EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32017R0459

Uredba Komisije (EU) 2017/459 оd 16. ožujka 2017. o uspostavljanju mrežnih pravila za mehanizme raspodjele kapaciteta u transportnim sustavima za plin i stavljanju izvan snage Uredbe (EU) br. 984/2013 (Tekst značajan za EGP. )

C/2017/1660

OJ L 72, 17.3.2017, p. 1–28 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2017/459/oj

17.3.2017   

HR

Službeni list Europske unije

L 72/1


UREDBA KOMISIJE (EU) 2017/459

оd 16. ožujka 2017.

o uspostavljanju mrežnih pravila za mehanizme raspodjele kapaciteta u transportnim sustavima za plin i stavljanju izvan snage Uredbe (EU) br. 984/2013

(Tekst značajan za EGP)

EUROPSKA KOMISIJA,

uzimajući u obzir Ugovor o funkcioniranju Europske unije,

uzimajući u obzir Uredbu (EZ) br. 715/2009 Europskog parlamenta i Vijeća o uvjetima za pristup mrežama za transport prirodnog plina i stavljanju izvan snage Uredbe (EZ) br. 1775/2005 (1), a posebno članak 6. stavak 11. i članak 7. stavak 3.,

budući da:

(1)

Uredbom (EZ) br. 715/2009 utvrđuju se nediskriminirajuća pravila za pristup transportnim sustavima prirodnog plina radi osiguravanja ispravnog funkcioniranja unutarnjeg tržišta plina.

(2)

Udvostručivanje transportnih sustava plina u većini slučajeva nije ni troškovno ni općenito učinkovito. Za tržišno natjecanje na tržištima prirodnog plina potrebno je stoga da pristup plinskoj infrastrukturi bude transparentan i nediskriminirajući za sve korisnike mreže. Međutim, u velikim dijelovima Unije nedostatak jednakog i transparentnog pristupa transportnim kapacitetima ostaje glavna prepreka za ostvarivanje stvarnog tržišnog natjecanja na veleprodajnom tržištu. Nadalje, činjenica da se nacionalna pravila državâ članicâ međusobno razlikuju otežava stvaranje unutarnjeg tržišta plina koje bi dobro funkcioniralo.

(3)

Posljedica neučinkovite upotrebe visokotlačnih plinovoda Unije i ograničenog pristupa njima su tržišni uvjeti koji nisu optimalni. Potrebno je u Unijine transportne sustave za plin uvesti transparentniji, učinkovitiji i nediskriminirajući sustav raspodjele nedostatnih transportnih kapaciteta kako bi se omogućio daljnji razvoj prekograničnog tržišnog natjecanja i potaknula integracija tržišta. Dionici dosljedno podržavaju izradu takvih pravila.

(4)

Kako bi se ostvarilo stvarno tržišno natjecanje među dobavljačima unutar i izvan Unije, potrebno je da ti dobavljači mogu fleksibilno koristiti postojeće transportne sustave za slanje plina na temelju cjenovnih signala. Slobodan protok plina u Uniji moguć je samo ako postoji dobra funkcionalna mreža međusobno povezanih transportnih mreža kojoj svi mogu pristupati pod jednakim uvjetima. Time se onda privlači više dobavljača, povećava likvidnost u trgovinskim čvorištima te doprinosi učinkovitim mehanizmima za tržišno određivanje cijena i, posljedično, pravednim cijenama plina utemeljenima na načelu ponude i potražnje.

(5)

Cilj je Uredbe (EU) br. 984/2013 o uspostavi mrežnog kodeksa za mehanizam raspodjele kapaciteta u transportnim sustavima za plin (2) bio uspostavljanje nužnog stupnja usklađenosti u cijeloj Uniji. Djelotvorna provedba te Uredbe oslanjala se na uvođenje tarifnih sustava koji su usklađeni s mehanizmima raspodjele kapaciteta koji se predlažu u ovoj Uredbi kako bi se osigurala provedba bez štetnog učinka na operatore transportnih sustava u pogledu njihovih prihoda i stanja novčanih tokova.

(6)

Ova Uredba ima šire područje primjene od Uredbe (EU) br. 984/2013, prvenstveno u pogledu pravila za nuđenje proširenog kapaciteta, te se u njoj pojašnjavaju neke odredbe koje se odnose na definiciju i ponudu stalnog i prekidivog kapaciteta te na poboljšavanje usklađenosti ugovornih uvjeta operatora transportnog sustava za ponudu spojenog kapaciteta. Odredbe ove Uredbe koje se odnose na koordinaciju održavanja i standardizaciju komunikacije trebalo bi tumačiti u kontekstu Uredbe Komisije (EU) 2015/703 (3).

(7)

Kako bi se korisnicima mreže pružile prednosti mehanizama raspodjele kapaciteta koji su u najvećoj mogućoj mjeri usklađeni na integriranom tržištu, ova bi se Uredba trebala primjenjivati na neizuzete kapacitete u novim velikim infrastrukturama za koje su odobrena izuzeća od članka 32. Direktive 2009/73/EZ Europskog parlamenta i Vijeća (4) u onoj mjeri u kojoj se primjenom ove Uredbe ne dovodi u pitanje takvo izuzeće i uzimajući u obzir posebnu narav interkonekcijskih plinovoda pri spajanju kapaciteta.

(8)

Ovom se Uredbom ne bi trebala dovoditi u pitanje primjena Unijinih i nacionalnih pravila o tržišnom natjecanju, posebno zabrane restriktivnih sporazuma (članak 101. Ugovora o funkcioniranju Europske unije) i zloporabe vladajućeg položaja (članak 102. Ugovora o funkcioniranju Europske unije). Uvedeni mehanizmi raspodjele kapaciteta trebali bi biti osmišljeni tako da se izbjegne zatvaranje tržišta u nastavku lanca opskrbe.

(9)

Kako bi se od operatora transportnog sustava osigurala maksimalna ponuda stalnog kapaciteta, trebalo bi se pridržavati hijerarhije proizvoda prema kojoj se godišnji, tromjesečni i mjesečni prekidivi kapacitet nudi jedino ako stalni kapacitet nije raspoloživ.

(10)

Ako operatori transportnog sustava na dvije strane interkonekcijske točke imaju suštinski različite uvjete i odredbe za ponudu proizvoda spojenog kapaciteta, rezerviranje spojenog kapaciteta moglo bi imati samo ograničenu vrijednost i korisnost za korisnike mreže. Stoga bi trebalo pokrenuti postupak, pod vodstvom Agencije za suradnju energetskih regulatora (dalje u tekstu „Agencija”) i Europske mreže operatora transportnih sustava za plin (ENTSOG), kojim bi se ti uvjeti i odredbe operatora transportnog sustava širom Unije za proizvode spojenog kapaciteta trebali procjenjivati i usklađivati koliko je to moguće u cilju uvođenja standardnog predloška s uvjetima i odredbama.

(11)

Kako bi se moglo odgovoriti na potencijalnu tržišnu potražnju za proširenim kapacitetom, nužan je racionaliziran i usklađen postupak na razini Unije za ponudu takvog kapaciteta. Taj bi se postupak trebao sastojati od redovitog procjenjivanja potražnje nakon kojeg bi slijedila strukturirana faza osmišljavanja i raspodjele koja bi se temeljila na djelotvornoj prekograničnoj suradnji među operatorima transportnog sustava i nacionalnim regulatornim tijelima. Svaka odluka o ulaganju koju se treba podvrgnuti procjenjivanju tržišne potražnje za kapacitetom trebala bi se podvrgnuti ekonomskom testu radi utvrđivanja gospodarske isplativosti. Ekonomskim bi se testom pak trebalo osigurati da korisnici mreže koji traže kapacitet preuzmu odgovarajuće rizike povezane sa svojim zahtjevima kako bi se izbjeglo da ovisni kupci budu izloženi riziku tih ulaganja.

(12)

Raspodjela kapaciteta u kontekstu standardnih projekata za proširivanje kapaciteta trebala bi se provoditi u obliku standardnog procesa aukcijske raspodjele kapaciteta kako bi se zajamčila najviša razina transparentnosti i nediskriminacije. Međutim, operatorima transportnog sustava trebala bi biti dopuštena upotreba alternativnih mehanizama raspodjele kad je riječ o velikim i kompleksnim projektima koji zahvaćaju više država članica. Tim bi se mehanizmima trebala osigurati nužna fleksibilnost za omogućivanje ulaganja ako stvarno postoji tržišna potražnja, ali bi ih usprkos tome trebalo uskladiti prekogranično. Ako je dopušten alternativni mehanizam, zatvaranje tržišta mora se spriječiti zahtijevanjem da se veća kvota kapaciteta odvoji za kratkoročne rezervacije.

(13)

U stvaranju kompleksnih ulazno-izlaznih režima – osobito kad je riječ o fizičkom protoku plina, namijenjenom za druga tržišta, preko tih područja – operatori transportnog sustava su proveli, a nacionalna regulatorna tijela odobrila, različite ugovorne pristupe proizvodima stalnog kapaciteta učinke kojih bi trebalo procijeniti u kontekstu na razini Unije.

(14)

Kako bi se provela ova Uredba, nacionalna regulatorna tijela i operatori transportnog sustava trebali bi voditi računa o najboljim praksama i nastojati uskladiti postupke. Agencija i nacionalna regulatorna tijela bi djelovanjem u skladu s člankom 7. Uredbe (EZ) br. 713/2009 Europskog parlamenta i Vijeća (5) trebali osigurati da se mehanizmi raspodjele kapaciteta provode na najdjelotvorniji način na primjenjivim interkonekcijskim točkama širom Unije.

(15)

Mjere propisane ovom Uredbom u skladu su s mišljenjem Odbora osnovanog na temelju članka 51. Direktive 2009/73/EZ,

DONIJELA JE OVU UREDBU:

POGLAVLJE I.

OPĆE ODREDBE

Članak 1.

Predmet

Ovom se Uredbom uspostavljaju mrežna pravila kojima se utvrđuju mehanizmi raspodjele kapaciteta u transportnim sustavima za plin za postojeće i proširene kapacitete. Ovom se Uredbom utvrđuje način na koji susjedni operatori transportnih sustava surađuju radi olakšavanja prodaje kapaciteta, uzimajući u obzir opća komercijalna i tehnička pravila koja se odnose na mehanizme raspodjele kapaciteta.

Članak 2.

Područje primjene

1.   Ova se Uredba primjenjuje na interkonekcijske točke. Ona se također može primjenjivati na ulazne točke iz trećih država i izlazne točke prema njima, ovisno o odluci relevantnog nacionalnog regulatornog tijela. Ova se Uredba ne primjenjuje na izlazne točke prema krajnjim kupcima i distribucijskim mrežama, ulazne točke iz terminala za „ukapljeni prirodni plin” (UPP) i proizvodnih objekata te ulazne i izlazne točke sustava skladišta.

2.   Standardizirani mehanizam raspodjele kapaciteta utvrđen u skladu s ovom Uredbom sadržava aukcijski proces za odgovarajuće interkonekcijske točke unutar Unije te standardne kapacitetne proizvode za ponudu i dodjelu. Ako se nudi prošireni kapacitet, mogu se upotrebljavati alternativni mehanizmi raspodjele u skladu s uvjetima utvrđenima u članku 30. stavku 2.

3.   Ova se Uredba odnosi na sve tehničke i prekidive kapacitete na interkonekcijskim točkama, kao i na dodatne kapacitete u smislu točke 2.2.1. Priloga I. Uredbi (EZ) br. 715/2009 te na proširene kapacitete. Ova se Uredba ne primjenjuje na interkonekcijske točke među državama članicama ako je jednoj od tih država članica odobreno odstupanje na temelju članka 49. Direktive 2009/73/EZ.

4.   Ako se primjenjuje alternativni mehanizam raspodjele kapaciteta iz članka 30., na razine ponude nisu primjenjivi članak 8. stavci od 1. do 7., članci od 11. do 18., članak 19. stavak 2. i članak 37., osim ako nacionalna regulatorna tijela odluče drukčije.

5.   Ako se primjenjuju implicitne metode raspodjele kapaciteta, nacionalna regulatorna tijela mogu odlučiti ne primjenjivati članke od 8. do 37.

6.   Kako bi se spriječilo zatvaranje tržišta u nastavku lanca opskrbe, nacionalna regulatorna tijela mogu, nakon savjetovanja s korisnicima mreže, donijeti odluku o poduzimanju razmjernih mjera kako bi ograničile bilo kojeg pojedinačnog korisnika mreže u predavanju ponude za kapacitet unaprijed na interkonekcijskim točkama unutar države članice.

Članak 3.

Definicije

Za potrebe ove Uredbe primjenjuju se definicije iz članka 2. Uredbe (EZ) br. 715/2009, članka 3. Uredbe Komisije (EU) 2017/460 (6) i članka 2. Direktive 2009/73/EZ. Osim toga, primjenjuju se sljedeće definicije:

1.

„prošireni kapacitet” znači moguće buduće povećanje kapaciteta postupcima temeljenima na tržištu, koje se ostvaruje povećanjem tehničkog kapaciteta ili stvaranjem novog kapaciteta tamo gdje trenutačno nema kapaciteta, koji se može ponuditi na temelju ulaganja u fizičku infrastrukturu ili optimaciju dugoročnog kapaciteta i potom raspodijeliti, podložno pozitivnom rezultatu ekonomskog testa, u slučajevima u kojima je riječ o:

(a)

postojećim interkonekcijskim točkama;

(b)

stvaranju novih interkonekcijskih točaka;

(c)

kapacitetu fizičkog reverzibilnog protoka na interkonekcijskim točkama koji dosad nije bio u ponudi;

2.

„interkonekcijska točka” znači fizička ili virtualna točka povezivanja susjednih ulazno-izlaznih sustava ili povezivanja ulazno-izlaznog sustava s međudržavnim spojnim plinovodom u mjeri u kojoj te točke podliježu rezervacijskim postupcima korisnika mreže;

3.

„alternativni mehanizam raspodjele” znači mehanizam raspodjele za razinu ponude ili prošireni kapacitet koji su operatori transportnog sustava osmislili za pojedinačni slučaj radi ispunjavanja zahtjeva na temelju uvjetovane potražnje i koji je nacionalno regulatorno tijelo odobrilo;

4.

