ISSN 1977-0839

Iris Oifigiúil

an Aontais Eorpaigh

L 232

European flag  

An t-eagrán Gaeilge

Reachtaíocht

65
7 Meán Fómhair 2022


Clár

 

II   Gníomhartha neamhreachtacha

Leathanach

 

 

RIALACHÁIN

 

*

Rialachán Cur Chun Feidhme (AE) 2022/1473 ón gCoimisiún an 31 Lúnasa 2022 lena bhformheastar leasú nach mion ar shonraíocht ainm a iontráladh sa chlár um shonrúcháin tionscnaimh faoi chosaint agus um thásca geografacha faoi chosaint (Agneau de lait des Pyrénées (TGFC))

1

 

*

Rialachán Cur Chun Feidhme (AE) 2022/1474 ón gCoimisiún an 6 Meán Fómhair 2022 lena ndéantar formheas na substainte gníomhaí ísealriosca saill caoireola a athnuachan i gcomhréir le Rialachán (CE) Uimh. 1107/2009 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle maidir le táirgí cosanta plandaí a chur ar an margadh, agus lena leasaítear an Iarscríbhinn a ghabhann le Rialachán Cur Chun Feidhme (AE) Uimh. 540/2011 ón gCoimisiún ( 1 )

3

 

*

Rialachán Cur Chun Feidhme (AE) 2022/1475 ón gCoimisiún an 6 Meán Fómhair 2022 lena leagtar síos rialacha mionsonraithe maidir le cur chun feidhme Rialachán (AE) 2021/2115 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle a mhéid a bhaineann le meastóireacht ar na Pleananna Straitéiseacha CBT agus a mhéid a bhaineann le faisnéis a sholáthar le haghaidh faireacháin agus meastóireachta

8

 

 

GNÍOMHARTHA ARNA NGLACADH AG COMHLACHTAÍ ARNA GCRUTHÚ LE COMHAONTUITHE IDIRNÁISIÚNTA

 

*

Cinneadh Uimh. 1/2022 ó Chomhairle Comhlachais AE-AN Iordáin an 15 Márta 2022 lena leasaítear Prótacal 3 a ghabhann leis an gComhaontú Eora-Mheánmhara lena mbunaítear Comhlachas idir na Comhphobail Eorpacha agus a mBallstáit, de pháirt, agus Ríocht Haisimíteach na hIordáine, den pháirt eile, maidir le sainmhíniú an choincheapa táirgí tionscnaimh agus modhanna comhair riaracháin [2022/1476]

37

 


 

(1)   Téacs atá ábhartha maidir le LEE.

GA


II Gníomhartha neamhreachtacha

RIALACHÁIN

7.9.2022   

GA

Iris Oifigiúil an Aontais Eorpaigh

L 232/1


RIALACHÁN CUR CHUN FEIDHME (AE) 2022/1473 ÓN gCOIMISIÚN

an 31 Lúnasa 2022

lena bhformheastar leasú nach mion ar shonraíocht ainm a iontráladh sa chlár um shonrúcháin tionscnaimh faoi chosaint agus um thásca geografacha faoi chosaint (“Agneau de lait des Pyrénées” (TGFC))

TÁ AN COIMISIÚN EORPACH,

Ag féachaint don Chonradh ar Fheidhmiú an Aontais Eorpaigh,

Ag féachaint do Rialachán (AE) Uimh. 1151/2012 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 21 Samhain 2012 maidir le scéimeanna cáilíochta do tháirgí talmhaíochta agus do bhia-earraí (1), agus go háirithe Airteagal 52(2) de,

De bharr an mhéid seo a leanas:

(1)

I gcomhréir le hAirteagal 53(1), an chéad fhomhír, de Rialachán (AE) Uimh. 1151/2012, tá scrúdú déanta ag an gCoimisiún ar iarratas na Fraince ar fhormheas ar leasú ar shonraíocht an táisc gheografaigh faoi chosaint “Agneau de lait des Pyrénées” atá cláraithe faoi Rialachán (AE) Uimh. 900/2012 ón gCoimisiún (2). San áireamh sa leasú sin tá leasú ar an ainm “Agneau de lait des Pyrénées” go “Agneau des Pyrénées”.

(2)

Ós rud é gur leasú nach mion atá sa leasú i gceist de réir bhrí Airteagal 53(2) de Rialachán (AE) Uimh. 1151/2012, d’fhoilsigh an Coimisiún an t-iarratas ar leasú in Iris Oifigiúil an Aontais Eorpaigh (3) faoi mar a cheanglaítear le hAirteagal 50(2), pointe (a), den Rialachán sin.

(3)

Ós rud é nach bhfuair an Coimisiún aon ráiteas agóide faoi Airteagal 51 de Rialachán (AE) Uimh. 1151/2012, ba cheart na leasuithe ar an tsonraíocht a fhormheas,

TAR ÉIS AN RIALACHÁN SEO A GHLACADH:

Airteagal 1

An leasú ar an tsonraíocht a foilsíodh in Iris Oifigiúil an Aontais Eorpaigh maidir leis an ainm “Agneau de lait des Pyrénées” (TGFC), is leasú é atá formheasta anois.

Airteagal 2

Tiocfaidh an Rialachán seo i bhfeidhm an fichiú lá tar éis lá a fhoilsithe in Iris Oifigiúil an Aontais Eorpaigh.

Beidh an Rialachán seo ina cheangal go huile agus go hiomlán agus beidh sé infheidhme go díreach i ngach Ballstát.

Arna dhéanamh sa Bhruiséil, 31 Lúnasa 2022.

Thar ceann an Choimisiúin,

Ar son an Uachtaráin,

Janusz WOJCIECHOWSKI

Comhalta den Choimisiún


(1)  IO L 343, 14.12.2012, lch. 1.

(2)  Rialachán Cur Chun Feidhme (AE) Uimh. 900/2012 ón gCoimisiún an 2 Deireadh Fómhair 2012 lena gcláraítear ainm sa chlár um shonrúcháin tionscnaimh faoi chosaint agus um thásca geografacha faoi chosaint [Agneau de lait des Pyrénées (TGFC)] (IO L 268, 3.10.2012, lch. 1).

(3)  IO C 193, 12.5.2022, lch. 23.


7.9.2022   

GA

Iris Oifigiúil an Aontais Eorpaigh

L 232/3


RIALACHÁN CUR CHUN FEIDHME (AE) 2022/1474 ÓN gCOIMISIÚN

an 6 Meán Fómhair 2022

lena ndéantar formheas na substainte gníomhaí ísealriosca saill caoireola a athnuachan i gcomhréir le Rialachán (CE) Uimh. 1107/2009 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle maidir le táirgí cosanta plandaí a chur ar an margadh, agus lena leasaítear an Iarscríbhinn a ghabhann le Rialachán Cur Chun Feidhme (AE) Uimh. 540/2011 ón gCoimisiún

(Téacs atá ábhartha maidir le LEE)

TÁ AN COIMISIÚN EORPACH,

Ag féachaint don Chonradh ar Fheidhmiú an Aontais Eorpaigh,

Ag féachaint do Rialachán (CE) Uimh. 1107/2009, ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 21 Deireadh Fómhair 2009 maidir le táirgí cosanta plandaí a chur ar an margadh agus lena n-aisghairtear Treoracha 79/117/CEE agus 91/414/CEE ón gComhairle (1) agus go háirithe Airteagal 20(1) i gcomhar le hAirteagal 22(1) de,

De bharr an mhéid seo a leanas:

(1)

Le Treoir 2008/127/CE ón gCoimisiún (2) áiríodh saill caoireola mar shubstaint ghníomhach in Iarscríbhinn I a ghabhann le Treoir 91/414/CEE ón gComhairle (3).

(2)

Maidir leis na substaintí gníomhacha a áirítear in Iarscríbhinn I a ghabhann le Treoir 91/414/CEE, meastar iad a bheith formheasta faoi Rialachán (CE) Uimh. 1107/2009 agus liostaítear iad i gCuid A den Iarscríbhinn a ghabhann le Rialachán Cur Chun Feidhme (AE) Uimh. 540/2011 ón gCoimisiún (4).

(3)

Formheas na substainte gníomhaí saill caoireola, mar a leagtar amach i gCuid A den Iarscríbhinn a ghabhann le Rialachán Cur Chun Feidhme (AE) Uimh. 540/2011, rachaidh sé in éag an 31 Lúnasa 2023.

(4)

Cuireadh isteach iarratas chuig Poblacht na Seice, an Ballstát is rapóirtéir, chun an formheas ar an tsubstaint ghníomhach saill caoireola a athnuachan, i gcomhréir le hAirteagal 1 de Rialachán Cur Chun Feidhme (AE) Uimh. 844/2012 ón gCoimisiún (5) agus laistigh den tréimhse ama dá bhforáiltear san Airteagal sin.

(5)

Chuir an t-iarratasóir isteach na sainchomhaid fhorlíontacha a cheanglaítear i gcomhréir le hAirteagal 6 de Rialachán Cur Chun Feidhme (AE) Uimh. 844/2012. Chinn an Ballstát is rapóirtéir an t-iarratas a bheith inghlactha.

(6)

D’ullmhaigh Poblacht na Seice dréacht-tuarascáil maidir le measúnú ar athnuachan i gcomhairle leis an bhFrainc, an Ballstát is comhrapóirtéir, agus chuir sí faoi bhráid an Údaráis Eorpaigh um Shábháilteacht Bia (“an tÚdarás”) agus faoi bhráid an Choimisiúin í an 10 Meán Fómhair 2020. Ina dréacht-tuarascáil maidir le measúnú ar athnuachan, bheartaigh Poblacht na Seice an formheas ar shaill caoireola a athnuachan mar shubstaint ísealriosca.

(7)

Chuir an tÚdarás an sainchomhad achomair forlíontach ar fáil go poiblí. Scaip an tÚdarás an dréacht-tuarascáil maidir le measúnú ar athnuachan ar na hiarratasóirí agus ar na Ballstáit freisin chun barúlacha a fháil uathu agus sheol sé comhairliúchán poiblí ina leith. Chuir an tÚdarás na barúlacha a fuarthas ar aghaidh chuig an gCoimisiún.

(8)

An 16 Nollaig 2021, chuir an tÚdarás a chonclúid (6) in iúl don Choimisiún go bhféadfaí coinne a bheith leis go gcomhlíonfaidh saill caoireola na critéir formheasa dá bhforáiltear in Airteagal 4 de Rialachán (CE) Uimh. 1107/2009. An 30 Márta 2022 chuir an Coimisiún dréacht-tuarascáil athnuachana maidir le saill caoireola faoi bhráid an Bhuanchoiste um Plandaí, Ainmhithe, Bia agus Beatha, agus chuir sé dréacht den Rialachán seo faoina bhráid an 17 Bealtaine 2022.

(9)

D’iarr an Coimisiún ar an iarratasóir a bharúlacha a chur isteach maidir le conclúid an Údaráis agus, i gcomhréir leis an tríú fomhír d’Airteagal 14(1) de Rialachán Cur Chun Feidhme (AE) Uimh. 844/2012, a bharúlacha maidir leis an tuarascáil athnuachana. Chuir an t-iarratasóir a bharúlacha isteach, barúlacha a scrúdaíodh go cúramach agus a cuireadh san áireamh i gcás inarb iomchuí.

(10)

Maidir le húsáid ionadaíoch amháin nó níos mó a bhaintear as táirge cosanta plandaí amháin ar a laghad ina bhfuil an tsubstaint ghníomhach saill caoireola, suíodh go gcomhlíontar na critéir formheasa dá bhforáiltear in Airteagal 4 de Rialachán (CE) Uimh. 1107/2009.

(11)

Thairis sin, measann an Coimisiún gur substaint ghníomhach ísealriosca é saill caoireola de bhun Airteagal 22 de Rialachán (CE) Uimh. 1107/2009. Ní substaint arb údar imní í saill caoireola agus comhlíonann sí na coinníollacha a leagtar amach i bpointe 5 d’Iarscríbhinn II a ghabhann le Rialachán (CE) Uimh. 1107/2009.

(12)

Dá bhrí sin, is iomchuí formheas saille caoireola mar shubstaint ísealriosca a athnuachan.

(13)

I gcomhréir le hAirteagal 14(1) de Rialachán (CE) Uimh. 1107/2009 i gcomhar le hAirteagal 6 de agus i bhfianaise an eolais eolaíoch agus an eolais theicniúil atá ann faoi láthair, áfach, is gá íonacht íosta a leagan síos i leith na substainte gníomhaí faoi mar a mhonaraítear í chun bonn taca a chur faoi shábháilteacht na substainte gníomhaí atá le húsáid i dtáirgí cosanta plandaí.

(14)

Dá bhrí sin, ba cheart Rialachán Cur Chun Feidhme (AE) Uimh. 540/2011 a leasú dá réir.

(15)

Le Rialachán Cur Chun Feidhme (AE) 2022/708 ón gCoimisiún (7) cuireadh síneadh leis an tréimhse formheasa le haghaidh saill caoireola go dtí an 31 Lúnasa 2023 chun go bhféadfar an próiseas athnuachana a chur i gcrích sula rachaidh tréimhse formheasa na substainte gníomhaí sin in éag. Ós rud é go ndearnadh cinneadh maidir leis an athnuachan roimh dhul in éag na tréimhse formheasa sin ar cuireadh síneadh léi, áfach, beidh feidhm ag an Rialachán seo a luaithe is féidir.

(16)

Na bearta dá bhforáiltear sa Rialachán seo, is bearta iad atá i gcomhréir leis an tuairim ón mBuanchoiste um Plandaí, Ainmhithe, Bia agus Beatha,

TAR ÉIS AN RIALACHÁN SEO A GHLACADH:

Airteagal 1

Formheas na substainte gníomhaí a athnuachan

Déantar formheas na substainte gníomhaí saill caoireola, mar a shonraítear in Iarscríbhinn I a ghabhann leis an Rialachán seo, a athnuachan faoi réir na gcoinníollacha a leagtar síos san Iarscríbhinn sin.

Airteagal 2

Leasuithe ar Rialachán Cur Chun Feidhme (AE) Uimh. 540/2011

Leasaítear an Iarscríbhinn a ghabhann le Rialachán Cur Chun Feidhme (AE) Uimh. 540/2011 i gcomhréir le hIarscríbhinn II a ghabhann leis an Rialachán seo.

Airteagal 3

Teacht i bhfeidhm agus dáta cur i bhfeidhm

Tiocfaidh an Rialachán seo i bhfeidhm an fichiú lá tar éis lá a fhoilsithe in Iris Oifigiúil an Aontais Eorpaigh.

Beidh feidhm aige ón 1 Samhain 2022.

Beidh an Rialachán seo ina cheangal go huile agus go hiomlán agus beidh sé infheidhme go díreach i ngach Ballstát.

Arna dhéanamh sa Bhruiséil, 6 Meán Fómhair 2022.

Thar ceann an Choimisiúin

An tUachtarán

Ursula VON DER LEYEN


(1)  IO L 309, 24.11.2009, lch. 1.

(2)  Treoir 2008/127/CE ón gCoimisiún an 18 Nollaig 2008 lena leasaítear Treoir 91/414/CEE ón gComhairle chun roinnt substaintí gníomhacha a áireamh (IO L 344, 20.12.2008, lch. 89).

(3)  Treoir 91/414/CEE ón gComhairle an 15 Iúil 1991 maidir le táirgí cosanta plandaí a chur ar an margadh (IO L 230, 19.8.1991, lch. 1).

(4)  Rialachán Cur Chun Feidhme (AE) Uimh. 540/2011 ón gCoimisiún an 25 Bealtaine 2011 lena gcuirtear chun feidhme Rialachán (CE) Uimh. 1107/2009 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle a mhéid a bhaineann le liosta na substaintí gníomhacha formheasta (IO L 153, 11.6.2011, lch. 1).

(5)  Rialachán Cur Chun Feidhme (AE) Uimh. 844/2012 ón gCoimisiún an 18 Meán Fómhair 2012 lena leagtar amach na forálacha is gá chun an nós imeachta athnuachana um shubstaintí gníomhacha a chur chun feidhme, dá bhforáiltear i Rialachán (CE) Uimh. 1107/2009 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle maidir le táirgí cosanta plandaí a chur ar an margadh (IO L 252, 19.9.2012, lch. 26). Cuireadh Rialachán (AE) 2020/1740 in ionad an Rialacháin seo. Mar sin féin, beidh feidhm aige go fóill maidir leis an nós imeachta chun formheas substaintí gníomhacha a athnuachan: (1) ar substaintí gníomhacha iad a dtagann deireadh lena dtréimhse formheasa roimh an 27 Márta 2024; (2) ar substaintí gníomhacha iad dá gcuireann Rialachán síneadh lena dtréimhse formheasa go dtí an 27 Márta 2024 nó go dtí dáta níos déanaí, ar Rialachán é a glacadh i gcomhréir le hAirteagal 17 de Rialachán (CE) Uimh. 1107/2009 ar an 27 Márta 2021 nó ina dhiaidh sin.

(6)  EFSA (An tÚdarás Eorpach um Shábháilteacht Bia), 2022. Conclusion on the peer review of the pesticide risk assessment of the active substance sheep fat [Conclúid maidir leis an athbhreithniú piaraí ar an measúnú riosca lotnaidicídí i gcás na substainte gníomhaí saill caoireola]. EFSA Journal [Iris EFSA] 2022;20(1):7073, 43 lch. doi:10.2903/j.efsa.2022.7073. Le fáil ar líne: www.efsa.europa.eu.

(7)  Rialachán Cur Chun Feidhme (AE) 2022/708 ón gCoimisiún an 5 Bealtaine 2022 lena leasaítear Rialachán Cur Chun Feidhme (AE) Uimh. 540/2011 a mhéid a bhaineann le síneadh a chur le tréimhsí formheasa na substaintí gníomhacha eistear meitile 2,5-aigéid dhéchlóraibeansóch, aigéad aicéiteach, aclóinífein, sulfáit amóiniam alúmanaim, foisfíd alúmanaim, sileacáit alúmanaim, beaflubútaimíd, beintiavalacarb, boscailid, cairbíd chailciam, captán, ciamocsainil, démheatomorf, dódamorf, eiteafón, eitiléin, úsc as crann tae, iarmhair ó dhriogadh saille, aigéid shailleacha C7 go C20, fluocsastróibin, fluraclóradón, foilpéad, foirmeiteanáit, aigéad gibriline, gibriliní, próitéiní hidrealaithe, sulfáit iarainn, foisfíd maignéisiam, meatam, meatasaclór, meitríbhúisín, milbimeictin, feinmeideafam, pirimeafos-meitil, olaí planda/ola ráibe, olaí planda/ola cartlainne garraí, própamacarb, prócuineaisíd, próitiaconasól, comhdhúile pireatraim, gaineamh grianchloiche, ola éisc, éarthaigh bholaidh de thionscnamh ainmhí nó planda/saill caoireola, S-meitileaclór, fearamóin léipidipteire Slabhra Dhírigh, sulcaitrí-ón, teabúconasól agus úiré (IO L 133, 10.5.2022, lch. 1).


IARSCRÍBHINN I

Gnáthainm,

Uimhreacha Aitheantais

Ainm IUPAC

Íonacht (1)

Dáta formheasa

Dul in éag an fhormheasa

Forálacha sonracha

Saill caoireola

Uimhir CAS: 98999-15-6

Uimhir CIPAC: 919

Saill caoireola

Íonacht íosta saille caoireola: 100 %

Gan eisíontas ábhartha

1 Samhain 2022

30 Deireadh Fómhair 2037

Maidir le cur chun feidhme na bprionsabal aonfhoirmeach dá dtagraítear in Airteagal 29(6) de Rialachán (CE) Uimh. 1107/2009, cuirfear san áireamh conclúidí na tuarascála athnuachana maidir le saill caoireola, agus go háirithe Foscríbhinní I agus II a ghabhann léi.

Áireofar bearta maolaithe riosca sna coinníollacha úsáide i gcás inarb iomchuí.


(1)  Leis an tuarascáil athnuachana soláthraítear mionsonraí breise maidir le haitheantas agus sonraíocht na substainte gníomhaí.


IARSCRÍBHINN II

Leasaítear an Iarscríbhinn a ghabhann le Rialachán Cur Chun Feidhme (AE) Uimh. 540/2011 ón gCoimisiún mar a leanas:

(1)

i gCuid A, scriostar iontráil 249 maidir le saill caoireola;

(2)

i gCuid D, cuirtear isteach an iontráil seo a leanas:

Uimhir

Gnáthainm,

Uimhreacha Aitheantais

Ainm IUPAC

Íonacht (1)

Dáta formheasa

Dul in éag an fhormheasa

Forálacha sonracha

“39

Saill caoireola

Uimhir CAS: 98999-15-6

Uimhir CIPAC: 919

Saill caoireola

Íonacht íosta saille caoireola: 100 %

Gan eisíontas ábhartha

1 Samhain 2022

30 Deireadh Fómhair 2037

Maidir le cur chun feidhme na bprionsabal aonfhoirmeach dá dtagraítear in Airteagal 29(6) de Rialachán (CE) Uimh. 1107/2009, cuirfear san áireamh conclúidí na tuarascála athnuachana maidir le saill caoireola, agus go háirithe Foscríbhinní I agus II a ghabhann léi.

Áireofar bearta maolaithe riosca sna coinníollacha úsáide i gcás inarb iomchuí.”


(1)  Leis an tuarascáil athnuachana soláthraítear mionsonraí breise maidir le haitheantas agus sonraíocht na substainte gníomhaí.


7.9.2022   

GA

Iris Oifigiúil an Aontais Eorpaigh

L 232/8


RIALACHÁN CUR CHUN FEIDHME (AE) 2022/1475 ÓN gCOIMISIÚN

an 6 Meán Fómhair 2022

lena leagtar síos rialacha mionsonraithe maidir le cur chun feidhme Rialachán (AE) 2021/2115 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle a mhéid a bhaineann le meastóireacht ar na Pleananna Straitéiseacha CBT agus a mhéid a bhaineann le faisnéis a sholáthar le haghaidh faireacháin agus meastóireachta

TÁ AN COIMISIÚN EORPACH,

Ag féachaint don Chonradh ar Fheidhmiú an Aontais Eorpaigh,

Ag féachaint do Rialachán (AE) 2021/2115 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 2 Nollaig 2021 lena mbunaítear rialacha maidir le tacaíocht do phleananna straitéiseacha atá le tarraingt suas ag na Ballstáit faoin gcomhbheartas talmhaíochta (Pleananna Straitéiseacha CBT) agus atá le maoiniú ag an gCiste Eorpach um Ráthaíocht Talmhaíochta (CERT) agus ag an gCiste Eorpach Talmhaíochta um Fhorbairt Tuaithe (CETFT), agus lena n-aisghairtear Rialacháin (AE) Uimh. 1305/2013 agus (AE) Uimh. 1307/2013 (1), agus go háirithe Airteagal 133 agus Airteagal 143(4) de,

De bharr an mhéid seo a leanas:

(1)

Le Rialachán (AE) 2021/2115, leagtar síos creat dlíthiúil nua maidir leis an gcomhbheartas talmhaíochta (CBT) chun feabhas a chur ar an gcaoi a mbaintear cuspóirí an Aontais amach leis, ar cuspóirí iad a leagtar amach sa Chonradh. Sa Rialachán sin sonraítear a thuilleadh cuspóirí sin an Aontais lena mbaint amach ag an gcomhbheartas talmhaíochta agus sainítear ann na cineálacha idirghabhála mar aon le ceanglais choiteanna an Aontais is infheidhme maidir leis na Ballstáit, agus solúbthacht á fágáil faoi na Ballstáit i gceapadh na n-idirghabhálacha atá le tabhairt ina bPleananna Straitéiseacha CBT.

(2)

Le hAirteagal 128 de Rialachán (AE) 2021/2115, déantar foráil go mbunófar creat feidhmíochta chun gur féidir tuairisciú, faireachán agus meastóireacht a dhéanamh ar na Pleananna Straitéiseacha CBT.

(3)

Mar chuid den chreat feidhmíochta, de bhun Airteagal 140 de Rialachán (AE) 2021/2115, ní mór do na Ballstáit meastóireacht a dhéanamh ar a bPleananna Straitéiseacha CBT le linn a gcur chun feidhme agus ex post agus plean meastóireachta a tharraingt suas. Chun na críche sin, ní mór rialacha soiléire agus comhchoiteanna a leagan síos maidir le meastóireacht a dhéanamh ar Phleananna Straitéiseacha CBT agus maidir lena bhfuil sna pleananna meastóireachta. Ina theannta sin, ba cheart tacaíocht theicniúil a thabhairt do na Ballstáit agus do na páirtithe leasmhara ábhartha.

(4)

De bhun Airteagal 124(3), pointe (d) agus Airteagal 124(4), pointe (c), de Rialachán (AE) 2021/2115, scrúdóidh an coiste faireacháin an dul chun cinn atá déanta maidir le meastóireachtaí a dhéanamh, sintéisí meastóireachtaí agus aon obair leantach a thagann as na torthaí mar go bhfuil sé chun a thuairim a thabhairt maidir leis an bplean meastóireachta agus maidir leis na leasuithe air. An fhaisnéis maidir le gníomhaíochtaí agus torthaí meastóireachta, lena n-áirítear torthaí an scrúdaithe ar an gcoiste faireacháin, is iomchuí a bhunú go roinneann na Ballstáit í leis an gCoimisiún, ós rud é sé go bhfuil sé riachtanach an fhaisnéis sin a chur in iúl chun a chumasú don Choimisiún faireachán agus meastóireacht a dhéanamh ar CBT dá dtagraítear in Airteagal 141 den Rialachán sin.

(5)

De bhun Airteagal 131 agus Airteagal 140(3) de Rialachán (AE) 2021/2115, áiritheoidh na Ballstáit go mbeidh sonraí ar fáil chun faireachán agus meastóireacht a dhéanamh. Chuige sin, is gá roinnt rialacha comhchoiteanna a leagan síos.

(6)

De bhun Airteagal 143 de Rialachán (AE) 2021/2115, ní mór do na Ballstáit an fhaisnéis atá ar fáil a thabhairt don Choimisiún chun é a chur ar a chumas dó faireachán agus meastóireacht a dhéanamh ar CBT. Go háirithe, cuirfidh an fhaisnéis sin ar chumas an Choimisiúin faireachán a dhéanamh ar chur chun feidhme caighdeán maidir le dea-choinníollacha talmhaíochta agus comhshaoil talún (caighdeáin GEC) mar a leagtar síos in Iarscríbhinn III a ghabhann leis an Rialachán sin, ar chur chun feidhme idirghabhálacha in earnálacha áirithe dá dtagraítear i dTeideal III, Caibidil III, den Rialachán sin, agus Grúpaí Gníomhaíochta Áitiúla (LAGanna) agus a ngníomhaíochtaí do LEADER mar a shainmhínítear in Airteagal 3, pointe (15), den Rialachán sin. Ina theannta sin, cuirfidh sé ar chumas an Choimisiúin meastóireachtaí a dhéanamh ar na Pleananna Straitéiseacha CBT. I dtaca le sonraí faoin gComhpháirtíocht Eorpach Nuálaíocht um tháirgiúlacht agus inbhuanaitheacht talmhaíochta (CEN) dá dtagraítear in Airteagal 127(3) den Rialachán sin, feabhsóidh an fhaisnéis a bhaileofar líonrú idir tionscnóirí tionscadal agus scaipeadh na dtorthaí. Chun na críche sin, is gá rialacha soiléire agus comhchoiteanna a leagan síos maidir leis an bhfaisnéis a bheidh le seoladh ag na Ballstáit.

(7)

Le Rialachán Cur Chun Feidhme (AE) 2021/2290 ón gCoimisiún (2), leagtar síos rialacha maidir leis na modhanna chun na comhtháscairí aschuir agus toraidh a ríomh a leagtar amach in Iarscríbhinn I a ghabhann le Rialachán (AE) 2021/2115. Ba cheart na rialacha sin a chur san áireamh chun sonraí imdhealaithe a thuairisciú de réir idirghabhála dá dtagraítear sa Rialachán seo.

(8)

Ós rud é gur gá do na Ballstáit rialacha a bheith acu maidir leis an bhfaisnéis a bheidh le seoladh chuig an gCoimisiún chun na huirlisí TF iomchuí a fhorbairt agus na córais bailithe sonraí a bhunú sula gcuirfear tús le cur chun feidhme na bPleananna Straitéiseacha CBT an 1 Eanáir 2023, ba cheart an Rialachán seo a theacht i bhfeidhm an lá tar éis lá a fhoilsithe in Iris Oifigiúil an Aontais Eorpaigh.

(9)

Tá na bearta dá bhforáiltear sa Rialachán seo i gcomhréir leis an tuairim ó Choiste an Chomhbheartais Talmhaíochta,

TAR ÉIS AN RIALACHÁN SEO A GHLACADH:

TEIDEAL I

MEASTÓIREACHT AR PHLEANANNA STRAITÉISEACHA CBT

Airteagal 1

Meastóireacht ar na critéir mheastóireachta

1.   Le linn do na Ballstáit meastóireacht a dhéanamh ar a bPleananna Straitéiseacha CBT, saineoidh siad ceisteanna meastóireachta agus tosca ratha chun measúnú a dhéanamh ar na critéir mheastóireachta maidir le héifeachtacht, éifeachtúlacht, ábharthacht, comhleanúnachas agus breisluach an Aontais dá dtagraítear in Airteagal 140(1) de Rialachán (AE) 2021/2115.

2.   Agus measúnú á dhéanamh ag na Ballstáit ar éifeachtacht a bPleananna Straitéiseacha CBT, úsáidfidh siad na príomheilimintí meastóireachta a leagtar amach in Iarscríbhinn I a ghabhann leis an Rialachán seo i gcomhréir le loighic idirghabhála na bPleananna Straitéiseacha CBT agus, i gcás inarb ábhartha dá bPleananna Straitéiseacha CBT, na tosca molta ratha a leagtar amach san Iarscríbhinn sin.

3.   Agus meastóireacht á déanamh ag na Ballstáit ar éifeachtúlacht a bPleananna Straitéiseacha CBT, déanfaidh siad anailís ar cé acu a baineadh amach éifeachtaí nó tairbhí na bPleananna Straitéiseacha CBT ar chostas réasúnta nó nár baineadh agus déanfaidh siad measúnú ar shimpliú i gcás na dtairbhithe agus i gcás an riaracháin araon, agus béim ar leith á leagan ar chostais riaracháin agus ar úsáid uirlisí digiteacha agus satailítí.

Airteagal 2

Meastóireachtaí ar Phleananna Straitéiseacha CBT le linn na tréimhse cur chun feidhme

Déanfaidh na Ballstáit na meastóireachtaí ar a bPleananna Straitéiseacha CBT le linn na tréimhse cur chun feidhme dá dtagraítear in Airteagal 140(1) de Rialachán (AE) 2021/2115 mar seo a leanas:

(a)

Pleanálfaidh na Ballstáit na meastóireachtaí ar na cuspóirí sonracha dá dtagraítear in Airteagal 6(1) agus (2) de Rialachán (AE) 2021/2115 a dtugtar aghaidh orthu ina bPleananna Straitéiseacha CBT, i gcomhréir le loighic idirghabhála an Phlean Straitéisigh CBT, de réir an chuspóra nó trí mheastóireachtaí cuimsitheacha ina gcumhdaítear roinnt cuspóirí, nó tabharfaidh siad bonn cirt leis an bhfáth nach ndearnadh meastóireacht ar chuspóir sonrach le linn na tréimhse cur chun feidhme;

(b)

Déanfaidh na Ballstáit measúnú ar a bPleananna Straitéiseacha CBT agus úsáid á baint acu as na critéir mheastóireachta ábhartha agus déanfaidh siad measúnú ar thionchair a bPleananna Straitéiseacha CBT agus raon feidhme, cineál agus glacadh idirghabhálacha an Phlean Straitéisigh CBT á gcur san áireamh;

(c)

i gcás inarb ábhartha, cuirfidh na Ballstáit raon feidhme críochach na n-idirghabhálacha san áireamh, go háirithe i gcás na n-idirghabhálacha sin nach gcuirtear chun feidhme ar an leibhéal náisiúnta, ach ar an leibhéal réigiúnach nó ar an leibhéal áitiúil;

(d)

i gcás inarb ábhartha, ar bhonn riachtanais mheastóireachta na mBallstát agus loighic idirghabhála an Phlean Straitéisigh CBT agus a chur chun feidhme á gcur san áireamh, déanfaidh na Ballstáit measúnú freisin ar idirghabhálacha sonracha nó ar ábhair a bhaineann leis na Pleananna Straitéiseacha CBT, amhail an ailtireacht chomhshaoil agus aeráide dá dtagraítear in Airteagal 109(2), pointe (a), de Rialachán (AE) 2021/2115, breisluach LEADER mar a shainmhínítear in Airteagal 3, pointe (15), den Rialachán sin, líonraí CBT dá dtagraítear in Airteagal 126 den Rialachán sin nó an Córas um Eolas agus Nuálaíocht Talmhaíochta (AKIS) a shainmhínítear in Airteagal 3, pointe (9), den Rialachán sin;

(e)

Déanfaidh na Ballstáit meastóireachtaí in am ionas go mbeidh siad in ann tréimhse an Phlean Straitéisigh CBT ina dhiaidh sin a ullmhú. I gcás inarb ábhartha, úsáidfidh na Ballstáit sonraí na clárthréimhse roimhe sin freisin.

