C24)

Da

Ne

Ne

 

 

 

 

14

33801

n-alkil(C10-C13)benzensulfonska kiselina

Da

Ne

Ne

30

 

 

 

15

34130

alkil, linearni dimetilamini s parnim brojem atoma ugljika (C12-C20)

Da

Ne

Da

30

 

 

 

16

34230

alkil(C8-C22)sulfonske kiseline

Da

Ne

Ne

6

 

 

 

17

34281

alkil(C8-C22)sumporne kiseline, linearne, primarne s parnim brojem atoma ugljika

Da

Ne

Ne

 

 

 

 

18

34475

aluminij kalcij hidroksid fosfit, hidrat

Da

Ne

Ne

 

 

 

 

19

39090

N,N-bis(2-hidroksietil)alkil(C8-C18)amin

Da

Ne

Ne

 

(7)

 

 

20

39120

N,N-bis(2-hidroksietil)alkil(C8-C18)amin hidrokloridi

Da

Ne

Ne

 

(7)

SML(T) izražen bez HCl.

 

21

42500

ugljična kiselina, soli

Da

Ne

Ne

 

 

 

 

22

43200

ricinusovo ulje, mono-i digliceridi

Da

Ne

Ne

 

 

 

 

23

43515

kloridi kolin estera masnih kiselina kokosovog ulja

Da

Ne

Ne

0,9

 

 

(1)

24

45280

pamučna vlakna

Da

Ne

Ne

 

 

 

 

25

45440

stirenizirani, butilirani, krezoli

Da

Ne

Ne

12

 

 

 

26

46700

5,7-di-tert-butil-3-(3,4- i 2,3-dimetilfenil)-3H-benzofuran-2-jedan koji sadrži: a) 5,7-di-tert-butil-3-(3,4-dimetilfenol)-3H-benzofuran-2-jedan (80 do 100 % v/v) i b) 5,7-di-tert-butil-3-(2,3-dimetilfenil)-3H-benzofuran-2-jedan (0 do 20 % v/v)

Da

Ne

Ne

5

 

 

 

27

48960

9,10-dihidroksi stearinska kiselina i njezini oligomeri

Da

Ne

Ne

5

 

 

 

28

50160

di-n-oktilkositar bis(n-alkil(C10-C16) merkaptoacetat)

Da

Ne

Ne

 

(10)

 

 

29

50360

di-n-oktilkositar bis(etil maleat)

Da

Ne

Ne

 

(10)

 

 

30

50560

di-n-oktilkositar 1,4-butandiol bis(merkaptoacetat)

Da

Ne

Ne

 

(10)

 

 

31

50800

di-n-oktilkositar dimaleat, esterificiran

Da

Ne

Ne

 

(10)

 

 

32

50880

di-n-oktilkositar dimaleat, polimeri (N = 2-4)

Da

Ne

Ne

 

(10)

 

 

33

51120

di-n-oktilkositar tiobenzoat 2-etilheksil merkaptoacetat

Da

Ne

Ne

 

(10)

 

 

34

54270

etilhidroksimetilceluloza

Da

Ne

Ne

 

 

 

 

35

54280

etilhidroksipropilceluloza

Da

Ne

Ne

 

 

 

 

36

54450

masti i ulja, iz hrane životinjskog i biljnog podrijetla

Da

Ne

Ne

 

 

 

 

37

54480

masti i ulja, hidrogenirani, iz hrane životinjskog i biljnog podrijetla

Da

Ne

Ne

 

 

 

 

38

55520

staklena vlakna

Da

Ne

Ne

 

 

 

 

39

55600

staklene mikrokuglice

Da

Ne

Ne

 

 

 

 

40

56360

glicerol, esteri s octenom kiselinom

Da

Ne

Ne

 

 

 

 

41

56486

glicerol, esteri s kiselinama, alifatskim, zasićenim, linearnim, s parnim brojem atoma ugljika (C14-C18) i s kiselinama, alifatskim, nezasićenim, linearnim, s parnim brojem atoma ugljika (C16-C18)

Da

Ne

Ne

 

 

 

 

42

56487

glicerol, esteri s maslačnom kiselinom

Da

Ne

Ne

 

 

 

 

43

56490

glicerol, esteri s eruka kiselinom

Da

Ne

Ne

 

 

 

 

44

56495

glicerol, esteri s 12-hidroksistearinskom kiselinom

Da

Ne

Ne

 

 

 

 

45

56500

glicerol, esteri s laurinskom kiselinom

Da

Ne

Ne

 

 

 

 

46

56510

glicerol, esteri s linolnom kiselinom

Da

Ne

Ne

 

 

 

 

47

56520

glicerol, esteri s miristinskom kiselinom

Da

Ne

Ne

 

 

 

 

48

56535

glicerol, esteri s nonan kiselinom

Da

Ne

Ne

 

 

 

 

49

56540

glicerol, esteri s oleinskom kiselinom

Da

Ne

Ne

 

 

 

 

50

56550

glicerol, esteri s palmitinskom kiselinom

Da

Ne

Ne

 

 

 

 

51

56570

glicerol, esteri s propionskom kiselinom

Da

Ne

Ne

 

 

 

 

52

56580

glicerol, esteri s ricinooleinskom kiselinom

Da

Ne

Ne

 

 

 

 

53

56585

glicerol, esteri sa stearinskom kiselinom

Da

Ne

Ne

 

 

 

 

54

57040

glicerol monooleat, ester s askorbinskom kiselinom

Da

Ne

Ne

 

 

 

 

55

57120

glicerol monooleat, ester s limunskom kiselinom

Da

Ne

Ne

 

 

 

 

56

57200

glicerol monopalmitat, ester s askorbinskom kiselinom

Da

Ne

Ne

 

 

 

 

57

57280

glicerol monopalmitat, ester s limunskom kiselinom

Da

Ne

Ne

 

 

 

 

58

57600

glicerol monostearat, ester s askorbinskom kiselinom

Da

Ne

Ne

 

 

 

 

59

57680

glicerol monostearat, ester s limunskom kiselinom

Da

Ne

Ne

 

 

 

 

60

58300

glicin, soli

Da

Ne

Ne

 

 

 

 

62

64500

lizin, soli

Da

Ne

Ne

 

 

 

 

63

65440

manganov pirofosfit

Da

Ne

Ne

 

 

 

 

64

66695

metilhidroksimetilceluloza

Da

Ne

Ne

 

 

 

 

65

67155

smjesa 4-(2-benzoksazolil)-4′-(5-metil-2-benzoksazolil) stilbena, 4,4′-bis (2-benzoksazolil) stilbena i 4,4′-bis(5-metil-2-benzoksazolil) stilbena

Da

Ne

Ne

 

 

Najviše 0,05 % (m/m) (količina korištene tvari/količina u formulaciji).

Smjesa dobivena u proizvodnom procesu u tipičnom omjeru od (58-62 %):(23-27 %): (13-17 %).

 

66

67600

mono-n-oktilkositreni tris(alkil(C10-C16) merkaptoacetat

Da

Ne

Ne

 

(11)

 

 

67

67840

montana kiselina i/ili njezini esteri s etilenglikolom i/ili 1,3-butandiolom

i/ili glicerolom

Da

Ne

Ne

 

 

 

 

68

73160

fosforna kiselina, mono- i di-n-alkil (C16 i C18) esteri

Da

Ne

Da

0,05

 

 

 

69

74400

fosforasta kiselina, tris(nonil-i/ili dinonilfenil) ester

Da

Ne

Da

30

 

 

 

70

76463

poliakrilna kiselina, soli

Da

Ne

Ne

 

(22)

 

 

71

76730

polidimetilsil-oksan, γ-hidropropiliran

Da

Ne

Ne

6

 

 

 

72

76815

poliester adipinske kiseline s esterima glicerola ili pentaeritritola s parnim brojem nerazgranatih (C12 i C22) masnih kiselina

Da

Ne

Ne

 

(32)

Frakcija s molekularnom masom ispod 1 000 Da ne smije prijeći 5 % (m/m).

 

73

76866

poliesteri 1,2-propandiola i/ili 1,3- i/ili 1,4-butandiola i/ili polipropilenglikola s adipinskom kiselinom, koji mogu biti na kraju zatvoreni s octenom kiselinom ili masnim kiselinama C12 – C18 ili n-oktanolom i/ili n-dekanolom

Da

Ne

Da

 

(31)

(32)

 

 

74

77440

polietilenglikol diricinoleat

Da

Ne

Da

42

 

 

 

75

77702

polietilenglikolni esteri alifatskih monokarbonskihkiselina (C6-C22) i njihovih amonijevih i natrijevih sulfata

Da

Ne

Ne

 

 

 

 

76

77732

polietilen glikol (EO = 1-30, uobičajeno 5) eter butil 2-cijano 3-(4-hidroksi-3-metoksifenil) akrilat

Da

Ne

Ne

0,05

 

Samo za uporabu u PET-u.

 

77

77733

polietilenglikol (EO = 1-30, uobičajeno 5) eter butil-2-cijano 3-(4-hidroksi-3-metoksifenil) akrilat

Da

Ne

Ne

0,05

 

Samo za uporabu u PET-u.

 

78

77897

polietilenglikol (EO = 1 - 50) monoalkilnieter (linearan i razgranat, C8-C20) sulfat, soli

Da

Ne

Ne

5

 

 

 

79

80640

polioksialkil (C2-C4) dimetilpolisiloksan

Da

Ne

Ne

 

 

 

 

80

81760

prah, ljuskice i vlakna od mjedi, bronce, bakra, nehrđajućeg čelika, kositra, željeza i slitina bakra, kositra i željeza

Da

Ne

Ne

 

 

 

 

81

83320

propilhidroksietilceluloza

Da

Ne

Ne

 

 

 

 

82

83325

propilhidroksimetilceluloza

Da

Ne

Ne

 

 

 

 

83

83330

propilhidroksipropilceluloza

Da

Ne

Ne

 

 

 

 

84

85601

silikati, prirodni (uz izuzeće azbesta)

Da

Ne

Ne

 

 

 

 

85

85610

silikati, prirodni, silanirani (uz izuzeće azbesta)

Da

Ne

Ne

 

 

 

 

86

86000

silicilna kiselina, sililirana

Da

Ne

Ne

 

 

 

 

▼M7

87

86285

 

silicijev dioksid, silanirani

da

ne

ne

 

 

Za sintetički amorfni silicijev dioksid, silanirani: primarne čestice od 1 – 100 nm koje su aglomerirane na veličinu od 0,1 – 1 μm i koje mogu stvarati aglomerate unutar veličina od 0,3 μm do mm.

