European flag

Iris Oifigiúil
an Aontais Eorpaigh

GA

Sraith L


2024/739

22.2.2024

RIALACHÁN CUR CHUN FEIDHME (AE) 2024/739 ÓN gCOMHAIRLE

an 22 Feabhra 2024

lena gcuirtear Rialachán (AE) 2023/888 chun feidhme a bhaineann le bearta sriantacha i bhfianaise gníomhaíochtaí lena ndéantar Poblacht na Moldóive a dhíchobhsú

TÁ COMHAIRLE AN AONTAIS EORPAIGH,

Ag féachaint don Chonradh ar Fheidhmiú an Aontais Eorpaigh,

Ag féachaint do Rialachán (AE) 2023/888 ón gComhairle an 28 Aibreán 2023 a bhaineann le bearta sriantacha i bhfianaise gníomhaíochtaí lena ndéantar Poblacht na Moldóive a dhíchobhsú (1), agus go háirithe Airteagal 13(1) de,

Ag féachaint don togra ó Ardionadaí an Aontais do Ghnóthaí Eachtracha agus don Bheartas Slándála,

De bharr an mhéid seo a leanas:

(1)

An 28 Aibreán 2023, ghlac an Chomhairle Rialachán (AE) 2023/888.

(2)

Tá an tAontas fós diongbháilte agus tacaíocht á tabhairt aige do Phoblacht na Moldóive agus dá hathléimneacht, dá slándáil, dá cobhsaíocht, dá geilleagar agus dá soláthar fuinnimh in aghaidh gníomhaíochtaí díchobhsaitheacha ag gníomhaithe seachtracha.

(3)

I bhfianaise na staide i bPoblacht na Moldóive, measann an Chomhairle gur cheart seisear agus eintiteas amháin a chur le liosta na ndaoine nádúrtha agus dlítheanacha, na n-eintiteas agus na gcomhlachtaí a leagtar amach in Iarscríbhinn I a ghabhann le Rialachán (AE) 2023/888.

(4)

Dá bhrí sin, ba cheart Rialachán (AE) 2023/888 a leasú dá réir sin,

TAR ÉIS AN RIALACHÁN SEO A GHLACADH:

Airteagal 1

Leasaítear Iarscríbhinn I a ghabhann le Rialachán (AE) 2023/888 i gcomhréir leis an Iarscríbhinn a ghabhann leis an Rialachán seo.

Airteagal 2

Tiocfaidh an Rialachán seo i bhfeidhm ar dháta a fhoilsithe in Iris Oifigiúil an Aontais Eorpaigh.

Beidh an Rialachán seo ina cheangal go huile agus go hiomlán agus beidh sé infheidhme go díreach i ngach Ballstát.

Arna dhéanamh sa Bhruiséil, an 22 Feabhra 2024.

Thar ceann na Comhairle

An tUachtarán

H. LAHBIB


(1)   IO L 114, 2.5.2023, lch. 1.


IARSCRÍBHINN

Leasaítear Iarscríbhinn I a ghabhann le Rialachán (AE) 2023/888 mar a leanas:

(1)

cuirtear na hiontrálacha seo a leanas leis faoin gceannteideal ‘A Daoine nádúrtha’:

 

Ainm

Faisnéis aitheantais

Ráiteas ar Chúiseanna

Dáta an liostaithe

‘6.

Chiril GUZUN

Iar-Oifigeach póilíneachta teorann agus, ceannaire ar ghrúpa paraimíleata, ‘SCUTUL Poporului’

Dáta breithe: 27.4.1979

Áit bhreithe: Ratus, Criuleni, SSR Moldova

Inscne: fireann

Náisiúntacht: Poblacht na Moldóive

Is í Chiril Guzun bunaitheoir agus ceannaire reatha ‘Scutul Poporului’, eagraíocht pharaimíleatach i bPoblacht na Moldóive, lena n-áirítear iarphearsanra míleata, póilíneachta agus forfheidhmithe dlí, a úsáideann foréigean agus iad ag freastal ar agóidí, go háirithe chun Poblacht na Moldóive a dhíchobhsú. Le linn na n-iarrachtaí chun an rialtas náisiúnta a dhíchobhsú i mí Feabhra 2023, bhí grúpaí agóideoirí a bhí cleamhnaithe leis na páirtithe ‘Partidul ȘOR’ a coisceadh ina dhiaidh sin agus leis an bpáirtí ‘An Eoraip a Thógáil sa Bhaile’‘Partidul Acasă Construim Europa’ (PACE), timpeallaithe ag comhaltaí de ‘Scutul Poporului’ a raibh baint acu le círéibeacha agus le léirsithe foréigneacha, agus bhí ‘Scutul Poporului’ ag tacú leo.