„standardni kapacitetni proizvod” znači određena količina transportnog kapaciteta u određenom vremenskom razdoblju na određenoj interkonekcijskoj točki;

5.

„razina ponude” znači zbroj raspoloživog kapaciteta i odgovarajuće razine proširenog kapaciteta ponuđenog za svaki od godišnjih standardnih kapacitetnih proizvoda na interkonekcijskoj točki;

6.

„implicitna metoda raspodjele” znači metoda raspodjele u kojoj se, po mogućnosti aukcijom, u isto vrijeme dodjeljuju i transportni kapacitet i odgovarajuća količina plina;

7.

„krug nadmetanja” znači vremensko razdoblje tijekom kojeg korisnici mreže mogu predati, izmijeniti i povući ponude;

8.

„veliki cjenovni razred” znači fiksni ili varijabilni iznos koji se definira po interkonekcijskoj točki i standardnom kapacitetnom proizvodu;

9.

„projekt proširenog kapaciteta” znači projekt u cilju povećavanja količine tehničkog kapaciteta na postojećoj interkonekcijskoj točki ili uspostavljanja nove interkonekcijske točke na temelju raspodjele kapaciteta u prethodnom postupku za prošireni kapacitet;

10.

„ekonomski test” znači test koji se primjenjuje kako bi se ocijenila gospodarska isplativost projekata proširenog kapaciteta;

11.

„postupak za prošireni kapacitet” znači postupak kojim se procjenjuje tržišna potražnja za proširenim kapacitetom i koji obuhvaća neobvezujuću fazu u kojoj korisnici mreže iskazuju i kvantificiraju svoju potražnju za proširenim kapacitetom te obvezujuću fazu u kojoj operatori transportnog sustava od korisnika mreže traže preuzimanje obveza za ugovaranje kapaciteta;

12.

„spojeni kapacitet” znači standardni kapacitetni proizvod koji je ponuđen na stalnoj osnovi i koji sadržava odgovarajući ulazni i izlazni kapacitet na obje strane svake interkonekcijske točke;

13.

„sporazum o međudržavnim spojnim plinovodima” znači sporazum zaključen između susjednih operatora transportnih sustava, čiji su sustavi povezani na određenoj interkonekcijskoj točki, kojim se određuju uvjeti, operativni postupci i odredbe u pogledu isporuke i/ili povlačenja plina na interkonekcijskoj točki radi olakšavanja učinkovite interoperabilnosti međusobno povezanih transportnih mreža, kako je utvrđeno u poglavlju II. Uredbe (EU) 2015/703;

14.

„konkurentni kapaciteti” znači kapaciteti za koje vrijedi da se raspoloživi kapacitet na jednoj točki mreže ne može dodijeliti bez potpunog ili djelomičnog smanjivanja raspoloživog kapaciteta na drugoj točki mreže;

15.

„aukcijski kalendar” znači tablica u kojoj se prikazuju podaci koji se odnose na određene aukcije koju objavljuje Europska mreža operatora transportnih sustava za plin (ENTSOG) do siječnja svake kalendarske godine za aukcije koje se odvijaju u razdoblju od ožujka do veljače sljedeće kalendarske godine te koji sadržava sve relevantne vremenske rasporede aukcija, uključujući datume početka i standardne kapacitetne proizvode na koje se one odnose;

16.

„plinski dan” znači razdoblje od 5:00 UTC do 5:00 UTC sljedećeg dana za zimsko vrijeme i od 4:00 UTC do 4:00 UTC sljedećeg dana ako se primjenjuje ljetno računanje vremena;

17.

„unutardnevni kapacitet” znači kapacitet ponuđen i dodijeljen nakon zatvaranja aukcija kapaciteta za sljedeći dan u odnosu na taj dan;

18.

„aukcija sa sukcesivnim porastom cijene” znači aukcija u kojoj korisnik mreže organizira tražene količine prema definiranim cjenovnim razredima, koji se najavljuju sukcesivno;

19.

„aukcija po jedinstvenoj cijeni” znači aukcija u kojoj se korisnik mreže u jednom krugu nadmetanja natječe za cijenu i količinu, a svi korisnici mreže koji su uspješni u dobivanju kapaciteta plaćaju cijenu najniže uspješne ponude;

20.

„rezervna cijena” znači najniža prihvatljiva cijena na aukciji;

21.

„mali cjenovni razred” znači fiksni ili varijabilni iznos koji se definira po interkonekcijskoj točki i standardnom kapacitetnom proizvodu koji je niži od velikog cjenovnog razreda;

22.

„prva nepokrivenost pogodbenom količinom” znači pojava pri kojoj je zbirna potražnja svih korisnika mreže manja od ponuđenog kapaciteta na kraju drugog kruga nadmetanja ili sljedećeg kruga nadmetanja;

23.

„virtualna interkonekcijska točka” znači najmanje dvije interkonekcijske točke kojima se povezuju ista dva susjedna ulazno-izlazna sustava, a koje su objedinjene za potrebe pružanja jedinstvene usluge trgovine kapacitetom;

24.

„faktor f” znači udio trenutačne vrijednosti procijenjenog povećanja dopuštenog ili ciljanog prihoda operatora transportnog sustava povezanog s proširenim kapacitetom uvrštenim u odgovarajuću razinu ponude, kako je utvrđeno u članku 22. stavku 1. točki (b), koji mora biti pokriven preuzetim obvezama korisnika mreže za ugovaranje kapaciteta, izračunanima kako je utvrđeno u članku 22. stavku 1. točki (a);

25.

„veća nominacija” znači pravo korisnika mreže koji ispunjavaju minimalne zahtjeve za podnošenje nominacija na traženje prekidivog kapaciteta u bilo koje doba dana podnošenjem nominacije kojom se povećava ukupan iznos njihovih nominacija na razinu višu od ugovorenog kapaciteta.

POGLAVLJE II.

NAČELA SURADNJE

Članak 4.

Koordinacija održavanja

Ako održavanje plinovoda ili dijela mreže za transport ima utjecaj na količinu transportnog kapaciteta koja se može ponuditi na interkonekcijskim točkama, operatori transportnih sustava moraju u potpunosti surađivati sa susjednim operatorima transportnih sustava u pogledu planova održavanja kako bi se minimalizirao utjecaj na moguće protoke plina i kapacitet na interkonekcijskoj točki.

Članak 5.

Standardizacija komunikacije

1.   Operatori transportnih sustava koordiniraju provedbu standardnih komunikacijskih postupaka, koordiniranih informacijskih sustava i kompatibilnih elektroničkih internetskih komunikacija, kao što su zajednički formati za razmjenu podataka i protokoli, te dogovaraju načela postupanja s tim podacima.

2.   Standardni komunikacijski postupci izričito obuhvaćaju postupke koji se odnose na pristup korisnika mreže aukcijskom sustavu operatora transportnih sustava ili relevantnoj platformi za rezerviranje kapaciteta i pregledavanje pruženih podataka o aukciji. Vremenski raspored i sadržaj podataka koji se razmjenjuju moraju biti u skladu s odredbama utvrđenima u poglavlju III.

3.   Standardni komunikacijski postupci koje donesu operatori transportnih sustava sadržavaju plan provedbe i trajanje primjenjivosti, što mora biti u skladu s razvojem platformi za rezerviranje kapaciteta, kako je utvrđeno u članku 37. Operatori transportnih sustava osiguravaju povjerljivost poslovno osjetljivih podataka.

Članak 6.

Izračun i maksimalizacija kapaciteta

1.   Korisnicima mreže stavlja se na raspolaganje maksimalni tehnički kapacitet, uzimajući u obzir cjelovitost sustava, sigurnost i učinkovit rad mreže.

(a)

Kako bi se maksimalizirala ponuda spojenog kapaciteta optimacijom tehničkog kapaciteta, operatori transportnih sustava poduzimaju sljedeće mjere na interkonekcijskim točkama, dajući prednost onim interkonekcijskim točkama gdje postoji ugovorno zagušenje u skladu s točkom 2.2.3. stavkom 1. Priloga I. Uredbi (EZ) br. 715/2009: operatori transportnih sustava uspostavljaju i primjenjuju zajedničku metodu, propisujući konkretne korake koje odgovarajući operatori transportnih sustava moraju poduzeti kako bi ostvarili potrebnu optimaciju:

1.

zajednička metoda mora sadržavati temeljitu analizu tehničkog kapaciteta, uključujući sva u njemu sadržana nepodudaranja na obje strane interkonekcijske točke, te konkretne postupke i detaljan vremenski raspored – što obuhvaća moguće posljedice i sadržava regulatorna odobrenja potrebna za povrat troškova i prilagođavanje regulatornog režima – nužne za maksimiziranje ponude spojenog kapaciteta. Takvi konkretni postupci ne smiju biti štetni za ponudu kapaciteta na ostalim relevantnim točkama tih sustava i točkama prema distribucijskim mrežama relevantnima za sigurnost opskrbe prema krajnjim kupcima, kao što su one prema skladištima plina, terminalima za UPP i zaštićenim kupcima, kako je definirano u Uredbi (EU) br. 994/2010 Europskog parlamenta i Vijeća (7);

2.

metodologijom izračuna i pravilima stavljanja na raspolaganje kapaciteta, koje donesu operatori transportnog sustava, rješavaju se specifične situacije kad konkurentni kapaciteti u sustavima obuhvaćaju interkonekcijske točke i izlazne točke iz skladišta plina;

3.

u toj se temeljitoj analizi moraju uzeti u obzir pretpostavke iz desetogodišnjeg plana razvoja mreže na razini Unije u skladu s člankom 8. Uredbe (EZ) br. 715/2009, nacionalni investicijski planovi, relevantne obveze na temelju primjenjivih nacionalnih zakona i ostale relevantne ugovorne obveze;

4.

relevantni operatori transportnih sustava moraju primjenjivati dinamičan pristup ponovnom izračunu tehničkog kapaciteta, prema potrebi zajedno s dinamičnim izračunom primijenjenim za dodatni kapacitet na temelju točke 2.2.2. stavka 2. Priloga I. Uredbi (EZ) br. 715/2009, zajednički definirajući odgovarajuću učestalost ponovnog izračuna po interkonekcijskoj točki i uzimajući u obzir njezina specifična obilježja;

5.

kad primjenjuju zajedničku metodu, susjedni operatori transportnih sustava moraju se dogovarati s ostalim operatorima transportnih sustava koji su zahvaćeni tom interkonekcijskom točkom;

6.

operatori transportnih sustava moraju pri ponovnom izračunu tehničkog kapaciteta uzeti u obzir informacije koje korisnici mreže mogu dostaviti o očekivanim budućim protocima;

(b)

operatori transportnih sustava zajednički procjenjuju barem sljedeće parametre te ih prema potrebi prilagođavaju:

1.

obveze pritiska;

2.

sve relevantne scenarije ponude i potražnje, uključujući pojedinosti o referentnim klimatskim uvjetima i konfiguracijama mreže koje se odnose na ekstremne scenarije;

3.

kaloričnu vrijednost.

2.   Ako zbog optimacije tehničkog kapaciteta nastanu troškovi za operatore transportnih sustava, posebno troškovi koji nejednako utječu na operatore transportnih sustava na bilo kojoj strani interkonekcijske točke, operatori transportnih sustava smiju nadoknaditi takve učinkovito nastale troškove putem regulatornog okvira koji su relevantna regulatorna tijela utvrdila u skladu s člankom 13. Uredbe (EZ) br. 715/2009 i člankom 42. Direktive 2009/73/EZ. Primjenjuje se članak 8. stavak 1. Uredbe (EZ) br. 713/2009.

3.   Prema potrebi, nacionalna regulatorna tijela savjetuju se s korisnicima mreže o primijenjenoj metodi izračuna i zajedničkom pristupu.

4.   Promjene u količini spojenog kapaciteta ponuđenog na interkonekcijskim točkama proizašle iz postupka u skladu sa stavkom 1. uključuju se u izvješće Agencije objavljeno u skladu s točkom 2.2.1. stavkom 2. Priloga I. Uredbi (EZ) br. 715/2009.

Članak 7.

Razmjena podataka između susjednih operatora transportnih sustava

1.   Susjedni operatori transportnih sustava redovito razmjenjuju podatke o nominaciji, renominaciji, usklađivanju i potvrđivanju na relevantnim interkonekcijskim točkama.

2.   Susjedni operatori transportnih sustava razmjenjuju podatke o održavanju svojih pojedinačnih transportnih mreža kako bi doprinijeli postupku donošenja odluka koje se odnose na tehničku upotrebu interkonekcijskih točaka. Postupci razmjene podataka između operatora transportnih sustava moraju biti sastavni dio njihovih sporazuma o međudržavnim spojnim plinovodima.

POGLAVLJE III.

RASPODJELA PROIZVODA STALNOG KAPACITETA

Članak 8.

Metodologija raspodjele kapaciteta

1.   Za raspodjelu kapaciteta na interkonekcijskim točkama upotrebljavaju se aukcije, osim ako se primjenjuje alternativna metodologija raspodjele u skladu s člankom 30.

2.   Na svim se interkonekcijskim točkama primjenjuje isti oblik aukcije. Procesi relevantnih aukcija počinju istodobno za sve predmetne interkonekcijske točke. U svakom se aukcijskom procesu, koji se odnosi na jedan standardni kapacitetni proizvod, kapacitet raspoređuje neovisno o svim ostalim procesima aukcije, osim ako se nudi prošireni kapacitet ili ako se, ovisno o dogovoru između izravno uključenih operatora transportnih sustava i odobrenju relevantnih nacionalnih regulatornih tijela, ne dodjeljuje konkurentni kapacitet. Nacionalno regulatorno tijelo bilo koje susjedne države članice ili bilo koje države članice zahvaćene raspodjelom može iznijeti stajalište koje relevantno nacionalno regulatorno tijelo mora razmotriti. Ako se nudi prošireni kapacitet, neovisna se raspodjela ne primjenjuje na istodobne aukcijske procese za razine odgovarajućih ponuda jer su one međusobno ovisne, budući da se može dodijeliti samo jedna razina ponude.

