EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32006R1635

Uredba Komisije (EZ) br. 1635/2006 od 6. studenoga 2006. o utvrđivanju detaljnih pravila za primjenu Uredbe Vijeća (EEZ) br. 737/90 od 22. ožujka 1990. o uvjetima za uvoz poljoprivrednih proizvoda podrijetlom iz trećih zemalja nakon nesreće u nuklearnoj elektrani u Černobilu

SL L 306, 7.11.2006, p. 3–9 (ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, NL, PL, PT, SK, SL, FI, SV)
SL L 327M, 5.12.2008, p. 755–764 (MT)

Ovaj dokument objavljen je u određenim posebnim izdanjima (BG, RO, HR)

Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 08/08/2020; stavljeno izvan snage 32020R1158

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2006/1635/oj

11/Sv. 111

HR

Službeni list Europske unije

118


32006R1635


L 306/3

SLUŽBENI LIST EUROPSKE UNIJE


UREDBA KOMISIJE (EZ) br. 1635/2006

od 6. studenoga 2006.

o utvrđivanju detaljnih pravila za primjenu Uredbe Vijeća (EEZ) br. 737/90 od 22. ožujka 1990. o uvjetima za uvoz poljoprivrednih proizvoda podrijetlom iz trećih zemalja nakon nesreće u nuklearnoj elektrani u Černobilu

KOMISIJA EUROPSKIH ZAJEDNICA,

uzimajući u obzir Ugovor o osnivanju Europske zajednice,

uzimajući u obzir Uredbu Vijeća (EEZ) br. 737/90 od 22. ožujka 1990. o uvjetima za uvoz poljoprivrednih proizvoda podrijetlom iz trećih zemalja nakon nesreće u nuklearnoj elektrani u Černobilu (1), a posebno njezin članak 6.,

budući da:

(1)

Uredba Komisije (EZ) br. 1661/1999 od 27. srpnja 1999. o utvrđivanju detaljnih pravila za primjenu Uredbe Vijeća (EEZ) br. 737/90 o uvjetima za uvoz poljoprivrednih proizvoda podrijetlom iz trećih zemalja nakon nesreće u nuklearnoj elektrani u Černobilu (2) nekoliko puta je izmijenjena. Budući da treba izvršiti nove izmjene, Uredbu bi zbog jasnoće trebalo preinačiti kako je predviđeno tekućim programom pojednostavljenja priloženom Priopćenju Komisije o strategiji pojednostavljenja regulatornog okruženja (3).

(2)

Kao posljedica nesreće u nuklearnoj elektrani u Černobilu 26. travnja 1986. padavine radioaktivnog cezija pogodile su brojne treće zemlje. U pošiljkama određenih vrsta gljiva uvezenih iz niza trećih zemalja opetovano su zabilježeni slučajevi nepoštovanja maksimalnih dozvoljenih razina radioaktivne kontaminacije.

(3)

Slične radioaktivne padavine pogodile su određene dijelove teritorija nekih država članica.

(4)

Šume i šumska područja obično tvore prirodno stanište samoniklih gljiva, a takvi ekosustavi naginju tome da radioaktivni cezij zadržavaju u cirkulaciji između tla i vegetacije.

(5)

Stalna kontaminacija samoniklih gljiva radioaktivnim cezijem stoga jedva da se smanjila u razdoblju nakon černobilske nesreće, a moguće je da se kod određenih vrsta gljiva i povećala.

(6)

Komisija je 1986. izvršila procjenu mogućih opasnosti prehrambenih proizvoda kontaminiranih radioaktivnim cezijem za ljudsko zdravlje koja je kasnije ažurirana. Ta procjena još uvijek je valjana s obzirom na vrijeme radioaktivnog poluraspada predmetne tvari te činjenicu da maksimalna dozvoljena razina u biti odgovara razini koju preporuča Komisija za Codex Alimentarius,

(7)

U skladu s člankom 4. Uredbe (EEZ) br. 737/90 države članice moraju obavljati provjere proizvoda podrijetlom iz trećih zemalja.

