ISSN 1977-0839

Iris Oifigiúil

an Aontais Eorpaigh

L 201

European flag  

An t-eagrán Gaeilge

Reachtaíocht

65
1 Lúnasa 2022


Clár

 

II   Gníomhartha neamhreachtacha

Leathanach

 

 

RIALACHÁIN

 

*

Rialachán (AE) 2022/1329 ón gComhairle an 28 Iúil 2022 lena leasaítear Rialachán (AE) Uimh. 377/2012 a bhaineann le bearta sriantacha atá dírithe ar dhaoine, eintitis agus comhlachtaí áirithe ar bagairt iad ar shíocháin, slándáil nó cobhsaíocht Phoblacht Ghuine Bissau

1

 

*

Rialachán Cur Chun Feidhme (AE) 2022/1330 ón gComhairle an 28 Iúil 2022 lena gcuirtear chun feidhme Airteagal 11(1) de Rialachán (AE) Uimh. 377/2012 a bhaineann le bearta sriantacha atá dírithe ar dhaoine, eintitis agus comhlachtaí áirithe ar bagairt iad ar shíocháin, slándáil nó cobhsaíocht Phoblacht Ghuine Bissau

3

 

*

Rialachán Cur Chun Feidhme (AE) 2022/1331 ón gComhairle an 28 Iúil 2022 lena gcuirtear chun feidhme Rialachán (AE) 2017/1509 a bhaineann le bearta sriantacha i gcoinne Dhaon-Phoblacht Dhaonlathach na Cóiré

5

 

*

Rialachán Cur Chun Feidhme (AE) 2022/1332 ón gCoimisiún an 26 Iúil 2022 lena bhformheastar leasú nach mion ar shonraíocht ainm a iontráladh sa chlár um shonrúcháin tionscnaimh faoi chosaint agus um thásca geografacha faoi chosaint Beurre Charentes-Poitou/Beurre des Charentes/Beurre des Deux-Sèvres (STFC)

23

 

 

CINNTÍ

 

*

Cinneadh (CBES) 2022/1333 ón gComhairle an 28 Iúil 2022 lena leasaítear Cinneadh (CBES) 2019/2110 maidir le Misean Comhairleach CBSC an Aontais Eorpaigh i bPoblacht na hAfraice Láir (EUAM RCA)

25

 

*

Cinneadh (CBES) 2022/1334 ón gComhairle an 28 Iúil 2022 lena leasaítear Cinneadh (CBES) 2016/610 maidir le Misean CBES an Aontais Eorpaigh le haghaidh Oiliúint Mhíleata i bPoblacht na hAfraice Láir (EUTM RCA)

27

 

*

Cinneadh (CBES) 2022/1335 ón gComhairle an 28 Iúil 2022 lena leasaítear Cinneadh 2012/285/CBES a bhaineann le bearta sriantacha atá dírithe ar dhaoine, eintitis agus comhlachtaí áirithe ar bagairt iad ar shíocháin, slándáil nó cobhsaíocht Phoblacht Ghuine Bissau

29

 

*

Cinneadh (CBES) 2022/1336 ón gComhairle an 28 Iúil 2022 lena leasaítear Cinneadh (CBES) 2016/849 a bhaineann le bearta sriantacha i gcoinne Dhaon-Phoblacht Dhaonlathach na Cóiré

31

 

*

Cinneadh Cur Chun Feidhme (AE) 2022/1337 ón gCoimisiún an 28 Iúil 2022 lena leagtar amach an teimpléad chun faisnéis a sholáthar do náisiúnaigh tríú tíortha faoi phróiseáil sonraí pearsanta sa Chóras Dul Isteach/Imeachta

48

 

*

Cinneadh Cur Chun Feidhme (AE) 2022/1338 ón gCoimisiún an 29 Iúil 2022 lena leagtar síos gur coibhéiseach iad deimhnithe COVID-19 arna n-eisiúint ag Poblacht na nOileán Filipíneach leis na deimhnithe arna n-eisiúint i gcomhréir le Rialachán (AE) 2021/953 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle, chun an ceart chun saorghluaiseachta a éascú laistigh den Aontas ( 1 )

54

 

*

Cinneadh Cur Chun Feidhme (AE) 2022/1339 ón gCoimisiún an 29 Iúil 2022 lena leagtar síos gur coibhéiseach iad deimhnithe COVID-19 arna n-eisiúint ag Sabhdánacht Óman leis na deimhnithe arna n-eisiúint i gcomhréir le Rialachán (AE) 2021/953 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle, chun an ceart chun saorghluaiseachta a éascú laistigh den Aontas ( 1 )

57

 

*

Cinneadh Cur Chun Feidhme (AE) 2022/1340 ón gCoimisiún an 29 Iúil 2022 lena leagtar síos gur coibhéiseach iad deimhnithe COVID-19 arna n-eisiúint ag Poblacht Pheiriú leis na deimhnithe arna n-eisiúint i gcomhréir le Rialachán (AE) 2021/953 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle, chun an ceart chun saorghluaiseachta a éascú laistigh den Aontas ( 1 )

60

 

 

MOLTAÍ

 

*

Moladh (AE) 2022/1341 ón gCoimisiún an 23 Meitheamh 2022 maidir le ceanglais feidhmíochta dheonacha le haghaidh trealamh x-ghathach a úsáidtear i limistéir phoiblí (lasmuigh den eitlíocht)

63

 

*

Moladh (AE) 2022/1342 ón gCoimisiún an 28 Iúil 2022 maidir le faireachán a dhéanamh ar mhearcair in éisc, i gcrústaigh agus i moilisc

71

 

 

Ceartúcháin

 

*

Ceartúchán ar Chinneadh Cur Chun Feidhme (AE) 2022/1096 ón gCoimisiún an 30 Meitheamh 2022 lena leagtar síos gur coibhéiseach iad deimhnithe COVID-19 arna n-eisiúint ag Poblacht na Cóiré leis na deimhnithe arna n-eisiúint i gcomhréir le Rialachán (AE) 2021/953 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle, chun an ceart chun saorghluaiseachta a éascú laistigh den Aontas ( IO L 176, 1.7.2022 )

74

 


 

(1)   Téacs atá ábhartha maidir le LEE.

GA


II Gníomhartha neamhreachtacha

RIALACHÁIN

1.8.2022   

GA

Iris Oifigiúil an Aontais Eorpaigh

L 201/1


RIALACHÁN (AE) 2022/1329 ÓN GCOMHAIRLE

an 28 Iúil 2022

lena leasaítear Rialachán (AE) Uimh. 377/2012 a bhaineann le bearta sriantacha atá dírithe ar dhaoine, eintitis agus comhlachtaí áirithe ar bagairt iad ar shíocháin, slándáil nó cobhsaíocht Phoblacht Ghuine Bissau

TÁ COMHAIRLE AN AONTAIS EORPAIGH,

Ag féachaint don Chonradh ar Fheidhmiú an Aontais Eorpaigh, agus go háirithe Airteagal 215 de,

Ag féachaint do Chinneadh (CBES) 2022/1335 an 28 Iúil 2022 lena leasaítear Cinneadh 2012/285/CBES a bhaineann le bearta sriantacha atá dírithe ar dhaoine, eintitis agus comhlachtaí áirithe ar bagairt iad ar shíocháin, slándáil nó cobhsaíocht Phoblacht Ghuine Bissau (1),

Ag féachaint don togra comhpháirteach ó Ardionadaí an Aontais do Ghnóthaí Eachtracha agus don Bheartas Slándála agus ón gCoimisiún Eorpach,

De bharr an mhéid seo a leanas:

(1)

Le Rialachán (AE) Uimh. 377/2012 ón gComhairle (2), tugtar éifeacht do Chinneadh 2012/285/CBES (3) ón gComhairle agus déantar foráil maidir le bearta áirithe atá dírithe ar dhaoine, eintitis agus comhlachtaí ar bagairt iad ar shíocháin, slándáil nó cobhsaíocht Phoblacht Ghuine Bissau, lena n-áirítear a gcuid sócmhainní a reo.

(2)

Le Cinneadh (CBES) 2022/1335 leasaítear teideal Chinneadh 2012/285/CBES.

(3)

Tá gá le gníomhaíocht rialála ar leibhéal an Aontais dá réir sin chun go mbeadh éifeacht ag Cinneadh (CBES) 2022/1335, go háirithe d’fhonn a áirithiú go gcuirfidh oibreoirí eacnamaíocha na bearta sin i bhfeidhm go haonfhoirmeach sna Ballstáit uile.

(4)

Ba cheart, dá bhrí sin, Rialachán (AE) Uimh. 377/2012 a leasú dá réir,

TAR ÉIS AN RIALACHÁN SEO A GHLACADH:

Airteagal 1

Cuirtear ‘Rialachán (AE) Uimh. 377/2012 ón gComhairle an 3 Bealtaine 2012 a bhaineann le bearta sriantacha i bhfianaise na staide i nGuine Bissau’ in ionad theideal Rialachán (AE) Uimh. 377/2012.

Airteagal 2

Tiocfaidh an Rialachán seo i bhfeidhm an lá tar éis lá a fhoilsithe in Iris Oifigiúil an Aontais Eorpaigh.

Beidh an Rialachán seo ina cheangal go huile agus go hiomlán agus beidh sé infheidhme go díreach i ngach Ballstát.

Arna dhéanamh sa Bhruiséil, 28 Iúil 2022.

Thar ceann na Comhairle

An tUachtarán

M. BEK


(1)  Féach leathanach 29 den Iris Oifigiúil seo.

(2)  Rialachán (AE) Uimh. 377/2012 ón gComhairle an 3 Bealtaine 2012 a bhaineann le bearta sriantacha atá dírithe ar dhaoine, eintitis agus comhlachtaí áirithe ar bagairt iad ar shíocháin, slándáil nó cobhsaíocht Phoblacht Ghuine Bissau (IO L 119, 4.5.2012, lch. 1).

(3)  Cinneadh 2012/285/CBES ón gComhairle an 31 Bealtaine 2012 a bhaineann le bearta sriantacha atá dírithe ar dhaoine, eintitis agus comhlachtaí áirithe ar bagairt iad ar shíocháin, slándáil nó cobhsaíocht Phoblacht Ghuine Bissau agus lena n-aisghairtear Cinneadh 2012/237/CFSP (IO L 142, 1.6.2012, lch. 36).


1.8.2022   

GA

Iris Oifigiúil an Aontais Eorpaigh

L 201/3


RIALACHÁN CUR CHUN FEIDHME (AE) 2022/1330 ÓN gCOMHAIRLE

an 28 Iúil 2022

lena gcuirtear chun feidhme Airteagal 11(1) de Rialachán (AE) Uimh. 377/2012 a bhaineann le bearta sriantacha atá dírithe ar dhaoine, eintitis agus comhlachtaí áirithe ar bagairt iad ar shíocháin, slándáil nó cobhsaíocht Phoblacht Ghuine Bissau

TÁ COMHAIRLE AN AONTAIS EORPAIGH,

Ag féachaint don Chonradh ar Fheidhmiú an Aontais Eorpaigh,

Ag féachaint do Rialachán (AE) Uimh. 377/2012 ón gComhairle an 3 Bealtaine 2012 a bhaineann le bearta sriantacha atá dírithe ar dhaoine, eintitis agus comhlachtaí áirithe ar bagairt iad ar shíocháin, slándáil nó cobhsaíocht Phoblacht Ghuine-Bissau (1), agus go háirithe Airteagal 11(1) de,

Ag féachaint don togra ó Ardionadaí an Aontais do Ghnóthaí Eachtracha agus don Bheartas Slándála,

De bharr an mhéid seo a leanas:

(1)

An 3 Bealtaine 2012, ghlac an Chomhairle Rialachán (AE) Uimh. 377/2012.

(2)

Measann an Chomhairle gur cheart naonúr a bhaint de liosta na ndaoine nádúrtha agus dlítheanacha, na n-eintiteas agus na gcomhlachtaí atá faoi réir bearta sriantacha a leagtar amach in Iarscríbhinn I a ghabhann le Rialachán (AE) Uimh. 377/2012.

(3)

Ba cheart, dá bhrí sin, Rialachán (AE) Uimh. 377/2012 a leasú dá réir,

TAR ÉIS AN RIALACHÁN SEO A GHLACADH:

Airteagal 1

Leasaítear Iarscríbhinn I a ghabhann le Rialachán (AE) Uimh. 377/2012 i gcomhréir leis an Iarscríbhinn a ghabhann leis an Rialachán seo.

Airteagal 2

Tiocfaidh an Rialachán seo i bhfeidhm an lá tar éis lá a fhoilsithe in Iris Oifigiúil an Aontais Eorpaigh.

Beidh an Rialachán seo ina cheangal go huile agus go hiomlán agus beidh sé infheidhme go díreach i ngach Ballstát.

Arna dhéanamh sa Bhruiséil, 28 Iúil 2022.

Thar ceann na Comhairle

An tUachtarán

M. BEK


(1)  IO L 119, 4.5.2012, lch. 1.


IARSCRÍBHINN

In Iarscríbhinn I a ghabhann le Rialachán (AE) Uimh. 377/2012, scriostar na hiontrálacha a bhaineann leis na daoine a liostaítear thíos:

“6.

An Ginearál Augusto MÁRIO CÓ

7.

An Ginearál Saya Braia Na NHAPKA

8.

An Coirnéal Tomás DJASSI

9.

Cranha DANFÁ

10.

An Coirnéal Celestino de CARVALHO

14.

Tcham NA MAN (dá ngairtear freisin Namam)

15.

An Maor Samuel FERNANDES

18.

Ceannasaí (Cabhlach) Agostinho Sousa CORDEIRO

20.

Leifteanant Lassana CAMARÁ”.

1.8.2022   

GA

Iris Oifigiúil an Aontais Eorpaigh

L 201/5


RIALACHÁN CUR CHUN FEIDHME (AE) 2022/1331 ÓN gCOMHAIRLE

an 28 Iúil 2022

lena gcuirtear chun feidhme Rialachán (AE) 2017/1509 a bhaineann le bearta sriantacha i gcoinne Dhaon-Phoblacht Dhaonlathach na Cóiré

TÁ COMHAIRLE AN AONTAIS EORPAIGH,

Ag féachaint don Chonradh ar Fheidhmiú an Aontais Eorpaigh,

Ag féachaint do Rialachán (AE) 2017/1509 ón gComhairle an 30 Lúnasa 2017 a bhaineann le bearta sriantacha i gcoinne Dhaon-Phoblacht Dhaonlathach na Cóiré agus lena n-aisghairtear Rialachán (CE) Uimh. 329/2007 (1), agus go háirithe Airteagail 47(2) agus 47(5) de,

Ag féachaint don togra ó Ardionadaí an Aontais do Ghnóthaí Eachtracha agus don Bheartas Slándála,

De bharr an mhéid seo a leanas:

(1)

An 30 Lúnasa 2017, ghlac an Chomhairle Rialachán (AE) 2017/1509.

(2)

I gcomhréir le hAirteagal 47a(1) de Rialachán (AE) 2017/1509, rinne an Chomhairle athbhreithniú ar liostaí na ndaoine agus na n-eintiteas ainmnithe a leagtar amach in Iarscríbhinní XV, XVI, XVII agus XVIII a ghabhann leis an Rialachán sin.

(3)

Ba cheart na bearta sriantacha atá dírithe ar gach duine agus gach eintitis atá ar na liostaí a leagtar amach in Iarscríbhinní XV agus XVI a ghabhann le Rialachán (AE) 2017/1509, a choimeád, cé is moite de dhuine éagtha amháin a ainmnítear in Iarscríbhinn XV a ghabhann le Rialachán (AE) 2017/1509 agus ar cheart a iontráil a bhaint den Iarscríbhinn sin. Ba cheart an ráiteas ar na cúiseanna atá le 17 nduine agus le heintiteas amháin, agus an fhaisnéis aitheantais maidir le 59 duine agus cúig eintiteas a nuashonrú.

(4)

An 30 Meitheamh 2022, rinne Coiste Chomhairle Slándála na Náisiún Aontaithe, arna bhunú de bhun Rún 1718 (2006) ó Chomhairle Slándála na Náisiún Aontaithe, an fhaisnéis a bhaineann le duine amháin sa liosta a leagtar amach in Iarscríbhinn XIII a ghabhann le Rialachán (AE) 2017/1509 a nuashonrú.

(5)

Ba cheart, dá bhrí sin, Rialachán (AE) 2017/1509 a leasú dá réir sin,

TAR ÉIS AN RIALACHÁN SEO A GHLACADH:

Airteagal 1

Leasaítear Iarscríbhinní XIII, XV agus XVI a ghabhann le Rialachán (AE) 2017/1509 i gcomhréir leis an Iarscríbhinn a ghabhann leis an Rialachán seo.

Airteagal 2

Tiocfaidh an Rialachán seo i bhfeidhm an lá tar éis lá a fhoilsithe in Iris Oifigiúil an Aontais Eorpaigh.

Beidh an Rialachán seo ina cheangal go huile agus go hiomlán agus beidh sé infheidhme go díreach i ngach Ballstát.

Arna dhéanamh sa Bhruiséil, 28 Iúil 2022.

Thar ceann na Comhairle

An tUachtarán

M. BEK


(1)  IO L 224, 31.8.2017, lch. 1.


IARSCRÍBHINN

(1)

In Iarscríbhinn XIII a ghabhann le Rialachán (AE) 2017/1509, faoin gceannteideal “Liosta na ndaoine, na n-eintiteas agus na gcomhlachtaí dá dtagraítear in Airteagal 34(1) agus 34(3)”, fo-cheannteideal “(a) Daoine nádúrtha”, cuirtear an méid seo a leanas in ionad iontráil 29:

 

Ainm

Ainm eile

Dáta breithe

Dáta ainmniúcháin na Náisiún Aontaithe

Ráiteas ar chúiseanna

“29.

Pak Chun Il

 

Pas: 563410091;

Dáta breithe: 28.7.1954;

Náisiúntacht: DPRK

30.11.2016

Ba Ambasadóir DPDC chun na hÉigipte é agus tugann sé tacaíocht do KOMID. Chríochnaigh sé a thuras dualgais agus d’fhág sé an Éigipt an 15 Samhain 2016.”

(2)

Leasaítear Iarscríbhinn XV a ghabhann le Rialachán (AE) 2017/1509 mar a leanas:

(a)

faoin gceannteideal “Liosta na ndaoine, na n-eintiteas agus na gcomhlachtaí dá dtagraítear in Airteagal 34(1) agus 34(3)”, fo-cheannteideal “(a) Daoine nádúrtha atá ainmnithe i gcomhréir le pointe (a) d’Airteagal 34(4)”, cuirtear an méid seo a leanas in ionad iontrálacha 1, 3 go 13 agus 16 go 31:

 

Ainm

Ainm eile

Faisnéis aitheantais

Dáta an ainmniúcháin

Ráiteas ar chúiseanna

“1.

CHON Chi Bu

전지부

CHON Chi-bu

Inscne: fireann

22.12.2009

Comhalta den General Bureau of Atomic Energy, iarstiúrthóir teicniúil Yongbyon. Léirigh grianghraif go raibh baint aige le himoibreoir núicléach sa tSiria sular bhuamáil Iosrael é in 2007.

3.

O Kuk-Ryol

오극렬

O Kuk Ryol

Dáta breithe: 7.1.1930

Áit bhreithe: Jilin Province, an tSín.

Inscne: fireann

22.12.2009

Ginearál sa Korean People”s Army, iar-Leas-Chathaoirleach an National Defence Commission, a bhí ina chomhlacht lárnach do chúrsaí cosanta náisiúnta i DPDC, atá freagrach as maoirseacht a dhéanamh ar ardteicneolaíocht a fháil ó thíortha eile le haghaidh cláir núicléacha agus bhalaistíocha. Iar-Chomhalta den Workers' Party of Korea, Central Committee.

4.

PAK Jae-gyong

박재경

PAK Chae-Kyong

PAK Jae Gyong

Dáta breithe: 10.6.1933

Pasuimhir: 554410661

Inscne: fireann

22.12.2009

Ginearál sa Korean People’s Army. Iar-Leas-Stiúrthóir an General Political Department of the People’s Armed Forces agus iar-Leas-Stiúrthóir an General Political Department of the Logistics Bureau of the People's Armed Forces (comhairleoir míleata Kim Jong-Il nach maireann). I láthair ag iniúchadh KIM Jong Un ar an Strategic Rocket Force Command in 2012. Iarchomhalta den Central Committee of the Workers' Party of Korea. Uachtarán an Korean Committee of Veterans against Imperialism.

5.

RYOM Yong

렴영

 

Inscne: fireann

22.12.2009

Stiúrthóir an General Bureau of Atomic Energy (eintiteas atá ainmnithe ag na Náisiúin Aontaithe), i gceannas ar chaidreamh idirnáisiúnta.

6.

SO Sang-kuk

서상국

SO Sang Kuk

Dáta breithe: 30.11.1938

Inscne: fireann

22.12.2009

Ceann ar Department of Nuclear Physics, Kim Il Sung University.

7.

KIM Yong Chol

김영철

KIM Yong-Chol; KIM Young-Chol; KIM Young-Cheol; KIM Young-Chul

Dáta breithe: 1946

Áit bhreithe: Pyongan-Pukto, DPRK

Inscne: fireann

19.12.2011

Comhalta den Workers’ Party of Korea Central Political Bureau agus den State Affairs Commission of the Democratic People’s Republic of Korea agus bhí sé mar Stiúrthóir ar United Front Department go dtí mí an Mheithimh 2022. Iarcheannasaí an Reconnaissance General Bureau (RGB), eintiteas atá faoi réir smachtbhannaí ó Chomhairle Slándála na Náisiún Aontaithe.

8.

CHOE Kyong-song

최경성

CHOE Kyong song

Dáta breithe: 1945

Inscne: fireann

20.5.2016

Cornal Ginearál sa Korean People’s Army. Iarchomhalta den Central Military Commission of the Workers’ Party of Korea, ar comhlacht lárnach é do chúrsaí cosanta náisiúnta i DPDC. Sa cháil sin dó, bhí sé freagrach as tacú le cláir DPDC a bhaineann le harmáin núicléacha, le diúracáin bhalaistíocha nó le harmáin ollscriosta eile nó as na cláir sin a chur chun cinn.

9.

CHOE Yong-ho

최용호

CHOE Yong Ho

Inscne: fireann

20.5.2016

Cornal Ginearálta sa Korean People's Army/Ginearál sa Korean People's Army Air Force. Iarchomhalta den Central Military Commission of the Workers’ Party of Korea, ar comhlacht lárnach é do chúrsaí cosanta náisiúnta i DPDC. Ceannasaí an Korean People's Army Air Force agus an fhórsa Fhrith-aerárthaigh. Sa cháil sin dó, bhí sé freagrach as tacú le cláir DPDC a bhaineann le harmáin núicléacha, le diúracáin bhalaistíocha nó le harmáin ollscriosta eile nó as na cláir sin a chur chun cinn.

10.

HONG Sung-Mu

홍승무

HONG Sung Mu

Dáta breithe: 1.1.1942

Inscne: fireann

20.5.2016

Leas-stiúrthóir an Munitions Industry Department (MID). Tá MID – a d’ainmnigh Comhairle Slándála na Náisiún Aontaithe an 2 Márta 2016 – rannpháirteach i ngnéithe lárnacha de chlár diúracán DPDC. Tá MID freagrach as maoirseacht a dhéanamh ar fhorbairt dhiúracáin bhailistíocha DPDC, lena n-áirítear cláir thaighde agus forbartha. Sa cháil sin dó, tá Hong freagrach as tacú le cláir DPDC a bhaineann le harmáin núicléacha, le diúracáin bhalaistíocha nó le harmáin ollscriosta eile nó as na cláir sin a chur chun cinn. Chonaic sé an diúracán balaistíoch idir-ilchríochach (ICBM) Hwasong-15 á lainseáladh an 28 Samhain 2017. Ghlac sé páirt i gcruinniú den Central Military Commission of the Korean Worker’s Party i mí Iúil 2020, a bhí dírithe ar ‘díspreagadh cogaí’, sofhriotal a úsáidtear chun tagairt do chlár núicléach DPDC. Atofa ar an Party Central Committee i mí Eanáir 2021.

11.

JO Kyongchol

조경철

JO Kyong Chol

Inscne: fireann

20.5.2016

Ginearál sa Korean People’s Army. Iarchomhalta den Central Military Commission of the Workers’ Party of Korea, ar comhlacht lárnach é do chúrsaí cosanta náisiúnta i DPDC. Stiúrthóir an Military Security Command. Sa cháil sin dó, bhí sé freagrach as tacú le cláir DPDC a bhaineann le harmáin núicléacha, le diúracáin bhalaistíocha nó le harmáin ollscriosta eile nó as na cláir sin a chur chun cinn. I dteannta Kim Jong Un don druil dóiteáin airtléire fadraoin is mó riamh. Atofa ar an Party Central Committee i mí Eanáir 2021.

12.

KIM Chun-sam

김춘삼

KIM Chun Sam

Inscne: fireann

20.5.2016

Leifteanant-Ghinearál, iarchomhalta den Central Military Commission of the Workers’ Party of Korea, ar comhlacht lárnach é do chúrsaí cosanta náisiúnta i DPDC. Iar-Stiúrthóir ar Operations Department of the Military Headquarters of the Korean People's Army agus an chéad leas-cheannaire ar an gCeanncheathrú Mhíleata. Sa cháil sin dó, bhí sé freagrach as tacú le cláir DPDC a bhaineann le harmáin núicléacha, le diúracáin bhalaistíocha nó le harmáin ollscriosta eile nó as na cláir sin a chur chun cinn.

13.

KIM Chun-sop

김춘섭

KIM Chun Sop

Inscne: fireann

20.5.2016

Iar-stiúrthóir ar an Munitions Industry Department (MID). Tá MID – a d’ainmnigh Comhairle Slándála na Náisiún Aontaithe an 2 Márta 2016 – rannpháirteach i ngnéithe lárnacha de chlár diúracán DPDC. Tá MID freagrach as maoirseacht a dhéanamh ar fhorbairt dhiúracáin bhailistíocha DPDC, lena n-áirítear cláir thaighde agus forbartha. Iarchomhalta den National Defence Commission, ar chomhlacht lárnach do chúrsaí cosanta náisiúnta i DPDC é. Sa cháil sin dó, bhí sé freagrach as tacú le cláir DPDC a bhaineann le harmáin núicléacha, le diúracáin bhalaistíocha nó le harmáin ollscriosta eile nó as na cláir sin a chur chun cinn. Bhí sé i láthair ag seisiún grianghraf dóibh siúd a rannchuidigh le tástáil rathúil diúracáin bhailistíoch a lainseáladh faoi uisce i mí Bealtaine 2015.

16.

KIM Won-hong

김원홍

KIM Won Hong

Dáta breithe: 7.1.1945

Áit bhreithe: Pyongyang, DPRK

Uimhir an phas: 745310010

Inscne: fireann

20.5.2016

Ginearál an Korean People’s Army. Iar-Chéad-Leas-Stiúrthóir ar an General Political Department of the Korean’s People’s Army. Iar-Stiúrthóir an State Security Department. Iar-Aire Slándála Stáit. Iarchomhalta den Central Military Commission of the Workers’ Party of Korea agus den National Defence Commission, ar chomhlacht lárnach é do chúrsaí cosanta náisiúnta i DPDC. Sa cháil sin dó, bhí sé freagrach as tacú le cláir DPDC a bhaineann le harmáin núicléacha, le diúracáin bhalaistíocha nó le harmáin ollscriosta eile nó as na cláir sin a chur chun cinn.

17.

PAK Jong-chon

박정천

PAK Jong Chon

Inscne: fireann

20.5.2016

Comhalta den Presidium of the Political Bureau of the Central Committee of the Workers’ Party, Leas-Chathaoirleach ar an Central Military Commission, Rúnaí an Central Committee of the Worker’s Party of Korea agus Comhalta den State Affairs Commission. Marascal agus iar-Cheann Foirne Ginearálta. Rinne sé an t-athbhreithniú foirmiúil ag mórshiúl míleata an 25 Aibreán 2022, rud a thugann le fios, in éineacht lena chúraimí reatha, an ról leanúnach atá aige i gcláir DPDC a bhaineann le hairm núicléacha, le diúracáin bhalaistíocha nó le harmáin ollscriosta eile agus an fhreagracht atá air i ndáil le tacú leis na cláir sin nó iad a chur chun cinn. Tofa ar an Party Central Committee, an Political Bureau of the Central Committee agus an Central Military Commission i mí Eanáir 2021.

18.

LI Yong-ju

리용주

RI Yong Ju

Inscne: fireann

20.5.2016

Aimiréal an Korean People’s Army. Iarchomhalta den Central Military Commission of the Workers’ Party of Korea, ar comhlacht lárnach é do chúrsaí cosanta náisiúnta i DPDC. Iar-Ardcheannasaí ar an Korean People’s Navy, atá rannpháirteach i bhforbairt clár diúracán bailistíoch agus i bhforbairt acmhainneachtaí núicléacha fhórsaí cabhlaigh DPDC. Sa cháil sin dó, bhí sé freagrach as tacú le cláir DPDC a bhaineann le harmáin núicléacha, le diúracáin bhalaistíocha nó le harmáin ollscriosta eile nó as na cláir sin a chur chun cinn.

19.

SON Chol-ju

손철주

SON Chol Ju

Inscne: fireann

20.5.2016

Cornal Ginearál sa Korean People’s Army. Leas-Stiúrthóir ar Guidance Bureau of the Korean People’s Army General Political Bureau agus iar-Stiúrthóir Polaitiúil ar na Air and Anti-Air Forces, a dhéanann maoirseacht ar fhorbairt roicéad frith-aerárthaigh nuachóirithe. Sa cháil sin dó, bhí sé freagrach as tacú le cláir DPDC a bhaineann le harmáin núicléacha, le diúracáin bhalaistíocha nó le harmáin ollscriosta eile nó as na cláir sin a chur chun cinn. Bhí Son liostaithe mar rannpháirtí i gcruinniú den Central Military Commission i mBealtaine 2020 mar Leas-Stiúrthóir a bhí freagrach as an Korean People’s Army a eagrú.

20.

YUN Jong-rin

윤정린

YUN Jong Rin

Inscne: fireann

20.5.2016

Ginearál sa Korean People’s Army, iarcheannasaí ar an Supreme Guard Command. Iarchomhalta den Central Military Commission of the Workers’ Party of Korea, agus comhalta den National Defence Commission, ar chomhlacht lárnach é do chúrsaí cosanta náisiúnta i DPDC. Sa cháil sin dó, bhí sé freagrach as tacú le cláir DPDC a bhaineann le harmáin núicléacha, le diúracáin bhalaistíocha nó le harmáin ollscriosta eile nó as na cláir sin a chur chun cinn.

21.

HONG Yong Chil

홍영칠

 

Inscne: fireann

20.5.2016

Leas-Stiúrthóir an Munitions Industry Department (MID). Tá MID – a d’ainmnigh Comhairle Slándála na Náisiún Aontaithe an 2 Márta 2016 – rannpháirteach i ngnéithe lárnacha de chlár diúracán DPDC. Tá MID freagrach as maoirseacht a dhéanamh ar fhorbairt dhiúracáin bhailistíocha DPDC, lena n-áirítear cláir thaighde agus forbartha. Tá an Second Economic Committee agus an Second Academy of Natural Sciences — a ainmníodh freisin i mí Lúnasa 2010 – faoi réir MID. Rinneadh cur síos ar Hong in 2019 mar dhuine de na príomhoifigigh i réimse na heolaíochta cosanta náisiúnta.

 

 

 

 

 

Bhí sé in éineacht le Kim Jong Un ag ócáid scaoilte chineál nua armáin threoraithe oirbheartaíochta , agus le linn cigireacht a dhéanamh ar chineál nua fomhuireáin a bhí á dhéanamh. Bhí sé ar dhuine de na heolaithe a ndearna Kim Jong Un comhghairdeas leo in 2017 as diúracán balaistíoch idir-ilchríochach (ICBM) Hwasong-15 a lainseáil, agus bhreithnigh sé tástálacha inneall a rinneadh roimhe sin agus lainseálacha balaistíoch eile. In 2016, chuaigh sé in éineacht le Kim Jong Un chuig cruinniú le heolaithe inar pléadh taighde chun cinn chogaidh núicléacha diúracán oirbheartaíochta agus straitéiseach a chur ar bun. D’fhéadfadh sé go raibh ról suntasach aige i dtástáil núicléach DPDC an 6 Eanáir 2016. Sa cháil sin dó, tá sé freagrach as tacú le cláir DPDC a bhaineann le harmáin núicléacha, le diúracáin bhalaistíocha nó le harmáin ollscriosta eile nó as na cláir sin a chur chun cinn.

22.