Airteagal 3

Meastóireachtaí ex post ar phleananna straitéiseacha CBT

1.   Sna meastóireachtaí ex post dá dtagraítear in Airteagal 140(6) de Rialachán (AE) 2021/2115, beidh measúnú cuimsitheach ar na Pleananna Straitéiseacha CBT agus ar a gcur chun feidhme.

2.   Sna meastóireachtaí ex post beidh measúnú ar na Pleananna Straitéiseacha CBT agus a gcur chun feidhme ar bhonn gach ceann de na critéir mheastóireachta maidir le héifeachtacht, éifeachtúlacht, ábharthacht, comhleanúnachas agus breisluach an Aontais chomh maith leis an tionchar dá dtagraítear in Airteagal 140(1) de Rialachán (AE) 2021/2115 i ndáil le rannchuidiú an Phlean Straitéisigh CBT leis na cuspóirí ginearálta a bhaint amach, cuspóirí a leagtar amach in Airteagal 5 den Rialachán sin, agus na cuspóirí sonracha sin a leagtar amach in Airteagal 6(1) agus (2) den Rialachán sin agus ar a dtugtar aghaidh sa Phlean Straitéiseach CBT.

3.   Tar éis dóibh an mheastóireacht ex post a chríochnú, cuirfidh na Ballstáit torthaí na meastóireachta faoi bhráid an Choimisiúin.

Airteagal 4

Plean meastóireachta

1.   Dréachtóidh na Ballstáit plean meastóireachta dá dtagraítear in Airteagal 140(4) de Rialachán (AE) 2021/2115 i gcomhréir le loighic idirghabhála an Phlean Straitéisigh CBT. Leis an bplean meastóireachta comhlíonfar na híoscheanglais a leagtar amach in Iarscríbhinn II a ghabhann leis an Rialachán seo.

2.   Sa phlean meastóireachta, sainaithneoidh na Ballstáit páirtithe leasmhara ábhartha a bheidh le cur san áireamh agus gníomhaíochtaí meastóireachta agus forbartha acmhainní á bpleanáil. I gcás inarb ábhartha, sainaithneoidh na Ballstáit páirtithe leasmhara seachas comhaltaí an choiste faireacháin.

Airteagal 5

Gníomhaíochtaí agus torthaí meastóireachta a thuairisciú

Roinnfidh na Ballstáit an fhaisnéis maidir le gníomhaíochtaí agus torthaí meastóireachta dá dtagraítear in Airteagal 124(3), pointe (d) agus Airteagal 124(4), pointe (c) de Rialachán (AE) 2021/2115 leis an gCoimisiún Eorpach tar éis don choiste faireacháin scrúdú a dhéanamh, lena n-áirítear toradh an scrúdaithe sin, tráth nach déanaí ná 2 mhí roimh an gcruinniú bliantúil athbhreithnithe dá dtagraítear in Airteagal 136 den Rialachán sin.

Airteagal 6

Measúnú ar rannchuidiú na bPleananna Straitéiseacha CBT

1.   Beidh meastóireachtaí ar Phleananna Straitéiseacha CBT bunaithe ar na comhtháscairí ábhartha maidir le haschur, toradh, tionchar agus comhthéacs a leagtar amach in Iarscríbhinn I a ghabhann le Rialachán (AE) 2021/2115. Déanfaidh na Ballstáit anailís ar éifeachtaí na bPleananna Straitéiseacha CBT ar chuspóirí sonracha dá dtagraítear in Airteagal 6(1) agus (2) den Rialachán sin.

2.   Ina theannta sin, féadfaidh na Ballstáit úsáid a bhaint as táscairí sonracha seachas iad siúd a leagtar amach in Iarscríbhinn I a ghabhann le Rialachán (AE) 2021/2115 ina gcuid meastóireachtaí nó féadfaidh siad úsáid a bhaint as aon fhaisnéis chainníochtúil agus cháilíochtúil ábhartha eile chun teacht ar chonclúidí ábhartha maidir le tionchar na bPleananna Straitéiseacha CBT.

3.   I gcás ina sloinntear comhtháscairí toraidh i dtéarmaí sciar nó roinnt aonad ábhartha atá faoi réir idirghabhálacha áirithe, déanfaidh na Ballstáit meastachán ar thorthaí na bPleananna Straitéiseacha CBT agus éifeachtaí féideartha na n-idirghabhálacha sin á n-úsáid acu.

4.   Agus measúnú á dhéanamh ar idirghabháil nach bhfuil nasctha le haon táscaire toraidh i gcomhréir lehAirteagal 111, an dara mír, de Rialachán (AE) 2021/2115, soláthróidh na Ballstáit measúnú fónta ar an idirghabháil sin ar bhonn na faisnéise is ábhartha faoi thorthaí na hidirghabhála agus a héifeachtaí maidir leis na cuspóirí sonracha dá dtagraítear in Airteagal 6(1) agus (2) den Rialachán sin.

5.   Bunóidh na Ballstáit a measúnú ar rannchuidiú na bPleananna Straitéiseacha CBT ar fhorbairt na dtáscairí tionchair a leagtar amach in Iarscríbhinn I a ghabhann le Rialachán (AE) 2021/2115. Déanfaidh na Ballstáit cainníochtú ar rannchuidiú na bPleananna Straitéiseacha CBT leis na forbairtí sin le haghaidh na gcomhtháscairí tionchair a leagtar amach in Iarscríbhinn III a ghabhann leis an Rialachán seo ar a laghad.

Airteagal 7

Sonraí agus tacaíocht theicniúil le haghaidh meastóireachtaí

1.   Áiritheoidh na Ballstáit go mbeidh sonraí ar fáil do mheastóirí chun na hoibleagáidí faireacháin agus meastóireachta a bhaineann leo a chomhlíonadh.

2.   Déanfaidh na Ballstáit na socruithe is gá le haonaid staidrimh náisiúnta agus, i gcás inarb ábhartha, le haonaid réigiúnacha staidrimh, le lárionaid taighde, le gnóthais agus le soláthraithe sonraí chun a áirithiú go mbeidh sonraí ar fáil. Sna socruithe sin cuirfear san áireamh an raon feidhme críochach is ábhartha do na meastóireachtaí agus áireofar iontu úsáid staidrimh na sonraí ó chláir riaracháin dá dtagraítear in Airteagal 143(3) de Rialachán (AE) 2021/2115.

3.   Sainaithneoidh na Ballstáit na riachtanais maidir le tacaíocht a thabhairt do na páirtithe leasmhara agus do na riaracháin a bhfuil baint acu le cur chun feidhme na bPleananna Straitéiseacha CBT agus le meastóireacht orthu ar an leibhéal náisiúnta, réigiúnach agus áitiúil, lena n-áirítear na LAGanna dá dtagraítear in Airteagal 33 de Rialachán (AE) 2021/1060 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle (3), agus acmhainneacht éagsúil na n-institiúidí agus na bpáirtithe leasmhara ó thaobh faireacháin agus meastóireachta de á gcur san áireamh.

4.   Ar bhonn na riachtanas a shainaithneofar, cuirfidh na Ballstáit gníomhaíochtaí tacaíochta ar bun, lena n-áirítear oiliúint, treoirlínte agus aon ghníomhaíocht ábhartha eile a fhorbróidh acmhainní, a bheidh le cur chun feidhme ag an líonra nó ag na líonraí náisiúnta CBT dá dtagraítear in Airteagal 126(1) de Rialachán (AE) 2021/2115 nó i gcomhar leo.

5.   Bunóidh an Coimisiún clár oibre bliantúil le húdaráis inniúla na mBallstát, meastóirí agus páirtithe leasmhara eile, ar bhonn a riachtanas tacaíochta, a bheidh le cur chun feidhme ag an líonra Eorpach CBT dá dtagraítear in Airteagal 126(2) de Rialachán (AE) 2021/2115 nó i gcomhar leis.

TEIDEAL II

SONRAÍ MAIDIR LE FAIREACHÁN AGUS MEASTÓIREACHT A DHÉANAMH AR PHLEANANNA STRAITÉISEACHA CBT

Airteagal 8

Raon feidhme na sonraí atá le tabhairt ag na Ballstáit

I gcomhréir le hAirteagail 9 go 18, tuairisceoidh na Ballstáit don Choimisiún an fhaisnéis seo a leanas, faisnéis is gá chun a chur ar a chumas faireachán agus meastóireacht a dhéanamh ar CBT:

(a)

sonraí imdhealaithe faoi idirghabhálacha agus faoi thairbhithe;

(b)

cóimheas na bhféarthailte buana a bhunaítear gach bliain de bhun Airteagal 48(2) de Rialachán Tarmligthe (AE) 2022/126 ón gCoimisiún (4);

(c)

sonraí faoi idirghabhálacha in earnálacha áirithe dá dtagraítear i dTeideal III, Caibidil III, de Rialachán (AE) 2021/2115;

(d)

sonraí faoi ghrúpaí oibríochtúla CEN, dá dtagraítear in Airteagal 127(3) de Rialachán (AE) 2021/2115;

(e)

sonraí faoi LAGanna agus a ngníomhaíochtaí le haghaidh LEADER mar a shainmhínítear in Airteagal 3, pointe (15) de Rialachán (AE) 2021/2115.

Airteagal 9

Sonraí imdhealaithe faoi idirghabhálacha

1.   Leis na sonraí imdhealaithe faoi idirghabhálacha dá dtagraítear in Airteagal 8, pointe (a) den Rialachán seo, cumhdófar gach idirghabháil i bhfoirm íocaíochtaí díreacha dá dtagraítear i dTeideal III, Caibidil II, de Rialachán (AE) 2021/2115, lena n-áirítear an íocaíocht bharrshonrach do chadás dá dtagraítear sa Chaibidil sin, Roinn 3, Foroinn 2, agus gach idirghabháil le haghaidh forbairt tuaithe dá dtagraítear i dTeideal III, Caibidil IV, den Rialachán sin, cé is moite d’idirghabhálacha LEADER dá dtagraítear in Airteagal 8, pointe (e), den Rialachán seo.

2.   Déanfaidh na Ballstáit na sonraí imdhealaithe dá dtagraítear i mír 1 in aghaidh na bliana airgeadais talmhaíochta a thuairisciú de réir méid aonaid, i gcás gach iarratas ar chabhair nó gach éileamh íocaíocht de chuid gach tairbhí. Déanfar na hidirbhearta go léir a dhéanfar le linn na bliana airgeadais talmhaíochta a achoimriú.

3.   Leagtar síos rialacha mionsonraithe maidir le hinneachar na sonraí imdhealaithe faoi idirghabhálacha in Iarscríbhinn IV, pointí 1, 2 agus 3.

Airteagal 10

Sonraí imdhealaithe faoi thairbhithe

1.   Sna sonraí imdhealaithe faoi thairbhithe dá dtagraítear in Airteagal 8, pointe (a) den Rialachán seo, áireofar faisnéis faoi fheirmeoirí de réir bhrí Airteagal 3, pointe (1), de Rialachán (AE) 2021/2115 agus tairbhithe de réir bhrí Airteagal 3, pointe (13) den Rialachán sin a fhaigheann tacaíocht faoi idirghabhálacha a chumhdaítear leis an gcóras comhtháite riaracháin agus rialaithe dá dtagraítear in Airteagal 65(1) de Rialachán (AE) 2021/2116 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle (5) (an “córas comhtháite”).

2.   Déanfaidh na Ballstáit na sonraí imdhealaithe faoi thairbhithe in aghaidh na bliana airgeadais talmhaíochta a thuairisciú.

3.   Leagtar síos rialacha mionsonraithe maidir le hinneachar na sonraí imdhealaithe faoi thairbhithe in Iarscríbhinn IV, pointe 4.

Airteagal 11

Cóimheas na bhféarthailte buana

Tabharfar fógra faoi chóimheas na bhféarthailte buana dá dtagraítear in Airteagal 8, pointe (b) den Rialachán seo ar an leibhéal a bhunóidh na Ballstáit i gcomhréir le hAirteagal 48(2), an dara fomhír, de Rialachán Tarmligthe (AE) 2022/126.

Airteagal 12

Sonraí faoi idirghabhálacha in earnálacha áirithe

1.   Sna sonraí faoi idirghabhálacha in earnálacha áirithe dá dtagraítear in Airteagal 8, pointe (c), den Rialachán seo, áireofar sonraí faoi idirghabhálacha sna hearnálacha a liostaítear in Airteagal 42 de Rialachán (AE) 2021/2115.

2.   In Iarscríbhinn V leagtar síos rialacha mionsonraithe maidir le hinneachar na sonraí faoi idirghabhálacha sna hearnálacha sin.

Airteagal 13

Sonraí faoi ghrúpaí oibríochtúla CEN

1.   Sna sonraí faoi ghrúpaí oibríochtúla CEN dá dtagraítear in Airteagal 8, pointe (d), den Rialachán seo, áireofar faisnéis faoi thograí grúpaí oibríochtúla CEN dá dtagraítear in Airteagal 127(3) de Rialachán (AE) 2021/2115.

2.   In Iarscríbhinn VI leagtar síos rialacha mionsonraithe maidir le hinneachar na sonraí faoi ghrúpaí oibríochtúla CEN.

Airteagal 14

Sonraí faoi LAGanna agus a ngníomhaíochtaí maidir le LEADER

1.   Sna sonraí faoi LAGanna agus a ngníomhaíochtaí maidir le LEADER dá dtagraítear in Airteagal 8, pointe (e), den Rialachán seo, áireofar faisnéis faoi idirghabhálacha a chuirtear chun feidhme ar bhonn Airteagal 77(1), pointe (b), de Rialachán (AE) 2021/2115.

2.   In Iarscríbhinn VII leagtar síos rialacha mionsonraithe maidir le hinneachar na sonraí faoi LAGanna agus a ngníomhaíochtaí maidir le LEADER.

Airteagal 15

Dáta agus minicíocht tarchuir sonraí

1.   Ón mbliain tuairiscithe 2025 ar aghaidh, tuairisceoidh na Ballstáit na sonraí imdhealaithe faoi idirghabhálacha agus faoi thairbhithe dá dtagraítear in Airteagal 8, pointe (a), gach bliain faoin 30 Aibreán de bhliain N maidir le hidirghabhálacha a ndearnadh íocaíochtaí ina leith sa bhliain airgeadais talmhaíochta N-1.

In 2024, féadfaidh na Ballstáit na sonraí imdhealaithe maidir le hidirghabhálacha a thuairisciú faoin 30 Samhain 2024 maidir le hidirghabhálacha a íocfar sa bhliain airgeadais talmhaíochta 2023. Mura dtuairisceoidh na Ballstáit na sonraí imdhealaithe faoi idirghabhálacha in 2024, tuairisceoidh siad iad in 2025 i gcomhréir leis an gcéad fhomhír den mhír seo.

De mhaolú ar an gcéad fhomhír den mhír seo, tuairisceofar na sonraí faoi thairbhithe a bhaineann leis an limistéar a dhearbhófar agus leis an talamh atá i ndálaí maithe talmhaíochta agus comhshaoil, i mbliain N, i ndáil le hidirghabhálacha ar éilíodh íocaíochtaí ina leith i mbliain féilire N-2.

2.   Tuairisceoidh na Ballstáit cóimheas na bhféarthailte buana dá dtagraítear in Airteagal 8, pointe (b), ar bhonn bliantúil faoin 15 Márta de bhliain N i ndáil leis an limistéar a dhearbhófar i mbliain féilire N-1. Is é 2024 an chéad bhliain a thuairisceofar.

3.   Tuairisceoidh na Ballstáit na sonraí faoi idirghabhálacha in earnálacha áirithe dá dtagraítear in Airteagal 8, pointe (c), ar bhonn bliantúil faoi na dátaí seo a leanas:

(a)

15 Meitheamh i mbliain N maidir le sonraí bhliain féilire N-1 dá dtagraítear i bpointí 1, 2(a) agus (c), agus i bpointí 3 go 7 d’Iarscríbhinn V;

(b)

31 Eanáir i mbliain N maidir le sonraí bhliain féilire N dá dtagraítear i bpointe 2(b) d’Iarscríbhinn V;

(c)

15 Meitheamh i mbliain N maidir le sonraí bhliain airgeadais N-1 dá dtagraítear i bpointí 8 go 10 d’Iarscríbhinn V;

2023 i gcás na sonraí dá dtagraítear i bpointí 1 agus 2(b) d’Iarscríbhinn V, 2024 i gcás na sonraí dá dtagraítear i bpointí 2(a) agus (c), agus 3 go 7 den Iarscríbhinn sin agus 2025 i gcás na sonraí dá dtagraítear i bpointí 8 go 10 den Iarscríbhinn sin a bheidh sa chéad bhliain tuairiscithe.

De mhaolú ar an gcéad fhomhír agus ar an dara fomhír den mhír seo, i gcás earnáil na beachaireachta, beidh feidhm ag an méid seo a leanas:

(a)

tuairisceoidh na Ballstáit na sonraí dá dtagraítear i bpointí 5 agus 6 d’Iarscríbhinn V gach 2 bhliain;

(b)

cumhdóidh na sonraí dá dtagraítear i bpointe 5 d’Iarscríbhinn V an bhliain féilire roimh an mbliain tuairiscithe;

(c)

cumhdóidh na sonraí dá dtagraítear i bpointe 6 d’Iarscríbhinn V an 2 bhliain féilire roimh an mbliain tuairiscithe;

(d)

is í 2023 an chéad bhliain tuairiscithe i gcás na sonraí dá dtagraítear i bpointí 4, 5 agus 6 d’Iarscríbhinn V agus is í an bhliain 2024 i gcás pointe 9 den Iarscríbhinn sin. In 2023, féadfar na sonraí dá dtagraítear i bpointí 5 agus 6 d’Iarscríbhinn V a thuairisciú faoin 15 Meán Fómhair.

4.   Tuairisceoidh na Ballstáit sonraí maidir le grúpaí oibríochtúla CEN dá dtagraítear in Airteagal 8, pointe (d), a luaithe a fhormheasfar an tionscadal grúpa oibríochtúil, ó 2023 ar aghaidh.

5.   Tuairisceoidh na Ballstáit sonraí maidir le LAGanna agus a ngníomhaíochtaí maidir le LEADER dá dtagraítear in Airteagal 8, pointe (e), mar seo a leanas:

(a)

faoin 30 Aibreán 2026 i ndáil le hoibríochtaí a íocadh sna blianta airgeadais ó 2023 go 2025, go carnach; agus

(b)

faoin 30 Aibreán 2030 i ndáil le hoibríochtaí a íocadh sa blianta airgeadais ó 2023 go 2029, go carnach;

De mhaolú ar an gcéad fhomhír den mhír seo, tuairisceofar sonraí a bhaineann le hathróga LAG a leagtar amach in Iarscríbhinn VII, pointe 1, faoin 30 Aibreán de bhliain N i gcás na LAGanna a roghnaíodh faoin 31 Nollaig de bhliain N-1.

Airteagal 16

Sonraí a aistriú

1.   Aistreofar na sonraí dá dtagraítear i bpointí (a), (b), (d) agus (e) d’Airteagal 8 chuig an gCoimisiún trí bhíthin an chórais leictreonaigh chun faisnéis a mhalartú ar bhealach slán ar a dtugtar “SFC2021”, a leagtar amach freagrachtaí an Choimisiúin agus na mBallstát ina leith in Iarscríbhinn II a ghabhann le Rialachán Cur Chun Feidhme (AE) 2021/2289 ón gCoimisiún (6).

Aistreofar na sonraí dá dtagraítear in Airteagal 8, pointe (c) chuig an gCoimisiún trí bhíthin an chórais atá bunaithe ar an teicneolaíocht faisnéise arna chur ar fáil ag an gCoimisiún de bhun Rialachán Cur Chun Feidhme (AE) 2017/1185 ón gCoimisiún (7).

2.   I gcás sonraí imdhealaithe maidir le hidirghabhálacha agus le tairbhithe atá le cur in iúl de bhun Airteagal 8, pointe (a), den Rialachán seo, is í an ghníomhaireacht íocaíochta dá dtagraítear in Airteagal 9 de Rialachán (AE) 2021/2116 nó, i gcás inar mó ná gníomhaireacht íocaíochta amháin atá creidiúnaithe i mBallstát, is é an comhlacht comhordaithe dá dtagraítear in Airteagal 10 den Rialachán sin, a aistreoidh na sonraí chuig an gCoimisiún.

3.   Maidir leis an gcóimheas le féarthailte buana, is í an ghníomhaireacht íocaíochta nó an comhlacht comhordaithe a aistreoidh na sonraí atá le cur in iúl de bhun Airteagal 8, pointe (b).

4.   I gcás sonraí faoi idirghabhálacha in earnálacha áirithe atá le cur in iúl de bhun Airteagal 8, pointe (c), sonraí faoi ghrúpaí oibríochtúla CEN atá le cur in iúl de bhun Airteagal 8, pointe (d), agus sonraí faoi LAGanna agus a ngníomhaíochtaí maidir le LEADER atá le cur in iúl de bhun Airteagal 8, pointe (e), féadfaidh na Ballstáit nó aon eintiteas nó eintitis a údaróidh na Ballstáit na sonraí a aistriú.

Airteagal 17

Sonraí arna gcomhlánú go cuí

Áiritheoidh na Ballstáit go bhfuil na sonraí maidir le faireachán agus meastóireacht dá dtagraítear in Airteagal 8 iomlán agus féin-chomhsheasmhach, agus go ndéanfar a bhfuil iontu a thaifeadadh agus a chur i láthair i gcomhréir leis na ceanglais a leagtar amach in Iarscríbhinní IV go VII. Chuige sin, déanfaidh na Ballstáit seiceálacha ar ríomhaire.

Airteagal 18

Seiceálacha sonraí agus sonraí a cheartú

1.   Beidh na Ballstáit freagrach as ceartú a dhéanamh ar earráidí cléireachais nó ar earráidí follasacha nó ar earráidí ar de chineál eagarthóireachta amháin iad dá dtagraítear in Airteagal 8.

2.   I gcás ina dtíolacfar sonraí earráideacha nó i gcás ina dtarlaíonn fadhb le haistriú na sonraí, cuirfidh na Ballstáit an Coimisiún ar an eolas láithreach agus ceartóidh siad na sonraí.

3.   Gan dochar do na seiceálacha a dhéanfaidh na Ballstáit, féadfaidh an Coimisiún seiceálacha a dhéanamh d’fhonn a fhíorú ar sholáthair na Ballstáit sonraí atá comhlánaithe go cuí agus atá féin-chomhsheasmhach. I gcás sonraí earráideacha a chur isteach, féadfaidh an Coimisiún iarraidh ar na Ballstáit na sonraí a thabharfar a cheartú.

Airteagal 19

Úsáid sonraí

Ní sceithfidh ná ní úsáidfidh an Coimisiún na sonraí pearsanta a gheofar de bhun an Rialacháin seo chun críocha eile seachas chun a fhreagrachtaí a chomhlíonadh i gcomhthéacs an chreata feidhmíochta de bhun Theideal VII, Caibidil I, de Rialachán (AE) 2021/2115, agus seachas chun faireachán agus meastóireacht a dhéanamh ar CBT de bhun Airteagal 143 de Rialachán (AE) 2021/2115.

TEIDEAL III

FORÁLACHA DEIRIDH

Airteagal 20

Teacht i bhfeidhm

Tiocfaidh an Rialachán seo i bhfeidhm an lá tar éis lá a fhoilsithe in Iris Oifigiúil an Aontais Eorpaigh.

Beidh an Rialachán seo ina cheangal go huile agus go hiomlán agus beidh sé infheidhme go díreach i ngach Ballstát.

Arna dhéanamh sa Bhruiséil, 6 Meán Fómhair 2022.

Thar ceann an Choimisiúin

An tUachtarán

Ursula VON DER LEYEN


(1)  IO L 435, 6.12.2021, lch. 1.

(2)  Le Rialachán Cur Chun Feidhme (AE) 2021/2290 ón gCoimisiún an 21 Nollaig 2021 lena leagtar síos rialacha maidir leis na modhanna chun na comhtháscairí aschuir agus toraidh a ríomh a leagtar amach in Iarscríbhinn I a ghabhann le Rialachán (AE) 2021/2115 (IO L 458, 22.12.2021, lch. 486).

(3)  Rialachán (AE) 2021/1060 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 24 Meitheamh 2021 lena leagtar síos forálacha coiteanna maidir le Ciste Forbraíochta Réigiúnaí na hEorpa, Ciste Sóisialta na hEorpa Plus, an Ciste Comhtháthaithe, an Ciste um Aistriú Cóir agus an Ciste Eorpach Muirí, Iascaigh agus Dobharshaothraithe agus rialacha airgeadais maidir leis na cistí sin agus maidir leis an gCiste um Thearmann, Imirce agus Lánpháirtíocht, an Ciste Slándála Inmheánaí agus an Ionstraim le haghaidh Tacaíocht Airgeadais don Bhainistiú Teorainneacha agus don Bheartas Víosaí (IO L 231, 30.6.2021, lch. 159).

(4)  Rialachán Tarmligthe (AE) 2022/126 ón gCoimisiún an 7 Nollaig 2021 lena bhforlíontar Rialachán (AE) 2021/2115 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle le ceanglais bhreise maidir le cineálacha áirithe idirghabhála arna sonrú ag na Ballstáit ina bPleananna Straitéiseacha CBT le haghaidh na tréimhse 2023 go 2027 faoin Rialachán sin mar aon le rialacha maidir leis an gcóimheas i dtaca le caighdeán 1 maidir leis an dea-riocht talmhaíochta agus comhshaoil (DRTC) (IO L 20, 31.1.2022, lch. 52).

(5)  Rialachán (AE) 2021/2116 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 2 Nollaig 2021 maidir leis an gcomhbheartas talmhaíochta a mhaoiniú, a bhainistiú agus faireachán a dhéanamh air agus lena n-aisghairtear Rialachán (AE) Uimh. 1306/2013 (IO L 435, 6.12.2021, lch. 187).

(6)  Rialachán Cur Chun Feidhme (AE) 2021/2289 ón gCoimisiún an 21 Nollaig 2021 lena leagtar síos rialacha maidir le cur i bhfeidhm Rialachán (AE) 2021/2115 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle maidir le cur i láthair ábhar na bPleananna Straitéiseacha CBT agus maidir leis an gcóras leictreonach um malartú slán faisnéise (IO L 458, 22.12.2021, lch. 463).

(7)  Rialachán Cur Chun Feidhme (AE) 2017/1185 ón gCoimisiún an 20 Aibreán 2017 lena leagtar síos rialacha maidir le cur i bhfeidhm Rialacháin (AE) Uimh. 1307/2013 agus (AE) Uimh. 1308/2013 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle a mhéid a bhaineann le fógraí a thabhairt don Choimisiún faoi fhaisnéis agus doiciméid agus lena leasaítear agus lena n-aisghairtear roinnt Rialachán ón gCoimisiún (IO L 171, 4.7.2017, lch. 113).


IARSCRÍBHINN I

NA PRÍOMHEILIMINTÍ MEASTÓIREACHTA AGUS NA TOSCA MOLTA RATHA DÁ dTAGRAÍTEAR IN AIRTEAGAL 1(2)

Cuspóir

Príomhghnéithe le measúnú a dhéanamh orthu

Tosca molta ratha

Tacaíocht a thabhairt d’ioncam feirme inmharthana agus d’athléimneacht earnáil na talmhaíochta ar fud an Aontais chun feabhas an tslándáil fhadtéarmach bia agus an éagsúlacht talmhaíochta a fheabhsú, chomh maith le hinbhuanaitheacht eacnamaíoch na táirgeachta talmhaíochta san Aontas a áirithiú

Ioncam feirme inmharthana

Ciallaíonn ioncam feirme inmharthana ioncam atá ní hamháin cobhsaí ach a dháilteear go cothrom freisin.

Tá leibhéal ioncaim talmhaíochta i bhfeirmeacha a fhaigheann tacaíocht ag dul i méid nó tá sé cobhsaí ar a laghad agus tá difríochtaí idir feirmeacha agus le hearnálacha eacnamaíocha eile ag laghdú, agus treochtaí ginearálta an gheilleagair á gcur san áireamh.

Athléimneacht

Le hathléimneacht, cuimsítear tacaíocht a thabhairt d’fheirmeoirí a bhfuil rioscaí féideartha agus teorainneacha sonracha ag bagairt orthu, rioscaí lena bhféadfaí iallach a chur orthu deireadh a chur le gníomhaíocht talmhaíochta.

Dáiltear tacaíocht ioncaim ar na feirmeoirí is mó atá i ngátar.

Díriú níos fearr ar an margadh agus cur le hiomaíochas feirmeacha, sa ghearrthéarma agus san fhadtéarma, lena n-áirítear béim níos mó ar an taighde, ar an teicneolaíocht agus ar an aistriú digiteach

Díriú níos fearr ar an margadh

Ar bhonn chomhardú na trádála agraibhia (allmhairiú-onnmhairiú).

Tá méadú ag teacht ar an trádáil agraibhia.

Iomaíochas feirme

Ar bhonn an chaipitil, an tsaothair agus na táirgiúlachta talún a méadaíodh tríd an nuálaíocht.

Tá an táirgiúlacht ar fheirmeacha a fhaigheann tacaíocht ag dul i méid.

Feabhas a chur ar áit an fheirmeora sa slabhra luacha

Seasamh an fheirmeora sa slabhra bia

Feirmeoirí a lánpháirtiú sa slabhra bia agus iad a bheith rannpháirteach i scéimeanna cáilíochta agus i dtáirgeadh orgánach chun breisluach a mhéadú.

Tá sciar na scéimeanna cáilíochta agus an táirgthe orgánaigh den táirgeadh margaithe ag dul i méid.

Tá sciar na n-eagraíochtaí tairgeoirí agus na gcineálacha eile eagraíochtaí feirmeoirí a fhaigheann tacaíocht den táirgeadh margaithe ag dul i méid.

Tá oll-bhreisluach na bhfeirmeoirí atá in eagraíochtaí táirgeoirí agus sna cineálacha eile eagraíochtaí feirmeoirí nó atá rannpháirteach i scéimeanna cáilíochta agus i dtáirgeadh orgánach ag dul méid.

Rannchuidiú le maolú ar an athrú aeráide agus oiriúnú don athrú sin, lena n-áirítear trí astaíochtaí gáis ceaptha teasa a laghdú agus ceapadh carbóin a fheabhsú, chomh maith le fuinneamh inbhuanaithe a chur chun cinn

Maolú ar an athrú aeráide

Ar bhonn astaíochtaí gás ceaptha teasa (GCT) agus ceapadh carbóin.

Tá astaíochtaí GCT sa talmhaíocht ag dul i laghad.

Tá ceapadh carbóin orgánaigh na hithreach ag dul i méid nó tá sé á choinneáil ag an leibhéal céanna.

Tá cumas táirgthe fuinnimh inathnuaite ag dul i méid.

Oiriúnú don athrú aeráide

Ar bhonn athléimneacht na talmhaíochta i leith an athraithe aeráide.

Tá athléimneacht na talmhaíochta i leith an athraithe aeráide ag dul i méid.

An fhorbairt inbhuanaithe agus bainistiú éifeachtúil ar acmhainní nádúrtha, idir an t-uisce, an ithir agus an t-aer a chothú, lena n-áirítear tríd an spleáchas ar cheimiceáin a laghdú

Acmhainní nádúrtha a bhainistiú go héifeachtúil

Ar bhonn cháilíocht agus ar chainníocht na n-acmhainní nádúrtha a chaomhnú nó a fheabhsú trí thruailleáin agus saothrú a laghdú.