3.   Standardni kapacitetni proizvodi nude se logičnim redoslijedom prema kojem se prvo nude kapacitetni proizvodi koji obuhvaćaju godišnji kapacitet, nakon njih kapacitetni proizvod sa sljedećim najkraćim trajanjem za upotrebu u istom razdoblju. Vremenski raspored aukcija propisanih u člancima od 11. do 15. mora biti u skladu s ovim načelom.

4.   Pravila za standardne kapacitetne proizvode, kako su propisana u članku 9., i aukcije, kako su propisana u člancima od 11. do 15., primjenjuju se na spojeni kapacitet i razdvojeni kapacitet na interkonekcijskoj točki.

5.   Za svaku se pojedinačnu aukciju dostavlja raspoloživost relevantnih standardnih kapacitetnih proizvoda u skladu s člancima od 11. do 15. i u skladu s aukcijskim kalendarom.

6.   Na svakoj se interkonekcijskoj točki količina od najmanje 20 % postojećeg tehničkog kapaciteta mora izdvojiti i ponuditi u skladu sa stavkom 7. Ako je raspoloživi kapacitet manji od udjela tehničkog kapaciteta koji treba izdvojiti, svaki se raspoloživi kapacitet izdvaja u cijelosti. Taj se kapacitet nudi u skladu sa stavkom 7. točkom (b), a svaki se preostali izdvojeni kapacitet nudi u skladu sa stavkom 7. točkom (a).

7.   Svaki kapacitet izdvojen u skladu sa stavkom 6. nudi se podložno sljedećim odredbama:

(a)

količina od najmanje 10 % postojećeg tehničkog kapaciteta na svakoj interkonekcijskoj točki nudi se najranije na godišnjoj aukciji godišnjih kapaciteta, kako je propisano u članku 11., koja se održava u skladu s aukcijskim kalendarom u petoj plinskoj godini koja prethodi početku relevantne plinske godine; i

(b)

dodatna količina od najmanje 10 % postojećeg tehničkog kapaciteta na svakoj interkonekcijskoj točki nudi se prvi put najranije na godišnjoj aukciji tromjesečnih kapaciteta, kako je propisano u članku 12., koja se održava u skladu s aukcijskim kalendarom u plinskoj godini koja prethodi početku relevantne plinske godine.

8.   U slučaju proširenog kapaciteta, količina od najmanje 10 % proširenog tehničkog kapaciteta na toj interkonekcijskoj točki izdvaja se i nudi najranije na godišnjoj aukciji tromjesečnih kapaciteta, kako je propisano u članku 12., koja se održava u skladu s aukcijskim kalendarom u plinskoj godini koja prethodi početku relevantne plinske godine.

9.   Točan udio kapaciteta koji treba izdvojiti na temelju stavaka 6. i 8. ovisi o savjetovanju s dionicima, usklađivanju operatora transportnih sustava i odobrenju nacionalnih regulatornih tijela na svakoj interkonekcijskoj točki. Nacionalna regulatorna tijela osobito uzimaju u obzir izdvajanje većih udjela kapaciteta s kraćim trajanjem kako bi spriječila zatvaranje tržišta u nastavku lanca opskrbe.

10.   Kapacitet koji je stvoren putem postupaka netemeljenih na tržištu i za koji je konačna odluka o ulaganju donesena iako korisnici mreže nisu preuzeli prethodne obveze nudi se i dodjeljuje kao raspoloživi standardni kapacitetni proizvodi, kako je propisano u ovoj Uredbi.

Članak 9.

Standardni kapacitetni proizvodi

1.   Operatori transportnih sustava nude godišnje, tromjesečne, mjesečne, dnevne i unutardnevne standardne kapacitetne proizvode.

2.   Godišnji standardni kapacitetni proizvodi su kapacitet koji korisnik mreže može zatražiti u određenoj količini za sve plinske dane u određenoj plinskoj godini (počevši od 1. listopada).

3.   Tromjesečni standardni kapacitetni proizvodi su kapacitet koji korisnik mreže može zatražiti u određenoj količini za sve plinske dane u određenom tromjesečju (počevši od 1. listopada, 1. siječnja, 1. travnja ili 1. srpnja).

4.   Mjesečni standardni kapacitetni proizvodi su kapacitet koji korisnik mreže može zatražiti u određenoj količini za sve plinske dane u određenom kalendarskom mjesecu (počevši od 1. dana svakog mjeseca).

5.   Dnevni standardni kapacitetni proizvodi su kapacitet koji korisnik mreže može zatražiti u određenoj količini za jedan plinski dan.

6.   Unutardnevni standardni kapacitetni proizvodi su kapacitet koji korisnik mreže može zatražiti u određenoj količini od vremena početka unutar određenog plinskog dana do kraja tog plinskog dana.

Članak 10.

Primijenjena jedinica kapaciteta

Ponuđeni kapacitet izražava se u jedinicama energije po jedinici vremena. Koriste se sljedeće jedinice: kWh/h ili kWh/d. U slučaju kWh/d pretpostavlja se fiksna stopa protoka u plinskom danu.

Članak 11.

Godišnje aukcije godišnjih kapaciteta

1.   Aukcije godišnjih kapaciteta održavaju se jednom godišnje.

2.   Kapacitet za svaki godišnji standardni kapacitetni proizvod nudi se na godišnjoj aukciji godišnjeg kapaciteta pomoću algoritma aukcije sa sukcesivnim porastom cijene u skladu s člankom 17.

3.   U aukcijskom se procesu za postojeći kapacitet nudi kapacitet za najmanje sljedećih 5 plinskih godina i najviše sljedećih 15 plinskih godina. Kad se nudi prošireni kapacitet, razine ponude mogu se nuditi na aukcijama godišnjeg kapaciteta za najdulje 15 godina nakon početka operativne upotrebe.

4.   Od 2018. godišnje aukcije godišnjih kapaciteta počinju prvog ponedjeljka u srpnju svake godine, osim ako nije drukčije navedeno u aukcijskom kalendaru.

5.   Za vrijeme godišnje aukcije godišnjih kapaciteta korisnici mreže mogu sudjelovati u jednoj ili nekoliko istodobnih aukcija za svaku interkonekcijsku točku kako bi zatražili standardne kapacitetne proizvode.

6.   Kapacitet ponuđen na godišnjoj aukciji godišnjih kapaciteta jednak je:

 

A – B – C + D + E – F

 

pri čemu je:

A tehnički kapacitet operatora transportnog sustava za svaki standardni kapacitetni proizvod;

B za godišnje aukcije godišnjih kapaciteta na kojima se nudi kapacitet za sljedećih pet godina, količina tehničkog kapaciteta (A) izdvojena u skladu s člankom 8. stavkom 7.; za godišnje aukcije godišnjih kapaciteta na kojima se nudi kapacitet za razdoblje nakon prvih pet godina, količina tehničkog kapaciteta (A) izdvojena u skladu s člankom 8. stavkom 7.;

C prethodno prodani tehnički kapacitet, prilagođen za kapacitet koji je ponovno ponuđen u skladu s primjenjivim postupcima upravljanja zagušenjem;

D dodatni kapacitet, za tu godinu, ako postoji;

E prošireni kapacitet za tu godinu uvršten u odgovarajuću razinu ponude, ako postoji;

F količina proširenog kapaciteta (E), ako postoji, izdvojena u skladu s člankom 8. stavcima 8. i 9.

7.   Ponuđeni kapacitet može biti spojeni kapacitet ili razdvojeni kapacitet u skladu s člankom 19. To se također primjenjuje na sve ostale aukcije kako je utvrđeno u člancima od 12. do 15.

8.   Najmanje mjesec dana prije početka aukcije operatori transportnih sustava obavješćuju korisnike mreže o količini stalnog kapaciteta koji će se ponuditi za svaku godinu na predstojećoj godišnjoj aukciji godišnjih kapaciteta.

9.   Krugovi nadmetanja svake aukcije odvijaju se od 8:00 UTC do 17:00 UTC (zimsko vrijeme) ili od 7:00 UTC do 16:00 UTC (ljetno računanje vremena) svakog relevantnog plinskog dana. Krugovi nadmetanja se otvaraju i zatvaraju unutar svakog plinskog dana, kako je navedeno u članku 17. stavku 2.

10.   Rezultati raspodjele kapaciteta na aukciji istodobno se stavljaju na raspolaganje pojedinačnim korisnicima mreže koji sudjeluju u određenoj aukciji čim to bude razumno moguće, ali najkasnije sljedećeg radnog dana nakon zatvaranja kruga nadmetanja.

U slučaju proširenog kapaciteta informacije o obvezama koje su korisnici mreže preuzeli u pogledu ugovaranja kapaciteta, uključujući to jesu li ispunjeni uvjeti za ponovljenu aukciju na temelju članka 29. stavka 3., istodobno se stavljaju na raspolaganje pojedinačnim korisnicima mreže koji sudjeluju u određenoj aukciji najkasnije sljedećeg radnog dana nakon zatvaranja kruga nadmetanja. Rezultati ekonomskog testa istodobno se stavljaju na raspolaganje pojedinačnim korisnicima mreže koji sudjeluju u određenoj aukciji najkasnije dva radna dana nakon zatvaranja kruga nadmetanja.

11.   Zbirni podaci o rezultatima aukcije objavljuju se tržištu.

Članak 12.

Godišnje aukcije tromjesečnih kapaciteta

1.   Svake se plinske godine održavaju četiri godišnje aukcije tromjesečnog kapaciteta.

2.   Kapacitet za svaki tromjesečni standardni kapacitetni proizvod nudi se na godišnjoj aukciji tromjesečnog kapaciteta pomoću algoritma aukcije sa sukcesivnim porastom cijene u skladu s člankom 17.

3.   Kapacitet za tromjesečja predstojeće plinske godine nudi se na istodobnim aukcijama za svako tromjesečje i za svaku interkonekcijsku točku:

(a)

za tromjesečja od prvog (listopad – prosinac) do četvrtog (srpanj – rujan) na prvoj godišnjoj aukciji tromjesečnog kapaciteta;

(b)

za tromjesečja od drugog (siječanj – ožujak) do četvrtog (srpanj – rujan) na drugoj godišnjoj aukciji tromjesečnog kapaciteta;

(c)

za tromjesečja od trećeg (travanj – lipanj) do četvrtog (srpanj – rujan) na trećoj godišnjoj aukciji tromjesečnog kapaciteta;

(d)

za posljednje tromjesečje (srpanj – rujan) na četvrtoj godišnjoj aukciji tromjesečnog kapaciteta.

Kad je riječ o godišnjim aukcijama tromjesečnog kapaciteta, korisnici mreže mogu sudjelovati na svim istodobnim aukcijama.

4.   Svake plinske godine godišnje aukcije tromjesečnog kapaciteta počinju u sljedeće dane, osim ako nije drukčije navedeno u aukcijskom kalendaru:

(a)

prva godišnja aukcija tromjesečnog kapaciteta počinje prvog ponedjeljka u kolovozu;

(b)

druga godišnja aukcija tromjesečnog kapaciteta počinje prvog ponedjeljka u studenome;

(c)

treća godišnja aukcija tromjesečnog kapaciteta počinje prvog ponedjeljka u veljači;

(d)

četvrta godišnja aukcija tromjesečnog kapaciteta počinje prvog ponedjeljka u svibnju.

5.   Kapacitet ponuđen na svim godišnjim aukcijama tromjesečnih kapaciteta jednak je:

 

A – C + D

 

pri čemu je:

A tehnički kapacitet operatora transportnog sustava za svaki standardni kapacitetni proizvod;

C prethodno prodani tehnički kapacitet, prilagođen za kapacitet koji je ponovno ponuđen u skladu s primjenjivim postupcima upravljanja zagušenjem;

D dodatni kapacitet, za svako tromjesečje, ako postoji.

6.   Dva tjedna prije početka svake aukcije operatori transportnih sustava obavješćuju korisnike mreže o količini kapaciteta koja će se ponuditi za svako tromjesečje na predstojećoj godišnjoj aukciji tromjesečnih kapaciteta.

7.   Krugovi nadmetanja svake aukcije odvijaju se od 8:00 UTC do 17:00 UTC (zimsko vrijeme) ili od 7:00 UTC do 16:00 UTC (ljetno računanje vremena) svakog relevantnog plinskog dana. Krugovi nadmetanja se otvaraju i zatvaraju unutar svakog plinskog dana, kako je navedeno u članku 17. stavku 2.

8.   Rezultati raspodjele kapaciteta na aukciji istodobno se stavljaju na raspolaganje pojedinačnim korisnicima mreže koji sudjeluju u određenoj aukciji čim to bude razumno moguće, ali najkasnije sljedećeg radnog dana nakon zatvaranja kruga nadmetanja.

9.   Zbirni podaci o rezultatima aukcije objavljuju se tržištu.

Članak 13.

Periodične aukcije mjesečnih kapaciteta

1.   Periodične aukcije mjesečnih kapaciteta održavaju se jednom mjesečno.

2.   Kapacitet za svaki mjesečni standardni kapacitetni proizvod nudi se na periodičnoj aukciji mjesečnog kapaciteta pomoću algoritma aukcije sa sukcesivnim porastom cijene u skladu s člankom 17. Svakog mjeseca na aukciji se nudi mjesečni standardni kapacitetni proizvod za sljedeći kalendarski mjesec.

3.   Na periodičnoj aukciji mjesečnih kapaciteta korisnici mreže mogu zatražiti jedan mjesečni standardni kapacitetni proizvod.

4.   Periodične aukcije mjesečnih kapaciteta počinju trećeg ponedjeljka svakog mjeseca za sljedeći mjesečni standardni kapacitetni proizvod, osim ako nije drukčije navedeno u aukcijskom kalendaru.

5.   Svakog je mjeseca kapacitet ponuđen na periodičnoj aukciji mjesečnih kapaciteta jednak:

 

A – C + D

 

pri čemu je:

A tehnički kapacitet operatora transportnog sustava za svaki standardni kapacitetni proizvod;

C prethodno prodani tehnički kapacitet, prilagođen za kapacitet koji je ponovno ponuđen u skladu s primjenjivim postupcima upravljanja zagušenjem;

D dodatni kapacitet, za svaki mjesec, ako postoji.

6.   Tjedan dana prije početka aukcije operatori transportnih sustava obavješćuju korisnike mreže o količini kapaciteta koja će se ponuditi na predstojećoj periodičnoj aukciji mjesečnih kapaciteta.

