ISSN 1977-0839

Iris Oifigiúil

an Aontais Eorpaigh

L 301

European flag  

An t-eagrán Gaeilge

Reachtaíocht

65
22 Samhain 2022


Clár

 

II   Gníomhartha neamhreachtacha

Leathanach

 

 

RIALACHÁIN

 

*

Rialachán Tarmligthe (AE) 2022/2279 ón gCoimisiún an 1 Lúnasa 2022 lena bhforlíontar Rialachán (AE) 2019/1700 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle trí líon agus teidil na n-athróg a shonrú maidir le fearann úsáid staidreamh na dteicneolaíochtaí faisnéise agus cumarsáide le haghaidh na bliana tagartha 2023 ( 1 )

1

 

*

Rialachán Cur Chun Feidhme (AE) 2022/2280 ón gCoimisiún an 15 Samhain 2022 lena gcláraítear ainm i gclár um shonrúchán tionscnaimh faoi chosaint agus um thásca geografacha faoi chosaint Salacgrīvas nēģi (TGFC)

20

 

*

Rialachán Cur Chun Feidhme (AE) 2022/2281 ón gCoimisiún an 15 Samhain 2022 lena gcláraítear ainm sa chlár um shonrúcháin tionscnaimh faoi chosaint agus um thásca geografacha faoi chosaint Lumblija (TGFC)

21

 

*

Rialachán Cur Chun Feidhme (AE) 2022/2282 ón gCoimisiún an 21 Samhain 2022 lena leagtar síos faisnéis theicniúil le haghaidh ríomh forálacha teicniúla agus bunchistí dílse le haghaidh tuarascála le dátaí tagartha ón 30 Meán Fómhair 2022 go dtí an 30 Nollaig 2022 i gcomhréir le Treoir 2009/138/CE ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle maidir le gabháil le gnó an Árachais agus an Athárachais agus an gnó sin a shaothrú ( 1 )

22

 

 

CINNTÍ

 

*

Cinneadh Cur Chun Feidhme (AE) 2022/2283 ón gComhairle an 21 Samhain 2022 lena leasaítear Cinneadh Cur Chun Feidhme (AE) 2020/1351 lena ndeonaítear tacaíocht shealadach faoi Rialachán (AE) 2020/672 do Phoblacht na Laitvia chun rioscaí dífhostaíochta a mhaolú i gcás éigeandála ag eascairt as ráig COVID-19

119

 

*

Cinneadh Cur Chun Feidhme (AE) 2022/2284 ón gCoimisiún an 14 Samhain 2022 lena leasaítear an Iarscríbhinn a ghabhann le Cinneadh Cur Chun Feidhme (AE) 2021/641 maidir le bearta éigeandála i ndáil le ráigeanna den fhliú éanúil ardphataigineach i mBallstáit áirithe (a bhfuil fógra tugtha ina leith faoi dhoiciméad C(2022) 8308)  ( 1 )

125

 

*

Cinneadh (AE) 2022/2285 ón mBanc Ceannais Eorpach an 8 Samhain 2022 lena leasaítear Cinneadh (AE) 2021/2255 maidir le líon eisiúintí bonn atá le formheas in 2022 (BCE/2021/54) (BCE/2022/41)

212

 

 

GNÍOMHARTHA ARNA NGLACADH AG COMHLACHTAÍ ARNA GCRUTHÚ LE COMHAONTUITHE IDIRNÁISIÚNTA

 

*

Cinneadh Uimh. 1/2022 ó Choiste Comhlachais AE-An Úcráin i gCumraíocht Trádála an 25 Deireadh Fómhair 2022 a mhéid a bhaineann le hIarscríbhinn XV (Comhfhogasú na reachtaíochta custaim) a ghabhann leis an gComhaontú Comhlachais idir an tAontas Eorpach agus an Comhphobal Eorpach do Fhuinneamh Adamhach agus a gcuid Ballstát, de pháirt, agus an Úcráin, den pháirt eile, a thabhairt cothrom le dáta [2022/2286]

214

 


 

(1)   Téacs atá ábhartha maidir le LEE.

GA


II Gníomhartha neamhreachtacha

RIALACHÁIN

22.11.2022   

GA

Iris Oifigiúil an Aontais Eorpaigh

L 301/1


RIALACHÁN TARMLIGTHE (AE) 2022/2279 ÓN gCOIMISIÚN

an 1 Lúnasa 2022

lena bhforlíontar Rialachán (AE) 2019/1700 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle trí líon agus teidil na n-athróg a shonrú maidir le fearann úsáid staidreamh na dteicneolaíochtaí faisnéise agus cumarsáide le haghaidh na bliana tagartha 2023

(Téacs atá ábhartha maidir le LEE)

TÁ AN COIMISIÚN EORPACH,

Ag féachaint don Chonradh ar Fheidhmiú an Aontais Eorpaigh,

Ag féachaint do Rialachán (AE) 2019/1700 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 10 Deireadh Fómhair 2019 lena mbunaítear creat comhchoiteann le haghaidh staidreamh Eorpach a bhaineann le daoine agus le teaghlaigh, bunaithe ar shonraí ar an leibhéal aonair arna mbailiú ó shamplaí, lena leasaítear Rialacháin (CE) Uimh. 808/2004, (CE) Uimh. 452/2008 agus (CE) Uimh. 1338/2008 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle, agus lena n-aisghairtear Rialachán (CE) Uimh. 1177/2003 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle agus Rialachán (CE) Uimh. 577/98 ón gComhairle (1), agus go háirithe Airteagal 6(1) de,

De bharr an mhéid seo a leanas:

Chun na riachtanais maidir le staidreamh a chumhdach maidir leis na topaicí mionsonraithe ábhartha a leagtar amach in Iarscríbhinn I a ghabhann le Rialachán (AE) 2019/1700, ba cheart don Choimisiún líon agus teidil na n-athróg a shonrú maidir leis an tacar sonraí i bhfearann úsáid na dteicneolaíochtaí faisnéise agus cumarsáide le haghaidh na bliana tagartha 2023,

TAR ÉIS AN RIALACHÁN SEO A GHLACADH:

Airteagal 1

Is mar a leagtar amach san Iarscríbhinn a bheidh líon agus teidil na n-athróg i bhfearann úsáid na dteicneolaíochtaí faisnéise agus cumarsáide le haghaidh na bliana tagartha 2023.

Airteagal 2

Tiocfaidh an Rialachán seo i bhfeidhm an fichiú lá tar éis lá a fhoilsithe in Iris Oifigiúil an Aontais Eorpaigh.

Beidh an Rialachán seo ina cheangal go huile agus go hiomlán agus beidh sé infheidhme go díreach i ngach Ballstát.

Arna dhéanamh sa Bhruiséil, 1 Lúnasa 2022.

Thar ceann an Choimisiúin

An tUachtarán

Ursula VON DER LEYEN


(1)  IO L 261 I, 14.10.2019, lch. 1.


IARSCRÍBHINN

Uimhir agus teidil na n-athróg i bhfearainn úsáide na dteicneolaíochtaí faisnéise agus cumarsáide le haghaidh na bliana tagartha 2023

Ábhar

Topaic mhionsonraithe

Aitheantóir na hathróige

Teideal na hathróige/tuairisc ar an athróg

01.Míreanna teicniúla – 15 athróg theicniúla éigeantacha, – 2 athróg theicniúla roghnacha

Faisnéis maidir le bailiú sonraí

REFYEAR

Bliain an tsuirbhé

Faisnéis maidir le bailiú sonraí

INTDATE

Dáta tagartha – dáta an chéad agallaimh

Faisnéis maidir le bailiú sonraí

STRATUM_ID

Sraith

Faisnéis maidir le bailiú sonraí

SCX

Aonad samplála príomhúil

Sainaithint

HH_ID

Aitheantas an teaghlaigh

Sainaithint

IND_ID

Aitheantas an duine aonair

Sainaithint

HH_REF_ID

Aitheantas an teaghlaigh a mbaineann an duine aonair leis

Ualuithe

HH_WGHT

Ualach an teaghlaigh

Ualuithe

IND_WGHT

Ualach an duine aonair

Tréithe an agallaimh

AN tAM

Fad an agallaimh

Tréithe an agallaimh

INT_TYPE

Cineál an agallaimh

Logánú

TÍR

Tír chónaithe

Logánú

GEO_NUTS1

Réigiún cónaithe

Logánú

GEO_NUTS2

(roghnach)

Réigiún cónaithe (roghnach)

Logánú

GEO_NUTS3

(roghnach)

Réigiún cónaithe

(roghnach)

Logánú

DEG_URBA

Leibhéal an uirbithe

Logánú

GEO_DEV

Suíomh geografach

02. Tréithe na ndaoine agus na dteaghlach – 7 n-athróg a bailíodh, – 1 athraitheach a díorthaíodh, 7 n-athróg roghnacha

Déimeagrafaíocht

INSCNE

Gnéas

Déimeagrafaíocht

YEARBIR

Bliain bhreithe

Déimeagrafaíocht

PASSBIR

Breithlá na bliana seo thart

Déimeagrafaíocht

AOIS

Aois, i mblianta iomlána

Saoránacht agus stádas imirce

SAORÁNACHT

Tír na príomhshaoránachta

Saoránacht agus stádas imirce

CNTRYB

Tír bhreithe

Comhdhéanamh an teaghlaigh

HH_POP

Méid an teaghlaigh (líon ball den teaghlach)

Comhdhéanamh an teaghlaigh

HH_POP_16_24 (roghnach)

Líon na mball sa teaghlach idir 16 agus 24 bhliana (roghnach)

Comhdhéanamh an teaghlaigh

HH_POP_16_24S (roghnach)

Líon na mac léinn sa teaghlach idir 16 agus 24 bhliana

(roghnach)

Comhdhéanamh an teaghlaigh

HH_POP_25_64 (roghnach)

Líon ball den teaghlach idir 25 agus 64 bhliana (roghnach)

Comhdhéanamh an teaghlaigh

HH_POP_65_MAX (roghnach)

Líon na mball den teaghlach atá 65 bhliana nó níos sine (roghnach)

Comhdhéanamh an teaghlaigh

HH_CHILD

Líon na leanaí faoi bhun 16 bhliana

Comhdhéanamh an teaghlaigh

HH_CHILD_14_15

(roghnach)

Líon na leanaí idir 14 agus 15 bhliana

(roghnach)

Comhdhéanamh an teaghlaigh

HH_CHILD_5_13

(roghnach)

Líon na leanaí idir 5 agus 13 bhliana (roghnach)

Comhdhéanamh an teaghlaigh

HH_CHILD_LE_4

(roghnach)

Líon na leanaí atá 4 bhliana nó faoina bhun (roghnach)

03.Rannpháirtíocht sa mhargadh saothair – 5 athróg a bailíodh, 3 athróg roghnacha

Stádas na príomhghníomhaíochta (féin-sainmhínithe)

MAINSTAT

Stádas na príomhghníomhaíochta (féin-sainmhínithe)

Saintréithe bunúsacha an phoist

STAPRO

Stádas fostaíochta sa phríomhphost

Saintréithe bunúsacha an phoist

NACE1D

(roghnach)

Gníomhaíocht eacnamaíoch aonad áitiúil an phríomhphoist

(roghnach)

Saintréithe bunúsacha an phoist

ISCO2D

Gairm sa phríomhphost

Saintréithe bunúsacha an phoist

OCC_ICT

Gairmí TCF nó gairmí neamh-TCF

Saintréithe bunúsacha an phoist

OCC_MAN

Oibrí láimhe nó oibrí intleachta

Saintréithe bunúsacha an phoist

EMPST_WKT

(roghnach)

Príomhphost lánaimseartha nó páirtaimseartha (féin-sainmhínithe)

(roghnach)

Fad an chonartha

EMPST_CONTR (roghnach)

Buaine an phríomhphoist

(roghnach)

04.Leibhéal oideachais agus cúlra – 1 athróg a bailíodh, 1 athróg a díorthaíodh

Leibhéal gnóthachtála oideachais

ISCEDD

Leibhéal gnóthachtála oideachais (leibhéal oideachais is airde a cuireadh i gcrích go rathúil)

Leibhéal gnóthachtála oideachais

ISCED

Leibhéal gnóthachtála oideachais comhiomlánaithe

05. Ioncam, tomhaltas agus gnéithe rachmais, lena n-áirítear fiacha – 1 athróg a bailíodh

Ioncam iomlán míosúil an teaghlaigh

HH_IQ5

Glanioncam iomlán míosúil reatha an teaghlaigh ar an meán

06. Rannpháirtíocht sa tsochaí faisnéise – 125 n-athróg a bailíodh, 12 athróg roghnacha

Rochtain ar TFC

IACC

Rochtain an teaghlaigh ar an idirlíon sa bhaile (trí aon ghaireas)

Úsáid TFC agus minicíocht na húsáide sin

IU

An úsáid is déanaí a baineadh as an idirlíon, trí aon ghaireas cumasúcháin

Úsáid TFC agus minicíocht na húsáide sin

IFUS

Meánmhinicíocht úsáide an idirlín le 3 mhí anuas

Úsáid TFC agus minicíocht na húsáide sin

IUG_DKPC

Úsáid idirlín le 3 mhí anuas ar ríomhaire deisce

Úsáid TFC agus minicíocht na húsáide sin

IUG_LPC

Úsáid idirlín le 3 mhí anuas ar tháibléad

Úsáid TFC agus minicíocht na húsáide sin

IUG_TPC

Úsáid idirlín le 3 mhí anuas ar tháibléad

Úsáid TFC agus minicíocht na húsáide sin

IUG_MP

Úsáid idirlín le 3 mhí anuas ar fhón póca nó ar fhón cliste

Úsáid TFC agus minicíocht na húsáide sin

IUG_OTH1

Úsáid an Idirlín le 3 mhí anuas ar fheistí eile (mar shampla teilifís chliste, cainteoirí cliste, consól cluichí, léitheoir ríomhleabhar, uaireadóir cliste)

Gníomhaíochtaí idirlín

IUEM

An úsáid a baineadh as an idirlíon le 3 mhí anuas chun críche príobháidí ar mhaithe le ríomhphoist a sheoladh/a ghlacadh

Gníomhaíochtaí idirlín

IUPH1

An úsáid a baineadh as an idirlíon le 3 mhí anuas chun críche príobháidí ar mhaithe le glaonna a chur (lena n-áirítear físghlaonna) ar an idirlíon

Gníomhaíochtaí idirlín

IUSNET

An úsáid a baineadh as an idirlíon le 3 mhí anuas chun críche príobháidí ar mhaithe le páirt a ghlacadh i líonraí sóisialta (próifíl úsáideora a chruthú, teachtaireachtaí a phostáil nó ábhar eile)

Gníomhaíochtaí idirlín

IUCHAT1

An úsáid a baineadh as an idirlíon le 3 mhí anuas chun críche príobháidí ar mhaithe le teachtaireachtaí meandracha (teachtaireachtaí a mhalartú)

Gníomhaíochtaí idirlín

IUNW1

An úsáid a baineadh as an idirlíon le 3 mhí anuas chun críche príobháidí ar mhaithe le suíomhanna nuachta ar líne, nuachtáin nó irisí nuachta a léamh

Gníomhaíochtaí idirlín

IHIF

An úsáid a baineadh as an idirlíon le 3 mhí anuas chun críche príobháidí ar mhaithe le faisnéis a lorg maidir le cúrsaí sláinte (amhail faisnéis maidir le gortuithe, le galair, leis an gcothú, le feabhas a chur ar an tsláinte)

Gníomhaíochtaí idirlín

IUIF

An úsáid a baineadh as an idirlíon le 3 mhí anuas chun críche príobháidí le haghaidh faisnéis a fháil maidir le hearraí agus seirbhísí

Gníomhaíochtaí idirlín

IUPOL2

An úsáid a baineadh as an idirlíon le 3 mhí anuas chun críche príobháidí ar mhaithe le tuairimí a nochtadh maidir le saincheisteanna sibhialta nó saincheisteanna polaitiúla ar shuíomhanna idirlín nó ar na meáin shóisialta

Gníomhaíochtaí idirlín

IUVOTE

An úsáid a baineadh as an idirlíon le 3 mhí anuas chun críche príobháidí ar mhaithe le bheith rannpháirteach i gcomhairliúcháin ar líne nó i vótaí chun saincheisteanna sibhialta nó polaitiúla a shainmhíniú (cur i gcás peanáil uirbeach, achainí a shíniú)

Gníomhaíochtaí idirlín

IUJOB

Úsáid an idirlín le 3 mhí anuas chun críche príobháidí chun post a lorg nó chun iarratas ar phost a sheoladh

Gníomhaíochtaí idirlín

IUSELL

An úsáid a baineadh as an idirlíon le 3 mhí anuas chun críche príobháidí ar mhaithe le hearraí nó seirbhísí a dhíol nó trí shuíomh gréasáin nó aip

Gníomhaíochtaí idirlín

IUBK

An úsáid a baineadh as an idirlíon le 3 mhí anuas chun críche príobháidí ar mhaithe le baincéireacht ar líne (lena n-áirítear baincéireacht mhóibíleach)

Gníomhaíochtaí idirlín

IUOLC

An úsáid a baineadh as an idirlín le 3 mhí anuas ar mhaithe le gníomhaíochtaí foghlama a chleachtadh chun críoch oideachasúil, ghairmiúil nó phríobháideach, trí chúrsa ar líne a dhéanamh

Gníomhaíochtaí idirlín

IUOLM

An úsáid a baineadh as an idirlíon le 3 mhí anuas ar mhaithe le gníomhaíochtaí foghlama a chleachtadh chun críoch oideachasúil, ghairmiúil nó phríobháideach trí ábhar foghlama ar líne a úsáid seachas chúrsa iomlán ar líne (amhail físeáin teagaisc, seimineáir ghréasáin, téacsleabhair leictreonacha, aipeanna foghlama nó ardáin foghlama)

Gníomhaíochtaí idirlín

IUOCIS1

An úsáid a baineadh as an idirlíon le 3 mhí anuas ar mhaithe le gníomhaíochtaí foghlama a chleachtadh chun críoch oideachasúil, ghairmiúil nó phríobháideach trí chumarsáid a dhéanamh le hoideachasóirí nó le foghlaimeoirí agus úsáid á baint as uirlisí fuaime ar líne nó uirlisí físe ar líne

Plé le húdaráis phoiblí

IGOVIP

Gníomhaíochtaí trí shuíomh gréasáin nó aip na n-údarás poiblí nó na seirbhísí poiblí chun críche príobháidí le 12 mhí anuas, gníomhaíochtaí a thug rochtain don fhreagróir ar fhaisnéis faoi féin a bhí stóráilte ag na húdaráis phoiblí nó ag na seirbhísí poiblí

Plé le húdaráis phoiblí

IGOVIDB

Gníomhaíochtaí trí shuíomh gréasáin nó aip na n-údarás poiblí nó na seirbhísí poiblí chun críche príobháidí le 12 mhí anuas, gníomhaíochtaí lena bhfuair an freagróir rochtain ar fhaisnéis ó bhunachair sonraí poiblí nó ó chláir (amhail faisnéis maidir le hinfhaighteacht leabhar i leabharlanna poiblí, le cláir chadastracha, le cláir fiontar)

Plé le húdaráis phoiblí

IGOV12IF

Gníomhaíochtaí trí shuíomh gréasáin nó aip na n-údarás poiblí nó na seirbhísí poiblí chun críche príobháidí le 12 mhí anuas, gníomhaíochtaí lenar tháinig an freagróir ar fhaisnéis (e.g. maidir le seirbhísí, sochair, teidlíochtaí, dlíthe, uaireanta oscailte)

Plé le húdaráis phoiblí

IGOVIX

Ní bhfuair an freagróir rochtain ar aon taifead phearsanta ná bunachair shonraí phearsanta ná ní bhfuair sé aon fhaisnéis trí shuíomh gréasáin nó aip na n-údarás poiblí nó na seirbhísí poiblí chun críche príobháidí le 12 mhí anuas

Plé le húdaráis phoiblí

IGOV12FM

Foirmeacha oifigiúla íoslódáilte nó priontáilte ag an bhfreagróir ó shuíomh gréasáin nó aip na n-údarás poiblí nó na seirbhísí poiblí chun críche príobháidí le 12 mhí anuas

Plé le húdaráis phoiblí

IGOVAPR

Coinne nó áirithint déanta ag an bhfreagróir trí shuíomh gréasáin nó aip leis na húdaráis phoiblí nó leis na seirbhísí poiblí (amhail leabhar curtha in áirithe i leabharlann phoiblí, coinne déanta le státseirbhíseach nó le soláthraí cúraim sláinte de chuid an stáit) chun críche príobháidí le 12 mhí anuas

Plé le húdaráis phoiblí

IGOVPOST

(Roghnach).

