ISSN 1977-0839

Iris Oifigiúil

an Aontais Eorpaigh

L 312

European flag  

An t-eagrán Gaeilge

Reachtaíocht

65
5 Nollaig 2022


Clár

 

II   Gníomhartha neamhreachtacha

Leathanach

 

 

RIALACHÁIN

 

*

Rialachán Tarmligthe (AE) 2022/2360 ón gCoimisiún an 3 Lúnasa 2022 lena leasaítear na caighdeáin theicniúla rialála a leagtar síos i Rialachán Tarmligthe (AE) 2018/389 a mhéid a bhaineann leis an díolúine 90 lá i gcomhair rochtain ar chuntas ( 1 )

1

 

*

Rialachán Cur Chun Feidhme (AE) 2022/2361 ón gCoimisiún an 1 Nollaig 2022 lena leasaítear Iarscríbhinní V agus XIV a ghabhann le Rialachán Cur Chun Feidhme (AE) 2021/404 a mhéid a bhaineann leis na hiontrálacha le haghaidh Cheanada, na Ríochta Aontaithe agus na Stáit Aontaithe ar na liostaí tríú tíortha atá údaraithe maidir le coinsíneachtaí d’éanlaith clóis, de tháirgí geirmeacha ó éanlaith chlóis, agus d’fheoil úr ó éanlaith chlóis agus d’éin ghéim a theacht isteach san Aontas ( 1 )

5

 

*

Rialachán Cur Chun Feidhme (AE) 2022/2362 ón gCoimisiún an 2 Nollaig 2022 lena gcuirtear síneadh leis an maolú ó Rialachán (CE) Uimh. 1967/2006 ón gComhairle a mhéid a bhaineann leis an bhfad íosta ón gcósta agus an doimhneacht a dheonaítear do shaighní cladaigh a bhíonn ag iascaireacht in uiscí teorann áirithe na Fraince (Occitanie agus Provence-Alpes-Côte d’Azur)

91

 

*

Rialachán Cur Chun Feidhme (AE) 2022/2363 ón gCoimisiún an 2 Nollaig 2022 lena gcuirtear síneadh leis an maolú ar Rialachán (CE) Uimh. 1967/2006 ón gComhairle a mhéid a bhaineann leis an toirmeasc ar iascaireacht os cionn gnáthóga faoi chosaint, an fad íosta ón gcósta agus doimhneacht íosta na mara le haghaidh na dtrálaer gangui a bhíonn ag iascaireacht in uiscí teorann áirithe de chuid na Fraince (Provence-Alpes-Côte d’Azur)

95

 

*

Rialachán Cur Chun Feidhme (AE) 2022/2364 ón gCoimisiún an 2 Nollaig 2022 lena leasaítear Rialachán Cur Chun Feidhme (AE) Uimh. 540/2011 a mhéid a bhaineann le síneadh a chur le tréimhse formheasa na substainte gníomhaí gliofosáit ( 1 )

99

 

*

Rialachán Cur Chun Feidhme (AE) 2022/2365 ón gCoimisiún an 2 Nollaig 2022 lena leasaítear na caighdeáin theicniúla cur chun feidhme a leagtar síos i Rialachán Cur Chun Feidhme (AE) 2016/1801 a mhéid a bhaineann le comhfhreagairt táblaí mapála mheasúnuithe creidmheasa na n-institiúidí seachtracha um measúnú creidmheasa i gcomhair urrúsú i gcomhréir le Rialachán (AE) Uimh. 575/2013 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle ( 1 )

101

 

 

CINNTÍ

 

*

Cinneadh Cur Chun Feidhme (AE) 2022/2366 ón gCoimisiún an 2 Nollaig 2022 maidir leis na sonraíochtaí a leagan síos i ndáil le réiteach teicniúil chun éascú a dhéanamh ar an mbailiú sonraí a dhéanann na Ballstáit agus Europol le haghaidh staidreamh a ghiniúint maidir le rochtain ar shonraí VIS chun críocha fhorfheidhmiú an dlí

109

 


 

(1)   Téacs atá ábhartha maidir le LEE.

GA


II Gníomhartha neamhreachtacha

RIALACHÁIN

5.12.2022   

GA

Iris Oifigiúil an Aontais Eorpaigh

L 312/1


RIALACHÁN TARMLIGTHE (AE) 2022/2360 ÓN gCOIMISIÚN

an 3 Lúnasa 2022

lena leasaítear na caighdeáin theicniúla rialála a leagtar síos i Rialachán Tarmligthe (AE) 2018/389 a mhéid a bhaineann leis an díolúine 90 lá i gcomhair rochtain ar chuntas

(Téacs atá ábhartha maidir le LEE)

TÁ AN COIMISIÚN EORPACH,

Ag féachaint don Chonradh ar Fheidhmiú an Aontais Eorpaigh,

Ag féachaint do Threoir (AE) 2015/2366 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 25 Samhain 2015 maidir le seirbhísí íocaíochta sa mhargadh inmheánach, lena leasaítear Treoracha 2002/65/CE, 2009/110/CE agus 2013/36/AE agus Rialachán (AE) Uimh. 1093/2010, agus lena n-aisghairtear Treoir 2007/64/CE (1), agus go háirithe Airteagal 98(4), an dara fomhír, de,

De bharr an mhéid seo a leanas:

(1)

Le hAirteagal 10 de Rialachán Tarmligthe (AE) 2018/389 (2) ón gCoimisiún déantar foráil maidir le díolúine ón gceanglas a leagtar síos in Airteagal 97 de Threoir (AE) 2015/2366 fíordheimhniú láidir custaiméara a chur i bhfeidhm i gcás ina bhfuil rochtain á fáil ag úsáideoir seirbhísí íocaíochta ar iarmhéid cuntais agus ar idirbhearta cuntais íocaíochta a rinneadh le déanaí gan sonraí íocaíochta íogaire a nochtadh. Sa chás sin, ní cheadaítear do sholáthraithe seirbhísí íocaíochta fíordheimhniú láidir custaiméara a chur i bhfeidhm maidir le rochtain a fháil ar fhaisnéis faoin gcuntas, ar choinníoll go cuireadh fíordheimhniú láidir custaiméara i bhfeidhm nuair a fuarthas rochtain ar fhaisnéis faoin gcuntas den chéad uair, agus ar a laghad gach 90 lá ina dhiaidh sin.

(2)

Úsáid na díolúine sin ba chúis le cleachtais an-éagsúla i dtaca le cur i bhfeidhm Rialachán Tarmligthe (AE) 2018/389, ar cásanna iad ina n-iarrann roinnt soláthraithe seirbhísí íocaíochta is riarthóirí cuntas fíordheimhniú láidir custaiméara gach 90 lá, iarann soláthraithe eile an fíordheimhniú níos minice ná sin, agus níl an díolúine curtha i bhfeidhm ag roinnt soláthraithe eile, soláthraithe a iarann na fíordheimhniú láidir custaiméara le haghaidh gach rochtain ar chuntas. Tá an díolúine ina húdar achrainn neamh-inmhianaithe ó thaobh eispearas custaiméirí de aon uair a úsáideann siad seirbhísí faisnéise seirbhísí faisnéise cuntas agus tá drochthionchar ar sheirbhísí na soláthraithe seirbhísí faisnéise cuntas dá deasca freisin.

(3)

Chun cothromaíocht a áirithiú idir cuspóirí Threoir (AE) 2015/2366 maidir le slándáil a fheabhsú, nuálaíocht a éascú agus iomaíocht sa mhargadh inmheánach a fheabhsú, is gá cur i bhfeidhm na díolúine a leagtar amach in Airteagal 10 de Rialachán Tarmligthe (AE) 2018/389 a shonrú tuilleadh, le haghaidh cásanna ina bhfaightear rochtain ar an fhaisnéis faoin gcuntas trí sholáthraí seirbhísí faisnéise cuntas. Dá réir sin, i gcás mar sin, níor cheart soláthraithe seirbhísí íocaíochta a cheadú rogha a dhéanamh cé acu a chuirfidh siad fíordheimhniú láidir custaiméara i bhfeidhm nó nach gcuirfidh, agus ba cheart an díolúine a bheith sainordaitheach, faoi réir coinníollacha arb é is aidhm dóibh a áirithiú go mbaintear amach sábháilteacht agus slándáil shonraí na n-úsáideoirí seirbhísí íocaíochta.

(4)

Ba cheart an díolúine a theorannú do rochtain ar iarmhéid cuntais agus d’idirbhearta cuntais a rinneadh le déanaí gan sonraí íocaíochta íogaire a nochtadh. Níor cheart feidhm a bheith ag an díolúine ach amháin i gcás inar chuir soláthraithe seirbhísí íocaíochta fíordheimhniú láidir custaiméara i bhfeidhm cheana féin le haghaidh na chéad rochtana tríd an soláthraí seirbhísí faisnéise cuntas ábhartha agus ba cheart an díolúine a athnuachan ar bhonn tréimhsiúil.

(5)

Chun sábháilteacht agus slándáil shonraí na n-úsáideoirí seirbhísí íocaíochta a áirithiú, ba cheart go mbeadh soláthraithe seirbhísí íocaíochta in ann, tráth ar bith, fíordheimhniú láidir custaiméara a chur i bhfeidhm i gcás ina bhfuil cúiseanna acu a bhfuil bonn cirt oibiachtúil leo agus a bhfuil fianaise chuí ag gabháil leo a bhaineann le rochtain neamhúdaraithe nó chalaoiseach. Feadfaidh sé sin a bheith amhlaidh i gcás ina mbraitear riosca méadaithe rochtana neamhúdaraithe nó calaoisí le sásraí faireacháin ar idirbhearta de chuid an tsoláthraí seirbhísí íocaíochta is riarthóir cuntas. Chun cur i bhfeidhm comhsheasmhach na díolúine a áirithiú, i gcásanna mar sin, ba cheart do sholáthraithe seirbhísí íocaíochta is riarthóirí na cúiseanna a bhaineann le fíordheimhniú láidir custaiméara a chur i bhfeidhm a thaifeadadh agus údar cuí a thabhairt i leith na gcúiseann sin agus iad a chur in iúl dá n-údarás inniúil náisiúnta arna iarraidh sin dó.

(6)

I gcás ina bhfaigheann an t-úsáideoir seirbhísí íocaíochta rochtain dhíreach ar fhaisnéis faoin gcuntas, ba cheart do sholáthraithe seirbhísí íocaíochta a bheith in ann fós rogha a dhéanamh cé acu a chuirfidh siad fíordheimhniú láidir custaiméara i bhfeidhm nó nach gcuirfidh. Is é is cúis leis sin nár tugadh saincheisteanna ar leith faoi deara lena gceanglaítear leasú ar an díolúine a leagtar síos in Airteagal 10 de Rialachán Tarmligthe (AE) 2018/389 sna cásanna sin, murab ionann agus cás na rochtana trí sholáthraí seirbhísí faisnéise cuntas.

(7)

Chun cothrom iomaíochta a áirithiú idir na soláthraithe seirbhísí íocaíochta ar fad, agus i gcomhréir le cuspóirí Threoir (AE) 2015/2366 maidir le forbairt seirbhísí soláimhsithe nuálacha a éascú, tá sé comhréireach an amlíne chéanna 180 lá a bhunú le haghaidh athnuachan fíordheimhnithe láidir custaiméara chun rochtain dhíreach a fháil ar fhaisnéis na gcuntas leis an soláthraí seirbhísí íocaíochta is riarthóir cuntas agus trí sholáthraí seirbhísí faisnéise cuntas araon. Dá n-athnuafaí fíordheimhniú láidir custaiméara ag an minicíocht reatha, d’fhéadfadh sé achrann neamh-inmhianaithe a chruthú ó thaobh eispearas custaiméirí de agus d’fhéadfadh sé cosc a chur ar sholáthraithe seirbhísí faisnéise cuntas a seirbhísí a chur ar fáil agus ar úsáideoirí na seirbhísí sin a fháil.

