ISSN 1977-0839

Iris Oifigiúil

an Aontais Eorpaigh

L 205

European flag  

An t-eagrán Gaeilge

Reachtaíocht

65
5 Lúnasa 2022


Clár

 

II   Gníomhartha neamhreachtacha

Leathanach

 

 

RIALACHÁIN

 

*

Rialachán Cur Chun Feidhme (AE) 2022/1356 ón gComhairle an 4 Lúnasa 2022 lena gcuirtear chun feidhme Rialachán (AE) Uimh. 101/2011 a bhaineann le bearta sriantacha atá dírithe ar dhaoine, eintitis agus comhlachtaí áirithe i bhfianaise na staide sa Túinéis

1

 

*

Rialachán Tarmligthe (AE) 2022/1357 ón gCoimisiún an 25 Bealtaine 2022 lena leasaítear Rialachán (AE) 2019/1241 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle a mhéid a bhaineann leis an muirín mór (Pecten maximus) i Muir nIocht

4

 

*

Rialachán Tarmligthe (AE) 2022/1358 ón gCoimisiún an 2 Meitheamh 2022 lena leasaítear Rialachán (AE) Uimh. 748/2012 a mhéid a bhaineann le ceanglais níos comhréirí a chur chun feidhme maidir le haerárthaí a úsáidtear don eitlíocht a dhéantar mar spórt agus mar chaitheamh aimsire

7

 

*

Rialachán Cur Chun Feidhme (AE) 2022/1359 ón gCoimisiún an 27 Iúil 2022 lena leasaítear Rialachán (CE) Uimh. 2368/2002 ón gComhairle lena gcuirtear chun feidhme scéim deimhniúcháin Kimberley um thrádáil diamant garbh

99

 

*

Rialachán Cur Chun Feidhme (AE) 2022/1360 ón gCoimisiún an 28 Iúil 2022 lena leasaítear Rialachán (AE) Uimh. 1321/2014 a mhéid a bhaineann le cur chun feidhme ceanglas níos comhréirí le haghaidh aerárthaí a úsáidtear san eitlíocht spóirt agus áineasa

115

 

*

Rialachán Cur Chun Feidhme (AE) 2022/1361 ón gCoimisiún an 28 Iúil 2022 lena leasaítear Rialachán (AE) Uimh. 748/2012 a mhéid a bhaineann le cúraimí deimhniúcháin, formhaoirseachta agus forfheidhmithe na n-údarás inniúil i gcur chun feidhme na rialacha lena mbaineann na heagraíochtaí a bhfuil baint acu le dearadh agus táirgeadh na n-aerárthaí a úsáidtear maidir leis an eitlíocht a dhéantar mar spórt agus mar chaitheamh aimsire

127

 

*

Rialachán Cur Chun Feidhme (AE) 2022/1362 ón gCoimisiún an 1 Lúnasa 2022 lena gcuirtear chun feidhme Rialachán (CE) Uimh. 595/2009 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle a mhéid a bhaineann le feidhmíocht leantóirí tromshaothair maidir leis an tionchar atá acu ar astaíochtaí CO2, ídiú breosla, ídiú fuinnimh agus raon tiomána astaíochtaí nialasacha mótarfheithiclí agus lena leasaítear Rialachán Cur Chun Feidhme (AE) 2020/683 ( 1 )

145

 

*

Rialachán (AE) 2022/1363 ón gCoimisiún an 3 Lúnasa 2022 lena leasaítear Iarscríbhinn II a ghabhann le Rialachán (CE) Uimh. 396/2005 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle maidir le huasleibhéil iarmhar le haghaidh 2,4-D, asocsastróibine, ciahalafop-búitile, ciamocsainile, feinheacsaimíde, flasasulfúróin, florasulam, flurocsaipire, iopróvalacarb agus siltiafam i dtáirgí áirithe nó orthu ( 1 )

207

 

*

Rialachán (AE) 2022/1364 ón gCoimisiún an 4 Lúnasa 2022 lena leasaítear Rialachán (CE) Uimh. 1881/2006 a mhéid a bhaineann le huasleibhéil aigéid hidricianaigh in earraí bia áirithe ( 1 )

227

 

*

Rialachán Cur Chun Feidhme (AE) 2022/1365 ón gCoimisiún an 4 Lúnasa 2022 lena leasaítear Rialachán Cur Chun Feidhme (AE) 2017/2470 a mhéid a bhaineann le coinníollacha úsáide ola Schizochytrium sp. atá saibhir in aigéad docaisiheicséanóch agus in aigéad icisipeintéanóch ( 1 )

230

 

*

Rialachán Cur Chun Feidhme (AE) 2022/1366 ón gCoimisiún an 4 Lúnasa 2022 lena leasaítear Iarscríbhinn I a ghabhann le Rialachán Cur Chun Feidhme (AE) 2021/605 lena leagtar síos bearta speisialta rialaithe maidir le fiabhras Afracach na muc ( 1 )

234

 

 

CINNTÍ

 

*

Cinneadh (CBES) 2022/1367 ón gComhairle an 4 Lúnasa 2022 lena leasaítear Cinneadh 2011/72/CBES a bhaineann le bearta sriantacha atá dírithe ar dhaoine agus eintitis áirithe i bhfianaise na staide sa Túinéis

276

 

*

Cinneadh (AE) 2022/1368 ón gCoimisiún an 3 Lúnasa 2022 lena gcuirtear ar bun Grúpaí Idirphlé Shibhialta in ábhair arna gcumhdach leis an gcomhbheartas talmhaíochta agus lena n-aisghairtear Cinneadh 2013/767/AE

278

 


 

(1)   Téacs atá ábhartha maidir le LEE.

GA


II Gníomhartha neamhreachtacha

RIALACHÁIN

5.8.2022   

GA

Iris Oifigiúil an Aontais Eorpaigh

L 205/1


RIALACHÁN CUR CHUN FEIDHME (AE) 2022/1356 ÓN gCOMHAIRLE

an 4 Lúnasa 2022

lena gcuirtear chun feidhme Rialachán (AE) Uimh. 101/2011 a bhaineann le bearta sriantacha atá dírithe ar dhaoine, eintitis agus comhlachtaí áirithe i bhfianaise na staide sa Túinéis

TÁ COMHAIRLE AN AONTAIS EORPAIGH,

Ag féachaint don Chonradh ar Fheidhmiú an Aontais Eorpaigh,

Ag féachaint do Rialachán (AE) Uimh. 101/2011 ón gComhairle an 4 Feabhra 2011 maidir le bearta sriantacha atá dírithe ar dhaoine, eintitis agus comhlachtaí áirithe i bhfianaise na staide sa Túinéis (1), agus go háirithe Airteagal 12 de,

Ag féachaint don togra ó Ardionadaí an Aontais do Ghnóthaí Eachtracha agus don Bheartas Slándála,

De bharr an mhéid seo a leanas:

(1)

An 4 Feabhra 2011, ghlac an Chomhairle Rialachán (AE) Uimh. 101/2011.

(2)

Ar bhonn athbhreithniú ón gComhairle, ba cheart iontráil duine amháin mar aon leis an bhfhaisnéis maidir lena chearta chun cosanta agus a cheart chun cosaint bhreithiúnach éifeachtach a fháil a scriosadh.

(3)

Ba cheart, dá bhrí sin, Iarscríbhinn I a ghabhann le Rialachán (AE) Uimh. 101/2011 a leasú dá réir sin,

TAR ÉIS AN RIALACHÁN SEO A GHLACADH:

Airteagal 1

Leasaítear Iarscríbhinn I a ghabhann le Rialachán (AE) Uimh. 101/2011 mar a leagtar amach san Iarscríbhinn a ghabhann leis an Rialachán seo.

Airteagal 2

Tiocfaidh an Rialachán seo i bhfeidhm an lá tar éis lá a fhoilsithe in Iris Oifigiúil an Aontais Eorpaigh.

Beidh an Rialachán seo ina cheangal go huile agus go hiomlán agus beidh sé infheidhme go díreach i ngach Ballstát.

Arna dhéanamh sa Bhruiséil, 4 Lúnasa 2022.

Thar ceann na Comhairle

An tUachtarán

M. BEK


(1)  IO L 31, 5.2.2011, lch. 1.


IARSCRÍBHINN

Leasaítear Iarscríbhinn I a ghabhann le Rialachán (AE) Uimh. 101/2011 mar a leanas:

(1)

i Roinn A. (“Liosta na ndaoine agus na n-eintiteas dá dtagraítear in Airteagal 2”), scriostar an iontráil don duine seo a leanas:

“45.

Montassar Ben Habib Ben Bouali LTAIEF”;

(2)

i Roinn B. (“Cearta chun cosanta agus an ceart chun cosaint bhreithiúnach éifeachtach a fháil faoi dhlí na Túinéise;”), scriostar an iontráil seo a leanas:

“45.

Montassar Ben Habib Ben Bouali LTAIEF

Tá an t-imscrúdú nó an triail a bhaineann le míleithreasú cistí nó sócmhainní poiblí fós ar siúl. Léiríonn an fhaisnéis i gcomhad na Comhairle gur urramaíodh na cearta chun cosanta agus an ceart chun cosaint bhreithiúnach éifeachtach a fháil sna himeachtaí breithiúnacha ar ar bhraith an Chomhairle. Is léir sin go háirithe ós rud é gur thug, in 2011 agus in 2013, breitheamh imscrúdaithe éisteacht do Montassar Ben Habib Ben Bouali LTAIEF i láthair a dhlíodóirí.”.


5.8.2022   

GA

Iris Oifigiúil an Aontais Eorpaigh

L 205/4


RIALACHÁN TARMLIGTHE (AE) 2022/1357 ÓN gCOIMISIÚN

an 25 Bealtaine 2022

lena leasaítear Rialachán (AE) 2019/1241 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle a mhéid a bhaineann leis an muirín mór (Pecten maximus) i Muir nIocht

TÁ AN COIMISIÚN EORPACH,

Ag féachaint don Chonradh ar Fheidhmiú an Aontais Eorpaigh,

Ag féachaint do Rialachán (AE) 2019/1241 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 20 Meitheamh 2019 maidir le hacmhainní iascaigh a chaomhnú agus éiceachórais mhuirí a chosaint trí bhearta teicniúla, lena leasaítear Rialacháin (CE) Uimh. 1967/2006 agus (CE) Uimh. 1224/2009 ón gComhairle agus Rialacháin (AE) Uimh. 1380/2013, (AE) 2016/1139, (AE) 2018/973, (AE) 2019/472 agus (AE) 2019/1022 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle, agus lena n-aisghairtear Rialacháin (CE) Uimh. 894/97, (CE) Uimh. 850/98, (CE) Uimh. 2549/2000, (CE) Uimh. 254/2002, (CE) Uimh. 812/2004 agus (CE) Uimh. 2187/2005 ón gComhairle (1), agus go háirithe Airteagal 15(2) de,

De bharr an mhéid seo a leanas:

(1)

Déantar foráil le hIarscríbhinn VI a ghabhann le Rialachán (AE) 2019/1241 maidir le forálacha sonracha a bhaineann le bearta teicniúla arna mbunú ar an leibhéal réigiúnach le haghaidh Uiscí an Iarthuaiscirt.

(2)

An Bheilg, Éire, an Fhrainc, an Ísiltír agus an Spáinn (“na Ballstáit lena mbaineann”), tá leas díreach bainistíochta iascaigh acu i Muir nIocht. I gcomhréir le hAirteagal 15(3) de Rialachán (AE) 2019/1241, chuir na Ballstáit lena mbaineann an moladh comhpháirteach maidir le gníomh tarmligthe faoi bhráid an Choimisiúin an 30 Aibreán 2021. Chuir na Ballstáit lena mbaineann an moladh comhpháirteach chuig Comhairle Chomhairleach Uiscí an Iarthuaiscirt (NWWAC) le haghaidh comhairliúcháin.

(3)

Sa mholadh comhpháirteach a chuir na Ballstáit lena mbaineann isteach a mhéid a bhaineann leis an muirín mór (Pecten maximus) i Muir nIocht, moladh go dtabharfaí limistéar téarnaimh stoc isteach in uiscí an Aontais i roinn 7d ICES laisteas de dhomhanleithead 49°42′ T agus suas go dtí teorainn uiscí teorann na Fraince, agus go dtabharfaí tréimhse choiscthe isteach in uiscí an Aontais i ranna 7d agus 7e ICES.

(4)

I samhradh 2021, bhí plé ag an Aontas agus ag an Ríocht Aontaithe d’fhonn teacht ar chomhaontú ad hoc maidir le tréimhsí coiscthe a mhéid a bhaineann leis an muirín mór le haghaidh 2021. Bhí na tréimhsí coiscthe sin bunaithe ar na bearta a moladh sa mholadh comhpháirteach a chuir na Ballstáit lena mbaineann isteach an 30 Aibreán 2021. Mar thoradh air sin, comhaontaíodh cur chuige comhshásúil lenar urramaigh an tAontas agus an Ríocht Aontaithe, ó mhí Lúnasa go mí Dheireadh Fómhair 2021, tréimhsí coiscthe sonracha maidir le hiascaireacht a dhéanamh ar mhuiríní móra i Muir nIocht.

(5)

Ós rud é go moltar sa mholadh comhpháirteach athruithe ar Iarscríbhinn VI a ghabhann le Rialachán (AE) 2019/1241, is é is aidhm don Rialachán tarmligthe seo na forálacha arna n-iarraidh ag na Ballstáit lena mbaineann a ionchorprú in aon ghníomh amháin.

(6)

Rinneadh meastóireacht ar na bearta a áirítear sa Rialachán seo i gcomhréir le hAirteagal 15 de Rialachán (AE) 2019/1241. Chuir na Ballstáit lena mbaineann fianaise ar fáil chun a léiriú go gcomhlíonann na tograí Airteagal 15(4) de Rialachán (AE) 2019/1241.

(7)

Chuathas i gcomhairle leis an nGrúpa Saineolaithe um Iascach agus Dobharshaothrú trí nós imeachta i scríbhinn.

(8)

Rinne an Coiste Eolaíoch, Teicniúil agus Eacnamaíoch um Iascach (STECF) anailís agus measúnú dearfach ar an bhfianaise a chuir na Ballstáit lena mbaineann isteach. Baineadh de thátal as (2) gur céim mhór chun cinn é an cosc ar gach cabhlach iascaireacht a dhéanamh ar mhuiríní móra le linn tréimhse shonraithe agus leanann sé conclúidí STECF (3). Thairis sin, chinn STECF gur dócha go rachadh tréimhse fhadaithe (an 15 Bealtaine go dtí an 15 Deireadh Fómhair) le haghaidh an choisc in oirthear Mhuir nIocht laisteas de dhomhanleithead 49°42′ T chun tairbhe do bhithmhais stoic. Ina theannta sin, dúirt STECF, cé go bhfuil an cosc sa chuid eile de limistéar ranna 7d agus 7e ICES (an 15 Bealtaine go dtí an 30 Meán Fómhair) beagán níos giorra ná an cosc in Baie de Seine, gur dócha fós go mbeidh an beart sin tairbhiúil toisc go bhfuil feidhm aige maidir le gach cabhlach. Ba cheart, dá bhrí sin, na bearta atá beartaithe a áireamh sa Rialachán seo.

(9)

Leis na bearta sa Rialachán seo is infheidhme maidir le huiscí an Aontais, saothraítear na cuspóirí a leagtar amach in Airteagal 494(1) agus (2) den Chomhaontú Trádála agus Comhair idir an tAontas Eorpach agus an Comhphobal Eorpach do Fhuinneamh Adamhach, de pháirt amháin, agus Ríocht Aontaithe na Breataine Móire agus Thuaisceart Éireann, den pháirt eile (“an Comhaontú”), agus tabharfar aird ar na prionsabail dá dtagraítear in Airteagal 494(3) den Chomhaontú sin. Tá siad gan dochar d’aon bheart is infheidhme in uiscí na Ríochta Aontaithe.

(10)

Ós rud é go bhfuil tionchar díreach ag na bearta dá bhforáiltear sa Rialachán seo ar phleanáil an tséasúir iascaireachta ag soithí an Aontais agus ar na gníomhaíochtaí eacnamaíocha a bhaineann leo, ba cheart don Rialachán seo teacht i bhfeidhm an lá tar éis lá a fhoilsithe,

TAR ÉIS AN RIALACHÁN SEO A GHLACADH:

Airteagal 1

Leasaítear Rialachán (AE) 2019/1241 i gcomhréir leis an Iarscríbhinn a ghabhann leis an Rialachán seo.

Airteagal 2

Tiocfaidh an Rialachán seo i bhfeidhm an lá tar éis lá a fhoilsithe in Iris Oifigiúil an Aontais Eorpaigh.

Beidh an Rialachán seo ina cheangal go huile agus go hiomlán agus beidh sé infheidhme go díreach i ngach Ballstát.

Arna dhéanamh sa Bhruiséil, 25 Bealtaine 2022.

Thar ceann an Choimisiúin

An tUachtarán

Ursula VON DER LEYEN


(1)  IO L 198, 25.7.2019, lch. 105.

(2)  An Coiste Eolaíoch, Teicniúil agus Eacnamaíoch um Iascach (STECF) - Evaluation of Joint Recommendations on the Landing Obligation and on the Technical Measures Regulation [Meastóireacht ar na Moltaí Comhpháirteacha i ndáil leis an Oibleagáid Gabhálacha a Thabhairt i dTír agus leis an Rialachán maidir le Bearta Teicniúla] (STECF-21-05). EUR 28359 EN, Oifig Foilseachán an Aontais Eorpaigh, Lucsamburg, 2021, ISBN 978-92-76-40593-1, doi:10.2760/83668, JRC126128.

(3)  An Coiste Eolaíoch, Teicniúil agus Eacnamaíoch um Iascach (STECF) – Tuarascáil ón 52ú Cruinniú Iomlánach (PLEN-16-02); Oifig Foilseachán an Aontais Eorpaigh, Lucsamburg; EUR 28106 EN; doi:10.2788/6958.


IARSCRÍBHINN

In Iarscríbhinn VI a ghabhann le Rialachán (AE) 2019/1241, i gCuid C, cuirtear an pointe seo a leanas leis:

“11.

Bearta caomhnaithe le haghaidh stoc an mhuirín mhóir (Pecten maximus) i ranna 7d agus 7e ICES.

11.1.

Limistéar téarnaimh stoc le haghaidh stoc na muiríní móra in uiscí an Aontais i roinn 7d ICES in oirthear Mhuir nIocht laisteas de dhomhanleithead 49°42′ T agus suas go dtí teorainn uiscí teorann na Fraince:

(a)

Gach bliain, ón 15 Bealtaine go dtí an 15 Deireadh Fómhair, beidh toirmeasc ar aon iascaireacht a dhéanamh ar mhuiríní móra le dreidirí.

11.2.

Tréimhse choiscthe in iascach an mhuirín mhóir in uiscí an Aontais i ranna 7d agus 7e ICES:

(a)

Gach bliain, ón 15 Bealtaine go dtí an 30 Meán Fómhair, beidh toirmeasc ar aon iascaireacht a dhéanamh ar mhuiríní móra le dreidirí in uiscí an Aontais i roinn 7d ICES (a chomhfhreagraíonn d’oirthear Mhuir nIocht), limistéar nach gclúdaítear leis an limistéar téarnaimh stoc dá dtagraítear i bpointe 11.1.

(b)

Gach bliain, ón 15 Bealtaine go dtí an 30 Meán Fómhair, beidh toirmeasc ar aon iascaireacht a dhéanamh ar mhuiríní móra le dreidirí laistigh de theorainneacha limistéar Finistère Thuaidh in uiscí an Aontais i roinn 7e ICES (a chomhfhreagraíonn d’iarthar Mhuir nIocht) agus laistigh de pheiriméadar aon mhuirmhíle amháin go dtí an teorainn ó thuaidh, laistigh den limistéar a iniatar trí na comhordanáidí seo a leanas a cheangal go seicheamhach de rumlínte, a dhéanfar a thomhas de réir chóras comhordanáidí WGS84:

 

48°54′23″ T, 5°00′00″ I

 

49°22′34.576″ T, 4°02′45.078″ I

 

49°22′54.465″ T, 3°49′14.415″ I

 

49°22′20″ T, 3°44′18.999″ I

 

49°23′51″ T, 3°36′54″ I

 

49°06′32.121″ T, 3°13′01.174″ I

 

49°06′03.993″ T, 3°23′27.255″ I

 

49°04′52.068″ T, 3°37′04.22″ I

 

48°59′49.782″ T, 3°57′07.907″ I

 

49°01′13.191″ T, 3°57′47.006″ I

 

48°43′55.255″ T, 4°20′24.785″ I

 

48°42′16.586″ T, 4°31′04.325″ I

 

48°39′34″ T, 4°36′25.999″ I

 

48°39′26.901″ T, 4°44′39.883″ I

 

48°36′17″ T, 4°49′32″ I

 

48°52′36″ T, 4°52′45″ I

 

48°49′07″ T, 4°59′26″ I’.


5.8.2022   

GA

Iris Oifigiúil an Aontais Eorpaigh

L 205/7


RIALACHÁN TARMLIGTHE (AE) 2022/1358 ÓN gCOIMISIÚN

an 2 Meitheamh 2022

lena leasaítear Rialachán (AE) Uimh. 748/2012 a mhéid a bhaineann le ceanglais níos comhréirí a chur chun feidhme maidir le haerárthaí a úsáidtear don eitlíocht a dhéantar mar spórt agus mar chaitheamh aimsire

TÁ AN COIMISIÚN EORPACH,

Ag féachaint don Chonradh ar Fheidhmiú an Aontais Eorpaigh,

Ag féachaint do Rialachán (AE) 2018/1139 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 4 Iúil 2018 maidir le rialacha comhchoiteanna i réimse na heitlíochta sibhialta agus lena mbunaítear Gníomhaireacht Sábháilteachta Eitlíochta an Aontais Eorpaigh, agus lena leasaítear Rialacháin (CE) Uimh. 2111/2005, (CE) Uimh. 1008/2008, (AE) Uimh. 996/2010, (AE) Uimh. 376/2014 agus Treoracha 2014/30/AE agus 2014/53/AE ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle agus lena n-aisghairtear Rialacháin (CE) Uimh. 552/2004 agus (CE) Uimh. 216/2008 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle agus Rialachán (CEE) Uimh. 3922/91 ón gComhairle (1), agus go háirithe Airteagal 19(1) agus Airteagal 62(13) de,

De bharr an mhéid seo a leanas:

(1)

Leagtar síos le Rialachán (AE) Uimh. 748/2012 ón gCoimisiún (2) na ceanglais maidir le haeracmhainneacht agus deimhniúchán comhshaoil do tháirgí, páirteanna agus fearais aerárthaí sibhialta, amhail innill, liáin agus páirteanna atá le suiteáil iontu.

(2)

De bhun Airteagal 140(3) de Rialachán (AE) 2018/1139, beidh an eitlíocht a dhéantar mar spórt agus mar chaitheamh aimsire faoi réir rialacha simplí agus comhréireacha ionas nach gcuirfear ualaí riaracháin agus airgeadais nach bhfuil gá leo ar na heagraíochtaí atá rannpháirteach i ndearadh agus i dtáirgeadh na n-aerárthaí sin. Beidh na rialacha sin comhréireach, costéifeachtach agus solúbtha, agus áiritheoidh siad an leibhéal sábháilteachta is gá.

(3)

Ba cheart an deis a thabhairt d’eagraíochtaí atá rannpháirteach i ndearadh agus i dtáirgeadh catagóirí áirithe táirgí a úsáidtear san eitlíocht a dhéantar mar spórt agus mar chaitheamh aimsire, mar mhalairt ar dheimhniúchán deartha, a dhearbhú go gcomhlíonann an dearadh aerárthaigh, agus más infheidhme an t-inneall agus an lián, caighdeáin ábhartha an tionscail, i gcás ina meastar go n-áiritheofar leis sin leibhéal inghlactha sábháilteachta.

(4)

Ba cheart freisin an deis a thabhairt d’eagraíochtaí atá rannpháirteach i ndearadh agus i dtáirgeadh táirgí a úsáidtear san eitlíocht a dhéantar mar spórt agus mar chaitheamh aimsire próiseas níos comhréirí a úsáid chun táirgí den sórt sin a dheimhniú.

(5)

Ba cheart an deis a thabhairt d’eagraíochtaí atá rannpháirteach i ndearadh agus i dtáirgeadh táirgí a úsáidtear san eitlíocht a dhéantar mar spórt agus mar chaitheamh aimsire, mar mhalairt ar fhormheas eagraíochtúil, a gcumas táirgí agus páirteanna a dhearadh agus a tháirgeadh a dhearbhú. Ba cheart do na heagraíochtaí sin a bheith in ann úsáid a bhaint as formheasanna atá ann cheana mar mhodh chun a gcumas a léiriú maidir le gníomhaíochtaí deartha agus táirgthe a dhéanamh.

(6)

Ba cheart ceanglais maidir le cosaint an chomhshaoil a leagan síos freisin le haghaidh na dtáirgí a bhfuil a ndearadh faoi réir dearbhú comhlíontachta maidir le dearadh. Ba cheart na ceanglais sin maidir le cosaint an chomhshaoil a bheith bunaithe ar na ceanglais atá in Imleabhair I, II agus III d’Iarscríbhinn 16 a ghabhann leis an gCoinbhinsiún um Eitlíocht Shibhialta Idirnáisiúnta (3) chun leibhéal comhionann de chosaint an chomhshaoil a áirithiú, is cuma an bhfuil táirge faoi réir deimhniúchán cineáil nó dearbhú comhlíontachta maidir le dearadh.

(7)

Ba cheart, dá bhrí sin, Rialachán (AE) Uimh. 748/2012 a leasú dá réir sin.

(8)

Ba cheart idirthréimhse leordhóthanach a chur ar fáil d’eagraíochtaí atá rannpháirteach i ndearadh agus i dtáirgeadh aerárthaí a úsáidtear go príomha san eitlíocht a dhéantar mar spórt agus mar chaitheamh aimsire chun a áirithiú go gcomhlíonann siad na rialacha agus na nósanna imeachta nua a thugtar isteach leis an Rialachán seo.

(9)

Tá na tuairimí dá bhforáiltear sa Rialachán seo bunaithe ar Thuairim Uimh. 05/2021 (4) a d’eisigh Gníomhaireacht Sábháilteachta Eitlíochta an Aontais Eorpaigh (EASA) i gcomhréir le hAirteagal 76(1) de Rialachán (AE) 2018/1139,

TAR ÉIS AN RIALACHÁN SEO A GHLACADH:

Airteagal 1

Leasaítear Rialachán (AE) Uimh. 748/2012 mar a leanas:

(1)

cuirtear an méid seo a leanas in ionad an teidil:

RIALACHÁN (AE) Uimh. 748/2012 ÓN gCOIMISIÚN

an 3 Lúnasa 2012

lena leagtar síos rialacha cur chun feidhme le haghaidh aeracmhainneacht agus deimhniú comhshaoil nó dearbhú comhlíontachta aerárthaí agus táirgí gaolmhara, páirteanna gaolmhara agus fearas gaolmhara, chomh maith le ceanglais cumais na n-eagraíochtaí deartha agus táirgthe

(athmhúnlú)”;

(2)

cuirtear an méid seo a leanas in ionad Airteagal 1:

“Airteagal 1

Raon feidhme agus sainmhínithe

1.   Leagtar síos leis an Rialachán seo, i gcomhréir le hAirteagal 19 agus Airteagal 62 de Rialachán (AE) 2018/1139, ceanglais theicniúla choiteanna agus nósanna imeachta riaracháin a bhaineann le haeracmhainneacht agus deimhniú comhshaoil le haghaidh táirgí, páirteanna agus fearais ina sonraítear an méid seo a leanas:

(a)

deimhnithe cineáil, deimhnithe cineáil srianta, deimhnithe cineáil forlíontacha agus athruithe ar na deimhnithe sin a éisiúint;

(b)

deimhnithe aeracmhainneachta, deimhnithe srianta aeracmhainneachta, ceadúnais eitilte agus deimhnithe údaraithe um scaoileadh a eisiúint;

(c)

formheasanna dearthaí deisiúcháin a eisiúint;

(d)

comhlíonadh na gceanglas maidir le cosaint an chomhshaoil a thaispeáint;

(e)

deimhnithe torainn agus deimhnithe srianta ar thorann a eisiúint;

(f)

táirgí, páirteanna agus fearais a aithint;

(g)

táirgí, páirteanna agus fearais a dheimhniú;

(h)

eagraíochtaí deartha agus táirgthe a dheimhniú;

(i)

treoracha maidir le haeracmhainneachta a eisiúint;

(j)

dearbhuithe comhlíontachta a dhéanamh maidir le dearadh agus athruithe ar na dearbhuithe sin;

(k)

dearbhuithe a dhéanamh maidir le cumas deartha agus táirgthe.

2.   Chun críoch an Rialacháin seo, tá feidhm ag na sainmhínithe seo a leanas:

(a)

Ciallaíonn ‘JAA’ na ‘Comhúdaráis Eitlíochta’;

(b)

Ciallaíonn ‘JAA’ na ‘Comhcheanglais Eitlíochta’;

(c)

Ciallaíonn ‘Cuid 21’ na ceanglais agus na nósanna imeachta chun aerárthaí agus táirgí gaolmhara, páirteanna gaolmhara agus fearais ghaolmhara, agus eagraíochtaí deartha agus táirgthe a leagtar síos in Iarscríbhinn I (Cuid 21) a ghabhann leis an Rialachán seo a dheimhniú;

(d)

Ciallaíonn ‘Cuid 21- Éadrom’ - na ceanglais agus na nósanna imeachta i ndáil le deimhniú nó dearbhú comhlíontachta maidir le dearadh i gcás aerárthaí atá beartaithe go príomha lena n-úsáid don spórt agus don áineas agus táirgí agus páirteanna gaolmhara, agus dearbhú maidir le cumas deartha agus táirgthe eagraíochtaí a leagtar síos in Iarscríbhinn Ib (Cuid 21 Éadrom) a ghabhann leis an Rialachán seo;

(e)

ciallaíonn ‘príomháit ghnó’ ceannoifig nó oifig chláraithe an ghnóthais ar laistigh dó a fheidhmítear príomhfheidhmeanna airgeadais agus príomhrialú oibríochtúil na ngníomhaíochtaí dá dtagraítear sa Rialachán seo;

(f)

Ciallaíonn ‘earra’ aon pháirt nó aon fhearas atá le húsáid ar aerárthach sibhialta;

(g)

Ciallaíonn ‘ETSO’ Ordú um Chaighdeán Teicniúil Eorpach. Is sonraíocht mhionsonraithe aeracmhainneachta é an tOrdú um Chaighdeán Teicniúil Eorpach a d’eisigh Gníomhaireacht Sábháilteachta Eitlíochta an Aontais Eorpaigh (an ‘Ghníomhaireacht’) chun a áirithiú go gcomhlíonfar ceanglais an Rialacháin seo mar íoschaighdeán feidhmíochta d’earraí sonraithe;

(h)

Ciallaíonn ‘EPA’ Formheas Páirteanna na hEorpa. Ciallaíonn Formheas Páirteanna na hEorpa ar earra gur táirgeadh an t-earra i gcomhréir le sonraí deartha formheasta nach mbaineann le sealbhóir deimhnithe cineáil an táirge ghaolmhair, cé is moite d’earraí ETSO;

(i)

Ciallaíonn ‘aerárthach ELA1’ na hAerárthaí Éadroma Eorpacha foireannaithe seo a leanas:

(i)

eitleán ag a bhfuil uasmhais éirí de thalamh (MTOM) de 1 200 kg nó níos lú nach bhfuil aicmithe mar aerárthach atá á gcumhachtú le mótair choimpléascacha;

(ii)

seoleitleán nó seoleitleán cumhachtaithe ag a bhfuil MTOM de 1 200 kg nó níos lú;

(iii)

balún ag a bhfuil uastoirt gáis ardaithe nó aeir the nach mó ná 3 400 m3 i gcás balúin the, 1 050 m3 i gcás balúin gháis, 300 m3 i gcás balúin gháis theaghránaithe;

(iv)

aerlong atá deartha do cheithre thaistealaí ar a mhéad agus uastoirt gáis ardaithe nó aeir the nach mó ná 3 400 m3 d’aerlonga te agus nach mó ná 1 000 m3 d’aerlonga gáis;

(j)

Ciallaíonn ‘aerárthach ELA2’ na hAerárthaí Éadroma Eorpacha foireannaithe seo a leanas:

(i)

eitleán ag a bhfuil uasmhais éirí de thalamh (MTOM) de 2 000 kg nó níos lú nach bhfuil aicmithe mar aerárthach atá á gcumhachtú le mótair choimpléascacha;

(ii)

seoleitleán nó seoleitleán cumhachtaithe ag a bhfuil MTOM de 2 000 kg nó níos lú;

(iii)

balún;

(iv)

aerlong te;

(v)

aerlong gáis a chomhlíonann na tréithe uile seo a leanas:

3 % uas-troime statach,

sá neamh-veicteoireach (seachas sá cúlaithe),

dearadh traidisiúnta agus simplí struchtúr, córas rialaithe agus córas ballonnet,

rialuithe nach bhfaigheann cumhacht;

(vi)

rótarárthach ag a bhfuil MTOM nach mó ná 600 kg agus ag a bhfuil dearadh simplí, atá deartha do bheirt thaistealaí ar a mhéad, nach bhfuil cumhachtaithe ag innill tuirbín agus/nó innill roicéad; atá teoranta d’oibríochtaí laethúla VFR;

(k)

Ciallaíonn ‘sonraí maidir le hoiriúnacht oibríochtúil (OSD)’ sonraí ar cuid de dheimhniú cineáil aerárthaigh, de dheimhniú cineáil srianta nó de dheimhniú cineáil forlíontach iad, arb é atá iontu gach ceann díobh seo a leanas:

(i)

an t-íos-siollabas oiliúna chun rátáil cineáil a dhéanamh ar phíolótaí, lena n-áirítear rátáil cineáil a chinneadh;

(ii)

sainmhíniú ar raon feidhme na sonraí foinse maidir le bailíochtú aerárthaí chun tacú le cáilíocht oibiachtúil na n-ionsamhlóirí nó na sonraí sealadacha chun tacú lena gcáilíocht eatramhach;

(iii)

an t-íos-siollabas oiliúna chun rátáil cineáil a dhéanamh ar an bpearsanra deimhnithe um chothabháil;

(iv)

cineál nó athraitheach na foirne cábáin a chinneadh agus sonraí de chineál-sonrach maidir leis an bhfoireann cábáin;

(v)

an máistirliosta de threalamh íosta.”;

(3)

cuirtear an méid seo a leanas in ionad Airteagal 2:

“Airteagal 2

Táirgí, páirteanna agus fearais a dheimhniú

1.   Eiseofar deimhnithe mar a shonraítear in Iarscríbhinn I (Cuid 21) ar tháirgí, ar pháirteanna agus ar fhearais.

2.   De mhaolú ar mhír 1 den Airteagal seo, féadfar de rogha air sin deimhnithe a eisiúint mar a shonraítear in Iarscríbhinn Ib (Cuid 21 Éadrom) i gcás na dtáirgí seo a leanas:

(a)

eitleán ag a bhfuil uasmhais éirí de thalamh (MTOM) de 2 000 kg nó níos lú agus uaschumraíocht oibríochtúil suí de cheithre shuíochán;

(b)

seoleitleán nó seoleitleán cumhachtaithe ag a bhfuil MTOM de 2 000 kg nó níos lú;

(c)

balún;

(d)

aerlong te;

(e)

aerlong gáis paisinéirí atá deartha do cheathrar ar a mhéad;

(f)

rótarárthach ag a bhfuil MTOM de 1 200 kg nó níos lú agus uaschumraíocht oibríochtúil suí de cheithre shuíochán;

(g)

inneall loiní nó lián rothlaithe seasta atá beartaithe a shuiteáil in aerárthach dá dtagraítear i bpointí (a) go (f); nó

(h)

gíreitleán.

