EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 02005D0734-20131105

Consolidated text: Odluka Komisije od 19. listopada 2005. o utvrđivanju biosigurnosnih mjera za smanjenje rizika od prijenosa jako patogene influence ptica koju uzrokuje tip A virusa influence podtip H5N1 s ptica koje žive u divljini na perad i druge ptice koje se drže u zatočeništvu te o predviđanju sustava ranog otkrivanja u područjima koja su u posebnom riziku (priopćena pod brojem dokumenta C(2005) 4163) (Tekst značajan za EGP) (2005/734/EZ)

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2005/734/2013-11-05

2005D0734 — HR — 05.11.2013 — 007.002


►B

ODLUKA KOMISIJE

od 19. listopada 2005.

o utvrđivanju biosigurnosnih mjera za smanjenje rizika od prijenosa jako patogene influence ptica koju uzrokuje tip A virusa influence podtip H5N1 s ptica koje žive u divljini na perad i druge ptice koje se drže u zatočeništvu te o predviđanju sustava ranog otkrivanja u područjima koja su u posebnom riziku

(priopćena pod brojem dokumenta C(2005) 4163)

(Tekst značajan za EGP)

(2005/734/EZ)

( L 274, 20.10.2005, p.105)

 

 

  No

page

date

 M1

ODLUKA KOMISIJE od 21. listopada 2005.

  L 279

79

22.10.2005

►M2

ODLUKA KOMISIJE 2005/855/EZ od 30. studenoga 2005.

  L 316

21

2.12.2005

 M3

COMMISSION DECISION of 7 June 2006 (*)

  L 158

14

10.6.2006

►M4

ODLUKA KOMISIJE od 18. kolovoza 2006.

  L 228

24

22.8.2006

 M5

COMMISSION DECISION of 15 February 2007 (*)

  L 46

54

16.2.2007

 M6

COMMISSION DECISION of 6 December 2007 (*)

  L 323

42

8.12.2007

 M7

COMMISSION DECISION of 17 December 2008 (*)

  L 4

15

8.1.2009

 M8

ODLUKA KOMISIJE od 6. studenoga 2009.

  L 291

27

7.11.2009

►M9

ODLUKA KOMISIJE od 30. studenoga 2010.

  L 316

10

2.12.2010

 M10

PROVEDBENA ODLUKA KOMISIJE od 7. svibnja 2012.

  L 123

42

9.5.2012

►M11

PROVEDBENA ODLUKA KOMISIJE оd 31. listopada 2013.

  L 293

40

5.11.2013(*)
▼B

ODLUKA KOMISIJE

od 19. listopada 2005.

o utvrđivanju biosigurnosnih mjera za smanjenje rizika od prijenosa jako patogene influence ptica koju uzrokuje tip A virusa influence podtip H5N1 s ptica koje žive u divljini na perad i druge ptice koje se drže u zatočeništvu te o predviđanju sustava ranog otkrivanja u područjima koja su u posebnom riziku

(priopćena pod brojem dokumenta C(2005) 4163)

(Tekst značajan za EGP)

(2005/734/EZ)KOMISIJA EUROPSKIH ZAJEDNICA,

uzimajući u obzir Ugovor o osnivanju Europske zajednice,

uzimajući u obzir Direktivu Vijeća 90/425/EEZ od 26. lipnja 1990. o veterinarskim i zootehničkim pregledima koji se primjenjuju u trgovini određenim živim životinjama i proizvodima unutar Zajednice s ciljem uspostave unutarnjeg tržišta ( 1 ), a posebno njezin članak 10. stavak 4.,

budući da:

(1)

Mjerama predviđenim u Direktivi Vijeća 92/40/EEZ od 19. svibnja 1992. o uvođenju mjera Zajednice za kontrolu influence ptica ( 2 ) treba osigurati zaštitu zdravlja životinja i doprinijeti razvoju peradarskog sektora.

(2)

Nakon izbijanja jako patogene influence ptica koju uzrokuje tip A virusa influence podtip H5N1 koja su započela u jugoistočnoj Aziji u prosincu 2003., Komisija je donijela nekoliko odluka za sprječavanje unošenja ove bolesti u Zajednicu iz pogođenih trećih zemalja. Tim se odlukama predviđa zabrana uvoza iz dotičnih zemalja u Zajednicu žive peradi, drugih živih ptica, mesa peradi i određenih drugih proizvoda podrijetlom od peradi, mesa i mesnih proizvoda od pernate divljači iz divljine i uzgojene pernate divljači, trofeja pernate divljači, jaja i proizvoda od jaja, uz ograničene iznimke.

