ISSN 1977-0839

Iris Oifigiúil

an Aontais Eorpaigh

L 231

European flag  

An t-eagrán Gaeilge

Reachtaíocht

65
6 Meán Fómhair 2022


Clár

 

II   Gníomhartha neamhreachtacha

Leathanach

 

 

RIALACHÁIN

 

*

Rialachán Cur Chun Feidhme (AE) 2022/1463 ón gCoimisiún an 5 Lúnasa 2022 lena leagtar amach sonraíochtaí teicniúla agus oibríochtúla an chórais theicniúil don mhalartú trasteorann uathoibrithe fianaise agus cur i bhfeidhm an phrionsabail aonuaire i gcomhréir le Rialachán (AE) 2018/1724 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle ( 1 )

1

 

*

Rialachán Cur Chun Feidhme (AE) 2022/1464 ón gCoimisiún an 2 Meán Fómhair 2022 lena leasaítear Rialachán (CE) Uimh. 1210/2003 ón gComhairle maidir le srianta sonracha áirithe ar an gcaidreamh eacnamaíoch agus airgeadais leis an Iaráic

22

 

*

Rialachán (AE) 2022/1465 ón gCoimisiún an 5 Meán Fómhair 2022 lena leasaítear Iarscríbhinn I a ghabhann le Rialachán (CE) Uimh. 1334/2008 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle a mhéid a bhaineann le substaintí blaistithe ( 1 )

24

 

*

Rialachán (AE) 2022/1466 ón gCoimisiún an 5 Meán Fómhair 2022 lena leasaítear Iarscríbhinn I a ghabhann le Rialachán (CE) Uimh. 1334/2008 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle a mhéid a bhaineann le substaintí blaistithe áirithe a bhaint de liosta an Aontais ( 1 )

32

 

*

Rialachán Cur Chun Feidhme (AE) 2022/1467 ón gCoimisiún an 5 Meán Fómhair 2022 lena leasaítear Rialachán Cur Chun Feidhme (AE) 2015/2378 a mhéid a bhaineann leis na foirmeacha caighdeánacha agus na formáidí ríomhairithe atá le húsáid i ndáil le Treoir 2011/16/AE ón gComhairle agus leis an liosta sonraí staidrimh atá na Ballstáit le cur ar fáil chun meastóireacht a dhéanamh ar an Treoir sin

36

 

*

Rialachán Cur Chun Feidhme (AE) 2022/1468 ón gCoimisiún an 5 Meán Fómhair 2022 lena leasaítear Rialachán Cur Chun Feidhme (AE) Uimh. 540/2011 a mhéid a bhaineann leis na coinníollacha formheasa maidir le húdarú na substainte gníomhaí peanfluifein agus lena n-aisghairtear Rialachán Cur Chun Feidhme (AE) 2018/185 ( 1 )

101

 

*

Rialachán Cur Chun Feidhme (AE) 2022/1469 ón gCoimisiún an 5 Meán Fomhair 2022 maidir le húdarú sulfáite L-lísín arna táirgeadh ag Escherichia coli CGMCC 7.398 mar bhreiseán beathaithe le haghaidh gach speicis ainmhíoch ( 1 )

105

 

*

Rialachán Cur Chun Feidhme (AE) 2022/1470 ón gCoimisiún an 5 Meán Fómhair 2022 maidir le húdarú in-1,4-béite-xiolanáise arna táirgeadh ag Trichoderma longibrachiatum CBS 139997 agus alfa-galachtóisíodáise arna táirgeadh ag Aspergillus tubingensis ATCC SD 6740 mar bhreiseán beathaithe le haghaidh sicíní lena ramhrú, sicíní a thógtar le bheith ina mbéaróga, mionspeicis éanlaithe clóis lena ramhrú agus a thógtar le bheith ina mbéaróga, agus éin ornáideacha (sealbhóir an údaraithe Industrial Técnica Pecuaria S.A.) ( 1 )

109

 

*

Rialachán Cur Chun Feidhme (AE) 2022/1471 ón gCoimisiún an 5 Meán Fómhair 2022 maidir le hochtaihiodráit charbónáite lantanaim mar bhreiseán beathaithe le haghaidh cat (sealbhóir an údaraithe Porus GmbH) ( 1 )

113

 

*

Rialachán Cur Chun Feidhme (AE) 2022/1472 ón gCoimisiún an 5 Meán Fómhair 2022 maidir le húdarú sulfáite lísíonáite mhangainéise mar bhreiseán beathaithe le haghaidh gach speicis ainmhíoch ( 1 )

116

 


 

(1)   Téacs atá ábhartha maidir le LEE.

GA


II Gníomhartha neamhreachtacha

RIALACHÁIN

6.9.2022   

GA

Iris Oifigiúil an Aontais Eorpaigh

L 231/1


RIALACHÁN CUR CHUN FEIDHME (AE) 2022/1463 ÓN gCOIMISIÚN

an 5 Lúnasa 2022

lena leagtar amach sonraíochtaí teicniúla agus oibríochtúla an chórais theicniúil don mhalartú trasteorann uathoibrithe fianaise agus cur i bhfeidhm an phrionsabail “aonuaire” i gcomhréir le Rialachán (AE) 2018/1724 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle

(Téacs atá ábhartha maidir le LEE)

TÁ AN COIMISIÚN EORPACH,

Ag féachaint don Chonradh ar Fheidhmiú an Aontais Eorpaigh,

Ag féachaint do Rialachán (AE) 2018/1724 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 2 Deireadh Fómhair 2018 maidir le pointe rochtana aonair digiteach a bhunú chun rochtain ar fhaisnéis, nósanna imeachta agus seirbhísí cúnaimh agus réitigh fadhbanna a sholáthar agus lena leasaítear Rialachán (AE) Uimh. 1024/2012 (1), agus go háirithe Airteagal 14(9) de,

De bharr an mhéid seo a leanas:

(1)

Le hAirteagal 14(1) de Rialachán (AE) 2018/1724, ceanglaítear ar an gCoimisiún, i gcomhar leis na Ballstáit, córas teicniúil a bhunú le haghaidh malartú fianaise de réir mar a cheanglaítear le haghaidh na nósanna imeachta ar líne a liostaítear in Iarscríbhinn II a ghabhann leis an Rialachán sin agus le haghaidh na nósanna imeachta dá bhforáiltear i dTreoracha 2005/36/CE (2), 2006/123/CE (3), 2014/24/AE (4) agus 2014/25/AE (5) ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle.

(2)

I sonraíochtaí teicniúla agus oibríochtúla an chórais theicniúil “aonuaire” (OOTS) atá sa Rialachán seo, ba cheart príomh-chomhpháirteanna ailtireacht OOTS a leagan amach agus ba cheart róil agus oibleagáidí teicniúla agus oibríochtúla an Choimisiúin, na mBallstát, iarrthóirí fianaise, soláthraithe fianaise agus ardán idirmheánacha a shainiú. Thairis sin ba cheart a bhunú leis na sonraíochtaí seo córas logaí chun faireachán a dhéanamh ar na malartuithe agus chun an fhreagracht as cothabháil, oibriú agus slándáil OOTS a leagan amach.

(3)

Chun go bhféadfar OOTS a bhunú faoin dáta a leagtar amach i Rialachán (AE) 2018/1724, beartaítear an Rialachán seo a chomhlánú le doiciméid dearaidh theicniúil níos mionsonraithe, a bheidh neamhcheangailteach, arna dtarraingt suas ar bhealach comhthoiliúil ag an gCoimisiún i gcomhar leis na Ballstáit laistigh de ghrúpa comhordaithe an phointe rochtana agus i gcomhréir leis na Treoirlínte ón gCoimisiún maidir le cur chun feidhme chlár oibre 2021-2022 i leith an Rialacháin maidir le pointe rochtana aonair digiteach. I gcás ina meastar gur gá sin, áfach, i bhfianaise forbairtí teicniúla nua nó plé nó difríochtaí tuairime laistigh de ghrúpa comhordaithe an phointe rochtana, go háirithe maidir leis na doiciméid dearaidh theicniúil a thabhairt chun críche agus maidir le mór-roghanna dearaidh, nó nuair is gá eilimintí áirithe de na doiciméid dearaidh theicniúil a dhéanamh ceangailteach, beifear in ann na sonraíochtaí teicniúla agus oibríochtúla a leagtar amach sa Rialachán seo a chomhlánú/leasú i gcomhréir leis an nós imeachta scrúdúcháin dá dtagraítear in Airteagal 37(2) de Rialachán (AE) 2018/1724.

(4)

Chun laghdú a bhaint amach i dtaobh na gcostas agus an ama is gá chun OOTS a bhunú, ba cheart ailtireacht OOTS a bheith ag brath, a mhéid is féidir, ar réitigh in-athúsáidte, a bheith neodrach ó thaobh na teicneolaíochta cur chun feidhme de agus freastal ar réitigh náisiúnta éagsúla. Mar shampla, ba cheart do OOTS a bheith in ann úsáid a bhaint as na tairseacha nós imeachta, na seirbhísí sonraí nó na hardáin idirmheánacha atá ann cheana ar an leibhéal náisiúnta, lena n-áirítear an leibhéal lárnach, an leibhéal réigiúnach agus an leibhéal áitiúil, ar cinn iad a bunaíodh le haghaidh úsáid náisiúnta. Ba cheart na comhpháirteanna arna bhforbairt ag an gCoimisiún a eisiúint faoi cheadúnas bogearraí oscailte lena gcuirtear chun cinn athúsáid agus comhar.

(5)

Réiteach in-athúsáidte amháin den sórt sin arna fhorbairt ar leibhéal an Aontais is ea an córas nóid eIDAS a leagtar síos i Rialachán Cur Chun Feidhme (AE) 2015/1501 ón gCoimisiún (6), lenar féidir, trí chumarsáid a chumasú le nóid eile de chuid líonra eIDAS, an iarraidh ar fhíordheimhniú trasteorann úsáideora a phróiseáil agus soláthar an fhíordheimhnithe sin a phróiseáil. Ba cheart do nóid eIDAS a chur ar an gcumas do na hiarrthóirí fianaise agus, i gcás inarb ábhartha, do na soláthraithe fianaise sainaithint a dhéanamh ar úsáideoirí a iarrfaidh fianaise lena malartú trí OOTS ionas go mbeidh soláthraithe fianaise in ann na sonraí sainaitheantais a mheaitseáil lena dtaifid atá ann cheana.

(6)

Le OOTS, ba cheart cur leis an obair atá déanta cheana agus leas a bhaint as sineirgí le córais eile atá ann cheana chun fianaise nó faisnéis a mhalartú i measc údarás ar cinn iad is ábhartha do na nósanna imeachta dá dtagraítear in Airteagal 14(1) de Rialachán (AE) 2018/1724, lena n-áirítear córais nach gcumhdaítear le hAirteagal 14(10) den Rialachán sin. Mar shampla, a mhéid a bhaineann le sonraí i gclár feithiclí agus ceadúnas tiomána, ba cheart do OOTS samhlacha sonraí atá forbartha cheana féin a chur san áireamh agus, i gcás inarb indéanta, ba cheart droichid theicniúla a bhunú chun nasc a éascú idir OOTS agus údaráis inniúla a bhfuil líonraí eile atá ann cheana (RESPER (7) nó EUCARIS (8)) á n-úsáid acu cheana, chun fianaise a sholáthar sna nósanna imeachta arna gcumhdach ag OOTS. Ba cheart leas a bhaint as cur chuige den chineál céanna i ndáil le córais eile amhail na cinn seo a leanas, ach gan a bheith teoranta dóibh: Grúpa Úsáideoirí Emrex (EUG) (9) i réimse an oideachais, an Malartú Leictreonach Faisnéise Slándála Sóisialta (EESSI) faoi Rialachán (CE) Uimh. 987/2009 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle (10) i réimse na slándála sóisialta, an Córas Faisnéise Eorpaigh um Thaifid Choiriúla arna bhunú le Cinneadh 2009/316/CGB ón gComhairle (11) chun críocha comhar breithiúnach agus e-CERTIS (12) a úsáidtear i nósanna imeachta soláthair phoiblí. Ba cheart an comhar idir na córais sin agus OOTS a shainiú ar bhonn cás ar chás.

(7)

Chun críche fíordheimhniú trasteorann úsáideora, ba cheart ailtireacht OOTS a ailíniú le Rialachán (AE) Uimh. 910/2014 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle (13). An 3 Meitheamh 2021, ghlac an Coimisiún Moladh maidir le Bosca Uirlisí coiteann don Aontas le haghaidh cur chuige comhordaithe i dtreo Creat um Chéannacht Dhigiteach Eorpach (14). Bunaítear leis an Moladh sin próiseas struchtúrtha le haghaidh comhar idir na Ballstáit, an Coimisiún agus, i gcás inarb ábhartha, oibreoirí san earnáil phríobháideach chun obair a dhéanamh ar ghnéithe teicniúla an Chreata um Chéannacht Dhigiteach Eorpach. Chun an t-ailíniú is gá idir an próiseas sin agus OOTS a áirithiú, ba cheart don Choimisiún a áirithiú go ndéanfar comhordú iomchuí, go háirithe tríd an nGrúpa Teagmhála maidir le Sineirgí agus Idir-inoibritheacht, idir an Líonra Comhair arna bhunú le Cinneadh Cur Chun Feidhme (AE) 2015/296 ón gCoimisiún (15) agus grúpa comhordaithe an phointe rochtana.

(8)

Chun slándáil na ríomhsheirbhísí seachadta trasteorann a áirithiú chun críocha OOTS, ba cheart do na Ballstáit a áirithiú go gcomhlíonfaidh na seirbhísí sin na ceanglais maidir le ríomhsheirbhísí seachadta cláraithe, a leagtar síos in Airteagal 44 de Rialachán (AE) Uimh. 910/2014. Chuige sin, is iomchuí go n-úsáidfidh OOTS Pointí Rochtana r-Sheachadta chun líonra nód a bhunú le haghaidh sonraí digiteacha a mhalartú go slán. Chomh maith le seachadadh slán trasteorann a chumasú, soláthraíonn r-Sheachadadh feidhmiúlachtaí seirbhíse meiteashonraí a d’fhéadfadh tacú le leaganacha de OOTS a bheidh ann amach anseo a mbeidh líon níos mó nód um malartú slán sonraí iontu. Faoin gcreat sin, ba cheart do na Ballstáit a bheith in ann soláthraithe a mbogearraí r-Sheachadta a roghnú.

(9)

Chun solúbthacht a áirithiú i gcur i bhfeidhm an Rialacháin seo, ba cheart do na Ballstáit a bheith in ann a chinneadh Pointe Rochtana r-Sheachadta amháin nó níos mó a bheith acu, mar chuid de OOTS. Dá bhrí sin, ba cheart do Bhallstát a bheith in ann Pointe Rochtana aonair a chur i bhfeidhm lena mbainistítear an cur teachtaireachtaí r-Sheachadta go léir a bhaineann le OOTS chuig na hiarrthóirí fianaise nó na soláthraithe fianaise trí ardán idirmheánach, i gcás inarb infheidhme, nó, mar mhalairt air sin, roinnt Pointí Rochtana a chur i bhfeidhm ar aon leibhéal ordlathach nó i gcomhair réimsí nó earnálacha nó leibhéil gheografacha shonracha dá ranna riaracháin phoiblí.

(10)

De réir dhlí an Aontais, lena n-áirítear Treoracha 2005/36/CE, 2006/123/CE, 2014/24/AE, 2014/25/AE agus Rialachán (AE) 2018/1724, tá nósanna imeachta riaracháin áirithe le cur ar fáil d’úsáideoirí ar líne. Ós rud é nach bhfuil na nósanna imeachta sin agus an fhianaise a cheanglaítear comhchuibhithe faoi dhlí an Aontais, ba cheart seirbhísí coiteanna a bhunú chun an malartú trasteorann fianaise a cheanglaítear le haghaidh na nósanna imeachta sin a chumasú trí OOTS.

(11)

I gcás nach mbeidh aon chineál fianaise comhaontaithe ann atá comhchuibhithe ar fud an Aontais agus ar féidir leis na Ballstáit uile é a sholáthar, ba cheart do bhróicéir fianaise cuidiú lena chinneadh cé na cineálacha fianaise ar féidir glacadh leo le haghaidh nós imeachta ar leith.

(12)

Ba cheart an bróicéir fianaise a bheith bunaithe ar ábhar rialacha arna sholáthar ag na Ballstáit agus ba cheart dó sásra ar líne a sholáthar do na Ballstáit chun a gceanglais faisnéise agus a dtacair cineálacha fianaise a chuardach. Ba cheart don bhróicéir fianaise a chur ar a gcumas do na Ballstáit faisnéis faoi rialacha a bhaineann le cineálacha fianaise a bhainistiú agus a chomhroinnt.

(13)

I gcásanna ina mbeidh gá le hidir-inoibritheacht idir an tairseach nós imeachta agus na seirbhísí sonraí agus na seirbhísí coiteanna, ba cheart tacú leis sin le doiciméid dearaidh theicniúil.

(14)

Ba cheart a shonrú sa Rialachán seo cathain a mheastar, i gcás píosaí fianaise struchtúrtha agus neamhstruchtúrtha a cheanglaítear le haghaidh na nósanna imeachta a liostaítear in Airteagal 14(1) de Rialachán (AE) 2018/1724, gur cinn iad arna n-eisiúint go dleathach i bhformáid leictreonach a fhágann gur féidir malartú uathoibríoch a dhéanamh. Is féidir píosaí fianaise neamhstruchtúrtha arna n-eisiúint i bhformáid leictreonach a mhalartú trí OOTS má fhorlíontar iad leis na heilimintí meiteashonraí de shamhail chineálach meiteashonraí OOTS atá sa stór séimeantach dá dtagraítear in Airteagal 7(1) den Rialachán seo. Is féidir píosaí struchtúrtha fianaise a mhalartú trí OOTS má fhorlíontar iad leis na heilimintí meiteashonraí de shamhail chineálach meiteashonraí OOTS dá dtagraítear in Airteagal 7(1) den Rialachán seo agus má chomhlíonann siad samhail sonraí OOTS i leith an chineáil fianaise ábhartha mar a thagraítear di in Airteagal 7(2) den Rialachán seo nó má tá leagan atá inléite ag an duine ag gabháil leo.

(15)

Ba cheart an tsaoirse a bheith ag na Ballstáit a chinneadh cén uair a thiontóidh siad píosaí fianaise go formáid leictreonach a fhágann gur féidir iad a mhalartú go huathoibríoch trí OOTS. Chun cur le háisiúlacht OOTS dá úsáideoirí, áfach, agus ós rud é gurb amhlaidh go ginearálta go moltar go láidir samhlacha sonraí agus scéimrí meiteashonraí a úsáid le haghaidh formáidí neamhstruchtúrtha agus formáidí struchtúrtha araon, ba cheart don Choimisiún tacú leis na Ballstáit agus iad ag iarraidh an sprioc sin a bhaint amach.

(16)

Chun dúbláil a sheachaint, sineirgí a áirithiú agus rogha a sholáthar d’úsáideoirí, i gcás fhorbairt samhlacha sonraí OOTS le haghaidh cineálacha fianaise struchtúrtha agus caighdeánú cásanna úsáide chun dintiúir a sholáthar i gcomhréir leis an bpróiseas struchtúrtha dá bhforáiltear sa Mholadh (AE) 2021/946 ón gCoimisiún an 3 Meitheamh 2021 maidir le Bosca Uirlisí coiteann don Aontas le haghaidh cur chuige comhordaithe i dtreo Creat um Chéannacht Dhigiteach Eorpach (16), ba cheart an fhorbairt agus an caighdeánú sin orthu a dhéanamh i ndlúthchomhar lena chéile agus iad a ailíniú le chéile a mhéid a bhaineann le fianaise a chumhdaítear le hAirteagal 14 de Rialachán (AE) 2018/1724, lena n-áirítear trí chásanna úsáide coiteanna a shainaithint. Trí shamhlacha sonraí OOTS agus na cásanna úsáide caighdeánaithe a ailíniú faoin Moladh thuasluaite ón gCoimisiún, ba cheart d’úsáideoirí a bheith in ann brath ar mhodhanna malartacha le haghaidh fianaise a sholáthar a chumhdaítear faoi Airteagal 14 de Rialachán (AE) 2018/1724 ar bhealach atá neamhspleách ar OOTS nó i gcomhcheangal le OOTS. Nuair a dhéantar athruithe ar na samhlacha sonraí agus na scéimrí meiteashonraí le haghaidh píosaí fianaise atá sa stór séimeantach, ba cheart 12 mhí a thabhairt do na Ballstáit ón uair a ghlactar aon nuashonrú chun aon athruithe a chur i bhfeidhm ar na píosaí fianaise lena mbaineann.

(17)

Chun íoslaghdú a dhéanamh ar an méid sonraí a mhalartófar, i gcás fianaise struchtúrtha, mura n-iarrtar ach fothacar sonraí san iarraidh ar fhianaise, d’fhéadfadh an soláthraí fianaise nó ardán idirmheánach, i gcás inarb infheidhme, scagadh uathoibrithe na sonraí a chumasú agus, i gcás inar gá sin chun na sonraí a aistriú, na sonraí a thrasfhoirmiú thar ceann an rialaitheora sonraí atá freagrach ionas nach malartófar ach na sonraí a iarradh.

(18)

I gcás ina mbainisteoidh na Ballstáit clárlanna agus seirbhísí náisiúnta a bhfuil an ról céanna acu atá ag an eolaire seirbhísí sonraí nó ag an mbróicéir fianaise, nó ról coibhéiseach, níor cheart a cheangal orthu a gcuid oibre a dhúbailt trí rannchuidiú leis na seirbhísí coiteanna ábhartha. I gcás den sórt sin, áfach, ba cheart dóibh a áirithiú go bhfuil a gcuid seirbhísí náisiúnta nasctha leis na seirbhísí coiteanna ar bhealach a fhágann gur féidir le Ballstáit eile iad a úsáid. Mar mhalairt air sin, ba cheart do na Ballstáit sin a bheith in ann na sonraí ábhartha a chóipeáil ó na clárlanna nó na seirbhísí náisiúnta chuig an eolaire seirbhísí sonraí nó chuig an mbróicéir fianaise.

(19)

I nDearbhú Thaillinn maidir le ríomh-Rialtas (17), a rinneadh in 2017, d’athdhearbhaigh na Ballstáit a ngealltanas dul chun cinn a dhéanamh maidir lena ríomh-Sheirbhísí poiblí a nascadh agus an prionsabal aonuaire a chur chun feidhme chun seirbhísí poiblí digiteacha atá éifeachtach, slán a sholáthar, rud a fhágfaidh go mbeidh saol níos éasca ag saoránaigh agus gnólachtaí. I nDearbhú Bheirlín maidir leis an tSochaí Dhigiteach agus an Rialtas Digiteach atá bunaithe ar Luach (18), a rinneadh in 2020, cuireadh leis na prionsabail a bhaineann le díriú ar úsáideoirí agus áisiúlacht don úsáideoir, agus leagadh amach ann a thuilleadh príomhphrionsabal ar cheart seirbhísí poiblí digiteacha a bhunú orthu, lena n-áirítear iontaoibh agus slándáil in idirghníomhaíochtaí digiteacha rialtais agus ceannasacht dhigiteach agus idir-inoibritheacht. Ba cheart na gealltanais sin a chur chun feidhme sa Rialachán seo trí úsáideoirí a chur i gcroílár an chórais agus trína cheangal go gcuirfí úsáideoirí ar an eolas maidir le OOTS, na céimeanna a bhaineann leis agus na hiarmhairtí a bhaineann leis an gcóras a úsáid.

(20)

Tá sé tábhachtach córas iomchuí a bheith i bhfeidhm ionas gur féidir le húsáideoirí iad féin a shainaithint chun críocha malartú fianaise. Leagtar amach i Rialachán (AE) Uimh. 910/2014 an t-aon chreat sainaitheantais fhrithpháirtigh do mhodhanna ríomh-shainaitheantais náisiúnta ar leibhéal an Aontais. Dá bhrí sin, ba cheart d’iarrthóirí fianaise leas a bhaint as modhanna ríomh-shainaitheantais arna n-eisiúint faoi scéimeanna ríomh-shainaitheantais ar tugadh fógra ina leith i gcomhréir leis an Rialachán sin chun céannacht úsáideora a fhíordheimhniú sula n-iarrfaidh an t-úsáideoir go sainráite go n-úsáidfear OOTS. I gcás ina n-éilíonn sainaithint an tsoláthraí fianaise ábhartha go soláthrófar saintréithe seachas saintréithe éigeantacha an tacair sonraí íosta a liostaítear san Iarscríbhinn a ghabhann le Rialachán Cur Chun Feidhme (AE) 2015/1501, ba cheart don iarrthóir fianaise na saintréithe breise sin a iarraidh ar an úsáideoir freisin agus ba cheart iad a sholáthar don soláthraí fianaise nó don ardán idirmheánach, i gcás inarb infheidhme, mar chuid den iarraidh ar fhianaise.

(21)

I gcás cuid de na nósanna imeachta a liostaítear in Airteagal 14(1) de Rialachán (AE) 2018/1724, ceanglaítear gur féidir fianaise a iarraidh thar ceann duine dlítheanach nó nádúrtha. Mar shampla, tá nósanna imeachta áirithe ábhartha do ghnólachtaí agus dá bhrí sin ba cheart d’fhiontraithe a bheith in ann malartú fianaise a iarraidh ar a son féin nó trí ionadaí. Le Rialachán (AE) Uimh. 910/2014, soláthraítear creat dlíthiúil iontaofa le haghaidh modhanna ríomh-shainaitheantais a eisítear do dhaoine dlítheanacha nó do dhaoine nádúrtha a dhéanann ionadaíocht do dhaoine dlítheanacha. Tá feidhm ag aitheantas frithpháirteach modhanna ríomh-shainaitheantais náisiúnta faoin Rialachán sin maidir leis na cásanna ionadaíochta sin. Dá bhrí sin, ba cheart an Rialachán seo a bheith ag brath ar Rialachán (AE) Uimh. 910/2014, agus ar aon ghníomhartha cur chun feidhme arna nglacadh ar a bhonn, maidir le sainaithint úsáideoirí i gcásanna ionadaíochta. Ba cheart do ghrúpa comhordaithe an phointe rochtana agus a fhoghrúpaí oibriú i ndlúthchomhar leis na struchtúir rialachais arna mbunú faoi Rialachán (AE) Uimh. 910/2014 chun cabhrú le réitigh a fhorbairt le haghaidh cumhachtaí ionadaíochta agus sainorduithe. Ós rud é go raibh cuid de na nósanna imeachta arna gcumhdach ag OOTS ag brath ar an gcreat arna bhunú le Rialachán (AE) Uimh. 910/2014, ba cheart é a bheith indéanta freisin píosaí fianaise arna n-iarraidh ag ionadaithe a phróiseáil trí OOTS tráth a dtiocfar ar na réitigh sin agus a mhéid a dtiocfar orthu.

(22)

Chun an t-am agus an costas a bhaineann le cur chun feidhme OOTS a laghdú, agus chun tairbhe a bhaint as taithí a chéile ar chur chun feidhme, ba cheart don Choimisiún tacú leis na Ballstáit agus comhar a chothú eatarthu maidir le réitigh theicniúla agus comhpháirteanna in-athúsáidte a fhorbairt is féidir a úsáid chun tairseacha nós imeachta náisiúnta, spásanna réamhamhairc agus seirbhísí sonraí a chur chun feidhme.

(23)

Chun a ráthú go mbeidh smacht i gcónaí ag úsáideoirí ar a gcuid sonraí pearsanta agus iad ag úsáid OOTS mar a fhoráiltear dó i Rialachán (AE) 2018/1724, ba cheart do OOTS a fhágáil go mbeidh ar chumas úsáideoirí a gcinneadh maidir leis na sonraí sin a chur in iúl in dhá chás. Ar an gcéad dul síos, ba cheart a áirithiú go bhfaighidh úsáideoirí dóthain faisnéise lena chur ar a gcumas dóibh iarraidh fheasach, shainráite a dhéanamh a n-iarraidh ar fhianaise a phróiseáil trí OOTS i gcomhréir le hAirteagal 14(3), pointe (a), agus Airteagal 14(4), de Rialachán (AE) 2018/1724. Ba cheart a áirithiú ansin gur féidir leo féachaint ar an bhfianaise atá le malartú i spás slán réamhamhairc sula gcinnfidh siad cé acu an rachaidh siad ar aghaidh leis an malartú fianaise i gcomhréir le hAirteagal 14(3), pointe (f) de Rialachán (AE) 2018/1724, nó nach rachaidh, seachas sna cásanna dá dtagraítear in Airteagal 14(5) den Rialachán sin.

(24)

Comhroinntear an fhreagracht as bunú OOTS idir na Ballstáit agus an Coimisiún agus dá bhrí sin ba cheart ról lárnach a bheith ag grúpa comhordaithe an phointe rochtana i rialachas an chórais. I bhfianaise chineál teicniúil a chuid oibre agus chun cur chun feidhme doiciméid dearaidh theicniúil a éascú sna córais náisiúnta atá ann cheana, ba cheart do shaineolaithe tacú le hobair ghrúpa comhordaithe an phointe rochtana agus í a ullmhú, agus na saineolaithe sin ag teacht le chéile i bhfoghrúpa amháin nó i roinnt foghrúpaí arna bhunú nó arna mbunú i gcomhréir lena rialacha nós imeachta. Ba cheart measúnú a dhéanamh ar fheidhmiú an rialachais sin ar OOTS sa tuarascáil a cheanglaítear ar an gCoimisiún a chur faoi bhráid Pharlaimint na hEorpa agus na Comhairle faoin 12 Nollaig 2022 de bhun Airteagal 36 de Rialachán (AE) 2018/1724.

(25)

Chun freagairt thapa a áirithiú d’aon teagmhais fhéideartha agus agaí neamhfhónaimh féideartha a d’fhéadfadh difear a dhéanamh d’fheidhmiú OOTS, ba cheart do na Ballstáit agus don Choimisiún líonra pointí teagmhála um thacaíocht theicniúil a bhunú. Chun a áirithiú go bhfeidhmeoidh OOTS mar is cuí, ba cheart na cumhachtaí a bheith ag na pointí teagmhála sin um thacaíocht theicniúil chun a chur ar a gcumas dóibh a gcuid cúraimí a dhéanamh, agus acmhainní leordhóthanacha daonna agus airgeadais a bheith acu chuige sin.

(26)

Chun feidhmiú éifeachtúil OOTS agus cothabháil éifeachtúil air a áirithiú, ba cheart na freagrachtaí as a chomhpháirteanna éagsúla a dháileadh go soiléir. Ba cheart don Choimisiún, ina cháil mar úinéir agus oibreoir na seirbhísí coiteanna, a bheith freagrach as a gcothabháil, a n-óstáil agus a slándáil. Ba cheart do gach Ballstát a bheith freagrach as cothabháil agus slándáil a áirithiú i gcás na gcomhpháirteanna sin de OOTS a bhfuil úinéireacht acu orthu agus a bhfuil siad freagrach astu, amhail nóid eIDAS, Pointí Rochtana r-Sheachadta nó clárlanna náisiúnta, i gcomhréir le dlí ábhartha an Aontais agus leis an dlí ábhartha náisiúnta.

(27)

Chun cosaint iomchuí sonraí pearsanta a áirithiú, mar a cheanglaítear le Rialachán (AE) 2016/679 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle (19), ba cheart a shonrú sa Rialachán seo ról na mBallstát, go háirithe ról na n-údarás inniúil faoi seach ina gcáil mar iarrthóir fianaise nó mar sholáthraí fianaise, agus ról na n-ardán idirmheánach, i gcás inarb infheidhme, i ndáil leis na sonraí pearsanta atá san fhianaise a mhalartaítear trí OOTS.

(28)

Chun a áirithiú go gcosnófar na seirbhísí coiteanna ar bhagairtí féideartha a dhéanann dochar do rúndacht, do shláine nó d’infhaighteacht chórais cumarsáide agus faisnéise an Choimisiúin, ba cheart feidhm a bheith ag Cinneadh (AE, Euratom) 2017/46 ón gCoimisiún (20) maidir leis na seirbhísí sin.

(29)

Beidh feidhm ag Airteagal 14(1) go (8) agus (10) de Rialachán (AE) 2018/1724 ón 12 Nollaig 2023. Dá bhrí sin, ba cheart feidhm a bheith ag na ceanglais a leagtar síos sa Rialachán seo ón dáta sin freisin.

(30)

Chuathas i gcomhairle leis an Maoirseoir Eorpach ar Chosaint Sonraí i gcomhréir le hAirteagal 42(1) de Rialachán (AE) 2018/1725 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle (21) agus thug sé Barúlacha Foirmiúla an 6 Bealtaine 2021 (22).

(31)

Tá na bearta dá bhforáiltear sa Rialachán seo i gcomhréir leis an tuairim ón gCoiste um Phointe Rochtana Aonair Digiteach,

TAR ÉIS AN RIALACHÁN SEO A GHLACADH:

ROINN 1

FORÁLACHA GINEARÁLTA

Airteagal 1

Sainmhínithe

Chun críocha an Rialacháin seo, beidh feidhm ag na sainmhínithe seo a leanas:

(1)

ciallaíonn “córas teicniúil aonuaire” (“OOTS”) an córas teicniúil don mhalartú trasteorann uathoibrithe fianaise dá dtagraítear in Airteagal 14(1) de Rialachán (AE) 2018/1724;

(2)

ciallaíonn “soláthraí fianaise” údarás inniúil mar a thagraítear dó in Airteagal 14(2) de Rialachán (AE) 2018/1724 a eisíonn fianaise struchtúrtha nó fianaise neamhstruchtúrtha go dleathach;

(3)

ciallaíonn “iarrthóir fianaise” údarás inniúil atá freagrach as ceann amháin nó níos mó de na nósanna imeachta dá dtagraítear in Airteagal 14(1) de Rialachán (AE) 2018/1724;

(4)

ciallaíonn “Pointe Rochtana r-Sheachadta” comhpháirt chumarsáide ar cuid í den tseirbhís seachadta leictreonaigh r-Sheachadta atá bunaithe ar shonraíochtaí teicniúla agus ar chaighdeáin, lena n-áirítear prótacal teachtaireachtaí AS4 agus na seirbhísí coimhdeacha a forbraíodh faoi Chlár na Saoráide um Chónascadh na hEorpa agus ar leanadh ar aghaidh leo faoin gClár don Eoraip Dhigiteach, a mhéid atá forluí ann idir na sonraíochtaí teicniúla agus na caighdeáin sin agus caighdeán ISO 15000-2;

(5)

ciallaíonn “nód eIDAS” nód mar a shainmhínítear é in Airteagal 2, pointe (1) de Rialachán Cur Chun Feidhme (AE) 2015/1501, ar nód é a chomhlíonann na ceanglais theicniúla agus oibríochtúla a leagtar síos sa Rialachán sin agus ar bhonn an Rialacháin sin;

(6)

ciallaíonn “ardán idirmheánach” réiteach teicniúil a ghníomhaíonn ina cháil féin nó thar ceann eintitis eile amhail soláthraithe fianaise nó iarrthóirí fianaise, ag brath ar eagraíocht riaracháin na mBallstát ina bhfeidhmíonn an t-ardán idirmheánach, agus trína ndéanann soláthraithe fianaise nó iarrthóirí fianaise nasc leis na seirbhísí coiteanna dá dtagraítear in Airteagal 4(1) nó le soláthraithe fianaise nó iarrthóirí fianaise ó Bhallstáit eile;

(7)

ciallaíonn “eolaire seirbhísí sonraí” clárlann ina bhfuil liosta soláthraithe fianaise agus na cineálacha fianaise a eisíonn siad mar aon leis an bhfaisnéis ábhartha a ghabhann leis;

(8)

ciallaíonn “bróicéir fianaise” seirbhís lena gcuirtear ar a chumas d’iarrthóir fianaise a chinneadh cén cineál fianaise ó Bhallstát eile a chomhlíonann an ceanglas fianaise chun críocha nós imeachta náisiúnta;

(9)

ciallaíonn “modh ríomh-shainaitheantais” aonad ábhartha agus/nó neamhábhartha ina bhfuil sonraí sainaitheantais duine, a mbaintear úsáid as chun seirbhís ar líne a fhíordheimhniú;

(10)

ciallaíonn “stór séimeantach” bailiúchán sonraíochtaí séimeantacha atá nasctha leis an mbróicéir fianaise agus leis an eolaire seirbhísí sonraí, atá comhdhéanta de shainmhínithe ar ainmneacha, ar chineálacha sonraí agus ar eilimintí sonraí a bhaineann le cineálacha sonracha fianaise chun comhthuiscint agus léirmhíniú trastheangach a áirithiú do sholáthraithe fianaise, d’iarrthóirí fianaise agus d’úsáideoirí, nuair a bheidh fianaise á malartú trí OOTS;

(11)

ciallaíonn “doiciméid dearaidh theicniúil” sraith doiciméad teicniúil mionsonraithe, neamhcheangailteach, arna dtarraingt suas ag an gCoimisiún i gcomhar leis na Ballstáit faoi chuimsiú ghrúpa comhordaithe an phointe rochtana dá dtagraítear in Airteagal 29 de Rialachán (AE) 2018/1724 nó aon fhoghrúpaí dá dtagraítear in Airteagal 19 den Rialachán seo, lena n-áirítear ailtireacht ardleibhéil, prótacail mhalartaithe, caighdeáin agus seirbhísí coimhdeacha lena dtacaítear leis an gCoimisiún, leis na Ballstáit, le soláthraithe fianaise, le hiarrthóirí fianaise, le hardáin idirmheánacha agus le heintitis eile lena mbaineann chun OOTS a bhunú i gcomhlíonadh an Rialacháin seo, ach gan a bheith teoranta don mhéid sin;

(12)

ciallaíonn “seirbhís sonraí” seirbhís theicniúil trína láimhseálann soláthraí fianaise na hiarrataí ar fhianaise agus trína seolann sé fianaise;

(13)

ciallaíonn “samhail sonraí” struchtúr teibí ina n-eagraítear eilimintí sonraí, ina ndéantar caighdeánú ar an gcaoi a mbaineann siad lena chéile agus ina sonraítear na heintitis, a saintréithe agus an gaol idir na heintitis sin;

(14)

ciallaíonn “spás réamhamhairc” feidhmiúlacht lena gcuirtear ar a chumas don úsáideoir réamhamharc a thabhairt ar an bhfianaise arna iarraidh mar a thagraítear dó in Airteagal 15(1), pointe (b)(ii);

(15)

ciallaíonn “fianaise struchtúrtha” aon fhianaise i bhformáid leictreonach a cheanglaítear le haghaidh na nósanna imeachta a liostaítear in Airteagal 14(1) de Rialachán (AE) 2018/1724 atá eagraithe in eilimintí nó réimsí réamhshainithe a bhfuil brí shonrach agus formáid theicniúil shonrach acu a fhágann gur féidir le córais bogearraí próiseáil a dhéanamh uirthi, arna forlíonadh ag na heilimintí meiteashonraí de shamhail chineálach meiteashonraí OOTS dá dtagraítear in Airteagal 7(1) den Rialachán seo agus atá i gcomhréir le samhail sonraí OOTS don chineál fianaise ábhartha mar a thagraítear di in Airteagal 7(2) den Rialachán seo, nó a bhfuil leagan atá inléite ag an duine ag gabháil léi;

(16)

ciallaíonn “fianaise neamhstruchtúrtha” fianaise i bhformáid leictreonach a cheanglaítear le haghaidh na nósanna imeachta a liostaítear in Airteagal 14(1) de Rialachán (AE) 2018/1724 nach bhfuil eagraithe in eilimintí nó réimsí réamhshainithe a bhfuil brí shonrach agus formáid theicniúil shonrach acu, ach a fhorlíontar ag na heilimintí meiteashonraí de shamhail chineálach meiteashonraí OOTS dá dtagraítear in Airteagal 7(1) den Rialachán seo;

(17)

ciallaíonn “cineál fianaise” catagóir d’fhianaise struchtúrtha nó neamhstruchtúrtha a bhfuil cuspóir coiteann nó inneachar coiteann aici;

(18)

ciallaíonn “teagmhas” cás nach mbeidh OOTS ag feidhmiú, nach ndéanfaidh sé an fhianaise a tharchur nó ina dtarchuirfidh sé fianaise nár iarradh, nó inar athraíodh an fhianaise nó inar nochtadh an fhianaise le linn an tarchuir, chomh maith le haon sárú slándála dá dtagraítear in Airteagal 29;

(19)

ciallaíonn “tairseach nós imeachta” leathanach gréasáin nó feidhmchlár móibíleach ar a mbeidh úsáideoir in ann nós imeachta ar líne dá dtagraítear in Airteagal 14(1) de Rialachán (AE) 2018/1724 a rochtain agus a thabhairt i gcrích.

