ISSN 1977-0839

Iris Oifigiúil

an Aontais Eorpaigh

L 107

European flag  

An t-eagrán Gaeilge

Reachtaíocht

65
6 Aibreán 2022


Clár

 

I   Gníomhartha reachtacha

Leathanach

 

 

TREORACHA

 

*

Treoir (AE) 2022/542 ón gComhairle an 5 Aibreán 2022 lena leasaítear Treoracha 2006/112/CE agus (AE) 2020/285 a mhéid a bhaineann le rátaí cánach breisluacha

1

 

*

Treoir (AE) 2022/543 ón gComhairle an 5 Aibreán 2022 lena leasaítear Treoracha 2008/118/CE agus (AE) 2020/262 a mhéid a bhaineann le siopaí saor ó cháin atá suite i gcríochfort na Fraince de Thollán Mhuir nIocht

13

 

 

II   Gníomhartha neamhreachtacha

 

 

COMHAONTUITHE IDIRNÁISIÚNTA

 

*

Cinneadh (AE) 2022/544 ón gComhairle an 4 Aibreán 2022 maidir leis an gComhaontú a thabhairt i gcrích idir an tAontas Eorpach agus Poblacht na Moldóive maidir le gníomhaíochtaí oibríochtúla arna ndéanamh ag an nGníomhaireacht Eorpach um an nGarda Teorann agus Cósta i bPoblacht na Moldóive

16

 

 

RIALACHÁIN

 

*

Rialachán Tarmligthe (AE) 2022/545 ón gCoimisiún an 26 Eanáir 2022 lena bhforlíontar Rialachán (AE) 2019/2144 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle trí rialacha mionsonraithe a leagan síos maidir leis na nósanna imeachta sonracha tástála agus na ceanglais shonracha theicniúla i ndáil le cineálcheadú mótarfheithiclí i dtaca lena dtaifeadán sonraí teagmhais agus i ndáil le cineálcheadú na gcóras sin mar aonaid theicniúla ar leithligh agus lena leasaítear Iarscríbhinn II a ghabhann leis an Rialachán sin ( 1 )

18

 

*

Rialachán (AE) 2022/546 ón gCoimisiún an 31 Márta 2022 lena mbunaítear cosc iascach sealadach le haghaidh péirsí mara i limistéar NAFO 3M i gcás soithí a bhfuil bratach Bhallstáit den Aontas Eorpach ar foluain acu

24

 

*

Rialachán Cur Chun Feidhme (AE) 2022/547 ón gCoimisiún an 5 Aibreán 2022 lena bhforchuirtear dleacht frithdhumpála chinntitheach ar allmhairí polaiméirí sár-ionsúiteacha de thionscnamh Phoblacht na Cóiré.

27

 

 

CINNTÍ

 

*

Cinneadh (AE) 2022/548 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 24 Márta 2022 maidir le slógadh an Chiste Eorpaigh um Choigeartú don Domhandú d’Oibrithe Iomarcacha tar éis iarratas ón bhFrainc – EGF/2021/007 FR/Selecta

76

 

*

Cinneadh (AE) 2022/549 ón gComhairle an 17 Márta 2022 maidir leis an seasamh atá le glacadh thar ceann an Aontais Eorpaigh ag an dara cuid den cheathrú cruinniú de Chomhdháil na bPáirtithe i gCoinbhinsiún Minamata maidir le Mearcair a mhéid a bhaineann le Cinneadh a ghlacadh chun Iarscríbhinní A agus B a ghabhann leis an gCoinbhinsiún sin a leasú

78

 

*

Cinneadh (AE) 2022/550 ón gComhairle an 17 Márta 2022 maidir leis an seasamh atá le glacadh thar ceann an Aontais Eorpaigh ag an dara mír den cheathrú cruinniú de Chomhdháil na bPáirtithe i gCoinbhinsiún Minamata maidir le Mearcair, a mhéid a bhaineann le glacadh Cinnidh lena mbunaítear tairseacha i ndáil le dramhaíl mhearcair, i gcomhréir le hAirteagal 11(2) den Choinbhinsiún sin

80

 

*

Cinneadh Cur Chun Feidhme (AE) 2022/551 ón gCoimisiún an 4 Aibreán 2022 lena leasaítear Cinneadh Cur Chun Feidhme (AE) 2021/85 maidir leis an gcoibhéis idir ceanglais Rialachán (AE) Uimh. 648/2012 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle agus creat rialála Stáit Aontaithe Mheiriceá i ndáil le contrapháirtithe lárnacha atá arna n-údarú agus arna maoirsiú ag Securities and Exchange Commission na Stát Aontaithe ( 1 )

82

 

*

Cinneadh Cur Chun Feidhme (AE) 2022/552 ón gCoimisiún an 4 Aibreán 2022 lena gcinntear go gcomhlíonann malartáin urrús náisiúnta Stáit Aontaithe Mheiriceá atá cláraithe leis an Securities and Exchange Commission ceanglais atá ceangailteach ó thaobh dlí agus atá coibhéiseach leis na ceanglais a leagtar síos i dTeideal III de Threoir 2014/65/AE agus go bhfuil siad faoi réir maoirseacht agus forfheidhmiú éifeachtach ( 1 )

85

 

 

MOLTAÍ

 

*

Moladh (AE) 2022/553 ón gCoimisiún an 5 Aibreán 2022 maidir le faireachán a dhéanamh ar láithreacht tocsainí Alternaria i mbia

90

 


 

(1)   Téacs atá ábhartha maidir le LEE.

GA


I Gníomhartha reachtacha

TREORACHA

6.4.2022   

GA

Iris Oifigiúil an Aontais Eorpaigh

L 107/1


TREOIR (AE) 2022/542 ÓN gCOMHAIRLE

an 5 Aibreán 2022

lena leasaítear Treoracha 2006/112/CE agus (AE) 2020/285 a mhéid a bhaineann le rátaí cánach breisluacha

TÁ COMHAIRLE AN AONTAIS EORPAIGH,

Ag féachaint don Chonradh ar Fheidhmiú an Aontais Eorpaigh, agus go háirithe Airteagal 113 de,

Ag féachaint don togra ón gCoimisiún Eorpach,

Tar éis dóibh an dréachtghníomh reachtach a chur chuig na parlaimintí náisiúnta,

Ag féachaint don tuairim ó Pharlaimint na hEorpa (1),

Ag féachaint don tuairim ó Choiste Eacnamaíoch agus Sóisialta na hEorpa (2),

Ag gníomhú di i gcomhréir le nós imeachta reachtach speisialta,

De bharr an mhéid seo a leanas:

(1)

Is éard is aidhm leis na rialacha maidir le rátaí cánach breisluacha (CBL) dá bhforáiltear i dTreoir 2006/112/CE ón gComhairle (3) feidhmiú an mhargaidh inmheánaigh a chaomhnú agus saobhadh iomaíochta a sheachaint. Ceapadh na rialacha sin breis agus scór bliain ó shin bunaithe ar phrionsabal an tionscnaimh. Sna teachtaireachtaí uaidh maidir le plean gníomhaíochta CBL an 7 Aibreán 2016 dar teideal “Towards a single EU VAT area – Time to decide” [I dtreo Limistéar CBL aonair san Aontas Eorpach — an t-am le cinneadh a dhéanamh] agus an 4 Deireadh Fómhair 2017 maidir leis an obair leantach ar an bplean gníomhaíochta CBL dar teideal “Towards a single EU VAT area – Time to act” [I dtreo Limistéar CBL aonair san Aontas Eorpach — an t-am le gníomhú], d’fhógair an Coimisiún go raibh sé beartaithe aige na rialacha sin a choigeartú le haghaidh córas cinntitheach CBL chun críche trádáil trasteorann gnólacht le gnólacht in earraí idir na Ballstáit a bheadh bunaithe ar an gcánachas sa Bhallstát cinn scríbe.

(2)

Faoi chóras ina ngearrfaí cáin ar sholáthar earraí agus seirbhísí sa Bhallstát cinn scríbe, ní bhainfeadh soláthróirí aon tairbhe shuntasach as a bheith bunaithe i mBallstát ina bhfuil ráta níos ísle. Faoi chóras den sórt sin, ní chuirfeadh níos mó éagsúlachta sna rátaí CBL isteach ar fheidhmiú an mhargaidh inmhéanaigh agus ní chruthódh sé saobhadh iomaíochta. Sna himthosca sin, b’iomchuí breis solúbthachta a thabhairt do Bhallstáit chun rátaí a shocrú.

(3)

Ba cheart na hearraí agus na seirbhísí a bheadh incháilithe le haghaidh rátaí laghdaithe a bheith dírithe ar leas an tomhaltóra deiridh agus go saothófaí cuspóirí leasa ghinearálta leo. Chun castacht nach bhfuil gá léi agus ardú ina dhiaidh sin ar chostais ghnó a sheachaint, go háirithe i gcás trádáil laistigh den Chomhphobal, bheadh na rátaí laghdaithe infheidhme ar fad iomlán an tslabhra tráchtála a luaithe agus a roghnaíonn na Ballstáit earraí agus seirbhísí den sórt sin dá réir.

(4)

Ba cheart don chreat dlíthiúil lena gceadaítear cur i bhfeidhm rátaí laghdaithe a bheith comhleanúnach ar an iomlán le beartais eile de chuid an Aontais amhail Rialachán (AE) 2021/522 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle (4) agus an Teachtaireacht ón gCoimisiún an 11 Nollaig 2019“The European Green Deal” [An Comhaontú Glas don Eoraip]. Chun a chur ar chumas na mBallstát rátaí laghdaithe a chur i bhfeidhm d’fhonn athléimneacht a gcóras sláinte a neartú, is iomchuí síneadh a chur le raon feidhme na n-earraí agus na seirbhísí a mheastar iad a bheith riachtanach chun tacú le soláthar cúraim sláinte agus chun míchumais a chúiteamh agus a shárú. Thairis sin, ba cheart an deis a thabhairt do na Ballstáit freisin ionas go bhféadaidís rannchuidiú le geilleagar atá aeráidneodrach agus glas trí bhíthin rátaí laghdaithe a chur i bhfeidhm ar sholáthairtí atá neamhdhíobhálach don chomhshaol agus, ag an am céanna, trí ullmhú le deireadh a chur de réir a chéile le cóir fhabhrach atá ann cheana maidir le soláthairtí atá díobhálach don chomhshaol.

(5)

Ba cheart go gcaithfear go cothrom leis na Ballstáit uile agus, dá bhrí sin, ba cheart na féidearthachtaí céanna a thabhairt dóibh chun rátaí laghdaithe a chur i bhfeidhm, ach, mar sin féin, ba cheart go leanfar leis na rátaí sin a bheith fós mar eisceacht ón ráta caighdeánach. Is féidir cóir chomhionann den sórt sin a bhaint amach trína chur ar chumas na mBallstát uile, laistigh de theorainneacha sainithe, dhá ráta laghdaithe d’íosmhéid 5 % a chur i bhfeidhm ar na hearraí agus seirbhísí incháilithe agus ráta laghdaithe níos lú ná an t-íosmhéid 5 % agus díolúine leis an gceart CBL ar ionchur a asbhaint.

(6)

Águs an gá leathadh ar rátaí laghdaithe a sheachaint ar chúiseanna buiséadacha agus prionsabal na córa comhionainne araon á chur san áireamh, ba cheart cead a bheith ag na Ballstáit rátaí laghdaithe a chur i bhfeidhm nach lú iad ná an t-íosmhéid 5 % ar sholáthairtí earraí nó seirbhísí a chumhdaítear le suas le 24 phointe in Iarscríbhinn III a ghabhann le Treoir 2006/112/CE. Ar na cúiseanna céanna, ba cheart go mbeadh an tsaoirse ag na Ballstáit ráta laghdaithe ar lú é ná an t-íosmhéid 5 % agus díolúine leis an gceart CBL ar ionchur a asbhaint a chur i bhfeidhm ach ní ach ar sholáthairtí earraí nó seirbhísí a chumhdaítear le huasmhéid de sheacht bpointe in Iarscríbhinn III a ghabhann le Treoir 2006/112/CE, arna roghnú as measc soláthair na n-earraí agus na seirbhísí a mheastar go bhfreastalaíonn siad ar riachtanais bhunúsacha, eadhon, na cinn sin a bhaineann le soláthar earraí bia, uisce, cógas leighis, táirgí cógaisíochta, táirgí sláinte agus sláintíochta, iompar daoine agus míreanna cultúrtha faoi leith (leabhair, nuachtáin agus tréimhseacháin), nó as measc soláthar earraí agus seirbhísí a liostaítear in Iarscríbhinn III a ghabhann le Treoir 2006/112/CE a gcuireann Ballstáit eile rátaí laghdaithe is lú ná an t-íosmhéid 5 % i bhfeidhm orthu nó díolúintí lena ngabhann an ceart CBL ar ionchur a asbhaint, ar an gcoinníoll go ndéanfar na spriocdhátaí is infheidhme a urramú. Is iomchuí an tréimhse ama is gá chun oiriúnú do na teorainneacha sin a thabhairt do na Ballstáit a bhfuil na rátaí laghdaithe nó na díolúintí sin á gcur i bhfeidhm acu cheana.

(7)

Is iomchuí grianphainéil a áireamh i measc na seacht bpointe sin i gcomhréir le gealltanais chomhshaoil an Aontais maidir le dícharbónú agus leis an gComhaontú Glas don Eoraip chomh maith leis an deis a thabhairt do na Ballstáit úsáid foinsí inathnuaite fuinnimh a chur chun cinn freisin trí bhíthin rátaí laghdaithe CBL. Chun tacú leis an aistriú i dtreo úsáid foinsí inathnuaite fuinnimh agus chun neamhthuilleamaíocht an Aontais maidir le fuinneamh a chothú, is gá a cheadú do na Ballstáit feabhas a chur ar rochtain na dtomhaltóirí deiridh ar fhoinsí fuinnimh glasa.

(8)

Ba cheart feidhmiú aon cheann de na roghanna a fhorléiriú mar bheart atá leabaithe i loighic chóras na rátaí CBL, agus arna ghlacadh ar chúiseanna sóisialta atá sainithe go soiléir chun tairbhe don tomhaltóir deiridh nó ar mhaithe leis an leas ginearálta.

(9)

Mar aon le rialacha ginearálta maidir le rátaí CBL, tá roinnt maoluithe ann cheana a cheadaíonn do Bhallstáit áirithe rátaí níos lú a chur i bhfeidhm. Tá údar leis na rátaí níos lú sin i ngeall ar ghnéithe sonracha geografacha nó ar chúiseanna sóisialta atá chun leas an tomhaltóra deiridh nó ar mhaithe leis an leas ginearálta. D’fhéadfadh na rátaí níos lú sin a bheith ábhartha do Bhallstáit eile. I gcomhréir le prionsabal na córa comhionainne, is iomchuí, dá bhrí sin, foráil a dhéanamh maidir le rogha, oscailte do gach Ballstát, rátaí níos lú a chur i bhfeidhm ar na hearraí agus ar na seirbhísí céanna a bhfuil feidhm ag rátaí níos lú ina leith i mBallstáit eile agus faoi na coinníollacha céanna. Chun an uasteorainn seacht bpointe a chomhlíonadh, na Ballstáit sin a bhí ag cur rátaí níos lú den sórt sin do sholáthairtí earraí nó seirbhísí a chumhdaítear le níos mó ná seacht bpointe in Iarscríbhinn III a ghabhann le Treoir 2006/112/CE an 1 Eanáir 2021 i bhfeidhm, ba cheart dóibh teorainn a chur ar chur i bhfeidhm rátaí laghdaithe ar lú iad ná an t-íosmhéid 5 % agus ar dheonú díolúintí lena ngabhann an ceart CBL ar ionchur a asbhaint ar sholáthairtí earraí agus seirbhísí a chumhdaítear le seacht bpointe in Iarscríbhinn III a ghabhann le Treoir 2006/112/CE faoin 1 Eanáir 2032 nó faoi thráth glactha na socruithe cinntitheacha; cibé acu is túisce. Ní dhéanann na leasuithe difear do na socruithe le haghaidh maoluithe a bhaineann le cur i bhfeidhm na ndíolúintí gan an ceart CBL ar ionchur a asbhaint a leagtar amach in Iarscríbhinn X a ghabhann le Treoir 2006/112/CE.

(10)

Ina theannta sin, tá roinnt maoluithe eile ann faoi láthair lena dtugtar cead do Bhallstáit áirithe rátaí laghdaithe nach lú ná 12 % a chur i bhfeidhm ar earraí agus seirbhísí nach liostaítear in Iarscríbhinn III a ghabhann le Treoir 2006/112/CE. I bhfianaise leibhéal na rátaí laghdaithe sin a bheith gar don ráta caighdeánach agus i gcomhréir le prionsabal na córa comhionainne, is iomchuí foráil a dhéanamh don rogha, atá ar fáil do gach Ballstát, rátaí laghdaithe nach lú ná 12 % a chur i bhfeidhm ar na hearraí agus na seirbhísí céanna sin a ndéantar rátaí laghdaithe nach lú ná 12 % a chur i bhfeidhm orthu i mBallstáit eile agus faoi na coinníollacha céanna.

(11)

Ba cheart do na Ballstáit eile a bheith in ann rátaí laghdaithe nach lú ná 12 % ar sholáthairtí earraí agus seirbhísí nach liostaítear in Iarscríbhinn III a ghabhann le Treoir 2006/112/CE, agus ar rátaí laghdaithe is lú ná 5 % agus díolúintí lena ngabhann an ceart CBL ar ionchur a asbhaint ar sholáthairtí earraí nó seirbhísí a chumhdaítear i gcás aon phointí d’Iarscríbhinn III seachas pointí (1) go (6) agus pointe (10c), a fhad is a urramaítear struchtúr na rátaí CBL dá bhforáiltear sa Treoir seo agus na coinníollacha arna gcur i bhfeidhm ag na Ballstáit sin a bhfuil rátaí laghdaithe nó díolúintí lena ngabhann an ceart CBL ar ionchur a asbhaint i bhfeidhm acu an 1 Eanáir 2021. Ba cheart go n-áireofaí leis na Ballstáit eile Ballstáit a chuireann rátaí laghdaithe agus díolúintí lena ngabhann an ceart CBL ar ionchur a asbhaint i bhfeidhm faoi láthair agus ar mhaith leo rátaí laghdaithe nach lú ná 12 % a chur i bhfeidhm ar sholáthairtí earraí agus seirbhísí nach liostaítear in Iarscríbhinn III a ghabhann le Treoir 2006/112/CE, agus rátaí is lú ná 5 % nó díolúintí lena ngabhann an ceart CBL ar ionchur a asbhaint ar sholáthairtí earraí agus seirbhísí eile seachas na cinn is infheidhme cheana féin.

(12)

Maidir leis na Ballstáit a raibh rátaí laghdaithe á gcur i bhfeidhm acu nó a raibh díolúintí á ndeonú acu lena ngabhann an ceart CBL ar ionchur a asbhaint bunaithe ar mhaoluithe an 1 Eanáir 2021, ba cheart dóibh a chur in iúl don Choiste um CBL na príomhfhorálacha agus na príomhchoinníollacha maoluithe sin atá i bhfeidhm ina ndlí náisiúnta, agus ar tugadh rochtain orthu do Bhallstáit eile, an 1 Eanáir 2021. Chun deimhneacht dhlíthiúil a áirithiú agus chun rochtain chomhionann ar na maoluithe sin a chumasú do na Ballstáit uile, agus bunaithe ar fhaisnéis arna soláthar ag na Ballstáit lena mbaineann faoin spriocdháta atá leagtha síos, déanfaidh an Coimisiún liosta iomlán de na hearraí agus de na seirbhísí a gcuirfear na rátaí laghdaithe nó na díolúintí sin i bhfeidhm ina leith a ullmhú agus a dháileadh ar na Ballstáit uile díreach tar éis dó an fhaisnéis a fháil. Tá sé ríthábhachtach go gcomhlíonfar na Ballstáit an spriocdháta chun an fhaisnéis sin a chur in iúl chun a áirithiú go mbeidh an rochtain chéanna ar mhaoluithe ag na Ballstáit uile.

(13)

Ar bhonn na faisnéise arna dáileadh ag an gCoimisiún, ba cheart go mbeadh na Ballstáit in ann rátaí laghdaithe agus díolúintí lena ngabhann an ceart CBL ar ionchur a asbhaint a chur i bhfeidhm ar sholáthairtí earraí agus seirbhísí ar a gcuireann Ballstáit eile na rátaí agus na díolúintí sin i bhfeidhm ar choinníoll go gcuirtear rátaí laghdaithe agus díolúintí i bhfeidhm faoi na coinníollacha céanna is infheidhme sna Ballstáit a bhfuil na rátaí agus na díolúintí sin á gcur i bhfeidhm acu cheana féin. Chun na roghanna sin a fheidhmiú, ba cheart do na Ballstáit rialacha mionsonraithe a ghlacadh agus téacs na bhforálacha arna nglacadh a chur in iúl don Choiste um CBL. Ba cheart don Choimisiún tuarascáil, bunaithe ar an teachtaireacht sin, a chur faoi bhráid na Comhairle agus liosta cuimsitheach ann d’earraí agus de sheirbhísí a gcuireann Ballstáit rátaí laghdaithe agus díolúintí lena ngabhann an ceart CBL ar ionchur a asbhaint i bhfeidhm ina leith.

(14)

I bhfianaise an ghá atá le liosta na n-earraí agus na seirbhísí atá incháilithe do rátaí laghdaithe a nuachóiriú agus a thabhairt cothrom le dáta, ba cheart Treoir 2006/112/CE a leasú chun go bhféadfar rátaí laghdaithe a chur i bhfeidhm le haghaidh cuspóirí sonracha beartais shóisialta, chun soiléireacht a áirithiú agus chun prionsabal na neodrachta a chur san áireamh, eadhon, tríd an gcóir chéanna a áirithiú, i dtéarmaí rátaí CBL, i ndáil le hearraí áirithe a thógáil ar cíos, a léasú nó a sholáthar.

(15)

Chun an deis a thairiscint do na Ballstáit tacú leis an aistriú i dtreo córais téimh atá neamhdhíobhálach don chomhshaol a úsáid agus i gcomhréir le gealltanais chomhshaoil an Aontais maidir leis an dícharbónú, ba cheart go n-áirítear sa bhreis air sin an fhéidearthacht do na Ballstáit ráta laghdaithe a chur i bhfeidhm maidir le córais téimh astaíochtaí ísle atá thar a bheith éifeachtúil a sholáthar agus a shuiteáil, ar córais iad a chomhlíonann critéir na reachtaíochta comhshaoil in Iarscríbhinn III a ghabhann le Treoir 2006/112/CE.

(16)

Tá ról lárnach ag an digitiú chun luach a chruthú agus chun an t-iomaíochas a chothú araon. San Innéacs um an nGeilleagar Digiteach agus an tSochaí Dhigiteach déantar feidhmíocht dhigiteach na mBallstát a thomhas agus a rangú bunaithe ar tháscairí réamhshainithe lena léirítear neamhréitigh shuntasacha san fhorbairt dhigiteach. Chun drochchlúdach seirbhísí rochtana idirlín a shárú agus d’fhonn a bhforbairt a chur chun cinn, ba cheart do na Ballstáit a bheith in ann ráta laghdaithe a chur i bhfeidhm ar na seirbhísí sin. Ba cheart cur i bhfeidhm ráta laghdaithe ar sheirbhísí rochtana idirlín a chur in oiriúint do na cuspóirí a leagtar amach sa bheartas náisiúnta maidir leis an digitiú agus a theorannú ó thaobh raon feidhme de, dá réir sin. I gcomhréir le Rialachán (AE) 2015/2120 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle (5), soláthraítear an nascacht le seirbhísí rochtana idirlín, ach ní dhéantar an t-inneachar a sholáthraítear tríd an idirlíon a shíneadh leo.

(17)

Ina theannta sin, i bhfianaise chlaochlú digiteach an gheilleagair, ba cheart go mbeadh na Ballstáit in ann foráil a dhéanamh maidir le gníomhaíochtaí, lena n-áirítear imeachtaí, atá beoshruthaithe, go bhfaighidís an chóir chéanna a thugtar dóibh siúd atá incháilithe do rátaí laghdaithe nuair a dhéantar iad a sholáthar go fisiciúil.

(18)

Chun cánachas sa Bhallstát tomhaltais a áirithiú, ní mór do na seirbhísí go léir is féidir a sholáthar don chustaiméir trí mheán leictreonach a bheith incháinithe san áit ina bhfuil an custaiméir bunaithe, ina bhfuil seoladh buan aige nó ina gcónaíonn sé de ghnáth. Dá bhrí sin, is gá modhnú a dhéanamh ar na rialacha lena rialaítear áit soláthair seirbhísí a bhaineann le gníomhaíochtaí den sórt sin.

(19)

Chun críocha na deimhneachta dlíthiúla, is gá a shoiléiriú, i gcás na n-eagraíochtaí atá tiomnaithe don leas sóisialta, gurb iad gníomhaíocht ghinearálta agus cuspóirí ginearálta na heagraíochta ina hiomláine, gan beann ar thairbhí deiridh an tsoláthair earraí nó seirbhísí, ar cheart a bheith curtha san áireamh agus breithniú agus measúnú á dhéanamh ar na ceanglais maidir le cur i bhfeidhm ráta laghdaithe.

(20)

Thairis sin, ba cheart Treoir 2006/112/CE a leasú chun gur féidir rátaí laghdaithe a chur i bhfeidhm i líon teoranta cásanna sonracha ar chúiseanna sóisialta, ar mhaithe le leas an tomhaltóra deiridh agus chun cuspóir a bhaint amach atá ar mhaithe leis an leas ginearálta. Dá bhrí sin, ba cheart go leathnaítear liosta na n-earraí agus na seirbhísí atá incháilithe le haghaidh rátaí laghdaithe in Iarscríbhinn III a ghabhann le Treoir 2006/112/CE chun líon teoranta maoluithe den sórt sin atá ann cheana a chur san áireamh.

(21)

Bhí sé cruthaithe, mar gheall ar phaindéim COVID-19, gur gá Treoir 2006/112/CE a oiriúnú chun an creat dlíthiúil a chur faoi réir chun aghaidh a thabhairt ar ghéarchéimeanna a bheidh ann amach anseo agus, dá bhrí sin, chun cur ar chumas na mBallstát freagairt go tapa d’imthosca eisceachtúla, amhail paindéimí, géarchéimeanna daonnúla nó tubaistí nádúrtha. Chun na críocha sin, ba cheart an deis a bheith ag na Ballstáit a d’údaraigh an Coimisiún díolúine ó CBL a chur i bhfeidhm, faoi na coinníollacha céanna, ar earraí arna n-allmhairiú chun tairbhe d’íospartaigh thubaiste, díolúine le ceart in-asbhainteacht CBL ionchur a chur i bhfeidhm i ndáil le fálacha agus soláthairtí laistigh den Chomhphobal agus soláthairtí intíre na n-earraí sin agus na seirbhísí a bhaineann leis na hearraí sin chuig na comhlachtaí incháilithe chun go mbeidh siad in ann cabhrú le híospartaigh na dtubaistí sin. Mura gcomhlíonfar na coinníollacha le haghaidh díolúintí a thuilleadh, ba cheart soláthar earraí agus seirbhísí den sórt sin a bheith faoi réir CBL.