(8)

Soláthraithe seirbhísí íocaíochta is riarthóirí cuntas a chuireann comhéadan tiomnaithe ar fáil agus a chuir sásra teagmhais chun feidhme mar a leagtar amach in Airteagal 33(4) de Rialachán Tarmligthe (AE) 2018/389, níor cheart a cheangal ar na soláthraithe sin an díolúine shainordaitheach nua a chur chun feidhme ina gcomhéadain dhíreacha custaiméirí chun críoch an tsásra teagmhais, ar choinníoll nach gcuireann siad an díolúine a leagtar síos in Airteagal 10 de Rialachán Tarmligthe (AE) 2018/389 i bhfeidhm ina gcomhéadain dhíreacha custaiméirí. Bheadh sé díréireach a cheangal ar sholáthraithe seirbhísí íocaíochta is riarthóirí cuntas a chuireann comhéadan tiomnaithe ar fáil, comhéadan ina bhfuil sé de cheangal orthu an díolúine sainordaitheach nua a chur chun feidhme, an díolúine céanna sin a chur chun feidhme ina gcomhéadain dhíreacha custaiméirí chun críoch an tsásra teagmhais.

(9)

Chun a áirithiú go bhfuil a dhóthain ama ag na soláthraithe seirbhísí íocaíochta na hathruithe is gá a dhéanamh ar na córais atá acu, ba cheart do sholáthraithe seirbhísí íocaíochta is riarthóirí cuntas na hathruithe a rinneadh ar shonraíochtaí teicniúla chomhéadain na soláthraithe seirbhísí íocaíochta a chur ar fáil do na soláthraithe seirbhísí íocaíochta chun an Rialachán seo a chomhlíonadh tráth nach déanaí ná 2 mhí sula gcuirfear na hathruithe sin chun feidhme.

(10)

Ba cheart, dá bhrí sin, Rialachán Tarmligthe (AE) 2018/389 a leasú dá réir sin.

(11)

Tá an Rialachán seo bunaithe ar na dréachtchaighdeáin theicniúla rialála a chuir an tÚdarás Baincéireachta Eorpach faoi bhráid an Choimisiúin.

(12)

Rinne an tÚdarás Baincéireachta Eorpach comhairliúcháin phoiblí oscailte a reáchtáil maidir leis na dréachtchaighdeáin theicniúla rialála ar a bhfuil an Rialachán seo bunaithe, rinne sé anailís ar na costais agus ar na tairbhí a d’fhéadfadh a bheith ag baint leo ann agus d’iarr sé comhairle ar an nGrúpa Geallsealbhóirí Baincéireachta arna bhunú i gcomhréir le hAirteagal 37 de Rialachán (AE) Uimh. 1093/2010 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle (3).

(13)

Chuathas i gcomhairle leis an Maoirseoir Eorpach ar Chosaint Sonraí i gcomhréir le hAirteagal 42(1) de Rialachán (AE) 2018/1725 agus thug sé barúlacha foirmiúla an 7 Meitheamh 2022.

(14)

Chun aistriú rianúil chuig na ceanglais nua a leagtar amach sa Rialachán seo a áirithiú, na soláthraithe seirbhísí íocaíochta a chuir an díolúine a leagtar síos in Airteagal 10 de Rialachán Tarmligthe (AE) 2018/389 i bhfeidhm roimh dháta chur i bhfeidhm an Rialacháin seo, ba cheart na soláthraithe sin a cheadú leanúint de bheith ag cur na díolúine sin i bhfeidhm suas le 90 lá ón uair dheireanach a cuireadh fíordheimhniú láidir custaiméara i bhfeidhm,

TAR ÉIS AN RIALACHÁN SEO A GHLACADH:

Airteagal 1

Leasuithe ar Rialachán Tarmligthe (AE) 2018/389

Leasaítear Rialachán Tarmligthe (AE) 2018/389 mar a leanas:

(1)

Cuirtear an méid seo a leanas in ionad Airteagal 10:

“Airteagal 10

Rochtain dhíreach ar an bhfaisnéis faoi chuntais íocaíochta leis an soláthraí seirbhísí íocaíochta is riarthóir cuntas

1.   Ceadófar do sholáthraí seirbhísí íocaíochta gan fíordheimhniú láidir custaiméara a chur i bhfeidhm, faoi réir chomhlíonadh na gceanglais a leagtar síos in Airteagal 2, i gcás ina bhfuil rochtain dhíreach á fáil ag úsáideoir seirbhísí íocaíochta ar a chuntas íocaíochta ar líne, ar choinníoll go bhfuil an rochtain sin teoranta do cheann de na hítimí ar líne seo a leanas gan sonraí íocaíochta íogaire a nochtadh:

(a)

iarmhéid cuntais íocaíochta ainmnithe amháin nó níos mó;

(b)

na hidirbhearta íocaíochta a rinneadh le 90 lá anuas trí chuntas íocaíochta ainmnithe amháin nó níos mó.

2.   De mhaolú ar mhír 1, ní dhíolmhófar soláthraithe seirbhísí íocaíochta ó chur i bhfeidhm fíordheimhniú láidir custaiméara i gcás ina gcomhlíonfar ceann de na coinníollacha seo a leanas:

(a)

tá rochtain á fáil ag an úsáideoir seirbhísí íocaíochta ar an bhfaisnéis a shonraítear i mír 1 ar líne den chéad uair;

(b)

tá níos mó ná 180 lá caite ón uair dheireanach a fuair an t-úsáideoir seirbhísí íocaíochta rochtain ar an bhfaisnéis a shonraítear i mír 1 ar líne agus cuireadh fíordheimhniú láidir custaiméara i bhfeidhm”

;

(2)

cuirtear isteach an tAirteagal 10a seo a leanas:

“Airteagal 10a

Rochtain ar an bhfaisnéis faoi chuntais íocaíochta le soláthraí seirbhísí faisnéise cuntas

1.   Ní chuirfidh soláthraithe seirbhísí íocaíochta fíordheimhniú láidir custaiméara i bhfeidhm i gcás ina bhfuil rochtain á fáil ag úsáideoir seirbhísí íocaíochta ar a chuntas íocaíochta ar líne trí sholáthraí seirbhísí faisnéise cuntas, ar choinníoll go bhfuil an rochtain teoranta do cheann de na hítimí ar líne seo a leanas gan sonraí íocaíochta íogaire a nochtadh:

(a)

iarmhéid cuntais íocaíochta ainmnithe amháin nó níos mó;

(b)

na hidirbhearta íocaíochta a rinneadh le 90 lá anuas trí chuntas íocaíochta ainmnithe amháin nó níos mó.

2.   De mhaolú ar mhír 1, cuirfidh soláthraithe seirbhísí íocaíochta fíordheimhniú láidir custaiméara i bhfeidhm i gcás ina gcomhlíonfar ceann de na coinníollacha seo a leanas:

(a)

tá rochtain á fáil ag an úsáideoir seirbhísí íocaíochta ar an bhfaisnéis a shonraítear i mír 1 ar líne den chéad uair tríd an soláthraí seirbhísí faisnéise cuntas;

(b)

tá níos mó ná 180 lá caite ón uair dheireanach a fuair an t-úsáideoir seirbhísí íocaíochta rochtain ar an bhfaisnéis a shonraítear i mír 1 ar líne tríd an soláthraí seirbhísí faisnéise cuntas agus cuireadh fíordheimhniú láidir custaiméara i bhfeidhm.

3.   De mhaolú ar mhír 1, ceadófar do sholáthraithe seirbhísí íocaíochta fíordheimhniú láidir custaiméara a chur i bhfeidhm i gcás ina bhfuil rochtain á fáil ag úsáideoir seirbhísí íocaíochta ar a chuntas íocaíochta ar líne trí sholáthraí seirbhísí faisnéise cuntas agus ina bhfuil cúiseanna ag an soláthraí seirbhísí íocaíochta a bhfuil bonn cirt oibiachtúil leo agus a bhfuil fianaise chuí ag gabháil leo a bhaineann le rochtain neamhúdaraithe nó chalaoiseach ar an gcuntas íocaíochta. I gcás mar sin, taifeadfaidh an soláthraí seirbhísí íocaíochta na cúiseanna a bhaineann le fíordheimhniú láidir custaiméara a chur i bhfeidhm agus tabharfaidh sé údar chuí dóibh agus cuirfidh sé in iúl dá údarás inniúil náisiúnta arna iarraidh sin dó.

4.   Soláthraithe seirbhísí íocaíochta is riarthóirí cuntas a chuireann comhéadan tiomnaithe ar fáil dá dtagraítear in Airteagal 31, ní cheanglaítear ar na soláthraithe sin an díolúine a leagtar síos i mír 1 den Airteagal seo a chur i bhfeidhm chun críoch an tsásra teagmhais dá dtagraítear in Airteagal 33(4), i gcás nach gcuireann siad an díolúine a leagtar síos in Airteagal 10 i bhfeidhm sa chomhéadan díreach a úsáidtear le haghaidh fíordheimhnithe agus cumarsáide lena n-úsáideoirí seirbhísí íocaíochta.”

;

(3)

in Airteagal 30, cuirtear isteach an mhír 4a seo a leanas:

“4a.   De mhaolú ar mhír 4, na hathruithe ar shonraíochtaí teicniúla chomhéadain na soláthraithe seirbhísí íocaíochta, cuirfidh soláthraithe seirbhísí íocaíochta is riarthóirí cuntas na hathruithe sin ar fáil do na soláthraithe seirbhísí íocaíochta dá dtagraítear san Airteagal seo d’fhonn Airteagal 10a a chomhlíonadh agus déanfar é sin tráth nach déanaí ná 2 mhí sula gcuirfear na hathruithe sin chun feidhme.”

.

Airteagal 2

Forálacha idirthréimhseacha

1.   Soláthraithe seirbhísí íocaíochta a chuir an díolúine in Airteagal 10 de Rialachán Tarmligthe (AE) 2018/389 i bhfeidhm roimh an 25 Iúil 2023, beidh cead ag na soláthraithe sin leanúint de bheith ag cur na díolúine sin i bhfeidhm i gcomhair iarrataí ar rochtain a fuarthas trí sholáthraí seirbhísí faisnéise cuntas suas le dul in éag na tréimhse a chumhdaítear leis an díolúine sin.

2.   De mhaolú ar mhír 1, gach uair a chuirtear fíordheimhniú láidir custaiméara i bhfeidhm maidir le hiarraidh ar rochtain trí sholáthraí seirbhísí faisnéise cuntas roimh dhul in éag na tréimhse a chumhdaítear leis an díolúine dá dtagraítear i mír 1, beidh feidhm ag Airteagal 10a mar a tugadh isteach leis an Rialachán seo.

Airteagal 3

Teacht i bhfeidhm agus cur i bhfeidhm

Tiocfaidh an Rialachán seo i bhfeidhm an fichiú lá tar éis lá a fhoilsithe in Iris Oifigiúil an Aontais Eorpaigh.

Beidh feidhm, aige ón 25 Iúil 2023.

Beidh an Rialachán seo ina cheangal go huile agus go hiomlán agus beidh sé infheidhme go díreach i ngach Ballstát.

Arna dhéanamh sa Bhruiséil, 3 Lúnasa 2022.

Thar ceann an Choimisiúin

An tUachtarán

Ursula VON DER LEYEN


(1)  IO L 337, 23.12.2015, lch. 35.