Airteagal 2

Struchtúr OOTS

Cuimseofar le OOTS an méid seo a leanas:

(a)

tairseacha nós imeachta de chuid iarrthóirí fianaise agus seirbhísí sonraí de chuid soláthraithe fianaise;

(b)

ardáin idirmheánacha, i gcás inarb ábhartha;

(c)

na spásanna réamhamhairc dá dtagraítear in Airteagal 15(1), pointe (b)(ii);

(d)

na clárlanna agus na seirbhísí náisiúnta dá dtagraítear in Airteagal 8, i gcás inarb ábhartha;

(e)

nóid eIDAS chun úsáideoirí a fhíordheimhniú agus céannacht a mheaitseáil;

(f)

Pointí Rochtana r-Sheachadta;

(g)

na seirbhísí coiteanna dá dtagraítear in Airteagal 4(1);

(h)

na heilimintí comhtháthaithe agus na comhéadain is gá chun na comhpháirteanna dá dtagraítear i bpointe (a) go (g) a nascadh.

ROINN 2

SEIRBHÍSÍ OOTS

Airteagal 3

nóid eIDAS agus Pointí Rochtana r-Sheachadta

1.   Áiritheoidh na Ballstáit go ndéanfar iarrthóirí fianaise a nascadh le nód eIDAS ionas gur féidir fíordheimhniú úsáideora a dhéanamh de bhun Airteagal 11, ar bhonn díreach nó trí ardán idirmheánach.

2.   Áiritheoidh na Ballstáit go ndéanfar Pointí Rochtana r-Sheachadta a shuiteáil, a chumrú agus a chomhtháthú sna tairseacha nós imeachta de chuid iarrthóirí fianaise, i seirbhísí sonraí de chuid soláthraithe fianaise agus in ardáin idirmheánacha.

3.   Féadfaidh na Ballstáit líon na bPointí Rochtana r-Sheachadta a úsáidfidh siad do OOTS a roghnú.

Airteagal 4

Seirbhísí coiteanna

1.   Bunóidh an Coimisiún, i gcomhar leis na Ballstáit, na seirbhísí seo a leanas de chuid OOTS (“seirbhísí coiteanna”):

(a)

an t-eolaire seirbhísí sonraí dá dtagraítear in Airteagal 5;

(b)

an bróicéir fianaise dá dtagraítear in Airteagal 6;

(c)

an stór séimeantach dá dtagraítear in Airteagal 7.

2.   Áiritheoidh na Ballstáit go mbeidh nasc teicniúil idir tairseacha nós imeachta de chuid iarrthóirí fianaise, ar bhonn díreach nó trí ardáin idirmheánacha, agus na seirbhísí coiteanna agus go ndéanfar clárú cuí ar a seirbhísí sonraí sna seirbhísí coiteanna. Agus na naisc sin á gcur chun feidhme, beidh na tuairiscí sna doiciméid dearaidh theicniúil ina dtreoir ag na Ballstáit.

3.   Áiritheoidh na Ballstáit nach ndéanfar ach iarrthóirí fianaise a nascadh, ar bhonn díreach nó trí ardáin idirmheánacha, leis na seirbhísí coiteanna agus nach mbeidh ach iarrthóirí fianaise agus soláthraithe fianaise in ann OOTS a úsáid. Déanfaidh na Ballstáit feidhmiú na nasc leis na seirbhísí coiteanna a sheiceáil go tráthrialta.

Airteagal 5

Eolaire seirbhísí sonraí

1.   Gan dochar d’Airteagal 8 den Rialachán seo, áiritheoidh na Ballstáit, i gcás gach soláthraí fianaise agus gach cineáil fianaise a eiseoidh siad agus atá ábhartha do na nósanna imeachta ar líne dá dtagraítear in Airteagal 14(1) de Rialachán (AE) 2018/1724, go ndéanfar iad a chlárú san eolaire seirbhísí sonraí.

2.   Beidh an Coimisiún freagrach as comhéadain a fhorbairt agus a chothabháil lena gcuirfear ar a gcumas do chomhordaitheoirí náisiúnta dá dtagraítear in Airteagal 28 de Rialachán (AE) 2018/1724, d’údaráis inniúla, d’ardáin idirmheánacha i gcás inarb infheidhme, agus don Choimisiún, agus iad uile faoi raon feidhme a bhfreagrachtaí agus laistigh de theorainneacha na gceart rochtana arna sainiú ag an gCoimisiún, na nithe seo a leanas a dhéanamh:

(a)

clárú, díchlárú agus aon nuashonruithe eile ar fhaisnéis atá san eolaire seirbhíse sonraí a chur i gcrích;

(b)

bainistiú a dhéanamh ar chearta rochtana daoine atá údaraithe clárúcháin a dhéanamh agus athruithe a dhéanamh ar na sonraí cláraithe.

Áiritheoidh an Coimisiún go mbeidh comhordaitheoirí náisiúnta, údaráis inniúla agus ardáin idirmheánacha in ann rogha a dhéanamh idir comhéadain ghrafacha úsáideoirí i gcomhair daoine údaraithe agus comhéadain chláir i gcomhair uaslódálacha uathoibrithe.

3.   Áiritheoidh na Ballstáit go mbeidh an méid seo a leanas ag gabháil le gach cineál fianaise a chlárófar san eolaire seirbhísí sonraí:

(a)

leibhéal dearbhaithe na modhanna ríomh-shainaitheantais ar thug na Ballstáit fógra ina leith i gcomhréir le Rialachán (AE) Uimh. 910/2014; agus

(b)

i gcás inarb infheidhme, saintréithe breise, a shonraítear chun sainaithint an tsoláthraí fianaise ábhartha a éascú agus a théann níos faide ná saintréithe éigeantacha an tacair sonraí íosta a leagtar síos i gcomhréir le Rialachán Cur Chun Feidhme (AE) 2015/1501, a mhalartaítear trí úsáid a bhaint as na modhanna ríomh-shainaitheantais ar tugadh fógra ina leith i gcomhréir le Rialachán (AE) Uimh. 910/2014, is gá chun í a mhalartú trí OOTS.

4.   Déanfar idirdhealú soiléir san eolaire seirbhísí sonraí idir na saintréithe breise dá dtagraítear i mír 3, pointe (b), den Airteagal seo agus na saintréithe a mhalartaítear trí úsáid a bhaint as na modhanna ríomh-shainaitheantais ar tugadh fógra ina leith i gcomhréir le Rialachán (AE) Uimh. 910/2014 dá dtagraítear in Airteagal 13(1), pointe (f) den Rialachán seo.

5.   An leibhéal dearbhaithe dá dtagraítear i mír 3, pointe (a), agus a cheanglaítear i gcomhair úsáideoirí trasteorann, ní bheidh sé níos airde ná an leibhéal dearbhaithe a cheanglaítear i gcomhair úsáideoirí nach úsáideoirí trasteorann iad.

6.   Áiritheoidh na Ballstáit go gcoimeádfar cothrom le dáta an fhaisnéis atá san eolaire seirbhísí sonraí.

Airteagal 6

Bróicéir fianaise

1.   Cuirfidh an bróicéir fianaise ar a gcumas d’iarrthóirí fianaise a chinneadh cé na cineálacha fianaise arna n-eisiúint i mBallstáit eile a fhreagraíonn do na cineálacha fianaise a cheanglaítear i gcomhthéacs nósanna imeachta a bhfuil an t-iarrthóir fianaise sin inniúil ina leith.

2.   Déanfaidh na Ballstáit, tríd an gcomhéadan dá dtagraítear in Airteagal 5(2), liosta na gcineálacha fianaise atá san eolaire seirbhísí sonraí mar a thagraítear dó in Airteagal 5(1) a chomhlánú leis na fíorais nó le comhlíonadh na gceanglas nós imeachta arna gcruthú acu, rud a d’fhéadfadh a bheith i gcomhpháirt le cineálacha eile fianaise, más gá. Áiritheoidh na Ballstáit go mbeidh an fhaisnéis sin cruinn agus go gcoimeádfar cothrom le dáta í.

3.   Beidh an Coimisiún freagrach as comhéadain a fhorbairt agus a chothabháil lena gcuirfear ar a gcumas do chomhordaitheoirí náisiúnta, d’údaráis inniúla, d’ardáin idirmheánacha i gcás inarb infheidhme, agus don Choimisiún, agus iad uile faoi raon feidhme a bhfreagrachtaí agus laistigh de theorainneacha na gceart rochtana arna sainiú ag an gCoimisiún, na nithe seo a leanas a dhéanamh:

(a)

an fhaisnéis dá dtagraítear i mír 2 a chur leis, a athrú agus a nuashonrú;

(b)

bainistiú a dhéanamh ar chearta rochtana na ndaoine atá údaraithe breisithe agus athruithe a dhéanamh ar an bhfaisnéis chláraithe.

Áiritheoidh an Coimisiún go mbeidh comhordaitheoirí náisiúnta, údaráis inniúla agus ardáin idirmheánacha in ann rogha a dhéanamh idir comhéadain ghrafacha úsáideoirí i gcomhair daoine údaraithe agus comhéadain chláir i gcomhair uaslódálacha uathoibrithe.

4.   Déanfaidh an Coimisiún éascaíocht do mhapáil na gcineálacha fianaise a eisítear i mBallstát amháin ar fhíorais nó comhlíonadh ceanglas nós imeachta nach mór a chruthú i nós imeachta i mBallstát eile tríd an bplé a struchtúrú agus tríd an obair a eagrú san fhoghrúpa ábhartha dá dtagraítear in Airteagal 19. Leagfaidh an foghrúpa amach teanga fhoirmiúil a bhaineann go sonrach le réimse ar leith, agus tagairt á déanamh aige nuair is féidir é do chaighdeáin ábhartha idirnáisiúnta, agus molfaidh sé an teanga sin do ghrúpa comhordaithe an phointe rochtana i gcomhréir le hAirteagal 18, pointe (f).

Airteagal 7

Stór séimeantach agus samhlacha sonraí

1.   Leis an stór séimeantach, soláthrófar rochtain ar shamhail chineálach meiteashonraí OOTS, arna dearadh chun meiteashonraí a thaispeáint lena sainaithnítear go huathúil an fhianaise agus an soláthraí fianaise agus lena n-áirítear réimsí breise arna ndearadh chun na meiteashonraí dá dtagraítear in Airteagal 13(1), pointí (a), (b) agus (c), a thaispeáint.

2.   I gcás na gcineálacha fianaise struchtúrtha arna gcomhaontú i ngrúpa comhordaithe an phointe rochtana, beidh samhail sonraí OOTS sa stór lárnach séimeantach ina mbeidh ar a laghad na comhpháirteanna seo a leanas:

(a)

léiriú ar an tsamhail sonraí sin le:

(i)

léaráid amhairc den tsamhail sonraí; agus

(ii)

tuairisc théacsúil ar eintitis uile na samhla sonraí, lena gcuimseofar sainiú ar an eintiteas agus liosta saintréithe an eintitis; agus, maidir le gach saintréith, an cineál a bhfuil súil leis (e.g. cineál Boole, Aitheantóir, Dáta), sainiú, bunuimhreacht agus úsáid roghnach liosta cód;

(b)

dáileacháin in XML bunaithe ar shainiú scéimre XML (XSD), nó formáid chomhionann, arna gcomhlánú ag formáidí srathaithe eile a úsáidtear go forleathan, i gcás inarb indéanta é;

(c)

códliostaí chun uathphróiseáil fianaise a áirithiú, agus iad ar fáil i bhformáid struchtúrtha;

(d)

sásra chun tiontú go dtí formáid atá inléite ag an duine, amhail.XSLT nó a choibhéis.

3.   I gcás gach cineáil fianaise, cuirfear ar fáil sa stór séimeantach rialú leaganacha agus loga athruithe chun leaganacha éagsúla a rianú.

4.   Beidh modheolaíocht sa stór séimeantach chun samhlacha nua sonraí OOTS a fhorbairt le haghaidh cineálacha fianaise a mhalartaítear trí OOTS, i bhfoirm samplaí agus ábhair foghlama.

5.   Maidir le sceidil le haghaidh nuashonruithe agus oiriúnuithe ar shamhlacha cineálacha meiteashonraí OOTS agus ar shamhlacha sonraí OOTS, déanfaidh na Ballstáit agus an Coimisiún iad a phlé go tráthrialta faoi chuimsiú ceann de na foghrúpaí de ghrúpa comhordaithe an phointe rochtana dá dtagraítear in Airteagal 19 agus arna nglacadh ag grúpa comhordaithe an phointe rochtana. Déanfaidh na soláthraithe fianaise nó na hardáin idirmheánacha, i gcás inarb infheidhme, na nuashonruithe agus na hoiriúnuithe sin a chur i bhfeidhm 12 mhí ar a dhéanaí tar éis a bhfoilsithe sa stór séimeantach.

6.   Soláthróidh an Coimisiún uirlis TF do na Ballstáit a chuideoidh leo a fhíorú go gcomhlíonann an fhianaise samhail chineálach meiteashonraí OOTS agus samhlacha sonraí OOTS.

7.   Cuirfidh an Coimisiún an stór séimeantach ar fáil don phobal ar shuíomh gréasáin tiomnaithe de chuid an Choimisiúin.

Airteagal 8

Clárlanna agus seirbhísí náisiúnta

1.   I gcás Ballstáit a bhfuil clárlanna náisiúnta nó seirbhísí náisiúnta acu atá coibhéiseach leis an eolaire seirbhísí sonraí nó leis an mbróicéir fianaise, féadfaidh siad a roghnú gan clárú a dhéanamh ar sholáthraithe fianaise, ar na cineálacha fianaise a eisíonn siad agus ar na fíorais nó comhlíonadh na gceanglas nós imeachta a chruthaíonn siad, rud a d’fhéadfadh a bheith i gcomhpháirt le cineálacha eile fianaise, ná leibhéal dearbhaithe na modhanna ríomh-shainaitheantais is gá chun rochtain a fháil ar gach cineál fianaise mar a fhoráiltear dó in Airteagail 5 agus 6. I gcás den sórt sin, déanfaidh siad ceann de na nithe seo a leanas ina ionad sin:

(a)

cead a thabhairt do Bhallstáit eile cuardach a dhéanamh ar a gclárlanna náisiúnta chun an fhaisnéis dá dtagraítear faoin mír seo a fháil;

(b)

an fhaisnéis dá dtagraítear faoin mír seo a chóipeáil ó na clárlanna náisiúnta nó ó na seirbhísí náisiúnta chuig an eolaire seirbhísí sonraí nó chuig an mbróicéir fianaise.

2.   Agus mír 1 á cur chun feidhme, beidh na tuairiscí atá sna doiciméid dearaidh theicniúil ina dtreoir ag na Ballstáit.

ROINN 3

IARRTHÓIRÍ FIANAISE

Airteagal 9

Míniú d’úsáideoirí

1.   Áiritheoidh iarrthóirí fianaise go mbeidh míniú ar OOTS agus ar a ghnéithe ar a dtairseacha nós imeachta, lena n-áirítear an fhaisnéis seo a leanas:

(a)

is ar bhonn deonach a úsáidtear OOTS;

(b)

tá sé de rogha ag úsáideoirí réamhamharc a thabhairt ar an bhfianaise sa spás réamhamhairc dá dtagraítear in Airteagal 15(1), pointe (b)(ii), agus cinneadh a dhéanamh í a úsáid don nós imeachta nó gan í a úsáid;

(c)

is féidir le húsáideoirí gníomhú thar a gceann féin nó is féidir le duine dlítheanach nó nádúrtha eile ionadaíocht a dhéanamh dóibh, nuair a aimseofar agus a mhéid a aimseofar réitigh ionadaíochta, i gcomhréir le Rialachán (AE) Uimh. 910/2014 agus le haon ghníomhartha cur chun feidhme arna nglacadh ar a bhonn.

Ní éileofar an fhaisnéis dá dtagraítear i bpointe (b) den chéad fhomhír den mhír seo i gcás na nósanna imeachta dá dtagraítear in Airteagal 14(5) de Rialachán (AE) 2018/1724.

2.   An oibleagáid i dtaobh mínithe dá dtagraítear i mír 1 den Airteagal seo a sholáthar, beidh sí gan dochar don oibleagáid an fhaisnéis dá dtagraítear in Airteagail 13 agus 14 de Rialachán (AE) 2016/679 a sholáthar do na daoine is ábhar do na sonraí.

Airteagal 10

Cineál na fianaise a roghnú

1.   Tabharfaidh iarrthóirí fianaise an deis d’úsáideoirí na cineálacha fianaise a iarraidh a fhreagraíonn, bunaithe ar an bhfaisnéis atá cláraithe sa bhróicéir fianaise, do chineálacha a bheadh inghlactha faoin dlí is infheidhme sa nós imeachta ábhartha trí chur isteach díreach, ar choinníoll go gcuirfidh soláthraithe fianaise na cineálacha sin fianaise ar fáil trí OOTS i gcomhréir le hAirteagal 5(1).

2.   Más féidir roinnt píosaí fianaise a iarraidh, áiritheoidh an t-iarrthóir fianaise go mbeidh úsáideoirí in ann an fhianaise go léir, fothacar den fhianaise nó cineál sonrach den fhianaise a roghnú.

Airteagal 11

Fíordheimhniú úsáideora

1.   Beidh iarrthóirí fianaise ag brath ar mhodhanna ríomh-shainaitheantais arna n-eisiúint faoi scéim ríomh-shainaitheantais ar tugadh fógra ina leith i gcomhréir le Rialachán (AE) Uimh. 910/2014 chun na húsáideoirí a fhíordheimhniú, ag gníomhú dóibh thar a gceann féin nó trí ionadaí, nuair a aimseofar agus a mhéid a aimseofar réitigh ionadaíochta i gcomhréir le Rialachán (AE) Uimh. 910/2014 agus le haon ghníomhartha cur chun feidhme arna nglacadh ar a bhonn.

2.   Nuair a bheidh an cineál fianaise atá le malartú trí OOTS roghnaithe ag an úsáideoir, cuirfidh na hiarrthóirí fianaise na húsáideoirí ar an eolas:

(a)

i gcás inarb infheidhme, faoi aon saintréithe breise dá dtagraítear in Airteagal 5(3), pointe (b), den Rialachán seo atá le soláthar acu; agus

(b)

go ndéanfar iad a atreorú chuig an soláthraí fianaise ábhartha, chuig na soláthraithe fianaise ábhartha nó, i gcás inarb infheidhme, chuig ardán idirmheánach nó ardáin idirmheánacha, chun réamhamharc a thabhairt ar an bhfianaise arna roghnú.

3.   I gcás nach gá réamhamharc i gcomhréir le hAirteagal 14(5) de Rialachán (AE) 2018/1724, ní bheidh feidhm ag mír 2, pointe (b) den Airteagal seo. Sa chás sin, féadfaidh an soláthraí fianaise, na soláthraithe fianaise nó, i gcás inarb infheidhme, an t-ardán idirmheánach nó na hardáin idirmheánacha, iarraidh ar an iarrthóir fianaise an t-úsáideoir a atreorú chun sainaithint agus fíordheimhniú a dhéanamh athuair chun críocha meaitseáil céannachta agus fianaise. D’fhéadfadh sé go roghnóidh an t-úsáideoir nach ndéanfar é nó í a atreorú. Sa chás sin, cuirfidh an t-iarrthóir fianaise an t-úsáideoir ar an eolas go bhféadfadh sé nach mbeadh meaits mar a thagraítear dó in Airteagal 16 den Rialachán seo ina thoradh ar an bpróiseas meaitseála céannachta agus fianaise arna dhéanamh ag an soláthraí fianaise.

Airteagal 12

Iarraidh shainráite

Déanfaidh an t-iarrthóir fianaise, sa bhreis ar an bhfaisnéis dá dtagraítear in Airteagal 9, an méid seo a leanas a sholáthar don úsáideoir:

(a)

ainm an tsoláthraí fianaise nó ainmneacha na soláthraithe fianaise;

(b)

an cineál fianaise nó na cineálacha fianaise atá le malartú nó na réimsí sonraí atá le malartú.

Tá an tAirteagal seo gan dochar do na cásanna ina gceadaítear OOTS a úsáid gan iarraidh shainráite i gcomhréir le hAirteagal 14(4) de Rialachán (AE) 2018/1724.

Airteagal 13

Iarraidh ar fhianaise

1.   Áiritheoidh an t-iarrthóir fianaise go ndéanfar an iarraidh ar fhianaise a tharchur chuig an soláthraí fianaise nó chuig an ardán idirmheánach, i gcás inarb infheidhme, agus go mbeidh an fhaisnéis seo a leanas inti:

(a)

sainaitheantóir uathúil na hiarrata;

(b)

an cineál fianaise atá á hiarraidh;

(c)

an dáta agus an t-am a ndearnadh an iarraidh shainráite;

(d)

sainaithint an nós imeachta a gceanglaítear an fhianaise ina leith;

(e)

ainm agus meiteashonraí lena sainaithnítear go huathúil an t-iarrthóir fianaise agus an t-ardán idirmheánach, i gcás inarb infheidhme;

(f)

saintréithe an úsáideora, nó saintréithe an úsáideora agus an ionadaí i gcás inarb infheidhme, arna malartú trí úsáid a bhaint as an modh ríomh-shainaitheantais dá dtagraítear in Airteagal 11(1);

(g)

leibhéal dearbhaithe, mar a shainítear é i Rialachán (AE) Uimh. 910/2014, na modhanna ríomh-shainaitheantais arna n-úsáid ag an úsáideoir;

(h)

na saintréithe breise, dá dtagraítear in Airteagal 5(3), pointe (b), arna soláthar ag an úsáideoir chun críche na hiarrata;

(i)

céannacht an tsoláthraí fianaise mar atá cláraithe san eolaire seirbhísí sonraí;

(j)

ar ceanglaíodh iarraidh shainráite an úsáideora i gcomhréir le hAirteagal 14(4) de Rialachán (AE) 2018/1724;

(k)

an gceanglaítear deis a bheith ann réamhamharc a thabhairt ar an bhfianaise i gcomhréir le hAirteagal 14(5) de Rialachán (AE) 2018/1724.

2.   Déanfaidh an t-iarrthóir fianaise idirdhealú soiléir idir na saintréithe breise dá dtagraítear i mír 1, pointe (h), agus na saintréithe dá dtagraítear i mír 1, pointe (f).

Airteagal 14

Atreorú úsáideora chuig an soláthraí fianaise

1.   Gan dochar do na nósanna imeachta dá dtagraítear in Airteagal 14(5) de Rialachán (AE) 2018/1724, áiritheoidh iarrthóirí fianaise i ndáil le húsáideoirí, tar éis dóibh an fhianaise a bheidh le malartú trí OOTS a roghnú sa tairseach nós imeachta i gcomhréir le hAirteagal 10 den Rialachán seo agus tar éis dóibh a n-iarraidh shainráite a lua i gcomhréir le hAirteagal 12 den Rialachán seo, go ndéanfar iad a atreorú chuig an soláthraí fianaise, chuig na soláthraithe fianaise nó chuig an ardán idirmheánach nó na hardáin idirmheánacha, i gcás inarb infheidhme, chun an rogha a fheidhmiú i dtaobh réamhamharc a thabhairt ar an bhfianaise.

2.   I gcás na nósanna imeachta dá dtagraítear in Airteagal 14(5) de Rialachán (AE) 2018/1724, is féidir úsáideoirí a atreorú chuig an soláthraí fianaise, soláthraithe fianaise nó ardán idirmheánach nó ardáin idirmheánacha, i gcás inarb infheidhme, i gcomhréir le hAirteagal 11(3) den Rialachán seo.

ROINN 4

SOLÁTHRAITHE FIANAISE

Airteagal 15

Ról i dtaobh malartú fianaise

1.   Áiritheoidh na Ballstáit, chun críche an mhalartaithe fianaise trí OOTS, go n-úsáidfidh na soláthraithe fianaise nó na hardáin idirmheánacha, i gcás inarb infheidhme, seirbhísí feidhmchláir a bheidh in ann an méid seo a leanas a dhéanamh:

(a)

iarrataí ar fhianaise arna seachadadh ag Pointe Rochtana r-Sheachadta, a mheasfar mar ionchur i leith na seirbhísí sonraí, a fháil agus a léirmhíniú;

(b)

faoi réir sainaithint agus fíordheimhniú rathúil i gcomhréir le hAirteagal 16 den Rialachán seo:

(i)

aon phíosaí fianaise a mheaitseálann an iarraidh a aisghabháil;

(ii)

seachas i gcás na nósanna imeachta dá dtagraítear in Airteagal 14(5) de Rialachán (AE) 2018/1724, a chur ar a gcumas d’úsáideoirí a shonrú cé na píosaí fianaise sin ar mian leo réamhamharc a thabhairt orthu agus deis a thabhairt dóibh réamhamharc a thabhairt ar na píosaí a shonraítear amhlaidh i spás réamhamhairc;

(iii)

a chur ar a gcumas d’úsáideoirí a léiriú cé na píosaí meaitseáilte fianaise, más píosa ar bith, is ceart a chur ar ais chuig an iarrthóir fianaise lena n-úsáid sa nós imeachta;

(c)

freagraí fianaise a chur ar ais chuig an iarrthóir fianaise trí Phointe Rochtana r-Sheachadta, faoi réir chinneadh an úsáideora an fhianaise a úsáid sa nós imeachta tar éis an deis a bheith ann réamhamharc a thabhairt uirthi, seachas i gcás na nósanna imeachta dá dtagraítear in Airteagal 14(5) de Rialachán (AE) 2018/1724, tuairiscí earráide, lena n-áirítear sa chás dá dtagraítear in Airteagal 16(3), pointe (a), den Rialachán seo, nó tuairiscí maidir le fianaise atá á tiontú.

2.   Má chuirtear ar ais freagra fianaise, beidh an fhianaise a iarradh san áireamh ann agus beidh an méid seo a leanas ag gabháil leis:

(a)

meiteashonraí lena sainaithnítear go huathúil an fhreagra fianaise;

(b)

meiteashonraí lena sainaithnítear go huathúil an iarraidh ar fhianaise;

(c)

meiteashonraí lena léirítear an dáta agus an t-am ar gineadh an freagra;

(d)

meiteashonraí lena sainaithnítear go huathúil an fhianaise agus an soláthraí fianaise;

(e)

i gcás nach gcomhlíonfaidh fianaise struchtúrtha samhail sonraí OOTS is ábhartha don chineál fianaise lena mbaineann, leagan den fhianaise atá inléite ag an duine.

3.   D’fhéadfadh na meiteashonraí lena sainaithnítear go huathúil teanga nó teangacha na fianaise arna hiarraidh a bheith ina gcuid den fhreagra fianaise chomh maith.

4.   Má chuirtear tuairisc earráide ar ais, áireofar inti meiteashonraí lena sainaithnítear go huathúil an iarraidh ar fhianaise, an dáta agus an t-am ar gineadh í agus tuairisc ar an earráid a tharla.

5.   I gcás nach mbeidh fianaise ar fáil go fóill lena malartú trí OOTS ach ina bhfuil sí á tiontú ina fianaise struchtúrtha nó neamhstruchtúrtha mar a shainmhínítear iad in Airteagal 1, pointe (16) agus pointe (17), cuirfear ar ais tuairisc mar a thagraítear di i mír 1, pointe (c) den Airteagal seo. Áireofar sa tuairisc sin meiteashonraí lena sainaithnítear go huathúil an iarraidh ar fhianaise, an dáta agus an t-am ar gineadh í agus teachtaireacht ina sonraítear go bhfuil an fhianaise lena mbaineann á tiontú ina fianaise struchtúrtha nó neamhstruchtúrtha mar a shainmhínítear iad in Airteagal 1, pointí (16) agus pointe (17), agus go mbeidh sí réidh i gcomhair an tarchuir trí OOTS amach anseo. Áireoidh an soláthraí fianaise sa tuairisc an réamh-mheastachán ar an dáta agus an am a mbeidh an fhianaise ar fáil.

Airteagal 16

Meaitseáil céannachta agus fianaise

1.   Féadfaidh soláthraithe fianaise nó ardáin idirmheánacha, i gcás inarb infheidhme, a cheangal ar úsáideoirí sainaithint agus fíordheimhniú a dhéanamh athuair chun críche meaitseáil céannachta agus fianaise, lena n-áirítear trí shaintréithe breise a sholáthar.

2.   Áiritheoidh soláthraithe fianaise, nó ardáin idirmheánacha, i gcás inarb infheidhme, nach malartófar fianaise trí OOTS ach amháin i gcás ina mbeidh meaits ann idir na saintréithe atá ina seilbh agus saintréithe céannachta an úsáideora, agus an ionadaí i gcás inarb infheidhme, arna malartú agus úsáid á baint as na modhanna ríomh-shainaitheantais dá dtagraítear in Airteagal 11(1) agus as saintréithe breise mar a thagraítear dóibh in Airteagal 11(2), pointe (a) agus arna soláthar ag an úsáideoir éascaíocht a dhéanamh don tsainaithint arna déanamh ag an soláthraí fianaise ábhartha.

3.   I gcás nach mbeidh meaits ina thoradh ar an bpróiseas meaitseála céannachta agus fianaise nó má ghintear dhá thoradh nó níos mó de bharr na meaitseála céannachta, ní cheadófar don úsáideoir ná don ionadaí, i gcás inarb infheidhme, réamhamharc a thabhairt ar an bhfianaise arna hiarraidh agus ní dhéanfar an fhianaise a mhalartú. Más rud é nach mbeidh meaits den sórt sin ann:

(a)

seolfar teachtaireacht earráide chuig an iarrthóir fianaise;

(b)

gheobhaidh an t-úsáideoir teachtaireacht uathoibrithe ina míneofar nach féidir an fhianaise a sholáthar.

ROINN 5

CÓRAS LOGÁLA OOTS

Airteagal 17

Córas logála

1.   Maidir le gach iarraidh ar fhianaise a tharchuirtear trí OOTS, déanfaidh an t-iarrthóir fianaise, an soláthraí fianaise nó na soláthraithe fianaise nó an t-ardán idirmheánach nó na hardáin idirmheánacha, i gcás inarb infheidhme, na heilimintí seo a leanas a logáil:

(a)

an iarraidh ar fhianaise dá dtagraítear in Airteagal 13(1);

(b)

an fhaisnéis atá san áireamh sa fhreagra fianaise, cé is moite den fhianaise féin, nó an tuairisc earráide dá dtagraítear in Airteagal 15(1), pointe (c), agus Airteagal 16(3), pointe (a);

(c)

sonraí an teagmhais r-Sheachadta a bhaineann le haon cheann díobh seo a leanas:

(i)

iarrataí ar fhianaise a mhalartú;

(ii)

freagraí fianaise;

(iii)

tuairiscí earráide.

2.   Maidir le gach píosa fianaise a mhalartaítear trí OOTS, déanfaidh an soláthraí fianaise nó an t-ardán idirmheánach, i gcás inarb infheidhme, logáil ar chinneadh an úsáideora tar éis réamhamharc a thabhairt ar an bhfianaise chun úsáid an phíosa fianaise don nós imeachta a fhormheas, nó gan an úsáid sin a fhormheas, nó, i gcás inarb infheidhme, ar an bhfíoras go bhfágfaidh an t-úsáideoir an spás réamhamhairc nó an tairseach nós imeachta gan cinneadh sonrach a dhéanamh.

3.   Déanfaidh an Coimisiún agus, i gcásanna dá dtagraítear in Airteagal 8(1), pointe (a), na Ballstáit ábhartha, gach idirghníomhaíocht leis na seirbhísí coiteanna dá dtagraítear in Airteagal 4(1) a logáil.

4.   Gan dochar do thréimhsí coinneála níos faide a cheanglaítear faoin dlí náisiúnta i gcomhair na logaí dá dtagraítear i míreanna 1, 2 agus 3 chun críocha OOTS nó chun críocha eile, coimeádfaidh an Coimisiún agus na hiarrthóirí fianaise, na soláthraithe fianaise nó na hardáin idirmheánacha, i gcás inarb infheidhme, na logaí sin ar feadh tréimhse 12 mhí.

5.   I gcás ina mbeidh amhras ann faoi theagmhais agus chun críocha iniúchtaí agus seiceálacha randamacha ar shlándáil arna ndéanamh laistigh dá réimsí freagrachta faoi seach dá dtagraítear in Airteagal 26, cuirfidh na hiarrthóirí fianaise, na soláthraithe fianaise agus na hardáin idirmheánacha, i gcás inarb infheidhme, ar fáil dá chéile, arna iarraidh sin, na logaí ábhartha dá dtagraítear i míreanna 1 agus 2 den Airteagal seo tríd an deais tacaíochta teicniúla dá dtagraítear in Airteagal 22. Chun na gcríoch céanna agus ar an mbealach céanna, cuirfidh na Ballstáit agus an Coimisiún, i gcás inarb infheidhme, na logaí ábhartha dá dtagraítear i mír 3 den Airteagal seo ar fáil do na hiarrthóirí fianaise, na soláthraithe fianaise agus na hardáin idirmheánacha ábhartha, i gcás inarb infheidhme.

ROINN 6

RIALACHAS OOTS

Airteagal 18

Grúpa comhordaithe an phointe rochtana

Déanfaidh an Coimisiún, i gcomhar leis na Ballstáit faoi chuimsiú ghrúpa comhordaithe an phointe rochtana arna bhunú le hAirteagal 29 de Rialachán (AE) 2018/1724, an méid seo a leanas:

(a)

maoirseacht a dhéanamh ar bhunú agus ar sheoladh OOTS i gcomhréir le hAirteagal 31(3) den Rialachán seo;

(b)

tosaíochtaí a leagan síos i leith forbairtí agus feabhsuithe breise ar OOTS;

(c)

sceideal táscach a chinneadh maidir leis na doiciméid dearaidh theicniúil a thabhairt cothrom le dáta ar bhonn tráthrialta, agus iad a choinneáil ar bun agus a oiriúnú;

(d)

athruithe ar na doiciméid dearaidh theicniúil a mholadh;

(e)

athbhreithnithe piaraí a eagrú chun malartuithe taithí agus dea-chleachtais idir na Ballstáit a chur chun cinn maidir le cur i bhfeidhm an Rialacháin seo ag na Ballstáit;

(f)

módúlachtaí oibríochtúla arna gcur isteach ag aon cheann de na foghrúpaí arna mbunú i gcomhréir le rialacha nós imeachta ghrúpa comhordaithe an phointe rochtana a fhormheas nó a dhiúltú, agus, más gá, treoir shonrach a thabhairt agus a gcuid oibre a mhaoirsiú.