 

▼B

88

86880

natrijev monoalkil dialkilfenoksibenzendisulfonat

Da

Ne

Ne

9

 

 

 

89

89440

stearinska kiselina, esteri s etilenglikolom

Da

Ne

Ne

 

(2)

 

 

90

92195

taurin, soli

Da

Ne

Ne

 

 

 

 

91

92320

tetradecil-polietilenglikol (EO = 3 - 8) eter glikolne kiseline

Da

Ne

Da

15

 

 

 

92

93970

triciklodekandimetanol bis(heksahidroftalat)

Da

Ne

Ne

0,05

 

 

 

93

95858

voskovi, parafinski, rafinirani, dobiveni od sirovina na bazi nafte ili sintetskih ugljikovodika, niske viskoznosti

Da

Ne

Ne

0,05

 

Ne smije se koristiti za predmete u dodiru s masnom hranom za koje je utvrđena ►M7  modelna otopina D1 i/ili D2 ◄ .

Prosječna molekularna masa ne manja od 350 Da.

Viskozitet na 100 °C ne manji od 2,5 cSt (2,5 × 10-6 m2/s).

Sadržaj ugljikovodika s brojem ugljikovih atoma manjim od 25, najviše 40 % (m/m).

 

94

95859

voskovi, rafinirani, dobiveni od sirovina na bazi nafte ili sintetskih ugljikovodika, visoke viskoznosti

Da

Ne

Ne

 

 

Prosječna molekularna masa ne manja od 500 Da.

Viskozitet na 100 °C ne manji od 11 cSt (11 × 10-6 m2/s).

Sadržaj mineralnih ugljikovodika s brojem ugljika manjim od 25, najviše 5 % (m/m).

 

95

95883

bijela mineralna ulja, parafinska, od ugljikovodika na bazi nafte

Da

Ne

Ne

 

 

Prosječna molekularna masa ne manja od 480 Da.

Viskozitet na 100 °C ne manji od 8,5 cSt (8,5 × 10-6 m2/s).

Sadržaj mineralnih ugljikovodika s brojem ugljika manjim od 25, najviše 5 % (m/m).

 

96

95920

drvno brašno i vlakna, neobrađena

Da

Ne

Ne

 

 

 

 

97

72081/10

smole naftnih ugljikovodika (hidrogenirane)

Da

Ne

Ne

 

 

Smole naftnih ugljikovodika, hidrogenirane, proizvode se katalitičkom ili toplinskom polimerizacijom diena i olefina od alifatskih, alicikličkih i/ili monobenzenoidnih arilalkenskih tipova iz destilata krekiranih naftnih sirovina s vrelištem ne višim od 220 °C, kao i čisti monomeri dobiveni iz tih destilacijskih struja koji slijede iz destilacije, hidrogenacije i dodatnih postupaka prerade.

Svojstva:

— viskozitet na 120 °C: > 3 Pa.s,

— točka mekšanja: > 95 °C određeno metodom ASTM E 28-67,

— bromni broj: < 40 (ASTM D1159),

— boja od 50 %-tne otopine u toluenu < 11 po Gardnerovoj ljestvici,

— ostatni aromatski monomer ≤ 50 ppm.

 

98

17260

0000050-00-0

formaldehid

Da

Da

Ne

 

(15)

 

 

54880

99

19460

0000050-21-5

mliječna kiselina

Da

Da

Ne

 

 

 

 

62960

100

24490

0000050-70-4

sorbitol

Da

Da

Ne

 

 

 

 

88320

101

36000

0000050-81-7

askorbinska kiselina

Da

Ne

Ne

 

 

 

 

102

17530

0000050-99-7

glukoza

Ne

Da

Ne

 

 

 

 

103

18100

0000056-81-5

glicerol

Da

Da

Ne

 

 

 

 

55920

104

58960

0000057-09-0

heksadeciltrimetilamonijev bromid

Da

Ne

Ne

6

 

 

 

105

22780

0000057-10-3

palmitinska kiselina

Da

Da

Ne

 

 

 

 

70400

106

24550

0000057-11-4

stearinska kiselina

Da

Da

Ne

 

 

 

 

89040

107

25960

0000057-13-6

urea

Ne

Da

Ne

 

 

 

 

108

24880

0000057-50-1

saharoza

Ne

Da

Ne

 

 

 

 

109

23740

0000057-55-6

1,2-propandiol

Da

Da

Ne

 

 

 

 

81840

110

93520

0000059-02-9

0010191-41-0

α-tokoferol

Da

Ne

Ne

 

 

 

 

111

53600

0000060-00-4

etilendiaminotetraoctena kiselina

Da

Ne

Ne

 

 

 

 

112

64015

0000060-33-3

linolna kiselina

Da

Ne

Ne

 

 

 

 

113

16780

0000064-17-5

etanol

Da

Da

Ne

 

 

 

 

52800

114

55040

0000064-18-6

mravlja kiselina

Da

Ne

Ne

 

 

 

 

115

10090

0000064-19-7

octena kiselina

Da

Da

Ne

 

 

 

 

30000

116

13090

0000065-85-0

benzojeva kiselina

Da

Da

Ne

 

 

 

 

37600

117

21550

0000067-56-1

metanol

Ne

Da

Ne

 

 

 

 

118

23830

0000067-63-0

2-propanol

Da

Da

Ne

 

 

 

 

81882

119

30295

0000067-64-1

aceton

Da

Ne

Ne

 

 

 

 

120

49540

0000067-68-5

dimetil sulfoksid

Da

Ne

Ne

 

 

 

 

121

24270

0000069-72-7

salicilna kiselina

Da

Da

Ne

 

 

 

 

84640

122

23800

0000071-23-8

1-propanol

Ne

Da

Ne

 

 

 

 

123

13840

0000071-36-3

1-butanol

Ne

Da

Ne

 

 

 

 

124

22870

0000071-41-0

1-pentanol

Ne

Da

Ne

 

 

 

 

125

16950

0000074-85-1

etilen

Ne

Da

Ne

 

 

 

 

126

10210

0000074-86-2

acetilen

Ne

Da

Ne

 

 

 

 

127

26050

0000075-01-4

vinil-klorid

Ne

Da

Ne

ND

 

1 mg/kg u konačnom proizvodu.

 

128

10060

0000075-07-0

acetaldehid

Ne

Da

Ne

 

(1)

 

 

129

17020

0000075-21-8

etilen oksid

Ne

Da

Ne

ND

 

1 mg/kg u konačnom proizvodu.

(10)

130

26110

0000075-35-4

viniliden-klorid

Ne

Da

Ne

ND

 

 

(1)

131

48460

0000075-37-6

1,1-difluoretan

Da

Ne

Ne

 

 

 

 

132

26140

0000075-38-7

viniliden-fluorid

Ne

Da

Ne

5

 

 

 

133

14380

0000075-44-5

karbonil-klorid

Ne

Da

Ne

ND

 

1 mg/kg u konačnom proizvodu.

(10)

23155

134

43680

0000075-45-6

klorodifluorometan

Da

Ne

Ne

6

 

Sadržaj klorofluorometana manje od 1 mg/kg tvari.

 

135

24010

0000075-56-9

propilen-oksid

Ne

Da

Ne

ND

 

1 mg/kg u konačnom proizvodu.

 

136

41680

0000076-22-2

kamfor

Da

Ne

Ne

 

 

 

(3)

137

66580

0000077-62-3

2,2′-metilenbis(4-metil-6-(1-metilcikloheksil)fenol)

Da

Ne

Da

 

(5)

 

 

138

93760

0000077-90-7

tri-n-butil acetil citrat

Da

Ne

Ne

 

(32)

 

 

139

14680

0000077-92-9

limunska kiselina

Da

Da

Ne

 

 

 

 

44160

140

44640

0000077-93-0

limunska kiselina, trietil ester

Da

Ne

Ne

 

(32)

 

 

141

13380

0000077-99-6

1,1,1-trimetilolpropan

Da

Da

Ne

6

 

 

 

25600

94960

142

26305

0000078-08-0

viniltrietoksilan

Ne

Da

Ne

0,05

 

Samo za primjenu kao sredstvo za površinsku obradu.

►M8  (1) ◄

143

62450

0000078-78-4

izopentan

Da

Ne

Ne

 

 

 

 

144

19243

0000078-79-5

2-metil-1,3-butadien

Ne

Da

Ne

ND

 

1 mg/kg u konačnom proizvodu.

 

21640

145

10630

0000079-06-1

akrilamid

Ne

Da

Ne

ND

 

 

 

146

23890

0000079-09-4

propionska kiselina

Da

Da

Ne

 

 

 

 

82000

147

10690

0000079-10-7

akrilna kiselina

Ne

Da

Ne

 

(22)

 

 

148

14650

0000079-38-9

klorotrifluoretilen

Ne

Da

Ne

ND

 

 

 

149

19990

0000079-39-0

metakrilamid

Ne

Da

Ne

ND

 

 

 

150

20020

0000079-41-4

metakrilna kiselina

Ne

Da

Ne

 

(23)

 

 

▼M10

151

13480

0000080-05-7

2,2-bis(4-hidroksifenil)propan

ne

da

ne

0,05

 

Ne smije se upotrebljavati za proizvodnju polikarbonatnih bočica (6) za hranjenje dojenčadi (7).

Nije smije se upotrebljavati za proizvodnju polikarbonatnih šalica ili boca koje su zahvaljujući zaštiti od izlijevanja namijenjene dojenčadi (9) i maloj djeci (10).