(2)  Rialachán Tarmligthe (AE) 2018/389 ón gCoimisiún an 27 Samhain 2017 lena bhforlíontar Treoir (AE) 2015/2366 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle maidir le caighdeáin theicniúla rialála le haghaidh fíordheimhniú láidir custaiméara agus caighdeáin chumarsáide shlána oscailte (IO L 69, 13.3.2018, lch. 23).

(3)  Rialachán (AE) Uimh. 1093/2010 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 24 Samhain 2010 lena mbunaítear Údarás Maoirseachta Eorpach (An tÚdarás Baincéireachta Eorpach), lena leasaítear Cinneadh Uimh. 716/2009/CE agus lena n-aisghairtear Cinneadh 2009/78/CE ón gCoimisiún (IO L 331, 15.12.2010, lch. 12).


5.12.2022   

GA

Iris Oifigiúil an Aontais Eorpaigh

L 312/5


RIALACHÁN CUR CHUN FEIDHME (AE) 2022/2361 ÓN gCOIMISIÚN

an 1 Nollaig 2022

lena leasaítear Iarscríbhinní V agus XIV a ghabhann le Rialachán Cur Chun Feidhme (AE) 2021/404 a mhéid a bhaineann leis na hiontrálacha le haghaidh Cheanada, na Ríochta Aontaithe agus na Stáit Aontaithe ar na liostaí tríú tíortha atá údaraithe maidir le coinsíneachtaí d’éanlaith clóis, de tháirgí geirmeacha ó éanlaith chlóis, agus d’fheoil úr ó éanlaith chlóis agus d’éin ghéim a theacht isteach san Aontas

(Téacs atá ábhartha maidir le LEE)

TÁ AN COIMISIÚN EORPACH,

Ag féachaint don Chonradh ar Fheidhmiú an Aontais Eorpaigh,

Ag féachaint do Rialachán (AE) 2016/429 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 9 Márta 2016 maidir le galair in-tarchurtha ainmhithe agus lena leasaítear agus lena n-aisghairtear gníomhartha áirithe i réimse na sláinte ainmhithe (“Dlí maidir le Sláinte Ainmhithe”) (1), agus go háirithe Airteagail 230(1) agus 232(1) agus (3) de.

De bharr an mhéid seo a leanas:

(1)

Le Rialachán (AE) 2016/429, foráiltear gur gá coinsíneachtaí d’ainmhithe, de tháirgí geirmeacha agus de tháirgí de bhunadh ainmhíoch a theacht ó thríú tír nó ó chríoch, nó ó chrios nó ó dheighleog de thríú tír nó de chríoch, a liostaítear i gcomhréir le hAirteagal 230(1) den Rialachán sin chun a theacht isteach san Aontas.

(2)

Le Rialachán Tarmligthe (AE) 2020/692 ón gCoimisiún (2) leagtar síos na ceanglais sláinte ainmhithe nach mór do choinsíneachtaí speiceas agus catagóirí áirithe d’ainmhithe, de tháirgí geirmeacha agus de tháirgí de bhunadh ainmhíoch a chomhlíonadh chun a theacht isteach san Aontas ó thríú tíortha nó ó chríocha nó ó chriosanna de thríú tír nó de chríoch, nó ó dheighleoga de thríú tír nó de chríoch i gcás ainmhithe uisceacha.

(3)

Le Rialachán Cur Chun Feidhme (AE) 2021/404 ón gCoimisiún (3) bunaítear na liostaí de thríú tíortha, nó de chríocha nó criosanna nó deighleoga de thríú tír nó de chríoch, óna gceadaítear speicis agus catagóirí ainmhithe, táirgí geirmeacha agus táirgí de bhunadh ainmhíoch a thagann faoi raon feidhme Rialachán Tarmligthe (AE) 2020/692 a theacht isteach san Aontas.

(4)

Thar aon ní eile, le hIarscríbhinní V agus XIV a ghabhann le Rialachán Cur Chun Feidhme (AE) 2021/404 leagtar amach anois na liostaí de thríú tíortha, nó de chríocha, nó de chriosanna de thríú tír nó de chríoch atá údaraithe i dtaca le coinsíneachtaí d’éanlaith chlóis, de tháirgí geirmeacha ó éanlaith chlóis, d’fheoil úr ó éanlaith chlóis agus d’éin ghéim a theacht isteach san Aontas.

(5)

Thug Ceanada fógra don Choimisiún faoi ocht ráig den fhliú éanúil ardphataigineach atá ann in éanlaith chlóis i gcúigí Alberta (1), British Columbia (5), Ontario (1), agus Saskatchewan (1) i gCeanada, ráigeanna a deimhníodh idir an 14 Samhain 2022 agus an 19 Samhain 2022 le hanailís saotharlainne (RT-PCR).

(6)

Thairis sin, thug an Ríocht Aontaithe fógra don Choimisiún faoi ocht ráig den fhliú éanúil ardphataigineach atá ann in éanlaith chlóis i gcontaetha Derbyshire (1), Durham (1), Lincolnshire (1), Norfolk (1), North Yorkshire (1), Staffordshire (1), agus Worcestershire (1) i Sasana, an Ríocht Aontaithe agus in Aberdeenshire (1), in Albain, an Ríocht Aontaithe, ráigeanna a deimhníodh idir an 20 Samhain 2022 agus an 26 Samhain 2022 le hanailís saotharlainne (RT-PCR).

(7)

Tar éis na ráigeanna sin den fhliú éanúil ardphataigineach a bhí ann le déanaí, bhunaigh údaráis tréidliachta Cheanada agus na Ríochta Aontaithe criosanna rialaithe de 10 km ar a laghad timpeall ar na bunaíochtaí atá buailte agus chuir siad beartas díothaithe chun feidhme chun láithreacht an fhliú éanúil ardphataiginigh a rialú agus chun leathadh an ghalair sin a theorannú.

(8)

Tá faisnéis curtha faoi bhráid an Choimisiúin ag Ceanada agus ag an Ríocht Aontaithe maidir leis an staid eipidéimeolaíoch ar a gcríoch agus maidir leis na bearta atá déanta acu chun leathadh breise an fhliú éanúil ardphataiginigh a chosc. Rinne an Coimisiún meastóireacht ar an bhfaisnéis sin. Ar bhonn na meastóireachta sin, agus chun stádas sláinte ainmhithe an Aontais a chosaint, níor cheart údarú a thabhairt a thuilleadh do choinsíneachtaí d’éanlaith chlóis, de tháirgí geirmeacha ó éanlaith chlóis ná d’fheoil úr ó éanlaith chlóis ná d’éin ghéim a theacht isteach san Aontas ó na ceantair atá faoi shrianta a leagann údaráis tréidliachta Cheanada agus na Ríochta Aontaithe síos mar gheall ar na ráigeanna den fhliú éanúil ardphataigineach atá ann le déanaí.

(9)

Thairis sin, chuir na Stáit Aontaithe faisnéis nuashonraithe isteach maidir leis an staid eipidéimeolaíoch ina gcríoch i ndáil le 17 ráig den fhliú éanúil ardphataigineach atá ann i mbunaíochtaí éanlaithe clóis i Stáit Colorado (3), Kansas (2), Maine (1), Nua Eabhrac (3), Pennsylvania (6) agus Wisconsin (2), na Stáit Aontaithe, ráigeanna a deimhníodh idir an 11 Márta 2022 agus an 9 Meitheamh 2022.

(10)

Chuir na Stáit Aontaithe faisnéis isteach freisin faoi na bearta a rinne siad chun leathadh breise an fhliú éanúil ardphataiginigh a chosc. Go sonrach, tar éis na ráigeanna sin den ghalar sin, tá beartas díothaithe curtha chun feidhme ag na Stáit Aontaithe chun leathadh an ghalair sin a rialú agus a theorannú, agus tá na bearta glantacháin agus díghalraithe is gá curtha i gcrích acu freisin tar éis chur chun feidhme an bheartais díothaithe maidir leis na bunaíochtaí éanlaithe clóis ionfhabhtaithe ar a gcríoch.

(11)

Rinne an Coimisiún meastóireacht ar an bhfaisnéis a chuir na Stáit Aontaithe isteach agus tháinig sé ar an gconclúid go bhfuil na ráigeanna den fhliú éanúil ardphataigineach i mbunaíochtaí éanlaithe clóis díothaithe agus nach bhfuil aon riosca ag baint a thuilleadh le tráchtearraí éanlaithe clóis a theacht isteach san Aontas ó na criosanna sna Stáit Aontaithe óna raibh teacht isteach san Aontas na dtráchtearraí éanlaithe clóis ar fionraí i ndiaidh na ráigeanna sin.

(12)

Dá bhrí sin, ba cheart Iarscríbhinní V agus XIV a ghabhann le Rialachán Cur Chun Feidhme (AE) 2021/404 a leasú chun an staid eipidéimeolaíoch atá ann faoi láthair a chur san áireamh a mhéid a bhaineann leis an bhfliú éanúil ardphataigineach i gCeanada, sa Ríocht Aontaithe agus sna Stáit Aontaithe.

(13)

Ina theannta sin, ós rud é go bhfuil méadú leanúnach ar líon na ráigeanna den fhliú éanúil ardphataigineach i dtríú tíortha agus críocha ina bhfuil réigiúnú i bhfeidhm, bíonn gá na liostaí i gCuid 1 d’Iarscríbhinn V agus i gCuid 1 d’Iarscríbhinn XIV a ghabhann le Rialachán Cur Chun Feidhme (AE) 2021/404 a leasú go minic mar ábhar práinne chun an staid eipidéimeolaíoch reatha a léiriú a mhéid a bhaineann leis an ngalar sin. D’fhonn an tasc sin a éascú agus chun a áirithiú go bhfuil léiriú i gCuid 1 de na hIarscríbhinní sin ar an staid eipidéimeolaíoch cothrom le dáta a mhéid a bhaineann leis an ngalar sin, is iomchuí struchtúr agus formáid na bhforálacha sin a shimpliú. Dá réir sin, ba cheart struchtúr agus formáid Chuid 1 d’Iarscríbhinní V agus XIV a ghabhann le Rialachán Cur Chun Feidhme (AE) 2021/404 a leasú chun go mbeifear in ann an fhaisnéis riachtanach a chur i láthair ar bhealach níos giorra agus níos simplí.

(14)

Agus an staid eipidéimeolaíoch atá ann faoi láthair i gCeanada agus sa Ríocht Aontaithe á cur san áireamh a mhéid a bhaineann leis an bhfliú éanúil ardphataigineach agus an riosca tromchúiseach atá ann go dtabharfaí isteach san Aontas é, ba cheart éifeacht a bheith leis na leasuithe atá le déanamh ar Iarscríbhinn V agus XIV a ghabhann le ar Rialachán Cur Chun Feidhme (AE) 2021/404 leis an Rialachán seo mar ábhar práinne.

(15)

Tá na bearta dá bhforáiltear sa Rialachán seo i gcomhréir le tuairim an Bhuanchoiste um Plandaí, Ainmhithe, Bia agus Beatha,

TAR ÉIS AN RIALACHÁN SEO A GHLACADH:

Airteagal 1

Leasaítear Iarscríbhinní V agus XIV a ghabhann le Rialachán Cur Chun Feidhme (AE) 2021/404 i gcomhréir leis an Iarscríbhinn a ghabhann leis an Rialachán seo.

Airteagal 2

Tiocfaidh an Rialachán seo i bhfeidhm an lá tar éis lá a fhoilsithe in Iris Oifigiúil an Aontais Eorpaigh.

Beidh an Rialachán seo ina cheangal go huile agus go hiomlán agus beidh sé infheidhme go díreach i ngach Ballstát.

Arna dhéanamh sa Bhruiséil, an 1 Nollaig 2022.

Thar ceann an Choimisiúin

An tUachtarán

Ursula VON DER LEYEN


(1)  IO L 84, 31.3.2016, lch. 1.

