EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32013R1159

Delegirana uredba Komisije (EU) br. 1159/2013 оd 12. srpnja 2013. o dopuni Uredbe (EU) br. 911/2010 Europskog parlamenta i Vijeća o Europskom programu za praćenje Zemlje (GMES) utvrđivanjem uvjeta za registraciju i izdavanje dozvola za korisnike GMES-a i određujući kriterije za ograničavanje pristupa podacima namijenjenima GMES-u i informacijama usluga GMES-a Tekst značajan za EGP

OJ L 309, 19.11.2013, p. 1–6 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_del/2013/1159/oj

19.11.2013   

HR

Službeni list Europske unije

L 309/1


DELEGIRANA UREDBA KOMISIJE (EU) br. 1159/2013

оd 12. srpnja 2013.

o dopuni Uredbe (EU) br. 911/2010 Europskog parlamenta i Vijeća o Europskom programu za praćenje Zemlje (GMES) utvrđivanjem uvjeta za registraciju i izdavanje dozvola za korisnike GMES-a i određujući kriterije za ograničavanje pristupa podacima namijenjenima GMES-u i informacijama usluga GMES-a

(Tekst značajan za EGP)

EUROPSKA KOMISIJA,

uzimajući u obzir Ugovor o funkcioniranju Europske unije,

uzimajući u obzir Uredbu (EU) br. 911/2010 Europskog parlamenta i Vijeća od 22. rujna 2010. o Europskom programu za praćenje Zemlje (GMES) i njegovim početnim operativnim aktivnostima (2011. do 2013.) (1), a posebno njezin članak 9. stavak 2.,

budući da:

(1)

Politika u pogledu podataka i informacija GMES-a trebala bi biti u skladu s ostalim relevantnim politikama, instrumentima i djelovanjima Unije. Posebno bi trebala biti sukladna sa zahtjevima Direktive 2007/2/EZ Europskog parlamenta i Vijeća od 14. ožujka 2007. o uspostavi infrastrukture za prostorne informacije u Europskoj zajednici (INSPIRE) (2). Tom bi se politikom trebala poštovati prava i načela koja su prepoznata u Povelji Europske unije o temeljnim pravima, posebno pravo na privatni život, zaštitu osobnih podataka, pravo na intelektualno vlasništvo, slobodu umjetnosti i znanosti i slobodu obavljanja poslovne djelatnosti.

(2)

Politikom u pogledu podataka i informacija GMES-a trebalo bi se uvelike doprinijeti politici otvorenih podataka koju Unija promiče, a koja je započeta Direktivom 2003/98/EZ Europskog parlamenta i Vijeća od 17. studenoga 2003. o ponovnoj uporabi informacija javnog sektora (3) i ojačana Odlukom Komisije 2011/833/EU od 12. prosinca 2011. o ponovnoj uporabi dokumenata Komisije (4) donesenom u kontekstu Komunikacije Komisije od 26. kolovoza 2010. pod nazivom „Digitalna agenda za Europu” (5).

(3)

Trebali bi se utvrditi uvjeti za registraciju i izdavanje dozvola za korisnike GMES-a i odrediti kriteriji za ograničavanje pristupa podacima namijenjenima GMES-u i informacijama usluga GMES-a. Uvjete pristupa drugim podacima i informacijama koji se upotrebljavaju kao ulazni podaci u uslugama GMES-a trebali bi odrediti njihovi pružatelji.

(4)

Komisija je u svojoj Komunikaciji od 28. listopada 2009. pod nazivom „Globalno praćenje okoliša i sigurnosti (GMES): izazovi i nove mjere za svemirsku komponentu” (6) navela svoju namjeru da nastavi provedbu politike besplatnog i otvorenog pristupa za Sentinele.

(5)

Pristup podacima dobivenih preko Sentinela trebao bi biti besplatan, potpun i otvoren, u skladu sa zajedničkim načelima za politiku podataka dobivenih preko Sentinela (7) koje je donio programski odbor za motrenje Zemlje Europske svemirske agencije.

