ISSN 1977-0839

Iris Oifigiúil

an Aontais Eorpaigh

L 200

European flag  

An t-eagrán Gaeilge

Reachtaíocht

65
29 Iúil 2022


Clár

 

II   Gníomhartha neamhreachtacha

Leathanach

 

 

RIALACHÁIN

 

*

Rialachán (AE) 2022/1321 ón gCoimisiún an 25 Iúil 2022 lena leasaítear Iarscríbhinní II agus III a ghabhann le Rialachán (CE) Uimh. 396/2005 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle a mhéid a bhaineann le huasleibhéil iarmhar le haghaidh ian fluairíde, ocsafluairfeine, piorocsulam, cuinmeireac agus fluairíd sulfairile i dtáirgí áirithe nó ar tháirgí áirithe ( 1 )

1

 

*

Rialachán Cur Chun Feidhme (AE) 2022/1322 ón gCoimisiún an 25 Iúil 2022 lena leasaítear Rialachán Cur Chun Feidhme (AE) 2021/632 a mhéid a bhaineann leis na liostaí de tháirgí de bhunadh ainmhíoch, de sheachtháirgí ainmhithe agus de tháirgí ilchodacha atá faoi réir rialuithe oifigiúla ag poist rialaithe teorann ( 1 )

25

 

*

Rialachán Cur Chun Feidhme (AE) 2022/1323 ón gCoimisiún an 27 Iúil 2022 lena leasaítear Rialachán (CE) Uimh. 1484/95 maidir le praghsanna ionadaíocha a shocrú in earnáil na feola éanlaithe clóis agus in earnáil na n-uibheacha agus i gcás gealacáin uibhe

65

 

*

Rialachán (AE) 2022/1324 ón gCoimisiún an 28 Iúil 2022 lena leasaítear Iarscríbhinní II agus III a ghabhann le Rialachán (CE) Uimh. 396/2005 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle maidir le huasleibhéil iarmhair le haghaidh beinsivindéfhluipire, boscailide, feanasacuine, fluasafop-P, fluipiridhéfhúróin, flocsaipiorocsad, foiseitil-Al, isifeitimíde, meataflumasóin, pireaclóstróibine, spiriteitreamat, tolclófos-meitile i dtáirgí áirithe nó orthu ( 1 )

68

 

*

Rialachán Cur Chun Feidhme (AE) 2022/1325 ón gCoimisiún an 28 Iúil 2022 lena leasaítear Iarscríbhinn I a ghabhann le Rialachán Cur Chun Feidhme (AE) 2021/605 lena leagtar síos bearta speisialta rialaithe maidir le fiabhras Afracach na muc ( 1 )

109

 

 

TREORACHA

 

*

Treoir Tarmligthe (AE) 2022/1326 ón gCoimisiún an 18 Márta 2022 lena leasaítear an Iarscríbhinn a ghabhann le Cinneadh Réime 2004/757/CGB ón gComhairle maidir le substaintí sícighníomhacha nua a áireamh sa sainmhíniú ar dhruga

148

 

 

CINNTÍ

 

*

Cinneadh (AE) 2022/1327 ón gComhairle an 26 Iúil 2022 lena n-iarrtar ar an gCoimisiún staidéar a thíolacadh ar staid mhargadh inmheánach sheirbhísí poist an Aontais, go sonrach maidir le cur i bhfeidhm Threoir 97/67/CE ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle, agus togra, más iomchuí, i bhfianaise thorthaí an staidéir

152

 

*

Cinneadh (AE) 2022/1328 ón gCoimisiún an 30 Meán Fómhair 2021 maidir leis na bearta SA.32014, SA.32015, SA.32016 (2011/C) (ex 2011/NN) arna gcur chun feidhme ag an Iodáil agus ag Réigiún Lazio i bhfabhar Laziomar agus a fhaighteora CLN (a bhfuil fógra tugtha ina leith faoi dhoiciméad C(2021) 6989)  ( 1 )

154

 


 

(1)   Téacs atá ábhartha maidir le LEE.

GA


II Gníomhartha neamhreachtacha

RIALACHÁIN

29.7.2022   

GA

Iris Oifigiúil an Aontais Eorpaigh

L 200/1


RIALACHÁN (AE) 2022/1321 ÓN gCOIMISIÚN

an 25 Iúil 2022

lena leasaítear Iarscríbhinní II agus III a ghabhann le Rialachán (CE) Uimh. 396/2005 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle a mhéid a bhaineann le huasleibhéil iarmhar le haghaidh ian fluairíde, ocsafluairfeine, piorocsulam, cuinmeireac agus fluairíd sulfairile i dtáirgí áirithe nó ar tháirgí áirithe

(Téacs atá ábhartha maidir le LEE)

TÁ AN COIMISIÚN EORPACH,

Ag féachaint don Chonradh ar Fheidhmiú an Aontais Eorpaigh,

Ag féachaint do Rialachán (CE) Uimh. 396/2005 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 23 Feabhra 2005 maidir le huasleibhéil iarmhar lotnaidicídí i mbia agus i mbeatha de bhunadh plandaí nó de bhunadh ainmhíoch nó ar bhia agus ar bheatha den sórt sin agus lena leasaítear Treoir 91/414/CEE (1), ón gComhairle, agus go háirithe Airteagal 14(1)(a) agus Airteagal 49(2) de,

De bharr an mhéid seo a leanas:

(1)

I gcás ian fluairíde, ocsafluairfeine, piorocsulam, cuinmeireac agus fluairíd sulfairile, leagadh síos uasleibhéil iarmhar (MRLanna) i gCuid A d’Iarscríbhinn III a ghabhann le Rialachán (CE) Uimh. 396/2005.

(2)

I gcás ocsafluairfeine, i gcomhréir le hAirteagal 12(1) de Rialachán (CE) Uimh. 396/2005 (2), chuir an tÚdarás Eorpach um Shábháilteacht Bia (“an tÚdarás”) tuairim réasúnaithe isteach maidir leis na MRLanna atá ann cheana. Mhol sé na MRLanna a laghdú i gcás torthaí citris, cnónna crann, torthaí póma, clochthorthaí, fíonchaor, ológa boird, dátphlumaí Seapánacha, pomagránaití, oinniún, praiseacha cinn agus síolta lus na gréine. I gcás táirgí eile, mhol an tÚdarás na MRLanna atá ann cheana a choinneáil. Ós rud é nach bhfuil aon riosca ann do thomhaltóirí, ba cheart MRLanna a leagan síos in Iarscríbhinn II a ghabhann le Rialachán (CE) Uimh. 396/2005 ag an leibhéal atá ann cheana nó ag an leibhéal a aithníonn an tÚdarás.

(3)

I gcás piorocsulam, chuir an tÚdarás tuairim réasúnaithe isteach maidir leis na MRLanna atá ann cheana i gcomhréir le hAirteagal 12(1) de Rialachán (CE) Uimh. 396/2005 (3). Mhol sé na MRLanna atá ann cheana a choinneáil ag an teorainn shonrach cinnidh (“LOD”) nó ag an MRL réamhshocraithe. I gcás tráchtearraí áirithe, bíonn gá le hoiriúnuithe chuig luachanna níos airde i gcás LODanna sonracha i bhfianaise na féidearthachta anailísí. Ba cheart na LODanna sin a leagan síos in Iarscríbhinn II a ghabhann le Rialachán (CE) Uimh. 396/2005 ag an leibhéal atá ann cheana nó ag an leibhéal a aithníonn an tÚdarás.

(4)

I gcás cuinmeireac, chuir an tÚdarás tuairim réasúnaithe isteach maidir leis na MRLanna atá ann cheana i gcomhréir le hAirteagal 12(1) de Rialachán (CE) Uimh. 396/2005 (4). Tá sé beartaithe an sainmhíniú ar iarmhar le haghaidh táirgí plandaí agus mil a athrú go suim de chuinmeireac agus a mheitibilítí BH 518-2 agus BH 518-4 arna sloinneadh mar chuinmeireac. Mhol sé na MRLanna a laghdú i gcás fréamhacha biatas siúcra, matáin (mucra, bó-ainmhithe, caorach, gabhar, each-ainmhithe, éanlaithe clóis), saill (mucra, bó-ainmhithe, caorach, gabhar, each-ainmhithe, éanlaithe clóis), ae (mucra, éanlaithe clóis), duán mucra, bainne (eallach, caorach, gabhar, each-ainmhithe) agus uibheacha éan. I gcás táirgí eile, mhol sé na MRLanna atá ann cheana a ardú nó a choinneáil. Ós rud é nach bhfuil aon riosca ann do thomhaltóirí, ba cheart na MRLanna sin a leagan síos in Iarscríbhinn II a ghabhann le Rialachán (CE) Uimh. 396/2005 ag an leibhéal atá ann cheana agus ag an leibhéal a aithníonn an tÚdarás. Tháinig an tÚdarás ar an gconclúid go raibh roinnt faisnéise nach raibh ar fáil faoi na MRLanna le haghaidh ae agus duáin ó athchogantaigh agus ó each-ainmhithe agus gur ghá do bhainisteoirí riosca an cheist a scrúdú tuilleadh. Déanfar athbhreithniú ar na MRLanna sin; cuirfear san áireamh san athbhreithniú sin an fhaisnéis a bheidh ar fáil laistigh de dhá bhliain ó dháta foilsithe an Rialacháin seo.

(5)

I gcás fluairíd sulfairile agus i gcomhréir le hAirteagal 12(1) de Rialachán (CE) Uimh. 396/2005 (5), chuir an tÚdarás tuairim réasúnaithe isteach maidir leis na MRLanna atá ann cheana. Mhol sé an dá shainmhíniú reatha maidir le hiarmhar (fluairíd sulfairile agus ian fluairíde) a choimeád mar shainmhínithe sealadacha ós rud é go bhfuil gá le tuilleadh sonraí chun iad a dheimhniú. Tháinig sé ar an gconclúid freisin go raibh roinnt faisnéise ann nach raibh ar fáil maidir leis na MRLanna a bhaineann le fluairíd sulfairile agus ian fluairíde i ndáil leis na tráchtearraí uile atá liostaithe in Iarscríbhinn I a ghabhann le Rialachán (CE) Uimh. 396/2005, agus gur ghá do bhainisteoirí riosca an cheist a scrúdú tuilleadh. Agus sonraí faireacháin breise a chuireann oibreoirí gnólachtaí bia ar fáil á gcur san áireamh, ós rud é nach bhfuil aon riosca ann do thomhaltóirí, ba cheart na MRLanna i gcás ian fluairíde le haghaidh insiltí luibhe, mogóirí róis, caora troim agus “basal agus bláthanna inite” a leagan síos ag an leibhéal atá ann faoi láthair in Iarscríbhinn II a ghabhann le Rialachán (CE) Uimh. 396/2005. Déanfar athbhreithniú ar na MRLanna sin; cuirfear san áireamh san athbhreithniú sin an fhaisnéis a bheidh ar fáil laistigh de dhá bhliain ó dháta foilsithe an Rialacháin seo.

(6)

A mhéid a bhaineann le táirgí ar ina leith nach n-údaraítear úsáid an táirge cosanta plandaí agus nach bhfuil aon lamháltas i dtaca le hallmhairiú ná uasteorainneacha iarmhar maidir le Codex Alimentarius (CXLanna) ann ina leith, ba cheart MRLanna a leagan síos ag an LOD sonrach nó ag MRL réamhshocraithe, mar a fhoráiltear in Airteagal 18(1)(b) de Rialachán (CE) Uimh. 396/2005.

(7)

Chuaigh an Coimisiún i gcomhairle le saotharlanna tagartha an Aontais maidir le hiarmhair lotnaidicídí a mhéid a bhaineann leis an ngá le LODanna áirithe a oiriúnú. A mhéid a bhaineann le roinnt substaintí, tháinig na saotharlanna sin ar an gconclúid gur ghá LODanna sonracha a leagan síos le haghaidh forbairt theicniúil tráchtearraí áirithe.

(8)

Ar bhonn na dtuairimí réasúnaithe ón Údarás agus na tosca a bhaineann leis an ábhar a bhfuil athbhreithniú á dhéanamh air á gcur san áireamh, comhlíontar ceanglais Airteagal 14(2) de Rialachán (CE) Uimh. 396/2005 leis na modhnuithe iomchuí atá á mbeartú ar na MRLanna.

(9)

Chuathas i gcomhairle le comhpháirtithe trádála an Aontais maidir le MRLanna nua tríd an Eagraíocht Dhomhanda Trádála, agus cuireadh a gcuid tuairimí san áireamh.

(10)

Dá bhrí sin, ba cheart Rialachán (CE) Uimh. 396/2005 a leasú dá réir sin.

(11)

Chun go mbeifear in ann margú, próiseáil agus tomhaltas táirgí a dhéanamh ar an ngnáthshlí, ba chóir go bhforálfaí leis an Rialachán seo maidir le socrú idirthréimhseach i gcás táirgí a táirgeadh sula modhnaíodh na MRLanna, táirgí a léiríonn an fhaisnéis ina leith go gcoinníonn siad leibhéal ard cosanta don tomhaltóir.

(12)

Ba cheart tréimhse réasúnta a bheith ann sula mbeidh feidhm ag na MRLanna modhnaithe ionas go mbeidh na Ballstáit, tríú tíortha agus oibreoirí gnólachtaí bia in ann iad féin a ullmhú chun na ceanglais nua a thiocfaidh as an modhnú ar na MRLanna a chomhlíonadh.

(13)

Tá na bearta dá bhforáiltear sa Rialachán seo i gcomhréir leis an tuairim ón mBuanchoiste um Plandaí, Ainmhithe, Bia agus Beatha.

TAR ÉIS AN RIALACHÁN SEO A GHLACADH:

Airteagal 1

Leasaítear Iarscríbhinní II agus III a ghabhann le Rialachán (CE) Uimh. 396/2005 i gcomhréir leis an Iarscríbhinn a ghabhann leis an Rialachán seo.

Airteagal 2

Leanfaidh Rialachán (CE) Uimh. 396/2005 mar a bhí sé sular leasaíodh é leis an Rialachán seo agus beidh feidhm aige maidir le táirgí a táirgeadh san Aontas nó a allmhairíodh isteach san Aontas roimh an 21 Feabhra 2023 .

Airteagal 3

Tiocfaidh an Rialachán seo i bhfeidhm an fichiú lá tar éis lá a fhoilsithe in Iris Oifigiúil an Aontais Eorpaigh.

Beidh feidhm aige ón 21 Feabhra 2023.

Beidh an Rialachán seo ina cheangal go huile agus go hiomlán agus beidh sé infheidhme go díreach i ngach Ballstát.

Arna dhéanamh sa Bhruiséil, 25 Iúil 2022.

Thar ceann an Choimisiúin

An tUachtarán

Ursula VON DER LEYEN


(1)  IO L 070, 16.3.2005, lch. 1.

(2)  An tÚdarás Eorpach um Shábháilteacht Bia; Reasoned opinion on the review of the existing maximum residue levels for spinetoram according to Article 12 of Regulation (EC) No 396/2005 [Tuairim réasúnaithe maidir leis an athbhreithniú ar na huasleibhéil iarmhar atá ann cheana i gcás ocsafluairfeine, de réir Airteagal 12 de Rialachán (CE) Uimh. 396/2005]. EFSA Journal [Iris EFSA] 2020;18(10):6269.

(3)  An tÚdarás Eorpach um Shábháilteacht Bia; Reasoned opinion on the review of the existing maximum residue levels for spinetoram according to Article 12 of Regulation (EC) No 396/2005 [Tuairim réasúnaithe maidir leis an athbhreithniú ar na huasleibhéil iarmhar atá ann cheana i gcás piorocsulam de réir Airteagal 12 de Rialachán (CE) Uimh. 396/2005]. EFSA Journal [Iris EFSA] 2020;18(10):6260.

(4)  An tÚdarás Eorpach um Shábháilteacht Bia; Reasoned opinion on the review of the existing maximum residue levels for spinetoram according to Article 12 of Regulation (EC) No 396/2005 [Tuairim réasúnaithe maidir leis an athbhreithniú ar na huasleibhéil iarmhar atá ann cheana i gcás cuinmeireac de réir Airteagal 12 de Rialachán (CE) Uimh. 396/2005]. EFSA Journal [Iris EFSA] 2020;18(10):6257.

(5)  An tÚdarás Eorpach um Shábháilteacht Bia; Reasoned opinion on the review of the existing maximum residue levels for spinetoram according to Article 12 of Regulation (EC) No 396/2005 [Tuairim réasúnaithe maidir leis an athbhreithniú ar na huasleibhéil iarmhar atá ann cheana le haghaidh fluairíd sulfairile de réir Airteagal 12 de Rialachán (CE) Uimh. 396/2005]. EFSA Journal [Iris EFSA] 2021;19(1):6390.


IARSCRÍBHINN

Leasaítear Iarscríbhinní II agus III a ghabhann le Rialachán (CE) Uimh. 396/2005 mar a leanas:

(1)

in Iarscríbhinn II, cuirtear isteach na colúin seo a leanas le haghaidh ian fluairíde, ocsafluairfeine, piorocsulam, cuinmeireac agus fluairíd sulfairile:

"Iarmhair lotnaidicídí agus uasleibhéil iarmhar (mg/kg)

Cód uimhir

Grúpaí agus samplaí de tháirgí aonair a bhfuil feidhm ag na MRLanna maidir leo  (1)

Ian fluairíde

Ocsafluairfein (F)

Piorocsulam

Cuinmeireac (suim cuinmeireacagus a mheitibilítí BH 518-2agus BH 518-4 arna shloinneadhmar chuinmeireac) (R)

Fluairíd sulfairile

0100000

TORTHAÍ, iad ÚR nó REOITE; CNÓNNA CRANN

 

0,01  (*1)

0,01  (*1)

 

 

0110000

Torthaí citris

0,2 (+)

 

 

0,1  (*1)

0,01  (*1)

0110010

Seadóga

(+)

 

 

 

 

0110020

Oráistí

(+)

 

 

 

 

0110030

Líomóidí

(+)

 

 

 

 

0110040

Líomaí

(+)

 

 

 

 

0110050

Mandairíní

(+)

 

 

 

 

0110990

Eile (2)

(+)

 

 

 

 

0120000

Cnónna crann

 

 

 

0,15  (*1)

 

0120010

Almóinní

30 (+)

 

 

 

10 (+)

0120020

Cnónna Brasaíleacha

30 (+)

 

 

 

10 (+)

0120030

Cnónna caisiú

30 (+)

 

 

 

10 (+)

0120040

Castáin

30 (+)

 

 

 

10 (+)

0120050

Cnónna cócó

15 (+)

 

 

 

3 (+)

0120060

Cnónna coill

30 (+)

 

 

 

10 (+)

0120070

Macadaimia

30 (+)

 

 

 

10 (+)

0120080

Cnónna peacáin

30 (+)

 

 

 

10 (+)

0120090

Eithní cnónna péine

30 (+)

 

 

 

10 (+)

0120100

Cnónna pistéise

30 (+)

 

 

 

10 (+)

0120110

Gallchnónna

30 (+)

 

 

 

10 (+)

0120990

Eile (2)

30 (+)

 

 

 

0,01  (*1) (+)

0130000

Torthaí póma

0,2 (+)

 

 

0,1  (*1)

0,01  (*1)

0130010

Úlla

(+)

 

 

 

 

0130020

Piorraí

(+)

 

 

 

 

0130030

Cainchí

(+)

 

 

 

 

0130040

Torthaí ón meispeal Gearmánach

(+)

 

 

 

 

0130050

Locuatanna

(+)

 

 

 

 

0130990

Eile (2)

(+)

 

 

 

 

0140000

Torthaí cloiche

0,2 (+)

 

 

0,1  (*1)

0,01  (*1)

0140010

Aibreoga

(+)

 

 

 

 

0140020

Silíní (iad milis)

(+)

 

 

 

 

0140030

Péitseoga

(+)

 

 

 

 

0140040

Plumaí

(+)

 

 

 

 

0140990

Eile (2)

(+)

 

 

 

 

0150000

Caora agus torthaí beaga

(+)

 

 

0,1  (*1)

0,01  (*1)

0151000

(a)

fíonchaora

0,2 (+)

 

 

 

(+)

0151010

Fíonchaora boird

(+)

 

 

 

(+)

0151020

Fíniúnacha coiteanna

(+)

 

 

 

(+)

0152000

(b)

sútha talún

0,2 (+)

 

 

 

 

0153000

(c)

torthaí cána

0,2 (+)

 

 

 

 

0153010

Sméara dubha

(+)

 

 

 

 

0153020

Eithreoga

(+)

 

 

 

 

0153030

Sútha craobh (iad dearg agus buí)

(+)

 

 

 

 

0153990

Eile (2)

(+)

 

 

 

 

0154000

(d)

torthaí beaga eile agus caora eile

 

 

 

 

 

0154010

Fraocháin

0,2 (+)

 

 

 

 

0154020

Mónóga

0,2 (+)

 

 

 

 

0154030

Cuiríní (iad dubh, dearg agus bán)

0,2 (+)

 

 

 

 

0154040

Spíonáin (iad glas, dearg agus buí)

0,2 (+)

 

 

 

 

0154050

Mogóirí róis

2 (+)

 

 

 

 

0154060

Maoildearga (iad dubh agus bán)

0,2 (+)

 

 

 

 

0154070

Torthaí ón sceach gheal asaróil

0,2 (+)

 

 

 

 

0154080

Caora troim

2 (+)

 

 

 

 

0154990

Eile (2)

0,2 (+)

 

 

 

 

0160000

Torthaí ilghnéitheacha ag a bhfuil

0,2 (+)

 

 

 

0,01  (*1)

0161000

(a)

craiceann inite

(+)

 

 

 

 

0161010

Dátaí

(+)

 

 

0,1  (*1)

 

0161020

Figí

(+)

 

 

0,1  (*1)

 

0161030

Ológa boird

(+)

 

 

0,15  (*1)

 

0161040

Cumcuait

(+)

 

 

0,1  (*1)

 

0161050

Torthaí réaltúla

(+)

 

 

0,1  (*1)

 

0161060

Dátphlumaí Seapánacha

(+)

 

 

0,1  (*1)

 

0161070

Plumaí láva

(+)

 

 

0,1  (*1)

 

