Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32014R0650

Provedbena uredba Komisije (EU) br. 650/2014 оd 4. lipnja 2014. o utvrđivanju provedbenih tehničkih standarda u pogledu formata, strukture, popisa sadržaja i datuma godišnjeg objavljivanja informacija koje objavljuju nadležna tijela u skladu s Direktivom 2013/36/EU Europskog parlamenta i Vijeća Tekst značajan za EGP

OJ L 185, 25.6.2014, p. 1–50 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2014/650/oj

25.6.2014   

HR

Službeni list Europske unije

L 185/1


PROVEDBENA UREDBA KOMISIJE (EU) br. 650/2014

оd 4. lipnja 2014.

o utvrđivanju provedbenih tehničkih standarda u pogledu formata, strukture, popisa sadržaja i datuma godišnjeg objavljivanja informacija koje objavljuju nadležna tijela u skladu s Direktivom 2013/36/EU Europskog parlamenta i Vijeća

(Tekst značajan za EGP)

EUROPSKA KOMISIJA,

uzimajući u obzir Ugovor o funkcioniranju Europske unije,

uzimajući u obzir Direktivu 2013/36/EU Europskog parlamenta i Vijeća od 26. lipnja 2013. o pristupanju djelatnosti kreditnih institucija i bonitetnom nadzoru nad kreditnim institucijama i investicijskim društvima, izmjeni Direktive 2002/87/EZ te stavljanju izvan snage direktiva 2006/48/EZ i 2006/49/EZ (1), a posebno njezin članak 143. stavak 3.,

budući da:

(1)

Direktivom 2013/36/EU zahtijeva se da nadležna tijela objavljuju određene informacije kako bi unutarnje bankarsko tržište funkcioniralo što učinkovitije te kako bi građanima Unije bila omogućena odgovarajuća razina transparentnosti. Informacije koje se objavljuju trebale bi biti dostatne za omogućivanje smislene usporedbe pristupa koje donose nadležna tijela različitih država članica.

(2)

Kako bi se ta ocjena dodatno olakšala, informacije od svih nadležnih tijela trebaju se objaviti u zajedničkom formatu, redovito ažurirati i biti dostupne na jedinstvenoj elektroničkoj lokaciji. Dok zahtjevi za objavu nadzornih podataka u glavi VIII. Direktive 2013/36/EU obuhvaćaju cijelo područje bonitetnih zahtjeva, ti se tehnički standardi u prvom koraku usredotočuju na nadzorne odgovornosti koje proizlaze iz te Direktive i iz Uredbe (EU) br. 575/2013 Europskog parlamenta i Vijeća (2).

(3)

Ova se Uredba temelji na nacrtu provedbenih tehničkih standarda koji je Komisiji dostavilo Europsko nadzorno tijelo za bankarstvo (EBA).

(4)

Europsko nadzorno tijelo za bankarstvo provelo je otvoreno javno savjetovanje o nacrtu provedbenih tehničkih standarda na kojem se temelji ova Uredba, analiziralo je moguće povezane troškove i koristi te zatražilo mišljenje Interesne skupine za bankarstvo osnovane u skladu s člankom 37. Uredbe (EU) br. 1093/2010 Europskog parlamenta i Vijeća (3),

DONIJELA JE OVU UREDBU:

Članak 1.

Zakoni i drugi propisi te opće smjernice

Nadležna tijela u skladu s člankom 143. stavkom 1. točkom (a) Direktive 2013/36/EU objavljuju informacije o tekstovima zakona i drugih propisa te općih smjernica koji se donose u njihovim državama članicama u području bonitetne regulative koristeći se primjenjivim obrascima iz Priloga I. dijelova 1. do 8.

Članak 2.

Mogućnosti i diskrecijska prava

Nadležna tijela u skladu s člankom 143. stavkom 1. točkom (b) Direktive 2013/36/EU objavljuju informacije o načinu uporabe mogućnosti i diskrecijskih prava koja su dostupna prema pravu Unije koristeći se primjenjivim obrascima iz Priloga II. dijelova 1. do 12.

Članak 3.

Opći kriteriji i metodologije za postupak nadzorne provjere i ocjene

Nadležna tijela u skladu s člankom 143. stavkom 1. točkom (c) Direktive 2013/36/EU objavljuju informacije o općim kriterijima i metodologijama kojima se koriste u nadzornoj provjeri i ocjeni iz članka 97. Direktive 2013/36/EU koristeći se obrascem iz Priloga III.

Članak 4.

Agregirani statistički podaci

Nadležna tijela u skladu s člankom 143. stavkom 1. točkom (d) Direktive 2013/36/EU objavljuju agregirane statističke podatke o ključnim aspektima provedbe bonitetnog okvira koristeći se obrascima iz Priloga IV. dijelova 1. do 6.

Članak 5.

Datum godišnjeg objavljivanja

Nadležna tijela prvi put objavljuju informacije navedene u članku 143. stavku 1. Direktive 2013/36/EU na jedinstvenoj elektroničkoj lokaciji do 31. srpnja 2014.

Nadležna tijela ažuriraju informacije iz članka 143. stavka 1. točke (d) te Direktive do 31. srpnja svake godine na temelju stanja na dan 31. prosinca prethodne godine.

Nadležna tijela redovito ažuriraju informacije iz članka 143. stavka 1. točaka (a) do (c) te Direktive, a najkasnije 31. srpnja svake godine, osim ako u objavljenim informacijama nema izmjena.

Članak 6.

Završne odredbe

Ova Uredba stupa na snagu dvadesetog dana od dana objave u Službenom listu Europske unije.

Ova je Uredba u cijelosti obvezujuća i izravno se primjenjuje u svim državama članicama.

Sastavljeno u Bruxellesu 4. lipnja 2014.

Za Komisiju

Predsjednik

José Manuel BARROSO


(1)  SL L 176, 27.6.2013., str. 338.

(2)  Uredba (EU) br. 575/2013 Europskog parlamenta i Vijeća od 26. lipnja 2013. o bonitetnim zahtjevima za kreditne institucije i investicijska društva i o izmjeni Uredbe (EU) br. 648/2012 (SL L 176, 27.6.2013., str. 1.).

(3)  Uredbom (EU) br. 1093/2010 Europskog parlamenta i Vijeća od 24. studenoga 2010. o osnivanju europskog nadzornog tijela (Europskog nadzornog tijela za bankarstvo) kojom se izmjenjuje Odluka br. 716/2009/EZ i stavlja izvan snage Odluka Komisije 2009/78/EZ (SL L 331, 15.12.2010., str. 12.).


PRILOG I.

PRAVILA I SMJERNICE

Popis obrazaca

Dio 1.

Prenošenje Direktive 2013/36/EZ

Dio 2.

Odobrenje modela

Dio 3.

Specijalizirano financiranje

Dio 4.

Smanjenje kreditnog rizika

Dio 5.

Posebni zahtjevi u vezi s objavljivanjem koji se primjenjuju na institucije

Dio 6.

Izuzeća od primjene bonitetnih zahtjeva

Dio 7.

Kvalificirani udjeli u kreditnoj instituciji

Dio 8.

Regulatorno i financijsko izvješćivanje

DIO 1.

Prenošenje Direktive 2013/36/EZ

Prenošenje i odredbe Direktive 2013/36/EZ

Odredbe Direktive 2013/36/EZ

Nacionalni tekst

Upućivanja

Dostupno na EN (D/N)

Datum posljednjeg ažuriranja informacija u ovom obrascu

 

(dd/mm/gggg)

I.

Predmet, područje primjene i definicije

Članci 1. do 3.

 

 

 

II.

Nadležna tijela

Članci 4. do 7.

 

 

 

III.

Zahtjevi za pristupanje djelatnosti kreditnih institucija

Članci 8. do 27.

 

 

 

1.

Opći zahtjevi za pristupanje djelatnosti kreditnih institucija

Članci 8. do 21.

 

 

 

2.

Kvalificirani udio u kreditnoj instituciji

Članci 22. do 27.

 

 

 

IV.

Inicijalni kapital investicijskih društava

Članci 28. do 32.

 

 

 

V.

Odredbe koje se odnose na slobodu poslovnog nastana i slobodu pružanja usluga

Članci 33. do 46.

 

 

 

1.

Opća načela

Članci 33. do 34.

 

 

 

2.

Pravo poslovnog nastana kreditne institucije

Članci 35. do 38.

 

 

 

3.

Ostvarenje slobode pružanja usluga

Članak 39.

 

 

 

4.

Ovlasti nadležnih tijela države članice domaćina

Članci 40. do 46.

 

 

 

VI.

Odnosi s trećim zemljama

Članci 47. do 48.

 

 

 

VII.

Bonitetni nadzor

Članci 49. do 142.

 

 

 

1.

Načela bonitetnog nadzora

Članci 49. do 72.

 

 

 

1.1.

Nadležnost i dužnosti matične države članice i države članice domaćina

Članci 49. do 52.

 

 

 

1.2.

Razmjena informacija i poslovna tajna

Članci 53. do 62.

 

 

 

1.3.

Dužnosti osoba odgovornih za pravnu kontrolu godišnjih financijskih izvještaja i konsolidiranih financijskih izvještaja

Članak 63.

 

 

 

1.4.

Nadzorne ovlasti, ovlasti izricanja kazni i pravo na žalbu

Članci 64. do 72.

 

 

 

2.

Postupci preispitivanja

Članci 73. do 110.

 

 

 

2.1.

Postupak procjene adekvatnosti internog kapitala

Članak 73.

 

 

 

2.2.

Sustavi, postupci i mehanizmi institucija

Članci 74. do 96.

 

 

 

2.3.

Postupak nadzorne provjere i ocjene

Članci 97. do 101.

 

 

 

2.4.

Nadzorne mjere i nadzorne ovlasti

Članci 102. do 107.

 

 

 

2.5.

Razina primjene

Članci 108. do 110.

 

 

 

3.

Nadzor na konsolidiranoj osnovi

Članci 111. do 127.

 

 

 

3.1.

Načela za provođenje nadzora na konsolidiranoj osnovi

Članci 111. do 118.

 

 

 

3.2.

Financijski holdinzi, mješoviti financijski holdinzi i mješoviti holdinzi

Članci 119. do 127.

 

 

 

4.

Zaštitni slojevi kapitala

Članci 128. do 142.

 

 

 

4.1.

Zaštitni slojevi

Članci 128. do 134.

 

 

 

4.2.

Određivanje i izračunavanje protucikličkog zaštitnog sloja kapitala

Članci 135. do 140.

 

 

 

4.3

Mjere za očuvanje kapitala

Članci 141. do 142.

 

 

 

VIII.

Objava nadležnih tijela

Članci 143. do 144.

 

 

 

X.

Izmjene Direktive 2002/87/EZ

Članak 150.

 

 

 

XI.

Prijelazne i završne odredbe

Članci 151. do 165.

 

 

 

1.

Prijelazne odredbe o nadzoru nad institucijama koje se koriste pravom na slobodu poslovnog nastana i slobodu pružanja usluga

Članci 151. do 159.

 

 

 

2.

Prijelazne odredbe za zaštitne slojeve kapitala

Članak 160.

 

 

 

3.

Završne odredbe

Članci 161. do 165.

 

 

 


DIO 2.

Odobrenje modela

Datum posljednjeg ažuriranja informacija u ovom obrascu

(dd/mm/gggg)

Nadzorni pristup za odobrenje uporabe pristupa zasnovanog na internim rejting-sustavima (IRB pristup) za izračun minimalnih kapitalnih zahtjeva za kreditni rizik

Minimalna dokumentacija koju su institucije koje podnose zahtjev za uporabu IRB pristupa dužne dostaviti

[slobodni tekst]

Opis postupka procjene koju provodi nadležno tijelo (uporaba samoprocjene, oslanjanje na vanjske revizore i izravne kontrole) i glavni kriteriji procjene

[slobodni tekst]

Oblik odluka koje donosi nadležno tijelo i obavješćivanje podnositelja zahtjeva o odlukama

[slobodni tekst]

Nadzorni pristup za odobrenje uporabe pristupa zasnovanog na naprednim mjerama (AMA pristup) za izračun minimalnih kapitalnih zahtjeva za operativni rizik

Minimalna dokumentacija koju su institucije koje podnose zahtjev za uporabu AMA pristupa dužne dostaviti

[slobodni tekst]

Opis postupka procjene koiu provodi nadležno tijelo (uporaba samoprocjene, oslanjanje na vanjske revizore i izravne kontrole) i glavni kriteriji procjene

[slobodni tekst]

Oblik odluka koje donosi nadležno tijelo i obavješćivanje podnositelja zahtjeva o odlukama

[slobodni tekst]


DIO 3.

Specijalizirano financiranje

Uredba (EU) br. 575/2013

Odredbe

Informacije koje su nadležna tijela dužna dostaviti

Datum posljednjeg ažuriranja informacija u ovom obrascu

(dd/mm/gggg)

Članak 153. stavak 5.

Je li nadležno tijelo objavilo smjernice kojima se pobliže određuje kako bi institucije trebale uzimati u obzir čimbenike iz članka 153. stavka 5. pri dodjeli pondera rizika izloženostima u obliku specijaliziranog financiranja?

[Da/Ne]

Ako da, navedite upućivanje na nacionalne smjernice.

[upućivanje na nacionalni tekst]

Jesu li nacionalne smjernice dostupne na engleskom jeziku?

[Da/Ne]


DIO 4.

Smanjenje kreditnog rizika

Uredba (EU) Br. 575/2013

Odredbe

Opis

Informacije koje su nadležna tijela dužna dostaviti

Datum posljednjeg ažuriranja informacija u ovom obrascu

(dd/mm/gggg)

članak 201. stavak 2.

Objava popisa financijskih institucija koje su prihvatljivi pružatelji nematerijalne kreditne zaštite ili smjernice za određivanje tih financijskih institucija

Nadležna tijela objavljuju i održavaju popis financijskih institucija koje su prihvatljivi pružatelji nematerijalne kreditne zaštite u skladu s člankom 201. stavkom 1. točkom (f) Uredbe (EU) br. 575/2013 ili smjernice za određivanje tih prihvatljivih pružatelja

Popis financijskih institucija ili smjernica za njihovo određivanje.

