Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 01999D0478-20041220

Odluka Komisije od 14. srpnja 1999. o obnovi Savjetodavnog odbora za ribarstvo i akvakulturu (priopćena pod brojem dokumenta C(1999) 2042) (1999/478/EZ)

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/1999/478/2004-12-20

1999D0478 — HR — 20.12.2004 — 001.003


►B

ODLUKA KOMISIJE

od 14. srpnja 1999.

o obnovi Savjetodavnog odbora za ribarstvo i akvakulturu

(priopćena pod brojem dokumenta C(1999) 2042)

(1999/478/EZ)

( L 187, 20.7.1999, p.70)

 

 

  No

page

date

►M1

ODLUKA KOMISIJE od 16. prosinca 2004.

  L 370

91

17.12.2004
▼B

ODLUKA KOMISIJE

od 14. srpnja 1999.

o obnovi Savjetodavnog odbora za ribarstvo i akvakulturu

(priopćena pod brojem dokumenta C(1999) 2042)

(1999/478/EZ)KOMISIJA EUROPSKIH ZAJEDNICA,

uzimajući u obzir Ugovor o osnivanju Europske zajednice,

(1)

budući da je Komisiji važno prikupiti mišljenja zainteresiranih o pitanjima koja postavlja uspostava zajedničke ribarstvene politike (ZRP-a);

(2)

budući da je Savjetodavni odbor (SOR) stvoren u sektoru ribarstva Odlukom Komisije 71/128/EEZ ( 1 ) čiji je tekst zadnje zamijenjen Odlukom 89/4/EEZ ( 2 ), kako je izmijenjena Odlukom 97/246/EZ ( 3 );

(3)

budući da se čini oportunim da se u okviru SOR-a proširi dijalog o razvoju i upravljanju ZRP-om na sve uključene strane, osobito na sektor akvakulture i na neprofitne organizacije. U tu je svrhu potrebno preispitati strukturu Odbora;

(4)

budući da je korisno pozvati članove SOR-a da se ponajprije bave pitanjima koja ih se neposredno tiču, kako bi potaknuli izradu analiza i zajedničkih stajališta o ZRP-u;

(5)

budući da je u interesu učinkovitosti potrebno ograničiti broj članova Odbora;

(6)

budući da je korisno poboljšati dijalog putem bolje povezanosti između plenarnog odbora, koji se određuje kako bi usmjerio rad Odbora i izrazio mišljenja, i radnih grupa koje imaju zadatak pripreme tih mišljenja;

(7)

budući da mandat članova Odbora istječe 31. srpnja 1999. na kraju prijelaznog razdoblja određenog za reformu navedenog Odbora i da je stoga primjereno izmijeniti tekst Odluke u smislu gore navedenog;

(8)

budući da u interesu jasnoće treba zamijeniti tekst Odluke 71/128/EEZ,

ODLUČILA JE:Članak 1.

1.  Savjetodavni odbor za ribarstvo i akvakulturu osniva se unutar Komisije, sačinjen od jednog plenarnog odbora, dalje u tekstu „Odbor”, i četiri radne grupe navedene u članku 7.

2.  Odbor se sastoji od predstavnika koji zastupaju sljedeće interese: profesionalne organizacije koje predstavljaju proizvodna trgovačka društva, prerađivačku industriju i trgovce proizvodima iz područja ribarstva i akvakuture i neprofitne organizacije koje predstavljaju interese potrošača, okoliša i razvoja.

3.  Stručnjaci iz sektora ribarstva koji predstavljaju znanstvena i/ili gospodarska tijela, bankarstvo i prvo prodajno mjesto predstavljeni su u grupama iz članka 7.

Članak 2.

Komisija se može savjetovati s Odborom ili sam Odbor na inicijativu predsjednika ili na zahtjev jednog ili više svojih članova može potaknuti pitanja u vezi s pravilima zajedničke ribarstvene politike, a osobito o mjerama koje Komisija može poduzeti u okviru tih pravila, kao i gospodarskim i socijalnim pitanjima u sektoru ribarstva, izuzevši pitanja koja se tiču poslodavaca i radnika, kao socijalnih partnera.