0161990

Eile (2)

(+)

 

 

0,1  (*1)

 

0162000

(b)

craiceann do-ite, é beag

(+)

 

 

0,1  (*1)

 

0162010

Cíobhaíonna (iad glas, dearg agus buí)

(+)

 

 

 

 

0162020

Lítsíonna

(+)

 

 

 

 

0162030

Páiseoga

(+)

 

 

 

 

0162040

Piorraí deilgneacha

(+)

 

 

 

 

0162050

Réalt-úlla

(+)

 

 

 

 

0162060

Dátphlumaí Meiriceánacha

(+)

 

 

 

 

0162990

Eile (2)

(+)

 

 

 

 

0163000

(c)

craiceann do-ite, é mór

(+)

 

 

 

 

0163010

Abhacáid

(+)

 

 

0,15  (*1)

 

0163020

Bananaí

(+)

 

 

0,1  (*1)

 

0163030

Mangónna

(+)

 

 

0,1  (*1)

 

0163040

Papánna

(+)

 

 

0,1  (*1)

 

0163050

Pomagránaití

(+)

 

 

0,1  (*1)

 

0163060

Céiriomoighe

(+)

 

 

0,1  (*1)

 

0163070

Guábhaí

(+)

 

 

0,1  (*1)

 

0163080

Anainn

(+)

 

 

0,1  (*1)

 

0163090

Torthaí aráin

(+)

 

 

0,1  (*1)

 

0163100

Duraígh

(+)

 

 

0,1  (*1)

 

0163110

Úlla deilgneacha

(+)

 

 

0,1  (*1)

 

0163990

Eile (2)

(+)

 

 

0,1  (*1)

 

0200000

GLASRAÍ, iad ÚR nó REOITE

(+)

 

 

 

 

0210000

Glasraí fréimhe agus tiúbair

0,2 (+)

0,01  (*1)

0,01  (*1)

 

0,01  (*1)

0211000

(a)

prátaí

(+)

 

 

0,1  (*1)

 

0212000

(b)

glasraí fréimhe agus tiúbair trópaiceacha

(+)

 

 

0,1  (*1)

 

0212010

Casabhaigh

(+)

 

 

 

 

0212020

Prátaí milse

(+)

 

 

 

 

0212030

Ionaim

(+)

 

 

 

 

0212040

Ararút

(+)

 

 

 

 

0212990

Eile (2)

(+)

 

 

 

 

0213000

(c)

glasraí fréimhe agus tiúbair eile seachas biatas siúcra

(+)

 

 

 

 

0213010

Meacain bhiatais

(+)

 

 

0,15  (*1)

 

0213020

Meacain dhearga

(+)

 

 

0,1  (*1)

 

0213030

Soiliriac/soilire tornapa

(+)

 

 

0,1  (*1)

 

0213040

Meacain ragaim

(+)

 

 

0,1  (*1)

 

0213050

Bliosáin ghréine

(+)

 

 

0,1  (*1)

 

0213060

Meacain bhána

(+)

 

 

0,1  (*1)

 

0213070

Fréamhacha peirsile/peirsil fréimhe Hamburg

(+)

 

 

0,1  (*1)

 

0213080

Raidisí

(+)

 

 

0,1  (*1)

 

0213090

Salsabh

(+)

 

 

0,1  (*1)

 

0213100

Svaeideanna

(+)

 

 

0,1  (*1)

 

0213110

Tornapaí

(+)

 

 

0,1  (*1)

 

0213990

Eile (2)

(+)

 

 

0,1  (*1)

 

0220000

Glasraí bleibíní

0,2 (+)

0,01  (*1)

0,01  (*1)

0,1  (*1)

0,01  (*1)

0220010

Gairleog

(+)

 

 

 

 

0220020

Oinniúin

(+)

 

 

 

 

0220030

Seallóidí

(+)

 

 

 

 

0220040

Oinniúin earraigh/scailliúin agus ciobúil

(+)

 

 

 

 

0220990

Eile (2)

(+)

 

 

 

 

0230000

Glasraí a thugann torthaí

0,2 (+)

0,01  (*1)

0,01  (*1)

0,1  (*1)

0,01  (*1)

0231000

(a)

Solanaceae agus Malvaceae

(+)

 

 

 

 

0231010

Trátaí

(+)

 

 

 

 

0231020

Piobair

(+)

 

 

 

 

0231030

Ubhthorthaí

(+)

 

 

 

 

0231040

Ocra

(+)

 

 

 

 

0231990

Eile (2)

(+)

 

 

 

 

0232000

(b)

guird a bhfuil craiceann inite acu

(+)

 

 

 

 

0232010

Cúcamair

(+)

 

 

 

 

0232020

Gircíní

(+)

 

 

 

 

0232030

Cúirséid

(+)

 

 

 

 

0232990

Eile (2)

(+)

 

 

 

 

0233000

(c)

guird a bhfuil craiceann do-ite acu

(+)

 

 

 

 

0233010

Mealbhacáin

(+)

 

 

 

 

0233020

Puimcíní

(+)

 

 

 

 

0233030

Mealbhacáin uisce

(+)

 

 

 

 

0233990

Eile (2)

(+)

 

 

 

 

0234000

(d)

arbhar milis

(+)

 

 

 

 

0239000

(e)

glasraí eile a thugann torthaí

(+)

 

 

 

 

0240000

Glasraí praisí (seachas fréamhacha praisí agus barra duilleog óga praisí)

0,2 (+)

0,01  (*1)

0,01  (*1)

0,1  (*1)

0,01  (*1)

0241000

(a)

praiseach bhlátha

(+)

 

 

 

 

0241010

Brocailí

(+)

 

 

 

 

0241020

Cóilis

(+)

 

 

 

 

0241990

Eile (2)

(+)

 

 

 

 

0242000

(b)

praiseach chinn

(+)

 

 

 

 

0242010

Bachlóga Bruiséile

(+)

 

 

 

 

0242020

Cabáistí cinn

(+)

 

 

 

 

0242990

Eile (2)

(+)

 

 

 

 

0243000

(c)

praiseach dhuilleach

(+)

 

 

 

 

0243010

Cabáistí Síneacha

(+)

 

 

 

 

0243020

Cáil

(+)

 

 

 

 

0243990

Eile (2)

(+)

 

 

 

 

0244000

(d)

cálráibí

(+)

 

 

 

 

0250000

Glasraí duilleacha, luibheanna agus bláthanna inite

(+)

 

 

0,1  (*1)

 

0251000

(a)

leitísí agus plandaí sailéid

0,2 (+)

0,01  (*1)

0,01  (*1)

 

0,01  (*1)

0251010

Ceathrúna uain

(+)

 

 

 

 

0251020

Leitísí

(+)

 

 

 

 

0251030

Searbháin muc

(+)

 

 

 

 

0251040

Biolair agus eascróga agus peacáin eile

(+)

 

 

 

 

0251050

Biolair thalún

(+)

 

 

 

 

0251060

Roicéad Rómánach/rucola

(+)

 

 

 

 

0251070

Mustard dearg

(+)

 

 

 

 

0251080

Barra duilleog óga (lena n-áirítear speicis phraisí)

(+)

 

 

 

 

0251990

Eile (2)

(+)

 

 

 

 

0252000

(b)

spionáistí agus duilleoga comhchosúla

0,2 (+)

0,01  (*1)

0,01  (*1)

 

0,01  (*1)

0252010

Spionáistí

(+)

 

 

 

 

0252020

Puirsleáin

(+)

 

 

 

 

0252030

Seardas/duilleoga biatais

(+)

 

 

 

 

0252990

Eile (2)

(+)

 

 

 

 

0253000

(c)

duilleoga caor fíniúna agus speicis chomhchosúla

0,2 (+)

0,01  (*1)

0,01  (*1)

 

0,01  (*1)

0254000

(d)

biolair uisce

0,2 (+)

0,01  (*1)

0,01  (*1)

 

0,01  (*1)

0255000

(e)

sreabháin na Beilge

0,2 (+)

0,01  (*1)

0,01  (*1)

 

0,01  (*1)

0256000

(f)

luibheanna agus bláthanna inite

 

0,02  (*1)

0,02  (*1)

 

0,02  (*1)

0256010

Costóg

0,2 (+)

 

 

 

 

0256020

Síobhas

0,2 (+)

 

 

 

 

0256030

Duilleoga soilire

0,2 (+)

 

 

 

 

0256040

Peirsil

0,2 (+)

 

 

 

 

0256050

Sáiste

0,2 (+)

 

 

 

 

0256060

Marós

0,2 (+)

 

 

 

 

0256070

Tím

0,2 (+)

 

 

 

 

0256080

Basal agus bláthanna inite

2 (+)

 

 

 

 

0256090

Duilleog labhrais

0,2 (+)

 

 

 

 

0256100

Dragan

0,2 (+)

 

 

 

 

0256990

Eile (2)

0,2 (+)

 

 

 

 

0260000

Léagúim

0,2 (+)

0,01  (*1)

0,01  (*1)

0,1  (*1)

0,01  (*1)

0260010

Pónairí (a bhfuil faighneoga acu)

(+)

 

 

 

 

0260020

Pónairí (gan faighneoga)

(+)

 

 

 

 

0260030

Piseanna (a bhfuil faighneoga acu)

(+)

 

 

 

 

0260040

Piseanna (gan faighneoga)

(+)

 

 

 

 

0260050

Lintilí

(+)

 

 

 

 

0260990

Eile (2)

(+)

 

 

 

 

0270000

Glasraí gais

0,2 (+)

0,01  (*1)

0,01  (*1)

0,1  (*1)

0,01  (*1)

0270010

Lus súgach

(+)

 

 

 

 

0270020

Cardúin

(+)

 

 

 

 

0270030

Soilirí

(+)

 

 

 

 

0270040

Finéal Fhlórans

(+)

 

 

 

 

0270050

Bliosáin chruinne

(+)

 

 

 

 

0270060

Cainneanna

(+)

 

 

 

 

0270070

Biabhóg

(+)

 

 

 

 

0270080

Péacáin bhambú

(+)

 

 

 

 

0270090

Croíthe pailme

(+)

 

 

 

 

0270990

Eile (2)

(+)

 

 

 

 

0280000

Fungais, caonaigh agus léicin

0,2 (+)

0,01  (*1)

0,01  (*1)

0,1  (*1)

0,01  (*1)

0280010

Fungais shaothraithe

(+)

 

 

 

 

0280020

Fungais fhiáine

(+)

 

 

 

 

0280990

Caonaigh agus léicin

(+)

 

 

 

 

0290000

Algaí agus orgánaigh phrócaróit

0,2 (+)

0,01  (*1)

0,01  (*1)

0,1  (*1)

0,01  (*1)

0300000

PISEÁNAIGH

2 (+)

0,01  (*1)

0,01  (*1)

0,1  (*1)

0,01  (*1)

0300010

Pónairí

(+)

 

 

 

 

0300020

Lintilí

(+)

 

 

 

 

0300030

Piseanna

(+)

 

 

 

 

0300040

Lúipíní/pónairí lúipíní

(+)

 

 

 

 

0300990

Eile (2)

(+)

 

 

 

 

0400000

OLASHÍOLTA AGUS OLATHORTHAÍ

2 (+)

 

0,01  (*1)

0,15  (*1)

0,01  (*1)

0401000

Olashíolta

(+)

0,01  (*1)

 

 

 

0401010

Ros lín

(+)

 

 

 

 

0401020

Piseanna talún

(+)

 

 

 

 

0401030

Síolta poipín

(+)

 

 

 

 

0401040

Síolta seasamain

(+)

 

 

 

 

0401050

Síolta lus na gréine

(+)

 

 

 

 

0401060

Síolta ráibe

(+)

 

 

 

 

0401070

Pónairí soighe

(+)

 

 

 

 

0401080

Síolta mustaird

(+)

 

 

 

 

0401090

Síolta cadáis

(+)

 

 

 

 

0401100

Síolta puimcín

(+)

 

 

 

 

0401110

Síolta cróch bréige

(+)

 

 

 

 

0401120

Síolta borráiste

(+)

 

 

 

 

0401130

Caimilín

(+)

 

 

 

 

0401140

Síolta cnáibe

(+)

 

 

 

 

0401150

Pónairí ricne

(+)

 

 

 

 

0401990

Eile (2)

(+)

 

 

 

 

0402000

Olathorthaí

(+)

 

 

 

 

0402010

Ológa le haghaidh táirgeadh ola

(+)

1

 

 

 

0402020

Eithní pailme ola

(+)

0,01  (*1)

 

 

 

0402030

Torthaí pailme oila

(+)

0,01  (*1)

 

 

 

0402040

Capac

(+)

0,01  (*1)

 

 

 

0402990

Eile (2)

(+)

0,01  (*1)

 

 

 

0500000

GRÁNAIGH

2 (+)

0,01  (*1)

0,01  (*1)

0,1  (*1)

0,01  (*1)

0500010

Eorna

(+)

 

 

 

 

0500020

Ruán agus bréag-ghránaigh eile

(+)

 

 

 

 

0500030

Arbhar Indiach/arbhar

(+)

 

 

 

 

0500040

Muiléad coiteann

(+)

 

 

 

 

0500050

Coirce

(+)

 

 

 

 

0500060

Rís

(+)

 

 

 

 

0500070

Seagal

(+)

 

 

 

 

0500080

Sorgam

(+)

 

 

 

 

0500090

Cruithneacht

(+)

 

 

 

 

0500990

Eile (2)

(+)

 

 

 

 

0600000

TAENNA, CAIFE, INSILTÍ LUIBHE, CÓCÓ AGUS CARÚIB

 

0,05  (*1)

0,05  (*1)

0,1  (*1)

 

0610000

Taenna

400 (+)

 

 

 

0,05  (*1)

0620000

Pónairí caife

5 (+)

 

 

 

0,05  (*1)

0630000

Insiltí luibhe ó

10 (+)

 

 

 

0,05  (*1)

0631000

(a)

bláthanna

(+)

 

 

 

 

0631010

Camán meall

(+)

 

 

 

 

0631020

Roiseog

(+)

 

 

 

 

0631030

Rós

(+)

 

 

 

 

0631040

Seasmain

(+)

 

 

 

 

0631050

Teile

(+)

 

 

 

 

0631990

Eile (2)

(+)

 

 

 

 

0632000

(b)

duilleoga agus luibheanna

(+)

 

 

 

 

0632010

Sú talún

(+)

 

 

 

 

0632020

Rooibos

(+)

 

 

 

 

0632030

Maité

(+)

 

 

 

 

0632990

Eile (2)

(+)

 

 

 

 

0633000

(c)

fréamhacha

(+)

 

 

 

 

0633010

Caorthann corraigh

(+)

 

 

 

 

0633020

Ginsing

(+)

 

 

 

 

0633990

Eile (2)

(+)

 

 

 

 

0639000

(d)

aon chuid eile den phlanda

(+)

 

 

 

 

0640000

Pónairí cócó

5 (+)

 

 

 

0,03 (+)

0650000

Carúib

10 (+)

 

 

 

0,05  (*1)

0700000

LEANNLUSANNA

10 (+)

0,05  (*1)

0,05  (*1)

0,1  (*1)

0,05  (*1)

0800000

SPÍOSRAÍ

5 (+)

0,05  (*1)

0,05  (*1)

0,1  (*1)

0,05  (*1)

0810000

Spíosraí ó shíolta

(+)

 

 

 

 

0810010

Ainís

(+)

 

 

 

 

0810020

Calaindí

(+)

 

 

 

 

0810030

Soilire

(+)

 

 

 

 

0810040

Lus an choire

(+)

 

 

 

 

0810050

Cuimín

(+)

 

 

 

 

0810060

Lus mín

(+)

 

 

 

 

0810070

Finéal

(+)

 

 

 

 

0810080

Feinigréag

(+)

 

 

 

 

0810090

Noitmig

(+)

 

 

 

 

0810990

Eile (2)

(+)

 

 

 

 

0820000

Spíosraí ó thorthaí

(+)

 

 

 

 

0820010

Ilspíosra/pimeantó

(+)

 

 

 

 

0820020

Piobar Szechuan

(+)

 

 

 

 

0820030

Cearbhas

(+)

 

 

 

 

0820040

Cardamam

(+)

 

 

 

 

0820050

Caor aitil

(+)

 

 

 

 

0820060

Piobarchaor (í dubh, glas agus bán)

(+)

 

 

 

 

0820070

Fanaile

(+)

 

 

 

 

0820080

Tamarain

(+)

 

 

 

 

0820990

Eile (2)

(+)

 

 

 

 

0830000

Spíosraí ó choirt

(+)

 

 

 

 

0830010

Cainéal

(+)

 

 

 

 

0830990

Eile (2)

(+)

 

 

 

 

0840000

Spíosraí ó fhréamhacha agus ó riosóm

(+)

 

 

 

 

0840010

Liocras

(+)

 

 

 

 

0840020

Sinséar (10)

(+)

 

 

 

 

0840030

Tuirmiric/curcuma

(+)

 

 

 

 

0840040

Meacain ragaim (11)

(+)

 

 

 

 

0840990

Eile (2)

(+)

 

 

 

 

0850000

Spíosraí ón mbachlóg

(+)

 

 

 

 

0850010

Clóibh

(+)

 

 

 

 

0850020

Caprais

(+)

 

 

 

 

0850990

Eile (2)

(+)

 

 

 

 

0860000

Spíosraí ó phistil bláthanna

(+)

 

 

 

 

0860010

Cróch

(+)

 

 

 

 

0860990

Eile (2)

(+)

 

 

 

 

0870000

Spíosraí arail

(+)

 

 

 

 

0870010

Maicis

(+)

 

 

 

 

0870990

Eile (2)

(+)

 

 

 

 

0900000

PLANDAÍ SIÚCRA

2 (+)

0,01  (*1)

0,01  (*1)

 

0,01  (*1)

0900010

Fréamhacha biatas siúcra

(+)

 

 

0,15  (*1)

 

0900020

Cánaí siúcra

(+)

 

 

0,1  (*1)

 

0900030

Fréamhacha siocaire

(+)

 

 

0,1  (*1)

 

0900990

Eile (2)

(+)

 

 

0,1  (*1)

 

1000000

TÁIRGÍ DE THIONSCNAMH AINMHÍOCH - AINMHITHE TALÚN

 

 

 

 

 

1010000

Tráchtearraí ó

0,3 (+)

0,01  (*1)

0,01  (*1)

 

0,01  (*1)

1011000

(a)

mucra

(+)

 

 

0,02  (*1)

 

1011010

Matán

(+)

 

 

 

 

1011020

Saill

(+)

 

 

 

 

1011030

An t-ae

(+)

 

 

 

 

1011040

An duán

(+)

 

 

 

 

1011050

Scairteach inite (seachas an t-ae agus an duán)

(+)

 

 

 

 

1011990

Eile (2)

(+)

 

 

 

 

1012000

(b)

bó-ainmhí

(+)

 

 

 

 

1012010

Matán

(+)

 

 

0,02  (*1)

 

1012020

Saill

(+)

 

 

0,02  (*1)

 

1012030

An t-ae

(+)

 

 

0,07 (+)

 

1012040

An duán

(+)

 

 

0,05 (+)

 

1012050

Scairteach inite (seachas an t-ae agus an duán)

(+)

 

 

0,07 (+)

 

1012990

Eile (2)

(+)

 

 

0,02  (*1)

 

1013000

(c)

caoraigh

(+)

 

 

 

 

1013010

Matán

(+)

 

 

0,02  (*1)

 

1013020

Saill

(+)

 

 

0,02  (*1)

 

1013030

An t-ae

(+)

 

 

0,05 (+)

 

1013040

An duán

(+)

 

 

0,05 (+)

 

1013050

Scairteach inite (seachas an t-ae agus an duán)

(+)

 

 

0,05 (+)

 

1013990

Eile (2)

(+)

 

 

0,02  (*1)

 

1014000

d)

gabhar

(+)

 

 

 

 

1014010

Matán

(+)

 

 

0,02  (*1)

 

1014020

Saill

(+)

 

 

0,02  (*1)

 

1014030

An t-ae

(+)

 

 

0,05 (+)

 

1014040

An duán

(+)

 

 

0,05 (+)

 

1014050

Scairteach inite (seachas an t-ae agus an duán)

(+)

 

 

0,05 (+)

 

1014990

Eile (2)

(+)

 

 

0,02  (*1)

 

1015000

(e)

eachaí

(+)

 

 

 

 

1015010

Matán

(+)

 

 

0,02  (*1)

 

1015020

Saill

(+)

 

 

0,02  (*1)

 

1015030

An t-ae

(+)

 

 

0,07 (+)

 

1015040

An duán

(+)

 

 

0,05 (+)

 

1015050

Scairteach inite (seachas an t-ae agus an duán)

(+)

 

 

0,07 (+)

 

1015990

Eile (2)

(+)

 

 

0,02  (*1)

 

1016000

(f)

éanlaith chlóis

(+)

 

 

0,02  (*1)

 

1016010

Matán

(+)

 

 

 

 

1016020

Saill

(+)

 

 

 

 

1016030

An t-ae

(+)

 

 

 

 

1016040

An duán

(+)

 

 

 

 

1016050

Scairteach inite (seachas an t-ae agus an duán)

(+)

 

 

 

 

1016990

Eile (2)

(+)

 

 

 

 

1017000

(g)

ainmhithe talún feirme eile

(+)

 

 

0,02  (*1)

 

1017010

Matán

(+)

 

 

 

 

1017020

Saill

(+)

 

 

 

 

1017030

An t-ae

(+)

 

 

 

 

1017040

An duán

(+)

 

 

 

 

1017050

Scairteach inite (seachas an t-ae agus an duán)

(+)

 

 

 

 

1017990

Eile (2)

(+)

 

 

 

 

1020000

Bainne

0,2 (+)

0,01  (*1)

0,01  (*1)

0,02  (*1)

0,01  (*1)

1020010

Eallach

(+)

 

 

 

 

1020020

Caoirigh

(+)

 

 

 

 

1020030

Gabhar

(+)

 

 

 

 

1020040

Capall

(+)

 

 

 

 

1020990

Eile (2)

(+)

 

 

 

 

1030000

Uibheacha éan

0,2 (+)

0,01  (*1)

0,01  (*1)

0,02  (*1)

0,01  (*1)

1030010

An chearc

(+)

 

 

 

 

1030020

Lacha

(+)

 

 

 

 

1030030

Géanna

(+)

 

 

 

 

1030040

Gearg

(+)

 

 

 

 

1030990

Eile (2)

(+)

 

 

 

 

1040000

Mil agus táirgí beachaireacht eile (7)

0,5  (*1)

0,05  (*1)

0,05  (*1)

0,05  (*1)

0,05  (*1)

1050000

Débheathaigh agus Reiptílí

0,3 (+)

0,01  (*1)

0,01  (*1)

0,02  (*1)

0,01  (*1)

1060000

Ainmhithe inveirteabracha talún

0,3 (+)

0,01  (*1)

0,01  (*1)

0,02  (*1)

0,01  (*1)

1070000

Ainmhithe veirteabracha talún fiáine

0,3 (+)

0,01  (*1)

0,01  (*1)

0,02  (*1)

0,01  (*1)

1100000

TÁIRGÍ DE THIONSCNAMH AINMHÍOCH - ÉISC, TÁIRGÍ ÉISC AGUS AON TÁIRGE BIA MARA NÓ FIONNUISCE ILE (8)

 

 

 

 

 

1200000

TÁIRGÍ NÓ CODANNA DE THÁIRGÍ A ÚSAIDTEAR CHUN BEATHA AINMHITHE A THÁIRGEADH AGUS CHUIGE SIN AMHÁIN (8)

 

 

 

 

 

1300000

TÁIRGÍ BIA PRÓISEÁILTE (9)

 

 

 

 

 

Ian fluairíde

A)

Tá roinnt faisnéise faoi mhodhanna anailíse sainaitheanta ag an Údarás Eorpach um Shábháilteacht Bia mar fhaisnéis nach bhfuil ar fáil. Léiríonn na sonraí tarluithe nach féidir MRL níos ísle ná 0.2 mg/kg a bhaint amach faoi láthair. Tá sonraí breise ag teastáil chun faireachán a dhéanamh ar an leibhéal sin le himeacht ama d’fhonn an leibhéal sin a laghdú. Agus athbhreithniú á dhéanamh ag an gCoimisiún ar an MRL, cuirfidh sé an fhaisnéis dá dtagraítear sa chéad abairt san áireamh, má chuirtear isteach í faoin 29 Iúil 2024, nó, mura gcuirtear an fhaisnéis sin isteach faoin dáta sin, an easpa faisnéise. B) Leagadh síos uasleibhéal iarmhar de 3 mg/kg chun úsáid údaraithe ian fluairíde a léiriú chun rísíní tirime a thoitriú. Tá roinnt faisnéise faoi staidéir ar nádúr na n-iarmhar i maitrísí bia tráth toitrithe agus ar thocsaineacht sainaitheanta ag an tÚdarás Eorpach um Shábháilteacht Bia mar fhaisnéis nach bhfuil ar fáil. Agus athbhreithniú á dhéanamh ag an gCoimisiún ar an MRL, cuirfidh sé an fhaisnéis dá dtagraítear sa chéad abairt san áireamh, má chuirtear isteach í faoi n 29 Iúil 2024, nó, mura gcuirtear an fhaisnéis sin isteach faoin dáta sin, an easpa faisnéise.