 

13607

▼B

152

15610

0000080-07-9

4,4′-diklorodifenil sulfon

Ne

Da

Ne

0,05

 

 

 

153

15267

0000080-08-0

4,4′-diaminodifenil sulfon

Ne

Da

Ne

5

 

 

 

154

13617

0000080-09-1

4,4′-dihidroksidifenil sulfon

Ne

Da

Ne

0,05

 

 

 

16090

155

23470

0000080-56-8

α-pinen

Ne

Da

Ne

 

 

 

 

156

21130

0000080-62-6

metakrilna kiselina, metil ester

Ne

Da

Ne

 

(23)

 

 

157

74880

0000084-74-2

ftalna kiselina, dibutil ester

Da

Ne

Ne

0,3

(32)

Samo za primjenu kao:

(a)  omekšavalo u materijalima i predmetima za višekratnu uporabu koji dolaze u dodir s nemasnom hranom;

(b)  agens tehničke potpore u poliolefinima u koncentracijama do 0,05 % u konačnom proizvodu.

 

158

23380

0000085-44-9

ftalni anhidrid

Da

Da

Ne

 

 

 

 

76320

159

74560

0000085-68-7

ftalna kiselina, benzil butil ester

Da

Ne

Ne

30

(32)

Samo za primjenu kao:

(a)  omekšavalo u materijalima i predmetima za višekratnu uporabu;

(b)  omekšavalo u materijalima i predmetima za jednokratnu uporabu koji dolaze u dodir s nemasnom hranom, osim za hranu za dojenčad i malu djecu u skladu s Direktivom 2006/141/EZ ili prerađenu hranu na bazi žitarica i hranu za dojenčad i malu djecu u skladu s Direktivom 2006/125/EZ;

(c)  agens tehničke potpore u koncentracijama do 0,1 % u konačnom proizvodu.

(7)

160

84800

0000087-18-3

salicilna kiselina, 4-tert-butilfenil ester

Da

Ne

Da

12

 

 

 

▼M6

161

92160

000087-69-4

L-(+)-vinska kiselina

da

ne

ne

 

 

 

 

▼B

162

65520

0000087-78-5

manitol

Da

Ne

Ne

 

 

 

 

163

66400

0000088-24-4

2,2′-metilen bis(4-etil-6-tert-butilfenol)

Da

Ne

Da

 

(13)

 

 

164

34895

0000088-68-6

2-aminobenzamid

Da

Ne

Ne

0,05

 

Samo za uporabu u PET-u za vodu i napitke.

 

165

23200

0000088-99-3

o-ftalna kiselina

Da

Da

Ne

 

 

 

 

74480

166

24057

0000089-32-7

anhidrid piromelitne kiseline

Ne

Da

Ne

0,05

 

 

 

167

25240

0000091-08-7

2,6-toluen diizocijanat

Ne

Da

Ne

 

(17)

1 mg/kg u konačnom proizvodu izražen kao izocijanatna skupina.

(10)

168

13075

0000091-76-9

2,4-diamino-6-fenil-1,3,5-triazin

Ne

Da

Ne

5

 

 

►M8  (1) ◄

15310

169

16240

0000091-97-4

3,3′-dimetil-4,4′-diizocijanatbifenil

Ne

Da

Ne

 

(17)

1 mg/kg u konačnom proizvodu izražen kao izocijanatna skupina.

(10)

170

16000

0000092-88-6

4,4′-dihidroksibifenil

Ne

Da

Ne

6

 

 

 

171

38080

0000093-58-3

benzojeva kiselina, metil ester

Da

Ne

Ne

 

 

 

 

172

37840

0000093-89-0

benzojeva kiselina, etil ester

Da

Ne

Ne

 

 

 

 

173

60240

0000094-13-3

4-hidroksibenzojeva kiselina, propil ester

Da

Ne

Ne

 

 

 

 

174

14740

0000095-48-7

o-krezol

Ne

Da

Ne

 

 

 

 

175

20050

0000096-05-9

metakrilna kiselina, alil ester

Ne

Da

Ne

0,05

 

 

 

176

11710

0000096-33-3

akrilna kiselina, metil ester

Ne

Da

Ne

 

(22)

 

 

177

16955

0000096-49-1

etilen karbonat

Ne

Da

Ne

30

 

SML izražena kao etilenglikol.

ostatna količina od 5 mg etilen karbonata na kg hidrogela s maks. 10 g hidrogela u dodiru s 1 kg hrane.

 

178

92800

0000096-69-5

4,4′-tiobis(6-terc-butil-3-metilfenol)

Da

Ne

Da

0,48

 

 

 

179

48800

0000097-23-4

2,2′-dihidroksi-5,5′-diklorodifenilmetan

Da

Ne

Da

12

 

 

 

▼M3

180

17160

0000097-53-0

eugenol

Ne

Da

Ne

 

(33)

 

 

▼B

181

20890

0000097-63-2

metakrilna kiselina, etil ester

Ne

Da

Ne

 

(23)

 

 

182

19270

0000097-65-4

itakonska kiselina

Ne

Da

Ne

 

 

 

 

183

21010

0000097-86-9

metakrilna kiselina, izobutil ester

Ne

Da

Ne

 

(23)

 

 

184

20110

0000097-88-1

metakrilna kiselina, butil ester

Ne

Da

Ne

 

(23)

 

 

185

20440

0000097-90-5

metakrilna kiselina, diester s etilenglikolom

Ne

Da

Ne

0,05

 

 

 

186

14020

0000098-54-4

4-tert-butilfenol

Ne

Da

Ne

0,05

 

 

 

187

22210

0000098-83-9

α-metilstiren

Ne

Da

Ne

0,05

 

 

 

188

19180

0000099-63-8

diklorid izoftalne kiseline

Ne

Da

Ne

 

(27)

 

 

189

60200

0000099-76-3

4-hidroksibenzojeva kiselina, metil ester

Da

Ne

Ne

 

 

 

 

190

18880

0000099-96-7

p-hidroksibenzojeva kiselina

Ne

Da

Ne

 

 

 

 

191

24940

0000100-20-9

diklorid tereftalne kiseline

Ne

Da

Ne

 

(28)

 

 

192

23187

ftalna kiselina

Ne

Da

Ne

 

(28)

 

 

193

24610

0000100-42-5

stiren

Ne

Da

Ne

 

 

 

 

194

13150

0000100-51-6

benzil alkohol

Ne

Da

Ne

 

 

 

 

195

37360

0000100-52-7

benzaldehid

Da

Ne

Ne

 

 

 

(3)

196

18670

0000100-97-0

heksametilentetramin

Da

Da

Ne

 

(15)

 

 

59280

197

20260

0000101-43-9

metakrilna kiselina, cikloheksil ester

Ne

Da

Ne

0,05

 

 

 

198

16630

0000101-68-8

difenilmetan-4,4′-diizocijanat

Ne

Da

Ne

 

(17)

1 mg/kg u konačnom proizvodu izražen kao izocijanatna skupina.

(10)

199

24073

0000101-90-6

rezorcinol diglicidil eter

Ne

Da

Ne

ND

 

Ne smije se koristiti za predmete u dodiru s masnom hranom za koju je određena ►M7  modelna otopina D1 i/ili D2 ◄ .

Samo za neizravan dodir s hranom, iza PET sloja.

(8)

200

51680

0000102-08-9

N,N′-difeniltiourea

Da

Ne

Da

3

 

 

 

201

16540

0000102-09-0

difenil karbonat

Ne

Da

Ne

0,05

 

 

 

202

23070

0000102-39-6

(1,3-fenilenedioksi) dioctena kiselina

Ne

Da

Ne

0,05

 

 

►M8  (1) ◄

203

13323

0000102-40-9

1,3-bis(2-hidroksietoksi) benzen

Ne

Da

Ne

0,05

 

 

 

204

25180

0000102-60-3

N,N,N′,N′,-tetrakis(2-hidroksipropil)etilendiamin

Da

Da

Ne

 

 

 

 

92640

205

25385

0000102-70-5

trialiamin

Ne

Da

Ne

 

 

40 mg/kg hidrogela u omjeru od 1 kg hrane prema maksimalno 1,5 grama hidrogela.

Koristi se samo u hidrogelima namijenjenim za neizravni dodir s hranom.

 

206

11500

0000103-11-7

akrilna kiselina, 2-etilheksil ester

Ne

Da

Ne

0,05

 

 

 

207

31920

0000103-23-1

adipinska kiselina, bis(2-etilheksil) ester

Da

Ne

Da

18

(32)

 

(2)

208

18898

0000103-90-2

N-(4-hidroksifenil) acetamid

Ne

Da

Ne

0,05

 

 

 

209

17050

0000104-76-7

2-etil-1-heksanol

Ne

Da

Ne

30

 

 

 

210

13390

0000105-08-8

1,4-bis(hidroksimetil)cikloheksan

Ne

Da

Ne

 

 

 

 

14880

211

23920

0000105-38-4

propionska kiselina, vinil ester

Ne

Da

Ne

 

(1)

 

 

212

14200

0000105-60-2

kaprolaktam

Da

Da

Ne

 

(4)

 

 

41840

213

82400

0000105-62-4

1,2-propilenglikol dioleat

Da

Ne

Ne

 

 

 

 

214

61840

0000106-14-9

12-hidroksistearinska kiselina

Da

Ne

Ne

 

 

 

 

215

14170

0000106-31-0

anhidrid maslačne kiseline

Ne

Da

Ne

 

 

 

 

216

14770

0000106-44-5

p-krezol

Ne

Da

Ne

 

 

 

 

217

15565

0000106-46-7

1,4-diklorbenzen

Ne

Da

Ne

12

 

 

 

218

11590

0000106-63-8

akrilna kiselina, izobutil ester

Ne

Da

Ne

 

(22)

 

 

219

14570

0000106-89-8

epiklorhidrin

Ne

Da

Ne

ND

 

1 mg/kg u konačnom proizvodu.