(3)

Mjere utvrđene Uredbom Komisije (EZ) br. 745/2004 od 16. travnja 2004. o utvrđivanju mjera u pogledu uvoza proizvoda životinjskog podrijetla za osobnu potrošnju ( 3 ), jasno se primjenjuju na meso i mesne proizvode od pernate divljači iz divljine i uzgojene pernate divljači.

(4)

Uredbom (EZ) br. 745/2004 zahtjeva se da države članice obavješćuju putnike na svim graničnim prijelazima koji su određeni za ulaz u EU o utvrđenim pravilima. Države članice trebaju osigurati da se o tome posebno obavijeste putnici koji dolaze iz država pogođenih influencom ptica. Obavijest treba biti jasno istaknuta na lako vidljivim mjestima. Prijevoznici u međunarodnom putničkom prometu trebaju sve putnike koji ulaze u Zajednicu upoznati s uvjetima zdravlja životinja za uvoz proizvoda životinjskog podrijetla u Zajednicu.

(5)

S obzirom da tip A virusa influence podtip H5N1 također mogu širiti divlje ptice, a posebno ptice selice, Komisija je također donijela odluke 2005/731/EZ ( 4 ), 2005/732/EZ ( 5 ) i 2005/726/EZ ( 6 ) kojima se predviđa dodatno nadziranje influence ptica u domaće peradi i divljih ptica.

(6)

Opći zahtjevi za održavanje visoke razine pripravnosti za bolest, a posebno za provedbu veterinarskog nadzora i biosigurnosnih mjera, utvrđeni su zakonodavstvom Zajednice, posebno u direktivama 90/425/EEZ i 92/40/EEZ.

(7)

Jako patogena influenca ptica koju uzrokuje tip A virusa influence podtip H5N1 nedavno je potvrđena u Turskoj. Posredni dokazi i podaci o molekularnoj epidemiologiji snažno ukazuju na mogućnost da su virus influence ptica u ovu državu iz srednje Azije proširile ptice selice.

(8)

Influenca ptica potvrđena je i u Rumunjskoj na farmi gdje se perad drži u dvorištu na području s velikom gustoćom ptica selica.

(9)

Radi smanjenja rizika od unošenja jako patogene influence ptica koju uzrokuje tip A virusa influence podtip H5N1 preko divljih ptica na peradarske farme i u druge prostore gdje se drže ptice u zatočeništvu, primjereno je ojačati mjere Zajednice koje su već na snazi za rješavanje tog rizika.

(10)

Mjere iz ove Odluke trebaju se temeljiti na riziku i ne smiju biti ograničene na kratkoročna djelovanja poput onih provedenih unutar okvira nacionalnih kriznih planova za influencu ptica ili Newcastlesku bolest, u slučaju izbijanja neke od ovih bolesti.

(11)

Države članice do 5. studenoga 2005. trebaju obavijestiti Komisiju o mjerama poduzetim radi osiguranja pravilne provedbe ove Odluke. Te mjere i, prema potrebi, ovu Odluku preispituje Stalni odbor za prehrambeni lanac i zdravlje životinja na svom sastanku planiranom za 10. i 11. studenoga 2005.

(12)

Mjere predviđene ovom Odlukom u skladu su s mišljenjem Stalnog odbora za prehrambeni lanac i zdravlje životinja,

DONIJELA JE OVU ODLUKU:Članak 1.

Biosigurnosne mjere

1.  Države članice, uzimajući u obzir kriterije i čimbenike rizika iz Priloga I. ovoj Odluci, poduzimaju prikladne i izvedive mjere za smanjenje rizika od prijenosa jako patogene influence ptica koju uzrokuje tip A virusa influence podtip H5N1 (dalje u tekstu „influenca ptica”) s ptica koje žive u divljini na perad i druge ptice koje se drže u zatočeništvu.

2.  Ovisno o određenoj epidemiološkoj situaciji, mjere iz stavka 1. posebno su usmjerene na:

(a) sprečavanje izravnog i neizravnog kontakta ptica koje žive u divljini, posebno ptica vodarica, s jedne strane, s peradi i ostalim pticama, a posebno patkama i guskama, s druge strane.

(b) odvajanje domaćih pataka i gusaka od ostale peradi.