Tá seanaithne ag Chiril Guzun ar Gheorghe Cavcaliuc, duine atá liostaithe agus atá ina cheannaire ar an bpáirtí “PACE”. D’admhaigh Cavcaliuc go raibh sé ag comhordú le heagraíocht Guzun maidir leis na hagóidí foréigneacha. Ina theannta sin, is í Natalia Guzun, bean chéile Chiril Guzun, leas-uachtarán an pháirtí “PACE”.

Ina ról mar cheannaire ar ‘Scutul Poporului’, trí léirsithe foréigneacha a stiúradh, trí pháirt a ghlacadh iontu agus trí thacú leo, tá Chiril Guzun freagrach as gníomhaíochtaí lena mbaintear an bonn den smacht reachta, den chobhsaíocht agus den tslándáil i bPoblacht na Moldóive agus ar bagairt iad na gníomhaíochtaí sin ar an méid sin. Ina theannta sin, tá baint ag Chiril Guzun le Gheorghe Cavcaliuc agus le ‘Scutul Poporului’.

22.2.2024

7.

Dmitry MILYUTIN

Leas-Cheann na Roinne Faisnéise Oibríochtúla i Stiúrthóireacht 5, Seirbhís Slándála Cónaidhme na Rúise (FSB)

Dáta breithe: 30.5.1967

Áit bhreithe: Ijevsk, USSR (Cónaidhm na Rúise anois)

Inscne: fireann

Náisiúntacht: Rúiseach

Uimhir an Chárta Aitheantais: 0134180

Tá Dmitry Milyutin ina Leas-Cheann ar Roinn Faisnéise Oibríochtúla de chuid Sheirbhís Slándála Cónaidhme na Rúise (FSB), atá freagrach as oibríochtaí ceilte na Rúise i bPoblacht na Moldóive ó 2016, go háirithe i réigiún Transnistria, lena ndéantar an ord bunreachtúil a díchobhsú. Trína chuid oibrithe, tá Milyutin ag stiúradh, ag comhordú agus ag ionramháil gníomhaithe polaitiúla roghnaithe i bPoblacht na Moldóive chun cláir oibre ar son na Rúise a shaothrú, rud a bhaineann an bonn den phróiseas polaitiúil daonlathach i bPoblacht na Moldóive. Ina theannta sin, tá baint ag grúpa Milyutin le heagrú nagóidí foréigneacha agus gníomhartha foréigin eile atá ar siúl i bPoblacht na Moldóive. Tríd an mbonn tromchúiseach a bhaint den phróiseas polaitiúil daonlathach, trí iarracht a dhéanamh an t-ord bunreachtúil a dhíchobhsú, agus trí léirsithe foréigneacha agus gníomhartha foréigin eile a éascú, tá Dmitry Milyutin ag tacú le gníomhaíochtaí lena mbaintear an bonn de cheannasacht agus neamhspleáchas, den daonlathas, den smacht reachta, de chobhsaíocht agus de slándáil Phoblacht na Moldóive agus ar bagairt iad na gníomhaíochtaí sin ar na gníomhaíochtaí sin. Tá baint aige freisin leis an duine liostaithe Igor Chaika.

22.2.2024

8.

Arina Evgheni CORȘICOVA

Dáta breithe: 28.12.1974

Inscne: baineann

Náisiúntacht: Poblacht na Moldóive

Uimhir Aitheantais Stáit (IDNP): 0962011898118

Tá Arina Corșicova i gceannas ar roinnt iontaobhas cumarsáide meán i bPoblacht na Moldóive, agus tá dhá chainéal teilifíse ag ceann acu, ‘ACCENT TV’ agus ‘PRIMUL ÎN MOLDOVA’, a bhfuil a gceadúnais craolacháin curtha ar fionraí ag Poblacht na Moldóive as faisnéis mhícheart a scaipeadh maidir le cogadh foghach na Rúise i gcoinne na hÚcráine agus maidir leis na himeachtaí polaitiúla atá ar siúl faoi láthair i bPoblacht na Moldóive. D’ainneoin a cheadúnas teilifíse a chailleadh, leanann ‘Primul în Moldova’ de ráitis bhréagacha a scaipeadh atá dírithe ar ord bunreachtúil Phoblacht na Moldóive a dhíchobhsú.