Aon chumarsáid oifigiúil nó aon doiciméad á bhfáil ag an bhfreagróir arna seoladh ag údaráis phoiblí trí chuntas an fhreagróra ar shuíomh gréasáin nó ar aip (ainm na seirbhíse, más infheidhme sa tír) a bhaineann leis na húdaráis phoiblí nó leis na seirbhísí poiblí (amhail fógra maidir le fíneáil nó le sonraisc, litreacha; seirbheáil toghairme, doiciméad na cúirte, (samplaí náisiúnta) chun críche príobháidí le 12 mhí anuas? Aon úsáid a bhaintear as ríomhphost nó SMS chun teachtaireachtaí nó fógraí a sheoladh chun a chur in iúl go bhfuil doiciméad ar fáil, cuirtear as an áireamh í. (roghnach)

Plé le húdaráis phoiblí

IGOVTAX1

Dearbhú cánach an fhreagróra féin curtha isteach trí shuíomh gréasáin nó aip chun críche príobháidí le 12 mhí anuas

Plé le húdaráis phoiblí

IGOVODC

Gníomhaíochtaí trí shuíomh gréasáin nó aip na n-údarás poiblí nó na seirbhísí poiblí chun críche príobháidí le 12 mhí anuas, gníomhaíochtaí lena n-iarrann an freagróir doiciméid nó teastais oifigiúla (amhail teastas maidir le céimniú, breith, pósadh, colscaradh, bás, chónaí, nó taifid phóilíneachta nó choiriúla, [samplaí náisiúnta])

Plé le húdaráis phoiblí

IGOVBE

Gníomhaíochtaí trí shuíomh gréasáin nó aip na n-údarás poiblí nó na seirbhísí poiblí chun críche príobháidí le 12 mhí anuas, gníomhaíochtaí lena n-iarrann an freagróir sochair nó teidlíochtaí (amhail pinsean, sochar dífhostaíochta, liúntas leanaí, clárú scoile, clárú ollscoile, [samplaí náisiúnta])

Plé le húdaráis phoiblí

IGOVRCC

Gníomhaíochtaí trí shuíomh gréasáin nó aip na n-údarás poiblí nó na seirbhísí poiblí chun críche príobháidí le 12 mhí anuas, gníomhaíochtaí lena ndéanann an freagróir iarrataí, éilimh nó gearáin eile (amhail goid a thuairisciú do na póilíní, gearán dlíthiúil a sheoladh, cúnamh dlíthiúil a iarraidh, nós imeachta um éileamh sibhialta a thionscnamh os comhair cúirte, [samplaí náisiúnta])

Plé le húdaráis phoiblí

IRGOVNN

Na cúiseanna nár iarradh aon doiciméad oifigiúil nó nach ndearnadh aon éileamh trí shuíomh gréasáin nó aip na n-údarás poiblí nó na seirbhísí poiblí le 12 mhí anuas – ní raibh ar an bhfreagróir aon doiciméad a iarraidh ná aon éileamh a dhéanamh

Plé le húdaráis phoiblí

IRGOVLS

Na cúiseanna nár iarradh aon doiciméad oifigiúil nó nach ndearnadh aon éileamh trí shuíomh gréasáin nó aip na n-údarás poiblí nó na seirbhísí poiblí le 12 mhí anuas – easpa scileanna nó eolais (e.g. ní raibh a fhios ag an bhfreagróir conas an suíomh gréasáin nó an aip a úsáid nó bhí sé róchasta lena úsáid)

Plé le húdaráis phoiblí

IRGOVSEC

Na cúiseanna nár iarradh aon doiciméad oifigiúil nó nach ndearnadh aon éileamh trí shuíomh gréasáin nó aip na n-údarás poiblí nó na seirbhísí poiblí le 12 mhí anuas – ábhair imní maidir le slándáil sonraí pearsanta nó neamhthoilteanas chun íocaíocht a dhéanamh ar líne (calaois cártaí creidmheasa)

Plé le húdaráis phoiblí

IRGOVEID

(Roghnach).

Na cúiseanna nár iarradh aon doiciméad oifigiúil nó nach ndearnadh aon éileamh trí shuíomh gréasáin nó aip na n-údarás poiblí nó na seirbhísí poiblí le 12 mhí anuas – easpa ríomhshínithe, ríomh-shainaitheantais gníomhachtaithe nó aon uirlis eile chun an ríomh-shainaitheantas a úsáid (uirlisí is gá le haghaidh na seirbhísí a úsáid) [samplaí náisiúnta] (roghnach)

Plé le húdaráis phoiblí

IRGOVOP

Na cúiseanna nár iarradh aon doiciméad oifigiúil nó nach ndearnadh aon éileamh trí shuíomh gréasáin nó aip na n-údarás poiblí nó na seirbhísí poiblí le 12 mhí anuas – rinne duine eile amhlaidh thar ceann an fhreagróra (amhail comhairleoir nó duine muinteartha)

Plé le húdaráis phoiblí

IRGOVOTH

Na cúiseanna nár iarradh aon doiciméad oifigiúil nó nach ndearnadh aon éileamh trí shuíomh gréasáin nó aip na n-údarás poiblí nó na seirbhísí poiblí le 12 mhí anuas – cúis eile

Plé le húdaráis phoiblí

IEID

Úsáid a bhaineann an freagróir as a ríomh-shainaitheantas nó ríomh-shainaitheantais [liosta náisiúnta de gach ríomhaitheantas a bhaineann go sonrach le tír ar leith, arna n-aithint ag údaráis phoiblí nó seirbhísí poiblí go hoifigiúil (1) agus a bhfuil leibhéal ard nó suntasach dearbhaithe acu faoi Rialachán eIDAS] chun rochtain a fháil ar sheirbhísí ar líne chun críoch príobháideach le 12 mhí anuas

Plé le húdaráis phoiblí

IEIDOC

Na cineálacha seirbhísí ar bhain an freagróir úsáid as ríomh-shainaitheanta(i)s ina leith [liosta náisiúnta de gach ríomhaitheantas a bhaineann go sonrach le tír ar leith, arna n-aithint go hoifigiúil ag údaráis phoiblí nó ag seirbhísí poiblí agus a bhfuil leibhéal ard nó suntasach dearbhaithe acu faoi Rialachán eIDAS] le 12 mhí anuas – seirbhísí arna soláthar ag údaráis phoiblí nó ag seirbhísí poiblí thír chónaithe an fhreagróra (amhail dearbhú cánach an fhreagróra a chur isteach, iarratas a dhéanamh ar shochair shóisialta, deimhnithe oifigiúla a iarraidh, rochtain a fháil ar thaifid sláinte fhreagróra, [samplaí náisiúnta])

Plé le húdaráis phoiblí

IEIDEC

Na cineálacha seirbhísí ar bhain an freagróir úsáid as ríomh-shainaitheantas nó ríomh-shainaitheantais ina leith [liosta náisiúnta de gach ríomhaitheantas a bhaineann go sonrach le tír ar leith, arna n-aithint go hoifigiúil ag údaráis phoiblí nó ag seirbhísí poiblí agus a bhfuil leibhéal ard nó suntasach dearbhaithe acu faoi Rialachán eIDAS] le 12 mhí anuas – seirbhísí arna soláthar ag údaráis phoiblí nó ag seirbhísí poiblí tíortha Eorpacha eile (e.g. amhail dearbhú cánach an fhreagróra a chur isteach, doiciméid nó deimhnithe oifigiúla a iarraidh, [samplaí náisiúnta])

Plé le húdaráis phoiblí

IEIDBS

Na cineálacha seirbhísí ar bhain an freagróir úsáid as ríomh-shainaitheanta(i)s ina leith [liosta náisiúnta de gach ríomhaitheantas a bhaineann go sonrach le tír ar leith, arna n-aithint go hoifigiúil ag údaráis phoiblí nó ag seirbhísí poiblí agus a bhfuil leibhéal ard nó suntasach dearbhaithe acu faoi Rialachán eIDAS] le 12 mhí anuas – seirbhísí arna soláthar ag an earnáil ghnó (amhail rochtain a fháil ar sheirbhísí baincéireachta, logáil isteach ar sheirbhísí iompair, sainaitheantas trí ríomh-shainaitheantas ar an margadh digiteach, [samplaí náisiúnta]) (más infheidhme sa tír)

Plé le húdaráis phoiblí

IREIDNA

Cúiseanna nár úsáideadh aon ríomhaitheantas nó ríomhaitheantais arna n-aithint go hoifigiúil ag údaráis phoiblí nó ag seirbhísí poiblí agus a bhfuil leibhéal ard nó leibhéal suntasach dearbhaithe acu faoi Rialachán eIDAS le 12 mhí anuas – ní raibh a fhios ag an bhfreagróir go raibh ríomh-shainaitheantas ann

Plé le húdaráis phoiblí

IREIDNO

Cúiseanna nár úsáideadh aon ríomhaitheantas nó ríomhaitheantais arna n-aithint go hoifigiúil ag údaráis phoiblí nó ag seirbhísí poiblí agus a bhfuil leibhéal ard nó leibhéal suntasach dearbhaithe acu faoi Rialachán eIDAS le 12 mhí anuas – Níl ríomh-shainaitheantas ag an bhfreagróir

Plé le húdaráis phoiblí

IREIDNN

Cúiseanna nár úsáideadh aon ríomh-shainaitheantas nó ríomh-shainaitheantais arna n-aithint go hoifigiúil ag údaráis phoiblí nó ag seirbhísí poiblí agus a bhfuil leibhéal ard nó leibhéal suntasach dearbhaithe acu faoi Rialachán eIDAS le 12 mhí anuas – níor ghá don fhreagróir rochtain a fháil ar aon seirbhísí ar líne a raibh ríomh-shainaitheantas ag teastáil ina leith

Plé le húdaráis phoiblí

IREIDSEC

Cúiseanna nár úsáideadh aon ríomh-shainaitheantas nó ríomh-shainaitheantais arna n-aithint go hoifigiúil ag údaráis phoiblí nó ag seirbhísí poiblí agus a bhfuil leibhéal ard nó leibhéal suntasach dearbhaithe acu faoi Rialachán eIDAS le 12 mhí anuas – mothaíonn an freagróir neamhshábháilte á úsáid (údair imní maidir le slándáil TFC, cosaint sonraí pearsanta)

Plé le húdaráis phoiblí

IREIDTEC

Cúiseanna nár úsáideadh aon ríomhaitheantas nó ríomhaitheantais arna n-aithint go hoifigiúil ag údaráis phoiblí nó ag seirbhísí poiblí agus a bhfuil leibhéal ard nó leibhéal suntasach dearbhaithe acu faoi Rialachán eIDAS le 12 mhí anuas – saincheisteanna inúsáidteachta/teicniúla (e.g. ródheacair nó gan léitheoir iomchuí cártaí a bheith ann, neamh-chomhoiriúnacht bogearraí, níor glacadh leis i gcás na seirbhísí ar gá don fhreagróir rochtain a fháil orthu)

Plé le húdaráis phoiblí

IREIDDEV

Cúiseanna nár úsáideadh aon ríomh-shainaitheantas nó ríomh-shainaitheantais arna n-aithint go hoifigiúil ag údaráis phoiblí nó ag seirbhísí poiblí agus a bhfuil leibhéal ard nó leibhéal suntasach dearbhaithe acu faoi Rialachán eIDAS le 12 mhí anuas – ní fhéadfadh an freagróir an ríomh-shainaitheantas a úsáid chun rochtain a fháil ar an tseirbhís ar líne trí fhón cliste nó táibléid

Plé le húdaráis phoiblí

IREIDOTH

Cúiseanna nár úsáideadh aon ríomhaitheantas nó ríomhaitheantais arna n-aithint go hoifigiúil ag údaráis phoiblí nó ag seirbhísí poiblí agus a bhfuil leibhéal ard nó leibhéal suntasach dearbhaithe acu faoi Rialachán eIDAS le 12 mhí anuas – cúiseanna eile

Ríomhthráchtáil

IBUY

An ceannachán deireanach nó an t-ordú deireanach d’earraí nó de sheirbhísí ar an idirlíon le haghaidh úsáid phríobháideach

Ríomhthráchtáil

BCLOT1

An úsáid a baineadh as an idirlíon ar mhaithe le héadaí a cheannach (lena n-áirítear éadaí spóirt), bróga nó gabhálais (amhail málaí, seodra) ó ghnóthais nó ó dhaoine príobháideacha (lena n-áirítear earraí úsáidte) trí shuíomh gréasáin nó aip le haghaidh úsáid phríobháideach le 3 mhí anuas

Ríomhthráchtáil

BSPG

An úsáid a baineadh as an idirlíon ar mhaithe le hearraí spóirt a cheannach (seachas éadaí spóirt) ó ghnóthais nó ó dhaoine príobháideacha (lena n-áirítear earraí úsáidte) trí shuíomh gréasáin nó aip le haghaidh úsáid phríobháideach le 3 mhí anuas

Ríomhthráchtáil

BCG

An úsáid a baineadh as an idirlíon ar mhaithe le bréagáin nó earraí cúram leanaí a cheannach (amhail clúidíní, buidéil, bugaithe linbh) ó ghnóthais nó ó dhaoine príobháideacha (lena n-áirítear earraí úsáidte) trí shuíomh gréasáin nó aip le haghaidh úsáid phríobháideach le 3 mhí anuas

Ríomhthráchtáil

BFURN1

An úsáid a baineadh as an idirlíon ar mhaithe le troscán, earraí tí (amhail cairpéid nó cuirtíní) a cheannach nó táirgí garraíodóireachta (amhail uirlisí, plandaí) ó ghnóthais nó ó dhaoine príobháideacha (lena n-áirítear earraí úsáidte) trí shuíomh gréasáin nó aip le haghaidh úsáid phríobháideach le 3 mhí anuas

Ríomhthráchtáil

BMUFL

An úsáid a baineadh as an idirlíon ar mhaithe le ceol i bhfoirm dlúthdhioscaí, ceirníní vinile etc. agus/nó scannáin nó sraitheanna i bhfoirm DVD, Blu-ray etc. a cheannach ó ghnóthais nó ó dhaoine príobháideacha (lena n-áirítear earraí úsáidte) trí shuíomh gréasáin nó aip le haghaidh úsáid phríobháideach le 3 mhí anuas

Ríomhthráchtáil

BBOOKNLG

An úsáid a baineadh as an idirlíon ar mhaithe le leabhair, irisí nó nuachtáin chlóite a cheannach ó ghnóthais nó ó dhaoine príobháideacha (lena n-áirítear earraí úsáidte) trí shuíomh gréasáin nó aip le haghaidh úsáid phríobháideach le 3 mhí anuas

Ríomhthráchtáil

BHARD1

An úsáid a baineadh as an idirlíon ar mhaithe le ríomhairí, táibléid, fóin phóca nó gabhálais a cheannach ó ghnóthais nó ó dhaoine príobháideacha (lena n-áirítear earraí úsáidte) trí shuíomh gréasáin nó aip le haghaidh úsáid phríobháideach le 3 mhí anuas

Ríomhthráchtáil

BEEQU1

An úsáid a baineadh as an idirlíon ar mhaithe le ríomhtháirgí tomhaltóra (amhail teilifíseáin, steiréisheinnteoirí, ceamaraí, barraí fuaime nó callairí cliste, cúntóirí fíorúla) nó fearais tí (amhail meaisíní níocháin) a cheannach ó fhiontair nó ó dhaoine príobháideacha (lena n-áirítear earraí úsáidte) trí shuíomh gréasáin nó aip le haghaidh úsáid phríobháideach le 3 mhí anuas

Ríomhthráchtáil

BMED1

An úsáid a baineadh as an idirlíon ar mhaithe le táirgí íocshláinte nó forlíontaí cothaithe amhail vitimíní (seachas oidis íocshláinte a athnuachan ar líne) a cheannach ó ghnóthais nó ó dhaoine príobháideacha (lena n-áirítear earraí úsáidte) trí shuíomh gréasáin nó aip le haghaidh úsáid phríobháideach le 3 mhí anuas