[slobodni tekst – moguće je navesti poveznicu na takav popis ili smjernice na internetskoj stranici nadležnog tijela]

Opis primjenjivih bonitetnih zahtjeva

Nadležna tijela objavljuju opis primjenjivih bonitetnih zahtjeva zajedno s popisom prihvatljivih financijskih institucija ili smjernicama za određivanje tih financijskih institucija

Opis bonitetnih zahtjeva koje primjenjuje nadležno tijelo

[slobodni tekst]

Članak 227. stavak 2. točka (e)

Uvjet za primjenu korektivnog faktora od 0 %

Prema složenoj metodi financijskog kolaterala institucije mogu primijeniti korektivni faktor od 0 % ako se namira transakcije izvršava kroz sustav namire dopušten za takve vrste transakcija.

Detaljan opis kako nadležno tijelo utvrđuje da je sustav namire dopušten

[slobodni tekst]

Članak 227. stavak 2. točka (f)

Uvjet za primjenu korektivnog faktora od 0 %

Prema složenoj metodi financijskog kolaterala institucije mogu primijeniti korektivni faktor od 0 % ako je dokumentacija koja se odnosi na sporazum ili transakciju standardna dokumentacija koja se na tržištu koristi za repo transakcije ili transakcije pozajmljivanja vrijednosnih papira drugoj ugovornoj strani ili od druge ugovorne strane

Specifikacija dokumentacije koja se smatra standardnom tržišnom dokumentacijom

[slobodni tekst]

članak 229. stavak 1.

Načela vrednovanja za kolateral u obliku nekretnine u skladu s IRB pristupom

U državama članicama koje su zakonima ili podzakonskim propisima utvrdile stroge kriterije za procjenu hipotekarne vrijednosti nekretninu može procijeniti neovisni procjenitelj po vrijednosti jednakoj ili nižoj od hipotekarne vrijednosti

Kriteriji navedeni u nacionalnom zakonodavstvu za procjenu hipotekarne vrijednosti

[slobodni tekst]


DIO 5.

Posebni zahtjevi u vezi s objavljivanjem koji se primjenjuju na institucije

Direktiva 2013/36/EU

Uredba (EU) Br. 575/2013

Odredba

Informacije koje su nadležna tijela dužna dostaviti

 

Datum posljednjeg ažuriranja informacija u ovom obrascu

(dd/mm/gggg)

Članak 106. stavak 1. točka (a)

 

Nadležna tijela od institucija mogu zahtijevati objavljivanje informacija iz dijela osmog Uredbe (EU) br. 575/2013 više od jednom godišnje i odrediti rokova za objavljivanje

Učestalost i rokovi za objavu koji se primjenjuju na institucije

[slobodni tekst]

Članak 106. stavak 1. točka (b)

 

Nadležna tijela od institucija mogu zahtijevati korištenje posebnih medija i mjesta za objavljivanje, osim financijskih izvještaja

Vrste posebnih medija kojima se nadležna tijela koristiti

[slobodni tekst]

 

Članak 13. stavci 1. i 2.

Značajna društva kćeri i ona koja su od materijalnog značaja za svoje lokalno tržište dužna su objavljivati informacije iz dijela osmog Uredbe (EU) br. 575/2013 na pojedinačnoj ili na potkonsolidiranoj osnovi.

Kriteriji koje primjenjuje nadležno tijelo kako bi procijenilo značaj društva kćeri

[slobodni tekst]


DIO 6.

Izuzeća od primjene bonitetnih zahtjeva

Uredba (EU) Br. 575/2013

Odredbe

Opis

Informacije koje su nadležna tijela dužna dostaviti

 

Datum posljednjeg ažuriranja informacija u ovom obrascu

(dd/mm/gggg)

Članak 7. stavci 1. i 2.

(Pojedinačna izuzeća za društva kćeri)

Izuzeće od primjene bonitetnih zahtjeva na pojedinačnoj osnovi iz dijela drugog do petog i dijela osmog Uredbe (EU) br. 575/2013

Izuzeće se može odobriti svakom društvu kćeri ako ne postoje tekuće ili predvidive značajne praktične ili pravne prepreke za promptni prijenos regulatornog kapitala ili otplatu obveza od strane matičnog društva u skladu s člankom 7. stavkom 1. točkom (a).

Kriteriji koje primjenjuje nadležno tijelo kako bi procijenilo da ne postoji zapreka promptnom prijenosu regulatornog kapitala ili otplati obveza

[slobodni tekst]

Članak 7. stavak 3.

(Pojedinačna izuzeća za matične institucije)

Izuzeće od primjene bonitetnih zahtjeva na pojedinačnoj osnovi iz dijela drugog do petog i dijela osmog Uredbe (EU) br. 575/2013

Izuzeće se može odobriti društvu kćeri ako ne postoje tekuće ili predvidive značajne praktične ili pravne prepreke za promptni prijenos regulatornog kapitala ili otplatu obveza matičnoj instituciji u skladu s člankom 7. stavkom 3. točkom (a).

Kriteriji koje primjenjuje nadležno tijelo kako bi procijenilo da ne postoji zapreka promptnom prijenosu regulatornog kapitala ili otplati obveza

[slobodni tekst]

Članak 9. stavak 1.

(Metoda pojedinačne konsolidacije)

Dopuštenje matičnim institucijama da uključe društva kćeri u izračun svojih bonitetnih zahtjeva iz dijela drugog do petog i dijela osmog Uredbe (EU) br. 575/2013

Dopuštenje se daje samo ako matična institucija u potpunosti dokaže nadležnim tijelima da ne postoje tekuće ili predvidive značajne praktične ili pravne prepreke za promptni prijenos regulatornog kapitala ili za otplatu dospjelih obveza društva kćeri prema njegovom matičnom društvu uključenih u izračun zahtjeva u skladu s člankom 9. stavkom 2.

Kriteriji koje primjenjuje nadležno tijelo kako bi procijenilo da ne postoji zapreka promptnom prijenosu regulatornog kapitala ili otplati obveza

[slobodni tekst]

Članak 8.

(Izuzeća za likvidnost za društva kćeri)

Izuzeće od primjene likvidnosnih zahtjeva na pojedinačnoj osnovi iz dijela šestog Uredbe (EU) br. 575/2013

Izuzeće se može odobriti institucijama unutar jedne podgrupe ako su te institucije sklopile ugovore koji su u skladu sa zahtjevima nadležnih tijela i koji omogućavaju slobodno kretanje sredstava između njih kako bi one mogle podmiriti pojedinačne i zajedničke obveze po njihovom dospijeću u skladu s člankom 8. stavkom 1. točkom (c).

Kriterije koje primjenjuje nadležno tijelo kako bi procijenilo omogućuju li ugovori slobodno kretanje sredstava između institucija u likvidnosnoj podgrupi

[slobodni tekst]

Članak 10.

(Kreditne institucije koje su trajno povezane sa središnjim tijelom)

Izuzeće od primjene bonitetnih zahtjeva na pojedinačnoj osnoviiz dijela drugog do osmog Uredbe (EU) br. 575/2013

Države članice mogu zadržati i primjenjivati postojeće nacionalno zakonodavstvo u vezi s primjenom izuzeća sve dok to nije u suprotnosti s Uredbom (EU) br. 575/2013 ili Direktivom 2013/36/EU

Mjerodavno nacionalno pravo / propisi u vezi s primjenom izuzeća

[upućivanje na nacionalni tekst]

Za nadležna tijela koja ne odobravaju izuzeća ili dopuštenja polja se označavaju narančastom bojom.


DIO 7.

Kvalificirani udjeli u kreditnoj instituciji

Direktiva 2013/36/EU

Kriteriji ocjenjivanja i informacije koje su potrebne za ocjenu prikladnosti predloženog stjecatelja koji želi steći kreditnu instituciju i financijske sigurnosti predloženog stjecanja

Informacije koje su nadležna tijela dužna dostaviti

 

Datum posljednjeg ažuriranja informacija u ovom obrascu

(dd/mm/gggg)

Članak 23. stavak 1. točka (a)

Ugled predloženog stjecatelja

Opis kako nadležno tijelo ocjenjuje integritet predloženog stjecatelja

[slobodni tekst]

Opis kako nadležno tijelo ocjenjuje stručnu osposobljenost predloženog stjecatelja

[slobodni tekst]

Praktične pojedinosti o suradnji između nadležnih tijela u skladu s člankom 24. Direktive 2013/36/EU

[slobodni tekst]

Članak 23. stavak 1. točka (b)

Ugled, znanje, vještine i iskustvo svakog člana upravljačkog tijela ili višeg rukovodstva koji će upravljati poslovanjem kreditne institucije

Opis kako nadležno tijelo ocjenjuje ugled, znanje, vještine i iskustvo članova upravljačkog tijela i viših rukovoditelja

[slobodni tekst]

Članak 23. stavak 1. točka (c)

Financijsko stanje predloženog stjecatelja

Opis kako nadležno tijelo ocjenjuje financijsko stanje predloženog stjecatelja

[slobodni tekst]

Praktične pojedinosti o suradnji između nadležnih tijela u skladu s člankom 24. Direktive 2013/36/EU

[slobodni tekst]

Članak 23. stavak 1. točka (d)

Usklađenost kreditne institucije s bonitetnim zahtjevima

Opis kako nadležno tijelo ocjenjuje hoće li kreditna institucija moći ispuniti bonitetne zahtjeve

[slobodni tekst]

Članak 23. stavak 1. točka (e)

Sumnja na pranje novca ili financiranje terorizma

Opis kako nadležno tijelo ocjenjuje postoje li opravdani razlozi za sumnju na pranje novca ili financiranje terorizma

[slobodni tekst]

Praktične pojedinosti o suradnji između nadležnih tijela u skladu s člankom 24. Direktive 2013/36/EU

[slobodni tekst]

Članak 23. stavak 4.

Popis u kojemu se pobliže navode informacije koje se moraju dostaviti nadležnim tijelima u vrijeme obavješćivanja

Popis informacija koje je predloženi stjecatelj dužan dostaviti nadležnim tijelima u vrijeme obavješćivanja radi procjene predloženog stjecatelja i predloženog stjecanja

[slobodni tekst]


DIO 8.

Regulatorno i financijsko izvješćivanje

Datum posljednjeg ažuriranja informacija u ovom obrascu

(dd/mm/gggg)

Provedba izvješćivanja o financijskim informacijama u skladu s Provedbenom uredbom Komisije (EU) br. 650/2014

Primjenjuje li se zahtjev iz članka 99. stavka 2. Uredbe (EU) br. 575/2013 na institucije koje ne primjenjuju međunarodne računovodstvene standarde na temelju Uredbe (EZ) br. 1606/2002?

[Da/Ne]

Ako da, koji se računovodstveni okviri primjenjuju na te institucije?

[slobodni tekst]

Ako da, koja je razina primjene izvješćivanja? (pojedinačna/konsolidirana/potkonsolidirana osnova)

[slobodni tekst]

Primjenjuje li se zahtjev iz članka 99. stavka 2. Uredbe (EU) br. 575/2013 na financijske subjekte koji nisu kreditne institucije ili investicijska društva?

[Da/Ne]

Ako da, koje vrste financijskih subjekata (npr. financijskih društava) podliježu tim zahtjevima za izvješćivanje?

[slobodni tekst]

Ako da, koja je veličina tih financijskih subjekata u pogledu ukupne bilance (na pojedinačnoj osnovi)?

[slobodni tekst]

Upotrebljavaju li se XBRL standardi pri podnošenju izvješća nadležnom tijelu?

[Da/Ne]

Provedba izvješćivanja o regulatornom kapitalu i kapitalnim zahtjevima u skladu s Provedbenom uredbom Komisije (EU) br. 650/2014

Primjenjuje li se zahtjev iz članka 99. stavka 1. Uredbe (EU) br. 575/2013 na financijske subjekte koji nisu kreditne institucije ili investicijska društva?

[Da/Ne]

Ako da, koji se računovodstveni okviri primjenjuju na te financijske subjekte?

[slobodni tekst]

Ako da, koje vrste financijskih subjekata (npr. financijskih društava) podliježu tim zahtjevima za izvješćivanje?

[slobodni tekst]

Ako da, koja je veličina tih financijskih subjekata u pogledu ukupne bilance (na pojedinačnoj osnovi)?

[slobodni tekst]

Upotrebljavaju li se XBRL standardi pri podnošenju izvješća nadležnom tijelu?

[Da/Ne]


PRILOG II.

OPCIJE I DISKRECIJSKA PRAVA

Popis obrazaca

Pregled opcija i diskrecijskih prava iz Direktive 2013/36/EU i Uredbe (EU) br. 575/2013

Dio 1.

Pregled opcija i diskrecijskih prava iz Direktive 2013/36/EU i Uredbe (EU) br. 575/2013

Pojedinosti o specifičnim opcijama i diskrecijskim pravima u prijelaznom razdoblju iz Uredbe (EU) br. 575/2013

Dio 2.

Prijelazna odredba za kapitalne zahtjeve (članak 465.)

Dio 3.

Tretman nerealiziranih gubitaka mjerenih po fer vrijednosti u prijelaznom razdoblju (članak 467.)

Dio 4.

Tretman nerealiziranih dobitaka mjerenih po fer vrijednosti u prijelaznom razdoblju (članak 468.)

Dio 5.

Prijelazne odredbe za odbitke od stavki redovnog osnovnog kapitala, dodatnog osnovnog kapitala i dopunskog kapitala (članak 478.)

Dio 6.

Priznavanje instrumenata i stavki u konsolidiranom redovnom osnovnom kapitalu koji ne ispunjavaju uvjete za manjinske udjele u prijelaznom razdoblju (članak 479.)

Dio 7.

Priznavanje manjinskih udjela i kvalificiranog dodatnog osnovnog kapitala i dopunskog kapitala u prijelaznom razdoblju (članak 480.)

Dio 8.

Dodatni filtri i odbici u prijelaznom razdoblju (članak 481.)

Dio 9.

Ograničenja nastavka priznavanja za stavke redovnog osnovnog kapitala, dodatnog osnovnog kapitala i dopunskog kapitala (članak 486.)

Pojedinosti o specifičnim opcijama i diskrecijskim pravima koji nisu obuhvaćeni prijelaznim razdobljem iz Direktive 2013/36/EU i Uredbe (EU) br. 575/2013

Dio 10.

Varijabilni dijelovi primitaka (članak 94. CRD-a)

Dio 11.

Ponderi rizika i kriteriji koji se primjenjuju na izloženosti osigurane nekretninama (članak 124. CRR-a)

Dio 12.

Minimalne vrijednosti gubitka zbog nastanka statusa neispunjavanja obveza (LGD) za izloženosti prema stanovništvu osigurane nekretninama (članak 164. CRR-a)

DIO 1.

