ISSN 1977-0839

Iris Oifigiúil

an Aontais Eorpaigh

L 287

European flag  

An t-eagrán Gaeilge

Reachtaíocht

65
8 Samhain 2022


Clár

 

II   Gníomhartha neamhreachtacha

Leathanach

 

 

RIALACHÁIN

 

*

Rialachán Tarmligthe (AE) 2022/2111 ón gCoimisiún an 13 Iúil 2022 lena bhforlíontar Rialachán (AE) 2020/1503 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle maidir le dréachtchaighdeáin theicniúla lena sonraítear ceanglais coinbhleachtaí leasa le haghaidh soláthraithe seirbhísí sluachistiúcháin ( 1 )

1

 

*

Rialachán Tarmligthe (AE) 2022/2112 ón gCoimisiún an 13 Iúil 2022 lena bhforlíontar Rialachán (AE) 2020/1503 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle maidir le caighdeáin theicniúla rialála lena sonraítear ceanglais agus socruithe i dtaca leis an iarratas ar údarú mar sholáthraí seirbhísí sluachistiúcháin ( 1 )

5

 

*

Rialachán Tarmligthe (AE) 2022/2113 ón gCoimisiún an 13 Iúil 2022 lena bhforlíontar Rialachán (AE) 2020/1503 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle maidir le caighdeáin theicniúla rialála le haghaidh an mhalartaithe faisnéise idir údaráis inniúla i ndáil le gníomhaíochtaí imscrúdúcháin, maoirseachta agus forfheidhmiúcháin i ndáil le soláthraithe Eorpacha seirbhísí sluachistiúcháin do ghnó ( 1 )

22

 

*

Rialachán Tarmligthe (AE) 2022/2114 ón gCoimisiún an 13 Iúil 2022 lena forlíontar Rialachán (AE) 2020/1503 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle maidir leis na caighdeáin theicniúla rialála lena sonraítear an triail eolais iontrála agus an t-ionsamhlú ar an gcumas caillteanas a sheasamh le haghaidh infheisteoirí neamhshofaisticiúla ionchasacha i dtionscadail sluachistiúcháin ( 1 )

26

 

*

Rialachán Tarmligthe (AE) 2022/2115 ón gCoimisiún an 13 Iúil 2022 lena bhforlíontar Rialachán (AE) 2020/1503 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle maidir le caighdeáin theicniúla rialála lena sonraítear an mhodheolaíocht chun rátaí mainneachtana iasachtaí a thairgtear ar ardán sluachistiúcháin a ríomh ( 1 )

33

 

*

Rialachán Tarmligthe (AE) 2022/2116 ón gCoimisiún an 13 Iúil 2022 lena bhforlíontar Rialachán (AE) 2020/1503 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle maidir le caighdeáin theicniúla rialála lena sonraítear na bearta agus na nósanna imeachta le haghaidh plean leanúnachais gnó soláthraithe seirbhísí sluachistiúcháin ( 1 )

38

 

*

Rialachán Tarmligthe (AE) 2022/2117 ón gCoimisiún an 13 Iúil 2022 lena bhforlíontar Rialachán (AE) 2020/1503 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle maidir le caighdeáin theicniúla rialála lena sonraítear na ceanglais, na formáidí caighdeánacha agus na nósanna imeachta maidir le gearáin a láimhseáil ( 1 )

42

 

*

Rialachán Tarmligthe (AE) 2022/2118 ón gCoimisiún an 13 Iúil 2022 lena bhforlíontar Rialachán (AE) 2020/1503 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle maidir le caighdeáin theicniúla rialála i ndáil le bainistíocht punainne aonair iasachtaí a dhéanann soláthraithe seirbhísí sluachistiúcháin, lena sonraítear na heilimintí den mhodh chun measúnú a dhéanamh ar riosca creidmheasa, an fhaisnéis maidir le gach punann aonair atá le nochtadh d’infheisteoirí, agus na beartais agus na nósanna imeachta is gá i ndáil le cistí teagmhasacha ( 1 )

50

 

*

Rialachán Tarmligthe (AE) 2022/2119 ón gCoimisiún an 13 Iúil 2022 lena bhforlíontar Rialachán (AE) 2020/1503 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle maidir le caighdeáin theicniúla rialála i ndáil leis an mbileog faisnéise infheistíochta bunriachtanaí ( 1 )

63

 

*

Rialachán Cur Chun Feidhme (AE) 2022/2120 ón gCoimisiún an 13 Iúil 2022 lena leagtar síos caighdeáin theicniúla cur chun feidhme i dtaca le cur i bhfeidhm Rialachán (AE) 2020/1503 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle maidir le caighdeáin agus formáidí sonraí, teimpléid agus nósanna imeachta chun faisnéis a thuairisciú faoi thionscadail a chistítear trí ardáin sluachistiúcháin ( 1 )

76

 

*

Rialachán Cur Chun Feidhme (AE) 2022/2121 ón gCoimisiún an 13 Iúil 2022 lena leagtar síos caighdeáin theicniúla cur chun feidhme i dtaca le cur i bhfeidhm Rialachán (AE) 2020/1503 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle maidir le foirmeacha caighdeánacha, teimpléid chaighdeánacha agus nósanna imeachta caighdeánacha le haghaidh an chomhair agus an mhalartaithe faisnéise idir údaráis inniúla agus ESMA i ndáil le soláthraithe Eorpacha seirbhísí sluachistiúcháin do ghnó ( 1 )

86

 

*

Rialachán Cur Chun Feidhme (AE) 2022/2122 ón gCoimisiún an 13 Iúil 2022 lena leagtar síos caighdeáin theicniúla cur chun feidhme i dtaca le cur i bhfeidhm Rialachán (AE) 2020/1503 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle maidir le foirmeacha, teimpléid agus nósanna imeachta caighdeánacha le haghaidh an chomhair agus an mhalartaithe faisnéise idir údaráis inniúla i ndáil le soláthraithe Eorpacha seirbhísí sluachistiúcháin do ghnó ( 1 )

101

 

*

Rialachán Cur Chun Feidhme (AE) 2022/2123 ón gCoimisiún an 13 Iúil 2022 lena leagtar síos caighdeáin theicniúla cur chun feidhme i dtaca le cur i bhfeidhm Rialachán (AE) 2020/1503 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle maidir leis na foirmeacha, na teimpléid agus na nósanna imeachta caighdeánacha le haghaidh fógraí a thugann údaráis inniúla do ESMA i ndáil leis na ceanglais mhargaíochta náisiúnta is infheidhme maidir le soláthraithe seirbhísí sluachistiúcháin ( 1 )

120

 


 

(1)   Téacs atá ábhartha maidir le LEE.

GA


II Gníomhartha neamhreachtacha

RIALACHÁIN

8.11.2022   

GA

Iris Oifigiúil an Aontais Eorpaigh

L 287/1


RIALACHÁN TARMLIGTHE (AE) 2022/2111 ÓN gCOIMISIÚN

an 13 Iúil 2022

lena bhforlíontar Rialachán (AE) 2020/1503 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle maidir le dréachtchaighdeáin theicniúla lena sonraítear ceanglais coinbhleachtaí leasa le haghaidh soláthraithe seirbhísí sluachistiúcháin

(Téacs atá ábhartha maidir le LEE)

TÁ AN COIMISIÚN EORPACH,

Ag féachaint don Chonradh ar Fheidhmiú an Aontais Eorpaigh,

Ag féachaint do Rialachán (AE) 2020/1503 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 7 Deireadh Fómhair 2020 maidir le soláthraithe Eorpacha seirbhísí sluachistiúcháin do ghnó, agus lena leasaítear Rialachán (AE) 2017/1129 agus Treoir (AE) 2019/1937 (1), agus go háirithe Airteagal 8(7), an ceathrú fomhír, de,

De bharr an mhéid seo a leanas:

(1)

De bhun Airteagal 8(3) de Rialachán (AE) 2020/1503, ní mór do sholáthraithe seirbhísí sluachistiúcháin rialacha inmheánacha a choinneáil ar bun agus a oibriú chun coinbhleachtaí leasa a chosc. Chun a áirithiú go gcomhlíonfaidh na rialacha sin a gcuspóir coinbhleachtaí leasa a chosc le himeacht ama, ba cheart do sholáthraithe seirbhísí sluachistiúcháin na rialacha sin a athbhreithniú go tréimhsiúil agus ar bhonn bliantúil ar a laghad, agus a áirithiú go ndéanfar bearta iomchuí chun aghaidh a thabhairt ar aon easnamh maidir leis na rialacha sin.

(2)

Chun coinbhleachtaí leasa a bhainistiú, níor cheart do sholáthraithe seirbhísí sluachistiúcháin a bheith ag brath an iomarca ar cheanglais nochta a leagtar amach in Airteagal 8(5) de Rialachán (AE) 2020/1503. Dá bhrí sin, ba cheart do sholáthraithe seirbhísí sluachistiúcháin rialacha inmheánacha a bhunú chun coinbhleachtaí leasa a chosc. Rialacha inmheánacha chun coinbhleachtaí leasa a chosc, ba cheart iad a bheith iomchuí maidir le cineál, scála agus castacht na seirbhísí sluachistiúcháin arna soláthar agus maidir le méid agus eagrú ghnó an tsoláthraí seirbhísí sluachistiúcháin. Maidir leis an méid sin, le rialacha inmheánacha chun coinbhleachtaí leasa a chosc, ba cheart a chur san áireamh, i gcás inarb ábhartha, imthosca a bhaineann leis an bhfíoras go mbaineann soláthraí seirbhísí sluachistiúcháin le grúpa.

(3)

Agus rialacha inmheánacha chun coinbhleachtaí leasa a chosc á ndearadh ag soláthraithe seirbhísí sluachistiúcháin, ba cheart dóibh a ndícheall a dhéanamh chun cosc, sainaithint agus bainistiú coinbhleachtaí leasa a áirithiú. Mar sin féin, i gcás ina sainaithnítear coinbhleacht leasa, ba cheart do sholáthraithe seirbhísí sluachistiúcháin na bearta is gá a dhéanamh chun a áirithiú go nochtfar an choinbhleacht leasa sin le cliaint an tsoláthraí seirbhísí sluachistiúcháin agus le haon pháirtí eile a bhféadfaí difear a dhéanamh dóibh.

(4)

Na bearta atá le déanamh ag soláthraithe seirbhísí sluachistiúcháin i gcomhréir le hAirteagal 8(4) de Rialachán (AE) 2020/1503, ba cheart a áirithiú leo, le muinín réasúnach, go gcoiscfear na rioscaí maidir le damáiste do leasanna na gcliant, agus, i gcás nach féidir déanamh amhlaidh, go ndéanfar iad a mhaolú go cuí.

(5)

Chun a áirithiú go bhféadfaidh cliaint cinneadh eolach a dhéanamh maidir le seirbhísí lena mbaineann coinbhleacht leasa iarbhír, ba cheart do sholáthraithe seirbhísí sluachistiúcháin an fhaisnéis, arna nochtadh i gcomhréir le hAirteagal 8(5) de Rialachán (AE) 2020/1503, maidir le cineál ginearálta agus foinsí coinbhleachtaí leasa chomh maith leis na bearta arna ndéanamh chun iad a mhaolú, a thabhairt cothrom le dáta. Ba cheart an nochtadh sin a bheith iomchuí maidir le cineál na gcliant ar a bhfuil sé dírithe, go háirithe agus a gcáilíocht mar infheisteoirí sofaisticiúla nó infheisteoirí neamhshofaisticiúla á cur san áireamh, lena n-áirítear infheisteoirí ionchasacha. Ba cheart tuairisc a bheith sa nochtadh ar na coinbhleachtaí leasa agus ar na rioscaí gaolmhara do na cliaint.

(6)

Tá an Rialachán seo bunaithe ar na dréachtchaighdeáin theicniúla rialála a chuir an tÚdarás Eorpach um Urrúis agus Margaí faoi bhráid an Choimisiúin.

(7)

Rinne an tÚdarás Eorpach um Urrúis agus Margaí comhairliúcháin phoiblí oscailte maidir leis na dréachtchaighdeáin theicniúla rialála ar a bhfuil an Rialachán seo bunaithe, rinne sé anailís ar na costais agus ar na tairbhí a d’fhéadfadh a bheith ag baint leo agus d’iarr sé comhairle ar an nGrúpa Geallsealbhóirí um Urrúis agus Margaí arna bhunú i gcomhréir le hAirteagal 37 de Rialachán (AE) Uimh. 1095/2010 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle (2).

(8)

Chuathas i gcomhairle leis an Maoirseoir Eorpach ar Chosaint Sonraí i gcomhréir le hAirteagal 42(1) de Rialachán (AE) 2018/1725 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle (3)agus thug sé tuairim uaidh an 1 Meitheamh 2022,

TAR ÉIS AN RIALACHÁN SEO A GHLACADH:

Airteagal 1

Rialacha inmheánacha a choinneáil ar bun agus a oibriúchun coinbhleachtaí leasa a chosc

1.   Déanfaidh soláthraithe seirbhísí sluachistiúcháin rialacha inmheánacha a bhunú i scríbhinn, a chur chun feidhme agus a choinneáil ar bun, chun coinbhleachtaí leasa a chosc. Beidh na rialacha chun coinbhleachtaí leasa a chosc iomchuí maidir le méid agus eagrú an tsoláthraí seirbhísí sluachistiúcháin, agus maidir le cineál, scála agus castacht a ghnó.

2.   I gcás inar ball de ghrúpa soláthraí seirbhísí sluachistiúcháin, cuirfear san áireamh sna rialacha inmheánacha chun coinbhleachtaí leasa a chosc dá dtagraítear i mír 1 aon imthoisc atá ina coinbhleacht leasa nó a bhféadfadh coinbhleacht leasa teacht aisti de dheasca struchtúr gnó agus gníomhaíochtaí gnó ball eile de chuid an ghrúpa.

3.   Leis na rialacha inmheánacha chun coinbhleachtaí leasa a chosc dá dtagraítear i mír 1, ceanglófar ar sholáthraí seirbhísí sluachistiúcháin na nithe seo a leanas a dhéanamh:

(a)

a áirithiú nach nglacfar le haon duine de na daoine dá dtagraítear in Airteagal 8(2), an chéad fhomhír, pointí (a), (b) agus (c) de Rialachán (AE) 2020/1503, mar úinéirí tionscadail sna tionscadail sluachistiúcháin a thairgtear ar a n-ardán sluachistiúcháin;

(b)

a aithint ar glacadh le haon duine de na daoine dá dtagraítear in Airteagal 8(2), an chéad fhomhír, pointí (a), (b) agus (c), de Rialachán (AE) 2020/1503 mar infheisteoirí sna tionscadail sluachistiúcháin a thairgtear ar a n-ardán sluachistiúcháin;

(c)

aon imthoisc eile a shainaithint a bhféadfadh coinbhleacht leasa iarbhír nó ionchasach teacht aisti idir na daoine dá dtagraítear in Airteagal 8(4) de Rialachán (AE) 2020/1503, agus méid agus gníomhaíochtaí an tsoláthraí seirbhísí sluachistiúcháin agus, i gcás inarb infheidhme, méid agus gníomhaíochtaí an ghrúpa lena mbaineann sé, agus an riosca maidir le damáiste do leasanna cliant á gcur san áireamh;

(d)

i gcás inarb ábhartha, nósanna imeachta a shonrú atá le leanúint agus bearta atá le glacadh, lena n-áirítear nósanna imeachta agus bearta a bhaineann leis na freagrachtaí inmheánacha ábhartha laistigh d’eagraíocht an tsoláthraí seirbhísí sluachistiúcháin, chun na ceanglais a leagtar síos in Airteagal 8(2) de Rialachán (AE) 2020/1503 a chomhlíonadh agus de bhun pointe (c) den mhír seo.

4.   Sa chás dá dtagraítear i mír 3, pointe (b), daoine dá dtagraítear in Airteagal 8(4) de Rialachán (AE) 2020/1503 atá ag gabháil do ghníomhaíochtaí gnó éagsúla lena mbaineann coinbhleacht leasa den chineál a shonraítear in Airteagal 8(2), an chéad fhomhír, pointí (a), (b) agus (c), de Rialachán (AE) 2020/1503, leanfaidh siad de na gníomhaíochtaí sin ar leibhéal neamhspleáchais atá iomchuí maidir le:

(a)

méid agus gníomhaíochtaí an tsoláthraí seirbhísí sluachistiúcháin;

(b)

i gcás inarb infheidhme, méid agus gníomhaíochtaí an ghrúpa lena mbaineann an soláthraí seirbhísí sluachistiúcháin;

(c)

an riosca maidir le damáiste do leasanna cliant.

5.   Sa chás dá dtagraítear i mír 3, pointe (c), beidh na nithe seo a leanas go léir sna rialacha inmheánacha:

(a)

nósanna imeachta éifeachtacha chun an malartú faisnéise idir daoine dá dtagraítear in Airteagal 8(4) de Rialachán (AE) 2020/1503 atá ag gabháil do ghníomhaíochtaí lena mbaineann riosca maidir le coinbhleacht leasa a chosc nó a rialú, i gcás ina bhféadfadh sé go ndéanfadh malartú na faisnéise sin dochar do leasanna cliant amháin nó níos mó de chuid an tsoláthraí seirbhísí sluachistiúcháin;

(b)

forálacha maidir le maoirseacht ar leithligh a dhéanamh ar dhaoine dá dtagraítear in Airteagal 8(4) de Rialachán (AE) 2020/1503, arb iad a bpríomhfheidhmeanna gníomhaíochtaí a dhéanamh thar ceann cliant, nó seirbhísí a sholáthar dóibh, ar cliaint iad a bhféadfadh a leasanna a bheith i gcoinbhleacht le chéile, nó a bhfuil leasanna éagsúla acu a d’fhéadfadh a bheith i gcoinbhleacht le chéile, lena n-áirítear leasanna an tsoláthraí seirbhísí sluachistiúcháin;

(c)

aon nasc díreach a bhaint idir pá na ndaoine dá dtagraítear in Airteagal 8(4) de Rialachán (AE) 2020/1503 atá ag gabháil go príomha do ghníomhaíocht amháin agus pá daoine éagsúla, nó ioncam a ghineann siad, ar daoine iad dá dtagraítear in Airteagal 8(4) de Rialachán (AE) 2020/1503, atá ag gabháil go príomha do ghníomhaíocht eile, i gcás ina bhféadfadh coinbhleacht leasa teacht chun cinn i ndáil leis na gníomhaíochtaí sin;

(d)

bearta chun cosc a chur ar aon duine tionchar míchuí a imirt ar an mbealach a ndéanann duine dá dtagraítear in Airteagal 8(4) de Rialachán (AE) 2020/1503 seirbhísí sluachistiúcháin, nó teorainn a chur leis an tionchar atá ag aon duine air sin;

(e)

bearta chun rannpháirtíocht chomhuaineach nó sheicheamhach duine dá dtagraítear in Airteagal 8(4) de Rialachán (AE) 2020/1503 i seirbhísí sluachistiúcháin éagsúla a chosc nó a rialú, i gcás ina bhféadfadh an rannpháirtíocht sin dochar a dhéanamh do bhainistiú cuí coinbhleachtaí leasa.

6.   Déanfaidh soláthraithe seirbhísí sluachistiúcháin measúnú agus athbhreithniú go bliantúil, ar a laghad, ar a rialacha inmheánacha chun coinbhleachtaí leasa a chosc, agus déanfaidh siad gach beart is iomchuí chun aghaidh a thabhairt ar aon easnamh a shainaithnítear.

Airteagal 2

Bearta chun coinbhleachtaí leasa a chosc, a shainaithint agus a bhainistiú

1.   Leis na bearta a cheanglaítear ar sholáthraithe seirbhísí sluachistiúcháin a dhéanamh i gcomhréir le hAirteagal 8(4) de Rialachán (AE) 2020/1503, áireofar, le muinín réasúnach, go gcoiscfear na rioscaí maidir le díobháil do leasanna cliant, agus, i gcás nach féidir déanamh amhlaidh, go ndéanfar iad a mhaolú go cuí.

2.   Maidir leis na cineálacha coinbhleachtaí leasa a thagann chun cinn le linn seirbhísí sluachistiúcháin a sholáthar agus a d’fhéadfadh damáiste a dhéanamh do leasanna cliaint, chomh maith leis na cineálacha coinbhleachtaí leasa dá dtagraítear in Airteagal 8(2), an chéad fhomhír, de Rialachán (AE) 2020/1503, chun na cineálacha coinbhleachtaí leasa sin a shainaithint, cuirfidh soláthraithe seirbhísí sluachistiúcháin san áireamh, ar a laghad, na nithe seo a leanas maidir leis na daoine dá dtagraítear in Airteagal 8(4) den Rialachán sin:

(a)

an dócha go ndéanfaidh siad gnóthachan airgeadais, nó an dócha go seachnóidh siad caillteanas airgeadais, ar chostas an chliaint;

(b)

an bhfuil leas acu i dtoradh seirbhíse arna soláthar don chliant atá éagsúil le leas an chliaint sa toradh sin;

(c)

an bhfuil dreasacht airgid nó eile acu chun tosaíocht a thabhairt do leas cliaint nó grúpa cliant thar leasanna cliant eile.

Airteagal 3

Nochtuithe maidir le cineál ginearálta agus foinsí coinbhleachtaí leasa agus bearta maolaithe

1.   Foilseoidh soláthraithe seirbhísí sluachistiúcháin an fhaisnéis dá dtagraítear in Airteagal 8(5) de Rialachán (AE) 2020/1503 ar a suíomh gréasáin in áit a mbeidh rochtain éasca ag cliaint uirthi agus tabharfaidh siad cothrom le dáta í. Nochtfaidh soláthraí seirbhísí sluachistiúcháin an fhaisnéis sin le cliaint ar mheán marthanach, mura sainaithnítear aon choinbhleacht leasa i gcomhréir le hAirteagal 8(4) de Rialachán (AE) 2020/1503, agus tabharfaidh sé an fhaisnéis sin cothrom le dáta i gcás inarb ábhartha.

2.   Áireofar sa nochtadh dá dtagraítear i mír 1 tuairisc shonrach shoiléir ar na coinbhleachtaí leasa agus na rioscaí bainteacha arna sainaithint i gcomhthéacs seirbhís ar leith, agus cineál na gcliant lena ndéantar an nochtadh á chur san áireamh, go háirithe a gcáilíocht mar infheisteoirí sofaisticiúla ionchasacha nó mar infheisteoirí neamhshofaisticiúla ionchasacha.

Airteagal 4

Teacht i bhfeidhm

Tiocfaidh an Rialachán seo i bhfeidhm an fichiú lá tar éis lá a fhoilsithe in Iris Oifigiúil an Aontais Eorpaigh.

Beidh an Rialachán seo ina cheangal go huile agus go hiomlán agus beidh sé infheidhme go díreach i ngach Ballstát.

Arna dhéanamh sa Bhruiséil, 13 Iúil 2022.

Thar ceann an Choimisiúin

An tUachtarán

Ursula VON DER LEYEN


(1)  IO L 347, 20.10.2020, lch. 1.

(2)  Rialachán (AE) Uimh. 1095/2010 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 24 Samhain 2010 lena mbunaítear Údarás Maoirseachta Eorpach (an tÚdarás Eorpach um Urrúis agus Margaí), lena leasaítear Cinneadh Uimh. 716/2009/CE agus lena n-aisghairtear Cinneadh 2009/77/CE ón gCoimisiún (IO L 331, 15.12.2010, lch. 84).

(3)  Rialachán (AE) 2018/1725 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 23 Deireadh Fómhair 2018 maidir le daoine nádúrtha a chosaint i ndáil le sonraí pearsanta a phróiseáil ag institiúidí, comhlachtaí, oifigí agus gníomhaireachtaí an Aontais agus maidir le saorghluaiseacht sonraí den sórt sin, agus lena n-aisghairtear Rialachán (CE) Uimh. 45/2001 agus Cinneadh Uimh. 1247/2002/CE (IO L 295, 21.11.2018, lch. 39).


8.11.2022   

GA

Iris Oifigiúil an Aontais Eorpaigh

L 287/5


RIALACHÁN TARMLIGTHE (AE) 2022/2112 ÓN gCOIMISIÚN

an 13 Iúil 2022

lena bhforlíontar Rialachán (AE) 2020/1503 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle maidir le caighdeáin theicniúla rialála lena sonraítear ceanglais agus socruithe i dtaca leis an iarratas ar údarú mar sholáthraí seirbhísí sluachistiúcháin

(Téacs atá ábhartha maidir le LEE)

TÁ AN COIMISIÚN EORPACH,

Ag féachaint don Chonradh ar Fheidhmiú an Aontais Eorpaigh,

Ag féachaint do Rialachán (AE) 2020/1503 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 7 Deireadh Fómhair 2020 maidir le soláthraithe Eorpacha seirbhísí sluachistiúcháin do ghnó, agus lena leasaítear Rialachán (AE) 2017/1129 agus Treoir (AE) 2019/1937 (1), agus go háirithe Airteagal 12(16), an ceathrú fomhír, di,

De bharr an mhéid seo a leanas:

(1)

Chun sásra aonfhoirmeach a áirithiú trína bhfeidhmeoidh údaráis inniúla a gcumhachtaí go héifeachtach i leith iarratais ar údarú ó sholáthraithe seirbhísí sluachistiúcháin ionchasacha, is iomchuí foirmeacha, teimpléid agus nósanna imeachta caighdeánacha, coiteanna a leagan amach le haghaidh na n-iarratas sin.

(2)

Chun cumarsáid idir soláthraí seirbhísí sluachistiúcháin ionchasach agus an t-údarás inniúil a éascú, ba cheart don údarás inniúil pointe teagmhála a ainmniú go sonrach chun críche an phróisis iarratais agus ba cheart dó na sonraí teagmhála ábhartha a chur ar fáil go poiblí ar a shuíomh gréasáin.

(3)

Ionas go mbeidh an t-údarás inniúil in ann measúnú críochnúil a dhéanamh ar cé acu atá nó nach bhfuil an t-iarratas comhlánaithe ina iomláine, i gcás ina gceanglaíonn an t-údarás inniúil ar an soláthraí seirbhísí sluachistiúcháin ionchasach faisnéis atá in easnamh a sholáthar, ba cheart an teorainn ama chun measúnú a dhéanamh ar iomláine an iarratais dá dtagraítear in Airteagal 12(4) de Rialachán (AE) 2020/1503 a chur ar fionraí ón dáta a iarrfar an fhaisnéis sin go dtí an dáta a gheobhaidh an t-údarás inniúil í.

(4)

Chun gur féidir leis an údarás inniúil a mheas an bhféadfadh athruithe ar an bhfaisnéis arna soláthar san iarratas ar údarú difear a dhéanamh don nós imeachta údarúcháin, is iomchuí a cheangal ar sholáthraithe seirbhísí sluachistiúcháin ionchasacha na hathruithe sin a chur in iúl gan moill mhíchuí. Thairis sin, is gá a shuí go mbeidh feidhm ag na teorainneacha ama chun measúnú a dhéanamh ar an bhfaisnéis a leagtar síos in Airteagal 12(8) de Rialachán (AE) 2020/1503 ón dáta a sholáthróidh an t-iarratasóir an fhaisnéis leasaithe don údarás inniúil.

(5)

Tá an Rialachán seo bunaithe ar na dréachtchaighdeáin theicniúla rialála a chuir an tÚdarás Eorpach um Urrúis agus Margaí faoi bhráid an Choimisiúin.

(6)

Rinne an tÚdarás Eorpach um Urrúis agus Margaí comhairliúcháin phoiblí oscailte maidir leis na dréachtchaighdeáin theicniúla rialála ar a bhfuil an Rialachán seo bunaithe, rinne sé anailís ar na costais agus ar na tairbhí a d’fhéadfadh a bheith ag baint leo agus d’iarr sé comhairle ar an nGrúpa Geallsealbhóirí um Urrúis agus Margaí arna bhunú i gcomhréir le hAirteagal 37 de Rialachán (AE) Uimh. 1095/2010 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle (2),

(7)

Chuathas i gcomhairle leis an Maoirseoir Eorpach ar Chosaint Sonraí i gcomhréir le hAirteagal 42(1) de Rialachán (AE) 2018/1725 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle (3) agus thug sé tuairim uaidh an 1 Meitheamh 2022,

TAR ÉIS AN RIALACHÁN SEO A GHLACADH:

Airteagal 1

Pointe teagmhála a ainmniú

Ainmneoidh na húdaráis inniúla pointe teagmhála chun na hiarratais ar údarú mar sholáthraí seirbhísí sluachistiúcháin a fháil de bhun Airteagal 12 de Rialachán (AE) 2020/1503. Coimeádfaidh na húdaráis inniúla sonraí teagmhála an phointe teagmhála ainmnithe cothrom le dáta agus cuirfidh siad na sonraí teagmhála sin ar fáil go poiblí ar a suíomhanna gréasáin.

Airteagal 2

Foirm chaighdeánach

Cuirfidh soláthraithe seirbhísí sluachistiúcháin ionchasacha a n-iarratas ar údarú isteach trí úsáid a bhaint as an bhfoirm chaighdeánach a leagtar amach san Iarscríbhinn.

Airteagal 3

Admháil fála

Laistigh de 10 lá oibre ón iarratas a fháil agus d’ainneoin na teorann ama a leagtar amach in Airteagal 12(4) de Rialachán (AE) 2020/1503 chun measúnú a dhéanamh ar cé acu atá nó nach bhfuil an t-iarratas comhlánaithe ina iomláine i gcomhréir leis an Airteagal sin, seolfaidh an t-údarás inniúil admháil fála go leictreonach, ar pháipéar, nó sa dá fhoirm, chuig an soláthraí seirbhísí sluachistiúcháin ionchasach. Áireofar san admháil fála sin sonraí teagmhála na ndaoine a dhéanfaidh an t-iarratas ar údarú a láimhseáil.

Airteagal 4

Teorainn ama a chur ar fionraí i gcás ina bhfuil faisnéis in easnamh

I gcás ina gceanglóidh an t-údarás inniúil ar an soláthraí seirbhísí sluachistiúcháin ionchasach faisnéis atá in easnamh a sholáthar i gcomhréir le hAirteagal 12(4) de Rialachán (AE) 2020/1503, déanfar an teorainn ama chun measúnú a dhéanamh ar cé acu atá nó nach bhfuil an t-iarratas comhlánaithe ina iomláine i gcomhréir leis an Airteagal sin a chur ar fionraí ón dáta a iarrfar an fhaisnéis sin go dtí an dáta a gheofar í.

Airteagal 5

Fógra a thabhairt faoi athruithe

1.   Tabharfaidh an soláthraí seirbhísí sluachistiúcháin ionchasach fógra gan moill mhíchuí don údarás inniúil maidir le haon athrú ar an bhfaisnéis arna soláthar san iarratas ar údarú. Soláthróidh an soláthraí seirbhísí sluachistiúcháin ionchasach an fhaisnéis atá tugtha cothrom le dáta trí úsáid a bhaint as an bhfoirm chaighdeánach a leagtar amach san Iarscríbhinn.

2.   I gcás ina soláthraíonn an soláthraí seirbhísí sluachistiúcháin ionchasach faisnéis atá tugtha cothrom le dáta, tosóidh an teorainn ama a leagtar síos in Airteagal 12(8) de Rialachán (AE) 2020/1503 ón dáta a gheobhaidh an t-údarás inniúil an fhaisnéis sin atá tugtha cothrom le dáta.

Airteagal 6

Teacht i bhfeidhm agus cur i bhfeidhm

Tiocfaidh an Rialachán seo i bhfeidhm an fichiú lá tar éis lá a fhoilsithe in Iris Oifigiúil an Aontais Eorpaigh.

Beidh an Rialachán seo ina cheangal go huile agus go hiomlán agus beidh sé infheidhme go díreach i ngach Ballstát.

Arna dhéanamh sa Bhruiséil, 13 Iúil 2022.

Thar ceann an Choimisiúin

An tUachtarán

Ursula VON DER LEYEN


(1)  IO L 347, 20.10.2020, lch. 1.

(2)  Rialachán (AE) Uimh. 1095/2010 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 24 Samhain 2010 lena mbunaítear Údarás Maoirseachta Eorpach (an tÚdarás Eorpach um Urrúis agus Margaí), lena leasaítear Cinneadh Uimh. 716/2009/CE agus lena n-aisghairtear Cinneadh 2009/77/CE ón gCoimisiún (IO L 331, 15.12.2010, lch. 84).

(3)  Rialachán (AE) 2018/1725 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 23 Deireadh Fómhair 2018 maidir le daoine nádúrtha a chosaint i ndáil le sonraí pearsanta a phróiseáil ag institiúidí, comhlachtaí, oifigí agus gníomhaireachtaí an Aontais agus maidir le saorghluaiseacht sonraí den sórt sin, agus lena n-aisghairtear Rialachán (CE) Uimh. 45/2001 agus Cinneadh Uimh. 1247/2002/CE (IO L 295, 21.11.2018, lch. 39).


IARSCRÍBHINN

IARRATAS AR ÚDARÚ MAR SHOLÁTHRAÍ SEIRBHÍSÍ SLUACHISTIÚCHÁIN

Faisnéis atá le soláthar don údarás inniúil

Iarratas ar údarú mar sholáthraí seirbhísí sluachistiúcháin

Faisnéis atá le soláthar don údarás inniúil


Réimse

Foréimse

Tuairisc

1

Iarratasóir

1

Ainm dlíthiúil iomlán

Ainm dlíthiúil iomlán an iarratasóra

2

Trádainm/trádainmneacha

Trádainm/trádainmneacha atá le húsáid chun na seirbhísí sluachistiúcháin a sholáthar

3

Seoladh idirlín

Seoladh idirlín an tsuímh gréasáin a oibríonn an t-iarratasóir

4

Seoladh fisiciúil

Seoladh cláraithe an iarratasóra

5

Uimhir aitheantais/Cláruimhir náisiúnta

(i gcás ina bhfuil fáil uirthi)

Aitheantóir náisiúnta an iarratasóra nó fianaise ar chlárú le clár náisiúnta na gcuideachtaí

6

LEI

(i gcás ina bhfuil fáil air)

Aitheantóir eintitis dhlítheanaigh an iarratasóra

2

Ainm agus sonraí teagmhála an duine atá i bhfeighil an iarratais

1

Ainm iomlán

Céadainm iomlán/céadainmneacha iomlána agus sloinne iomlán/sloinnte iomlána an teagmhálaí

2

Feidhm

Feidhm agus/nó teideal an teagmhálaí laistigh den iarratasóir nó stádas mar dhuine seachtrach (e.g., sainchomhairleoir, gnólacht dlí) agus cruthúnas go bhfuil sé de chumhacht ag an duine an t-iarratas a chomhdú

3

Seoladh poist (murab ionann é agus seoladh fisiciúil an iarratasóra)

 

4

Uimhir theileafóin

 

5

Seoladh ríomhphoist

 

3

Foirm dhlíthiúil

neamhbhainteach

Foirm dhlíthiúil an chorpraithe faoin reachtaíocht náisiúnta

4

Airteagail chomhlachais

neamhbhainteach

Airteagail chomhlachais agus, i gcás ina bhfuil fáil air, an gníomhas corpraithe

5

Clár oibríochtaí ina leagtar amach na cineálacha seirbhísí sluachistiúcháin a bhfuil sé beartaithe ag an soláthraí seirbhísí sluachistiúcháin ionchasach iad a sholáthar agus an t-ardán sluachistiúcháin a bhfuil sé beartaithe aige é a oibriú, lena n-áirítear an áit agus an chaoi a ndéanfar tairiscintí sluachistiúcháin a mhargú

1

Faisnéis maidir leis na cineálacha seirbhísí sluachistiúcháin

Cuirfidh an t-iarratasóir an méid seo a leanas in iúl:

(a)

Na seirbhísí sluachistiúcháin atá sé beartaithe ag an iarratasóir a sholáthar (cuir X sa bhosca, de réir mar is iomchuí):

Deonú iasachtaí a éascú, lena n-áirítear faisnéis ábhartha a sholáthar amhail rátaí mainneachtana iasachtaí

Urrúis inaistrithe agus ionstraimí a ligtear isteach chun críoch sluachistiúcháin a láithriú gan gealltanas daingean a bheith mar bhonn leis agus orduithe a ghlacadh agus a tharchur i ndáil leis na hurrúis inaistrithe sin agus ionstraimí a ligtear isteach;

(b)

(I gcás ina ndéanann an t-iarratasóir deonú iasachtaí a éascú nó i gcás ina bhfuil sé beartaithe aige é sin a dhéanamh) Cé acu atá nó nach bhfuil sé beartaithe ag an iarratasóir bainistiú punainne aonair iasachtaí a sholáthar lena n-áirítear tuairisc ar na socruithe inmheánacha chun an ghníomhaíocht sin a sholáthar agus tuairisc ar na socruithe conarthacha a bhunóidh an t-iarratasóir le húinéirí tionscadail agus le hinfheisteoirí (ag tagairt go háirithe do na sainorduithe a thabharfaidh infheisteoirí don iarratasóir);

(c)

Seirbhísí nó gníomhaíochtaí eile atá sé beartaithe ag an soláthraí seirbhísí sluachistiúcháin ionchasach a sholáthar (cuir X sa bhosca, de réir mar is iomchuí):

Slánchoinneáil sócmhainní

Seirbhísí íocaíochta

Feithiclí sainchuspóireacha a úsáid chun seirbhísí sluachistiúcháin a sholáthar

Scóir chreidmheasa a chur i bhfeidhm maidir le tionscadail sluachistiúcháin

Moladh a dhéanamh maidir le praghas agus/nó ráta úis tairiscintí sluachistiúcháin

Bord fógraí a oibriú

Cistí teagmhasacha a bhunú agus a oibriú;

(d)

Na cineálacha tairiscintí atá sé beartaithe ag an iarratasóir a chur i láthair (amhail tionscadail iasachtbhunaithe, tionscadail chothromasbhunaithe, an cineál earnála nó an cineál gníomhaíochta gnó, na cineálacha infheistíochtaí atá le tairiscint ar an ardán sluachistiúcháin, agus na cineálacha infheisteoirí a bhfuiltear ag díriú orthu);

(e)

An nós imeachta roghnúcháin ina leagtar amach mionsonraí na modhanna a glacadh chun na tairiscintí atá le cur i láthair ar an ardán sluachistiúcháin a roghnú, lena n-áirítear cineál agus méid an díchill chuí a rinneadh i leith úinéirí tionscadail;

(f)

Na socruithe chun na tairiscintí ar an ardán sluachistiúcháin a phoibliú agus an chaoi a gcuirfear leasanna infheisteoirí le haghaidh tionscadal sluachistiúcháin in iúl don úinéir ábhartha tionscadail;

(g)

Aon seirbhís/aon ghníomhaíocht eile atá á soláthar faoi láthair (nó atá beartaithe a sholáthar) ag an iarratasóir, ar seirbhísí/gníomhaíochtaí iad nach gcumhdaítear le Rialachán (AE) 2020/1503 agus a fhéadfar a sholáthar i gcomhréir le dlí an Aontais nó leis an dlí náisiúnta, lena n-áirítear tagairtí do na húdaruithe ábhartha agus cóip díobh (i gcás inarb infheidhme)

2

Faisnéis faoin ardán sluachistiúcháin

Tuairisc ar na nithe seo a leanas:

(a)

na socruithe chun an fhaisnéis dá dtagraítear in Airteagal 19 de Rialachán (AE) 2020/1503 a chur ar fáil ar shuíomh gréasáin ardán sluachistiúcháin an iarratasóra, lena n-áirítear socruithe TF ábhartha;

(b)

na socruithe chun córas faisnéise idirlíon-bhunaithe a dhéanamh den ardán sluachistiúcháin, ar córas é a bheidh inrochtana go poiblí agus nach mbeidh rochtain idirdhealaitheach ag baint leis;

(c)

na nósanna imeachta agus na socruithe chun na seirbhísí sluachistiúcháin a sholáthar go pras, go cothrom agus go gasta, lena n-áirítear tuairisc ar na nithe seo a leanas:

(i)

na nósanna imeachta chun orduithe cliaint a ghlacadh agus a tharchur;

(ii)

na córais chun na horduithe sin a phróiseáil;

(iii)

an chaoi ar féidir, leis na nósanna imeachta agus na socruithe sin, na horduithe cliaint a ghlacadh agus a tharchur agus a fhorghníomhú ar bhonn comhionann;

(d)

sásraí atá sé beartaithe ag an iarratasóir a chur chun feidhme chun na sreafaí faisnéise a éascú idir an t-úinéir tionscadail agus na hinfheisteoirí, nó idir na hinfheisteoirí, más infheidhme

3

Straitéis mhargaíochta

Tuairisc ar an straitéis mhargaíochta atá sé beartaithe ag an soláthraí seirbhísí sluachistiúcháin ionchasach a úsáid san Aontas, lena n-áirítear teangacha na cumarsáide margaíochta; na Ballstáit is mó ina mbeidh na fógráin le feiceáil sna meáin agus na modhanna cumarsáide a bhfuil coinne lena n-úsáid a shainaithint

6

Tuairisc ar na socruithe rialachais agus an sásra rialaithe inmheánaigh chun comhlíontacht le Rialachán (AE) 2020/1503 a áirithiú, lena n-áirítear nósanna imeachta bainistithe riosca agus nósanna imeachta cuntasaíochta

1

Socruithe rialachais

Tuairisc ar na nithe seo a leanas:

(a)

struchtúr inmheánach an iarratasóra (cairt eagrúcháin, etc.) ina léirítear dáileadh na gcúraimí agus na gcumhachtaí agus na línte tuairiscithe ábhartha, na socruithe rialaithe a cuireadh chun feidhme agus aon fhaisnéis úsáideach eile chun gnéithe oibríochtúla, beartais agus nósanna imeachta an iarratasóra a léiriú chun bainistíocht éifeachtach stuama a áirithiú;

(b)

an plean earcaíochta foirne, más ann dó, i gcomhair na 3 bliana atá le teacht agus staid choibhneasta an chur chun feidhme, nó tásc maidir leis an bhfoireann atá i bhfostaíocht ghníomhach atá le bheith freagrach as na seirbhísí a chur i gcrích

2

Sásraí rialaithe inmheánaigh

Tuairisc ar an sásra rialaithe inmheánaigh (amhail feidhm chomhlíonta agus feidhm bainistithe riosca, i gcás ina bhfuil siad bunaithe) a chuir an t-iarratasóir ar bun, chun faireachán a dhéanamh ar chomhlíontacht a nósanna imeachta le Rialachán (AE) 2020/1503, agus chun a áirithiú go bhfuil na nósanna imeachta sin i gcomhréir leis an Rialachán sin, lena n-áirítear faisnéis maidir leis an tuairisciú don chomhlacht bainistíochta

3

Bainistíocht riosca

Mapáil ar na rioscaí a shainaithin an t-iarratasóir agus tuairisc ar bheartais agus ar nósanna imeachta bainistithe riosca chun sainaithint, bainistiú agus faireachán a dhéanamh ar rioscaí a bhaineann le gníomhaíochtaí, próisis agus córais an iarratasóra, lena n-áirítear:

(a)

tuairisc ar na próisis inmheánacha agus ar na modheolaíochtaí inmheánacha dá dtagraítear in Airteagal 6(2) de Rialachán (AE) 2020/1503 (i gcás inarb infheidhme)

(b)

tuairisc ar bheartas an chiste theagmhasaigh dá dtagraítear in Airteagal 6(5), pointe (b), de Rialachán (AE) 2020/1503 (i gcás inarb infheidhme)

4

Nósanna imeachta cuntasaíochta

Tuairisc ar na nósanna imeachta cuntasaíochta trína ndéanfaidh an t-iarratasóir a fhaisnéis airgeadais a thaifeadadh agus a thuairisciú

7

Tuairisc ar chórais, acmhainní agus nósanna imeachta chun an córas próiseála sonraí a rialú agus a chosaint

neamhbhainteach

Rialú agus cosaint an chórais próiseála sonraí

Tuairisc ar na nithe seo a leanas:

(a)

na socruithe inmheánacha a glacadh chun láimhseáil chuí na sonraí pearsanta agus na faisnéise a fhaightear ó infheisteoirí a áirithiú, lena n-áirítear úsáid a bhaint as néalta

(b)

an beartas maidir le calaois a chosc agus príobháideachas/cosaint sonraí

(c)

na suíomhanna, na modhanna agus na beartais chun doiciméadacht a chur sa chartlann, lena n-áirítear néalta a úsáid

8

Tuairisc ar rioscaí oibriúcháin

1

Rioscaí a bhaineann leis an mbonneagar TF agus leis na nósanna imeachta TF

Tuairisc ar na foinsí sainaitheanta rioscaí oibriúcháin agus tuairisc ar nósanna imeachta, ar chórais agus ar rialuithe arna nglacadh ag an iarratasóir chun na rioscaí oibriúcháin sin a bhainistiú (iontaofacht córais, slándáil, sláine, príobháideachas, etc.), lena n-áirítear:

(a)

nósanna imeachta chun idirbhristeacha oibríochtúla a sheachaint;

(b)

gairis chúltaca atá i bhfeidhm;

(c)

bearta maidir le coimircí in aghaidh ionsaithe haiceálaithe

2

Riosca a bhaineann leis an tairiscint a chinneadh

Tuairisc ar na huirlisí teicniúla agus ar na hacmhainní daonna atá tiomnaithe don tairiscint a chinneadh, go háirithe an phraghsáil a chinneadh i gcomhréir le hAirteagal 4(4), pointe (d), de Rialachán (AE) 2020/1503

3

Rioscaí a bhaineann leis na seirbhísí slánchoinneála sócmhainní agus leis na seirbhísí íocaíochta (i gcás inarb infheidhme)

I gcás ina bhfuil sé beartaithe ag an iarratasóir seirbhísí slánchoinneála sócmhainní agus seirbhísí íocaíochta a sholáthar, tuairisc ar fhoinsí sainaitheanta rioscaí oibriúcháin agus tuairisc ar nósanna imeachta, córais agus rialuithe arna nglacadh ag an iarratasóir chun na rioscaí sin a bhaineann leis na seirbhísí sin a bhainistiú, lena n-áirítear i gcás ina soláthraíonn tríú páirtí na seirbhísí sin

4

Rioscaí a bhaineann le seachfhoinsiú feidhmeanna oibríochtúla

I gcás ina bhfuil sé beartaithe ag an iarratasóir dul i muinín tríú páirtí chun feidhmeanna oibríochtúla a chomhlíonadh, tuairisc ar na foinsí sainaitheanta rioscaí oibriúcháin agus tuairisc ar nósanna imeachta, córais agus rialuithe arna nglacadh ag an iarratasóir chun na rioscaí oibriúcháin sin a bhainistiú

5

Aon riosca oibriúcháin eile (i gcás inarb infheidhme)

Tuairisc ar aon fhoinse shainaitheanta eile de rioscaí oibriúcháin agus tuairisc ar na nósanna imeachta, na córais agus na rialuithe arna nglacadh ag an iarratasóir chun na rioscaí oibriúcháin sin a bhainistiú

9

Tuairisc ar choimircí stuamachta an iarratasóra i gcomhréir le hAirteagal 11 de Rialachán (AE) 2020/1503

1

Coimircí stuamachta

Méid na gcoimircí stuamachta atá i bhfeidhm ag an iarratasóir tráth an iarratais ar údarú agus an tuairisc ar na toimhdí a úsáideadh chun é a chinneadh

2

Cistí dílse

(i gcás inarb infheidhme)

Méid na gcoimircí stuamachta a chumhdaítear le cistí dílse dá dtagraítear in Airteagal 11(2), pointe (a), de Rialachán (AE) 2020/1503

3

Polasaí árachais

(i gcás inarb infheidhme)

Méid choimircí stuamachta an iarratasóra a chumhdaítear le polasaí árachais dá dtagraítear in Airteagal 11(2), pointe (b), de Rialachán (AE) 2020/1503

4

Ríomhanna agus pleananna réamhaisnéise

(a)

Ríomh réamhaisnéise choimircí stuamachta an iarratasóra i gcomhair na chéad 3 bliana gnó

(b)

Pleananna cuntasaíochta réamhaisnéise i gcomhair na chéad 3 bliana gnó, lena n-áirítear:

(i)

cláir chomhardaithe réamhaisnéise;

(ii)

na cuntais bhrabúis agus chaillteanais réamhaisnéise nó na ráitis ioncaim réamhaisnéise;

(c)

Toimhdí pleanála le haghaidh na réamhaisnéise thuas chomh maith le mínithe ar na figiúirí

5

Pleanáil maidir le coimircí stuamachta

Tuairisc ar nósanna imeachta pleanála agus faireacháin an iarratasóra maidir le coimircí stuamachta

10

Cruthúnas go gcomhlíonann an t-iarratasóir na coimircí stuamachta i gcomhréir le hAirteagal 11 de Rialachán (AE) 2020/1503

1

Cistí dílse

(a)

Doiciméadacht ar an gcaoi ar ríomh an t-iarratasóir an méid i gcomhréir le hAirteagal 11 de Rialachán (AE) 2020/1503;

(b)

I gcás gnóthais atá ann cheana féin, ráiteas cuntais iniúchta nó clár poiblí lena ndeimhnítear méid chistí dílse an iarratasóra;

(c)

I gcás gnóthais atá á gcorprú faoi láthair, ráiteas bainc arna eisiúint ag banc lena ndeimhnítear go bhfuil na cistí taiscthe i gcuntas bainc an iarratasóra

2

Polasaí árachais

(a)

Cóip den pholasaí árachais suibscríofa ina gcuimsítear na heilimintí uile is gá chun Airteagal 11(6) agus (7) de Rialachán (AE) 2020/1503 a chomhlíonadh, i gcás ina mbeidh fáil air sin, nó

(b)

Cóip den réamh-chomhaontú árachais ina gcuimsítear na heilimintí uile is gá chun Airteagal 11(6) agus (7) de Rialachán (AE) 2020/1503 a chomhlíonadh, arna síniú ag gnóthas atá údaraithe chun árachas a sholáthar i gcomhréir le dlí an Aontais nó leis an dlí náisiúnta

11

Tuairisc ar an bplean leanúnachais gnó

neamhbhainteach

Plean leanúnachais gnó

Tuairisc ar na bearta agus ar na nósanna imeachta chun a áirithiú, i gcás ina gclisfidh ar an soláthraí seirbhísí sluachistiúcháin ionchasach, go leanfar de bheith ag soláthar seirbhísí criticiúla a bhaineann le hinfheistíochtaí atá ann cheana agus go ndéanfar comhaontuithe idir an soláthraí seirbhísí sluachistiúcháin ionchasach agus a chliaint a riar go fónta, lena n-áirítear, i gcás inarb infheidhme, forálacha maidir le seirbhísiú leanúnach a dhéanamh ar iasachtaí gan íoc, maidir le fógra a thabhairt do chliaint agus maidir le socruithe slánchoinneála sócmhainní a aistriú

12

Cruthúnas ar dhea-chlú scairshealbhóirí a shealbhaíonn go díreach nó go hindíreach 20 % nó níos mó den scairchaipiteal nó de na cearta vótála

Athdhéanfar foréimsí 1-10 agus a líonfar isteach iad i gcás gach ceann de na scairshealbhóirí a shealbhaíonn go díreach nó go hindíreach 20 % nó níos mó den scairchaipiteal nó de na cearta vótála

I gcás nach duine nádúrtha é an scairshealbhóir a shealbhaíonn 20 % nó níos mó den scairchaipiteal nó de na cearta vótála, líonfar isteach foréimsí 8 agus 9 le haghaidh an eintitis dhlítheanaigh agus athdhéanfar agus líonfar isteach iad le haghaidh gach comhalta den chomhlacht bainistíochta agus le haghaidh daoine eile a stiúrann an gnó go héifeachtach

1

Cairt struchtúir úinéireachta

Cairt struchtúir úinéireachta an iarratasóra ina léirítear bun aonair na scairshealbhóirí a shealbhaíonn 20 % nó níos mó den scairchaipiteal nó de na cearta vótála go díreach nó go hindíreach

2

Ainm

(a)

An céadainm iomlán/na céadainmneacha iomlána agus an sloinne iomlán/na sloinnte iomlána i gcás daoine nádúrtha;

(b)

Uimhir aitheantais náisiúnta (aitheantas nó pas) i gcás daoine nádúrtha;

(c)

An t-ainm dlíthiúil agus an fhoirm dhlíthiúil, i gcás daoine dlítheanacha;

(d)

Uimhir aitheantais/cláruimhir náisiúnta (i gcás ina bhfuil fáil uirthi) i gcás daoine dlítheanacha

3

Dáta breithe agus áit bhreithe (i gcás inarb infheidhme)

Dáta breithe agus áit bhreithe na scairshealbhóirí ar daoine nádúrtha iad

4

Sainchónaí nó seoladh cláraithe

(a)

An sainchónaí, i gcás daoine nádúrtha

(b)

An seoladh cláraithe, i gcás daoine dlítheanacha

5

Faisnéis bhreise i gcás daoine dlítheanacha

I gcás inar duine dlítheanach é an scairshealbhóir a shealbhaíonn 20 % nó níos mó den scairchaipiteal nó de na cearta vótála, liosta iomlán de chomhaltaí an chomhlachta bainistíochta agus de dhaoine a stiúrann a ghnó go héifeachtach, a n-ainm, dáta breithe agus áit bhreithe, sainchónaí, a n-uimhir aitheantais náisiúnta, i gcás ina mbeidh sí ar fáil

6

Méid an tsealúchais

Méid an scairchaipitil nó na gceart vótála a shealbhaíonn an duine i luach absalóideach agus i dtéarmaí céatadáin.