Ríomhthráchtáil

BFDR

An úsáid a baineadh as an idirlíon ar mhaithe le seachadtaí ó bhialanna, ó shraithbhialanna mearbhia nó ó sheirbhísí lónadóireachta a cheannach ó ghnóthais nó ó dhaoine príobháideacha trí shuíomh gréasáin nó aip le haghaidh úsáid phríobháideach le 3 mhí anuas

Ríomhthráchtáil

BFDS

An úsáid a baineadh as an idirlíon ar mhaithe le bia nó deochanna ó shiopaí nó paca chun béile a réiteach ó sholáthraithe a cheannach ó ghnóthais nó ó dhaoine príobháideacha trí shuíomh gréasáin nó aip le haghaidh úsáid phríobháideach le 3 mhí anuas

Ríomhthráchtáil

BCBW

An úsáid a baineadh as an idirlíon ar mhaithe le táirgí cosmaideacha, áilleachta nó folláine a cheannach ó ghnóthais nó ó dhaoine príobháideacha (lena n-áirítear earraí úsáidte) trí shuíomh gréasáin nó aip le haghaidh úsáid phríobháideach le 3 mhí anuas

Ríomhthráchtáil

BCPH

An úsáid a baineadh as an idirlíon ar mhaithe le táirgí glantacháin nó táirgí sláinteachais phearsanta (amhail scuaba fiacla, ciarsúir, glantaigh níocháin, ceirteacha glantacháin) a cheannach ó ghnóthais nó ó dhaoine príobháideacha (lena n-áirítear earraí úsáidte) trí shuíomh gréasáin nó aip le haghaidh úsáid phríobháideach le 3 mhí anuas

Ríomhthráchtáil

BBMC

An úsáid a baineadh as an idirlíon ar mhaithe le rothair, móipéidí, cairr nó fheithiclí eile nó a bpáirteanna spártha a cheannach ó ghnóthais nó ó dhaoine príobháideacha (lena n-áirítear earraí úsáidte) trí shuíomh gréasáin nó aip le haghaidh úsáid phríobháideach le 3 mhí anuas

Ríomhthráchtáil

BOPG

An úsáid a baineadh as an idirlíon ar mhaithe le hearraí iarbhír a cheannach ó ghnóthais nó ó dhaoine príobháideacha (lena n-áirítear earraí úsáidte) trí shuíomh gréasáin nó aip le haghaidh úsáid phríobháideach le 3 mhí anuas

Ríomhthráchtáil

BPG_ANY

An úsáid a baineadh as an idirlíon ar mhaithe le haon cheann de na hearraí iarmhír liostáilte a cheannach ó ghnóthais nó ó dhaoine príobháideacha (lena n-áirítear earraí úsáidte) trí shuíomh gréasáin nó aip le haghaidh úsáid phríobháideach le 3 mhí anuas

Ríomhthráchtáil

BPG_DOM

An úsáid a baineadh as an idirlíon ar mhaithe le hearraí a cheannach trí shuíomh gréasáin nó aip le 3 mhí anuas ó dhíoltóirí náisiúnta (ó ghnóthais nó ó dhaoine príobháideacha)

Ríomhthráchtáil

BPG_EU

An úsáid a baineadh as an idirlíon ar mhaithe le hearraí a cheannach trí shuíomh gréasáin nó aip le 3 mhí anuas ó dhíoltóirí ó thíortha eile san Aontas Eorpach (ó ghnóthais nó ó dhaoine príobháideacha)

Ríomhthráchtáil

BPG_WRLD

An úsáid a baineadh as an idirlíon ar mhaithe le hearraí a cheannach trí shuíomh gréasáin nó aip le 3 mhí anuas ó dhíoltóirí ón gcuid eile den domhan (ó ghnóthais nó ó dhaoine príobháideacha)

Ríomhthráchtáil

BPG_UNK

An úsáid a baineadh as an idirlíon ar mhaithe le hearraí a cheannach trí shuíomh gréasáin nó aip le 3 mhí anuas ó dhíoltóirí nach eol a dtír thionscnaimh (ó ghnóthais nó ó dhaoine príobháideacha)

Ríomhthráchtáil

BPG_PP

Earraí a cheannaíodh ó dhuine príobháideach trí shuíomh gréasáin nó aip

Ríomhthráchtáil

BMUSS

An úsáid a baineadh as an idirlíon ar mhaithe le seachadtaí a cheannach ó bhialanna, ó shraithbhialanna mearbhia, ó sheirbhísí lónadóireachta ó ghnóthais nó ó dhaoine príobháideacha trí shuíomh gréasáin nó aip le haghaidh úsáid phríobháideach le 3 mhí anuas

Ríomhthráchtáil

BFLMS

An úsáid a baineadh as an idirlíon ar mhaithe le seirbhís tseirbhís sruthaithe nó íoslódálacha a cheannach nó síntiús a thógáil le haghaidh scannáin nó sraitheanna trí shuíomh gréasáin nó aip le haghaidh úsáid phríobháideach le 3 mhí anuas

Ríomhthráchtáil

BBOOKNLS

An úsáid a baineadh as an idirlíon ar mhaithe le ríomhleabhair, irisí ar líne nó nuachtáin ar líne a cheannach nó síntiús a ghlacadh trí shuíomh gréasáin nó aip le 3 mhí anuas le haghaidh úsáid phríobháideach

Ríomhthráchtáil

BGAMES

An úsáid a baineadh as an idirlíon ar mhaithe le cluichí ar líne nó cluichí mar íoslódálacha a cheannach nó síntiús a ghlacadh le haghaidh fóin chliste, táibléid, ríomhairí nó consóil chluichí trí shuíomh gréasáin nó aip le haghaidh úsáid phríobháideach le 3 mhí anuas

Ríomhthráchtáil

BSOFTS

An úsáid a baineadh as an idirlíon ar mhaithe le bogearraí ríomhaireachta a cheannach nó síntiús a ghlacadh nó bogearraí eile ina n-íoslódálacha lena n-áirítear uasghráduithe trí shuíomh gréasáin nó aip le haghaidh úsáid phríobháideach le 3 mhí anuas

Ríomhthráchtáil

BHLFTS

An úsáid a baineadh as an idirlíon ar mhaithe le haipeanna a cheannach nó síntiús a ghlacadh, aipeanna a bhaineann leis an tsláinte agus an fholláine (seachas aipeanna saor in aisce) trí shuíomh gréasáin nó aip le haghaidh úsáid phríobháideach le 3 mhí anuas

Ríomhthráchtáil

BAPP

An úsáid a baineadh as an idirlíon ar mhaithe le haipeanna eile a cheannach nó síntiús a ghlacadh (amhail aipeanna a bhaineann le teangacha a fhoghlaim, le taisteal nó le tuar na haimsire) (seachas aipeanna saor in aisce) trí shuíomh gréasáin nó aip le haghaidh úsáid phríobháideach le 3 mhí anuas

Ríomhthráchtáil

BSTICK

An úsáid a baineadh as an idirlíon ar mhaithe le ticéid le haghaidh imeachtaí spóirt a cheannach trí shuíomh gréasáin nó aip le haghaidh úsáid phríobháideach le 3 mhí anuas

Ríomhthráchtáil

BCTICK

An úsáid a baineadh as an idirlíon ar mhaithe le ticéid le haghaidh imeachtaí cultúir nó imeachtaí eile a cheannach (amhail ticéid le haghaidh pictiúrlainne, ceolchoirmeacha nó aontaí,) trí shuíomh gréasáin nó aip le haghaidh úsáid phríobháideach le 3 mhí anuas

Ríomhthráchtáil

BSIMC

An úsáid a baineadh as an idirlíon ar mhaithe le síntiús leis an idirlín nó le naisc fhóin chliste a cheannach trí shuíomh gréasáin nó aip le haghaidh úsáid phríobháideach le 3 mhí anuas

Ríomhthráchtáil

BSUTIL

An úsáid a baineadh as an idirlíon ar mhaithe le síntiús le seirbhísí soláthar leictreachais, uisce nó téimh, diúscairt dramhaíola nó seirbhísí dá samhail sin trí shuíomh gréasáin nó aip le haghaidh úsáid phríobháideach le 3 mhí anuas

Ríomhthráchtáil

BHHS

An úsáid a baineadh as an idirlíon ar mhaithe le seirbhísí teaghlaigh a cheannach (amhail seirbhísí glantacháin, feighlíocht leanaí, deisiúcháin, garraíodóireachta) (lena n-áirítear i gcás ina gceannaítear seirbhísí ó dhaoine príobháideacha) trí shuíomh gréasáin nó aip le haghaidh úsáid phríobháideach le 3 mhí anuas

Ríomhthráchtáil

BTPS_E

An úsáid a baineadh as an idirlíon ar mhaithe le seirbhísí taistil a cheannach ó fhiontar iompair amhail ticéad bus, eitleáin nó traenach nó turas tacsaí trí shuíomh gréasáin nó aip le haghaidh úsáid phríobháideach le 3 mhí anuas

Ríomhthráchtáil

BTPS_PP

An úsáid a baineadh as an idirlíon ar mhaithe le seirbhísí taistil a ceannach ó dhuine príobháideach trí shuíomh gréasáin nó aip le haghaidh úsáid phríobháideach le 3 mhí anuas

Ríomhthráchtáil

BRA_E

An úsáid a baineadh as an idirlíon ar mhaithe le cóiríocht a fháil ar cíos ó fhiontair amhail óstáin nó gníomhairí taistil trí shuíomh gréasáin nó aip le haghaidh úsáid phríobháideach le 3 mhí anuas

Ríomhthráchtáil

BRA_PP

An úsáid a baineadh as an idirlíon ar mhaithe le cóiríocht a fháil ar cíos ó dhuine príobháideach trí shuíomh gréasáin nó aip le haghaidh úsáid phríobháideach le 3 mhí anuas

Ríomhthráchtáil

BOTS (roghnach)

An úsáid a baineadh as an idirlíon ar mhaithe le haon seirbhís eile a ceannach (seachas seirbhísí airgeadais agus árachais) trí shuíomh gréasáin nó aip le haghaidh úsáid phríobháideach le 3 mhí anuas

(roghnach)

Ríomhthráchtáil

BF

An méid uaireanta a ceannaíodh earraí nó seirbhísí trí shuíomh gréasáin nó aip le haghaidh úsáid phríobháideach le 3 mhí anuas

Baic agus fadhbanna a bhaineann lena húsáid

BTFW1

Fadhbanna leis an ríomhthráchtáil: bhí an suíomh gréasáin deacair le húsáid nó níor oibrigh sé go sásúil (mar shampla bhí sé róchasta, chothódh sé mearbhall, níor fheidhmigh sé go maith ó thaobh na teicneolaíochta de) agus ceannach á dhéanamh ar líne trí shuíomh gréasáin nó aip le haghaidh úsáid phríobháideach le 3 mhí anuas

Baic agus fadhbanna a bhaineann lena húsáid

BDGL1

Fadhbanna leis an ríomhthráchtáil: fadhbanna le teacht ar fhaisnéis faoi ráthaíochtaí nó faoi chearta dlíthiúla eile agus ceannach á dhéanamh ar líne trí shuíomh gréasáin nó aip le haghaidh úsáid phríobháideach le 3 mhí anuas

Baic agus fadhbanna a bhaineann lena húsáid

BSPD1

Fadhbanna leis an ríomhthráchtáil: luas seachadta níos moille ná mar a tugadh le fios agus ceannach á dhéanamh ar líne trí shuíomh gréasáin nó aip le haghaidh úsáid phríobháideach le 3 mhí anuas

Baic agus fadhbanna a bhaineann lena húsáid

BCPR1

Fadhbanna leis an ríomhthráchtáil: costais deiridh níos airde ná mar a tugadh le fios (amhail táillí idirbheartaíochta nach raibh coinne leo nó táillí ráthaíochta gan údar) agus ceannach á dhéanamh ar líne trí shuíomh gréasáin nó aip le haghaidh úsáid phríobháideach le 3 mhí anuas

Baic agus fadhbanna a bhaineann lena húsáid

BWDN1

Fadhbanna leis an ríomhthráchtáil: seachadadh na hearraí nó na seirbhísí míchearta nó earraí nó seirbhísí damáistithe agus ceannach á dhéanamh ar líne trí shuíomh gréasáin nó aip le haghaidh úsáid phríobháideach le 3 mhí anuas

Baic agus fadhbanna a bhaineann lena húsáid

BFRA1

Fadhbanna leis an ríomhthráchtáil: fadhbanna calaoise (mar shampla ní bhfuarthas earraí ná seirbhísí ar bith, rinneadh mí-úsáid ar shonraí cárta creidmheasa) agus ceannach á dhéanamh ar líne trí shuíomh gréasáin nó aip le haghaidh úsáid phríobháideach le 3 mhí anuas

Baic agus fadhbanna a bhaineann lena húsáid

BCR1

Fadhbanna leis an ríomhthráchtáil: ba deacair gearán a dhéanamh nó sásamh a lorg nó ní bhfuarthas freagairt shásúil agus ceannach á dhéanamh ar líne trí shuíomh gréasáin nó aip le haghaidh úsáid phríobháideach le 3 mhí anuas

Baic agus fadhbanna a bhaineann lena húsáid

BDNS1

Fadhbanna leis an ríomhthráchtáil: níor dhíol an miondíoltóir eachtrach earraí nó seirbhísí i dtír an fhreagróra agus ceannach á dhéanamh ar líne trí shuíomh gréasáin nó aip le haghaidh úsáid phríobháideach le 3 mhí anuas

Baic agus fadhbanna a bhaineann lena húsáid

BOTH2

Fadhbanna leis an ríomhthráchtáil: bhí fadhbanna eile ann agus ceannach á dhéanamh ar líne trí shuíomh gréasáin nó aip le haghaidh úsáid phríobháideach le 3 mhí anuas

Baic agus fadhbanna a bhaineann lena húsáid

BARR2X

ní raibh fadhb ar bith ann agus ceannach á dhéanamh ar líne trí shuíomh gréasáin nó aip le haghaidh úsáid phríobháideach le 3 mhí anuas

Ríomhthráchtáil

BFIN_IN1

An úsáid a baineadh as an idirlíon ar mhaithe le polasaithe árachais, lena n-áirítear árachas taistil a cheannach, chomh maith le hárachas mar phacáiste in éindí le ticéad eitleáin, mar shampla, trí shuíomh gréasáin nó aip chun críoch phríobháideach le 3 mhí anuas

Ríomhthráchtáil

BFIN_CR1

An úsáid a baineadh as an idirlíon ar mhaithe le hiasacht nó morgáiste a fháil nó chun creidmheas ó bhanc nó ó sholáthraithe airgeadais eile a shocrú trí shuíomh gréasáin nó aip chun críoch phríobháideach le 3 mhí anuas

Ríomhthráchtáil

BFIN_SH1

An úsáid a baineadh as an idirlíon ar mhaithe le scaireanna, bannaí, aonaid cistí nó sócmhainní airgeadais eile a cheannach nó a dhíol trí shuíomh gréasáin nó aip chun críoch phríobháideach le 3 mhí anuas

Scileanna digiteacha

CXFER1

Gníomhaíochtaí a rinneadh le 3 mhí anuas chun críoch oideachais, gairme nó príobháideach lena ndearnadh comhaid a chóipeáil nó a aistriú (amhail doiciméid, sonraí, íomhánna, físeán) idir fillteáin, gairis (e.g. trí ríomhphost, teachtaireachtaí meandaracha, cábla USB) nó ar an néal

Scileanna digiteacha

CINSAPP1

Gníomhaíochtaí a rinneadh le 3 mhí anuas chun críoch oideachais, gairme nó príobháideach lena ndearnadh bogearraí nó aipeanna a íoslódáil nó a shuiteáil

Scileanna digiteacha

CCONF1

Gníomhaíochtaí a rinneadh le 3 mhí anuas chun críoch oideachais, gairme nó príobháideach lena ndearnadh socruithe bogearraí, aipe nó gairis a athrú (mar shampla teanga, dathanna, codarsnacht, méid an chló, barraí uirlisí/roghchlár a athrú)

Scileanna digiteacha

CWRD1

Gníomhaíochtaí a bhaineann le bogearraí a rinneadh le 3 mhí anuas chun críoch oideachais, gairme nó príobháideach lenar baineadh úsáid as bogearraí próiseála focal

Scileanna digiteacha

CPRES2

Gníomhaíochtaí a bhaineann le bogearraí a rinneadh le 3 mhí anuas chun críoch oideachais, gairme nó príobháideach lenar cruthaíodh comhaid (mar shampla doiciméad, íomhá, físeán) inar ionchorpraíodh roinnt gnéithe amhail téacs, pictiúr, tábla, cairt, beochan nó fuaim

Scileanna digiteacha

CXLS1

Gníomhaíochtaí a bhaineann le bogearraí a rinneadh le 3 mhí anuas chun críoch oideachais, gairme nó príobháideach lenar baineadh úsáid as bogearraí scarbhileoige

Scileanna digiteacha

CXLSADV1

Gníomhaíochtaí a bhaineann le bogearraí a rinneadh le 3 mhí anuas chun críoch oideachais, gairme nó príobháideach lenar baineadh úsáid as gnéithe casta bogearraí scarbhileoige (feidhmeanna, foirmlí, macraí agus feidhmeanna forbróra eile) chun sonraí a eagrú, a anailísiú, a struchtúrú nó a mhodhnú

Scileanna digiteacha

CEPVA1

Gníomhaíochtaí a bhaineann le bogearraí a rinneadh le 3 mhí anuas chun críoch oideachais, gairme nó príobháideach lenar cuireadh eagar ar ghrianghraif, ar fhíseán nó ar chomhaid fuaime

Scileanna digiteacha

CPRG2

Gníomhaíochtaí a bhaineann le bogearraí a rinneadh le 3 mhí anuas chun críoch oideachais, gairme nó príobháideach lenar scríobhadh cód i dteanga ríomhchláraithe

Scileanna digiteacha

UDI

Faisnéis nó ábhar (amhail físeáin, íomhánna) ar shuíomhanna gréasáin nuachta nó ar na meáin shóisialta a mheasann an freagróir a bheith bréagach nó amhrasach le 3 mhí anuas