7.   Krugovi nadmetanja svake aukcije odvijaju se od 8:00 UTC do 17:00 UTC (zimsko vrijeme) ili od 7:00 UTC do 16:00 UTC (ljetno računanje vremena) svakog relevantnog plinskog dana. Krugovi nadmetanja se otvaraju i zatvaraju unutar svakog plinskog dana, kako je navedeno u članku 17. stavku 2.

8.   Rezultati raspodjele kapaciteta na aukciji istodobno se stavljaju na raspolaganje pojedinačnim korisnicima mreže koji sudjeluju u određenoj aukciji čim to bude razumno moguće, ali najkasnije sljedećeg radnog dana nakon zatvaranja kruga nadmetanja.

9.   Zbirni podaci o rezultatima aukcije objavljuju se tržištu.

Članak 14.

Periodične aukcije kapaciteta za sljedeći dan

1.   Periodične aukcije kapaciteta za sljedeći dan održavaju se svaki dan.

2.   Svakog se dana standardni kapacitetni proizvod za sljedeći plinski dan nudi na aukciji putem periodične aukcije kapaciteta za sljedeći dan.

3.   Kapacitet za svaki dnevni standardni kapacitetni proizvod nudi se na periodičnoj aukciji kapaciteta za sljedeći dan pomoću algoritma aukcije po jedinstvenoj cijeni u skladu s člankom 18. Svakog se dana na aukciji nudi dnevni standardni kapacitetni proizvod za sljedeći plinski dan.

4.   Na periodičnoj aukciji kapaciteta za sljedeći dan korisnici mreže mogu zatražiti kapacitet za jedan dnevni standardni kapacitetni proizvod.

5.   Krug nadmetanja otvara se svakog dana u 15:30 UTC (zimsko vrijeme) ili u 14:30 UTC (ljetno računanje vremena).

6.   Ponuda kapaciteta za dnevni standardni kapacitetni proizvod na periodičnoj aukciji kapaciteta za sljedeći dan odvija se kako slijedi: predavanje, povlačenje ili mijenjanje ponuda od 15:30 UTC do 16:00 UTC (zimsko vrijeme) ili od 14:30 UTC do 15:00 UTC (ljetno računanje vremena).

7.   Svakog je dana kapacitet ponuđen na periodičnoj aukciji kapaciteta za sljedeći dan jednak:

 

A – C + D

 

pri čemu je:

A tehnički kapacitet operatora transportnog sustava za svaki standardni kapacitetni proizvod;

C prethodno prodani tehnički kapacitet, prilagođen za kapacitet koji je ponovno ponuđen u skladu s primjenjivim postupcima upravljanja zagušenjem;

D dodatni kapacitet, za svaki dan, ako postoji.

8.   U trenutku otvaranja kruga nadmetanja operatori transportnog sustava obavješćuju korisnike mreže o količini kapaciteta koja će se ponuditi na predstojećoj periodičnoj aukciji kapaciteta za sljedeći dan.

9.   Rezultati raspodjele kapaciteta na aukciji istodobno se stavljaju na raspolaganje pojedinačnim korisnicima mreže koji sudjeluju u određenoj aukciji najkasnije 30 minuta nakon zatvaranja kruga nadmetanja.

10.   Zbirni podaci o rezultatima aukcije objavljuju se tržištu.

Članak 15.

Aukcije unutardnevnih kapaciteta

1.   Podložno raspoloživosti kapaciteta, aukcija unutardnevnih kapaciteta odvija se svakog sata u plinskom danu pomoću algoritma aukcije po jedinstvenoj cijeni u skladu s člankom 18.

2.   Prvi se krug nadmetanja otvara izravno na početku sljedećeg sata nakon objavljivanja rezultata zadnje aukcije kapaciteta za sljedeći dan (uključujući prekidivi kapacitet, ako je ponuđen) u skladu s člankom 14. Prvi krug nadmetanja zatvara se u 1:30 UTC (zimsko vrijeme) ili u 0:30 UTC (ljetno računanje vremena) prije plinskog dana. Raspodjela uspješnih ponuda stupa na snagu od 5:00 UTC (zimsko vrijeme) ili od 4:00 UTC (ljetno računanje vremena) na relevantni plinski dan.

3.   Zadnji krug nadmetanja zatvara se u 0:30 UTC (zimsko vrijeme) ili u 23:30 UTC (ljetno računanje vremena) na relevantni plinski dan.

4.   Korisnici mreže imaju pravo predati, povući ili izmijeniti ponude od otvaranja svakog kruga nadmetanja do zatvaranja tog kruga nadmetanja.

5.   Svakog se sata relevantnog plinskog dana kapacitet koji stupa na snagu od toga sata + 4 daje na aukciju kao unutardnevni kapacitet.

6.   Svaki se krug nadmetanja otvara početkom svakog sata na relevantni plinski dan.

7.   Svaki krug nadmetanja traje 30 minuta od otvaranja kruga nadmetanja.

8.   Svakog je sata kapacitet ponuđen na aukciji unutardnevnih kapaciteta jednak:

 

A – C + D

 

pri čemu je:

A tehnički kapacitet operatora transportnog sustava za svaki standardni kapacitetni proizvod;

C prethodno prodani tehnički kapacitet, prilagođen za kapacitet koji je ponovno ponuđen u skladu s primjenjivim postupcima upravljanja zagušenjem;

D dodatni kapacitet, ako postoji.

9.   Operatori transportnih sustava objavljuju raspoloživu količinu unutardnevnih stalnih kapaciteta u ponudi nakon zatvaranja zadnje aukcije za sljedeći dan i u skladu s člankom 32. stavkom 9.

10.   Operatori transportnih sustava moraju omogućiti korisnicima mreže koji podnose ponude na aukcijama za sljedeći dan da se njihove valjane neuspješne ponude automatski podnesu na sljedećoj aukciji unutardnevnih kapaciteta.

11.   Kapacitet se dodjeljuje u roku od 30 minuta od zatvaranja kruga nadmetanja pod uvjetom da su ponude prihvaćene i da operator transportnog sustava vodi proces raspodjele kapaciteta.

12.   Rezultati aukcije istodobno se stavljaju na raspolaganje pojedinačnim korisnicima mreže.

13.   Zbirni podaci o rezultatima aukcije objavljuju se barem na kraju svakog dana.

Članak 16.

Aukcijski algoritmi

1.   Ako se na aukciji nudi nekoliko standardnih kapacitetnih proizvoda, odgovarajući algoritam raspodjele primjenjuje se odvojeno za svaki standardni kapacitet pri njegovoj dodjeli. U primjeni aukcijskog algoritma ponude za različite standardne kapacitetne proizvode razmatraju se neovisno o ostalim ponudama.

2.   Za godišnje se aukcije godišnjih i tromjesečnih kapaciteta te periodične aukcije mjesečnih kapaciteta primjenjuje aukcijski algoritam sa sukcesivnim porastom cijene u više krugova nadmetanja, kako je propisano u članku 17.

3.   Za periodične se aukcije kapaciteta za sljedeći dan i unutardnevnih kapaciteta primjenjuje algoritam aukcije po jedinstvenoj cijeni u samo jednom krugu nadmetanja u skladu s člankom 18.

Članak 17.

Aukcijski algoritam sa sukcesivnim porastom cijene

1.   Aukcije sa sukcesivnim porastom cijene omogućuju korisnicima mreže da predaju ponude za količine prema cijenama koje postupno rastu objavljenima u uzastopnim krugovima nadmetanja, počevši od rezervne cijene P0.

2.   Prvi krug nadmetanja s cijenom jednakom rezervnoj cijeni P0 traje 3 sata. Sljedeći krugovi nadmetanja traju 1 sat. Između krugova nadmetanja je jednosatna stanka.

3.   U ponudi se navodi:

(a)

identitet korisnika mreže koji se prijavljuje;

(b)

predmetna interkonekcijska točka i smjer protoka;

(c)

standardni kapacitetni proizvod za koji se traži kapacitet;

(d)

količina kapaciteta, po cjenovnom razredu, zatražena za odgovarajući standardni kapacitetni proizvod;

(e)

ako se nudi prošireni kapacitet, razina predmetne ponude.

4.   Ponuda se smatra valjanom ako je preda korisnik mreže i ako je u skladu sa svim odredbama ovog članka.

5.   Ako korisnici mreže žele sudjelovati u aukciji, moraju dati ponudu za količinu u prvom krugu nadmetanja.

6.   Operatori transportnih sustava moraju omogućiti korisnicima mreže automatsku predaju ponuda za bilo koji cjenovni razred.

7.   Nakon zatvaranja relevantnog kruga nadmetanja ne prihvaćaju se nikakve preinake, povlačenja ili varijante valjanih ponuda. Sve valjane ponude postaju obveze korisnika mreže da rezervira kapacitet za količinu zatraženu po objavljenoj cijeni, pod uvjetom da je postignuta cijena aukcije cijena koja je objavljena u relevantnom krugu nadmetanja.

8.   U bilo kojem krugu nadmetanja količina zatražena u ponudi korisnika mreže ne smije biti veća od kapaciteta ponuđenog na određenoj aukciji. Količina zatražena u ponudi korisnika mreže po određenoj cijeni ne smije biti veća od količine kapaciteta zatražene u ponudi koju je taj korisnik mreže dao u prethodnom krugu, osim ako se primjenjuje stavak 16.

9.   Ponude se mogu slobodno podnositi, mijenjati i povlačiti tijekom kruga nadmetanja, pod uvjetom da su sve ponude u skladu sa stavkom 8. Valjane ponude ostaju valjane do preinake ili povlačenja.

10.   Veliki i mali cjenovni razred definiraju se po interkonkecijskoj točki i po standardnom kapacitetnom proizvodu te objavljuju prije relevantne aukcije. Mali cjenovni razred određuje se tako da porast za neki cijeli broj malih cjenovnih razreda bude jednak porastu za jedan veliki cjenovni razred.

11.   Određivanjem velikog cjenovnog razreda nastoji se minimalizirati, u mjeri u kojoj je to razumno moguće, trajanje aukcijskog procesa. Određivanjem malog cjenovnog razreda nastoji se minimalizirati, u mjeri u kojoj je to razumno moguće, razinu neprodanih kapaciteta ako aukcija završi s cijenom višom od rezervne cijene.

12.   Kad zbirna potražnja svih korisnika mreže nije veća od kapaciteta ponuđenog na kraju prvog kruga nadmetanja, aukcija završava.

13.   Kad je zbirna potražnja svih korisnika mreže veća od kapaciteta ponuđenog na kraju prvog kruga nadmetanja ili sljedećeg kruga nadmetanja, otvara se novi krug nadmetanja s cijenom jednakom cijeni prethodnog kruga nadmetanja povećanoj za veliki cjenovni razred.

14.   Kad je zbirna potražnja svih korisnika mreže jednaka kapacitetu ponuđenom na kraju drugog kruga nadmetanja ili sljedećeg kruga nadmetanja, aukcija završava.

15.   Ako dođe do prve nepokrivenosti pogodbenom količinom, cijena se smanjuje i otvara se sljedeći krug nadmetanja. Cijena u sljedećem krugu nadmetanja je jednaka cijeni primjenjivoj u krugu nadmetanja koji prethodi prvoj nepokrivenosti pogodbenom količinom povećanoj za mali cjenovni razred. Potom se otvaraju sljedeći krugovi nadmetanja s povećanjem cijene za mali cjenovni razred dok zbirna potražnja svih korisnika mreže ne bude manja od ponuđenog kapaciteta ili mu bude jednaka, kad aukcija završava.

16.   Količina zatražena u ponudi korisnika mreže u svakom krugu nadmetanja u kojem se upotrebljavaju mali cjenovni razredi ne smije biti veća od količine kapaciteta zatražene u ponudi koju je taj korisnik mreže dao u krugu nadmetanja koji je prethodio prvoj nepokrivenosti pogodbenom količinom. Količina zatražena u ponudi korisnika mreže za određeni mali cjenovni razred ne smije biti veća od količine kapaciteta zatražene u ponudi koju je taj korisnik mreže dao u prethodnom krugu nadmetanja u kojem se upotrebljavaju mali cjenovni razredi. Količina zatražena u ponudi korisnika mreže u svakom krugu nadmetanja u kojem se upotrebljavaju mali cjenovni razredi ne smije biti manja od količine kapaciteta zatražene u ponudi koju je taj korisnik mreže dao u krugu nadmetanja u kojem je došlo do prve nepokrivenosti pogodbenom količinom.

17.   Kad je zbirna potražnja svih korisnika mreže veća od kapaciteta ponuđenog u krugu nadmetanja s cijenom jednakom onoj koja je uzrokovala prvu nepokrivenost pogodbenom količinom, umanjenom za jedan mali cjenovni razred, aukcija završava. Postignuta cijena je ona cijena koja je uzrokovala prvu nepokrivenost pogodbenom količinom, a uspješne ponude one su ponude koje su predane u prvom krugu nadmetanja u kojem je došlo do prve nepokrivenosti pogodbenom količinom.

18.   Nakon svakog kruga nadmetanja, čim je to razumno moguće, objavljuje se potražnja svih korisnika mreže na određenoj aukciji u zbirnom obliku.

19.   Cijena objavljena za posljednji krug nadmetanja u kojem je aukcija završila smatra se postignutom cijenom određene aukcije, osim u slučajevima u kojima se primjenjuje stavak 17.

20.   Svim se korisnicima mreže koji su dali valjane ponude za količine po postignutoj cijeni dodjeljuje kapacitet prema količini zatraženoj u ponudi po postignutoj cijeni. Ako se nudi prošireni kapacitet, raspodjela proširenog kapaciteta ovisi o rezultatu ekonomskog testa u skladu s člankom 22. Uspješni korisnici mreže plaćaju postignutu cijenu određene aukcije, koja može imati pristup fiksne ili promjenjive zadane cijene kako je utvrđeno u članku 24. Uredbe (EU) 2017/460, i mogu se upotrijebiti sve ostale moguće naknade primjenjive u trenutku kad im je dodijeljen kapacitet.