RI Hak Chol

리학철

RI Hak Chul; RI Hak Cheol

Dáta breithe: 19.1.1963 nó 8.5.1966

Uimhreacha na bpasanna: 381320634,

PS- 563410163

Inscne: fireann

20.5.2016

Uachtarán Green Pine Associated Corporation (‘Green Pine’). De réir an UN Sanctions Committee in 2012, ghabh Green Pine chuige féin roinnt mhaith de ghníomhaíochtaí an Korea Mining Development Trading Corporation (KOMID). D’ainmnigh an Coiste KOMID i mí Aibreáin 2009 agus is é príomhdhéileálaí arm DPDC agus príomhonnmhaireoir earraí agus trealaimh a bhaineann le diúracáin bhailistíocha agus le gnáth-armáin. Tugadh ar aird chomh maith go raibh Green Pine freagrach freisin as tuairim is leath na n-arm agus na n-ábhar gaolmhar arna n-onnmhairiú ag DPDC. Sainaithníodh Green Pine le haghaidh smachtbhannaí as ucht airm nó ábhar gaolmhar a onnmhairiú ó DPDC. Is speisialtóireacht de chuid Green Pine é árthach agus armálacha míleata muirí, amhail fomhuireáin, báid mhíleata agus córais diúracán, a tháirgeadh agus d’onnmhairigh sé toirpéid chuig comhlachtaí san Iaráin a bhfuil baint acu le cúrsaí cosanta agus thug sé cúnamh teicniúil dóibh. Tá Green Pine ainmnithe ag Comhairle Slándála na Náisiún Aontaithe.

23.

YUN Chang Hyok

윤창혁

 

Dáta breithe: 9.8.1965

Inscne: fireann

20.5.2016

Leas-Stiúrthóir an Satellite Control Centre, National Aerospace Development Administration (NADA), ar thug Kim Jong Un cuairt air roimh an tástáil idir-ilchríochach diúracán bhalaistíocha (ICBM) an 24 Márta 2022. Tá NADA faoi réir smachtbhannaí faoi Rún 2270 (2016) ó Chomhairle Slándála na Náisiún Aontaithe i ndáil le bheith rannpháirteach i bhforbairt na spáseolaíochta agus na spásteicneolaíochta, lena n-áirítear lainseálacha satailíte agus roicéid iompróra. Le Rún 2270 (2016) ó Chomhairle Slándála na Náisiún Aontaithe cáineadh lainseáil satailíte DPDC an 7 Feabhra 2016 as teicneolaíocht diúracán balaistíoch a úsáid agus Rúin 1718 (2006), 1874 (2009), 2087 (2013) agus 2094 (2013) a shárú go tromchúiseach. Sa cháil sin dó, bhí sé freagrach as tacú le cláir DPDC a bhaineann le harmáin núicléacha, le diúracáin bhalaistíocha nó le harmáin ollscriosta eile nó as na cláir sin a chur chun cinn.

24.

RI Myong Su

리명수

 

Dáta breithe: 1937

Áit bhreithe: Myongchon, North Hamgyong, DPRK

Inscne: fireann

7.4.2017

Leas-Mharascal an Korean People’s Army, an chéad leascheannasaí ar an Korean People’s Army Supreme Command. Go dtí 2018, comhalta den Central Military Commission of the Workers’ Party of Korea agus Ceann Foirne an People’s Armed Forces. Príomhionadaí míleata ag sochraid stáit i mí na Bealtaine 2022, ach cuireadh síos air mar iarshaighdiúr i bparáid i mí Aibreáin 2022. Bhí tionchar ag Ri Myong Su ar chúrsaí cosanta náisiúnta, lena n-áirítear cláir DPDC a bhaineann le harmáin núicléacha, le diúracáin bhalaistíocha nó le harmáin ollscriosta eile. Is comhalta den Supreme People’s Assembly (SPA) é Ri le fada.

25.

SO Hong Chan

서홍찬

 

Dáta breithe: 30.12.1957

Áit bhreithe: Kangwon, DPRK

Pas: PD836410105

Dáta éaga an phas: 27.11.2021

Inscne: fireann

7.4.2017

Iar-Chéad-Leas-Aire an People’s Armed Forces, iar-Ard-Stiúrthóir an Rear Services Bureau agus iarchomhalta den Central Military Commission of the Workers’ Party of Korea. Atofa ina chomhalta den Central Committee i mí Eanáir 2021. Sa cháil sin dó, tá So Hong Chan freagrach as tacú le cláir DPDC a bhaineann le harmáin núicléacha, le diúracáin bhalaistíocha nó le harmáin ollscriosta eile nó as na cláir sin a chur chun cinn.

26.

WANG Chang Uk

왕창욱

 

Dáta breithe: 29.5.1960

Inscne: fireann

7.4.2017

An tAire Tionscail agus Fuinnimh Adamhaigh, a cuireadh chun cinn é mar lánchomhalta de Workers’ Party of Korea Central Committee i mí na Nollag 2021. Sa cháil sin dó, tá Wang Chang Uk freagrach as tacú le cláir DPDC a bhaineann le harmáin núicléacha, le diúracáin bhalaistíocha nó le harmáin ollscriosta eile nó as na cláir sin a chur chun cinn.

27.

JANG Chol

장철

 

Dáta breithe: 31.3.1961

Áit bhreithe: Pyongyang, DPRK

Pasuimhir: 563310042

Inscne: fireann

7.4.2017

Comhalta den State Physical Culture and Sports Guidance Commission agus iarUachtarán State Academy of Sciences, eagraíocht atá tiomanta d’acmhainneachtaí teicneolaíochta agus eolaíocha DPDC a fhorbairt. Sa dara cáil sin, bhí post straitéiseach ag Jang Chol chun gníomhaíochtaí núicléacha DPDC a fhorbairt. Sa cháil sin dó, bhí sé freagrach as tacú le cláir DPDC a bhaineann le harmáin núicléacha, le diúracáin bhalaistíocha nó le harmáin ollscriosta eile nó as na cláir sin a chur chun cinn.

28.

KIM Su Gil

김수길

KIM Su-Gil

Dáta breithe: 1950

Náisiúntacht: DPRK

Inscne: fireann

21.4.2022

Ina cháil mar Stiúrthóir ar Korean People’s Army General Political Bureau idir 2018 agus 2021 agus ina Chomhalta den State Affairs Commission idir 2019 agus 2021, bhí sé freagrach as cinntí an Korean Workers’ Party a chur chun feidhme, a bhain le cláir núicléacha agus bhalaistíocha a fhorbairt a sháraíonn Rúin 1718 (2006), 1874 (2009), 2087 (2013), 2094 (2013), 2270 (2016), 2321 (2016), 2356 (2017), 2371 (2017), 2375 (2017), agus 2397 (2017) ó Chomhairle Slándála na Náisiún Aontaithe.

29.

JON Il Ho

전일호

JON Il-Ho

Dáta breithe: 1955 nó 1956

Náisiúntacht: DPRK

Inscne: fireann

21.4.2022

Ina cháil mar ‘leading official in the field of national defence science’, tá ról mór aige i bhforbairt chláir armán ollscriosta DPDC agus is é atá freagrach as na cláir sin a fhorbairt. Fuair sé ardú céime go Coirnéal Ginearálta i mí Lúnasa 2019, fuair sé Duais Eolaíochta agus Teicneolaíochta mhí Feabhra 16, mar Stiúrthóir ar an Research Institute of Automation agus Stiúrthóir Institiúide ar an Kim Chaek University of Technology, agus Leas-Stiúrthóir ar Roinn den Central Committee of the Workers’ Party, ghlac sé páirt ag na lainseálacha de dhiúracán balaistíoch idir-ilchríochach Hwasong-14 (ICBM) an 4 Iúil 2017 agus an 28 Iúil 2017, chomh maith leis an gcuid is mó de lainseálacha diúracán eile in 2017, 2019 agus Márta 2020.

30.

JONG Sung Il

정승일

JONG Sung-Il

Dáta breithe: 20.3.1961

Pasuimhir: 927240105

Náisiúntacht: DPRK

Inscne: fireann

21.4.2022

Ina cháil mar ‘Senior Party Official’ agus ‘leading official in the field of national defence science’, agus sainaitheanta ag Ballstát de chuid na Náisiún Aontaithe mar iar-Leas-Stiúrthóir ar Munitions Industry Department of the Central Committee of Workers’ Party of Korea in 2017, tá ról mór aige i bhforbairt chláir armán ollscriosta DPDC, go háirithe diúracáin bhalaistíocha, agus tá sé freagrach as na cláir sin a fhorbairt. Bhí sé i láthair ag tástálacha idir-ilchríochach diúracáin bhalaistíocha Hwasong-14 (ICBM) an 4 Iúil 2017 agus an 28 Iúil 2017 agus ag lainseálacha diúracán balaistíoch/lainseálacha móra de Chóras Il-Roicéad Lainseála an 24 Lúnasa 2019 agus an 10 Meán Fómhair 2019.

31.

YU Jin

유진

YU Jin

Dáta breithe: 1960

Náisiúntacht: DPRK

Inscne: fireann

21.4.2022

Ina cháil mar Stiúrthóir ar an Munitions Industry Department agus mar Chomhalta Malartach de Political Bureau of the Central Committee of Workers’ Party of Korea, tá sé freagrach as ról tábhachtach a ghlacadh i bhforbairt chláir armán ollscriosta DPDC, i réimsí núicléacha agus balaistíocha araon. Bhí sé in éineacht le Kim Jong Un ag an National Aerospace Development Administration roimh lainseáil diúracán balaistíoch idir-ilchríochach (ICBM) mhí an Mhárta 2022 agus ghlac sé páirt i dTaispeántas Náisiúnta Cosanta 2021, ag a taispeánadh córais armán ar cosúil gur córas nua iad. Mar Leas-Stiúrthóir bhí sé i láthair le linn na tástálacha Hwasong-14 ICBM an 4 Iúil 2017 agus an 28 Iúil 2017, agus ag an iniúchadh a rinne Kim Jong Un ar chineál nua fomhuireáin, maidir leis an bhfomhuireán sin, chuir DPDC in iúl go raibh sé beartaithe é a úsáid chun críoch ‘straitéiseach’, is é sin chun diúracáin bhalaistíocha arna lainseáil ó fhomhuireán a imscaradh, agus gur fomhuireáin é a d’fhéadfadh a bheith in ann soic phléascáin núicléach a iompar an 22 Iúil 2019 agus diúracán balaistíoch a lainseáil an 25 Iúil agus an 30 Iúil 2019, agus an 2 Lúnasa 2019.”

(b)

faoin gceannteideal “Liosta na ndaoine, na n-eintiteas agus na gcomhlachtaí dá dtagraítear in Airteagal 34(1) agus 34(3)”, fo-cheannteideal “(a) Daoine nádúrtha atá ainmnithe i gcomhréir le pointe (a) d’Airteagal 34(4)”, scriostar iontráil 2.

(c)

faoin gceannteideal “Liosta na ndaoine, na n-eintiteas agus na gcomhlachtaí dá dtagraítear in Airteagal 34(1) agus 34(3)”, fo-cheannteideal “(b) Daoine dlítheanacha, eintitis agus comhlachtaí arna n-ainmniú i gcomhréir le pointe (a) d’Airteagal 34(4)”, cuirtear an méid seo a leanas in ionad iontrálacha 4 agus 5:

 

Ainm

Ainm eile

Suíomh

Dáta an ainmniúcháin

Faisnéis eile

“4.

Yongbyon Nuclear Scientific Research Centre

녕변 원자력 연구소

영변 원자력 연구소

 

 

22.12.2009

Saoráidí atá in ann ábhar inscoilte a tháirgeadh le haghaidh úsáidí míleata, lena n-áirítear imoibreoir 5MW (e), saoráid athphróiseála plútóiniam (saotharlann raidió-cheimiceach), agus saoráid tuairiscithe saibhrithe úráiniam. Lárionad arna choimeád ag an General Bureau of Atomic Energy (eintiteas a d’ainmnigh CSNA an 16.7.2009). Sa tuarascáil chríochnaitheach uaidh i mí an Mhárta 2022, thug an Painéal Saineolaithe a bunaíodh de bhun Rún 1874 ó Chomhairle Slándála na Náisiún Aontaithe dá aire gur tugadh chun críche an obair sheachtrach ar imoibreoir uisce éadrom, agus go raibh obair foirgníochta ar bun ar fhoirgnimh eile ar an láithreán, chomh maith le táscairí go raibh an t-imoibreoir 5MW (e) ag feidhmiú in 2021. Léiríodh le púireanna gaile ón bhfoirgneamh táirgthe dé-ocsaíde úráiniam go leanfadh DPDC d’ábhar inscoilte a tháirgeadh.

5.

Korean People's Army

조선인민군

 

 

16.10.2017

Áirítear leis an Korean People’s Army an Strategic Rocket Force, a rialaíonn aonaid núicléacha agus gnáthaonaid diúracán straitéiseach DPDC. Tá an Strategic Rocket Force liostaithe i Rún 2356 (2017) ó Chomhairle Slándála na Náisiún Aontaithe.”

(d)

faoin gceannteideal “Liosta na ndaoine, na n-eintiteas agus na gcomhlachtaí dá dtagraítear in Airteagal 34(1) agus 34(3)”, fo-cheannteideal “(c) Daoine nádúrtha atá ainmnithe i gcomhréir le pointe (b) d’Airteagal 34(4)”, cuirtear an méid seo a leanas in ionad iontrálacha 1 go 6:

 

Ainm

Ainm eile

Faisnéis aitheantais

Dáta an ainmniúcháin

Ráiteas ar chúiseanna

“1.

JON Il-chun

전일춘

JON Il Chun

Dáta breithe: 24.8.1941

Inscne: fireann

22.12.2010

Iar-Stiúrthóir ar ‘Office 39’, oifig de chuid Worker’s Party of Korea atá freagrach as airgeadra crua a fháil, agus iar-Ard-Stiúrthóir State Development Bank. Sa cháil sin dó, bhí sé freagrach as acmhainní airgeadais a fháil a d’fhéadfaí a úsáid chun tacú le clár na ndiúracán núicléach agus balaistíoch. Bhí ‘Office 39’ i gceannas freisin ar smachtbhannaí a sheachaint trí earraí a cheannach trí ionadaíochtaí taidhleoireachta DPDC. Ionadaí an National Defence Commission, a bhí ina chomhlacht lárnach do chúrsaí cosanta náisiúnta i nDaon-Phoblacht Dhaonlathach na Cóiré, toghadh é ina ardstiúrthóir ar an State Development Bank i Márta 2010. Toghadh mar chomhalta malartach den Elected Workers’ Party of Korea Central Committee é i mí na Bealtaine 2016 ag an 7ú Comhdháil den Workers’ Party of Korea.

2.

KIM Tong-un

김동운

Kim Tong Un

Dáta breithe: 1.11.1936

Inscne: fireann

22.12.2009

Iar-stiúrthóir ‘Office 39’ den Central Committee of the Workers’ Party of Korea, coiste a raibh baint aige le maoiniú leata. B’fhéidir gur oibrigh sé freisin in aonad eile den Pháirtí, ‘Office 38’, chun cistí a bhailiú don cheannaireacht agus do na scothaicmí a d’fhéadfadh tacú le clár na ndiúracán núicléach agus balaistíoch.

3.

Kim Yong Nam

김영남

KIM Yong-Nam, KIM Young-Nam, KIM Yong-Gon

Dáta breithe: 2.12.1947

Áit bhreithe: Sinuju, DPRK

Inscne: fireann

20.4.2018

Tá KIM Yong Nam sainaitheanta ag an bPainéal Saineolaithe mar ghníomhaire de chuid Reconnaissance General Bureau, eintiteas atá ainmnithe ag na Náisiúin Aontaithe. Tá sé sainaitheanta ag an bPainéal Saineolaithe go bhfuil baint aige agus ag a mhac KIM Su Gwang le patrún de chleachtais mhíthreoracha airgeadais a d’fhéadfadh cur le cláir DPDC a bhaineann le harmáin núicléacha, le diúracáin bhalaistíocha nó le harmáin ollscriosta eile. D’oscail KIM Yong Nam cuntais bainc agus cuntais choigiltis éagsúla san Aontas Eorpach agus bhí baint aige le roinnt aistrithe móra bainc chuig cuntais bainc san Aontas Eorpach nó chuig cuntais lasmuigh den Aontas Eorpach agus é ag obair mar thaidhleoir, lena n-áirítear chuig cuntais in ainm a mhic KIM Su Gwang agus a bhanchliamhain KIM Kyong Hui.

4.

DJANG Tcheul Hy

장철희

JANG Tcheul-hy, JANG Cheul-hy, JANG Chol-hy, DJANG Cheul-hy, DJANG Chol-hy, DJANG Tchoul-hy, KIM Tcheul-hy

Dáta breithe: 11.5.1950

Áit bhreithe: Kangwon

Inscne: baineann

20.4.2018

Bhí baint ag DJANG Tcheul Hy, in éineacht lena fear céile KIM Yong Nam, lena mhac KIM Su Gwang agus lena banchliamhain KIM Kyong Hui le patrún de chleachtais míthreoracha airgeadais a d’fhéadfadh cur le cláir DPDC a bhaineann le harmáin núicléacha, le diúracáin bhalaistíocha nó le harmáin ollscriosta eile. Bhí roinnt cuntas bainc aici san Aontas Eorpach a d’oscail a mac KIM Su Gwang ina hainm. Bhí baint aici freisin le roinnt aistrithe bainc ó chuntais a bhanchliamhain KIM Kyong Hui chuig cuntais lasmuigh den Aontas.

5.

KIM Su Gwang

김수광

KIM Sou-Kwang, KIM Sou-Gwang, KIM Son-Kwang, KIM Su-Kwang, KIM Soukwang, KIM Su-gwang, KIM Son-gwang

Dáta breithe: 18.8.1976

Áit bhreithe: Pyongyang, DPRK

Taidhleoir, DPRK Embassy, Belarus

Inscne: fireann

20.4.2018

Tá KIM Su Gwang sainaitheanta ag an bPainéal Saineolaithe mar ghníomhaire de chuid Reconnaissance General Bureau, eintiteas atá ainmnithe ag na Náisiúin Aontaithe. Tá sé sainaitheanta ag an bPainéal Saineolaithe go bhfuil baint aige agus ag a athair KIM Yong Nam le patrún de chleachtais mhíthreoracha airgeadais, a d’fhéadfadh cur le cláir DPDC a bhaineann le harmáin núicléacha, le diúracáin bhalaistíocha nó le harmáin ollscriosta eile. D’oscail KIM Su Gwang an iliomad cuntas bainc i roinnt Ballstát, lena n-áirítear faoi ainmneacha daoine muinteartha leis. Bhí baint aige le roinnt aistrithe móra bainc chuig cuntais bainc san Aontas Eorpach nó chuig cuntais lasmuigh den Aontas Eorpach agus é ag obair mar thaidhleoir, lena n-áirítear chuig cuntais in ainm a chéile KIM Kyong Hui.

6.

KIM Kyong Hui

김경희

 

Dáta breithe: 6.5.1981

Áit bhreithe: Pyongyang, DPRK

Inscne: baineann

20.4.2018

Bhí baint ag KIM Kyong Hui, in éineacht lena fear céile KIM Su Gwang, a hathair céile KIM Yong Nam agus a máthair chéile DJANG Tcheul Hy le patrún de chleachtais mhíthreoracha airgeadais a d’fhéadfadh cur le cláir DPDC a bhaineann le harmáin núicléacha, le diúracáin bhalaistíocha nó le harmáin ollscriosta eile. Fuair sí roinnt aistrithe bainc óna fear céile KIM Su Gwang agus óna hathair céile KIM Yong Nam agus d’aistrigh sí airgead chuig cuntais lasmuigh den Aontas ina hainm nó in ainm a máthar chéile, DJANG Tcheul Hy.”

(3)

Leasaítear Iarscríbhinn XVI a ghabhann le Rialachán (AE) 1509/2017 mar a leanas:

(a)

faoin gceannteideal “Liosta na ndaoine, na n-eintiteas agus na gcomhlachtaí dá dtagraítear in Airteagal 34(1) agus 34(3)”, fo-cheannteideal “(a) Daoine nádúrtha”, cuirtear an méid seo a leanas in ionad iontrálacha 1 go 19 agus 21 go 26:

 

Ainm

Faisnéis aitheantais

Dáta ainmniúcháin

Cúiseanna

“1.

KIM Hyok Chan

김혁찬

Dáta breithe: 9.6.1970

Pasuimhir: 563410191

16.10.2017

Bhí Kim Hyok Chan ina Rúnaí in ambasáid DPDC in Angóla agus ina ionadaí ar Green Pine, eintiteas atá liostaithe ag na Náisiúin Aontaithe, a rinne conarthaí a chaibidil chun soithí cabhlaigh Angóla a athchóiriú de shárú ar na toirmisc a forchuireadh le Rúin ó Chomhairle Slándála na Náisiún Aontaithe.

2.

CHOE Chan Il

촤찬일

 

22.1.2018

Stiúrthóir ar oifig Dandong de Korea Heungjin Trading Company, eintiteas atá ainmnithe ag na Náisiúin Aontaithe. Úsáideann KOMID, eintiteas eile atá ainmnithe ag na Náisiúin Aontaithe, Korea Heungjin chun críocha trádála. D’ainmnigh Coiste Smachtbhannaí na Náisiún Aontaithe KOMID i mí Aibreáin 2009 agus is é príomhdhéileálaí arm DPDC agus príomhonnmhaireoir earraí agus trealaimh a bhaineann le diúracáin bhailistíocha agus le gnáth-armáin.

3.

KIM Chol Nam

김철남

 

22.1.2018

Stiúrthóir ar bhrainse Dandong de Sobaeksu United Corp atá ainmnithe ag an Aontas. Ionadaí ó bhrainse Bhéising Korea Changgwang Trading Corporation, atá sainaitheanta ag Painéal Saineolaithe na Náisiún Aontaithe mar ainm eile ar KOMID. D’ainmnigh an Coiste Smachtbhannaí KOMID i mí Aibreáin 2009 agus is é príomhdhéileálaí arm DPDC agus príomhonnmhaireoir earraí agus trealaimh a bhaineann le diúracáin bhailistíocha agus le gnáth-armáin.

4.

JON Chol Young

ar a dtugtar freisin: JON Chol Yong

전철영

Pasuimhir: 563410192

Taidhleoir DPRK Embassy, Angola

Dáta breithe: 30.4.1975

22.1.2018

Iarionadaí Green Pine Associated Corporation in Angóla agus taidhleoir DPDC atá creidiúnaithe chuig Angóla.

Tá Green Pine ainmnithe ag na Náisiúin Aontaithe mar gheall ar ghníomhaíochtaí lena n-áirítear sárú ar thrádbhac arm na Náisiún Aontaithe. Rinne Green Pine conarthaí a chaibidil freisin chun soithí cabhlaigh Angóla a athchóiriú de shárú ar na toirmisc a forchuireadh le Rúin ó Chomhairle Slándála na Náisiún Aontaithe.

5.

AN Jong Hyuk

ar a dtugtar freisin: An Jong Hyok

안정혁

안종혁

Dáta breithe: 14.3.1970

Pasuimhir: 563410155

22.1.2018

Ionadaí Saeng Pil Trading Corporation, ainm eile ar Green Pine Associated Corporation, agus taidhleoir DPDC san Éigipt.

Tá Green Pine ainmnithe ag na Náisiúin Aontaithe mar gheall ar ghníomhaíochtaí lena n-áirítear sárú ar thrádbhac arm na Náisiún Aontaithe.

Údaraíodh An Jong Hyuk chun gach cineál gnó a dhéanamh thar ceann Saeng Pil, lena n-áirítear conarthaí a shíniú agus a chur chun feidhme agus gnó baincéireachta. Déanann an chuideachta speisialtóireacht i dtógáil soithí cabhlaigh agus i ndearadh, monarú agus suiteáil trealamh cumarsáide leictreonaí agus loingseoireachta mara.

6.

YUN Chol ar a dtugtar freisin CHOL Yun

윤철

 

22.1.2018

Tá Yun Chol sainaitheanta ag Painéal Saineolaithe na Náisiún Aontaithe mar dhuine teagmhála de Chuideachta DPDC General Precious Metal, atá rannpháirteach i litiam-6 a dhíol, earra núicléachghaolmhar ar chuir na Náisiúin Aontaithe cosc uirthi, agus mar thaidhleoir DPDC.

Shainaithin an tAontas General Precious Metal roimhe seo mar ainm eile ar Green Pine, eintiteas atá ainmnithe ag na Náisiúin Aontaithe.

7.

CHOE Kwang Hyok

최광혁

 

22.1.2018

Bhí Choe Kwang Hyok ina ionadaí ar Green Pine Associated Corporation, eintiteas ainmnithe ag na Náisiúin Aontaithe.

Tá Choe Kwang Hyok sainaitheanta ag Painéal Saineolaithe na Náisiún Aontaithe mar phríomhfheidhmeannach Beijing King Helong International Trading Ltd, ainm eile ar Green Pine. Ina theannta sin, shainaithin Painéal Saineolaithe na Náisiún Aontaithe é mar stiúrthóir ar Hong Kong King Helong Int’l Trading Ltd agus oibreoir eintiteas DPDC ar a dtugtar oifig ionadaíoch Bhéising de Korea Unhasu Trading Company, ar ainmneacha eile ar Green Pine iad freisin.

8.

KIM Chang Hyok

ar a dtugtar freisin: James Kim

김창혁

Dáta breithe: 29.4.1963

Áit bhreithe: N. Hamgyong

Pasuimhir: 472130058

22.1.2018

Tá Kim Chang Hyok sainaitheanta ag Painéal Saineolaithe na Náisiún Aontaithe mar ionadaí ar Pan Systems Pyongyang sa Mhalaeisia. Tá Pan Systems Pyongyang sainaitheanta ag an Aontas Eorpach as cúnamh a thabhairt chun smachtbhannaí arna bhforchur ag Comhairle Slándála na Náisiún Aontaithe a sheachaint trí iarracht a dhéanamh airm agus ábhair ghaolmhara a dhíol leis an Eiritré. Tá Pan Systems á rialú ag Reconnaissance General Bureau, atá ainmnithe ag na Náisiúin Aontaithe, agus oibríonn sé thar a cheann.

Bhunaigh sé cuntais iolracha sa Mhalaeisia in ainm cuideachtaí caocha de chuid ‘Glocom’, ar cuideachta chaoch í sin de chuid eintiteas ainmnithe Pan Systems Pyongyang.

9.

PARK Young Han

박영한

 

22.1.2018

Stiúrthóir Beijing New Technology atá sainaitheanta ag Painéal Saineolaithe na Náisiún Aontaithe mar chuideachta caoch de KOMID. D’ainmnigh an Coiste Smachtbhannaí KOMID i mí Aibreáin 2009 agus is é príomhdhéileálaí arm DPDC agus príomhonnmhaireoir earraí agus trealaimh a bhaineann le diúracáin bhailistíocha agus le gnáth-armáin.

Ionadaí dlíthiúil Guancaiweixing Trading Co., Ltd, a shainaithin Painéal Saineolaithe na Náisiún Aontaithe mar sheoltóir earraí míleata chuig an Eiritré a idircheapadh i mí Lúnasa 2012.

10.

RYANG Su Nyo

량수니오

Dáta breithe: 11.8.1959

Áit bhreithe: An tSeapáin

22.1.2018

Stiúrthóir Pan Systems Pyongyang. Tá Pan Systems Pyongyang sainaitheanta ag an Aontas as cúnamh a thabhairt chun smachtbhannaí arna bhforchur ag Comhairle Slándála na Náisiún Aontaithe a sheachaint trí iarracht a dhéanamh airm agus ábhair ghaolmhara a dhíol leis an Eiritré. Tá Pan Systems á rialú ag Reconnaissance General Bureau, atá ainmnithe ag na Náisiúin Aontaithe, agus oibríonn sé thar a cheann.

11.

PYON Won Gun

변원군

Dáta breithe: 13.3.1968

Áit bhreithe: S. Phyongan

Pasuimhir seirbhíse: 836220035

Pasuimhir: 290220142

22.1.2018

Stiúrthóir Glocom, cuideachta tosaigh de chuid Pan Systems Pyongyang. Tá Pan Systems Pyongyang sainaitheanta ag an Aontas as cúnamh a thabhairt chun smachtbhannaí arna bhforchur ag Comhairle Slándála na Náisiún Aontaithe a sheachaint trí iarracht a dhéanamh airm agus ábhair ghaolmhara a dhíol leis an Eiritré. Tá Pan Systems á rialú ag Reconnaissance General Bureau, atá ainmnithe ag na Náisiúin Aontaithe, agus oibríonn sé thar a cheann.

Fógraíonn Glocom trealamh cumarsáide raidió d’eagraíochtaí míleata agus paraimíleata.

D’aithin Painéal Saineolaithe na Náisiún Aontaithe Pyon Won Gun freisin mar náisiúnach de chuid DPDC a oibríonn Pan Systems Pyongyang.

12.

PAE Won Chol

배원철

Dáta breithe: 30.8.1969

Áit bhreithe: Pyongyang

Uimhir an Phas Taidhleoireachta: 654310150

22.1.2018

D’aithin Painéal Saineolaithe na Náisiún Aontaithe Pae Won Chol mar náisiúnach de chuid DPDC a oibríonn Pan Systems Pyongyang. Tá Pan Systems Pyongyang sainaitheanta ag an Aontas Eorpach as cúnamh a thabhairt chun smachtbhannaí arna bhforchur ag Comhairle Slándála na Náisiún Aontaithe a sheachaint trí iarracht a dhéanamh airm agus ábhair ghaolmhara a dhíol leis an Eiritré. Tá Pan Systems á rialú ag Reconnaissance General Bureau, atá ainmnithe ag na Náisiúin Aontaithe, agus oibríonn sé thar a cheann.

13.

RI Sin Song

리신송

 

22.1.2018

D’aithin Painéal Saineolaithe na Náisiún Aontaithe Ri Sin Song mar náisiúnach de chuid DPDC a oibríonn Pan Systems Pyongyang. Tá Pan Systems Pyongyang sainaitheanta ag an Aontas as cúnamh a thabhairt chun smachtbhannaí arna bhforchur ag Comhairle Slándála na Náisiún Aontaithe a sheachaint trí iarracht a dhéanamh airm agus ábhair ghaolmhara a dhíol leis an Eiritré. Tá Pan Systems á rialú ag Reconnaissance General Bureau, atá ainmnithe ag na Náisiúin Aontaithe, agus oibríonn sé thar a cheann.

14.

KIM Sung Su

김성수

 

22.1.2018

Tá Kim Sung Su sainaitheanta ag Painéal Saineolaithe na Náisiún Aontaithe mar ionadaí ar Pan Systems Pyongyang sa tSín. Tá Pan Systems Pyongyang sainaitheanta ag an Aontas as cúnamh a thabhairt chun smachtbhannaí arna bhforchur ag Comhairle Slándála na Náisiún Aontaithe a sheachaint trí iarracht a dhéanamh airm agus ábhair ghaolmhara a dhíol leis an Eiritré. Tá Pan Systems á rialú ag Reconnaissance General Bureau, atá ainmnithe ag na Náisiúin Aontaithe, agus oibríonn sé thar a cheann.

15.

KIM Pyong Chol

김병철

 

22.1.2018

D’aithin Painéal Saineolaithe na Náisiún Aontaithe Kim Pyong Chol mar náisiúnach de chuid DPDC a oibríonn Pan Systems Pyongyang. Tá Pan Systems Pyongyang sainaitheanta ag an Aontas as cúnamh a thabhairt chun smachtbhannaí arna bhforchur ag Comhairle Slándála na Náisiún Aontaithe a sheachaint trí iarracht a dhéanamh airm agus ábhair ghaolmhara a dhíol leis an Eiritré. Tá Pan Systems á rialú ag Reconnaissance General Bureau, atá ainmnithe ag na Náisiúin Aontaithe, agus oibríonn sé thar a cheann.

16.

CHOE Kwang Su

최광수

Dáta breithe: 20.4.1955

Pasuimhir: 381210143 (dáta éaga: 3.6.2016)

22.1.2018

D'aithin Painéal Saineolaithe na Náisiún Aontaithe Choe Kwang Su mar ionadaí de chuid Haegeumgang Trading Company. Sa cháil sin dó, shínigh Choe Kwang Su conradh comhair mhíleata DPDC – Mósaimbíc de shárú ar na toirmisc arna bhforchur le Rúin ó Chomhairle Slándála na Náisiún Aontaithe. Bhain an conradh le soláthar arm agus ábhair a bhaineann le hairm do Monte Binga, cuideachta atá faoi rialú Rialtas Mhósaimbíc.

17.

PAK In Su

ar a dtugtar freisin: Daniel Pak

박인수

Dáta breithe: 22.5.1957

Áit bhreithe: N. Hamgyong

Uimhir an phas taidhleoireachta: 290221242

22.1.2018

D'aithin Painéal Saineolaithe na Náisiún Aontaithe go bhfuil Pak In Su páirteach i ngníomhaíochtaí a bhaineann le gual ó DPDC a dhíol sa Mhalaeisia de shárú ar na toirmisc a fhorchuirtear leis na rúin ó Chomhairle Slándála na Náisiún Aontaithe.

18.

SON Young-Nam

손영남

 

22.1.2018

D'aithin Painéal Saineolaithe na Náisiún Aontaithe go bhfuil Son Young-Nam páirteach i ngníomhaíochtaí a bhaineann le smuigleáil óir agus earraí eile go DPDC sa Mhalaeisia de shárú ar na toirmisc a fhorchuirtear le rúin ó Chomhairle Slándála na Náisiún Aontaithe.

19.

KIM Il-Su

ar a dtugtar freisin KIM Il Su

김일수

Dáta breithe: 2.9.1965

Áit bhreithe: Pyongyang, DPRK.

3.7.2015

Bainisteoir i roinn athárachais an Korea National Insurance Corporation (KNIC) atá lonnaithe sa cheanncheathrú in Pyongyang agus iar-phríomh-ionadaí údaraithe KNIC in Hamburg, ag gníomhú thar ceann KNIC nó faoina stiúir.