Scileanna digiteacha

TIC

Fírinneacht na faisnéise nó an ábhair atá ar shuíomhanna gréasáin nuachta nó ar na meáin shóisialta a sheiceáil an freagróir le 3 mhí anuas

Scileanna digiteacha

TICCSFOI

Fírinneacht na faisnéise nó an ábhair atá ar an idirlíon a sheiceáil an freagróir tríd na foinsí a sheiceáil nó trí fhaisnéis eile a aimsiú ar an idirlíon (amhail suíomhanna gréasáin nuachta eile)

Scileanna digiteacha

TICIDIS

Fírinneacht na faisnéise nó an ábhair atá ar an idirlíon a sheiceáil an freagróir trí phlé maidir leis an bhfaisnéis sin a leanúint nó páirt a ghlacadh ann ar an idirlíon

Scileanna digiteacha

TICNIDIS

Fírinneacht na faisnéise nó an ábhair atá ar an idirlíon a sheiceáil an freagróir tríd an bhfaisnéis a phlé as líne le daoine eile nó trí úsáid a bhaint as foinsí nach bhfuil ar an idirlíon

Scileanna digiteacha

TICXND

Fírinneacht na faisnéise nó an ábhair atá ar an idirlíon nár seiceáladh toisc go raibh a fhios ag an bhfreagróir cheana féin nach raibh an fhaisnéis, an t-ábhar nó an foinse iontaofa

Scileanna digiteacha

TICXSKL

Fírinneacht na faisnéise nó an ábhair atá ar an idirlíon nár seiceáladh toisc nach raibh na scileanna nó an t-eolas ag an bhfreagróir déanamh amhlaidh

Scileanna digiteacha

TICXOTH

Fírinneacht na faisnéise nó an ábhair atá ar an idirlíon nár seiceáladh ar chúiseanna eile

Scileanna digiteacha

HM

(roghnach)

Teachtaireachtaí a fuarthas ar líne le 3 mhí anuas a mheas an freagróir a bheith naimhdeach nó táireach do ghrúpaí daoine nó do dhaoine aonair i bhfíseáin, i mblaganna, i vlaganna, ar na meáin shóisialta nó ar shuíomhanna gréasáin nuachta (lena n-áirítear i roinn na mbarúlacha) (roghnach)

Scileanna digiteacha

HMPS (roghnach)

Grúpaí daoine nó daoine aonair a ndearnadh ionsaí orthu nó a ar díríodh orthu sna teachtaireachtaí a measadh a bheith naimhdeach nó táireach de bharr tuairimí polaitiúla nó sóisialta (roghnach)

Scileanna digiteacha

HMSO (roghnach)

Grúpaí daoine nó daoine aonair a ndearnadh ionsaí orthu nó a ar díríodh orthu sna teachtaireachtaí a measadh a bheith naimhdeach nó táireach de bharr gnéaschlaonta (féiniúlachtaí LGBTIQ) (roghnach)

Scileanna digiteacha

HMSE (roghnach)

Grúpaí daoine nó daoine aonair a ndearnadh ionsaí orthu nó a ar díríodh orthu sna teachtaireachtaí a measadh a bheith naimhdeach nó táireach de bharr inscne (roghnach)

Scileanna digiteacha

HMRE (roghnach)

Grúpaí daoine nó daoine aonair a ndearnadh ionsaí orthu nó a ar díríodh orthu sna teachtaireachtaí a measadh a bheith naimhdeach nó táireach de bharr bunadh ciníoch nó eitneach (roghnach)

Scileanna digiteacha

HMRB (roghnach)

Grúpaí daoine nó daoine aonair a ndearnadh ionsaí orthu nó a ar díríodh orthu sna teachtaireachtaí a measadh a bheith naimhdeach nó táireach de bharr reiligiúin nó creidimh (roghnach)

Scileanna digiteacha

HMD (roghnach)

Grúpaí daoine nó daoine aonair a ndearnadh ionsaí orthu nó a ar díríodh orthu sna teachtaireachtaí a measadh a bheith naimhdeach nó táireach de bharr míchumais (roghnach)

Scileanna digiteacha

HMOTH (roghnach)

Grúpaí daoine nó daoine aonair a ndearnadh ionsaí orthu nó a ar díríodh orthu sna teachtaireachtaí a measadh a bheith naimhdeach nó táireach de bharr saintréithe pearsanta eile (roghnach)

Slándáil, príobháideachas, muinín

MAPS_RPS

An méid seo a leanas a dhéanamh chun rochtain ar shonraí pearsanta a bhainistiú (amhail ainm, dáta breithe, uimhir an chárta aitheantais, sonraí teagmhála, uimhir an chárta creidmheasa, grianghraif, suíomh geografach) ar an idirlíon le 3 mhí anuas: ráitis faoin mbeartas príobháideachais a léamh roimh shonraí pearsanta a thabhairt

Slándáil, príobháideachas, muinín

MAPS_RRGL

An méid seo a leanas a dhéanamh chun rochtain ar shonraí pearsanta a bhainistiú (amhail ainm, dáta breithe, uimhir an chárta aitheantais, sonraí teagmhála, uimhir an chárta creidmheasa, grianghraif, suíomh geografach) ar an idirlíon le 3 mhí anuas: rochtain ar shuíomh geografach an duine féin a shrianadh nó a dhiúltú

Slándáil, príobháideachas, muinín

MAPS_LAP

An méid seo a leanas a dhéanamh chun rochtain ar shonraí pearsanta a bhainistiú (amhail ainm, dáta breithe, uimhir an chárta aitheantais, sonraí teagmhála, uimhir an chárta creidmheasa, grianghraif, suíomh geografach) ar an idirlíon le 3 mhí anuas: rochtain ar phróifíl nó ar ábhar ar shuíomhanna gréasáin líonraithe sóisialta nó ar stóráil roinnte ar líne a theorannú

Slándáil, príobháideachas, muinín

MAPS_RAAD

An méid seo a leanas a dhéanamh chun rochtain ar shonraí pearsanta a bhainistiú (amhail ainm, dáta breithe, uimhir an chárta aitheantais, sonraí teagmhála, uimhir an chárta creidmheasa, grianghraif, suíomh geografach) ar an idirlíon le 3 mhí anuas: gan chead a thabhairt sonraí pearsanta a úsáid chun críoch fógraíochta

Slándáil, príobháideachas, muinín

MAPS_CWSC

An méid seo a leanas a dhéanamh chun rochtain ar shonraí pearsanta a bhainistiú (amhail ainm, dáta breithe, uimhir an chárta aitheantais, sonraí teagmhála, uimhir an chárta creidmheasa, grianghraif, suíomh geografach) ar an idirlíon le 3 mhí anuas: seiceáil gur shuíomh gréasáin slán an suíomh gréasáin ar ar thug an freagróir sonraí pearsanta (amhail suíomhanna https, lógó nó deimhnithe sábháilteachta)

Slándáil, príobháideachas, muinín

MAPS_APD

An méid seo a leanas a dhéanamh chun rochtain ar shonraí pearsanta a bhainistiú (amhail ainm, dáta breithe, uimhir an chárta aitheantais, sonraí teagmhála, uimhir an chárta creidmheasa, grianghraif, suíomh geografach) ar an idirlíon le 3 mhí anuas: rochtain a iarraidh ar riarthóir nó ar sholáthraí suíomhanna gréasáin nó inneall cuardaigh ar na sonraí atá acu faoin bhfreagróir chun iad a nuashonrú nó a scriosadh

Slándáil, príobháideachas, muinín

PCOOK1

Socruithe a athrú sa bhrabhsálaí idirlín chun fianáin a chosc nó a theorannú ar cheann ar bith de ghairis an fhreagróra

Slándáil, príobháideachas, muinín

CCOOK (roghnach)

Imní go bhfuil taifead á dhéanamh ar ghníomhaíochtaí ar líne an fhreagróra chun fógraíocht shaincheaptha a sholáthar don fhreagróir

(roghnach)

Slándáil, príobháideachas, muinín

USLCOOK

Úsáid a bhaint as bogearraí a chuireann teorainn leis an gcumas gníomhaíochtaí an duine aonair ar an idirlíon a rianú ar cheann ar bith de ghairis an fhreagróra


(1)  Rialachán (AE) Uimh. 910/2014 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 23 Iúil 2014 maidir le ríomh-shainaitheantas agus seirbhísí iontaoibhe le haghaidh ríomh-idirbhearta sa mhargadh inmheánach agus lena n-aisghairtear Treoir 1999/93/CE (IO L 257, 28.8.2014, lch. 73). Sainítear na leibhéil dearbhaithe shuntasacha agus arda i gcomhréir le Rialachán Cur Chun Feidhme (AE) 2015/1502 ón gCoimisiún an 8 Meán Fómhair 2015 maidir lenár n-íosmhéid sonraíochta teicniúla agus nósanna imeachta a leagan síos do leibhéil dearbhaithe do mhodhanna ríomh-shainaitheantais de bhun Airteagal 8(3) de Rialachán (AE) Uimh. 910/2014.


22.11.2022   

GA

Iris Oifigiúil an Aontais Eorpaigh

L 301/20


RIALACHÁN CUR CHUN FEIDHME (AE) 2022/2280 ÓN gCOIMISIÚN

an 15 Samhain 2022

lena gcláraítear ainm i gclár um shonrúchán tionscnaimh faoi chosaint agus um thásca geografacha faoi chosaint “Salacgrīvas nēģi” (TGFC)

TÁ AN COIMISIÚN EORPACH,

Ag féachaint don Chonradh ar Fheidhmiú an Aontais Eorpaigh,

Ag féachaint do Rialachán (AE) Uimh. 1151/2012 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 21 Samhain 2012 maidir le scéimeanna cáilíochta do tháirgí talmhaíochta agus do bhia-earraí (1), agus go háirithe Airteagal 52(2) de,

De bharr an mhéid seo a leanas:

(1)

I gcomhréir le hAirteagal 50(2), pointe (a) de Rialachán (AE) Uimh. 1151/2012, rinneadh an t-iarratas a thíolaic an Ungáir ar chlárú an ainm “Salacgrīvas nēģi” a fhoilsiú in Iris Oifigiúil an Aontais Eorpaigh (2).

(2)

Ós rud é nach bhfuair an Coimisiún aon ráiteas freasúra faoi Airteagal 51 de Rialachán (AE) Uimh. 1151/2012, ba cheart an t-ainm “Salacgrīvas nēģi” a chlárú,

TAR ÉIS AN RIALACHÁN SEO A GHLACADH:

Airteagal 1

Tá an t-ainm “Salacgrīvas nēģi” (TGFC) cláraithe anois.

Leis an ainm a shonraítear sa chéad mhír sainítear táirge de chuid Aicme 1.7 Éisc, moilisc, crústaigh úra agus táirgí díorthaithe d’Iarscríbhinn XI a ghabhann le Rialachán Cur Chun Feidhme (AE) Uimh. 668/2014 ón gCoimisiún (3).

Airteagal 2

Tiocfaidh an Rialachán seo i bhfeidhm an fichiú lá tar éis lá a fhoilsithe in Iris Oifigiúil an Aontais Eorpaigh.

Beidh an Rialachán seo ina cheangal go huile agus go hiomlán agus beidh sé infheidhme go díreach i ngach Ballstát.

Arna dhéanamh sa Bhruiséil, an 15 Samhain 2022.

Thar ceann an Choimisiúin,

Ar son an Uachtaráin,

Janusz WOJCIECHOWSKI

Comhalta den Choimisiún


(1)  IO L 343, 14.12.2012, lch. 1.

(2)  IO C 281, 22.7.2022, lch. 9.

(3)  Rialachán Cur Chun Feidhme (AE) Uimh. 668/2014 ón gCoimisiún an 13 Meitheamh 2014 lena leagtar síos rialacha maidir le cur i bhfeidhm Rialachán (AE) Uimh. 1151/2012 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle maidir le scéimeanna cáilíochta do tháirgí talmhaíochta agus do bhia-earraí (IO L 179, 19.6.2014, lch. 36).


22.11.2022   

GA

Iris Oifigiúil an Aontais Eorpaigh

L 301/21


RIALACHÁN CUR CHUN FEIDHME (AE) 2022/2281 ÓN gCOIMISIÚN

an 15 Samhain 2022

lena gcláraítear ainm sa chlár um shonrúcháin tionscnaimh faoi chosaint agus um thásca geografacha faoi chosaint “Lumblija” (TGFC)

TÁ AN COIMISIÚN EORPACH,

Ag féachaint don Chonradh ar Fheidhmiú an Aontais Eorpaigh,

Ag féachaint do Rialachán (AE) Uimh. 1151/2012 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 21 Samhain 2012 maidir le scéimeanna cáilíochta do tháirgí talmhaíochta agus do bhia-earraí (1), agus go háirithe Airteagal 52(2) de,

De bharr an mhéid seo a leanas:

(1)

I gcomhréir le hAirteagal 50(2)(a) de Rialachán (AE) Uimh. 1151/2012, rinneadh an t-iarratas a thíolaic an Chróit ar chlárú an ainm “Lumblija” a fhoilsiú in Iris Oifigiúil an Aontais Eorpaigh (2).

(2)

Ós rud é nach bhfuair an Coimisiún aon ráiteas freasúra faoi Airteagal 51 de Rialachán (AE) Uimh. 1151/2012, ba cheart an t-ainm “Lumblija” a chlárú,

TAR ÉIS AN RIALACHÁN SEO A GHLACADH:

Airteagal 1

Tá an t-ainm “Lumblija” (TGFC) cláraithe anois.

Leis an ainm dá dtagraítear atá sa chéad mhír, sainítear táirge d’aicme 2.3. Táirgí báicéara, táirgí taosráin, milseogra agus brioscaí a liostaítear in Iarscríbhinn XI a ghabhann le Rialachán Cur Chun Feidhme (AE) Uimh. 668/2014 ón gCoimisiún (3).

Airteagal 2

Tiocfaidh an Rialachán seo i bhfeidhm an fichiú lá tar éis lá a fhoilsithe in Iris Oifigiúil an Aontais Eorpaigh.

Beidh an Rialachán seo ina cheangal go huile agus go hiomlán agus beidh sé infheidhme go díreach i ngach Ballstát.

Arna dhéanamh sa Bhruiséil, an 15 Samhain 2022.

Thar ceann an Choimisiúin,

Ar son an Uachtaráin,

Janusz WOJCIECHOWSKI

Comhalta den Choimisiún


(1)  IO L 343, 14.12.2012, lch. 1.

(2)  IO C 286, 27.7.2022, lch. 57.

(3)  Rialachán Cur Chun Feidhme (AE) Uimh. 668/2014 ón gCoimisiún an 13 Meitheamh 2014 lena leagtar síos rialacha maidir le cur i bhfeidhm Rialachán (AE) Uimh. 1151/2012 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle maidir le scéimeanna cáilíochta do tháirgí talmhaíochta agus do bhia-earraí (IO L 179, 19.6.2014, lch. 36).


22.11.2022   

GA

Iris Oifigiúil an Aontais Eorpaigh

L 301/22


RIALACHÁN CUR CHUN FEIDHME (AE) 2022/2282 ÓN gCOIMISIÚN

an 21 Samhain 2022

lena leagtar síos faisnéis theicniúil le haghaidh ríomh forálacha teicniúla agus bunchistí dílse le haghaidh tuarascála le dátaí tagartha ón 30 Meán Fómhair 2022 go dtí an 30 Nollaig 2022 i gcomhréir le Treoir 2009/138/CE ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle maidir le gabháil le gnó an Árachais agus an Athárachais agus an gnó sin a shaothrú

(Téacs atá ábhartha maidir le LEE)

TÁ AN COIMISIÚN EORPACH,

Ag féachaint don Chonradh ar Fheidhmiú an Aontais Eorpaigh,

Ag féachaint do Threoir 2009/138/CE ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 25 Samhain 2009 maidir le gabháil le gnó an Árachais agus an Athárachais agus an gnó sin a shaothrú (Sócmhainneacht II) (1), agus go háirithe an tríú fomhír d’Airteagal 77e(2) di,

De bharr an mhéid seo a leanas:

(1)

Chun coinníollacha aonfhoirmeacha a áirithiú le haghaidh ríomh forálacha teicniúla agus bunchistí dílse ag gnóthais árachais agus athárachais chun críocha Threoir 2009/138/CE, ba cheart faisnéis theicniúil a leagan síos le haghaidh gach dáta tagartha maidir le struchtúir téarma ábhartha ráta úis atá saor ó riosca agus maidir le raonta difríochta bunúsacha chun an coigeartú meaitseála agus na coigeartuithe luaineachta a ríomh.

(2)

Ba cheart do ghnóthais árachais agus athárachais úsáid a bhaint as an bhfaisnéis theicniúil atá bunaithe ar shonraí margaidh a bhaineann le deireadh na míosa roimhe sin a thagann roimh an gcéad dáta tagartha le haghaidh tuarascála a bhfuil feidhm ag an Rialachán seo maidir leis. An 6 Deireadh Fómhair 2022 chuir an tÚdarás Eorpach um Árachas agus Pinsin Cheirde an fhaisnéis theicniúil a bhaineann le sonraí margaidh go dtí deireadh mhí Mheán Fómhair 2022 ar fáil don Choimisiún. Foilsíodh an fhaisnéis sin an 6 Deireadh Fómhair 2022 i gcomhréir le hAirteagal 77e(1) de Threoir 2009/138/CE.

(3)

I bhfianaise an ghá an fhaisnéis theicniúil a bheith ar fáil láithreach, tá sé tábhachtach go dtiocfaidh an Rialachán seo i bhfeidhm ar bhonn práinne.

(4)

Ar chúiseanna stuamachta, ní mór go n-úsáidfidh gnóthais árachais agus athárachais an fhaisnéis theicniúil chéanna chun forálacha teicniúla agus bunchistí dílse a ríomh gan beann ar an dáta a thuairiscíonn siad dá n-údaráis inniúla. Ba cheart dá bharr sin go mbeadh feidhm ag an Rialachán seo ón gcéad dáta tagartha tuarascála a bhfuil feidhm ag an Rialachán seo maidir leis.