0151000 (a) fíonchaora

0151010 Fíonchaora boird

0151020 Fíniúnacha coiteanna

A)

Tá roinnt faisnéise faoi thrialacha allamuigh ar nádúr na n-iarmhar i maitrísí bia tráth toitrithe agus ar phróifíl ghinearálta tocsaineachta sainaitheanta ag an tÚdarás Eorpach um Shábháilteacht Bia mar fhaisnéis nach bhfuil ar fáil. Léiríonn na sonraí tarluithe nach féidir MRL níos ísle ná 2 mg/kg a bhaint amach faoi láthair. Tá sonraí breise ag teastáil chun faireachán a dhéanamh ar an leibhéal sin le himeacht ama d’fhonn an leibhéal sin a laghdú. Agus athbhreithniú á dhéanamh ag an gCoimisiún ar an MRL, cuirfidh sé an fhaisnéis dá dtagraítear sa chéad abairt san áireamh, má chuirtear isteach í faoin 29 Iúil 2024, nó, mura gcuirtear an fhaisnéis sin isteach faoin dáta sin, an easpa faisnéise. B) Leagadh síos uasleibhéal iarmhar de 0.5 mg/kg, 2 mg/kg agus 4 mg/kg chun úsáid údaraithe ian fluairíde a léiriú chun rís snasta, plúr gráin agus bran gráin a thoitriú faoi seach. Tá roinnt faisnéise faoi staidéir ar nádúr na n-iarmhar i maitrísí bia tráth toitrithe agus ar thocsaineacht sainaitheanta ag an tÚdarás Eorpach um Shábháilteacht Bia mar fhaisnéis nach bhfuil ar fáil. Agus athbhreithniú á dhéanamh ag an gCoimisiún ar an MRL, cuirfidh sé an fhaisnéis dá dtagraítear sa chéad abairt san áireamh, má chuirtear isteach í faoin 29 Iúil 2024, nó, mura gcuirtear an fhaisnéis sin isteach faoin dáta sin, an easpa faisnéise.

0500060 Rís

A)

Tá roinnt faisnéise faoi thrialacha allamuigh ar nádúr na n-iarmhar i maitrísí bia tráth toitrithe agus ar phróifíl ghinearálta tocsaineachta sainaitheanta ag an tÚdarás Eorpach um Shábháilteacht Bia mar fhaisnéis nach bhfuil ar fáil. Léiríonn na sonraí tarluithe nach féidir MRL níos ísle ná 2 mg/kg a bhaint amach faoi láthair. Tá sonraí breise ag teastáil chun faireachán a dhéanamh ar an leibhéal sin le himeacht ama d’fhonn an leibhéal sin a laghdú. Agus athbhreithniú á dhéanamh ag an gCoimisiún ar an MRL, cuirfidh sé an fhaisnéis dá dtagraítear sa chéad abairt san áireamh, má chuirtear isteach í faoin 29 Iúil 2024, nó, mura gcuirtear an fhaisnéis sin isteach faoin dáta sin, an easpa faisnéise. B) Leagadh síos uasleibhéal iarmhar de 1 mg/kg, 2 mg/kg agus 4 mg/kg chun úsáid údaraithe ian fluairíde a léiriú chun stáirse arbhair Indiaigh, plúr gráin agus bran gráin a thoitriú faoi seach. Leagadh síos uasleibhéal iarmhar de 0.5 mg/kg chun úsáid údaraithe ian fluairíde a léiriú chun gránlach arbhair Indiaigh, ola arbhair Indiaigh agus min arbhair Indiaigh a thoitriú. Tá roinnt faisnéise faoi staidéir ar nádúr na n-iarmhar i maitrísí bia tráth toitrithe agus ar thocsaineacht sainaitheanta ag an tÚdarás Eorpach um Shábháilteacht Bia mar fhaisnéis nach bhfuil ar fáil. Agus athbhreithniú á dhéanamh ag an gCoimisiún ar an MRL, cuirfidh sé an fhaisnéis dá dtagraítear sa chéad abairt san áireamh, má chuirtear isteach í faoi n 29 Iúil 2024, nó, mura gcuirtear an fhaisnéis sin isteach faoin dáta sin, an easpa faisnéise.

0500030 Arbhar Indiach/arbhar

A)

Tá roinnt faisnéise faoi thrialacha allamuigh ar nádúr na n-iarmhar i maitrísí bia tráth toitrithe agus ar phróifíl ghinearálta tocsaineachta sainaitheanta ag an tÚdarás Eorpach um Shábháilteacht Bia mar fhaisnéis nach bhfuil ar fáil. Léiríonn na sonraí tarluithe nach féidir MRL níos ísle ná 2 mg/kg a bhaint amach faoi láthair. Tá sonraí breise ag teastáil chun faireachán a dhéanamh ar an leibhéal sin le himeacht ama d’fhonn an leibhéal sin a laghdú. Agus athbhreithniú á dhéanamh ag an gCoimisiún ar an MRL, cuirfidh sé an fhaisnéis dá dtagraítear sa chéad abairt san áireamh, má chuirtear isteach í faoin 29 Iúil 2024, nó, mura gcuirtear an fhaisnéis sin isteach faoin dáta sin, an easpa faisnéise. B) Leagadh síos uasleibhéal iarmhar de 1 mg/kg, 2 mg/kg agus 4 mg/kg chun úsáid údaraithe ian fluairíde a léiriú chun ginidín cruithneachta, plúr gráin agus bran gráin a thoitriú faoi seach. Leagadh síos uasleibhéal iarmhar de 0.5 mg/kg chun úsáid údaraithe ian fluairíde a léiriú chun seimilín agus plúr ar bheagán cruithneachta a thoitriú. Tá roinnt faisnéise faoi staidéir ar nádúr na n-iarmhar i maitrísí bia tráth toitrithe agus ar thocsaineacht sainaitheanta ag an tÚdarás Eorpach um Shábháilteacht Bia mar fhaisnéis nach bhfuil ar fáil. Agus athbhreithniú á dhéanamh ag an gCoimisiún ar an MRL, cuirfidh sé an fhaisnéis dá dtagraítear sa chéad abairt san áireamh, má chuirtear isteach í faoin 29 Iúil 2024 , nó, mura gcuirtear an fhaisnéis sin isteach faoin dáta sin, an easpa faisnéise.

0500090 Cruithneacht

A)

Tá roinnt faisnéise faoi thrialacha allamuigh ar nádúr na n-iarmhar i maitrísí bia tráth toitrithe agus ar phróifíl ghinearálta tocsaineachta sainaitheanta ag an tÚdarás Eorpach um Shábháilteacht Bia mar fhaisnéis nach bhfuil ar fáil. Léiríonn na sonraí tarluithe nach féidir MRL níos ísle ná 2 mg/kg a bhaint amach faoi láthair. Tá sonraí breise ag teastáil chun faireachán a dhéanamh ar an leibhéal sin le himeacht ama d’fhonn an leibhéal sin a laghdú. Agus athbhreithniú á dhéanamh ag an gCoimisiún ar an MRL, cuirfidh sé an fhaisnéis dá dtagraítear sa chéad abairt san áireamh, má chuirtear isteach í faoin 29 Iúil 2024, nó, mura gcuirtear an fhaisnéis sin isteach faoin dáta sin, an easpa faisnéise. B) Leagadh síos uasleibhéal iarmhar de 2 mg/kg agus 4 mg/kg chun úsáid údaraithe ian fluairíde a léiriú chun plúr gráin agus bran gráin a thoitriú faoi seach. Tá roinnt faisnéise faoi staidéir ar nádúr na n-iarmhar i maitrísí bia tráth toitrithe agus ar thocsaineacht sainaitheanta ag an tÚdarás Eorpach um Shábháilteacht Bia mar fhaisnéis nach bhfuil ar fáil. Agus athbhreithniú á dhéanamh ag an gCoimisiún ar an MRL, cuirfidh sé an fhaisnéis dá dtagraítear sa chéad abairt san áireamh, má chuirtear isteach í faoin 29 Iúil 2024, nó, mura gcuirtear an fhaisnéis sin isteach faoin dáta sin, an easpa faisnéise.

0500000 GRÁNAIGH

0500010 Eorna

0500020 Ruán agus bréag-ghránaigh eile

0500040 Muiléad coiteann

0500050 Coirce

0500070 Seagal

0500080 Sorgam

0500990 Eile (2)

Léiríonn na sonraí tarluithe nach féidir MRL níos ísle ná 0.2 mg/kg a bhaint amach faoi láthair. Tá sonraí breise ag teastáil chun faireachán a dhéanamh ar an leibhéal sin le himeacht ama d’fhonn an leibhéal sin a laghdú. Agus athbhreithniú á dhéanamh ag an gCoimisiún ar an MRL, cuirfidh sé an fhaisnéis dá dtagraítear sa chéad abairt san áireamh, má chuirtear isteach í faoin 29 Iúil 2024, nó, mura gcuirtear an fhaisnéis sin isteach faoin dáta sin, an easpa faisnéise.

0161030 Ológa boird

0163010 Abhacáid

1020000 Bainne

1020010 Eallach

1020020 Caoirigh

1020030 Gabhair

1020040 Capaill

1020990 Eile(2)

1030000 Uibheacha éan

1030010 Sicín

1030020 Lacha

1030030 Géanna

1030040 Gearg

1030990 Eile (2)

Léiríonn na sonraí tarluithe nach féidir MRL níos ísle ná 0.3 mg/kg a bhaint amach faoi láthair. Tá sonraí breise ag teastáil chun faireachán a dhéanamh ar an leibhéal sin le himeacht ama d’fhonn an leibhéal sin a laghdú. Agus athbhreithniú á dhéanamh ag an gCoimisiún ar an MRL, cuirfidh sé an fhaisnéis dá dtagraítear sa chéad abairt san áireamh, má chuirtear isteach í faoin 29 Iúil 2024, nó, mura gcuirtear an fhaisnéis sin isteach faoin dáta sin, an easpa faisnéise.

1010000 Tráchtearraí ó

1011000 (a) mucra

1011010 Matán

1011020 Saill

1011030 An t-ae

1011040 An duán

1011050 Scairteach inite (seachas an t-ae agus an duán)

1011990 Eile (2)

1012000 (b) bó-ainmhithe

1012010 Matán

1012020 Saill

1012030 An t-ae

1012040 An duán

1012050 Scairteach inite (seachas an t-ae agus an duán)

1012990 Eile (2)

1013000 (c) caoirigh

1013010 Matán

1013020 Saill

1013030 An t-ae

1013040 An duán

1013050 Scairteach inite (seachas an t-ae agus an duán)

1013990 Eile (2)

1014000 d) gabhair

1014010 Matán

1014020 Saill

1014030 An t-ae

1014040 An duán

1014050 Scairteach inite (seachas an t-ae agus an duán)

1014990 Eile (2)

1015000 (e) each-ainmhithe

1015010 Matán

1015020 Saill

1015030 An t-ae

1015040 An duán

1015050 Scairteach inite (seachas an t-ae agus an duán)

1015990 Eile (2)

1016000 (f) éanlaith chlóis

1016010 Matán

1016020 Saill

1016030 An t-ae

1016040 An duán

1016050 Scairteach inite (seachas an t-ae agus an duán)

1016990 Eile (2)

1017000 (g) ainmhithe talún feirme eile

1017010 Matán

1017020 Saill

1017030 An t-ae

1017040 An duán

1017050 Scairteach inite (seachas an t-ae agus an duán)

1017990 Eile (2)

1050000 Débheathaigh agus Reiptílí

1060000 Ainmhithe inveirteabracha talún

1070000 Ainmhithe veirteabracha talún fiáine

Léiríonn na sonraí tarluithe nach féidir MRL níos ísle ná 10 mg/kg a bhaint amach faoi láthair. Tá sonraí breise ag teastáil chun faireachán a dhéanamh ar an leibhéal sin le himeacht ama d’fhonn an leibhéal sin a laghdú. Agus athbhreithniú á dhéanamh ag an gCoimisiún ar an MRL, cuirfidh sé an fhaisnéis dá dtagraítear sa chéad abairt san áireamh, má chuirtear isteach í faoin 29 Iúil 2024, nó, mura gcuirtear an fhaisnéis sin isteach faoin dáta sin, an easpa faisnéise.

0650000 Carúib

0700000 LEANNLUSANNA

Léiríonn na sonraí tarluithe nach féidir MRL níos ísle ná 2 mg/kg a bhaint amach faoi láthair. Tá sonraí breise ag teastáil chun faireachán a dhéanamh ar an leibhéal sin le himeacht ama d’fhonn an leibhéal sin a laghdú. Agus athbhreithniú á dhéanamh ag an gCoimisiún ar an MRL, cuirfidh sé an fhaisnéis dá dtagraítear sa chéad abairt san áireamh, má chuirtear isteach í faoin 29 Iúil 2024, nó, mura gcuirtear an fhaisnéis sin isteach faoin dáta sin, an easpa faisnéise

0300000 PISEÁNAIGH

0300010 Pónairí

0300020 Lintilí

0300030 Piseanna

0300040 Lúipíní/pónairí lúipíní

0300990 Eile (2)

0400000 OLASHÍOLTA AGUS OLATHORTHAÍ

0401000 Olashíolta

0401010 Ros lín

0401020 Piseanna talún

0401030 Síolta poipín

0401040 Síolta seasamain

0401050 Síolta lus na gréine

0401060 Síolta ráibe

0401070 Pónairí soighe

0401080 Síolta mustaird

0401090 Síolta cadáis

0401100 Síolta puimcín

0401110 Síolta cróch bréige

0401120 Síolta borráiste

0401130 Caimilín

0401140 Síolta cnáibe

0401150 Pónairí ricne

0401990 Eile (2)

0402000 Olathorthaí

0402010 Ológa le haghaidh táirgeadh ola

0402020 Eithní pailme ola

0402030 Torthaí pailme ola

0402040 Capac

0402990 Eile (2)

Léiríonn na sonraí tarluithe nach féidir MRL níos ísle ná 2 mg/kg a bhaint amach faoi láthair. Tá sonraí breise ag teastáil chun faireachán a dhéanamh ar an leibhéal sin le himeacht ama d’fhonn an leibhéal sin a laghdú. Agus athbhreithniú á dhéanamh ag an gCoimisiún ar an MRL, cuirfidh sé an fhaisnéis dá dtagraítear sa chéad abairt san áireamh, má chuirtear isteach í faoin 29 Iúil 2024, nó, mura gcuirtear an fhaisnéis sin isteach faoin dáta sin, an easpa faisnéise.

0900000 PLANDAÍ SIÚCRA

0900010 Fréamhacha biatas siúcra

0900020 Cánaí siúcra

0900030 Fréamhacha siocaire

0900990 Eile (2)

Léiríonn na sonraí tarluithe nach féidir MRL níos ísle ná 400 mg/kg a bhaint amach faoi láthair. Tá sonraí breise ag teastáil chun faireachán a dhéanamh ar an leibhéal sin le himeacht ama d’fhonn an leibhéal sin a laghdú. Agus athbhreithniú á dhéanamh ag an gCoimisiún ar an MRL, cuirfidh sé an fhaisnéis dá dtagraítear sa chéad abairt san áireamh, má chuirtear isteach í faoin 29 Iúil 2024, nó, mura gcuirtear an fhaisnéis sin isteach faoin dáta sin, an easpa faisnéise.

0610000 Taenna

Léiríonn na sonraí tarluithe nach féidir MRL níos ísle ná 5 mg/kg a bhaint amach faoi láthair. Tá sonraí breise ag teastáil chun faireachán a dhéanamh ar an leibhéal sin le himeacht ama d’fhonn an leibhéal sin a laghdú. Agus athbhreithniú á dhéanamh ag an gCoimisiún ar an MRL, cuirfidh sé an fhaisnéis dá dtagraítear sa chéad abairt san áireamh, má chuirtear isteach í faoin 29 Iúil 2024, nó, mura gcuirtear an fhaisnéis sin isteach faoin dáta sin, an easpa faisnéise.

0620000 Pónairí caife

0800000 SPÍOSRAÍ

0810000 Spíosraí ó shíolta

0810010 Ainís

0810020 Calaindí

0810030 Soilire

0810040 Lus an choire

0810050 Calaindí

0810060 Lus mín

0810070 Finéal

0810080 Feinigréag

0810090 Noitmig

0810990 Eile (2)

0820000 Spíosraí ó thorthaí

0820010 Ilspíosra/pimeantó

0820020 Piobar Szechuan

0820030 Calaindí

0820040 Cardamam

0820050 Caor aitil

0820060 Piobarchaor (í dubh, glas agus bán)

0820070 Fanaile

0820080 Tamarain

0820990 Eile (2)

0830000 Spíosraí ó choirt

0830010 Cainéal

0830990 Eile (2)

0840000 Spíosraí ó fhréamhacha agus ó riosóm

0840010 Liocras

0840020 Sinséar (10)

0840030 Tuirmiric/curcuma

0840040 Meacan ragaim (11)

0840990 Eile (2)

0850000 Spíosraí ón mbachlóg

0850010 Clóibh

0850020 Caprais

0850990 Eile (2)

0860000 Spíosraí ó phistil bláthanna

0860010 Cróch

0860990 Eile (2)

0870000 Spíosraí arail

0870010 Maicis

0870990 Eile (2)

Tá roinnt faisnéise faoi mhodhanna anailíseacha agus faoi phróifíl ghinearálta tocsaineachta sainaitheanta ag an Údarás Eorpach um Shábháilteacht Bia mar fhaisnéis nach bhfuil ar fáil. Níl an fhianaise eolaíoch cinntitheach chun a thaispeáint go dtarlaíonn ian fluairíde go nádúrtha sa bharr lena mbaineann agus chun a mheicníocht fhoirmithe a thabhairt i gcrích. Agus athbhreithniú á dhéanamh ag an gCoimisiún ar an MRL, cuirfidh sé an fhaisnéis dá dtagraítear sa chéad abairt san áireamh, má chuirtear isteach í faoin 29 Iúil 2024, nó, mura gcuirtear an fhaisnéis sin isteach faoin dáta sin, an easpa faisnéise.

0150000 Caora agus torthaí beaga

Tá roinnt faisnéise faoi mhodhanna anailíse sainaitheanta ag an Údarás Eorpach um Shábháilteacht Bia mar fhaisnéis nach bhfuil ar fáil. Léiríonn na sonraí tarluithe nach féidir MRL níos ísle ná 0.2 mg/kg a bhaint amach faoi láthair. Tá sonraí breise ag teastáil chun faireachán a dhéanamh ar an leibhéal sin le himeacht ama d’fhonn an leibhéal sin a laghdú. Agus athbhreithniú á dhéanamh ag an gCoimisiún ar an MRL, cuirfidh sé an fhaisnéis dá dtagraítear sa chéad abairt san áireamh, má chuirtear isteach í faoin 29 Iúil 2024, nó, mura gcuirtear an fhaisnéis sin isteach faoin dáta sin, an easpa faisnéise.