(10)

16750

220

20590

0000106-91-2

metakrilna kiselina, 2,3-epoksipropil ester

Ne

Da

Ne

0,02

 

 

(10)

221

40570

0000106-97-8

butan

Da

Ne

Ne

 

 

 

 

222

13870

0000106-98-9

1-buten

Ne

Da

Ne

 

 

 

 

223

13630

0000106-99-0

butadijen

Ne

Da

Ne

ND

 

1 mg/kg u konačnom proizvodu.

 

224

13900

0000107-01-7

2-buten

Ne

Da

Ne

 

 

 

 

225

12100

0000107-13-1

akrilonitril

Ne

Da

Ne

ND

 

 

 

226

15272

0000107-15-3

etilendiamin

Ne

Da

Ne

12

 

 

 

16960

227

16990

0000107-21-1

etilenglikol

Da

Da

Ne

 

(2)

 

 

53650

228

13690

0000107-88-0

1,3-butandiol

Ne

Da

Ne

 

 

 

 

229

14140

0000107-92-6

maslačna kiselina

Ne

Da

Ne

 

 

 

 

230

16150

0000108-01-0

dimetilaminoetanol

Ne

Da

Ne

18

 

 

 

231

10120

0000108-05-4

octena kiselina, vinil ester

Ne

Da

Ne

12

 

 

 

232

10150

0000108-24-7

anhidrid octene kiseline

Da

Da

Ne

 

 

 

 

30280

233

24850

0000108-30-5

anhidrid jantarne kiseline

Ne

Da

Ne

 

 

 

 

234

19960

0000108-31-6

anhidrid maleinske kiseline

Ne

Da

Ne

 

(3)

 

 

235

14710

0000108-39-4

m-krezol

Ne

Da

Ne

 

 

 

 

236

23050

0000108-45-2

1,3-fenilendiamin

Ne

Da

Ne

ND

 

 

 

237

15910

0000108-46-3

1,3-dihidroksibenzen

Ne

Da

Ne

2,4

 

 

 

24072

238

18070

0000108-55-4

anhidrid glutarne kiseline

Ne

Da

Ne

 

 

 

 

▼M2

239

19975

0000108-78-1

2,4,6-triamino-1,3,5-triazin

Da

Da

Ne

2,5

 

 

 

25420

93720

▼B

240

45760

0000108-91-8

cikloheksilamin

Da

Ne

Ne

 

 

 

 

▼M6

241

22960

0000108-95-2

fenol

ne

da

ne

3

 

 

 

▼B

242

85360

0000109-43-3

sebacinska kiselina, dibutil ester

Da

Ne

Ne

 

(32)

 

 

243

19060

0000109-53-5

izobutil vinil eter

Ne

Da

Ne

0,05

 

 

(10)

244

71720

0000109-66-0

pentan

Da

Ne

Ne

 

 

 

 

245

22900

0000109-67-1

1-penten

Ne

Da

Ne

5

 

 

 

246

25150

0000109-99-9

tetrahidrofuran

Ne

Da

Ne

0,6

 

 

 

247

24820

0000110-15-6

jantarna kiselina

Da

Da

Ne

 

 

 

 

90960

248

19540

0000110-16-7

maleinska kiselina

Da

Da

Ne

 

(3)

 

 

64800

249

17290

0000110-17-8

fumarna kiselina

Da

Da

Ne

 

 

 

 

55120

250

53520

0000110-30-5

N,N′-etilenbisstearamid

Da

Ne

Ne

 

 

 

 

251

53360

0000110-31-6

N,N′-etilenbisoleamid

Da

Ne

Ne

 

 

 

 

252

87200

0000110-44-1

sorbinska kiselina

Da

Ne

Ne

 

 

 

 

253

15250

0000110-60-1

1,4-diaminobutan

Ne

Da

Ne

 

 

 

 

254

13720

0000110-63-4

1,4-butandiol

Da

Da

Ne

 

(30)

 

 

40580

255

25900

0000110-88-3

trioksan

Ne

Da

Ne

5

 

 

 

256

18010

0000110-94-1

glutarna kiselina

Da

Da

Ne

 

 

 

 

55680

▼M3

257

13550

0000110-98-5

dipropilenglikol

Da

Da

Ne

 

 

 

 

16660

0025265-71-8

51760

 

▼B

258

70480

0000111-06-8

palmitinska kiselina, butil ester

Da

Ne

Ne

 

 

 

 

259

58720

0000111-14-8

heptanska kiselina

Da

Ne

Ne

 

 

 

 

260

24280

0000111-20-6

sebacinska kiselina

Ne

Da

Ne

 

 

 

 

261

15790

0000111-40-0

dietilentriamin

Ne

Da

Ne

5

 

 

 

262

35284

0000111-41-1

N-(2-aminoetil)etanolamin

Da

Ne

Ne

0,05

 

Ne smije se koristiti za predmete u dodiru s masnom hranom za koju je određena ►M7  modelna otopina D1 i/ili D2 ◄ .

Samo za neizravan dodir s hranom, iza PET sloja.

 

263

13326

0000111-46-6

dietilenglikol

Da

Da

Ne

 

(2)

 

 

15760

47680

264

22660

0000111-66-0

1-okten

Ne

Da

Ne

15

 

 

 

265

22600

0000111-87-5

1-oktanol

Ne

Da

Ne

 

 

 

 

266

25510

0000112-27-6

trietilenglikol

Da

Da

Ne

 

 

 

 

94320

267

15100

0000112-30-1

1-dekanol

Ne

Da

Ne

 

 

 

 

268

16704

0000112-41-4

1-dodecen

Ne

Da

Ne

0,05

 

 

 

269

25090

0000112-60-7

tetraetilenglikol

Da

Da

Ne

 

 

 

 

92350

270

22763

0000112-80-1

oleinska kiselina

Da

Da

Ne

 

 

 

 

69040

271

52720

0000112-84-5

erukamid

Da

Ne

Ne

 

 

 

 

272

37040

0000112-85-6

behenska kiselina

Da

Ne

Ne

 

 

 

 

273

52730

0000112-86-7

eruka kiselina

Da

Ne

Ne

 

 

 

 

274

22570

0000112-96-9

oktadecil izocijanat

Ne

Da

Ne

 

(17)

1 mg/kg u konačnom proizvodu izražen kao izocijanatna skupina.

(10)

275

23980

0000115-07-1

propilen

Ne

Da

Ne

 

 

 

 

276

19000

0000115-11-7

izobuten

Ne

Da

Ne

 

 

 

 

277

18280

0000115-27-5

anhidrid heksakloroendometilentetrahidroftalne kiseline

Ne

Da

Ne

ND

 

 

 

278

18250

0000115-28-6

heksakloroendometilentetrahidroftalna kiselina

Ne

Da

Ne

ND

 

 

 

279

22840

0000115-77-5

pentaeritritol

Da

Da

Ne

 

 

 

 

71600

280

73720

0000115-96-8

fosforna kiselina, trikloretil ester

Da

Ne

Ne

ND

 

 

 

281

25120

0000116-14-3

tetrafluoroetilen

Ne

Da

Ne

0,05

 

 

 

282

18430

0000116-15-4

heksafluoropropilen

Ne

Da

Ne

ND

 

 

 

283

74640

0000117-81-7

ftalna kiselina, bis(2-etilheksil) ester

Da

Ne

Ne

1,5

(32)

Samo za primjenu kao:

(a)  omekšavalo u materijalima i predmetima za višekratnu uporabu koji dolaze u dodir s nemasnim hranama;

(b)  agens tehničke potpore u koncentracijama do 0,1 % u konačnom proizvodu.

(7)

284

84880

0000119-36-8

salicilna kiselina, metil ester

Da

Ne

Ne

30

 

 

 

285

66480

0000119-47-1

2,2′-metilen bis(4-metil-6-tert-butilfenol)

Da

Ne

Da

 

(13)

 

 

286

38240

0000119-61-9

benzofenon

Da

Ne

Da

0,6

 

 

 

287

60160

0000120-47-8

4-hidroksibenzojeva kiselina, etil ester

Da

Ne

Ne

 

 

 

 

288

24970

0000120-61-6

tereftalna kiselina, dimetil ester

Ne

Da

Ne

 

 

 

 

289

15880

0000120-80-9

1,2-dihidroksibenzen

Ne

Da

Ne

6

 

 

 

24051

290

55360

0000121-79-9

galna kiselina, propil ester

Da

Ne

Ne

 

(20)

 

 

291

19150

0000121-91-5

izoftalna kiselina

Ne

Da

Ne

 

(27)

 

 

292

94560

0000122-20-3

triizopropanolamin

Da

Ne

Ne

5

 

 

 

293

23175

0000122-52-1

fosforasta kiselina, trietil ester

Ne

Da

Ne

ND

 

1 mg/kg u konačnom proizvodu.

(1)

294

93120

0000123-28-4

tiodipropionska kiselina, didodecil ester

Da

Ne

Da

 

(14)

 

 

295

15940

0000123-31-9

1,4-dihidroksibenzen

Da

Da

Ne

0,6

 

 

 

18867

48620

296

23860

0000123-38-6

propionaldehid

Ne

Da

Ne

 

 

 

 

297

23950

0000123-62-6

anhidrid propionske kiseline

Ne

Da

Ne

 

 

 

 

298

14110

0000123-72-8

butiraldehid

Ne

Da

Ne

 

 

 

 

299

63840

0000123-76-2

levulinska kiselina

Da

Ne

Ne

 

 

 

 

300

30045

0000123-86-4

octena kiselina, butil ester

Da

Ne

Ne

 

 

 

 

301

89120

0000123-95-5

stearinska kiselina, butil ester

Da

Ne

Ne

 

 

 

 

302

12820

0000123-99-9

azelainska kiselina

Ne

Da

Ne

 

 

 

 

303

12130

0000124-04-9

adipinska kiselina

Da

Da

Ne

 

 

 

 

31730

304

14320

0000124-07-2

kaprilna kiselina

Da

Da

Ne

 

 

 

 

41960

305

15274

0000124-09-4

heksametilendiamin

Ne

Da

Ne

2,4

 

 

 

18460

306

88960

0000124-26-5

stearamid

Da

Ne

Ne

 

 

 

 

307

42160

0000124-38-9

ugljični dioksid

Da

Ne

Ne

 

 

 

 

