European flag

Iris Oifigiúil
an Aontais Eorpaigh

GA

Sraith L


2023/2204

19.10.2023

AISTRIÚCHÁN

COMHAONTÚ IDIR AN TAONTAS EORPACH AGUS POBLACHT NA MOLDÓIVE MAIDIR LE STÁDAS MHISEAN COMHPHÁIRTÍOCHTA AN AONTAIS EORPAIGH SA MHOLDÓIV

TÁ AN tAONTAS EORPACH, dá ngairtear ‘an tAontas’ anseo feasta

de pháirt, agus

POBLACHT NA MOLDÓIVE, dá ngairtear ‘an Stát Óstach’ anseo feasta,

den pháirt eile

Dá ngairtear ‘na Páirtithe’ orthu araon anseo feasta,

AG FÉACHAINT DON MHÉID SEO A LEANAS:

litir an 28 Eanáir 2023 ó Phríomh-Aire Phoblacht na Moldóive chuig Ardionadaí an Aontais do Ghnóthaí Eachtracha agus don Bheartas Slándála,

litir an 19 Bealtaine 2023 ó Phríomh-Aire Phoblacht na Moldóive chuig Ardionadaí an Aontais do Ghnóthaí Eachtracha agus don Bheartas Slándála,

Cinneadh (CBES) 2023/855 ón gComhairle an 24 Aibreán 2023 maidir le Misean Comhpháirtíochta de chuid an Aontais Eorpaigh sa Mholdóiv (EUPM Moldova) (1),

nach ndéanfaidh an Comhaontú seo difear do chearta ná d’oibleagáidí na bPáirtithe faoi chomhaontuithe idirnáisiúnta agus faoi ionstraimí eile lena mbunaítear cúirteanna agus binsí idirnáisiúnta, lena n-áirítear Reacht na Cúirte Coiriúla Idirnáisiúnta,

TAR ÉIS COMHAONTÚ MAR A LEANAS:

Airteagal 1

Raon feidhme agus sainmhínithe

1.   Beidh feidhm ag an gComhaontú seo maidir le Misean Comhpháirtíochta an Aontais Eorpaigh sa Mholdóiv (EUPM Moldova) agus lena phearsanra.

2.   Ní bheidh feidhm ag an gComhaontú seo ach amháin laistigh de chríoch Phoblacht na Moldóive.

3.   Chun críocha an Chomhaontaithe seo:

(a)

ciallóidh ‘EUPM’ nó ‘an Misean’ Misean Comhpháirtíochta an Aontais sa Mholdóiv (EUPM Moldova), arna bhunú ag Comhairle an Aontais Eorpaigh le Cinneadh (CBES) 2023/855, lena n-áirítear a chomhpháirteanna, a aonaid, a cheanncheathrú agus a phearsanra arna n-imscaradh ar chríoch an Stáit Óstaigh agus arna sannadh chuig EUPM Moldova;

(b)

ciallóidh ‘Ceann Misin’ Ceann Misin EUPM, arna cheapadh ag Comhairle an Aontais Eorpaigh;

(c)

ciallóidh ‘an tAontas Eorpach (an tAontas)’ comhlachtaí buana an Aontais agus a mbaill foirne;

(d)

ciallóidh ‘pearsanra EUPM’ an Ceann Misin, pearsanra an Mhisin atá ar iasacht ó Bhallstáit an Aontais, an tSeirbhís Eorpach Gníomhaíochta Seachtraí (SEGS), institiúidí an Aontais agus Stáit nach Ballstáit den Aontas iad a fuair cuireadh ón Aontas a bheith rannpháirteach in EUPM, baill foirne idirnáisiúnta arna n-earcú ar bhonn conarthach ag EUPM agus arna n-imscaradh chun an Misean a ullmhú, tacaíocht a thabhairt dó agus é a chur chun feidhme, agus pearsanra atá ar mhisean ar son Stát is Seoltóir, institiúid de chuid an Aontais nó SEGS faoi chuimsiú an Mhisin. Ní áireofar leis conraitheoirí tráchtála ná baill foirne atá fostaithe go háitiúil;

(e)

ciallóidh ‘an Ceanncheathrú’ ceanncheathrú EUPM i bPoblacht na Moldóive;

(f)

ciallóidh ‘an Stát is Seoltóir’ aon Bhallstát den Aontas Eorpach nó aon Stát nach Ballstát den Aontas é a bhfuil pearsanra tugtha ar iasacht aige don Mhisean;

(g)

ciallóidh ‘saoráidí’ na foirgnimh, na háitribh, na suiteálacha agus an talamh uile atá ag teastáil chun gníomhaíochtaí an Mhisin a chur i gcrích agus chun cóiríocht a chur ar fáil do phearsanra an Mhisin;