0110000 Torthaí citris

0110010 Seadóga

0110020 Oráistí

0110030 Líomóidí

0110040 Líomaí

0110050 Mandairíní

0110990 Eile (2)

0130000 Torthaí póma

0130010 Úlla

0130020 Piorraí

0130030 Cainchí

0130040 Torthaí ón meispeal Gearmánach

0130050 Locuatanna

0130990 Eile (2)

0140000 Torthaí cloiche

0140010 Aibreoga

0140020 Silíní (iad milis)

0140030 Péitseoga

0140040 Plumaí

0140990 Eile (2)

0152000 (b) sútha talún

0153000 (c) torthaí cána

0153010 Sméara dubh

0153020 Eithreoga

0153030 Sútha craobh (iad dearg agus buí)

0153990 Eile (2)

0154000 (d) torthaí beaga eile agus caora eile

0154010 Fraocháin

0154020 Monóga

0154030 Cuiríní (iad dubh dearg agus bán)

0154040 Spíonáin (iad glas dearg agus buí)

0154060 Maoildearga (iad dubh agus bán)

0154070 Torthaí ón sceach gheal asaróil

0154990 Eile (2)

0160000 Torthaí ilghnéitheacha ag a bhfuil

0161000 (a) craiceann inite

0161010 Dátaí

0161020 Figí

0161040 Cumcuait

0161050 Torthaí réaltúla

0161060 Dátphlumaí Seapánacha

0161070 Plumaí láva

0161990 Eile (2)

0162000 (b) craiceann do-ite beag

0162010 Cíobhaíonna (iad glas, dearg agus buí)

0162020 Lítsíonna

0162030 Páiseoga

0162040 Piorraí deilgneacha

0162050 Réalt-úlla

0162060 Dátphlumaí Meiriceánacha

0162990 Eile (2)

0163000 (c) craiceann do-ite mór

0163020 Bananaí

0163030 Mangónna

0163040 Papánna

0163050 Pomagránaití

0163060 Céiriomoighe

0163070 Guábhaí

0163080 Anainn

0163090 Torthaí aráin

0163100 Duraígh

0163110 Úlla deilgneacha

0163990 Eile (2)

0200000 GLASRAÍ, iad ÚR nó REOITE

0210000 Glasraí fréimhe agus tiúbair

0211000 (a) prátaí

0212000 (b) glasraí fréimhe agus tiúbair trópaiceacha

0212010 Casabhaigh

0212020 (a) Prátaí milse

0212030 Ionaim

0212040 Ararút

0212990 Eile (2)

0213000 (c) glasraí fréimhe agus tiúbair eile seachas biatas siúcra

0213010 Meacain bhiatais

0213020 Meacain dhearga

0213030 Soiliriac/soilire tornapa

0213040 Meacain ragaim

0213050 Bliosáin ghréine

0213060 Meacain bhána

0213070 Fréamhacha peirsile/peirsil fréimhe Hamburg

0213080 Raidisí

0213090 Salsabh

0213100 Svaeideanna

0213110 Tornapaí

0213990 Eile (2)

0220000 Glasraí bleibíní

0220010 Gairleog

0220020 Oinniúin

0220030 Seallóidí

0220040 Oinniúin earraigh/scailliúin agus ciobúil

0220990 Eile (2)

0230000 Glasraí eile a thugann torthaí

0231000 (a) Solanaceae agus Malvaceae

0231010 Trátaí

0231020 Piobair mhilse/piobair chloigíneacha

0231030 Ubhthorthaí

0231040 Ocra

0231990 Eile (2)

0232000 (b) guird a bhfuil craiceann inite acu

0232010 Cúcamair

0232020 Gircíní

0232030 Cúirséid

0232990 Eile (2)

0233000 (c) guird a bhfuil craiceann do-ite acu

0233010 Mealbhacáin

0233020 Puimcíní

0233030 Mealbhacáin uisce

0233990 Eile (2)

0234000 (d) arbhar milis

0239000 (e) glasraí eile a thugann torthaí

0240000 Glasraí praisí (seachas fréamhacha praisí agus barra duilleog óga praisí)

0241000 (a) praiseach bhlátha

0241010 Brocailí

0241020 Cóilis

0241990 Eile (2)

0242000 (b) praiseach chinn

0242010 Bachlóga Bruiséile

0242020 Cabáistí cinn

0242990 Eile (2)

0243000 (c) praiseach dhuilleach

0243010 Cabáistí Síneacha

0243020 Cáil

0243990 Eile (2)

0244000 (d) cálráibí

0250000 Glasraí duilleacha luibheanna agus bláthanna inite

0251000 (a) leitísí agus plandaí sailéid

0251010 Ceathrúna uain

0251020 Leitísí

0251030 Searbháin muc

0251040 Biolair agus eascróga agus peacáin eile

0251050 Biolair thalún

0251060 Roicéad Rómánach/rucola

0251070 Mustard dearg

0251080 Barra duilleog óga (lena n-áirítear speicis phraisí)

0251990 Eile (2)

0252000 (b) spionáistí agus duilleoga comhchosúla

0252010 Spionáistí

0252020 Puirsleáin

0252030 Seardas/duilleoga biatais

0252990 Eile (2)

0253000 (c) duilleoga caor fíniúna agus speicis chomhchosúla

0254000 (d) biolair uisce

0255000 (e) sreabháin na Beilge

0256000 (f) luibheanna agus bláthanna inite

0256010 Costóg

0256020 Síobhas

0256030 Duilleoga soilire

0256040 Peirsil

0256050 Sáiste

0256060 Marós

0256070 Tím

0256090 Duilleog labhrais

0256100 Dragan

0256990 Eile (2)

0260000 Léagúim

0260010 Pónairí (a bhfuil faighneoga acu)

0260020 Pónairí (gan faighneoga)

0260030 Piseanna (a bhfuil faighneoga acu)

0260040 Piseanna (gan faighneoga)

0260050 Lintilí

0260990 Eile (2)

0270000 Glasraí gais

0270010 Asparagas

0270020 Cardúin

0270030 Soilire

0270040 Finéal Fhlórans

0270050 Bliosáin chruinne

0270060 Cainneanna

0270070 Biabhóga

0270080 Péacáin bhambú

0270090 Croíthe pailme

0270990 Eile (2)

0280000 Fungais caonaigh agus léicin

0280010 Fungais shaothraithe

0280020 Fungais shaothraithe

0280990 Caonaigh agus léicin

0290000 Algaí agus orgánaigh phrócaróit

Tá roinnt faisnéise faoi mhodhanna anailíse sainaitheanta ag an Údarás Eorpach um Shábháilteacht Bia mar fhaisnéis nach bhfuil ar fáil. Léiríonn na sonraí tarluithe nach féidir MRL níos ísle ná 10 mg/kg a bhaint amach faoi láthair. Tá sonraí breise ag teastáil chun faireachán a dhéanamh ar an leibhéal sin le himeacht ama d’fhonn an leibhéal sin a laghdú. Agus athbhreithniú á dhéanamh ag an gCoimisiún ar an MRL, cuirfidh sé an fhaisnéis san áireamh, má chuirtear isteach í faoi n 29 Iúil 2024, nó, mura gcuirtear an fhaisnéis sin isteach faoin dáta sin, an easpa faisnéise.

0630000 Insiltí luibhe ó

0631000 (a) bláthanna

0631010 Camán meall

0631020 Roiseog

0631030 Rós

0631040 Seasmain

0631050 Teile

0631990 Eile (2)

0632000 (b) duilleoga agus luibheanna

0632010 (b) Sútha talún

0632020 Rooibos

0632030 Maité

0632990 Eile (2)

0633000 (c) fréamhacha

0633010 Caorthann corraigh

0633020 Ginsing

0633990 Eile (2)

0639000 (d) aon chuid eile den phlanda

Tá roinnt faisnéise faoi mhodhanna anailíse sainaitheanta ag an Údarás Eorpach um Shábháilteacht Bia mar fhaisnéis nach bhfuil ar fáil. Léiríonn na sonraí tarluithe nach féidir MRL níos ísle ná 2 mg/kg a bhaint amach faoi láthair. Tá sonraí breise ag teastáil chun faireachán a dhéanamh ar an leibhéal sin le himeacht ama d’fhonn an leibhéal sin a laghdú. Agus athbhreithniú á dhéanamh ag an gCoimisiún ar an MRL, cuirfidh sé an fhaisnéis dá dtagraítear sa chéad abairt san áireamh, má chuirtear isteach í faoi n 29 Iúil 2024, nó, mura gcuirtear an fhaisnéis sin isteach faoin dáta sin, an easpa faisnéise.

0154050 Mogóirí róis

0154080 Caora troim

0256080 Basal agus bláthanna inite

Tá roinnt faisnéise faoi thrialacha iarmhair, faoi nádúr na n-iarmhar i maitrísí bia tráth toitrithe, faoi mhodhanna anailíseacha agus faoi phróifíl ghinearálta tocsaineachta sainaitheanta ag an tÚdarás Eorpach um Shábháilteacht Bia mar fhaisnéis nach bhfuil ar fáil. Agus athbhreithniú á dhéanamh ag an gCoimisiún ar an MRL, cuirfidh sé an fhaisnéis dá dtagraítear sa chéad abairt san áireamh, má chuirtear isteach í faoin 29 Iúil 2024, nó, mura gcuirtear an fhaisnéis sin isteach faoin dáta sin, an easpa faisnéise.

0640000 Pónairí cócó

Tá roinnt faisnéise faoi nádúr na n-iarmhar i maitrísí bia tráth toitrithe agus ar phróifíl ghinearálta tocsaineachta sainaitheanta ag an tÚdarás Eorpach um Shábháilteacht Bia mar fhaisnéis nach bhfuil ar fáil. Agus athbhreithniú á dhéanamh ag an gCoimisiún ar an MRL, cuirfidh sé an fhaisnéis dá dtagraítear sa chéad abairt san áireamh, má chuirtear isteach í faoin 29 Iúil 2024 , nó, mura gcuirtear an fhaisnéis sin isteach faoin dáta sin, an easpa faisnéise.

0120000 Cnónna crann

0120010 Almóinní

0120020 Cnónna Brasaíleacha

0120030 Cnónna caisiú

0120040 Castáin

0120050 Cnónna cócó

0120060 Cnónna coill

0120070 Macadaimia

0120080 Cnónna peacáin

0120090 Eithní cnónna péine

0120100 Cnónna pistéise

0120110 Gallchnónna

0120990 Eile (2)

Ocsafluairfein (F)

(F)

Intuaslagtha i saill

Cuinmeireac (suim cuinmeireac agus a mheitibilítí BH 518-2 agus BH 518-4 arna shloinneadh mar chuinmeireac) (R)

(R)

Tá an sainmhíniú ar iarmhar éagsúil i gcás an chomhcheangail códuimhreacha lotnaidicídí seo a leanas: cód 1000000 , seachas cód 1040000 : cuinmeireac

Tá roinnt faisnéise faoi thrialacha iarmhair ar bhiatas siúcra agus ar bharra biatais farae sainaitheanta ag an Údarás Eorpach um Shábháilteacht Bia mar fhaisnéis nach bhfuil ar fáil. Agus athbhreithniú á dhéanamh ag an gCoimisiún ar an MRL, cuirfidh sé an fhaisnéis dá dtagraítear sa chéad abairt san áireamh, má chuirtear isteach í faoin 29 Iúil 2024, nó, mura gcuirtear an fhaisnéis sin isteach faoin dáta sin, an easpa faisnéise.

1012030 An t-ae

1012040 An duán

1012050 Scairteach inite (seachas an t-ae agus an duán)

1013030 An t-ae

1013040 An duán

1013050 Scairteach inite (seachas an t-ae agus an duán)

1014030 An t-ae

1014040 An duán

1014050 Scairteach inite (seachas an t-ae agus an duán)

1015030 An t-ae

1015040 An duán

1015050 Scairteach inite (seachas an t-ae agus an duán)

Fluairírd sulfairile

Leagadh síos uasleibhéal iarmhar de 0.06 mg/kg chun úsáid údaraithe fluairíde sulfairile a léiriú chun rísíní tirime a thoitriú. Agus athbhreithniú á dhéanamh ag an gCoimisiún ar an MRL, cuirfidh sé an fhaisnéis dá dtagraítear sa chéad abairt san áireamh, má chuirtear isteach í faoin 29 Iúil 2024, nó, mura gcuirtear an fhaisnéis sin isteach faoin dáta sin, an easpa faisnéise.

0151000 (a) fíonchaora

0151010 Fíonchaora boird

0151020 Fíniúnacha coiteanna

Tá roinnt faisnéise faoi nádúr na n-iarmhar i maitrísí bia tráth toitrithe agus ar thocsaineacht iain fluairíde sainaitheanta ag an tÚdarás Eorpach um Shábháilteacht Bia mar fhaisnéis nach bhfuil ar fáil. Agus athbhreithniú á dhéanamh ag an gCoimisiún ar an MRL, cuirfidh sé an fhaisnéis dá dtagraítear sa chéad abairt san áireamh, má chuirtear isteach í faoin 29 Iúil 2024, nó, mura gcuirtear an fhaisnéis sin isteach faoin dáta sin, an easpa faisnéise.

0120000 Cnónna crann

0120010 Almóinní

0120020 Cnónna Brasaíleacha

0120030 Cnónna caisiú

0120040 Castáin

0120050 Cnónna cócó

0120060 Cnónna coill

0120070 Macadaimia

0120080 Cnónna peacáin

0120090 Eithní cnónna péine

0120100 Cnónna pistéise

0120110 Gallchnónna

0120990 Eile (2)

0640000 Pónairí cócó"

(2)

i gCuid A d’Iarscríbhin III, scriostar na colúin seo a leanas le haghaidh ian fluairíde, ocsafluairfeine, piorocsulam, cuinmeireac agus fluairíd sulfairile.


(*1)  Léiríonn an teorainn cinnidh anailísigh níos ísle

(1)  Chun liosta iomlán na dtáirgí de thionscnamh ainmhíoch agus plandaí a bhfuil feidhm ag na MRLanna maidir leo a fheiceáil, ba cheart tagairt a dhéanamh d’Iarscríbhinn I


29.7.2022   

GA

Iris Oifigiúil an Aontais Eorpaigh

L 200/25


RIALACHÁN CUR CHUN FEIDHME (AE) 2022/1322 ÓN gCOIMISIÚN

an 25 Iúil 2022

lena leasaítear Rialachán Cur Chun Feidhme (AE) 2021/632 a mhéid a bhaineann leis na liostaí de tháirgí de bhunadh ainmhíoch, de sheachtháirgí ainmhithe agus de tháirgí ilchodacha atá faoi réir rialuithe oifigiúla ag poist rialaithe teorann

(Téacs atá ábhartha maidir le LEE)

TÁ AN COIMISIÚN EORPACH,

Ag féachaint don Chonradh ar Fheidhmiú an Aontais Eorpaigh,

Ag féachaint do Rialachán (AE) 2017/625 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 15 Márta 2017 maidir le rialuithe oifigiúla agus gníomhaíochtaí oifigiúla eile arna ndéanamh lena áirithiú go gcuirtear i bhfeidhm dlí an bhia agus na beatha, rialacha maidir le sláinte agus leas ainmhithe, sláinte plandaí agus táirgí cosanta plandaí, lena leasaítear Rialacháin (CE) Uimh. 999/2001, (CE) Uimh. 396/2005, (CE) Uimh. 1069/2009, (CE) Uimh. 1107/2009, (AE) Uimh. 1151/2012, (AE) Uimh. 652/2014, (AE) 2016/429 agus (AE) 2016/2031 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle, Rialachán (CE) Uimh. 1/2005 agus Rialachán (CE) Uimh. 1099/2009 ón gComhairle agus Treoracha 98/58/CE, 1999/74/CE, 2007/43/CE, 2008/119/CE agus 2008/120/CE ón gComhairle agus lena n-aisghairtear Rialachán (CE) Uimh. 854/2004 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle, agus Rialachán (CE) Uimh. 882/2004 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle, Treoracha 89/608/CEE, 89/662/CEE, 90/425/CEE, 91/496/CEE, 96/23/CE, 96/93/CE agus 97/78/CE agus Cinneadh 92/438/CEE ón gComhairle (Rialachán maidir le Rialuithe Oifigiúla) (1), agus go háirithe Airteagal 47(2), an chéad fhomhír, pointe (a), de,

De bharr an mhéid seo a leanas:

(1)

Le Rialachán Cur Chun Feidhme (AE) 2021/632 ón gCoimisiún (2) bunaítear liostaí de na hainmhithe agus de na táirgí de bhunadh ainmhíoch, de na táirgí geirmeacha, de na seachtháirgí ainmhithe agus táirgí díorthaithe, de na táirgí ilchodacha, agus féar tirim agus tuí atá le cur i láthair le haghaidh rialuithe oifigiúla ag poist rialaithe teorann, agus a gcóid Ainmníochta Comhcheangailte (AC) faoi seach, dá bhforáiltear i Rialachán (CEE) Uimh. 2658/87 ón gComhairle á léiriú (3).

(2)

Foráiltear le hAirteagail 3, 5 agus 12 de Rialachán Tarmligthe (AE) 2019/625 ón gCoimisiún (4) maidir le ceanglais allmhairiúcháin i leith coinsíneachtaí earraí dá dtagraítear i gcód AC áirithe agus i gcód áirithe de Chóras Comhchuibhithe (“Cóid CC”) i gCuid a Dó d’Iarscríbhinn I a ghabhann le Rialachán (CEE) Uimh. 2658/87. Leasaíodh na forálacha sin le Rialachán Tarmligthe (AE) 2022/887 (5)ón gCoimisiún . Le Rialachán Tarmligthe (AE) 2022/887 soiléirítear na cóid is infheidhme trí chóid atá in easnamh a chur leo agus trí chóid nach bhfuil ábhartha a thuilleadh a bhaint. Is iomchuí, dá bhrí sin, na ceannteidil agus na cóid AC 0901, 1902 19, 1904 10 30, 1904 10 90, 1904 20, 1904 90 80, 2008 99, 2906, 2936 agus 3002 49 00 a chur leis na liostaí san Iarscríbhinn a ghabhann le Rialachán Cur Chun Feidhme (AE) 2021/632 chun aon débhríocht a sheachaint a mhéid a bhaineann le cé na coinsíneachtaí earraí atá faoi réir rialuithe oifigiúla ag poist rialaithe teorann.

(3)

Le Rialachán Cur Chun Feidhme (AE) 2021/1832 ón gCoimisiún (6) tugadh isteach modhnuithe ar chóid AC agus ar thuairiscí earraí, lena n-áirítear seachtháirgí ainmhithe. Ba cheart na modhnuithe sin a léiriú i Rialachán Cur Chun Feidhme (AE) 2021/632.

(4)

Dá bhrí sin, ba cheart Rialachán Cur Chun Feidhme (AE) 2021/632 a leasú dá réir.

(5)

Tá na bearta dá bhforáiltear sa Rialachán seo i gcomhréir leis an tuairim ón mBuanchoiste um Plandaí, Ainmhithe, Bia agus Beatha,

TAR ÉIS AN RIALACHÁN SEO A GHLACADH:

Airteagal 1

Cuirtear an téacs a leagtar amach san Iarscríbhinn a ghabhann leis an Rialachán seo in ionad na hIarscríbhinne a ghabhann le an Rialachán Cur Chun Feidhme (AE) 2021/632.

Airteagal 2

Tiocfaidh an Rialachán seo i bhfeidhm an fichiú lá tar éis lá a fhoilsithe in Iris Oifigiúil an Aontais Eorpaigh.

Beidh an Rialachán seo ina cheangal go huile agus go hiomlán agus beidh sé infheidhme go díreach i ngach Ballstát.

Arna dhéanamh sa Bhruiséil, 25 Iúil 2022.

Thar ceann an Choimisiúin

An tUachtarán

Ursula VON DER LEYEN


(1)  IO L 95, 7.4.2017, lch. 1.

(2)  Rialachán Cur Chun Feidhme (AE) 2021/632 ón gCoimisiún an 13 Aibreán 2021 lena leagtar síos rialacha maidir le cur i bhfeidhm Rialachán (AE) 2017/625 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle a mhéid a bhaineann le liostaí na n-ainmhithe, na dtáirgí de bhunadh ainmhíoch, na dtáirgí geirmeacha, na seachtháirgí ainmhithe agus na dtáirgí díorthaithe, na dtáirgí ilchodacha, mar aon le féar tirim agus tuí atá faoi réir rialuithe oifigiúla ag poist rialaithe teorann, agus lena n-aisghairtear Rialachán Cur Chun Feidhme (AE) 2019/2007 agus Cinneadh 2007/275/CE ón gCoimisiún (IO L 132, 19.4.2021, lch. 24).

(3)  Rialachán (CEE) Uimh. 2658/87 ón gComhairle an 23 Iúil 1987 maidir leis an ainmníocht taraife agus staidrimh agus leis an gComhtharaif Chustaim (IO L 256, 7.9.1987, lch. 1).

(4)  Rialachán Tarmligthe (AE) 2019/625 ón gCoimisiún an 4 Márta 2019 lena bhforlíontar Rialachán (AE) 2017/625 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle a mhéid a bhaineann le ceanglais i ndáil le coinsíneachtaí d’ainmhithe agus d’earraí áirithe a bheartaítear lena gcaitheamh ag an duine a theacht isteach san Aontas (IO L 131, 17.5.2019, lch. 18).

(5)  Rialachán Tarmligthe (AE) 2022/887 ón gCoimisiún an 28 Márta 2022 lena leasaítear Rialachán Tarmligthe (AE) 2019/625 a mhéid a bhaineann le cóid na hAinmníochta Comhcheangailte agus cóid an Chórais Chomhchuibhithe agus coinníollacha allmhairiúcháin táirgí ilchodacha áirithe, lena leasaítear Rialachán Tarmligthe (AE) 2019/2122 a mhéid a bhaineann le hearraí áirithe agus peataí éin atá díolmhaithe ó rialuithe oifigiúla ag poist rialaithe teorann agus lena leasaítear Rialachán Tarmligthe (AE) 2021/630 a mhéid a bhaineann le ceanglais maidir le táirgí ilchodacha atá díolmhaithe ó rialuithe oifigiúla ag poist rialaithe teorann (IO L 154, 7.6.2022, lch. 23).