(5)

D’fhonn deimhneacht dhlíthiúil a chur ar fáil a luaithe is féidir, ar mhórchúiseanna práinne a bhaineann le hinfhaighteacht an struchtúir téarma ábhartha ráta úis atá saor ó riosca, tá bonn cirt cuí le bearta dá bhforáiltear sa Rialachán seo a ghlacadh i gcomhréir le hAirteagal 8, i gcomhar le hAirteagal 4 de Rialachán (AE) Uimh. 182/2011 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle (2),

TAR ÉIS AN RIALACHÁN SEO A GHLACADH:

Airteagal 1

1.   Bainfidh gnóthais árachais agus athárachais úsáid as an bhfaisnéis theicniúil dá dtagraítear i mír 2 agus forálacha teicniúla agus bunchistí dílse á ríomh le haghaidh tuarascáil a bhfuil dátaí tagartha ón 30 Meán Fómhair 2022 go dtí an 30 Nollaig 2022 ag baint leo.

2.   Maidir le gach airgeadra ábhartha, is é a bheidh san fhaisnéis theicniúil a úsáidfear chun an meastachán is fearr a ríomh i gcomhréir le hAirteagal 77 de Threoir 2009/138/CE, an coigeartú meaitseála i gcomhréir le hAirteagal 77c den Treoir sin agus an coigeartú luaineachta i gcomhréir le hAirteagal 77d den Treoir, is é a bheidh inti an méid seo a leanas:

(a)

na struchtúir téarma ábhartha ráta úis atá saor ó riosca a leagtar amach in Iarscríbhinn I;

(b)

na raonta difríochta bunúsacha le haghaidh ríomh an choigeartaithe meaitseála a leagtar amach in Iarscríbhinn II;

(c)

i dtaca le gach margadh árachais náisiúnta ábhartha, na coigeartuithe luaineachta a leagtar amach in Iarscríbhinn III.

Airteagal 2

Tiocfaidh an Rialachán seo i bhfeidhm an lá tar éis lá a fhoilsithe in Iris Oifigiúil an Aontais Eorpaigh.

Beidh feidhm aige ón 30 Meán Fómhair 2022.

Beidh an Rialachán seo ina cheangal go huile agus go hiomlán agus beidh sé infheidhme go díreach i ngach Ballstát.

Arna dhéanamh sa Bhruiséil, an 21 Samhain 2022.

Thar ceann an Choimisiúin

An tUachtarán

Ursula VON DER LEYEN


(1)  IO L 335, 17.12.2009, lch. 1.

(2)  Rialachán (AE) Uimh. 182/2011 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 16 Feabhra 2011 lena leagtar síos na rialacha agus na prionsabail ghinearálta a bhaineann leis na sásraí maidir le rialú ag na Ballstáit ar fheidhmiú cumhachtaí cur chun feidhme ag an gCoimisiún (IO L 55, 28.2.2011, lch. 13).


IARSCRÍBHINN I

Struchtúir téarma ábhartha ráta úis atá saor ó riosca chun an meastachán is fearr a ríomh, gan aon choigeartú meaitseála nó coigeartú luaineachta

Téarma go dtí aibíocht (i mblianta)

Euro

Koruna Phoblacht na Seice

Krone na Danmhairge

Forint na hUngáire

Krona na Sualainne

Kuna na Cróite

1

2,378  %

6,852  %

2,368  %

13,041  %

3,151  %

2,114  %

2

2,725  %

6,556  %

2,715  %

12,493  %

3,170  %

2,588  %

3

2,792  %

6,085  %

2,782  %

11,733  %

3,196  %

2,920  %

4

2,837  %

5,649  %

2,827  %

11,030  %

3,207  %

3,181  %

5

2,873  %

5,332  %

2,863  %

10,464  %

3,195  %

3,422  %

6

2,901  %

5,144  %

2,891  %

10,033  %

3,161  %

3,663  %

7

2,920  %

5,033  %

2,910  %

9,719  %

3,122  %

3,905  %

8

2,943  %

4,964  %

2,933  %

9,502  %

3,089  %

4,163  %

9

2,967  %

4,915  %

2,956  %

9,370  %

3,067  %

4,392  %

10

2,992  %

4,874  %

2,982  %

9,285  %

3,058  %

4,561  %

11

3,006  %

4,835  %

2,996  %

9,244  %

3,062  %

4,679  %

12

3,018  %

4,797  %

3,008  %

9,225  %

3,075  %

4,759  %

13

3,020  %

4,760  %

3,010  %

9,216  %

3,091  %

4,812  %

14

3,006  %

4,724  %

2,996  %

9,215  %

3,109  %

4,844  %

15

2,974  %

4,688  %

2,964  %

9,208  %

3,126  %

4,861  %

16

2,922  %

4,652  %

2,912  %

9,178  %

3,143  %

4,866  %

17

2,861  %

4,618  %

2,851  %

9,127  %

3,159  %

4,861  %

18

2,799  %

4,584  %

2,789  %

9,059  %

3,173  %

4,850  %

19

2,744  %

4,551  %

2,734  %

8,979  %

3,187  %

4,834  %

20

2,699  %

4,520  %

2,689  %

8,890  %

3,200  %

4,814  %

21

2,668  %

4,489  %

2,658  %

8,795  %

3,211  %

4,791  %

22

2,647  %

4,460  %

2,638  %

8,695  %

3,222  %

4,766  %

23

2,635  %

4,431  %

2,626  %

8,594  %

3,231  %

4,740  %

24

2,630  %

4,404  %

2,621  %

8,491  %

3,240  %

4,713  %

25

2,629  %

4,377  %

2,620  %

8,389  %

3,249  %

4,685  %

26

2,632  %

4,352  %

2,624  %

8,287  %

3,256  %

4,657  %

27

2,639  %

4,328  %

2,631  %

8,188  %

3,263  %

4,630  %

28

2,648  %

4,304  %

2,640  %

8,090  %

3,270  %

4,602  %

29

2,658  %

4,282  %

2,650  %

7,995  %

3,276  %

4,575  %

30

2,670  %

4,260  %

2,662  %

7,902  %

3,282  %

4,548  %

31

2,682  %

4,240  %

2,675  %

7,813  %

3,287  %

4,522  %

32

2,696  %

4,220  %

2,688  %

7,726  %

3,293  %

4,497  %

33

2,709  %

4,200  %

2,702  %

7,642  %

3,297  %

4,472  %

34

2,723  %

4,182  %

2,716  %

7,562  %

3,302  %

4,449  %

35

2,737  %

4,164  %

2,731  %

7,484  %

3,306  %

4,425  %

36

2,751  %

4,148  %

2,745  %

7,410  %

3,310  %

4,403  %

37

2,765  %

4,131  %

2,759  %

7,338  %

3,314  %

4,381  %

38

2,779  %

4,116  %

2,773  %

7,269  %

3,317  %

4,360  %

39

2,792  %

4,101  %

2,786  %

7,203  %

3,321  %

4,340  %

40

2,806  %

4,086  %

2,800  %

7,139  %

3,324  %

4,320  %

41

2,819  %

4,072  %

2,813  %

7,078  %

3,327  %

4,301  %

42

2,831  %

4,059  %

2,825  %

7,020  %

3,330  %

4,283  %

43

2,843  %

4,046  %

2,838  %

6,963  %

3,333  %

4,265  %

44

2,855  %

4,033  %

2,850  %

6,909  %

3,335  %

4,248  %

45

2,867  %

4,021  %

2,862  %

6,857  %

3,338  %

4,232  %

46

2,878  %

4,010  %

2,873  %

6,807  %

3,340  %

4,216  %

47

2,889  %

3,999  %

2,884  %

6,759  %

3,343  %

4,200  %

48

2,900  %

3,988  %

2,895  %

6,713  %

3,345  %

4,186  %

49

2,910  %

3,978  %

2,906  %

6,668  %

3,347  %

4,171  %

50

2,920  %

3,967  %

2,916  %

6,625  %

3,349  %

4,158  %

51

2,930  %

3,958  %

2,925  %

6,584  %

3,351  %

4,144  %

52

2,940  %

3,948  %

2,935  %

6,544  %

3,353  %

4,131  %

53

2,949  %

3,939  %

2,944  %

6,506  %

3,355  %

4,119  %

54

2,958  %

3,931  %

2,953  %

6,469  %

3,357  %

4,107  %

55

2,966  %

3,922  %

2,962  %

6,433  %

3,358  %

4,095  %

56

2,974  %

3,914  %

2,970  %

6,399  %

3,360  %

4,084  %

57

2,982  %

3,906  %

2,978  %

6,366  %

3,362  %

4,073  %

58

2,990  %

3,899  %

2,986  %

6,333  %

3,363  %

4,063  %

59

2,998  %

3,891  %

2,994  %

6,302  %

3,365  %

4,052  %

60

3,005  %

3,884  %

3,001  %

6,272  %

3,366  %

4,043  %

61

3,012  %

3,877  %

3,008  %

6,243  %

3,367  %

4,033  %

62

3,019  %

3,870  %

3,015  %

6,215  %

3,369  %

4,024  %

63

3,026  %

3,864  %

3,022  %

6,187  %

3,370  %

4,015  %

64

3,032  %

3,857  %

3,029  %

6,161  %

3,371  %

4,006  %

65

3,039  %

3,851  %

3,035  %

6,135  %

3,372  %

3,998  %

66

3,045  %

3,845  %

3,041  %

6,110  %

3,374  %

3,989  %

67

3,051  %

3,839  %

3,047  %

6,086  %

3,375  %

3,981  %

68

3,057  %

3,834  %

3,053  %

6,063  %

3,376  %

3,974  %

69

3,062  %

3,828  %

3,059  %

6,040  %

3,377  %

3,966  %

70

3,068  %

3,823  %

3,064  %

6,018  %

3,378  %

3,959  %

71

3,073  %

3,818  %

3,070  %

5,996  %

3,379  %

3,951  %

72

3,078  %

3,813  %

3,075  %

5,976  %

3,380  %

3,945  %

73

3,083  %

3,808  %

3,080  %

5,955  %

3,381  %

3,938  %

74

3,088  %

3,803  %

3,085  %

5,935  %

3,382  %

3,931  %

75

3,093  %

3,798  %

3,090  %

5,916  %

3,383  %

3,925  %

76

3,098  %

3,794  %

3,095  %

5,897  %

3,384  %

3,919  %

77

3,102  %

3,789  %

3,099  %

5,879  %

3,385  %

3,912  %

78

3,107  %

3,785  %

3,104  %

5,861  %

3,385  %

3,907  %

79

3,111  %

3,781  %

3,108  %

5,844  %

3,386  %

3,901  %

80

3,115  %

3,776  %

3,112  %

5,827  %

3,387  %

3,895  %

81

3,119  %

3,772  %

3,116  %

5,811  %

3,388  %

3,890  %

82

3,123  %

3,769  %

3,120  %

5,795  %

3,389  %

3,884  %

83

3,127  %

3,765  %

3,124  %

5,779  %

3,389  %

3,879  %

84

3,131  %

3,761  %

3,128  %

5,764  %

3,390  %

3,874  %

85

3,135  %

3,757  %

3,132  %

5,749  %

3,391  %

3,869  %

86

3,138  %

3,754  %

3,136  %

5,734  %

3,391  %

3,864  %

87

3,142  %

3,750  %

3,139  %

5,720  %

3,392  %

3,859  %

88

3,146  %

3,747  %

3,143  %

5,706  %

3,393  %

3,855  %

89

3,149  %

3,744  %

3,146  %

5,692  %

3,393  %

3,850  %

90

3,152  %

3,740  %

3,150  %

5,679  %

3,394  %

3,846  %

91

3,156  %

3,737  %

3,153  %

5,666  %

3,395  %

3,841  %

92

3,159  %

3,734  %

3,156  %

5,653  %

3,395  %

3,837  %

93

3,162  %

3,731  %

3,159  %

5,641  %

3,396  %

3,833  %

94

3,165  %

3,728  %

3,162  %

5,629  %

3,396  %

3,829  %

95

3,168  %

3,725  %

3,165  %

5,617  %

3,397  %

3,825  %

96

3,171  %

3,722  %

3,168  %

5,605  %

3,397  %

3,821  %

97

3,174  %

3,719  %

3,171  %

5,593  %

3,398  %

3,817  %

98

3,177  %

3,717  %

3,174  %

5,582  %

3,399  %

3,813  %

99

3,179  %

3,714  %

3,177  %

5,571  %

3,399  %

3,810  %

100

3,182  %

3,711  %

3,180  %

5,560  %

3,400  %

3,806  %

101

3,185  %

3,709  %

3,182  %

5,550  %

3,400  %

3,803  %

102

3,187  %

3,706  %

3,185  %

5,540  %

3,401  %

3,799  %

103

3,190  %

3,704  %

3,187  %

5,529  %

3,401  %

3,796  %

104

3,192  %

3,701  %

3,190  %

5,519  %

3,402  %

3,792  %

105

3,195  %

3,699  %

3,192  %

5,510  %

3,402  %

3,789  %

106

3,197  %

3,696  %

3,195  %

5,500  %

3,402  %

3,786  %

107

3,200  %

3,694  %

3,197  %

5,491  %

3,403  %

3,783  %

108

3,202  %

3,692  %

3,200  %

5,482  %

3,403  %

3,780  %

109

3,204  %

3,690  %

3,202  %

5,472  %

3,404  %

3,777  %

110

3,206  %

3,687  %

3,204  %

5,464  %

3,404  %

3,774  %

111

3,209  %

3,685  %

3,206  %

5,455  %

3,405  %

3,771  %

112

3,211  %

3,683  %

3,209  %

5,446  %

3,405  %

3,768  %

113

3,213  %

3,681  %

3,211  %

5,438  %

3,405  %

3,765  %

114

3,215  %

3,679  %

3,213  %

5,430  %

3,406  %

3,762  %

115

3,217  %

3,677  %

3,215  %

5,422  %

3,406  %

3,760  %

116

3,219  %

3,675  %

3,217  %

5,414  %

3,407  %

3,757  %

117

3,221  %

3,673  %

3,219  %

5,406  %

3,407  %

3,754  %

118

3,223  %

3,671  %

3,221  %

5,398  %

3,407  %

3,752  %

119

3,225  %

3,669  %

3,223  %

5,390  %

3,408  %

3,749  %

120

3,227  %

3,668  %

3,225  %

5,383  %

3,408  %

3,747  %

121

3,228  %

3,666  %

3,226  %

5,376  %

3,408  %

3,744  %

122

3,230  %

3,664  %

3,228  %

5,368  %

3,409  %

3,742  %

123

3,232  %

3,662  %

3,230  %

5,361  %

3,409  %

3,739  %

124

3,234  %

3,661  %

3,232  %

5,354  %

3,409  %

3,737  %

125

3,236  %

3,659  %

3,234  %

5,348  %

3,410  %

3,735  %

126

3,237  %

3,657  %

3,235  %

5,341  %

3,410  %

3,732  %

127

3,239  %

3,656  %

3,237  %

5,334  %

3,410  %

3,730  %

128

3,241  %

3,654  %

3,239  %

5,328  %

3,411  %

3,728  %

129

3,242  %

3,652  %

3,240  %

5,321  %

3,411  %

3,726  %

130

3,244  %

3,651  %

3,242  %

5,315  %

3,411  %

3,724  %

131

3,245  %

3,649  %

3,244  %

5,309  %

3,412  %

3,722  %

132

3,247  %

3,648  %

3,245  %

5,302  %

3,412  %

3,720  %

133

3,248  %

3,646  %

3,247  %

5,296  %

3,412  %

3,718  %

134

3,250  %

3,645  %

3,248  %

5,290  %

3,412  %

3,716  %

135

3,251  %

3,643  %

3,250  %

5,284  %

3,413  %

3,714  %

136

3,253  %

3,642  %

3,251  %

5,279  %

3,413  %

3,712  %

137

3,254  %

3,641  %

3,253  %

5,273  %

3,413  %

3,710  %

138

3,256  %

3,639  %

3,254  %

5,267  %

3,413  %

3,708  %

139

3,257  %

3,638  %

3,255  %

5,262  %

3,414  %

3,706  %

140

3,259  %

3,637  %

3,257  %

5,256  %

3,414  %

3,704  %

141

3,260  %

3,635  %

3,258  %

5,251  %

3,414  %

3,702  %

142

3,261  %

3,634  %

3,260  %

5,246  %

3,414  %

3,701  %

143

3,263  %

3,633  %

3,261  %

5,240  %

3,415  %

3,699  %

144

3,264  %

3,631  %

3,262  %

5,235  %

3,415  %

3,697  %

145

3,265  %

3,630  %

3,263  %

5,230  %

3,415  %

3,695  %

146

3,266  %

3,629  %

3,265  %

5,225  %

3,415  %

3,694  %

147

3,268  %

3,628  %

3,266  %

5,220  %

3,416  %

3,692  %

148

3,269  %

3,626  %

3,267  %

5,215  %

3,416  %

3,690  %

149

3,270  %

3,625  %

3,268  %

5,211  %

3,416  %

3,689  %

150

3,271  %

3,624  %

3,270  %

5,206  %

3,416  %

3,687  %


Téarma go dtí aibíocht (i mblianta)