Airteagal 19

Foghrúpaí de ghrúpa comhordaithe an phointe rochtana

1.   Lena áirithiú go ndéanfar OOTS a fhorbairt agus a oibriú ar bhealach comhordaithe, déanfaidh na foghrúpaí dá dtagraítear in Airteagal 18, pointe (f) a phlé agus, i gcás inar gá, tarraingeoidh siad suas tograí i ndáil leis na módúlachtaí oibríochtúla atá le cur faoi bhráid ghrúpa comhordaithe an phointe rochtana maidir leis na réimsí seo a leanas, go háirithe:

(a)

caighdeánú ar shamhlacha sonraí OOTS;

(b)

mapáil fianaise;

(c)

na doiciméid dearaidh theicniúil a athbhreithniú, a choinneáil ar bun agus a léirmhíniú;

(d)

rialachas oibríochtúil, go háirithe socruithe oibríochtúla agus comhaontuithe ar leibhéal na seirbhíse;

(e)

slándáil OOTS, lena n-áirítear pleananna bainistíochta riosca a tharraingt suas chun rioscaí a shainaithint, measúnú a dhéanamh ar an tionchar a d’fhéadfadh a bheith acu agus freagairtí teicniúla agus eagraíochtúla iomchuí a phleanáil i gcás teagmhas;

(f)

tástáil agus feidhmiú a dhéanamh ar chomhpháirteanna OOTS, lena n-áirítear idir-inoibritheacht idir comhpháirteanna náisiúnta OOTS dá dtagraítear in Airteagal 2, pointí (a) go (f) agus pointe (h), agus na seirbhísí coiteanna dá dtagraítear in Airteagal 4(1).

Áireofar ar na módúlachtaí oibríochtúla na caighdeáin is gá don idir-inoibritheacht sna réimsí faoi seach de chuid na bhfoghrúpaí a tharraingt suas agus a mholadh, agus caighdeáin idirnáisiúnta á leanúint nuair is féidir sin. A luaithe a fhormheasfaidh grúpa comhordaithe an phointe rochtana iad, áireofar na caighdeáin sin i ndoiciméid dearaidh theicniúil.

2.   Is de chomhthoil a ghlacfaidh na foghrúpaí a dtograí le haghaidh módúlachtaí oibríochtúla nuair is féidir é. I gcás ina ndealraíonn sé nach féidir teacht ar chomhthoil, féadfaidh an cathaoirleach a chinneadh, má fhaigheann sé tacaíocht ó thromlach simplí chomhaltaí an fhoghrúpa atá i láthair ag an gcruinniú, gur féidir togra ón bhfoghrúpa a chur faoi bhráid ghrúpa comhordaithe an phointe rochtana.

ROINN 7

TACAÍOCHT THEICNIÚIL

Airteagal 20

Pointe teagmhála aonair de chuid an Choimisiúin um thacaíocht theicniúil

1.   Ainmneoidh an Coimisiún pointe teagmhála aonair um thacaíocht theicniúil lena n-áiritheofar oibriú agus cothabháil na seirbhísí coiteanna dá dtagraítear in Airteagal 4(1).

2.   Rachaidh an pointe teagmhála aonair um thacaíocht theicniúil i gcomhairle le pointí teagmhála ábhartha eile de chuid an Choimisiúin agus déanfaidh sé comhordú ar réiteach fadhbanna le Pointí Rochtana r-Sheachadta nó le nóid eIDAS.

3.   Áiritheoidh an Coimisiún go n-eagrófar a phointe teagmhála aonair um thacaíocht theicniúil ar bhealach lena gcuirfear ar a chumas dó a chúraimí a chomhlíonadh i ngach cúinse agus freagairt faoi ghearrfhógra.

Airteagal 21

Pointe teagmhála aonair náisiúnta um thacaíocht theicniúil

1.   Ainmneoidh gach Ballstát pointe teagmhála aonair um thacaíocht theicniúil chun oibriú agus cothabháil chomhpháirteanna ábhartha OOTS a bhfuil siad freagrach astu a áirithiú de bhun Roinn 9.

2.   Déanfaidh na pointí teagmhála aonair um thacaíocht theicniúil an méid seo a leanas:

(a)

saineolas agus comhairle a sholáthar do sholáthraithe fianaise agus d’iarrthóirí fianaise i leith na bhfadhbanna teicniúla go léir a thiocfaidh chun cinn maidir le hoibriú OOTS agus, i gcás inar gá, dul i gcomhairle le pointe teagmhála teicniúla an Choimisiúin agus le pointí teagmhála náisiúnta eile um thacaíocht theicniúil;

(b)

aon agaí neamhfhónaimh a d’fhéadfadh a bheith ann i gcás na bPointí Rochtana r-Sheachadta a fhiosrú agus a réiteach, mar aon le sáruithe slándála a d’fhéadfadh a bheith ann agus teagmhais eile;

(c)

na pointí teagmhála um thacaíocht theicniúil a chur ar an eolas faoi aon ghníomhaíochtaí a bhféadfadh sárú nó sárú amhrasach ar shlándáil na gcóras leictreonach a bheith ina thoradh orthu.

3.   I gcás ina gcuirfidh soláthraí fianaise ar an eolas é faoi amhras maidir le dlíthiúlacht iarrata amháin nó roinnt iarrataí ar fhianaise, déanfaidh an pointe teagmhála aonair um thacaíocht theicniúil an méid seo a leanas:

(a)

athbhreithniú a dhéanamh ar iarrataí ar fhianaise nó ar shamplaí d’iarrataí ar fhianaise a tarchuireadh ón iarrthóir céanna ar fhianaise san am a chuaigh thart;

(b)

an deais tacaíochta teicniúla dá dtagraítear in Airteagal 22 a úsáid chun iarraidh ar an bpointe teagmhála aonair um thacaíocht theicniúil arna ainmniú ag Ballstát an iarrthóra fianaise logaí de mhalartuithe roghnaithe dá dtagraítear in Airteagal 17 a tharchur;

(c)

aird an chomhordaitheora náisiúnta a dhíriú ar an tsaincheist má leanann an fhadhb ar aghaidh.

4.   Áiritheoidh na Ballstáit go n-eagrófar a bpointe teagmhála aonair faoi seach um thacaíocht theicniúil ar bhealach lena gcuirfear ar a chumas dó a chúraimí a chomhlíonadh i ngach uile chúinse agus go mbeidh sé in ann freagairt faoi ghearrfhógra.

Airteagal 22

An deais tacaíochta teicniúla

1.   Bunóidh an Coimisiún deais chun an chumarsáid idir na pointí teagmhála go léir um thacaíocht theicniúil a éascú.

2.   Déanfaidh na Ballstáit agus an Coimisiún taifead ar an deais ar shonraí teagmhála na bpointí teagmhála um thacaíocht theicniúil agus coinneoidh siad cothrom le dáta í.

3.   Déanfaidh na pointí teagmhála an méid seo a leanas tríd an deais:

(a)

aon teagmhas a thuairisciú ar ceann é a mheastar a bheith substaintiúil;

(b)

aon bhearta sealadacha nó buana ar tugadh fúthu tar éis teagmhas;

(c)

na logaí i dtaobh malartuithe roghnaithe a iarraidh ar na pointí teagmhála ábhartha um thacaíocht theicniúil sna cásanna dá dtagraítear in Airteagal 17(5) agus, i gcás ina mbeidh amhras ann, iarraidh orthu maidir le dlíthiúlacht na hiarrata ar fhianaise dá dtagraítear in Airteagal 21(3);

(d)

aon chúnamh eile is gá a iarraidh i gcás teagmhas.

4.   Beidh rochtain ar an deais ag comhordaitheoirí náisiúnta agus ag cathaoirleach ghrúpa comhordaithe an phointe rochtana.

5.   Bainfidh an Coimisiún agus na comhordaitheoirí náisiúnta úsáid as an deais chun faisnéis a sholáthar dá dtagraítear in Airteagal 27 agus in Airteagal 28(2).

ROINN 8

COMHAR LE STRUCHTÚIR RIALACHAIS EILE

Airteagal 23

Raon feidhme an chomhair

Oibreoidh an Coimisiún, in éineacht le grúpa comhordaithe an phointe rochtana agus a fhoghrúpaí, i gcomhar leis na struchtúir rialachais ábhartha arna mbunú faoi dhlí an Aontais nó faoi chomhaontuithe idirnáisiúnta i réimsí is ábhartha do OOTS chun sineirgí a bhaint amach agus chun na réitigh arna bhforbairt sna fóraim eile sin a athúsáid, a mhéid is féidir.

ROINN 9

FREAGRACHT AS COMHPHÁIRTEANNA DEN OOTS A CHOTHABHÁIL AGUS A OIBRIÚ

Airteagal 24

Freagrachtaí an Choimisiúin

Is faoi úinéireacht an Choimisiúin a bheidh na seirbhísí coiteanna agus an deais tacaíochta teicniúla agus beidh sé freagrach as na seirbhísí sin a fhorbairt, a chur ar fáil, as faireachán a dhéanamh orthu, agus as iad a nuashonrú, a chothabháil agus a óstáil.

Airteagal 25

Freagrachtaí na mBallstát

Maidir leis na comhpháirteanna náisiúnta faoi seach de OOTS dá dtagraítear in Airteagal 2, pointí (a) go (f) agus pointe (h), measfar go mbeidh gach comhpháirt faoi úinéireacht Ballstáit faoi seach agus gurb é an Ballstát sin a bheidh freagrach as í a bhunú, i gcás inarb infheidhme, agus as í a fhorbairt, a chur ar fáil, as faireachán a dhéanamh uirthi, agus as í a nuashonrú, a chothabháil agus a óstáil.

Airteagal 26

Athruithe agus nuashonruithe

1.   Cuirfidh an Coimisiún na Ballstáit ar an eolas faoi athruithe ar na seirbhísí coiteanna agus faoi nuashonruithe orthu.

2.   Cuirfidh na Ballstáit an Coimisiún ar an eolas maidir le hathruithe agus nuashonruithe ar na comhpháirteanna a bhfuil siad freagracht astu ar cinn iad a bhféadfadh iarmhairtí a bheith acu i dtaobh fheidhmiú OOTS.

3.   Cuirfear faisnéis maidir le nuashonruithe criticiúla ar fáil gan moill mhíchuí. I gcás nuashonruithe eile ar cinn neamhchriticiúla iad agus ar dócha go ndéanfaidís difear do chomhpháirteanna OOTS atá faoi úinéireacht Ballstát eile nó na seirbhísí coiteanna, cinnfidh grúpa comhordaithe an phointe rochtana an tréimhse feithimh ar bhonn togra ón bhfoghrúpa ábhartha.

Airteagal 27

Infhaighteacht OOTS

1.   Is éard a bheidh i dtréimhse ama oibriúcháin OOTS 24 uair an chloig sa lá/7 lá na seachtaine, agus is é 98 % ar a laghad an ráta infhaighteachta a bheidh ann i dtaobh na bpointí rochtana r-Sheachadta, na spásanna réamhamhairc agus na seirbhísí coiteanna, cé is moite de chothabháil arna cur ar an sceideal i gcomhréir le mír 2 den Airteagal seo. Déanfar spriocanna leibhéil seirbhíse chomhpháirteanna eile OOTS a shonrú sna comhaontuithe ar leibhéal seirbhíse dá dtagraítear i bpointe (d) d’Airteagal 19(1).

2.   Tabharfaidh na Ballstáit agus an Coimisiún fógra faoi na gníomhaíochtaí cothabhála sceidealta a bhaineann le comhpháirteanna ábhartha OOTS mar a leanas:

(a)

5 lá oibre roimh ré i leith oibríochtaí cothabhála a d’fhéadfadh a bheith ina gcúis le tréimhse neamh-infhaighteachta suas le 4 uair an chloig;

(b)

10 lá oibre roimh ré i leith oibríochtaí cothabhála a d’fhéadfadh a bheith ina gcúis le tréimhse neamh-infhaighteachta suas le 12 uair an chloig;

(c)

30 lá oibre roimh ré i leith cothabháil ar sheomra bonneagair na ríomhairí, cothabháil a d’fhéadfadh a bheith ina cúis le tréimhse neamh-infhaighteachta suas le 6 lá in aghaidh na bliana.

A mhéid is féidir, déanfar oibríochtaí cothabhála a phleanáil ionas gur lasmuigh d’uaireanta oibre a bheidh siad.

3.   I gcás ina mbeidh tréimhsí seirbhíse socraithe seachtainiúla ag na Ballstáit, cuirfidh siad an Coimisiún ar an eolas faoin am agus faoin lá a mbeidh na tréimhsí socraithe seachtainiúla sin pleanáilte ina leith. Gan dochar do na hoibleagáidí a leagtar amach i mír 2, pointí (a), (b) agus (c), mura mbíonn córais na mBallstát ar fáil le linn fuinneog shocraithe den sórt sin, díolmhófar na Ballstáit ón oibleagáid fógra a thabhairt don Choimisiún gach uair.

4.   I gcás cliseadh teicniúil gan choinne ar chomhpháirteanna OOTS de chuid na mBallstát, cuirfidh an Ballstát ábhartha na Ballstáit eile agus an Coimisiún ar an eolas gan mhoill maidir lena neamh-infhaighteacht agus, más eol sin dó, maidir leis an tráth a réamh-mheastar a mbeidh na comhpháirteanna ag feidhmiú arís.

5.   I gcás ina gclisfidh ar na seirbhísí coiteanna gan choinne, cuirfidh an Coimisiún na Ballstáit ar an eolas gan mhoill maidir le neamh-infhaighteacht seirbhíse coitinne amháin nó níos mó, agus más eol sin dó, maidir leis an tráth a réamh-mheastar a mbeidh an tseirbhís ag feidhmiú arís.

6.   Déanfar na fógraí dá dtagraítear san Airteagal seo tríd an deais tacaíochta teicniúla dá dtagraítear in Airteagal 22.

ROINN 10

SLÁNDÁIL

Airteagal 28

Slándáil seirbhísí coiteanna agus comhpháirteanna náisiúnta

1.   Áiritheoidh an Coimisiún slándáil na seirbhísí coiteanna dá dtagraítear in Airteagal 4(1) agus na n-eilimintí comhtháthaithe agus na gcomhéadan dá dtagraítear in Airteagal 2, pointe (h), a bhfuil sé freagrach astu.

2.   Áiritheoidh na Ballstáit slándáil chomhpháirteanna náisiúnta OOTS agus na n-eilimintí comhtháthaithe agus na gcomhéadan dá dtagraítear in Airteagal 2, pointe (h), a bhfuil siad freagrach astu.

3.   Chun na gcríoch dá dtagraítear i míreanna 1 agus 2, déanfaidh na Ballstáit agus an Coimisiún, ar a laghad, agus i leith na comhpháirte as a bhfuil siad freagrach faoi seach, na bearta is gá a ghlacadh chun an méid seo a leanas a dhéanamh:

(a)

a chosc ar aon duine neamhúdaraithe rochtain a bheith aige nó aici ar chomhpháirteanna a bhfuil siad freagrach astu;

(b)

a chosc ar dhaoine neamhúdaraithe sonraí a iontráil agus aon sonraí a cheadú, a mhodhnú nó a scriosadh;

(c)

aon cheann de na gníomhaíochtaí dá dtagraítear i bpointí (a) agus (b) a bhrath; agus

(d)

logáil imeachtaí slándála a áirithiú i gcomhréir le caighdeáin slándála idirnáisiúnta aitheanta le haghaidh theicneolaíocht na faisnéise.

4.   Áiritheoidh na Ballstáit, go háirithe:

(a)

i gcás na nasc arna n-oibriú acu isteach sna Pointí Rochtana r-Sheachadta agus amach astu agus i gcás na cumarsáide inmheánaí uile idir údaráis náisiúnta éagsúla, go gcomhlíonfaidh siad an leibhéal céanna ceanglas slándála ar a laghad agus a chomhlíonfaidh an ríomhsheirbhís seachadta r-Sheachadta chun slándáil agus rúndacht an mhalartaithe agus sláine na fianaise arna malartú trí OOTS a chosaint;

(b)

neamhshéanadh maidir le tionscnamh na hiarrata ar fhianaise arna tarchur ó phointe rochtana an iarrthóra fianaise, agus maidir leis an bhfreagra fianaise arna mhalartú nó an teachtaireacht earráide arna tarchur ó phointe rochtana an tsoláthraí fianaise.

5.   I gcomhréir le mír 4, is é Ballstát an tsoláthraí fianaise a bheidh freagrach, in aon mhalartú áirithe fianaise, as cáilíocht, rúndacht, sláine agus infhaighteacht na fianaise arna hiarraidh go dtí go sroichfidh sí Pointe Rochtana r-Sheachadta an iarrthóra fianaise nó ardán idirmheánach, i gcás inarb infheidhme. Is é Ballstát an iarrthóra fianaise a bheidh freagrach, in aon mhalartú áirithe fianaise, as rúndacht agus sláine na fianaise arna hiarraidh a luaithe a shroichfidh sí a Pointe Rochtana r-Sheachadta.

6.   Áiritheoidh na Ballstáit agus an Coimisiún rúndacht, sláine agus infhaighteacht na logaí dá dtagraítear in Airteagal 17(1), (2) agus (3) trí bhearta slándála iomchuí, comhréireacha, i gcás na logaí arna dtaifead acu faoi seach.

Airteagal 29

Faireachán ar na córais leictreonacha

1.   Déanfaidh na Ballstáit agus an Coimisiún seiceálacha tráthrialta ar chomhpháirteanna OOTS a bhfuil siad freagrach astu.

2.   I gcás na bpointí teagmhála aonair um thacaíocht theicniúil dá dtagraítear in Airteagail 20 agus 21, úsáidfidh siad an deais tacaíochta teicniúla dá dtagraítear in Airteagal 22 chun a chéile a chur ar an eolas faoi fhadhbanna a aimsítear le linn na seiceálacha, ar fadhbanna iad a bhféadfadh sárú nó sárú amhrasach ar shlándáil OOTS a bheith ina thoradh orthu.

Airteagal 30

Córas bainistíochta riaracháin

Bunóidh an Coimisiún córas bainistíochta riaracháin chun bainistiú a dhéanamh ar na rialacha fíordheimhnithe agus údaraithe chun na sonraí sainaitheantais a bhailíochtú chun críocha rochtain a cheadú ar na seirbhísí coiteanna agus ar an deais tacaíochta teicniúla.

ROINN 11

FORÁLACHA CRÍOCHNAITHEACHA

Airteagal 31

OOTS a thástáil

1.   Glacfaidh na Ballstáit agus an Coimisiún, faoi chuimsiú ghrúpa comhordaithe an phointe rochtana, sceideal tástála agus tacar táscairí ar i gcomhréir leo is féidir torthaí tástála a thomhas agus a mheas gur torthaí deimhneacha iad.

2.   Soláthróidh an Coimisiún seirbhísí tástála ar féidir leis na Ballstáit iad a úsáid chun tástáil a dhéanamh ar chomhréireacht réiteach teicniúil leis na táscairí dá dtagraítear i mír 1.

3.   Déanfaidh na Ballstáit agus an Coimisiún tástáil ar fheidhmiú gach ceann de chomhpháirteanna OOTS agus fíoróidh siad gur féidir leo feidhmiú go cuí i gcomhréir leis na táscairí dá dtagraítear i mír 1. Ní chuirfear ar fáil d’úsáideoirí ach na comhpháirteanna sin de chuid OOTS a mbeidh torthaí deimhneacha ar na tástálacha ina leith.

Airteagal 32

Cúnamh ón gCoimisiún

Soláthróidh an Coimisiún foireann saineolaithe mar chuid de phointe teagmhála an Choimisiúin um thacaíocht theicniúil chun cúnamh a thabhairt do phointí teagmhála náisiúnta um thacaíocht theicniúil, agus do chomhordaitheoirí náisiúnta, ó thaobh na teicneolaíochta de, maidir le gach gné a bhaineann le feidhmiú OOTS, go háirithe:

(a)

treoirlínte a sholáthar;

(b)

ceardlanna agus taispeántais a eagrú;

(c)

ceisteanna aonair a fhreagairt.

Airteagal 33

Sonraí pearsanta a phróiseáil

Maidir le próiseáil sonraí pearsanta atá san fhianaise atá faoi réir a malartaithe trí OOTS agus a tharlaíonn sna comhpháirteanna de OOTS atá faoina n-úinéireacht de bhun Airteagal 25 den Rialachán seo, gníomhóidh údaráis inniúla na mBallstát faoi seach, ina gcáil mar iarrthóir fianaise nó mar sholáthraí fianaise, mar rialaitheoirí mar a shainmhínítear iad in Airteagal 4, pointe 7, de Rialachán (AE) 2016/679 agus mar a shonraítear a thuilleadh in Airteagail 34 agus 35 den Rialachán seo.

Airteagal 34

Freagrachtaí an iarrthóra fianaise mar rialaitheoir sonraí

1.   Maidir le gach malartú fianaise trí OOTS, is é an t-iarrthóir fianaise ábhartha amháin nó an t-ardán idirmheánach ábhartha amháin, i gcás inarb infheidhme, a bheidh freagrach as iomláine agus dlíthiúlacht na hiarrata ar fhianaise. Áiritheoidh an t-iarrthóir fianaise, go háirithe, go gceanglaítear an fhianaise le haghaidh an nós imeachta áirithe dá n-iarrfaidh an t-úsáideoir í.

2.   A luaithe a bheidh an fhianaise arna malartú trí OOTS ar fáil don iarrthóir fianaise nó don ardán idirmheánach, i gcás inarb infheidhme, tar éis don úsáideoir an rogha a dhéanamh dul ar aghaidh leis an malartú fianaise i gcomhréir le hAirteagal 14(3), pointe (f), de Rialachán (AE) 2018/1724, nó i gcás na nósanna imeachta dá dtagraítear in Airteagal 14(5) de Rialachán (AE) 2018/1724, áiritheoidh an t-iarrthóir fianaise nó an t-ardán idirmheánach, i gcás inarb infheidhme, an leibhéal céanna cosanta do shonraí pearsanta i gcomhréir le Rialachán (AE) 2016/679 agus a bheadh ann i gcás ina ndéanfaidh an t-úsáideoir an fhianaise a chur isteach nó a uaslódáil gan dul ar iontaoibh OOTS.

Airteagal 35

Freagrachtaí an tsoláthraí fianaise mar rialaitheoir sonraí

1.   Gan dochar dá n-oibleagáidí a leagtar amach i Rialachán (AE) 2016/679, i gcás gach malartaithe fianaise trí OOTS, is é an soláthraí fianaise ábhartha amháin nó an t-ardán idirmheánach ábhartha amháin, i gcás inarb infheidhme, a bheidh freagrach as fíorú a dhéanamh ar an méid seo a leanas:

(a)

gur féidir an fhianaise arna hiarraidh agus atá ina sheilbh a mheaitseáil leis an úsáideoir i gcomhréir le hAirteagal 16;

(b)

go bhfuil an t-úsáideoir i dteideal an fhianaise arna hiarraidh a úsáid.

2.   I gcás ina soláthróidh ardán idirmheánach an spás réamhamhairc i gcomhréir le hAirteagal 15(1), pointe (b)(ii), den Rialachán seo, measfar gur próiseálaí é atá ag gníomhú thar ceann an tsoláthraí fianaise i gcomhréir le hAirteagal 4(8) de Rialachán (AE) 2016/679.

Airteagal 36

Teacht i bhfeidhm

Tiocfaidh an Rialachán seo i bhfeidhm an fichiú lá tar éis lá a fhoilsithe in Iris Oifigiúil an Aontais Eorpaigh.

Beidh feidhm aige ón 12 Nollaig 2023.

Beidh an Rialachán seo ina cheangal go huile agus go hiomlán agus beidh sé infheidhme go díreach i ngach Ballstát.

Arna dhéanamh sa Bhruiséil, 5 Lúnasa 2022.

Thar ceann an Choimisiúin

An tUachtarán

Ursula VON DER LEYEN


(1)  IO L 295, 21.11.2018, lch. 1.

(2)  Treoir 2005/36/CE ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 7 Meán Fómhair 2005 maidir le cáilíochtaí gairmiúla a aithint (IO L 255, 30.9.2005, lch. 22).

(3)  Treoir 2006/123/CE ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 12 Nollaig 2006 maidir le seirbhísí sa mhargadh inmheánach (IO L 376, 27.12.2006, lch. 36).

(4)  Treoir 2014/24/AE ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 26 Feabhra 2014 maidir le soláthar poiblí agus lena n-aisghairtear Treoir 2004/18/CE (IO L 94, 28.3.2014, lch. 65).

(5)  Treoir 2014/25/AE ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 26 Feabhra 2014 maidir le soláthar arna dhéanamh ag eintitis a fheidhmíonn in earnáil an uisce, an fhuinnimh, an iompair agus na seirbhísí poist agus lena n-aisghairtear Treoir 2004/17/CE (IO L 94, 28.3.2014, lch. 243).

(6)  Rialachán Cur Chun Feidhme (AE) 2015/1501 ón gCoimisiún an 8 Meán Fómhair 2015 maidir leis an gcreat idir-inoibritheachta de bhun Airteagal 12(8) de Rialachán (AE) Uimh. 910/2014 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle maidir le ríomh-shainaitheantas agus seirbhísí iontaoibhe le haghaidh ríomh-idirbheart sa mhargadh inmheánach (IO L 235, 9.9.2015, lch. 1).

(7)  Líonra ceadúnas tiomána arna bhunú ar bhonn Airteagal 15 de Threoir 2006/126/CE ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 20 Nollaig 2006 maidir le ceadúnais tiomána (IO L 403, 30.12.2006, lch. 18).

(8)  Conradh i dtaobh Córas Eorpach Faisnéise maidir le Feithiclí agus Ceadúnais Tiomána (EUCARIS), arna ghlacadh i Lucsamburg an 29 Meitheamh 2000.

(9)  Is líonra neamhspleách idirnáisiúnta é Grúpa Úsáideoirí Emrex (EUG) lena dtugtar le chéile gníomhaithe éagsúla ar suim leo inaistritheacht sonraí mac léinn a fheabhsú; https://emrex.eu/

(10)  Rialachán (CE) Uimh. 987/2009 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 16 Meán Fómhair 2009 lena leagtar síos an nós imeachta chun Rialachán (CE) Uimh. 883/2004 maidir le comhordú na gcóras slándála sóisialta a chur chun feidhme (IO L 284, 30.10.2009, lch. 1).

(11)  Cinneadh 2009/316/CGB ón gComhairle an 6 Aibreán 2009 maidir le bunú an Chórais Faisnéise Eorpaigh um Thaifid Choiriúla (ECRIS) agus Airteagal 11 de Chinneadh Réime 2009/315/CGB á chur i bhfeidhm (IO L 93, 7.4.2009, lch. 33).

(12)  https://ec.europa.eu/tools/ecertis/#/homePage

(13)  Rialachán (AE) Uimh. 910/2014 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 23 Iúil 2014 maidir le ríomh-shainaitheantas agus seirbhísí iontaoibhe le haghaidh ríomh-idirbheart sa mhargadh inmheánach agus lena n-aisghairtear Treoir 1999/93/CE (IO L 257, 28.8.2014, lch. 73).

(14)  A trusted and secure European e-ID - Recommendation [Céannacht Dhigiteach Eorpach atá iontaofa, slán - Moladh] |Todhchaí Dhigiteach na hEorpa a Mhúnlú (europa.eu)

(15)  Cinneadh Cur Chun Feidhme (AE) 2015/296 ón gCoimisiún an 24 Feabhra 2015 lena mbunaítear socruithe nós imeachta le haghaidh comhar idir na Ballstáit maidir le ríomh-shainaitheantas de bhun Airteagal 12(7) de Rialachán (AE) Uimh. 910/2014 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle maidir le ríomh-shainaitheantas agus seirbhísí iontaoibhe le haghaidh ríomh-idirbheart sa mhargadh inmheánach (IO L 53.25.2.2015, lch. 14);

(16)  IO L 210, 14.6.2021, lch. 51.

(17)  Arna shíniú an 6 Deireadh Fómhair 2017, https://digital-strategy.ec.europa.eu/en/news/ministerial-declaration-egovernment-tallinn-declaration

(18)  Arna shíniú an 8 Nollaig 2020; https://digital-strategy.ec.europa.eu/en/news/berlin-declaration-digital-society-and-value-based-digital-government

(19)  Rialachán (AE) 2016/679 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 27 Aibreán 2016 maidir le daoine nádúrtha a chosaint i ndáil le sonraí pearsanta a phróiseáil agus maidir le saorghluaiseacht sonraí den sórt sin, agus lena n-aisghairtear Treoir 95/46/CE (An Rialachán Ginearálta maidir le Cosaint Sonraí) (IO L 119, 4.5.2016, lch. 1).

(20)  Cinneadh (AE, Euratom) 2017/46 ón gCoimisiún an 10 Eanáir 2017 maidir le slándáil na gcóras cumarsáide agus faisnéise sa Choimisiún Eorpach (IO L 6, 11.1.2017, lch. 40).

(21)  Rialachán (AE) 2018/1725 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 23 Deireadh Fómhair 2018 maidir le daoine nádúrtha a chosaint i ndáil le sonraí pearsanta a phróiseáil ag institiúidí, comhlachtaí, oifigí agus gníomhaireachtaí an Aontais agus maidir le saorghluaiseacht sonraí den sórt sin, agus lena n-aisghairtear Rialachán (CE) Uimh. 45/2001 agus Cinneadh Uimh. 1247/2002/CE (IO L 295, 21.11.2018, lch. 39).

(22)  https://edps.europa.eu/data-protection/our-work/publications/formal-comments/draft-commission-implementing-regulation-4_en


6.9.2022   

GA

Iris Oifigiúil an Aontais Eorpaigh

L 231/22


RIALACHÁN CUR CHUN FEIDHME (AE) 2022/1464 ÓN gCOIMISIÚN

an 2 Meán Fómhair 2022

lena leasaítear Rialachán (CE) Uimh. 1210/2003 ón gComhairle maidir le srianta sonracha áirithe ar an gcaidreamh eacnamaíoch agus airgeadais leis an Iaráic

TÁ AN COIMISIÚN EORPACH,

Ag féachaint don Chonradh ar Fheidhmiú an Aontais Eorpaigh,

Ag féachaint do Rialachán (CE) Uimh. 1210/2003 ón gComhairle an 7 Iúil 2003 maidir le srianta sonracha áirithe ar an gcaidreamh eacnamaíoch agus airgeadais leis an Iaráic agus lena n-aisghairtear Rialachán (CE) Uimh. 2465/96 (1), agus go háirithe Airteagal 11, pointe (b), de,

De bharr an mhéid seo a leanas:

(1)

Liostaítear in Iarscríbhinn IV a ghabhann le Rialachán (CE) Uimh. 1210/2003 daoine nádúrtha agus daoine dlítheanacha, comhlachtaí nó eintitis a bhaineann le réimeas an iar-Uachtaráin Saddam Hussein a chumhdaítear le reo cistí agus acmhainní eacnamaíocha agus le toirmeasc ar chistí nó acmhainní eacnamaíocha a chur ar fáil.

(2)

An 30 Lúnasa 2022, chinn Coiste Smachtbhannaí Chomhairle Slándála na Náisiún Aontaithe duine nádúrtha amháin a bhaint den liosta daoine agus eintiteas ar cheart feidhm a bheith ag an reo sócmhainní maidir leo.

(3)

Ba cheart, dá bhrí sin, Iarscríbhinn IV a ghabhann le Rialachán (CE) Uimh. 1210/2003 a leasú dá réir,

TAR ÉIS AN RIALACHÁN SEO A GHLACADH:

Airteagal 1

Leasaítear Iarscríbhinn IV a ghabhann le Rialachán (CE) Uimh. 1210/2003 de réir mar a leagtar amach in Iarscríbhinn I a ghabhann leis an Rialachán seo.

Airteagal 2

Tiocfaidh an Rialachán seo i bhfeidhm an lá tar éis lá a fhoilsithe in Iris Oifigiúil an Aontais Eorpaigh.

Beidh an Rialachán seo ina cheangal go huile agus go hiomlán agus beidh sé infheidhme go díreach i ngach Ballstát.

Arna dhéanamh sa Bhruiséil, 2 Meán Fómhair 2022.

Thar ceann an Choimisiúin,

Thar ceann an Uachtaráin,

An tArd-Stiúrthóir

An Ard-Stiúrthóireacht um Chobhsaíocht Airgeadais, Seirbhísí Airgeadais agus Aontas na Margaí Caipitil


(1)  IO L 169, 8.7.2003, lch. 6.


IARSCRÍBHINN

In Iarscríbhinn IV a ghabhann le Rialachán (CE) Uimh. 1210/2003, scriostar an iontráil seo a leanas:

“74.

An Dochtúir Sahir Berhan (ailias (a) An Dochtúir Sahir Barhan, (b) Saher Burhan Al-Deen, (c) Sahir Burhan). Dáta breithe: 1967. Seoladh: (a) Bagdad, an Iaráic, (b) Aontas na nÉimíríochtaí Arabacha. Náisiúntacht: Iarácach”

6.9.2022   

GA

Iris Oifigiúil an Aontais Eorpaigh

L 231/24


RIALACHÁN (AE) 2022/1465 ÓN gCOIMISIÚN

an 5 Meán Fómhair 2022

lena leasaítear Iarscríbhinn I a ghabhann le Rialachán (CE) Uimh. 1334/2008 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle a mhéid a bhaineann le substaintí blaistithe

(Téacs atá ábhartha maidir le LEE)

TÁ AN COIMISIÚN EORPACH,

Ag féachaint don Chonradh ar Fheidhmiú an Aontais Eorpaigh,

Ag féachaint do Rialachán (CE) Uimh. 1334/2008 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 16 Nollaig 2008 maidir le blastáin agus maidir le comhábhair áirithe bia a bhfuil airíonna blaistithe acu agus atá le húsáid i mbianna agus ar bhianna agus lena leasaítear Rialachán (CE) Uimh. 1601/91 ón gComhairle, Rialachán (CE) Uimh. 2232/96 agus Rialachán (CE) Uimh. 110/2008 agus Treoir 2000/13 (1), agus go háirithe Airteagal 11(3) de,

Ag féachaint do Rialachán (CE) Uimh. 1331/2008 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 16 Nollaig 2008 lena mbunaítear nós imeachta comhchoiteann údaraithe maidir le breiseáin bhia, maidir le heinsímí bia agus maidir le blastáin bhia (2), agus go háirithe Airteagal 7(5) de,

De bharr an mhéid seo a leanas:

(1)

Le hIarscríbhinn I a ghabhann le Rialachán (CE) Uimh. 1334/2008 leagtar síos liosta Aontais de bhlastáin agus de bhunábhair a fhormheastar lena n-úsáid i mbianna agus ar bhianna agus coinníollacha a n-úsáide.

(2)

Le Rialachán Cur Chun Feidhme (AE) Uimh. 872/2012 ón gCoimisiún (3), glacadh liosta de shubstaintí blaistithe agus cuireadh isteach an liosta sin in Iarscríbhinn I, Cuid A, a ghabhann le Rialachán (CE) Uimh. 1334/2008.

(3)

Féadfar an liosta sin a thabhairt cothrom le dáta i gcomhréir leis an nós imeachta comhchoiteann dá dtagraítear in Airteagal 3(1) de Rialachán (CE) Uimh. 1331/2008 ar thionscnamh an Choimisiúin nó tar éis iarratas a fháil ó Bhallstát nó ó pháirtí leasmhar.

(4)

Tá roinnt substaintí blaistithe i liosta an Aontais de bhlastáin agus de bhunábhair a leagtar síos in Iarscríbhinn I a ghabhann le Rialachán (CE) Uimh. 1334/2008, i measc substaintí eile, nárbh fhéidir leis an Údarás Eorpach um Shábháilteacht Bia (“an tÚdarás”) riosca sábháilteachta do shláinte an tomhaltóra a chur as an áireamh ina leith nuair a glacadh an liosta le Rialachán Cur Chun Feidhme (AE) Uimh. 872/2012, ar bhonn na sonraí a bhí ar fáil agus dá bhrí sin, measadh go raibh sonraí breise riachtanach chun a meastóireacht a chríochnú. Áiríodh na substaintí sin i liosta an Aontais de shubstaintí blaistithe ach ar an gcoinníoll gur cuireadh isteach sonraí sábháilteachta ag díriú ar na hábhair imní a chuir an tÚdarás in iúl sula ndeachaigh na spriocdhátaí sonracha arna mbunú i gCuid A d’Iarscríbhinn I a ghabhann le Rialachán (CE) Uimh. 1334/2008 in éag. I measc na substaintí a áiríodh i liosta an Aontais de bhlastáin agus de bhunábhair ach a aithnítear trí bhíthin tagairt fhonóta a cheanglaíonn ar an Údarás an mheastóireacht a chur i gcrích, bhí na cúig shubstaint seo a leanas de Mheastóireacht ar Ghrúpa Blastán 208 (FGE.208), eadhon p-meanta-1,8-dé-éan-7-ól (FL Uimh. 02.060), miortanól (FL Uimh. 02.091), mirtéanal (FL Uimh. 05.106), aicéatáit p-Meanta-1,8-dé-an-7-il (FL Uimh. 09.278) agus aicéatáit mhirtinile (FL Uimh. 09.302). D’iarr an tÚdarás sonraí eolaíocha breise a chuir na hiarratasóirí isteach ina dhiaidh sin.

(5)

Sa tuairim eolaíoch uaidh an 24 Meitheamh 2015 (4), rinne an tÚdarás measúnú ar na sonraí a cuireadh isteach agus tháinig sé ar an gconclúid go raibh substaint ionadaíoch an ghrúpa, p-meanta-1,8-dé-éan-7-al (FL uimh. 05.117), géineatocsaineach in vivo agus, dá bhrí sin, go raibh a húsáid mar shubstaint bhlaistithe ina hábhar imní ó thaobh sábháilteachta de.

(6)

Tar éis na tuairime seo, tharraing an Coimisiún an tsubstaint seo ó liosta an Aontais de bhlastáin trí bhíthin Rialachán (AE) 2015/1760 (5).

