European flag

Iris Oifigiúil
an Aontais Eorpaigh

GA

Sraith L


2024/893

25.3.2024

RIALACHÁN CUR CHUN FEIDHME (AE) 2024/893 ÓN gCOIMISIÚN

an 22 Márta 2024

lena bhformeastar sú gairleoige a bhfuil cóireáil theirmeach déanta air mar shubstaint ghníomhach atá ann cheana lena húsáid i dtáirgí bithicídeacha de chineál táirge 19 i gcomhréir le Rialachán (AE) Uimh. 528/2012 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle

(Téacs atá ábhartha maidir le LEE)

TÁ AN COIMISIÚN EORPACH,

Ag féachaint don Chonradh ar Fheidhmiú an Aontais Eorpaigh,

Ag féachaint do Rialachán (AE) Uimh. 528/2012 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 22 Bealtaine 2012 maidir le táirgí bithicídeacha a chur ar fáil ar an margadh agus a úsáid (1), agus go háirithe Airteagal 89(1), an tríú fomhír, de,

De bharr an mhéid seo a leanas:

(1)

Le Rialachán Tarmligthe (AE) Uimh. 1062/2014 ón gCoimisiún (2) leagtar síos liosta de shubstaintí gníomhacha atá ann cheana a bhfuil meastóireacht le déanamh orthu maidir lena bhformheas féideartha i dtaca lena n-úsáid i dtáirgí bithicídeacha. Áirítear ar an liosta sin úsc gairleoige (eastóscáin agus a ndíorthaigh a bhfuil modhnú fisiceach déanta orthu amhail tintiúr, concréití, absalóidí, blátholaí, oiléaroisíní, teirpéiní, codáin saor ó theirpéin, driogáití, iarmhair, etc., a fhaightear ó Allium sativum, Liliaceae) (Uimh. CAS: 8008-99-9) le haghaidh chineál táirge 19.

(2)

Rinneadh meastóireacht ar úsc gairleoige lena úsáid i dtáirgí bithicídeacha de chineál táirge 19 (éarthaigh agus mealltóirí), mar a thuairiscítear in Iarscríbhinn V a ghabhann le Rialachán (AE) Uimh. 528/2012.

(3)

Ainmníodh an Ostair ina Ballstát is rapóirtéir agus chuir a húdarás inniúil meastóireachta an tuarascáil mheasúnaithe mar aon lena conclúidí faoi bhráid na Gníomhaireachta Eorpaí Ceimiceán (‘an Ghníomhaireacht’) an 23 Meán Fómhair 2022. Phléigh an Ghníomhaireacht an tuarascáil mheasúnaithe ag cruinnithe teicniúla.

(4)

Le linn an scrúdaithe ar úsc gairleoige, rinneadh céannacht na substainte gníomhaí sin a athshainiú i gcomhréir le hAirteagal 13 de Rialachán Tarmligthe (AE) Uimh. 1062/2014 mar shú gairleoige a bhfuil cóireáil theirmeach déanta air.

(5)

I gcomhréir le hAirteagal 75(1), an dara fomhír, pointe (a), de Rialachán (AE) Uimh. 528/2012, ullmhaíonn an Coiste um Tháirgí Bithicídeacha an tuairim ón nGníomhaireacht maidir leis na hiarratais ar fhormheas substaintí gníomhacha. I gcomhréir le hAirteagal 7(2) de Rialachán Tarmligthe (AE) Uimh. 1062/2014 arna léamh i gcomhar le hAirteagal 75(1) agus (4) de Rialachán (AE) Uimh. 528/2012, an 5 Meitheamh 2023 ghlac an Coiste um Tháirgí Bithicídeacha an tuairim ón nGníomhaireacht (3), ag féachaint do chonclúidí an údaráis inniúil meastóireachta.

(6)

Sa tuairim sin uaithi, is é conclúid na Gníomhaireachta go bhféadfar coinne a bheith leis go ndéanfaidh táirgí bithicídeacha de chineál táirge 19 ina bhfuil sú gairleoige a bhfuil cóireáil déanta air na critéir a leagtar síos in Airteagal 19(1), pointe (b), de Rialachán (AE) Uimh. 528/2012 a chomhlíonadh, ar choinníoll go gcomhlíonfar coinníollacha áirithe a bhaineann lena n-úsáid.

(7)

Agus an tuairim ón nGníomhaireacht á cur san áireamh, is iomchuí sú gairleoige a bhfuil cóireáil déanta air a fhormheas mar shubstaint ghníomhach lena húsáid i dtáirgí bithicídeacha de chineál táirge 19 faoi réir comhlíonadh coinníollacha áirithe.

