EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32009R0428

Uredba Vijeća (EZ) br. 428/2009 od 5. svibnja 2009. o uspostavljanju režima Zajednice za kontrolu izvoza, prijenosa, brokeringa i provoza robe s dvojnom namjenom (preinaka)

OJ L 134, 29.5.2009, p. 1–269 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
Special edition in Croatian: Chapter 02 Volume 007 P. 10 - 263

In force: This act has been changed. Current consolidated version: 07/10/2021

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2009/428/oj

02/Sv. 007

HR

Službeni list Europske unije

10


32009R0428


L 134/1

SLUŽBENI LIST EUROPSKE UNIJE

05.05.2009.


UREDBA VIJEĆA (EZ) br. 428/2009

od 5. svibnja 2009.

o uspostavljanju režima Zajednice za kontrolu izvoza, prijenosa, brokeringa i provoza robe s dvojnom namjenom

(preinačena)

VIJEĆE EUROPSKE UNIJE,

uzimajući u obzir Ugovor o osnivanju Europske zajednice, a posebno njegov članak 133.,

uzimajući u obzir prijedlog Komisije,

budući da:

(1)

Uredba Vijeća (EZ) br. 1334/2000 od 22. lipnja 2000. o uspostavljanju režima Zajednice za kontrolu izvoza robe i tehnologije s dvojnom namjenom (1), nekoliko je puta znatno izmijenjena. Pošto su potrebne daljnje izmjene, potrebno ju je preinačiti radi jasnoće.

(2)

Roba s dvojnom namjenom (uključujući softver i tehnologiju) trebala bi podlijegati učinkovitoj kontroli pri izvozu iz Europske zajednice.

(3)

Potreban je učinkovit zajednički sustav kontrole izvoza robe s dvojnom namjenom kako bi se osigurala usklađenost s međunarodnim obvezama i odgovornosti država članica i Europske unije (EU), posebno u vezi s neširenjem oružja.

(4)

Postojanje zajedničkog sustava kontrole i usklađene politike za provedbu i praćenja u svim državama članicama preduvjet je za uspostavu slobodnog kretanja robe s dvojnom namjenom unutar Zajednice.

(5)

Odgovornost za odlučivanje o individualnim, globalnim ili nacionalnim općim izvoznim dozvolama, o dozvolama za brokerske usluge, o provozu robe s dvojnom namjenom koja nije iz Zajednice ili o dozvolama za prijenos unutar Zajednice robe s dvojnom namjenom navedene u Prilogu IV. imaju državna tijela. Nacionalne odredbe i odluke koje utječu na izvoz robe s dvojnom namjenom moraju se donijeti u okviru zajedničke trgovinske politike, a posebno Uredba Vijeća (EEZ) br. 2603/69 od 20. prosinca 1969. o utvrđivanju zajedničkih pravila za izvoz (2).

(6)

Odluke za ažuriranje zajedničkog popisa robe s dvojnom namjenom koja podliježe kontroli izvoza moraju biti u skladu s dužnostima i obvezama koje su države članice prihvatile kao članice odgovarajućih međunarodnih režima o neširenju oružja i aranžmana za nadzor izvoza, ili ratifikacijom međunarodnih ugovora.

(7)

Zajednički popisi robe s dvojnom namjenom, odredišta i smjernica ključni su elementi učinkovitog režima za kontrolu izvoza.

(8)

Prijenos softvera i tehnologije putem elektroničkih medija, telefaksa ili telefona na odredišta izvan Zajednice također bi trebalo kontrolirati.

(9)

Posebnu pažnju potrebno je posvetiti ponovnom izvozu i krajnjoj uporabi.

(10)

Predstavnici država članica i Europske komisije potpisali su 22. rujna 1998. dodatne Protokole odgovarajućim sporazumima o garancijama između država članica, Europske zajednice za atomsku energiju i Međunarodne agencije za atomsku energiju, koji, uz ostale mjere, obvezuju države članice da daju podatke o prijenosu navedene opreme i nenuklearnog materijala.

(11)

Zajednica je donijela skup carinskih propisa sadržanih u Uredbi Vijeća (EEZ) br. 2913/92 od 12. listopada 1992. o Carinskom zakoniku Zajednice (3) (dalje u tekstu Carinski zakonik Zajednice) i Uredbi Komisije (EEZ) br. 2454/93 (4) o provedbi Uredbe (EEZ) br. 2913/92 kojom se utvrđuju, između ostalog, odredbe koje se odnose na izvoz i ponovni izvoz robe. Ništa u ovoj Uredbi ne ograničava bilo kakve ovlasti na temelju i u skladu s Carinskim zakonikom Zajednice i njegovim provedbenim odredbama.

(12)

U skladu s i u okviru članka 30. Ugovora i u iščekivanju veće usklađenosti, države članice zadržavaju pravo obavljanja kontrole nad prijenosima određene robe s dvojnom namjenom unutar Zajednice kako bi zaštitile javni interes ili javnu sigurnost. Ako su te kontrole povezane s učinkovitošću kontrole izvoza iz Zajednice, Vijeće bi ih trebalo povremeno pregledavati.

(13)

Kako bi se osigurala pravilna primjena ove Uredbe, svaka bi država članica trebala poduzeti mjere kako bi nadležnim tijelima dala odgovarajuće ovlasti.

(14)

Šefovi država i vlada EU-a u lipnju 2003. donijeli su Akcijski plan o neširenju oružja za masovno uništenje (Solunski akcijski plan). Ovaj Akcijski plan dopunjen je Strategijom EU-a za suzbijanje širenja oružja za masovno uništenje koju je donijelo Europsko vijeće 12. prosinca 2003. (Strategija EU-a za suzbijanje širenja oružja za masovno uništenje (OMU)). U skladu s poglavljem III. ove Strategije, Europska unija mora iskoristiti sve svoje instrumente kako bi spriječila, odvratila, zaustavila i ako je moguće eliminirala širenje programa koji uzrokuju zabrinutost na globalnoj razini. Podstavak 30.A točka 4. navedenog poglavlja posebno se odnosi na jačanje politike i prakse u vezi s kontrolom izvoza.

(15)

Rezolucijom 1540 Vijeća sigurnosti Ujedinjenih naroda, usvojenom 28. travnja 2004., utvrđuje se da sve države moraju poduzeti i provesti učinkovite mjere za uspostavu unutarnje kontrole za sprečavanje širenja nuklearnog, kemijskog ili biološkog oružja i sredstava njihova prijenosa, uključujući uspostavu odgovarajućih kontrola nad s tim povezanim materijalima i u tu svrhu, između ostalog, uspostavljaju kontrole nad provozom i brokeringom. S tim povezani materijali su materijali, oprema i tehnologija obuhvaćena odgovarajućim višestranim ugovorima i sporazumima ili uključena u nacionalne popise kontrole, koji bi se mogli uporabiti za dizajn, razvoj, proizvodnju ili uporabu nuklearnog, kemijskog i biološkog oružja i sredstava njihova prijenosa.

(16)

Ova Uredba uključuje robu koja samo prolazi kroz područje Zajednice, to jest, onu robu kojoj nije dodijeljeno carinski dopušteno postupanje ili uporaba osim postupka vanjskog provoza ili koja je samo stavljena u slobodnu zonu ili slobodno skladište i koju ne treba unositi u odobrenu evidenciju robe. Sukladno tome, nadležnim tijelima država članica potrebno je stvoriti mogućnost da na pojedinačnoj osnovi zabrane provoz robe s dvojnom namjenom koja nije iz Zajednice, ako imaju opravdane razloge sumnjati temeljem informacija obavještajnih službi ili drugih izvora da roba jest ili može biti namijenjena, u cijelosti ili djelomično, za širenje oružja za masovno uništenje ili sredstava njihova prijenosa.

(17)

Također je potrebno uvesti kontrole pružanja brokerskih usluga, ako je broker obaviješten od strane nadležnih državnih tijela ili je svjestan da bi takvo pružanje usluga moglo dovesti do proizvodnje ili dostave oružja za masovno uništenje u trećoj zemlji.

(18)

Poželjno je postići jedinstvenu i dosljednu primjenu kontrole diljem EU-a kako bi se promovirala EU i međunarodna sigurnost i osigurali jedinstveni uvjeti poslovanja izvoznicima iz EU-a. Stoga je primjereno, u skladu s preporukama Solunskog akcijskog plana i pozivima Strategije EU-a za suzbijanje širenja oružja za masovno uništenje (OMU), proširiti opseg savjetovanja između država članica prije izdavanja izvozne dozvole. Jedna od prednosti takvog pristupa bilo bi, na primjer, jamstvo da osnovni sigurnosni interesi države članice ne bi bili ugroženi izvozom iz druge države članice. Veće približavanje uvjeta za provedbu nacionalnih kontrola robe s dvojnom namjenom koja nije navedena u ovoj Uredbi, te usklađivanje uvjeta za uporabu različitih vrsta dozvola koje se mogu izdati na temelju ove Uredbe doveli bi do jedinstvenije i dosljednije primjene kontrole. Poboljšanje određivanja nematerijalnog prijenosa tehnologije, koji bi uključivali stavljanje na raspolaganje kontrolirane tehnologije osobama koje se nalaze izvan EU-a, poduprlo bi nastojanje da se promovira sigurnost kao i daljnje usklađivanje načina za razmjenu osjetljivih informacija među državama članicama s načinima međunarodnih režima za kontrolu izvoza, posebno osiguravanjem mogućnosti uspostavljanja sigurnosnog elektroničkog sustava za razmjenu informacija među državama članicama.

(19)

Svaka bi država članica trebala utvrditi učinkovite, proporcionalne i odvraćajuće sankcije primjenjive u slučaju kršenja odredaba ove Uredbe,

DONIJELO JE OVU UREDBU:

POGLAVLJE I.

PREDMET I DEFINICIJE

Članak 1.

Ovom se Uredbom uspostavlja režim Zajednice za kontrolu izvoza, prijenosa, brokeringa i provoza robe s dvojnom namjenom.

Članak 2.

Za potrebe ove Uredbe:

1.

„Roba s dvojnom namjenom” znači roba, uključujući softver i tehnologiju, koja se može koristiti kako u civilne, tako i u vojne svrhe, te roba koja može biti uporabljena u neeksplozivne svrhe, ali i koja na bilo koji način može pomoći u proizvodnji nuklearnog oružja ili drugih nuklearnih eksplozivnih naprava.

2.

„Izvoz” znači:

i.

izvozni postupak u smislu članka 161. Uredbe (EEZ) br. 2913/92 (Carinski zakonik Zajednice);

ii.

ponovni izvoz u smislu članka 182. navedenog Zakonika, ali ne uključuje robu u provozu; i

iii.

prijenos softvera ili tehnologije putem elektroničkih medija, uključujući putem telefaksa, telefona, elektroničke pošte ili bilo kojim drugim elektroničkim sredstvima na odredište izvan Europske zajednice; uključuje stavljanje na raspolaganje takvog softvera i tehnologije u elektroničkom obliku pravnim i fizičkim osobama i partnerstvima izvan Zajednice. Izvoz se također primjenjuje na usmeni prijenos tehnologije ako se tehnologija opisuje telefonom.

3.

„Izvoznik” znači sve fizičke ili pravne osobe ili partnerstvo:

i.

u čije ime se radi izvozna deklaracija, to jest osobu koja, u vrijeme prihvaćanja deklaracije, posjeduje ugovor s primateljem u trećoj zemlji i ima ovlast određivati slanje robe izvan carinskog područja Zajednice. Ako ugovor o izvozu nije sklopljen ili ako imatelj ugovora ne nastupa u svoje ime, izvoznikom se smatra osoba koja ima ovlast za određivanje slanja robe izvan carinskog područja Zajednice;

ii.

koji odlučuju prenijeti ili učiniti raspoloživim softver ili tehnologiju putem elektroničkih medija uključujući putem telefaksa, telefona, elektroničke pošte ili bilo kojim drugim elektroničkim sredstvom na odredište izvan Zajednice.

Ako korist od prava da raspolaže robom s dvojnom namjenom pripada osobi s poslovnim nastanom izvan Zajednice, u skladu s ugovorom na temelju kojeg je izvoz utemeljen, izvoznikom se smatra ugovorna stranka s poslovnim nastanom u Zajednici.

4.

„Izvozna deklaracija” znači čin kojim osoba u propisanom obliku i na propisani način navodi želju da započne izvozni postupak za robu s dvojnom namjenom.

5.

„Brokerske usluge” znači:

pregovaranje ili ugovaranje poslova za kupovinu, prodaju ili nabavu robe s dvojnom namjenom iz treće zemlje u bilo koju drugu treću zemlju, ili

prodaja ili kupovina robe s dvojnom namjenom koja se nalazi u trećim zemljama za njezin prijenos u drugu treću zemlju.

Za potrebe ove Uredbe samo pružanje pomoćnih usluga isključeno je iz ove definicije. Pomoćne usluge su prijevozništvo, financijske usluge, osiguranje ili reosiguranje i oglašavanje ili promidžba.

6.

„Broker” znači sve fizičke ili pravne osobe ili partnerstva s boravištem ili poslovnim nastanom u državi članici Zajednice koji pružaju usluge utvrđene pod točkom 5. iz Zajednice na područje treće zemlje.

7.

„Provoz” znači prijevoz robe s dvojnom namjenom koja nije iz Zajednice, koja ulazi i prolazi kroz carinsko područje Zajednice s odredištem izvan Zajednice.

8.

„Individualna izvozna dozvola” znači dozvola dodijeljena jednom određenom izvozniku za jednog krajnjeg korisnika ili primatelja u trećoj zemlji i koja obuhvaća jednu ili više roba s dvojnom namjenom

9.

„Opća izvozna dozvola Zajednice” znači izvozna dozvola za izvoz u određene države odredišta, koja je raspoloživa svim izvoznicima koji poštuju njezine uvjete za uporabu, kako je navedeno u Prilogu II.

10.

„Globalna izvozna dozvola” znači dozvola dodijeljena jednom određenom izvozniku u odnosu na vrstu ili kategoriju robe s dvojnom namjenom koja može vrijediti za izvoz jednom ili većem broju određenih krajnjih korisnika i/ili u jednoj ili više određenih trećih zemalja.

11.

„Nacionalna opća izvozna dozvola” znači izvozna dozvola dodijeljena u skladu s člankom 9. stavkom 2. i određena nacionalnim zakonodavstvom u skladu s člankom 9. i Prilogom III.c.

12.

„Carinsko područje Europske unije” znači područje u smislu članka 3. Carinskog zakonika Zajednice.

13.

„Roba s dvojnom namjenom koja nije iz Zajednice” znači roba koja ima status robe koja nije roba Zajednice u smislu članka 4. stavka 8. Carinskog zakonika Zajednice.

POGLAVLJE II.

PODRUČJE PRIMJENE

Članak 3.

1.   Dozvola se zahtijeva za izvoz robe s dvojnom namjenom navedene u Prilogu I.

2.   Sukladno članku 4. ili članku 8., dozvola se također može zahtijevati za izvoz u sva ili određeno odredište određene robe s dvojnom namjenom koja nije navedena u Prilogu I.

Članak 4.

1.   Dozvola se zahtijeva za izvoz robe s dvojnom namjenom koja nije navedena u Prilogu I. ako je izvoznik obaviješten od strane nadležnih tijela države članice u kojoj ima poslovni nastan da odnosna roba jest ili bi mogla biti, u cijelosti ili djelomično, uporabljena za razvoj, proizvodnju, upravljanje, djelovanje, održavanje, skladištenje, otkrivanje, identifikaciju ili širenje kemijskog, biološkog ili nuklearnog oružja ili drugih nuklearnih eksplozivnih naprava, odnosno za razvoj, proizvodnju, održavanje i skladištenje projektila koji su sposobni nositi kemijsko, biološko ili nuklearno oružje.

2.   Dozvola se također zahtijeva za izvoz robe s dvojnom namjenom koja nije navedena u Prilogu I. ako država nabave ili država odredišta ima embargo na oružje, uspostavljen zajedničkim stajalištem ili zajedničkom akcijom koju je usvojilo Vijeće ili odlukom OESS-a, ili ima embargo na oružje nametnut obvezujućom rezolucijom Vijeća sigurnosti Ujedinjenih naroda, te ako je izvoznik obaviješten od strane nadležnih tijela iz stavka 1. da odnosna roba jest ili bi mogla biti namijenjena, u cijelosti ili djelomično, za krajnju uporabu u vojne svrhe. Za potrebe ovog stavka, „krajnja uporaba u vojne svrhe” znači:

(a)

uključivanje u robu vojne namjene iz popisa robe s vojnom namjenom država članica;

(b)

korištenje za opremu za proizvodnju, ispitivanje ili analizu i njihove komponente, za razvoj, proizvodnju ili održavanje robe vojne namjene iz prethodno navedenog popisa;

(c)

korištenje bilo koje nedovršene robe u postrojenju za proizvodnju robe vojne namjene iz prethodno navedenog popisa.

3.   Dozvola se također zahtijeva za izvoz robe s dvojnom namjenom koja nije navedena u Prilogu I. ako je izvoznik obaviješten od strane vlasti iz stavka 1. da odnosna roba jest ili bi mogla biti, u cijelosti ili djelomično, uporabljena kao dijelovi ili komponente vojne robe navedene u nacionalnom vojnom popisu koja je izvezena s područja navedene države članice bez dozvole ili je bila prekršena dozvola propisana nacionalnim zakonodavstvom navedene države članice.

4.   Ako izvoznik zna da je roba s dvojnom namjenom koju namjerava izvoziti, koja nije navedena u Prilogu I., namijenjena u cijelosti ili djelomično za bilo koju od namjena iz stavka 1., 2. i 3. ovog članka, mora o tome obavijestiti tijela koje će odlučiti je li za taj izvoz potrebna izvozna dozvola.

5.   Država članica može donijeti ili zadržati nacionalno zakonodavstvo koje zahtijeva dozvolu za izvoz robe s dvojnom namjenom koja nije navedena u Prilogu I. ako izvoznik ima razloga sumnjati da navedena roba jest ili bi mogla biti, u cijelosti ili djelomično, namijenjena bilo kojoj od namjena iz stavka 1.

6.   Država članica koja nameće zahtjev za dozvolom, pri primjeni stavaka 1. do 5., za izvoz robe s dvojnom namjenom koja nije navedena u Prilogu I., prema potrebi, obavješćuje ostale države članice i Komisiju. Ostale države članice temeljito razmatraju navedene informacije i obavješćuju svoja carinska tijela i ostala odgovarajuća državna tijela.

7.   Odredbe članka 13. stavaka 1., 2. i 5. do 7. primjenjuju se u slučajevima koji se odnose na robu s dvojnom namjenom koja nije navedena u Prilogu I.

8.   Ova Uredba ne dovodi u pitanje pravo država članica da poduzmu nacionalne mjere u okviru članka 11. Uredbe (EEZ) br. 2603/69.

Članak 5.

1.   Dozvola se zahtijeva za obavljanje brokerskih usluga s robom s dvojnom namjenom koja je navedena u Prilogu I., ako je broker obaviješten od strane nadležnih tijela države članice u kojoj ima boravište ili poslovni nastan da odnosna roba jest ili bi mogla biti, u cijelosti ili djelomično, namijenjena za bilo koju od namjena iz članka 4. stavka 1. Ako je broker svjestan da je roba s dvojnom namjenom navedena u Prilogu I. za koju nudi pružanje brokerskih usluga namijenjena, u cijelosti ili djelomično, bilo kojoj od namjena iz članka 4. stavka 1., mora o tome obavijestiti nadležna tijela koja odlučuju ima li svrhe da navedene brokerske usluge podliježu dozvoli.

2.   Država članica može proširiti primjenu stavka 1. na robu s dvojnom namjenom koja nije navedena na popisu, za namjene iz članka 4. stavka 1., i na robu s dvojnom namjenom za krajnju uporabu u vojne svrhe i odredišta iz članka 4. stavka 2.

3.   Država članica može donijeti ili zadržati nacionalno zakonodavstvo koje zahtijeva dozvolu za brokering za robu s dvojnom namjenom, ako broker ima razloga sumnjati da navedena roba jest ili bi mogla biti, u cijelosti ili djelomično, namijenjena bilo kojoj od namjena iz članka 4. stavka 1.

4.   Odredbe članka 8. stavaka 2., 3. i 4. primjenjuju se na nacionalne mjere iz stavka 2. i 3. ovog članka.

Članak 6.

1.   Provoz robe s dvojnom namjenom koja nije iz Zajednice, navedene u Prilogu I., mogu zabraniti nadležna tijela države članice preko koje se odvija provoz ako roba jest ili bi mogla biti, u cijelosti ili djelomično, korištena za namjene iz članka 4. stavka 1. Kod odlučivanja o takvoj zabrani države članice moraju uzeti u obzir obveze i odgovornosti koje su preuzele kao članice međunarodnih ugovora ili kao članice međunarodnih režima o neširenju oružja.

2.   Prije odluke o zabrani provoza, država članica može odrediti da njezina nadležna tijela u pojedinačnim slučajevima mogu nametnuti zahtjev za dozvolom za poseban provoz robe s dvojnom namjenom navedene u Prilogu I. ako roba jest ili bi mogla biti u cijelosti korištena za namjene iz članka 4. stavka 1.

3.   Država članica može proširiti primjenu stavka 1. na robu s dvojnom namjenom koja nije navedena na popisu za namjene iz članka 4. stavka 1., i na robu s dvojnom namjenom za krajnju uporabu u vojne svrhe i odredišta iz članka 4. stavka 2.

4.   Odredbe članka 8. stavka 2., 3. i 4. primjenjuju se na nacionalne mjere iz stavaka 2. i 3. ovog članka.

Članak 7.

Ova se Uredba ne primjenjuje na obavljanje usluga ili prijenos tehnologije ako navedeno obavljanje ili prijenos uključuje kretanje osoba preko državne granice.

Članak 8.

1.   Država članica može zabraniti ili nametnuti zahtjev za dozvolu za izvoz robe s dvojnom namjenom koja nije navedena u Prilogu I. u svrhu zaštite javne sigurnosti i ljudskih prava.

2.   Države članice obavješćuju Komisiju o svim mjerama donesenim u skladu sa stavkom 1. neposredno nakon njihova donošenja i navode precizne razloge za navedene mjere.

3.   Države članice također odmah obavješćuju Komisiju o svim promjenama mjera donesenih u skladu sa stavkom 1.

4.   Komisija mjere o kojima je obaviještena u skladu sa stavcima 2. i 3. objavljuje u seriji C Službenog lista Europske unije.

POGLAVLJE III.

IZVOZNA DOZVOLA I DOZVOLA ZA BROKERSKE USLUGE

Članak 9.

1.   Opća izvozna dozvola Zajednice za određene izvoze kako je navedeno u Prilogu II. utvrđena je ovom Uredbom.

2.   Za sve ostale izvoze za koje se zahtijeva dozvola u skladu s ovom Uredbom, takvu dozvolu izdaju nadležna tijela država članice u kojoj izvoznik ima poslovni nastan. Podložno zabranama iz stavka 4., ova dozvola može biti individualna, globalna ili opća dozvola.

Sve dozvole valjane su diljem Zajednice.

Izvoznici nadležnim tijelima dostavljaju sve informacije potrebne za njihove zahtjeve za dobivanje individualne i globalne izvozne dozvole kako bi nadležnim državnim tijelima dostavili potpune informacije, posebno o krajnjem korisniku, državi odredišta i krajnjoj uporabi izvezene robe. Dozvola može podlijegati, ako je potrebno, izjavi o namijenjenoj krajnjoj uporabi robe.

3.   Države članice obrađuju zahtjeve za individualne ili globalne dozvole u vremenskom razdoblju koje se utvrđuje nacionalnim zakonom ili praksom.

4.   Nacionalne opće izvozne dozvole:

(a)

iz svog područja primjene isključuju robu navedenu u dijelu 2. Priloga II.;

(b)

utvrđuju se nacionalnim zakonom ili praksom. Mogu ih koristiti svi izvoznici s poslovnim nastanom ili boravištem u državi članici koja izdaje navedene dozvole ako ispunjavaju zahtjeve utvrđene u ovoj Uredbi i dopunskom nacionalnom zakonodavstvu. Izdaju se u skladu s navodima iz Priloga III.c. Izdaju se u skladu s nacionalnim pravom ili praksom;

Države članice odmah obavješćuju Komisiju o svim nacionalnim općim izvoznim dozvolama koje su izdane ili izmijenjene. Komisija navedene obavijesti objavljuje u seriji C Službenog lista Europske unije;

(c)

ne upotrebljava se ako država nabave ili država odredišta ima embargo, te ako je izvoznik obaviješten od strane njegovih nadležnih tijela da odnosna roba jest ili bi mogla biti namijenjena, u cijelosti ili djelomično, bilo kojoj namjeni iz članka 4. stavaka 1. i 3. ili iz članka 4. stavka 2. u državi koja ima embargo na oružje, uspostavljen zajedničkim stajalištem ili zajedničkom akcijom koju je usvojilo Vijeće ili odlukom OESS-a, ili ima embargo na oružje nametnut obvezujućom rezolucijom Vijeća sigurnosti Ujedinjenih naroda, ili ako je izvoznik svjestan da je roba namijenjena naprijed navedenoj namjeni.

5.   Države članice u svom odgovarajućem nacionalnom zakonodavstvu zadržavaju ili uvode mogućnost dodjeljivanja globalne izvozne dozvole.

6.   Države članice Komisiji dostavljaju popis tijela ovlaštenih za:

(a)

dodjeljivanje izvoznih dozvola za robu s dvojnom namjenom;

(b)

odlučivanje o zabrani provoza robe s dvojnom namjenom koja nije iz Zajednice u skladu s ovom Uredbom.

Komisija objavljuje popis navedenih ovlasti u seriji C Službenog lista Europske unije.

Članak 10.

1.   Dozvole za brokerske usluge u skladu s ovom Uredbom dodjeljuju nadležna tijela države članice u kojoj broker ima boravište ili poslovni nastan. Navedene dozvole dodjeljuju se za utvrđenu količinu posebne robe koja se kreće između dviju ili više trećih zemalja. Lokaciju robe u trećoj zemlji podrijetla, krajnjeg korisnika i njegovu točnu lokaciju potrebno je jasno naznačiti. Dozvole su valjane diljem Zajednice.

2.   Brokeri nadležnim tijelima pružaju sve informacije potrebne za njihove zahtjeve za dobivanje dozvola za brokerske usluge u skladu s ovom Uredbom, posebno detalje o lokaciji robe s dvojnom namjenom u trećoj zemlji podrijetla, jasan opis robe i količinu, podatke o trećim strankama uključenim u transakciju, trećoj zemlji odredišta, krajnjem korisniku u navedenoj državi i njegovu točnu lokaciju.

3.   Države članice obrađuju zahtjeve za dozvole za brokerske usluge u vremenskom razdoblju koje se utvrđuje nacionalnim pravom ili praksom.

