European flag

Iris Oifigiúil
an Aontais Eorpaigh

GA

Sraith L


2024/1215

30.4.2024

CINNEADH Uimh. 1/2024 ÓN gCOMHCHOISTE ARNA BHUNÚ LEIS AN gCOMHAONTÚ IDIR AN COMHPHOBAL EORPACH AGUS CEANADA MAIDIR LE TRÁDÁIL I BHFÍONTA AGUS I NDEOCHANNA BIOTÁILLEACHA

An 4 Aibreán 2024

lena leasaítear Iarscríbhinní I, III (a), III (b), IV (a) agus VI A ghabhann leis an gComhaontú Idir An Comhphobal Eorpach Agus Ceanada Maidir le Trádáil i bhFíonta agus i nDeochanna Biotáilleacha [2024/1215]

TÁ AN COMHCHOISTE,

Ag féachaint don Chomhaontú idir an Comhphobal Eorpach agus Ceanada maidir le Trádáil i bhFíonta agus i nDeochanna Biotáilleacha, arna dhéanamh in Niagara-on-the-Lake an 16 Meán Fómhair 2003 (‘an Comhaontú’), arna leasú leis an gComhaontú Cuimsitheach Eacnamaíoch agus Trádála (CETA) idir Ceanada, de pháirt, agus an tAontas Eorpach agus a Bhallstáit, den pháirt eile, arna dhéanamh sa Bhruiséil an 30 Deireadh Fómhair 2016 (atá á chur i bhfeidhm go sealadach ón 21 Meán Fómhair 2017) agus go háirithe Airteagal 27(3) den Chomhaontú,

De bharr an mhéid seo a leanas:

(1)

Liostaítear in Iarscríbhinn I a ghabhann leis an gComhaontú cleachtais fhíoneolaíocha atá údaraithe le haghaidh fíonta de thionscnamh Cheanada agus an Aontais Eorpaigh, faoi seach. Tá fógra tugtha ag an Aontas Eorpach maidir le 17 gcleachtas fhíoneolaíocha údaraithe nua de bhun Airteagal 6(3) den Chomhaontú. De bhun Airteagal 9(1) den Chomhaontú, ba cheart na cleachtais sin a chur le hIarscríbhinn I.

(2)

De bhun Airteagal 13 den Chomhaontú, chuir an tAontas Eorpach iarraidh faoi bhráid Cheanada chun tásca geografacha a chur le hIarscríbhinn III(a) a ghabhann leis an gComhaontú. Tá athbhreithniú déanta ag Ceanada ar 22 théarma a chuir an tAontas Eorpach isteach, ar cheart iad a chur le hIarscríbhinn III(a) a ghabhann leis an gComhaontú.

(3)

De bhun Airteagal 13 den Chomhaontú, chuir Ceanada iarraidh faoi bhráid an Aontais chun tásca geografacha a chur le hIarscríbhinn III(b) a ghabhann leis an gComhaontú. Tá an scrúdú curtha i gcrích ag an Aontas Eorpach ar 15 théarma a chuir Ceanada isteach, ar cheart iad a chur le hIarscríbhinn III(b) a ghabhann leis an gComhaontú.

(4)

De bhun Airteagal 16 den Chomhaontú, chuir an tAontas Eorpach iarraidh faoi bhráid Cheanada chun tásca geografacha a chur le hIarscríbhinn IV(a) a ghabhann leis an gComhaontú. Tá athbhreithniú déanta ag Ceanada ar 1 théarma amháin a chuir an tAontas Eorpach isteach, ar cheart é a chur le hIarscríbhinn IV(a) a ghabhann leis an gComhaontú.

(5)

De bhun Airteagal 27(3) den Chomhaontú, chuir Ceanada iarraidh faoi bhráid an Aontais Eorpaigh chun liosta na gcomhlachtaí inniúla in Iarscríbhinn VI a ghabhann leis an gComhaontú a thabhairt cothrom le dáta,

TAR ÉIS AN CINNEADH SEO A GHLACADH:

Airteagal 1

1.   In Iarscríbhinn I, Cuid B, cuirtear na hiontrálacha seo a leanas isteach:

‘38.

Ceallalós carbocsaimeitile sóidiam, ar uasleibhéal úsáide 0.01 %

39.

Décharbónáit démheitile (DMDC), ar uasleibhéal úsáide 200 ppm

40.

Aigéad lachtach

41.

Slisíní darach

42.

Polagalachtúrónáis (mar ‘peictionáis’), ó Trichoderma reesei RF6197

43.

Carbónáit photaisiam

44.

Polaspartáit photaisiam, ar uasleibhéal úsáide 0.01 %

45.

Mannapróitéiní giosta, ar uasleibhéal úsáide 0.04 %

46.