(6)

Treće zemlje i međunarodne organizacije koje doprinose aktivnostima GMES-a na temelju članka 7. Uredbe (EU) br. 911/2010 trebale bi imati pristup podacima namijenjenima GMES-u i informacijama usluga GMES-a pod istim uvjetima koji se primjenjuju na države članice.

(7)

Kako je navedeno u uvodnoj izjavi 28. Uredbe (EU) br. 911/2010, GMES bi se trebao smatrati europskim doprinosom izgradnji Globalnog sustava svih sustava motrenja Zemlje (GEOSS). Stoga otvoreno širenje podataka i informacija GMES-a treba biti u potpunosti sukladno s načelima razmjene podataka GEOSS-a.

(8)

Kako bi služili ciljevima politike u pogledu podataka i informacija GMES-a navedenima u članku 9. Uredbe (EU) br. 911/2010, korisnici bi trebali dobiti potrebno odobrenje za korištenje podataka namijenjenih GMES-u i informacija usluga GMES-a u najvećoj mogućoj mjeri. Korisnicima bi trebala biti dopuštena i ponovna distribucija podataka namijenjenih GMES-u i informacija usluga GMES-a, s izmjenama ili bez njih.

(9)

Podaci namijenjeni GMES-u i informacije usluga GMES-a korisnicima bi trebali biti besplatni kako bi se iskoristile prednosti za društvo koje proizlaze iz povećane uporabe podataka namijenjenih GMES-u i informacija usluga GMES-a.

(10)

Politika otvorenog širenja podataka i informacija GMES-a može se preispitati i po potrebi prilagoditi, uzimajući u obzir potrebe korisnika, potrebe industrija motrenja Zemlje i tehnološki razvoj.

(11)

U interesu široke distribucije podataka i informacija GMES-a primjereno je ne predvidjeti izričito ili implicitno jamstvo, uključujući ono koje se odnosi na kvalitetu i primjerenost za sve svrhe.

(12)

Komisija bi trebala primijeniti ograničenja na otvoreno širenje podatka i informacija GMES-a ako besplatan, potpun i otvoren pristup nekim podacima namijenjenim GMES-u i informacijama usluga GMES-a utječe na prava i načela sadržana u Povelji Europske unije o temeljnim pravima poput prava na privatnost, zaštite osobnih podataka ili prava na intelektualno vlasništvo u području podataka koji se upotrebljavaju kao ulazni podaci u proizvodnom postupku usluga GMES-a.

(13)

Po potrebi bi se ograničenjima trebali zaštititi sigurnosni interesi Unije i nacionalni sigurnosni interesi država članica. U pogledu nacionalnih sigurnosnih interesa takvim ograničenjima trebale bi se poštovati obveze država članica koje su pristupile organizacijama zajedničke obrane na temelju međunarodnih ugovora. Ocjenom kriterija osjetljivosti za ograničavanje širenja podataka namijenjenih GMES-u i informacija usluga GMES-a trebalo bi se osigurati ex-ante rješenje sigurnosnih pitanja i na taj način omogućiti neprekidnu dostavu podataka namijenjenih GMES-u i informacija usluga GMES-a.

(14)

Kriterijima osjetljivosti trebali bi se obuhvatiti različiti parametri koji vjerojatno predstavljaju rizik za sigurnost Unije ili država članica. Prijetnje kritičnoj infrastrukturi kako je određena člankom 2. točkom (a) Direktive Vijeća 2008/114/EZ od 8. prosinca 2008. o utvrđivanju i označivanju europske kritične infrastrukture i procjeni potrebe poboljšanja njezine zaštite (8) trebale bi se uzeti u obzir kao važan kriterij osjetljivosti.

(15)

Države članice bi po potrebi trebale moći zatražiti da se ograničenja primijene na pružanje posebnih podataka namijenjenih GMES-u i informacija usluga GMES-a. Pri razmatranju takvih zahtjeva ili na temelju vlastite inicijative Komisija bi trebala osigurati učinkovit i djelotvoran odgovor kako bi zaštitila sigurnosne interese Unije ili država članica istodobno nastojeći da se prekid protoka podataka i informacija do korisnika svede na minimum.