I gcás scairshealbhóir indíreach, tagróidh an méid don sealbhóir idirmheánach

7

Faisnéis i gcás sealúchas indíreach

Ainm agus sonraí teagmhála an duine trína sealbhaítear an scairchaipiteal nó na cearta vótála

 

 

8

Cruthúnas ar dhea-chlú

(a)

Deimhniú oifigiúil nó doiciméad coibhéiseach eile i gcomhréir leis an dlí náisiúnta lena gcruthaítear nach ann do thaifid choiriúla;

(b)

Faisnéis faoi imscrúduithe agus/nó imeachtaí coiriúla, chomh maith le cásanna sibhialta agus riaracháin ábhartha, i leith sáruithe ar rialacha náisiúnta i réimsí an dlí tráchtála, an dlí dócmhainneachta, an dlí seirbhísí airgeadais, an dlí maidir le frithsciúradh airgid, an dlí calaoise nó oibleagáidí maidir le dliteanas gairmiúil, go háirithe trí dheimhniú oifigiúil (más rud é go bhfuil agus a mhéid atá sé ar fáil ón mBallstát nó ón tríú tír ábhartha) nó trí dhoiciméad coibhéiseach eile. I gcás go bhforchuirfí smachtbhannaí sibhialta nó riaracháin i leith ceann de na réimsí thuasluaite, cuirfear tuairisc mhionsonraithe ar fáil ina dtaobh. I gcás imscrúduithe nó imeachtaí leanúnacha, féadfar an fhaisnéis a sholáthar trí dhearbhú onóra;

(c)

Faisnéis maidir le clárúchán, údarú, ballraíocht, nó ceadúnas chun gabháil do cheird, do ghnó nó do ghairm a dhiúltú; nó clárúchán, údarú, ballraíocht nó ceadúnas den sórt sin a aistarraingt, a chúlghairm nó a fhoirceannadh; nó díbirt ag comhlacht rialála nó rialtais nó ag comhlacht gairmiúil nó ag comhlachas gairmiúil. Soláthrófar faisnéis freisin maidir le haon nós imeachta leanúnach a bhaineann leis an méid roimhe seo;

(d)

Faisnéis maidir le dífhostú as fostaíocht a bhaineann le poist agus tascanna a bhaineann le bainistiú cistí nó caidrimh mhuiníneacha chomhchosúla agus tuairisc ar na cúiseanna leis an dífhostú sin

9

Measúnú atá ann cheana (agus atá ar siúl faoi láthair)

Faisnéis maidir le cé acu atá nó nach bhfuil measúnú ar dhea-chlú an scairshealbhóra déanta cheana féin (nó á dhéanamh) ag údarás inniúil eile nó ag aon údarás eile faoi reachtaíocht airgeadais eile, lena n-áirítear ainm an údaráis sin agus, i gcás inarb infheidhme, dáta agus toradh a mheasúnaithe

10

Faisnéis maidir le struchtúr an ghrúpa (i gcás inarb infheidhme)

Faisnéis maidir le cé acu fíor nó bréagach an méid seo a leanas i dtaca leis an iarratasóir:

(a)

is fochuideachta é de chuid soláthraí seirbhísí sluachistiúcháin atá údaraithe i mBallstát eile;

(b)

is fochuideachta é de mháthairchuideachta soláthraí seirbhísí sluachistiúcháin atá údaraithe i mBallstát eile;

(c)

tá sé á rialú ag na daoine nádúrtha nó dlítheanacha céanna a rialaíonn soláthraí seirbhísí sluachistiúcháin atá údaraithe i mBallstát eile

13

Céannacht na ndaoine nádúrtha atá freagrach as an iarratasóir a bhainistiú agus cruthúnas go bhfuil dea-chlú ar na daoine nádúrtha a bhfuil baint acu le bainistiú an iarratasóra agus go bhfuil eolas, scileanna agus taithí leordhóthanach acu chun an soláthraí seirbhísí sluachistiúcháin ionchasach a bhainistiú agus go gcaitheann siad méid leordhóthanach ama ar chomhlíonadh a ndualgas

Athdhéanfar agus líonfar isteach foréimsí 1-12 le haghaidh gach duine nádúrtha atá ina chomhalta de chomhlachtaí bainistíochta nó maoirseachta an iarratasóra, agus le haghaidh gach duine nádúrtha a stiúrann an gnó go héifeachtach

Athdhéanfar agus líonfar isteach foréimsí 1-8 agus 10-11 le haghaidh gach duine nádúrtha atá freagrach as feidhmeanna rialaithe inmheánaigh (i gcás ina gceaptar é/iad)

1

Ainm iomlán

Céadainm iomlán/céadainmneacha iomlána agus sloinne iomlán/sloinnte iomlána an duine nádúrtha ábhartha

2

Uimhir aitheantais/uimhir an phas

 

3

Dáta breithe agus áit bhreithe

 

4

Sainchónaí

 

5

Seoladh poist

Seoladh poist, murab ionann é agus an seoladh sainchónaithe

6

Uimhir theileafóin

 

7

Seoladh ríomhphoist

 

8

Post

Post laistigh de chomhlacht bainistíochta nó d’eagraíocht an iarratasóra ina gceaptar/ina gceapfar an duine nádúrtha

9

Cruthúnas ar dhea-chlú

(a)

Deimhniú oifigiúil nó doiciméad coibhéiseach eile i gcomhréir leis an dlí náisiúnta lena gcruthaítear nach ann do thaifid choiriúla;

(b)

Faisnéis faoi imscrúduithe nó imeachtaí coiriúla, chomh maith le cásanna sibhialta agus riaracháin ábhartha, i leith sáruithe ar rialacha náisiúnta i réimsí an dlí tráchtála, an dlí dócmhainneachta, an dlí seirbhísí airgeadais, an dlí maidir le frithsciúradh airgid, an dlí calaoise nó oibleagáidí maidir le dliteanas gairmiúil, go háirithe trí dheimhniú oifigiúil (más rud é go bhfuil agus a mhéid atá sé ar fáil ón mBallstát nó ón tríú tír ábhartha) nó trí dhoiciméad coibhéiseach eile. I gcás smachtbhannaí sibhialta nó riaracháin a bheith ann i leith na réimsí thuasluaite, cuirfear tuairisc mhionsonraithe ar fáil ina dtaobh. I gcás imscrúduithe nó imeachtaí leanúnacha, féadfar an fhaisnéis a sholáthar trí dhearbhú onóra;

(c)

Faisnéis maidir le clárúchán, údarú, ballraíocht, nó ceadúnas chun gabháil do cheird, do ghnó nó do ghairm a dhiúltú; nó clárúchán, údarú, ballraíocht nó ceadúnas den sórt sin a aistarraingt, a chúlghairm nó a fhoirceannadh; nó díbirt ag comhlacht rialála nó rialtais nó ag comhlacht gairmiúil nó ag comhlachas gairmiúil. Soláthrófar faisnéis freisin maidir le haon nós imeachta leanúnach a bhaineann leis an méid roimhe seo;

(d)

Faisnéis maidir le dífhostú as fostaíocht a bhaineann le poist agus tascanna a bhaineann le bainistiú cistí nó caidrimh mhuiníneacha chomhchosúla agus tuairisc ar na cúiseanna leis an dífhostú sin;

10

Curriculum Vitae

Curriculum vitae ina luaitear:

(a)

oideachas ábhartha (lena n-áirítear ainm/ainmneacha agus cineál/cineálacha na hinstitiúide oideachais/na n-institiúidí oideachais, cineál, agus dáta an dioplóma/na ndioplómaí) agus oiliúint ghairmiúil (lena n-áirítear ábhar na hoiliúna, an cineál/na cineálacha institiúide/institiúidí oideachais agus an dáta faoinar cuireadh an oiliúint i gcrích);

(b)

taithí ghairmiúil ábhartha (laistigh den earnáil airgeadais agus lasmuigh di), lena n-áirítear ainmneacha na n-eagraíochtaí uile ar oibrigh an duine leo, agus cineál agus fad na bhfeidhmeanna a comhlíonadh (dáta tosaithe agus dáta deiridh) agus an chúis leis an imeacht (feidhm nua laistigh den chuideachta/den ghrúpa, imeacht deonach, imeacht éigeantach nó dul in éag an tsainordaithe);

(c)

maidir le poist a sealbhaíodh sna 10 bliana roimhe seo, agus tuairisc á tabhairt ar na gníomhaíochtaí sin, déanfar mionsonraí a áireamh maidir leis na cumhachtaí uile a sealbhaíodh agus réimsí na n-oibríochtaí faoi rialú.

Féadfar a áireamh sa curriculum vitae freisin mionsonraí (ainm, seoladh, uimhir theileafóin, ríomhphost) aon duine tagartha a bhféadfaidh an t-údarás inniúil dul i dteagmháil leis (níl an réimse seo éigeantach)

11

An t-am a chaithfear ar chomhlíonadh na ndualgas

Faisnéis faoin am íosta a chaithfear ar fheidhmeanna an duine a chomhlíonadh laistigh den soláthraí seirbhísí sluachistiúcháin ionchasach (tásca bliantúla agus míosúla), lena n-áirítear faisnéis maidir leis na nithe seo a leanas:

(a)

an líon stiúrthóireachtaí i gcuideachtaí airgeadais agus neamhairgeadais atá i seilbh an duine sin an tráth céanna;

(b)

na stiúrthóireachtaí in eagraíochtaí atá i seilbh an duine sin an tráth céanna, ar eagraíochtaí iad nach cuspóirí tráchtála is mó atá á saothrú acu;

(c)

gníomhaíochtaí gairmiúla seachtracha eile, agus aon fheidhm ábhartha eile agus aon ghníomhaíocht ábhartha eile, laistigh agus lasmuigh den earnáil airgeadais

12

Measúnú atá ann cheana (nó atá ar siúl faoi láthair) ar chlú agus ar thaithí

An fhaisnéis maidir le cé acu atá nó nach bhfuil measúnú ar dhea-chlú agus ar eolas agus ar thaithí an duine nádúrtha déanta cheana féin (nó á dhéanamh) ag údarás inniúil eile nó ag aon údarás eile faoi reachtaíocht airgeadais eile, lena n-áirítear dáta an mheasúnaithe, céannacht an údaráis sin agus, i gcás inarb infheidhme, dáta agus toradh an mheasúnaithe sin

13

Féinmheasúnú ar an eolas, na scileanna agus an taithí chomhchoiteann

Mionsonraí faoi thoradh an mheasúnaithe ar an eolas, ar na scileanna agus ar an taithí leormhaith chomhchoiteann chun an soláthraí seirbhísí sluachistiúcháin ionchasach a bhainistiú atá ag na daoine nádúrtha a bhfuil baint acu le bainistiú an tsoláthraí seirbhísí sluachistiúcháin ionchasaigh, ar measúnú é arna dhéanamh ag an iarratasóir féin

14

Tuairisc ar na rialacha inmheánacha chun cosc a chur ar na daoine dá dtagraítear sa chéad fhomhír d’Airteagal 8(2) de Rialachán (AE) 2020/1503 páirt a ghlacadh, mar úinéirí tionscadail, i seirbhísí sluachistiúcháin a thairgeann an soláthraí seirbhísí sluachistiúcháin ionchasach

neamhbhainteach

Nósanna imeachta inmheánacha maidir le coinbhleachtaí leasa úinéirí tionscadail

Tuairisc ar na rialacha inmheánacha ábhartha arna nglacadh ag an iarratasóir

15

Tuairisc ar na socruithe seachfhoinsithe

neamhbhainteach

Faisnéis maidir le socruithe seachfhoinsithe

Tuairisc ar na nithe seo a leanas:

(a)

na feidhmeanna oibríochtúla atá sé beartaithe ag an iarratasóir a sheachfhoinsiú, lena n-áirítear seirbhísí néalríomhaireachta;

(b)

na tríú páirtithe a ndéanfar na feidhmeanna oibríochtúla a sheachfhoinsiú dóibh (i gcás ina bhfuil fáil orthu), lena n-áirítear an áit a bhfuil siad lonnaithe agus achoimre ar na socruithe seachfhoinsithe i gcás ina bhfuil an tríú páirtí lonnaithe i dtríú tír (i gcás ina bhfuil fáil orthu);

(c)

na socruithe inmheánacha agus na hacmhainní a leithdháiltear chun na feidhmeanna seachfhoinsithe a rialú;

(d)

na comhaontuithe ar leibhéal seirbhíse atá i bhfeidhm leis na soláthraithe seirbhísí

16

Tuairisc ar na nósanna imeachta chun gearáin ó chliaint a láimhseáil

neamhbhainteach

Faisnéis maidir le gearáin a láimhseáil

Tuairisc ar na nósanna imeachta a ghlac an t-iarratasóir chun gearáin ó chliaint a láimhseáil, lena n-áirítear an tréimhse ama ina dtabharfar fógra faoin gcinneadh maidir leis an ngearán do ghearánaigh ionchasacha, dá fhoráiltear i Rialachán Tarmligthe (AE) 2022/2117 ón gCoimisiún (1).

17

Deimhniú maidir le cé acu atá sé nó nach bhfuil sé beartaithe ag an iarratasóir seirbhísí íocaíochta a sholáthar é féin nó trí thríú páirtí, faoi Threoir (AE) 2015/2366 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle (2), nó trí shocrú i gcomhréir le hAirteagal 10(5) den Rialachán (AE) 2020/1503

neamhbhainteach

Faisnéis maidir le seirbhísí íocaíochta

1.

Cuirfidh an t-iarratasóir in iúl don údarás inniúil cé hé a dhéanfaidh na seirbhísí íocaíochta a sholáthar agus cé na socruithe trína ndéanfar sin (cuir X sa bhosca, de réir mar is iomchuí):

An t-iarratasóir é féin. Más amhlaidh atá, cuirfidh an t-iarratasóir faisnéis ar fáil maidir leis an údarú ábhartha mar sholáthraí seirbhísí íocaíochta i gcomhréir le Treoir (AE) 2015/2366

Tríú páirtí údaraithe. Más amhlaidh atá, sonróidh an t-iarratasóir ainm an tríú páirtí, agus cuirfidh an t-iarratasóir isteach cóip den chomhaontú suibscríofa leis an tríú páirtí ina gcuimsítear na heilimintí uile is gá chun Rialachán (AE) 2020/1503 a chomhlíonadh, i gcás ina bhfuil fáil air, nó cóip den réamh-chomhaontú leis an tríú páirtí, ina gcuimsítear na heilimintí uile is gá chun Rialachán (AE) 2020/1503 a chomhlíonadh, arna síniú ag tríú páirtí atá údaraithe chun seirbhísí íocaíochta a sholáthar i gcomhréir le dlí an Aontais nó leis an dlí náisiúnta

Trí shocruithe i gcomhréir le hAirteagal 10(5) de Rialachán (AE) 2020/1503, lena n-áirithítear nach nglacfaidh úinéirí tionscadail le cistiú tionscadal sluachistiúcháin, ná le haon íocaíocht eile, ach amháin trí bhíthin soláthraí seirbhísí íocaíochta i gcomhréir le Treoir (AE) 2015/2366. Más amhlaidh atá, soláthróidh an t-iarratasóir tuairisc ar na socruithe sin.

2.

Áireoidh an t-iarratasóir tuairisc ar na nósanna imeachta agus ar na córais a bunaíodh trína seolfar na cistí ó na hinfheisteoirí chuig an úinéir tionscadail agus trína bhfaighidh na hinfheisteoirí luach saothair an chaipitil a infheistíodh

18

Nósanna imeachta chun iomláine, cruinneas agus soiléire na faisnéise atá sa bhileog faisnéise infheistíochta bunriachtanaí a fhíorú

neamhbhainteach

Nósanna imeachta maidir leis an mbileog faisnéise infheistíochta bunriachtanaí

Tuairisc ar na nósanna imeachta ábhartha arna nglacadh ag an iarratasóir

19

Nósanna imeachta i ndáil le teorainneacha infheistíochta d’infheisteoirí neamhshofaisticiúla dá dtagraítear in Airteagal 21(7) de Rialachán (AE) 2020/1503

neamhbhainteach

Nósanna imeachta maidir le teorainneacha infheistíochta d’infheisteoirí neamhshofaisticiúla

1.

Soláthróidh an t-iarratasóir tuairisc ar na nósanna imeachta a glacadh chun:

a)

an measúnú a dhéanamh ar cé acu atá nó nach bhfuil na seirbhísí sluachistiúcháin a thairgtear iomchuí agus ar cé na seirbhísí sluachistiúcháin a thairgtear atá iomchuí, lena n-áirítear mionsonraí faoin bhfaisnéis a iarradh ar infheisteoirí neamhshofaisticiúla faoina dtaithí, a gcuspóirí infheistíochta, a staid airgeadais agus an tuiscint bhunúsach atá acu ar rioscaí a bhaineann le hinfheistíocht a dhéanamh i gcoitinne agus le hinfheistíocht a dhéanamh sna cineálacha infheistíochtaí a thairgtear ar an ardán sluachistiúcháin, dá dtagraítear in Airteagal 21(1) agus (2) de Rialachán (AE) 2020/1503

b)

an t-ionsamhlú is gá a dhéanamh maidir le cumas infheisteoirí neamhshofaisticiúla ionchasacha caillteanas a sheasamh, dá dtagraítear in Airteagal 21(5) de Rialachán (AE) 2020/1503

c)

an fhaisnéis dá dtagraítear in Airteagal 21(4) de Rialachán (AE) 2020/1503 a sholáthar

2.

Soláthróidh an t-iarratasóir tuairisc ar na nósanna imeachta arna nglacadh ag an iarratasóir maidir le teorainneacha infheistíochta d’infheisteoirí neamhshofaisticiúla, lena n-áirítear an tuairisc ar ábhar an rabhaidh riosca shonraigh agus ar na socruithe chun an toiliú sainráite a fháil ón infheisteoir


(1)  Rialachán Tarmligthe (AE) 2022/2117 an 13 Iúil 2022 lena bhforlíontar Rialachán (AE) 2020/1503 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle maidir le caighdeáin theicniúla rialála lena sonraítear na ceanglais, na formáidí caighdeánacha agus na nósanna imeachta maidir le gearáin a laimhseáil (Féach leathanach 42 den Iris Oifigiúil seo).

(2)  IO L 337, 23.12.2015, lch. 35.


8.11.2022   

GA

Iris Oifigiúil an Aontais Eorpaigh

L 287/22


RIALACHÁN TARMLIGTHE (AE) 2022/2113 ÓN gCOIMISIÚN

an 13 Iúil 2022

lena bhforlíontar Rialachán (AE) 2020/1503 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle maidir le caighdeáin theicniúla rialála le haghaidh an mhalartaithe faisnéise idir údaráis inniúla i ndáil le gníomhaíochtaí imscrúdúcháin, maoirseachta agus forfheidhmiúcháin i ndáil le soláthraithe Eorpacha seirbhísí sluachistiúcháin do ghnó

(Téacs atá ábhartha maidir le LEE)

TÁ AN COIMISIÚN EORPACH,

Ag féachaint don Chonradh ar Fheidhmiú an Aontais Eorpaigh,

Ag féachaint do Rialachán (AE) 2020/1503 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 7 Deireadh Fómhair 2020 maidir le soláthraithe Eorpacha seirbhísí sluachistiúcháin do ghnó, agus lena leasaítear Rialachán (AE) 2017/1129 agus Treoir (AE) 2019/1937 (1), agus go háirithe Airteagal 31(8), an tríú fomhír di,

De bharr an mhéid seo a leanas:

(1)

Leis an bhfaisnéis nach mór d’údaráis inniúla a mhalartú de bhun Airteagal 31(1) de Rialachán (AE) 2020/1503, ba cheart é a chur ar a gcumas do na húdaráis sin a gcuid gníomhaíochtaí imscrúdúcháin, maoirseachta agus forfheidhmiúcháin a dhéanamh faoin Rialachán sin. Dá bhrí sin, is gá a shonrú an fhaisnéis nach mór d’údaráis inniúla a mhalartú chun go mbeidh siad in ann na cúraimí sin a dhéanamh.

(2)

Chun a áirithiú gur féidir leis na húdaráis inniúla faireachán éifeachtach a dhéanamh ar sholáthraithe seirbhísí sluachistiúcháin, ba cheart do na húdaráis inniúla faisnéis chúlra ghinearálta agus doiciméid bhunreachtúla a mhalartú, lena n-áirítear doiciméid chorpraithe náisiúnta, nó doiciméid eile lena dtugtar léargas ar struchtúr agus ar ghníomhaíochtaí oibríochtúla na soláthraithe seirbhísí sluachistiúcháin. Ar an gcúis chéanna, ba cheart d’údaráis inniúla faisnéis a mhalartú freisin faoin bpróiseas údarúcháin agus faoi chomhlachtaí bainistíochta soláthraithe seirbhísí sluachistiúcháin, lena n-áirítear faisnéis faoina oiriúnaí atá sé soláthraí seirbhísí sluachistiúcháin a bhainistiú agus faoi chlú chomhaltaí an chomhlachta bainistíochta, agus faisnéis faoi scairshealbhóirí, faoi phionóis agus faoi bhearta riaracháin arna bhforchur, faoi ghníomhaíochtaí forfheidhmiúcháin agus stair ábhartha iompair agus comhlíontachta soláthraithe seirbhísí sluachistiúcháin.

(3)

Chun a ndualgais mhaoirseachta a chomhlíonadh ar bhealach cuimsitheach, ba cheart do na húdaráis inniúla faisnéis ábhartha a mhalartú freisin maidir le daoine nádúrtha nó dlítheanacha eile agus maidir le tríú páirtithe a bhaineann leis an sluachistiúchán atá ábhartha i dtaca le soláthar na seirbhísí a sholáthraíonn na soláthraithe seirbhísí sluachistiúcháin, lena n-áirítear faisnéis maidir le tríú páirtithe atá ainmnithe chun feidhmeanna oibríochtúla a chomhlíonadh i ndáil le soláthar seirbhísí sluachistiúcháin.

(4)

Is sna himthosca sin ina bhféadfadh saincheisteanna teacht chun cinn ar ábhair imní rialála iad a bhaineann leis na heintitis atá faoi réir Rialachán (AE) 2020/1503 is mó a bheidh an malartú faisnéise úsáideach, lena n-áirítear faisnéis faoi iarratas tosaigh soláthraithe seirbhísí sluachistiúcháin ar údarú, faoin maoirseacht leanúnach ar chomhlíontacht eintitis leis an Rialachán sin, agus faoi ghníomhaíochtaí maoirseachta agus forfheidhmiúcháin a d’fhéadfadh tionchar a imirt ar oibríochtaí eintitis i ndlínse eile.

(5)

Ba cheart an malartú faisnéise idir údaráis inniúla maidir le gníomhaíochtaí imscrúdúcháin, maoirseachta agus forfheidhmiúcháin a dhéanamh i gcomhréir leis an gceart chun sonraí pearsanta na ndaoine lena mbaineann a chosaint, mar a leagtar amach in Airteagail 7 agus 8, faoi seach, den Chairt um Chearta Bunúsacha an Aontais Eorpaigh agus ní mór dó a bheith i gcomhréir le Rialachán (AE) 2016/679 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle (2).

(6)

Tá an Rialachán seo bunaithe ar na dréachtchaighdeáin theicniúla rialála a chuir an tÚdarás Eorpach um Urrúis agus Margaí (ESMA) faoi bhráid an Choimisiúin.

(7)

Ní dhearna ESMA comhairliúcháin phoiblí oscailte maidir leis na dréachtchaighdeáin theicniúla rialála ar a bhfuil an Rialachán seo bunaithe, ná ní dhearna sé anailís ar na costais agus ar na tairbhí a d’fhéadfadh a bheith ag baint leo, toisc go mbeadh sé sin an-díréireach i ndáil le raon feidhme agus tionchar na gcaighdeán sin, ós rud é go mbaineann na caighdeáin sin go príomha leis na húdaráis inniúla.

(8)

D’iarr ESMA comhairle ar an nGrúpa Geallsealbhóirí um Urrúis agus Margaí arna bhunú i gcomhréir le hAirteagal 37 de Rialachán (AE) Uimh. 1095/2010 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle (3).

(9)

Chuathas i gcomhairle leis an Maoirseoir Eorpach ar Chosaint Sonraí i gcomhréir le hAirteagal 42(1) de Rialachán (AE) 2018/1725 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle (4) agus thug sé tuairim uaidh an 1 Meitheamh 2022,

TAR ÉIS AN RIALACHÁN SEO A GHLACADH:

Airteagal 1

Faisnéis atá le malartú faoi sholáthraithe seirbhísí sluachistiúcháin

Déanfaidh na húdaráis inniúla an fhaisnéis seo a leanas a mhalartú faoi sholáthraí seirbhísí sluachistiúcháin:

(a)

faisnéis ghinearálta agus doiciméid a bhaineann leis an soláthraí seirbhísí sluachistiúcháin:

(i)

ainm an tsoláthraí seirbhísí sluachistiúcháin, seoladh a cheannoifige nó a oifige cláraithe, sonraí teagmhála, a chód aitheantóra eintitis dhlítheanaigh (LEI) ISO 17442 agus sleachta ábhartha ó chláir a shealbhaítear go náisiúnta;

(ii)

faisnéis a bhaineann le doiciméid bhunreachtúla a cheanglaítear ar an soláthraí seirbhísí sluachistiúcháin a bheith aige faoin reachtaíocht náisiúnta is infheidhme;

(b)

faisnéis faoi na daoine nádúrtha atá freagrach as an soláthraí seirbhísí sluachistiúcháin a bhainistiú, faisnéis a cuireadh ar fáil mar chuid den phróiseas údarúcháin, lena n-áirítear:

(i)

an t-ainm agus an uimhir aitheantais phearsanta, i gcás ina bhfuil an uimhir sin ar fáil sa Bhallstát ábhartha;

(ii)

faisnéis faoi na poist atá ag na daoine sin laistigh den soláthraí seirbhísí sluachistiúcháin;

(c)

an fhaisnéis is gá chun measúnú a dhéanamh ar dhea-chlú agus ar oiriúnacht na ndaoine nádúrtha atá freagrach as an soláthraí seirbhísí sluachistiúcháin a bhainistiú, lena n-áirítear, i gcás ina mbeidh sí ar fáil:

(i)

faisnéis faoina dtaithí oibre;

(ii)

an fhaisnéis seo a leanas faoina gclú:

(1)

faisnéis faoi thaifid choiriúla, nó faoi smachtbhannaí riaracháin nó sibhialta agus faisnéis faoi imscrúduithe coiriúla arna n-oscailt in aghaidh na ndaoine sin i leith sáruithe ar rialacha náisiúnta i réimsí an dlí tráchtála, an dlí dócmhainneachta, an dlí maidir le seirbhísí airgeadais, an dlí maidir le frithsciúradh airgid, an dlí calaoise nó oibleagáidí maidir le dliteanas gairmiúil, trí dheimhniú oifigiúil, nó trí dhoiciméad coibhéiseach eile i gcomhréir leis an dlí náisiúnta, agus tuairisc mhionsonraithe ar aon smachtbhanna sibhialta nó riaracháin arna bhforchur;

(2)

faisnéis faoi imscrúduithe nó imeachtaí atá fós ar siúl seachas iad siúd a leagtar amach i bpointe (c)(ii)(1)

(3)

faisnéis faoi aon diúltú clárúcháin, údaraithe, comhaltais nó ceadúnais chun gabháil do ghnó nó do ghairm, agus faisnéis faoi aistarraingt, cúlghairm nó foirceannadh clárúcháin, údaraithe, comhaltais nó ceadúnais den sórt sin, nó faoi dhíbirt a rinne comhlacht rialála nó rialtais nó comhlacht gairmiúil nó comhlachas gairmiúil;

(4)

faisnéis maidir le dífhostú as fostaíocht a bhaineann le poist agus tascanna a bhaineann le bainistiú cistí nó caidrimh mhuiníneacha chomhchosúla agus tuairisc ar na cúiseanna leis an dífhostú sin;

(d)

faisnéis faoi scairshealbhóirí a shealbhaíonn 20 % nó níos mó de scairchaipiteal nó de chearta vótála an tsoláthraí seirbhísí sluachistiúcháin, lena n-áirítear faisnéis faoin easpa taifead coiriúil nó smachtbhannaí riaracháin nó sibhialta agus faisnéis faoi imscrúduithe coiriúla arna n-oscailt in aghaidh na scairshealbhóirí sin, i leith sáruithe ar rialacha náisiúnta i réimsí an dlí tráchtála, an dlí dócmhainneachta, an dlí maidir le seirbhísí airgeadais, an dlí maidir le frithsciúradh airgid, an dlí calaoise nó oibleagáidí maidir le dliteanas gairmiúil agus tuairisc mhionsonraithe ar aon smachtbhanna sibhialta nó riaracháin arna bhforchur;

(e)

faisnéis faoi struchtúr eagrúcháin, coinníollacha oibriúcháin agus comhlíontacht an tsoláthraí seirbhísí sluachistiúcháin leis na ceanglais a leagtar amach i Rialachán (AE) 2020/1503, faisnéis a cuireadh ar fáil mar chuid den phróiseas údarúcháin agus a tugadh cothrom le dáta trí ghníomhaíochtaí maoirseachta an údaráis inniúil a fhaigheann an iarraidh ar fhaisnéis, lena n-áirítear an méid seo a leanas, ach gan bheith teoranta dóibh:

(i)

faisnéis faoi na socruithe rialachais agus na sásraí rialaithe inmheánaigh lena n-áirithítear comhlíontacht le Rialachán (AE) 2020/1503, lena n-áirítear nósanna imeachta bainistithe riosca agus nósanna imeachta cuntasaíochta;

(ii)

clár oibríochtaí ina leagtar amach na cineálacha seirbhísí sluachistiúcháin a sholáthraíonn an soláthraí seirbhísí sluachistiúcháin i gcomhréir le Rialachán (AE) 2020/1503;

(iii)

taifid chomhlíontachta an tsoláthraí seirbhísí sluachistiúcháin, lena n-áirítear faisnéis atá i seilbh na n-údarás inniúil;

(iv)

faisnéis is féidir a iarraidh ar sholáthraithe seirbhísí sluachistiúcháin i ndáil leis na gníomhaíochtaí agus na ceanglais a shonraítear in Airteagail 3 go 11 de Rialachán (AE) 2020/1503;

(f)

faisnéis faoin údarú mar sholáthraí seirbhísí sluachistiúcháin nó faoin tarraingt siar údarúcháin de bhun Airteagail 12, 13 agus 17 de Rialachán (AE) 2020/1503;

(g)

faisnéis faoi aon phionós, lena n-áirítear pionóis choiriúla, bearta riaracháin nó gníomhaíochtaí forfheidhmiúcháin, arna bhforchur ar an soláthraí seirbhísí sluachistiúcháin;

(h)

aon fhaisnéis eile is gá chun comhar a dhéanamh i ngníomhaíochtaí imscrúdúcháin, maoirseachta agus forfheidhmiúcháin de bhun Airteagal 31(1) de Rialachán (AE) 2020/1503.

Airteagal 2

Faisnéis atá le malartú faoi dhaoine eile agus faoi eintitis neamhchorpraithe

1.   I ndáil le tríú páirtithe a bhaineann leis an sluachistiúchán agus atá ábhartha maidir le soláthar na seirbhísí a sholáthraíonn soláthraithe seirbhísí sluachistiúcháin agus ar daoine nádúrtha iad, déanfaidh na húdaráis inniúla ainm, dáta breithe agus áit bhreithe, uimhir aitheantais phearsanta, i gcás ina mbeidh sí ar fáil sa Bhallstát lena mbaineann, agus seoladh agus sonraí teagmhála an duine a mhalartú.

2.   I ndáil le tríú páirtithe a bhaineann leis an sluachistiúchán agus atá ábhartha maidir le soláthar na seirbhísí a sholáthraíonn soláthraithe seirbhísí sluachistiúcháin agus ar daoine dlítheanacha iad, féadfaidh údarás inniúil doiciméid a iarraidh lena ndeimhnítear an méid seo a leanas:

(a)

ainm gnó an duine dhlítheanaigh;

(b)

seoladh cheannoifig nó oifig chláraithe an duine dhlítheanaigh, agus a sheoladh poist i gcás nach ionann iad;

(c)

sonraí teagmhála an duine dhlítheanaigh, agus a uimhir aitheantais náisiúnta nó a chód LEI i gcás ina mbeidh siad ar fáil;

(d)

clárúchán fhoirm dhlíthiúil an duine dhlítheanaigh, i gcomhréir leis an reachtaíocht náisiúnta is infheidhme;

(e)

liosta iomlán daoine a stiúrann gnó an duine dhlítheanaigh go héifeachtach, lena n-áirítear a n-ainm, a ndáta breithe agus a n-áit bhreithe, a seoladh, a sonraí teagmhála, agus a n-uimhir aitheantais phearsanta i gcás ina mbeidh sí ar fáil sa Bhallstát lena mbaineann.

3.   Malartóidh na húdaráis inniúla aon fhaisnéis eile is gá chun comhar a dhéanamh i ngníomhaíochtaí imscrúdúcháin, maoirseachta agus forfheidhmiúcháin de bhun Airteagal 31(1) de Rialachán (AE) 2020/1503.

Airteagal 3

Teacht i bhfeidhm

Tiocfaidh an Rialachán seo i bhfeidhm an fichiú lá tar éis lá a fhoilsithe in Iris Oifigiúil an Aontais Eorpaigh.

Beidh an Rialachán seo ina cheangal go huile agus go hiomlán agus beidh sé infheidhme go díreach i ngach Ballstát.

Arna dhéanamh sa Bhruiséil, 13 Iúil 2022.

Thar ceann an Choimisiúin

An tUachtarán

Ursula VON DER LEYEN


(1)  IO L 347, 20.10.2020, lch. 1.

(2)  Rialachán (AE) 2016/679 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle 27 Aibreán 2016 maidir le daoine nádúrtha a chosaint i ndáil le sonraí pearsanta a phróiseáil agus maidir le saorghluaiseacht sonraí den sórt sin, agus lena n-aisghairtear Treoir 95/46/CE (An Rialachán Ginearálta maidir le Cosaint Sonraí) (IO L 119, 4.5.2016, lch. 1).

(3)  Rialachán (AE) Uimh. 1095/2010 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 24 Samhain 2010 lena mbunaítear Údarás Maoirseachta Eorpach (an tÚdarás Eorpach um Urrúis agus Margaí), lena leasaítear Cinneadh Uimh. 716/2009/CE agus lena n-aisghairtear Cinneadh 2009/77/CE ón gCoimisiún (IO L 331, 15.12.2010, lch. 84).

(4)  Rialachán (AE) 2018/1725 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 23 Deireadh Fómhair 2018 maidir le daoine nádúrtha a chosaint i ndáil le sonraí pearsanta a phróiseáil ag institiúidí, comhlachtaí, oifigí agus gníomhaireachtaí an Aontais agus maidir le saorghluaiseacht sonraí den sórt sin, agus lena n-aisghairtear Rialachán (CE) Uimh. 45/2001 agus Cinneadh Uimh. 1247/2002/CE (IO L 295, 21.11.2018, lch. 39).


8.11.2022   

GA

Iris Oifigiúil an Aontais Eorpaigh

L 287/26


RIALACHÁN TARMLIGTHE (AE) 2022/2114 ÓN gCOIMISIÚN

an 13 Iúil 2022

lena forlíontar Rialachán (AE) 2020/1503 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle maidir leis na caighdeáin theicniúla rialála lena sonraítear an triail eolais iontrála agus an t-ionsamhlú ar an gcumas caillteanas a sheasamh le haghaidh infheisteoirí neamhshofaisticiúla ionchasacha i dtionscadail sluachistiúcháin

(Téacs atá ábhartha maidir le LEE)

TÁ AN COIMISIÚN EORPACH,

Ag féachaint don Chonradh ar Fheidhmiú an Aontais Eorpaigh,

Ag féachaint do Rialachán (AE) 2020/1503 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 7 Deireadh Fómhair 2020 maidir le soláthraithe Eorpacha seirbhísí sluachistiúcháin do ghnó, agus lena leasaítear Rialachán (AE) 2017/1129 agus Treoir (AE) 2019/1937 (1), agus go háirithe Airteagal 21(8), an ceathrú fomhír, de,

De bharr an mhéid seo a leanas:

(1)

Chun a áirithiú go ndéanann soláthraithe seirbhís sluachistiúcháin an triail eolais iontrála le haghaidh infheisteoirí neamhshofaisticiúla ionchasacha dá dtagraítear in Airteagal 21 de Rialachán (AE) 2020/1503 ar bhealach comhchuibhithe, is gá rialacha comhchoiteanna a leagan síos maidir leis an measúnú ar cé acu atá nó nach bhfuil na seirbhísí sluachistiúcháin a thairgtear iomchuí le haghaidh na n-infheisteoirí neamhshofaisticiúla ionchasacha agus cé acu díobh atá iomchuí lena n-aghaidh.

(2)

Chun a áirithiú go bhfionnann soláthraithe seirbhísí sluachistiúcháin go dtuigeann infheisteoirí neamhshofaisticiúla ionchasacha an leibhéal riosca a bhaineann le hinfheistíochtaí sluachistiúcháin, ba cheart do sholáthraithe seirbhísí sluachistiúcháin bearta réasúnacha a dhéanamh chun a áirithiú go bhfuil an fhaisnéis a bhailítear ó infheisteoirí neamhshofaisticiúla ionchasacha iontaofa agus go léirítear inti go cruinn eolas, scileanna, taithí agus staid airgeadais, cuspóirí infheistíochta agus tuiscint bhunúsach na n-infheisteoirí neamhshofaisticiúla ionchasacha sin maidir leis na rioscaí lena mbaineann.

(3)

Ba cheart infheisteoirí a chur ar an eolas go soiléir agus ar bhealach aonfhoirmeach maidir leis na rioscaí a thabhóidís dá gcinnfidís infheistíocht a dhéanamh i seirbhísí sluachistiúcháin. Ba cheart do sholáthraithe seirbhísí sluachistiúcháin rabhadh riosca comhchuibhithe a eisiúint, dá bhrí sin, d’infheisteoirí neamhshofaisticiúla ionchasacha a dteipeann orthu sa triail eolais iontrála agus ceanglais shonracha á leanúint acu maidir leis an gcaoi ar cheart an rabhadh a léiriú d’infheisteoirí den sórt sin.

(4)

Chun cosaint infheisteoirí a chur chun cinn agus chun a áirithiú go ndéantar an t-ionsamhlú ar chumas na n-infheisteoirí neamhshofaisticiúla ionchasacha caillteanas a sheasamh go leordhóthanach, ba cheart do sholáthraithe seirbhísí sluachistiúcháin uirlis ríofa ar líne a chur ar fáil ar a suíomh gréasáin arb é is aidhm dó cabhrú le hinfheisteoirí neamhshofaisticiúla ionchasacha ionsamhlú a dhéanamh ar a gcumas caillteanas a sheasamh. Mar sin féin, de dheasca chineál íogair na faisnéise atá le soláthar ag infheisteoirí neamhshofaisticiúla ionchasacha in uirlis ríofa ar líne den sórt sin, ba cheart an uirlis sin a bhunú ar bhealach lena gcuirtear cosc ar sholáthraithe seirbhísí sluachistiúcháin rochtain a bheith acu ar an bhfaisnéis a chuir na hinfheisteoirí neamhshofaisticiúla ionchasacha isteach nó an fhaisnéis a thaifeadadh.

(5)

Chun a áirithiú nach féidir an fhaisnéis a sholáthraíonn infheisteoirí neamhshofaisticiúla ionchasacha san uirlis ríofa ar líne a bhailiú gan a gcead sainráite, ba cheart an uirlis sin a bhunú ar bhealach lena gcuirtear cosc ar sholáthraithe seirbhísí sluachistiúcháin athrú a dhéanamh ar thoradh an ionsamhlaithe arna ndéanamh ag infheisteoirí neamhshofaisticiúla ionchasacha nó cur isteach ar an toradh sin. Thairis sin, chun infheisteoirí neamhshofaisticiúla ionchasacha a chosaint agus go háirithe chun é a chur ar a gcumas dóibh seiceáil go bhfuil an fhaisnéis a chuir siad isteach ceart agus cruinn, níor cheart do sholáthraithe seirbhísí sluachistiúcháin toradh an ionsamhlaithe ar an gcumas caillteanas a sheasamh a bhailiú go díreach ach, ina ionad sin, ba cheart d’infheisteoirí neamhshofaisticiúla ionchasacha é a roinnt go toilteanach a luaithe a mheasann siad go léirítear go leordhóthanach i dtoradh an ionshamhlaithe a gcumas caillteanas a sheasamh.

(6)

Chun solúbthacht a áirithiú maidir leis an mbealach a ndéantar an t-ionsamhlú ar an gcumas caillteanas a sheasamh, ba cheart infheisteoirí neamhshofaisticiúla ionchasacha a bheith in ann an fhéidearthacht a thabhairt d’infheisteoirí neamhshofaisticiúla ionchasacha ionsamhlú a dhéanamh ar a gcumas caillteanas a sheasamh trí mhodh difriúil gan an uirlis ríofa ar líne a úsáid, ar choinníoll go dtabharfar an fhéidearthacht sin sa bhreis ar an uirlis ríofa ar líne a chur ar fáil ar shuíomh gréasáin an tsoláthraí seirbhísí sluachistiúcháin.

(7)

Chun cur chuige comhchuibhithe a áirithiú maidir leis an ionsamhlú ar chumas infheisteoirí neamhshofaisticiúla ionchasacha caillteanas a sheasamh, ba cheart rialacha a leagan síos maidir leis an gcaoi ar cheart glanfhiúchas infheisteoirí neamhshofaisticiúla ionchasacha a ríomh, bunaithe ar a n-ioncam bliantúil, a sócmhainní leachtacha iomlána agus a gceangaltais bhliantúla airgeadais.

(8)

I bhfianaise na rioscaí a bhaineann le cuir chuige éagsúla, agus na hiarmhairtí diúltacha a d’fhéadfadh a bheith ann de bharr na n-éagsúlachtaí sin ar fhiúntas an ionsamhlaithe ar chumas infheisteoirí neamhshofaisticiúla ionchasacha caillteanais a sheasamh, is iomchuí a shonrú, le leibhéal mionsonraithe leordhóthanach, an chaoi ar cheart ríomh a dhéanamh ar gach ceann de na comhpháirteanna a úsáidtear chun an glanfhiúchas a ríomh agus dáta chomhchoiteann a bhunú chun na comhpháirteanna éagsúla a luacháil.