Tá astaíochtaí amóinia sa talmhaíocht, sceitheadh cothaitheach agus creimeadh ithreach ag dul i laghad.

Tá cothromaíocht cothaitheach ar thalamh talmhaíochta ag dul i bhfeabhas, rud lena laghdófar caillteanais cothaitheach.

Tá an brú ar thaiscumair uisce nádúrtha ag dul i laghad.

Tá úsáid lotnaidicídí ceimiceacha agus an baol a bhaineann leo agus úsáid lotnaidicídí níos guaisí ag dul i laghad.

Rannchuidiú le cailliúint na bithéagsúlachta a stopadh agus a aisiompú, seirbhísí éiceachórais a fheabhsú agus gnáthóga agus tírdhreacha a chaomhnú

Cailliúint na bithéagsúlachta a aisiompú

Ar bhonn bhithéagsúlacht agus ghnáthóga i dtalamh talmhaíochta nó i limistéir eile a bhfuil tionchar ag cleachtais talmhaíochta nó foraoiseachta orthu.

Tá bithéagsúlacht a bhaineann le talamh talmhaíochta ag dul i bhfeabhas nó tá stop á chur le cailliúint bithéagsúlachta ar a laghad.

Tá bithéagsúlacht i limistéir Natura 2000 a bhfuil tionchar ag an talmhaíocht nó an fhoraoiseacht orthu ag dul i bhfeabhas nó tá stop á chur le cailliúint bithéagsúlachta ar a laghad.

Tá an agrai-bhithéagsúlacht ag dul i méid.

Seirbhísí éiceachórais

Ar bhonn gnéithe tírdhreacha a chuireann le seirbhísí éiceachórais trí speicis ábhartha a óstáil (e.g. trí phailniú, trí shrianadh lotnaidí), trí phróisis bhithfhisiciúla (e.g. trí chreimeadh a rialú, cáilíocht an uisce a chothabháil), nó trí luachanna cultúrtha (e.g. luach aeistéitiúil).

Tá treochtaí pailneoirí ag dul i bhfeabhas, nó tá siad cobhsaí ar a laghad.

Tá an limistéar atá clúdaithe le gnéithe tírdhreacha i dtalamh talmhaíochta ag dul i méid nó tá sé á choinneáil ag an leibhéal céanna.

Feirmeoirí óga agus feirmeoirí nua eile a mhealladh agus tacú leo agus forbairt gnó inbhuanaithe a éascú i gceantair thuaithe

Feirmeoirí a athnuachan

Bunaithe ar thacaíocht a thabhairt d’fheirmeoirí óga agus d’fheirmeoirí nua atá ag bunú agus don leanúnachas.

Tá líon na bhfeirmeoirí óga agus nua ag dul i méid.

Forbairt gnó

Ar bhonn tacaíocht a thabhairt do ghnólachtaí nuathionscanta tuaithe agus d’éagsúlú feirme.

Tá líon na ngnólachtaí tuaithe ag dul i méid.

An fhostaíocht, fás, comhionannas inscne, lena n-áirítear rannpháirtíocht na mban san fheirmeoireacht, cuimsiú sóisialta, agus an fhorbairt áitiúil a chur chun cinn i gceantair thuaithe, lena n-áirítear bithgheilleagar ciorclach san fhoraoiseacht inbhuanaithe

Geilleagar inbhuanaithe tuaithe

Ar bhonn an fháis eacnamaíoch agus fostaíocht a chur chun cinn.

Tá geilleagar na gceantar tuaithe ag fás nó tá sé cobhsaí ar a laghad agus tá an bhearna idir limistéir uirbeacha agus thuaithe ag dul i laghad.

Tá an ráta fostaíochta i gceantair thuaithe ag dul i bhfeabhas.

Tá gnó a bhaineann leis an mbithgheilleagar ag dul i méid.

Tá an fhoraoiseacht inbhuanaithe ag dul i méid.

Forbairt áitiúil

Seirbhísí áitiúla agus bonneagar a thabhairt.

Tá seirbhísí agus bonneagair áitiúla ag dul i bhfeabhas.

Comhionannas inscne agus cuimsiú sóisialta

Rannpháirtíocht na mban san fheirmeoireacht agus sa gheilleagar, cothromas ioncaim agus laghdú na bochtaineachta a chur chun cinn.

Tá fostaíocht agus rannpháirtíocht na mban san fheirmeoireacht ag dul i bhfeabhas.

Tá tacaíocht an Phlean Straitéisigh CBT á dáileadh ar bhealach níos cothroime.

Tá bochtaineacht na tuaithe ag dul i laghad.

Feabhas a chur ar fhreagairt earnáil talmhaíochta an Aontais do riachtanais bia agus sláinte na sochaí, lena n-áirítear bia cothaitheach, sábháilte ar ardchaighdeán a tháirgtear ar bhealach inbhuanaithe, an cur amú bia a laghdú, chomh maith le feabhas a chur ar leas ainmhithe agus an fhrithsheasmhacht in aghaidh ábhair fhrithmhiocróbacha a chomhrac

Cáilíocht agus sábháilteacht bia

Ar bhonn scéimeanna cáilíochta a chothú, leas ainmhithe a chur chun cinn agus frithsheasmhacht in aghaidh ábhair fhrithmhiocróbacha a chomhrac.

Tá luach an táirgthe mhargaithe faoi scéimeanna cáilíochta ag dul i méid.

Tá leas ainmhithe ag dul i bhfeabhas agus tá an úsáid a bhaintear as ábhair fhrithmhiocróbacha ag dul i laghad.

An earnáil a nuachóiriú trí eolas, nuálaíocht agus digitiú a chothú agus a chomhroinnt in earnáil na talmhaíochta agus i gceantair thuaithe, agus tríd an nglacadh atá leo ag feirmeoirí a spreagadh, trí rochtain níos fearr ar thaighde, nuálaíocht, malartú eolais agus oiliúint

An Córas um Eolas agus Nuálaíocht Talmhaíochta (AKIS) agus an straitéis dhigiteach

Bunaithe ar an tacaíocht a thugtar do ghníomhaíochtaí straitéiseacha AKIS, do na hidirghabhálacha a bhaineann le AKIS, agus don straitéis dhigiteach agus a dtionchar ar ghlacadh atá leis an nuálaíocht ag feirmeoirí.

Tá líon na bhfeirmeoirí a ghlacann páirt i gcláir oiliúna agus/nó a bhaineann úsáid as comhairle feirme ag dul i méid.

Déanann feirmeoirí athrú ar a gcleachtais feirmeoireachta tar éis dóibh páirt a ghlacadh i gcláir oiliúna agus/nó leas a bhaint as comhairle feirme.

Tríd an bPlean Straitéiseach CBT, tugtar tacaíocht do líon níos mó feirmeoirí i dtaca le teicneolaíocht na feirmeoireachta digití.

Tá caiteachas an Phlean Straitéisigh CBT lena dtacaítear le cruthú nuálaíochta agus comhroinnt eolais ag dul i méid.


IARSCRÍBHINN II

CEANGLAIS ÍOSTA MAIDIR LE STRUCHTÚR AGUS LE hINNEACHAR AN PHLEAN MEASTÓIREACHTA DÁ dTAGRAÍTEAR IN AIRTEAGAL 4(1)

1.   Cuspóirí agus riachtanais

Ráiteas ar chuspóirí an phlean meastóireachta agus riachtanais ghaolmhara na meastóireachta, arb é is aidhm dóibh a áirithiú go ndéanfar gníomhaíochtaí meastóireachta atá leordhóthanach agus iomchuí, go háirithe chun faisnéis a thabhairt atá riachtanach le haghaidh stiúradh an chláir, chun eolas a dhéanamh don chéad chlárthréimhse bheartais eile, agus chun a áirithiú go mbeidh na sonraí is gá do mheastóireacht an Phlean Straitéisigh CBT ar fáil.

2.   Rialachas agus comhordú

Tuairisc ghearr ar na socruithe faireacháin agus meastóireachta maidir leis an bPlean Straitéiseach CBT, ina dtugtar le fios na príomhchomhlachtaí lena mbaineann agus na freagrachtaí atá orthu.

3.   Mapáil na bpáirtithe leasmhara

Tuairisc ghairid ar na páirtithe leasmhara ábhartha dá dtagraítear in Airteagal 4(2) agus ar na riachtanais atá acu maidir le gníomhaíochtaí meastóireachta agus, i gcás inarb ábhartha, fothú acmhainní.

4.   Amlíne

Pleanáil tháscach na meastóireachtaí agus na staidéar tacaíochta meastóireachta a bheidh le déanamh le linn an timthrialla clársceidealaithe, chomh maith leis an réasúnaíocht le haghaidh na roghanna a rinneadh, lena n-áirítear:

(a)

meastóireachtaí chun measúnú a dhéanamh ar rannchuidiú na bPleananna Straitéiseacha CBT le cuspóirí CBT, ar meastóireachtaí iad atá le déanamh agus an Plean Straitéiseach CBT á chur chun feidhme;

(b)

i gcás inarb ábhartha, na meastóireachtaí chun measúnú a dhéanamh ar thopaicí sonracha dá dtagraítear in Airteagal 2, pointe (e);

(c)

tacú le staidéir agus le taighde agus gníomhaíochtaí anailíseacha eile le haghaidh meastóireachtaí.

5.   Sonraí agus faisnéis

Tuairisc ghairid ar na socruithe dá dtagraítear in Airteagal 7(2) lena áirithiú go mbeidh sonraí ar fáil chun faireachán agus meastóireacht a dhéanamh, lena n-áirítear sainaithint na bpríomhfhoinsí sonraí a úsáidfear, na socruithe institiúideacha le haghaidh soláthar sonraí agus socruithe um rialú cáilíochta sonraí. Ba cheart a áireamh sa roinn seo freisin bearnaí sonraí a shainaithint chomh maith leis na gníomhaíochtaí chun dul i ngleic leo, lena n-áirítear córais sonraí a bheith oibríochtúil in am.

6.   Cumarsáid agus obair leantach

Tuairisc ar an gcaoi a ndéanfar torthaí na meastóireachta a scaipeadh ar spriocfhaighteoirí, lena n-áirítear tuairisc ar na sásraí a bunaíodh chun obair leantach a dhéanamh ar thorthaí na meastóireachta agus chun leas a bhaint astu.

7.   Acmhainní, tacaíocht theicniúil agus forbairt acmhainní

Tuairisc ar na hacmhainní is gá agus atá tuartha chun an plean meastóireachta a chur chun feidhme, lena n-áirítear acmhainneacht riaracháin, sonraí, acmhainní airgeadais agus riachtanais TF a thabhairt le fios.

Tuairisc ar chur chun feidhme thacaíocht an chláir dá dtagraítear in Airteagal 7(3) agus (4), lena n-áirítear tacaíocht theicniúil agus gníomhaíochtaí fothaithe acmhainní a dhéantar chun a áirithiú gur féidir an plean meastóireachta a chur chun feidhme ina iomláine agus tacaíocht phleanáilte a thabhairt do LAGanna chun na Straitéisí Forbartha Áitiúla a mheas.


IARSCRÍBHINN III

TÁSCAIRÍ TIONCHAIR DÁ dTAGRAÍTEAR IN AIRTEAGAL 6(5)

Cód táscaire (1)

Ainm an táscaire

I.2

Éagothromaíochtaí ioncaim a laghdú: An t-athrú ar an ioncam talmhaíochta i gcomparáid leis an ngeilleagar trí chéile

I.3

Éagsúlachtaí in ioncam feirme a laghdú: An t-athrú ar an ioncam talmhaíochta

I.4

Tacaíocht d’ioncam feirme inmharthana: An t-athrú ar leibhéal an ioncaim talmhaíochta de réir an chineáil feirmeoireachta (i gcomparáid leis an meán sa talmhaíocht)

I.5

Cur leis an gcothromaíocht chríochach: An t-athrú ar an ioncam talmhaíochta i limistéir ina bhfuil srianta nádúrtha (i gcomparáid leis an meán)

I.10

Cuidiú le maolú an athraithe aeráide: Astaíochtaí gás ceaptha teasa ón talmhaíocht

I.12

Cur leis an bhfuinneamh inbhuanaithe sa talmhaíocht: Táirgeadh fuinnimh in-athnuaite ón talmhaíocht agus ón bhforaoiseacht

I.14

Cáilíocht an aeir a fheabhsú: Astaíochtaí amóinia a thagann as an talmhaíocht

I.15

Cáilíocht an uisce a fheabhsú: An chothromaíocht chomhlán cothaitheach ar thalamh talmhaíochta

I.26

CBT níos cothroime: Tacaíocht CBT a dháileadh


(1)  Iarscríbhinn I a ghabhann le Rialachán (AE) 2021/2115.


IARSCRÍBHINN IV

RIALACHA MAIDIR LE SONRAÍ IMDHEALAITHE I nDÁIL LE hIDIRGHABHÁLACHA AGUS LE TAIRBHITHE DÁ dTAGRAÍTEAR IN AIRTEAGAL 9(3) AGUS AIRTEAGAL 10(3)

Sonraí imdhealaithe faoi idirghabhálacha a thuairisciú

1.

Nuair atá Ballstáit ag tuairisciú sonraí chun faireachán agus meastóireacht a dhéanamh ar idirghabhálacha dá dtagraítear in Airteagal 8, pointe (a), den Rialachán seo, urramóidh siad na modhanna ríofa le haghaidh táscairí aschuir agus toraidh a leagtar síos i Rialachán Cur Chun Feidhme (AE) 2021/2290 agus leis an méid seo a leanas:

(a)

tuairisceofar luach an aschuir arna ghiniúint trí idirghabháil faoi na hathróga ábhartha faireacháin a leagtar amach i bpointe 2 den Iarscríbhinn seo;

(b)

tuairisceofar luach an aschuir a ghintear trí idirghabháil freisin faoi na hathróga torthaí, torthaí a leagtar amach i bpointe 3 den Iarscríbhinn seo, le haghaidh na dtáscairí toraidh a leagtar amach in Iarscríbhinn I a ghabhann le Rialachán (AE) 2021/2115 a roghnóidh na Ballstáit ina bPlean Straitéiseach CBT (“táscairí torthaí ábhartha”);

(c)

tuairisceofar luach an aschuir a chuireann le ríomh uimhreoir na dtáscairí toraidh a thuairisciú ina iomláine ón gcéad íocaíocht (gan réamhíocaíochtaí dá dtagraítear in Airteagal 32(4), pointe (a), Airteagal 32(5) agus Airteagal 44(3) de Rialachán (AE) 2021/2116 a áireamh).

2.

Tabharfaidh na Ballstáit an liosta seo a leanas d’athróga faireacháin, liosta de réir na hidirghabhála i gcás gach tairbhí, i gcomhréir le dearadh sonrach na n-idirghabhálacha agus a loighic idirghabhála:

(a)

athróga faireacháin chun faisnéis riaracháin a thuairisciú (M010 go M040)

(i)

M010: cód na gníomhaireachta íocaíochta

Is sa réimse seo a thugtar cód uathúil na gníomhaireachta íocaíochta. Comhfhreagraíonn sé don roinn nó don chomhlacht tiomnaithe de chuid Ballstáit atá freagrach as bainistiú agus rialú caiteachais ón gCiste Eorpach um Ráthaíocht Talmhaíochta (CERT) agus ón gCiste Eorpach Talmhaíochta um Fhorbairt Tuaithe (CETFT);

(ii)

M020: cód uathúil le haghaidh iarratas ar chabhair nó éileamh íocaíochta le haghaidh idirghabhála

Sa réimse seo tugtar cód uathúil de réir an iarratais ar chabhair i gcás na n-idirghabhálacha atá cumhdaithe ag an gcóras comhtháite agus de réir an éilimh íocaíochta i gcás idirghabhálacha eile;

(iii)

M030: aitheantóir tairbhí uathúil

Is éard atá sa réimse seo aitheantóir tairbhí uathúil le haghaidh tairbhithe uile an Chomhbheartais Talmhaíochta, arb aitheantóir tairbhí uathúil é a leithdháiltear ar gach iarratasóir ar leibhéal na mBallstát. Ní bheidh aon fhaisnéis phearsanta san aitheantóir uathúil tairbhí. Fanann an t-aitheantóir gan athrú ar feadh na mblianta;

(iv)

M040: cód an bhuiséid

Sa réimse seo tugtar na chéad 25 dhigit den chód buiséadach, a n-áirítear ann an ainmníocht bhuiséadach, an cineál idirghabhála, earnáil agus fo-earnáil, táscaire aschuir, idirghabháil, aonadmhéid, laghdú ar íocaíocht nó ar ráta ranníocaíochta, agus an bhliain féilire;

(b)

athróga faireacháin chun méideanna arna gcaitheamh a thuairisciú (M050 go M070)

(i)

M050: an méid iomlán arna íoc (cistí AE)

Sa réimse seo tugtar méid iomlán na tacaíochta ó CERT nó ó CETFT a íoctar in euro ar an éileamh, de réir aonadmhéid;

(ii)

M060: caiteachas poiblí iomlán

Sa réimse seo tugtar méid iomlán na tacaíochta poiblí arna híoc in euro don éileamh, de réir aonadmhéid lena n-áirítear an ranníocaíocht náisiúnta agus cé is moite den mhaoiniú náisiúnta breise dá dtagraítear in Airteagal 115(5) de Rialachán (AE) 2021/2115 (“maoiniú náisiúnta breise”);

(iii)

M070: maoiniú náisiúnta breise

Sa réimse seo tugtar méid iomlán an mhaoinithe náisiúnta breise arna íoc in euro as an éileamh;

Tuairisceofar na méideanna dá dtagraítear i bpointí (i), (ii) agus (iii) in euro roimh smachtbhannaí agus pionóis a chur i bhfeidhm;

(c)

athróga faireacháin chun an limistéar incháilithe agus cinntithe a thuairisciú (M080 go M095)

(i)

M080: líon heicteár de limistéar incháilithe arna chinneadh roimh na teorainneacha a chur i bhfeidhm, gan an fhoraoiseacht a áireamh

Sa réimse seo tugtar an limistéar incháilithe (gan an fhoraoiseacht a áireamh) ina iomláine arna chinneadh tar éis rialuithe agus roimh theidlíochtaí íocaíochta nó uastairseacha a chur i bhfeidhm;

(ii)

M085: líon heicteár de limistéar incháilithe foraoiseachta arna gcinneadh roimh na teorainneacha a chur i bhfeidhm

Sa réimse seo tugtar an limistéar incháilithe (gan an fhoraoiseacht a áireamh) ina iomláine arna chinneadh tar éis rialuithe agus roimh theidlíochtaí íocaíochta nó uastairseacha a chur i bhfeidhm;

(iii)

M090: líon heicteár de limistéar incháilithe gan an fhoraoiseacht a áireamh

Maidir le hidirghabhálacha a íoctar i heicteáir, sa réimse seo tugtar limistéar incháilithe (gan an fhoraoiseacht a áireamh) ina iomláine arna chinneadh tar éis rialuithe agus tar éis teidlíochtaí íocaíochta nó uastairseacha a chur i bhfeidhm.

I gcás idirghabhálacha ar thalamh a íoctar in aonaid eile seachas heicteáir, i gcás inarb ábhartha, tugtar ann líon na heicteár (gan an fhoraoiseacht a áireamh) a fhaigheann tacaíocht ó na hidirghabhálacha;

(iv)

M095: líon heicteár de limistéar incháilithe foraoiseachta arna gcinneadh roimh na teorainneacha a chur i bhfeidhm

Sa réimse seo tugtar an limistéar incháilithe (gan an fhoraoiseacht a áireamh) ina iomláine arna chinneadh tar éis rialuithe agus roimh theidlíochtaí íocaíochta nó uastairseacha a chur i bhfeidhm.

I gcás idirghabhálacha foraoiseachta a íoctar in aonaid eile seachas heicteáir, i gcás inarb ábhartha, tugtar ann líon na heicteár a fhaigheann tacaíocht ó na hidirghabhálacha;

Tuairisceofar na luachanna aschuir dá dtagraítear i bpointí (i) go (iv) ina n-iomláine i gcónaí. Maidir leis na hidirghabhálacha a chumhdaítear leis an gcóras comhtháite, tuairisceofar aschuir ina n-iomláine i mbliain N i ndáil leis na hidirghabhálacha a éileofar i mbliain N-2;

(d)

athróga faireacháin chun aonaid arna n-íoc a thuairisciú (M100 go M160)

(i)

M100: líon heicteár de limistéar incháilithe arna n-íoc

Sa réimse seo tugtar an limistéar arna íoc, go neamhspleách ar chineál an limistéir (i.e. foraoiseacht nó eile);

(ii)

M110: líon na gceann ainmhithe arna n-íoc

(iii)

M120: líon na n-aonad beostoic arna n-íoc

(iv)

M130: líon na n-oibríochtaí arna n-íoc

Sa réimse seo tugtar líon na n-oibríochtaí mar a shainmhínítear iad in Airteagal 3, pointe (4) de Rialachán (AE) 2021/2115 a fhaigheann tacaíocht ón gcomhbheartas tacaíochta;

(v)

M140: líon na bhfeirmeacha a fhaigheann tacaíocht

Sa réimse seo tugtar líon na bhfeirmeacha a fhaigheann tacaíocht ábhartha CBT, nuair a íoctar iad mar chnapshuim;

(vi)

M150: líon na gcistí frithpháirteacha arna n-íoc

Sa réimse seo tugtar faisnéis faoi líon na gcistí frithpháirteacha mar a shainmhínítear iad in Airteagal 3, pointe (11), de Rialachán (AE) 2021/2115 a chumhdaítear leis an tacaíocht bainistithe riosca dá dtagraítear in Airteagal 76 den Rialachán sin;

(vii)

M160: líon na n-aonad eile arna n-íoc — aonad tomhais

(viii)

M161: líon na n-aonad eile arna n-íoc — aschur a ghintear

Sna réimsí faoi phointí (vii) agus (viii), tugtar faisnéis faoi na haschuir arna nginiúint ag idirghabhálacha atá bunaithe ar aonaid tomhais eile, seachas iad siúd a liostaítear i bpointí (i) go (vi). I gcás gach aonaid arna íoc, tuairisceoidh na Ballstáit in dhá réimse dheighilte an t-aonad tomhais (M160) agus an t-aschur arna ghiniúint (M161);

Tuairisceofar luachanna aschuir na n-aonad arna n-íoc tar éis rialuithe agus tar éis na n-uastairseacha dá dtagraítear i bpointí (i) go (viii) a chur i bhfeidhm mar chion den chaiteachas iarbhír arna íoc i ndáil leis an gcaiteachas iomlán a gealladh le haghaidh an aschuir sin sa bhliain airgeadais talmhaíochta lena mbaineann. Sa bhliain airgeadais talmhaíochta ina ndéantar an íocaíocht deiridh, comhfhreagraíonn luach an aschuir don iarmhéid;

(e)

athróga faireacháin lena dtuairiscítear cé acu a comhlíonadh nó nár comhlíonadh coinníoll (M170 go M210)

(i)

M170: infheistíocht a bhfuil glanmhéadú ar an limistéar uiscithe mar thoradh uirthi

Sa réimse seo tugtar faisnéis faoi cé acu a bhaineann nó nach mbaineann an idirghabháil le hinfheistíocht a bhfuil glanmhéadú ar an limistéar uiscithe mar thoradh uirthi (lena n-áirítear infheistíochtaí i suiteálacha uiscithe nó i mbonneagar uiscithe nua, agus taiscumar a chruthú nó a leathnú) de bhun Airteagal 74(6) agus (7) de Rialachán (AE) 2021/2115;

(ii)

M180: infheistíocht a bhfuil feabhas ar shuiteálacha uiscithe atá ann cheana mar thoradh uirthi

Sa réimse seo tugtar faisnéis faoi cé acu a bhaineann nó nach mbaineann an idirghabháil le feabhas a chur ar shuiteálacha uiscithe atá ann cheana nó le cuid d’infrastruchtúr uiscithe de bhun Airteagal 74(4) de Rialachán (AE) 2021/2115;

(iii)

M190: infheistíocht in uisce athshlánaithe a úsáid

Sa réimse seo tugtar faisnéis faoi cé acu a bhaineann an idirghabháil le hinfheistíocht in uisce athshlánaithe a úsáid mar sholáthar uisce malartach de bhun Airteagal 74(5) de Rialachán (AE) 2021/2115;

(iv)

M200: infheistíocht i leathanbhanda

Sa réimse seo tugtar faisnéis faoi cé acu atá nó nach bhfuil an idirghabháil dírithe ar rochtain ar leathanbhanda a fheabhsú;

(v)

M210: infheistíocht i mbithmheatán

Sa réimse seo tugtar faisnéis faoi cé acu a bhaineann nó nach mbaineann an idirghabháil le cumas táirgthe suiteáilte le haghaidh bithmheatáin.

3.

Tabharfaidh na Ballstáit rannchuidiú na luachanna aschuir le huimhreoir na dtáscairí toraidh ábhartha a leagtar amach in Iarscríbhinn I a ghabhann le Rialachán (AE) 2021/2115, agus na hathróga toraidh seo a leanas á n-úsáid:

(a)

athróga toraidh R001, R002, R003, R004, R005, R009, R010, R012, R013, R014, R015, R016, R017, R018, R019, R020, R021, R022, R023, R024, R025, R026, R027, R028, R029, R030, R031, R032, R033, R034, R035, R036, R037, R038, R039, R040, R041, R042, R043 agus R044 a fhreagraíonn faoi seach do tháscairí toraidh R.1, R.2, R.3, R4, R.5, R.9, R.10, R.12, R.13, R.14, R.15, R.16, R.17, R.18, R.19, R.20, R.21, R.22, R.23, R.24, R.25, R.26, R.27, R.28, R.29, R.30, R.31, R.32, R.33, R.34, R.35, R.36, R.37, R.38, R.39, R.40, R.41, R.42, R.43 agus R.44.

Sna réimsí seo tugtar luach na n-aschur arna nginiúint ina n-iomláine ag oibríocht chun na táscairí toraidh sonracha a ríomh;

(b)

maidir le hathróg toraidh R017, lena gcuirtear le táscaire toraidh R.17 (Talamh foraoisithe), tuairisceoidh na Ballstáit an miondealú chun an táscaire toraidh a ríomh, mar a leanas:

(i)

R117: limistéar foraoisithe;

(ii)

R217: limistéar athchóirithe;

(iii)

R317: limistéar agra-fhoraoiseachta;

(iv)

R417: gnéithe tírdhreacha curtha coilltithe

Sna na réimsí faoi phointí (i), (ii) agus (iii), tugtar an limistéar a fhaigheann tacaíocht agus sa réimse sin tugtar an limistéar measta a bhfuil gnéithe tírdhreacha atá curtha coilltithe iarbhír;

(c)

maidir le hathróg toraidh R043 lena gcuirtear le táscaire toraidh R.43 (Úsáid fhrithmhiocróbach a theorannú), tuairisceoidh na Ballstáit an miondealú chun an táscaire toraidh de réir speicis a ríomh, mar a leanas:

(i)

R143: líon na n-aonad beostoic muc;

(ii)

R243: líon na n-aonad beostoic bó;

(iii)

R343: líon na n-aonad beostoic éanlaithe clóis;

(iv)

R443: líon na n-aonad beostoic caorach agus gabhar;

(v)

R543: líon na n-aonad beostoic eile;

(d)

maidir le hathróg toraidh R044 lena gcuirtear le táscaire toraidh R.44 (Úsáid fhrithmhiocróbach a theorannú), tuairisceoidh na Ballstáit an miondealú chun an táscaire toraidh de réir speicis a ríomh, mar a leanas:

(i)

R144: líon na n-aonad beostoic muc;

(ii)

R244: líon na n-aonad beostoic bó;

(iii)

R344: líon na n-aonad beostoic éanlaithe clóis;

(iv)

R444: líon na n-aonad beostoic caorach agus gabhar;

(v)

R544: líon na n-aonad beostoic eile.

Sonraí maidir le tairbhithe a thuairisciú

4.

Tabharfaidh na Ballstáit na hathróga faireacháin seo a leanas, i gcomhréir le dearadh sonrach na n-idirghabhálacha agus a loighic idirghabhála:

(a)

B010: ID tairbhí uathúil

Sa réimse seo tugtar an t-aitheantóir uathúil tairbhí céanna a úsáidtear le haghaidh na sonraí maidir le hidirghabhálacha in athróg faireacháin M030, dá dtagraítear i bpointe 2(a)(iii), den Iarscríbhinn seo;

(b)

B020: inscne

Sa réimse seo tugtar faisnéis faoi inscne an tairbhí.

I gcás inar grúpa daoine nádúrtha, duine dlítheanach nó grúpa daoine dlítheanacha é an tairbhí, tuairisceofar inscne phríomhbhainisteoir nó phríomhbhainisteoirí na feirme. Ciallaíonn an príomhbhainisteoir an duine ag a bhfuil an chumhacht chinnteoireachta i ndáil leis na gníomhaíochtaí talmhaíochta a fheidhmítear ar an bhfeirm agus lena mbaineann na tairbhí agus rioscaí airgeadais a bhaineann leis na gníomhaíochtaí sin.

Féadfaidh na Ballstáit sonraí míniúcháin breise a thabhairt faoi sciar na bhfreagrachtaí bainistíochta a fheidhmítear sa chatagóir inscne;

(c)

B030: feirmeoir óg

Sa réimse seo tugtar faisnéis faoi cé acu is feirmeoir óg é an tairbhí, i.e. faoin teorainn aoise arna leagan síos ag na Ballstáit ina bPleananna Straitéiseacha CBT de bhun Airteagal 4(6) de Rialachán (AE) 2021/2115.

Tabharfaidh na Ballstáit an fhaisnéis sin i gcás na dtairbhithe uile ar daoine nádúrtha iad. I gcás grúpaí daoine nádúrtha nó eintitis dhlítheanacha, ní thabharfar an fhaisnéis ach i gcás na dtairbhithe dá ndeonaítear tacaíocht i leith athnuachan ó ghlúin go glúin faoi Airteagal 30, Airteagal 75(2), pointe (a), agus Airteagal 77 de Rialachán (AE) 2021/2115);

(d)

B040: suíomh geografach — bardas

Sa réimse seo tugtar cód Aonad Riaracháin Áitiúil an bhardais ina bhfuil limistéar iomlán an tairbhí nó a fhormhór suite nó ina bhfuil príomhfhoirgneamh an ghabháltais suite;

(e)

B050: limistéir a bhfuil srianta nádúrtha nó srianta sonracha eile le sárú acu

Sa réimse seo léirítear cé acu atá nó nach bhfuil an gabháltas suite i limistéar atá faoi shrianta nádúrtha nó srianta sonracha eile dá dtagraítear in Airteagal 71 de Rialachán (AE) 2021/2115.

Déanfar an gabháltas a aicmiú mar ghabháltas atá suite i limistéar atá faoi shrianta nádúrtha nó faoi shrianta sonracha eile nuair atá limistéar iomlán an tairbhí nó a fhormhór nó príomhfhoirgneamh an ghabháltais suite i limistéar atá faoi shrianta nádúrtha nó srianta sonracha eile. I gcás ina ndeonaítear tacaíocht do thairbhí faoi Airteagal 71 den Rialachán sin, aicmeofar a ngabháltas mar ghabháltas atá suite i limistéar atá faoi shrianta nádúrtha nó faoi shrianta sonracha eile;

(f)

B060: limistéar atá i mbaol níotráite

Sa réimse seo léirítear cé acu atá nó nach bhfuil an gabháltas suite i limistéar atá i mbaol níotráite a ainmnítear faoi Threoir 91/676/CEE ón gComhairle (1). Déanfar gabháltais a aicmiú mar ghabháltais atá suite i limistéar atá i mbaol níotráite nuair atá limistéar iomlán an tairbhí nó príomhfhoirgneamh an ghabháltais suite i limistéar atá i mbaol níotráite;

(g)

B070: saintréithe shuíomh na feirme i bplean bainistíochta abhantraí

Léirítear sa réimse cé acu atá nó nach bhfuil an gabháltas suite i limistéar a áirítear i bplean bainistíochta abhantraí dá dtagraítear in Airteagal 72(3), pointe (c), de Rialachán (AE) 2021/2115. Aicmítear gabháltais atá suite i limistéar a áirítear i bplean bainistíochta abhantraí nuair atá limistéar iomlán an tairbhí nó a fhormhór nó príomhfhoirgneamh an ghabháltais suite i limistéar a áirítear i bplean bainistíochta abhantraí;

(h)

B080: Limistéar NATURA 2000

Léirítear sa réimse cé acu atá an gabháltas suite nó nach bhfuil i limistéar Natura 2000 dá dtagraítear in Airteagal 72(3), pointe (a), de Rialachán (AE) 2021/2115. Déantar gabháltais a aicmiú mar ghabháltais atá suite i limistéar Natura 2000 nuair atá limistéar iomlán an tairbhí nó a fhormhór nó príomhfhoirgneamh an ghabháltais suite i limistéar Natura 2000.