308

91200

0000126-13-6

acetat izobutirat saharoze

Da

Ne

Ne

 

 

 

 

309

91360

0000126-14-7

oktaacetat saharoze

Da

Ne

Ne

 

 

 

 

310

16390

0000126-30-7

2,2-dimetil-1,3-propandiol

Ne

Da

Ne

0,05

 

 

 

22437

311

16480

0000126-58-9

dipentaeritritol

Da

Da

Ne

 

 

 

 

51200

312

21490

0000126-98-7

metakrilonitril

Ne

Da

Ne

ND

 

 

 

313

16650

0000127-63-9

difenil sulfon

Da

Da

Ne

3

 

 

 

51570

314

23500

0000127-91-3

β-pinen

Ne

Da

Ne

 

 

 

 

315

46640

0000128-37-0

2,6-di-tert-butil-p-krezol

Da

Ne

Ne

3

 

 

 

316

23230

0000131-17-9

ftalna kiselina, dialil ester

Ne

Da

Ne

ND

 

 

 

317

48880

0000131-53-3

2,2′-dihidroksi-4-metoksibenzofenon

Da

Ne

Da

 

(8)

 

 

318

48640

0000131-56-6

2,4-dihidroksibenzofenon

Da

Ne

Ne

 

(8)

 

 

319

61360

0000131-57-7

2-hidroksi-4-metoksibenzofenon

Da

Ne

Da

 

(8)

 

 

320

37680

0000136-60-7

benzojeva kiselina, butil ester

Da

Ne

Ne

 

 

 

 

321

36080

0000137-66-6

askorbil palmitat

Da

Ne

Ne

 

 

 

 

322

63040

0000138-22-7

mliječna kiselina, butil ester

Da

Ne

Ne

 

 

 

 

323

11470

0000140-88-5

akrilna kiselina, etil ester

Ne

Da

Ne

 

(22)

 

 

324

83700

0000141-22-0

ricinooleinska kiselina

Da

Ne

Da

42

 

 

 

325

10780

0000141-32-2

akrilna kiselina, n-butil ester

Ne

Da

Ne

 

(22)

 

 

326

12763

0000141-43-5

2-aminoetanol

Da

Da

Ne

0,05

 

Ne smije se koristiti za predmete u dodiru s masnim hranama z a koje je utvrđena ►M7  modelna otopina D1 i/ili D2 ◄ .

Samo za neizravan dodir s hranom, iza PET sloja.

 

35170

327

30140

0000141-78-6

octena kiselina, etil ester

Da

Ne

Ne

 

 

 

 

328

65040

0000141-82-2

malonska kiselina

Da

Ne

Ne

 

 

 

 

329

59360

0000142-62-1

heksanska kiselina

Da

Ne

Ne

 

 

 

 

330

19470

0000143-07-7

laurinska kiselina

Da

Da

Ne

 

 

 

 

63280

331

22480

0000143-08-8

1-nonanol

Ne

Da

Ne

 

 

 

 

332

69760

0000143-28-2

oleil alkohol

Da

Ne

Ne

 

 

 

 

333

22775

0000144-62-7

oksalna kiselina

Da

Da

Ne

6

 

 

 

69920

334

17005

0000151-56-4

etilenimin

Ne

Da

Ne

ND

 

 

 

335

68960

0000301-02-0

oleamid

Da

Ne

Ne

 

 

 

 

336

15095

0000334-48-5

n-dekanska kiselina

Da

Da

Ne

 

 

 

 

45940

337

15820

0000345-92-6

4,4′-difluorbenzofenon

Ne

Da

Ne

0,05

 

 

 

338

71020

0000373-49-9

palmitooleinska kiselina

Da

Ne

Ne

 

 

 

 

339

86160

0000409-21-2

silicijev karbid

Da

Ne

Ne

 

 

 

 

▼M4

340

47440

0000461-58-5

dicijanodiamid

Da

Ne

Ne

60

 

 

 

▼B

341

13180

0000498-66-8

biciklo[2.2.1]hept-2-en

Ne

Da

Ne

0,05

 

 

 

22550

342

14260

0000502-44-3

kaprolakton

Ne

Da

Ne

 

(29)

 

 

343

23770

0000504-63-2

1,3-propandiol

Ne

Da

Ne

0,05

 

 

 

▼M6

344

13810

0000505-65-7

1,4-butandiol formal

ne

da

ne

0,05

15

30

 

(21)

21821

▼B

345

35840

0000506-30-9

arahidna kiselina

Da

Ne

Ne

 

 

 

 

346

10030

0000514-10-3

abietinska kiselina

Ne

Da

Ne

 

 

 

 

347

13050

0000528-44-9

trimelitna kiselina

Ne

Da

Ne

 

(21)

 

 

25540

348

22350

0000544-63-8

miristinska kiselina

Da

Da

Ne

 

 

 

 

67891

349

25550

0000552-30-7

anhidrid trimelitne kiseline

Ne

Da

Ne

 

(21)

 

 

350

63920

0000557-59-5

lignocerinska kiselina

Da

Ne

Ne

 

 

 

 

351

21730

0000563-45-1

3-metil-1-buten

Ne

Da

Ne

ND

 

Smije se koristiti samo u polipropilenu.

(1)

352

16360

0000576-26-1

2,6-dimetilfenol

Ne

Da

Ne

0,05

 

 

 

353

42480

0000584-09-8

ugljična kiselina, rubidijeva sol

Da

Ne

Ne

12

 

 

 

354

25210

0000584-84-9

2,4-toluen diizocijanat

Ne

Da

Ne

 

(17)

1 mg/kg u konačnom proizvodu izražen kao izocijanatna skupina.

(10)

355

20170

0000585-07-9

metakrilna kiselina, tert-butil ester

Ne

Da

Ne

 

(23)

 

 

356

18820

0000592-41-6

1-heksen

Ne

Da

Ne

3

 

 

 

357

13932

0000598-32-3

3-buten-2-ol

Ne

Da

Ne

ND

 

Smije se koristiti samo kao ko-monomer za pripremu polimernog aditiva.

(1)

358

14841

0000599-64-4

4-kumilfenol

Ne

Da

Ne

0,05

 

 

 

359

15970

0000611-99-4

4,4′-dihidroksibenzofenon

Da

Da

Ne

 

(8)

 

 

48720

360

57920

0000620-67-7

glicerol triheptanoat

Da

Ne

Ne

 

 

 

 

361

18700

0000629-11-8

1,6-heksandiol

Ne

Da

Ne

0,05

 

 

 

362

14350

0000630-08-0

ugljični monoksid

Ne

Da

Ne

 

 

 

 

363

16450

0000646-06-0

1,3-dioksolan

Ne

Da

Ne

5

 

 

 

▼M6

364

15404

0000652-67-5

1,4:3,6-dianhidrosorbitol

ne

da

ne

5

 

Samo za primjenu kao:

(a)  komonomer u poli(etilen-ko-izosorbid tereftalatu);

(b)  komonomer na razini s molarnim udjelom diol sastojka do 40 % u kombinaciji s etilen glikolom i/ili 1,4-bis(hidroksimetil)cikloheksanom, za proizvodnju poliestera.

Poliesteri koji su stvoreni uporabom dianhidrosorbitola zajedno s 1,4-bis(hidroksimetil)cikloheksanom ne upotrebljavaju se u dodiru s hranom koja sadržava više od 15 % alkohola.

 

▼B

365

11680

0000689-12-3

akrilna kiselina, izopropil ester

Ne

Da

Ne

 

(22)

 

 

366

22150

0000691-37-2

4-metil-1-penten

Ne

Da

Ne

0,05

 

 

 

367

16697

0000693-23-2

n-dodekandikiselina

Ne

Da

Ne

 

 

 

 

368

93280

0000693-36-7

tiodipropionska kiselina, dioktadecil ester

Da

Ne

Da

 

(14)

 

 

369

12761

0000693-57-2

12-aminododekanska kiselina

Ne

Da

Ne

0,05

 

 

 

370

21460

0000760-93-0

anhidrid metakrilne kiseline

Ne

Da

Ne

 

(23)

 

 

371

11510

0000818-61-1

akrilna kiselina, monoester s etilenglikolom

Ne

Da

Ne

 

(22)

 

 

11830

372

18640

0000822-06-0

heksametilen diizocijanat

Ne

Da

Ne

 

(17)

1 mg/kg u konačnom proizvodu izražen kao izocijanatna skupina.

(10)

373

22390

0000840-65-3

2,6-naftalendikarboksilna kiselina, dimetil ester

Ne

Da

Ne

0,05

 

 

 

374

21190

0000868-77-9

metakrilna kiselina, monoester s etilenglikolom

Ne

Da

Ne

 

(23)

 

 

375

15130

0000872-05-9

1-decen

Ne

Da

Ne

0,05

 

 

 

▼M2

376

66905

0000872-50-4

N-metilpirolidon

Da

Ne

Ne

60

 

 

 

▼B

377

12786

0000919-30-2

3-aminopropiltrietoksisilan

Ne

Da

Ne

0,05

 

Ostatni ekstraktivni sadržaj 3-aminopropiltrietoksilana mora biti manji od 3 mg/kg

punila kada se koristi za reaktivnu obradu površine anorganskih punila.

SML = 0,05 mg/kg kad se koristi za obradu površine materijala i predmeta.

 

378

21970

0000923-02-4

N-metilolmetakrilamid

Ne

Da

Ne

0,05

 

 

 

379

21940

0000924-42-5

N-metilolakrilamid

Ne

Da

Ne

ND

 

 

 

380

11980

0000925-60-0

akrilna kiselina, propil ester

Ne

Da

Ne

 

(22)

 

 

381

15030

0000931-88-4

ciklookten

Ne

Da

Ne

0,05

 

Samo za primjenu u polimerima u dodiru s hranom za koje je propisana modelna otopina A.