(h)

ciallóidh ‘pearsanra arna fhostú go háitiúil’ baill foirne ar náisiúnaigh den Stát Óstach iad nó a bhfuil buanchónaí orthu sa Stát Óstach;

(i)

ciallóidh ‘comhfhreagras oifigiúil’ gach comhfhreagras a bhaineann le EUPM agus a fheidhmeanna ar a bhfuil comharthaí soiléire maidir lena nádúr agus ní fhéadfaidh a bheith ann ach comhfhreagras a bhaineann le EUPM nó míreanna i ndáil le húsáid oifigiúil;

(j)

ciallóidh ‘conraitheoir’ aon duine a sholáthraíonn earraí nó seirbhísí do EUPM a bhaineann le gníomhaíochtaí an Mhisin;

(k)

ciallóidh ‘modhanna iompair EUPM’ gach feithicil agus gach modh iompair eile atá faoi úinéireacht EUPM nó atá fruilithe nó cairtfhostaithe ag EUPM;

(l)

ciallóidh ‘sócmhainní EUPM’ trealamh, lena n-áirítear modhanna iompair, agus earraí tomhaltais atá riachtanach le haghaidh EUPM.

Airteagal 2

Forálacha ginearálta

1.   Urramóidh EUPM agus pearsanra EUPM dlíthe agus rialacháin an Stáit Óstaigh agus staonfaidh siad ó aon ghníomh nó gníomhaíocht atá ar neamhréir le cuspóirí EUPM.

2.   Beidh EUPM neamhspleách maidir le forghníomhú a fheidhmeanna faoin gComhaontú seo. Urramóidh an Stát Óstach cineál aonadach agus idirnáisiúnta EUPM.

3.   Cuirfidh an Ceann Misin líon agus feidhmeanna phearsanra EUPM atá lonnaithe laistigh de chríoch an Stáit Óstaigh in iúl go rialta d’Aireacht Gnóthaí Eachtracha agus Lánpháirtíochta Eorpaí agus Aireacht Gnóthaí Baile an Stáit Óstaigh.

Airteagal 3

Sainaithint

1.   Soláthrófar do phearsanra EUPM doiciméad creidiúnaithe arna eisiúint ag Aireacht Gnóthaí Eachtracha agus Lánpháirtíochta Eorpaí an Stáit Óstaigh, agus sainaithneofar an pearsanra leis an doiciméad sin, mar a leanas:

(a)

Soláthrófar do phearsanra EUPM arna imscaradh ar feadh tréimhse is faide ná 90 lá cárta aitheantais lena ndearbhaítear a stádas;

(b)

Soláthrófar do phearsanra EUPM arna imscaradh ar feadh tréimhse is giorra ná 90 lá litir lena ndearbhaítear a stádas agus a bheidh bailí ar feadh tréimhse a bhfanachta.

Tabharfaidh EUPM fógra roimh ré d’Aireacht Gnóthaí Eachtracha agus Lánpháirtíochta Eorpaí agus Aireacht Gnóthaí Baile an Stáit Óstaigh maidir le teacht an phearsanra nua.

2.   Féadfaidh marcanna sainaitheantais sainiúla EUPM, a gcuirfear sampla díobh ar fáil d’údaráis ábhartha an Stáit Óstaigh, agus na plátaí arna gcur ar fáil le haghaidh misin taidhleoireachta i bPoblacht na Moldóive a bheith ar mhodhanna iompair EUPM agus ar phearsanra EUPM.

3.   Beidh sé de cheart ag EUPM bratach an Aontais a thaispeáint ag a Cheanncheathrú agus in áiteanna eile, leis féin nó in éineacht le bratach an Stáit Óstaigh, de réir mar a chinnfidh an Ceann Misin. Féadfar bratacha náisiúnta nó ionchomharthaí na meithleacha náisiúnta ar comhpháirteanna de EUPM iad a thaispeáint ar shaoráidí, feithiclí agus aon mhodh iompair eile agus éidí an Mhisin, de réir mar a chinnfidh an Ceann Misin.

Airteagal 4

Trasnú teorann agus gluaisteacht laistigh de chríoch an Stáit Óstaigh

1.   Is ag trasnuithe oifigiúla teorann agus trí na haerchonairí idirnáisiúnta a dhéanfaidh pearsanra agus sócmhainní EUPM, lena n-áirítear modhanna iompair, teorainn an Stáit Óstaigh a thrasnú.