Pregled opcija i diskrecijskih prava iz Direktive 2013/36/EU i Uredbe (EU) br. 575/2013

Priroda opcije ili diskrecijskog prava

Direktiva 2013/36/EU

Uredba EU

br. 575/2013

Nominacija

Opis opcije ili diskrecijskog prava

Izvršeno

(D/N/NP)

Nacionalni tekst

Upućivanja

Dostupno na EN

(D/N)

Datum posljednjeg ažuriranja informacija u ovom obrascu

(dd/mm/gggg)

Zahtjevi za pristupanje djelatnosti kreditnih institucija

članak 9. stavak 2.

 

Izuzeće od zabrane osobama ili društvima koja nisu kreditne institucije da obavljaju poslove primanja depozita ili ostalih povratnih sredstava od javnosti

Zabrana osobama ili društvima koja nisu kreditne institucije da obavljaju poslove primanja depozita ili ostalih povratnih sredstava od javnosti ne primjenjuje se na primanje depozita ili ostalih povratnih sredstava od strane država članica ili jedinica područne (regionalne) ili lokalne samouprave države članice, javnih međunarodnih tijela čiji su članovi jedna država članica ili više njih ili na slučajeve koji su izričito obuhvaćeni nacionalnim pravom ili pravom Unije, pod uvjetom da te djelatnosti podliježu propisima i kontrolama čija je svrha zaštita deponenata i ulagatelja.

 

 

 

 

Zahtjevi za pristupanje djelatnosti kreditnih institucija

članak 12. stavak 3.

 

Inicijalni kapital

Države članice mogu odlučiti da kreditne institucije koje ne ispunjavaju zahtjev da imaju zasebni regulatorni kapital, a koje su postojale na dan 15. prosinca 1979., mogu nastaviti poslovati. One mogu izuzeti takve kreditne institucije iz usklađivanja sa zahtjevom iz prvog podstavka članka 13. stavka 1. Direktive 2013/36/EU.

 

 

 

 

Zahtjevi za pristupanje djelatnosti kreditnih institucija

članak 12. stavak 4.

 

Inicijalni kapital

Države članice mogu izdati odobrenje za rad određenim kategorijama kreditnih institucija čiji je inicijalni kapital manji od 5 milijuna eura ako inicijalni kapital nije manji od 1 milijuna eura i dotične države članice obavijestile su Komisiju i EBA-u o svojim razlozima za korištenje te mogućnosti.

 

 

 

 

Zahtjevi za pristupanje djelatnosti kreditnih institucija

članak 21. stavak 1.

 

Izuzeća za kreditne institucije koje su trajno povezane sa središnjim tijelom

Nadležna tijela mogu izuzeti kreditne institucije koje su trajno povezane sa središnjim tijelom od primjene zahtjeva iz članaka 10., 12. i članka 13. stavka 1. Direktive 2013/36/EU.

 

 

 

 

Inicijalni kapital investicijskih društava

članak 29. stavak 3.

 

Inicijalni kapital određenih vrsta investicijskih društava

Države članice mogu smanjiti iznos inicijalnog kapitala sa 125 000 eura na 50 000 eura ako društvo nema odobrenje za držanje novca ili vrijednosnih papira klijenata, za trgovanje za vlastiti račun ili za pružanje usluga provedbe ponude odnosno prodaje financijskih instrumenata uz obvezu otkupa.

 

 

 

 

Inicijalni kapital investicijskih društava

članak 32. stavak 1.

 

Nastavak priznavanja odredbi u pogledu inicijalnog kapitala investicijskih društava

Države članice mogu zadržati odobrenja za rad investicijskih društava i društava koja su obuhvaćena člankom 30. Direktive 2013/36/EU, a koja su bila na snazi prije ili na dan 31. prosinca 1995., čiji je regulatorni kapital manji od iznosa inicijalnog kapitala propisanog za njih u članku 28. stavku 2., članku 29. stavku 1. ili 3. ili članku 30. navedene Direktive.

 

 

 

 

Ovlasti nadležnih tijela država članica domaćina

članak 40.

 

Izvještajni zahtjevi nadležnih tijela domaćina

Nadležna tijela država članica domaćina mogu, za informativne ili statističke potrebe ili potrebe nadzora, zahtijevati da ih sve kreditne institucije koje imaju podružnice na njihovom području moraju periodično izvješćivati o svojim djelatnostima u tim državama članicama domaćinima, a posebno radi procjene je li podružnica značajna u skladu s člankom 51. stavkom 1. Direktive 2013/36/EU.

 

 

 

 

Upravljanje

članak 94. stavak 1. točka (g) podtočka i.

 

Varijabilni dijelovi primitaka

Države članice mogu odrediti maksimalni postotak varijabilnog dijela koji je niži od 100 % fiksnog dijela ukupnih primitaka pojedinca.

Usp. dio 10.

 

 

 

Upravljanje

članak 94. stavak 1. točka (g) podtočka ii.

 

Varijabilni dijelovi primitaka

Države članice mogu dopustiti dioničarima ili vlasnicima ili članovima institucije da odobre višu maksimalnu razinu omjera između fiksnih i varijabilnih dijelova primitaka pod uvjetom da ukupna razina varijabilnog dijela ne prelazi 200 % fiksnog dijela ukupnih primitaka pojedinca. Države članice mogu odrediti niži maksimalni postotak.

Usp. dio 10.

 

 

 

Upravljanje

članak 94. stavak 1. točka (g) podtočka iii.

 

Varijabilni dijelovi primitaka

Države članice mogu dopustiti institucijama primjenu diskontne stope iz drugog podstavka članka 94. stavka 1. točke (g) podtočke iii. na najviše 25 % ukupnih varijabilnih primitaka pod uvjetom da se njegova isplata izvršava u instrumentima koji su odgođeni na razdoblje od najmanje pet godina. Države članice mogu odrediti niži maksimalni postotak.

Usp. dio 10.

 

 

 

Upravljanje

članak 94. stavak 1. točka (l)

 

Varijabilni dijelovi primitaka

Države članice ili njihova nadležna tijela mogu prema potrebi ograničiti vrste i oblike instrumenata iz članka 94. stavka 1. točke (l) ili zabraniti određene instrumente.

 

 

 

 

Postupak nadzorne provjere i ocjene

članak 103.

 

Primjena nadzornih mjera na institucije sličnih profila rizičnosti

Kada nadležna tijela utvrde, u skladu s člankom 97., da institucije sličnih profila rizičnosti, poput sličnih modela poslovanja ili geografskog položaja izloženosti, jesu ili bi mogle biti izložene sličnim rizicima ili predstavljati slične rizike za financijski sustav, ona mogu primijeniti postupak nadzorne provjere i ocjene iz članka 97. na te institucije na sličan ili jednak način.

 

 

 

 

Zaštitni slojevi kapitala

članak 129. stavak 2.

 

Izuzeće od zahtjeva za održavanje zaštitnog sloja za očuvanje kapitala za mala i srednja investicijska društva

Odstupajući od članka 129. stavka 1., država članica može izuzeti mala i srednja investicijska društva iz zahtjeva iz tog stavka ako to izuzeće ne ugrožava stabilnost financijskog sustava te države članice.

 

 

 

 

Zaštitni slojevi kapitala

članak 130. stavak 2.

 

Izuzeće od zahtjeva za održavanje protucikličkog zaštitnog sloja kapitala za mala i srednja investicijska društva

Odstupajući od članka 130. stavka 1., država članica može izuzeti mala i srednja investicijska društva iz zahtjeva iz tog stavka ako to izuzeće ne ugrožava stabilnost financijskog sustava te države članice.

 

 

 

 

Zaštitni slojevi kapitala

članak 133. stavak 18.

 

Zahtjev za održavanje zaštitnog sloja za sistemski rizik

Države članice mogu primijeniti zaštitni sloj za sistemski rizik na sve izloženosti.

 

 

 

 

Zaštitni slojevi kapitala

članak 134. stavak 1.

 

Priznavanje stope zaštitnog sloja za sistemski rizik

Ostale države članice mogu priznati stopu zaštitnog sloja za sistemski rizik koja je određena u skladu s člankom 133. i mogu primjenjivati tu stopu zaštitnog sloja kapitala na domaće institucije za izloženosti u državi članici koja određuje tu stopu zaštitnog sloja kapitala.

 

 

 

 

Ovlasti nadležnih tijela država članica domaćina

članka 152. prvi stavak

 

Prijelazne odredbe za izvještajne zahtjeve nadležnih tijela domaćina

Nadležna tijela država članica domaćina mogu u statističke svrhe zahtijevati da sve kreditne institucije koje imaju podružnice na njihovu području periodično izvješćuju ta nadležna tijela o svojim djelatnostima u tim državama članicama domaćinima.

 

 

 

 

Ovlasti nadležnih tijela država članica domaćina

članak 152. drugi stavak

 

Prijelazne odredbe za izvještajne zahtjeve nadležnih tijela domaćina

Države članice domaćini mogu zahtijevati da podružnice kreditnih institucija iz drugih država članica dostavljaju iste informacije kao i one koje one u tu svrhu zahtijevaju od nacionalnih kreditnih institucija.

 

 

 

 

Zaštitni slojevi kapitala

članak 160. stavak 6.

 

Prijelazne odredbe za zaštitne slojeve kapitala

Države članice mogu odrediti i kraće prijelazno razdoblje za zaštitne slojeve kapitala od onog navedenog u članku 160. stavcima 1. do 4. Druge države članice mogu priznati takvo kraće prijelazno razdoblje.

 

 

 

 

Definicije

 

članak 4. stavak 2.

Tretman neizravnih ulaganja u nekretnine

Države članice ili njihova nadležna tijela mogu dopustiti da se s dionicama koje čine istovjetno neizravno ulaganje u nekretninu postupa kao s izravnim ulaganjem u nekretninu pod uvjetom da je takvo neizravno ulaganje posebno uređeno nacionalnim pravom dotične države članice i da, kada se zalaže kao kolateral, osigurava istovjetnu zaštitu vjerovnicima.

 

 

 

 

Razina primjene zahtjeva

 

članak 6. stavak 4.

Primjena zahtjeva na pojedinačnoj osnovi

Dok Komisija ne pripremi izvješće u skladu s člankom 508. stavkom 3., nadležna tijela mogu izuzeti investicijska društva od ispunjavanja obveza propisanih u dijelu šestom (likvidnost), vodeći računa o vrsti, opsegu i složenosti poslova investicijskih društava.

 

 

 

 

Razina primjene zahtjeva

 

članak 18. stavak 5.

Metode bonitetne konsolidacije

U slučaju sudjelujućih udjela ili kapitalnih veza, osim onih navedenih u članku 18. stavcima 1. i 4., nadležna tijela utvrđuju hoće li i na koji način konsolidacija biti provedena. Ona posebno mogu dopustiti ili zahtijevati upotrebu metode udjela. Ta metoda, međutim, ne može biti osnova za uključivanje dotičnih društava u nadzor na konsolidiranoj osnovi.

 

 

 

 

Razina primjene zahtjeva

 

članak 18. stavak 6.

Metode bonitetne konsolidacije

Nadležna tijela utvrđuju hoće li i na koji način konsolidacija biti provedena u sljedećim slučajevima:

 

 

 

 

(a)

ako prema mišljenju nadležnih tijela institucija ostvaruje značajan utjecaj na jednu ili više institucija ili financijskih institucija, no nema sudjelujući udio ili druge kapitalne veze u tim institucijama; i

 

 

 

 

(b)

ako su dvije ili više institucija ili financijskih institucija pod jedinstvenom upravom, koja nije uprava određena ugovorom ili odredbama društvenog ugovora ili statuta.

Nadležna tijela posebno mogu dopustiti ili zahtijevati upotrebu metode navedene u članku 12. Direktive 83/349/EEZ.

 

 

 

 

Kvalificirani udjeli izvan financijskog sektora

 

članak 89. stavak 3.

Ponderiranje rizikom i zabrana kvalificiranih udjela izvan financijskog sektora

Nadležna tijela primjenjuju zahtjeve iz točaka (a) ili (b) na kvalificirane udjele institucija iz stavaka 1. i 2.:

 

 

 

 

(a)

za potrebe izračuna kapitalnog zahtjeva u skladu s dijelom trećim te Uredbe, institucije primjenjuju ponder rizika od 1 250 % na veći od sljedećih iznosa:

i.

iznos kvalificiranih udjela iz stavka 1. koji prelazi 15 % priznatog kapitala;

ii.

ukupni iznos kvalificiranih udjela iz stavka 2. koji prelazi 60 % priznatog kapitala institucije;

 

 

 

 

(b)

nadležna tijela zabranit će institucijama posjedovanje kvalificiranih udjela iz stavaka 1. i 2. čiji iznos prelazi postotke priznatog kapitala navedene u tim stavcima.

Nadležna tijela objavljuju svoju odluku o izboru iz točke (a) ili točke (b).

 

 

 

 

Kapitalni zahtjevi za investicijska društva

 

članak 95. stavak 2.

Zahtjevi za investicijska društva s ograničenim odobrenjem za pružanje investicijskih usluga

Nadležna tijela mogu odrediti kapitalne zahtjeve za investicijska društva s ograničenim odobrenjem za pružanje investicijskih usluga kao kapitalne zahtjeve koji bi bili obvezujući za ta društva u skladu s nacionalnim mjerama prenošenja koje su na snazi 31. prosinca 2013. za direktive 2006/49/EZ i 2006/48/EZ.

 

 

 

 

Zahtjevi u vezi s izračunom i izvješćivanjem

 

članak 99. stavak 3.

Izvješćivanje o kapitalnim zahtjevima i financijskim informacijama

Nadležna tijela mogu zahtijevati od onih kreditnih institucija koje primjenjuju međunarodne računovodstvene standarde koji se primjenjuju u skladu s Uredbom (EZ) br. 1606/2002 za izvješćivanje o regulatornom kapitalu na konsolidiranoj osnovi u skladu s člankom 24. stavkom 2. te Uredbe da također izvješćuju o financijskim informacijama kako je propisano u stavku 2. ovog članka.

 

 

 

 

Kreditni rizik: Standardizirani pristup

 

članak 124. stavak 2.

Ponderi rizika i kriteriji koji se primjenjuju na izloženosti osigurane nekretninama

Nadležna tijela mogu odrediti više pondere rizika ili strože kriterije od navedenih u članku 125. stavku 2. i članku 126. stavku 2., kada je primjereno, uzimajući u obzir pitanja financijske stabilnosti.

Usp. dio 11.

 

 

 

Kreditni rizik: Standardizirani pristup

 

članak 129. stavak 1.