3.   De mhaolú ar mhír 1 agus mír 2 den Airteagal seo, féadfar de rogha air sin dearbhú comhlíontachta maidir le dearadh a eisiúint mar a shonraítear in Iarscríbhinn Ib (Cuid 21 Éadrom) i gcás na dtáirgí seo a leanas:

(a)

eitleán ag a bhfuil MTOM de 1 200 kg nó níos lú, nach eitleán scairdchumhachta é, agus uaschumraíocht oibríochtúil suí de dhá shuíochán;

(b)

seoleitleán nó seoleitleán cumhachtaithe ag a bhfuil MTOM de 1 200 kg nó níos lú;

(c)

balún atá deartha do cheathrar ar a mhéad;

(d)

aerlong gáis the atá deartha do cheathrar ar a mhéad.

4.   De mhaolú ar mhíreanna 1 go 3 den Airteagal seo, maidir le haerárthaí, lena n-áirítear aon táirge, aon pháirt nó aon fhearas suiteáilte nach bhfuil cláraithe i mBallstát, beidh siad sin díolmhaithe ó fhorálacha Roinn A, Fochuid H agus Fochuid I, d’Iarscríbhinn I (Cuid 21) agus ó Roinn A, Fochuid H agus Fochuid I, d’Iarscríbhinn Ib (Cuid 21 Éadrom). Beidh siad díolmhaithe freisin ó fhorálacha Roinn A, Fochuid P, d’Iarscríbhinn I (Cuid 21) agus Roinn A, Fochuid P, d’Iarscríbhinn Ib (Cuid 21 Éadrom), ach amháin i gcás ina bhforordaíonn Ballstát marcanna aitheantais aerárthaí.”;

(4)

cuirtear isteach an tAirteagal 2a seo a leanas:

“Airteagal 2a

Socruithe idirthréimhseacha le haghaidh deimhnithe a eisíodh roimhe sin faoi Iarscríbhinn I (Cuid 21)

1.   Féadfaidh sealbhóir ar dheimhniú cineáil bailí nó ar dheimhniú cineáil forlíontach arna eisiúint, nó a mheastar a bheith eisithe, ag an nGníomhaireacht faoi Iarscríbhinn I (Cuid 21), go dtí an 25 Lúnasa 2025 iarraidh ar an nGníomhaireacht an dearadh cineáil arna fhormheas faoin deimhniú sin i gcomhréir le hIarscríbhinn Ib (Cuid 21 Solas) a choinneáil ó dháta áirithe ar choinníoll go bhfuil an táirge a chumhdaítear leis an deimhniú sin laistigh de raon feidhme Airteagal 2(2).

2.   I gcás ina ndéanfar iarraidh de bhun mhír 1, déanfar an deimhniú cineáil sin nó an deimhniú cineáil forlíontach sin, amhail ón dáta dá dtagraítear i mír 1, a rialú le forálacha Iarscríbhinn Ib (Cuid 21 Éadrom) maidir leis na deimhnithe cineáil nó na deimhnithe cineáil forlíontacha, de réir mar is infheidhme. Leasóidh an Ghníomhaireacht bileog sonraí an deimhnithe cineáil nó bileog sonraí fhorlíontach an deimhnithe cineáil dá réir sin.”;

(5)

in Airteagal 3, cuirtear an méid seo a leanas in ionad mhír 3 agus mhír 4:

“3.   Maidir le táirgí a raibh próiseas cineál-dheimhnithe ina leith ag dul trí JAA nó trí Bhallstát an 28 Meán Fómhair 2003, beidh feidhm ag an méid seo a leanas:

(a)

má tá táirge á dheimhniú ag roinnt Ballstát, úsáidfear an tionscadal ag a bhfuil an dul chun cinn is mó déanta aige mar thagairt;

(b)

ní bheidh feidhm ag pointí 21.A.15(a), (b) agus (c) d’Iarscríbhinn I (Cuid 21);

(c)

de mhaolú ar phointe 21.B.80 d’Iarscríbhinn I (Cuid 21), is é an bonn deimhnithe cineáil an bonn arna bhunú ag JAA nó, i gcás inarb infheidhme, ag an mBallstát ar dháta an iarratais ar an bhformheas;

(d)

torthaí maidir le comhlíonadh a rinneadh faoi nósanna imeachta JAA nó faoi nósanna imeachta Ballstáit, measfar go ndearna an Ghníomhaireacht iad chun críocha phointí 21.A.20(a) agus (d) d’Iarscríbhinn I (Cuid 21) a chomhlíonadh.

4.   Maidir le táirgí ag a bhfuil deimhniú náisiúnta cineáil, nó a choibhéis, agus nach ndearnadh an próiseas formheasa maidir le hathrú arna dhéanamh ag Ballstát a thabhairt chun críche ina leith tráth ba ghá an deimhniú cineáil a fhormheas i gcomhréir leis an Rialachán seo, beidh feidhm ag na coinníollacha seo a leanas:

(a)

má tá próiseas formheasta á dhéanamh ag roinnt Ballstát, úsáidfear an próiseas ag a bhfuil an dul chun cinn is mó déanta aige mar thagairt;

(b)

ní bheidh feidhm ag pointe 21.A.93 d’Iarscríbhinn I (Cuid 21);

(c)

is é an bonn deimhnithe cineáil atá leagtha síos ag JAA nó, i gcás inarb infheidhme, ag an mBallstát ar dháta an iarratais ar an athrú a fhormheas an bonn deimhnithe cineáil is infheidhme;

(d)

torthaí maidir le comhlíonadh a rinneadh faoi nósanna imeachta JAA nó Ballstát, measfar go ndearna an Ghníomhaireacht iad chun críocha phointe 21.B.107 d’Iarscríbhinn I (Cuid 21) a chomhlíonadh.”;

(6)

in Airteagal 8, cuirtear an méid seo a leanas in ionad mhír 2 agus mhír 3:

“2.   De mhaolú ar mhír 1 den Airteagal seo, maidir le duine nádúrtha nó dlítheanach atá freagrach as dearadh táirgí a bhfuil a bpríomháit ghnó i mBallstát agus a dhéanann iarratas ar dheimhniú ar tháirgí a dhearadh, a athrú nó a dheisiú, nó a bhfuil deimhniú den sórt sin ina sheilbh aige, i gcomhréir le hAirteagal 2(2), féadfaidh sé a chumas a léiriú i gcomhréir le hIarscríbhinn Ib (Cuid 21 Éadrom).

3.   Ní gá go léiríonn daoine nádúrtha nó dlítheanacha atá rannpháirteach i ndearadh aerárthaí atá faoi réir dearbhú comhlíontachta maidir le dearadh dá dtagraítear in Airteagal 2(3) go bhfuil sé de chumas acu a gcumas a léiriú.”;

(7)

in Airteagal 8, cuirtear isteach an mhír 5 seo a leanas:

“5.   De mhaolú ar mhír 1 den Airteagal seo, féadfaidh eagraíocht a bhfuil a príomháit ghnó i Stát nach Ballstát é a cumas a léiriú trí dheimhniú arna eisiúint ag an Stát sin a bheith aici don táirge, don pháirt agus don fhearas a bhfuil feidhm aige maidir leis i gcomhréir le hIarscríbhinn I (Cuid 21), ar choinníoll:

(a)

gurb é an Stát sin an Stát inar dearadh é;

(b)

gur chinn an Ghníomhaireacht go n-áirítear i gcóras an Stáit sin an leibhéal neamhspleách céanna chun seiceáil a dhéanamh ar chomhlíonadh dá bhforáiltear sa Rialachán seo, trí chóras coibhéiseach formheasanna eagraíochtaí nó trí rannpháirtíocht dhíreach údarás inniúil an Stáit sin.”;

(8)

in Airteagal 9, cuirtear an méid seo a leanas in ionad mhír 2 agus mhír 3:

“2.   De mhaolú ar mhír 1 den Airteagal seo, maidir le duine nádúrtha nó dlítheanach a bhfuil a phríomháit ghnó i mBallstát agus atá freagrach as monarú táirgí agus a bpáirteanna agus a bhfearas i gcomhréir le hAirteagal 2(2), féadfaidh sé, de rogha air sin, a chumas a léiriú i gcomhréir le hIarscríbhinn Ib (Cuid 21 Éadrom).

3.   Ní cheanglófar léiriú ar chumas de bhun mhír 1 nó mhír 2 i gcás ina mbeidh baint ag an eagraíocht táirgthe nó ag an duine nádúrtha nó dlítheanach leis na gníomhaíochtaí monaraíochta seo a leanas:

(a)

monarú páirteanna nó fearas atá incháilithe, i gcomhréir le hIarscríbhinn I (Cuid 21), lena suiteáil i dtáirge cineál-dheimhnithe gan gá deimhniú údaraithe um scaoileadh a bheith ag gabháil leis (is é sin Foirm EASA 1);

(b)

monarú páirteanna atá incháilithe, i gcomhréir le hIarscríbhinn Ib (Cuid 21 Éadrom), lena suiteáil in aerárthach a bhí faoi réir dearbhú comhlíontachta maidir le dearadh gan gá deimhniú údaraithe um scaoileadh a bheith ag gabháil leis (is é sin Foirm EASA 1);

(c)

monarú aerárthaigh a bhí faoi réir dearbhú comhlíontachta maidir le dearadh dá dtagraítear in Airteagal 2(3), agus monarú páirteanna atá incháilithe lena suiteáil san aerárthach sin. Sa chás sin, déanfar na gníomhaíochtaí monaraíochta i gcomhréir le Roinn A, Fochuid R, d’Iarscríbhinn Ib (Cuid 21 Éadrom).”;

(9)

cuirtear an méid seo a leanas in ionad Airteagal 10:

“Airteagal 10

Bearta na Gníomhaireachta

1.   Forbróidh an Ghníomhaireacht modhanna inghlactha comhlíonta (‘AMC’) a fhéadfaidh údaráis inniúla, eagraíochtaí agus pearsanra a úsáid chun comhlíonadh fhorálacha Iarscríbhinn I (Cuid 21) agus Iarscríbhinn Ib (Cuid 21 Éadrom) a léiriú.

2.   Ní dhéanfaidh AMC arna eisiúint ag an nGníomhaireacht ceanglais nua a thabhairt isteach ná ceanglais Iarscríbhinn I (Cuid 21) agus Iarscríbhinn Ib (Cuid 21 Éadrom) a mhaolú.”;

(10)

leasaítear Iarscríbhinn I (Cuid 21) i gcomhréir le hIarscríbhinn I a ghabhann leis an Rialachán seo;

(11)

cuirtear Iarscríbhinn Ib (Cuid 21 Éadrom) isteach mar a leagtar amach in Iarscríbhinn II a ghabhann leis an Rialachán seo.

Airteagal 2

Tiocfaidh an Rialachán seo i bhfeidhm an fichiú lá tar éis lá a fhoilsithe in Iris Oifigiúil an Aontais Eorpaigh.

Beidh feidhm aige ón 25 Lúnasa 2023.

Beidh an Rialachán seo ina cheangal go huile agus go hiomlán agus beidh sé infheidhme go díreach i ngach Ballstát.

Arna dhéanamh sa Bhruiséil, 2 Meitheamh 2022.

Thar ceann an Choimisiúin

An tUachtarán

Ursula VON DER LEYEN


(1)  IO L 212, 22.8.2018, lch. 1.

(2)  Rialachán (AE) Uimh. 748/2012 ón gCoimisiún an 3 Lúnasa 2012 lena leagtar síos rialacha cur chun feidhme le haghaidh aeracmhainneacht agus deimhniúchán comhshaoil d’aerárthaí agus do tháirgí gaolmhara, codanna gaolmhara agus fearais ghaolmhara, agus le haghaidh deimhniúchán d’eagraíochtaí deartha agus táirgthe (IO L 224, 21.8.2012, lch. 1).

(3)  An Coinbhinsiún um Eitlíocht Shibhialta Idirnáisiúnta, a síníodh in Chicago an 7 Nollaig 1944 (“Coinbhinsiún Chicago”).

(4)  Tuairim 05/2021 an 22 Deireadh Fómhair 2021 ó Ghníomhaireacht Sábháilteachta Eitlíochta an Aontais Eorpaigh, Cuid 21 Éadrom — Deimhniúchán agus dearbhú comhlíontachta maidir le dearadh aerárthaí a úsáidtear san eitlíocht a dhéantar mar spórt agus mar chaitheamh aimsire agus táirgí agus páirteanna gaolmhara, agus dearbhú maidir le cumas deartha agus táirgthe eagraíochtaí, https://www.easa.europa.eu/document-library/opinions/opinion-052021


IARSCRÍBHINN I

Leasaítear Iarscríbhinn I (Cuid 21) a ghabhann le Rialachán (AE) Uimh. 748/2012 mar a leanas:

(1)

i Roinn A, cuirtear an méid seo a leanas in ionad Fhochuid G:

(a)

cuirtear an méid seo a leanas in ionad phointe 21.A.133:

“21.A.133   Incháilitheacht

Beidh aon duine nádúrtha nó dlítheanach (‘eagraíocht’) incháilithe mar iarratasóir ar fhormheas faoin bhFochuid seo. Déanfaidh an t-iarratasóir an méid seo a leanas:

(a)

i gcás raon feidhme sainithe oibre, a léiriú go bhfuil formheas faoin bhFochuid seo iomchuí chun comhréireacht le dearadh ar leith a thaispeáint; agus

(b)

an dearadh sonrach sin a shealbhú, nó iarratas a dhéanamh ar fhormheas ar an dearadh sin; nó

(c)

beidh dearbhú déanta aige nó beidh sé ar intinn aige comhlíonadh a dhearbhú maidir leis an dearadh sonrach sin i gcomhréir le Roinn A, Fochuid C, d’Iarscríbhinn Ib (Cuid 21 Solas); nó

(d)

beidh comhordú sásúil idir táirgeadh agus dearadh áirithithe aige, trí shocrú iomchuí a dhéanamh leo seo a leanas:

(1)

an t-iarratasóir ar fhormheas ar an dearadh sonrach sin, nó sealbhóir an fhormheasa sin, arna eisiúint i gcomhréir leis an Rialachán seo; nó

(2)

an duine nádúrtha nó dlítheanach a mbeidh comhlíonadh dearbhaithe aige maidir leis an dearadh sonrach sin i gcomhréir le Roinn A, Fochuid C, d’Iarscríbhinn Ib (Cuid 21 Solas)”;

(b)

i bpointe 21.A.139, cuirtear an méid seo a leanas in ionad phointe (d):

“(d)

mar chuid de ghné bainistíochta cáilíochta an chórais bainistíochta táirgthe, déanfaidh an eagraíocht táirgthe an méid seo a leanas:

1.

áiritheoidh sí go bhfuil gach táirge, páirt nó fearas a tháirgeann an eagraíocht nó a comhpháirtithe, nó a sholáthraítear ó pháirtithe seachtracha nó a chuirtear amach ar fochonradh chuig páirtithe seachtracha, go bhfuil siad i gcomhréir leis na sonraí deartha is infheidhme agus go bhfuil siad i riocht a n-oibrithe go sábháilte, rud a chumasóidh feidhmiú na bpribhléidí a leagtar amach i bpointe 21.A.163;

2.

déanfaidh sí nósanna imeachta rialaithe a bhunú, a chur chun feidhme agus a choinneáil ar bun, de réir mar is iomchuí, laistigh de raon feidhme an fhormheasa maidir leis an méid seo a leanas:

(i)

doiciméad a eisiúint, a fhormheas nó a athrú;

(ii)

measúnú, iniúchadh agus rialú a dhéanamh ar dhíoltóirí agus fochonraitheoirí;

(iii)

a fhíorú go bhfuil táirgí, páirteanna, ábhair agus trealamh atá ag teacht isteach, lena n-áirítear ítimí nua nó úsáidte a sholáthraíonn ceannaitheoirí táirgí, mar a shonraítear sna sonraí deartha is infheidhme;

(iv)

sainaithint agus inrianaitheacht;

(v)

próisis mhonaraíochta;

(vi)

cigireacht agus tástáil, lena n-áirítear tástálacha eitilte táirgthe;

(vii)

calabrú uirlisí, díreog agus trealaimh tástála;

(viii)

rialú ítimí neamhchomhréireacha;

(ix)

aeracmhainneacht a chomhordú leo seo a leanas:

(A)

an iarratasóir ar fhormheas deartha nó sealbhóir an fhormheasa sin;

(B)

an duine nádúrtha nó dlítheanach a mbeidh comhlíonadh dearbhaithe aige maidir leis an dearadh sonrach sin i gcomhréir le Roinn A, Fochuid C, d’Iarscríbhinn Ib (Cuid 21 Solas);

(x)

taifid a chomhlánú agus a choinneáil;

(xi)

inniúlacht agus cáilíochtaí an phearsanra;

(xii)

doiciméid eisiúna aeracmhainneachta a eisiúint;

(xiii)

láimhsiú, stóráil agus pacáil;

(xiv)

iniúchtaí cáilíochta inmheánacha agus na gníomhartha ceartaitheacha a rinneadh dá bharr;

(xv)

obair laistigh de na téarmaí formheasa a dhéantar i suíomh ar bith seachas sna saoráidí formheasta;

(xvi)

obair a dhéantar tar éis an táirgeadh a bheith déanta ach roimh an seachadadh, chun an t-aerárthach a chothabháil i riocht a oibrithe go sábháilte;

(xvii)

cead eitilte a eisiúint agus na dálaí eitilte a ghabhann leis sin a fhormheas.

3.

forálacha sonracha a áireamh sna nósanna imeachta rialaithe le haghaidh codanna criticiúla ar bith.”;

(c)

i bpointe 21.A.145, cuirtear an méid seo a leanas in ionad phointe (b):

“(b)

maidir leis na sonraí uile is gá i dtaca le haeracmhainneacht agus cosaint an chomhshaoil:

1.

go bhfaigheann an eagraíocht táirgthe na sonraí sin ón nGníomhaireacht agus ó shealbhóir an deimhnithe cineáil, nó ó shealbhóir an deimhnithe cineáil, an deimhnithe srianta cineáil nó an fhormheasa dearaidh arna eisiúint i gcomhréir leis an Rialachán seo nó ó dhuine nádúrtha nó dlítheanach a rinne dearbhú comhlíontachta faoi Roinn A, Fochuid C, d’Iarscríbhinn Ib (Cuid 21 Solas), lena n-áirítear aon díolúine arna deonú i gcoinne na gceanglas maidir le cosaint an chomhshaoil, chun comhréireacht leis na sonraí deartha is infheidhme a chinneadh;

2.

go bhfuil nós imeachta bunaithe ag an eagraíocht táirgthe chun a áirithiú go ndéanfar na sonraí i dtaca le haeracmhainneacht agus cosaint an chomhshaoil a ionchorprú i gceart ina sonraí táirgthe;

3.

go gcoinnítear na sonraí sin cothrom le dáta agus go gcuirtear ar fáil iad don phearsanra uile a dteastaíonn rochtain ar na sonraí sin uathu chun a ndualgais a chomhlíonadh”;

(d)

cuirtear an méid seo a leanas in ionad phointe 21.A.163:

21.A.163   Pribhléidí

De bhun na dtéarmaí formheasa arna n-eisiúint faoi phointe 21.A.135, féadfaidh sealbhóir formheasa eagraíochta táirgthe:

(a)

gníomhaíochtaí táirgthe a dhéanamh faoin Iarscríbhinn seo nó faoi Iarscríbhinn Ib (Cuid 21 Solas);

(b)

i gcás aerárthaí a bhfuil deimhniú cineáil déanta orthu go hiomlán agus nuair a thaispeánfar ráiteas comhréireachta (Foirm 52 EASA) arna eisiúint faoi phointe 21.A.174 agus pointe 21.A.204 den Iarscríbhinn seo nó faoi phointe 21L.A.143(c) agus pointe 21L.A.163 d’Iarscríbhinn Ib (Cuid 21 Solas), gheobhaidh siad deimhniú aeracmhainneachta aerárthaigh agus deimhniú torainn gan choinníoll ar bith eile;

(c)

i gcás táirgí, páirteanna nó fearais eile, deimhnithe scaoilte údaraithe a eisiúint (Foirm 1 EASA) faoin Iarscríbhinn seo (Cuid 21) nó faoi Iarscríbhinn Ib (Cuid 21 Solas) gan choinníoll ar bith eile;

(d)

i gcás aerárthaigh atá faoi réir dearbhú comhlíontachta maidir le dearadh faoi phointe 21L.A.43 d’Iarscríbhinn Ib (Cuid 21 Solas) agus nuair a thíolacfar ráiteas comhréireachta (Foirm 52BEASA) arna eisiúint faoi phointe 21L.A.143(d) agus pointe 21L.A.163 d’Iarscríbhinn Ib (Cuid 21 Solas), gheobhaidh sé deimhniú srianta ar aeracmhainneacht agus deimhniú srianta torainn gan choinníoll ar bith eile;

(e)

i gcás táirgí nó codanna atá le suiteáil ar aerárthach atá faoi réir dearbhú comhlíontachta faoi phointe 21L.A.43 d’Iarscríbhinn Ib (Cuid 21 Solas), deimhnithe eisiúna údaraithe (Foirm 1 EASA) faoi Iarscríbhinn Ib (Cuid 21 Solas) a eisiúint gan choinníoll ar bith eile;

(f)

aerárthach nua a thairg sé a chothabháil agus deimhniú um scaoileadh amach chun seirbhíse a eisiúint (Foirm 53 EASA) i leith na cothabhála sin;

(g)

faoi nósanna imeachta arna gcomhaontú lena húdarás inniúil maidir le táirgeadh, i gcás aerárthaigh atá táirgthe aici agus i gcás ina bhfuil rialú ag an eagraíocht táirgthe féin faoina heagraíocht táirgthe, cumraíocht an aerárthaigh a fhormheas agus a fhianaíonn comhréireacht leis na coinníollacha deartha a formheasadh don eitilt, chun ceadúnas eitilte a eisiúint i gcomhréir le pointe 21.A.711(c) lena n-áirítear formheas na gcoinníollacha eitilte i gcomhréir le pointe 21.A.710(b).’;

(e)

cuirtear an méid seo a leanas in ionad phointe 21.A.165:

21.A.165   Oibleagáidí an tsealbhóra

De bhun na dtéarmaí formheasa arna n-eisiúint faoi phointe 21.A.135, féadfaidh sealbhóir formheasa eagraíochta táirgthe:

(a)

a áirithiú go n-úsáidfear lámhleabhar na heagraíochta táirgthe a chuirtear ar fáil i gcomhréir le pointe 21.A.143 agus na doiciméid dá dtagraíonn sé mar dhoiciméid oibre bhunúsacha laistigh den eagraíocht;

(b)

an eagraíocht táirgthe a chothabháil i gcomhréir leis na sonraí agus na nósanna imeachta a formheasadh chun an eagraíocht táirgthe a fhormheas;

(c)

1.

a chinneadh go bhfuil gach aerárthach lánchríochnaithe i gcomhréir leis an dearadh cineáil agus go bhfuil sé i riocht a oibrithe go sábháilte sula gcuirfidh sé ráitis chomhréireachta faoi bhráid an údaráis inniúil; nó

2.

a chinneadh go bhfuil táirgí, páirteanna nó fearais eile iomlán agus go bhfuil siad i gcomhréir leis na sonraí deartha formheasta nó leis na sonraí deartha dearbhaithe agus go bhfuil siad i riocht le hoibriú sábháilte sula n-eiseofar Foirm 1 EASA chun comhréireacht le sonraí dearaidh formheasta nó dearbhaithe agus le coinníoll maidir le hoibriú sábháilte a dheimhniú;

3.

ina theannta sin, i gcás na gceanglas comhshaoil, an méid seo a leanas a chinneadh:

(i)

go bhfuil an t-inneall críochnaithe i gcomhréir leis na ceanglais astaíochtaí sceite innill is infheidhme ar dháta monaraithe an innill; agus

(ii)

go bhfuil an t-eitleán críochnaithe i gcomhréir leis na ceanglais is infheidhme maidir le hastaíochtaí CO2 ar dháta eisiúna a chéad deimhnithe aeracmhainneachta.

4.

a chinneadh go bhfuil táirgí, páirteanna nó fearais eile i gcomhréir leis na sonraí is infheidhme sula n-eiseofar Foirm 1 EASA mar dheimhniú comhréireachta;

(d)

cúnamh a chur ar fáil do shealbhóir an deimhnithe cineáil nó an cheadaithe dearaidh eile nó do dhuine nádúrtha nó dlítheanach a rinne dearbhú comhlíontachta maidir le dearadh faoi Roinn A, Fochuid C, d’Iarscríbhinn Ib (Cuid 21 Solas) agus é ag déileáil le haon ghníomhaíochtaí aeracmhainneachta leanúnacha a bhaineann leis na táirgí, na páirteanna nó na fearais a táirgeadh;

(e)

i gcás ina bhfuil sé beartaithe ag an sealbhóir, faoi théarmaí an fhormheasa, deimhniú um scaoileadh amach chun seirbhíse a eisiúint, a chinneadh, sula n-eiseofar an deimhniú, go ndearnadh an chothabháil is gá ar gach aerárthach críochnaithe agus go bhfuil sé i riocht a oibrithe go sábháilte;

(f)

i gcás inarb infheidhme, faoin bpribhléid i bpointe 21.A.163(e), na coinníollacha a chinneadh faoinar féidir cead eitilte a eisiúint;

(g)

i gcás inarb infheidhme, faoin bpribhléid i bpointe 21.A.163(e), comhlíontacht le pointí 21.A.711(c) agus (e) a shuí sula n-eiseoidh sé cead eitilte;

(h)

Fochuid A den Roinn seo a chomhlíonadh.”;

(2)

i Roinn A, cuirtear an méid seo a leanas in ionad Fhochuid H:

(a)

cuirtear an méid seo a leanas in ionad phointe 21.A.171:

21.A.171   Raon feidhme

Leis an bhFochuid seo, bunaítear an nós imeachta chun deimhnithe aeracmhainneachta a eisiúint d’aerárthaí atá i gcomhréir le deimhniú cineáil a eisíodh i gcomhréir leis an Iarscríbhinn seo.”;

(b)

i bpointe 21.A.174, cuirtear an méid seo a leanas in ionad phointe (b):

“(b)

áireofar an méid seo a leanas i ngach iarratas ar dheimhniú aeracmhainneachta nó ar dheimhniú srianta aeracmhainneachta:

1.

aicme an deimhnithe aeracmhainneachta a ndearnadh iarratas ina leith;

2.

maidir le haerárthaí nua:

(i)

ráiteas comhréireachta:

arna eisiúint faoi phointe 21.A.163(b), nó

arna eisiúint faoi phointe 21.A.130 agus arna bhailíochtú ag an údarás inniúil, nó

i gcás aerárthaigh allmhairithe, ráiteas comhréireachta a eiseofar faoi phointe 21.A.163(b) nó, i gcás aerárthaigh arna allmhairiú i gcomhréir le hAirteagal 9(4) den Rialachán seo, ráiteas arna shíniú ag an údarás onnmhairíochta á rá go bhfuil an t-aerárthach i gcomhréir le dearadh arna fhormheas ag an nGníomhaireacht;

(ii)

tuarascáil meáchain agus cothromaíochta le sceideal lódála agus;

(iii)

an lámhleabhar eitilte, nuair a cheanglaítear sin leis na sonraíochtaí deimhniúcháin is infheidhme don aerárthach ar leith.

3.

maidir le haerárthaí úsáidte de thionscnamh:

(i)

Ballstáit, deimhniú um athbhreithniú aeracmhainneachta arna eisiúint i gcomhréir le hIarscríbhinn I (Cuid-M) nó Iarscríbhinn Vb (Cuid-ML) a ghabhann le Rialachán (AE) Uimh. 1321/2014 ón gCoimisiún (1);

(ii)

Stáit nach Ballstát é:

ráiteas ó údarás inniúil an Stáit ina bhfuil nó ina raibh an t-aerárthach cláraithe, ráiteas a léireoidh stádas aeracmhainneachta an aerárthaigh ar a chlár tráth an aistrithe,

tuarascáil meáchain agus cothromaíochta le sceideal lódála agus,

an lámhleabhar eitilte nuair a cheanglaítear lámhleabhar den sórt sin de réir chód aeracmhainneachta an aerárthaigh,

taifid stairiúla chun caighdeán táirgthe, modhnaithe agus cothabhála an aerárthaigh a shuí, lena n-áirítear na teorainneacha go léir a bhaineann le deimhniú srianta ar aeracmhainneacht arna eisiúint i gcomhréir le pointe 21.B.327,

moladh maidir le deimhniú aeracmhainneachta nó deimhniú srianta ar aeracmhainneacht agus deimhniú athbhreithnithe aeracmhainneachta a eisiúint de bhun athbhreithniú aeracmhainneachta i gcomhréir le hIarscríbhinn I (Cuid-M) nó le hIarscríbhinn Vb (Cuid-ML) a ghabhann le Rialachán (AE) Uimh. 1321/2014,

an dáta a eisíodh an chéad deimhniú aeracmhainneachta agus, má tá feidhm ag caighdeáin Imleabhar III d’Iarscríbhinn 16 a ghabhann leis an gCoinbhinsiún um Eitlíocht Shibhialta, na sonraí maidir le luach méadrach CO2.”;

(3)

i Roinn A, cuirtear an méid seo a leanas in ionad Fhochuid I:

(a)

cuirtear an méid seo a leanas in ionad phointe 21.A.201:

21.A.201   Raon Feidhme

Leis an bhFochuid seo, bunaítear an nós imeachta chun deimhnithe aeracmhainneachta a eisiúint d’aerárthaí atá i gcomhréir le deimhniú cineáil a eisíodh i gcomhréir leis an Iarscríbhinn seo.”;

(b)

i bpointe 21.A.204, cuirtear an méid seo a leanas in ionad phointe (b):

“(b)

beidh na nithe seo a leanas i ngach iarratas:

1.

maidir le haerárthaí nua:

(i)

ráiteas comhréireachta:

arna eisiúint faoi phointe 21.A.163(b), nó

arna eisiúint faoi phointe 21.A.130 agus arna bhailíochtú ag an údarás inniúil, nó

i gcás aerárthaigh allmhairithe, ráiteas comhréireachta a eiseofar faoi phointe 21.A.163(b) nó, i gcás aerárthaigh arna allmhairiú i gcomhréir le hAirteagal 9(4) den Rialachán seo, ráiteas arna shíniú ag an údarás onnmhairíochta á rá go bhfuil an t-aerárthach i gcomhréir le dearadh arna fhormheas ag an nGníomhaireacht; agus

(ii)

an fhaisnéis torainn a chinnfear i gcomhréir leis na ceanglais torainn is infheidhme;

2.

maidir le haerárthaí nua:

(i)

an fhaisnéis torainn a chinnfear i gcomhréir leis na ceanglais torainn is infheidhme; agus

(ii)

taifid stairiúla chun caighdeán táirgthe, modhnaithe agus cothabhála an aerárthaigh a shuí.”;

(4)

i Roinn A, cuirtear an méid seo a leanas in ionad Fhochuid J:

(a)

cuirtear an méid seo a leanas in ionad phointe 21.A.233:

21.A.233   Incháilitheacht

Beidh aon duine nádúrtha nó dlítheanach (‘eagraíocht’) incháilithe mar iarratasóir ar fhormheas faoin bhFochuid seo:

(a)

chun comhlíonadh phointí 21.A.14, 21.A.112B, 21.A.432B nó 21.A.602B den Iarscríbhinn seo a léiriú; nó

(b)

chun comhlíonadh phointe 21L.A.23, phointe 21L.A.83 nó phointe 21L.A.204 d’Iarscríbhinn Ib a léiriú (Cuid 21 Solas); nó

(c)

chun pribhléidí a fháil faoi phointe 21.A.263 maidir le mionathruithe nó miondearadh deisiúcháin a fhormheas, nó dearbhuithe comhlíontachta a eisiúint i ndáil le mionathruithe nó miondearadh deisiúcháin ar aerárthaí ar dearbhaíodh comhlíonadh dearaidh ina leith i gcomhréir le Roinn A, Fochuid C, d’Iarscríbhinn Ib (Cuid 21 Solas).”;

(b)

i bpointe 21.A.239, cuirtear an méid seo a leanas in ionad phointe (d):

“(d)

mar chuid de ghné dearbhaithe deartha an chórais bainistíochta deartha, déanfaidh an eagraíocht deartha an méid seo a leanas:

1.

córas a bhunú, a chur i bhfeidhm agus a choinneáil ar bun chun rialú agus maoirseacht a dhéanamh ar dhearadh, agus ar athruithe agus deisiúcháin ar dhearadh, ar tháirgí, ar pháirteanna agus ar fhearais atá clúdaithe ag téarmaí an fhormheasa; déanfar an méid seo a leanas leis an gcóras sin:

(i)

áireofar leis feidhm aeracmhainneachta atá freagrach as a áirithiú go gcomhlíonann dearadh táirgí, páirteanna agus fearas, nó athruithe ar dhearadh agus deisiú, an bonn deimhnithe cineáil is infheidhme, sonraíochtaí teicniúla maidir le deimhnithe a dhéanamh, an bonn deimhnithe is infheidhme i ndáil le sonraí maidir le hoiriúnacht oibríochtúil agus na ceanglais maidir le cosaint an chomhshaoil;

(ii)

áiritheoidh sé go gcomhlíonann an eagraíocht deartha a cuid freagrachtaí mar is ceart i gcomhréir leis an Iarscríbhinn seo agus le téarmaí an fhormheasa a eisítear faoi phointe 21.A.251;