21.

CHOE Chun-Sik

ar a dtugtar freisin CHOE Chun Sik

최천식

Dáta breithe: 23.12.1963

Áit bhreithe: Pyongyang, DPRK.

Pasuimhir: 745132109

Bailí go dtí an 12.2.2020

3.7.2015

Bainisteoir i roinn athárachais an Korea National Insurance Corporation (KNIC) atá lonnaithe sa cheanncheathrú in Pyongyang agus iar-phríomh-ionadaí údaraithe KNIC in Hamburg, ag gníomhú thar ceann KNIC nó faoina stiúir.

22.

SIN Kyu-Nam

ar a dtugtar freisin SIN Kyu Nam

신규남

Dáta breithe: 12.9.1972

Áit bhreithe: Pyongyang, DPRK.

Pasuimhir: PO472132950

3.7.2015

Stiúrthóir i roinn athárachais an Korea National Insurance Corporation (KNIC) atá lonnaithe sa cheanncheathrú in Pyongyang agus iarionadaí údaraithe KNIC in Hamburg, ag gníomhú thar ceann KNIC nó faoina stiúir.

23.

PAK Chun-San

ar a dtugtar freisin PAK Chun San

박천산

Dáta breithe: 18.12.1953

Áit bhreithe: Pyongyang, DPRK.

Pasuimhir: PS472220097

3.7.2015

Stiúrthóir i roinn athárachais an Korea National Insurance Corporation (KNIC) atá lonnaithe sa cheanncheathrú in Pyongyang go dtí mí Nollag 2015 ar a laghad agus iar-phríomh-ionadaí údaraithe KNIC in Hamburg, fós ag gníomhú ar son nó thar ceann KNIC nó faoina stiúir.

24.

SO Tong Myong

서동명

Dáta breithe: 10.9.1956

3.7.2015

IarUachtarán Korea National Insurance Corporation (KNIC), iarChathaoirleach KNIC Executive Management Committee (Meitheamh 2012); iarBhainisteoir Ginearálta KNIC, Meán Fómhair 2013, ag gníomhú thar ceann KNIC nó faoina stiúir.

25.

PAK Hwa Song

ar a dtugtar freisin PAK Hwa-Song

박화성

Comhbhunaitheoir na cuideachta CONGO ACONDE

Áit bhreithe: DPRK

Pasuimhir: 654331357

Náisiúntacht: DPRK

Inscne: fireann

Seoladh: Democratic Republic of the Congo (DRC)

21.4.2022

Tá Pak Hwa Song i mbun imghabháil smachtbhannaí agus tá sé freagrach as tacaíocht airgeadais a thabhairt do chláir núicléacha agus bhalaistíocha DPDC. Tá sé ina chomhbhunaitheoir ar an gcuideachta CONGO ACONDE, cuideachta tosaigh de chuid PAEKHO TRADING CORPORATION. Tá baint ag PAEKHO le dealbha a onnmhairiú chuig roinnt tíortha Fo-Shaháracha de shárú ar smachtbhannaí na Náisiún Aontaithe. De shárú ar rúin ó Chomhairle Slándála na Náisiún Aontaithe, d’oscail Pak cuntas bainc freisin i mbrainse de chuid banc in Lubumbashi atá bunaithe i gCamarún. Oibríonn Pak le Hwang Kil Su. Cuireann sé seirbhísí airgeadais ar fáil lena dtacaítear le réimeas agus le cláir núicléacha DPDC.

26.

HWANG Kil Su

ar a dtugtar freisin HWANG Kil-Su

황길수

Comhbhunaitheoir na cuideachta CONGO ACONDE

Áit bhreithe: DPRK

Pasuimhir: 654331363

Náisiúntacht: DPRK

Inscne: fireann

Seoladh: Democratic Republic of the Congo (DRC)

21.4.2022

Tá Hwang Kil Su i mbun imghabháil smachtbhannaí agus tá sé freagrach as tacaíocht airgeadais a thabhairt do chláir núicléacha agus bhalaistíocha DPDC. Tá sé ina chomhbhunaitheoir ar an gcuideachta CONGO ACONDE, cuideachta tosaigh de chuid PAEKHO TRADING CORPORATION. Tá baint ag PAEKHO le dealbha a onnmhairiú chuig roinnt tíortha Fho-Shaháracha de shárú ar rúin ó Chomhairle Slándála na Náisiún Aontaithe. De shárú ar rúin ó Chomhairle Slándála na Náisiún Aontaithe, d’oscail Hwang cuntas bainc freisin i mbrainse de chuid banc in Lubumbashi atá bunaithe i gCamarún. Oibríonn Hwang le Pak Hwa Song. Cuireann sé seirbhísí airgeadais ar fáil lena dtacaítear le réimeas agus le cláir núicléacha DPDC.”

(b)

faoin gceannteideal “Liosta na ndaoine, na n-eintiteas agus na gcomhlachtaí dá dtagraítear in Airteagal 34(1) agus 34(3)”, fo-cheannteideal “(b) Daoine dlítheanacha, eintitis agus comhlachtaí”, cuirtear an méid seo a leanas in ionad iontrálacha 1 go 4, 6 agus 8:

 

Ainm (agus ainmneacha féideartha eile)

Faisnéis aitheantais

Dáta an ainmniúcháin

Cúiseanna

“1.

Korea International Exhibition Corporation

조선국제전람사

Jungsong-dong, Central District, Sungri St, Pyonyang, DPRK

Teil: 850 2 381 5926

kiec@silibank.net.kp

16.10.2017

Chuidigh an Korea International Exhibition Corporation le heintitis ainmnithe chun smachtbhannaí a imghabháil trí Aonach Trádála Idirnáisiúnta Pyongyang a óstáil, a thugann deis d’eintitis ainmnithe smachtbhannaí na Náisiún Aontaithe a shárú trí leanúint de ghníomhaíocht eacnamaíoch.

2.

Korea Rungrado General Trading Corporation

ar a dtugtar freisin Rungrado Trading Corporation

조선릉라도무역총회사

Seoladh: Segori-dong, Pothonggang District, Pyongyang, DPRK

Teil: 850-2-18111-3818022

Facs: 850-2-3814507

Seoladh rphoist: rrd@co.chesin.com

16.10.2017

Thuairiscigh an Painéal Saineolaithe gur chabhraigh Korea Rungrado General Trading Corporation le smachtbhannaí arna bhforchur leis na Rúin ó Chomhairle Slándála na Náisiún Aontaithe a shárú trí dhiúracáin Scud a dhíol leis an Éigipt.

3.

Maritime Administrative Bureau

ar a dtugtar freisin Maritime Administration of DPR Korea

조선민주주의인민공화국 국가해사감독국

Seoladh: Ryonhwa-2Dong, Central District, Pyongyang, DPRK

PO Box 416

Teil 850-2-18111 Ex 8059

Facs: 850 2 381 4410

Rphost: mab@silibank.net.kp

Suíomh gréasáin: www.ma.gov.kp

16.10.2017

Chuidigh an Maritime Administrative Bureau le smachtbhannaí arna bhforchur ag Comhairle Slándála na Náisiún Aontaithe a sheachaint, lena n-áirítear trí shócmhainní eintiteas ainmnithe a athainmniú agus a athchlárú agus trí dhoiciméadú bréagach a sholáthar do shoithí atá faoi réir smachtbhannaí na Náisiún Aontaithe.

4.

Pan Systems Pyongyang

ar a dtugtar freisin Wonbang Trading Co.; Glocom; International Golden Services; International Global System

Seoladh: Room 818, Pothonggang Hotel, Ansan-Dong, Pyongchon district, Pyongyang, DPRK.

16.10.2017

Tá cúnamh tugtha ag Pan Systems chun smachtbhannaí arna bhforchur ag Comhairle Slándála na Náisiún Aontaithe a sheachaint trí iarracht a dhéanamh airm agus ábhair ghaolmhara a dhíol leis an Eiritré.

Ina theannta sin, tá Pan Systems faoi rialú ag Reconnaissance General Bureau, eintiteas atá ainmnithe ag na Náisiúin Aontaithe, agus oibríonn sé thar a cheann.

6.

Korea General Corporation for External Construction (Ainmneacha eile: KOGEN, GENCO)

조선대외건설총회사

Seoladh: Taedonggang District, Pyongyang, Democratic People’s Republic of Korea

21.4.2022

Mar chuideachta ghairmiúil tógála thar lear, bíonn an Korea General Corporation for External Construction (KOGEN) ag brath ar oibrithe oilte a sheoladh thar lear, de réir an chur i láthair a rinneadh ar Naenara, tairseach oifigiúil idirlín DPDC, agus tá tionscadail curtha i gcrích aici in Aontas na nÉimíríochtaí Arabacha, i gCuáit, i gCatar, in Éimin, sa Rúis, sa Libia agus sa Mhongóil. Tá brainsí áitiúla bunaithe aici freisin, mar shampla sa tSaimbia. Dá bhrí sin, tá Kogen i mbun smachtbhannaí a imghabháil agus tá sí freagrach as tacaíocht airgeadais a thabhairt do chláir núicléacha agus bhalaistíocha DPDC ós rud é go ndéanann sí pá iomlán nó cuid de phá na n-oibrithe a sheolann sí thar lear a aistriú chuig an réimeas, cleachtas a thoirmisctear le Rún 2397 (2017) ó Chomhairle Slándála na Náisiún Aontaithe.

8.

Korea Paekho Trading Corporation

(Ainm eile: Joson Paekho Muyok Hoesa)

조선백호무역회사

Seoladh: Chongryu 3-dong, Taedonggang District, Pyongyang, Democratic People’s Republic of Korea

21.4.2022

Is cuideachta ealaíne é Paekho Trading Corporation a bhfuil baint aige le dealbha a thógáil thar lear, dealbha saothair ealaíne arna dtáirgeadh ag Paekho Art Studio a onnmhairiú, agus éascaíonn sé saothar aindleathach agus rochtain ar chórais airgeadais idirnáisiúnta. Díríonn sé go sonrach ar dheontais agus iasachtaí forbartha, chomh maith le hinfheistíocht dhíreach choigríche atá curtha in áirithe do thionscadail bhardasacha. Dá bhrí sin, bíonn sé ag teacht timpeall ar smachtbhannaí agus tá sé freagrach as tacaíocht airgeadais a thabhairt do chláir núicléacha agus bhalaistíocha DPDC.”


1.8.2022   

GA

Iris Oifigiúil an Aontais Eorpaigh

L 201/23


RIALACHÁN CUR CHUN FEIDHME (AE) 2022/1332 ÓN gCOIMISIÚN

an 26 Iúil 2022

lena bhformheastar leasú nach mion ar shonraíocht ainm a iontráladh sa chlár um shonrúcháin tionscnaimh faoi chosaint agus um thásca geografacha faoi chosaint “Beurre Charentes-Poitou/Beurre des Charentes/Beurre des Deux-Sèvres” (STFC)

TÁ AN COIMISIÚN EORPACH,

Ag féachaint don Chonradh ar Fheidhmiú an Aontais Eorpaigh,

Ag féachaint do Rialachán (AE) Uimh. 1151/2012 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 21 Samhain 2012 maidir le scéimeanna cáilíochta do tháirgí talmhaíochta agus do bhia-earraí (1), agus go háirithe Airteagal 52(2) de,

De bharr an mhéid seo a leanas:

(1)

I gcomhréir le hAirteagal 53(1), an chéad fhomhír, de Rialachán (AE) Uimh. 1151/2012, tá scrúdú déanta ag an gCoimisiún ar iarratas na Fraince ar fhormheas ar leasú ar shonraíocht an tsonrúcháin tionscnaimh faoi chosaint “Beurre Charentes-Poitou/Beurre des Charentes/Beurre des Deux-Sèvres” atá cláraithe faoi Rialachán (CE) Uimh. 1107/96 ón gCoimisiún (2).

(2)

Ós rud é gur leasú nach mion atá sa leasú i gceist de réir bhrí Airteagal 53(2) de Rialachán (AE) Uimh. 1151/2012, d’fhoilsigh an Coimisiún an t-iarratas ar leasú in Iris Oifigiúil an Aontais Eorpaigh (3) faoi mar a cheanglaítear le hAirteagal 50(2), pointe (a), den Rialachán sin.

(3)

Ós rud é nach bhfuair an Coimisiún aon ráiteas agóide faoi Airteagal 51 de Rialachán (AE) Uimh. 1151/2012, ba cheart na leasuithe ar an tsonraíocht a fhormheas,

TAR ÉIS AN RIALACHÁN SEO A GHLACADH:

Airteagal 1

Tá na leasuithe ar an tsonraíocht a foilsíodh in Iris Oifigiúil an Aontais Eorpaigh maidir leis an ainm “Beurre Charentes-Poitou/Beurre des Charentes/Beurre des Deux-Sèvres” (STFC) formheasta anois.

Airteagal 2

Tiocfaidh an Rialachán seo i bhfeidhm an fichiú lá tar éis lá a fhoilsithe in Iris Oifigiúil an Aontais Eorpaigh.

Beidh an Rialachán seo ina cheangal go huile agus go hiomlán agus beidh sé infheidhme go díreach i ngach Ballstát.

Arna dhéanamh sa Bhruiséil, 26 Iúil 2022.

Thar ceann an Choimisiúin,

Ar son an Uachtaráin,

Janusz WOJCIECHOWSKI

Comhalta den Choimisiún


(1)  IO L 343, 14.12.2012, lch. 1.

(2)  Rialachán (CE) Uimh. 1107/96 ón gCoimisiún an 12 Meitheamh 1996 maidir le tásca geografacha agus sonrúcháin tionscnaimh a chlárú faoin nós imeachta a leagtar síos in Airteagal 17 de Rialachán (CEE) Uimh. 2081/92 ón gComhairle (IO L 148, 21.6.1996, lch. 1).

(3)  IO C 159, 12.4.2022, lch. 44.


CINNTÍ

1.8.2022   

GA

Iris Oifigiúil an Aontais Eorpaigh

L 201/25


CINNEADH (CBES) 2022/1333 ÓN gCOMHAIRLE

an 28 Iúil 2022

lena leasaítear Cinneadh (CBES) 2019/2110 maidir le Misean Comhairleach CBSC an Aontais Eorpaigh i bPoblacht na hAfraice Láir (EUAM RCA)

TÁ COMHAIRLE AN AONTAIS EORPAIGH,

Ag féachaint don Chonradh ar an Aontas Eorpach, agus go háirithe Airteagail 42(4) agus 43(2) de,

Ag féachaint don togra ó Ardionadaí an Aontais do Ghnóthaí Eachtracha agus don Bheartas Slándála,

De bharr an mhéid seo a leanas:

(1)

An 9 Nollaig 2019, ghlac an Chomhairle Cinneadh (CBES) 2019/2110 (1), lenar bunaíodh Misean Comhairleach CBSC an Aontais Eorpaigh i bPoblacht na hAfraice Láir (EUAM RCA) agus sainordú tosaigh go dtí an 8 Lúnasa 2022 aige, 2 bhliain tar éis sheoladh EUAM RCA.

(2)

An 12 Aibreán 2022, ar bhonn an Athbhreithnithe Straitéisigh Iomlánaíoch ar Mhisean an Aontais Eorpaigh le haghaidh Oiliúint Mhíleata i bPoblacht na hAfraice Láir (EUTM RCA) agus ar EUAM RCA, mhol an Coiste Polaitiúil agus Slándála (PSC) go gcuirfí síneadh le sainordú EUAM RCA go dtí an 9 Lúnasa 2024. An 11 Bealtaine 2022, chomhaontaigh PSC gur cheart sainordú EUAM RCA a chur in oiriúint don staid i bPoblacht na hAfraice Láir.

(3)

Ba cheart Cinneadh (CBES) 2019/2110 a leasú dá réir.

(4)

Cuirfear EUAM RCA i gcrích i gcomhthéacs staid a bhféadfadh meath teacht uirthi agus a d’fhéadfadh bac a chur ar bhaint amach chuspóirí ghníomhaíocht sheachtrach an Aontais mar a leagtar amach iad in Airteagal 21 den Chonradh ar an Aontas Eorpach,

TAR ÉIS AN CINNEADH SEO A GHLACADH:

Airteagal 1

Leasaítear Cinneadh (CBES) 2019/2110 mar a leanas:

(1)

in Airteagal 2, cuirtear an méid seo a leanas in ionad mhír 1:

“1.   Is iad seo a leanas na cuspóirí straitéiseacha a bheidh ag EUAM RCA:

(a)

tacú le rialachas riailbhunaithe agus le hacmhainneachtaí bainistíochta a mhéadú in Aireacht Gnóthaí Baile agus Slándála Poiblí Phoblacht na hAfraice Láir i ndáil le dearadh, cur i bhfeidhm, méadú agus faireachán a dhéanamh ar na catagóirí ábhartha uile pleanála;

(b)

tacú le hathrú inbhuanaithe Fhórsaí Slándála Inmheánaí Phoblacht na hAfraice Láir agus lena bhfeidhmiú éifeachtach oibríochtúil agus lena n-imscaradh;

(c)

cúnamh a thabhairt chun tacaíocht chomhtháite a fhorbairt do Fhórsaí Slándála Inmheánaí Phoblacht na hAfraice Láir trí dhlúthchomhordú, agus aontacht gníomhaíochta agus comhlántacht na n-iarrachtaí leis na gníomhaithe ábhartha á n- áirithiú;

(d)

léargas cuimsitheach ar an staid a fháil trí Acmhainneacht Anailíseach tiomnaithe, lena n-áirítear i réimsí amhail cumarsáid straitéiseach agus forbairtí polaitiúla slándála;

(e)

tacú le hiarrachtaí cumarsáide straitéisí chun luachanna an Aontais a chothú, gníomhaíocht an Aontais a chur chun cinn agus sáruithe agus mí-úsáidí ar chearta an duine agus ar an dlí daonnúil idirnáisiúnta ag fórsaí eachtracha i bPoblacht na hAfraice Láir a nochtadh.”;

(2)

in Airteagal 13, cuirtear an méid seo a leanas in ionad mhír 1:

“1.   Is é EUR 30 352 481,10 a bheidh sa mhéid tagartha airgeadais atá beartaithe chun an caiteachas a bhaineann le EUAM RCA a chumhdach don tréimhse ón 9 Nollaig 2019 go dtí an 8 Lúnasa 2022.

Is é EUR 28 400 000,00 a bheidh sa mhéid tagartha airgeadais atá beartaithe chun an caiteachas a bhaineann le EUAM RCA a chumhdach don tréimhse ón 9 Lúnasa 2022 go dtí an 9 Lúnasa 2024.”;

(3)

in Airteagal 17, cuirtear an méid seo a leanas in ionad an dara mír:

“Rachaidh sé in éag an 9 Lúnasa 2024.”.

Airteagal 2

Tiocfaidh an Cinneadh seo i bhfeidhm ar dháta a ghlactha.

Arna dhéanamh sa Bhruiséil, 28 Iúil 2022.

Thar ceann na Comhairle

An tUachtarán

M. BEK


(1)  Cinneadh (CBES) 2019/2110 ón gComhairle an 9 Nollaig 2019 maidir le Misean Comhairleach CBSC an Aontais Eorpaigh i bPoblacht na hAfraice Láir (EUAM RCA) (IO L 318, 10.12.2019, lch. 141).


1.8.2022   

GA

Iris Oifigiúil an Aontais Eorpaigh

L 201/27


CINNEADH (CBES) 2022/1334 ÓN gCOMHAIRLE

an 28 Iúil 2022

lena leasaítear Cinneadh (CBES) 2016/610 maidir le Misean CBES an Aontais Eorpaigh le haghaidh Oiliúint Mhíleata i bPoblacht na hAfraice Láir (EUTM RCA)

TÁ COMHAIRLE AN AONTAIS EORPAIGH,

Ag féachaint don Chonradh ar an Aontas Eorpach, agus go háirithe Airteagal 42(4) agus Airteagal 43(2) de,

Ag féachaint don togra ó Ardionadaí an Aontais do Ghnóthaí Eachtracha agus don Bheartas Slándála,

De bharr an mhéid seo a leanas:

(1)

An 19 Aibreán 2016, ghlac an Chomhairle Cinneadh (CBES) 2016/610 (1), lenar bunaíodh Misean CBES an Aontais Eorpaigh le haghaidh Oiliúint Mhíleata i bPoblacht na hAfraice Láir (EUTM RCA) le sainordú go dtí an 19 Meán Fómhair 2018, 24 mhí tar éis do EUTM RCA cumas oibriúcháin iomlán a bhaint amach.

(2)

An 30 Iúil 2020, ghlac an Chomhairle Cinneadh (CBES) 2020/1133 (2) lenar cuireadh síneadh le sainordú EUTM RCA go dtí an 19 Meán Fómhair 2022.

(3)

An 12 Aibreán 2022, ar bhonn an Athbhreithnithe Straitéisigh Iomlánaíoch ar EUTM RCA agus ar Mhisean CBES an Aontais Eorpaigh le haghaidh Comhairle Shibhialta i bPoblacht na hAfraice Láir (EUAM RCA), mhol an Coiste Polaitiúil agus Slándála go gcuirfí síneadh le sainordú EUTM RCA go dtí an 20 Meán Fómhair 2023. An 11 Bealtaine 2022, d’aontaigh an Coiste Polaitiúil agus Slándála gur cheart sainordú EUTM RCA a choigeartú don staid i bPoblacht na hAfraice Láir.

(4)

Ba cheart Cinneadh (CBES) 2016/610 a leasú dá réir sin,

TAR ÉIS AN CINNEADH SEO A GHLACADH:

Airteagal 1

Leasaítear Cinneadh (CBES) 2016/610 mar a leanas:

(1)

in Airteagal 1, cuirtear an méid seo a leanas in ionad mhír 2:

“2.   Agus é ag oibriú i dtreo na sprice Fórsaí Armtha Phoblacht na hAfraice Láir (FACA) nuachóirithe, éifeachtacha agus cuntasacha a bhaint amach, cuirfidh EUTM RCA an méid seo a leanas ar fáil:

(a)

comhairle straitéiseach d’Aireacht Cosanta Phoblacht na hAfraice Láir agus d’Fhoireann Ghinearálta FACA mar thaca le fórsaí slándála cumasacha a chruthú faoi rialú daonlathach, a urramóidh cearta an duine, an dlí daonnúil idirnáisiúnta agus caighdeáin idirnáisiúnta maidir le saincheisteanna inscne, cosaint sibhialtach, an clár oibre maidir le Mná, leis an tSíocháin agus an tSlándáil (WPS) agus an clár oibre maidir le Leanaí agus Coinbhleacht Armtha (CAAC), mar aon le comhairle d’ionaid oiliúna d’oifigigh choimisiúnaithe agus d’oifigigh neamhchoimisiúnaithe FACA chun córas oideachais um cheannaireacht chumasach a chruthú;

(b)

oideachas do FACA i réimsí neamhoibríochtúla, lena n-áirítear cearta an duine, an dlí daonnúil idirnáisiúnta, saincheisteanna inscne, cosaint sibhialtach an clár oibre maidir le Mná, leis an tSíocháin agus an tSlándáil (WPS) agus an clár oibre maidir le Leanaí agus Coinbhleacht Armtha (CAAC);

(c)

oiliúint do FACA, má chinneann an Coiste Polaitiúil agus Slándála go gcomhlíontar na coinníollacha;

(d)

tacaíocht do na hiarrachtaí cumarsáide straitéisí chun luachanna an Aontais a chothú, gníomhaíocht an Aontais a chur chun cinn agus sáruithe ar chearta an duine agus ar an dlí daonnúil idirnáisiúnta ag fórsaí eachtracha i bPoblacht na hAfraice Láir a nochtadh.”

(2)

in Airteagal 10, cuirtear an mhír seo a leanas leis:

“5.   EUR 7 813 000 a bheidh sa mhéid tagartha airgeadais le haghaidh chostais choiteanna EUTM RCA ar feadh na tréimhse ón 20 Meán Fómhair 2022 go dtí an 20 Meán Fómhair 2023. Is é 15 % i ngealltanais agus 0 % i gcomhair íocaíochtaí a bheidh sa chéatadán den mhéid tagartha dá dtagraítear in Airteagal 51(2) de Chinneadh (CBES) 2021/509 ón gComhairle (*1).

(*1)  Cinneadh (CBES) 2021/509 ón gComhairle an 22 Márta 2021 lena mbunaítear Saoráid Síochána Eorpach, agus lena n-aisghairtear Cinneadh (CBES) 2015/528 (IO L 102, 24.3.2021, lch. 14).”;"

(3)

in Airteagal 13, cuirtear an méid seo a leanas in ionad mhír 2:

“2.   Tiocfaidh deireadh le EUTM RCA an 20 Meán Fómhair 2023.”.

Airteagal 2

Tiocfaidh an Cinneadh seo i bhfeidhm ar dháta a ghlactha.

Arna dhéanamh sa Bhruiséil, 28 Iúil 2022.

Thar ceann na Comhairle

An tUachtarán

M. BEK


(1)  Cinneadh (CBES) 2016/610 ón gComhairle an 19 Aibreán 2016 maidir le Misean CBES an Aontais Eorpaigh le haghaidh Oiliúint Mhíleata i bPoblacht na hAfraice Láir (EUTM RCA) (IO L 104, 20.4.2016, lch. 21).

(2)  Cinneadh (CBES) 2020/1133 ón gComhairle an 30 Iúil 2020 lena leasaítear Cinneadh (CBES) 2016/610 maidir le Misean CBES an Aontais Eorpaigh le haghaidh Oiliúint Mhíleata i bPoblacht na hAfraice Láir (EUTM RCA) (IO L 247, 31.7.2020, lch. 22).


1.8.2022   

GA

Iris Oifigiúil an Aontais Eorpaigh

L 201/29


CINNEADH (CBES) 2022/1335 ÓN gCOMHAIRLE

an 28 Iúil 2022

lena leasaítear Cinneadh 2012/285/CBES a bhaineann le bearta sriantacha atá dírithe ar dhaoine, eintitis agus comhlachtaí áirithe ar bagairt iad ar shíocháin, slándáil nó cobhsaíocht Phoblacht Ghuine Bissau

TÁ COMHAIRLE AN AONTAIS EORPAIGH,

Ag féachaint don Chonradh ar Fheidhmiú an Aontais Eorpaigh, agus go háirithe Airteagal 29 de,

Ag féachaint don togra ó Ardionadaí an Aontais do Ghnóthaí Eachtracha agus don Bheartas Slándála,

De bharr an mhéid seo a leanas:

(1)

An 31 Bealtaine 2012, ghlac an Chomhairle Cinneadh 2012/285/CBES (1).

(2)

Measann an Chomhairle gur cheart teideal Chinneadh 2012/285/CBES a leasú.

(3)

Measann an Chomhairle gur cheart seachtar a bhaint de liosta na ndaoine atá faoi réir bearta sriantacha a leagtar amach in Iarscríbhinn II a ghabhann le Cinneadh 2012/285/CBES agus gur cheart naonúr a bhaint de liosta na ndaoine atá faoi réir bearta sriantacha a leagtar amach in Iarscríbhinn III a ghabhann leis an gCinneadh sin.

(4)

Ba cheart, dá bhrí sin, Cinneadh 2012/285/CBES a leasú dá réir,

TAR ÉIS AN CINNEADH SEO A GHLACADH:

Airteagal 1

Leasaítear Cinneadh 2012/285/CBES mar a leanas:

(1)

cuirtear an méid seo a leanas in ionad an teidil:

“Cinneadh 2012/285/CBES ón gComhairle an 31 Bealtaine 2012 a bhaineann le bearta sriantacha i bhfianaise na staide i nGuine Bissau agus lena n-aisghairtear Cinneadh 2012/237/CBES”;

(2)

leasaítear Iarscríbhinní II agus III i gcomhréir leis an Iarscríbhinn a ghabhann leis an gCinneadh seo.

Airteagal 2

Tiocfaidh an Cinneadh seo i bhfeidhm an lá tar éis lá a fhoilsithe in Iris Oifigiúil an Aontais Eorpaigh.

Arna dhéanamh sa Bhruiséil, 28 Iúil 2022.

Thar ceann na Comhairle

An tUachtarán

M. BEK


(1)  Cinneadh 2012/285/CBES ón gComhairle an 31 Bealtaine 2012 a bhaineann le bearta sriantacha atá dírithe ar dhaoine, eintitis agus comhlachtaí áirithe ar bagairt iad ar shíocháin, slándáil nó cobhsaíocht Phoblacht Ghuine-Bissau agus lena n-aisghairtear Cinneadh 2012/237/CBES (IO L 142, 1.6.2012, lch. 36).


IARSCRÍBHINN

(1)   

In Iarscríbhinn II a ghabhann le Cinneadh 2012/285/CBES (Liosta na ndaoine dá dtagraítear in Airteagal 1(1)(b)), scriostar na hiontrálacha a bhaineann leis na daoine a liostaítear thíos:

“1.

An Ginearál Augusto MÁRIO CÓ

2.

An Ginearál Saya Braia Na NHAPKA

3.

An Coirnéal Tomás DJASSI

5.

An Coirnéal Celestino de CARVALHO

10.

An Maor Samuel FERNANDES

13.

Ceannasaí (Cabhlach) Agostinho Sousa CORDEIRO

15.

Leifteanant Lassana CAMARÁ”.

(2)   

In Iarscríbhinn III a ghabhann le Cinneadh 2012/285/CBES (Liosta na ndaoine, na n-eintiteas nó na gcomhlachta dá dtagraítear in Airteagal 2), scriostar na hiontrálacha a bhaineann leis na daoine a liostaítear thíos:

“6.

An Ginearál Augusto MÁRIO CÓ

7.

An Ginearál Saya Braia Na NHAPKA

8.

An Coirnéal Tomás DJASSI

9.

Cranha DANFÁ

10.

An Coirnéal Celestino de CARVALHO

14.

Tcham NA MAN (dá ngairtear freisin Namam)

15.

An Maor Samuel FERNANDES

18.

Ceannasaí (Cabhlach) Agostinho Sousa CORDEIRO

20.

Leifteanant Lassana CAMARÁ”.


1.8.2022   

GA

Iris Oifigiúil an Aontais Eorpaigh

L 201/31


CINNEADH (CBES) 2022/1336 ÓN gCOMHAIRLE

an 28 Iúil 2022

lena leasaítear Cinneadh (CBES) 2016/849 a bhaineann le bearta sriantacha i gcoinne Dhaon-Phoblacht Dhaonlathach na Cóiré

TÁ COMHAIRLE AN AONTAIS EORPAIGH,

Ag féachaint don Chonradh ar an Aontas Eorpach, agus go háirithe Airteagal 29 de,

Ag féachaint don togra ó Ardionadaí an Aontais do Ghnóthaí Eachtracha agus don Bheartas Slándála,

De bharr an mhéid seo a leanas:

(1)

An 27 Bealtaine 2016, ghlac an Chomhairle Cinneadh (CBES) 2016/849 (1).

(2)

I gcomhréir le hAirteagal 36(2) de Chinneadh (CBES) 2016/849, rinne an Chomhairle athbhreithniú ar liostaí na ndaoine agus na n-eintiteas ainmnithe a leagtar amach in Iarscríbhinní II, III, V agus VI a ghabhann leis an gCinneadh sin.

(3)

Ba cheart na bearta sriantacha atá dírithe ar gach duine agus gach eintitis atá ar na liostaí a leagtar amach in Iarscríbhinní II agus III a ghabhann le Cinneadh (CBES) 2016/849, a choimeád, cé is moite de dhuine éagtha amháin a ainmnítear in Iarscríbhinn II a ghabhann le Cinneadh (CBES) 2016/849, agus ar cheart a iontráil a bhaint den Iarscríbhinn sin. Ba cheart an ráiteas ar na cúiseanna atá le 17 nduine agus le heintiteas amháin, agus an fhaisnéis aitheantais maidir le 59 duine agus cúig eintiteas a nuashonrú.

(4)

An 30 Meitheamh 2022, rinne Coiste Chomhairle Slándála na Náisiún Aontaithe, arna bhunú de bhun Rún 1718 (2006) ó Chomhairle Slándála na Náisiún Aontaithe, an fhaisnéis a bhaineann le duine amháin sa liosta a leagtar amach in Iarscríbhinn I a ghabhann le Cinneadh (CBES) 2016/849 a nuashonrú.

(5)

Ba cheart, dá bhrí sin, Cinneadh (CBES) 2016/849 a leasú dá réir sin,

TAR ÉIS AN CINNEADH SEO A GHLACADH:

Airteagal 1

Leasaítear, leis seo, Iarscríbhinní I, II agus III a ghabhann le Cinneadh (CBES) 2016/849 i gcomhréir leis an Iarscríbhinn a ghabhann leis an gCinneadh seo.

Airteagal 2

Tiocfaidh an Cinneadh seo i bhfeidhm an lá tar éis lá a fhoilsithe in Iris Oifigiúil an Aontais Eorpaigh.

Arna dhéanamh sa Bhruiséil, 28 Iúil 2022.

Thar ceann na Comhairle

An tUachtarán

M. BEK


(1)  Cinneadh (CBES) 2016/849 ón gComhairle an 27 Bealtaine 2016 a bhaineann le bearta sriantacha i gcoinne Dhaon-Phoblacht Dhaonlathach na Cóiré agus lena n-aisghairtear Cinneadh 2013/183/CBES (IO L 141, 28.5.2016, lch. 79).