(16)

Platforme za širenje podatka i informacija GMES-a mogle bi se suočiti s tehničkim ograničenjima čime bi se onemogućilo ispunjenje svih zahtjeva za pružanje podataka ili informacija. U takvim iznimnim situacijama tehnička dostupnost podataka namijenjenih GMES-u i informacija usluga GMES-a trebala bi biti rezervirana za korisnike iz zemalja i međunarodnih organizacija koje doprinose djelovanjima aktivnosti GMES-a kako bi se osigurao kontinuitet usluge. Prema potrebi bi se pogodnost rezervacije usluga trebala uvjetovati nekim oblikom registracije. Takvom rezervacijom ne bi se smjeli spriječiti oni korisnici koji su dobili podatke ili informacije zahvaljujući rezervaciji da ostvaruju prava dodijeljena na temelju ove Uredbe, uključujući pravo na ponovnu distribuciju tih podataka ili informacija.

(17)

Trebale bi se omogućiti četiri razine registracije korisnika s obzirom na pristup podacima namijenjenima GMES-u i informacijama usluga GMES-a. Prvo, u interesu rasprostranjene uporabe podataka namijenjenih GMES-u i informacija usluga GMES-a, usluge traženja i uvida u smislu članka 11. stavka 1. točaka (a) i (b) Direktive 2007/2/EZ trebale bi se omogućiti bez registracije. Drugo, trebalo bi biti moguće zatražiti jednostavniji način registracije s obzirom na usluge preuzimanja u smislu članka 11. stavka 1. točke (c) Direktive 2007/2/EZ. Postupkom registracije ne bi se smjelo odvratiti korisnike od pristupanja podacima i informacijama, ali bi ga se trebalo moći upotrijebiti radi prikupljanja statistike o korisnicima. Treće, registracijom srednje razine trebala bi se omogućiti provedba rezervacije pristupa određenim skupinama korisnika. Četvrto, trebao bi se primijeniti strog postupak registracije kako bi se riješila potreba ograničavanja pristupa zbog sigurnosnih razloga koji nalažu jasnu identifikaciju korisnika,

DONIJELA JE OVU UREDBU:

POGLAVLJE 1.

OPĆE ODREDBE

Članak 1.

Predmet

Ovom Uredbom utvrđuje se sljedeće:

(a)

uvjeti za potpun i otvoren pristup informacijama proizvedenima u okviru usluga GMES-a i podacima prikupljenima kroz namjensku infrastrukturu GMES-a;

(b)

kriteriji za ograničavanje pristupa tim informacijama i podacima;

(c)

uvjeti za registraciju korisnika GMES-a.

Članak 2.

Definicije

Za potrebe ove Uredbe, primjenjuju se sljedeće definicije:

(a)

„usluge GMES-a” znači uslužna komponenta iz članka 2. stavka 2. točke (a) Uredbe (EU) br. 911/2010;

(b)

„informacije usluga GMES-a” znači informacije i njihovi metapodaci koji su proizvod usluga GMES-a;

(c)

„podaci namijenjeni GMES-u” znači podaci prikupljeni kroz namjensku infrastrukturu GMES-a i njihovi metapodaci;

(d)

„metapodaci” znači strukturirane informacije o podacima ili informacijama kojima se omogućuje njihovo traženje, popisivanje i uporaba;

(e)

„platforma za širenje podataka i informacija GMES-a” znači tehnički sustavi koji se upotrebljavaju za širenje podataka namijenjenih GMES-u i informacija usluga GMES-a korisnicima;

(f)

„usluge traženja” znači usluge traženja kako je utvrđeno u članku 11. stavku 1. točki (a) Direktive 2007/2/EZ;

(g)

„usluge uvida” znači usluge uvida kako je utvrđeno u članku 11. stavku 1. točki (b) Direktive 2007/2/EZ;

(h)

„usluge preuzimanja” znači „usluge preuzimanja” kako je utvrđeno u članku 11. stavku 1. točki (c) Direktive 2007/2/EZ.