Izloženosti u obliku pokrivenih obveznica

Nakon savjetovanja s EBA-om nadležna tijela mogu djelomično odustati od primjene točke (c) prvog podstavka i dopustiti 2. stupanj kreditne kvalitete za najviše 10 % ukupne izloženosti nominalnog iznosa nepodmirenih obveza koje proizlaze iz pokrivenih obveznica institucije izdavatelja, pod uvjetom da su značajni problemi s koncentracijom u tim državama članicama dokumentirani zbog zahtjeva za primjenu 1. stupnja kreditne kvalitete iz te točke.

 

 

 

 

Kreditni rizik: IRB pristup

 

članak 164. stavak 5.

Minimalne vrijednosti prosječnog gubitka zbog nastanka statusa neispunjavanja obveza (LGD) ponderiranog visinom izloženosti za izloženosti osigurane nekretninama

Na osnovi podataka prikupljenih u skladu s člankom 101. i uzimajući u obzir buduća kretanja na tržištu nekretnina i druge relevantne pokazatelje, nadležna tijela redovito, a najmanje jednom godišnje, procjenjuju jesu li minimalne vrijednosti LGD-a iz stavka 4. ovog članka primjerene za izloženosti osigurane stambenim ili poslovnim nekretninama koje se nalaze na njihovom državnom području. Nadležna tijela mogu, vodeći računa o pitanjima financijske stabilnosti, odrediti više minimalne vrijednosti prosječnog LGD-a ponderiranog visinom izloženosti za izloženosti osigurane nekretninama na njihovom državnom području.

Usp. dio 12.

 

 

 

Kreditni rizik: IRB pristup

 

članak 178. stavak 1. točka (b)

Stupanje dužnika u status neispunjavanja obveza

Nadležna tijela mogu zamijeniti 90 dana sa 180 dana za izloženosti koje su osigurane stambenom nekretninom ili poslovnom nekretninom MSP-a iz kategorije izloženosti prema stanovništvu, kao i izloženosti prema subjektima javnog sektora.

 

 

 

 

Kreditni rizik druge ugovorne strane

 

članak 284. stavak 4.

Vrijednost izloženosti

Nadležna tijela mogu zahtijevati parametar α veći od 1,4 ili dopustiti institucijama da upotrebljavaju vlastite procjene u skladu sa stavkom 9.

 

 

 

 

Tržišni rizik: Pozicijski rizik

 

članak 327. stavak 2.

Netiranje zamjenjivih pozicija i suprotnih pozicija u odnosnom instrumentu

Nadležna tijela mogu usvojiti pristup u skladu s kojim je uzeta u obzir vjerojatnost da će upravo pojedini zamjenjivi instrument biti zamijenjen ili zahtijevati da kapitalni zahtjev obuhvaća svaki gubitak koji može nastati zbog zamjene.

 

 

 

 

Velike izloženosti

 

članak 395. stavak 1.

Ograničenje velikih izloženosti za izloženosti prema institucijama

Nadležna tijela mogu odrediti ograničenje velikih izloženosti niže od 150 000 000 eura za izloženosti prema institucijama.

 

 

 

 

Velike izloženosti

 

članak 400. stavak 2. točka (a) i članak 493. stavak 3. točka (a)

Izuzeća ili djelomična izuzeća od ograničenja velikih izloženosti

Nadležna tijela mogu u potpunosti ili djelomično izuzeti pokrivene obveznice koje udovoljavaju uvjetima iz članka 129. stavaka 1., 3. i 6.

 

 

 

 

 

članak 400. stavak 2. točka (b) i članak 493. stavak 3. točka (b)

 

Nadležna tijela mogu u potpunosti ili djelomično izuzeti stavke imovine koje predstavljaju potraživanja od područne (regionalne) ili lokalne samouprave država članica.

 

 

 

 

 

članak 400. stavak 2. točka (c) i članak 493. stavak 3. točka (c)

 

Nadležna tijela mogu u potpunosti ili djelomično izuzeti izloženosti institucije prema njezinom matičnom društvu ili društvima kćerima.

 

 

 

 

 

članak 400. stavak 2. točka (d) i članak 493. stavak 3. točka (d)

 

Nadležna tijela mogu u potpunosti ili djelomično izuzeti izloženosti prema prema regionalnim ili središnjim kreditnim institucijama koje zajedno s kreditnom institucijom pripadaju mreži i koje su odgovorne za poslove poravnanja gotovinskih transakcija unutar te mreže.

 

 

 

 

 

članak 400. stavak 2. točka (e) i članak 493. stavak 3. točka (e)

 

Nadležna tijela mogu u potpunosti ili djelomično izuzeti izloženosti kreditnih institucija prema kreditnim institucijama, od kojih jedna posluje na nekonkurentnoj osnovi i pruža ili jamči za kredite na temelju programa utvrđenih zakonom ili njenim statutima radi promicanja određenih sektora gospodarstva uz neki oblik državnog nadzora i ograničenja vezano uz upotrebu tih kredita, pod uvjetom da te izloženosti proizlaze iz kredita koji su plasirani korisnicima posredstvom kreditnih institucija ili iz jamstava za te kredite.

 

 

 

 

 

članak 400. stavak 2. točka (f) i članak 493. stavak 3. točka (f)

 

Nadležna tijela mogu u potpunosti ili djelomično izuzeti izloženosti prema institucijama, pod uvjetom da te izloženosti nisu dio regulatornog kapitala navedenih institucija, ne traju duže od sljedećeg radnog dana te nisu iskazane u nekoj od važnijih valuta trgovanja.

 

 

 

 

 

članak 400. stavak 2. točka (g) i članak 493. stavak 3. točka (g)

 

Nadležna tijela mogu u potpunosti ili djelomično izuzeti izloženosti prema središnjim bankama u obliku minimalnih obveznih pričuva koje se drže kod tih središnjih banaka i koje su nominirane u njihovim nacionalnim valutama.

 

 

 

 

 

članak 400. stavak 2. točka (h) i članak 493. stavak 3. točka (h)

 

Nadležna tijela mogu u potpunosti ili djelomično izuzeti izloženosti prema središnjim državama u obliku zakonski propisanih likvidnosnih zahtjeva koje se drže u državnim vrijednosnim papirima koji su nominirani i s izvorima sredstava u njihovim nacionalnim valutama, pod uvjetom da prema prosudbi nadležnog tijela kreditna procjena koju je tim središnjim državama dodijelio odabrani VIPKR predstavlja investicijski rejting.

 

 

 

 

 

članak 400. stavak 2. točka (i) i članak 493. stavak 3. točka (i)

 

Nadležna tijela mogu u potpunosti ili djelomično izuzeti 50 % izvanbilančnih stavki u obliku dokumentarnih akreditiva i neiskorištenih kreditnih linija srednjeg/niskog rizika i izvanbilančnih neiskorištenih kreditnih linija srednjeg/niskog rizika navedenih u prilogu I. te uz suglasnost nadležnih tijela, 80 % jamstava, osim kreditnih jamstava, koja su izdana za njihove članove na osnovi zakonskih ili podzakonskih propisa na temelju zajedničkog sustava osiguranja sa statusom kreditnih institucija.

 

 

 

 

 

članak 400. stavak 2. točka (j) i članak 493. stavak 3. točka (j)

 

Nadležna tijela mogu u potpunosti ili djelomično izuzeti zakonski zahtijevana jamstva koja se upotrebljavaju kada se hipotekarni krediti financirani izdavanjem hipotekarnih obveznica isplaćuju hipotekarnom dužniku prije konačnog upisa hipoteke u zemljišne knjige pod uvjetom da se jamstvo ne koristi za smanjenje rizika pri izračunu iznosa izloženosti ponderiranog rizikom.

 

 

 

 

 

članak 400. stavak 2. točka (k) i članak 493. stavak 3. točka (k)

 

Nadležna tijela mogu u potpunosti ili djelomično izuzeti stavke imovine koje predstavljaju potraživanja od i druge izloženosti prema priznatim burzama.

 

 

 

 

Likvidnost

 

članak 412. stavak 5.

Zahtjev za likvidnosnu pokrivenost

Države članice mogu imati ili uvoditi nacionalne odredbe u području likvidnosnih zahtjeva prije nego što se obvezujući minimalni standardi zahtjeva za likvidnosnu pokrivenost odrede i u potpunosti uvedu u Uniji u skladu s člankom 460.

 

 

 

 

Likvidnost

 

članak 412. stavak 5.

Zahtjev za likvidnosnu pokrivenost

Države članice ili nadležna tijela mogu zahtijevati od institucija koje su dobile odobrenje za rad u matičnoj državi, ili od podgrupe tih institucija, viši zahtjev za likvidnosnu pokrivenost u iznosu do 100 % do potpunog uvođenja obvezujućeg minimalnog standarda po stopi od 100 % u skladu s člankom 460.

 

 

 

 

Likvidnost

 

članak 413. stavak 3.

Zahtjev za stabilne izvore financiranja

Države članice mogu imati ili uvoditi nacionalne odredbe u području zahtjeva za stabilnim izvorima financiranja prije nego što se obvezujući minimalni standardi za zahtjeve za neto stabilnim izvorima financiranja odrede i uvedu u Uniji u skladu s člankom 510.

 

 

 

 

Likvidnost

 

članak 415. stavak 3.

Zahtjevi za izvješćivanje o likvidnosti

Do punog uvođenja obvezujućih likvidnosnih zahtjeva, nadležna tijela mogu nastaviti prikupljati informacije pomoću nadzornih alata u svrhu praćenja usklađenosti s postojećim nacionalnim likvidnosnim standardima.

 

 

 

 

Likvidnost

 

članak 420. stavak 2.

Stopa likvidnosnih odljeva

Nadležna tijela mogu primijeniti stopu odljeva do 5 % za izvanbilančne povezane proizvode s osnove financiranja trgovine, kako je navedeno u članku 429. i Prilogu I.

 

 

 

 

Likvidnost

 

članak 422. stavak 4.

Likvidnosni odljevi na osnovi drugih obveza

Nadležna tijela mogu, u nedostatku jedinstvene definicije, pružiti opću uputu koju institucije trebaju slijediti pri određivanju depozita koje drži deponent u kontekstu postojanog operativnog odnosa.

 

 

 

 

Kapitalni zahtjevi

 

članak 465. stavak 2.

Prijelazna odredba za kapitalne zahtjeve

Nadležna tijela određuju i objavljuju razine stopa redovnog osnovnog kapitala i stopa osnovnog kapitala u rasponima određenima u članku 465. stavku 1. koje su institucije dužne poštovati ili nadmašiti.

Usp. dio 2.

 

 

 

Kapitalni zahtjevi

 

članak 467. stavak 2.

Tretman nerealiziranih gubitaka mjerenih po fer vrijednosti u prijelaznom razdoblju

Odstupajući od članka 467. stavka 1., nadležna tijela mogu, u slučajevima kada je takav tretman primijenjen prije 1. siječnja 2014., dopustiti institucijama neuključivanje u bilo koji element regulatornog kapitala nerealiziranih dobitaka ili gubitaka na osnovi izloženosti prema središnjim državama koje su raspoređene u kategoriju „raspoloživo za prodaju” MRS-a 39 koji je potvrdio EU.

 

 

 

 

Kapitalni zahtjevi

 

Članak 467. stavak 3.

Tretman nerealiziranih gubitaka mjerenih po fer vrijednosti u prijelaznom razdoblju

Nadležna tijela određuju i objavljuju primjenjivi postotak u rasponima navedenima u članku 467. stavku 2. točkama od (a) do (d).

Usp. dio 3.

 

 

 

Kapitalni zahtjevi

 

članak 468. stavak 2.

Tretman nerealiziranih dobitaka mjerenih po fer vrijednosti u prijelaznom razdoblju

Nadležna tijela mogu dopustiti institucijama da uključe u izračun redovnog osnovnog kapitala 100 % svojih nerealiziranih dobitaka po fer vrijednosti ako se u skladu s člankom 467. od institucija zahtijeva da uključe u izračun redovnog osnovnog kapitala svoje nerealizirane gubitke mjerene po fer vrijednosti.

 

 

 

 

Kapitalni zahtjevi

 

članak 468. stavak 3.

Tretman nerealiziranih dobitaka mjerenih po fer vrijednosti u prijelaznom razdoblju

Nadležna tijela određuju i objavljuju primjenjivi postotak nerealiziranih dobitaka u rasponima navedenima u članku 468. stavku 2. točkama od (a) do (c) koji je uklonjen iz redovnog osnovnog kapitala.

Usp. dio 4.

 

 

 

Kapitalni zahtjevi

 

članak 471. stavak 1.

Izuzeće od odbitka ulaganja u kapital društava za osiguranje od stavki redovnog osnovnog kapitala

Odstupajući od članka 49. stavka 1., tijekom razdoblja od 1. siječnja 2014. do 31. prosinca 2022., nadležna tijela mogu dopustiti institucijama da ne odbijaju ulaganja u kapital društava za osiguranje, društava za reosiguranje i osigurateljnih holdinga ako su ispunjeni uvjeti iz članka 471. stavka 1.

 

 

 

 

Kapitalni zahtjevi

 

članak 473. stavak 1.

Uvođenje izmjena MRS-a 19

Odstupajući od članka 481. tijekom razdoblja od 1. siječnja 2014. do 31. prosinca 2018., nadležna tijela mogu dopustiti institucijama koje pripremaju svoja financijska izvješća u skladu s međunarodnim računovodstvenim standardima donesenim u skladu s postupkom iz članka 6. stavka 2. Uredbe (EZ) br. 1606/2002 da dodaju svom redovnom osnovnom kapitalu primjenjivi iznos u skladu s člankom 473. stavkom 2. ili 3., prema potrebi, pomnožen s faktorom primijenjenim u skladu s člankom 473. stavkom 4.

 

 

 

 

Kapitalni zahtjevi

 

članak 478. stavak 3.

Odbici od stavki redovnog osnovnog kapitala, dodatnog osnovnog kapitala i dopunskog kapitala u prijelaznom razdoblju

Nadležna tijela određuju i objavljuju primjenjivi postotak u rasponima koji su određeni u članku 478. stavcima 1. i 2. za svaki od sljedećih odbitaka:

(a)

pojedinačni odbici koji se zahtijevaju u skladu s člankom 36. stavkom 1. točkama (a) do (h), isključujući odgođenu poreznu imovinu koja ovisi o budućoj profitabilnosti i proizlazi iz privremenih razlika;

(b)

ukupan iznos odgođene porezne imovine koji ovisi o budućoj profitabilnosti i proizlazi iz privremenih razlika i stavki iz članka 36. stavka 1. točke (i) koji se treba odbijati u skladu s člankom 48.;

(c)

svaki odbitak koji se zahtijeva u skladu s člankom 56. točkama od (b) do (d);

(d)

svaki odbitak koji se zahtijeva u skladu s člankom 66. točkama od (b) do (d).