2.

feidhm fíorúcháin neamhspleách a bhunú, a chur chun feidhme agus a choinneáil ar bun ar ar a bonn a léiríonn an eagraíocht deartha go bhfuil na ceanglais is infheidhme maidir le haeracmhainneacht, na sonraí maidir le hoiriúnacht oibríochtúil agus cosaint an chomhshaoil á gcomhlíonadh; agus

3.

an bealach a shonrú ina dtugann an córas bainistíochta deartha cuntas ar inghlacthacht na bpáirteanna nó na bhfearas a dhearann a chomhpháirtithe nó a fhochonraitheoirí nó na cúraimí a dhéanann siad de réir na modhanna atá faoi réir nósanna imeachta i scríbhinn”;

(c)

cuirtear an méid seo a leanas in ionad phointe 21.A.263:

21.A.263   Pribhléidí

(a)

(Forchoimeádta)

(b)

(Forchoimeádta)

(c)

Beidh sealbhóir fhormheas na heagraíochta deartha i dteideal, laistigh de raon feidhme théarmaí an fhormheasa arna n-eisiúint faoi phointe 21.A.251 agus faoi nósanna imeachta ábhartha an chórais bainistíochta deartha:

1.

athruithe ar dheimhniú cineáil nó ar dheimhniú cineáil forlíontach agus ar dhearaí deisiúcháin forlíontacha a aicmiú mar athruithe ‘móra’ nó ‘mionathruithe’;

2.

mionathruithe ar dheimhniú cineáil nó ar dheimhniú cineáil forlíontach agus miondearthaí deisiúcháin faoin Iarscríbhinn seo (Cuid 21) nó faoi Iarscríbhinn Ib (Cuid 21 Solas) a fhormheas;

3.

a dhearbhú go bhfuil mionathrú nó miondeisiú á chomhlíonadh maidir le dearadh aerárthaigh dá bhfuil comhlíonadh deartha dearbhaithe ag an dearbhóir faoi Roinn A, Fochuid C, pointe 21L.A.43, d’Iarscríbhinn Ib (Cuid 21 Solas);

4.

comhlíonadh dearadh aerárthaigh athraithe a dhearbhú, i gcomhréir le pointe 21L.A.43 d’Iarscríbhinn Ib (Cuid 21 Solas) i gcás nach bhfuil an duine nádúrtha nó dlítheanach a rinne dearbhú comhlíontachta i ndáil leis an aerárthach sin i ndáil leis an aerárthach sin faoi phointe 21L.A.43 d’Iarscríbhinn Ib (Cuid 21 Solas) gníomhach a thuilleadh nó nach bhfreagraíonn sé d’iarrataí ar dhearbhú comhlíontachta maidir le hathruithe ar an dearadh;

5.

mórdearaí áirithe deisiúcháin faoi Fhochuid M den Iarscríbhinn seo maidir le táirgí nó aonaid chumhachta chúnta (APUnna) a fhormheas;

6.

na dálaí eitilte faoina bhféadfar ceadúnas eitilte a eisiúint i gcomhréir le pointe 21.A.710(a)(2) a fhormheas i gcás aerárthaí áirithe, ach amháin i gcás ceadanna eitilte atá le heisiúint chun críche phointe 21.A.701(a)(15);

7.

chun ceadúnas eitilte a eisiúint i gcomhréir le pointe 21.A.711(b) le haghaidh aerárthaigh atá deartha nó modhnaithe aige, nó a bhfuil formheas faighte aige ina leith, i gcomhréir le pointe 21.A.263(c)(6), na dálaí eitilte faoinar féidir an ceadúnas eitilte a eisiúint, agus maidir le sealbhóir formheasa eagraíochta deartha féin:

(i)

go rialaíonn sé cumraíocht an aerárthaigh; agus

(ii)

go bhfianaíonn sé go bhfuil na coinníollacha deartha arna bhformheas don eitilt á gcomhlíonadh;

8.

mórathruithe áirithe ar dheimhniú cineáil a fhormheas faoi Fhochuid D den Iarscríbhinn seo nó faoi Roinn A, Fochuid D, d’Iarscríbhinn Ib (Cuid 21 Solas); agus

9.

deimhnithe cineáil forlíontacha áirithe a eisiúint faoi Fhochuid E den Iarscríbhinn seo nó faoi Roinn A, Fochuid E, d’Iarscríbhinn Ib (Cuid 21 Solas) agus mórathruithe áirithe ar na deimhnithe sin a fhormheas.”;

(d)

i bpointe 21.A.265, cuirtear an méid seo a leanas in ionad phointe (c):

“(c)

cinnteoidh sé go gcomhlíonann dearadh na dtáirgí, nó na hathruithe nó na deisiúcháin a dhéantar orthu, an bonn deimhnithe cineáil is infheidhme, na sonraíochtaí teicniúla maidir le deimhnithe a dhéanamh, an bonn deimhnithe i ndáil le sonraí maidir le hoiriúnacht oibríochtúil, agus na ceanglais maidir le cosaint an chomhshaoil, agus nach bhfuil aon ghnéithe neamhshábháilte i gceist leo;”;

(5)

i gCuid A, Fochuid K, pointe 21.A.307, cuirtear an pointe (b)(7) seo a leanas isteach:

“7.

páirt nó fearas a mhonaraíonn duine nó eagraíocht dá dtagraítear in Airteagal 9(4) den Rialachán seo;”;

(6)

in Aguisín I, cuirtear an méid seo a leanas in ionad an téacs i dteideal “Treoracha maidir le húsáid Fhoirm 1 EASA”:

“Ní bhaineann na treoracha seo ach le húsáid Fhoirm 1 EASA chun críocha táirgthe. Tarraingítear aird ar Fhoscríbhinn II a ghabhann le hIarscríbhinn I (Cuid-M) a ghabhann le Rialachán (AE) Uimh. 1321/2014 lena gcumhdaítear úsáid Fhoirm 1 EASA chun críocha cothabhála.

1.   CUSPÓIR AGUS ÚSÁID

1.1.

Is é príomhchuspóir an deimhnithe aeracmhainneacht táirgí, páirteanna agus fearas eitlíochta nua (‘an ítim nó na hítimí)’ a dhearbhú.

1.2.

Ní mór comhghaol idir an deimhniú agus an ítim/na hítimí a shuí. Ní mór don tionscnóir deimhniú a choinneáil i bhfoirm lenar féidir na sonraí bunaidh a fhíorú.

1.3.

Tá glacadh ag a lán údarás aeracmhainneachta leis an deimhniú, ach d’fhéadfadh sé sin a bheith ag brath ar chomhaontuithe déthaobhacha agus/nó ar bheartas an údaráis aeracmhainneachta.

1.4.

Ní nóta seachadta ná loingseoireachta é an deimhniú.

1.5.

Ní scaoilfear an t-aerárthach leis an deimhniú.

1.6.

Ní hionann an deimhniú agus formheas maidir leis an ítim a shuiteáil ar aerárthach, ar inneall ná ar lián ar leith ach cuidíonn sé leis an úsáideoir deiridh a stádas formheasa aeracmhainneachta a chinneadh.

1.7.

Ní cheadaítear meascán de hítimí táirgthe a scaoiltear agus de hítimí cothabhála a scaoiltear ar an deimhniú céanna.

1.8.

Ní cheadaítear meascán d’ítimí a dheimhnítear i gcomhréir le ‘sonraí formheasta’ agus le ‘sonraí neamhcheadaithe’ ar an deimhniú céanna.

2.   FORMÁID GHINEARÁLTA

2.1.

Ní mór don ráiteas comhréireachta cloí leis an múnla, lena n-áirítear na blocuimhreacha agus suíomh gach bloic. Féadfar méid gach bloic a athrú, áfach, chun go n-oirfeadh sé don iarratas aonair, ach ní féidir é a athrú a mhéid a d’fhágfadh sé nach bhféadfaí an deimhniú a aithint.

2.2.

Ní mór an teastas a bheith i bhformáid ‘dírdhreacha’, ach d’fhéadfadh méadú suntasach nó laghdú suntasach teacht ar a mhéid iomlán fad is a bheidh an teastas inaitheanta agus inléite. Má bhíonn aon amhras ann, téigh i gcomhairle leis an údarás inniúil.

2.3.

Is féidir an ráiteas freagrachta úsáideora/suiteálaí a chur ar cheachtar taobh den fhoirm.

2.4.

Ní mór don phriontáil ar fad a bheith soiléir agus soléite ionas gur féidir léamh go héasca.

2.5.

Féadfar an deimhniú a réamhphriontáil nó féadfar é a chruthú ar ríomhaire ach i gceachtar cás, ní mór do chlódóireacht na línte agus na gcarachtar a bheith soiléir agus inléite agus i gcomhréir leis an bhformáid atá sainithe.

2.6.

Ba cheart an deimhniú a bheith i mBéarla, agus más iomchuí, i gceann amháin nó níos mó de theangacha eile.

2.7.

Is féidir na sonraí atá le cur isteach ar an teastas a phriontáil le meaisín/ríomhaire nó lámhscríofa ag baint úsáide as bloclitreacha agus ní mór iad a bheith éasca le léamh.

2.8.

Úsáid giorrúchán a theorannú don íosmhéid, chun cabhrú le soiléireacht.

2.9.

Féadfaidh an tionscnóir an spás atá fágtha ar chúl an deimhnithe a úsáid le haghaidh aon fhaisnéise breise ach ní fhéadfaidh sé aon ráiteas deimhniúcháin a chur san áireamh. Ní mór tagairt a dhéanamh d’aon úsáid a bhaintear as cúl an deimhnithe sa bhloc cuí ar aghaidh an deimhnithe.

3.   CÓIPEANNA

3.1.

Níl aon srian ar líon na gcóipeanna den deimhniú a sheoltar chuig an gcustaiméir ná a choinníonn an tionscnóir.

4.   EARRÁID/EARRÁIDÍ AR DHEIMHNIÚ

4.1.

Má aimsíonn úsáideoir deiridh earráid/earráidí ar dheimhniú, ní mór dó é/iad a shainaithint i scríbhinn don tionscnóir. Féadfaidh an tionscnóir deimhniú nua a eisiúint más féidir leo an earráid nó na hearráidí a fhíorú agus a cheartú.

4.2.

Ní mór uimhir rianaithe nua, síniú nua agus dáta a bheith ag an deimhniú nua.

4.3.

Féadfar an t-iarratas ar dheimhniú nua a urramú gan athfhíorú a dhéanamh ar choinníoll na míre/na míreanna. Ní ráiteas ar an gcoinníoll reatha é an deimhniú nua agus ba chóir dó tagairt a dhéanamh don deimhniú a bhí ann roimhe seo i mbloc 12 leis an ráiteas seo a leanas: ‘Leis an deimhniú seo, ceartaítear an earráid/na hearráidí i mbloc/i mbloic [cuirtear isteach an bloc/na bloic atá ceartaithe] ar an deimhniú [cuir isteach an bhunuimhir rianaithe] dar dáta [cuir isteach an dáta bunaidh eisiúna] agus ní chumhdaíonn sé comhréireacht/coinníoll/scaoileadh chun seirbhíse’. Ba cheart an dá dheimhniú a choinneáil i gcomhréir leis an tréimhse choinneála a bhaineann leis an gcéad cheann.

5.   COMHLÁNÚ AN RÁITIS COMHRÉIREACHTA AG AN TIONSCNÓIR

Bloc 1

Údarás inniúil/Tír a fhormheas

Luaigh ainm agus tír an údaráis inniúil ar faoina dhlínse a eisítear an deimhniú seo. Nuair is é an t-údarás inniúil an Ghníomhaireacht, ní mór nach luafar ach ‘EASA’.

Bloc 2

Foirm 1 EASA — Ceanntásc

‘DEIMHNIÚ EISIÚNA ÚDARAITHE EASA — FOIRM 1’

Bloc 3

An fhoirm — Uimhir rianaithe

Cuir isteach an uimhir uathúil arna bunú ag córas uimhrithe/nós imeachta na heagraíochta a aithnítear i mbloc 4; D’fhéadfadh carachtair alfa/uimhriúla a bheith san áireamh anseo.

Bloc 4

Ainm agus Seoladh na heagraíochta

Cuir isteach ainm iomlán agus seoladh iomlán na heagraíochta táirgthe (féach Foirm 55, Bileog A de chuid EASA) nó daoine nádúrtha nó dlítheanacha a scaoileann an ítim/na hítimí a chumhdaítear leis an deimhniú seo. Ceadaítear lógónna, srl. na heagraíochta más féidir iad a choinneáil laistigh den bhloc.

Bloc 5

Ordú Oibre/Conradh/Sonrasc

Chun inrianaitheacht na hítime/na n-ítimí a éascú, cuir isteach uimhir an ordaithe oibre, uimhir an chonartha, uimhir an tsonraisc, nó uimhir thagartha den chineál céanna.

Bloc 6

Ítim

Cuir isteach uimhreacha ítimí líne nuair a bhíonn níos mó ná ítim líne amháin. Ceadaíonn an bloc seo crostagairt éasca do na Ráitis i mbloc 12.

Bloc 7

Tuairisc

Cuir isteach ainm nó tuairisc na hítime. Ba cheart tús áite a thabhairt don téarma a úsáidtear sna treoracha maidir le haeracmhainneacht leanúnach nó sonraí cothabhála (e.g. Catalóg Páirteanna le Léaráidí, Lámhleabhar Cothabhála Aerárthaí, Feasachán Seirbhíse, Lámhleabhar Cothabhála Comhpháirteanna).

Bloc 8

Uimhir pháirte

Cuir isteach uimhir na páirte mar atá sé ar an ítim nó ar an gclib/pacáistíocht. I gcás innill nó liáin, féadfar an t-ainmniú cineáil a úsáid.

Bloc 9

Cainníocht

Luaigh líon na n-ítimí.

Bloc 10

Sraithuimhir

Má cheanglaítear le rialachán an ítim a shainaithint le sraithuimhir, cuir isteach anseo é. Ina theannta sin, féadfar aon tsraithuimhir eile nach gceanglaítear le rialachán a chur isteach freisin. Mura bhfuil aon sraithuimhir sainaitheanta ar an ítim, cuir isteach ‘N/A’.

Bloc 11

Stádas/Obair

Cuir isteach ‘PROTOTYPE’ nó ‘NEW’.

Cuir isteach ‘PROTOTYPE’ in ionad:

(i)

ítim nua a tháirgeadh i gcomhréir le sonraí maidir leis an dearadh neamhfaofa;

(ii)

ítim nua a tháirgeadh i gcomhréir le sonraí deartha nár dhearbhaigh dearbhóir go fóill i gcomhréir le Roinn A, Fochuid C, Fochuid F nó Fochuid N, d’Iarscríbhinn Ib (Cuid 21 Solas);

(iii)

deimhniú athdheimhnithe ag an eagraíocht a sainaithníodh i mbloc 4 ar an deimhniú roimhe sin tar éis obair athraithe nó cheartúcháin ar mhír, sula gcuirtear i seirbhís í, (e.g. tar éis athrú ar an dearadh a ionchorprú, locht a cheartú, iniúchadh nó tástáil a dhéanamh, nó seilfré a athnuachan). Tá sonraí maidir leis an mbuneisiúint agus maidir leis an obair athraithe nó ceartúcháin le cur isteach i mbloc 12;

Cuir isteach ‘PROTOTYPE’ in ionad:

(i)

ítim nua a tháirgeadh i gcomhréir le sonraí maidir leis an dearadh faofa;

(ii)

ítim nua a tháirgeadh i gcomhréir le sonraí deartha nár dhearbhaigh dearbhóir go fóill i gcomhréir le Roinn A, Fochuid C, Fochuid F nó Fochuid N, d’Iarscríbhinn Ib (Cuid 21 Solas);

(iii)

deimhniú athdheimhnithe ag an eagraíocht a sainaithníodh i mbloc 4 ar an deimhniú roimhe sin tar éis obair athraithe nó cheartúcháin ar ítim, sula gcuirtear i seirbhís í, (e.g. tar éis athrú ar an dearadh a ionchorprú, locht a cheartú, iniúchadh nó tástáil a dhéanamh, nó seilfré a athnuachan). Tá sonraí maidir leis an mbuneisiúint agus maidir leis an obair athraithe nó ceartúcháin le cur isteach i mbloc 12;

(iv)

deimhniú athdheimhnithe ag an monaróir táirge nó ag an eagraíocht atá sainaitheanta i mbloc 4 ar an deimhniú roimhe seo maidir le hítimí ó ‘fréamhshamhail’ (i gcomhréir le sonraí neamhfaofa amháin) go ‘nua’ (comhréireacht le sonraí formheasta agus i gcoinníoll le haghaidh oibriú sábháilte), tar éis na sonraí deartha is infheidhme a fhormheas, ar choinníoll nár athraíodh sonraí an deartha.

Maidir le táirgí deimhnithe, ní mór an ráiteas seo a leanas a chur isteach i mbloc 12:

‘ATHDHEIMHNIÚ ÍTIMÍ Ó “PHRÓTAITÍOPA” GO “NUA”: DEIMHNÍONN AN DOICIMÉAD SEO GUR FORMHEASADH NA SONRAÍ DEARTHA [CUIR ISTEACH UIMHIR TC/STC, LEIBHÉAL ATHBHREITHNITHE], DAR DÁTA [CUIR ISTEACH AN DÁTA IS GÁ CHUN STÁDAS ATHBHREITHNITHE A AITHINT], AR MONARAÍODH AN MHÍR SEO/NA MÍREANNA SEO MAIDIR LEO.’

Ba cheart an bosca ‘sonraí maidir le dearadh formheasta agus atá i riocht oibríochta sábháilte’ a mharcáil i mbloc 13a;

Maidir le haerárthaí atá faoi réir dearbhú comhlíontachta maidir le dearadh i gcomhréir le Roinn A, Fochuid C, d’Iarscríbhinn Ib (Cuid 21 Solas), ní mór an ráiteas seo a leanas a iontráil i mbloc 12:

‘ATHDHEIMHNIÚ ÍTIMÍ Ó “PHRÓTAITÍOPA” GO “NUA”: LEIS AN DOICIMÉAD SEO, DEARBHAÍTEAR DEARBHÚ NA SONRAÍ DEARTHA [CUIR ISTEACH TAGAIRT AN DEARBHAITHE, LEIBHÉAL AN ATHBHREITHNITHE], DAR DÁTA AN [CUIR ISTEACH DÁTA MÁS GÁ CHUN STÁDAS ATHBHREITHNITHE A AITHINT], AR MONARAÍODH AN ÍTIM SEO/NA hÍTIMÍ SEO MAIDIR LEO.’

(v)

scrúdú ar ítim nua a scaoileadh roimhe sin roimh í a chur i seirbhís i gcomhréir le caighdeán nó sonraíocht arna sonrú ag custaiméir (sonraí maidir leis sin agus maidir leis an scaoileadh bunaidh le hiontráil i mbloc 12) nó le haeracmhainneacht a bhunú (tá míniúchán ar bhonn an scaoilte agus sonraí maidir leis an scaoileadh bunaidh le hiontráil i mbloc 12).

Bloc 12

Barúlacha

Tabhair tuairisc ar an obair a aithníodh i mbloc 11, cibé acu go díreach nó trí thagairt do dhoiciméid tacaíochta, atá riachtanach don úsáideoir nó don suiteálaí chun aeracmhainneacht na míre/na míreanna i ndáil leis an obair atá á deimhniú a chinneadh. Más gá, féadfar bileog ar leith a úsáid agus féadfar tagairt a dhéanamh dó ó Fhoirm 1 EASA. Ní mór a shonrú go soiléir i ngach ráiteas cad é an mhír/na míreanna i mbloc 6 lena mbaineann sé. Mura bhfuil aon ráiteas ann, luaigh ‘Ní ann dó’.

Cuir isteach an t-údar atá le scaoileadh do shonraí maidir le dearadh neamhfaofa i mbloc 12 (e.g. deimhniú cineáil atá ar feitheamh, le haghaidh tástála amháin, ar feitheamh sonraí faofa).

Ítim nua a tháirgeadh i gcomhréir le sonraí deartha nár dhearbhaigh dearbhóir go fóill i gcomhréir le Roinn A, Fochuid C, Fochuid F nó Fochuid N, d’Iarscríbhinn Ib (Cuid 21 Solas), áireofar an ráiteas seo a leanas i mBloc 12:

‘DEARBHÚ AR CHOMHLÍONTACHT DEARAIDH I gCOMHRÉIR LE SUBCUID C, F NÓ N de Roinn A d’Iarscríbhinn Ib (Cuid 21 Solas)’

Más rud é gur táirgeadh an ítim i gcomhréir le sonraí deartha a dhearbhaigh an dearbhóir i gcomhréir le Roinn A, Fochuid C, Fochuid F nó Fochuid N, d’Iarscríbhinn Ib (Cuid 21 Solas), cuirfear an ráiteas seo a leanas san áireamh i mBloc 12:

‘TÁIRGTHE I gCOMHRÉIR LE SONRAÍ DEARAIDH DEIMHNIÚ COMHLÍONADH AN DEARAIDH DE RÉIR FHOCHUID C, F NÓ N de Roinn A d’Iarscríbhinn Ib (Cuid 21 Solas)’

Má phriontáiltear na sonraí ó Fhoirm leictreonach EASA 1, ba cheart aon sonraí nach bhfuil oiriúnach i mbloic eile a chur isteach sa bhloc seo.

Bloc 13a

Ná marcáil ach ceann amháin den dá bhosca:

1.

Marcáil na ‘sonraí maidir leis an dearadh formheasta agus má tá siad i riocht le haghaidh oibriú sábháilte’ más rud é gur monaraíodh an ítm/na hítimí le sonraí formheasta maidir le dearadh agus go bhfuarthas go raibh siad i riocht lena n-oibriú go sábháilte.

2.

Marcáil na ‘sonraí maidir le dearadh neamhcheadaithe a shonraítear i mbloc 12’ má monaraíodh an mhír/na míreanna ag baint úsáide as sonraí deartha neamhcheadaithe is infheidhme.

Déanfar an bosca seo a mharcáil freisin nuair a tháirgtear an mhír i gcomhréir le sonraí deartha a dearbhaíodh i gcomhréir le Roinn A, Fochuid C, Fochuid F agus Fochuid N, d’Iarscríbhinn Ib (Cuid 21 Solas).

Na sonraí i mbloc 12 a shainaithint (e.g. deimhniú cineáil atá ar feitheamh, le haghaidh tástála amháin, ar feitheamh sonraí ceadaithe, comhréireacht le sonraí deartha ó dhearbhú comhlíontachta i gcomhréir le Roinn A, Fochuid C, Fochuid F nó Fochuid N, d’Iarscríbhinn Ib (Cuid 21 Solas).

Ní cheadaítear meascáin d’ítimí a scaoiltear i gcoinne sonraí maidir le dearadh ceadaithe agus neamhcheadaithe ar an deimhniú céanna.

Bloc 13b

Síniú údaraithe

Comhlánófar an spás sin le síniú an duine údaraithe. Ní cheadaítear ach do dhaoine atá údaraithe go sonrach faoi rialacha agus faoi bheartais an údaráis inniúil an bloc sin a shíniú. Chun cabhrú le haitheantas, féadfar uimhir uathúil a chur isteach lena sainaithneofar an duine údaraithe.

Bloc 13c

Formheas/Uimhir Údaraithe

Iontráil an formheas/uimhir an údaraithe/an tagairt. Is é an t-údarás inniúil a eisíonn an uimhir sin nó an tagairt seo d’eagraíochtaí táirgthe formheasta nó dearbhaithe (do chodanna a tháirgtear faoi Iarscríbhinn Ib (Cuid 21 Solas). Má tháirg an eagraíocht cuid a chomhlíonann sonraí arna ndearbhú ag dearbhóir i gcomhréir le Roinn A, Fochuid C, Fochuid F nó Fochuid N, d’Iarscríbhinn Ib (Cuid 21 Solas) agus nach eagraíocht fhormheasta ná eagraíocht táirgthe dhearbhaithe í an eagraíocht, ba cheart dóibh an ráiteas seo a leanas a chur isteach:

‘TÁIRGTHE FAOI FHOCHUID R de Roinn A d’Iarscríbhinn Ib (Cuid 21 Solas)’

Bloc 13d

Ainm

Iontráil ainm an duine atá ag síniú bloc 13b i bhfoirm inléite.

Bloc 13e

Dáta

Cuir isteach an dáta sínithe ar bhloc 13b, ní mór an dáta a bheith san fhormáid dd = 2 digit lá, mmm = an chéad 3 litir den mhí, yyyy = 4 digit den bhliain.

Bloc 14a-14e

Ceanglais ghinearálta do bhloic 14a-14e:

Nach n-úsáidtear chun táirgeadh a scaoileadh. Déan scáth, dorchú nó marc ar shlí eile chun úsáid neamhaireach nó neamhúdaraithe a chosc.

Freagrachtaí Úsáideora/Suiteálaithe

Cuir an ráiteas seo a leanas ar an deimhniú chun fógra a thabhairt d’úsáideoirí deiridh nach scaoiltear iad óna bhfreagrachtaí maidir le suiteáil agus úsáid aon ní a bhfuil an fhoirm ag gabháil leis:

‘NÍ hIONANN AN DEIMHNIÚ SEO AGUS ÚDARÁS CHUN SUITEÁIL GO hUATHOIBRÍOCH.

I gCÁS INA nDÉANANN AN tÚSÁIDEOIR/SUITEÁLAÍ OBAIR I gCOMHRÉIR LE RIALACHÁIN ÚDARÁIS AERFHIÚNTAIS ATÁ ÉAGSÚIL LEIS AN ÚDARÁS AERFHIÚNTAIS ATÁ SONRAITHE I mBLOC 1, TÁ SÉ FÍOR-RIACHTANACH GO nÁIRITHÍONN AN tÚSÁIDEOIR/AN SUITEÁLAÍ GO nGLACANN A ÚDARÁS AERFHIÚNTAIS LE hÍTIMÍ ÓN ÚDARÁS AERFHIÚNTAIS SONRAITHE I mBLOC 1.

NÍ hIONANN RÁITIS I mBLOC 13A AGUS I mBLOC 14A AGUS DEIMHNIÚ SUITEÁLA. I nGACH CÁS, NÍ MÓR DEIMHNIÚ SUITEÁLA, ARNA EISIÚINT I gCOMHRÉIR LEIS NA RIALACHÁIN NÁISIÚNTA AG AN ÚSÁIDEOIR/SUITEÁLAÍ, A BHEITH I dTAIFID CHOTHABHÁLA AERÁRTHAIGH SULA bhFÉADFAR EITILT AR AN AERÁRTHACH.’”


(1)  Rialachán (AE) Uimh. 1321/2014 ón gCoimisiún an 26 Samhain 2014 maidir le haeracmhainneacht leanúnach na n-aerárthach agus táirgí, páirteanna agus fearais aerloingseoireachta, agus maidir le formheas na n-eagraíochtaí agus an phearsanra a bhfuil baint acu leis na cúraimí sin (IO L 362, 17.12.2014, lch. 1).


IARSCRÍBHINN II

Cuirtear isteach Iarscríbhinn Ib (Cuid 21 Solas) seo a leanas:

“Clár

21L.1

Raon Feidhme

21L.2

Údarás inniúil

ROINN A —

CEANGLAIS THEICNIÚLA

FOCHUID A

FORÁLACHA GINEARÁLTA

21L.A.1

Raon Feidhme

21L.A.2

Oibleagáidí agus gníomhaíochtaí arna gcur i gcrích ag duine seachas iarratasóir ar dheimhniú, nó sealbhóir deimhnithe, nó ag dearbhóir dearbhaithe comhlíontachta

21L.A.3

Córais tuairiscithe

21L.A.4

Treoracha maidir le haeracmhainneacht

21L.A.5

Comhoibriú idir dearadh agus táirgeadh

21L.A.6

Marcáil

21L.A.7

Taifid a choimeád

21L.A.8

Lámhleabhair

21L.A.9

Treoracha le haghaidh aeracmhainneacht leanúnach

21L.A.10

Rochtain agus imscrúdú

21L.A.11

Torthaí agus barúlacha

21L.A.12

Modhanna comhlíontachta

FOCHUID B

DEIMHNITHE CINEÁIL

21L.A.21

Raon feidhme

21L.A.22

Incháilitheacht

21L.A.23

Léiriú ar chumas deartha

21L.A.24

Iarratas ar dheimhniú cineáil

21L.A.25

Comhlíontacht a léiriú

21L.A.26

Dearadh cineáil

21L.A.27

Ceanglais maidir le deimhniú cineáil a eisiúint

21L.A.28

Oibleagáidí sealbhóra deimhnithe cineáil

21L.A.29

Inaistritheacht deimhnithe cineáil

21L.A.30

Leanúint de bhailíocht deimhnithe cineáil

FOCHUID C

DEARBHUITHE COMHLÍONTACHTA MAIDIR LE DEARADH AERÁRTHAÍ

21L.A.41

Raon feidhme

21L.A.42

Incháilitheacht

21L.A.43

Dearbhú comhlíontachta maidir le dearadh

21L.A.44

Gníomhaíochtaí comhlíonta do dhearbhú comhlíontachta maidir le dearadh

21L.A.45

Mionsonraíochtaí teicniúla agus ceanglais maidir le cosaint an chomhshaoil is infheidhme maidir le haerárthaí atá faoi réir dearbhuithe maidir le comhlíonadh deartha

21L.A.46

Sonraí deartha aerárthaí

21L.A.47

Oibleagáidí dhearbhaithe comhlíontachta deartha

21L.A.48

Neamh-inaistritheacht dearbhaithe comhlíontachta maidir le dearadh aerárthaí

FOCHUID D

ATHRUITHE AR DHEIMHNITHE CINEÁIL

21L.A.61

Raon feidhme

21L.A.62

Athruithe caighdeánacha

21L.A.63

Aicmiú na n-athruithe ar dheimhniú cineáil

21L.A.64

Incháilitheacht

21L.A.65

Iarratas ar athrú ar dheimhniú cineáil

21L.A.66

Comhlíontacht a léiriú

21L.A.67

Ceanglais maidir le mionathrú ar dheimhniú cineáil a fhaomhadh

21L.A.68

Ceanglais maidir le mórathrú ar dheimhniú cineáil a fhaomhadh

21L.A.69

Athrú ar dheimhniú cineáil a fhormheas faoi phribhléid

21L.A.70

Oibleagáidí maidir le mionathruithe ar dheimhniú cineáil

FOCHUID E

DEIMHNITHE FORLÍONTACHA CINEÁIL

21L.A.81

Raon feidhme

21L.A.82

Incháilitheacht

21L.A.83

Léiriú ar chumas deartha

21L.A.84

Iarratas ar dheimhniú forlíontach cineáil

21L.A.85

Comhlíontacht a léiriú

21L.A.86

Ceanglais maidir le deimhniú cineáil forlíontach a fhormheas

21L.A.87

Deimhniú cineáil forlíontach a fhormheas faoi phribhléid

21L.A.88

Oibleagáidí sealbhóra deimhnithe cineáil fhorlíontaigh

21L.A.89

Inaistritheacht deimhnithe cineáil

21L.A.90

Leanúint de bhailíocht deimhnithe cineáil fhorlíontaigh

21L.A.91

Athruithe ar an gcuid den táirge arna cumhdach le deimhniú forlíontach cineáil

FOCHUID F

ATHRUITHE AR AERÁRTHAÍ A bhFUIL COMHLÍONADH AN DEARAIDH DEARBHAITHE INA LEITH

21L.A.101

Raon feidhme

21L.A.102

Athruithe caighdeánacha

21L.A.103

Aicmiú athruithe ar dhearadh aerárthaigh a bhfuil comhlíonadh deartha dearbhaithe ina leith

21L.A.104

Incháilitheacht

21L.A.105

Dearbhú comhlíontachta maidir le dearadh le haghaidh mionathruithe

21L.A.106

Oibleagáidí an duine a dhéanann dearbhú comhlíontachta maidir le dearadh mionathraithe

21L.A.107

Dearbhú comhlíontachta dearaidh le haghaidh mórathrú

21L.A.108

Gníomhaíochtaí comhlíonta chun comhlíonadh mórathrú a dhearbhú

FOCHUID G

EAGRAÍOCHTAÍ TÁIRGTHE DEARBHAITHE

21L.A.121

Raon feidhme

21L.A.122

Incháilitheacht

21L.A.123

Dearbhú maidir le cumas táirgthe

21L.A.124

Córas bainistíochta maidir le táirgeadh

21L.A.125

Acmhainní na heagraíochta táirgthe dearbhaithe

21L.A.126

Raon feidhme na hoibre

21L.A.127

Oibleagáidí na heagraíochta táirgthe a dearbhaíodh

21L.A.128

Fógra faoi athruithe agus faoi scor gníomhaíochtaí

FOCHUID H

DEIMHNITHE AERACMHAINNEACHTA AGUS DEIMHNITHE SRIANTA AERACMHAINNEACHTA

21L.A.141

Raon feidhme

21L.A.142

Incháilitheacht

21L.A.143

Iarratas ar dheimhniú aeracmhainneachta nó ar dheimhniú srianta aeracmhainneachta

21L.A.144

Oibleagáidí an iarratasóra ar dheimhniú aeracmhainneachta nó ar dheimhniú srianta aeracmhainneachta

21L.A.145

Deimhniú aeracmhainneachta agus deimhniú srianta aeracmhainneachta laistigh de na Ballstáit a aistriú agus a atheisiúint

21L.A.146

Leanúint de bhailíocht deimhnithe aeracmhainneachta agus deimhnithe srianta aeracmhainneachta

FOCHUID I

DEIMHNITHE CINEÁIL AGUS DEIMHNITHE SRIANTA CINEÁIL

21L.A.161

Raon feidhme

21L.A.162

Incháilitheacht

21L.A.163

Iarratas

21L.A.164

Deimhnithe torainn agus deimhnithe srianta torainn a aistriú agus a atheisiúint laistigh de na Ballstáit