POGLAVLJE 2.

OTVORENO ŠIRENJE PODATAKA NAMIJENJENIH GMES-u I INFORMACIJA USLUGA GMES-a – UVJETI IZDAVANJA DOZVOLA

Članak 3.

Načela otvorenog širenja podataka i informacija

Korisnici imaju besplatan, potpun i otvoren pristup podacima namijenjenima GMES-u i informacijama usluga GMES-a pod uvjetima utvrđenima u člancima od 4. do 10., podložno ograničenjima utvrđenima u člancima od 11. do 16.

Članak 4.

Financijski uvjeti

Omogućuje se besplatan pristup podacima namijenjenima GMES-u i informacijama usluga GMES-a stavljenima na raspolaganje putem platformi za širenje podataka i informacija GMES-a pod prethodno utvrđenim tehničkim uvjetima iz članka 5. stavka 1.

Članak 5.

Uvjeti u pogledu karakteristika, formata i načina širenja podataka i informacija

1.   Za svaku vrstu podataka namijenjenih GMES-u i informacija usluga GMES-a pružatelji tih podataka i informacija utvrđuju najmanje jedan skup karakteristika, format i načine širenja podataka i informacija pod nadzorom Komisije i utvrđeno priopćavaju putem platformi za širenje podataka i informacija GMES-a.

2.   Podaci namijenjeni GMES-u i informacijama usluga GMES-a sukladni su sa zahtjevima Direktive 2007/2/EZ u mjeri u kojoj su podaci i informacije obuhvaćeni područjem primjene tih odredbi.

Članak 6.

Uvjeti u pogledu platformi za širenje podataka i informacija GMES-a

Podaci namijenjeni GMES-u i informacije usluga GMES-a šire se korisnicima putem platformi za širenje podataka i informacija GMES-a koje omogućuje ili nadzire Komisija.

Članak 7.

Uvjeti u pogledu uporabe

1.   Pristup podacima namijenjenima GMES-u i informacijama usluga GMES-a daje se u svrhu sljedećih uporaba pod uvjetom da su zakonite:

(a)

reproduciranje;

(b)

distribucija;

(c)

prenošenje javnosti;

(d)

prilagođavanje, izmjena i kombiniranje s drugim podacima i informacijama;

(e)

sve kombinacije točaka od (a) do (d).

2.   Podaci namijenjeni GMES-u i informacije usluga GMES-a mogu se koristiti diljem svijeta bez vremenskog ograničenja.

Članak 8.

Uvjeti u pogledu informacija koje moraju pružiti korisnici

1.   Pri distribuciji ili prijenosu podataka namijenjenih GMES-u i informacija usluga GMES-a javnosti korisnici obavještavaju javnost o izvoru tih podataka i informacija.

2.   Korisnici moraju osigurati da javnosti ne odaju dojam da Unija službeno podržava korisničke aktivnosti.

3.   Ako su ti podaci ili informacije prilagođeni ili izmijenjeni, korisnik to mora jasno navesti.

Članak 9.

Nedostatak jamstva

Podaci namijenjeni GMES-u i informacije usluga GMES-a pružaju se korisnicima bez izričitog ili implicitnog jamstva, uključujući ono koje se odnosi na kvalitetu i primjerenost za sve svrhe.

Članak 10.

Uvjeti u slučaju ograničenja otvorenog širenja podataka i informacija

Ako u skladu s člankom 12. Komisija nekim korisnicima ograniči pristup podacima namijenjenima GMES-u i informacijama usluga GMES-a, ti korisnici koriste postupak registracije kojim ih se jasno identificira prije odobravanja pristupa.

POGLAVLJE 3.

OGRANIČENJA

Članak 11.