Usp. dio 5.

 

 

 

Kapitalni zahtjevi

 

članak 479. stavak 4.

Priznavanje instrumenata i stavki u konsolidiranom redovnom osnovnom kapitalu koji ne ispunjavaju uvjete za manjinske udjele u prijelaznom razdoblju

Nadležna tijela određuju i objavljuju primjenjivi postotak u rasponima navedenima u članku 479. stavku 3.

Usp. dio 6.

 

 

 

Kapitalni zahtjevi

 

članak 480. stavak 3.

Priznavanje manjinskih udjela i kvalificiranog dodatnog osnovnog kapitala i dopunskog kapitala u prijelaznom razdoblju

Nadležna tijela određuju i objavljuju vrijednost primjenjivog faktora u rasponima navedenima u članku 480. stavku 2.

Usp. dio 7.

 

 

 

Kapitalni zahtjevi

 

članak 481. stavak 3.

Dodatni filtri i odbici u prijelaznom razdoblju

Za svaki filtar ili odbitak iz članka 481. stavaka 1. i 2. nadležna tijela određuju i objavljuju primjenjive postotke u rasponima navedenima u stavcima 3. i 4. tog članka.

Usp. dio 8.

 

 

 

Kapitalni zahtjevi

 

članak 486. stavak 6.

Ograničenja nastavka priznavanja za stavke redovnog osnovnog kapitala, dodatnog osnovnog kapitala i dopunskog kapitala

Nadležna tijela određuju i objavljuju primjenjive postotke u rasponima koji su određeni u članku 486. stavku 5.

Usp. dio 9.

 

 

 

Kreditni rizik: IRB pristup

 

članak 495. stavak 1.

Tretman izloženosti po vlasničkim ulaganjima u skladu s IRB pristupom

Odstupajući od dijela trećeg poglavlja 3., do 31. prosinca 2017. nadležna tijela mogu izuzeti od IRB tretmana određene kategorije vlasničkih ulaganja institucija i EU društava kćeri institucija iz te države članice na dan 31. prosinca 2007.

 

 

 

 

Kreditni rizik: Standardizirani pristup

 

članak 496. stavak 1.

Prijelazna odredba za izračun kapitalnih zahtjeva za izloženosti u obliku pokrivenih obveznica

Do 31. prosinca 2017. nadležna tijela mogu u cijelosti ili djelomično izuzeti od primjene ograničenje od 10 % za nadređene tranše koje su izdali francuski fondovi Fonds Communs de Créances ili sekuritizacijski subjekti koji su jednaki francuskom fondu Communs de Créances iz članka 129. stavka 1. točaka (d) i (f), ako su ispunjeni uvjeti iz članka 496. stavka 1. točaka (a) i (b).

 

 

 

 

Financijska poluga

 

članak 499. stavak 3.

Prijelazna odredba za izračun omjera financijske poluge

Odstupajući od članka 429. stavka 2. Uredbe (EU) br. 575/2013, tijekom razdoblja od 1. siječnja 2014. do 31. prosinca 2017., nadležna tijela mogu odobriti institucijama izračunavanje omjera financijske poluge na kraju tromjesečja ako smatraju da institucije možda nemaju podatke dostatne kvalitete za izračun omjera financijske poluge koja je aritmetička sredina mjesečnih omjera financijske poluge za tromjesečje.

 

 

 

 

Prag iz Basela I

 

članak 500. stavak 5.

Prijelazne odredbe za prag iz Basela I

Nadležna tijela mogu, nakon savjetovanja s EBA-om, izuzeti institucije od primjene članka 500. stavka 1. točke (b) Uredbe (EU) br. 575/2013 na institucije pod uvjetom da su ispunjeni svi zahtjevi za primjenu IRB pristupa iz dijela trećega glave II. poglavlja 3. odjeljka 6. navedene Uredbe ili kvalificirajući kriteriji za primjenu naprednog pristupa iz dijela trećega glave III. poglavlja 4. navedene Uredbe, prema potrebi.

 

 

 

 


DIO 2.

Prijelazna odredba za kapitalne zahtjeve

Uredba EU

br. 575/2013

Prijelazna odredba

Godina

Informacije za objavu

članak 465. stavak 2.

Razina stope redovnog osnovnog kapitala koju su institucije dužne poštovati ili nadmašiti

(% u određenom rasponu)

2014.

[Vrijednost]

od 4 % do 4,5 %

Razina stope osnovnog kapitala koju su institucije dužne poštovati ili nadmašiti

(% u određenom rasponu)

2014.

[Vrijednost]

od 5,5 % do 6 %


DIO 3.

Tretman nerealiziranih gubitaka mjerenih po fer vrijednosti u prijelaznom razdoblju

Uredba (EU)

br. 575/2013

Prijelazne odredbe

Godina

Informacije za objavu

članak 467. stavak 3.

Primjenjivi postotak nerealiziranih gubitaka u skladu s člankom 467. stavkom 1. koji su uključeni u izračun stavki redovnog osnovnog kapitala (postotak u rasponima navedenima u stavku 2. tog članka)

 

 

od 20 % do 100 %

2014.

[Vrijednost]

od 40 % do 100 %

2015.

[Vrijednost]

od 60 % do 100 %

2016.

[Vrijednost]

od 80 % do 100 %

2017.

[Vrijednost]


DIO 4.

Tretman nerealiziranih dobitaka mjerenih po fer vrijednosti u prijelaznom razdoblju

Uredba EU

br. 575/2013

Prijelazne odredbe

Godina

Informacije za objavu

članak 468. stavak 3.

Primjenjivi postotak nerealiziranih dobitaka u skladu s člankom 468. stavkom 1. koji su uklonjeni iz stavki redovnog osnovnog kapitala (postotak u rasponima navedenima u stavku 2. tog članka)

 

 

od 60 % do 100 %

2015.

[Vrijednost]

od 40 % do 100 %

2016.

[Vrijednost]

od 20 % do 100 %

2017.

[Vrijednost]


DIO 5.

Prijelazne odredbe za odbitke od stavki redovnog osnovnog kapitala, dodatnog osnovnog kapitala i dopunskog kapitala

Uredba EU

br. 575/2013

Prijelazne odredbe

Godina

Informacije za objavu

članak 478. stavak 3. točka (a)

Odbitak od stavki redovnog osnovnog kapitala (isključujući odgođenu poreznu imovinu)

 

 

Upotrebljava li nadležno tijelo jedinstveni postotak za sve odbitke od stavki redovnog osnovnog kapitala u skladu s člankom 36. stavkom 1. točkama (a) do (h), isključujući odgođenu poreznu imovinu koja ovisi o budućoj profitabilnosti i proizlazi iz privremenih razlika?

 

[Da/Ne]

Primjenjivi postotak ako se primjenjuje jedinstveni postotak (postotak u rasponima navedenima u članku 478. stavku 1.)

 

 

od 20 % do 100 %

2014.

[Vrijednost]

od 40 % do 100 %

2015.

[Vrijednost]

od 60 % do 100 %

2016.

[Vrijednost]

od 80 % do 100 %

2017.

[Vrijednost]

Ako se ne upotrebljava jedinstveni postotak, nacionalni tekstovi i upućivanja na primjenjive postotke dostavljaju se u dijelu 1.

 

 

članak 478. stavak 3. točka (b)

Odbitak od stavki redovnog osnovnog kapitala za odgođenu poreznu imovinu i stavke iz članka 36. stavka 1. točke (i)

 

 

Upotrebljava li nadležno tijelo jedinstveni postotak za odbitke od stavki redovnog osnovnog kapitala za ukupan iznos odgođene porezne imovine koja ovisi o budućoj profitabilnosti i proizlazi iz privremenih razlika i stavki iz članka 36. stavka 1. točke (i)?

 

[Da/Ne]

Primjenjivi postotak ako se primjenjuje jedinstveni postotak (postotak u rasponima navedenima u članku 478. stavku 1.)

 

 

od 20 % do 100 %

2014.

[Vrijednost]

od 40 % do 100 %

2015.

[Vrijednost]

od 60 % do 100 %

2016.

[Vrijednost]

od 80 % do 100 %

2017.

[Vrijednost]

Ako se ne upotrebljava jedinstveni postotak, nacionalni tekstovi i upućivanja na primjenjive postotke dostavljaju se u dijelu 1.

 

 

članak 478. stavak 2.

Odbitak od stavki redovnog osnovnog kapitala za odgođenu poreznu imovinu koja je postojala prije 1. siječnja 2014.

 

 

Upotrebljava li nadležno tijelo alternativni primjenjivi postotak za odgođenu poreznu imovinu koja je postojala prije 1. siječnja 2014.?

 

[Da/Ne]

Primjenjivi postotak ako se primjenjuje alternativni postotak (postotak u rasponima navedenima u članku 478. stavku 2.)

 

 

od 0 % do 100 %

2014.

[Vrijednost]

od 10 % do 100 %

2015.

[Vrijednost]

od 20 % do 100 %

2016.

[Vrijednost]

od 30 % do 100 %

2017.

[Vrijednost]

od 40 % do 100 %

2018.

[Vrijednost]

od 50 % do 100 %

2019.

[Vrijednost]

od 60 % do 100 %

2020.

[Vrijednost]

od 70 % do 100 %

2021.

[Vrijednost]

od 80 % do 100 %

2022.

[Vrijednost]

od 90 % do 100 %

2023.

[Vrijednost]

članak 478. stavak 3. točka (c)

Odbici od stavki dodatnog osnovnog kapitala

 

 

Upotrebljava li nadležno tijelo jedinstveni postotak za sve odbitke od stavki dodatnog osnovnog kapitala u skladu s člankom 56. točkama (b) do (d)?

 

[Da/Ne]

Primjenjivi postotak ako se primjenjuje jedinstveni postotak (postotak u rasponima navedenima u članku 478. stavku 1.)

 

 

od 20 % do 100 %

2014.

[Vrijednost]

od 40 % do 100 %

2015.

[Vrijednost]

od 60 % do 100 %

2016.

[Vrijednost]

od 80 % do 100 %

2017.

[Vrijednost]

Ako se ne upotrebljava jedinstveni postotak, nacionalni tekstovi i upućivanja na primjenjive postotke dostavljaju se u dijelu 1.

 

 

članak 478. stavak 3. točka (d)

Odbici od stavki dopunskog kapitala

 

 

Upotrebljava li nadležno tijelo jedinstveni postotak za sve odbitke od stavki dopunskog kapitala u skladu s člankom 66. točkama (b) do (d)?

 

[Da/Ne]

Primjenjivi postotak ako se primjenjuje jedinstveni postotak (postotak u rasponima navedenima u članku 478. stavku 1.)

 

 

od 20 % do 100 %

2014.

[Vrijednost]

od 40 % do 100 %

2015.

[Vrijednost]

od 60 % do 100 %

2016.

[Vrijednost]

od 80 % do 100 %

2017.

[Vrijednost]

Ako se ne upotrebljava jedinstveni postotak, nacionalni tekstovi i upućivanja na primjenjive postotke dostavljaju se u dijelu 1.

 

 


DIO 6.

Priznavanje instrumenata i stavki u konsolidiranom redovnom osnovnom kapitalu koji ne ispunjavaju uvjete za manjinske udjele u prijelaznom razdoblju

Uredba (EU)

br. 575/2013

Prijelazne odredbe

Godina

Informacije za objavu

članak 479. stavak 4.

Primjenjivi postotak za priznavanje instrumenata i stavki u konsolidiranom redovnom osnovnom kapitalu koji ne ispunjavaju uvjete za manjinske udjele (postotak u rasponima navedenima u članku 479. stavku 3.)

 

 

od 0 % do 80 %

2014.

[Vrijednost]

od 0 % do 60 %

2015.

[Vrijednost]

od 0 % do 40 %

2016.

[Vrijednost]

od 0 % do 20 %

2017.

[Vrijednost]


DIO 7.

Priznavanje manjinskih udjela i kvalificiranog dodatnog osnovnog kapitala i dopunskog kapitala u prijelaznom razdoblju

Uredba (EU)

br. 575/2013

Prijelazne odredbe

Godina

Informacije za objavu

članak 480. stavak 3.

Primjenjivi faktor za priznavanje u konsolidiranom regulatornom kapitalu manjinskih udjela i kvalificiranog dodatnog osnovnog kapitala i dopunskog kapitala (broj u rasponima određenima u članku 480. stavku 2.)

 

 

od 0,2 do 1,0

2014.

[Vrijednost]

od 0,4 do 1,0

2015.

[Vrijednost]

od 0,6 do 1,0

2016.

[Vrijednost]

od 0,8 do 1,0

2017.

[Vrijednost]


DIO 8.

Dodatni filtri i odbici u prijelaznom razdoblju

Uredba (EU)

br. 575/2013

Prijelazne odredbe

Godina

Informacije za objavu

članak 481. stavak 1.

Prilagodbe iz članka 481. stavka 1.

 

[slobodni tekst]

Upotrebljava li nadležno tijelo jedinstveni postotak za sve zahtijevane filtre ili odbitke kako je određeno u članku 481. stavku 1.?

 

[Da/Ne/NP]

Primjenjivi postotak ako se primjenjuje jedinstveni postotak (postotak u rasponima navedenima u članku 481. stavku 3.)

 

 

od 0 % do 80 %

2014.

[Vrijednost]

od 0 % do 60 %

2015.

[Vrijednost]

od 0 % do 40 %

2016.

[Vrijednost]

od 0 % do 20 %

2017.

[Vrijednost]

Ako se ne upotrebljava jedinstveni postotak, nacionalni tekstovi i upućivanja na primjenjive postotke dostavljaju se u dijelu 1.

 

 

članak 481. stavak 2.

Prilagodbe iz članka 481. stavka 2.

 

[slobodni tekst]

Zahtijeva li nadležno tijelo ili dopušta institucijama da primjenjuju metode iz članka 49. stavka 1. kada nisu ispunjeni zahtjevi iz članka 49. stavka 1. točke (b), umjesto odbitka zahtijevanog u skladu s člankom 36. stavkom 1.?

 

[Da/Ne]

Primjenjivi postotak ako se primjenjuje diskrecijsko pravo (postotak u rasponima navedenima u članku 481. stavku 4.)

 

 

od 0 % do 50 %

2014.

[Vrijednost]


DIO 9.