(9)

Tá an Rialachán seo bunaithe ar na dréachtchaighdeáin theicniúla rialála a chuir an tÚdarás Eorpach um Urrúis agus Margaí faoi bhráid an Choimisiúin, agus a forbraíodh i ndlúthchomhar leis an Údarás Baincéireachta Eorpach.

(10)

Rinne an tÚdarás Eorpach um Urrúis agus Margaí comhairliúcháin phoiblí oscailte maidir leis na dréachtchaighdeáin theicniúla rialála ar a bhfuil an Rialachán seo bunaithe, rinne sé anailís ar na costais agus ar na tairbhí a d’fhéadfadh a bheith ag baint leo agus d’iarr sé comhairle ar an nGrúpa Geallsealbhóirí um Urrúis agus Margaí arna bhunú i gcomhréir le hAirteagal 37 de Rialachán (AE) Uimh. 1095/2010 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle (2).

(11)

Chuathas i gcomhairle leis an Maoirseoir Eorpach ar Chosaint Sonraí i gcomhréir le hAirteagal 42(1) de Rialachán (AE) 2018/1725 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle (3)agus thug sé tuairim uaidh an 1 Meitheamh 2022,

TAR ÉIS AN RIALACHÁN SEO A GHLACADH:

Airteagal 1

Measúnú ar oiriúnacht seirbhísí sluachistiúcháin

1.   Agus measúnú á dhéanamh acu i gcomhréir le hAirteagal 21(1) de Rialachán (AE) 2020/1503, ar cé acu atá nó nach bhfuil na seirbhísí sluachistiúcháin a thairgtear iomchuí le haghaidh infheisteoirí neamhshofaisticiúla ionchasacha agus cé acu díobh atá iomchuí lena n-aghaidh, cuirfidh soláthraithe seirbhís sluachistiúcháin an méid seo a leanas san áireamh:

(a)

an bhfuil an taithí agus an t-eolas is gá ag an infheisteoir neamhshofaisticiúil ionchasach chun na rioscaí a bhaineann le hinfheistíocht a dhéanamh trí chéile a thuiscint;

(b)

an bhfuil an taithí agus an t-eolas is gá ag an infheisteoir neamhshofaisticiúil ionchasach chun na rioscaí a bhaineann leis na cineálacha infheistíochta a thairgtear ar an ardán sluachistiúcháin a thuiscint.

2.   Chun críocha mhír 1, pointe (b), déanfaidh soláthraithe seirbhísí sluachistiúcháin measúnú ar thuiscint an infheisteora neamhshofaisticiúil ionchasaigh maidir le cad is seirbhís sluachistiúcháin ann agus na rioscaí a bhaineann léi.

Airteagal 2

Faisnéis atá le hiarraidh i gcomhréir le hAirteagal 21(2) de Rialachán (AE) 2020/1503

1.   An fhaisnéis atá le hiarraidh ag soláthraithe seirbhís sluachistiúcháin ó infheisteoirí neamhshofaisticiúla ionchasacha maidir lena dtaithí agus a dtuiscint bhunúsach ar na rioscaí a bhaineann le hinfheistíocht a dhéanamh, áireofar inti, a mhéid a bheidh iomchuí maidir le nádúr, scála agus castacht na seirbhíse sluachistiúcháin a thairgtear agus cineál na hinfheistíochta atá beartaithe, na nithe seo leanas:

(a)

na cineálacha seirbhísí infheistíochta agus infheistíochtaí airgeadais a bhfuil an t-infheisteoir neamhshofaisticiúil ionchasach eolach orthu;

(b)

cineál, líon agus minicíocht na n-idirbheart a rinne an t-infheisteoir neamhshofaisticiúil ionchasach roimhe seo in urrúis inaistrithe, in ionstraimí a ligtear isteach chun críoch sluachistiúcháin nó in iasachtaí, lena n-áirítear i ngnólachtaí luathchéime nó céime forbartha, agus an tréimhse ama ina ndearnadh na hidirbhearta sin;

(c)

leibhéal oideachais agus gairm nó iarghairm ábhartha an infheisteora neamhshofaisticiúil ionchasaigh, lena n-áirítear aon taithí ghairmiúil nó scileanna a fuarthas i ndáil le hinfheistíochtaí sluachistiúcháin.

2.   An fhaisnéis atá le hiarraidh ag soláthraithe seirbhísí sluachistiúcháin ó infheisteoirí neamhshofaisticiúla ionchasacha maidir lena gcuspóirí infheistíochta, áireofar inti, i gcás inarb ábhartha i ndáil leis an gcineál seirbhíse sluachistiúcháin a thairgtear, an méid seo a leanas:

(a)

faisnéis maidir le tréimhse shealbhaíochta ionchasach infheistíochtaí na n-infheisteoirí neamhshofaisticiúla ionchasacha;

(b)

próifíl riosca na n-infheisteoirí neamhshofaisticiúla ionchasacha agus a dtosaíochtaí maidir le hinbhuanaitheacht infheistíochtaí;

(c)

na spriocanna maidir le hinfheistíocht na n-infheisteoirí neamhshofaisticiúla ionchasacha.

3.   Agus staid airgeadais na n-infheisteoirí neamhshofaisticiúla ionchasacha á meas ag soláthraithe seirbhísí sluachistiúcháin, cuirfidh siad torthaí an ionsamhlaithe dá dtagraítear in Airteagal 21(5) de Rialachán (AE) 2020/1503 san áireamh.

Airteagal 3

Iontaofacht na faisnéise a iarrtar i gcomhréir le hAirteagal 21(2) de Rialachán (AE) 2020/1503

1.   Déanfaidh soláthraithe seirbhísí sluachistiúcháin bearta réasúnta chun a áirithiú go bhfuil an fhaisnéis a bhailítear ó infheisteoirí neamhshofaisticiúla ionchasacha i gcomhréir le hAirteagal 21(2) de Rialachán (AE) 2020/1503 iontaofa agus go léirítear inti go cruinn eolas, scileanna, taithí agus staid airgeadais, cuspóirí infheistíochta agus tuiscint bhunúsach na n-infheisteoirí neamhshofaisticiúla ionchasacha maidir leis na rioscaí lena mbaineann.

2.   Chun críocha mhír 1, déanfaidh soláthraithe seirbhísí sluachistiúcháin na bearta seo a leanas:

(a)

infheisteoirí neamhshofaisticiúla ionchasacha a chur ar an eolas maidir leis an tábhacht a bhaineann le faisnéis chruinn agus chothrom le dáta a sholáthar;

(b)

a áirithiú go bhfuil na modhanna a úsáidtear chun faisnéis a bhailiú oiriúnach do spriocanna na n-infheisteoirí neamhshofaisticiúla ionchasacha sin agus go gceaptar iad go hiomchuí lena n-úsáid ag na hinfheisteoirí neamhshofaisticiúla ionchasacha sin;

(c)

a áirithiú gur dócha go dtuigfeadh infheisteoirí neamhshofaisticiúla ionchasacha na ceisteanna a úsáidtear agus go bhfuil siad beacht a dhóthain chun faisnéis a bhailiú lena léirítear staid na n-infheisteoirí neamhshofaisticiúla ionchasacha go leordhóthanach agus go cruinn.

Airteagal 4

Rabhadh riosca de bhun Airteagal 21(4) de Rialachán (AE) 2020/1503

1.   Agus an rabhadh riosca dá dtagraítear in Airteagal 21(4) de Rialachán (AE) 2020/1503 á eisiúint ag soláthraithe seirbhísí sluachistiúcháin, ní spreagfaidh siad infheisteoirí neamhshofaisticiúla ionchasacha leanúint ar aghaidh leis an infheistíocht.

2.   Beidh an téacs seo a leanas sa rabhadh riosca dá dtagraítear i mír 1:

Le hinfheistíocht a dhéanamh i dtionscadal sluachistiúcháin, baineann an riosca go gcaillfí méid iomlán an airgid a infheistítear.’

3.   Taispeánfar an rabhadh riosca dá dtagraítear i mír 1 d’infheisteoirí neamhshofaisticiúla ionchasacha ar bhealach atá soléite agus soiléir ar shuíomh gréasáin an tsoláthraí seirbhísí sluachistiúcháin.

4.   Beidh an fhuinneog ina dtaispeánfar an rabhadh riosca dá dtagraítear i mír 1 soiléir agus beidh sí fós le feiceáil ar shuíomh gréasáin an tsoláthraí seirbhísí sluachistiúcháin go dtí go ndearbhaíonn na hinfheisteoirí neamhshofaisticiúla ionchasacha go bhfuair siad an rabhadh agus go dtuigeann siad é.

Airteagal 5

Ionsamhlú ar an gcumas caillteanais a sheasamh trí uirlis ríofa ar líne a úsáid

1.   Cuirfidh soláthraithe seirbhísí sluachistiúcháin uirlis ríofa ar líne ar fáil ar a suíomh gréasáin lena gcuirtear ar a gcumas d’infheisteoirí neamhshofaisticiúla ionchasacha a gcumas caillteanais a sheasamh a ionsamhlú.

2.   Leis an uirlis ar líne dá dtagraítear i mír 1, ríomhfar cumas infheisteoirí neamhshofaisticiúla ionchasacha caillteanais a sheasamh, bunaithe ar an bhfaisnéis a liostaítear in Airteagal 21(5), pointí (a), (b) agus (c), de Rialachán (AE) 2020/1503, arna soláthar ag an infheisteoir neamhshofaisticiúil.

3.   Beidh an uirlis ar líne dá dtagraítear i mír 1 éasca le húsáid agus ní cheanglófar ar infheisteoirí neamhshofaisticiúla ionchasacha léi aon chúram a dhéanamh seachas an fhaisnéis a leagtar amach in Airteagal 21(5), pointí (a), (b) agus (c), de Rialachán (AE) 2020/1503 a sholáthar.

4.   Léireoidh an uirlis ar líne dá dtagraítear i mír 1 toradh an ionsamhlaithe ar bhealach atá soiléir agus intuigthe d’infheisteoirí neamhshofaisticiúla ionchasacha.

5.   Bunófar an uirlis ar líne dá dtagraítear i mír 1ar bhealach nach gcuirfear ar a gcumas do sholáthraithe seirbhísí sluachistiúcháin rochtain a bheith acu ar an bhfaisnéis a chuireann infheisteoirí ionchasacha isteach de bhun mhír 3 nó taifead a dhéanamh ar an bhfaisnéis sin nó toradh an ionsamhlaithe dá dtagraítear i mír 4 a athrú nó cur isteach air. Mar sin féin, féadfar gné a leabú san uirlis ar líne lena gcuirtear ar a gcumas d’infheisteoirí neamhshofaisticiúla ionchasacha toradh an ionsamhlaithe a tharchur chuig an soláthraí seirbhísí sluachistiúcháin.

Airteagal 6

Ionsamhlú ar an gcumas caillteanais a sheasamh sa bhreis ar an uirlis ríofa ar líne

Anuas ar an uirlis ar líne dá dtagraítear in Airteagal 5(1), féadfaidh soláthraithe seirbhísí sluachistiúcháin an deis a thabhairt d’infheisteoirí neamhshofaisticiúla ionchasacha a gcumas caillteanais a sheasamh a ionsamhlú trí mhodh difriúil, ar choinníoll go soláthraíonn an soláthraí seirbhísí sluachistiúcháin d’infheisteoirí neamhshofaisticiúla ionchasacha an fhaisnéis iomchuí maidir leis an modh a úsáidtear chun a gcumas caillteanais a sheasamh a ionsamhlú.

Airteagal 7

Glanfhiúchas infheisteora neamhshofaisticiúil ionchasaigh a ríomh

Chun críocha an ionsamhlaithe dá dtagraítear in Airteagal 21(5) de Rialachán (AE) 2020/1503, déanfar glanfhiúchas infheisteoirí neamhshofaisticiúla ionchasacha a ríomh i gcomhréir leis an bhfoirmle seo a leanas:

 

Glanfhiúchas = (glanioncam bliantúil + (sócmhainní leachtacha iomlána) - (ceangaltais bhliantúla airgeadais)

Airteagal 8

Glanioncam bliantúil

1.   Déanfar an glanioncam bliantúil dá dtagraítear san fhoirmle a leagtar síos in Airteagal 7 a ríomh mar an ioncam bliantúil iomlán a fhaigheann an t-infheisteoir neamhshofaisticiúil tar éis na costais agus na muirir ghaolmhara, ranníocaíochtaí sóisialta agus cánacha a asbhaint.

2.   Chun críocha mhír 1, is é a bheidh san ioncam iomlán bliantúil suim aon ioncaim saothair, suim aon úis ar thaiscí bainc nó ar ionstraimí fiachais eile, suim aon íocaíochta díbhinne nó suim aon ioncaim réadmhaoine, i gcás an mhéid seo a leanas:

(a)

le “ioncam saothair”, áireofar pá, sochair dhífhostaíochta agus íocaíochtaí pinsin a fhaigheann an t-infheisteoir neamhshofaisticiúil, cé is moite d’íocaíochtaí eisceachtúla;

(b)

le “úis ar thaiscí bainc nó ar ionstraimí fiachais eile”, áireofar íocaíochtaí ar thaiscí bainc nó ar ionstraimí fiachais eile a fhaigheann an t-infheisteoir neamhshofaisticiúil le linn na bliana féilire roimhe sin, cé is moite d’íocaíochtaí eisceachtúla;

(c)

le “íocaíochtaí díbhinne”, áireofar íocaíochtaí a fhaigheann an t-infheisteoir neamhshofaisticiúil ionchasach trí scaireanna nó aonaid de scéim comhinfheistíochta nó ionstraimí cothromais eile a shealbhú, cé is moite d’aon ghnóthachan caipitiúil arna réadú tríd an sealbhú sin nó cuid de a dhíol;

(d)

le “ioncam réadmhaoine”, áireofar aon íocaíocht a fhaightear i ndáil le réadmhaoin a fháil ar cíos, cé is moite d’aon ghnóthachan caipitiúil arna réadú tríd an réadmhaoin sin nó cuid di a dhíol.

Airteagal 9

Sócmhainní leachtacha iomlána

1.   Déanfar na sócmhainní leachtacha iomlána dá dtagraítear san fhoirmle a leagtar síos in Airteagal 7 a ríomh mar shuim an airgid iomláin arna shealbhú ag infheisteoir neamhshofaisticiúil ar chuntais coigiltis agus ar chuntais reatha, agus mar shuim luach na sócmhainní is féidir a chomhshó ina n-airgead tirim go héasca, lena n-áirítear:

(a)

táirgí coigiltis is féidir a chomhshó ina n-airgead tirim laistigh de thréimhse uasta 30 lá féilire;

(b)

ionstraimí airgeadais arna gcaibidliú ar mhargadh rialáilte de réir bhrí Airteagal 4(1), pointe (21), de Threoir 2014/65/AE ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle (4);

(c)

scaireanna agus aonaid de scéimeanna comhinfheistíochta lena dtairgtear cearta fuascailte ar bhonn seachtainiúil ar a laghad.

2.   Ní mheasfar na sócmhainní seo a leanas mar shócmhainní leachtacha:

(a)

réadmhaoin;

(b)

méideanna a íoctar le scéim pinsin chun críoch scoir ceirde;

(c)

scaireanna cuideachta nach féidir a fhuascailt ná a aistriú go héasca, lena n-áirítear infheistíochtaí sluachistiúcháin roimhe seo.

Airteagal 10

Ceangaltais bhliantúla airgeadais

Leis na gceangaltais bhliantúla airgeadais dá dtagraítear san fhoirmle a leagtar síos in Airteagal 7, áireofar gach caiteachas ar thug infheisteoir neamhshofaisticiúil gealltanas ina leith i ndáil le bliain féilire ar leith, lena n-áirítear:

(a)

íocaíochtaí ailiúnais agus tacaíochta leanaí;

(b)

íocaíochtaí cíosa agus morgáiste;

(c)

aisíocaíochtaí iasachtaí;

(d)

íocaíochtaí préimheanna árachais;

(e)

íocaíochtaí speansas fóntas, lena n-áirítear iad siúd a dhéantar chun speansais leictreachais, téimh agus uisce a chumhdach;

(f)

íocaíochtaí seirbhísí síntiúis;

(g)

cáin ioncaim agus cánacha réadmhaoine.

Airteagal 11

Dáta luachála iomlán na sócmhainní leachtacha agus na ngealltanas airgeadais bliantúil

1.   Déanfar iomlán na sócmhainní leachtacha dá dtagraítear in Airteagal 9 agus na ngealltanas airgeadais bliantúil dá dtagraítear in Airteagal 10 a luacháil amhail ón 31 Nollaig den bhliain féilire roimh an mbliain ina ndéanfar an t-ionsamhlú.

2.   Mar sin féin, i gcás nach léireofaí staid reatha ghlanfhiúchas an infheisteora neamhshofaisticiúil ionchasaigh go cruinn i luacháil a dhéanfaí ar an dáta sin, déanfar an luacháil ar dháta níos déanaí lena gcumasaítear luacháil níos cruinne.

3.   Chun críche mhír 2, d’fhéadfadh aon dáta idir an 31 Nollaig den bhliain féilire roimh an mbliain ina ndéantar an t-ionsamhlú agus an dáta a dhéantar an t-ionsamhlú a bheith i gceist le dáta níos déanaí agus déanfar an luacháil ar iomlán na sócmhainní leachtacha agus an luacháil ar iomlán na ngealltanas airgeadais bliantúil ar an dáta céanna. Agus an dáta sin á chinneadh, measfaidh infheisteoirí neamhshofaisticiúla ionchasacha an gcumasófar luacháil chruinn trí ghlacadh leis an dáta sin mar an dáta tagartha i leith an ghlanfhiúchais, iomlán na sócmhainní leachtacha agus iomlán na ngealltanas airgeadais bliantúil dá dtagraítear san fhoirmle a leagtar síos in Airteagal 7.

4.   Is é a bheidh sa ghlanioncam bliantúil dá dtagraítear in Airteagal 8 ioncam na bliana féilire roimh an mbliain ina ndéantar an t-ionsamhlú. Mar sin féin, i gcás ina ndéantar iomlán na sócmhainní leachtacha agus na ngealltanas airgeadais bliantúil a luacháil trí dháta níos déanaí a úsáid de bhun mhír 2 den Airteagal seo, is é a bheidh sa ghlanioncam bliantúil an t-ioncam a fuarthas le linn an 12 mhí roimh an dáta níos déanaí sin.

Airteagal 12

Toradh an ionsamhlaithe ar an gcumas caillteanas a sheasamh a tharchur

Iarrfaidh soláthraithe seirbhísí sluachistiúcháin ar infheisteoirí neamhshofaisticiúla ionchasacha toradh an ionsamhlaithe a rinneadh de bhun Airteagal 21(5) de Rialachán (AE) 2020/1503 a sholáthar dóibh.

Airteagal 13

Teacht i bhfeidhm

Tiocfaidh an Rialachán seo i bhfeidhm an fichiú lá tar éis lá a fhoilsithe in Iris Oifigiúil an Aontais Eorpaigh.

Beidh an Rialachán seo ina cheangal go huile agus go hiomlán agus beidh sé infheidhme go díreach i ngach Ballstát.

Arna dhéanamh sa Bhruiséil, 13 Iúil 2022.

Thar ceann an Choimisiúin

An tUachtarán

Ursula VON DER LEYEN


(1)  IO L 347, 20.10.2020, lch. 1.

(2)  Rialachán (AE) Uimh. 1095/2010 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 24 Samhain 2010 lena mbunaítear Údarás Maoirseachta Eorpach (an tÚdarás Eorpach um Urrúis agus Margaí), lena leasaítear Cinneadh Uimh. 716/2009/CE agus lena n-aisghairtear Cinneadh 2009/77/CE ón gCoimisiún (IO L 331, 15.12.2010, lch. 84).

(3)  Rialachán (AE) 2018/1725 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 23 Deireadh Fómhair 2018 maidir le daoine nádúrtha a chosaint i ndáil le sonraí pearsanta a phróiseáil ag institiúidí, comhlachtaí, oifigí agus gníomhaireachtaí an Aontais agus maidir le saorghluaiseacht sonraí den sórt sin, agus lena n-aisghairtear Rialachán (CE) Uimh. 45/2001 agus Cinneadh Uimh. 1247/2002/CE (IO L 295, 21.11.2018, lch. 39).

(4)  Treoir 2014/65/AE ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 15 Bealtaine 2014 maidir le margaí in ionstraimí airgeadais agus lena leasaítear Treoir 2002/92/CE agus Treoir 2011/61/AE, (IO L 173, 12.6.2014, lch. 349).


8.11.2022   

GA

Iris Oifigiúil an Aontais Eorpaigh

L 287/33


RIALACHÁN TARMLIGTHE (AE) 2022/2115 ÓN gCOIMISIÚN

an 13 Iúil 2022

lena bhforlíontar Rialachán (AE) 2020/1503 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle maidir le caighdeáin theicniúla rialála lena sonraítear an mhodheolaíocht chun rátaí mainneachtana iasachtaí a thairgtear ar ardán sluachistiúcháin a ríomh

(Téacs atá ábhartha maidir le LEE)

TÁ AN COIMISIÚN EORPACH,

Ag féachaint don Chonradh ar Fheidhmiú an Aontais Eorpaigh,

Ag féachaint do Rialachán (AE) 2020/1503 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 7 Deireadh Fómhair 2020 maidir le soláthraithe Eorpacha seirbhísí sluachistiúcháin do ghnó, agus lena leasaítear Rialachán (AE) 2017/1129 agus Treoir (AE) 2019/1937 (1), agus go háirithe Airteagal 20(3), an tríú fomhír, de,

De bharr an mhéid seo a leanas:

(1)

Is gá infheisteoirí a chumasú chun cinntí eolasacha infheistíochta a dhéanamh. Ós rud é go bhféadfadh sé go dtairgfí níos mó ná iasacht amháin le tionscadal sluachistiúcháin amháin, is gá, agus an mhodheolaíocht á sonrú chun rátaí mainneachtana tionscadal a thairgtear ar ardán sluachistiúcháin a ríomh, rialacha a leagan síos maidir le rátaí mainneachtana a ríomh ar leibhéal gach iasachta aonair i ndáil le tionscadal sluachistiúcháin ar leith a thairgtear ar ardán sluachistiúcháin. Le sainmhíniú ar mhainneachtain ar leibhéal níos mionsonraithe, i.e. ar leibhéal na hiasachta, is féidir cásanna a ghabháil nach dócha go gcomhlíonfaidh úinéir tionscadail a oibleagáidí creidmheasa a bhaineann le hiasacht amháin ach nach mbaineann le hiasachtaí eile. Dá bhrí sin, chun rátaí mainneachtana tionscadal a thairgtear ar ardán sluachistiúcháin a ríomh, níor cheart do sholáthraithe seirbhísí sluachistiúcháin a mheas go huathoibríoch go bhfuil na hiasachtaí difriúla a bhaineann leis an tionscadal céanna ar mainneachtain an tráth céanna. Ba cheart do sholáthraithe seirbhísí sluachistiúcháin measúnú a dhéanamh ar cé acu a bhaineann nó nach mbaineann roinnt táscairí mainneachtana leis an tionscadal sluachistiúcháin ina iomláine, seachas le hiasacht ar leith. Go háirithe, i gcás ina bhfuil cuid mhór de na hiasachtaí a bhaineann le tionscadal sluachistiúcháin ar mainneachtain, féadfaidh soláthraithe seirbhísí sluachistiúcháin a mheas nach dócha go n-íocfar na hiasachtaí eile a bhaineann leis an tionscadal sluachistiúcháin sin ina n-iomláine gan dul i muinín gníomhaíochtaí, lena n-áirítear urrús a réadú agus caitheamh leis na hiasachtaí sin mar iasachtaí ar mainneachtain freisin.

(2)

Is gá arbatráiste rialála a sheachaint agus é a chur ar a gcumas d’infheisteoirí comparáid a dhéanamh idir feidhmíocht soláthraithe seirbhísí sluachistiúcháin a sholáthraíonn seirbhísí sluachistiúcháin arb é atá i gceist leo deonú iasachtaí a éascú agus, go háirithe, cáilíocht tionscadal a thairgtear ar ardáin sluachistiúcháin. Is iomchuí, dá bhrí sin, na heilimintí a shonrú, ar eilimintí iad ar cheart do na soláthraithe seirbhísí sluachistiúcháin sin a mheas ar a mbonn gur tharla mainneachtain maidir le hiasacht a thairgtear ar a n-ardán sluachistiúcháin. Dá bhrí sin, ba cheart próisis éifeachtacha a bheith i bhfeidhm ag na soláthraithe seirbhísí sluachistiúcháin sin lena gcuirtear ar a gcumas dóibh an fhaisnéis is gá a fháil chun a shainaithint, gan moill mhíchuí, gur mhainnigh iasachtaí a thairgtear ar a n-ardán sluachistiúcháin.

(3)

Le hAirteagal 20(1) de Rialachán (AE) 2020/1503, ceanglaítear ar sholáthraithe seirbhísí sluachistiúcháin a sholáthraíonn seirbhísí sluachistiúcháin arb é atá i gceist leo deonú iasachtaí a éascú rátaí mainneachtana na dtionscadal sluachistiúcháin a tairgeadh ar a n-ardán sluachistiúcháin le linn na 36 mhí roimhe sin ar a laghad a nochtadh gach bliain agus ráiteas torthaí a fhoilsiú laistigh de cheithre mhí ag deireadh gach bliana airgeadais ina léirítear ráta mainneachtana ionchasach agus iarbhír na n-iasachtaí uile a d’éascaigh siad. Chun a áirithiú go mbeidh rochtain ag infheisteoirí agus infheisteoirí ionchasacha ar fhaisnéis lena mbaineann tréimhsí ama comhchosúla le haghaidh méadracht riosca agus luaíochta i ndáil leis na hiasachtaí a thairgtear ar ardán sluachistiúcháin, is gá comhsheasmhacht le hAirteagal 180(1), pointe (a), de Rialachán (AE) Uimh. 575/2013 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle (2) a áirithiú, agus úsáid a bhaint as rátaí mainneachtana 1 bhliana mar thagairt chun rátaí mainneachtana a ríomh. Tá na rátaí mainneachtana 1 bhliana ina léiriú ar an sciar iasachtaí a théann ó stádas neamh-mhainnithe go stádas mainnithe ar a laghad uair amháin le linn tréimhse breathnóireachta 1 bhliana. Dá bhrí sin, leis an ráta mainneachtana ionchasach, ba cheart meastachán a thabhairt ar an gcion d’iasachtaí neamh-mhainnithe a mheastar a bheidh ar mainneachtain le linn tréimhse breathnóireachta 1 bhliana. Dá bhrí sin, chun an meastachán ar an ráta mainneachtana ionchasach sin a bhunú ar an ráta mainneachtana iarbhír, ba cheart ríomh an ráta mainneachtana iarbhír a bheith teoranta d’iasachtaí atá i stádas neamh-mhainnithe ag tús na tréimhse breathnóireachta 1 bhliana. Chun léiriú inchomparáide agus cothrom ar na rátaí mainneachtana a áirithiú, níor cheart aon scéim ualaithe a chur i bhfeidhm chun na rátaí mainneachtana bliantúla a ríomh (ríomh iasachtbhunaithe). Dá bhrí sin, níor cheart suim airgid na n-iasachtaí a úsáid chun na rátaí mainneachtana a ríomh ionas nach dtabharfar níos mó tosaíochta d’iasachtaí áirithe agus na rátaí mainneachtana á ríomh. I gcás ina bhfuil claontacht ann mar gheall ar iasachtaí gearrthéarmacha a bheith ann, ba cheart do sholáthraithe seirbhísí sluachistiúcháin a sholáthraíonn seirbhísí sluachistiúcháin arb é atá i gceist leo deonú iasachtaí a éascú, ba cheart dóibh ríomh an ráta mainneachtana a choigeartú. Chun a áirithiú go léireofar go cothrom na rátaí mainneachtana d’infheisteoirí, níor cheart do sholáthraithe seirbhísí sluachistiúcháin a sholáthraíonn seirbhísí arb é atá i gceist leo deonú iasachtaí a éascú, níor cheart dóibh na rátaí mainneachtana a fhoilsítear i gcomhréir le hAirteagal 20(2) de Rialachán (AE) 2020/1503 a chúbláil ná mífhaisnéis a thabhairt ina leith.

(4)

D’fhéadfadh earráidí i ríomh na rátaí mainneachtana le haghaidh tionscadail sluachistiúcháin a bheith mar thoradh ar shonraí atá neamhréireach, míchruinn, neamhiomlán nó as dáta. Dá bhrí sin, chun iontaofacht agus ardcháilíocht sonraí a áirithiú, ba cheart na nósanna imeachta a bhaineann le bailiú agus stóráil sonraí a bheith láidir agus dea-dhoiciméadaithe.

(5)

Maidir le modh inmheánach soláthraithe seirbhísí sluachistiúcháin chun na rátaí mainneachtana iarbhír agus ionchasacha a ríomh, ba cheart dó a bheith bunaithe ar fhaisnéis faoi fheidhmíocht iasachtaí a éascaíonn na soláthraithe seirbhísí sluachistiúcháin sin agus na catagóirí riosca a leagtar amach sa chreat bainistithe riosca dá dtagraítear in Airteagal 19(7), pointe (d), de Rialachán (AE) 2020/1503.

(6)

Tá an Rialachán seo bunaithe ar na dréachtchaighdeáin theicniúla rialála a chuir an tÚdarás Eorpach um Urrúis agus Margaí (“ESMA”) faoi bhráid an Choimisiúin, i ndlúthchomhar leis an Údarás Baincéireachta Eorpach.

(7)

Reáchtáil ESMA comhairliúcháin phoiblí oscailte maidir leis na dréachtchaighdeáin theicniúla rialála ar a bhfuil an Rialachán seo bunaithe, rinne sé anailís ar na costais agus ar na tairbhí a d’fhéadfadh a bheith ag baint leo agus d’iarr sé comhairle ar an nGrúpa Geallsealbhóirí um Urrúis agus Margaí arna bhunú i gcomhréir le hAirteagal 37 de Rialachán (AE) Uimh. 1095/2010 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle (3).

(8)

Chuathas i gcomhairle leis an Maoirseoir Eorpach ar Chosaint Sonraí i gcomhréir le hAirteagal 42(1) de Rialachán (AE) 2018/1725 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle (4) agus thug sé tuairim uaidh an 1 Meitheamh 2022,

TAR ÉIS AN RIALACHÁN SEO A GHLACADH:

Airteagal 1

Mainneachtain iasachtaí a thairgtear ar ardán sluachistiúcháin

1.   Soláthraithe seirbhísí sluachistiúcháin a sholáthraíonn seirbhísí sluachistiúcháin arb é atá i gceist leo deonú iasachtaí a éascú, measfaidh siad gur tharla mainneachtain maidir le hiasacht ar leith a thairgtear ar a n-ardán sluachistiúcháin i gcás ina dtarlaíonn ceachtar de na teagmhais seo a leanas, nó an dá cheann:

(a)

measann an soláthraí seirbhísí sluachistiúcháin nach dócha go ndéanfaidh úinéir an tionscadail an iasacht a íoc ina hiomláine, nó a oibleagáidí creidmheasa a bhaineann leis an iasacht lena mbaineann a chomhlíonadh, gan dul i muinín beart, amhail urrús a réadú;

(b)

tá úinéir an tionscadail níos faide ná 90 lá thar téarma maidir le haon oibleagáid chreidmheasa ábhartha a bhaineann leis an iasacht lena mbaineann.

2.   Chun críocha mhír 1, pointe (a), measfar na heilimintí seo a leanas mar tháscairí maidir le mídhóchúlacht na híocaíochta:

(a)

tharla athchóiriú struis na hoibleagáide creidmheasa a bhaineann leis an iasacht lena mbaineann i gcás inar dócha go mbeidh mar thoradh air sin oibleagáid airgeadais níos lú mar gheall ar chealú ábhartha, nó ar chur siar na príomhshuime, an úis nó, i gcás inarb ábhartha, na dtáillí.

(b)

rinne úinéir an tionscadail iarratas ar fhéimheacht nó ar chosaint chomhchosúil, nó breithníodh é ina fhéimheach nó fuair sé cosaint chomhchosúil, rud a d’fhágfadh nach mbeadh air oibleagáid chreidmheasa a bhaineann leis an iasacht lena mbaineann a aisíoc le hinfheisteoirí nó go gcuirfí moill ar an aisíocaíocht sin.

Chun críocha phointe (a), measfar gur tharla athchóiriú struis i gcás inar leathnaíodh lamháltais chuig úinéir tionscadail a bhfuil deacrachtaí aige nó atá ar tí deacrachtaí a bheith aige a ghealltanais airgeadais a chomhlíonadh.

3.   Chun críocha mhír 1, pointe (b), i gcás ina gceadaítear go sainráite leis an gcomhaontú creidmheasa d’úinéir an tionscadail an sceideal íocaíochta a athrú, nó na híocaíochtaí a chur ar fionraí nó a chur siar faoi choinníollacha áirithe, agus i gcás ina ngníomhaíonn úinéir an tionscadail laistigh de na cearta a deonaíodh sa chomhaontú creidmheasa sin, ní mheasfar na híocaíochtaí athraithe, curtha ar fionraí nó curtha siar a bheith thar téarma, ach beidh áireamh na laethanta thar téarma bunaithe ar an sceideal íocaíochta nua a luaithe a shonrófar é. Mar sin féin, déanfaidh soláthraithe seirbhísí sluachistiúcháin anailís ar na cúiseanna leis na hathruithe sin ar an sceideal íocaíochta, nó ar chur ar fionraí nó ar chur siar na n-íocaíochtaí, agus déanfaidh siad measúnú ar an bhféidearthacht maidir le mídhóchúlacht na híocaíochta dá dtagraítear i mír 1, pointe (a).

4.   Nochtfaidh soláthraithe seirbhísí sluachistiúcháin an tairseach ábharthachta a úsáidtear chun críocha mhír 1, pointe (b).

5.   Cuirfidh soláthraithe seirbhísí sluachistiúcháin infheisteoirí ar an eolas gan mhoill i gcás mainneachtain iasachta.

Airteagal 2

Modheolaíocht chun ráta mainneachtana iasachtaí a thairgtear ar ardán sluachistiúcháin a ríomh

1.   Chun críocha an nochta dá dtagraítear in Airteagal 20(1), pointe (a), de Rialachán (AE) 2020/1503, ríomhfaidh soláthraithe seirbhísí sluachistiúcháin meán simplí an ráta mainneachtana 1 bhliana a breathnaíodh thar an tréimhse bhreathnóireachta stairiúil iomlán trí úsáid a bhaint as fuinneoga breathnóireachta neamhfhorluiteacha 12 mhí.

2.   Chun an ráta mainneachtana 1 bhliana dá dtagraítear i mír 1 a ríomh, áiritheoidh soláthraithe seirbhísí sluachistiúcháin gach ceann de na nithe seo a leanas:

(a)

gurb é atá san ainmneoir an líon iasachtaí neamh-mhainnithe a breathnaíodh ag tús na fuinneoige breathnóireachta 12 mhí;

(b)

go n-áirítear leis an uimhreoir gach iasacht a mheastar san ainmneoir a raibh ar a laghad teagmhas mainneachtana amháin aici le linn na fuinneoige breathnóireachta 12 mhí.

3.   Chun críocha mhír 2, iasachtaí nach bhfuil aon íocaíocht sceidealta ina leith sa sceideal íocaíochta le linn na tréimhse breathnóireachta 12 mhí, eisiafar iad ón tacar sonraí a úsáidtear chun an ráta mainneachtana a ríomh le haghaidh na tréimhse sin.

4.   Chun críocha mhír 1 agus gan beann ar cé acu atá soláthraí seirbhísí sluachistiúcháin ag úsáid foinsí sonraí seachtracha, inmheánacha nó comhthiomsaithe, nó meascán de na trí cinn sin, 36 mhí ar a laghad a bheidh sa tréimhse bhreathnóireachta stairiúil fholuiteach a úsáidfear i gcás foinse amháin ar a laghad. I gcás inar faide ná sin an tréimhse bhreathnóireachta atá ar fáil i gcás aon fhoinse, is í an tréimhse is faide a úsáidfear. Soláthraí seirbhísí sluachistiúcháin atá i mbun oibríochta le níos lú ná 36 mhí, bainfidh sé úsáid as an tréimhse ar lena linn a bhí sé i mbun oibríochta.

5.   Nochtfaidh soláthraithe seirbhísí sluachistiúcháin an t-ainmneoir agus an t-uimhreoir a úsáidtear chun an ráta mainneachtana 1 bhliana a ríomh i gcomhréir le mír 2 le haghaidh na tréimhse arna cinneadh i gcomhréir le mír 4.

Airteagal 3

Modheolaíocht chun an ráta mainneachtana iarbhír iasachtaí de réir catagóir riosca a ríomh

1.   Chun rátaí mainneachtana iarbhír gach iasachta a fhoilsiú i gcomhréir le hAirteagal 20(1), pointe (b)(i), de Rialachán (AE) 2020/1503, ríomhfaidh soláthraithe seirbhísí sluachistiúcháin meáin shimplí an ráta mainneachtana 1 bhliana de réir catagóir riosca a breathnaíodh thar an tréimhse bhreathnóireachta stairiúil iomlán trí úsáid a bhaint as fuinneoga breathnóireachta neamhfhorluiteacha 12 mhí.

2.   Chun an ráta mainneachtana 1 bhliana de réir catagóir riosca a ríomh, áiritheoidh soláthraithe seirbhísí sluachistiúcháin gach ceann de na nithe seo a leanas:

(a)

gurb é atá san ainmneoir an líon iasachtaí neamh-mhainnithe a breathnaíodh ag tús na tréimhse breathnóireachta 12 mhí laistigh den chatagóir riosca a ríomhtar an ráta mainneachtana ina leith;

(b)

go n-áirítear leis an uimhreoir gach iasacht a mheastar san ainmneoir a raibh ar a laghad teagmhas mainneachtana amháin aici le linn na tréimhse breathnóireachta 12 mhí.

3.   Chun críocha mhír 2, iasachtaí nach bhfuil aon íocaíocht sceidealta ina leith sa sceideal íocaíochta le linn na tréimhse breathnóireachta 12 mhí, eisiafar iad ón tacar sonraí a úsáidtear chun an ráta mainneachtana a ríomh le haghaidh na tréimhse sin.

4.   Chun críocha mhír 1, gan beann ar cé acu atá soláthraí seirbhísí sluachistiúcháin ag úsáid foinsí sonraí seachtracha, inmheánacha nó comhthiomsaithe, nó meascán de na trí cinn sin, 36 mhí ar a laghad a bheidh sa tréimhse bhreathnóireachta stairiúil fholuiteach a úsáidfear i gcás foinse amháin ar a laghad. I gcás inar faide ná sin an tréimhse bhreathnóireachta atá ar fáil i gcás aon fhoinse, is í an tréimhse is faide a úsáidfear. Soláthraí seirbhísí sluachistiúcháin atá i mbun oibríochta le níos lú ná 36 mhí, bainfidh sé úsáid as an tréimhse ar lena linn a bhí sé i mbun oibríochta.

5.   Nochtfaidh soláthraithe seirbhísí sluachistiúcháin an t-ainmneoir agus an t-uimhreoir a úsáidtear chun an ráta mainneachtana iarbhír de réir catagóir riosca a bhaineann le gach iasacht a ríomh i gcomhréir le mír 2 le haghaidh na tréimhse arna cinneadh i gcomhréir le mír 4.

Airteagal 4

Modheolaíocht chun an ráta mainneachtana ionchasach iasachtaí de réir catagóir riosca a ríomh

1.   Chun rátaí mainneachtana ionchasacha gach iasachta a fhoilsiú i gcomhréir le hAirteagal 20(1), pointe (b)(i), de Rialachán (AE) 2020/1503, bunóidh soláthraithe seirbhísí sluachistiúcháin a meastacháin ar na rátaí mainneachtana ionchasacha de réir catagóir riosca ar rátaí mainneachtana iarbhír iasachtaí de réir catagóir riosca arna ríomh i gcomhréir le hAirteagal 3.

2.   Chun críocha mhír 1 agus gan beann ar cé acu atá soláthraí seirbhísí sluachistiúcháin ag úsáid foinsí sonraí seachtracha, inmheánacha nó comhthiomsaithe, nó meascán de na trí cinn sin, 36 mhí ar a laghad a bheidh sa tréimhse bhreathnóireachta stairiúil fholuiteach a úsáidfear i gcás foinse amháin ar a laghad. I gcás inar faide ná sin an tréimhse bhreathnóireachta atá ar fáil i gcás aon fhoinse, is í an tréimhse is faide a úsáidfear. Soláthraí seirbhísí sluachistiúcháin atá i mbun oibríochta le níos lú ná 36 mhí, bainfidh sé úsáid as an tréimhse ar lena linn a bhí sé i mbun oibríochta.

Airteagal 5

Sannadh do chatagóirí riosca

Chun críocha Airteagail 3 agus 4, sannfaidh soláthraithe seirbhísí sluachistiúcháin na hiasachtaí aonair don chatagóir riosca ábhartha a leagtar amach sa chreat bainistithe riosca ar bhonn critéir fhónta dhea-shainithe agus na tosca ábhartha uile á gcur san áireamh acu, ar tosca iad a bhféadfadh éifeachtaí neamhfhabhracha a bheith acu ar fheidhmíocht na n-iasachtaí.

Airteagal 6

Cruinneas sonraí

Áiritheoidh soláthraithe seirbhísí sluachistiúcháin comhsheasmhacht agus oiriúnacht na sonraí a úsáidtear chun na rátaí mainneachtana a ríomh i gcomhréir leis an Rialachán seo.

Airteagal 7

Teacht i bhfeidhm

Tiocfaidh an Rialachán seo i bhfeidhm an fichiú lá tar éis lá a fhoilsithe in Iris Oifigiúil an Aontais Eorpaigh.

Beidh an Rialachán seo ina cheangal go huile agus go hiomlán agus beidh sé infheidhme go díreach i ngach Ballstát.

Arna dhéanamh sa Bhruiséil, 13 Iúil 2022.

Thar ceann an Choimisiúin

An tUachtarán

Ursula VON DER LEYEN


(1)  IO L 347, 20.10.2020, lch. 1.

(2)  Rialachán (AE) Uimh. 575/2013 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 26 Meitheamh 2013 maidir le ceanglais stuamachta i gcomhair institiúidí creidmheasa agus gnólachtaí infheistíochta, agus lena leasaítear Rialachán (AE) Uimh. 648/2012 (IO L 176, 27.6.2013, lch. 1).

(3)  Rialachán (AE) Uimh. 1095/2010 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 24 Samhain 2010 lena mbunaítear Údarás Maoirseachta Eorpach (an tÚdarás Eorpach um Urrúis agus Margaí), lena leasaítear Cinneadh Uimh. 716/2009/CE agus lena n-aisghairtear Cinneadh Uimh. 2009/77/CE ón gCoimisiún (IO L 331, 15.12.2010, lch. 84).

(4)  Rialachán (AE) 2018/1725 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 23 Deireadh Fómhair 2018 maidir le daoine nádúrtha a chosaint i ndáil le sonraí pearsanta a phróiseáil ag institiúidí, comhlachtaí, oifigí agus gníomhaireachtaí an Aontais agus maidir le saorghluaiseacht sonraí den sórt sin, agus lena n-aisghairtear Rialachán (CE) Uimh. 45/2001 agus Cinneadh Uimh. 1247/2002/CE (IO L 295, 21.11.2018, lch. 39).


8.11.2022   

GA

Iris Oifigiúil an Aontais Eorpaigh

L 287/38


RIALACHÁN TARMLIGTHE (AE) 2022/2116 ÓN gCOIMISIÚN

an 13 Iúil 2022

lena bhforlíontar Rialachán (AE) 2020/1503 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle maidir le caighdeáin theicniúla rialála lena sonraítear na bearta agus na nósanna imeachta le haghaidh plean leanúnachais gnó soláthraithe seirbhísí sluachistiúcháin

(Téacs atá ábhartha maidir le LEE)

TÁ AN COIMISIÚN EORPACH,

Ag féachaint don Chonradh ar Fheidhmiú an Aontais Eorpaigh,

Ag féachaint do Rialachán (AE) 2020/1503 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 7 Deireadh Fómhair 2020 maidir le soláthraithe Eorpacha seirbhísí sluachistiúcháin do ghnó, agus lena leasaítear Rialachán (AE) 2017/1129 agus Treoir (AE) 2019/1937 (1), agus go háirithe Airteagal 12(16), an ceathrú fomhír de,

De bharr an mhéid seo a leanas:

(1)

Chun a áirithiú go ndéanfar na bearta agus na nósanna imeachta le haghaidh an phlean leanúnachais gnó dá dtagraítear in Airteagal 12(2), pointe (j), de Rialachán (AE) 2020/1503 a chomhchuibhiú go cuí laistigh den Aontas, ba cheart na bearta agus na nósanna imeachta le haghaidh phlean sin a shonrú.

(2)

Chun aghaidh a thabhairt mar is ceart ar na rioscaí a bhaineann le seirbhísí criticiúla a scor, ba cheart a áirithiú leis an bplean leanúnachais gnó go leanfar de sheirbhísí criticiúla a fheidhmiú lena n-áirítear iad siúd a sheachfhoinsítear, d’ainneoin chliseadh an tsoláthraí seirbhísí sluachistiúcháin, nó an tríú páirtí ar seachfhoinsíodh seirbhísí criticiúla chucu.

(3)

I bhfianaise an réimse teagmhas a d’fhéadfadh tionchar díobhálach a bheith acu ar fheidhmiú na seirbhísí criticiúla, leis an bplean leanúnachais gnó, ba cheart aghaidh a thabhairt ar chásanna as a n-éiríonn fabht nó mainneachtain shuntasach ar fheidhmiú na seirbhísí criticiúla.

(4)

Chun a áirithiú go bhfuil an plean leanúnachais gnó éifeachtach, is iomchuí ábhar íosta beart agus nósanna imeachta a leagan amach le haghaidh phlean leanúnachais gnó.

(5)

Is iomchuí líon teoranta téarmaí teicniúla a shoiléiriú. Tá gá leis na sainmhínithe teicniúla sin chun cur i bhfeidhm aonfhoirmeach an Rialacháin seo a áirithiú agus, dá bhrí sin, rannchuidiú le bunú leabhair rialacha aonair maidir le soláthraithe seirbhísí sluachistiúcháin an Aontais. Is chun oibleagáidí soláthraithe seirbhísí sluachistiúcháin a leagan amach, agus chun na críche sin amháin, atá na sainmhínithe sin ann agus ba cheart iad a bheith teoranta go docht do thuiscint an Rialacháin seo.

(6)

Tá an Rialachán seo bunaithe ar na dréachtchaighdeáin theicniúla rialála a chuir an tÚdarás Eorpach um Urrúis agus Margaí faoi bhráid an Choimisiúin.

(7)

Rinne an tÚdarás Eorpach um Urrúis agus Margaí comhairliúcháin phoiblí oscailte maidir leis na dréachtchaighdeáin theicniúla rialála ar a bhfuil an Rialachán seo bunaithe, rinne sé anailís ar na costais agus ar na tairbhí a d’fhéadfadh a bheith ag baint leo agus d’iarr sé comhairle ar an nGrúpa Geallsealbhóirí um Urrúis agus Margaí arna bhunú i gcomhréir le hAirteagal 37 de Rialachán (AE) Uimh. 1095/2010 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle (2).