21.   Nakon svake se zatvorene aukcije objavljuje konačni rezultat aukcije zajedno sa zbrojem dodijeljenih kapaciteta i postignutom cijenom. Uspješne se korisnike mreže obavješćuje o količini kapaciteta koji su im dodijeljeni, a pojedinačne se informacije priopćavaju samo predmetnim stranama. Ako se dodjeljuje prošireni kapacitet, ovaj se stavak primjenjuje samo na rezultate aukcije razine ponude koja nudi najveću količinu kapaciteta na temelju koje je ishod ekonomskog testa iz članka 22. stavka 3. bio pozitivan.

22.   Ako aukcija sa sukcesivnim porastom cijene nije završila prije planiranog početka (u skladu s aukcijskim kalendarom) sljedeće aukcije za kapacitete koji pokrivaju isto razdoblje, prva se aukcija završava i ne dodjeljuje se nikakav kapacitet. Kapaciteti se nude na sljedećoj relevantnoj aukciji.

Članak 18.

Algoritam aukcije po jedinstvenoj cijeni

1.   Aukcija po jedinstvenoj cijeni sastoji se od jednog kruga nadmetanja u kojem korisnik mreže daje ponudu za cijenu i količinu.

2.   Tijekom kruga nadmetanja određene aukcije korisnici mreže mogu predati do 10 ponuda. Sa svakom se ponudom postupa neovisno o ostalim ponudama. Nakon zatvaranja kruga nadmetanja ponude se ne mogu mijenjati ili povući.

3.   U ponudi se navodi:

(a)

identitet korisnika mreže koji se prijavljuje;

(b)

predmetna interkonekcijska točka i smjer protoka;

(c)

standardni kapacitetni proizvod za koji je zatražen kapacitet;

(d)

količina kapaciteta zatražena za odgovarajući standardni kapacitetni proizvod koja ne smije biti veća od kapaciteta ponuđenog na aukciji;

(e)

minimalna količina kapaciteta za odgovarajući standardni kapacitetni proizvod koju je korisnik mreže spreman prihvatiti u raspodjeli u skladu s relevantnim algoritmom u slučaju da korisniku mreže ne bude dodijeljena količina zatražena u skladu s točkom (d);

(f)

ponudbene cijene, koje ne smiju biti niže od rezervne cijene primjenjive za relevantni standardni kapacitetni proizvod, koje je korisnik mreže spreman platiti za kapacitet koji je zatražio. Ne prihvaćaju se ponude s ponudbenom cijenom nižom od rezervne cijene.

4.   Operator transportnog sustava razvrstava sve ponude za određeni standardni kapacitetni proizvod prema ponudbenoj cijeni, počevši od najviše cijene.

5.   Sve se ponude koje preostanu u trenutku zatvaranja kruga nadmetanja smatraju obvezujućima za one korisnike mreže kojima je dodijeljena barem najmanja količina kapaciteta zatražena u skladu sa stavkom 3. točkom (e).

6.   Nakon razvrstavanja ponuda u skladu sa stavkom 4. i podložno stavcima od 7. do 10. kapacitet se ponudama dodjeljuje prema redoslijedu cijena. Sve se ponude za koje je kapacitet dodijeljen smatraju uspješnima. Nakon dodjeljivanja kapaciteta preostali se nedodijeljeni kapacitet smanjuje za tu količinu.

7.   Nakon primjene stavka 6. i podložno stavku 9., ako je količina kapaciteta koju je korisnik mreže tražio veća od preostalog nedodijeljenog kapaciteta (nakon što je kapacitet dodijeljen korisnicima mreže koji su dali više ponude), tom se korisniku mreže dodjeljuje kapacitet jednak preostalom nedodijeljenom kapacitetu.

8.   Nakon primjene stavka 7. i podložno stavku 9., ako se u najmanje dvije ponude nalazi ista ponudbena cijena i ako je zbirna preostala količina relevantnog kapaciteta zatražena u tim ponudama veća od preostale količine nedodijeljenog kapaciteta, preostala se nedodijeljena količina dodjeljuje razmjerno količini zatraženoj u svakoj od tih ponuda.

9.   Ako je količina koju treba dodijeliti za ponudu u skladu sa stavcima 6., 7. ili 8. manja od najmanje količine kapaciteta u skladu sa stavkom 3 točkom (e), ponuda se smatra neuspješnom te se provodi ili revidirana raspodjela među preostalim ponudama s jednakom ponuđenom cijenom na temelju stavka 8. ili raspodjela za ponudu sa sljedećom nižom cijenom na temelju stavka 6.

10.   Ako je preostala količina koju treba dodijeliti za bilo koju ponudu u skladu sa stavcima 6., 7., 8. ili 9. jednaka nuli, preostalim se ponudama ne dodjeljuju daljnji kapaciteti. Te se ponude smatraju neuspješnima.

11.   Postignuta se cijena definira kao cijena najniže uspješne ponude ako je potražnja veća od ponude po rezervnoj cijeni. U svim je ostalim slučajevima postignuta cijena jednaka rezervnoj cijeni. Uspješni korisnici mreže plaćaju postignutu cijenu određene aukcije, koja može imati pristup fiksne ili promjenjive zadane cijene kako je utvrđeno u članku 24. Uredbe (EU) 2017/460, i mogu se upotrijebiti sve ostale moguće naknade primjenjive u trenutku kad im je dodijeljen kapacitet.

POGLAVLJE IV.

SPAJANJE KAPACITETA NA INTERKONEKCIJSKIM TOČKAMA

Članak 19.

Proizvodi spojenog kapaciteta

Susjedni operatori transportnih sustava zajednički nude proizvode spojenog kapaciteta prema sljedećim načelima:

1.

na obje strane interkonekcijske točke svi se stalni kapaciteti nude kao spojeni kapaciteti u mjeri u kojoj postoje raspoloživi stalni ili prošireni kapaciteti na obje strane točke spajanja plinovoda;

2.

operatori transportnih sustava nude kapacitet za relevantni standardni kapacitetni proizvod na platformi za rezerviranje kapaciteta u skladu s člankom 37. i u skladu s primjenjivim postupkom raspodjele kapaciteta kako je utvrđeno u poglavlju III.;

3.

spojeni kapacitet koji će ponuditi predmetni operatori transportnih sustava na nekoj interkonekcijskoj točki ugovara se putem jedinstvenog postupka raspodjele kapaciteta;

4.

korisnici mreže moraju poštovati primjenjive uvjete i odredbe ugovora o transportu tih operatora transportnih sustava od trenutka ugovaranja transportnog kapaciteta;

5.

ako u bilo kojem razmatranom razdoblju na jednoj strani interkonekcijske točke postoji više raspoloživog stalnog kapaciteta nego na drugoj strani, operator transportnog sustava s najvećim raspoloživim stalnim kapacitetom može ponuditi takav višak kapaciteta korisnicima mreže kao razdvojeni kapacitet u skladu s aukcijskim kalendarom i sljedećim pravilima:

(a)

ako postoji ugovor o transportu za razdvojeni kapacitet na drugoj strani interkonekcijske točke, kapacitet se može ponuditi na razdvojenoj osnovi tako da ne prekorači količinu i trajanje iz postojećeg ugovora o transportu na drugoj strani;

(b)

ako takav višak kapaciteta nije obuhvaćen područjem primjene stavka 5. točke (a), može ga se ponuditi na razdoblje od najviše godinu dana;

6.

svaki razdvojeni kapacitet dodijeljen u skladu sa stavkom 5. može se kao takav koristiti i nominirati. Njime se također može trgovati na sekundarnom tržištu;

7.

susjedni operatori transportnih sustava moraju uspostaviti zajednički nominacijski postupak za spojeni kapacitet kojim korisnicima mreže omogućuju nominiranje protoka njihova spojenog kapaciteta jedinstvenom nominacijom;

8.

na sekundarnim tržištima kapaciteta također se primjenjuju, u onoj mjeri u kojoj su relevantne, obveze da se ponude spojeni kapaciteti. Ne dovodeći u pitanje stavak 1., kapacitet koji je izvorno dodijeljen kao spojeni kapacitet može se na sekundarnom tržištu preprodati samo kao spojeni kapacitet;

9.

ako najmanje dvije interkonekcijske točke spajaju ista dva susjedna ulazno-izlazna sustava, operatori tih susjednih transportnih sustava nude kapacitete raspoložive na interkonekcijskim točkama na jednoj virtualnoj točki spajanja plinovoda. U slučaju da se radi o više od dva operatora transportnih sustava zato što više od jednog operatora transportnog sustava trguje kapacitetom u jednom ulazno-izlaznom sustavu ili u oba sustava, virtualna interkonekcijska točka mora obuhvaćati sve te operatore transportnih sustava u onoj mjeri u kojoj je to moguće. U svim se slučajevima virtualna interkonekcijska točka uspostavlja samo ako su ispunjeni sljedeći uvjeti:

(a)

ukupni tehnički kapacitet na virtualnim interkonekcijskim točkama nije manji od zbroja tehničkih kapaciteta svih interkonekcijskih točaka od kojih su virtualne interkonekcijske točke sastavljene;

(b)

virtualne interkonekcijske točke olakšavaju ekonomično i učinkovito korištenje sustava, uključujući, između ostalog, primjenu pravila utvrđenih u članku 16. Uredbe (EZ) br. 715/2009.

Susjedni operatori transportnih sustava moraju započeti potrebne analize i uspostaviti funkcionalne virtualne interkonekcijske točke najkasnije 1. studenoga 2018.

Članak 20.

Usklađivanje glavnih uvjeta i odredaba za proizvode spojenog kapaciteta

1.   Prije 6. siječnja 2018. ENTSOG mora, nakon savjetovanja s dionicima, katalogizirati glavne uvjete i odredbe ugovorâ o transportu operatora transportnog sustava koji se odnose na proizvode spojenog kapaciteta. ENTSOG mora analizirati postojeće ugovore o transportu, na temelju toga utvrditi i razvrstati razlike među postojećim uvjetima i odredbama i razloge za postojanje tih razlika te objaviti svoje nalaze u izvješću.

2.   Na temelju izvješća iz stavka 1. ENTSOG mora, nakon savjetovanja s dionicima, u roku od šest mjeseci od objavljivanja izvješća sastaviti i objaviti predložak za glavne uvjete i odredbe za nuđenje proizvoda spojenog kapaciteta u kojem će obuhvatiti sve ugovorne odredbe na koje ne utječu temeljne razlike u načelima nacionalnog prava ili sudske prakse.

3.   U roku od tri mjeseca od objavljivanja predloška Agencija, uzimajući u obzir mišljenja nacionalnih regulatornih tijela, daje mišljenje o predlošku za glavne uvjete i odredbe. U roku od tri mjeseca od zaprimanja Agencijina mišljenja, uzimajući u obzir mišljenje koje je Agencija dostavila, ENTSOG na svojim internetskim stranicama objavljuje konačnu verziju predloška za glavne uvjete i odredbe.

4.   Nakon objavljivanja konačnog predloška za glavne uvjete i odredbe operatori transportnog sustava mogu, podložno odobrenju nacionalnog regulatornog tijela, na nove ugovorene proizvode spojenog kapaciteta primjenjivati uvjete i odredbe utvrđene u predlošku.

Članak 21.

Spajanje u slučaju postojećih ugovora o transportu

1.   Korisnici mreže koji su stranke u ugovorima o transportu za nerazdvojeni kapacitet na odgovarajućim interkonekcijskim točkama moraju se nastojati dogovoriti o spajanju kapaciteta putem ugovornih odnosa (dalje u tekstu „dogovor o spajanju”) u skladu s odredbama utvrđenima u članku 19. ove Uredbe. Ti korisnici mreže i operatori transportnih sustava izvješćuju relevantna nacionalna regulatorna tijela o svim dogovorima o spajanju koje su sve stranke postojećih ugovora o transportu zaključile.

2.   Operatori transportnih sustava koji su stranke u postojećim ugovorima o transportu mogu sudjelovati u raspravama o dogovorima o spajanju u svakom trenutku na poziv korisnika mreže koji su stranke u postojećim ugovorima o transportu.

3.   Od 1. siječnja 2018. operatori transportnog sustava nude besplatnu uslugu konverzije kapaciteta korisnicima mreže s neuparenim razdvojenim kapacitetom na jednoj strani interkonekcijske točke. Ta se usluga konverzije kapaciteta primjenjuje na one godišnje, tromjesečne ili mjesečne kapacitetne proizvode na interkonekcijskoj točki koje je korisnik mreže morao nabaviti jer na drugoj strani te interkonekcijske točke susjedni operator prijenosnog sustava nije ponudio dovoljnu količinu razdvojenog kapaciteta. Ta se usluga nudi na nediskriminirajućoj osnovi radi sprečavanja primjene dodatnih naknada na korisnike mreže za kapacitet koji već imaju. Konkretno, plaćanje za dio ugovorenog spojenog kapaciteta koji korisnik mreže već ima u obliku neuparenog razdvojenog kapaciteta ograničava se na moguću aukcijsku premiju. Ta se usluga temelji na modelu konverzije na kojem ENTSOG trenutačno radi i koji će biti dovršen najkasnije 1. listopada 2017. nakon savjetovanja s dionicima i Agencijom. Provedba se može olakšati platformama za rezerviranje kapaciteta iz članka 37. O upotrebi usluge godišnje se izvješćuju nacionalna regulatorna tijela.

4.   Ako odgovarajući korisnici mreže dogovore dogovor o spajanju, stranke obavješćuju operatore transportnih sustava koji su uključeni na interkonekcijskoj točki o takvom planiranom dogovoru o spajanju bez nepotrebnog odgađanja te se provodi prijenos predmetnog kapaciteta. U svakom slučaju dogovor o spajanju provodi se ovisno o primjenjivim uvjetima i odredbama postojećih povezanih ugovora o transportu. Nakon provedbe dogovora o spajanju s relevantnim se kapacitetom postupa kao sa spojenim kapacitetom.

5.   U svakom slučaju, trajanje dogovorâ o spajanju koji se odnose na kapacitet spojen na temelju izmjene postojećih ugovora ne smije premašiti trajanje izvornih ugovora o transportu.

6.   Svi se kapaciteti spajaju prvom prilikom. Postojeći ugovori o transportu za razdvojene kapacitete ne mogu se obnoviti, produljiti ili prenijeti nakon datuma isteka. Takvi kapaciteti postaju raspoloživi kapaciteti od datuma isteka ugovora o transportu.

POGLAVLJE V.