(2)  Rialachán Tarmligthe (AE) 2020/692 ón gCoimisiún an 30 Eanáir 2020 lena bhforlíontar Rialachán (AE) 2016/429 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle a mhéid a bhaineann le rialacha maidir le coinsíneachtaí d’ainmhithe, de tháirgí geirmeacha agus de tháirgí áirithe de bhunadh ainmhíoch a theacht isteach san Aontas, agus maidir lena ngluaiseacht agus lena láimhseáil tar éis teacht isteach dóibh (IO L 174, 3.6.2020, lch. 379).

(3)  Rialachán Cur Chun Feidhme (AE) 2021/404 ón gCoimisiún an 24 Márta 2021 lena leagtar síos na liostaí de thríú tíortha, de thríú críocha nó de chriosanna díobh óna gceadaítear ainmhithe, táirgí geirmeacha agus táirgí de bhunadh ainmhíoch a theacht isteach san Aontas i gcomhréir le Rialachán (AE) 2016/429 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle (IO L 114, 31.3.2021, lch. 1).


IARSCRÍBHINN

Leasaítear Iarscríbhinní V agus XIV a ghabhann le Rialachán Cur Chun Feidhme (AE) 2021/404 mar a leanas:

(1)

Leasaítear Iarscríbhinn V mar a leanas:

(a)

Cuirtear an méid seo a leanas in ionad Chuid 1:

“CUID 1

Liosta de thríú tíortha, de chríocha nó de chriosanna de thríú tír nó de chríoch óna n-údaraítear coinsíneachtaí éanlaithe clóis agus táirgí geirmeacha ó éanlaith chlóis a theacht isteach san Aontas dá dtagraítear in Airteagal 3(1), pointe (d).

Roinn A

Catagóirí a bhféadfadh a bheith ceadaithe teacht isteach san Aontas, agus an deimhniú sláinte ainmhithe le haghaidh na coinsíneachta.

Catagóirí

Deimhniú sláinte ainmhithe

Éanlaith chlóis phórúcháin seachas raitítigh agus éanlaith chlóis tháirgiúil seachas raitítigh

BPP

Raitítigh phórúcháin agus raitítigh tháirgiúla

BPR

Sicíní lae seachas raitítigh

DOC

Sicíní lae raitíteach

DOR

Uibheacha goir ó éanlaith chlóis seachas raitítigh

HEP

Uibheacha goir raitíteach

HER

Uibheacha atá saor ó phataiginí sonraithe

SPF

Éanlaith chlóis atá beartaithe a mharú seachas raitítigh

SP

Raitítigh atá beartaithe a mharú

SR

Níos lú ná 20 cloigeann d’éanlaith chlóis seachas raitítigh

POU-LT20

Níos lú ná 20 ubh goir d’éanlaith chlóis seachas raitítigh

HE-LT20

Roinn B

Liosta de thríú tíortha, de chríocha nó de chriosanna de thríú tír nó de chríoch óna n-údaraítear coinsíneachtaí éanlaithe clóis agus táirgí geirmeacha ó éanlaith chlóis a theacht isteach san Aontas.

Cód ISO agus ainm an tríú tír nó an tríú críoch

Cód an chreasa mar a leagtar amach i gCuid 2

Deimhniú sláinte ainmhithe na gcatagóirí atá ceadaithe teacht isteach san Aontas

Coinníollacha sonracha mar a leagtar amach i gCuid 3

Ráthaíochtaí sláinte ainmhithe mar a leagtar amach i gCuid 4

Dáta deiridh

Dáta oscailte

1

2

3

4

5

6

7

AR

An Airgintín

AR-0

SPF

 

 

 

 

AU

An Astráil

AU-0

SPF

 

 

 

 

BPP, DOC, SP, POU-LT20, HEP, HE-LT20

P1

 

31.7.2020

20.7.2021

BPR, DOR, HER,

C, P1

 

31.7.2020

20.7.2021

BR

An Bhrasaíl

BR-0

SPF

 

 

 

 

BR-1

BPR, DOR, SR, HER

N

 

 

 

BR-2

BPP, SP, DOC, POU-LT20, HEP, HE-LT20

N

 

 

 

BW

An Bhotsuáin

BW-0

BPR, DOR, HER

P1

C

27.8.2021

 

SPF

 

 

 

 

CA

Ceanada

CA-0

SPF

 

 

 

 

CA-1

BPP, BPR, DOC, DOR, SP, SR, POU-LT20, HEP, HER, HE-LT20

N

 

 

 

CA-2

-

 

 

 

 

CA-2.1

BPP, BPR, DOC, DOR, SP, SR, POU-LT20, HEP, HER, HE-LT20

N, P1

 

1.2.2022

1.7.2022

CA-2.2

N, P1

 

8.2.2022

11.6.2022

CA-2.3

N, P1

 

26.3.2022

15.9.2022

CA-2.4

N, P1

 

28.3.2022

23.9.2022

CA-2.5

N, P1

 

31.3.2022

7.9.2022

CA-2.6

N, P1

 

2.4.2022

31.8.2022

CA-2.7

N, P1

 

4.4.2022

4.9.2022

CA-2.8

N, P1

 

5.4.2022

 

CA-2.9

N, P1

 

7.4.2022

2.9.2022

CA-2.10

N, P1

 

7.4.2022

 

CA-2.11

BPP, BPR, DOC, DOR, SP, SR, POU-LT20, HEP, HER, HE-LT20

N, P1

 

8.4.2022

21.9.2022

CA-2.12

N, P1

 

8.4.2022

1.9.2022

CA-2.13

N, P1

 

10.4.2022

 

CA-2.14

N, P1

 

11.4.2022

4.8.2022

CA-2.15

N, P1

 

11.4.2022

3.9.2022

CA-2.16

N, P1

 

11.4.2022

4.9.2022

CA-2.17

N, P1

 

11.4.2022

13.8.2022

CA-2.18

N, P1

 

11.4.2022

2.9.2022

CA-2.19

N, P1

 

10.4.2022

24.9.2022

CA-2.20

N, P1

 

12.4.2022

14.10.2022

CA-2.21

BPP, BPR, DOC, DOR, SP, SR, POU-LT20, HEP, HER, HE-LT20

N, P1

 

13.4.2022

30.9.2022

CA-2.22

N, P1

 

14.4.2022

 

CA-2.23

N, P1

 

14.4.2022

3.9.2022

CA-2.24

N, P1

 

14.4.2022

16.10.2022

CA-2.25

N, P1

 

15.4.2022

31.8.2022

CA-2.26

N, P1

 

19.4.2022

29.8.2022

CA-2.27

N, P1

 

19.4.2022

28.8.2022

CA-2.28

N, P1

 

21.4.2022

10.9.2022

CA-2.29

N, P1

 

21.4.2022

19.7.2022

CA-2.30

N, P1

 

16.4.2022

30.8.2022

CA-2.31

BPP, BPR, DOC, DOR, SP, SR, POU-LT20, HEP, HER, HE-LT20

N, P1

 

17.4.2022

4.9.2022

CA-2.32

N, P1

 

20.4.2022

18.8.2022

CA-2.33

N, P1

 

21.4.2022

23.9.2022

CA-2.34

N, P1

 

22.4.2022

9.9.2022

CA-2.35

N, P1

 

22.4.2022

21.8.2022

CA-2.36

N, P1

 

22.4.2022

 

CA-2.37

N, P1

 

22.4.2022

19.8.2022

CA-2.38

N, P1

 

23.4.2022

1.9.2022

CA-2.39

N, P1

 

24.4.2022

 

CA-2.40

N, P1

 

25.4.2022

 

CA-2.41

BPP, BPR, DOC, DOR, SP, SR, POU-LT20, HEP, HER, HE-LT20

N, P1

 

26.4.2022

8.10.2022

CA-2.42

N, P1

 

26.4.2022

5.8.2022

CA-2.43

N, P1

 

27.4.2022

9.9.2022

CA-2.44

N, P1

 

26.4.2022

16.9.2022

CA-2.45

N, P1

 

28.4.2022

1.9.2022

CA-2.46

N, P1

 

28.4.2022

18.8.2022

CA-2.47

N, P1

 

29.4.2022

 

CA-2.48

N, P1

 

29.4.2022

 

CA-2.49

N, P1

 

2.5.2022

 

CA-2.50

N, P1

 

2.5.2022

29.8.2022

CA-2.51

BPP, BPR, DOC, DOR, SP, SR, POU-LT20, HEP, HER, HE-LT20

N, P1

 

2.5.2022

21.8.2022

CA-2.52

N, P1

 

3.5.2022

 

CA-2.53

N, P1

 

3.5.2022

3.9.2022

CA-2.54

N, P1

 

3.5.2022

 

CA-2.55

N, P1

 

3.5.2022

 

CA-2.56

N, P1

 

4.5.2022

 

CA-2.57

N, P1

 

5.5.2022

30.8.2022

CA-2.58

N, P1

 

5.5.2022

 

CA-2.59

N, P1

 

5.5.2022

 

CA-2.60

N, P1

 

10.5.2022

 

CA-2.61

BPP, BPR, DOC, DOR, SP, SR, POU-LT20, HEP, HER, HE-LT20

N, P1

 

12.5.2022

26.8.2022

CA-2.62

N, P1

 

12.5.2022

 

CA-2.63

N, P1

 

13.5.2022

 

CA-2.64

N, P1

 

18.5.2022

10.9.2022

CA-2.65

N, P1

 

18.5.2022

 

CA-2.66

N, P1

 

22.5.2022

 

CA-2.67

N, P1

 

26.5.2022

 

CA-2.68

N, P1

 

4.5.2022

26.8.2022

CA-2.69

N, P1

 

4.6.2022

 

CA-2.70

N, P1

 

4.6.2022

 

CA-2.71

BPP, BPR, DOC, DOR, SP, SR, POU-LT20, HEP, HER, HE-LT20

N, P1

 

8.6.2022

6.10.2022

CA-2.72

N, P1

 

15.6.2022

 

CA-2.73

N, P1

 

18.6.2022

 

CA-2.74

N, P1

 

9.7.2022

 

CA-2.75

N, P1

 

21.7.2022

 

CA-2.76

N, P1

 

28.7.2022

 

CA-2.77

N, P1

 

1.8.2022

 

CA-2.78

N, P1

 

23.8.2022

 

CA-2.79

N, P1

 

31.8.2022

 

CA-2.80

N, P1

 

4.9.2022

 

CA-2.81

BPP, BPR, DOC, DOR, SP, SR, POU-LT20, HEP, HER, HE-LT20

N, P1

 

9.9.2022

 

CA-2.82

N, P1

 

13.9.2022

 

CA-2.83

N, P1

 

12.9.2022

 

CA-2.84

N, P1

 

12.9.2022

 

CA-2.85

N, P1

 

12.9.2022

 

CA-2.86

N, P1

 

15.9.2022

 

CA-2.87

N, P1

 

15.9.2022

 

CA-2.88

N, P1

 

18.9.2022

 

CA-2.89

N, P1

 

15.9.2022

 

CA-2.90

N, P1

 

19.9.2022

 

CA-2.91

BPP, BPR, DOC, DOR, SP, SR, POU-LT20, HEP, HER, HE-LT20

N, P1

 

17.9.2022

 

CA-2.92

N, P1

 

18.9.2022

 

CA-2.93

N, P1

 

18.9.2022

 

CA-2.94

N, P1

 

20.9.2022

 

CA-2.95

N, P1

 

19.9.2022

 

CA-2.96

N, P1

 

20.9.2022

 

CA-2.97

N, P1

 

21.9.2022

 

CA-2.98

N, P1

 

22.9.2022

 

CA-2.99

N, P1

 

23.9.2022

 

CA-2.100

N, P1

 