(22)

Ós rud é nach féidir leis na Ballstáit príomhchuspóirí na Treorach seo, eadhon liosta na n-earraí agus na seirbhísí atá incháilithe do rátaí laghdaithe a thabhairt cothrom le dáta agus na forais a bhunú chun a áirithiú go mbeidh rochtain chomhionann ag na Ballstáit ar rátaí laghdaithe a chur i bhfeidhm, a ghnóthú go leordhóthanach ach, de bharr na dteorainneacha atá ann cheana, gur fearr is féidir é a ghnóthú ar leibhéal an Aontais, féadfaidh an tAontas bearta a ghlacadh, i gcomhréir le prionsabal na coimhdeachta a leagtar amach in Airteagal 5 den Chonradh ar an Aontas Eorpach. I gcomhréir le prionsabal na comhréireachta a leagtar amach san Airteagal sin, ní théann an Treoir seo thar a bhfuil riachtanach chun na cuspóirí sin a ghnóthú.

(23)

Leasaíodh Treoir 2006/112/CE le Treoir (AE) 2020/285 ón gComhairle (6). Mar gheall ar struchtúr éagsúil rátaí CBL dá bhforáiltear sa Treoir seo, ba cheart na tagairtí i dTreoir (AE) 2020/285 a leasú.

(24)

I gcomhréir le Dearbhú Comhpháirteach Polaitiúil an 28 Meán Fómhair 2011 ó na Ballstáit agus ón gCoimisiún maidir le doiciméid mhíniúcháin (7), ghlac na Ballstáit mar chúram orthu féin, i gcásanna a bhfuil údar leo, doiciméad amháin nó níos mó a chur leis an bhfógra maidir lena mbearta trasuite, ar doiciméid iad lena mínítear an gaol idir codanna de threoir agus páirteanna comhfhreagracha na n-ionstraimí náisiúnta trasuite. I ndáil leis an Treoir seo, measann an reachtóir go bhfuil údar le doiciméid den sórt sin a tharchur.

(25)

Ba cheart, dá bhrí sin, Treoracha 2006/112/CE agus (AE) 2020/285 a leasú dá réir,

TAR ÉIS AN TREOIR SEO A GHLACADH:

Airteagal 1

Leasuithe ar Threoir 2006/112/CE

Leasaítear Treoir 2006/112/CE mar a leanas:

(1)

in Airteagal 53, cuirtear an mhír seo a leanas leis:

“Ní bheidh feidhm ag an Airteagal seo maidir le ligean isteach sna himeachtaí dá dtagraítear sa chéad mhír i gcás ina mbeidh an freastal fíorúil.”;

(2)

in Airteagal 54(1), cuirtear an fhomhír seo a leanas leis:

“I gcás ina mbainfidh na seirbhísí agus seirbhísí coimhdeacha le gníomhaíochtaí a shruthaítear nó a chuirtear ar fáil go fíorúil ar shlí eile, beidh an áit soláthair an áit sin ina bhfuil an duine neamh-inchánach bunaithe, a bhfuil a sheoladh buan aige nó a gcónaíonn sé de ghnáth.”;

(3)

in Airteagal 59a, cuirtear an méid seo a leanas in ionad na bhfocal réamhráití:

“Chun cánachas dúbailte, neamhchánachas nó saobhadh iomaíochta a chosc, féadfaidh na Ballstáit, maidir le seirbhísí a bhfuil a n-áit soláthair faoi rialú ag Airteagal 44 agus Airteagal 45, Airteagal 54(1), an dara fomhír, agus Airteagal 56, Airteagal 58 agus Airteagal 59:”;

(4)

in Airteagal 81, cuirtear an méid seo a leanas in ionad na chéad mhíre:

“Na Ballstáit nach raibh ag baint leas as an rogha faoi Airteagal 98 maidir le ráta laghdaithe a chur i bhfeidhm an 1 Eanáir 1993, féadfaidh siad, má bhaineann siad leas as an rogha faoi Airteagal 89, a fhoráil, i leith an tsoláthair saothar ealaíne, dá dtagraítear in Iarscríbhinn III, pointe (26), go mbeidh an méid inchánach cothrom le codán den mhéid arna chinneadh i gcomhréir le hAirteagail 73, 74, 76, 78 agus 79.”;

(5)

leasaítear Airteagal 94 mar a leanas:

(a)

cuirtear an méid seo a leanas in ionad mhír 2:

“2.   Is é an ráta is infheidhme maidir le hallmhairiú earraí an ráta a chuirtear i bhfeidhm maidir le soláthar earraí comhchosúla laistigh de chríoch an Bhallstáit.”;

(b)

cuirtear isteach an mhír seo a leanas:

“3.   De mhaolú ar mhír 2 den Airteagal seo, féadfaidh na Ballstáit a chuireann ráta caighdeánach i bhfeidhm maidir le soláthar saothar ealaíne, earraí bailitheoirí agus seandachtaí a liostaítear in Iarscríbhinn IX, Cuid A, Cuid B agus Cuid C, ráta laghdaithe dá bhforáiltear in Airteagal 98(1), an chéad fhomhír, a chur i bhfeidhm ar allmhairiú na n-earraí sin laistigh de chríoch an Bhallstáit.”;

(6)

cuirtear an méid seo a leanas in ionad Airteagal 98:

“Airteagal 98

1.   Féadfaidh na Ballstáit uasmhéid de dhá ráta laghdaithe a chur i bhfeidhm.

Socrófar na rátaí laghdaithe mar chéatadán den mhéid inchánach, nach mbeidh níos lú ná 5 % agus nach mbeidh feidhm aige ach amháin maidir leis na soláthairtí earraí agus seirbhísí a liostaítear in Iarscríbhinn III.

Féadfaidh na Ballstáit na rátaí laghdaithe a chur i bhfeidhm i leith earraí nó seirbhísí a chumhdaítear le 24 phointe ar a mhéad in Iarscríbhinn III.

2.   Féadfaidh na Ballstáit, de bhreis ar an dá ráta laghdaithe dá dtagraítear i mír 1 den Airteagal seo, ráta laghdaithe a chur i bhfeidhm atá níos lú ná íosmhéid 5 % agus díolúine a chur i bhfeidhm lena ngabhann in-asbhainteacht CBL arna íoc ag an gcéim roimhe sin de sholáthairtí earraí agus seirbhísí a chumhdaítear le huasmhéid de sheacht bpointe in Iarscríbhinn III.

Ní fhéadfar an ráta laghdaithe atá níos lú ná an t-íosmhéid 5 % agus an díolúine lena ngabhann in-asbhainteacht CBL arna íoc ag an gcéim roimhe sin a chur i bhfeidhm ar sholáthairtí earraí agus seirbhísí a chumhdaítear ach amháin sna pointí seo a leanas d’Iarscríbhinn III:

(a)

pointí (1) go (6) agus pointe (10c);

(b)

aon phointe eile d’Iarscríbhinn III a thagann faoi na roghanna dá bhforáiltear in Airteagal 105a(1).

Chun críocha phointe (b) den dara fomhír den mhír seo, measfar go dtagann na hidirbhearta maidir le tithíocht dá dtagraítear in Airteagal 105a(1), an dara fomhír, faoi Iarscríbhinn III, pointe (10).

Na Ballstáit a chuireann rátaí laghdaithe atá níos lú ná an t-íosmhéid 5 % i bhfeidhm, an 1 Eanáir 2021, nó a dheonaíonn díolúintí lena ngabhann in-asbhainteacht CBL arna íoc ag an gcéim roimhe sin do sholáthairtí earraí agus seirbhísí a chumhdaítear le níos mó ná seacht bpointe in Iarscríbhinn III, cuirfidh siad teorainn le cur i bhfeidhm na rátaí laighdaithe nó na díolúintí sin a thabhairt chun an chéad fhomhír den mhír seo a chomhlíonadh faoin 1 Eanáir 2032, nó trí na socruithe cinntitheacha dá dtagraítear in Airteagal 402, cibé acu is túisce, a ghlacadh. Beidh sé de shaoirse ag na Ballstáit a chinneadh cé na soláthairtí earraí nó seirbhísí a leanfaidh siad de na rátaí laghdaithe sin a chur i bhfeidhm orthu nó na díolúintí sin a dheonú dóibh.

3.   Ní bheidh feidhm ag na rátaí laghdaithe agus ag na díolúintí dá dtagraítear i mír 1 agus mír 2 den Airteagal seo maidir le seirbhísí a sholáthraítear go leictreonach, seachas na seirbhísí sin a liostaítear faoi Iarscríbhinn III, pointí (6), (7), (8) agus (13).

4.   Agus na rátaí laghdaithe agus díolúintí dá bhforáiltear sa Treoir seo á gcur i bhfeidhm, féadfaidh na Ballstáit an ainmníocht chomhcheangailte nó aicmiú staidrimh táirgí de réir gníomhaíochta, nó an dá rud, a úsáid chun cumhdach beacht na catagóire lena mbaineann a bhunú.”;

(7)

cuirtear an tAirteagal seo a leanas isteach:

“Airteagal 98a

Ní bheidh feidhm ag na rátaí laghdaithe agus ag na díolúintí dá dtagraítear in Airteagal 98(1) agus (2) maidir le soláthairtí saothar ealaíne, earraí bailitheoirí agus seandachtaí lena mbaineann socruithe speisialta de Theideal XII, Caibidil 4.”;

(8)

scriostar Airteagal 99;

(9)

cuirtear an méid seo a leanas in ionad Airteagal 100:

“Airteagal 100

Faoin 31 Nollaig 2028 agus gach 5 bliana ina dhiaidh sin, cuirfidh an Coimisiún tuarascáil faoi bhráid na Comhairle maidir le raon feidhme Iarscríbhinn III, lena ngabhfaidh aon tograí iomchuí, i gcás inar gá.”;

(10)

scriostar Airteagal 101;

(11)

i dTeideal VIII, Caibidil 2, cuirtear an Roinn seo a leanas isteach:

Roinn 2a

cásanna eisceachtúla

Airteagal 101a

1.   I gcás inar dheonaigh an Coimisiún údarú do Bhallstát i gcomhréir le hAirteagal 53, an chéad mhír, de Threoir 2009/132/CE ón gComhairle (*1) chun díolúine a chur i bhfeidhm maidir le hearraí a allmhairítear chun tairbhe d’íospartaigh thubaiste, féadfaidh an Ballstát sin díolúine a dheonú lena ngabhann in-asbhainteacht CBL arna íoc ag an gcéim roimhe sin faoi na coinníollacha céanna, maidir leis na fáltais laistigh den Chomhphobal agus soláthar na n-earraí agus na seirbhísí sin a bhaineann le hearraí den sórt sin, lena n-áirítear seirbhísí cíosa.

2.   Ballstát ar mian leis an beart dá dtagraítear i mír 1 a chur i bhfeidhm, cuirfidh sé an Coiste um CBL ar an eolas faoin méid sin.

3.   I gcás ina n-úsáidtear earraí nó seirbhísí arna bhfáil ag na heagraíochtaí a thairbhíonn den díolúine a leagtar síos i mír 1 den Airteagal seo chun críocha seachas na críocha sin dá bhforáiltear i dTeideal VIII, Caibidil 4, de Threoir 2009/132/CE, beidh úsáid earraí nó seirbhísí den sórt sin faoi réir CBL faoi na coinníollacha is infheidhme tráth nach gcomhlíontar na coinníollacha le haghaidh na díolúine a thuilleadh.

(*1)  Treoir 2009/132/CE ón gComhairle an 19 Deireadh Fómhair 2009 lena gcinntear raon feidhme Airteagal 143(b) agus (c) de Threoir 2006/112/CE maidir le díolúine ó cháin bhreisluacha ar allmhairiú críochnaitheach earraí áirithe (IO L 292, 10.11.2009, lch. 5).”;"

(12)

scriostar Airteagal 102 agus Airteagal 103;

(13)

cuirtear an méid seo a leanas in ionad Airteagal 104:

“Airteagal 104

1.   Féadfaidh an Ostair an dara ráta caighdeánach atá níos ísle ná an ráta comhfhreagrach a chuirtear i bhfeidhm sa chuid eile den Ostair ach nach lú ná 15 % a chur i bhfeidhm sna comúin Jungholz agus Mittelberg (Kleines Walsertal).

2.   Féadfaidh an Ghréig rátaí a chur i bhfeidhm suas go 30 % níos ísle ná na rátaí comhfhreagracha a chuirtear i bhfeidhm ar mhórthír na Gréige sna ranna seo a leanas: Lesbos, Cíos, Samas, na hOileáin Dhóideacanacha agus na Ciocláidí, agus ar oileáin Thassos, Sporades Thuaidh, Samatracae agus Skiros.

3.   Féadfaidh an Phortaingéil, i gcás idirbheart arna ndéanamh i Réigiúin Féinrialaitheacha na nAsór agus Mhaidéara agus i gcás allmhairiú díreach isteach sna réigiúin sin, rátaí atá níos ísle ná na rátaí is infheidhme ar an mórthír a chur i bhfeidhm.

4.   Féadfaidh an Phortaingéil ceann den dá ráta laghdaithe dá bhforáiltear in Airteagal 98(1) a chur i bhfeidhm maidir leis na dolaí ar dhroichid i limistéar Liospóin.”;

(14)

scriostar Airteagal 104a agus Airteagal 105;

(15)

cuirtear na hAirteagail seo a leanas isteach:

“Airteagal 105a

1.   Na Ballstáit a raibh rátaí laghdaithe atá níos ísle ná an t-íosmhéid a leagtar síos in Airteagal 98(1) á gcur i bhfeidhm acu nó a raibh díolúintí á ndeonú acu lena ngabhann in-asbhainteacht CBL arna íoc ag an gcéim roimhe sin, maidir le soláthar earraí nó seirbhísí a liostaítear i bpointí seachas Iarscríbhinn III, pointí (1) go (6) agus pointe (10c), i gcomhréir le dlí an Aontais, an 1 Eanáir 2021, féadfaidh siad, i gcomhréir le hAirteagal 98(2), leanúint de na rátaí laghdaithe sin a chur i bhfeidhm nó de na díolúintí sin a dheonú, gan dochar do mhír 4 den Airteagal seo.

Na Ballstáit a raibh rátaí laghdaithe atá níos ísle ná an t-íosmhéid a leagtar síos in Airteagal 98(1) á gcur i bhfeidhm acu maidir le hidirbhearta i dtaca le tithíocht nach cuid de bheartas sóisialta iad, i gcomhréir le dlí an Aontais, an 1 Eanáir 2021, féadfaidh siad, i gcomhréir le hAirteagal 98(2), leanúint de na rátaí laghdaithe sin a chur i bhfeidhm.

Cuirfidh na Ballstáit in iúl don Choiste um CBL téacs phríomhfhorálacha an dlí náisiúnta agus na coinníollacha maidir le cur i bhfeidhm na rátaí laghdaithe agus na ndíolúintí sin a bhaineann le Airteagal 98(2), an dara fomhír, pointe (b), tráth nach déanaí ná an 7 Iúil 2022.

Gan dochar do mhír 4 den Airteagal seo, féadfaidh Ballstáit eile rátaí laghdaithe atá níos ísle ná an t-íosmhéid a leagtar síos in Airteagal 98(1), nó díolúintí lena ngabhann in-asbhainteacht CBL arna íoc ag an gcéim roimhe sin, a chur i bhfeidhm, i gcomhréir le hAirteagal 98(2), an chéad fhomhír, maidir leis na soláthairtí earraí nó seirbhísí céanna dóibh siúd dá dtagraítear sa chéad fhomhír agus sa dara fomhír den mhír seo agus faoi na coinníollacha céanna is infheidhme an 1 Eanáir 2021 sna Ballstáit dá dtagraítear sa chéad fhomhír agus sa dara fomhír den mhír seo.

2.   Na Ballstáit a raibh rátaí laghdaithe faoi bhun 12 % á gcur i bhfeidhm acu, lena n-áirítear rátaí laghdaithe atá níos ísle ná an t-íosmhéid a leagtar síos in Airteagal 98(1) nó a raibh díolúintí á ndeonú acu lena ngabhann in-asbhainteacht CBL arna íoc ag an gcéim roimhe sin, maidir le soláthar earraí nó seirbhísí seachas iad siúd a liostaítear in Iarscríbhinn III, i gcomhréir le dlí an Aontais, an 1 Eanáir 2021, féadfaidh siad, i gcomhréir le hAirteagal 98(1) agus (2), leanúint de na rátaí laghdaithe sin a chur i bhfeidhm nó de na díolúintí sin a dheonú go dtí an 1 Eanáir 2032 nó go dtí go nglacfar na socruithe cinntitheacha dá dtagraítear in Airteagal 402, cibé acu is túisce, gan dochar do mhír 4 den Airteagal seo.

3.   Na Ballstáit a raibh rátaí laghdaithe nach lú ná 12 % á gcur i bhfeidhm acu maidir le soláthar earraí nó seirbhísí a liostaítear in Iarscríbhinn III, i gcomhréir le dlí an Aontais, an 1 Eanáir 2021, féadfaidh siad, i gcomhréir le hAirteagal 98(1) an chéad fhomhír, leanúint de na rátaí laghdaithe sin a chur i bhfeidhm, gan dochar do mhír 4 den Airteagal seo.

Cuirfidh na Ballstáit in iúl don Choiste um CBL téacs phríomhfhorálacha an dlí náisiúnta agus na coinníollacha maidir le cur i bhfeidhm na rátaí laghdaithe dá dtagraítear sa chéad fhomhír den mhír seo tráth nach déanaí ná an 7 Iúil 2022.

Gan dochar do mhír 4 den Airteagal seo, féadfaidh Ballstáit eile rátaí laghdaithe nach lú ná 12 % a chur i bhfeidhm, i gcomhréir le Airteagal 98(1), an chéad fhomhír, maidir leis na soláthairtí earraí nó seirbhísí céanna dóibh siúd dá dtagraítear sa chéad fhomhír den mhír seo agus faoi na coinníollacha céanna is infheidhme an 1 Eanáir 2021 sna Ballstáit dá dtagraítear sa chéad fhomhír den mhír seo.

4.   De mhaolú ar mhír 1, mír 2 agus mír 3, scoirfidh na rátaí laghdaithe nó díolúintí leis an CBL arna íoc ag an gcéim roimhe sin maidir le breoslaí iontaise, earraí eile a bhfuil an tionchar céanna acu ar astaíochtaí gás ceaptha teasa, amhail móin, agus adhmad a úsáidtear mar chonnadh, d’fheidhm a bheith acu faoin 1 Eanáir 2030. Scoirfear de na rátaí laghdaithe nó díolúintí maidir le lotnaidicídí ceimiceacha agus leasacháin cheimiceacha, d’fheidhm a a bheith acu faoin 1 Eanáir 2032.

5.   Na Ballstáit ar mian leo, i gcomhréir leis an gceathrú fomhír de mhír 1 den Airteagal seo, leis an tríú fomhír de mhír 3 den Airteagal seo agus le hAirteagal 105b, na rátaí laghdaithe nach lú ná 12 %, na rátaí laghdaithe atá níos ísle ná an t-íosmhéid a leagtar síos in Airteagal 98(1), nó na díolúintí lena ngabhann in-asbhainteacht CBL arna íoc ag an gcéim roimhe sin, a chur i bhfeidhm, glacfaidh siad, faoin 7 Deireadh Fómhair 2023, na rialacha mionsonraithe lena rialófar feidhmiú na roghanna sin. Cuirfidh siad in iúl don Choiste um CBL téacs phríomhfhorálacha an dlí náisiúnta atá glactha acu.

6.   Faoin 1 Iúil 2025, ar bhonn na faisnéise arna soláthar ag na Ballstáit, cuirfidh an Coimisiún tuarascáil faoi bhráid na Comhairle ina mbeidh liosta cuimsitheach lena léireofar na hearraí agus na seirbhísí dá dtagraítear i mír 1 agus mír 3 den Airteagal seo agus in Airteagal 105b a ndéantar na rátaí laghdaithe, lena n-áirítear na rátaí laghdaithe atá níos ísle ná an t-íosmhéid a leagtar síos in Airteagal 98(1), nó na díolúintí lena ngabhann in-asbhainteacht CBL arna íoc ag an gcéim roimhe sin, a chur i bhfeidhm ina leith sna Ballstáit.

Airteagal 105b

Na Ballstáit a raibh rátaí laghdaithe á gcur i bhfeidhm acu nach raibh níos lú ná an t-íosmhéid de 5 % maidir le hidirbhearta i dtaca le tithíocht nach cuid de bheartas sóisialta iad, i gcomhréir le dlí an Aontais, an 1 Eanáir 2021, féadfaidh siad, i gcomhréir le hAirteagal 98(1), an chéad fhomhír, leanúint de na rátaí laghdaithe sin a chur i bhfeidhm. I gcás den sórt sin, ní bheidh an ráta laghdaithe atá le cur i bhfeidhm maidir leis na hidirbhearta sin níos lú ná 12 % amhail ón 1 Eanáir 2042.

Cuirfidh na Ballstáit in iúl don Choiste um CBL téacs phríomhfhorálacha an dlí náisiúnta agus na coinníollacha maidir le cur i bhfeidhm na rátaí laghdaithe dá dtagraítear sa chéad fhomhír tráth nach déanaí ná an 7 Iúil 2022.

Féadfaidh Ballstáit eile ráta laghdaithe nach lú ná 12 % a chur i bhfeidhm, i gcomhréir le d’Airteagal 98(1), an chéad fhomhír, maidir leis na hidirbhearta dá dtagraítear sa chéad mhír den Airteagal seo faoi na coinníollacha céanna leis na coinníollacha is infheidhme an 1 Eanáir 2021 sna Ballstáit dá dtagraítear sa chéad fhomhír den Airteagal seo.

Chun críocha Airteagal 98(1), an tríú fomhír, measfar go dtagann na hidirbhearta dá dtagraítear san Airteagal seo faoi Iarscríbhinn III, pointe (10).”;

(16)

i dTeideal VIII, scriostar Caibidil 4;

(17)

scriostar Airteagail 123, 125, 128 agus 129;

(18)

in Airteagal 221, cuirtear an méid seo a leanas in ionad mhír 3:

“3.   Féadfaidh na Ballstáit daoine inchánacha a scaoileadh ón oibleagáid a leagtar síos in Airteagal 220(1) nó Airteagal 220a chun sonrasc a eisiúint i ndáil le soláthairtí earraí nó seirbhísí a rinne siad ina gcríoch agus atá díolmhaithe, bíodh in-asbhainteacht CBL arna íoc ag an gcéim roimhe sin a bheith ag gabháil leo nó ná bíodh, de bhun Airteagal 98(2), Airteagail 105a agus, 132, Airteagal 135(1), pointí (h) go (l), Airteagail 136, 371, 375, 376 agus 377, Airteagal 378(2), Airteagal 379(2) agus Airteagail 380 go 390c.”;

(19)

in Airteagal 288, an chéad mhír, cuirtear an méid seo a leanas in ionad phointe (2):

“(2)

luach na n-idirbheart atá díolmhaithe, lena ngabhann in-asbhainteacht CBL arna íoc ag an gcéim roimhe sin, de bhun Airteagal 98(2) nó Airteagal 105a;”;

(20)

in Airteagal 316, cuirtear an méid seo a leanas in ionad mhír 1:

“1.   Faoi réir gan ráta laghdaithe a bheith curtha i bhfeidhm maidir leis na saothair ealaíne, earraí bailitheoirí agus seandachtaí lena mbaineann arna soláthar don déileálaí inchánach nó arna n-onnmhairiú aige siúd, deonóidh na Ballstáit an ceart do dhéileálaithe inchánacha chun an scéim corrlaigh a chur i bhfeidhm ar na hidirbhearta seo a leanas:

(a)

soláthar saothar ealaíne, earraí bailitheoirí nó seandachtaí a d’allmhairigh an déileálaí inchánach é féin;

(b)

soláthar saothar ealaíne arna soláthar don déileálaí inchánach ag a gcruthaitheoirí nó ag a gcomharbaí i dteideal;

(c)

soláthar saothar ealaíne arna soláthar don déileálaí inchánach ag duine inchánach seachas déileálaí inchánach.”;

(21)

in Airteagal 387, scriostar pointe (c);

(22)

in Iarscríbhinn III, cuirtear an méid seo a leanas in ionad an teidil:

“Liosta sholáthairtí na n-earraí agus na seirbhísí a bhféadfar na rátaí laghdaithe agus an díolúine lena ngabhann in-asbhainteacht CBL dá dtagraítear in Airteagal 98 a chur i bhfeidhm maidir leo”;

(23)

leasaítear Iarscríbhinn III i gcomhréir leis an Iarscríbhinn a ghabhann leis an Treoir seo.

Airteagal 2

Leasuithe ar Threoir (AE) 2020/285

In Airteagal 1 de Threoir (AE) 2020/285, cuirtear an méid seo a leanas in ionad phointe (15):

“(15)

cuirtear an méid seo a leanas in ionad Airteagal 288:

‘Airteagal 288

1.   Is iad na méideanna a leanas, ar leith ó CBL, a bheidh sa láimhdeachas bliantúil a bheidh mar thagairt chun an díolúine dá bhforáiltear in Airteagal 284 chur i bhfeidhm:

(a)

luach soláthairtí earraí agus seirbhísí, a mhéid a ngearrfaí cáin orthu dá mba dhuine inchánach neamhdhíolmhaithe a sholáthraigh iad;

(b)

luach na n-idirbheart atá díolmhaithe, lena ngabhann in-asbhainteacht CBL arna íoc ag an gcéim roimhe sin, de bhun Airteagal 98(2) nó Airteagal 105a;

(c)

luach na n-idirbheart atá díolmhaithe de bhun Airteagail 146 go 149 agus Airteagal 151, Airteagal 152 agus Airteagal 153;

(d)

luach na n-idirbheart atá díolmhaithe de bhun Airteagal 138 i gcás ina mbeidh feidhm ag an díolúine dá bhforáiltear san Airteagal sin;

(e)

luach na n-idirbheart eastáit réadaigh, idirbheart airgeadais dá dtagraítear in Airteagal 135(1), pointí (b) go (g), agus seirbhísí árachais agus athárachais, mura idirbhearta coimhdeacha na hidirbhearta sin.

2.   Ní chuirfear san áireamh diúscairtí sócmhainní caipitil inláimhsithe nó doláimhsithe duine inchánach chun an láimhdeachas dá dtagraítear i mír 1 a ríomh.’;”.

Airteagal 3

Trasuí

1.   Na forálacha reachtaíochta, rialúcháin agus riaracháin is gá chun Airteagal 1, pointí (1), (2), (5), (7), (12), a chomhlíonadh a mhéid a bhaineann le scriosadh Airteagal 103 de Threoir 2006/112/CE, agus (20) agus Airteagal 2, déanfaidh na Ballstáit iad a ghlacadh agus a fhoilsiú faoin 31 Nollaig 2024.