4.   Države članice Komisiji dostavljaju popis tijela ovlaštenih za dodjeljivanje dozvola za pružanje brokerskih usluga u skladu s ovom Uredbom. Komisija objavljuje popis navedenih ovlasti u seriji C Službenog lista Europske unije.

Članak 11.

1.   Ako se roba s dvojnom namjenom za koju je podnesen zahtjev za izdavanje individualne izvozne dozvole na odredište koje nije navedeno u Prilogu II., ili na bilo koje odredište u slučaju robe s dvojnom namjenom koja je navedena u Prilogu IV., nalazi ili će se nalaziti u jednoj ili više država članica osim u onoj u kojoj je podnesen zahtjev za izdavanje dozvole, ta se činjenica mora navesti u zahtjevu. Nadležna tijela države članice kojima je podnesen zahtjev za izdavanje dozvole odmah se savjetuju s nadležnim tijelima države članice ili dotične države i daju odgovarajuće informacije. Konzultirana država ili države članice u roku od 10 radnih dana obznanjuju sve primjedbe koje ona ili one mogu imati za dodjeljivanje takve dozvole, što obvezuje državu članicu u kojoj je podnesen zahtjev za izdavanje dozvole.

Ako se nikakve primjedbe ne prime u roku od 10 radnih dana, smatra se da konzultirana država ili države članice nemaju nikakvu primjedbu.

U iznimnim slučajevima, svaka konzultirana država članica može zatražiti produljenje desetodnevnog roka. Međutim, produljenje ne smije prelaziti 30 radnih dana.

2.   Ako bi izvoz mogao narušiti njezine osnovne sigurnosne interese, država članica može zatražiti da druga država članica ne dodijeli izvoznu dozvolu ili, ako je takva dozvola dodijeljena, zahtijevati njezino poništavanje, obustavljanje, izmjenu ili opoziv. Država članica koja zaprima takav zahtjev odmah započinje neobvezujuća savjetovanja s državom članicom koja podnosi zahtjev, koja se moraju okončati u roku od 10 radnih dana. Ako država članica koja zaprima zahtjev odluči izdati dozvolu, o tome mora obavijestiti Komisiju i ostale države članice putem elektroničkog sustava navedenog u članku 13. stavku 6.

Članak 12.

1.   Pri odlučivanju da li dodijeliti individualnu ili globalnu izvoznu dozvolu ili ne, ili dodijeliti dozvolu za brokerske usluge u skladu s ovom Uredbom, države članice uzimaju u obzir sve s tim povezane čimbenike uključujući:

(a)

dužnosti i obveze koje su prihvatile kao članice odgovarajućih međunarodnih režima o neširenju oružja i aranžmana za kontrolu izvoza, ili ratifikacijom odgovarajućih međunarodnih ugovora;

(b)

njihove dužnosti u vezi sa sankcijama nametnutim zajedničkim stajalištem ili zajedničkom akcijom koju je usvojilo Vijeće, ili odlukom OESS-a, ili obvezujućom rezolucijom Vijeća sigurnosti Ujedinjenih naroda;

(c)

razmatranja nacionalne vanjske i sigurnosne politike, uključujući ona obuhvaćena Zajedničkim stajalištem Vijeća 2008/944/CFSP od 8. prosinca 2008. o utvrđivanju zajedničkih pravila kojima se uređuje kontrola izvoza vojne tehnologije i opreme (5);

(d)

razmatranja o namjeravanoj krajnjoj uporabi i riziku od zlouporabe.

2.   Osim kriterija utvrđenih u stavku 1., pri procjeni zahtjeva za izdavanje globalne izvozne dozvole, države članice uzimaju u obzir je li izvoznik pri podnošenju zahtjeva za dozvolu upotrijebio razmjerna i odgovarajuća sredstva i postupke za osiguranje usklađenosti s odredbama i ciljevima ove Uredbe te s pravilima i uvjetima za dozvolu.

Članak 13.

1.   Nadležna tijela država članica, postupajući u skladu s ovom Uredbom, mogu odbiti dodijeliti izvoznu dozvolu i mogu poništiti, suspendirati, izmijeniti ili opozvati izvoznu dozvolu koju su već dodijelile. Ako odbiju, ponište, suspendiraju, znatno ograniče ili opozovu izvoznu dozvolu ili ako su ustanovili da se namjeravani izvoz ne smije odobriti, o tome moraju obavijestiti nadležna tijela ostalih država članica i Komisiju i s njima podijeliti odgovarajuće informacije. Ako su nadležna tijela države članice suspendirale izvoznu dozvolu, o konačnoj procjeni obavješćuju države članice i Komisiju na kraju razdoblja obustave.

2.   Nadležna tijela država članica pregledavaju odbijanja dozvola o kojima su obaviještene u skladu sa stavkom 1. u roku od tri godine od primitka obavijesti i opozivaju ih, izmjenjuju ili obnavljaju. Nadležna tijela država članica obavješćuju nadležna tijela ostalih država članica i Komisiju o rezultatima pregleda što je moguće prije. Odbijanja koja nisu opozvana ostaju valjana.

3.   Nadležna tijela država članica obavješćuju bez odgađanja države članice i Komisiju o svojim odlukama za zabranu provoza robe s dvojnom namjenom navedene u Prilogu I. donesenim na temelju članka 6. Te obavijesti sadrže sve odgovarajuće informacije uključujući razvrstavanje robe, njezine tehničke parametre, državu odredišta i krajnjeg korisnika.

4.   Stavci 1. i 2. također se primjenjuju na dozvole za brokerske usluge.

5.   Prije nego što nadležna tijela država članica, postupajući na temelju ove Uredbe, dodijele dozvolu za izvoz ili brokerske usluge ili odluče o provozu, ispituju sva valjana odbijanja ili odluke o zabrani provoza robe s dvojnom namjenom navedene u Prilogu I. koje su donesene u skladu s ovom Uredbom, kako bi se ustvrdilo da li je dozvola ili provoz odbijen od strane nadležnih tijela druge države ili država članica za gotovo istovrsnu transakciju (to podrazumijeva robu s gotovo istovrsnim parametrima ili tehničkim karakteristikama istom krajnjem korisniku ili primatelju). Najprije se savjetuju s nadležnim tijelima države ili država članica koje su izdale takvo odbijanje (odbijanja) ili odluke o zabrani provoza kako je predviđeno stavcima 1. i 3. Ako nakon takvih savjetovanja nadležna tijela države članice odluče dodijeliti dozvolu ili dopustiti provoz, o tome obavješćuju nadležna tijela druge države članice i Komisiju, pružajući im sve odgovarajuće informacije za objašnjenje odluke.

6.   Sve obavijesti koje se zahtijevaju prema ovome članku šalju se putem sigurnosnog elektroničkog sredstva, uključujući putem sigurnosnog sustava koji se može uspostaviti u skladu s člankom 19. stavkom 4.

7.   Sve informacije razmijenjene u skladu s odredbama ovog članka u skladu su s odredbama članka 19. stavaka 3., 4. i 6. glede povjerljivosti takvih informacija.

Članak 14.

1.   Sve individualne i globalne izvozne dozvole i dozvole za brokerske usluge izdaju se u pisanom obliku ili putem elektroničkih sredstava na obrascima koji sadrže barem sve elemente i po redoslijedu koji je utvrđen u obrascima koji se pojavljuju u Prilozima III.a i III.b.

2.   Na zahtjev izvoznika, globalne izvozne dozvole koje sadrže količinska ograničenja razdjeljuju se.

POGLAVLJE IV.

AŽURIRANJE POPISA ROBE S DVOJNOM NAMJENOM

Članak 15.

1.   Popis robe s dvojnom namjenom navedene u Prilogu I. ažurira se u skladu s odgovarajućim dužnostima i obvezama, te svakom njihovom promjenom, koju su države članice prihvatile kao članice međunarodnih režima o neširenju oružja i aranžmana za kontrolu izvoza, ili ratifikacijom odgovarajućih međunarodnih ugovora.

2.   Prilog IV., koji potpada pod Prilog I., ažurira se s obzirom na članak 30. Ugovora o osnivanju Europske zajednice, naime radi javnog interesa i javne sigurnosti država članica.

POGLAVLJE V.

CARINSKI POSTUPCI

Članak 16.

1.   Pri obavljanju formalnosti za izvoz robe s dvojnom namjenom u carinarnici odgovornoj za obradu izvozne deklaracije, izvoznik predočuje dokaz da su dobivene sve potrebne izvozne dozvole.

2.   Od izvoznika se može zatražiti prijevod svih dokumenata predočenih kao dokaz na službeni jezik države članice u kojoj je izvozna deklaracija predočena.

3.   Ne dovodeći u pitanje ovlasti koje su joj dane na temelju i u skladu s Carinskim zakonikom Zajednice, država članica također može, za razdoblje koje ne prelazi razdoblja navedena u stavku 4., suspendirati postupak izvoza sa svog područja, ili, ako je potrebno, na drugi način spriječiti da roba s dvojnom namjenom navedena u Prilogu I. koja je obuhvaćena valjanom izvoznom dozvolom napusti Zajednicu preko njezinog područja, ako ima razloga za sumnju da:

(a)

odgovarajuće informacije nisu uzete u obzir pri izdavanju dozvole; ili

(b)

su se materijalne okolnosti promijenile od izdavanja dozvole.

4.   U slučaju iz stavka 3., nadležno tijelo države članice koja je izdala izvoznu dozvolu smjesta će se savjetovati kako bi se mogle poduzeti radnje sukladno članku 13. stavku 1. Ako takva nadležna tijela odluče zadržati dozvolu, moraju odgovoriti u roku od 10 radnih dana, što se, na njihov zahtjev u iznimnim okolnostima može produljiti na 30 radnih dana. U tom se slučaju, ili ako odgovor nije primljen u roku od 10 ili 30 dana, što može biti slučaj, roba s dvojnom namjenom odmah pušta. Država članica koja je izdala dozvolu obavješćuje ostale države članice i Komisiju.

Članak 17.

1.   Države članice mogu predvidjeti da se carinske formalnosti za izvoz robe s dvojnom namjenom obave samo u carinarnicama koje su za to ovlaštene.

2.   Države članice koje su iskoristile mogućnost iz stavka 1. obavješćuju Komisiju o propisno ovlaštenim carinarnicama. Komisija objavljuje informacije u seriji C Službenog lista Europske unije.

Članak 18.

Odredbe članaka 843. i 912.a do 912.g Uredbe (EEZ) br. 2454/93 primjenjuju se na zabrane koje se odnose na izvoz, ponovni izvoz i izlazak iz carinskog područja robe s dvojnom namjenom za čiji je izvoz potrebna dozvola na temelju ove Uredbe.

POGLAVLJE VI.

ADMINISTRATIVNA SURADNJA

Članak 19.

1.   Države članice, u suradnji s Komisijom, poduzimaju sve odgovarajuće mjere kako bi uspostavile izravnu suradnju i razmjenu informacija između nadležnih tijela, posebno kako bi se eliminirao rizik da moguće nepodudarnosti u primjeni kontrole izvoza robe s dvojnom namjenom mogu dovesti do skretanja trgovine, što bi moglo stvoriti poteškoće za jednu ili više država članica.

2.   Države članice poduzimaju sve odgovarajuće mjere kako bi uspostavile izravnu suradnju i razmjenu informacija između nadležnih tijela s ciljem poboljšanja učinkovitosti režima Zajednice za kontrolu izvoza. Takve informacije mogu uključivati:

(a)

detalje o izvoznicima kojima je, nacionalnim sankcijama, uskraćeno pravo da koriste nacionalne opće izvozne dozvole ili opće izvozne dozvole Zajednice;

(b)

podatke o osjetljivim krajnjim korisnicima, osobama upletenima u sumnjive aktivnosti nabave, i, ako je dostupno, o putovima prijevoza.

3.   Uredba Vijeća (EZ) br. 515/97 od 13. ožujka 1997. o uzajamnoj pomoći između upravnih tijela država članica i suradnji potonjih s Komisijom radi osiguravanja pravilne primjene zakona o carinskim i poljoprivrednim pitanjima (6), a posebno odredbe o povjerljivosti podataka, primjenjuju se mutatis mutandis, ne dovodeći u pitanje članak 23. ove Uredbe.

4.   Sigurnosni i šifrirani sustav za razmjenu informacija između država članica i prema potrebi s Komisijom, može uspostaviti Komisija u savjetovanju s Koordinacijskom skupinom za robu s dvojnom namjenom uspostavljenom u skladu s člankom 23.

5.   Za pripremu smjernica za izvoznike i brokere odgovorne su države članice u kojoj isti imaju boravište ili poslovni nastan. Komisija i Vijeće mogu također subjektima iz ove Uredbe učiniti raspoloživim i/ili preporuke za najbolju praksu.

6.   Obrada osobnih podataka u skladu je s pravilima utvrđenim u Direktivi 95/46/EZ Europskog parlamenta i Vijeća od 24. listopada 1995. o zaštiti pojedinaca u vezi s obradom osobnih podataka i o slobodnom prijenosu takvih podataka (7) i Uredbi (EZ) br. 45/2001 Europskog parlamenta i Vijeća od 18. prosinca 2000. o zaštiti pojedinaca pri obradi osobnih podataka u institucijama i tijelima Zajednice i o slobodnom prijenosu takvih podataka (8).

POGLAVLJE VII.

KONTROLNE MJERE

Članak 20.

1.   Izvoznici robe s dvojnom namjenom vode detaljne registre ili evidenciju svog izvoza, u skladu s nacionalnim pravom ili praksom u odgovarajućim državama članicama. Takvi registri ili evidencija posebno uključuju komercijalne isprave kao što su računi, manifesti i prijevozni i ostali otpremni dokumenti koji sadrže dostatne informacije pomoću kojih bi se moglo ustanoviti sljedeće:

(a)

opis robe s dvojnom namjenom;

(b)

količina robe s dvojnom namjenom;

(c)

ime i adresa izvoznika i primatelja;

(d)

ako je poznato, krajnja uporaba i krajnji korisnik robe s dvojnom namjenom.

2.   U skladu s nacionalnim pravom ili praksom na snazi u odgovarajućim državama članicama, brokeri vode registre ili evidenciju za brokerske usluge koje potpadaju pod područje primjene članka 5. kako bi se mogao dokazati, na zahtjev, opis robe s dvojnom namjenom koja je podlijegala brokerskim uslugama, razdoblje tijekom kojega je roba podlijegala takvim uslugama i njezino odredište, te države kojih se navedene brokerske usluge tiču.

3.   Registri ili evidencije i isprave navedeni u stavku 1. i 2. čuvaju se najmanje tri godine od kraja kalendarske godine u kojoj je izvoz obavljen ili su brokerske usluge pružene. Šalju se, na zahtjev, nadležnim tijelima države članice u kojoj izvoznik ima poslovni nastan ili u kojoj broker ima poslovni nastan ili boravište.

Članak 21.

Kako bi se osigurala pravilna primjena ove Uredbe, svaka država članica poduzima sve mjere koje su potrebne da se njezinim nadležnim tijelima dopusti:

(a)

da prikupe informacije o svakoj narudžbi ili transakciji koja uključuje robu s dvojnom namjenom;

(b)

da ustanovi jesu li izvozne kontrolne mjere pravilno primjenjivane, što može posebno uključivati pravo pristupa u prostorije osoba koje zanima neka izvozna transakcija ili brokera koji obavljaju brokerske usluge pod uvjetima iz članka 5.

POGLAVLJE VIII.

OSTALE ODREDBE

Članak 22.

1.   Dozvola se zahtijeva za prijenose unutar Zajednice robe s dvojnom namjenom navedene u Prilogu IV. Roba navedena u dijelu 2. Priloga IV. nije obuhvaćena općom dozvolom.

2.   Država članica može uvesti zahtjev za dozvolu za prijenos ostale robe s dvojnom namjenom s njezinog područja u drugu državu članicu, u slučajevima u kojima u vrijeme prijenosa:

subjekt zna da je konačno odredište dotične robe izvan Zajednice,

izvoz navedene robe u to konačno odredište podliježe zahtjevu za dozvolu sukladno člancima 3., 4. ili 8. u državi članici iz koje se roba treba prenijeti, i takav izvoz izravno s njezinog područja nije odobren općom dozvolom ili globalnom dozvolom,

navedena roba ne smije biti prerađena ili obrađena kako je određeno u članku 24. Carinskog zakonika Zajednice u državi članici u koju se treba prenijeti.

3.   Zahtjev za dozvolu za prijenos mora se podnijeti u državi članici iz koje se roba s dvojnom namjenom treba prenijeti.

4.   U slučajevima u kojima je naknadni izvoz robe s dvojnom namjenom već bio prihvaćen, u savjetodavnim postupcima iz članka 11., od strane države članice iz koje se roba treba prenijeti, dozvola za prijenos subjektu se izdaje odmah, osim ako su se okolnosti znatno promijenile.

5.   Država članica koja donese zakone kojima se uvodi takav zahtjev obavješćuje Komisiju i ostale države članice o mjerama koje je poduzela. Komisija navedene informacije objavljuje u seriji C Službenog lista Europske unije.

6.   Mjere iz stavaka 1. i 2. ne uključuju primjenu kontrole na unutarnjim granicama Zajednice, već isključivo kontrole koje se obavljaju kao dio uobičajenih kontrolnih postupaka koji se provode na nediskriminirajući način diljem područja Zajednice.

7.   Primjena mjera iz stavaka 1. i 2. nikako ne smije prouzročiti da prijenos iz jedne države članice u drugu podliježe strožim uvjetima od onih koji vrijede za izvoz iste robe u treće zemlje.

8.   Dokumenti i evidencija o prijenosima unutar Zajednice robe s dvojnom namjenom navedene u Prilogu I., čuvaju se najmanje tri godine od kraja kalendarske godine u kojoj je prijenos izvršen i šalju se nadležnim tijelima države članice iz koje je navedena roba prenesena na zahtjev.

9.   Država članica može nacionalnim zakonodavstvom zahtijevati da se, za sve prijenose iz navedene države članice unutar Zajednice, robe navedene u kategoriji 5., dijelu 2. Priloga I. koja nije navedena u Prilogu IV., dodatne informacije glede navedene robe pruže nadležnim tijelima navedene države članice.

10.   Odgovarajuće komercijalne isprave koje se odnose na prijenos robe s dvojnom namjenom navedene u Prilogu I. unutar Zajednice jasno navode da navedena roba podliježe kontrolama ako je izvezena iz Zajednice. Odgovarajuće komercijalne isprave uključuju, posebno, sve ugovore o prodaji, potvrde narudžbe, fakture ili otpremnice.

Članak 23.

1.   Uspostavlja se Koordinacijska skupina za robu s dvojnom namjenom kojom predsjeda predstavnik Komisije. Svaka država članica imenuje predstavnika navedene Skupine.

Koordinacijska skupina proučava sva pitanja koja se tiču primjene ove Uredbe koja može postaviti ili predsjednik ili predstavnik države članice.

2.   Predsjednik Koordinacijske skupine za robu s dvojnom namjenom ili Koordinacijske skupine, kad god to smatra potrebnim, savjetuje izvoznike, brokere i ostale predmetne zainteresirane stranke obuhvaćene ovom Uredbom.

Članak 24.

Svaka država članica poduzima odgovarajuće mjere kako bi osigurala pravilnu provedbu svih odredaba ove Uredbe. Posebice, utvrđuje sankcije primjenjive na povredu odredaba ove Uredbe ili onih usvojenih za njezinu provedbu. Navedene sankcije moraju biti učinkovite, proporcionalne i odvraćajuće.

Članak 25.

Svaka država članica Komisiju obavješćuje o zakonima i drugim propisima donesenim na temelju ove Uredbe, uključujući mjere iz članka 24. Komisija te informacije prosljeđuje ostalim državama članicama.

Svake tri godine Komisija pregledava provedbu ove Uredbe i podonosi izvješće Europskom parlamentu i Vijeću o njezinoj primjeni, što može uključivati prijedloge za njezinu izmjenu. Države članice Komisiji pružaju sve potrebne informacije za pripremu izvješća.

Članak 26.

Ova Uredba ne utječe na:

primjenu članka 296. Ugovora o osnivanju Europske zajednice,

primjenu Ugovora o osnivanju Europske zajednice za atomsku energiju.

Članak 27.

Uredba (EZ) br. 1334/2000 stavlja se izvan snage s učinkom od 27. kolovoza 2009.

Međutim, za zahtjeve za izvozne dozvole predane prije 27. kolovoza 2009., odgovarajuće odredbe Uredbe (EZ) br. 1334/2000 i dalje se primjenjuju.

Upućivanja na Uredbu stavljenu izvan snage tumače se kao upućivanja na ovu Uredbu i čitaju se u skladu s korelacijskom tablicom iz Priloga VI.

Članak 28.

Ova Uredba stupa na snagu devedesetog dana od dana objave u Službenom listu Europske unije.

Ova je Uredba u cijelosti obvezujuća i izravno se primjenjuje u svim državama članicama.

Sastavljeno u Bruxellesu 5. svibnja 2009.

Za Vijeće

Predsjednik

M. KALOUSEK


(1)  SL L 159, 30.6.2000., str. 1.

(2)  SL L 324, 27.12.1969., str. 25.

(3)  SL L 302, 19.10.1992., str. 1.

(4)  SL L 253, 11.10.1993., str. 1.

(5)  SL L 335, 13.12.2008., str. 99.

(6)  SL L 82, 22.3.1997., str. 1.

(7)  SL L 281, 23.11.1995., str. 31.

(8)  SL L 8, 12.1.2001., str. 1.


PRILOG I.

Popis iz članka 3. ove Uredbe

POPIS ROBE S DVOJNOM NAMJENOM

Ovim se popisom primjenjuju međunarodno dogovorene kontrole robe s dvojnom namjenom, uključujući Wassenaar aranžman, Program upravljanja i kontrole raketne tehnologije (MTCR), Grupu opskrbljivača nuklearnih i s time vezanih materijala (NSG), Australsku skupinu i Konvenciju o kemijskom oružju (CWC).

SADRŽAJ

Napomene

Definicije

Akronimi i kratice

Kategorija 0

Nuklearni materijali, postrojenja i oprema

Kategorija 1

Posebni materijali i srodna oprema

Kategorija 2

Obrada materijala

Kategorija 3

Elektronika

Kategorija 4

Računala

Kategorija 5

Telekomunikacije i „sigurnost informacija”

Kategorija 6

Senzori i laseri

Kategorija 7

Navigacija i avionika

Kategorija 8

Pomorstvo

Kategorija 9

Zračni i svemirski prostor i pogonski sustavi

OPĆE NAPOMENE UZ PRILOG I.

1.

Za kontrolu robe koja je izrađena ili preuređena za vojnu uporabu, vidjeti odgovarajući popis kontrolirane robe vojne namjene koji vode pojedine države članice. Napomene u ovome Prilogu „VIDJETI TAKOĐER POPIS ROBE VOJNE NAMJENE” odnose se na navedeni popis.

2.

Predmet kontrola sadržanih u ovome Prilogu ne treba biti ukinut izvozom bilo kojih roba koje nisu kontrolirane (uključujući i tvorničko postrojenje) koje sadrže jednu ili više kontroliranih komponenti, kad su kontrolirana komponenta ili komponente glavni element tih roba i lako ih se može ukloniti ili koristiti u druge svrhe.

NAPOMENA:

Pri procjeni treba li kontroliranu komponentu ili komponente smatrati glavnim elementom, potrebno je odvagnuti faktore količine, vrijednosti i upotrijebljenog tehnološkog znanja te ostale posebne okolnosti zbog kojih bi kontrolirana komponenta ili komponente mogle postati glavnim elementom nabavljene robe.

3.

Roba navedena u ovome Prilogu obuhvaća novu i korištenu robu.

NAPOMENA O NUKLEARNOJ TEHNOLOGIJI (NNT)

(Tumačiti zajedno s odjeljkom E Kategorije 0)

„Tehnologija” izravno povezana s bilo kojom robom kontroliranom u kategoriji 0 nadzire se u skladu s odredbama Kategorije 0.

„Tehnologija” za „razvoj”, „proizvodnju” ili „uporabu” kontrolirane robe ostaje pod kontrolom čak i kad se odnosi na robu koja nije kontrolirana.

Odobravanjem robe za izvoz također se odobrava i izvoz istom krajnjem korisniku minimalne „tehnologije” potrebne za postavljanje, rad, održavanje i popravak robe.

Kontrola prijenosa „tehnologije” ne odnosi se na informacije „u javnom vlasništvu” ili na „temeljna znanstvena istraživanja”.

NAPOMENA O TEHNOLOGIJI OPĆENITO (NTO)

(Tumačiti zajedno s odjeljkom E Kategorija 1. do 9.)

Izvoz „tehnologije” koja je „potrebna” za „razvoj”, „proizvodnju” ili „uporabu” robe pod kontrolom u Kategorijama 1 do 9, kontrolira se u skladu s odredbama Kategorija 1 do 9.

„Tehnologija”„potrebna” za „razvoj”, „proizvodnju” ili „uporabu” kontrolirane robe ostaje pod kontrolom čak i kad se primjenjuje na robu koja nije kontrolirana.

Kontrola se ne odnosi na onu „tehnologiju” koja je minimalno potrebna za postavljanje, rad, održavanje (provjeru) i popravak one robe koja nije kontrolirana ili čiji je izvoz odobren.

NAPOMENA:

Ovo se ne odnosi na „tehnologiju” navedenu u 1E002.e., 1E002.f., 8E002.a. i 8E002.b.

Kontrola prijenosa „tehnologije” ne odnosi se na informacije „u javnom vlasništvu”, na „temeljna znanstvena istraživanja” niti na minimum informacija potrebnih za primjenu patenata.

NAPOMENA O SOFTVERU OPĆENITO (NSO)

(Ova napomena odbacuje svaku kontrolu unutar odjeljka D Kategorija 0 do 9.)

Kategorije 0 do 9 iz ovog popisa ne kontroliraju „softver” koji je:

a.

Općenito dostupan javnosti zato što:

1.

Prodaje se iz zaliha u maloprodaji, bez ograničenja, na sljedeće načine:

a.

Transakcijama preko prodajnog pulta;

b.

Transakcijama putem poštanske narudžbe;

c.

Elektroničkim transakcijama; ili

d.

Transakcijama putem telefonske narudžbe; i

2.

Namijenjen je za ugradnju od strane korisnika bez dodatne značajnije podrške dobavljača; ili

NAPOMENA:

Stavka a. Napomene o softveru općenito ne odnose se na „softver” naveden u kategoriji 5 – Dio 2 („Informacijska sigurnost”).

b.

„U javnom vlasništvu”.

DEFINICIJE IZRAZA KOJI SE KORISTE U OVOM PRILOGU

Definicije izraza u „jednostrukim navodnicima” navedene su u Tehničkoj napomeni uz taj izraz.

 

Definicije izraza u „dvostrukim” navodnicima su, kako slijedi:

NAPOMENA:

U zagradama iza definiranog izraza navedene su odgovarajuće kategorije.