26.9.2022

 

CA-2.101

BPP, BPR, DOC, DOR, SP, SR, POU-LT20, HEP, HER, HE-LT20

N, P1

 

26.9.2022

 

CA-2.102

N, P1

 

26.9.2022

 

CA-2.103

N, P1

 

27.9.2022

 

CA-2.104

N, P1

 

28.9.2022

 

CA-2.105

N, P1

 

29.9.2022

 

CA-2.106

N, P1

 

1.10.2022

 

CA-2.107

N, P1

 

4.10.2022

 

CA-2.108

N, P1

 

4.10.2022

 

CA-2.109

N, P1

 

6.10.2022

 

CA-2.110

N, P1

 

7.10.2022

 

CA-2.111

BPP, BPR, DOC, DOR, SP, SR, POU-LT20, HEP, HER, HE-LT20

N, P1

 

6.10.2022

 

CA-2.112

N, P1

 

27.9.2022

 

CA-2.113

N, P1

 

27.9.2022

 

CA-2.114

N, P1

 

27.9.2022

 

CA-2.115

N, P1

 

29.9.2022

 

CA-2.116

N, P1

 

30.9.2022

 

CA-2.117

N, P1

 

30.9.2022

 

CA-2.118

N, P1

 

30.9.2022

 

CA-2.119

N, P1

 

6.10.2022

 

CA-2.120

N, P1

 

7.10.2022

 

CA-2.121

BPP, BPR, DOC, DOR, SP, SR, POU-LT20, HEP, HER, HE-LT20

N, P1

 

7.10.2022

 

CA-2.122

N, P1

 

7.10.2022

 

CA-2.123

N, P1

 

9.10.2022

 

CA-2.124

N, P1

 

10.10.2022

 

CA-2.125

N, P1

 

12.10.2022

 

CA-2.126

N, P1

 

13.10.2022

 

CA-2.127

N, P1

 

14.10.2022

 

CA-2.128

N, P1

 

15.10.2022

 

CA-2.129

N, P1

 

18.10.2022

 

CA-2.130

N, P1

 

18.10.2022

 

CA-2.131

BPP, BPR, DOC, DOR, SP, SR, POU-LT20, HEP, HER, HE-LT20

N, P1

 

19.10.2022

 

CA-2.132

N, P1

 

19.10.2022

 

CA-2.133

N, P1

 

20.10.2022

 

CA-2.134

N, P1

 

21.10.2022

 

CA-2.135

N, P1

 

22.10.2022

 

CA-2.136

N, P1

 

24.10.2022

 

CA-2.137

N, P1

 

26.10.2022

 

CA-2.138

N, P1

 

26.10.2022

 

CA-2.139

N, P1

 

27.10.2022

 

CA-2.140

N, P1

 

27.10.2022

 

CA-2.141

BPP, BPR, DOC, DOR, SP, SR, POU-LT20, HEP, HER, HE-LT20

N, P1

 

28.10.2022

 

CA-2.142

N, P1

 

28.10.2022

 

CA-2.143

N, P1

 

31.10.2022

 

CA-2.144

N, P1

 

4.11.2022

 

CA-2.145

N, P1

 

9.11.2022

 

CA-2.146

N, P1

 

14.11.2022

 

CA-2.147

N, P1

 

16.11.2022

 

CA-2.148

N, P1

 

16.11.2022

 

CA-2.149

N, P1

 

16.11.2022

 

CA-2.150

N, P1

 

18.11.2022

 

CA-2.151

BPP, BPR, DOC, DOR, SP, SR, POU-LT20, HEP, HER, HE-LT20

N, P1

 

18.11.2022

 

CA-2.152

N, P1

 

19.11.2022

 

CA-2.153

N, P1

 

19.11.2022

 

CH

An Eilvéis

CH-0

Faoi réir an Chomhaontaithe dá dtagraítear i bpointe 7 d’Iarscríbhinn I

CL

An tSile

CL-0

SPF

 

 

 

 

BPP, BPR, DOC, DOR, SP, SR, POU-LT20, HEP, HER, HE-LT20

N

 

 

 

GB

An Ríocht Aontaithe

GB-0

SPF

 

 

 

 

GB-1

BPP, BPR, DOC, DOR, SP, SR, POU-LT20, HEP, HER, HE-LT20

N

 

 

 

GB-2

 

 

 

 

 

GB-2.1

BPP, BPR, DOC, DOR, SP, SR, POU-LT20, HEP, HER, HE-LT20

N, P1

 

1.1.2021

6.1.2021

GB-2.2

N, P1

 

1.1.2021

8.1.2021

GB-2.3

N, P1

 

1.1.2021

10.1.2021

GB-2.4

N, P1

 

1.1.2021

11.1.2021

GB-2.5

N, P1

 

1.1.2021

17.1.2021

GB-2.6

N, P1

 

1.1.2021

19.1.2021

GB-2.7

N, P1

 

1.1.2021

20.1.2021

GB-2.8

N, P1

 

1.1.2021

20.1.2021

GB-2.9

N, P1

 

1.1.2021

23.1.2021

GB-2.10

N, P1

 

1.1.2021

28.1.2021

GB-2.11

BPP, BPR, DOC, DOR, SP, SR, POU-LT20, HEP, HER, HE-LT20

N, P1

 

1.1.2021

7.2.2021

GB-2.12

N, P1

 

1.1.2021

31.1.2021

GB-2.13

N, P1

 

27.1.2021

1.5.2021

GB-2.14

N, P1

 

8.2.2021

10.5.2021

GB-2.15

N, P1

 

12.2.2021

19.5.2021

GB-2.16

N, P1

 

29.3.2021

2.7.2021

GB-2.17

N, P1

 

2.11.2021

19.2.2022

GB-2.18

N, P1

 

4.11.2021

8.2.2022

GB-2.19

N, P1

 

8.11.2021

4.3.2022

GB-2.20

N, P1

 

12.11.2021

20.2.2022

GB-2.21

BPP, BPR, DOC, DOR, SP, SR, POU-LT20, HEP, HER, HE-LT20

N, P1

 

14.11.2021

14.5.2022

GB-2.22

N, P1

 

14.11.2021

22.3.2022

GB-2.23

N, P1

 

17.11.2021

22.3.2022

GB-2.24

N, P1

 

19.11.2021

24.2.2022

GB-2.25

N, P1

 

19.11.2021

18.5.2022

GB-2.26

N, P1

 

21.11.2021

14.3.2022

GB-2.27

N, P1

 

21.11.2021

25.4.2022

GB-2.28

N, P1

 

21.11.2021

8.3.2022

GB-2.29

N, P1

 

22.11.2021

2.3.2022

GB-2.30

N, P1

 

24.11.2021

26.4.2022

GB-2.31

BPP, BPR, DOC, DOR, SP, SR, POU-LT20, HEP, HER, HE-LT20

N, P1

 

24.11.2021

14.5.2022

GB-2.32

N, P1

 

24.11.2021

26.4.2022

GB-2.33

N, P1

 

25.11.2021

12.4.2022

GB-2.34

N, P1

 

26.11.2021

26.4.2022

GB-2.35

N, P1

 

26.11.2021

22.4.2022

GB-2.36

N, P1

 

26.11.2021

28.2.2022

GB-2.37

N, P1

 

26.11.2021

16.5.2022

GB-2.38

N, P1

 

26.11.2021

26.4.2022

GB-2.39

N, P1

 

28.11.2021

26.4.2022

GB-2.40

N, P1

 

30.11.2021

12.4.2022

GB-2.41

BPP, BPR, DOC, DOR, SP, SR, POU-LT20, HEP, HER, HE-LT20

N, P1

 

2.12.2021

26.4.2022

GB-2.42

N, P1

 

2.12.2021

22.3.2022

GB-2.43

N, P1

 

2.12.2021

7.4.2022

GB-2.44

N, P1

 

3.12.2021

20.3.2022

GB-2.45

N, P1

 

3.12.2021

12.3.2022

GB-2.46

N, P1

 

3.12.2021

6.4.2022

GB-2.47

N, P1

 

5.12.2021

9.4.2022

GB-2.48

N, P1

 

5.12.2021

26.4.2022

GB-2.49

N, P1

 

6.12.2021

12.4.2022

GB-2.50

N, P1

 

7.12.2021

12.4.2022

GB-2.51

BPP, BPR, DOC, DOR, SP, SR, POU-LT20, HEP, HER, HE-LT20

N, P1

 

7.12.2021

19.4.2022

GB-2.52

N, P1

 

8.12.2021

29.4.2022

GB-2.53

N, P1

 

8.12.2021

11.5.2022

GB-2.54

N, P1

 

9.12.2021

1.4.2022

GB-2.55

N, P1

 

10.12.2021

8.4.2022

GB-2.56

N, P1

 

10.12.2021

20.4.2022

GB-2.57

N, P1

 

10.12.2021

6.4.2022

GB-2.58

N, P1

 

11.12.2021

18.5.2022

GB-2.59

N, P1

 

12.12.2021

31.5.2022

GB-2.60

N, P1

 

13.12.2021

31.5.2022

GB-2.61

BPP, BPR, DOC, DOR, SP, SR, POU-LT20, HEP, HER, HE-LT20

N, P1

 

9.12.2021

4.4.2022

GB-2.62

N, P1

 

11.12.2021

31.5.2022

GB-2.63

N, P1

 

14.12.2021

12.4.2022

GB-2.64

N, P1

 

14.12.2021

19.4.2022

GB-2.65

N, P1

 

14.12.2021

31.5.2022

GB-2.66

N, P1

 

14.12.2021

31.5.2022

GB-2.67

N, P1

 

15.12.2021

23.4.2022

GB-2.68

N, P1

 

15.12.2021

18.3.2022

GB-2.69

N, P1

 

16.12.2021

14.6.2022

GB-2.70

N, P1

 

16.12.2021

26.4.2022

GB-2.71

BPP, BPR, DOC, DOR, SP, SR, POU-LT20, HEP, HER, HE-LT20

N, P1

 

18.12.2021

31.5.2022

GB-2.72

N, P1

 

18.12.2021

31.5.2022

GB-2.73

N, P1

 

18.12.2021

31.5.2022

GB-2.74

N, P1

 

18.12.2021

4.5.2022

GB-2.75

N, P1

 

22.12.2021

4.5.2022

GB-2.76

N, P1

 

11.12.2021

20.5.2022

GB-2.77

N, P1

 

22.12.2021

22.7.2022

GB-2.78

N, P1

 

28.12.2021

19.5.2022

GB-2.79

N, P1

 

28.12.2021

8.6.2022

GB-2.80

N, P1

 

30.12.2021

11.5.2022

GB-2.81

BPP, BPR, DOC, DOR, SP, SR, POU-LT20, HEP, HER, HE-LT20

N, P1

 

31.12.2021

14.6.2022

GB-2.82

N, P1

 

31.12.2021

8.6.2022

GB-2.83

N, P1

 

2.1.2022

14.6.2022

GB-2.84

N, P1

 

3.1.2022

14.6.2022

GB-2.85

N, P1

 

4.1.2022

7.6.2022

GB-2.86

N, P1

 

5.1.2022

8.6.2022

GB-2.87

N, P1

 

7.1.2022

10.6.2022

GB-2.88

N, P1

 

10.1.2022

8.6.2022

GB-2.89

N, P1

 

13.1.2022

11.5.2022

GB-2.90

N, P1

 

13.1.2022

11.5.2022

GB-2.91

BPP, BPR, DOC, DOR, SP, SR, POU-LT20, HEP, HER, HE-LT20

N, P1

 

20.1.2022

22.6.2022

GB-2.92

N, P1

 

22.1.2022

11.5.2022

GB-2.93

N, P1

 

25.1.2022

16.6.2022

GB-2.94

N, P1

 