(7)

Toisc go bhfuil p-meanta-1,8-dé-an-7-al (FL uimh. 05.117) ionadaíoch do cheithre shubstaint eile a bhaineann le Meastóireacht ar Ghrúpa Blastán 208 (FGE.208), tharraing an Coimisiún na ceithre shubstaint sin ó liosta an Aontais arís trí bhíthin Rialachán (AE) 2016/637 ón gCoimisiún (6).

(8)

Maidir le p-meanta-1,8-dé-an-7-ól (FL Uimh. 02.060), miortanól (FL Uimh. 02.091), mirtéanal (FL Uimh. 05.106), aicéatáit p-meanta-1,8-dé-éan-7-ile (FL Uimh. 09.278) agus aicéatáit mhirtinile (FL Uimh. 09.302), thug na hiarratasóirí ar na substaintí sin le fios go raibh sraitheanna ar leith de staidéir thocsaineachta seolta acu orthu, ag díriú ar na hábhair imní a chuir an tÚdarás in iúl sa tuairim uaidh an 24 Meitheamh 2015. Gheall na hiarratasóirí na sonraí nua a iarradh a chur isteach roimh an 30 Aibreán 2016.

(9)

Go dtí go ndéanfaidh an tÚdarás meastóireacht ar na substaintí sin, go dtí go ndéanfaidh sé meastóireacht iomlán orthu faoi dheireadh faoi nós imeachta painéil an Údaráis agus go dtí go dtabharfar an próiseas rialála ina dhiaidh sin chun críche, ghlac an Coimisiún Rialachán (AE) 2016/1244 (7) lena dteorannaítear úsáidí na substaintí blaistithe sin, agus a stádas substaintí atá á meas a choimeád ag an am céanna.

(10)

Chuir na hiarratasóirí staidéir eolaíocha agus sonraí eile isteach atá ábhartha don mheastóireacht faoin 30 Aibreán 2016.

(11)

Ina thuairimí an 22 Márta 2017 (8) agus an 11 Nollaig 2018 (9), rinne an tÚdarás meastóireacht ar na sonraí a cuireadh isteach agus ar shonraí breise, chuir sé as an áireamh an imní faoi ghéineatocsaineacht maidir leis na cúig shubstaint sin agus chinn sé go bhféadfaí meastóireacht a dhéanamh orthu faoin nós imeachta meastóireachta ar shubstaintí blaistithe atá ann cheana agus dá dtagraítear i Rialachán (CE) Uimh. 1565/2000 ón gCoimisiún (10). Chun na críche sin, leithdháil an tÚdarás na cúig shubstaint sin ar Mheastóireacht ar Ghrúpa Blastán 73 (FGE.73). Sna tuairimí uaidh an 19 Meán Fómhair 2017 (11) agus an 10 Nollaig 2020 (12), thug sé na meastóireachtaí ar an ngrúpa substaintí sin chun dáta agus tháinig sé ar an gconclúid nach ábhar imní sábháilteachta iad na substaintí sin. Chuir sé moltaí ar fáil freisin chun ainm agus sonraíochtaí roinnt de na substaintí sin a athrú.

(12)

Faoi Rialachán (CE) Uimh. 1334/2008, bhí ar an Údarás an mheastóireacht ar an 20 substaint seo a leanas de chuid na Meastóireachta ar Ghrúpa Blastán 203 (FGE.203 rev.1) a chríochnú: deaca-2,4-dé-éan-1-ól (Uimh. FL 02.139); heiptea-2,4-dé-éan-1-ól (Uimh. FL 02.153); heicsea-2,4-dé-éan-1-ól (Uimh. FL 02.162); nóna-2,4-dé-éan-1-ól (Uimh. FL 02.188); heicsea-2(tras),4(tras)-dé-éanal (Uimh. FL 05.057); trídheaca-2(tras),4(cis),7(cis)-trí-éanal (Uimh. FL 05.064); nóna-2,4-dé-éanal (Uimh. FL 05.071); 2,4-deacaidé-éanal (Uimh. FL 05.081); heiptea-2,4-dé-éanal (Uimh. FL 05.084); peanta-2,4-dé-éanal (Uimh. FL 05.101); úindeaca-2,4-dé-éanal (Uimh. FL 05.108); dóidheaca-2,4-dé-éanal (Uimh. FL 05.125); ochta-2 (tras),4(tras)-dé-éanal (Uimh. FL 05.127); deaca-2(tras),4(tras)-dé-éanal (Uimh. FL 05.140); deaca-2,4,7-trí-éanal (Uimh. FL 05.141); nóna-2,4,6-trí-éanal (Uimh. FL 05.173); 2,4-ochtaidé-éanal (Uimh. FL 05.186); tr-2,tr-4-nónaidhé-éanal (Uimh. FL 05.194); tr-2,tr-4-úindeacaidé-éanal (Uimh. FL 05.196), agus aicéatáit heacsa-2,4-dé-einil (Uimh. FL 09.573). D’iarr an tÚdarás sonraí eolaíocha breise a chuir na hiarratasóirí isteach ina dhiaidh sin.

(13)

Úsáideadh na substaintí heicsea-2(tras),4(tras)-dé-éanal (Uimh. FL 05.057) agus deaca-2(tras),4(tras)-dé-éanal (Uimh. FL 05.140) mar shubstaintí ionadaíocha don ghrúpa substaintí seo, agus cuireadh isteach sonraí tocsaineachta lena n-aghaidh.

(14)

Sa tuairim eolaíoch uaidh an 26 Márta 2014 (13), rinne an tÚdarás meastóireacht ar na sonraí a cuireadh isteach agus tháinig sé ar an gconclúid nach bhféadfadh sé ceisteanna sábháilteachta a chur as an áireamh le haghaidh ceachtar den dá shubstaint ionadaíocha an ghrúpa. Dá bhrí sin, ní fhéadfadh an tÚdarás an measúnú ar na substaintí a bhaineann le grúpa FGE 203 a chur i gcrích.

(15)

Thug iarratasóirí ar na substaintí seo le fios gur sheol siad staidéir shainiúla éagsúla tocsaineachta ar shubstaintí an ghrúpa seo, ag díriú ar na hábhair imní a chuir an tÚdarás in iúl sa tuairim uaidh an 26 Márta 2014.

(16)

D’iarr an tÚdarás tuilleadh sonraí ar chéannacht agus ar thréithriú, agus sonraí puntáiste agus iontógála freisin, chun measúnú ceart nochta a cheadú, d’fhonn measúnú iomlán a dhéanamh ar shábháilteacht na substaintí sin.

(17)

Gheall na hiarratasóirí na sonraí nua a iarradh a chur isteach faoin 30 Meán Fómhair 2016. Go dtí go gcuirfidh an tÚdarás isteach na sonraí breise, go dtí go ndéanfaidh sé meastóireacht ar ghéineatocsaineacht na substaintí sin, go dtí go ndéanfaidh sé meastóireacht iomlán orthu faoi dheireadh faoi nós imeachta painéil an Údaráis agus go dtí go dtabharfar an próiseas rialála ina dhiaidh sin chun críche, ghlac an Coimisiún Rialachán (AE) 2017/378 (14) lena dteorannaítear úsáidí na substaintí blaistithe sin, agus a stádas substaintí atá á meas a choimeád ag an am céanna.

(18)

Chuir na hiarratasóirí staidéir eolaíocha agus sonraí isteach atá ábhartha don mheastóireacht seo faoin 30 Meán Fómhair 2016.

(19)

Ina thuairim uaidh an 5 Meitheamh 2018 (15), rinne an tÚdarás meastóireacht ar na sonraí a cuireadh isteach, chuir sé as an áireamh an imní maidir le géineatocsaineacht na substaintí sin agus chinn sé go bhféadfaí meastóireacht a dhéanamh orthu faoin nós imeachta chun meastóireacht a dhéanamh ar shubstaintí blaistithe atá ann cheana dá dtagraítear i Rialachán (CE) Uimh. 1565/2000. Chun na críche sin, leithdháil an tÚdarás 16 de na substaintí sin ar Mheastóireacht ar Ghrúpa Blastán 70 (FGE.70) agus ceithre cinn díobh ar Mheastóireacht ar Ghrúpa Blastán 05 (FGE.05). Ina thuairimí a glacadh an 5 Meitheamh 2019 (16) agus an 26 Meitheamh 2019 (17), thug sé chun dáta na meastóireachtaí ar na substaintí i Meastóireacht ar Ghrúpa Blastán 70, Athbhreithniú 1 (FGE.70 Rev1) agus Meastóireacht ar Ghrúpa Blastán 05, Athbhreithniú 3 (FGE.05 Rev3), faoi seach. Maidir leis na 16 shubstaint in FGE 70 Rev.1, tháinig an tÚdarás ar an gconclúid nach bhfuil siad ina gcúis imní ó thaobh sábháilteachta de agus chuir sé moltaí ar fáil chun ainm agus sonraíochtaí roinnt de na substaintí sin a athrú. Maidir leis na ceithre shubstaint in FGE.05 Rev.3, tháinig an tÚdarás ar an gconclúid freisin nach bhfuil siad ina gcúis imní ó thaobh sábháilteachta de agus chuir sé moltaí ar fáil chun ainm agus sonraíochtaí roinnt de na ceithre shubstaint sin a athrú.

(20)

Dá bhrí sin, ba cheart Iarscríbhinn I, Cuid A a ghabhann le Rialachán (CE) Uimh. 1334/2008 a leasú dá réir sin.

(21)

Na bearta dá bhforáiltear sa Rialachán seo, is bearta iad atá i gcomhréir le tuairim an Bhuanchoiste um Plandaí, Ainmhithe, Bia agus Beatha,

TAR ÉIS AN RIALACHÁN SEO A GHLACADH:

Airteagal 1

Leasaítear Iarscríbhinn I, Cuid A, a ghabhann le Rialachán (CE) Uimh. 1334/2008 i gcomhréir leis an Iarscríbhinn a ghabhann leis an Rialachán seo.

Airteagal 2

Tiocfaidh an Rialachán seo i bhfeidhm an fichiú lá tar éis lá a fhoilsithe in Iris Oifigiúil an Aontais Eorpaigh.

Beidh an Rialachán seo ina cheangal go huile agus go hiomlán agus beidh sé infheidhme go díreach i ngach Ballstát.

Arna dhéanamh sa Bhruiséil, 5 Meán Fómhair 2022.

Thar ceann an Choimisiúin

An tUachtarán

Ursula VON DER LEYEN


(1)  IO L 354, 31.12.2008, lch. 34.

(2)  IO L 354, 31.12.2008, lch. 1.

(3)  Rialachán Cur Chun Feidhme (AE) Uimh. 872/2012 ón gCoimisiún an 1 Deireadh Fómhair 2012 lena nglactar an liosta de shubstaintí blaistithe dá bhforáiltear le Rialachán (CE) Uimh. 2232/96 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle, lena dtugtar isteach in Iarscríbhinn I a ghabhann le Rialachán (CE) Uimh. 1334/2008 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle é agus lena n-aisghairtear Rialachán (CE) Uimh. 1565/2000 ón gCoimisiún agus Cinneadh 1999/217/CE ón gCoimisiún (IO L 267, 2.10.2012, lch. 1).

(4)  Tuairim Eolaíoch maidir le Meastóireacht ar Ghrúpa Blastán 208, Athbhreithniú 1 (FGE.208Rev1): Breithniú ar shonraí géineatocsaineachta maidir le hionadaithe le haghaidh 10 aildéad ailichioglacha ina bhfuil an α,β-neamhsháithiúchán i bhfáinne/taobhshlabhra agus réamhtheachtaithe ón bhfoghrúpa ceimiceach 2.2 de FGE.19. EFSA Journal [Iris EFSA] 2015;13(7):4173, 28 lgh. doi:10.2903/j.efsa.2015.4173. Le fáil ar líne: www.efsa.europa.eu/efsajournal

(5)  Rialachán (AE) 2015/1760 ón gCoimisiún an 1 Deireadh Fómhair 2015 lena leasaítear Iarscríbhinn I a ghabhann le Rialachán (CE) Uimh. 1334/2008 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle a mhéid a bhaineann leis an tsubstaint bhlaistithe a bhaint de liosta an Aontais, p-meanta-1,8-dé-an-7-al (IO L 257, 2.10.2015, lch. 27).

(6)  Rialachán (AE) 2016/637 ón gCoimisiún an 22 Aibreán 2016 lena leasaítear Iarscríbhinn I a ghabhann le Rialachán (CE) Uimh. 1334/2008 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle a mhéid a bhaineann le substaintí blaistithe áirithe a bhaint de liosta an Aontais (IO L 108, 23.4.2016, lch. 24).

(7)  Rialachán (AE) 2016/1244 ón gCoimisiún an 28 Iúil 2016 lena leasaítear Iarscríbhinn I a ghabhann le Rialachán (CE) Uimh. 1334/2008 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle a mhéid a bhaineann le substaintí blaistithe áirithe ó ghrúpa a bhaineann le struchtúr neamhsháithiúcháin alfa béite (IO L 204, 29.7.2016, lch. 7).

(8)  Tuairim Eolaíoch maidir le Meastóireacht ar Ghrúpa Blastán 208, Athbhreithniú 2 (FGE.208Rev2): Breithniú ar shonraí géineatocsaineachta maidir le haildéid ailichioglacha ina bhfuil a,b--neamhsháithiúchán i bhfáinne/taobhshlabhra agus réamhtheachtaithe ón bhfoghrúpa ceimiceach 2.2 de FGE.19. EFSA Journal [Iris EFSA], 2017;15(5):4766. https://doi.org/10.2903/j.efsa.2017.4766

(9)  Tuairim Eolaíoch maidir le Meastóireacht ar Ghrúpa Blastán 208, Athbhreithniú 3 (FGE.208Rev3): breithniú ar shonraí géineatocsaineachta maidir le haildéid ailichioglacha ina bhfuil alfa,béite-neamhsháithiúchán i bhfáinne/taobhshlabhra agus réamhtheachtaithe ón bhfoghrúpa ceimiceach 2.2 de FGE.19. EFSA Journal [Iris EFSA], 2019;17(1):5569. https://doi.org/10.2903/j.efsa.2019.5569

(10)  Rialachán (CE) Uimh. 1565/2000 ón gCoimisiún an 18 Iúil 2000 lena leagtar síos na bearta is gá chun clár meastóireachta a ghlacadh agus Rialachán (CE) Uimh. 2232/96 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle á chur i bhfeidhm (IO L 180, 19.7.2000, lch. 8).

(11)  Tuairim Eolaíoch maidir le Meastóireacht ar Ghrúpa Blastán 73, Athbhreithniú 4 (FGE.73Rev4): breithniú a dhéanamh ar alcóil ailichioglacha, ar aildéid, ar aigéid agus ar eistir ghaolmhara, a ndearna JECFA meastóireacht orthu (59ú agus 63ú cruinniú) a bhaineann ó thaobh struchtúir de le halcóil, aildéid, aigéid agus eistir ailichioglacha sáithithe go príomhúil nó neamhsháithithe, a ndearna EFSA meastóireacht orthu in FGE.12Rev5. EFSA Journal [Iris EFSA] 2017;15(11):5010. doi: 10.2903/j.efsa.2017.5010. Ar fáil ag www.efsa.europa.eu/efsajournal

(12)  Tuairim Eolaíoch maidir le Meastóireacht ar Ghrúpa Blastán 73, Athbhreithniú 5 (FGE.73Rev5): consideration of alicyclic alcohols, aldehydes, acids and related esters evaluated by JECFA (59th, 63rd and 86th meeting) and structurally related to substances evaluated in FGE.12Rev5 [breithniú ar alcóil ailichioglacha, aildéid, aigéid agus eistir ghaolmhara, a ndearna JECFA meastóireacht orthu (59ú, 63ú agus 86ú cruinniú) agus a bhaineann ó thaobh struchtúir de le substaintí a ndearnadh meastóireacht orthu in FGE.12Rev5], EFSA Journal [Iris EFSA] 2020;18(1):5970. doi: 10.2903/j.efsa.2020.5970. Le fáil ar líne: www.efsa.europa.eu/efsajournal

(13)  Tuairim Eolaíoch maidir le Meastóireacht ar Ghrúpa Blastán 203, Rev 1 (FGE.203 Rev1): Painéal CEF EFSA (Painéal EFSA maidir le Painéal EFSA ar Ábhair a bhíonn i dTadhall le Bia, Einsímí, Blastáin agus Áiseanna Próiseála), 2014. Tuairim Eolaíoch maidir le Meastóireacht ar Ghrúpa Blastán 203, Athbhreithniú 1 (FGE.203Rev1): α,β-unsaturated aliphatic aldehydes and precursors from chemical subgroup 1.1.4 of FGE.19 with two or more conjugated double-bonds and with or without additional non-conjugated double-bonds. [aildéid alafatacha α,β-neamhsháithithe agus réamhtheachtaithe ó fhoghrúpa ceimiceach 1.1.4 de FGE.19 le dhá bhanna dhúbailte nó níos mó ná sin agus le bannaí dúbailte neamhchomhchuingeacha breise nó gan iad.] EFSA Journal [Iris EFSA] 2014;12(4):3626, 31 lgh. doi:10.2903/j.efsa.2014.3626. Le fáil ar líne: www.efsa.europa.eu/efsajournal

(14)  Rialachán (AE) 2017/378 ón gCoimisiún an 3 Márta 2017 lena leasaítear Iarscríbhinn I a ghabhann le Rialachán (CE) Uimh. 1334/2008 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle a mhéid a bhaineann le substaintí blaistithe áirithe (IO L 58, 4.3.2017, lch. 14).

(15)  Tuairim Eolaíoch maidir le Meastóireacht ar Ghrúpa Blastán 203, Athbhreithniú 2 (FGE.203Rev2): alpha,beta-unsaturated aliphatic aldehydes and precursors from chemical subgroup 1.1.4 of FGE.19 with two or more conjugated double-bonds and with or without additional non-conjugated double-bonds. [aildéid alafatacha alfa, béite-neamhsháithithe agus réamhtheachtaithe ó fhoghrúpa ceimiceach 1.1.4 de FGE.19 le dhá bhanna dhúbailte nó níos mó ná sin agus le bannaí dúbailte neamhchomhchuingeacha breise nó gan iad.] EFSA Journal [Iris EFSA] 2018;16(7):5322.

(16)  Tuairim Eolaíoch maidir le Meastóireacht ar Ghrúpa Blastán 70, Athbhreithniú 1 (FGE.70Rev1): consideration of aliphatic, linear, α,β-unsaturated, di- and trienals and related alcohols, acids and esters evaluated by JECFA (61st-68th-69th meeting). [breithniú ar dhé-éanail agus trí-éanail alafatacha, líneacha, α,β-neamhsháithithe, agus alcóil, aigéid agus eistir ghaolmhara ag JECFA (61 cruinniú-68ú-69ú cruinniú).] EFSA Journal [Iris EPSA], 2019;17(7):5749.

(17)  Tuairim Eolaíoch maidir le Meastóireacht ar Ghrúpa Blastán 5, Athbhreithniú 3 (FGE.05Rev3): Branched- and straight-chain unsaturated aldehydes, dienals, unsaturated and saturated carboxylic acids and related esters with saturated and unsaturated aliphatic alcohols and a phenylacetic acid related ester from chemical groups 1, 2, 3, 5 and 15. [Aildéid, dé-éanail slabhra bhrainsigh, dronslabhra neamhsháithithe agus aigéid charbocsaileacha sháithithe agus eistir ghaolmhara a bhfuil alcóil alafatacha sáithithe agus neamhsháithithe iontu agus eistear a bhaineann le haigéad feiniolaicéiteach ó ghrúpaí ceimiceacha 1, 2, 3, 5 agus 15.] EFSA Journal [Iris EFSA] 2019;17(8):5761


IARSCRÍBHINN

Leasaítear Cuid A, Roinn 2, Tábla 1 d’Iarscríbhinn I a ghabhann le Rialachán (CE) Uimh. 1334/2008 mar a leanas:

(a)

cuirtear an méid seo a leanas in ionad na hiontrála a bhaineann le FL Uimh. 02.060:

“02.060

p-Meanta-1,8-dé-éan-7-ól

536-59-4

974

2024

 

 

 

EFSA”

(b)

cuirtear an méid seo a leanas in ionad na hiontrála a bhaineann le FL Uimh. 02.091:

“02.091

Miortanól

515-00-4

981

10285

 

 

 

EFSA”

(c)

cuirtear an méid seo a leanas in ionad na hiontrála a bhaineann le FL Uimh. 02.139:

“02.139

Deaca-(2E,4E)-dé-an-1-ól

18409-21-7

1189

11748

 

 

 

EFSA”

(d)

cuirtear an méid seo a leanas in ionad na hiontrála a bhaineann le FL Uimh. 02.153:

“02.153

Heiptea-2,4-dé-an-1-ól

33467-79-7

1784

 

 

 

 

EFSA”

(e)

cuirtear an méid seo a leanas in ionad na hiontrála a bhaineann le FL Uimh. 02.162:

“02.162

Heicsea-2,4-dé-éan-1-ól

111-28-4

1174

 

 

 

 

EFSA”

(f)

cuirtear an méid seo a leanas in ionad na hiontrála a bhaineann le FL Uimh. 02.188:

“02.188

Nóna-2,4-dé-éan-1-ól

62488-56-6

1183

11802

92 % ar a laghad; comhpháirt thánaisteach 3-4 % 2-nónan-1-ól

 

 

EFSA”

(g)

cuirtear an méid seo a leanas in ionad na hiontrála a bhaineann le FL Uimh. 05.057:

“05.057

Heicsea-2(tras),4(tras)-dé-éanal

142-83-6

1175

640

 

 

 

EFSA”

(h)

cuirtear an méid seo a leanas in ionad na hiontrála a bhaineann le FL Uimh. 05.064:

“05.064

Trídheaca-2(tras),4(cis),7(cis)-trí-éanal

13552- 96-0

1198

685

71 % ar a laghad; comhpháirteanna tánaisteacha 14 % 4-cis-7-cis-trídhéchaidionól; 6 % 3-cis-7-cis-trídheacaidionól; 5 % 2-tras-7-cis-trídheacaidé-éanal; 3 % 2-tras-4-tras-7-cis-trídheacaidrí-éanal

 

 

EFSA”

(i)

cuirtear an méid seo a leanas in ionad na hiontrála a bhaineann le FL Uimh. 05.071:

“05.071

Nóna-2,4-dé-éanal

6750-03-4

1185

732

89 % ar a laghad; comhpháirteanna tánaisteacha 5-6 % 2,4-nónaidhé-an-1-ól agus 1-2 % 2-nónan-1-ól

 

 

EFSA”

(j)

cuirtear an méid seo a leanas in ionad na hiontrála a bhaineann le FL Uimh. 05.081:

“05.081

2,4-Deacaidé-éanal

2363-88-4

3135

2120

89 % ar a laghad; comhpháirteanna tánaisteacha: meascán de na (cis, cis)-; (cis, tras)- agus (tras, cis)-2,4-deacaidhé-éanail (suim na n-isiméirí uile: 95 %); aicéatón agus iseaprópánól

 

 

EFSA”

(k)

cuirtear an méid seo a leanas in ionad na hiontrála a bhaineann le FL Uimh. 05.084:

“05.084

Heiptea-(2E,4E)-dé-éanal

4313-03-5

1179

729

92 % ar a laghad; comhpháirteanna tánaisteacha 2-4 % (E,Z)-2,4-heiptidhé-éanal agus 2-4 % 2,4-aigéad heiptidhé-eanóch

 

 

EFSA”

(l)

cuirtear an méid seo a leanas in ionad na hiontrála a bhaineann le FL Uimh. 05.101:

“05.101

Peanta-2,4-dé-éanal

764-40-9

1173

11695

 

 

 

EFSA”

(m)

cuirtear an méid seo a leanas in ionad na hiontrála a bhaineann le FL Uimh. 05.106:

“05.106

Mirtéanal

564-94-3

980

10379

 

 

 

EFSA”

(n)

cuirtear an méid seo a leanas in ionad na hiontrála a bhaineann le FL Uimh. 05.108:

“05.108

Úindeaca-2,4-dé-éanal

13162-46-4

1195

10385

 

 

 

EFSA”

(o)

cuirtear an méid seo a leanas in ionad na hiontrála a bhaineann le FL Uimh. 05.125:

“05.125

Dóidheaca-(2E,4E)-dé-éanal

21662-16-8

1196

11758

85 % ar a laghad comhpháirt thánaisteach 11-12 % d’isiméir 2-tras-4

 

 

EFSA”

(p)

cuirtear an méid seo a leanas in ionad na hiontrála a bhaineann le FL Uimh. 05.127:

“05.127

Ochta-2(tras),4(tras)-dé-éanal

30361-28-5

1181

11805

 

 

 

EFSA”

(q)

cuirtear an méid seo a leanas in ionad na hiontrála a bhaineann le FL Uimh. 05.140:

“05.140

Deaca-2(tras),4(tras)-dé-éanal

25152-84-5

1190

2120

Íosmhéid 90 % ar a laghad den (E, E)-isiméir; 95 % (suim na n-isiméirí)

 

 

EFSA”

(r)

cuirtear an méid seo a leanas in ionad na hiontrála a bhaineann le FL Uimh. 05.141:

“05.141

Deaca-2,4,7-trí-éanal

51325-37-2

1786

 

 

 

 

EFSA”

(s)

cuirtear an méid seo a leanas in ionad na hiontrála a bhaineann le FL Uimh. 05.173:

“05.173

Nóna-(2E,4E,6E)-trí-éanal

57018-53-8

1785

 

 

 

 

EFSA”

(t)

cuirtear an méid seo a leanas in ionad na hiontrála a bhaineann le FL Uimh. 05.186:

“05.186

2,4-Ochtaidhé-éanal

5577-44-6

 

11805

Ar a laghad 85 % E,E le 10 % E, Z

 

 

EFSA”

(u)

cuirtear an méid seo a leanas in ionad na hiontrála a bhaineann le FL Uimh. 05.194:

“05.194

(2E, 4E)-nóna-2,4-dé-éanal

5910-87-2

 

732

89 % ar a laghad; comhpháirteanna tánaisteacha ar a laghad 5 % 2,4-nónaidhé-an-1-ól agus 2-nónan-1- ól agus isiméirí eile de 2,4-nónaidhé-éanal

 

 

EFSA”

(v)

cuirtear an méid seo a leanas in ionad na hiontrála a bhaineann le FL Uimh. 05.196:

“05.196

(2E, 4E)-úindeaca-2,4-dé-éanal

 

 

 

 

 

 

EFSA”

(w)

cuirtear an méid seo a leanas in ionad na hiontrála a bhaineann le FL Uimh. 09.278:

“09.278

Aicéatáit p-Meanta-1,8-dé-an-7-ile

15111-96-3

975

10742

 

 

 

EFSA”

(x)

cuirtear an méid seo a leanas in ionad na hiontrála a bhaineann le FL Uimh. 09.302:

“09.302

Aicéatáit mhirtinile

35670- 93-0

982

10887

 

 

 

EFSA”

(y)

cuirtear an méid seo a leanas in ionad na hiontrála a bhaineann le FL Uimh. 09.573:

“09.573

Aicéatáit heicsea-2,4-dé-einile

1516-17-2

1780

10675

 

 

 

EFSA”


6.9.2022   

GA

Iris Oifigiúil an Aontais Eorpaigh

L 231/32


RIALACHÁN (AE) 2022/1466 ÓN gCOIMISIÚN

an 5 Meán Fómhair 2022

lena leasaítear Iarscríbhinn I a ghabhann le Rialachán (CE) Uimh. 1334/2008 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle a mhéid a bhaineann le substaintí blaistithe áirithe a bhaint de liosta an Aontais

(Téacs atá ábhartha maidir le LEE)

TÁ AN COIMISIÚN EORPACH,

Ag féachaint don Chonradh ar Fheidhmiú an Aontais Eorpaigh,

Ag féachaint do Rialachán (CE) Uimh. 1334/2008 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 16 Nollaig 2008 maidir le blastáin agus maidir le comhábhair áirithe bia a bhfuil airíonna blaistithe acu agus atá le húsáid i mbianna agus ar bhianna agus lena leasaítear Rialachán (CE) Uimh. 1601/91 ón gComhairle, Rialacháin (CE) Uimh. 2232/96 agus (CE) Uimh. 110/2008 agus Treoir 2000/13/CE (1), agus go háirithe Airteagal 11(3) de,

Ag féachaint do Rialachán (CE) Uimh. 1331/2008 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 16 Nollaig 2008 lena mbunaítear nós imeachta comhchoiteann údaraithe maidir le breiseáin bia, maidir le heinsímí bia agus maidir le blastáin bia (2), agus go háirithe Airteagal 7(4) de,

De bharr an mhéid seo a leanas:

(1)

Le hIarscríbhinn I a ghabhann le Rialachán (CE) Uimh. 1334/2008, leagtar síos liosta Aontais de bhlastáin agus de bhunábhair a fhormheastar lena n-úsáid i mbianna agus ar bhianna agus coinníollacha a n-úsáide.

(2)

Le Rialachán Cur Chun Feidhme (AE) Uimh. 872/2012 ón gCoimisiún (3), glacadh an liosta de shubstaintí blaistithe agus tugadh isteach é i gCuid A d’Iarscríbhinn I a ghabhann le Rialachán (CE) Uimh. 1334/2008.

(3)

Féadfar an liosta sin a thabhairt cothrom le dáta i gcomhréir leis an nós imeachta comhchoiteann dá dtagraítear in Airteagal 3(1) de Rialachán (CE) Uimh. 1331/2008, ar thionscnamh an Choimisiúin nó tar éis iarratas a fháil ó Bhallstát nó ó pháirtí leasmhar.

(4)

Ar liosta an Aontais de bhlastáin agus de bhunábhair a leagtar síos in Iarscríbhinn I a ghabhann le Rialachán (CE) Uimh. 1334/2008 tá, i measc nithe eile, roinnt substaintí blaistithe nach raibh an tÚdarás Eorpach um Shábháilteacht Bia (“an tÚdarás”) in ann riosca le haghaidh shláinte an tomhaltóra a chur as an áireamh ina leith ar bhonn na sonraí a bhí ar fáil tráth a glacadh an liosta le Rialachán (AE) Uimh. 872/2012 agus mheas sé, dá bhrí sin, go raibh gá le sonraí breise chun a mheastóireacht a chríochnú. Cuireadh na substaintí sin ar liosta an Aontais de shubstaintí blaistithe ach ar choinníoll go gcuirfí isteach sonraí sábháilteachta lena dtabharfaí aghaidh ar na hábhair imní a chuir an tÚdarás in iúl sula ndeachaigh sprioc-amanna sonracha a bhunaítear i gCuid A d’Iarscríbhinn I a ghabhann le Rialachán (CE) Uimh. 1334/2008 in éag. Mar sin féin, maidir leis na hoibreoirí a bhí freagrach as na substaintí seo a leanas a chur ar an margadh, níor chuir siad isteach na sonraí riachtanacha agus tharraing siad siar a n-iarratais: 1-(4-Meatocsaifeinil)peint-1-éan-3-ón (FL Uimh. 07.030); Aicéatón fainililidéine (FL Uimh. 07.046); 1-(4-Meatocsaifeinil)-4-meitilpeint-1-éan-3-ón (FL Uimh. 07.049); 4-(2,3,6-Trímheitilfeinil)búit-3-éan-2-ón (FL Uimh. 07.206); 6-Meitil-3-heiptéan-2-ón (FL Uimh. 07.258); 5,6-Déhidrea-3,6-démheitil-beinseafúrán-2(4H)-ón (FL Uimh. 10.034); 5,6,7,7a-Teitrihidrea-3,6-démheitilbeinseafúrán-2(4H)-ón (FL Uimh. 10.036); 3,4-Démheitil-5-peintilídéin-fúrán-2(5H)-ón (FL Uimh. 10.042); 2,7-Démheitiolochta-5(tras),7-dé-éana-1,4-lachtón (FL Uimh. 10.043); Heics-2-éana-1,4-lachtón (FL Uimh. 10.046); Naoin-2-éana-1,4-lachtón (FL Uimh. 10.054); 2-Deicéan-1,4-lachtón (FL Uimh. 10.060); 5-Peintil-3H-fúrán-2-ón (FL Uimh. 10.170); 2-Fúróáit aillile (FL Uimh. 13.004); 3-(2-fúiril)aicriolaildéad (FL Uimh. 13.034); Fúrfúirilídéin-2-bútanal (FL Uimh. 13.043); 4-(2-Fúiril)búit-3-éan-2-ón (FL Uimh. 13.044); 3-(2-Fúiril)-2-meitiolpróip-2-éanal (FL Uimh. 13.046); 3-Aicéitil-2,5-démheitiolfúrán (FL Uimh. 13.066); 2-Búitiolfúrán (FL Uimh. 13.103), 3-(2-Fúiril)-2-meitiolpróip-2-éanal (FL Uimh. 13.137) agus 3-(5-Meitil-2-fúiril)próip-2-éanal (FL Uimh. 13.150).

(5)

Dá bhrí sin ba cheart na substaintí sin a bhaint de liosta an Aontais de shubstaintí blaistithe.

(6)

Dá bhrí sin, ba cheart Rialachán (CE) Uimh. 1334/2008 a leasú dá réir.

(7)

Na bianna inar cuireadh aon cheann de na substaintí lena mbaineann agus a cuireadh ar an margadh san Aontas nó a seachadadh ó thríú tíortha agus a bhí faoi bhealach chuig an Aontas roimh theacht i bhfeidhm don Rialachán seo, ba cheart cead a thabhairt iad a mhargú san Aontas go dtí a ndáta íosmharthanachta nó a ndáta éagtha. Níor cheart feidhm a bheith ag an mbeart idirthréimhseach sin maidir le hullmhóidí inar cuireadh aon cheann de na substaintí lena mbaineann agus nach bhfuil sé beartaithe iad a thomhailt mar atá siad, toisc go mbíonn fios ag na monaróirí táirgí bia a bhaineann úsáid as na hullmhóidí sin faoina gcomhdhéanamh nuair a bhíonn siad á n-úsáid.

(8)

Tá na bearta dá bhforáiltear sa Rialachán seo i gcomhréir leis an tuairim ón mBuanchoiste um Plandaí, Ainmhithe, Bia agus Beatha,

TAR ÉIS AN RIALACHÁN SEO A GHLACADH:

Airteagal 1

Leasuithe ar Rialachán (CE) Uimh. 1334/2008

Leasaítear Iarscríbhinn I a ghabhann le Rialachán (CE) Uimh. 1334/2008 i gcomhréir leis an Iarscríbhinn a ghabhann leis an Rialachán seo.

Airteagal 2

Bearta idirthréimhseacha

1.   Maidir le bianna inar cuireadh aon cheann de na substaintí a liostaítear san iarscríbhinn a ghabhann leis an Rialachán seo agus a cuireadh ar an margadh go dlíthiúil roimh theacht i bhfeidhm don Rialachán seo, féadfar iad a mhargú go fóill go dtí a ndáta íosmharthanachta nó a ndáta éagtha.

2.   Maidir le bianna a allmhairítear isteach san Aontas agus inar cuireadh aon cheann de na substaintí blaistithe a liostaítear san Iarscríbhinn a ghabhann leis an Rialachán seo, féadfar iad a mhargú go dtí a ndáta íosmharthanachta nó a ndáta éagtha, más féidir leis an allmhaireoir a léiriú gur seachadadh iad ón tríú tír lena mbaineann agus go raibh siad faoi bhealach chuig an Aontas roimh theacht i bhfeidhm don Rialachán seo.

3.   Na bearta idirthréimhseacha dá bhforáiltear i míreanna 1 agus 2, ní bheidh feidhm acu maidir le hullmhóidí nach bhfuil sé beartaithe iad a thomhailt mar atá siad, agus inar cuireadh aon cheann de na substaintí blaistithe a liostaítear san Iarscríbhinn a ghabhann leis an Rialachán seo.

4.   Chun críocha an Rialacháin seo, is éard is ciall le hullmhóidí meascáin ina bhfuil blastán amháin nó níos mó ná sin lenar féidir comhábhair eile bia a mheascadh amhail breiseáin bia, einsímí nó iompróirí chun a stóráil, díol, caighdeánú, caolú nó tuaslagadh a éascú.

Airteagal 3

Teacht i bhfeidhm

Tiocfaidh an Rialachán seo i bhfeidhm an fichiú lá tar éis lá a fhoilsithe in Iris Oifigiúil an Aontais Eorpaigh.

Beidh an Rialachán seo ina cheangal go huile agus go hiomlán agus beidh sé infheidhme go díreach sna Ballstáit.

Arna dhéanamh sa Bhruiséil, 5 Meán Fómhair 2022.

Thar ceann an Choimisiúin

An tUachtarán

Ursula VON DER LEYEN


(1)  IO L 354, 31.12.2008, lch. 34.

(2)  IO L 354, 31.12.2008, lch. 1.

(3)  Rialachán Cur Chun Feidhme (AE) Uimh. 872/2012 ón gCoimisiún an 1 Deireadh Fómhair 2012 lena nglactar an liosta de shubstaintí blaistithe dá bhforáiltear le Rialachán (CE) Uimh. 2232/96 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle, lena dtugtar isteach in Iarscríbhinn I a ghabhann le Rialachán (CE) Uimh. 1334/2008 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle é agus lena n-aisghairtear Rialachán (CE) Uimh. 1565/2000 ón gCoimisiún agus Cinneadh 1999/217/CE ón gCoimisiún (IO L 267, 2.10.2012, lch. 1).