2.   Éascóidh an Stát Óstach an dul isteach i gcríoch an Stáit Óstaigh agus an t-imeacht aisti do phearsanra agus sócmhainní EUPM, lena n-áirítear modhanna iompair. Déanfaidh pearsanra EUPM teorainn stáit Phoblacht na Moldóive a thrasnú le pas bailí. Le linn seiceálacha teorann arna ndéanamh ar dhul isteach i gcríoch an Stáit Óstaigh agus ar imeacht aisti, beidh pearsanra EUPM ag a bhfuil cárta creidiúnaithe nó litir, dá dtagraítear in Airteagal 3(1), díolmhaithe ó rialuithe agus nósanna imeachta custaim.

3.   Beidh pearsanra EUPM díolmhaithe ó rialacháin an Stáit Óstaigh lena rialaítear na ceanglais inimirce a bhaineann le tréimhse fanachta, clárú agus rialú eachtrannach, ach ní bhfaighidh an pearsanra aon cheart chun buanchónaithe nó sainchónaithe laistigh de chríoch an Stáit Óstaigh. Beidh cead ag pearsanra EUPM ag a bhfuil cárta creidiúnaithe nó litir, dá dtagraítear in Airteagal 3(1), fanacht sa Mholdóiv fad a bheidh siad rannpháirteach in EUPM.

Déanfaidh baill teaghlaigh a bheidh in éineacht le pearsanra EUPM ar chríoch Phoblacht na Moldóive a láithreacht sa tír a dhlisteanú bunaithe ar an nós imeachta ginearálta a leagtar síos leis an reachtaíocht maidir le réimeas na n-eachtrannach.

4.   Sócmhainní EUPM, lena n-áirítear modhanna iompair EUPM, a bheidh ag dul isteach i gcríoch an Stáit Óstaigh, ag déanamh idirthuras tríthi nó ag imeacht aisti, beidh siad díolmhaithe ó aon cheanglas fardail nó doiciméid chustaim eile a sholáthar agus ó aon chigireacht seachas cigireacht maidir le doiciméid lena ndearbhaítear a stádas.

5.   Féadfaidh baill de phearsanra EUPM feithiclí a thiomáint agus aerárthaí agus aon mhodh iompair eile a oibriú laistigh de chríoch an Stáit Óstaigh ar choinníoll go bhfuil ceadúnais tiomána náisiúnta nó idirnáisiúnta bhailí acu, nó ceadúnais phíolóta, de réir mar is iomchuí. Glacfaidh an Stát Óstach le ceadúnais tiomána nó ceadúnais phíolóta arna n-iompar ag pearsanra EUPM mar cheadúnais bhailí, gan aon cháin ná táille a ghearradh.

6.   Beidh EUPM agus pearsanra EUPM, mar aon lena modhanna iompair, a dtrealamh agus a soláthairtí, in ann gluaiseacht faoi shaoirse gan bhac ar fud chríoch an Stáit Óstaigh, lena n-áirítear a aerspás, i gcomhréir le reachtaíocht náisiúnta an Stáit Óstaigh.

Más gá, féadfar socruithe forlíontacha a thabhairt i gcrích i gcomhréir le hAirteagal 18.

7.   Chun críche taistil ar mhaithe le dualgais oifigiúla, beidh pearsanra EUPM i dteideal bóithre, droichid agus aerfoirt phoiblí a úsáid gan dleachtanna, táillí, dolaí, cánacha ná muirir eile a íoc. Ní bheidh EUPM díolmhaithe ó mhuirir réasúnacha ar sheirbhísí arna n-iarraidh agus arna bhfáil faoi na coinníollacha a mbíonn feidhm acu maidir leis na seirbhísí sin a sholáthraítear do náisiúnaigh an Stáit Óstaigh.

Airteagal 5

Pribhléidí agus díolúintí EUPM arna ndeonú ag an Stát Óstach

1.   Beidh saoráidí EUPM dosháraithe. Ní rachaidh gníomhairí an Stáit Óstaigh isteach iontu gan toiliú an Chinn Mhisin.

2.   Beidh saoráidí EUPM, a gcuid feistis agus sócmhainní eile a bhaineann leo, chomh maith lena modhanna iompair, díolmhaithe ó chuardach, foréileamh, astú nó forghníomhú.

3.   Beidh díolúine ag EUPM, a mhaoin agus a shócmhainní, cibé áit a mbeidh siad agus cibé daoine a mbeidh siad ina seilbh, ó gach cineál próisis dhlíthiúil.

4.   Beidh cartlanna agus doiciméid EUPM dosháraithe tráth ar bith, cibé áit a mbeidh siad.

5.   Beidh comhfhreagras oifigiúil EUPM dosháraithe.

6.   Is féidir comhfhreagras EUPM a chur de chúram ar chúiréir. Ní mór do chúiréirí doiciméad oifigiúil a iompar lena bhfianaítear a stádas agus ina sonraítear líon na bpacáistí comhfhreagrais, agus ní mór don Stát Óstach cúiréirí a chosaint le linn fheidhmiú a bhfeidhmeanna. Beidh siad dosháraithe ó thaobh a bpearsa de agus ní bheidh siad inchurtha faoi aon chineál gabhála nó coinneála.