28.1.2022

11.5.2022

GB-2.95

N, P1

 

28.1.2022

22.6.2022

GB-2.96

N, P1

 

4.2.2022

15.6.2022

GB-2.97

N, P1

 

9.2.2022

20.6.2022

GB-2.98

N, P1

 

21.2.2022

31.5.2022

GB-2.99

N, P1

 

21.2.2022

31.5.2022

GB-2.100

N, P1

 

21.2.2022

26.5.2022

GB-2.101

BPP, BPR, DOC, DOR, SP, SR, POU-LT20, HEP, HER, HE-LT20

N, P1

 

23.2.2022

4.7.2022

GB-2.102

N, P1

 

25.2.2022

30.6.2022

GB-2.103

N, P1

 

26.2.2022

21.7.2022

GB-2.104

N, P1

 

1.3.2022

21.7.2022

GB-2.105

N, P1

 

11.3.2022

10.6.2022

GB-2.106

N, P1

 

12.3.2022

21.7.2022

GB-2.107

N, P1

 

12.3.2022

21.7.2022

GB-2.108

N, P1

 

18.3.2022

20.6.2022

GB-2.109

N, P1

 

19.3.2022

28.6.2022

GB-2.110

N, P1

 

20.3.2022

22.7.2022

GB-2.111

BPP, BPR, DOC, DOR, SP, SR, POU-LT20, HEP, HER, HE-LT20

N, P1

 

27.3.2022

22.7.2022

GB-2.112

N, P1

 

28.3.2022

21.7.2022

GB-2.113

N, P1

 

30.3.2022

22.7.2022

GB-2.114

N, P1

 

6.4.2022

15.7.2022

GB-2.115

N, P1

 

6.4.2022

2.8.2022

GB-2.116

N, P1

 

7.4.2022

15.7.2022

GB-2.117

N, P1

 

8.4.2022

22.7.2022

GB-2.118

N, P1

 

8.4.2022

21.7.2022

GB-2.119

N, P1

 

13.4.2022

15.7.2022

GB-2.120

N, P1

 

22.4.2022

27.7.2022

GB-2.121

BPP, BPR, DOC, DOR, SP, SR, POU-LT20, HEP, HER, HE-LT20

N, P1

 

7.5.2022

24.8.2022

GB-2.122

N, P1

 

30.5.2022

31.8.2022

GB-2.123

N, P1

 

1.6.2022

13.9.2022

GB-2.124

N, P1

 

7.6.2022

11.9.2022

GB-2.125

N, P1

 

19.5.2022

24.8.2022

GB-2.126

N, P1

 

15.6.2022

18.9.2022

GB-2.127

N, P1

 

6.7.2022

9.10.2022

GB-2.128

N, P1

 

21.7.2022

 

GB-2.129

N, P1

 

5.8.2022

 

GB-2.130

N, P1

 

6.8.2022

 

GB-2.131

BPP, BPR, DOC, DOR, SP, SR, POU-LT20, HEP, HER, HE-LT20

N, P1

 

9.8.2022

 

GB-2.132

N, P1

 

10.8.2022

 

GB-2.133

N, P1

 

21.8.2022

 

GB-2.134

N, P1

 

26.8.2022

 

GB-2.135

N, P1

 

28.8.2022

 

GB-2.136

N, P1

 

29.8.2022

 

GB-2.137

N, P1

 

2.9.2022

 

GB-2.138

N, P1

 

3.9.2022

 

GB-2.139

N, P1

 

5.9.2022

 

GB-2.140

N, P1

 

6.9.2022

 

GB-2.141

BPP, BPR, DOC, DOR, SP, SR, POU-LT20, HEP, HER, HE-LT20

N, P1

 

6.9.2022

 

GB-2.142

N, P1

 

8.9.2022

 

GB-2.143

N, P1

 

9.9.2022

 

GB-2.144

N, P1

 

16.9.2022

 

GB-2.145

N, P1

 

17.9.2022

 

GB-2.146

N, P1

 

18.9.2022

 

GB-2.147

N, P1

 

19.9.2022

 

GB-2.148

N, P1

 

19.9.2022

 

GB-2.149

N, P1

 

20.9.2022

 

GB-2.150

N, P1

 

22.9.2022

 

GB-2.151

BPP, BPR, DOC, DOR, SP, SR, POU-LT20, HEP, HER, HE-LT20

N, P1

 

22.9.2022

 

GB-2.152

N, P1

 

23.9.2022

 

GB-2.153

N, P1

 

24.9.2022

 

GB-2.154

N, P1

 

24.9.2022

 

GB-2.155

N, P1

 

27.9.2022

 

GB-2.156

N, P1

 

28.9.2022

 

GB-2.157

N, P1

 

29.9.2022

 

GB-2.158

N, P1

 

1.10.2022

 

GB-2.159

N, P1

 

1.10.2022

 

GB-2.160

N, P1

 

1.10.2022

 

GB-2.161

BPP, BPR, DOC, DOR, SP, SR, POU-LT20, HEP, HER, HE-LT20

N, P1

 

3.10.2022

 

GB-2.162

N, P1

 

4.10.2022

 

GB-2.163

N, P1

 

4.10.2022

 

GB-2.164

N, P1

 

4.10.2022

 

GB-2.165

N, P1

 

6.10.2022

 

GB-2.166

N, P1

 

7.10.2022

 

GB-2.167

N, P1

 

6.10.2022

 

GB-2.168

N, P1

 

7.10.2022

 

GB-2.169

N, P1

 

8.10.2022

 

GB-2.170

N, P1

 

7.10.2022

 

GB-2.171

BPP, BPR, DOC, DOR, SP, SR, POU-LT20, HEP, HER, HE-LT20

N, P1

 

9.10.2022

 

GB-2.172

N, P1

 

11.10.2022

 

GB-2.173

N, P1

 

10.10.2022

 

GB-2.174

N, P1

 

10.10.2022

 

GB-2.175

N, P1

 

11.10.2022

 

GB-2.176

N, P1

 

11.10.2022

 

GB-2.177

N, P1

 

11.10.2022

 

GB-2.178

N, P1

 

11.10.2022

 

GB-2.179

N, P1

 

12.10.2022

 

GB-2.180

N, P1

 

12.10.2022

 

GB-2.181

BPP, BPR, DOC, DOR, SP, SR, POU-LT20, HEP, HER, HE-LT20

N, P1

 

12.10.2022

 

GB-2.182

N, P1

 

9.10.2022

 

GB-2.183

N, P1

 

13.10.2022

 

GB-2.184

N, P1

 

13.10.2022

 

GB-2.185

N, P1

 

14.10.2022

 

GB-2.186

N, P1

 

14.10.2022

 

GB-2.187

N, P1

 

14.10.2022

 

GB-2.188

N, P1

 

15.10.2022

 

GB-2.189

N, P1

 

16.10.2022

 

GB-2.190

N, P1

 

16.10.2022

 

GB-2.191

BPP, BPR, DOC, DOR, SP, SR, POU-LT20, HEP, HER, HE-LT20

N, P1

 

16.10.2022

 

GB-2.192

N, P1

 

16.10.2022

 

GB-2.193

N, P1

 

16.10.2022

 

GB-2.194

N, P1

 

17.10.2022

 

GB-2.195

N, P1

 

18.10.2022

 

GB-2.196

N, P1

 

18.10.2022

 

GB-2.197

N, P1

 

18.10.2022

 

GB-2.198

N, P1

 

18.10.2022

 

GB-2.199

N, P1

 

18.10.2022

 

GB-2.200

N, P1

 

19.10.2022

 

GB-2.201

BPP, BPR, DOC, DOR, SP, SR, POU-LT20, HEP, HER, HE-LT20

N, P1

 

19.10.2022

 

GB-2.202

N, P1

 

19.10.2022

 

GB-2.203

N, P1

 

19.10.2022

 

GB-2.204

N, P1

 

20.10.2022

 

GB-2.205

N, P1

 

20.10.2022

 

GB-2.206

N, P1

 

21.10.2022

 

GB-2.207

N, P1

 

21.10.2022

 

GB-2.208

N, P1

 

21.10.2022

 

GB-2.209

N, P1

 

22.10.2022

 

GB-2.210

N, P1

 

22.10.2022

 

GB-2.211

BPP, BPR, DOC, DOR, SP, SR, POU-LT20, HEP, HER, HE-LT20

N, P1

 

22.10.2022

 

GB-2.212

N, P1

 

23.10.2022

 

GB-2.213

N, P1

 

23.10.2022

 

GB-2.214

N, P1

 

23.10.2022

 

GB-2.215

N, P1

 

23.10.2022

 

GB-2.216

N, P1

 

23.10.2022

 

GB-2.217

N, P1

 

24.10.2022

 

GB-2.218

N, P1

 

24.10.2022

 

GB-2.219

N, P1

 

26.10.2022

 

GB-2.220

N, P1

 

26.10.2022

 

GB-2.221

BPP, BPR, DOC, DOR, SP, SR, POU-LT20, HEP, HER, HE-LT20

N, P1

 

26.10.2022

 

GB-2.222

N, P1

 

26.10.2022

 

GB-2.223

N, P1

 

27.10.2022

 

GB-2.224

N, P1

 

27.10.2022

 

GB-2.225

N, P1

 

28.10.2022

 

GB-2.226

N, P1

 

29.10.2022

 

GB-2.227

N, P1

 

29.10.2022

 

GB-2.228

N, P1

 

29.10.2022

 

GB-2.229

N, P1

 

30.10.2022

 

GB-2.230

N, P1

 

29.10.2022

 

GB-2.231

BPP, BPR, DOC, DOR, SP, SR, POU-LT20, HEP, HER, HE-LT20

N, P1

 

30.10.2022

 

GB-2.232

N, P1

 

31.10.2022

 

GB-2.233

N, P1

 

1.11.2022

 

GB-2.234

N, P1

 

1.11.2022

 

GB-2.235

N, P1

 

1.11.2022

 

GB-2.236

N, P1

 

2.11.2022

 

GB-2.237

N, P1

 

2.11.2022

 

GB-2.238

N, P1

 

2.11.2022

 

GB-2.239

N, P1

 

3.11.2022

 

GB-2.240

N, P1

 

3.11.2022

 

GB-2.241

BPP, BPR, DOC, DOR, SP, SR, POU-LT20, HEP, HER, HE-LT20

N, P1

 

4.11.2022

 

GB-2.242

N, P1

 

4.11.2022

 

GB-2.243

N, P1

 

5.11.2022

 

GB-2.244

N, P1

 

5.11.2022

 

GB-2.245

N, P1

 

6.11.2022

 

GB-2.246

N, P1

 

6.11.2022

 

GB-2.247

N, P1

 

7.11.2022

 

GB-2.248

N, P1

 

8.11.2022

 

GB-2.249

N, P1

 

9.11.2022

 

GB-2.250

N, P1

 

9.11.2022

 

GB-2.251

BPP, BPR, DOC, DOR, SP, SR, POU-LT20, HEP, HER, HE-LT20

N, P1

 

10.11.2022

 

GB-2.252

N, P1

 

11.11.2022

 

GB-2.253

N, P1

 

11.11.2022

 

GB-2.254

N, P1

 

13.11.2022

 

GB-2.255

N, P1

 

14.11.2022

 

GB-2.256

N, P1

 

14.11.2022

 

GB-2.257

N, P1

 

15.11.2022

 

GB-2.258

N, P1

 

16.11.2022

 

GB-2.259

N, P1

 

16.11.2022

 

GB-2.260

N, P1

 

18.11.2022

 

GB-2.261

BPP, BPR, DOC, DOR, SP, SR, POU-LT20, HEP, HER, HE-LT20

N, P1

 

18.11.2022

 