 

„Aeroprofili promjenljive geometrije” (7) znače uporabu zakrilaca ili timera na izlaznom rubu krila ili slotove na napadnom rubu krila ili oborivi prednji rub krila, čijim se položajem može upravljati tijekom leta.

 

„Agensi za suzbijanje nereda” (1) su tvari koje, u očekivanim uvjetima uporabe u svrhu suzbijanja nereda, kod ljudi uzrokuju sonzorične smetnje ili nesposobnost u vrlo kratkom vremenskom periodu, a što prestaje ubrzo nakon prekida njihovom izlaganju.

Tehnička napomena:

Suzavci su podskup „agensa za suzbijanje nereda”.

 

„Aksijalno zanošenje” (2) znači aksijalni pomak pri jednom okretu radnog vretena mjereno u ravnini okomitoj na čelnu stranu vretena, u blizini oboda čelne strane vretena (poziv na: ISO 230/1 1986, stavak 5.63).

 

„Aktivni piksel” (6, 8) je najmanji (pojedinačni) element poluvodičkog niza koji ima funkciju fotoelektričnog prijenosa kad je izložen svjetlosnom (elektromagnetskom) zračenju.

 

„Aktivni sustavi za kontrolu leta” (7) su sustavi čija je funkcija sprečavanje nedozvoljenih kretnji letjelice ili rakete ili strukturnih opterećenja, putem samostalne obrade izlaznih signala od više senzora koji potom daju preventivne komande radi automatske kontrole.

 

„Analizatori signala” (3) znači uređaje koji mogu mjeriti i iskazivati temeljna svojstva jednofrekventnih komponenti višefrekventnih signala.

 

„APP” (4) je ekvivalent za „korigiranu najveću sposobnost”.

 

„Asimetrični algoritam” (5) znači kriptografski algoritam koji koristi različite, matematičke ključeve za šifriranje i dešifriranje.

NAPOMENA:

Uobičajena uporaba „asimetričnih algoritama” je upravljanje ključem.

 

„Automatsko praćenje cilja” (6) znači tehniku obrade kojom se automatski određuje i daje kao izlazni podatak ekstrapolirana vrijednost najvjerojatnijeg položaja cilja u stvarnom vremenu.

 

„Bespilotne letjelice” („UAVs”) (9) znači bilo kakvu letjelicu koja može poletjeti i održati kontrolu leta i navigacije bez bilo kakve ljudske prisutnosti u njoj.

 

„Bias” (akcelerometar) (7) znači prosječni izlazni podatak mjerača ubrzanja (akcelerometra) u određenom vremenu, mjeren pod određenim uvjetima rada, a koji nije povezan s izlaznim ubrzanjem ili rotacijom. „Bias” (pomak) je izražen u g ili metrima u sekundi na kvadrat (g ili m/s2). (standard IEEE 528-2001) (mikro g je jednak 1x10-6 g).

 

„Bias” (giroskop) (7) znači prosječni izlazni podatak giroskopa u određenom vremenu, mjeren pod određenim uvjetima rada, a koji nije povezan s izlaznim ubrzanjem ili rotacijom. „Bias” (pomak) je izražen u stupnjevima po satu (stup/h) (standard IEEE 528-2001)

 

„Brzina digitalnog prijenosa” (5) znači ukupnu brzinu prijenosa bita informacije koja se izravno prenosi bilo kojom vrstom medija.

NAPOMENA:

Vidjeti također „ukupna brzina digitalnog prijenosa”.

 

„CE” znači isto što i „računalni element”.

 

„Centralna memorija” (4) znači primarnu memoriju za podatke ili instrukcije za brzi pristup središnjoj procesnoj jedinici. Sastoji se od unutarnje memorije „digitalnog računala” i svakog njegovog hijerarhijskog produžetka, kao što su dodatna memorija ili proširena memorija sa neslijednim pristupom.

 

„CEP” (krug jednake vjerojatnosti) (7) je mjera točnosti; polumjer kruga centriran na metu, pri određenom dometu, u koji pada 50 % tereta.

 

„Civilne letjelice” (1, 7, 9) znači one „letjelice” navedene po oznakama u objavljenim popisima potvrda o sposobnosti za let koje su objavile civilna zrakoplovna tijela da mogu letjeti na komercijalnim civilnim domaćim i inozemnim rutama ili za zakonite civilne, privatne ili poslovne potrebe.

NAPOMENA:

Vidjeti također „letjelica”.

 

„Cjepivo” (1) je imunološki lijek u farmaceutskoj formulaciji licenciran, ili ima dozvolu za prodaju na tržištu ili kliničko ispitivanje, od nadležnih tijela bilo zemlje koja ga je proizvela ili one koja ga koristi, koji je namijenjen stimuliranju zaštitnog imunološkog odgovora kod ljudi i životinja kako bi se spriječila bolest kod onih na koje se primjenjuje.

 

„CW laser” (6) znači „laser” koji proizvodi nominalnu konstantnu izlaznu energiju u periodu dužem od 0,25 s.

 

„Deformirajuća zrcala” (6) (također poznata kao adaptivna optička zrcala) znače zrcala koja imaju:

a.

Jednu kontinuiranu optičku reflektirajuću površinu koja se dinamično deformira primjenom pojedinog zakretnog momenta ili sile čime se kompenzira distorzija oblika optičkog vala koji pada na zralo; ili

b.

Višestruke optičke refleksirajuće elemente koje je moguće pojedinačno i dinamično prerazmjestiti primjenom zakretnih momenata ili sila čime se kompenzira distorzija oblika optičkog vala koji pada na zrcalo.

 

„Digitalna računala” (4, 5) znači opremu koja može, u obliku jedne ili više odvojenih varijabli, izvoditi sve od navedenog u nastavku:

a.

Prihvaćati podatke;

b.

Pohranjivati podatke ili naredbe u stalne ili promjenjive (ispisne) uređaje za pamćenje;

c.

Obrađivati podatke pomoću pohranjenog slijeda naredbi koje je moguće modificirati; i

d.

Osigurati izlazne podatke.

NAPOMENA:

Promjene pohranjenog slijeda naredbi uključuju zamjenu fiksnih uređaja za pamćenje ali ne i fizičku promjenu ožičenja ili međuspojeva.

 

„Digitalno upravljanje motorom s punim ovlastima” („FADEC”) (7 9) znači elektronski upravljački sustav za plinske turbine ili motore kombiniranog ciklusa koji koriste digitalno računalo za upravljanje varijablama potrebnim za regulaciju potiska motora ili izlazne snage na vratilu kroz cjelokupno radno područje motora od početka mjerenja dobave goriva do prekida dovoda goriva.

 

„Dinamički analizatori signala” (3) znači „analizatore signala” koji koriste tehnike digitalnog uzimanja uzoraka i transformacije kako bi oblikovali Fourierov prikaz spektra danog oblika vala uključujući amplitudne i fazne informacije.

NAPOMENA:

Vidjeti također „analizatore signala”.

 

„Dinamički prilagođeno usmjeravanje” (5) znači automatsko preusmjeravanje prometa koje se temelji na očitanju i analizi trenutačnog stanja/uvjeta mreže.

NAPOMENA:

Ovo ne uključuje slučajeve odluka o usmjeravanju donešenih na temelju prethodno utvrđenih podataka.

 

„Dodijeljen od ITU” (3 5) znači dodijeljene frekvencijske pojaseve u skladu s važećim izdanjem Međunarodne unije za telekomunikacije (ITU) o radijskim propisima za primarne, dozvoljene i sekundarne usluge.

NAPOMENA:

Dodatna i alternativna dodjela nije uključena

 

„Države članice” (7, 9) su države koje sudjeluje u Wassenaar aranžmanu

 

„Države koje jesu potpisnice Konvencije o kemijskom oružju” (1) su države kod kojih je (nije) Konvencija o zabrani razvijanja, proizvodnje, gomilanja i korištenja kemijskog oružja stupila na snagu (vidjeti www.opcw.org).

 

„Efektivna grama” (0, 1) za „posebni fisibilni materijal” označava:

a.

Za izotope plutonija i uranija-233, težinu izotopa u gramima;

b.

Za uranij obogaćen za 1 posto ili više u izotopu uranija-235, težinu elementa u gramima pomnoženu s kvadratom obogaćenja izražen kao decimalni razlomak težine;

c.

Za uranij obogaćen manje od 1 posto u izotopu uranija-235, težinu elementa u gramima pomnoženu s 0,0001.

 

„Ekspertni sustavi” (7) znače sustave koji daju rezultate primjenom pravila na podatke koji su pohranjeni neovisno od „programa” i koji mogu bilo koje od navedenog u nastavku:

a.

Automatski modificirati „izvorni kod” koji uvodi korisnik;

b.

Osigurati znanje povezano s vrstom problema u kvazi-prirodnom jeziku; ili

c.

Steći znanje potrebno za njihov razvoj (simbolična obuka).

 

„Eksplozivi” (1) znače čvrste, tekuće ili plinovite supstance ili mješavine supstanci koje moraju eksplodirati kada se koriste kao temeljna punjenja, pojačnici ili glavnih punjenja u bojevim glavama, prilikom rušenja i drugim aplikacijama.

 

„Ekstrakcija taline” (1) znači postupak „brzog skrućivanja” i izvlačenja proizvoda slitine u obliku vrpce ulaganjem kratkog segmenta rotirajućeg ohlađenog bloka u kupku rastaljene metalne slitine.

NAPOMENA:

„Brzo skrućivanje”: skrućivanje rastaljenog materijala pri brzinama hlađenja višim od 1 000 K/s.

 

„Ekvivalentna gustoća” (6) znači masu optike po jedinici optičke površine projicirane na optičku plohu.

 

„Elektronički sklop”, „Elektronički sklopovi” (2, 3, 4, 5) znači skup elektronskih komponenti (npr., „elemenata kruga”, „odvojenih komponenti”, integriranih krugova itd.) koje su zajedno povezane kako bi obavljale posebnu(-e) funkciju(-e), koje se kao cjelinu može zamijeniti i koje se normalno može rastaviti.

NAPOMENA 1:

„Element sklopa”: jedini aktivni ili pasivni funkcionalni dio elektronskog sklopa, kao što je jedna dioda, jedan tranzistor, jedan otpornik, jedan kondenzator itd.

NAPOMENA 2:

„Zasebna komponenta”: posebno pakiran „element sklopa” sa svojim vlastitim vanjskim vezama.

 

„Elektronički upravljane fazne rešetkaste antene” (5 6) znače antene koje tvore zraku pomoću faznog sprega, odnosno smjer zrake se kontrolira pomoću kompleksnih koeficijenata pobude elemenata koji zrače i smjer te zrake može se mijenjati po azimutu ili elevaciji, ili oboje, primjenom električnog signala i prilikom prijenosa i prilikom prijema.

 

„FADEC” je isto što i „Full Authority Digital Engine Control – digitalno upravljanje motorom s punim ovlastima”.

 

„Geografska raspršenost” (6) kad je svako mjesto udaljeno od bilo kojeg drugog mjesta više od 1500 m u bilo kojem smjeru. Mobilne se senzore uvijek smatra „geografski raspršenima”.

 

„Glavni element” (4), kako je primijenjeno u kategoriji 4, je „glavni element” kad je njegova zamjenska vrijednost viša od 35 % ukupne vrijednosti sustava čiji je on element. Vrijednost elementa je cijena koju je proizvođač sustava, ili integrator sustava, platio za element. Ukupna vrijednost je uobičajena međunarodna prodajna cijena neovisnim stranama u trenutku izrade ili slaganja pošiljke.

 

„Hibridna računala” (4) znači opremu koja može izvršiti sve od navedenog:

a.

Primiti podatke;

b.

Obrađivati podatke, u analognom i digitalnom obliku; i

c.

Davati izlazne podatke.

 

„Hibridni integrirani sklop” (3) znači bilo koju kombinaciju integriranog sklopa(ova), ili integriranih sklopova sa elementima sklopa ili „zasebnim komponentama” koje su zajedno povezane kako bi obavljale određenu(-e) funkciju(-e), i koje imaju sve od navedenih karakteristika:

a.

Sadrže barem jedan neučahureni uređaj;

b.

Povezani zajedno tipičnim IC proizvodnim metodama;

c.

Moguće ih je zamijeniti kao cjelinu; i

d.

Obično ih se ne može rastaviti.

NAPOMENA 1:

„Element sklopa” je jedini aktivni ili pasivni funkcionalni dio elektronskog sklopa, kao što je jedna dioda, jedan tranzistor, jedan otpornik, jedan kondenzator itd.

NAPOMENA 2:

„Zasebna komponenta”: odvojeno pakiran „element sklopa” sa svojim vlastitim vanjskim vezama.

 

„Hidrauličko prešanje s izravnim djelovanjem” (2) znači proces deformiranja koji koristi fleksibilni spremnik ispunjen fluidom u izravnom kontaktu s radnim predmetom.

 

„III/V spojevi” (3, 6) su polikristalni ili binarni odnosno kompleksni monokristalni proizvodi, koji sadrže elemente iz skupina IIIA i VA Menedeljejevog periodnog sustava kemijskih elemenata (galijev arsenid, galij-aluminijev arsenid, indijev fosfid).

 

„Imunotoksin” (1) je spoj jedne stanice određenog monoklonskog antitijela i „toksina” ili „podjedinice toksina”, koji selektivno djeluje na oboljele stanice.

 

„Informacijska sigurnost” (4, 5) su sva sredstva i funkcije koje osiguravaju dostupnost, povjerljivost ili cjelovitost informacija ili komunikacija, isključujući sredstva i funkcije koji čuvaju od kvarova. To uključuje „kriptografiju”, „kriptoanalizu”, zaštitu od kompromitirajućeg odljeva informacija i računalnu sigurnost.

NAPOMENA:

„Kriptoanaliza”: analiza kriptosustava ili njegovih ulaznih i izlaznih podataka kako bi se dobile povjerljive varijable ili osjetljivi podaci, uključujući i otvoreni tekst.

 

„Instrumentalni doseg” (6) znači specificirani nedvosmisleni prikaz dometa radara.

 

„Integrirani sklop presvučen filmom” (3) znači polje „elemenata sklopa” i metalnih međuspojeva koji je nastao taloženjem debelog ili tankog filma na izolacijsku „podlogu”.

NAPOMENA:

„Element sklopa” je jedini aktivni ili pasivni funkcionalni dio elektronskog sklopa, kao što je jedna dioda, jedan tranzistor, jedan otpornik, jedan kondenzator itd.

 

„Integrirani sklop s više čipova” (3) znači dva ili više „monolitna integrirana kruga” povezana na zajedničku „podlogu”.

 

„Izmješano” (1) znači miješanje filamenata termoplastičnih vlakana i vlakana za ojačavanje kako bi se dobila vlaknasto ojačana „matrična” mješavina u potpuno vlaknastom obliku.

 

„Izolacijski” (9) se primjenjuje na dijelove i komponente raketnih motora, tj. kućište, mlaznicu, uvodnike, obloge kućišta, i uključuje vulkanizirane ili poluvulkanizirane složene gumene ploče koje sadrže izolaciju ili vatrostalni materijal. Također se može ugraditi kao navlaka ili zaklopac za smanjenje naprezanja.

 

„Izolirane žive kulture” (1) uključuje žive kulture u umrtvljenom obliku i u suhim pripravcima.

 

„Izostatske preše” (2) znači oprema koja može narinuti tlak unutar zatvorene komore uporabom različitih medija (plin, tekućina, čvrste čestice itd.) kako bi se stvorio jednoličan tlak u svim smjerovima na predmet koji se obrađuje ili materijal.

 

„Izvorni kod” (ili izvorni jezik) (4, 6, 7, 9) je prikladan izraz za jedan ili više procesa koji se pomoću sustava programiranja mogu pretvoriti u izvršni oblik opreme („objektni kod” (ili objektni jezik)).

 

„Kaljenje pljuskanjem” (1) znači postupak za „brzo stvrdnjavanje” toka rastaljenog metala koji udara o rashlađeni blok, tvoreći plosnat proizvod.

NAPOMENA:

„Brzo stvrdnjavanje” stvrdnjavanje rastaljenog materijala hlađenjem brzinom većom od 1 000 K/s.

 

„Kemijske smjese” (1) su kruti, tekući ili plinovit proizvodi dobiveni od dvije ili više komponenti koje ne djeluju jedna na drugu pod uvjetima u kojima je smjesa uskladištena.

 

„Kemijski laser” (6) znači „laser” u kojem se oslobođenom energijom kemijske reakcije proizvodi pobuđena vrsta.

 

„Kompenzacijski sustavi” (6) sastoje se od primarnog skalarnog senzora, jednog ili više referentnih senzora (npr. vektorskih magnetometara) i softvera koji omogućuje smanjivanje buke platforme zbog rotacije krutog tijela.

 

„Kompozit” (1, 2, 6, 8, 9) znači „matrica” i dodatna faza ili dodatne faze koje se sastoje od čestica, niti, vlakana ili bilo koje njihove kombinacije, koji imaju određenu svrhu ili svrhe.

 

„Kompresija impulsa” (6) znači kodiranje i obrada signalnog impulsa radara dugog trajanja u impuls kratkog trajanja, zadržavajući korisne značajke visoko impulsne energije.

 

„Kontrola pristupa mreži” (4) znači fizičko sučelje distribuiranoj mreži s mogućnošću uključivanja/isključivanja. Koristi zajednički medij koji radi kada je ista „brzina digitalnog prijenosa”, koristeći proizvoljnost (npr., token ili noseća frekvencija”) za prijenos. Neovisno o bilo kome, on odabire pakete podataka ili skupine podataka (npr., IEEE 802) koje su mu upućene. To je sklop koji može biti integriran u računalo ili telekomunikacijsku opremu kako bi osigurao komunikacijski pristup.

 

„Kontrolni sustavi s kontroliranim kruženjem protiv zaokretnog momenta ili s kružno kontroliranim smjerom” (7) su sustavi koji koriste zrak koji struji preko aerodinamičnih površina kako bi povećali ili obuzdali sile koje stvaraju površine.

 

„Korigirana najveća sposobnost” (4) je korigirana najveća sposobnost s kojom „digitalna računala”obavljaju 64-bitna ili veća zbrajanja ili množenja s pomičnim zarezom i koja je izražena u teraflopsima (WT) u jedinicama 1012 korigiranih operacija s pomičnim zarezom u sekundi.

NAPOMENA:

Vidjeti Kategoriju 4, Tehnička napomena.

 

„Krajnje jedinice” (2) znači hvataljke, „aktivne alatne jedinice” i svaki drugi alat koji je pričvršćen na osnovnu ploču na kraju radne ruke „robota” manipulatora.

NAPOMENA:

„Aktivna alatna jedinica” znači uređaj kojim se na predmetu koji se obrađuje primjenjuju pobudna energija, procesna energija ili očitavanje.

 

„Kriptografija” (5) znači disciplina koja utjelovljuje načela, sredstva i metode pretvaranja podataka kako bi se sakrio njihov informacijski sadržaj, spriječilo njihovo neotkriveno mijenjanje ili spriječilo njihovo neovlašteno korištenje. „Kriptografija” je ograničena na pretvaranje informacija pomoću jednog ili više „tajnih parametara” (npr., kripto varijabli) ili pridruženog upravljanja ključem.

NAPOMENA:

„Tajni parametar”: konstanta ili ključ koji se taji od drugih ili se koristi samo unutar skupine.

 

„Kritične temperature” (1, 3, 6) (ponekad se odnosi na temperaturu prijenosa) određenog „supervodljivog” materijala znači temperaturu pri kojoj materijal gubi sav otpor na tok izravne električne struje.

 

„Kvantna kriptografija” (5) znači skup tehnika za uspostavljanje zajedničkog ključa za „kriptografiju” mjerenjem kvantno-mehaničkih osobina nekog fizičkog sustava (uključivo s onim fizičkim osobinama koje isključivo određuje kvantna optika, kvantna teorija polja ili kvantna elektrodinamika).

 

„Laser izuzetno velike snage” („SHPL”) (6) znači „laser” koji može isporučiti (ukupno ili bilo koji dio) izlazne energije više od 1 kJ unutar 50 ms ili imati prosječnu ili CW snagu veću od 20 kW.

 

„Laser sa Q-sklopkom” (6) znači „laser” kod kojeg se energija pohranjuje u populacijsku inverziju ili u optički rezonator nakon čega se emitira u impulsu.

 

„Laser” (0, 2, 3, 5, 6, 7, 8, 9) je skup komponenti koje proizvode prostorno i vremenski koherentno svjetlo koje je pojačano stimuliranom emisijom zračenja.

NAPOMENA:

Vidjeti također:

 

Kemijski laser”;

 

Laser sa Q-sklopkom”;

 

Laser sa izuzetno velikom snagom”;

 

Prijenosni laser”.

 

„Letjelica” (1, 7, 9) znači zračno vozilo s fiksnim krilima, krilima promjenjive geometrije, rotirajućim krilima (helikopter), zakretnim rotorom (tilt rotor) ili zakretnim krilom (tilt wing).

NAPOMENA:

Vidjeti također „civilna letjelica”

 

„Linearnost” (2) (obično mjerena kao nelinearnost) znači najveće odstupanje od stvarnih karakteristika (prosječna očitavanja skale gore i dolje), pozitivno ili negativno, od ravne crte tako postavljene da izjednačava i minimalizira najveća odstupanja.

 

„Lokalna mreža” (4, 5) je sustav za komunikaciju podataka koji ima sve od navedenih karakteristika:

a.

Dozvoljava proizvoljnom broju neovisnih „podatkovnih uređaja” da komuniciraju izravno jedan s drugim; i

b.

Ograničen je na geografsko područje umjerene veličine (npr., poslovna zgrada, tvornica, kompleks zgrada, skladište).

NAPOMENA:

„Podatkovni uređaj” znači opremu koja može prenositi ili primati nizove digitalnih informacija.

 

„Lokalne mreže” (5) znači komunikacijski sustav podataka koji ima sve slijedeće osobine:

a.

Omogućava neposredno međusobno komuniciranje određenog broja neovisnih ili međusobno povezanih „podatkovnih uređaja”; i

b.

Da je ograničeno na komunikaciju u neposrednoj blizini pojedinca ili onog koji kontrolira uređaj (npr. određeni prostor, kancelarija ili automobil).

Tehnička napomena:

„Podatkovni uređaj” je oprema koja je sposobna davati ili primati sekvence digitalnih informacija.

 

„Magnetni gradiometri” (6) su instrumenti namijenjeni otkrivanju prostornih varijacija magnetnog polja izvora izvan instrumenta. Sastoje se od višestrukih „magnetometara” i povezane elektronike čiji je izlaz mjera gradijenta magnetnog polja.

NAPOMENA:

Vidjeti također „unutarnji magnetni gradiometar”.

 

„Magnetometri” (6) su instrumenti namijenjeni otkrivanju magnetnih polja izvora izvan instrumenta. Sastoje se od jednostrukog osjetnog elementa magnetnog polja i povezane elektronike čiji je izlaz mjera magnetnog polja.

 

„Materijali otporni na koroziju UF6” (0) mogu biti bakar, nehrđajući čelik, aluminij, aluminijev oksid, slitine aluminija, nikal ili slitina koja sadrži 60 težinskih postotaka ili više nikla i na UF6 otpornih fluoriniranih ugljikovodičnih polimera, što je podesno za vrstu postupka odvajanja.

 

„Matrica” (1, 2, 8, 9) znači temeljna kontinuirana faza koja ispunjava prostor između čestica, čuperaka ili vlakana.

 

„Međusobna povezanost radarskih senzora” (6) znači dva ili više radarskih senzora koji su međusobno povezani kad obostrano razmjenjuju podatke u stvarnom vremenu.

 

„Mehaničko stvaranje slitina” (1) znači postupak stvaranja slitina koji proizlazi iz vezanja, lomljenja i ponovnog vezanja elementarnih i glavnih prahova slitine mehaničkim djelovanjem. Nemetalne čestice mogu biti uključene u slitinu dodavanjem odgovarajućih prahova.

 

„Mikroorganizmi” (1, 2) znači bakterije, virusi, mikoplazme, rikecije, klamidije ili gljivice, bilo prirodne, poboljšane ili modificirane, bilo u obliku izoliranih živih kultura ili kao materijal koji uključuje živi materijal koji je bio namjerno inficiran ili kontaminiran takvim kulturama.

 

„Mikrosklopovi mikroprocesora” (3) znači „monolitni integrirani sklop” ili „integrirani sklop s više čipova” koji sadrže aritmetičku logičku jedinicu (ALU) koja može izvršavati seriju općih instrukcija iz vanjske memorije.

NAPOMENA 1:

„Mikrosklop mikroprocesora” obično ne sadrži integralnu memoriju dostupnu korisniku, iako memorija koja se nalazi na čipu može biti korištena za izvršavanje njezinih logičkih funkcija.

NAPOMENA 2:

Ovo uključuje skupove čipova koji su namijenjeni da rade zajedno kako bi osigurali funkciju „mikrosklopa mikroprocesora”.

 

„Mikrosklopovi mikroračunala” (3) znači „monolitni integrirani sklop” ili „integrirani sklop s više čipova” koji sadrže aritmetičku logičku jedinicu (ALU) koja može izvršavati seriju općih instrukcija iz unutarnje memorije, na temelju podataka koji se nalaze u unutarnjoj memoriji.

NAPOMENA:

Unutarnja se memorija može povećati vanjskom memorijom.

 

„Mjerna nesigurnost” (2) je karakterističan parametar koji određuje u kojem rasponu oko izlazne vrijednosti se nalazi ispravna vrijednost mjerljive varijable s razinom pouzdanosti od 95 %. Uključuje neispravljena sistemska odstupanja, neispravljen mrtvi hod i nasumična odstupanja (poziv na: ISO 10360-2, ili VDI/VDE 2617).

 

„Mogućnost korisničkog programiranja” (6) znači mogućnost da korisnik umeće, modificira ili zamjenjuje „program” na način koji nije: a. Fizička promjena ožičenja ili međusobnih spojeva; ili b. Podešavanje upravljačkih funkcija uključujući unošenje parametara.

 

„Monofilament” (1) ili filament je najmanji dio vlakna, obično promjera nekoliko mikrometara.

 

„Monolitni integrirani sklop” (3) znači kombinaciju pasivnih ili aktivnih „elemenata sklopa” ili oboje koji:

a.

su oblikovani postupkom difuzije, usađivanja ili taloženja u ili na jednostruki poluvodički komad materijala, takozvani „čip”;

b.

se mogu smatrati nedjeljivo spojenima; i

c.

obavljaju funkciju(-e) sklopa.

NAPOMENA:

„Element sklopa” je jedini aktivni ili pasivni funkcionalni dio elektronskog sklopa, kao što je jedna dioda, jedan tranzistor, jedan otpornik, jedan kondenzator itd.

 

„Monospektralni slikovni senzori” (6) mogu primati slikovne podatke u točno određenom spektralnom području.