(6)  Rialachán Cur Chun Feidhme (AE) 2021/1832 ón gCoimisiún an 12 Deireadh Fómhair 2021 lena leasaítear Iarscríbhinn I a ghabhann le Rialachán (CEE) Uimh. 2658/87 ón gComhairle maidir leis an ainmníocht taraife agus staidrimh agus leis an gComhtharaif Chustaim (IO L 385, 29.10.2021, lch. 1).


IARSCRÍBHINN

“IARSCRÍBHINN

LIOSTAÍ NA nAINMHITHE, NA dTÁIRGÍ DE BHUNADH AINMHÍOCH, NA dTÁIRGÍ GEIRMEACHA, NA SEACHTHÁIRGÍ AINMHITHE AGUS NA dTÁIRGÍ DÍORTHAITHE, NA dTÁIRGÍ ILCHODACHA, AGUS FÉAR TIRIM AGUS TUÍ FAOI RÉIR RIALUITHE OIFIGIÚLA AG POIST RIALAITHE TEORANN DÁ dTAGRAÍTEAR IN AIRTEAGAL 3

Nótaí:

1.

Barúlacha ginearálta

Cuirtear barúlacha ginearálta le Caibidlí áirithe chun na hainmhithe nó na hearraí a chumhdaítear sa chaibidil ábhartha a shoiléiriú. Ina theannta sin, i gcás inar gá, déantar tagairt do cheanglais shonracha a leagtar síos i Rialachán (AE) Uimh. 142/2011 ón gCoimisiún (1).

Déantar liosta na dtáirgí ilchodacha, lena gcomhlíontar coinníollacha sonracha agus atá díolmhaithe ó rialuithe oifigiúla ag poist rialaithe teorann, a leagan síos i Rialachán Tarmligthe (AE) 2021/630 ón gCoimisiún (2).

2.

Nóta a ghabhann le Caibidil

Tá na liostaí san Iarscríbhinn seo struchtúraithe i gCaibidlí atá ag freagairt do na Caibidlí ábhartha san Ainmníocht Chomhcheangailte (AC) mar a leagtar síos in Iarscríbhinn I a ghabhann le Rialachán (CEE) Uimh. 2658/87 ón gComhairle (3).

Is mínithe iad na nótaí Caibidle a bhaintear, i gcás inar gá, as na Nótaí a ghabhann leis na Caibidlí aonair de AC.

3.

Sliocht as Nótaí Míniúcháin agus Tuairimí Aicmiúcháin an Chórais Comhchuibhithe

Rinneadh faisnéis bhreise ar na Caibidlí éagsúla a bhaint, i gcás inar ghá, ó Nótaí Míniúcháin agus Tuairimí Aicmiúcháin Chóras Comhchuibhithe na hEagraíochta Domhanda Custaim.

Táblaí:

4.

Colún (1) — cód AC

Léirítear cód AC sa cholún seo. Tá AC, a bhunaítear le Rialachán (CEE) Uimh. 2658/87, bunaithe ar an gCoinbhinsiún Idirnáisiúnta ar an gCóras Comhchuibhithe um Thuairisciú agus um Chódú Tráchtearraí (CC) a tugadh i gcrích sa Bhruiséil an 14 Meitheamh 1983 agus formheastar le Cinneadh 87/369/CEE ón gComhairle é (4). Le AC déantar ceannteidil agus fo-cheannteideal CC a atáirgeadh chuig sé dhigit, agus ní chruthaítear fo-cheannteidil eile a bhaineann go sonrach leis ach amháin leis an seachtú figiúr agus leis an ochtú figiúr.

I gcás ina n-úsáidtear cód ceithre dhigit: Mura sonraítear a mhalairt, na hainmhithe agus na hearraí uile a gcuirtear na ceithre dhigit sin rompu nó a ndéantar iad a chumhdach leo, cuirfear faoi réir rialuithe oifigiúla ag poist rialaithe teorann iad. Sa chuid is mó de na cásanna sin, déantar na cóid AC ábhartha a áirítear sa chóras Traces dá dtagraítear in Airteagal 133(4) de Rialachán (AE) 2017/625 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle (5), a mhiondealú ina gcóid sé dhigit nó ocht ndigit.

I gcás nach gceanglaítear ach ainmhithe agus earraí sonraithe áirithe faoi aon chód ceithre dhigit, sé dhigit nó ocht ndigit a chur faoi réir rialuithe oifigiúla agus nach ann d’aon fhoroinn shonrach faoin gcód sin in AC, déantar an cód a mharcáil “Ex”. Sa chás sin, cinntear na hainmhithe agus na hearraí a chumhdaítear leis an Rialachán seo le raon feidhme chód AC agus le raon feidhme na tuairisce comhfhreagraí i gcolún (2) agus leis an gcáilíocht agus leis an míniú i gcolún (3).

5.

Colún (2) — Tuairisc

Is ionann an tuairisc ar na hainmhithe agus na hearraí agus an tuairisc a leagtar síos sa cholún tuairisce de AC.

Gan dochar do na rialacha maidir le léirmhíniú AC, is ceart a mheas nach bhfuil ach luach táscach san fhoclaíocht atá in úsáid sa tuairisc ar na hainmhithe agus ar na hearraí i gcolún (2), toisc go ndéantar na hainmhithe agus na hearraí a chumhdaítear leis an Rialachán seo a chinneadh le cóid AC.

6.

Colún (3) — Cáilíocht agus míniú

Leis an gcolún seo tugtar mionsonraí ar na hainmhithe nó ar an hearraí a chumhdaítear. Tá faisnéis bhreise maidir leis na hainmhithe nó leis na hearraí a chumhdaítear sna Caibidlí éagsúla de AC le fáil sna Nótaí Míniúcháin a ghabhann le hAinmníocht Chomhcheangailte an Aontais Eorpaigh (6).

Maidir le táirgí a dhíorthaítear ó sheachtháirgí ainmhithe a chumhdaítear le Rialachán (CE) Uimh. 1069/2009 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle (7) agus Rialachán (AE) Uimh. 142/2011, ní dhéantar iad a shainaithint go sonrach i ndlí an Aontais. Déanfar rialuithe oifigiúla ar tháirgí atá páirtphróiseáilte ach atá fós ina n-amhtháirgí agus atá le próiseáil a thuilleadh i mbunaíocht fhormheasta nó chláraithe ag an gceann scríbe. Déanfaidh cigirí oifigiúla ag poist rialaithe teorann measúnú i dtaobh an bhfuil táirge díorthaithe próiseáilte go leordhóthanach chun nach gceanglaítear rialuithe oifigiúla breise, dá bhforáiltear i ndlí an Aontais, a dhéanamh, agus sonróidh siad sin, nuair is gá.

CAIBIDIL 1

AINMHITHE BEO

Nóta a ghabhann le Caibidil 1 (sliocht as na Nótaí a ghabhann leis an gCaibidil seo de AC)

“1.

Leis an gcaibidil seo cumhdaítear na hainmhithe beo uile, seachas:

(a)

éisc agus crústaigh, moilisc agus inveirteabraigh uisceacha eile, faoi cheannteideal 0301, 0306, 0307 nó 0308;

(b)

saothráin miocrorgánach agus táirgí eile faoi cheannteideal 3002; agus

(c)

ainmhithe faoi cheannteideal 9508.”

Sliocht as Nótaí Míniúcháin an Chórais Comhchuibhithe

“Le Ceannteideal 0106 áirítear, inter alia, na hainmhithe clóis nó na hainmhithe fiáine seo a leanas:

(A)

Mamaigh

(1)

Príomhaigh.

(2)

Míolta móra, deilfeanna agus muca mara (mamaigh den ord Cetacea); ba mara agus duganganna (mamaigh den ord Sirenia); rónta, mór-rónta agus rosuailt (mamaigh den fho-ord Pinnipedia).

(3)

Eile (amhail réinfhianna, cait, madraí, leoin, tíogair, béir, eilifintí, camaill (lena n-áirítear dromadairí), séabraí, coiníní, giorriacha, fianna, antalóip (seachas iad siúd a bhaineann leis an bhfofhine Bovinae), seamaí, sionnaigh, minceanna, agus ainmhithe nach iad le haghaidh feirmeacha fionnaidh).

(B)

Reiptílí (lena n-áirítear nathracha agus turtair)

(C)

Éin

(1)

Éin chreiche.

(2)

Siotacafoirmí (lena n-áirítear pearóidí, pearaicítí, macánna agus cocatúnna).

(3)

Eile (amhail patraiscí, piasúin, gearga, creabhair, naoscacha, colúir, cearca fraoigh, gealóga garraí, lachain fhiáine, géanna fiáine, smólaigh, lonta dubha, fuiseoga, glasáin, meantáin, dordéin, péacóga, ealaí, agus éin eile nach sonraítear i gceannteideal 0105).

(D)

Feithidí, amhail beacha (bídís ag taisteal i mboscaí nó i gcaighin nó i gcoirceoga nó ná bídís).

(E)

Eile, e.g. froganna.

Leis an gceannteideal seo eisiatar ainmhithe atá mar chuid de shorcais, de shorcais ainmhithe nó de sheónna ainmhithe taistil eile den chineál céanna (ceannteideal 9508).”

Cód AC

Tuairisc

Cáilíocht agus míniú

(1)

(2)

(3)

0101

Capaill, asail, miúileanna agus ráinigh bheo

Uile

0102

Bó-ainmhithe beo

Uile

0103

Mucra beo

Uile

0104

Caoirigh agus gabhair bheo

Uile

0105

Éanlaith chlóis bheo, is é sin éanlaith den speiceas Gallus domesticus, lachain, géanna, turcaithe agus guinithe

Uile

0106

Ainmhithe beo eile

Uile, lena gcumhdaítear na hainmhithe uile ó na fo-cheannteidil seo a leanas:

0106 11 00 (príomhaigh)

0106 12 00 (míolta móra, deilfeanna agus muca mara (mamaigh den ord Cetacea); ba mara agus duganganna (mamaigh den ord Sirenia); rónta, mór-rónta agus rosuailt (mamaigh den fho-ord Pinnipedia)

0106 13 00 (camaill agus camalóidí eile (Camelidae))

0106 14  (coiníní agus giorriacha)

0106 19 00 (eile): mamaigh seachas iad siúd faoi cheannteideal 0101 , 0102 , 0103 , 0104 , 0106 11 , 0106 12 , 0106 13 agus 0106 14 ; cumhdaítear leis an bhfo-cheannteideal seo madraí agus cait

0106 20 00 (reiptílí, lena n-áirítear nathracha agus turtair)

0106 31 00 (éin: éin chreiche)

0106 32 00 (éin: siotacafoirmí, lena n-áirítear pearóidí, pearaicítí, macánna agus cocatúnna)

0106 33 00 (ostraisí; éamúnna (Dromaius novaehollandiae)

0106 39 (eile): cumhdaítear leis sin éin, seachas iad siúd faoi cheannteidil 0105 , 0106 31 , 0106 32 agus 0106 33 ; leis an bhfo-cheannteideal seo áirítear colúir

0106 41 00 (beacha)

0106 49 00 (feithidí eile seachas beacha)

0106 90 00 (eile): na hainmhithe beo uile eile nach gcumhdaítear in áit eile, seachas mamaigh, reiptílí, éin agus feithidí. Froganna beo cibé acu le haghaidh míoladán lena gcoimeád beo, nó lena marú mar bhia don duine, cumhdaítear leis an gcód AC seo iad.

CAIBIDIL 2

FEOIL AGUS SCAIRTEACH FEOLA INITE

Nóta a ghabhann le Caibidil 2 (sliocht as na Nótaí a ghabhann leis an gCaibidil seo de AC)

“1.

Leis an gcaibidil seo ní chumhdaítear:

(a)

Táirgí de na cineálacha ar a dtugtar tuairisc i gceannteidil 0201 go 0208 nó 0210, atá mí-oiriúnach nó neamhoiriúnach mar bhia don duine;

(b)

feithidí neamhbheo inite (ceannteideal 0410);

(c)

putóga, lamhnáin ná goilí ainmhithe (ceannteideal 0504) ná fuil ainmhíoch (ceannteideal 0511 nó 3002); ná

(d)

saill ainmhíoch, seachas na táirgí atá faoi cheannteideal 0209 (Caibidil 15).”

Cód AC

Tuairisc

Cáilíocht agus míniú

(1)

(2)

(3)

0201

Feoil ó bhó-ainmhithe, atá úr nó fuaraithe

Uile. Mar sin féin, ní dhéantar amhábhar, nach bhfuil oiriúnach mar bhia don duine, a chumhdach sa cheannteideal seo, ach déantar é a chumhdach faoi cheannteideal 0511 .

0202

Feoil ó bhó-ainmhithe, reoite

Uile. Mar sin féin, ní dhéantar amhábhar, nach bhfuil ceaptha ná oiriúnach mar bhia don duine, a chumhdach sa cheannteideal seo, ach déantar é a chumhdach faoi cheannteideal 0511 .

0203

Feoil ó mhucra, atá úr, fuaraithe nó reoite

Uile. Mar sin féin, ní dhéantar amhábhar, nach bhfuil ceaptha ná oiriúnach mar bhia don duine, a chumhdach sa cheannteideal seo, ach déantar é a chumhdach faoi cheannteideal 0511 .

0204

Feoil ó chaoirigh nó ó ghabhair, atá úr, fuaraithe nó reoite

Uile. Mar sin féin, ní dhéantar amhábhar, nach bhfuil ceaptha ná oiriúnach mar bhia don duine, a chumhdach sa cheannteideal seo, ach déantar é a chumhdach faoi cheannteideal 0511 .

0205 00

Feoil ó chapaill, asail, miúileanna nó ráinigh, atá úr, fuaraithe nó reoite

Uile. Mar sin féin, ní dhéantar amhábhar, nach bhfuil ceaptha ná oiriúnach mar bhia don duine, a chumhdach sa cheannteideal seo, ach déantar é a chumhdach faoi cheannteideal 0511 .

0206

Scairteach inite ó bhó-ainmhithe, ó mhucra, ó chaoirigh, ó ghabhair, ó chapaill, ó asail, ó mhiúileanna nó ó ráinigh, atá úr, fuaraithe nó reoite

Uile. Mar sin féin, ní dhéantar amhábhar, nach bhfuil ceaptha ná oiriúnach mar bhia don duine, a chumhdach sa cheannteideal seo, ach déantar é a chumhdach faoi cheannteideal 0511 .

0207

Feoil agus scairteach inite, ó éanlaith chlóis faoi cheannteideal 0105 , atá úr, fuaraithe nó reoite

Uile. Mar sin féin, ní dhéantar amhábhar, nach bhfuil ceaptha ná oiriúnach mar bhia don duine, a chumhdach sa cheannteideal seo, ach déantar é a chumhdach faoi cheannteideal 0511 .

0208

Feoil agus scairteach feola inite eile, atá úr, fuaraithe nó reoite

Uile. Mar sin féin, ní dhéantar amhábhar, nach bhfuil ceaptha ná oiriúnach mar bhia don duine, a chumhdach sa cheannteideal seo, ach déantar é a chumhdach faoi cheannteideal 0511 .

Cumhdaítear leis an gceannteideal seo amhábhar eile chun geilitín nó collaigin a tháirgeadh mar bhia don duine. Cumhdaítear leis freisin an fheoil agus an scairteach feola inite uile ó na fo-cheannteidil seo a leanas:

0208 10 (ó choiníní nó ó ghiorriacha)

0208 30 00 (ó phríomhaigh)

0208 40 (ó mhíolta móra, ó dheilfeanna agus ó mhuca mara (mamaigh den ord Cetacea); ó bha mara agus ó dhuganganna (mamaigh den ord Sirenia); ó rónta, ó mhór-rónta agus ó rosuailt (mamaigh den fho-ord Pinnipedia)

0208 50 00 (ó reiptílí, lena n-áirítear nathracha agus turtair)

0208 60 00 (ó chamaill agus ó chamalóidí eile (Camelidae))

0208 90 (eile: na gcolúr tí; géime eile nach coiníní ná giorriacha; etc.): cumhdaítear leis sin feoil ó ghearga, ó réinfhianna nó ó aon speiceas mamaigh eile. Cumhdaítear leis an bhfo-cheannteideal seo cosa froig i gcód AC 0208 90 70 .

0209

Saill mhuice, saor ó fheoil thrua, agus saill éanlaithe clóis, nár rindreáladh ná nár eastóscadh ar bhealach eile, atá úr, fuaraithe, reoite, saillte, faoi sháile, triomaithe nó deataithe

Uile, cumhdaítear leis sin saill agus saill phróiseáilte araon ar a dtugtar tuairisc i gcolún (2), fiú mura bhfuil an méid sin oiriúnach ach amháin le haghaidh úsáid thionsclaíoch (mí-oiriúnach mar bhia don duine).

0210

Feoil agus scairteach feola inite, atá saillte, faoi sháile, triomaithe nó deataithe; plúir agus min inite ó fheoil nó ó scairteach feola

Uile, cumhdaítear leis sin feoil, táirgí feola agus táirgí eile de bhunadh ainmhíoch.

Mar sin féin, ní dhéantar amhábhar, nach bhfuil ceaptha ná oiriúnach mar bhia don duine, a chumhdach sa cheannteideal seo, ach déantar é a chumhdach faoi cheannteideal 0511 .

Cumhdaítear leis sin próitéin ainmhíoch phróiseáilte agus cluasa muc triomaithe atá ceaptha mar bhia don duine. Fiú amháin nuair a úsáidtear na cluasa muc triomaithe sin mar bheatha ainmhithe, leis an Iarscríbhinn a ghabhann le Rialachán (CE) Uimh. 1125/2006 ón gCoimisiún (*1) soiléirítear go bhféadfar iad a chumhdach in 0210 99 49 . Mar sin féin, tá scairteach agus cluasa muc triomaithe, atá mí-oiriúnach mar bhia don duine aicmithe i gcód AC 0511 99 85 .

Cumhdaítear ispíní faoi cheannteideal 1601 .

Cumhdaítear eastóscáin agus súnna ó fheoil faoi cheannteideal 1603 .

Cumhdaítear geirdheascadh faoi cheannteideal 2301 .

CAIBIDIL 3

ÉISC AGUS CRÚSTAIGH, MOILISC AGUS INVEIRTEABRAIGH UISCEACHA EILE

Barúlacha ginearálta

Leis an gcaibidil seo cumhdaítear idir éisc bheo lena bpórú agus lena n-atáirgeadh, éisc ornáideacha bheo, agus éisc bheo nó crústaigh bheo atá ina mbeatha le linn a n-iompartha ach a allmhairítear mar bhia don duine.

Tá na táirgí uile sa chaibidil seo faoi réir rialuithe oifigiúla.

Nótaí a ghabhann le Caibidil 3 (sliocht as na Nótaí a ghabhann leis an gCaibidil seo de AC)

“1.

Leis an gcaibidil seo ní chumhdaítear:

(a)

mamaigh faoi cheannteideal 0106;

(b)

feoil ó mhamaigh faoi cheannteideal 0106 (ceannteideal 0208 nó 0210);

(c)

éisc (lena n-áirítear a n-aenna, a n-eochraí agus a lábáin) ná crústaigh, moilisc ná inveirteabraigh uisceacha eile, atá marbh agus mí-oiriúnach nó neamhoiriúnach mar bhia don duine de dheasca a speicis nó a reachta (Caibidil 5); plúir, min ná millíní ó éisc, ó chrústaigh, ó mhoilisc ná ó inveirteabraigh uisceacha eile, atá mí-oiriúnach mar bhia don duine (ceannteideal 2301); ná

(d)

caibheár ná ionadaigh chaibheáir a ullmhaítear le heochraí (ceannteideal 1604).

2.

Sa chaibidil seo, ciallaíonn an téarma ‘millíní’ táirgí arna gceirtleánú go díreach trí bhíthin a gcomhbhrúite nó trí chainníocht bheag de cheanglóir a chur leo.

3.

Ní chumhdaítear plúir, min ná millíní atá oiriúnach mar bhia don duine faoi cheannteidil 0305 go 0308 (ceannteideal 0309).”

Cód AC

Tuairisc

Cáilíocht agus míniú

(1)

(2)

(3)

0301

Éisc bheo

Uile, cumhdaítear leis sin bric, eascanna, carbáin nó aon speiceas eile nó aon iasc eile a allmhairítear lena phórú nó lena atáirgeadh.

Éisc bheo a allmhairítear mar bhia láithreach don duine, déileáiltear leo, chun críoch rialuithe oifigiúla, amhail is dá mba tháirgí iad.

Cumhdaítear leis sin éisc ornáideacha i gcóid AC 0301 11 00 agus 0301 19 00 .

0302

Éisc, atá úr nó fuaraithe, seachas filléid éisc agus feoil éisc eile faoi cheannteideal 0304

Uile, cumhdaítear leis sin aenna, lábáin agus eochraí atá úr nó fuaraithe, i gcód AC 0302 91 00 .

0303

Éisc, reoite, seachas filléid éisc agus feoil éisc eile faoi cheannteideal 0304

Uile, cumhdaítear leis sin aenna, lábáin agus eochraí reoite, i bhfo-cheannteideal 0303 91 .

0304

Filléid éisc agus feoil éisc eile (bídís mionaithe nó ná bídís), úr, fuaraithe nó reoite

Uile.

0305

Éisc, triomaithe, saillte nó faoi sháile; éisc dheataithe, bídís cócaráilte roimh an bpróiseas deataithe nó ná bídís

Uile, cumhdaítear leis sin cinn éisc, eireabaill éisc agus lamhnáin snámha agus scairteach éisc inite eile.

0306

Crústaigh, bídís sa bhlaosc nó ná bídís, atá beo, úr, fuaraithe, reoite, triomaithe, saillte nó faoi sháile; crústaigh dheataithe, bídís sa bhlaosc nó ná bídís, bídís cócaráilte roimh an bpróiseas deataithe; crústaigh sa bhlaosc, cócaráilte trí ghalú nó trí uisce a bheiriú, bídís fuaraithe, reoite, triomaithe, saillte nó faoi sháile nó ná bídís

Uile.

Crústaigh bheo a allmhairítear mar bhia láithreach don duine, meastar gur táirgí iad agus déileáiltear leo amhail is dá mba tháirgí iad, chun críoch rialuithe oifigiúla.

Cumhdaítear leis sin séaclaí sáile ornáideacha agus a gcisteanna lena n-úsáid mar pheataí agus na crústaigh ornáideacha bheo uile.