GB-2.262

N, P1

 

20.11.2022

 

GB-2.263

N, P1

 

20.11.2022

 

GB-2.264

N, P1

 

20.11.2022

 

GB-2.265

N, P1

 

21.11.2022

 

GB-2.266

N, P1

 

22.11.2022

 

GB-2.267

N, P1

 

20.11.2022

 

GB-2.268

N, P1

 

23.11.2022

 

GB-2.269

N, P1

 

26.11.2022

 

GG

Geansaí

GG-0

BPP, POU-LT20

N

 

 

 

GL

An Ghraonlainn

GL-0

SPF

 

 

 

 

IL

Iosrael

IL-0

BPP, BPR, DOC, DOR, POU-LT20, HEP, HER, HE-LT20

P2

 

28.1.2017

 

SP

P2

 

18.4.2015

 

SPF

 

 

 

 

IS

An Íoslainn

IS-0

SPF

 

 

 

 

MG

Madagascar

MG-0

SPF

 

 

 

 

MX

Meicsiceo

MX-0

SPF

 

 

 

 

NA

An Namaib

NA-0

BPR, DOR, HER

 

C

 

 

SPF

 

 

 

 

NZ

An Nua-Shéalainn

NZ-0

BPP, BPR, DOC, DOR, SP, SR, POU-LT20, SPF, HEP, HER, HE-LT20

 

 

 

 

PM

San Pierre agus Miquelon

PM-0

SPF

 

 

 

 

TH

An Téalainn

TH-0

SPF

 

 

 

 

TN

An Túinéis

TN-0

BPP, BPR, DOR, POU-LT20, SPF, HER, HE-LT20

 

 

 

 

TR

An Tuirc

TR-0

SPF

 

 

 

 

US

Na Stáit Aontaithe

US-0

SPF

 

 

 

 

US-1

BPP, BPR, DOC, DOR, SP, SR, POU-LT20, HEP, HER, HE-LT20

N

 

 

 

US-2

 

 

 

 

 

US-2.1

BPP, BPR, DOC, DOR, SP, SR, POU-LT20, HEP, HER, HE-LT20

N, P1

 

4.3.2017

11.8.2017

US-2.2

N, P1

 

4.3.2017

11.8.2017

US-2.3

N, P1

 

8.4.2020

5.8.2021

US-2.4

N, P1

 

8.2.2022

18.8.2022

US-2.5

N, P1

 

12.2.2022

22.7.2022

US-2.6

N, P1

 

15.2.2022

22.7.2022

US-2.7

N, P1

 

16.2.2022

18.8.2022

US-2.8

N, P1

 

22.2.2022

17.10.2022

US-2.9

N, P1

 

23.2.2022

4.8.2022

US-2.10

N, P1

 

23.2.2022

4.8.2022

US-2.11

BPP, BPR, DOC, DOR, SP, SR, POU-LT20, HEP, HER, HE-LT20

N, P1

 

24.2.2022

18.8.2022

US-2.12

N, P1

 

2.3.2022

18.8.2022

US-2.13

N, P1

 

4.3.2022

22.9.2022

US-2.14

N, P1

 

4.3.2022

20.10.2022

US-2.15

N, P1

 

5.3.2022

22.7.2022

US-2.16

N, P1

 

6.3.2022

27.8.2022

US-2.17

N, P1

 

8.3.2022

17.10.2022

US-2.18

N, P1

 

8.3.2022

9.8.2022

US-2.19

N, P1

 

8.3.2022

2.9.2022

US-2.20

N, P1

 

9.3.2022

21.8.2022

US-2.21

BPP, BPR, DOC, DOR, SP, SR, POU-LT20, HEP, HER, HE-LT20

N, P1

 

10.3.2022

17.10.2022

US-2.22

N, P1

 

10.3.2022

7.8.2022

US-2.23

N, P1

 

11.3.2022

11.9.2022

US-2.24

N, P1

 

12.3.2022

22.7.2022

US-2.25

N, P1

 

14.3.2022

26.8.2022

US-2.26

N, P1

 

17.3.2022

29.7.2022

US-2.27

N, P1

 

17.3.2022

3.8.2022

US-2.28

N, P1

 

18.3.2022

23.11.2022

US-2.29

N, P1

 

18.3.2022

17.10.2022

US-2.30

N, P1

 

18.3.2022

26.7.2022

US-2.31

BPP, BPR, DOC, DOR, SP, SR, POU-LT20, HEP, HER, HE-LT20

N, P1

 

18.3.2022

22.7.2022

US-2.32

N, P1

 

20.3.2022

26.7.2022

US-2.33

N, P1

 

22.3.2022

3.9.2022

US-2.34

N, P1

 

22.3.2022

21.11.2022

US-2.35

N, P1

 

22.3.2022

25.7.2022

US-2.36

N, P1

 

22.3.2022

22.7.2022

US-2.37

N, P1

 

22.3.2022

8.8.2022

US-2.38

N, P1

 

23.3.2022

25.7.2022

US-2.39

N, P1

 

23.3.2022

31.8.2022

US-2.40

N, P1

 

23.3.2022

22.7.2022

US-2.41

BPP, BPR, DOC, DOR, SP, SR, POU-LT20, HEP, HER, HE-LT20

N, P1

 

24.3.2022

3.9.2022

US-2.42

N, P1

 

24.3.2022

22.7.2022

US-2.43

N, P1

 

24.3.2022

27.8.2022

US-2.44

N, P1

 

25.3.2022

28.7.2022

US-2.45

N, P1

 

25.3.2022

7.9.2022

US-2.46

N, P1

 

26.3.2022

23.8.2022

US-2.47

N, P1

 

23.3.2022

26.11.2022

US-2.48

N, P1

 

25.3.2022

26.11.2022

US-2.49

N, P1

 

25.3.2022

26.7.2022

US-2.50

N, P1

 

27.3.2022

4.8.2022

US-2.51

BPP, BPR, DOC, DOR, SP, SR, POU-LT20, HEP, HER, HE-LT20

N, P1

 

27.3.2022

22.7.2022

US-2.52

N, P1

 

27.3.2022

22.7.2022

US-2.53

N, P1

 

29.3.2022

30.7.2022

US-2.54

N, P1

 

29.3.2022

9.8.2022

US-2.55

N, P1

 

28.3.2022

28.8.2022

US-2.56

N, P1

 

28.3.2022

29.7.2022

US-2.57

N, P1

 

29.3.2022

21.9.2022

US-2.58

N, P1

 

29.3.2022

3.9.2022

US-2.59

N, P1

 

29.3.2022

30.11.2022

US-2.60

N, P1

 

29.3.2022

10.10.2022

US-2.61

BPP, BPR, DOC, DOR, SP, SR, POU-LT20, HEP, HER, HE-LT20

N, P1

 

29.3.2022

 

US-2.62

N, P1

 

29.3.2022

9.10.2022

US-2.63

N, P1

 

30.3.2022

27.8.2022

US-2.64

N, P1

 

30.3.2022

2.8.2022

US-2.65

N, P1

 

31.3.2022

24.9.2022

US-2.66

N, P1

 

31.3.2022

26.8.2022

US-2.67

N, P1

 

31.3.2022

20.8.2022

US-2.68

N, P1

 

31.3.2022

 

US-2.69

N, P1

 

31.3.2022

12.9.2022

US-2.70

N, P1

 

1.4.2022

 

US-2.71

BPP, BPR, DOC, DOR, SP, SR, POU-LT20, HEP, HER, HE-LT20

N, P1

 

1.4.2022

22.7.2022

US-2.72

N, P1

 

1.4.2022

12.9.2022

US-2.73

N, P1

 

2.4.2022

2.8.2022

US-2.74

N, P1

 

2.4.2022

24.8.2022

US-2.75

N, P1

 

2.4.2022

14.8.2022

US-2.76

N, P1

 

2.4.2022

10.10.2022

US-2.77

N, P1

 

2.4.2022

10.10.2022

US-2.78

N, P1

 

2.4.2022

10.10.2022

US-2.79

N, P1

 

2.4.2022

6.9.2022

US-2.80

N, P1

 

2.4.2022

8.8.2022

US-2.81

BPP, BPR, DOC, DOR, SP, SR, POU-LT20, HEP, HER, HE-LT20

N, P1

 

2.4.2022

15.8.2022

US-2.82

N, P1

 

3.4.2022

24.9.2022

US-2.83

N, P1

 

3.4.2022

30.8.2022

US-2.84

N, P1

 

3.4.2022

18.9.2022

US-2.85

N, P1

 

3.4.2022

29.8.2022

US-2.86

N, P1

 

3.4.2022

22.7.2022

US-2.87

N, P1

 

4.4.2022

29.7.2022

US-2.88

N, P1

 

4.4.2022

27.10.2022

US-2.89

N, P1

 

4.4.2022

22.10.2022

US-2.90

N, P1

 

4.4.2022

9.10.2022

US-2.91

BPP, BPR, DOC, DOR, SP, SR, POU-LT20, HEP, HER, HE-LT20

N, P1

 

4.4.2022

5.9.2022

US-2.92

N, P1

 

4.4.2022

7.8.2022

US-2.93

N, P1

 

5.4.2022

24.9.2022

US-2.94

N, P1

 

5.4.2022

8.8.2022

US-2.95

N, P1

 

5.4.2022

5.9.2022

US-2.96

N, P1

 

5.4.2022

9.10.2022

US-2.97

N, P1

 

5.4.2022

9.10.2022

US-2.98

N, P1

 

5.4.2022

12.8.2022

US-2.99

N, P1

 

5.4.2022

28.8.2022

US-2.100

N, P1

 

5.4.2022

 

US-2.101

BPP, BPR, DOC, DOR, SP, SR, POU-LT20, HEP, HER, HE-LT20

N, P1

 

5.4.2022

10.10.2022

US-2.102

N, P1

 

5.4.2022

17.8.2022

US-2.103

N, P1

 

5.4.2022

26.8.2022

US-2.104

N, P1

 

5.4.2022

2.8.2022

US-2.105

N, P1

 

5.4.2022

15.8.2022

US-2.106

N, P1

 

6.4.2022

10.10.2022

US-2.107

N, P1

 

6.4.2022

10.10.2022

US-2.108

N, P1

 

6.4.2022

16.9.2022

US-2.109

N, P1

 

6.4.2022

 

US-2.110

N, P1

 

6.4.2022

28.8.2022

US-2.111

BPP, BPR, DOC, DOR, SP, SR, POU-LT20, HEP, HER, HE-LT20

N, P1

 

7.4.2022

5.8.2022

US-2.112

N, P1

 

7.4.2022

13.10.2022

US-2.113

N, P1

 

8.4.2022

22.8.2022

US-2.114

N, P1

 

7.4.2022

19.10.2022

US-2.115

N, P1

 

8.4.2022

8.10.2022

US-2.116

N, P1

 

8.4.2022

8.9.2022

US-2.117

N, P1

 

8.4.2022

 

US-2.118

N, P1

 

1.4.2022

24.8.2022

US-2.119

N, P1

 

5.4.2022

24.9.2022

US-2.120

N, P1

 

6.4.2022

20.8.2022

US-2.121

BPP, BPR, DOC, DOR, SP, SR, POU-LT20, HEP, HER, HE-LT20

N, P1

 

8.4.2022

 

US-2.122

N, P1

 

8.4.2022

15.8.2022

US-2.123

N, P1

 

8.4.2022

31.8.2022

US-2.124

N, P1

 

9.4.2022

29.8.2022

US-2.125

N, P1

 

9.4.2022

14.8.2022

US-2.126

N, P1

 

9.4.2022

29.8.2022

US-2.127

N, P1

 

9.4.2022

29.7.2022

US-2.128

N, P1

 

12.4.2022

18.9.2022

US-2.129

N, P1

 