POSTUPAK ZA PROŠIRENI KAPACITET

Članak 22.

Ekonomski test

1.   Operatori transportnog sustava ili nacionalno regulatorno tijelo, ovisno o odluci nacionalnog regulatornog tijela, provode ekonomski test utvrđen u ovom članku za svaku razinu ponude projekta proširenog kapaciteta nakon što uključeni operatori transportnog sustava dobiju od korisnika mreže potvrde o preuzimanju obveze, a taj se test sastoji od parametara u nastavku:

(a)

trenutačna vrijednost preuzetih obveza mrežnih korisnika za ugovaranje kapaciteta koja se izračunava kao diskontirani zbroj parametara u nastavku:

i.

zbroj odgovarajućih procijenjenih referentnih cijena, potencijalne aukcijske premije i moguće obvezne minimalne premije, pomnožen s količinom ugovorenog proširenog kapaciteta;

ii.

zbroj moguće aukcijske premije i moguće obvezne minimalne premije, pomnožen s količinom raspoloživog kapaciteta ugovorenog u kombinaciji s proširenim kapacitetom;

(b)

trenutačna vrijednost procijenjenog povećanja dopuštenog ili ciljanog prihoda operatora transportnog sustava povezanog s proširenim kapacitetom uključenim u odgovarajuću razinu ponude, kako je odobrilo relevantno nacionalno regulatorno tijelo u skladu s člankom 28. stavkom 2.;

(c)

faktor f.

2.   Rezultat ekonomskog testa je:

(a)

pozitivan ako je vrijednost parametra utvrđenog u stavku 1. točki (a) barem jednaka udjelu parametra utvrđenog u stavku 1. točki (b) kako je definiran faktorom f;

(b)

negativan ako je vrijednost parametra utvrđenog u stavku 1. točki (a) manja od udjela parametra utvrđenog u stavku 1. točki (b) kako je definiran faktorom f.

3.   Projekt proširenog kapaciteta pokreće se ako je rezultat ekonomskog testa pozitivan na obje strane interkonekcijske točke za barem jednu razinu ponude koja sadrži prošireni kapacitet. Ako je rezultat ekonomskog testa pozitivan za više od jedne razine ponude, za nastavak rada na puštanju u pogon projekta proširenog kapaciteta upotrebljava se razina ponude s najvećom količinom kapaciteta za koju je dobiven pozitivan rezultat. Ako ni za jednu razinu ponude nema pozitivnog rezultata, taj se postupak za prošireni kapacitet okončava.

Članak 23.

Faktor f

1.   Kad se primjenjuje ekonomski test iz članka 22., nacionalno regulatorno tijelo utvrđuje razinu faktora f za danu razinu ponude, uzimajući u obzir sljedeće:

(a)

količinu tehničkog kapaciteta izdvojenu u skladu s člankom 8. stavcima 8. i 9.

(b)

pozitivne vanjske utjecaje projekta proširenog kapaciteta na tržište i/ili transportnu mrežu;

(c)

trajanje preuzetih obveza mrežnih korisnika za ugovaranje kapaciteta u usporedbi s gospodarskim vijekom imovine;

(d)

u kolikoj se mjeri može očekivati da će se potražnja za kapacitetom ostvarenim projektom proširenog kapaciteta nastaviti nakon vremenskog okvira upotrijebljenog u ekonomskom testu.

2.   Ako je rezultat ekonomskog testa pozitivan, investicijski troškovi povezani s proširenim kapacitetom moraju se odraziti u povećanju dopuštenog ili ciljanog prihoda u skladu s primjenjivim nacionalnim propisima.

Članak 24.

Objedinjavanje u jedinstveni ekonomski test

1.   Kako bi se olakšalo nuđenje proizvoda spojenog kapaciteta, parametri pojedinačnih ekonomskih testova uključenih operatora transportnog sustava za neku razinu ponude mogu se povezati u jedinstveni ekonomski test.

2.   Jedinstveni ekonomski test sastoji se od parametara u nastavku:

(a)

trenutačna vrijednost preuzetih obveza mrežnih korisnika za ugovaranje spojenog kapaciteta koja je zbroj vrijednosti uključenih operatora transportnog sustava iz članka 22. stavka 1. točke (a);

(b)

zbroj pojedinačnih trenutačnih vrijednosti procijenjenog povećanja dopuštenog ili ciljanog prihoda uključenih operatora transportnog sustava koji je pripisiv proširenom kapacitetu odgovarajuće razine ponude;

(c)

faktor f kojim se definira udio parametra iz točke (b) koji se treba pokriti parametrom iz točke (a) i omogućava svim uključenim operatorima transportnog sustava da pojedinačno pokriju svoje unaprijed definirane udjele.

3.   Rezultat jedinstvenog ekonomskog testa je pozitivan ako su pozitivni rezultati svih temeljnih ekonomskih testova iz članka 22. stavka 2. točke (a), uzimajući u obzir moguću preraspodjelu prihoda u skladu sa stavcima 4. i 5. U suprotnom je rezultat ekonomskog testa negativan.

4.   Ako bi preraspodjela prihoda mogla uzrokovati smanjenje razine preuzetih obveza mrežnih korisnika za ugovaranje kapaciteta nužne za pozitivan rezultat jedinstvenog ekonomskog testa, operatori transportnog sustava mogu relevantnim nacionalnim regulatornim tijelima podnijeti na koordinirana odobrenja mehanizme za preraspodjelu prihoda iz proširenog kapaciteta.

5.   Preraspodjela prihoda može se provesti u sljedećim okolnostima:

(a)

tijekom postupka integracije parametara pojedinačnih ekonomskih testova u jedinstveni ekonomski test;

(b)

ako je rezultat jedinstvenog ekonomskog testa negativan, ali istodobno razina preuzetih obveza mrežnih korisnika za ugovaranje kapaciteta premašuje minimum potreban za pokrivanje pojedinačne trenutačne vrijednosti povećanja dopuštenog ili ciljanog prihoda za najmanje jednog uključenog operatora transportnog sustava.

Članak 25.

Zahtjevi u pogledu objavljivanja koji se odnose na ekonomski test

1.   Za projekt proširenog kapaciteta operatori transportnog sustava nacionalnim regulatornim tijelima podnose na odobrenje sljedeće informacije za svaku razinu ponude:

(a)

referentne cijene procijenjene za vremenski okvir početne ponude proširenog kapaciteta upotrijebljene za izračun parametra utvrđenog u članku 22. stavku 1. točki (a) u slučaju primjene odvojenog ekonomskog testa odnosno u članku 24. stavku 2. točki (a) u slučaju primjene jedinstvenog ekonomskog testa;

(b)

parametre utvrđene u članku 22. stavku 1. točkama od (b) do (c) u slučaju primjene odvojenog ekonomskog testa odnosno u članku 24. stavku 2. točkama od (b) do (c) u slučaju primjene jedinstvenog ekonomskog testa;

(c)

ako je primjenjivo, raspon razine obvezne minimalne premije iz članka 33. stavka 4. Uredbe (EU) 2017/460 za svaku razinu ponude i interkonekcijsku točku primijenjene na prvoj aukciji i potencijalno primijenjene na naknadnim aukcijama na kojima se nudi prošireni kapacitet, kako je utvrđeno u članku 33. stavku 3. Uredbe (EU) 2017/460.

2.   Nakon odobrenja odgovarajućih nacionalnih regulatornih tijela, uključeni operatori transportnog sustava objavljuju informacije utvrđene u stavku 1. kako je propisano u članku 28. stavku 3.

Članak 26.

Procjenjivanje tržišne potražnje

1.   Neposredno nakon početka godišnje aukcije godišnjeg kapaciteta barem svake neparne godine operatori transportnog sustava surađuju u postupcima procjenjivanja tržišne potražnje za proširenim kapacitetom i provođenja tehničkih studija za projekte proširenog kapaciteta za svoje zajedničke interkonekcijske točke. Prva procjena tržišne potražnje provodi se 2017., od stupanja na snagu ove Uredbe.

2.   Najkasnije osam tjedana nakon početka godišnje aukcije godišnjeg kapaciteta barem svake neparne godine predmetni operatori transportnog sustava na svakoj strani granice ulazno-izlaznog sustava sastavljaju izvješća o zajedničkoj procjeni tržišne potražnje, pri čemu svako obuhvaća barem jednu granicu ulazno-izlaznog sustava. U izvješću o procjeni tržišne potražnje procjenjuje se moguća potražnja za proširenim kapacitetom svih korisnika mreže na temelju stavka 8. te se navodi je li neki projekt proširenog kapaciteta pokrenut.

3.   Izvješće o procjeni tržišne potražnje objavljuje se na najmanje jednom službenom jeziku države članice i u mjeri u kojoj je to moguće na engleskom jeziku na internetskim stranicama predmetnih operatora transportnog sustava najkasnije 16 tjedana nakon početka godišnje aukcije godišnjeg kapaciteta barem svake neparne godine.

4.   ENTSOG koordinira i pomaže dovršavanje izvješćâ o procjeni tržišne potražnje, među ostalim pružanjem standardnog predloška i objavljivanjem izvješćâ na svojim internetskim stranicama.

5.   Ako korisnici mreže pokažu da postoji potražnja za proširenim kapacitetom najkasnije osam tjedana nakon početka godišnje aukcije godišnjeg kapaciteta u parnoj godini, uključeni operatori transportnog sustava mogu se dogovoriti o provođenju procjene tržišne potražnje i u parnoj godini:

(a)

ako se postupak propisan u člancima od 26. do 30. završi prije početka sljedećeg ciklusa procjene potražnje iz stavka 1. i

(b)

ako se poštuje aukcijski kalendar.

6.   Operatori transportnog sustava moraju u trenutačnoj procjeni tržišne potražnje razmotriti neobvezujuće pokazatelje potražnje podnesene u razdoblju od osam tjedana od početka godišnje aukcije godišnjeg kapaciteta.

7.   Operatori transportnog sustava mogu razmotriti neobvezujuće pokazatelje potražnje podnesene nakon roka propisanog u stavku 6. u trenutačnoj procjeni tržišne potražnje ili ih mogu uvrstiti u sljedeću procjenu tržišne potražnje.

8.   Neobvezujući pokazatelji potražnje iz stavaka 6. i 7. moraju sadržavati barem sljedeće informacije:

(a)

dva susjedna ulazno-izlazna sustava (ili više njih) između kojih je iskazana potražnja za proširenim kapacitetom – na jednoj strani interkonekcijske točke ili na obje strane – te smjer potražnje;

(b)

plinske godine za koje je iskazana potražnja za proširenim kapacitetom;

(c)

količinu zatraženog kapaciteta između odgovarajućih ulazno-izlaznih sustava;

(d)

informacije o neobvezujućim pokazateljima potražnje koji su – ili će biti – dostavljeni drugim operatorima transportnog sustava ako su takvi pokazatelji međusobno povezani, na primjer kad je riječ o potražnji na nekoliko povezanih interkonekcijskih točaka.

9.   Korisnici mreže moraju navesti ovisi li njihova potražnja o bilo kakvim uvjetima koji se odnose na stavak 8. točke od (a) do (d).

10.   Operatori transportnog sustava moraju odgovoriti na neobvezujuće pokazatelje potražnje u roku od 16 tjedana od početka godišnje aukcije godišnjeg kapaciteta ili u roku od 8 tjedana od zaprimanja pokazatelja potražnje u skladu sa stavkom 7. Odgovor mora sadržavati barem sljedeće:

(a)

može li operator transportnog sustava razmotriti iskazanu potražnju u trenutačnom procesu; ili

(b)

ako je riječ o pokazateljima potražnje iz stavka 7., jesu li ti pokazatelji potražnje dovoljni za razmatranje pokretanja postupka za prošireni kapacitet u skladu sa stavkom 5.; ili

(c)

ako se iskazana potražnja ne može razmotriti na temelju točke (a) ili (b), što treba obrazložiti, u kojem će se izvješću o procjeni tržišne potražnje u skladu sa stavkom 3. iskazana potražnja procijeniti.

11.   Operator transportnog sustava može naplaćivati naknade za aktivnosti proizašle iz podnošenja neobvezujućih pokazatelja potražnje. Te naknade moraju odražavati administrativne troškove za podnošenje pokazatelja potražnje, biti podložne odobrenju relevantnog nacionalnog regulatornog tijela i biti objavljene na internetskim stranicama operatora transportnog sustava. Te se naknade vraćaju korisniku mreže ako je ekonomski test pozitivan za barem jednu razinu ponude koja obuhvaća prošireni kapacitet na odgovarajućoj interkonekcijskoj točki.

12.   U izvješću o procjeni tržišne potražnje moraju se uzeti u obzir svi kriteriji u nastavku:

(a)

je li u desetogodišnjem planu za razvoj mreže na razini Unije utvrđena fizička nepokrivenost kapacitetom zbog koje se neka regija nedovoljno opskrbljuje u razumnom scenariju vršne potražnje i koju bi se moglo ukloniti ponudom proširenog kapaciteta na toj interkonekcijskoj točki ili je li u nacionalnom planu za razvoj mreže utvrđena konkretna i trajna potreba za fizičkim transportom;

(b)

je li zbog toga što je sav kapacitet ugovoren stanje takvo da nijedan godišnji standardni kapacitetni proizvod koji povezuje dva susjedna ulazno-izlazna sustava nije raspoloživ na godišnjoj aukciji godišnjeg kapaciteta za godinu u kojoj bi se prošireni kapacitet mogao ponuditi prvi put i za tri sljedeće godine;

(c)

jesu li korisnici mreže podnijeli neobvezujuće pokazatelje potražnje kojima su tražili prošireni kapacitet za uzastopan niz godina, a sva su druga ekonomski učinkovita sredstva za maksimalizaciju raspoloživosti postojećeg kapaciteta iscrpljena.