0307

Moilisc, bídís sa bhlaosc nó ná bídís, atá beo, úr, fuaraithe, reoite, triomaithe, saillte nó faoi sháile; moilisc dheataithe, bídís sa bhlaosc nó ná bídís, bídís cócaráilte roimh an bpróiseas deataithe nó ná bídís

Cumhdaítear leis an gceannteideal seo freisin moilisc dheataithe a cócaráladh roimhe. Déantar moilisc chócaráilte a chumhdach i gceannteideal 1605 .

Cumhdaítear leis sin moilisc ornáideacha bheo.

Moilisc bheo a allmhairítear mar bhia láithreach don duine, meastar gur táirgí iad, agus déileáiltear leo amhail is dá mba tháirgí iad, chun críoch rialuithe oifigiúla.

Cumhdaítear an uile cheann ó na fo-cheannteidil 0307 11 go 0307 99 , amhail na samplaí seo a leanas:

0307 60 (seilidí, seachas gnamháin): cumhdaítear leis sin gastrapóid talún de na speicis Helix pomatia, Helix aspersa, Helix lucorum agus speicis den fhine Achatinidae. Cumhdaítear leis sin seilidí beo (lena n-áirítear seilidí fionnuisce) atá ceaptha mar bhia láithreach don duine agus freisin feoil seilide atá ceaptha mar bhia don duine. Cumhdaítear leis sin seilidí bánaithe nó réamhphróiseáilte. Déantar táirgí a phróiseáiltear a thuilleadh a chumhdach i gceannteideal 1605 .

0307 91 00 (moilisc eile atá beo, úr nó fuaraithe, i.e. seachas oisrí, muiríní, diúilicíní (Mytilus spp., Perna spp.), cudail, scuideanna, ochtapais, gnamháin, breallaigh, ruacain, sliogáin na hÁirce, cluasa mara (Haliotis spp.) agus sliogáin (Strombus spp.): cumhdaítear leis sin feoil ó speicis gnamhán, bídís sa bhlaosc nó ná bídís.

0307 99 (moilisc eile, seachas moilisc atá beo, úr, fuaraithe nó reoite, i.e. seachas oisrí, muiríní, diúilicíní (Mytilus spp., Perna spp.), cudail, scuideanna, ochtapais, gnamháin, breallaigh, ruacain, sliogáin na hÁirce, cluasa mara (Haliotis spp.) agus sliogáin (Strombus spp.).

0308

Inveirteabraigh uisceacha seachas crústaigh agus moilisc, iad beo, úr, fuaraithe, reoite, triomaithe, saillte nó faoi sháile; inveirteabraigh uisceacha deataithe, seachas crústaigh agus moilisc, bídís cócaráilte roimh an bpróiseas deataithe nó lena linn

Uile.

0309

Plúir, min agus millíní ó éisc, ó chrústaigh, ó mhoilisc agus ó inveirteabraigh uisceacha eile, atá oiriúnach mar bhia don duine

Uile.

CAIBIDIL 4

TÁIRGÍ DÉIRÍOCHTA; UIBHEACHA ÉAN; MIL NÁDÚRTHA; TÁIRGÍ INITE DE BHUNADH AINMHÍOCH, NACH SONRAÍTEAR NÁ NACH N-ÁIRÍTEAR IN ÁIT EILE

Nóta a ghabhann le Caibidil 4 (sliocht as na Nótaí a ghabhann leis an gCaibidil seo de AC)

“1.

Ciallaíonn an téarma ‘bainne’ bainne lán-uachtair nó bainne atá bearrtha go páirteach nó go hiomlán.

2.

Chun críocha cheannteideal 0403, féadfaidh iógart a bheith dlúthaithe nó blaistithe agus féadfaidh siúcra breise nó ábhar milsiúcháin eile, torthaí, cnónna, cócó, seacláid, spíosraí, caife nó eastóscáin chaife, plandaí, codanna de phlandaí, gránaigh nó earraí báicéara a bheith ann, ar choinníoll nach n-úsáidtear aon substaint bhreise chun í a chur in ionad aon chomhpháirt bhainne, go hiomlán nó go páirteach, agus go gcoinníonn an táirge gné bhunúsach an iógairt.

3.

Chun críocha cheannteideal 0405:

(a)

ciallaíonn an téarma ‘im’ im nádúrtha, im meidhg nó im ath-chomhcheangailte (atá úr, saillte nó camhraithe, lena n-áirítear im stánaithe) a dhíorthaítear go heisiach ó bhainne, ag a bhfuil cion saille bainne 80 % nó níos mó ach nach mó ná 95 % de réir meáchain, cion solad bainne nach saill uasta 2 % de réir meáchain agus cion uisce uasta 16 % de réir meáchain. Níl eiblitheoirí breise in im, ach féadfaidh clóiríd sóidiam, biadhathanna, salainn neodrúcháin agus saothrúcháin de bhaictéir ginte aigéid lachtaigh atá neamhdhíobhálach a bheith ann;

(b)

ciallaíonn an téarma ‘leatháin déiríochta’ eibleacht inleata den chineál uisce-in-ola, ina bhfuil saill bhainne arb í an t-aon saill sa táirge, ag a bhfuil cion saille bainne 39 % nó níos mó ach níos lú ná 80 % de réir meáchain.

4.

Táirgí a fhaightear trí thiúchan meidhg agus trí bhainne nó saill bhainne a chur leo, tá siad le haicmiú mar cháis i gceannteideal 0406 ar choinníoll go mbeidh na trí shaintréith seo a leanas acu:

(a)

is ionann a gcion saille bainne, de réir mheáchan an ábhair thirim, agus 5 % nó níos mó;

(b)

is ionann a gcion ábhair thirim, de réir meáchain, agus 70 % ar a laghad ach gan bheith níos mó ná 85 %; agus

(c)

tá siad múnlaithe nó inmhúnlaithe.

5.

Leis an gcaibidil seo ní chumhdaítear:

(a)

feithidí neamhbheo, atá mí-oiriúnach mar bhia don duine (ceannteideal 0511);

(b)

táirgí a fhaightear ó mheadhg, ina bhfuil méid is mó ná 95 % lachtós de réir meáchain, a shloinntear mar lachtós ainhidriúil, agus a ríomhtar de réir an ábhair thirim (ceannteideal 1702);

(c)

táirgí a fhaightear ó bhainne ach substaint eile (mar shampla, saillte oiléacha) a chur in ionad ceann amháin nó níos mó dá chomhchodanna nádúrtha (mar shampla, saillte oiléacha) (ceannteideal 1901 nó 2106); ná

(d)

albaiminí (lena n-áirítear tiúcháin dhá phróitéin mheidhg nó níos mó, ina bhfuil cion is mó ná 80 % próitéin mheidhg de réir meáchain, a ríomhtar de réir an ábhair thirim) (ceannteideal 3502) ná glóbailiní (ceannteideal 3504).

6.

Chun críocha cheannteideal 0410, ciallaíonn an téarma ‘feithidí’ feithidí neamhbheo inite, ina n-iomláine nó ina bpáirteanna, iad úr, fuaraithe, reoite, triomaithe, saillte nó i sáile, chomh maith le plúr agus min ó fheithidí, atá oiriúnach mar bhia don duine. Mar sin féin, ní chumhdaítear leis feithidí neamhbheo inite eile, arna n-ullmhú nó arna leasú ar bhealach eile (Roinn IV de ghnáth).”

Sleachta as Nótaí Míniúcháin an Chórais Comhchuibhithe

“Le ceannteideal 0408 cumhdaítear uibheacha iomlána nach bhfuil sna blaoscanna, agus buíocáin ó na héin uile. Féadfaidh táirgí an cheannteidil seo a bheith úr, triomaithe, cócaráilte trí ghalú nó trí bheiriú in uisce, múnlaithe (e.g. ‘uibheacha fada’ sorcóireacha) agus reoite nó leasaithe ar bhealach eile. Tagann an méid sin uile faoin gceannteideal bíodh nó ná bíodh siúcra breise nó ábhar milsiúcháin eile curtha leis agus bíodh nó ná bíodh sé le húsáid mar bhia nó chun críoch tionsclaíoch (e.g., le haghaidh súdaireachta).

Leis an gceannteideal seo ní chumhdaítear:

(a)

Ola bhuíocháin (ceannteideal 1506).

(b)

Ullmhóidí uibhe ina bhfuil blastanas, spíosraí ná breiseáin eile (ceannteideal 2106).

(c)

Leicitin (ceannteideal 2923).

(d)

Gealacán uibhe ar leithligh (albaimin uibhe) (ceannteideal 3502).

(…)

Le ceannteideal 0409 cumhdaítear mil na mbeach (Apis mellifera) nó ag feithidí eile, arna lártheifniú nó sa chíor nó ina bhfuil cíorbhruar, ar choinníoll nár cuireadh siúcra ná substaint eile isteach. Féadfaidh an mhil sin a bheith ainmnithe de réir bláthfhoinse, bunaidh nó datha.

Le ceannteideal 0409 eisiatar mil shaorga agus meascáin de mhil nádúrtha agus shaorga (ceannteideal 1702).

(…)

Le ceannteideal 0410 cumhdaítear feithidí (mar a shainmhínítear i Nóta 6 a ghabhann leis an gCaibidil seo) agus táirgí eile de bhunadh ainmhíoch atá oiriúnach mar bhia don duine, nach sonraítear ná nach n-áirítear in áit eile san Ainmníocht Chomhcheangailte. Mar sin féin, aicmítear feithidí neamhbheo atá mí-oiriúnach mar bhia don duine (lena n-áirítear a bplúir agus a min) faoi cheannteideal 0511. Áirítear leis sin:

(a)

Uibheacha turtar. Is éard atá iontu uibheacha a bheireann turtair abhann nó turtair mhara; féadfaidh siad a bheith úr, triomaithe nó leasaithe ar bhealach eile.

Eisiatar ola uibhe turtair (ceannteideal 1506).

(b)

Neadacha salangan (‘neadacha éan’). Is éard atá iontu substaint a sceitheann an t-éan, rud a sholadaíonn go tapa nuair a thagann sé faoi lé an aeir.

Féadfar na neadacha a chur i láthair go neamhchóireáilte, nó féadfaidh siad a bheith glanta chun cleití, clúmh, deannach agus eisíontais eile a bhaint chun go mbeidh siad oiriúnach mar bhia don duine. Is iondúil go mbíonn siad i bhfoirm stiallacha nó snáitheanna bána.

Tá ardleibhéal próitéine i neadacha salangan agus úsáidtear iad chun anraithí nó ullmhóidí bia eile a dhéanamh, agus chun na críoch sin amháin den chuid is mó.

Le ceannteideal 0410 eisiatar fuil ainmhíoch, bíodh sí inite nó nach bíodh, i bhfoirm leachtach nó thriomaithe (ceannteideal 0511 nó 3002).”

Cód AC

Tuairisc

Cáilíocht agus míniú

(1)

(2)

(3)

0401

Bainne agus uachtar, nach bhfuil tiubhaithe ná nach bhfuil siúcra breise ná ábhar milsiúcháin eile curtha leo

Uile.

Déantar bainne le haghaidh beatha ainmhithe a chumhdach faoin gceannteideal seo, ach déantar beatha ainmhithe ina bhfuil bainne a chumhdach i gceannteideal 2309 .

Déantar bainne le haghaidh úsáidí teiripeacha/próifiolacsacha a chumhdach i gceannteideal 3001 .

0402

Bainne agus uachtar, atá tiubhaithe nó a bhfuil siúcra breise nó ábhar milsiúcháin eile curtha leo

Uile.

0403

Iógart; bláthach, bainne agus uachtar gruthach, ceifír agus bainne agus uachtar coipthe nó aigéadaithe eile, bídís nó nach bídís tiubhaithe, bíodh nó ná bíodh siúcra breise nó ábhar milsiúcháin eile curtha leo, bídís nó bídís blaistithe, nó bíodh nó ná bíodh torthaí, cnónna nó cócó breise iontu

Uile. Cumhdaítear leis sin uachtar, atá blaistithe nó ina bhfuil torthaí, bainne reoite agus coipthe, atá ceaptha mar bhia don duine.

Cumhdaítear uachtar reoite i gceannteideal 2105 .

Déantar deochanna ina bhfuil bainne atá blaistithe le cócó nó substaintí eile a chumhdach i gceannteideal 2202 .

0404

Meadhg, bíodh nó ná bíodh sé tiubhaithe, nó bíodh nó ná bíodh siúcra breise nó ábhar milsiúcháin eile curtha leis; táirgí a bhfuil comhábhair bhainne nádúrtha iontu, bíodh nó ná bíodh siúcra breise nó ábhar milsiúcháin eile curtha leo, nach sonraítear ná nach n-áirítear in áit eile

Uile. Cumhdaítear leis sin táirgí bainne le haghaidh naíonán.

Le cód AC 0404 10 48 cumhdaítear gruth buí buaibheach, i bhfoirm leachtach, dhíshaillte agus dhícháiséanáite, atá ceaptha mar bhia don duine. Le cód AC 0404 90 21 cumhdaítear púdar grutha bhuí atá spraethriomaithe, saill-laghdaithe agus nach bhfuil dícháiséanáite, mar bhia don duine.

0405

Im agus saill agus olaí eile a dhíorthaítear ó bhainne; leatháin déiríochta

Uile.

0406

Cáis agus gruth

Uile.

0407

Uibheacha éan, sna blaoscanna, atá úr, leasaithe nó cócaráilte

Uile. Cumhdaítear leis sin uibheacha goir agus uibheacha atá saor ó phataiginí sonracha, uibheacha toirchithe lena ngoradh (0407 11 agus 0407 19 ).

Cumhdaítear leis sin uibheacha úra (0407 21 go 0407 29 ) agus uibheacha eile (0407 90 ), nach bhfuil, agus atá, oiriúnach mar bhia don duine.

Cumhdaítear leis sin ‘uibheacha atá 100 bliain d’aois’.

Déantar albaimin uibhe nach bhfuil, agus atá, oiriúnach mar bhia don duine a chumhdach i gceannteideal 3502 .

0408

Uibheacha éan, nach bhfuil sna blaoscanna, agus buíocáin uibhe atá úr, triomaithe nó cócaráilte trí ghalú nó trí bheiriú in uisce, atá múnlaithe, reoite nó leasaithe ar bhealach eile, bíodh siúcra breise nó ábhar milsiúcháin eile curtha leo nó ná bíodh

Uile. Cumhdaítear leis sin táirgí uibhe bídís teaschóireáilte nó ná bídís, agus táirgí nach bhfuil oiriúnach mar bhia don duine.

0409 00 00

Mil nádúrtha

Uile.

0410 10

Feithidí

Uile.

Déantar feithidí nó uibheacha feithidí, atá ceaptha mar bhia don duine, a chumhdach faoin gceannteideal seo.

Déantar feithidí neamhbheo atá mí-oiriúnach mar bhia don duine (lena n-áirítear a bplúir agus a min) (ceannteideal 0511 ) mar aon le feithidí neamhbheo inite eile, arna n-ullmhú nó arna leasú ar bhealach eile (Roinn IV de ghnáth) a eisiamh.

0410 90 00

Táirgí inite eile de bhunadh ainmhíoch, nach sonraítear ná nach n-áirítear in áit eile

Uile.

Leis an gcód AC seo cumhdaítear an ‘glóthach ríoga’ agus gliú na mbeach (a úsáidtear i monarú táirgí cógaisíochta agus forlíontaí bia) agus ábhar eile a dhíorthaítear ó ainmhithe atá ceaptha mar bhia don duine.

Leis an gcód AC seo cumhdaítear cnámha inite agus táirgí cnámh a itear go díreach (e.g. plúr cnámh, cnámh púdraithe, cnámha anraith) má dhíorthaítear ó chonablaigh a maraíodh mar bhia don duine iad.

CAIBIDIL 5

TÁIRGÍ DE BHUNADH AINMHÍOCH, NACH SONRAÍTEAR NÁ NACH N-ÁIRÍTEAR IN ÁIT EILE

Barúlacha ginearálta

Déantar ceanglais shonracha maidir le táirgí áirithe sa Chaibidil seo a leagan síos i dTábla 2 i gCaibidil II, Roinn 1 d’Iarscríbhinn XIV a ghabhann le Rialachán (AE) Uimh. 142/2011:

Ró 7

:

guairí muc;

Ró 8

:

olann agus fionnadh neamhchóireáilte ó ainmhithe seachas iad siúd a bhaineann leis an speiceas mucúil;

Ró 9

:

cleití cóireáilte, codanna de chleití agus clúmh.

Nótaí a ghabhann le Caibidil 5 (sliocht as na Nótaí a ghabhann leis an gCaibidil seo de AC)

“1.

Leis an gcaibidil seo ní chumhdaítear:

(a)

táirgí inite (seachas putóga, lamhnáin agus goilí ainmhithe, ina n-iomláine agus codanna díobh, agus fuil ainmhíoch i bhfoirm leachtach nó thriomaithe);

(b)

seithí ná craicne (lena n-áirítear fionnadhsheithí), seachas earraí atá faoi cheannteideal 0505 agus dramh bearrtha agus dramhaíl dá shamhail ó sheithí nó ó chraicne amha atá faoi cheannteideal 0511 (Caibidil 41 nó 43);

(c)

ábhair teicstíle ainmhíocha, seachas rón agus dramhaíl róin (Roinn XI); ná

(d)

snaidhmeanna ná cnapáin ullmhaithe chun scuaba urláir nó scuaba a dhéanamh (ceannteideal 9603).

(…)

3.

Ar fud na hainmníochta, meastar gur ‘eabhar’ atá i starrfhiacla eilifinte, dobhareich, rosuailt, narbhail agus toirc, in adharca srónbheannaigh agus i bhfiacla na n-ainmhithe uile.

4.

Ar fud na hainmníochta, meastar go gciallaíonn an téarma ‘rón’ rón moingeanna nó rón eireaball each-ainmhithe nó bó-ainmhithe. Le ceannteideal 0511 cumhdaítear, inter alia, rón agus dramhaíl róin, bídís nó ná bídís i bhfoirm sraitheanna le hábhar tacaíochta nó dá uireasa.”

Sliocht as Nótaí Míniúcháin an Chórais Comhchuibhithe

“Le ceannteideal 0505 cumhdaítear

(1)

Craicne agus codanna eile d'éin (e.g. cinn, sciatháin) lena gcleití nó lena gclúmh, agus

(2)

Cleití agus codanna de chleití (bearrtha nó gan bheith) agus clúmh, ar choinníoll go bhfuil siad neamhoibrithe, nó go bhfuil siad glanta, dífhabhtaithe nó cóireáilte lena gcaomhnú agus sin amháin, ach nach bhfuil siad oibrithe ná suite ar bhealach eile.

Le ceannteideal 0505 cumhdaítear freisin púdar, min agus dramhaíl ó chleití nó ó chodanna de chleití.”

Cód AC

Tuairisc

Cáilíocht agus míniú

(1)

(2)

(3)

0502 10 00

Guairí agus fionnadh muc, borraí nó torc agus a ndramhaíl

Uile, cóireáilte agus neamhchóireáilte.

0504 00 00

Putóga, lamhnáin agus goilí ainmhithe (seachas éisc), ina n-iomláine agus codanna díobh, atá úr, fuaraithe, reoite, saillte, faoi sháile, triomaithe nó deataithe

Uile. Cumhdaítear leis sin goilí, lamhnáin agus inní atá glanta, saillte, triomaithe nó téite, ar de bhunadh bó-ainmhithe, muc-ainmhithe, ainmhithe den chineál caorach, ainmhithe den chineál gabhair nó éanlaithe clóis iad.

ex 0505

Craicne agus codanna eile d’éin, lena gcleití nó lena gclúmh, cleití agus codanna de chleití (bearrtha nó gan bheith) agus clúmh, nach ndearnadh obair bhreise orthu seachas iad a ghlanadh, a dhífhabhtú nó a chóireáil lena gcaomhnú; púdar agus dramhaíl ó chleití nó ó chodanna de chleití

Uile, lena n-áirítear trófaithe géim éan, ach seachas cleití maisiúla cóireáilte, cleití cóireáilte arna n-iompar ag taistealaithe dá n-úsáid phríobháideach nó coinsíneachtaí cleití cóireáilte arna seoladh chuig daoine aonair príobháideacha chun críoch neamhthionsclaíoch dá dtagraítear i gCaibidil II, Roinn 6(a) d’Iarscríbhinn XIV a ghabhann le Rialachán (AE) Uimh. 142/2011.

Le hAirteagal 25(1), pointe (b) de Rialachán (AE) Uimh. 142/2011 cuirtear toirmeasc ar chleití agus codanna de chleití agus clúmh neamhchóireáilte a allmhairiú isteach san Aontas agus a iompar tríd an Aontas.

Tá rialuithe oifigiúla infheidhme maidir le cleití, agus sin go neamhspleách ar a gcóireálacha dá dtagraítear i gCaibidil VII, pointe C, d’Iarscríbhinn XIII a ghabhann le Rialachán (AE) Uimh. 142/2011.

Déantar ceanglais shonracha bhreise maidir le trófaithe géim a leagan síos i gCaibidil II, Roinn 5 d’Iarscríbhinn XIV a ghabhann le Rialachán (AE) Uimh. 142/2011.

Le Caibidil II, Roinn 6 d’Iarscríbhinn XIV a ghabhann le Rialachán (AE) Uimh. 142/2011, cumhdaítear cleití a úsáidtear le haghaidh stuála, clúimh, cleití amha nó eile.

0506

Cnámha agus adharc-chroíthe, neamhoibrithe, díshaillte, ullmhaithe go simplí (ach nach bhfuil gearrtha de réir crutha), cóireáilte le haigéad nó dígheilitínithe; púdar agus dramhaíl ó na táirgí sin

Cumhdaítear leis sin cnámha a úsáidtear mar ábhar coganta do mhadraí agus cnámha chun geilitín a tháirgeadh.

Cumhdaítear cnámh inite agus plúr cnámh atá ceaptha mar bhia don duine faoi chód AC 0410 90 00.