Članak 3.

▼M1

Odbor se sastoji od 21 člana, dalje u tekstu „članovi”.

▼B

1. Jedno se mjesto dodjeljuje svakoj od sljedećih 11 interesnih strana, određenih brojevima od (1) do (11). Za svako se od tih 11 mjesta predviđa punopravan član i zamjenik člana:Profesionalne organizacije:

Ribarske tvrtke:

1) privatni brodovlasnici

2) brodarska zadruga

3) proizvodne organizacije

Trgovačka društva koje se bave akvakulturom:

4) uzgajatelji mekušaca i školjki

5) uzgajatelji ribe

Trgovačka društva na silaznom tržištu:

6) prerađivači

7) trgovci (uvoz/izvoz i veletrgovci)

Sindikati:

8) ribari i radnici koji za svoj rad primaju plaću

od tih trgovačkih društava Neprofitne organizacije koje se bave ZRP-om:

 

9) potrošači

 

10) okoliš

 

11) razvoj

▼M1

2. Sljedeće osobe su također članovi Odbora: predsjednik i potpredsjednik Odbora za dijalog u sektoru ribarstva te predsjednici i potpredsjednici radnih skupina 1., 2., 3. i 4., kako su navedene u članku 7.

▼B

Članak 4.

1.  Članove Odbora imenuje Komisija na prijedlog organizacija osnovanih na razini Zajednice koje najbolje predstavljaju interese iz članka 3. stavka 1. Predstavnika potrošača predlaže odbor potrošača ( 4 ).

Za svako mjesto koje treba popuniti, izuzev mjesta rezerviranih za odbor za dijalog u sektoru ribarstva, organizacije predlažu dva kandidata različitog državljanstva. Za svako dodijeljeno mjesto za interesne strane predviđene člankom 3. stavkom 1. prijedlozi navode ime punopravnog člana i njegovog zamjenika.

Mandat člana Odbora je tri godine. Mandat se može obnoviti. Član nema pravo na naknadu za obavljanje dužnosti.

Po isteku razdoblja od tri godine članovi Odbora ostaju na dužnosti do njihove zamjene ili do donošenja odluke o obnovi mandata.

Mandat člana završava prije isteka razdoblja od tri godine ostavkom ili smrću.

Također može završiti ako tijelo koje je predložilo kandidaturu člana zatraži njegovu zamjenu.

Za zamjenu takvog člana tijekom preostalog razdoblja njegovog mandata, osoba se imenuje u skladu s postupkom iz stavka 1.

2.  Komisija objavljuje popis članova Odbora u svrhu informiranja u Službenom listu Europskih zajednica.

Članak 5.

Odbor bira jednog predsjednika i dva potpredsjednika na razdoblje od tri godine. Za izbor je potrebna dvotrećinska većina prisutnih članova.

Članovi Odbora iz članka 3. stavka 2. čine predsjedništvo Odbora, uz iznimku člana brodovlasnika iz odbora za sektorski dijalog.

Predsjedništvo bira svoga predsjednika i priprema i organizira aktivnosti radnih grupa iz članka 7.

Članak 6.

Na zahtjev jedne od organizacija iz članka 4. stavka 1. predsjednik može pozvati izaslanika te organizacije da prisustvuje sastancima Odbora. On ili ona mogu pod istim uvjetima pozvati na sudjelovanje u radu Odbora kao stručnjaka svaku osobu koja ima posebnu stručnost u jednom od predmeta dnevnog reda. Zamjenici članova mogu sudjelovati na sastancima kao promatrači i na vlastiti trošak.

Članak 7.

Odbor imenuje četiri radne grupe za pripremu mišljenja.

Imena tih grupa kao i predsjedanje i sastav navode se u prilogu ove Odluke.

U dogovoru s Komisijom, najzastupljenije organizacije osnovane na razini Zajednice biraju sudionike radnih grupa u skladu s dnevnim redom svakog sastanka. STECF ( 5 ) bira predstavnike biologije ili gospodarstva. U skladu s dnevnim redom Komisija može odrediti dodatne stručnjake.

Članak 8.