3.  Države članice osiguravaju da se provjere zdravlja životinja poduzete na peradarskim gospodarstvima provode u skladu s odredbama ove Odluke.

▼M9

4.  Države članice redovito preispitiju mjere koje su poduzele u skladu sa stavkom 1. i uzimajući u obzir programe nadziranja koje su provele u skladu s člankom 4. Direktive Vijeća 2005/94/EZ ( 7 ) kako bi se prilagodile promjeni epidemiološke i ornitološke situacije na područjima svog državnog područja koje su identificirala kao posebno rizična područja za unos influence ptica.

▼B

Članak 2.

Sustavi ranog otkrivanja

1.  Države članice, uzimajući u obzir kriterije iz Priloga II. ovoj Odluci, uvode sustave ranog otkrivanja na područjima njihova teritorija za koja je utvrđeno da su posebno u riziku od unošenja influence ptica.

2.  Sustavi ranog otkrivanja imaju za cilj brzu prijavu nadležnom veterinarskom tijelu bilo kakvog znaka influence u peradi i drugih ptica u zatočeništvu od strane vlasnika ili držatelja.

3.  Kriteriji iz Priloga II. posebno se uzimaju u obzir u ovom kontekstu.

▼M4

Članak 2.a

Dodatne mjere za smanjenje rizika

1.  Države članice osiguravaju zabranu sljedećih aktivnosti na područjima njihova državnog područja za koja je utvrđeno da su posebno u riziku od unosa influence ptica, u skladu s člankom 1. stavkom 1.:

(a) držanje peradi na otvorenom, bez nepotrebnog odgađanja;

(b) uporaba vanjskih spremnika vode za perad;

(c) opskrba peradi vodom iz spremnika površinskih voda kojima imaju pristup divlje ptice;

▼M9

(d) uporaba ptica iz redova Anseriformes i Charadriiformes kao vabaca.

▼M4

2.  Države članice osiguravaju zabranu okupljanja peradi i drugih ptica na tržnicama, priredbama, izložbama i kulturnim događajima, uključujući letačka natjecanja ptica od jednog do drugog mjesta.

▼M4

Članak 2.b

Izuzeća

1.  Odstupajući od članka 2.a stavka 1., nadležno tijelo može odobriti sljedeće aktivnosti:

(a) držanje peradi na otvorenom, pod uvjetom da se peradi hrana i voda daju u zatvorenom prostoru ili ispod nadstrešnice koja dovoljno otežava slijetanje divljih ptica i time sprečava kontakt divljih ptica s hranom ili vodom namijenjenom peradi;

(b) uporabu vanjskih spremnika za vodu za određenu perad, ako su potrebni radi dobrobiti životinja i dovoljno su zaštićeni mrežom od divljih ptica vodarica;

(c) opskrbu vodom iz spremnika površinskih voda kojima imaju pristup divlje ptice vodarice nakon obrade kojom se osigurava inaktivacija mogućeg virusa influence ptica;

▼M9

(d) uporaba vabaca:

i. od strane vlasnika vabaca registriranih pri nadležnom tijelu pod strogim nadzorom nadležnog tijela za privlačenje divljih ptica namijenjenih uzorkovanju u okviru programa država članica za influencu ptica, istraživačkih projekata, ornitoloških studija ili bilo koje druge aktivnosti koju je odobrilo nadležno tijelo; ili;

▼M4

ii. u skladu s primjerenim biosigurnosnim mjerama koje uključuju:

 označivanje pojedinačnih ptica mamaca sustavom prstenovanja,

 primjenu posebnog sustava nadziranja ptica mamaca,

▼M9

 bilježenje i izvještavanje o zdravstvenom statusu vabaca te laboratorijsko ispitivanje prisutnosti influence ptica u slučaju uginuća takvih ptica i na kraju razdoblja uporabe na području s izrazitim rizikom za unos influence ptica,

▼M4

 strogo odvajanje ptica mamaca od domaće peradi i ostalih ptica koje se drže u zatočeništvu,

 čišćenje i dezinfekciju prijevoznih sredstava i opreme korištene za prijevoz ptica mamaca i za putovanja u područja u kojima se postavljaju ptice mamci,

 ograničenja i kontrolu kretanja ptica mamaca, posebno radi sprečavanja dodira s različitim otvorenim vodama,

 izradu i provedbu ‚smjernica za dobru biosigurnosnu praksu’ u kojima su detaljno navedene mjere predviđene u prvih šest alineja,

 provedbu sustava dojave podataka dobivenih primjenom mjera iz prve, druge i treće alineje.