IARSCRÍBHINN

(1)   

in Iarscríbhinn I a ghabhann le Cinneadh (CBES) 2016/849, faoin gceannteideal “A. Daoine”, cuirtear an méid seo a leanas in ionad iontráil 29:

 

Ainm

Ainm eile

Dáta breithe

Dáta ainmniúcháin na Náisiún Aontaithe

Ráiteas ar chúiseanna

“29.

Pak Chun Il

 

Pas: 563410091;

Dáta breithe: 28.7.1954;

Náisiúntacht: DPRK

30.11.2016

Ba Ambasadóir DPDC chun na hÉigipte é agus tugann sé tacaíocht do KOMID. Chríochnaigh sé a thuras dualgais agus d’fhág sé an Éigipt an 15 Samhain 2016.”

(2)   

leasaítear Iarscríbhinn II a ghabhann le Cinneadh (CBES) 2016/849 mar a leanas:

(a)

faoin gceannteideal “I. Daoine agus eintitis atá freagrach as cláir DPDC a bhaineann le harmáin núicléacha, le diúracáin bhalaistíocha nó le harmáin ollscriosta eile, nó daoine nó eintitis atá ag gníomhú thar a gceann nó faoina stiúir, nó eintitis atá faoi úinéireacht nó faoi rialú acu”, fo-cheannteideal “A. Daoine”, cuirtear an méid seo a leanas in ionad iontrálacha 1, 3 go 13 agus 16 go 31:

 

Ainm

Ainm eile

Faisnéis aitheantais

Dáta an ainmniúcháin

Ráiteas ar chúiseanna

“1.

CHON Chi Bu

전지부

CHON Chi-bu

Inscne: fireann

22.12.2009

Comhalta den General Bureau of Atomic Energy, iarstiúrthóir teicniúil Yongbyon. Léirigh grianghraif go raibh baint aige le himoibreoir núicléach sa tSiria sular bhuamáil Iosrael é in 2007.

3.

O Kuk-Ryol

오극렬

O Kuk Ryol

Dáta breithe: 7.1.1930

Áit bhreithe: Jilin Province, an tSín.

Inscne: fireann

22.12.2009

Ginearál sa Korean People's Army, iar-Leas-Chathaoirleach an National Defence Commission, a bhí ina chomhlacht lárnach do chúrsaí cosanta náisiúnta i DPDC, atá freagrach as maoirseacht a dhéanamh ar ardteicneolaíocht a fháil ó thíortha eile le haghaidh cláir núicléacha agus bhalaistíocha. Iar-Chomhalta den Workers' Party of Korea, Central Committee.

4.

PAK Jae-gyong

박재경

PAK Chae-Kyong

PAK Jae Gyong

Dáta breithe: 10.6.1933

Pasuimhir: 554410661

Inscne: fireann

22.12.2009

Ginearál sa Korean People’s Army. Iar-Leas-Stiúrthóir an General Political Department of the People’s Armed Forces agus iar-Leas-Stiúrthóir an General Political Department of the Logistics Bureau of the People's Armed Forces (comhairleoir míleata Kim Jong-Il nach maireann). I láthair ag iniúchadh KIM Jong Un ar an Strategic Rocket Force Command in 2012. Iarchomhalta den Central Committee of the Workers' Party of Korea. Uachtarán an Korean Committee of Veterans against Imperialism.

5.

RYOM Yong

렴영

 

Inscne: fireann

22.12.2009

Stiúrthóir an General Bureau of Atomic Energy (eintiteas atá ainmnithe ag na Náisiúin Aontaithe), i gceannas ar chaidreamh idirnáisiúnta.

6.

SO Sang-kuk

서상국

SO Sang Kuk

Dáta breithe: 30.11.1938

Inscne: fireann

22.12.2009

Ceann ar Department of Nuclear Physics, Kim Il Sung University.

7.

KIM Yong Chol

김영철

KIM Yong-Chol; KIM Young-Chol; KIM Young-Cheol; KIM Young-Chul

Dáta breithe: 1946

Áit bhreithe: Pyongan-Pukto, DPRK

Inscne: fireann

19.12.2011

Comhalta den Workers’ Party of Korea Central Political Bureau agus den State Affairs Commission of the Democratic People’s Republic of Korea agus bhí sé mar Stiúrthóir ar United Front Department go dtí mí an Mheithimh 2022. Iarcheannasaí an Reconnaissance General Bureau (RGB), eintiteas atá faoi réir smachtbhannaí ó Chomhairle Slándála na Náisiún Aontaithe.

8.

CHOE Kyong-song

최경성

CHOE Kyong song

Dáta breithe: 1945

Inscne: fireann

20.5.2016

Cornal Ginearál sa Korean People’s Army. Iarchomhalta den Central Military Commission of the Workers’ Party of Korea, ar comhlacht lárnach é do chúrsaí cosanta náisiúnta i DPDC. Sa cháil sin dó, bhí sé freagrach as tacú le cláir DPDC a bhaineann le harmáin núicléacha, le diúracáin bhalaistíocha nó le harmáin ollscriosta eile nó as na cláir sin a chur chun cinn.

9.

CHOE Yong-ho

최용호

CHOE Yong Ho

Inscne: fireann

20.5.2016

Cornal Ginearálta sa Korean People's Army/Ginearál sa Korean People's Army Air Force. Iarchomhalta den Central Military Commission of the Workers’ Party of Korea, ar comhlacht lárnach é do chúrsaí cosanta náisiúnta i DPDC. Ceannasaí an Korean People's Army Air Force agus an fhórsa Fhrith-aerárthaigh. Sa cháil sin dó, bhí sé freagrach as tacú le cláir DPDC a bhaineann le harmáin núicléacha, le diúracáin bhalaistíocha nó le harmáin ollscriosta eile nó as na cláir sin a chur chun cinn.

10.

HONG Sung-Mu

홍승무

HONG Sung Mu

Dáta breithe: 1.1.1942

Inscne: fireann

20.5.2016

Leas-stiúrthóir an Munitions Industry Department (MID). Tá MID – a d’ainmnigh Comhairle Slándála na Náisiún Aontaithe an 2 Márta 2016 – rannpháirteach i ngnéithe lárnacha de chlár diúracán DPDC. Tá MID freagrach as maoirseacht a dhéanamh ar fhorbairt dhiúracáin bhailistíocha DPDC, lena n-áirítear cláir thaighde agus forbartha. Sa cháil sin dó, tá Hong freagrach as tacú le cláir DPDC a bhaineann le harmáin núicléacha, le diúracáin bhalaistíocha nó le harmáin ollscriosta eile nó as na cláir sin a chur chun cinn. Chonaic sé an diúracán balaistíoch idir-ilchríochach (ICBM) Hwasong-15 á lainseáladh an 28 Samhain 2017. Ghlac sé páirt i gcruinniú den Central Military Commission of the Korean Worker’s Party i mí Iúil 2020, a bhí dírithe ar ‘díspreagadh cogaí’, sofhriotal a úsáidtear chun tagairt do chlár núicléach DPDC. Atofa ar an Party Central Committee i mí Eanáir 2021.

11.

JO Kyongchol

조경철

JO Kyong Chol

Inscne: fireann

20.5.2016

Ginearál sa Korean People’s Army. Iarchomhalta den Central Military Commission of the Workers’ Party of Korea, ar comhlacht lárnach é do chúrsaí cosanta náisiúnta i DPDC. Stiúrthóir an Military Security Command. Sa cháil sin dó, bhí sé freagrach as tacú le cláir DPDC a bhaineann le harmáin núicléacha, le diúracáin bhalaistíocha nó le harmáin ollscriosta eile nó as na cláir sin a chur chun cinn. I dteannta Kim Jong Un don druil dóiteáin airtléire fadraoin is mó riamh. Atofa ar an Party Central Committee i mí Eanáir 2021.

12.

KIM Chun-sam

김춘삼

KIM Chun Sam

Inscne: fireann

20.5.2016

Leifteanant-Ghinearál, iarchomhalta den Central Military Commission of the Workers’ Party of Korea, ar comhlacht lárnach é do chúrsaí cosanta náisiúnta i DPDC. Iar-Stiúrthóir ar Operations Department of the Military Headquarters of the Korean People's Army agus an chéad leas-cheannaire ar an gCeanncheathrú Mhíleata. Sa cháil sin dó, bhí sé freagrach as tacú le cláir DPDC a bhaineann le harmáin núicléacha, le diúracáin bhalaistíocha nó le harmáin ollscriosta eile nó as na cláir sin a chur chun cinn.

13.

KIM Chun-sop

김춘섭

KIM Chun Sop

Inscne: fireann

20.5.2016

Iar-stiúrthóir ar an Munitions Industry Department (MID). Tá MID – a d’ainmnigh Comhairle Slándála na Náisiún Aontaithe an 2 Márta 2016 – rannpháirteach i ngnéithe lárnacha de chlár diúracán DPDC. Tá MID freagrach as maoirseacht a dhéanamh ar fhorbairt dhiúracáin bhailistíocha DPDC, lena n-áirítear cláir thaighde agus forbartha. Iarchomhalta den National Defence Commission, ar chomhlacht lárnach do chúrsaí cosanta náisiúnta i DPDC é. Sa cháil sin dó, bhí sé freagrach as tacú le cláir DPDC a bhaineann le harmáin núicléacha, le diúracáin bhalaistíocha nó le harmáin ollscriosta eile nó as na cláir sin a chur chun cinn. Bhí sé i láthair ag seisiún grianghraf dóibh siúd a rannchuidigh le tástáil rathúil diúracáin bhailistíoch a lainseáladh faoi uisce i mí Bealtaine 2015.

16.

KIM Won-hong

김원홍

KIM Won Hong

Dáta breithe: 7.1.1945

Áit bhreithe: Pyongyang, DPRK

Uimhir an phas: 745310010

Inscne: fireann

20.5.2016

Ginearál an Korean People’s Army. Iar-Chéad-Leas-Stiúrthóir ar an General Political Department of the Korean’s People’s Army. Iar-Stiúrthóir an State Security Department. Iar-Aire Slándála Stáit. Iarchomhalta den Central Military Commission of the Workers’ Party of Korea agus den National Defence Commission, ar chomhlacht lárnach é do chúrsaí cosanta náisiúnta i DPDC. Sa cháil sin dó, bhí sé freagrach as tacú le cláir DPDC a bhaineann le harmáin núicléacha, le diúracáin bhalaistíocha nó le harmáin ollscriosta eile nó as na cláir sin a chur chun cinn.

17.

PAK Jong-chon

박정천

PAK Jong Chon

Inscne: fireann

20.5.2016

Comhalta den Presidium of the Political Bureau of the Central Committee of the Workers’ Party, Leas-Chathaoirleach ar an Central Military Commission, Rúnaí an Central Committee of the Worker’s Party of Korea agus Comhalta den State Affairs Commission. Marascal agus iar-Cheann Foirne Ginearálta. Rinne sé an t-athbhreithniú foirmiúil ag mórshiúl míleata an 25 Aibreán 2022, rud a thugann le fios, in éineacht lena chúraimí reatha, an ról leanúnach atá aige i gcláir DPDC a bhaineann le hairm núicléacha, le diúracáin bhalaistíocha nó le harmáin ollscriosta eile agus an fhreagracht atá air i ndáil le tacú leis na cláir sin nó iad a chur chun cinn. Tofa ar an Party Central Committee, an Political Bureau of the Central Committee agus an Central Military Commission i mí Eanáir 2021.

18.

LI Yong-ju

리용주

RI Yong Ju

Inscne: fireann

20.5.2016

Aimiréal an Korean People’s Army. Iarchomhalta den Central Military Commission of the Workers’ Party of Korea, ar comhlacht lárnach é do chúrsaí cosanta náisiúnta i DPDC. Iar-Ardcheannasaí ar an Korean People’s Navy, atá rannpháirteach i bhforbairt clár diúracán bailistíoch agus i bhforbairt acmhainneachtaí núicléacha fhórsaí cabhlaigh DPDC. Sa cháil sin dó, bhí sé freagrach as tacú le cláir DPDC a bhaineann le harmáin núicléacha, le diúracáin bhalaistíocha nó le harmáin ollscriosta eile nó as na cláir sin a chur chun cinn.

19.

SON Chol-ju

손철주

SON Chol Ju

Inscne: fireann

20.5.2016

Cornal Ginearál sa Korean People’s Army. Leas-Stiúrthóir ar Guidance Bureau of the Korean People’s Army General Political Bureau agus iar-Stiúrthóir Polaitiúil ar na Air and Anti-Air Forces, a dhéanann maoirseacht ar fhorbairt roicéad frith-aerárthaigh nuachóirithe. Sa cháil sin dó, bhí sé freagrach as tacú le cláir DPDC a bhaineann le harmáin núicléacha, le diúracáin bhalaistíocha nó le harmáin ollscriosta eile nó as na cláir sin a chur chun cinn. Bhí Son liostaithe mar rannpháirtí i gcruinniú den Central Military Commission i mBealtaine 2020 mar Leas-Stiúrthóir a bhí freagrach as an Korean People’s Army a eagrú.

20.

YUN Jong-rin

윤정린

YUN Jong Rin

Inscne: fireann

20.5.2016

Ginearál sa Korean People’s Army, iarcheannasaí ar an Supreme Guard Command. Iarchomhalta den Central Military Commission of the Workers’ Party of Korea, agus comhalta den National Defence Commission, ar chomhlacht lárnach é do chúrsaí cosanta náisiúnta i DPDC. Sa cháil sin dó, bhí sé freagrach as tacú le cláir DPDC a bhaineann le harmáin núicléacha, le diúracáin bhalaistíocha nó le harmáin ollscriosta eile nó as na cláir sin a chur chun cinn.

21.

HONG Yong Chil

홍영칠

 

Inscne: fireann

20.5.2016

Leas-Stiúrthóir an Munitions Industry Department (MID). Tá MID – a d’ainmnigh Comhairle Slándála na Náisiún Aontaithe an 2 Márta 2016 – rannpháirteach i ngnéithe lárnacha de chlár diúracán DPDC. Tá MID freagrach as maoirseacht a dhéanamh ar fhorbairt dhiúracáin bhailistíocha DPDC, lena n-áirítear cláir thaighde agus forbartha. Tá an Second Economic Committee agus an Second Academy of Natural Sciences — a ainmníodh freisin i mí Lúnasa 2010 – faoi réir MID. Rinneadh cur síos ar Hong in 2019 mar dhuine de na príomhoifigigh i réimse na heolaíochta cosanta náisiúnta.

Bhí sé in éineacht le Kim Jong Un ag ócáid scaoilte chineál nua armáin threoraithe oirbheartaíochta , agus le linn cigireacht a dhéanamh ar chineál nua fomhuireáin a bhí á dhéanamh. Bhí sé ar dhuine de na heolaithe a ndearna Kim Jong Un comhghairdeas leo in 2017 as diúracán balaistíoch idir-ilchríochach (ICBM) Hwasong-15 a lainseáil, agus bhreithnigh sé tástálacha inneall a rinneadh roimhe sin agus lainseálacha balaistíoch eile. In 2016, chuaigh sé in éineacht le Kim Jong Un chuig cruinniú le heolaithe inar pléadh taighde chun cinn chogaidh núicléacha diúracán oirbheartaíochta agus straitéiseach a chur ar bun. D’fhéadfadh sé go raibh ról suntasach aige i dtástáil núicléach DPDC an 6 Eanáir 2016. Sa cháil sin dó, tá sé freagrach as tacú le cláir DPDC a bhaineann le harmáin núicléacha, le diúracáin bhalaistíocha nó le harmáin ollscriosta eile nó as na cláir sin a chur chun cinn.

22.

RI Hak Chol

리학철

RI Hak Chul; RI Hak Cheol

Dáta breithe: 19.1.1963 nó 8.5.1966

Uimhreacha na bpasanna: 381320634, PS- 563410163

Inscne: fireann

20.5.2016

Uachtarán Green Pine Associated Corporation (‘Green Pine’). De réir an UN Sanctions Committee in 2012, ghabh Green Pine chuige féin roinnt mhaith de ghníomhaíochtaí an Korea Mining Development Trading Corporation (KOMID). D’ainmnigh an Coiste KOMID i mí Aibreáin 2009 agus is é príomhdhéileálaí arm DPDC agus príomhonnmhaireoir earraí agus trealaimh a bhaineann le diúracáin bhailistíocha agus le gnáth-armáin. Tugadh ar aird chomh maith go raibh Green Pine freagrach freisin as tuairim is leath na n-arm agus na n-ábhar gaolmhar arna n-onnmhairiú ag DPDC. Sainaithníodh Green Pine le haghaidh smachtbhannaí as ucht airm nó ábhar gaolmhar a onnmhairiú ó DPDC. Is speisialtóireacht de chuid Green Pine é árthach agus armálacha míleata muirí, amhail fomhuireáin, báid mhíleata agus córais diúracán, a tháirgeadh agus d’onnmhairigh sé toirpéid chuig comhlachtaí san Iaráin a bhfuil baint acu le cúrsaí cosanta agus thug sé cúnamh teicniúil dóibh. Tá Green Pine ainmnithe ag Comhairle Slándála na Náisiún Aontaithe.

23.

YUN Chang Hyok

윤창혁

 

Dáta breithe: 9.8.1965

Inscne: fireann

20.5.2016

Leas-Stiúrthóir an Satellite Control Centre, National Aerospace Development Administration (NADA), ar thug Kim Jong Un cuairt air roimh an tástáil idir-ilchríochach diúracán bhalaistíocha (ICBM) an 24 Márta 2022. Tá NADA faoi réir smachtbhannaí faoi Rún 2270 (2016) ó Chomhairle Slándála na Náisiún Aontaithe i ndáil le bheith rannpháirteach i bhforbairt na spáseolaíochta agus na spásteicneolaíochta, lena n-áirítear lainseálacha satailíte agus roicéid iompróra. Le Rún 2270 (2016) ó Chomhairle Slándála na Náisiún Aontaithe cáineadh lainseáil satailíte DPDC an 7 Feabhra 2016 as teicneolaíocht diúracán balaistíoch a úsáid agus Rúin 1718 (2006), 1874 (2009), 2087 (2013) agus 2094 (2013) a shárú go tromchúiseach. Sa cháil sin dó, bhí sé freagrach as tacú le cláir DPDC a bhaineann le harmáin núicléacha, le diúracáin bhalaistíocha nó le harmáin ollscriosta eile nó as na cláir sin a chur chun cinn.

24.

RI Myong Su

리명수

 

Dáta breithe: 1937

Áit bhreithe: Myongchon, North Hamgyong, DPRK

Inscne: fireann

7.4.2017

Leas-Mharascal an Korean People’s Army, an chéad leascheannasaí ar an Korean People’s Army Supreme Command. Go dtí 2018, comhalta den Central Military Commission of the Workers’ Party of Korea agus Ceann Foirne an People’s Armed Forces. Príomhionadaí míleata ag sochraid stáit i mí na Bealtaine 2022, ach cuireadh síos air mar iarshaighdiúr i bparáid i mí Aibreáin 2022. Bhí tionchar ag Ri Myong Su ar chúrsaí cosanta náisiúnta, lena n-áirítear cláir DPDC a bhaineann le harmáin núicléacha, le diúracáin bhalaistíocha nó le harmáin ollscriosta eile. Is comhalta den Supreme People’s Assembly (SPA) é Ri le fada.

25.

SO Hong Chan

서홍찬

 

Dáta breithe: 30.12.1957

Áit bhreithe: Kangwon, DPRK

Pas: PD836410105

Dáta éaga an phas: 27.11.2021

Inscne: fireann

7.4.2017

Iar-Chéad-Leas-Aire an People’s Armed Forces, iar-Ard-Stiúrthóir an Rear Services Bureau agus iarchomhalta den Central Military Commission of the Workers’ Party of Korea. Atofa ina chomhalta den Central Committee i mí Eanáir 2021. Sa cháil sin dó, tá So Hong Chan freagrach as tacú le cláir DPDC a bhaineann le harmáin núicléacha, le diúracáin bhalaistíocha nó le harmáin ollscriosta eile nó as na cláir sin a chur chun cinn.

26.

WANG Chang Uk

왕창욱

 

Dáta breithe: 29.5.1960

Inscne: fireann

7.4.2017

An tAire Tionscail agus Fuinnimh Adamhaigh, a cuireadh chun cinn é mar lánchomhalta de Workers’ Party of Korea Central Committee i mí na Nollag 2021. Sa cháil sin dó, tá Wang Chang Uk freagrach as tacú le cláir DPDC a bhaineann le harmáin núicléacha, le diúracáin bhalaistíocha nó le harmáin ollscriosta eile nó as na cláir sin a chur chun cinn.

27.

JANG Chol

장철

 

Dáta breithe: 31.3.1961

Áit bhreithe: Pyongyang, DPRK

Pasuimhir: 563310042

Inscne: fireann

7.4.2017

Comhalta den State Physical Culture and Sports Guidance Commission agus iarUachtarán State Academy of Sciences, eagraíocht atá tiomanta d’acmhainneachtaí teicneolaíochta agus eolaíocha DPDC a fhorbairt. Sa dara cáil sin, bhí post straitéiseach ag Jang Chol chun gníomhaíochtaí núicléacha DPDC a fhorbairt. Sa cháil sin dó, bhí sé freagrach as tacú le cláir DPDC a bhaineann le harmáin núicléacha, le diúracáin bhalaistíocha nó le harmáin ollscriosta eile nó as na cláir sin a chur chun cinn.

28.

KIM Su Gil

김수길

KIM Su-Gil

Dáta breithe: 1950

Náisiúntacht: DPRK

Inscne: fireann

21.4.2022

Ina cháil mar Stiúrthóir ar Korean People’s Army General Political Bureau idir 2018 agus 2021 agus ina Chomhalta den State Affairs Commission idir 2019 agus 2021, bhí sé freagrach as cinntí an Korean Workers’ Party a chur chun feidhme, a bhain le cláir núicléacha agus bhalaistíocha a fhorbairt a sháraíonn Rúin 1718 (2006), 1874 (2009), 2087 (2013), 2094 (2013), 2270 (2016), 2321 (2016), 2356 (2017), 2371 (2017), 2375 (2017), agus 2397 (2017) ó Chomhairle Slándála na Náisiún Aontaithe.

29.

JON Il Ho

전일호

JON Il-Ho

Dáta breithe: 1955 nó 1956

Náisiúntacht: DPRK

Inscne: fireann

21.4.2022

Ina cháil mar ‘leading official in the field of national defence science’, tá ról mór aige i bhforbairt chláir armán ollscriosta DPDC agus is é atá freagrach as na cláir sin a fhorbairt. Fuair sé ardú céime go Coirnéal Ginearálta i mí Lúnasa 2019, fuair sé Duais Eolaíochta agus Teicneolaíochta mhí Feabhra 16, mar Stiúrthóir ar an Research Institute of Automation agus Stiúrthóir Institiúide ar an Kim Chaek University of Technology, agus Leas-Stiúrthóir ar Roinn den Central Committee of the Workers’ Party, ghlac sé páirt ag na lainseálacha de dhiúracán balaistíoch idir-ilchríochach Hwasong-14 (ICBM) an 4 Iúil 2017 agus an 28 Iúil 2017, chomh maith leis an gcuid is mó de lainseálacha diúracán eile in 2017, 2019 agus Márta 2020.

30.

JONG Sung Il

정승일

JONG Sung-Il

Dáta breithe: 20.3.1961

Pasuimhir: 927240105

Náisiúntacht: DPRK

Inscne: fireann

21.4.2022

Ina cháil mar ‘Senior Party Official’ agus ‘leading official in the field of national defence science’, agus sainaitheanta ag Ballstát de chuid na Náisiún Aontaithe mar iar-Leas-Stiúrthóir ar Munitions Industry Department of the Central Committee of Workers’ Party of Korea in 2017, tá ról mór aige i bhforbairt chláir armán ollscriosta DPDC, go háirithe diúracáin bhalaistíocha, agus tá sé freagrach as na cláir sin a fhorbairt. Bhí sé i láthair ag tástálacha idir-ilchríochach diúracáin bhalaistíocha Hwasong-14 (ICBM) an 4 Iúil 2017 agus an 28 Iúil 2017 agus ag lainseálacha diúracán balaistíoch/lainseálacha móra de Chóras Il-Roicéad Lainseála an 24 Lúnasa 2019 agus an 10 Meán Fómhair 2019.

31.

YU Jin

유진

YU Jin

Dáta breithe: 1960

Náisiúntacht: DPRK

Inscne: fireann

21.4.2022

Ina cháil mar Stiúrthóir ar an Munitions Industry Department agus mar Chomhalta Malartach de Political Bureau of the Central Committee of Workers’ Party of Korea, tá sé freagrach as ról tábhachtach a ghlacadh i bhforbairt chláir armán ollscriosta DPDC, i réimsí núicléacha agus balaistíocha araon. Bhí sé in éineacht le Kim Jong Un ag an National Aerospace Development Administration roimh lainseáil diúracán balaistíoch idir-ilchríochach (ICBM) mhí an Mhárta 2022 agus ghlac sé páirt i dTaispeántas Náisiúnta Cosanta 2021, ag a taispeánadh córais armán ar cosúil gur córas nua iad. Mar Leas-Stiúrthóir bhí sé i láthair le linn na tástálacha Hwasong-14 ICBM an 4 Iúil 2017 agus an 28 Iúil 2017, agus ag an iniúchadh a rinne Kim Jong Un ar chineál nua fomhuireáin, maidir leis an bhfomhuireán sin, chuir DPDC in iúl go raibh sé beartaithe é a úsáid chun críoch ‘straitéiseach’, is é sin chun diúracáin bhalaistíocha arna lainseáil ó fhomhuireán a imscaradh, agus gur fomhuireáin é a d’fhéadfadh a bheith in ann soic phléascáin núicléach a iompar an 22 Iúil 2019 agus diúracán balaistíoch a lainseáil an 25 Iúil agus an 30 Iúil 2019, agus an 2 Lúnasa 2019.”

(b)

faoin gceannteideal “I. Daoine agus eintitis atá freagrach as cláir DPDC a bhaineann le harmáin núicléacha, le diúracáin bhalaistíocha nó le harmáin ollscriosta eile, nó daoine nó eintitis atá ag gníomhú thar a gceann nó faoina stiúir, nó eintitis atá faoi úinéireacht nó faoi rialú acu”, scriostar fo-cheannteideal “A. Daoine”, iontráil 2.

(c)

faoin gceannteideal “I. Daoine agus eintitis atá freagrach as cláir DPDC a bhaineann le harmáin núicléacha, le diúracáin bhalaistíocha nó le harmáin ollscriosta eile, nó daoine nó eintitis atá ag gníomhú thar a gceann nó faoina stiúir, nó eintitis atá faoi úinéireacht nó faoi rialú acu”, cuirtear an méid seo a leanas in ionad fo-cheannteideal “B. Eintitis”, iontrálacha 4 agus 5:

 

Ainm

Ainm eile

Suíomh

Dáta an ainmniúcháin

Faisnéis eile

“4.

Yongbyon Nuclear Scientific Research Centre

녕변 원자력 연구소

영변 원자력 연구소

 

 

22.12.2009

Saoráidí atá in ann ábhar inscoilte a tháirgeadh le haghaidh úsáidí míleata, lena n-áirítear imoibreoir 5MW (e), saoráid athphróiseála plútóiniam (saotharlann raidió-cheimiceach), agus saoráid tuairiscithe saibhrithe úráiniam. Lárionad arna choimeád ag an General Bureau of Atomic Energy (eintiteas a d’ainmnigh CSNA an 16.7.2009). Sa tuarascáil chríochnaitheach uaidh i mí an Mhárta 2022, thug an Painéal Saineolaithe a bunaíodh de bhun Rún 1874 ó Chomhairle Slándála na Náisiún Aontaithe dá aire gur tugadh chun críche an obair sheachtrach ar imoibreoir uisce éadrom, agus go raibh obair foirgníochta ar bun ar fhoirgnimh eile ar an láithreán, chomh maith le táscairí go raibh an t-imoibreoir 5MW (e) ag feidhmiú in 2021. Léiríodh le púireanna gaile ón bhfoirgneamh táirgthe dé-ocsaíde úráiniam go leanfadh DPDC d’ábhar inscoilte a tháirgeadh.

5.

Korean People's Army

조선인민군

 

 

16.10.2017

Áirítear leis an Korean People’s Army an Strategic Rocket Force, a rialaíonn aonaid núicléacha agus gnáthaonaid diúracán straitéiseach DPDC. Tá an Strategic Rocket Force liostaithe i Rún 2356 (2017) ó Chomhairle Slándála na Náisiún Aontaithe.”

(d)

faoin gceannteideal “II. Daoine agus eintitis a sholáthraíonn seirbhísí airgeadais nó a aistríonn sócmhainní nó acmhainní a d’fhéadfadh cur le cláir DPDC a bhaineann le harmáin núicléacha, le diúracán balaistíoch nó le harmáin ollscriosta eile”, fo-cheannteideal “A. Daoine”, cuirtear an méid seo a leanas in ionad iontrálacha 1 go 6:

 

Ainm

Ainm eile

Faisnéis aitheantais

Dáta an ainmniúcháin

Ráiteas ar chúiseanna

“1.

JON Il-chun

전일춘

JON Il Chun

Dáta breithe: 24.8.1941

Inscne: fireann

22.12.2010

Iar-Stiúrthóir ar ‘Office 39’, oifig de chuid Worker’s Party of Korea atá freagrach as airgeadra crua a fháil, agus iar-Ard-Stiúrthóir State Development Bank. Sa cháil sin dó, bhí sé freagrach as acmhainní airgeadais a fháil a d’fhéadfaí a úsáid chun tacú le clár na ndiúracán núicléach agus balaistíoch. Bhí ‘Office 39’ i gceannas freisin ar smachtbhannaí a sheachaint trí earraí a cheannach trí ionadaíochtaí taidhleoireachta DPDC. Ionadaí an National Defence Commission, a bhí ina chomhlacht lárnach do chúrsaí cosanta náisiúnta i nDaon-Phoblacht Dhaonlathach na Cóiré, toghadh é ina ardstiúrthóir ar an State Development Bank i Márta 2010. Toghadh mar chomhalta malartach den Elected Workers’ Party of Korea Central Committee é i mí na Bealtaine 2016 ag an 7ú Comhdháil den Workers’ Party of Korea.

2.

KIM Tong-un

김동운

Kim Tong Un

Dáta breithe: 1.11.1936

Inscne: fireann

22.12.2009

Iar-stiúrthóir ‘Office 39’ den Central Committee of the Workers’ Party of Korea, coiste a raibh baint aige le maoiniú leata. B’fhéidir gur oibrigh sé freisin in aonad eile den Pháirtí, ‘Office 38’, chun cistí a bhailiú don cheannaireacht agus do na scothaicmí a d’fhéadfadh tacú le clár na ndiúracán núicléach agus balaistíoch.

3.

Kim Yong Nam

김영남

KIM Yong-Nam, KIM Young-Nam, KIM Yong-Gon

Dáta breithe: 2.12.1947

Áit bhreithe: Sinuju, DPRK

Inscne: fireann

20.4.2018

Tá KIM Yong Nam sainaitheanta ag an bPainéal Saineolaithe mar ghníomhaire de chuid Reconnaissance General Bureau, eintiteas atá ainmnithe ag na Náisiúin Aontaithe. Tá sé sainaitheanta ag an bPainéal Saineolaithe go bhfuil baint aige agus ag a mhac KIM Su Gwang le patrún de chleachtais mhíthreoracha airgeadais a d’fhéadfadh cur le cláir DPDC a bhaineann le harmáin núicléacha, le diúracáin bhalaistíocha nó le harmáin ollscriosta eile. D’oscail KIM Yong Nam cuntais bainc agus cuntais choigiltis éagsúla san Aontas Eorpach agus bhí baint aige le roinnt aistrithe móra bainc chuig cuntais bainc san Aontas Eorpach nó chuig cuntais lasmuigh den Aontas Eorpach agus é ag obair mar thaidhleoir, lena n-áirítear chuig cuntais in ainm a mhic KIM Su Gwang agus a bhanchliamhain KIM Kyong Hui.

4.

DJANG Tcheul Hy

장철희

JANG Tcheul-hy, JANG Cheul-hy, JANG Chol-hy, DJANG Cheul-hy, DJANG Chol-hy, DJANG Tchoul-hy, KIM Tcheul-hy

Dáta breithe: 11.5.1950

Áit bhreithe: Kangwon

Inscne: baineann

20.4.2018

Bhí baint ag DJANG Tcheul Hy, in éineacht lena fear céile KIM Yong Nam, lena mhac KIM Su Gwang agus lena banchliamhain KIM Kyong Hui le patrún de chleachtais míthreoracha airgeadais a d’fhéadfadh cur le cláir DPDC a bhaineann le harmáin núicléacha, le diúracáin bhalaistíocha nó le harmáin ollscriosta eile. Bhí roinnt cuntas bainc aici san Aontas Eorpach a d’oscail a mac KIM Su Gwang ina hainm. Bhí baint aici freisin le roinnt aistrithe bainc ó chuntais a bhanchliamhain KIM Kyong Hui chuig cuntais lasmuigh den Aontas.

5.