Féadfaidh na Ballstáit sonraí míniúcháin breise a thabhairt maidir leis an sciar de limistéar an ghabháltais atá suite i limistéar Natura 2000;

(i)

B090: Feirmeoireacht Orgánach

Sa réimse seo léirítear cé acu a dhéantar nó nach ndéantar feirmeoireacht orgánach ar an ngabháltas mar a leagtar síos i Rialachán (AE) 2018/848 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle (2), ar feirmeoireacht í atá orgánach go páirteach nó nach feirmeoireacht orgánach í.

Déanfar an gabháltas a aicmiú mar ghabháltas ar a ndéantar feirmeoireacht orgánach i gcás ina ndéantar feirmeoireacht orgánach ar an limistéar uile nó a fhormhór agus déanfar an gabháltas a aicmiú mar ghabháltas ar a ndéantar feirmeoireacht orgánach páirteach nuair nach ndéantar feirmeoireacht orgánach ach ar mhionlach de limistéar an tairbhí (> 50 % den limistéar iomlán) nuair nach ndéantar feirmeoireacht orgánach ach amháin ar mhionlach de limistéar an tairbhí (< 50 % den limistéar iomlán);

(j)

B100: líon heicteár de thalamh arúil a dearbhaíodh

Sa réimse seo tugtar an líon iomlán heicteár de thalamh arúil mar a shainmhíníonn na Ballstáit iad ina bPleananna Straitéiseacha CBT de bhun Airteagal 4(3), pointe (a), de Rialachán (AE) 2021/2115;

(k)

B110: líon heicteár d’fhéarthailte buana a dearbhaíodh

Sa réimse seo tugtar an líon iomlán heicteár de limistéar féarthailte buana mar a shainmhíníonn na Ballstáit iad ina bPleananna Straitéiseacha CBT de bhun Airteagal 4(3), pointe (c), de Rialachán (AE) 2021/2115;

(l)

B120: líon na heicteár ar dearbhaíodh barra buana a bheith iontu

Sa réimse seo tugtar an líon iomlán heicteár d’fhéarthailte buana mar a shainmhíníonn na Ballstáit iad ina bPleananna Straitéiseacha CBT de bhun Airteagal 4(3), pointe (b), de Rialachán (AE) 2021/2115;

(m)

B130: líon heicteár de limistéir eile atá incháilithe d’íocaíochtaí díreacha

Sa réimse seo tugtar an líon iomlán heicteár nach ndéantar aon ghníomhaíocht talmhaíochta orthu, ach atá fós incháilithe d’íocaíochtaí díreacha de bhun Airteagal 4(4), pointe (c) de Rialachán (AE) 2021/2115;

(n)

B141: GAEC 2 — líon heicteár de bhogach agus tailte portaigh — féarthailte buana

Sa réimse sin tugtar an líon iomlán heicteár d’fhéarthailte buana i mbogach agus tailte portaigh atá faoi réir GAEC 2 mar a leagtar síos in Iarscríbhinn III a ghabhann le Rialachán (AE) 2021/2115;

(o)

B142: GAEC 2 — líon heicteár de bhogach agus tailte portaigh — talamh arúil

Sa réimse seo tugtar an líon iomlán heicteár de thalamh arúil i mbogach agus i dtailte portaigh atá faoi réir GAEC 2;

(p)

B143: GAEC 2 — líon heicteár de bhogach agus tailte portaigh — barra buana

Sa réimse seo tugtar an líon iomlán heicteár de bharra buana i mbogach agus i dtailte portaigh atá faoi réir GAEC 2;

(q)

B150: GAEC 8 — líon heicteár a úsáidtear chun an sciar íosta den talamh arúil atá dírithe ar limistéir agus gnéithe neamhtháirgiúla a chomhlíonadh

Sa réimse seo tugtar an líon iomlán heicteár, roimh thosca ualúcháin a d’fhéadfadh a bheith ann, arb éard an líon a úsáidtear chun an sciar íosta de thalamh arúil atá dírithe ar limistéir agus gnéithe neamhtháirgiúla faoi GAEC 8 mar a leagtar síos in Iarscríbhinn III a ghabhann le Rialachán (AE) 2021/2115 a chomhlíonadh. Tabharfaidh na Ballstáit miondealú ar an athróg tairbhí seo mar a leanas:

(i)

B151: GAEC 8 — líon heicteár de thalamh atá gan chur;

(ii)

B152: GAEC 8 — líon heicteár d’fhálta sceach, crann aonair nó grúpaí crann, sraitheanna crann;

(iii)

B153: GAEC 8 — líon heicteár d’imill pháirce, paistí nó stráicí maolánacha;

(iv)

B154: GAEC 8 — líon heicteár de dhíoga agus srutháin;

(v)

B155: GAEC 8 — líon heicteár de locháin bheaga agus de bhogaigh bheaga;

(vi)

B156: GAEC 8 — líon heicteár de bhallaí cloiche;

(vii)

B157: GAEC 8 — líon heicteár de chairn;

(viii)

B158: GAEC 8 — líon heicteár de léibhinn;

(ix)

B159: GAEC 8 — líon heicteár de ghnéithe cultúrtha;

(x)

B160: GAEC 8 — líon heicteár de limistéir agus de ghnéithe neamhtháirgiúla eile;

(xi)

B161: GAEC 8 — líon heicteár de bharra breise a shaothraítear gan táirgí cosanta plandaí a úsáid;

(xii)

B162: GAEC 8 — líon heicteár de bharra fosaithe nítrigine a shaothraítear gan táirgí cosanta plandaí a úsáid;

(r)

B170: GAEC 9 — líon na heicteár atá faoi réir an toirmisc ar athchóiriú nó ar threabhadh

Sa réimse seo tugtar líon na heicteár atá faoi réir an toirmisc ar fhéarthailte buana a thiontú nó a threabhadh, ar féarthailte buana iad a ainmnítear mar fhéarthailte buana atá íogair ó thaobh an chomhshaoil de i láithreáin de chuid Nature 2000 faoi GAEC 9 mar a leagtar síos in Iarscríbhinn III a ghabhann le Rialachán (AE) 2021/2115. Cuirfidh na Ballstáit an fhaisnéis seo a leanas ar fáil:

(i)

B171: GAEC 9 — líon heicteár d’fhéarthailte buana i láithreáin Natura 2000;

(ii)

B172: GAEC 9 — líon heicteár d’fhéarthailte buana a ainmnítear mar fhéarthailte buana atá íogair ó thaobh an chomhshaoil de i láithreáin Natura 2000 a chosnaítear faoi GAEC 9 agus a ndearbhaíonn feirmeoirí ina leith;

(s)

B180: líon heicteár d’fhéarthailte buana a ainmnítear mar fhéarthailte buana atá íogair ó thaobh an chomhshaoil de lasmuigh de láithreáin Natura 2000, ar féarthailte buana iad a fhaigheann cosaint faoi raon feidhme GAECanna agus a ndearbhaíonn feirmeoirí ina leith, i gcás inarb infheidhme.


(1)  Treoir 91/676/CEE ón gComhairle an 12 Nollaig 1991 maidir le huiscí a chosaint ar thruailliú de bharr níotráití ó fhoinsí talmhaíochta (IO L 375, 31.12.1991, lch. 1).

(2)  Rialachán (AE) 2018/848 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 30 Bealtaine 2018 maidir le táirgeadh orgánach agus lipéadú táirgí orgánacha agus lena n-aisghairtear Rialachán (CE) Uimh. 834/2007 ón gComhairle (IO L 150, 14.6.2018, lch. 1).


IARSCRÍBHINN V

RIALACHA MAIDIR LE SONRAÍ FAOI IDIRGHABHÁLACHA IN EARNÁLACHA ÁIRITHE DÁ dTAGRAÍTEAR IN AIRTEAGAL 12(2)

Faisnéis riaracháin agus faisnéis de réir earnála

Maidir le hidirghabhálacha in earnálacha áirithe dá dtagraítear i dTeideal III, Caibidil III de Rialachán (AE) 2021/2115, tuairisceoidh na Ballstáit faisnéis riaracháin agus faisnéis de réir earnála trí bhíthin na bhfoirmeacha seo a leanas:

1.

Foirm A.1.

Baineann an fhoirm sin le hearnáil na dtorthaí agus na nglasraí, le hearnáil na beachaireachta, le hearnáil an fhíona, le hearnáil na leannlusanna, le hearnáil na hola olóige agus na n-ológ boird, agus leis na hearnálacha eile dá dtagraítear in Airteagal 42, pointí (a) go (f) de Rialachán (AE) 2021/2115 faoi seach, earnálacha a dtuairisceoidh na Ballstáit ina leith go bliantúil na tagairtí (hipearnaisc) don reachtaíocht náisiúnta a ghlac na Ballstáit sa bhliain féilire roimhe sin chun idirghabhálacha earnála a chur chun feidhme;

2.

Foirm A.2.

Baineann an fhoirm seo le hearnáil na dtorthaí agus na nglasraí, earnáil na leannlusanna, earnáil na hola olóige agus na n-ológ boird agus in earnálacha eile. Tuairisceoidh na Ballstáit an fhaisnéis mhargaidh seo a leanas go bliantúil:

(a)

liosta d’eagraíochtaí táirgeoirí trasnáisiúnta (TPOnna) agus de chomhlachas eagraíochtaí táirgeoirí trasnáisiúnta (TAPOnna) a bhfuil a gceanncheathrú sna Ballstáit;

(b)

méid na gcistí oibriúchtúla formheasta arna roinnt de réir eagraíochtaí táirgeoirí (POnna), comhlachais eagraíochtaí táirgeoirí (APOnna), TPOnna agus TAPOnna arna miondealú mar a leanas:

(i)

méid iomlán;

(ii)

méid ranníocaíocht airgeadais na heagraíochta;

(iii)

méid an chúnaimh airgeadais ón Aontas;

(c)

méid an chiste oibríochtúil deiridh arna roinnt de réir POnna, APOnna, TPOnna agus TAPOnna, arna miondealú mar a leanas:

(i)

méid iomlán;

(ii)

méid ranníocaíocht airgeadais na heagraíochta;

(iii)

méid an chúnaimh airgeadais ón Aontas;

Tuairisceofar an fhaisnéis dá dtagraítear i bpointí (a) (c) don bhliain féilire roimhe sin. Tuairisceofar an fhaisnéis dá dtagraítear i bpointe (b) don bhliain féilire reatha;

3.

Foirm A.3.

Baineann an fhoirm seo le hearnáil na dtorthaí agus na nglasraí, earnáil a dtuairisceoidh na Ballstáit faisnéis mhargaidh ina leith maidir le cúnamh airgeadais náisiúnta do POnna le haghaidh na bliana féilire roimhe sin, mar seo a leanas:

(a)

an méid iarbhír a íocadh (in euro nó in airgeadra náisiúnta);

(b)

liosta de na réigiúin is tairbhithe;

4.

Foirm A.4.

Baineann an fhoirm seo leis an bhfaisnéis a thuairisceoidh na Ballstáit go bliantúil in earnáil na beachaireachta:

ríomhfar líon iomlán na gcoirceog beach atá réidh le geimhriú i gcríoch na mBallstát idir an 1 Meán Fómhair agus an 31 Nollaig i gcomhréir le modh iontaofa bunaithe a leagtar síos sna Pleananna Straitéiseacha CBT;

5.

Foirm A.5.

Baineann an fhoirm seo le faisnéis mhargaidh eile a tuairisceoidh na Ballstáit gach 2 bhliain in earnáil na beachaireachta, lena gcumhdófar an bhliain féilire roimh an bhfógra ina leith:

(a)

líon na mbeachairí;

(b)

líon na mbeachairí a bhainistíonn líon is mó ná 150 coirceog beach;

(c)

líon iomlán na gcoirceog beach arna mbainistiú ag beachairí a bhfuil líon is mó ná 150 coirceog beach acu;

(d)

líon na mbeachairí a eagraítear i gcomhlachais beachairí;

(e)

raon na bpraghsanna in euro le haghaidh mil ilbhláthach ag an láithreán táirgthe;

(f)

raon na bpraghsanna in euro ar mhil ilbhláthach i mbulc ag mórdhíoltóirí;

(g)

an meánchostas táirgthe measta in euro (seasta agus athraitheach) de réir an chileagraim meala a tháirgtear;

6.

Foirm A.6.

Baineann an fhoirm seo le faisnéis mhargaidh eile a tuairisceoidh na Ballstáit gach 2 bhliain in earnáil na beachaireachta, le haghaidh an 2 bhliain féilire roimh an bhfógra ina leith:

(a)

táirgeadh náisiúnta meala bliantúil i gcileagraim;

(b)

an mheántáirgeacht bhliantúil mheasta i gcileagraim meala de réir na coirceoige beach;

7.

Foirm A.7.

Baineann an fhoirm seo leis na hearnálacha eile, earnálacha a dtuairisceoidh na Ballstáit an fhaisnéis mhargaidh seo a leanas ina leith gach bliain le haghaidh na bliana féilire roimhe sin:

(a)

i gcás earnálacha na mbarr: limistéar iomlán (i heicteáir) arna chumhdach agus/nó toirt (i dtonaí) arna táirgeadh ag POnna, APOnna, TPOnna agus TAPOnna;

(b)

i gcás earnálacha beostoic: líon iomlán na n-ainmhithe agus/nó toirt (i dtonaí) arna táirgeadh ag POnna, APOnna, TPOnna agus TAPOnna.

Faisnéis a bhaineann le caiteachas

Maidir le hidirghabhálacha in earnálacha áirithe dá dtagraítear i dTeideal III, Caibidil III, de Rialachán (AE) 2021/2115, tuairisceoidh na Ballstáit faisnéis a bhaineann le caiteachas trí bhíthin na bhfoirmeacha seo a leanas:

8.

Foirm B.1.

Baineann an fhoirm sin le hearnáil na dtorthaí agus na nglasraí, le hearnáil na leannlusanna, le hearnáil na hola olóige agus na n-ológ boird, agus leis na hearnálacha eile dá dtagraítear in Airteagal 42, pointí (a), agus (d) go (f) de Rialachán (AE) 2021/2115, earnálacha a dtuairisceoidh na Ballstáit ina leith go bliantúil an fhaisnéis seo a leanas a bhaineann leis an mbliain airgeadais talmhaíochta roimhe sin agus í miondealaithe de réir earnála:

(a)

caiteachas (in euro nó in airgeadra náisiúnta) de chuid POnna, APOnna, TPOnna agus TAPOnna, de réir na hidirghabhála agus de réir an chuspóra dá dtagraítear in Airteagal 46, pointí (a) go (k), den Rialachán sin;

(b)

costais riaracháin agus phearsanra (in euro nó in airgeadra náisiúnta) ag POnna, APOnna, TPOnna agus TAPOnna;

(c)

i gcás tarraingt siar ón margadh le haghaidh dáileadh saor in aisce agus cinn scríbe eile, miondealaithe de réir táirge:

(i)

méid bliantúil iomlán (i dtonaí), arna miondealú mar a leanas:

(1)

dáileadh saor in aisce;

(2)

múiríniú;

(3)

tionscal próiseála;

(4)

cinn scríbe eile;

(ii)

caiteachas iomlán (in euro nó in airgeadra náisiúnta);

(iii)

méid an chúnaimh airgeadais ón Aontas (in euro nó san airgeadra náisiúnta);

(d)

limistéar iomlán (i heicteáir) de réir na hidirghabhála, arna mhiondealú mar a leanas:

(i)

infheistíochtaí in uisciú a bhfuil glanmhéadú ar an limistéar uiscithe mar thoradh orthu;

(ii)

úlloird nó garráin olóige a athphlandú;

(iii)

glasbhuaint;

(iv)

gan bhuaint;

(v)

táirgeadh orgánach;

(vi)

táirgeadh comhtháite;

(vii)

úsáid agus bainistiú ceart uisce a fheabhsú;

(viii)

feabhas a chur ar chaomhnú ithreach;

(ix)

gnáthóga atá fabhrach don bhithéagsúlacht a chruthú agus a chothabháil;

(e)

céatadáin le haghaidh spriocanna íoschoigilte uisce le haghaidh infheistíochtaí;

(f)

líon na dtionscadal fuinnimh a cuireadh chun feidhme;

(g)

céatadán agus toirt na húsáide uisce athshlánaithe;

(h)

líon na n-idirghabhálacha cur chun cinn, cumarsáide agus margaíochta de réir an chuspóra dá dtagraítear in Airteagal 46, pointí (h) agus (i), den Rialachán sin;

9.

Foirm B.2.

Baineann an fhoirm seo le hearnáil na beachaireachta a dtuairisceoidh na Ballstáit ina leith go bliantúil an caiteachas poiblí iomlán a tabhaíodh (in euro nó san airgeadra náisiúnta) le linn na bliana airgeadais talmhaíochta, arna mhiondealú de réir idirghabhála;

10.

Foirm B.3.

Baineann an fhoirm seo le hearnáil an fhíona, a dtuairisceoidh na Ballstáit ina leith go bliantúil an fhaisnéis seo a leanas a bhaineann leis an mbliain airgeadais talmhaíochta roimhe sin:

(a)

le haghaidh fíonghoirt a athstruchtúrú agus a athchóiriú agus le haghaidh buainte:

(i)

Cúnamh airgeadais ón Aontas;

(ii)

caiteachas iomlán na dtairbhithe;

(iii)

líon na dtairbhithe;

(iv)

líon na n-oibríochtaí;

(b)

le haghaidh infheistíochtaí i bhfiontair, infheistíochtaí i bhfiontair i réigiúin chóineasaithe, infheistíochtaí i bhfiontair i réigiúin eile seachas réigiúin chóineasaithe, infheistíochtaí i bhfiontair sna réigiúin is forimeallaí agus infheistíocht i bhfiontair i réigiúin bheaga Aeigéacha:

(i)

Cúnamh airgeadais ón Aontas (in euro nó in airgeadra náisiúnta);

(ii)

caiteachas iomlán (in euro nó in airgeadra náisiúnta) na dtairbhithe;

(iii)

líon na dtairbhithe;

(c)

le haghaidh árachas buainte:

(i)

Cúnamh airgeadais ón Aontas (in euro nó in airgeadra náisiúnta);

(ii)

caiteachas iomlán (in euro nó in airgeadra náisiúnta) na dtairbhithe;

(iii)

líon na dtairbhithe;

(iv)

líon na bpolasaithe árachais maoinithe;

(d)

le haghaidh nuálaíochta:

(i)

Cúnamh airgeadais ón Aontas (in euro nó in airgeadra náisiúnta);

(ii)

caiteachas iomlán (in euro nó in airgeadra náisiúnta) na dtairbhithe;

(iii)

líon na dtairbhithe;

(e)

le haghaidh driogadh fotháirgí:

(i)

Cúnamh airgeadais ón Aontas (in euro nó in airgeadra náisiúnta);

(ii)

líon na dtairbhithe (drioglanna);

(iii)

moirt (raon na tacaíochta uasta);

(iv)

marcanna (raon na tacaíochta uasta);

(v)

cainníocht na moirte driogtha;

(vi)

cainníocht na marcanna driogtha;

(vii)

milliún heictilítear alcóil a fhaightear;

(f)

gníomhaíochtaí arna ndéanamh ag eagraíochtaí idirchraoibhe arna aithint ag na Ballstáit in earnáil an fhíona i gcomhréir le Rialachán (AE) Uimh. 1308/2013 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle (1) agus arb é is aidhm leo clú fhíonghoirt an Aontais a fheabhsú trí thurasóireacht fíona a chur chun cinn i réigiúin táirgthe:

(i)

Cúnamh airgeadais ón Aontas (in euro nó in airgeadra náisiúnta);

(ii)

caiteachas iomlán (in euro nó in airgeadra náisiúnta) na dtairbhithe;

(iii)

líon na dtairbhithe;

(iv)

líon na n-oibríochtaí;

(g)

gníomhaíochtaí arna ndéanamh ag eagraíochtaí idirchraoibhe arna aithint ag na Ballstáit in earnáil an fhíona i gcomhréir le Rialachán (AE) Uimh. 1308/2013 agus arb é is aidhm leo eolas ar an margadh a fheabhsú:

(i)

Cúnamh airgeadais ón Aontas (in euro nó in airgeadra náisiúnta);

(ii)

caiteachas iomlán (in euro nó in airgeadra náisiúnta) na dtairbhithe;

(iii)

líon na dtairbhithe;

(iv)

líon na n-oibríochtaí;

(h)

le haghaidh faisnéise sna Ballstáit agus cur chun cinn agus cumarsáid i dtríú tíortha:

(i)

líon na dtairbhithe;

(ii)

líon na n-oibríochtaí;

(iii)

de réir gach gníomhaíochta faisnéise nó cur chun cinn:

(1)

tairbhithe;

(2)

bearta incháilithe;

(3)

tuairisc;

(4)

spriocmhargadh;

(5)

tréimhse;

(6)

caiteachas iomlán (in euro nó in airgeadra náisiúnta) na dtairbhithe:

Cúnamh airgeadais ón Aontas faoi idirghabhálacha earnála;

Cúnamh airgeadais ón Aontas faoi thacaíocht eile;

Státchabhair;

caiteachas tairbhithe.


(1)  Rialachán (AE) Uimh. 1308/2013 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 17 Nollaig 2013 lena mbunaítear comheagrú na margaí i dtáirgí talmhaíochta agus lena n-aisghairtear Rialacháin (CEE) Uimh. 922/72, (CEE) Uimh. 234/79, (CE) Uimh. 1037/2001 agus (CE) Uimh. 1234/2007 ón gComhairle (IO L 347, 20.12.2013, lch. 671).


IARSCRÍBHINN VI

RIALACHA MAIDIR LE SONRAÍ I nDÁIL LEIS AN gCOMHPHÁIRTÍOCHT EORPACH NUÁLAÍOCHTA UM THÁIRGIÚLACHT AGUS INBHUAINE TALMHAÍOCHTA (CEN) DÁ dTAGRAÍTEAR IN AIRTEAGAL 13(2)

Sonraí éigeantacha

1.

Tuairisceoidh na Ballstáit na sonraí éigeantacha seo a leanas maidir le grúpaí oibríochtúla CEN:

(a)

teideal an tionscadail: gearrtheideal an tionscadail sa teanga dhúchais;

(b)

teideal an tionscadail i mBéarla: gearrtheideal an tionscadail i mBéarla;

(c)

eagarthóir an téacs: ainm an duine nó an chomhlachta atá freagrach as an bhfaisnéis atá ionchódaithe sa chóras leictreonach le haghaidh slánmhalartú faisnéise a dhréachtú, dá ngairtear “SFC2021” anseo feasta;

(d)

comhordaitheoir tionscadail: ainm, seoladh, ríomhphost agus teileafón an duine atá freagrach as bainistiú an tionscadail i gcomhréir leis an gcomhaontú comhair nó cur síos ar an tionscadal;

(e)

comhpháirtí(í) an tionscadail: ainm, seoladh, r-phost, teileafón agus cineál an chomhpháirtí/na gcomhpháirtithe;

(f)

“achoimre ar an gcleachtas” sa teanga dúchais ina mbeidh an méid seo a leanas:

(i)

cuspóir an tionscadail ina dtabharfar tuairisc ar na fadhbanna agus/nó na deiseanna a dtugtar aghaidh orthu sa tionscadal;

(ii)

achoimre ghearr ar na torthaí (na torthaí a bhfuiltear ag súil leo nó na torthaí deiridh). Ba cheart an fhaisnéis seo a leanas ar a laghad a bheith san achoimre sin, i dteanga atá éasca le tuiscint agus atá dírithe ar chleachtóirí agus ar úsáideoirí deiridh thorthaí na dtionscadal:

(1)

príomhthorthaí an tionscadail (na torthaí a bhfuiltear ag súil leo nó na torthaí deiridh);

(2)

an príomh-mholadh/na príomh-mholtaí praiticiúla;

(g)

“achoimre ar an gcleachtas i mBéarla: aistriúchán ar an “achoimre ar an gcleachtas” i mBéarla;

(h)

catagóir na n-eochairfhocal: eochairfhocail is infheidhme maidir leis an tionscadal a roghnaítear ó liosta réamhshainithe catagóirí, eochairfhocail a leagtar amach in SFC2021;

(i)

stádas tionscadail: stádas an tionscadail: leanúnach (tar éis an roghnúcháin) nó críochnaithe;

(j)

foinse nó foinsí maoiniúcháin breise: foinse cistiúcháin bhreise seachas tacaíocht CEN faoi CBT, amhail Fís 2020 a bunaíodh le Rialachán (AE) Uimh. 1291/2013 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle (1), más ann dó;

(k)

tréimhse an tionscadail: dáta tosaithe agus an dáta deiridh an tionscadail;

(l)

suíomh geografach: Réigiún NUTS 3 ina ndéantar na príomhghníomhaíochtaí tionscadail;

(m)

rannchuidiú an tionscadail le cuspóirí sonracha CBT: cuspóir sonrach nó cuspóirí sonracha CBT dá dtagraítear in Airteagal 6 de Rialachán (AE) 2021/2115 lena rannchuideoidh an tionscadal;

(n)

grúpaí oibríochtúla trasteorann/trasnáisiúnta:

(i)

cé acu is tionscadal trasteorann agus/nó trasnáisiúnta é;

(ii)

an Ballstát/réigiún a dhéanann an tionscadal a chomhordú agus a ionchódú in SFC2021;

(iii)

an Ballstát nó na Ballstáit/na Ballstáit/na réigiúin ar cuid é nó iad den tionscadal (ag baint úsáide as cód NUTS 3);

(iv)

buiséad de réir an Bhallstáit/na mBallstát/na réigiún nó na réigiún atá mar chuid den tionscadal, i gcaiteachas poiblí, ina ndéantar achoimre ar na ranníocaíochtaí uile (CETFT, cómhaoiniú náisiúnta agus maoiniú náisiúnta breise más infheidhme);

(o)

tuarascáil deiridh: tuairisc chuimsitheach ar thorthaí an tionscadail tar éis é a chur i gcrích;

(p)

buiséad iomlán: ranníocaíochtaí iomlána an tionscadail (CETFT, cómhaoiniú náisiúnta agus maoiniú náisiúnta breise más infheidhme);

(q)

rannchuidiú an tionscadail le straitéisí an Aontais: cuspóir nó cuspóirí an Chomhaontaithe Ghlais don Eoraip, an Straitéis “Ón bhFeirm go dtí an Forc” (2), straitéis Bhithéagsúlachta an Aontais (3), an straitéis Foraoiseachta (4) agus straitéis an Aontais maidir le haistrithe carbóin (5) ar dócha go rannchuideoidh an tionscadal leo, iad le roghnú ón liosta seo a leanas:

(i)

aeráidneodracht a bhaint amach;

(ii)

úsáid lotnaidicídí ceimiceacha – agus an riosca uathu – a laghdú;

(iii)

feirmeoireacht orgánach agus/nó dobharshaothrú orgánach a chothú;

(iv)

úsáid an ábhair fhrithmhiocróbaigh le haghaidh ainmhithe feirmshaothraithe agus sa dobharshaothrú a laghdú;

(v)

caillteanais cothaitheach agus úsáid leasachán a laghdú, agus torthúlacht ithreach á cothabháil ag an am céanna;

(vi)

feabhas a chur ar bhainistiú na n-acmhainní nádúrtha a úsáidtear sa talmhaíocht, amhail an t-uisce, an ithir agus an t-aer;

(vii)

an bhithéagsúlacht agus seirbhísí éiceachórais a chosaint agus/nó a athbhunú laistigh de chórais talmhaíochta agus foraoise;

(viii)

limistéar talmhaíochta a thabhairt ar ais faoi ghnéithe tírdhreacha ardéagsúlachta;

(ix)

rochtain ar idirlíon leathanbhanda tapa a éascú i gceantair thuaithe;

(x)

feabhas a chur ar leas ainmhithe;

(xi)

foraoisiú agus athfhoraoisiú atá neamhdhíobhálach don bhithéagsúlacht a chothú.

Sonraí molta

2.

Moltar go láidir do na Ballstáit na sonraí molta seo a leanas maidir le grúpaí oibríochtúla CEN a thuairisciú:

(a)

ábhar closamhairc: ábhar ón tionscadal a forbraíodh do chleachtóirí agus d’úsáideoirí deiridh nó do thorthaí tionscadail (lena n-áirítear físeáin, grianghraif, podchraoltaí, etc.);

(b)

suíomh gréasáin an tionscadail: URL an tsuímh gréasáin/na suíomhanna gréasáin;

(c)

láithreán gréasáin eile (nó suíomhanna gréasáin eile): URL an tsuímh gréasáin/na suíomhanna gréasáin ar a ndéanfar an fhaisnéis faoi thorthaí an tionscadail a óstáil tar éis dheireadh an tionscadail freisin;

(d)

cur síos ar ghníomhaíochtaí an tionscadail sa teanga dhúchais: achoimre ghearr ar phríomhghníomhaíochtaí an tionscadail;

(e)

cur síos ar ghníomhaíochtaí tionscadail i mBéarla: achoimre ghearr ina leagtar béim ar na príomhghníomhaíochtaí tionscadail.

Sonraí roghnacha

3.

Féadfaidh na Ballstáit na sonraí roghnacha seo a leanas maidir le grúpaí oibríochtúla CEN a thuairisciú:

(a)

réimsí breise le haghaidh achoimrí breise ar an gcleachtas sa teanga dhúchais;

(b)

réimsí breise le haghaidh achoimrí breise ar an gcleachtas i mBéarla;

(c)

cur síos ar chomhthéacs an tionscadail: saorthéacs chun cur síos a dhéanamh ar na nithe is cúis leis an tionscadal, amhail reachtaíocht, margaí nó cúiseanna eile;

(d)

eolas breise faoin tionscadal: saorthéacs ina gcuirtear sonraí ar fáil de réir mar a cheanglaítear le treoir shonrach ar an leibhéal náisiúnta/réigiúnach, amhail chun críocha faireacháin;

(e)

barúlacha breise: saorthéacs chun eilimintí nó bacainní cumasúcháin i gcur chun feidhme tionscadal a liostú, moltaí maidir le gníomhaíochtaí/grúpaí oibríochtúla/taighde amach anseo, teachtaireachtaí do thomhaltóirí, etc.


(1)  Rialachán (AE) Uimh. 1291/2013 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 11 Nollaig 2013 lena mbunaítear Fís 2020 – An Clár Réime um Thaighde agus Nuálaíocht (2014-2020), agus lena n-aisghairtear Cinneadh Uimh. 1982/2006/CE (IO L 347, 20.12.2013, lch. 104).

(2)  Teachtaireacht ón gCoimisiún an 20 Bealtaine 2020 dar teideal “A Farm to Fork Strategy for a fair, healthy and environmentally-friendly food system” [Straitéis ón bhFeirm go dtí an Forc le haghaidh córas bia atá cothrom, sláintiúil agus neamhdhíobhálach don chomhshaol].

(3)  Teachtaireacht ón gCoimisiún an 20 Bealtaine 2020 dar teideal “Straitéis Bhithéagsúlachta an Aontais Eorpaigh go dtí 2030: An dúlra a thabhairt ar ais inár saol”.

(4)  Teachtaireacht ón gCoimisiún an 16 Iúil 2021 dar teideal “New EU Forest Strategy for 2030” [Straitéis Foraoise an Aontais Eorpaigh go dtí 2030].

(5)  Teachtaireacht ón gCoimisiún an 15 Nollaig 2021 dar teideal “Sustainable Carbon Cycles” [Timthriallta Inbhuanaithe Carbóin].