IARSCRÍBHINN

I gCuid A d’Iarscríbhinn I a ghabhann le Rialachán (CE) Uimh. 1334/2008, scriostar na hiontrálacha seo a leanas:

“07.030

1-(4-Meatocsaifeinil)peint-1-éan-3-ón

104-27-8

826

164

 

 

2

EFSA

07.046

Aicéatón fainililidéine

1080-12-2

732

691

 

 

2

EFSA

07.049

1-(4-Meatocsaifeinil)-4-meitilpeint-1-éan-3-ón

103-13-9

829

719

 

 

2

EFSA

07.206

4-(2,3,6-Trímheitilfeinil)búit-3-éan-2-ón

56681-06-2

 

 

 

 

2

EFSA

07.258

6-Meitil-3-heiptéan-2-ón

2009-74-7

 

 

 

 

1

EFSA

10.034

5,6-Déhidrea-3,6-démheitil-beinseafúrán-2(4H)-ón

80417-97-6

1163

 

 

 

2

EFSA

10.036

5,6,7,7a-Teitrihidrea-3,6-démheitilbeinseafúrán-2(4H)-ón

13341-72-5

1162

 

 

 

2

EFSA

10.042

3,4-Démheitil-5-peintilídéin-fúrán-2(5H)-ón

774-64-1

 

11873

Ar a laghad 93 %; comhchuid thánaisteach 1-2 % aigéad 3,4-démheitil 5-céatabútánóch gáma-lachtón

 

2

EFSA

10.043

2,7-Démheitiolochta-5(tras),7-dé-éana-1,4-lachtón

78548-56-8

 

 

 

 

2

EFSA

10.046

Heics-2-éana-1,4-lachtón

2407-43-4

 

 

 

 

2

EFSA

10.054

Naoin-2-éana-1,4-lachtón

21963-26-8

 

 

 

 

2

EFSA

10.060

2-Deicéan-1,4-lachtón

2518-53-8

 

 

 

 

2

EFSA

10.170

5-Peintil-3H-fúrán-2-ón

51352-68-2

1989

 

Meascán d’isiméirí 3H- agus 5H- (2:1)

 

2

EFSA

13.004

2-Fúróáit aillile

4208-49-5

21

360

 

 

2

EFSA

13.034

3-(2-fúiril)aicriolaildéad

623-30-3

1497

 

 

 

1

EFSA

13.043

fúrfúirilídéin-2-bútanal

770-27-4

1501

11885

 

 

1

EFSA

13.044

4-(2-Fúiril)búit-3-éan-2-ón

623-15-4

1511

11838

 

 

1

EFSA

13.046

3-(2-Fúiril)-2-meitiolpróip-2-éanal

874-66-8

1498

11878

 

 

1

EFSA

13.066

3-Aicéitil-2,5-démheitiolfúrán

10599-70-9

1506

10921

 

 

4

EFSA

13.103

2-Búitiolfúrán

4466-24-4

1490

10927

 

 

3

EFSA

13.137

3-(2-Fúiril)-2-feiniolpróip-2-éanal

65545-81-5

1502

11928

 

 

1

EFSA

13.150

3-(5-Meitil-2-fúiril)próip-2-éanal

5555-90-8

1499

 

 

 

1

EFSA”


6.9.2022   

GA

Iris Oifigiúil an Aontais Eorpaigh

L 231/36


RIALACHÁN CUR CHUN FEIDHME (AE) 2022/1467 ÓN gCOIMISIÚN

an 5 Meán Fómhair 2022

lena leasaítear Rialachán Cur Chun Feidhme (AE) 2015/2378 a mhéid a bhaineann leis na foirmeacha caighdeánacha agus na formáidí ríomhairithe atá le húsáid i ndáil le Treoir 2011/16/AE ón gComhairle agus leis an liosta sonraí staidrimh atá na Ballstáit le cur ar fáil chun meastóireacht a dhéanamh ar an Treoir sin

TÁ AN COIMISIÚN EORPACH,

Ag féachaint don Chonradh ar Fheidhmiú an Aontais Eorpaigh,

Ag féachaint do Threoir 2011/16/AE ón gComhairle an 15 Feabhra 2011 maidir le comhar riaracháin i réimse an chánachais agus lena n-aisghairtear Treoir 77/779/CEE (1), agus go háirithe Airteagal 20(4) di,

De bharr an mhéid seo a leanas:

(1)

Leasaíodh Treoir 2011/16/AE le Treoir (AE) 2021/514 (2) chun feabhas a chur ar na forálacha a bhaineann le gach cineál malartuithe faisnéise agus comhair riaracháin trí fhoráil a dhéanamh maidir le huathmhalartú faisnéise sainordaitheach arna tuairisciú ag Oibreoirí Ardán.

(2)

Ba cheart, dá bhrí sin, Rialachán Cur Chun Feidhme (AE) 2015/2378 ón gCoimisiún (3) a oiriúnú do na leasuithe sin. Ba cheart an t-uathmhalartú faisnéise de bhun Airteagal 8ac(2) de Threoir 2011/16/AE a dhéanamh trí fhormáid ríomhairithe chaighdeánach a úsáid.

(3)

I gcomhréir le Treoir 2011/16/AE, is gá freisin na socruithe praiticiúla a leagan síos maidir le hOibreoirí Ardán Tuairiscithe áirithe a chlárú agus a shainaithint de bhun Airteagal 8ac(4).

(4)

De bhun Airteagal 8ac(6) de Threoir 2011/16/AE, ba cheart clár lárnach a bhunú chun faisnéis nach mór fógra a thabhairt ina leith i gcomhréir le hAirteagal 8ac(5) agus a chur in iúl i gcomhréir le Roinn IV, fomhíreanna F(2) agus F(4), d’Iarscríbhinn V a thaifeadadh. Ba cheart an clár lárnach sin a chur ar fáil d’údaráis inniúla na mBallstát. Ba cheart foirm chaighdeánach a úsáid chun faisnéis den sórt sin a chur in iúl agus a thaifeadadh.

(5)

Déantar foráil in Airteagal 23(4) de Threoir 2011/16/AE maidir le liosta sonraí staidrimh a bhfuil na Ballstáit le soláthar chun críocha a meastóireachta. Ar mhaithe le comhleanúnachas agus deimhneacht dhlíthiúil, ba cheart dáta chur i bhfeidhm an Rialacháin seo a ailíniú leis an dáta cur i bhfeidhm dá bhforáiltear in Airteagal 2(1), an dara fomhír, de Threoir (AE) 2021/514.

(6)

Chuathas i gcomhairle leis an Maoirseoir Eorpach ar Chosaint Sonraí maidir leis na bearta dá bhforáiltear sa Rialachán i gcomhréir le hAirteagal 42(1) de Rialachán (AE) 2018/1725 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle (4).

(7)

Tá na bearta dá bhforáiltear sa Rialachán seo i gcomhréir leis an tuairim ón gCoiste um Chomhar Riaracháin maidir le Cánachas,

TAR ÉIS AN RIALACHÁN SEO A GHLACADH:

Airteagal 1

Leasaítear Rialachán Cur Chun Feidhme (AE) 2015/2378 mar a leanas:

(1)

in Airteagal 2, cuirtear an mhír 3 seo a leanas leis:

“3.   Beidh an fhormáid ríomhairithe a bheidh le húsáid le haghaidh an uathmhalartaithe faisnéise shainordaithigh de bhun Airteagal 8ac(2) de Threoir 2011/16/AE, beidh sí i gcomhréir le hIarscríbhinn XVI a ghabhann leis an Rialachán seo.”;

(2)

in Airteagal 2d(1), cuirtear an mhír seo a leanas leis:

“Leagtar amach in Iarscríbhinn XV a ghabhann leis an Rialachán seo an liosta de shonraí staidrimh is gá le haghaidh an uathmhalartaithe faisnéise shainordaithigh de bhun Airteagal 8ac de Threoir 2011/16/AE.”;

(3)

cuirtear isteach an tAirteagal 2f seo a leanas:

“Airteagal 2f

Foirmeacha caighdeánacha, chun faisnéis maidir le hOibreoirí Ardán Eisiata agus Oibreoirí Ardán Eachtrach a chur in iúl don chlár lárnach, formáid na huimhreach aitheantais aonair le haghaidh na nOibreoirí Ardán Eachtrach agus an tréimhse choinneála le haghaidh faisnéise a scriostar as an gclár lárnach

1.   Beidh an fhoirm a bheidh le húsáid chun an fhaisnéis maidir le hOibreoirí Ardán Eisiata agus maidir le hOibreoirí Ardán Eachtrach a chur in iúl don chlár lárnach de bhun Airteagal 8ac(6) de Threoir 2011/16/AE, beidh sí i gcomhréir le hIarscríbhinn XIV a ghabhann leis an Rialachán seo.

2.   Is éard a bheidh sna príomhghnéithe a bheidh le taifeadadh sa chlár lárnach, dá bhforáiltear le hAirteagal 8ac(6) de Threoir 2011/16/AE, an fhaisnéis a liostaítear i Roinn IV, fomhíreanna F(2) agus F(4), d’Iarscríbhinn V a ghabhann leis an Treoir sin agus in Iarscríbhinn XVI a ghabhann leis an Rialachán seo. Maidir leis an gclár lárnach a bhunú agus an phróiseáil sonraí pearsanta laistigh den chlár lárnach a dhéanfaidh an Coimisiún thar ceann údaráis inniúla na mBallstát, beidh siad i gcomhréir le Rialachán (AE) 2016/679 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle (*1) agus Rialachán (AE) 2018/1725 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle (*2). Measfar údaráis inniúla na mBallstát a bheith ina rialaitheoirí sonraí agus measfar an Coimisiún a bheith ina phróiseálaí sonraí i gcomhréir le Rialachán (AE) 2016/679.

3.   Leagtar amach in Iarscríbhinn XVI a ghabhann leis an Rialachán seo formáid na huimhreach aitheantais aonair le haghaidh Oibreoirí Ardán Eachtrach de réir bhrí Airteagal 8ac(4) de Threoir 2011/16/AE.

4.   Leagtar amach in Iarscríbhinn XVI a ghabhann leis an Rialachán seo tréimhse choinneála na faisnéise a scriostar as an gclár lárnach, de bhun Roinn IV, fomhír F(5), pointe (d), d’Iarscríbhinn V, agus Airteagal 8ac(5) de Threoir 2011/16/AE.

(*1)  Rialachán (AE) 2016/679 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 27 Aibreán 2016 maidir le daoine nádúrtha a chosaint i ndáil le sonraí pearsanta a phróiseáil agus maidir le saorghluaiseacht sonraí den sórt sin, agus lena n-aisghairtear Treoir 95/46/CE (An Rialachán Ginearálta maidir le Cosaint Sonraí) (IO L 119, 4.5.2016, lch. 1)."

(*2)  Rialachán (AE) 2018/1725 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 23 Deireadh Fómhair 2018 maidir le daoine nádúrtha a chosaint i ndáil le sonraí pearsanta a phróiseáil ag institiúidí, comhlachtaí, oifigí agus gníomhaireachtaí an Aontais agus maidir le saorghluaiseacht sonraí den sórt sin, agus lena n aisghairtear Rialachán (CE) Uimh. 45/2001 agus Cinneadh Uimh. 1247/2002/CE (IO L 295, 21.11.2018, lch. 39).”;"

(4)

cuirtear an téacs atá in Iarscríbhinn I a ghabhann leis an Rialachán seo in ionad Iarscríbhinní I, IX agus X;

(5)

leasaítear Iarscríbhinn V in Iarscríbhinn II a ghabhann leis an Rialachán seo;

(6)

cuirtear isteach Iarscríbhinní XIV, XV agus XVI mar a leagtar amach iad in Iarscríbhinn III a ghabhann leis an Rialachán seo.

Airteagal 2

Tiocfaidh an Rialachán seo i bhfeidhm an fichiú lá tar éis lá a fhoilsithe in Iris Oifigiúil an Aontais Eorpaigh.

Beidh feidhm aige ón 1 Eanáir 2023.

Beidh an Rialachán seo ina cheangal go huile agus go hiomlán agus beidh sé infheidhme go díreach i ngach Ballstát.

Arna dhéanamh sa Bhruiséil, 5 Meán Fómhair 2022.

Thar ceann an Choimisiúin

An tUachtarán

Ursula VON DER LEYEN


(1)  IO L 64, 11.3.2011, lch. 1.

(2)  Treoir (AE) 2021/514 ón gComhairle an 22 Márta 2021 lena leasaítear Treoir 2011/16/AE maidir le comhar riaracháin i réimse an chánachais (IO L 104, 25.3.2021, lch. 1).

(3)  Rialachán Cur Chun Feidhme (AE) 2015/2378 ón gCoimisiún an 15 Nollaig 2015 lena leagtar síos rialacha mionsonraithe i dtaca le cur chun feidhme forálacha áirithe de Threoir 2011/16/AE ón gComhairle maidir le comhar riaracháin i réimse an chánachais agus lena n-aisghairtear Rialachán Cur Chun Feidhme (AE) Uimh. 1156/2012 (IO L 332, 18.12.2015, lch. 1).

(4)  Rialachán (AE) 2018/1725 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 23 Deireadh Fómhair 2018 maidir le daoine nádúrtha a chosaint i ndáil le sonraí pearsanta a phróiseáil ag institiúidí, comhlachtaí, oifigí agus gníomhaireachtaí an Aontais agus maidir le saorghluaiseacht sonraí den sórt sin, agus lena n-aisghairtear Rialachán (CE) Uimh. 45/2001 agus Cinneadh Uimh. 1247/2002/CE (IO L 295, 21.11.2018, lch. 39).


IARSCRÍBHINN I

Cuirtear an méid seo a leanas in ionad Iarscríbhinní I, IX agus X:

‘Iarscríbhinn I

An fhoirm dá dtagraítear in Airteagal 1(2)

Tá na réimsí seo a leanas san fhoirm le haghaidh iarrataí ar fhaisnéis agus ar fhiosrúcháin riaracháin, de bhun Airteagal 5 agus Airteagal 5a de Threoir 2011/16/AE, agus a bhfreagraí, admhálacha, iarrataí ar fhaisnéis chúlra breise, neamhábaltacht nó diúltú de bhun Airteagal 7 de Threoir 2011/16/AE (1):

Bunús dlí

Uimhir thagartha

Dáta

Céannacht na n-údarás iarrthach agus na n-údarás iarrtha

Céannacht an duine faoi scrúdú nó imscrúdú

Tuairisc ghinearálta ar an gcás agus, más iomchuí, faisnéis chúlra shonrach ar dócha a fhágfaidh gur féidir measúnú a dhéanamh ar ábharthacht intuartha na faisnéise arna hiarraidh do riar agus d’fhorfheidhmiú dhlíthe náisiúnta na mBallstát maidir leis na cánacha dá dtagraítear in Airteagal 2 de Threoir 2011/16/AE.

An cuspóir cánach ar dá réir a lorgaítear an fhaisnéis.

An tréimhse faoi imscrúdú

Ainm agus seoladh an duine a chreidtear faoi go bhfuil an fhaisnéis a iarradh ina sheilbh aige

Comhlíonadh an cheanglais dlí a leagtar amach in Airteagal 16(1) de Threoir 2011/16/AE

Comhlíonadh an cheanglais dlí a leagtar amach in Airteagal 17(1) de Threoir 2011/16/AE

Iarraidh réasúnaithe ar fhiosrúchán riaracháin agus na cúiseanna leis an diúltú tabhairt faoin bhfiosrúchán riaracháin a iarradh

Admháil go bhfuarthas an iarraidh ar fhaisnéis

Iarraidh ar fhaisnéis chúlra bhreise

Cúiseanna le neamhábaltacht nó le diúltú faisnéis a sholáthar

Cúiseanna nár tugadh freagra faoin teorainn ama ábhartha agus faoin dáta faoina measann an t-údarás iarrtha go bhféadfadh sé a bheith in ann freagra a thabhairt

Tuairisc mhionsonraithe ar an ngrúpa.

‘Iarscríbhinn IX

Liosta dá dtagraítear in Airteagal 2d

Maidir leis na sonraí staidrimh is gá le haghaidh cineálacha comhair riaracháin, seachas an malartú faisnéise uathoibríoch sainordaitheach dá dtagraítear in Airteagal 23(4) de Threoir 2011/16/AE, cumhdaítear an fhaisnéis seo a leanas:

Ballstáit a shainaithint

Bliain

Cuid A: Staidreamh in aghaidh an Bhallstáit maidir le malartú faisnéise

maidir le malartú faisnéise arna iarraidh sin (Airteagail 5, 6, 7 de Threoir 2011/16/AE)

An líon iarrataí a seoladh

An líon freagraí a fuarthas

An líon freagraí iomlána a fuarthas laistigh den spriocdháta dlíthiúil

An líon freagraí lena bhfuarthas faisnéis (cuid den fhaisnéis nó iomlán na faisnéise) laistigh de 2 mhí

An líon iarrataí a fuarthas

An líon freagraí a seoladh

An líon diúltuithe ar fhoras Airteagal 17 de Threoir 2011/16/AE

maidir le malartú faisnéise arna iarraidh sin do ghrúpa (Airteagal 5a de Threoir 2011/16/AE)

An líon iarrataí grúpa a seoladh

An líon freagraí grúpa a fuarthas

An líon freagraí grúpa iomlána a fuarthas laistigh den spriocdháta dlíthiúil

An líon freagraí grúpa lena bhfuarthas faisnéis (cuid den fhaisnéis nó iomlán na faisnéise) laistigh de 2 mhí

An líon iarrataí grúpa a fuarthas

An líon freagraí grúpa a seoladh

An líon diúltuithe grúpa ar fhoras Airteagal 17 de Threoir 2011/16/AE

maidir le malartú faisnéise gan choinne (Airteagail 9 agus 10 de Threoir 2011/16/AE)

An líon malartuithe gan choinne a seoladh

An líon malartuithe gan choinne a fuarthas

Cuid B: Staidreamh maidir le cineálacha eile comhair riaracháin

maidir le láithreacht in oifigí riaracháin agus rannpháirtíocht i bhfiosrúcháin riaracháin (Airteagal 11 de Threoir 2011/16/AE)

An líon láithreachtaí isteach in oifigí riaracháin agus rannpháirtíocht i bhfiosrúcháin riaracháin

An líon láithreachtaí amach as oifigí riaracháin agus rannpháirtíocht i bhfiosrúcháin riaracháin

maidir le rialuithe comhuaineacha (Airteagal 12 de Threoir 2011/16/AE)

An líon rialuithe comhuaineacha a thionscain an Ballstát

An líon rialuithe comhuaineacha ina raibh an Ballstát rannpháirteach

maidir le hiarrataí ar fhógra (Airteagal 13 de Threoir 2011/16/AE)

An líon iarrataí ar fhógra a seoladh

An líon iarrataí ar fhógra a fuarthas

maidir le haiseolas (Airteagal 14 de Threoir 2011/16/AE)

An líon iarrataí ar aiseolas a seoladh

An líon aiseolais a fuarthas

An líon iarrataí ar aiseolas a fuarthas

An líon aiseolais a seoladh

Cuid C: Staidreamh maidir le hioncam breise measta nó méadú ar cháin mheasúnaithe i ngeall ar chomhar riaracháin. Tá an fhaisnéis faoin gcuid seo roghnach

Faisnéis ó mhalartú faisnéise arna iarraidh

Faisnéis ó mhalartú faisnéise gan choinne

Faisnéis mar gheall ar rialú comhuaineach

An líon foriomlán agus líon foriomlán na gcásanna.

‘Iarscríbhinn X

Liosta dá dtagraítear in Airteagal 2d

Maidir leis na sonraí staidrimh is gá le haghaidh malartú faisnéise uathoibríoch sainordaitheach de bhun Airteagal 23(4) de Threoir 2011/16/AE i dtaca leis na catagóirí maidir le hioncam agus caipiteal dá dtagraítear in Airteagal 8(1) den Treoir sin, cumhdaítear an fhaisnéis seo a leanas:

Maidir le gach catagóir i dtaca le hioncam agus caipiteal dá dtagraítear in Airteagal 8(1) de Threoir 2011/16/AE: staidreamh maidir le teachtaireachtaí agus cáiníocóirí

I gcás ioncam ó fhostaíocht agus ó tháillí stiúrthóra: staidreamh maidir le teachtaireachtaí agus faighteoirí, teachtaireachtaí agus íocóirí, faighteoirí agus caidrimh, íocóirí agus caidrimh, faighteoirí agus ioncam

I gcás pinsean: staidreamh maidir le teachtaireachtaí agus faighteoirí, teachtaireachtaí agus íocóirí, faighteoirí, íocóirí, scéim agus ioncam

I gcás táirgí árachais saoil: staidreamh maidir le teachtaireachtaí agus polasaithe, polasaithe foriomlána, teagmhais

I gcás úinéireacht maoine dochorraithe agus ioncam ón maoin sin; staidreamh maidir le teachtaireachtaí agus páirtithe, páirtithe foriomlána, cainníocht agus luach maoine, cainníocht agus luach an idirbhirt, cainníocht agus luach imeachta iasachta, cainníocht agus luach an ioncaim chirt

I gcás ioncam ó ríchíosanna: staidreamh maidir le teachtaireachtaí agus faighteoirí, teachtaireachtaí agus íocóirí, faighteoirí agus ioncam

I gcás teachtaireachtaí stádais: staidreamh maidir le teachtaireachtaí stádais, teachtaireachtaí stádas earráide

I gcás teachtaireachtaí sonraí nialasacha: staidreamh maidir le teachtaireachtaí sonraí nialasacha.


(1)  Mar sin féin, ní gá ach na réimsí a líontar i gcás ar leith a bheith san fhoirm a úsáidtear sa chás sin


IARSCRÍBHINN II

Cuirtear an méid seo a leanas in ionad theideal phointe (b) d’Iarscríbhinn V:

‘(b)

A mhéid a bhaineann leis an gcomhlacht chun faisnéis a chur in iúl maidir le hioncam ó fhostaíocht, táillí stiúrthóra nó ríchíosanna:’


IARSCRÍBHINN III

Cuirtear isteach na hIarscríbhinní XIV, XV agus XVI seo a leanas:

Iarscríbhinn XIV

Formáid ríomhairithe dá dtagraítear in Airteagal 2(3)

Maidir leis an bhformáid ríomhairithe le haghaidh malartú faisnéise uathoibríoch sainordaitheach de bhun Airteagal 8ac(2) de Threoir 2011/16/AE, comhlíontar an struchtúr crainn seo a leanas agus tá na heilimintí agus na saintréithe seo a leanas inti (1)

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>

<!-- edited with XMLSpy v2021 (x64) (http://www.altova.com) by Romane Dragozis (ARHS Developments S.A.) -->

<xsd:schema xmlns:dpi="urn:oecd:ties:dpi:v1" xmlns:xsd="http://www.w3.org/2001/XMLSchema" xmlns:stf="urn:oecd:ties:dpistf:v1" xmlns:iso="urn:oecd:ties:isodpitypes:v1" targetNamespace="urn:oecd:ties:dpi:v1" elementFormDefault="qualified" attributeFormDefault="unqualified" version="1.0">

<xsd:import namespace="urn:oecd:ties:isodpitypes:v1" schemaLocation="isodpitypes_v1.0.xsd"/>

<xsd:import namespace="urn:oecd:ties:dpistf:v1" schemaLocation="oecddpitypes_v1.0.xsd"/>

<!--+++++++++++++++++++++++ Reusable Simple types ++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ -->

<!-- Message type definitions -->

<!-- -->

<xsd:simpleType name="MessageType_EnumType">

<xsd:annotation>

<xsd:documentation xml:lang="en">Message type defines the type of reporting.</xsd:documentation>

</xsd:annotation>

<xsd:restriction base="xsd:string">

<xsd:enumeration value="DPI">

<xsd:annotation>

<xsd:documentation>This type defines the messages to be exchanged under the OECD Model Rules and [EU Specific] [EU DIR2021/514].</xsd:documentation>

</xsd:annotation>

</xsd:enumeration>

</xsd:restriction>

</xsd:simpleType>

<!-- MessageTypeIndic - 4 -->

<xsd:simpleType name="DPIMessageTypeIndic_EnumType">

<xsd:annotation>

<xsd:documentation xml:lang="en">The MessageTypeIndic defines the type of message sent.</xsd:documentation>

</xsd:annotation>

<xsd:restriction base="xsd:string">

<xsd:enumeration value="DPI401">

<xsd:annotation>

<xsd:documentation>The message contains new (including additional) information.</xsd:documentation>

</xsd:annotation>

</xsd:enumeration>

<xsd:enumeration value="DPI402">

<xsd:annotation>

<xsd:documentation>The message contains corrections for previously sent information.</xsd:documentation>

</xsd:annotation>

</xsd:enumeration>

<xsd:enumeration value="DPI403">

<xsd:annotation>

<xsd:documentation>The message advises that there is no data to report.</xsd:documentation>

</xsd:annotation>

</xsd:enumeration>

</xsd:restriction>

</xsd:simpleType>

<!-- -->

<xsd:simpleType name="INType_EnumType">

<xsd:annotation>

<xsd:documentation xml:lang="en">The INType defines the type of identification number being sent.</xsd:documentation>

</xsd:annotation>

<xsd:restriction base="xsd:string">

<xsd:enumeration value="LEI">

<xsd:annotation>

<xsd:documentation>Legal Entity Identifier</xsd:documentation>

</xsd:annotation>

</xsd:enumeration>

<xsd:enumeration value="EIN">

<xsd:annotation>

<xsd:documentation>Entity Identification Number</xsd:documentation>

</xsd:annotation>

</xsd:enumeration>

<xsd:enumeration value="IIN">

<xsd:annotation>

<xsd:documentation>Individual Identification Number</xsd:documentation>

</xsd:annotation>

</xsd:enumeration>

<xsd:enumeration value="BRN">

<xsd:annotation>

<xsd:documentation>Business Registration Number</xsd:documentation>

</xsd:annotation>

</xsd:enumeration>

<xsd:enumeration value="Other">

<xsd:annotation>

<xsd:documentation>Other</xsd:documentation>

</xsd:annotation>

</xsd:enumeration>

</xsd:restriction>

</xsd:simpleType>

<!-- -->

<!--DPI Property Type -->

<xsd:simpleType name="INType_EnumType">

<xsd:annotation>

<xsd:documentation xml:lang="en">Main business activities

</xsd:documentation>

</xsd:annotation>

<xsd:restriction base="xsd:string">

<xsd:enumeration value="DPI901">

<xsd:annotation>

<xsd:documentation>Office</xsd:documentation>

</xsd:annotation>

</xsd:enumeration>

<xsd:enumeration value="DPI902">

<xsd:annotation>

<xsd:documentation>Hotel room</xsd:documentation>

</xsd:annotation>

</xsd:enumeration>

<xsd:enumeration value="DPI903">

<xsd:annotation>

<xsd:documentation>Bed and Breakfast room</xsd:documentation>

</xsd:annotation>

</xsd:enumeration>

<xsd:enumeration value="DPI904">

<xsd:annotation>

<xsd:documentation>House</xsd:documentation>

</xsd:annotation>

</xsd:enumeration>

<xsd:enumeration value="DPI905">

<xsd:annotation>

<xsd:documentation>Apartment</xsd:documentation>

</xsd:annotation>

</xsd:enumeration>

<xsd:enumeration value="DPI906">

<xsd:annotation>

<xsd:documentation>Mobile Home</xsd:documentation>

</xsd:annotation>

</xsd:enumeration>

<xsd:enumeration value="DPI907">

<xsd:annotation>

<xsd:documentation>Campground</xsd:documentation>

</xsd:annotation>

</xsd:enumeration>

<xsd:enumeration value="DPI908">

<xsd:annotation>

<xsd:documentation>Boat</xsd:documentation>

</xsd:annotation>

</xsd:enumeration>

<xsd:enumeration value="DPI909">

<xsd:annotation>

<xsd:documentation>Parking Space</xsd:documentation>

</xsd:annotation>

</xsd:enumeration>

<xsd:enumeration value="DPI910">

<xsd:annotation>

<xsd:documentation>Other</xsd:documentation>

</xsd:annotation>

</xsd:enumeration>

</xsd:restriction>

</xsd:simpleType>

<!-- -->

<!--DPI Nexus Type -->

<xsd:simpleType name="Nexus_EnumType">

<xsd:annotation>

<xsd:documentation xml:lang="en">The reason for which the information will be filled to the competent authority of the EU Member State.

</xsd:documentation>

</xsd:annotation>

<xsd:restriction base="xsd:string">

<xsd:enumeration value="RPONEX1">

<xsd:annotation>

<xsd:documentation>The Reporting Platform Operator is resident for tax purposes in the EU Member State.</xsd:documentation>

</xsd:annotation>

</xsd:enumeration>

<xsd:enumeration value="RPONEX2">

<xsd:annotation>

<xsd:documentation>The Reporting Platform Operator does not have a residence for tax purposes but it is incorporated under the laws of the EU Member State.</xsd:documentation>

</xsd:annotation>

</xsd:enumeration>

<xsd:enumeration value="RPONEX3">

<xsd:annotation>

<xsd:documentation>The Reporting Platform Operator does not have a residence for tax purposes but it has its place of management (including effective management) in the EU Member State.</xsd:documentation>

</xsd:annotation>

</xsd:enumeration>

<xsd:enumeration value="RPONEX4">

<xsd:annotation>

<xsd:documentation>The Reporting Platform Operator does not have a residence for tax purposes but it has a permanent establishment in the EU Member State and it is not a Qualified Non-Union Platform Operator.</xsd:documentation>

</xsd:annotation>

</xsd:enumeration>

<xsd:enumeration value="RPONEX5">

<xsd:annotation>

<xsd:documentation>The Reporting Platform Operator is neither resident for tax purposes, nor incorporated or managed in the EU Member State, nor has a permanent establishment in the EU Member State but it facilitates the carrying out of a Relevant Activity by Reportable Sellers or a Relevant Activity involving the rental of immovable property located in the EU Member State and it is not a Qualified Non-Union Platform Operator.</xsd:documentation>

</xsd:annotation>

</xsd:enumeration>

</xsd:restriction>

</xsd:simpleType>

<!-- -->

<!-- -->

<!--+++++++++++++++++++++++ Reusable Simple types ++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ -->

<!-- -->

<!--The Name of a Party, given in fixed Form-->

<xsd:complexType name="NamePerson_Type">

<xsd:annotation>

<xsd:documentation xml:lang="en">The user must spread the data about the name of a party over up to six elements. The container element for this will be 'NameFix'. </xsd:documentation>

</xsd:annotation>

<xsd:sequence>

<xsd:element name="PrecedingTitle" type="stf:StringMin1Max200_Type" minOccurs="0">

<xsd:annotation>

<xsd:documentation xml:lang="en">His Excellency,Estate of the Late ...</xsd:documentation>

</xsd:annotation>

</xsd:element>

<xsd:element name="Title" type="stf:StringMin1Max200_Type" minOccurs="0" maxOccurs="unbounded">

<xsd:annotation>

<xsd:documentation xml:lang="en">Greeting title. Example: Mr, Dr, Ms, Herr, etc. Can have multiple titles.</xsd:documentation>

</xsd:annotation>

</xsd:element>

<xsd:element name="FirstName">

<xsd:annotation>

<xsd:documentation xml:lang="en">FirstName of the person</xsd:documentation>

</xsd:annotation>

<xsd:complexType>

<xsd:simpleContent>

<xsd:extension base="stf:StringMin1Max200_Type">

<xsd:attribute name="xnlNameType" type="stf:StringMin1Max200_Type">

<xsd:annotation>

<xsd:documentation xml:lang="en">Defines the name type of FirstName. Example: Given Name, Forename, First Name, Father's Name, etc. In some countries, FirstName could be a Family Name or a Surname. Use this attribute to define the type for this name.

</xsd:documentation>

</xsd:annotation>

</xsd:attribute>

</xsd:extension>

</xsd:simpleContent>

</xsd:complexType>

</xsd:element>

<xsd:element name="MiddleName" minOccurs="0" maxOccurs="unbounded">

<xsd:annotation>

<xsd:documentation xml:lang="en">Middle name (essential part of the name for many nationalities). Example: Sakthi in "Nivetha Sakthi Shantha". Can have multiple middle names.</xsd:documentation>

</xsd:annotation>

<xsd:complexType>

<xsd:simpleContent>

<xsd:extension base="stf:StringMin1Max200_Type">

<xsd:attribute name="xnlNameType" type="stf:StringMin1Max200_Type">

<xsd:annotation>

<xsd:documentation xml:lang="en">Defines the name type of Middle Name. Example: First name, middle name, maiden name, father's name, given name, etc.

</xsd:documentation>

</xsd:annotation>

</xsd:attribute>

</xsd:extension>

</xsd:simpleContent>

</xsd:complexType>

</xsd:element>

<xsd:element name="NamePrefix" minOccurs="0">

<xsd:annotation>

<xsd:documentation xml:lang="en">de, van, van de, von, etc. Example: Derick de Clarke</xsd:documentation>

</xsd:annotation>

<xsd:complexType>

<xsd:simpleContent>

<xsd:extension base="stf:StringMin1Max200_Type">

<xsd:attribute name="xnlNameType" type="stf:StringMin1Max200_Type">

<xsd:annotation>

<xsd:documentation xml:lang="en">Defines the type of name associated with the NamePrefix. For example the type of name is LastName and this prefix is the prefix for this last name.

</xsd:documentation>

</xsd:annotation>

</xsd:attribute>

</xsd:extension>

</xsd:simpleContent>

</xsd:complexType>

</xsd:element>

<xsd:element name="LastName">

<xsd:annotation>

<xsd:documentation xml:lang="en">Represents the position of the name in a name string. Can be Given Name, Forename, Christian Name, Surname, Family Name, etc. Use the attribute "NameType" to define what type this name is.

In case of a company, this field can be used for the company name.</xsd:documentation>

</xsd:annotation>

<xsd:complexType>

<xsd:simpleContent>

<xsd:extension base="stf:StringMin1Max200_Type">

<xsd:attribute name="xnlNameType" type="stf:StringMin1Max200_Type">

<xsd:annotation>

<xsd:documentation xml:lang="en">Defines the name type of LastName. Example: Father's name, Family name, Surname, Mother's Name, etc. In some countries, LastName could be the given name or first name.

</xsd:documentation>

</xsd:annotation>

</xsd:attribute>

</xsd:extension>

</xsd:simpleContent>

</xsd:complexType>

</xsd:element>

<xsd:element name="GenerationIdentifier" type="stf:StringMin1Max200_Type" minOccurs="0" maxOccurs="unbounded">

<xsd:annotation>

<xsd:documentation xml:lang="en">Jnr, Thr Third, III</xsd:documentation>

</xsd:annotation>

</xsd:element>

<xsd:element name="Suffix" type="stf:StringMin1Max200_Type" minOccurs="0" maxOccurs="unbounded">

<xsd:annotation>

<xsd:documentation xml:lang="en">Could be compressed initials - PhD, VC, QC</xsd:documentation>

</xsd:annotation>

</xsd:element>

<xsd:element name="GeneralSuffix" type="stf:StringMin1Max200_Type" minOccurs="0">

<xsd:annotation>

<xsd:documentation xml:lang="en">Deceased, Retired ...</xsd:documentation>

</xsd:annotation>

</xsd:element>

</xsd:sequence>

<xsd:attribute name="nameType" type="stf:OECDNameType_EnumType" use="optional">

<xsd:annotation>

<xsd:documentation xml:lang="en">It is possible for STF documents to contain several names for the same party. This attribute is a qualifier to indicate the type of a particular name.</xsd:documentation>

</xsd:annotation>

</xsd:attribute>

</xsd:complexType>

<!-- -->

<!--Collection of all Data describing a person as a Party -->

<xsd:complexType name="PersonParty_Type">

<xsd:annotation>

<xsd:documentation xml:lang="en">This container brings together all data about a person as a party. Name and address are required components and each can be present more than once to enable as complete a description as possible. Whenever possible one or more identifiers (TIN etc) should be added as well as a residence country code. Additional data that describes and identifies the party can be given. The code for the legal type according to the OECD codelist must be added. The structures of all of the subelements are defined elsewhere in this schema.</xsd:documentation>

</xsd:annotation>

<xsd:sequence>

<xsd:element name="ResCountryCode" type="iso:CountryCode_Type" maxOccurs="unbounded">

<xsd:annotation>

<xsd:documentation>This repeatable data element describes the residence country code(s) of the individual Seller and must be present in all data records. This should correspond to the jurisdiction of residence identified on the basis of the due diligence requirements of the OECD Model Rules or [EU Specific] [EU DIR2021/514]. Specifically, under the OECD Model Rules, the residence country code of an individual Seller should correspond to the jurisdiction of the Seller’s primary residence.</xsd:documentation>

</xsd:annotation>

</xsd:element>

<xsd:element name="TIN" type="dpi:TIN_Type" maxOccurs="unbounded">

<xsd:annotation>

<xsd:documentation>This repeatable data element provides the tax identification number (TIN) used by the tax administration of the jurisdiction of residence of the individual Seller. In case the individual Seller does not have a TIN, the jurisdiction of residence does not issue a TIN or require the collection of the TIN issued to such Seller, or the TIN is not known to the sending Competent Authority, the Unknown attribute (see below) must be set to “true” and the value “NOTIN” should be entered [OECD Specific]. Furthermore, in case more than one TIN are provided, any provided element cannot be flagged as “unknown”.</xsd:documentation>

</xsd:annotation>

</xsd:element>

<xsd:element name="VAT" type="stf:StringMin1Max200_Type" minOccurs="0">

<xsd:annotation>

<xsd:documentation xml:lang="en">This data element must be provided when a VAT Identification number is available.</xsd:documentation>

</xsd:annotation>

</xsd:element>

<xsd:element name="Name" type="dpi:NamePerson_Type" maxOccurs="unbounded">

<xsd:annotation>

<xsd:documentation>This element should contain the name of the person.</xsd:documentation>

</xsd:annotation>

</xsd:element>

<xsd:element name="Address" type="dpi:Address_Type" maxOccurs="unbounded">

<xsd:annotation>

<xsd:documentation>This data element should contain the address of the person, including the country code of the address as well as the type of the address, indicating the legal character of that address.</xsd:documentation>

</xsd:annotation>

</xsd:element>

<xsd:element name="Nationality" type="iso:CountryCode_Type" minOccurs="0" maxOccurs="unbounded">

<xsd:annotation>

<xsd:documentation>The nationality element is not to be provided as part of the DPI schema.</xsd:documentation>

</xsd:annotation>

</xsd:element>

<xsd:element name="BirthInfo">

<xsd:annotation>

<xsd:documentation>This data element contains the birth information of an Individual Seller. It is always required to be provided unless such Seller is documented pursuant to a Government Verification Service and is composed of the date and the place of birth.</xsd:documentation>

</xsd:annotation>

<xsd:complexType>

<xsd:sequence>

<xsd:element name="BirthDate" type="xsd:date">

<xsd:annotation>

<xsd:documentation>This element provides the date of birth, complying with the following format: YYYY-MM-DD.</xsd:documentation>

</xsd:annotation>

</xsd:element>

<xsd:element name="BirthPlace" type="dpi:BirthPlace_Type" minOccurs="0">

<xsd:annotation>

<xsd:documentation>This element provides information about the place of birth. This element must be filled in at least with the city and the country of birth (either the current jurisdiction identified by 2-characters country code or a former jurisdiction identified by a name).</xsd:documentation>

</xsd:annotation>

</xsd:element>

</xsd:sequence>

</xsd:complexType>

</xsd:element>

</xsd:sequence>

</xsd:complexType>

<!-- -->

<!--Address Fix -->

<xsd:complexType name="AddressFix_Type">

<xsd:annotation>

<xsd:documentation xml:lang="en">Structure of the address for a party broken down into its logical parts, recommended for easy matching. The 'City' element is the only required subelement. All of the subelements are simple text - data type 'string'.

