Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32017R0699

Provedbena uredba Komisije (EU) 2017/699 оd 18. travnja 2017. o utvrđivanju zajedničke metodologije za izračun mase električne i elektroničke opreme (EEO) stavljene na tržište svake države članice te zajedničke metodologije za izračun količine nastale otpadne električne i elektroničke opreme (OEEO) izražene masom u svakoj državi članici (Tekst značajan za EGP. )

C/2017/2299

OJ L 103, 19.4.2017, p. 17–21 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2017/699/oj

19.4.2017   

HR

Službeni list Europske unije

L 103/17


PROVEDBENA UREDBA KOMISIJE (EU) 2017/699

оd 18. travnja 2017.

o utvrđivanju zajedničke metodologije za izračun mase električne i elektroničke opreme (EEO) stavljene na tržište svake države članice te zajedničke metodologije za izračun količine nastale otpadne električne i elektroničke opreme (OEEO) izražene masom u svakoj državi članici

(Tekst značajan za EGP)

EUROPSKA KOMISIJA,

uzimajući u obzir Ugovor o funkcioniranju Europske unije,

uzimajući u obzir Direktivu 2012/19/EU Europskog parlamenta i Vijeća od 4. srpnja 2012. o otpadnoj električnoj i elektroničkoj opremi (OEEO) (1), a posebno njezin članak 7. stavak 5.

budući da:

(1)

Kako bi se osigurali jedinstveni uvjeti za izračun minimalne godišnje stope prikupljanja OEEO-a u državama članicama u skladu s Direktivom 2012/19/EU, nužno je utvrditi zajedničku metodologiju kojom države članice izračunavaju stope prikupljanja na temelju mase električne i elektroničke opreme (EEO) stavljene na njihova tržišta te zajedničku metodologiju za izračun ukupne količine nastalog OEEO-a izražene masom u svakoj državi članici, koju treba primjenjivati kad ta mogućnost postane dostupna državi članici u skladu s Direktivom 2012/19/EU.

(2)

Kako bi se omogućila usklađena primjena zajedničkih metodologija za izračun mase EEO-a stavljenog na tržište i ukupnog nastalog OEEO-a, u ovoj je Uredbi prikladno definirati specifične parametre, uključujući „masu EEO-a” i „nastali OEEO”.

(3)

Radi lakše primjene zajedničkih metodologija za izračun mase EEO-a stavljenog na tržište i ukupnog nastalog OEEO-a u pojedinoj državi članici, metodologije moraju obuhvaćati alate za izračun koji su prilagođeni svakoj državi članici.

(4)

Ako podaci koje moraju dostavljati proizvođači ili njihovi ovlašteni predstavnici u skladu s člankom 16. i dijelom B Priloga X. Direktivi 2012/19/EU nisu dostupni ili nisu potpuni, države članice mogu argumentirano procijeniti količinu EEO-a stavljenog na njihova tržišta. Ako se podaci moraju procjenjivati, trebalo bi primjenjivati zajedničku metodologiju kako bi se osigurali jednaki uvjeti za izvješćivanje o podacima te njihovo praćenje i ocjenjivanje.

(5)

U zajedničkoj bi metodologiji za izračun argumentiranih procjena količine EEO-a stavljenog na tržište trebalo uzeti u obzir da bi količinu EEO-a stavljenog na tržište na državnom području određene države članice trebalo izražavati kao masu EEO-a raspoloživog na njezinu tržištu, no isključujući sav EEO koji je bio stavljen na njezino tržište, ali se više ne nalazi na njezinu državnom području. Prema tome, i s obzirom na raspoložive statističke informacije, izračun mase EEE-a stavljenog na tržište trebalo bi temeljiti na podacima o domaćoj proizvodnji EEO-a u određenoj državi članici i podacima o uvozu EEO-a u tu državu članicu iz drugih država članica ili iz trećih zemalja te o izvozu EEO-a iz te države članice u druge države članice ili u treće zemlje. Podatke bi trebalo dobivati iz Eurostatove baze podataka (Eurobase) u kojoj je ponajprije domaća proizvodnja EEO-a registrirana na temelju sustava proizvodnje Zajednice (oznakama PRODCOM). Te su oznake povezane i s oznakama u trgovinskoj statistici (oznake kombinirane nomenklature). Statističkim podacima o robnoj trgovini mjeri se količina roba kojima se trguje među državama članicama (trgovina unutar Unije) i roba kojima se trguje među državama članicama i trećim zemljama (trgovina izvan Unije).

(6)

Nacionalni se podaci o domaćoj proizvodnji EEO-a, uvozu i izvozu dostavljaju u sustavu proizvodnje Zajednice na temelju oznaka PRODCOM, a ne na temelju kategorija EEO-a utvrđenih u prilozima od I. do III. Direktivi 2012/19/EU. No ako države članice procjenjuju količinu EEO-a stavljenog na tržište, važno je da primjenjuju zajedničku metodu razvrstavanja za pretvaranje statističkih podataka o domaćoj proizvodnji, uvozu i izvozu u podatke koji odgovaraju masi EEO-a stavljenog na njihova tržišta u skladu s kategorijama EEO-a iz Direktive 2012/19/EU.