Ograničenja nastavka priznavanja za stavke redovnog osnovnog kapitala, dodatnog osnovnog kapitala i dopunskog kapitala

Uredba (EU)

br. 575/2013

Prijelazne odredbe

Godina

Informacije za objavu

članak 486. stavak 6.

Primjenjivi postotak za određivanje ograničenja nastavka priznavanja za stavke redovnog osnovnog kapitala u skladu s člankom 486. stavkom 2. (postotak u rasponima određenima u stavku 5. tog članka)

 

 

od 60 % do 80 %

2014.

[Vrijednost]

od 40 % do 70 %

2015.

[Vrijednost]

od 20 % do 60 %

2016.

[Vrijednost]

od 0 % do 50 %

2017.

[Vrijednost]

od 0 % do 40 %

2018.

[Vrijednost]

od 0 % do 30 %

2019.

[Vrijednost]

od 0 % do 20 %

2020.

[Vrijednost]

od 0 % do 10 %

2021.

[Vrijednost]

Primjenjivi postotak za određivanje ograničenja nastavka priznavanja za stavke dodatnog osnovnog kapitala u skladu s člankom 486. stavkom 3. (postotak u rasponima određenima u stavku 5. tog članka)

 

 

od 60 % do 80 %

2014.

[Vrijednost]

od 40 % do 70 %

2015.

[Vrijednost]

od 20 % do 60 %

2016.

[Vrijednost]

od 0 % do 50 %

2017.

[Vrijednost]

od 0 % do 40 %

2018.

[Vrijednost]

od 0 % do 30 %

2019.

[Vrijednost]

od 0 % do 20 %

2020.

[Vrijednost]

od 0 % do 10 %

2021.

[Vrijednost]

Primjenjivi postotak za određivanje ograničenja nastavka priznavanja za stavke dopunskog kapitala u skladu s člankom 486. stavkom 4. (postotak u rasponima određenima u stavku 5. tog članka)

 

 

od 60 % do 80 %

2014.

[Vrijednost]

od 40 % do 70 %

2015.

[Vrijednost]

od 20 % do 60 %

2016.

[Vrijednost]

od 0 % do 50 %

2017.

[Vrijednost]

od 0 % do 40 %

2018.

[Vrijednost]

od 0 % do 30 %

2019.

[Vrijednost]

od 0 % do 20 %

2020.

[Vrijednost]

od 0 % do 10 %

2021.

[Vrijednost]


DIO 10.

Varijabilni dijelovi primitaka

Direktiva 2013/36/EU

Odredbe

Informacije za objavu

 

Datum posljednjeg ažuriranja informacija u ovom obrascu

(dd/mm/gggg)

članak 94. stavak 1. točka (g) podtočka i.

Maksimalni postotak varijabilnog dijela (% fiksnog dijela ukupnih primitaka)

[Vrijednost]

članak 94. stavak 1. točka (g) podtočka ii.

Maksimalna razina varijabilnog dijela koju mogu odobriti dioničari ili vlasnici ili članovi institucije (% fiksnog dijela ukupnih primitaka)

[Vrijednost]

članak 94. stavak 1. točka (g) podtočka iii.

Smiju li institucije primijeniti diskontnu stopu za varijabilne primitke?

[Da/Ne]

Maksimalni dio ukupnih varijabilnih primitaka na koje se odnosi diskontna stopa (% ukupnih varijabilnih primitaka)

[Vrijednost]


DIO 11.

Ponderi rizika i kriteriji koji se primjenjuju na izloženosti osigurane nekretninama

Uredba EU

br. 575/2013

Odredbe

Informacije za objavu

članak 124. stavak 2.

Izloženosti osigurane stambenim nekretninama

Primijenjeni ponder rizika (od 35 % do 150 %)

[Vrijednost]

Datum zadnje promjene pondera rizika

(dd/mm/gggg)

Primjenjuje li nadležno tijelo kriterije strože od kriterija iz članka 125. stavka 2.?

[Da/Ne]

Datum zadnje promjene navedenih kriterija

(dd/mm/gggg)

Izloženosti osigurane poslovnim nekretninama

Primijenjeni ponder rizika (od 50 % do 150 %)

[Vrijednost]

Datum zadnje promjene pondera rizika

(dd/mm/gggg)

Primjenjuje li nadležno tijelo kriterije strože od kriterija iz članka 126. stavka 2.?

[Da/Ne]

Datum zadnje promjene navedenih kriterija

(dd/mm/gggg)


DIO 12.

Minimalne vrijednosti gubitka zbog nastanka statusa neispunjavanja obveza (LGD) za izloženosti prema stanovništvu osigurane nekretninama

Uredba EU

br. 575/2013

Odredbe

Informacije za objavu

članak 164. stavak 5.

Minimalna vrijednost prosječnog LGD-a ponderiranog visinom izloženosti za izloženosti prema stanovništvu osigurane stambenim nekretninama koje ne ostvaruju korist od jamstava središnjih država

Primijenjena minimalna vrijednost LGD-a (% viši od 10 %)

[Vrijednost]

Datum zadnje promjene vrijednosti

(dd/mm/gggg)

Minimalna vrijednost prosječnog LGD-a ponderiranog visinom izloženosti za izloženosti prema stanovništvu osigurane poslovnim nekretninama koje ne ostvaruju korist od jamstava središnjih država

Primijenjena minimalna vrijednost LGD-a (% viši od 15 %)

[Vrijednost]

Datum zadnje promjene vrijednosti

(dd/mm/gggg)


PRILOG III.

Postupak nadzorne provjere i ocjene (SREP)

Područje primjene SREP-a

Opis smjernica nadležnog tijela o području primjene SREP-a uključujući:

smjernice o tome koji su subjekti obuhvaćeni SREP-om ili su iz njega isključeni

pregled na visokoj razini o tome kako nadležno tijelo uzima u obzir načelo proporcionalnosti prilikom određivanja područja primjene SREP-a

[slobodni tekst, upućivanje ili poveznica na te smjernice]

Pojedinačna procjena rizika

Opis smjernica nadležnog tijela o pojedinačnoj procjeni rizika uključujući:

pregled na visokoj razini usmjeren na postupak procjene rizika

pregled na visokoj razini o tome kako nadležno tijelo uzima u obzir načelo proporcionalnosti prilikom procjenjivanja pojedinačnih rizika

pregled na visokoj razini usmjeren na kriterije i metodologiju bodovanja za procjenu pojedinačnih rizika od strane nadležnog tijela

[slobodni tekst, upućivanje ili poveznica na te smjernice]

Provjera i ocjena postupka procjene adekvatnosti internog kapitala (ICAAP)

Opis smjernica nadležnog tijela za provjeru i ocjenu ICAAP-a kao dio postupka nadzorne provjere i ocjene radi procjene pouzdanosti izračuna ICAAP-a za određivanje kapitalnih zahtjeva za pokrivanje pojedinačnih kapitalnih rizika, uključujući:

pregled postupka za provedbu ICAAP-a koji su institucije dužne primjenjivati

pregled metodologije koju nadležna tijela primjenjuju radi provjere ICAAP-a

informacije o tome je li potrebna neovisna provjera ICAAP-a od nadležnog tijela

[slobodni tekst, upućivanje ili poveznica na te smjernice]

Ukupna procjena i nadzorne mjere SREP-a

Opis smjernica nadležnog tijela o ukupnoj procjeni i nadzornim mjerama SREP-a koje nadležno tijelo poduzima na temelju cjelokupne procjene SREP-a

[slobodni tekst, upućivanje ili poveznica na te smjernice]


PRILOG IV.

STATISTIČKI PODACI

Popis obrazaca

Dio 1.

Podaci o nacionalnom financijskom sektoru

Dio 2.

Podaci o kreditnom riziku

Dio 3.

Podaci o tržišnom riziku

Dio 4.

Podaci o operativnom riziku

Dio 5.

Podaci o nadzornim mjerama i administrativnim kaznama

Dio 6.

Podaci o izuzećima

DIO 1.

Podaci o nacionalnom financijskom sektoru (godina 20XX.)

 

Upućivanje na obrazac COREP (1)

Podaci

Broj i veličina kreditnih institucija

 

 

Broj kreditnih institucija (1)

 

[Vrijednost]

Ukupna imovina (u milijunima eura) (2)

 

[Vrijednost]

Ukupna imovina izražena u % BDP-a

 

[Vrijednost]

Broj i veličina stranih kreditnih institucija

 

 

Iz zemalja EGP-a

Broj podružnica (3)

 

[Vrijednost]

Ukupna imovina podružnica (u milijunima eura)

 

[Vrijednost]

Broj podružnica (4)

 

[Vrijednost]

Ukupna imovina društava kćeri (u milijunima eura)

 

[Vrijednost]

Iz trećih zemalja

Broj podružnica (3)

 

[Vrijednost]

Ukupna imovina podružnica (u milijunima eura)

 

[Vrijednost]

Broj podružnica (4)

 

[Vrijednost]

Ukupna imovina društava kćeri (u milijunima eura)

 

[Vrijednost]

Ukupni kapital i kapitalni zahtjevi kreditnih institucija

 

 

Redovni osnovni kapital izražen u % ukupnog kapitala

CA1 (redak 020 / redak 010)

[Vrijednost]

Dodatni osnovni kapital izražen u % ukupnog kapitala

CA1 (redak 530 / redak 010)

[Vrijednost]

Ukupni osnovni kapital izražen u % ukupnog kapitala

CA1 (redak 750 / redak 010)

[Vrijednost]

Ukupni kapitalni zahtjevi (u milijunima eura)

CA2 (redak 010) (1) 8 %

[Vrijednost]

Stopa ukupnog kapitala

CA 3 (redak 050)

[Vrijednost]

Broj i veličina investicijskih društava

 

 

Broj investicijskih društava (1)

 

[Vrijednost]

Ukupna imovina (u milijunima eura) (2)

 

[Vrijednost]

Ukupna imovina izražena u % BDP-a

 

[Vrijednost]

Ukupni kapital i kapitalni zahtjevi investicijskih društava

 

 

Redovni osnovni kapital izražen u % ukupnog kapitala

CA1 (redak 020 / redak 010)

[Vrijednost]

Dodatni osnovni kapital izražen u % ukupnog kapitala

CA1 (redak 530 / redak 010)

[Vrijednost]

Ukupni osnovni kapital izražen u % ukupnog kapitala

CA1 (redak 750 / redak 010)

[Vrijednost]

Ukupni kapitalni zahtjevi (u milijunima eura)

CA2 (redak 010) (1) 8 %

[Vrijednost]

Stopa ukupnog kapitala

CA 3 (redak 050)

[Vrijednost]

Upute za obrazac:

(1)

Brojka uključuje domaće osnovane institucije, podružnice u EGP-u i institucije izvan EGP-a. Poslovne jedinice, bez obzira na njihov broj, koje u dotičnoj državi osnuje institucija sa sjedištem u drugoj državi smatraju se jednom institucijom. Definicija uključuje podružnice / društva kćeri stranih institucija, ali ne strane podružnice / društva kćeri domaćih institucija (pristup države domaćina).

(2)

Traže se nekonsolidirani podaci. Izračunano na osnovi rezidentnosti (pristup države domaćina s brojem stanovnika koji odgovara načelima, kako je navedeno pod (1)).

(3)

Poslovne jedinice, bez obzira na njihov broj, koje u istoj državi osnuje kreditna institucija sa sjedištem u drugoj državi trebale bi se smatrati jednom podružnicom.

(4)

Sva društva kćeri nekog društva kćeri smatraju se društvom kćeri matičnog društva koje je na čelu tih društava.

DIO 2.

Podaci o kreditnom riziku (za godinu 20XX.)

Podaci o kreditnom riziku

Upućivanje na obrazac COREP (3)

Podaci

Kreditne institucije: kapitalni zahtjevi za kreditni rizik

 

 

Kreditne institucije: kapitalni zahtjevi za kreditni rizik

% ukupnih kapitalnih zahtjeva

CA2 (redak 040 / redak 010)

[Vrijednost]

Kreditne institucije: raščlamba prema pristupu

% na temelju ukupnog broja kreditnih institucija (2)

Standardizirani pristup (SA)

 

[Vrijednost]

Osnovni pristup zasnovan na internim rejting-sustavima (osnovni IRB pristup)

 

[Vrijednost]

Napredni pristup zasnovan na internim rejting-sustavima (napredni IRB pristup)

 

[Vrijednost]

% na temelju ukupnih kapitalnih zahtjeva za kreditni rizik

Standardizirani pristup

CA2 (redak 050 / redak 040)

[Vrijednost]

Osnovni IRB pristup

CR IRB, osnovni IRB (redak 010, stupac 260) / CA2 (redak 040)

[Vrijednost]

Napredni IRB pristup

CR IRB, napredni IRB (redak 010, stupac 260) / CA2 (redak 040)

[Vrijednost]

Kreditne institucije: raščlamba prema kategoriji izloženosti u skladu s IRB pristupom

% na temelju ukupnog iznosa izloženosti ponderiran rizikom prema IRB pristupu

IRB pristup kada se ne primjenjuju ni vlastite procjene gubitka zbog nastanka statusa neispunjavanja obveza ni konverzijski faktori

[Vrijednost]

Središnje države i središnje banke

CA2 (redak 260 / redak 010)

[Vrijednost]

Institucije

CA2 (redak 270 / redak 010)

[Vrijednost]

Trgovačka društva – MSP

CA2 (redak 280 / redak 010)

[Vrijednost]

Trgovačka društva – specijalizirano financiranje

CA2 (redak 290 / redak 010)

[Vrijednost]

Trgovačka društva – ostalo

CA2 (redak 300 / redak 010)

[Vrijednost]

IRB pristup kada se primjenjuju vlastite procjene gubitka zbog nastanka statusa neispunjavanja obveza i/ili konverzijski faktori

[Vrijednost]

Središnje države i središnje banke

CA2 (redak 320 / redak 010)

[Vrijednost]

Institucije

CA2 (redak 330 / redak 010)

[Vrijednost]

Trgovačka društva – MSP

CA2 (redak 340 / redak 010)

[Vrijednost]

Trgovačka društva – specijalizirano financiranje

CA2 (redak 350 / redak 010)

[Vrijednost]

Trgovačka društva – ostalo

CA2 (redak 360 / redak 010)

[Vrijednost]

Stanovništvo – osigurano nekretninom MSP-ova

CA2 (redak 370 / redak 010)

[Vrijednost]

Stanovništvo – osigurano nekretninom, nije izloženost prema MSP-u

CA2 (redak 380 / redak 010)

[Vrijednost]

Stanovništvo – kvalificirane obnovljive izloženosti

CA2 (redak 390 / redak 010)