 

„Multispektralni slikovni senzori” (6) mogu istodobno ili serijski prihvaćati podatke o slikama iz dva ili više odvojena spektralna područja. Senzori koji imaju više od dvadeset odvojenih spektralnih područja ponekad se nazivaju hiperspektralni slikovni senzori.

 

„Navigacije s referentnom bazom podataka” („DBRN”) (7) znače sustave koji koriste različite izvore prethodno izmjerenih kartografskih podataka integriranih radi dobivanja točnog navigacijskog podatka u dinamičnim uvjetima. Izvori podataka uključuju batimetričke karte, zvjezdane karte, gravitacijske karte, magnetne karte ili trodimenzionalne digitalne terenske karte.

 

„Nepromjenjivi” (5) znači da algoritam za šifriranje ili kompresiju ne može prihvatiti parametre koji dolaze izvana (npr. kriptografske ili varijable ključa) niti ga može promijeniti korisnik.

 

„Neuronsko računalo” (4) znači računalni uređaj namijenjen ili modificiran da oponaša ponašanje neurona ili skupa neurona, tj., računalni uređaj koji se razlikuje po sposobnosti svog hardvera da modulira težine i brojeve međuspojnih veza multipliciteta računalnih komponenti koji se temelje na prethodnim podacima.

 

„Nuklearni reaktor” (0) znači kompletan reaktor koji može držati pod kontrolom samoodrživu lančanu fisionu nuklearnu reakciju. „Nuklearni reaktor” uključuje sve predmete u sklopu ili izravno pričvršćene na posudu reaktora, opremu koja upravlja razinom snage u jezgri, i komponente koje obično sadrže primarno sredstvo za hlađenje jezgre reaktora, dolaze u izravan dodir s njim ili ga kontroliraju.

 

„Numeričko upravljanje” (2) znači automatsko upravljanje procesom kojeg izvršava uređaj koji koristi numeričke podatke koji se obično uvode dok traje proces (poziv na: ISO 2382).

 

„Njihajuće vratilo” (ili osovina) (2) znači vratilo (ili osovinu) za držanje alata koje mijenja, tijekom postupka strojne obrade, kutni položaj svoje središnje linije u odnosu na bilo koju drugu os.

 

„Objektni kod” (9) znači izvršni oblik spreme prikladnog izraza jednog ili više procesa („izvorni kod” (jezik izvora)) kojeg je programski sustav pretvorio.

 

„Obrada signala” (3, 4, 5, 6) znači obrada izvana dobivenih signala koji nose informacije algoritmima kao što su kompresija, filtriranje, ekstrakcija, selekcija, korelacija, konvolucija ili transformacija između dviju domena (npr. brza Fourierova transformacija ili Walshova transformacija).

 

„Obrada u stvarnom vremenu” (6, 7) znači obrada podataka u računalnom sustavu osiguranjem potrebne razine usluge, kao funkcija raspoloživih izvora, unutar zajamčenog vremena odgovora, bez obzira na opterećenje sustava, kad je stimuliran vanjskom pobudom.

 

„Odstupanje od kutnog položaja” (2) znači najveća razlika između kutnog položaja i stvarnog, s velikom točnošću izmjerenog kutnog položaja nakon što je radni dio ploče zakrenut iz svojeg početnog položaja (poziv na: VDI/VDE 2617, Nacrt: „Rotirajuće ploče na uređajima za mjerenje koordinata”).

 

„Oprema za proizvodnju” (1, 7, 9) znači alati, predlošci, naprave, šablone, matrice, kalupi, strojni pribor” naprave za učvršćivanje i poravnavanje, oprema za ispitivanje, ostali strojevi i njihove komponente, ograničeno na one koji su posebno namijenjeni ili modificirani za „razvoj” ili za jednu ili više faza „proizvodnje”.

 

„Optički integrirani sklopovi” (3) znači „monolitni integrirani sklop” ili „hibridni integrirani sklop”, koji sadrži jedan ili više dijelova namijenjenih da funkcioniraju kao fotosenzor ili fotoemitor ili da obavljaju (jednu) optičku ili (jednu) elektro-optičku funkciju(e).

 

„Optičko pojačanje” (5), kod optičkih komunikacija, znači tehnika pojačavanja koja uvodi pojačanje optičkih signala koje je stvorio odvojeni optički izvor, bez konverzije u električne signale, tj., koristeći poluvodička optička pojačala, luminescentna pojačala s optičkom vlaknima.

 

„Optičko prespajanje” (5) znači usmjeravanje ili prespajanje signala u optičkom obliku bez pretvaranja u električne signale.

 

„Optičko računalo” (4) znači računalo namijenjeno ili modificirano za korištenje svjetla za prikazivanje podataka i čiji se računalni logički elementi temelje na izravno spojenim optičkim uređajima.

 

„Optičko senzorsko polje za kontrolu leta” (7) je mreža distribuiranih optičkih senzora koji upotrebljavaju „laserske” zrake kako bi dali podatke za kontrolu leta u stvarnom vremenu za potrebe obrade na samoj platformi (ON BOARD).

 

„Optimizacija putanje leta” (7) je postupak koji umanjuje odstupanja od četvero-dimenzionalne (prostor i vrijeme) željene putanje s ciljem maksimiziranja performansi ili učinkovitosti borbenog leta.

 

„Osiromašeni uranij” (0) znači uranij koji je osiromašen izotopom 235 ispod razine u kojoj se pojavljuje u prirodi.

 

„Otpornost na pogrešku” je (4) sposobnost računalnog sustava da, nakon otkaza bilo koje od svojih komponenti hardvera ili „softvera”, nastavi raditi bez intervencije čovjeka na danoj razini usluge koja pruža: neprekinutost rada, cjelovitost podataka i obnovu rada u određenom vremenu.

 

„Otpornost radara na aktivno ometanje promjenom radne frekvencije” (6) znači bilo koju tehniku koja mijenja, u pseudo-proizvoljnom slijedu, frekvenciju nosivog vala impulsnog radarskog odašiljača između impulsa ili između skupina impulsa količinom koja je jednaka ili veća od širine područja impulsa.

 

„Personalizirana pametna kartica” (5) znači pametnu karticu ili elektronički čitljiv osobni dokument (npr. elektronska putovnica) koja sadrži mikročip programiran za određenu aplikaciju i ne može ga se reprogramirati od strane korisnika za bilo koju drugu primjenu.

 

„Plinska atomizacija” (1) znači postupak kojim se rastaljen mlaz metalne slitine razbija u kapljice promjera 500 mikrometra ili manje mlazom plina pod visokim pritiskom.

 

„Poboljšanje slike” (4) znači obradu slika koje nose informacije dobivene izvana, algoritmima kao što su kompresija, filtriranje, ekstrakcija, odabir, korelacija, konvolucija ili transformacija između domena (npr., brza Fourierova transformacija ili Walshova transformacija). To ne uključuje algoritme koji koriste samo linearnu ili rotacijsku transformaciju jedne slike, kao što je translacija, ekstrakcija značajki, bilježenje ili lažno bojenje.

 

„Podesiv” (6) znači sposobnost „lasera” da proizvede neprekinuti izlaz na svim valnim duljinama kroz raspon od nekoliko „laserskih” prijelaza. Linijski selektirajući „laser” proizvodi odvojene valne duljine unutar jednog prijelaza „lasera” i ne smatra ga se „podesivim”.

 

„Podjedinice toksina” (1) su strukturno i funkcionalno zasebne komponente cijelog „toksina”.

 

„Podloge” (3) ploče temeljnog materijala sa ili bez uzorka za međusobno spajanje i na koje ili unutar kojih se mogu smjestiti „zasebne komponente” ili integrirani krugovi ili oboje.

NAPOMENA 1:

„Zasebna komponenta”: je zasebno pakiran „element kruga” sa svojim vlastitim vanjskim vezama.

NAPOMENA 2:

„Element kruga” je jedini aktivni ili pasivni funkcionalni dio elektronskog kruga, kao što je jedna dioda, jedan tranzistor, jedan otpornik, jedan kondenzator itd.

 

„Pojasna širina u realnom vremenu” (3) za „dinamički analizatori signala” je najšire frekvencijsko područje koje analizator može poslati na prikaz ili memoriju velikog kapaciteta bez uzrokovanja bilo kakvog prekida u analizi ulaznog podatka. Za analizatore s više od jednog kanala, za izradu izračuna će se koristiti konfiguracija kanala koji daju najširu „širinu područja u stvarnom vremenu”.

 

„Ponovljivost” (7) znači stupanj usklađenosti među ponovljenim mjerenjima iste varijable u istim radnim uvjetima, kada se između mjerenja pojave promijenjeni uvjeti ili razdoblja mirovanja. (Referenca: IEEE STD 528-2001 (jedan sigma standarne devijacije)).

 

„Posebni fisibilni materijal” (0) znači plutonij-239, uranij-233, „uranij obogaćen izotopima 235 ili 233”, i bilo koji drugi materijal koji sadrži navedeno.

 

„Potpuna kontrola leta” (7) znači automatska kontrola varijabli stanja „letjelice” i putanji leta kako bi se ispunilo ciljeve misije odgovaranjem na promjene podataka u stvarnom vremenu koje se odnose na ciljeve, opasnosti i druge „letjelice”.

 

„Potrebna” (NTO 1-9), kad se primjenjuje na „tehnologiju” ili „softver”, odnosi se na onaj dio „tehnologije” ili „softvera” koji je izričito odgovoran za postizanje ili širenje razina upravljanog izvođenja, karakteristika ili funkcija. Takvu „zahtijevanu”„tehnologiju” ili „softver” mogu dijeliti različite robe.

 

„Predivo” (1) je snop „monofilamenata”, koji su obično približno paralelni.

 

„Predoblici ugljičnih vlakana” (1) znači uređen raspored neprevučenih ili prevučenih vlakana s namjerom da se uspostavi struktura udjela (jedinke) prije uvođenja „matrice” kako bi se oblikovao „kompozit”.

 

„Pređa” (1) je snop zasukanih „pramenova”.

NAPOMENA:

„Pramen” je snop „monofilamenata” (obično više od 200) uređenih približno paralelno.

 

„Preskakanje frekvencije” (5) znači „širenje spektra” u kojem se frekvencija prijenosa u jednom komunikacijskom kanalu mijenja nasumičnim ili pseudo-nasumičnim slijedom diskretnih koraka.

 

„Prethodno izdvojen” (0, 1) znači primjena bilo kojeg postupka kojem je namjera povećati koncentraciju kontroliranog izotopa.

 

„Pretvarači tlaka” (2) su uređaji koji pretvaraju mjerenja tlaka u električni signal.

 

„Pretvaranje u prah” (1) znači postupak smanjivanja obujma materijala do čestica drobljenjem ili mljevenjem.

 

„Prijenosni laser” (6) znači „laser” u kojem se laserska vrsta pobuđuje prijenosom energije kolizijom nelaserskog atoma ili molekule s lasernim atomom ili molekulom vrste.

 

„Prikladni za uporabu u svemiru” (3, 6) odnosi se na proizvode namijenjene, izrađene i ispitane tako da udovoljavaju posebnim električnim, mehaničkim i zahtjevima okoline za korištenje pri lansiranju i postavljanju satelita u orbitu ili sustava za let na velikim visinama (100 km ili većim).

 

„Prilagođenih za ratnu uporabu” (1) znači svaka promjena ili odabir (kao što su promjena čistoće, roka trajanja, virulentnosti, karakteristika širenja ili otpornosti na UV zračenje) kojima je cilj povećati učinkovitost u uzrokovanju ljudskih ili životinjskih žrtava, slabljenja opreme ili uništavanja usjeva ili okoliša.

 

„Primarna kontrola leta” (7) znači kontrola stabilnosti ili upravljanja „letjelice” pomoću generatora sile/momenta, tj., aerodinamičnih kontrolnih površina ili vektoriranjem (usmjeravanjem) sile potiska.

 

„Prirodni uranij” (0) znači uranij koji sadrži smjese izotopa kako se pojavljuju u prirodi.

 

„Program” (2, 6) znači slijed instrukcija za izvršenje procesa u obliku, ili kojeg se može pretvoriti u oblik, koji može izvršiti elektronsko računalo.

 

„Proizvodna postrojenja” (7, 9) znači oprema i posebno izrađen softver integriran u instalacije za „razvoj” ili za jednu ili više faza „proizvodnje”.

 

„Proizvodnja” (NTO NNT sve kategorije) znači sve proizvodne faze, kao što su: konstrukcija, proizvodni inženjering, izrada, integracija, sklapanje (montaža), inspekcije, ispitivanje, kontrola/osiguranje kvalitete.

 

„Prosječna izlazna snaga” (6) znači ukupna izlazna energija „lasera” u joulima podijeljena sa „trajanjem lasera” u sekundama.

 

„Pulsni laser” (6) znači „laser” kod kojeg je „trajanje impulsa” 0,25 sekundi ili manje.

 

„Računalni elemenat” („CE”) (4) znači najmanja računalna jedinica koja daje aritmetički ili logički rezultat.

 

„Radijalno zanošenje” (2) (out-of-true running) znači radijalni pomak pri jednom okretu ranog vretena mjereno u ravnini okomito na os vretena u točki izvan ili unutar površine koja se okreće i koju se ispituje (poziv na: ISO 230/1 1986, točka 5.61).

 

„Raketni projektili” (1, 3, 6, 7, 9) znači kompletni raketni sustavi i sustavi bespilotnih letjelica, koji mogu isporučiti najmanje 500 kg tereta u dosegu od najmanje 300 km.

 

„Razlomačka širina pojasa” (3, 5) je „trenutačna širina pojasa” podijeljenu sa središnjom frekvencijom, izraženu kao postotak.

 

„Razvoj” (NTO NNT sve kategorije) se odnosi na sve faze prije serijske proizvodnje kao što su: projektiranje, projektno istraživanje, analize projekta, projektni koncepti, sastavljanje i ispitivanje prototipova, pokusni proizvodni planovi, podaci o projektu, postupak pretvaranja projektnih podataka u proizvod, projekt konfiguracije, projekt spajanja, nacrti.

 

„Rezolucija” (2) znači najmanji prirast mjerne veličine na mjernom uređaju; kod digitalnih instrumenata, najmanji značajan bit (poziv na: ANSI B-89.1.12).

 

„Robot”, (2 8) znači mehanizam za manipulaciju, koji može biti s kontinuiranom putanjom ili putanjom od-točke-do-točke, može koristiti senzore, i ima sve sljedeće karakteristike:

a.

Multifunkcionalan je;

b.

Može postavljati ili orijentirati materijal, dijelove, alate ili posebne uređaje kroz promjenjive pokrete u trodimenzionalnom prostoru;

c.

Uključuje tri ili više servo-uređaja sa zatvorenom ili otvorenom petljom koji mogu uključivati i koračne motore; i

d.

Ima „programibilnost dostupnu korisniku” pomoću metode nauči/ponovi ili pomoću elektronskog računala koji može biti programibilan logički kontrolor, tj., bez mehaničke intervencije.

NAPOMENA:

Gornja definicija ne uključuje sljedeće uređaje:

1.

Mehanizme za manipulaciju kojima se može upravljati ručno ili daljinski;

2.

Mehanizme za manipulaciju s fiksnim sljedovima koji su automatizirani pokretni uređaji, koji rade prema mehanički utvrđenim programiranim pokretima. Program je mehanički ograničen sa zaustavnicima, kao što su klinovi ili zupci. Niz pokreta i izbor putanja nisu varijabilni ili promjenjivi mehaničkim, elektronskim ili električnim putem;

3.

Mehanizmi za manipulaciju u slijedu mehanički upravljani koji su automatizirani pokretni uređaji, koji rade prema mehanički utvrđenim programiranim pokretima. Program je mehanički limitiran pomoću fiksnih, ali podesivim zaustavnicima, kao što su klinovi ili zupci. Niz pokreta i izbor putanja ili kutova su varijabilni unutar utvrđenog uzorka programa. Varijacije ili modifikacije uzorka programa (npr. promjene klinova ili zamjena zubaca) u jednoj ili više osi kretanja postižu se samo mehaničkim operacijama;

4.

Mehanizmi za manipulaciju u slijedu koji nisu upravljani servo uređajima koji su automatizirani pokretni uređaji, koji rade prema mehanički utvrđenim programiranim pokretima. Program je varijabilan ali slijed se nastavlja samo binarnim signalom iz mehanički fiksiranog električnog binarnog uređaja ili podesivih zaustavnika;

5.

Dizalice za slaganje u uspravnim redovima definirane kao Kartezijanski sustav za koordinatnu manipulaciju izrađen kao sastavni dio vertikalnog skladištenja posuda i namijenjen za pristup sadržajima koji se nalaze u posudama kako bi ih se skladištilo ili uzimalo.

 

„Rotaciona atomizacija” (1) znači postupak kojim se centrifugalnom silom usitnjava tok ili količina rastaljenog metala na kapljice promjera 500 mikrometara ili manje.

 

„Setovi za navođenje” (7) znači sustavi koji integriraju postupak mjerenja i izračunavanja položaja i brzine vozila (tj. navigaciju) s postupkom izračunavanja i odašiljanja zapovjedi sustavima za kontrolu leta kako bi se ispravila putanja leta.

 

„SHPL” je akronim za „laser izuzetno velike snage” (super high power laser).

 

„Signalizacija po zajedničkom kanalu” (5) je metoda signaliziranja kojom se jednim kanalom prenosi, putem označenih poruka, signalizacijska informacija koja se odnosi na više sklopova ili poziva i druge informacije koje se koriste za upravljanje mrežom.

 

„Simetrični algoritam” (5) znači kriptografski algoritam koji koristi identičan ključ i za šifriranje i za dešifriranje.

NAPOMENA:

Uobičajena uporaba „simetričnih algoritama” je povjerljivost podataka.

 

„Sintetizator frekvencije” (3) znači bilo kakvu vrstu izvora frekvencije ili generatora signala, bez obzira na stvarno korištenu tehniku, koji daju velik broj simultanih ili alternativnih izlaznih frekvencija, iz jednog ili više izlaza, koji su upravljani, proizašli iz ili su obuzdani manjim brojem standardnih (ili glavnih) frekvencija.

 

„Sistolično matrično računalo” (4) znači računalo gdje tok i modifikacija podataka može biti dinamički kontrolirana na razini logičkih vrata od strane korisnika.

 

„Skalirajući faktor” (giroskop ili akcelerometar) (7) znači odnos promjene izlaza prema promjeni ulaza koji treba mjeriti. Faktor skale se općenito procjenjuje kao nagib ravne linije koju se može postaviti metodom najmanjih kvadrata za ulaz-izlaz podataka dobivenih cikličkim variranjem kroz cijelo područje ulaza.

 

„Složeni rotirajući stol” (2) znači ploču koja omogućava da predmet koji se obrađuje rotira i zakreće oko dviju neparalelnih osi, koje se mogu istodobno usklađivati za „konturnu kontrolu”.

 

„Slučajan hod kuta” (7) znači kutna greška koja nastaje tijekom vremena zbog bijelog šuma brzine vrtenja. (IEEE STD 528-2001)

 

„Snop” (1) je skup (obično 12-120) približno paralelnih „niti”.

NAPOMENA:

„Nit” je skup „monofilamenata” (obično preko 200) raspoređenih približno paralelno.

 

„Softver” (NSO sve kategorije) znači skup jednog ili više „programa” ili „mikroprograma” fiksiranih u bilo kojem stvarnom mediju izražavanja.

NAPOMENA:

„Mikroprogram” znači slijed elementarnih instrukcija, održavanih u posebnoj memoriji, čije se izvršenje započinje uvođenjem referentnih instrukcija u registar instrukcija.

 

„Specifična vlačna čvrstoća” (0, 1, 9) je granična vlačna čvrstoća u paskalima, jednaka N/m2 podijeljeno specifičnom težinom u N/m3, mjereno pri temperaturi od (296 ± 2) K ((23 ± 2) °C) i relativnoj vlažnosti od (50 ± 5) %.

 

„Specifični modul” (0, 1, 9) je Youngov modul u paskalima, jednak N/m2 podijeljeno specifičnom težinom u N/m3, mjereno pri temperaturi od (296 ± 2) K ((23 ± 2) °C) i relativnoj vlažnosti od (50 ± 5) %.

 

„Stabilnost” (7) znači standardnu devijaciju (1 sigma) varijacije određenog parametra od njegove kalibrirane vrijednosti u stabilnim temperaturnim uvjetima. To se može izraziti i kao funkcija vremena.

 

„Superplastično oblikovanje” (1, 2) znači postupak deformiranja metala upotrebom topline koje obično karakteriziraju niske vrijednosti produljenja (manje od 20 %) u točki kidanja kako je utvrđeno na sobnoj temperaturi konvencionalnim ispitivanjem vlačne čvrstoće, kako bi se tijekom postupka postiglo produljenje za najmanje dva puta.

 

„Superslitine” (2, 9) znači slitine na bazi nikla, kobalta ili željeza čija je čvrstoća bolja od čvrstoće bilo koje slitine u AISI seriji 300 pri temperaturama iznad 922 K (649 °C) u teškim okolišnim i radnim uvjetima.

 

„Supravodljiv” (1, 3, 6, 8) znači materijale, odnosno, metale, slitine ili spojeve koji mogu izgubiti sav električni otpor, odnosno, koji mogu poprimiti beskonačnu električnu provodljivost i prenositi vrlo jake električne struje bez Joule-ovog zagrijavanja.

NAPOMENA:

Stanje „supravodljiv” materijal individualno je karakterizirano „kritičnom temperaturom”, kritičnim magnetnim poljem, koje ima funkciju temperature, i kritičnom gustoćom struje koja je, ipak, funkcija i magnetnog polja i temperature.

 

„Supstratne praznine” (6) znači monolitne smjese dimenzija pogodnih za proizvodnju optičkih elemenata kao što su zrcala ili optički prozori.

 

„Sustavne trake” (6) znači obrađen, uspoređen (fuzija ciljanih podataka radara na planirani položaj leta) i ažuriran izvještaj o poziciji letjelice dostupan kontrolorima leta u Kontroli zračnog prometa.

 

„Svemirska letjelica” (7, 9) znači aktivni i pasivni sateliti i svemirske sonde.

 

„Svim raspoloživim kompenzacijama” (2) znači da su razmotrene sve provedive mjere koje proizvođaču stoje na raspolaganju kako bi sveo na najmanju moguću mjeru sve sistematske pogreške pozicioniranja za određeni alatni stroj.

 

„Širenje spektra radara” (6) znači bilo koja tehnika modulacije za širenje energije koja potiče od signala s relativno uskim frekvencijskim područjem, kroz puno šire frekvencijsko područje, korištenjem nasumičnog ili pseudo-nasumičnog kodiranja.

 

„Širenje spektra” (5) znači tehnika kojom se energija u relativno uskom pojasu komunikacijskog kanala širi kroz puno širi spektar energije.

 

„Širenje spektra” radar (6) – vidjeti „širenje spektra radara”.

 

„Taljivi” (1) znači da ih je moguće unakrsno vezati ili dalje polimerizirati (vulkanizirati) uporabom topline, zračenja, katalizatora itd. ili ga je moguće istopiti bez pirolize (pougljenja).

 

„Tehnologija” (NTO NNT sve kategorije) znači specifične informacije potrebne za „razvoj”, „proizvodnju” ili „uporabu” robe. Ovaj podatak je dat u obliku „tehničkih podataka” ili „tehničke pomoći”.

NAPOMENA 1:

„Tehnička pomoć” može biti u oblicima kao što su upute, vještine, obuka, radno znanje i savjetodavne usluge i može uključivati i prijenos „tehničkih podataka”.

NAPOMENA 2:

„Tehnički podaci” mogu biti u oblicima kao što su nacrti, planovi, dijagrami, modeli, formule, tablice, inženjerski nacrti i specifikacije, priručnici i upute napisani ili snimljeni na drugim medijima ili uređajima kao što su disk, vrpca, memorije samo za čitanje.

 

„Temeljna znanstvena istraživanja” (GTN NTN) znači eksperimentalni ili teoretski rad kojem je cilj prvenstveno prikupljati nova znanja o temeljnim načelima pojava ili činjenica koje se mogu promatrati, a koji nije prvenstveno usmjeren prema određenoj praktičnoj primjeni ili cilju.

 

„Točnost” (2, 6), obično mjerena kao netočnost, znači najveće odstupanje, pozitivno ili negativno, od navedene prihvaćene standardne ili stvarne vrijednosti.

 

„Toksini” (1, 2) znače toksine u obliku namjerno izoliranih pripravaka ili mješavina, bez obzira kako su proizvedeni, osim toksina koji su prisutni kao kontaminati drugih materijala kao što su patološki uzorci, usjevi, hrana ili sjeme „mikroorganizmi”.

 

„Trajanje impulsa” (6) je trajanje impulsa „lasera” mjereno na razinama pune širine i pola intenziteta (FWHI).

 

„Trajanje lasera” (6) znači vrijeme u kojem „laser” emitira „lasersko zračenje”, a koje kod „pulsnih lasera” odgovara vrmenu u kojem je emitiran određeni impuls ili niz uzastopnih impulsa.

 

„Trenutačna širina pojasa” (3, 5, 7) znači širinu područja kroz koje izlazna snaga ostaje konstanta unutar 3 dB bez podešavanja ostalih radnih parametara.

 

„U javnom vlasništvu” (NTO NNT NSO), kako se ovdje primjenjuje, znači „tehnologiju” ili „softver” koja je širenjem dostupna bez ograničenja (ograničenja zbog autorskih prava ne znače da „tehnologija” ili „softver” nisu „u javnom vlasništvu”).

 

„Ukupna brzina digitalnog prijenosa” (5) znači broj bitova, uključujući linijsko kodiranje, preopterećenje i slično u jedinici vremena koja je protekla između opreme koja međusobno komunicira u sustavu digitalnog prijenosa.

NAPOMENA:

Vidjeti također „brzina digitalnog prijenosa”.

 

„Ukupna gustoća struje” (3) znači ukupni broj amper-okreta zavojnice (tj., zbroj broja okreta pomnožen najjačom strujom koju prenosi svaki zavoj) podijeljen ukupnim presjekom zavojnice (koja sadrži supravodljive filamente, metalnu matricu u koju su uloženi supravodljivi filamenti, materijal koji ju obavija, sve kanale za hlađenje itd.).

 

„Unutarnje prevlačenje” (9) pogodno je za povezivanje između čvrstoga goriva i kućišta ili izolacijske prevlake. Obično se po unutarnjosti kućišta nanosi vatrostalni ili izolacijski materijal na bazi tekućih polimera, npr. hidroksilom terminiran polibutadiene (HTPB) punjen ugljikom ili drugi polimer uz dodatak vulkanizacijskih agenasa.

 

„Unutarnji magnetni gradiometar” (6) je jednostruki element za gradiranje magnetnog polja i povezane elektronike čiji je izlaz mjera gradijenta magnetnog polja.

NAPOMENA:

Vidjeti također „magnetni gradiometri”.