(8)

Uredbom (EZ) br. 178/2002 Europskog parlamenta i Vijeća od 28. siječnja 2002. godine o utvrđivanju općih načela i uvjeta zakona o hrani, osnivanju Europske agencije za sigurnost hrane te utvrđivanju postupaka u područjima sigurnosti hrane (4) uveden je sustav brzog uzbunjivanja za obavješćivanje o izravnom ili neizravnom riziku za ljudsko zdravlje koji potječe od hrane ili stočne hrane. Taj bi se sustav po analogiji trebao primijeniti na obavješćivanje o zabilježenim slučajevima nepoštivanja odredbi o maksimalnim dozvoljenim razinama prema ovoj Uredbi.

(9)

Mjere provedene na terenu na teritorijima država članica proizlaze iz zakonskih obveza tih država sukladno člancima 35. i 36. Ugovora o Euratomu; već spomenute mjere Zajednice te nacionalne mjere i kontrole zajedno promatrano odgovaraju onima utvrđenima ovom Uredbom. Komisija poduzima sve potrebne mjere kako bi osigurala da države članice stvarno poštuju svoje zakonske obveze s tim u vezi. Komisija je ponajprije 14. travnja 2003. dala preporuku državama članicama o zaštiti i obavješćivanju javnosti u vezi s izlaganjem putem trajne kontaminacije određenih prehrambenih proizvoda od samoniklih biljaka radioaktivnim cezijem kao posljedica nesreće u nuklearnoj elektrani u Černobilu (5).

(10)

Čak i ako u budućnosti treba razmotriti odredbe o uzimanju uzoraka i analizi različitih poljoprivrednih proizvoda, trenutačno prije svega treba pooštriti odredbe koje se odnose na gljive.

(11)

Stoga je zbog učinkovitijih kontrola potrebno odrediti ograničen broj carinarnica u kojima se određeni proizvodi mogu deklarirati za puštanje u slobodan promet u Zajednici.

(12)

Popis carinarnica i trećih zemalja može se prema potrebi revidirati, uzimajući između ostalog u obzir buduće poštivanje maksimalnih dozvoljenih razina i druge informacije koje Komisiji omogućuju da procijeni treba li neku treću zemlju zadržati na popisu.

(13)

Iz istog je razloga prikladno da se sukladno članku 4. Uredbe (EEZ) br. 737/90 za sve pošiljke takvih proizvoda podnose izvozne potvrde.

(14)

Nadležna tijela država članica trebaju biti ovlaštena da na temelju vlastite prosudbe naplaćuju troškove uzimanja uzoraka i analize te uništenja proizvoda ili njegovog vraćanja, pod uvjetom da se kod opcije uništenja ili vraćanja poštuje načelo proporcionalnosti te pod uvjetom da naplaćeni troškovi niti u jednom slučaju ne premašuju nastale troškove.

(15)

Odredbe ove Uredbe u skladu su s međunarodnim obvezama Zajednice, posebno onima koji proizlaze iz sporazuma o osnivanju Svjetske trgovinske organizacije, uzimajući pritom u obzir pravo Zajednice na usvajanje i primjenu mjera potrebnih za postizanje razine zaštite zdravlja kojoj se teži na teritoriju njezinih država članica.

(16)

Mjere predviđene ovom Uredbom u skladu su s mišljenjem odbora navedenog u članku 7. Uredbe (EEZ) br. 737/90,

DONIJELA JE OVU UREDBU:

Članak 1.

1.   Provjere udjela radioaktivnog cezija utvrđenog u članku 3. Uredbe (EEZ) br. 737/90 u proizvodima navedenim u članku 1. iste Uredbe kako bi se osiguralo poštivanje maksimalnih dozvoljenih razina utvrđenih spomenutom Uredbom obavljaju države članice u kojima se proizvodi puštaju u slobodan promet i to najkasnije prije njihovog puštanja u slobodan promet.