21L.A.165

Leanúint de bhailíocht deimhnithe torainn agus deimhnithe srianta torainn

FOCHUID J

EAGRAÍOCHTAÍ DEARTHA DEARBHAITHE

21L.A.171

Raon feidhme

21L.A.172

Incháilitheacht

21L.A.173

Dearbhú maidir le cumas deartha

21L.A.174

Córas bainistíochta do dhearadh

21L.A.175

Acmhainní na heagraíochta deartha dearbhaithe

21L.A.176

Raon feidhme na hoibre

21L.A.177

Oibleagáidí na heagraíochta deartha dearbhaithe

21L.A.178

Fógra faoi athruithe agus faoi scor gníomhaíochtaí

FOCHUID K

CODANNA

21L.A.191

Raon Feidhme

21L.A.192

Comhlíontacht a léiriú

21L.A.193

Scaoileadh páirteanna le haghaidh suiteála

FOCHUID M

DEARADH DEISIÚCHÁN AR THÁIRGÍ CINEÁL-DEIMHNITHE

21L.A.201

Raon Feidhme

21L.A.202

Deisiúcháin chaighdeánacha

21L.A.203

Dearaí deisiúcháin a aicmiú ar tháirge cineál-deimhnithe

21L.A.204

Incháilitheacht

21L.A.205

Iarratas ar dhearadh deisiúcháin a fhormheas i leith táirge cineál-deimhnithe

21L.A.206

Comhlíontacht a léiriú

21L.A.207

Ceanglais maidir le mionathrú ar dheimhniú cineáil a fhaomhadh

21L.A.208

Ceanglais maidir le dearadh deisiúcháin a fhormheas

21L.A.209

Dearadh deisiúcháin a fhormheas faoi phribhléid

21L.A.210

Oibleagáidí sealbhóir ar fhormheas maidir le dearadh deisiúcháin

21L.A.211

Damáiste neamhdheisithe

FOCHUID N

DEARADH DEISIÚCHÁIN AR AERÁRTHAÍ A bhFUIL COMHLÍONADH DEARAIDH DEARBHAITHE INA LEITH

21L.A.221

Raon feidhme

21L.A.222

Deisiúcháin chaighdeánacha

21L.A.223

Dearaí deisiúcháin a aicmiú ar aerárthach ar dearbhaíodh comhlíonadh an deartha ina leith

21L.A.224

Incháilitheacht

21L.A.225

Dearbhú comhlíontachta maidir le dearadh do mhiondearthaí deisiúcháin

21L.A.226

Dearbhú maidir le comhlíonadh dearthaí móra deisiúcháin

21L.A.227

Gníomhaíochtaí comhlíonta chun comhlíonadh mórdhearadh deisiúcháin a dhearbhú

21L.A.228

Oibleagáidí an dearbhóra dearbhaithe maidir le comhlíonadh deartha ar dhearadh deisiúcháin

21L.A.229

Damáiste neamhdheisithe

FOCHUID O

ÚDARUITHE DE RÉIR ORDÚ UM CHAIGHDEÁN TEICNIÚIL EORPACH

FOCHUID P

CEAD EITILTE

21L.A.241

Cead eitilte agus coinníollacha eitilte

FOCHUID Q

SAINAITHINT TÁIRGÍ, PÁIRTEANNA AGUS FEARAS

21L.A.251

Raon feidhme

21L.A.252

Dearadh marcanna

21L.A.253

Sainaithint táirgí

21L.A.254

Láimhseáil na sonraí sainaitheantais

21L.A.255

Páirteanna a shainaithint

FOCHUID R

RÁITEAS COMHRÉIREACHTA LE hAGHAIDH AERÁRTHAÍ AGUS DEIMHNIÚ EISIÚNA ÚDARAITHE (EASA FOIRM 1) D’INNILL AGUS LIÁIN, NÓ DO CHODANNA DÍOBH, ATÁ I gCOMHRÉIR LE DEARBHÚ COMHLÍONTACHTA MAIDIR LEIS AN DEARADH

21L.A.271

Raon feidhme

21L.A.272

Incháilitheacht

21L.A.273

Córas rialaithe táirgthe

21L.A.274

Ráiteas comhréireachta a eisiúint (Foirm 52B EASA) nó deimhniú eisiúna údaraithe (Foirm EASA 1)

21L.A.275

Oibleagáidí duine nádúrtha nó dlítheanach a eisíonn ráiteas comhréireachta (Foirm 52B EASA) nó deimhniú eisiúna údaraithe (Foirm EASA 1)

FOCHUID B —

NÓSANNA IMEACHTA LE hADHAIGH NA nÚDARÁS INNIÚIL

FOCHUID A

FORÁLACHA GINEARÁLTA

21L.B.11

Doiciméadacht maoirseachta

21L.B.12

Malartú faisnéise

21L.B.13

Faisnéis don Ghníomhaireacht

21L.B.14

Treoracha aeracmhainneachta a fuarthas ó Stáit nach Ballstáit iad

21L.B.15

Freagairt láithreach ar fhadhb sábháilteachta

21L.B.16

Córais bainstíochta

21L.B.17

Cúraimí a shannadh d’eintitis cháilithe

21L.B.18

Athruithe sa chóras bainistíochta

21L.B.19

Díospóidí a réiteach

21L.B.20

Coimeád taifead

21L.B.21

Torthaí agus barúlacha

21L.B.22

Bearta forfheidhmiúcháin

21L.B.23

Treoracha maidir le haeracmhainneacht

21L.B.24

Modhanna comhlíontachta

FOCHUID B

DEIMHNITHE CINEÁIL

21L.B.41

Sonraíochtaí deimhniúcháin

21L.B.42

Imscrúdú tosaigh

21L.B.43

Bonn deimhniúcháin cineáil do dheimhniú cineáil

21L.B.44

Coinníollacha sonracha

21L.B.45

Ainmniú na gceanglas infheidhme maidir le cosaint an chomhshaoil le haghaidh deimhniú cineáil

21L.B.46

Imscrúdú

21L.B.47

Deimhniú cineáil a eisiúint

21L.B.48

Maoirseacht leanúnach ar aeracmhainneacht ar tháirgí ar eisíodh deimhniú cineáil ina leith

21L.B.49

Deimhniú cineáil a aistriú

FOCHUID C

DEARBHUITHE COMHLÍONTACHTA MAIDIR LE DEARADH

21L.B.61

Mionsonraíochtaí teicniúla agus ceanglais infheidhme maidir le cosaint an chomhshaoil i dtaca le dearbhuithe maidir le comhlíonadh dearaidh táirge

21L.B.62

Imscrúdú tosaigh formhaoirseachta

21L.B.63

Dearbhú comhlíontachta maidir le dearadh a chlárú

21L.B.64

Formhaoirseacht leanúnach ar aeracmhainneacht aerárthaí a bhfuil comhlíonadh deartha dearbhaithe ina leith

FOCHUID D

ATHRUITHE AR DHEIMHNITHE CINEÁIL

21L.B.81

Bonn an deimhnithe cineáil agus na ceanglais maidir le cosaint an chomhshaoil do mhórathrú ar dheimhniú cineáil

21L.B.82

Imscrúdú agus eisiúint formheasa maidir le mionathrú ar dheimhniú cineáil

21L.B.83

Imscrúdú ar athrú mór ar dheimhniú cineáil

21L.B.84

Formheas le haghaidh mórathru ar dheimhniú cineáil a eisiúint

21L.B.85

Maoirseacht leanúnach ar aeracmhainneacht ar tháirgí athraithe ar eisíodh deimhniú cineáil ina leith

FOCHUID E

DEIMHNITHE FORLÍONTACHA CINEÁIL

21L.B.101

Bonn deimhniúcháin cineáil agus ceanglais infheidhme maidir le cosaint an chomhshaoil le haghaidh deimhniú cineáil forlíontach

21L.B.102

Imscrúdú

21L.B.103

Deimhniú forlíontach cineáil a eisiúint

21L.B.104

Maoirseacht leanúnach ar aeracmhainneacht ar tháirgí ar eisíodh deimhniú cineáil forlíontach ina leith

FOCHUID F

ATHRUITHE AR AERÁRTHAÍ A bhFUIL COMHLÍONADH AN DEARAIDH DEARBHAITHE INA LEITH

21L.B.121

Imscrúdú maoirseachta tosaigh ar dhearbhú comhlíontachta maidir le dearadh i ngeall ar mhórathrú ar dhearadh aerárthaigh a bhfuil comhlíonadh deartha dearbhaithe ina leith

21L.B.122

Dearbhú comhlíontachta maidir le dearadh a chlárú le haghaidh mórathrú ar dhearadh aerárthaigh

21L.B.123

Maoirseacht leanúnach ar aeracmhainneacht ar aerárthach athraithe ar dearbhaíodh comhlíonadh an dearaidh ina leith

FOCHUID G

EAGRAÍOCHTAÍ TÁIRGTHE DEARBHAITHE

21L.B.141

Imscrúdú tosaigh formhaoirseachta

21L.B.142

Dearbhú comhlíontachta maidir le dearadh a chlárú

21L.B.143

Maoirseacht

21L.B.144

Clár maoirseachta

21L.B.145

Gníomhaíochtaí maoirseachta

21L.B.146

Athruithe ar dhearbhuithe

FOCHUID H

DEIMHNITHE AERACMHAINNEACHTA AGUS DEIMHNITHE SRIANTA AERACMHAINNEACHTA

21L.B.161

Imscrúdú

21L.B.162

Deimhniú aeracmhainneachta nó deimhniú srianta aeracmhainneachta a eisiúint nó a leasú

21L.B.163

Maoirseacht

FOCHUID I

DEIMHNITHE TORAINN

21L.B.171

Imscrúdú

21L.B.172

Deimhnithe torainn a eisiúint nó a leasú

21L.B.173

Maoirseacht

FOCHUID J

EAGRAÍOCHTAÍ DEARTHA DEARBHAITHE

21L.B.181

Imscrúdú tosaigh formhaoirseachta

21L.B.182

Dearbhú ar chumas deartha a chlárú

21L.B.183

Maoirseacht

21L.B.184

Clár maoirseachta

21L.B.185

Gníomhaíochtaí maoirseachta

21L.B.186

Athruithe ar dhearbhuithe

FOCHUID K

CODANNA

FOCHUID M

DEARADH DEISIÚCHÁN AR THÁIRGÍ CINEÁL-DEIMHNITHE

21L.B.201

Bonn deimhniúcháin cineáil agus ceanglais infheidhme maidir le cosaint an chomhshaoil le haghaidh deimhniú cineáil forlíontach

21L.B.202

Imscrúdú agus formheas a eisiúint le haghaidh miondearadh deisiúcháin

21L.B.203

Imscrúdú ar iarratas ar mhórdhearadh deisiúcháin a fhormheas

21L.B.204

Eisiúint formheas ar mhórdhearadh deisiúcháin

21L.B.205

Maoirseacht leanúnach ar aeracmhainneacht ar tháirgí a bhfuil dearadh deisiúcháin formheasta ina leith

21L.A.206

Damáiste neamhdheisithe

FOCHUID N

DEARADH DEISIÚCHÁIN AR AERÁRTHAÍ A bhFUIL COMHLÍONADH DEARAIDH DEARBHAITHE INA LEITH

21L.B.221

Imscrúdú tosaigh formhaoirseachta ar dhearbhú comhlíontachta maidir le mórdhearadh deisiúcháin d’aerárthach ar dearbhaíodh comhlíonadh dearaidh ina leith

21L.B.222

Dearbhú maidir le mórdhearadh deisiúcháin a chlárú ar aerárthach ar dearbhaíodh comhlíonadh an deartha ina leith

21L.B.223

Maoirseacht leanúnach ar aeracmhainneacht ar dhearadh deisiúcháin a ndearbhaítear go bhfuil comhlíonadh deartha ina leith

FOCHUID O

ÚDARUITHE DE RÉIR ORDÚ UM CHAIGHDEÁN TEICNIÚIL EORPACH

FOCHUID P

CEAD EITILTE

21L.B.241

Imscrúdú a dhéanamh sula n-eiseofar cead eitilte

21L.B.242

Imscrúdú roimh choinníollacha eitilte a eisiúint

FOCHUID Q

SAINAITHINT TÁIRGÍ, PÁIRTEANNA AGUS FEARAS

FOCHUID R

RÁITEAS COMHRÉIREACHTA LE hAGHAIDH AERÁRTHAÍ AGUS DEIMHNITHE EISIÚNA ÚDARAITHE (EASA FOIRM 1) D’INNILL AGUS LIÁIN, AGUS PÁIRTEANNA DÍOBH, ATÁ I gCOMHRÉIR LE DEARBHÚ COMHLÍONTACHTA MAIDIR LEIS AN DEARADH

21L.B.251

Maoirseacht

21L.B.252

Clár maoirseachta

21L.B.253

Gníomhaíochtaí maoirseachta

AGUISÍNÍ A GHABHANN LE hIARSCRÍBHINN IB

21L.1   Raon feidhme

(forchoimeádta)

21L.2   Údarás inniúil

(forchoimeádta)

ROINN A

CEANGLAIS THEICNIÚLA

FOCHUID A –   FORÁLACHA GINEARÁLTA

21L.A.1   Raon feidhme

Bunaítear leis an Roinn seo cearta agus oibleagáidí ginearálta a bhfuil feidhm acu maidir leis na nithe seo a leanas:

(a)

an t-iarratasóir ar dheimhniú, nó sealbhóir ar dheimhniú, arna eisiúint i gcomhréir leis an Iarscríbhinn seo;

(b)

aon dearbhóir ar chumas deartha nó táirgthe nó ar chomhlíonadh dearaidh; agus

(c)

aon duine nádúrtha nó dlítheanach a eisíonn ráiteas comhréireachta le haghaidh aerárthaigh, nó deimhniú scaoilte údaraithe (Foirm 1 EASA) le haghaidh innill, lián nó páirte arna tháirgeadh.

21L.A.2   Oibleagáidí agus gníomhaíochtaí arna gcur i gcrích ag duine seachas iarratasóir ar dheimhniú, nó sealbhóir deimhnithe, nó ag dearbhóir dearbhaithe comhlíontachta

Féadfaidh aon duine nádúrtha nó dlítheanach eile na gníomhartha agus na hoibleagáidí a cheanglaítear ar iarratasóir ar dheimhniú ar tháirge nó ar chuid nó ar dhearbhóir dearbhaithe comhlíontachta faoin Roinn seo a ghabháil de láimh thar a cheann, ar choinníoll go bhfuil agus go mbeidh oibleagáidí an iarratasóra, an tsealbhóra nó an dearbhóra comhlíonta agus comhlíonta i gceart.

21L.A.3   Córais tuairiscithe

(a)

Gan dochar do Rialachán (AE) Uimh. 376/2014 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle (1) agus dá ghníomhartha tarmligthe agus dá ghníomhartha cur chun feidhme, aon duine nádúrtha nó dlítheanach a shealbhaíonn nó a rinne iarratas ar dheimhniú cineáil, ar dheimhniú cineáil forlíontach, ar mhór-fhormheas deartha deisiúcháin, nó ar aon deimhniú ábhartha eile a mheastar a bheith eisithe faoin Iarscríbhinn seo, nó a bhfuil sé dearbhaithe aige go bhfuil dearadh aerárthaí, nó athrú dearaidh nó dearadh deisiúcháin á gcomhlíonadh aige faoin Iarscríbhinn seo, déanfaidh sé an méid seo a leanas:

1.

córas a bhunú agus a choinneáil ar bun chun tuarascálacha tarluithe a bhailiú, agus imscrúdú agus anailísiú a dhéanamh orthu chun treochtaí díobhálacha a shainaithint nó chun aghaidh a thabhairt ar easnaimh agus chun tarluithe a bhfuil sé éigeantach tuairisciú a dhéanamh orthu i gcomhréir le pointe 3 a asbhaint mar aon leis na tarluithe sin a thuairiscítear go deonach. Áireofar an méid seo a leanas sa chóras tuairiscithe:

(i)

tuairiscí agus faisnéis a bhaineann le teipeanna, le mífheidhmeanna, le lochtanna nó le teagmhais eile atá ina gcúis, nó a d’fhéadfadh a bheith ina gcúis, le héifeachtaí díobhálacha ar aeracmhainneacht leanúnach an táirge nó na coda a chumhdaítear leis an deimhniú cineáil, leis an deimhniú cineáil forlíontach, le mórfhormheas deartha deisiúcháin, nó le haon deimhniú ábhartha eile a mheastar a bheith eisithe faoin Iarscríbhinn seo, nó leis an dearbhú comhlíontachta dearaidh arna eisiúint faoin Iarscríbhinn seo;

(ii)

earráidí, neasteagmhais agus guaiseacha nach dtagann faoi phointe (i);

2.

an fhaisnéis faoin gcóras arna bhunú i gcomhréir le pointe (a)(1) a chur ar fáil d’oibreoirí aitheanta an táirge nó na páirte agus, arna iarraidh sin, d’aon duine atá údaraithe faoi ghníomhartha cur chun feidhme nó tarmligthe eile, agus faisnéis a sholáthar maidir leis an gcaoi le tuarascálacha ar chlistí, mífheidhmeanna, lochtanna nó tarluithe eile dá dtagraítear i bpointe (a)(1)(i) a sholáthar, agus faisnéis maidir leo sin;

3.

aon mhainneachtain, mífheidhm, locht nó teagmhas eile a bhfuil siad ar an eolas fúthu a bhaineann le táirge nó le cuid, a chumhdaítear leis an deimhniú cineáil, leis an deimhniú cineáil forlíontach, le mórfhormheas deartha deisiúcháin, nó le haon deimhniú ábhartha eile a mheastar a eisíodh faoin Iarscríbhinn seo, nó le dearbhú maidir le comhlíonadh deartha arna eisiúint faoin Iarscríbhinn seo, agus a raibh nó a bhféadfadh riocht neamhshábháilte a bheith mar thoradh air, a thuairisciú don Ghníomhaireacht.

(b)

Gan dochar do Rialachán (AE) Uimh. 376/2014 agus dá ghníomhartha tarmligthe agus dá ghníomhartha cur chun feidhme, déanfaidh aon duine nádúrtha nó dlítheanach a bhfuil a chumas táirgthe dearbhaithe aige faoi Fhochuid G den Iarscríbhinn seo, nó a tháirgeann táirge nó cuid de faoi Fhochuid R den Iarscríbhinn seo, an méid seo a leanas:

1.

córas a bhunú agus a choinneáil ar bun chun tuarascálacha tarluithe a bhailiú agus measúnú a dhéanamh orthu, lena n-áirítear tuarascálacha ar earráidí, neasteagmhais agus guaiseacha, chun treochtaí díobhálacha a shainaithint nó chun aghaidh a thabhairt ar easnaimh agus chun tarluithe a bhfuil sé éigeantach tuairisciú a dhéanamh orthu i gcomhréir le pointe (2) agus pointe (3) a asbhaint mar aon leis na tarluithe sin a thuairiscítear go deonach;

2.

gach cás inar eisigh siad táirgí nó codanna agus ina sainaithnítear ina dhiaidh sin go bhféadfadh imeacht ó na sonraí deartha is infheidhme imeacht ó na sonraí deartha is infheidhme a thuairisciú do shealbhóir formheasta an deartha nó don dearbhóir ar dhearbhú comhlíontachta maidir le dearadh, agus imscrúdú a dhéanamh leis an sealbhóir formheasa deartha nó le dearbhóir an dearbhaithe comhlíontachta maidir le dearadh, chun na claontaí sin a shainaithint a bhféadfadh riocht neamhshábháilte a bheith mar thoradh orthu;

3.

tuairisc a thabhairt don Ghníomhaireacht agus d’údarás inniúil an Bhallstáit atá freagrach i gcomhréir le pointe 21L.2, más ann dóibh, faoi na diallais a bhféadfadh riocht neamhshábháilte a bheith mar thoradh orthu a sainaithníodh i gcomhréir le pointe 21L.A.3(b), pointe (2);

4.

má ghníomhaíonn sí mar sholáthróir d’eagraíocht táirgthe eile, tuairisceoidh sé don eagraíocht eile sin gach cás inar scaoil sí táirgí nó páirteanna chuig an eagraíocht sin agus, ina dhiaidh sin, inar aithin sí go bhféadfadh imeacht ó na sonraí deartha is infheidhme a bheith ann.

Áireofar leis na hoibleagáidí tuairiscithe i bpointe 21.A.3A(b) d’Iarscríbhinn I maidir le daoine nádúrtha agus dlítheanacha a bhfuil formheas eagraíochta táirgthe ina seilbh acu nó a bhfuil iarratas déanta acu ar fhormheas eagraíochta táirgthe tarluithe a bhaineann le táirgí agus páirteanna a tháirgtear i gcomhréir le sonraí deartha a fhormheastar nó a dhearbhaítear i gcomhréir leis an Iarscríbhinn seo, agus, i gcás inar dearbhaíodh comhlíonadh an deartha, déanfar tuarascálacha ar an dearbhóir comhlíontachta maidir leis an dearadh.

(c)

Gan dochar do Rialachán (AE) Uimh. 376/2014 agus dá ghníomhartha tarmligthe agus cur chun feidhme, déanfaidh aon duine nádúrtha nó dlítheanach dá dtagraítear i bpointe (a) agus pointe (b), agus tuairisciú á dhéanamh aige i gcomhréir le pointí (a)(3), (b)(2), (b)(3) agus (b)(4), cosaint iomchuí a thabhairt do rúndacht an duine a thuairiscíonn an tuarascáil agus do rúndacht an duine nó na ndaoine a luaitear sa tuarascáil.

(d)

Gan dochar do Rialachán (AE) Uimh. 376/2014 agus dá ghníomhartha tarmligthe agus cur chun feidhme, déanfaidh aon duine nádúrtha nó dlítheanach dá dtagraítear i bpointe (a) agus i bpointe (b) na tuarascálacha a shainmhínítear i bpointe (a) (3) agus i bpointe (b)(3) a thabhairt i bhfoirm agus ar bhealach a bhunóidh an t-údarás inniúil a luaithe is féidir, agus i gcás ar bith, seolfaidh sé na tuairiscí tráth nach déanaí ná 72 uair tar éis don duine nádúrtha nó dlítheanach dá dtagraítear i bpointe (a) agus i bpointe (b) a shainaithint, mura gcuireann cúinsí eisceachtúla cosc air sin.

(e)

Gan dochar do Rialachán (AE) Uimh. 376/2014 agus dá ghníomhartha tarmligthe agus cur chun feidhme, más rud é gur tharla tarlú a thuairiscítear faoi phointe (a)(3) nó faoi phointe (b)(3) de thoradh easnaimh sa dearadh nó sa táirgthe, déanfaidh sealbhóir ar dheimhniú cineáil, deimhniú srianta cineáil, deimhniú forlíontach cineáil, formheas le haghaidh mórdhearadh deisiúcháin, údarú ETSO nó aon fhormheas ábhartha eile a mheastar a eisíodh faoin Iarscríbhinn seo, nó an eagraíocht táirgthe, de réir mar is iomchuí, an chúis atá leis an easnamh a imscrúdú agus torthaí an imscrúdaithe agus aon ghníomhaíocht atá beartaithe aige a dhéanamh nó a mholann sé a dhéanamh chun an t-easnamh sin a réiteach a thuairisciú d’údarás inniúil an Bhallstáit atá freagrach i gcomhréir le pointe 21L.2 agus don Ghníomhaireacht.

(f)

Má chinneann an t-údarás inniúil go bhfuil gá le gníomhaíocht chun an t-easnamh a réiteach, déanfaidh sealbhóir ar dheimhniú cineáil, deimhniú srianta cineáil, deimhniú forlíontach cineáil, formheas le haghaidh mórdhearadh deisiúcháin, nó aon fhormheas ábhartha eile a mheastar a eisíodh faoin Iarscríbhinn seo, nó an eagraíocht táirgthe dá dtagraítear i bpoiunte (b), de réir mar is iomchuí, na sonraí ábhartha a chur faoi bhráid an údaráis inniúil arna iarraidh sin dó.

21L.A.4   Treoracha maidir le haeracmhainneacht

Nuair is gá don Ghníomhaireacht treoir aeracmhainneachta a eisiúint i gcomhréir le pointe 21L.B.23 chun bail neamhshábháilte a cheartú, nó chun a cheangal go ndéanfar cigireacht, déanfaidh sealbhóir an deimhnithe cineáil, an deimhnithe cineáil fhorlíontaigh, an fhormheasa mórdheisiúcháin dearaidh, nó aon deimhnithe ábhartha eile a mheastar a eisíodh faoin Iarscríbhinn seo, chomh maith le dearbhóir dearbhaithe comhlíontachta, de réir mar is infheidhme, an méid seo a leanas:

(a)

an ghníomhaíocht cheartaitheach iomchuí nó na cigireachtaí is gá, nó an dá rud, a mholadh agus mionsonraí na dtograí sin a chur faoi bhráid na Gníomhaireachta lena bhformheas;

(b)

tar éis don Ghníomhaireacht na tograí dá dtagraítear i bpointe (a) a fhormheas, sonraí tuairisciúla iomchuí agus treoracha cur i gcrích a chur ar fáil do gach oibreoir aitheanta nó d’úinéirí uile an táirge nó na coda is eol agus, arna iarraidh sin, d’aon duine a gceanglaítear air an treoir aeracmhainneachta a chomhlíonadh.

21L.A.5   Comhoibriú idir dearadh agus táirgeadh

Maidir le sealbhóir deimhnithe cineáil, deimhniú cineáil forlíontach, formheas athrú ar dheimhniú cineáil nó ar fhormheas ar dhearadh deisiúcháin, dearbhóir dearbhaithe comhlíontachta maidir le dearadh, agus an eagraíocht nó an duine nádúrtha nó dlítheanach a tháirgeann táirgí nó codanna den dearadh sonrach sin, comhoibreoidh sé chun a áirithiú go bhfuil an táirge nó cuid de i gcomhréir leis an dearadh sin agus chun aeracmhainneacht leanúnach an táirge nó na coda a áirithiú.

21L.A.6   Marcáil

(a)

Maidir le sealbhóir deimhnithe cineáil, le deimhniú cineáil forlíontach, le formheas athrú ar dheimhniú cineáil nó ar fhormheas ar dhearadh deisiúcháin, nó dearbhóir dearbhaithe comhlíontachta, sonróidh sé an mharcáil do tháirgí nó do chodanna i gcomhréir le Fochuid Q den Iarscríbhinn seo.

(b)

Déanfaidh an eagraíocht nó an duine nádúrtha nó dlítheanach a tháirgeann táirgí nó codanna na táirgí agus na codanna sin a mharcáil i gcomhréir le Fochuid Q den Iarscríbhinn seo.

21L.A.7   Taifid a choimeád

Maidir le gach duine nádúrtha nó dlítheanach a bhfuil nó a bhfuil iarratas déanta aige ar dheimhniú cineáil, ar dheimhniú cineáil forlíontach, ar fhormheas deartha deisiúcháin, nó ar chead eitilte, a dhearbhaigh comhlíonadh deartha, a bhfuil dearbhú maidir le dearadh nó cumas táirgthe eisithe aige, nó a tháirgeann táirgí nó páirteanna faoin Rialachán seo, déanfaidh sé an méid seo a leanas:

(a)

agus táirge nó cuid nó deisiú táirge nó páirte á dhearadh, córas coimeádta taifead a bhunú ina gcorprófar na ceanglais a fhorchuirtear ar a chomhpháirtithe agus ar a fhochonraitheoirí agus an fhaisnéis/sonraí ábhartha maidir leis an dearadh a choinneáil agus a bheidh ar fáil don Ghníomhaireacht chun an fhaisnéis is gá a sholáthar chun a áirithiú go mbeidh na ceanglais is infheidhme maidir le cosaint an chomhshaoil á gcomhlíonadh acu;

(b)

agus táirge nó cuid á táirgeadh, córas chun taifid a choimeád a bhunú agus taifead a dhéanamh ar shonraí na hoibre a bhaineann le comhréireacht na dtáirgí nó na gcodanna, agus na gceanglas a fhorchuirtear ar a chomhpháirtithe agus ar a sholáthraithe, agus iad a choinneáil ar fáil don údarás inniúil chun an fhaisnéis is gá a sholáthar chun aeracmhainneacht leanúnach an táirge agus na coda a áirithiú;

(c)

maidir le ceadúnais eitilte, de bhreis ar na ceanglais maidir le taifid a choimeád a bhunaítear i bpointe 21.A.5(c) d’Iarscríbhinn I, aon doiciméid a thaifeadadh, ar doiciméid iad a táirgeadh chun comhlíonadh na gceanglas breise a bhunaítear i bpointe 21L.A.241(b) a léiriú, agus beidh na doiciméid sin i seilbh na Gníomhaireachta agus an údaráis inniúil;

(d)

taifid inniúlachta a choinneáil mar aon le cáilíochtaí an phearsanra a bhfuil baint acu le dearadh nó le táirgeadh agus atá san fheidhm neamhspleách chun faireachán a dhéanamh ar chomhlíonadh, má cheanglaítear sin le pointí 21L.A.125(c), 21L.A.175(b) nó 21L.A.175(e).

21L.A.8   Lámhleabhair

Déanfaidh sealbhóir deimhnithe cineáil nó deimhnithe cineáil fhorlíontaigh nó dearbhóir dearbhaithe maidir le comhlíonadh deartha máistirchóipeanna de na lámhleabhair nó na hathruithe uile sna lámhleabhair a cheanglaítear ar bhonn an deimhnithe cineáil is infheidhme, na sonraíochtaí teicniúla mionsonraithe is infheidhme agus na ceanglais is infheidhme maidir le cosaint an chomhshaoil maidir leis an táirge nó leis an gcuid a tháirgeadh, a chothabháil agus a thabhairt cothrom le dáta, agus soláthróidh sé cóipeanna, arna iarraidh sin, don Ghníomhaireacht.

21L.A.9   Treoracha le haghaidh aeracmhainneacht leanúnach

(a)

Maidir le sealbhóir deimhnithe cineáil, le deimhniú cineáil forlíontach, le hathrú deartha nó le formheas dearaidh deisiúcháin nó le dearbhóir dearbhaithe comhlíontachta deartha, socróidh sé an fhaisnéis is gá lena áirithiú go ndéanfar aeracmhainneacht an chineáil aerárthaigh, agus aon pháirt ghaolmhar, a chomhlíonann an dearadh sin, a chothabháil feadh na saolré oibríochtúla.

(b)

Soláthróidh sealbhóir deimhnithe cineáil, deimhniú cineáil forlíontach, athrú dearaidh nó formheas dearaidh deisiúcháin nó dearbhóir dearbhaithe comhlíontachta an fhaisnéis a bunaíodh in (a) sula scaoilfear an dearadh sin chun seirbhíse.

(c)

Cuirfear na treoracha i leith aeracmhainneacht leanúnach ar fáil tríd an méid seo a leanas:

1.

sealbhóir deimhnithe cineáil nó dearbhóir dearbhaithe deartha do gach úinéir aitheanta i leith táirge amháin nó níos mó tráth a seachadta nó nuair a eiseofar an chéad deimhniú aeracmhainneachta nó an chéad deimhniú srianta aeracmhainneachta, de réir mar is infheidhme, i leith an aerárthaigh lena mbaineann, cibé acu is déanaí;

2.

sealbhóir deimhnithe cineáil, deimhniú cineáil forlíontach nó formheas mionathraithe nó dearbhóir dearbhaithe comhlíontachta le haghaidh athrú dearaidh do gach oibreoir aitheanta den táirge a ndéanann an t-athrú difear dóibh tráth a scaoiltear an táirge modhnaithe chun seirbhíse;

3.

sealbhóir formheasta deartha deisiúcháin nó an dearbhóir do dhearbhú comhlíontachta maidir le dearadh deisiúcháin do gach oibreoir aitheanta den táirge a ndéanann an deisiú difear dó, nuair a scaoiltear an táirge ina gcorpraítear an dearadh deisiúcháin chun seirbhíse. Féadfar an táirge deisithe nó an chuid deisithe a scaoileadh i seirbhís sula mbeidh na treoracha gaolmhara i leith aeracmhainneacht leanúnach curtha i gcrích, ach is ar feadh tréimhse seirbhíse teoranta a bheidh an méid sin, agus le comhaontú na Gníomhaireachta.

Ina dhiaidh sin, cuirfidh sealbhóirí na ndeimhnithe nó na ndearbhóirí an fhaisnéis sin ar fáil arna iarraidh sin d’aon duine eile a gceanglaítear air na treoracha sin maidir le haeracmhainneacht leanúnach a chomhlíonadh.

(d)

De mhaolú ar phointe (b), féadfaidh sealbhóir an deimhnithe cineáil nó dearbhóir an dearbhaithe maidir le comhlíonadh moill a chur ar chuid de na treoracha maidir le haeracmhainneacht leanúnach a bheith ar fáil, agus é ag déileáil le treoracha rathúla fada de chineál sceidealta, go dtí go mbeidh an táirge nó an táirge modhnaithe curtha i seirbhís, ach cuirfidh sé na treoracha sin ar fáil sula mbeidh gá le húsáid na sonraí sin don táirge nó don táirge modhnaithe.

(e)

Sealbhóir formheasta an deartha nó dearbhóir dearbhaithe comhlíontachta a bhfuil sé de cheangal air treoracha maidir le haeracmhainneacht leanúnach a sholáthar i gcomhréir le pointe (b), déanfaidh sé na hathruithe uile ar na treoracha sin a chur ar fáil d’oibreoirí uile an táirge a ndéanann an t-athrú difear dóibh, agus, arna iarraidh sin, d’aon duine eile a gceanglaítear air na hathruithe sin a chomhlíonadh.

21L.A.10   Rochtain agus imscrúdú

Maidir le gach duine nádúrtha nó dlítheanach a bhfuil nó a bhfuil iarratas déanta aige ar dheimhniú cineáil, ar dheimhniú cineáil forlíontach, ar mhórfhormheas deartha deisiúcháin, ar chead eitilte, ar dheimhniú aeracmhainneachta srianta, ar dheimhniú srianta ar aeracmhainneacht, ar dheimhniú srianta torainn nó ar dheimhniú srianta torainn, a bhfuil comhlíonadh deartha nó cumas táirgthe dearbhaithe acu, a bhfuil a ndearadh nó a gcumas táirgthe dearbhaithe acu nó a tháirgeann aerárthaí, innill, liáin nó páirteanna faoi Fhochuid R den Iarscríbhinn seo, déanfaidh sé an méid seo a leanas:

(a)

rochtain a thabhairt don údarás inniúil ar aon saoráid, táirge, páirt, doiciméad, taifead, sonraí, próisis, nósanna imeachta nó aon ábhar eile, agus féadfaidh sé athbhreithniú ar aon tuarascáil a cheadú agus aon chigireacht a dhéanamh agus aon tástáil a dhéanamh agus a dhéanamh chun a fhíorú go bhfuil ceanglais infheidhme na Roinne seo á gcomhlíonadh agus á gcomhlíonadh go leanúnach;

(b)

má úsáideann an duine nádúrtha nó dlítheanach comhpháirtithe, soláthróirí nó fochonraitheoirí, socruithe a dhéanamh leo chun a áirithiú go bhfuil rochtain ag an údarás inniúil agus gur féidir leis imscrúdú a dhéanamh mar a thuairiscítear i bpointe (a).