KIM Su Gwang

김수광

KIM Sou-Kwang, KIM Sou-Gwang, KIM Son-Kwang, KIM Su-Kwang, KIM Soukwang, KIM Su-gwang, KIM Son-gwang

Dáta breithe: 18.8.1976

Áit bhreithe: Pyongyang, DPRK

Taidhleoir, DPRK Embassy, Belarus

Inscne: fireann

20.4.2018

Tá KIM Su Gwang sainaitheanta ag an bPainéal Saineolaithe mar ghníomhaire de chuid Reconnaissance General Bureau, eintiteas atá ainmnithe ag na Náisiúin Aontaithe. Tá sé sainaitheanta ag an bPainéal Saineolaithe go bhfuil baint aige agus ag a athair KIM Yong Nam le patrún de chleachtais mhíthreoracha airgeadais, a d’fhéadfadh cur le cláir DPDC a bhaineann le harmáin núicléacha, le diúracáin bhalaistíocha nó le harmáin ollscriosta eile. D’oscail KIM Su Gwang an iliomad cuntas bainc i roinnt Ballstát, lena n-áirítear faoi ainmneacha daoine muinteartha leis. Bhí baint aige le roinnt aistrithe móra bainc chuig cuntais bainc san Aontas Eorpach nó chuig cuntais lasmuigh den Aontas Eorpach agus é ag obair mar thaidhleoir, lena n-áirítear chuig cuntais in ainm a chéile KIM Kyong Hui.

6.

KIM Kyong Hui

김경희

 

Dáta breithe: 6.5.1981

Áit bhreithe: Pyongyang, DPRK

Inscne: baineann

20.4.2018

Bhí baint ag KIM Kyong Hui, in éineacht lena fear céile KIM Su Gwang, a hathair céile KIM Yong Nam agus a máthair chéile DJANG Tcheul Hy le patrún de chleachtais mhíthreoracha airgeadais a d’fhéadfadh cur le cláir DPDC a bhaineann le harmáin núicléacha, le diúracáin bhalaistíocha nó le harmáin ollscriosta eile. Fuair sí roinnt aistrithe bainc óna fear céile KIM Su Gwang agus óna hathair céile KIM Yong Nam agus d’aistrigh sí airgead chuig cuntais lasmuigh den Aontas ina hainm nó in ainm a máthar chéile, DJANG Tcheul Hy.”

(3)   

Leasaítear Iarscríbhinn III a ghabhann le Cinneadh (CBES) 2016/849 mar a leanas:

(a)

faoin gceannteideal “Liosta na ndaoine dá dtagraítear i bpointe (c) d’Airteagal 23(1) agus pointe (c) d’Airteagal 27(1), fo-cheannteideal “A. Daoine”, cuirtear an méid seo a leanas in ionad iontrálacha 1 go 19 agus 21 go 26:

 

Ainm

Faisnéis aitheantais

Dáta ainmniúcháin

Cúiseanna

“1.

KIM Hyok Chan

김혁찬

Dáta breithe: 9.6.1970

Pasuimhir: 563410191

16.10.2017

Bhí Kim Hyok Chan ina Rúnaí in ambasáid DPDC in Angóla agus ina ionadaí ar Green Pine, eintiteas atá liostaithe ag na Náisiúin Aontaithe, a rinne conarthaí a chaibidil chun soithí cabhlaigh Angóla a athchóiriú de shárú ar na toirmisc a forchuireadh le Rúin ó Chomhairle Slándála na Náisiún Aontaithe.

2.

CHOE Chan Il

촤찬일

 

22.1.2018

Stiúrthóir ar oifig Dandong de Korea Heungjin Trading Company, eintiteas atá ainmnithe ag na Náisiúin Aontaithe. Úsáideann KOMID, eintiteas eile atá ainmnithe ag na Náisiúin Aontaithe, Korea Heungjin chun críocha trádála. D’ainmnigh Coiste Smachtbhannaí na Náisiún Aontaithe KOMID i mí Aibreáin 2009 agus is é príomhdhéileálaí arm DPDC agus príomhonnmhaireoir earraí agus trealaimh a bhaineann le diúracáin bhailistíocha agus le gnáth-armáin.

3.

KIM Chol Nam

김철남

 

22.1.2018

Stiúrthóir ar bhrainse Dandong de Sobaeksu United Corp atá ainmnithe ag an Aontas. Ionadaí ó bhrainse Bhéising Korea Changgwang Trading Corporation, atá sainaitheanta ag Painéal Saineolaithe na Náisiún Aontaithe mar ainm eile ar KOMID. D’ainmnigh an Coiste Smachtbhannaí KOMID i mí Aibreáin 2009 agus is é príomhdhéileálaí arm DPDC agus príomhonnmhaireoir earraí agus trealaimh a bhaineann le diúracáin bhailistíocha agus le gnáth-armáin.

4.

JON Chol Young

ar a dtugtar freisin: JON Chol Yong

전철영

Pasuimhir: 563410192

Taidhleoir DPRK Embassy, Angola

Dáta breithe: 30.4.1975

22.1.2018

Iarionadaí Green Pine Associated Corporation in Angóla agus taidhleoir DPDC atá creidiúnaithe chuig Angóla.

Tá Green Pine ainmnithe ag na Náisiúin Aontaithe mar gheall ar ghníomhaíochtaí lena n-áirítear sárú ar thrádbhac arm na Náisiún Aontaithe. Rinne Green Pine conarthaí a chaibidil freisin chun soithí cabhlaigh Angóla a athchóiriú de shárú ar na toirmisc a forchuireadh le Rúin ó Chomhairle Slándála na Náisiún Aontaithe.

5.

AN Jong Hyuk

ar a dtugtar freisin: An Jong Hyok

안정혁

안종혁

Dáta breithe: 14.3.1970

Pasuimhir: 563410155

22.1.2018

Ionadaí Saeng Pil Trading Corporation, ainm eile ar Green Pine Associated Corporation, agus taidhleoir DPDC san Éigipt.

Tá Green Pine ainmnithe ag na Náisiúin Aontaithe mar gheall ar ghníomhaíochtaí lena n-áirítear sárú ar thrádbhac arm na Náisiún Aontaithe.

Údaraíodh An Jong Hyuk chun gach cineál gnó a dhéanamh thar ceann Saeng Pil, lena n-áirítear conarthaí a shíniú agus a chur chun feidhme agus gnó baincéireachta. Déanann an chuideachta speisialtóireacht i dtógáil soithí cabhlaigh agus i ndearadh, monarú agus suiteáil trealamh cumarsáide leictreonaí agus loingseoireachta mara.

6.

YUN Chol ar a dtugtar freisin CHOL Yun

윤철

 

22.1.2018

Tá Yun Chol sainaitheanta ag Painéal Saineolaithe na Náisiún Aontaithe mar dhuine teagmhála de Chuideachta DPDC General Precious Metal, atá rannpháirteach i litiam-6 a dhíol, earra núicléachghaolmhar ar chuir na Náisiúin Aontaithe cosc uirthi, agus mar thaidhleoir DPDC.

Shainaithin an tAontas General Precious Metal roimhe seo mar ainm eile ar Green Pine, eintiteas atá ainmnithe ag na Náisiúin Aontaithe.

7.

CHOE Kwang Hyok

최광혁

 

22.1.2018

Bhí Choe Kwang Hyok ina ionadaí ar Green Pine Associated Corporation, eintiteas ainmnithe ag na Náisiúin Aontaithe.

Tá Choe Kwang Hyok sainaitheanta ag Painéal Saineolaithe na Náisiún Aontaithe mar phríomhfheidhmeannach Beijing King Helong International Trading Ltd, ainm eile ar Green Pine. Ina theannta sin, shainaithin Painéal Saineolaithe na Náisiún Aontaithe é mar stiúrthóir ar Hong Kong King Helong Int’l Trading Ltd agus oibreoir eintiteas DPDC ar a dtugtar oifig ionadaíoch Bhéising de Korea Unhasu Trading Company, ar ainmneacha eile ar Green Pine iad freisin.

8.

KIM Chang Hyok

ar a dtugtar freisin: James Kim

김창혁

Dáta breithe: 29.4.1963

Áit bhreithe: N. Hamgyong

Pasuimhir: 472130058

22.1.2018

Tá Kim Chang Hyok sainaitheanta ag Painéal Saineolaithe na Náisiún Aontaithe mar ionadaí ar Pan Systems Pyongyang sa Mhalaeisia. Tá Pan Systems Pyongyang sainaitheanta ag an Aontas Eorpach as cúnamh a thabhairt chun smachtbhannaí arna bhforchur ag Comhairle Slándála na Náisiún Aontaithe a sheachaint trí iarracht a dhéanamh airm agus ábhair ghaolmhara a dhíol leis an Eiritré. Tá Pan Systems á rialú ag Reconnaissance General Bureau, atá ainmnithe ag na Náisiúin Aontaithe, agus oibríonn sé thar a cheann.

Bhunaigh sé cuntais iolracha sa Mhalaeisia in ainm cuideachtaí caocha de chuid ‘Glocom’, ar cuideachta chaoch í sin de chuid eintiteas ainmnithe Pan Systems Pyongyang.

9.

PARK Young Han

박영한

 

22.1.2018

Stiúrthóir Beijing New Technology atá sainaitheanta ag Painéal Saineolaithe na Náisiún Aontaithe mar chuideachta caoch de KOMID. D’ainmnigh an Coiste Smachtbhannaí KOMID i mí Aibreáin 2009 agus is é príomhdhéileálaí arm DPDC agus príomhonnmhaireoir earraí agus trealaimh a bhaineann le diúracáin bhailistíocha agus le gnáth-armáin.

Ionadaí dlíthiúil Guancaiweixing Trading Co., Ltd, a shainaithin Painéal Saineolaithe na Náisiún Aontaithe mar sheoltóir earraí míleata chuig an Eiritré a idircheapadh i mí Lúnasa 2012.

10.

RYANG Su Nyo

량수니오

Dáta breithe: 11.8.1959

Áit bhreithe: An tSeapáin

22.1.2018

Stiúrthóir Pan Systems Pyongyang. Tá Pan Systems Pyongyang sainaitheanta ag an Aontas as cúnamh a thabhairt chun smachtbhannaí arna bhforchur ag Comhairle Slándála na Náisiún Aontaithe a sheachaint trí iarracht a dhéanamh airm agus ábhair ghaolmhara a dhíol leis an Eiritré. Tá Pan Systems á rialú ag Reconnaissance General Bureau, atá ainmnithe ag na Náisiúin Aontaithe, agus oibríonn sé thar a cheann.

11.

PYON Won Gun

변원군

Dáta breithe: 13.3.1968

Áit bhreithe: S. Phyongan

Pasuimhir seirbhíse: 836220035

Pasuimhir: 290220142

22.1.2018

Stiúrthóir Glocom, cuideachta tosaigh de chuid Pan Systems Pyongyang. Tá Pan Systems Pyongyang sainaitheanta ag an Aontas as cúnamh a thabhairt chun smachtbhannaí arna bhforchur ag Comhairle Slándála na Náisiún Aontaithe a sheachaint trí iarracht a dhéanamh airm agus ábhair ghaolmhara a dhíol leis an Eiritré. Tá Pan Systems á rialú ag Reconnaissance General Bureau, atá ainmnithe ag na Náisiúin Aontaithe, agus oibríonn sé thar a cheann.

Fógraíonn Glocom trealamh cumarsáide raidió d’eagraíochtaí míleata agus paraimíleata.

D’aithin Painéal Saineolaithe na Náisiún Aontaithe Pyon Won Gun freisin mar náisiúnach de chuid DPDC a oibríonn Pan Systems Pyongyang.

12.

PAE Won Chol

배원철

Dáta breithe: 30.8.1969

Áit bhreithe: Pyongyang

Uimhir an Phas Taidhleoireachta: 654310150

22.1.2018

D’aithin Painéal Saineolaithe na Náisiún Aontaithe Pae Won Chol mar náisiúnach de chuid DPDC a oibríonn Pan Systems Pyongyang. Tá Pan Systems Pyongyang sainaitheanta ag an Aontas Eorpach as cúnamh a thabhairt chun smachtbhannaí arna bhforchur ag Comhairle Slándála na Náisiún Aontaithe a sheachaint trí iarracht a dhéanamh airm agus ábhair ghaolmhara a dhíol leis an Eiritré. Tá Pan Systems á rialú ag Reconnaissance General Bureau, atá ainmnithe ag na Náisiúin Aontaithe, agus oibríonn sé thar a cheann.

13.

RI Sin Song

리신송

 

22.1.2018

D’aithin Painéal Saineolaithe na Náisiún Aontaithe Ri Sin Song mar náisiúnach de chuid DPDC a oibríonn Pan Systems Pyongyang. Tá Pan Systems Pyongyang sainaitheanta ag an Aontas as cúnamh a thabhairt chun smachtbhannaí arna bhforchur ag Comhairle Slándála na Náisiún Aontaithe a sheachaint trí iarracht a dhéanamh airm agus ábhair ghaolmhara a dhíol leis an Eiritré. Tá Pan Systems á rialú ag Reconnaissance General Bureau, atá ainmnithe ag na Náisiúin Aontaithe, agus oibríonn sé thar a cheann.

14.

KIM Sung Su

김성수

 

22.1.2018

Tá Kim Sung Su sainaitheanta ag Painéal Saineolaithe na Náisiún Aontaithe mar ionadaí ar Pan Systems Pyongyang sa tSín. Tá Pan Systems Pyongyang sainaitheanta ag an Aontas as cúnamh a thabhairt chun smachtbhannaí arna bhforchur ag Comhairle Slándála na Náisiún Aontaithe a sheachaint trí iarracht a dhéanamh airm agus ábhair ghaolmhara a dhíol leis an Eiritré. Tá Pan Systems á rialú ag Reconnaissance General Bureau, atá ainmnithe ag na Náisiúin Aontaithe, agus oibríonn sé thar a cheann.

15.

KIM Pyong Chol

김병철

 

22.1.2018

D’aithin Painéal Saineolaithe na Náisiún Aontaithe Kim Pyong Chol mar náisiúnach de chuid DPDC a oibríonn Pan Systems Pyongyang. Tá Pan Systems Pyongyang sainaitheanta ag an Aontas as cúnamh a thabhairt chun smachtbhannaí arna bhforchur ag Comhairle Slándála na Náisiún Aontaithe a sheachaint trí iarracht a dhéanamh airm agus ábhair ghaolmhara a dhíol leis an Eiritré. Tá Pan Systems á rialú ag Reconnaissance General Bureau, atá ainmnithe ag na Náisiúin Aontaithe, agus oibríonn sé thar a cheann.

16.

CHOE Kwang Su

최광수

Dáta breithe: 20.4.1955

Pasuimhir: 381210143 (dáta éaga: 3.6.2016)

22.1.2018

D'aithin Painéal Saineolaithe na Náisiún Aontaithe Choe Kwang Su mar ionadaí de chuid Haegeumgang Trading Company. Sa cháil sin dó, shínigh Choe Kwang Su conradh comhair mhíleata DPDC – Mósaimbíc de shárú ar na toirmisc arna bhforchur le Rúin ó Chomhairle Slándála na Náisiún Aontaithe. Bhain an conradh le soláthar arm agus ábhair a bhaineann le hairm do Monte Binga, cuideachta atá faoi rialú Rialtas Mhósaimbíc.

17.

PAK In Su

ar a dtugtar freisin: Daniel Pak

박인수

Dáta breithe: 22.5.1957

Áit bhreithe: N. Hamgyong

Uimhir an phas taidhleoireachta: 290221242

22.1.2018

D'aithin Painéal Saineolaithe na Náisiún Aontaithe go bhfuil Pak In Su páirteach i ngníomhaíochtaí a bhaineann le gual ó DPDC a dhíol sa Mhalaeisia de shárú ar na toirmisc a fhorchuirtear leis na rúin ó Chomhairle Slándála na Náisiún Aontaithe.

18.

SON Young-Nam

손영남

 

22.1.2018

D'aithin Painéal Saineolaithe na Náisiún Aontaithe go bhfuil Son Young-Nam páirteach i ngníomhaíochtaí a bhaineann le smuigleáil óir agus earraí eile go DPDC sa Mhalaeisia de shárú ar na toirmisc a fhorchuirtear le rúin ó Chomhairle Slándála na Náisiún Aontaithe.

19.

KIM Il-Su

ar a dtugtar freisin KIM Il Su

김일수

Dáta breithe: 2.9.1965

Áit bhreithe: Pyongyang, DPRK.

3.7.2015

Bainisteoir i roinn athárachais an Korea National Insurance Corporation (KNIC) atá lonnaithe sa cheanncheathrú in Pyongyang agus iar-phríomh-ionadaí údaraithe KNIC in Hamburg, ag gníomhú thar ceann KNIC nó faoina stiúir.

21.

CHOE Chun-Sik

ar a dtugtar freisin CHOE Chun Sik

최천식

Dáta breithe: 23.12.1963

Áit bhreithe: Pyongyang, DPRK.

Pasuimhir: 745132109

Bailí go dtí an 12.2.2020

3.7.2015

Bainisteoir i roinn athárachais an Korea National Insurance Corporation (KNIC) atá lonnaithe sa cheanncheathrú in Pyongyang agus iar-phríomh-ionadaí údaraithe KNIC in Hamburg, ag gníomhú thar ceann KNIC nó faoina stiúir.

22.

SIN Kyu-Nam

ar a dtugtar freisin SIN Kyu Nam

신규남

Dáta breithe: 12.9.1972

Áit bhreithe: Pyongyang, DPRK.

Pasuimhir: PO472132950

3.7.2015

Stiúrthóir i roinn athárachais an Korea National Insurance Corporation (KNIC) atá lonnaithe sa cheanncheathrú in Pyongyang agus iarionadaí údaraithe KNIC in Hamburg, ag gníomhú thar ceann KNIC nó faoina stiúir.

23.

PAK Chun-San

ar a dtugtar freisin PAK Chun San

박천산

Dáta breithe: 18.12.1953

Áit bhreithe: Pyongyang, DPRK.

Pasuimhir: PS472220097

3.7.2015

Stiúrthóir i roinn athárachais an Korea National Insurance Corporation (KNIC) atá lonnaithe sa cheanncheathrú in Pyongyang go dtí mí Nollag 2015 ar a laghad agus iar-phríomh-ionadaí údaraithe KNIC in Hamburg, fós ag gníomhú ar son nó thar ceann KNIC nó faoina stiúir.

24.

SO Tong Myong

서동명

Dáta breithe: 10.9.1956

3.7.2015

IarUachtarán Korea National Insurance Corporation (KNIC), iarChathaoirleach KNIC Executive Management Committee (Meitheamh 2012); iarBhainisteoir Ginearálta KNIC, Meán Fómhair 2013, ag gníomhú thar ceann KNIC nó faoina stiúir.

25.

PAK Hwa Song

ar a dtugtar freisin PAK Hwa-Song

박화성

Comhbhunaitheoir na cuideachta CONGO ACONDE

Áit bhreithe: DPRK

Pasuimhir: 654331357

Náisiúntacht: DPRK

Inscne: fireann

Seoladh: Democratic Republic of the Congo (DRC)

21.4.2022

Tá Pak Hwa Song i mbun imghabháil smachtbhannaí agus tá sé freagrach as tacaíocht airgeadais a thabhairt do chláir núicléacha agus bhalaistíocha DPDC. Tá sé ina chomhbhunaitheoir ar an gcuideachta CONGO ACONDE, cuideachta tosaigh de chuid PAEKHO TRADING CORPORATION. Tá baint ag PAEKHO le dealbha a onnmhairiú chuig roinnt tíortha Fo-Shaháracha de shárú ar smachtbhannaí na Náisiún Aontaithe. De shárú ar rúin ó Chomhairle Slándála na Náisiún Aontaithe, d’oscail Pak cuntas bainc freisin i mbrainse de chuid banc in Lubumbashi atá bunaithe i gCamarún. Oibríonn Pak le Hwang Kil Su. Cuireann sé seirbhísí airgeadais ar fáil lena dtacaítear le réimeas agus le cláir núicléacha DPDC.

26.

HWANG Kil Su

ar a dtugtar freisin HWANG Kil-Su

황길수

Comhbhunaitheoir na cuideachta CONGO ACONDE

Áit bhreithe: DPRK

Pasuimhir: 654331363

Náisiúntacht: DPRK

Inscne: fireann

Seoladh: Democratic Republic of the Congo (DRC)

21.4.2022

Tá Hwang Kil Su i mbun imghabháil smachtbhannaí agus tá sé freagrach as tacaíocht airgeadais a thabhairt do chláir núicléacha agus bhalaistíocha DPDC. Tá sé ina chomhbhunaitheoir ar an gcuideachta CONGO ACONDE, cuideachta tosaigh de chuid PAEKHO TRADING CORPORATION. Tá baint ag PAEKHO le dealbha a onnmhairiú chuig roinnt tíortha Fho-Shaháracha de shárú ar rúin ó Chomhairle Slándála na Náisiún Aontaithe. De shárú ar rúin ó Chomhairle Slándála na Náisiún Aontaithe, d’oscail Hwang cuntas bainc freisin i mbrainse de chuid banc in Lubumbashi atá bunaithe i gCamarún. Oibríonn Hwang le Pak Hwa Song. Cuireann sé seirbhísí airgeadais ar fáil lena dtacaítear le réimeas agus le cláir núicléacha DPDC.”

(b)

faoin gceannteideal “Liosta na ndaoine dá dtagraítear i bpointe (c) d’Airteagal 23(1) agus i bpointe (c) d’Airteagal 27(1), fo-cheannteideal “B. Eintitis”, cuirtear an méid seo a leanas in ionad iontrálacha 1 go 4 agus 6 go 8:

 

Ainm (agus ainmneacha féideartha eile)

Faisnéis aitheantais

Dáta an ainmniúcháin

Cúiseanna

“1.

Korea International Exhibition Corporation

조선국제전람사

Jungsong-dong, Central District, Sungri St, Pyonyang, DPRK

Teil: 850 2 381 5926

kiec@silibank.net.kp

16.10.2017

Chuidigh an Korea International Exhibition Corporation le heintitis ainmnithe chun smachtbhannaí a imghabháil trí Aonach Trádála Idirnáisiúnta Pyongyang a óstáil, a thugann deis d’eintitis ainmnithe smachtbhannaí na Náisiún Aontaithe a shárú trí leanúint de ghníomhaíocht eacnamaíoch.

2.

Korea Rungrado General Trading Corporation

ar a dtugtar freisin Rungrado Trading Corporation

조선릉라도무역총회사

Seoladh: Segori-dong, Pothonggang District, Pyongyang, DPRK

Teil: 850-2-18111-3818022

Facs: 850-2-3814507

Seoladh rphoist: rrd@co.chesin.com

16.10.2017

Thuairiscigh an Painéal Saineolaithe gur chabhraigh Korea Rungrado General Trading Corporation le smachtbhannaí arna bhforchur leis na Rúin ó Chomhairle Slándála na Náisiún Aontaithe a shárú trí dhiúracáin Scud a dhíol leis an Éigipt.

3.

Maritime Administrative Bureau

ar a dtugtar freisin Maritime Administration of DPR Korea

조선민주주의인민공화국 국가해사감독국

Seoladh: Ryonhwa-2Dong, Central District, Pyongyang, DPRK

PO Box 416

Teil 850-2-18111 Ex 8059

Facs: 850 2 381 4410

Rphost: mab@silibank.net.kp

Suíomh gréasáin: www.ma.gov.kp

16.10.2017

Chuidigh an Maritime Administrative Bureau le smachtbhannaí arna bhforchur ag Comhairle Slándála na Náisiún Aontaithe a sheachaint, lena n-áirítear trí shócmhainní eintiteas ainmnithe a athainmniú agus a athchlárú agus trí dhoiciméadú bréagach a sholáthar do shoithí atá faoi réir smachtbhannaí na Náisiún Aontaithe.

4.

Pan Systems Pyongyang

ar a dtugtar freisin Wonbang Trading Co.; Glocom; International Golden Services; International Global System

Seoladh: Room 818, Pothonggang Hotel, Ansan-Dong, Pyongchon district, Pyongyang, DPRK.

16.10.2017

Tá cúnamh tugtha ag Pan Systems chun smachtbhannaí arna bhforchur ag Comhairle Slándála na Náisiún Aontaithe a sheachaint trí iarracht a dhéanamh airm agus ábhair ghaolmhara a dhíol leis an Eiritré.

Ina theannta sin, tá Pan Systems faoi rialú ag Reconnaissance General Bureau, eintiteas atá ainmnithe ag na Náisiúin Aontaithe, agus oibríonn sé thar a cheann.

6.

Korea General Corporation for External Construction (Ainmneacha eile: KOGEN, GENCO)

조선대외건설총회사

Seoladh: Taedonggang District, Pyongyang, Democratic People’s Republic of Korea

21.4.2022

Mar chuideachta ghairmiúil tógála thar lear, bíonn an Korea General Corporation for External Construction (KOGEN) ag brath ar oibrithe oilte a sheoladh thar lear, de réir an chur i láthair a rinneadh ar Naenara, tairseach oifigiúil idirlín DPDC, agus tá tionscadail curtha i gcrích aici in Aontas na nÉimíríochtaí Arabacha, i gCuáit, i gCatar, in Éimin, sa Rúis, sa Libia agus sa Mhongóil. Tá brainsí áitiúla bunaithe aici freisin, mar shampla sa tSaimbia. Dá bhrí sin, tá Kogen i mbun smachtbhannaí a imghabháil agus tá sí freagrach as tacaíocht airgeadais a thabhairt do chláir núicléacha agus bhalaistíocha DPDC ós rud é go ndéanann sí pá iomlán nó cuid de phá na n-oibrithe a sheolann sí thar lear a aistriú chuig an réimeas, cleachtas a thoirmisctear le Rún 2397 (2017) ó Chomhairle Slándála na Náisiún Aontaithe.

8.

Korea Paekho Trading Corporation

(Ainm eile: Joson Paekho Muyok Hoesa)

조선백호무역회사

Seoladh: Chongryu 3-dong, Taedonggang District, Pyongyang, Democratic People’s Republic of Korea

21.4.2022

Is cuideachta ealaíne é Paekho Trading Corporation a bhfuil baint aige le dealbha a thógáil thar lear, dealbha saothair ealaíne arna dtáirgeadh ag Paekho Art Studio a onnmhairiú, agus éascaíonn sé saothar aindleathach agus rochtain ar chórais airgeadais idirnáisiúnta. Díríonn sé go sonrach ar dheontais agus iasachtaí forbartha, chomh maith le hinfheistíocht dhíreach choigríche atá curtha in áirithe do thionscadail bhardasacha. Dá bhrí sin, bíonn sé ag teacht timpeall ar smachtbhannaí agus tá sé freagrach as tacaíocht airgeadais a thabhairt do chláir núicléacha agus bhalaistíocha DPDC.”


1.8.2022   

GA

Iris Oifigiúil an Aontais Eorpaigh

L 201/48


CINNEADH CUR CHUN FEIDHME (AE) 2022/1337 ÓN gCOIMISIÚN

an 28 Iúil 2022

lena leagtar amach an teimpléad chun faisnéis a sholáthar do náisiúnaigh tríú tíortha faoi phróiseáil sonraí pearsanta sa Chóras Dul Isteach/Imeachta

TÁ AN COIMISIÚN EORPACH,

Ag féachaint don Chonradh ar Fheidhmiú an Aontais Eorpaigh,

Ag féachaint do Rialachán (AE) 2017/2226 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 30 Samhain 2017 lena mbunaítear Córas Dul Isteach/Imeachta (EES) chun sonraí faoi dhul isteach agus imeacht agus sonraí faoi dhiúltú cead isteach náisiúnach tríú tíortha a chlárú agus iad ag trasnú theorainneacha seachtracha na mBallstát agus lena gcinntear na coinníollacha ar a dtabharfar rochtain ar an EES chun críocha fhorghníomhú an dlí agus lena leasaítear an Coinbhinsiún lena ndéantar Comhaontú Schengen agus Rialachán (CE) Uimh. 767/2008 a chur chun feidhme agus Rialachán (AE) Uimh. 1077/2011 (1), agus go háirithe an chéad mhír d’Airteagal 50(4) agus (5) de,

De bharr an mhéid seo a leanas:

(1)

Le Rialachán (AE) 2017/2226, bunaíodh an Córas Dul Isteach/Imeachta (EES) mar chóras a chláraíonn go leictreonach am agus áit dul isteach agus imeachta náisiúnach tríú tíortha a ligtear isteach i gcríoch na mBallstát le haghaidh gearrfhanachta agus a ríomhann fad a bhfanachta údaraithe.

(2)

De bhun Airteagal 50(1) de Rialachán(AE) 2017/2226, tá náisiúnaigh tríú tíortha a bhfuil a gcuid sonraí le taifeadadh in EES le cur ar an eolas faoina gcearta agus faoina n-oibleagáidí maidir le próiseáil a gcuid sonraí. De bhun Airteagal 50(5) de Rialachán (AE) 2017/2226 tá an fhaisnéis sin le soláthar i bhfoirm teimpléid.

(3)

I gcás inar gá sin chun a ndlíthe náisiúnta a chomhlíonadh, tá ar na Ballstáit an teimpléad a chomhlánú leis an bhfaisnéis náisiúnta ábhartha. D’fhonn feasacht agus soiléireacht a sholáthar do náisiúnaigh tríú tíortha, ba cheart do na Ballstáit, go háirithe, faisnéis a chur leis a bhaineann leis na hiarmhairtí a bhaineann le bheith i do rófhantóir, cearta an duine is ábhar sonraí, an fhéidearthacht a bhaineann le cúnamh a fháil ó na húdaráis mhaoirseachta, sonraí teagmhála na n-údarás ábhartha um chosaint sonraí agus gearáin a thaisceadh.

(4)

Ba cheart, dá bhrí sin, an teimpléad dá dtagraítear in Airteagal 50(5) de Rialachán (AE) 2017/2226 a bhunú.

(5)

Ós rud é go gcuireann Rialachán (AE) 2017/2226 le acquis Schengen, thug an Danmhairg fógra an 30 Bealtaine 2018 maidir lena cinneadh Rialachán (AE) 2017/2226 a chur chun feidhme ina dlí náisiúnta, i gcomhréir le hAirteagal 4 den Phrótacal maidir le seasamh na Danmhairge atá i gceangal leis an gConradh ar an Aontas Eorpach agus leis an gConradh ar Fheidhmiú an Aontais Eorpaigh. Dá bhrí sin tá an Danmhairg faoi cheangal ag an gCinneadh seo.

(6)

Maidir le hÉirinn, is forbairt é an Cinneadh seo ar acquis Schengen nach nglacann Éire páirt iontu (2); dá bhrí sin, níl Éire rannpháirteach i nglacadh an Chinnidh seo agus níl sí faoi cheangal aige ná faoi réir a chur i bhfeidhm.

(7)

Maidir leis an Íoslainn agus an Iorua, is é atá sa Chinneadh seo forbairt ar fhorálacha acquis Schengen de réir bhrí an Chomhaontaithe arna thabhairt i gcrích ag Comhairle an Aontais Eorpaigh agus ag Poblacht na hÍoslainne agus ag Ríocht na hIorua maidir le comhlachas na Stát sin le acquis (3) Schengen a chur chun feidhme, a chur i bhfeidhm agus a fhorbairt, a thagann faoi réim an réimse dá dtagraítear in Airteagal 1, pointe A de Chinneadh 1999/437/CE (4) ón gComhairle.

(8)

Maidir leis an Eilvéis, is é atá sa Chinneadh seo forbairt ar fhorálacha acquis Schengen, de réir bhrí an Chomhaontaithe idir an tAontas Eorpach, an Comhphobal Eorpach agus Cónaidhm na hEilvéise maidir le comhlachas Chónaidhm na hEilvéise le acquis Schengen a chur chun feidhme, a chur i bhfeidhm agus a fhorbairt (5), a thagann faoi réim an réimse dá dtagraítear in Airteagal 1, pointe A de Chinneadh 1999/437/CE, arna léamh i gcomhar le hAirteagal 3 de Chinneadh 2008/146/CE (6) ón gComhairle.

(9)

Maidir le Lichtinstéin, is é atá sa Chinneadh seo forbairt ar fhorálacha acquis Schengen de réir bhrí an Phrótacail idir an tAontas Eorpach, an Comhphobal Eorpach, Cónaidhm na hEilvéise agus Prionsacht Lichtinstéin i ndáil le haontachas Phrionsacht Lichtinstéin leis an gComhaontú idir an tAontas Eorpach, an Comhphobal Eorpach agus Cónaidhm na hEilvéise maidir le comhlachas Chónaidhm na hEilvéise le acquis Schengen a chur chun feidhme (7), a chur i bhfeidhm agus a fhorbairt, ar forálacha iad a thagann faoi réim an réimse dá dtagraítear in Airteagal 1, pointe A de Chinneadh 1999/437/CE ón gComhairle arna léamh i gcomhar le hAirteagal 3 de Chinneadh 2011/350/AE ón gComhairle (8).

(10)

Maidir leis an mBulgáir agus leis an Rómáin, cuireadh an fíorú i gcríoch go rathúil, i gcomhréir leis an nós imeachta is infheidhme maidir le meastóireacht Schengen, arna dheimhniú le conclúidí ón gComhairle an 9 agus 10 Meitheamh 2011, cuireadh forálacha acquis Schengen a bhaineann le Córas Faisnéise Schengen i bhfeidhm le Cinneadh (AE) 2018/934 ón gComhairle (9), agus cuireadh forálacha acquis Schengen a bhaineann leis an gCóras Faisnéise Víosaí i bhfeidhm le Cinneadh (AE) 2017/1908 ón gComhairle (10), agus ó tharla sin amhlaidh, cinntear na coinníollacha uile le haghaidh oibríocht an Chórais Dul Isteach/Imeachta a leagtar amach in Airteagal 66(2)(b) de Rialachán (AE) 2017/2226 agus, dá bhrí sin, d’fhéadfadh na Ballstáit sin an Córas Dul Isteach/Imeachta a úsáid ó thús na n-oibríochtaí.