Cuirfidh siad na forálacha sin i bhfeidhm ón 1 Eanáir 2025.

Féadfaidh na Ballstáit na dlíthe, na rialacháin agus na forálacha riaracháin a chur i bhfeidhm maidir le hIarscríbhinn III, pointe (7) agus pointe (13), a bhaineann le rochtain ar bheoshruth na n-imeachtaí nó na gcuairteanna a chumhdaítear leis na pointí sin, agus pointe (26) de Threoir 2006/112/CE, a liostaítear san Iarscríbhinn a ghabhann leis an Treoir sin, ón 1 Eanáir 2025.

2.   Cuirfidh na Ballstáit téacs na bhforálacha reachtaíochta, rialúcháin agus riaracháin a ghlacfaidh siad sa réimse a chumhdaítear leis an Treoir seo in iúl don Choimisiún láithreach.

3.   Nuair a ghlacfaidh na Ballstáit na forálacha dá dtagraítear i mír 1 agus mír 2, beidh tagairt iontu don Treoir seo nó beidh tagairt den sórt sin ag gabháil leo tráth a bhfoilsithe oifigiúil. Is iad na Ballstáit a chinnfidh an bealach le tagairt den sórt sin a dhéanamh.

Airteagal 4

Athbhreithniú

Ar bhonn measúnú an féidir réitigh a bheith ann a bheadh slán i bhfad na haimsire arna gcur in oiriúint don aois dhigiteach agus arna n-ailíniú leis an gcuspóir maidir le Córas um CBL bunaithe ar cheann scríbe, déanfaidh an Coimisiún, i gcás inarb iomchuí, togra reachtach a thíolacadh chun forálacha ábhartha na Treorach seo a leasú a mhéid a bhaineann leis an scéim corrlaigh a leagtar síos i dTeideal XII, Caibidil 4, de Threoir 2006/112/CE.

Airteagal 5

Teacht i bhfeidhm

Tiocfaidh an Treoir seo i bhfeidhm ar dháta a foilsithe in Iris Oifigiúil an Aontais Eorpaigh.

Airteagal 6

Seolaithe

Is chuig na Ballstáit a dhírítear an Treoir seo.

Arna déanamh i Lucsamburg, 5 Aibreán 2022.

Thar ceann na Comhairle

An tUachtarán

B. LE MAIRE


(1)  Tuairim an 9 Márta 2022 (nár foilsíodh fós san Iris Oifigiúil).

(2)  IO C 283, 10.8.2018, lch. 35.

(3)  Treoir 2006/112/CE ón gComhairle an 28 Samhain 2006 maidir leis an gcomhchóras cánach breisluacha (IO L 347, 11.12.2006, lch. 1).

(4)  Rialachán (AE) 2021/522 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 24 Márta 2021 lena mbunaítear Clár do ghníomhaíochtaí an Aontais i réimse na sláinte (“Clár EU4Health”) don tréimhse 2021-2027, agus lena n-aisghairtear Rialachán (AE) Uimh. 282/2014 (IO L 107, 26.3.2021, lch. 1).

(5)  Rialachán (AE) 2015/2120 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 25 Samhain 2015 lena leagtar síos bearta maidir le rochtain oscailte ar an idirlíon agus muirir mhiondíola ar chumarsáid rialáilte laistigh den Aontas agus lena leasaítear Treoir 2002/22/CE agus Rialachán (AE) Uimh. 531/2012 (IO L 310, 26.11.2015, lch. 1).

(6)  Treoir (AE) 2020/285 ón gComhairle an 18 Feabhra 2020 lena leasaítear Treoir 2006/112/CE maidir leis an gcomhchóras cánach breisluacha a mhéid a bhaineann leis an scéim speisialta d’fhiontair bheaga agus Rialachán (AE) Uimh. 904/2010 a mhéid a bhaineann leis an gcomhar riaracháin agus leis an malartú faisnéise chun faireachán a dhéanamh ar chur i bhfeidhm ceart na scéime speisialta d’fhiontair bheaga (IO L 62, 2.3.2020, lch. 13).

(7)  IO C 369, 17.12.2011, lch. 14.


IARSCRÍBHINN

Leasaítear Iarscríbhinn III a ghabhann le Treoir 2006/112/CE mar a leanas:

(1)

cuirtear an méid seo a leanas in ionad phointí (3) go (8):

“(3)

táirgí cógaisíochta a úsáidtear chun críoch míochaine agus tréidliachta, lena n-áirítear táirgí a úsáidtear le haghaidh frithghiniúna agus táirgí cosanta sláintíochta do mhná, agus táirgí sláinteachais ionsúiteacha;

(4)

trealamh leighis, fearais, feistí, earraí, áiseanna agus fearas cosanta sláinte, lena n-áirítear maisc cosanta sláinte, atá ceaptha de ghnáth lena n-úsáid i gcúram sláinte nó lena n-úsáid ag daoine faoi mhíchumas, earraí atá riachtanach chun míchumas a chúiteamh agus a shárú, chomh maith le hoiriúnú agus deisiú earraí den sórt sin, agus iad a fháil ar cíos nó ar léas;

(5)

iompar paisinéirí agus iompar na n-earraí a ghabhann leo, amhail bagáiste, rothair, lena n-áirítear rothair leictreacha, mótarfheithiclí nó feithiclí eile, nó soláthar seirbhísí a bhaineann le hiompar paisinéirí;

(6)

leabhair, nuachtáin agus tréimhseacháin a sholáthar, lena n-áirítear ar iasacht ó leabharlanna, bíodh siad ar mhodhanna tacaíochta fisiceacha nó curtha ar fáil go leictreonach nó an dá rud (lena n-áirítear bróisiúir, bileoga agus ábhar clóite comhchosúil, leabhair pictiúr, líníochta nó dathúcháin do leanaí, ceol clóite nó i bhfoirm lámhscríbhinne, léarscáileanna agus cairteacha hidreagrafacha nó cairteacha comhchosúla), seachas foilseacháin atá dírithe go hiomlán nó den chuid is mó ar fhógraíocht agus seachas foilseacháin arb é atá iontu go hiomlán nó den chuid is mó ábhar físe nó ceol inchloiste; táirgeadh foilseachán eagraíochtaí neamhbhrabúsacha agus seirbhísí a bhaineann le táirgeadh den sórt sin;

(7)

cead isteach chuig seónna, amharclanna, sorcais, aontaí, páirceanna siamsaíochta, ceolchoirmeacha, músaeim, zúnna, pictiúrlanna, taispeántais agus imeachtaí agus saoráidí cultúrtha comhchosúla nó rochtain ar bheoshruthú na n-imeachtaí nó na gcuairteanna sin nó an dá rud;

(8)

glacadh seirbhísí craoltóireachta raidió agus teilifíse agus craoladh gréasáin na gclár den sórt sin arna soláthar ag soláthraí seirbhíse meán; seirbhísí rochtana idirlín a sholáthraítear mar chuid den bheartas digitithe, arna sainiú ag na Ballstáit;”;

(2)

cuirtear an méid a leanas in ionad phointe (10) agus phointe (10a):

“(10)

tithe a sholáthar agus a thógáil, mar chuid de bheartas sóisialta, mar atá sainithe ag na Ballstáit; tithe agus teaghaisí príobháideacha a athchóiriú agus a athrú, lena n-áirítear iad a scartáil agus a atógáil, agus iad a dheisiú; maoin dhochorraithe a ligean ar cíos le haghaidh úsáid cónaithe;

(10a)

foirgnimh phoiblí agus foirgnimh eile a úsáidtear le haghaidh gníomhaíochtaí ar mhaithe le leas an phobail a thógáil agus a athchóiriú;”;

(3)

cuirtear an pointe seo a leanas isteach:

“(10c)grianphainéil

a sholáthar agus a shuiteáil ar theaghaisí príobháideacha, ar thithíocht agus ar fhoirgnimh phoiblí agus foirgnimh eile a úsáidtear le haghaidh gníomhaíochtaí atá chun leas an phobail nó grianphainéil a sholáthar agus a shuiteáil cóngarach dóibh;”;

(4)

cuirtear an méid seo a leanas in ionad phointe (11):

“(11)

soláthar earraí agus seirbhísí de chineál a bheartaítear de ghnáth lena n-úsáid i dtáirgeadh talmhaíochta ach gan earraí caipitiúla ar nós innealra nó foirgneamh a áireamh; agus, go dtí an 1 Eanáir 2032, soláthar lotnaidicídí ceimiceacha agus leasachán ceimiceach;”;

(5)

cuirtear an pointe seo a leanas isteach:

“(11a)eachaithe

beo agus soláthar seirbhísí a bhaineann le heachaithe beo;”;

(6)

cuirtear an méid seo a leanas in ionad phointe (13):

“(13)

cead isteach chuig imeachtaí spóirt nó rochtain ar bheoshruth na n-imeachtaí sin nó an dá rud; áiseanna spóirt a úsáid, agus ranganna spóirt nó ranganna aclaíochta coirp a sholáthar freisin nuair a bhíonn siad beoshruthaithe;”;

(7)

scriostar pointe (14);

(8)

cuirtear an méid seo a leanas in ionad phointe (15):

“(15)

soláthar earraí agus seirbhísí ag eagraíochtaí atá ag gabháil d’obair leasa nó slándála sóisialta mar a shainmhínítear ag na Ballstáit agus a n-aithnítear iad a bheith tiomanta don dea-bhail shóisialta ag na Ballstáit, a mhéid nach bhfuil na hidirbhearta sin díolmhaithe de bhun Airteagal 132, Airteagal 135 agus Airteagal 136;”;

(9)

cuirtear an méid seo a leanas in ionad phointe (18) agus phointe (19):

“(18)

soláthar seirbhísí a chuirtear ar fáil i dtaca le séarachas, glanadh sráide, bailiú bruscair agus cóireáil dramhaíola nó athchúrsáil dramhaíola, seachas soláthar seirbhísí den sórt sin ag comhlachtaí dá dtagraítear in Airteagal 13;

(19)

soláthar seirbhísí deisithe d’fhearais tí, bróga agus earraí leathair, éadaí agus línéadach tí (lena n-áirítear deisiú agus athrú);”;

(10)

cuirtear an méid seo a leanas in ionad phointe (21):

“(21)

gruagaireacht;”;

(11)

cuirtear na pointí seo a leanas leis:

“(22)

soláthar leictreachais, téimh ceantair agus fuaraithe ceantair, agus bithgháis a tháirgtear leis an mbunábhar a liostaítear in Iarscríbhinn IX, Cuid A, a ghabhann le Treoir (AE) 2018/2001 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle (*1); soláthar agus suiteáil córas téimh íseal-astaíochtaí an-éifeachtúil lena gcomhlíontar na tagarmharcanna d’astaíochtaí a leagtar síos in Iarscríbhinn V a ghabhann le Rialachán (AE) 2015/1189 ón gCoimisiún (*2) agus in Iarscríbhinn V a ghabhann le Rialachán (AE) 2015/1185 ón gCoimisiún (*3) agus ar tugadh lipéad fuinnimh an Aontais dóibh chun a thaispeáint go bhfuil an critéar dá dtagraítear in Airteagal 7(2) de Rialachán (AE) 2017/1369 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle (*4) á chomhlíonadh; agus, go dtí an 1 Eanáir 2030, gás nádúrtha agus adhmad a úsáidtear mar chonnadh;

(23)

plandaí beo agus táirgí bláthanna eile, lena n-áirítear bleibíní, cadás, fréamhacha agus a leithéidí, bláthanna gearrtha agus duilliúr ornáideach;

(24)

éadaí agus coisbheart leanaí; soláthar suíochán gluaisteáin do leanaí;

(25)

soláthar rothar, lena n-áirítear rothair leictreacha; seirbhísí fruilithe agus deisithe rothar den sórt sin;

(26)

soláthar saothar ealaíne, earraí bailitheoirí agus seandachtaí a liostaítear in Iarscríbhinn IX, Cuid A, Cuid B agus Cuid C;

(27)

seirbhísí dlí a sholáthraítear do dhaoine faoi chonradh oibre agus daoine dífhostaithe in imeachtaí cúirte oibreachais, agus seirbhísí dlí a sholáthraítear faoin scéim um chúnamh dlíthiúil, arna sainiú ag na Ballstáit;

(28)

uirlisí agus trealamh eile de chineál a bheartaítear de ghnáth le húsáid i seirbhísí tarrthála nó i seirbhísí garchabhrach nuair a sholáthraítear iad do chomhlachtaí poiblí nó eagraíochtaí neamhbhrabúsacha atá gníomhach i gcosaint shibhialta nó pobail;

(29)

soláthar seirbhísí i ndáil le hoibriú long solais, tithe solais nó áiseanna loingseoireachta agus seirbhísí tarrthála eile lena n-áirítear eagrú agus cothabháil na seirbhíse bád tarrthála.

(*1)  Treoir (AE) 2018/2001 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 11 Nollaig 2018 maidir le húsáid fuinnimh ó fhoinsí inathnuaite a chur chun cinn (athmhúnlú) (IO L 328, 21.12.2018, lch. 82)."

(*2)  Rialachán (AE) 2015/1189 ón gCoimisiún an 28 Aibreán 2015 lena gcuirtear Treoir 2009/125/CE ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle maidir le ceanglais éicidhearthóireachta do choirí breosla sholadaigh a chur i bhfeidhm (IO L 193, 21.7.2015, lch. 100)."

(*3)  Rialachán (AE) 2015/1185 ón gCoimisiún an 24 Aibreán 2015 lena gcuirtear Treoir 2009/125/CE ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle maidir le ceanglais éicidhearthóireachta do choirí breosla sholadaigh a chur i bhfeidhm (IO L 193, 21.7.2015, lch. 1)."

(*4)  Rialachán (AE) 2017/1369 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 4 Iúil 2017 lena leagtar amach creat i gcomhair lipéadú fuinnimh agus lena n-aisghairtear Treoir 2010/30/AE (IO L 198, 28.7.2017, lch. 1).”."


(*1)  Treoir (AE) 2018/2001 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 11 Nollaig 2018 maidir le húsáid fuinnimh ó fhoinsí inathnuaite a chur chun cinn (athmhúnlú) (IO L 328, 21.12.2018, lch. 82).

(*2)  Rialachán (AE) 2015/1189 ón gCoimisiún an 28 Aibreán 2015 lena gcuirtear Treoir 2009/125/CE ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle maidir le ceanglais éicidhearthóireachta do choirí breosla sholadaigh a chur i bhfeidhm (IO L 193, 21.7.2015, lch. 100).

(*3)  Rialachán (AE) 2015/1185 ón gCoimisiún an 24 Aibreán 2015 lena gcuirtear Treoir 2009/125/CE ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle maidir le ceanglais éicidhearthóireachta do choirí breosla sholadaigh a chur i bhfeidhm (IO L 193, 21.7.2015, lch. 1).

(*4)  Rialachán (AE) 2017/1369 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 4 Iúil 2017 lena leagtar amach creat i gcomhair lipéadú fuinnimh agus lena n-aisghairtear Treoir 2010/30/AE (IO L 198, 28.7.2017, lch. 1).”.”


6.4.2022   

GA

Iris Oifigiúil an Aontais Eorpaigh

L 107/13


TREOIR (AE) 2022/543 ÓN gCOMHAIRLE

an 5 Aibreán 2022

lena leasaítear Treoracha 2008/118/CE agus (AE) 2020/262 a mhéid a bhaineann le siopaí saor ó cháin atá suite i gcríochfort na Fraince de Thollán Mhuir nIocht

TÁ COMHAIRLE AN AONTAIS EORPAIGH,

Ag féachaint don Chonradh ar Fheidhmiú an Aontais Eorpaigh, agus go háirithe Airteagal 113 de,

Ag féachaint don togra ón gCoimisiún Eorpach,

Tar éis di an dréachtghníomh reachtach a chur chuig na parlaimintí náisiúnta,

Ag féachaint don tuairim ó Pharlaimint na hEorpa (1),

Ag féachaint don tuairim ó Choiste Eacnamaíoch agus Sóisialta na hEorpa (2),

Ag gníomhú di i gcomhréir le nós imeachta reachtach speisialta,

De bharr an mhéid seo a leanas:

(1)

Le hAirteagal 14(1) de Threoir 2008/118/CE (3) ón gComhairle, ceadaítear do na Ballstáit earraí máil a dhíolmhú ó dhleacht mháil a íoc, ar earraí iad a sholáthraítear i siopaí saor ó cháin atá suite in aerfoirt Aontais agus i gcalafoirt Aontais i gcomhair díolachán le taistealaithe chuig tríú críoch.

(2)

Is nasc iarnróid ina bhfuil déthollán tollta é Nasc Seasta Mhuir nIocht, faoi Mhuir nIocht idir Coquelles (Pas-de-Calais na Fraince) agus Folkestone (Kent na Ríochta Aontaithe). Tá tollán seirbhíse gaolmhar aige agus limistéir chríochfoirt ag an dá thaobh chun teacht isteach sna tolláin agus dul amach as na tolláin a rialú. Mar gheall ar an mbonneagar sin, tá tréithe nasc muirí idir an Fhrainc agus an Ríocht Aontaithe aige, nasc ag a bhfuil rialuithe teorann ag an dá chríochfort rochtana. Leis an nasc muirí agus an Nasc Seasta Mhuir nIocht, cumasaítear turas trí Mhuir nIocht a dhéanamh faoi na dálaí céanna.

(3)

Ba cheart, dá bhrí sin, críochfort na Fraince de Nasc Seasta Mhuir nIocht in Coquelles a mheas a bheith coibhéiseach le calafort chun críocha Airteagal 14 de Threoir 2008/118/CE.

(4)

De bharr tharraingt siar na Ríochta Aontaithe as an Aontas, rud a raibh oscailt siopaí saor ó cháin i gcalafoirt Calais agus Dunkerque agus i gcríochfort na Breataine de Nasc Seasta Mhuir nIocht in Folkestone mar thoradh air, is iomchuí oscailt siopaí saor ó cháin a údarú i gcríochfort na Fraince de Nasc Seasta Mhuir nIocht in Coquelles.

(5)

Ós rud é nach féidir le paisinéirí a bhaineann úsáid as Nasc Seasta Mhuir nIocht tuirlingt go dtí go mbaineann siad an ceann scríbe amach, beidh teorainn le riosca neamhchomhlíontachta i dtaca le liúntais maidir le hallmhairiú saor ó dhleacht mháil agus saor ó cháin, agus dá réir sin, beidh teorainn le hualach rialaithe na n-údarás custaim. Mar sin féin, chun aon imghabháil, seachaint nó mí-úsáid a chosc, ba cheart don Fhrainc na bearta rialaithe is gá a dhéanamh chun a áirithiú go gcuirtear an díolúine ó cháin i bhfeidhm go cuí i siopaí saor ó cháin chríochfort na Fraince de Nasc Seasta Mhuir nIocht in Coquelles.

(6)

Ós rud é go n-aisghairtear agus go n-ionadaítear Treoir 2008/118/CE le Treoir (AE) 2020/262 ón gComhairle (4) le héifeacht ón 13 Feabhra 2023, ba cheart an fhoráil chomhfhreagrach i dTreoir (AE) 2020/262 a leasú freisin.

(7)

Ba cheart, dá bhrí sin, Treoracha 2008/118/CE agus (AE) 2020/262 a leasú dá réir,

TAR ÉIS AN TREOIR SEO A GHLACADH:

Airteagal 1

Leasú ar Threoir 2008/118/CE

Leasaítear Airteagal 14 de Threoir 2008/118/CE mar a leanas:

(1)

cuirtear an mhír seo a leanas isteach:

“1a.   Beidh feidhm ag an díolúine dá bhforáiltear i mír 1 freisin maidir le hearraí máil a sholáthraíonn siopaí saor ó cháin atá suite i gcríochfort na Fraince de Thollán Mhuir nIocht in Coquelles do phaisinéirí a bhfuil doiciméid iompair acu atá bailí i gcomhair turas go dtí an Ríocht Aontaithe trí Nasc Seasta Mhuir nIocht.”;

(2)

cuirtear an méid seo a leanas in ionad mhír 3:

“3.   Glacfaidh na Ballstáit na bearta is gá chun a áirithiú go gcuirfear i bhfeidhm na díolúintí a ndéantar foráil maidir leo i míreanna 1, 1a agus 2 ar bhealach lena ndéanfar aon imghabháil, seachaint nó mí-úsáid fhéideartha a chosc.”.

Airteagal 2

Leasú ar Threoir (AE) 2020/262

Leasaítear Airteagal 13 de Threoir (AE) 2020/262 mar a leanas:

(1)

cuirtear an mhír seo a leanas isteach:

“1a.   Beidh feidhm ag an díolúine dá bhforáiltear i mír 1 freisin maidir le hearraí máil a sholáthraíonn siopaí saor ó cháin atá suite i gcríochfort na Fraince de Thollán Mhuir nIocht in Coquelles do phaisinéirí a bhfuil doiciméid iompair acu atá bailí i gcomhair turas go dtí an Ríocht Aontaithe trí Nasc Seasta Mhuir nIocht.”;

(2)

cuirtear an méid seo a leanas in ionad mhír 3:

“3.   Glacfaidh na Ballstáit na bearta is gá chun a áirithiú go gcuirfear i bhfeidhm na díolúintí a ndéantar foráil maidir leo i míreanna 1, 1a agus 2 ar bhealach lena ndéanfar aon imghabháil, seachaint nó mí-úsáid fhéideartha a chosc.”.

Airteagal 3

Iompar

1.   I gcás ina gcinneann Ballstát an díolúine dá dtagraítear in Airteagal 14(1) de Threoir 2008/118/CE i gcomhréir le hAirteagal 1 den Treoir seo nó an díolúine dá dtagraítear in Airteagal 13(1) de Threoir (AE) 2020/262 i gcomhréir le hAirteagal 2 den Treoir seo a chur i bhfeidhm, agus i gcás ina nglacann Ballstát na dlíthe, na rialacháin agus na forálacha riaracháin is gá chun éifeacht a thabhairt don Treoir seo, cuirfidh sé na bearta arna ndéanamh de bhun na Treorach seo in iúl don Choimisiún láithreach.

2.   Nuair a ghlacfaidh Ballstát na bearta sin, beidh tagairt iontu don Treoir seo nó beidh tagairt den sórt sin ag gabháil leo tráth a bhfoilsithe oifigiúil. Is é an Ballstát a chinnfidh an bealach le tagairt den sórt sin a dhéanamh. Is iad na Ballstáit a leagfaidh síos na modhanna chun tagairt den sórt sin a dhéanamh.

Airteagal 4

Tiocfaidh an Treoir seo i bhfeidhm an fichiú lá tar éis lá a foilsithe in Iris Oifigiúil an Aontais Eorpaigh.

Airteagal 5

Is chuig na Ballstáit a dhírítear an Treoir seo.

Arna dhéanamh i Lucsamburg, 5 Aibreán 2022.

Thar ceann na Comhairle

An tUachtarán

B. LE MAIRE


(1)  Tuairim an 9 Márta 2022 (nár foilsíodh fós san Iris Oifigiúil).

(2)  Tuairim an 23 Feabhra 2022 (nár foilsíodh fós san Iris Oifigiúil).

(3)  Treoir 2008/118/CE ón gComhairle an 16 Nollaig 2008 maidir leis na socruithe ginearálta maidir le dleacht mháil agus lena n-aisghairtear Treoir 92/12/CEE (IO L 9, 14.1.2009, lch. 12).

(4)  Treoir (AE) 2020/262 ón gComhairle an 19 Nollaig 2019 lena leagtar síos na socruithe ginearálta maidir le dleacht mháil (IO L 58, 27.2.2020, lch. 4).


II Gníomhartha neamhreachtacha

COMHAONTUITHE IDIRNÁISIÚNTA

6.4.2022   

GA

Iris Oifigiúil an Aontais Eorpaigh

L 107/16


CINNEADH (AE) 2022/544 ÓN gCOMHAIRLE

an 4 Aibreán 2022

maidir leis an gComhaontú a thabhairt i gcrích idir an tAontas Eorpach agus Poblacht na Moldóive maidir le gníomhaíochtaí oibríochtúla arna ndéanamh ag an nGníomhaireacht Eorpach um an nGarda Teorann agus Cósta i bPoblacht na Moldóive

TÁ COMHAIRLE AN AONTAIS EORPAIGH,

Ag féachaint don Chonradh ar Fheidhmiú an Aontais Eorpaigh, agus go háirithe Airteagal 77(2)(b) agus (d) agus Airteagal 79(2)(c), i gcomhar le hAirteagal 218(6)(a) de,

Ag féachaint don togra ón gCoimisiún Eorpach,

Ag féachaint don toiliú ó Pharlaimint na hEorpa (1),

De bharr an mhéid seo a leanas:

(1)

I gcomhréir le Cinneadh (AE) 2022/449 ón gComhairle (2), síníodh an Comhaontú idir an tAontas Eorpach agus Poblacht na Moldóive maidir le gníomhaíochtaí oibríochtúla arna ndéanamh ag an nGníomhaireacht Eorpach um an nGarda Teorann agus Cósta i bPoblacht na Moldóive (an “Comhaontú”) an 17 Márta 2022, faoi réir a thabhairt i gcrích tráth is faide anonn.

(2)

In imthosca ina n-éilítear imscaradh foirne bainistithe teorann ó bhuanchór de chuid an Gharda Teorann agus Cósta Eorpaigh chuig tríú tír ina bhfeidhmeoidh baill na bhfoirne cumhachtaí feidhmiúcháin, le hAirteagal 73(3) de Rialachán (AE) 2019/1896 (3) iarrtar ar an Aontas comhaontú stádais a thabhairt i gcrích leis an tríú tír lena mbaineann ar bhonn Airteagal 218 den Chonradh ar Fheidhmiú an Aontais Eorpaigh.

(3)

Is é atá sa Chinneadh seo forbairt ar fhorálacha acquis Schengen nach bhfuil Éire rannpháirteach iontu, i gcomhréir le Cinneadh 2002/192/CE ón gComhairle (4); dá bhrí sin, níl Éire rannpháirteach i nglacadh an Chinnidh seo agus níl sí faoi cheangal aige ná faoi réir a chur i bhfeidhm.

(4)

I gcomhréir le hAirteagail 1 agus 2 de Phrótacal Uimh. 22 maidir le seasamh na Danmhairge, atá i gceangal leis an gConradh ar an Aontas Eorpach agus leis an gConradh ar Fheidhmiú an Aontais Eorpaigh, níl an Danmhairg rannpháirteach i nglacadh an Chinnidh seo agus níl sí faoi cheangal aige ná faoi réir a chur i bhfeidhm. Ós rud é go gcuireann an Cinneadh seo le acquis Schengen, cinnfidh an Danmhairg, i gcomhréir le hAirteagal 4 den Phrótacal sin, laistigh de thréimhse 6 mhí tar éis don Chomhairle cinneadh a dhéanamh ar an gCinneadh seo, an gcuirfidh sí chun feidhme ina dlí náisiúnta é.