 

382

19490

0000947-04-6

laurolaktam

Ne

Da

Ne

5

 

 

 

383

72160

0000948-65-2

2-fenilindol

Da

Ne

Da

15

 

 

 

384

40000

0000991-84-4

2,4-bis(oktilmerkapto)-6-(4-hidroksi-3,5-di-tert-butilanilino)-1,3,5-triazin

Da

Ne

Da

30

 

 

 

385

11530

0000999-61-1

akrilna kiselina, 2-hidroksipropil ester

Ne

Da

Ne

0,05

 

SML izražena kao zbroj akrilnih kiselina.

2-hidroksipropil ester i akrilna kiselina, 2-hidroksiizopropil ester.

Može sadržavati do 25 % (m/m) akrilne kiseline,2-hidroksiizopropil estera (CAS br. 0002918-23-2).

(1)

386

55280

0001034-01-1

galna kiselina, oktil ester

Da

Ne

Ne

 

(20)

 

 

387

26155

0001072-63-5

1-vinilimidazol

Ne

Da

Ne

0,05

 

 

►M8  (1) ◄

388

25080

0001120-36-1

1-tetradecen

Ne

Da

Ne

0,05

 

 

 

389

22360

0001141-38-4

2,6-naftalendikarboksilna kiselina

Ne

Da

Ne

5

 

 

 

390

55200

0001166-52-5

galna kiselina,dodecil ester

Da

Ne

Ne

 

(20)

 

 

▼M7

391

22932

0001187-93-5

perfluorometil perfluorovinil eter

ne

da

ne

0,05

 

Koristi se samo u:

— neljepljivim premazima,

— fluoropolimerima i perfluoropolimerima za višekratnu upotrebu ako je omjer pri dodiru 1 dm2 površine u dodiru s najmanje 150 kg hrane.

 

▼B

392

72800

0001241-94-7

fosforna kiselina, difenil 2-etilheksil ester

Da

Ne

Da

2,4

 

 

 

393

37280

0001302-78-9

bentonit

Da

Ne

Ne

 

 

 

 

394

41280

0001305-62-0

kalcijev hidroksid

Da

Ne

Ne

 

 

 

 

395

41520

0001305-78-8

kalcijev oksid

Da

Ne

Ne

 

 

 

 

396

64640

0001309-42-8

magnezijev hidroksid

Da

Ne

Ne

 

 

 

 

397

64720

0001309-48-4

magnezijev oksid

Da

Ne

Ne

 

 

 

 

398

35760

0001309-64-4

Antimon trioksid

Da

Ne

Ne

0,04

 

SML izražena kao antimon.

(6)

399

81600

0001310-58-3

kalijev hidroksid

Da

Ne

Ne

 

 

 

 

400

86720

0001310-73-2

natrijev hidroksid

Da

Ne

Ne

 

 

 

 

401

24475

0001313-82-2

natrijev sulfid

Ne

Da

Ne

 

 

 

 

402

96240

0001314-13-2

cinkov oksid

Da

Ne

Ne

 

 

 

 

403

96320

0001314-98-3

cinkov sulfid

Da

Ne

Ne

 

 

 

 

404

67200

0001317-33-5

molibdenov disulfid

Da

Ne

Ne

 

 

 

 

405

16690

0001321-74-0

divinilbenzen

Ne

Da

Ne

ND

 

SML izražena kao zbroj divinilbenzena i etilvinilbenzena.

Može sadržavati do 45 % (m/m) etilvinilbenzena.

(1)

406

83300

0001323-39-3

1,2-propilenglikol monostearat

Da

Ne

Ne

 

 

 

 

407

87040

0001330-43-4

natrijev tetraborat

Da

Ne

Ne

 

(16)

 

 

408

82960

0001330-80-9

1,2-propilenglikol monooleat

Da

Ne

Ne

 

 

 

 

409

62240

0001332-37-2

željezni oksid

Da

Ne

Ne

 

 

 

 

▼M6

410

62720

0001332-58-7

kaolin

da

ne

ne

 

 

Čestice mogu biti manje od 100 nm samo ako je njihov maseni udio manji od 12 % m/m u unutarnjem sloju etil-vinil alkoholnog kopolimera ('EVOH') višeslojne strukture, u kojemu sloj u izravnom dodiru s hranom čini funkcionalnu barijeru kojom se sprečava migracija čestica u hranu.

 

▼B

411

42080

0001333-86-4

ugljikovo crnilo (čađa)

Da

Ne

Ne

 

 

Primarne čestice od 10 – 300 mm aglomerirane do veličine od 100 – 1 200 nm koje mogu stvarati aglomerate unutar veličina od 300 nm – mm.

Toluenski ekstrakt: maks. 0,1 %, određeno prema ISO metodi 6209 .

UV apsorpcija cikloheksanskog ekstrakta pri valnoj duljini od 386 nm: < 0,02 AU za ćeliju od 1 cm ili < 0,1 AU za ćeliju od 5 cm, određeno prema opće priznatoj metodi analize.

Sadržaj benzo(a)pirena: maks. 0,25 mg/kg ugljikovog crnila.

Maksimalna količina čađe u polimeru: 2,5 % m/m.

 

412

45200

0001335-23-5

bakreni jodid

Da

Ne

Ne

 

(6)

 

 

413

35600

0001336-21-6

amonijev hidroksid

Da

Ne

Ne

 

 

 

 

414

87600

0001338-39-2

sorbitan monolaurat

Da

Ne

Ne

 

 

 

 

415

87840

0001338-41-6

sorbitan monostearat

Da

Ne

Ne

 

 

 

 

416

87680

0001338-43-8

sorbitan monooleat

Da

Ne

Ne

 

 

 

 

417

85680

0001343-98-2

silicilna kiselina

Da

Ne

Ne

 

 

 

 

418

34720

0001344-28-1

aluminij oksid

Da

Ne

Ne

 

 

 

 

419

92150

0001401-55-4

taninske kiseline

Da

Ne

Ne

 

 

Prema JECFA specifikacijama.

 

420

19210

0001459-93-4

izoftalna kiselina, dimetil ester

Ne

Da

Ne

0,05

 

 

 

▼M4

421

13000

0001477-55-0

1,3-benzendimetanamin

Ne

Da

Ne

 

(34)

 

 

▼B

422

38515

0001533-45-5

4,4′-bis(2-benzoksazolil)stilben

Da

Ne

Da

0,05

 

 

(2)

423

22937

0001623-05-8

perfluoropropilperfluorovinil eter

Ne

Da

Ne

0,05

 

 

 

424

15070

0001647-16-1

1,9-dekadien

Ne

Da

Ne

0,05

 

 

 

425

10840

0001663-39-4

akrilna kiselina, tert-butil ester

Ne

Da

Ne

 

(22)

 

 

426

13510

0001675-54-3

2,2-bis(4-hidroksifenil)propan bis(2,3-epoksipropil) eter

Ne

Da

Ne

 

 

U skladu s Uredbom Komisije (EZ) br. 1895/2005 (1).

 

13610

427

18896

0001679-51-2

4-(hidroksimetil)-1-cikloheksen

Ne

Da

Ne

0,05

 

 

 

428

95200

0001709-70-2

1,3,5-trimetil-2,4,6-tris(3,5-di-tert-butil-4-hidroksibenzil)benzen

Da

Ne

Ne

 

 

 

 

429

13210

0001761-71-3

bis(4-aminocikloheksil)metan

Ne

Da

Ne

0,05

 

 

 

430

95600

0001843-03-4

1,1,3-tris(2-metil-4-hidroksi-5-tert-butilfenil) butan

Da

Ne

Da

5

 

 

 

431

61600

0001843-05-6

2-hidroksi-4-n-oktiloksibenzofenon

Da

Ne

Da

 

(8)

 

 

432

12280

0002035-75-8

anhidrid adipinske kiseline

Ne

Da

Ne

 

 

 

 

433

68320

0002082-79-3

oktadecil 3-(3,5-di-tert-butil-4-hidroksifenil)propionat

Da

Ne

Da

6

 

 

 

434

20410

0002082-81-7

metakrilna kiselina, diester s 1,4-butandiolom

Ne

Da

Ne

0,05

 

 

 

435

14230

0002123-24-2

kaprolaktam, natrijeva sol

Ne

Da

Ne

 

(4)

 

 

436

19480

0002146-71-6

laurinska kiselina, vinil ester

Ne

Da

Ne

 

 

 

 

437

11245

0002156-97-0

akrilna kiselina, dodecil ester

Ne

Da

Ne

0,05

 

 

(2)

▼M2

438

13303

0002162-74-5

bis(2,6-diizopropilfenil) karbodiimid

Ne

Da

Ne

0,05

 

Izražen kao suma bis(2,6-diizopropilfenil) karbodiimida i produkta njegove hidrolize 2,6-diizopropilanilina

 

▼B

439

21280

0002177-70-0

metakrilna kiselina, fenil ester

Ne

Da

Ne

 

(23)

 

 

440

21340

0002210-28-8

metakrilna kiselina, propil ester

Ne

Da

Ne

 

(23)

 

 

441

38160

0002315-68-6

benzojeva kiselina, propil ester

Da

Ne

Ne

 

 

 

 

442

13780

0002425-79-8

1,4-butandiol bis(2,3-epoksipropil)eter

Ne

Da

Ne

ND

 

Ostatni sadržaj = 1 mg/kg u konačnom proizvodu izražen kao epoksi skupina.

Molekularna masa je 43 Da.

(10)

443

12788

0002432-99-7

11-aminoundekanska kiselina

Ne

Da

Ne

5

 

 

 

444

61440

0002440-22-4

2-(2′-hidroksi-5′-metilfenil)

benzotriazol

Da

Ne

Ne

 

(12)

 

 

445

83440

0002466-09-3

pirofosforna kiselina

Da

Ne

Ne

 

 

 

 

446

10750

0002495-35-4

akrilna kiselina, benzil ester

Ne

Da

Ne

 

(22)

 

 

447

20080

0002495-37-6

metakrilna kiselina, benzil ester

Ne

Da

Ne

 

(23)

 

 

448

11890

0002499-59-4

akrilna kiselina, n-oktil ester

Ne

Da

Ne

 

(22)

 

 

▼M3

449

49840

0002500-88-1

dioktadecil disulfid

Da

Ne

Da

0,05

 

 

 

▼B

450

24430

0002561-88-8

anhidrid sebacinske kiseline

Ne

Da

Ne

 

 

 

 

451

66755

0002682-20-4

2-metil-4-izotiazolin-3-on

Da

Ne

Ne

0,5

 

Samo za primjenu u vodenim polimernim disperzijama i emulzijama.