(8)

Ba cheart tréimhse réasúnta a bheith ann sula bhformheasfar substaint ghníomhach ionas go mbeidh páirtithe leasmhara in ann na bearta ullmhúcháin is gá a dhéanamh chun na ceanglais nua a chomhlíonadh.

(9)

Tá na bearta dá bhforáiltear sa Rialachán seo i gcomhréir leis an tuairim ón mBuanchoiste um Tháirgí Bithicídeacha,

TAR ÉIS AN RIALACHÁN SEO A GHLACADH:

Airteagal 1

Tá sú gairleoige a bhfuil cóireáil déanta air formheasta mar shubstaint ghníomhach lena húsáid i dtáirgí bithicídeacha de chineál táirge 19, faoi réir na gcoinníollacha a leagtar amach san Iarscríbhinn.

Airteagal 2

Tiocfaidh an Rialachán seo i bhfeidhm an fichiú lá tar éis lá a fhoilsithe in Iris Oifigiúil an Aontais Eorpaigh.

Beidh an Rialachán seo ina cheangal go huile agus go hiomlán agus beidh sé infheidhme go díreach i ngach Ballstát.

Arna dhéanamh sa Bhruiséil, an 22 Márta 2024.

Thar ceann an Choimisiúin

An tUachtarán

Ursula VON DER LEYEN


(1)   IO L 167, 27.6.2012, lch. 1.

(2)  Rialachán Tarmligthe (AE) Uimh. 1062/2014 ón gCoimisiún an 4 Lúnasa 2014 maidir leis an gclár oibre chun scrúdú córasach a dhéanamh ar gach substaint ghníomhach atá ann cheana i dtáirgí bithicídeacha, clár oibre dá dtagraítear i Rialachán (AE) Uimh. 528/2012 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle (IO L 294, 10.10.2014, lch. 1).

(3)  Tuairim ón gCoiste um Tháirgí Bithicídeacha maidir leis an iarratas ar fhormheas na substainte gníomhaí sú gairleoige a bhfuil cóireáil theirmeach déanta air, Cineál Táirge 19; ECHA/BPC/375/2023, arna glacadh an 5 Meitheamh 2023.


IARSCRÍBHINN

Gnáthainm

Ainm IUPAC

Uimhreacha Aitheantais

Íosmhéid íonachta na substainte gníomhaí (1)

Dáta formheasa

Dáta éaga an fhormheasa

Cineál táirge

Coinníollacha sonracha

Sú gairleoige a bhfuil cóireáil theirmeach déanta air

Sú gairleoige a bhfuil cóireáil theirmeach déanta air

Uimh. CE: –

Uimh. CAS: –

Is éard atá i sú gairleoige a bhfuil cóireáil theirmeach déanta air substaint de chomhdhéanamh anaithnid nó athraitheach, táirge imoibriúcháin casta nó ábhar bitheolaíoch (UVCB). Tá a íonacht comhionann le 100 % meáchan de réir meáchain (w/w). Tá sé díorthaithe ó shú gairleoige a bhfuil cóireáil theirmeach déanta air agus a bhfuil cáilíocht grád bia aige. Ina theannta sin, tá ceithre chomhdhúil marcála ina shaintréith ag sú gairleoige a bhfuil cóireáil theirmeach déanta air: suilfíd dé-aillile (DAS1), déshuilfíd dé-aillile (DAS2), tríshuilfíd dé-aillile (DAS3) agus teitreasuilfíd dé-aillile (DAS4).

1 Iúil 2025

30 Meitheamh 2035

19

Tá údarú táirgí bithicídeacha faoi réir an choinníll seo a leanas:

 

sa mheasúnú ar tháirgí tabharfar aird ar leith ar na teagmhálacha, ar na rioscaí agus ar an éifeachtúlacht a bhaineann le haon cheann de na húsáidí a chumhdaítear le hiarratas ar údarú, ar úsáidí iad nár tugadh aghaidh orthu sa mheasúnú riosca ar an tsubstaint ghníomhach ar leibhéal an Aontais.


(1)  Ba í an íonacht a léiríodh sa cholún seo íosmhéid íonachta na substainte gníomhaí a ndearnadh meastóireacht uirthi. Is ceadmhach íonacht na substainte gníomhaí sa táirge a chuirtear ar an margadh a bheith comhionann nó éagsúil léi, má tá sé cruthaithe go bhfuil sí coibhéiseach go teicniúil leis an tsubstaint ghníomhach a ndearnadh meastóireacht uirthi.


ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2024/893/oj

ISSN 1977-0839 (electronic edition)