7.   Beidh EUPM díolmhaithe ó gach dleacht, cáin agus muirear náisiúnta, réigiúnach agus bardais den chineál céanna i leith earraí allmhairithe, seirbhísí arna soláthar agus saoráidí arna n-úsáid ag EUPM chun críocha EUPM. Is i bhfoirm aisíocaíochta a bheidh an díolúine ó CBL ar earraí nó seirbhísí lena n-úsáid go hoifigiúil ag EUPM i gcomhréir leis na módúlachtaí a leagtar amach i reachtaíocht an Stáit Óstaigh. Ní bheidh EUPM díolmhaithe ó dhleachtanna, ó chánacha ná ó mhuirir arb íocaíocht as seirbhísí arna soláthar iad.

8.   Ceadóidh an Stát Óstach teacht isteach na n-earraí is gá chun críoch EUPM agus díolmhóidh sé na hearraí sin ó gach dleacht chustaim, táille, dola, cáin agus muirear dá samhail seachas muirir i leith seirbhísí stórála, iompair agus seirbhísí eile arna n-iarraidh agus arna soláthar.

Airteagal 6

Pribhléidí agus díolúintí phearsanta EUPM arna ndeonú ag an Stát Óstach

1.   Ní bheidh pearsanra EUPM faoi réir aon chineál gabhála nó coinneála.

2.   Beidh páipéir, comhfhreagras agus sócmhainní phearsanra EUPM dosháraithe, ach amháin i gcás beart forghníomhaithe a cheadaítear de bhun mhír 6.

3.   Beidh díolúine ag pearsanra EUPM ó dhlínse choiriúil an Stáit Óstaigh i ngach cás. Ní dhíolmhófar pearsanra EUPM, leis na pribhléidí a thugtar dóibh ná leis an díolúine atá acu ó dhlínse an Stáit Óstaigh, ó dhlínse an Stáit is Seoltóir. Féadfaidh an Stáit is Seoltóir nó an institiúid de chuid an Aontais, de réir mar a bheidh, díolúine phearsanra EUPM ó dhlínse choiriúil an Stáit Óstaigh a tharscaoileadh. Ní mór an tarscaoileadh sin a bheith ina tharscaoileadh sainráite i gcónaí.

4.   Beidh díolúine ag pearsanra EUPM ó dhlínse shibhialta agus riaracháin an Stáit Óstaigh maidir leis na briathra arna labhairt nó arna scríobh acu agus gach gníomh arna dhéanamh acu le linn dóibh a bhfeidhmeanna oifigiúla a fheidhmiú. Má thionscnaítear aon imeacht sibhialta i gcoinne phearsanra EUPM os comhair aon cheann de chúirteanna an Stáit Óstaigh, tabharfar fógra láithreach don Cheann Misin agus d’údarás inniúil an Stáit is Seoltóir nó don institiúid de chuid an Aontais. Sula dtionscnófar an t-imeacht os comhair na cúirte, deimhneoidh an Ceann Misin agus údarás inniúil an Stáit is Seoltóir nó an institiúid de chuid an Aontais an ndearna pearsanra EUPM an gníomh i gceist agus a bhfeidhmeanna oifigiúla á bhfeidhmiú acu. Má rinneadh an gníomh le linn fheidhmiú na bhfeidhmeanna oifigiúla, ní thionscnófar an t-imeacht agus beidh feidhm ag forálacha Airteagal 16. Mura ndearnadh an gníomh le linn fheidhmiú na bhfeidhmeanna oifigiúla, féadfaidh an t-imeacht leanúint ar aghaidh. Beidh an deimhniú ón gCeann Misin agus ó údarás inniúil an Stáit is Seoltóir nó ón institiúid de chuid an Aontais ina cheangal ar dhlínse an Stáit Óstaigh nach bhféadfaidh cur ina choinne. Má thionscnaíonn pearsanra EUPM imeachtaí, coiscfidh sé sin orthu díolúine a agairt ón dlínse i leith aon fhrithmhaímh a bhainfidh go díreach leis an bpríomh-mhaíomh.

5.   Ní bheidh sé d’oibleagáid ar phearsanra EUPM fianaise a thabhairt mar fhinnéithe.

6.   Ní fhéadfar aon bheart forghníomhaithe a dhéanamh i leith phearsanra EUPM, ach amháin i gcás ina dtionscnaítear imeacht sibhialta nach mbaineann lena bhfeidhmeanna oifigiúla ina n-aghaidh. Ní fhéadfar maoin phearsanra Mhisean Póilíneachta an Aontais Eorpaigh (EUPM), atá deimhnithe ag an gCeann Misin mar ní atá riachtanach chun feidhmeanna oifigiúla a chomhlíonadh, a urghabháil chun breithiúnas, cinneadh ná ord a chomhlíonadh. Ní bheidh pearsanra EUPM faoi réir aon srian ar a saoirse phearsanta ná aon bheart eile comhéigin in imeachtaí sibhialta.