(5)

Ba cheart an Comhaontú a fhormheas,

TAR ÉIS AN CINNEADH SEO A GHLACADH:

Airteagal 1

Leis seo, déantar an Comhaontú idir an tAontas Eorpach agus Poblacht na Moldóive maidir leis na gníomhaíochtaí oibríochtúla arna ndéanamh ag an nGníomhaireacht Eorpach um an nGarda Teorann agus Cósta i bPoblacht na Moldóive (an “Comhaontú”) a fhormheas thar ceann an Aontais. (5)

Airteagal 2

Tabharfaidh Uachtarán na Comhairle, thar ceann an Aontais, an fógra dá bhforáiltear in Airteagal 22(1) den Chomhaontú.

Airteagal 3

Tiocfaidh an Cinneadh seo i bhfeidhm ar dháta a ghlactha.

Arna dhéanamh i Lucsamburg, 4 Aibreán 2022.

Thar ceann na Comhairle

An tUachtarán

R. BACHELOT-NARQUIN


(1)  Toiliú an 24 Márta 2022 (nár foilsíodh fós san Iris Oifigiúil).

(2)  Cinneadh (AE) 2022/449 ón gComhairle an 17 Márta 2022 maidir le síniú, thar ceann an Aontais, agus cur i bhfeidhm sealadach an Chomhaontaithe idir an tAontas Eorpach agus Poblacht na Moldóive maidir le gníomhaíochtaí oibríochtúla arna ndéanamh ag an nGníomhaireacht Eorpach um an nGarda Teorann agus Cósta i bPoblacht na Moldóive (IO L 91, 18.3.2022, lch. 1).

(3)  Rialachán (AE) 2019/1896 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 13 Samhain 2019 maidir leis an nGarda Teorann agus Cósta Eorpach agus lena n-aisghairtear Rialachán (AE) Uimh. 1052/2013 agus (AE) 2016/1624 (IO L 295, 14.11.2019, lch. 1).

(4)  Cinneadh 2002/192/CE ón gComhairle an 28 Feabhra 2002 maidir leis an iarraidh ó Éirinn a bheith rannpháirteach i roinnt forálacha de acquis Schengen (IO L 64, 7.3.2002, lch. 20).

(5)  Foilsíodh téacs an Chomhaontaithe in IO L 91, 18.3.2022, lch. 4.


RIALACHÁIN

6.4.2022   

GA

Iris Oifigiúil an Aontais Eorpaigh

L 107/18


RIALACHÁN TARMLIGTHE (AE) 2022/545 ÓN gCOIMISIÚN

an 26 Eanáir 2022

lena bhforlíontar Rialachán (AE) 2019/2144 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle trí rialacha mionsonraithe a leagan síos maidir leis na nósanna imeachta sonracha tástála agus na ceanglais shonracha theicniúla i ndáil le cineálcheadú mótarfheithiclí i dtaca lena dtaifeadán sonraí teagmhais agus i ndáil le cineálcheadú na gcóras sin mar aonaid theicniúla ar leithligh agus lena leasaítear Iarscríbhinn II a ghabhann leis an Rialachán sin

(Téacs atá ábhartha maidir le LEE)

TÁ AN COIMISIÚN EORPACH,

Ag féachaint don Chonradh ar Fheidhmiú an Aontais Eorpaigh,

Ag féachaint do Rialachán (AE) 2019/2144 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 27 Samhain 2019 maidir le ceanglais chineálcheadaithe do mhótarfheithiclí agus na leantóirí a ghabhann leo, agus córais, comhpháirteanna agus aonaid theicniúla ar leithligh le haghaidh feithiclí den sórt sin, a mhéid a bhaineann lena sábháilteacht ghinearálta agus le cosaint na ndaoine atá sna feithiclí agus úsáideoirí soghonta bóthair, lena leasaítear Rialachán (AE) 2018/858 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle agus lena n-aisghairtear Rialacháin (CE) Uimh. 78/2009, (CE) Uimh. 79/2009 agus (CE) Uimh. 661/2009 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle agus Rialacháin (CE) Uimh. 631/2009, (AE) Uimh. 406/2010, (AE) Uimh. 672/2010, (AE) Uimh. 1003/2010, (AE) Uimh. 1005/2010, (AE) Uimh. 1008/2010, (AE) Uimh. 1009/2010, (AE) Uimh. 19/2011, (AE) Uimh. 109/2011, (AE) Uimh. 458/2011, (AE) Uimh. 65/2012, (AE) Uimh. 130/2012, (AE) Uimh. 347/2012, (AE) Uimh. 351/2012, (AE) Uimh. 1230/2012 agus (AE) 2015/166 ón gCoimisiún (1), agus go háirithe Airteagal 4(6) agus Airteagal 6(6) de,

De bharr an mhéid seo a leanas:

(1)

Le Rialachán (AE) 2019/2144 leagtar síos oibleagáid ghinearálta maidir le mótarfheithiclí a fheistiú le hardchórais feithicle áirithe. Ba cheart a liostú in Iarscríbhinn II a ghabhann leis an Rialachán sin ceanglais maidir le cineálcheadú mótarfheithiclí i ndáil lena dtaifeadáin sonraí teagmhais agus maidir le cineálcheadú na gcóras sin mar aonaid theicniúla ar leithligh. Is gá na ceanglais sin a fhorlíonadh trí rialacha comhchuibhithe mionsonraithe a bhunú maidir leis na nósanna imeachta tástála sonracha agus na ceanglais theicniúla i ndáil le cineálcheadú den sórt sin.

(2)

Baineann na ceanglais theicniúla agus na nósanna imeachta tástála a leagtar amach sa Rialachán seo le catagóirí mótarfheithiclí M1 agus N1, i gcomhréir leis na dátaí is infheidhme maidir le diúltú cineálcheadú AE a dheonú maidir leis na catagóirí sin de mhótarfheithiclí, dátaí a leagtar amach i Rialachán (AE) 2019/2144.

(3)

I gcomhréir le hAirteagal 3, pointe (13) de Rialachán (AE) 2019/2144, is córas é an taifeadán sonraí teagmhais nach bhfuil de chuspóir aige ach na paraiméadair agus an fhaisnéis chriticiúil a bhaineann le tuairteanna a thaifeadadh agus a stóráil go gairid roimh imbhualadh, le linn imbhualadh agus díreach ina dhiaidh, d’fhonn grinnsonraí níos cruinne a fháil a chuirfidh ar chumas na mBallstát anailís a dhéanamh ar shábháilteacht ar bhóithre, agus éifeachtacht beart sonrach a mheas.

(4)

Na nósanna imeachta tástála agus na ceanglais theicniúla mhionsonraithe maidir le cineálcheadú cineálacha feithiclí i ndáil le taifeadáin sonraí teagmhais, tá siad faoi réir fhorálacha Rialachán Uimh. 160 ó na Náisiúin Aontaithe (2). Ba cheart, dá bhrí sin, an Rialachán sin ó na Náisiúin Aontaithe a chur le liosta na gceanglas is infheidhme dá dtagraítear in Airteagal 4(5) agus in Airteagal 5(3) de Rialachán (AE) 2019/2144.

(5)

Áirítear i Rialachán Uimh. 160 ó na Náisiúin Aontaithe na ceanglais maidir le heilimintí sonraí atá le taifeadadh ag taifeadáin sonraí teagmhais, formáid na sonraí sin, na ceanglais maidir le sonraí a ghabháil, a thaifeadadh agus a stóráil ar bord, chomh maith leis na ceanglais maidir le feidhmíocht tástála tuairte agus leis an gcumas teacht slán.

(6)

Na ceanglais theicniúla go léir a leagtar síos i Sraith Leasuithe 01 ar Rialachán Uimh. 160 ó na Náisiúin Aontaithe (3), beidh feidhm acu ó na dátaí a shonraítear in Iarscríbhinn II a ghabhann le Rialachán (AE) 2019/2144, gan dochar d’oibleagáidí idirnáisiúnta an Aontais.

(7)

Chun a áirithiú go ndéanfaidh monaróirí feithiclí bearta iomchuí chun a áirithiú go ndéanfar sonraí an taifeadáin sonraí teagmhais a chosaint ar ionramháil, sin agus go mbeidh sonraí an taifeadáin sonraí teagmhais ar fáil thar an gcomhéadan caighdeánaithe, agus chun go bhféadfar anaithnidiú a dhéanamh ar na sonraí sin, ba cheart na ceanglais sin a fhorlíonadh le ceanglais bhreise maidir le sonraí a aisghabháil, príobháideachas agus slándáil sonraí.

(8)

Na sonraí arna dtaifeadadh ag taifeadáin sonraí teagmhais, chun a áirithiú go bhfanfaidh siad anaithnid, ba cheart é a bheith d’oibleagáid ar na monaróirí bearta iomchuí a dhéanamh chun cosc a chur ar na sonraí sin a thuairisciú nó a aisghabháil i dteannta le haon fhaisnéis a bhaineann le duine nádúrtha.

(9)

Go dtí go mbeidh prótacail chumarsáide chaighdeánaithe maidir le rochtain agus aisghabháil sonraí teagmhais i bhfeidhm, ba cheart do mhonaróirí feithiclí, trí ghníomh tarmligthe ón gCoimisiún, faisnéis a sholáthar do pháirtithe ábhartha maidir le conas na sonraí sa taifeadán sonraí teagmhais a rochtain, a aisghabháil agus a léiriú.

(10)

Stádas ceart oibriúcháin an taifeadáin sonraí teagmhais, chomh maith le feidhmiúlacht cheart an taifeadáin agus le sláine na mbogearraí ann, is nithe iad sin ba cheart a fhíorú le tástálacha tréimhsiúla ródacmhainneachta ar fheithiclí.

(11)

Níl aon tagairt do ghníomhartha rialála maidir le taifeadáin sonraí teagmhais sa tábla ina bhfuil an liosta ceanglas in Iarscríbhinn II a ghabhann le Rialachán (AE) 2019/2144. Is gá, dá bhrí sin, tagairt don Rialachán seo agus do Rialachán Uimh. 160 ó na Náisiúin Aontaithe a chur isteach san Iarscríbhinn sin.

(12)

An liosta de na Rialacháin ó na Náisiúin Aontaithe dá dtagraítear in Airteagal 4(2) de Rialachán (AE) 2019/2144, liosta atá in Iarscríbhinn I a ghabhann leis an Rialachán sin, ba cheart é a leasú ionas go gcuimseofar tagairt do shraith leasuithe 01 ar Rialachán 160 ó na Náisiúin Aontaithe.

(13)

Dá bhrí sin, ba cheart Rialachán (AE) 2019/2144 a leasú dá réir.

(14)

Tá dlúthnasc idir forálacha an Rialacháin seo, mar is forálacha iad lena leagtar rialacha amach maidir leis na ceanglais theicniúla i ndáil le cineálcheadú mótarfheithiclí ó thaobh a dtaifeadán sonraí teagmhais de, agus i ndáil le cineálcheadú taifeadán sonraí teagmhais mar aonaid theicniúla ar leithligh. Mar thoradh ar na rialacha a leagtar síos sa Rialachán seo, is gá an tagairt don Rialachán seo, do Rialachán Uimh. 160 ó na Náisiúin Aontaithe agus do Shraith Leasuithe 01 ar Rialachán Uimh. 160 ó na Náisiúin Aontaithe a chur le hIarscríbhinn II a ghabhann le Rialachán (AE) 2019/2144. Is iomchuí, dá bhrí sin, na forálacha sin a leagan síos in aon Rialachán Tarmligthe amháin,

(15)

Ceanglais Rialachán (AE) 2019/2144 i ndáil le taifeadáin sonraí teagmhais le haghaidh feithiclí i gcatagóirí M1 agus N1, ós rud é go bhfuil feidhm le bheith acu ón 6 Iúil 2022, ba cheart feidhm a bheith ag an Rialachán seo ón dáta céanna,

TAR ÉIS AN RIALACHÁN SEO A GHLACADH:

Airteagal 1

Raon feidhme

Beidh feidhm ag an Rialachán seo maidir le catagóirí feithiclí M1 agus N1, mar a shainmhínítear in Airteagal 4 de Rialachán (AE) 2018/858 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle (4).

Airteagal 2

Riachtanais theicniúla ghinearálta

1.   Comhlíonfaidh córas taifeadta sonraí teagmhais na feithicle na ceanglais theicniúla a leagtar amach:

(a)

i Rialachán Uimh. 160 ó na Náisiúin Aontaithe; agus

(b)

Airteagail 3, 4 agus 5 den Rialachán seo.

2.   Cineálcheadú taifeadáin sonraí teagmhais mar aonad teicniúil ar leithligh, beidh sé faoi réir comhlíonadh na gceanglas a leanas ag an aonad teicniúil ar leithligh – na ceanglais chéanna agus a leagtar amach i míreanna 5.3 (mír thosaigh), 5.3.3, 5.3.4, 5.3.5 agus 5.5 de Rialachán Uimh. 160 ó na Náisiúin Aontaithe.

3.   I gcás ina mbeidh taifeadán sonraí teagmhais atá cineálcheadaithe mar aonad teicniúil ar leithligh feistithe ar an mótarfheithicil, comhlíonfaidh an fheithicil agus an taifeadán sonraí teagmhais na ceanglais theicniúla dá dtagraítear i mír 1 den Airteagal seo. Maidir le mír 5 de Rialachán Uimh. 160 ó na Náisiúin Aontaithe, áfach, comhlíonfaidh siad na ceanglais a leagtar amach i míreanna 5.1, 5.2, 5.3.1, 5.3.2, agus 5.4 den Rialachán sin.

Airteagal 3

Slándáil sonraí

1.   Na sonraí maidir le tuairteanna a dhéanann an taifeadán sonraí teagmhais a thaifeadadh agus a stóráil, cosnófar iad ar ionramháil, rud a dhéanfar trí cheanglais theicniúla ábhartha agus forálacha idirthréimhseacha na nithe seo a leanas a chomhlíonadh – Rialachán Uimh. 155 ó na Náisiúin Aontaithe (5), an tsraith bhunaidh leasuithe air, nó aon sraith leasuithe a rinneadh air ina dhiaidh sin.

2.   Nuashonruithe bogearraí a dhéanfar ar an taifeadán sonraí teagmhais, cosnófar iad ionas go gcoscfar, méid réasúnta, haiceáil na nuashonruithe sin agus nuashonruithe neamhbhailí.

Airteagal 4

Aisghabháil sonraí

1.   Sonraí a bhaineann le tuairteanna arna dtaifeadadh ag na taifeadáin sonraí teagmhais, cuirfear ar fáil iad lena n-aisghabháil tríd an bport sonraí srathach atá ar an nascóir caighdeánaithe nasctha sonraí dá dtagraítear i bpointe 2.9 d’Iarscríbhinn X a ghabhann le Rialachán (AE) 2018/858. I gcás nach mbeidh an port sonraí ag feidhmiú a thuilleadh tar éis imbhualadh, féadfar na sonraí a fháil trí nasc díreach leis an taifeadán sonraí teagmhais.

2.   Déanfaidh monaróir na feithicle faisnéis faoi conas is féidir na sonraí teagmhais a rochtain, a aisghabháil agus a léirmhíniú a chur ar fáil don údarás cineálcheadaithe agus, arna iarraidh sin d’údarás cineálcheadaithe, cuirfidh sé an fhaisnéis chéanna ar fáil d’aon mhonaróir leasmhar nó d’aon deisitheoir leasmhar comhpháirteanna, uirlisí diagnóiseacha nó trealaimh tástála.

3.   Déanfar feithiclí agus a dtaifeadán sonraí teagmhais a dhearadh sa tslí go bhféadfaidh uirlis aisghabhála sonraí tuarascálacha teagmhais a chruthú ina mbeidh na gnéithe sonraí seo a leanas:

(a)

gach ceann de na heilimintí sonraí éigeantacha, mar a cheanglaítear faoi Rialachán Uimh. 160 ó na Náisiúin Aontaithe;

(b)

an cineál, an t-athraitheach agus an leagan beacht feithicle (lena n-áirítear na córais sábháilteachta ghníomhacha agus na córais seachanta tionóisce atá feistithe) maidir leis an bhfeithicil a bhfuil an taifeadán sonraí teagmhais inti.

Na sonraí dá dtagraítear i bpointe (b) thuas, beidh siad ar fáil freisin an tráth a chuirfear i gcrích an tástáil tuairte dá dtagraítear i mír 5.4.3 de Rialachán Uimh. 160 ó na Náisiúin Aontaithe.

4.   Na sonraí a thaifeadfaidh an taifeadán sonraí teagmhais, ní bheidh siad ar fáil lena n-aisghabháil thar chomhéadain is féidir a rochtain gan gá a bheith leis an bhfeithicil a dhíghlasáil nó uirlisí a úsáid, sin ná thar chomhéadain feithicle le haghaidh naisc gan sreang.

5.   Sonraí an taifeadáin sonraí teagmhais arna gcur ar fáil de bhun mhír 1:

(a)

beidh siad ar fáil i bhformáid mheaisín-inléite;

(b)

ní chuirfear aon fhaisnéis lenar féidir na sonraí sin a nascadh le duine nádúrtha san áireamh iontu, ná ní chuirfear faisnéis den chineál sin ar fáil ina dteannta.

Airteagal 5

Forálacha maidir le tástálacha ródacmhainneachta

Chun críoch tástálacha tréimhsiúla ródacmhainneachta ar fheithiclí, beifear in ann na gnéithe seo a leanas den chóras taifeadta sonraí teagmhais a fhíorú:

(1)

stádas ceart oibríochtúil an chórais, rud a bheifear in ann a fhíorú trí stádas an chomhartha rabhaidh teipe a bhreathnú tar éis ghníomhachtú mháistirlasc rialúcháin na feithicle agus seiceáil bolgáin ar bith. I gcás ina dtaispeántar an comhartha rabhaidh teipe i spás coiteann (an limistéar ar féidir dhá cheann nó níos mó d’fheidhmeanna/siombailí faisnéise a thaispeáint air, ach ní ag an am céanna), ní mór a sheiceáil ar dtús go bhfuil an spás coiteann ag feidhmiú roimh an tseiceáil ar stádas an chomhartha rabhaidh teipe;

(2)

feidhmiúlacht cheart an chórais agus sláine na mbogearraí, rud a bheifear in ann a fhíorú trí chomhéadan leictreonach feithicle a úsáid, amhail an ceann a leagtar síos i Roinn 1, pointe (14) d’Iarscríbhinn III a ghabhann le Treoir 2014/45/AE ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle (6), i gcás ina bhfágfaidh saintréithe teicniúla na feithicle gur féidir sin a dhéanamh agus ina gcuirfear na sonraí is gá ar fáil. Áiritheoidh monaróirí go gcuirfidh siad an fhaisnéis theicniúil ar fáil le haghaidh an comhéadan leictreonach feithicle a úsáid i gcomhréir le hAirteagal 6 de Rialachán Cur Chun Feidhme (AE) 2019/621 ó gCoimisiún (7).

Airteagal 6

Forálacha sealadacha maidir le formheasanna faoi Rialachán 160 ó na Náisiúin Aontaithe

1.   Le héifeacht ón 6 Iúil 2022, diúltóidh údaráis náisiúnta, ar fhorais a bhaineann le taifeadáin sonraí teagmhais, cineálcheadú AE nó cineálcheadú náisiúnta a dheonú maidir le cineálacha nua feithiclí nach gcomhlíonann an Rialachán seo agus ceanglais theicniúla Shraith Leasuithe 01 ar Rialachán Uimh. 160 ó na Náisiúin Aontaithe. Mar sin féin, formheasanna i gcomhréir le Rialachán 160 ó na Náisiúin Aontaithe a deonaíodh lasmuigh den Aontas, glacfaidh údaráis náisiúnta leis na formheasanna sin de rogha ar fhormheas i gcomhréir le Sraith Leasuithe 01 ar Rialachán Uimh. 160 ó na Náisiúin Aontaithe chun formheas AE a dheonú i gcomhréir leis an Rialachán seo go dtí an 1 Iúil 2024.

2.   Le héifeacht ón 6 Iúil 2024, déanfaidh údaráis náisiúnta, ar fhorais a bhaineann le taifeadáin sonraí teagmhais, toirmeasc a chur ar chlárú, ar dhíol agus ar chur i seirbhís feithiclí nua i gcás nach gcomhlíonfaidh na feithiclí sin an Rialachán seo agus ceanglais theicniúla Shraith Leasuithe 01 ar Rialachán Uimh. 160 ó na Náisiúin Aontaithe, mar ní bheidh deimhnithe comhréireachta na bhfeithiclí sin bailí a thuilleadh. Mar sin féin, formheasanna atá i gcomhréir le Rialachán 160 ó na Náisiúin Aontaithe agus a deonaíodh lasmuigh den Aontas, glacfaidh údaráis náisiúnta leis na formheasanna sin de rogha ar fhormheas i gcomhréir le Sraith Leasuithe 01 ar Rialachán Uimh. 160 ó na Náisiúin Aontaithe chun feithiclí den sórt sin a chlárú, a dhíol agus a chur i seirbhís i gcomhréir le hAirteagail 48, 49 agus 50 de Rialachán (AE) 2018/858 go dtí an 1 Iúil 2026.

Airteagal 7

Leasú ar Rialachán (AE) 2019/2144

Leasaítear Iarscríbhinní I agus II a ghabhann le Rialachán (AE) 2019/2144 i gcomhréir leis an Iarscríbhinn a ghabhann leis an Rialachán seo.

Airteagal 8

Teacht i bhfeidhm agus an dáta cur i bhfeidhm

Tiocfaidh an Rialachán seo i bhfeidhm an fichiú lá tar éis lá a fhoilsithe in Iris Oifigiúil an Aontais Eorpaigh.

Beidh feidhm aige ón 6 Iúil 2022.

Beidh an Rialachán seo ina cheangal go huile agus go hiomlán agus beidh sé infheidhme go díreach i ngach Ballstát.

Arna dhéanamh sa Bhruiséil, 26 Eanáir 2022.

Thar ceann an Choimisiúin

An tUachtarán

Ursula VON DER LEYEN


(1)  IO L 325, 16.12.2019, lch. 1.

(2)  UN Regulation No 160 – Uniform provisions concerning the approval of motor vehicles with regard to the Event Data Recorder [Rialachán Uimh. 160 ó na Náisiúin Aontaithe – Forálacha aonfhoirmeacha maidir le mótarfheithiclí a cheadú i ndáil leis an taifeadán sonraí teagmhais] (IO L 221, 21.6.2021, lch. 15); UN Regulation No 160 – Uniform provisions concerning the approval of motor vehicles with regard to the Event Data Recorder [2021/1215] 01 series of amendments [Rialachán Uimh. 160 ó na Náisiúin Aontaithe — Forálacha aonfhoirmeacha maidir le ceadú mótarfheithiclí i ndáil le sraith leasuithe 01 a bhaineann leis an taifeadán sonraí teagmhais [2021/1215] (IO L 265, 26.7.2021, lch. 3).

(3)  UN Regulation No 160 – Uniform provisions concerning the approval of motor vehicles with regard to the Event Data Recorder [2021/1215] 01 series of amendments [Rialachán Uimh. 160 ó na Náisiúin Aontaithe — Forálacha aonfhoirmeacha maidir le ceadú mótarfheithiclí i ndáil le sraith leasuithe 01 a bhaineann leis an taifeadán sonraí teagmhais [2021/1215] (IO L 265, 26.7.2021, lch. 3).

(4)  Rialachán (AE) 2018/858 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 30 Bealtaine 2018 maidir le ceadú mótarfheithiclí agus a leantóirí, agus córas, comhpháirteanna agus aonad teicniúil ar leithligh atá ceaptha le haghaidh feithiclí den sórt sin, agus faireachas margaidh orthu, lena leasaítear Rialacháin (CE) Uimh. 715/2007 agus (CE) Uimh. 595/2009 agus lena n-aisghairtear Treoir 2007/46/CE (IO L 151, 14.6.2018, lch. 1).

(5)  UN Regulation No 155 – Uniform provisions concerning the approval of motor vehicles with regard to cybersecurity and cybersecurity management system [2021/387] [Rialachán Uimh. 155 ó na Náisiúin Aontaithe – Forálacha aonfhoirmeacha maidir le ceadú mótarfheithiclí i ndáil leis an gcibearshlándáil agus le córas um bainistiú cibearshlándála [2021/387](IO L 82, 9.3.2021, lch. 30).

(6)  Treoir 2014/45/AE ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 3 Aibreán 2014 maidir le tástálacha tréimhsiúla ródacmhainneachta do mhótarfheithiclí agus dá leantóirí agus lena n-aisghairtear Treoir 2009/40/CE (IO L 127, 29.4.2014, lch. 51)

(7)  Rialachán Cur Chun Feidhme (AE) 2019/621 ón gCoimisiún an 17 Aibreán 2019 maidir leis an bhfaisnéis theicniúil is gá chun tástáil ródacmhainneachta a dhéanamh ar na hítimí atá le tástáil, maidir le húsáid na modhanna tástála a mholtar, agus lena mbunaítear rialacha mionsonraithe i ndáil leis an bhformáid sonraí agus na nósanna imeachta maidir le rochtain a fháil ar an bhfaisnéis theicniúil lena mbaineann (IO L 108, 23.4.2019, lch. 5)


IARSCRÍBHINN

Leasú ar Rialachán (AE) 2019/2144

Leasaítear Iarscríbhinn I a ghabhann le Rialachán (AE) 2019/2144 mar a leanas:

160

Taifeadán Sonraí Teagmhais (EDR)

Sraith leasuithe 01

IO L 265, 26.7.2021, lch. 3

M1, N1”.

In Iarscríbhinn II, i gCuid E, cuirtear an méid seo a leanas in ionad an ró maidir le ceanglas E5:

“Ábhar

Gníomhartha rialála

Forálacha teicniúla sonracha breise

M1

M2

M3

N1

N2

N3

O1

O2

O3

O4

STU

Comhpháirt

E5 Taifeadán Sonraí Teagmhais

Rialachán Tarmligthe 2022/545 ón gCoimisiún  (*1)

Rialachán Uimh. 160 ó na Náisiúin Aontaithe

 

B

D

D

B

D

D

 

 

 

 

B

 


(*1)  Rialachán Tarmligthe (AE) 2022/545 ón gCoimisiún an 26 Eanáir 2022 lena bhforlíontar Rialachán (AE) 2019/2144 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle trí rialacha mionsonraithe a leagan síos maidir leis na nósanna imeachta sonracha tástála agus na ceanglais shonracha theicniúla i ndáil le cineálcheadú mótarfheithiclí i dtaca lena dtaifeadán sonraí teagmhais agus i ndáil le cineálcheadú na gcóras sin mar aonaid theicniúla ar leithligh agus lena leasaítear Iarscríbhinn II a ghabhann leis an Rialachán sin (IO L 107, 5.4.2022, lch. 18).”