</xsd:documentation>

</xsd:annotation>

<xsd:sequence>

<xsd:element name="Street" type="stf:StringMin1Max200_Type" minOccurs="0">

<xsd:annotation>

<xsd:documentation>The street.</xsd:documentation>

</xsd:annotation>

</xsd:element>

<xsd:element name="BuildingIdentifier" type="stf:StringMin1Max200_Type" minOccurs="0">

<xsd:annotation>

<xsd:documentation>The identifier of the building on the street, typically a number.</xsd:documentation>

</xsd:annotation>

</xsd:element>

<xsd:element name="SuiteIdentifier" type="stf:StringMin1Max200_Type" minOccurs="0">

<xsd:annotation>

<xsd:documentation>The identifier of an office or similar part of a building.</xsd:documentation>

</xsd:annotation>

</xsd:element>

<xsd:element name="FloorIdentifier" type="stf:StringMin1Max200_Type" minOccurs="0">

<xsd:annotation>

<xsd:documentation>The identifier of a floor within a building.</xsd:documentation>

</xsd:annotation>

</xsd:element>

<xsd:element name="DistrictName" type="stf:StringMin1Max200_Type" minOccurs="0">

<xsd:annotation>

<xsd:documentation>The name of the district of the address.</xsd:documentation>

</xsd:annotation>

</xsd:element>

<xsd:element name="POB" type="stf:StringMin1Max200_Type" minOccurs="0">

<xsd:annotation>

<xsd:documentation>The post office box.</xsd:documentation>

</xsd:annotation>

</xsd:element>

<xsd:element name="PostCode" type="stf:StringMin1Max200_Type" minOccurs="0">

<xsd:annotation>

<xsd:documentation>The post code of the address, which must be provided if available.</xsd:documentation>

</xsd:annotation>

</xsd:element>

<xsd:element name="City" type="stf:StringMin1Max200_Type">

<xsd:annotation>

<xsd:documentation>The city of the address.</xsd:documentation>

</xsd:annotation>

</xsd:element>

<xsd:element name="CountrySubentity" type="stf:StringMin1Max200_Type" minOccurs="0">

<xsd:annotation>

<xsd:documentation>A geographic area of the country larger than district or city, for example a county, a department, a Land, a canton, etc.</xsd:documentation>

</xsd:annotation>

</xsd:element>

</xsd:sequence>

</xsd:complexType>

<!-- -->

<!--The Address of a Party, given in fixed or free Form, possibly in both Forms -->

<xsd:complexType name="Address_Type">

<xsd:annotation>

<xsd:documentation xml:lang="en">The user has the option to enter the data about the address of a party either as one long field or to spread the data over up to eight elements or even to use both formats. If the user chooses the option to enter the data required in separate elements, the container element for this will be 'AddressFix'. If the user chooses the option to enter the data required in a less structured way in 'AddressFree' all available address details shall be presented as one string of bytes, blank or "/" (slash) or carriage return- line feed used as a delimiter between parts of the address. PLEASE NOTE that the address country code is outside both of these elements. The use of the fixed form is recommended as a rule to allow easy matching. However, the use of the free form is recommended if the sending state cannot reliably identify and distinguish the different parts of the address. The user may want to use both formats e.g. if besides separating the logical parts of the address he also wants to indicate a suitable breakdown into print-lines by delimiters in the free text form. In this case 'AddressFix' has to precede 'AddressFree'.

</xsd:documentation>

</xsd:annotation>

<xsd:sequence>

<xsd:element name="CountryCode">

<xsd:annotation>

<xsd:documentation>This data element provides the country code associated with the entity’s (or person’s) address.</xsd:documentation>

</xsd:annotation>

<xsd:simpleType>

<xsd:restriction base="iso:CountryCode_Type">

<xsd:minLength value="1"/>

<xsd:maxLength value="2"/>

</xsd:restriction>

</xsd:simpleType>

</xsd:element>

<xsd:choice>

<xsd:element name="AddressFree" type="stf:StringMin1Max4000_Type">

<xsd:annotation>

<xsd:documentation>This data element allows input of address information in free text. It should only be used in exceptional circumstances when it is impossible to provide the address in the fixed format.</xsd:documentation>

</xsd:annotation>

</xsd:element>

<xsd:sequence>

<xsd:element name="AddressFix" type="dpi:AddressFix_Type"/>

<xsd:element name="AddressFree" type="stf:StringMin1Max4000_Type" minOccurs="0">

<xsd:annotation>

<xsd:documentation>This data element allows input of address information in free text. It should only be used in exceptional circumstances when it is impossible to provide the address in the fixed format.</xsd:documentation>

</xsd:annotation>

</xsd:element>

</xsd:sequence>

</xsd:choice>

</xsd:sequence>

<xsd:attribute name="legalAddressType" type="stf:OECDLegalAddressType_EnumType" use="optional">

<xsd:annotation>

<xsd:documentation>This is a datatype for an attribute to an address. It serves to indicate the legal character of that address (residential, business etc.).

The possible values are:

OECD301= residentialOrBusiness

OECD302= residential

OECD303= business

OECD304= registeredOffice

OECD305= unspecified

The address of the Reportable Platform Operator must represent the “Registered Office Address” (OECD304).</xsd:documentation>

</xsd:annotation>

</xsd:attribute>

</xsd:complexType>

<!-- -->

<!--The place of birth -->

<xsd:complexType name="BirthPlace_Type">

<xsd:annotation>

<xsd:documentation>This element provides information about the place of birth. This element must be filled in at least with the city and the country of birth (either the current jurisdiction identified by 2-characters country code or a former jurisdiction identified by a name).</xsd:documentation>

</xsd:annotation>

<xsd:sequence>

<xsd:element name="City" type="stf:StringMin1Max200_Type">

<xsd:annotation>

<xsd:documentation>The city of birth.</xsd:documentation>

</xsd:annotation>

</xsd:element>

<xsd:element name="CitySubentity" type="stf:StringMin1Max200_Type" minOccurs="0">

<xsd:annotation>

<xsd:documentation>The city of birth.</xsd:documentation>

</xsd:annotation>

</xsd:element>

<xsd:element name="CountryInfo">

<xsd:complexType>

<xsd:choice>

<xsd:element name="CountryCode" type="iso:CountryCode_Type">

<xsd:annotation>

<xsd:documentation>The current jurisdiction of birth.</xsd:documentation>

</xsd:annotation>

</xsd:element>

<xsd:element name="FormerCountryName" type="stf:StringMin1Max200_Type">

<xsd:annotation>

<xsd:documentation>The former jurisdiction of birth. The Former Country Name element should be used in case the person was born in a country that has since ceased to exist.</xsd:documentation>

</xsd:annotation>

</xsd:element>

</xsd:choice>

</xsd:complexType>

</xsd:element>

</xsd:sequence>

</xsd:complexType>

<!-- -->

<!--General Type for Monetary Amounts -->

<xsd:complexType name="MonAmnt_Type">

<xsd:annotation>

<xsd:documentation xml:lang="en">This data type is to be used whenever monetary amounts are to be communicated. Such amounts shall be given in full units, i.e. without decimals. The code for the currency in which the value is expressed has to be taken from the ISO codelist 4217 and added in attribute currCode.

</xsd:documentation>

</xsd:annotation>

<xsd:simpleContent>

<xsd:extension base="xsd:integer">

<xsd:attribute name="currCode" type="iso:currCode_Type" use="required"/>

</xsd:extension>

</xsd:simpleContent>

</xsd:complexType>

<!-- -->

<!--Organisation name -->

<xsd:complexType name="NameOrganisation_Type">

<xsd:annotation>

<xsd:documentation xml:lang="en">Name of organisation</xsd:documentation>

</xsd:annotation>

<xsd:simpleContent>

<xsd:extension base="stf:StringMin1Max200_Type"/>

</xsd:simpleContent>

</xsd:complexType>

<!-- -->

<!--Organisation name (Reportable Seller)-->

<xsd:complexType name="NameReportableSeller_Type">

<xsd:annotation>

<xsd:documentation xml:lang="en">Name of Seller</xsd:documentation>

</xsd:annotation>

<xsd:simpleContent>

<xsd:extension base="stf:StringMin1Max200_Type"/>

</xsd:simpleContent>

</xsd:complexType>

<!-- -->

<!--TIN -->

<xsd:complexType name="TIN_Type">

<xsd:annotation>

<xsd:documentation xml:lang="en">This is the identification number/identification code for the party in question. As the identifier may be not strictly numeric, it is just defined as a string of characters. Attribute 'issuedBy' is required to designate the issuer of the identifier. </xsd:documentation>

</xsd:annotation>

<xsd:simpleContent>

<xsd:extension base="stf:StringMin0Max200_Type">

<xsd:attribute name="issuedBy" type="iso:CountryCode_Type" use="optional">

<xsd:annotation>

<xsd:documentation xml:lang="en">Country code of issuing country, indicating country of Residence (to taxes and other).

It should always be provided, unless the TIN element is flagged as “unknown”.</xsd:documentation>

</xsd:annotation>

</xsd:attribute>

<xsd:attribute name="unknown" type="xsd:boolean" use="optional">

<xsd:annotation>

<xsd:documentation xml:lang="en">This attribute must be provided if the TIN is not available or inexistent. Any value provided for a TIN flagged as unknown will be discarded.</xsd:documentation>

</xsd:annotation>

</xsd:attribute>

</xsd:extension>

</xsd:simpleContent>

</xsd:complexType>

<!-- -->

<!--Message specification: Data identifying and describing the message as a whole-->

<xsd:complexType name="MessageSpec_Type">

<xsd:annotation>

<xsd:documentation xml:lang="en">Information in the message header identifies the Tax Administration that is sending the message. It specifies when the message was created, what period (normally a year) the report is for, and the nature of the report (original, corrected, supplemental, etc).</xsd:documentation>

</xsd:annotation>

<xsd:sequence>

<xsd:element name="SendingEntityIN" type="stf:StringMin1Max200_Type" minOccurs="0">

<xsd:annotation>

<xsd:documentation>Although not used for exchanges between Competent Authorities under the DPI MCAA and [EU DIR2021/514], for domestic reporting, this data element can be used in case the schema is mandated for domestic reporting by Reporting Platform Operators to their tax administration. In such instances, it identifies the Reporting Platform Operator sending the message through a domestically-defined identification number.</xsd:documentation>

</xsd:annotation>

</xsd:element>

<xsd:element name="TransmittingCountry" type="iso:CountryCode_Type">

<xsd:annotation>

<xsd:documentation>This data element identifies the jurisdiction of the Competent Authority transmitting the DPI message.</xsd:documentation>

</xsd:annotation>

</xsd:element>

<xsd:element name="ReceivingCountry" type="iso:CountryCode_Type">

<xsd:annotation>

<xsd:documentation>This data element identifies the jurisdiction of the Competent Authority receiving the DPI message.</xsd:documentation>

</xsd:annotation>

</xsd:element>

<xsd:element name="MessageType" type="dpi:MessageType_EnumType">

<xsd:annotation>

<xsd:documentation>This data element specifies the type of message being sent. The only allowable entry for messages exchanged under the OECD Model Rules and [EU Specific] [EU DIR2021/514] in this field is “DPI”.</xsd:documentation>

</xsd:annotation>

</xsd:element>

<xsd:element name="Warning" type="stf:StringMin1Max4000_Type" minOccurs="0">

<xsd:annotation>

<xsd:documentation xml:lang="en">Free text expressing the restrictions for use of the information this message contains and the legal framework under which it is given.</xsd:documentation>

</xsd:annotation>

</xsd:element>

<xsd:element name="Contact" type="stf:StringMin1Max4000_Type" minOccurs="0">

<xsd:annotation>

<xsd:documentation xml:lang="en">All necessary contact information about persons responsible for and involved in the processing of the data transmitted in this message, both legally and technically. Free text as this is not intended for automatic processing.

In international exchanges, this data element contains the contact details of the sending competent authority.</xsd:documentation>

</xsd:annotation>

</xsd:element>

<xsd:element name="MessageRefId" type="stf:StringMin1Max170_Type">

<xsd:annotation>

<xsd:documentation xml:lang="en">Sender's unique identifier for this message.

The Message RefID must start with the country code of the sending jurisdiction, then the year of the reportable period, then the receiving country code before a unique identifier.</xsd:documentation>

</xsd:annotation>

</xsd:element>

<xsd:element name="MessageTypeIndic" type="dpi:DPIMessageTypeIndic_EnumType">

<xsd:annotation>

<xsd:documentation>This data element specifies the type of information that is sent, i.e. whether it is new information or whether the message seeks to correct or delete previously sent information.</xsd:documentation>

</xsd:annotation>

</xsd:element>

<xsd:element name="ReportingPeriod" type="xsd:date">

<xsd:annotation>

<xsd:documentation xml:lang="en">The reporting year for which information is transmitted in documents of the current message. This is in yyyy-MM-DD format, on the basis of the calendar year in which the relevant Reportable Period under the OECD Model Rules or [EU Specific] [EU DIR2021/514] ended.</xsd:documentation>

</xsd:annotation>

</xsd:element>

<xsd:element name="Timestamp" type="xsd:dateTime">

<xsd:annotation>

<xsd:documentation>This data element identifies the date and time when the message was compiled. It is anticipated that this element will be automatically populated by the host system. The format for use is yyyy-MM-DD’T’hh:mm:ss.nnn. Fractions of seconds may be used (in such a case the milli-seconds will be provided on 3 digits, see “.nnn” in the format above). </xsd:documentation>

</xsd:annotation>

</xsd:element>

</xsd:sequence>

</xsd:complexType>

<!-- -->

<!--Organisation Identification Number -->

<xsd:complexType name="OrganisationIN_Type">

<xsd:annotation>

<xsd:documentation xml:lang="en">This is the identification number/identification code for the Entity in question. As the identifier may be not strictly numeric, it is just defined as a string of characters. Attribute 'issuedBy' is required to designate the issuer of the identifier. Attribute 'INType' defines the type of identification number. </xsd:documentation>

</xsd:annotation>

<xsd:simpleContent>

<xsd:extension base="stf:StringMin1Max200_Type">

<xsd:attribute name="issuedBy" type="iso:CountryCode_Type" use="optional">

<xsd:annotation>

<xsd:documentation xml:lang="en">Country code of issuing country, indicating country of Residence (to taxes and other)</xsd:documentation>

</xsd:annotation>

</xsd:attribute>

<xsd:attribute name="INType" type="dpi:INType_EnumType" use="required">

<xsd:annotation>

<xsd:documentation xml:lang="en">This attribute defines the type of identification number being sent among the following:

[EU Specific]: IIN for the reporting of an individual identification number;

LEI for the reporting of a legal entity identifier;

EIN for the reporting of an entity identification number;

BRN for the reporting of a business registration number; or

Other.

</xsd:documentation>

</xsd:annotation>

</xsd:attribute>

</xsd:extension>

</xsd:simpleContent>

</xsd:complexType>

<!-- -->

<!--Collection of all Data describing an organisationy as party-->

<xsd:complexType name="OrganisationParty_Type">

<xsd:annotation>

<xsd:documentation xml:lang="en">

This container brings together all data about an organisation as a party. Name and address are required components and each can be present more than once to enable as complete a description as possible. Whenever possible one or more identifiers (TIN etc) should be added as well as a residence country code. Additional data that describes and identifies the party can be given . The code for the legal type according to the OECD codelist must be added. The structures of all of the subelements are defined elsewhere in this schema.</xsd:documentation>

</xsd:annotation>

<xsd:sequence>

<xsd:element name="ResCountryCode" minOccurs="0" maxOccurs="unbounded">

<xsd:annotation>

<xsd:documentation>This repeatable data element describes the residence country code(s) of the entity.

In case of an Entity Seller this should always be present and should correspond to the jurisdiction of residence identified on the basis of the due diligence requirements of the OECD Model Rules or [EU Specific] [EU DIR2021/514]. Specifically, under the OECD Model Rules, the residence country code of an Entity Seller should correspond to the jurisdiction in which its registered office is located.

In case of a Reporting Platform Operator, the residence country code should correspond to the jurisdiction where the Reporting Platform Operator is resident for tax purposes or, where it does not have a residence for tax purposes, either the jurisdiction it is incorporated under or the jurisdiction that it has its place of management (including effective management) in, [EU Specific] or the Member State where it has a permanent establishment in.

[EU Specific]: Reporting Platform Operator: This element is optional.</xsd:documentation>

</xsd:annotation>

<xsd:simpleType>

<xsd:restriction base="iso:CountryCode_Type"/>

</xsd:simpleType>

</xsd:element>

<xsd:element name="TIN" type="dpi:TIN_Type" maxOccurs="unbounded">

<xsd:annotation>

<xsd:documentation>This repeatable data element provides the tax identification number (TIN) used by the tax administration of the jurisdiction of residence of the entity. In case the entity does not have a TIN, or the TIN is not known to the sending Competent Authority, the value “NOTIN” should be entered [OECD Specific] and the Unknown attribute (see below) must be set to “true”. Furthermore, in case more than one TIN are provided, any provided element cannot be flagged as “unknown”.

[EU Specific]: This element must be present for both Reporting Platform Operator and Entity Seller.</xsd:documentation>

</xsd:annotation>

</xsd:element>

<xsd:element name="IN" type="dpi:OrganisationIN_Type" minOccurs="0" maxOccurs="unbounded">

<xsd:annotation>

<xsd:documentation xml:lang="en">This data element can be provided (and repeated) if there are other INs available, such as a company registration number or an Entity Identification Number (EIN).

[EU Specific]:

Reporting Platform Operator: Where relevant, the individual identification number (IIN) shall be provided

Entity Seller: The business registration number (BRN) must be provided</xsd:documentation>

</xsd:annotation>

</xsd:element>

<xsd:element name="VAT" type="stf:StringMin1Max200_Type" minOccurs="0">

<xsd:annotation>

<xsd:documentation xml:lang="en">This data element can be provided when a VAT Identification number is available.</xsd:documentation>

</xsd:annotation>

</xsd:element>

<xsd:element name="Name" type="dpi:NameOrganisation_Type" maxOccurs="unbounded">

<xsd:annotation>

<xsd:documentation>This element should contain the legal name of the entity, including the domestic designation for the legal form, as indicated in its articles of incorporation or any similar document.</xsd:documentation>

</xsd:annotation>

</xsd:element>

<xsd:element name="PlatformBusinessName" type="stf:StringMin1Max200_Type" minOccurs="0" maxOccurs="unbounded">

<xsd:annotation>

<xsd:documentation>The repeatable Platform Business Name element identifies the business name(s) of the other Reporting Platform(s) in respect of which the Reporting Platform Operator is reporting.

This element must not be used for the Entity Sellers.</xsd:documentation>

</xsd:annotation>

</xsd:element>

<xsd:element name="Address" type="dpi:Address_Type" maxOccurs="unbounded">

<xsd:annotation>

<xsd:documentation>This data element should contain the address of the entity, including the country code of the address as well as the type of the address, indicating the legal character of that address.</xsd:documentation>

</xsd:annotation>

</xsd:element>

<xsd:element name="Nexus" type="dpi:Nexus_EnumType" minOccurs="0">

<xsd:annotation>

<xsd:documentation>[EU Specific] This data element provides the reason for which the information will be reported to the competent authority of the EU Member State.

This data element must not be used for Entity Seller.</xsd:documentation>

</xsd:annotation>

</xsd:element>

<xsd:element name="AssumedReporting" type="xsd:boolean" minOccurs="0">

<xsd:annotation>

<xsd:documentation>The Assumed Reporting element identifies whether the Reporting Platform Operator is not reporting information on Reportable Sellers, because another Reporting Platform Operator has assumed the reporting.

When “AssumedReporting” is set to “true”, it means that another Reporting Platform Operator reported for the Reporting Platform Operator. Otherwise, this element must be set to “false”.

This element is mandatory for Reporting Platform Operator and must not be provided for an Entity Seller.

By way of an example, Platform Z is operated by two Platform Operators: Platform Operator 1 (resident in jurisdiction 1) and Platform Operator 2 (resident in jurisdiction 2). In satisfying the reporting requirements, Platform Operator 1 has obtained assurances from Platform Operator 2 that it will fulfil the reporting obligations with respect to all of the Reportable Sellers of Platform Operator 1 in jurisdiction 2.

Platform Operator 1 will therefore provide its identification information and set the AssumedReporting element to “true” to notify its jurisdiction residence (jurisdiction 1) that it has relied on another Platform Operator to fulfil the reporting requirements. Platform Operator 1 will also use the AssumingPlatformOperator element (discussed further below) to report to its jurisdiction (jurisdiction 1) identification information on Platform Operator 2, assuming the reporting obligation in the name of Platform Operator 1. Platform Operator 1 will not provide ReportableSeller element.

At the same time, Platform Operator 2 will use the AssumedPlatformOperator element (discussed further below) to report to its jurisdiction of residence (jurisdiction 2) identification information on Platform Operator 1, for which it has assumed reporting obligations, and complete the Platform Operator element for itself.

[EU Specific] This element is optional for the purposes of [EU DIR2021/514].

</xsd:documentation>

</xsd:annotation>

</xsd:element>

</xsd:sequence>

</xsd:complexType>

<!-- -->

<!--Correctable Platform Operator_Type-->

<xsd:complexType name="CorrectablePlatformOperator_Type">

<xsd:annotation>

<xsd:documentation>This correctable extends the information about the Reporting Platform Operator by considering the DocSpec element used to identify the particular report within the DPI message being transmitted.</xsd:documentation>

</xsd:annotation>

<xsd:complexContent>

<xsd:extension base="dpi:OrganisationParty_Type">

<xsd:sequence>

<xsd:element name="DocSpec" type="stf:DocSpec_Type">

<xsd:annotation>

<xsd:documentation>DocSpec identifies the particular report within the DPI message being transmitted. It permits the identification of reports requiring correction.</xsd:documentation>

</xsd:annotation>

</xsd:element>

</xsd:sequence>

</xsd:extension>

</xsd:complexContent>

</xsd:complexType>

<!-- -->

<!--Correctable Reportable Seller-->

<xsd:complexType name="CorrectablePlatformOperator_Type">

<xsd:annotation>

<xsd:documentation>This correctable extends the information about the Reportable Seller by considering the DocSpec element used to identify the particular report within the DPI message being transmitted.</xsd:documentation>

</xsd:annotation>

<xsd:complexContent>

<xsd:extension base="dpi:ReportableSeller_Type">

<xsd:sequence>

<xsd:element name="DocSpec" type="stf:DocSpec_Type">

<xsd:annotation>

<xsd:documentation>DocSpec identifies the particular report within the DPI message being transmitted. It permits the identification of reports requiring correction.</xsd:documentation>

</xsd:annotation>

</xsd:element>

</xsd:sequence>

</xsd:extension>

</xsd:complexContent>

</xsd:complexType>

<!-- -->

<!--Additional Info -->

<xsd:complexType name="CorrectableAdditionalInfo_Type">

<xsd:sequence>

<xsd:element name="DocSpec" type="stf:DocSpec_Type"/>

<xsd:element name="OtherInfo" type="stf:StringMin1Max4000WithLang_Type" maxOccurs="unbounded">

<xsd:annotation>

<xsd:documentation>Please include any further brief information or explanation you consider necessary or that would facilitate the understanding of the compulsory information provided in the country-by-country report. </xsd:documentation>

</xsd:annotation>

</xsd:element>

<xsd:element name="ResCountryCode" type="iso:CountryCode_Type" minOccurs="0" maxOccurs="unbounded"/>

<!-- <xsd:element name="SummaryRef" type="dpi:DPISummaryListElementsType_EnumType" minOccurs="0" maxOccurs="unbounded"/> -->

</xsd:sequence>

</xsd:complexType>

<!-- -->

<!--Duplicate of Account Holder Type (from CRS)-->

<xsd:complexType name="AccountHolder_Type">

<xsd:sequence>

<xsd:choice>

<xsd:element name="Individual" type="dpi:NameReportableSeller_Type"/>

<xsd:sequence>

<xsd:element name="Organisation" type="dpi:OrganisationParty_Type"/>

<xsd:element name="AcctHolderType"/>

</xsd:sequence>

</xsd:choice>

</xsd:sequence>

</xsd:complexType>

<!-- -->

<!--Financial Identifer for Identity-->

<xsd:complexType name="FinancialIdentifier_Type">

<xsd:annotation>

<xsd:documentation xml:lang="en">The Financial Identifier is an optional (mandatory) element that reflects the Financial Account Identifier which, under the OECD Model Rules or [EU Specific] [EU DIR2021/514], is the unique identifying number or reference available to the Reporting Platform Operator of the bank account or other payment account to which the Consideration is paid or credited. Under subparagraphs B(2)(c) and B(3)(c) of Section III of the OECD Model Rules or [EU Specific] subparagraphs B(2)(b) and B(3)(b) of Section III of [EU DIR2021/514], the Financial Identifier must be reported and exchanged provided that it is available to the Reporting Platform Operator and that the jurisdiction of the Reportable Seller’s residence has indicated that it wishes to receive such Financial Identifiers for taxpayer matching purposes.</xsd:documentation>

</xsd:annotation>

<xsd:sequence>

<xsd:element name="Identifier" type="dpi:Identifier_Type">

<xsd:annotation>

<xsd:documentation xml:lang="en">Entity Identification Number, which contains the Financial Account Identifier pertaining to the Reportable Seller should be reflected. Financial Account Identifiers can include the IBAN number, sort code and account number and any other payment account identifier that the Reporting Platform Operator used for transferring the Consideration in respect to a Reportable Seller.</xsd:documentation>

</xsd:annotation>

</xsd:element>

<xsd:element name="AccountHolderName" type="stf:StringMin1Max200_Type" minOccurs="0">

<xsd:annotation>

<xsd:documentation>The Account Holder Name field is an optional (mandatory) element which, reflecting subparagraphs B(2)(d) and B(3)(d) of Section III of the OECD Model Rules or [EU Specific] subparagraphs B(2)(c) and B(3)(c) of Section III of [EU DIR2021/514], contains the name of the holder of the financial account to which the Consideration is paid or credited, where different from the name of the Reportable Seller and to the extent available to the Reporting Platform Operator.</xsd:documentation>

</xsd:annotation>

</xsd:element>

<xsd:element name="OtherInfo" type="stf:StringMin1Max400_Type" minOccurs="0">

<xsd:annotation>

<xsd:documentation>Reflecting subparagraphs B(2)(d) and B(3)(d) of Section III of the OECD Model Rules or [EU Specific] subparagraphs B(2)(c) and B(3)(c) of Section III of [EU DIR2021/514], the OtherInfo field contains any other identifying information available to the Reporting Platform Operator with respect to that account holder.</xsd:documentation>

</xsd:annotation>

</xsd:element>

</xsd:sequence>

</xsd:complexType>

<!-- -->

<!--Identifer for Financial Identifier-->

<xsd:complexType name="Identifier_Type">

<xsd:annotation>

<xsd:documentation xml:lang="en">The Identifier field is a required element which contains the Financial Account Identifier pertaining to the Reportable Seller should be reflected. Financial Account Identifiers can include the IBAN number, sort code and account number and any other payment account identifier that the Reporting Platform Operator used for transferring the Consideration in respect to a Reportable Seller.</xsd:documentation>

</xsd:annotation>

<xsd:simpleContent>

<xsd:extension base="stf:StringMin1Max200_Type">

<xsd:attribute name="AccountNumberType" type="stf:StringMin1Max200_Type">

<xsd:annotation>

<xsd:documentation xml:lang="en">This attribute describes the type of account number being sent.</xsd:documentation>

</xsd:annotation>

</xsd:attribute>

</xsd:extension>

</xsd:simpleContent>

</xsd:complexType>

<!-- -->

<!--OtherActivities (Complex)-->

<xsd:complexType name="OtherActivities_Type">

<xsd:sequence>

<xsd:element name="Consideration" type="dpi:ConsiderationType">

<xsd:annotation>

<xsd:documentation>The Consideration element contains information on the Consideration received by a Reportable Seller in relation to the Relevant Activities provided. It is further split into four elements, representing the quarters during which the Consideration was paid or credited to a Reportable Seller. In this respect, Consideration is considered to be paid or credited to a Reportable Seller when it is paid or credited to an account specified by the Reportable Seller (as stated in paragraph 32 of the Commentary to Section I of the OECD Model Rules).</xsd:documentation>

</xsd:annotation>

</xsd:element>

<xsd:element name="NumberOfActivities" type="dpi:NumberOfActivities_Type">

<xsd:annotation>

<xsd:documentation>The Number of Activities element specified the number of Relevant Activities that a Reportable Seller has provided. It is further split into four elements. These elements represent the four quarters in respect of which reporting of the number of Relevant Activities in respect of which Consideration was paid or credited to the Reportable Seller is required. As such, that the numbers of activities are reported on the basis of the date of payment or credit of the Consideration.</xsd:documentation>

</xsd:annotation>

</xsd:element>

<xsd:element name="Fees" type="dpi:FeesType">

<xsd:annotation>

<xsd:documentation>The Fees element is further split into four elements, representing the quarters in respect of which reporting takes place. </xsd:documentation>

</xsd:annotation>

</xsd:element>

<xsd:element name="Taxes" type="dpi:TaxesType">

<xsd:annotation>

<xsd:documentation>The Taxes element is further split into four elements, representing the quarters in respect of which reporting takes place. </xsd:documentation>

</xsd:annotation>

</xsd:element>

</xsd:sequence>

</xsd:complexType>

<!-- -->

<!--Number of Activities (Complex)-->

<xsd:complexType name="NumberOfActivities_Type">

<xsd:annotation>

<xsd:documentation>The Number of Services element is further split into four elements, representing the quarters in respect of which reporting takes place. </xsd:documentation>

</xsd:annotation>

<xsd:sequence>

<xsd:element name="NumbQ1" type="xsd:integer"/>

<xsd:element name="NumbQ2" type="xsd:integer"/>

<xsd:element name="NumbQ3" type="xsd:integer"/>

<xsd:element name="NumbQ4" type="xsd:integer"/>

</xsd:sequence>

</xsd:complexType>

<!-- -->

<!--Taxes Type (Complex)-->

<xsd:complexType name="TaxesType">

<xsd:annotation>

<xsd:documentation>The Taxes element is further split into four elements, representing the quarters in respect of which reporting takes place.

Each quarter element is further comprised of the MonAmnt_Type, used to communicate taxes withheld in respect of Sellers. Such amounts shall be given in full units, i.e. without decimals. The code for the currency, in which the value is expressed has to be taken from the ISO code list 4217 and added in attribute currCode.</xsd:documentation>

</xsd:annotation>

<xsd:sequence>

<xsd:element name="TaxQ1" type="dpi:MonAmnt_Type"/>

<xsd:element name="TaxQ2" type="dpi:MonAmnt_Type"/>

<xsd:element name="TaxQ3" type="dpi:MonAmnt_Type"/>

<xsd:element name="TaxQ4" type="dpi:MonAmnt_Type"/>

</xsd:sequence>

</xsd:complexType>

<!-- -->

<!--Fees Type (Complex) -->

<xsd:complexType name="FeesType">

<xsd:sequence>

<xsd:annotation>

<xsd:documentation>The Fees element is further split into four elements, representing the quarters in respect of which reporting takes place.

Each quarter element is further comprised of the MonAmnt_Type, used to communicate the fees withheld in respect of Sellers. Such amounts shall be given in full units, i.e. without decimals. The code for the currency, in which the value is expressed has to be taken from the ISO code list 4217 and added in attribute currCode.</xsd:documentation>

</xsd:annotation>

<xsd:element name="FeesQ1" type="dpi:MonAmnt_Type"/>

<xsd:element name="FeesQ2" type="dpi:MonAmnt_Type"/>

<xsd:element name="FeesQ3" type="dpi:MonAmnt_Type"/>

<xsd:element name="FeesQ4" type="dpi:MonAmnt_Type"/>

</xsd:sequence>

</xsd:complexType>

<!-- -->

<!--Consideration Type (Complex) -->

<xsd:complexType name="ConsiderationType">

<xsd:sequence>

<xsd:annotation>

<xsd:documentation>The Consideration element is further split into four elements, representing the quarters in respect of which reporting takes place.

Each quarter element is further comprised of the MonAmnt_Type, used to communicate the monetary amounts earned by Sellers. Such amounts shall be given in full units, i.e. without decimals. The code for the currency, in which the value is expressed has to be taken from the ISO code list 4217 and added in attribute currCode.</xsd:documentation>

</xsd:annotation>

<xsd:element name="ConsQ1" type="dpi:MonAmnt_Type"/>

<xsd:element name="ConsQ2" type="dpi:MonAmnt_Type"/>

<xsd:element name="ConsQ3" type="dpi:MonAmnt_Type"/>

<xsd:element name="ConsQ4" type="dpi:MonAmnt_Type"/>

</xsd:sequence>

</xsd:complexType>

<!-- -->

<!--Property Listing Type (Complex) -->

<xsd:complexType name="PropertyListingType">

<xsd:sequence>

<xsd:element name="Address" type="dpi:Address_Type">

<xsd:annotation>

<xsd:documentation>The Address element is further comprised of the elements as described above under the Address Type.</xsd:documentation>

</xsd:annotation>

</xsd:element>

<xsd:element name="LandRegistrationNumber" type="stf:StringMin1Max200_Type" minOccurs="0">

<xsd:annotation>

<xsd:documentation>The Land Registration Number element contains the land registration number, which under subparagraph B(3)(f) of Section III of the OECD Model Rules or [EU Specific] subparagraph B(3)(e) of Section III of [EU DIR2021/514], is reportable if available to the Reporting Platform Operator. For these purposes, the land registration number includes functional equivalents, such as a cadastral number.</xsd:documentation>

</xsd:annotation>

</xsd:element>

<xsd:element name="Consideration" type="dpi:ConsiderationType">

<xsd:annotation>

<xsd:documentation>The Consideration element contains information on the Consideration received by a Reportable Seller in relation to the Relevant Activities provided. It is further split into four elements, representing the quarters during which the Consideration was paid or credited to a Reportable Seller. In this respect, Consideration is considered to be paid or credited to a Reportable Seller when it is paid or credited to an account specified by the Reportable Seller (as stated in paragraph 32 of the Commentary to Section I of the OECD Model Rules).

For Relevant Activities involving the rental of immovable property, the Consideration information must be provided separately with respect to each Property Listing.</xsd:documentation>

</xsd:annotation>

</xsd:element>

<xsd:element name="NumberOfActivities" type="dpi:NumberOfActivities_Type">

<xsd:annotation>

<xsd:documentation>The Number of Activities element specified the number of Relevant Activities that a Reportable Seller has provided. It is further split into four elements. These elements represent the four quarters in respect of which reporting of the number of Relevant Activities in respect of which Consideration was paid or credited to the Reportable Seller is required.

For Relevant Activities involving the rental of immovable property, the number of activities must be provided separately with respect to each Property Listing.</xsd:documentation>

</xsd:annotation>

</xsd:element>

<xsd:element name="Fees" type="dpi:FeesType">

<xsd:annotation>

<xsd:documentation>The Fees element specified the fees and commissions that a Reporting Platform Operator has withheld in respect of a Reportable Seller. It is split into four elements, representing the quarters in respect of which the reporting of fees or commissions withheld or charged by the Reporting Platform Operator is required under subparagraphs B(2)(g) and B(3)(h) of Section III of the OECD Model Rules or [EU Specific] subparagraphs B(2)(f) and B(3)(g) of Section III of [EU DIR2021/514]. </xsd:documentation>

</xsd:annotation>

</xsd:element>

<xsd:element name="Taxes" type="dpi:TaxesType">

<xsd:annotation>

<xsd:documentation>The Taxes element specifies the taxes that a Reporting Platform Operator has withheld in respect of a Reportable Seller. It is further split into four elements, representing the quarters in respect of which reporting of taxes withheld by the Reporting Platform Operator is required under subparagraphs B(2)(g) and B(3)(h) of Section III of the OECD Model Rules or [EU Specific] subparagraphs B(2)(f) and B(3)(g) of Section III of [EU DIR2021/514].</xsd:documentation>

</xsd:annotation>

</xsd:element>

<xsd:element name="PropertyType" type="dpi:DPIPropertyType_EnumType" minOccurs="0">

<xsd:annotation>

<xsd:documentation>The Property Type element specifies the type of property rented. DPI901 to DPI910.</xsd:documentation>

</xsd:annotation>

</xsd:element>

<xsd:element name="OtherPropertyType" type="stf:StringMin1Max200_Type" minOccurs="0">

<xsd:annotation>

<xsd:documentation>This element describes the type of property in case “DPI910” is selected as Property Type. This element cannot be used in case another Property Type is selected.</xsd:documentation>

</xsd:annotation>

</xsd:element>

<xsd:element name="RentedDays" minOccurs="0">

<xsd:annotation>

<xsd:documentation>The Rented Days element contains the number of days that the Property Listing was rented during the Reportable Period.