(8)

Chuathas i gcomhairle leis an Maoirseoir Eorpach ar Chosaint Sonraí i gcomhréir le hAirteagal 42(1) de Rialachán (AE) 2018/1725 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle (3)agus thug sé tuairim uaidh an 1 Meitheamh 2022,

TAR ÉIS AN RIALACHÁN SEO A GHLACADH:

Airteagal 1

Sainmhínithe

Chun críocha an Rialacháin seo, tá feidhm ag na sainmhínithe seo a leanas:

(a)

ciallaíonn “seirbhísí criticiúla” seirbhísí oibríochtúla agus gnó a ndéanfadh fabht nó mainneachtain ar a bhfeidhmiú dochar ábhartha do chomhlíontacht leanúnach soláthraí seirbhísí sluachistiúcháin le Rialachán (AE) 2020/1503, nó dá fheidhmíocht airgeadais, nó d’fhóntacht nó do leanúnachas a sheirbhísí agus a ghníomhaíochtaí sluachistiúcháin, go háirithe maidir lena chliaint.

(b)

ciallaíonn “cliseadh” aon imeacht dócmhainneachta nó imeacht réamhdhócmhainneachta is infheidhme faoin dlí ábhartha nó aon idirbhriseadh suntasach ar ghnó.

(c)

ciallaíonn “idirbhriseadh suntasach ar ghnó” fabht mór nó mainneachtain mhór lena ndéantar dochar ábhartha d’fheidhmiú seirbhísí criticiúla.

Airteagal 2

Ábhar íosta an phlean leanúnachais gnó

1.   Forbróidh soláthraithe seirbhísí sluachistiúcháin plean leanúnachais gnó mionsonraithe lena dtabharfar aghaidh ar na rioscaí a bhaineann lena gcliseadh (“an plean leanúnachais gnó”).

2.   Áireofar na nithe seo a leanas sa phlean leanúnachais gnó:

(a)

bearta agus nósanna imeachta chun an leanúnachas a áirithiú maidir le seirbhísí criticiúla a bhaineann le hinfheistíochtaí atá ann cheana a sholáthar;

(b)

bearta agus nósanna imeachta chun dea-rialachas comhaontuithe idir an soláthraí seirbhísí sluachistiúcháin agus a chliaint agus dea-rialachas sonraí gnó criticiúla a áirithiú.

Airteagal 3

Leanúnachas maidir le seirbhísí criticiúla a sholáthar

1.   Leis an bplean leanúnachais gnó, áiritheofar go leanfar de sheirbhísí criticiúla a fheidhmiú, lena n-áirítear iad siúd a sheachfhoinsítear chuig tríú páirtithe, d’ainneoin chliseadh an tsoláthraí seirbhísí sluachistiúcháin nó an tríú páirtí ar seachfhoinsíodh seirbhísí criticiúla chucu.

2.   Déanfar na bearta atá sa phlean leanúnachais gnó a chur in oiriúint do shamhail ghnó an tsoláthraí seirbhísí sluachistiúcháin agus áireofar socruithe iontu lena n-áiritheofar leanúnachas na seirbhísí criticiúla trí roinnt de na seirbhísí criticiúla sin nó iad go léir a sheachfhoinsiú chuig eintiteas tríú páirtí.

3.   Beidh forálacha sa phlean leanúnachais gnó maidir leis na nithe seo a leanas:

(a)

fógra a thabhairt don chliant maidir le haon chliseadh a tharla;

(b)

rochtain na gcliant ar fhaisnéis a bhaineann lena n-infheistíochtaí;

(c)

i gcás inarb infheidhme, seirbhísiú leanúnach a dhéanamh ar iasachtaí gan aisíoc;

(d)

i gcás inarb infheidhme, leanúint de sheirbhísí íocaíochta dá dtagraítear in Airteagal 10 de Rialachán (AE) 2020/1503, lena n-áirítear na socruithe dá dtagraítear i mír 5 den Airteagal sin;

(e)

i gcás inarb infheidhme, aistriú na socruithe slánchoinneála sócmhainní dá dtagraítear in Airteagal 10 de Rialachán (AE) 2020/1503.

Airteagal 4

Dea-rialachas comhaontuithe

1.   Leagfar amach sa phlean leanúnachais gnó, agus cineál, scála agus castacht an tsoláthraí seirbhísí sluachistiúcháin agus a shamhail ghnó á gcur san áireamh, bearta mionsonraithe atá le déanamh chun dea-rialachas comhaontuithe idir an soláthraí seirbhísí sluachistiúcháin agus a chliaint a áirithiú.

2.   Cuirfear na bearta dá dtagraítear i mír 1 i bhfeidhm maidir leis na nithe seo a leanas:

(a)

comhaontuithe idir an soláthraí seirbhísí sluachistiúcháin agus a chliaint, lena n-áirítear faisnéis atá ríthábhachtach maidir le dea-rialachas comhaontuithe;

(b)

torthaí ón triail eolais iontrála dá dtagraítear in Airteagal 21 de Rialachán (AE) 2020/1503;

(c)

sonraí gnó criticiúla eile.

3.   Beidh na nithe seo a leanas sna céimeanna dá dtagraítear i mír 1:

(a)

stóráil in áit shábháilte comhaontuithe dá dtagraítear i mír 2, pointe (a), i gcás nach bhfuil an leagan bunaidh ar fáil ach i bhfoirm páipéir;

(b)

cúltacú ábhartha na ndoiciméad agus na faisnéise dá dtagraítear i mír 2.

4.   Faisnéis agus comhaontuithe lena gcumasaítear rianú a dhéanamh ar íocaíochtaí arna ndéanamh ag infheisteoirí agus úinéirí tionscadail, measfar iad a bheith ina sonraí gnó criticiúla chun críocha mhír 2, pointe (c).

Airteagal 5

Nósanna imeachta

1.   Déanfar na nósanna imeachta dá dtagraítear in Airteagal 2(2), pointí (a) agus (b), a chur in oiriúint do shamhail ghnó an tsoláthraí seirbhísí sluachistiúcháin agus áireofar na nithe seo a leanas iontu:

(a)

liosta a thiomsú de shonraí teagmhála na ndaoine nó na roinne atá i gceannas i gcás chliseadh an tsoláthraí seirbhísí sluachistiúcháin;

(b)

na trí chás cliste is dóichí a shainaithint agus tuairisc ar na bearta atá le déanamh chun a dtionchar ar leanúnachas na seirbhísí criticiúla a mhaolú;

(c)

forálacha maidir le rochtain fhoireann an tsoláthraí seirbhísí sluachistiúcháin ar an spás oibre agus ar líonra na cuideachta;

(d)

forálacha maidir le rochtain ar fhaisnéis faoi chliaint agus, i gcás inarb ábhartha, ar shócmhainní cliant;

(e)

sainaithint rioscaí oibríochtúla agus airgeadais chomh maith le bearta chun iad a laghdú;

(f)

sainaithint córas criticiúil gnó agus bearta teagmhasacha chun a leanúnachas a áirithiú;

(g)

sainaithint caidreamh criticiúil gnó, lena n-áirítear feidhmeanna seachfhoinsithe;

(h)

nósanna imeachta chun leanúnachas na cumarsáide a áirithiú idir an soláthraí seirbhísí sluachistiúcháin, a chliaint, comhpháirtithe gnó, fostaithe agus údaráis inniúla.

Airteagal 6

Teacht i bhfeidhm

Tiocfaidh an Rialachán seo i bhfeidhm an fichiú lá tar éis lá a fhoilsithe in Iris Oifigiúil an Aontais Eorpaigh.

Beidh an Rialachán seo ina cheangal go huile agus go hiomlán agus beidh sé infheidhme go díreach i ngach Ballstát.

Arna dhéanamh sa Bhruiséil, 13 Iúil 2022.

Thar ceann an Choimisiúin

An tUachtarán

Ursula VON DER LEYEN


(1)  IO L 347, 20.10.2020, lch. 1.

(2)  Rialachán (AE) Uimh. 1095/2010 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 24 Samhain 2010 lena mbunaítear Údarás Maoirseachta Eorpach (an tÚdarás Eorpach um Urrúis agus Margaí), lena leasaítear Cinneadh Uimh. 716/2009/CE agus lena n-aisghairtear Cinneadh Uimh. 2009/77/CE ón gCoimisiún (IO L 331, 15.12.2010, lch. 84).

(3)  Rialachán (AE) 2018/1725 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 23 Deireadh Fómhair 2018 maidir le daoine nádúrtha a chosaint i ndáil le sonraí pearsanta a phróiseáil ag institiúidí, comhlachtaí, oifigí agus gníomhaireachtaí an Aontais agus maidir le saorghluaiseacht sonraí den sórt sin, agus lena n-aisghairtear Rialachán (CE) Uimh. 45/2001 agus Cinneadh Uimh. 1247/2002/CE (IO L 295, 21.11.2018, lch. 39).


8.11.2022   

GA

Iris Oifigiúil an Aontais Eorpaigh

L 287/42


RIALACHÁN TARMLIGTHE (AE) 2022/2117 ÓN gCOIMISIÚN

an 13 Iúil 2022

lena bhforlíontar Rialachán (AE) 2020/1503 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle maidir le caighdeáin theicniúla rialála lena sonraítear na ceanglais, na formáidí caighdeánacha agus na nósanna imeachta maidir le gearáin a láimhseáil

(Téacs atá ábhartha maidir le LEE)

TÁ AN COIMISIÚN EORPACH,

Ag féachaint don Chonradh ar Fheidhmiú an Aontais Eorpaigh,

Ag féachaint do Rialachán (AE) 2020/1503 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 7 Deireadh Fómhair 2020 maidir le soláthraithe Eorpacha seirbhísí sluachistiúcháin do ghnó, agus lena leasaítear Rialachán (AE) 2017/1129 agus Treoir (AE) 2019/1937 (1), agus go háirithe Airteagal 7(5), an tríú fomhír, de,

De bharr an mhéid seo a leanas:

(1)

Ar mhaithe le hinfheisteoirí a chosaint agus chun córas éifeachtach rialachais inmheánaigh a chur chun cinn, ba cheart do sholáthraithe seirbhísí sluachistiúcháin, ar a suíomh gréasáin, rochtain éasca a sholáthar dá gcliaint ar thuairisc atá soiléir, intuigthe agus cothrom le dáta ar a nós imeachta láimhseála gearán.

(2)

Chun nach mbeidh nósanna imeachta láimhseála gearán éagsúla ann i measc soláthraithe seirbhísí sluachistiúcháin ar fud an Aontais, ba cheart do chliaint a bheith in ann a gcuid gearán a dhéanamh trí fhormáidí caighdeánacha comhchuibhithe a úsáid.

(3)

Chun foráil a dhéanamh maidir le leibhéal leormhaith cosanta d’infheisteoirí, is iomchuí a cheangal ar sholáthraithe seirbhísí sluachistiúcháin a áirithiú go gceadófar do ghearánaigh gearáin a dhéanamh, ar a laghad, sa teanga a úsáideann na soláthraithe seirbhísí sluachistiúcháin chun a seirbhísí nó a dtairiscintí sluachistiúcháin a chur chun cinn san Aontas.

(4)

Chun láimhseáil phras thráthúil gearán a áirithiú, ba cheart do sholáthraithe seirbhísí sluachistiúcháin admháil fála a thabhairt i leith aon ghearáin agus an gearánach a chur ar an eolas laistigh de 10 lá oibre tar éis dóibh an gearán a fháil maidir le cé acu atá nó nach bhfuil an gearán sin inghlactha. Nuair a admhaítear go bhfuarthas an gearán, ba cheart don ghearánach sonraí teagmhála an duine nó na roinne a fháil le haghaidh aon cheist a bhaineann leis an ngearán, mar aon le tráthchlár táscach inar féidir coinne a bheith le cinneadh i leith an ghearáin. I gcás ina meastar gearán a bheith neamh-inghlactha, ba cheart don soláthraí seirbhísí sluachistiúcháin an gearánach a chur ar an eolas faoina chinneadh agus na cúiseanna leis an neamh-inghlacthacht sin a thabhairt don ghearánach.

(5)

Chun a áirithiú go ndéanfar imscrúdú pras, tráthúil agus cothrom ar ghearáin, ba cheart do sholáthraithe seirbhísí sluachistiúcháin, tar éis dóibh gearán a fháil, a mheas an bhfuil an gearán sin soiléir, iomlán agus an bhfuil an fhianaise agus an fhaisnéis ábhartha uile is gá ann chun é a láimhseáil. I gcás inarb iomchuí, ba cheart faisnéis bhreise a iarraidh go pras. Ba cheart do sholáthraithe seirbhísí sluachistiúcháin an fhianaise agus an fhaisnéis ábhartha uile maidir leis an ngearán a bhailiú agus imscrúdú a dhéanamh orthu. Ba cheart gearánaigh a choinneáil ar an eolas go cuí faoin bpróiseas láimhseála gearán.

(6)

Chun a áirithiú go láimhseálfar gearáin go cothrom agus go héifeachtach, is gá aghaidh a thabhairt ar na pointí uile a ardaíonn an gearánach ina ghearán agus cinneadh á dhéanamh i leith gearán. Thairis sin, ba cheart cinntí comhsheasmhacha a bheith mar thoradh ar ghearáin lena mbaineann imthosca comhchosúla, seachas i gcás ina bhfuil an soláthraí seirbhísí sluachistiúcháin in ann údar oibiachtúil a thabhairt le haon diall ó chinneadh a rinneadh roimhe sin.

(7)

Chun a áirithiú go láimhseálfar gearáin go pras, ba cheart cinntí maidir le gearáin a chur in iúl don ghearánach a luaithe is féidir agus laistigh den tráthchlár a chinntear sa nós imeachta láimhseála gearán. In imthosca eisceachtúla nach bhfuil an soláthraí seirbhísí sluachistiúcháin in ann an tráthchlár sin a chomhlíonadh, ba cheart an gearánach a chur ar an eolas maidir leis na cúiseanna leis an moill agus maidir leis an dáta faoina ndéanfar cinneadh.

(8)

I gcás nach dtugtar aghaidh dhearfach ar iarraidh an ghearánaigh ina hiomláine sa chinneadh i leith gearáin, is iomchuí réasúnú críochnúil agus faisnéis maidir leis na réitigh atá ar fáil a bheith sa chinneadh.

(9)

Chun idirghníomhaíochtaí éifeachtúla a áirithiú, ba cheart do sholáthraithe seirbhísí sluachistiúcháin cumarsáid a dhéanamh le gearánaigh i dteanga shoiléir intuigthe. Ba cheart teachtaireachtaí ó sholáthraithe seirbhísí sluachistiúcháin a dhéanamh i scríbhinn trí mhodhanna leictreonacha nó, arna iarraidh sin don ghearánach, i bhfoirm páipéir.

(10)

Tá an Rialachán seo bunaithe ar na dréachtchaighdeáin theicniúla rialála a chuir an tÚdarás Eorpach um Urrúis agus Margaí (ESMA) faoi bhráid an Choimisiúin.

(11)

Rinne ESMA comhairliúcháin phoiblí oscailte maidir leis na dréachtchaighdeáin theicniúla rialála ar a bhfuil an Rialachán seo bunaithe, rinne sé anailís ar na costais agus ar na tairbhí gaolmhara a d’fhéadfadh a bheith ag baint leo agus d’iarr sé comhairle ar an nGrúpa Geallsealbhóirí um Urrúis agus Margaí arna bhunú i gcomhréir le hAirteagal 37 de Rialachán (AE) Uimh. 1095/2010 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle (2).

(12)

Chuathas i gcomhairle leis an Maoirseoir Eorpach ar Chosaint Sonraí i gcomhréir le hAirteagal 42(1) de Rialachán (AE) 2018/1725 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle (3) agus thug sé tuairim uaidh an 1 Meitheamh 2022,

TAR ÉIS AN RIALACHÁN SEO A GHLACADH:

Airteagal 1

Nósanna imeachta láimhseála gearán

1.   Chun críocha an Rialacháin seo, ciallaíonn “gearán” ráiteas míshástachta atá dírithe ar sholáthraí seirbhísí sluachistiúcháin, ar ráiteas é a dhéanann ceann amháin dá chliaint agus a bhaineann le seirbhísí sluachistiúcháin a sholáthar.

2.   Leis na nósanna imeachta maidir le gearáin a láimhseáil dá dtagraítear in Airteagal 7(1) de Rialachán (AE) 2020/1503, cuirfear faisnéis shoiléir chruinn ar fáil do chliaint soláthraithe seirbhísí sluachistiúcháin agus beidh na nithe uile seo a leanas ar a laghad iontu:

(a)

na coinníollacha maidir le hinghlacthacht gearán;

(b)

faisnéis lena léirítear go ndéantar gearáin agus go láimhseáiltear iad saor in aisce;

(c)

tuairisc mhionsonraithe ar conas gearáin a dhéanamh, lena n-áirítear:

(1)

faisnéis lena léirítear nach mór gearáin a dhéanamh trí úsáid a bhaint as an teimpléad caighdeánach a leagtar amach san Iarscríbhinn;

(2)

an cineál faisnéise agus fianaise a bheidh le soláthar ag an ngearánach;

(3)

céannacht agus sonraí teagmhála an duine nó na roinne nach mór gearáin a sheoladh chuige nó chuici;

(4)

an t-ardán leictreonach, an córas nó an seoladh nach mór gearáin a sheoladh chuige;

(5)

an teanga nó na teangacha ina gceadaítear do ghearánach gearán a dhéanamh de bhun Airteagal 2(2);

(d)

an próiseas chun gearáin a láimhseáil, mar a shonraítear in Airteagail 3 go 5;

(e)

an tráthchlár ina dtugtar fógra don ghearánach faoi chinneadh i leith an ghearáin.

3.   Beidh soláthraithe seirbhísí sluachistiúcháin in ann leasú a dhéanamh ar na nósanna imeachta maidir le gearáin a láimhseáil, i gcás inarb iomchuí. Foilseoidh siad tuairisc chothrom le dáta ar na nósanna imeachta sin ar a suíomh gréasáin, mar aon leis an teimpléad caighdeánach a leagtar amach san Iarscríbhinn, agus áiritheoidh siad go mbeidh rochtain éasca, ar a suíomh gréasáin, ar an tuairisc agus ar an teimpléad sin araon.

4.   An tuairisc ar na nósanna imeachta láimhseála gearán agus an teimpléad caighdeánach a leagtar amach san Iarscríbhinn, déanfar í a fhoilsiú i ngach ceann de theangacha na bileoige faisnéise infheistíochta bunriachtanaí dá dtagraítear in Airteagail 23 agus 24 de Rialachán (AE) 2020/1503 nó i ngach ceann de theangacha na gcumarsáidí margaíochta dá dtagraítear in Airteagal 27(1) den Rialachán sin.

Airteagal 2

Formáid chaighdeánach agus teanga

1.   Áiritheoidh soláthraithe seirbhísí sluachistiúcháin go mbeidh cliaint in ann gearáin a chur isteach go leictreonach, trí úsáid a bhaint as an teimpléad caighdeánach a leagtar amach san Iarscríbhinn.

2.   Áiritheoidh soláthraithe seirbhísí sluachistiúcháin go mbeidh cliaint in ann gearáin a dhéanamh in aon cheann de na teangacha dá dtagraítear in Airteagal 1(4).

Airteagal 3

Admháil fála a thabhairt agus inghlacthacht a fhíorú

1.   Tabharfaidh soláthraithe seirbhísí sluachistiúcháin admháil fála i leith gearáin agus cuirfidh siad an gearánach ar an eolas maidir le cé acu atá nó nach bhfuil an gearán inghlactha laistigh de 10 lá oibre tar éis dóibh é a fháil. I gcás nach bhfuil gearán i gcomhréir leis na coinníollacha inghlacthachta dá dtagraítear in Airteagal 1(2), pointe (a), tabharfaidh soláthraithe seirbhísí sluachistiúcháin míniú soiléir don ghearánach ar na cúiseanna leis an ngearán a dhiúltú toisc é a bheith neamh-inghlactha.

2.   Beidh an méid seo a leanas san admháil fála i leith gearáin:

(a)

céannacht agus sonraí teagmhála, lena n-áirítear seoladh ríomhphoist agus uimhir theileafóin, an duine nó na roinne a bhféadfaidh gearánaigh aon cheist a bhaineann lena ngearán a sheoladh chuige nó chuici;

(b)

tagairt don tráthchlár dá dtagraítear in Airteagal 1(2), pointe (e).

Airteagal 4

Gearáin a imscrúdú

1.   Tar éis dóibh gearán inghlactha a fháil, déanfaidh soláthraithe seirbhísí sluachistiúcháin a mheas, gan moill mhíchuí, an bhfuil an gearán soiléir agus iomlán. Go háirithe, measfaidh siad an bhfuil an fhaisnéis agus an fhianaise ábhartha uile sa ghearán. I gcás ina dtagann soláthraí seirbhísí sluachistiúcháin ar an gconclúid go bhfuil gearán doiléir nó neamhiomlán, iarrfaidh sé go pras aon fhaisnéis bhreise nó aon fhianaise bhreise is gá chun an gearán a láimhseáil go cuí.

2.   Féachfaidh soláthraithe seirbhísí sluachistiúcháin leis an bhfaisnéis agus leis an bhfianaise ábhartha uile maidir le gearán a bhailiú agus imscrúdú a dhéanamh orthu.

3.   Coinneoidh soláthraithe seirbhísí sluachistiúcháin an gearánach ar an eolas go cuí faoi aon bheart breise a dhéantar chun an gearán a láimhseáil agus tabharfaidh siad freagra gan aon mhoill mhíchuí ar iarrataí réasúnacha ar fhaisnéis a dhéanann an gearánach.

Airteagal 5

Cinntí

1.   Agus cinneadh á dhéanamh aige maidir le gearán, tabharfaidh an soláthraí seirbhísí sluachistiúcháin aghaidh ar na pointí uile a ardaíodh sa ghearán agus luafaidh sé na cúiseanna atá le toradh an imscrúdaithe. Beidh an cinneadh sin comhsheasmhach le haon chinneadh a rinne an soláthraí seirbhísí sluachistiúcháin roimhe sin i leith gearáin chomhchosúla, seachas i gcás ina bhfuil an soláthraí seirbhísí sluachistiúcháin in ann údar a thabhairt leis an bhfáth ar thángthas ar chonclúid dhifriúil.

2.   Cuirfidh soláthraithe seirbhísí sluachistiúcháin a gcinneadh maidir le gearán in iúl don ghearánach a luaithe is féidir agus laistigh den tráthchlár dá dtagraítear in Airteagal 1(2), pointe (e).

3.   I gcásanna eisceachtúla nach féidir an cinneadh maidir le gearán a sholáthar laistigh den tráthchlár dá dtagraítear in Airteagal 1(2), pointe (e), cuirfidh soláthraithe seirbhísí sluachistiúcháin an gearánach ar an eolas faoi na cúiseanna leis an moill sin agus sonróidh siad an dáta a dhéanfar an cinneadh.

4.   I gcás nach gcomhlíontar éileamh an ghearánaigh leis an gcinneadh, nó i gcás nach gcomhlíontar é ach go páirteach, leagfar amach go críochnúil sa chinneadh an réasúnú agus beidh faisnéis ann maidir le réitigh atá ar fáil.

Airteagal 6

Cumarsáid le gearánaigh

1.   Agus gearáin á láimhseáil acu, déanfaidh soláthraithe seirbhísí sluachistiúcháin cumarsáid le gearánaigh i dteanga shoiléir atá éasca le tuiscint.

2.   Aon chumarsáid a dhéanann an soláthraí seirbhísí sluachistiúcháin faoi Airteagail 3 go 5 atá dírithe ar ghearánach, déanfar í sa teanga ina ndearna an gearánach a ghearán, ar choinníoll gur ceann de na teangacha dá dtagraítear in Airteagal 1(4) í an teanga a úsáidtear. Déanfar an chumarsáid sin i scríbhinn trí mhodhanna leictreonacha nó, ar iarraidh an ghearánaigh, i bhfoirm páipéir.

Airteagal 7

Teacht i bhfeidhm

Tiocfaidh an Rialachán seo i bhfeidhm an fichiú lá tar éis lá a fhoilsithe in Iris Oifigiúil an Aontais Eorpaigh.

Beidh an Rialachán seo ina cheangal go huile agus go hiomlán agus beidh sé infheidhme go díreach i ngach Ballstát.

Arna dhéanamh sa Bhruiséil, 13 Iúil 2022.

Thar ceann an Choimisiúin

An tUachtarán

Ursula VON DER LEYEN


(1)  IO L 347, 20.10.2020, lch. 1.

(2)  Rialachán (AE) Uimh. 1095/2010 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 24 Samhain 2010 lena mbunaítear Údarás Maoirseachta Eorpach (an tÚdarás Eorpach um Urrúis agus Margaí), lena leasaítear Cinneadh Uimh. 716/2009/CE agus lena n-aisghairtear Cinneadh 2009/77/CE ón gCoimisiún (IO L 331, 15.12.2010, lch. 84).

(3)  Rialachán (AE) 2018/1725 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 23 Deireadh Fómhair 2018 maidir le daoine nádúrtha a chosaint i ndáil le sonraí pearsanta a phróiseáil ag institiúidí, comhlachtaí, oifigí agus gníomhaireachtaí an Aontais agus maidir le saorghluaiseacht sonraí den sórt sin, agus lena n-aisghairtear Rialachán (CE) Uimh. 45/2001 agus Cinneadh Uimh. 1247/2002/CE (IO L 295, 21.11.2018, lch. 39).


IARSCRÍBHINN

Formáid chaighdeánach chun gearáin a chur isteach

GEARÁN A CHUR ISTEACH

(le seoladh ag an gcliant chuig an soláthraí seirbhísí sluachistiúcháin)

1.a   Sonraí pearsanta an ghearánaigh

SLOINNE/AINM AN EINTITIS DHLÍTHEANAIGH

CÉADAINM

CLÁRUIMHIR AGUS AITHEANTÓIR EINTITIS DHLÍTHEANAIGH (MÁ TÁ SIAD AR FÁIL)

 

 

 


SEOLADH:

SRÁID, UIMHIR, URLÁR

(oifig chláraithe an ghnólachta)

CÓD POIST

CATHAIR

TÍR

 

 

 

 


UIMHIR THEILEAFÓIN

 

SEOLADH RÍOMHPHOIST

 

1.b   Sonraí teagmhála (murab ionann iad agus 1.a)

SLOINNE/AINM AN EINTITIS DHLÍTHEANAIGH

CÉADAINM

 

 


SEOLADH:

SRÁID, UIMHIR, URLÁR

(oifig chláraithe an ghnólachta)

CÓD POIST

CATHAIR

TÍR

 

 

 

 


UIMHIR THEILEAFÓIN

 

SEOLADH RÍOMHPHOIST

 

2.a   Sonraí pearsanta an ionadaí dhlíthiúil (más infheidhme) (cumhacht aturnae nó doiciméad oifigiúil eile mar chruthúnas ar cheapachán an ionadaí)

SLOINNE

CÉADAINM/AINM AN EINTITIS DHLÍTHEANAIGH

CLÁRUIMHIR AGUS AITHEANTÓIR EINTITIS DHLÍTHEANAIGH (MÁ TÁ SIAD AR FÁIL)

 

 

 


SEOLADH:

SRÁID, UIMHIR, URLÁR

(oifig chláraithe an ghnólachta)

CÓD POIST

CATHAIR

TÍR

 

 

 

 


UIMHIR THEILEAFÓIN

 

SEOLADH RÍOMHPHOIST

 

2.b   Sonraí teagmhála (murab ionann iad agus 2.a)

SLOINNE/AINM AN EINTITIS DHLÍTHEANAIGH

CÉADAINM

 

 


SEOLADH:

SRÁID, UIMHIR, URLÁR

(oifig chláraithe an ghnólachta)

CÓD POIST

CATHAIR

TÍR

 

 

 

 


UIMHIR THEILEAFÓIN

 

SEOLADH RÍOMHPHOIST

 

3.   Faisnéis maidir leis an ngearán

3.a   Tagairt iomlán don infheistíocht nó don chomhaontú lena mbaineann an gearán (i.e. uimhir thagartha infheistíochta, ainm an úinéara tionscadail/na cuideachta nó ainm an tionscadail sluachistiúcháin, tagairtí eile do na hidirbhearta ábhartha etc.)

 

3.b   Tuairisc ar ábhar an ghearáin (sonraigh go soiléir ábhar an ghearáin)

 

Cuir doiciméadacht ar fáil a thacaíonn leis na fíorais a luaitear.

3.c   Dáta/Dátaí na bhfíoras as ar tháinig an gearán

 

3.d   Tuairisc ar dhamáiste, ar chaillteanas nó ar dhíobháil a tharla (i gcás inarb ábhartha)

 

3.e   Barúlacha eile nó faisnéis ábhartha eile (i gcás inarb ábhartha)

 


I/In/Sa/San

(áit)

an

(dáta)

 

SÍNIÚ


GEARÁNACH/IONADAÍ DLÍTHIÚIL

Doiciméadacht arna soláthar (cuir tic sa bhosca iomchuí):

 

Cumhacht aturnae nó doiciméad iomchuí eile

 

 

Cóip de dhoiciméid chonarthacha na n-infheistíochtaí lena mbaineann an gearán

 

 

Doiciméid eile a thacaíonn leis an ngearán:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


8.11.2022   

GA

Iris Oifigiúil an Aontais Eorpaigh

L 287/50


RIALACHÁN TARMLIGTHE (AE) 2022/2118 ÓN gCOIMISIÚN

an 13 Iúil 2022

lena bhforlíontar Rialachán (AE) 2020/1503 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle maidir le caighdeáin theicniúla rialála i ndáil le bainistíocht punainne aonair iasachtaí a dhéanann soláthraithe seirbhísí sluachistiúcháin, lena sonraítear na heilimintí den mhodh chun measúnú a dhéanamh ar riosca creidmheasa, an fhaisnéis maidir le gach punann aonair atá le nochtadh d’infheisteoirí, agus na beartais agus na nósanna imeachta is gá i ndáil le cistí teagmhasacha

(Téacs atá ábhartha maidir le LEE)

TÁ AN COIMISIÚN EORPACH,

Ag féachaint don Chonradh ar Fheidhmiú an Aontais Eorpaigh,

Ag féachaint do Rialachán (AE) 2020/1503 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 7 Deireadh Fómhair 2020 maidir le soláthraithe Eorpacha seirbhísí sluachistiúcháin do ghnó, agus lena leasaítear Rialachán (AE) 2017/1129 agus Treoir (AE) 2019/1937, (1) agus go háirithe Airteagal 6(7) de,

De bharr an mhéid seo a leanas:

(1)

Agus infheistíocht á déanamh acu i bpunann iasachtaí a thairgeann soláthraí seirbhísí sluachistiúcháin, ní roghnaíonn infheisteoirí na tionscadail ina ndéanfaidh siad a gcistí a infheistiú, ach, ina ionad sin, roghnaíonn siad roinnt paraiméadar agus táscairí riosca agus fágann siad faoin soláthraí seirbhísí sluachistiúcháin na cistí a leithdháileadh dá réir. Dá bhrí sin, ba cheart don soláthraí seirbhísí sluachistiúcháin leibhéil iomchuí faisnéise a nochtadh d’infheisteoirí ionchasacha agus d’infheisteoirí reatha, rud a chuirfeadh ar a gcumas do na hinfheisteoirí sin eolas leormhaith a bheith acu ar thorthaí agus ar rioscaí na dtionscadal agus cinntí eolasacha a dhéanamh.

(2)

Chun an neamhshiméadracht faisnéise idir soláthraithe seirbhísí sluachistiúcháin agus infheisteoirí a laghdú, ba cheart an fhaisnéis ábhartha uile maidir le comhdhéanamh na punainne a chur ar fáil d’infheisteoirí, lena n-áirítear na tionscadail ina n-infheistítear a gcistí, mar aon le cáilíocht na n-iasachtaí lena maoinítear na tionscadail sin. Leis sin, ba cheart d’infheisteoirí a bheith in ann tuiscint níos fearr a fháil ar fheidhmíocht agus ar an méid riosca a bhaineann le punanna éagsúla agus comparáid níos fearr a dhéanamh eatarthu, bíodh sin punanna a thairgtear ar an ardán céanna nó ar ardáin mhalartacha.

(3)

Ní hamháin go bhfuil infheisteoirí neamhchosanta ar rioscaí a bhaineann leis na tionscadail nó leis na hiasachtaí ina n-infheistítear a gcistí, ach freisin ar an gcaoi a ndéanann an soláthraí seirbhísí sluachistiúcháin measúnú ar riosca na n-iasachtaí sin agus ar riosca na dtionscadal sin agus ar an gcaoi a ndéanann an soláthraí sin bainistiú ar roghnú na n-iasachtaí le haghaidh na punainne. I ndáil leis sin, tástálacha struis a dhéanamh ar an bpunann agus anailís íogaireachta a dhéanamh ar an iasacht aonair agus ar an úinéir tionscadail aonair, is féidir sin a bheith éifeachtach go háirithe chun measúnú críochnúil agus iomlán ar na hinfheistíochtaí a sholáthar. Dá bhrí sin, agus na tástálacha struis sin á ndéanamh ag an soláthraí seirbhísí sluachistiúcháin, is iomchuí torthaí na n-anailísí sin a nochtadh d’infheisteoirí.

(4)

Chun trédhearcacht éifeachtach a áirithiú, an fhaisnéis maidir leis na heilimintí atá le cur san áireamh ag an soláthraí seirbhísí sluachistiúcháin sa mhodh a úsáidtear chun measúnuithe a dhéanamh ar riosca creidmheasa, ba cheart í a nochtadh go hiomchuí. Leis sin, beidh infheisteoirí in ann a thuiscint an bhfuil cur chuige leormhaith stuamachta á ghlacadh ag soláthraithe seirbhísí sluachistiúcháin agus measúnú á dhéanamh acu ar inbhuanaitheacht na dtionscadal atá á maoiniú, ar inacmhainneacht na n-iasachtaí do na húinéirí tionscadail, agus ar chomhdhéanamh na n-iasachtaí aonair i bpunann struchtúrtha.

(5)

Féadfaidh soláthraí seirbhísí sluachistiúcháin brath ar chiste teagmhasach tiomnaithe chun infheisteoirí a chúiteamh as na caillteanais a d’fhéadfadh na hinfheisteoirí sin a thabhú i gcás nach n-aisíocann úinéirí tionscadail a n-iasachtaí. Ní mór a chur in iúl d’infheisteoirí, cé gur ann don chiste teagmhasach sin, nach ráthaítear leis sin gur féidir a mheas go bhfuil an infheistíocht saor ó riosca agus go n-aisíocfar iad i gcás ina mbeadh an iasacht a mhaoinigh siad ar mainneachtain, toisc go bhfuil lánrogha ag an soláthraí seirbhísí sluachistiúcháin cinneadh a dhéanamh maidir le haon íocaíocht. Chun a áirithiú go dtabharfar cosaint leormhaith d’infheisteoirí, tá sé tábhachtach go mbeidh beartais agus socruithe rialachais iomchuí i bhfeidhm ag soláthraithe seirbhísí sluachistiúcháin agus cistí teagmhasacha á mbainistiú acu, bíodh sin go díreach nó trí sholáthraí tríú páirtí.

(6)

Tá an Rialachán seo bunaithe ar na dréachtchaighdeáin theicniúla rialála a d’fhorbair ÚBE i ndlúthchomhar le ESMA agus a cuireadh faoi bhráid an Choimisiúin.

(7)

Rinne ÚBE comhairliúcháin phoiblí oscailte maidir leis na dréachtchaighdeáin theicniúla rialála ar a mbunaítear an Rialachán seo, rinne sé anailís ar na costais agus ar na tairbhí a d’fhéadfadh a bheith ag baint leo agus d’iarr sé comhairle ar an nGrúpa Geallsealbhóirí Baincéireachta a bunaíodh i gcomhréir le hAirteagal 37 de Rialachán (AE) Uimh. 1093/2010 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle (2),

(8)

Chuathas i gcomhairle leis an Maoirseoir Eorpach ar Chosaint Sonraí i gcomhréir le hAirteagal 42(1) de Rialachán (AE) 2018/1725 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle (3) agus thug sé tuairim uaidh an 1 Meitheamh 2022,

TAR ÉIS AN RIALACHÁN SEO A GHLACADH:

CAIBIDIL I

Forálacha ginearálta

Airteagal 1

Cruinneas agus iontaofacht na faisnéise atá le soláthar d’infheisteoirí

1.   Áiritheoidh soláthraithe seirbhísí sluachistiúcháin go mbeidh an fhaisnéis a thabharfar d’infheisteoirí de bhun Airteagal 6(2) agus (4) de Rialachán (AE) 2020/1503 cruinn, iontaofa agus go ndéanfar í a thabhairt cothrom le dáta go tráthrialta.

2.   Chun críocha mhír 1, áiritheoidh soláthraithe seirbhísí sluachistiúcháin an méid seo a leanas:

(a)

go mbeidh na sonraí a úsáidtear chun na measúnuithe ar acmhainneacht chreidmheasa dá dtagraítear i gCaibidil II den Rialachán seo a dhéanamh comhsheasmhach, iomlán agus iomchuí;

(b)

go mbeidh na teicnící tomhais iomchuí maidir le castacht agus leibhéal na rioscaí is bun le tionscadail sluachistiúcháin aonair agus/nó leis na punanna, go mbeidh siad bunaithe ar shonraí iontaofa, agus go mbeidh siad faoi réir bailíochtú tréimhsiúil; agus

(c)

go mbeidh na nósanna imeachta a bhaineann leis an mbainistíocht sonraí láidir, dea-dhoiciméadaithe, iontaofa agus go ndéanfar iad a thabhairt cothrom le dáta go tráthrialta.

Airteagal 2

Formáid na faisnéise atá le nochtadh

1.   Chun críocha Chaibidil II, beidh an fhaisnéis a sholáthrófar d’infheisteoirí le fáil go héasca ar chuid ar leith de shuíomh gréasáin an tsoláthraí seirbhísí sluachistiúcháin is féidir a dhealú go soiléir ó chumarsáidí margaíochta.

2.   Chun críocha Chaibidil III, déanfar an fhaisnéis a sholáthrófar d’infheisteoirí aonair maidir lena bpunann iasachtaí a chur ar fáil ar leathanach slán ar shuíomh gréasáin an tsoláthraí seirbhísí sluachistiúcháin a mbeidh rochtain air trí mhodh leormhaith aitheantais phearsanta.

3.   An fhaisnéis dá dtagraítear i míreanna 1 agus 2, cuirfear i láthair í ar bhealach atá soléite agus cuirfear in iúl í ar bhealach lena n-éascaítear í a thuiscint agus trí úsáid a bhaint as teanga lena ndéantar amhlaidh. I gcásanna inar féidir gnáthfhocail a úsáid, seachnófar téarmaí teicniúla agus, i gcás ina n-úsáidtear iad, míneofar iad.

CAIBIDIL II

Eilimintí, lena n-áirítear an fhormáid, atá le cur san áireamh sa tuairisc ar an modh chun measúnú a dhéanamh ar riosca creidmheasa

Airteagal 3

Riosca creidmheasa tionscadal sluachistiúcháin aonair

An tuairisc a sholáthrófar d’infheisteoirí ar an modh chun measúnú a dhéanamh ar riosca creidmheasa tionscadal sluachistiúcháin aonair laistigh de phunann dá dtagraítear in Airteagal 6(2), pointe (a), de Rialachán (AE) 2020/1503, beidh na heilimintí uile seo a leanas sa tuairisc sin:

(a)

na critéir agus na príomhtháscairí airgeadais a úsáidtear chun indéantacht agus inbhuanaitheacht phleananna gnó na dtionscadal sluachistiúcháin aonair a shuí;

(b)

anailís ar shreafaí airgid ionchasacha na dtionscadal sluachistiúcháin agus measúnú ar cé chomh cinnte atá na sreafaí airgid ionchasacha sin thar thréimhsí ama éagsúla;

(c)

anailís ar shaintréithe na hearnála gnó ina n-oibríonn na húinéirí tionscadail, lena n-áirítear an leibhéal iomaíochta;

(d)

measúnú ar eolas, ar thaithí, ar chlú agus ar chumas na n-úinéirí tionscadail maidir le gníomhaíochtaí gnó a bhainistiú in earnáil shonrach an tionscadail;

(e)

na nósanna imeachta maidir le glacadh le comhthaobhacht nó ráthaíocht agus maidir le haitheantas na comhthaobhachta nó na ráthaíochta agus bearta maolaithe riosca creidmheasa, i gcás inarb ábhartha;

(f)

cineál an sceidil aisíocaíochta le haghaidh na hiasachta agus minicíocht na dtráthchodanna;

(g)

na nósanna imeachta chun gach iasacht a bhaineann le tionscadal a shannadh do chatagóir riosca iomchuí mar a shainítear leis an gcreat bainistithe riosca;

(h)

foinse agus cineál na sonraí a úsáidtear chun críocha phointí (a) go (g).

Airteagal 4

Riosca creidmheasa ar leibhéal punainne an infheisteora

1.   Maidir leis an tuairisc a sholáthrófar d’infheisteoirí ar an modh chun measúnú a dhéanamh ar riosca creidmheasa ar leibhéal punainne an infheisteora dá dtagraítear in Airteagal 6(2), pointe (b), de Rialachán (AE) 2020/1503, beidh míniú inti ar an gcaoi a gcuirtear na heilimintí seo a leanas san áireamh agus punann á comhdhéanamh:

(a)

an dáileadh iasachtaí i gcomhréir lena n-aibíocht laistigh den phunann chéanna;

(b)

an ráta úis le haghaidh gach iasachta sa phunann chéanna;

(c)

an sciar iasachtaí i bpunann aonair a dheonaítear don úinéir tionscadail céanna nó do ghrúpa úinéirí tionscadail nasctha;

(d)

an sciar iasachtaí i bpunann aonair a dheonaítear d’úinéirí tionscadail atá bunaithe nó a oibríonn sa dlínse chéanna nó sa limistéar geografach céanna;

(e)

an sciar iasachtaí i bpunann aonair a dheonaítear d’úinéirí tionscadail a oibríonn san earnáil ghnó chéanna;

(f)

an sciar iasachtaí a shanntar don chatagóir riosca chéanna;

(g)

an modh a úsáidtear chun meastóireacht a dhéanamh ar an gcomhghaolú rioscaí laistigh den phunann chéanna.

2.   Chun críocha mhír 1, pointe (c), ciallóidh grúpa úinéirí tionscadail nasctha aon cheann díobh seo a leanas:

(a)

beirt nó níos mó daoine nádúrtha nó dlítheanacha ar riosca aonair iad toisc go bhfuil smacht ag duine amháin acu ar an duine eile nó ar na daoine eile, bíodh sin go díreach nó go hindíreach;

(b)

measfar beirt nó níos mó daoine nádúrtha nó dlítheanacha a bheith ina riosca aonair toisc go bhfuil siad chomh hidirnasctha sin gur dócha, dá mbeadh fadhbanna airgeadais ag duine amháin acu, go mbeadh deacrachtaí maoinithe nó aisíocaíochta ag an duine eile nó ag gach duine eile.

3.   Soláthraí seirbhísí sluachistiúcháin a fhógraíonn spriocráta sonrach maidir le toradh ar infheistíocht le haghaidh punainne, nochtfaidh sé an nós imeachta a úsáidtear chun na hiasachtaí aonair a bheidh le háireamh sa phunann a roghnú.

Airteagal 5

Riosca creidmheasa úinéirí tionscadail

An tuairisc a sholáthrófar d’infheisteoirí ar an modh a úsáidtear chun measúnú a dhéanamh ar riosca creidmheasa úinéirí tionscadail dá dtagraítear in Airteagal 6(2), pointe (c), de Rialachán (AE) 2020/1503, beidh na heilimintí uile seo a leanas sa tuairisc sin:

(a)

na nósanna imeachta maidir leis na próisis chun creidmheas a fhaomhadh agus chun faireachán a dhéanamh;

(b)

na nósanna imeachta chun scóráil creidmheasa úinéir an tionscadail a chinneadh, i gcás inarb infheidhme;

(c)

na nósanna imeachta maidir le rátálacha seachtracha a úsáid chun measúnú a dhéanamh ar acmhainneacht chreidmheasa úinéara tionscadail;

(d)

na nósanna imeachta maidir le glacadh le comhthaobhacht nó le ráthaíocht agus maidir le haitheantas na comhthaobhachta nó na ráthaíochta agus bearta maolaithe riosca creidmheasa, i gcás inarb ábhartha;

(e)

na nósanna imeachta agus na sonraí a úsáidtear chun measúnú a dhéanamh ar stair airgeadais úinéir an tionscadail agus na nósanna imeachta a bheidh le leanúint i gcás nach gcuireann úinéir an tionscadail an fhaisnéis is gá ar fáil nó i gcás ina ndiúltaíonn sé an fhaisnéis is gá a chur ar fáil.

Airteagal 6

Úsáid samhlacha

1.   Chun críocha Airteagal 6(2), an tríú fomhír, de Rialachán (AE) 2020/1503, cuirfidh soláthraithe seirbhísí sluachistiúcháin faisnéis leormhaith ar fáil maidir leis na samhlacha a áirítear sa mhodh a úsáidtear chun an measúnú a dhéanamh ar riosca creidmheasa tionscadal sluachistiúcháin, chun an measúnú a dhéanamh ar acmhainneacht chreidmheasa úinéirí tionscadail, le haghaidh na bpróiseas chun creidmheas a fhaomhadh agus faireachán a dhéanamh, agus chun punanna a chomhdhéanamh, lena n-áirítear na nithe uile seo a leanas:

(a)

foinse na sonraí a úsáidtear mar ionchur le haghaidh na samhlacha;

(b)

an creat a úsáidtear chun cáilíocht na sonraí ionchuir a áirithiú;

(c)

socruithe rialachais iomchuí a bheith ann maidir le dearadh agus úsáid samhlacha den sórt sin;

(d)

an creat chun a áirithiú go ndéanfar measúnú agus bailíochtú ar cháilíocht aschur na samhla go tráthrialta, agus i gcás inarb iomchuí, go ndéanfar athbhreithniú uirthi.

2.   I gcás ina n-úsáidtear samhlacha uathoibrithe mar chuid den mhodh chun measúnú a dhéanamh ar riosca creidmheasa tionscadal sluachistiúcháin, sa mheasúnú ar acmhainneacht chreidmheasa úinéirí tionscadail, sna próisis chun creidmheas a fhaomhadh agus chun faireachán a dhéanamh, nó i gcomhdhéanamh punann, nochtfaidh soláthraithe seirbhísí sluachistiúcháin na nithe uile seo a leanas:

(a)

an chaoi a bhfuil úsáid samhlacha uathoibrithe iomchuí maidir le méid, cineál agus castacht na gcineálacha tionscadail sluachistiúcháin a roghnaítear le haghaidh phunann an infheisteora;

(b)

na coinníollacha maidir le cur i bhfeidhm na cinnteoireachta uathoibrithe sna próisis chun creidmheas a fhaomhadh agus chun faireachán a dhéanamh, lena n-áirítear iasachtaí, deighleoga agus teorainneacha a shainaithint a gceadaítear an chinnteoireacht uathoibrithe ina leith.

Airteagal 7

Faisnéis maidir le tástáil struis agus anailís íogaireachta

Soláthraithe seirbhísí sluachistiúcháin a dhéanann cleachtaí tástála struis agus cleachtaí anailíse íogaireachta, soláthróidh siad faisnéis d’infheisteoirí maidir leis na nithe uile seo a leanas:

(a)

ar leibhéal na hiasachta aonair agus ar leibhéal an úinéara tionscadail aonair, aon anailís íogaireachta a dhéantar chun teagmhais mhargaidh agus teagmhais neamhghnácha a d’fhéadfadh a bheith diúltach amach anseo a léiriú, ar teagmhais iad atá ábhartha maidir le cineál agus cuspóir na hiasachta;

(b)

ar leibhéal na punainne, na nósanna imeachta agus na córais faisnéise le haghaidh tástálacha struis a dhéantar chun measúnú a dhéanamh ar athléimneacht na punainne i rith an timthrialla eacnamaíoch agus i gcásanna éagsúla.