13.   Izvješće o procjeni tržišne potražnje mora sadržavati barem sljedeće:

(a)

zaključak o tome hoće li se pokrenuti neki projekt proširenog kapaciteta;

(b)

zbirne neobvezujuće pokazatelje potražnje zaprimljene najkasnije osam tjedana od početka godišnje aukcije godišnjeg kapaciteta u godini objavljivanja odgovarajućeg izvješća o procjeni tržišne potražnje;

(c)

zbirne neobvezujuće pokazatelje potražnje dostavljene nakon roka iz stavka 6. tijekom prethodnog postupka za prošireni kapacitet ako ti pokazatelji potražnje nisu razmatrani u prethodnoj procjeni potražnje;

(d)

zbirne neobvezujuće pokazatelje potražnje dostavljene u skladu sa stavkom 7. ako su ih operatori transportnog sustava odlučili razmotriti u trenutačnoj procjeni tržišne potražnje;

(e)

procjenu očekivane količine, smjera i trajanja potražnje za proširenim kapacitetom na interkonekcijskim točkama sa svakim susjednim ulazno-izlaznim sustavom ili međudržavnim spojnim plinovodima;

(f)

zaključak hoće li se provesti tehničke studije za projekte proširenog kapaciteta, uz navođenje interkonekcijskih točaka i očekivane razine potražnje na koje se odnose;

(g)

privremene rokove za projekt proširenog kapaciteta, tehničke studije i savjetovanje iz članka 27. stavka 3.;

(h)

zaključak o uvođenju naknada, ako ih bude, u skladu sa stavkom 10.;

(i)

vrste i, ako su raspoložive, zbirne veličine pokazatelja uvjetovane potražnje u skladu sa stavkom 9.;

(j)

kako operatori transportnog sustava namjeravaju primjenjivati članak 11. stavak 3. u pogledu ograničavanja broja godina ponuđenih na godišnjoj aukciji godišnjeg kapaciteta tijekom procesa proširenja.

14.   Operatori transportnog sustava i relevantna nacionalna regulatorna tijela objavljuju relevantne kontaktne točke za pokrenute projekte proširenog kapaciteta pri objavi izvješća o procjeni tržišne potražnje i redovito ažuriraju te informacije tijekom trajanja projekta.

Članak 27.

Faza projektiranja

1.   Ako se u izvješću o procjeni potražnje utvrdi potražnja za projektima proširenog kapaciteta, dan nakon objave izvješća o procjeni tržišne potražnje počinje faza projektiranja.

2.   Operatori transportnog sustava aktivni na odgovarajućoj interkonekcijskoj točki provode tehničke studije za projekte proširenog kapaciteta kako bi projektirali projekt proširenog kapaciteta i usklađivali razine ponude temeljene na tehničkoj izvedivosti i izvješćima o procjeni tržišne potražnje.

3.   Najkasnije 12 tjedana nakon početka faze projektiranja operatori transportnog sustava provode zajedničko javno savjetovanje o nacrtu projektnog prijedloga na najmanje jednom službenom jeziku države članice i u mjeri u kojoj je to moguće na engleskom jeziku u trajanju od najkraće jednog mjeseca i najdulje dva mjeseca. Ti operatori transportnog sustava moraju poduzeti sve razumne korake kako bi osigurali prekograničnu koordinaciju.

To savjetovanje obuhvaća barem sljedeće elemente:

(a)

opis projekta proširenog kapaciteta, uključujući procjenu troškova;

(b)

razine ponude za proizvode spojenog kapaciteta na interkonekcijskoj točki;

(c)

prema potrebi, alternativni mehanizam raspodjele, koji operator transportnog sustava predloži na temelju primljenih pokazatelja uvjetovane potražnje, uz obrazloženje za njegovu primjenu;

(d)

privremene rokove za projekt proširenog kapaciteta;

(e)

opća pravila i uvjete koje korisnici mreže moraju prihvatiti radi sudjelovanja i pristupa kapacitetu u obvezujućoj fazi raspodjele kapaciteta u okviru postupka za prošireni kapacitet, uključujući sve kolaterale koje korisnici mreže moraju dati te ugovorna rješenja za rješavanje mogućih kašnjenja u pružanju kapaciteta ili događaja koji poremete projekt;

(f)

ako se za projekt proširenog kapaciteta primjenjuje pristup fiksne zadane cijene, elemente IND i RP opisane u članku 24. točki (b) Uredbe (EU) 2017/460;

(g)

razinu korisničkih obveza, iskazanu kao procjenu faktora f prema primjeni u skladu s člankom 23., koju predlažu i zatim odobravaju uključena nacionalna regulatorna tijela nakon savjetovanja s operatorima transportnog sustava;

(h)

svaki dodatni pokazatelj potražnje primljen u skladu s člankom 26. stavkom 7.;

(i)

postoji li vjerojatnost da bi prošireni kapacitet mogao uzrokovati trajan, znatan pad iskorištavanja druge neamortizirane plinske infrastrukture u istom ulazno-izlaznom sustavu ili susjednim sustavima ili duž iste transportne rute za plin.

4.   U postupak osmišljavanja usklađenih razina ponude operatori transportnog sustava blisko surađuju s uključenim nacionalnim regulatornim tijelima i prekogranično se usklađuju kako bi omogućili nuđenje proširenog kapaciteta kao proizvoda spojenog kapaciteta. U projektnom prijedlogu i osmišljenim usklađenim razinama ponude uzimaju se u obzir rezultati savjetovanja iz stavka 3.

Članak 28.

Odobrenje i objavljivanje

1.   Nakon savjetovanja i dovršetka faze projektiranja za projekt proširenog kapaciteta u skladu s člankom 27. uključeni operatori transportnog sustava podnose projektni prijedlog za projekt proširenog kapaciteta relevantnim nacionalnim regulatornim tijelima na odobrenje. Operatori transportnog sustava objavljuju projektni prijedlog na najmanje jednom službenom jeziku države članice i u mjeri u kojoj je to moguće na engleskom jeziku, a u njemu se moraju nalaziti barem sljedeće informacije:

(a)

sve razine ponude, u kojima se odražava raspon očekivane potražnje za proširenim kapacitetom na relevantnim interkonekcijskim točkama proizašao iz postupaka propisanih u članku 26. i članku 27. stavku 3.;

(b)

opća pravila i uvjete koje korisnik mreže mora prihvatiti radi sudjelovanja i pristupa kapacitetu u obvezujućoj fazi raspodjele kapaciteta u okviru postupka za prošireni kapacitet, uključujući sve kolaterale koje korisnici mreže moraju dati te ugovorna rješenja za rješavanje mogućih kašnjenja u pružanju kapaciteta ili događaja koji poremete projekt;

(c)

rokovi za projekt proširenog kapaciteta, uključujući sve promjene od savjetovanja opisanog u članku 27. stavku 3., i mjere za sprečavanje kašnjenja i ublažavanje utjecaja kašnjenja;

(d)

parametri utvrđeni u članku 22. stavku 1.;

(e)

postoji li mogućnost da će biti potreban iznimno produljeni vremenski okvir za ugovoreni kapacitet za dodatno razdoblje od najdulje 5 godina za koje će se prekoračiti razdoblje raspodjele od najdulje 15 godina od početka operativne upotrebe u skladu s člankom 30.;

(f)

prema potrebi, predloženi alternativni mehanizam raspodjele uz obrazloženje za njegovu primjenu na temelju članka 30. stavka 2. te uvjeti koje je operator transportnog sustava odobrio za obvezujuću fazu na temelju članka 30. stavka 3.;

(g)

ako se za projekt proširenog kapaciteta primjenjuje pristup fiksne zadane cijene, elementi opisani u članku 24. točki (b) Uredbe (EU) 2017/460.

2.   U roku od šest mjeseci od trenutka kad je posljednje relevantno regulatorno tijelo zaprimilo kompletan projektni prijedlog, ta nacionalna regulatorna tijela objavljuju usklađene odluke o projektnom prijedlogu iz stavka 1. na najmanje jednom službenom jeziku države članice i u mjeri u kojoj je to moguće na engleskom jeziku. Te odluke moraju sadržavati obrazloženja. Nacionalna regulatorna tijela međusobno se obavješćuju o zaprimanju projektnog prijedloga i njegovoj cjelovitosti kako bi utvrdila početak šestomjesečnog roka.

Svako nacionalno regulatorno tijelo pri pripremi svoje odluke mora razmotriti stajališta ostalih uključenih nacionalnih regulatornih tijela. Nacionalna regulatorna tijela u svakom slučaju moraju uzeti u obzir sve štetne utjecaje na tržišno natjecanje ili na djelotvorno funkcioniranje unutarnjeg tržišta plina povezane s tim projektima proširenog kapaciteta.

Ako se relevantno nacionalno regulatorno tijelo usprotivi podnesenom projektnom prijedlogu, o tome mora obavijestiti ostala uključena nacionalna regulatorna tijela čim to bude moguće. U toj situaciji sva uključena nacionalna regulatorna tijela poduzimaju sve razumne korake radi suradnje i postizanja zajedničkog dogovora.

Ako se relevantna nacionalna regulatorna tijela ne mogu dogovoriti o predloženom alternativnom mehanizmu raspodjele u roku od šest mjeseci iz prvog podstavka, Agencija odlučuje o tome koji će se alternativni mehanizam raspodjele uvesti u skladu s postupkom iz članka 8. stavka 1. Uredbe (EZ) br. 713/2009.

3.   Nakon objavljivanja odluka relevantnih nacionalnih regulatornih tijela na temelju stavka 2., a najkasnije dva mjeseca prije nuđenja proširenog kapaciteta na godišnjoj aukciji godišnjeg kapaciteta, operatori transportnog sustava zajednički objavljuju obavijest na najmanje jednom službenom jeziku države članice i u mjeri u kojoj je to moguće na engleskom jeziku koja sadržava barem sljedeće informacije:

(a)

informacije iz stavka 1. kako su ih odobrila nacionalna regulatorna tijela;

(b)

predložak ugovorâ koji se odnose na ponuđeni kapacitet.

Članak 29.

Stavljanje proširenog kapaciteta na aukciju

1.   Podložno dovršetku koraka propisanih u članku 27. uključeni operatori transportnog sustava nude prošireni kapacitet zajedno sa svojim raspoloživim kapacitetom na godišnjim aukcijama godišnjih kapaciteta kao standardne proizvode spojenih kapaciteta na aukcijama sa sukcesivnim porastom cijene u skladu s člankom 17. kao osnovnim načinom i u skladu s člankom 8. stavcima 8. i 9. i člankom 19.

2.   Aukcije za odgovarajuće razine ponude provode se istodobno i međusobno neovisno u skladu s člankom 17. i podložno članku 8. stavku 2. Na aukciji se nude samo usklađene razine ponude.

3.   Kako bi se smanjile moguće aukcijske premije i dobio pozitivan rezultat ekonomskog testa za najvišu moguću razinu ponude, moguće je, samo jednom, pokrenuti novu aukciju isključivo:

(a)

ako su prije početka aukcija iz stavka 2. postojale najmanje dvije razine ponude koje su utvrdili operatori transportnog sustava; i

(b)

ako je barem jedna razina ponude bila neuspješna i uzrokovala negativan rezultat ekonomskog testa; i

(c)

na temelju sljedeće niže razine ponude najniže neuspješne razine ponude dobiven je pozitivan rezultat ekonomskog testa i poravnan aukcijskom premijom za barem jedan godišnji standardni kapacitetni proizvod.

Ako su ti uvjeti ispunjeni, može se pokrenuti nova aukcija za najnižu neuspješnu razinu ponude iz točke (b).

4.   Ako se na temelju nove aukcije ne dobije pozitivan rezultat ekonomskog testa, rezultati raspodjele izvorne aukcije iz točke (c) imaju prednost u skladu s člankom 17. stavcima 20. i 21.

Članak 30.

Načela alternativnog mehanizma raspodjele

1.   Alternativni mehanizam raspodjele obuhvaća razdoblje od najviše 15 godina od početka operativne upotrebe. Ako se ekonomski test ne može uspješno proći na temelju petnaestogodišnjih rezervacija, nacionalno regulatorno tijelo može iznimno produljiti vremenski okvir za dodatnih pet godina.

2.   Uz odobrenje nacionalnog regulatornog tijela može se upotrijebiti alternativni mehanizam raspodjele kad se na temelju procjene tržišne potražnje na temelju članka 26. ili savjetovanja iz članka 27. stavka 3. može razumno zaključiti da aukcija sa sukcesivnim porastom cijene nije prikladna i da projekt proširenog kapaciteta ispunjava ova dva uvjeta:

(a)

projekt proširenog kapaciteta obuhvaća više od dva ulazno-izlazna sustava, a tijekom postupka raspodjele ponude su zatražene na nekoliko interkonekcijskih točaka;

(b)

zatražene su ponude s trajanjem duljim od jedne godine.

3.   U okviru alternativnog mehanizma raspodjele korisnici mreže mogu podnijeti obvezujuće uvjetovane ponude za ugovaranje kapaciteta podložne jednom ili više uvjeta koje utvrde operatori transportnog sustava u odobrenom projektnom prijedlogu na temelju članka 28. stavka 1.:

(a)

obveze koje su povezane s obvezama na drugim interkonekcijskim točkama ili koje isključuju te obveze;

(b)

obveze za niz različitih godišnjih standardnih kapacitetnih proizvoda na interkonekcijskoj točki;

(c)

obveze uvjetovane dodjelom određene ili minimalne količine kapaciteta.

4.   Alternativni mehanizam raspodjele podložan je odobrenjima predmetnih nacionalnih regulatornih tijela u skladu s člankom 28. stavkom 2. Mehanizam mora biti transparentan i nediskriminirajući, ali može omogućiti davanje prednosti na temelju trajanja rezervacija ili ponudâ za veće količine kapaciteta za godišnji standardni kapacitetni proizvod.

5.   Ako se daje prednost na temelju trajanja rezervacija ili ponuda za veće količine kapaciteta, nacionalno regulatorno tijelo odlučuje o izdvajanju kapaciteta jednakog najmanje 10 % i najviše 20 % tehničkog kapaciteta na svakoj interkonekcijskoj točki pri primjeni članka 8. stavka 8. Tako izdvojen kapacitet nudi se u skladu s člankom 8. stavkom 7.

Članak 31.

Prijelazna rješenja

Ako su projekti proširenog kapaciteta pokrenuti prije stupanja na snagu ove Uredbe, primjenjuju se članci od 26. do 30. osim ako je odgovarajuće nacionalno regulatorno tijelo do 1. kolovoza 2017. dodijelilo primjenjiva odobrenja za raspodjelu kapaciteta.

POGLAVLJE VI.