Déantar ceanglais shonracha maidir leis na táirgí sin nach bhfuil ceaptha mar bhia don duine a leagan síos i Ró 6 (trófaithe géim), i Ró 11 (cnámha agus táirgí cnámh (seachas min cnámh), adharca agus táirgí adharc (seachas min adharc) agus crúba agus táirgí crúb (seachas min crúb) lena n-úsáid seachas mar ábhar beatha, leasachán orgánach nó feabhsaitheoir ithreach) agus i Ró 12 (ábhar coganta do mhadraí) de Thábla 2 i gCaibidil II, Roinn 1 d’Iarscríbhinn XIV a ghabhann le Rialachán (AE) Uimh. 142/2011.

0507

Eabhar, sliogán toirtíse, míolchnámha agus ribí míolchnámha, adharca, beanna, crúba, ingne, croibh agus goba, atá neamhoibrithe nó ullmhaithe go simplí, ach nach bhfuil gearrtha de réir crutha; púdar agus dramhaíl ó na táirgí sin

Cumhdaítear leis sin trófaithe géim ó éin agus ó chrúbacha arb éard atá iontu cnámha, adharca, crúba, croibh, beanna agus fiacla agus sin amháin.

Déantar ceanglais shonracha maidir le trófaithe géim a leagan síos i Ró 6 de Thábla 2 i gCaibidil II, Roinn 1 d’Iarscríbhinn XIV a ghabhann le Rialachán (AE) Uimh. 142/2011.

ex 0508 00

Ábhair choiréil agus ábhair den chineál céanna, iad neamhoibrithe nó ullmhaithe go simplí ach gan bheith oibrithe seachas sin; sliogáin moileasc, crústach nó eicínideirmeach agus cnámh cudail, iad neamhoibrithe nó ullmhaithe go simplí, ach gan bheith gearrtha de réir crutha, púdar agus dramhaíl uathu sin

Cumhdaítear leis sin sliogáin fholmha lena n-úsáid i mbia agus lena n-úsáid mar amhábhar le haghaidh glúcósaimín.

Ina theannta sin, déantar sliogáin, lena n-áirítear cnámha cudail, ina bhfuil fíocháin bhoga nó an t-iasc, dá dtagraítear in Airteagal 10, pointe (k)(i) de Rialachán (CE) Uimh. 1069/2009 a chumhdach leis an gceannteideal sin.

ex 0510 00 00

Ambargraís, castóiriam, sibhéad agus musc; cantairídí; domlas, bíodh sé triomaithe nó ná bíodh; faireoga agus táirgí eile ó ainmhithe a úsáidtear in ullmhú táirgí cógaisíochta, iad úr, fuaraithe, reoite nó leasaithe go sealadach ar bhealach eile

Eisiatar ambargraís agus cantairídí.

Leis an gcód AC seo cumhdaítear faireoga, táirgí ainmhithe eile agus domlas.

Cumhdaítear faireoga agus táirgí triomaithe le ceannteideal 3001 .

Féadfar ceanglais shonracha a leagan síos i Ró 14 de Thábla 2 i gCaibidil II, Roinn 1 d’Iarscríbhinn XIV a ghabhann le Rialachán (AE) Uimh. 142/2011 maidir le seachtháirgí ainmhithe chun bia peataí seachas bia peataí amh a mhonarú agus táirgí díorthaithe a mhonarú le haghaidh úsáidí lasmuigh den slabhra beatha (le haghaidh táirgí cógaisíochta agus teicniúla eile).

ex 0511

Táirgí ainmhithe nach sonraítear ná nach n-áirítear in áit eile; ainmhithe marbha ó Chaibidil 1 nó ó Chaibidil 3, atá mí-oiriúnach mar bhia don duine

Uile.

Cumhdaítear leis sin ábhar géiniteach (seamhan agus suthanna de bhunadh ainmhíoch den speiceas buaibheach, caorach, gabhair, eachaí agus mucúil) agus seachtháirgí ainmhithe ó ábhair Chatagóirí 1 agus 2 dá dtagraítear in Airteagail 8 agus 9 de Rialachán (CE) Uimh. 1069/2009.

Seo a leanas samplaí de tháirgí ainmhithe a thagann faoi réim fho-cheannteidil 0511 10 go 0511 99 :

0511 10 00 (seamhan buaibheach).

0511 91 (táirgí ó éisc nó ó chrústaigh, ó mhoilisc nó ó inveirteabraigh uisceacha eile; ainmhithe marbha dá dtagraítear i gCaibidil 3): uile. Cumhdaítear leis sin uibheacha éisc goir, ainmhithe marbha, seachtháirgí ainmhithe chun bia peataí a mhonarú agus le haghaidh táirgí cógaisíochta agus teicniúla eile. Cumhdaítear leis sin freisin táirgí atá inite nó aicmithe mar bhia atá mí-oiriúnach don duine, mar shampla, daifnianna nó míolta gorma, agus ostracóid nó filleaphóid eile, atá triomaithe, chun éisc uisceadáin a bheathú. Cumhdaítear leis sin freisin baoite éisc.

ex 0511 99 10 (féitheoga nó teannáin; dramh bearrtha agus dramhaíl dá shamhail ó sheithí agus craicne amha).

Tá gá le rialuithe oifigiúla le haghaidh seithí agus craicne neamhchóireáilte, dá dtagraítear i gCaibidil V, pointe C.2 d’Iarscríbhinn XIII a ghabhann le Rialachán (AE) Uimh. 142/2011, má chomhlíontar leis sin Caibidil V, pointí B.1 nó C.1 d’Iarscríbhinn XIII a ghabhann le Rialachán (AE) Uimh. 142/2011.

ex 0511 99 31 (múscáin nádúrtha amha de bhunadh ainmhíoch): uile, más bia don duine iad; mura bia don duine iad, oiread díobh atá ceaptha mar bhia peataí. Déantar ceanglais shonracha maidir le táirgí nach bia do dhaoine iad a leagan amach i Ró 12 de Thábla 2 i gCaibidil II, Roinn 1 d’Iarscríbhinn XIV a ghabhann le Rialachán (AE) Uimh. 142/2011.

ex 0511 99 39 (múscáin nádúrtha de bhunadh ainmhíoch seachas múscáin amha): uile, más bia don duine iad; mura bia don duine iad, oiread díobh atá ceaptha mar bhia peataí. Déantar ceanglais shonracha maidir le táirgí nach bia do dhaoine iad a leagan amach i Ró 12 de Thábla 2 i gCaibidil II, Roinn 1 d’Iarscríbhinn XIV a ghabhann le Rialachán (AE) Uimh. 142/2011.

ex 0511 99 85 (táirgí ainmhithe eile nach sonraítear ná nach n-áirítear in áit eile; ainmhithe marbha ó Chaibidil 1 atá mí-oiriúnach mar bhia don duine): Cumhdaítear leis sin suthanna, ubháin, seamhan agus ábhar géiniteach nach gcumhdaítear in 0511 10 . Cumhdaítear leis sin suthanna, ubháin, seamhan agus ábhar géiniteach ó speicis eile seachas speiceas buaibheach. Cumhdaíonn seachtháirgí ainmhíocha le haghaidh mhonarú bia peataí nó táirgí teicniúla eile.

Cumhdaítear leis sin rón neamhchóireáilte, táirgí beachadóireachta seachas céaracha le haghaidh úsáid beachadóireachta nó theicniúil, smiolamas le haghaidh úsáid theicniúil, ainmhithe marbha dá dtagraítear i gCaibidil 1 atá do-ite nó nach bhfuil ceaptha mar bhia don duine (mar shampla: madraí, cait, feithidí), ábhar ainmhithe i gcás nár athraíodh na saintréithe fíor-riachtanacha, agus fuil ainmhíoch inite, nach ndíorthaítear ó éisc, atá ceaptha mar bhia don duine.

Cumhdaítear leis sin plúir, min agus millíní feithidí, atá mí-oiriúnach mar bhia don duine.

CAIBIDIL 6

CRAINN BHEO AGUS PLANDAÍ EILE; BLEIBEANNA, FRÉAMHACHA AGUS A LEITHÉID; BLÁTHANNA GEARRTHA AGUS DUILLIÚR ORNÁIDEACH

Barúlacha ginearálta

Leis an gcaibidil seo cumhdaítear sceith beacán i múirín aoiligh steirilithe de bhunadh ainmhíoch.

Sliocht as na Nótaí Míniúcháin a ghabhann le AC

“0602 90 10 Sceith beacán:

Is éard is sceith beacán ann an téarma a thugtar d’eangach snáitheanna leochaileacha (ThallusMycelium), a fhaightear faoin talamh go minic, a mhaireann agus a fhásann ar dhromchla ábhair ainmhíoch nó phlandúil atá ag lobhadh agus a fhorbraíonn sna fíocháin féin agus a tháirgeann beacáin.

Leis an bhfo-cheannteideal seo áirítear táirge freisin arb éard atá ann sceith beacán, nach bhfuil forbartha go hiomlán, a chuirtear i méideanna micreascópacha ar shraith de ghráin ghránaigh iniata i múirín aoiligh capaill steirilithe (meascán de thuí agus d’aoileach capaill).”

Cód AC

Tuairisc

Cáilíocht agus míniú

(1)

(2)

(3)

ex 0602 90 10

Sceith beacán

Ach amháin má tá aoileach próiseáilte de bhunadh ainmhíoch sa mhéid sin. Déantar ceanglais shonracha a leagan amach i Ró 1 de Thábla 2 i gCaibidil II, Roinn 1 d’Iarscríbhinn XIV a ghabhann le Rialachán (AE) Uimh. 142/2011.

CAIBIDIL 9

CAIFE, TAE, MAITÉ AGUS SPÍOSRAÍ

Cód AC

Tuairisc

Cáilíocht agus míniú

(1)

(2)

(3)

ex 0901

Caife, bíodh sé rósta nó díchaiféinithe nó ná bíodh; blaoscanna agus craicne caife; ionadaigh chaife a bhfuil cion éigin caife iontu

Ach amháin má tá táirgí de bhunadh ainmhíoch sa mhéid sin.

CAIBIDIL 12

OLASHÍOLTA AGUS TORTHAÍ OLÚLA; OLASHÍOLTA AGUS TORTHAÍ OLÚLA; GRÁINNÍ, SÍOLTA AGUS TORTHAÍ ILGHNÉITHEACHA; PLANDAÍ TIONSCLAÍOCHA NÓ ÍOCSHLÁINTE; TUÍ AGUS FARAE

Cód AC

Tuairisc

Cáilíocht agus míniú

(1)

(2)

(3)

ex 1212 99 95

Táirgí plandúla eile de chineál a úsáidtear go príomha mar bhia don duine, nach sonraítear ná nach n-áirítear in áit eile

Cumhdaítear pailin bheiche faoin gcód AC seo.

ex 1213 00 00

Tuí ghránaigh agus crotail ghránaigh, neamhullmhaithe, bídís nó ná bídís mionghearrtha, meilte, brúite nó i bhfoirm millíní

Tuí amháin.

ex 1214 90

Svaeideanna, meaingil, fréamhacha farae, féar tirim, meidic na mbó (alfalfa), seamair, goirm choiligh, cál foráiste, lúipíní, peasairí agus táirgí foráiste comhchosúla, bídís nó ná bídís i bhfoirm millíní: seachas min agus millíní mheidic na mbó (alfalfa)

Féar tirim amháin.

CAIBIDIL 15

SAILLTE AGUS OLAÍ AINMHÍOCHA, PLANDÚLA NÓ MIOCRÓBACHA AGUS A DTÁIRGÍ SCOILTE; SAILLTE INITE ULLMHAITHE; CÉARACHA AINMHÍOCHA NÓ PLANDÚLA

Barúlacha ginearálta

Na saillte agus na holaí uile a dhíorthaítear ó ainmhithe. Déantar ceanglais shonracha maidir leis na táirgí seo a leanas a leagan amach in Iarscríbhinn XIV a ghabhann le Rialachán (AE) Uimh. 142/2011:

1.

saillte rindreáilte agus olaí éisc i Ró 3 de Thábla 1 i gCaibidil I, Roinn 1;

2.

saillte rindreáilte ó ábhair Chatagóir 2 chun críoch áirithe lasmuigh den slabhra bia le haghaidh ainmhithe feirmshaothraithe (mar shampla, chun críoch olacheimiceach) i Ró 17 de Thábla 2 i gCaibidil II, Roinn 1;

3.

díorthaigh shaille i Ró 18 de Thábla 2 i gCaibidil II, Roinn 1.

Le díorthaigh shaille áirítear táirgí céadchéime a dhíorthaítear ó shaillte agus ó olaí, ina staid íon, a tháirgtear le modh a leagtar amach i gCaibidil XI, pointe 1 d’Iarscríbhinn XIII a ghabhann le Rialachán (AE) Uimh. 142/2011.

Tá díorthaigh a mheasctar le hábhair eile faoi réir rialuithe oifigiúla.

Nótaí a ghabhann le Caibidil 15 (sliocht as na Nótaí a ghabhann leis an gCaibidil seo de AC)

“1.

Leis an gcaibidil seo ní chumhdaítear:

(a)

saill muice ná saill éanlaithe clóis faoi cheannteideal 0209;

(b)

im cócó, saill cócó ná ola cócó (ceannteideal 1804);

(c)

ullmhóidí inite ina bhfuil, de réir meáchain, níos mó ná 15 % de na táirgí faoi cheannteideal 0405 (Caibidil 21 go ginearálta);

(d)

geirdheascadh (ceannteideal 2301) ná iarmhair faoi cheannteidil 2304 go 2306;

(…)

3.

Le ceannteideal 1518 ní chumhdaítear saillte ná olaí, ná a gcodáin, atá dínádúraithe agus sin amháin, a aicmítear sa cheannteideal atá iomchuí maidir leis na saillte agus leis na holaí dínádúraithe comhfhreagracha, agus lena gcodáin dhínádúraithe chomhfhreagracha.

4.

Tagann stoic ghallúnaí, dríodar agus bunanna ola, pic stéirine, pic ghliocróil agus iarmhair saile caorach faoi cheannteideal 1522.”

Sliocht as Nótaí Míniúcháin an Chórais Comhchuibhithe

“Le ceannteideal 1516 cumhdaítear saillte agus olaí ainmhíocha, plandúla nó miocróbacha a chuaigh faoi thrasfhoirmiú ceimiceach sonrach de chineál a luaitear thíos, ach nach ndearnadh tuilleadh ullmhúchán orthu.

Leis an gceannteideal cumhdaítear freisin codáin de shaillte agus d’olaí ainmhíocha, plandúla nó miocróbacha a ndearnadh cóireáil den chineál céanna orthu.

Le hidriginiú, rud a chuirtear i gcrích trí na táirgí a theagmháil le hidrigin íon ag teocht agus brú oiriúnach i láthair catalaígh (nicil mhíndealaithe go hiondúil), ardaítear leáphointí saillte agus méadaítear comhsheasmhacht olaí trí ghlicrídí neamhsháithithe (e.g. d’aigéid oiléacha, líonoiléacha, etc.) a thrasfhoirmiú ina nglicrídí sáithithe arb airde a leáphointí (e.g. d’aigéid phailmíteacha, stéaracha, etc.).

Le ceannteideal 1518 cumhdaítear meascáin nó ullmhóidí do-ite de shaillte nó d’olaí ainmhíocha, plandúla nó miocróbacha nó de chodáin de shaillte nó d’olaí eile faoin gCaibidil seo, nach sonraítear ná nach n-áirítear in áit eile.

Leis an gceannteideal cumhdaítear freisin, inter alia, ola friochta dhomhain úsáidte ina bhfuil, mar shampla, ola ráibe, ola pónaire soighe agus méid beag de shaill ainmhíoch a úsáidtear chun beathaí ainmhithe a ullmhú.

Leis an gceannteideal cumhdaítear freisin saillte agus olaí, nó a gcodáin, atá hidriginithe, idir-eistearaithe, atheistearaithe nó eilídinithe, i gcás ina mbaineann níos mó ná saill ná ola amháin leis an modhnú.”

Cód AC

Tuairisc

Cáilíocht agus míniú

(1)

(2)

(3)

1501

Saill muice (lena n-áirítear blonag) agus saill éanlaithe clóis, seachas í sin faoi cheannteideal 0209 nó 1503

Uile.

1502

Saillte ó bhó-ainmhithe, ó chaoirigh nó ó ghabhair, seachas iad siúd faoi cheannteideal 1503

Uile.

1503 00

Stéirin bhlonaige, ola bhlonaige, oiléistéirin, ola-oilé agus ola gheire, nach bhfuil eiblithe, measctha ná ullmhaithe ar bhealach eile

Uile.

1504

Saillte agus olaí, agus a gcodáin, ó éisc nó ó mhamaigh mhuirí, bídís scagtha nó ná bídís, ach nach ndearnadh modhnú ceimiceach orthu

Uile. Cumhdaítear leis sin olaí éisc agus olaí ó tháirgí iascaigh agus ó mhamaigh mhuirí.

Déantar ullmhóidí inite ilghnéitheacha a chumhdach faoi cheannteideal 1517 nó faoi Chaibidil 21.

1505 00

Sail caorach agus substaintí sailleacha a dhíorthaítear uaithi (lena n-áirítear lanailin)

Uile. Cumhdaítear leis sin sail caorach a allmhairítear mar shaill rindreáilte mar a leagtar amach in Iarscríbhinn XIV a ghabhann le Rialachán (AE) Uimh. 142/2011, nó lanailin arna hallmhairiú mar tháirge idirmheánach.

1506 00 00

Saillte agus olaí ainmhíocha eile, agus a gcodáin, bídís scagtha nó ná bídís, ach nach ndearnadh modhnú ceimiceach orthu

Uile.

Cumhdaítear leis sin saillte nó olaí neamhscoilte, agus a gcodáin tosaigh freisin, a tháirgtear le modh a leagtar amach i gCaibidil XI, pointe 1 d’Iarscríbhinn XIII a ghabhann le Rialachán (AE) Uimh. 142/2011.

1516 10

Saillte agus olaí ainmhíocha, agus a gcodáin

Na saillte agus na holaí ainmhíocha uile.

Le haghaidh rialuithe oifigiúla, le díorthaigh shaille áirítear táirgí céadchéime a dhíorthaítear ó shaillte agus ó olaí ainmhíocha, ina staid íon, a tháirgtear le modh a leagtar amach i gCaibidil XI, pointe 1 d’Iarscríbhinn XIII a ghabhann le Rialachán (AE) Uimh. 142/2011.

ex 1517

Margairín; meascáin nó ullmhóidí inite de shaillte nó olaí ainmhíocha, plandúla nó miocróbacha nó de chodáin de shaillte nó olaí éagsúla sa chaibidil seo, seachas saillte nó olaí inite nó a gcodáin faoi cheannteideal 1516

Ach amháin má tá táirgí de bhunadh ainmhíoch sa mhéid sin.

ex 1518 00 91

Saillte agus olaí ainmhíocha, plandúla nó miocróbacha agus a gcodáin, atá beirithe, ocsaídithe, díhiodráitithe, sulfartha, séidte, polaiméirithe le teas i bhfolús nó i dtriathghás nó ar a ndearnadh modhnú ceimiceach ar bhealach eile orthu, seachas iad siúd faoi cheannteideal 1516

Ach amháin má tá saillte agus olaí ainmhíocha iontu.

Díorthaigh shaille a tháirgtear le modh a leagtar amach i gCaibidil XI, pointe 1 d’Iarscríbhinn XIII a ghabhann le Rialachán (AE) Uimh. 142/2011.

Déantar ceanglais shonracha a leagan amach i Ró 17 (saillte rindreáilte) agus i Ró 18 (díorthaigh shaille) de Thábla 2 i gCaibidil II, Roinn 1 d’Iarscríbhinn XIV a ghabhann le Rialachán (AE) Uimh. 142/2011.

ex 1518 00 95

Meascáin nó ullmhóidí do-ite de shaillte agus olaí ainmhíocha nó de shaillte agus olaí ainmhíocha, plandúla nó miocróbacha agus a gcodáin

Saillte agus ullmhóidí ola, saillte rindreáilte agus díorthaigh ó ainmhithe, agus an méid sin amháin.

Cumhdaítear leis sin ola chócaireachta úsáidte, atá ceaptha lena húsáid faoi raon feidhme Rialachán (CE) Uimh. 1069/2009.

Cumhdaítear leis sin díorthaigh shaille a tháirgtear le modh a leagtar amach i gCaibidil XI, pointe 1 d’Iarscríbhinn XIII a ghabhann le Rialachán (AE) Uimh. 142/2011.

ex 1518 00 99

Saillte agus olaí plandúla nó miocróbacha agus a gcodáin, nach sonraítear ná nach n-áirítear in áit eile, seachas saillte agus olaí ainmhíocha, plandúla nó miocróbacha agus a gcodáin, atá beirithe, ocsaídithe, díhiodráitithe, sulfartha, séidte, polaiméirithe le teas i bhfolús nó i dtriathghás nó ar a ndearnadh modhnú ceimiceach ar bhealach eile orthu, seachas iad siúd faoi cheannteideal 1516 agus seachas meascáin nó ullmhóidí do-ite de shaillte ainmhíocha, plandúla nó miocróbacha agus a gcodáin.

Ach amháin má tá saill de bhunadh ainmhíoch sa mhéid sin.

ex 1520 00 00

Gliocról, amh; uiscí gliocróil agus buac ghliocróil

Ach amháin má tá táirgí ainmhithe iontu.

1521 90 91

Céir na mbeach agus céaracha feithidí eile atá amh, bídís scagtha nó daite nó ná bídís

Uile. Cumhdaítear leis sin céaracha i gcíora nádúrtha, céir beach amh chun críoch beachadóireachta nó teicniúil.

Le hAirteagal 25(1), pointe (c) de Rialachán (AE) Uimh. 142/2011 cuirtear toirmeasc ar chéir bheach i bhfoirm cíor mheala a allmhairiú isteach san Aontas agus a iompar tríd an Aontas.

Déantar ceanglais shonracha maidir le seachtháirgí beachadóireachta a leagan amach i Ró 10 de Thábla 2 i gCaibidil II, Roinn 1 d’Iarscríbhinn XIV a ghabhann le Rialachán (AE) Uimh. 142/2011.

ex 1521 90 99

Céir na mbeach agus céaracha feithidí eile, bídís scagtha nó daite nó ná bídís, seachas céir amh

Uile. Cumhdaítear leis sin céaracha, próiseáilte nó scagtha, bídís tuartha nó daite, chun críoch na beachadóireachta nó teicniúil.