 

„Uporaba” (NTO, NNT, sve kategorije) znači uporabu, ugradnju (uključujući montažu na gradilištu), održavanje (provjeru), popravak, remont i obnavljanje.

 

„Upravljački sklop komunikacijskog kanala” (4) znači fizičko sučelje koje kontrolira protok sinkronih ili asinkronih digitalnih informacija. To je skup koji se može integrirati u računalo ili telekomunikacijsku opremu kako bi se osigurao komunikacijski pristup.

 

„Upravljanje po konturi” (2) znači dva ili više „numerički kontrolirana” gibanja koji djeluju u skladu s naredbama koje određuju sljedeći zahtijevan položaj i potrebne brzine dobave da se postigne navedeni položaj. Brzine dobave se razlikuju u odnosu jedna na drugu kako bi se dobla željena kontura (poziv na: ISO/DIS 2806-1980).

 

„Upravljanje snagom” (7) znači promjenu prenesene snage signala visinomjera tako da je primljena snaga na visini leta „letjelice” uvijek na minimumu potrebnom da se može utvrditi visina.

 

„Uranij obogaćen izotopima 235 ili 233” (0) znači uranij koji sadrži izotope 235 ili 233, ili oba, u količini takvoj da je omjer viška zbroja tih izotopa prema izotopu 238 veći od omjera izotopa 235 prema izotopu 238 koji se pojavljuje u prirodi (izotopski odnos 0,71 posto).

 

„Vakuumska atomizacija” (1) znači postupak raspršivanja toka rastaljenog metala u kapljice promjera 500 mikrometara ili manje brzom evolucijom rastopljenog plina po izlaganju vakuumu.

 

„Veličina otklona” (giroskop) (7) znači komponenta giroskopskog izlaza koja je funkcionalno neovisna od ulazne rotacije. Izražava se kao kutni pomak. (IEEE STD 528-2001).

 

„Vezanje difuzijom” (1, 2, 9) znači molekularno spajanje u čvrstom stanju najmanje dva odvojena metala u jedan zajedničke čvrstoće koja je jednaka čvrstoći slabijeg materijala.

 

„Vlaknasti ili filamentni materijali” (0, 1, 2, 8) uključuju:

a.

Neprekinute „monofilamente”;

b.

Neprekinute „pređe” i „prediva”;

c.

„Vrpce”, tkanine, nasumične rogožine i gajtane;

d.

Sjeckana vlakna, vlaknasta vlakna i koherentne vlaknaste prekrivače;

e.

Niti, monokristalne ili polikristalne, bilo koje dužine;

f.

Aromatsku poliamidnu kašu.

 

„Vozila lakša od zraka” (9) znači baloni i zrakoplovi koji za polijetanje koriste topao zrak ili neke druge plinove lakše od zraka kao što su npr. helij ili vodik.

 

„Vremenska konstanta” (6) je vrijeme uzeto od trenutka primjene svjetlosnog stimulansa za povećanje struje kako bi dosegla vrijednost od 1 – 1/e puta konačna vrijednost (tj., 63 % od konačne vrijednosti).

 

„Vrijeme promjene frekvencije” (3, 5) znači maksimalno vrijeme (tj. kašnjenje), koje je potrebno signalu, prilikom prebacivanja s jedne odabrane izlazne frekvenciju na drugu odabranu izlaznu frekvenciju, da dosegne: a. Frekvenciju unutar 100 Hz od konačne frekvencije; ili b. Izlaznu razinu unutar 1 dB od konačne izlazne razine.

 

„Vrijeme smirivanja” (3) znači vrijeme potrebno da izlazna vrijednost dođe u područje unutar jedne polovice bita konačne vrijednosti prilikom prespajanja između bilo koje dvije razine pretvarača.

 

„Vrijeme zadrške širenja osnovnog zapornog sklopa” (3) znači vrijednost zadrške širenja koja odgovara osnovnom zapornom sklopu koji se koristi u „monolitnom integriranom sklopu”. Za „porodicu”„monolitni integrirani sklop”, ovo može biti navedeno ili kao zadrška širenja za tipični zaporni sklop unutar određene „porodice” ili kao tipična zadrška širenja za zaporni sklop unutar određene „porodice”.

NAPOMENA 1:

„Vrijeme zadrške širenja osnovnog zapornog sklopa” ne smije se zamijeniti sa zadrškom ulaska/izlaza složenog „monolitnog integriranog sklopa”.

NAPOMENA 2:

„Porodica” se sastoji od svih integriranih sklopova na koje se odnosi sve u nastavku navedeno a što je vezano na metodologiju izrade i specifikacije osim njihovih funkcija:

a.

Zajednička arhitektura hardvera i softvera;

b.

Zajednička projektna i procesna tehnologija; i

c.

Zajedničke osnovne karakteristike.

 

„Vrpce” (1) su materijali izrađeni od isprepletenih ili jednosmjernih „monofilamenata”, niti, „prediva”, „pređa”, ili „tkanja” itd., obično predimpregniran smolom.

NAPOMENA:

„Nit” je skup „monofilamenata” (obično preko 200) raspoređenih približno paralelno.

 

„Vršna snaga” (6), znači energija po impulsu u džulima podijeljena s trajanjem impulsa u sekundama.

 

„Vruća izostatska densifikacija” (2) znači postupak izlaganja odljevka povišenom tlaku pri temperaturama višim od 375 K (102 °C) u zatvorenoj komori korištenjem različitih medija (plin, tekućina, čvrste čestice itd.) radi stvaranja jednake sile u svim smjerovima i smanjivanja ili uklanjanja šupljina u odljevku.

 

„Zavrtanje taline” (1) znači postupak „brzog skrućivanja” rastaljenog metalnog curka koji pada na rotirajući rashladni blok, čime se stvara lisnat, vrpčast ili štapićast proizvod.

NAPOMENA:

„Brzo skrućivanje”: skrućivanje rastaljenog materijala pri brzinama hlađenja višim od 1 000 K/s.

 

„Žarišnoravninski detektorski nizovi” (6) znači linearni ili dvodimenzionalni ravninski niz, ili kombinaciju ravninskih nizova, individualnih detektorskih elemenata, sa ili bez elektronike za očitanje, koji rade u žarišnoj ravnini.

NAPOMENA:

Ovo ne treba uključivati gomilu pojedinačnih detektorskih elemenata ili bilo koja dva, tri ili četiri detektorska elementa pod uvjetom da se vremenska zadrška i integracija ne obavljaju unutar elementa.

AKRONIMI I KRATICE UPORABLJENI U OVOME PRILOGU

Akronim ili kratica, kad se koristi kao definirani izraz, nalazi se u „Definicijama izraza koji se koriste u ovome Prilogu”.

Akronim ili kratica

U izvorniku

Značenje

ABEC

Annular Bearing Engineers Committee

Odbor inženjera prstenastih ležajeva

AGMA

American Gear Manufacturers'Association

Američko udruženje proizvođača prijenosnih mehanizama

AHRS

attitude and heading reference systems

referentni sustav za pozicioniranje i smjer

AISI

American Iron and Steel Institute

Američki institut za željezo i čelik

ALU

arithmetic logic unit

aritmetička logička jedinica

ANSI

American National Standards Institute

Američki institut za nacionalne standarde

ASTM

the American Society for Testing and Materials

Američko društvo za ispitivanje i materijale

ATC

air traffic control

kontrola zračnog prometa

AVLIS

atomic vapour laser isotope separation

odvajanje izotopa laserom iz atomskih para

CAD

computer-aided-design

projektiranje pomoću računala

CAS

Chemical Abstracts Service

Referentna arhiva za kemiju i primijenjenu kemiju

CCITT

International Telegraph and Telephone Consultative Committee

Međunarodni savjetodavni odbor za telegrafiju i telefoniju

CDU

control and display unit

jedinica za upravljanje i prikaz

CEP

circular error probable

vjerojatnost kružne pogreške

CNTD

controlled nucleation thermal deposition

termalno nanošenje kontroliranom nukleacijom

CRISLA

chemical reaction by isotope selective laser activation

kemijska reakcija selektivnim odvajanjem izotopa laserom

CVD

chemical vapour deposition

taloženje para kemikalija

CW

chemical warfare

kemijsko ratovanje

CW (za lasere)

continuous wave

kontinuirani val

DME

distance measuring equipment

oprema za mjerenje udaljenosti

DS

directionally solidified

usmjereno ukrućen

EB-PVD

electron beam physical vapour deposition

taloženje fizičkih para elektronskog snopa

EBU

European Broadcasting Union

Europska unija za radiodifuziju

ECM

electro-chemical machinig

elektro-kemijska strojna obrada

ECR

electron cyclotron resonance

ciklotronska rezonanca elektrona

EDM

electrical discharge machines

strojevi na električno pražnjenje

EEPROMS

electrically arasable programmable read only memory

elektro programirljiva stalna memorija koju se može izbrisati

EIA

Electronic Industries Association

Udruženje elektroničkih industrija

EMC

electromagnetic compatibility

elektromagnetska kompatibilnost

ETSI

European Telecommunications Standards Institute

Europski institut za telekomunikacijske standarde

FFT

Fast Fourier Transform

brza Fourierova transformacija

GLONASS

global navigation satellite system

globalni satelitski sustav za navigaciju

GPS

global positioning system

globalni sustav za pozicioniranje

HBT

hetero-bipolar transistors

hetero-bipolarni tranzistori

HDDR

high density digital recording

digitalno snimanje visoke gustoće

HEMT

high electron mobility transistors

tranzistori s visokom pokretljivošću elektrona

ICAO

International Civil Aviation Organisation

Međunarodna organizacija za civilno zrakoplovstvo

IEC

International Electro-technical Commission

Međunarodni odbor za elektro-tehnička pitanja

IEEE

Institute of Electrical and Electronic Engineers

Institut elektro i elektroničkih inženjera

IFOV

instantaneous-field-of-view

trenutačno pregledno polje

ILS

instrument landing system

sustav za spuštanje s instrumentima

IRIG

inter-range instrumentation group

instrumentacijska skupina za signale različita dometa

ISA

international standard atmosphere

međunarodna standardna atmosfera

ISAR

inverse syntetic aperture radar

radar inverznog sintetičkog otvora

ISO

International Organization for Standardization

Međunarodna organizacija za standardizaciju

ITU

International Telecommunication Union

Međunarodna unija za telekomunikacije

JIS

Japanese Industrial Standard

Japanski industrijski standardi

JT

Joule-Thomson

Joule-Thomson

LIDAR

light detection and ranging

detekcija svjetlosti i patroliranje

LRU

line replaceable unit

neispravna zamjenjiva jedinica

MAC

message authentication code

šifra za utvrđivanje vjerodostojnosti poruke

Mach

ratio of speed of an object to speed of sound (after Ernst Mach)

odnos brzine objekta prema brzini zvuka (prema Ernstu Machu)

MLIS

molecular laser isotopic separation

odvajanje izotopa molekularnim laserom

MLS

microwave landing systems

mikrovalni sustavi za slijetanje

MOCVD

metal organic chemical vapour deposition

taloženje para metalo-organskih kemikalija

MRI

magnetic resonance imaging

slike magnetske rezonance

MTBF

mean-time-between-failures

srednje vrijeme između kvarova

Mtops

milliontheoretical operations per second

milijun teoretskih operacija u sekundi

MTTF

mean-time-to-failure

srednje vrijeme do kvara

NBC

Nuclear, Biological and Chemical

nuklearni, biološki i kemijski

NDT

non-destructive test

nedestruktivno ispitivanje

PAR

precision approach radar

radar za precizno približavanje

PIN

personal identification number

osobni identifikacioni broj

ppm

parts per million

dijelova na milijun

PSD

power spectral density

snaga gustoće spektra

QAM

quadrature-amplitude-modulation

kvadraturno-amplitudna modulacija

RF

radio frequency

radijska frekvencija

SACMA

Suppliers of Advanced Composite Materials Association

Udruženje dobavljača složenih kompozitnih materijala

SAR

syntetic aperture radar

radar sintetičkog otvora

SC

single crystal

jednostruki kristal

SLAR

sidelooking airborne radar

radar nošen na boku letjelice

SMPTE

Society of Motion Picture and Television Engineers

Udruženje filmskih i televizijskih inženjera

SRA

shop replaceable assembly

sklop zamjenjiv u radionici

SRAM

static random access memory

statička memorija s izravnim pristupom

SRM

SACMA Recommended Methods

metode po preporuci SACMA-e

SSB

single sideband

jednobočni pojas

SSR

secondary surveillance radar

sekundarni nadzorni radar

TCSEC

trusted computer systemavaluation criteria

kriterij za ocjenjivanje pouzdanog računalnog sustava

TIR

total indicated reading

ukupno navedeno očitanje

UV

ultraviolet

ultraljubičasto

UTS

ultimate tensile strenght

krajnja čvrstoća na vlak

VOR

very high frequency omni-directional range

domet visoke frekvencije u svim smjerovima

YAG

yttrium/aluminium garnet

itrijev-aluminijev granat

KATEGORIJA 0

NUKLEARNI MATERIJALI, POSTROJENJA I OPREMA

0A
Sustavi, oprema i komponente

0A001
„Nuklearni reaktori” i posebno projektirana ili pripremljena oprema i komponente za njih, kako slijedi:

a.

„Nuklearni reaktori”;

b.

Metalne posude ili njihovi radionički izrađeni glavni dijelovi, uključujući glavu reaktorske tlačne posude, posebno projektirani ili pripremljeni za smještanje jezgre „nuklearnog reaktora”;

c.

Manipulativna oprema posebno projektirana ili pripremljena za umetanje ili uklanjanje goriva u „nuklearnom reaktoru”;

d.

Kontrolne šipke posebno projektirane ili pripremljene za nadziranje procesa fisije u „nuklearnom reaktoru”, konstrukcije za njihovu potporu ili ovjes, pogonski mehanizmi šipki ili cijevi za vođenje šipki;

e.

Tlačne cijevi posebno projektirane ili pripremljene da sadrže gorive elemente i primarno rashladno sredstvo u „nuklearnom reaktoru” pri radnom pritisku višem od 5,1 MPa;

f.

Cirkonij metal i slitine u obliku cijevi ili sklopa cijevi u kojima je odnos hafnija prema cirkoniju manji od 1:500 težinskog udjela, posebno projektiranih ili pripremljenih za uporabu u „nuklearnom reaktoru”;

g.

Pumpe za rashladno sredstvo posebno namijenjene ili pripremljene za protok primarnog sredstva za hlađenje „nuklearnih reaktora”;

h.

„Unutrašnji dijelovi nuklearnog reaktora” posebno projektirani ili pripremljeni za uporabu u „nuklearnom reaktoru”, uključujući potporne stupove za jezgru, kanale za gorivo, toplinske štitove, skretne ploče, rešetkaste podupirače jezgre i ploče difuzora;

Napomena:

U 0A001.h. „unutarnji dijelovi nuklearnog reaktora” znači svaku veću konstrukciju u posudi reaktora koja ima jednu ili više funkcija kao što je potpora za jezgru, održavanje centriranosti goriva, usmjeravanje protoka primarnog sredstva za hlađenje, osiguravanje zaštite od radioaktivnog zračenja i upravljanje instrumentacije u jezgri.

i.

Izmjenjivači topline (generatori pare) posebno projektirani ili pripremljeni za kruženje primarnog sredstva za hlađenje „nuklearnog reaktora”;

j.

Instrumenti za otkrivanje i mjerenje neutrona posebno projektirani ili pripremljeni za utvrđivanje razine neutronskog toka unutar jezgre „nuklearnog reaktora”.

0B
Oprema za ispitivanje, pregled i proizvodnju

0B001
Postrojenje za odvajanje izotopa „prirodnog uranija”, „osiromašenog uranija” i „posebnih fisibilnih materijala”, i za njega posebno namijenjena ili pripremljena oprema i komponente, kako slijedi:

a.

Postrojenje posebno namijenjeno za odvajanje izotopa „prirodnog uranija”, „osiromašenog uranija” i „posebnog fisibilnog materijala”, kako slijedi:

1.

Postrojenje za odvajanje plinskim centrifugama;

2.

Postrojenje za odvajanje plinskom difuzijom;

3.

Postrojenje za aerodinamično odvajanje;

4.

Postrojenje za odvajanje kemijske izmjene;

5.

Postrojenje za odvajanje ionske izmjene;

6.

Postrojenje za odvajanje izotopa „laserom” iz atomskih para (AVLIS);

7.

Postrojenje za odvajanje izotopa molekularnim „laserom” (MLIS);

8.

Postrojenje za odvajanje plazmom;

9.

Postrojenje za elektromagnetsko odvajanje;

b.

Plinske centrifuge, sklopovi i komponente, posebno projektirani ili pripremljeni za postupak odvajanja plinskim centrifugama, kako slijedi: postupak za centrifugalno odvajanje plina:

Napomena:

U 0B001.b. „materijal visokog omjera čvrstoće i gustoće” znači bilo koje od navedenog u nastavku:

a.

Legirani čelik koji ima maksimalnu vlačnu čvrstoću od 2 050 MPa ili više;

b.

Slitine aluminija maksimalne vlačne čvrstoće od 460 MPa ili više; ili

c.

„Vlaknasti ili filamentni materijali” sa „specifičnim modulom” većim od 3,18 × 106 m i „određene vlačne čvrstoće” veće od 76,2 × 103 m;

1.

Plinske centrifuge;

2.

Cjelokupni sklopovi rotora;

3.

Cilindri cijevi rotora debljine stjenke od 12 mm ili manje, promjera od 75 mm do 400 mm, izrađeni od „materijala visokog omjera čvrstoće i gustoće”,

4.

Prsteni ili opruge u obliku mijeha debljine stjenke od 3 mm ili manje i promjera od 75 mm do 400 mm i koji su projektirani kao potpora cijevi rotora ili za njihovo spajanje, izrađeni od „materijala visokog omjera čvrstoće i gustoće”;

5.

Skretne pregrade promjera od 75 mm do 400 mm koje se postavljaju unutar cijevi rotora, izrađene od „materijala visokog omjera čvrstoće i gustoće”.

6.

Poklopci na vrhu ili dnu promjera od 75 mm do 400 mm koji se postavljaju na krajeve cijevi rotora, izrađeni od „materijala visokog omjera čvrstoće i gustoće”;

7.

Ležajevi s ovješenim magnetom koji se sastoje od prstenastog magneta ovješenog unutar kućišta i izrađenog od ili kojeg štite „materijali otporni na koroziju UF6” koji sadrže medij za prigušivanje i imaju magnetnu spojnicu s motkom ili drugim magnetom pričvršćenim na poklopac na vrhu rotora;

8.

Posebno pripremljeni ležajevi koji se sastoje od manžete okretnog sklopa postavljene na prigušivač;

9.

Molekularne pumpe koje se sastoje od cilindara kojima su iznutra strojno obrađeni ili izdubljeni spiralni utori i iznutra strojno obrađeni provrti;

10.

Prstenasti statori motora za motore višefazne histereze (ili otpora) izmjenične struje za sinkronizirani rad u vakuumu u rasponu frekvencije od 600 do 2 000 Hz i područja snage od 50 do 1 000 Volt-Ampera;

11.

Kućište centrifuge/prihvatna posuda u kojem se nalazi cijevni sklop rotora plinske centrifuge, a sastoji se od krutog cilindra debljine stijenki do 30 mm i precizno strojno obrađenim krajevima koji je izrađen od ili kojeg štite „materijali otporni na koroziju UF6”;

12.

Lopatice koje se sastoje od cijevi unutarnjeg promjera do 12 mm za izvlačenje plina UF6 iz cijevi rotora centrifuge pomoću Pitotove cijevi, izrađen od ili kojeg štite „materijali otporni na koroziju UF6”;

13.

Pretvarači frekvencije (konverter ili inverter) posebno projektirani ili pripremljeni za snabdijevanje statora motora za obogaćivanje u plinskoj centrifugi, koji imaju sve od navedenih karakteristika, i za to posebno projektirane komponente:

a.

Višefazni izlaz od 600 do 2 000 Hz;

b.

Regulacija frekvencije bolja od 0,1 %;

c.

Nelinearno izobličenje od manje od 2 %; i

d.

Učinkovitost veća od 80 %;

14.

Posebni regulacijski ventili, čii su sastavni dio „materijali otporni na koroziju po UF6” ili s njima zaštičeni, promjera od 10 do 160 mm;

c.

Oprema i komponente, posebno projektirani ili pripremljeni za postupak odvajanjan plinskom difuzijom, kako slijedi:

1.

Barijere kod plinske difuzije čiji su sastavni dio porozni metalni, polimerni ili keramički „materijali otporni na koroziju UF6” veličine pora od 10 do 100 nm, debljine od 5 mm ili manje, i, za cijevne oblike, promjera od 25 mm ili manje;

2.

Kućište plinskog difuzora izrađeno je od ili ga štite „materijali otporni na koroziju UF6”;

3.

Kompresori (pozitivan pomak, centrifugalnog ili aksijalnog protočnog tipa) ili puhala plina s kapacitetom usisnog volumena od 1 m3/min ili više UF6, i ispusnim tlakom do 666,7 kPa, izrađeni od ili koje štite „materijali otporni na koroziju UF6”;

4.

Brtve rotacijske osovine za kompresore ili puhala navedene u 0B001.c.3. i projektirane za brzinu prigušenog curenja plina od manje od 1 000 cm3/min.;

5.

Izmjenjivači topline izrađeni od aluminija, bakra, nikla ili slitina koje sadrže više od 60 posto nikla, ili kombinacije tih metala kao obložene cijevi, projektirane za rad pri pod-atmosferskim tlakom s brzinom protoka koja ograničava porast tlaka na manje od 10 Pa na sat pod razlikom tlaka od 100 kPa;

6.

Ventili s mijehom izrađeni od ili koje štite „materijali otporni na koroziju UF6”, promjera od 40 mm do 1 500 mm;

d.

Oprema i komponente posebno projektirani ili pripremljeni za postupak aerodinamičnog odvajanja, kako slijedi:

1.

Mlaznice odvajanja koje se sastoje od razrezanih zakrivljenih kanala čiji je polumjer zakrivljenosti manji od 1 mm, otporne na koroziju UF6, i koje u mlaznici imaju oštricu koja razdvaja plin koji teče kroz mlaznicu u dvije struje;

2.

Cilindrične ili konične cijevi s protokom pokretanim tangencijalnim ulazom, izrađene od ili koje štite „materijali otporni na koroziju UF6” promjera između 0,5 cm i 4 cm i odnosa dužine i promjera od 20:1 ili manjeg i sa jednim ili više tangencijalnim ulazom;

3.

Kompresori (pozitivan pomak, centrifugalnog ili aksijalnog protočnog tipa) ili puhala plina s kapacitetom usisnog volumena od 2 m3/min ili više, izrađeni od ili koje štite „materijali otporni na koroziju UF6”, i njihove brtve rotacijske osovine;

4.

Izmjenjivači topline izrađeni od ili koje štite „materijali otporni na koroziju UF6”;

5.

Kućište elementa za aerodinamičko odvajanje, izrađeno od ili koje štite „materijali otporni na koroziju UF6” koje sadrži vrtložne cijevi ili mlaznice razdvajanja;

6.

Ventili s mijehom izrađeni od ili koje štite „materijali otporni na koroziju UF6”, promjera od 40 do 1 500 mm;

7.

Procesni sustavi za odvajanje UF6 od nosećeg plina (vodik ili helij) na količinu UF6 od 1 ppm ili manje, uključujući:

a.

Kriogenske izmjenjivače topline i kriogenske separatore koji mogu postići temperature od 153 K (– 120 °C) ili manje;

b.

Kriogenske jedinice za hlađenje koje mogu postići temperature od 153 K (– 120 °C) ili manje;

c.

Mlaznice razdvajanja ili jedinice vrtložnih cijevi za odvajanje UF6 od nosećeg plina;

d.

UF6 hladni odvajači koji mogu postići temperature od 253 K (– 20 °C) ili manje;

e.

Oprema i komponente posebno projektirani ili pripremljeni za postupak odvajanja kemijskom izmjenom, kako slijedi:

1.

Pulsirajuće kolone za brzu izmjenu tekućine tekućinom sa kaskadnim vremenom zadržavanja od 30 sekundi ili manje i otporne na koncentriranu solnu kiselinu (npr. izrađene ili zaštićene odgovarajućim plastičnim materijalima kao što su flurougljični polimeri ili staklo);

2.

Centrifugalni sklopnici za brzu izmjenu tekućine sa kaskadnim vremenom stajanja od 30 sekundi ili manje i otporne na koncentriranu solnu kiselinu (npr. izrađene ili zaštićene odgovarajućim plastičnim materijalima kao što su flurougljični polimeri ili staklo);

3.

Ćelije za elektrokemijsku redukciju otporne na otopine koncentrirane solne kiseline, za redukciju uranija iz jednog stanja valentnosti u drugo;

4.

Oprema za napajanje ćelija za elektrokemijsku redukciju izdvajanja U+4 iz organskog strujanja i koja je, za one dijelove koji su u kontaktu s procesnom strujom, izrađena od ili zaštićena odgovarajućim materijalima (npr. staklom, fluorougljičnim polimerima, polifenil sulfatom, polietersulfonom i grafitom impregniranim smolom);

5.

Sustavi za pripremu napajanja kod proizvodnje otopine uranij klorida visoke čistoće koji se sastoje od opreme za otapanje, ekstrakciju otapala i/ili izmjenu iona za čišćenje i elektrolitskih ćelija za smanjenje uranija U + 6 ili U+4 u U+3;

6.

Sustavi za oksidaciju uranija za oksidaciju U+3 u U+4;

f.

Oprema i komponente, posebno projektirani ili pripremljeni za postupak odvajanja iona, kako slijedi:

1.

Brzoreagirajuće smole ionskih izmjenjivača, opnaste ili porozne makro-umrežne smole kod kojih su ograničene aktivne kemijske skupine za razmjenu na premazanoj površini neaktivnog nosača porozne strukture, i ostalih kompozitnih struktura u bilo kojem odgovarajućem obliku, uključujući čestice ili vlakna, promjera od 0,2 mm ili manje, otporne na koncentriranu solnu kiselinu i pripremljene da imaju brzinu poluvremena izmjene manju od 10 sekundi i koje mogu djelovati na temperaturama u rasponu od 373 K (100 °C) do 473 K (200 °C);

2.

Kolone za izmjenu iona (cilindrične) promjera većeg od 1 000 mm, izrađene od ili zaštićene materijalima otpornim na koncentriranu solnu kiselinu (npr. titan ili fluorougljične plastike) i koje mogu djelovati na temperaturama u rasponu od 373 K (100 °C) do 473 K (200 °C) i tlaku iznad 0,7 MPa;

3.

Sustavi za izmjenu iona protutokom (sustavi za kemijsku ili elektrokemijsku oksidaciju ili redukciju) za regeneraciju kemijski reduciranih ili oksidiranih agensa upotrijebljenih za obogaćivanje kaskada ionskih izmjenjivača;

g.