12.4.2022

16.9.2022

US-2.130

N, P1

 

12.4.2022

28.8.2022

US-2.131

BPP, BPR, DOC, DOR, SP, SR, POU-LT20, HEP, HER, HE-LT20

N, P1

 

12.4.2022

12.10.2022

US-2.132

N, P1

 

12.4.2022

26.9.2022

US-2.133

N, P1

 

12.4.2022

24.8.2022

US-2.134

N, P1

 

12.4.2022

10.10.2022

US-2.135

N, P1

 

12.4.2022

22.9.2022

US-2.136

N, P1

 

13.4.2022

 

US-2.137

N, P1

 

13.4.2022

28.8.2022

US-2.138

N, P1

 

13.4.2022

29.9.2022

US-2.139

N, P1

 

13.4.2022

4.9.2022

US-2.140

N, P1

 

13.4.2022

 

US-2.141

BPP, BPR, DOC, DOR, SP, SR, POU-LT20, HEP, HER, HE-LT20

N, P1

 

13.4.2022

26.7.2022

US-2.142

N, P1

 

14.4.2022

28.8.2022

US-2.143

N, P1

 

14.4.2022

5.9.2022

US-2.144

N, P1

 

13.4.2022

8.10.2022

US-2.145

N, P1

 

14.4.2022

 

US-2.146

N, P1

 

14.4.2022

22.8.2022

US-2.147

N, P1

 

15.4.2022

28.11.2022

US-2.148

N, P1

 

15.4.2022

7.9.2022

US-2.149

N, P1

 

19.4.2022

 

US-2.150

N, P1

 

19.4.2022

26.11.2022

US-2.151

BPP, BPR, DOC, DOR, SP, SR, POU-LT20, HEP, HER, HE-LT20

N, P1

 

19.4.2022

18.9.2022

US-2.152

N, P1

 

19.4.2022

18.9.2022

US-2.153

N, P1

 

19.4.2022

7.9.2022

US-2.154

N, P1

 

19.4.2022

9.10.2022

US-2.155

N, P1

 

19.4.2022

9.10.2022

US-2.156

N, P1

 

19.4.2022

9.10.2022

US-2.157

N, P1

 

19.4.2022

11.10.2022

US-2.158

N, P1

 

19.4.2022

 

US-2.159

N, P1

 

19.4.2022

22.10.2022

US-2.160

N, P1

 

19.4.2022

 

US-2.161

BPP, BPR, DOC, DOR, SP, SR, POU-LT20, HEP, HER, HE-LT20

N, P1

 

20.4.2022

 

US-2.162

N, P1

 

20.4.2022

22.8.2022

US-2.163

N, P1

 

20.4.2022

14.8.2022

US-2.164

N, P1

 

20.4.2022

18.9.2022

US-2.165

N, P1

 

20.4.2022

18.9.2022

US-2.166

N, P1

 

20.4.2022

25.8.2022

US-2.167

N, P1

 

20.4.2022

28.11.2022

US-2.168

N, P1

 

20.4.2022

30.10.2022

US-2.169

N, P1

 

21.4.2022

7.10.2022

US-2.170

N, P1

 

21.4.2022

19.8.2022

US-2.171

BPP, BPR, DOC, DOR, SP, SR, POU-LT20, HEP, HER, HE-LT20

N, P1

 

21.4.2022

16.9.2022

US-2.172

N, P1

 

21.4.2022

19.9.2022

US-2.173

N, P1

 

21.4.2022

10.10.2022

US-2.174

N, P1

 

22.4.2022

14.9.2022

US-2.175

N, P1

 

22.4.2022

21.9.2022

US-2.176

N, P1

 

22.4.2022

23.9.2022

US-2.177

N, P1

 

22.4.2022

28.11.2022

US-2.178

N, P1

 

23.4.2022

 

US-2.179

N, P1

 

25.4.2022

16.9.2022

US-2.180

N, P1

 

26.4.2022

 

US-2.181

BPP, BPR, DOC, DOR, SP, SR, POU-LT20, HEP, HER, HE-LT20

N, P1

 

26.4.2022

28.11.2022

US-2.182

N, P1

 

27.4.2022

 

US-2.183

N, P1

 

27.4.2022

8.9.2022

US-2.184

N, P1

 

27.4.2022

29.8.2022

US-2.185

N, P1

 

28.4.2022

 

US-2.186

N, P1

 

29.4.2022

18.9.2022

US-2.187

N, P1

 

29.4.2022

 

US-2.188

N, P1

 

29.4.2022

28.11.2022

US-2.189

N, P1

 

30.4.2022

12.8.2022

US-2.190

N, P1

 

28.4.2022

15.9.2022

US-2.191

BPP, BPR, DOC, DOR, SP, SR, POU-LT20, HEP, HER, HE-LT20

N, P1

 

3.5.2022

28.9.2022

US-2.192

N, P1

 

3.5.2022

29.9.2022

US-2.193

N, P1

 

3.5.2022

29.9.2022

US-2.194

N, P1

 

3.5.2022

21.8.2022

US-2.195

N, P1

 

3.5.2022

7.10.2022

US-2.196

N, P1

 

3.5.2022

15.9.2022

US-2.197

N, P1

 

4.5.2022

 

US-2.198

N, P1

 

5.5.2022

 

US-2.199

N, P1

 

7.5.2022

25.9.2022

US-2.200

N, P1

 

9.5.2022

 

US-2.201

BPP, BPR, DOC, DOR, SP, SR, POU-LT20, HEP, HER, HE-LT20

N, P1

 

10.5.2022

 

US-2.202

N, P1

 

10.5.2022

29.9.2022

US-2.203

N, P1

 

10.5.2022

29.9.2022

US-2.204

N, P1

 

10.5.2022

28.11.2022

US-2.205

N, P1

 

10.5.2022

 

US-2.206

N, P1

 

10.5.2022

6.10.2022

US-2.207

N, P1

 

11.5.2022

 

US-2.208

N, P1

 

13.5.2022

22.9.2022

US-2.209

N, P1

 

14.5.2022

11.10.2022

US-2.210

N, P1

 

17.5.2022

 

US-2.211

BPP, BPR, DOC, DOR, SP, SR, POU-LT20, HEP, HER, HE-LT20

N, P1

 

17.5.2022

 

US-2.212

N, P1

 

17.5.2022

 

US-2.213

N, P1

 

17.5.2022

 

US-2.214

N, P1

 

17.5.2022

 

US-2.215

N, P1

 

17.5.2022

8.10.2022

US-2.216

N, P1

 

18.5.2022

 

US-2.217

N, P1

 

18.5.2022

 

US-2.218

N, P1

 

18.5.2022

30.10.2022

US-2.219

N, P1

 

18.5.2022

29.9.2022

US-2.220

N, P1

 

19.5.2022

 

US-2.221

BPP, BPR, DOC, DOR, SP, SR, POU-LT20, HEP, HER, HE-LT20

N, P1

 

19.5.2022

 

US-2.222

N, P1

 

21.5.2022

15.9.2022

US-2.223

N, P1

 

23.5.2022

2.10.2022

US-2.224

N, P1

 

2.6.2022

8.10.2022

US-2.225

N, P1

 

6.6.2022

 

US-2.226

N, P1

 

7.6.2022

3.11.2022

US-2.227

N, P1

 

7.6.2022

23.9.2022

US-2.228

N, P1

 

7.6.2022

 

US-2.229

N, P1

 

9.6.2022

3.11.2022

US-2.230

N, P1

 

1.7.2022

 

US-2.231

BPP, BPR, DOC, DOR, SP, SR, POU-LT20, HEP, HER, HE-LT20

N, P1

 

12.7.2022

 

US-2.232

N, P1

 

14.7.2022

 

US-2.233

N, P1

 

15.7.2022

 

US-2.234

N, P1

 

18.7.2022

 

US-2.235

N, P1

 

19.7.2022

 

US-2.236

N, P1

 

19.7.2022

 

US-2.237

N, P1

 

21.7.2022

 

US-2.238

N, P1

 

26.7.2022

 

US-2.239

N, P1

 

11.8.2022

 

US-2.240

N, P1

 

22.8.2022

 

US-2.241

BPP, BPR, DOC, DOR, SP, SR, POU-LT20, HEP, HER, HE-LT20

N, P1

 

26.8.2022

 

US-2.242

N, P1

 

26.8.2022

 

US-2.243

N, P1

 

30.8.2022

 

US-2.244

N, P1

 

30.8.2022

 

US-2.245

N, P1

 

30.8.2022

 

US-2.246

N, P1

 

30.8.2022

 

US-2.247

N, P1

 

30.8.2022

 

US-2.248

N, P1

 

1.9.2022

 

US-2.249

N, P1

 

1.9.2022

 

US-2.250

N, P1

 

1.9.2022

 

US-2.251

BPP, BPR, DOC, DOR, SP, SR, POU-LT20, HEP, HER, HE-LT20

N, P1

 

2.9.2022

 

US-2.252

N, P1

 

3.9.2022

 

US-2.253

N, P1

 

7.9.2022

 

US-2.254

N, P1

 

8.9.2022

 

US-2.255

N, P1

 

9.9.2022

 

US-2.256

N, P1

 

9.9.2022

 

US-2.257

N, P1

 

13.9.2022

 

US-2.258

N, P1

 

13.9.2022

 

US-2.259

N, P1

 

13.9.2022

 

US-2.260

N, P1

 

13.9.2022

 

US-2.261

BPP, BPR, DOC, DOR, SP, SR, POU-LT20, HEP, HER, HE-LT20

N, P1

 

15.9.2022

 

US-2.262

N, P1

 

15.9.2022

 

US-2.263

N, P1

 

14.9.2022

 

US-2.264

N, P1

 

14.9.2022

 

US-2.265

N, P1

 

15.9.2022

 

US-2.266

N, P1

 

20.9.2022

 

US-2.267

N, P1

 

20.9.2022

 

US-2.268

N, P1

 

20.9.2022

 

US-2.269

N, P1

 

20.9.2022

 

US-2.270

N, P1

 

20.9.2022

 

US-2.271

BPP, BPR, DOC, DOR, SP, SR, POU-LT20, HEP, HER, HE-LT20

N, P1

 

20.9.2022

 

US-2.272

N, P1

 

21.9.2022

 

US-2.273

N, P1

 

21.9.2022

 

US-2.274

N, P1

 

21.9.2022

 

US-2.275

N, P1

 

21.9.2022

 

US-2.276

N, P1

 

21.9.2022

 

US-2.277

N, P1

 

22.9.2022

 

US-2.278

N, P1

 

23.9.2022

 

US-2.279

N, P1

 

24.9.2022

 

US-2.280

N, P1

 

27.9.2022

 

US-2.281

BPP, BPR, DOC, DOR, SP, SR, POU-LT20, HEP, HER, HE-LT20

N, P1

 

27.9.2022

 

US-2.282

N, P1

 

27.9.2022

 

US-2.283

N, P1

 

28.9.2022

 

US-2.284

N, P1

 

28.9.2022

 

US-2.285

N, P1

 

29.9.2022

 

US-2.286

N, P1

 

29.9.2022

 

US-2.287

N, P1

 

29.9.2022

 

US-2.288

N, P1

 

29.9.2022

 

US-2.289

N, P1

 

3.10.2022

 

US-2.290

N, P1

 

3.10.2022

 

US-2.291

BPP, BPR, DOC, DOR, SP, SR, POU-LT20, HEP, HER, HE-LT20

N, P1

 

4.10.2022

 

US-2.292

N, P1

 

4.10.2022

 

US-2.293

N, P1

 

4.10.2022

 

US-2.294

N, P1

 

5.10.2022

 

US-2.295

N, P1

 

7.10.2022

 

US-2.296

N, P1