(7)

Važno je da države članice za izračun ukupnog nastalog OEEO-a u određenoj godini na svojem državnom području primjenjuju zajedničku metodologiju kojom bi se u obzir trebali uzimati podaci o količini EEO-a stavljenog na tržište svake države članice u prošlosti, podaci o vijeku trajanja različitog EEO-a ovisno o tipu, stupanj zasićenosti nacionalnog tržišta i različiti životni ciklusi EEO-a u državama članicama. Državama članicama na raspolaganje bi trebalo dati alat za izračun OEEO-a koji se temelji na toj metodologiji i u koji su unaprijed uneseni potrebni podaci kako bi ga se moglo izravno primjenjivati. Trebalo bi im omogućiti da u alatu ažuriraju podatke o EEO-u stavljenom na tržište za prethodne godine i/ili podatke o vijeku trajanja na temelju relevantnih podataka i dokaza u prilog takvim ažuriranjima.

(8)

Mjere propisane ovom Uredbom u skladu su s mišljenjem Odbora osnovanog člankom 39. Direktive 2008/98/EZ Europskog parlamenta i Vijeća (2),

DONIJELA JE OVU UREDBU:

Članak 1.

Predmet

Ovom se Uredbom utvrđuju zajednička metodologija za izračun mase električne i elektroničke opreme (EEO) stavljene na tržište u državi članici i zajednička metodologija za izračun ukupne količine nastale otpadne električne i elektroničke opreme (OEEO) izražene masom u državi članici koje države članice trebaju prema potrebi primjenjivati za izračun stope prikupljanja OEEO-a. U tu se svrhu njome također omogućuje raspoloživost alata za izračun OEEO-a, prilagođenog svakoj državi članici, koji Komisija izrađuje i daje na raspolaganje kao sastavni dio tih metodologija.

Članak 2.

Definicije

Za potrebe ove Uredbe primjenjuju se sljedeće definicije:

(a)

„masa električne i elektroničke opreme (EEO)” znači bruto (transportna) masa bilo kojeg EEO-a iz područja primjene Direktive 2012/19/EU, uključujući sav električni i elektronički pribor, ali ne i ambalažu, baterije/akumulatore, upute, priručnike te neelektrični/neelektronički potrošni materijal i pribor;

(b)

„nastala otpadna električna i elektronička oprema (OEEO)” u državi članici znači ukupna masa OEEO-a nastalog zbog EEO-a iz područja primjene Direktive 2012/19/EU stavljenog na tržište te države članice prije bilo kakve aktivnosti poput skupljanja, pripreme za ponovnu uporabu, obrade, oporabe, uključujući recikliranje, ili izvoza.

Članak 3.

Izračun mase EEO-a stavljenog na tržište države članice

1.   Kad država članica stopu prikupljanja izračunava na temelju prosječne mase EEO-a stavljenog na tržište, ta država izračunava masu EEO-a stavljenog na njezino tržište u određenoj godini na temelju informacija koje dostave proizvođači EEO-a ili, ako je primjenjivo, njihovi ovlašteni predstavnici u skladu s člankom 16. stavkom 2. točkom (c) Direktive 2012/19/EU i dijela B Priloga X. toj Direktivi.

2.   Ako država članica ne može izračunati masu EEO-a stavljenog na svoje tržište u skladu sa stavkom 1., umjesto toga argumentirano procjenjuje masu EEO-a stavljenog na svoje tržište u predmetnoj godini na temelju podataka o domaćoj proizvodnji te uvozu i izvozu EEO-a na svojem državnom području. U tu svrhu država članica primjenjuje metodologiju utvrđenu u Prilogu I. ovoj Uredbi.

Članak 4.

Izračun ukupnog nastalog OEEO-a u državi članici

Kad država članica stopu prikupljanja izračunava na temelju količine OEEO-a nastalog na svojem državnom području, ta država članica izračunava ukupni nastali OEEO-a na svojem državnom području na temelju metodologije utvrđene u Prilogu II.

Članak 5.

Stupanje na snagu

Ova Uredba stupa na snagu dvadesetog dana od dana objave u Službenom listu Europske unije.

Ova je Uredba u cijelosti obvezujuća i izravno se primjenjuje u svim državama članicama.

Sastavljeno u Bruxellesu 18. travnja 2017.

Za Komisiju

Predsjednik

Jean-Claude JUNCKER


(1)  SL L 197, 24.7.2012., str. 38.