IARSCRÍBHINN VII

RIALACHA MAIDIR LE SONRAÍ FAOI LAG AGUS A nGNÍOMHAÍOCHTAÍ MAIDIR LE LEADER DÁ dTAGRAÍTEAR IN AIRTEAGAL 14(2)

Sonraí a bhaineann le Grúpaí Comhairleacha Baile

1.

Tuairisceoidh na Ballstáit faoin 30 Aibreán den bhliain N na hathróga a leagtar amach i bpointí (a) go (g), de réir an LAG, do na LAGanna a roghnófar faoin 31 Nollaig de bhliain N-1. Baineann na sonraí le staid na LAGanna tráth an roghnúcháin agus ní thuairiscítear iad ach aon uair amháin.

(a)

L100: LAG (ID) a shainaithint

Is sa réimse seo a thugtar cód uathúil gach LAG;

(b)

L200: Ainm an LAG

Sa réimse seo tugtar faisnéis faoi ainm an ghrúpa gníomhaíochta áitiúil;

(c)

L300: cóid an bhardais

Sa réimse seo tá liosta de chód Aonad Riaracháin Áitiúil na mbardas laistigh de limistéar na LAGanna. Is féidir níos mó ná cód amháin a roghnú;

(d)

L400: daonra iomlán

Sa réimse tugtar faisnéis faoin daonra laistigh de limistéar na LAGanna. Agus an athróg sin á ríomh, leanfar modh ríofa an táscaire toraidh R.38 “cumhdach LEADER” a leagtar amach i bpointe 8(j) den Iarscríbhinn a ghabhann le Rialachán Cur Chun Feidhme (AE) 2021/2290;

(e)

L500: tacaíocht ó LAG ó níos mó ná Ciste amháin de bhun Airteagal 31(3) de Rialachán (AE) 2021/1060

Sa réimse seo léirítear cé acu atá ná nach bhfuil Cistí eile seachas an Ciste Eorpach Talmhaíochta um Fhorbairt Tuaithe (CETFT) ag tacú leis an LAG.

Más “tá” luach L500, tabharfaidh an LAG na hathróga seo a leanas:

(i)

L501: tacaíocht ó Chiste Forbraíochta Réigiúnaí na hEorpa (CFRE) a úsáid: cé acu atá nó nach bhfuil tacaíocht á fáil ag an LAG faoi CFRE;

(ii)

L502: tacaíocht ó Chiste Sóisialta na hEorpa Plus (CSE+) a úsáid: cé acu atá nó nach bhfuil tacaíocht á fáil ag an LAG faoi CSE+;

(iii)

L503: an Ciste Eorpach Muirí, Iascaigh agus Dobharshaothraithe (EMFAF): cé acu atá nó nach bhfuil tacaíocht á fáil ag an LAG faoi CFRE;

(iv)

L504: úsáid Chistí Struchtúracha agus Infheistíochta na hEorpa (CSIE) eile (e.g. an Ciste um Aistriú Cóir);

(f)

L600: líon iomlán comhaltaí an LAG

Sa réimse seo tugtar faisnéis faoi líon iomlán comhaltaí an LAG dá dtagraítear in Airteagal 31(2), pointe (b), de Rialachán (AE) 2021/1060. Tuairisceoidh na Ballstáit líon comhaltaí an LAG agus iad miondealaithe de réir chineál na heagraíochta, mar seo a leanas:

(i)

L601: líon comhaltaí an LAG a dhéanann ionadaíocht ar riaracháin phoiblí;

(ii)

L602: líon comhaltaí an LAG arb ionadaithe iad thar cheann leasanna eacnamaíocha áitiúla príobháideacha (e.g. eagraíochtaí eacnamaíocha, gnólachtaí áitiúla, etc.);

(iii)

L603: líon comhaltaí an LAG arb ionadaithe iad thar cheann leasanna áitiúla sóisialta (e.g. eagraíochtaí neamhrialtasacha, comhlachais áitiúla, etc.);

(iv)

L604: líon comhaltaí an LAG a thagann faoi chatagóirí eile seachas na catagóirí a liostaítear i bpointí (i), (ii) agus (iii);

(g)

L610: líon iomlán comhaltaí an LAG i gcomhlacht cinnteoireachta an LAG

Tuairisceoidh na Ballstáit líon comhaltaí an LAG sa chomhlacht cinnteoireachta de réir an chineáil eagraíochta, mar seo a leanas:

(i)

L611: líon comhaltaí comhlacht cinnteoireachta an LAG a dhéanann ionadaíocht thar cheann riarachán poiblí;

(ii)

L612: líon comhaltaí i gcomhlacht cinnteoireachta an LAG arb ionadaithe iad ar leasanna eacnamaíocha áitiúla príobháideacha (e.g. eagraíochtaí eacnamaíocha, gnólachtaí áitiúla, etc.);

(iii)

L613: líon comhaltaí i gcomhlacht cinnteoireachta an LAG arb ionadaithe iad thar cheann leasanna áitiúla sóisialta (e.g. eagraíochtaí neamhrialtasacha, comhlachais áitiúla, etc.);

(iv)

L614: líon comhaltaí i gcomhlacht cinnteoireachta an LAG a thagann faoi chatagóirí eile seachas na cinn a liostaítear i bpointí (i), (ii) agus (iii);

inscne na gcomhaltaí i gcomhlacht cinnteoireachta an LAG

Tuairisceoidh na Ballstáit líon na gcomhaltaí i gcomhlacht cinnteoireachta na nGrúpaí Comhairleacha Áitiúla a thuairisciú de réir inscne (L615 go L618);

Aois na gcomhaltaí i gcomhlacht cinnteoireachta an LAG

Tuairisceoidh na Ballstáit líon na gcomhaltaí i gcomhlacht cinnteoireachta na nGrúpaí Comhairleacha Áitiúla a thuairisciú de réir aoise, mar seo a leanas:

(v)

L619: líon na ndaoine óga i gcomhlacht cinnteoireachta an LAG

Tá feidhm ag an réimse seo maidir le daoine atá faoi bhun aoisteorainn áirithe mar atá sainithe ag na Ballstáit;

(vi)

L620: teorainn aoise arna sainiú ag an mBallstát le haghaidh na hathróige dá dtagraítear i bpointe (v).

Sonraí a bhaineann le gníomhaíochtaí an LAG

2.

Tuairisceoidh na Ballstáit de réir an LAG liosta na n-athróg maidir le gníomhaíochtaí LAG a leagtar amach i bpointí (a) go (d), in 2026 agus 2030, de réir na chéad íocaíochta le hoibríocht ar leith. Baineann an tuarascáil i mbliain N le gach oibríocht a íocadh go dtí an 15 Deireadh Fómhair N-1. Baineann na hathróga sin le líon na n-oibríochtaí a chuirtear chun feidhme i gcomhréir le hAirteagal 34(1), pointe (b), de Rialachán (AE) 2021/1060.

(a)

L100: LAG (ID) a shainaithint

(b)

L700: líon iomlán na n-oibríochtaí arna gcur chun feidhme ag an LAG

Sa réimse seo tugtar líon iomlán na n-oibríochtaí arna gcur chun feidhme ag an LAG, gan comhaireamh dúbailte. Tuairisceoidh na Ballstáit líon na n-oibríochtaí de réir chineál an tsoláthróra, mar seo a leanas:

(i)

L701: líon na n-oibríochtaí arna gcur chun feidhme ag daoine aonair nó ag gnólachtaí príobháideacha;

(ii)

L702: líon na n-oibríochtaí arna gcur chun feidhme ag riaracháin phoiblí;

(iii)

L703: líon na n-oibríochtaí arna gcur chun feidhme ag ionadaithe ar leasanna príobháideacha eacnamaíocha áitiúla (e.g. comhlachais ghnó, comhlachas tráchtála, etc.);

(iv)

L704: líon na n-oibríochtaí arna gcur chun feidhme ag ionadaithe leasanna sóisialta áitiúla (e.g. eagraíochtaí neamhrialtasacha, comhlachais áitiúla, etc.);

(v)

L705: líon na n-oibríochtaí arna gcur chun feidhme ag eagraíochtaí taighde;

(vi)

L706: líon na n-oibríochtaí arna gcur chun feidhme go comhpháirteach ag roinnt cineálacha tionscnóirí;

(vii)

L707: líon na n-oibríochtaí arna gcur chun feidhme ag tionscnóirí a thagann faoi chatagóirí eile seachas na catagóirí a liostaítear i bpointí (i) go (vi);

Tuairisceoidh na Ballstáit líon na n-oibríochtaí comhair idir-réigiúnacha nó trasnáisiúnta mar seo a leanas:

(viii)

L708: líon na dtionscadal comhair idir-réigiúnaigh arna gcur chun feidhme ag an LAG;

(ix)

L709: líon na dtionscadal comhair thrasnáisiúnta arna gcur chun feidhme ag an LAG;

(c)

L710: líon na n-oibríochtaí atá nuálach sa chomhthéacs áitiúil

Tuairisceoidh na Ballstáit oibríochtaí atá nuálach sa chomhthéacs áitiúil mar a leagtar amach in Airteagal 31(2), pointe (d), de Rialachán (AE) 2021/1060.

Saineoidh na Ballstáit, na húdaráis réigiúnacha nó an LAG an téarma “nuálaíoch sa chomhthéacs áitiúil”;

(d)

Oibríochtaí de réir cuspóra/limistéir

Léirítear sa réimse seo na cuspóirí/réimsí éagsúla lena mbaineann oibríocht ar leith, mar seo a leanas:

(i)

L801: líon na n-oibríochtaí a bhaineann le haistriú eolais, lena n-áirítear comhairle, oiliúint agus malartú eolais maidir le feidhmíocht inbhuanaithe, eacnamaíoch, shóisialta, chomhshaoil agus feidhmíocht atá neamhdhíobhálach don aeráid;

(ii)

L802: líon na n-oibríochtaí a bhaineann le heagraíochtaí táirgeoirí, margaí áitiúla, slabhraí soláthair gairide agus scéimeanna cáilíochta, lena n-áirítear tacaíocht infheistíochta, gníomhaíochtaí margaíochta, etc.;

(iii)

L803: líon na n-oibríochtaí a bhaineann le hacmhainneachtaí táirgthe fuinnimh in-athnuaite, lena n-áirítear acmhainní bithbhunaithe;

(iv)

L804: líon na n-oibríochtaí lena gcuirtear le hinbhuanaitheacht an chomhshaoil, agus le maolú ar an athrú aeráide agus spriocanna oiriúnaithe i limistéir thuaithe a bhaint amach;

(v)

L805: líon na n-oibríochtaí lena gcruthaítear poist;

(vi)

L806: líon na n-oibríochtaí lena dtacaítear le gnólachtaí tuaithe, lena n-áirítear an bithgheilleagar;

(vii)

L807: líon na n-oibríochtaí a bhaineann le straitéisí sráidbhailte cliste;

(viii)

L808: líon na n-oibríochtaí lena gcuirtear feabhas ar rochtain ar sheirbhísí agus ar bhonneagar, lena n-áirítear leathanbhanda;

(ix)

L809: líon na n-oibríochtaí i réimse an chuimsithe shóisialta;

(x)

L810: líon na n-oibríochtaí a thagann faoi chatagóirí eile seachas na cinn a liostaítear i bpointí (i) go (ix).

Sonraí a bhaineann le maoiniú an LAG

3.

Tuairisceoidh na Ballstáit na hathróga a leagtar amach i bpointí (a), (b) agus (c) maidir le maoiniú LAG in 2026 agus 2030. Baineann an tuarascáil i mbliain N le gach oibríocht a íocadh go dtí an 15 Deireadh Fómhair N-1.

(a)

L900: buiséad iomlán an Aontais faoi CETFT pleanáilte, de réir na straitéise forbartha áitiúla faoi stiúir an phobail (LDS)

(b)

L910: an méid iomlán ó CETFT a gealladh chun tacú le cur chun feidhme oibríochtaí, lena n-áirítear gníomhaíochtaí comhair agus ullmhúchán, arna roghnú faoin LDS

(c)

L920: méid iomlán na ranníocaíochta ón Aontas arna íoc ó CETFT de réir an LDS

Tuairisceoidh na Ballstáit ranníocaíocht an Aontais arna híoc ó CETFT arna miondealú de réir gníomhaíochtaí dá bhforáiltear in Airteagal 34(1), pointí (a), (b) agus (c), de Rialachán (AE) 2021/1060:

(i)

L921: an méid iomlán ó CETFT arna íoc i gcomhair fothú acmhainneachta agus gníomhaíochtaí ullmhúcháin a thacaíonn le dearadh agus le cur chun feidhme LDS amach anseo;

(ii)

L922: an méid iomlán ó CETFT a íocadh chun oibríocht a chur chun feidhme, lena n-áirítear gníomhaíochtaí comhair agus ullmhúchán, arna roghnú faoin LDS;

(iii)

L923: bainistiú, faireachán agus meastóireacht ar an straitéis agus í a bheochan, lena n-áirítear malartuithe idir geallsealbhóirí a éascú.

Rannchuidiú le táscairí toraidh

4.

Tuairisceoidh na Ballstáit in 2026 agus 2030 faisnéis ón LAG maidir le rannchuidiú LDS le gach táscaire toraidh ábhartha dá dtagraítear in Iarscríbhinn I a ghabhann le Rialachán (AE) 2021/2115 arna roghnú ina bPlean Straitéiseach CBT tar éis LDS a roghnú. Baineann an tuarascáil i mbliain N le gach oibríocht a íocadh go dtí an 15 Deireadh Fómhair bhliain N-1.

GNÍOMHARTHA ARNA NGLACADH AG COMHLACHTAÍ ARNA GCRUTHÚ LE COMHAONTUITHE IDIRNÁISIÚNTA

7.9.2022   

GA

Iris Oifigiúil an Aontais Eorpaigh

L 232/37


CINNEADH Uimh. 1/2022 Ó CHOMHAIRLE COMHLACHAIS AE-AN IORDÁIN

an 15 Márta 2022

lena leasaítear Prótacal 3 a ghabhann leis an gComhaontú Eora-Mheánmhara lena mbunaítear Comhlachas idir na Comhphobail Eorpacha agus a mBallstáit, de pháirt, agus Ríocht Haisimíteach na hIordáine, den pháirt eile, maidir le sainmhíniú an choincheapa “táirgí tionscnaimh” agus modhanna comhair riaracháin [2022/1476]

TÁ COMHAIRLE COMHLACHAIS AE-AN IORDÁIN,

Ag féachaint don Chomhaontú Eora-Mheánmhara lena mbunaítear comhlachas idir na Comhphobail Eorpacha agus a mBallstáit, de pháirt, agus Ríocht Haisimíteach na hIordáine, den pháirt eile, agus go háirithe Airteagal 4 de Phrótacal 3 de maidir le sainmhíniú an choincheapa “táirgí tionscnaimh” agus modhanna comhair riaracháin,

De bharr an mhéid seo a leanas:

(1)

In Airteagal 28 den Chomhaontú Eora-Mheánmhara lena mbunaítear Comhlachas idir na Comhphobail Eorpacha agus a mBallstáit de pháirt, agus Ríocht Haisimíteach na hIordáine den pháirt eile (“an Comhaontú”), tagraítear do Phrótacal 3 a ghabhann leis an gComhaontú maidir le sainmhíniú an choincheapa “táirgí tionscnaimh” agus modhanna comhair riaracháin (“Prótacal 3”), lena leagtar síos na rialacha tionscnaimh.

(2)

Foráiltear le hAirteagal 4 de Phrótacal 3 go bhféadfaidh an Chomhairle Comhlachais a bhunaítear le hAirteagal 89 den Chomhaontú forálacha Phrótacal 3 a leasú.

(3)

Tar éis ghlacadh Chinneadh (AE) 2020/2067 (1) ón gComhairle maidir leis an seasamh atá le glacadh thar ceann an Aontais Eorpaigh sa Chomhairle Comhlachais a mhéid a bhaineann le leasú ar an gComhaontú sin trí Phrótacal 3 a ionadú, ghlac an Chomhairle Comhlachais Cinneadh Uimh. 1/2021 (2) lena gcuirtear téacs nua in ionad Phrótacal 3.

(4)

Tá i bPrótacal 3, ar thaobh amháin, tagairt dhinimiciúil don Choinbhinsiún Réigiúnach maidir le rialacha tionscnaimh fabhracha uile-Eora-Mheánmhara (3) (“Coinbhinsiún PEM”), lena ndéantar Coinbhinsiún PEM infheidhme idir an tAontas agus an Iordáin, agus, ar an taobh eile, na rialacha idirthréimhseacha ab infheidhme ón 1 Meán Fómhair 2021 mar shraith mhalartach rialacha tionscnaimh de mhalairt orthu siúd a leagtar síos sa Choinbhinsiún reatha PEM.

(5)

Mar chuid de thacaíocht an Aontais don Iordáin i gcomhthéacs ghéarchéim na ndídeanaithe ón tSiria, chomhaontaigh an tAontas agus an Iordáin i mí Iúil 2016 na rialacha tionscnaimh is infheidhme maidir le honnmhairiú táirgí ón Iordáin chuig an Aontas faoin gComhaontú a mhaolú go sealadach.

(6)

Dá éis sin, ghlac Coiste Comhlachais AE-an Iordáin Cinneadh Uimh. 1/2016 (4) chun forálacha Phrótacal 3 maidir le sainmhíniú an choincheapa “táirgí tionscnaimh” a leasú agus chun forlíonadh a dhéanamh ar an liosta den oibriú nó den phróiseáil is gá a dhéanamh ar ábhair neamhthionscnaimh le go bhféadfar stádas tionscnaimh a thabhairt do chatagóirí áirithe táirgí a mhonaraítear i gcríoch na hIordáine, agus atá bainteach le fostaíocht a chruthú do dhídeanaithe ón tSiria agus do mhuintir na hIordáine.

(7)

I mí na Nollag 2017, chuir an Iordáin an chéad tuarascáil bhliantúil i láthair i dtaca le cur chun feidhme scéim na rialacha tionscnaimh arna mbunú le Cinneadh Uimh. 1/2016 agus rinne sí roinnt iarrataí an scéim a mhaolú a thuilleadh. I mí na Nollag 2018, tar éis di iarrataí na hIordáine a scrúdú, mheas an Chomhairle, thar ceann an Aontais, go raibh údar maith leis na hiarrataí agus chomhaontaigh sí ceanglais áirithe de scéim na rialacha tionscnaimh a mhaolú a thuilleadh, mar shampla trí dheireadh a chur leis an gceanglas creasa, trí cheanglas a leagan síos gur Siriaigh a bheadh in 15 % d’fhórsa saothair iomlán gach saoráide táirgthe, agus trí shíneadh a chur go dtí an 31 Nollaig 2030 le ré na scéime.

(8)

Ghlac Coiste Comhlachais AE-na hIordáine Cinneadh Uimh. 1/2018 (5) chun forálacha Phrótacal 3 a leasú tríd an scéim tionscnaimh a mhaolú a thuilleadh agus trí shíneadh a chur go dtí an 31 Nollaig 2030 le ré na scéime arna bunú le Cinneadh Uimh. 1/2016. Tháinig Cinneadh Uimh. 1/2018 i bhfeidhm an 4 Nollaig 2018.

(9)

Le Cinneadh Uimh. 1/2021, ní choinnítear na bearta maolaitheacha a tugadh isteach le Cinntí Uimh. 1/2016 agus Uimh. 1/2018 maidir le maolú sealadach na rialacha tionscnaimh a bhfuil feidhm acu maidir le honnmhairithe táirgí ón Iordáin chuig an Aontas faoin gComhaontú.

(10)

Lena áirithiú go leanfar de Chinntí Uimh. 1/2016 agus Uimh. 1/2018 a chur i bhfeidhm go leanúnach, ní mór iad a nascadh leis na rialacha idirthréimhseacha is infheidhme ón 1 Meán Fómhair 2021.

(11)

Ní mór Prótacal 3 a leasú chun rialacha na scéime tionscnaimh a bunaíodh le Cinneadh Uimh. 1/2016 a choimeád trína nascadh leis na rialacha idirthréimhseacha a leagtar síos i bPrótacal 3, arna leasú go deireanach le Cinneadh Uimh. 1/2021.

(12)

Ba cheart, dá bhrí sin, Prótacal 3 a leasú trí Fhoscríbhinn B a chur leis, foscríbhinn ina mbeadh liosta breise den oibriú nó den phróiseáil is gá a dhéanamh ar ábhair neamhthionscnaimh le go bhféadfar stádas tionscnaimh a thabhairt do na táirgí sin a mhonaraítear san Iordáin.

(13)

Ba cheart oibleagáidí faireacháin agus tuairiscithe iomchuí a bheith ag gabháil le cur i bhfeidhm Fhoscríbhinn B a ghabhann le Prótacal 3. Ina theannta sin, ba cheart a bheith in ann cur i bhfeidhm Fhoscríbhinn B a ghabhann le Prótacal 3 a chur ar fionraí mura gcomhlíontar a thuilleadh na coinníollacha maidir lena chur i bhfeidhm nó má chomhlíontar na coinníollacha maidir le bearta coimirce.

(14)

D’fhonn leanúnachas a áirithiú i gcur i bhfeidhm Chinntí Uimh. 1/2016 agus Uimh. 1/2018, lena n-áirítear na maoluithe dá bhforáiltear iontu, agus ar an gcaoi sin, d’fhonn a chumasú d’onnmhaireoirí údaraithe gan caillteanais eacnamaíocha a thabhú faoi Chinneadh Uimh. 1/2016, is iomchuí an Cinneadh seo a chur i bhfeidhm go haisghníomhach, ón 1 Meán Fómhair 2021,

TAR ÉIS AN CINNEADH SEO A GHLACADH:

Airteagal 1

1.   Leasófar Prótacal 3 a ghabhann leis an gComhaontú Eora-Mheánmhara lena mbunaítear Comhlachas idir na Comhphobail Eorpacha agus a mBallstáit, de pháirt amháin, agus Ríocht Haisimíteach na hIordáine, den pháirt eile, maidir le sainmhíniú an choincheapa “táirgí tionscnaimh” agus modhanna comhair riaracháin (“Prótacal 3”) trí Fhoscríbhinn B a chur leis, ina bhfuil na coinníollacha maidir le cur i bhfeidhm Fhoscríbhinn B sin agus an liosta den oibriú nó den phróiseáil is gá a dhéanamh ar ábhair neamhthionscnaimh le go bhféadfar stádas tionscnaimh a thabhairt do tháirgí a mhonaraítear san Iordáin, i gcás ina raibh dídeanaithe ón tSiria bainteach le monarú na dtáirgí sin, mar a leagtar amach san Iarscríbhinn a ghabhann leis an gCinneadh seo.

2.   Beidh feidhm ag Foscríbhinn B a ghabhann le Prótacal 3 go dtí an 31 Nollaig 2030.

Airteagal 2

Chun críocha chur i bhfeidhm an Chinnidh seo, féadfar cruthúnais tionscnaimh a eisiúint go cúlghabhálach i gcás onnmhairí a dhéanfar idir an 1 Meán Fómhair 2021 agus dáta theacht i bhfeidhm an Chinnidh seo.

Airteagal 3

Tiocfaidh an Cinneadh seo i bhfeidhm ar dháta a ghlactha.

Beidh feidhm aige ón 1 Meán Fómhair 2021.

Arna dhéanamh sa Bhruiséil, 15 Márta 2022.

Thar ceann na Comhairle

An tUachtarán

J. BORRELL FONTELLES


(1)  Cinneadh (AE) 2020/2067 ón gComhairle an 7 Nollaig 2020 maidir leis an seasamh atá le glacadh thar ceann an Aontais Eorpaigh sa Chomhairle Comhlachais arna bunú leis an gComhaontú Eora-Mheánmhara lena mbunaítear comhlachas idir na Comhphobail Eorpacha agus a mBallstáit, de pháirt amháin, agus Ríocht Haisimíteach na hIordáine, den pháirt eile, a mhéid a bhaineann le leasú ar an gComhaontú sin trí Phrótacal 3 a ghabhann leis a bhaineann le sainmhíniú an choincheapa ‘táirgí tionscnaimh’ agus modhanna comhair riaracháin a ionadú (IO L 424, 15.12.2020, lch. 37).

(2)  Cinneadh Uimh. 1/2021 ó Chomhairle Comhlachais AE-an Iordáin an 15 Aibreán 2021 lena leasaítear an Comhaontú Eora-Mheánmhara lena mbunaítear comhlachas idir na Comhphobail Eorpacha agus a mBallstáit, de pháirt, agus Ríocht Haisimíteach na hIordáine, den pháirt eile, trí Phrótacal 3 a ghabhann leis maidir le sainmhíniú an choincheapa “táirgí tionscnaimh” agus modhanna comhair riaracháin a ionadú [2021/742] (IO L 164, 10.5.2021, lch. 1).

(3)  An Coinbhinsiún réigiúnach maidir le rialacha tionscnaimh fabhracha Uile-Eora-Mheánmhara (IO AE L 54, 26.2.2013, lch. 4).

(4)  Cinneadh Uimh. 1/2016 ó Choiste Comhlachais AE-na hIordáine an 19 Iúil 2016 lena leasaítear forálacha Phrótacal 3 a ghabhann leis an gComhaontú Eora-Mheánmhara lena mbunaítear Comhlachas idir na Comhphobail Eorpacha agus a mBallstáit, de pháirt amháin, agus Ríocht Haisimíteach na hIordáine, den pháirt eile, a mhéid a bhaineann le sainmhíniú an choincheapa ‘táirgí tionscnaimh’ agus a mhéid a bhaineann leis an liosta den oibriú nó den phróiseáil is gá a dhéanamh ar ábhair neamhthionscnaimh le go bhféadfar stádas tionscnaimh a thabhairt do chatagóirí áirithe táirgí a mhonaraítear i gcriosanna forbartha tiomnaithe agus i limistéir thionsclaíocha, agus atá bainteach le fostaíocht a chruthú do dhídeanaithe ón tSiria agus do mhuintir na hIordáine [2016/1436] (IO L 233, 30.8.2016, lch. 6).

(5)  Cinneadh 1/2018 ó Choiste Comhlachais AE-an Iordáin an 4 Nollaig 2018 lena leasaítear forálacha Phrótacal 3 a ghabhann leis an gComhaontú Eora-Mheánmhara lena mbunaítear Comhlachas idir na Comhphobail Eorpacha agus a mBallstáit, de pháirt amháin, agus Ríocht Haisimíteach na hIordáine, den pháirt eile, a mhéid a bhaineann le sainmhíniú an choincheapa ‘táirgí tionscnaimh’ agus a mhéid a bhaineann leis an liosta den oibriú nó den phróiseáil is gá a dhéanamh ar ábhair neamhthionscnaimh le go bhféadfar stádas tionscnaimh a thabhairt do chatagóirí áirithe táirgí a mhonaraítear i gcríoch Ríocht Haisimíteach na hIordáine, agus atá bainteach le fostaíocht a chruthú do dhídeanaithe ón tSiria agus do mhuintir na hIordáine [2019/42] (IO L 9, 11.1.2019, lch. 147).


IARSCRÍBHINN

Foscríbhinn B

AGUISÍN A GHABHANN LEIS AN LIOSTA DEN OIBRIÚ NÓ DEN PHRÓISEÁIL IS GÁ A DHÉANAMH AR ÁBHAIR NEAMHTHIONSCNAIMH LE GO bhFÉADFAR STÁDAS TIONSCNAIMH A THABHAIRT DO THÁIRGÍ A MHONARAÍTEAR SAN IORDÁIN

Airteagal 1

Forálacha coiteanna

A.   Sainmhíniú ar thionscnamh

1.

Maidir leis na táirgí a liostaítear in Airteagal 2 den Fhoscríbhinn seo, féadfaidh feidhm a bheith ag na rialacha seo a leanas in ionad na rialacha a leagtar amach in Iarscríbhinn II a ghabhann le Foscríbhinn I a ghabhann leis an gCoinbhinsiún Réigiúnach maidir le rialacha tionscnaimh fabhracha Uile-Eora-Mheánmhara dá dtagraítear in Airteagal 1(1) de Phrótacal 3, (“Coinbhinsiún PEM”) ar choinníoll go gcomhlíonann na táirgí sin na coinníollacha seo a leanas:

(a)

maidir leis an oibriú nó an phróiseáil is gá a dhéanamh ar ábhair neamhthionscnaimh le go bhféadfar stádas tionscnaimh a thabhairt do na táirgí sin, go ndéantar sin i saoráidí táirgthe atá suite i gcríoch na hIordáine; agus

(b)

maidir leis an lucht saothair iomlán i ngach saoráid táirgthe atá suite i gcríoch na hIordáine agus ina ndéantar táirgí den sórt sin a oibriú nó a phróiseáil, tá an cion de dhídeanaithe ón tSiria coibhéiseach le 15 % ar a laghad (arna ríomh ar bhonn aonair do gach saoráid táirgthe).

2.

An cion ábhartha de bhun phointe (b) de mhír 1, déanfar é a ríomh ag aon phointe tar éis theacht i bhfeidhm na Foscríbhinne seo agus ar bhonn bliantúil ina dhiaidh sin, agus an méid seo a leanas á chur san áireamh: líon na ndídeanaithe ón tSiria atá fostaithe i bpoist fhoirmiúla chuibhiúla agus ar bhonn coibhéiseach lánaimseartha, dídeanaithe a fuair cead oibre atá bailí ar feadh tréimhse 12 mhí ar a laghad faoin reachtaíocht sin de chuid na hIordáine is infheidhme.

3.

Déanfaidh údaráis inniúla na hIordáine faireachán ar na saoráidí táirgthe incháilithe chun go gcomhlíonfaidh siad na coinníollacha a leagtar amach i mír 1, tabharfaidh na húdaráis inniúla sin uimhir údaraithe do na saoráidí táirgthe a chomhlíonann na coinníollacha sin agus tarraingeoidh siad siar go pras an uimhir údaraithe sin nuair nach mbeidh na coinníollacha sin á gcomhlíonadh a thuilleadh ag na saoráidí táirgthe.

B.   Cruthúnas tionscnaimh

4.

Beidh an ráiteas seo a leanas ina chuid de chruthúnas ar thionscnamh a tharraingítear suas de bhun na Foscríbhinne seo, agus is i mBéarla a bheidh an ráiteas:

“Derogation — Appendix B to Protocol 3 — [authorisation number granted by the competent authorities of Jordan]”.

C.   Comhar riaracháin

5.

I gcomhréir le hAirteagal 32(5) d’Fhoscríbhinn I de Choinbhinsiún PEM, nuair a chuireann údaráis chustaim na hIordáine torthaí an fhíoraithe in iúl don Choimisiún Eorpach nó d’údaráis chustaim iarrthacha Bhallstáit an Aontais Eorpaigh (na “Ballstáit”), sonróidh na húdaráis chustaim sin go gcomhlíonann na táirgí a liostaítear in Airteagal 2 den Fhoscríbhinn seo na coinníollacha a leagtar amach i mír 1 den Airteagal seo.

6.

I gcás inar cosúil go léirítear sa nós imeachta fíorúcháin nó in aon fhaisnéis eile atá ar fáil nach gcomhlíontar na coinníollacha a leagtar amach i mír 1 den Airteagal seo, déanfaidh an Iordáin ar a thionscnamh féin nó arna iarraidh sin don Choimisiún Eorpach, nó d’údaráis chustaim na mBallstát, déanfaidh an Iordáin fiosrúcháin iomchuí nó socróidh sí go ndéanfar na fiosrúcháin sin go pras chun sáruithe den sórt sin a shainaithint agus a chosc. Chun na críche sin, féadfaidh an Coimisiún Eorpach agus údaráis chustaim na mBallstát páirt a ghlacadh sna fiosrúcháin.

D.   Tuairisciú, faireachán agus athbhreithniú

7.