CAIBIDIL III

Faisnéis atá le soláthar maidir le gach punann aonair

Airteagal 8

Ríomh an mheánráta ualaithe úis bhliantúil

1.   Maidir leis an meánráta ualaithe úis bliantúil ar iasachtaí i bpunann dá dtagraítear in Airteagal 6(4), pointe (b), de Rialachán (AE) 2020/1503, chun é sin a ríomh déanfaidh soláthraithe seirbhísí sluachistiúcháin an meán a ríomh i ndáil le ráta úis bliantúil gach iasachta atá sa phunann, agus an meán sin ualaithe i leith mhéid na n-iasachtaí i bpunann atá gan íoc.

2.   Chun an meánráta ualaithe úis bliantúil dá dtagraítear i mír 1 a ríomh, áiritheoidh soláthraithe seirbhísí sluachistiúcháin na nithe uile seo a leanas:

(a)

gurb é atá san ainmneoir suim mhéid barúlach gach iasachta a áirítear sa phunann;

(b)

gurb é atá san uimhreoir suim iolrach na nithe seo a leanas:

(i)

méid barúlach gach iasachta;

(ii)

ráta úis bliantúil gach iasachta a áirítear sa phunann.

3.   Chun críocha mhír 2, pointe (b)(ii), comhfhreagróidh an ráta úis bliantúil d’aon cheann díobh seo a leanas:

(a)

i gcás ráta seasta úis, an ráta úis bliantúil mar a leagtar síos sa chonradh iasachta;

(b)

i gcás ráta comhlúthach, an ráta úis atá i bhfeidhm tráth a fhoilsítear an meánráta ualaithe úis bliantúil, agus aon uasteorainn mar a leagtar síos sa chonradh iasachta á cur san áireamh;

(c)

i gcásanna ina roinntear an iasacht ina tráinsí lena dtuilltear rátaí úis éagsúla, meán ualaithe na rátaí úis mar a leagtar síos sa chonradh iasachta.

Airteagal 9

Dáileadh iasachtaí de réir catagóir riosca

1.   Chun an dáileadh iasachtaí de réir catagóir riosca a ríomh, i ndearbhuimhreacha agus mar chéatadán, dá dtagraítear in Airteagal 6(4), pointe (c), de Rialachán (AE) 2020/1503, áiritheoidh soláthraithe seirbhísí sluachistiúcháin go sannfar gach iasacht aonair don chatagóir riosca ábhartha a leagtar amach sa chreat bainistithe riosca ar bhonn critéir fhónta agus dhea-shainithe, dá dtagraítear in Airteagal 4(4), pointe (f), de Rialachán (AE) 2020/1503, agus mar a shonraítear i gcomhréir le hAirteagal 19(7), pointe (d), den Rialachán sin.

2.   Chun críocha mhír 1, agus maidir le gach catagóir riosca, beidh feidhm ag na sainmhínithe seo a leanas:

(a)

leis an dáileadh iasachtaí de réir catagóir riosca i ndearbhuimhreacha, tagrófar do shuim mhéid barúlach gach iasachta atá sa chatagóir riosca chéanna.

(b)

leis an dáileadh iasachtaí de réir catagóir riosca mar chéatadán, tagrófar don chóimheas idir na nithe seo a leanas:

(i)

suim mhéid barúlach gach iasachta atá sa chatagóir riosca chéanna;

(ii)

méid barúlach iomlán na n-iasachtaí uile laistigh den phunann.

3.   Chun faisnéis a nochtadh d’infheisteoirí, déanfaidh soláthraithe seirbhísí sluachistiúcháin beartais agus nósanna imeachta atá soiléir agus éifeachtach a bhunú agus a choinneáil ar bun chun na catagóirí riosca a shonrú.

Airteagal 10

Faisnéis bhunriachtanach le haghaidh gach iasachta a áirítear sa phunann

1.   San fhaisnéis bhunriachtanach le haghaidh gach iasachta atá i bpunann dá dtagraítear in Airteagal 6(4), pointe (d), de Rialachán (AE) 2020/1503, áireofar na nithe uile seo a leanas:

(a)

méid na hiasachta, lena n-áirítear an t-iarmhéid is déanaí gan íoc;

(b)

an t-airgeadra ina ndeonaítear an iasacht;

(c)

an t-eintiteas atá freagrach as an iasacht a sheirbhísiú, lena n-áirítear a ainm dlíthiúil, a chláruimhir agus a áit chláraithe, a oifig chláraithe agus a shonraí teagmhála, agus a bheartas seirbhísithe;

(d)

céannacht úinéir an tionscadail, lena n-áirítear a ainm dlíthiúil, tír a chorpraithe agus a chláruimhir, seoladh a oifige cláraithe agus a shuíomh gréasáin corparáideach a chur in iúl;

(e)

struchtúr úinéireachta úinéir an tionscadail;

(f)

cuspóir na hiasachta, trí thuairisc ghairid ar an tionscadal sluachistiúcháin a chur leis;

(g)

an ráta úis nó aon chúiteamh eile a leagtar síos san iasacht, le haghaidh gach bliana go dtí go dtiocfaidh sí in aibíocht, agus i gcás nach bhfuil an ráta úis nó aon chúiteamh eile ar fáil go díreach, an modh ríofa;

(h)

dáta aibíochta na hiasachta;

(i)

an chatagóir riosca ábhartha dá sanntar an iasacht i gcomhréir leis an gcreat bainistithe riosca dá dtagraítear in Airteagal 4(4), pointe (f), de Rialachán (AE) 2020/1503;

(j)

an sceideal le haghaidh aisíocaíocht na príomhshuime agus le haghaidh íocaíocht an úis ar an iasacht;

(k)

comhlíontacht úinéir an tionscadail le sceideal íocaíochta tráthchoda na hiasachta trí aon íocaíocht atá thar téarma nó aon mhainneachtain dá dtagraítear in Airteagal 1(1) de Rialachán Tarmligthe (AE) 2022/2115 ón gCoimisiún (4) a chur in iúl;

(l)

an céatadán de mhéid an tionscadail sluachistiúcháin atá á mhaoiniú ag an infheisteoir tríd an iasacht, arna shloinneadh mar an cóimheas idir:

(i)

méid barúlach na hiasachta;

(ii)

méid iomlán an tionscadail sluachistiúcháin.

2.   An fhaisnéis a sholáthrófar le haghaidh gach iasachta a áirítear i bpunann, déanfar tuairisciú inti ar cé acu atá nó nach bhfuil níos mó ná tionscadal sluachistiúcháin amháin i bhfeidhm ag úinéir tionscadail a mhaoinítear trí aon soláthraí seirbhísí sluachistiúcháin, agus áireofar an fhaisnéis uile seo a leanas inti:

(a)

an cineál tairisceana agus an ionstraim a úsáidtear chun an tionscadal a mhaoiniú;

(b)

an dáta críochnaithe (dáta atá caite nó dáta ionchasach);

(c)

an méid barúlach atá úinéir an tionscadail a fháil ar iasacht;

(d)

faisnéis ábhartha eile, lena n-áirítear gach oibleagáid airgeadais agus dliteanas teagmhasach eile.

3.   Ceanglóidh an soláthraí seirbhísí sluachistiúcháin ar úinéir an tionscadail an fhaisnéis dá dtagraítear i mír 2 a sholáthar.

4.   Déanfaidh soláthraithe seirbhísí sluachistiúcháin bearta iomchuí chun a áirithiú go mbeidh an fhaisnéis a sholáthraíonn úinéirí tionscadail i gcomhréir le mír 3 cruinn, iontaofa agus cothrom le dáta.

Airteagal 11

Faisnéis maidir le bearta maolaithe riosca

1.   Chun críocha Airteagal 6(4), pointe (e), de Rialachán (AE) 2020/1503, ciallóidh “beart maolaithe riosca” teicníc a úsáideann úinéir tionscadail chun an riosca creidmheasa a bhaineann le hiasacht a laghdú, ar féidir í a bheith i gceachtar de na foirmeacha seo a leanas:

(a)

“cosaint chistithe creidmheasa”, a chiallaíonn teicníc maolaithe riosca ina dtagann an laghdú ar an riosca creidmheasa a bhaineann le hiasacht as ceart an infheisteora, i gcás mhainneachtain na hiasachta nó i gcás teagmhais chreidmheasa shonraithe eile a bhaineann leis an tionscadal nó le húinéir an tionscadail, sócmhainní nó méideanna áirithe a leachtú nó iad a bheith aistrithe nó leithreasaithe, nó iad a choinneáil, nó méid na hiasachta a laghdú;

(b)

“cosaint neamhchistithe creidmheasa”, a chiallaíonn teicníc maolaithe riosca ina dtagann an laghdú ar an riosca creidmheasa a bhaineann le hiasacht as an oibleagáid atá ar thríú páirtí méid a íoc i gcás mhainneachtain na hiasachta nó i gcás teagmhais chreidmheasa shonraithe eile a bhaineann leis an tionscadal nó le húinéir an tionscadail.

2.   I gcás ina ráthaítear iasacht le “cosaint chistithe creidmheasa” dá dtagraítear i mír 1, soláthróidh an soláthraí seirbhísí sluachistiúcháin an fhaisnéis uile seo a leanas:

(a)

an cineál sócmhainne/sócmhainní;

(b)

an luacháil is déanaí ar an tsócmhainn sin nó ar na sócmhainní sin agus an méid nó na méideanna is féidir a leachtú, a aistriú, a choinneáil nó a leithreasú;

(c)

an modh luachála;

(d)

an cóimheas idir an méid dá dtagraítear i bpointe (b) agus méid barúlach iomlán na hiasachta, arna shloinneadh mar chéatadán.

3.   I gcás ina ráthaítear iasacht le “cosaint neamhchistithe creidmheasa” dá dtagraítear i mír 2, soláthróidh an soláthraí seirbhísí sluachistiúcháin, ar a laghad, an fhaisnéis seo a leanas:

(a)

ainm, seoladh agus cineál dlítheanach an tríú páirtí atá ag gníomhú mar sholáthraí cosanta nó mar ráthóir cosanta;

(b)

an cóimheas idir:

(i)

méid barúlach na hiasachta a chumhdaíonn an tríú páirtí;

(ii)

méid barúlach iomlán na hiasachta, arna shloinneadh mar chéatadán.

4.   Chun críocha mhíreanna 2 agus 3, áiritheoidh soláthraithe seirbhísí sluachistiúcháin gach ceann de na nithe seo a leanas:

(a)

go ndéanfar measúnú ar incháilitheacht agus luacháil aon bhirt maolaithe riosca i gcomhréir le beartais agus nósanna imeachta leormhaithe laistigh den chreat bainistithe riosca, dá dtagraítear in Airteagal 4(4), pointe (f), de Rialachán (AE) 2020/1503 agus mar a shonraítear i gcomhréir le hAirteagal 19(7), pointe (d), den Rialachán sin;

(b)

go gcuirfear san áireamh i luacháil aon bhirt maolaithe riosca na costais diúscartha uile a eascraíonn as comhthaobhacht a fháil agus a dhíol.

Airteagal 12

Faisnéis maidir le mainneachtain a dhéanann úinéir an tionscadail ar chomhaontuithe creidmheasa

1.   Chun Airteagal 6(4), pointe (f), de Rialachán (AE) 2020/1503 a chomhlíonadh, ceanglóidh soláthraithe seirbhísí sluachistiúcháin ar úinéirí tionscadail faisnéis a sholáthar maidir le mainneachtain a tharla faoi chomhaontuithe creidmheasa le 5 bliana anuas.

2.   I gcás ina ndéantar tagairt le “comhaontú creidmheasa” do chomhaontú trína ndeonaíonn infheisteoir creidmheas d’úinéir tionscadail i bhfoirm iasachta le haghaidh tionscadal sluachistiúcháin sonrach, beidh feidhm ag na sainmhínithe seo a leanas:

(a)

ciallaíonn “mainneachtain”“mainneachtain” mar a shainmhínítear in Airteagal 1(1) de Rialachán Tarmligthe (AE) 2022/2115;

(b)

ciallaíonn “comhaontú creidmheasa” comhaontú trína ndeonaíonn infheisteoir creidmheas d’úinéir tionscadail i bhfoirm iasachta le haghaidh tionscadal sluachistiúcháin sonrach.

3.   Soláthróidh úinéir an tionscadail an fhaisnéis maidir le mainneachtain dá dtagraítear i mír 1 don soláthraí seirbhísí sluachistiúcháin sna cásanna uile seo a leanas:

(a)

ag túsphointe na hiasachta;

(b)

díreach tar éis teagmhas mainneachtana;

(c)

go dtí dáta aibíochta an chomhaontaithe creidmheasa a áirítear sa phunann.

4.   Déanfaidh soláthraithe seirbhísí sluachistiúcháin bearta iomchuí chun a áirithiú go mbeidh an fhaisnéis a sholáthraíonn úinéirí tionscadail i gcomhréir le míreanna 2 agus 3 cruinn, iontaofa agus cothrom le dáta.

5.   I gcás ina gciallaíonn “comhaontú creidmheasa” aon ionstraim airgeadais mar a shainmhínítear in Airteagal 4(1), pointe (50), de Rialachán (AE) Uimh. 575/2013 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle (5) agus i gcás nach bhfuil faisnéis faoi mhainneachtain roimhe sin ar fáil, ceanglóidh soláthraithe seirbhísí sluachistiúcháin ar úinéirí tionscadail an fhaisnéis uile seo a leanas a sholáthar i leith na 5 bliana roimhe sin:

(a)

laethanta thar téarma;

(b)

an méid riaráistí

6.   Nochtfaidh soláthraithe seirbhísí sluachistiúcháin d’infheisteoirí cé acu atá nó nach bhfuil an fhoinse faisnéise dá dtagraítear i míreanna 2 agus 5 san áireamh i gceann amháin nó níos mó de na nithe seo a leanas agus sonróidh siad cé acu ceann ina bhfuil sí san áireamh:

(a)

ráiteas faoi mhionn ó úinéir an tionscadail;

(b)

faisnéis atá le fáil i gcláir chreidmheasa;

(c)

faisnéis atá ar fáil go poiblí, lena n-áirítear faisnéis ó chuideachtaí bailithe fiach nó ó ghníomhaireachtaí rátála creidmheasa;

(d)

cineál eile faisnéise.

7.   Déanfaidh soláthraithe seirbhísí sluachistiúcháin bearta iomchuí chun gach ceann de na nithe seo a leanas a áirithiú:

(a)

go mbeidh an fhaisnéis a sholáthraíonn úinéirí tionscadail i gcomhréir le mír 5 cruinn, iontaofa agus cothrom le dáta;

(b)

go mbeidh nochtadh na faisnéise d’infheisteoirí dá dtagraítear i mír 5 i gcomhréir le Rialachán (AE) 2016/679 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle (6).

Airteagal 13

Faisnéis maidir le haon táillí a d’íoc an t-infheisteoir, an soláthraí seirbhísí sluachistiúcháin nó an t-úinéir tionscadail i leith na hiasachta

San fhaisnéis maidir leis na táillí a íocadh i leith iasachtaí dá dtagraítear in Airteagal 6(4), pointe (g), de Rialachán (AE) 2020/1503, áireofar na nithe uile seo a leanas:

(a)

an duine nádúrtha nó dlítheanach a íocann na táillí, lena n-áirítear an é an t-infheisteoir, an soláthraí seirbhísí sluachistiúcháin, úinéir an tionscadail nó tríú páirtí an duine is ábhar sin;

(b)

méid airgeadaíochta na dtáillí;

(c)

an duine nádúrtha nó dlítheanach a fhaigheann na táillí, lena n-áirítear an é an soláthraí seirbhísí sluachistiúcháin an duine sin nó, i gcás ina seachfhoinsítear feidhmeanna oibríochtúla, an tríú páirtí é;

(d)

aon seirbhís a íoctar le táillí, lena n-áirítear táillí síntiúis, táillí bainistíochta, táillí a bhaineann le próisis bailithe fiach agus táillí imeachta;

(e)

an modh chun na táillí a ríomh, lena n-áirítear cé acu atá nó nach bhfuil méid na dtáillí ina léiriú ar chéatadán de mhéid barúlach na hiasachta nó d’aon mhéid comhlúthach nó seasta eile;

(f)

sceideal íocaíochta na dtáillí.

Airteagal 14

Faisnéis maidir le luacháil na hiasachta

1.   Maidir le luacháil na hiasachta dá dtagraítear in Airteagal 6(4), pointe (h), i gcás gach iasachta aonair, beidh an luacháil sin ina léiriú ar an toradh iarbhír dóchúil, a shainmhínítear mar an toradh bliantúil lascainithe ar an infheistíocht a bhfuil coinne ag an infheisteoir leis ar dháta luachála ar leith, bunaithe ar an bhfaisnéis is déanaí atá ar fáil.

2.   Chun críocha mhír 1, beidh ríomh an toraidh iarbhír dhóchúil bunaithe ar an bhfaisnéis uile seo a leanas:

(a)

an ráta úis nó aon chúiteamh eile a leagtar síos san iasacht;

(b)

an toradh go dtí aibíocht;

(c)

cur i bhfeidhm aon táille dá dtagraítear in Airteagal 6(4), pointe (g), de Rialachán (AE) 2020/1503;

(d)

na rátaí mainneachtana ionchasacha, a chinntear i gcomhréir le hAirteagal 4(1) de Rialachán Tarmligthe (AE) 2022/2115;

(e)

aon chostas eile a d’íoc úinéir an tionscadail nó an t-infheisteoir nó an soláthraí seirbhísí sluachistiúcháin i ndáil leis an iasacht.

3.   Maidir le luacháil na hiasachta dá dtagraítear in Airteagal 6(4), pointe (h), de Rialachán (AE) 2020/1503, áireofar inti luacháil na punainne ina n-áirítear an iasacht, arna sloinneadh mar an cóimheas idir na nithe seo a leanas:

(a)

an t-uimhreoir a fhaightear ó shuim iolrach na nithe seo a leanas:

(i)

méid barúlach gach iasachta sa phunann;

(ii)

toradh iarbhír dóchúil gach iasachta faoi seach atá sa phunann

(b)

an t-ainmneoir a fhaightear ó shuim mhéid barúlach gach iasachta atá sa phunann

CAIBIDIL IV

Beartais, nósanna imeachta agus socruithe eagraíochtúla a cheanglaítear maidir le cistí teagmhasacha

Airteagal 15

Ceanglais ghinearálta

1.   Soláthraithe seirbhísí sluachistiúcháin a bhunaigh ciste teagmhasach agus a oibríonn ciste teagmhasach le haghaidh a gcuid gníomhaíochtaí a bhaineann le bainistíocht punainne aonair iasachtaí, beidh beartais agus nósanna imeachta agus socruithe eagraíochtúla i bhfeidhm acu atá leormhaith chun a áirithiú go ndéanfar an ciste teagmhasach a bhainistiú go stuama agus gur féidir a chuspóirí a chomhlíonadh.

2.   Chun críocha mhír 1, déanfaidh comhlacht bainistíochta an tsoláthraí seirbhísí sluachistiúcháin na beartais, na nósanna imeachta agus na socruithe eagraíochtúla a bhaineann leis an gciste teagmhasach a fhormheas agus beidh na beartais, na nósanna imeachta agus na socruithe eagraíochtúla sin i scríbhinn, cothrom le dáta agus dea-dhoiciméadaithe.

Airteagal 16

Socruithe eagraíochtúla

1.   Áiritheoidh soláthraithe seirbhísí sluachistiúcháin struchtúr eagraíochtúil agus oibríochtúil atá láidir agus trédhearcach le haghaidh aon chiste teagmhasach a d’fhéadfadh a bheith i bhfeidhm acu agus beidh tuairisc i scríbhinn acu air.

2.   Déanfaidh comhlacht bainistíochta na soláthraithe seirbhísí sluachistiúcháin formhaoirseacht ar chur chun feidhme shocruithe rialachais agus eagraíochtúla an chiste theagmhasaigh.

3.   Chun críocha mhír 2, beidh an méid seo a leanas amhlaidh i gcás na gcomhaltaí uile de chomhlacht bainistíochta na soláthraithe seirbhísí sluachistiúcháin;

(a)

beidh eolas iomlán acu ar struchtúr dlíthiúil, eagraíochtúil agus oibríochtúil an chiste theagmhasaigh agus áiritheoidh siad go mbeidh an struchtúr sin i gcomhréir lena chuspóirí formheasta;

(b)

beidh siad go hiomlán ar an eolas faoin struchtúr, faoi na freagrachtaí agus faoi roinnt na gcúraimí laistigh den chiste teagmhasach.

4.   Maidir leis na rioscaí a bheidh i ndán don chiste mar thoradh ar a oibríochtaí, le struchtúr eagraíochtúil an chiste, ní chuirfear bac ar chumas an chomhlachta bainistíochta na rioscaí sin a shainaithint, formhaoirseacht a dhéanamh orthu agus iad a bhainistiú go héifeachtach.

Airteagal 17

Beartas rialachais

1.   Beidh beartas rialachais i bhfeidhm ag soláthraithe seirbhísí sluachistiúcháin chun an ciste teagmhasach a rialú. Áiritheofar leis an mbeartas sin go mbeidh socruithe, próisis agus sásraí rialachais inmheánaigh comhsheasmhach, comhtháite go maith agus leormhaith chun dea-fheidhmiú an chiste theagmhasaigh a áirithiú.

2.   Sa bheartas rialachais dá dtagraítear i mír 1, beidh na heilimintí agus an fhaisnéis uile seo a leanas:

(a)

cuspóir an chiste theagmhasaigh;

(b)

struchtúr dlíthiúil agus oibríochtúil an chiste theagmhasaigh, lena n-áirítear cé acu an é an soláthraí seirbhísí sluachistiúcháin féin nó tríú páirtí a oibríonn é;

(c)

fad an chiste theagmhasaigh, lena n-áirítear cásanna ina bhfuil téarma neamhtheoranta ag an gciste.

3.   I gcás ina n-oibríonn tríú páirtí an ciste teagmhasach, beidh na nithe uile seo a leanas sa bheartas rialachais dá dtagraítear i mír 1:

(a)

comhdhéanamh chomhlacht bainistíochta an chiste theagmhasaigh;

(b)

freagrachtaí agus dualgais chomhlacht bainistíochta an chiste theagmhasaigh;

(c)

tuairisc ar inniúlachtaí agus ar scileanna gach comhalta de chomhlacht bainistíochta an chiste theagmhasaigh;

(d)

minicíocht chruinnithe chomhlacht bainistíochta an chiste theagmhasaigh;

(e)

na ceanglais tuairiscithe idir comhlacht bainistíochta an chiste theagmhasaigh agus comhlacht bainistíochta an tsoláthraí seirbhísí sluachistiúcháin;

(f)

na freagrachtaí maidir le doiciméadú, bainistiú agus rialú na socruithe seachfhoinsithe;

(g)

ball foirne sinsearach amháin nó níos mó a shainaithint atá freagrach go díreach do chomhlacht bainistíochta an tsoláthraí seirbhísí sluachistiúcháin agus atá freagrach as bainistiú agus formhaoirseacht a dhéanamh ar na rioscaí a bhaineann le socruithe seachfhoinsithe, lena n-áirítear an doiciméadacht ábhartha.

Airteagal 18

Beartas cistiúcháin

1.   Beidh beartas cistiúcháin i bhfeidhm ag an soláthraí seirbhísí sluachistiúcháin chun cinneadh ar an gcaoi a maoinítear an ciste teagmhasach agus ar an gcaoi a ndéantar na fáltais a bhailítear a bhainistiú.

2.   Chun críocha mhír 1, beidh na heilimintí agus an fhaisnéis seo a leanas sa bheartas cistiúcháin dá dtagraítear i mír 1:

(a)

aon ranníocaíocht tosaigh a rinne an soláthraí seirbhísí sluachistiúcháin isteach sa chiste teagmhasach;

(b)

na cineálacha táillí a bhailítear chun an ciste teagmhasach a fhabhrú;

(c)

na critéir a chuireann lucht bainistíochta an chiste theagmhasaigh san áireamh agus cinneadh á dhéanamh maidir leis na cineálacha táillí atá le tobhach;

(d)

na critéir a chuireann lucht bainistíochta an chiste theagmhasaigh san áireamh agus cinneadh á dhéanamh maidir leis an méid táillí atá le tobhach ar gach iasacht;

(e)

an próiseas cinnteoireachta chun méid agus cineál na dtáillí atá le tobhach a chinneadh;

(f)

an straitéis infheistíochta arna glacadh ag an gciste teagmhasach chun na cistí faoi bhainistíocht a infheistiú;

(g)

úinéireacht dhlíthiúil na gcistí;

(h)

an chaoi a ndíscaoilfear na cistí i gcás aibíocht an chiste theagmhasaigh;

(i)

an chaoi a ndéantar na cistí a leithscaradh ó shócmhainní eile atá faoi úinéireacht an tsoláthraí seirbhísí sluachistiúcháin;

(j)

an chaoi a gcaithfear leis an airgead a íoctar isteach sa chiste teagmhasach i gcás dhócmhainneacht oibreoir an chiste theagmhasaigh.

Airteagal 19

Beartas eisíocaíochta

Beidh beartas i bhfeidhm ag an soláthraí seirbhísí sluachistiúcháin chun cinneadh ar an gcaoi a ndéanfar na heilimintí uile seo a leanas a mheas sa chinneadh maidir le dul ar aghaidh chuig aon eisíocaíocht ón gciste teagmhasach le hinfheisteoirí:

(a)

iarmhéid an chiste atá cothrom le dáta agus ar fáil;

(b)

sciar na n-iasachtaí atá ar mainneachtain i bpunann ar leith;

(c)

rátaí úis agus aibíocht na n-iasachtaí atá ar mainneachtain i bpunann ar leith;

(d)

an nós imeachta atá le leanúint agus breithniú á dhéanamh i dtaobh íocaíocht lánroghnach a dhéanamh ón gciste teagmhasach nó gan é a dhéanamh;

(e)

na himthosca ina bhféadfar an ciste teagmhasach a ghníomhachtú le haghaidh na híocaíochta amach;

(f)

na critéir atá le meas i gcás ina bhfuil coimhlint idir éilimh nó i gcás éilimh chomhuaineacha ó infheisteoirí maidir leis na hiasachtaí céanna atá ar mainneachtain.

Airteagal 20

Beartas um leanúnachas gnó

Bunóidh soláthraithe seirbhísí sluachistiúcháin beartas fónta um leanúnachas gnó le haghaidh an chiste theagmhasaigh chun a áirithiú go mbeifear in ann é a oibriú ar bhonn leanúnach agus chun teorainn a chur le caillteanais a d’fhéadfadh a bheith ann i gcás cliseadh sealadach nó cinntitheach.

Airteagal 21

Trédhearcacht agus nochtadh d’infheisteoirí

1.   Cuirfidh agus coinneoidh comhlacht bainistíochta an tsoláthraí seirbhísí sluachistiúcháin a fhoireann ar an eolas maidir le beartais agus nósanna imeachta an chiste theagmhasaigh ar bhealach soiléir agus comhsheasmhach, ar a laghad go dtí an leibhéal is gá chun dualgais an chiste theagmhasaigh a chomhlíonadh.

2.   Maidir leis na beartais, na nósanna imeachta agus na socruithe eagraíochtúla a bheidh i bhfeidhm ag an soláthraí seirbhísí sluachistiúcháin i gcomhréir le hAirteagal 6(7), pointe (c), de Rialachán (AE) 2020/1503, léireofar iad go comhsheasmhach i mbeartas an chiste theagmhasaigh dá dtagraítear in Airteagal 6(5), pointe (b), den Rialachán sin.

Airteagal 22

Teacht i bhfeidhm

Tiocfaidh an Rialachán seo i bhfeidhm an fichiú lá tar éis lá a fhoilsithe in Iris Oifigiúil an Aontais Eorpaigh.

Beidh an Rialachán seo ina cheangal go huile agus go hiomlán agus beidh sé infheidhme go díreach i ngach Ballstát.

Arna dhéanamh sa Bhruiséil, 13 Iúil 2022.

Thar ceann an Choimisiúin

An tUachtarán

Ursula VON DER LEYEN


(1)  IO L 347, 20.10.2020, lch. 1.

(2)  Rialachán (AE) Uimh. 1093/2010 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 24 Samhain 2010 lena mbunaítear Údarás Maoirseachta Eorpach (an tÚdarás Baincéireachta Eorpach), lena leasaítear Cinneadh Uimh. 716/2009/CE agus lena n-aisghairtear Cinneadh 2009/78/CE ón gCoimisiún (IO L 331, 15.12.2010, lch. 12).

(3)  Rialachán (AE) 2018/1725 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 23 Deireadh Fómhair 2018 maidir le daoine nádúrtha a chosaint i ndáil le sonraí pearsanta a phróiseáil ag institiúidí, comhlachtaí, oifigí agus gníomhaireachtaí an Aontais agus maidir le saorghluaiseacht sonraí den sórt sin, agus lena n-aisghairtear Rialachán (CE) Uimh. 45/2001 agus Cinneadh Uimh. 1247/2002/CE (IO L 295, 21.11.2018, lch. 39).

(4)  Rialachán Tarmligthe (AE) 2022/2115 ón gCoimisiún an 13 Iúil 2022 lena bhforlíontar Rialachán (AE) 2020/1503 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle maidir le caighdeáin theicniúla rialála lena sonraítear an mhodheolaíocht chun rátaí mainneachtana iasachtaí a thairgtear ar ardán sluachistiúcháin a ríomh (IO L XXX, ll.mm.bbbb, lch. 33).

(5)  Rialachán (AE) Uimh. 575/2013 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 26 Meitheamh 2013 maidir le ceanglais stuamachta i gcomhair institiúidí creidmheasa agus gnólachtaí infheistíochta, agus lena leasaítear Rialachán (AE) Uimh. 648/2012 (IO L 176, 27.6.2013, lch. 1).

(6)  Rialachán (AE) 2016/679 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle 27 Aibreán 2016 maidir le daoine nádúrtha a chosaint i ndáil le sonraí pearsanta a phróiseáil agus maidir le saorghluaiseacht sonraí den sórt sin, agus lena n-aisghairtear Treoir 95/46/CE (An Rialachán Ginearálta maidir le Cosaint Sonraí) (IO L 119, 4.5.2016, lch. 1).


8.11.2022   

GA

Iris Oifigiúil an Aontais Eorpaigh

L 287/63


RIALACHÁN TARMLIGTHE (AE) 2022/2119 ÓN gCOIMISIÚN

an 13 Iúil 2022

lena bhforlíontar Rialachán (AE) 2020/1503 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle maidir le caighdeáin theicniúla rialála i ndáil leis an mbileog faisnéise infheistíochta bunriachtanaí

(Téacs atá ábhartha maidir le LEE)

TÁ AN COIMISIÚN EORPACH,

Ag féachaint don Chonradh ar Fheidhmiú an Aontais Eorpaigh,

Ag féachaint do Rialachán (AE) 2020/1503 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 7 Deireadh Fómhair 2020 maidir le soláthraithe Eorpacha seirbhísí sluachistiúcháin do ghnó, agus lena leasaítear Rialachán (AE) 2017/1129 agus Treoir (AE) 2019/1937 (1), agus go háirithe Airteagal 23(16), an ceathrú fomhír, de,

De bharr an mhéid seo a leanas:

(1)

Chun an inchomparáideacht a áirithiú i measc bileoga faisnéise infheistíochta bunriachtanaí a bhaineann le tairiscintí sluachistiúcháin éagsúla agus chun a éascú d’úinéirí tionscadail bileoga faisnéise infheistíochta bunriachtanaí a dhréachtú, ba cheart samhail chomhchoiteann a leagan amach chun an fhaisnéis lena mbaineann a chur i láthair. Leis an tsamhail sin, ba cheart a áirithiú go leanfadh úinéirí tionscadail patrún atá comhchosúil i bhfoirm agus i substaint maidir le cur i láthair agus, an tráth céanna, an tsolúbthacht is gá a cheadú lena gcuirtear san áireamh sainiúlachtaí gach tairisceana sluachistiúcháin, agus cineál, scála agus castacht na dtairiscintí sin á gcur san áireamh.

(2)

Chun idir-inoibritheacht na sonraí a áirithiú agus chun go mbeifear in ann crostagairt a dhéanamh idir an fhaisnéis a áirítear sa bhileog faisnéise infheistíochta bunriachtanaí agus faisnéis eile, go háirithe an fhaisnéis a thuairiscítear i gcomhréir le Rialachán Cur Chun Feidhme (AE) 2022/2120 ón gCoimisiún (2), ba cheart aitheantóir uathúil a bheith i ngach bileog faisnéise infheistíochta bunriachtanaí le haghaidh na tairisceana sluachistiúcháin lena mbaineann sí.

(3)

Chun an fhéidearthacht a thabhairt d’úinéirí tionscadail tuilleadh faisnéise ábhartha a sholáthar d’infheisteoirí ionchasacha, ba cheart a bheith in ann hipearnaisc a áireamh, agus ba cheart cloí leis an tsamhail chomhchoiteann iontu siúd. Mar sin féin, leis na hipearnaisc sin, níor cheart dochar a dhéanamh do chuimsitheacht na bileoige faisnéise infheistíochta bunriachtanaí mar dhoiciméad neamhspleách. Dá bhrí sin, trí hipearnaisc a úsáid, níor cheart úinéirí tionscadail a dhíolmhú ón oibleagáid an fhaisnéis ábhartha a áireamh sa bhileog faisnéise infheistíochta bunriachtanaí ar bhealach soiléir agus cuimsitheach.

(4)

Chun é a chur ar a gcumas d’infheisteoirí ionchasacha cinntí eolasacha infheistíochta a dhéanamh, ba cheart a áireamh sa bhileog faisnéise infheistíochta bunriachtanaí tuairisc shonrach neamhchineálach ar na rioscaí ábhartha uile a bhaineann leis an tionscadal sluachistiúcháin, leis an tairiscint sluachistiúcháin agus leis an úinéir tionscadail.

(5)

Chun go mbeidh an inchomparáideacht agus an tsoiléireacht ann maidir le faisnéis airgeadais a áirítear sa bhileog faisnéise infheistíochta bunriachtanaí agus, dá bhrí sin, chun go bhfeabhsófar an trédhearcacht d’infheisteoirí ionchasacha, ba cheart ráitis airgeadais agus faisnéis airgeadais a chur i láthair i gcomhréir le caighdeáin agus prionsabail a aithnítear go coitianta.

(6)

Chun go mbeidh faisnéis thrédhearcach ar fáil maidir leis na coimisiúin, na táillí agus na costais idirbheart eile arna dtabhú ag an infheisteoir le linn shaolré an tionscadail sluachistiúcháin, ba cheart miondealú ar na costais dhíreacha agus indíreacha a chur i láthair sa bhileog faisnéise infheistíochta bunriachtanaí, lena sonraítear costais iontrála, costais scoir, costais arna dtabhú le linn an tionscadail agus costais theagmhasacha.

(7)

Tá an Rialachán seo bunaithe ar na dréachtchaighdeáin theicniúla rialála a chuir an tÚdarás Eorpach um Urrúis agus Margaí faoi bhráid an Choimisiúin.

(8)

Rinne an tÚdarás Eorpach um Urrúis agus Margaí comhairliúcháin phoiblí oscailte maidir leis na dréachtchaighdeáin theicniúla rialála ar a bhfuil an Rialachán seo bunaithe, rinne sé anailís ar na costais agus ar na tairbhí a d’fhéadfadh a bheith ag baint leo agus d’iarr sé comhairle ar an nGrúpa Geallsealbhóirí um Urrúis agus Margaí arna bhunú i gcomhréir le hAirteagal 37 de Rialachán (AE) Uimh. 1095/2010 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle (3).

(9)

Chuathas i gcomhairle leis an Maoirseoir Eorpach ar Chosaint Sonraí i gcomhréir le hAirteagal 42(1) de Rialachán (AE) 2018/1725 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle (4)agus thug sé tuairim uaidh an 1 Meitheamh 2022,

TAR ÉIS AN RIALACHÁN SEO A GHLACADH:

Airteagal 1

Samhail na bileoige faisnéise infheistíochta bunriachtanaí

1.   Agus an fhaisnéis á soláthar acu sa bhileog faisnéise infheistíochta bunriachtanaí dá dtagraítear in Airteagal 23 de Rialachán (AE) 2020/1503, bainfidh soláthraithe seirbhísí sluachistiúcháin úsáid as an tsamhail a leagtar síos san Iarscríbhinn a ghabhann leis an Rialachán seo.

2.   Cuirfear an fhaisnéis dá dtagraítear i mír 1 ar fáil a luaithe a fhoilseoidh an soláthraí seirbhísí sluachistiúcháin an tairiscint sluachistiúcháin ábhartha.

Airteagal 2

Ceanglais formáide agus teanga shamhail na bileoige faisnéise infheistíochta bunriachtanaí

1.   Déanfar an fhaisnéis dá dtagraítear in Airteagal 1 a chur i láthair ar bhealach atá soléite agus cuirfear in iúl í ar bhealach lena bhféadfar í a thuiscint go héasca, lena n-áirítear i measc infheisteoirí ionchasacha neamhshofaisticiúla, agus na deacrachtaí tuisceana a d’fhéadfadh eascairt as cineál, scála agus casacht na tairisceana sluachistiúcháin á gcur san áireamh.

2.   Beidh an teanga a úsáidfear sa bhileog faisnéise infheistíochta bunriachtanaí soiléir agus gonta agus seachnófar téarmaí teicniúla i gcásanna inar féidir gnáthfhocail laethúla a úsáid ina n-ionad.

Airteagal 3

Aitheantóir na tairisceana sluachistiúcháin

1.   Áireofar sa bhileog faisnéise infheistíochta bunriachtanaí aitheantóir caighdeánaithe, buan agus uathúil le haghaidh na tairisceana sluachistiúcháin ábhartha.

2.   Is éard a bheidh san aitheantóir dá dtagraítear i mír 1, an toradh ar comhchaitéiniú na n-eilimintí seo a leanas san ord seo a leanas:

(a)

cód aitheantóra eintitis dhlítheanaigh (LEI) ISO 17442 an tsoláthraí seirbhísí sluachistiúcháin;

(b)

cód ina bhfuil ocht gcarachtar uimhriúla, a ghinfidh an soláthraí seirbhísí sluachistiúcháin go hinmheánach agus a bheidh uathúil do gach tairiscint sluachistiúcháin a fhoilseoidh an soláthraí seirbhísí sluachistiúcháin.

3.   An t-aitheantóir a fhoirmeofar i gcomhréir le mír 2, ní athrófar é i gcás ina modhnófar an bhileog faisnéise infheistíochta bunriachtanaí mar thoradh ar aon cheann díobh seo a leanas:

(a)

an bhileog faisnéise infheistíochta bunriachtanaí a aistriú go teangacha difriúla de bhun Airteagal 23(4) agus (13) de Rialachán (AE) 2020/1503;

(b)

nuashonruithe ar an mbileog faisnéise infheistíochta bunriachtanaí de bhun Airteagal 23(8) agus (12) de Rialachán (AE) 2020/1503;

(c)

athrú neamhábhartha eile ar an bhfaisnéis a áirítear sa bhileog faisnéise infheistíochta bunriachtanaí.

Airteagal 4

Téarmaí a roghnú i samhail na bileoige faisnéise infheistíochta bunriachtanaí

I gcás ina gcumasaítear téarmaí nó nathanna a roghnú le samhail na bileoige faisnéise infheistíochta bunriachtanaí a leagtar síos san Iarscríbhinn, déanfar an rogha sin mar a leanas:

(a)

bainfear úsáid as na nathanna “sprioc-chaipiteal” nó “cruinniú caipitil” le haghaidh tairiscintí sluachistiúcháin a bhaineann le hurrúis inaistrithe cothromais nó le hionstraimí a ligtear isteach chun críoch sluachistiúcháin;

(b)

bainfear úsáid as na nathanna “sprioc-chistí” nó “cistí a fháil ar iasacht” le haghaidh tairiscintí sluachistiúcháin a bhaineann le hiasachtaí, le hurrúis inaistrithe neamhchothromais nó le hionstraimí hibrideacha;

(c)

bainfear úsáid as na téarmaí “urrúis inaistrithe” nó “ionstraimí a ligtear isteach chun críoch sluachistiúcháin” i gcomhréir leis an gcineál ionstraimí a thairgtear.

Airteagal 5

Hipearnaisc a úsáid i samhail na bileoige faisnéise infheistíochta bunriachtanaí

1.   Féadfar hipearnaisc a áireamh sa bhileog faisnéise infheistíochta bunriachtanaí mar a leagtar amach sa tsamhail a leagtar síos san Iarscríbhinn.

2.   Beidh na hipearnaisc comhlántach leis an bhfaisnéis a thugtar agus ní chuirfear iad in ionad na faisnéise sin, ach amháin mar a fhoráiltear a mhalairt sa tsamhail.

3.   Beidh na hipearnaisc comhsheasmhach leis an bhfaisnéis a sholáthraítear in áiteanna eile sa bhileog faisnéise infheistíochta bunriachtanaí agus beidh rochtain shaor agus éasca ar na hacmhainní seachtracha dá dtagraítear sna hipearnaisc.

Airteagal 6

Cineálacha príomhrioscaí a bhaineann le tairiscint sluachistiúcháin

1.   Déanfar na cineálacha príomhrioscaí a bhaineann le tairiscint sluachistiúcháin a nochtadh sa bhileog faisnéise infheistíochta bunriachtanaí a bhaineann leis an tairiscint sin i gcomhréir leis na treoracha a leagtar amach i gCuid C den Iarscríbhinn. I gcás inarb ábhartha, nochtfar rioscaí eile freisin.

2.   Beidh an tuairisc ar na rioscaí a bhaineann le tairiscint sluachistiúcháin ábhartha maidir leis an tairiscint shonrach sin agus ullmhófar í ar mhaithe le hinfheisteoirí ionchasacha agus ar mhaithe leo siúd amháin, agus ní thabharfar ráitis ghinearálta maidir le rioscaí infheistíochta inti ná ní chuirfear teorainn le dliteanas an úinéara tionscadail ná le dliteanas aon duine atá ag gníomhú thar a gceann.

Airteagal 7

Cóimheasa airgeadais, ráitis airgeadais agus faisnéis airgeadais i samhail na bileoige faisnéise infheistíochta bunriachtanaí

Déanfar na ráitis airgeadais agus an fhaisnéis airgeadais dá dtagraítear i samhail na bileoige faisnéise infheistíochta bunriachtanaí a leagtar síos san Iarscríbhinn a chur i láthair i gcomhréir leis na Caighdeáin Idirnáisiúnta um Thuairisciú Airgeadais (IFRS) nó le prionsabail chuntasaíochta áitiúla a bhfuil glactha leo go ginearálta (GAAP), de réir mar is infheidhme.

Airteagal 8

Tiocfaidh an Rialachán seo i bhfeidhm an fichiú lá tar éis lá a fhoilsithe in Iris Oifigiúil an Aontais Eorpaigh.

Beidh an Rialachán seo ina cheangal go huile agus go hiomlán agus beidh sé infheidhme go díreach i ngach Ballstát.

Arna dhéanamh sa Bhruiséil, an 13 Iúil 2022.

Thar ceann an Choimisiúin

An tUachtarán

Ursula VON DER LEYEN


(1)  IO L 347, 20.10.2020, lch. 1.

(2)  Rialachán Cur Chun Feidhme (AE) 2022/2120 ón gCoimisiún an 13 Iúil 2022 lena leagtar síos caighdeáin theicniúla cur chun feidhme i dtaca le cur i bhfeidhm Rialachán (AE) 2020/1503 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle maidir le caighdeáin agus formáidí sonraí, teimpléid agus nósanna imeachta chun faisnéis a thuairisciú faoi thionscadail a chistítear trí ardáin sluachistiúcháin (féach leathanach 76 den Iris Oifigiúil seo).

(3)  Rialachán (AE) Uimh. 1095/2010 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 24 Samhain 2010 lena mbunaítear Údarás Maoirseachta Eorpach (an tÚdarás Eorpach um Urrúis agus Margaí), lena leasaítear Cinneadh Uimh. 716/2009/CE agus lena n-aisghairtear Cinneadh 2009/77/CE ón gCoimisiún (IO L 331, 15.12.2010, lch. 84).

(4)  Rialachán (AE) 2018/1725 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 23 Deireadh Fómhair 2018 maidir le daoine nádúrtha a chosaint i ndáil le sonraí pearsanta a phróiseáil ag institiúidí, comhlachtaí, oifigí agus gníomhaireachtaí an Aontais agus maidir le saorghluaiseacht sonraí den sórt sin, agus lena n-aisghairtear Rialachán (CE) Uimh. 45/2001 agus Cinneadh Uimh. 1247/2002/CE (IO L 295, 21.11.2018, lch. 39).


IARSCRÍBHINN

SAMHAIL NA BILEOIGE FAISNÉISE INFHEISTÍOCHTA BUNRIACHTANAÍ

Níor fhíoraigh ná níor fhormheas [údaráis inniúla — cuir isteach ainmníocht iomlán an údaráis inniúil nó na n-údarás inniúil] ná an tÚdarás Eorpach um Urrúis agus Margaí (ESMA) an tairiscint sluachistiúcháin seo.

Ní gá gur measadh oiriúnacht do thaithí ná d’eolais sular deonaíodh rochtain ar an infheistíocht seo duit.

Tríd an infheistíocht seo a dhéanamh, glacann tú leis an riosca iomlán a bhaineann leis an infheistíocht seo, lena n-áirítear an riosca go bhféadfaí an t-airgead a infheistítear a chailleadh go páirteach nó ina iomláine.

Rabhadh riosca

Baineann rioscaí le hinfheistíocht a dhéanamh sa tionscadal sluachistiúcháin seo, lena n-áirítear an riosca go bhféadfaí an t-airgead a infheistítear a chailleadh go páirteach nó ina iomláine. Ní chumhdaítear d’infheistíocht leis na scéimeanna ráthaíochta taiscí arna mbunú i gcomhréir le Treoir 2014/49/AE ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle(1). Agus ní chumhdaítear d’infheistíocht leis na scéimeanna cúitimh d’infheisteoirí arna mbunú i gcomhréir le Treoir 97/9/CE ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle(2).

D’fhéadfadh sé nach bhfaighfeá aon toradh ar d’infheistíocht.

Ní haon táirge coigiltis é seo agus molaimid duit gan níos mó ná 10 % de do ghlanfhiúchas a infheistiú i dtionscadail sluachistiúcháin.

D’fhéadfadh sé nach mbeifeá in ann na hionstraimí infheistíochta a dhíol nuair is mian leat. Má tá tú in ann iad a dhíol, féadfaidh tú, mar sin féin, caillteanas a thabhú.

(1)

Treoir 2014/49/AE ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 16 Aibreán 2014 maidir le scéimeanna ráthaíochta taiscí, (IO L 173, 12.6.2014, lch. 149).

(2)

Treoir 97/9/CE ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 3 Márta 1997 maidir le scéimeanna cúitimh d’infheisteoirí, (IO L 84, 26.3.1997, lch. 22).

Tréimhse mhachnaimh réamhchonarthach le haghaidh infheisteoirí neamhshofaisticiúla

Tairbhíonn infheisteoirí neamhshofaisticiúla de thréimhse mhachnaimh, ar féidir leo, tráth ar bith lena linn, a dtairiscint infheistíochta nó a léiriú spéise sa tairiscint sluachistiúcháin a chúlghairm gan cúis a thabhairt agus gan pionós a thabhú. Tosaíonn an tréimhse mhachnaimh an tráth a dhéanann an t-infheisteoir neamhshofaisticiúil ionchasach tairiscint infheistíochta nó an tráth léiríonn sé spéis agus téann sí in éag tar éis 4 lá féilire uaidh sin.

[Cuir isteach anseo na módúlachtaí trínar féidir le hinfheisteoirí neamhshofaisticiúla a gceart cúlghairme a fheidhmiú le linn na tréimhse machnaimh, mar aon le faisnéis faoin bpróiseas sin agus faoina iarmhairtí.]

Forléargas ar an tairiscint sluachistiúcháin

Aitheantóir tairisceana

Aitheantóir na tairisceana mar a leagtar amach in Airteagal 3

Úinéir tionscadail agus ainm an tionscadail

 

Cineál tairisceana agus cineál ionstraime

 

Spriocmhéid

Spriocmhéid agus airgeadra na tairisceana sluachistiúcháin, lena n-áirítear an luach coibhéiseach in euro agus dáta an ráta malairte, má dhéantar foráil sa tairiscint sluachistiúcháin maidir le hairgeadra nach euro é.