(2)  Direktiva 2008/98/EZ Europskog parlamenta i Vijeća od 19. studenoga 2008. o otpadu i stavljanju izvan snage određenih direktiva (SL L 312, 22.11.2008., str. 3.).


PRILOG I.

Metodologija za izračun argumentiranih procjena mase EEO-a stavljenog na tržište države članice

1.

Argumentirane procjene mase EEO-a stavljenog na tržište države članice u referentnoj godini izračunavaju se metodom vidljive potrošnje koja se temelji na jednadžbi:

EEO stavljen na tržište (t) = domaća proizvodnja (t) + uvoz (t) – izvoz (t)

pri čemu je:

domaća proizvodnja (t)

=

masa (u tonama) dovršenog EEO-a proizvedenog u referentnoj godini t u državi članici;

uvoz (t)

=

masa (u tonama) EEO-a uvezenog u državu članicu u referentnoj godini t iz druge države članice ili treće zemlje radi distribucije, potrošnje ili upotrebe;

izvoz (t)

=

masa (u tonama) EEO-a izvezenog iz države članice u referentnoj godini t u drugu državu članicu ili treću zemlju radi distribucije, potrošnje ili upotrebe.

2.

Države članice koriste se podacima o domaćoj proizvodnji EEO-a izraženima masom dostavljenima na temelju klasifikacije sustava proizvodnje Zajednice (oznake PRODCOM).

Države članice koriste se podacima o uvozu i izvozu EEO-a izraženima u masi dostavljenima na temelju kombinirane nomenklature (oznake KN).

3.

Države članice alatom za izračun OEEO-a iz članka 1. ove Uredbe pretvaraju količine domaće proizvodnje, uvoza i izvoza EEE-a, dostavljene prema oznakama KN, u količine EEO-a stavljenog na tržište po kategorijama EEE-a utvrđenima u prilozima I. i III. Direktivi 2012/19/EU.


PRILOG II.

Metodologija za izračun ukupnog nastalog OEEO-a u državi članici

1.

Ukupni nastali OEEO u državi članici u određenoj godini izračunava se na temelju količine EEO-a stavljenog na tržište države članice u prethodnim godinama i odgovarajućeg životnog vijeka proizvoda procijenjenog na temelju stope odbacivanja po proizvodu kako je određeno u sljedećoj jednadžbi:

Formula

pri čemu je:

W(n)

=

nastali OEEO (u tonama) u evaluiranoj godini n;

POM(t)

=

EEO (u tonama) stavljen na tržište bilo koje godine t;

t 0

=

prva godina kad je EEO stavljen na tržište;

L (p) (t, n)

=

profil životnog vijeka na temelju odbacivanja za seriju EEO-a stavljenog na tržište u godini t koji odražava njegovu vjerojatnu stopu odbacivanja u evaluiranoj godini n (postotak odbačene opreme u odnosu na ukupnu prodaju u godini n) i izračunava se primjenom Weibullove distribucijske funkcije definirane vremenski promjenjivim parametrom oblika α(t) i parametrom veličine β(t) kako slijedi:

Formula

Kad se isti parametri životnog vijeka primjenjuju tijekom duljeg razdoblja, raspodjela životnog vijeka EEO-a pojednostavnjuje se u sljedeću formulu:

Formula

pri čemu je:

α (alfa)

=

„parametar oblika” distribucije vjerojatnosti

β (beta)

=

„parametar veličine” distribucije vjerojatnosti

2.

Države članice upotrebljavaju alat za izračun OEEO-a iz članka 1. ove Uredbe razvijen na temelju metodologije opisane u točki 1. za izračun ukupnog nastalog OEEO-a na svojem državnom području u određenoj godini.

3.

U alat za izračun OEEO-a unaprijed se unose podaci o količini EEO-a stavljenog na tržište za razdoblje od 1980. do 2014. za svaku državu članicu, izračunani na temelju metode vidljive potrošnje opisane u Prilogu I., i podaci o životnom vijeku proizvoda za razdoblje od 1980. do 2030. Parametri oblika i veličine distribucije vjerojatnosti iz točke 1. određeni za svaku državu članicu unose se u alat kao zadane vrijednosti.

4.

Kako bi se omogućio izračun nastalog OEEO-a u određenoj godini, države članice u alat za izračun OEEO-a unose godišnje podatke o EEO-u stavljenom na tržište od 2015. do godine prije referentne godine.

5.

Države članice mogu ažurirati podatke o EEO-u stavljenom na tržište ili podatke o životnom vijeku proizvoda koji se upotrebljavaju u alatu za izračun OEEO-a kako je utvrđeno u točki 3. Prije nego što tako ažuriraju podatke, države članice o tome moraju obavijestiti Komisiju i dostaviti relevantne dokaze u prilog tim ažuriranjima, uključujući službena istraživanja tržišta, rezultate revizije ili analizirane i potkrijepljene podatke koji su rezultat savjetovanja s relevantnim dionicima.


Top