7.   Ní dhíolmhófar pearsanra EUPM, leis an díolúine atá acu ó dhlínse an Stáit Óstaigh, ó dhlínsí na Stáit is Seoltóir faoi seach.

8.   Beidh pearsanra EUPM, maidir le seirbhísí a sholáthar do EUPM, díolmhaithe ó fhorálacha um shlándáil shóisialta a d’fhéadfadh a bheith i bhfeidhm sa Stát Óstach.

9.   Beidh pearsanra EUPM díolmhaithe, sa Stát Óstach, ó aon chineál cánachais ar an tuarastal agus ar an luach saothair a íocann EUPM nó na Stáit is Seoltóir leo, agus ar aon ioncam a fhaigheann siad lasmuigh den Stát Óstach.

10.   Ceadóidh an Stát Óstach, i gcomhréir leis na dlíthe agus na rialacháin a fhéadfaidh sé a ghlacadh, iontráil earraí d’úsáid phearsanta phearsanra EUPM, agus deonóidh sé eisiamh ó gach dleacht chustaim, cáin agus costas gaolmhar seachas costais ar stóráil, iompar agus seirbhísí comhchosúla, i leith na n-earraí sin. Ceadóidh an Stát Óstach onnmhairiú na n-earraí sin freisin. Is i bhfoirm aisíocaíochta a bheidh an díolúine ó CBL ar earraí nó seirbhísí lena n-úsáid go pearsanta nó lena dtomhailt go pearsanta ag pearsanra EUPM i gcomhréir leis na módúlachtaí a leagtar amach i reachtaíocht an Stáit Óstaigh.

11.   Beidh bagáiste pearsanta phearsanra EUPM díolmhaithe ó imscrúdú, ach amháin má tá forais láidre ann lena cheapadh go bhfuil earraí ann nach d’úsáid phearsanta phearsanra EUPM iad, nó earraí a gcoisctear leis an dlí a n-allmhairiú nó a n-onnmhairiú nó atá faoi réir rialacháin choraintín an Stáit Óstaigh. Ní iniúchfar bagáiste pearsanta mar sin ach amháin i láthair phearsanra EUPM lena mbaineann nó ionadaí údaraithe ó EUPM.

12.   Na pribhléidí agus na díolúintí atá pearsanra EUPM i dteideal a fháil, beidh siad acu ón uair a rachaidh siad isteach i gcríoch an Stáit Óstaigh ar dhul i mbun a bpoist dóibh nó, má tá siad ina chríoch cheana féin, ón uair a gheobhaidh an Aireacht um Ghnóthaí Eachtracha agus um Lánpháirtiú Eorpach fógra faoina gceapachán.

13.   Nuair a bheidh deireadh tagtha le feidhmeanna phearsanra EUPM ag a bhfuil pribhléidí agus díolúintí, tiocfaidh deireadh leis na pribhléidí agus na díolúintí sin de ghnáth an tráth a fhágfaidh siad an tír, nó ar dhul in éag do thréimhse réasúnach chun amhlaidh a dhéanamh, ach mairfidh siad go dtí an tráth sin, fiú i gcás coinbhleachta armtha. Mairfidh an díolúine fós, áfach, i gcás gníomhartha a dhéanann duine den phearsanra i bhfeidhmiú a fheidhmeanna mar bhall den mhisean.

Airteagal 7

Pearsanra arna bhfostú go háitiúil

Ní bheidh na díolúintí, na pribhléidí ná na saoráidí dá dtagraítear in Airteagal 6 ag fostaithe EUPM na Moldóive ar saoránaigh de Phoblacht na Moldóive iad, ar cónaitheoirí buana i bPoblacht na Moldóive iad nó ar conraitheoirí tráchtála iad. D’ainneoin na forála sin, beidh díolúine ag baill foirne arna bhfostú go háitiúil maidir leis na briathra a labhrófar nó a scríobhfar agus a bhfeidhmeanna oifigiúla á bhfeidhmiú. Mar sin féin, feidhmeoidh an Stát Óstach a dhlínse ar an bpearsanra sin ar bhealach nach gcuirfidh isteach go míchuí ar chomhlíonadh fheidhmeanna EUPM.