Oprečna prava

Ako je otvoreno širenje određenih podataka namijenjenih GMES-u i informacija usluga GMES-a u sukobu s međunarodnim sporazumima ili zaštitom prava na intelektualno vlasništvo pridruženih podacima i informacijama koji se koriste kao ulazni podaci u postupcima proizvodnje informacija usluga GMES-a ili bi se njime na nerazmjeran način utjecalo na prava i načela prepoznata u Povelji Europske unije o temeljnim pravima, primjerice na pravo na privatni život ili zaštitu osobnih podataka, Komisija poduzima potrebne mjere u skladu s člankom 13. stavkom 1. Uredbe (EU) br. 911/2010 kako bi se izbjegli takvi sukobi ili ograničilo širenje podataka namijenjenih GMES-u ili informacija usluga GMES-a u pitanju.

Članak 12.

Zaštita sigurnosnih interesa

1.   Ako otvoreno širenje podataka namijenjenih GMES-u i informacija usluga GMES-a predstavlja neprihvatljiv stupanj rizika za sigurnosne interese Unije ili država članica zbog osjetljivosti podataka i informacija, Komisija ograničava njihovo širenje u skladu s člankom 13. stavkom 1. Uredbe (EU) br. 911/2010.

2.   Komisija ocjenjuje osjetljivost podataka namijenjenih GMES-u i informacija usluga GMES-a koristeći kriterije osjetljivosti utvrđene u člancima od 13. do 16.

Članak 13.

Kriteriji osjetljivosti za podatke namijenjene GMES-u

1.   Ako podatke namijenjene GMES-u proizvodi svemirski sustav za motrenje koji ima najmanje jednu karakteristiku navedenu u Prilogu, Komisija ocjenjuje osjetljivost podataka na temelju sljedećih kriterija:

(a)

tehničke karakteristike podataka, uključujući prostornu rezoluciju i spektralne pojaseve;

(b)

vrijeme između preuzimanja i širenja podataka;

(c)

postojanje oružanih sukoba, prijetnji međunarodnom ili regionalnom miru i sigurnosti ili kritičnim infrastrukturama u smislu članka 2. točke (a) Direktive 2008/114/EZ u području na koje se podaci namijenjeni GMES-u odnose;

(d)

postojanje sigurnosnih ranjivosti ili moguća uporaba podataka namijenjenih GMES-u za taktičke ili operativne aktivnosti kojima se šteti interesima Unije, država članica ili međunarodnih partnera.

2.   Ako podatke namijenjene GMES-u proizvodi svemirski sustav za motrenje koji nema niti jednu karakteristiku navedenu u Prilogu, pretpostavlja se da podaci namijenjeni GMES-u nisu osjetljivi.

Članak 14.

Kriteriji osjetljivosti za informacije usluga GMES-a

Komisija ocjenjuje osjetljivost informacija usluga GMES-a koristeći sljedeće kriterije:

(a)

osjetljivost ulaznih podataka koji se koriste u proizvodnji informacija usluga GMES-a;

(b)

vrijeme između preuzimanja ulaznih podataka i širenja informacija usluga GMES-a;

(c)

postojanje oružanih sukoba, prijetnji međunarodnom ili regionalnom miru i sigurnosti ili kritičnim infrastrukturama u smislu članka 2. točke (a) Direktive 2008/114/EZ u području na koje se informacije usluga GMES-a odnose;

(d)

postojanje sigurnosnih ranjivosti ili moguća uporaba informacija usluga GMES-a za taktičke ili operativne aktivnosti kojima se šteti interesima Unije, država članica ili međunarodnim partnerima.

Članak 15.

Zahtjev za ponovnu ocjenu osjetljivosti

Ako se uvjeti pod kojima je provedena ocjena u skladu s člankom 13. ili 14. promijene, Komisija može ponovno ocijeniti osjetljivost podataka namijenjenih GMES-u ili informacija usluga GMES-a na vlastitu inicijativu ili na zahtjev države članice u cilju ograničavanja, obustavljanja ili dopuštanja preuzimanja podataka namijenjenih GMES-u ili širenja informacija usluga GMES-a. Ako država članica podnese zahtjev, Komisija uzima u obzir granice zatraženog ograničenja u pogledu vremena i područja primjene.