Lev na Bulgáire

Punt steirling

Leu na Rómáine

Zloty na Polainne

Króna na hÍoslainne

Krone na hIorua

1

2,328  %

5,093  %

7,909  %

7,166  %

6,023  %

3,581  %

2

2,675  %

5,417  %

8,285  %

7,388  %

6,018  %

3,537  %

3

2,742  %

5,365  %

8,471  %

7,411  %

5,995  %

3,475  %

4

2,787  %

5,208  %

8,536  %

7,349  %

5,963  %

3,424  %

5

2,823  %

5,039  %

8,555  %

7,270  %

5,925  %

3,394  %

6

2,851  %

4,851  %

8,549  %

7,197  %

5,882  %

3,387  %

7

2,870  %

4,679  %

8,521  %

7,138  %

5,834  %

3,393  %

8

2,893  %

4,546  %

8,482  %

7,099  %

5,780  %

3,403  %

9

2,916  %

4,444  %

8,431  %

7,086  %

5,721  %

3,415  %

10

2,942  %

4,364  %

8,363  %

7,080  %

5,658  %

3,426  %

11

2,956  %

4,291  %

8,276  %

7,053  %

5,594  %

3,435  %

12

2,967  %

4,222  %

8,174  %

7,005  %

5,530  %

3,442  %

13

2,970  %

4,157  %

8,062  %

6,944  %

5,466  %

3,448  %

14

2,956  %

4,098  %

7,944  %

6,873  %

5,404  %

3,452  %

15

2,924  %

4,043  %

7,822  %

6,795  %

5,343  %

3,456  %

16

2,872  %

3,991  %

7,699  %

6,713  %

5,284  %

3,459  %

17

2,810  %

3,943  %

7,576  %

6,628  %

5,226  %

3,462  %

18

2,749  %

3,897  %

7,454  %

6,543  %

5,171  %

3,464  %

19

2,694  %

3,852  %

7,334  %

6,457  %

5,118  %

3,466  %

20

2,650  %

3,808  %

7,217  %

6,373  %

5,066  %

3,468  %

21

2,620  %

3,764  %

7,103  %

6,289  %

5,017  %

3,469  %

22

2,600  %

3,721  %

6,992  %

6,208  %

4,970  %

3,470  %

23

2,589  %

3,679  %

6,885  %

6,129  %

4,924  %

3,471  %

24

2,585  %

3,640  %

6,782  %

6,052  %

4,881  %

3,471  %

25

2,585  %

3,603  %

6,683  %

5,977  %

4,839  %

3,472  %

26

2,590  %

3,569  %

6,587  %

5,905  %

4,799  %

3,473  %

27

2,597  %

3,538  %

6,496  %

5,836  %

4,761  %

3,473  %

28

2,607  %

3,511  %

6,408  %

5,769  %

4,724  %

3,473  %

29

2,619  %

3,486  %

6,323  %

5,705  %

4,689  %

3,474  %

30

2,632  %

3,465  %

6,243  %

5,643  %

4,656  %

3,474  %

31

2,645  %

3,447  %

6,165  %

5,584  %

4,624  %

3,474  %

32

2,659  %

3,432  %

6,091  %

5,527  %

4,593  %

3,474  %

33

2,674  %

3,419  %

6,021  %

5,473  %

4,564  %

3,474  %

34

2,689  %

3,408  %

5,953  %

5,420  %

4,535  %

3,474  %

35

2,704  %

3,399  %

5,888  %

5,370  %

4,508  %

3,474  %

36

2,719  %

3,391  %

5,826  %

5,322  %

4,482  %

3,474  %

37

2,733  %

3,385  %

5,767  %

5,276  %

4,458  %

3,474  %

38

2,748  %

3,380  %

5,710  %

5,232  %

4,434  %

3,474  %

39

2,762  %

3,375  %

5,655  %

5,190  %

4,411  %

3,473  %

40

2,776  %

3,372  %

5,603  %

5,149  %

4,389  %

3,473  %

41

2,790  %

3,369  %

5,553  %

5,110  %

4,368  %

3,473  %

42

2,803  %

3,367  %

5,505  %

5,072  %

4,348  %

3,473  %

43

2,816  %

3,365  %

5,459  %

5,037  %

4,328  %

3,473  %

44

2,828  %

3,363  %

5,415  %

5,002  %

4,309  %

3,473  %

45

2,841  %

3,363  %

5,373  %

4,969  %

4,291  %

3,472  %

46

2,853  %

3,362  %

5,332  %

4,937  %

4,274  %

3,472  %

47

2,864  %

3,361  %

5,293  %

4,906  %

4,257  %

3,472  %

48

2,875  %

3,361  %

5,255  %

4,877  %

4,241  %

3,472  %

49

2,886  %

3,361  %

5,219  %

4,848  %

4,226  %

3,471  %

50

2,897  %

3,361  %

5,184  %

4,821  %

4,211  %

3,471  %

51

2,907  %

3,362  %

5,150  %

4,794  %

4,196  %

3,471  %

52

2,917  %

3,362  %

5,118  %

4,769  %

4,182  %

3,471  %

53

2,926  %

3,363  %

5,087  %

4,744  %

4,169  %

3,471  %

54

2,935  %

3,363  %

5,057  %

4,721  %

4,156  %

3,470  %

55

2,944  %

3,364  %

5,028  %

4,698  %

4,143  %

3,470  %

56

2,953  %

3,365  %

5,000  %

4,676  %

4,131  %

3,470  %

57

2,962  %

3,366  %

4,973  %

4,654  %

4,120  %

3,470  %

58

2,970  %

3,367  %

4,946  %

4,634  %

4,108  %

3,469  %

59

2,978  %

3,367  %

4,921  %

4,614  %

4,097  %

3,469  %

60

2,985  %

3,368  %

4,897  %

4,595  %

4,087  %

3,469  %

61

2,993  %

3,369  %

4,873  %

4,576  %

4,076  %

3,469  %

62

3,000  %

3,370  %

4,850  %

4,558  %

4,066  %

3,469  %

63

3,007  %

3,371  %

4,828  %

4,540  %

4,057  %

3,468  %

64

3,014  %

3,372  %

4,806  %

4,523  %

4,047  %

3,468  %

65

3,020  %

3,373  %

4,785  %

4,507  %

4,038  %

3,468  %

66

3,027  %

3,374  %

4,765  %

4,491  %

4,029  %

3,468  %

67

3,033  %

3,375  %

4,745  %

4,475  %

4,021  %

3,468  %

68

3,039  %

3,376  %

4,726  %

4,460  %

4,012  %

3,467  %

69

3,045  %

3,377  %

4,708  %

4,445  %

4,004  %

3,467  %

70

3,051  %

3,377  %

4,690  %

4,431  %

3,996  %

3,467  %

71

3,056  %

3,378  %

4,672  %

4,417  %

3,989  %

3,467  %

72

3,062  %

3,379  %

4,655  %

4,404  %

3,981  %

3,467  %

73

3,067  %

3,380  %

4,638  %

4,391  %

3,974  %

3,466  %

74

3,072  %

3,381  %

4,622  %

4,378  %

3,967  %

3,466  %

75

3,077  %

3,382  %

4,607  %

4,366  %

3,960  %

3,466  %

76

3,082  %

3,383  %

4,591  %

4,353  %

3,953  %

3,466  %

77

3,087  %

3,383  %

4,576  %

4,342  %

3,947  %

3,466  %

78

3,091  %

3,384  %

4,562  %

4,330  %

3,940  %

3,466  %

79

3,096  %

3,385  %

4,548  %

4,319  %

3,934  %

3,465  %

80

3,100  %

3,386  %

4,534  %

4,308  %

3,928  %

3,465  %

81

3,105  %

3,386  %

4,521  %

4,298  %

3,922  %

3,465  %

82

3,109  %

3,387  %

4,507  %

4,287  %

3,917  %

3,465  %

83

3,113  %

3,388  %

4,495  %

4,277  %

3,911  %

3,465  %

84

3,117  %

3,389  %

4,482  %

4,267  %

3,905  %

3,465  %

85

3,121  %

3,389  %

4,470  %

4,258  %

3,900  %

3,464  %

86

3,125  %

3,390  %

4,458  %

4,248  %

3,895  %

3,464  %

87

3,128  %

3,391  %

4,446  %

4,239  %

3,890  %

3,464  %

88

3,132  %

3,391  %

4,435  %

4,230  %

3,885  %

3,464  %

89

3,136  %

3,392  %

4,424  %

4,221  %

3,880  %

3,464  %

90

3,139  %

3,393  %

4,413  %

4,213  %

3,875  %

3,464  %

91

3,142  %

3,393  %

4,402  %

4,204  %

3,870  %

3,464  %

92

3,146  %

3,394  %

4,392  %

4,196  %

3,866  %

3,464  %

93

3,149  %

3,394  %

4,382  %

4,188  %

3,861  %

3,463  %

94

3,152  %

3,395  %

4,372  %

4,180  %

3,857  %

3,463  %

95

3,155  %

3,396  %

4,362  %

4,172  %

3,853  %

3,463  %

96

3,158  %

3,396  %

4,353  %

4,165  %

3,848  %

3,463  %

97

3,161  %

3,397  %

4,343  %

4,157  %

3,844  %

3,463  %

98

3,164  %

3,397  %

4,334  %

4,150  %

3,840  %

3,463  %

99

3,167  %

3,398  %

4,325  %

4,143  %

3,836  %

3,463  %

100

3,170  %

3,398  %

4,316  %

4,136  %

3,832  %

3,463  %

101

3,173  %

3,399  %

4,308  %

4,129  %

3,829  %

3,462  %

102

3,176  %

3,399  %

4,299  %

4,123  %

3,825  %

3,462  %

103

3,178  %

3,400  %

4,291  %

4,116  %

3,821  %

3,462  %

104

3,181  %

3,400  %

4,283  %

4,110  %

3,818  %

3,462  %

105

3,183  %

3,401  %

4,275  %

4,103  %

3,814  %

3,462  %

106

3,186  %

3,401  %

4,267  %

4,097  %

3,811  %

3,462  %

107

3,188  %

3,402  %

4,259  %

4,091  %

3,807  %

3,462  %

108

3,191  %

3,402  %

4,252  %

4,085  %

3,804  %

3,462  %

109

3,193  %

3,402  %

4,245  %

4,079  %

3,801  %

3,462  %

110

3,195  %

3,403  %

4,237  %

4,073  %

3,798  %

3,461  %

111

3,198  %

3,403  %

4,230  %

4,068  %

3,795  %

3,461  %

112

3,200  %

3,404  %

4,223  %

4,062  %

3,791  %

3,461  %

113

3,202  %

3,404  %

4,216  %

4,057  %

3,788  %

3,461  %

114

3,204  %

3,405  %

4,210  %

4,052  %

3,785  %

3,461  %

115

3,207  %

3,405  %

4,203  %

4,046  %

3,783  %

3,461  %

116

3,209  %

3,405  %

4,196  %

4,041  %

3,780  %

3,461  %

117

3,211  %

3,406  %

4,190  %

4,036  %

3,777  %

3,461  %

118

3,213  %

3,406  %

4,184  %

4,031  %

3,774  %

3,461  %

119

3,215  %

3,406  %

4,178  %

4,026  %

3,771  %

3,461  %

120

3,217  %

3,407  %

4,171  %

4,021  %

3,769  %

3,461  %

121

3,219  %

3,407  %

4,165  %

4,017  %

3,766  %

3,460  %

122

3,220  %

3,407  %

4,160  %

4,012  %

3,763  %

3,460  %

123

3,222  %

3,408  %

4,154  %

4,007  %

3,761  %

3,460  %

124

3,224  %

3,408  %

4,148  %

4,003  %

3,758  %

3,460  %

125

3,226  %

3,409  %

4,142  %

3,998  %

3,756  %

3,460  %

126

3,228  %

3,409  %

4,137  %

3,994  %

3,753  %

3,460  %

127

3,230  %

3,409  %

4,132  %

3,990  %

3,751  %

3,460  %

128

3,231  %

3,409  %

4,126  %

3,986  %

3,749  %

3,460  %

129

3,233  %

3,410  %

4,121  %

3,981  %

3,746  %

3,460  %

130

3,235  %

3,410  %

4,116  %

3,977  %

3,744  %

3,460  %

131

3,236  %

3,410  %

4,111  %

3,973  %

3,742  %

3,460  %

132

3,238  %

3,411  %

4,106  %

3,969  %

3,740  %

3,460  %

133

3,239  %

3,411  %

4,101  %

3,965  %

3,737  %

3,460  %

134

3,241  %

3,411  %

4,096  %

3,962  %

3,735  %

3,459  %

135

3,243  %

3,412  %

4,091  %

3,958  %

3,733  %

3,459  %

136

3,244  %

3,412  %

4,086  %

3,954  %

3,731  %

3,459  %

137

3,246  %

3,412  %

4,082  %

3,950  %

3,729  %

3,459  %

138

3,247  %

3,412  %

4,077  %

3,947  %

3,727  %

3,459  %

139

3,249  %

3,413  %

4,073  %

3,943  %

3,725  %

3,459  %

140

3,250  %

3,413  %

4,068  %

3,940  %

3,723  %

3,459  %

141

3,251  %

3,413  %

4,064  %

3,936  %

3,721  %

3,459  %

142

3,253  %

3,413  %

4,059  %

3,933  %

3,719  %

3,459  %

143

3,254  %

3,414  %

4,055  %

3,929  %

3,717  %

3,459  %

144

3,256  %

3,414  %

4,051  %

3,926  %

3,715  %

3,459  %

145

3,257  %

3,414  %

4,047  %

3,923  %

3,714  %

3,459  %

146

3,258  %

3,414  %

4,043  %

3,919  %

3,712  %

3,459  %

147

3,259  %

3,415  %

4,039  %

3,916  %

3,710  %

3,459  %

148

3,261  %

3,415  %

4,035  %

3,913  %

3,708  %

3,459  %

149

3,262  %

3,415  %

4,031  %

3,910  %

3,707  %

3,458  %

150

3,263  %

3,415  %

4,027  %

3,907  %

3,705  %

3,458  %


Téarma go dtí aibíocht (i mblianta)