4 numbers max. Set the type as simple</xsd:documentation>

</xsd:annotation>

<xsd:simpleType>

<xsd:restriction base="xsd:integer">

<xsd:totalDigits value="4"/>

<xsd:minInclusive value="1"/>

</xsd:restriction>

</xsd:simpleType>

</xsd:element>

</xsd:sequence>

</xsd:complexType>

<!-- -->

<!--GVS Type (Complex) -->

<xsd:complexType name="GVSType">

<xsd:annotation>

<xsd:documentation>The GVS element reflects the Government Verification Service (GVS) due diligence procedures and is composed of the Name GVS, Jurisdiction GVS, Reference GVS and Other TIN GVS elements, which contain the information items subject to reporting (and exchange) in respect of a Reportable Seller that has been identified on the basis of a Government Verification Service, as well as the Financial Identifier element.

[EU Specific] At the time of publication, the collection and exchange of GVS information is not a legal requirement under [EU DIR2021/514].</xsd:documentation>

</xsd:annotation>

<xsd:sequence>

<xsd:element name="NameGVS" type="stf:StringMin1Max200_Type">

<xsd:annotation>

<xsd:documentation>The Name GVS element contains the legal name of the Reportable Seller.</xsd:documentation>

</xsd:annotation>

</xsd:element>

<xsd:element name="JurisdictionGVS">

<xsd:annotation>

<xsd:documentation>The Jurisdiction GVS element identifies the jurisdiction whose Government Verification Service was relied upon by the Reporting Platform Operator in respect of the Reportable Seller.

It uses the 2-character alphabetic country code and country name list based on the ISO 3166-1 Alpha 2 standard.</xsd:documentation>

</xsd:annotation>

<xsd:simpleType>

<xsd:restriction base="iso:CountryCode_Type"/>

</xsd:simpleType>

</xsd:element>

<xsd:element name="ReferenceGVS" type="stf:StringMin1Max200_Type">

<xsd:annotation>

<xsd:documentation>The Reference GVS element contains the unique reference number or code provided by the jurisdiction whose GVS was used, allowing that jurisdiction to match the Reportable Seller to a taxpayer within its database.</xsd:documentation>

</xsd:annotation>

</xsd:element>

<xsd:element name="OtherTINGVS" type="stf:StringMin1Max200_Type" minOccurs="0">

<xsd:annotation>

<xsd:documentation>Reflecting subparagraph B(2)(b) and B(3)(b) of Section III of the OECD Model Rules, the Other TIN GVS element contains any TIN available to the Reporting Platform Operator, including the jurisdiction of issuance.</xsd:documentation>

</xsd:annotation>

</xsd:element>

<xsd:element name="FinancialIdentifier" type="dpi:FinancialIdentifier_Type" minOccurs="0">

<xsd:annotation>

<xsd:documentation>The Financial Identifier is an optional (mandatory) element that reflects the Financial Account Identifier which is the unique identifying number or reference available to the Reporting Platform Operator of the bank account or other payment account to which the Consideration is paid or credited.</xsd:documentation>

</xsd:annotation>

</xsd:element>

</xsd:sequence>

</xsd:complexType>

<!-- -->

<!-- Reportable Seller (Complex)-->

<xsd:complexType name="ReportableSeller_Type">

<xsd:sequence>

<xsd:element name="Identity">

<xsd:annotation>

<xsd:documentation>The Identity element is further comprised of the EntitySeller and IndividualSeller elements.</xsd:documentation>

</xsd:annotation>

<xsd:complexType>

<xsd:choice>

<xsd:element name="EntitySeller">

<xsd:annotation>

<xsd:documentation>The Entity Seller element is further comprised of the Standard and GVS elements.</xsd:documentation>

</xsd:annotation>

<xsd:complexType>

<xsd:choice>

<xsd:element name="Standard">

<xsd:annotation>

<xsd:documentation>The Standard element reflects the standard due diligence procedures and is further comprised of the EntSellerID (that follows the OrganisationParty Type) and FinancialIdentifier elements. Platform Operators by default would use the standard due diligence procedures, but can also rely on the GVS procedure where it has been made available by the Reportable Jurisdiction .

The Standard element should be completed in case the Reporting Platform Operator has relied on the standard due diligence procedures of the OECD Model Rules or [EU Specific] [EU DIR2021/514] to identify and document the Entity Seller.</xsd:documentation>

</xsd:annotation>

<xsd:complexType>

<xsd:sequence>

<xsd:element name="EntSellerID" type="dpi:OrganisationParty_Type">

<xsd:annotation>

<xsd:documentation>The EntSellerID element identifies the Entity Seller and follows the OrganisationParty_Type.</xsd:documentation>

</xsd:annotation>

</xsd:element>

<xsd:element name="FinancialIdentifier" type="dpi:FinancialIdentifier_Type" minOccurs="0" maxOccurs="unbounded">

<xsd:annotation>

<xsd:documentation>The Financial Identifier is an optional (mandatory) element that reflects the Financial Account Identifier which, under the OECD Model Rules or [EU Specific] [EU DIR2021/514], is the unique identifying number or reference available to the Reporting Platform Operator of the bank account or other payment account to which the Consideration is paid or credited. Under subparagraphs B(2)(c) and B(3)(c) of Section III of the OECD Model Rules or [EU Specific] subparagraphs B(2)(b) and B(3)(b) of Section III of [EU DIR2021/514], the Financial Identifier must be reported and exchanged provided that it is available to the Reporting Platform Operator and that the jurisdiction of the Reportable Seller’s residence has indicated that it wishes to receive such Financial Identifiers for taxpayer matching purposes.</xsd:documentation>

</xsd:annotation>

</xsd:element>

<xsd:element name="PermanentEstablishments" type="dpi:PermanentEstablishments_Type" minOccurs="0">

<xsd:annotation>

<xsd:documentation>[EU Specific] This data element provides information on any permanent establishment through which Relevant Activities are carried out by the Entity Seller in the Union, indicating each respective EU Member State where such a permanent establishment is located.</xsd:documentation>

</xsd:annotation>

</xsd:element>

</xsd:sequence>

</xsd:complexType>

</xsd:element>

<xsd:element name="GVS" type="dpi:GVSType">

<xsd:annotation>

<xsd:documentation>The GVS element should be completed in case the Reporting Platform Operator has relied on an approved Government Verification Service in order to identify and document the Entity Seller.</xsd:documentation>

</xsd:annotation>

</xsd:element>

</xsd:choice>

</xsd:complexType>

</xsd:element>

<xsd:element name="IndividualSeller">

<xsd:complexType>

<xsd:choice>

<xsd:element name="Standard">

<xsd:annotation>

<xsd:documentation>The Standard element reflects the standard due diligence procedures and is further comprised of the IndSellerID element (which follows the PersonParty Type) and the Financial Identifier element. Platform Operators by default would use the standard due diligence procedures, but can also rely on the GVS procedure where it has been made available by the Reportable Jurisdiction .

The PersonParty_Type, as enumerated in Section III of the OECD Model Rules or [EU Specific] [EU DIR2021/514], defines the information to be included in relation to an individual where the standard due diligence procedures are followed.</xsd:documentation>

</xsd:annotation>

<xsd:complexType>

<xsd:sequence>

<xsd:element name="IndSellerID" type="dpi:PersonParty_Type">

<xsd:annotation>

<xsd:documentation>The IndSellerID element identifies the individual Seller and follows the PersonParty_Type</xsd:documentation>

</xsd:annotation>

</xsd:element>

<xsd:element name="FinancialIdentifier" type="dpi:FinancialIdentifier_Type" minOccurs="0" maxOccurs="unbounded">

<xsd:annotation>

<xsd:documentation>The Financial Identifier is an optional (mandatory) and repeatable element that reflects the Financial Account Identifier which, under the OECD Model Rules or [EU Specific] [EU DIR2021/514], is the unique identifying number or reference available to the Reporting Platform Operator of the bank account or other payment account to which the Consideration is paid or credited. Under subparagraphs B(2)(c) and B(3)(c) of Section III of the OECD Model Rules or [EU Specific] subparagraphs B(2)(b) and B(3)(b) of Section III of [EU DIR2021/514], the Financial Identifier must be reported and exchanged provided that it is available to the Reporting Platform Operator and that the jurisdiction of the Reportable Seller’s residence has indicated that it wishes to receive such Financial Identifiers for taxpayer matching purposes.</xsd:documentation>

</xsd:annotation>

</xsd:element>

</xsd:sequence>

</xsd:complexType>

</xsd:element>

<xsd:element name="GVS" type="dpi:GVSType">

<xsd:annotation>

<xsd:documentation>The GVS element should be completed in case the Reporting Platform Operator has relied on an approved Government Verification Service in order to identify and document the Individual Seller.</xsd:documentation>

</xsd:annotation>

</xsd:element>

</xsd:choice>

</xsd:complexType>

</xsd:element>

</xsd:choice>

</xsd:complexType>

</xsd:element>

<xsd:element name="RelevantActivities">

<xsd:annotation>

<xsd:documentation>The Relevant Activities element includes information on the Relevant Activities provided by Reportable Sellers and the Consideration derived therefrom. The element is comprised of the Immovable Property, Personal Services, sale of Goods and Transportation Rental elements, reflecting the nature of the activities provided by the Reportable Seller. Under the OECD Model Rules and [EU DIR2021/514], information in respect of the Immovable Property and Personal Services elements must be provided. Under the OECD Extended Scope and [EU DIR2021/514], information in respect of the sale of Goods and Transportation Rental elements must also be provided.</xsd:documentation>

</xsd:annotation>

<xsd:complexType>

<xsd:sequence>

<xsd:element name="ImmovableProperty" minOccurs="0">

<xsd:annotation>

<xsd:documentation>The Immovable Property element contains information on Relevant Activities provided by a Reportable Seller in relation to the rental of immovable property. It comprises the repeatable Property Listing element.</xsd:documentation>

</xsd:annotation>

<xsd:complexType>

<xsd:sequence>

<xsd:element name="PropertyListing" type="dpi:PropertyListingType" maxOccurs="unbounded">

<xsd:annotation>

<xsd:documentation>The Property Listing element is comprised of the Address, Land Registration Number, Consideration, Number of Activities, Fees, Taxes, Property Type and Rented days elements.</xsd:documentation>

</xsd:annotation>

</xsd:element>

</xsd:sequence>

</xsd:complexType>

</xsd:element>

<xsd:element name="PersonalServices" type="dpi:OtherActivities_Type" minOccurs="0">

<xsd:annotation>

<xsd:documentation>The Personal Services element contains information on Relevant Activities involving time- or task-based work performed by one or more individuals, acting either independently or on behalf of an Entity, and which is carried out at the request of a user, either online or physically offline after having been facilitated via Platform.</xsd:documentation>

</xsd:annotation>

</xsd:element>

<xsd:element name="SaleOfGoods" type="dpi:OtherActivities_Type" minOccurs="0">

<xsd:annotation>

<xsd:documentation>The sale of Goods element specifies the Relevant Activities provided by a Reportable Seller with respect to sale of goods.</xsd:documentation>

</xsd:annotation>

</xsd:element>

<xsd:element name="TransportationRental" type="dpi:OtherActivities_Type" minOccurs="0">

<xsd:annotation>

<xsd:documentation>The Transportation Rental element specifies the Relevant Activities provided by a Reportable Seller with respect to the rental of any mode of transport.</xsd:documentation>

</xsd:annotation>

</xsd:element>

</xsd:sequence>

</xsd:complexType>

</xsd:element>

</xsd:sequence>

</xsd:complexType>

<!-- -->

<!-- Permanent Establishments (Complex)-->

<xsd:complexType name="PermanentEstablishments_Type">

<xsd:sequence>

<xsd:annotation>

<xsd:documentation>The repeatable Permanent Establishment element identifies an EU Member State where a permanent establishment through which Relevant Activities are carried out by the Entity Seller in the Union is located.</xsd:documentation>

</xsd:annotation>

<xsd:element name="PermanentEstablishment" type="iso:MSCountryCode_Type" maxOccurs="unbounded"/>

</xsd:sequence>

</xsd:complexType>

<!-- -->

<!-- Other Platform Operators (Complex)-->

<xsd:complexType name="OtherPlatformOperators_Type">

<xsd:choice>

<xsd:sequence>

<xsd:element name="AssumingPlatformOperator" type="dpi:CorrectableOtherRPO_Type">

<xsd:annotation>

<xsd:documentation>This element provides information about the Platform Operator assuming the reporting in the name of the Reporting Platform Operator, as identified in the Platform Operator element.</xsd:documentation>

</xsd:annotation>

</xsd:element>

</xsd:sequence>

<xsd:sequence>

<xsd:element name="AssumedPlatformOperator" type="dpi:CorrectableOtherRPO_Type" maxOccurs="unbounded">

<xsd:annotation>

<xsd:documentation>This repeatable element provides information about each Platform Operator for which the Reporting Platform Operator, as identified in the Platform Operator element, assumes the reporting.</xsd:documentation>

</xsd:annotation>

</xsd:element>

</xsd:sequence>

</xsd:choice>

</xsd:complexType>

<xsd:complexType name="OtherRPO_Type">

<xsd:sequence>

<xsd:annotation>

<xsd:documentation>This element provides information about the assuming or assumed Platform Operator.</xsd:documentation>

</xsd:annotation>

<xsd:element name="ResCountryCode" type="iso:CountryCode_Type" minOccurs="0" maxOccurs="unbounded">

<xsd:annotation>

<xsd:documentation>This repeatable data element describes the residence country code(s) of the Platform Operator assuming the reporting or the residence country code(s) of each Platform Operator for which the Reporting Platform Operator assumes the reporting. As with the residence country code(s) of the Reporting Platform Operator, the residence country code of this Platform Operator should correspond to the jurisdiction where the Platform Operator is resident for tax purposes or, where it does not have a residence for tax purposes, either the jurisdiction it is incorporated under or the jurisdiction that it has its place of management (including effective management) in, [EU Specific] or the Member State where it has a permanent establishment in.

[EU Specific] This element is optional for the purposes of [EU DIR2021/514].

</xsd:documentation>

</xsd:annotation>

</xsd:element>

<xsd:element name="TIN" type="dpi:TIN_Type" maxOccurs="unbounded">

<xsd:annotation>

<xsd:documentation>This data element provides the tax identification number (TIN) used by the tax administration of the jurisdiction of residence of the entity. In case the entity does not have a TIN, or the TIN is not known to the sending Competent Authority, the Unknown attribute (see below) must be set to “true”. Furthermore, in case more than one TIN are provided, any provided element cannot be flagged as “unknown”.</xsd:documentation>

</xsd:annotation>

</xsd:element>

<xsd:element name="Name" type="dpi:NameOrganisation_Type">

<xsd:annotation>

<xsd:documentation>This element should contain the legal name of the entity, including the domestic designation for the legal form, as indicated in its articles of incorporation or any similar document.</xsd:documentation>

</xsd:annotation>

</xsd:element>

<xsd:element name="Address" type="dpi:Address_Type">

<xsd:annotation>

<xsd:documentation>This data element should contain the address of the entity, including the country code of the address as well as the type of the address, indicating the legal character of that address.</xsd:documentation>

</xsd:annotation>

</xsd:element>

</xsd:sequence>

</xsd:complexType>

<!-- -->

<!-- Correctable Other Platform Operator (Complex)-->

<xsd:complexType name="CorrectableOtherRPO_Type">

<xsd:complexContent>

<xsd:extension base="dpi:OtherRPO_Type">

<xsd:sequence>

<xsd:element name="DocSpec" type="stf:DocSpec_Type">

<xsd:annotation>

<xsd:documentation>DocSpec identifies the particular report within the DPI message being transmitted. It permits the identification of reports requiring correction (for further guidance see the Corrections section below).</xsd:documentation>

</xsd:annotation>

</xsd:element>

</xsd:sequence>

</xsd:extension>

</xsd:complexContent>

</xsd:complexType>

<!--DPI Body Type - DPI Reporting -->

<xsd:complexType name="DPIBody_Type">

<xsd:sequence>

<xsd:annotation>

<xsd:documentation>The DPI Body element contains the information on the Reporting Platform Operator, as well as on the Relevant Services performed by Reportable Sellers that give rise to the exchange.</xsd:documentation>

</xsd:annotation>

<xsd:element name="PlatformOperator" type="dpi:CorrectablePlatformOperator_Type">

<xsd:annotation>

<xsd:documentation>The Platform Operator element identifies the Reporting Platform Operator and follows the Organisation Party type (see OrganisationParty_Type).</xsd:documentation>

</xsd:annotation>

</xsd:element>

<xsd:element name="OtherPlatformOperators" type="dpi:OtherPlatformOperators_Type" minOccurs="0">

<xsd:annotation>

<xsd:documentation>This other Platform Operators element identifies either:

The Platform Operator assuming the reporting in the name of the Reporting Platform Operator, as identified in the Platform Operator element;

Each Platform Operator for which the Reporting Platform Operator, as identified in the Platform Operator element, assumes the reporting.

[OECD Specific] This element must be provided, if available.

[EU Specific] This element is optional for the purposes of [EU DIR2021/514].

</xsd:documentation>

</xsd:annotation>

</xsd:element>

<xsd:element name="ReportableSeller" type="dpi:CorrectableReportableSeller_Type" minOccurs="0" maxOccurs="unbounded">

<xsd:annotation>

<xsd:documentation>This element contains the identification information on each Reportable Seller, as well as information on the Relevant Services provided by such Reportable Seller and the Consideration derived therefrom.

In case of Nil Reporting, i.e. when MessageTypeIndic is set to “DPI403”, no Reportable Seller must be provided.</xsd:documentation>

</xsd:annotation>

</xsd:element>

</xsd:sequence>

</xsd:complexType>

<!-- -->

<!--+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ Schema element ++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ -->

<!-- DPI OECD File Message structure -->

<!-- -->

<!--DPI Message structure -->

<xsd:element name="DPI_OECD">

<xsd:complexType>

<xsd:sequence>

<xsd:element name="MessageSpec" type="dpi:MessageSpec_Type">

<xsd:annotation>

<xsd:documentation>The information in the message header identifies the tax administration that is sending the DPI message. It specifies when the message was created, what reporting period the report is for, and the nature of the report (original, supplemental, etc.).</xsd:documentation>

</xsd:annotation>

</xsd:element>

<xsd:element name="DPIBody" type="dpi:DPIBody_Type" minOccurs="0" maxOccurs="unbounded">

<xsd:annotation>

<xsd:documentation>The DPI Body element contains the information on the Reporting Platform Operator, as well as on the Relevant Services performed by Reportable Sellers that give rise to the exchange.</xsd:documentation>

</xsd:annotation>

</xsd:element>

</xsd:sequence>

<xsd:attribute name="version" type="stf:StringMin1Max10_Type">

<xsd:annotation>

<xsd:documentation xml:lang="en">The DPI Version.</xsd:documentation>

</xsd:annotation>

</xsd:attribute>

</xsd:complexType>

</xsd:element>

<!-- -->

</xsd:schema>

’;

‘IARSCRÍBHINN XV

Liosta dá dtagraítear in Airteagal 2d

Maidir leis na sonraí staidrimh is gá le haghaidh malartú faisnéise sainordaitheach i gcomhréir le hAirteagal 8ac(2) de Threoir 2011/16/A, de bhun Airteagal 23(4) den Treoir sin, cumhdaítear an fhaisnéis seo a leanas:

I gcás gach teachtaireachta, staidreamh an líon iomlán tuarascálacha a fuarthas ó gach oibreoir ardán tuairiscithe le haghaidh an mhalartaithe faisnéise uathoibríoch shainordaithigh

I gcás gach teachtaireachta, staidreamh ar an líon iomlán tuarascálacha a fuarthas ó gach Ballstát eile

I gcás gach díoltóir intuairiscithe, staidreamh ar an gcineál díoltóra intuairiscithe, uimhir aitheantais cáiníocóra nó a coibhéis fheidhmiúil, Ballstát cónaithe an díoltóra intuairiscithe agus cúis an mhalartaithe; Ballstát cónaithe an díoltóra intuairiscithe agus/nó an Ballstát ina bhfuil an mhaoin dhochorraithe lonnaithe

I gcás gach oibreora ardán tuairiscithe, staidreamh ar an gcineál gníomhaíochta ábhartha agus comaoin agus cineál an chineáil liostaithe réadmhaoine.

’;

Iarscríbhinn XVI

An fhoirm dá dtagraítear in Airteagal 2f(1)

Tá na réimsí seo a leanas san fhoirm atá le húsáid chun faisnéis a chur in iúl maidir le hOibreoirí Ardán Eisiata de bhun Airteagal 8ac(6) de Threoir 2011/16/AE agus chun faisnéis a chur in iúl maidir le hOibreoirí Ardán Eachtrach de bhun fhomhír F(2) agus F(4) de Roinn IV d’Iarscríbhinn V a ghabhann le Treoir 2011/16/AE:

(a)

ainm an Oibreora Ardán Eisiata

(b)

seoladh poist an Oibreora Ardán Eisiata

(c)

seoltaí ríomhphoist, lena n-áirítear suíomhanna gréasáin an Oibreora Ardán Eisiata

(d)

aon uimhir aitheantais cáiníocóra (TIN) a eisíodh don Oibreoir Ardán Eisiata, má tá sé sin ar fáil

(e)

an Ballstát inar cuireadh an taispeántas ar fáil i gcomhréir le fomhír A(3) de Roinn I d’Iarscríbhinn V a ghabhann le Treoir 2011/16/AE; agus

(f)

an bhliain fhioscach ónar deonaíodh an stádas Oibreora Ardán Eisiata.

Formáid na huimhreach aitheantais aonair le haghaidh Oibreoirí Ardán Eachtrach

Is éard a bheidh san uimhir aitheantais aonair an fhormáid 12-dhigit seo a leanas, CCYYYYXXXXXX, i gcás inarb amhlaidh an méid seo a leanas: is é CC Cód Tíre ISO an Bhallstáit a eisíonn an uimhir aitheantais aonair; is é YYYY an bhliain ina gcláraíonn an tOibreoir Ardán Eachtrach leis an mBallstát clárú aonair; and XXXXXX is a unique string of characters composed of letters and/or numbers.

Tréimhse choinneála i gcás faisnéis áirithe a scriostar nó a bhaintear den chlár lárnach

1.

I gcás ina gcúlghairtear clárú Oibreora Ardán Tuairiscithe, de réir bhrí phointe (b) d’fhomhír A(4) de Roinn I d’Iarscríbhinn V a ghabhann le Treoir 2011/16/AE, arna leasú le Treoir (AE) 2021/514, i gcomhréir le fomhír F(7) de Roinn IV d’Iarscríbhinn V a ghabhann le Treoir 2011/16/AE, déanfaidh Ballstát an chláraithe aonair an tOibreoir Ardán Tuairiscithe a scriosadh den chlár lárnach. Coinneoidh an clár lárnach an fhaisnéis a scriosadh dá dtagraítear i bhfomhír F(2) agus F(4) de Roinn IV d’Iarscríbhinn V a ghabhann le Treoir 2011/16/AE ar feadh tréimhse nach faide ná 12 mhí ón dáta ar scriosadh í.

2.

Bainfear an fhaisnéis a taifeadadh sa chlár lárnach maidir le hOibreoirí Ardán Eisiata Oibreoir más rud é, maidir leis an Oibreoir Ardán Eisiata de réir bhrí fhomhír A(3) de Roinn I d’Iarscríbhinn V a ghabhann le Treoir 2011/16/AE arna leasú le Treoir (AE) 2021/514, nach bhfuil sé léirithe aige roimh ré agus ar bhonn bliantúil chun sástachta údarás inniúil an Bhallstáit, a mbeadh ar an Oibreoir Ardán, i gcomhréir leis na rialacha a leagtar síos i bhfomhíreanna A(1) go A(3) de Roinn III d’Iarscríbhinn V a ghabhann le Treoir 2011/16/AE, a thuairisciú, ina mhalairt de chás, don Bhallstát sin, gurb amhlaidh samhail ghnó iomlán an Ardáin sin nach bhfuil Díoltóirí Intuairiscithe aige. Coinneofar sa chlár lárnach an fhaisnéis a baineadh dá dtagraítear in Iarscríbhinn XVI, pointí (a) go (f) den Rialachán seo ar feadh tréimhse nach faide ná 12 mhí ón dáta ar baineadh an fhaisnéis a taifeadadh.

(1)  Mar sin féin, maidir leis na heilimintí agus na haitreabúidí is infheidhme iarbhír i gcás ar leith sa bhreis ar dhícheall cuí a dhéanamh agus na rialacha tuairiscithe a áirítear i Roinn II agus i Roinn III d’Iarscríbhinn V de Threoir 2011/16/AE ón gComhairle, arna leasú le Treoir (AE) 2021/514 ón gComhairle, ní gá ach na heilimintí agus na haitreabúidí sin a bheith san fhormáid ríomhairithe a úsáidtear sa chás sin.


6.9.2022   

GA

Iris Oifigiúil an Aontais Eorpaigh

L 231/101


RIALACHÁN CUR CHUN FEIDHME (AE) 2022/1468 ÓN gCOIMISIÚN

an 5 Meán Fómhair 2022

lena leasaítear Rialachán Cur Chun Feidhme (AE) Uimh. 540/2011 a mhéid a bhaineann leis na coinníollacha formheasa maidir le húdarú na substainte gníomhaí peanfluifein agus lena n-aisghairtear Rialachán Cur Chun Feidhme (AE) 2018/185

(Téacs atá ábhartha maidir le LEE)

TÁ AN COIMISIÚN EORPACH,

Ag féachaint don Chonradh ar Fheidhmiú an Aontais Eorpaigh,

Ag féachaint do Rialachán (CE) Uimh. 1107/2009 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 21 Deireadh Fómhair 2009 maidir le táirgí cosanta plandaí a chur ar an margadh agus lena n-aisghairtear Treoracha 79/117/CEE agus 91/414/CEE ón gComhairle (1), agus go háirithe Airteagal 21(3), an dara rogha i gcomhar le hAirteagal 6 de, agus Airteagal 78(2) de,

De bharr an mhéid seo a leanas:

(1)

Le Rialachán Cur Chun Feidhme (AE) Uimh. 1031/2013 ón gCoimisiún (2), formheasadh an tsubstaint ghníomhach peanfluifein agus cuireadh le Cuid B den Iarscríbhinn a ghabhann le Rialachán Cur Chun Feidhme (AE) Uimh. 540/2011 ón gCoimisiún (3) í, faoi réir coinníollacha áirithe, lena gceanglaítear, go háirithe, go gcuirfí isteach faisnéis deimhniúcháin i gcomhréir le hAirteagal 6 de Rialachán (CE) Uimh. 1107/2009.

(2)

Le Rialachán Cur Chun Feidhme (AE) 2018/185 ón gCoimisiún (4), leasaíodh coinníollacha formheasa na substainte gníomhaí peanfluifein agus tugadh aghaidh ar chuid den fhaisnéis deimhniúcháin a cheanglaítear le Rialachán Cur Chun Feidhme (AE) Uimh. 1031/2013.

(3)

Le Rialachán Cur Chun Feidhme (AE) Uimh. 1031/2013, déantar foráil freisin maidir le faisnéis bhreise deimhniúcháin a chur isteach a mhéid a bhaineann le hábharthacht na meitibilíte M01 (peanfluifein-3-hiodrocsa-búitil) ó thaobh screamhuisce de má aicmítear peanfluifein mar “charcanaigin de chatagóir 2”, faoi Rialachán (CE) Uimh. 1272/2008 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle (5), laistigh de 6 mhí ón bhfógra faoin gcinneadh maidir leis an aicmiú a bhaineann leis an tsubstaint sin.

(4)

An 15 Deireadh Fómhair 2018, ghlac an Coiste um Measúnú Riosca de chuid na Gníomhaireachta Eorpaí Ceimiceán tuairim (6) inar tháinig sé ar an gconclúid gur cheart peanfluifein a aicmiú mar “charcanaigin de chatagóir 2”. Tar éis na tuairime sin, agus toisc gur aontaigh na Ballstáit leis an aicmiú sin, cuireadh peanfluifein ar liosta an aicmithe agus an lipéadaithe chomhchuibhithe ar shubstaintí guaiseacha dá bhforáiltear le hIarscríbhinn VI a ghabhann le Rialachán (CE) Uimh. 1272/2008 (7).

(5)

An 15 Márta 2019, chuir an t-iarratasóir an Pholainn, an Ballstát is rapóirtéir, ar an eolas nach gcuirfeadh sé isteach an fhaisnéis deimhniúcháin a cheanglaítear, faisnéis nach raibh ábhartha ach maidir leis an úsáid ionadaíoch chun tiúbair prátaí síl a chóireáil roimh an gcur nó lena linn.

(6)

Toisc nár cuireadh an fhaisnéis a cheanglaítear i gcomhréir le hAirteagal 6(f) de Rialachán (CE) Uimh. 1107/2009 ar fáil, chuir an Coimisiún na Ballstáit, an tÚdarás agus táirgeoir na substainte gníomhaí peanfluifein ar an eolas go molfar Rialachán chun an formheas a tharraingt siar nó chun na coinníollacha formheasta i leith peanfluifeine a leasú.

(7)

An 19 Feabhra 2021, tugadh an deis don iarratasóir barúlacha agus aon fhaisnéis ábhartha a chur faoi bhráid an Choimisiúin. Chuir an t-iarratasóir isteach a bharúlacha, agus dheimhnigh sé nach gcuirfeadh sé isteach an fhaisnéis deimhniúcháin a iarradh.

(8)

Tháinig an Coimisiún ar an gconclúid nach bhfuil na sonraí atá ar fáil leordhóthanach chun ábharthacht na meitibilíte M01 (peanfluifein-3-hiodrocsa-búitil) a chinneadh, meitibilít a thuartar go bhfuil níos mó ná 0,1 μg/L di ann i ngach cás ábhartha a bhaineann le screamhuisce nuair a chuirtear tiúbair prátaí síl atá cóireáilte le peanfluifein, toisc nár cuireadh an fhaisnéis a cheanglaítear le Rialachán Cur Chun Feidhme (AE) Uimh. 1031/2013 ar fáil.

(9)

Dá bhrí sin is gá agus is iomchuí formheas peanfluifeine a shrianadh agus cóireáil tiúbar prátaí síl a thoirmeasc roimh an gcur nó lena linn, cé gur féidir úsáid peanfluifeine chun síolta gránach a chóireáil a choinneáil ar bun, toisc gur léiríodh úsáidí sábháilte.

(10)

Dá bhrí sin, ba cheart an Iarscríbhinn a ghabhann le Rialachán Cur Chun Feidhme (AE) Uimh. 540/2011 a leasú dá réir.

(11)

Ar mhaithe le soiléireacht, agus ós rud é go bhfuil Rialachán Cur Chun Feidhme (AE) 2018/185 iomarcach de dheasca na leasuithe a dhéantar leis an Rialachán seo, is iomchuí freisin Rialachán Cur Chun Feidhme (AE) 2018/185 a aisghairm.

(12)

Ba cheart am a thabhairt do na Ballstáit chun údaruithe le haghaidh táirgí cosanta plandaí a leasú nó a tharraingt siar, ar táirgí cosanta plandaí iad ina bhfuil peanfluifein nach gcomhlíonann na coinníollacha srianta formheasa.

(13)

Maidir le táirgí cosanta plandaí ina bhfuil peanfluifein, i gcás ina ndeonóidh na Ballstáit aon tréimhse chairde i gcomhréir le hAirteagal 46 de Rialachán (CE) Uimh. 1107/2009, ba cheart an tréimhse sin dul in éag, ar a dhéanaí, 12 mhí tar éis don Rialachán seo a theacht i bhfeidhm.

(14)

Na bearta dá bhforáiltear sa Rialachán seo, is bearta iad atá i gcomhréir leis an tuairim ón mBuanchoiste um Plandaí, Ainmhithe, Bia agus Beatha,

TAR ÉIS AN RIALACHÁN SEO A GHLACADH:

Airteagal 1

Leasú ar Rialachán Cur Chun Feidhme (AE) Uimh. 540/2011

Leasaítear an Iarscríbhinn a ghabhann le Rialachán Cur Chun Feidhme (AE) Uimh. 540/2011 i gcomhréir leis an Iarscríbhinn a ghabhann leis an Rialachán seo.

Airteagal 2

Aisghairm Rialachán Cur Chun Feidhme (AE) 2018/185

Aisghairtear Rialachán Cur Chun Feidhme (AE) 2018/185.

Airteagal 3

Bearta idirthréimhseacha

I gcás inar gá, déanfaidh na Ballstáit údaruithe atá ann cheana féin a leasú nó a tharraingt siar le haghaidh táirgí cosanta plandaí ina bhfuil peanfluifein ina substaint ghníomhach faoin 26 Márta 2023.

Airteagal 4

Tréimhse chairde

Aon tréimhse chairde a dheonaíonn na Ballstáit i gcomhréir le hAirteagal 46 de Rialachán (CE) Uimh. 1107/2009, beidh sí chomh gearr agus is féidir agus rachaidh sí in éag faoin 26 Meán Fómhair 2023 ar a dhéanaí.

Airteagal 5

Teacht i bhfeidhm

Tiocfaidh an Rialachán seo i bhfeidhm an fichiú lá tar éis lá a fhoilsithe in Iris Oifigiúil an Aontais Eorpaigh.

Beidh an Rialachán seo ina cheangal go huile agus go hiomlán agus beidh sé infheidhme go díreach i ngach Ballstát.

Arna dhéanamh sa Bhruiséil, 5 Meán Fómhair 2022.

Thar ceann an Choimisiúin

An tUachtarán

Ursula VON DER LEYEN


(1)  IO L 309, 24.11.2009, lch. 1.

(2)  Rialachán Cur Chun Feidhme (AE) Uimh. 1031/2013 ón gCoimisiún an 24 Deireadh Fómhair 2013 lena bhformheastar an tsubstaint ghníomhach peanfluifein, i gcomhréir le Rialachán (CE) Uimh. 1107/2009 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle maidir le táirgí cosanta plandaí a chur ar an margadh, agus lena leasaítear an Iarscríbhinn a ghabhann le Rialachán Cur Chun Feidhme (AE) Uimh. 540/2011 ón gCoimisiún (IO L 283, 25.10.2013, lch. 17).

(3)  Rialachán Cur Chun Feidhme (AE) Uimh. 540/2011 ón gCoimisiún an 25 Bealtaine 2011 lena gcuirtear chun feidhme Rialachán (CE) Uimh. 1107/2009 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle a mhéid a bhaineann le liosta na substaintí gníomhacha formheasta (IO L 153, 11.6.2011, lch. 1).

(4)  Rialachán Cur Chun Feidhme (AE) 2018/185 ón gCoimisiún an 7 Feabhra 2018 lena leasaítear Rialachán Cur Chun Feidhme (AE) Uimh. 540/2011 a mhéid a bhaineann leis na coinníollacha formheasa le haghaidh na substainte gníomhaí peanfluifein (IO L 34, 8.2.2018, lch. 13).

(5)  Rialachán (CE) Uimh. 1272/2008 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 16 Nollaig 2008 maidir le haicmiú, lipéadú agus pacáistiú substaintí agus meascán, agus lena leasaítear agus lena n-aisghairtear Treoir 67/548/CEE agus Treoir 1999/45/CE, agus lena leasaítear Rialachán (CE) Uimh. 1907/2006 (IO L 353, 31.12.2008, lch. 1).

(6)  Tuairim an 15 Deireadh Fómhair 2018 maidir le 5-fluara-1,3-démheitil-N-[2-4-meitilpeantán-2-il)feinil]-1H-piorasól-4-carbocsaimíd; 2’-[(RS)-1,3-démheitilbúitil]-5-fluara-1,3-démheitilpiorasól-4-carbocsainilíd; peanfluifein (CLH-O-0000001412-86-233/F).

(7)  Féach Rialachán Tarmligthe (AE) 2020/1182 ón gCoimisiún an 19 Bealtaine 2020 lena leasaítear, chun í a oiriúnú do dhul chun cinn teicniúil agus eolaíoch, Cuid 3 d’Iarscríbhinn VI a ghabhann le Rialachán (CE) Uimh. 1272/2008 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle maidir le haicmiú, lipéadú agus pacáistiú substaintí agus meascán (IO L 261, 11.8.2020, lch. 2).


IARSCRÍBHINN

I gCuid B den Iarscríbhinn a ghabhann le Rialachán Cur Chun Feidhme (AE) Uimh. 540/2011, cuirtear an méid seo a leanas in ionad an cholúin “Forálacha sonracha” d’iontráil 55, maidir le peanfluifein:

“CUID A

Ní fhéadfar ach úsáidí chun síolta gránach a chóireáil roimh an gcur nó lena linn a údarú, agus beidh na húsáidí sin teoranta d’aon iarratas amháin gach tríú bliain ar an ngort céanna.

CUID B

Maidir le cur chun feidhme na bprionsabal aonfhoirmeach dá dtagraítear in Airteagal 29(6) de Rialachán (CE) Uimh. 1107/2009, cuirfear san áireamh conclúidí na tuarascála athbhreithniúcháin maidir le peanfluifein, agus go háirithe Foscríbhinní I agus II a ghabhann léi.