I gCeanada níl aon cheanglas rialála ann maidir le réamh-imréiteach áiseanna próiseála nó próiseas fisiceach a chuirtear i bhfeidhm ar fhíonta nó ar chomhábhair a úsáidtear chun fíonta a mhonarú, amhail:

a)

Aerú nó ocsaiginiú

b)

Caitianmhalartóirí le haghaidh aigéadú

c)

Caitianmhalartóirí le haghaidh cobhsú tartarach

d)

Dé-ocsaíd sulfair a dhíothú trí phróisis fhisiceacha

e)

Roisíní ianmhalartaithe

f)

Bainistíocht a dhéanamh ar ghás tuaslagtha i bhfíon trí úsáid a bhaint as teagmhálaithe scannáin

g)

Cúpláil scannán

h)

Cóireáil le próisis ardbhrú leanúnacha

i)

Cóireáil le próisis ardbhrú neamhleanúnacha

I ngach cás, áfach, ní mór d’fhíon a allmhairítear isteach i gCeanada na ceanglais a leagtar amach i gcaighdeán Cheanada maidir le fíon a chomhlíonadh, ar caighdeán é a fhaightear i roinn B.02.100 den Rialachán maidir le Bia agus Drugaí.’

2.   In Iarscríbhinn III(a), cuirtear isteach an roinn seo a leanas:

SAN AONTAS EORPACH

Liostaítear sa tábla seo a leanas tásca geografacha fíona de thionscnamh an Aontais Eorpaigh agus atá faoi chosaint ag Rialachán (AE) Uimh. 1308/2013 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle (*1) lena mbunaítear comheagraíocht na margaí i dtáirgí talmhaíochta:

Tionscnamh

Tásc geografach

an Spáinn

Campo de Cartagena

an Spáinn

Catalunya

an Spáinn

Jerez

an Spáinn

Penedès

an Spáinn

PRIORAT

an Spáinn

Sherry

an Spáinn

Xérès

an Fhrainc

Bourgogne Passe-tout-grains

an Iodáil

Colli Altotiberini

an Iodáil

Colli Asolani

an Iodáil

Conegliano Valdobbiadene

an Iodáil

Corti Benedettine del Padovano

an Iodáil

Olevano Romano

an Iodáil

Ormeasco di Pornassio

an Iodáil

Prosecco

an Iodáil

Riviera del Brenta

an Iodáil

Terre dell’Alta Val d’Agri

an Iodáil

Torgiano Rosso Riserva

an Iodáil

Valcamonica

an Iodáil

Valtellina Rosso

an Chipir

Commandaria (1)

an Ungáir

Tokaj/Tokaji

3.   In Iarscríbhinn III(b), cuirtear isteach na hiontrálacha seo a leanas:

‘BC Gulf Islands

Beamsville Bench

British Columbia

Creek Shores

Four Mile Creek

Lincoln Lakeshore

Niagara Escarpment

Niagara Lakeshore

Niagara River

Niagara-on-the-Lake

Ontario

Short Hills Bench

St. David’s Bench

Twenty Mile Bench

Vinemount Ridge’

4.   In Iarscríbhinn IV(a), cuirtear isteach an roinn seo a leanas:

‘Sa tábla seo a leanas liostaítear tásca geografacha deochanna biotáilleacha de thionscnamh an Aontais Eorpaigh agus atá faoi chosaint ag Rialachán (AE) 2019/787 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle (*2) an 17 Aibreán 2019 maidir le sainmhíniú, tuairisc, cur i láthair agus lipéadú deochanna biotáilleacha:

Tionscnamh

Tásc geografach

Catagóir an táirge

an Fhrainc

Calvados Pays d’Auge

Biotáillí leanna úll agus biotáillí leanna piorraí

5.   In Iarscríbhinn VI, leasaítear liosta na gcomhlachtaí inniúla mar a leanas:

Cuirtear ‘British Columbia Wine Association (VQA Rules)’ in ionad ‘British Columbia Wine Institute (VQA Rules)’ i bhfomhír (a)

Cuirtear tríú fomhír isteach: ‘(c) Conseil des Appellations Réservées et des Termes Valorisants’.

Airteagal 2

Tiocfaidh an Cinneadh seo i bhfeidhm an chéad lá den dara mí tar éis an dáta a bheidh nótaí taidhleoireachta malartaithe ag na Páirtithe Conarthacha lena ndeimhnítear gur cuireadh i gcrích a nósanna imeachta faoi seach a bhfuil gá leo chun go dtiocfaidh an Cinneadh i bhfeidhm.

Déantar an Cinneadh seo a tharraingt suas i ndúblach i dteangacha barántúla an Chomhaontaithe a ndéantar foráil maidir leo in Airteagal 40 den Chomhaontú, agus tá gach ceann de na leaganacha sin chomh barántúil céanna.

Arna dhéanamh sa Bhruiséil agus in Ottawa an 4 Aibreán 2024.

Thar ceann an Chomhchoiste

CEANN THOSCAIREACHT AN AONTAIS

CEANN THOSCAIREACHT CHEANADA


(1)  Is é ‘Κουμανδαρία’ an téarma coibhéiseach atá faoi chosaint san Aontas.


ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2024/1215/oj

ISSN 1977-0839 (electronic edition)