Oprema i komponente posebno projektirani ili pripremljeni za postupak odvajanja izotopa „laserom” iz atomskih para (AVLIS), kako slijedi:

1.

Pištolji za proizvodnju trake ili elektronskog snopa za razlaganje visoke snage isporučene snage više od 2,5 kW/cm koji se koriste u sustavima za stvaranje para uranija;

2.

Metalni uređaji za rukovanje tekućim uranijom za rastaljeni uranij ili slitine uranija, koji se sastoje od lončića za taljenje, koji su izrađeni od ili zaštićeni odgovarajućim materijalima otpornim na koroziju i toplinu (npr. tantal, grafit prevučen itrijem, grafit prevučen drugim rijetkim zemljanim oksidima ili njihovim smjesama), i opreme za hlađenje lončića za taljenje;

NAPOMENA: VIDJETI TAKOĐER 2A225.

3.

Sustavi za sakupljanje proizvoda i ostataka izrađeni od ili prevučeni materijalima otpornim na toplinu i koroziju od uranijevih metalnih para ili tekućine, kao što su grafit premazan itrijem ili tantal;

4.

Kućište modula separatora (cilindrične ili pravokutne posude) za držanje izvora metalnih para uranija, pištolja za elektronski snop i kolektore za proizvod i ostatke;

5.

Sustavi „lasera” (jednog ili više) za odvajanje izotopa uranija pomoću stabilizatora spektra frekvencije za rad koji traje produženo vremensko razdoblje;

NAPOMENA: VIDJETI TAKOĐER 6A005 I 6A205.

h.

Oprema i komponente posebno projektirani ili pripremljeni za postupak odvajanja izotopa molekularnim „laserom” (MLIS) ili kemijskom reakcijom (CRISLA), kako slijedi:

1.

Nadzvučne ekspanzijske mlaznice za smjese za hlađenje UF6 i nosećeg plina na 150 K (– 123 °C) ili manje i čiji su sastavni dio „materijali otporni na koroziju UF6”;

2.

Sabirnici za proizvod uranovog pentafluorida (UF5) koji se sastoje od filtarskih, udarnih ili ciklonskih sabirnika ili njihovih kombinacija, i čiji su sastavni dio „materijali otporni na koroziju UF5/UF6”;

3.

Kompresori izrađeni od ili koje štite „materijali otporni na koroziju UF6”, i brtve njihove rotacijske osovine;

4.

Oprema za fluoriranje UF5 (krutina) u UF6 (plin);

5.

Procesni sustavi za odvajanje UF6 od plina nosača (npr. dušika ili argona) uključujući:

a.

Kriogenske izmjenjivače topline i krioseparatore koji mogu postići temperature od 153 K (– 120 °C) ili manje;

b.

Kriogenske jedinice za hlađenje koje mogu postići temperature od 153 K (– 120 °C) ili manje;

c.

Hladne odvajače za UF6 koji mogu postići temperature od 253 K (– 20 °C) ili manje;

6.

Sustave „lasera” (jednog ili više) za odvajanje izotopa uranija pomoću stabilizatora spektra frekvencije za rad koji traje produženo vremensko razdoblje;

NAPOMENA: VIDJETI TAKOĐER 6A005 I 6A205.

i.

Oprema i komponente posebno projektirani ili pripremljeni za postupak odvajanja plazme, kako slijedi:

1.

Mikrovalne izvore snage i antene za proizvodnju ili ubrzavanje iona, izlazne frekvencije veće od 30 GHz i srednjom izlaznom snagom većom od 50 kW;

2.

Električne zavojnice za uzbuđivanje iona radio frekvencijom za frekvencije više od 100 kHz i koje se mogu koristiti pri srednjoj snazi većoj od 40 kW;

3.

Sustave za stvaranje plazme uranija;

4.

Metalni uređaji za rukovanje tekućim uranijem, za rastaljeni uranij ili slitine uranija, koji se sastoje od lončića za taljenje koji su izrađeni od ili zaštićeni odgovarajućim materijalima otpornim na koroziju i toplinu (npr. tantal, grafit premazan itrijem, grafit premazan drugim oksidima rijetkih zemalja ili njihovim mješavinama), i opreme za hlađenje lončića za taljenje;

NAPOMENA: VIDJETI TAKOĐER 2A225.

5.

Sabirnici proizvoda i ostataka izrađeni od ili zaštićeni materijalima otpornim na toplinu i koroziju para uranija kao što su grafit premazan itrijem ili tantal;

6.

Kućište modula separatora (cilindrično) za držanje izvora plazme uranija, električna zavojnica za pobudu radio frekvencije i sabirnici proizvoda i ostataka izrađeni od odgovarajućih nemagnetnih materijala (npr. nehrđajuči čelik);

j.

Oprema i komponente posebno projektirani ili pripremljeni za postupak elektromagnetskog odvajanja, kako slijedi:

1.

Izvori iona, jednostruki ili višestruki, koji se sastoje od izvora para, ionizatora i akceleratora snopa koji su izrađeni od odgovarajućih nemagnetskih materijala (npr. grafit, nehrđajući čelik ili bakar) i koji mogu proizvesti struju ionskog snopa od 50 mA ili veću;

2.

Ionske sabirne ploče za sabiranje obogaćenih ili osiromašenih snopova iona uranija, koje se sastoje od dvije ili više pukotina i džepova i izrađene su od odgovarajućih nemagnetnih materijala (npr. grafit ili nehrđajuči čelik);

3.

Vakumsko kućište za elektromagnetsko odvajanje uranija izrađeno od nemagnetnih materijala (npr. nehrđajući čelik) i projektirano za rad pri tlaku od 0,1 Pa ili nižem;

4.

Magnetni polni dijelovi promjera većeg od 2 m;

5.

Jedinice za visokonaponsko napajanje za izvore iona, koji imaju sve od navedenih karakteristika:

a.

Sposobne za kontinuirani rad;

b.

Izlazni napon od 20 000 V ili veći;

c.

Izlazna struja od 1 A ili veća; i

d.

Regulacija napona bolja od 0,01 % u razdoblju od 8 sati;

NAPOMENA: VIDJETI TAKOĐER 3A227.

6.

Jedinice za energetsko napajanje magneta snagom (visoka snaga, istosmjerna struja) koje imaju sve od navedenih karakteristika:

a.

Sposobne za kontinuirani rad s izlaznom strujom od 500 A ili većom pri naponu od 100 V ili većem; i

b.

Regulacija struje ili napona bolja od 0,01 % u razdoblju od 8 sati.

NAPOMENA: VIDJETI TAKOĐER 3A226.

0B002
Posebno projektirani ili pripremljeni pomoćni sustavi, oprema i komponente, kako slijedi, za postrojenje za odvajanje izotopa navedeno u 0B001, izrađeni od ili koje štite „materijali otporni na koroziju UF6”:

a.

Napojni autoklavi, peći ili sustavi koji se koriste za dovođenje UF6 u postupak obogaćivanja;

b.

Desublimatori ili hladni odvajači, koji se koriste za uklanjanje UF6 iz postupka obogaćivanja prijenosom nakon grijanja;

c.

Stanice za proizvode i ostatke za prijenos UF6 u spremnike;

d.

Stanice za pretvaranje u tekuće ili kruto stanje koje se koriste za uklanjanje UF6 iz postupka obogaćivanja tlačenjem, hlađenjem i pretvaranjem UF6 u tekuće ili kruto stanje;

e.

Cjevovodni sustavi i sustavi cijevnih komora posebno projektiranih za rukovanje UF6 unutar kaskada za plinsku difuziju, centrifugalnih ili aerodinamičnih kaskada;

f.

1.

Vakuumske razvodne cijevi ili vakuumske cijevne komore usisnog kapaciteta od 5 m3/minutu ili više; ili

2.

Vakuumske pumpe posebno projektirane za uporabu u atmosferama koje sadrže UF6;

g.

Spektrometri mase UF6/izvori iona posebno projektirani ili pripremljeni za izravno uzimanje uzoraka kod napajanja, proizvoda ili ostataka iz struja plina UF6 i koje imaju sve od navedenih karakteristika:

1.

Jediničnu rezoluciju za masu veću od 320 amu;

2.

Izvore iona izrađene od ili presvučene nikromom ili monelom, ili obložene niklom;

3.

Izvore za ionizaciju elektronskim bombardiranjem; i

4.

Sustav sabirnika pogodan za izotopsku analizu.

0B003
Postrojenje za pretvaranje uranija i oprema za to posebno projektirana ili pripremljena, kako slijedi:

a.

Sustavi za pretvaranje koncentrata rude uranija u UO3;

b.

Sustavi za pretvaranje UO3 u UF6;

c.

Sustavi za pretvaranje UO3 u UO2;

d.

Sustavi za pretvaranje UO2 u UF4;

e.

Sustavi za pretvaranje UF4 u UF6;

f.

Sustavi za pretvaranje UF4 u metal uranija;

g.

Sustavi za pretvaranje UF6 u UO2;

h.

Sustavi za pretvaranje UF6 u UF4;

i.

Sustavi za pretvaranje UO2 u UCl4.

0B004
Postrojenje za proizvodnju ili koncentraciju teške vode, deuterija i spojeva deuterija i za to posebno projektirana ili pripremljena oprema i komponente, kako slijedi:

a.

Postrojenje za proizvodnju teške vode, deuterija ili spojeva deuterija, kako slijedi:

1.

Postrojenja za izmjenu vode-vodikovog sulfida;

2.

Postrojenja za izmjenu amonijaka-vodika;

b.

Oprema i komponente, kako slijedi:

1.

Tornjevi za izmjenu vode-vodikovog sulfida izrađeni od finog ugljikovog čelika (npr. ASTM A516) promjera od 6 m do 9 m, koji mogu raditi pri tlakovima većim od ili jednakim 2 MPa i s dozvoljenom korozijom od 6 mm ili većom;

2.

Jednofazna niskotlačna centrifugalna puhala s niskom glavom (tj. 0,2 MPa) ili kompresori za cirkulaciju vodikovog sulfida (tj. plina koji sadrži više od 70 % H2S) s prolaznim kapacitetom većim od ili jednakim 56 m3/sekundu pri radu pod usisnim tlakovima većim od ili jednakim 1,8 MPa i koji imaju brtve namijenjene za rad u vlažnoj atmosferi H2S;

3.

Tornjevi za izmjenu amonijaka i vodika visine jednake ili veće od 35 m promjera od 1,5 m do 2,5 m koji mogu raditi pod tlakovima višim od 15 MPa;

4.

Unutarnji dijelovi tornjeva, uključujući kaskadne sklopnike i kaskadne pumpe, uključujući i one uronjive, za proizvodnju teške vode korištenjem postupka izmjene amonijaka i vodika;

5.

Uređaji za cijepanje amonijaka s pogonskim tlakovima višim od ili jednakim 3 MPa za proizvodnju teške vode korištenjem postupka izmjene amonijaka i vodika;

6.

Infracrveni apsorpcijski analizatori koji izravno mogu vršiti analizu odnosa vodika i deuterija kad su koncentracije deuterija jednake ili veće od 90 %;

7.

Katalitički plamenici za pretvaranje obogaćenog plina deuterija u tešku vodu korištenjem postupka izmjene amonijaka i vodika;

8.

Kompletni sustavi za oplemenjivanje teške vode, ili njihove kolone, za oplemenjivanje teške vode do koncentracije deuterija za uporabu u reaktoru.

0B005
Postrojenje posebno projektirano za izradu gorivih elemenata za „nuklearni reaktor” i za to posebno projektirana i pripremljena oprema.

Napomena:

Postrojenje za izradu gorivih elemenata za „nuklearni reaktor” uključuje opremu koja:

a.

Obično dolazi u izravan dodir sa ili izravno obavlja ili nadzire tok proizvodnje nuklearnih materijala;

b.

Brtvi nuklearne materijale unutar košuljice;

c.

Provjerava neoštećenost košuljice ili brtve; ili

d.

Provjerava završnu obradu zabrtvljenoga goriva.

0B006
Postrojenje za preradu ozračenih gorivih elemenata, gorivih elemenata za „nuklearni reaktor”, i za to posebno projektirana ili pripremljena oprema i komponente.

Napomena:

0B006 uključuje:

a.

Postrojenje za preradu ozračenih gorivih elemenata, gorivih elemenata za „nuklearni reaktor” uključujući opremu i komponente koji obično dolaze u izravan dodir sa ili izravno nadziru tokove obrade ozračenoga goriva i glavnog nuklearnog materijala i fisibilnih produkata;

b.

Strojeve za cijepanje ili sječenje gorivog elementa, tj. oprema na daljinsko upravljanje za sjeckanje, cijepanje, sječenje ili razbijanje ozračenih sklopova, snopova ili šipki goriva za „nuklearni reaktor”;

c.

Posude za otapanje, spremnici sigurni od kritičnosti (npr. malog promjera, prstenasti ili pločasti spremnici) posebno projektirani ili pripremljeni za otapanje ozračenoga goriva za „nuklearni reaktor”, koji mogu podnijeti vruće, korozivne tekućine, i koje se može daljinski puniti i održavati;

d.

Izdvajači s protustrujnim otapalom i oprema za postupak izmjene iona posebno projektirani ili pripremljeni za korištenje u postrojenju za preradu ozračenog „prirodnog uranija”, „osiromašenog uranija” ili „posebnih fisibilnih materijala”;

e.

Posude za držanje ili skladištenje posebno projektirane da budu sigurne od kritičnosti i otporne na korozivne učinke dušične kiseline;

Opaska:

Posude za držanje ili skladištenje mogu imati sljedeće karakteristike:

1.

Stjenke ili unutarnje strukture s bor-ekvivalentom (računato za sve sastavne elemente kako je definirano u opasci za 0C004) od najmanje dva posto;

2.

Najvećeg promjera od 175 mm za cilindrične posude; ili

3.

Najveće širine od 75 mm i za prstenaste i za pločaste posude.

f.

Instrumenti za upravljanje postupkom posebno projektirani ili pripremljeni za praćenje ili upravljanje preradom ozračenog „prirodnog uranija”, „osiromašenog uranija” ili „posebnih fisibilnih materijala”.

0B007
Postrojenje za pretvaranje plutonija i oprema posebno za to projektirana i pripremljena, kako slijedi:

a.

Sustavi za pretvaranje plutonijevog nitrata u okside;

b.

Sustavi za proizvodnju plutonijeva metala.

0C
Materijali

0C001
„Prirodni uranij” ili „osiromašeni uranij” ili torij u obliku metala, slitine, kemijskog spoja ili koncentrata i svaki drugi materijal koji sadrži jedan ili više od gore navedenih sastojaka;

Napomena:

0C001 ne odnosi se na sljedeće:

a.

Četiri grama ili manje „prirodnog uranija” ili „osiromašenog uranija” kad se nalaze u senzornoj komponenti u instrumentima;

b.

„Osiromašeni uranij” posebno proizveden za sljedeću civilnu ne-nuklearnu primjenu:

1.

Zaštitu od ionizirajućih zračenja;

2.

Pakiranje;

3.

Balaste čija masa nije veća od 100 kg;

4.

Protuutege čija masa nije veća od 100 kg;

c.

Slitine koje sadrže manje od 5 % torija;

d.

Keramičke proizvode koji sadrže torij koji je bio proizveden za ne-nuklearnu uporabu.

0C002
„Posebni fisibilni materijali”

Napomena:

0C002 ne odnosi se na četiri „efektivna grama” ili manje kad se oni nalaze u senzornoj komponenti u instrumentima.

0C003
Deuterij, teška voda (oksid deuterija) i ostali spojevi deuterija, i smjese i otopine koje sadrže deuterij, u kojima odnos izotopa deuterija i vodika premašuje 1:5 000.

0C004
Grafit, nuklearne vrste, čija je razina čistoće manje od 5 dijelova na milijun „bor-ekvovalenta” i gustoće veće od 1,5 g/cm3.

NAPOMENA: VIDJETI TAKOĐER 1C107

Napomena 1:

0C004 ne odnosi se na sljedeće:

a.

Proizvodi od grafita čija je masa manja od 1 kg, osim ako nisu posebno projektirani ili pripremljeni za uporabu u nuklearnom reaktoru;

b.

Grafitni prah.

Napomena 2:

U 0C004, „bor-ekvivalent” (BE) je definiran kao zbroj BEz za nečistoće (isključujući BEugljik budući da se ugljik ne smatra nečistoćom) uključujući bor, gdje je:

BEz (ppm) = CF × koncentracija elementa Z u ppm;

gdje je CF faktor konverzije = Formula

a σΒ i σΖ su termalni udarni presjeci neutronskog uhvata (u barnima) za bor kakav se prirodno pojavljuje, odnosno element Z; i AB i AZ su atomske mase bora kakav se prirodno pojavljuje, odnosno elementa Z.

0C005
Posebno pripremljeni spojevi ili prašci za proizvodnju barijera za plinsku difuziju, otporni na koroziju UF6 (npr. nikal ili slitina koja sadrži 60 težinskih postotaka ili više nikla, aluminijskog oksida i u potpunosti fluoriranih ugljikovodičnih polimera), čistoće 99,9 težinskih postotaka ili više, sa srednjom veličinom čestice od manje od 10 mikrometra izmjerenih prema standardu Američkog društva za ispitivanje materijala (ASTM) B330 i s visokim stupnjem ujednačenosti veličine čestica.

0D
Softver

0D001
„Softver” posebno projektiran ili prilagođen za „razvoj”, „proizvodnju” ili „uporabu” robe navedene u ovoj kategoriji.

0E
Tehnologija

0E001
„Tehnologija” prema Napomeni o nuklearnoj tehnologiji za „razvoj”, „proizvodnju” ili „uporabu” robe naveden u ovoj kategoriji.

KATEGORIJA 1

POSEBNI MATERIJALI I SRODNA OPREMA

1A
Sustavi, oprema i komponente

1A001
Komponente napravljene od floriranih spojeva, kako slijedi:

a.

Zaklopci, brtve, izolacijski slojevi ili mjehovi za gorivo posebno projektirani za uporabu u „letjelici” ili aviokozmičku uporabu izrađeni od više od 50 % po težini bilo kojeg od materijala navedenih u 1C009.b. ili 1C009.c.;

b.

Piezoelektrični polimeri i kopolimeri napravljeni od vinilden fluoridnih materijala navedenih u 1C009.a.:

1.

U obliku ploča ili filma; i

2.

Debljine koja premašuje 200 μm;

c.

Zaklopci, brtve, sjedišta ventila, mjehovi ili membrane:

1.

Izrađeni od fluoroelastomera koji sadrže najmanje jednu skupinu viniletera; i

2.

Posebno projektirani za uporabu kod „letjelica”, aviokozmičku uporabu ili uporabu kod „projektila”.

Napomena:

U 1A001.c., „projektili” znače kompletne raketne sustave i sustave bespilotnih letjelica.

1A002
„Kompozitne” strukture ili laminati, koji imaju bilo koje od navedenog:

NAPOMENA: VIDJETI TAKOĐER 1A202, 9A010 I 9A110.

a.

Organsku „matricu” i izrađeni su od materijala navedenih u 1C010.c., 1C010.d. ili 1C010.e.; ili

b.

Metalnu ili ugljikovu „matricu” i izrađeni su od:

1.

Ugljičnih „vlaknastih ili filamentnih materijala” sa:

a.

„Specifičnim modulom” koji premašuje 10,15 × 106 m; i

b.

„Specifična vlačna čvrstoća” koja premašuje 17,7 × 10 m; ili

2.

Materijalima navedenim u 1C010.c.

Napomena 1:

1A002 se ne odnosi na kompozitne strukture ili laminate izrađene od ugljikovih „vlaknastih ili filamentnih materijala” impregniranih epoksi smolom za popravak konstrukcija letjelica ili laminata, pod uvjetom da veličina ne prelazi 100 cm × 100 cm.

Napomena 2:

1A002 se ne odnosi na dovršene ili poludovršene predmete posebno projektirane za čisto civilnu primjenu kako slijedi:

a.

Sportske artikle;

b.

Industriju proizvodnje automobila;

c.

Industriju strojnih alata;

d.

Primjenu u medicini.

Napomena 3:

1A002.b.1. nisu krajnji proizvodi ili poluproizvodi, koji imaju najviše dvije dimenzije prepletenih filamenata i koji su posebno izrađeni za slijedeće namjene:

a.

Peći za tempranje kovina;

b.

Oprema za izradu silikonskih dijelova

1A003
Proizvođači „netaljivih” aromatskih poliamida u obliku filma, ploča, trake ili vrpce koji imaju bilo koju od navedenih karakteristika:

a.

Debljinu veću od 0,254 mm; ili

b.

Prevučeni ili laminirani ugljikom, grafitom, metalnim ili magnetskim tvarima.

Napomena:

1A003 ne odnosi se na proizvode kad su prevučeni ili laminirani bakrom i koji su predviđeni za proizvodnju elektronskih tiskanih pločica.

NAPOMENA:

Za sve oblike „taljivi” aromatskih poliamida vidjeti 1C008.a.3.

1A004
Oprema i komponente za zaštitu i otkrivanje, osim one koja je navedena kod nadzora vojne robe, kako slijedi:

NAPOMENA: VIDJETI TAKOĐER 2B351 I 2B352.

a.

Plinske maske, kanistri filtara i oprema za dekontaminaciju namijenjeni ili prilagođeni za zaštitu od svega niže navedenog, i za njih posebno izrađene komponente:

1.

Bioloških agensa ili radioaktivnih materijala „prilagođenih za ratnu uporabu”;

2.

Radioaktivnih materijala „prilagođenih za ratnu uporabu”;

3.

Agensa kemijskog oružja (CW); ili

4

„Agensi za suzbijanje nereda” uključujući:

a.

α-bromobenzeneacetonitrilom, (bromobenzil cianid) (CA) (CAS 5798-79-8);

b.

[(2.klorofenil) metilen] propanwdinitrilom, (o-klorobenzilidenemalononitril (CS) (CAS 2698-41-1);

c.

2-kloro-1-feniletanon, fenilacil kloridom (ω-kloroacetofenon) (CN) (CAS 532-27-4);

d.

dibenz-(b,f)-1,4-oksazefinom, (CR) (CAS 257-07-8);

e.

10-kloro-5,10-dihidrofenarsazinom, (fenarsazin klorid), (adamsit), (DM) (CAS 578-94-9);

f.

N-nonanoilmorfolinom, (MPA) (CSA 5299-64-9).

b.

Zaštitna odijela, rukavice i obuća posebno predviđene ili prilagođene za obranu od sljedećeg:

1.

Bioloških agensa „prilagođenih za ratnu uporabu”

2.

Radioaktivnih materijala „prilagođenih za ratnu uporabu”; ili

3.

Kemijskih bojnih sredstava (CW).

c.

Nuklearne, biološke i kemijske (NBK) detektirajuće sustave posebno predviđene ili prilagođene za otkrivanje ili identifikaciju, i za njih posebno izrađene komponente:

1.

Bioloških agensa „prilagođenih za ratnu uporabu”;

2.

Radioaktivnih materijala „prilagođenih za ratnu uporabu”; ili

3.

Kemijskih bojnih sredstava (CW).

d.

Elektronska oprema za automatsko otkrivanje ili identifikaciju prisutnosti ostataka „eksplozivi” i uporabu tehnike „otkrivanja tragova” (npr. površinske akustične naprave, spektrometrija mobilnosti iona, diferencijska spektrometrija mobilnosti, masena spektrometrija).

Tehnička napomena:

„Otkrivanje tragova” je definirano kao sposobnost otkrivanja manje od 1ppm pare ili 1 mg čvrste tvari ili tekućine.

Napomena 1:

1A004.d. nije oprema posebno izrađena za laboratorijsku uporabu

Napomena 2:

1A004.d. nije prolaz kroz sigurnosne kontrolne točke bez kontakta

Napomena:

Predmet kontrole u 1A004 nisu:

a.

Osobni dozimetri za mjerenje zračenja;

b.

Oprema čija je funkcija ili konstrukcija ograničena na zaštitu od opasnosti karakterističnih za sigurnost u stambenim naseljima i za civilnu industriju, kao što su rudarstvo, kamenolomstvo, poljoprivreda, ljekarništvo, medicina, veterinarstvo, zaštita okoliša, upravljanje otpadom ili prehrambena industrija.

Tehničke napomene:

1.

1A004 uključuje opremu i komponente (na kojima su uspješno provedena testiranja prema nacionalnim standardima, ili su se na neki drugi način pokazale učinkovitim) namijenjene otkrivanju radioaktivnih materijala „prilagođenih za ratnu uporabu”, kemijskih bojnih otrova, „simulanta”, agensa za suzbijanje nemira ili za zaštitu pred tim sredstvima, usprkos tome da se takova oprema i komponente koriste u civilnim industrijskim granama kao što su rudarstvo, kamenolomi, poljoprivreda, farmaceutska industrija, medicina, veterinarstvo,upravljanje otpadom, ili prehrambenoj industriji.

2.

„Simulant” je supstanca ili materijal koji se koristi pri obuci, istraživanju, testiraju ili evaluaciji umjesto (kemijskog ili biološkog) toksičnog agensa.

1A005
Zaštitni prsluci, i za njih posebno predviđene komponente, osim onih proizvedenih prema vojnim standardima ili specifikacijama ili njima jednakim po svojstvima.

NAPOMENA: VIDJETI TAKOĐER POPIS ROBE VOJNE NAMJENE

NAPOMENA:

Za „vlaknaste ili filamentne” materijale upotrebljene u proizvodnji zaštitnih prsluka, vidjeti 1C010.

Napomena 1:

1A005 ne odnosi se na zaštitne prsluke i zaštitna odijela, kada ih korisnici rabe za svoju osobnu zaštitu.

Napomena 2:

1A005 ne odnosi se na zaštitne prsluke koji su namijenjeni za pružanje frontalne zaštite od krhotina i tlaka uslijed eksplozije nevojnih eksplozivnih naprava.

1A006
Oprema, posebno izrađena ili modificirana za uništavanje improviziranih eksplozivnih naprava, navedenih u nastavku, kao i komponenete izrađene posebno za njih:

NAPOMENA: VIDJETI TAKOĐER POPIS ROBE VOJNE NAMJENE

a.

Vozila na daljinsko upravljanje;

b.

„Ometači”.

Tehnička napomena:

„Ometači” su naprave, posebno izrađene za onesposobljavanje eksplozivnih naprava ispaljivanjem tekućeg, čvrstog ili rasprskavajućeg projektila.

Napomena:

1A006 ne kontrolira opremu kada je ona uz operatora te opreme.

1A007
Oprema i uređaji posebno izrađeni za električno aktiviranje punjenja i uređaja koji sadrže energetske materijale, i to:

NAPOMENA: VIDJETI TAKOĐER POPIS ROBE VOJNE NAMJENE, 3A229 I 3A232

a.

Oprema za aktiviranje detonatora navedenih u 1A007.b.:

b.

Električno aktivirani detonatori:

1.