(11)

Maidir leis an gCipir agus leis an gCróit, éilítear le hoibriú an Chórais Dul Isteach/Imeachta go dtabharfaí rochtain éighníomhach ar an gCóras Faisnéise Víosaí agus go gcuirfí forálacha uile acquis Schengen a bhaineann le Córas Faisnéise Schengen i bhfeidhm i gcomhréir leis na Cinntí ábhartha ón gComhairle. Ní féidir na coinníollacha sin a chomhlíonadh go dtí go ndéanfar an fíorú go rathúil i gcomhréir leis an nós imeachta meastóireachta Schengen is infheidhme. Is iad na Ballstáit a chomhlíonann na coinníollacha sin ag tús oibriú an Chórais Dul Isteach/Imeachta, agus iad sin amháin, ar cheart dóibh an Córas Dul Isteach/Imeachta a oibriú. Ba cheart na Ballstáit nach bhfuil an Córas Dul Isteach/Imeachta á oibriú acu ó thús na n-oibríochtaí, a nascadh leis an gCóras Dul Isteach/Imeachta, i gcomhréir leis an nós imeachta a leagtar amach i Rialachán (AE) 2017/2226, a luaithe a chomhlíonfar na coinníollacha sin uile.

(12)

Chuathas i gcomhairle leis an Maoirseoir Eorpach ar Chosaint Sonraí i gcomhréir le hAirteagal 42(1) de Rialachán (AE) 2018/1725 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle (11) agus thug sé tuairim uaidh an 11 Márta 2022.

(13)

Tá na bearta dá bhforáiltear sa Chinneadh seo i gcomhréir le tuairim an Choiste um Theorainneacha Cliste, a bunaíodh le hAirteagal 68 de Rialachán (AE) 2017/2226.

TAR ÉIS AN CINNEADH SEO A GHLACADH:

Airteagal 1

Beidh an fhaisnéis dá dtagraítear in Airteagal 50(4) agus an teimpléad dá dtagraítear in Airteagal 50(5) de Rialachán (AE) 2017/2226 mar a leagtar amach san Iarscríbhinn a ghabhann leis an gCinneadh seo.

Airteagal 2.

Tiocfaidh an Cinneadh seo i bhfeidhm an fichiú lá tar éis lá a fhoilsithe in Iris Oifigiúil an Aontais Eorpaigh.

Arna dhéanamh sa Bhruiséil, 28 Iúil 2022.

Thar ceann an Choimisiúin

An tUachtarán

Ursula VON DER LEYEN


(1)  IO L 327, 9.12.2017, lch. 20.

(2)  Tagann an Cinneadh seo lasmuigh de raon feidhme na mbeart dá bhforáiltear i gCinneadh 2002/192/CE ón gComhairle an 28 Feabhra 2002 maidir leis an iarraidh ó Éirinn a bheith rannpháirteach i roinnt forálacha de acquis Schengen (IO L 64, 7.3.2002, lch. 20).

(3)  IO L 176, 10.7.1999, lch. 36.

(4)  Cinneadh 1999/437/CE ón gComhairle an 17 Bealtaine 1999 maidir le socruithe áirithe i dtaca le cur i bhfeidhm an Chomhaontaithe arna thabhairt i gcrích ag Comhairle an Aontais Eorpaigh agus Poblacht na hÍoslainne agus Ríocht na hIorua maidir le comhlachas an dá Stát sin le acquis Schengen a chur chun feidhme, a chur i bhfeidhm agus a fhorbairt (IO L 176, 10.7.1999, lch. 31).

(5)  IO L 53, 27.2.2008, lch. 52.

(6)  Cinneadh 2008/146/CE ón gComhairle an 28 Eanáir 2008 maidir le tabhairt i gcrích an Chomhaontaithe, thar ceann an Chomhphobail Eorpaigh, idir an tAontas Eorpach, an Comhphobal Eorpach agus Cónaidhm na hEilvéise maidir le comhlachas Chónaidhm na hEilvéise le acquis Schengen a chur chun feidhme, a chur i bhfeidhm agus a fhorbairt (IO L 53, 27.2.2008, lch. 1).

(7)  IO L 160, 18.6.2011, lch. 21.

(8)  Cinneadh (AE) 2011/350 ón gComhairle 7 Márta 2011 maidir le tabhairt i gcrích an Phrótacail, thar ceann an Aontais Eorpaigh, idir an tAontas Eorpach, an Comhphobal Eorpach, Cónaidhm na hEilvéise agus Prionsacht Lichtinstéin i ndáil le haontachas Phrionsacht Lichtinstéin leis an gComhaontú idir an tAontas Eorpach, an Comhphobal Eorpach agus Cónaidhm na hEilvéise maidir le comhlachas Chónaidhm na hEilvéise le acquis Schengen a chur chun feidhme, a chur i bhfeidhm agus a fhorbairt, a bhaineann le seiceálacha ag na teorainneacha inmheánacha a dhíothú agus le gluaiseacht daoine (IO L 160, 18.6.2011, lch. 19).

(9)  Cinneadh 2018/934/AE ón gComhairle an 25 Meitheamh 2018 maidir leis na forálacha eile de acquis Schengen a bhaineann le Córas Faisnéise Schengen i bPoblacht na Bulgáire agus na Rómáine a chur i bhfeidhm (IO L 165, 2.7.2018, lch. 37).

(10)  Cinneadh (AE) 2017/1908 ón gComhairle an 12 Deireadh Fómhair 2017 maidir le forálacha áirithe de acquis Schengen a bhaineann leis an gCóras Faisnéise Víosaí i bPoblacht na Bulgáire agus na Rómáine a chur i bhfeidhm (IO L 269, 19.10.2017, lch. 39).

(11)  Rialachán (AE) 2018/1725 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 23 Deireadh Fómhair 2018 maidir le daoine nádúrtha a chosaint i ndáil le sonraí pearsanta a phróiseáil ag institiúidí, comhlachtaí, oifigí agus gníomhaireachtaí an Aontais agus maidir le saorghluaiseacht sonraí den sórt sin, agus lena n-aisghairtear Rialachán(CE) Uimh. 45/2001 agus Cinneadh Uimh. 1247/2002/CE (IO L 295, 21.11.2018, lch. 39).


IARSCRÍBHINN

Teimpléad chun faisnéis a sholáthar do náisiúnaigh tríú tíortha faoi phróiseáil sonraí pearsanta sa Chóras Dul Isteach/Imeachta

Tá taifid sonraí pearsanta sa Chóras Dul Isteach/Imeachta (1) ar náisiúnaigh tríú tíortha a thagann go críoch na mBallstát (2) ar feadh gearrfhanachta (90 lá ar a mhéad in aon tréimhse 180 lá). Tháinig an córas i bhfeidhm ar [dáta]. Ón dáta sin i leith, tá faisnéis faoi do chuid iontrálacha isteach agus amach as críoch na mBallstát, agus, más infheidhme, faisnéis maidir le cibé ar diúltaíodh cead isteach duit, cláraithe sa Chóras Dul Isteach/Imeachta.

Chuige sin, bailítear agus próiseáiltear do shonraí thar ceann [Údarás an Bhallstáit atá freagrach as an bpróiseáil] (rialaitheoir(í)). Féach thíos na sonraí teagmhála. Próiseáiltear do shonraí pearsanta chun críoch bainistithe teorann, chun inimirce neamhrialta a chosc agus chun bainistiú sreabha imirce a éascú. Ceanglaítear é seo i gcomhréir le Rialachán (AE) 2017/2226 (3), go háirithe Airteagail 14, 16 go 19 agus 23 de Chaibidil II agus Caibidil III den Rialachán

Cad iad na sonraí a bhailítear, a thaifeadtar agus a phróiseáiltear?

Le linn seiceálacha ag teorainneacha seachtracha na mBallstát, tá sé éigeantach do shonraí pearsanta a bhailiú chun coinníollacha iontrála a scrúdú. Bailítear agus taifeadtar na sonraí pearsanta seo a leanas:

(1)

sonraí atá liostaithe i do dhoiciméad taistil; agus

(2)

sonraí bithmhéadracha: ó d’íomhá aghaidhe agus do mhéarloirg (4).

Bailítear sonraí fút ó fhoinsí eile freisin, ag brath ar do chás:

(1)

An Córas Faisnéise Víosaí; sonraí atá i do chomhad pearsanta; agus

(2)

an Córas Eorpach um Fhaisnéis agus um Údarú Taistil, go háirithe stádas d’údaraithe taistil agus do stádas mar bhall teaghlaigh, más infheidhme.

Cad a tharlóidh mura gcuireann tú na sonraí bithmhéadracha a iarrtar ar fáil?

Mura gcuireann tú na sonraí bithmhéadracha a iarrtar ar fáil le haghaidh clárúcháin, fíoraithe nó aitheantais sa Chóras Dul Isteach/Imeachta, diúltófar cead isteach duit ag na teorainneacha seachtracha.

Cé atá in ann rochtain a fháil ar do shonraí?

Is féidir leis na Ballstáit rochtain a fháil ar do shonraí chun críoch bainistithe teorann, trasnú teorann a éascú, inimirce agus chun fhorghníomhú an dlí. Féadfaidh Europol rochtain a fháil ar do shonraí freisin chun críocha fhorghníomhú an dlí. Faoi choinníollacha dochta, féadfar do shonraí a aistriú chuig Ballstát, tríú tír nó eagraíocht idirnáisiúnta atá liostaithe in Iarscríbhinn I de Rialachán (AE) 2017/2226 (5) chun críocha (6) an fhillte nó fhorghníomhú an dlí (7).

Stórálfar do shonraí sa Chóras Dul Isteach/Imeachta ar feadh na tréimhse seo a leanas, agus scriosfar go huathoibríoch iad ina dhiaidh sin  (8):

(1)

déantar taifid ar gach dul isteach, imeacht nó cead isteach a diúltaíodh a stóráil ar feadh 3 bliana ag tosú ar dháta an taifid ar an dul isteach, imeacht nó cead isteach a diúltaíodh; (9)

(2)

déantar an comhad aonair ina bhfuil do chuid sonraí pearsanta a stóráil ar feadh 3 bliana agus lá amháin ag tosú ó dháta an taifid scoir dheireanaigh nó ón taifead ar dhiúltú cead isteach i gcás nach bhfuil aon iontráil taifeadta le linn na tréimhse sin;

(3)

mura bhfuil aon taifead imeachta ann, stóráiltear do chuid sonraí ar feadh 5 bliana ag tosú ar dháta éagtha d’fhanachta údaraithe.

Fanacht údaraithe fágtha agus rófhanacht

Tá sé de cheart agat faisnéis a fháil ón ngarda teorann maidir leis an uastréimhse atá fágtha de d’fhanacht údaraithe ar chríoch na mBallstát. Is féidir leat féachaint ar an suíomh Gréasáin seo a leanas freisin [nasc chuig suíomh greásáin poiblí EES]nó, nuair atá sé ar fáil, an trealamh atá suiteáilte ag teorainneacha chun an fanacht údaraithe atá fágtha agat a fhíorú tú féin.

Má fhanann tú níos faide ná an tréimhse fanachta údaraithe, cuirfear do shonraí go huathoibríoch le liosta daoine aitheanta (liosta de rófhantóirí). Féadfaidh údaráis inniúla náisiúnta rochtain a fháil ar an liosta. Má tá tú ar an liosta sin de rófhantóirí [iarmhairtí ó bheith i do rófhantóir le cur leis ag na Ballstáit]. (10) Mar sin féin, más féidir leat fianaise inchreidte a sholáthar do na húdaráis inniúla gur sháraigh tú achar údaraithe do chuairte mar gheall ar theagmhais thromchúiseacha nárbh fhéidir a thuar, is féidir do shonraí pearsanta a cheartú nó a chomhlánú sa Córas Dul Isteach/Imeachta agus is féidir tú a bhaint de liosta na rófhantóirí.

Do chearta i ndáil le próiseáil sonraí pearsanta

Tá na cearta seo a leanas agat:

(1)

rochtain ar shonraí a bhaineann leat a iarraidh ar an rialaitheoir;

(2)

a iarraidh go gceartófar nó go gcomhlánófar sonraí míchruinne nó neamhiomlána a bhaineann leat; agus

(3)

a iarraidh go scriosfar sonraí pearsanta a bhaineann leat agus a próiseáladh go neamhdhleathach, sin nó go gcuirfear srian lena bpróiseáil.

Más mian leat aon cheann de na cearta sin a liostaítear i bpointí (1) go (3) a fheidhmiú, ní mór duit dul i dteagmháil leis an rialaitheoir sonraí nó leis an oifigeach cosanta sonraí a shonraítear thíos.

Sonraí teagmhála

Rialaitheoir(í) sonraí: [seoladh agus sonraí teagmhála le líonadh ag na Ballstáit – rialaitheoir sonraí].

Oifigeach(oifigigh) cosanta sonraí: [seoladh agus sonraí teagmhála le líonadh ag na Ballstáit].

I gcomhréir le roinnt na gcúraimí idir údaráis na mBallstát agus na gníomhaireachtaí Eorpacha lena mbaineann, is féidir leat gearán a dhéanamh le:

Údarás maoirseachta [an Ballstát] atá i gceannas ar do shonraí a phróiseáil (e.g. má líomhnaíonn tú gur thaifead siad do shonraí go mícheart):

[Faisnéis a bhaineann go sonrach leis an mBallstát le sonrú – seoladh agus sonraí teagmhála]

An Maoirseoir Eorpach um Chosaint Sonraí maidir le ceisteanna próiseála sonraí ag Gníomhaireachtaí Eorpacha:

[sonraí teagmhála le sonrú – seoladh agus sonraí teagmhála]

[Tuilleadh faisnéise ó na Ballstáit faoi chearta na ndaoine is ábhar sonraí nó faoin bhféidearthacht cúnamh a fháil ó na húdaráis mhaoirseachta]. Le haghaidh tuilleadh faisnéise féach, le do thoil, ar shuíomh gréasáin poiblí an Chórais Dul Isteach/Imeachta [cuir nasc/ainm leis].


(1)  Rialachán (AE) 2017/2226 lena mbunaítear Córas Dul Isteach/Imeachta (EES) chun sonraí faoi dhul isteach agus imeacht a chlárú agus sonraí faoi dhiúltú cead isteach do náisiúnaigh tríú tír agus iad ag trasnú theorainneacha seachtracha na mBallstát agus lena gcinntear na coinníollacha ar a dtabharfar rochtain ar EES chun críocha fhorghníomhú an dlí, agus lena leasaítear an Coinbhinsiún lena ndéantar Comhaontú Schengen a chur chun feidhme agus Rialachán (CE) Uimh. 767/2008 agus Rialachán (AE) Uimh. 1077/2011.

(2)  An Ostair, an Bheilg, an Bhulgáir, Poblacht na Seice, an Danmhairg, an Eastóin, an Fhionlainn, an Fhrainc, an Ghearmáin, an Ghréig, an Ungáir, an Íoslainn, an Iodáil, an Laitvia, Lichtinstéin, an Liotuáin, Lucsamburg, Málta, an Ísiltír, an Iorua, an Pholainn, an Phortaingéil, an Rómáin, an tSlóvaic, an tSlóivéin, an Spáinn, an tSualainn agus an Eilvéis.

(3)  Rialachán (AE) 2017/2226 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 30 Samhain 2017 maidir le Córas Dul Isteach/Imeachta (EES) a bhunú chun sonraí faoi dhul isteach agus imeacht a chlárú agus sonraí faoi dhiúltú cead isteach do náisiúnaigh tríú tíortha agus iad ag trasnú theorainneacha seachtracha na mBallstát agus lena gcinntear na coinníollacha ar a dtabharfar rochtain ar EES chun críocha fhorghníomhú an dlí, agus lena leasaítear an Coinbhinsiún lena ndéantar Comhaontú Schengen a chur chun feidhme agus Rialachán (CE) Uimh. 767/2008 agus Rialachán (AE) Uimh. 1077/2011 (IO L 327 9.12.2017, lch. 20).

(4)  Tabhair faoi deara le do thoil go stórálfar sonraí méarloirg náisiúnach tríú tíortha nach bhfuil víosa de dhíth orthu chun dul isteach i limistéar Schengen agus sealbhóirí Doiciméad Idirthurais Éascaithe sa Chóras Dul Isteach/Imeachta. Má theastaíonn víosa uait chun dul isteach i limistéar Schengen, stórálfar do mhéarloirg sa Chóras Faisnéise Víosaí mar chuid de do chomhad ansin agus ní stórálfar arís iad sa Chóras Dul Isteach/Imeachta.

(5)  Eagraíocht na NA, an Eagraíocht Idirnáisiúnta um Imirce (EII) nó Coiste Idirnáisiúnta na Croise Deirge.

(6)  Airteagal 41 (1) agus (2) agus Airteagal 42.

(7)  Airteagal 41 (6).

(8)  Má tá tú faoi réir ceanglas víosa, ní stórálfar do mhéarloirg sa Chóras Dul Isteach/Imeachta mar go bhfuil siad stóráilte cheana féin sa Chóras Faisnéise Víosaí.

(9)  I gcás náisiúnaigh tríú tíortha ar baill teaghlaigh iad le saoránaigh shoghluaiste den Aontas, de LEE nó den Eilvéis (i.e. saoránaigh den Aontas, de LEE nó den Eilvéis a thaistealaíonn chuig Stát seachas an Stát ina bhfuil náisiúntacht acu, sin nó a bhfuil cónaí orthu cheana féin sa Stát sin), agus atá ag tionlacan nó ag dul chun bheith in éineacht leis an saoránach den Aontas, de LEE nó den Eilvéis, stórálfar gach taifead ar dhul isteach, ar imeacht nó ar chead isteach a diúltaíodh ar feadh bliana tar éis dháta an taifid ar imeacht nó an taifid ar dhiúltú cead isteach.

(10)  Ní bhaineann ríomh fhad an fhanachta údaraithe agus giniúint foláireamh do Bhallstáit nuair a bheidh an tréimhse fanachta údaraithe imithe in éag le náisiúnaigh tríú tíortha ar daoine de theaghlaigh shaoránaigh shoghluaiste AE, an LEE nó na hEilvéise iad (i.e. de shaoránaigh de chuid AE de chuid an LEE nó na hEilvéise a thaistealaíonn chuig Stát seachas an Stát ina bhfuil náisiúntacht acu nó a chónaíonn ann cheana) agus atá ag tionlacan an tsaoránaigh de chuid AE, an LEE nó na hEilvéise nó ag dul in éineacht leis an saoránach sin.


1.8.2022   

GA

Iris Oifigiúil an Aontais Eorpaigh

L 201/54


CINNEADH CUR CHUN FEIDHME (AE) 2022/1338 ÓN gCOIMISIÚN

an 29 Iúil 2022

lena leagtar síos gur coibhéiseach iad deimhnithe COVID-19 arna n-eisiúint ag Poblacht na nOileán Filipíneach leis na deimhnithe arna n-eisiúint i gcomhréir le Rialachán (AE) 2021/953 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle, chun an ceart chun saorghluaiseachta a éascú laistigh den Aontas

(Téacs atá ábhartha maidir le LEE)

TÁ AN COIMISIÚN EORPACH,

Ag féachaint don Chonradh ar Fheidhmiú an Aontais Eorpaigh,

Ag féachaint do Rialachán (AE) 2021/953 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 14 Meitheamh 2021 maidir le creat chun deimhnithe idir-inoibritheacha COVID-19 i ndáil le vacsaíniú, tástáil agus téarnamh (Deimhniú Digiteach COVID AE) a eisiúint agus a fhíorú, agus chun go nglacfaí leo, chun an tsaorghluaiseacht a éascú le linn phaindéim COVID-19 (1), agus go háirithe Airteagal 8(2) de,

De bharr an mhéid seo a leanas:

(1)

Le Rialachán (AE) 2021/953, leagtar síos creat chun deimhnithe idir-inoibritheacha COVID-19 i ndáil le vacsaíniú, tástáil agus téarnamh (“Deimhniú Digiteach COVID AE”) a eisiúint agus a fhíorú agus chun go nglacfaí leo, ionas go n-éascófar do na sealbhóirí a gceart chun saorghluaiseachta a fheidhmiú le linn phaindéim COVID-19. Leis an Rialachán sin, rannchuidítear freisin le héascú a dhéanamh ar dheireadh a chur de réir a chéile agus ar mhodh comhordaithe le srianta ar an tsaorghluaiseacht a chuir na Ballstáit i bhfeidhm, i gcomhréir le dlí an Aontais, chun leathadh SARS-CoV-2 a theorannú.

(2)

Le Rialachán (AE) 2021/953, ceadaítear glacadh le deimhnithe COVID-19 arna n-eisiúint ag tríú tíortha do shaoránaigh den Aontas agus baill dá dteaghlaigh i gcás ina gcinnfidh an Coimisiún gur i gcomhréir le caighdeáin a mheastar a bheith coibhéiseach leis na caighdeáin arna mbunú de bhun an Rialacháin sin a eisítear na deimhnithe COVID-19. Thairis sin, i gcomhréir le Rialachán (AE) 2021/954 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle (2), ní mór do na Ballstáit na rialacha a leagtar síos i Rialachán (AE) 2021/953 a chur i bhfeidhm maidir le náisiúnaigh tríú tír nach dtagann faoi raon feidhme an Rialacháin sin, ach atá ag fanacht go dleathach nó a bhfuil cónaí orthu go dleathach ar a gcríoch agus atá i dteideal taisteal chuig Ballstáit eile i gcomhréir le dlí an Aontais. Dá bhrí sin, aon fhionnachtain choibhéise a leagtar síos sa Chinneadh seo, ba cheart feidhm a bheith aici maidir le deimhnithe COVID-19 i ndáil le vacsaíniú arna n-eisiúint ag Poblacht na nOileán Filipíneach do shaoránaigh den Aontas agus baill dá dteaghlaigh. Mar an gcéanna, ar bhonn Rialachán (AE) 2021/954, ba cheart feidhm a bheith ag na fionnachtana coibhéise sin freisin maidir le deimhnithe COVID-19 i ndáil le vacsaíniú arna n-eisiúint ag Poblacht na nOileán Filipíneach do náisiúnaigh tríú tír atá ag fanacht go dleathach nó a bhfuil cónaí orthu go dleathach ar chríoch na mBallstát faoi na coinníollacha a leagtar síos sa Rialachán sin.

(3)

An 27 Deireadh Fómhair 2021, chuir Poblacht na nOileán Filipíneach faisnéis mhionsonraithe ar fáil don Choimisiún maidir le heisiúint deimhnithe idir-inoibritheacha COVID-19 i ndáil le vacsaíniú faoin gcóras dar teideal “VaxCertPH”. Chuir Poblacht na nOileán Filipíneach an Coimisiún ar an eolas go measann sí go bhfuil a deimhnithe COVID-19 á n-eisiúint i gcomhréir le caighdeán agus córas teicneolaíochta atá idir-inoibritheach leis an gcreat iontaoibhe arna bhunú le Rialachán (AE) 2021/953, agus ar caighdeán agus córas teicneolaíochta iad lena bhféadfar barántúlacht, bailíocht agus sláine na ndeimhnithe a fhíorú. I dtaca leis sin, chuir Poblacht na nOileán Filipíneach an Coimisiún ar an eolas go bhfuil na sonraí a leagtar amach san Iarscríbhinn a ghabhann le Rialachán (AE) 2021/953 san áireamh sna deimhnithe COVID-19 i ndáil le vacsaíniú arna n-eisiúint ag Poblacht na nOileán Filipíneach i gcomhréir leis an gcóras “VaxCertPH”.

(4)

Chuir Poblacht na nOileán Filipíneach in iúl don Choimisiún freisin go nglacann sí le vacsaíniú, deimhnithe i ndáil le tástáil le haghaidh tástálacha NAAT (e.g.: RT-PCR) agus deimhnithe i ndáil le téarnamh arna n-eisiúint ag na Ballstáit agus ag tíortha LEE i gcomhréir le Rialachán (AE) 2021/953.

(5)

An 14 Iúil 2022, i ndiaidh iarraidh a fháil ó Phoblacht na nOileán Filipíneach, rinne an Coimisiún tástálacha teicniúla a léirigh go bhfuil na deimhnithe COVID-19 i ndáil le vacsaíniú arna n-eisiúint ag Poblacht na nOileán Filipíneach i gcomhréir leis an gcóras “VaxCertPH”, ar córas é atá idir-inoibritheach leis an gcreat iontaoibhe arna bhunú le Rialachán (AE) 2021/953, agus lena bhféadfar barántúlacht, bailíocht agus sláine na ndeimhnithe a fhíorú. Dheimhnigh an Coimisiún freisin go bhfuil na sonraí is gá san áireamh sna deimhnithe COVID-19 i ndáil le vacsaíniú arna n-eisiúint ag Poblacht na nOileán Filipíneach i gcomhréir leis an gcóras “VaxCertPH”.

(6)

Ina theannta sin, chuir Poblacht na nOileán Filipíneach an Coimisiún ar an eolas go n-eisíonn sí deimhnithe idir-inoibritheacha i ndáil le vacsaíniú a bhaineann le vacsaíní in aghaidh COVID-19. Áirítear ar na vacsaíní sin faoi láthair Comirnaty, Vaxzevria, CoronaVac, Sputnik V, Sputnik Light, Jcovden, Covaxin, Spikevax, agus Covovax.

(7)

Chuir Poblacht na nOileán Filipíneach in iúl don Choimisiún freisin nach n-eisíonn sí deimhnithe tástála idir-inoibritheacha.

(8)

Thairis sin, chuir Poblacht na nOileán Filipíneach an Coimisiún ar an eolas nach n-eisíonn sí deimhnithe idir-inoibritheacha i ndáil le téarnamh.

(9)

Ina theannta sin, chuir Poblacht na nOileán Filipíneach in iúl don Choimisiún go bpróiseálfaí na sonraí pearsanta atá san áireamh sna deimhnithe chun vacsaíniú, toradh tástála nó stádas téarnaimh an tsealbhóra a fhíorú agus a dheimhniú, agus chuige sin amháin, nuair a bheidh deimhnithe á bhfíorú ag fíoraitheoirí sna hOileáin Fhilipíneacha, agus nach gcoinneofar na sonraí pearsanta ina dhiaidh sin.

(10)

Dá réir sin, comhlíontar na heilimintí is gá chun a shuí go bhfuil na deimhnithe COVID-19 i ndáil le vacsaíniú arna n-eisiúint ag Poblacht na nOileán Filipíneach i gcomhréir leis an gcóras “VaxCertPH” le meas mar dheimhnithe atá coibhéiseach leis na deimhnithe arna n-eisiúint i gcomhréir le Rialachán (AE) 2021/953.

(11)

Dá bhrí sin, na deimhnithe COVID-19 i ndáil le vacsaíniú arna n-eisiúint ag Poblacht na nOileán Filipíneach i gcomhréir leis an gcóras “VaxCertPH”, ba cheart glacadh leo faoi na coinníollacha dá dtagraítear in Airteagal 5(5) de Rialachán (AE) 2021/953.

(12)

Chun go mbeidh an Cinneadh seo oibríochtúil, ba cheart Poblacht na nOileán Filipíneach a nascadh leis an gcreat iontaoibhe maidir le Deimhniú Digiteach COVID AE arna bhunú le Rialachán (AE) 2021/953.

(13)

Ar mhaithe le leas an Aontais a chosaint, go háirithe i réimse na sláinte poiblí, féadfaidh an Coimisiún a chumhachtaí a úsáid chun cur i bhfeidhm an Chinnidh seo a chur ar fionraí nó é a aisghairm, i gcás nach gcomhlíonfar na coinníollacha in Airteagal 8(2) de Rialachán (AE) 2021/953 a thuilleadh.

(14)

Chun Poblacht na nOileán Filipíneach a nascadh leis an gcreat iontaoibhe maidir le Deimhniú Digiteach COVID an Aontais a luaithe is féidir, an creat iontaoibhe arna bhunú le Rialachán (AE) 2021/953, ba cheart don Chinneadh seo teacht i bhfeidhm lá a fhoilsithe in Iris Oifigiúil an Aontais Eorpaigh.

(15)

Na bearta dá bhforáiltear sa Chinneadh seo, is bearta iad atá i gcomhréir leis an tuairim ón gCoiste a bunaíodh le hAirteagal 14 de Rialachán (AE) 2021/953,

TAR ÉIS AN CINNEADH SEO A GHLACADH:

Airteagal 1

Chun an ceart chun saorghluaiseachta a éascú laistigh den Aontas, measfar go mbeidh na deimhnithe COVID-19 i ndáil le vacsaíniú arna n-eisiúint ag Poblacht na nOileán Filipíneach i gcomhréir leis an gcóras “VaxCertPH” ina ndeimhnithe atá coibhéiseach leis na deimhnithe arna n-eisiúint i gcomhréir le Rialachán (AE) 2021/953.

Airteagal 2

Déanfar Poblacht na nOileán Filipíneach a nascadh leis an gcreat iontaoibhe maidir le Deimhniú Digiteach COVID AE arna bhunú le Rialachán (AE) 2021/953.

Airteagal 3

Tiocfaidh an Cinneadh seo i bhfeidhm lá a fhoilsithe in Iris Oifigiúil an Aontais Eorpaigh.

Arna dhéanamh sa Bhruiséil, 29 Iúil 2022.

Thar ceann an Choimisiúin

An tUachtarán

Ursula VON DER LEYEN


(1)  IO L 211, 15.6.2021, lch. 1.

(2)  Rialachán (AE) 2021/954 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 14 Meitheamh 2021 maidir le creat chun deimhnithe idir-inoibritheacha COVID-19 i ndáil le vacsaíniú, tástáil agus téarnamh (Deimhniú Digiteach COVID-19 AE) a eisiúint maidir le náisiúnaigh tríú tír atá ag fanacht go dleathach nó a bhfuil cónaí orthu go dleathach ar chríocha na mBallstát le linn phaindéim COVID-19 agus chun iad a fhíorú, agus chun go nglacfaí leo (IO L 211, 15.6.2021, lch. 24).


1.8.2022   

GA

Iris Oifigiúil an Aontais Eorpaigh

L 201/57


CINNEADH CUR CHUN FEIDHME (AE) 2022/1339 ÓN gCOIMISIÚN

an 29 Iúil 2022

lena leagtar síos gur coibhéiseach iad deimhnithe COVID-19 arna n-eisiúint ag Sabhdánacht Óman leis na deimhnithe arna n-eisiúint i gcomhréir le Rialachán (AE) 2021/953 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle, chun an ceart chun saorghluaiseachta a éascú laistigh den Aontas

(Téacs atá ábhartha maidir le LEE)

TÁ AN COIMISIÚN EORPACH,

Ag féachaint don Chonradh ar Fheidhmiú an Aontais Eorpaigh,

Ag féachaint do Rialachán (AE) 2021/953 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 14 Meitheamh 2021 maidir le creat chun deimhnithe idir-inoibritheacha COVID-19 i ndáil le vacsaíniú, tástáil agus téarnamh (Deimhniú Digiteach COVID AE) a eisiúint agus a fhíorú, agus chun go nglacfaí leo, chun an tsaorghluaiseacht a éascú le linn phaindéim COVID-19 (1), agus go háirithe Airteagal 8(2) de,

De bharr an mhéid seo a leanas:

(1)

Le Rialachán (AE) 2021/953, leagtar síos creat chun deimhnithe idir-inoibritheacha COVID-19 i ndáil le vacsaíniú, tástáil agus téarnamh (“Deimhniú Digiteach COVID AE”) a eisiúint agus a fhíorú agus chun go nglacfaí leo, ionas go n-éascófar do na sealbhóirí a gceart chun saorghluaiseachta a fheidhmiú le linn phaindéim COVID-19. Leis an Rialachán sin, rannchuidítear freisin le héascú a dhéanamh ar dheireadh a chur de réir a chéile agus ar mhodh comhordaithe le srianta ar an tsaorghluaiseacht a chuir na Ballstáit i bhfeidhm, i gcomhréir le dlí an Aontais, chun leathadh SARS-CoV-2 a theorannú.

(2)

Le Rialachán (AE) 2021/953, ceadaítear glacadh le deimhnithe COVID-19 arna n-eisiúint ag tríú tíortha do shaoránaigh den Aontas agus baill dá dteaghlaigh i gcás ina gcinnfidh an Coimisiún gur i gcomhréir le caighdeáin a mheastar a bheith coibhéiseach leis na caighdeáin arna mbunú de bhun an Rialacháin sin a eisítear na deimhnithe COVID-19. Thairis sin, i gcomhréir le Rialachán (AE) 2021/954 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle (2), ní mór do na Ballstáit na rialacha a leagtar síos i Rialachán (AE) 2021/953 a chur i bhfeidhm maidir le náisiúnaigh tríú tír nach dtagann faoi raon feidhme an Rialacháin sin, ach atá ag fanacht go dleathach nó a bhfuil cónaí orthu go dleathach ar a gcríoch agus atá i dteideal taisteal chuig Ballstáit eile i gcomhréir le dlí an Aontais. Dá bhrí sin, aon fhionnachtain choibhéise a leagtar síos sa Chinneadh seo, ba cheart feidhm a bheith aici maidir le deimhnithe COVID-19 i ndáil le vacsaíniú arna n-eisiúint ag Sabhdánacht Óman do shaoránaigh den Aontas agus baill dá dteaghlaigh. Mar an gcéanna, ar bhonn Rialachán (AE) 2021/954, ba cheart feidhm a bheith ag na fionnachtana coibhéise sin freisin maidir le deimhnithe COVID-19 i ndáil le vacsaíniú arna n-eisiúint ag Sabhdánacht Óman do náisiúnaigh tríú tír atá ag fanacht go dleathach nó a bhfuil cónaí orthu go dleathach ar chríoch na mBallstát faoi na coinníollacha a leagtar síos sa Rialachán sin.