Franc na hEilvéise

Dollar na hAstráile

Baht na Téalainne

Dollar Cheanada

Peso na Sile

Peso na Colóime

1

0,415  %

3,996  %

1,463  %

4,256  %

10,191  %

11,136  %

2

0,558  %

4,179  %

1,882  %

4,090  %

8,600  %

11,653  %

3

0,657  %

4,162  %

2,216  %

3,851  %

7,805  %

12,009  %

4

0,741  %

4,163  %

2,468  %

3,653  %

7,386  %

12,260  %

5

0,820  %

4,211  %

2,666  %

3,538  %

7,152  %

12,431  %

6

0,896  %

4,267  %

2,825  %

3,496  %

7,019  %

12,539  %

7

0,962  %

4,315  %

2,956  %

3,489  %

6,941  %

12,614  %

8

1,014  %

4,361  %

3,068  %

3,492  %

6,896  %

12,669  %

9

1,053  %

4,395  %

3,175  %

3,497  %

6,870  %

12,704  %

10

1,077  %

4,417  %

3,278  %

3,498  %

6,849  %

12,704  %

11

1,090  %

4,438  %

3,394  %

3,494  %

6,818  %

12,655  %

12

1,092  %

4,454  %

3,519  %

3,485  %

6,778  %

12,565  %

13

1,085  %

4,461  %

3,640  %

3,473  %

6,731  %

12,443  %

14

1,070  %

4,459  %

3,751  %

3,460  %

6,680  %

12,298  %

15

1,057  %

4,449  %

3,845  %

3,445  %

6,626  %

12,135  %

16

1,055  %

4,430  %

3,919  %

3,431  %

6,571  %

11,961  %

17

1,063  %

4,402  %

3,975  %

3,416  %

6,516  %

11,778  %

18

1,078  %

4,366  %

4,017  %

3,402  %

6,460  %

11,589  %

19

1,097  %

4,322  %

4,048  %

3,388  %

6,406  %

11,398  %

20

1,121  %

4,271  %

4,070  %

3,375  %

6,352  %

11,207  %

21

1,146  %

4,211  %

4,085  %

3,363  %

6,299  %

11,016  %

22

1,174  %

4,147  %

4,094  %

3,352  %

6,248  %

10,828  %

23

1,202  %

4,081  %

4,099  %

3,342  %

6,199  %

10,644  %

24

1,230  %

4,014  %

4,100  %

3,332  %

6,151  %

10,464  %

25

1,259  %

3,949  %

4,098  %

3,324  %

6,104  %

10,289  %

26

1,288  %

3,885  %

4,094  %

3,316  %

6,059  %

10,120  %

27

1,316  %

3,826  %

4,088  %

3,310  %

6,016  %

9,956  %

28

1,343  %

3,771  %

4,081  %

3,304  %

5,975  %

9,798  %

29

1,370  %

3,722  %

4,072  %

3,299  %

5,935  %

9,646  %

30

1,397  %

3,679  %

4,063  %

3,296  %

5,897  %

9,500  %

31

1,422  %

3,642  %

4,053  %

3,293  %

5,860  %

9,360  %

32

1,447  %

3,611  %

4,043  %

3,291  %

5,825  %

9,226  %

33

1,471  %

3,584  %

4,032  %

3,289  %

5,791  %

9,097  %

34

1,495  %

3,562  %

4,022  %

3,288  %

5,758  %

8,974  %

35

1,517  %

3,542  %

4,011  %

3,288  %

5,727  %

8,856  %

36

1,539  %

3,526  %

4,000  %

3,288  %

5,697  %

8,743  %

37

1,560  %

3,511  %

3,989  %

3,288  %

5,668  %

8,635  %

38

1,580  %

3,499  %

3,979  %

3,289  %

5,640  %

8,532  %

39

1,600  %

3,489  %

3,969  %

3,290  %

5,614  %

8,433  %

40

1,618  %

3,480  %

3,958  %

3,291  %

5,588  %

8,338  %

41

1,637  %

3,472  %

3,948  %

3,292  %

5,564  %

8,247  %

42

1,654  %

3,466  %

3,939  %

3,293  %

5,540  %

8,160  %

43

1,671  %

3,460  %

3,929  %

3,295  %

5,518  %

8,077  %

44

1,687  %

3,455  %

3,920  %

3,296  %

5,496  %

7,997  %

45

1,703  %

3,451  %

3,911  %

3,298  %

5,475  %

7,920  %

46

1,718  %

3,448  %

3,902  %

3,300  %

5,455  %

7,847  %

47

1,733  %

3,445  %

3,893  %

3,302  %

5,435  %

7,776  %

48

1,747  %

3,442  %

3,885  %

3,303  %

5,417  %

7,708  %

49

1,760  %

3,440  %

3,877  %

3,305  %

5,399  %

7,643  %

50

1,773  %

3,438  %

3,869  %

3,307  %

5,381  %

7,580  %

51

1,786  %

3,437  %

3,861  %

3,309  %

5,365  %

7,520  %

52

1,798  %

3,435  %

3,854  %

3,311  %

5,348  %

7,462  %

53

1,810  %

3,434  %

3,847  %

3,313  %

5,333  %

7,406  %

54

1,821  %

3,433  %

3,840  %

3,314  %

5,318  %

7,352  %

55

1,833  %

3,432  %

3,833  %

3,316  %

5,303  %

7,299  %

56

1,843  %

3,432  %

3,826  %

3,318  %

5,289  %

7,249  %

57

1,854  %

3,431  %

3,820  %

3,320  %

5,275  %

7,201  %

58

1,864  %

3,431  %

3,814  %

3,322  %

5,262  %

7,154  %

59

1,873  %

3,431  %

3,808  %

3,323  %

5,249  %

7,108  %

60

1,883  %

3,430  %

3,802  %

3,325  %

5,237  %

7,065  %

61

1,892  %

3,430  %

3,797  %

3,327  %

5,225  %

7,022  %

62

1,901  %

3,430  %

3,791  %

3,328  %

5,214  %

6,981  %

63

1,909  %

3,430  %

3,786  %

3,330  %

5,202  %

6,941  %

64

1,918  %

3,430  %

3,781  %

3,332  %

5,191  %

6,903  %

65

1,926  %

3,430  %

3,776  %

3,333  %

5,181  %

6,866  %

66

1,933  %

3,430  %

3,771  %

3,335  %

5,171  %

6,830  %

67

1,941  %

3,430  %

3,766  %

3,336  %

5,161  %

6,794  %

68

1,949  %

3,430  %

3,762  %

3,338  %

5,151  %

6,760  %

69

1,956  %

3,430  %

3,757  %

3,339  %

5,142  %

6,727  %

70

1,963  %

3,430  %

3,753  %

3,341  %

5,132  %

6,695  %

71

1,969  %

3,431  %

3,748  %

3,342  %

5,123  %

6,664  %

72

1,976  %

3,431  %

3,744  %

3,343  %

5,115  %

6,634  %

73

1,983  %

3,431  %

3,740  %

3,345  %

5,106  %

6,604  %

74

1,989  %

3,431  %

3,736  %

3,346  %

5,098  %

6,575  %

75

1,995  %

3,431  %

3,733  %

3,347  %

5,090  %

6,548  %

76

2,001  %

3,431  %

3,729  %

3,349  %

5,083  %

6,520  %

77

2,007  %

3,432  %

3,725  %

3,350  %

5,075  %

6,494  %

78

2,012  %

3,432  %

3,722  %

3,351  %

5,068  %

6,468  %

79

2,018  %

3,432  %

3,718  %

3,352  %

5,060  %

6,443  %

80

2,023  %

3,432  %

3,715  %

3,353  %

5,053  %

6,418  %

81

2,028  %

3,432  %

3,712  %

3,355  %

5,047  %

6,395  %

82

2,034  %

3,433  %

3,709  %

3,356  %

5,040  %

6,371  %

83

2,039  %

3,433  %

3,705  %

3,357  %

5,033  %

6,349  %

84

2,043  %

3,433  %

3,702  %

3,358  %

5,027  %

6,326  %

85

2,048  %

3,433  %

3,699  %

3,359  %

5,021  %

6,305  %

86

2,053  %

3,433  %

3,697  %

3,360  %

5,015  %

6,284  %

87

2,057  %

3,433  %

3,694  %

3,361  %

5,009  %

6,263  %

88

2,062  %

3,434  %

3,691  %

3,362  %

5,003  %

6,243  %

89

2,066  %

3,434  %

3,688  %

3,363  %

4,997  %

6,223  %

90

2,070  %

3,434  %

3,686  %

3,364  %

4,992  %

6,204  %

91

2,075  %

3,434  %

3,683  %

3,365  %

4,986  %

6,185  %

92

2,079  %

3,434  %

3,681  %

3,366  %

4,981  %

6,166  %

93

2,083  %

3,434  %

3,678  %

3,366  %

4,976  %

6,148  %

94

2,087  %

3,435  %

3,676  %

3,367  %

4,971  %

6,131  %

95

2,090  %

3,435  %

3,673  %

3,368  %

4,966  %

6,113  %

96

2,094  %

3,435  %

3,671  %

3,369  %

4,961  %

6,096  %

97

2,098  %

3,435  %

3,669  %

3,370  %

4,956  %

6,080  %

98

2,101  %

3,435  %

3,666  %

3,371  %

4,952  %

6,064  %

99

2,105  %

3,435  %

3,664  %

3,371  %

4,947  %

6,048  %

100

2,108  %

3,435  %

3,662  %

3,372  %

4,943  %

6,032  %

101

2,112  %

3,436  %

3,660  %

3,373  %

4,938  %

6,017  %

102

2,115  %

3,436  %

3,658  %

3,374  %

4,934  %

6,002  %

103

2,118  %

3,436  %

3,656  %

3,374  %

4,930  %

5,987  %

104

2,121  %

3,436  %

3,654  %

3,375  %

4,926  %

5,973  %

105

2,125  %

3,436  %

3,652  %

3,376  %

4,921  %

5,959  %

106

2,128  %

3,436  %

3,650  %

3,377  %

4,917  %

5,945  %

107

2,131  %

3,436  %

3,648  %

3,377  %

4,914  %

5,931  %

108

2,134  %

3,437  %

3,646  %

3,378  %

4,910  %

5,918  %

109

2,136  %

3,437  %

3,645  %

3,379  %

4,906  %

5,905  %

110

2,139  %

3,437  %

3,643  %

3,379  %

4,902  %

5,892  %

111

2,142  %

3,437  %

3,641  %

3,380  %

4,899  %

5,879  %

112

2,145  %

3,437  %

3,639  %

3,381  %

4,895  %

5,867  %

113

2,148  %

3,437  %

3,638  %

3,381  %

4,892  %

5,855  %

114

2,150  %

3,437  %

3,636  %

3,382  %

4,888  %

5,843  %

115

2,153  %

3,437  %

3,634  %

3,382  %

4,885  %

5,831  %

116

2,155  %

3,437  %

3,633  %

3,383  %

4,881  %

5,819  %

117

2,158  %

3,438  %

3,631  %

3,383  %

4,878  %

5,808  %

118

2,160  %

3,438  %

3,630  %

3,384  %

4,875  %

5,797  %

119

2,163  %

3,438  %

3,628  %

3,385  %

4,872  %

5,786  %

120

2,165  %

3,438  %

3,627  %

3,385  %

4,869  %

5,775  %

121

2,168  %

3,438  %

3,625  %

3,386  %

4,866  %

5,765  %

122

2,170  %

3,438  %

3,624  %

3,386  %

4,863  %

5,754  %

123

2,172  %

3,438  %

3,622  %

3,387  %

4,860  %

5,744  %

124

2,174  %

3,438  %

3,621  %

3,387  %

4,857  %

5,734  %

125

2,177  %

3,438  %

3,620  %

3,388  %

4,854  %

5,724  %

126

2,179  %

3,438  %

3,618  %

3,388  %

4,851  %

5,714  %

127

2,181  %

3,439  %

3,617  %

3,389  %

4,848  %

5,704  %

128

2,183  %

3,439  %

3,616  %

3,389  %

4,846  %

5,695  %

129

2,185  %

3,439  %

3,614  %

3,390  %

4,843  %

5,686  %

130

2,187  %

3,439  %

3,613  %

3,390  %

4,840  %

5,676  %

131

2,189  %

3,439  %

3,612  %

3,391  %

4,838  %

5,667  %

132

2,191  %

3,439  %

3,611  %

3,391  %

4,835  %

5,659  %

133

2,193  %

3,439  %

3,609  %

3,391  %

4,833  %

5,650  %

134

2,195  %

3,439  %

3,608  %

3,392  %

4,830  %

5,641  %

135

2,197  %

3,439  %

3,607  %

3,392  %

4,828  %

5,633  %

136

2,199  %

3,439  %

3,606  %

3,393  %

4,825  %

5,624  %

137

2,200  %

3,439  %

3,605  %

3,393  %

4,823  %

5,616  %

138

2,202  %

3,439  %

3,604  %

3,394  %

4,821  %

5,608  %

139

2,204  %

3,440  %

3,603  %

3,394  %

4,818  %

5,600  %

140

2,206  %

3,440  %

3,601  %

3,394  %

4,816  %

5,592  %

141

2,208  %

3,440  %

3,600  %

3,395  %

4,814  %

5,584  %

142

2,209  %

3,440  %

3,599  %

3,395  %

4,811  %

5,577  %

143

2,211  %

3,440  %

3,598  %

3,396  %

4,809  %

5,569  %

144

2,213  %

3,440  %

3,597  %

3,396  %

4,807  %

5,562  %

145

2,214  %

3,440  %

3,596  %

3,396  %

4,805  %

5,554  %

146

2,216  %

3,440  %

3,595  %

3,397  %

4,803  %

5,547  %

147

2,217  %

3,440  %

3,594  %

3,397  %

4,801  %

5,540  %

148

2,219  %

3,440  %

3,593  %

3,397  %

4,799  %

5,533  %

149

2,221  %

3,440  %

3,592  %

3,398  %

4,797  %

5,526  %

150

2,222  %

3,440  %

3,591  %

3,398  %

4,795  %

5,519  %


Téarma go dtí aibíocht (i mblianta)