1.  Odbor se sastaje na poziv Komisije u skladu s godišnjim programom rada usvojenim u dogovoru s Komisijom. Predsjedništvo se sastaje na poziv predsjednika i u dogovoru s Komisijom.

2.  Predstavnici službi Komisije sudjeluju na sastancima Odbora, predsjedništva i radnih grupa.

3.  Službe Komisije pružaju usluge tajništva Odboru, predsjedništvu i radnim grupama.

4.  U dogovoru s Komisijom, Odbor izrađuje pravila u vezi s provedbom programa rada, pripremom sastanaka, mjestom sastanaka, izvještajima, stajalištima ili zaključcima i tekstovima mišljenja ili preporuka.

Članak 9.

Od Odbora se zahtijeva da daje mišljenje o prijedlozima koje je donijela Komisija, kao i o predmetima koji su navedeni u programu rada.

Pri traženju mišljenja od Odbora, Komisija može odrediti rok u kojemu se mišljenje mora dostaviti.

Stajalište dotičnih interesnih strana navodi se u izvještaju koji se prosljeđuje Komisiji.

Ako traženo mišljenje podliježe jednoglasnom dogovoru Odbora, ono utvrđuje zajedničke zaključke koji se prilažu izvještaju.

Članak 10.

Ne dovodeći u pitanje odredbe članka 287. Ugovora, od članova Odbora i radnih grupa traži se da ne otkrivaju informacije koje su primili tijekom rada Odbora ili radnih grupa, u slučaju da ih Komisija obavijesti da je predmet traženog mišljenja ili postavljenog pitanja povjerljive prirode.

U tom slučaju samo članovi Odbora i predstavnici službi Komisije mogu prisustvovati sastancima.

Članak 11.

Odluke 71/128/EEZ i 97/247/EZ ( 6 ) stavljaju se izvan snage.

Članak 12.

Ova Odluka stupa na snagu 1. kolovoza 1999.
PRILOG

Radne grupe iz članka 7.

1.    Imena radnih grupa

1. grupa : Pristup ribarstvenim resursima i upravljanje ribarskom aktivnošću.

2. grupa : Akvakultura: riba, školjke i mekušci.

3. grupa : Tržišta i trgovinska politika.

4. grupa : Opća pitanja: ekonomika i sektorska analiza.

2.    Predsjednik i potpredsjednik

Predstavnik privatnih brodovlasnika je predsjeda 1. i 4. radnom grupom.

Predstavnik brodarskih zadruga je potpredsjednik 1. radne grupe.

Predstavnik uzgajatelja ribe i predstavnik uzgajatelja mekušaca/školjki izmjenjuju se na funkcijama predsjednika i potpredsjednika 2. radne grupe.

Predstavnik prerađivača predsjeda 3. radnom grupom.

Predstavnik trgovaca je predsjeda 4. radnom grupom.

Predstavnik proizvodnih organizacija potpredsjednik je 3. radne grupe.

3.    Broj mjesta po uključenoj interesnoj strani: 

1. grupa

2. grupa

3. grupa

4. grupa

Privatni brodovlasnici

5

1

3

Brodarske zadruge

3

1

2

Zaposleni ribari

2

1

1

2

Proizvodne organizacije

1

3

1

Uzgajatelji ribe

6

1

1

Uzgajatelji mekušaca/školjki

4

1

1

Prerađivači

3

2

Trgovci

2

1

Potrošači

1

1

1

Okoliš

1

1

1

1

Razvoj

1

1

1

Biologija

1

1

Gospodarstvo

1

1

1

1

Banke

1

1

Dražbe i luke

1

 

15

15

19

18

Komisija može odrediti dodatne stručnjake sukladno dnevnom redu.( 1 ) SL L 68, 22.3.1971., str. 18.

( 2 ) SL L 5, 7.1.1989., str. 33.

( 3 ) SL L 97, 12.4.1997., str. 27.

( 4 ) SL L 162, 13.7.1995., str. 37.

( 5 ) SL L 297, 2.12.1993., str. 25.

( 6 ) SL L 97, 12.4.1997., str. 28.

Top