Sa chomhthéacs sin, tá Arina Corșicova ag baint an bhoinn den phróiseas polaitiúil daonlathach i bPoblacht na Moldóive freisin trí fheachtas bréagaisnéise a stiúradh agus trí thacaíocht pholaitiúil a fháil ó Ilan Shor, ar duine liostaithe é.

Ina theannta sin, is comhlach le fada an lá í le Ilan Shor, agus mhaoinigh sí a fheachtais toghcháin san am a chuaigh thart agus tá sí ina scairshealbhóir indíreach de chuid ‘Banca Socială’, a bhfuil baint aige leis an gcás ‘Calaois Bhainc’.

Tríd an mbonn a bhaint den phróiseas polaitiúil daonlathach agus tríd an ord bunreachtúil a dhíchobhsú, tá Arina Corșicova ag tacú le gníomhaíochtaí agus beartais lena mbaintear an bonn den daonlathas, den smacht reachta agus den chobhsaíocht i bPoblacht na Moldóive agus ar bagairt iad na gníomhaíochtaí sin ar an méid sin. Ina theannta sin, tá baint aici le Ilan Shor.

22.2.2024

9.

Dumitru CHITOROAGĂ

Dáta breithe: 23.12.1984

Inscne: fireann

Náisiúntacht: Poblacht na Moldóive

Uimhir Aitheantais Stáit (IDNP): 2002003101445

Pas uimhir: AB1187605

Tá Dumitru Chitoroagă ina riarthóir ar iontaobhas meán a bhfuil roinnt cainéal cumarsáide meán aige i bPoblacht na Moldóive, agus tá ina stiúrthóir ar roinnt cainéil díobh freisin. Leis na cainéil cumarsáide meán sin, cuirtear teachtaireachtaí chun cinn go minic a bhfuil sé mar aidhm leo bac a chur ar an bpróiseas polaitiúil daonlathach agus an bonn a bhaint de trí mhaímh fhollasacha maidir le rialtas Phoblacht na Moldóive. Thairis sin, léiríonn siad tacaíocht láidir don duine liostaithe Ilan Shor agus dá pháirtí polaitiúil ‘SHOR’ (‘ŞOR’). Bhí cuid de na cainéil seo faoi úinéireacht Ilan Shor nó bunaithe aige trí idirghabhálaithe.

Tá ceadúnais chraolacháin roinnt cainéal meán curtha ar fionraí ag Poblacht na Moldóive go dlíthiúil, lena n-áirítear ‘TV6’ agus ‘ORHEI TV’, atá faoi riaradh Dumitru Chitoroagă, as faisnéis bhréagach a scaipeadh maidir leis na himeachtaí polaitiúla atá ann faoi láthair i bPoblacht na Moldóive.

Dá bhrí sin, trí bhac a chur ar an bpróiseas polaitiúil daonlathach agus tríd an mbonn a bhaint de, tá Dumitru Chitoroagă freagrach as gníomhaíochtaí lena mbaintear an bonn den daonlathas, den smacht reachta, den chobhsaíocht agus den tslándáil i bPoblacht na Moldóive agus ar bagairt iad na gníomhaíochtaí sin ar an méid sin. Ina theannta sin, tá baint aige le Ilan Shor.

22.2.2024

10.

Maria ALBOT

Comhairleoir um chaidreamh seachtrach ag Bashkan na Gagauzia

Riarthóir Fhondúireacht ‘Miron Shor’

Scairshealbhóir ‘Banca Socială’

Dáta breithe: 21.1.1986

Inscne: baineann

Náisiúntacht: Poblacht na Moldóive

Uimhir Aitheantais Stáit (IDNP): 2000088038487

Is comhlach iontaofa le fada an lá í Maria Albot de dhuine liostaithe Ilan Shor. Tá ról ceannasach aici faoi láthair i gceann dá fhondúireacht - Fondúireacht ‘Miron Shor’ agus tá baint aici leis an gcás ‘Calaois Bhainc’ a rinne difear do chobhsaíocht airgeadais Phoblacht na Moldóive. Roimhe seo, bhí poist aici i gcuideachtaí nó i bhfondúireachtaí eile atá faoi úinéireacht nó bainteach le Ilan Shor. Dá bhrí sin, tá baint aici le Ilan Shor.