21L.A.11   Torthaí agus barúlacha

(a)

Tar éis an fógra maidir le torthaí a fháil, déanfaidh an duine nádúrtha nó dlítheanach a bhfuil nó a ndearna iarratas ar dheimhniú cineáil, deimhniú cineáil forlíontach, mórcheadú deartha deisiúcháin, cead eitilte, deimhniú aeracmhainneachta srianta, deimhniú aeracmhainneachta, deimhniú torainn nó deimhniú srianta torainn, a bhfuil comhlíonadh deartha nó cumas táirgthe dearbhaithe aige, a bhfuil sé dearbhaithe aige go bhfuil siad deartha nó táirgthe nó a tháirgeann aerárthaí, innill, liáin nó páirteanna faoi Fhochuid R den Iarscríbhinn seo, na céimeanna seo a leanas a ghlacadh laistigh den tréimhse ama a chinnfidh an t-údarás inniúil i gcomhréir le pointe 21L.B.21, pointe (d) nó pointe (e):

1.

an bhunchúis nó na bunchúiseanna leis an neamhchomhlíontacht a shainaithint, mar aon le ní nó nithe a chuireann léi;

2.

plean gníomhaíochta ceartaithí a shainiú agus é a mholadh don údarás inniúil;

3.

cur chun feidhme na gníomhaíochta ceartaithí a léiriú chun sástacht an údaráis inniúil.

(b)

Tabharfar aird chuí ar bharúil arna cur in iúl ag an údarás inniúil i gcomhréir le pointe 21L.B.21, pointe (f). Déanfaidh an duine nádúrtha nó dlítheanach taifead de na cinntí a dhéantar i leith na mbarúlacha sin.

21L.A.12   Modhanna comhlíontachta

(a)

Féadfaidh duine dlítheanach nó nádúrtha aon mhodh eile comhlíonta a úsáid ar na modhanna inghlactha comhlíonta (AMC) chun comhlíonadh an Rialacháin seo a shuí.

(b)

Más mian le heagraíocht modh malartach comhlíontachta a úsáid, soláthróidh sí tuairisc iomlán ar an mbealach sin don údarás inniúil sula mbainfidh sí úsáid as. Áireofar sa tuairisc aon athbhreithniú ar lámhleabhair nó ar nósanna imeachta a d’fhéadfadh a bheith ábhartha, mar aon le míniú ina léirítear an bealach a chomhlíontar an Rialachán seo.

(c)

Féadfaidh an eagraíocht na modhanna malartacha comhlíontachta sin a úsáid faoi réir formheas a fháil roimh ré ón údarás inniúil.

FOCHUID B –   DEIMHNITHE CINEÁIL

21L.A.21   Raon feidhme

Leis an bhFochuid seo, bunaítear an nós imeachta chun iarratas a dhéanamh ar dheimhnithe cineáil, agus bunaítear léi cearta agus oibleagáidí na n-iarratasóirí ar na deimhnithe sin agus a sealbhóirí, nuair is táirge ceann díobh seo a leanas:

(a)

eitleán ag a bhfuil uasmhais éirí de thalamh (MTOM) de 2 000 kg nó níos lú agus cumraíocht suí de cheathrar ar a mhéad aige;

(b)

tá faoileoir aige nó faoileán cumhachtaithe a bhfuil MTOM aige arb ionann é agus 2 000 kg nó ar lú é ná sin;

(c)

balún;

(d)

aerlong te;

(e)

aerlong gáis paisinéirí arna ceapadh i gcomhair ceathrar ar a mhéad;

(f)

rótarárthaí a bhfuil MTOM aige arb ionann é agus 1 200 kg nó ar lú ná sin é agus cumraíocht suí de cheathrar ar a mhéad aige;

(g)

inneall loiní agus lián loine fosaithe atá beartaithe a shuiteáil ar aerárthach dá dtagraítear i bpointí (a) go (f). I gcásanna den sórt sin, déanfar bileog sonraí an deimhnithe cineáil a nótáil go hiomchuí le go bhféadfar an t-inneall nó an lián a shuiteáil ar an aerárthach sin amháin;

(h)

gíreitleáin.

21L.A.22   Incháilitheacht

Féadfaidh aon duine nádúrtha nó dlítheanach a léirigh a chumas dearaidh i gcomhréir le pointe 21L.A.23, nó atá i mbun a gcumas dearaidh a léiriú i gcomhréir le pointe 21L.A.23, iarratas a dhéanamh ar dheimhniú cineáil faoi na coinníollacha atá leagtha síos san Fhochuid seo.

21L.A.23   Léiriú ar chumas deartha

Léireoidh iarratasóir ar dheimhniú cineáil a gcumas dearaidh tríd an méid seo a leanas:

(a)

formheas eagraíochta dearaidh a bheith aige a bhfuil téarmaí formheasa aige a chumhdaíonn catagóir an táirge faoi seach, arna eisiúint ag an nGníomhaireacht i gcomhréir le Roinn A, Fochuid J, d’Iarscríbhinn I (Cuid 21); nó

(b)

ag dearbhú a gcumas dearaidh don chineál saothair dearaidh agus do chatagóir an táirge i gcomhréir le Fochuid J den Iarscríbhinn seo.

21L.A.24   Iarratas ar dheimhniú cineáil

(a)

Is i bhfoirm agus ar mhodh a bhunóidh an Ghníomhaireacht a dhéanfar iarratas ar dheimhniú cineáil.

(b)

Beidh an méid seo a leanas, ar a laghad, san iarratas ar dheimhniú cineáil:

1.

bonn cirt go bhfuil an t-iarratas laistigh den raon feidhme mar atá leagtha síos i bpointe 21L.A.21;

2.

réamhshonraí tuairisciúla an táirge, an úsáid atá beartaithe dó, agus cineál oibríochta an táirge a n-iarrtar deimhniú ina leith;

3.

togra le haghaidh an bhoinn deimhniúcháin cineáil agus na ceanglais is infheidhme maidir le cosaint an chomhshaoil, arna ullmhú i gcomhréir leis na ceanglais agus na roghanna a shonraítear i bpointe 21L.B.43 agus pointe 21L.B.45;

4.

plean taispeána comhlíontachta ina sonrófar na modhanna agus na modhanna comhlíonta a nuashonróidh an t-iarratasóir nuair a bheidh athruithe ar an tionscadal deimhniúcháin a dhéanfaidh difear do phointí (1) go (3) nó aon athruithe ar na modhanna comhlíonta agus ar na modhanna comhlíonta.

(c)

Beidh iarratas ar dheimhniú cineáil fós bailí go ceann 3 bliana. I gcás nár eisíodh deimhniú cineáil laistigh den tréimhse sin, déanfar iarratas nua i gcomhréir le pointe (a) agus pointe (b).

21L.A.25   Comhlíontacht a léiriú

(a)

Déanfaidh an t-iarratasóir ar dheimhniú cineáil, tar éis don Ghníomhaireacht glacadh leis an bplean léirithe comhlíontachta agus i gcomhréir lena hinneachar, ansin:

1.

a léiriú go gcomhlíontar an bonn deimhniúcháin cineáil is infheidhme mar atá bunaithe agus fógartha ag an nGníomhaireacht don iarratasóir i gcomhréir le pointe 21L.B.43;

2.

a léiriú go gcomhlíontar na ceanglais is infheidhme maidir le cosaint an chomhshaoil arna mbunú agus arna gcur in iúl don iarratasóir ag an nGníomhaireacht i gcomhréir le pointe 21L.B.45; agus

3.

na modhanna inar léiríodh comhlíonadh den sórt sin a sholáthar don Ghníomhaireacht.

(b)

Déanfaidh an t-iarratasóir ar dheimhniú cineáil bonn cirt maidir leis na modhanna comhlíonta laistigh de dhoiciméid um chomhlíonadh de réir an phlean taispeána um chomhlíonadh a sholáthar don Ghníomhaireacht.

(c)

Agus tástáil agus cigireachtaí á ndéanamh aige chun comhlíonadh a léiriú i gcomhréir le pointe (a), beidh an fíorú sin fíoraithe agus doiciméadaithe ag an iarratasóir sula ndéanfaidh sé aon tástáil:

1.

i gcás gach eiseamail tástála:

(i)

go gcomhlíonann na hábhair agus na próisis go leordhóthanach sonraíochtaí an deartha cineáil atá beartaithe;

(ii)

go bhfuil comhpháirteanna na dtáirgí i gcomhréir go leormhaith leis na líníochtaí atá sa dearadh cineáil atá beartaithe;

(iii)

go bhfuil na próisis mhonaraíochta, an tógáil agus an chóimeáil i gcomhréir go leordhóthanach leis na próisis a shonraítear sa dearadh cineáil atá beartaithe; agus

2.

go raibh an trealamh tástála agus tomhais a úsáideadh don tástáil leordhóthanach don tástáil agus go raibh sé calabraithe mar is iomchuí.

(d)

Déanfar an tástáil eitilte chun deimhniú cineáil a fháil i gcomhréir le modhanna na tástála eitilte sin arna sonrú ag an nGníomhaireacht. Is é an t-iarratasóir ar dheimhniú cineáil a dhéanfaidh na tástálacha eitilte uile is gá chun a chinneadh an gcomhlíontar an bonn deimhniúcháin cineáil is infheidhme. Mar chuid de na tástálacha eitilte, beidh tréimhse oibríochta i gcumraíocht dheiridh a bheidh fada go leor chun a áirithiú nach mbeidh aon saincheist sábháilteachta ann agus an t-aerárthach ag dul i mbun seirbhíse den chéad uair.

(e)

Ceadóidh iarratasóir ar dheimhniú cineáil don Ghníomhaireacht na nithe seo a leanas a dhéanamh:

1.

athbhreithniú ar aon sonraí agus ar aon fhaisnéis a bhaineann leis an léiriú ar chomhlíonadh;

2.

aon tástáil nó cigireacht a dhéantar chun críche a thaispeáint go bhfuil siad á gcomhlíonadh a fheiceáil nó a dhéanamh;

3.

iniúchadh fisiceach ar an gcéad airteagal den táirge sin sa chumraíocht deiridh chun a fhíorú go gcomhlíonann an dearadh an bonn de dheimhniúchán cineáil agus na ceanglais is infheidhme maidir le cosaint an chomhshaoil agus aon imscrúdú eile a chinnfear i gcomhréir le pointe 21L.B.46.

(f)

Ar an léiriú comhlíontachta a bheith críochnaithe, dearbhóidh an t-iarratasóir chuig an nGníomhaireacht an meid seo a leanas:

1.

tá sé léirithe acu go bhfuil bonn an deimhniúcháin cineáil agus na ceanglais is infheidhme maidir le cosaint an chomhshaoil á gcomhlíonadh acu arna mbunú agus arna gcur in iúl don iarratasóir ag an nGníomhaireacht i gcomhréir le pointí 21L.B.43 agus 21L.B.45, de réir an phlean taispeána comhlíontachta; agus

2.

níor aithníodh aon ghné ná saintréith a d’fhéadfadh an táirge a dhéanamh neamhshábháilte nó neamh-chomhoiriúnach don chomhshaol do na húsáidí a n-iarrtar deimhniú ina leith.

21L.A.26   Dearadh cineáil

Sainmhíneoidh an t-iarratasóir ar dheimhniú cineáil táirge dearadh an chineáil táirge chun gur féidir é a shainaithint go huathúil agus gan débhrí, arb é a bheidh ann:

(a)

líníochtaí agus sonraíochtaí agus liostú na líníochtaí agus na sonraíochtaí sin atá riachtanach chun cumraíocht agus gnéithe deartha an táirge a shainiú;

(b)

faisnéis faoi na hábhair agus na próisis a úsáideadh;

(c)

faisnéis faoi na modhanna monaraíochta agus cóimeála;

(d)

aon teorainneacha aeracmhainneachta;

(e)

na ceanglais maidir le comhoiriúnacht chomhshaoil; agus

(f)

aon sonraí eile lenar féidir, trí chomparáid a dhéanamh, cinneadh an aeracmhainneachta, agus, más ábhartha, comhoiriúnacht chomhshaoil tháirgí níos déanaí den chineál céanna a dhéanamh.

21L.A.27   Ceanglais maidir le deimhniú cineáil a eisiúint

Chun deimhniú cineáil a eisiúint, déanfaidh an t-iarratasóir an méid seo a leanas:

(a)

a gcumas dearaidh a léiriú i gcomhréir le pointe 21L.A.23;

(b)

comhlíontacht an dearaidh a léiriú i gcomhréir le pointe 21L.A.25;

(c)

a léiriú, i gcás deimhnithe cineáil aerárthaigh, go bhfuil an t-inneall nó an lián, nó iad araon, má tá sé suiteáilte ar an aerárthach, tar éis:

1.

deimhniú cineáil arna eisiúint nó arna chinneadh i gcomhréir le hIarscríbhinn I (Cuid 21) nó arna eisiúint i gcomhréir leis an Iarscríbhinn seo; nó

2.

gur áiríodh san iarratas ar dheimhniú cineáil an aerárthaigh iad agus gur áirithigh an t-iarratasóir comhréireacht an innill agus an liáin le linn léiriú na comhlíontachta i bpointe 21L.A.25;

(d)

a léiriú nach bhfuil aon saincheisteanna gan réiteach ón iniúchadh fisiceach ar an gcéad airteagal den táirge sin sa chumraíocht deiridh ná aon imscrúdú eile arna dhéanamh ag an nGníomhaireacht i gcomhréir le pointe 21L.B.46, pointe (c) agus pointe (d).

21L.A.28   Oibleagáidí sealbhóra deimhnithe cineáil

Gabhfaidh sealbhóir deimhnithe cineáil air féin oibleagáidí sealbhóra deimhnithe cineáil a leagtar amach i bhFochuid A den Iarscríbhinn seo agus leanfaidh sé de bheith ag comhlíonadh an cheanglais incháilitheachta faoi phointe 21L.A.22.

21L.A.29   Inaistritheacht deimhnithe cineáil

Féadfar deimhniú cineáil a aistriú chuig sealbhóir nua, ar choinníoll go mbeidh sé fíoraithe ag an nGníomhaireacht, i gcomhréir le pointe 21L.B.49, go bhfuil an duine nádúrtha nó dlítheanach a bhfuil sé beartaithe an deimhniú cineáil a aistriú chuige incháilithe i gcomhréir le pointe 21L.A.22 chun deimhniú cineáil a shealbhú agus go bhfuil sé in ann oibleagáidí shealbhóir an deimhnithe cineáil a ghabháil air féin faoi phointe 21L.A.28. Déanfaidh sealbhóir an deimhnithe cineáil nó an duine nádúrtha nó dlítheanach ar mian leis an deimhniú a ghlacadh iarratas chuig an nGníomhaireacht chun a fhíorú an gcomhlíontar na coinníollacha sin, i bhfoirm agus ar bhealach a bhunóidh an Ghníomhaireacht.

21L.A.30   Leanúint de bhailíocht deimhnithe cineáil

(a)

Beidh deimhniú cineáil bailí ar na coinníollacha seo a leanas:

1.

nach dtugann an sealbhóir suas an deimhniú cineáil;

2.

tá sealbhóir an deimhnithe cineáil fós i gcomhréir le ceanglais ábhartha Rialachán (AE) 2018/1139 agus na ngníomhartha tarmligthe agus cur chun feidhme arna nglacadh ar a bhonn, agus na forálacha maidir le láimhseáil na dtorthaí mar a shonraítear faoi phointe 21L.B.21 á gcur san áireamh;

3.

ní chúlghaireann an Ghníomhaireacht an deimhniú cineáil i gcomhréir le pointe 21L.B.22.

(b)

Ar thabhairt suas nó ar chúlghairm, tabharfar an deimhniú ar ais don Ghníomhaireacht.

FOCHUID C –   DEARBHUITHE COMHLÍONTACHTA MAIDIR LE DEARADH AERÁRTHAÍ

21L.A.41   Raon feidhme

(a)

Leis an bhFochuid seo, bunaítear an nós imeachta chun comhlíonadh dearaidh aerárthaí a dhearbhú, agus bunaítear léi cearta agus oibleagáidí na ndaoine a dhéanann na dearbhuithe sin.

(b)

Baineann an Fhochuid seo leis na catagóirí aerárthaí seo a leanas, ar choinníoll nach n-áirítear gnéithe deartha núíosacha ná neamhghnácha i ndearadh an aerárthaigh:

1.

eitleán ag a bhfuil uasmhais éirí de thalamh (MTOM) de 1 200 kg nó níos lú nach bhfuil scair-chumhachtaithe, agus a bhfuil cumraíocht suí de bheirt ar a mhéad aige;

2.

tá faoileoir aige nó faoileán cumhachtaithe a bhfuil MTOM aige arb ionann é agus 1 200 kg nó ar lú é ná sin;

3.

balún atá ceaptha do cheathrar ar a mhéid;

4.

aerárthach te a dearadh do cheathrar ar a mhéid.

(c)

Chun críche na Fochoda seo, measfar gur gné nua nó neamhghnách gné dearaidh más rud é, tráth a dhéantar an dearbhú comhlíontachta maidir le dearadh, nach gcumhdaítear an ghné dearaidh sin leis na sonraíochtaí teicniúla mionsonraithe arna mbunú agus arna gcur ar fáil ag an nGníomhaireacht i gcomhréir le pointe 21L.B.61.

21L.A.42   Incháilitheacht

Féadfaidh aon duine nádúrtha nó dlítheanach a dhearbhú go bhfuil dearadh aerárthaigh á chomhlíonadh faoi na coinníollacha a leagtar síos san Fhochuid seo.

21L.A.43   Dearbhú comhlíontachta maidir le dearadh

(a)

Sula dtáirgfear aerárthach nó sula gcomhaontófar le heagraíocht táirgthe aerárthach a tháirgeadh, dearbhóidh duine nádúrtha nó dlítheanach a dhearann an t-aerárthach sin go gcomhlíonann a dhearadh na sonraíochtaí teicniúla mionsonraithe is infheidhme agus na ceanglais is infheidhme maidir le cosaint an chomhshaoil dá dtagraítear i bpointe 21L.A.45.

(b)

Déanfar an dearbhú i bhfoirm agus ar mhodh a bhunóidh an Ghníomhaireacht agus beidh an fhaisnéis seo a leanas ar a laghad ann:

1.

ainm an duine a chuireann an dearbhú isteach, agus a sheoladh/áit ghnó;

2.

tagairt uathúil chun an t-aerárthach a shainaithint;

3.

léiriú ar na sonraíochtaí teicniúla mionsonraithe is infheidhme agus na ceanglais is infheidhme maidir le cosaint an chomhshaoil i gcomhréir le pointe 21L.A.45, pointe lena ndearbhaíonn an dearbhóir go bhfuil siad á gcomhlíonadh;

4.

ráiteas sínithe arna dhéanamh faoi fhreagracht aonair an duine a dhéanann an dearbhú go gcomhlíonann dearadh an aerárthaigh, agus más infheidhme an t-inneall nó an lián, na sonraíochtaí teicniúla mionsonraithe is infheidhme agus na ceanglais is infheidhme maidir le cosaint an chomhshaoil dá dtagraítear i bpointe 3, de réir an phlean taispeána comhlíontachta dá dtagraítear i bpointe (c)(3);

5.

ráiteas sínithe arna dhéanamh faoi fhreagracht aonair an duine a dhéanann an dearbhú nach bhfuil aon ghnéithe nó saintréithe sainaitheanta ag an duine sin a d’fhéadfadh an t-aerárthach a dhéanamh neamhshábháilte nó neamh-chomhoiriúnach don chomhshaol maidir leis an úsáid atá beartaithe dó;

6.

gealltanas sínithe go ngabhfaidh an duine a dhéanann an dearbhú air féin na hoibleagáidí dá dtagraítear i bpointe 21L.A.47;

7.

má tá inneall nó lián mar chuid de dhearadh an aerárthaigh a chumhdaítear leis an dearbhú:

(i)

tagairt don deimhniú ar chineál an innill nó an liáin arna eisiúint nó arna chinneadh i gcomhréir le hIarscríbhinn I (Cuid 21) nó arna eisiúint i gcomhréir leis an Iarscríbhinn seo; nó

(ii)

i gcás innill loiní agus liáin pháirce fosaithe, ráiteas go gcumhdaítear leis an dearbhú comhlíontachta maidir le dearadh an aerárthaigh comhlíonadh an innill nó an liáin le sonraíochtaí teicniúla infheidhme an innill nó an liáin;

8.

Na treoracha le haghaidh aeracmhainneacht leanúnach;

9.

na teorainneacha oibriúcháin;

10.

an bhileog sonraí i leith aeracmhainneachta agus, más infheidhme, i leith astaíochtaí;

11.

an bhileog sonraí maidir le torann, más infheidhme;

12.

aon choinníollacha nó teorainneacha eile a fhorordaítear don aerárthach, agus más infheidhme don inneall nó don lián, sna sonraíochtaí teicniúla mionsonraithe is infheidhme agus sna ceanglais is infheidhme maidir le cosaint an chomhshaoil agus a ndearbhaíonn an dearbhóir go bhfuil siad á gcomhlíonadh aige.

(c)

Cuirfidh an dearbhóir an dearbhú deartha dá dtagraítear i bpointe (b) faoi bhráid na Gníomhaireachta. In éineacht leis an dearbhú sin, cuirfidh an dearbhóir an méid seo a leanas ar fáil don Ghníomhaireacht:

1.

líníocht den aerárthach;

2.

tuairisc mhionsonraithe ar dhearadh an aerárthaigh, lena n-áirítear na cumraíochtaí uile a chumhdaítear leis an dearbhú, na saintréithe oibriúcháin, na gnéithe deartha agus aon teorainneacha;

3.

plean taispeána comhlíontachta ina sonraítear na modhanna trína léirítear comhlíonadh na sonraíochtaí teicniúla mionsonraithe is infheidhme agus na gceanglas infheidhme maidir le cosaint an chomhshaoil le linn léiriú comhlíontachta;

4.

gur thaifead siad réasúnuithe maidir le comhlíonadh a fuarthas ó na gníomhaíochtaí comhlíonta a rinneadh de réir an phlean taispeána comhlíontachta;

5.

i gcás ina léireofar go bhfuil comhlíonadh á dhéanamh trí thástálacha a dhéanamh, thug sé bonn cirt le comhréireacht na n-airteagal agus an trealaimh tástála, a léireoidh:

(i)

i gcás an eiseamail tástála:

(A)

na hábhair agus na próisis atá i gcomhréir go leordhóthanach le sonraíochtaí an deartha;

(B)

comhpháirteanna na dtáirgí atá i gcomhréir go leordhóthanach leis na líníochtaí sa dearadh; agus

(C)

go raibh na próisis mhonaraíochta, an tógáil agus an chóimeáil á gcomhlíonadh go leordhóthanach leis na próisis a shonraítear sa dearadh;

(ii)

go raibh an trealamh tástála agus tomhais a úsáideadh don tástáil leordhóthanach don tástáil agus go raibh sé calabraithe mar is iomchuí;

6.

tuarascálacha, torthaí na gcigireachtaí nó na dtástálacha a fuair an dearbhóir a bheith riachtanach chun a chinneadh go gcomhlíonann an t-aerárthach, agus más infheidhme an t-inneall nó an lián, na sonraíochtaí mionsonraithe teicniúla is infheidhme agus na ceanglais is infheidhme maidir le cosaint an chomhshaoil.

21L.A.44   Gníomhaíochtaí comhlíonta do dhearbhú comhlíontachta maidir le dearadh

Sula ndéanfaidh sé dearbhú comhlíontachta maidir leis an dearadh i gcomhréir le pointe 21L.A.43, déanfaidh an dearbhóir atá freagrach as dearadh an aerárthaigh sin an méid seo a leanas:

(a)

plean taispeána comhlíontachta a bhunú ina sonrófar na modhanna chun léiriú ar chomhlíonadh a leanúint agus an comhlíonadh á léiriú. Déanfar an doiciméad seo a thabhairt cothrom le dáta de réir mar is gá;

(b)

taifead a dhéanamh ar bhonn cirt le comhlíonadh doiciméad maidir le comhlíonadh de réir an phlean taispeána um chomhlíonadh;

(c)

tástáil agus cigireachtaí a dhéanamh de réir mar is gá i gcomhréir leis an bplean taispeána comhlíontachta;

(d)

comhréireacht na n-earraí tástála agus an trealaimh tástála a áirithiú agus a thaifeadadh agus a áirithiú go bhfuil an t-eiseamal tástála i gcomhréir leis na sonraíochtaí, na líníochtaí, na próisis mhonaraíochta, na modhanna tógála agus cóimeála sa dearadh;

(e)

a áirithiú go bhfuil an trealamh tástála agus tomhais atá le húsáid chun tástáil a dhéanamh leordhóthanach chun tástáil a dhéanamh agus é calabraithe go hiomchuí;

(f)

cead a thabhairt don Ghníomhaireacht aon chigireachtaí nó tástálacha ar aerárthaí a dhéanamh sa dearadh agus sa chumraíocht táirgthe aibí is cuí agus is gá chun a chinneadh nach bhfuil aon ghné nó aon saintréith ag an táirge a fhágann nach bhfuil an t-aerárthach sábháilte nó nach luíonn an comhshaol leis an úsáid atá beartaithe dó;

(g)

tástáil eitilte a dhéanamh, i gcomhréir le modhanna tástála eitilte den sórt sin arna sonrú ag an nGníomhaireacht, chun a chinneadh an gcomhlíonann an t-aerárthach na sonraíochtaí teicniúla mionsonraithe is infheidhme agus na ceanglais is infheidhme maidir le caomhnú an chomhshaoil. San áireamh sa tástáil eitilte beidh tréimhse oibríochta i gcumraíocht deiridh a bheidh fada go leor chun a áirithiú nach mbeidh aon saincheist sábháilteachta ann agus an t-aerárthach ag dul i mbun seirbhíse den chéad uair.

21L.A.45   Mionsonraíochtaí teicniúla agus ceanglais maidir le cosaint an chomhshaoil is infheidhme maidir le haerárthaí atá faoi réir dearbhuithe maidir le comhlíonadh deartha

Léireoidh an dearbhóir go gcomhlíonann dearadh an aerárthaigh na sonraíochtaí teicniúla mionsonraithe agus na ceanglais is infheidhme maidir le cosaint an chomhshaoil dá dtagraítear i bpointe 21L.B.61, atá infheidhme maidir leis an aerárthach sin agus a bheidh i bhfeidhm ar an dáta a dhéanfar an dearbhú maidir le comhlíonadh an dearaidh don Ghníomhaireacht.

21L.A.46   Sonraí deartha aerárthaí

(a)

Saineoidh an dearbhóir dearadh an aerárthaigh go soiléir ionas gur féidir é a shainaithint gan débhrí.

(b)

I measc na sonraí a bhaineann an dearbhóir as dearadh an aerárthaigh chun dearadh an aerárthaigh a shainmhíniú go huathúil, áireofar an méid seo a leanas:

1.

na líníochtaí agus na sonraíochtaí agus liostú na líníochtaí agus na sonraíochtaí sin is gá chun cumraíocht agus gnéithe deartha an táirge a shainiú;

2.

faisnéis faoi na hábhair agus na próisis a úsáideadh;

3.

faisnéis faoi na modhanna monaraíochta agus cóimeála;

4.

aon teorainneacha aeracmhainneachta;

5.

aon cheanglais maidir le comhoiriúnacht chomhshaoil; agus

6.

aon sonraí eile lenar féidir, trí chomparáid a dhéanamh, aeracmhainneacht agus, más ábhartha, comhoiriúnacht chomhshaoil tháirgí níos déanaí den chineál céanna a chinneadh.

21L.A.47   Oibleagáidí dhearbhaithe comhlíontachta deartha

An dearbhóir a rinne dearbhú maidir le comhlíonadh dhearadh an aerárthaigh leis an nGníomhaireacht i gcomhréir le pointe 21L.A.43, déanfaidh sé an méid seo a leanas:

(a)

ar an dearbhú a chur isteach, socróidh sí go ndéanfaidh an Ghníomhaireacht cigireacht fhisiciúil agus tástálacha eitilte ar an gcéad earra den aerárthach sin sa chumraíocht dheireanach nó i gcumraíocht aibí atá oiriúnach chun a áirithiú go mbeidh an t-aerárthach in ann leibhéal inghlactha sábháilteachta a bhaint amach agus go mbeidh sé comhoiriúnach don chomhshaol;

(b)

na doiciméid tacaíochta uile a bhaineann le comhlíonadh an dearbhaithe dearaidh a choinneáil agus iad a chur ar fáil don Ghníomhaireacht arna iarraidh sin di;

(c)

comhlíonfaidh siad gach oibleagáid eile is infheidhme maidir le dearbhóir dearbhaithe comhlíontachta a leagtar amach i bhFochuid A den Iarscríbhinn seo.

21L.A.48   Neamh-inaistritheacht dearbhaithe comhlíontachta maidir le dearadh aerárthaí

(a)

Ní féidir dearbhú comhlíontachta maidir le dearadh an aerárthaigh a aistriú.

(b)

Déanfaidh duine nádúrtha nó dlítheanach a ghlacann seilbh ar dhearadh aerárthaigh ar dearbhaíodh comhlíonadh an deartha ina leith roimhe sin an méid seo a leanas:

1.

dearbhú nua maidir le comhlíonadh dhearadh an aerárthaigh a chur isteach i gcomhréir leis an bhfochuid seo;

2.

léireoidh sé nach bhfuil an dearbhóir a rinne dearbhú um chomhlíonadh i dtaca le dearadh an aerárthaigh gníomhach a thuilleadh nó a d’aontaigh go n-aistreofaí na sonraí maidir le dearadh an aerárthaigh;

3.

gealltanas a thabhairt go gcomhlíonfaidh siad na hoibleagáidí uile is infheidhme maidir le daoine a dhéanann dearbhú maidir le dearadh aerárthaí a chomhlíonadh a leagtar amach san Fhochuid seo de réir phointe 21L.A.47.

FOCHUID D –   ATHRUITHE AR DHEIMHNITHE CINEÁIL

21L.A.61   Raon feidhme

Bunaítear an méid seo a leanas leis an bhFochuid seo:

(a)

an nós imeachta chun iarratas a dhéanamh ar fhormheas ar athruithe ar dheimhnithe cineáil le haghaidh táirgí a dheimhnítear i gcomhréir leis an Iarscríbhinn seo, ar choinníoll go bhfuil an táirge athraithe fós laistigh de raon feidhme phointe 21L.A.21;

(b)

cearta agus oibleagáidí na n-iarratasóirí ar na formheasanna sin dá dtagraítear i bpointe (a), agus sealbhóirí na bhformheasanna sin;

(c)

forálacha maidir leis na hathruithe caighdeánacha nach gá formheas a fháil ina leith.

21L.A.62   Athruithe caighdeánacha

(a)

Is éard atá sna hathruithe caighdeánacha na hathruithe sin ar dheimhniú cineáil táirge arna fhormheas i gcomhréir le Fochuid B de Roinn B den Iarscríbhinn seo:

1.

a leanfaidh na sonraí maidir le dearadh a áirítear sna sonraíochtaí deimhniúcháin a d’eisigh an Ghníomhaireacht, ar sonraí iad ina mbeidh na modhanna, na teicnící agus na cleachtais atá inghlactha chun athruithe caighdeánacha a dhéanamh agus a shainaithint, lena n-áirítear na treoracha gaolmhara maidir le haeracmhainneacht leanúnach; agus

2.

nach bhfuil ag teacht salach ar shonraí shealbhóir an deimhnithe cineáil sin.

(b)

Níl pointí 21L.A.63 go 21L.A.70 infheidhme maidir le hathruithe caighdeánacha.

21L.A.63   Aicmiú na n-athruithe ar dheimhniú cineáil

(a)

Déanfar athruithe ar dheimhniú cineáil a aicmiú mar mhionathruithe nó mar mhórathruithe.

(b)

Is éard is ‘mionathrú’ ann athrú nach bhfuil éifeacht shuntasach aige ar mhais, ar chothromaíocht, ar neart struchtúrach, ar iontaofacht, ar thorann nó ar leibhéil astaíochtaí deimhnithe, ar shaintréithe oibríochtúla, nó ar shaintréithe eile a dhéanann difear d’aeracmhainneacht nó do chomhoiriúnacht chomhshaoil an táirge.

(c)

Is ‘mórathruithe’ na hathruithe eile go léir, mura bhfuil an t-athrú ar dhearadh, cumhacht, sá, nó mais chomh fairsing sin go bhfuil imscrúdú atá iomlán go substaintiúil ar chomhlíonadh an bhoinn deimhniúcháin cineáil is infheidhme nó ar chomhlíonadh na gceanglas infheidhme maidir le cosaint an chomhshaoil nó na sonraíochtaí teicniúla mionsonraithe is infheidhme ag teastáil, agus sa chás sin deimhneofar an dearadh i gcomhréir le Fochuid B den Iarscríbhinn seo.

(d)

Is iad na ceanglais maidir le mionathruithe a fhormheas na ceanglais a bhunaítear i bpointe 21L.A.67.

(e)

Is iad na ceanglais maidir le mórathruithe a fhormheas na ceanglais sin a bhunaítear i bpointe 21L.A.68.

21L.A.64   Incháilitheacht

(a)

Is é sealbhóir an deimhnithe cineáil amháin a fhéadfaidh iarratas a dhéanamh ar fhormheas ar mhórathrú ar dheimhniú cineáil faoin bhFochuid seo; déanfaidh gach iarratasóir eile ar athrú mór ar dheimhniú cineáil iarratas faoi Fhochuid E den Iarscríbhinn seo.

(b)

Féadfaidh aon duine nádúrtha nó dlítheanach iarratas a dhéanamh ar fhormheas ar mhionathrú ar dheimhniú cineáil faoin bhFochuid seo.

21L.A.65   Iarratas ar athrú ar dheimhniú cineáil

(a)

Is i bhfoirm agus ar mhodh a bhunóidh an Ghníomhaireacht a dhéanfar iarratas ar athrú ar dheimhniú cineáil a fhormheas.

(b)

I gcás mórathrú ar dheimhniú cineáil, áireoidh an t-iarratasóir san iarratas plean taispeána comhlíontachta chun comhlíonadh a léiriú i gcomhréir le pointe 21L.A.66, mar aon le togra le haghaidh an bhoinn deimhniúcháin cineáil agus na ceanglais is infheidhme maidir le cosaint an chomhshaoil, a ullmhófar i gcomhréir leis na ceanglais agus na roghanna a shonraítear i bpointe 21L.B.81.

21L.A.66   Comhlíontacht a léiriú

(a)

Taispeánfaidh an t-iarratasóir ar mhórathrú ar dheimhniú cineáil go bhfuil an bonn deimhniúcháin cineáil is infheidhme á gcomhlíonadh agus na ceanglais is infheidhme maidir le cosaint an chomhshaoil arna mbunú agus arna gcur in iúl don iarratasóir ag an nGníomhaireacht i gcomhréir le pointe 21L.B.81, agus soláthróidh sé don Ghníomhaireacht na modhanna ar ar léiríodh comhlíonadh den sórt sin.