Airteagal 8

Dlínse choiriúil

Beidh sé de cheart ag údaráis inniúla Stáit is Seoltóir, i gcomhairle le húdaráis inniúla an Stáit Óstaigh, an dlínse choiriúil agus na cumhachtaí araíonachta go léir a thugtar dóibh le dlí an Stáit is Seoltóir maidir le pearsanra EUPM a fheidhmiú ar chríoch an Stáit Óstaigh.

Airteagal 9

An tSlándáil

1.   Glacfaidh an Stát Óstach, trína n-acmhainní féin, freagracht as slándáil phearsanra EUPM.

2.   Chun críocha mhír 1, déanfaidh an Stát Óstach gach beart is gá ar mhaithe le cosaint, sábháilteacht agus slándáil EUPM agus pearsanra EUPM a áirithiú. Comhaontófar leis an gCeann Misin aon fhorálacha sonracha a mholfaidh an Stát Óstach sula gcuirfear chun feidhme iad. Ceadóidh an Stát Óstach gníomhaíochtaí a bhaineann le haslonnú leighis phearsanra EUPM, agus tacóidh sé leis na gníomhaíochtaí sin.

Más gá, tabharfar na socruithe forlíontacha dá dtagraítear in Airteagal 18 i gcrích.

Airteagal 10

Éide

1.   Is féidir le pearsanra EUPM éide náisiúnta nó éadaí sibhialta a chaitheamh a bhfuil sainaitheantas EUPM orthu.

2.   Beidh caitheamh éide faoi réir rialacha arna n-eisiúint ag an gCeann Misin.

Airteagal 11

Comhar agus rochtain ar fhaisnéis

1.   Cuirfidh an Stát Óstach lánchomhar agus tacaíocht ar fáil do EUPM agus do phearsanra EUPM.

2.   Má iarrtar é agus má tá gá leis chun EUPM a chur i gcrích, féadfaidh an Stát Óstach, i gcomhréir lena reachtaíocht, rochtain éifeachtach a thabhairt do phearsanra EUPM ar an méid seo a leanas:

(a)

saoráidí agus/nó suíomhanna atá faoi rialú an Stáit Óstaigh, atá ábhartha chun sainordú EUPM a chomhlíonadh;

(b)

doiciméid, ábhair agus faisnéis atá faoi rialú an Stáit Óstaigh, a mhéid is gá chun sainordú EUPM a chomhlíonadh.

Más gá, chun críocha na chéad fomhíre, tabharfar na socruithe forlíontacha dá dtagraítear in Airteagal 18 i gcrích.

I gcás inarb infheidhme, rachfar ar iontaoibh fhorálacha Chomhaontú an 31 Márta 2017 idir an tAontas Eorpach agus Poblacht na Moldóive maidir le nósanna imeachta slándála le haghaidh faisnéis rúnaicmithe a mhalartú agus a chosaint.

3.   Rachaidh an Ceann Misin agus an Stát Óstach i gcomhairle le chéile go rialta agus déanfaidh siad bearta iomchuí chun dlúth-idirchaidreamh cómhalartach a áirithiú ar gach leibhéal iomchuí. Féadfaidh an Stát Óstach oifigeach idirchaidrimh a cheapadh chuig EUPM.

Airteagal 12

Tacaíocht ón Stát óstach agus conrú ann

1.   Tabharfaidh an Stát óstach cuidiú, arna iarraidh sin, do EUPM chun saoráidí oiriúnacha a aimsiú.

2.   Cuirfidh an Stát óstach saoráidí ar leis iad ar fáil saor in aisce, más gá agus má bhíonn siad ar fáil. Ní éileoidh an Stát óstach aon chúiteamh i leith foirgníocht, athruithe nó modhnuithe ar na saoráidí sin.

Cuirfear saoráidí ar le heintitis phríobháideacha iad ar fáil ar bhonn socruithe conarthacha iomchuí, a mhéid a iarrfar na saoráidí sin chun gníomhaíochtaí riaracháin agus oibríochtúla EUPM a chur i gcrích.

3.   Cuideoidh an Stát óstach, de réir a acmhainní agus a chumais, le tacaíocht do EUPM a ullmhú, a bhunú agus a fhorghníomhú, lena n-áirítear saoráidí agus trealamh comhlonnaithe do shaineolaithe EUPM.

4.   Tabharfaidh an Stát óstach cuidiú agus tacaíocht do EUPM faoi na coinníollacha céanna ar a laghad leis an gcuidiú agus an tacaíocht a thugann sé dá náisiúnaigh féin.

5.   Beidh an inniúlacht dhlíthiúil is gá ag EUPM faoi dhlíthe agus rialacháin an Stáit Óstaigh chun a mhisean a chomhlíonadh, agus go háirithe chun cuntais bhainc a oscailt agus sócmhainní a fháil nó a dhiúscairt agus chun bheith ina pháirtí in imeachtaí dlíthiúla.