6.4.2022   

GA

Iris Oifigiúil an Aontais Eorpaigh

L 107/24


RIALACHÁN (AE) 2022/546 ÓN gCOIMISIÚN

an 31 Márta 2022

lena mbunaítear cosc iascach sealadach le haghaidh péirsí mara i limistéar NAFO 3M i gcás soithí a bhfuil bratach Bhallstáit den Aontas Eorpach ar foluain acu

TÁ AN COIMISIÚN EORPACH,

Ag féachaint don Chonradh ar Fheidhmiú an Aontais Eorpaigh,

Ag féachaint do Rialachán (CE) Uimh. 1224/2009 ón gComhairle an 20 Samhain 2009 lena mbunaítear córas rialaithe de chuid an Aontais chun comhlíonadh rialacha an chomhbheartais iascaigh a áirithiú (1), agus go háirithe Airteagal 36(2) de,

De bharr an mhéid seo a leanas:

(1)

Leagtar síos le Rialachán (AE) 2022/109 ón gComhairle (2) cuótaí le haghaidh 2022.

(2)

De réir na faisnéise a fuair an Coimisiún, tá an cuóta meántéarma a chionroinntear le haghaidh na tréimhse roimh an 1 Iúil 2022 ídithe ag gabhálacha an stoic péirsí mara i limistéar NAFO 3M a rinne soithí a bhfuil bratach Bhallstáit den Aontas Eorpach ar foluain acu nó atá cláraithe i mBallstát den Aontas Eorpach.

(3)

Is gá, dá bhrí sin, toirmeasc a chur ar ghníomhaíochtaí iascaireachta dírithe a bhaineann leis an stoc sin go dtí an 30 Meitheamh 2022,

TAR ÉIS AN RIALACHÁN SEO A GHLACADH:

Airteagal 1

Ídiú cuótaí

Maidir leis an gcuóta iascaireachta a chionroinntear ar Bhallstáit an Aontais Eorpaigh le haghaidh an stoic péirsí mara i limistéar NAFO 3M le haghaidh na tréimhse ón 1 Eanáir 2022 go dtí an 30 Meitheamh 2022 san áireamh, measfar é a bheith ídithe ón dáta a leagtar amach san Iarscríbhinn a ghabhann leis an Rialachán seo.

Airteagal 2

Toirmisc

Cuirfear toirmeasc, ón dáta a leagtar amach san Iarscríbhinn a ghabhann leis an Rialachán seo go dtí an 30 Meitheamh 2022 san áireamh, ar ghníomhaíochtaí iascaireachta dírithe a bhaineann leis an stoc dá dtagraítear in Airteagal 1, ar gníomhaíochtaí iad a dhéanann soithí a bhfuil bratach Bhallstáit den Aontas Eorpach ar foluain acu nó atá cláraithe i mBallstát den Aontas Eorpach.

Airteagal 3

Teacht i bhfeidhm

Tiocfaidh an Rialachán seo i bhfeidhm an lá tar éis lá a fhoilsithe in Iris Oifigiúil an Aontais Eorpaigh.

Beidh an Rialachán seo ina cheangal go huile agus go hiomlán agus beidh sé infheidhme go díreach i ngach Ballstát.

Arna dhéanamh sa Bhruiséil, 31 Márta 2022.

Thar ceann an Choimisiúin,

Ar son an Uachtaráin,

Virginijus SINKEVIČIUS

Comhalta den Choimisiún


(1)  IO L 343, 22.12.2009, lch. 1.

(2)  Rialachán (AE) 2022/109 ón gComhairle an 27 Eanáir 2022 lena socraítear le haghaidh 2022 na deiseanna iascaireachta le haghaidh stoic éisc áirithe agus grúpaí stoc éisc, is infheidhme in uiscí an Aontais agus, i gcás soithí iascaireachta de chuid an Aontais, in uiscí áirithe nach uiscí de chuid an Aontais iad (IO L 21, 31.1.2022, lch. 1).


IARSCRÍBHINN

Uimh.

01/TQ109

Ballstát

An tAontas Eorpach (Na Ballstáit uile)

Stoc

RED/N3M.

Speiceas

An phéirse mhara (Sebastes spp.)

Limistéar

NAFO 3M

Tréimhse choiscthe

25 Márta 2022 ar 24.00 AUL go dtí an 30 Meitheamh 2022


6.4.2022   

GA

Iris Oifigiúil an Aontais Eorpaigh

L 107/27


RIALACHÁN CUR CHUN FEIDHME (AE) 2022/547 ÓN gCOIMISIÚN

an 5 Aibreán 2022

lena bhforchuirtear dleacht frithdhumpála chinntitheach ar allmhairí polaiméirí sár-ionsúiteacha de thionscnamh Phoblacht na Cóiré.

TÁ AN COIMISIÚN EORPACH,

Ag féachaint don Chonradh ar Fheidhmiú an Aontais Eorpaigh,

Ag féachaint do Rialachán (AE) 2016/1036 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 8 Meitheamh 2016 maidir le cosaint i gcoinne allmhairí dumpáilte ó thíortha nach baill den Aontas Eorpach iad (1), agus go háirithe Airteagal 9(4) de,

De bharr an mhéid seo a leanas:

1.   NÓS IMEACHTA

1.1.   Tionscnamh

(1)

An 18 Feabhra 2021, thionscain an Coimisiún Eorpach (‘an Coimisiún’) imscrúdú frithdhumpála i ndáil le hallmhairí polaiméirí sár-ionsúiteacha (‘SAP’ nó ‘an táirge faoi imscrúdú’) de thionscnamh Phoblacht na Cóiré (‘an tír lena mbaineann’) ar bhonn Airteagal 5 de Rialachán (AE) 2016/1036 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle (‘an bun-Rialachán’). D’fhoilsigh sé Fógra tionscnaimh in Iris Oifigiúil an Aontais Eorpaigh (2) (‘an Fógra tionscnaimh’).

(2)

Thionscain an Coimisiún an t-imscrúdú tar éis gearán a thaisc European Superabsorbent Polymer Coalition [Comhghuaillíocht Eorpach na bPolaiméirí Sár-Ionsúiteacha], ‘ESPC’ (‘an gearánach’) anseo feasta. Rinneadh an gearán thar ceann dhá tháirgeoir de chuid an Aontais, a chuimsíonn 65 % de tháirgeadh foriomlán polaiméirí sár-ionsúiteacha an Aontais, de réir bhrí Airteagal 5(4) den bhun-Rialachán. Sa ghearán bhí fianaise maidir le dumpáil agus le díobháil ábhartha dá dheasca sin, rud a bhí leordhóthanach chun údar a thabhairt le tionscnamh an imscrúdaithe.

1.2.   Barúlacha maidir le tionscnamh

1.2.1.   Scrúdú ar leas an Aontais maidir leis an ngearánach

(3)

Tar éis an tionscnaimh, mhaígh Comhghuaillíocht na n-úsáideoirí (3) go ndearna an gearán neamhshuim de leasanna na n-allmhaireoirí agus na n-úsáideoirí chun a chinneadh go bhfuil sé chun leasa an Aontais imscrúdú frithdhumpála a oscailt ar allmhairí SAP de thionscnamh Phoblacht na Cóiré, de shárú ar Airteagal 21 den bhun-Rialachán.

(4)

Chuir an táirgeoir onnmhairiúcháin comhoibríoch, LG Chem Ltd. (‘LG Chem’), maíomh cosúil ar aghaidh.

(5)

Meabhraíonn an Coimisiún go mbíonn údar le tionscnamh imeachta nuair a sholáthraítear fianaise leordhóthanach ar dhumpáil, ar dhíobháil agus ar nasc cúisíoch idir na hallmhairí a líomhnaítear a dumpáladh agus an díobháil a líomhnaítear sa ghearán, i gcomhréir le hAirteagail 5(2) agus 5(9) den bhun-Rialachán. Ní cheanglaítear ar an ngearánach faoi na forálacha sin anailís a dhéanamh ar leas an Aontais sa ghearán. Dá bhrí sin, ní raibh an gearán easnamhach i dtaca leis sin.

(6)

Maidir leis sin, rinne an Coimisiún imscrúdú ar chruinneas agus leordhóthanacht na fianaise a soláthraíodh agus chinn sé go raibh fianaise leordhóthanach ann leis an imscrúdú reatha a thionscnamh, i gcomhréir le hAirteagal 5(3) den bhun-Rialachán.

(7)

Dá bhrí sin, diúltaíodh do na maímh sin.

1.2.2.   Bhoilscigh an gearán an corrlach sladghearrtha agus dumpála

(8)

Mhaígh LG Chem gur bhoilscigh an gearánach go saorga an corrlach dumpála agus an corrlach sladghearrtha a cuireadh i láthair sa ghearán agus SAP á mheas mar tháirge aonfhoirmeach. Maidir leis sin, d’athdhearbhaigh LG Chem na barúlacha a soláthraíodh cheana ar raon feidhme an táirge ar a ndírítear i Roinn 2.3 den chuid ba mhó.

(9)

Chomh maith leis sin, mhaígh LG Chem gur ríomhadh an praghas onnmhairiúcháin a soláthraíodh sa Ghearán go mícheart. De réir na foinse a úsáideadh sa ghearán chun an praghas onnmhairiúcháin a ríomh – i.e. Seirbhís Staidrimh Thráchtála na Cóiré – ba cheart go mbeadh an praghas onnmhairiúcháin idir 13 % agus 18 % ní b’airde ná an ceann a chuir an gearánach isteach. Dá bhrí sin, rinne an Coimisiún earráid nuair a ghlac sé leis an bhfianaise ar an bpraghas onnmhairiúcháin a cuireadh isteach sa ghearán.

(10)

Tá sé leordhóthanach corrlach dumpála agus corrlach sladghearrtha a chur isteach ar bhonn faisnéise atá ar fáil go réasúnta don ghearánach maidir leis an táirge ar an iomlán, ag céim an ghearáin. Ní fhágtar an chomparáid arna déanamh ag na gearánaigh lochtach chun críche an tionscnaimh toisc go measann LG Chem nach táirge aonfhoirmeach é an táirge faoi imscrúdú. Ina ionad sin, is cuid d’imscrúdú an Choimisiúin anailís a dhéanamh má tá údar le maíomh ar anailís níos mionsonraithe.

(11)

Maidir leis an bpraghas onnmhairiúcháin a úsáideadh sa ghearán, thug an Coimisiún dá aire gur chuimsigh na praghsanna níos airde, arna gcur i dtábhacht ag LG Chem i léiriú 8 den ghearán, na honnmhairiúcháin fhoriomlána faoi chód tráchtearra 3906 90 90, lena n-áirítear táirgí nár tháirgí lena mbaineann iad, de bhrí gur chuimsigh na praghsanna onnmhairiúcháin a úsáideadh don mheastachán dumpála i mír 46 den ghearán an táirge lena mbaineann as féin, mar a scagtar bunaithe ar iarratas breise asbhainte sa chóras TRASS (4).

(12)

Dhiúltaigh an Coimisiún do na maímh ó LG Chem dá bhrí sin.

1.2.3.   Leibhéal na trádála

(13)

Mhaígh LG Chem freisin nár choigeartaigh an gearánach an praghas onnmhairiúcháin i gcomhair difríochtaí i leibhéal na trádála, toisc go gcuirtear a díolacháin onnmhairí chuig margadh an Aontais trí chuideachta ghaolmhar de ghnáth. Dá bhrí sin, boilscíodh go saorga an corrlach dumpála agus an corrlach sladghearrtha a cuireadh i láthair sa ghearán.

(14)

Meabhraíonn an Coimisiún, i dtaobh asbhaintí a rinneadh ar praghsanna onnmhairiúcháin, nár choigeartaigh an gearánach ach na costais iompair amháin. D’fhéadfaí a áitiú gur cur chuige coimeádach é seo toisc go laghdódh coigeartú ar phraghsanna onnmhairiúcháin de bhun Airteagal 2(9) nó asbhaintí breise de choimisiúin díolacháin na dtrádálaithe gaolmhara a bhaineann le hallmhairiú na n-earraí an praghas onnmhairiúcháin agus mhéadódh sé sin an corrlach dumpála. Thairis sin, fiú mura ndearnadh aon asbhaint maidir leis an iompar, bheadh an dhumpáil suntasach fós, mar is léir ó leagan neamhrúnda den ghearán. A mhéid a bhaineann leis an gcorrlach líomhainte boilscithe sladghearrtha, mheas an Coimisiún gur ionann úsáid praghais onnmhairiúcháin ar bhonn staidrimh allmhairiúcháin agus fianaise a bhí ar fáil go réasúnta ag an gcéim tionscnaimh chun é a chur ar chumas na ngearánach an sladghearradh a léiriú. Thairis sin, tá dá tháirgeoir onnmhairiúcháin eile i bPoblacht na Cóiré a dhíolann go díreach ar mhargadh an Aontais agus díolann LG Chem féin cuid dá dhíolacháin onnmhairiúcháin go díreach freisin. Ar aon chuma, níor léirigh LG Chem an bealach a mbeadh laghdú suntasach ar an sladghearradh a luadh sa ghearán [10-30 %] dá n-úsáidfí praghas onnmhairiúcháin difriúil.

(15)

Dá bhrí sin, diúltaíodh don mhaíomh seo.

1.2.4.   Ní cheadaíonn leagan oscailte an ghearáin tuiscint ar fhaisnéis maidir le sladghearradh an phraghais

(16)

D’áitigh LG Chem nár ceadaíodh leis an bhfianaise a cuireadh isteach sa leagan oscailte den ghearán chun na héifeachtaí dímheasa ar phraghas allmhairí na Cóiré Theas a líomhain, i.e. Léirithe ‘tuarascálacha ar Fhaisnéis faoin Margadh’, tuiscint cheart ar an bhfaisnéis maidir le sladghearradh praghais.

(17)

Ar an gcéad dul síos, mheabhraigh an Coimisiún gurb é cuspóir leagan neamhrúnda den ghearán achoimre fhiúntach a thabhairt ar an bhfaisnéis atá sa leagan rúnda. Agus scrúdú á dhéanamh féachaint cé acu atá nó nach bhfuil an achoimre fiúntach, ní mór machnamh a dhéanamh ar iomláine na faisnéise atá sa leagan neamhrúnda maidir le haon chineál ábhair. I ndáil leis na líomhaintí maidir le sladghearradh praghsanna agus gearrdhíol praghsanna arna ndéanamh ag onnmhaireoirí na Cóiré, thug an Coimisiún dá aire go bhfuil achoimre chuimsitheach i roinn 5.3 den leagan neamhrúnda den ghearán ar na comparáidí praghais atá mar bhonn faoi na líomhaintí maidir le sladghearradh agus ghearrdhíol, lena dtacaíonn achoimrí fiúntacha ar an bpríomhfhaisnéis i Léirithe 5-1 go 5-3-3 atá i gceangal leis an ngearán. Mheas an Coimisiún gur thug an insint i gcorp an ghearáin agus na sonraí achoimrithe sna hiarscríbhinní tuiscint leordhóthanach ar na líomhaintí a rinneadh i ndáil le brú praghsanna. Cuirtear tuarascálacha an Mhargaidh i láthair sa ghearán ar an mbonn go ndeimhníonn siad bailíocht na líomhaintí. Thairis sin, mheas an Coimisiún go raibh anailís mhionsonraithe ar straitéisí féideartha gníomhaithe margaidh sna tuarascálacha faisnéise margaidh ar SAP arna onnmhairiú go dtí an Eoraip. Fiú dá roinnfí achoimre ar an inneachar dhéanfaí sé dochar suntasach in aghaidh an tsoláthróra seirbhíse a bhailigh an fhaisnéis rúnda.

(18)

Meabhraítear go gceadaítear le hAirteagal 19 den bhun-Rialachán agus Airteagal 6.5 de Chomhaontú Frithdhumpála EDT (5) faisnéis rúnda a chosaint i gcúinsí ina mbeadh buntáiste suntasach iomaíochta ann d’iomaitheoir dá nochtfaí an fhaisnéis sin, nó ina ndéanfadh an nochtadh dochar suntasach do dhuine a sholáthraíonn an fhaisnéis, nó do dhuine óna bhfuair an duine sin an fhaisnéis.

(19)

Tagann an fhaisnéis a sholáthraítear i leagan rúnda an ghearáin faoi na catagóirí sin. Thairis sin, sholáthair an gearánach achoimrí leordhóthanacha ar inneachar dheighleoga rúnda an ghearáin.

(20)

Dá bhrí sin, diúltaíodh don mhaíomh sin.

1.2.5.   Dianphraghsáil ó allmhairí na hÁise Cianoirthearaí in 2019

(21)

Maidir le héifeachtaí dímheasa ar phraghsanna in 2019, thug LG Chem a bharúil ar Léiriú 5-3-1-C den ghearán, a rinne tagairt dhoiléir do ‘dianphraghas ó allmhairí na hÁise Cianoirthearaí’. D’áitigh LG Chem gurbh fhéidir go ndéanfadh an fhoclaíocht tagairt d’allmhairí ón tSeapáin nó ón tSín ar an mbonn céanna.

(22)

Aontaíonn an Coimisiún nach ndéanann an fhoclaíocht ‘allmhairí na hÁise Cianoirthearaí’ tagairt d’allmhairí ó Phoblacht na Cóiré amháin. Mar sin féin, cumhdaíonn an fhoclaíocht allmhairí ón gCóiré Theas go soiléir freisin. Cé nach mbainfeadh an doiciméad sin, as féin, le brú praghsanna ó Phoblacht na Cóiré go sonrach, tacaíonn sé le fianaise eile a soláthraíodh a mhéid a bhaineann le hallmhairí ón gCóiré.

(23)

Dá bhrí sin, diúltaíodh an maíomh nár thacaigh an fhianaise sin leis an ngearán.

1.2.6.   Spriocbhrabús gan údar sa ghearán

(24)

Maidir le gearrdhíol praghais, mhaígh LG Chem nach raibh aon údar le húsáid an spriocbhrabúis de 10 % sa ghearán.

(25)

Mar ábhar tairsí, mheabhraigh an Coimisiún gur sholáthair an gearán fianaise leordhóthanach go raibh na hallmhairí ó Phoblacht na Cóiré ag sladghearradh phraghsanna tionscail an Aontais faoi chorrlach suntasach [10 % - 30 %]. Is ionann é sin as féin fianaise leordhóthanach maidir le héifeacht na n-allmhairí dumpáilte ar phraghsanna san Aontas. Tá sé sin soiléir ó fhoclaíocht Airteagal 3(3) den bhun-Rialachán a thugann sladghearradh praghais agus spealadh praghsanna mar thionchair féideartha mhalartacha a d’fhéadfadh allmhairí dumpáilte a imirt ar phraghsanna san Aontas. Níor ghá leis an líomhain sa ghearán, dá bhrí sin, gur laghdaíodh praghsanna faoi [30 % - 60 %] ionas go mbeadh fianaise leordhóthanach ann go bhfuil SAP ó Phoblacht na Cóiré á allmhairiú ar phraghsanna díobhálacha. Ar aon chuma, níl an spriocbhrabús arna roghnú ag an ngearánach ceangailteach le haghaidh anailís an Choimisiúin maidir lena anailís ar ghearrdhíol praghais. Tugann Airteagal 7(2c) den bhun-Rialachán le fios nach mbeidh an spriocbhrabús níos ísle ná 6 %. Fiú nuair a coigeartaíodh an spriocbhrabús go 6 % thaispeáin ríomh an ghearánaigh corrlach gearrdhíola ard fós. Dá bhrí sin, níl sé ábhartha nár chruthaigh an gearánach an spriocbhrabús roghnaithe de 10 %.

(26)

Dá bhrí sin, dhiúltaigh an Coimisiún an t-éileamh gurbh ionann cruthúnas ar iarraidh don spriocbhrabús roghnaithe agus locht sa ghearán.

1.2.7.   Níor cheart go gcaithfí le sonraí infheistíochta an ghearáin go rúnda

(27)

Maidir leis na infheistíochtaí a dearbhaíodh sa ghearán, d’áitigh LG Chem nach bhfuil aon bhunús leis an bhfáth ar chaith na gearánaigh le sonraí den sórt sin go rúnda.

(28)

Mar a meabhraíodh cheana féin in aithris (18), ceadaítear le hAirteagal 19 den bhun-Rialachán agus Airteagal 6.5 de Chomhaontú Frithdhumpála EDT faisnéis rúnda a chosaint i gcúinsí ina mbeadh buntáiste suntasach iomaíochta ann d’iomaitheoir dá nochtfaí an fhaisnéis sin.

(29)

Tagann an fhaisnéis a sholáthraítear sa leagan rúnda den ghearán faoin gcatagóir sin. Thairis sin, sholáthair an gearánach réimse d’fhorbairt innéacs don tréimhse imscrúdaithe i gcomparáid le 2017 do na hinfheistíochtaí sa leagan oscailte. Léiríonn sé conas a laghdaigh infheistíochtaí go substaintiúil le linn na tréimhse faoi bhreathnú agus tá sé leordhóthanach an táscaire díobhála sin a thuiscint. Ar aon chuma, nochtar na treochtaí ábhartha i dTábla 10 thíos.

(30)

Dá bhrí sin, dhiúltaigh an Coimisiún an t-éileamh gur ghá na sonraí infheistíochtaí mionsonraithe a chur san áireamh sa leagan oscailte den ghearán.

1.2.8.   Fianaise i gcomhair nasc cúisíoch le hallmhairí na Cóiré Theas

(31)

Mhaígh LG Chem ansin nár léirigh an gearán, de shárú ar Airteagal 3(6) den bhun-Rialachán, an nasc cúisíochta idir na hallmhairí dumpáilte líomhainte ó Phoblacht na Cóiré agus díobháil thionscal an Aontais. Dar le LG Chem, líomhain tionscal an Aontais gur ‘chuir na allmhairí dumpáilte ón gCóiré brú praghsanna anuas ar phraghsanna díolacháin an Aontais (...) a chuir brú ar thionscal SAP an Aontais a phraghsanna a laghdú a bhí sé sin ina chúis le caillteanas mór’.

(32)

I gcodarsnacht leis an méid a líomhnaíonn LG Chem, sholáthair an gearánach fianaise leordhóthanach ar nasc cúisíoch idir allmhairí ón tír lena mbaineann agus díobháil. Thaispeáin anailís an ghearánaigh maidir leis na táscairí díobhála comhtharlú sa tráth ag a raibh méideanna méadaithe allmhairí ar phraghas íseal ón gCóiré Theas agus an meath ann i bhfeidhmíocht thionscal an Aontais, agus, dá bharr sin, an bealach ar chuir allmhairí na Cóiré Theas ar mhargadh an Aontais brú praghsanna anuas ar phraghsanna díolacháin thionscal an Aontais.

(33)

Dá bhrí sin, diúltaíodh don mhaíomh sin.

1.3.   Clárú allmhairí, neamh-fhorchur beart sealadach agus nós imeachta ina dhiaidh sin

(34)

An 17 Meán Fómhair 2021, i gcomhréir le hAirteagal 19a(2) den bhun-Rialachán, chuir an Coimisiún na Ballstáit agus na páirtithe leasmhara ar an eolas faoina rún gan dleachtanna sealadacha a fhorchur ar pholaiméirí sár-ionsúiteacha de thionscnamh Phoblacht na Cóiré agus leanúint den imscrúdú.

(35)

Ós rud é nár formheasadh aon bheart sealadach frithdhumpála, níor chláraigh an Coimisiún aon allmhairiú faoi Airteagal 14(5a) den bhun-Rialachán. Lean an Coimisiún ar aghaidh ag lorg agus ag seiceáil na faisnéise uile a mheas sé ba ghá le haghaidh a thorthaí cinntitheacha.

(36)

Tar éis an nochta maidir le rún an Choimisiúin gan bearta sealadach a fhorchur, bhí éisteachtaí leis an dá tháirgeoir shampláilte de chuid an Aontais (BASF Antwerpen NV (‘BASF’) agus Nippon Shokubai Europe NV (BE) (‘Nippon Shokubai Europe’ nó ‘NSE’), táirgeoir aitheanta de chuid an Aontais (Evonik Operations GmbH (‘Evonik’)), chomh maith leis an táirgeoir onnmhairiúcháin, LG Chem, inar thug na páirtithe sin a mbarúlacha maidir le neamh-fhorchur na mbeart sealadach. Sholáthar na páirtithe a gcur i láthair agus barúlacha breise iar-éisteachta don chomhad.

1.4.   Tréimhse imscrúdaithe agus an tréimhse a measadh

(37)

Leis an imscrúdú ar an dumpáil agus ar an díobháil, cumhdaíodh an tréimhse idir 1 Eanáir 2020 agus an 31 Nollaig 2020 (‘an tréimhse imscrúdaithe’). Sa scrúdú ar threochtaí ábhartha do mheasúnú díobhála, cumhdaíodh an tréimhse ón 1 Eanáir 2017 go dtí deireadh na tréimhse imscrúdaithe (‘an tréimhse a breithníodh’).

1.5.   Páirtithe leasmhara

(38)

San Fhógra Tionscnaimh, d’iarr an Coimisiún ar na páirtithe leasmhara teagmháil a dhéanamh leis chun bheith rannpháirteach san imscrúdú. Ina theannta sin, chuir an Coimisiún an gearánach ar an eolas go sonrach faoin imscrúdú mar aon le táirgeoirí aitheanta eile ón Aontas, na táirgeoirí onnmhairiúcháin aitheanta agus údaráis Phoblacht na Cóiré, allmhaireoirí, trádálaithe agus úsáideoirí aitheanta, mar aon le comhlachais arbh fhios iad a bheith bainteach leis an tionscnamh, agus d’iarr sé orthu a bheith rannpháirteach ann.

(39)

Bhí deis ag na páirtithe leasmhara barúil a thabhairt ar thionscnamh an imscrúdaithe agus éisteacht a iarraidh leis an gCoimisiún agus/nó leis an Oifigeach Éisteachta in imeachtaí trádála. Bhí éisteachtaí ann le táirgeoir sampláilte amháin de chuid an Aontais (BASF), táirgeoir aitheanta (Evonik), an táirgeoir onnmhairiúcháin comhoibríoch LG Chem, agus dhá úsáideoir aitheanta de chuid an Aontais (Procter & Gamble International Operations SA (‘P&G’) agus FATER SpA (‘Fater’)).

1.6.   Sampláil

(40)

San Fhógra Tionscnaimh, luaigh an Coimisiún go mb’fhéidir go ndéanfadh sé sampláil ar na páirtithe leasmhara i gcomhréir le hAirteagal 17 den bhun-Rialachán.

1.6.1.   Sampláil táirgeoirí ón Aontas

(41)

Ina Fhógra Tionscnaimh, luaigh an Coimisiún go raibh sampla de tháirgeoirí ón Aontas roghnaithe go sealadach aige. Roghnaigh an Coimisiún an sampla ar bhonn mhéid táirgeachta agus díolachán an táirge chomhchosúil, chomh maith leis an suíomh geografach. Bhí dhá tháirgeoir ón Aontas sa sampla sin. Chuimsigh na táirgeoirí sampláilte de chuid an Aontais breis agus 50 % de tháirgeacht agus díolacháin mheasta an Aontais le linn na tréimhse imscrúdaithe, fad agus a áirithíodh raon geografach maith, agus measadh iad a bheith ionadaíoch ar thionscal an Aontais. D’iarr an Coimisiún ar na páirtithe leasmhara a mbarúil a thabhairt faoin sampla sealadach. Ní bhfuarthas aon bharúil agus dá bhrí sin deimhníodh an sampla.