(3)

An 3 Márta 2022, chuir Sabhdánacht Óman faisnéis mhionsonraithe ar fáil don Choimisiún maidir le heisiúint deimhnithe idir-inoibritheacha COVID-19 i ndáil le vacsaíniú faoin gcóras dar teideal “Tarassud”. Chuir Sabhdánacht Óman an Coimisiún ar an eolas go measann sí go bhfuil a deimhnithe COVID-19 á n-eisiúint i gcomhréir le caighdeán agus córas teicneolaíochta atá idir-inoibritheach leis an gcreat iontaoibhe arna bhunú le Rialachán (AE) 2021/953, agus ar caighdeán agus córas teicneolaíochta iad lena bhféadfar barántúlacht, bailíocht agus sláine na ndeimhnithe a fhíorú. I dtaca leis sin, chuir Sabhdánacht Óman an Coimisiún ar an eolas go bhfuil na sonraí a leagtar amach san Iarscríbhinn a ghabhann le Rialachán (AE) 2021/953 san áireamh sna deimhnithe COVID-19 i ndáil le vacsaíniú arna n-eisiúint ag Sabhdánacht Óman i gcomhréir leis an gcóras “Tarassud”.

(4)

Chuir Sabhdánacht Óman in iúl don Choimisiún freisin go nglacann sí le deimhnithe i ndáil le vacsaíniú, tástáil agus téarnamh arna n-eisiúint ag na Ballstáit agus ag tíortha LEE i gcomhréir le Rialachán (AE) 2021/953.

(5)

An 14 Iúil 2022, i ndiaidh iarraidh a fháil ó Shabhdánacht Óman, rinne an Coimisiún tástálacha teicniúla a léirigh go bhfuil na deimhnithe COVID-19 i ndáil le vacsaíniú arna n-eisiúint ag Sabhdánacht Óman i gcomhréir leis an gcóras “Tarassud”, ar córas é atá idir-inoibritheach leis an gcreat iontaoibhe arna bhunú le Rialachán (AE) 2021/953, agus lena bhféadfar barántúlacht, bailíocht agus sláine na ndeimhnithe a fhíorú. Dheimhnigh an Coimisiún freisin go bhfuil na sonraí is gá san áireamh sna deimhnithe COVID-19 i ndáil le vacsaíniú arna n-eisiúint ag Sabhdánacht Óman i gcomhréir leis an gcóras “Tarassud”.

(6)

Ina theannta sin, chuir Sabhdánacht Óman an Coimisiún ar an eolas go n-eisíonn sí deimhnithe idir-inoibritheacha i ndáil le vacsaíniú a bhaineann le vacsaíní in aghaidh COVID-19. Áirítear ar na vacsaíní sin faoi láthair Comirnaty, Covishield, R-COVI, Sputnik V, CoronaVac, agus Vaxzevria.

(7)

Chuir Sabhdánacht Óman in iúl don Choimisiún freisin nach n-eisíonn sí deimhnithe tástála idir-inoibritheacha.

(8)

Thairis sin, chuir Sabhdánacht Óman an Coimisiún ar an eolas nach n-eisíonn sí deimhnithe idir-inoibritheacha i ndáil le téarnamh.

(9)

Ina theannta sin, chuir Sabhdánacht Óman in iúl don Choimisiún go bpróiseálfaí na sonraí pearsanta atá san áireamh sna deimhnithe chun vacsaíniú, toradh tástála nó stádas téarnaimh an tsealbhóra a fhíorú agus a dheimhniú, agus chuige sin amháin, nuair a bheidh deimhnithe á bhfíorú ag fíoraitheoirí in Óman, agus nach gcoinneofar na sonraí pearsanta ina dhiaidh sin.

(10)

Dá réir sin, comhlíontar na heilimintí is gá chun a shuí go bhfuil na deimhnithe COVID-19 i ndáil le vacsaíniú arna n-eisiúint ag Sabhdánacht Óman i gcomhréir leis an gcóras “Tarassud” le meas mar dheimhnithe atá coibhéiseach leis na deimhnithe arna n-eisiúint i gcomhréir le Rialachán (AE) 2021/953.

(11)

Dá bhrí sin, na deimhnithe COVID-19 i ndáil le vacsaíniú arna n-eisiúint ag Sabhdánacht Óman i gcomhréir leis an gcóras “Tarassud”, ba cheart glacadh leo faoi na coinníollacha dá dtagraítear in Airteagal 5(5) de Rialachán (AE) 2021/953.

(12)

Chun go mbeidh an Cinneadh seo oibríochtúil, ba cheart Sabhdánacht Óman a nascadh leis an gcreat iontaoibhe maidir le Deimhniú Digiteach COVID AE arna bhunú le Rialachán (AE) 2021/953.

(13)

Ar mhaithe le leas an Aontais a chosaint, go háirithe i réimse na sláinte poiblí, féadfaidh an Coimisiún a chumhachtaí a úsáid chun cur i bhfeidhm an Chinnidh seo a chur ar fionraí nó é a aisghairm, i gcás nach gcomhlíonfar na coinníollacha in Airteagal 8(2) de Rialachán (AE) 2021/953 a thuilleadh.

(14)

Chun Sabhdánacht Óman a nascadh leis an gcreat iontaoibhe maidir le Deimhniú Digiteach COVID an Aontais a luaithe is féidir, an creat iontaoibhe arna bhunú le Rialachán (AE) 2021/953, ba cheart don Chinneadh seo teacht i bhfeidhm lá a fhoilsithe in Iris Oifigiúil an Aontais Eorpaigh.

(15)

Na bearta dá bhforáiltear sa Chinneadh seo, is bearta iad atá i gcomhréir leis an tuairim ón gCoiste a bunaíodh le hAirteagal 14 de Rialachán (AE) 2021/953,

TAR ÉIS AN CINNEADH SEO A GHLACADH:

Airteagal 1

Chun an ceart chun saorghluaiseachta a éascú laistigh den Aontas, measfar go mbeidh na deimhnithe COVID-19 i ndáil le vacsaíniú arna n-eisiúint ag Sabhdánacht Óman i gcomhréir leis an gcóras “Tarassud” ina ndeimhnithe atá coibhéiseach leis na deimhnithe arna n-eisiúint i gcomhréir le Rialachán (AE) 2021/953.

Airteagal 2

Déanfar Sabhdánacht Óman a nascadh leis an gcreat iontaoibhe maidir le Deimhniú Digiteach COVID AE arna bhunú le Rialachán (AE) 2021/953.

Airteagal 3

Tiocfaidh an Cinneadh seo i bhfeidhm lá a fhoilsithe in Iris Oifigiúil an Aontais Eorpaigh.

Arna dhéanamh sa Bhruiséil, 29 Iúil 2022.

Thar ceann an Choimisiúin

An tUachtarán

Ursula VON DER LEYEN


(1)  IO L 211, 15.6.2021, lch. 1.

(2)  Rialachán (AE) 2021/954 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 14 Meitheamh 2021 maidir le creat chun deimhnithe idir-inoibritheacha COVID-19 i ndáil le vacsaíniú, tástáil agus téarnamh (Deimhniú Digiteach COVID-19 AE) a eisiúint maidir le náisiúnaigh tríú tír atá ag fanacht go dleathach nó a bhfuil cónaí orthu go dleathach ar chríocha na mBallstát le linn phaindéim COVID-19 agus chun iad a fhíorú, agus chun go nglacfaí leo (IO L 211, 15.6.2021, lch. 24).


1.8.2022   

GA

Iris Oifigiúil an Aontais Eorpaigh

L 201/60


CINNEADH CUR CHUN FEIDHME (AE) 2022/1340 ÓN gCOIMISIÚN

an 29 Iúil 2022

lena leagtar síos gur coibhéiseach iad deimhnithe COVID-19 arna n-eisiúint ag Poblacht Pheiriú leis na deimhnithe arna n-eisiúint i gcomhréir le Rialachán (AE) 2021/953 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle, chun an ceart chun saorghluaiseachta a éascú laistigh den Aontas

(Téacs atá ábhartha maidir le LEE)

TÁ AN COIMISIÚN EORPACH,

Ag féachaint don Chonradh ar Fheidhmiú an Aontais Eorpaigh,

Ag féachaint do Rialachán (AE) 2021/953 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 14 Meitheamh 2021 maidir le creat chun deimhnithe idir-inoibritheacha COVID-19 i ndáil le vacsaíniú, tástáil agus téarnamh (Deimhniú Digiteach COVID AE) a eisiúint agus a fhíorú, agus chun go nglacfaí leo, chun an tsaorghluaiseacht a éascú le linn phaindéim COVID-19 (1), agus go háirithe Airteagal 8(2) de,

De bharr an mhéid seo a leanas:

(1)

Le Rialachán (AE) 2021/953, leagtar síos creat chun deimhnithe idir-inoibritheacha COVID-19 i ndáil le vacsaíniú, tástáil agus téarnamh (“Deimhniú Digiteach COVID AE”) a eisiúint agus a fhíorú agus chun go nglacfaí leo, ionas go n-éascófar do na sealbhóirí a gceart chun saorghluaiseachta a fheidhmiú le linn phaindéim COVID-19. Leis an Rialachán sin, rannchuidítear freisin le héascú a dhéanamh ar dheireadh a chur de réir a chéile agus ar mhodh comhordaithe le srianta ar an tsaorghluaiseacht a chuir na Ballstáit i bhfeidhm, i gcomhréir le dlí an Aontais, chun leathadh SARS-CoV-2 a theorannú.

(2)

Le Rialachán (AE) 2021/953, ceadaítear glacadh le deimhnithe COVID-19 arna n-eisiúint ag tríú tíortha do shaoránaigh den Aontas agus baill dá dteaghlaigh i gcás ina gcinnfidh an Coimisiún gur i gcomhréir le caighdeáin a mheastar a bheith coibhéiseach leis na caighdeáin arna mbunú de bhun an Rialacháin sin a eisítear na deimhnithe COVID-19. Thairis sin, i gcomhréir le Rialachán (AE) 2021/954 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle (2), ní mór do na Ballstáit na rialacha a leagtar síos i Rialachán (AE) 2021/953 a chur i bhfeidhm maidir le náisiúnaigh tríú tír nach dtagann faoi raon feidhme an Rialacháin sin, ach atá ag fanacht go dleathach nó a bhfuil cónaí orthu go dleathach ar a gcríoch agus atá i dteideal taisteal chuig Ballstáit eile i gcomhréir le dlí an Aontais. Dá bhrí sin, aon fhionnachtain choibhéise a leagtar síos sa Chinneadh seo, ba cheart feidhm a bheith aici maidir le deimhnithe COVID-19 i ndáil le vacsaíniú arna n-eisiúint ag Poblacht Pheiriú do shaoránaigh den Aontas agus baill dá dteaghlaigh. Mar an gcéanna, ar bhonn Rialachán (AE) 2021/954, ba cheart feidhm a bheith ag na fionnachtana coibhéise sin freisin maidir le deimhnithe COVID-19 i ndáil le vacsaíniú arna n-eisiúint ag Poblacht Pheiriú do náisiúnaigh tríú tír atá ag fanacht go dleathach nó a bhfuil cónaí orthu go dleathach ar chríoch na mBallstát faoi na coinníollacha a leagtar síos sa Rialachán sin.

(3)

An 7 Aibreán 2022, chuir Poblacht Pheiriú faisnéis mhionsonraithe ar fáil don Choimisiún maidir le heisiúint deimhnithe idir-inoibritheacha COVID-19 i ndáil le vacsaíniú faoin gcóras dar teideal “Vaccination Card against COVID–19”. Chuir Poblacht Pheiriú an Coimisiún ar an eolas go measann sí go bhfuil a deimhnithe COVID-19 á n-eisiúint i gcomhréir le caighdeán agus córas teicneolaíochta atá idir-inoibritheach leis an gcreat iontaoibhe arna bhunú le Rialachán (AE) 2021/953, agus ar caighdeán agus córas teicneolaíochta iad lena bhféadfar barántúlacht, bailíocht agus sláine na ndeimhnithe a fhíorú. I dtaca leis sin, chuir Poblacht Pheiriú an Coimisiún ar an eolas go bhfuil na sonraí a leagtar amach san Iarscríbhinn a ghabhann le Rialachán (AE) 2021/953 san áireamh sna deimhnithe COVID-19 i ndáil le vacsaíniú arna n-eisiúint ag Poblacht Pheiriú i gcomhréir leis an gcóras “Vaccination Card against COVID–19”.

(4)

Chuir Poblacht Pheiriú in iúl don Choimisiún freisin go nglacann sí le vacsaíniú, deimhnithe i ndáil le deimhnithe i ndáil le vacsaíniú, tástáil agus téarnamh arna n-eisiúint ag na Ballstáit agus ag tíortha LEE i gcomhréir le Rialachán (AE) 2021/953.

(5)

An 29 Meitheamh 2022, i ndiaidh iarraidh a fháil ó Phoblacht Pheiriú, rinne an Coimisiún tástálacha teicniúla a léirigh go bhfuil na deimhnithe COVID-19 i ndáil le vacsaíniú arna n-eisiúint ag Poblacht Pheiriú i gcomhréir leis an gcóras “Vaccination Card against COVID–19”, ar córas é atá idir-inoibritheach leis an gcreat iontaoibhe arna bhunú le Rialachán (AE) 2021/953, agus lena bhféadfar barántúlacht, bailíocht agus sláine na ndeimhnithe a fhíorú. Dheimhnigh an Coimisiún freisin go bhfuil na sonraí is gá san áireamh sna deimhnithe COVID-19 i ndáil le vacsaíniú arna n-eisiúint ag Poblacht Pheiriú i gcomhréir leis an gcóras “Vaccination Card against COVID–19”.

(6)

Ina theannta sin, chuir Poblacht Pheiriú an Coimisiún ar an eolas go n-eisíonn sí deimhnithe idir-inoibritheacha i ndáil le vacsaíniú a bhaineann le vacsaíní in aghaidh COVID-19. Áirítear ar na vacsaíní sin faoi láthair Comirnaty, Vaxzevria, BBIBP-CorV, Spikevax, agus Jcovden.

(7)

Chuir Poblacht Pheiriú in iúl don Choimisiún freisin nach n-eisíonn sí deimhnithe tástála idir-inoibritheacha.

(8)

Thairis sin, chuir Poblacht Pheiriú an Coimisiún ar an eolas nach n-eisíonn sí deimhnithe idir-inoibritheacha i ndáil le téarnamh.

(9)

Ina theannta sin, chuir Poblacht Pheiriú in iúl don Choimisiún go bpróiseálfaí na sonraí pearsanta atá san áireamh sna deimhnithe chun vacsaíniú, toradh tástála nó stádas téarnaimh an tsealbhóra a fhíorú agus a dheimhniú, agus chuige sin amháin, nuair a bheidh deimhnithe á bhfíorú ag fíoraitheoirí i Peiriú, agus nach gcoinneofar na sonraí pearsanta ina dhiaidh sin.

(10)

Dá réir sin, comhlíontar na heilimintí is gá chun a shuí go bhfuil na deimhnithe COVID-19 i ndáil le vacsaíniú arna n-eisiúint ag Poblacht Pheiriú i gcomhréir leis an gcóras “Vaccination Card against COVID–19” le meas mar dheimhnithe atá coibhéiseach leis na deimhnithe arna n-eisiúint i gcomhréir le Rialachán (AE) 2021/953.

(11)

Dá bhrí sin, na deimhnithe COVID-19 i ndáil le vacsaíniú arna n-eisiúint ag Poblacht Pheiriú i gcomhréir leis an gcóras “Vaccination Card against COVID–19”, ba cheart glacadh leo faoi na coinníollacha dá dtagraítear in Airteagal 5(5) de Rialachán (AE) 2021/953.

(12)

Chun go mbeidh an Cinneadh seo oibríochtúil, ba cheart Poblacht Pheiriú a nascadh leis an gcreat iontaoibhe maidir le Deimhniú Digiteach COVID AE arna bhunú le Rialachán (AE) 2021/953.

(13)

Ar mhaithe le leas an Aontais a chosaint, go háirithe i réimse na sláinte poiblí, féadfaidh an Coimisiún a chumhachtaí a úsáid chun cur i bhfeidhm an Chinnidh seo a chur ar fionraí nó é a aisghairm, i gcás nach gcomhlíonfar na coinníollacha in Airteagal 8(2) de Rialachán (AE) 2021/953 a thuilleadh.

(14)

Chun Poblacht Pheiriú a nascadh leis an gcreat iontaoibhe maidir le Deimhniú Digiteach COVID an Aontais a luaithe is féidir, an creat iontaoibhe arna bhunú le Rialachán (AE) 2021/953, ba cheart don Chinneadh seo teacht i bhfeidhm lá a fhoilsithe in Iris Oifigiúil an Aontais Eorpaigh.

(15)

Na bearta dá bhforáiltear sa Chinneadh seo, is bearta iad atá i gcomhréir leis an tuairim ón gCoiste a bunaíodh le hAirteagal 14 de Rialachán (AE) 2021/953,

TAR ÉIS AN CINNEADH SEO A GHLACADH:

Airteagal 1

Chun an ceart chun saorghluaiseachta a éascú laistigh den Aontas, measfar go mbeidh na deimhnithe COVID-19 i ndáil le vacsaíniú arna n-eisiúint ag Poblacht Pheiriú i gcomhréir leis an gcóras “Vaccination Card against COVID–19” ina ndeimhnithe atá coibhéiseach leis na deimhnithe arna n-eisiúint i gcomhréir le Rialachán (AE) 2021/953.

Airteagal 2

Déanfar Poblacht Pheiriú a nascadh leis an gcreat iontaoibhe maidir le Deimhniú Digiteach COVID AE arna bhunú le Rialachán (AE) 2021/953.

Airteagal 3

Tiocfaidh an Cinneadh seo i bhfeidhm lá a fhoilsithe in Iris Oifigiúil an Aontais Eorpaigh.

Arna dhéanamh sa Bhruiséil, 29 Iúil 2022.

Thar ceann an Choimisiúin

An tUachtarán

Ursula VON DER LEYEN


(1)  IO L 211, 15.6.2021, lch. 1.

(2)  Rialachán (AE) 2021/954 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 14 Meitheamh 2021 maidir le creat chun deimhnithe idir-inoibritheacha COVID-19 i ndáil le vacsaíniú, tástáil agus téarnamh (Deimhniú Digiteach COVID-19 AE) a eisiúint maidir le náisiúnaigh tríú tír atá ag fanacht go dleathach nó a bhfuil cónaí orthu go dleathach ar chríocha na mBallstát le linn phaindéim COVID-19 agus chun iad a fhíorú, agus chun go nglacfaí leo (IO L 211, 15.6.2021, lch. 24).


MOLTAÍ

1.8.2022   

GA

Iris Oifigiúil an Aontais Eorpaigh

L 201/63


MOLADH (AE) 2022/1341 ÓN gCOIMISIÚN

an 23 Meitheamh 2022

maidir le ceanglais feidhmíochta dheonacha le haghaidh trealamh x-ghathach a úsáidtear i limistéir phoiblí (lasmuigh den eitlíocht)

TÁ AN COIMISIÚN EORPACH,

Ag féachaint don Chonradh ar Fheidhmiú an Aontais Eorpaigh, agus go háirithe Airteagal 292 de,

De bharr an mhéid seo a leanas:

(1)

Seachas i réimse na heitlíochta sibhialta, ní fhoráiltear i ndlí an Aontais, faoi láthair, do cheanglais feidhmíochta chomhchuibhithe le haghaidh trealamh x-ghathach a úsáidtear mar mhodh braite i limistéir phoiblí. Tá na ceanglais sin éagsúil ó Bhallstáit go chéile, agus tá leibhéil mhíchothroma chosanta ar bhagairtí slándála ann don phobal i gcoitinne dá mbarr, sin agus leibhéil nach bhfuil ard go leor i gcónaí. Féadfaidh sceimhlitheoirí agus coirpigh eile leas a bhaint as na leochaileachtaí a eascraíonn as sin, lena n-áirítear chun ionsaithe a dhéanamh nó chun dul i mbun gníomhaíochtaí coiriúla eile sna Ballstáit ag a bhfuil leibhéal níos ísle cosanta i limistéir phoiblí.

(2)

I limistéir phoiblí go príomha a tharla ionsaithe sceimhlitheoireachta a rinneadh ar fud an Aontais le blianta beaga anuas, agus na hionsaithe sin dírithe ar an bpobal i gcoitinne. Chun rannchuidiú le leibhéal cosanta sách ard ar ionsaithe sceimhlitheoireachta agus bagairtí slándála i limistéir phoiblí ar fud an Aontais, is ar leibhéal an Aontais ba cheart ceanglais feidhmíochta dheonacha le haghaidh trealamh x-ghathach a leagan amach.

(3)

An trealamh braite, lena n-áirítear trealamh x-ghathach, a úsáidtear i réimse na heitlíochta sibhialta, tá sé faoi réir na gceanglas mionsonraithe a leagtar síos i gCinneadh Cur Chun Feidhme C(2015) 8005 ón gCoimisiún (1). Tá na ceanglais sin dea-shainithe agus tugtar ardleibhéal comhsheasmhach cosanta leo i réimse na heitlíochta slándála sibhialta. Dá bhrí sin, níor cheart an réimse sin a chumhdach faoin Moladh seo. Anuas air sin, ar mhaithe le soiléireacht, ba cheart a shoiléiriú go bhfuil an Moladh seo gan dochar do ghníomhartha de chuid dhlí an Aontais lena rialaítear gnéithe sábháilteachta de threalamh x-ghathach.

(4)

I gClár Oibre an Aontais Eorpaigh don fhrithsceimhlitheoireacht (2), gheall an Coimisiún Eorpach go dtacódh sé le forbairt ceanglas deonach le haghaidh teicneolaíocht bhraite chun a áirithiú go mbraithfidh siad na bagairtí slándála is gá dóibh a bhrath, agus soghluaisteacht daoine á coinneáil ar bun an tráth céanna. Chun an gealltanas sin a chomhlíonadh, chuir an Coimisiún an Mheitheal Theicniúil um cheanglais feidhmíochta bhraite ar bun, meitheal ina bhfuil saineolaithe ó na Ballstát, monaróirí agus oifigigh ó roinnt seirbhísí de chuid an Choimisiúin, agus d’iarr sé uirthi cuidiú le ceanglais feidhmíochta dheonacha le haghaidh trealamh x-ghathach ar leibhéal an Aontais a fhorbairt. An Moladh seo, agus go háirithe na ceanglais dheonacha ann a bhaineann le doiciméadacht faoin táirge agus feidhmiú x-ghathaithe, tá sé bunaithe ar an obair ullmhúcháin a rinne an mheitheal sin.

(5)

Ba cheart do na Ballstáit na ceanglais feidhmíochta dheonacha sa Mholadh seo a úsáid i soláthar poiblí trealaimh x-ghathaigh a bhfuil sé beartaithe é a úsáid chun bagairtí slándála a bhrath i limistéir phoiblí.

(6)

Níor cheart an tuiscint a bhaint as an Moladh seo, Moladh nach bhfuil aon bhrí cheangailteach leis, go gceanglófar ar na Ballstáit trealamh x-ghathach ar leith a sholáthar nó a úsáid chun bagairtí slándála a bhrath i limistéir phoiblí. Na cinntí maidir leis an trealamh a bheadh le soláthar nó le húsáid i limistéir phoiblí ar leith, ba cheart do na Ballstáit, agus na Ballstáit amháin, leanúint de na cinntí sin a dhéanamh, i gcomhréir le dlí an Aontais. Mar sin féin, leis an Moladh seo ba cheart úsáid na gceanglas feidhmíochta deonach atá sa Mholadh seo a chur chun cinn i gcomhthéacs ghníomhaíochtaí soláthair na mBallstáit chun rannchuidiú le hardleibhéal coibhéiseach a bhaint amach i ndáil le feidhmíocht braite bagairtí slándála ag an trealamh x-ghathach a úsáideann údaráis na mBallstát i limistéir phoiblí ar fud an Aontais.

(7)

Níor cheart an tuiscint a bhaint as na ceanglais feidhmíochta dheonacha sa Mholadh seo go bhfuil siad le cur in ionad caighdeáin feidhmíochta náisiúnta le haghaidh trealamh x-ghathach, i gcás inar ann do chaighdeáin náisiúnta den chineál sin. Go háirithe, ba cheart an saoirse a bheith ag na Ballstáit i gcónaí ceanglais feidhmíochta níos déine a chur i bhfeidhm, i gcomhréir le dlí an Aontais, maidir leis an trealamh x-ghathach a úsáidtear chun bagairtí slándála a bhrath i limistéir phoiblí.

(8)

Leis an Moladh seo ba cheart dreasacht indíreach a thabhairt do mhonaróirí na ceanglais a chomhlíonadh agus trealamh x-ghathach á tháirgeadh amach anseo. Dá bhrí sin, sa dhoiciméad soláthair le haghaidh an trealaimh x-ghathaigh a bheadh le húsáid chun bagairtí slándála a bhrath i limistéir phoiblí, ba cheart do na Ballstáit a cheangal go n-áiritheodh na tairgeoirí sa tairiscint an doiciméadacht faoin táirge agus an dearbhú comhréireachta bunaithe ar mhodheolaíocht an mhonaróra féin chun comhréireacht an trealaimh x-ghathaigh leis na ceanglais feidhmíochta dheonacha sa Mholadh seo a léiriú.

(9)

Féadfaidh úsáid trealamh x-ghathach i limistéir phoiblí dúshláin a chruthú ó thaobh na gceart maidir le príobháideachais agus sonraí pearsanta a chosaint. Maidir le gach gníomhaíocht a bhaineann le húsáid an trealaimh x-ghathaigh atá i gceist, lena n-áirítear soláthar agus oibriú an trealaimh agus aon ghníomhaíocht phróiseála ina dhiaidh sin, tá sé ríthábhachtach srian a chur leis an gcunóracht a mhéid is féidir agus, i gcás ar bith, gníomhú i gcomhréir leis na gníomhartha ábhartha de dhlí an Aontais, go háirithe Rialachán (AE) 2016/679 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle (3), Treoir (AE) 2016/680 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle (4) agus Cairt um Chearta Bunúsacha an Aontais Eorpaigh.

(10)

Agus na forbairtí teicneolaíocha ábhartha i réimse bhrath na mbagairtí slándála go háirithe á gcur san áireamh, ba cheart na ceanglais feidhmíochta dheonacha le haghaidh trealamh x-ghathach sa Mholadh seo a bheith faoi réir athbhreithnithe agus coigeartuithe i gcás inar gá. Dá bhrí sin, le cúnamh ón meitheal theicniúil um cheanglais feidhmíochta bhraite, leanfaidh an Coimisiún forbairtí teicneolaíocha agus forbairtí ábhartha eile go dlúth agus déanfaidh sé measúnú tráthrialta ar an ngá le coigeartuithe ar an Moladh seo.

(11)

Ar mhaithe le héifeachtacht agus trédhearcacht, ba cheart na Ballstáit a spreagadh chun éifeacht a thabhairt don Mholadh seo agus chun tuarascáil faoina mbearta cur chun feidhme a chur faoi bhráid an Choimisiúin laistigh de thréimhse ama réasúnta.

(12)

Ar bhonn na dtuarascálacha sin agus aon fhaisnéis ábhartha eile, déanfaidh an Coimisiún, tar éis tréimhse ama oiriúnach, measúnú ar an dul chun cinn atá déanta ar éifeacht a thabhairt don Mholadh seo, d’fhonn, inter alia, measúnú a dhéanamh an gá gníomhartha dlí de chuid an Aontais a bhfuil brí cheangailteach leo a thabhairt isteach ar an ábhar seo.

TAR ÉIS AN MOLADH SEO A GHLACADH:

1.

Chun críocha an Mholta seo, tá feidhm ag na sainmhínithe seo a leanas:

(a)

ciallaíonn “trealamh x-ghathach” scanóirí x-ghathacha radagrafacha a úsáidtear le haghaidh rialuithe fisiciúla atá dírithe ar bhagairtí slándála a bhrath, ar scanóirí iad a ghineann íomhá bhréagdhaite bunaithe ar athruithe tomhaiste ar radaíocht x-ghathach a théann trí ítimí spéise scanta;

(b)

ciallaíonn “bagairtí slándála a bhrath” láithreacht nó neamhláithreacht a chinneadh maidir le substaint nó réad spéise amháin nó níos mó a d’fhéadfadh a bheith ina chúis le bagairtí slándála, amhail pléascáin, ceimiceáin chontúirteacha, airm thine nó réada géara;

(c)

ciallaíonn “ceanglais feidhmíochta” na sonraíochtaí teicniúla atá le comhlíonadh ag trealamh x-ghathach agus atá beartaithe chun a áirithiú go gcuirfidh an trealamh a fheidhmeanna maidir le bagairtí slándála a bhrath i gcrích go leormhaith;

(d)

ciallaíonn “doiciméadacht faoin táirge” an doiciméadacht a ghabhann leis an trealamh x-ghathach, i bhfoirm pháipéir nó i bhfoirm leictreonach;

(e)

ciallaíonn “limistéir phoiblí’ aon áit fhisiciúil ar a bhfuil rochtain ag an bpobal, gan beann ar choinníollacha áirithe maidir le rochtain a bheith i bhfeidhm;

2.

Ba cheart do na Ballstáit a cheangal sa dhoiciméad soláthair le haghaidh trealamh x-ghathach atá le húsáid chun bagairtí slándála a bhrath i limistéir phoiblí go n-áiritheodh an tairgeoir sa tairiscint an doiciméadacht faoin táirge a leagtar amach i bpointe 1 den Iarscríbhinn.

3.

Ba cheart do na Ballstáit a áirithiú go gcomhlíonann an trealamh x-ghathach a sholáthraíonn siad chun bagairtí slándála a bhrath i limistéir phoiblí na ceanglais feidhmíochta a leagtar amach i bpointe 2 den Iarscríbhinn, seachas nuair a úsáidtear é i réimse na heitlíochta sibhialta.

4.

Ba cheart do na Ballstáit a cheangal sa dhoiciméad soláthair le haghaidh trealamh x-ghathach atá le húsáid chun bagairtí slándála a bhrath i limistéir phoiblí go n-áiritheodh an tairgeoir sa tairiscint dearbhú comhréireachta leis na ceanglais feidhmíochta, dearbhú a eisíonn an monaróir, bunaithe ar mhodheolaíocht an mhonaróra féin.

5.

Faoin 23 Meitheamh 2023, ba cheart do na Ballstáit na bearta is gá a dhéanamh, i gcomhréir le dlí an Aontais, chun éifeacht a thabhairt don Mholadh seo.

6.

Faoin 23 Nollaig 2023, ba cheart do na Ballstáit tuairisciú don Choimisiún maidir lena mbearta cur chun feidhme.

Arna dhéanamh sa Bhruiséil, 23 Meitheamh 2022.

Thar ceann an Choimisiúin

Ylva JOHANSSON

Comhalta den Choimisiún


(1)  Cinneadh Cur Chun Feidhme C(2015) 8005 ón gCoimisiún lena leagtar síos bearta mionsonraithe i dtaca le cur chun feidhme na gcaighdeán bunúsach comhchoiteann maidir leis an tslándáil eitlíochta ina bhfuil faisnéis, dá dtagraítear i bpointe (a) d’Airteagal 18 de Rialachán (CE) Uimh. 300/2008.

(2)  Teachtaireacht ón gCoimisiún chuig Parlaimint na hEorpa, chuig An Chomhairle Eorpach, chuig an gComhairle, chuig Coiste Eacnamaíoch agus Sóisialta na hEorpa agus chuig Coiste na Réigiún. Clár Oibre Frithsceimhlitheoireachta don Aontas Eorpach: Réamh-mheas, Cosc, Cosaint agus Freagairt, COM(2020) 795 final.

(3)  Rialachán (AE) 2016/679 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 27 Aibreán 2016 maidir le daoine nádúrtha a chosaint i ndáil le sonraí pearsanta a phróiseáil agus maidir le saorghluaiseacht sonraí den sórt sin, agus lena n-aisghairtear Treoir 95/46/CE (An Rialachán Ginearálta maidir le Cosaint Sonraí) (IO L 119, 4.5.2016, lch. 1).

(4)  Treoir (AE) 2016/680 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 27 Aibreán 2016 maidir le cosaint daoine nádúrtha i ndáil le próiseáil sonraí pearsanta ag údaráis inniúla chun cionta coiriúla a chosc, a imscrúdú, a bhrath nó a ionchúiseamh nó chun pionóis choiriúla a fhorghníomhú, agus maidir le saorghluaiseacht sonraí den sórt sin agus lena n-aisghairtear Cinneadh Réime 2008/977/CGB ón gComhairle (IO L 119, 4.5.2016, lch. 89).