6.   Déanfar an dlí is infheidhme maidir le conarthaí arna dtabhairt i gcrích ag EUPM sa Stát óstach a chinneadh leis na forálacha ábhartha sna conarthaí sin.

7.   Féadfar a shonrú sna conarthaí arna dtabhairt i gcrích ag EUPM go mbeidh an nós imeachta um réiteach díospóidí dá dtagraítear in Airteagal 15(3) agus (4) infheidhme maidir le díospóidí a thiocfaidh as cur chun feidhme an chonartha.

8.   Éascóidh an Stát óstach cur chun feidhme na gconarthaí a thabharfaidh EUPM i gcrích le heintitis tráchtála ar mhaithe leis an misean.

Airteagal 13

Pearsanra EUPM atá éagtha

1.   Beidh sé de cheart ag an gCeann Misin cúram a ghlacadh, agus socruithe oiriúnacha a dhéanamh, i leith aisdúichiú aon duine de phearsanra EUPM atá éagtha, agus a mhaoine pearsanta.

2.   Ní dhéanfar aon scrúdú iarbháis ar chomhaltaí éagtha EUPM gan comhaontú ina leith ón Stát lena mbaineann, agus gan ionadaí ó EUPM agus/nó ionadaí ón Stát lena mbaineann a bheith i láthair.

3.   Rachaidh an Stát óstach agus EUPM i gcomhar a chéile a mhéid is féidir d’fhonn comhaltaí den fhoireann atá éagtha a aisdúichiú go luath.

Airteagal 14

Cumarsáid

1.   Féadfaidh EUPM stáisiúin seolta agus glactha raidió a shuiteáil agus a oibriú, chomh maith le córais satailíte, le toiliú an Stáit Óstaigh. Comhoibreoidh sé le húdaráis inniúla an Stáit Óstaigh d’fhonn coinbhleachtaí a sheachaint maidir le minicíochtaí iomchuí a úsáid. Tabharfaidh an Stát óstach rochtain ar an speictream minicíochta saor in aisce.

2.   Beidh sé cheart ag EUPM cumarsáid neamhshrianta a dhéanamh trí na modhanna seo a leanas: an raidió (lena n-áirítear raidió satailíte, soghluaiste agus láimhe), teileafón, an t-idirlíon, teileagraf, facs agus modhanna eile, agus beidh sé de cheart aige an trealamh is gá a shuiteáil chun cumarsáid mar sin a chothabháil laistigh de shaoráidí EUPM agus eatarthu, lena n-áirítear cáblaí agus línte talún a leagan, chun críoch EUPM.

3.   Féadfaidh EUPM na socruithe is gá a dhéanamh, ina shaoráidí féin, chun post a iompar a sheolfar chuig EUPM agus uathu agus/nó chuig pearsanra EUPM agus uathu.

Airteagal 15

Éilimh de bharr báis, díobhála, damáiste agus caillteanais

1.   Ní bheidh EUPM, pearsanra EUPM, an tAontas agus na Stáit is Seoltóir faoi dhliteanas i leith aon damáiste do mhaoin shibhialta nó rialtais, ná i leith aon chaillteanais maoine mar sin, a bhaineann le riachtanais oibríochtúla nó le gníomhaíochtaí a bhaineann le suaitheadh sibhialta nó cosaint EUPM is cúis leis na nithe sin.

2.   D’fhonn teacht ar shocrú cairdiúil, déanfar éilimh de bharr damáiste do mhaoin shibhialta nó rialtais, nó de bharr caillteanas maoine mar sin, nach gcumhdaítear le mír 1, mar aon le héilimh de bharr bás daoine nó díobháil do dhaoine agus éilimh de bharr damáiste do mhaoin EUPM nó de bharr chaillteanas maoine EUPM, a chur ar aghaidh chuig EUPM trí údaráis inniúla an Stáit Óstaigh, maidir le héilimh arna dtionscnamh ag duine dlítheanach nó nádúrtha ón Stát Óstach, agus chuig údaráis inniúla an Stáit Óstaigh, maidir le héilimh arna dtionscnamh ag EUPM.

3.   I gcás nach bhféadfar teacht ar shocrú cairdiúil, cuirfear an t-éileamh faoi bhráid coimisiún um éilimh a bheidh comhdhéanta ar bhonn comhionann d’ionadaithe ó EUPM agus d’ionadaithe ón Stát Óstach. Déanfar éilimh a shocrú de thoil a chéile.

4.   I gcás nach bhféadfar teacht ar shocrú sa choimisiún um éilimh, réiteofar an díospóid trí mhodhanna taidhleoireachta idir an Stát Óstach agus ionadaithe ón Aontas le haghaidh éilimh nach mó ná EUR 40 000. Maidir le héilimh a sháraíonn an méid sin, cuirfear an díospóid faoi bhráid binse eadrána, a mbeidh na cinntí uaidh ceangailteach.