(b)

Tabharfaidh an t-iarratasóir ar mhórathrú ar dheimhniú cineáil don Ghníomhaireacht údar cuí taifeadta leis na modhanna comhlíonta de réir an phlean taispeána comhlíontachta.

(c)

Agus tástáil agus cigireachtaí á ndéanamh aige chun comhlíonadh a léiriú i gcomhréir le pointe (a), beidh an fíorú sin fíoraithe agus doiciméadaithe ag an iarratasóir sula ndéanfaidh sé aon tástáil:

1.

i gcás an eiseamail tástála:

(i)

go bhfuil na hábhair agus na próisis i gcomhréir go leordhóthanach le sonraíochtaí an deartha athraithe cineáil atá beartaithe;

(ii)

go bhfuil comhpháirteanna na dtáirgí i gcomhréir go leordhóthanach leis na líníochtaí sa dearadh athraithe cineáil atá beartaithe;

(iii)

go bhfuil na próisis mhonaraíochta, an tógáil agus an chóimeáil i gcomhréir go leordhóthanach leis na cinn atá sonraithe sa dearadh cineáil athraithe beartaithe; agus

2.

go raibh an trealamh tástála agus tomhais a úsáideadh don tástáil leordhóthanach don tástáil agus go raibh sé calabraithe mar is iomchuí.

(d)

Déanfar an tástáil eitilte chun formheas a fháil i ndáil le mórathrú ar dheimhniú cineáil i gcomhréir leis na modhanna le haghaidh tástáil eitilte den sórt sin arna sonrú ag an nGníomhaireacht. An t-iarratasóir ar mhórathrú ar dheimhniú cineáil, déanfaidh sé na tástálacha eitilte uile is gá chun comhlíonadh an bhoinn deimhniúcháin cineáil agus na ceanglais is infheidhme maidir le cosaint an chomhshaoil a chinneadh.

(e)

Ceadóidh iarratasóir ar mhórathrú ar dheimhniú cineáil don Ghníomhaireacht:

1.

athbhreithniú ar aon sonraí agus ar aon fhaisnéis a bhaineann leis an léiriú ar chomhlíonadh;

2.

aon tástáil nó cigireacht a dhéantar chun críche a thaispeáint go bhfuil siad á gcomhlíonadh a fheiceáil nó a dhéanamh; agus

3.

má mheastar gur gá sin, déanfaidh sé iniúchadh fisiciúil ar an gcéad airteagal den táirge sin sa chumraíocht dheiridh a athraíodh chun a fhíorú go gcomhlíonann an dearadh an bonn de dheimhniúchán cineáil agus na ceanglais is infheidhme maidir le cosaint an chomhshaoil.

(f)

Ar an léiriú comhlíontachta a bheith críochnaithe, dearbhóidh an t-iarratasóir chuig an nGníomhaireacht:

1.

gur léirigh siad go bhfuil bonn an deimhniúcháin cineáil agus na ceanglais is infheidhme maidir le cosaint an chomhshaoil á gcomhlíonadh acu arna mbunú agus arna gcur in iúl don iarratasóir ag an nGníomhaireacht i gcomhréir le pointe 21L.B.81, de réir an phlean taispeána comhlíontachta; agus

2.

níor aithníodh aon ghné ná saintréith a d’fhéadfadh an táirge athraithe a dhéanamh neamhshábháilte nó neamh-chomhoiriúnach don chomhshaol do na húsáidí a n-iarrtar deimhniú ina leith.

21L.A.67   Ceanglais maidir le mionathrú ar dheimhniú cineáil a fhaomhadh

Chun go n-eiseofar formheas le haghaidh mionathrú ar dheimhniú cineáil dó, déanfaidh an t-iarratasóir an méid seo a leanas:

(a)

a léiriú go gcomhlíonann an t-athrú agus na réimsí a ndéanann an t-athrú difear dóibh:

1.

leis an mbonn deimhniúcháin cineáil agus leis na ceanglais is infheidhme maidir le cosaint an chomhshaoil arna gcorprú de réir tagairtí sa deimhniú cineáil; nó

2.

má roghnaíonn an t-iarratasóir iad a dhéanamh, maille leis na sonraíochtaí deimhniúcháin is infheidhme maidir leis an táirge ar dháta an iarratais ar an athrú;

(b)

comhlíonadh an bhoinn deimhniúcháin cineáil agus na ceanglais is infheidhme maidir le cosaint an chomhshaoil a dhearbhú, ar ceanglais iad a bhfuil feidhm acu i gcomhréir le pointe (a)(1), nó na sonraíochtaí deimhniúcháin arna roghnú i gcomhréir le pointe (a)(2) a thaifeadadh, na réasúnuithe maidir le comhlíonadh sna doiciméid maidir le comhlíonadh a thaifeadadh, agus a thaifeadadh nár aithníodh aon ghné ná saintréith a d’fhéadfadh an táirge athraithe a dhéanamh neamhshábháilte do na húsáidí a bhfuil deimhniú á iarraidh ina leith;

(c)

an bonn cirt atá leis an athrú agus leis an dearbhú comhlíontachta a chur faoi bhráid na Gníomhaireachta.

21L.A.68   Ceanglais maidir le mórathrú ar dheimhniú cineáil a fhaomhadh

Chun go n-eiseofar formheas le haghaidh mórathrú ar dheimhniú cineáil dó, déanfaidh an t-iarratasóir an méid seo a leanas:

(a)

léireoidh siad go gcomhlíonann an t-athrú agus na limistéir a ndéanann an t-athrú difear dóibh an bonn de dheimhniúchán cineáil agus na ceanglais is infheidhme maidir le cosaint an chomhshaoil, arna mbunú agus arna gcur in iúl don iarratasóir ag an nGníomhaireacht i gcomhréir le pointe 21L.B.81;

(b)

a léiriú go bhfuil siad i gcomhréir le pointe 21L.A.66;

(c)

a léiriú nach bhfuil aon saincheisteanna gan réiteach ón iniúchadh fisiceach ar an gcéad airteagal den táirge sin sa chumraíocht dheiridh athraithe a rinne an Ghníomhaireacht i gcomhréir le pointe 21L.A.66(e)(3).

21L.A.69   Athrú ar dheimhniú cineáil a fhormheas faoi phribhléid

(a)

Féadfaidh eagraíocht fhormheasta deartha formheas a eisiúint maidir le hathrú ar dheimhniú cineáil a dhear sí gan iarratas de réir phointe 21L.A.65 i gcomhréir le raon feidhme na bpribhléidí dá bhforáiltear i bpointe 21.A.263(c), pointe (2) agus pointe (8), d’Iarscríbhinn I (Cuid 21) in ionad na Gníomhaireachta, mar a taifeadadh i dtéarmaí an fhormheasa.

(b)

Agus formheas á eisiúint aici maidir le hathrú ar dheimhniú cineáil i gcomhréir le pointe (a), déanfaidh an eagraíocht deartha an méid seo a leanas:

1.

a áirithiú go bhfuil na sonraí bunúcháin agus na réasúnuithe ar fad ar fáil;

2.

a áirithiú gur léiríodh agus gur dearbhaíodh i gcomhréir le pointe 21L.A.66 go bhfuil an t-athrú i gcomhréir leis an mbonn deimhniúcháin cineáil agus leis na ceanglais is infheidhme maidir le cosaint an chomhshaoil de réir phointe 21L.A.67, pointe (a)(1), nó phointe 21L.A.68, pointe (a);

3.

a dheimhniú nár aimsíodh an méid seo a leanas:

(i)

aon neamhchomhlíonadh leis an mbonn deimhniúcháin cineáil nó, i gcás inarb infheidhme, leis na ceanglais is infheidhme maidir le cosaint an chomhshaoil, nó leis na sonraíochtaí deimhniúcháin a roghnaíodh;

(ii)

aon ghné nó aon saintréith den athrú a d’fhéadfadh an táirge athraithe a dhéanamh neamhshábháilte nó neamh-chomhoiriúnach don chomhshaol i gcomhair na n-úsáidí a n-iarrtar deimhniú ina leith;

4.

an formheas ar athrú ar dheimhniú cineáil a theorannú don chumraíocht shonrach/do na cumraíochtaí sonracha sa deimhniú cineáil lena mbaineann an t-athrú.

21L.A.70   Oibleagáidí maidir le mionathruithe ar dheimhniú cineáil

Áiritheoidh sealbhóir formheasa do mhionathrú ar dheimhniú cineáil go ndéanfar na hoibleagáidí ar shealbhóirí ceaduithe mionathraithe i bhFochuid A den Iarscríbhinn seo a ghabháil de láimh.

FOCHUID E –   DEIMHNITHE FORLÍONTACHA CINEÁIL

21L.A.81   Raon feidhme

Bunaítear leis an bhFochuid seo an nós imeachta do dhaoine nádúrtha nó dlítheanacha seachas sealbhóir an deimhnithe cineáil sin chun iarratas a dhéanamh ar fhormheas i ndáil le mórathruithe ar dheimhnithe cineáil, arna n-eisiúint faoi Iarscríbhinn I (Cuid 21) nó faoin Iarscríbhinn seo, de tháirgí a thagann faoi raon feidhme phointe 21L.A.21, ar choinníoll go bhfuil an táirge athraithe fós laistigh de raon feidhme an phointe sin, agus go mbunaítear léi cearta agus oibleagáidí na n-iarratasóirí ar na deimhnithe sin agus sealbhóirí na ndeimhnithe sin.

21L.A.82   Incháilitheacht

Féadfaidh aon duine nádúrtha nó dlítheanach a bhfuil a chumas dearaidh léirithe aige, nó a bhfuil a chumas deartha á thaispeáint nó á dhearbhú aige i gcomhréir le pointe 21L.A.83, iarratas a dhéanamh ar dheimhniú cineáil forlíontach faoi na coinníollacha a leagtar síos san Fhochuid seo.

21L.A.83   Léiriú ar chumas deartha

Taispeánfaidh iarratasóir ar dheimhniú cineáil forlíontach a gcumas dearaidh tríd an méid seo a leanas:

(a)

formheas eagraíochta dearaidh a bheith ina seilbh ag a bhfuil téarmaí formheasa a chumhdaíonn catagóir táirge faoi seach, arna eisiúint ag an nGníomhaireacht i gcomhréir le Roinn A, Fochuid J, d’Iarscríbhinn I (Cuid 21); nó

(b)

ag dearbhú a gcumas dearaidh do raon feidhme an táirge i gcomhréir le Fochuid J den Iarscríbhinn seo.

21L.A.84   Iarratas ar dheimhniú forlíontach cineáil

(a)

Is i bhfoirm agus ar mhodh a bhunóidh an Ghníomhaireacht a dhéanfar iarratas ar dheimhniú cineáil forlíontach.

(b)

Agus iarratas á dhéanamh ar dheimhniú cineáil forlíontach, déanfaidh an t-iarratasóir an méid seo a leanas:

1.

an fhaisnéis a cheanglaítear le pointe 21L.A.65(b) a áireamh san iarratas;

2.

sonraigh cé acu a d’ullmhaigh nó a ullmhóidh an t-iarratasóir na sonraí deimhniúcháin go hiomlán nó a ullmhóidh sé iad ar bhonn socraithe le húinéir na sonraí deimhniúcháin cineáil.

21L.A.85   Comhlíontacht a léiriú

(a)

Léireoidh an t-iarratasóir ar dheimhniú cineáil forlíontach go bhfuil an bonn deimhniúcháin cineáil is infheidhme agus na ceanglais is infheidhme maidir le cosaint an chomhshaoil á gcomhlíonadh ag an nGníomhaireacht i gcomhréir le pointe 21L.B.101 agus tabharfaidh sé na modhanna ar a léirítear comhlíonadh den sórt sin don iarratasóir.

(b)

Déanfaidh an t-iarratasóir ar dheimhniú cineáil forlíontach bonn cirt taifeadta a sholáthar don Ghníomhaireacht maidir leis na modhanna comhlíonta i ndoiciméid maidir le comhlíonadh de réir an phlean taispeána um chomhlíonadh.

(c)

Agus tástáil agus cigireachtaí á ndéanamh aige chun comhlíonadh a léiriú i gcomhréir le pointe (a), beidh an fíorú sin fíoraithe agus doiciméadaithe ag an iarratasóir sula ndéanfaidh sé aon tástáil:

1.

i gcás an eiseamail tástála:

(i)

go bhfuil na hábhair agus na próisis i gcomhréir go leordhóthanach le sonraíochtaí an deartha athraithe cineáil atá beartaithe;

(ii)

go bhfuil comhpháirteanna na dtáirgí i gcomhréir go leordhóthanach leis na líníochtaí sa dearadh athraithe cineáil atá beartaithe;

(iii)

go bhfuil na próisis mhonaraíochta, an tógáil agus an chóimeáil i gcomhréir go leordhóthanach leis na cinn atá sonraithe sa dearadh cineáil athraithe beartaithe; agus

2.

go raibh an trealamh tástála agus tomhais a úsáideadh don tástáil leordhóthanach don tástáil agus go raibh sé calabraithe mar is iomchuí.

(d)

Déanfar an tástáil eitilte chun deimhniú cineáil forlíontach a fháil i gcomhréir le modhanna na tástála eitilte sin arna sonrú ag an nGníomhaireacht. An t-iarratasóir ar dheimhniú cineáil forlíontach, déanfaidh sé na tástálacha eitilte uile is gá chun comhlíonadh an bhoinn deimhniúcháin cineáil is infheidhme a chinneadh.

(e)

Ceadóidh iarratasóir ar dheimhniú cineáil forlíontach don Ghníomhaireacht:

1.

athbhreithniú ar aon sonraí agus ar aon fhaisnéis a bhaineann leis an léiriú ar chomhlíonadh;

2.

aon tástáil nó cigireacht a dhéantar chun críche a thaispeáint go bhfuil siad á gcomhlíonadh a fheiceáil nó a dhéanamh; agus

3.

iniúchadh fisiceach a dhéanamh ar an gcéad airteagal den táirge sin sa chumraíocht dheiridh athraithe chun a fhíorú go gcomhlíonann an dearadh an bonn de dheimhniúchán cineáil agus na ceanglais is infheidhme maidir le cosaint an chomhshaoil.

(f)

Nuair a bheidh an léiriú comhlíontachta críochnaithe, dearbhóidh an t-iarratasóir ar dheimhniú cineáil forlíontach chuig an nGníomhaireacht:

1.

go bhfuil sé léirithe aige go bhfuil an bonn deimhniúcháin cineáil agus na ceanglais is infheidhme maidir le cosaint an chomhshaoil á gcomhlíonadh aige arna mbunú agus arna gcur in iúl don iarratasóir ag an nGníomhaireacht i gcomhréir le pointe 21L.B.101, de réir an phlean taispeána comhlíontachta; agus

2.

níor aithníodh aon ghné ná saintréith a d’fhéadfadh an táirge athraithe a dhéanamh neamhshábháilte nó neamh-chomhoiriúnach don chomhshaol do na húsáidí a n-iarrtar deimhniú ina leith.

21L.A.86   Ceanglais maidir le deimhniú cineáil forlíontach a fhormheas

(a)

Chun deimhniú cineáil forlíontach a eisiúint, déanfaidh an t-iarratasóir an méid seo a leanas:

1.

léireoidh siad a gcumas dearaidh i gcomhréir le pointe 21L.A.83;

2.

léireoidh siad go gcomhlíonann an t-athrú ar dheimhniú cineáil agus ar na limistéir a ndéanann an t-athrú difear dóibh an bonn deimhniúcháin cineáil agus na ceanglais is infheidhme maidir le cosaint an chomhshaoil, mar a bhunaigh an Ghníomhaireacht i gcomhréir le pointe 21L.B.101;

3.

a léiriú go bhfuil siad i gcomhréir le pointe 21L.A.85;

4.

má shonraigh an t-iarratasóir gur chuir siad sonraí deimhniúcháin ar fáil ar bhonn socraithe le húinéir na sonraí deimhniúcháin cineáil i gcomhréir le pointe 21L.A.84(b), go léireoidh sealbhóir an deimhnithe cineáil:

(i)

nach bhfuil aon agóid theicniúil aici i gcoinne na faisnéise arna cur isteach faoi phointe 21L.A.65; agus

(ii)

d’aontaigh sé comhoibriú leis an iarratasóir chun a áirithiú go gcomhlíonfar na hoibleagáidí uile maidir le haeracmhainneacht leanúnach an táirge athraithe trí phointe 21L.A.28 agus pointe 21L.A.88 a chomhlíonadh;

5.

a léiriú nach bhfuil aon saincheisteanna gan réiteach ón iniúchadh fisiceach ar an gcéad airteagal den táirge sin sa chumraíocht dheiridh athraithe a rinne an Ghníomhaireacht i gcomhréir le pointe 21L.A.85(e)(3).

(b)

Beidh an deimhniú cineáil forlíontach teoranta don chumraíocht shonrach/do na cumraíochtaí sonracha sa deimhniú cineáil lena mbaineann an mórathrú gaolmhar.

21L.A.87   Deimhniú cineáil forlíontach a fhormheas faoi phribhléid

(a)

Féadfaidh eagraíocht dearaidh formheasta formheas a dhéanamh ar dheimhniú cineáil forlíontach le haghaidh mórathrú a dhear sí gan iarratas a dhéanamh de réir phointe 21L.A.84 i gcomhréir le raon feidhme na bpribhléidí dá bhforáiltear i bpointe 21.A.263(c), pointe (9), d’Iarscríbhinn I (Cuid 21) in ionad na Gníomhaireachta, mar a taifeadadh i dtéarmaí an fhormheasa.

(b)

Agus deimhniú cineáil forlíontach á eisiúint aici i gcomhréir le pointe (a), déanfaidh an eagraíocht deartha an méid seo a leanas:

1.

a áirithiú go bhfuil na sonraí bunúcháin agus na réasúnuithe ar fad ar fáil;

2.

a áirithiú gur léiríodh agus gur dearbhaíodh go bhfuil an t-athrú i gcomhréir leis an mbonn deimhniúcháin cineáil agus leis na ceanglais is infheidhme maidir le cosaint an chomhshaoil;

3.

a dheimhniú nár aimsíodh an méid seo a leanas:

(i)

aon neamhchomhlíonadh leis an mbonn deimhniúcháin cineáil nó, i gcás inarb infheidhme, leis na ceanglais is infheidhme maidir le cosaint an chomhshaoil, nó leis na sonraíochtaí deimhniúcháin a roghnaíodh;

(ii)

aon ghné nó aon saintréith den athrú a d’fhéadfadh an táirge athraithe a dhéanamh neamhshábháilte nó neamh-chomhoiriúnach don chomhshaol i gcomhair na n-úsáidí a n-iarrtar deimhniú ina leith;

4.

formheas an deimhnithe cineáil fhorlíontaigh a theorannú don chumraíocht shonrach/do na cumraíochtaí sonracha sa deimhniú cineáil lena mbaineann an t-athrú.

21L.A.88   Oibleagáidí sealbhóra deimhnithe cineáil fhorlíontaigh

Gabhfaidh gach sealbhóir ar dheimhniú cineáil forlíontach oibleagáidí sealbhóra cineáil fhorlíontaigh mar atá leagtha amach i bhFochuid A den Iarscríbhinn seo ar láimh agus leanfaidh sé de bheith ag comhlíonadh an cheanglais incháilitheachta faoi phointe 21L.A.82.

21L.A.89   Inaistritheacht deimhnithe cineáil

Féadfar deimhniú cineáil forlíontach a aistriú chuig sealbhóir nua, ar choinníoll go mbeidh sé fíoraithe ag an nGníomhaireacht go bhfuil an duine nádúrtha nó dlítheanach a bhfuil sé beartaithe an deimhniú a aistriú chuige incháilithe i gcomhréir le pointe 21L.A.83 chun deimhniú cineáil forlíontach a bheith ina sheilbh aige agus go bhfuil sé in ann oibleagáidí sealbhóra bhreise den deimhniú cineáil a ghabháil air féin faoi phointe 21L.A.88.

21L.A.90   Leanúint de bhailíocht deimhnithe cineáil fhorlíontaigh

(a)

Beidh deimhniú cineáil forlíontach bailí ar feadh na tréimhse seo a leanas:

1.

nach dtabharfaidh an sealbhóir suas an deimhniú cineáil forlíontach;

2.

leanfaidh sealbhóir an deimhnithe cineáil fhorlíontaigh de bheith ag comhlíonadh cheanglais ábhartha Rialachán (AE) 2018/1139 agus na ngníomhartha tarmligthe agus cur chun feidhme arna nglacadh ar a bhonn, agus na forálacha maidir le láimhseáil na dtorthaí mar a shonraítear faoi phointe 21L.B.21 á gcur san áireamh;

3.

ní chúlghaireann an Ghníomhaireacht an deimhniú cineáil forlíontach i gcomhréir le pointe 21L.B.22.

(b)

Ar thabhairt suas nó ar chúlghairm, tabharfar an deimhniú ar ais don Ghníomhaireacht.

21L.A.91   Athruithe ar an gcuid den táirge arna cumhdach le deimhniú forlíontach cineáil

(a)

Formheasfar mionathrú ar chuid de tháirge atá cumhdaithe ag deimhniú cineáil forlíontach i gcomhréir le Fochuid D den Iarscríbhinn seo.

(b)

Déanfar mórathrú ar an gcuid sin de tháirge atá cumhdaithe ag deimhniú cineáil forlíontach a fhormheas mar dheimhniú cineáil forlíontach ar leith i gcomhréir leis an bhFochuid seo.

(c)

De mhaolú ar phointe (b), féadfar athrú mór ar an gcuid sin de tháirge atá cumhdaithe ag deimhniú cineáil forlíontach arna chur isteach ag sealbhóir an deimhnithe cineáil fhorlíontaigh a fhormheas mar athrú ar an deimhniú cineáil forlíontach atá ann cheana i gcomhréir le pointí 21L.A.63 go 21L.A.69.

FOCHUID F –   ATHRUITHE AR AERÁRTHAÍ A bhFUIL COMHLÍONADH AN DEARAIDH DEARBHAITHE INA LEITH

21L.A.101   Raon feidhme

Bunaítear an méid seo a leanas leis an bhFochuid seo:

(a)

an nós imeachta chun a dhearbhú go bhfuil athrú ar dhearadh aerárthaigh á chomhlíonadh, ar athrú é a bhí faoi réir dearbhú a rinneadh i gcomhréir le Fochuid C den Iarscríbhinn seo;

(b)

cearta agus oibleagáidí an dearbhóra a dhéanann dearbhú go gcomhlíontar an t-athrú dá dtagraítear i bpointe (a); agus

(c)

forálacha maidir leis na hathruithe caighdeánacha nach gceanglaítear dearbhú comhlíontachta dearaidh leo.

21L.A.102   Athruithe caighdeánacha

(a)

Is éard is athruithe caighdeánacha ann athruithe ar dhearadh aerárthaigh a bhí faoi réir dearbhú a rinneadh i gcomhréir le Fochuid C den Iarscríbhinn seo agus:

1.

leanfaidh sé na sonraí deartha a áirítear sna sonraíochtaí deimhniúcháin a d’eisigh an Ghníomhaireacht, ina mbeidh na modhanna, na teicnící agus na cleachtais atá inghlactha chun athruithe caighdeánacha a dhéanamh agus a shainaithint, lena n-áirítear na treoracha gaolmhara maidir le haeracmhainneacht leanúnach; agus

2.

nach bhfuil ag teacht salach ar na sonraí deartha a chumhdaítear leis an dearbhú maidir le comhlíonadh dhearadh an aerárthaigh arna dhéanamh i gcomhréir le Fochuid C den Iarscríbhinn seo.

(b)

Níl pointí 21L.A.103 go 21L.A.108 infheidhme maidir le hathruithe caighdeánacha.

21L.A.103   Aicmiú athruithe ar dhearadh aerárthaigh a bhfuil comhlíonadh deartha dearbhaithe ina leith

(a)

Aon athruithe ar dhearadh aerárthaigh a bhí faoi réir dearbhaithe a rinneadh i gcomhréir le Fochuid C den Iarscríbhinn seo, déanfar iad a aicmiú mar mhionathruithe nó mar athruithe móra, agus na critéir a leagtar síos i bpointí 21L.A.63(b) agus (c) á n-úsáid.

(b)

Dearbhófar go bhfuil mionathrú á chomhlíonadh maidir le dearadh i gcomhréir le pointe 21L.A.105.

(c)

Déanfar comhlíonadh dearaidh mórathrú a dhearbhú i gcomhréir le pointe 21L.A.107.

21L.A.104   Incháilitheacht

(a)

Dearbhóir a rinne dearbhú maidir le comhlíonadh dhearadh an aerárthaigh i gcomhréir le Fochuid C den Iarscríbhinn seo, féadfaidh sé a dhearbhú go bhfuil mionathrú ar dhearadh an aerárthaigh sin á chomhlíonadh faoi na coinníollacha a leagtar síos san Fhochuid seo. Ina theannta sin, féadfaidh eagraíocht deartha atá formheasta i gcomhréir le pointe 21.A.263, pointe (c)(3), d’Iarscríbhinn I (Cuid 21) dearbhú comhlíontachta den sórt sin a dhéanamh freisin, faoi na coinníollacha a leagtar síos san Fhochuid seo.

(b)

Is é an dearbhóir amháin a rinne dearbhú comhlíontachta maidir le dearadh aerárthaí i gcomhréir le Fochuid C den Iarscríbhinn seo a fhéadfaidh a dhearbhú go bhfuil mórathrú ar dhearadh aerárthaigh ar dearbhaíodh comhlíonadh deartha ina leith i gcomhréir le Fochuid C den Iarscríbhinn seo, faoi na coinníollacha a leagtar síos san Fhochuid seo.

(c)

De mhaolú ar phointe 21.L.A.104, pointe (b), más rud é nach bhfuil an dearbhóir a rinne dearbhú maidir le comhlíonadh dhearadh aerárthaí i gcomhréir le Fochuid C den Iarscríbhinn seo gníomhach a thuilleadh nó má tá sé mífhreagrach d’iarrataí ar athruithe dearaidh, féadfar comhlíonadh dearaidh aerárthaigh athraithe a dhearbhú freisin i gcomhréir le Fochuid C den Iarscríbhinn seo ag eagraíocht deartha atá formheasta i gcomhréir le pointe 21.A.263, pointe (c)(4), d’Iarscríbhinn I (Cuid 21) laistigh de raon feidhme a dtéarmaí formheasta, nó ag duine nádúrtha nó dlítheanach a bhfuil ar a chumas na hoibleagáidí a leagtar sios i bpointe 21L.A.47 a ghabháil de láimh i ndáil leis an aerárthach athraithe sin.

21L.A.105   Dearbhú comhlíontachta maidir le dearadh le haghaidh mionathruithe

(a)

Sula ndéanfar eagraíocht táirgthe a shuiteáil nó a ionchorprú nó sula n-aontaítear le heagraíocht táirgthe mionathrú a shuiteáil nó a ionchorprú i ndearadh aerárthaigh ar dearbhaíodh comhlíonadh an dearaidh ina leith i gcomhréir le Fochuid C den Iarscríbhinn seo, dearbhóidh an eagraíocht a dhear an mionathrú sin go gcomhlíonann dearadh an mhionathraithe sin:

1.

na sonraíochtaí teicniúla mionsonraithe arna n-ionchorprú de réir tagairtí i ndearbhú comhlíontachta an aerárthaigh, ach amháin mura bhfuil na sonraíochtaí teicniúla mionsonraithe sin nó codanna díobh infheidhme a thuilleadh i gcomhréir le pointe 21L.B.61 toisc go bhfuil sé cinntithe ag an nGníomhaireacht go bhfuil sé léirithe ag an taithí a fuarthas ó tháirgí comhchosúla seirbhíse nó ó tháirgí a bhfuil gnéithe deartha comhchosúla acu go bhféadfaí coinníollacha neamhshábháilte a fhorbairt, agus nach dtéann na sonraíochtaí teicniúla mionsonraithe a ndearnadh tagairt dóibh i ndearbhú comhlíontachta dearaidh an aerárthaigh i ngleic leis an gcoinníoll neamhshábháilte sin, nó

2.

na sonraíochtaí teicniúla mionsonraithe is infheidhme, ar an dáta a dhéanfar an dearbhú i gcomhréir le pointe 21L.B.61, má roghnaíonn an dearbhóir iad; agus

3.

na ceanglais is infheidhme maidir le cosaint an chomhshaoil dá dtagraítear i bpointe 21L.B.61 a bheidh infheidhme ar an dáta a ndéanfar an dearbhú.

(b)

Is i bhfoirm agus ar mhodh a bhunóidh an Ghníomhaireacht a dhéanfar iarratas ar dheimhniú cineáil.

(c)

Déanfaidh an dearbhóir nó an eagraíocht a dhear an mionathrú clár a choinneáil de mhionathruithe ar dhearadh an aerárthaigh ar dearbhaíodh comhlíonadh an deartha ina leith, agus cuirfidh sé ar fáil don Ghníomhaireacht, arna iarraidh sin, aon dearbhú a rinneadh i gcomhréir le pointe (a).

21L.A.106   Oibleagáidí an duine a dhéanann dearbhú comhlíontachta maidir le dearadh mionathraithe

Aon duine a rinne dearbhú comhlíontachta i ndáil le mionathrú ar dhearadh aerárthaigh i gcomhréir le pointe 21L.A.105, déanfaidh sé an méid seo a leanas:

(a)

clár a choimeád de na dearbhuithe sin agus cuirfidh sé na dearbhuithe sin ar fáil don Ghníomhaireacht arna iarraidh sin di;

(b)

na doiciméid tacaíochta uile a choinneáil a bhaineann le dearbhú comhlíontachta deartha, agus iad a chur ar fáil don Ghníomhaireacht arna iarraidh sin di;

(c)

gach oibleagáid eile atá ar dhearbhóir dearbhaithe deartha a leagtar amach i bhFochuid A den Iarscríbhinn seo a ghabháil de láimh.

21L.A.107   Dearbhú comhlíontachta dearaidh le haghaidh mórathrú

(a)

Sula ndéanfar eagraíocht táirgthe a shuiteáil, a ionchorprú nó a aontú le heagraíocht táirgthe chun mórathrú a shuiteáil nó a ionchorprú i ndearadh aerárthaigh ar dearbhaíodh comhlíonadh an dearaidh maidir leis i gcomhréir le Fochuid C den Iarscríbhinn seo, dearbhóidh an eagraíocht a dhear an t-athrú mór sin go gcomhlíonann dearadh an mhórathraithe sin agus na limistéir a ndéanann an t-athrú sin difear dóibh:

1.

na sonraíochtaí teicniúla mionsonraithe arna n-ionchorprú de réir tagairtí i ndearbhú comhlíontachta an aerárthaigh, ach amháin mura bhfuil na sonraíochtaí teicniúla mionsonraithe sin nó codanna díobh infheidhme a thuilleadh i gcomhréir le pointe 21L.B.61 toisc go bhfuil sé cinntithe ag an nGníomhaireacht go bhfuil sé léirithe ag an taithí a fuarthas ó tháirgí comhchosúla seirbhíse nó ó tháirgí a bhfuil gnéithe deartha comhchosúla acu go bhféadfaí coinníollacha neamhshábháilte a fhorbairt agus nach dtéann na sonraíochtaí teicniúla mionsonraithe a ndearnadh tagairt dóibh sa dearbhú maidir le comhlíonadh dearaidh an aerárthaigh i ngleic leis an staid neamhshábháilte sin, nó

2.

na sonraíochtaí teicniúla mionsonraithe is infheidhme ar an dáta a dhéantar an dearbhú i gcomhréir le pointe 21L.B.61, má roghnaíonn an dearbhóir iad; agus

3.

na ceanglais is infheidhme maidir le cosaint an chomhshaoil dá dtagraítear i bpointe 21L.B.61 a bheidh infheidhme ar an dáta a ndéanfar an dearbhú.

(b)

Is i bhfoirm agus ar mhodh a bhunóidh an Ghníomhaireacht a dhéanfar iarratas ar dheimhniú cineáil.

(c)

Beidh an fhaisnéis seo a leanas ar a laghad sa tuarascáil:

1.

ainm an duine a chuireann an dearbhú isteach, agus a sheoladh/áit ghnó;

2.

uimhir thagartha dearbhaithe an aerárthaigh lena mbaineann an mórathrú;

3.

tagairt uathúil chun an mórathrú a shainaithint;

4.

léiriú ar na sonraíochtaí teicniúla mionsonraithe agus na ceanglais is infheidhme maidir le cosaint an chomhshaoil ar ceanglais iad a ndearbhaíonn an dearbhóir go bhfuil siad á gcomhlíonadh;

5.

ráiteas sínithe arna dhéanamh faoi fhreagracht aonair an duine a dhéanann an dearbhú go gcomhlíonann dearadh an mhórathruithe na sonraíochtaí teicniúla mionsonraithe agus na ceanglais is infheidhme maidir le cosaint an chomhshaoil dá dtagraítear i bpointe (4), de réir an phlean taispeána comhlíontachta dá dtagraítear i bpointe (d)(3);

6.

ráiteas sínithe arna dhéanamh faoi fhreagracht aonair an duine a dhéanann an dearbhú nach bhfuil aon ghnéithe nó saintréithe sainaitheanta ag an duine sin a d’fhéadfadh an t-aerárthach a dhéanamh neamhshábháilte nó neamh-chomhoiriúnach don chomhshaol maidir leis an úsáid atá beartaithe dó;

7.

gealltanas sínithe go ngabhfaidh an duine a dhéanann an dearbhú air féin na hoibleagáidí dá dtagraítear i bpointe 21L.A.47 i ndáil le dearadh athraithe an aerárthaigh;

8.

na treoracha le haghaidh aeracmhainneacht leanúnach;

9.

na teorainneacha oibriúcháin, má athraíodh iad;

10.

an leathán sonraí aeracmhainneachta agus, más infheidhme, taifead ar chomhlíonadh astaíochtaí;

11.

an bhileog sonraí maidir le torann, más infheidhme;

12.

aon choinníollacha nó teorainneacha eile a fhorordaítear don aerárthach sna sonraíochtaí teicniúla mionsonraithe is infheidhme agus na ceanglais is infheidhme maidir le cosaint an chomhshaoil agus a ndearbhaíonn an dearbhóir go bhfuil siad á gcomhlíonadh aige.