Dollar Hong Cong

Rúipí na hIndia

Peso Mheicsiceo

Dollar nua na Téaváine

Dollar na Nua-Shéalainne

Rand na hAfraice Theas

1

4,216  %

6,763  %

10,965  %

1,139  %

4,614  %

7,729  %

2

4,321  %

7,093  %

10,418  %

1,242  %

4,733  %

8,236  %

3

4,196  %

7,244  %

9,827  %

1,334  %

4,651  %

8,518  %

4

4,093  %

7,327  %

9,536  %

1,403  %

4,572  %

8,764  %

5

4,044  %

7,358  %

9,439  %

1,462  %

4,507  %

9,021  %

6

3,984  %

7,379  %

9,411  %

1,511  %

4,480  %

9,285  %

7

3,920  %

7,403  %

9,406  %

1,550  %

4,467  %

9,577  %

8

3,864  %

7,428  %

9,400  %

1,581  %

4,458  %

9,827  %

9

3,824  %

7,454  %

9,382  %

1,607  %

4,455  %

10,028  %

10

3,805  %

7,482  %

9,342  %

1,626  %

4,455  %

10,189  %

11

3,807  %

7,492  %

9,277  %

1,653  %

4,460  %

10,316  %

12

3,822  %

7,485  %

9,191  %

1,690  %

4,467  %

10,412  %

13

3,842  %

7,466  %

9,092  %

1,731  %

4,474  %

10,477  %

14

3,862  %

7,438  %

8,984  %

1,776  %

4,481  %

10,512  %

15

3,880  %

7,405  %

8,870  %

1,822  %

4,487  %

10,517  %

16

3,892  %

7,367  %

8,752  %

1,868  %

4,490  %

10,491  %

17

3,899  %

7,326  %

8,633  %

1,915  %

4,491  %

10,442  %

18

3,904  %

7,283  %

8,514  %

1,960  %

4,490  %

10,374  %

19

3,905  %

7,240  %

8,396  %

2,004  %

4,485  %

10,292  %

20

3,904  %

7,196  %

8,280  %

2,048  %

4,477  %

10,199  %

21

3,902  %

7,152  %

8,167  %

2,089  %

4,466  %

10,099  %

22

3,898  %

7,109  %

8,056  %

2,129  %

4,452  %

9,995  %

23

3,893  %

7,066  %

7,949  %

2,168  %

4,437  %

9,888  %

24

3,887  %

7,025  %

7,845  %

2,205  %

4,420  %

9,779  %

25

3,881  %

6,984  %

7,745  %

2,241  %

4,402  %

9,670  %

26

3,874  %

6,945  %

7,649  %

2,275  %

4,383  %

9,562  %

27

3,867  %

6,906  %

7,556  %

2,308  %

4,364  %

9,455  %

28

3,860  %

6,869  %

7,467  %

2,340  %

4,345  %

9,351  %

29

3,852  %

6,833  %

7,381  %

2,370  %

4,326  %

9,249  %

30

3,845  %

6,799  %

7,299  %

2,399  %

4,307  %

9,149  %

31

3,837  %

6,765  %

7,221  %

2,426  %

4,288  %

9,053  %

32

3,830  %

6,733  %

7,146  %

2,453  %

4,269  %

8,960  %

33

3,822  %

6,702  %

7,074  %

2,478  %

4,251  %

8,871  %

34

3,815  %

6,673  %

7,005  %

2,503  %

4,233  %

8,784  %

35

3,807  %

6,644  %

6,939  %

2,526  %

4,216  %

8,701  %

36

3,800  %

6,616  %

6,876  %

2,548  %

4,199  %

8,621  %

37

3,793  %

6,590  %

6,815  %

2,570  %

4,182  %

8,543  %

38

3,787  %

6,564  %

6,757  %

2,590  %

4,166  %

8,469  %

39

3,780  %

6,540  %

6,701  %

2,610  %

4,151  %

8,398  %

40

3,773  %

6,516  %

6,648  %

2,629  %

4,136  %

8,330  %

41

3,767  %

6,494  %

6,597  %

2,647  %

4,121  %

8,264  %

42

3,761  %

6,472  %

6,548  %

2,665  %

4,107  %

8,202  %

43

3,755  %

6,451  %

6,501  %

2,682  %

4,093  %

8,141  %

44

3,749  %

6,431  %

6,456  %

2,698  %

4,080  %

8,083  %

45

3,743  %

6,411  %

6,413  %

2,714  %

4,068  %

8,027  %

46

3,738  %

6,392  %

6,371  %

2,729  %

4,055  %

7,973  %

47

3,732  %

6,374  %

6,331  %

2,743  %

4,043  %

7,922  %

48

3,727  %

6,357  %

6,293  %

2,757  %

4,032  %

7,872  %

49

3,722  %

6,340  %

6,256  %

2,770  %

4,021  %

7,824  %

50

3,717  %

6,324  %

6,220  %

2,783  %

4,010  %

7,778  %

51

3,713  %

6,308  %

6,186  %

2,796  %

3,999  %

7,734  %

52

3,708  %

6,293  %

6,153  %

2,808  %

3,989  %

7,691  %

53

3,704  %

6,279  %

6,121  %

2,820  %

3,980  %

7,650  %

54

3,699  %

6,265  %

6,090  %

2,831  %

3,970  %

7,610  %

55

3,695  %

6,251  %

6,061  %

2,842  %

3,961  %

7,572  %

56

3,691  %

6,238  %

6,032  %

2,852  %

3,952  %

7,535  %

57

3,687  %

6,225  %

6,004  %

2,863  %

3,944  %

7,499  %

58

3,683  %

6,213  %

5,978  %

2,872  %

3,935  %

7,465  %

59

3,679  %

6,201  %

5,952  %

2,882  %

3,927  %

7,431  %

60

3,676  %

6,189  %

5,927  %

2,891  %

3,920  %

7,399  %

61

3,672  %

6,178  %

5,903  %

2,900  %

3,912  %

7,368  %

62

3,669  %

6,167  %

5,879  %

2,909  %

3,905  %

7,338  %

63

3,665  %

6,157  %

5,856  %

2,917  %

3,898  %

7,308  %

64

3,662  %

6,147  %

5,834  %

2,926  %

3,891  %

7,280  %

65

3,659  %

6,137  %

5,813  %

2,934  %

3,884  %

7,252  %

66

3,656  %

6,127  %

5,792  %

2,941  %

3,877  %

7,226  %

67

3,653  %

6,118  %

5,772  %

2,949  %

3,871  %

7,200  %

68

3,650  %

6,109  %

5,753  %

2,956  %

3,865  %

7,175  %

69

3,647  %

6,100  %

5,734  %

2,963  %

3,859  %

7,150  %

70

3,644  %

6,092  %

5,715  %

2,970  %

3,853  %

7,127  %

71

3,642  %

6,083  %

5,697  %

2,977  %

3,848  %

7,104  %

72

3,639  %

6,075  %

5,680  %

2,983  %

3,842  %

7,081  %

73

3,636  %

6,067  %

5,663  %

2,990  %

3,837  %

7,059  %

74

3,634  %

6,060  %

5,647  %

2,996  %

3,832  %

7,038  %

75

3,632  %

6,052  %

5,631  %

3,002  %

3,826  %

7,018  %

76

3,629  %

6,045  %

5,615  %

3,008  %

3,822  %

6,997  %

77

3,627  %

6,038  %

5,600  %

3,013  %

3,817  %

6,978  %

78

3,625  %

6,031  %

5,585  %

3,019  %

3,812  %

6,959  %

79

3,622  %

6,024  %

5,571  %

3,024  %

3,807  %

6,940  %

80

3,620  %

6,018  %

5,557  %

3,030  %

3,803  %

6,922  %

81

3,618  %

6,011  %

5,543  %

3,035  %

3,799  %

6,904  %

82

3,616  %

6,005  %

5,529  %

3,040  %

3,794  %

6,887  %

83

3,614  %

5,999  %

5,516  %

3,045  %

3,790  %

6,870  %

84

3,612  %

5,993  %

5,504  %

3,049  %

3,786  %

6,854  %

85

3,610  %

5,987  %

5,491  %

3,054  %

3,782  %

6,838  %

86

3,609  %

5,982  %

5,479  %

3,059  %

3,778  %

6,822  %

87

3,607  %

5,976  %

5,467  %

3,063  %

3,775  %

6,807  %

88

3,605  %

5,971  %

5,456  %

3,068  %

3,771  %

6,792  %

89

3,603  %

5,965  %

5,444  %

3,072  %

3,767  %

6,777  %

90

3,602  %

5,960  %

5,433  %

3,076  %

3,764  %

6,763  %

91

3,600  %

5,955  %

5,422  %

3,080  %

3,760  %

6,749  %

92

3,598  %

5,950  %

5,412  %

3,084  %

3,757  %

6,736  %

93

3,597  %

5,945  %

5,401  %

3,088  %

3,754  %

6,722  %

94

3,595  %

5,941  %

5,391  %

3,092  %

3,750  %

6,709  %

95

3,594  %

5,936  %

5,381  %

3,096  %

3,747  %

6,696  %

96

3,592  %

5,931  %

5,371  %

3,099  %

3,744  %

6,684  %

97

3,591  %

5,927  %

5,362  %

3,103  %

3,741  %

6,672  %

98

3,589  %

5,923  %

5,353  %

3,107  %

3,738  %

6,659  %

99

3,588  %

5,918  %

5,343  %

3,110  %

3,735  %

6,648  %

100

3,586  %

5,914  %

5,334  %

3,113  %

3,732  %

6,636  %

101

3,585  %

5,910  %

5,326  %

3,117  %

3,730  %

6,625  %

102

3,584  %

5,906  %

5,317  %

3,120  %

3,727  %

6,614  %

103

3,582  %

5,902  %

5,309  %

3,123  %

3,724  %

6,603  %

104

3,581  %

5,898  %

5,300  %

3,126  %

3,722  %

6,592  %

105

3,580  %

5,894  %

5,292  %

3,129  %

3,719  %

6,582  %

106

3,579  %

5,891  %

5,284  %

3,132  %

3,716  %

6,572  %

107

3,577  %

5,887  %

5,276  %

3,135  %

3,714  %

6,561  %

108

3,576  %

5,883  %

5,269  %

3,138  %

3,711  %

6,552  %

109

3,575  %

5,880  %

5,261  %

3,141  %

3,709  %

6,542  %

110

3,574  %

5,876  %

5,254  %

3,144  %

3,707  %

6,532  %

111

3,573  %

5,873  %

5,246  %

3,147  %

3,704  %

6,523  %

112

3,572  %

5,870  %

5,239  %

3,149  %

3,702  %

6,514  %

113

3,571  %

5,866  %

5,232  %

3,152  %

3,700  %

6,505  %

114

3,570  %

5,863  %

5,225  %

3,155  %

3,698  %

6,496  %

115

3,569  %

5,860  %

5,219  %

3,157  %

3,696  %

6,487  %

116

3,568  %

5,857  %

5,212  %

3,160  %

3,693  %

6,479  %

117

3,567  %

5,854  %

5,205  %

3,162  %

3,691  %

6,470  %

118

3,566  %

5,851  %

5,199  %

3,165  %

3,689  %

6,462  %

119

3,565  %

5,848  %

5,193  %

3,167  %

3,687  %

6,454  %

120

3,564  %

5,845  %

5,186  %

3,169  %

3,685  %

6,446  %

121

3,563  %

5,842  %

5,180  %

3,172  %

3,683  %

6,438  %

122

3,562  %

5,839  %

5,174  %

3,174  %

3,681  %

6,430  %

123

3,561  %

5,837  %

5,168  %

3,176  %

3,680  %

6,423  %

124

3,560  %

5,834  %

5,163  %

3,178  %

3,678  %

6,415  %

125

3,559  %

5,831  %

5,157  %

3,181  %

3,676  %

6,408  %

126

3,558  %

5,829  %

5,151  %

3,183  %

3,674  %

6,401  %

127

3,557  %

5,826  %

5,146  %

3,185  %

3,672  %

6,394  %

128

3,557  %

5,823  %

5,140  %

3,187  %

3,671  %

6,387  %

129

3,556  %

5,821  %

5,135  %

3,189  %

3,669  %

6,380  %

130

3,555  %

5,818  %

5,130  %

3,191  %

3,667  %

6,373  %

131

3,554  %

5,816  %

5,124  %

3,193  %

3,665  %

6,366  %

132

3,553  %

5,814  %

5,119  %

3,195  %

3,664  %

6,360  %

133

3,553  %

5,811  %

5,114  %

3,197  %

3,662  %

6,353  %

134

3,552  %

5,809  %

5,109  %

3,199  %

3,661  %

6,347  %

135

3,551  %

5,807  %

5,104  %

3,201  %

3,659  %

6,340  %

136

3,550  %

5,804  %

5,100  %

3,202  %

3,658  %

6,334  %

137

3,550  %

5,802  %

5,095  %

3,204  %

3,656  %

6,328  %

138

3,549  %

5,800  %

5,090  %

3,206  %

3,655  %

6,322  %

139

3,548  %

5,798  %

5,086  %

3,208  %

3,653  %

6,316  %

140

3,547  %

5,796  %

5,081  %

3,209  %

3,652  %

6,310  %

141

3,547  %

5,794  %

5,076  %

3,211  %

3,650  %

6,305  %

142

3,546  %

5,791  %

5,072  %

3,213  %

3,649  %

6,299  %

143

3,545  %

5,789  %

5,068  %

3,214  %

3,647  %

6,293  %

144

3,545  %

5,787  %

5,063  %

3,216  %

3,646  %

6,288  %

145

3,544  %

5,785  %

5,059  %

3,218  %

3,645  %

6,282  %

146

3,543  %

5,783  %

5,055  %

3,219  %

3,643  %

6,277  %

147

3,543  %

5,782  %

5,051  %

3,221  %

3,642  %

6,272  %

148

3,542  %

5,780  %

5,047  %

3,222  %

3,641  %

6,266  %

149

3,542  %

5,778  %

5,043  %

3,224  %

3,639  %

6,261  %

150

3,541  %

5,776  %

5,039  %

3,225  %

3,638  %

6,256  %


Téarma go dtí aibíocht (i mblianta)

Real na Brasaíle

Yuan-renminbi na Síne

Ringgit na Malaeisia

Rúbal na Rúise

Dollar Shingeapór

Won na Cóiré Theas

1

12,616  %

1,934  %

3,152  %

10,036  %

3,506  %

4,051  %

2

11,611  %

2,109  %

3,590  %

10,364  %

3,721  %

4,219  %

3

11,337  %

2,254  %

3,839  %

10,488  %

3,746  %

4,174  %

4

11,339  %

2,390  %

4,003  %

10,528  %

3,718  %

4,117  %

5

11,453  %

2,495  %

4,140  %

10,532  %

3,679  %

4,053  %

6

11,593  %

2,577  %

4,260  %

10,516  %

3,637  %

3,976  %

7

11,736  %

2,645  %

4,361  %

10,498  %

3,596  %

3,901  %

8

11,889  %

2,706  %

4,444  %

10,497  %

3,559  %

3,837  %

9

12,028  %

2,765  %

4,517  %

10,499  %

3,527  %

3,781  %

10

12,174  %

2,821  %

4,575  %

10,520  %

3,500  %

3,731  %

11

12,259  %

2,878  %

4,631  %

10,558  %

3,480  %

3,685  %

12

12,280  %

2,933  %

4,686  %

10,626  %

3,464  %

3,643  %

13

12,252  %

2,987  %

4,740  %

10,731  %

3,452  %

3,604  %

14

12,188  %

3,038  %

4,793  %

10,831  %

3,442  %

3,569  %

15

12,096  %

3,088  %

4,848  %

10,886  %

3,435  %

3,538  %

16

11,982  %

3,136  %

4,903  %

10,895  %

3,429  %

3,510  %

17

11,852  %

3,182  %

4,956  %

10,869  %

3,424  %

3,485  %

18

11,711  %

3,225  %

5,005  %

10,814  %

3,420  %

3,463  %

19

11,561  %

3,267  %

5,044  %

10,738  %

3,416  %

3,444  %

20

11,407  %

3,306  %

5,073  %

10,645  %

3,414  %

3,429  %

21

11,251  %

3,344  %

5,088  %

10,539  %

3,412  %

3,416  %

22

11,093  %

3,380  %

5,092  %

10,424  %

3,410  %

3,405  %

23

10,936  %

3,414  %

5,087  %

10,302  %

3,408  %

3,396  %

24

10,782  %

3,447  %

5,075  %

10,177  %

3,407  %

3,389  %

25

10,630  %

3,478  %

5,057  %

10,050  %

3,406  %

3,383  %

26

10,481  %

3,507  %

5,036  %

9,922  %

3,405  %

3,378  %

27

10,337  %

3,536  %

5,011  %

9,795  %

3,405  %

3,374  %

28

10,197  %

3,563  %

4,985  %

9,669  %

3,405  %

3,371  %

29

10,062  %

3,588  %

4,956  %

9,546  %

3,404  %

3,369  %

30

9,931  %

3,613  %

4,927  %

9,426  %

3,404  %

3,367  %

31

9,805  %

3,636  %

4,897  %

9,308  %

3,404  %

3,365  %

32

9,684  %

3,659  %

4,867  %

9,195  %

3,404  %

3,364  %

33

9,568  %

3,680  %

4,836  %

9,085  %

3,404  %

3,364  %

34

9,457  %

3,701  %

4,806  %

8,979  %

3,404  %

3,363  %

35

9,350  %

3,720  %

4,777  %

8,876  %

3,404  %

3,363  %

36

9,247  %

3,739  %

4,748  %

8,777  %

3,405  %

3,364  %

37

9,149  %

3,757  %

4,719  %

8,683  %

3,405  %

3,364  %

38

9,055  %

3,775  %

4,691  %

8,591  %

3,405  %

3,364  %

39

8,965  %

3,791  %

4,664  %

8,504  %

3,406  %

3,365  %

40

8,878  %

3,807  %

4,638  %

8,420  %

3,406  %

3,366  %

41

8,795  %

3,823  %

4,612  %

8,339  %

3,406  %

3,366  %

42

8,716  %

3,837  %

4,588  %

8,261  %

3,407  %

3,367  %

43

8,640  %

3,852  %

4,564  %

8,187  %

3,407  %

3,368  %

44

8,567  %

3,865  %

4,540  %

8,115  %

3,407  %

3,369  %

45

8,496  %

3,878  %

4,518  %

8,046  %

3,408  %

3,370  %

46

8,429  %

3,891  %

4,496  %

7,980  %

3,408  %

3,371  %

47

8,364  %

3,903  %

4,475  %

7,916  %

3,409  %

3,372  %

48

8,302  %

3,915  %

4,455  %

7,855  %

3,409  %

3,373  %

49

8,242  %

3,926  %

4,435  %

7,796  %

3,410  %

3,374  %

50

8,184  %

3,937  %

4,417  %

7,740  %

3,410  %

3,375  %

51

8,129  %

3,948  %

4,398  %

7,685  %

3,411  %

3,376  %

52

8,075  %

3,958  %

4,381  %

7,633  %

3,411  %

3,377  %

53

8,024  %

3,968  %

4,363  %

7,582  %

3,411  %

3,378  %

54

7,974  %

3,977  %

4,347  %

7,533  %

3,412  %

3,379  %

55

7,927  %

3,986  %

4,331  %

7,486  %

3,412  %

3,380  %

56

7,880  %

3,995  %

4,315  %

7,441  %

3,413  %

3,381  %

57

7,836  %

4,004  %

4,301  %

7,397  %

3,413  %

3,382  %

58

7,793  %

4,012  %

4,286  %

7,355  %

3,414  %

3,383  %

59

7,751  %

4,020  %

4,272  %

7,314  %

3,414  %

3,384  %

60

7,711  %

4,028  %

4,258  %

7,274  %

3,415  %

3,385  %

61

7,672  %

4,035  %

4,245  %

7,236  %

3,415  %

3,386  %

62

7,634  %

4,043  %

4,233  %

7,199  %

3,415  %

3,386  %

63

7,598  %

4,050  %

4,220  %

7,163  %

3,416  %

3,387  %

64

7,562  %

4,057  %

4,208  %

7,128  %

3,416  %

3,388  %

65

7,528  %

4,063  %

4,197  %

7,094  %

3,417  %

3,389  %

66

7,495  %

4,070  %

4,185  %

7,061  %

3,417  %

3,390  %

67

7,462  %

4,076  %

4,174  %

7,029  %

3,417  %

3,391  %

68

7,431  %

4,082  %

4,164  %

6,999  %

3,418  %

3,391  %

69

7,401  %

4,088  %

4,153  %

6,969  %

3,418  %

3,392  %

70

7,371  %

4,094  %

4,143  %

6,940  %

3,418  %

3,393  %

71

7,342  %

4,100  %

4,134  %

6,911  %

3,419  %

3,394  %

72

7,315  %

4,105  %

4,124  %

6,884  %

3,419  %

3,394  %

73

7,287  %

4,111  %

4,115  %

6,857  %

3,419  %

3,395  %

74

7,261  %

4,116  %

4,106  %

6,831  %

3,420  %

3,396  %

75

7,235  %

4,121  %

4,097  %

6,806  %

3,420  %

3,397  %

76

7,210  %

4,126  %

4,089  %

6,781  %

3,421  %

3,397  %

77

7,186  %

4,131  %

4,080  %

6,757  %

3,421  %

3,398  %

78

7,162  %

4,135  %

4,072  %

6,734  %

3,421  %

3,399  %

79

7,139  %

4,140  %

4,064  %

6,711  %

3,421  %

3,399  %

80

7,117  %

4,144  %

4,057  %

6,689  %

3,422  %

3,400  %

81

7,095  %

4,149  %

4,049  %

6,667  %

3,422  %

3,400  %

82

7,073  %

4,153  %

4,042  %

6,646  %

3,422  %

3,401  %

83

7,052  %

4,157  %

4,035  %

6,626  %

3,423  %

3,402  %

84

7,032  %

4,161  %

4,028  %

6,606  %

3,423  %

3,402  %

85

7,012  %

4,165  %

4,021  %

6,586  %

3,423  %

3,403  %

86

6,992  %

4,169  %

4,014  %

6,567  %

3,424  %

3,403  %

87

6,973  %

4,173  %

4,008  %

6,548  %

3,424  %

3,404  %

88

6,955  %

4,177  %

4,001  %

6,530  %

3,424  %

3,404  %

89

6,937  %

4,180  %

3,995  %

6,512  %

3,424  %

3,405  %

90

6,919  %

4,184  %

3,989  %

6,494  %

3,425  %

3,405  %

91

6,901  %

4,187  %

3,983  %

6,477  %

3,425  %

3,406  %

92

6,884  %

4,191  %

3,977  %

6,461  %

3,425  %

3,406  %

93

6,868  %

4,194  %

3,972  %

6,444  %

3,425  %

3,407  %

94

6,852  %

4,197  %

3,966  %

6,428  %

3,426  %

3,407  %

95

6,836  %

4,200  %

3,961  %

6,413  %

3,426  %

3,408  %

96

6,820  %

4,203  %

3,955  %

6,397  %

3,426  %

3,408  %

97

6,805  %

4,207  %

3,950  %

6,382  %

3,426  %

3,408  %

98

6,790  %

4,210  %

3,945  %

6,368  %

3,427  %

3,409  %

99

6,775  %

4,212  %

3,940  %

6,353  %

3,427  %

3,409  %

100

6,761  %

4,215  %

3,935  %

6,339  %

3,427  %

3,410  %

101

6,747  %

4,218  %

3,930  %

6,325  %

3,427  %

3,410  %

102

6,733  %

4,221  %

3,926  %

6,312  %

3,427  %

3,410  %

103

6,720  %

4,224  %

3,921  %

6,298  %

3,428  %

3,411  %

104

6,706  %

4,226  %

3,916  %

6,285  %

3,428  %

3,411  %

105

6,693  %

4,229  %

3,912  %

6,272  %

3,428  %

3,412  %

106

6,681  %

4,231  %

3,908  %

6,260  %

3,428  %

3,412  %

107

6,668  %

4,234  %

3,903  %

6,248  %

3,428  %

3,412  %

108

6,656  %

4,236  %

3,899  %

6,235  %

3,429  %

3,413  %

109

6,644  %

4,239  %

3,895  %

6,224  %

3,429  %

3,413  %

110

6,632  %

4,241  %

3,891  %

6,212  %

3,429  %

3,413  %

111

6,620  %

4,243  %

3,887  %

6,201  %

3,429  %

3,414  %

112

6,609  %

4,246  %

3,883  %

6,189  %

3,429  %

3,414  %

113

6,598  %

4,248  %

3,879  %

6,178  %

3,430  %

3,414  %

114

6,587  %

4,250  %

3,875  %

6,167  %

3,430  %

3,415  %

115

6,576  %

4,252  %

3,872  %

6,157  %

3,430  %

3,415  %

116

6,565  %

4,255  %

3,868  %

6,146  %

3,430  %

3,415  %

117

6,555  %

4,257  %

3,864  %

6,136  %

3,430  %

3,415  %

118

6,544  %

4,259  %

3,861  %

6,126  %

3,430  %

3,416  %

119

6,534  %

4,261  %

3,857  %

6,116  %

3,431  %

3,416  %

120

6,524  %

4,263  %

3,854  %

6,106  %

3,431  %

3,416  %

121

6,515  %

4,265  %

3,851  %

6,097  %

3,431  %

3,417  %

122

6,505  %

4,267  %

3,847  %

6,087  %

3,431  %

3,417  %

123

6,496  %

4,268  %

3,844  %

6,078  %

3,431  %

3,417  %

124

6,486  %

4,270  %

3,841  %

6,069  %

3,431  %

3,417  %

125

6,477  %

4,272  %

3,838  %

6,060  %

3,431  %

3,418  %

126

6,468  %

4,274  %

3,835  %

6,051  %

3,432  %

3,418  %

127

6,459  %

4,276  %

3,832  %

6,042  %

3,432  %

3,418  %

128

6,451  %

4,277  %

3,829  %

6,034  %

3,432  %

3,418  %

129

6,442  %

4,279  %

3,826  %

6,025  %

3,432  %

3,419  %

130

6,434  %

4,281  %

3,823  %

6,017  %

3,432  %

3,419  %

131

6,425  %

4,283  %

3,820  %

6,009  %

3,432  %

3,419  %

132

6,417  %

4,284  %

3,817  %

6,001  %

3,432  %

3,419  %

133

6,409  %

4,286  %

3,815  %

5,993  %

3,433  %

3,420  %

134

6,401  %

4,287  %

3,812  %

5,985  %

3,433  %

3,420  %

135

6,393  %

4,289  %

3,809  %

5,977  %

3,433  %

3,420  %

136

6,386  %

4,291  %

3,806  %

5,970  %

3,433  %

3,420  %

137

6,378  %

4,292  %

3,804  %

5,962  %

3,433  %

3,420  %

138

6,371  %

4,294  %

3,801  %

5,955  %

3,433  %

3,421  %

139

6,363  %

4,295  %

3,799  %

5,947  %

3,433  %

3,421  %

140

6,356  %

4,297  %

3,796  %

5,940  %

3,433  %

3,421  %

141

6,349  %

4,298  %

3,794  %

5,933  %

3,434  %

3,421  %

142

6,342  %

4,299  %

3,791  %

5,926  %

3,434  %

3,422  %

143

6,335  %

4,301  %

3,789  %

5,919  %

3,434  %

3,422  %

144

6,328  %

4,302  %

3,787  %

5,913  %

3,434  %

3,422  %

145

6,321  %

4,304  %

3,784  %

5,906  %

3,434  %

3,422  %

146

6,314  %

4,305  %

3,782  %

5,899  %

3,434  %

3,422  %

147

6,308  %

4,306  %

3,780  %

5,893  %

3,434  %

3,423  %

148

6,301  %

4,308  %

3,778  %

5,887  %

3,434  %

3,423  %