5.   Beidh an binse eadrána dá dtagraítear i mír 4 comhdhéanta de thriúr eadránaithe, dá gceapfaidh an Stát Óstach agus EUPM duine amháin faoi seach, agus dá gceapfaidh an Stát Óstach agus EUPM an tríú duine go comhpháirteach. I gcás nach gceapfaidh ceann de na páirtithe eadránaí laistigh de dhá mhí nó i gcás nach bhféadfaidh an Stát Óstach agus EUPM teacht ar chomhaontú maidir leis an tríú eadránaí a cheapadh, ceapfaidh Uachtarán Chúirt Bhreithiúnais an Aontais Eorpaigh an t-eadránaí sin.

6.   Tabharfar socrú riaracháin idir EUPM agus údaráis riaracháin an Stáit Óstaigh i gcrích chun téarmaí tagartha an choimisiúin um éilimh agus an bhinse eadrána a chinneadh, mar aon leis an nós imeachta is infheidhme laistigh de na comhlachtaí sin agus na coinníollacha faoina dtaiscfear éilimh.

Airteagal 16

Idirchaidreamh agus díospóidí

1.   Déanfaidh ionadaithe ó EUPM agus údaráis inniúla an Stáit Óstaigh imscrúdú le chéile ar aon saincheist a thiocfaidh as cur i bhfeidhm an Chomhaontaithe seo.

2.   Mura dtiocfar ar aon réiteach, réiteofar díospóidí a bhaineann le léirmhíniú nó cur i bhfeidhm an Chomhaontaithe seo trí mhodhanna taidhleoireachta idir an Stát Óstach agus ionadaithe ón Aontas, agus ar an gcaoi sin amháin.

Airteagal 17

Forálacha eile

1.   Beidh Rialtas an Stáit Óstaigh freagrach as pribhléidí, díolúintí agus cearta EUPM agus phearsanra EUPM dá bhforáiltear sa Chomhaontú seo a chur chun feidhme agus as a áirithiú go n-urramóidh údaráis áitiúla iomchuí an Stáit Óstaigh na pribhléidí, na díolúintí agus na cearta sin.

2.   Níl aon ní sa Chomhaontú seo beartaithe ná ní fhéadfar é a fhorléiriú chun maolú ar aon chearta a d’fhéadfadh a astú le Ballstát den Aontas nó le haon Stát eile a rannchuidíonn le EUPM faoi chomhaontuithe eile.

Airteagal 18

Socruithe cur chun feidhme

Chun críoch chur i bhfeidhm an Chomhaontaithe seo, féadfaidh cúrsaí oibríochtúla, riaracháin agus teicniúla a bheith faoi réir socruithe ar leith a bheidh le tabhairt i gcrích idir an Ceann Misin agus údaráis riaracháin an Stáit Óstaigh.

Airteagal 19

Cur i bhfeidhm, teacht i bhfeidhm agus foirceannadh

1.   Beidh feidhm shealadach ag an gComhaontú seo ón lá a shíneoidh na Páirtithe é.

2.   Tiocfaidh an Comhaontú i bhfeidhm an chéad lá den mhí tar éis do na Páirtithe fógra frithpháirteach a thabhairt go bhfuil a nósanna imeachta inmheánacha chuige sin curtha i gcrích. Díreofar na fógraí chuig Ardrúnaí Chomhairle an Aontais Eorpaigh, ar thaobh amháin, agus chuig an Aireacht um Ghnóthaí Eachtracha agus um Lánpháirtiú Eorpach Phoblacht na Moldóive, ar an taobh eile.

3.   Beidh feidhm ag an gComhaontú seo go dtí dáta imeachta an phearsanra dheiridh de chuid EUPM, mar a thabharfaidh EUPM fógra ina leith.

4.   Mar sin féin, féadfar an Comhaontú seo a leasú nó a fhoirceannadh trí chomhaontú i scríbhinn idir na Páirtithe.

5.   Ní dhéanfaidh foirceannadh an Chomhaontaithe seo difear d’aon chearta ná oibleagáidí a thiocfaidh as forghníomhú an Chomhaontaithe seo roimh an bhfoirceannadh sin.

Déantar an Comhaontú seo a tharraingt suas i ndúblach i mBéarla agus sa Rómáinis, agus comhúdarás ag an dá théacs. I gcás ina mbeidh éagsúlacht sa léirmhíniú, is ag an téacs Béarla a bheidh an forlámhas.

 


(1)   IO L 110, 25.4.2023, lch. 30


ELI: http://data.europa.eu/eli/agree/2023/2204/oj

ISSN 1977-0839 (electronic edition)