Sprioc-am

An dáta a dhúnfar an tairiscint d’infheisteoirí ionchasacha.

Cuid A: Faisnéis faoin úinéir tionscadail nó faoi na húinéirí tionscadail agus faoin tionscadal sluachistiúcháin

(a)

An t-úinéir tionscadail agus an tionscadal sluachistiúcháin  (1)

[Comhlánaigh an Roinn seo tríd an bhfaisnéis a léirítear thíos a áireamh, de réir mar is infheidhme]

Céannacht:

Ainm dlíthiúil an úinéara tionscadail, tír a chorpraithe/a chláraithe agus cláruimhir.

Foirm dhlíthiúil:

Foirm dhlíthiúil.

Sonraí teagmhála:

Suíomh gréasáin, seoladh na hoifige cláraithe, seoladh ríomhphoist agus uimhir theileafóin.

Úinéireacht:

Dáta an athraithe úinéireachta deiridh agus tuairisc ghairid ar struchtúr úinéireachta an úinéara tionscadail agus, i gcás inarb ábhartha, struchtúr úinéireachta an tionscadail. Féadfar an fhaisnéis sin a chur i láthair mar léaráid (2).

Bainistíocht:

Tuairisc ghairid ar chomhlachtaí bainistíochta an úinéara tionscadail. I gcás ina bhfuil sé ar fáil agus i gcás ina meastar é a bheith iomchuí, féadfar hipearnasc chuig curricula vitae chomhaltaí na gcomhlachtaí bainistíochta a áireamh.

(b)

Freagracht as an bhfaisnéis a sholáthraítear sa bhileog faisnéise infheistíochta bunriachtanaí seo

“Dearbhaíonn an t-úinéir tionscadail, chomh fada agus is eol dó, nár fágadh aon fhaisnéis ar lár nó nach bhfuil an fhaisnéis atá ann míthreorach ná míchruinn ar bhealach ábhartha. Is é an t-úinéir tionscadail atá freagrach as an mbileog faisnéise infheistíochta bunriachtanaí seo a ullmhú.”

[Comhlánaigh an Roinn seo trí liosta a dhéanamh de na daoine nádúrtha agus dlítheanacha atá freagrach as an bhfaisnéis a thugtar sa bhileog faisnéise infheistíochta bunriachtanaí i gcomhréir leis an dlí náisiúnta. I gcás daoine nádúrtha, amhail comhaltaí de chomhlachtaí riaracháin, bainistíochta nó maoirseachta an úinéara tionscadail, sonraigh a n-ainmneacha agus a bhfeidhmeanna. I gcás daoine dlítheanacha, sonraigh a n-ainmneacha agus a n-oifigí cláraithe.]

“An dearbhú ón duine thuasluaite [ó gach duine thuasluaite] i ndáil lena fhreagracht [bhfreagracht] as an bhfaisnéis a thugtar sa bhileog faisnéise infheistíochta bunriachtanaí seo de bhun Airteagal 23(9) de Rialachán (AE) 2020/1503 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle* (3), áirítear é mar [Iarscríbhinn [A] a ghabhann leis seo (4)]”.

(c)

Príomhghníomhaíochtaí an úinéara tionscadail; táirgí nó seirbhísí a thairgeann an t-úinéir tionscadail

Tuairisc ghairid ar chineál phríomhghníomhaíochtaí reatha agus éachtaí gnó an úinéara tionscadail, lena n-áirítear, i gcás inarb ábhartha, cur i láthair gairid ar a straitéis agus ar an mbreisluach a chruthaítear.

(d)

Hipearnasc chuig na ráitis airgeadais is déanaí ón úinéir tionscadail

A mhéid a bheidh sé le fáil, áireofar hipearnasc chuig na ráitis airgeadais is déanaí ón úinéir tionscadail.

Má rinneadh iniúchadh ar na ráitis airgeadais, féadfar hipearnasc chuig an tuarascáil/na tuarascálacha iniúchóireachta ábhartha a áireamh freisin.

Mura bhfuil na ráitis airgeadais is déanaí ar fáil, déanfar an méid sin a lua go sainráite. Féadfar na cúiseanna leis an neamh-infhaighteacht sin a shonrú. I gcás nach bhfuil na ráitis airgeadais is déanaí ar fáil, agus sa chás sin amháin, féadfar hipearnasc chuig clár comhardaithe cothrom le dáta an úinéara tionscadail a áireamh ina n-ionad sin, má tá sé ar fáil.

I gcás ina gcuirtear meán sainchuspóireach idir an t-úinéir tionscadail agus na hinfheisteoirí, féadfar an fhaisnéis thuas a chur ar fáil freisin maidir leis an meán sainchuspóireach.

(e)

Príomhfhigiúirí agus príomhchóimheasa airgeadais bliantúla an úinéara tionscadail le 3 bliana anuas

Cur i láthair na bpríomhfhigiúirí airgeadais bliantúla agus na bpríomhchóimheas airgeadais bliantúil amhail:

(i)

láimhdeachas;

(ii)

glanbhrabús bliantúil;

(iii)

sócmhainní iomlána;

(iv)

ollchorlach, corrlach oibriúcháin agus corrlach an ghlanbhrabúis;

(v)

glanfhiachas; cóimheas fiachais/cothromais;

(vi)

cóimheas fíorthástála; an cóimheas le haghaidh cumhdach maidir le fónamh a dhéanamh ar fhiacha;

(vii)

tuilleamh roimh ús, cánacha, dímheas agus amúchadh (EBITDA);

(viii)

toradh ar chothromas;

(ix)

an cóimheas idir sócmhainní seasta doláimhsithe agus sócmhainní iomlána.

(f)

Tuairisc ar an tionscadal sluachistiúcháin, lena n-áirítear an cuspóir atá leis agus na príomhghnéithe a bhaineann leis

Tuairisc ar an tionscadal sluachistiúcháin, lena n-áirítear an cuspóir atá leis agus na príomhghnéithe a bhaineann leis agus an úsáid atá beartaithe a bhaint as na cistí a chruinneofar.

Cuid B: Príomhghnéithe an phróisis sluachistiúcháin agus coinníollacha le haghaidh [an chruinnithe caipitil] nó [cistí a fháil ar iasacht]

(a)

[Sprioc-chaipiteal íosta atá le cruinniú] nó [sprioc-chistí atá le fáil ar iasacht] i dtairiscint aonair sluachistiúcháin

[Méid agus airgeadra]

An líon tairiscintí (poiblí nó neamhphoiblí) atá tugtha chun críche cheana ag an úinéir tionscadail nó ag an soláthraí seirbhísí sluachistiúcháin i leith an tionscadail sluachistiúcháin seo

Cineál tairisceana agus ionstraimí a thairgtear

Dáta críochnaithe

Méid [a cruinníodh / a fuarthas ar iasacht] agus spriocmhéid (lena n-áirítear an luach coibhéiseach in euro agus dáta an ráta malairte i gcás airgeadraí nach euro iad)

Aon fhaisnéis ábhartha eile, más ann di

 

 

 

 

(b)

Sprioc-am chun an [sprioc-chaipiteal atá le cruinniú] nó na [sprioc-chistí atá le fáil ar iasacht] a bhaint amach:

[An dáta a dhúnfar an tairiscint d’infheisteoirí féideartha.]

(c)

Faisnéis maidir leis na hiarmhairtí [mura gcruinnítear an sprioc-chaipiteal] nó [mura bhfaightear na sprioc-chistí ar iasacht] faoin sprioc-am

Faisnéis maidir leis na hiarmhairtí a bhaineann leis an bpróiseas sluachistiúcháin agus le rannpháirtíocht na n-infheisteoirí, mura mbaineann an tairiscint sluachistiúcháin an spriocmhéid íosta amach, lena n-áirítear:

(i)

an gcuirfí an tairiscint sluachistiúcháin agus gealltanais na n-infheisteoirí ar ceal;

(ii)

an aisíocfaí aon mhéid a d’íoc infheisteoirí agus, dá n-aisíocfaí iad, cé hiad na módúlachtaí faoina ndéanfaí sin agus cathain a dhéanfaí sin;

(iii)

an dtabhódh infheisteoirí aon táille nó aon chostas toisc nár bhain an tairiscint an spriocmhéid amach.

(d)

Uasmhéid na tairisceana nuair nach ionann sin agus an [sprioc-chaipiteal] nó na [sprioc-chistí] dá dtagraítear i bpointe (a)

Uasmhéid na tairisceana agus an t-airgeadra (lena n-áirítear an luach coibhéiseach in euro i gcás airgeadra nach euro é), más rud é nach ionann an méid sin agus an [sprioc-chaipiteal] nó na [sprioc-chistí].

(e)

Méid na gcistí dílse arna ngealladh ag an úinéir tionscadail don tionscadal sluachistiúcháin

I gcás scairshealbhóirí móra nó comhaltaí de chomhlachtaí bainistíochta, maoirseachta nó riaracháin an úinéara tionscadail, léiriú ar cé acu a rinne siad nó nach ndearna siad infheistíocht sna hionstraimí a thairgtear, cé acu a rinne siad nó nach ndearna siad suibscríobh lena n-aghaidh nó cé acu a thug siad nó nár thug siad gealltanas go ndéanfaidís infheistíocht iontu nó go suibscríobhfaidís lena n-aghaidh, agus léiriú maidir leis an méid de na hionstraimí sin, lena n-áirítear mar chéatadán i ndáil le spriocmhéid na tairisceana.

(f)

Athrú ar chomhdhéanamh chaipiteal nó iasachtaí an úinéara tionscadail a bhaineann leis an tairiscint sluachistiúcháin

Tuairisc ar na hathruithe as a dtiocfaidh comhdhéanamh chaipiteal agus féichiúnas an úinéara tionscadail mar thoradh ar an tairiscint sluachistiúcháin.

Cuid C: Fachtóirí riosca

Cur i láthair na bpríomhrioscaí

Comhlánaigh an Roinn seo trí thuairisc a thabhairt ar na príomhrioscaí a bhaineann leis an tionscadal sluachistiúcháin de réir na gcineálacha príomhrioscaí a shainaithnítear thíos.

Is liosta neamh-uileghabhálach é an liosta seo a leanas de na cineálacha príomhrioscaí. Tabharfar tuairisc freisin sa Chuid seo ar aon phríomhriosca eile atá ábhartha maidir leis an tionscadal sluachistiúcháin, an tairiscint sluachistiúcháin, an t-úinéir tionscadail, na hurrúis inaistrithe, agus na hionstraimí a ligtear isteach chun críoch sluachistiúcháin nó iasachtaí.

Cineál 1 — Riosca tionscadail

Rioscaí a bhaineann go sonrach leis an tionscadal agus a d’fhéadfadh a bheith ina gcúis le cliseadh ar an tionscadal. D’fhéadfadh baint a bheith ag na rioscaí sin leis na nithe seo a leanas, ach gan a bheith teoranta dóibh:

(i)

spleáchais an tionscadail, amhail spleáchais chistiúcháin, dhlíthiúla, cheadúnúcháin, cóipcheart;

(ii)

cásanna díobhálacha a bhfuil tionchar diúltach acu;

(iii)

forbairt theicneolaíoch iomaitheoirí nó táirgí iomaíocha;

(iv)

rioscaí a dhíorthaíonn ón úinéir tionscadail.

Cineál 2 — Riosca earnála

Rioscaí a bhaineann go dlúth leis an earnáil shonrach. Mar shampla, d’fhéadfadh athrú ar na himthosca maicreacnamaíocha, laghdú ar an éileamh san earnáil ina n-oibríonn an tionscadal sluachistiúcháin agus spleáchais ar earnálacha eile a bheith ina gcúis leis na rioscaí sin.

Tabharfar tuairisc ar earnáil an tionscadail trí úsáid a bhaint as an aicmiú dá dtagraítear in Airteagal 2(1), pointe (a), de Rialachán (CE) Uimh. 1893/2006 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle (5).

Cineál 3 — Riosca mainneachtana

An riosca go bhféadfadh tionscadal nó an t-úinéir tionscadail a bheith faoi réir imeachtaí féimheachta nó imeachtaí dócmhainneachta eile, agus teagmhais eile a bhaineann leis an tionscadal nó leis an úinéir tionscadail a bhféadfadh sé go gcaillfeadh infheisteoirí a n-infheistíocht mar gheall orthu.

D’fhéadfadh fachtóirí éagsúla a bheith ina gcúis leis na rioscaí sin, lena n-áirítear:

(a)

athrú (mór) ar imthosca maicreacnamaíocha;

(b)

míbhainistíocht;

(c)

easpa taithí;

(d)

calaois;

(e)

an maoiniú gan a bheith in oiriúint don chuspóir gnó;

(f)

seoladh táirge nár éirigh leis;

(g)

easpa sreabhaidh airgid.

Cineál 4 — Riosca torthaí níos ísle, torthaí moillithe nó torthaí nialasacha

An riosca go mbeidh an toradh níos ísle ná mar a measadh, go mbeidh moill air nó go mainneoidh an tionscadal ar íocaíochtaí caipitil nó úis.

Cineál 5 — Riosca go gclisfeadh ar an ardán

An riosca nach mbeidh an t-ardán sluachistiúcháin in ann a sheirbhísí a sholáthar go sealadach nó go buan.

Cineál 6 — Riosca neamhleachtacht na hinfheistíochta

An riosca nach féidir le hinfheisteoirí a n-infheistíocht a dhíol.

Cineál 7 — Rioscaí eile

Rioscaí, inter alia, nach bhfuil neart ag an úinéir tionscadail orthu, amhail rioscaí polaitiúla agus rialála.

Cuid D: Faisnéis a bhaineann le hurrúis inaistrithe agus ionstraimí a ligtear isteach chun críoch sluachistiúcháin a thairiscint

(a)

Méid iomlán agus cineál [na n-urrús inaistrithe] nó [na n-ionstraimí a ligtear isteach chun críoch sluachistiúcháin] atá le tairiscint

Sonrófar an fhaisnéis seo a leanas:

(i)

tuairisc ar chineál agus ar aicme na n-ionstraimí atá le tairiscint;

(ii)

i gcás inarb infheidhme, an líon ionstraimí atá le tairiscint, a n-ainmníocht, a n-airgeadra agus a dtéarmaí;

(iii)

sinsearacht choibhneasta na n-ionstraimí i struchtúr caipitil an eisitheora i gcás dócmhainneachta, lena n-áirítear, i gcás inarb infheidhme, faisnéis maidir le rangú agus fo-ordú na n-urrús.

(b)

Praghas suibscríbhinne

An praghas ar a dtairgfear [na hurrúis inaistrithe] nó [na hionstraimí a ligtear isteach chun críoch sluachistiúcháin]. I gcás inarb infheidhme, léireofar sa Roinn seo freisin an t-íosmhéid suibscríbhinne in aghaidh an infheisteora.

(c)

Cé acu a ghlactar nó nach nglactar le ró-shuibscríbhinní agus an chaoi a leithdháiltear iad

(d)

Téarmaí suibscríbhinne agus íocaíochta

Áireofar sa Roinn seo tuairisc shoiléir ar na téarmaí suibscríbhinne, lena n-áirítear aistriú an phraghais suibscríbhinne, agus tuairisc shoiléir ar an bpróiseas íocaíochta, lena n-áirítear an t-uainiú agus an modh.

Féadfar hipearnasc chuig tuairisc ar an bpróiseas suibscríbhinne agus treoracha a áireamh sa Roinn seo freisin.

(e)

[Urrúis inaistrithe] nó [ionstraimí a ligtear isteach chun críoch sluachistiúcháin] a chumhdach agus a sheachadadh chuig infheisteoirí

Sonrófar sa Roinn seo an dáta seachadta (nó i gcás nach féidir aon ghealltanas daingean den sórt sin a dhéanamh, an dáta seachadta is déanaí is féidir) agus próiseas seachadta na n-ionstraimí ábhartha (lena n-áirítear aon chomhthaobhacht a bhaineann leis na hionstraimí), agus tabharfar ainm agus sonraí teagmhála (lena n-áirítear seoladh ríomhphoist) an eisitheora nó a ghníomhaire.

I gcás nach soláthraíonn an soláthraí seirbhísí sluachistiúcháin seirbhísí cumhdaigh, déanfar ráiteas soiléir chuige sin.

Áireofar sa Roinn seo céannacht, cláruimhir agus sonraí teagmhála an choimeádaí. Luafar cé acu a bheidh nó nach mbeidh aon táille dlite ag an infheisteoir don choimeádaí.

(f)

Faisnéis a bhaineann leis an ráthaíocht nó leis an gcomhthaobhacht lena n-urraítear an infheistíocht (i gcás inarb infheidhme)

(i)

An duine dlítheanach é an [ráthóir] nó an [soláthraí comhthaobhachta]?

(ii)

Céannacht, foirm dhlíthiúil agus sonraí teagmhála an [ráthóra] nó an [tsoláthraí comhthaobhachta]

(iii)

Faisnéis maidir le cineál agus téarmaí na [ráthaíochta] nó na [comhthaobhachta] (lena n-áirítear a rangú)

(g)

Faisnéis a bhaineann le gealltanas daingean [urrúis inaistrithe] nó [ionstraimí a ligtear isteach chun críoch sluachistiúcháin] a aischeannach (i gcás inarb infheidhme)

Tuairisc ar an socrú aischeannaigh

Soláthrófar sa Roinn seo faisnéis shoiléir bheacht maidir le haon ghealltanas aischeannaigh. I gcás inarb iomchuí, féadfar faisnéis níos mionsonraithe a chur ar fáil trí bhíthin hipearnaisc.

Tréimhse ama le haghaidh an aischeannaigh

Tuairisc ar na coinníollacha chun páirt a ghlacadh san aischeannach (lena n-áirítear aon sprioc-am is infheidhme).

(h)

Faisnéis faoin ráta úis agus faoin aibíocht

Beidh feidhm ag an Roinn seo maidir le hurrúis inaistrithe neamhchothromais (amhail bannaí) nó ionstraimí hibrideacha (amhail bannaí atá in-chomhshóite ina scaireanna).

Ráta úis ainmniúil:

Sonrófar go soiléir an ráta úis ainmniúil in aghaidh na bliana. Thairis sin, áireofar sa Roinn seo míniú gairid ar an modh a úsáidtear chun é a ríomh nó hipearnasc chuig suíomh gréasáin an tsoláthraí seirbhísí sluachistiúcháin lena n-áirítear an míniú sin.

Nochtfar an ráta úis bliantúil agus beachtas dhá dheachúil aige san fhormáid tosaíochta seo a leanas:

[•] % in aghaidh na bliana (arna ríomh trí [áirigh an modh ríofa a cuireadh i bhfeidhm]); nó i gcás ina bhfuil an ráta úis athraitheach, faisnéis ghairid faoi na príomhthosca lena gcinntear an ráta úis (e.g. Ráta Tairgthe Idirbhainc an euro, EURIBOR, móide X %) agus a ríomh.

Dáta óna mbeidh an t-ús iníoctha:

Dátaí dlite le haghaidh íocaíochtaí úis:

Dáta aibíochta (lena n-áirítear aisíocaíochtaí idirmheánacha i gcás inarb infheidhme):

Toradh is infheidhme:

Ríomhfar an toradh mar ráta bliantúil agus i gcomhréir leis an modh a úsáidtear chun an ráta úis ainmniúil bliantúil a ríomh agus cuirfear ar fáil é agus beachtas dhá dheachúil aige. Nochtfar go hachomair freisin na príomhthoimhdí ar a bhfuil ríomh an toraidh bunaithe.

Cuid E: Faisnéis maidir le meáin sainchuspóireacha (MSC)

(a)

An gcuirtear meán sainchuspóireach idir an t-úinéir tionscadail agus an t-infheisteoir?

Cuirtear/ní chuirtear

(b)

Sonraí teagmhála an mheáin shainchuspóirigh

Más é “cuirtear” an freagra a thugtar ar an gceist thuas, sonrófar sa Roinn seo céannacht, foirm dhlíthiúil agus oifig chláraithe an mheáin shainchuspóirigh.

Cuid F: Cearta infheisteoirí

[I gcomhréir le hAirteagal 23(7) de Rialachán (AE) 2020/1503, i gcás ionstraimí a ligtear isteach chun críoch sluachistiúcháin, maidir leis an bhfaisnéis a cheanglaítear faoi Chuid F den Iarscríbhinn seo, i gcás inar mó an fhaisnéis sin ná aon taobh amháin de leathanach i bhformáid A4 má chuirtear i gcló é, cuirfear an chuid eile ar fáil in iarscríbhinn a bheidh ag gabháil leis an mbileog faisnéise infheistíochta bunriachtanaí.]

(a)

Na príomhchearta a ghabhann leis [na hurrúis inaistrithe] nó leis [na hionstraimí a ligtear isteach chun críoch sluachistiúcháin]

Tuairisc ghairid ar na príomhchearta a ghabhann leis na hionstraimí, agus iad grúpáilte de réir cineálacha, amhail:

(i)

cearta díbhinne;

(ii)

cearta vótála;

(iii)

cearta rochtana ar fhaisnéis;

(iv)

cearta réamhcheannaigh i dtairiscintí le haghaidh suibscríobh ionstraimí den aicme chéanna;

(v)

ceart chun sciar a fháil i mbrabúis an eisitheora;

(vi)

ceart chun sciar a fháil in aon bharrachas i gcás leachtaithe;

(vii)

cearta fuascailte;

(viii)

cearta comhshó;

(ix)

cearta comhscoir i gcás teagmhas oibríochtúil (i.e. athrú ar rialú, cearta um dheis chomhdhíola).

Féadfar hipearnasc chuig doiciméid bhunreachtúla an úinéara tionscadail nó chuig aon doiciméad dlíthiúil ábhartha eile a áireamh, mar aon le tagairtí do na hairteagail ábhartha nó d’uimhreacha na ranna ábhartha.

(b) agus (c)

Srianta a bhfuil [na hurrúis inaistrithe] nó [na hionstraimí a ligtear isteach chun críoch sluachistiúcháin] faoina réir agus srianta ar aistriú na n-ionstraimí.

Áireofar sa Roinn seo tuairisc ar aon chomhaontú scairshealbhóirí nó ar aon socrú eile lena gcoisctear nó in aon chás lena dteorannaítear inaistritheacht na n-ionstraimí, amhail clásail lena gcuirtear srian ar an gceart chun na hionstraimí a dhíol (mar shampla clásail formheasa nó clásail maidir le doshanntacht shealadach).

Áireofar sa Roinn seo freisin tuairisc ar shrianta eile a bhfuil na hionstraimí faoina réir, amhail aon chlásal maidir le diúscairt éigeantach (mar shampla clásail eisiaimh, clásail athcheannaigh, oibleagáid chomhscoir i gcás athrú ar rialú, cearta um éigeantas díola), lena sonraítear go háirithe coinníollacha airgeadais na ndiúscairtí sin.

(d)

Deiseanna don infheisteoir scor den infheistíocht

(e)

I gcás ionstraimí cothromais, dáileadh na gceart caipitil agus vótála roimh an méadú ar chaipiteal atá mar thoradh ar an tairiscint agus ina dhiaidh sin (ag glacadh leis go suibscríobhfar [na hurrúis inaistrithe] uile nó [na hionstraimí a ligtear isteach chun críoch sluachistiúcháin] uile)

Maidir le dáileadh na gceart caipitil agus vótála roimh an méadú ar chaipiteal atá mar thoradh ar an tairiscint agus ina dhiaidh sin, agus an dáileadh sin á chur i láthair, áireofar a fhaisnéis seo a leanas maidir le gach aicme scairchaipitil:

(i)

méid iomlán scairchaipiteal údaraithe an eisitheora;

(ii)

an líon scaireanna a eisíodh agus a íocadh go hiomlán agus an líon scaireanna a eisíodh ach nár íocadh go hiomlán; agus

(iii)

an parluach in aghaidh na scaire, nó léiriú nach bhfuil aon pharluach ag na scaireanna.

Má tá scaireanna ann nach caipiteal iad, luaigh líon agus príomhthréithe na scaireanna sin.

Cuid G: Nochtaí a bhaineann le hiasachtaí

(a)

Cineál, fad agus téarmaí ábhartha eile na hiasachta

(b)

Na rátaí úis is infheidhme nó, i gcás inarb infheidhme, cúiteamh eile don infheisteoir

Sonrófar go soiléir na rátaí úis is infheidhme in aghaidh na bliana. Thairis sin, áireofar sa Roinn seo míniú gairid ar an modh a úsáidtear chun iad a ríomh nó nasc chuig suíomh gréasáin an tsoláthraí seirbhísí sluachistiúcháin lena n-áirítear an míniú sin.

Nochtfar na rátaí úis bliantúla agus beachtas dhá dheachúil acu san fhormáid tosaíochta seo a leanas:

[•] % in aghaidh na bliana (arna ríomh trí [áirigh an modh ríofa a cuireadh i bhfeidhm]); nó i gcás ina bhfuil an ráta úis athraitheach, faisnéis ghairid faoi na príomhthosca lena gcinntear an ráta úis (e.g. EURIBOR móide X %) agus a ríomh.

(c)

Bearta maolaithe riosca, lena n-áirítear soláthraithe comhthaobhachta nó ráthóirí comhthaobhachta a bheith ann, nó cineálacha eile ráthaíochtaí

(d)

An sceideal chun an phríomhshuim a aisíoc agus an t-ús a íoc

I gcás ina gceadaítear réamh-aisíocaíocht a dhéanamh, ar thionscnamh an úinéara tionscadail nó an iasachtóra, tabharfar tuairisc uirthi ina leagfar síos téarmaí agus coinníollacha aisíocaíochta.

(e)

Aon mhainneachtain i gcomhaontuithe creidmheasa a rinne an t-úinéir tionscadail le 5 bliana anuas

[Chun críocha na Ranna seo, beidh feidhm ag an sainmhíniú ar mhainneachtain mar a leagtar amach in Airteagal 1 de Rialachán Tarmligthe (AE) 2022/2115 ón gCoimisiún  (6)

(f)

Seirbhísiú na hiasachta (lena n-áirítear i gcásanna nach gcomhlíonann an t-úinéir tionscadail a oibleagáidí)

Sonrófar sa Roinn seo an t-eintiteas (lena n-áirítear a ainm dlíthiúil, a chláruimhir agus a áit chláraithe, a oifig chláraithe agus a shonraí teagmhála) atá freagrach as an iasacht a sheirbhísiú agus cuirfear faisnéis ghairid ar fáil inti maidir lena bheartas seirbhísithe, ina mbeidh faisnéis faoi na nósanna imeachta a rinneadh ar fhaitíos nach gcomhlíonfaí na hoibleagáidí faoin iasacht. Féadfar hipearnasc a chur ar fáil chuig an leathanach ábhartha nó chuig an doiciméad ábhartha ina bhfuil an beartas seirbhísithe mionsonraithe.

Cuid H: Táillí, faisnéis agus sásamh dlíthiúil

(a)

Táillí agus costais a bhaineann leis an infheistíocht a thabhaíonn an t-infheisteoir (lena n-áirítear costais riaracháin a thagann as ionstraimí a ligtear isteach chun críoch sluachistiúcháin a dhíol)

Beidh cur i láthair sa Roinn seo i bhformáid tábla maidir leis na táillí, na coimisiúin, na costais agus na muirir uile, idir dhíreach agus indíreach, arna dtabhú ag an infheisteoir i ndáil lena infheistíocht agus i ndáil lena scor den infheistíocht.

I gcás ina luaitear méideanna in euro (nó in airgeadra eile is infheidhme) agus luachanna céatadáin, ríomhfar iad le haghaidh infheistíocht hipitéiseach EUR 10 000 agus ar bhonn bliantúil.

 

Táillí, Muirir agus Costais eile

in euro

(nó in airgeadra eile is infheidhme)

mar chéatadán de mhéid iomlán na hinfheistíochta

Samplaí

(neamh-uileghabhálacha)

Aonuaire

Costais iontrála (tabhair mionsonraí)

EUR […]

[…] %

Na costais a íocann an t-infheisteoir agus é ag tabhairt faoin infheistíocht. Is é atá sna costais sin costais a bhaineann le suibscríobh an infheisteora (amhail táillí nótaire, ualaigh iontrála, agus dleachtanna stampála), agus costais a bhaineann leis an tsócmhainn fholuiteach (amhail táillí an aimsitheora agus an ghníomhaire, táillí nótaire, cánacha réadmhaoine agus cánacha éadála eile)

Costais scoir

(tabhair mionsonraí)

EUR […]

[…] %

Na costais a íocann an t-infheisteoir agus é ag scor den infheistíocht tráth a haibíochta (amhail táillí an aimsitheora agus an ghníomhaire, táillí nótaire, cánacha réadmhaoine agus cánacha éadála eile, costais foirceanta)

Leanúnacha

 

EUR […]

[…] %

Na costais a thabhaíonn an t-infheisteoir le linn thréimhse shealbhaíochta na hinfheistíochta (amhail táillí cumhdaigh agus bainistíochta, táillí iniúchóra agus dlíthiúla, cánacha leanúnacha a bhaineann le d’infheistíocht nó leis an tsócmhainn fholuiteach)

Teagmhasacha

Táillí feidhmíochta/

Ús iompartha (tabhair mionsonraí)

EUR […]

[…] %

Táillí a íocann an t-infheisteoir leis an úinéir tionscadail nó leis na húinéirí tionscadail má chomhlíontar paraiméadair rathúlachta áirithe

Táillí teagmhasacha eile (tabhair mionsonraí)

EUR […]

[…] %

Táillí an aimsitheora, táillí athmhaoiniúcháin, táillí idirbhirt (sa mhéid nach n-áirítear cheana sna táillí aonuaire)

(b)

An áit agus an chaoi ar féidir teacht ar fhaisnéis bhreise, saor in aisce, faoin tionscadal sluachistiúcháin, faoin úinéir tionscadail [agus, i gcás inarb infheidhme, faoin meán sainchuspóireach]

(c)

An chaoi agus cé leis a bhféadfaidh an t-infheisteoir gearán a dhéanamh faoin infheistíocht nó faoi iompar an úinéara tionscadail nó an tsoláthraí seirbhísí sluachistiúcháin

Soláthrófar an fhaisnéis seo a leanas go hachomair:

(i)

céimeanna atá le leanúint chun gearán a dhéanamh faoin infheistíocht nó faoi iompar an úinéara tionscadail nó an tsoláthraí seirbhísí sluachistiúcháin;

(ii)

nasc chuig an suíomh gréasáin ábhartha agus foirm le haghaidh gearáin den sórt sin;

(iii)

suíomh gréasáin cothrom le dáta nó seoladh ríomhphoist trína bhféadfar gearáin den sórt sin a chur isteach.


(1)  Gan dochar don oibleagáid an fhaisnéis a leagtar amach sa Roinn seo a sholáthar, féadfaidh an t-úinéir tionscadail a lógó a áireamh sa Roinn seo freisin.

(2)  I gcás ina bhfuil an t-úinéir tionscadail ina chuid de ghrúpa mar shampla, d’fhéadfaí struchtúr an ghrúpa agus seasamh an úinéara tionscadail laistigh den ghrúpa a léiriú sa léaráid.

(3)  Rialachán (AE) 2020/1503 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 7 Deireadh Fómhair 2020 maidir le soláthraithe Eorpacha seirbhísí sluachistiúcháin do ghnó agus lena leasaítear Rialachán (AE) 2017/1129 agus Treoir (AE) 2019/1937, (IO L 347, 20.10.2020, lch. 1).

(4)  Beidh an dearbhú ó gach duine freagrach i gcomhréir le hAirteagal 23(9) de Rialachán (AE) 2020/1503.

(5)  Rialachán (CE) Uimh. 1893/2006 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 20 Nollaig 2006 lena mbunaítear aicmiú staidrimh gníomhaíochtaí eacnamaíocha NACE Athbhreithniú 2 agus lena leasaítear Rialachán (CEE) Uimh. 3037/90 ón gComhairle chomh maith le Rialacháin CE áirithe maidir le fearainn shonracha staidrimh (IO L 393, 30.12.2006, lch. 1).

(6)  Rialachán Tarmligthe (AE) 2022/2115 ón gCoimisiún an 13 Iúil 2022 lena bhforlíontar Rialachán (AE) 2020/1503 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle maidir le caighdeáin theicniúla rialála lena sonraítear an mhodheolaíocht chun rátaí mainneachtana iasachtaí a thairgtear ar ardán sluachistiúcháin a ríomh (féach leathanach 33 den Iris Oifigiúil seo).


8.11.2022   

GA

Iris Oifigiúil an Aontais Eorpaigh

L 287/76


RIALACHÁN CUR CHUN FEIDHME (AE) 2022/2120 ÓN gCOIMISIÚN

an 13 Iúil 2022

lena leagtar síos caighdeáin theicniúla cur chun feidhme i dtaca le cur i bhfeidhm Rialachán (AE) 2020/1503 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle maidir le caighdeáin agus formáidí sonraí, teimpléid agus nósanna imeachta chun faisnéis a thuairisciú faoi thionscadail a chistítear trí ardáin sluachistiúcháin

(Téacs atá ábhartha maidir le LEE)

TÁ AN COIMISIÚN EORPACH,

Ag féachaint don Chonradh ar Fheidhmiú an Aontais Eorpaigh,

Ag féachaint do Rialachán (AE) 2020/1503 an 7 Deireadh Fómhair 2020 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle maidir le soláthraithe Eorpacha seirbhísí sluachistiúcháin do ghnó, agus lena leasaítear Rialachán (AE) 2017/1129 agus Treoir (AE) 2019/1937 (1), agus go háirithe Airteagal 16(3), an tríú fomhír, di,

De bharr an mhéid seo a leanas:

(1)

Chun go ndéanfaidh na húdaráis inniúla comhiomlánú éifeachtach agus comparáid éifeachtach ar an bhfaisnéis maidir le tionscadail sluachistiúcháin, ba cheart comhsheasmhacht a bheith sna caighdeáin agus sna formáidí a úsáideann soláthraithe seirbhísí sluachistiúcháin agus an fhaisnéis sin á tuairisciú i gcomhréir le hAirteagal 16(1) de Rialachán (AE) 2020/1503. Dá bhrí sin, ba cheart teimpléad a leagan amach lena bhforáiltear maidir le caighdeáin choiteanna agus formáidí coiteanna chun an fhaisnéis sin a thuairisciú.

(2)

Chun go mbeidh údaráis inniúla in ann faisnéis a bhailiú go tráthúil agus í a chur faoi bhráid ESMA ina dhiaidh sin, ba cheart do sholáthraithe seirbhísí sluachistiúcháin faisnéis le haghaidh bliain féilire a thuairisciú do na húdaráis inniúla tráth nach déanaí ná deireadh mhí Feabhra den bhliain dár gcionn. Chun faisnéis chuimsitheach a sholáthar d’údaráis inniúla agus do ESMA, ar faisnéis í atá riachtanach chun feabhas a chur ar chumas na n-údarás inniúil maoirseacht a dhéanamh ar na heintitis éagsúla agus chun a chumasú do ESMA staitisticí iomlána a bhaineann leis an margadh sluachistiúcháin san Aontas a fhorbairt agus a fhoilsiú, ba cheart a áireamh san fhaisnéis a thuairiscíonn soláthraithe seirbhísí sluachistiúcháin faisnéis faoi na tionscadail uile a chistítear ar ardán soláthraí seirbhísí sluachistiúcháin, lena n-áirítear tionscadail nár bailíodh aon airgead ina leith sa bhliain ábhartha. Ba cheart do sholáthraithe seirbhísí sluachistiúcháin a áirithiú go bhfuil an fhaisnéis a thugann siad iomlán agus cruinn.

(3)

I bhfianaise íogaireacht na faisnéise atá le tuairisciú ag soláthraithe seirbhísí sluachistiúcháin, ba cheart rúndacht na faisnéise arna tuairisciú a áirithiú leis na nósanna imeachta chun an fhaisnéis sin a thuairisciú.

(4)

Chun sainaithint chinnte éifeachtúil úinéirí tionscadail a áirithiú, ba cheart aitheantóirí a úsáidtear go coitianta a thuairisciú. I gcás inar eintiteas dlíthiúil é an t-úinéir tionscadail, ba cheart cód aitheantóra eintitis dhlítheanaigh ISO 17442 (LEI) an úinéara tionscadail a thuairisciú. Ós rud é nach bhfuil aon chaighdeán coiteann idirnáisiúnta ann chun daoine nádúrtha a shainaithint agus i bhfianaise a thábhachtaí atá sé a áirithiú go ndéanfar úinéirí tionscadail, ar daoine nádúrtha iad, a shainaithint go soiléir, ba cheart an t-aitheantóir a leagtar amach in Airteagal 6 de Rialachán Tarmligthe (AE) 2017/590 ón gCoimisiún (2) a thuairisciú i gcás na n-úinéirí tionscadail sin. Thairis sin, chun idir-inoibritheacht sonraí a áirithiú agus chun go mbeifear in ann an fhaisnéis arna tuairisciú a fhorlíonadh le sonraí eile atá ar fáil sa bhileog faisnéise infheistíochta bunriachtanaí dá dtagraítear in Airteagal 23 de Rialachán (AE) 2020/1503, ba cheart aitheantóir na tairisceana sluachistiúcháin arna chinneadh i gcomhréir le hAirteagal 3 de Rialachán Tarmligthe (AE) 2022/2119 (3) a thuairisciú.

(5)

Chun a chumasú do ESMA comhiomlánú trasteorann éifeachtach a dhéanamh agus comparáid éifeachtach a dhéanamh ar fhaisnéis agus chun staitisticí a fhorbairt i ndáil leis an margadh sluachistiúcháin san Aontas, ba cheart comhsheasmhacht a bheith sna caighdeáin agus sna formáidí a úsáidtear agus faisnéis maidir le tionscadail sluachistiúcháin á soláthar ag údaráis inniúla do ESMA. Dá bhrí sin, ba cheart teimpléad a leagan amach lena bhforáiltear maidir le caighdeáin choiteanna agus formáidí coiteanna chun an fhaisnéis sin a thuairisciú. Ba cheart do na húdaráis inniúla faisnéis iomlán agus chruinn a sholáthar do ESMA, agus sainaithint an úinéara tionscadail á hanaithnidiú trí úsáid a bhaint as modh coiteann.

(6)

Tá an Rialachán seo bunaithe ar na dréachtchaighdeáin theicniúla cur chun feidhme a chuir ESMA faoi bhráid an Choimisiúin.

(7)

Rinne ESMA comhairliúcháin phoiblí oscailte maidir leis na dréachtchaighdeáin theicniúla cur chun feidhme ar a bhfuil an Rialachán seo bunaithe, rinne sé anailís ar na costais agus na tairbhí a d’fhéadfadh a bheith ag baint leo agus d’iarr sé comhairle ar an nGrúpa Geallsealbhóirí um Urrúis agus Margaí a bunaíodh i gcomhréir le hAirteagal 37 de Rialachán (AE) Uimh. 1095/2010 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle (4),

(8)

Chuathas i gcomhairle leis an Maoirseoir Eorpach ar Chosaint Sonraí i gcomhréir le hAirteagal 42(1) de Rialachán (AE) 2018/1725 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle (5)agus thug sé tuairim uaidh an 1 Meitheamh 2022,

TAR ÉIS AN RIALACHÁN SEO A GHLACADH:

Airteagal 1

Caighdeáin agus formáidí sonraí, teimpléid agus nósanna imeachta chun faisnéis a thuairisciú d’údaráis inniúla

1.   Áireofar san fhaisnéis a thuairiscítear de bhun Airteagal 16(1) de Rialachán (AE) 2020/1503 na mionsonraí iomlána agus cruinne dá dtagraítear i dTábla 2 den Iarscríbhinn a ghabhann leis an Rialachán seo, i gcomhréir leis na caighdeáin agus na formáidí a shonraítear sa Tábla sin, trí úsáid a bhaint as foirm leictreonach i dteimpléad coiteann CSV nó i bhformáid mhalartach eile arna glacadh ag an údarás inniúil a bhfuil an fhaisnéis le tuairisciú dó.

2.   Áireofar sna nósanna imeachta chun faisnéis a thuairisciú i gcomhréir leis an Airteagal seo sásraí chun rúndacht na faisnéise a thuairiscítear a áirithiú.

3.   Déanfar an fhaisnéis dá dtagraítear i mír 1 a thuairisciú le haghaidh gach bliana féilire faoi dheireadh mhí Feabhra den bhliain féilire dár gcionn.

4.   Áireofar san fhaisnéis dá dtagraíteari mír 1 na mionsonraí seo a leanas:

(a)

le haghaidh an tsoláthraí seirbhísí sluachistiúcháin, an cód aitheantóra eintitis dhlítheanaigh ISO 17442;

(b)

le haghaidh an úinéara tionscadail:

(i)

cód LEI, i gcás inar duine dlítheanach é an t-úinéir tionscadail;

(ii)

an t-aitheantóir a leagtar amach in Airteagal 6 de Rialachán Tarmligthe (AE) 2017/590, i gcás inar duine nádúrtha é an t-úinéir tionscadail;

(c)

le haghaidh gach tionscadail aonair, aitheantóir na tairisceana sluachistiúcháin arna chinneadh i gcomhréir le hAirteagal 3 de Rialachán Tarmligthe 2022/2119.

Airteagal 2

Caighdeáin agus formáidí sonraí, teimpléid agus nósanna imeachta chun faisnéis a thuairisciú do ESMA

1.   Áireofar san fhaisnéis a thuairiscítear de bhun Airteagal 16(2) de Rialachán (AE) 2020/1503 na mionsonraí iomlána agus cruinne dá dtagraítear i dTábla 3 san Iarscríbhinn a ghabhann leis an Rialachán seo, i gcomhréir leis na caighdeáin agus na formáidí a shonraítear sa Tábla sin, trí úsáid a bhaint as foirm leictreonach i dteimpléad coiteann CSV.

2.   An fhaisnéis lena gceadaítear an t-úinéir tionscadail a shainaithint, déanfar í a anaithnidiú trí úsáid a bhaint as algartam cripteagrafach haiseála coiteann.

Airteagal 3

Teacht i bhfeidhm

Tiocfaidh an Rialachán seo i bhfeidhm an fichiú lá tar éis lá a fhoilsithe in Iris Oifigiúil an Aontais Eorpaigh.

Beidh an Rialachán seo ina cheangal go huile agus go hiomlán agus beidh sé infheidhme go díreach i ngach Ballstát.

Arna dhéanamh sa Bhruiséil, 13 Iúil 2022.

Thar ceann an Choimisiúin

An tUachtarán

Ursula VON DER LEYEN


(1)  IO L 347, 20.10.2020, lch. 1.

(2)  Rialachán Tarmligthe (AE) 2017/590 ón gCoimisiún an 28 Iúil 2016 lena bhforlíontar Rialachán (AE) Uimh. 600/2014 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle maidir le caighdeáin theicniúla rialála chun idirbhearta a thuairisciú d’údaráis inniúla (IO L 87, 31.3.2017, lch. 449).

(3)  Rialachán Tarmligthe (AE) 2022/2119ón gCoimisiún an 13 Iúil 2022 lena bhforlíontar Rialachán (AE) 2020/1503 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle maidir le caighdeáin theicniúla rialála le haghaidh na bileoige faisnéise infheistíochta bunriachtanaí. (Féach leathanach 63 den Iris Oifigiúil seo).

(4)  Rialachán (AE) Uimh. 1095/2010 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 24 Samhain 2010 lena mbunaítear Údarás Maoirseachta Eorpach (an tÚdarás Eorpach um Urrúis agus Margaí), lena leasaítear Cinneadh Uimh. 716/2009/CE agus lena n-aisghairtear Cinneadh 2009/77/CE ón gCoimisiún (IO L 331, 15.12.2010, lch. 84).

(5)  Rialachán (AE) 2018/1725 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 23 Deireadh Fómhair 2018 maidir le daoine nádúrtha a chosaint i ndáil le sonraí pearsanta a phróiseáil ag institiúidí, comhlachtaí, oifigí agus gníomhaireachtaí an Aontais agus maidir le saorghluaiseacht sonraí den sórt sin, agus lena n-aisghairtear Rialachán (CE) Uimh. 45/2001 agus Cinneadh Uimh. 1247/2002/CE (IO L 295, 21.11.2018, lch 39).


IARSCRÍBHINN

Tábla 1

Gluais le haghaidh Tháblaí 2 agus 3

SIOMBAL

CINEÁL SONRAÍ

SAINMHÍNIÚ

{ALFA-UIMHIR-n}

Suas le n carachtar alfa-uimhriúla

Réimse saorthéacs.

{CÓD TÍRE_2}

2 charachtar alfa-uimhriúla

Cód tíre 2 litir, mar a shainítear le cód tíre alfa-2 ISO 3166-1

{CÓD_TÍRE_3}

3 charachtar alfa-uimhriúla

Cód airgeadra 3 litir, mar a shainítear le cóid airgeadra ISO 4217

{DEACHÚIL-n/m}

Uimhir dheachúlach suas le n digit san iomlán a bhféadfaidh suas le m digit di sin a bheith ina ndigití codáin

Réimse uimhriúil le haghaidh luachanna dearfacha agus diúltacha araon.

is é an deighilteoir deachúlach “.” (lánstad);

ní úsáidtear deighilteoir míle;

déantar ‘-’ (lúide) a chur roimh uimhreacha diúltacha;

déantar luachanna a chothromú agus ní chiorraítear iad.

{SLÁNUIMHIR-n}

Slánuimhir suas le n digit san iomlán

Réimse uimhriúil le haghaidh luachanna slánuimhreach dearfacha agus diúltacha araon.

ní úsáidtear deighilteoir míle;

déantar ‘-’ (lúide) a chur roimh uimhreacha diúltacha.

{LEI}

20 carachtar alfa-uimhriúil

An cód aitheantóra eintitis dhlítheanaigh (LEI) ISO 17442

{AITHEANTAS_NÁISIÚNTA}

35 charachtar alfa-uimhriúla

Díorthaítear an t-aitheantóir i gcomhréir le hAirteagal 6 de Rialachán Tarmligthe (AE) 2017/590.


Tábla 2

Faisnéis atá le tuairisciú do na húdaráis inniúla

N

RÉIMSE

ÁBHAR ATÁ LE TUAIRISCIÚ

FORMÁID AGUS CAIGHDEÁIN ATÁ LE HÚSÁID LE HAGHAIDH TUAIRISCITHE

1

Cód aitheantais an tsoláthraí seirbhísí sluachistiúcháin

An cód a úsáidtear chun an soláthraí seirbhísí sluachistiúcháin atá freagrach as an tuarascáil a chur isteach a shainaithint.

{LEI}

2

An tréimhse tuairiscithe

An bhliain a gcuirtear an tuarascáil isteach ina leith.

BBBB

Faisnéis maidir leis na tionscadail a ndearna an soláthraí seirbhísí sluachistiúcháin tairiscint sluachistiúcháin ina leith le linn na tréimhse tuairiscithe.

Comhlánófar réimsí 3 go 6 arís le haghaidh gach tionscadail. Má shloinntear an méid arna thiomsú i níos mó ná airgeadra amháin, comhlánófar réimsí 5 go 6 arís le haghaidh gach airgeadra faoi seach.

3

Aitheantóir na tairisceana sluachistiúcháin

Aitheantóir uathúil na tairisceana sluachistiúcháin mar a shonraítear in Airteagal 3 den Rialachán Tarmligthe (AE) 2022/2119.

{ALFA-UIMHIR-28}

4

Earnáil

Earnáil an tionscadail mar a shonraítear sa chéad leibhéal aicmiúcháin a leagtar amach in Airteagal 2(1), pointe (a), de Rialachán (CE) Uimh. 1893/2006 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle (1).

{ALFA-UIMHIR-1}

5

An méid arna thiomsú

An méid arna thiomsú le haghaidh an tionscadail.

An fhaisnéis a thuairiscítear sa réimse seo, beidh sí comhsheasmhach leis na luachanna a sholáthraítear i réimse 12.