1.6.2.   Sampláil allmhaireoirí

(42)

Chun a chinneadh an raibh gá le sampláil agus, más amhlaidh a bhí, chun sampla a roghnú, d’iarr an Coimisiún ar allmhaireoirí neamhghaolmhara an fhaisnéis a shonraítear san Fhógra Tionscnaimh a sholáthar.

(43)

Sholáthair aon allmhaireoir neamhghaolmhar amháin an fhaisnéis a iarradh. I bhfianaise líon íseal na bhfreagraí a fuarthas, chinn an Coimisiún nach raibh gá le sampláil agus d’iarr sé ar an allmhaireoir comhoibríoch freagraí a chur isteach ar na ceistneoirí.

1.6.3.   Sampláil táirgeoirí onnmhairiúcháin i bPoblacht na Cóiré

(44)

Chun a chinneadh an raibh, nó nach raibh, gá le sampláil agus, más amhlaidh raibh, chun sampla a roghnú, d’iarr an Coimisiún ar gach táirgeoir onnmhairiúcháin i bPoblacht na Cóiré an fhaisnéis a shonraítear san Fhógra Tionscnaimh a sholáthar. Ina theannta sin, d’iarr an Coimisiún ar Mhisean Phoblacht na Cóiré chuig an Aontas Eorpach táirgeoirí onnmhairiúcháin eile a shainaithint agus/nó teagmháil a dhéanamh leo, dá mba ann dóibh, ar táirgeoirí iad a bhféadfadh suim a bheith acu a bheith rannpháirteach san imscrúdú.

(45)

Sholáthair táirgeoir onnmhairiúcháin amháin sa tír lena mbaineann an fhaisnéis a iarradh agus thoiligh siad a bheith san áireamh sa sampla, dá dheasca sin, measadh nach raibh gá le sampláil.

1.7.   Freagraí ar an gceistneoir agus cuairteanna fíoraithe

(46)

Sheol an Coimisiún ceistneoirí chuig an táirgeoir onnmhairiúcháin comhoibríoch, an t-allmhaireoir neamhghaolmhar comhoibríoch agus chuig an dá allmhaireoir shampláilte de chuid an Aontais. Cuireadh na ceistneoirí céanna ar fáil ar líne (6) an lá a tionscnaíodh iad.

(47)

Fuair an Coimisiún freagraí ar na ceistneoirí ón dá tháirgeoir shampláilte de chuid an Aontais, ó tháirgeoir neamhshampláilte amháin de chuid an Aontais (macraicheistneoir), ó dhá úsáideoir agus ón táirgeoir onnmhairiúcháin comhoibríoch. Níor sholáthair an t-aon allmhaireoir neamhghaolmhar a sholáthair freagra samplála freagra ar an gceistneoir.

(48)

Lorg agus d’fhíoraigh an Coimisiún an fhaisnéis uile a measadh ba ghá chun cinneadh a dhéanamh maidir leis an dumpáil, leis an díobháil de thoradh na dumpála agus maidir le leas an Aontais. De bharr ráig phaindéim COVID-19 agus na mbeart a glacadh dá réir chun déileáil leis an ráig (‘Fógra COVID-19’) (7), níorbh fhéidir leis an gCoimisiún, cuairteanna fíorúcháin a dhéanamh ar áitribh na gcuideachtaí comhoibríocha agus sampláilte de bhun Airteagal 16 den bhun-Rialachán. Ina ionad sin, rinne an Coimisiún cros-seiceálacha cianda (‘RCCanna’) ar an bhfaisnéis a sholáthair na cuideachtaí seo a leanas ar fhíschomhdháil:

Táirgeoirí ón Aontas

BASF Antwerpen N.V. (BE)

Nippon Shokubai Europe NV (BE)

Úsáideoirí

Cuideachta B, a mbeidh a haitheantas rúnda chun críche an imscrúdaithe (8).

Allmhaireoirí agus trádálaithe gaolmhara

LG Chem Europe GmbH (‘LG Chem Europe’)

Táirgeoirí onnmhairiúcháin i bPoblacht na Cóiré

LG Chem, Ltd.

1.8.   Nochtadh cinntitheach

(49)

An 24 Eanáir 2022, chuir an Coimisiún na páirtithe leasmhara go léir ar an eolas maidir leis na fíorais agus na breithnithe riachtanacha ar an mbonn a raibh sé beartaithe aige dleacht frithdhumpála chinntitheach a fhorchur ar allmhairí de pholaiméirí sár-ionsúiteacha de thionscnamh Phoblacht na Cóiré (‘nochtadh deiridh’). Ina theannta sin, chuir an Coimisiún dhá nochtadh deiridh bhreise ar aghaidh an 4 Feabhra 2022 agus an 21 Feabhra 2022. Ceadaíodh tréimhse do gach páirtí leasmhar ina raibh siad in ann a mbarúlacha a thabhairt maidir leis an nochtadh deiridh breise, chomh maith lena nochtaí deiridh breise. Fuair an Coimisiún barúlacha ón táirgeoir LG Chem, ó thionscal an Aontais, agus ó roinnt úsáideoirí.

(50)

Tar éis an nochta deiridh, tugadh deis éisteachta do pháirtithe leasmhara de réir na bhforálacha a leagtar síos faoi phointe 5.7 den Fhógra tionscnaimh. Tharla éisteachtaí le LG Chem, leis an gComhghuaillíocht le haghaidh Margadh Oscailte Iomaíoch AE SAP, agus le Evonik.

(51)

Tar éis an 2ú doiciméad nochta breise (‘22nd ADD’) D’áitigh LG Chem gur sárú ar chearta cosanta LG Chem é gan ach lá amháin a thabhairt chun tuairimí a nochtadh maidir le hathruithe substaintiúla ar fhionnachtana an Choimisiúin, go háirithe ós rud é nár nochtadh foinse na hearráide.

(52)

Thug an Coimisiún dá aire nár iarr LG Chem aon síneadh go dtí an spriocdháta chun tuairimí a thabhairt maidir leis an 2ú ADD. Ina theannta sin, tugadh dhá éisteacht do LG Chem tar éis an spriocdháta tosaigh le haghaidh barúlacha, agus bhí deis aige a bharúlacha a chur i láthair maidir leis an 2ú ADD. Le linn na héisteachta leis an Oifigeach Éisteachta tar éis nochtadh an 2ú ADD, thug an Coimisiún le fios gur thug an Coimisiún le fios gur thug an LG Chem trácht ar neamhréireacht na sonraí a cuireadh ar fáil sa ghearán agus sa nochtadh deiridh chomh maith lena bhfaisnéis féin ar an margadh sa fhreagra a thug siad ar an nochtadh deiridh. Rinne an Coimisiún anailís go dúthrachtach ar thuairimí an LG Chem agus ceartaigh sé neamháireamh sonraí cuideachta amháin sna macrashonraí mar gheall ar earráid chléireachais agus chuaigh sé ar aghaidh leis an 2ú ADD.

(53)

Mhaígh LG Chem freisin gur tháinig athrú suntasach as nochtadh na sonraí breise i gcomparáid leis na macrashonraí a nochtadh roimhe sin, ós rud é nach amháin gur tháinig athrú suntasach ar na gnéithe sin, ach gur léirigh na treochtaí feabhas do na táscairí uile. Ina theannta sin, d’áitigh LG Chem go raibh cosc ar LG Chem tuiscint réasúnta a fháil ar na táscairí maicreacnamaíocha athbhreithnithe nuair a cuireadh leis na sonraí a bhaineann le cuideachta aonair sa 2ú ADD.

(54)

Leis an 2ú ADD, leasaíodh na sonraí Macro a nochtadh, agus dá thoradh sin freisin an sciar den mhargadh atá ag tionscal an Aontais agus ag na tíortha allmhairíochta. D’iarr an LG Chem an t-athrú sin ina bharúlacha ar an nochtadh deiridh roimh an 2ú ADD. Chun gnéithe na sonraí ón ngearán a chur in iúl, chuir LG Chem sonraí ar fáil ó fhaisnéis an mhargaidh, a léiríonn luachanna atá cosúil leis na raonta a cuireadh ar fáil sa 2ú ADD. Dá bhrí sin, ní féidir a mheas nach raibh coinne leis na sonraí leasaithe cheana féin i gcosaint an LG Chem.

(55)

I margadh ina bhfuil líon teoranta monaróirí, cuireann sonraí breise monaróra amháin figiúr suntasach leis na dearbhmhéideanna, a raibh súil ag LG Chem ina chéad bharúlacha. Mar sin féin, tá an líomhain gur eascair treochtaí feabhsaithe maidir le gach táscaire as sin míthreorach. Treochtaí a léiríonn gach táscaire chuaigh isteach sna treoracha céanna leis na táscairí a nochtadh ar dtús. D’fhan an t-innéacs táirgeachta iomlán mar an gcéanna gan ach méadú íosta don bhliain 2018. Léirigh an t-innéacs úsáide acmhainne, innéacs iomlán na ndíolachán, an t-innéacs fostaíochta iomlán, an t-innéacs táirgiúlachta agus an t-innéacs onnmhairíochta treochtaí a théann sa treo céanna, fiú mura raibh an méid céanna acu. Murab ionann agus an méid a líomhnaíonn LG Chem nach raibh na treochtaí ag feabhsú, lean siad orthu ag taispeáint an ghort chéanna, fiú má bhí méid an athraithe difriúil.

(56)

Ina theannta sin, dúirtLG Chem leis an 2ú gur dearbhaíodh iarbhír sna figiúirí athbhreithnithe ar scaireanna margaidh éileamh roimhe seo LG Chem nár ghabh allmhairí ón gCóiré scaireanna margaidh ó thionscal an Aontais riamh. Léiríonn an t-éileamh seo nach raibh athrú ar mheasúnú ag an LG Chem mar thoradh ar na treochtaí a nochtadh sa 2ú den chuid is mó. Ós rud é nár tháinig athrú ar an anailís ná ar chonclúidí an Choimisiúin, bhí gach argóint a rinne na páirtithe mar fhreagra ar an Treoir maidir le DDS bailí fós.

(57)

Ar deireadh, níor chuir úsáid raonta sna macrashonraí cosc ar LG Chem tuiscint a fháil ar na macratháscairí athbhreithnithe. Bhí siad sin riachtanach chun rúndacht dhíolacháin bheacht agus staidreamh eile táirgeora an Aontais nár cuireadh a staidreamh san áireamh de thaisme le linn an chéad nochta a choinneáil. Ní hamháin go raibh na hinnéacsanna a cuireadh ar fáil a thaispeáint go soiléir ar éabhlóid na dtáscairí, ach freisin leagadh síos na raonta caol go leor chun tuiscint réasúnta a fháil ar thoisí gach táscaire. Dá bhrí sin, dhiúltaigh an Coimisiún don argóint gurbh ionann an spriocdháta gearr agus sárú ar chearta cosanta LG Chem.

2.   AN TÁIRGE LENA mBAINEANN AGUS TÁIRGE COMHCHOSÚIL

2.1.   An táirge lena mbaineann

(58)

Is é ‘polaiméirí sár-ionsúiteacha’, an táirge lena mbaineann agus é comhdhéanta de ghráinníní neamhrialta ciorclacha ceirtleánaithe, atá púdraithe, bán agus dothuaslagtha in uisce, a eascraíonn as polaiméiriúchán móilíní monaiméara le trasnascóirí chun líonraí trasnasctha polaiméirí a chruthú, ar féidir leo leibhéal an-ard uisce agus leachtanna uiscí a ionsú, de thionscnamh Phoblacht na Cóiré, agus a thagann faoi chód AC ex 3906 90 90 (cód TARIC 3906909017), (‘an táirge lena mbaineann’), i láthair na huaire. Is chun críche faisnéise amháin a thugtar na cóid AC agus TARIC.

(59)

De bharr an sár-inniúlacht ionsúite atá acu, is iondúil go n-úsáidtear SAP i dtáirgí sláintíochta indiúscartha, amhail clúidíní linbh agus clúidíní neamhchoinneálachta aosaigh, agus feidhmeanna sláinteachais eile, amhail táirgí sláinteachais na mban agus pillíní i gcomhair bainne cíche. Is féidir SAP a úsáid i dtionscail a bhaineann le bia freisin, amhail oibreáin cuisneáin nó oibreáin chun úire a choimeád, agus i dtáirgí tí, amhail pacaí teasa nó cumhrán timpeallachta. Ina theannta sin, is féidir SAP a úsáid i gcúrsaí talmhaíochta chun uisce a choinneáil. Tá úsáid SAP i dtáirgí sláintíochta indiúscartha i bhfad níos coitianta ná úsáid SAP i réimsí eile, áfach.

2.2.   Táirge comhchosúil

(60)

Leis an imscrúdú léiríodh go bhfuil na saintréithe bunúsacha, fisiceacha, ceimiceacha agus teicniúla céanna, chomh maith leis na húsáidí bunúsacha céanna, ag na táirgí seo a leanas:

an táirge lena mbaineann;

an táirge a táirgeadh agus a díoladh ar mhargadh intíre Phoblacht na Cóiré é; agus

an táirge arb é an tionscal de chuid an Aontais a tháirg agus a dhíol é.

(61)

Dá bhrí sin tháinig an Coimisiún ar an gconclúid gur táirgí comhchosúla iad na táirgí sin de réir bhrí Airteagal 1(4) den bhun-Rialachán.

2.3.   Éilimh maidir le raon táirge

(62)

Bunaithe ar an bhfianaise, arna soláthar sa ghearán, shainigh an Coimisiún an táirge faoi imscrúdú de réir na tuairisce arna cur isteach ag tionscal an Aontais agus sholáthair sé uimhir rialaithe táirgí aonair sna ceistneoirí teimpléid ar dtús.

(63)

An 8 Márta 2021, chuir an táirgeoir onnmhairiúcháin comhoibríoch, LG Chem tacar barúlacha isteach ag maíomh nárbh fhéidir SAP a bhreithniú mar tháirge aonfhoirmeach, toisc go ndéanann difríochtaí i dtéarmaí saintréithe fisiciúla, teicniúla agus ceimiceacha difear d’úsáidí deiridh agus d’inmhalartacht, chomh maith le próisis mhonaraíochta agus costais ghaolmhara táirgeachta agus praghsanna díolacháin a bhaineann leis an táirge faoi imscrúdú. Chuir Comhghuaillíocht na n-úsáideoirí na barúlacha céanna isteach maidir le húsáidí deiridh, inmhalartacht, próisis mhonaraíochta agus bealaí dáilte an táirge. Chun anailís a dhéanamh ar na héilimh sin, chinn an Coimisiún faisnéis a bhí cothrom le dáta a iarraidh ar bhonn PCN níos mionsonraithe ón táirgeoir onnmhairiúcháin agus na táirgeoirí de chuid an Aontais, mar a léirítear i roinn 2.3.5.

2.3.1.   Iarraidh chun táirgí sonraíochta a eisiamh

(64)

Ar an gcéad dul síos, d’iarr LG Chem go bhfágfaí táirgí ‘sonraíochta’, mar a dtugtar orthu, eadhon táirgí SAP a shaincheaptar chun éilimh agus riachtanais na gcustaiméirí a chomhlíonadh go speisialta, amach as an imscrúdú. Mhínigh sé go bhfágann a saintréithe fisiciúla, teicniúla agus ceimiceacha go bhfuil cineálacha táirgí den sórt sin neamhmhalartach le táirgí eile SAP.

(65)

Cuireadh maímh chomhchosúla ar aghaidh le haghaidh táirgí SAP ‘chomhfhorbartha’, eadhon táirgí a comhfhorbraíodh idir LG Chem agus custaiméir sonrach chun riachtanais a bhaineann go sonrach le custaiméir den sórt sin sin a chomhlíonadh. I dteannta leis na saintréithe ar tugadh tuairisc orthu mar tháirgí ‘sonraíochta’, tá difríocht sa bhreis maidir le bealaí dáilte, próiseas monaraíochta agus costais táirgeachta i gceist le táirgí ‘comhfhorbartha’. Dá bhrí sin, d’iarr LG Chem go bhfágfaí táirgí SAP ‘comhfhorbartha’ amach as raon feidhme an imscrúdaithe.

(66)

D’iarr LG Chem freisin go bhfágfaí bealaí dáilte sonracha le haghaidh ceannacháin fhadtéarmacha agus conarthaí leithdháilte domhanda amach as raon feidhme an táirge lena mbaineann toisc nach bhfuil siad san iomaíocht ar mhargadh an Aontais.

(67)

Níor líomhain LG Chem, áfach, nárbh fhéidir ach le LG Chem amháin táirgí sonraíochta nó comhfhorbartha a tháirgeadh agus nach mbeadh aon iomaíocht idir soláthróirí éagsúla. Ina ionad sin, táirgeann táirgeoirí de chuid an Aontais táirgí ‘sonraíochta’ agus ‘comhfhorbartha’, de réir iarrataí na gcustaiméirí chomh maith, mar a dtugtar tuairisc air in aithrisí (64) agus (65). Thairis sin, ba é conclúid an Choimisiúin go mbíonn úsáideoirí SAP sonraíochta nó SAP comhfhorbartha ag oibriú straitéis ilfhoinsiúcháin le haghaidh cobhsaíocht an tsoláthair fós, lena n-áirítear soláthróirí éagsúla agus suíomhanna táirgeachta éagsúla, lena n-áirítear soláthróirí an Aontais. Anuas air sin, níor iarr LG Chem go gcuirfí táirgí sonraíochta nó comhfhorbartha san áireamh mar cheann de na saintréithe ag an leibhéal PCN chun na difríochtaí líomhainte sa chostas táirgthe nó praghsanna a chur san áireamh. Thairis sin, ní bhfuair an Coimisiún aon fhianaise gurbh ann d’aon difríochtaí den sórt sin.

(68)

Dhiúltaigh an Coimisiún don iarraidh dá bhrí sin chun táirgí sonraíochta nó táirgí comhfhorbartha a eisiamh.

2.3.2.   Iarraidh ar SAP um rialú bolaidh a eisiamh

(69)

Ar an dara dul síos, d’iarr LG Chem go bhfágfaí táirgí SAP um rialú bolaidh amach as raon feidhme an imscrúdaithe toisc go bhfuil siad éagsúil ó tháirgí SAP eile i dtéarmaí saintréithe teicniúla agus ceimiceacha, próisis mhonaraíochta, costais ghaolmhara agus úsáidí deiridh. Mhínigh sé go bhfaightear an fheidhm um rialú bolaidh trí bhíthin amhábhair bhreise a chur leis trí chomhshuíomh ceimiceach faoi leith, rud atá ina chúis le praghas níos costasaí do na custaiméirí deiridh. Ar na forais sin, maíodh nárbh fhéidir na táirgí um rialú bolaidh a mhalartú le táirgí SAP eile. Thug LG Chem barúil chomh maith a dúirt go raibh a allmhairí de tháirgí um rialú bolaidh teoranta agus nárbh fhéidir le hallmhairí na dtáirgí um rialú bolaidh ón gCóiré Theas díobháil a dhéanamh do tháirgeoirí SAP um rialú bolaidh an Aontais.

(70)

D’fhíoraigh an Coimisiún roinnt conarthaí soláthar SAP, ina raibh rogha iontu don chustaiméir roghnú idir SAP um rialú bolaidh agus SAP nach rialódh bolaithe gan aon difríocht sa phraghas. Léiríonn sé sin go mbíonn an dá réimse SAP in iomaíocht le chéile, d’ainneoin na ndifríochtaí teicniúla agus ceimiceacha.

(71)

Dá bhrí sin, dhiúltaigh an Coimisiún don iarraidh ar eisiamh. Mar sin féin, mar a léirítear i roinn 2.3.5, chuir an Coimisiún rialú bolaidh san áireamh mar cheann de na saintréithe ag an leibhéal PCN chun difríochtaí féideartha sa chostas a easraíonn as cuimsiú na n-ábhar um rialú bolaidh a chur san áireamh.

2.3.3.   Iarraidh ar eisiamh le haghaidh Bio SAP

(72)

Ar an tríú dul síos, d’iarr LG Chem go bhfágfaí táirgí orgánacha SAP (‘Bio SAP’ mar a thugtar orthu) amach as raon feidhme an imscrúdaithe, rud atá difriúil le táirgí neamh-bhitheolaíocha SAP toisc go n-úsáidtear bithdhíosal, in ionad amhola, mar amhábhar. Mhínigh LG Chem freisin go mbaineann próiseas monaraíochta difriúil agus costais ghaolmhara éagsúla le Bio SAP i gcomparáid le táirgí neamh-bhitheolaíocha SAP, rud atá ina chúis le praghas níos costasaí do na custaiméirí deiridh. Ar na forais sin, maíodh nárbh fhéidir Bio SAP a mhalartú le táirgí SAP eile. Thug LG Chem a bharúil chomh maith a dúirt nach soláthraíonn táirgeoirí na Cóiré Theas táirgí Bio SAP do mhargadh an Aontais agus, mar thoradh air sin, níorbh fhéidir le hallmhairí de Bio SAP ón gCóiré Theas díobháil a dhéanamh do thionscal an Aontais. D’athdhearbhaigh LG Chem na barúlacha sin tar éis an nochta dheiridh.

(73)

Chumhdaigh an gearán SAP neamh-bhitheolaíoch agus Bio SAP araon, toisc go ndéanann tionscal an Aontais an dá chineál. Thairis sin, táirgtear SAP in iliomad cineálacha, atá difriúil lena chéile ó thaobh cruth agus saintréithe de. Níor chruthaigh LG Chem go leordhóthanach go mbeadh margadh ar leithligh ag Bio SAP agus nach mbeadh sé in iomaíocht le SAP arna dhéanamh le hamhola. Dá bhrí sin, dhiúltaigh an Coimisiún don iarraidh ar eisiamh.

2.3.4.   Iarraidh ar eisiamh le haghaidh SAP tionsclaíoch

(74)

Ar an gceathrú dul síos, d’iarr LG Chem go bhfágfaí táirgí SAP tionsclaíoch amach as raon feidhme an imscrúdaithe agus d’áitigh nárbh fhéidir a mheas gur ionann SAP i gcomhair úsáidí neamhshláintíochta agus SAP i gcomhair úsáidí sláintíochta. Mhínigh sé go bhfuil an dá chatagóir difriúil lena chéile ó thaobh saintréithe fisiceacha, ceimiceacha agus teicniúla de, toisc go mbíonn méid na gcáithníní níos lú i dtáirgí SAP i gcomhair úsáid thionsclaíoch de ghnáth. Ar na forais sin, maíodh nárbh fhéidir SAP i gcomhair úsáidí sláintíochta a mhalartú le SAP i gcomhair úsáidí tionsclaíocha. Thug LG Chem a bharúil chomh maith a dúirt nach mbaineann allmhairí ón gCóiré Theas de tháirgí SAP tionsclaíoch le margadh nideoige, a léiríonn idir thart ar 1 % agus 3 % de mhargadh foriomlán SAP an Aontais, agus mar thoradh air sin, nárbh fhéidir leo díobháil a dhéanamh do thionscal an Aontais.

(75)

Cumhdaíonn an gearán SAP i gcomhair úsáid sláintíochta agus úsáid thionsclaíoch araon, toisc go ndéanann tionscal an Aontais an dá chineál. Cé go bhfuil na húsáidí deiridh éagsúil, tá an próiseas monaraíochta agus na saintréithe foriomlána ceimiceacha agus teicniúla forluiteach ar an iomlán. Ní gá go mbeadh gach cineál táirge laistigh d’imscrúdú in iomaíocht dhíreach lena chéile ach an oiread. Mar a léirítear i roinn 2.3.5, lean an Coimisiún an iarraidh chun idirdhealú a dhéanamh idir úsáid sláintíochta agus úsáid thionsclaíoch trí bhíthin na gcatagóirí seo a thabhairt isteach sa PCN.

2.3.5.   Tograí miondealaithe PCN

(76)

An 12 Márta 2021, chuir LG Chem barúlacha isteach agus d’athdhearbhaigh a mhaímh maidir le cineál neamh-aonfhoirmeach an táirge lena mbaineann, ag cur in aghaidh ráiteas an ghearánaigh gur saintréith de chuid SAP é a chumas feidhmiúil in ionad a struchtúir cheimicigh. Maidir leis sin, chuir LG Chem i dtábhacht nach gceadódh úsáid PCN aonair comparáid chóir idir cineálacha éagsúla de tháirgí SAP, i gcomhréir le hAirteagal 2(10) den bhun-Rialachán, agus mhol miondealú PCN. Rinne sé idirdhealú idir táirgí SAP i dtéarmaí amhábhar a úsáidtear sa phróiseas táirgthe, cruth, meánchumas coimeádta lártheifigh (‘CRC’), breiseáin agus feidhmiúlachtaí agus úsáidí breise – lena n-áirítear táirgí cúir, frithstolptha, frithdhídhathú agus rialú bolaidh.

(77)

An 19 Márta 2021, chuir táirgeoirí sampláilte de chuid an Aontais, BASF agus Nippon Shokubai Europe, barúlacha isteach mar fhreagairt ar aighneacht LG Chem. Mar réamhbharúil, mhaígh siad gur cuireadh barúlacha LG Chem maidir le raon feidhme an táirge isteach i ndiaidh an sprioc-ama a leagadh síos san Fhógra Tionscnaimh agus gur cheart dá bharr sin neamhaird a dhéanamh díobh agus iad a dhiúltú.

(78)

Maidir le háitiú LG Chem i ndáil leis an miondealú PCN mar a luaitear in aithris (76), mhaígh táirgeoirí de chuid an Aontais nach raibh aon pharaiméadar níos ábhartha ná aon cheann eile maidir le hidirdhealú táirgí SAP cé go raibh sé ceart a dhearbhú go bhfuil roinnt paraiméadair éagsúla mar shaintréith ag SAP agus go bhféadfaidís a bheith difriúil ag brath ar riachtanais agus rogha na gcustaiméirí. Mhaígh siad go háirithe, agus chuir siad fianaise isteach mar thacaíocht leis, nár chuir difríochtaí i dtéarmaí cruth, cumas coimeádta lártheifigh, breiseáin agus feidhmiúlachtaí breise isteach ar inchomparáideacht an táirge agus nach raibh siad sin mar chúis le difríochtaí suntasacha sa phraghas.

(79)

Maidir le hidirdhealú táirgí SAP ar fhorais a n-úsáidí, bhí na táirgeoirí de chuid an Aontais ar aon fhocal gur cheart SAP atá beartaithe le haghaidh úsáidí sláintíochta a idirdhealú ó SAP le haghaidh úsáidí neamhshláintíochta, toisc go bhféadfadh sé go mbeadh difríochtaí sa phraghas mar thoradh ar úsáidí deiridh. Mar sin féin, chuir tionscal an Aontais in aghaidh aon idirdhealú arna dhéanamh laistigh den deighleog mhargaidh sláintíochta arna mholadh ag LG Chem – i.e. táirgí cúraim naíonán, táirgí cúraim aosaigh nó táirgí cúraim na mban– agus mhaígh go raibh táirgí SAP le haghaidh úsáidí sláintíochta inchomparáide lena chéile. Ar na forais sin, bhí BASF agus Nippon Shokubai Europe in aghaidh an miondealú PCN arna mholadh ag LG Chem agus d'áitigh siad nach gcuirfeadh PCN aonair amháin cosc ar LG Chem coigeartú a éileamh faoi Airteagal 2(10) den bhun-Rialachán.