Sa mheasúnú foriomlán seo, tabharfaidh na Ballstáit aird ar leith ar na nithe seo a leanas:

(a)

cosaint na n-oibreoirí;

(b)

cosaint na n-éan;

(c)

cosaint an screamhuisce, nuair a bhaintear úsáid as an tsubstaint i réigiúin ina bhfuil ithir leochaileach agus/nó dálaí aeráide leochaileacha;

(d)

na hiarmhair in uisce dromchla a thógtar le haghaidh uisce óil, i gceantair nó ó cheantair ina n-úsáidtear táirgí ina bhfuil peanfluifein.

Áireofar bearta maolaithe riosca sna coinníollacha úsáide i gcás inarb iomchuí.”


6.9.2022   

GA

Iris Oifigiúil an Aontais Eorpaigh

L 231/105


RIALACHÁN CUR CHUN FEIDHME (AE) 2022/1469 ÓN gCOIMISIÚN

an 5 Meán Fomhair 2022

maidir le húdarú sulfáite L-lísín arna táirgeadh ag Escherichia coli CGMCC 7.398 mar bhreiseán beathaithe le haghaidh gach speicis ainmhíoch

(Téacs atá ábhartha maidir le LEE)

TÁ AN COIMISIÚN EORPACH,

Ag féachaint don Chonradh ar Fheidhmiú an Aontais Eorpaigh,

Ag féachaint do Rialachán (CE) Uimh. 1831/2003 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 22 Meán Fómhair 2003 maidir le breiseáin lena n-úsáid i gcothú ainmhithe (1), agus go háirithe Airteagal 9(2) de,

De bharr an mhéid seo a leanas:

(1)

Le Rialachán (CE) Uimh. 1831/2003 déantar foráil maidir le húdarú breiseán lena n-úsáid i gcothú ainmhithe agus maidir leis an bhforas agus leis na nósanna imeachta chun an t-údarú sin a dheonú.

(2)

I gcomhréir le hAirteagal 7 de Rialachán (CE) Uimh. 1831/2003, cuireadh isteach iarratas maidir le sulfáit L-lísín arna táirgeadh ag Escherichia coli CGMCC 7.398 a údarú. Bhí na sonraí agus na doiciméid a cheanglaítear faoi Airteagal 7(3) den Rialachán sin ag gabháil leis an iarratas.

(3)

Baineann an t-iarratas le sulfáit L-lísín arna táirgeadh ag Escherichia coli CGMCC 7.398 a údarú mar bhreiseán beathaithe le haghaidh gach speicis ainmhíoch, breiseán atá le haicmiú sa chatagóir “breiseáin chothaitheacha” agus san fheidhmghrúpa “aimíonaigéid, a salainn agus a n-analóga”.

(4)

Sa tuairim ón Údarás Eorpach um Shábháilteacht Bia (“an tÚdarás”) an 23 Márta 2022 (2), is í an chonclúid ar ar thángthas nach bhfuil éifeacht dhíobhálach ag sulfáit L-lísín arna táirgeadh ag Escherichia coli CGMCC 7.398 ar shláinte ainmhithe, ar shábháilteacht an tomhaltóra ná ar an gcomhshaol faoi na coinníollacha úsáide atá beartaithe agus aistí bia á bhforlíonadh le méideanna iomchuí di. Maidir le sábháilteacht úsáideoir an bhreiseáin sin, ní fhéadfadh an tÚdarás teacht ar chonclúid maidir leis an ngreannú craicinn nó súl, ná leis an íogrú deirmeach a d’fhéadfadh sulfáit L-lísín a dhéanamh. Maidir le daoine a láimhseálann an breiseán, tá an riosca ann go mbeadh siad gan chosaint ar iontocsainí trí ionanálú mar gheall ar gníomhaíocht iontocsaine an bhreiseáin. Dá bhrí sin, measann an Coimisiún gur cheart bearta cosanta iomchuí a dhéanamh chun éifeachtaí díobhálacha ar shláinte an duine a chosc, go háirithe a mhéid a bhaineann le húsáideoirí an bhreiseáin. Thairis sin, tháinig an tÚdarás ar an gconclúid go meastar gur foinse éifeachtúil an aimíonaigéid riachtanaigh L-lísín é an breiseán le haghaidh cothú ainmhithe, agus gur cheart é a chosaint ar dhíghrádú sa chogansach chun go mbeidh sé éifeachtúil i gcás na n-athchogantach. Ní mheasann an tÚdarás go bhfuil gá le ceanglais shonracha maidir le faireachán iarmhargaidh. D’fhíoraigh sé freisin na tuarascálacha ar an modh a úsáidtear chun anailís a dhéanamh ar an mbreiseán beathaithe i mbeatha, tuarascálacha arna gcur isteach ag an tSaotharlann Tagartha a bunaíodh le Rialachán (CE) Uimh. 1831/2003.

(5)

Léirítear leis an measúnú ar shulfáit L-lísín arna táirgeadh ag Escherichia coli CGMCC 7.398 go gcomhlíontar na coinníollacha maidir le húdarú, dá bhforáiltear in Airteagal 5 de Rialachán (CE) Uimh. 1831/2003. Dá réir sin, ba cheart úsáid na substainte sin a údarú mar a shonraítear san Iarscríbhinn a ghabhann leis an Rialachán seo.

(6)

Na bearta dá bhforáiltear sa Rialachán seo, is bearta iad atá i gcomhréir leis an tuairim ón mBuanchoiste um Plandaí, Ainmhithe, Bia agus Beatha,

TAR ÉIS AN RIALACHÁN SEO A GHLACADH:

Airteagal 1

An tsubstaint a shonraítear san Iarscríbhinn, substaint a bhaineann leis an gcatagóir breiseán “breiseáin chothaitheacha” agus leis an bhfeidhmghrúpa “aimíonaigéid, a salainn agus a n-analóga”, údaraítear í mar bhreiseán beathaithe i gcothú ainmhithe faoi réir na gcoinníollacha a leagtar síos san Iarscríbhinn sin.

Airteagal 2

Tiocfaidh an Rialachán seo i bhfeidhm an fichiú lá tar éis lá a fhoilsithe in Iris Oifigiúil an Aontais Eorpaigh.

Beidh an Rialachán seo ina cheangal go huile agus go hiomlán agus beidh sé infheidhme go díreach i ngach Ballstát.

Arna dhéanamh sa Bhruiséil, 5 Meán Fómhair 2022.

Thar ceann an Choimisiúin

An tUachtarán

Ursula VON DER LEYEN


(1)  IO L 268, 18.10.2003, lch. 29.

(2)  EFSA Journal [Iris EFSA], 2022;20(4):7246.


IARSCRÍBHINN

Uimhir aitheantais an bhreiseáin

Ainm shealbhóir an údaraithe

Breiseán

Comhdhéanamh, foirmle cheimiceach, tuairisc, modh anailíse.

Speiceas nó catagóir ainmhí

Uasteorainn aoise

Íoschion

Uaschion

Forálacha eile

Deireadh na tréimhse údaraithe

mg de bhreiseán/kg d’ábhar beatha iomlán ina bhfuil cion taise 12 %

Catagóir: breiseáin chothaitheacha. Feidhmghrúpa: aimíonaigéid, a salainn agus a n-analóga.

3c323i

 

Sulfáit L-lísín

Comhdhéanamh an bhreiseáin:

Ullmhóid L-lísín ina bhfuil cion:

lísín ≥ 55,0 %

sulfáite ≥ 18,0 %

Foirm sholadach

Gach speiceas

-

-

10 000

1.

Sonrófar an cion L-lísín ar lipéadú an bhreiseáin.

2.

Dearbhuithe atá le déanamh ar lipéadú an bhreiseáin agus na réamh-mheascán: “Agus forlíonadh á dhéanamh le L-lísín, ba cheart na haimíonaigéid uile riachtanacha atá riachtanach agus coinníollach a chur san áireamh chun míchothromaíochtaí a sheachaint.”

3.

Le cion iontocsaine an bhreiseáin agus leis an acmhainneacht atá aige deannach a tháirgeadh, áiritheofar gurb é 1 600 IU iontocsainí/m3 aeir (2) an nochtadh iontocsaine uasta.

4.

Ar mhaithe le húsáideoirí an bhreiseáin agus na réamh-mheascán, bunóidh oibreoirí gnólachtaí beathaithe nósanna imeachta oibríochtúla agus bearta eagraíochtúla chun aghaidh a thabhairt ar na rioscaí a d’fhéadfadh eascairt as ionanálú. I gcás nach féidir deireadh a chur leis na rioscaí sin nó iad a laghdú a oiread agus is féidir leis na nósanna imeachta agus na bearta sin, úsáidfear an breiseán agus na réamh-mheascáin le trealamh cosanta pearsanta, lena n-áirítear cosaint don chraiceann, do na súile agus don análú.

26 Meán Fómhair 2032

Tréithriú na substainte gníomhaí:

Sulfáit L-lísín arna táirgeadh trí choipeadh le Escherichia coli CGMCC 7.398

Foirmle cheimiceach: C12H28N4O4-O4S

Uimhir CAS: 60343-69-3

Modhanna anailíse  (1):

Maidir le lísín a chainníochtú agus é sa bhreiseán beathaithe agus i réamh-mheascáin ina bhfuil níos mó ná 10 % lísín:

crómatagrafaíocht malartaithe ian cúpláilte le díorthúchán iarcholúin agus brath optúil (IEC-VIS/FLD) – EN ISO 17180

Maidir le sulfáit sa bhreiseán beathaithe a shainaithint:

Monagraf in Pharmacopoeia Eorpach 20301

Maidir le lísín a chainníochtú agus é i réamh-mheascáin, i mbeatha chumaisc agus in ábhair bheatha:

crómatagrafaíocht malartaithe ian cúpláilte le díorthúchán iarcholúin agus brath optúil (IEC-VIS) – Rialachán (CE) Uimh. 152/2009 ón gCoimisiún (Iarscríbhinn III, F).


(1)  Tá sonraí na modhanna anailíse le fáil ag an seoladh seo a leanas sa tSaotharlann Tagartha: https://joint-research-centre.ec.europa.eu/eurl-fa-eurl-feed-additives/eurl-fa-authorisation/eurl-fa-evaluation-reports_en

(2)  An nochtadh arna ríomh ar bhonn leibhéal iontocsaine an bhreiseáin agus na hacmhainneachta atá aige deannach a tháirgeadh de réir an mhodha a úsáideann EFSA (EFSA Journal [Iris EFSA] 2018;16(10):5458); modh anailíse: Pharmacopoeia Eorpach 2.6.14. (iontocsainí baictéaracha).


6.9.2022   

GA

Iris Oifigiúil an Aontais Eorpaigh

L 231/109


RIALACHÁN CUR CHUN FEIDHME (AE) 2022/1470 ÓN gCOIMISIÚN

an 5 Meán Fómhair 2022

maidir le húdarú in-1,4-béite-xiolanáise arna táirgeadh ag Trichoderma longibrachiatum CBS 139997 agus alfa-galachtóisíodáise arna táirgeadh ag Aspergillus tubingensis ATCC SD 6740 mar bhreiseán beathaithe le haghaidh sicíní lena ramhrú, sicíní a thógtar le bheith ina mbéaróga, mionspeicis éanlaithe clóis lena ramhrú agus a thógtar le bheith ina mbéaróga, agus éin ornáideacha (sealbhóir an údaraithe Industrial Técnica Pecuaria S.A.)

(Téacs atá ábhartha maidir le LEE)

TÁ AN COIMISIÚN EORPACH,

Ag féachaint don Chonradh ar Fheidhmiú an Aontais Eorpaigh,

Ag féachaint do Rialachán (CE) Uimh. 1831/2003 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 22 Meán Fómhair 2003 maidir le breiseáin lena n-úsáid i gcothú ainmhithe (1), agus go háirithe Airteagal 9(2) de,

De bharr an mhéid seo a leanas:

(1)

Le Rialachán (CE) Uimh. 1831/2003 déantar foráil maidir le húdarú breiseán lena n-úsáid i gcothú ainmhithe agus maidir leis an bhforas agus na nósanna imeachta i leith an t-údarú sin a dheonú.

(2)

I gcomhréir le hAirteagal 7 de Rialachán (CE) Uimh. 1831/2003, cuireadh iarratas isteach ar údarú ullmhóide in-1,4-béite-xiolanáise arna táirgeadh ag Trichoderma longibrachiatum CBS 139997 agus alfa-galachtóisíodáise arna táirgeadh ag Aspergillus tubingensis ATCC SD 6740. Bhí na sonraí agus na doiciméid a cheanglaítear faoi Airteagal 7(3) de Rialachán (CE) Uimh. 1831/2003 ag gabháil leis an iarratas sin.

(3)

Baineann an t-iarratas le húdarú ullmhóide in-1,4-béite-xiolanáise arna táirgeadh ag Trichoderma longibrachiatum CBS 139997 agus alfa-galachtóisíodáise arna táirgeadh ag Aspergillus tubingensis ATCC SD 6740 mar bhreiseán beathaithe le haghaidh sicíní lena ramhrú, sicíní a thógtar le bheith ina mbéaróga, mionspeicis éanlaithe clóis lena ramhrú agus a thógtar le bheith ina mbéaróga, agus éin ornáideacha, breiseán atá le haicmiú sa chatagóir breiseán “breiseáin zóiteicniúla” agus san fheidhmghrúpa “méadaitheoirí díleáiteachta”.

(4)

I dtuairimí an 19 Márta 2020 (2) agus an 10 Samhain 2021 (3) ón Údarás Eorpach um Shábháilteacht Bia (“an tÚdarás”), is é an chonclúid ar ar thángthas nach bhfuil éifeacht dhíobhálach ag an ullmhóid in-1,4-béite-xiolanáise arna táirgeadh ag Trichoderma longibrachiatum CBS 139997 agus alfa-galachtóisíodáise arna táirgeadh ag Aspergillus tubingensis ATCC SD 6740 ar shláinte ainmhithe, ar shábháilteacht tomhaltóirí ná ar an gcomhshaol faoi na coinníollacha úsáide atá beartaithe. Mar gheall ar an easpa sonraí, ní raibh an tÚdarás in ann teacht ar chonclúid maidir leis an ngreannú craicinn ná súl a d’fhéadfadh an ullmhóid a dhéanamh ná maidir leis an íogrú craicinn a d’fhéadfadh sí a dhéanamh. Mar gheall ar nádúr próitéineach na hullmhóide, ba cheart í a mheas mar íogróir riospráide féideartha, ach glactar go bhfuil an nochtadh teoranta mar gheall ar an acmhainneacht íseal atá aici deannach a tháirgeadh. Dá bhrí sin, measann an Coimisiún gur cheart bearta cosanta iomchuí a dhéanamh chun éifeachtaí díobhálacha ar shláinte an duine a chosc, go háirithe a mhéid a bhaineann le húsáideoirí an bhreiseáin.

(5)

Thairis sin tháinig an tÚdarás ar an gconclúid go bhféadfadh an ullmhóid a bheith éifeachtúil mar bhreiseán zóiteicniúil le haghaidh na spriocspeiceas a iarraidh. Ní mheasann an tÚdarás go bhfuil gá le ceanglais shonracha maidir le faireachán iarmhargaidh. D’fhíoraigh sé freisin an tuarascáil ar an modh a úsáidtear chun anailís a dhéanamh ar an mbreiseán beathaithe i mbeatha arna cur isteach ag an tSaotharlann Tagartha a bunaíodh le Rialachán (CE) Uimh. 1831/2003.

(6)

Léirítear leis an measúnú ar an ullmhóid in-1,4-béite-xiolanáise arna táirgeadh ag Trichoderma longibrachiatum CBS 139997 agus alfa-galachtóisíodáise arna táirgeadh ag Aspergillus tubingensis ATCC SD 6740 go gcomhlíontar na coinníollacha maidir le húdarú, dá bhforáiltear in Airteagal 5 de Rialachán (CE) Uimh. 1831/2003. Dá réir sin, ba cheart úsáid na hullmhóide sin a údarú faoi mar a shonraítear san Iarscríbhinn a ghabhann leis an Rialachán seo.

(7)

Tá na bearta dá bhforáiltear sa Rialachán seo i gcomhréir leis an tuairim ón mBuanchoiste um Plandaí, Ainmhithe, Bia agus Beatha,

TAR ÉIS AN RIALACHÁN SEO A GHLACADH:

Airteagal 1

An ullmhóid a shonraítear san Iarscríbhinn, ullmhóid a bhaineann leis an gcatagóir breiseán “breiseáin zóiteicniúla” agus leis an bhfeidhmghrúpa “méadaitheoirí díleáiteachta”, údaraítear í mar bhreiseán i gcothú ainmhithe, faoi réir na gcoinníollacha a leagtar síos san Iarscríbhinn sin.

Airteagal 2

Tiocfaidh an Rialachán seo i bhfeidhm an fichiú lá tar éis lá a foilsithe in Iris Oifigiúil an Aontais Eorpaigh.

Beidh an Rialachán seo ina cheangal go huile agus go hiomlán agus beidh sé infheidhme go díreach i ngach Ballstát.

Arna dhéanamh sa Bhruiséil, 5 Meán Fómhair 2022.

Thar ceann an Choimisiúin

An tUachtarán

Ursula VON DER LEYEN


(1)  IO L 268, 18.10.2003, lch. 29.

(2)  EFSA Journal [Iris EFSA] 2020;18(4):6086.

(3)  EFSA Journal [Iris EFSA] 2021;19(12):6981.


IARSCRÍBHINN

Uimhir aitheantais an bhreiseáin

Ainm shealbhóir an údaraithe

Breiseán

Comhdhéanamh, foirmle cheimiceach, tuairisc, modh anailíse

Speiceas nó catagóir ainmhí

Uasteorainn aoise

Íoschion

Uaschion

Forálacha eile

Deireadh na tréimhse údaraithe

Aonaid ghníomhaíochta/kg d’ábhar beatha iomlán ina bhfuil cion taise 12 %

Catagóir na mbreiseán zóiteicniúil. Feidhmghrúpa: méadaitheoirí díleáiteachta.

4a33

Industrial Técnica Pecuaria S.A

In-1,4-béite-xiolanáis agus alfa-galachtóisíodáis

Comhdhéanamh an bhreiseáin

Ullmhóid in-1,4-béite-xiolanáise (EC 3.2.1.8) arna táirgeadh ag Trichoderma longibrachiatum CBS 139997 agus alfa-galachtóisíodáise (EC 3.2.1.22) arna táirgeadh ag Aspergillus tubingensis ATCC SD 6740, ullmhóid ag a bhfuil íosghníomhaíocht einsíme de:

50 AXC (1)/g de bhreiseán agus 40 GALU/g (2) de bhreiseán

Foirm sholadach

Sicíní lena ramhrú,

Sicíní a thógtar le bheith ina mbéaróga

Mionspeicis éanlaithe clóis lena ramhrú agus a thógtar le bheith ina mbéaróga

Éin ornáideacha

-

18 AXC

14 GALU

-

1.

Sna treoracha maidir le húsáid an bhreiseáin agus an réamh-mheascáin, sonrófar na dálaí stórála agus an chobhsaíocht i leith cóireáil teasa.

2.

I gcás úsáideoirí an bhreiseáin agus na réamh-mheascán, bunóidh oibreoirí gnólachtaí beatha nósanna imeachta oibríochtúla agus bearta eagraíochtúla chun aghaidh a thabhairt ar rioscaí a d’fhéadfadh eascairt as a n-úsáid. I gcás nach féidir na rioscaí sin a dhíothú nó a laghdú an oiread agus is féidir leis na nósanna imeachta agus na bearta sin, úsáidfear an breiseán agus na réamh-mheascáin le trealamh cosanta pearsanta, lena n-áirítear cosaint don chraiceann, do na súile, agus don análú.

26.9.2032

Tréithriú na substainte gníomhaí

In-1,4-béite-xiolanáis (EC 3.2.1.8) arna táirgeadh ag Trichoderma longibrachiatum CBS 139997 agus alfa-galachtóisíodáis (EC 3.2.1.22) arna táirgeadh ag Aspergillus tubingensis ATCC SD 6740

Modh anailíse  (3)

Maidir le hin-1,4-béite-xiolanáis a chainníochtú agus í sa bhreiseán beathaithe, i réamh-mheascáin agus in ábhair bheatha:

modh dathmhéadrach bunaithe ar imoibriú einsímeach in-1,4-béite-xiolanáise i) ar shubstráit araibinixioláin cruithneachta (le haghaidh an bhreiseáin beathaithe agus na réamh-mheascán) agus ii) ar shubstráit asó-xioláin (le haghaidh ábhair bheatha).

Maidir le halfa-galachtóisíodáis a chainníochtú agus í sa bhreiseán beathaithe, i réamh-mheascáin agus in ábhair bheatha:

modh dathmhéadrach bunaithe ar imoibriú einsímeach alfa-galachtóisíodáise ar an tsubstráit para-nítrifeinil-alfa-D-galachtaipioranóisíde


(1)  Is ionann Aonad amháin gníomhaíochta in-1,4-béite-xiolanáise (AXC) agus méid na heinsíme lena scaoiltear 0,058 micreamhól in aghaidh an nóiméid de shiúcraí dí-ocsaídithe, arna shloinneadh mar choibhéisí xiolóis, ó shubstráit araibinixioláin cruithneachta ag pH 4,7 agus 30 °C.

(2)  Is ionann Aonad amháin gníomhaíochta alfa-galachtóisíodáise (GALU) agus méid na heinsíme lena ndíghrádaítear micreamhól amháin in aghaidh an nóiméid de phara-nítrifeinil-alfa-D-galachtaipioranóisíd ag pH 5,5 agus 37 °C.

(3)  Tá sonraí faoi na modhanna anailíse le fáil ag an seoladh seo a leanas sa tSaotharlann Tagartha: https://joint-research-centre.ec.europa.eu/eurl-fa-eurl-feed-additives/eurl-fa-authorisation/eurl-fa-evaluation-reports_en


6.9.2022   

GA

Iris Oifigiúil an Aontais Eorpaigh

L 231/113


RIALACHÁN CUR CHUN FEIDHME (AE) 2022/1471 ÓN gCOIMISIÚN

an 5 Meán Fómhair 2022

maidir le hochtaihiodráit charbónáite lantanaim mar bhreiseán beathaithe le haghaidh cat (sealbhóir an údaraithe Porus GmbH)

(Téacs atá ábhartha maidir le LEE)

TÁ AN COIMISIÚN EORPACH,

Ag féachaint don Chonradh ar Fheidhmiú an Aontais Eorpaigh,

Ag féachaint do Rialachán (CE) Uimh. 1831/2003 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 22 Meán Fómhair 2003 maidir le breiseáin lena n-úsáid i gcothú ainmhithe (1), agus go háirithe Airteagal 9(2) de,

De bharr an mhéid seo a leanas:

(1)

Le Rialachán (CE) Uimh. 1831/2003 foráiltear maidir le húdarú breiseán lena n-úsáid i gcothú ainmhithe agus maidir leis an bhforas agus leis na nósanna imeachta chun an t-údarú sin a dheonú.

(2)

I gcomhréir le hAirteagal 7 de Rialachán (CE) Uimh. 1831/2003, cuireadh isteach iarratas maidir le hochtaihiodráit charbónáite lantanaim a údarú. Bhí na sonraí agus na doiciméid a cheanglaítear faoi Airteagal 7(3) de Rialachán (CE) Uimh. 1831/2003 ag gabháil leis an iarratas.

(3)

Baineann an t-iarratas le hochtaihiodráit charbónáite lantanaim a údarú mar bhreiseán beathaithe le haghaidh cat, breiseán atá le haicmiú sa chatagóir breiseán “breiseáin zóiteicniúla” agus san fheidhmghrúpa “breiseáin zóiteicniúla eile”.

(4)

Chinn an tÚdarás Eorpach um Shábháilteacht Bia (“an tÚdarás”) ina thuairim an 27 Eanáir 2022 (2) nach bhfuil tionchar díobhálach ag ochtaihiodráit charbónáite lantanaim ar shláinte ainmhithe, faoi na coinníollacha úsáide atá beartaithe. Chinn an tÚdarás go bhféadfadh an breiseán a bheith éifeachtúil mar bhreiseán zóiteicniúil le haghaidh cat. Ní mheasann an tÚdarás go bhfuil gá le ceanglais shonracha maidir le faireachán iarmhargaidh. D’fhíoraigh sé freisin an tuarascáil ar an modh a úsáidtear chun anailís a dhéanamh ar an mbreiseán beathaithe i mbeatha ainmhithe arna cur isteach ag an Saotharlann Tagartha a bunaíodh le Rialachán (CE) Uimh. 1831/2003.

(5)

Léirítear leis an measúnú ar ochtaihiodráit charbónáite lantanaim go gcomhlíontar na coinníollacha maidir le húdarú, dá bhforáiltear in Airteagal 5 de Rialachán (CE) Uimh. 1831/2003.

(6)

Ba cheart dá réir sin úsáid na hullmhóide sin a údarú faoi mar a shonraítear san Iarscríbhinn a ghabhann leis an Rialachán seo.

(7)

Na bearta dá bhforáiltear sa Rialachán seo, is bearta iad atá i gcomhréir leis an tuairim ón mBuanchoiste um Plandaí, Ainmhithe, Bia agus Beatha,

TAR ÉIS AN RIALACHÁN SEO A GHLACADH:

Airteagal 1

An breiseán a shonraítear san Iarscríbhinn, breiseán a bhaineann leis an gcatagóir breiseán “breiseáin zóiteicniúla” agus leis an bhfeidhmghrúpa “breiseáin zóiteicniúla eile”, údaraítear é mar bhreiseán i gcothú ainmhithe, faoi réir na gcoinníollacha a leagtar síos san Iarscríbhinn sin.

Airteagal 2

Tiocfaidh an Rialachán seo i bhfeidhm an fichiú lá tar éis lá a fhoilsithe in Iris Oifigiúil an Aontais Eorpaigh.

Beidh an Rialachán seo ina cheangal go huile agus go hiomlán agus beidh sé infheidhme go díreach i ngach Ballstát.

Arna dhéanamh sa Bhruiséil, 5 Meán Fómhair 2022.

Thar ceann an Choimisiúin

An tUachtarán

Ursula VON DER LEYEN


(1)  IO L 268, 18.10.2003, lch. 29.

(2)  EFSA Journal [Iris EFSA] 2022;20(2):7168.


IARSCRÍBHINN

Uimhir aitheantais an bhreiseáin

Ainm shealbhóir an údaraithe

Breiseán

Comhdhéanamh, foirmle cheimiceach, tuairisc, modh anailíse

Speiceas nó catagóir ainmhí

Uasteorainn aoise

Íoschion

Uaschion

Forálacha eile

Deireadh na tréimhse údaraithe

mg de bhreiseán/kg d’ábhar beatha iomlán ina bhfuil cion taise 12 %

Catagóir na mbreiseán zóiteicniúil. Feidhmghrúpa: breiseáin zóiteicniúla eile (laghdú ar eisfhearadh fosfair trí fhuail)

4d23

Porus GmbH

Ochtaihiodráit charbónáite lantanaim

Comhdhéanamh an bhreiseáin

Ullmhóid d’ochtaihiodráit charbónáite lantanaim ina bhfuil ar a laghad 85 % d’ochtaihiodráit charbónáite lantanaim mar shubstaint ghníomhach.

Foirm sholadach

Tréithriú na substainte gníomhaí

Ochtaihiodráit charbónáite lantanaim

La2(CO3)3*8H2O

Uimhir CAS: 6487-39-4

Modh anailíse  (1)

Maidir le carbónáit sa bhreiseán beathaithe a chainníochtú:

Rialachán (CE) Uimh. 152/2009 ón gCoimisiún maidir le modh an Aontais (Iarscríbhinn III, O)

Maidir le lantanam sa bhreiseán beathaithe agus in ábhair bheatha a chainníochtú:

Speictriméadracht astaíochta adamhaí le plasma cúpláilte go hionduchtach (ICP-AES)

Cait

-

1 500

7 500

1.

Sna treoracha maidir le húsáid an bhreiseáin agus an réamh-mheascáin, déanfar na dálaí stórála agus an chobhsaíocht i leith cóireáil teasa a shonrú.

2.

I gcás úsáideoirí an bhreiseáin agus na réamh-mheascán, bunóidh oibreoirí gnólachtaí beatha nósanna imeachta oibríochtúla agus bearta eagraíochtúla chun aghaidh a thabhairt ar na rioscaí a d’fhéadfadh eascairt as a úsáid. I gcás nach féidir na rioscaí sin a dhíothú nó a laghdú oiread agus is féidir leis na nósanna imeachta agus na bearta sin, is le trealamh cosanta pearsanta, lena n-áirítear cosaint don análú a úsáidfear an breiseán agus na réamh-mheascáin.

3.

Sna treoracha maidir le húsáid an bhreiseáin, déanfar an méid seo a leanas a shonrú:

‘Seachnófar úsáid chomhuaineach beathaí a bhfuil ardleibhéal fosfair iontu.’

26 Meán Fómhair 2032


(1)  Tá sonraí faoi na modhanna anailíse ar fáil ag an seoladh seo a leanas sa tSaotharlann Tagartha: https://joint-research-centre.ec.europa.eu/eurl-fa-eurl-feed-additives/eurl-fa-authorisation/eurl-fa-evaluation-reports_en


6.9.2022   

GA

Iris Oifigiúil an Aontais Eorpaigh

L 231/116


RIALACHÁN CUR CHUN FEIDHME (AE) 2022/1472 ÓN gCOIMISIÚN

an 5 Meán Fómhair 2022

maidir le húdarú sulfáite lísíonáite mhangainéise mar bhreiseán beathaithe le haghaidh gach speicis ainmhíoch

(Téacs atá ábhartha maidir le LEE)

TÁ AN COIMISIÚN EORPACH,

Ag féachaint don Chonradh ar Fheidhmiú an Aontais Eorpaigh,

Ag féachaint do Rialachán (CE) Uimh. 1831/2003 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 22 Meán Fómhair 2003 maidir le breiseáin lena n-úsáid i gcothú ainmhithe (1), agus go háirithe Airteagal 9(2) de,

De bharr an mhéid seo a leanas:

(1)

Le Rialachán (CE) Uimh. 1831/2003, foráiltear maidir le húdarú breiseán lena n-úsáid i gcothú ainmhithe agus maidir leis an bhforas agus leis na nósanna imeachta chun an t-údarú sin a dheonú.

(2)

I gcomhréir le hAirteagal 7 de Rialachán (CE) Uimh. 1831/2003, cuireadh isteach iarratas maidir le húdarú sulfáite lísíonáite mhangainéise. Bhí na sonraí agus na doiciméid a cheanglaítear faoi Airteagal 7(3) de Rialachán (CE) Uimh. 1831/2003 ag gabháil leis an iarratas sin.

(3)

Baineann an t-iarratas le húdarú sulfáite lísíonáite mhangainéise mar bhreiseán beathaithe le haghaidh gach speicis ainmhíoch, breiseán atá le haicmiú sa chatagóir breiseán “breiseáin chothaitheacha” agus san fheidhmghrúpa “comhdhúile de riandúile”.

(4)

Chinn an tÚdarás Eorpach um Shábháilteacht Bia (“an tÚdarás”) ina thuairim an 27 Eanáir 2022 (2) nach bhfuil tionchar díobhálach ag sulfáit lísíonáit mhangainéise ar shláinte ainmhithe, ar shábháilteacht an tomhaltóra ná ar an gcomhshaol, faoi na coinníollacha úsáide atá beartaithe. Ina theannta sin, chinn an tÚdarás go bhfuil riosca d’úsáideoirí ag baint leis an mbreiseán a láimhseáil, riosca a bhaineann leis an mbreiseán a ionanálú agus gur greannaitheoir súl agus craicinn é agus gur cheart é a mheas mar íogróir deirmeach. Dá bhrí sin, measann an Coimisiún gur cheart bearta cosanta iomchuí a dhéanamh chun éifeachtaí díobhálacha ar shláinte an duine a chosc, go háirithe a mhéid a bhaineann le húsáideoirí an bhreiseáin. Chinn an tÚdarás freisin go bhfuil an tsubstaint éifeachtúil le haghaidh sicíní lena ramhrú; is féidir an cinneadh seo a leathnú chuig gach speiceas ainmhíoch eile. Ní mheasann an tÚdarás go bhfuil gá le ceanglais shonracha maidir le faireachán iarmhargaidh. D’fhíoraigh sé freisin an tuarascáil ar an modh a úsáidtear chun anailís a dhéanamh ar an mbreiseán beathaithe i mbeatha ainmhithe arna cur isteach ag an tSaotharlann Tagartha a bunaíodh le Rialachán (CE) Uimh. 1831/2003.

(5)

Léiríonn an measúnú ar shulfáit lísíonáit mhangainéise go gcomhlíontar na coinníollacha maidir le húdarú dá bhforáiltear in Airteagal 5 de Rialachán (CE) Uimh. 1831/2003. Dá réir sin, ba cheart úsáid na substainte sin a údarú mar a shonraítear san Iarscríbhinn a ghabhann leis an Rialachán seo.

(6)

Na bearta dá bhforáiltear sa Rialachán seo, is bearta iad atá i gcomhréir leis an tuairim ón mBuanchoiste um Plandaí, Ainmhithe, Bia agus Beatha,

TAR ÉIS AN RIALACHÁN SEO A GHLACADH:

Airteagal 1

An tsubstaint a shonraítear san Iarscríbhinn, substaint a bhaineann leis an gcatagóir breiseán “breiseáin chothaitheacha” agus leis an bhfeidhmghrúpa “comhdhúile de riandúile”, údaraítear í mar bhreiseán i gcothú ainmhithe, faoi réir na gcoinníollacha a leagtar síos san Iarscríbhinn sin.

Airteagal 2

Tiocfaidh an Rialachán seo i bhfeidhm an fichiú lá tar éis lá a fhoilsithe in Iris Oifigiúil an Aontais Eorpaigh.

Beidh an Rialachán seo ina cheangal go huile agus go hiomlán agus beidh sé infheidhme go díreach i ngach Ballstát.

Arna dhéanamh sa Bhruiséil, 5 Meán Fómhair 2022.

Thar ceann an Choimisiúin

An tUachtarán

Ursula VON DER LEYEN


(1)  IO L 268, 18.10.2003, lch. 29.

(2)  EFSA Journal [Iris EFSA] 2022;20(3):7165


IARSCRÍBHINN

Uimhir aitheantais an bhreiseáin

Ainm shealbhóir an údaraithe

Breiseán

Comhdhéanamh, foirmle cheimiceach, tuairisc, modh anailíse.

Speiceas nó catagóir ainmhí

Uasteorainn aoise

Íoschion

Uaschion

Forálacha eile

Deireadh na tréimhse údaraithe

Cion dúile (Mn) i mg/kg d’ábhar beatha iomlán ina bhfuil cion taise 12 %

Catagóir breiseán cothaitheach. Feidhmghrúpa: comhdhúile de riandúile.

3b511

-

Sulfáit lísíonáit mhangainéise

Comhdhéanamh an bhreiseáin

Mangainéis agus aimíonaigéad L-lísín: cóimheas 1:1

(monaihiodráit) ina bhfuil cion:

mangainéis 16 %-18 %;

lísín 44 %-47 %;

sulfáit 27 %-31 % (arna ríomh ó shulfar),

Foirm sholadach (cion taise ≤ 10 %)

Gach speiceas ainmhíoch seachas éisc

-

-

150 (iomlán)

1.

Déanfar an breiseán a ionchorprú sa bheatha i bhfoirm réamh-mheascáin.

2.

Ar mhaithe le húsáideoirí an bhreiseáin agus na réamh-mheascán, bunóidh oibreoirí gnólachtaí beathaithe nósanna imeachta oibríochtúla agus bearta eagraíochtúla iomchuí chun aghaidh a thabhairt ar na rioscaí a d’fhéadfadh a bheith ann. I gcás nach féidir na rioscaí a laghdú go leibhéal inghlactha leis na nósanna imeachta agus na bearta sin, úsáidfear an breiseán agus na réamh-mheascáin agus trealamh cosanta pearsanta á chaitheamh, lena n-áirítear cosaint don análú, don chraiceann agus do na súile.

26.9.2032

Saintréithriú na substaintí gníomhacha

Foirmlí ceimiceacha:

C6H16MnN2O7S

IUPAC: sulfáit mhonai-aquamonailisínítmangainéisé (II)

Éisc

100 (iomlán)

Modhanna anailíse  (1)

Maidir leis an mangainéis iomlán atá sa bhreiseán beathaithe agus sna réamh-mheascáin agus sna hábhair bheatha a chainníochtú:

Speictriméadracht Ionsú Adamhaigh (AAS) – ISO 6869; nó

Plasma Cúpláilte go hIonduchtach – Speictriméadracht Astaíochta Adamhaí tar éis díleá faoi bhrú, (ICP-AES) – EN 15621; nó

Plasma Cúpláilte go hIonduchtach – Speictriméadracht Astaíochta Adamhaí (ICP-AES) – EN 15510; nó

Speictriméadracht Astaíochta Adamhaí le Plasma Cúpláilte go hIonduchtach (ICP-MS) – EN 17053 (le haghaidh réamh-mheascáin agus ábhair bheatha amháin); nó

Speictriméadracht Ionsú Adamhaigh (AAS) – Rialachán (CE) Uimh. 152/2009 ón gCoimisiún, (le haghaidh ábhair bheatha amháin)

Maidir le lísín sa bhreiseán beathaithe a chainníochtú:

crómatagrafaíocht malartaithe ian cúpláilte le díorthúchán iarcholúin agus brath optúil (IEC-VIS/FLD) – EN ISO 17180

Maidir le sulfáit sa bhreiseán beathaithe a shainaithint:

Monagraf in Pharmacopoeia Eorpach 20301


(1)  Tá sonraí na modhanna anailíse ar fáil ag an seoladh seo a leanas sa tSaotharlann Tagartha: https://joint-research-centre.ec.europa.eu/eurl-fa-eurl-feed-additives/eurl-fa-authorisation/eurl-fa-evaluation-reports_ga