 

▼M2

452

38885

0002725-22-6

2,4-Bis(2,4-dimetilfenil)-6-(2-hidroksi-4- n-oktiloksifenil)-1,3,5-triazin

Da

Ne

Ne

5

 

 

 

▼B

453

26320

0002768-02-7

viniltrimetoksisilan

Ne

Da

Ne

0,05

 

 

(10)

454

12670

0002855-13-2

1-amino-3-aminometil-3,5,5 trimetilcikloheksan

Ne

Da

Ne

6

 

 

 

455

20530

0002867-47-2

metakrilna kiselina, 2-(dimetilamino)-etil ester

Ne

Da

Ne

ND

 

 

 

456

10810

0002998-08-5

akrilna kiselina, sec-butil ester

Ne

Da

Ne

 

(22)

 

 

457

20140

0002998-18-7

metakrilna kiselina, sec-butil ester

Ne

Da

Ne

 

(23)

 

 

458

36960

0003061-75-4

behenamid

Da

Ne

Ne

 

 

 

 

459

46870

0003135-18-0

3,5-di-tert-butil-4-hidroksibenzilfosfonska kiselina, dioktadecil ester

Da

Ne

Ne

 

 

 

 

460

14950

0003173-53-3

cikloheksil izocijanat

Ne

Da

Ne

 

(17)

1 mg/kg u konačnom proizvodu izražen kao izocijanatna skupina.

(10)

461

22420

0003173-72-6

1,5-naftalen diizocijanat

Ne

Da

Ne

 

(17)

1 mg/kg u konačnom proizvodu izražen kao izocijanatna skupina.

(10)

462

26170

0003195-78-6

N-Vinil-N-metilacetamid

Ne

Da

Ne

0,02

 

 

►M8  (1) ◄

463

25840

0003290-92-4

1,1,1-trimetilolpropan trimetakrilat

Ne

Da

Ne

0,05

 

 

 

464

61280

0003293-97-8

2-hidroksi-4-n-heksiloksibenzofenon

Da

Ne

Da

 

(8)

 

 

465

68040

0003333-62-8

7-[2H-nafto-(1,2-D)triazol-2-il]-3-fenilkumarin

Da

Ne

Ne

 

 

 

 

466

50640

0003648-18-8

di-n-oktilkositar dilaurat

Da

Ne

Ne

 

(10)

 

 

▼M12

467

14800

3724-65-0

krotonska kiselina

Da

Da

Ne

 

(35)

 

 

45600

▼B

468

71960

0003825-26-1

perfluorooktanska kiselina, amonijeva sol

Da

Ne

Ne

 

 

Samo za primjenu u predmetima za višekratnu upotrebu sinteriranim na visokim temperaturama.

 

469

60480

0003864-99-1

2-(2′-hidroksi3,5′-di-tert-butilfenil)-5-klorobenzotriazol

Da

Ne

Da

 

(12)

 

 

470

60400

0003896-11-5

2-(2′-hidroksi-3′-tert-butil-5′-metilfenil)-5-klorbenzotriazol

Da

Ne

Da

 

(12)

 

 

471

24888

0003965-55-7

5-sulfoizoftalna kiselina, mononatrijeva sol, dimetil ester

Ne

Da

Ne

0,05

 

 

 

472

66560

0004066-02-8

2,2′-metilenbis(4-metil-6-cikloheksilfenol)

Da

Ne

Da

 

(5)

 

 

473

12265

0004074-90-2

adipinska kiselina, divinil ester

Ne

Da

Ne

ND

 

5 mg/kg u konačnom proizvodu. Za primjenu samo kao komonomer.

(1)

474

43600

0004080-31-3

1-(3-kloroalil)-3,5,7-triaza-1-azoniaadamantan klorid

Da

Ne

Ne

0,3

 

 

 

475

19110

0004098-71-9

1-izocijanat-3-izocijanatmetil-3,5,5-trimetilcikloheksan

Ne

Da

Ne

 

(17)

1 mg/kg u konačnom proizvodu izražen kao izocijanatna skupina.

(10)

476

16570

0004128-73-8

difenileter-4,4′-diizocijanat

Ne

Da

Ne

 

(17)

1 mg/kg u konačnom proizvodu izražen kao izocijanatna skupina.

(10)

477

46720

0004130-42-1

2,6-di-tert-butil-4-etilfenol

Da

Ne

Da

4,8

 

 

(1)

478

60180

0004191-73-5

4-hidroksibenzojeva kiselina, izopropil ester

Da

Ne

Ne

 

 

 

 

479

12970

0004196-95-6

anhidrid azelainske kiseline

Ne

Da

Ne

 

 

 

 

480

46790

0004221-80-1

3,5-di-tert-butil-4-hidroksibenzojeva kiselina, 2,4-di-tert-butilfenil ester

Da

Ne

Ne

 

 

 

 

481

13060

0004422-95-1

triklorid 1,3,5-benzentrikarboksilne kiseline

Ne

Da

Ne

0,05

 

SML izražena kao 1,3,5-benzentrikarboksilna kiselina.

►M8  (1) ◄

482

21100

0004655-34-9

metakrilna kiselina, izopropil ester

Ne

Da

Ne

 

(23)

 

 

483

68860

0004724-48-5

n-Oktilfosfonska kiselina

Da

Ne

Ne

0,05

 

 

 

484

13395

0004767-03-7

2,2-bis(hidroksimetil)propionska kiselina

Ne

Da

Ne

0,05

 

 

(1)

485

13560

0005124-30-1

dicikloheksilmetan-4,4′-diizocijanat

Ne

Da

Ne

 

(17)

1 mg/kg u konačnom proizvodu izražen kao izocijanatna skupina.

(10)

15700

486

54005

0005136-44-7

etilen-N-palmitamid-N′-stearamid

Da

Ne

Ne

 

 

 

 

487

45640

0005232-99-5

2-cijano-3,3-difenilakrilna kiselina, etil ester

Da

Ne

Ne

0,05

 

 

 

488

53440

0005518-18-3

N,N′-etilenbispalmitamid

Da

Ne

Ne

 

 

 

 

489

41040

0005743-36-2

kalcijev butirat

Da

Ne

Ne

 

 

 

 

490

16600

0005873-54-1

difenilmetan-2,4′-diizocijanat

Ne

Da

Ne

 

(17)

1 mg/kg u konačnom proizvodu izražen kao izocijanatna skupina.

(10)

491

82720

0006182-11-2

1,2-propilenglikol distearat

Da

Ne

Ne

 

 

 

 

492

45650

0006197-30-4

2-cijano-3,3-difenilakrilna kiselina, 2-etilheksil ester

Da

Ne

Ne

0,05

 

 

 

493

39200

0006200-40-4

bis(2-hidroksietil)-2-hidroksipropil-3-(dodeciloksi)metilamonij klorid

Da

Ne

Ne

1,8

 

 

 

494

62140

0006303-21-5

hipofosforna kiselina

Da

Ne

Ne

 

 

 

 

495

35160

0006642-31-5

6-amino-1,3-dimetiluracil

Da

Ne

Ne

5

 

 

 

496

71680

0006683-19-8

pentaeritritol tetrakis[3-(3,5-di-tert-butil-4-hidroksifenil)-propionat]

Da

Ne

Ne

 

 

 

 

497

95020

0006846-50-0

2,2,4-trimetil-1,3-pentandiol diizobutirat

Da

Ne

Ne

5

 

Samo za primjenu u rukavicama za jednokratnu upotrebu

 

498

16210

0006864-37-5

3,3′-dimetil-4,4_-diamindicikoheksilmetan

Ne

Da

Ne

0,05

 

Samo za primjenu u poliamidima.

(5)

499

19965

0006915-15-7

jabučna kiselina

Da

Da

Ne

 

 

U slučaju primjene kao monomer, smije se koristiti samo kao k o-monomer u alifatskim poliesterima do maksimalne količine od 1 % izraženo na molarnoj bazi.

 

65020

500

38560

0007128-64-5

2,5-bis(5-tert-butil-2-benzoksazolil) tiofen

Da

Ne

Da

0,6

 

 

 

501

34480

vlakna, ljuskice i prah aluminija

Da

Ne

Ne

 

 

 

 

502

22778

0007456-68-0

4,4′-oksibis(benzensulfonil azid)

Ne

Da

Ne

0,05

 

 

►M8  (1) ◄

503

46080

0007585-39-9

β-dekstrin

Da

Ne

Ne

 

 

 

 

504

86240

0007631-86-9

silicijev dioksid

Da

Ne

Ne

 

 

Za sintetečki amorfni silicijev dioksid: primarne čestice od 1 – 100 nm koje su aglomerirane na veličinu od 0,1 – 1 μm koje mogu stvarati aglomerate unutar veličina od 0,3 μm do mm.

 

505

86480

0007631-90-5

natrijev bisulfit

Da

Ne

Ne

 

(19)

 

 

506

86920

0007632-00-0

natrijev nitrit

Da

Ne

Ne

0,6

 

 

 

507

59990

0007647-01-0

klorovodična kiselina

Da

Ne

Ne

 

 

 

 

508

86560

0007647-15-6

natrijev bromid

Da

Ne

Ne

 

 

 

 

509

23170

0007664-38-2

fosforna kiselina

Da

Da

Ne

 

 

 

 

72640

510

12789

0007664-41-7

amonijak

Da

Da

Ne

 

 

 

 

35320

511

91920

0007664-93-9

sumporna kiselina

Da

Ne

Ne

 

 

 

 

512

81680

0007681-11-0

kalijev jodid

Da

Ne

Ne

 

(6)

 

 

513

86800

0007681-82-5

natrijev jodid

Da

Ne

Ne

 

(6)

 

 

514

91840

0007704-34-9

sumpor

Da

Ne

Ne

 

 

 

 

515

26360

0007732-18-5

voda

Da

Da

Ne

 

 

Sukladno Direktivi 98/83/EZ (2).