PREKIDIVI KAPACITET

Članak 32.

Raspodjela prekidivih usluga

1.   Od 1. siječnja 2018. operatori transportnog sustava smiju ponuditi standardne kapacitetne proizvode za prekidivi kapacitet s trajanjem duljim od jednog dana samo ako je odgovarajući mjesečni, tromjesečni ili godišnji standardni kapacitetni proizvod za stalni kapacitet prodan s aukcijskom premijom, ako je rasprodan ili ako nije niti ponuđen.

2.   Operatori transportnih sustava nude dnevni kapacitet za prekidivi kapacitet u oba smjera na interkonekcijskim točkama na kojima je odgovarajući standardni kapacitetni proizvod za stalni kapacitet rasprodan za sljedeći dan ili nije niti ponuđen. Na jednosmjernim interkonekcijskim točkama na kojima se stalni kapacitet nudi samo u jednom smjeru operatori transportnih sustava moraju nuditi barem dnevni proizvod za prekidivi kapacitet u drugom smjeru.

3.   Ako se nudi prekidivi kapacitet, to ne smije biti na štetu količine stalnog kapaciteta u ponudi. Operatori transportnih sustava ne smiju izdvajati kapacitet koji se može ponuditi kao stalni kapacitet kako bi ga ponudili kao prekidivi kapacitet.

4.   U mjeri u kojoj se nude proizvodi prekidivog kapaciteta koji nisu dnevni kapacitetni proizvodi, u pogledu trajanja proizvoda standardni kapacitetni proizvodi za stalni kapacitet primjenjuju se i za prekidivi kapacitet.

5.   U mjeri u kojoj se nudi prekidivi kapacitet, on se, osim unutardnevnog prekidivog kapaciteta, dodjeljuje u aukcijskom procesu.

6.   Unutardnevni prekidivi kapacitet dodjeljuje se postupkom veće nominacije.

7.   Unutardnevni prekidivi kapacitet dodjeljuje se samo ako je stalni kapacitet rasprodan, bez obzira na to radi li se o tehničkom ili dodatnom kapacitetu.

8.   Ako se aukcije održavaju za proizvode prekidivog kapaciteta koji su dulji od unutardnevnih, operatori transportnih sustava objavljuju, ako su im poznate, količine prekidivog kapaciteta u ponudi prije početka aukcijskog procesa.

9.   Ako je u ponudi, prekidivi se kapacitet, osim unutardnevnog prekidivog kapaciteta, dodjeljuje na posebnoj aukciji nakon dodjeljivanja stalnog kapaciteta jednakog trajanja, ali prije početka aukcije stalnog kapaciteta s kraćim trajanjem.

10.   Ako se nudi prekidivi kapacitet, aukcije prekidivog kapaciteta obavljaju se u skladu s istim načelima osmišljavanja i vremenskim rasporedima koji se primjenjuju za stalni kapacitet. Točni datumi aukcija za aukcije prekidivih kapaciteta navode se u aukcijskom kalendaru, osim za unutardnevne prekidive kapacitete. Za godišnje aukcije godišnjeg kapaciteta, sve godišnje aukcije tromjesečnog kapaciteta i sve periodiočne aukcije mjesečnog kapaciteta tjedan dana prije početka aukcije operatori transportnih sustava obavješćuju korisnike mreže o količini prekidivog kapaciteta koja će se ponuditi. Ako se aukcija stalnog kapaciteta ne završi na planirani početni dan aukcijâ prekidivog kapaciteta, aukcije prekidivog kapaciteta počinju najkasnije sljedećeg radnog dana nakon završetka odgovarajućih aukcija stalnog kapaciteta. U tim se slučajevima o svakoj promjeni ponuđenih količina mora obavijestiti najmanje 12 sati prije početka odgovarajuće aukcije prekidivog kapaciteta.

Članak 33.

Minimalni rokovi za najavu prekida

1.   Prekidivi kapaciteti imaju minimalne rokove za najavu prekida o kojima zajednički odlučuju susjedni operatori transportnih sustava.

2.   Standardni minimalni rok za najavu prekida za određeni plinski sat iznosi četrdeset i pet minuta od početka ciklusa renominacije za taj plinski sat. Ako dva operatora transportnih sustava žele skratiti minimalni rok za najavu prekida, svaki dogovor koji operatori transportnih sustava postignu u vezi s tim podliježe odobrenju nadležnog nacionalnog regulatornog tijela.

Članak 34.

Koordinacija procesa prekida

Operator transportnog sustava koji pokrene prekid obavješćuje relevantnog susjednog operatora transportnog sustava. Susjedni operatori transportnih sustava obavješćuju svoje zahvaćene korisnike mreže u najkraćem mogućem roku, ali imajući u vidu pouzdanost podataka.

Članak 35.

Definirani niz prekida

1.   Ako je ukupna nominirana količina veća od količine plina koja može protjecati kroz određene interkonekcijske točke, redoslijed kojim se provode prekidi određuje se na temelju vremena stupanja na snagu odgovarajućih ugovora o transportu na prekidivoj osnovi. U slučaju prekida, ugovor o transportu koji stupa na snagu ranije ima prednost nad ugovorom o transportu koji stupa na snagu kasnije.

2.   Ako su nakon primjene postupka propisanog u stavku 1. dvije ili više nominacija svrstane na isto mjesto prema redoslijedu prekida, a operator transportnog sustava ih ne prekine sve, primjenjuje se razmjerno smanjivanje tih konkretnih nominacija.

3.   Kako bi uzeli u obzir razlike između različitih usluga prekidivih kapaciteta unutar Unije, susjedni operatori transportnih sustava provode i koordiniraju zajedničke postupke propisane u ovom članku na interkonekcijskoj točki odvojeno za svaku pojedinačnu interkonekcijsku točku.

Članak 36.

Razlozi za prekide

Operatori transportnih sustava navode razloge za prekide bilo izravno u svojim ugovorima o prekidivom transportu bilo u općim uvjetima i odredbama kojima se uređuju ti ugovori. Razlozi za prekide, između ostalog, mogu uključivati kvalitetu plina, pritisak, temperaturu, modele protoka, upotrebu transportnih ugovora za stalni kapacitet, održavanje, proizvodna ili prodajna ograničenja, obveze javne usluge i upravljanje kapacitetima koji proizlaze iz postupaka upravljanja zagušenjem.

POGLAVLJE VII.

PLATFORME ZA REZERVIRANJE KAPACITETA

Članak 37.

Platforme za rezerviranje kapaciteta

1.   Operatori transportnih sustava primjenjuju ovu Uredbu nuđenjem kapaciteta na zajedničkoj internetskoj platformi za rezerviranje kapaciteta ili na ograničenom broju takvih platformi. Operatori transportnih sustava mogu sami upravljati tim platformama ili preko dogovorene strane koja, ako je potrebno, djeluje u njihovo ime prema korisnicima mreže.

2.   Na zajedničkim platformama za rezerviranje kapaciteta primjenjuju se sljedeća pravila:

(a)

primjenjuju se pravila i postupci za ponudu i raspodjelu svih kapaciteta u skladu s poglavljem III.;

(b)

prednost ima uspostavljanje procesa za ponudu stalnog spojenog kapaciteta u skladu s poglavljem IV.;

(c)

korisnicima mreže osiguravaju se funkcionalnosti za ponudu i pribavljanje sekundarnih kapaciteta;

(d)

kako bi se koristile usluge platformi za rezerviranje kapaciteta korisnici mreže moraju prihvatiti i poštovati sve primjenjive zakonske i ugovorne zahtjeve koji im omogućuju rezerviranje i upotrebu kapaciteta u mreži relevantnih operatora transportnih sustava na temelju ugovora o transportu;

(e)

kapacitet na bilo kojoj pojedinačnoj interkonekcijskoj točki ili virtualnoj interkonekcijskoj točki nudi se isključivo na jednoj platformi za rezerviranje kapaciteta, ali operater transportnog sustava može ponuditi kapacitet na različitim interkonekcijskim točkama ili virtualnim interkonekcijskim točkama putem različitih platformi za rezerviranje kapaciteta.

3.   U roku od šest mjeseci od stupanja na snagu ove Uredbe svi operatori transportnog sustava moraju se dogovoriti, putem ugovornih odnosa, o korištenju jedne platforme za rezerviranje kapaciteta kako bi nudili kapacitete na dvije strane svojih interkonekcijskih točaka ili virtualnih interkonekcijskih točaka. Ako se operatori transportnog sustava ne dogovore u tom roku, to pitanje moraju odmah proslijediti svojim nacionalnim regulatornim tijelima najkasnije po isteku tromjesečnog roka od stupanja na snagu. Nacionalna regulatorna tijela u roku od dodatnih šest mjeseci od datuma upućivanja zajednički odabiru jednu platformu za rezerviranje kapaciteta na razdoblje ne dulje od tri godine. Ako nacionalna regulatorna tijela ne mogu zajednički odabrati jednu platformu za rezerviranje kapaciteta u roku od šest mjeseci od datuma upućivanja, primjenjuje se članak 8. stavak 1. Uredbe (EZ) br. 713/2009. Agencija odlučuje o platformi za rezerviranje kapaciteta koja će se koristiti na specifičnoj interkonekcijskoj točki ili virtualnoj interkonekcijskoj točki tijekom razdoblja koje nije dulje od tri godine.

4.   Ako su platformu za rezerviranje kapaciteta na specifičnoj interkonekcijskoj točki ili virtualnoj interkonekcijskoj točki odabrala nacionalna regulatorna tijela ili Agencija, operatori transportnog sustava moraju se dogovoriti, putem ugovornih odnosa, o korištenju platforme za rezerviranje kapaciteta najkasnije do kraja razdoblja iz zadnje rečenice stavka 3. za vrijeme kojega je odabir platforme napravljen od strane nacionalnih regulatornih tijela ili Agencije. Ako se ne postigne dogovor putem ugovornih odnosa, nastavlja se postupak iz stavka 3.

5.   Uspostavljanjem jedne zajedničke platforme za rezerviranje kapaciteta ili ograničenog broja takvih platformi olakšava se i pojednostavnjuje rezerviranje kapaciteta na interkonekcijskim točkama u cijeloj Uniji u korist korisnika mreže. Prema potrebi, ovaj proces olakšavaju ENTSOG i Agencija.

6.   Za potrebe povećanja tehničkog kapaciteta rezultati raspodjela objavljuju se na platformi za rezerviranje upotrijebljenoj za aukcije postojećeg kapaciteta, a za novi kapacitet stvoren tamo gdje ga trenutačno nema na zajedničkoj platformi za rezerviranje o kojoj se dogovore relevantni operatori transportnog sustava.

POGLAVLJE VIII.

ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 38.

Praćenje provedbe

1.   Kako bi pomogao Agenciji u dužnostima praćenja na temelju članka 9. stavka 1. Uredbe (EZ) br. 715/2009, ENTSOG prati i analizira kako su operatori transportnog sustava proveli ovu Uredbu u skladu s člankom 8. stavcima 8. i 9. Uredbe (EZ) br. 715/2009. Konkretno, ENTSOG se mora pobrinuti da su sve relevantne informacije operatora transportnog sustava potpune i točne. ENTSOG mora Agenciji dostaviti te informacije do 31. ožujka 2019.

2.   Operatori transportnog sustava moraju dostaviti ENTSOG-u sve informacije koje ENTSOG zahtijeva kako bi ispunio svoje obveze na temelju stavka 1. do 31. prosinca 2018.

3.   ENTSOG i Agencija čuvaju povjerljivost poslovno osjetljivih informacija.

4.   Prije 6. travnja 2019. Agencija mora u okviru svojih dužnosti praćenja izvijestiti o uvjetima propisanima u ugovorima za standardne kapacitetne proizvode za stalni kapacitet, uzimajući u obzir njihov utjecaj na učinkovito iskorištavanje mreže i na integraciju Unijinih tržišta plina. Relevantna nacionalna regulatorna tijela i operatori transportnog sustava pomažu Agenciji u procjeni.

Članak 39.

Stavljanje izvan snage

Uredba (EU) br. 984/2013 stavlja se izvan snage.

Upućivanja na Uredbu stavljenu izvan snage smatraju se upućivanjima na ovu Uredbu.

Članak 40.

Stupanje na snagu

Ova Uredba stupa na snagu dvadesetog dana od dana objave u Službenom listu Europske unije.

Primjenjuje se od stupanja na snagu.

Ova je Uredba u cijelosti obvezujuća i izravno se primjenjuje u svim državama članicama.

Sastavljeno u Bruxellesu 16. ožujka 2017.

Za Komisiju

Predsjednik

Jean-Claude JUNCKER


(1)  SL L 211, 14.8.2009., str. 36.

(2)  Uredba Komisije (EU) br. 984/2013 оd 14. listopada 2013. o uspostavi mrežnog kodeksa za mehanizme raspodjele kapaciteta u transportnim sustavima za plin i dopuni Uredbe (EZ) br. 715/2009 Europskog parlamenta i Vijeća (SL L 273, 15.10.2013., str. 5.).

(3)  Uredba Komisije (EU) 2015/703 оd 30. travnja 2015. o uspostavi mrežnih pravila interoperabilnosti i razmjene podataka (SL L 113, 1.5.2015., str. 13.).

(4)  Direktiva 2009/73/EZ Europskog parlamenta i Vijeća od 13. srpnja 2009. o zajedničkim pravilima za unutarnje tržište prirodnog plina i stavljanju izvan snage Direktive 2003/55/EZ (SL L 211, 14.8.2009., str. 94.).

(5)  Uredba (EZ) br. 713/2009 Europskog parlamenta i Vijeća od 13. srpnja 2009. o osnivanju Agencije za suradnju energetskih regulatora (SL L 211, 14.8.2009., str. 1.).

(6)  Uredba Komisije (EU) 2017/460 оd 16. ožujka 2017. o uspostavljanju mrežnih pravila o usklađenim strukturama transportnih tarifa za plin (vidjeti stranicu 29 ovoga Službenog lista).

(7)  Uredba (EU) br. 994/2010 Europskog parlamenta i Vijeća od 20. listopada 2010. o mjerama zaštite sigurnosti opskrbe plinom i stavljanju izvan snage Direktive Vijeća 2004/67/EZ (SL L 295, 12.11.2010., str. 1.).


Top