Članak 16.

Postizanje ravnoteže interesa

1.   Pri ocjeni osjetljivosti podataka namijenjenih GMES-u i informacija usluga GMES-a u skladu s člankom 12. postiže se ravnoteža između sigurnosnih interesa i interesa korisnika i ekoloških, društvenih i gospodarskih prednosti prikupljanja, proizvodnje i otvorenog širenja podataka i informacija u pitanju.

2.   Komisija razmatra, pri ocjeni sigurnosti, hoće li ograničenja biti učinkovita ako su slični podaci svejedno dostupni iz drugih izvora.

POGLAVLJE 4.

REZERVACIJA PRISTUPA I REGISTRACIJA

Članak 17.

Rezervacija pristupa

1.   Ako zahtjevi za pristup premašuju kapacitet platformi za širenje podataka i informacija GMES-a, pristup resursima GMES-a može biti rezerviran za nekog od sljedećih korisnika:

(a)

javne službe, industrija, istraživačke organizacije i građani u Uniji;

(b)

javne službe, industrija, istraživačke organizacije i građani u trećim zemljama koje doprinose aktivnostima GMES-a;

(c)

međunarodne organizacije koje doprinose aktivnostima GMES-a.

2.   Korisnici za koje je pristup rezerviran u skladu sa stavkom 1. registriraju se kako bi dobili pristup pri čemu daju informacije o svom identitetu, kontaktnim informacijama, području djelovanja i državi poslovnog nastana.

Članak 18.

Registracija

1.   Kako bi imali pristup uslugama preuzimanja korisnici se moraju registrirati internetom na platformama za širenje podataka i informacija GMES-a. Registracija je besplatna. Korisnici se registriraju samo jednom i automatski se prihvaćaju. U postupku registracije od korisnika se traži sljedeće:

(a)

otvaranje korisničkog računa i stvaranje lozinke;

(b)

pružanje najviše deset statističkih informacija.

2.   Registracija nije potrebna za usluge traženja i usluge uvida.

POGLAVLJE 5.

ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 19.

Ova Uredba stupa na snagu dvadesetog dana od dana objave u Službenom listu Europske unije.

Ova je Uredba u cijelosti obvezujuća i izravno se primjenjuje u svim državama članicama.

Sastavljeno u Bruxellesu 12. srpnja 2013.

Za Komisiju

Predsjednik

José Manuel BARROSO


(1)  SL L 276, 20.10.2010., str. 1.

(2)  SL L 108, 25.4.2007., str. 1.

(3)  SL L 345, 31.12.2003., str. 90.

(4)  SL L 330, 14.12.2011., str. 39.

(5)  COM(2010) 245 završna verzija/2 od 26. kolovoza 2010.

(6)  COM(2009) 589 završna verzija

(7)  ESA/PB-EO(2009)98, rev. 1.

(8)  SL L 345, 23.12.2008., str. 75.


PRILOG

Karakteristike svemirskog sustava za motrenje iz članka 13.

(a)

Sustav je tehnički u mogućnosti proizvesti podatke geometrijske rezolucije od 2,5 metra ili manje u najmanje jednom horizontalnom pravcu.

(b)

Sustav je tehnički u mogućnosti proizvesti podatke geometrijske rezolucije od 5 metara ili manje u najmanje jednom horizontalnom pravcu u spektralnom rasponu od 8 do 12 mikrona (toplinski infracrveni valovi).

(c)

Sustav je tehnički u mogućnosti proizvesti podatke geometrijske rezolucije od 3 metra ili manje u najmanje jednom horizontalnom pravcu u spektralnom rasponu od 1 milimetra do 1 metra (mikrovalovi).

(d)

Sustav ima više od 49 spektralnih kanala i tehnički je u mogućnosti proizvesti podatke geometrijske rezolucije od 10 metara ili manje u najmanje jednom horizontalnom pravcu u najmanje jednom spektralnom kanalu.


Top