2.  Odstupajući od članka 2.a stavka 2., nadležno tijelo može odobriti okupljanje peradi i drugih ptica koje se drže u zatočeništvu.

Članak 2.c

Uvjeti za odobrenje i njegovo naknadno praćenje

1.  Države članice osiguravaju da se odobrenja u skladu s člankom 2.b dodjeljuju samo nakon povoljnog ishoda procjene rizika i pod uvjetom da su poduzete biosigurnosne mjere kako bi se izbjeglo moguće širenje influence ptica.

2.  Prije odobravanja korištenja ptica mamaca u skladu s člankom 2.b stavkom 1. točkom (d) podtočkom ii., dotična država članica dostavlja Komisiji procjenu rizika uz podatke o biosigurnosnim mjerama koje se moraju uvesti radi osiguravanja odgovarajuće provedbe toga članka.

3.  Države članice koje odobravaju izuzeća u skladu s člankom 2.b stavkom 1. točkom (d) podtočkom ii. dostavljaju Komisiji mjesečna izvješća o usvojenim biosigurnosnim mjerama.

▼B

Članak 3.

Države članice izmjenjuju svoje zakonodavstvo radi usklađivanja s ovom Odlukom te pružaju neposredan primjeren publicitet usvojenim mjerama. One bez odlaganja obavješćuju Komisiju o mjerama poduzetim radi osiguranja pravilne provedbe ove Odluke.

Članak 4.

Ova se Odluka primjenjuje do ►M11  31. prosinca 2015. ◄

Članak 5.

Ova je Odluka upućena državama članicama.
PRILOG I.

Kriteriji i čimbenici rizika koje treba uzeti u obzir prilikom primjene mjera utvrđenih člankom 1. na pojedinim peradarskim gospodarstvima

DIO I.

Čimbenici rizika za unošenje virusa u uzgoje peradi

▼M2

 lokacija gospodarstva duž migracijskih putova ptica selica, posebno kad ptice dolaze iz područja središnje i istočne Azije, Kaspijskoga jezera i Crnoga mora te Srednjega Istoka i Afrike;

▼B

 udaljenost gospodarstva od vlažnih područja, ribnjaka, močvara, jezera ili rijeka gdje se okupljaju ptice vodarice selice;

 lokacija peradarskih gospodarstava u područjima s visokom gustoćom ptica selica, posebno ptica vodarica;

 perad ili druge ptice koje se drže u zatočeništvu na otvorenim gospodarstvima ili bilo kojim drugim prostorima u kojima se kontakt između divljih ptica i peradi ili drugih ptica koje se drže u zatočeništvu ne može spriječiti u dovoljnoj mjeri.

DIO II.

Dodatni čimbenici rizika za širenje virusa unutar gospodarstava i s gospodarstva na gospodarstvo

 lokacija peradarskog gospodarstva u područjima s visokom gustoćom peradarskih gospodarstava;

 intenzitet premještanja peradi i drugih ptica koje se drže u zatočeništvu, vozila i osoba na i s gospodarstava i drugi izravni i neizravni kontakti između gospodarstava.
PRILOG II.

Kriteriji koje treba uzeti u obzir u odnosu na komercijalna gospodarstva, prilikom primjene mjere utvrđene člankom 2.

 smanjenje unosa hrane i vode za više od 20 %,

 smanjenje proizvodnje jaja za više od 5 %, tijekom više od dva dana,

 stopa uginuća životinja viša od 3 % u jednom tjednu,

 svaki klinički znak ili post-mortalna lezija koja upućuje na influencu ptica.( 1 ) SL L 224, 18.8.1990., str. 29. Direktiva kako je zadnje izmijenjena Direktivom 2002/33/EZ Europskog parlamenta i Vijeća (SL L 315, 19.11.2002., str. 14.).

( 2 ) SL L 167, 22.6.1992., str. 1. Direktiva kako je zadnje izmijenjena Aktom o pristupanju iz 2003.

( 3 ) SL L 122, 26.4.2004., str. 1.

( 4 ) SL L 274, 20.10.2005., str. 93.

( 5 ) SL L 274, 20.10.2005., str. 95.

( 6 ) SL L 273, 19.10.2005., str. 21.

( 7 ) SL 10., 14.1.2006., str. 16.

Top