2.   Provjere se obavljaju uzimanjem uzoraka u skladu sa sljedećim minimalnim standardima:

(a)

ne dovodeći u pitanje stavak 3. točku (b) države članice određuju intenzitet kontrola, posebno uzimajući u obzir stupanj kontaminacije zemlje podrijetla, svojstva predmetnih proizvoda, rezultate prethodnih provjera i izvozne potvrde navedene u članku 3.;

(b)

ne dovodeći u pitanje daljnje mjere predviđene u člancima 5. i 6. Uredbe (EEZ) br. 737/90 prema kojima se registrira proizvod podrijetlom iz treće zemlje koji premašuje maksimalne dozvoljene razine, pojačavaju se provjere za sve proizvode iste vrste podrijetlom iz predmetne treće zemlje.

3.   Provjere specifičnih proizvoda obavljaju se u skladu sa sljedećim propisima:

(a)

kod životinja za klanje provjere se obavljaju ne dovodeći u pitanje carinske propise iz Uredbe Vijeća (EEZ) br. 2913/92 (6) i Uredbe Komisije (EEZ) br. 2454/93 (7) te zahtjeve u vezi sa zdravljem životinja. Puštanje u slobodan promet podliježe podnošenju potvrde koju su izdala nadležna tijela, prema kojoj je predmetno meso bilo podvrgnuto sustavu provjera a te provjere pokazuju da maksimalne dozvoljene razine nisu premašene;

(b)

za proizvode navedene u Prilogu I. podrijetlom iz trećih zemalja navedenih u Prilogu II. dokumentacijski pregledi se obavljaju na temelju uredno ispunjenih izvoznih potvrda sukladno članku 3. koje prate svaku pošiljku. Svaka pošiljka koja premašuje 10 kg svježeg proizvoda ili pošiljka odgovarajuće količine podliježe sustavnom uzimanju uzoraka i analizi pri čemu se u obzir uzimaju podaci iz izvozne potvrde. Ti se proizvodi u odredišnoj državi članici mogu deklarirati za puštanje u slobodan promet samo u ograničenom broju carinarnica. Popis carinarnica objavljuje se u Službenom listu Europske unije nakon što države članice pošalju odgovarajuću obavijest.

4.   Ako se kod određenog proizvoda ustanovi da nisu poštovane maksimalne dozvoljene razine, nadležna tijela država članica mogu zatražiti da se uvezeni proizvod uništi ili vrati u zemlju podrijetla. U potonjem se slučaju carinskom tijelu koje je odbilo puštanje u slobodan promet prosljeđuje pisani dokaz da je proizvod napustio teritorij Zajednice.

5.   Za proizvode spomenute u stavku 1. ovog članka nadležna tijela mogu uvozniku naplatiti pristojbe za uzimanje uzoraka i analizu proizvoda radi utvrđivanja usklađenosti sa zahtjevima utvrđenih Uredbom (EEZ) br. 737/90. Za pošiljke koje premašuju maksimalne dozvoljene razine nadležna tijela mogu od osoba koje ih namjeravaju uvesti osigurati i povrat troškova nastalih prilikom uništenja pošiljke ili njezinog povrata u zemlju podrijetla.

Članak 2.

1.   Svaka država članica po analogiji primjenjuje članak 50. Uredbe (EZ) br. 178/2002 kako bi bez odgode obavijestila Komisiju o registriranim slučajevima nepoštivanja odredaba o maksimalnim dozvoljenim razinama sukladno Uredbi (EEZ) br. 737/90, navodeći pritom zemlju podrijetla, opis i stupanj kontaminacije robe, prijevozno sredstvo, izvoznika i odluku donesenu u vezi s predmetnom šaržom.