 

95855

516

86960

0007757-83-7

natrijev sulfit

Da

Ne

Ne

 

(19)

 

 

517

81520

0007758-02-3

kalijev bromid

Da

Ne

Ne

 

 

 

 

518

35845

0007771-44-0

arahidonska kiselina

Da

Ne

Ne

 

 

 

 

519

87120

0007772-98-7

natrijev tiosulfat

Da

Ne

Ne

 

(19)

 

 

520

65120

0007773-01-5

manganov klorid

Da

Ne

Ne

 

 

 

 

521

58320

0007782-42-5

grafit

Da

Ne

Ne

 

 

 

 

522

14530

0007782-50-5

klor

Ne

Da

Ne

 

 

 

 

523

45195

0007787-70-4

bakreni bromid

Da

Ne

Ne

 

 

 

 

524

24520

0008001-22-7

sojino ulje

Ne

Da

Ne

 

 

 

 

525

62640

0008001-39-6

japanski vosak

Da

Ne

Ne

 

 

 

 

526

43440

0008001-75-0

ceresin

Da

Ne

Ne

 

 

 

 

527

14411

0008001-79-4

ricinusovo ulje

Da

Da

Ne

 

 

 

 

42880

528

63760

0008002-43-5

lecitin

Da

Ne

Ne

 

 

 

 

529

67850

0008002-53-7

montan vosak

Da

Ne

Ne

 

 

 

 

530

41760

0008006-44-8

kandelila vosak

Da

Ne

Ne

 

 

 

 

531

36880

0008012-89-3

pčelinji vosak

Da

Ne

Ne

 

 

 

 

532

88640

0008013-07-8

sojino ulje, epoksidirano

Da

Ne

Ne

60

30 (*)

(32)

(*)  Kod PVC brtvila koja se koriste za zatvaranje staklenki koje sadrže hranu za dojenčad i hranu za malu djecu u skladu s Direktivom 2006/141/EZ ili prerađenu hranu na bazi žitarica te hranu za dojenčad i malu djecu u skladu s Direktivom 2006/125/EZ, SML se spušta na 30 mg/kg.

Oksiran < 8 %, jodni broj < 6.

 

533

42720

0008015-86-9

karnauba vosak

Da

Ne

Ne

 

 

 

 

534

80720

0008017-16-1

polifosforne kiseline

Da

Ne

Ne

 

 

 

 

535

24100

0008050-09-7

kolofonij

Da

Da

Ne

 

 

 

 

24130

24190

83840

536

84320

0008050-15-5

kolofonij, hidrogenirani, ester s metanolom

Da

Ne

Ne

 

 

 

 

537

84080

0008050-26-8

kolofonij, ester s pentaeritritolom

Da

Ne

Ne

 

 

 

 

538

84000

0008050-31-5

kolofonij, ester s glicerolom

Da

Ne

Ne

 

 

 

 

539

24160

0008052-10-6

kolofonij tal ulja

Ne

Da

Ne

 

 

 

 

540

63940

0008062-15-5

lignosulfonska kiselina

Da

Ne

Ne

0,24

 

Primjenjuje se samo kao dispergent za plastične disperzije.

 

541

58480

0009000-01-5

guma arabika

Da

Ne

Ne

 

 

 

 

542

42640

0009000-11-7

karboksimetilceluloza

Da

Ne

Ne

 

 

 

 

543

45920

0009000-16-2

damar

Da

Ne

Ne

 

 

 

 

544

58400

0009000-30-0

guar guma

Da

Ne

Ne

 

 

 

 

545

93680

0009000-65-1

tragakant guma

Da

Ne

Ne

 

 

 

 

546

71440

0009000-69-5

pektin

Da

Ne

Ne

 

 

 

 

547

55440

0009000-70-8

želatina

Da

Ne

Ne

 

 

 

 

548

42800

0009000-71-9

kazein

Da

Ne

Ne

 

 

 

 

549

80000

0009002-88-4

polietilenski vosak

Da

Ne

Ne

 

 

 

 

550

81060

0009003-07-0

polipropilenski vosak

Da

Ne

Ne

 

 

 

 

551

79920

0009003-11-6

0106392-12-5

poli(etilen propilen)glikol

Da

Ne

Ne

 

 

 

 

552

81500

0009003-39-8

Poli(vinil-pirolidon)

Da

Ne

Ne

 

 

Tvar mora zadovoljiti zahtjeve za čistoću kako su utvrđeni u Direktivom Komisije 2008/84/EZ (3).

 

553

14500

0009004-34-6

celuloza

Da

Da

Ne

 

 

 

 

43280

554

43300

0009004-36-8

acetat butirat celuloze

Da

Ne

Ne

 

 

 

 

555

53280

0009004-57-3

etilceluloza

Da

Ne

Ne

 

 

 

 

556

54260

0009004-58-4

etilhidroksietilceluloza

Da

Ne

Ne

 

 

 

 

557

66640

0009004-59-5

metiletilceluloza

Da

Ne

Ne

 

 

 

 

558

60560

0009004-62-0

hidroksietilceluloza

Da

Ne

Ne

 

 

 

 

559

61680

0009004-64-2

hidroksipropilceluloza

Da

Ne

Ne

 

 

 

 

560

66700

0009004-65-3

metilhidroksipropilceluloza

Da

Ne

Ne

 

 

 

 

561

66240

0009004-67-5

metilceluloza

Da

Ne

Ne

 

 

 

 

562

22450

0009004-70-0

nitroceluloza

Ne

Da

Ne

 

 

 

 

563

78320

0009004-97-1

polietilenglikol monoricinoleat

Da

Ne

Da

42

 

 

 

564

24540

0009005-25-8

škrob, jestivi

Da

Da

Ne

 

 

 

 

88800

565

61120

0009005-27-0

hidroksietil škrob

Da

Ne

Ne

 

 

 

 

566

33350

0009005-32-7

alginska kiselina

Da

Ne

Ne

 

 

 

 

567

82080

0009005-37-2

1,2-propilenglikol alginat

Da

Ne

Ne

 

 

 

 

568

79040

0009005-64-5

polietilenglikol sorbitan monolaurat

Da

Ne

Ne

 

 

 

 

569

79120

0009005-65-6

polietilenglikol sorbitan monooleat

Da

Ne

Ne

 

 

 

 

570

79200

0009005-66-7

polietilenglikol sorbitan monopalmitat

Da

Ne

Ne

 

 

 

 

571

79280

0009005-67-8

polietilenglikol sorbitan monostearat

Da

Ne

Ne

 

 

 

 

572

79360

0009005-70-3

polietilenglikol sorbitan trioleat

Da

Ne

Ne

 

 

 

 

573

79440

0009005-71-4

polietilenglikol sorbitan tristearat

Da

Ne

Ne

 

 

 

 

574

24250

0009006-04-6

kaučuk, prirodni

Da

Da

Ne

 

 

 

 

84560

575

76721

0063148-62-9

polidimetilsiloksan (Molekularna masa > 6 800 Da)

Da

Ne

Ne

 

 

Viskozitet kod 25 °C najmanje 100 cSt (= 100 × 10-6 m2/s).

 

576

60880

0009032-42-2

hidroksietilmetilceluloza

Da

Ne

Ne

 

 

 

 

577

62280

0009044-17-1

izobutilen-buten kopolimer

Da

Ne

Ne

 

 

 

 

578

79600

0009046-01-9

polietilenglikol tridecil eter fosfat

Da

Ne

Ne

5

 

Samo za materijale i predmete namijenjene za dodir s vodenom hranom.

Polietilenglikol (EO ≤ 11) tridecileter fosfat (mono-idiakil ester) s maksimalnom količinom od 10 % polietilenglikol (EO ≤ 11) trideciletera.

 

579

61800

0009049-76-7

hidroksipropil škrob

Da

Ne

Ne

 

 

 

 

580

46070

0010016-20-3

α-dekstrin

Da

Ne

Ne

 

 

 

 

581

36800

0010022-31-8

barijev nitrat

Da

Ne

Ne

 

 

 

 

582

50240

0010039-33-5

di-n-oktilkositar bis(2-etilheksil maleat)

Da

Ne

Ne

 

(10)

 

 

583

40400

0010043-11-5

borov nitrid

Da

Ne

Ne

 

(16)

 

 

584

13620

0010043-35-3

borna kiselina

Da

Da

Ne

 

(16)

 

 

40320

585

41120

0010043-52-4

kalcijev klorid

Da

Ne

Ne

 

 

 

 

586

65280

0010043-84-2

manganov hipofosfit

Da

Ne

Ne

 

 

 

 

587

68400

0010094-45-8

oktadecilerukamid

Da

Ne

Da

5

 

 

 

588

64320

0010377-51-2

litijev jodid

Da

Ne

Ne

 

(6)

 

 

589

52645

0010436-08-5

cis-11-eikosenamid

Da

Ne

Ne

 

 

 

 

590

21370

0010595-80-9

metakrilna kiselina, 2-sulfoetil ester

Ne

Da

Ne

ND

 

 

(1)

591

36160

0010605-09-1

askorbil stearat

Da

Ne

Ne

 

 

 

 

592

34690

0011097-59-9

aluminij magnezij karbonat-hidroksid

Da

Ne

Ne

 

 

 

 

593

44960

0011104-61-3

Kobalt oksid

Da

Ne

Ne

 

 

 

 

594

65360

0011129-60-5

manganov oksid

Da

Ne

Ne

 

 

 

 

595

19510

0011132-73-3

lignoceluloza

Ne

Da

Ne

 

 

 

 

596

95935

0011138-66-2

ksantan guma

Da

Ne

Ne

 

 

 

 

597

67120

0012001-26-2

Mica

Da

Ne

Ne

 

 

 

 

598

41600

0012004-14-7

0037293-22-4

kalcijev sulfoaluminat

Da

Ne

Ne

 

 

 

 

599

36840

0012007-55-5

barijev tetraborat

Da

Ne

Ne

 

(16)

 

 

600

60030