(d)

An dearbhóir a dhearann mórathrú, cuirfidh sé an dearbhú dá dtagraítear i bpointe (c) faoi bhráid na Gníomhaireachta. In éineacht leis an dearbhú sin, cuirfidh an dearbhóir an méid seo a leanas ar fáil don Ghníomhaireacht:

1.

tuairisc ar an mórathrú;

2.

sonraí bunúsacha faoin athrú mór, lena n-áirítear na saintréithe oibriúcháin, na gnéithe deartha agus aon teorainneacha;

3.

plean taispeána comhlíontachta ina sonrófar na modhanna chun léiriú ar chomhlíonadh a dhéanamh a leanadh agus an comhlíonadh á léiriú;

4.

gur thaifead siad réasúnuithe maidir le comhlíonadh laistigh de na sonraí maidir le comhlíonadh a fuarthas ó na gníomhaíochtaí comhlíonta a rinneadh i gcomhréir leis an bplean taispeána comhlíontachta;

5.

an modh inar léiríodh go gcomhlíontar na sonraíochtaí teicniúla mionsonraithe is infheidhme agus na ceanglais is infheidhme maidir le cosaint an chomhshaoil i bpointe 21L.B.61;

6.

i gcás ina léireofar go bhfuil comhlíonadh á dhéanamh trí thástálacha a dhéanamh, thug sé bonn cirt le comhréireacht na n-airteagal agus an trealaimh tástála, a léireoidh:

(i)

i gcás an eiseamail tástála:

(A)

na hábhair agus na próisis atá i gcomhréir go leordhóthanach le sonraíochtaí an deartha;

(B)

comhpháirteanna na dtáirgí atá i gcomhréir go leordhóthanach leis na líníochtaí sa dearadh; agus

(C)

go raibh na próisis mhonaraíochta, an tógáil agus an chóimeáil á gcomhlíonadh go leordhóthanach leis na próisis a shonraítear sa dearadh;

(ii)

go raibh an trealamh tástála agus tomhais a úsáideadh don tástáil leordhóthanach don tástáil agus go raibh sé calabraithe mar is iomchuí;

7.

tuarascálacha, torthaí na gcigireachtaí nó na dtástálacha a fuair an dearbhóir a bheith riachtanach chun a chinneadh go gcomhlíonann an t-aerárthach na sonraíochtaí teicniúla mionsonraithe is infheidhme agus na ceanglais is infheidhme maidir le cosaint an chomhshaoil.

(e)

Beidh an dearbhú maidir le mórathrú ar dhearbhú comhlíontachta deartha teoranta don chumraíocht shonrach/do na cumraíochtaí sonracha sa dearbhú comhlíontachta dearaidh lena mbaineann an t-athrú.

21L.A.108   Gníomhaíochtaí comhlíonta chun comhlíonadh mórathrú a dhearbhú

Sula ndéanfaidh sé dearbhú comhlíontachta i gcomhréir le pointe 21L.A.107, déanfaidh an dearbhóir an méid seo a leanas maidir leis an dearadh sonrach sin:

(a)

plean taispeána comhlíontachta a bhunú ina sonrófar na modhanna chun léiriú ar chomhlíonadh a leanúint agus an comhlíonadh á léiriú. Déanfar an doiciméad seo a thabhairt cothrom le dáta de réir mar is gá;

(b)

taifead a dhéanamh ar bhonn cirt le comhlíonadh doiciméad maidir le comhlíonadh de réir an phlean taispeána um chomhlíonadh;

(c)

tástáil agus cigireachtaí a dhéanamh de réir mar is gá i gcomhréir leis an bplean taispeána comhlíontachta;

(d)

comhréireacht na n-earraí tástála agus an trealaimh tástála a áirithiú agus a thaifeadadh agus a áirithiú go bhfuil an t-eiseamal tástála i gcomhréir leis na sonraíochtaí, na líníochtaí, na próisis mhonaraíochta, na modhanna tógála agus cóimeála sa dearadh;

(e)

a áirithiú go bhfuil an trealamh tástála agus tomhais atá le húsáid chun tástáil a dhéanamh leordhóthanach chun tástáil a dhéanamh agus é calabraithe go hiomchuí;

(f)

cead a thabhairt don Ghníomhaireacht aon chigireachtaí nó tástálacha a dhéanamh ar aerárthaí, nó páirt a ghlacadh sna cigireachtaí nó sna tástálacha sin, ar iniúchtaí nó tástálacha iad a bhaineann leis an dearadh críochnaitheach nó leis an gcumraíocht táirgeachta atá aibí agus atá riachtanach chun a chinneadh nach bhfuil aon ghné ná saintréith ag baint leis an táirge athraithe a fhágann nach bhfuil an t-aerárthach sábháilte nó neamh-chomhoiriúnach don chomhshaol maidir leis an úsáid atá beartaithe dó;

(g)

tástáil eitilte a dhéanamh, i gcomhréir le modhanna tástála eitilte den sórt sin arna sonrú ag an nGníomhaireacht, de réir mar is gá chun a chinneadh go gcomhlíonann an t-aerárthach na sonraíochtaí teicniúla mionsonraithe is infheidhme agus na ceanglais is infheidhme maidir le caomhnú an chomhshaoil.

FOCHUID G –   EAGRAÍOCHTAÍ TÁIRGTHE DEARBHAITHE

21L.A.121   Raon feidhme

(a)

Bunaítear an méid seo a leanas leis an bhFochuid seo:

1.

na nósanna imeachta chun cumas táirgthe daoine nádúrtha agus dlítheanacha a dhearbhú lena léirítear comhréireacht táirgí agus páirteanna leis na sonraí is infheidhme maidir leis an dearadh;

2.

cearta agus oibleagáidí na ndaoine nádúrtha agus dlítheanacha a dhéanann dearbhú maidir le cumas táirgthe dá dtagraítear i bpointe (1).

(b)

Féadfaidh eagraíochtaí a bhfuil dearbhú déanta acu maidir le cumas táirgthe i gcomhréir leis an bhFochuid seo na catagóirí táirgí agus páirteanna seo a leanas a tháirgeadh:

1.

táirgí agus páirteanna ar deimhníodh a ndearadh i gcomhréir leis an Iarscríbhinn seo;

2.

aerárthaí a gcumhdaítear a ndearadh le dearbhú arna dhéanamh i gcomhréir leis an Iarscríbhinn seo, mar aon lena n-innill, lena liáin agus lena bpáirteanna.

21L.A.122   Incháilitheacht

Féadfaidh aon duine nádúrtha nó dlítheanach (‘eagraíocht’) a chumas táirgeachta a dhearbhú faoin bhFochuid seo, más fíor an méid seo a leanas maidir leis an duine sin:

(a)

go bhfuil iarratas déanta aige ar dhearadh an táirge nó cuid den táirge a fhormheas i gcomhréir leis an Iarscríbhinn seo, nó go bhfuil sé beartaithe aige nó aici iarratas a dhéanamh ar fhormheas den sórt sin; nó

(b)

gur dhearbhaigh sé go bhfuil dearadh aerárthaigh á chomhlíonadh i gcomhréir leis an Iarscríbhinn seo nó a bhfuil sé ar intinn aige comhlíonadh deartha den sórt sin a dhearbhú; nó

(c)

go bhfuil sé ag comhoibriú leis an iarratasóir ar fhormheas ar dhearadh an táirge atá le heisiúint nó atá eisithe i gcomhréir leis an Iarscríbhinn seo, nó le sealbhóir formheasa an táirge sin, nó leis an eagraíocht a dhearbhaigh go bhfuil an dearadh aerárthaigh sin á chomhlíonadh aici nó a bhfuil sé beartaithe aici a dhearbhú i gcomhréir leis an Iarscríbhinn seo, d’fhonn a áirithiú go bhfuil an táirge monaraithe nó an chuid monaraithe i gcomhréir leis an dearadh sin, agus chun aeracmhainneacht leanúnach an táirge nó na coda a áirithiú.

21L.A.123   Dearbhú maidir le cumas táirgthe

(a)

Sula dtáirgfear aon táirgí nó páirteanna, dearbhóidh eagraíocht a bheartaíonn comhréireacht na dtáirgí nó na bpáirteanna sin a thaispeáint leis na sonraí dearaidh is infheidhme, dearbhóidh sí go bhfuil sé de chumas táirgthe aici.

(b)

Is i bhfoirm agus ar mhodh a bhunóidh an t-údarás inniúil a dhéanfar an dearbhú, agus aon athruithe a dhéanfar air ina dhiaidh sin.

(c)

Áireofar sa dearbhú an fhaisnéis is gá chun go mbeidh an t-údarás inniúil eolach ar an eagraíocht agus ar an raon oibre atá beartaithe dó, agus áireofar ann an méid seo a leanas ar a laghad:

1.

ainm cláraithe na heagraíochta;

2.

sonraí teagmhála sheoladh cláraithe na heagraíochta maidir lena príomháit ghnó agus, i gcás inarb infheidhme, teagmháil agus láithreáin oibriúcháin na heagraíochta;

3.

ainmneacha agus sonraí teagmhála bhainisteoir cuntasach na heagraíochta a ainmníodh i gcomhréir le pointe 21L.A.125, pointe (c)(1);

4.

an raon oibre atá beartaithe;

5.

dáta an tosaithe bheartaithe ar an táirgeadh;

6.

ráiteas lena ndeimhnítear an méid seo a leanas maidir leis an eagraíocht:

(i)

tá córas bainistíochta táirgthe aici i gcomhréir le pointe 21L.A.124, pointe (a); agus

(ii)

coinneoidh sí an córas bainistíochta le haghaidh táirgthe i gcomhréir leis an bhfochuid seo;

7.

ráiteas lena ndeimhnítear go gcloífidh an eagraíocht leis na próisis agus na nósanna imeachta a bunaíodh i gcomhréir le pointe 21L.A.124, pointe (d);

8.

ráiteas go gcomhaontaíonn an eagraíocht oibleagáidí eagraíochta táirgthe dearbhaithe a ghabháil uirthi féin i gcomhréir le pointe 21L.A.127.

(d)

Cuirfear an táirgeadh ar an gcumas deartha faoi bhráid na húdaráis inniúla.

21L.A.124   Córas bainistíochta maidir le táirgeadh

(a)

Déanfaidh an eagraíocht táirgthe dhearbhaithe córas bainistíochta a bhunú, a chur chun feidhme agus a chothabháil le haghaidh táirgeadh a mbeidh cuntasacht shoiléir agus freagrachtaí soiléire ag gabháil leis ar fud na heagraíochta ar fad:

1.

go bhfreagraíonn sí do chineál agus do chastacht a gníomhaíochtaí agus do mhéid na heagraíochta, agus go gcuirtear san áireamh na guaiseacha agus na rioscaí gaolmhara a bhaineann go dlúth leis na gníomhaíochtaí sin;

2.

atá bunaithe faoi chuntasacht bainisteora chuntasaigh arna ainmniú de réir phointe 21L.A.125, pointe (c)(1).

(b)

Áireofar sa chóras bainistíochta táirgthe modh chun an cháilíocht a bhainistiú trí chóras cáilíochta a chothabháil lena ndéanfar an méid seo a leanas:

1.

áiritheoidh sí go bhfuil gach táirge nó páirt a tháirgeann an eagraíocht táirgthe dhearbhaithe nó a comhpháirtithe, nó a sholáthraítear ó pháirtithe seachtracha nó a chuirtear amach ar fochonradh chuig páirtithe seachtracha, go bhfuil siad i gcomhréir leis na sonraí deartha is infheidhme agus go bhfuil siad i riocht a n-oibrithe go sábháilte;

2.

nósanna imeachta rialaithe a bhunú, a chur chun feidhme agus a choinneáil ar bun, de réir mar is iomchuí, laistigh de raon feidhme a gcuid gníomhaíochtaí maidir leis an méid seo a leanas:

(i)

doiciméad a eisiúint, a fhormheas, nó a athrú;

(ii)

measúnú, iniúchadh agus rialú a dhéanamh ar dhíoltóirí agus fochonraitheoirí;

(iii)

a fhíorú go bhfuil táirgí, páirteanna, ábhair agus trealamh atá ag teacht isteach, lena n-áirítear ítimí nua nó úsáidte a sholáthraíonn ceannaitheoirí táirgí, mar a shonraítear sna sonraí deartha is infheidhme;

(iv)

sainaithint agus inrianaitheacht;

(v)

próisis mhonaraíochta;

(vi)

cigireacht agus tástáil, lena n-áirítear tástálacha eitilte táirgthe;

(vii)

calabrú uirlisí, díreog agus trealaimh tástála;

(viii)

rialú ítimí neamhchomhréireacha;

(ix)

comhoibriú leis an iarratasóir ar fhormheas an deartha, nó le sealbhóir an fhormheasa, nó le dearbhóir dhearbhú comhlíontachta dearaidh;

(x)

taifid a chomhlánú agus a choinneáil;

(xi)

inniúlacht agus cáilíochtaí an phearsanra a áirithiú;

(xii)

doiciméid eisiúna aeracmhainneachta a eisiúint;

(xiii)

láimhsiú, stóráil agus pacáil;

(xiv)

iniúchtaí cáilíochta inmheánacha agus na gníomhartha ceartaitheacha a rinneadh dá bharr;

(xv)

obair a dhéantar in aon ionad seachas na láithreáin oibriúcháin a áirítear sa dearbhú;

(xvi)

obair a dhéantar tar éis an táirgeadh a bheith déanta ach roimh an seachadadh, chun an t-aerárthach a chothabháil i riocht a oibrithe go sábháilte;

(xvii)

an iarraidh ar cheadanna eitilte a eisiúint agus na dálaí eitilte a ghabhann leo a fhormheas;

3.

forálacha sonracha a áireamh sna nósanna imeachta rialaithe le haghaidh codanna criticiúla ar bith.

(c)

Déanfaidh an eagraíocht táirgthe dhearbhaithe feidhm neamhspleách a bhunú, mar chuid dá córas bainistíochta maidir le táirgeadh, chun faireachán a dhéanamh ar an gcaoi a gcomhlíonann an eagraíocht na ceanglais ábhartha, agus ar a leordhóthanaí atá an córas bainistíochta táirgthe. Áireofar san fhaireachán sin córas chun aiseolas a thabhairt don duine nó don ghrúpa daoine dá dtagraítear i bpointe 21L.A.125, pointe (c)(1) agus pointe (2), d’fhonn gníomh ceartaitheach a áirithiú de réir mar is gá.

(d)

Déanfaidh an eagraíocht táirgthe dhearbhaithe, mar chuid dá córas bainistíochta do tháirgeadh, próisis agus nósanna imeachta, a áirithiú go gcomhlíonann na táirgí a tháirgtear na sonraí is infheidhme maidir leis an dearadh, a bhunú, a chothabháil agus a choimeád cothrom le dáta. Cuirfidh an eagraíocht táirgthe dhearbhaithe fianaise dhoiciméadach ar na próisis agus na nósanna imeachta sin ar fáil don údarás inniúil arna iarraidh sin dó.

(e)

Beidh nósanna imeachta i bhfeidhm ag an eagraíocht táirgthe dhearbhaithe lena áirithiú go ndéanfar aerárthaí nua-mhonaraithe a chothabháil i gcomhréir leis na treoracha cothabhála is infheidhme agus go gcoimeádfar i riocht aeracmhainneach iad agus, más infheidhme, go n-eiseofar deimhniú scaoilte chun seirbhíse i leith aon chothabhála atá curtha i gcrích.

(f)

Má tá ag an eagraíocht táirgthe dhearbhaithe deimhniú(nó deimhnithe) eagraíochta eile arna n-eisiúint ar bhonn Rialachán (AE) 2018/1139 agus na gníomhartha tarmligthe agus cur chun feidhme arna nglacadh ar a bhonn sin, féadfaidh an eagraíocht táirgthe an córas bainistíochta táirgthe a chomhtháthú leis an gcóras bainistíochta a cheanglaítear chun an deimhniú nó na deimhnithe eile a eisiúint.

21L.A.125   Acmhainní na heagraíochta táirgthe dearbhaithe

Áiritheoidh an eagraíocht táirgthe dhearbhaithe na nithe seo a leanas:

(a)

go bhfuil saoráidí, dálaí oibre, trealamh agus uirlisí, próisis agus ábhair ghaolmhara, líon agus inniúlacht na foirne, agus an eagraíocht ghinearálta leordhóthanach chun a hoibleagáidí faoi phointe 21L.A.127 a chomhlíonadh;

(b)

maidir leis na sonraí uile is gá i dtaca le haeracmhainneacht agus cosaint an chomhshaoil:

1.

go bhfaigheann sí na sonraí sin ón nGníomhaireacht, agus ó dhearbhóir comhlíontachta an deartha nó ó shealbhóir an deimhnithe cineáil, nó an iarratasóra ar an deimhniú cineáil, nó ón bhformheas dearaidh, chun a chinneadh an gcomhlíonann sé na sonraí deartha is infheidhme;

2.

go bhfuil nós imeachta bunaithe aici chun a áirithiú go ndéanfar sonraí i dtaca le haeracmhainneacht agus le comhoiriúnacht chomhshaoil a ionchorprú i gceart ina sonraí táirgthe;

3.

go gcoinnítear na sonraí sin cothrom le dáta agus go gcuirtear ar fáil iad don phearsanra uile a dteastaíonn rochtain ar na sonraí sin uathu chun a ndualgais a chomhlíonadh;

(c)

maidir leis an mbainistíocht agus leis an bhfoireann:

1.

go ndéanfaidh an eagraíocht táirgthe dearbhaithe bainisteoir cuntasach a ainmniú a mbeidh údarás aige chun a áirithiú go ndéanfar, laistigh den eagraíocht, an táirgeadh ar fad de réir na gcaighdeán is gá agus go gcomhlíonann an eagraíocht táirgthe dearbhaithe go leanúnach ceanglais an chórais bainistíochta dá dtagraítear i bpointe (a) de phointe 21L.A.124, agus na próisis agus na nósanna imeachta a shainaithnítear i bpointe 21L.A.124, pointe (d);

2.

go ndéanfaidh an bainisteoir cuntasach duine nó grúpa daoine a ainmniú lena áirithiú go gcomhlíonann an eagraíocht ceanglais na Fochoda seo, agus go déanfar é/iad a shainaithint, mar aon le méid a n-údaráis. Beidh duine nó grúpa daoine den sórt sin freagrach don bhainisteoir cuntasach agus beidh rochtain dhíreach aige orthu. Beidh an t-eolas, an cúlra agus an taithí iomchuí acu chun a bhfreagrachtaí a chomhlíonadh;

3.

go mbeidh údarás iomchuí tugtha don fhoireann ar gach leibhéal chun go mbeidh siad in ann a gcuid freagrachtaí leithdháilte a chomhlíonadh agus go mbeidh comhordú iomlán agus éifeachtach laistigh den eagraíocht táirgthe dearbhaithe maidir le haeracmhainneacht agus le comhoiriúnacht chomhshaoil;

4.

déantar struchtúr eagrúcháin na heagraíochta mar aon leis an bpríomhphearsanra atá freagrach as a chinntiú go gcomhlíonann an eagraíocht an Fhochuid seo a dhoiciméadú agus a choinneáil cothrom le dáta;

(d)

maidir le pearsanra deimhnithe atá údaraithe ag an eagraíocht táirgthe dearbhaithe chun na doiciméid a eisítear faoi phointe 21L.A.126 a shíniú laistigh de raon feidhme gníomhaíochtaí táirgthe dearbhaithe:

1.

go bhfuil eolas, cúlra (lena n-áirítear feidhmeanna eile san eagraíocht) agus taithí phearsanra deimhnithe iomchuí chun a gcuid freagrachtaí leithdháilte a chomhlíonadh;

2.

go gcuirtear ar fáil don phearsanra deimhnithe fianaise de raon feidhme a n-údaraithe. Coimeádfaidh an eagraíocht táirgthe atá dearbhaithe liosta den fhoireann dheimhniúcháin.

21L.A.126   Raon feidhme na hoibre

(a)

Tá eagraíocht táirgthe dearbhaithe i dteideal a thaispeáint go gcomhlíonann na táirgí agus na páirteanna a thagann faoi raon feidhme na Roinne seo agus gur tháirg sí laistigh de raon feidhme na hoibre dearbhaithe, na sonraí deartha is infheidhme.

(b)

Tá eagraíocht táirgthe dearbhaithe i dteideal, le haghaidh aerárthaigh iomláin, tar éis ráiteas comhréireachta aerárthaigh a thaispeáint (Foirm 52B EASA), iarratas a dhéanamh:

1.

i gcás aerárthaigh a chomhlíonann dearadh cineáil a rinneadh é a fhormheas i gcomhréir le Fochuid B de Roinn B den Iarscríbhinn seo, ar dheimhniú aeracmhainneachta agus ar dheimhniú torainn;

2.

maidir le haerárthach atá i gcomhréir le dearadh ar dearbhaíodh go bhfuil a chomhlíonadh dearbhaithe i gcomhréir le Fochuid C den Iarscríbhinn seo, ar dheimhniú srianta ar aeracmhainneacht agus ar dheimhniú srianta torainn.

(c)

Tá eagraíocht táirgthe dhearbhaithe i dteideal deimhnithe scaoilte údaraithe (Foirm 1 EASA) a eisiúint d’innill, liáin agus páirteanna atá i gcomhréir leis an méid seo a leanas:

1.

sonraí maidir le dearadh formheasta a eisítear i gcomhréir le Fochodanna B, D, E nó M de Roinn B den Iarscríbhinn seo;

2.

sonraí deartha dearbhaithe a bhfuil comhlíonadh deartha dearbhaithe ina leith i gcomhréir le Fochuid C, Fochuid F nó Fochuid N den Iarscríbhinn seo;

3.

sonraí táirgthe bunaithe ar na sonraí riachtanacha formheasta maidir leis an dearadh arna soláthar ag sealbhóir ceadaithe an deartha deisiúcháin.

(d)

Tá eagraíocht táirgthe dhearbhaithe i dteideal na coinníollacha a mholadh le haghaidh aerárthaigh atá táirgthe aici agus a bhfuil comhréireacht na sonraí deartha is infheidhme deimhnithe aici ina leith, faoinar féidir leis an údarás inniúil ceadúnas eitilte a eisiúint faoi Fhochuid P d’Iarscríbhinn I (Cuid 21).

(e)

Tá eagraíocht táirgeachta dhearbhaithe i dteideal aerárthach nua a chothabháil a tháirg sí, de réir mar is gá chun é a choinneáil i riocht aeracmhainneach, mura rud é go gceanglaítear le Rialachán (AE) Uimh. 1321/2014 go ndéanfar an chothabháil faoi na rialacha sin, agus deimhniú um scaoileadh chun seirbhíse a eisiúint (Foirm 53B EASA) i leith na cothabhála sin.

21L.A.127   Oibleagáidí na heagraíochta táirgthe dearbhaithe

(a)

Oibreoidh an eagraíocht táirgthe dhearbhaithe i gcomhréir le nósanna imeachta, cleachtais agus próisis atá sainithe go soiléir.

(b)

Má tá sé i gceist ag an eagraíocht táirgthe dhearbhaithe tástálacha eitilte a dhéanamh, déanfaidh sí lámhleabhar oibríochta a ullmhú, a chothabháil agus a choinneáil cothrom le dáta ina mbeidh cur síos ar bheartais agus ar phróisis na heagraíochta maidir le tástáil eitilte. Cuirfidh an eagraíocht táirgthe dhearbhaithe an lámhleabhar seo ar fáil don údarás inniúil arna iarraidh sin.

(c)

I gcás aerárthaí críochnaithe, sula gcuirfidh sí ráiteas comhréireachta aerárthaigh (Foirm 52B EASA) faoi bhráid an údaráis inniúil, áiritheoidh an eagraíocht táirgthe dhearbhaithe go mbeidh an t-aerárthach i riocht lena oibriú go sábháilte agus go mbeidh sé i gcomhréir leis na nithe seo a leanas:

1.

dearadh cineál-cheadaithe táirge cineál-deimhnithe arna eisiúint i gcomhréir le Fochuid B de Roinn B den Iarscríbhinn seo; nó

2.

sonraí maidir le dearadh aerárthaigh ar dearbhaíodh go bhfuil an dearadh á chomhlíonadh ina leith i gcomhréir le Fochuid C den Iarscríbhinn seo.

(d)

Maidir le táirgí (seachas aerárthaí iomlána) agus páirteanna, áiritheoidh an eagraíocht táirgthe dhearbhaithe sula n-eiseofar deimhniú eisiúna údaraithe (Foirm 1EASA) go bhfuil an táirge nó an chuid i riocht le hoibriú sábháilte agus go bhfuil sé i gcomhréir le dearadh cineál-cheadaithe táirge cineál-dheimhnithe arna eisiúint i gcomhréir le Fochodanna B, D, E nó M de Roinn B den Iarscríbhinn seo nó go bhfuil sé i gcomhréir le sonraí deartha aerárthaigh ar dearbhaíodh go bhfuil an dearadh á chomhlíonadh ina leith i gcomhréir le Fochuid C, Fochuid F nó Fochuid M den Iarscríbhinn seo.

(e)

I gcás inneall, áiritheoidh an eagraíocht táirgthe dhearbhaithe go bhfuil an t-inneall críochnaithe i gcomhréir leis na ceanglais is infheidhme maidir le hastaíochtaí sceite innill is infheidhme ar dháta táirgthe an innill.

(f)

Áireoidh an eagraíocht táirgthe dhearbhaithe, in aon deimhnithe scaoilte údaraithe (Foirm EASA 1) a eiseoidh sí, an uimhir thagartha a d’eisigh an t-údarás inniúil i gcomhréir le pointe 21L.B.142 don eagraíocht táirgthe dhearbhaithe sin.

(g)

Áiritheoidh an eagraíocht táirgthe dhearbhaithe go ndéanfaidh an eagraíocht sonraí aon obair a chuirfear i gcrích a thaifeadadh.

(h)

Soláthróidh an eagraíocht táirgthe dhearbhaithe tacaíocht do shealbhóir an deartha nó do dhearbhóir dearbhaithe comhlíontachta dearadh maidir le haeracmhainneacht leanúnach le haghaidh táirgí nó páirteanna ar bith a tháirg siad.

(i)

Beidh córas cartlannaithe ag an eagraíocht táirgthe dhearbhaithe lena dtaifeadtar na ceanglais a cuireadh ar eagraíochtaí eile, amhail soláthróirí agus fochonraitheoirí. Cuirfidh an eagraíocht táirgthe dhearbhaithe na sonraí cartlannaithe ar fáil don údarás inniúil chun críocha aeracmhainneachta leanúnaí.

(j)

Chun aerárthach nua a tháirgeadh, áiritheoidh an eagraíocht táirgthe dhearbhaithe go gcoimeádfar an t-aerárthach i riocht aeracmhainneach agus go ndéanfar an chothabháil, lena n-áirítear aon deisiúchán is gá i gcomhréir leis na sonraí deartha is infheidhme, sula n-eiseofar ráiteas comhréireachta aerárthaigh (Foirm 52B EASA).

(k)

I gcás ina n-eisíonn an eagraíocht táirgthe dhearbhaithe deimhniú um scaoileadh chun seirbhíse tar éis na cothabhála sin, cinnfidh sí go ndearnadh an chothabháil is gá ar gach aerárthach críochnaithe agus go bhfuil sé i riocht a oibrithe go sábháilte, sula n-eiseofar an deimhniú sin.

(l)

Comhlíonfaidh an eagraíocht táirgthe dhearbhaithe na ceanglais i bhFochuid A den Iarscríbhinn seo is infheidhme maidir le heagraíocht táirgthe dhearbhaithe.

21L.A.128   Fógra faoi athruithe agus faoi scor gníomhaíochtaí

Cuirfidh an eagraíocht táirgthe dhearbhaithe an méid seo a leanas in iúl don údarás inniúil gan aon mhoill mhíchuí:

(a)

aon athruithe ar an bhfaisnéis arna dearbhú i gcomhréir le pointe 21L.A.123, pointe (c);

(b)

aon athruithe ar an gcóras bainistíochta le haghaidh táirgthe a bhfuil tábhacht leo maidir le comhréireacht an táirge nó maidir le haeracmhainneacht agus saintréithe comhoiriúnachta comhshaoil an táirge nó na coda a thaispeáint;

(c)

cuid de na gníomhaíochtaí nó na gníomhaíochtaí go léir a chumhdaítear leis an dearbhú a scor.

FOCHUID H –   DEIMHNITHE AERACMHAINNEACHTA AGUS DEIMHNITHE SRIANTA AERACMHAINNEACHTA

21L.A.141   Raon feidhme

Leis an bhFochuid seo, bunaítear an nós imeachta chun iarratas a dhéanamh ar dheimhniú aeracmhainneachta nó ar dheimhniú srianta aeracmhainneachta i gcás aerárthaigh ar deimhníodh a dhearadh nó ar dearbhaíodh a dhearadh i gcomhréir leis an Iarscríbhinn seo, agus bunaítear léi cearta agus oibleagáidí na n-iarratasóirí ar na deimhnithe sin agus a shealbhóirí.

21L.A.142   Incháilitheacht

Féadfaidh aon duine nádúrtha nó dlítheanach a bhfuil aerárthach cláraithe faoina ainm nó a mbeidh sé cláraithe i mBallstát (‘Ballstát cláraithe’) iarratas a dhéanamh ar dheimhniú aeracmhainneachta nó ar dheimhniú srianta aeracmhainneachta don aerárthach sin faoi na coinníollacha a leagtar síos san Fhochuid seo.

21L.A.143   Iarratas ar dheimhniú aeracmhainneachta nó ar dheimhniú srianta aeracmhainneachta

(a)

Déanfaidh duine nádúrtha nó dlítheanach iarratas ar dheimhniú aeracmhainneachta nó ar dheimhniú srianta aerfhiúntais i bhfoirm agus ar mhodh a bhunaigh údarás inniúil Bhallstát an chláraithe.

(b)

Féadfaidh duine nádúrtha nó dlítheanach iarratas a dhéanamh ar an méid seo a leanas:

1.

deimhniú aeracmhainneachta d’aerárthaí a chomhlíonann deimhniú cineáil a d’eisigh an Ghníomhaireacht i gcomhréir le Fochuid B de Roinn B den Iarscríbhinn seo; nó

2.

deimhniú srianta aeracmhainneachta d’aerárthaí a chomhlíonann dearbhú comhlíontachta dearaidh i gcomhréir le Fochuid C den Iarscríbhinn seo atá cláraithe ag an nGníomhaireacht i gcomhréir le pointe 21L.B.63 tráth an iarratais.

(c)

I gcás aerárthaigh nua a bheidh i gcomhréir le deimhniú cineáil arna eisiúint ag an nGníomhaireacht, cuirfidh an t-iarratasóir na nithe seo a leanas san iarratas:

1.

ráiteas comhréireachta aerárthaigh (Foirm 52 EASA nó Foirm 52B EASA) a eiseoidh nó a shíneoidh:

(i)

eagraíocht táirgthe a bhfuil a cumas táirgthe dearbhaithe aici faoi Fhochuid G den Iarscríbhinn seo agus atá cláraithe ag an údarás inniúil i gcomhréir le pointe 21L.B.142; nó

(ii)

sealbhóir formheasta eagraíochta táirgthe faoi phribhléidí phointe 21.A.163, pointe (b), d’Iarscríbhinn I (Cuid 21);

2.

tuarascáil meáchain agus cothromaíochta le sceideal lódála;

3.

an lámhleabhar eitilte más gá sin de réir an bhoinn deimhniúcháin cineáil is infheidhme.

(d)

I gcás aerárthaigh nua a bheidh i gcomhréir le dearbhú comhlíontachta dearaidh atá cláraithe ag an nGníomhaireacht, cuirfidh an t-iarratasóir na nithe seo a leanas san iarratas:

1.

ráiteas comhréireachta aerárthaigh (Foirm 52B EASA) atá eisithe nó sínithe ag:

(i)

duine nádúrtha nó dlítheanach i gcomhréir le Fochuid R den Iarscríbhinn seo;

(ii)

eagraíocht táirgthe a bhfuil a cumas táirgthe dearbhaithe aici faoi Fhochuid G den Iarscríbhinn seo agus atá cláraithe ag an údarás inniúil i gcomhréir le pointe 21L.B.142; nó

(iii)

sealbhóir formheasta eagraíochta táirgthe faoi phribhléidí phointe 21.A.163, pointe (d), d’Iarscríbhinn I (Cuid 21);

2.

tuarascáil meáchain agus cothromaíochta le sceideal lódála;

3.

an lámhleabhar eitilte má cheanglaítear sin leis na sonraíochtaí teicniúla mionsonraithe is infheidhme maidir leis an dearbhú comhlíontachta dearaidh.

(e)

I gcás aerárthaigh a úsáideadh de thionscnamh Ballstáit, áireoidh an t-iarratasóir san iarratas deimhniú ar athbhreithniú aerfhiúntais arna eisiúint i gcomhréir le hIarscríbhinn I (Cuid-M) nó le hIarscríbhinn Vb (Cuid-ML) a ghabhann le Rialachán (AE) Uimh. 1321/2014.

(f)

I gcás aerárthaigh úsáidte de thionscnamh Stáit nach Ballstát é, cuirfidh an t-iarratasóir na nithe seo a leanas san iarratas:

1.

ráiteas ó údarás inniúil an Stáit ina bhfuil nó ina raibh an t-aerárthach cláraithe, a léireoidh stádas aeracmhainneachta an aerárthaigh tráth an aistrithe;

2.

na taifid stairiúla chun caighdeán táirgthe, modhnaithe agus cothabhála an aerárthaigh a bhunú;

3.

tuarascáil meáchain agus cothromaíochta le sceideal lódála;

4.

an lámhleabhar eitilte;

5.

moladh maidir le deimhniú aeracmhainneachta nó deimhniú srianta ar aeracmhainneacht agus deimhniú athbhreithnithe aeracmhainneachta a eisiúint de bhun athbhreithniú aeracmhainneachta i gcomhréir le hIarscríbhinn I (Cuid-M) a ghabhann le Rialachán (AE) Uimh. 1321/2014 nó deimhniú um athbhreithniú aerfhiúntais i gcomhréir le hIarscríbhinn Vb (Cuid-ML) a ghabhann le Rialachán (AE) Uimh. 1321/2014.

(g)

Mura gcomhaontófar a mhalairt, déanfar na ráitis dá dtagraítear i bpointe (c)(1), pointe (d)(1) agus pointe (f)(1) a eisiúint tráth nach déanaí ná 60 lá roimh thíolacadh an aerárthaigh d’údarás inniúil Bhallstát an chláraithe.