Déantar ceanglais shonracha maidir le seachtháirgí beachadóireachta a leagan amach i Ró 10 de Thábla 2 i gCaibidil II, Roinn 1 d’Iarscríbhinn XIV a ghabhann le Rialachán (AE) Uimh. 142/2011.

Déanfar seachtháirgí beachadóireachta seachas céaracha beach a chur faoi réir rialuithe oifigiúla faoi chód AC 0511 99 85 “Eile”.

ex 1522 00

Déigreás; iarmhair a thagann ó shubstaintí sailleacha nó céaracha ainmhíocha nó plandúla a chóireáil

Ach amháin má tá táirgí ainmhithe iontu.

Déantar ceanglais shonracha a leagan amach i Ró 18 (díorthaigh shaille) de Thábla 2 i gCaibidil II, Roinn 1 d’Iarscríbhinn XIV a ghabhann le Rialachán (AE) Uimh. 142/2011.

CAIBIDIL 16

ULLMHÓIDÍ FEOLA, ÉISC, CRÚSTACH, MOILEASC NÓ INVEIRTEABRACH UISCEACH EILE NÓ FEITHIDÍ

Nótaí a ghabhann le Caibidil 16 (sliocht as na Nótaí a ghabhann leis an gCaibidil seo de AC)

“1.

Leis an gcaibidil seo ní chumhdaítear feoil, scairteach feola, éisc, crústaigh, moilisc ná inveirteabraigh uisceacha eile, ná feithidí, arna n-ullmhú nó arna leasú leis an bpróiseas a shonraítear i gCaibidil 2 nó i gCaibidil 3, i Nóta 6 a ghabhann le Caibidil 4 nó i gceannteideal 0504.

2.

Tagann ullmhóidí bia faoin gcaibidil seo ar choinníoll gur mó ná 20 %, de réir meáchain, an cion ispíní, feola, scairtí feola, fola, feithidí, éisc nó crústach, moileasc nó inveirteabrach uisceach eile, nó aon mheascán díobh sin, atá iontu. I gcásanna ina bhfuil dhá cheann nó níos mó de na táirgí a luaitear thuas san ullmhóid, déantar í a aicmiú sa cheannteideal i gCaibidil 16 atá ag freagairt don chomhpháirt nó do na comhpháirteanna is mó de réir meáchain. Níl feidhm ag na forálacha sin maidir leis na táirgí stuáilte faoi cheannteideal 1902 ná maidir leis na hullmhóidí i gceannteideal 2103 ná i gceannteideal 2104.

Maidir le hullmhóidí ina bhfuil ae, ní bheidh feidhm ag forálacha an dara habairt chun na fo-cheannteidil a thagann faoi réim cheannteideal 1601 ná faoi réim cheannteideal 1602 a chinneadh.”

Cód AC

Tuairisc

Cáilíocht agus míniú

(1)

(2)

(3)

1601 00

Ispíní agus táirgí comhchosúla, ó fheoil, scairteach feola, fuil nó feithidí; ullmhóidí bia atá bunaithe ar na táirgí sin

Uile. Cumhdaítear leis sin feoil leasaithe i bhfoirmeacha éagsúla.

1602

Feoil, scairteach feola, fuil nó feithidí atá ullmhaithe nó leasaithe

Uile. Cumhdaítear leis sin feoil leasaithe i bhfoirmeacha éagsúla.

1603 00

Eastóscáin agus súnna ó fheoil, ó éisc, ó chrústaigh, ó mhoilisc nó ó inveirteabraigh uisceacha eile

Uile. Cumhdaítear leis sin eastóscáin feola agus tiúcháin feola, próitéin éisc i bhfoirm glóthaí bíodh nó ná bíodh sí fuaraithe nó reoite, agus loingeán siorca freisin.

1604

Éisc ullmhaithe nó leasaithe; caibheár agus ionadaigh chaibheáir ullmhaithe ó eochraí éisc

Uile. Cumhdaítear leis sin ullmhóidí bia cócaráilte nó réamhchócaráilte ina bhfuil éisc nó táirgí iascaigh, nó atá measctha leo siúd.

Cumhdaítear leis sin ullmhóidí suiréime i gcód AC 1604 20 05 .

Cumhdaítear leis sin éisc stánaithe agus caibheár stánaithe i gcoimeádáin aer-obacha, agus súisí freisin (ar choinníoll nach bhfuil siad le haicmiú i gcód CN dá dtagraítear i gCaibidil 19).

Táirgí ar a dtugtar briogúin éisc (is é sin feoil éisc amh nó séaclaí amha le glasraí curtha i láthair ar chipín adhmaid), aicmítear i gcód AC 1604 19 97 iad.

1605

Crústaigh, moilisc agus inveirteabraigh uisceacha eile atá ullmhaithe nó leasaithe

Uile, lena n-áirítear seilidí lán-ullmhaithe nó réamhullmhaithe, crústaigh stánaithe, nó inveirteabraigh uisceacha eile chomh maith le púdar diúilicíní.

CAIBIDIL 17

SIÚCRAÍ AGUS MILSEOGRA SIÚCRA

Nótaí a ghabhann le Caibidil 17 (sliocht as na Nótaí a ghabhann leis an gCaibidil seo de AC)

“1.

Leis an gcaibidil seo ní chumhdaítear:

(a)

milseogra siúcra ina bhfuil cócó (ceannteideal 1806);

(b)

siúcraí atá íon ó thaobh ceimice (seachas siúcrós, lachtós, maltós, glúcós agus fruchtós) ná táirgí eile faoi cheannteideal 2940;”

Cód AC

Tuairisc

Cáilíocht agus míniú

(1)

(2)

(3)

ex 1702

Siúcraí eile, lena n-áirítear lachtós, maltós, glúcós agus fruchtós atá íon ó thaobh ceimice de, i bhfoirm sholadach; síoróipí siúcra nach bhfuil ábhar breise blaistithe ná dathúcháin curtha leo; mil shaorga, bíodh sí measctha le mil nádúrtha nó ná bíodh; caramal

Ach amháin má tá táirgí de bhunadh ainmhíoch sa mhéid sin.

Cumhdaítear leis sin siúcraí agus mil shaorga, i gcás ina bhfuil siad measctha le mil nádúrtha.

ex 1704

Milseogra siúcra (lena n-áirítear seacláid bhán), nach bhfuil cócó ann

Ach amháin má tá táirgí de bhunadh ainmhíoch sa mhéid sin.

CAIBIDIL 18

CÓCÓ AGUS ULLMHÓIDÍ CÓCÓ

Nótaí a ghabhann le Caibidil 18 (sliocht as na Nótaí a ghabhann leis an gCaibidil seo de AC)

“1.

Leis an gcaibidil seo ní chumhdaítear

(a)

ullmhóidí bia inar mó ná 20 %, de réir meáchain, an cion ispíní, feola, scairtí feola, fola, feithidí, éisc nó crústach, moileasc nó inveirteabrach uisceach eile, ná aon mheascán díobh sin (Caibidil 16);

(b)

ullmhóidí cheannteideal 0403, 1901, 1902, 1904, 1905, 2105, 2202, 2208, 3003 ná 3004.

2.

Le ceannteideal 1806 áirítear milseogra siúcra ina bhfuil cócó agus, faoi réir Nóta 1 a ghabhann leis an gCaibidil seo, ullmhóidí bia eile ina bhfuil cócó.”

Cód AC

Tuairisc

Cáilíocht agus míniú

(1)

(2)

(3)

ex 1806

Seacláid agus ullmhóidí bia eile ina bhfuil cócó

Ach amháin má tá táirgí de bhunadh ainmhíoch sa mhéid sin.

CAIBIDIL 19

ULLMHÓIDÍ GRÁNACH, PLÚIR, STÁIRSE NÓ BAINNE; TÁIRGÍ CÓCAIRÍ TAOSRÁIN

Nótaí a ghabhann le Caibidil 19 (sliocht as na Nótaí a ghabhann leis an gCaibidil seo de AC)

“1.

Leis an gcaibidil seo ní chumhdaítear:

(a)

seachas i gcás táirgí stuáilte faoi cheannteideal 1902, ullmhóidí bia inar mó ná 20 %, de réir meáchain, an cion ispíní, feola, scairtí feola, fola, feithidí, éisc nó crústach, moileasc nó inveirteabrach uisceach eile, ná aon mheascán díobh sin (Caibidil 16);”

Cód AC

Tuairisc

Cáilíocht agus míniú

(1)

(2)

(3)

ex 1901

Úsc braiche; ullmhóidí bia de phlúr, piocuaran, min, stáirse nó eastóscán braiche, nach bhfuil cócó iontu nó nach mó ná 40 % a gcion cócó de réir meáchain arna ríomh ar bhonn lán-díshaillte, nach bhfuil sonraithe ná áirithe in aon áit eile; ullmhóidí bia d’earraí atá faoi cheannteidil 0401 go 0404 , nach bhfuil cócó iontu nó nach mó ná 5 % an cion cócó atá iontu de réir meáchain arna ríomh ar bhonn lán-díshaillte, nach bhfuil sonraithe ná áirithe in áit eile

Ach amháin má tá táirgí de bhunadh ainmhíoch sa mhéid sin.

Cumhdaítear leis sin earraí bia neamhchócaráilte (e.g. píotsaí) ina bhfuil táirgí de bhunadh ainmhíoch.

Cumhdaítear ullmhóidí cócaireachta le Caibidlí 16 agus 21.

ex 1902 11 00

Pasta neamhchócaráilte, nach bhfuil stuáilte ná ullmhaithe ar bhealach eile, ina bhfuil uibheacha

Ach amháin má tá táirgí de bhunadh ainmhíoch sa mhéid sin.

ex 1902 19

Pasta neamhchócaráilte, nach bhfuil stuáilte ná ullmhaithe ar bhealach eile, ina bhfuil uibheacha

Ach amháin má tá táirgí de bhunadh ainmhíoch sa mhéid sin.

ex 1902 20 10

Pasta stuáilte, bíodh nó ná bíodh sé cócaráilte nó ullmhaithe ar bhealach eile inar mó ná 20 %, de réir meáchain, an cion éisc, crústach, moileasc nó inveirteabrach uisceach eile

Ach amháin má tá táirgí de bhunadh ainmhíoch sa mhéid sin.

ex 1902 20 30

Pasta stuáilte, bíodh nó ná bíodh sé cócaráilte nó ullmhaithe ar bhealach eile inar mó ná 20 %, de réir meáchain, an cion ispíní agus a leithéid, feola agus scairtí feola d’aon chineál, lena n-airítear saillte d’aon chineál nó bunadh

Ach amháin má tá táirgí de bhunadh ainmhíoch sa mhéid sin.

ex 1902 20 91

Pasta stuáilte cócaráilte

Ach amháin má tá táirgí de bhunadh ainmhíoch sa mhéid sin.

ex 1902 20 99

Pasta stuáilte, seachas pasta stuáilte cócaráilte

Ach amháin má tá táirgí de bhunadh ainmhíoch sa mhéid sin.

ex 1902 30

Pasta eile seachas an pasta i bhfo-cheannteidil 1902 11 , 1902 19 agus 1902 20

Ach amháin má tá táirgí de bhunadh ainmhíoch sa mhéid sin.

ex 1902 40

Cúscús

Ach amháin má tá táirgí de bhunadh ainmhíoch sa mhéid sin.

ex 1904 10 10

Bia ullmhaithe a fhaightear trí arbhar Indiach a bhorradh nó a róstadh

Ach amháin má tá táirgí de bhunadh ainmhíoch sa mhéid sin.

ex 1904 10 30

Bia ullmhaithe a fhaightear trí rís a bhorradh nó a róstadh

Ach amháin má tá táirgí de bhunadh ainmhíoch sa mhéid sin.

ex 1904 10 90

Bia ullmhaithe a fhaightear trí ghránaigh nó táirgí gránacha a bhorradh nó a róstadh, seachas arbhar Indiach nó rís

Ach amháin má tá táirgí de bhunadh ainmhíoch sa mhéid sin.

ex 1904 20

Bianna ullmhaithe a fhaightear ó chalóga gránaigh neamhrósta nó ó mheascáin de chalóga gránaigh neamhrósta agus calóga gránaigh rósta nó gránaigh bhorrtha

Ach amháin má tá táirgí de bhunadh ainmhíoch sa mhéid sin.

ex 1904 90 10

Rís i bhfoirm gránach nó i bhfoirm calóg nó gránach oibrithe eile (seachas plúr, piocuaran agus min), iad réamhchócaráilte nó ullmhaithe ar bhealach eile, nach bhfuil sonraithe ná áirithe in áit eile

Ach amháin má tá táirgí de bhunadh ainmhíoch sa mhéid sin.

Cumhdaítear leis sin, mar shampla, súisí (ar choinníoll nach bhfuil na táirgí ábhartha le haicmiú i gCaibidil 16).

ex 1904 90 80

Gránaigh (seachas arbhar Indiach) i bhfoirm gránach nó i bhfoirm calóg nó gránach oibrithe eile (seachas plúr, piocuaran agus min), iad réamhchócaráilte nó ullmhaithe ar bhealach eile, nach bhfuil sonraithe ná áirithe in áit eile, seachas bulgar agus seachas faighte ó rís

Ach amháin má tá táirgí de bhunadh ainmhíoch sa mhéid sin.

ex 1905

Arán, taosrán, cácaí, brioscaí agus táirgí eile báicéirí, bíodh cócó iontu nó ná bíodh; abhlanna, capsúil fholmha de chineál atá oiriúnach d’úsáid chógaisíochta, sliseoga séalaithe, ríspháipéar agus táirgí comhchosúla

Ach amháin má tá táirgí de bhunadh ainmhíoch sa mhéid sin.

CAIBIDIL 20

ULLMHÓIDÍ GLASRAÍ, TORTHAÍ CNÓNNA NÓ CODANNA EILE DE PHLANDAÍ

Nótaí a ghabhann le Caibidil 20 (sliocht as na Nótaí a ghabhann leis an gCaibidil seo de AC)

“1.

Leis an gcaibidil seo ní chumhdaítear:

(…)

(c)

ullmhóidí bia inar mó ná 20 %, de réir meáchain, an cion ispíní, feola, scairtí feola, fola, feithidí, éisc nó crústach, moileasc nó inveirteabrach uisceach eile, ná aon mheascán díobh sin (Caibidil 16).”

Cód AC

Tuairisc

Cáilíocht agus míniú

(1)

(2)

(3)

ex 2001

Glasraí, torthaí, cnónna agus codanna inite eile de phlandaí, ullmhaithe nó leasaithe le fínéagar nó le haigéad aicéiteach

Ach amháin má tá táirgí de bhunadh ainmhíoch sa mhéid sin.

ex 2004

Glasraí eile atá ullmhaithe nó leasaithe ar bhealach seachas le fínéagar nó le haigéad aicéiteach, reoite, seachas táirgí faoi cheannteideal 2006

Ach amháin má tá táirgí de bhunadh ainmhíoch sa mhéid sin.

ex 2005

Glasraí eile atá ullmhaithe nó leasaithe ar bhealach seachas le fínéagar nó le haigéad aicéiteach, nach bhfuil reoite, seachas táirgí faoi theideal 2006

Ach amháin má tá táirgí de bhunadh ainmhíoch sa mhéid sin.

ex 2008 99

Ullmhóidí eile torthaí, cnónna agus codanna inite eile de phlandaí, iad ullmhaithe nó leasaithe ar bhealach eile, bíodh siúcra breise nó ábhar milsiúcháin breise eile nó biotáille bhreise curtha leo nó ná bíodh, nach bhfuil sonraithe ná áirithe in áit eile

Ach amháin má tá táirgí de bhunadh ainmhíoch sa mhéid sin.

CAIBIDIL 21

ULLMHÓIDÍ INITE ILGHNÉITHEACHA

Nótaí a ghabhann le Caibidil 21 (sliocht as na Nótaí a ghabhann leis an gCaibidil seo de AC)

“1.

Leis an gcaibidil seo ní chumhdaítear:

(…)

(e)

ullmhóidí bia, seachas na táirgí ar a dtugtar tuairisc in 2103 nó 2104, inar mó ná 20 %, de réir meáchain, an cion ispíní, feola, scairtí feola, fola, feithidí, éisc nó crústach, moileasc nó inveirteabrach uisceach eile, ná aon mheascán eile díobh sin (Caibidil 16).

(…)

3.

Chun críocha cheannteideal 2104, ciallaíonn an téarma ‘ullmhóidí bia cumaisc homaiginithe’ ullmhóidí arb éard atá iontu meascán mínhomaiginithe de dhá chomhábhar bhunúsacha nó níos mó amhail feoil, iasc, glasraí, torthaí nó cnónna, atá cóirithe lena miondíol mar bhia leanaí nó chun críoch diaitéiteach, i gcoimeádáin nach mó a gcion glanmheáchain ná 250 g. Chun an sainmhíniú sin a chur i bhfeidhm, níor cheart cainníochtaí beaga d’aon chomhábhar, a fhéadfar a chur leis an meascán chun críoch blaistithe, leasaithe ná eile, a chur san áireamh. Féadfaidh cainníocht bheag de phíosaí sofheicthe comhábhar a bheith sna hullmhóidí sin.

Nótaí breise

(…)

5.

Ullmhóidí bia eile a chuirtear i láthair i ndáileoga tomhaiste, amhail capsúil, táibléid, paistilí agus piollairí, agus atá ceaptha lena n-úsáid mar fhorlíontaí bia, tá siad le haicmiú faoi cheannteideal 2106, mura sonraítear nó mura n-áirítear in áit eile iad.”

Cód AC

Tuairisc

Cáilíocht agus míniú

(1)

(2)

(3)

ex 2101

Eastóscáin, úscraí agus tiúcháin, de chaife, de thae nó de mhaité agus ullmhóidí de bhunús na dtáirgí sin nó de bhunús caife, tae nó maité; siocaire rósta agus ionadaigh chaife rósta eile, agus eastóscáin, úscraí agus tiúcháin díobh sin

Ach amháin má tá táirgí de bhunadh ainmhíoch sa mhéid sin.

ex 2103

Anlainn agus ullmhóidí lena n-aghaidh; tarsainn mheasctha agus blastanais mheasctha; plúr mustaird agus min mhustaird agus mustard ullmhaithe

Ach amháin má tá táirgí de bhunadh ainmhíoch sa mhéid sin.

ex 2104

Anraithí agus bratanna agus ullmhóidí lena n-aghaidh; ullmhóidí bia cumaisc homaiginithe

Ach amháin má tá táirgí de bhunadh ainmhíoch sa mhéid sin.

ex 2105 00

Uachtar reoite agus oighear inite eile, bíodh cócó iontu nó ná bíodh

Ach amháin má tá táirgí de bhunadh ainmhíoch sa mhéid sin.

ex 2106 10

Tiúcháin phróitéine agus substaintí próitéine uigithe

Ach amháin má tá táirgí de bhunadh ainmhíoch sa mhéid sin.

ex 2106 90 51

Síoróip lachtóis

Ach amháin má tá táirgí de bhunadh ainmhíoch sa mhéid sin.

ex 2106 90 92

Ullmhóidí bia eile nach sonraítear ná nach n-áirítear in áit eile, nach bhfuil aon saill bhainne, siúcrós, iseaglúcós, glúcós ná stáirse iontu nó inar lú ná 1,5 % a gcion saille bainne, ná 5 % a gcion siúcróis nó iseaglúcóis, ná 5 % a gcion glúcóis nó stáirse, agus sin de réir meáchain

Ach amháin má tá táirgí de bhunadh ainmhíoch sa mhéid sin.

ex 2106 90 98

Ullmhóidí bia eile nach sonraítear ná nach n-áirítear in áit eile

Ach amháin má tá táirgí de bhunadh ainmhíoch sa mhéid sin.

CAIBIDIL 22

DEOCHANNA, BIOTÁILLÍ AGUS FÍNÉAGAR

Nótaí a ghabhann le Caibidil 22 (sliocht as na Nótaí a ghabhann leis an gCaibidil seo de AC)

“3.

Chun críocha cheannteideal 2202, ciallaíonn an téarma ‘deochanna neamh-mheisciúla’ deochanna nach mó ná 0,5 % a neart alcóil de réir toirte. Aicmítear deochanna meisciúla i gceannteidil 2203 go 2206 nó i gceannteideal 2208 de réir mar is iomchuí.”

Cód AC

Tuairisc

Cáilíocht agus míniú

(1)

(2)

(3)

ex 2202 99 91

Deochanna neamh-mheisciúla, seachas uiscí a bhfuil ábhair mhilsiúcháin leo nó atá blaistithe, seachas súnna torthaí, cnónna nó glasraí faoi cheannteideal 2009 agus inar lú ná 0,2 %, de réir meáchain, an cion saille a fhaightear ó na táirgí faoi cheannteidil 0401 go 0404

Uile.

ex 2202 99 95

Deochanna neamh-mheisciúla, seachas uiscí a bhfuil ábhair mhilsiúcháin leo nó atá blaistithe, seachas súnna torthaí, cnónna nó glasraí faoi cheannteideal 2009 agus arb ionann nó inar mó ná 0,2 % ach inar lú ná 2 %, de réir meáchain, an cion saille a fhaightear ó na táirgí faoi cheannteidil 0401 go 0404

Uile.

ex 2202 99 99

Deochanna neamh-mheisciúla, seachas uiscí a bhfuil ábhair mhilsiúcháin leo nó atá blaistithe, seachas súnna torthaí, cnónna nó glasraí faoi cheannteideal 2009 agus arb ionann a gcion saille agus 2 % nó níos mó, de réir meáchain, a fhaightear ó na tháirgí faoi cheannteidil 0401 go 0404

Uile.

ex 2208 70

Licéir agus coirdiail

Ach amháin má tá táirgí de bhunadh ainmhíoch sa mhéid sin.

CAIBIDIL 23

IARMHAIR AGUS DRAMHAÍL Ó NA TIONSCAIL BHIA; FARAE AINMHITHE ULLMHAITHE

Nóta a ghabhann le Caibidil 23 (sliocht as na Nótaí a ghabhann leis an gCaibidil seo den AC)