[Vrijednost]

Stanovništvo – ostalo, MSP

CA2 (redak 400 / redak 010)

[Vrijednost]

Stanovništvo – ostalo, osobe koje nisu MSP-ovi

CA2 (redak 410 / redak 010)

[Vrijednost]

Vlasnička kapital u skladu s IRB pristupom

CA2 (redak 420 / redak 010)

[Vrijednost]

Sekuritizacijske pozicije u skladu s IRB pristupom

CA2 (redak 430 / redak 010)

[Vrijednost]

Ostala imovina

CA2 (redak 450 / redak 010)

[Vrijednost]

Kreditne institucije: raščlamba prema kategoriji izloženosti u skladu sa standardiziranim pristupom (2)

% na temelju ukupnog iznosa izloženosti ponderiran rizikom prema standardiziranom pristupu

Središnje države ili središnje banke

CA2 (redak 070 / redak 010)

[Vrijednost]

Jedinice područne (regionalne) ili lokalne samouprave

CA2 (redak 080 / redak 010)

[Vrijednost]

Subjekti javnog sektora

CA2 (redak 090 / redak 010)

[Vrijednost]

Multilateralne razvojne banke

CA2 (redak 100 / redak 010)

[Vrijednost]

Međunarodne organizacije

CA2 (redak 110 / redak 010)

[Vrijednost]

Institucije

CA2 (redak 120 / redak 010)

[Vrijednost]

Trgovačka društva

CA2 (redak 130 / redak 010)

[Vrijednost]

Stanovništvo

CA2 (redak 140 / redak 010)

[Vrijednost]

Osigurano nekretninama

CA2 (redak 150 / redak 010)

[Vrijednost]

Izloženosti sa statusom neispunjavanja obveza

CA2 (redak 160 / redak 010)

[Vrijednost]

Visokorizične stavke

CA2 (redak 170 / redak 010)

[Vrijednost]

Pokrivene obveznice

CA2 (redak 180 / redak 010)

[Vrijednost]

Potraživanja prema institucijama i trgovačkim društvima s kratkoročnom kreditnom procjenom

CA2 (redak 190 / redak 010)

[Vrijednost]

Društva za zajednička ulaganja

CA2 (redak 200 / redak 010)

[Vrijednost]

Kapital

CA2 (redak 210 / redak 010)

[Vrijednost]

Ostale stavke

CA2 (redak 211 / redak 010)

[Vrijednost]

Sekuritizacijske pozicije u skladu sa standardiziranim pristupom

CA2 (redak 220 / redak 010)

[Vrijednost]

Kreditne institucije: raščlamba prema pristupu smanjenja kreditnog rizika (CRM)

% na temelju ukupnog broja kreditnih institucija (2)

Jednostavna metoda financijskog kolaterala

 

[Vrijednost]

Složena metoda financijskoga kolaterala

 

[Vrijednost]

Investicijska društva: kapitalni zahtjevi za kreditni rizik

 

 

Investicijska društva: kapitalni zahtjevi za kreditni rizik

% ukupnih kapitalnih zahtjeva

CA2 (redak 040 / redak 010)

[Vrijednost]

Investicijska društva: raščlamba prema pristupu

% na temelju ukupnog broja investicijskih društava (2)

Standardizirani pristup

 

[Vrijednost]

IRB

 

[Vrijednost]

% na temelju ukupnih kapitalnih zahtjeva za kreditni rizik

Standardizirani pristup

CA2 (redak 050 / redak 040)

[Vrijednost]

IRB

CA2 (redak 240 / redak 040)

[Vrijednost]

Dodatne informacije o sekuritizacijama

Upućivanje na obrazac COREP (3)

Podaci

Kreditne institucije: inicijator

 

 

Ukupni iznos iniciranih sekuritiziranih izloženosti u bilanci i izvan bilance

CR SEC SA (redak 030, stupac 010) + CR SEC IRB (redak 030, stupac 010)

[Vrijednost]

[Vrijednost]

Ukupni iznos zadržanih sekuritizacijskih pozicija (sekuritizacijske pozicije – originalna izloženost prije konverzijskih faktora) u bilanci i izvan bilance

CR SEC SA (redak 030, stupac 050) + CR SEC IRB (redak 030, stupac 050)

[Vrijednost]

[Vrijednost]

Izloženosti i gubici koji proizlaze iz kredita osiguranih nekretninama

Upućivanje na obrazac COREP (3)

Podaci

Korištenje stambene nekretnine kao kolaterala

Zbroj izloženosti osigurane stambenim nekretninama

CR IP Gubici (redak 010, stupac 050)

[Vrijednost]

Zbroj gubitaka koji proizlazi iz kreditiranja do referentnih postotaka

CR IP Gubici (redak 010, stupac 010)

[Vrijednost]

Od čega: nekretnina čija se vrijednost procjenjuje hipotekarnom vrijednošću

CR IP Gubici (redak 010, stupac 020)

[Vrijednost]

Zbroj ukupnih gubitaka

CR IP Gubici (redak 010, stupac 030)

[Vrijednost]

Od čega: nekretnina čija se vrijednost procjenjuje hipotekarnom vrijednošću

CR IP Gubici (redak 010, stupac 040)

[Vrijednost]

Korištenje poslovne nekretnine kao kolaterala

Zbroj izloženosti osigurane poslovnim nekretninama

CR IP Gubici (redak 020, stupac 050)

[Vrijednost]

Zbroj gubitaka koji proizlazi iz kreditiranja do referentnih postotaka

CR IP Gubici (redak 020, stupac 010)

[Vrijednost]

Od čega: nekretnina čija se vrijednost procjenjuje hipotekarnom vrijednošću

CR IP Gubici (redak 020, stupac 020)

[Vrijednost]

Zbroj ukupnih gubitaka

CR IP Gubici (redak 020, stupac 030)

[Vrijednost]

Od čega: nekretnina čija se vrijednost procjenjuje hipotekarnom vrijednošću

CR IP Gubici (redak 020, stupac 040)

[Vrijednost]


DIO 3.

Podaci o tržišnom riziku (za godinu 20XX.)

Podaci o tržišnom riziku

Upućivanje na obrazac COREP (5)

Podaci

Kreditne institucije: kapitalni zahtjevi za tržišni rizik

 

 

Kreditne institucije: kapitalni zahtjevi za tržišni rizik

% ukupnih kapitalnih zahtjeva

CA2 (redak 520) / (redak 010)

[Vrijednost]

Kreditne institucije: raščlamba prema pristupu

% na temelju ukupnog broja kreditnih institucija (4)

Standardizirani pristup

 

[Vrijednost]

Interni modeli

 

[Vrijednost]

% na temelju ukupnih kapitalnih zahtjeva za tržišni rizik

Standardizirani pristup

CA2 (redak 530) / (redak 520)

[Vrijednost]

Interni modeli

CA2 (redak 580) / (redak 520)

[Vrijednost]

Investicijska društva: kapitalni zahtjevi za tržišni rizik

 

 

Investicijska društva: kapitalni zahtjevi za kreditni rizik

% ukupnih kapitalnih zahtjeva

CA2 (redak 520) / (redak 010)

[Vrijednost]

Investicijska društva: raščlamba prema pristupu

% na temelju ukupnog broja investicijskih društava (4)

Standardizirani pristup

 

[Vrijednost]

Interni modeli

 

[Vrijednost]

% na temelju ukupnih kapitalnih zahtjeva za tržišni rizik

Standardizirani pristup

CA2 (redak 530) / (redak 520)

[Vrijednost]

Interni modeli

CA2 (redak 580) / (redak 520)

[Vrijednost]


DIO 4.

Podaci o operativnom riziku (za godinu 20XX.)

Podaci o operativnom riziku

Upućivanje na obrazac COREP (7)

Podaci

Kreditne institucije: kapitalni zahtjevi za operativni rizik

 

 

Kreditne institucije: kapitalni zahtjevi za operativni rizik

% ukupnih kapitalnih zahtjeva

CA2 (redak 590) / (redak 010)

[Vrijednost]

Kreditne institucije: raščlamba prema pristupu

% na temelju ukupnog broja kreditnih institucija (6)

Jednostavni pristup (BIA)

 

[Vrijednost]

Standardizirani pristup (TSA) / Alternativni standardizirani pristup (ASA)

 

[Vrijednost]

Napredni pristup (AMA)

 

[Vrijednost]

% na temelju ukupnih kapitalnih zahtjeva za operativni rizik

BIA

CA2 (redak 600) / (redak 590)

[Vrijednost]

TSA/ASA

CA2 (redak 610) / (redak 590)

[Vrijednost]

AMA

CA2 (redak 620) / (redak 590)

[Vrijednost]

Kreditne institucije: gubici zbog operativnog rizika

 

 

Kreditne institucije: ukupni bruto gubitak

Ukupni bruto gubitak izražen u % ukupnog bruto prihoda

Pojedinosti OPR (redak 920, stupac 080) / OPR (zbroj (redak 010 do retka 130), stupac 030)

[Vrijednost]

Investicijska društva: kapitalni zahtjevi za operativni rizik

 

 

Investicijska društva: kapitalni zahtjevi za kreditni rizik

% ukupnih kapitalnih zahtjeva

CA2 (redak 590) / (redak 010)

[Vrijednost]

Investicijska društva: raščlamba prema pristupu

% na temelju ukupnog broja investicijskih društava (6)

BIA

 

[Vrijednost]

TSA/ASA

 

[Vrijednost]

AMA

 

[Vrijednost]

% na temelju ukupnih kapitalnih zahtjeva za operativni rizik

BIA

CA2 (redak 600) / (redak 590)

[Vrijednost]

TSA/ASA

CA2 (redak 610) / (redak 590)

[Vrijednost]

AMA

CA2 (redak 620) / (redak 590)

[Vrijednost]

Investicijska društva: gubici zbog operativnog rizika

 

 

Investicijska društva: ukupni bruto gubitak

Ukupni bruto gubitak izražen u % ukupnog bruto prihoda

Pojedinosti OPR (redak 920, stupac 080) / OPR (zbroj (redak 010 do retka 130), stupac 030)

[Vrijednost]

DIO 5.

Podaci o nadzornim mjerama i administrativnim kaznama (godina 20XX.)

Nadzorne aktivnosti i mjere (8)

Podaci

Kreditne institucije

 

Nadzorne aktivnosti

Broj izravnih nadzora

[Vrijednost]

Ukupni broj provedenih procjena

[Vrijednost]

Nadzorne mjere poduzete u skladu s člankom 102. stavkom 1. točkom (a)

Ukupni broj nadzornih mjera donesenih u skladu s člankom 104. stavkom 1. Direktive 2013/36/EU:

[Vrijednost]

posjedovati veći regulatorni kapital od minimalnih kapitalnih zahtijeva (članak 104. stavak 1. točka (a))

[Vrijednost]

jačati sustave upravljanja i unutarnjeg upravljanja kapitalom (članak 104. stavak 1. točka (b))

[Vrijednost]

predstaviti plan za ponovnu uspostavu usklađenosti s nadzornim zahtjevima (članak 104. stavak 1. točka (c))

[Vrijednost]

primijeniti posebne politike rezerviranja ili tretmana imovine (članak 104. stavak 1. točka (d))

[Vrijednost]

ograničiti poslove ili poslovanje (članak 104. stavak 1. točka (e))

[Vrijednost]

smanjiti rizike koji proizlaze iz djelatnosti, proizvoda i sustava (članak 104. stavak 1. točka (f))

[Vrijednost]

ograničiti varijabilne primitke (članak 104. stavak 1. točka (g))

[Vrijednost]

jačati regulatorni kapital upotrebom neto dobiti (članak 104. stavak 1. točka (h))

[Vrijednost]

ograničiti ili zabraniti plaćanje raspodjela ili kamata (članak 104. stavak 1. točka (i))

[Vrijednost]

odrediti dodatne ili učestalije izvještajne zahtjeve (članak 104. stavak 1. točka (j))

[Vrijednost]

odrediti posebne zahtjeve za likvidnost (članak 104. stavak 1. točka (k))

[Vrijednost]

zahtijevati dodatne objave (članak 104. stavak 1. točka (l))

[Vrijednost]

Broj i priroda donesenih nadzornih mjera (koje nisu navedene u članku 104. stavku 1. Direktive 2013/36/EU)

[Vrijednost]

Nadzorne mjere poduzete u skladu s člankom 102. stavkom 1. točkom (b) i drugim odredbama Direktive 2013/36/EU ili Uredbe (EU) br. 575/2013

Ukupni broj nadzornih mjera donesenih u skladu s člankom 104. stavkom 1. Direktive 2013/36/EU:

[Vrijednost]

posjedovati veći regulatorni kapital od minimalnih kapitalnih zahtijeva (članak 104. stavak 1. točka (a))

[Vrijednost]

jačati sustave upravljanja i unutarnjeg upravljanja kapitalom (članak 104. stavak 1. točka (b))

[Vrijednost]

predstaviti plan za ponovnu uspostavu usklađenosti s nadzornim zahtjevima (članak 104. stavak 1. točka (c))

[Vrijednost]

primijeniti posebne politike rezerviranja ili tretmana imovine (članak 104. stavak 1. točka (d))

[Vrijednost]

ograničiti poslove ili poslovanje (članak 104. stavak 1. točka (e))

[Vrijednost]

smanjiti rizike koji proizlaze iz djelatnosti, proizvoda i sustava (članak 104. stavak 1. točka (f))

[Vrijednost]

ograničiti varijabilne primitke (članak 104. stavak 1. točka (g))

[Vrijednost]

jačati regulatorni kapital upotrebom neto dobiti (članak 104. stavak 1. točka (h))

[Vrijednost]

ograničiti ili zabraniti plaćanje raspodjela ili kamata (članak 104. stavak 1. točka (i))

[Vrijednost]

odrediti dodatne ili učestalije izvještajne zahtjeve (članak 104. stavak 1. točka (j))

[Vrijednost]

odrediti posebne zahtjeve za likvidnost (članak 104. stavak 1. točka (k))

[Vrijednost]

zahtijevati dodatne objave (članak 104. stavak 1. točka (l))

[Vrijednost]

Broj i priroda donesenih nadzornih mjera (koje nisu navedene u članku 104. stavku 1. Direktive 2013/36/EU)

[Vrijednost]


Nadzorne aktivnosti i mjere (9)

Podaci

Investicijska društva:

 

Nadzorne aktivnosti

Broj izravnih nadzora

[Vrijednost]

Ukupni broj provedenih procjena

[Vrijednost]