IARSCRÍBHINN

Doiciméadacht faoin Táirge agus Ceanglais Feidhmíochta X-ghathanna

Téarmaí agus Sainmhínithe

Chun críocha na hIarscríbhinne seo, ba cheart feidhm a bheith ag na téarmaí agus na sainmhínithe seo a leanas:

(1)

“Coincheap na n-oibríochtaí (CONOPS)”: doiciméad ina dtugtar tuairisc ar shaintréithe an trealaimh agus ar an nós imeachta/na nósanna imeachta cearta oibríochta;

(2)

“Rabhadh dorcha”: tásc físe a chuirtear in iúl don oibritheoir nuair nach féidir le trealamh x-ghathach earra scanta a threá go hiomlán (ar a dtugtar “rabhadh díonta” nó rabhadh “darc” freisin);

(3)

“Fuinneamh déach”: maolúchán X-ghathanna atá spleách ar fhuinneamh a shaothrú in ábhair éagsúla chun uimhir adamhach éifeachtach na n-ábhar scanta a mheas, rud a úsáidtear de ghnáth chun idirdhealú a dhéanamh idir ábhar orgánach agus ábhar neamhorgánach;

(4)

“Radharc déach”: trealamh x-ghathach a chuireann brath X-ghathach chun feidhme ar dhá uillinn éagsúla de rothlú 60° ar a laghad agus 90° ar a mhéad chun dhá radharc comhuaineacha a thabhairt ar réada scanta;

(5)

“Feabhsú ciumhaiseanna” scagaire próiseála íomhánna a chuireann feabhas ar chodarsnacht chiumhais íomhá chun feabhas a chur ar a géire dhealraitheach;

(6)

“Uimhir adamhach éifeachtach”: uimhir réadach (nach slánuimhir í) lena dtugtar tuairisc ar eilimint aonair hipitéiseach a léireodh maolúchán X-ghathach a bheadh an-chosúil leis an réad scanta ina bhfuil eilimintí éagsúla;

(7)

“Ábhar neamhorgánach”: i gcomhthéacs scagadh slándála X-ghathach, ábhar ag a bhfuil uimhir adamhach éifeachtach is mó ná 10;

(8)

“Ilradharc”: trealamh x-ghathach a chuireann brath X-ghathach chun feidhme ar uillinn dhifriúla chun radhairc chomhuaineacha éagsúla a thabhairt ar réad ascanta;

(9)

“Ábhar orgánach”: i gcomhthéacs scagadh slándála X-ghathach, ábhar ag a bhfuil uimhir adamhach éifeachtach is lú ná 10;

(10)

“Teilgean íomhánna bagracha (TIP)”: feidhm bogearraí a úsáidtear i scagadh X-ghathach chun scanadh réamhthaifeadta ar ítim bhagrach a chumasc le scanadh oibríochtúil chun íomhá comhcheangailte réalaíoch a chruthú lena chur i láthair don oibritheoir i neas-fhíorama.

1.    Doiciméadacht faoin Táirge

An trealamh X-ghathach a bheidh le húsáid chun bagairtí slándála a bhrath i limistéir phoiblí, ba cheart sin a sholáthar in éineacht le doiciméadacht (i bhfoirm pháipéir agus/nó i bhfoirm leictreonach) ina bhfuil an fhaisnéis seo a leanas:

1.1.   Toisí fisiceacha an trealaimh

ba cheart an toise iomlán a shloinneadh mar fhad (L) x leithead (W) x airde (H) i milliméadair (mm);

ba cheart méid an tolláin a shloinneadh mar fhad (L) x leithead (W) in mm;

ba cheart an t-uasmhéid réada is féidir a scanadh a shloinneadh mar fhad (L) x leithead (W) in mm;

ba cheart ualach uasta an iompróra a dháileadh go cothrom agus a shloinneadh ina chileagraim (kg);

ba chóir airde an iompróra (H) a shloinneadh ina mm.

1.2.   Meáchan an trealaimh

Ba cheart meáchan foriomlán an trealaimh x-ghathaigh a shloinneadh ina chileagraim (kg). Níor cheart ach na crua-earraí X-ghathacha amháin a chur san áireamh i meáchan an trealaimh agus níor cheart eilimintí breise a áireamh ann, amhail an crios iompair.

1.3.   Tréchur

Ba cheart an tréchur a shloinneadh mar luas an iompróra ina mhéadair in aghaidh an tsoicind (m/s).

1.4.   Soláthar agus ídiú cumhachta

ba cheart soláthar cumhachta an trealaimh X-ghathaigh a shloinneadh ina voltas srutha ailtéarnaigh (VAC) le lamháltas ± 10 %;

ba cheart an t-ídiú cumhachta a shloinneadh ina chileavolta-aimpéar (kVA).

1.5.   Gineadóir X-ghathanna

ba cheart an líon gineadóirí a léiriú (e.g. gineadóirí singil, gineadóirí déacha, ilghineadóirí);

ba cheart an voltas anóide a shloinneadh ina chileavolta (kV);

ba chóir an sruth bíoma a shloinneadh ina miollaimpéar (mA);

ba cheart tuairisc a thabhairt ar an gcóras fuaraithe (e.g., folctha ola séalaithe le haer fórsáilte).

1.6.   Rátáil IP

Ba cheart an rátáil IP de réir IEC 60529 a thuairisciú.

1.7.   Timpeallacht oibriúcháin

ba cheart an teocht oibriúcháin a shloinneadh ina céimeanna Celsius (°C);

ba cheart an teocht stórála a shloinneadh ina céimeanna Celsius (°C);

ba cheart an taise a shloinneadh i raon i bpointí céatadáin (neamh-chomhdhlúthú).

1.8.   Córas iompair

Ba cheart é a chur in Iúil má tá córas iompair san áireamh sa trealamh.

1.9.   Teilgean íomhánna bagracha

Ba cheart a chur in iúl má tá an córas in ann feidhmiúlacht teilgin íomhánna bagracha (TIP) a chur ar fáil.

1.10.   Ceanglais maidir le marcáil CE

Ba cheart na doiciméadacht ábhartha uile a sholáthar leis an trealamh chun a léiriú go gcomhlíontar na ceanglais a leagtar síos i reachtaíocht infheidhme an Aontais Eorpaigh lena gceadófaí marcáil CE a ghreamú. Ba cheart é a bheith de fhreagracht ar mhonaróirí a chinneadh cé na rialacha is infheidhme dá dtáirgí féin. Ar na forálacha ábhartha, tá, mar shampla:

Treoir 2006/42/CE maidir le hinnealra

Treoir 2014/35/AE maidir le voltas íseal

Treoir 2014/30/AE maidir le comhoiriúnacht leictreamaighnéadach

1.11.   Sceitheadh radaíochta

Ba cheart dearbhú arna shíniú ag ionadaí dlíthiúil an mhonaróra a chur ar fáil le trealamh go gcomhlíonann sé na ceanglais uile maidir le nochtadh gairme agus poiblí don radaíocht ianúcháin i gcomhréir le Treoir 2013/59/Euratom ón gComhairle lena leagtar síos caighdeáin bhunúsacha sábháilteachta don chosaint i gcoinne na contúirte a eascraíonn as nochtadh don radaíocht ianúcháin.

1.12.   Treoracha oibriúcháin (coincheap na n-oibríochtaí)

Ba cheart treoracha oibriúcháin a sholáthar leis an gcóras, dá ngairtear “choincheap na n-oibríochtaí (CONOPS)” freisin.

2. 2.    Ceanglais Feidhmíochta X-ghathanna

Leis an trealamh X-ghathacha a úsáidfear chun an bagairtí slándála a bhrath i limistéir poiblí, ba cheart na ceanglais feidhmíochta seo a leanas a chomhlíonadh:

2.1.   Feidhmeanna feabhsaithe íomhánna

Ba cheart na feidhmeanna seo a leanas a bheith ag an trealamh X-ghathach chun an íomhá a thaispeántar ar an scáileán a fheabhsú:

an cumas zúmáil dhúbailte a dhéanamh ar aon chuid den íomhá;

inbhéartú físe ionas gur féidir íomhá mhonacrómach a thaispeáint ina dtaispeántar an t-ábhar bán mar ábhar dubh, agus an t-ábhar dubh mar ábhar bán;

gné chun ciumhaiseanna a fheabhsú.

Ba cheart aon fheidhm roghnaithe a athshocrú go huathoibríoch nuair a thaispeánfaí an chéad réad scanta eile don oibritheoir.

2.2.   “Rabhaidh dhorcha”

Ba cheart don trealamh x-ghathach rabhaidh dhorcha a ghiniúint nuair nach féidir le X-ghathanna réada scanta a threá ina n-iomláine.

2.3.   Iompraíocht mapála dathanna

Ba cheart don trealamh X-ghathach idirdhealú a dhéanamh idir ábhair neamhorgánacha agus ábhair orgánacha trí iad a léiriú i ndathanna éagsúla. Ba cheart na feidhmeanna íomhá seo a leanas a bheith ag an trealamh X-ghathach chun idirdhealú a dhéanamh idir ábhair neamhorgánacha agus ábhair orgánacha:

feidhm neamhorgánach chun ábhair neamhorgánacha a chur i dtábhacht.

feidhm orgánach chun ábhair orgánacha a chur i dtábhacht.

Léirítear i dTábla 2.1 na sonraíochtaí iompraíochta mapála dathanna ba cheart don trealamh X-ghathach a chomhlíonadh.

Tábla 2.1

— Iompraíocht mapála dathanna

Uimhir adamhach éifeachtach an ábhair

Gan an fheidhm íomhá a bheith cumasaithe

An fheidhm orgánach cumasaithe

An fheidhm neamhorgánach cumasaithe

0 < Zeff ≤ 10

oráiste

oráiste

dath ar bith

10 < Zeff ≤ 17

glas

oráiste

gorm/glas

Zeff > 17

gorm

dath ar bith

gorm

Nuair a bhíonn ábhar orgánach agus ábhar neamhorgánach cruachta ar bharr a chéile, ba cheart don trealamh X-ghathach an t-ábhar orgánach a thaispeáint nuair atá an fheidhm orgánach cumasaithe, mar a léirítear i dTábla 2.2.

Tábla 2.2

— Iompraíocht mapála dathanna (orgánach/neamhorgánach cruachta)

Uimhir adamhach éifeachtach an ábhair

Gan an fheidhm íomhá a bheith cumasaithe

An fheidhm orgánach cumasaithe

An fheidhm neamhorgánach cumasaithe

ábhar orgánach faoi phláta alúmanaim

glas

oráiste

gorm/glas

ábhar orgánach faoi phláta cruach

gorm

oráiste

gorm

2.4.   Tástálacha ar cháilíocht íomhánna

Ba cheart na tástálacha ar cháilíocht íomhánna le haghaidh trealamh x-ghathach a dhéanamh tríd an triailphíosa um dhearcadh an duine a úsáid, triailphíosa ar a dtugtar tuairisc sa chaighdeán idirnáisiúnta seo a leanas:

ASTM F792-17e1, Standard Practice for Evaluating the Imaging Performance of Security X-Ray Systems, ASTM International, West Conshohocken, PA, 2017, www.astm.org

Ba cheart cáilíocht íomhánna an trealaimh X-ghathaigh a mheasúnú trí na naoi dtástáil seo a leanas a úsáid:

2.4.1.   Tástáil 1: taispeáint sreang

cumas an trealaimh X-ghathaigh íomhánna a thaispeáint is féidir le hoibritheoir a úsáid chun sreanga miotail a shainaithint.

2.4.2.   Tástáil 2: treá úsáideach

cumas an trealaimh X-ghathaigh íomhá a chur ar fáil lenar féidir le hoibritheoir nó algartam sreanga a bhrath atá i bhfolach ag tiúis éagsúla ábhair blocála.

2.4.3.   Tástáil 3: taifeach spásúil

cumas an trealaimh X-ghathaigh nithe dlúthspásaithe ardchodarsnachta a thaispeáint mar nithe ar leithligh.

2.4.4.   Tástáil 4: treá simplí

cumas an trealaimh X-ghathaigh íomhánna a thaispeáint is féidir le hoibritheoir a úsáid chun uimhreacha luaidhe a shainaithint a bheadh faoi cheilt ag ábhair blocála chruach murach sin.

2.4.5.   Tástáil 5: íomháú orgánach tanaí

cumas an trealaimh X-ghathaigh íomhánna a thaispeáint is féidir le hoibritheoir a úsáid chun codanna tanaí d’ábhair orgánacha a shainaithint.

2.4.6.   Tástáil 6: íogaireacht codarsnachta cruach

cumas an trealaimh X-ghathaigh íomhánna a thaispeáint is féidir le hoibritheoir a úsáid chun cuasa ciorclacha éadoimhne a shainaithint i gcruach.

2.4.7.   Tástáil 7: idirdhealú ar ábhair

cumas an trealaimh X-ghathaigh íomhánna a thaispeáint is féidir le hoibritheoir a úsáid chun idirdhealú a dhéanamh idir ábhair ag a bhfuil uimhreacha adamhacha éifeachtacha éagsúla.

2.4.8.   Tástáil 8: aicmiú ábhar

cumas an trealaimh X-ghathaigh íomhánna a thaispeáint is féidir le hoibritheoir a úsáid chun ábhar ar leith a shainaithint go comhsheasmhach i raon tiús éagsúil.

2.4.9.   Tástáil 9: difreáil orgánach

cumas an trealaimh X-ghathaigh íomhánna a thaispeáint is féidir le hoibritheoir a úsáid chun ábhair orgánacha ag a bhfuil uimhreacha adamhacha éifeachtacha éagsúla a dhifreáil.

2.5.   Tairseacha cáilíochta íomhánna

Maidir leis an triailphíosa um dhearcadh an duine in ASTM F792-17e1, ba cheart na híostairseacha le haghaidh gach tástála ar cháilíocht íomhánna a bheith mar atá leagtha síos i dTábla 2.3 thíos. Le bheith incháilithe le haghaidh caighdeán ar leith, ba cheart an trealamh X-ghathach na híostairseacha faoi seach i gcomhair gach tástála ar cháilíocht íomhánna a bhaint amach.

Tábla 2.3

— Tairseacha le haghaidh cáilíocht íomhánna

 

Tástáil ar Cháilíocht Íomhánna

Caighdeán 1

Caighdeán 2

1

taispeáint sreang: tiús sreang san aer

AWG 30

(0,255 mm)

AWG 34

(0,160 mm)

2

treá úsáideach: tiús sreang faoi alúmanam (Al) dar tiús sonraithe

AWG 24 (0,511 mm) taobh thiar de 16 mm Al

AWG 24 (0,511 mm) taobh thiar de 20 mm Al

&

AWG 30 (0,255 mm) taobh thiar de 12 mm Al

3

taifeach spásúil: tomhais péire-línte ingearacha (4 shliotán, iad cothrománach agus ceartingearach, i gcruach 1018, 1010 nó 1008)

sliotáin atá 2 mm ar leithead agus ag a bhfuil spásáil 2 mm

sliotáin atá 1,5 mm ar leithead agus ag a bhfuil spásáil 1,5 mm

4

treá simplí: uimhreacha luaidhe (dar tiús 3,0 ± 0,2 mm) atá ceangailte le cruach dar tiús sonraithe;

cruach atá 24 mm ar tiús

cruach atá 28 mm ar tiús

5

íomháú orgánach tanaí: céimeanna polocsaimeitléine dar tiúis 0,25, 0,5, 1, 2 agus 5 mm. Tá poill dar trastomhas 2, 5 agus 10 mm ag gach céim.

4 pholl le feiceáil (*)

7 bpoll le feiceáil (*)

6

íogaireacht codarsnachta cruach: céimeanna cruach dar tiús 0,5, 1, 2, agus 5 mm. Tá poill 2, 5 agus 10 mm dar doimhneacht 0,1 mm ag gach céim.

4 pholl le feiceáil (*)

7 bpoll le feiceáil (*)

7

idirdhealú ar ábhair: greille de mhaolaitheoirí cearnacha (méideanna cruach agus plaistigh éagsúla ina n-athraíonn an uimhir adamhach éifeachtach agus an maolúchán (**)).

féadfar fordhathanna na 10 gcearnóg chomharsanacha a dhifreáil

féadfar fordhathanna na 12 chearnóg chomharsanacha a dhifreáil

8

aicmiú ábhar: tástáil ina sainaithníonn an córas go comhsheasmhach ábhar ar leith i raon tiús (**).

aicmítear 4 cholún mar an t-ábhar céanna in aghaidh an cholúin

aicmítear 6 cholún mar an t-ábhar céanna in aghaidh an cholúin

9

difreáil orgánach: déanann an breathnóir taifead de má bhraitheann sé/sí difríocht san fhordhath idir ceithre chearnóg éagsúla (**).

cearnóga 1 go 4 ar taispeáint mar ábhar orgánach

cearnóga 1 go 4 ar taispeáint mar ábhar orgánach


(*)  Meastar go bhfuil poll infheicthe más féidir leath dá limistéar nó a imeall ar a laghad a dhéanamh amach.

(**)  Féach ASTM F792-17e1 le haghaidh tuairisc níos mionsonraithe ar an triailphíosa um dhearcadh an duine.


1.8.2022   

GA

Iris Oifigiúil an Aontais Eorpaigh

L 201/71


MOLADH (AE) 2022/1342 ÓN gCOIMISIÚN

an 28 Iúil 2022

maidir le faireachán a dhéanamh ar mhearcair in éisc, i gcrústaigh agus i moilisc

TÁ AN COIMISIÚN EORPACH,

Ag féachaint don Chonradh ar Fheidhmiú an Aontais Eorpaigh, agus go háirithe Airteagal 292 de,

De bharr an mhéid seo a leanas:

(1)

An 22 Samhain 2012, ghlac an tÚdarás Eorpach um Shábháilteacht Bia (“an tÚdarás”) tuairim maidir le mearcair agus meitilmearcair i mbia (1). Sa tuairim sin, shuígh an tÚdarás iontógáil sheachtainiúil infhulaingthe (“TWI”) le haghaidh mearcair neamhorgánach arb é atá inti 4 μg/kg den mheáchan coirp (“b.w.”) agus le haghaidh meitilmearcair arb é atá inti 1,3 μg/kg den mheáchan coirp b.w. (an dá rud arna sloinneadh mar mhearcair) agus tháinig an tÚdarás ar an gconclúid go bhfuil an nochtadh cothúcháin ar an 95ú peircintíl gar don TWI nó os a chionn le haghaidh gach aoisghrúpa. Tomhaltóirí a itheann méideanna móra éisc, a bhféadfadh mná torracha a bheith san áireamh leo, d’fhéadfaidís suas le sé oiread an TWI a ithe. Is iad leanaí gan bhreith an grúpa is leochailí. Is é ba chonclúid don tuairim sin gur ábhar imní é nochtadh do mheitilmearcair os cionn an TWI, ach moladh inti na héifeachtaí tairbhiúla a bhaineann le tomhaltas éisc a chur san áireamh, i gcás ina mbeartófaí bearta chun nochtadh do mheitilmearcair a laghdú.

(2)

An 27 Meitheamh 2014, ghlac an tÚdarás tuairim maidir leis na tairbhí sláinte a bhaineann le tomhaltas an bhia mara i ndáil leis na rioscaí sláinte a bhaineann le nochtadh do mheitilmearcair (2). Sa tuairim sin, rinne an tÚdarás athbhreithniú ar ról an bhia mara in aistí bia Eorpacha agus rinne sé meastóireacht ar na héifeachtaí tairbhiúla a bhaineann le tomhaltas an bhia mara i ndáil le torthaí sláinte, lena n-áirítear éifeachtaí tomhaltais an bhia mara le linn toirchis ar thorthaí feidhmiúla néarafhorbartha na leanaí agus éifeachtaí tomhaltais an bhia mara ar riosca galar cardashoithíoch i measc daoine fásta. Tháinig an tÚdarás ar an gconclúid go raibh torthaí feidhmiúla níos fearr ar néarafhorbairt na leanaí le tomhaltas de thart ar 1-2 dháileadh den bhia mara in aghaidh na seachtaine agus suas le 3-4 dháileadh in aghaidh na seachtaine le linn toirchis, i gcomparáid le néarafhorbairt na leanaí nach raibh aon bhia mara acu. Bhí baint ag méideanna den sórt sin freisin le laghdú sa ráta básmhaireachta le haghaidh galar corónach croí i measc daoine fásta.

(3)

An 19 Nollaig 2014, ghlac an tÚdarás ráiteas i ndáil leis na sochair a bhaineann le tomhaltas éisc/bia mara i gcomparáid leis na rioscaí a bhaineann leis an meitilmearcair in iasc/bia mara (3), ráiteas inar thángthas ar an gconclúid gur cheart, chun na sochair a bhaineann le tomhaltas éisc (1 go 4 dháileadh éisc in aghaidh na seachtaine) agus chun cosaint a thabhairt i gcoinne tocsaineacht néarfhorbartha an mheitilmearcair, gur cheart teorainn a chur le tomhaltas speiceas éisc/bia mara a bhfuil cion ard mearcair iontu.

(4)

Le Rialachán (CE) Uimh. 1881/2006 ón gCoimisiún (4) leagtar síos uasleibhéil le haghaidh mearcair i bhfeoil mhatánach éisc, i gcrústaigh, i moilisc dhébhlaoscacha agus i bhforbhianna.

(5)

Toisc gur léiríodh na sonraí minicíochta is déanaí go raibh corrlach ann chun na huasleibhéil mhearcair i speicis éagsúla éisc a ísliú, íslíodh na huasleibhéil do na speiceas éisc sin trí bhíthin Rialachán (AE) 2022/617 ón gCoimisiún (5). Maidir le speicis eile éisc amhail siorcanna agus colgáin, d’ainneoin roinnt glaonna chun na huasleibhéil atá ann cheana a mhéadú, le Rialachán (AE) 2022/617 coinníodh na leibhéil a bhí ann i bhfianaise n-ábhar imní sláinte a bhaineann leo, go dtí go mbaileofar tuilleadh sonraí agus go ndéanfar measúnuithe eolaíocha eile.

(6)

Dá bhrí sin, agus chun sonraí mionsonraithe a fháil maidir le tionchar éifeachtach na n-uasleibhéal íslithe i gcás speicis áirithe éisc ar nochtadh foriomlán an tomhaltóra do mhearcair, tá sé inmholta go dtuairisceodh na Ballstáit chuig an Údarás faoi mhearcair a bheith ann i ngach speiceas éisc i gcás táirgí saothraithe agus táirgí a ghabhtar go fiáin ó chineálacha éagsúla táirgthe.

(7)

Thairis sin, go dtí seo, baineann an chuid is mó de na sonraí minicíochta leis an mearcair iomlán. Ós rud é go bhfuil meitilmearcair níos tocsainí ná mearcair neamhorgánach, ba cheart na sonraí minicíochta le haghaidh meitilmearcair agus mearcair iomlán sna samplaí a thuairisciú chun cuidiú le cóimheas an mheitilmearcair leis an mearcair iomlán i speicis éisc shonracha a ríomh. Chuideodh sé sin chun an nochtadh agus na measúnuithe riosca maidir le mearcair i mbia a bheachtú.

(8)

Is uirlis thábhachtach bainistithe riosca í an comhairle maidir le tomhaltas éisc chun na héifeachtaí tairbheacha a bhaineann le tomhaltas éisc a bhaint amach ina n-iomláine, agus na rioscaí a bhaineann le tocsaineacht mearcair a theorannú an tráth céanna. Mar sin féin, na sonraí nochta le haghaidh speicis éisc shonracha i dtuairim 2012 ón Údarás, tugtar le fios iontu go bhfuil easpa eolais nó measa ag tomhaltóirí ar an gcomhairle maidir le tomhaltas atá ar fáil. Dá bhrí sin, is úsáideach a mholadh d’údaráis inniúla na mBallstát comhairle náisiúnta maidir le tomhaltas a fhorbairt mar aon le cumarsáid ghníomhach a dhéanamh maidir le comhairle den chineál sin, rud a mbeadh feasacht mhéadaithe ar an gcomhairle sin maidir le tomhaltas mar thoradh air. Mar gheall ar an éagsúlacht leathan atá ann i gcás speicis éisc a thomhlaítear ar fud an Aontais, ba cheart do na Ballstáit comhairle maidir le tomhaltas a chur in oiriúint, agus aird á tabhairt ar an bpatrún náisiúnta tomhaltais éisc, go háirithe na speicis éisc a thomhlaítear. Agus an chomhairle náisiúnta sin maidir le tomhaltas bia á scaipeadh, na páirtithe uile lena mbaineann, amhail oibreoirí gnólachtaí bia, oibrithe cúraim sláinte ábhartha, ollscoileanna, eagraíochtaí tomhaltóirí agus páirtithe leasmhara eile, ba cheart dóibh uile cúnamh a thabhairt d’údaráis inniúla na mBallstát.

(9)

Chun measúnú a dhéanamh ar thionchar na comhairle maidir le tomhaltas éisc ar nochtadh an tomhaltóra, ba cheart don Údarás suirbhé a dhéanamh ar éifeachtacht chomhairle na mBallstát maidir le tomhaltas.

(10)

Na sonraí minicíochta le haghaidh mearcair arna mbailiú agus an fhaisnéis faoi éifeachtacht na comhairle maidir le tomhaltas, cuideoidh siad leis an measúnú ar nochtadh an tomhaltóra a bheachtú, rud a mbeidh gá leis chun an measúnú riosca tomhaltóirí le haghaidh mearcair a thabhairt cothrom le dáta amach anseo. Leis na measúnuithe sin beifear in ann a mheas an mbeadh sé iomchuí an t-uasleibhéal le haghaidh mearcair i speicis éisc áirithe a athbhreithniú.

AG MOLADH LEIS SEO:

1.

In 2022, 2023, 2024 agus 2025, ba cheart do na Ballstáit faireachán a dhéanamh ar mheitilmearcair agus mearcair iomlán a bheith ann in éisc, i gcrústaigh agus i moilisc. Ba cheart a áireamh ar an bhfaireachán sin réimse leathan speiceas éisc, crústaigh agus moileasc agus ba cheart nósanna tomhaltais a bheith i bhfianaise san fhaireachán sin, chun go mbeifear in ann meastachán cruinn a thabhairt maidir le nochtadh an tomhaltóra do mhearcair. Ba cheart sonraí a bhailiú maidir le táirgí saothraithe agus le táirgí a ghabhtar go fiáin araon.

2.

Ba cheart do na Ballstáit comhairle náisiúnta shonrach maidir le tomhaltas a fhorbairt maidir le tomhaltas éisc, crústach agus moileasc chun na héifeachtaí tairbheacha a bhaineann le tomhaltas éisc agus bia mara a bhaint amach ina n-iomláine, agus na rioscaí a bhaineann le tocsaineacht mearcair a theorannú an tráth céanna. Agus an chomhairle sin maidir le tomhaltas á forbairt, ba cheart do na Ballstáit comhairle a thabhairt go háirithe maidir cé chomh minic a tomhlaítear iasc, crústaigh agus moilisc agus maidir leis na speicis a thomhlaítear.

3.

Ba cheart do na Ballstáit, d’oibreoirí gnólachtaí bia agus do pháirtithe leasmhara eile an chomhairle náisiúnta shonrach maidir le tomhaltas a chur in iúl ar bhonn leanúnach don tomhaltóir agus do na hoibrithe cúraim sláinte ábhartha a oibríonn leis na grúpaí tomhaltóirí is mó atá i mbaol.

4.

Ba cheart do na Ballstáit an Coimisiún agus an tÚdarás a chur ar an eolas faoina gcomhairle náisiúnta shonrach maidir le tomhaltas féin.

5.

Ba cheart do na Ballstáit an Coimisiún a chur ar an eolas faoina gcuid gníomhaíochtaí chun an chomhairle náisiúnta maidir le tomhaltas a chur in iúl do thomhaltóirí agus do na hoibrithe cúraim sláinte ábhartha.

6.

Ba cheart do na Ballstáit agus d’oibreoirí gnólachtaí bia tuairisciú ar bhonn rialta don Údarás maidir le minicíocht an mhearcair agus an mheitilmearcair iomláin i speicis éagsúla éisc, crústach agus moileasc leis an bhfaisnéis agus ba cheart an fhaisnéis sin a bheith san fhormáid tuairiscithe leictreonach mar atá leagtha amach ag an Údarás. Agus na sonraí á dtuairisciú acu, ba cheart dóibh aird ar leith a thabhairt agus an cineál táirgthe á shonrú acu (is é sin táirgeadh de chineál fiáin, de chineál bailithe nó de chineál fiaigh, in aghaidh táirgeadh neamhorgánach saothraithe nó táirgeadh orgánach saothraithe).

Arna dhéanamh sa Bhruiséil, 28 Iúil 2022.

Thar ceann an Choimisiúin

Stella KYRIAKIDES

Comhalta den Choimisiún


(1)  Painéal EFSA maidir le hÉillitheoirí sa Bhiashlabhra (CONTAM); Scientific Opinion on the risk for public health related to the presence of mercury and methylmercury in food [Tuairim Eolaíoch maidir leis an riosca don tsláinte phoiblí a bhaineann le mearcair agus meitilmearcair a bheith sa bhia]. Iris EFSA 2012;10(12):2985.

(2)  Painéal NDA EFSA (Painéal EFSA ar Tháirgí Diaitéiteacha, Cothú agus Ailléirgí), 2014. Scientific Opinion on health benefits of seafood (fish and shellfish) consumption in relation to health risks associated with exposure to methylmercury [Tuairim Eolaíoch maidir leis na sochair shláinte a bhaineann le tomhaltas bia mara (iasc agus sliogéisc) i ndáil le rioscaí sláinte a bhaineann le nochtadh do mheitilmearcair]. Iris EFSA 2014;12(7):3761.

(3)  Coiste Eolaíoch EFSA, 2015. Ráiteas ar na sochair a bhaineann le hiasc/bia mara i gcomparáid leis na rioscaí a bhaineann le meitilmearcair in iasc/bia mara. Iris EFSA 2015;13(1):3982.

(4)  Rialachán (CE) Uimh. 1881/2006 ón gCoimisiún an 19 Nollaig 2006 lena socraítear uasleibhéil le haghaidh éilleáin áirithe in earraí bia (IO L 364, 20.12.2006, lch. 5).

(5)  Rialachán (AE) 2022/617 ón gCoimisiún an 12 Aibreán 2022 lena leasaítear Rialachán (CE) Uimh. 1881/2006 maidir le huasleibhéil mearcair in éisc agus i salann (IO L 115, 13.4.2022, lch. 60).


Ceartúcháin

1.8.2022   

GA

Iris Oifigiúil an Aontais Eorpaigh

L 201/74


Ceartúchán ar Chinneadh Cur Chun Feidhme (AE) 2022/1096 ón gCoimisiún an 30 Meitheamh 2022 lena leagtar síos gur coibhéiseach iad deimhnithe COVID-19 arna n-eisiúint ag Poblacht na Cóiré leis na deimhnithe arna n-eisiúint i gcomhréir le Rialachán (AE) 2021/953 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle, chun an ceart chun saorghluaiseachta a éascú laistigh den Aontas

( Iris Oifigiúil an Aontais Eorpaigh L 176 an 1 Iúil 2022 )

Ar leathanach 65, in aithris 4:

in ionad:

“(4)

Chuir Poblacht na Cóiré an Coimisiún ar an eolas freisin nach bhfuil aon srian taistil a bhaineann le COVID-19 i bhfeidhm faoi láthair maidir le teacht isteach agus fanacht ar chríoch Phoblacht na Cóiré. Dá mbeadh gá le riachtanais taistil a thabhairt isteach arís, deimhníonn Poblacht na Cóiré go nglacfadh sí le deimhnithe i ndáil le vacsaíniú agus tástáil arna n-eisiúint ag na Ballstáit agus ag tíortha LEE i gcomhréir le Rialachán (AE) 2021/953. Maidir leis na deimhnithe i ndáil le vacsaíniú, chuir Poblacht na Cóiré an Coimisiún ar an eolas nach nglacfar le deimhnithe ar a léirítear vacsaíní ag a bhfuil údarú uile-AE ach amháin má tá an nós imeachta maidir le liostáil úsáide éigeandála de chuid EDS curtha i gcrích ina leith. Maidir le haitheantas a thabhairt do dheimhnithe i ndáil le téarnamh go háirithe, i gcás go mbeadh gá le riachtanais taistil a thabhairt isteach arís, deimhníonn Poblacht na Cóiré nach dtabharfadh sí aitheantas dóibh.”,

léitear:

“(4)

Chuir Poblacht na Cóiré an Coimisiún ar an eolas go nglacfadh sí le deimhnithe i ndáil le vacsaíniú agus tástáil arna n-eisiúint ag na Ballstáit agus ag tíortha an Limistéir Eorpaigh Eacnamaíoch i gcomhréir le Rialachán (AE) 2021/953 faoi na coinníollacha céanna lena deimhnithe féin. Chuir Poblacht na Cóiré an Coimisiún ar an eolas, áfach, mar gheall ar an staid eipidéimeolaíoch, go gceanglaítear faoi láthair ar gach duine atá ag taisteal isteach tástáil a dhéanamh. Maidir leis na deimhnithe i ndáil le vacsaíniú, chuir Poblacht na Cóiré an Coimisiún ar an eolas nach nglacfaí le deimhnithe ar a léirítear vacsaíní ag a bhfuil údarú uile-Aontais ach amháin má tá an nós imeachta maidir le liostáil úsáide éigeandála de chuid EDS curtha i gcrích ina leith. Ar deireadh, chuir Poblacht na Cóiré an Coimisiún ar an eolas nach nglacann sí le deimhnithe téarnaimh.”.