(80)

Mar achoimre, bhí na táirgeoirí de chuid an Aontais in aghaidh iarraidh LG Chem le haghaidh eisiamh táirgí mar a dtugtar tuairisc air i ranna 2.3.1 agus mhaígh nár léirigh LG Chem difríochtaí substainteacha idir táirgí SAP dá iarradh an t-eisiamh i dtéarmaí saintréithe teicniúla agus fisiceacha, úsáidí, tuiscint na gcustaiméirí nó idirmhalartacht, agus táirgí eile SAP.

(81)

Tar éis na hiarrata ar PCN difreáilte, bheartaigh an Coimisiún níos mó sonraí a bhailiú chun anailís a dhéanamh ar an iarraidh.

(82)

Bunaithe ar an bhfianaise ar taifead, chuir an Coimisiún Nóta leis an taifead an 9 Aibreán 2021, inar thug sé cuireadh do gach páirtí leasmhar sonraí agus barúil a chur isteach maidir le miondealú nua PCN a chuirfeadh difríochtaí idir táirgí SAP i dtéarmaí amhábhar a úsáidtear sa phróiseas táirgthe, cruth, cumas coimeádta lártheifigh, táirgí cúir agus táirgí neamhchúir, frithstolptha, frithdhídhathú, rialú bolaidh agus úsáidí san áireamh.

(83)

D’athdhearbhaigh na táirgeoirí sampláilte de chuid an Aontais, BASF agus Nippon Shokubai Europe, chomh maith leis an táirgeoir de chuid an Aontais, Evonik, na maímh in aghaidh mhiondealú PCN, ag maíomh go raibh sé treallach agus roghnaitheach agus nach ndéanfadh sé ach tacú le leas aonair LG Chem san imscrúdú.

(84)

Ar an lámh eile, chuir dhá úsáideoir, FATER agus P&G, fáilte roimh an gcinneadh miondealú nua PCN a thabhairt isteach. D’iarr an dá úsáideoir go gcuirfí critéar amháin idirdhealaithe leis, eadhon ‘T20 – Luas Ionsúcháin Dhinimiciúil’ i soicindí, i.e. an luas faoina n-ionsúnn SAP leachtanna faoi bhrú. Ina gcuid aighneachtaí, mhínigh an dá úsáideoir gur fhorbair agus gur fheabhsaigh P&G an modh T20 go mór le deich mbliana anuas agus go raibh sé á úsáid ag P&G agus FATER i dtáirgí ‘SAP Glúin 8’ faoi láthair, agus gur dócha go n-athrófaí iad go táirgí ‘SAP Glúin 9’ in 2022. Dá bhrí sin, dúirt an dá úsáideoir go raibh tabhairt isteach an chritéir sin fíor-riachtanach, chun an chéim is airde inchomparáideachta i dtaobh táirgí agus praghais le táirgí SAP eile a áirithiú.

(85)

Mheas an Coimisiún gur saintréith ghinearálta é an luas ionsúcháin, rud atá éagsúil i ngach SAP. Dá ndéanfaí idirdhealú idir gach cineál SAP, áfach, chuirfeadh sé cosc ar aon chomparáid idir praghsanna. Dhiúltaigh an Coimisiún dá bhrí sin don iarraidh chun an critéar sin a thabhairt isteach.

(86)

An 22 Aibreán 2021, chinn an Coimisiún, tar éis gach barúil a fuair na páirtithe leasmhara a bhreithniú agus bunaithe ar an bhfianaise ar taifead, go modhnófaí an miondealú PCN arna mholadh sa Nóta ar an taifead an 9 Aibreán 2021. Chuir an miondealú críochnaitheach PCN difríochtaí idir táirgí SAP i dtéarmaí amhábhar a úsáidtear sa phróiseas táirgthe, cruth, cumas coimeádta lártheifigh, rialú bolaidh agus úsáidí san áireamh agus, dá bhrí sin, cuireadh difríochtaí a easraíonn as táirgí cúir agus táirgí neamhchúir, frithstolptha agus frithdhídhathú ar leataobh. D’iarr an Coimisiún ar na táirgeoirí sampláilte de chuid an Aontais agus an táirgeoir onnmhairiúcháin codanna dá bhfreagraí ar an gceistneoir a bhí bunaithe ar PCN a chur isteach arís, tríd an miondealú críochnaitheach PCN a úsáid.

(87)

Tar éis an chinnidh maidir leis an miondealú críochnaitheach PCN, mhaígh LG Chem an 27 Bealtaine 2021 nár cuireadh na barúlacha ó pháirtithe leasmhara a thacaigh le hathrú an mhiondealaithe chríochnaithigh PCN le comhad neamhrúnda an imscrúdaithe ar bhonn tráthúil, de shárú ar Airteagal 6(7) den bhun-Rialachán.

(88)

Dheonaigh an Coimisiún síneadh ar an sprioc-am do LG Chem chun barúlacha ar na barúlacha sin a chur isteach.

(89)

Anuas air sin, d’áitigh LG Chem nár cheadaigh sonraí páirtithe eile mar fhreagairt ar PCN mionsonraithe tuiscint réasúnach ar an bhfaisnéis a cuireadh isteach faoi rún.

(90)

Mheas an Coimisiún go raibh na sonraí dá dtagraíonn LG Chem an–rúnda mar gurbh fhéidir le hiomaitheoirí tuiscint a fháil ar straitéisí gnó Thionscal an Aontais trí bhíthin úsáid na sonraí sin. Mheas an Coimisiún go raibh na hachoimrí neamhrúnda ionadaíoch do na sonraí a soláthraíodh faoi rún, agus gur cheadaigh siad do pháirtithe leasmhara eile a gcearta cosanta a fheidhmiú go hiomchuí. Dá bhrí sin, diúltaíodh an t-éileamh.

2.3.6.   Iarraidh ar eisiamh táirge le haghaidh SAP, Glúin 8 & 9

(91)

Tar éis an miondealú críochnaitheach PCN a nochtadh, d’iarr dhá úsáideoir, FATER agus P&G, go ndéanfaí na cineálacha táirgí ‘SAP, Glúin 8 & 9’ a eisiamh, mar a thugtar orthu, ar na forais go raibh saintréithe fisiceacha, teicniúla agus ceimiceacha ann nach gceadódh inmhalartacht le cineálacha eile táirgí SAP. Go háirithe, mar a thugtar tuairisc air in aithris (84), mhaígh na húsáideoirí go ndéanann modh T20 idirdhealú idir táirgí ‘SAP, Glúin 8 & 9’ agus gach táirge SAP eile ar mhargadh an Aontais.

(92)

Rinne an Coimisiún imscrúdú ar na maímh agus thángthas ar an gconclúid go raibh gach táirge SAP faoi réir sonraíochtaí teicniúla nó ceimiceacha difriúla go pointe áirithe. Sa deireadh, áfach, tá an úsáid chéanna deiridh acu agus tá siad inmhalartach, ag teacht faoi shainmhíniú an táirge lena mbaineann mar a luaitear in aithris (58) fós. Freastalaíonn an fhaisnéis bhreise ar leibhéal PCN ar aon mhiondifríocht sna sonraíochtaí. Dá bhrí sin, níor thug an modh T20 a úsáidtear in ‘SAP, Glúin 8 & 9’ údar lena n-eisiamh ó raon feidhme táirge an imscrúdaithe. Dá bhrí sin, diúltaíodh do na maímh sin.

(93)

Ina dtuairimí tar éis an nochta dheiridh, mhaígh P&G agus Fater gur léirigh an Coimisiún an luas ionsúcháin go míchruinn mar ‘thréith ghinearálta’ atá difriúil i ngach táirge SAP. Dúirt siad, mar thoradh air sin, go bhféadfaí na cúig thuairisceoir a úsáidtear sa mhiondealú deiridh ar PCN a mheas mar ‘thréithe ginearálta’ atá éagsúil i ngach táirge SAP. Dá bhrí sin, mhol P&G agus Fater go gcuirfeadh úsáid leibhéal T20 mar thairseach sa mhiondealú PCN ar chumas an Choimisiúin teacht ar anailís PCN níos cruinne.

(94)

Ina theannta sin, mhaígh siad nár thug an Coimisiún bunús leis na cúiseanna nár thug ‘modh T20 a úsáideadh in “Glúin 8 & 9” údar maith lena n-eisiamh ó raon feidhme an táirge’. D’áitigh siad freisin gur theip ar an gCoimisiún aghaidh a thabhairt ar na tosca breise a bhaineann le modh T20, amhail an próiseas monaraíochta agus dearcadh na dtomhaltóirí, chomh maith leis na difríochtaí idir saintréithe fisiceacha, teicniúla agus ceimiceacha, agus a mheas go bhfuil ‘an úsáid deiridh chéanna agus gur féidir iad a mhalartú’ ag gach táirge SAP agus go ndéantar ‘aon mhiondifríochtaí sna sonraíochtaí a chur san áireamh leis an bhfaisnéis bhreise ar leibhéal PCN’.

(95)

Mhaígh P&G agus Fater freisin gur thug an Coimisiún neamhaird ar an bhfianaise a cuireadh ar fáil chun tacú leis an bhfíric go bhfuil an próiseas monaraíochta do Ghlúin 8 & 9 éagsúil go bunúsach ó phróiseas cineálacha eile SAP.

(96)

Ar deireadh, mhaígh P&G agus Fater gur chun leasa an Aontais a bheadh sé táirgí a eisiamh ó raon feidhme an imscrúdaithe seo ó Ghlúin SAP 8 & 9, mar sheachnódh sé tionchar díobhálach ar phraghsanna dhifreoirí P&G agus Fater do mhiondíoltóirí agus ag an am céanna ligfeadh sé do na bearta frithdhumpála ar allmhairí táirgí SAP eile fanacht i bhfeidhm.

(97)

Mar a nochtadh do pháirtithe leasmhara, bhain an Coimisiún de thátal nach raibh údar maith leis an eisiamh (féach aithris) de bharr na ndifríochtaí teicniúla amháin. Níor chuir P&G ná Fater in aghaidh go bhfuil táirgeadh an chineáil SAP seo bunaithe ar na hamhábhair chéanna le SAP eile agus go bhfuil an úsáid i dtáirgí sláinteachais do naíonáin agus do dhaoine fásta in iomaíocht le SAP eile a úsáidtear sna cineálacha céanna táirgí. Ina theannta sin, ós rud é go bhfuil úsáideoirí sonracha tar éis a dtáirgeadh a chur in oiriúint do SAP lena mbaineann saintréithe sonracha, ní hionann sin agus a rá go bhfuil údar leis an eisiamh. Dhiúltaigh an Coimisiún, dá bhrí sin, don éileamh gur theip air dul i ngleic le haon tosca sa mheasúnú a rinne sé. Tugtar aghaidh níos mó ar leas an Aontais i roinn 6.

2.3.7.   Iarraidh ó Kimberly-Clark ar eisiamh táirge

(98)

Ina thíolacadh i ndiaidh an nochta dheiridh, d’iarr Kimberly-Clark ar an gCoimisiún cineál sonrach SAP a úsáidtear ina phróiseas monaraíochta a eisiamh ó raon feidhme an táirge. .

(99)

Thug an Coimisiún dá aire nár thug Kimberly-Clark aon fhianaise ar aghaidh chun tacú lena éileamh maidir le saintréithe teicniúla éagsúla. Ní raibh aon díospóid ann ach oiread go bhfuil a chineál sonrach SAP bunaithe ar na hamhábhair chéanna le SAP eile agus go bhfuil sé in iomaíocht le SAP eile a úsáidtear sna cineálacha céanna táirgí. Ina theannta sin, toisc gur cuireadh isteach an iarraidh ar eisiamh sin ag céim an-déanach den nós imeachta, ní raibh an Coimisiún in ann na héilimh a fhíorú nach mbeadh táirgeoirí áirithe in ann an cineál sin SAP a tháirgeadh. Dá bhrí sin, dhiúltaigh an Coimisiún don iarraidh ar eisiamh.

3.   DUMPÁIL

3.1.   Gnáthluach

(100)

Níor cuireadh sampláil i bhfeidhm i gcomhair táirgeoirí onnmhairiúcháin i bPoblacht na Cóiré. Ba é LG Chem an t-aon táirgeoir onnmhairiúcháin comhoibríoch amháin a tháirg an táirge lena mbaineann i bPoblacht na Cóiré.

(101)

Rinne an Coimisiún scrúdú ar dtús lena fháil amach cé acu a bhí méid iomlán de dhíolacháin intíre LG Chem ionadaíoch nó nach raibh, i gcomhréir le hAirteagal 2(2) den bhun-Rialachán. Is díolacháin ionadaíocha iad na díolacháin intíre má bhí méid díolachán intíre iomlán an táirge chomhchosúil le custaiméirí neamhspleácha ar an margadh intíre in aghaidh an táirgeora onnmhairiúcháin comhionann le 5 % ar a laghad de mhéid a dhíolachán onnmhairí iomlán maidir leis an táirge lena mbaineann leis an Aontas le linn na tréimhse imscrúdaithe. Ar an mbonn sin, bhí na díolacháin iomlána a rinne LG Chem maidir leis an táirge comhchosúil ar an margadh intíre ionadaíoch.

(102)

Ina dhiaidh sin, shainaithin an Coimisiún na cineálacha táirgí a dhíol LG Chem ar bhonn intíre agus a bhí comhionann nó inchomparáide leis na cineálacha táirgí a díoladh lena n-onnmhairiú leis an Aontas le díolacháin intíre ionadaíocha.

(103)

Rinne an Coimisiún scrúdú ansin le fáil amach an raibh na díolacháin intíre a rinne LG Chem ar an margadh intíre le haghaidh gach cineáil táirge atá comhionann nó inchomparáide le cineál táirge a díoladh lena onnmhairiú leis an Aontas ionadaíoch, i gcomhréir le hAirteagal 2(2) den bhun-Rialachán. Tá díolacháin intíre cineáil táirge ionadaíoch má bhí méid díolachán intíre iomlán an chineáil táirge sin le custaiméirí neamhspleácha le linn na tréimhse imscrúdaithe comhionann le 5 % ar a laghad de mhéid díolachán onnmhairí iomlán an chineáil táirge chomhionainn nó inchomparáide leis an Aontas.

(104)

Shuigh an Coimisiún nár dhíol LG Chem ceithre chineál táirge ar an margadh intíre. Maidir leis na cineálacha táirgí sin, rinneadh an gnáthluach a ríomh mar a mhínítear in aithrisí (111) go (112).

(105)

Díoladh cineál amháin táirge ag méideanna a léirigh 4.3 % de mhéid foriomlán de dhíolacháin onnmhairiúcháin LG Chem leis an Aontas, beagán níos lú ná an tairseach de 5 %. Toisc go raibh a phraghas díolacháin i gcomhréir le praghsanna cineálacha inchomparáide arna ndíol ar an margadh intíre, mheas an Coimisiún go raibh sé ionadaíoch ar an margadh lena mbaineann.

(106)

Ina dhiaidh sin, shainigh an Coimisiún an cion de dhíolacháin bhrabúsacha le custaiméirí neamhspleácha sa mhargadh intíre le haghaidh gach cineáil táirge le linn na tréimhse imscrúdaithe chun a chinneadh ar cheart díolacháin intíre iarbhír a úsáid chun an gnáthluach a ríomh, i gcomhréir le hAirteagal 2(4) den bhun-Rialachán.

(107)

Tá an gnáthluach bunaithe ar an bpraghas intíre iarbhír in aghaidh an chineáil táirge, beag beann ar cé acu atá na díolacháin sin brabúsach nó nach bhfuil, má:

(a)

bhí méid díolachán an chineáil táirge, a díoladh ar phraghas glandíolachán a bhí comhionann leis an gcostas táirgeachta a ríomhadh nó níos mó ná sin, comhionann le breis agus 80 % de mhéid díolachán iomlán an chineáil táirge sin; agus agus

(b)

tá meánphraghas díola ualaithe an chineáil táirge sin comhionann le costas aonaid na táirgeachta nó níos airde ná sin.

(108)

Sa chás sin, is é an gnáthluach meánphraghsanna ualaithe dhíolacháin intíre uile an chineáil táirge sin le linn na tréimhse imscrúdaithe.

(109)

Is é an gnáthluach an praghas intíre iarbhír in aghaidh an chineáil táirge a bhaineann le díolacháin intíre bhrabúsacha na gcineálacha táirgí sin, agus an méid sin amháin, le linn na tréimhse imscrúdaithe, má:

(a)

tá méid díolachán brabúsach an chineáil táirge comhionann le 80 %, nó níos lú, de mhéid díolachán iomlán an chineáil sin; nó nó

(b)

tá meánphraghas ualaithe an chineáil táirge sin faoi bhun chostas aonaid na táirgeachta.

(110)

De réir na hanailíse a rinneadh ar dhíolacháin bhí breis agus 80 % (9) de na díolacháin intíre uile in aghaidh na gcineálacha táirgí atá mar an gcéanna nó inchomparáide leis na cineálacha táirgí a díoladh i gcomhair onnmhairiúcháin chuig an Aontas brabúsach agus bhí an meánphraghas díolacháin ualaithe níos airde ná costas na táirgeachta. Dá réir sin, i gcomhair na gcineálacha táirgí sin, ríomhadh an gnáthluach mar mheán ualaithe phraghsanna na ndíolachán intíre uile le linn na tréimhse imscrúdaithe.

(111)

I gcás na gcineálacha táirgí sin nach raibh aon díolachán den táirge comhchosúil i gcainníochtaí ionadaíocha ar an margadh intíre, ríomh an Coimisiún an gnáthluach i gcomhréir le hAirteagal 2(3) agus (6) den bhun-Rialachán.

(112)

Maidir leis na ceithre chineál táirge nár díoladh in aon chor ar an margadh intíre, cuireadh meánchostais SGA agus an meánbhrabús a bhain le gach idirbheart a rinneadh sa ghnáthchúrsa trádála ar an margadh intíre leis sin.

3.2.   An praghas onnmhairiúcháin

(113)

D’onnmhairigh LG Chem chuig an Aontas go díreach chuig custaiméirí neamhspleácha nó go hindíreach trí LG Chem Europe, onnmhaireoir gaolmhar lonnaithe san Aontas.

(114)

Maidir le díolacháin an táirge lena mbaineann go díreach le custaiméirí neamhspleácha san Aontas, ba é an praghas onnmhairiúcháin an praghas iarbhír a íocadh nó a bhí iníoctha le haghaidh an táirge lena mbaineann nuair a díoladh lena onnmhairiú leis an Aontas é, i gcomhréir le hAirteagal 2(8) den bhun-Rialachán.

(115)

Sna barúlacha uaidh maidir leis an nochtadh deiridh, chuir LG Chem in aghaidh an choigeartaithe a rinne an Coimisiún ar an lamháltas le haghaidh costas creidmheasa i leith a dhíolacháin dhíreacha leis an Aontas agus leas á bhaint aige as an ráta úis 3 mhí sa Chóiré bunaithe ar airgeadra chuntais na cuideachta (KRW). Is é a thuairim gur cheart don Choimisiún úsáid a bhaint as an ráta LIBOR a d’úsáid an LG Chem ina fhreagra ceistneoir agus bunaithe ar an airgeadra sonraisc (EUR).

(116)

D’áitigh LG Chem gur cheart go léireodh an liúntas an costas bunaithe ar na téarmaí íocaíochta a comhaontaíodh tráth an díola. Is é a thuairim gurb iad na téarmaí íocaíochta a comhaontaíodh ná na hairgeadraí ina bhfuil na sonraisc ainmnithe agus, dá bhrí sin, ba cheart don Choimisiún na rátaí úis gearrthéarmacha LIBOR ar EUR a chur i bhfeidhm.

(117)

Níor chomhaontaigh an Coimisiún leis an tuairim sin. Mar a míníodh freisin sa cheistneoir, ‘credit refers to the cost of the time the buyer is given to pay the goods, i.e. agreed in the terms of payment’. Dá bhrí sin, is iad na téarmaí a comhaontaíodh ná na laethanta a thugtar an ceannaitheoir chun an sonrasc a íoc. Maidir leis an ráta úis ba chóir go léireodh sé an costas a bheadh íoctha ag an gcuideachta as an tsuim chéanna den sonrasc a fháil ar iasacht ghearrthéarmach féin. Dá bhrí sin, ba cheart é a bheith bunaithe ar KRW, arb é airgeadra feidhme na cuideachta é.

(118)

Leagadh síos an praghas onnmhairiúcháin i gcomhair díolachán arna ndéanamh trí LG Chem Europe ar bhonn an phraghais ar ar athdhíoladh an táirge allmhairithe den chéad uair le custaiméirí neamhspleácha san Aontas, i gcomhréir le hAirteagal 2(9) den bhun-Rialachán. Sa chás sin, rinneadh coigeartuithe ar an bpraghas maidir le gach costas a tabhaíodh idir allmhairiú agus athdhíol, lena n-áirítear costais SGA, agus brabúis a fabhraíodh.

(119)

Maidir leis an gcorrlach brabúis a úsáideadh, mhaígh LG Chem Europe gur cheart a chorrlach brabúis féin a úsáid, toisc go raibh sé cruinn agus réasúnta dar leis.

(120)

Fuarthas, áfach, go ndearna an ceangal idir an dá chuideachta difear iomlán don mhodh leithdháilte toisc gur leithdháil LG Chem go díreach é. Níorbh ionann praghas an aistrithe, dá bhrí sin, agus praghas a suíodh le hidirbheartaíocht le hallmhaireoir neamhspleách. Tháinig an Coimisiún ar an gconclúid nach raibh corrlach brabúis LG Chem Europe réasúnta, dá bhrí sin. De bhun Airteagal 2(9) den bhun-Rialachán, meastar gur iomchuí é corrlach réasúnta brabúis a úsáid atá neamhspleách ar an gcorrlach iarbhír a eascraíonn as an bpraghas aistrithe chun aon éifeacht a chuirfeadh as a riocht é agus a d’fhéadfadh eascairt as an bpraghas aistrithe a sheachaint, i gcomhréir le cásdlí suite chúirteanna an Aontais. Dá bhrí sin, díbheadh an maíomh.

(121)

In éagmais aon táirgeoir neamhghaolmhar comhoibríoch, chinn an Coimisiún an corrlach brabúis a úsáideadh in imeacht roimhe sin a bhain le táirge ceimiceach eile arna tháirgeadh ag tionscal comhchosúil agus arna allmhairiú faoi dhálaí comhchosúla, eadhon corrlach brabúis de 6.89 % (10) arna suí in imscrúdú na n-alcól polaivinile (PVA), a úsáid. I dtuairim an Choimisiúin is é an corrlach brabúis sin an bunús is oibiachtúla atá ar fáil chun teacht ar mheastachán sásúil maidir le praghas onnmhairiúcháin ar neamhthuilleamaí.

(122)

Tar éis an nochta dheiridh, d’athdhearbhaigh an chuideachta a héileamh agus chuir sí isteach ríomh a bhí dírithe ar a léiriú go raibh an costas ar cheannacháin LG Chem na hEorpa ó LG Chem níos airde ná an praghas díolacháin PCNanna comhionanna a dhíol go díreach ag LG Chem le custaiméirí nach mbaineann leo san Aontas. Dá bhrí sin, dar léi, léiríodh leis sin go raibh corrlach brabúis LG Chem Europe bunaithe ar chostas ar neamhthuilleamaí a bhaineann le ceannacháin agus gur cheart, dá bhrí sin, é a úsáid don choigeartú faoi Airteagal 2(9).

(123)

Agus é á ríomh, chuir LG Chem praghas an LG Chem Europe (tar éis lamháltais, SGA agus brabús a asbhaint mar a bunaíodh san imscrúdú PVA) i gcomparáid le díolacháin dhíreacha LG Chem san AE (tar éis liúntais a asbhaint) agus, dá bhrí sin, níor chuir sé aon fhianaise ar fáil a bhí ag teacht salach ar an argóint go ndearna an comhlachas idir an dá chuideachta, mar a bunaíodh le linn an imscrúdaithe, tionchar iomlán ar an leithdháileadh brabúis. Ina theannta sin, bhí praghsanna an LG Chem Europe móide SG&A agus brabús bunaithe san imscrúdú ar an PVA [5 % – 8 %] níos airde ar an meán ná na praghsanna iaroibre de dhíolacháin dhíreacha an LG Chem. Dar leis an gCoimisiún, tá an raon sin go hiomlán i gcomhréir leis an marcáil suas a ghearrfadh allmhaireoir neamhghaolmhar. Dá bhrí sin, diúltaíodh don mhaíomh.

(124)

Chuir an LG Chem in aghaidh úsáid a bhaint as an gcorrlach brabúis a bunaíodh san imscrúdú PVA. D'áitigh an chuideachta gur bunaíodh é i dtréimhse ama atá éagsúil leis an imscrúdú reatha agus go raibh difríochtaí suntasacha i ndáileadh SAP i gcomparáid le PVA. Ina thuairim, d’athraigh coinníoll an mhargaidh le haghaidh PVA go mór ag laghdú corrlach brabúis na n-allmhaireoirí in earnáil na gceimiceán i gcomparáid le IP an imscrúdaithe reatha agus sa dara háit, is táirge comhfhorbartha é SAP idir an táirgeoir agus an cliant a dhíoltar de ghnáth trí chonarthaí fadtéarmacha, agus is táirge tráchtearraí é PVA a dhíoltar trí dhíolacháin spota.

(125)

Ní mheasann an Coimisiún go bhfuil an corrlach brabúis a bhunaítear san imscrúdú ar PVA míchuí. Ar an gcéad dul síos, léirigh faisnéis a bailíodh ó pháirtithe leasmhara go raibh meánchorrlach brabúis na n-allmhaireoirí in earnáil na ceimicí speisialtachta idir 10 % agus 15 % in 2020. Ar an dara dul síos, contrártha leis an argóint de LG Chem, is PVA freisin táirge atá forbartha go minic de réir sonraíochta cliant agus tá sé a dhíoltar go minic trí chonarthaí fadtéarmacha, mar atá deimhnithe san imscrúdú PVA. Ar an tríú dul síos, léirigh na sonraí a bailíodh gur fhan brabús na n-allmhaireoirí comhoibritheacha neamhghaolmhara san imscrúdú PVA sa réimse céanna freisin sula ndearnadh imscrúdú ar PVA. Dá bhrí sin, diúltaíodh don mhaíomh sin.

3.3.   Tairiscint ghealltanais

(126)

Tar éis an nochta dheiridh, laistigh den spriocdháta a shonraítear in Airteagal 8(2) den bhun-Rialachán, thíolaic LG Chem, in éineacht le LG Chem Europe, tairiscint le haghaidh gnóthais praghais. Thairg an chuideachta dhá mheánphraghas íosta allmhairiúcháin (MIPanna) faoi réir innéacsaithe.