Gach bliain tar éis theacht i bhfeidhm na Foscríbhinne seo, cuirfidh an Iordáin tuarascáil faoi bhráid an Choimisiúin Eorpaigh maidir le feidhmiú agus le hiarmhairtí na Foscríbhinne seo, lena n-áirítear staidreamh maidir le táirgeadh agus le honnmhairiú ar leibhéal ocht ndigit nó ar an leibhéal is airde sonraí atá ar fáil do na táirgí a chumhdaítear leis an scéim. Cuirfidh an Iordáin isteach freisin liosta ina sainaithneofar na saoráidí táirgthe san Iordáin agus ina sonrófar céatadán na ndídeanaithe ón tSiria atá fostaithe i ngach saoráid táirgthe ar leith ar bhonn bliain ar bhliain. Chomh maith leis sin, ar bhonn ráithiúil tuairisceoidh an Iordáin maidir le líon iomlán na gceadanna oibre gníomhacha nó modhanna intomhaiste eile a chomhfhreagraíonn don fhostaíocht dhlíthiúil ghníomhach arna gcinneadh ag an gCoiste Comhlachais. Déanfaidh na Páirtithe athbhreithniú i gcomhpháirt ar na tuarascálacha sin agus ar aon saincheist a bhaineann leis an bhFoscríbhinn seo a chur chun feidhme agus le faireachán a dhéanamh uirthi laistigh de na comhlachtaí a bhunaítear leis an gComhaontú Comhlachais agus go háirithe san Fhochoiste um Thionsclaíocht, Thrádáil agus Sheirbhísí. Áiritheoidh na Páirtithe rannpháirtíocht na n-eagraíochtaí idirnáisiúnta ábhartha sa phróiseas faireacháin, amhail an Eagraíocht Idirnáisiúnta Saothair agus an Banc Domhanda.

8.

I dtaca le sprioc na hIordáine maidir le méadú ar rannpháirtíocht na ndídeanaithe ón tSiria i margadh foirmiúil an tsaothair a éascú, agus sin a dhéanamh trí 60 000 cead oibre gníomhach, ar a laghad, a eisiúint do dhídeanaithe ón tSiria, nó trí mhodhanna intomhaiste eile a chomhfhreagraíonn don fhostaíocht dhlíthiúil ghníomhach arna gcinneadh ag an gCoiste Comhlachais, a luaithe a bhainfidh an Iordáin an sprioc sin amach cuirfidh na Páirtithe forálacha na Foscríbhinne seo i bhfeidhm maidir leis na táirgí uile a chumhdaítear san Fhoscríbhinn seo gan an ceanglas maidir leis na coinníollacha sonracha a leagtar amach i bpointe (b) de mhír 1 den Airteagal seo a chomhlíonadh.

9.

Má mheasann an tAontas Eorpach nach bhfuil dóthain fianaise ann go bhfuil an Iordáin ag comhlíonadh na gcoinníollacha a leagtar amach i mír 8, féadfaidh an tAontas Eorpach an t-ábhar a chur faoi bhráid an Choiste Comhlachais. Mura ndearbhaíonn an Coiste Comhlachais go gcomhlíontar na coinníollacha a leagtar amach i mír 8 nó mura leasaíonn sé an Fhoscríbhinn seo laistigh de 90 lá tar éis tharchur an ábhair, féadfaidh an tAontas Eorpach a chinneadh go mbeidh feidhm ag na coinníollacha sonracha a leagtar amach i bpointe (b) de mhír 1.

E.   Fionraíocht shealadach

10.

 

(a)

Gan dochar do mhíreanna 8 agus 9, má mheasann an tAontas Eorpach nach bhfuil fianaise leordhóthanach ann go gcomhlíonann an Iordáin nó aon saoráid táirgthe shonrach na coinníollacha a leagtar amach i míreanna 1, 2 agus 3, féadfaidh an tAontas an t-ábhar a chur faoi bhráid an Choiste Comhlachais. Sa mhéid a tharchuirfear, sainaithneofar an bhfuil an mhainneachtain maidir le comhlíonadh na gcoinníollacha a leagtar amach i mír 1 inchurtha i leith na hIordáine nó aon saoráide táirgthe ar leith.

(b)

Mura ndearbhaíonn an Coiste Comhlachais go gcomhlíontar na coinníollacha a leagtar amach i mír 1 nó mura leasaíonn sé an Fhoscríbhinn seo laistigh de 90 lá tar éis tharchur an ábhair, déanfar cur i bhfeidhm na Foscríbhinne seo a chur ar fionraí. Is é ré na fionraíochta an méid a shainaithneofar i dtarchur an Aontais Eorpaigh chuig an gCoiste Comhlachais.

(c)

Féadfaidh an Coiste Comhlachais a chinneadh síneadh a chur leis an tréimhse 90 lá. Sa chás sin, tiocfaidh an fhionraíocht sin i bhfeidhm nuair nach mbeidh aon cheann de na gníomhaíochtaí a shainaithnítear i bpointe (b) déanta ag an gComhairle Comhlachais laistigh den tréimhse ama lenar cuireadh síneadh.

(d)

Féadfaidh cur i bhfeidhm na Foscríbhinne seo tosú an athuair má chinneann an Coiste Comhlachais amhlaidh.

(e)

I gcás fionraíochta, leanfaidh an Fhoscríbhinn seo d’fheidhm a bheith aici ar feadh tréimhse 4 mhí i ndáil le táirgí atá, ar an dáta a chuirtear an Fhoscríbhinn ar fionraí go sealadach, faoi bhealach nó á stóráil go sealadach i dtrádstórais chustaim nó i saorchriosanna san Aontas Eorpach, agus a ndearnadh cruthúnas tionscnaimh ina leith i gceart, agus i gcomhréir le forálacha na Foscríbhinne seo, roimh dháta na fionraí sealadaí.

F.   Sásra coimirce

11.

I gcás ina n-allmhairítear táirge a liostaítear in Airteagal 2, táirge a thairbhíonn de chur i bhfeidhm na Foscríbhinne seo, agus go dtiocfadh an oiread sin méadaithe ar allmhairiú an táirge, agus nuair a tharlóidh sin faoi chúinsí de shórt go ndéanfar mórdhíobháil do tháirgeoirí an Aontais Eorpaigh a tháirgeann táirge comhchosúil nó díriomaíoch i gcríoch an Aontais Eorpaigh nó i gcuid de, nó go mbeidh bagairt mórdhíobhála ann dóibh, nó go mbeidh suaitheadh tromchúiseach in aon earnáil de gheilleagar an Aontais Eorpaigh, i gcomhréir le hAirteagail 24 agus 26 den Chomhaontú, féadfaidh an tAontas Eorpach an t-ábhar a chur faoi bhráid an Choiste Comhlachais lena scrúdú. Más rud é, laistigh de 90 lá tar éis an t-ábhar a chur faoina bhráid, nach nglacann an Coiste Comhlachais cinneadh deireadh a chur leis an mórdhíobháil nó leis an mbagairt sin nó le suaitheadh tromchúiseach nó mura mbeifear tar éis aon réiteach sásúil eile a bhaint amach, cuirfear feidhmiú na Foscríbhinne seo ar fionraí i ndáil leis an táirge sin go dtí go nglacfaidh an Coiste Comhlachais cinneadh lena ndearbhaítear go bhfuil deireadh leo nó go dtí go dtiocfaidh na Páirtithe ar réiteach sásúil agus go gcuirfear sin in iúl don Choiste Comhlachais.

G.   Teacht i bhfeidhm agus cur i bhfeidhm

12.

Beidh feidhm ag an bhFoscríbhinn seo ón lá a chuirfear i bhfeidhm an cinneadh ón gComhairle Comhlachais a ghabhann, agus beidh feidhm aige go dtí an 31 Nollaig 2030.

Airteagal 2

Liosta de na táirgí maille leis an oibriú agus próiseáil is gá

Leagtar amach thíos liosta na dtáirgí a bhfuil feidhm ag an bhFoscríbhinn seo maidir leo agus na rialacha oibre agus próiseála is féidir a chur i bhfeidhm mar mhalairt orthu sin a liostaítear in Iarscríbhinn II a ghabhann le Foscríbhinn I de Choinbhinsiún PEM.

Tá feidhm mutatis mutandis ag Iarscríbhinn II a ghabhann le Foscríbhinn I a ghabhann le Coinbhinsiún PEM ina bhfuil na nótaí tosaigh a ghabhann leis an liosta in Iarscríbhinn II a ghabhann le Foscríbhinn I a ghabhann le Coinbhinsiún PEM maidir leis an liosta thíos, faoi réir na leasuithe seo a leanas:

I Nóta 5.2, cuirtear na bunábhair seo a leanas leis an dara fomhír:

“–

snáithíní gloine;

snáithíní miotail.”.

In Airteagal 7.3, cuirtear an méid seo a leanas in ionad téacs:

“Chun críocha cheannteidil ex 2707 agus 2713, oibríochtaí simplí amhail glanadh, scinceáil, díshailleadh, deighilt uisce, scagadh, dathú, marcáil, cion sulfair a bhaint amach trí tháirgí nach ionann a gcion sulfair a mheascadh, ní thugtar dóibh stádas tionscnaimh de bharr na n-oibríochtaí sin ná de bharr aon teaglaim díobh nó d’oibríochtaí comhchosúla.”.

Chun críocha na Foscríbhinne seo, tá feidhm ag an liosta seo a leanas:

“ex Caibidil 25

Salann; sulfar; ithreacha agus clocha; ábhair phlástrála, aol agus stroighin; seachas:

Monarú as ábhair faoi aon cheannteideal nach é ceannteideal an táirge é

Monarú nach mó ná 70 % de phraghas an táirge díreach ón monarcha é luach na n-ábhar uile a úsáidtear le linn an phróisis monaraíochta

ex 2519

Carbónáit mhaignéisiam nádúrtha brúite (maighnéidít), i gcoimeádáin shéalaithe go heirméiteach, agus ocsaíd mhaignéisiam, bídís íon nó ná bíodh, seachas maignéis chomhleáite nó maignéis atá cailcínithe amach (ar tháinig sintéar uirthi)

Monarú as ábhair faoi aon cheannteideal nach é ceannteideal an táirge é. Mar sin féin, féadfar carbónáit mhaignéisiam nádúrtha (maighnéidít) a úsáid

ex Caibidil 27

Breoslaí mianracha, olaí mianracha agus táirgí de thoradh a ndriogtha; substaintí biotúmanacha; céaracha mianracha, seachas:

Monarú as ábhair faoi aon cheannteideal nach é ceannteideal an táirge é

Monarú nach mó ná 70 % de phraghas an táirge díreach ón monarcha é luach na n-ábhar uile a úsáidtear le linn an phróisis monaraíochta

ex 2707

Olaí ina bhfuil meáchan na gcomhábhar aramatach iontu níos mó ná meáchan na gcomhábhar neamharamatach, ar olaí iad atá cosúil le holaí mianracha a fhaightear trí tharra guail ardteochta a dhriogadh, is é sin tarra guail ardteochta a ndriogann níos mó ná 65 % de, de réir toirte, ag teocht nach mó ná 250 °C (lena n-áirítear meascáin de bhiotáille peitriliam agus beansól), lena n-úsáid mar bhreoslaí cumhachta nó téite

Oibríochtaí scagtha agus/nó ceann amháin nó níos mó de phróisis shonracha (1)

Oibríochtaí eile ina bhfuil na hábhair uile a úsáidtear iontu aicmithe faoi cheannteideal seachas ceannteideal an táirge. Mar sin féin, féadfar ábhair atá faoin gceannteideal céanna leis an táirge a úsáid ar choinníoll nach mó a luach iomlán ná 50 % de phraghas an táirge díreach ón monarcha

2710

Olaí peitriliam agus olaí a fhaightear ó ábhair bhiotúmanacha, seachas amholaí; ullmhóidí nach bhfuil sonraithe ná áirithe in aon áit eile, ina bhfuil, de réir meáchain, cion 70 % nó níos mó d’olaí peitriliam nó d’olaí a fhaightear ó ábhair bhiotúmanacha agus inarb iad na holaí sin bun-chomhábhair na n-ullmhóidí; dramh-olaí

Oibríochtaí scagtha agus/nó ceann amháin nó níos mó de phróisis shonracha (2)

Oibríochtaí eile ina bhfuil na hábhair uile a úsáidtear iontu aicmithe faoi cheannteideal seachas ceannteideal an táirge. Mar sin féin, féadfar ábhair atá faoin gceannteideal céanna leis an táirge a úsáid ar choinníoll nach mó a luach iomlán ná 50 % de phraghas an táirge díreach ón monarcha

2711

Gáis pheitriliam agus hidreacarbóin ghásacha eile

Oibríochtaí scagtha agus/nó ceann amháin nó níos mó de phróisis shonracha (2)

Oibríochtaí eile ina bhfuil na hábhair uile a úsáidtear iontu aicmithe faoi cheannteideal seachas ceannteideal an táirge. Mar sin féin, féadfar ábhair atá faoin gceannteideal céanna leis an táirge a úsáid ar choinníoll nach mó a luach iomlán ná 50 % de phraghas an táirge díreach ón monarcha

2712

Glóthach pheitriliam; céir phairifín, céir pheitriliam mhicricriostalta, céir ola, ózaiceirít, céir ligníte, céir mhóna, céaracha mianracha eile, agus táirgí comhchosúla a fhaightear trí shintéis nó trí phróisis eile, bídís daite nó ná bíodh

Oibríochtaí scagtha agus/nó ceann amháin nó níos mó de phróisis shonracha (2)

Oibríochtaí eile ina bhfuil na hábhair uile a úsáidtear iontu aicmithe faoi cheannteideal seachas ceannteideal an táirge. Mar sin féin, féadfar ábhair atá faoin gceannteideal céanna leis an táirge a úsáid ar choinníoll nach mó a luach iomlán ná 50 % de phraghas an táirge díreach ón monarcha

2713

Cóc peitriliam, biotúman peitriliam agus iarmhair eile ó olaí peitriliam nó ó olaí a fhaightear ó ábhair bhiotúmanacha

Oibríochtaí scagtha agus/nó ceann amháin nó níos mó de phróisis shonracha (1)

Oibríochtaí eile ina bhfuil na hábhair uile a úsáidtear iontu aicmithe faoi cheannteideal seachas ceannteideal an táirge. Mar sin féin, féadfar ábhair atá faoin gceannteideal céanna leis an táirge a úsáid ar choinníoll nach mó a luach iomlán ná 50 % de phraghas an táirge díreach ón monarcha

ex Caibidil 28

Ceimiceáin neamhorgánacha; comhdhúile orgánacha nó neamhorgánacha atá déanta as miotail lómhara, miotail tearc-chré, dúile radaighníomhacha nó iseatóip; seachas:

Monarú as ábhair faoi aon cheannteideal nach é ceannteideal an táirge é. Mar sin féin, féadfar ábhair atá faoin gceannteideal céanna leis an táirge a úsáid, ar choinníoll nach mó a luach iomlán ná 20 % de phraghas an táirge díreach ón monarcha

Monarú nach mó ná 70 % de phraghas an táirge díreach ón monarcha é luach na n-ábhar uile a úsáidtear le linn an phróisis monaraíochta

ex 2811

Trí-ocsaíd sulfair; agus

Monarú as dé-ocsaíd sulfair

Monarú nach mó ná 70 % de phraghas an táirge díreach ón monarcha é luach na n-ábhar uile a úsáidtear le linn an phróisis monaraíochta

ex 2840

Sárbhóráit sóidiam;

Monarú as peintihiodráit teitreabóróin déshóidiam

Monarú nach mó ná 70 % de phraghas an táirge díreach ón monarcha é luach na n-ábhar uile a úsáidtear le linn an phróisis monaraíochta

2843

Miotail chollóideacha lómhara; comhdhúile orgánacha nó neamhorgánacha de mhiotail lómhara, bídís sainithe ó thaobh ceimice nó ná bíodh; malgaim de mhiotail lómhara

Monarú as ábhair faoi aon cheannteideal, lena n-áirítear ábhair eile faoi cheannteideal 2843

ex 2852

Comhdhúile mearcair d’éitir inmheánacha agus a gcuid díorthach, halaiginithe, sulfónaithe, níotráitithe nó níotrósaithe

Monarú as ábhair atá faoi aon cheannteideal ar bith. Mar sin féin, ní ceadmhach luach na n-ábhar uile atá faoi cheannteideal 2909 a úsáidtear a bheith níos mó ná 20 % de phraghas an táirge díreach ón monarcha

Monarú nach mó ná 70 % de phraghas an táirge díreach ón monarcha é luach na n-ábhar uile a úsáidtear le linn an phróisis monaraíochta

 

Comhdhúile mearcair d’aigéid núicléacha agus a gcuid salann, bídís sainithe ó thaobh ceimice de nó ná bíodh; comhdhúile heitreachioglacha eile

Monarú as ábhair atá faoi aon cheannteideal ar bith. Mar sin féin, ní bheidh luach na n-ábhar uile atá faoi cheannteidil 2852 , 2932 , 2933 agus 2934 a úsáidtear os cionn 20 % de phraghas an táirge díreach ón monarcha

Monarú nach mó ná 70 % de phraghas an táirge díreach ón monarcha é luach na n-ábhar uile a úsáidtear le linn an phróisis monaraíochta

ex Caibidil 29

Ceimiceáin orgánacha; seachas:

Monarú as ábhair faoi aon cheannteideal nach é ceannteideal an táirge é. Mar sin féin, féadfar ábhair atá faoin gceannteideal céanna leis an táirge a úsáid ar choinníoll nach mó a luach iomlán ná 20 % de phraghas an táirge díreach ón monarcha

Monarú nach mó ná 70 % de phraghas an táirge díreach ón monarcha é luach na n-ábhar uile a úsáidtear le linn an phróisis monaraíochta

ex 2905

Alcóláiteanna miotail atá déanta as alcóil atá faoin gceannteideal seo agus de chuid eatánóil; seachas:

Monarú as ábhair faoi aon cheannteideal, lena n-áirítear ábhair eile faoi cheannteideal 2905 . Mar sin féin, féadfar alcóláiteanna miotail atá faoin gceannteideal seo a úsáid, ar choinníoll nach mó a luach iomlán ná 20 % de phraghas an táirge díreach ón monarcha

Monarú nach mó ná 70 % de phraghas an táirge díreach ón monarcha é luach na n-ábhar uile a úsáidtear le linn an phróisis monaraíochta

2905.43; 2905.44; 2905.45

Mainníotól; D-glúicíoitól (soirbiotól); Gliocról

Monarú as ábhair atá faoi aon fho-cheannteideal seachas ceannteideal an táirge. Mar sin féin, féadfar ábhair atá faoin bhfo-cheannteideal céanna leis an táirge a úsáid, ar choinníoll nach mó a luach iomlán ná 20 % de phraghas an táirge díreach ón monarcha

Monarú nach mó ná 70 % de phraghas an táirge díreach ón monarcha é luach na n-ábhar uile a úsáidtear le linn an phróisis monaraíochta

2915

Aigéid mhonacarbocsaileacha neamhchioglacha sháithithe agus a n-ainhidrídí, a hailídí, a sárocsaídí agus a sárocsa-aigéid; a gcuid díorthach halaiginithe, sulfónaithe, níotráitithe nó níotrósaithe

Monarú as ábhair atá faoi aon cheannteideal ar bith. Mar sin féin, ní bheidh luach na n-ábhar uile atá faoi cheannteidil 2915 agus 2916 a úsáidtear os cionn 20 % de phraghas an táirge díreach ón monarcha

Monarú nach mó ná 70 % de phraghas an táirge díreach ón monarcha é luach na n-ábhar uile a úsáidtear le linn an phróisis monaraíochta

ex 2932

Éitir inmheánacha agus a gcuid díorthach halaiginithe, sulfónaithe, níotráitithe nó níotrósaithe

Monarú as ábhair atá faoi aon cheannteideal ar bith. Mar sin féin, ní ceadmhach luach na n-ábhar uile atá faoi cheannteideal 2909 a úsáidtear a bheith níos mó ná 20 % de phraghas an táirge díreach ón monarcha

Monarú nach mó ná 70 % de phraghas an táirge díreach ón monarcha é luach na n-ábhar uile a úsáidtear le linn an phróisis monaraíochta

 

Aicéatail chioglacha agus leathaicéatail inmheánacha agus a gcuid díorthach halaiginithe, sulfónaithe, níotráitithe nó níotrósaithe

Monarú as ábhair faoi aon cheannteideal

Monarú nach mó ná 70 % de phraghas an táirge díreach ón monarcha é luach na n-ábhar uile a úsáidtear le linn an phróisis monaraíochta

2933

Comhdhúile heitreachioglacha nach bhfuil acu ach heitrea-adamh/adaimh nitrigine

Monarú as ábhair atá faoi aon cheannteideal ar bith. Mar sin féin, ní bheidh luach na n-ábhar uile atá faoi cheannteidil 2932 agus 2933 a úsáidtear, os cionn 20 % de phraghas an táirge díreach ón monarcha

Monarú nach mó ná 70 % de phraghas an táirge díreach ón monarcha é luach na n-ábhar uile a úsáidtear le linn an phróisis monaraíochta

2934

Aigéid núicléasacha agus a gcuid salann, bídís sainithe ó thaobh ceimice de nó ná bíodh; comhdhúile heitreachioglacha eile

Monarú as ábhair atá faoi aon cheannteideal ar bith. Mar sin féin, ní bheidh luach na n-ábhar uile atá faoi cheannteidil 2932 , 2933 agus 2934 a úsáidtear, os cionn 20 % de phraghas an táirge díreach ón monarcha

Monarú nach mó ná 70 % de phraghas an táirge díreach ón monarcha é luach na n-ábhar uile a úsáidtear le linn an phróisis monaraíochta

Caibidil 31

Leasacháin

Monarú as ábhair faoi aon cheannteideal nach é ceannteideal an táirge é. Mar sin féin, féadfar ábhair atá faoin gceannteideal céanna leis an táirge a úsáid ar choinníoll nach mó a luach iomlán ná 20 % de phraghas an táirge díreach ón monarcha

Monarú nach mó ná 70 % de phraghas an táirge díreach ón monarcha é luach na n-ábhar uile a úsáidtear le linn an phróisis monaraíochta

Caibidil 32

Eastóscáin súdaireachta nó ruaimneoireachta; tainniní agus a gcuid díorthach; ruaimeanna, líocha agus ábhar dathúcháin eile; péinteanna agus vearnaisí; puití agus maisteoga eile; dúigh

Monarú as ábhair faoi aon cheannteideal nach é ceannteideal an táirge é. Mar sin féin, féadfar ábhair atá faoin gceannteideal céanna leis an táirge a úsáid ar choinníoll nach mó a luach iomlán ná 20 % de phraghas an táirge díreach ón monarcha

Monarú nach mó ná 70 % de phraghas an táirge díreach ón monarcha é luach na n-ábhar uile a úsáidtear le linn an phróisis monaraíochta

ex Caibidil 33

Blátholaí agus roisíneoidí; ullmhóidí cumhradóireachta, cosmaideacha nó maisíochta; seachas:

Monarú as ábhair faoi aon cheannteideal nach é ceannteideal an táirge é. Mar sin féin, féadfar ábhair atá faoin gceannteideal céanna leis an táirge a úsáid ar choinníoll nach mó a luach iomlán ná 20 % de phraghas an táirge díreach ón monarcha

Monarú nach mó ná 70 % de phraghas an táirge díreach ón monarcha é luach na n-ábhar uile a úsáidtear le linn an phróisis monaraíochta

ex 3301

Blátholaí (bídís neamhtheirpéineach nó ná bíodh), lena n-áirítear concréití agus absalóidí; roisíneoidí; oiléaroisíní eastósctha; tiúcháin blátholaí i saillte, in olaí fosaithe, i gcéaracha nó a leithéidí, a fhaightear trí ionbhláthú nó trí mhaothú; fotháirgí teirpéineacha ó dhítheirpéiniú blátholaí; driogáití uiscí agus tuaslagáin uiscí blátholaí

Monarú as ábhair atá faoi aon cheannteideal, lena n-áirítear ábhair as ‘grúpa’ (3) éagsúil faoin gceannteideal seo. Mar sin féin, féadfar ábhair atá in aon ghrúpa leis an táirge a úsáid, ar choinníoll nach mó a luach iomlán ná 20 % de phraghas an táirge díreach ón monarcha

Monarú nach mó ná 70 % de phraghas an táirge díreach ón monarcha é luach na n-ábhar uile a úsáidtear le linn an phróisis monaraíochta

ex Caibidil 34

Gallúnach, oibreáin dhromchlaghníomhacha orgánacha, ullmhóidí níocháin, ullmhóidí bealaithe, céaracha saorga, céaracha sainullmhaithe, ullmhóidí snasúcháin nó sciúracháin, coinnle agus earraí dá samhail, taos múnlóireachta, ‘déadchéaracha’ agus ullmhóidí déidliachta de bhunús plástair, amháin sna cásanna seo a leanas:

Monarú as ábhair faoi aon cheannteideal nach é ceannteideal an táirge é. Mar sin féin, féadfar ábhair atá faoin gceannteideal céanna leis an táirge a úsáid ar choinníoll nach mó a luach iomlán ná 20 % de phraghas an táirge díreach ón monarcha

Monarú nach mó ná 70 % de phraghas an táirge díreach ón monarcha é luach na n-ábhar uile a úsáidtear le linn an phróisis monaraíochta

ex 3404

Céaracha saorga agus céaracha ullmhaithe:

A bhfuil bonn pairifín, céaracha peitriliam, céaracha a fhaightear ó mhianraí biotúmanacha, céarach boige nó céarach scála fúthu

Monarú as ábhair faoi aon cheannteideal

Caibidil 35

Substaintí albaimineoideacha; stáirsí modhnaithe; gliúnna; einsímí

Monarú as ábhair faoi aon cheannteideal, seachas ceannteideal an táirge, nach mó a luach iomlán na n-ábhar uile a úsáidtear ná 70 % de phraghas an táirge díreach ón monarcha

Caibidil 37

Earraí fótagrafacha nó cineamatagrafacha

Monarú as ábhair faoi aon cheannteideal nach é ceannteideal an táirge é. Mar sin féin, féadfar ábhair atá faoin gceannteideal céanna leis an táirge a úsáid ar choinníoll nach mó a luach iomlán ná 20 % de phraghas an táirge díreach ón monarcha

Monarú nach mó ná 70 % de phraghas an táirge díreach ón monarcha é luach na n-ábhar uile a úsáidtear le linn an phróisis monaraíochta

ex Caibidil 38

Táirgí ceimiceacha ilghnéitheacha; seachas:

Monarú as ábhair faoi aon cheannteideal nach é ceannteideal an táirge é. Mar sin féin, féadfar ábhair atá faoin gceannteideal céanna leis an táirge a úsáid ar choinníoll nach mó a luach iomlán ná 20 % de phraghas an táirge díreach ón monarcha

Monarú nach mó ná 70 % de phraghas an táirge díreach ón monarcha é luach na n-ábhar uile a úsáidtear le linn an phróisis monaraíochta

ex 3803

Tallola scagtha

Scagadh tallola aimhe

Monarú nach mó ná 70 % de phraghas an táirge díreach ón monarcha é luach na n-ábhar uile a úsáidtear le linn an phróisis monaraíochta

ex 3805

Tuirpintín sulfáite, íonaithe

Íonú trí dhriogadh nó scagadh de bhiotáille amh tuirpintín sulfáite

Monarú nach mó ná 70 % de phraghas an táirge díreach ón monarcha é luach na n-ábhar uile a úsáidtear le linn an phróisis monaraíochta

3806 30

Gumaí eistir

Monarú ó aigéid roisín

Monarú nach mó ná 70 % de phraghas an táirge díreach ón monarcha é luach na n-ábhar uile a úsáidtear le linn an phróisis monaraíochta

ex 3807

Pic adhmaid (pic tarra adhmaid)

Driogadh tarra adhmaid

Monarú nach mó ná 70 % de phraghas an táirge díreach ón monarcha é luach na n-ábhar uile a úsáidtear le linn an phróisis monaraíochta

3809 10

Oibreáin bhailchríche, iompróirí ruaimeanna chun dlús a chur leis an ruaimniú nó le daingniú na ruaimeachán agus táirgí eile agus ullmhóidí eile (mar shampla, cóirithe agus buanaitheoirí), de chineál a úsáidtear sa tionscal teicstíle, páipéir nó leathair nó i dtionscail chomhchosúla, nach bhfuil sonraithe ná áirithe in aon áit eile: De bhunús substaintí amaláiseacha

Monarú nach mó ná 70 % de phraghas an táirge díreach ón monarcha é luach na n-ábhar uile a úsáidtear le linn an phróisis monaraíochta

3823

Aigéid shailleacha mhonacarbocsaileacha thionsclaíocha; olaí aigéid ó athscagadh; alcóil shailleacha thionsclaíocha

Monarú as ábhair faoi aon cheannteideal, lena n-áirítear ábhair eile faoi cheannteideal 3823

Monarú nach mó ná 70 % de phraghas an táirge díreach ón monarcha é luach na n-ábhar uile a úsáidtear le linn an phróisis monaraíochta

3824 60

Soirbíotól seachas é sin faoi fho-cheannteideal 2905.44

Monarú as ábhair faoi aon fho-cheannteideal, nach é fo-cheannteideal an táirge é agus seachas ábhair faoi fho-cheannteideal 2905.44. Mar sin féin, féadfar ábhair atá faoin bhfo-cheannteideal céanna leis an táirge a úsáid, ar choinníoll nach mó a luach iomlán ná 20 % de phraghas an táirge díreach ón monarcha

Monarú nach mó ná 70 % de phraghas an táirge díreach ón monarcha é luach na n-ábhar uile a úsáidtear le linn an phróisis monaraíochta

ex Caibidil 39

Plaistigh agus earraí díobh; seachas:

Monarú as ábhair faoi aon cheannteideal nach é ceannteideal an táirge é

Monarú nach mó ná 70 % de phraghas an táirge díreach ón monarcha é luach na n-ábhar uile a úsáidtear le linn an phróisis monaraíochta

ex 3907

Comhpholaiméir, arna dhéanamh as polacharbónáit agus comhpholaiméir stiréin bhútaidhé-éine aicrilinítríle (ABS)

Monarú as ábhair faoi aon cheannteideal nach é ceannteideal an táirge é. Mar sin féin, féadfar ábhair atá faoin gceannteideal céanna leis an táirge a úsáid ar choinníoll nach mó a luach iomlán ná 50 % de phraghas an táirge (4) díreach ón monarcha

Monarú nach mó ná 70 % de phraghas an táirge díreach ón monarcha é luach na n-ábhar uile a úsáidtear le linn an phróisis monaraíochta

 

Poileistear

Monarú as ábhair faoi aon cheannteideal nach é ceannteideal an táirge é

Monarú as polacarbónáit teitreabróma-(bisfeanól A)

Monarú nach mó ná 70 % de phraghas an táirge díreach ón monarcha é luach na n-ábhar uile a úsáidtear le linn an phróisis monaraíochta

ex 3920

Bileog nó scannán ianaiméir

Monarú ó shalann páirteach teirmeaplaisteach atá ina chomhpholaiméir eitiléine agus aigéid mheiticriligh neodraithe go páirteach le hiain mhiotail, den chuid is mó sinc agus sóidiam

Monarú nach mó ná 70 % de phraghas an táirge díreach ón monarcha é luach na n-ábhar uile a úsáidtear le linn an phróisis monaraíochta

ex 3921

Scragaill phlaisteacha, mhiotalaithe

Monarú as scragaill phoileistir an-trédhearcach de thiús nach mó ná 23 mhiocrón (5)

Monarú nach mó ná 70 % de phraghas an táirge díreach ón monarcha é luach na n-ábhar uile a úsáidtear le linn an phróisis monaraíochta

ex Caibidil 40

Rubar agus earraí atá déanta as; seachas:

Monarú as ábhair faoi aon cheannteideal nach é ceannteideal an táirge é

Monarú nach mó ná 70 % de phraghas an táirge díreach ón monarcha é luach na n-ábhar uile a úsáidtear le linn an phróisis monaraíochta

4012

Boinn atráchta nó chaite aeir, as rubar; boinn sholadacha nó chúisín, tráchta boinn agus flapaí boinn, as rubar:

 

 

Boinn atráchta aeir, sholadacha nó chúisín, as rubar

Atráchtadh bonn caite

 

Eile

Monarú as ábhair atá faoi aon cheannteideal, seachas iad siúd atá faoi cheannteidil 4011 nó 4012

Monarú nach mó ná 70 % de phraghas an táirge díreach ón monarcha é luach na n-ábhar uile a úsáidtear le linn an phróisis monaraíochta

ex Caibidil 41

Seithí agus craicne amha (seachas craicne fionnaidh) agus leathar; seachas:

Monarú as ábhair faoi aon cheannteideal nach é ceannteideal an táirge é

4101 go 4103

Seithí agus craicne amha ó bhó-ainmhithe (lena n-áirítear buabhaill) nó ó each-ainmhithe (úr, nó saillte, triomaithe, aolaithe, picilte nó leasaithe ar bhealach eile, ach gan súdaireacht, párchóiriú nó ullmhú thairis sin déanta orthu), bídís gan fionnadh nó scairghearrtha nó ná bíodh; craicne amha ó chaoirigh nó ó uain (úr, nó saillte, triomaithe, aolaithe, picilte nó leasaithe ar bhealach eile, ach gan súdaireacht, párchóiriú nó ullmhú thairis sin déanta orthu), bíodh olann orthu nó ná bíodh nó bídís scairghearrtha nó ná bíodh, seachas na craicne sin a eisiatar le nóta 1(c) a ghabhann le Caibidil 41; seithí agus craicne amha eile (úr, nó saillte, triomaithe, aolaithe, picilte nó leasaithe ar bhealach eile, ach gan súdaireacht, párchóiriú nó ullmhú thairis sin déanta orthu), bídís gan fionnadh nó scairghearrtha nó ná bíodh, seachas na seithí agus na craicne sin a eisiatar le nóta 1(b) nó le nóta 1 (c) a ghabhann le Caibidil 41

Monarú as ábhair faoi aon cheannteideal

4104 go 4106

Seithí agus craicne súdaraithe nó coirteacha, gan olann ná fionnadh orthu, bídís scairghearrtha nó ná bíodh, ach gan ullmhú thairis sin orthu

Athshúdaireacht ar sheithí agus craicne súdaraithe nó réamhshúdaraithe faoi fho-cheannteidil 4104.11, 4104.19, 4105.10, 4106.21, 4106.31 nó 4106.91

Monarú as ábhair faoi aon cheannteideal nach é ceannteideal an táirge é

4107 , 4112 , 4113

Leathar a ndéantar ullmhú breise air tar éis a shúdaraithe nó a chrústaithe

Monarú as ábhair faoi aon cheannteideal nach é ceannteideal an táirge é. Mar sin féin, ní fhéadfar ábhair faoi fho-cheannteidil 4104.41, 4104.49, 4105.30, 4106.22, 4106.32 agus 4106.92 a úsáid ach amháin má dhéantar oibríocht athshúdaireachta ar na seithí agus na craicne súdaraithe nó coirtithe sa staid thirim

Caibidil 42

Earraí déanta as leathar; diallaiteoireacht agus úmacha; earraí taistil, málaí láimhe agus coimeádáin chomhchosúla; earraí déanta d’inne ainmhí (seachas inne seiriceán)

Monarú as ábhair faoi aon cheannteideal nach é ceannteideal an táirge é

Monarú nach mó ná 70 % de phraghas an táirge díreach ón monarcha é luach na n-ábhar uile a úsáidtear le linn an phróisis monaraíochta

ex Caibidil 43

Craicne fionnaidh agus fionnadh saorga; earraí a mhonaraítear astu; seachas:

Monarú as ábhair faoi aon cheannteideal nach é ceannteideal an táirge é

Monarú nach mó ná 70 % de phraghas an táirge díreach ón monarcha é luach na n-ábhar uile a úsáidtear le linn an phróisis monaraíochta

4301

Craicne fionnaidh amha (lena n-áirítear cinn, eireabaill, lapaí agus píosaí eile nó gearrtháin eile, atá oiriúnach lena n-úsáid ag fionnadóir), seachas seithí amha agus craicne amha faoi cheannteideal 4101 , 4102 nó 4103

Monarú as ábhair faoi aon cheannteideal

ex 4302

Craicne fionnaidh súdaraithe nó cóirithe, cóimeáilte:

 

 

Plátaí, crosa agus foirmeacha comhchosúla

Craicne fionnaidh súdaraithe nó cóirithe neamhchóimeáilte a thuaradh nó a ruaimniú mar aon lena ghearradh agus a chóimeáil

 

Eile

Monarú as seithí fionnaidh cóirithe nó súdaraithe, neamhchóimeáilte

4303

Baill éadaigh, gabhálais éadaigh agus earraí eile craicinn fionnaidh

Monarú as craicne fionnaidh faoi cheannteideal 4302 , é súdaraithe nó cóirithe nó neamhchóimeáilte

ex Caibidil 44

Adhmad agus earraí adhmaid; fioghual; seachas:

Monarú as ábhair faoi aon cheannteideal nach é ceannteideal an táirge é

Monarú nach mó ná 70 % de phraghas an táirge díreach ón monarcha é luach na n-ábhar uile a úsáidtear le linn an phróisis monaraíochta

ex 4407

Adhmad sáfa nó scealptha ar a fhad, slisnithe nó scafa, nach mó ná 6 mm ar tiús, plánáilte, greanáilte nó ceannsiúntáilte

Plánáil, greanáil nó ceannsiúntáil

ex 4408

Leatháin lena veiníriú (lena n-áirítear na cinn a fhaightear trí adhmad lannaithe a shliseadh), agus le haghaidh sraithadhmaid de thiús nach mó na 6 mm, uaimthe, agus adhmad eile sáfa ar a fhad, sliseáilte nó scafa nach mó ná 6 mm, ar tiús, plánáilte, greanáilte nó ceannsiúntáilte

Uamadh, plánáil, greanáil nó ceannsiúntáil

ex 4410 go ex 4413

Feirbíní agus múnluithe, lena n-áirítear clár sciorta múnlaithe agus boird mhúnlaithe eile

Feirbeadh nó múnlú

ex 4415

Cásanna pacála, boscaí, cliathbhoscaí, drumaí agus pacáistithe comhchosúla, as adhmad

Monarú as boird nár gearradh de réir tomhais

ex 4418

Siúinéireacht agus cearpantóireacht na dtógálaithe ina n-úsáidtear adhmad

Monarú as ábhair faoi aon cheannteideal nach é ceannteideal an táirge é. Mar sin féin, féadfar painéil cheallacha adhmaid agus slinnte adhmaid a úsáid

 

Feirbíní agus múnluithe

Feirbeadh nó múnlú

ex 4421

Cléithíní lasáin; pionnaí adhmaid nó bioráin le haghaidh coisbheart

Monarú as adhmad atá faoi aon cheannteideal, seachas adhmad tarraingthe atá faoi cheannteideal 4409

ex Caibidil 51

Olann, fionnadh ainmhíoch mín nó garbh; snáth róin agus fabraic fhite; seachas:

Monarú as ábhair faoi aon cheannteideal nach é ceannteideal an táirge é

5106  go 5110

Snáth olla, snáth d’fhionnadh ainmhíoch mín nó garbh, nó de rón

Sníomh snáithíní nádúrtha nó easbhrú snáithíní de dhéantús an duine lena ngabhann sníomh (6)

5111  go 5113

Fabraicí fite as olann, as fionnadh ainmhíoch mín nó garbh, nó as rón:

Fíodóireacht (6)

Priontáil lena ngabhann dhá oibríocht ullmhúcháin nó bailchríche, ar a laghad, (amhail sciúradh, tuaradh, meirsiriú, teaschóiriú, ardú, cleandrú, próiseáil fhrithchrapthach, bailchríochnú buan, díchaitiú, tuile, deisiú agus díshnaidhmeadh) i gcás nach mó luach na fabraice neamhphriontáilte a úsáidtear ná 47.5 % de phraghas an táirge díreach ón monarcha

ex Caibidil 52

Cadás; seachas:

Monarú as ábhair faoi aon cheannteideal nach é ceannteideal an táirge é

5204  go 5207

Snáth nó snáithe cadáis

Sníomh snáithíní nádúrtha nó easbhrú snáithíní de dhéantús an duine lena ngabhann sníomh (6)

5208  go 5212

Fabraicí fite as cadás:

Fíodóireacht (6)

Priontáil lena ngabhann dhá oibríocht ullmhúcháin nó bailchríche, ar a laghad, (amhail sciúradh, tuaradh, meirsiriú, teaschóiriú, ardú, cleandrú, próiseáil fhrithchrapthach, bailchríochnú buan, díchaitiú, tuile, deisiú agus díshnaidhmeadh) i gcás nach mó luach na fabraice neamhphriontáilte a úsáidtear ná 47.5 % de phraghas an táirge díreach ón monarcha

ex Caibidil 53

Snáithíní teicstíle plandúla eile; snáth páipéir agus fabraicí fite as snáth páipéir; seachas:

Monarú as ábhair faoi aon cheannteideal nach é ceannteideal an táirge é

5306  go 5308

Snáth as snáithíní teicstíle plandúla eile; snáth páipéir

Sníomh snáithíní nádúrtha nó easbhrú snáithíní de dhéantús an duine lena ngabhann sníomh (6)

5309  go 5311

Fabraicí fite as snáithíní eile teicstíle plandúla; fabraicí fite as snáth páipéir:

Fíodóireacht (6)

Priontáil lena ngabhann dhá oibríocht ullmhúcháin nó bailchríche, ar a laghad, (amhail sciúradh, tuaradh, meirsiriú, teaschóiriú, ardú, cleandrú, próiseáil fhrithchrapthach, bailchríochnú buan, díchaitiú, tuile, deisiú agus díshnaidhmeadh) i gcás nach mó luach na fabraice neamhphriontáilte a úsáidtear ná 47.5 % de phraghas an táirge díreach ón monarcha

5401  go 5406

Snáth, aonfhiliméad agus snáth as filiméid de dhéantús an duine

Easbhrú snáithíní de dhéantús an duine lena ngabhann sníomh nó sníomh snáithíní nádúrtha (6)

5407  agus 5408

Fabraicí fite as snáth filiméid de dhéantús an duine:

Fíodóireacht (6)

Priontáil lena ngabhann dhá oibríocht ullmhúcháin nó bailchríche, ar a laghad, (amhail sciúradh, tuaradh, meirsiriú, teaschóiriú, ardú, cleandrú, próiseáil fhrithchrapthach, bailchríochnú buan, díchaitiú, tuile, deisiú agus díshnaidhmeadh) i gcás nach mó luach na fabraice neamhphriontáilte a úsáidtear ná 47.5 % de phraghas an táirge díreach ón monarcha

5501  go 5507

Snáithíní stáplacha de dhéantús an duine

Easbhrú snáithíní de dhéantús an duine

5508  go 5511

Snáth agus snáithe fuála as snáithíní stáplacha de dhéantús an duine

Sníomh snáithíní nádúrtha nó easbhrú snáithíní de dhéantús an duine lena ngabhann sníomh (6)

5512  go 5516

Fabraicí fite as snáithíní stáplacha de dhéantús an duine:

Fíodóireacht (6)

Priontáil lena ngabhann dhá oibríocht ullmhúcháin nó bailchríche, ar a laghad, (amhail sciúradh, tuaradh, meirsiriú, teaschóiriú, ardú, cleandrú, próiseáil fhrithchrapthach, bailchríochnú buan, díchaitiú, tuile, deisiú agus díshnaidhmeadh) i gcás nach mó luach na fabraice neamhphriontáilte a úsáidtear ná 47.5 % de phraghas an táirge díreach ón monarcha

ex Caibidil 56

Flocas, feilt agus ábhair neamhfhite; snáth speisialta; sreangán, téadra, rópaí agus cáblaí agus earraí díobh; seachas:

Easbhrú snáithíní de dhéantús an duine lena ngabhann sníomh nó sníomh snáithíní nádúrtha

Flocasú lena ngabhann ruaimniú nó priontáil (6)

5602

Feilt, bíodh sí tuilte, brataithe, clúdaithe nó lannaithe nó ná bíodh:

 

 

Feilt seoil snáthaide

Easbhrú snáithíní de dhéantús an duine lena ngabhann foirmiú fabraice

Mar sin féin, féadfar úsáid a bhaint as:

filiméad polapróipiléine faoi cheannteideal 5402 ,

snáithíní polapróipiléine faoi cheannteideal 5503 nó faoi cheannteideal 5506 , nó

barrach filiméadach polapróipiléine faoi cheannteideal 5501 ,

ar lú ná 9 ndeiciteics an ainmníocht a ghabhann le filiméid aonair nó le snáithín aonair i ngach cás, ar choinníoll nach mó a luach iomlán ná 40 % de phraghas an táirge díreach ón monarcha

Foirmiú fabraice, amháin, i gcás feilt a dhéantar as snáithíní nádúrtha (6)

 

Eile

Easbhrú snáithíní de dhéantús an duine lena ngabhann foirmiú fabraice

Foirmiú fabraice, amháin, i gcás feilt eile a dhéantar as snáithíní nádúrtha (6)

5603

Ábhair neamhfhite, bídís tuilte, brataithe, clúdaithe nó lannaithe nó ná bíodh

Aon phróiseas neamhfhite, lena n-áirítear snáthaidphuinseáil

5604

Snáithe agus corda rubair, clúdaithe le teicstíl; snáth teicstíle agus stiallacha agus a leithéidí atá faoi cheannteidil 5404 nó 5405 , iad tuilte, brataithe, clúdaithe nó cumhdaithe le rubar nó le plaistigh:

 

 

Snáithe agus corda rubair, clúdaithe le teicstíl

Monarú as snáithe nó corda rubair, gan bheith clúdaithe le teicstíl

 

Eile

Easbhrú snáithíní de dhéantús an duine lena ngabhann sníomh nó sníomh snáithíní nádúrtha (6)

5605

Snáth miotalaithe, bíodh sé galúnaithe nó ná bíodh, ar snáth teicstíle é, nó stiall nó a leithéidí atá faoi cheannteidil 5404 nó 5405 , cumasctha le miotal i bhfoirm snáithe, stéille nó púdair nó clúdaithe le miotal

Easbhrú snáithíní de dhéantús an duine lena ngabhann sníomh nó sníomh snáithíní stáplacha nádúrtha agus/nó de dhéantús an duine (6)

5606

Snáth galúnaithe, agus stiallacha agus a leithéidí atá faoi cheannteidil 5404 nó 5405 , galúnaithe (seachas iad siúd atá faoi cheannteideal 5605 agus snáth róin galúnaithe); snáth chenille (lena n-áirítear snáth chenille flocais); snáth buinne lúibe

Easbhrú snáithíní de dhéantús an duine lena ngabhann sníomh nó sníomh snáithíní stáplacha nádúrtha agus/nó de dhéantús an duine

Sníomh lena ngabhann flocasú

Flocasú lena ngabhann ruaimniú (6)

Caibidil 57

Cairpéid agus clúdaigh theicstíle eile urláir:

Sníomh snáithíní stáplacha nádúrtha agus/nó de dhéantús an duine nó easbhrú snátha fhiliméadaigh de dhéantús an duine, lena ngabhann fíodóireacht i ngach cás

Monarú as snáth coighre nó snáth sisil nó snáth siúite

Flocasú lena ngabhann ruaimniú nó priontáil

Caitíniú lena ngabhann ruaimniú nó priontáil

Easbhrú snáithíní de dhéantús an duine lena ngabhann teicnící neamhfhíodóireachta, lena n-áirítear snáthaidphuinseáil (6)

Mar sin féin, féadfar úsáid a bhaint as:

filiméad polapróipiléine faoi cheannteideal 5402 ,

snáithíní polapróipiléine faoi cheannteideal 5503 nó faoi cheannteideal 5506 , nó

barrach filiméadach polapróipiléine faoi cheannteideal 5501 ,

ar lú ná 9 ndeiciteics an ainmníocht a ghabhann le filiméid aonair nó le snáithín aonair i ngach cás, ar choinníoll nach mó a luach iomlán ná 40 % de phraghas an táirge díreach ón monarcha

Féadfar fabraic siúite a úsáid mar thaca

ex Caibidil 58

Fabraicí fite speisialta; fabraicí teicstíle caitíneacha; lása; taipéisí; ciumhsóga; earraí bróidnéireachta; seachas:

Fíodóireacht (6)

Priontáil lena ngabhann dhá oibríocht ullmhúcháin nó bailchríche, ar a laghad, (amhail sciúradh, tuaradh, meirsiriú, teaschóiriú, ardú, cleandrú, próiseáil fhrithchrapthach, bailchríochnú buan, díchaitiú, tuile, deisiú agus díshnaidhmeadh) i gcás nach mó luach na fabraice neamhphriontáilte a úsáidtear ná 47.5 % de phraghas an táirge díreach ón monarcha

5805

Taipéisí lámhfhite de chineál Gobelins, Flóndrais, Aubusson, Beauvais agus a leithéidí, agus taipéisí snáthaid-saothraithe (mar shampla, petit point, an chroslúb), bídís curtha le chéile nó ná bíodh

Monarú as ábhair faoi aon cheannteideal nach é ceannteideal an táirge é

5810

Bróidnéireacht, sa phíosa, i stiallacha nó i móitífeanna

Monarú nach mó ná 50 % de phraghas an táirge díreach ón monarcha é luach na n-ábhar uile a úsáidtear le linn an phróisis monaraíochta

5901

Fabraicí teicstíle atá brataithe le guma nó le substaintí amáláiseacha, de chineál a úsáidtear le haghaidh forchlúdaigh leabhar nó a leithéidí; rianéadach; canbhás ullmhaithe péinteála; bucram agus fabraicí teicstíle righnithe comhchosúla de chineál a úsáidtear don haitéireacht

Fíodóireacht lena ngabhann ruaimniú nó flocasú nó bratú

Flocasú lena ngabhann ruaimniú nó priontáil

5902

Fabraic chorda boinn de shnáth ardrighnis as níolón nó as polaimídí eile, as poileistir nó as réón vioscóis:

 

 

Ina bhfuil cion ábhar teicstíle nach mó ná 90 % de réir meáchain

Fíodóireacht

 

Eile

Easbhrú snáithíní de dhéantús an duine lena ngabhann fíodóireachta

5903

Fabraicí teicstíle atá tuilte, brataithe, clúdaithe nó lannaithe le plaistigh, seachas iad sin atá faoi cheannteideal 5902

Fíodóireachta lena ngabhann ruaimniú nó lena ngabhann bratú

Priontáil lena ngabhann dhá oibríocht ullmhúcháin nó bailchríche, ar a laghad, (amhail sciúradh, tuaradh, meirsiriú, teaschóiriú, ardú, cleandrú, próiseáil fhrithchrapthach, bailchríochnú buan, díchaitiú, tuile, deisiú agus díshnaidhmeadh), ar choinníoll nach mó luach na fabraice neamhphriontáilte a úsáidtear ann ná 47.5 % de phraghas an táirge díreach ón monarcha

5904

Líonóil, bíodh sí gearrtha de réir crutha nó ná bíodh; clúdaigh urláir arb é atá iontu brat nó clúdach a chuirtear ar thaca teicstíle, bíodh sé gearrtha de réir crutha nó ná bíodh

Fíodóireachta lena ngabhann ruaimniú nó lena ngabhann bratú (6)

5905

Clúdaigh bhalla theicstíle:

 

 

Iad tuilte, brataithe, clúdaithe nó lannaithe le rubar, le plaistigh nó le hábhair eile

Fíodóireachta lena ngabhann ruaimniú nó lena ngabhann bratú

 

Eile

Sníomh snáithíní stáplacha nádúrtha agus/nó de dhéantús an duine nó easbhrú snátha fhiliméadaigh de dhéantús an duine, lena ngabhann fíodóireacht i ngach cás

Fíodóireachta lena ngabhann ruaimniú nó lena ngabhann bratú

Priontáil lena ngabhann dhá oibríocht ullmhúcháin nó bailchríche, ar a laghad, (amhail sciúradh, tuaradh, meirsiriú, teaschóiriú, ardú, cleandrú, próiseáil fhrithchrapthach, bailchríochnú buan, díchaitiú, tuile, deisiú agus díshnaidhmeadh), ar choinníoll nach mó luach na fabraice neamhphriontáilte a úsáidtear ann ná 47.5 % de phraghas an táirge díreach ón monarcha (6)

5906

Fabraicí teicstíle rubaraithe, seachas iad sin atá faoi cheannteideal 5902:

 

 

Fabraicí cniotáilte nó cróiseáilte

Sníomh snáithíní stáplacha nádúrtha agus/nó de dhéantús an duine nó easbhrú snátha fhiliméadaigh de dhéantús an duine, lena ngabhann cniotáil i ngach cás

Cniotáil lena ngabhann ruaimniú nó bratú

Ruaimniú snátha snáithíní nádúrtha lena ngabhann cniotáil (6)

 

Fabraicí eile atá déanta as snáth filiméid shintéisigh, ina bhfuil, de réir meáchain, 90 % nó níos mó d’ábhair theicstíle

Easbhrú snáithíní de dhéantús an duine lena ngabhann fíodóireachta

 

Eile

Fíodóireachta lena ngabhann ruaimniú nó lena ngabhann bratú

Ruaimniú snátha snáithíní nádúrtha lena ngabhann fíodóireacht

5907

Fabraicí teicstíle atá tuilte, brataithe nó clúdaithe ar shlí eile; canbhás péinteáilte arb é atá ann radharcra amharclainne, cúlbhrait stiúideo nó a leithéidí

Fíodóireacht lena ngabhann ruaimniú nó flocasú nó bratú

Flocasú lena ngabhann ruaimniú nó priontáil

Priontáil lena ngabhann dhá oibríocht ullmhúcháin nó bailchríche, ar a laghad, (amhail sciúradh, tuaradh, meirsiriú, teaschóiriú, ardú, cleandrú, próiseáil fhrithchrapthach, bailchríochnú buan, díchaitiú, tuile, deisiú agus díshnaidhmeadh), ar choinníoll nach mó luach na fabraice neamhphriontáilte a úsáidtear ann ná 47.5 % de phraghas an táirge díreach ón monarcha

5908

Buaicis teicstíle, iad fite, trilsithe nó cniotáilte, do lampaí, soirn, lastóirí, coinnle nó a leithéidí; cochaill gháis ghealbhruthacha agus fabraic fheadánach chniotáilte chochaill gáis díobh, bídís tuilte nó ná bíodh:

 

 

Cochaill gháis ghealbhruthacha, tuilte

Monarú as fabraic fheadánach chniotáilte cochaill gáis

 

Eile

Monarú as ábhair faoi aon cheannteideal nach é ceannteideal an táirge é

5909  go 5911

Earraí teicstíle de chineál atá oiriúnach le haghaidh úsáid thionsclaíoch:

 

 

Dioscaí nó fáinní snasaithe seachas iad siúd atá déanta as feilt atá faoi cheannteideal 5911

Fíodóireacht

 

Fabraicí fite, de chineál a úsáidtear go coitianta i ndéanamh páipéir nó in úsáidí teicniúla eile, bídís feiltithe nó neamhfheiltithe, bídís tuilte nó brataithe nó ná bíodh, iad feadánach nó éigríochta agus dlúth agus/nó inneach amháin nó níos mó iontu, nó uigí leata ina bhfuil dlúth agus/nó inneach amháin nó níos mó, faoi cheannteideal 5911

Fíodóireacht (6)

 

Eile

Easbhrú snáth filiméid de dhéantús an duine nó sníomh snáithíní stáplacha nádúrtha nó de dhéantús an duine, lena ngabhann fíodóireacht (6)

Fíodóireacht lena ngabhann ruaimniú nó bratú

Caibidil 60

Fabraicí cniotáilte nó cróiseáilte

Sníomh snáithíní stáplacha nádúrtha agus/nó de dhéantús an duine nó easbhrú snátha fhiliméadaigh de dhéantús an duine, lena ngabhann cniotáil i ngach cás

Cniotáil lena ngabhann ruaimniú nó flocasú nó bratú

Flocasú lena ngabhann ruaimniú nó priontáil

Ruaimniú snátha snáithíní nádúrtha lena ngabhann cniotáil

Casadh nó uigeachtú lena ngabhann cniotáil ar choinníoll nach mó luach na snáthanna neamhchasta/neamhuigeacha ná 47.5 % de phraghas an táirge díreach ón monarcha

Caibidil 61

Baill éadaigh agus gabhálais éadaigh, iad cniotáilte nó cróiseáilte:

 

 

A fhaightear trí dhá cheann nó níos mó de phíosaí fhabraic chniotáilte nó chróiseáilte, iad gearrtha ar fhoirm nó a fuarthas go díreach ar fhoirm, a fhuáil le chéile nó a chóimeáil ar shlí eile

Monarú as fabraic

 

Eile

Sníomh snáithíní stáplacha nádúrtha agus/nó de dhéantús an duine nó easbhrú snátha fhiliméadaigh de dhéantús an duine, lena ngabhann cniotáil i ngach cás (iad cniotáilte chun táirgí a mhúnlú)

Ruaimniú snátha snáithíní nádúrtha lena ngabhann cniotáil (iad cniotáilte chun táirgí a mhúnlú) (6)

ex Caibidil 62

Baill éadaigh agus gabhálais éadaigh, gan chniotáil ná chróiseáil; seachas:

Monarú as fabraic

6213  agus 6214

Ciarsúir, seálta, scaifeanna, muifléid, maintillí, caillí agus a leithéidí:

 

 

Bróidnithe

Fíodóireacht lena ngabhann cur le chéile (lena n-áirítear gearradh)

Monarú as fabraic gan bhróidniú ar choinníoll nach mó luach na fabraice gan bhróidniú a úsáidtear ann ná 40 % de phraghas an táirge díreach ón monarcha (7)

Cur le chéile a dhéantar tar éis chéim na priontála lena ngabhann dhá oibríocht ullmhúcháin nó bailchríche, ar a laghad, (amhail sciúradh, tuaradh, meirsiriú, teaschóiriú, ardú, cleandrú, próiseáil fhrithchrapthach, bailchríochnú buan, díchaitiú, tuile, deisiú agus díshnaidhmeadh) ar choinníoll nach mó luach na fabraice neamhphriontáilte a úsáidtear ann ná 47.5 % de phraghas an táirge díreach ón monarcha (6)  (7)

 

Eile

Fíodóireacht lena ngabhann cur le chéile (lena n-áirítear gearradh)

Cur le chéile roimh chéim na priontála lena ngabhann dhá oibríocht ullmhúcháin nó bailchríche, ar a laghad, (amhail sciúradh, tuaradh, meirsiriú, teaschóiriú, ardú, cleandrú, próiseáil fhrithchrapthach, bailchríochnú buan, díchaitiú, tuile, deisiú agus díshnaidhmeadh), ar choinníoll nach mó luach na fabraice neamhphriontáilte a úsáideadh ná 47.5 % de phraghas an táirge díreach ón monarcha (6)  (7)

6217

Gabhálais eile éadaigh curtha le chéile; codanna de bhaill éadaigh nó de ghabhálais éadaigh, seachas iad sin atá faoi cheannteideal 6212 :

 

 

Bróidnithe

Fíodóireacht lena ngabhann cur le chéile (lena n-áirítear gearradh)

Monarú as fabraic gan bhróidniú ar choinníoll nach mó luach na fabraice gan bhróidniú a úsáidtear ann ná 40 % de phraghas an táirge díreach ón monarcha (7)

 

Trealamh dódhíonach as fabraic atá clúdaithe le scragall poileistir alúmanaim

Fíodóireacht lena ngabhann cur le chéile (lena n-áirítear gearradh)

Bratú ar choinníoll nach mó luach na fabraice neamhbhrataithe a úsáidtear ann ná 40 % de phraghas an táirge díreach ón monarcha lena ngabhann cur le chéile (lena n-áirítear gearradh) (7)

 

Idirlíneálacha do bhónaí agus cufaí, iad gearrtha amach

Monarú nach mó ná 40 % de phraghas an táirge díreach ón monarcha é luach na n-ábhar uile a úsáidtear le linn an phróisis monaraíochta, ábhair atá faoi aon cheannteideal, seachas ceannteideal an táirge

ex Caibidil 63

Earraí teicstíle rédhéanta eile; tacair; éadaí caite agus earraí teicstíle caite; ceirteacha; seachas:

Monarú as ábhair faoi aon cheannteideal nach é ceannteideal an táirge é

6301  go 6304

Blaincéid, rugaí taistil, línéadach leapa, etc.; cuirtíní etc.; earraí fearastaithe eile:

 

 

Iad déanta as feilt, as ábhair neamhfhite

Aon phróiseas neamhfhite, lena n-áirítear snáthaidphuinseáil lena ngabhann cur le chéile (lena n-áirítear gearradh)

 

Eile:

 

 

– –

Bróidnithe

Fíodóireacht nó cniotáil lena ngabhann cur le chéile (lena n-áirítear gearradh)

Monarú as fabraic gan bhróidniú ar choinníoll nach mó luach na fabraice gan bhróidniú a úsáidtear ann ná 40 % de phraghas an táirge díreach ón monarcha (7)  (8)

 

– –

Eile

Fíodóireacht nó cniotáil lena ngabhann cur le chéile (lena n-áirítear gearradh)

6305

Saic agus málaí, de chineál a úsáidtear chun earraí a phacáil

Fíodóireacht nó cniotáil lena ngabhann cur le chéile (lena n-áirítear gearradh) (6)

6306

Tarpóil, scáthbhrait agus dallóga gréine; pubaill; seolta le haghaidh bád, clár seoil nó árthaí talún; earraí campála:

 

 

Iad déanta as ábhair neamhfhite

Aon phróiseas neamhfhite, lena n-áirítear snáthaidphuinseáil lena ngabhann cur le chéile (lena n-áirítear gearradh)

 

Eile

Fíodóireacht lena ngabhann cur le chéile (lena n-áirítear gearradh) (6)  (7)

Bratú ar choinníoll nach mó luach na fabraice neamhbhrataithe a úsáidtear lena linn ná 40 % de phraghas an táirge díreach ón monarcha lena ngabhann cur le chéile (lena n-áirítear gearradh)

6307

Earraí curtha le chéile eile, lena n-áirítear pátrúin do ghúnaí

Monarú nach mó ná 40 % de phraghas an táirge díreach ón monarcha é luach na n-ábhar uile a úsáidtear le linn an phróisis monaraíochta

6308

Tacair d’fhabraicí fite agus de shnáth, bíodh gabhálais ag gabháil leo nó ná bíodh, chun rugaí, taipéisí, éadaí boird nó naipcíní bróidnithe, nó earraí teicstíle comhchosúla, a chur i bpacáistíocht lena miondíol

Ní mór gach mír sa tacar an riail a chomhlíonadh, riail a bheadh infheidhme maidir léi mura mbeadh sí san áireamh sa tacar. Is féidir earraí neamhthionscnaimh a ionchorprú, áfach, ar choinníoll nach mó a luach iomlán ná 25 % de phraghas an tacair díreach ón monarcha

ex Caibidil 64

Coisbhearta, loirgneáin agus a leithéid; codanna d’earraí den chineál sin; seachas:

Monarú as ábhair atá faoi aon cheannteideal, seachas le haghaidh cóimeálacha d’uachtair atá greamaithe de bhoinn istigh nó de chomhpháirteanna eile de bhoinn atá faoi cheannteideal 6406

6406

Codanna de choisbhearta (lena n-áirítear uachtair, bídís ceangailte de bhoinn seachas boinn amuigh nó ná bíodh); boinn istigh inbhainte, cúisíní sála agus earraí comhchosúla; loirgneáin, luiteoga agus baill éadaigh chomhchosúla agus codanna díobh

Monarú as ábhair faoi aon cheannteideal nach é ceannteideal an táirge é

Caibidil 65

Ceannbhearta agus codanna díobh

Monarú as ábhair faoi aon cheannteideal nach é ceannteideal an táirge é

ex Caibidil 68

Earraí cloiche, plástair, stroighne, aispeiste, míoca nó ábhair chomhchosúla, seachas:

Monarú as ábhair faoi aon cheannteideal nach é ceannteideal an táirge é

Monarú nach mó ná 70 % de phraghas an táirge díreach ón monarcha é luach na n-ábhar uile a úsáidtear le linn an phróisis monaraíochta

ex 6803

Earraí slinne nó earraí slinne ceirtleánaithe

Monarú as slinn shaoirsithe

ex 6812

Earraí aispeiste; earraí de mheascáin agus de bhunús aispeiste nó de mheascáin agus de bhunús aispeiste agus carbónáit mhaignéisiam

Monarú as ábhair faoi aon cheannteideal

ex 6814

Earraí míoca, lena n-áirítear míoca atá ceirtleánaithe nó athdhéanta, ar thaca páipéir, páipéarchláir nó ábhair eile

Monarú as míoca saoirsithe (lena n-áirítear míoca atá ceirtleánaithe nó athdhéanta)

Caibidil 69

Táirgí ceirmeacha

Monarú as ábhair faoi aon cheannteideal nach é ceannteideal an táirge é

Monarú nach mó ná 70 % de phraghas an táirge díreach ón monarcha é luach na n-ábhar uile a úsáidtear le linn an phróisis monaraíochta

ex Caibidil 70

Gloine agus earraí gloine, seachas:

Monarú as ábhair faoi aon cheannteideal nach é ceannteideal an táirge é

Monarú nach mó ná 70 % de phraghas an táirge díreach ón monarcha é luach na n-ábhar uile a úsáidtear le linn an phróisis monaraíochta

7006

Gloine atá faoi cheannteidil 7003 , 7004 nó 7005 , í lúbtha, ciumhais saoirsithe, greanta, druileáilte

 

 

Substráití plátghloine, brataithe le sceo tanaí tréleictreach, agus de ghrád leathsheoltóra, i gcomhréir le caighdeáin SEMII (9)

Monarú as substráit phlátghloine neamhbhrataithe faoi cheannteideal 7006

 

Eile

Monarú as ábhair atá faoi cheannteideal 7001

7010

Carbáigh, buidéil, fleascáin, crúscaí, potaí, fiala, ampaill agus coimeádáin eile, atá déanta as gloine, de chineál a úsáidtear chun earraí a iompar nó a phacáil; crúscaí caomhnúcháin atá déanta as gloine; stopalláin, claibíní agus cláir eile atá déanta as gloine

Monarú as ábhair faoi aon cheannteideal nach é ceannteideal an táirge é

Gearradh earraí gloine, ar choinníoll nach mó luach iomlán na n-earraí gloine neamhghearrtha ná 50 % de phraghas an táirge díreach ón monarcha

7013

Earraí gloine den chineál a úsáidtear ag an mbord, sa chistin, sa leithreas, san oifig, i gcomhair maisiúchán inmheánach nó chun críoch comhchosúil (seachas earraí atá faoi cheannteideal 7010 nó 7018 )

Monarú as ábhair faoi aon cheannteideal nach é ceannteideal an táirge é

Gearradh earraí gloine, ar choinníoll nach mó luach iomlán na n-earraí gloine neamhghearrtha ná 50 % de phraghas an táirge díreach ón monarcha

Maisiúchán láimhe (seachas priontáil scagshíoda) ar earraí gloine séidte de láimh, ar choinníoll nach mó luach iomlán na n-earraí gloine séidte de láimh a úsáidtear ná 50 % de phraghas an táirge díreach ón monarcha

ex 7019

Earraí (seachas snáth) as snáithíní gloine

Monarú as:

slisní neamhdhaite, caisirníní, snáth agus duail mhionghearrtha, nó

olann ghloine

ex Caibidil 71

Péarlaí nádúrtha nó saothraithe, clocha lómhara nó leathlómhara, miotail lómhara, miotail cumhdaithe le miotal lómhar, agus earraí díobh; seodra bréige; mona, seachas:

Monarú as ábhair faoi aon cheannteideal nach é ceannteideal an táirge é

Monarú nach mó ná 70 % de phraghas an táirge díreach ón monarcha é luach na n-ábhar uile a úsáidtear le linn an phróisis monaraíochta

7106 , 7108 agus 7110

Miotail lómhara:

 

 

Neamhshaoirsithe

Monarú as ábhair atá faoi aon cheannteideal seachas iad siúd atá faoi cheannteidil 7106 , 7108 agus 7110

Deighilt leictrealaíoch, theirmeach nó cheimiceach miotal lómhar faoi cheannteidil 7106 , 7108 nó 7110

Miotail lómhara faoi cheannteidil 7106 , 7108 nó 7110 a chomhleá agus/nó chóimhiotalú lena chéile nó le táirmhiotail

 

Leathmhonaraithe nó i bhfoirm púdair

Monarú as miotail lómhara neamhshaoirsithe

ex 7107 , ex 7109 agus ex 7111

Miotail atá cumhdaithe le miotail lómhara, iad leathmhonaraithe

Monarú as miotail atá cumhdaithe le miotail lómhara, iad neamhshaoirsithe

7115

Earraí eile déanta as miotal lómhar nó as miotal cumhdaithe le miotal lómhar

Monarú as ábhair faoi aon cheannteideal nach é ceannteideal an táirge é

7117

Seodra bréige

Monarú as ábhair faoi aon cheannteideal nach é ceannteideal an táirge é

Monarú as codanna de tháirmhiotail, nach bhfuil plátáilte ná clúdaithe le miotail lómhara, ar choinníoll nach mó luach na n-ábhair uile a úsáidtear lena linn ná 50 % de phraghas an táirge díreach ón monarcha

ex Caibidil 73

Earraí iarainn nó cruach; seachas:

Monarú as ábhair faoi aon cheannteideal nach é ceannteideal an táirge é

ex 7301

Bratphíleáil

Monarú as ábhair atá faoi cheannteideal 7207

7302

Ábhair tógála iarainn nó cruach le haghaidh iarnróid nó trambhealaigh, lena n-áirítear: ráillí, ráillí cosanta agus ráillí fiaclacha, lanna aistrithe, acomhail, slata pointe agus píosaí eile trasbhealaigh, trasnáin (trascheangail), lioscáin, teangacha ladhróige, dingeacha teanga ladhróige, bonnphlátaí (bunphlátaí), fáiscíní ráille, leabaphlátaí, ceangail agus ábhar speisialaithe eile chun ráillí a cheangal nó a dheisiú

Monarú as ábhair atá faoi cheannteideal 7206

7304 , 7305 agus 7306

Feadáin, píobáin agus próifílí tolla as iarann (seachas iarann teilgthe ) nó as cruach

Monarú as ábhair atá faoi cheannteidil 7206 , 7207 , 7208 , 7209 , 7210 , 7211 , 7212 , 7218 , 7219 , 7220 nó 7224

ex 7307

Feadáin nó feistis píobáin as cruach dhosmálta

Deileadóireacht, druileáil, réamadh, snáithiú, díbhurrú agus greanroiseadh crotán gaibhnithe, ar choinníoll nach mó luach iomlán na gcrotán gaibhnithe a úsáideadh lena linn ná 35 % de phraghas an táirge díreach ón monarcha

7308

Struchtúir (gan foirgnimh réamhdhéanta atá faoi cheannteideal 9406 a áireamh) agus codanna de struchtúir as iarann nó as cruach (mar shampla, droichid agus codanna droichid, geataí loic, túir, crainn laitíse, díonta, creatlacha dín, doirse agus fuinneoga agus a bhfrámaí mar aon le tairseacha dorais, comhlaí, balastráidí, piléir, colúin); plátaí, slata, uillinneacha, cruthanna, cónaisc, feadáin agus a leithéidí, arna n-ullmhú lena n-úsáid i bhfoirgnimh iarainn nó chruach

Monarú as ábhair faoi aon cheannteideal nach é ceannteideal an táirge é. Mar sin féin, ní fhéadfar uillinneacha, cruthanna agus cónaisc tháite atá faoi cheannteideal 7301 a úsáid

ex 7315

Sciorrshlabhra

Monarú nach mó luach na n-ábhar uile faoi cheannteideal 7315 a úsáidtear lena linn ná 50 % de phraghas an táirge díreach ón monarcha

ex Caibidil 74

Copar agus earraí atá déanta as copar; seachas:

Monarú as ábhair faoi aon cheannteideal nach é ceannteideal an táirge é

7403

Copar mínghlanta agus cóimhiotail chopair, neamhshaoirsithe

Monarú as ábhair faoi aon cheannteideal

ex Caibidil 76

Alúmanam agus earraí atá déanta as alúmanam; seachas:

Monarú as ábhair faoi aon cheannteideal nach é ceannteideal an táirge é

7601

Alúmanam neamhshaoirsithe

Monarú as ábhair faoi aon cheannteideal

7607

Scragall alúmanaim (bíodh sé priontáilte nó bíodh páipéar, cairtchlár, plaistigh nó ábhar taca comhchosúil ar a chúl nó ná bíodh), (cé is moite d’aon ábhar taca) nach mó ná 0,2 mm ar tiús

Monarú as ábhair atá faoi aon cheannteideal seachas ceannteideal an táirge ná ceannteideal 7606

ex Caibidil 78

Luaidhe agus earraí déanta as luaidhe, seachas:

Monarú as ábhair faoi aon cheannteideal nach é ceannteideal an táirge é

7801

Luaidhe neamhshaoirsithe:

 

 

Luaidhe mhínghlanta

Monarú as ábhair faoi aon cheannteideal

 

Eile

Monarú as ábhair faoi aon cheannteideal nach é ceannteideal an táirge é. Ní fhéadfar dramhaíl agus fuíoll faoi cheannteideal 7802 a úsáid, áfach

Caibidil 80

Stán agus earraí stáin

Monarú as ábhair faoi aon cheannteideal nach é ceannteideal an táirge é

ex Caibidil 82

Uirlisí, acraí, sceanra, spúnóga agus foirc, iad déanta as táirmhiotal; codanna díobh, iad déanta as táirmhiotal; seachas:

Monarú as ábhair faoi aon cheannteideal nach é ceannteideal an táirge é

Monarú nach mó ná 70 % de phraghas an táirge díreach ón monarcha é luach na n-ábhar uile a úsáidtear le linn an phróisis monaraíochta

8206

Uirlisí atá faoi dhá cheann nó níos mó de cheannteidil 8202 go 8205 , arna gcur i dtoll a chéile i bhfoirne lena miondíol

Monarú as ábhair atá faoi aon cheannteideal, seachas iad siúd atá faoi cheannteidil 8202 go 8205 . Féadfar uirlisí atá faoi cheannteidil 8202 go 8205 a ionchorprú san fhoireann, áfach, ar choinníoll nach mó a luach iomlán ná 15 % de phraghas an táirge díreach ón monarcha

8211

Sceana le lanna gearrtha, bídís fiaclach nó ná bíodh (lena n-áirítear sceana prúnála), seachas sceana faoi cheannteideal 8208 , agus lanna dóibh

Monarú as ábhair faoi aon cheannteideal nach é ceannteideal an táirge é. Féadfar lanna agus cosa scine déanta as táirmhiotal a úsáid, áfach

8214

Earraí eile sceanra (mar shampla; bearrthóirí gruaige, scoiltirí búistéara nó cistine, mionghearrthóirí agus sceana mionaithe, sceana páipéir); foireann d’uirlisí lámh-mhaisithe agus cosmhaisithe (líomháin ingne san áireamh)

Monarú as ábhair faoi aon cheannteideal nach é ceannteideal an táirge é. Féadfar hanlaí déanta as táirmhiotal a úsáid, áfach

8215

Spúnóga, foirc, liacha, scimíní, tráidirí cácaí, sceana éisc, sceana ime, tlúnna siúcra agus earraí boird nó cistine comhchosúla

Monarú as ábhair faoi aon cheannteideal nach é ceannteideal an táirge é. Féadfar hanlaí déanta as táirmhiotal a úsáid, áfach

ex Caibidil 83

Earraí ilghnéitheacha atá déanta as táirmhiotal; seachas:

Monarú as ábhair faoi aon cheannteideal nach é ceannteideal an táirge é

Monarú nach mó ná 70 % de phraghas an táirge díreach ón monarcha é luach na n-ábhar uile a úsáidtear le linn an phróisis monaraíochta

ex 8302

Gléasanna suite, feistis agus earraí comhchosúla eile atá oiriúnach d’fhoirgnimh, agus dúntóirí doirse uathoibríocha

Monarú as ábhair faoi aon cheannteideal nach é ceannteideal an táirge é. Mar sin féin, féadfar ábhair eile faoi cheannteideal 8302 a úsáid, ar choinníoll nach mó a luach iomlán ná 20 % de phraghas an táirge díreach ón monarcha

ex 8306

Deilbhíní agus earraí ornáideacha eile, déanta as táirmhiotal

Monarú as ábhair faoi aon cheannteideal nach é ceannteideal an táirge é. Mar sin féin, féadfar ábhair eile faoi cheannteideal 8306 a úsáid, ar choinníoll nach mó a luach iomlán ná 30 % de phraghas an táirge díreach ón monarcha

ex Caibidil 84

Imoibreoirí núicléacha, coirí, innealra agus fearais mheicniúla; codanna díobh; seachas:

Monarú as ábhair faoi aon cheannteideal nach é ceannteideal an táirge é

Monarú nach mó ná 70 % de phraghas an táirge díreach ón monarcha é luach na n-ábhar uile a úsáidtear le linn an phróisis monaraíochta

8401

Imoibreoirí núicléacha; eilimintí breosla (cartúis), nach bhfuil ionradaithe, le haghaidh imoibreoirí núicléacha; innealra agus gaireas le haghaidh scaradh iseatópach

Monarú nach mó ná 70 % de phraghas an táirge díreach ón monarcha é luach na n-ábhar uile a úsáidtear le linn an phróisis monaraíochta

8407

Innill loiní dócháin inmheánaigh, frithingeacha spréachadhainte nó rothlacha

Monarú nach mó ná 70 % de phraghas an táirge díreach ón monarcha é luach na n-ábhar uile a úsáidtear le linn an phróisis monaraíochta

8408

Innill loiní dócháin inmheánaigh adhainte comhbhrú (innill díosail nó leathdhíosail)

Monarú nach mó ná 70 % de phraghas an táirge díreach ón monarcha é luach na n-ábhar uile a úsáidtear le linn an phróisis monaraíochta

8427

Forcardaitheoirí; trucailí oibreacha eile a bhfuil trealamh tógála nó láimhseála feistithe orthu

Monarú nach mó ná 70 % de phraghas an táirge díreach ón monarcha é luach na n-ábhar uile a úsáidtear le linn an phróisis monaraíochta

8482

Imthacaí gránacha nó rollacha

Monarú nach mó ná 70 % de phraghas an táirge díreach ón monarcha é luach na n-ábhar uile a úsáidtear le linn an phróisis monaraíochta

ex Caibidil 85

Innealra agus trealamh leictreach agus codanna de; taifeadáin agus atáirgeoirí fuaime, taifeadáin agus atáirgeoirí íomhánna agus fuaime teilifíse, agus codanna d’earraí den sórt sin agus gabhálais dóibh; seachas:

Monarú as ábhair faoi aon cheannteideal nach é ceannteideal an táirge é

Monarú nach mó ná 70 % de phraghas an táirge díreach ón monarcha é luach na n-ábhar uile a úsáidtear le linn an phróisis monaraíochta

8501 , 8502

Mótair agus gineadóirí leictreacha; Tacair ginte leictreachais agus tiontairí rothlacha

Monarú as ábhair atá faoi aon cheannteideal seachas iad sin atá faoi cheannteideal an táirge agus faoi cheannteideal 8503

Monarú nach mó ná 70 % de phraghas an táirge díreach ón monarcha é luach na n-ábhar uile a úsáidtear le linn an phróisis monaraíochta

8513

Lampaí inaistrithe leictreacha arna ndearadh le feidhmiú as a bhfoinse féin cumhachta (mar shampla, ceallraí tirime, taisc-cheallraí, maignéatónna), seachas trealamh soilsithe faoi cheannteideal 8512

Monarú as ábhair faoi aon cheannteideal nach é ceannteideal an táirge é

Monarú nach mó ná 70 % de phraghas an táirge díreach ón monarcha é luach na n-ábhar uile a úsáidtear le linn an phróisis monaraíochta

8519

Gaireas taifeadta agus atáirgthe fuaime

Monarú as ábhair atá faoi aon cheannteideal seachas iad sin atá faoi cheannteideal an táirge agus faoi cheannteideal 8522

Monarú nach mó ná 70 % de phraghas an táirge díreach ón monarcha é luach na n-ábhar uile a úsáidtear le linn an phróisis monaraíochta

8521

Gaireas taifeadta nó atáirgthe físe, bíodh tiúnóir físe ionchorpraithe ann nó ná bíodh

Monarú as ábhair atá faoi aon cheannteideal seachas iad sin atá faoi cheannteideal an táirge agus faoi cheannteideal 8522

Monarú nach mó ná 70 % de phraghas an táirge díreach ón monarcha é luach na n-ábhar uile a úsáidtear le linn an phróisis monaraíochta

8523

Meáin ullmhaithe neamhthaifeadta le haghaidh taifeadadh fuaime nó taifeadadh comhchosúil a dhéanamh ar fheiniméin eile, seachas na táirgí a luaitear i gcaibidil 37

Monarú nach mó ná 70 % de phraghas an táirge díreach ón monarcha é luach na n-ábhar uile a úsáidtear le linn an phróisis monaraíochta

8525

Gaireas tarchurtha le haghaidh craoltóireacht raidió nó teilifíse, bíodh gaireas glactha nó gaireas taifeadta nó atáirgthe fuaime mar chuid díobh nó ná bíodh; ceamaraí teilifíse, ceamaraí digiteacha agus taifeadáin físcheamaraí eile

Monarú as ábhair atá faoi aon cheannteideal seachas iad sin atá faoi cheannteideal an táirge agus faoi cheannteideal 8529

Monarú nach mó ná 70 % de phraghas an táirge díreach ón monarcha é luach na n-ábhar uile a úsáidtear le linn an phróisis monaraíochta

8526

Gaireas radair, gaireas cúnta rada loingseoireachta agus gaireas cianrialaithe raidió

Monarú as ábhair atá faoi aon cheannteideal seachas iad sin atá faoi cheannteideal an táirge agus faoi cheannteideal 8529

Monarú nach mó ná 70 % de phraghas an táirge díreach ón monarcha é luach na n-ábhar uile a úsáidtear le linn an phróisis monaraíochta

8527

Gaireas glactha le haghaidh craoltóireacht raidió, bíodh gaireas taifeadta nó atáirgthe fuaime nó clog sa chásáil chéanna leo nó ná bíodh

Monarú as ábhair atá faoi aon cheannteideal seachas iad sin atá faoi cheannteideal an táirge agus faoi cheannteideal 8529

Monarú nach mó ná 70 % de phraghas an táirge díreach ón monarcha é luach na n-ábhar uile a úsáidtear le linn an phróisis monaraíochta

8528

Monatóirí agus teilgeoirí, nach bhfuil gaireas glactha teilifíse ina gcuid díobh; gaireas glactha le haghaidh teilifíse, bíodh glacadóirí le haghaidh craoltóireacht raidió nó gaireas taifeadta nó atáirgthe fuaime nó físe iontu nó ná bíodh

Monarú as ábhair atá faoi aon cheannteideal seachas iad sin atá faoi cheannteideal an táirge agus faoi cheannteideal 8529

Monarú nach mó ná 70 % de phraghas an táirge díreach ón monarcha é luach na n-ábhar uile a úsáidtear le linn an phróisis monaraíochta

8535  go 8537

Gaireas leictreach chun ciorcaid leictreacha a lascadh nó a chosaint, nó chun naisc a dhéanamh le ciorcaid leictreacha nó naisc a dhéanamh laistigh díobh; nascóirí le haghaidh snáithíní optúla, cuail nó cáblaí snáth optaice; cláir, painéil, consóil, deasca, caibinéid agus boinn eile, le haghaidh rialú leictreach nó dáileadh leictreachais

Monarú as ábhair atá faoi aon cheannteideal seachas iad sin atá faoi cheannteideal an táirge agus faoi cheannteideal 8538

Monarú nach mó ná 70 % de phraghas an táirge díreach ón monarcha é luach na n-ábhar uile a úsáidtear le linn an phróisis monaraíochta

8540 11  agus 8540 12

Feadáin pictiúr teilifíse gha-chatóideacha, lena n-áirítear feadáin gha-chatóideacha físmhonatóra

Monarú nach mó ná 70 % de phraghas an táirge díreach ón monarcha é luach na n-ábhar uile a úsáidtear le linn an phróisis monaraíochta

ex 8542 31 go ex 8542 33 agus ex 8542 39

Ciorcaid iomlánaithe bhithgheilleagair

Monarú nach mó ná 50 % de phraghas an táirge díreach ón monarcha é luach na n-ábhar uile a úsáidtear le linn an phróisis monaraíochta

Oibriú idirleata ina gcruthaítear ciorcaid iomlánaithe ar shubstráit leathsheoltóra trí dhópála iomchuí a thabhairt isteach go roghnaíoch, bíodh sé cóimeáilte agus/nó tástáilte i dtír neamh chonarthach nó ná bíodh

8544

Sreang inslithe (cruanta nó anóidithe san áireamh), cábla inslithe (cábla comhaiseach san áireamh) agus seoltóirí leictreacha inslithe eile, bíodh nascóirí feistithe díobh nó ná bíodh; cáblaí snáthoptaice, curtha le chéile de shnáithíní i dtruaillí ar leith, bídís cóimeáilte le seoltóirí leictreacha nó feistithe le nascóirí nó ná bíodh

Monarú nach mó ná 70 % de phraghas an táirge díreach ón monarcha é luach na n-ábhar uile a úsáidtear le linn an phróisis monaraíochta

8545

Leictreoidí carbóin, scuaba carbóin, carbóin le haghaidh lampaí nó ceallraí agus earraí eile graifíte nó carbóin eile, le miotal nó gan é, de chineál a úsáidtear chun críoch leictreach

Monarú nach mó ná 70 % de phraghas an táirge díreach ón monarcha é luach na n-ábhar uile a úsáidtear le linn an phróisis monaraíochta

8546

Inslitheoirí leictreacha d’aon ábhar

Monarú nach mó ná 70 % de phraghas an táirge díreach ón monarcha é luach na n-ábhar uile a úsáidtear le linn an phróisis monaraíochta

8547

Feistis inslithe le haghaidh meaisíní leictreacha, fearais nó trealamh, ar feistis iad nach bhfuil iontu ach ábhair inslithe seachas aon mhion-chomhpháirt miotail (mar shampla, soicéid snáithithe) a ionchorpraíodh le linn a mhúnlaithe chun críoch cóimeála amháin, seachas inslitheoirí faoi cheannteideal 8546 ; feadánra seolphíobáin leictreach agus ailt dóibh, déanta as táirmhiotail líneáilte le hábhar inslithe

Monarú nach mó ná 70 % de phraghas an táirge díreach ón monarcha é luach na n-ábhar uile a úsáidtear le linn an phróisis monaraíochta

8548

Fuíoll agus dramhaíl ceall príomhúil, ceallraí príomhúla agus taisc-cheall leictreach; cealla príomhúla spíonta, ceallraí príomhúla spíonta agus taisc-chealla leictreacha spíonta; codanna leictreacha d’innealra nó de ghaireas, nach bhfuil sonraithe ná áirithe in áit eile sa Caibidil seo

Monarú nach mó ná 70 % de phraghas an táirge díreach ón monarcha é luach na n-ábhar uile a úsáidtear le linn an phróisis monaraíochta

Caibidil 86

Innill iarnróid nó trambhealaigh, rothstoc agus codanna díobh; daingneáin riain iarnróid nó trambhealaigh agus feistis agus codanna díobh; trealamh comharthaíochta tráchta meicniúil de gach cineál (lena n-áirítear leictrimheicniúil)

Monarú nach mó ná 70 % de phraghas an táirge díreach ón monarcha é luach na n-ábhar uile a úsáidtear le linn an phróisis monaraíochta

ex Caibidil 87

Feithiclí seachas rothstoc iarnróid nó trambhealaigh, agus codanna díobh agus gabhálais dóibh; seachas:

Monarú nach mó ná 70 % de phraghas an táirge díreach ón monarcha é luach na n-ábhar uile a úsáidtear le linn an phróisis monaraíochta

8711

Gluaisrothair (lena n-áirítear móipéidí) agus rothair a bhfuil mótar cúnta feistithe orthu, bíodh carranna cliathánacha orthu nó ná bíodh; carranna cliathánacha

Monarú as ábhair faoi aon cheannteideal nach é ceannteideal an táirge é

Monarú nach mó ná 70 % de phraghas an táirge díreach ón monarcha é luach na n-ábhar uile a úsáidtear le linn an phróisis monaraíochta

ex Caibidil 90

Ionstraimí agus gaireas optúil, fótagrafach, cineamatagrafach, tomhais, seiceála, beacht-tomhais, leighis agus máinliachta; codanna díobh agus gabhálais dóibh, ach amháin i gcás:

Monarú as ábhair faoi aon cheannteideal nach é ceannteideal an táirge é

Monarú nach mó ná 70 % de phraghas an táirge díreach ón monarcha é luach na n-ábhar uile a úsáidtear le linn an phróisis monaraíochta

9002

Lionsaí, priosmaí, scátháin agus eilimintí optúla eile, as aon ábhar, feistithe, atá ina gcodanna de nó feistithe d’ionstraimí nó do ghaireas, seachas eilimintí gloine den sórt sin nach ndearnadh oibriú optúil orthu

Monarú nach mó ná 70 % de phraghas an táirge díreach ón monarcha é luach na n-ábhar uile a úsáidtear le linn an phróisis monaraíochta

9033

Codanna d’innill, d’fhearais, d’uirlisí nó de ghaireas, agus gabhálais dóibh, (nach bhfuil sonraithe ná áirithe in áit eile sa chaibidil seo) de Chaibidil 90

Monarú nach mó ná 70 % de phraghas an táirge díreach ón monarcha é luach na n-ábhar uile a úsáidtear le linn an phróisis monaraíochta

Caibidil 91

Cloig agus uaireadóirí agus codanna díobh

Monarú nach mó ná 70 % de phraghas an táirge díreach ón monarcha é luach na n-ábhar uile a úsáidtear le linn an phróisis monaraíochta

Caibidil 94

Troscán; cóir leapa, tochtanna, tacaí tochta, cúisíní agus feistis líonta dá samhail; lampaí agus feistis soilse, nach bhfuil sonraithe ná áirithe in áit eile; comharthaí soilsithe agus ainmchláir shoilsithe agus a leithéidí; foirgnimh réamhdhéanta

Monarú as ábhair faoi aon cheannteideal nach é ceannteideal an táirge é

Monarú nach mó ná 70 % de phraghas an táirge díreach ón monarcha é luach na n-ábhar uile a úsáidtear le linn an phróisis monaraíochta

ex Caibidil 95

Bréagáin, cluichí agus riachtanais spóirt; codanna díobh agus gabhálais dóibh, ach amháin i gcás:

Monarú as ábhair faoi aon cheannteideal nach é ceannteideal an táirge é

Monarú nach mó ná 70 % de phraghas an táirge díreach ón monarcha é luach na n-ábhar uile a úsáidtear le linn an phróisis monaraíochta

ex 9506

Maidí gailf agus codanna díobh

Monarú as ábhair faoi aon cheannteideal nach é ceannteideal an táirge é. Féadfar bloic, iad gearrtha go garbh lena ndéantar cinn maidí gailf, a úsáid, áfach

ex Caibidil 96

Earraí monaraithe ilghnéitheacha; seachas:

Monarú as ábhair faoi aon cheannteideal nach é ceannteideal an táirge é

Monarú nach mó ná 70 % de phraghas an táirge díreach ón monarcha é luach na n-ábhar uile a úsáidtear le linn an phróisis monaraíochta

9601  agus 9602

Eabhar oibrithe, cnámh, blaosc toirtísí, adharc, beanna, coiréal, néamhann agus ábhar snoíodóireachta ainmhithe eile agus earraí déanta de na hábhair sin (lena n-áirítear earraí a fhaightear trí mhúnláil).

Ábhar snoíodóireachta mianrach nó glasrúil oibrithe agus earraí déanta de na hábhair sin; earraí céarach snoite nó múnlaithe, earraí de stéirin, de ghuma nó roisín nádúrtha nó de thaos múnlóireachta, agus earraí múnlaithe nó snoite eile, nach sonraítear nó nach n-áirítear in aon áit eile; geilitín oibrithe neamhchruaite (seachas geilitín atá faoi cheannteideal 3503 ) agus earraí de gheilitín neamhchruaite

Monarú as ábhair faoi aon cheannteideal

9603

Scuaba urláir, scuaba (lena n-áirítear scuaba ar codanna d’innill, d’fhearais nó d’fheithiclí iad), scuabadóirí urláir meicniúla lámhoibrithe gan inneall, mapaí agus glantóirí deannaigh cleití; snaidhmeanna agus caitíní ullmhaithe do dhéanamh scuab urláir nó scuab; pillíní agus rollóirí péinte, cuimleoirí (seachas cuimleoirí rollóra)

Monarú nach mó ná 70 % de phraghas an táirge díreach ón monarcha é luach na n-ábhar uile a úsáidtear le linn an phróisis monaraíochta

9605

Foirne taistil do mhaisiúchán pearsanta, fuáil nó do ghlanadh bróg nó éadach

Ní mór gach mír sa tacar an riail a chomhlíonadh, riail a bheadh infheidhme maidir léi mura mbeadh sí san áireamh sa tacar. Is féidir earraí neamhthionscnaimh a ionchorprú, áfach, ar choinníoll nach mó a luach iomlán ná 15 % de phraghas an tacair díreach ón monarcha

9606

Cnaipí, brúfháiscíní, smeachdhúntóirí agus brústodaí, múnlaí cnaipe agus codanna eile de na hearraí sin; bánáin chnaipe

Monarú:

as ábhair faoi aon cheannteideal nach é ceannteideal an táirge é, agus

nach mó luach na n-ábhar uile a úsáidtear le linn an phróisis monaraíochta ná 70 % de phraghas an táirge díreach ón monarcha

9608

Pinn ghránbhioracha; pinn agus marcóirí feiltbhioracha agus pinn agus marcóirí eile a bhfuil bioranna póiriúla orthu; pinn tobair, pinn stíleagraif agus pinn eile; pinnstíle dúblála; pinn luaidhe tochrais nó sleamhnáin; coinneálaithe peann, coinneálaithe pionsailí agus coinneálaithe cosúla; codanna (caipíní agus fáiscíní san áireamh) de na hearraí thuasluaite, seachas iad siúd atá faoi cheannteideal 9609

Monarú as ábhair faoi aon cheannteideal nach é ceannteideal an táirge é. Féadfar goba nó pointí gobacha atá faoin gceannteideal céanna leis an táirge an táirge a úsáid, áfach

9612

Ribíní clóscríobháin nó ribíní comhchosúla ina bhfuil dúch nó atá ullmhaithe ar shlí eile chun brúnna a dhéanamh, bídís ar spóil nó i gcartúis nó ná bíodh; pillíní dúigh, bíodh dúch iontu nó ná bíodh, le boscaí nó gan iad

Monarú:

as ábhair faoi aon cheannteideal nach é ceannteideal an táirge é, agus

nach mó luach na n-ábhar uile a úsáidtear le linn an phróisis monaraíochta ná 70 % de phraghas an táirge díreach ón monarcha

9613 20

Lastóirí póca, gásbhreosla, is féidir a athlíonadh

Monarú nach mó luach iomlán na n-ábhar faoi cheannteideal 9613 a úsáidtear ann ná 30 % de phraghas an táirge díreach ón monarcha

9614

Píopaí tobac (lena n-áirítear babhlaí píopa) agus coimeádáin todóg nó toitíní, agus codanna díobh

Monarú as ábhair faoi aon cheannteideal”.


(1)  Maidir le coinníollacha speisialta a bhaineann le “próiseas sonrach” nó “próisis shonracha”, féach Réamhnótaí 7.1 agus 7.3.

(2)  Maidir le coinníollacha speisialta a bhaineann le “próiseas sonrach” nó “próisis shonracha”, féach Réamhnóta 7.2.

(3)  Meastar gur “grúpa” aon chuid den cheannteideal atá scartha ón gcuid eile le leathstad.

(4)  I gcás na dtáirgí atá comhdhéanta d’ábhair atá aicmithe faoi cheannteidil 3901 go 3906, ar thaobh amháin, agus faoi cheannteidil 3907 go 3911, ar an taobh eile, níl feidhm ag an srianadh seo ach maidir le grúpa na n-ábhar is troime sa táirge de réir meáchain.

(5)  Measfar na scragaill seo a leanas a bheith an-trédhearcach: scragaill, ar lú ná 2 % — á thomhas de réir ASTM-D 1003-16 ag Gardner Hazemeter (i.e. Hazefactor) — a maolú optúil.

(6)  Maidir le coinníollacha speisialta a bhaineann le táirgí a rinneadh as meascán d’ábhair theicstíle, féach Réamhnóta 5.

(7)  Féach Réamhnóta 6.

(8)  Maidir le hearraí cniotáilte nó cróiseáilte, nach leaisteach nó rubaraithe, a fhaightear trí fhuáil, nó trí phíosaí fabraicí cniotáilte nó cróiseáilte a chóimeáil (píosaí fabraicí gearrtha amach nó cniotáilte go díreach de réir crutha), féach Réamhnóta 6.

(9)  SEMII — An Institiúid Chorpraithe um Threalamh agus Ábhair Leathsheoltóra.