Eksplozivni most (EB);

2.

Žica eksplozivnog mosta (EBW);

3.

Trenutni upaljač (slapper);

4.

Eksplozivni folijski inicijatori (EFI).

Tehničke napomene:

1.

Umjesto izraza „detonator” ponekad se koristi izraz „inicijator”

2.

Detonatori navedeni u 1A007.b. koriste mali električni vodič (mostić, žicu za premoštenje ili foliju), koji u eksploziji ispare kada kroz njih prođe visokonaponski električni impuls. U detonatorima koji nisu „slapper” tipa, kemijsku detonaciju uzrokuje eksplozivni vodič kada dođe u kontakt s jakim eksplozivnim materijalom kao što je npr. PETN (pentaeritritol-tetranitrat). Kod „slapper” detonatora, eksplozivno isparavanje električnog vodiča uzrokuje poseban udarač koji udara u eksploziv i time uzrokuje kemijsku detonaciju. U nekim slučajevima spomenuti udarač pokreće magnetna sila. Izraz „eksplozivni folijski inicijator” se može odnositi ili na mostični upaljač ili na „slapper” tip detonatora.

1A008
Punjenja, naprave i komponente:

a.

„Oblikovana punjenja” koja imaju sve niže navedene značajke:

1.

Neto količinu eksploziva veću od 90 g; i

2.

Vanjski promjer kućišta je jednak ili veći od 75 mm;

b.

Linearno oblikovana punjenja, koja imaju sve niže navedene značajke, te posebno izrađeni sastavni dijelovi za njih:

1.

Eksplozivno punjenje veće od 40 g/m; i

2.

Širinu jednaku ili veću od 10 mm;

c.

Detonirajući štapin sa eksplozivnim jezgrom većom od 64 g/m;

d.

Sjekači, osim onih navedenih u 1A008.b., i alati za razdvajanje, sa neto količinom eksploziva većom od 3,5 kg.

Tehnička napomena:

„Oblikovana punjena” su eksplozivna punjenja oblikovana tako da usmjeravaju učinak eksplozije.

1A102
Pirolizom ponovo zasićene komponente ugljik-ugljik namijenjene za letjelice za lansiranje u svemir navedene u 9A004 ili sondažne rakete navedene u 9A104.

1A202
Kompozitne strukture, osim onih koje su navedene u 1A002, u obliku cijevi i koje imaju obje od navedenih karakteristika:

NAPOMENA: VIDJETI TAKOĐER 9A010 I 9A110.

a.

Unutarnji promjer između 75 mm i 400 mm; i

b.

Izrađene od bilo kojih „vlaknastih ili filamentnih materijala” navedenih u 1C010.a. ili b. ili 1C210.a. ili s ugljikovim predimpregniranim materijalima navedenim u 1C210.c.

1A225
Platinirani katalizatori posebno projektirani ili pripremljeni za pospješivanje reakcije izmjene vodikovog izotopa između vodika i vode za obnovu tricija iz teške vode ili za proizvodnju teške vode.

1A226
Posebna brtvila koja se mogu koristiti za odvajanje teške vode od obične vode, koja imaju obje od navedenih karakteristika:

a.

Izrađena od fosforne brončane mreže kemijski obrađene kako bi se poboljšalo svojstvo vlažnosti; i

b.

Predviđena za korištenje u vakuum destilacijskim tornjevima.

1A227
Prozore sa zaštitom od radioaktivnog zračenja visoke gustoće (olovno staklo ili drugo), koji imaju sve od navedenih karakteristika, i za njih posebno izrađeni okviri:

a.

„Hladna površina” veća od 0,09 m2;

b.

Gustoća veća od 3 g/cm3; i

c.

Debljina od 100 mm ili veća.

Tehnička napomena:

U 1A227 izraz „hladna površina” znači površinu prozora kroz koju se gleda koja je prema projektu izložena najnižoj razini radioaktivnog zračenja.

1B
Oprema za ispitivanje, pregled i proizvodnju

1B001
Oprema za proizvodnju vlakana, predimpregniranih materijala, predoblika ili „kompozita” navedenih u 1A002 ili 1C010, kako slijedi, i za njih posebno izrađene komponente i pribor:

NAPOMENA: VIDJETI TAKOĐER 1B101 I 1B201.

a.

Strojevi za namatanje filamenata čije je kretanje za postavljanje, zamatanje i namatanje vlakana usklađeno i programirano u tri ili više osi, posebno projektirani za proizvodnju „kompozitnih” struktura ili laminata od „vlaknastih ili filamentnih materijala”;

b.

Strojevi za polaganje traka ili postavljanje pređe čije je kretanje za postavljanje i polaganje trake, pređe ili ploča usklađeno i programirano u dvije ili više osi, posebno projektirani za proizvodnju „kompozita” letačkih okvira ili konstrukcije „projektila”;

Napomena:

U 1B001.b., „projektil” znači kompletne raketne sustave i sustave bespilotnih zračnih letjelica.

c.

Strojevi za tkanje u više smjerova i više dimenzija ili strojevi za preplitanje, uključujući i adaptere i opremu za prilagodbu, za tkanje, preplitanje ili opletanje vlakana kako bi se proizvele „kompozitne” strukture;

Tehnička napomena:

Za potrebe 1B001.c. je pletenje uključeno u tehniku preplitanja

Napomena:

1B001.c. ne kontrolira tekstilne strojeve koji nisu prilagođeni za gore navedenu krajnju uporabu.

d.

Oprema koja je posebno izrađena i prilagođena za proizvodnju ojačanih vlakana, kako slijedi:

1.

Oprema za pretvaranje polimernih vlakana (kao što su poliakrilonitril, umjetna svila, nasmoljena vlakna ili polikarbosilan) u ugljikova vlakna ili vlakna od silicijevog karbida, uključujući posebnu opremu za napinjanje vlakana tijekom grijanja;

2.

Oprema za taloženje kemijskih para elemenata ili spojeva na zagrijane filamentne podloge kako bi se proizvela silicijeva karbidna vlakna;

3.

Oprema za mokro rotacijsko oblikovanje vatrostalne keramike (kao što je aluminijev oksid);

4.

Oprema za pretvaranje prekursora/preteča vlakana koja sadrže aluminij u alumijska vlakna zagrijavanjem;

e.

Oprema za proizvodnju predimpregniranih materijala navedenih u 1C010.e. metodom taljenja;

f.

Oprema za nedestruktivan nadzor kojom se nedostaci mogu nadzirati trodimenzionalno, pomoću ultrazvučne ili rendgenske tomografije i posebno izrađena za „kompozitne” materijale:

1.

Rendgenski tomografski sustavi za trodimenzionalni nadzor oštećenja;

2.

Numerički upravljani strojevi za ultrazvučno testiranje čija su pokreti za pozicioniranje predajnika i prijamnika istodobno koordinirani i programirani u četiri ili više osi kako bi slijedili trodimenzionalne oblike komponente koja se kontrolira.

1B002
Oprema za proizvodnju metalnih slitina, praha metalnih slitina ili legiranih materijala, posebno izrađenih kako bi se izbjegla kontaminacija i posebno izrađenih za uporabu u jednom od postupaka navedenim u 1C002.c.2.

NAPOMENA: VIDJETI TAKOĐER 1B102.

1B003
Alati, boje, kalupi ili ugrađeni uređaji za „superplastično oblikovanje” ili „difuzijsko spajanje” titana ili aluminija ili njihovih slitina, posebno projektirani za proizvodnju:

a.

Zrakoplovnih okvira ili aviokozmičkih konstrukcija;

b.

„Zrakoplovnih” ili aviokozmičkih motora; ili

c.

Posebno oblikovanih komponenti za konstrukcije iz točke 1B003.a. ili motore navedene u 1B003.b.

1B101
Oprema, osim one navedene u 1B001, za „proizvodnju” strukturnih kompozita kako slijedi; i za njih posebno izrađenih komponenata i pribora:

NAPOMENA: VIDJETI TAKOĐER 1B201.

Napomena:

Komponente i pribor navedeni u 1B101 uključuju kalupe, osovine, okove, instalacije i alat za predprešanje, vulkaniziranje, lijevanje, pečenje ili povezivanje kompozitnih struktura, laminata i njihovu proizvodnju.

a.

Strojevi za namatanje filamenata ili strojevi za namještanje vlakana čije je kretanje za postavljanje, zamatanje i namatanje vlakana usklađeno i programirano u tri ili više osi, posebno izrađeni za proizvodnju kompozitnih struktura ili laminata od vlaknastih ili filamentnih materijala, i instrumenti za usklađivanje i programiranje;

b.

Strojevi za polaganje traka čije se kretanje za postavljanje i polaganje trake i ploča može uskladiti i programirati u dvije ili više osi, projektirani za proizvodnju kompozita okvira letjelica ili konstrukcije „projektila”;

c.

Oprema projektirana ili prilagođena za „proizvodnju”„vlaknastih ili filamentnih materijala” kako slijedi:

1.

Oprema za pretvaranje polimernih vlakana (kao što su poliakrilonitril, umjetna svila ili polikarbosilan) uključujući posebnu opremu za napinjanje vlakana tijekom grijanja;

2.

Oprema za taloženje para elemenata ili spojeva na zagrijane filamentne podloge;

3.

Oprema za mokro rotacijsko oblikovanje vatrostalne keramike (kao što je aluminijev oksid);

d.

Oprema predviđena ili prilagođena za posebnu obradu površine vlakana ili za proizvodnju predimpregniranih materijala i predoblika navedena u 9C110.

Napomena:

1B101.d. uključuje valjke, opremu za razvlačenje, opremu za prevlačenje, opremu za rezanje i šablone za izrezivanje oblika.

1B102
„Opremu za proizvodnju” metalnog praha, osim navedene u 1B002, i komponente kako slijedi:

NAPOMENA: VIDJETI TAKOĐER 1B115.b.

a.

„Oprema za proizvodnju” metalnog praha upotrebljiva za „proizvodnju”, u kontroliranom mediju, kuglastih ili atomiziranih materijala navedena u 1C011.a., 1C011.b., 1C111.a.1., 1C111.a.2. ili u Popisu robe vojne namjene;

b.

Komponente posebno predviđene za „opremu za proizvodnju” navedene u 1B002 ili 1B102.a.

Napomena:

1B102 uključuje:

a.

Generatore plazme (visokofrekventne lučne mlaznice) upotrebljive za dobivanje raspršenih ili kuglastih metalnih prahova čiji se postupak odvija u mediju argona i vode;

b.

Oprema za električno raspršivanje upotrebljiva za dobivanje raspršenih ili kuglastih metalnih prahova čiji se postupak odvija u mediju argona i vode;

c.

Oprema koja se može koristiti za „proizvodnju” kuglastih aluminijskih prahova raspršivanjem taline u inertnom mediju (npr. dušikovom).

1B115
Oprema, osim one navedene u 1B002 ili 1B102, za proizvodnju pogonskoga goriva i njegovih sastojaka, kako slijedi, i za njih posebno predviđene komponente:

a.

„Oprema za proizvodnju” za „proizvodnju”, rukovanje ili ispitivanje prihvaćanja tekućih pogonskih goriva ili njihovih sastojaka navedena u 1C011.a., 1C011.b., 1C111 ili u Popisu robe vojne namjene;

b.

„Oprema za proizvodnju” za „proizvodnju”, rukovanje, miješanje, vulkaniziranje, lijevanje, prešanje, ekstrudiranje ili ispitivanje prihvaćanja čvrstih pogonskih goriva ili njihovih sastojaka navedena u 1C011.a., 1C011.b., 1C111 ili u Popisu robe vojne namjene.

Napomena:

1B115.b. ne odnosi se na serijske miješalice, kontinuirane miješalice ili mlinove na tekuću energiju. Za kontrolu serijskih miješalica, kontinuiranih miješalica i mlinova na tekuću energiju vidjeti 1B117, 1B118 i 1B119.

Napomena 1:

Za opremu posebno projektiranu za proizvodnju sredstava vojne namjene, vidjeti Popis robe vojne namjene.

Napomena 2:

1B115 ne odnosi se na opremu za „proizvodnju”, rukovanje i ispitivanje prihvata borovog karbida.

1B116
Posebno projektirane mlaznice za proizvodnju materijala dobivenih pirolitičkim načinom koji su oblikovani na kalupu, škripcu ili nekoj drugoj podlozi od prethodnih plinova koji se raspadaju na rasponu temperatura od 1 573 K (1 300 °C) do 3 173 K (2 900 °C) pri tlaku od 130 Pa do 20 kPa.

1B117
Serijske miješalice s opremom za miješanje u vakuumu u rasponu od nula do 13,326 kPa i mogućnošću upravljanja temperaturom u komori za miješanje i koje imaju sve od navedenog:

a.

Ukupni prostorni kapacitet od 110 litara ili više; i

b.

Najmanje jednu osovinu za miješanje/gnječenje izvan središta.

1B118
Kontinuirane miješalice s opremom za miješanje u vakuumu u rasponu od nula do 13,326 kPa i s mogućnošću upravljanja temperaturom u komori za miješanje i koje imaju sve od navedenog, i za njih posebno predviđene komponente:

a.

Dvije ili više osovina za miješanje/gnječenje; ili

b.

Jedna rotirajuća osovina koja oscilira, s nazubljenjima za miješanje/gnječenje na samoj osovini, kao i unutar kućišta komore za miješanje

1B119
Mlinovi na tekuću energiju koji se koriste za mrvljenje ili mljevenje tvari navedenih u 1C011.a., 1C011.b., 1C111 ili u Popisu robe vojne namjene, i za njih posebno predviđene komponente.

1B201
Strojevi za namatanje filamenata, osim onih navedenih u 1B001 ili 1B101, i njihova oprema, kako slijedi:

a.

Strojevi za namatanje filamenata koji imaju sve od navedenih karakteristika:

1.

Čije je kretanje za postavljanje, zamatanje i namatanje vlakana usklađeno i programirano na dvije ili više osovina;

2.

Posebno projektirani za izradu kompozitnih struktura ili laminata iz „vlaknastih ili filamentnih materijala”; i

3.

Koji mogu namatati cilindrične rotore promjera od 75 i 400 mm i dužine od 600 mm ili veće;

b.

Usklađivati i programirati upravljanje strojevima za namatanje filamenata navedenim u 1B201.a.;

c.

Precizne škripce za strojeve za namatanje filamenata navedene u 1B201.a.

1B225
Elektrolitičke ćelije za proizvodnju fluora izlaznog kapaciteta većeg od 250 g fluora na sat.

1B226
Elektromagnetski odvajači izotopa namijenjeni za, ili opremljene sa jednostrukim ili višestrukim izvorima iona koji mogu proizvesti ukupne struje ionskog snopa od 50 mA ili više.

Napomena:

1B226 uključuje odvajače:

a.

Koji mogu obogatiti stabilne izotope;

b.

Čiji se izvori iona i kolektori nalaze u magnetnom polju a oni su takvih konfiguracija da se nalaze izvan polja.

1B227
Pretvarače za sintezu amonijaka ili jedinice za sintezu amonijaka, u kojima se plin za sintezu (dušik ili vodik) povlači iz visokotlačne kolone izmjenjivača amonijaka/vodika, a sintetizirani amonijak se vraća u navedenu kolonu.

1B228
Kolone za kriogenu destilaciju vodika koje imaju sve od navedenih karakteristika:

a.

Namijenjene za rad na vanjskoj temperaturi od 35 K (– 238 °C) ili manje;

b.

Namijenjene za rad pri unutarnjem tlaku od 0,5 do 5 MPa;

c.

Izrađene bilo od:

1.

Nehrđajućeg čelika serije 300 s niskim sadržajem sumpora i austenitskim ASTM (ili jednakim standardom) brojem veličine zrna od 5 ili više; ili

2.

Jednakih materijala koji su i kriogenski i kompatibilni s H2; i

d.

Unutarnjih promjera od 1 m ili više i stvarnih dužina od 5 m ili više.

1B229
Kolone za izmjenu vode i vodikovog sulfida i „unutarnji razdjelnici”, kako slijedi:

Napomena:

Za kolone koje su posebno projektirane ili pripremljene za proizvodnju teške vode vidjeti 0B004.

a.

Kolone za izmjenu vode i vodikovog sulfida, koje imaju sve od navedenih karakteristika:

1.

Da mogu raditi pri tlaku od 2 MPa ili većem;

2.

Da su izrađene od ugljikovog čelika i austenitskim ASTM (ili jednakim standardom) brojem veličine zrna od 5 ili više; i

3.

Promjera od 1,8 m ili više;

b.

„Unutarnji razdjelnici” za kolone za izmjenu vode i vodikovog sulfida navedene u 1B229.a.

Tehnička napomena:

„Unutarnji razdjelnici” kolona su segmentirana korita čiji je stvarni promjer nakon montiranja 1,8 m ili veći, koji su predviđeni da olakšavaju protustrujno dodirivanje i izrađeni su od nehrđajućeg čelika sa sadržajem ugljika od 0,03 % ili manje. To mogu biti sitasta korita, korita sa zaklopcem, korita s mjehurastim poklopcem ili korita s turbomrežom.

1B230
Pumpe koje mogu cirkulirati otopine koncentriranog ili razrijeđenog katalizatora kalijevog amida u tekućem amonijaku (KNH2/NH3), koje imaju sve od navedenih karakteristika:

a.

Zračnonepropusne (tj. hermetički zabrtvljene);

b.

Kapaciteta većeg od 8,5 m3/h; i

c.

Bilo koje od sljedećih karakteristika:

1.

Za otopine koncentriranog kalijevog amida (1 % ili više), pogonski tlak od 1,5 do 60 MPa; ili

2.

Za otopine razrijeđenog kalijevog amida (manje od 1 %), pogonski tlak od 20 do 60 MPa.

1B231
Postrojenja ili oprema za tricij, i njihova oprema, kako slijedi:

a.

Uređaji ili postrojenja za proizvodnju, obnovu, ekstrakciju, koncentraciju ili rukovanje tricijem;

b.

Oprema za uređaje ili postrojenja za tricij, kako slijedi:

1.

Rashladne jedinice vodikom ili helijem koje mogu hladiti do 23 K (– 250 °C) ili manje, kapaciteta za uklanjanje topline većeg od 150 W;

2.

Skladište izotopa vodika ili sustav pročišćavanja uporabom metalnih hidrida kao medija za skladištenje ili pročišćavanje.

1B232
Turboekspanderi ili turboekspander – kompresorska postrojenja koji imaju obje od sljedećih karakteristika:

a.

Predviđeni za rad s izlaznom temperaturom od 35 K (– 238 °C) ili manje; i

b.

Predviđeni za propusnu moć plinovitog vodika od 1 000 kg/h ili veću.

1B233
Postrojenja ili uređaji za odvajanje izotopa litija, i oprema za njih, kako slijedi:

a.

Uređaji ili postrojenja za odvajanje izotopa litija;

b.

Oprema za odvajanje izotopa litija, kako slijedi:

1.

Zabrtvljene kolone za izmjenu tekućina – tekućina, posebno projektirane za amalgame litija;

2.

Pumpe za amalgame žive ili litija;

3.

Ćelije za elektrolizu amalgama litija;

4.

Isparivači za otopinu koncentriranog litijevog hidroksida.

1C
Materijali

Tehnička napomena:

Metali i slitine:

 

Ako nije drukčije određeno, riječi „metali” i „slitine” u 1C001 do 1C012 odnose se na neobrađene i poludorađene oblike, kako slijedi:

Neobrađeni oblici:

 

Anode, kugle, šipke (uključujući nazubljene i žičane šipke), poluge, blokove, brikete, pogače, katode, kristale, kocke, kockice, zrna, granule, grede, grude, kuglice, gredice, prah, rondele, sačma, pločice, zrna, spužva, štapići;

Poluproizvedeni oblici (bilo da su presvučeni, obloženi, izbušeni ili perforirani):

a.

Kovani ili obrađeni materijali dobiveni valjanjem, vučenjem, ekstrudiranjem, kovanjem, ekstrudiranjem pobudom, prešanjem, mrvljenjem, atomiziranjem i mljevenjem, odnosno: kutovi, kanali, krugovi, diskovi, prašina, komadići, folije i list, kovani predmeti, ploča, prah, otisnuti i utisnuti predmeti, trake, prsteni, šipke (uključujući šipke za varenje, žičane šipke i valjanu žicu), dijelove, oblike, listove, trake, cjevovod i cijevi (uključujući krugove, četverokute i udubine cijevi), vučena ili ekstrudirana žica;

b.

Lijevani materijal proizveden lijevanjem u pijesku, ulošku za prešanje, metalnim, gipsanim ili drugim vrstama kalupa, uključujući lijevanje pod visokim pritiskom, pečene oblike i oblike dobivene metalurgijom praha.

Predmetom kontrole trebaju ostati oblici koji nisu navedeni a za koje se tvrdi da su dovršeni proizvodi ali oni stvarno predstavljaju neobrađene oblike ili poluproizvedene oblike.

1C001
Materijali posebno projektirani za uporabu kao apsorberi elektromagnetnih valova, ili u suštini vodljivi polimeri, kako slijedi:

NAPOMENA: VIDJETI TAKOĐER 1C101.

a.

Materijali za apsorpciju frekvencija koje premašuju 2 × 108 Hz ali su manje od 3 × 1012 Hz;

Napomena 1:

1C001.a. ne odnosi se na:

a.

Apsorbere tipa kose, izrađene od prirodnih ili sintetičkih vlakana, s nemagnetnim opterećenjem koje služi za apsorpciju;

b.

Apsorberi koji ne gube magnetno svojstvo i za čiju se površinu podrazumijeva da je po obliku neplošna, uključujući piramide, stošce, klinove i zmijolike površine;

c.

Plošni apsorberi koji imaju sve od navedenih karakteristika:

1.

Da su izrađeni od bilo kojeg od navedenog:

a.

Plastičnih pjenastih materijala (fleksibilnih ili krutih) s ugljičnim punjenjem, ili organskih materijala, uključujući veziva, koji daju više od 5 % odjeka u usporedbi s metalom na pojasu čija širina premašuje za ± 15 % središnju frekvenciju incidentne energije, i koji ne mogu podnijeti temperature više od 450 K (177 °C); ili

b.

Keramičkih materijala koji daju više od 20 % odjeka u usporedbi s metalom na pojasu čija širina premašuje za ± 15 % središnju frekvenciju incidentne energije i koji ne mogu podnijeti temperature više od 800 K (527 °C);

Tehnička napomena:

Uzorci ispitivanja apsorpcije za 1C001.a. NAPOMENA:1.c.1. treba biti kvadrat čiju stranicu čini najmanje 5 valnih dužina središnje frekvencije i postavljen na udaljenom polju elementa koji zrači.

2.

Čvrstoća na vlak manja od 7 × 106 N/m2; i

3.

Granica čvrstoće pri stlačivanju manja od 14 × 106 N/m2;

d.

Plošni apsorberi izrađeni od sinteriranog ferita, koji imaju:

1.

Specifične težine veće od 4.4; i

2.

Najviše radne temperature od 548 K (275 °C).

Napomena 2:

Ništa od navedenog u Napomeni 1 do 1C001.a. ne sprečava magnetne materijale da vrše apsorpciju kad su prevučeni bojom.

b.

Materijali za apsorpciju frekvencija koje premašuju 1,5 × 1014 Hz ali su manje od 3,7 × 1014 Hz i nisu prozirni na vidljivoj svjetlosti;

c.

U suštini vodljivi polimerni materijali s „velikom električnom provodljivošću” koja premašuje 10 000 S/m (Siemens na metar) ili „pločastim (površinskim) specifičnim otporom” od manje od 100 ohms/kvadrat, koji se temelje na bilo kojem od navedenih polimera:

1.

Polianilin;

2.

Polipirol;

3.

Politiofen;

4.

Polifenilen-vinilen; ili

5.

Politienilen-vinilen.

Tehnička napomena:

„Velikom električnom provodljivošću” i „pločasti (površinski) specifični otpor” treba odrediti pomoću ASTM D-257 ili nacionalnih ekvivalenata.

1C002
Metalne slitine, prah metalne slitine i materijali od slitina, kako slijedi:

NAPOMENA: VIDJETI TAKOĐER 1C202.

Napomena:

1C002 se ne odnosi na metalne slitine, prah metalne slitine i materijale od slitina za presvlačenje podloga.

Tehničke napomene:

1.

Metalne slitine u 1C002 su one koje sadrže viši postotak po težini navedenog metala nego bilo kojeg drugog elementa.

2.

„Izdržljivost od loma na naprezanje” treba mjeriti u skladu s ASTM standardom E-139 ili nacionalnim ekvivalentima.

3.

„Izdržljivost od niskocikličkog naprezanja” treba mjeriti u skladu s ASTM standardom E-606 „Preporučena praksa za ispitivanje niskocikličkog naprezanja s konstantnom amplitudom” ili nacionalnim ekvivalentima. Ispitivanja treba provesti osno s prosječnim odnosom naprezanja koji je jednak 1 i faktorom koncentracije naprezanja (Kt) koji je jednak 1. Prosječno naprezanje se definira kao najveće naprezanje minus najmanje naprezanje podijeljeno s najvećim naprezanjem.

a.

Aluminidi, kako slijedi:

1.

Aluminidi nikla koji sadrže najmanje 15 težinskih postotaka težine aluminija, najviše 38 težinskih postotaka aluminija i najmanje jedan dodatni slitinski element;

2.

Aluminidi titana koji sadrže 10 težinskih postotaka ili više aluminija i najmanje jedan dodatni slitinski element;

b.

Metalne slitine, kako slijedi, od materijala navedenog u 1C002.c.:

1.

Slitine nikla sa:

a.

Izdržljivošću od loma na naprezanje od 10 000 sati i duže pri 923 K (650 °C) i naprezanju od 676 MPa; ili

b.

Izdržljivošću od niskocikličkog naprezanja od 10 000 ciklusa ili više pri 823 K (550 °C) i najvećem naprezanju od 1 095 MPa;

2.

Slitine niobija sa:

a.

Izdržljivošću od loma na naprezanje od 10 000 sati i duže pri 1 073 K (800 °C) i naprezanju od 400 MPa; ili

b.

Izdržljivošću od niskocikličkog naprezanja od 10 000 ciklusa ili više pri 973 K (700 °C) i najvećem naprezanju od 700 Pa;

3.

Slitine titana sa:

a.

Izdržljivošću od loma na naprezanje od 10 000 sati ili duže pri 723 K (450 °C) i naprezanju od 200 MPa; ili

b.

Izdržljivošću od niskocikličkog naprezanja od 10 000 ciklusa ili više pri 723 K (450 °C) i najvećem naprezanju od 400 MPa;

4.

Slitine aluminija sa:

a.

čvrstoćom na vlak od 240 MPa ili više pri 473 K (200 °C); ili

b.

čvrstoćom na vlak od 415 MPa ili više pri 298 K (25 °C);

5.

Slitine magnezija sa:

a.

Čvrstoćom na vlak od 345 MPa ili više; i

b.