{DEACHÚIL-18/5}

6

Airgeadra an mhéid arna thiomsú

An t-airgeadra ina sloinntear an méid arna thiomsú.

{CÓD_AIRGEADRA_3}

Faisnéis maidir leis an úinéir tionscadail nó leis na húinéirí tionscadail le haghaidh gach tionscadail.

Comhlánófar réimse 7 arís le haghaidh gach tionscadail.

7

Aitheantóir an úinéara tionscadail/na n-úinéirí tionscadail

An cód a úsáidtear chun an t-úinéir tionscadail a shainaithint:

(a)

i gcás inar eintiteas dlítheanach é an t-úinéir tionscadail, cód LEI;

(b)

i gcás inar duine nádúrtha é an t-úinéir tionscadail, an t-aitheantóir arna chinneadh i gcomhréir le hAirteagal 6 de Rialachán Tarmligthe (AE) 2017/590.

{LEI}

{AITHEANTAS_NÁISIÚNTA}

Faisnéis maidir leis na hinfheisteoirí agus na huirlisí arna n-eisiúint le haghaidh gach tionscadail.

I gcás ina bhfuil cineálacha éagsúla ionstraimí, cineálacha éagsúla infheisteoirí, tíortha éagsúla infheisteoirí nó airgeadraí éagsúla le tuairisciú, comhlánófar réimsí 8 go 13 arís an méid uaireanta is gá le haghaidh gach meascáin de chineál ionstraime, de chineál infheisteora, de thír infheisteora agus d’airgeadra.

8

Cineál ionstraime

Cineálacha na n-ionstraimí arna n-eisiúint.

LOAN — Iasachtaí

ICFP — Ionstraimí a ligtear isteach chun críoch sluachistiúcháin

EQUI — Ionstraimí cothromais is urrúis inaistrithe de bhun Airteagal 4(1), pointe (44), de Threoir 2014/65/AE ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle (2), amhail iad siúd dá dtagraítear i bpointe (a) de

DEBT — Ionstraimí fiachais is urrúis inaistrithe de bhun Airteagal 4(1), pointe (44), de Threoir 2014/65/AE, amhail iad siúd dá dtagraítear i bpointe (b) de

OTHR — Urrúis inaistrithe eile, de bhun Airteagal 4(1), pointe (44), de Threoir 2014/65/AE, amhail iad siúd dá dtagraítear i bpointe (c) de

9

Cineál infheisteora

Cineál nó cineálacha na n-infheisteoirí lena léirítear an bhfuil an t-infheisteoir ina cheann de na nithe seo a leanas:

(a)

duine nádúrtha nó duine dlítheanach is cliant gairmiúil de bhua Roinn I, pointí (1) go (4), d’Iarscríbhinn II a ghabhann le Treoir 2014/65/AE;

(b)

duine nádúrtha nó duine dlítheanach ag a bhfuil formheas an tsoláthraí seirbhísí sluachistiúcháin chun go gcaithfí leis mar infheisteoir sofaisticiúil i gcomhréir leis na critéir agus leis an nós imeachta a leagtar síos in Iarscríbhinn II a ghabhann le Rialachán (AE) 2020/1503;

(c)

infheisteoir neamhshofaisticiúil;

(d)

an t-úinéir tionscadail.

I gcás ina dtagraíonn an méid a thuairiscítear i réimse 12 don méid a infheistíodh sa tionscadal ag an úinéir tionscadail, áireofar sa chineál infheistíochta a thuairiscítear sa réimse seo an t-úinéir tionscadail mar a thagraítear i bpointe (d).

PROF — cliant gairmiúil i gcomhréir le Roinn I, pointí (1) go (4), d’Iarscríbhinn II a ghabhann le Treoir 2014/65/AE

SOPH — infheisteoir sofaisticiúil i gcomhréir leis na critéir agus an nós imeachta a leagtar síos in Iarscríbhinn II a ghabhann le Rialachán (AE) 2020/1503

RETL — infheisteoir neamhshofaisticiúil

OTHR — Úinéirí tionscadail

10

Tír infheisteora

Tír chónaithe na n-infheisteoirí chun críoch cánach.

{CÓD_TÍRE_2}

11

Líon infheisteoirí

An líon infheisteoirí aonair le haghaidh an chineáil infheistíochta ar leith agus le haghaidh na tíre infheisteora.

{SLÁNUIMHIR-9}

12

Méid arna infheistiú

An méid iomlán arna infheistiú le haghaidh an chineáil infheistíochta ar leith agus le haghaidh na tíre infheisteora arna shloinneadh san airgeadra a úsáidtear le haghaidh na híocaíochta.

{DEACHÚIL-18/5}

13

Airgeadra an mhéid arna infheistiú

An t-airgeadra ina sloinntear an méid arna infheistiú.

{CÓD_AIRGEADRA_3}


Tábla 3

Faisnéis atá le tuairisciú do ESMA

N

RÉIMSE

ÁBHAR ATÁ LE TUAIRISCIÚ

FORMÁID AGUS CAIGHDEÁIN ATÁ LE HÚSÁID LE HAGHAIDH TUAIRISCITHE

1

Cód aitheantais an tsoláthraí seirbhísí sluachistiúcháin

An cód a úsáidtear chun an soláthraí seirbhísí sluachistiúcháin atá freagrach as cur isteach na tuarascála a shainaithint.

{LEI}

2

An tréimhse tuairiscithe

An bhliain a gcuirtear an tuarascáil isteach ina leith.

BBBB

Faisnéis maidir leis na tionscadail a ndearna an soláthraí seirbhísí sluachistiúcháin tairiscint sluachistiúcháin ina leith le linn na tréimhse tuairiscithe.

Comhlánófar réimsí 3 go 6 arís le haghaidh gach tionscadail. Má shloinntear an méid arna thiomsú i níos mó ná airgeadra amháin, comhlánófar réimsí 5 go 6 arís le haghaidh gach airgeadra faoi seach.

3

Aitheantóir na tairisceana sluachistiúcháin

Aitheantóir uathúil na tairisceana sluachistiúcháin mar a shonraítear in Airteagal 3 den Rialachán Tarmligthe (AE) 2022/2119.

{ALFA-UIMHIR-28}

4

Earnáil

Earnáil an tionscadail mar a shonraítear sa chéad leibhéal aicmiúcháin a leagtar amach in Airteagal 2(1), pointe (a), de Rialachán (CE) Uimh. 1893/2006.

{ALFA-UIMHIR-1}

5

An méid arna thiomsú

An méid arna thiomsú le haghaidh an tionscadail.

An fhaisnéis a thuairiscítear sa réimse seo, beidh sí comhsheasmhach leis na luachanna a sholáthraítear i réimse 12.

{DEACHÚIL-18/5}

6

Airgeadra an mhéid arna thiomsú

An t-airgeadra ina sloinntear an méid arna thiomsú.

{CÓD_AIRGEADRA_3}

Faisnéis maidir leis an úinéir tionscadail nó leis na húinéirí tionscadail le haghaidh gach tionscadail.

Comhlánófar réimse 7 arís le haghaidh gach tionscadail.

7

Aitheantóir anaithnidithe an úinéara tionscadail nó na n-úinéirí tionscadail

Aitheantóir an úinéara tionscadail arna anaithnidiú i gcomhréir le hAirteagal 2(2).

{ALFA-UIMHIR}

Faisnéis maidir leis na hinfheisteoirí agus na huirlisí arna n-eisiúint le haghaidh gach tionscadail.

I gcás ina bhfuil cineálacha éagsúla ionstraimí, cineálacha éagsúla infheisteoirí, tíortha éagsúla infheisteoirí nó airgeadraí éagsúla le tuairisciú, comhlánófar réimsí 8 go 13 arís an méid uaireanta is gá le haghaidh gach meascáin de chineál ionstraime, de chineál infheisteora, de thír infheisteora agus d’airgeadra.

8

Cineál ionstraime

Cineálacha na n-ionstraimí arna n-eisiúint.

LOAN — Iasachtaí

ICFP — Ionstraimí a ligtear isteach chun críoch sluachistiúcháin

EQUI — Ionstraimí cothromais is urrúis inaistrithe de bhun Airteagal 4(1), pointe (44), de Threoir 2014/65/AE, amhail iad siúd dá dtagraítear i bpointe (a) de

DEBT — Ionstraimí fiachais is urrúis inaistrithe de bhun Airteagal 4(1), pointe (44), de Threoir 2014/65/AE, amhail iad siúd dá dtagraítear i bpointe (b) de

OTHR — Urrúis inaistrithe eile, de bhun Airteagal 4(1), pointe (44), de Threoir 2014/65/AE, amhail iad siúd dá dtagraítear i bpointe (c) de

9

Cineál infheisteora

Cineál infheisteora lena léirítear an bhfuil an t-infheisteoir ina cheann de na nithe seo a leanas:

(a)

duine nádúrtha nó duine dlítheanach is cliant gairmiúil de bhua Roinn I, pointí (1) go (4), d’Iarscríbhinn II a ghabhann le Treoir 2014/65/AE;

(b)

duine nádúrtha nó duine dlítheanach ag a bhfuil formheas an tsoláthraí seirbhísí sluachistiúcháin chun go gcaithfí leis mar infheisteoir sofaisticiúil i gcomhréir leis na critéir agus leis an nós imeachta a leagtar síos in Iarscríbhinn II a ghabhann le Rialachán (AE) 2020/1503;

(c)

infheisteoir neamhshofaisticiúil;

(d)

an t-úinéir tionscadail.

I gcás ina dtagraíonn an méid a thuairiscítear i réimse 12 don méid a infheistíodh sa tionscadal ag an úinéir tionscadail, áireofar sa chineál infheistíochta a thuairiscítear sa réimse seo an t-úinéir tionscadail mar a thagraítear i bpointe (d).

PROF — cliant gairmiúil i gcomhréir le Roinn I, pointí (1) go (4), d’Iarscríbhinn II a ghabhann le Treoir 2014/65/AE

SOPH — infheisteoir sofaisticiúil i gcomhréir leis na critéir agus an nós imeachta a leagtar síos in Iarscríbhinn II a ghabhann le Rialachán (AE) 2020/1503

RETL — infheisteoir neamhshofaisticiúil

OTHR — Úinéirí tionscadail

10

Tír infheisteora

Tír chónaithe na n-infheisteoirí chun críoch cánach.

{CÓD_TÍRE_2}

11

Líon infheisteoirí

An líon infheisteoirí aonair le haghaidh an chineáil infheistíochta ar leith agus le haghaidh na tíre infheisteora.

{SLÁNUIMHIR-9}

12

Méid arna infheistiú

An méid iomlán arna infheistiú le haghaidh an chineáil infheistíochta ar leith agus le haghaidh na tíre infheisteora arna shloinneadh san airgeadra a úsáidtear le haghaidh na híocaíochta.

{DEACHÚIL-18/5}

13

Airgeadra an mhéid arna infheistiú

An t-airgeadra ina sloinntear an méid arna infheistiú.

{CÓD_TÍRE_3}


(1)  Rialachán (CE) Uimh. 1893/2006 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 20 Nollaig 2006 lena mbunaítear aicmiú staidrimh gníomhaíochtaí eacnamaíocha NACE Athbhreithniú 2 agus lena leasaítear Rialachán (CEE) Uimh. 3037/90 ón gComhairle chomh maith le Rialacháin CE áirithe maidir le fearainn shonracha staidrimh (IO L 393, 30.12.2006, lch. 1).

(2)  Treoir 2014/65/AE ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 15 Bealtaine 2014 maidir le margaí in ionstraimí airgeadais agus lena leasaítear Treoir 2002/92/CE agus Treoir 2011/61/AE, (IO L 173, 12.6.2014, lch. 349).


8.11.2022   

GA

Iris Oifigiúil an Aontais Eorpaigh

L 287/86


RIALACHÁN CUR CHUN FEIDHME (AE) 2022/2121 ÓN gCOIMISIÚN

an 13 Iúil 2022

lena leagtar síos caighdeáin theicniúla cur chun feidhme i dtaca le cur i bhfeidhm Rialachán (AE) 2020/1503 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle maidir le foirmeacha caighdeánacha, teimpléid chaighdeánacha agus nósanna imeachta caighdeánacha le haghaidh an chomhair agus an mhalartaithe faisnéise idir údaráis inniúla agus ESMA i ndáil le soláthraithe Eorpacha seirbhísí sluachistiúcháin do ghnó

(Téacs atá ábhartha maidir le LEE)

TÁ AN COIMISIÚN EORPACH,

Ag féachaint don Chonradh ar Fheidhmiú an Aontais Eorpaigh,

Ag féachaint do Rialachán (AE) 2020/1503 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle maidir le soláthraithe Eorpacha seirbhísí sluachistiúcháin do ghnó agus lena leasaítear Rialachán (AE) 2017/1129 agus Treoir (AE) 2019/1937 (1), agus go háirithe Airteagal 32(4), an tríú fomhír, de,

De bharr an mhéid seo a leanas:

(1)

Chun a áirithiú go bhfuil na húdaráis inniúla agus an tÚdarás Eorpach um Urrúis agus Margaí (ESMA) in ann comhoibriú le chéile agus faisnéis a mhalartú ar bhealach éifeachtúil tráthúil chun críocha Rialachán (AE) 2020/1503, is iomchuí foirmeacha caighdeánacha, teimpléid chaighdeánacha agus nósanna imeachta caighdeánacha a leagan amach atá le húsáid ag na húdaráis inniúla agus ag ESMA le haghaidh an chomhair agus an mhalartaithe faisnéise sin, lena n-áirítear chun iarrataí ábhartha, admhálacha fála maidir leis na hiarrataí sin agus freagraí ar na hiarrataí sin a chur isteach, agus chun faisnéis a tharchur gan iarraidh.

(2)

Chun cumarsáid a éascú, ba cheart do na húdaráis inniúla agus do ESMA pointe teagmhála a ainmniú chun déileáil leis an gcomhar agus leis an malartú faisnéise dá dtagraítear in Airteagal 32(1) de Rialachán (AE) 2020/1503.

(3)

Chun a áirithiú go bpróiseálfaidh na húdaráis inniúla iarrataí ar chomhar faisnéise go héifeachtúil agus go gasta, ba cheart a leagan amach go soiléir i ngach iarraidh na cúiseanna atá leis an iarraidh sin. Leis na nósanna imeachta le haghaidh comhair agus malartú faisnéise, ba cheart an t-idirghníomhú idir na húdaráis inniúla agus ESMA a éascú le linn an phróisis.

(4)

Ós rud é gur féidir le húdaráis inniúla a iarraidh ar ESMA cigireacht nó imscrúdú ar an láthair a bhfuil éifeacht trasteorann léi nó leis a chomhordú, is iomchuí foirm chaighdeánach a leagan amach atá le húsáid ag údaráis inniúla agus na hiarrataí sin á ndéanamh.

(5)

Tá an Rialachán seo bunaithe ar na dréachtchaighdeáin theicniúla cur chun feidhme a chuir ESMA faoi bhráid an Choimisiúin.

(6)

Baineann ceanglais an Rialacháin seo le húdaráis inniúla agus le ESMA seachas le rannpháirtithe sa mhargadh. Dá bhrí sin, mheas ESMA go mbeadh sé thar a bheith díréireach, i ndáil le raon feidhme agus tionchar na ndréachtchaighdeán cur chun feidhme sa Rialachán seo, comhairliúcháin phoiblí a dhéanamh maidir leis na caighdeáin sin nó anailís a dhéanamh ar na costais agus ar na tairbhí a d’fhéadfadh a bheith ag baint leo.

(7)

D’iarr ESMA comhairle ar an nGrúpa Geallsealbhóirí um Urrúis agus Margaí arna bhunú i gcomhréir le hAirteagal 37 de Rialachán (AE) Uimh. 1095/2010 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle (2).

(8)

Chuathas i gcomhairle leis an Maoirseoir Eorpach ar Chosaint Sonraí i gcomhréir le hAirteagal 42(1) de Rialachán (AE) 2018/1725 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle (3) agus thug sé tuairim uaidh an 1 Meitheamh 2022,

TAR ÉIS AN RIALACHÁN SEO A GHLACADH:

Airteagal 1

Pointí teagmhála

1.   Déanfaidh na húdaráis inniúla agus ESMA araon pointí teagmhála a ainmniú chun iarrataí ar chomhar agus ar mhalartú faisnéise a dhéantar de bhun Airteagal 32 de Rialachán (AE) 2020/1503 a chur in iúl.

2.   Tabharfaidh na húdaráis inniúla fógra do ESMA maidir le sonraí a bpointí teagmhála dá dtagraítear i mír 1 agus coinneoidh siad ESMA ar an eolas maidir le haon athrú ar na sonraí sin.

3.   Déanfaidh ESMA liosta de gach pointe teagmhála arna n-ainmniú i gcomhréir le mír 1 a choinneáil ar bun agus a choinneáil cothrom le dáta.

Airteagal 2

Iarraidh ar chomhar nó ar mhalartú faisnéise

1.   Nuair a dhéanann ESMA nó údarás inniúil iarraidh ar chomhar agus ar mhalartú faisnéise de bhun Airteagal 32 de Rialachán (AE) 2020/1503, úsáidfidh an t-údarás inniúil iarrthach agus ESMA an fhoirm chaighdeánach a leagtar amach in Iarscríbhinn I a ghabhann leis an Rialachán seo. Déanfaidh an páirtí iarrthach an iarraidh a sheoladh chuig pointe teagmhála an údaráis inniúil iarrtha nó chuig ESMA, de réir mar is iomchuí.

2.   Agus iarraidh ar fhaisnéis á déanamh ag an údarás inniúil iarrthach nó ag ESMA, sonróidh siad mionsonraí na faisnéise ábhartha atá á lorg agus sainaithneoidh siad, i gcás inarb iomchuí, saincheisteanna a bhaineann le rúndacht na faisnéise atá á lorg.

3.   I gcásanna práinneacha, féadfaidh an t-údarás inniúil iarrthach nó ESMA iarraidh ar chomhar nó ar mhalartú faisnéise a dhéanamh ó bhéal, ar choinníoll go ndéanfar dearbhú maidir leis an iarraidh ina dhiaidh sin i scríbhinn laistigh de thráthchlár réasúnach, seachas má chomhaontaíonn an t-údarás inniúil iarrtha nó ESMA a mhalairt.

Airteagal 3

Admhálacha fála maidir le hiarrataí

1.   Laistigh de 10 lá oibre ón iarraidh arna déanamh de bhun Airteagal 2 a fháil, déanfaidh an t-údarás inniúil iarrtha nó ESMA, de réir mar is iomchuí, admháil fála a sheoladh chuig an údarás inniúil iarrthach nó chuig ESMA, de réir mar is iomchuí, tríd an bhfoirm a leagtar amach in Iarscríbhinn II a úsáid agus, i gcás inar féidir, léireoidh sé dáta measta freagartha.

2.   I gcás ina bhfuil aon amhras ar údarás inniúil iarrtha nó ESMA, de réir mar is iomchuí, i ndáil le hábhar an chomhair nó na faisnéise arna iarraidh nó arna hiarraidh de bhun Airteagal 32(1) de Rialachán (AE) 2020/1503, chun críche Rialachán (AE) 1095/2010 agus i gcomhréir le Rialachán (AE) Uimh. 1095/2010, iarrfaidh siad tuilleadh soiléirithe a luaithe is féidir trí aon mhodh iomchuí a úsáid, bíodh sin ó bhéal nó i scríbhinn. Ba cheart don údarás a seoltar an iarraidh sin chuige freagra pras a sholáthar.

Airteagal 4

Freagra ar iarrataí

1.   Agus freagra á thabhairt ag an údarás inniúil iarrtha nó ag ESMA, de réir mar is iomchuí, ar iarraidh arna déanamh de bhun Airteagal 2, déanfaidh sé an méid seo a leanas:

(a)

an fhoirm chaighdeánach a leagtar amach in Iarscríbhinn III a úsáid;

(b)

gach céim réasúnach laistigh dá chumhachtaí a dhéanamh chun an comhar nó an fhaisnéis a iarrtar a chur ar fáil;

(c)

gníomhú gan moill mhíchuí, agus castacht na hiarrata agus aon ghá le rannpháirtíocht tríú páirtithe á gcur san áireamh.

2.   I gcásanna práinneacha, féadfaidh an t-údarás inniúil iarrtha nó ESMA, de réir mar is iomchuí, freagairt d’iarraidh ar chomhar nó ar mhalartú faisnéise ó bhéal, ar choinníoll go dtabharfar an fhreagairt ina dhiaidh sin i scríbhinn laistigh de thráthchlár réasúnach tríd an bhfoirm a leagtar amach in Iarscríbhinn III a úsáid, seachas má chomhaontaíonn an t-údarás inniúil iarrthach nó ESMA, de réir mar is iomchuí, a mhalairt.

Airteagal 5

Modhanna cumarsáide

1.   Gan dochar d’Airteagail 2(3) agus 4(2), déanfar na foirmeacha caighdeánacha a tharchur i scríbhinn.

2.   Agus cinneadh á dhéanamh faoi na modhanna cumarsáide is iomchuí, tabharfar aird chuí ar chúinsí rúndachta, ar an am is gá chun comhfhreagras a dhéanamh, ar an méid ábhair atá le cur in iúl, agus ar a éasca atá an t-údarás inniúil iarrtha nó ESMA, de réir mar is iomchuí, in ann an fhaisnéis a rochtain.

3.   Áiritheofar le haon mhodh cumarsáide go ndéanfar iomláine, sláine agus rúndacht na faisnéise is ábhar don mhalartú a choinneáil ar bun le linn an tarchuir.

Airteagal 6

Nósanna imeachta chun iarraidh ar chomhar nó ar mhalartú faisnéise a phróiseáil

1.   Tabharfaidh an páirtí iarrtha fógra don údarás inniúil iarrthach nó do ESMA, de réir mar is iomchuí, i gcás inar léir dó go bhfuil imthosca ann a bhféadfadh moill níos nó ná 5 lá oibre teacht astu tar éis an dáta measta freagartha arna shonrú i gcomhréir le hAirteagal 3(1).

2.   I gcás ina gcáileoidh an t-údarás inniúil iarrthach nó ESMA, de réir mar is iomchuí, an iarraidh mar iarraidh phráinneach, tiocfaidh an t-údarás inniúil iarrtha nó ESMA, de réir mar is iomchuí, ar chomhaontú maidir lena mhinice a dhéanfaidh sé an páirtí iarrthach a thabhairt cothrom le dáta maidir le haon dul chun cinn a dhéantar i dtaca le próiseáil na hiarrata agus i dtaca leis an dáta measta freagartha.

3.   Comhoibreoidh na húdaráis inniúla agus ESMA chun teacht ar réiteach maidir le haon deacracht a d’fhéadfadh teacht chun cinn agus iarraidh á próiseáil.

4.   Tabharfaidh na húdaráis inniúla agus ESMA, i gcás inarb iomchuí, aiseolas dá chéile maidir lena úsáidí a bhí an cúnamh a fuarthas, maidir le toradh an cháis ar iarradh an cúnamh ina leith agus maidir le haon fhadhb a tháinig chun cinn agus an cúnamh sin á sholáthar.

Airteagal 7

Iarraidh ar ESMA chun cigireacht nó imscrúdú ar an láthair a bhfuil éifeacht trasteorann léi nó leis a chomhordú

1.   Agus iarraidh á déanamh ag na húdaráis inniúla ar ESMA cigireacht nó imscrúdú ar an láthair a bhfuil éifeacht trasteorann léi nó leis a chomhordú i gcomhréir le hAirteagal 32(2) de Rialachán (AE) 2020/1503, déanfaidh siad an fhoirm chaighdeánach a leagtar amach in Iarscríbhinn IV a ghabhann leis an Rialachán seo a úsáid.

2.   Soláthróidh na húdaráis inniúla, gan mhoill, an fhaisnéis uile is gá do ESMA chun a chuid dualgas a chomhlíonadh.

3.   I gcás ina n-iarrtar ar ESMA faoi Airteagal 32(2) de Rialachán (AE) 2020/1503 cigireacht nó imscrúdú ar an láthair a bhfuil éifeacht trasteorann léi nó leis a chomhordú, féadfaidh ESMA grúpa sealadach a bhunú ar bhonn ad hoc chun údaráis inniúla na mBallstát a ndéantar difear dóibh leis an imscrúdú nó leis an gcigireacht sin a áireamh.

Airteagal 8

Tarchur faisnéise gan iarraidh

1.   I gcás ina mbeidh faisnéis ag údarás inniúil nó ag ESMA a chreideann sé a bheith ina cuidiú do ESMA nó leis an údarás inniúil a gcuid dualgas a chomhlíonadh faoi Rialachán (AE) 2020/1503, déanfaidh sé an fhaisnéis sin a tharchur tríd an bhfoirm chaighdeánach a leagtar amach in Iarscríbhinn III a ghabhann leis an Rialachán seo a úsáid.

2.   De mhaolú ar mhír 1, má chreideann an t-údarás inniúil nó ESMA atá ag tarchur na faisnéise gur cheart an fhaisnéis a sheoladh go práinneach, féadfaidh sé an fhaisnéis a chur in iúl ó bhéal ar dtús. I gcás den sórt sin, déanfar an fhaisnéis a tharchur ina dhiaidh sin trí úsáid a bhaint as an bhfoirm chaighdeánach a leagtar amach in Iarscríbhinn III, seachas má chomhaontaíonn an t-údarás inniúil nó ESMA atá ag fáil na faisnéise a mhalairt.

Airteagal 9

Teacht i bhfeidhm

Tiocfaidh an Rialachán seo i bhfeidhm an fichiú lá tar éis lá a fhoilsithe in Iris Oifigiúil an Aontais Eorpaigh.

Beidh an Rialachán seo ina cheangal go huile agus go hiomlán agus beidh sé infheidhme go díreach i ngach Ballstát.

Arna dhéanamh sa Bhruiséil, 13 Iúil 2022.

Thar ceann an Choimisiúin

An tUachtarán

Ursula VON DER LEYEN


(1)  IO L 347, 20.10.2020, lch. 1.

(2)  Rialachán (AE) Uimh. 1095/2010 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 24 Samhain 2010 lena mbunaítear Údarás Maoirseachta Eorpach (an tÚdarás Eorpach um Urrúis agus Margaí), lena leasaítear Cinneadh Uimh. 716/2009/CE agus lena n-aisghairtear Cinneadh 2009/77/CE ón gCoimisiún (IO L 331, 15.12.2010, lch. 84).

(3)  Rialachán (AE) 2018/1725 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 23 Deireadh Fómhair 2018 maidir le daoine nádúrtha a chosaint i ndáil le sonraí pearsanta a phróiseáil ag institiúidí, comhlachtaí, oifigí agus gníomhaireachtaí an Aontais agus maidir le saorghluaiseacht sonraí den sórt sin, agus lena n-aisghairtear Rialachán (CE) Uimh. 45/2001 agus Cinneadh Uimh. 1247/2002/CE (IO L 295, 21.11.2018, lch. 39).


IARSCRÍBHINN I

Foirm le haghaidh iarraidh ar chomhar nó ar mhalartú faisnéise de bhun Airteagal 32 de Rialachán (AE) 2020/1503

Iarraidh ar chomhar nó ar mhalartú faisnéis

Uimhir thagartha:

Dáta:

Faisnéis ghinearálta

Ó:

Údarás inniúil náisiúnta

ESMA

Ballstát:

Údarás inniúil iarrthach:

Seoladh:

Seoladh

(Sonraí teagmhála an phointe teagmhála):

Ainm:

Uimhir theileafóin:

Seoladh ríomhphoist:

CHUIG:

Ballstát (más infheidhme):

Faighteoir:

Seoladh:

(Sonraí teagmhála an phointe teagmhála):

Ainm:

Uimhir theileafóin:

Seoladh ríomhphoist:

A [cuir isteach an t-ainm cuí], a chara,

I gcomhréir le hAirteagal 32 de Rialachán (AE) 2020/1503, tá d’ionchur á lorg i ndáil leis an ábhar nó leis na hábhair a leagtar amach thíos go mionsonraithe.

Bheinn buíoch as freagra a fháil ar an iarraidh thuas faoin [cuir isteach an dáta táscach le haghaidh an fhreagra nó, i gcás iarraidh phráinneach, cuir isteach an spriocdháta chun an fhaisnéis a chur ar fáil] nó, i gcás nach mbeidh sin indéanta, an dáta a mheasann tú go mbeidh tú in ann an cúnamh atá á iarraidh a sholáthar.

An cineál iarrata

Cuir tic leis an mbosca/na boscaí cuí:

Cumhachtaí imscrúdúcháin agus maoirseachta na n-údarás inniúil

Comhar idir údaráis inniúla

Bearta réamhchúraim

Eile

Más “Eile” atá i gceist, sonraigh:

Cúiseanna atá leis an iarraidh

[Cuir isteach foráil/forálacha na reachtaíochta earnálaí faoina bhfuil an t-údarás iarrthach inniúil chun déileáil leis an ábhar]

Baineann an iarraidh le comhar nó le malartú faisnéise maidir le …

[Cuir isteach tuairisc ar ábhar na hiarrata, an cuspóir a bhfuil an comhar nó an malartú faisnéise á lorg ina leith, na fíorais is bun le haon imscrúdú atá ina mbunús leis an iarraidh agus míniú ar a chabhraí atá sé]

Anuas ar …

[más infheidhme, cuir isteach mionsonraí na hiarrata roimhe sin ar a bhfuil an iarraidh reatha bunaithe]

I gcás iarraidh phráinneach agus aon spriocdháta a leagan síos, tabhair míniú iomlán ar phráinn na hiarrata agus míniú ar aon spriocdháta ar iarr an t-údarás iarrthach an fhaisnéis a chur ar fáil faoi:

Faisnéis bhreise:

Coinneofar an fhaisnéis atá san iarraidh seo faoi rún i gcomhréir le hAirteagal 35 de Rialachán (AE) 2020/1503. Déanfaidh ESMA aon sonra pearsanta a chuirfear ar fáil a phróiseáil i gcomhréir le Rialachán (AE) 2018/1725 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle agus déanfaidh na húdaráis inniúla ábhartha iad a phróiseáil i gcomhréir le Rialachán (AE) 2016/679 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle. Áiritheoidh ESMA agus na húdaráis inniúla ábhartha araon go háirithe go gcuirfear gach faisnéis ábhartha maidir le próiseáil sonraí pearsanta ar fáil do na hábhair sonraí i gcomhréir le Roinn 2 “Faisnéis agus rochtain ar shonraí pearsanta” de Chaibidil III “Cearta an ábhair sonraí” de na Rialacháin seo.

Mise le meas,

[síniú]


IARSCRÍBHINN II

An fhoirm admhála fála

Admháil fála

Uimhir thagartha:

Dáta:

Údarás inniúil náisiúnta

ESMA

Ballstát:

Údarás inniúil iarrthach:

Seoladh:

Seoladh

(Sonraí teagmhála an phointe teagmhála)

Ainm:

Uimhir theileafóin:

Seoladh ríomhphoist:

CHUIG:

Ballstát (más infheidhme):

Faighteoir:

Seoladh:

(Sonraí teagmhála an phointe teagmhála)

Ainm:

Uimhir theileafóin:

Seoladh ríomhphoist:

A [cuir isteach an t-ainm iomchuí], a chara,

De bhun d’iarratas [cuir isteach tagairt don iarraidh], admhaímid leis seo go bhfuarthas an iarraidh sin an [cuir isteach an dáta a fuarthas an iarraidh ar chomhar nó an iarraidh ar fhaisnéis].

Dáta measta freagartha: …

Déanfaidh ESMA aon sonra pearsanta a chuirfear ar fáil a phróiseáil i gcomhréir le Rialachán (AE) 2018/1725 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle agus déanfaidh na húdaráis inniúla ábhartha iad a phróiseáil i gcomhréir le Rialachán (AE) 2016/679 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle. Áiritheoidh ESMA agus na húdaráis inniúla ábhartha araon go háirithe go gcuirfear gach faisnéis ábhartha maidir le próiseáil sonraí pearsanta ar fáil do na hábhair sonraí i gcomhréir le Roinn 2 “Faisnéis agus rochtain ar shonraí pearsanta” de Chaibidil III “Cearta an ábhair sonraí” de na Rialacháin seo.

Mise le meas,

[síniú]


IARSCRÍBHINN III

An fhoirm chun freagra a thabhairt ar iarraidh ar chomhar nó ar mhalartú faisnéise agus le haghaidh malartú faisnéise gan iarraidh

Freagra ar iarraidh ar chomhar nó ar mhalartú faisnéise

Uimhir thagartha:

Dáta:

Faisnéis ghinearálta

Údarás inniúil náisiúnta

ESMA

Ballstát:

Údarás inniúil iarrthach:

Seoladh:

Seoladh

(Sonraí teagmhála an phointe teagmhála):

Ainm:

Uimhir theileafóin:

Seoladh ríomhphoist:

CHUIG:

Ballstát:

Faighteoir:

Seoladh:

(Sonraí an phointe teagmhála):

Ainm:

Uimhir theileafóin:

Seoladh ríomhphoist:

A [cuir isteach an t-ainm cuí], a chara,

Admhaímid leis seo go bhfuil d’iarraidh dar dáta [ll.mm.bbbb] lena ngabhann an uimhir thagartha [cuir isteach uimhir thagartha na hiarrata] próiseáilte againn [ní bhaineann le hábhar i gcás malartú faisnéise gan iarraidh].

Faisnéis a bailíodh

[má bailíodh an fhaisnéis, leag amach anseo an fhaisnéis nó tabhair míniú ar an gcaoi a dtabharfar í].

[I gcás malartú faisnéise gan iarraidh, leag amach an fhaisnéis atá le tabhairt ar bhonn gan iarraidh].

[Tá an fhaisnéis a thugtar faoi rún agus nochtar í le [cuir isteach ainm an údaráis iarrthaigh] de bhun [cuir isteach foráil Rialachán (AE) 2020/1503] agus ar an mbonn go bhfanfaidh an fhaisnéis faoi rún i gcomhréir le hAirteagal 35 de Rialachán (AE) 2020/1503.] [nó] [Tá cead an fhaisnéis arna tabhairt a nochtadh de bhun Airteagal 35(1) de Rialachán (AE) 2020/1503.]

I gcás inarb ábhartha, mínigh aon soiléiriú a d’fhéadfadh a bheith ag teastáil uait maidir leis an bhfaisnéis bheacht a iarrtar:

Tabhair as do stuaim féin, aon fhaisnéis fhíor-riachtanach lena bhféadfadh tuilleadh cúnaimh a thabhairt don chomhar nó don mhalartú faisnéise chun críocha na hiarrata:

Déanfaidh ESMA aon sonra pearsanta a chuirfear ar fáil a phróiseáil i gcomhréir le Rialachán (AE) 2018/1725 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle agus déanfaidh na húdaráis inniúla ábhartha iad a phróiseáil i gcomhréir le Rialachán (AE) 2016/679 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle. Áiritheoidh ESMA agus na húdaráis inniúla ábhartha araon go háirithe go gcuirfear gach faisnéis ábhartha maidir le próiseáil sonraí pearsanta ar fáil do na hábhair sonraí i gcomhréir le Roinn 2 “Faisnéis agus rochtain ar shonraí pearsanta” de Chaibidil III “Cearta an ábhair sonraí” de na Rialacháin seo.

Mise le meas,

[síniú]


IARSCRÍBHINN IV

Foirm le haghaidh iarraidh ar ESMA chun cigireacht nó imscrúdú ar an láthair a bhfuil éifeacht trasteorann léi nó leis de bhun Airteagal 32(2) de Rialachán (AE) 2020/1503 a chomhordú

Iarraidh ar chomhordú a dhéanamh ar chigireacht nó imscrúdú ar an láthair a bhfuil éifeacht trasteorann léi nó leis

Uimhir thagartha:

Dáta:

Faisnéis ghinearálta

Ó:

Ballstát:

Údarás inniúil iarrthach:

Seoladh:

(Sonraí teagmhála an phointe teagmhála):

Ainm:

Uimhir theileafóin:

Seoladh ríomhphoist:

CHUIG:

An tÚdarás Eorpach um Urrúis agus Margaí (ESMA)

(Sonraí teagmhála an phointe teagmhála):

Ainm:

Uimhir theileafóin:

Seoladh ríomhphoist:

Faisnéis maidir leis an iarraidh ar chomhordú

Cúiseanna atá leis an iarraidh

[Cuir isteach foráil/forálacha na reachtaíochta earnálaí faoina bhfuil an t-údarás iarrthach inniúil chun déileáil leis an ábhar]

Baineann an iarraidh le comhordú a dhéanamh ar chigireacht nó imscrúdú ar an láthair a bhfuil éifeacht trasteorann léi nó leis maidir le

[cuir isteach tuairisc ar ábhar na hiarrata, an cuspóir a bhfuil an comhordú ar chigireacht nó imscrúdú ar an láthair a bhfuil éifeacht trasteorann léi nó leis á lorg ina leith, na fíorais is bun leis an imscrúdú atá ina mbunús leis an iarraidh agus míniú ar a chabhraí atá sé]

Anuas ar

[más infheidhme, cuir isteach mionsonraí na hiarrata roimhe sin ar a bhfuil an iarraidh reatha bunaithe]

I gcás iarraidh phráinneach agus aon spriocdháta a leagan síos, tabhair míniú iomlán ar phráinn na hiarrata agus míniú ar aon spriocdháta ar iarr an t-údarás iarrthach an fhaisnéis a chur ar fáil faoi:

Faisnéis bhreise:

Coinneofar an fhaisnéis atá san iarraidh seo faoi rún i gcomhréir le hAirteagal 35 de Rialachán (AE) 2020/1503. Déanfaidh ESMA aon sonra pearsanta a chuirfear ar fáil a phróiseáil i gcomhréir le Rialachán (AE) 2018/1725 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle agus déanfaidh na húdaráis inniúla ábhartha iad a phróiseáil i gcomhréir le Rialachán (AE) 2016/679 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle. Áiritheoidh ESMA agus na húdaráis inniúla ábhartha araon go háirithe go gcuirfear gach faisnéis ábhartha maidir le próiseáil sonraí pearsanta ar fáil do na hábhair sonraí i gcomhréir le Roinn 2 “Faisnéis agus rochtain ar shonraí pearsanta” de Chaibidil III “Cearta an ábhair sonraí” de na Rialacháin seo.

Mise le meas,

[síniú]


8.11.2022   

GA

Iris Oifigiúil an Aontais Eorpaigh

L 287/101


RIALACHÁN CUR CHUN FEIDHME (AE) 2022/2122 ÓN gCOIMISIÚN

an 13 Iúil 2022

lena leagtar síos caighdeáin theicniúla cur chun feidhme i dtaca le cur i bhfeidhm Rialachán (AE) 2020/1503 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle maidir le foirmeacha, teimpléid agus nósanna imeachta caighdeánacha le haghaidh an chomhair agus an mhalartaithe faisnéise idir údaráis inniúla i ndáil le soláthraithe Eorpacha seirbhísí sluachistiúcháin do ghnó

(Téacs atá ábhartha maidir le LEE)

TÁ AN COIMISIÚN EORPACH,

Ag féachaint don Chonradh ar Fheidhmiú an Aontais Eorpaigh,

Ag féachaint do Rialachán (AE) 2020/1503 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 7 Deireadh Fómhair 2020 maidir le soláthraithe Eorpacha seirbhísí sluachistiúcháin do ghnó, agus lena leasaítear Rialachán (AE) 2017/1129 agus Treoir (AE) 2019/1937 (1), agus go háirithe Airteagal 31(9), an tríú fomhír, di,

De bharr an mhéid seo a leanas:

(1)

Chun cumarsáid agus comhar idir na húdaráis inniúla a éascú chun críocha Rialachán (AE) 2020/1503, ba cheart do gach údarás inniúil pointe teagmhála a ainmniú agus a chur in iúl don Údarás Eorpach um Urrúis agus Margaí (ESMA).

(2)

Ar chúiseanna trédhearcachta agus chun dea-chomhar idir údaráis inniúla a áirithiú, tá sé tábhachtach a leagan síos go ndéanfaidh na húdaráis inniúla a dhiúltaíonn gníomhú de bhun iarraidh ar fhaisnéis nó de bhun iarraidh maidir le comhoibriú le himscrúdú, dá dtagraítear in Airteagal 31(2) de Rialachán (AE) 2020/1503, fógra a thabhairt don údarás inniúil iarrthach faoin diúltú sin agus go gcuirfidh siad an t-údarás inniúil sin ar an eolas maidir leis na cúiseanna atá leis an diúltú sin.

(3)

Ba cheart na húdaráis inniúla a bheith in ann comhoibriú ar bhealach éifeachtúil agus gníomhaíochtaí maoirseachta, imscrúdúcháin agus forfheidhmiúcháin á ndéanamh acu chun críocha Rialachán (AE) 2020/1503. Chun na críche sin, is gá nósanna imeachta coiteanna aonfhoirmeacha a leagan amach i gcás ina bhfuil baint ag an gcomhar a iarrtar le ráitis a ghlacadh. Ba cheart a leagan amach sna nósanna imeachta sin na heilimintí atá le breithniú ag na húdaráis inniúla, i gcomhréir leis an dlí náisiúnta agus le dlí an Aontais is infheidhme, le linn dóibh comhoibriú chun ráiteas a ghlacadh ó aon duine. Ba cheart a áireamh leis na heilimintí sin cearta an duine a nglacfar an ráiteas uaidh agus na socruithe lena gcuirfear ar a cumas d’fhoireann na n-údarás inniúil dul ar aghaidh go héifeachtúil leis an gcomhar. Ba cheart do na húdaráis inniúla a áirithiú, go háirithe, go gcosnófar an ceart chun leighis éifeachtaigh agus chun trialach cothroime agus an ceart chun toimhde na neamhchiontachta agus an ceart chun cosanta, a chumhdaítear in Airteagail 47 agus 48 de Chairt um Chearta Bunúsacha an Aontais Eorpaigh.

(4)

Tá sé tábhachtach go dtabharfaidh na húdaráis inniúla aghaidh ar iarrataí go héifeachtúil, iarrataí ar chomhar maidir le cigireacht nó imscrúdú ar an láthair, lena n-áirítear a mhéid a bhaineann lena iomchuí atá sé cigireacht chomhpháirteach nó imscrúdú comhpháirteach ar an láthair a dhéanamh. Is gá, dá bhrí sin, nósanna imeachta coiteanna aonfhoirmeacha a leagan síos chun an chumarsáid, na comhairliúcháin agus na hidirghníomhaíochtaí idir an t-údarás inniúil iarrthach agus an t-údarás inniúil iarrtha a éascú, agus chun a áirithiú go dtabharfar cosaint éifeachtach do chearta na ndaoine atá faoi réir cigireachta nó imscrúdaithe ar an láthair.

(5)

Tá an Rialachán seo bunaithe ar na dréachtchaighdeáin theicniúla cur chun feidhme a chuir ESMA faoi bhráid an Choimisiúin.

(6)

Ní dhearna ESMA comhairliúcháin phoiblí maidir leis na dréachtchaighdeáin theicniúla cur chun feidhme ar a bhfuil an Rialachán seo bunaithe, ná ní dhearna sé anailís ar na costais agus ar na tairbhí gaolmhara a d’fhéadfadh a bheith ag baint leo, toisc go mbeadh sé sin an-díréireach i ndáil le raon feidhme agus tionchar na gcaighdeán sin, ós rud é go mbaineann siad go príomha leis na húdaráis inniúla.

(7)

D’iarr ESMA comhairle ar an nGrúpa Geallsealbhóirí um Urrúis agus Margaí arna bhunú i gcomhréir le hAirteagal 37 de Rialachán (AE) Uimh. 1095/2010 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle (2).

(8)

Chuathas i gcomhairle leis an Maoirseoir Eorpach ar Chosaint Sonraí i gcomhréir le hAirteagal 42(1) de Rialachán (AE) 2018/1725 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle (3)agus thug sé tuairim uaidh an 1 Meitheamh 2022,

TAR ÉIS AN RIALACHÁN SEO A GHLACADH:

Airteagal 1

Pointí teagmhála

1.   Ainmneoidh na húdaráis inniúla pointí teagmhála chun oibriú i gcomhar agus chun faisnéis a mhalartú de bhun Airteagal 31 de Rialachán (AE) 2020/1503.

2.   Cuirfidh na húdaráis inniúla sonraí na bpointí teagmhála in iúl don Údarás Eorpach um Urrúis agus Margaí (ESMA) agus cuirfidh siad ESMA ar an eolas maidir le haon athrú ar na sonraí sin.

3.   Coinneoidh ESMA liosta cothrom le dáta ar bun de gach pointe teagmhála arna hainmniú i gcomhréir le mír 1 agus tabharfaidh siad an liosta cothrom le dáta de réir mar is gá lena úsáid ag na húdaráis inniúla.

Airteagal 2

Iarraidh ar chomhar nó ar mhalartú faisnéise

1.   Déanfaidh na húdaráis inniúla iarraidh ar chomhar nó ar mhalartú faisnéise i scríbhinn, tríd an bhfoirm a leagtar amach in Iarscríbhinn I a úsáid.

2.   Agus iarraidh ar chomhar nó ar mhalartú faisnéise á déanamh ag údaráis inniúla iarrthacha, déanfaidh siad an méid seo a leanas:

(a)

na mionsonraí maidir leis an bhfaisnéis atá á lorg ag an údarás inniúil iarrthach ón údarás inniúil iarrtha a shonrú;

(b)

i gcás inarb iomchuí, saincheisteanna a shainaithint a bhaineann le rúndacht na faisnéise atá á lorg.

3.   I gcásanna práinneacha, féadfaidh na húdaráis inniúla iarrthacha an iarraidh ar chomhar nó ar mhalartú faisnéise a dhéanamh ó bhéal, ar choinníoll go ndéanfar deimhniú ar an iarraidh ina dhiaidh sin i scríbhinn laistigh de thréimhse réasúnach ama trí úsáid a bhaint as an bhfoirm a leagtar amach in Iarscríbhinn I, seachas má chomhaontaíonn an t-údarás inniúil iarrtha a mhalairt.

Airteagal 3

Admháil fála i leith iarraidh ar chomhar nó ar mhalartú faisnéise

1.   Laistigh de 10 lá oibre tar éis iarraidh a rinneadh de bhun Airteagal 2 a fháil, seolfaidh an t-údarás inniúil iarrtha admháil fála chuig an údarás inniúil iarrthach tríd an bhfoirm a leagtar amach in Iarscríbhinn II a úsáid agus, i gcás inar féidir, sonróidh dáta measta le haghaidh freagra.

2.   I gcás ina bhfuil aon amhras ar an údarás inniúil iarrtha maidir le hábhar beacht an chomhair nó an mhalartaithe faisnéise a iarrtar, iarrfaidh sé soiléirithe breise a luaithe is féidir trí úsáid a bhaint as aon mhodh is iomchuí, bíodh sin ó bhéal nó i scríbhinn.

Airteagal 4

Freagra ar iarraidh ar chomhar nó ar mhalartú faisnéise

1.   Déanfaidh an t-údarás inniúil iarrtha an méid seo a leanas agus é ag freagairt d’iarraidh a dhéantar de bhun Airteagal 2:

(a)

freagra i scríbhinn a thabhairt, tríd an bhfoirm a leagtar amach in Iarscríbhinn III a úsáid;

(b)

gach céim réasúnach a dhéanamh de réir a chumhachtaí chun an comhar nó an fhaisnéis a iarrtar a chur ar fáil;

(c)

gníomhú gan moill mhíchuí agus ar bhealach lena n-áiritheofaí gur féidir dul ar aghaidh go caoithiúil le haon ghníomh rialála is gá, agus castacht na hiarrata agus an gá le tríú páirtithe nó údarás inniúil eile a bheith rannpháirteach á gcur san áireamh.