Nadzorne mjere poduzete u skladu s člankom 102. stavkom 1. točkom (a)

Ukupni broj nadzornih mjera donesenih u skladu s člankom 104. stavkom 1. Direktive 2013/36/EU:

[Vrijednost]

posjedovati veći regulatorni kapital od minimalnih kapitalnih zahtijeva (članak 104. stavak 1. točka (a))

[Vrijednost]

jačati sustave upravljanja i unutarnjeg upravljanja kapitalom (članak 104. stavak 1. točka (b))

[Vrijednost]

predstaviti plan za ponovnu uspostavu usklađenosti s nadzornim zahtjevima (članak 104. stavak 1. točka (c))

[Vrijednost]

primijeniti posebne politike rezerviranja ili tretmana imovine (članak 104. stavak 1. točka (d))

[Vrijednost]

ograničiti poslove ili poslovanje (članak 104. stavak 1. točka (e))

[Vrijednost]

smanjiti rizike koji proizlaze iz djelatnosti, proizvoda i sustava (članak 104. stavak 1. točka (f))

[Vrijednost]

ograničiti varijabilne primitke (članak 104. stavak 1. točka (g))

[Vrijednost]

jačati regulatorni kapital upotrebom neto dobiti (članak 104. stavak 1. točka (h))

[Vrijednost]

ograničiti ili zabraniti plaćanje raspodjela ili kamata (članak 104. stavak 1. točka (i))

[Vrijednost]

odrediti dodatne ili učestalije izvještajne zahtjeve (članak 104. stavak 1. točka (j))

[Vrijednost]

odrediti posebne zahtjeve za likvidnost (članak 104. stavak 1. točka (k))

[Vrijednost]

zahtijevati dodatne objave (članak 104. stavak 1. točka (l))

[Vrijednost]

Broj i priroda donesenih nadzornih mjera (koje nisu navedene u članku 104. stavku 1. Direktive 2013/36/EU)

[Vrijednost]

Nadzorne mjere poduzete u skladu s člankom 102. stavkom 1. točkom (b) i drugim odredbama Direktive 2013/36/EU ili Uredbe (EU) br. 575/2013

Ukupni broj nadzornih mjera donesenih u skladu s člankom 104. stavkom 1. Direktive 2013/36/EU:

[Vrijednost]

posjedovati veći regulatorni kapital od minimalnih kapitalnih zahtijeva (članak 104. stavak 1. točka (a))

[Vrijednost]

jačati sustave upravljanja i unutarnjeg upravljanja kapitalom (članak 104. stavak 1. točka (b))

[Vrijednost]

predstaviti plan za ponovnu uspostavu usklađenosti s nadzornim zahtjevima (članak 104. stavak 1. točka (c))

[Vrijednost]

primijeniti posebne politike rezerviranja ili tretmana imovine (članak 104. stavak 1. točka (d))

[Vrijednost]

ograničiti poslove ili poslovanje (članak 104. stavak 1. točka (e))

[Vrijednost]

smanjiti rizike koji proizlaze iz djelatnosti, proizvoda i sustava (članak 104. stavak 1. točka (f))

[Vrijednost]

ograničiti varijabilne primitke (članak 104. stavak 1. točka (g))

[Vrijednost]

jačati regulatorni kapital upotrebom neto dobiti (članak 104. stavak 1. točka (h))

[Vrijednost]

ograničiti ili zabraniti plaćanje raspodjela ili kamata (članak 104. stavak 1. točka (i))

[Vrijednost]

odrediti dodatne ili učestalije izvještajne zahtjeve (članak 104. stavak 1. točka (j))

[Vrijednost]

odrediti posebne zahtjeve za likvidnost (članak 104. stavak 1. točka (k))

[Vrijednost]

zahtijevati dodatne objave (članak 104. stavak 1. točka (l))

[Vrijednost]

Broj i priroda donesenih nadzornih mjera (koje nisu navedene u članku 104. stavku 1. Direktive 2013/36/EU)

[Vrijednost]


Administrativne kazne

Podaci

Kreditne institucije

 

Administrativne kazne (za kršenje zahtjeva koji se odnose na odobrenje/stjecanje kvalificiranih udjela)

Ukupni broj primijenjenih administrativnih kazni iz članka 66. stavka 2. Direktive 2013/36/EU:

[Vrijednost]

javne izjave u kojima je navedena odgovorna fizička/pravna osoba i vrsta povrede (članak 66. stavak 2. točka (a))

[Vrijednost]

nalozi kojima se od odgovorne fizičke/pravne osobe zahtijeva da prekine postupanje i da više ne ponavlja takvo postupanje (članak 66. stavak 2. točka (b))

[Vrijednost]

administrativne novčane kazne za pravnu/fizičku osobu (članak 66. stavak 2. točke (c) do (e))

[Vrijednost]

suspenzije prava glasa dioničarima (članak 66. stavak 2. točka (f))

[Vrijednost]

Broj i priroda ostalih primijenjenih administrativnih kazni (koje nisu navedene u članku 66. stavku 2. Direktive 2013/36/EU)

(slobodni tekst)

Administrativne kazne (za ostale slučajeve kršenja zahtjeva određenih Direktivom 2013/36/EU ili Uredbom (EU) br. 575/2013

Ukupni broj primijenjenih administrativnih kazni iz članka 67. stavka 2. Direktive 2013/36/EU:

[Vrijednost]

javne izjave u kojima je navedena odgovorna fizička/pravna osoba i vrsta povrede (članak 67. stavak 2. točka (a))

[Vrijednost]

nalozi kojima se od odgovorne fizičke/pravne osobe zahtijeva da prekine postupanje i da više ne ponavlja takvo postupanje (članak 67. stavak 2. točka (b))

[Vrijednost]

oduzimanje odobrenja za rad kreditne institucije (članak 67. stavak 2. točka (c))

[Vrijednost]

privremene zabrane fizičkoj osobi obavljanja funkcija u kreditnim institucijama (članak 67. stavak 2. točka (d))

[Vrijednost]

administrativne novčane kazne za pravnu/fizičku osobu (članak 67. stavak 2. točke (e) do (g))

[Vrijednost]

Broj i priroda ostalih primijenjenih administrativnih kazni (koje nisu navedene u članku 67. stavku 2. Direktive 2013/36/EU)

(slobodni tekst)

Investicijska društva:

 

Administrativne kazne (za kršenje zahtjeva koji se odnose na odobrenje/stjecanje kvalificiranih udjela)

Ukupni broj primijenjenih administrativnih kazni iz članka 66. stavka 2. Direktive 2013/36/EU:

[Vrijednost]

javne izjave u kojima je navedena odgovorna fizička/pravna osoba i vrsta povrede (članak 66. stavak 2. točka (a))

[Vrijednost]

nalozi kojima se od odgovorne fizičke/pravne osobe zahtijeva da prekine postupanje i da više ne ponavlja takvo postupanje (članak 66. stavak 2. točka (b))

[Vrijednost]

administrativne novčane kazne za pravnu osobu (članak 66. stavak 2. točke (c) do (e))

[Vrijednost]

suspenzije prava glasa dioničarima (članak 66. stavak 2. točka (f))

[Vrijednost]

Broj i priroda ostalih primijenjenih administrativnih kazni (koje nisu navedene u članku 66. stavku 2. Direktive 2013/36/EU)

[Vrijednost]

Administrativne kazne (za ostale slučajeve kršenja zahtjeva određenih Direktivom 2013/36/EU ili Uredbom (EU) br. 575/2013)

Ukupni broj primijenjenih administrativnih kazni iz članka 66. stavka 2. Direktive 2013/36/EU:

[Vrijednost]

javne izjave u kojima je navedena odgovorna fizička/pravna osoba i vrsta povrede (članak 67. stavak 2. točka (a))

[Vrijednost]

nalozi kojima se od odgovorne fizičke/pravne osobe zahtijeva da prekine postupanje i da više ne ponavlja takvo postupanje (članak 67. stavak 2. točka (b))

[Vrijednost]

oduzimanje odobrenja za rad investicijskih društava (članak 67. stavak 2. točka (c))

[Vrijednost]

privremene zabrane fizičkoj osobi obavljanja funkcija u investicijskim društvima (članak 67. stavak 2. točka (d))

[Vrijednost]

administrativne novčane kazne za pravnu/fizičku osobu (članak 67. stavak 2. točke (e) do (g))

[Vrijednost]

Broj i priroda ostalih primijenjenih administrativnih kazni (koje nisu navedene u članku 67. stavku 2. Direktive 2013/36/EU)

(slobodni tekst)

(*)

Zbog razlika u nacionalnim propisima kao i u nadzornim praksama i pristupima među državama članicama podaci iz ove tablice možda ne omogućavaju smislenu usporedbu među državama i svaki zaključak bez pažljivog razmatranja tih razlika lako može zavarati.

Indeks

:

N/P: nije primjenjivo

P: povjerljivo

DIO 6.

Podaci o izuzećima (za godinu 20XX.)

Izuzeće od primjene bonitetnih zahtjeva na pojedinačnoj osnovi iz dijelova drugog do petog, sedmog i osmog Uredbe (EU) br. 575/2013

Pravna osnova u Uredbi (EU) br. 575/2013

Članak 7. stavci 1. i 2.

(izuzeća za društva kćeri)

Članak 7. stavak 3.

(izuzeća za matične institucije)

Ukupni broj odobrenih izuzeća

[Vrijednost]

[Vrijednost]

Broj izuzeća izdanih matičnim institucijama koje imaju ili drže sudjelujuće udjele u društvima kćerima s poslovnim nastanom u trećim zemljama

n.p.

[Vrijednost]

Ukupni iznos konsolidiranog regulatornog kapitala koji se drži u društvima kćerima s poslovnim nastanom u trećim zemljama (u milijunima eura)

N/A

[Vrijednost]

Postotak ukupnog konsolidiranog regulatronog kapitala koji se drži u društvima kćerima s poslovnim nastanom u trećim zemljama (%)

N/A

[Vrijednost]

Postotak ukupnih konsolidiranih kapitalnih zahtjeva dodijeljenih društvima kćerima s poslovnim nastanom u trećim zemljama (%)

N/A

[Vrijednost]

Odobrenja izdana matičnim institucijama da uključe društva kćeri u izračun svojih bonitetnih zahtjeva iz dijelova drugog do petog i osmog Uredbe (EU) br. 575/2013

Pravna osnova u Uredbi (EU) br. 575/2013

Članak 9. stavak 1.

(Metoda pojedinačne konsolidacije)

Ukupni broj odobrenih izuzeća

[Vrijednost]

Broj odobrenja izdanih matičnim institucijama da uključe društva kćeri u u trećim zemljama u izračun svojih zahtjeva

[Vrijednost]

Ukupni iznos konsolidiranog regulatornog kapitala koji se drži u društvima kćerima s poslovnim nastanom u trećim zemljama (u milijunima eura)

[Vrijednost]

Postotak ukupnog konsolidiranog regulatronog kapitala koji se drži u društvima kćerima s poslovnim nastanom u trećim zemljama (%)

[Vrijednost]

Postotak ukupnih konsolidiranih kapitalnih zahtjeva dodijeljenih društvima kćerima s poslovnim nastanom u trećim zemljama (%)

[Vrijednost]

Izuzeće od primjene zahtjeva za likvidnost na pojedinačnoj osnovi iz dijela šestog Uredbe (EU) br. 575/2013

Pravna osnova u Uredbi (EU) br. 575/2013

Članak 8.

(Izuzeća za likvidnost za društva kćeri)

Ukupni broj odobrenih izuzeća

[Vrijednost]

Broj izuzeća izdanih u skladu s člankom 8. stavkom 2. kada sve institucije unutar jedinstvene likvidnosne podgrupe imaju odobrenje za rad u istoj državi članici

[Vrijednost]

Broj izuzeća izdanih u skladu s člankom 8. stavkom 1. kada sve institucije unutar jedinstvene likvidnosne podgrupe imaju odobrenje za rad u nekoliko država članica

[Vrijednost]

Broj izuzeća izdanih u skladu s člankom 8. stavkom 3. institucijama koje su članovi istog institucionalnog sustava zaštite

[Vrijednost]

Izuzeće od primjene bonitetnih zahtjeva na pojedinačnoj osnovi iz dijelova drugog do osmog Uredbe (EU) br. 575/2013

Pravna osnova u Uredbi (EU) br. 575/2013

Članak 10.

(Kreditne institucije koje su stalno povezane sa središnjim tijelom)

Ukupni broj odobrenih izuzeća

[Vrijednost]

Broj izuzeća izdanih kreditnim institucijama koje su trajno povezane sa središnjim tijelom

[Vrijednost]

Broj izuzeća izdanih središnjim tijelima

[Vrijednost]

Za nadležna tijela koja ne izdaju izuzeća ili odobrenja polja se označuju narančastom bojom.


(1)  Referentni podaci iz obrazaca COREP u skladu s Provedbenom uredbom Komisije (EU) br. 650/2014.

Indeks

:

N/P: nije primjenjivo

P: povjerljivo

(2)  Kada institucija koristi više od jednog pristupa, institucija se računa za svaki od tih pristupa.

(3)  Referentni podaci iz obrazaca COREP u skladu s Provedbenom uredbom Komisije (EU) br. 650/2014.

Indeks

:

N/P: nije primjenjivo

P: povjerljivo

(4)  Kada institucija koristi više od jednog pristupa, institucija se računa za svaki od tih pristupa.

(5)  Referentni podaci iz obrazaca COREP u skladu s Provedbenom uredbom Komisije (EU) br. 650/2014.

Indeks

:

N/P: nije primjenjivo

P: povjerljivo

(6)  Kada institucija koristi više od jednog pristupa, institucija se računa za svaki od tih pristupa.

(7)  Referentni podaci iz obrazaca COREP u skladu s Provedbenom uredbom Komisije (EU) br. 650/2014.

Indeks

:

N/P: nije primjenjivo

P: povjerljivo

(8)  Zbog razlika u nacionalnim propisima kao i u nadzornim praksama i pristupima među državama članicama podaci iz ove tablice možda ne omogućavaju smislenu usporedbu među državama i svaki zaključak bez pažljivog razmatranja tih razlika lako može zavarati.

Indeks

:

N/P: nije primjenjivo

P: povjerljivo

(9)  Zbog razlika u nacionalnim propisima kao i u nadzornim praksama i pristupima među državama članicama podaci iz ove tablice možda ne omogućavaju smislenu usporedbu među državama i svaki zaključak bez pažljivog razmatranja tih razlika lako može zavarati.

Indeks

:

N/P: nije primjenjivo

P: povjerljivo


Top