2.   Države članice obavješćuju Komisiju o tijelima kojima je povjereno obavljanje provjera.

3.   Komisija putem sustava Zajednice za brzo uzbunjivanje uspostavljenog sukladno Uredbi (EZ) br. 178/2002 bez odgode obavješćuje države članice o registriranim slučajevima nepoštovanja maksimalnih dozvoljenih razina.

Članak 3.

1.   Države članice osiguravaju da izvozne potvrde koje izdaju nadležna tijela trećih zemalja navedena u Prilogu II. potvrđuju kako dotični proizvodi poštuju maksimalne dozvoljene razine utvrđene u članku 3. Uredbe (EEZ) br. 737/90. Izvozne potvrde sastavljaju se na obrascu tiskanom na bijelom papiru u skladu s predloškom iz Priloga III.

2.   Komisija dostavlja državama članicama zaprimljene detaljne podatke o tijelima koja su u predmetnim trećim zemljama ovlaštena za izdavanje izvoznih potvrda.

Članak 4.

Uredba (EZ) br. 1661/1999 stavlja se izvan snage.

Upućivanja na uredbu stavljenu izvan snage smatraju se upućivanjima na ovu Uredbu.

Članak 5.

Ova Uredba stupa na snagu na dan objave u Službenom listu Europske unije.

Ova je Uredba u cijelosti obvezujuća i izravno se primjenjuje u svim državama članicama.

Sastavljeno u Bruxellesu 6. studenoga 2006.

Za Komisiju

Andris PIEBALGS

Član Komisije


(1)  SL L 82, 29.3.1990., str. 1. Uredba kako je zadnje izmijenjena Uredbom (EZ) br. 806/2003 (SL L 122, 16.5.2003., str. 1.).

(2)  SL L 197, 29.7.1999., str. 17. Uredba kako je zadnje izmijenjena Aktom o pristupanju iz 2003.

(3)  COM(2005) 535 konačna.

(4)  SL L 31, 1.2.2002., str. 1. Uredba kako je zadnje izmijenjena Uredbom Komisije (EZ) br. 575/2006 (SL L 100, 8.4.2006., str. 3.).

(5)  SL L 99, 17.4.2003., str. 55.

(6)  SL L 302, 13.10.1992., str. 1.

(7)  SL L 253, 11.10.1993., str. 1.


PRILOG I.

Popis proizvoda za koje se moraju ispuniti odredbe članka 1. stavka 3. točke (b)

Oznake KN:

 

ex 0709 59

gljive, svježe ili rashlađene, osim gljiva iz uzgoja

ex 0710 80 69

gljive (nekuhane ili kuhane u vodi ili pari), smrznute, osim gljiva iz uzgoja

ex 0711 59 00

gljive, privremeno konzervirane (na primjer sumpornim dioksidom, u slanoj vodi, u sumpornoj vodi ili drugim otopinama za konzerviranje), ali u tom stanju neprikladne za neposrednu potrošnju, osim gljiva iz uzgoja

ex 0712 39 00

suhe gljive, cijele, rezane, rezane na ploške, lomljene ili u prahu, ali dalje nepripremljene, osim gljiva iz uzgoja

ex 2001 90 50

gljive, pripremljene ili konzervirane u octu ili octenoj kiselini, osim gljiva iz uzgoja

ex 2003 90 00

gljive, pripremljene ili konzervirane na drugi način osim u octu ili octenoj kiselini, osim gljiva iz uzgoja


PRILOG II.

Popis trećih zemalja iz članka 3.

Albanija

Bjelarus

Bosna i Hercegovina

Bugarska

Hrvatska

Lihtenštajn

bivša jugoslavenska republika Makedonija

Moldova

Crna Gora

Norveška

Rumunjska

Rusija

Srbija

Švicarska

Turska

Ukrajina


PRILOG III.

IZVOZNA POTVRDA ZA POLJOPRIVREDNE PROIZVODE (JEDNA POTVRDA PO VRSTI)

Ova potvrda se mora podnijeti u tri primjerka uz registraciju za slobodan promet, a čuva je carinsko tijelo

Image

Image


Top