21L.A.144   Oibleagáidí an iarratasóra ar dheimhniú aeracmhainneachta nó ar dheimhniú srianta aeracmhainneachta

Déanfaidh an t-iarratasóir ar dheimhniú aeracmhainneachta nó ar dheimhniú srianta aeracmhainneachta an méid seo a leanas:

(a)

cuirfidh sé i láthair na lámhleabhair, na placáir, na liostaí agus na marcálacha ionstraime agus aon fhaisnéis eile is gá a éilítear leis an mbonn deimhniúcháin cineáil is infheidhme nó leis na sonraíochtaí mionsonraithe teicniúla is infheidhme le haghaidh dearbhuithe maidir le comhlíonadh deartha i gceann amháin nó níos mó de theangacha oifigiúla an Aontais Eorpaigh atá inghlactha ag údarás inniúil Bhallstát an chláraithe;

(b)

a léiriú go bhfuil a n-aerárthaí sainaitheanta i gcomhréir le Fochuid Q den Iarscríbhinn seo;

(c)

socruithe a dhéanamh go ndéanfar cigireachtaí ar údarás inniúil Bhallstát an chláraithe chun a mheas an bhfuil aon neamh-chomhréireachtaí ag an aerárthach a d’fhéadfadh difear a dhéanamh do shábháilteacht an aerárthaigh.

21L.A.145   Deimhniú aeracmhainneachta agus deimhniú srianta aeracmhainneachta laistigh de na Ballstáit a aistriú agus a atheisiúint

I gcás ina bhfuil athrú tagtha ar úinéireacht aerárthaigh:

(a)

má fhanann sé ar an gclár céanna, déanfar an deimhniú aeracmhainneachta, nó an deimhniú srianta aeracmhainneachta a eisíodh i gcomhréir le Fochuid H de Roinn B den Iarscríbhinn seo, a aistriú in éineacht leis an aerárthach;

(b)

má tá sé beartaithe an t-aerárthach a chlárú i mBallstát eile, déanfaidh an duine nádúrtha nó dlítheanach ar faoina ainm a chlárófar an t-aerárthach iarratas chuig údarás inniúil an Bhallstáit chláraithe nua ar dheimhniú nua aeracmhainneachta nó ar dheimhniú srianta aeracmhainneachta agus áireofar san iarratas seo an iardheimhniú aeracmhainneachta nó an deimhniú srianta aeracmhainneachta a eisíodh i gcomhréir le Fochuid H de Roinn B den Iarscríbhinn seo agus deimhniú bailí um athbhreithniú aeracmhainneachta arna eisiúint i gcomhréir le hIarscríbhinn I (Cuid-M) nó le hIarscríbhinn Vb (Cuid-ML) de Rialachán (AE) Uimh. 1321/2014.

21L.A.146   Leanúint de bhailíocht deimhnithe aerfhiúntais agus deimhnithe srianta aerfhiúntais

(a)

Beidh deimhniú aeracmhainneachta nó deimhniú srianta aerfhiúntais bailí ar na coinníollacha seo a leanas:

1.

go bhfanann an t-aerárthach ar an gclár céanna;

2.

nár thug an sealbhóir suas an deimhniú;

3.

leanfaidh an t-aerárthach de bheith i gcomhréir le ceanglais ábhartha Rialachán (AE) 2018/1139 agus na ngníomhartha tarmligthe agus cur chun feidhme arna nglacadh ar a bhonn agus leis an dearadh cineáil is infheidhme nó le sonraí deartha is infheidhme aerárthaigh ar dearbhaíodh comhlíonadh a dhearadh ina leith, agus na gceanglas maidir le haeracmhainneacht leanúnach, agus na forálacha maidir le láimhseáil na dtorthaí mar a shonraítear faoi phointe 21L.B.21 á gcur san áireamh;

4.

ní dhearna údarás inniúil Bhallstát an chláraithe an deimhniú a chúlghairm faoi phointe 21L.B.22.

(b)

Nuair a thabharfar an deimhniú suas nó nuair a dhéanfar é a chúlghairm, tabharfar ar ais d’údarás inniúil Bhallstát na clárlainne é.

FOCHUID I –   DEIMHNITHE TORAINN AGUS DEIMHNITHE SRIANTA TORAINN

21L.A.161   Raon feidhme

Leis an bhFochuid seo, bunaítear an nós imeachta chun iarratas a dhéanamh ar dheimhniú torainn nó ar dheimhniú srianta torainn le haghaidh aerárthaigh a bhfuil a dhearadh deimhnithe nó dearbhaithe i gcomhréir leis an Iarscríbhinn seo agus bunaítear léi cearta agus oibleagáidí na n-iarratasóirí ar na deimhnithe sin agus a shealbhóirí.

21L.A.162   Incháilitheacht

Aon duine nádúrtha nó dlítheanach a bhfuil aerárthach cláraithe faoina ainm nó a mbeidh sé cláraithe i mBallstát, féadfaidh sé iarratas a dhéanamh ar dheimhniú torainn nó ar dheimhniú srianta torainn le haghaidh an aerárthaigh sin faoi na coinníollacha a leagtar síos san Fhochuid seo.

21L.A.163   Iarratas

(a)

Déanfaidh duine nádúrtha nó dlítheanach iarratas ar dheimhniú torainn nó ar dheimhniú srianta torainn i bhfoirm agus ar bhealach a bhunóidh údarás inniúil Bhallstát an chláraithe.

(b)

Féadfaidh duine nádúrtha nó dlítheanach iarratas a dhéanamh ar an méid seo a leanas:

1.

deimhniú torainn le haghaidh aerárthaí a chomhlíonann deimhniú cineáil arna eisiúint ag an nGníomhaireacht i gcomhréir le Fochuid B de Roinn B den Iarscríbhinn seo; nó

2.

deimhniú srianta torainn le haghaidh aerárthaí i gcomhréir le dearbhú comhlíontachta dearaidh arna chur isteach i gcomhréir le Fochuid C den Iarscríbhinn seo atá cláraithe ag an nGníomhaireacht i gcomhréir le pointe 21L.B.63 tráth an iarratais.

(c)

Cuirfidh an t-iarratasóir na nithe seo a leanas san iarratas:

1.

maidir le haerárthaí nua:

(i)

ráiteas comhréireachta aerárthaigh (Foirm 52 EASA nó Foirm 52B EASA) a eiseoidh nó a shíneoidh:

(A)

duine nádúrtha nó dlítheanach i gcomhréir le Fochuid R den Iarscríbhinn seo;

(B)

eagraíocht táirgthe a bhfuil a cumas táirgthe dearbhaithe aici faoi Fhochuid G den Iarscríbhinn seo agus atá cláraithe ag an údarás inniúil i gcomhréir le pointe 21L.B.142; nó

(C)

sealbhóir formheasta eagraíochta táirgthe faoi phribhléidí phointe 21.A.163, pointe (b), d’Iarscríbhinn I (Cuid 21);

(ii)

an tagairt don taifead torainn laistigh de bhunachar sonraí na Gníomhaireachta um leibhéil torainn lena léirítear an fhaisnéis torainn a chinntear i gcomhréir leis na ceanglais torainn is infheidhme;

2.

maidir le haerárthaí úsáidte:

(i)

an tagairt don taifead torainn laistigh de bhunachar sonraí na Gníomhaireachta um leibhéil torainn lena léirítear an fhaisnéis torainn a chinntear i gcomhréir leis na ceanglais torainn is infheidhme; agus

(ii)

na taifid stairiúla chun caighdeán táirgthe, modhnaithe agus cothabhála an aerárthaigh a bhunú.

(d)

Mura gcomhaontófar a mhalairt, eiseofar na ráitis dá dtagraítear i bpointe (c)(1)(i) tráth nach déanaí ná 60 lá sula dtíolacfar an t-aerárthach d’údarás inniúil Bhallstát an chláraithe.

21L.A.164   Deimhnithe torainn agus deimhnithe srianta torainn a aistriú agus a atheisiúint laistigh de na Ballstáit

I gcás ina bhfuil athrú tagtha ar úinéireacht aerárthaigh:

(a)

má fhanann an t-aerárthach ar an gclár céanna, déanfar an deimhniú torainn, nó an deimhniú srianta torainn a eisíodh i gcomhréir le Fochuid I de Roinn B den Iarscríbhinn seo a aistriú in éineacht leis an aerárthach;

(b)

má tá sé beartaithe an t-aerárthach a chlárú i mBallstát eile, déanfaidh an duine nádúrtha nó dlítheanach a mbeidh an t-aerárthach cláraithe faoina ainm iarratas chuig údarás inniúil an Bhallstáit chláraithe nua ar dheimhniú nua torainn nó ar dheimhniú srianta torainn agus áireofar san iarratas seo an seandeimhniú torainn nó an deimhniú srianta torainn a eisíodh i gcomhréir le Fochuid I de Roinn B den Iarscríbhinn seo.

21L.A.165   Leanúint de bhailíocht deimhnithe torainn agus deimhnithe srianta torainn

(a)

Beidh deimhniú torainn nó deimhniú srianta torainn bailí a fhad is:

1.

go bhfanann an t-aerárthach ar an gclár céanna;

2.

nár thug an sealbhóir suas an deimhniú;

3.

leanfaidh an t-aerárthach de bheith i gcomhréir leis na ceanglais is infheidhme maidir le cosaint an chomhshaoil atá i Rialachán (AE) 2018/1139 agus na ngníomhartha tarmligthe agus cur chun feidhme arna nglacadh ar a bhonn sin agus an dearadh cineáil is infheidhme nó sonraí deartha is infheidhme aerárthaigh ar dearbhaíodh comhlíonadh an dearaidh ina leith, agus na forálacha maidir le láimhseáil na dtorthaí mar a shonraítear faoi phointe 21L.B.21 á gcur san áireamh;

4.

ní dhearna údarás inniúil Bhallstát an chláraithe an deimhniú a chúlghairm faoi phointe 21L.B.22.

(b)

Nuair a thabharfar an deimhniú suas nó nuair a dhéanfar é a chúlghairm, tabharfar ar ais d’údarás inniúil Bhallstát na clárlainne é.

FOCHUID J –   EAGRAÍOCHTAÍ DEARTHA DEARBHAITHE

21L.A.171   Raon feidhme

Bunaítear an méid seo a leanas leis an bhfochuid seo:

(a)

an nós imeachta maidir leis an gcumas deartha ag daoine nádúrtha agus dlítheanacha a dhearann táirgí faoin Roinn seo a dhearbhú; agus

(b)

cearta agus oibleagáidí na ndaoine a dhéanann dearbhuithe maidir leis an gcumas dearaidh dá dtagraítear i bpointe (a).

21L.A.172   Incháilitheacht

Aon duine nádúrtha nó dlítheanach (‘eagraíocht’ san Fhochuid seo) a cheanglaítear le pointe 21L.A.22, pointe 21L.A.82 nó pointe 21L.A.204, chun a gcumas dearaidh a léiriú, féadfaidh sé a chumas a dhearbhú faoi na coinníollacha a leagtar síos san Fhochuid seo.

21L.A.173   Dearbhú ar chumas deartha

(a)

Roimh nó ag an am céanna a dhéanann sí iarratas ar fhormheas faoin Roinn seo, nó sula gcuirtear isteach an t-iarratas ar choinníollacha eitilte a fhormheas i gcomhréir le pointe 21.A.710 d’Iarscríbhinn I (Cuid 21) de tháirge arna cheapadh aici, cibé acu is túisce, cuirfidh an eagraíocht dearbhú cumais deartha faoi bhráid na Gníomhaireachta.

(b)

Is i bhfoirm agus ar mhodh a bhunóidh an Ghníomhaireacht a dhéanfar an dearbhú, agus aon athruithe a dhéanfar air ina dhiaidh sin.

(c)

Áireofar sa dearbhú an fhaisnéis is gá chun go mbeidh an Ghníomhaireacht eolach ar an eagraíocht agus ar an raon oibre atá beartaithe di, agus áireofar ann an méid seo a leanas ar a laghad:

1.

ainm cláraithe na heagraíochta;

2.

sonraí teagmhála maidir le seoladh cláraithe na heagraíochta maidir leis an bpríomháit ghnó agus, i gcás inarb infheidhme, maidir le láithreáin oibriúcháin na heagraíochta;

3.

ainmneacha agus sonraí teagmhála cheann na heagraíochta deartha;

4.

an raon oibre atá beartaithe;

5.

ráiteas lena ndeimhnítear an méid seo a leanas:

(i)

tá córas bainistíochta deartha aige i gcomhréir le pointe 21L.A.174, pointe (a); agus

(ii)

coimeádfaidh sé nó sí an córas bainistíochta le haghaidh dearadh i gcomhréir leis an bhfochuid seo;

6.

ráiteas lena ndeimhnítear go gcloífidh an eagraíocht leis na próisis agus na nósanna imeachta a bunaíodh i gcomhréir le pointe 21L.A.174, pointe (d);

7.

ráiteas go n-aontaíonn an eagraíocht oibleagáidí eagraíochta deartha dearbhaithe a ghlacadh uirthi féin i gcomhréir le pointe 21L.A.177.

(d)

Cuirfear an dearbhú ar an gcumas deartha faoi bhráid na Gníomhaireachta.

21L.A.174   Córas bainistíochta do dhearadh

(a)

Déanfaidh an eagraíocht deartha dearbhaithe córas bainistíochta a bhunú, a chur chun feidhme agus a chothabháil le haghaidh dearadh a mbeidh cuntasacht shoiléir agus freagrachtaí soiléire ag gabháil leis ar fud na heagraíochta ar fad:

1.

go bhfreagraíonn sí do chineál agus do chastacht a gníomhaíochtaí agus do mhéid na heagraíochta, agus go gcuirtear san áireamh na guaiseacha agus na rioscaí gaolmhara a bhaineann go dlúth leis na gníomhaíochtaí sin;

2.

bunaítear é faoi chuntasacht bainisteora aonair a ainmníodh mar cheann na heagraíochta dearaidh de réir phointe 21L.A.175, pointe (a).

(b)

Beidh modh ag an eagraíocht deartha dhearbhaithe, mar chuid dá córas bainistíochta do dhearadh, chun dearbhú deartha a chur ar fáil trí chóras a bhunú, a chur chun feidhme agus a chothabháil chun dearadh na dtáirgí a rialú agus a mhaoirsiú, agus chun athruithe agus deisiúcháin dearthaí a dhéanamh. Déanfar an méid seo a leanas leis an gcóras sin:

1.

áireofar leis feidhm aeracmhainneachta atá freagrach as a áirithiú go gcomhlíonann dearaí táirgí agus na dearaí d’athruithe agus de dheisiuithe a ghabhann leo an bonn deimhnithe cineáil is infheidhme agus na ceanglais is infheidhme maidir le cosaint an chomhshaoil;

2.

feidhm neamhspleách a bhunú, a chur chun feidhme agus a chothabháil chun an léiriú ar chomhlíonadh a dhearbhú ar a ndearbhóidh an eagraíocht go bhfuil an bonn deimhnithe cineáil is infheidhme á gcomhlíonadh agus go bhfuil na ceanglais is infheidhme maidir le cosaint an chomhshaoil á gcomhlíonadh;

3.

an bealach a shonrú ina dtugann an córas dearbhaithe deartha cuntas ar inghlacthacht na bpáirteanna a dhearann comhpháirtithe nó fochonraitheoirí nó na cúraimí a dhéanann siad de réir modhanna atá faoi réir nósanna imeachta i scríbhinn.

(c)

Déanfaidh an eagraíocht deartha dearbhaithe feidhm neamhspleách a bhunú, mar chuid dá córas bainistíochta don dearadh, chun faireachán a dhéanamh ar an gcaoi a gcomhlíonann an eagraíocht na ceanglais ábhartha, agus ar a leordhóthanaí atá an córas bainistíochta deartha. Áireofar san fhaireachán sin córas chun aiseolas a thabhairt don duine nó do ghrúpa daoine dá dtagraítear i bpointe 21L.A.175, pointe (b), agus don bhainisteoir cuntasach dá dtagraítear i bpointe 21L.A.175, pointe (a), chun gníomh ceartaitheach a áirithiú de réir mar is gá.

(d)

Déanfaidh an eagraíocht deartha dearbhaithe próisis agus nósanna imeachta a bhunú, a chothabháil agus a choinneáil cothrom le dáta lena n-áiritheofar go gcomhlíonfaidh dearadh na dtáirgí an bonn deimhniúcháin cineáil is infheidhme, na sonraíochtaí teicniúla mionsonraithe is infheidhme agus na ceanglais is infheidhme maidir le cosaint an chomhshaoil. Cuirfidh an eagraíocht deartha dhearbhaithe fianaise dhoiciméadach ar na próisis agus na nósanna imeachta sin ar fáil don Ghníomhaireacht arna iarraidh sin.

(e)

I gcás ina ndéanfaidh eagraíochtaí comhpháirtíochta nó fochonraitheoirí aon pháirt nó aon athrú ar na táirgí a dhearadh, beidh sna próisis agus sna nósanna imeachta i bpointe (d) cur síos maidir leis an gcaoi a mbeidh an eagraíocht deartha in ann a thabhairt, maidir le gach páirt, deimhniú comhlíontachta mar a cheanglaítear le pointe (b)(2), agus beidh ann, go díreach nó trí chrostagairt, tuairiscí agus faisnéis ar na gníomhaíochtaí deartha agus ar eagrú na gcomhpháirtithe nó na bhfochonraitheoirí sin.

(f)

Má tá ag an eagraíocht deartha dhearbhaithe deimhniú/deimhnithe eagraíochta eile arna n-eisiúint ar bhonn Rialachán (AE) 2018/1139 agus na gníomhartha tarmligthe agus cur chun feidhme arna nglacadh ar a bhonn sin, féadfaidh an eagraíocht deartha dearbhaithe an córas bainistíochta deartha a chomhtháthú leis an gcóras bainistíochta a cheanglaítear chun an deimhniú nó na deimhnithe eile a eisiúint.

21L.A.175   Acmhainní na heagraíochta deartha dearbhaithe

(a)

Ceapfaidh an eagraíocht deartha dhearbhaithe ceannasaí ar an eagraíocht deartha a mbeidh an t-údarás aige chun a áirithiú, laistigh den eagraíocht, go ndéanfar na gníomhaíochtaí deartha ar fad de réir na gcaighdeán is gá agus go gcomhlíonfaidh an eagraíocht deartha go leanúnach ceanglais an chórais bainistíochta deartha dá dtagraítear i bpointe 21L.A.174, pointí (a) go (c), agus na próisis agus na nósanna imeachta a shonraítear sa lámhleabhar dá dtagraítear i bpointe 21L.A.174, pointe (d).

(b)

Déanfaidh ceann na heagraíochta deartha príomhphearsanra laistigh den eagraíocht atá freagrach as na nithe seo a leanas a ainmniú agus a shainaithint:

1.

a áirithiú go gcomhlíonann dearthaí na dtáirgí agus dearthaí na n-athruithe agus na ndeisiúchán orthu an bonn deimhniúcháin cineáil is infheidhme, na sonraíochtaí teicniúla mionsonraithe is infheidhme agus na ceanglais is infheidhme maidir le cosaint an chomhshaoil;

2.

faireachán neamhspleách ar an bhfeidhm chomhlíonta agus leordhóthanachta; agus

3.

ag brath ar mhéid na heagraíochta, aon duine nó aon ghrúpa daoine eile atá ag teastáil lena áirithiú go bhfuil ceanglais na Roinne seo á gcomhlíonadh ag an eagraíocht.

(c)

Déanfaidh an duine nó an grúpa daoine arna shainaithint i bpointe (b) an méid seo a leanas:

1.

beidh siad freagrach do cheannasaí na heagraíochta deartha agus beidh rochtain dhíreach aige orthu;

2.

beidh an t-eolas, an cúlra agus an taithí iomchuí acu chun a bhfreagrachtaí leithdháilte a chomhlíonadh.

(d)

Áiritheoidh an eagraíocht deartha dearbhaithe na nithe seo a leanas:

1.

gur leor an líon foirne i ngach roinn theicniúil agus gur leor an taithí atá acu agus gur tugadh don údarás iomchuí a bheith in ann a gcuid freagrachtaí leithdháilte a chomhall agus gur leor iad sin, in éineacht leis an gcóiríocht, na háiseanna agus an trealamh, chun a chur ar chumas na foirne a áirithiú go bhfuil na táirgí a dearadh oiriúnach agus aeracmhainneach agus comhoiriúnach don chomhshaol;

2.

go bhfuil comhordú iomlán agus éifeachtach laistigh den eagraíocht deartha atá dearbhaithe maidir le haeracmhainneacht agus le comhoiriúnacht chomhshaoil.

(e)

Doiciméadóidh an eagraíocht deartha dearbhaithe struchtúr eagraíochtúil a n-eagraíochta, mar aon leis an bpríomhphearsanra atá freagrach as a áirithiú go bhfuil an eagraíocht i gcomhréir leis an bhFochuid seo, coinneoidh sí cothrom le dáta iad agus cuirfidh sí ar fáil don Ghníomhaireacht iad arna iarraidh sin di.

21L.A.176   Raon feidhme na hoibre

Sainaithneoidh an eagraíocht deartha dearbhaithe na cineálacha oibre deartha, na catagóirí táirgí a gcuirtear gníomhaíochtaí deartha i gcrích ina leith, agus na feidhmeanna agus na dualgais a fheidhmíonn an eagraíocht i dtaca le haeracmhainneacht agus comhoiriúnacht chomhshaoil táirgí.

21L.A.177   Oibleagáidí na heagraíochta deartha dearbhaithe

Déanfaidh eagraíocht deartha dhearbhaithe an méid seo a leanas:

(a)

oibriú i gcomhréir le nósanna imeachta, cleachtais agus próisis atá sainithe go soiléir;

(b)

má tá sé ar intinn ag an eagraíocht deartha dhearbhaithe tástáil eitilte a dhéanamh, lámhleabhar oibríochta a choinneáil cothrom le dáta lena dtabharfar tuairisc ar bheartais agus ar phróisis na heagraíochta maidir le tástáil eitilte agus a chuirfidh an lámhleabhar sin ar fáil don Ghníomhaireacht arna iarraidh sin di;

(c)

a chinneadh an bhfuil gnéithe neamhshábháilte ar dhearaí na dtáirgí, lena n-áirítear athruithe agus deisiúcháin, agus an bhfuil siad i gcomhréir leis an mbonn deimhniúcháin cineáil is infheidhme, agus leis na ceanglais is infheidhme maidir le cosaint an chomhshaoil, agus cuirfidh sé ráitis/doiciméadú ar fáil don Ghníomhaireacht ina ndeimhnítear sin;

(d)

cuirfidh sé faisnéis nó treoracha ar fáil don Ghníomhaireacht a bhaineann le gníomhaíochtaí i ndáil le haerfhiúntas leanúnach;

(e)

comhlíonfaidh siad na ceanglais i bhFochuid A den Iarscríbhinn seo is infheidhme maidir le heagraíochtaí deartha dearbhaithe.

21L.A.178   Fógra faoi athruithe agus faoi scor gníomhaíochtaí

Cuirfidh an eagraíocht deartha dearbhaithe an méid seo a leanas in iúl don Ghníomhaireacht gan moill mhíchuí:

(a)

aon athruithe ar an bhfaisnéis arna dearbhú i gcomhréir le pointe 21L.A.173, pointe (c);

(b)

athruithe ar an gcóras bainistíochta maidir le dearadh atá suntasach chun comhlíonadh an táirge a dhear siad a léiriú;

(c)

cuid de na gníomhaíochtaí nó na gníomhaíochtaí go léir atá cumhdaithe ag an dearbhú a scor.

FOCHUID K –   PÁIRTEANNA

21L.A.191   Raon feidhme

Leis an bhFochuid seo, leagtar síos conas a léireofar go gcomhlíonann páirteanna na gceanglas aerfhiúntais.

21L.A.192   Comhlíontacht a thaispeáint

(a)

Déanfar an léiriú seo a leanas ar chomhlíonadh na gceanglas aerfhiúntais a bhaineann le páirteanna atá le suiteáil i dtáirge a ndearnadh deimhniú cineáil air nó in aerárthach ar dearbhaíodh go bhfuil an dearadh á chomhlíonadh ina leith:

1.

i gcomhcheangal leis na nósanna imeachta deimhniúcháin cineáil d’Fhochuid B, Fochuid D nó Fochuid E den Iarscríbhinn seo don táirge ina bhfuil sé le suiteáil; nó

2.

i dteannta na nósanna imeachta maidir le dearbhú comhlíontachta dearaidh i bhFochuid C nó i bhFochuid F den Iarscríbhinn seo don táirge ina bhfuil sé le suiteáil; nó

3.

faoin nós imeachta údaraithe ETSO le haghaidh Roinn A, Fochuid O, d’Iarscríbhinn I (Cuid 21); nó

4.

i gcás codanna caighdeánacha, de réir caighdeán atá aitheanta go hoifigiúil.

(b)

I ngach cás ina n-éilítear formheas coda go sainráite i ndlí an Aontais nó i mbearta na Gníomhaireachta, comhlíonfaidh an chuid an ETSO is infheidhme nó na sonraíochtaí a aithníonn an Ghníomhaireacht a bheith coibhéiseach sa chás áirithe sin.

21L.A.193   Scaoileadh páirteanna le haghaidh suiteála

(a)

Ní dhéanfar páirt nó táirge a shuiteáil i dtáirge ach amháin nuair a shainaithneoidh sealbhóir an deimhnithe cineáil, an deimhnithe cineáil bhreise, an athraithe dearaidh, an fhormheasa deisiúcháin nó dearbhú comhlíontachta dearaidh iad mar dhearbhú atá oiriúnach don tsuiteáil, agus:

1.

i riocht a oibrithe go sábháilte;

2.

marcáilte i gcomhréir le Fochuid Q den Iarscríbhinn seo; agus

3.

beidh deimhniú eisiúna údaraithe (Foirm EASA 1) ag gabháil leis lena ndeimhnítear gur monaraíodh an mhír i gcomhréir le sonraí an deartha is infheidhme.

(b)

De mhaolú ar phointe (a)(3) agus ar choinníoll go gcomhlíontar na coinníollacha i bpointe (c), ní éilítear deimhniú scaoilte údaraithe (Foirm 1 EASA) sna codanna seo a leanas le go ndéanfar iad a shuiteáil i dtáirge cineál-dheimhnithe nó in aerárthach ar dearbhaíodh comhlíonadh an deartha ina leith:

1.

cuid chaighdeánach;

2.

cuid atá:

(i)

níl a ré teoranta, ná mar chuid den phríomhstruchtúr, ná mar chuid de rialtáin eitilte;

(ii)

atá sainaitheanta chun go bhféadfaidh sealbhóir an deimhnithe cineáil, an deimhnithe cineáil bhreise, an athraithe dearaidh, an dearaidh deisiúcháin a fhormheas nó dearbhú comhlíontachta dearaidh iad a shuiteáil san aerárthach ar leith;

(iii)

le bheith suiteáilte in aerárthach a bhfuil a úinéir tar éis comhlíonadh na gcoinníollacha is infheidhme in (i) agus (ii) a fhíorú, agus a ghlac freagracht as an gcomhlíonadh sin;

3.

cuid diomaibhseach ó thaobh sábháilteachta de ar an táirge de thoradh neamh-chomhréireachta na sonraí maidir lena dhearadh formheasta nó na sonraí dearaidh dearbhaithe agus a shainaithníonn sealbhóir an fhormheasa deartha nó an dearbhóir deartha mar sin í sna treoracha maidir le haeracmhainneacht leanúnach. D’fhonn na héifeachtaí sábháilteachta atá ag cuid neamh-chomhréireach a chinneadh, féadfaidh sealbhóir formheasa an deartha nó dearbhóir dearbhaithe comhlíontachta a shuíomh sna treoracha maidir leis na gníomhaíochtaí fíoraithe sonracha aeracmhainneachta leanúnaí a bheidh le déanamh ag suiteálaí na páirte ar an táirge;

4.

i gcás ina ndéantar athrú caighdeánach de réir phointe 21L.A.102 nó deisiúchán caighdeánach de réir phointe 21L.A.202 a oiriúnú, cuid ar beag an tionchar a bhíonn ag neamh-chomhréireacht sonraí a dearaidh ar an táirge, agus go n-aithnítear amhlaidh an chuid sin sna sonraíochtaí deimhniúcháin le haghaidh athruithe caighdeánacha agus deisiúcháin chaighdeánacha arna n-eisiúint i gcomhréir le pointe 21.B.70 d’Iarscríbhinn I (Cuid 21). D’fhonn éifeachtaí sábháilteachta cuid neamhchomhréireach a chinneadh, féadfar gníomhaíochtaí sonracha fíorúcháin a bheidh le déanamh ag an duine a shuiteálann an chuid den táirge a bhunú sna sonraíochtaí deimhniúcháin seo;

5.

cuid atá díolmhaithe ó fhormheas aerfhiúntais i gcomhréir le Rialachán (AE) Uimh. 965/2012 ón gCoimisiún (2); agus

6.

cuid is ítim de chóimeáil níos airde a shainaithnítear i bpointí (b)(1) go (b)(5).

(c)

Tá páirteanna a liostaítear i bpointe (b) incháilithe le haghaidh suiteála i dtáirge cineál-dheimhnithe nó in aerárthach ar dearbhaíodh go bhfuil comhlíonadh deartha ina leith gan Foirm 1 EASA a bheith ag gabháil leis, ar choinníoll go bhfuil doiciméad ag an suiteálaí a d’eisigh an duine nó an eagraíocht a mhonaraigh an chuid, ina ndearbhaítear ainm na páirte, uimhir na páirte, agus comhréireacht na coda lena sonraí dearaidh, agus ina bhfuil an dáta eisiúna.

FOCHUID M –   DEARADH DEISIÚCHÁN AR THÁIRGÍ CINEÁL-DEIMHNITHE

21L.A.201   Raon feidhme

Bunaítear an méid seo a leanas leis an bhfochuid seo:

(a)

an nós imeachta chun cur isteach ar fhormheasanna dearthaí deisiúcháin i leith táirgí cineálcheadaithe;

(b)

cearta agus oibleagáidí na n-iarratasóirí ar na formheasanna sin dá dtagraítear i bpointe (a), agus sealbhóirí na bhformheasanna sin;

(c)

forálacha maidir le deisiúcháin chaighdeánacha nach gá ceadú a fháil ina leith.

21L.A.202   Deisiúcháin chaighdeánacha

(a)

Is éard atá i ndeisiúchán caighdeánach ná dearthaí deisiúcháin ar tháirge cineál-deimhnithe arna fhormheas i gcomhréir le Fochuid B de Roinn B den Iarscríbhinn seo agus:

1.

leanfaidh sé na sonraí deartha a áirítear sna sonraíochtaí deimhniúcháin a d’eisigh an Ghníomhaireacht, ina mbeidh na modhanna, na teicnící agus na cleachtais is inghlactha maidir le deisiúcháin chaighdeánacha a dhéanamh agus a shainaithint, lena n-áirítear na treoracha gaolmhara maidir le haeracmhainneacht leanúnach; agus

2.

nach bhfuil ag teacht salach ar shonraí shealbhóir an deimhnithe cineáil sin.

(b)

Níl pointí 21L.A.203 go 21L.A.211 infheidhme maidir le deisiúcháin chaighdeánacha.

21L.A.203   Dearaí deisiúcháin a Aicmiú ar tháirge cineál-deimhnithe

(a)

Aicmeofar dearaí deisiúcháin ar tháirge cineál-dheimhnithe mar mhiondearthaí nó mar mhórdhearthaí.

(b)

Is éard is ‘miondeisiú’ dearadh deisiúcháin nach bhfuil éifeacht shuntasach aige ar mhais, ar chothromaíocht, ar neart struchtúrach, ar iontaofacht, ar leibhéal deimhnithe torainn nó astaíochtaí, ar shaintréithe oibríochtúla, ná ar shaintréithe eile a dhéanann difear d’aeracmhainneacht nó do chomhoiriúnacht chomhshaoil an táirge.

(c)

Is ‘mórdheisiúcháin’ iad gach dearadh deisiúcháin eile.

(d)

Is iad na ceanglais maidir le miondearaí deisiúcháin a fhormheas na ceanglais a bhunaítear i bpointe 21L.A.207.

(e)

Is iad na ceanglais maidir le mórdearaí deisiúcháin a fhormheas na ceanglais a bhunaítear i bpointe 21L.A.208.

21L.A.204   Incháilitheacht

(a)

Féadfaidh aon duine nádúrtha nó dlítheanach a léirigh a chumas dearaidh i gcomhréir le pointe 21L.A.23, nó atá i mbun a gcumas dearaidh a léiriú i gcomhréir le pointe 21L.A.23, iarratas a dhéanamh ar fhormheas ar mhórdearadh deisiúcháin ar tháirge atá deimhnithe de réir na gcoinníollacha atá leagtha síos san Fhochuid seo.

(b)

Féadfaidh aon duine nádúrtha nó dlítheanach iarratas a dhéanamh ar mhiondearadh deisiúcháin a fhormheas i leith táirge cineálcheadaithe faoi na coinníollacha atá leagtha síos san Fhochuid seo.

21L.A.205   Iarratas ar dhearadh deisiúcháin a fhormheas i leith táirge cineál-deimhnithe

(a)

Is i bhfoirm agus i modh a bhunóidh an Ghníomhaireacht a dhéanfar iarratas ar dhearadh deisiúcháin ar tháirge cineál-dheimhnithe a fhormheas.

(b)

Chun mórdhearadh deisiúcháin a fhormheas, áireoidh an t-iarratasóir plean taispeána comhlíontachta san iarratas, nó cuirfidh sé isteach i ndiaidh an iarratais tosaigh é:

1.

ina mbeidh tuairisc ar an damáiste agus ar dhearadh an deisiúcháin, lena sainaithnítear cumraíocht an deartha cineáil ar a ndéantar an dearadh deisiúcháin;

2.

réimsí uile an deartha cineáil agus na lámhleabhair fhormheasta a athraíonn nó a ndéanann dearadh an deisiúcháin difear dóibh a shainaithint;

3.

aon ath-imscrúduithe a shainaithint a mbeidh gá leo chun a léiriú go bhfuil an dearadh deisiúcháin agus na limistéir a ndéanann an dearadh deisiúcháin difear dóibh leis an mbonn deimhniúcháin cineáil agus leis na ceanglais is infheidhme maidir le cosaint an chomhshaoil, arna n-ionchorprú de réir tagairtí, de réir mar is infheidhme, sa deimhniú cineáil nó sa deimhniú cineáil forlíontach;

4.

aon leasuithe a bheartaítear a dhéanamh ar an mbonn deimhniúcháin cineáil agus a ionchorprófar de réir mar is infheidhme sa deimhniú cineáil nó sa deimhniú cineáil forlíontach a shainaithint;

5.

ina sonrófar cé acu a d’ullmhaigh nó a ullmhóidh an t-iarratasóir na sonraí deimhniúcháin go hiomlán nó a ullmhóidh sé nó sí iad go hiomlán nó ar bhonn socraithe le húinéir na sonraí deimhniúcháin cineáil.