2.   I gcásanna práinneacha, féadfaidh an t-údarás inniúil iarrtha freagairt d’iarraidh ar chomhar nó ar mhalartú faisnéise ó bhéal, ar choinníoll go dtabharfar an freagra ina dhiaidh sin i scríbhinn laistigh de thráthchlár réasúnach tríd an bhfoirm a leagtar amach in Iarscríbhinn III a úsáid, seachas má chomhaontaíonn an t-údarás inniúil iarrthach a mhalairt.

Airteagal 5

Modhanna cumarsáide

1.   Seachas i gcás ina luaitear a mhalairt sa Rialachán, déanfar aon fhoirm atá le húsáid faoin Rialachán seo a tharchur i scríbhinn tríd an bpost nó trí mhodhanna leictreonacha.

2.   Agus cinneadh á dhéanamh faoi na modhanna cumarsáide is iomchuí in aon chás ar leith, tabharfar aird chuí ar chúinsí rúndachta, ar an méid ama is gá chun comhfhreagras a dhéanamh, ar an méid ábhair atá le cur in iúl, agus ar a éasca atá an t-údarás inniúil iarrtha in ann an fhaisnéis a rochtain.

3.   Áiritheoidh na húdaráis inniúla go gcoimeádfar iomláine, sláine agus rúndacht na faisnéise is ábhar don mhalartú le linn an tarchuir.

Airteagal 6

Nósanna imeachta chun iarraidh ar chomhar nó ar mhalartú faisnéise a phróiseáil agus a fhorghníomhú

1.   Freagróidh an t-údarás inniúil iarrthach go pras d’aon iarraidh ar shoiléiriú dá dtagraítear in Airteagal 3(2) ón údarás inniúil iarrtha.

2.   Tabharfaidh an t-údarás inniúil iarrtha fógra don údarás inniúil iarrthach i gcás ina measfaidh sé go mbeidh moill níos mó ná 5 lá oibre ann tar éis an dáta freagartha mheasta a shonraítear san admháil fála dá dtagraítear in Airteagal 3(1).

3.   I gcás ina bhfuil an iarraidh cáilithe mar iarraidh phráinneach ag an údarás inniúil iarrthach, tiocfaidh an t-údarás inniúil iarrtha agus an t-údarás inniúil iarrthach ar chomhaontú maidir lena mhinice a dhéanfaidh an t-údarás inniúil iarrtha eolas a thabhairt don údarás inniúil iarrthach faoin gcaoi a bhfuil an iarraidh á láimhseáil aige agus faoin dáta a mheasann sé freagra a thabhairt.

4.   Comhoibreoidh an t-údarás inniúil iarrtha agus an t-údaráis inniúil iarrthach chun aon deacracht a thiocfaidh chun cinn agus an iarraidh á forghníomhú a réiteach.

5.   Tabharfaidh na húdaráis inniúla, i gcás inarb iomchuí, aiseolas dá chéile maidir lena úsáidí a bhí an cúnamh a fuarthas, toradh an cháis ar lorgaíodh an cúnamh ina leith agus aon fhadhb a tháinig chun cinn agus an cúnamh sin á sholáthar.

Airteagal 7

Fógra maidir le diúltú gníomhú de bhun na hiarrata ar chomhar nó ar mhalartú faisnéise

I gcás ina ndiúltaíonn an t-údarás inniúil iarrtha, i gcomhréir le hAirteagal 31(2) de Rialachán (AE) 2020/1503, gníomhú, go hiomlán nó go páirteach, de bhun iarraidh dá dtagraítear in Airteagal 2 den Rialachán seo, déanfaidh sé, laistigh de 15 lá oibre tar éis an iarraidh a fháil, fógra i scríbhinn a thabhairt don údarás inniúil iarrthach faoina dhiúltú gníomhú, tríd an bhfoirm a leagtar amach in Iarscríbhinn IV a úsáid.

Airteagal 8

Nósanna imeachta maidir le hiarraidh ar chomhar lena mbaineann ráiteas a ghlacadh

1.   I gcás ina bhfuil ina bhfuil sé i gceist le hiarraidh ar chomhar dá dtagraítear in Airteagal 2 ráiteas a ghlacadh ó aon duine, déanfaidh an t-údarás inniúil iarrthach agus an t-údarás inniúil iarrtha, i gcomhréir leis an dlí náisiúnta is infheidhme, gach ceann de na nithe seo a leanas a mheasúnú agus a chur san áireamh:

(a)

cearta an duine óna bhfuil an ráiteas le glacadh, i gcomhréir leis an dlí náisiúnta agus le dlí an Aontais is infheidhme, lena n-áirítear Cairt um Chearta Bunúsacha an Aontais Eorpaigh;

(b)

cearta an duine i ndáil le teanga an ráitis, agus scéimeanna aistriúcháin a d’fhéadfadh a bheith ann;

(c)

ról fhoireann an údaráis inniúil iarrthaigh agus an údaráis inniúil iarrtha maidir le glacadh an ráitis;

(d)

cé acu atá nó nach bhfuil sé de cheart ag an duine óna bhfuil an ráiteas le glacadh cúnamh a fháil ó ionadaí dlíthiúil agus, má tá, raon feidhme chúnamh an ionadaí dhlíthiúil le linn ghlacadh an ráitis, lena n-áirítear i ndáil le haon taifead nó tuarascáil ar an ráiteas;

(e)

cé acu atá nó nach bhfuil an ráiteas le glacadh ar bhonn deonach nó éigeantach;

(f)

cé acu atá nó nach bhfuil, bunaithe ar an bhfaisnéis a bheidh ar fáil tráth na hiarrata, an duine óna bhfuil an ráiteas le glacadh ina fhinné in imscrúdú riaracháin nó breithiúnach nó faoi réir imscrúdú riaracháin nó breithiúnach;

(g)

cé acu a d’fhéadfaí nó nach bhféadfaí an ráiteas a úsáid in imeachtaí dlíthiúla, nó cé acu atá nó nach bhfuil sé beartaithe é a úsáid in imeachtaí dlíthiúla, bunaithe ar an bhfaisnéis atá ar fáil tráth na hiarrata;

(h)

taifeadadh an ráitis agus na nósanna imeachta is infheidhme, lena n-áirítear cé acu a bheidh nó nach mbeidh sé comhaimseartha nó cé acu a dhéanfar nó nach ndéanfar achoimre air i miontuairiscí scríofa nó i dtaifead fuaime nó closamhairc;

(i)

nósanna imeachta maidir le deimhniú nó daingniú an ráitis ag an duine a sholáthraíonn an ráiteas, lena n-áirítear cé acu a dhéantar nó nach ndéantar é sin tar éis an ráiteas a ghlacadh;

(j)

nósanna imeachta seachadta an ráitis chuig an údarás inniúil iarrthach, lena n-áirítear an fhormáid iarrtha agus an tréimhse ama.

2.   Áiritheoidh an t-údarás inniúil iarrtha agus an t-údarás inniúil iarrthach go bhfuil socruithe i bhfeidhm chun go mbeidh a bhfoireann in ann dul i mbun oibre go héifeachtúil agus chun go mbeidh siad in ann teacht ar chomhaontú maidir le haon fhaisnéis bhreise a d’fhéadfadh a bheith riachtanach, lena n-áirítear maidir leis an méid seo a leanas:

(a)

dátaí a phleanáil;

(b)

liosta na gceisteanna atá le cur ar an duine óna mbeidh an ráiteas le glacadh agus an t-athbhreithniú air;

(c)

socruithe taistil nó físchomhdhála, lena n-áirítear a áirithiú, i gcás inar gá, gur féidir leis na húdaráis inniúla lena mbaineann teacht le chéile chun an t-ábhar a phlé sula nglacfar an ráiteas;

(d)

socruithe aistriúcháin.

Airteagal 9

Nósanna imeachta le haghaidh iarraidh ar chomhar i dtaobh cigireacht nó imscrúdú ar an láthair

1.   I gcás ina mbaineann iarraidh ar chomhar dá dtagraítear in Airteagal 2 le cigireacht nó imscrúdú ar an láthair a dhéanamh, rachaidh an t-údarás inniúil iarrthach agus an t-údarás inniúil iarrtha i gcomhairle a chéile maidir leis an mbealach is fearr chun éifeacht a thabhairt don iarraidh sin, lena n-áirítear an fiúntas a bhaineann le cigireacht chomhpháirteach ar an láthair nó imscrúdú comhpháirteach ar an láthair a dhéanamh.

2.   Chun críocha an chomhairliúcháin dá dtagraítear i mír 1, cuirfidh na húdaráis inniúla an méid seo a leanas san áireamh:

(a)

ábhar na hiarrata, lena n-áirítear an oiriúnacht chun an t-imscrúdú nó an chigireacht ar an láthair a dhéanamh go comhpháirteach;

(b)

cé acu atá nó nach bhfuil a gcuid fiosrúchán féin á ndéanamh ag na húdaráis inniúla ar leithligh ar ábhar a bhfuil impleachtaí trasteorann aige, agus an bhféadfaí déileáil leis an ábhar sin ar bhealach ní b’oiriúnaí trí chomhar comhpháirteach;

(c)

an creat dlíthiúil agus rialála is infheidhme i ngach ceann de dhlínsí na n-údarás inniúil, lena n-áirithítear go bhfuil tuiscint mhaith ag an dá údarás inniúla ar na srianta agus ar na teorainneacha dlíthiúla a d’fhéadfadh a bheith ann a bhaineann lena n-iompar agus le haon imeacht a d’fhéadfadh teacht ina dhiaidh, lena n-áirítear aon saincheist a bhaineann leis an bprionsabal ‘ne bis in idem’ agus le cosaint chearta na ndaoine atá faoi réir na cigireachta ar an láthair nó an imscrúdaithe ar an láthair;

(d)

an bainistiú agus an treorú is gá chun an t-imscrúdú nó an chigireacht ar an láthair a dhéanamh;

(e)

acmhainní a leithdháileadh agus foireann a cheapadh a bheidh i gceannas ar an imscrúdú nó an chigireacht ar an láthair a dhéanamh;

(f)

an fhéidearthacht plean gníomhaíochta comhpháirteach agus tráthchlár oibre a bhunú;

(g)

na gníomhaíochtaí atá le déanamh, go comhpháirteach nó go haonarach, ag na húdaráis inniúla;

(h)

comhroinnt fhrithpháirteach na faisnéise a bhailítear agus torthaí na ngníomhaíochtaí aonair a dhéantar a thuairisciú.

3.   I gcás ina ndéanfaidh an t-údarás inniúil iarrtha féin an chigireacht nó an t-imscrúdú ar an láthair dá dtagraítear in Airteagal 31(4), pointe (a), de Rialachán (AE) 2020/1503, coinneoidh sé an t-údarás inniúil iarrthach ar an eolas maidir le dul chun cinn na cigireachta nó an imscrúdaithe agus soláthróidh sé a thorthaí in am trátha.

(a)

Údaráis inniúla a chinneann imscrúdú comhpháirteach ar an láthair nó cigireacht chomhpháirteach ar an láthair dá dtagraítear in Airteagal 31(4), pointe (b), de Rialachán (AE) 2020/1503 a dhéanamh, déanfaidh siad na nithe seo a leanas:

(b)

dul i mbun idirphlé leanúnach chun an próiseas bailithe faisnéise agus an t-aimsiú fíricí a chomhordú;

(c)

oibriú i ndlúthchomhar agus comhoibriú le chéile agus an t-imscrúdú ar an láthair á dhéanamh nó an chigireacht ar an láthair á déanamh;

(d)

na ceanglais shonracha dhlíthiúla is ábhar don imscrúdú nó don chigireacht ar an láthair a shainaithint;

(e)

cúnamh frithpháirteach a sholáthar maidir le nósanna imeachta forfheidhmiúcháin ina dhiaidh sin a mhéid a cheadaítear go dlíthiúil, lena n-áirítear comhordú a dhéanamh i ndáil le haon imeacht nó aon ghníomhaíocht forfheidhmiúcháin eile a bhaineann le toradh an imscrúdaithe nó na cigireachta ar an láthair nó, i gcás inarb iomchuí, na féidearthachtaí atá ann maidir le socraíocht;

(f)

i gcás inarb ábhartha, teacht ar chomhaontú maidir le gach ceann de na nithe seo a leanas:

(g)

plean gníomhaíochta comhpháirteach a tharraingt suas lena sonraítear substaint, cineál agus tráthchlár na ngníomhaíochtaí a bheidh le déanamh, lena n-áirítear leithdháileadh na bhfreagrachtaí maidir le toradh na hoibre a bhaint amach agus tosaíochtaí gach údaráis inniúil faoi seach á gcur san áireamh;

(h)

aon teorainn dhlíthiúil is infheidhme nó aon srian is infheidhme agus aon difríocht i nósanna imeachta maidir le gníomhaíocht imscrúdaitheach nó gníomhaíocht fhorfheidhmiúcháin nó aon imeacht eile, lena n-áirítear cearta aon duine atá faoi réir imscrúdaithe, a shainaithint agus a mheasúnú;

(i)

pribhléidí gairmiúla dlíodóra sonracha a shainaithint agus a mheasúnú, a bhféadfadh tionchar a bheith acu ar na himeachtaí imscrúdúcháin chomh maith leis na himeachtaí forfheidhmiúcháin, lena n-áirítear féin-ionchoiriú;

(j)

an straitéis phoiblí agus preasa;

(k)

an úsáid atá beartaithe a bhaint as an bhfaisnéis arna malartú le linn an imscrúdaithe chomhpháirtigh ar an láthair nó le linn na cigireachta comhpháirtí ar an láthair.

Airteagal 10

Malartú faisnéise gan iarraidh

1.   Údarás inniúil a bhfuil faisnéis aige a chreideann sé a bheith ina chuidiú le húdarás inniúil eile a dhualgais a chomhlíonadh faoi Rialachán (AE) 2020/1503, déanfaidh sé an fhaisnéis sin a tharchur i scríbhinn tríd an bhfoirm a leagtar amach in Iarscríbhinn III a úsáid.

2.   De mhaolú ar mhír 1, i gcás ina gcreideann an t-údarás inniúil atá ag seoladh na faisnéise gur cheart an fhaisnéis a sheoladh go práinneach, féadfaidh sé an fhaisnéis a chur in iúl ó bhéal ar dtús, ar choinníoll go ndéanfaidh sé an fhaisnéis a tharchur ina dhiaidh sin laistigh de thréimhse réasúnta ama tríd an bhfoirm a leagtar amach in Iarscríbhinn III a úsáid, seachas má chomhaontaíonn an t-údarás inniúil atá ag fáil na faisnéise a mhalairt.

Airteagal 11

Teacht i bhfeidhm

Tiocfaidh an Rialachán seo i bhfeidhm an fichiú lá tar éis lá a fhoilsithe in Iris Oifigiúil an Aontais Eorpaigh.

Beidh an Rialachán seo ina cheangal go huile agus go hiomlán agus beidh sé infheidhme go díreach i ngach Ballstát.

Arna dhéanamh sa Bhruiséil, 13 Iúil 2022.

Thar ceann an Choimisiúin

An tUachtarán

Ursula VON DER LEYEN


(1)  IO L 347, 20.10.2020, lch. 1.

(2)  Rialachán (AE) Uimh. 1095/2010 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 24 Samhain 2010 lena mbunaítear Údarás Maoirseachta Eorpach (an tÚdarás Eorpach um Urrúis agus Margaí), lena leasaítear Cinneadh Uimh. 716/2009/CE agus lena n-aisghairtear Cinneadh 2009/77/CE ón gCoimisiún (IO L 331, 15.12.2010, lch. 84).

(3)  Rialachán (AE) 2018/1725 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 23 Deireadh Fómhair 2018 maidir le daoine nádúrtha a chosaint i ndáil le sonraí pearsanta a phróiseáil ag institiúidí, comhlachtaí, oifigí agus gníomhaireachtaí an Aontais agus maidir le saorghluaiseacht sonraí den sórt sin, agus lena n-aisghairtear Rialachán (CE) Uimh. 45/2001 agus Cinneadh Uimh. 1247/2002/CE (IO L 295, 21.11.2018, lch. 39).


IARSCRÍBHINN I

An fhoirm le haghaidh iarrataí ar chomhar nó ar mhalartú faisnéise

Iarraidh ar chomhar nó ar mhalartú faisnéise

Uimhir thagartha: …

Dáta: …

Faisnéis ghinearálta

Ó:

Ballstát:

Údarás inniúil iarrthach:

Seoladh:

(Sonraí an phointe teagmhála)

Ainm:

Uimhir theileafóin:

Seoladh ríomhphoist:

CHUIG:

Ballstát:

Faighteoir:

Seoladh:

(Sonraí an phointe teagmhála)

Ainm:

Uimhir theileafóin:

Seoladh ríomhphoist:

A [cuir isteach an t-ainm cuí], a chara

I gcomhréir le hAirteagal 31 de Rialachán (AE) 2020/1503 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle (1), tá d’ionchur á lorg i ndáil leis an ábhar nó leis na hábhair a leagtar amach thíos go mionsonraithe.

Bheinn buíoch as freagra a fháil ar an iarraidh thuas faoin [cuir isteach an dáta táscach le haghaidh an fhreagra agus, i gcás iarraidh phráinneach, cuir isteach an spriocdháta chun an fhaisnéis a chur ar fáil] nó, i gcás nach mbeidh sin indéanta, an dáta a mheasann tú go mbeidh tú in ann an cúnamh atá á iarraidh a sholáthar.

An cineál iarrata

Cuir tic leis an mbosca (nó na boscaí) cuí

Gníomhaíochtaí maoirseachta (faisnéis a sholáthar, ráiteas a ghlacadh, eile)

Imscrúdú nó cigireachtaí ar an láthair

Forfheidhmiú

Nós imeachta údarúcháin

Cúiseanna atá leis an iarraidh

[Cuir isteach foráil/forálacha na reachtaíochta earnálaí faoina bhfuil an t-údarás inniúil iarrthach inniúil chun déileáil leis an ábhar]

Baineann an iarraidh le [comhar] nó [malartú faisnéise] maidir le

[Cuir isteach tuairisc ar ábhar na hiarrata, an cuspóir a bhfuil an comhar nó an malartú faisnéise á lorg ina leith, na fíorais is bun le haon imscrúdú atá ina bhunús leis an iarraidh agus míniú ar a chabhraí atá sé]

Anuas ar …

[Más infheidhme, cuir isteach mionsonraí na hiarrata roimhe sin chun go mbeifear in ann í a shainaithint]

Gníomhaíochtaí maoirseachta (faisnéis a sholáthar, ráiteas a ghlacadh)

Faisnéis a sholáthar

(a)

Tabhair, le do thoil, tuairisc mhionsonraithe ar an bhfaisnéis shonrach atá á lorg chomh maith leis na cúiseanna a mbeidh an fhaisnéis sin ina cúnamh agus, más eol sin, liosta de na daoine a mheastar go bhfuil an fhaisnéis atá á lorg acu agus/nó na háiteanna inar féidir an fhaisnéis sin a fháil.

(b)

Má bhaineann an iarraidh le comhar nó malartú faisnéise a bhaineann le hurrús inaistrithe sonrach, le huirlis a ligtear isteach chun críoch sluachistiúcháin nó le hiasacht a bhaineann le tairiscint sluachistiúcháin, tabhair, le do thoil, an fhaisnéis seo a leanas:

Aitheantas na tairisceana sluachistiúcháin: …

[Cuir isteach tuairisc bheacht ar an tairiscint sluachistiúcháin, lena n-áirítear an sainaitheantóir dá dtagraítear in Airteagal 3 de Rialachán Tarmligthe (AE) 2022/2119 ón gCoimisiún (2) ]

Aitheantas pearsanta: …

[Cuir isteach céannacht aon duine a bhaineann leis an tairiscint sluachistiúcháin agus/nó an soláthraí seirbhísí sluachistiúcháin ábhartha]

Dáta: …

[Cuir isteach an dáta a soláthraíodh an tairiscint sluachistiúcháin ar an ardán sluachistiúcháin]

(c)

Má bhaineann an iarraidh le faisnéis a bhaineann le gnó duine nó le gníomhaíochtaí duine, tabhair, le do thoil, faisnéis atá chomh cruinn agus is féidir chun go mbeifear in ann an duine sin a aithint.

(d)

Má tá cúinsí speisialta ann maidir le híogaireacht na faisnéise a lorgaítear (lena n-áirítear de bharr cúinsí imscrúdaithe), tabhair léiriú ar an íogaireacht sin agus ar aon réamhchúram speisialta is gá a dhéanamh agus an fhaisnéis á bailiú.

(e)

Tabhair aon fhaisnéis bhreise, le do thoil.

[Sonraigh an raibh nó an mbeidh an t-údarás inniúil iarrthach i dteagmháil le haon údarás eile nó le haon ghníomhaireacht forfheidhmithe dlí eile ina Bhallstát i ndáil le hábhar na hiarrata nó an bhfuil aon údarás eile ann a bhfuil a fhios ag an údarás iarrthach go bhfuil leas gníomhach aige in ábhar na hiarrata]]

(f)

I gcás iarraidh phráinneach agus aon spriocdháta a leagan síos, tabhair, le do thoil, míniú iomlán ar phráinn na hiarrata agus míniú ar aon spriocdháta ar iarr an t-údarás inniúil an fhaisnéis a chur ar fáil faoi.

Ráiteas a ghlacadh

Léirigh, le do thoil:

(a)

Ráiteas faoi: mhionn☐/faoi dhearbhasc ☐ ceachtar, i gcás ina bhfuil sé incheadaithe ☐

(b)

An gá agus an cuspóir atá le glacadh an ráitis:

(c)

Ainm an duine/na ndaoine óna bhfuil an ráiteas le glacadh:

[Cuir isteach mionsonraí na ndaoine óna bhfuil an ráiteas le glacadh chun a chumasú don údarás inniúil iarrtha tús a chur leis an bpróiseas toghairme i gcás inarb infheidhme]

(d)

Tuairisc mhionsonraithe ar an bhfaisnéis atá á lorg, lena n-áirítear réamhliosta ceisteanna (má tá siad ar fáil tráth na hiarrata).

(e)

Aon fhaisnéis bhreise a d’fhéadfadh a bheith úsáideach:

[Cé acu a iarrann nó nach n-iarrann an t-údarás inniúil iarrthach ar a fhoireann a bheith rannpháirteach i nglacadh an ráitis, cuir isteach sonraí oifigigh rannpháirteacha an údaráis inniúil iarrthaigh, agus, i gcás inarb iomchuí, tuairisc ar aon cheanglas dlíthiúil nó ar aon cheanglas nós imeachta nach mór a chomhlíonadh chun inghlacthacht an ráitis i ndlínse an údaráis inniúil iarrthaigh a áirithiú]

Cigireacht nó imscrúdú ar an láthair

Má bhaineann an iarraidh le cigireacht nó imscrúdú ar an láthair, tabhair, le do thoil, faisnéis lena gcumasaítear don fhaighteoir measúnú a dhéanamh ar cé acu de na gníomhaíochtaí a leagtar amach in Airteagal 31(4), an dara fomhír, pointí (a) go (e), de Rialachán (AE) 2020/1503 a fhéadfaidh sé a dhéanamh agus an bhféadfadh sé gur spéis leis dul isteach i gcigireacht chomhpháirteach ar an láthair nó imscrúdú comhpháirteach ar an láthair. Tabhair, le do thoil, faisnéis maidir le togra an údaráis inniúil iarrthaigh le haghaidh na cigireachta nó an imscrúdaithe, faoin réasúnú atá léi/leis agus faoi na tairbhí don fhaighteoir.

[Cuir isteach gach faisnéis is ábhartha chun go gcuirfear ar a chumas d’fhaighteoir na hiarrata an cúnamh is gá a chur ar fáil, de réir mar is iomchuí]

Forfheidhmiú

(a)

Tabhair, le do thoil, tuairisc mhionsonraithe ar an bhfaisnéis shonrach atá á lorg mar aon leis na cúiseanna a mbeidh an fhaisnéis ina cúnamh.

(b)

Má bhaineann an iarraidh le comhar nó malartú faisnéise a bhaineann le hurrús inaistrithe sonrach, uirlis a ligtear isteach chun críoch sluachistiúcháin nó le hiasacht a bhaineann le tairiscint sluachistiúcháin, tabhair, le do thoil, an fhaisnéis seo a leanas

Aitheantas na tairisceana sluachistiúcháin: …

[Cuir isteach tuairisc bheacht ar an tairiscint sluachistiúcháin, lena n-áirítear an sainaitheantóir dá dtagraítear in Airteagal 3 de Rialachán Tarmligthe (AE) 2022/2119 ón gCoimisiún]

Aitheantas pearsanta: …

[Cuir isteach céannacht aon duine a bhaineann leis an tairiscint sluachistiúcháin agus/nó an soláthraí seirbhísí sluachistiúcháin ábhartha]

Dáta: …

[Cuir isteach an dáta a soláthraíodh an tairiscint sluachistiúcháin ar an ardán sluachistiúcháin]

Nós imeachta údarúcháin

a)     Ábhar:

b)     Faisnéis maidir leis an nós imeachta údarúcháin:

c)     Faisnéis maidir le haon údarás inniúil eile lena mbaineann:

Tabhair faisnéis anseo, le do thoil, nó déan tagairt don doiciméadacht atá i gceangal leis seo ina bhfuil an fhaisnéis]

d)     Faisnéis atá á lorg:

[Cuir isteach, le do thoil, tuairisc shonrach ar an bhfaisnéis atá á lorg, lena n-áirítear aon doiciméad ábhartha arna iarraidh mar aon leis na cúiseanna a bhfuil gá leis an bhfaisnéis sin chun an t-iarratas ar údarú a athbhreithniú]

e)     Aon fhaisnéis bhreise a d’fhéadfadh a bheith úsáideach:

[Cuir isteach aon fhaisnéis ábhartha eile. Má tá cúinsí speisialta ann maidir le híogaireacht na faisnéise a lorgaítear, tabhair, le do thoil, léiriú ar an íogaireacht sin agus ar aon réamhchúram speisialta is gá a dhéanamh agus an fhaisnéis á bailiú.]

Déanfaidh ESMA aon sonra pearsanta a chuirfear ar fáil a phróiseáil i gcomhréir le Rialachán (AE) 2018/1725 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle agus déanfaidh na húdaráis inniúla ábhartha iad a phróiseáil i gcomhréir le Rialachán (AE) 2016/679 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle. Áiritheoidh ESMA agus na húdaráis inniúla ábhartha araon go háirithe go gcuirfear gach faisnéis ábhartha maidir le próiseáil sonraí pearsanta ar fáil do na hábhair sonraí i gcomhréir le Roinn 2 ‘Faisnéis agus rochtain ar shonraí pearsanta’ de CHAIBIDIL III ‘Cearta an ábhair sonraí’ de na Rialacháin seo.

Mise le meas,

[síniú]


(1)  Rialachán (AE) 2020/1503 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 7 Deireadh Fómhair 2020 maidir le soláthraithe Eorpacha seirbhísí sluachistiúcháin do ghnó, agus lena leasaítear Rialachán (AE) 2017/1129 agus Treoir (AE) 2019/1937 (IO L 347, 20.10.2020, lch. 1).

(2)  Rialachán Tarmligthe (AE) 2022/2119 ón gCoimisiún an 13 Iúil 2022 lena bhforlíontar Rialachán (AE) 2020/1503 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle maidir le caighdeáin theicniúla rialála i ndáil leis an mbileog faisnéise infheistíochta bunriachtanaí (Féach leathanach 63 den Iris Oifigiúil seo).


IARSCRÍBHINN II

An fhoirm admhála fála

Admháil fála

Uimhir thagartha:

Dáta:

Ó:

Ballstát:

Faighteoir:

Seoladh:

(Sonraí an phointe teagmhála)

Ainm:

Uimhir theileafóin:

Seoladh ríomhphoist:

CHUIG:

Ballstát:

Údarás inniúil iarrthach:

Seoladh:

(Sonraí an phointe teagmhála)

Ainm:

Uimhir theileafóin:

Seoladh ríomhphoist:

A [cuir isteach an t-ainm iomchuí], a chara

De bhun d’iarrata [cuir isteach tagairt don iarraidh], admhaímid leis seo go bhfuarthas an iarraidh sin an [cuir isteach an dáta a fuarthas an iarraidh ar chomhar nó an iarraidh ar fhaisnéis].

Dáta measta freagartha: ….

Déanfaidh ESMA aon sonra pearsanta a chuirfear ar fáil a phróiseáil i gcomhréir le Rialachán (AE) 2018/1725 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle agus déanfaidh na húdaráis inniúla ábhartha iad a phróiseáil i gcomhréir le Rialachán (AE) 2016/679 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle. Áiritheoidh ESMA agus na húdaráis inniúla ábhartha araon go háirithe go gcuirfear gach faisnéis ábhartha maidir le próiseáil sonraí pearsanta ar fáil do na hábhair sonraí i gcomhréir le Roinn 2 ‘Faisnéis agus rochtain ar shonraí pearsanta’ de CHAIBIDIL III ‘Cearta an ábhair sonraí’ de na Rialacháin seo.

Mise le meas,

[síniú]


IARSCRÍBHINN III

An fhoirm chun freagra a thabhairt ar iarraidh ar chomhar nó ar mhalartú faisnéise agus le haghaidh malartú faisnéise gan iarraidh

[Freagra ar iarraidh ar chomhar nó ar mhalartú faisnéise][Malartú faisnéise gan iarraidh]

Uimhir thagartha:

Dáta:

Faisnéis ghinearálta

Ó:

Ballstát:

Údarás inniúil iarrthach:

Seoladh:

(Sonraí an phointe teagmhála)

Ainm:

Uimhir theileafóin:

Seoladh ríomhphoist:

CHUIG:

Ballstát:

Faighteoir:

Seoladh:

(Sonraí an phointe teagmhála)

Ainm:

Uimhir theileafóin:

Seoladh ríomhphoist:

A [cuir isteach an t-ainm iomchuí], a chara

Admhaímid leis seo go bhfuil d’iarraidh dar dáta [ll.mm.bbbb] lena ngabhann an uimhir thagartha [cuir isteach uimhir thagartha na hiarrata] próiseáilte againn [ní bhaineann le hábhar i gcás malartú faisnéise gan iarraidh].

Faisnéis a bailíodh

[Má bailíodh an fhaisnéis, leag amach anseo, le do thoil, an fhaisnéis nó tabhair míniú ar an gcaoi a dtabharfar í].

[I gcás malartú faisnéise gan iarraidh, leag amach an fhaisnéis atá le tabhairt ar bhonn gan iarraidh].

Tá an fhaisnéis a thugtar faoi rún agus nochtar í le [cuir isteach ainm an údaráis inniúil iarrthaigh] de bhun Airteagal 31 de Rialachán (AE) 2020/1503 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle (1) agus ar an mbonn go bhfanfaidh an fhaisnéis faoi rún i gcomhréir le hAirteagal 35(1) de Rialachán (AE) 2020/1503.] [nó] [Tá cead an fhaisnéis a thugtar a nochtadh de bhun Airteagal 35(1) de Rialachán (AE) 2020/1503.]

Déanfaidh [cuir isteach ainm an údaráis inniúil iarrthaigh nó an údaráis inniúil fála]na ceanglais a leagtar amach in Airteagal 35 de Rialachán (AE) 2020/1503 a urramú.

I gcás inarb ábhartha, mínigh, le do thoil, aon soiléiriú a d’fhéadfadh a bheith ag teastáil uait maidir leis an bhfaisnéis bheacht a iarrtar:

Tabhair, le do thoil, as do stuaim féin, aon fhaisnéis fhíor-riachtanach lena bhféadfadh tuilleadh cúnaimh a thabhairt don chomhar nó don mhalartú faisnéise chun críocha na hiarrata:

Déanfaidh ESMA aon sonra pearsanta a chuirfear ar fáil a phróiseáil i gcomhréir le Rialachán (AE) 2018/1725 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle agus déanfaidh na húdaráis inniúla ábhartha iad a phróiseáil i gcomhréir le Rialachán (AE) 2016/679 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle. Áiritheoidh ESMA agus na húdaráis inniúla ábhartha araon go háirithe go gcuirfear gach faisnéis ábhartha maidir le próiseáil sonraí pearsanta ar fáil do na hábhair sonraí i gcomhréir le Roinn 2 ‘Faisnéis agus rochtain ar shonraí pearsanta’ de CHAIBIDIL III ‘Cearta an ábhair sonraí’ de na Rialacháin seo.

Mise le meas,

[síniú]


(1)  Rialachán (AE) 2020/1503 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 7 Deireadh Fómhair 2020 maidir le soláthraithe Eorpacha seirbhísí sluachistiúcháin do ghnó, agus lena leasaítear Rialachán (AE) 2017/1129 agus Treoir (AE) 2019/1937 (IO L 347, 20.10.2020, lch. 1).


IARSCRÍBHINN IV

An fhoirm chun fógra a thabhairt maidir le diúltú

Fógra maidir le diúltú

Uimhir thagartha:

Dáta:

Ó:

Ballstát:

Údarás inniúil iarrthach:

Seoladh:

(Sonraí an phointe teagmhála)

Ainm:

Uimhir theileafóin:

Seoladh ríomhphoist:

CHUIG:

Ballstát:

Faighteoir:

Seoladh:

(Sonraí an phointe teagmhála)

Ainm:

Uimhir theileafóin:

Seoladh ríomhphoist:

A [cuir isteach an t-ainm iomchuí], a chara

De bhun d’iarrata [cuir isteach tagairt don iarraidh], tugaimid fógra duit leis seo go bhfuilimid ag diúltú gníomhú ina leith de dheasca imthosca eisceachtúla i gcomhréir le hAirteagal 31(2) de Rialachán (AE) 2020/1503 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle (1).

Bhraith muid ar na himthosca eisceachtúla seo a leanas maidir leis an diúltú seo chun gníomhú de bhun d’iarrata …

[Cuir isteach tuairisc ar an imthoisc ábhartha i gcomhréir le hAirteagal 31(2), pointí (a), (b) agus (c), de Rialachán (AE) 2020/1503].

Bhí ár gcinneadh chun diúltú gníomhú de bhun d’iarrata bunaithe ar na cúiseanna seo a leanas …

[Cuir isteach na cúiseanna iomlána le diúltú an fhaighteora gníomhú de bhun iarraidh an údaráis inniúil iarrthaigh ar chomhar nó ar fhaisnéis, agus aird chuí á tabhairt do na himthosca eisceachtúla ar a bhfuil an diúltú bunaithe]

Déanfaidh ESMA aon sonra pearsanta a chuirfear ar fáil a phróiseáil i gcomhréir le Rialachán (AE) 2018/1725 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle agus déanfaidh na húdaráis inniúla ábhartha iad a phróiseáil i gcomhréir le Rialachán (AE) 2016/679 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle. Áiritheoidh ESMA agus na húdaráis inniúla ábhartha araon go háirithe go gcuirfear gach faisnéis ábhartha maidir le próiseáil sonraí pearsanta ar fáil do na hábhair sonraí i gcomhréir le Roinn 2 ‘Faisnéis agus rochtain ar shonraí pearsanta’ de CHAIBIDIL III ‘Cearta an ábhair sonraí’ de na Rialacháin seo.

Mise le meas,

[síniú]


(1)  Rialachán (AE) 2020/1503 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 7 Deireadh Fómhair 2020 maidir le soláthraithe Eorpacha seirbhísí sluachistiúcháin do ghnó, agus lena leasaítear Rialachán (AE) 2017/1129 agus Treoir (AE) 2019/1937 (IO L 347, 20.10.2020, lch. 1).


8.11.2022   

GA

Iris Oifigiúil an Aontais Eorpaigh

L 287/120


RIALACHÁN CUR CHUN FEIDHME (AE) 2022/2123 ÓN gCOIMISIÚN

an 13 Iúil 2022

lena leagtar síos caighdeáin theicniúla cur chun feidhme i dtaca le cur i bhfeidhm Rialachán (AE) 2020/1503 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle maidir leis na foirmeacha, na teimpléid agus na nósanna imeachta caighdeánacha le haghaidh fógraí a thugann údaráis inniúla do ESMA i ndáil leis na ceanglais mhargaíochta náisiúnta is infheidhme maidir le soláthraithe seirbhísí sluachistiúcháin

(Téacs atá ábhartha maidir le LEE)

TÁ AN COIMISIÚN EORPACH,

Ag féachaint don Chonradh ar Fheidhmiú an Aontais Eorpaigh,

Ag féachaint do Rialachán (AE) 2020/1503 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 7 Deireadh Fómhair 2020 maidir le soláthraithe Eorpacha seirbhísí sluachistiúcháin do ghnó, agus lena leasaítear Rialachán (AE) 2017/1129 agus Treoir (AE) 2019/1937, (1) agus go háirithe Airteagal 28(5), an tríú fomhír de,

De bharr an mhéid seo a leanas:

(1)

Le héagsúlachtaí rialála idir na Ballstáit maidir le ceanglais náisiúnta maidir le cumarsáid mhargaíochta, d’fhéadfadh sé go gcuirfí bacainní ar sholáthraithe seirbhísí sluachistiúcháin a fheidhmíonn ar fud an Aontais. Le foirmeacha, teimpléid agus nósanna imeachta caighdeánacha le haghaidh na bhfógraí a thugann údaráis inniúla náisiúnta do ESMA, áirithítear go bhfuil foilseacháin atá le déanamh ag ESMA de bhun Airteagal 28(6) de Rialachán (AE) 2020/1503 soiléir agus go laghdaítear leo an éiginnteacht dhlíthiúil. Chun gur fusa na fógraí sin a phróiseáil agus chun ESMA a éascú maidir leis na ceanglais foilseacháin a leagtar síos in Airteagal 28(6) de Rialachán (AE) 2020/1503 a chomhlíonadh, ba cheart ceangal a chur ar údaráis inniúla fógra a thabhairt do ESMA, trí sheoladh tiomnaithe, laistigh de thráthchláir shonracha agus trí fhoirmeacha caighdeánacha comhchuibhithe agus teimpléid chaighdeánacha chomhchuibhithe a úsáid.

(2)

Chun a éascú do ESMA fógraí a phróiseáil, ba cheart do na húdaráis inniúla ceann amháin den dá theimpléad dhifriúla a úsáid, ag brath ar cé acu a thugann siad fógra de bhun Airteagal 28(2) nó (3) de Rialachán (AE) 2020/1503 nó nach dtugann.

(3)

Tá an Rialachán seo bunaithe ar na dréachtchaighdeáin theicniúla cur chun feidhme a chuir ESMA faoi bhráid an Choimisiúin.

(4)

Rinne ESMA comhairliúcháin phoiblí oscailte maidir leis na dréachtchaighdeáin theicniúla cur chun feidhme ar a bhfuil an Rialachán seo bunaithe, rinne sé anailís ar na costais agus na tairbhí a d’fhéadfadh a bheith ag baint leo agus d’iarr sé comhairle ar an nGrúpa Geallsealbhóirí um Urrúis agus Margaí a bunaíodh i gcomhréir le hAirteagal 37 de Rialachán (AE) Uimh. 1095/2010 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle (2),

(5)

Chuathas i gcomhairle leis an Maoirseoir Eorpach ar Chosaint Sonraí i gcomhréir le hAirteagal 42(1) de Rialachán (AE) 2018/1725 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle (3) agus thug sé tuairim uaidh an 1 Meitheamh 2022,

TAR ÉIS AN RIALACHÁN SEO A GHLACADH:

Airteagal 1

Pointe teagmhála

Cuirfidh ESMA in iúl do na húdaráis inniúla na sonraí teagmhála, lena n-áirítear an seoladh leictreonach, a úsáidfear le haghaidh na bhfógraí faoi Airteagal 28(2) agus (3) de Rialachán (AE) 2020/1503.

Airteagal 2

Tráthchlár

1.   Déanfaidh na húdaráis inniúla an fógra dá dtagraítear in Airteagal 28(2) de Rialachán (AE) 2020/1503 laistigh de 2 mhí tar éis an 28 Samhain 2022.

2.   Tabharfaidh na húdaráis inniúla an fógra dá dtagraítear in Airteagal 28(3) de Rialachán (AE) 2020/1503 roimh dháta an iarratais sa Bhallstát ábhartha maidir leis an athrú atá á fhógairt.

Airteagal 3

Teimpléid agus cur isteach

1.   Agus fógra á thabhairt ag na húdaráis inniúla i gcomhréir le hAirteagal 28(2) de Rialachán (AE) 2020/1503, úsáidfidh siad an teimpléad a leagtar amach in Iarscríbhinn I a ghabhann leis an Rialachán seo.

2.   Agus fógra á thabhairt ag na húdaráis inniúla i gcomhréir le hAirteagal 28(3) de Rialachán (AE) 2020/1503, úsáidfidh siad an teimpléad a leagtar amach in Iarscríbhinn II a ghabhann leis an Rialachán seo.

3.   Déanfaidh na húdaráis inniúla na teimpléid dá dtagraítear i míreanna 1 agus 2 a chur isteach tríd an seoladh leictreonach arna sholáthar ag ESMA de bhun Airteagal 1 a úsáid.

Airteagal 4

Teacht i bhfeidhm

Tiocfaidh an Rialachán seo i bhfeidhm an fichiú lá tar éis lá a fhoilsithe in Iris Oifigiúil an Aontais Eorpaigh.

Beidh an Rialachán seo ina cheangal go huile agus go hiomlán agus beidh sé infheidhme go díreach i ngach Ballstát.

Arna dhéanamh sa Bhruiséil, 13 Iúil 2022.

Thar ceann an Choimisiúin

An tUachtarán

Ursula VON DER LEYEN


(1)  IO L 347, 20.10.2020, lch. 1.

(2)  Rialachán (AE) Uimh. 1095/2010 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 24 Samhain 2010 lena mbunaítear Údarás Maoirseachta Eorpach (an tÚdarás Eorpach um Urrúis agus Margaí), lena leasaítear Cinneadh Uimh. 716/2009/CE agus lena n-aisghairtear Cinneadh 2009/77/CE ón gCoimisiún (IO L 331, 15.12.2010, lch. 84).

(3)  Rialachán (AE) 2018/1725 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 23 Deireadh Fómhair 2018 maidir le daoine nádúrtha a chosaint i ndáil le sonraí pearsanta a phróiseáil ag institiúidí, comhlachtaí, oifigí agus gníomhaireachtaí an Aontais agus maidir le saorghluaiseacht sonraí den sórt sin, agus lena n-aisghairtear Rialachán (CE) Uimh. 45/2001 agus Cinneadh Uimh. 1247/2002/CE (IO L 295, 21.11.2018, lch. 39).


IARSCRÍBHINN I

Teimpléad le haghaidh na bhfógraí dá dtagraítear in Airteagal 28(2) de Rialachán (AE) 2020/1503

ROINN A

Faisnéis ghinearálta

Dáta an fhógra:

Ó:

Ballstát:

Údarás inniúil:

Seoladh dlíthiúil:

Sonraí an duine atá i bhfeighil an fhógra:

 

Ainm:

 

Uimhir theileafóin:

 

R-phost:

ROINN B

Faisnéis a bhaineann leis na dlíthe náisiúnta, na rialacháin náisiúnta agus na forálacha riaracháin náisiúnta is infheidhme maidir le cumarsáid mhargaíochta ar tugadh fógra ina leith

Réimse

Foréimse

Tuairisc

1

I gcás ina mbaineann roinnt beart náisiúnta le fógra, líonfar isteach foréimsí 1 go 7 arís agus comhlánófar iad le haghaidh gach birt náisiúnta a dtugtar fógra ina leith.

1

Cineál birt náisiúnta

Mínigh cibé acu an dlí, rialachán nó foráil riaracháin é an beart náisiúnta a dtugtar fógra ina leith.

2

An teideal oifigiúil i dteanga bhunaidh an dlí náisiúnta, an rialacháin náisiúnta nó na forála riaracháin náisiúnta is infheidhme maidir le cumarsáid mhargaíochta de chuid soláthraithe seirbhísí sluachistiúcháin a dtugtar fógra ina leith

 

3

Aistriúchán ar theideal oifigiúil an dlí, an rialacháin nó na forála riaracháin dá bhforáiltear faoi phointe 2 i dteanga is gnách a úsáid i réimse an airgeadais idirnáisiúnta

 

4

Dáta theacht i bhfeidhm an dlí, an rialacháin nó na forála riaracháin a dtugtar fógra ina leith sa chóras náisiúnta dlí

 

5

Hipearnasc chuig an roinn ábhartha de shuíomh gréasáin oifigiúil an Bhallstáit ina bhfuil téacs iomlán an dlí náisiúnta, an rialacháin nó na forála riaracháin

 

6

Achoimre ar an dlí náisiúnta, an rialachán nó an fhoráil riaracháin a dtugtar fógra ina leith (i dteanga is gnách a úsáid i réimse an airgeadais idirnáisiúnta)

 

7

Faisnéis bhreise (roghnach)

 


IARSCRÍBHINN II

Teimpléad le haghaidh na bhfógraí dá dtagraítear in Airteagal 28(3) de Rialachán (AE) 2020/1503

ROINN A

Faisnéis ghinearálta

Dáta an fhógra:

Ó:

Ballstát:

Údarás inniúil:

Seoladh dlíthiúil:

Sonraí an duine atá i bhfeighil an fhógra:

Ainm:

Teil:

R-phost:

ROINN B

Faisnéis maidir leis na hathruithe ar na dlíthe náisiúnta, ar na rialacháin náisiúnta nó ar na forálacha riaracháin náisiúnta is infheidhme maidir le cumarsáid mhargaíochta

Réimse

Foréimse

Tuairisc

1

I gcás ina mbaineann fógra le roinnt athruithe ar dhlí náisiúnta amháin, rialachán náisiúnta amháin nó foráil riaracháin náisiúnta amháin, déanfar foréimsí 1 go 8 a chomhlánú aon uair amháin agus áireofar iontu na hathruithe uile a dhéantar ar an mbeart náisiúnta sin.

I gcás ina mbaineann an fógra le hathruithe ar roinnt beart náisiúnta, líonfar isteach foréimsí 1 go 8 arís agus comhlánófar iad le haghaidh gach birt náisiúnta arna modhnú.

1

Cineál birt náisiúnta

Mínigh an dlí, rialachán nó foráil rialacháin an beart náisiúnta ar tugadh fógra ina leith lena n-athraítear an dlí náisiúnta, an rialachán náisiúnta nó an fhoráil riaracháin náisiúnta.

2

An teideal oifigiúil i dteanga bhunaidh an dlí náisiúnta, an rialacháin náisiúnta nó na forála riaracháin náisiúnta is infheidhme maidir le cumarsáid mhargaíochta de chuid soláthraithe seirbhísí sluachistiúcháin a dtugtar fógra ina leith

 

3

Aistriúchán ar theideal oifigiúil an dlí, an rialacháin nó na forála riaracháin dá bhforáiltear faoi phointe 2 i dteanga is gnách a úsáid i réimse an airgeadais idirnáisiúnta

 

4

Dáta a glacadh an dlí, rialachán nó foráil riaracháin nó an gníomh eile a dtugtar fógra ina leith lena n-athraítear an fhaisnéis a tugadh ar dtús de bhun Airteagal 28(2) de Rialachán (AE) 2020/1503

 

5

Dáta theacht i bhfeidhm an dlí, an rialacháin, na forála riaracháin nó an ghnímh eile a dtugtar fógra ina leith lena n-athraítear an fhaisnéis a tugadh ar dtús faoi Airteagal 28(2) de Rialachán (AE) 2020/1503

 

6

Hipearnasc chuig an roinn ábhartha de shuíomh gréasáin oifigiúil an Bhallstáit ina bhfuil téacs iomlán an dlí náisiúnta, an rialacháin náisiúnta nó na forála riaracháin náisiúnta nó an ghnímh eile

 

7

Achoimre ar an dlí náisiúnta, an rialachán náisiúnta nó an fhoráil riaracháin náisiúnta a dtugtar fógra ina leith de bhun Airteagal 28(2) de Rialachán (AE) 2020/1503 mar a tugadh cothrom le dáta tar éis na n-athruithe a dtugtar fógra fúthu san fhoirm seo (i dteanga is gnách a úsáid i réimse an airgeadais idirnáisiúnta)

 

8

Faisnéis bhreise (roghnach)