Brzinom korozije manjom od 1 mm/godinu u 3-postotnoj vodenoj otopini natrijev klorida mjerenom u skladu s ASTM standardom G-31 ili nacionalnim ekvivalentima;

c.

Praškasta metalna slitina ili smljeven materijal koji ima sve od navedenih karakteristika:

1.

Izrađen od bilo kojeg od navedenih složenih sustava:

Tehnička napomena:

U nastavku, X je jednak jednom ili više slitinskih elemenata.

a.

Slitine nikla (Ni-Al-X, Ni-X-Al) koje odgovaraju za dijelove motora turbina ili komponente, odnosno sa manje od 3 nemetalne čestice (koje se uvode tijekom proizvodnog postupka) veće od 100 μm u 109 čestica slitine;

b.

Slitine niobija (Nb-Al-X ili Nb-X-Al, Nb-Si-X ili Nb-X-Si, Nb-Ti-X ili Nb-X-Ti);

c.

Slitine titana (Ti-Al-X ili Ti-X-Al);

d.

Slitine aluminija (Al-Mg-X ili Al-X-Mg, Al-Zn-X ili Al-X-Zn, Al-Fe-X ili Al-X-Fe); ili

e.

Slitine magnezija (Mg-Al-X ili Mg-X-Al);

2.

Izrađene u kontroliranoj okolini bilo kojim od navedenih postupaka:

a.

„Vakuumska atomizacija”;

b.

„Plinska atomizacija”;

c.

„Rotaciona atomizacija”;

d.

„Kaljenje pljuskanjem”;

e.

„Zavrtanje taline” i „pretvaranje u prah”;

f.

„Ekstrakcija taline” i „pretvaranje u prah”; ili

g.

„Mehaničko stvaranje slitina”; i

3.

Koji mogu tvoriti materijale navedene u 1C002.a. ili 1C002.b.

d.

Slitinske materijale, koji imaju sve od navedenih karakteristika:

1.

Da su izrađeni od bilo kojeg od složenih sustava navedenih u 1C002.c.1.;

2.

Da su u obliku uprašenih listića, traka ili tankih štapova; i

3.

Da su proizvedeni u kontroliranoj okolini na bilo koji od sljedećih načina:

a.

„Kaljenje pljuskanjem”;

b.

„Spajanje taljenjem”; ili

c.

„Ekstrakcija taljenjem”.

1C003
Magnetni metali, svih vrsta i bilo kojeg oblika, koji imaju bilo koju od navedenih karakteristika:

a.

Početnu relativnu propusnost od 120 000 ili više i debljinu od 0,05 mm ili manje;

Tehnička napomena:

Mjerenje početne propusnosti mora se izvesti na materijalima koji su u potpunosti kaljeni.

b.

Magnetski opredijeljene slitine koje imaju bilo koju od navedenih karakteristika:

1.

Magnetski opredijeljenu zasićenost od više od 5 × 10–4; ili

2.

Magneto-mehanički faktor spajanja (k) od više od 0,8; ili

c.

Amorfne ili „nanokristalinske” trake slitine koje imaju sve od navedenih karakteristika:

1.

Spoj sa najmanje 75 težinskih postotaka željeza, kobalta ili nikla;

2.

Magnetsku indukciju zasićenosti (Bs) od 1,6 T ili više; i

3.

Bilo koje od sljedećeg:

a.

Debljinu trake od 0,02 mm ili manje; ili

b.

Električnu otpornost od 2 × 10–4 ohm cm ili više.

Tehnička napomena:

„Nanokristalinski” materijali u 1C003.c. su oni materijali čije je zrno kristala veličine od 50 nm ili manje, kako se utvrdi difrakcijom X-zraka.

1C004
Slitine uranija i titana ili slitine volframa s „matricom” koja se temelji na željezu, niklu ili bakru, koje imaju sve od navedenog:

a.

Gustoću veću od 17,5 g/cm3;

b.

Granicu elastičnosti veću od 880 MPa;

c.

Graničnu čvrstoću na vlak veću od 1 270 MPa; i

d.

Istezljivost veću od 8 %.

1C005
„Supervodljivi”„kompozitni” vodiči dužine veće od 100 m ili mase veće od 100 g, kako slijedi:

a.

„Supervodljive”„kompozitne” vodiče koji se sastoje od jednog ili više filamenata od niobija i titana, koji imaju sve od navedenog:

1.

Utisnute u „matricu” koja nije bakrena ili miješana „matrica” na bazi bakra; i

2.

Koji imaju površinu presjeka manju od 0,28 × 10–4 mm2 (6 μm u promjeru za kružne filamente);

b.

„Supervodljivi”„kompozitni” vodiči koji se sastoje od jednog ili više „supervodljivih” filamenata koji nisu niobij i titan, koji imaju sve od navedenog:

1.

„Kritičnu temperaturu” koja je pri nula magnetne indukcije veća od 9,85 K (– 263,31 °C); i

2.

Koja ostaje u „supervodljivom” stanju pri temperaturi od 4,2 K (– 268,96 °C) kad je izložena magnetnom polju orijentiranom na bilo koju os okomitu na longitudinalne osi vodiča, i koja odgovara magnetnoj indukciji od 12 T s kritičnom gustoćom većom od 1 750 A/mm2 po cijeloj površini vodiča.

c.

„Supervodljivi”„kompozitni” vodiči koji se sastoje od jednog ili više „supervodljivih” filamenata koji ostaju „supervodljivi” iznad 115 K (– 158,16 °C).

Tehnička napomena:

Za potrebe 1C005., filamenti mogu biti u obliku niti, cilindra, filma, trake ili vrpce.

1C006
Tekućine i materijali za podmazivanje, kako slijedi:

a.

Hidraulične tekućine koje sadrže, kao glavni sastojak, bilo koji od navedenih spojeva ili materijala:

1.

Sintetička ulja od silicij ugljikovodika, koja imaju sve od navedenog:

Tehnička napomena:

Za potrebe 1C006.a.1., ulja silicij ugljikovodika sadrže isključivo silikon, vodik i ugljik.

a.

Plamište veće od 477 K (204 °C);

b.

Kapljište pri 239 K (– 34 °C) ili manje;

c.

Indeks viskoznosti od 75 ili više; i

d.

Toplinsku stabilnost pri 616 K (343 °C); ili

2.

„Klorofluorougljike” koji imaju sve od navedenog:

Tehnička napomena:

Za potrebe 1C006.a.2., klorofluorougljici sadrže isključivo ugljik, fluor i klor.

a.

Nema „plamišta”;

b.

„Temperatura autogenog zapaljenja” veća od 977 K (704 °C);

c.

„Kapljište” pri 219 K (– 54 °C) ili manje;

d.

„Indeks viskoznosti” od 80 ili više; i

e.

Vrelište pri 473 K (200 °C) ili više;

b.

Materijali za podmazivanje sadrže, kao glavni sastojak, bilo koji od navedenih spojeva ili materijala:

1.

Fenilen ili alkilfenilen etere ili tio-etere, ili njihove smjese, koji sadrže više od dvije funkcionalne skupine etera ili tio-etera ili njihove smjese; ili

2.

Fluorirane silikonske tekućine kinematične viskoznosti manje od 5 000 mm2/s (5 000 centistoka) mjerene pri 298 K (25 °C);

c.

Tekućine za prigušivanje ili plutanje čistoće veće od 99,8 %, koje sadrže manje od 25 čestica od 200 μm ili veće po veličini na 100 ml i koje su proizvedene od najmanje 85 % od bilo kojeg od navedenih spojeva i materijala:

1.

Dibromotetrafluoroetan;

2.

Poliklorotrifluoroetilen (samo modifikacije ulja i voska); ili

3.

Polibromotrifluoroetilen;

d.

Fluorugljikove elektronske rashladne tekućine, koje imaju sve od navedenih karakteristika:

1.

Sadrže 85 % težine ili više bilo kojeg od navedenog, ili njihovih mješavina:

a.

Monomerski oblici perfluoropolialkileter-triazini ili perfluoroalifatski eteri;

b.

Perfluoroalkilamini;

c.

Perfluorocikloalkani; ili

d.

Perfluoroalkani;

2.

Gustoće pri 298 K (25 °C) od 1,5 g/ml ili više;

3.

U tekućem stanju pri 273 K (0 °C); i

4.

Sadrže 60 % ili više težine fluora.

Tehnička napomena:

Za potrebe 1C006.:

1.

„Plamište” se određuje prema Klivlendskoj metodi otvorene šalice (Cleveland Open Cup Method) opisane u ASTM D-92 ili nacionalnim ekvivalentima;

2.

„Kapljište” se određuje pomoću metode opisane u ASTM D-97 ili nacionalnim ekvivalentima;

3.

„Indeks viskoznosti” se utvrđuje prema metodi opisanoj u ASTM D-2270 ili nacionalnim ekvivalentima;

4.

„Termalna stabilnost” se utvrđuje sljedećim ispitnim postupkom ili nacionalnim ekvivalentima:

 

Dvadeset ml tekućine koja se ispituje stavi se u komoru od nehrđajućeg čelika tipa 317 od 46 ml koja sadrži po jednu kuglicu (nominalnog) promjera od 12,5 mm M-10 čelika za alate, 52 100 čelika i brodske bronce (60 % Cu, 39 % Zn, 0,75 % Sn);

 

Komora je očišćena dušikom, zabrtvljena pri atmosferskom tlaku i temperaturi podignutoj i održavanoj na 644 ± 6 K (371 ± 6 °C) šest sati;

Smatrat će se da je uzorak termalno stabilan ako, po dovršenju navedenog postupka, bude udovoljeno svim od navedenih uvjeta:

a.

Gubitak u težini svake od kuglica je manji od 10 mg/mm2 površine kuglice;

b.

Promjena u odnosu na početni viskozitet utvrđen pri 311 K (38 °C) je manja od 25 %; i

c.

Ukupni kiseli ili temeljni broj je manji od 0,40;

5.

Temperatura „autogenog paljenja” je utvrđena prema metodama opisanim u ASTM E-659 ili nacionalnim ekvivalentima.

1C007
Keramički temeljni materijali, ne-„kompozitni” keramički materijali, keramički „matrični”„kompozitni” materijali i prekursori/materijali – preteče, kako slijedi:

NAPOMENA: VIDJETI TAKOĐER 1C107.

a.

Temeljni materijali od jednostrukih ili kompleksnih borida titana koji imaju ukupne metalne nečistoće, isključujući namjerne dodatke, manje od 5 000 ppm, prosječnu veličinu čestica jednaku ili manju od 5 μm a ne više od 10 % čestica većih od 10 μm;

b.

Ne-„kompozitni” keramički materijali u neobrađenom ili poluobrađenom obliku, koji se sastoje od borida titana gustoće od 98 % ili više od teoretske gustoće;

Napomena:

1C007.b. se ne odnosi na abrazive.

c.

Keramički-keramički „kompozitni” materijali s „matricom” od stakla ili oksida i ojačani vlaknima koja imaju sve od navedenog:

1.

Izrađena od bilo kojeg od navedenih materijala:

a.

Si-N;

b.

Si-C;

c.

Si-Al-O-N; ili

d.

Si-O-N; i

2.

Specifične čvrstoće na vlak veće od 12,7 × 103m;

d.

Keramički-keramički „kompozitni” materijali, sa ili bez kontinuiranom metalnom fazom, koji se sastoje od čestica, čuperaka ili vlakana, kod kojih „matricu” tvore karbidi ili nitridi silicija, cirkonija ili bora;

e.

Prekursori/materijali preteče (odnosno polimerni ili metalo-organski materijali za posebne namjene) za proizvodnju bilo koje faze ili faza materijala navedenih u 1C007.c., kako slijedi:

1.

Polidiorganosilani (za proizvodnju silicijevog karbida);

2.

Polisilazani (za proizvodnju silicijevog nitrida);

3.

Polikarbosilazani (za proizvodnju keramike sa silicijevim, ugljikovim i dušikovim komponentama);

f.

Keramički-keramički „kompozitni” materijali s „matricom” od oksida ili stakla ojačani kontinuiranim vlaknima iz bilo kojeg od navedenih sustava:

1.

Al2O3; ili

2.

Si-C-N.

Napomena:

1C007.f. se ne odnosi na „kompozite” koji sadrže vlakna iz sustava u kojima vlakna imaju čvrstoću na vlak manju od 700 MPa pri 1 273 K (1 000 °C) ili otpor protiv plastičnog preoblikovanja vlačnom silom od više od 1 % naprezanja zbog klizanja pri 100 MPa opterećenja i 1 273 K (1 000 °C) za 100 sati.

1C008
Nefluorirane polimerske tvari, kako slijedi:

a.

1.

Bismaleimidi;

2.

Aromatski poliamid-imidi;

3.

Aromatski poliimidi;

4.

Aromatski polieterimidi s temperaturom prelaska u staklo (Tg) višom od 513 K (240 °C);

Napomena:

1C008.a. kontrolira tvari u tekućem ili krutom stanju, uključujući smole, praškove, filmove, vrpce i trake.

NAPOMENA:

Za „netaljive” aromatske poliamide u obliku filma, listova, traka ili vrpca vidjeti 1A003.

b.

Termoplastični tekući kristalni kopolimeri čija temperatura promjene zbog topline premašuje 523 K (250 °C) mjereno prema normi ISO 75-2 (2004) metoda A, ili ekvivalentnoj nacionalnoj normi, s opterećenjem od 1,80 N/mm2, i koji se sastoje od:

1.

Bilo čega od navedenog:

a.

Fenilena, bifenilena ili naftalena; ili

b.

Metilom, tercijarnim-butilom ili fenilom supstituiranog fenilena, bifenilena ili naftalena; i

2.

Bilo koje od navedenih kiselina:

a.

Tereftalna kiselina;

b.

6-hidroksi-2 naftalne kiseline; ili

c.

4-hidroksibenzojeve kiseline;

c.

Izbrisano;

d.

Poliaril ketoni;

e.

Poliaril sulfidi, gdje je arilna skupina bifenilna, trifenilna ili njihova kombinacija;

f.

Polibifenilenetersulfon s temperaturom prelaska u staklo (Tg) višom od 513 K(240 °C).

Tehnička napomena:

Temperatura pri kojoj prelaze u staklo (Tg) za materijale u 1C008 utvrđena je metodom opisanom u normi ISO 11357-2 (1999) ili ekvivalentnoj nacionalnoj normi.

1C009
Neobrađeni spojevi s fluorom, kako slijedi:

a.

Kopolimeri viniliden fluorida koji imaju 75 % ili više beta kristalinične strukture bez rastezanja;

b.

Fluorirani polimidi koji sadrže 10 % težinskog udjela ili više vezanog fluora;

c.

Fluorinirani fosfazen elastomeri koji sadrže 30 % ili više težinskog udjela vezanog fluora.

1C010
„Vlaknasti ili filamentni materijali” koji se mogu koristiti u organskoj „matrici”, metalnoj „matrici” ili ugljikovoj „matrici”„kompozitnih” struktura ili laminata, kako slijedi:

NAPOMENA: VIDJETI TAKOĐER 1C210. I 9C110.

a.

Organski „vlaknasti ili filamentni materijali”, koji imaju sve od navedenog:

1.

„Specifični modul” veći od 12,7 × 106 m; i

2.

„Specifična vlačna čvrstoća” veća od 23,5 × 10 m;

Napomena:

1C010.a. ne odnosi se na polietilen.

b.

Ugljikovi „vlaknasti ili filamentni materijali”, koji imaju sve od navedenog:

1.

„Specifični modul” veći od 12,7 × 106 m; i

2.

„Specifična vlačna čvrstoća” veća od 23,5 × 10 m;

Napomena:

1C010.b. ne odnosi se na tkanine napravljene od „vlaknastih ili filamentnih materijala” za popravak konstrukcija „civilnih letjelica” ili laminata, kod kojih veličina svakog lista ne premašuje 100 cm × 100 cm.

Tehnička napomena:

Svojstva materijala opisanih u 1C010.b. treba utvrditi pomoću preporučenih metoda SRM 12 do 17, ISO 10618(2004) 10.2.1 medoda A ili nacionalnih ekvivalentnih testova, a na temelju lota prosječne veličine.

c.

Anorganski „vlaknasti ili filamentni materijali”, koji imaju sve od navedenog:

1.

„Specifični modul” koji je veći od 2,54 × 106 m; i

2.

Točke taljenja, omekšavanja, raspadanja ili sublimacije koje su više od 1 922 K (1 649 °C) u inertnoj okolini;

Napomena:

1C010.c. ne odnosi se na:

a.

Diskontinuirana, višefazna, polikristalinična aluminijska vlakna u obliku rezanih vlakana ili nasumično čupava oblika, koja sadrže 3 težinska postotka ili više silicija, sa specifičnim modulom manjim od 10 × 106 m;

b.

Molibden i vlakna slitine molibdena;

c.

Vlakna od bora;

d.

Diskontinuirana keramička vlakna s točkama taljenja, omekšavanja, raspadanja ili sublimacije nižim od 2043 K (1 770 °C) u inertnoj okolini.

d.

„Vlaknasti ili filamentni materijali”:

1.

Sastavljeni od bilo kojeg od navedenog:

a.

Polieterimida navedenih u 1C008.a.; ili

b.

Materijala navedenih u 1C008.b. do 1C008.f.; ili

2.

Sastavljeno od materijala navedenih u 1C010.d.1.a. ili 1C010.d.1.b. i „izmješano” s ostalim vlaknima navedenim u 1C010.a., 1C010.b. ili 1C010.c.;

e.

Vlakna impregnirana s umjetnim ili prirodnim smolama (preprezi), vlakna presvučena metalom ili ugljikom (predoblici) ili „predoblici ugljičnih vlakana”, kako slijedi:

1.

Izrađeni od „vlaknastih ili filamentnih materijala” navedenih u 1C010.a., 1C010.b. ili 1C010.c.;

2.

Izrađeni od organskih ili ugljičnih „vlaknastih ili filamentnih materijala”:

a.

„Specifična vlačna čvrstoća” veća od 17,7 × 10 m;

b.

„Specifični modul” viši od 10,15 × 106 m;

c.

Nije obuhvaćeno 1C010.a. ili 1C010.b.; i

d.

Kad ih se impregnira s materijalima navedenim u 1C008 ili 1C009.b., uz temperaturu prijelaza u staklo (Tg) koja je viša od 383 K (110 °C) ili sa fenolnim ili epoksi smolama, čija je temperatura prijelaza u staklo (Tg) jednaka ili viša od 418 K (145 °C).

Napomena:

1C010.e. se ne odnosi na:

a.

„Matricu” od epoksi smole impregniranu ugljičnim „vlaknastim ili filamentnim materijalima” (preprezi) za popravak konstrukcija „civilnih letjelica” ili laminata, i čija veličina pojedinog lista predimpregniranog materijala nije veća od 100 cm × 100 cm;

b.

Preprezi impregnirani s fenolnim ili epoksi smolama i temperaturom prelaska u staklo (Tg) nižom od 433 K (160 °C) i temperaturom vulkaniziranja nižom od temperature prijelaza u staklo.

Tehnička napomena:

Temperatura prijelaza u staklo (Tg) za materijale iz 1C010.e. utvrđena je pomoću metode opisane u ASTM D 3418 suhom metodom. Temperatura prijelaza u staklo za fenolne i epoksi smole utvrđena je metodom opisanom u ASTM D 4065 pri frekvenciji od 1 Hz i brzine zagrijavanja od 2 K (°C) po minuti suhom metodom.

1C011
Metali i spojevi, kako slijedi:

NAPOMENA: VIDJETI TAKOĐER POPIS ROBE VOJNE NAMJENE I 1C111.

a.

Metali u česticama veličine manje od 60 μm bilo da su kuglaste, atomizirane, zaobljene, ljuskaste ili mljevene, proizvedenima od materijala koji sadrži 99 % ili više cirkonija, magnezija ili njihovih slitina;

Tehnička napomena:

Prirodni sadržaj hafnija u cirkoniju (tipično 2 % do 7 %) uračunava se kao cirkonij.

Napomena:

Metali ili slitine navedeni u 1C011.a. nalaze se pod kontrolom bez obzira na to jesu li metali ili slitine sadržani u aluminiju, magneziju, cirkoniju ili beriliju.

b.

Bor ili borov karbid od 85 % čistoće ili više i veličine čestica od 60 μm ili manje;

Napomena:

Metali ili slitine navedeni u 1C011.b. nalaze se pod kontrolom bez obzira na to jesu li metali ili slitine učahureni u aluminiju, magneziju, cirkoniju ili beriliju.

c.

Guanidin nitrat;

d.

Nitroguanidin (NQ) (CAS 556-88-7).

1C012
Materijali kako slijedi:

Tehnička napomena:

Ovi se materijali obično upotrebljavaju za izvore nuklearne topline.

a.

Plutonij u bilo kojem obliku s analizom izotopa plutonija plutonij-238 od više od 50 % po težini;

Napomena:

1C012.a. ne odnosi se na:

a.

Pošiljke sa sadržajem plutonija od 1 g ili manje;

b.

Pošiljke od 3 „efektivna grama” ili manje kad se nalaze u senzornoj komponenti instrumenata.

b.

„Prethodno izdvojen” neptunij-237 u bilo kojem obliku.

Napomena:

1C012.b. ne odnosi se na pošiljke sa sadržajem neptunija-237od 1 g ili manje.

1C101
Materijali i uređaji za smanjenje uočljivosti, kao što su radarska odbojnost, ultraljubičaste/infracrvene oznake i akustične oznake, osim onih navedenih u 1C001, koji se koriste za „projektile” i podsustave „projektila” ili bespilotne letjelice navedene u 9A012.

Napomena 1:

1C101 uključuje:

a.

Strukturalne materijale i prevlake posebno predviđene za smanjenje radarske odbojnosti;

b.

Prevlake, uključujući boje, posebno predviđene za smanjenu ili podešenu odbojnost ili sposobnost zračenja u mikrovalnim, infracrvenim ili ultraljubičastim područjima elektromagnetskog spektra.

Napomena 2:

1C101 ne uključuje prevlake kad se posebno koriste za toplinsku kontrolu satelita.

Tehnička napomena:

U 1C101 izraz „projektil” predstavlja kompletan raketni sustav i sustave bespilotnih letjelica čiji domet prelazi 300 km.

1C102
Materijali ugljik-ugljik ponovno zasićeni pirolizom namijenjeni za svemirske letjelice navedene u 9A004 ili istražne rakete navedene u 9A104.

1C107
Grafitni i keramički materijali, osim onih navedenih u 1C007, kako slijedi:

a.

Sitnozrnati grafiti gustoće 1,72 g/cm3 ili veće, mjereno pri 288 K (15 °C), i čije su čestice veličine 100 mikrometara ili manje, koji se koriste za mlaznice projektila i vrhove letjelica koje imaju mogućnost vraćanja iz svemira, kako slijedi:

1.

Cilindri promjera od 120 mm ili većeg i dužine od 50 mm ili veće;

2.

Cijevi čiji je unutarnji promjer 65 mm ili veći i debljina stijenki 25 mm ili veća i dužine 50 mm ili veće; ili

3.

Blokovi čija je veličina 120 mm × 120 mm × 50 mm ili veća;

NAPOMENA: VIDJETI TAKOĐER 0C004.

b.

Pirolitsko ili s vlaknima ojačani grafiti, koji se koriste za mlaznice „projektila” i vrhove nosova letjelica koje se vraćaju iz svemira i koji se koriste kod „projektila”, svemirska plovila iz 9A004 ili sondirne rakete iz 9A104;

NAPOMENA: VIDJETI TAKOĐER 0C004.

c.

Keramički kompozitni materijali (dielektrične konstante manje od 6 pri frekvenciji od 100 MHz do 100 GHz) koji se koriste u glavama „projektila”, nosačima raketa iz 9A004 ili sondirnim raketama iz 9A104;

d.

Keramika, koja je ojačana sa silicij-ugljičnim vlaknima, koja se koriste u glavama „projektila”, nosačima raketa iz 9A004 ili sondirnim raketama iz 9A104;.

e.

Keramički kompozitni materijali ojačani sa silicij-ugljičnim vlaknima, koja se koriste u glavama „projektila”, nosačima raketa iz 9A004 ili sondirnim raketama iz 9A104.

1C111
Goriva i sastavne kemikalije goriva, osim onih navedenih u 1C011, kako slijedi:

a.

Propulzivne tvari:

1.

Kuglasti aluminijski prah, osim onog navedenog u Popisu robe vojne namjene, s česticama jednolikog promjera manjeg od 200 μm i sadržajem aluminija od 97 % težinskog udjela ili više, ako najmanje 10 % ukupne težine čine čestice manje od 63 μm, prema ISO 2591:1988 ili nacionalnim ekvivalentima;

Tehnička napomena:

Veličina čestice od 63 μm (ISO R-565) odgovara otvoru mreže 250 (Tyler) ili otvoru mreže 230 (ASTM standard E-11).

2.

Metalna goriva, osim onih navedenih u Popisu robe vojne namjene, veličine čestica manje od 60 μm, bilo da se radi o kugličnim, atomiziranim, zaobljenim, ljuskastim ili mljevenim, koja imaju 97 % težinskog udjela ili više bilo kojeg od navedenog:

a.

Cirkonija;

b.

Berilija;

c.

Magnezija; ili

d.

Slitina metala navedenih naprijed u a. do c.;

Tehnička napomena:

Prirodni sadržaj hafnija u cirkoniju (obično 2 % do 7 %) računa se zajedno s cirkonijem.

3.

Oksidansi, upotrebljivi kod raketnih motora na tekuće gorivo:

a.

Didušikov trioksid (CAS 10544-73-7);

b.

Nitrogen dioksid (CAS 10102-44-0)/dinitrogen tetroksid (CAS 10544-72-6);

c.

Didušikov pentoksid (CAS 10102-03-1);

d.

Miješani oksidi dušika (MON);

Tehnička napomena:

Miješani oksidi dušika (MON) su otopine dušikovog oksida (NO) u dinitrogen tetroksid/nitrogen dioksid (N2O4/NO2) koje se mogu koristiti za sustave projektila. Više je spojeva koji se mogu označavati kao MONi ili MONij, gdje su i i j cijeli brojevi koji predstavljaju postotak dušičnog oksida u mješavini (npr., MON3 sadrži 3 % dušičnog oksida, MON25 25 % dušičnog oksida. Gornja granica je MON40, 40 % težinskog udjela).

e.

VIDJETI POPIS ROBE VOJNE NAMJENE za inhibiranu crveno pušeću dušičnu kiselinu (IRFNA);

f.

VIDJETI POPIS ROBE VOJNE NAMJENE I 1C238 za spojeve koji se sastoje od fluora i jednog ili više halogena, kisika ili dušika.

4.

Hidrazinski derivati:

NAPOMENA: VIDJETI TAKOĐER POPIS ROBE VOJNE NAMJENE

a.

Trimetrilhidrazin (CAS 1741-01-1);

b.

Tetrametilhidrazin (CAS 6415-12-9);