22.2.2024

11.

Victor PETROV

Polaiteoir, comhalta de Comhthionól Phobal Gagauzia

Dáta breithe: 29.6.1975

Inscne: fireann

Náisiúntacht: Poblacht na Moldóive

Uimhir Aitheantais Stáit (IDNP): 0973004885136

Is ionadaí é Victor Petrov do Bashkan Chomhthionól Phobal Gagauzia agus tá sé ina cheannaire ar Aontas Phobal Gagauzia, gluaiseacht shochpholaitiúil atá go follasach ar son na Rúise agus a chumasc le páirtí polaitiúil ‘Renaștere’. Faigheann sé tacaíocht pholaitiúil ón duine liostaithe Ilan Shor.

Tá Victor Petrov rannpháirteach go gníomhach i scaipeadh bréagaisnéise agus i gríosú foréigin agus eagla i measc pobal Gagauzia Phoblacht na Moldóive maidir le cailliúint neamhspleáchais a d’fhéadfadh na húdaráis in Chișinău a chothú. Mar thoradh air sin, chuir údaráis i bPoblacht na Moldóive bac ar cheann dá shuíomhanna gréasáin, ‘gagauznews.md’. Mar sin féin, leantar den scaipeadh trí réimse nua, ‘gagauznews.com’ agus trí dhearbhuithe Petrov.

Tríd an mbonn a bhaint den phróiseas polaitiúil daonlathach agus tríd an ord bunreachtúil a dhíchobhsú, tá Victor Petrov ag tacú le gníomhaíochtaí agus beartais a bhaineann an bonn den daonlathas, den smacht reachta agus den chobhsaíocht i bPoblacht na Moldóive agus ar bagairt iad na gníomhaíochtaí sin ar an méid sin. Tá baint aige freisin le Ilan Shor.

22.2.2024’;

(2)

cuirtear isteach an ceannteideal ‘B. Daoine dlítheanacha, eintitis agus comhlachtaí’ agus an iontráil seo a leanas:

‘B.   Daoine dlítheanacha, eintitis agus comhlachtaí

 

Ainm

Faisnéis aitheantais

Ráiteas ar Chúiseanna

Dáta an liostaithe

1.

Cumann Poiblí – Association of People with Epaulettes ‘Scutul Poporului’

(Asociația Obștească – Asociația Oamenilor cu Epoleți ‘Scutul Poporului’)

An cineál eintitis: ENR – grúpa paraimíleata

Seoladh: 74, Mitropolit Varlam street, Chişinău, Republic of Moldova

Cláruimhir: 1022620011296

Website: https://m.facebook.com/people/Scutul-Poporului/100088028496232/

Is eagraíocht pharaimíleatach i bPoblacht na Moldóive í ‘Scutul Poporului’, lena n-áirítear iarphearsanra míleata, póilíneachta agus forfheidhmithe dlí. Tá sé faoi stiúir Chiril Guzun agus freastalaíonn sé ar agóidí, go háirithe chun Poblacht na Moldóive a dhíchobhsú, trí úsáid a bhaint as foréigean. Le linn na n-iarrachtaí chun an rialtas náisiúnta a dhíchobhsú i mí Feabhra 2023, bhí grúpaí agóideoirí a bhí cleamhnaithe leis na páirtithe ‘Partidul ȘOR’ a coisceadh ina dhiaidh sin agus leis an bpáirtí ‘An Eoraip a Thógáil sa Bhaile’‘Partidul Acasă Construim Europa’ (PACE), timpeallaithe ag comhaltaí de ‘Scutul Poporului’ a raibh baint acu le círéibeacha agus le léirsithe foréigneacha, agus bhí ‘Scutul Poporului’ ag tacú leo.

Trí pháirt a ghlacadh i léirsithe foréigneacha agus trí thacú leo, tá ‘Scutul Poporului’ freagrach as gníomhaíochtaí lena mbaintear an bonn de cheannasacht agus de neamhspleáchas Phoblacht na Moldóive, agus den daonlathas, den smacht reachta, den chobhsaíocht agus den tslándáil i bPoblacht na Moldóive, agus ar bagairt iad na gníomhaíochtaí sin ar an méid sin. Ina theannta sin, tá baint ag ‘Scutul Poporului’ leis an duine liostaithe Chiril Guzun.

22.2.2024’.


ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2024/739/oj

ISSN 1977-0839 (electronic edition)