(127)

I sraith barúlacha a cuireadh faoi bhráid an Choimisiúin, chuir na gearánaigh agus Evonik i gcoinne tairiscint LG Chem ar roinnt cúiseanna, amhail an riosca do thraschúiteamh praghais agus an riosca go bhféadfadh an nós imeachta do mhíchothromaíocht mhaicreacnamaíoch a bheith ina phraghas tagartha ar mhargadh an Aontais agus ar an gcaoi sin iomaíocht a laghdú. D’iarr siad go ndiúltófaí do thairiscint LG Chem.

(128)

Ina theannta sin, d’áitigh na gearánaigh agus Evonik go bhféadfadh easpa comhlíonta fhorálacha áirithe de choinbhinsiúin EIS i bPoblacht na Cóiré saobhadh a dhéanamh ar chostais táirgthe SAP na Cóiré agus ar deireadh go bhféadfadh sé difear a dhéanamh d’aon chomparáid praghsanna idir praghsanna tionscail an Aontais agus praghsanna allmhairí na Cóiré. D’iarr siad ar an gCoimisiún saobhadh den sórt sin a chur san áireamh san imscrúdú seo, ar a laghad agus scrúdú á dhéanamh aige ar aon tairiscint ó ghnóthas praghais a thíolaic an táirgeoir onnmhairiúcháin.

(129)

Níor mheas an Coimisiún go raibh dóthain fianaise aige i gcomhthéacs an imscrúdaithe reatha maidir le neamhchomhlíonadh fhoráil áirithe de choinbhinsiúin EIS chun teacht ar chonclúidí ar bith maidir le saobhadh costas saothair. In aon chás, níorbh fholáir an tairiscint gealltanais a thíolaic an LG Chem a dhiúltú ar fhorais eile agus dá bhrí sin níor ghá measúnú a dhéanamh ina leith sin.

(130)

De réir Airteagal 8 den bhun-Rialachán, ní mór do thairiscintí ar ghealltanas i dtaca le praghsanna a bheith leordhóthanach chun éifeacht dhíobhálach na dumpála a dhíothú agus níor cheart go mbreithneofaí nach rud praiticiúil é glacadh leo. Rinne an Coimisiún measúnú ar an tairiscint i bhfianaise na gcritéar sin agus bhain sé de thátal as go mbeadh sé neamhphraiticiúil glacadh léi agus nach ndíothódh sé éifeachtaí díobhálacha dumpála ar na cúiseanna seo a leanas.

(131)

Ar an gcéad dul síos, tá praghas an táirge i gceist agus praghas na n-amhábhar ar a raibh an t-innéacsú beartaithe bunaithe luaineach. I bhfianaise na luaineachta sin, ní féidir a ráthú gur leor MIP amháin chun deireadh a chur le héifeachtaí díobhálacha na dumpála le linn thréimhse na mbeart.

(132)

Ar an dara dul síos, d’onnmhairigh LG Chem roinnt cineálacha éagsúla táirgí le linn na tréimhse imscrúdaithe, le héagsúlacht praghais [30 % – 40 %]. Is é a bheadh mar thoradh ar mheán ualaithe MIP in aghaidh gach catagóire den táirge lena mbaineann ná MIP a bheadh faoi bhun an phraghais neamhdhumpáilte do chineálacha áirithe táirgí SAP, agus luaineacht an phraghais, mar a mhínítear thuas, á chur san áireamh freisin.

(133)

Ar an tríú dul síos, déantar na MIPanna atá beartaithe a innéacsú ar an dá amhábhar phríomha d’fhoirmle praghsanna SAP, próipiléine agus sóid loiscneach. Mar sin féin, ní chuirtear san áireamh san innéacsú fachtóirí tábhachtacha eile amhail costais fuinnimh.

(134)

Ar an gceathrú dul síos, ní féidir cineálacha táirgí SAP agus PCNanna a idirdhealú óna chéile go héasca trí chigireacht fhisiciúil. Tá baol ard ann go mbeidh cineálacha táirgí níos costasaí i gceist leis sin, b’fhéidir go mbeadh mídhearbhú orthu mar chineálacha táirgí níos saoire. Fágann sé sin gur deacair faireachán a dhéanamh ar an ngóthas neamh-infheidhmithe agus dá bhrí sin neamhphraiticiúil de réir bhrí Airteagal 8 den bhun-Rialachán.

(135)

Ar an gcúigiú dul síos, tá struchtúr domhanda ag LG Chem a chum roinnt cuideachtaí gaolmhara, laistigh agus lasmuigh den Aontas, agus díolann sé líon mór táirgí ceimiceacha eile le custaiméirí domhanda atá lonnaithe laistigh agus lasmuigh den Aontas. Is minic a dhíoltar SAP trí chonarthaí leithdháilte domhanda ina ndéanann custaiméir atá lonnaithe i roinnt áiteanna ar fud an domhain caibidlíocht le LG Chem maidir le méid agus praghsanna ar gach aonán lena mbaineann. Sna himthosca sin, bheadh sé dodhéanta ag an gCoimisiún faireachán éifeachtach a dhéanamh ar na hidirbhearta sin ós rud é go ndéanfaí iad lasmuigh den Aontas agus go mbeadh LG Chem in ann praghsanna a thraschúiteamh go héasca san Aontas le praghsanna lasmuigh den Aontas do chustaiméirí domhanda. Bheadh an tairiscint, ar a shon sin féin, neamhphraiticiúil.

(136)

Sheol an Coimisiún litir chuig an iarratasóir inar leagadh amach na cúiseanna thuas a bhí leis an diúltú don tairiscint ghnóthais. Chuir an t-iarratasóir barúlacha isteach ina leith. Cuireadh na barúlacha ar fáil do pháirtithe leasmhara ar an gcáschomhad.

(137)

Sna barúlacha a thug sé, chuir LG Chem in aghaidh na gcúiseanna a mhol an Coimisiún chun diúltú dá thairiscint gealltanais. I dtuairim LG Chem, bhí an sásra innéacsaithe a moladh in ann luaineacht na bpraghsanna a ghabháil agus a áirithiú go gcuirfí deireadh leis an gcorrlach dumpála le linn thréimhse iomlán na mbeart leis an nós imeachta do mhíchothromaíocht mhaicreacnamaíoch. Maidir leis na cineálacha éagsúla táirgí, mhaígh LG Chem gurb é ba chúis le héagsúlacht shuntasach praghsanna na gcineálacha éagsúla táirgí ná PCN aonair amháin a onnmhairíodh i gcainníochtaí teoranta, agus thairg sé athbhreithniú a dhéanamh ar an tairiscint a rinne sé bunaithe ar na trí PCN simplithe a úsáideadh chun críche foghearrtha. D’áitigh sé freisin nach raibh aon bhaol traschúiteamh i measc na gcineálacha éagsúla táirgí, ós rud é gur féidir le húdaráis chustaim na saintréithe éagsúla a fhíorú go héasca trí dhoiciméid díolacháin agus trí bhileog sonraí teicniúla nach mór do Chem LG a ullmhú le haghaidh gach lastais. Ar deireadh, d’áitigh LG Chem nach raibh aon bhaol traschúiteamh ann trí na conarthaí fadtéarmacha agus leithdháilte domhanda agus go raibh tairiscint ann faisnéis a sholáthar maidir le díolacháin arna ndéanamh do chustaiméirí domhanda laistigh den Aontas agus lasmuigh de chun an riosca sin a mhaolú.

(138)

D’aithin an Coimisiún go bhféadfadh an t-innéacsú atá beartaithe cuid de luaineacht praghsanna breathnaithe a ghabháil ar a laghad. Mar sin féin, ní raibh na MIPanna atá beartaithe bunaithe ach i bpáirt ar fhoirmle praghsanna na n-amhábhar agus socraíodh an chuid sheasta, arb ionann í agus thart ar 50 % de phraghas SAP. Ina theannta sin, maidir leis na cineálacha éagsúla táirgí, fiú murar cuireadh an PCN aonair a onnmhairíodh i gcainníochtaí teoranta san áireamh, bheadh éagsúlacht praghsanna na naoi PCN atá fágtha cothrom le tuairim is [15 % – 30 %]. Maidir leis an riosca go mbeadh traschúiteamh ann, is é tuairim an Choimisiúin nach gcuirfeadh na doiciméid díolacháin amháin cosc ar an riosca go mbeadh mídhearbhú ann ós rud é nach mbeadh na húdaráis chustaim in ann brath ar na dearbhuithe sin ach amháin. Ar deireadh, aithníonn an Coimisiún an tairiscint ó LG Chem faisnéis a sholáthar maidir le díolacháin a dhéantar do chustaiméirí domhanda. Mar sin féin, dar leis an gCoimisiún, ní mhaolódh sé sin an baol go ndéanfaí traschúiteamh toisc nach mbeadh sé d’acmhainn ag an gCoimisiún a fhíorú gur soláthraíodh an fhaisnéis ábhartha go léir agus go mbeadh sé thar a bheith deacair tiomantas Chem GPL a fhorfheidhmiú. Dá bhrí sin, diúltaíodh don mhaíomh.

(139)

Ina theannta sin, mhaígh LG Chem nach raibh na cúiseanna a chuir an Coimisiún chun cinn chun a thairiscint i leith gealltanas praghais a dhiúltú ag teacht le torthaí an doiciméid ghinearálta nochta. D’áitigh an chuideachta: (i) d’aithin an Coimisiún go raibh praghas an táirge lena mbaineann luaineach ach, dar leis, nach raibh sé comhsheasmhach leis an líomhain gur chuir allmhairí na Cóiré deireadh le praghsanna thionscal an Aontais, (ii) d’áitigh an Coimisiún gur onnmhairigh LG Chem 10 chineál táirgí éagsúla a d'fhéadfaí a aithint trí thosca ar nós cruth na gráinníní táirge, an méid póiriúlachta, an dlús toirte agus dáileadh mhéid na gcáithníní, contrártha leis an doiciméad nochta ginearálta inar bhunaigh an Coimisiún ríomh an chorrlaigh fómhair agus díobhála ar PCN simplithe, nach measann ach go n-áirítear rialú an bholaidh agus úsáid an táirge (géinseach i gcoinne tionscail), (iii) sa doiciméad ginearálta maidir le nochtadh, níor mheas an Coimisiún gur tosca ábhartha iad foirmle praghsanna SAP agus costais tháirgeoirí an Aontais is cúis le díobháil do thionscal an Aontais, cé gur mheas sé dó diúltú do thairiscint an ghnóthais, (iv) chuir an Coimisiún san áireamh a ábhartha atá conarthaí leithdháilte fadtéarmacha agus domhanda chun diúltú do ghnóthas LG Chem, ach níor mheas sé é sa doiciméad ginearálta maidir le nochtadh, go háirithe maidir le feidhmíocht onnmhairiúcháin thionscal an Aontais agus éifeachtaí allmhairí ón tSeapáin.

(140)

B’éigean na hargóintí sin a dhíbhe. Ar an gcéad dul síos, rinne an Coimisiún anailís cheana féin ar an bhfíric go raibh na praghsanna luaineach, i.e. athraíonn praghsanna de réir praghsanna amhábhar. Fuarthas amach go raibh tionchar diomaibhseach aige ar bhrabúsacht agus ar phraghsanna thionscal an Aontais, mar a mhínítear in aithrisí nach raibh tionscal an Aontais in ann praghsanna a ardú a mhéid céanna lena chostais táirgthe (féach freisin aithris mar gheall ar na hallmhairí dumpáilte ón gCóiré). Ar an dara dul síos, bhreithnigh an Coimisiún na saintréithe éagsúla a bhaineann le SAP i ndáil le cumas na n-oifigeach saincheaptha idirdhealú a dhéanamh idir na cineálacha éagsúla táirgí agus infhorghníomhaitheacht an ghnóthais atá beartaithe. Mar sin féin, mar a mhínítear in aithris, dar leis an gCoimisiún, bhí an PCN simplithe a úsáideadh sa ríomh foghearrthach mionsonraithe go leor chun costas agus tionchar praghais phríomhthréithe SAP a ghabháil. Ar an tríú dul síos, maidir leis an bpointe roimhe seo, measadh go raibh na conarthaí leithdháilte foriomlán ábhartha toisc go bhfuil siad ina mbagairt ar fhaireachán agus ar in-fhorfheidhmitheacht an ghnóthais de bharr riosca traschúiteamh. Ina theannta sin, rinne an Coimisiún anailís i ranna 5.2.3, 5.2.4 agus 5.2.8 ar na barúlacha a bhí ag an LG Chem maidir le tionchar na gconarthaí leithdháilte domhanda ar éifeachtaí na n-allmhairí ón tSeapáin, maidir le feidhmíocht onnmhairiúcháin thionscal an Aontais agus maidir leis an gcaibidlíocht dhomhanda i dtaobh praghsanna.

(141)

Dá bhrí sin, mheas an Coimisiún go bhfuil an gealltanas neamh-infheidhmithe, agus é dá bhrí sin neamhphraiticiúil de réir bhrí Airteagal 8 den bhun-Rialachán dá bhrí sin dhiúltaigh sé an tairiscint.

3.4.   Comparáid

(142)

Rinne an Coimisiún comparáid idir gnáthluach agus praghas onnmhairiúcháin an táirgeora onnmhairiúcháin chomhoibríoch ar bhonn an phraghais dhírigh ón monarcha.

(143)

I gcás ina raibh údar leis mar gheall ar an ngá a bhí le comparáid chothrom a áirithiú, choigeartaigh an Coimisiún an gnáthluach agus/nó an praghas onnmhairiúcháin le haghaidh difríochtaí lena ndéantar difear do phraghsanna agus d’inchomparáideacht praghsanna, i gcomhréir le hAirteagal 2(10) den bhun-Rialachán. Coigeartaíodh an gnáthluach le haghaidh iompair, costais phacála, costais chreidmheasa agus costais le haghaidh cúnamh teicniúil. An praghas onnmhairiúcháin maidir le costais láimhseála, lódála agus choimhdeacha, costais iompair, árachais, phacála, muirir allmhairiúcháin agus aisíocaíocht dleachta, costais chreidmheasa, táillí bainc, costais maidir le cúnamh teicniúil i gcás inar suíodh go raibh siad réasúnach, cruinn agus go raibh fianaise fhíoraithe ag tacú leo.

(144)

Mhaígh LG Chem leibhéal coigeartaithe trádála ar dhíolacháin intíre. Mhaígh an chuideachta nach amháin go ndéanann a allmhaireoir gaolmhar, LG Chem Europe, na feidhmeanna díolacháin le haghaidh díolachán onnmhairiúcháin leis an Aontas, ach go ndéanann an fhoireann díolacháin i gceanncheathrú LG Chem i bPoblacht na Cóiré iad freisin. Ina thuairim, ó rinne an Coimisiún coigeartú ar an bpraghas onnmhairiúcháin le haghaidh costais SGA an allmhaireora lena mbaineann, i gcomhréir le hAirteagal 2(9) den bhun-Rialachán, de réir analaí, ba cheart don Choimisiún freisin na costais díolacháin a sheasann an fhoireann díolacháin i bPoblacht na Cóiré mar gheall ar a díolacháin intíre a asbhaint ón bpraghas intíre.

(145)

B’éigean an maíomh sin a dhíbhe. Ar an gcéad dul síos, tá an coigeartú faoi Airteagal 2(9) den bhun-Rialachán dírithe ar phraghas onnmhairiúcháin iontaofa a ríomh nach mbeidh tionchar ag an ngaol idir an t-onnmhaireoir sa tír is onnmhaireoir agus an t-allmhaireoir gaolmhar san Aontas air. Ní mór do na coigeartuithe na costais ar fad a tabhaíodh idir allmhairiú agus athdhíol a chumhdach (agus le haghaidh brabúis atá ag fabhrú) a mhéid a sheasann allmhaireoir na hítimí sin de ghnáth. Níor sholáthair LG Chem aon fhianaise go ndeachaigh ríomh an phraghais onnmhairiúcháin de bhun Airteagal 2(9) níos faide ná an méid is gá faoin bhforáil sin. Tá an cinneadh maidir leis an ngnáthluach agus an praghas onnmhairiúcháin rialáilte ag disciplíní difriúla ach ní fachtóir é sin a dhéanann difear d'inchomparáideacht praghsanna agus ar gá aghaidh a thabhairt air faoi choigeartú faoi Airteagal 2(10) den bhun-Rialachán. Níor thug LG Chem aon fhianaise nach bhfuil na coigeartuithe arna ndéanamh faoi Airteagal 2(10) mar a meabhraíodh in aithris (143) leordhóthanach chun comparáid chóir a dhéanamh idir an praghas onnmhairiúcháin agus an gnáthluach, ná go ndearna siad díolacháin le cineálacha difriúla custaiméirí ar an margadh intíre i gcomparáid le margadh an Aontais.

3.5.   Corrlach dumpála

(146)

Rinne an Coimisiún comparáid idir meán-ghnáthluach ualaithe gach cineáil den táirge comhchosúil agus an meánphraghas onnmhairiúcháin ualaithe a bhaineann le cineál comhfhreagrach an táirge lena mbaineann, i gcomhréir le hAirteagal 2(11) agus (12) den bhun-Rialachán.

(147)

Ar an mbonn sin, is fiú 13.4 % don táirgeoir onnmhairiúcháin comhoibríoch amháin an meánchorrlach dumpála ualaithe cinntitheach, arna shloinneadh mar chéatadán den chostas, árachas, last-táille (CAL) ag teorainn an Aontais, roimh dhleacht a íoc.

(148)

Maidir le gach táirgeoir onnmhairiúcháin eile i bPoblacht na Cóiré, bhunaigh an Coimisiún an corrlach dumpála ar bhonn na bhfíoras a bhí ar fáil, i gcomhréir le hAirteagal 18 den bhun-Rialachán. Chuige sin, chinn an Coimisiún leibhéal comhair na dtáirgeoirí onnmhairiúcháin.

(149)

Ós rud é go raibh dhá thairgeoir eile i bPoblacht na Cóiré nár chomhoibrigh san imscrúdú, mheas an Coimisiún go raibh an comhar íseal. Dá réir sin, mheas an Coimisiún go raibh sé iomchuí an corrlach dumpála iarmhair a shocrú ar leibhéal an chorrlaigh dumpála is airde de chineál táirge ionadaíoch.

(150)

Is mar a leanas atá na corrlaigh dumpála chinntitheacha, arna sloinneadh mar chéatadán de phraghas CAL ag teorainn an Aontais, roimh dhleacht a íoc:

Cuideachta

Corrlach dumpála cinntitheach

LG Chem. Ltd.

13,4  %

Gach cuideachta eile

18,8  %

4.   DÍOBHÁIL

4.1.   Sainmhíniú ar an tionscal de chuid an Aontais agus ar tháirgeacht an Aontais

(151)

Rinne 5 tháirgeoir san Aontas an táirge comhchosúil a mhonarú le linn na tréimhse imscrúdaithe. Is ionann na táirgeoirí sin agus an ‘tionscal de chuid an Aontais’ de réir bhrí Airteagal 4(1) den bhun-Rialachán.

(152)

Maidir le táirgeacht iomlán an Aontais le linn na tréimhse imscrúdaithe, suíodh é ag thart ar 346 590 tona. Shuigh an Coimisiún an figiúr ar bhonn na faisnéise uile a bhí ar fáil a bhain leis an tionscal de chuid an Aontais, amhail na freagraí a thug na táirgeoirí sampláilte de chuid an Aontais ar na ceistneoirí frithdhumpála chomh maith leis an bhfreagra ar an macraicheistneoir a thug táirgeoir neamhshampláilte de chuid an Aontais. Cros-seiceáladh na sonraí sin leis na figiúirí sa ghearán le haghaidh iontaofachta agus iomláine. Mar a léirítear in aithris (41), is ón 2 tháirgeoir shampláilte ón Aontas a tháinig níos mó ná 50 % de tháirgeacht iomlán an Aontais maidir leis an táirge comhchosúil.

4.2.   Cinneadh an mhargaidh ábhartha de chuid an Aontais

(153)

Shuigh an Coimisiún go raibh sé beartaithe iomláine de tháirgeadh táirgeoirí de chuid an Aontais a dhíol ar an margadh saor, agus dá réir sin go raibh sé faoi réir iomaíochais le hallmhairí ón tír lena mbaineann. Ar na forais sin, scrúdaigh an Coimisiún na táscairí eacnamaíocha ar fad a bhaineann leis an tionscal de chuid an Aontais ina n-iomláine.

4.3.   Tomhaltas an Aontais

(154)

Shuigh an Coimisiún tomhaltas an Aontais ar bhonn freagraí a thug na táirgeoirí sampláilte de chuid an Aontais ar an gceistneoir frithdhumpála, an macraicheistneoir chomh maith leis na hallmhairí bunaithe ar shonraí Eurostat.

(155)

Tháinig forbairt ar thomhaltas an Aontais mar a leanas:

Tábla 1

Tomhaltas an Aontais (tonaí)

 

2017

2018

2019

An tréimhse imscrúdaithe

Tomhaltas iomlán an Aontais

[630 000 – 665 000 ]

[630 000 – 665 000 ]

[630 000 – 665 000 ]

[630 000 – 665 000 ]

Innéacs

100

100

100

100

Foinse: táirgeoirí sampláilte agus neamhshampláilte de chuid an Aontais chomh maith le Eurostat

(156)

Le linn na tréimhse atá á breithniú, d’fhan an tomhaltas iomlán saormhargaidh cobhsaí le luaineachtaí íosta go soiléir faoi bhun 1 %..

4.4.   Allmhairí ón tír lena mbaineann

4.4.1.   Méid agus sciar de mhargadh na n-allmhairí ón tír lena mbaineann

(157)

Shuigh an Coimisiún méid na n-allmhairí ar bhonn chód CN (11) arna bhaint as bunachar sonraí Eurostat, coigeartaithe ag faisnéis ó TRASS arna sholáthar sa ghearán, d’fhonn allmhairí an táirge lena mbaineann a phiocadh amach. Bhí gá leis an gcoigeartú sin mar gur áiríodh i sonraí Eurostat don chód CN sciar de tháirgí eile, a shaobhódh cainníochtaí agus praghsanna araon. Níor chuir aon pháirtí leasmhar i gcoinne an choigeartaithe. Suíodh sciar margaidh na n-allmhairí ar bhonn mhéid na n-allmhairí ón tír lena mbaineann i gcomparáid le méid iomlán thomhaltas an Aontais mar a léirítear i dTábla 2.

(158)

Tar éis an nochta dheiridh, d’iarr LG Chem go ndéanfaí nochtadh breise maidir leis an modheolaíocht a úsáidtear chun méideanna agus luachanna allmhairithe a chinneadh, chomh maith le nochtadh maidir le baint sonraí mionsonraithe ó thrassanna. Chuir an Coimisiún an fhaisnéis bhreise seo a leanas ar fáil:

(159)

Mar a mhínítear i mír 18 den ghearán, níl cód AC 3906 90 90 dírithe go heisiach ar SAP. Tá meastachán curtha ar fáil ag an ngearánach ar chion an Phlean Gníomhaíochta Straitéisigh atá i ngach méid a imréitíodh faoi chód AC 3906 90 90 bunaithe ar shonraí an trass. Mar atá le feiceáil ón leagan oscailte d’Iarscríbhinn 5-1 ‘Allmhairí SAP go dtí AE’ a ghabhann leis an ngearán, le linn na tréimhse arna breithniú, ba ionann méid na n-onnmhairí SAP chuig AE agus 84 % d’iomlán na n-allmhairí a imréitíodh faoi chód AC 3906 90 90. Tugann an Iarscríbhinn le fios freisin gur bhain an gearánach úsáid as an bhfaisnéis seo chun athruithe a dhéanamh ar shonraí Eurostat.

(160)

Bhain an Coimisiún úsáid as an modheolaíocht chéanna a bhí ag an ngearánach, rud a measadh a bheith iomchuí agus nár cuireadh ina choinne, mar a luadh in aithris (119) den Doiciméad Ginearálta um Nochtadh (‘GDD’) den nochtadh deiridh.

(161)

Thairis sin, shoiléirigh an Coimisiún gur féidir ainm na dtáirgí a roghnú le bunachar sonraí na dtrasanna. Dá bhrí sin, rinneadh scagadh ar an méid agus ar an luach a onnmhairítear ón gCóiré go dtí an tAontas Eorpach faoi chód HS 3906 90 90 ionas nach n-áireofaí ach ainmníochtaí táirgí a chomhfhreagraíonn do SAP. Roghnaíodh 15 tháirge.

(162)

Ní cheadaítear le trassanna, áfach, sonraí a asbhaint ach amháin nuair atá sonraí ó 3 cuideachta ar a laghad ar fáil. I gcás 2018, ní hamhlaidh a bhí. Ós rud é go raibh an cóimheas idir onnmhairí SAP i dtrasanna agus sonraí Eurostat faoi chód AC 3906 90 90 cobhsaí do na blianta eile, rinne an Coimisiún luach a ríomh do 2018 ag baint úsáide as meánchóimheas na mblianta eile.

(163)

Tá na bunsonraí maidir le bruscar faoi réir cosaint cóipchirt agus ní féidir leis an gCoimisiún iad a nochtadh, ach tá siad ar fáil lena gceannach.

(164)

Is mar a leanas a tháinig forbairt ar allmhairí ón tír lena mbaineann le linn na tréimhse faoi bhreathnú:

Tábla 2

Méid (tonaí) na n-allmhairí agus an sciar den mhargadh

 

2017

2018

2019

An tréimhse imscrúdaithe

Méid na n-allmhairí ón tír lena mbaineann (tonaí)

83 499

94 343

114 896

110 903

Innéacs

100

113

138

133

Sciar den mhargadh

[12  % - -14  %]

[13  % - -15  %]

[16  % - -18  %]

[16  % - -18  %]

Innéacs

100

114

138

133

Foinse: Sonraí Eurostat agus TRASS

(165)

Tháinig méadú ar allmhairí ó Phoblacht na Cóiré ó timpeall 83 500 tona chuig timpeall 110 900 tona le linn na tréimhse faoi bhreathnú, rud a léirigh méadú foriomlán 33 % idir 2017 agus an tréimhse imscrúdaithe. Bhí an méadú sin líon suntasach níos airde ná an méadú ar thomhaltas.

(166)

Cláraíodh an méadú is suntasaí ar mhéid na n-allmhairí ó Phoblacht na Cóiré idir 2018 agus 2019, ina raibh méadú bliain ar bhliain 22 %, agus ina dhiaidh sin laghdú 3.5 % idir 2019 agus an tréimhse imscrúdaithe.

(167)

Mar thoradh air sin, tháinig méadú ar an sciar den mhargadh d’allmhairí na Cóiré Theas ó [12%-14%] go [16%-18%] le linn na tréimhse faoi bhreathnú, rud a léirigh méadú 33 % idir 2017 agus an tréimhse imscrúdaithe. Ba cheart a thabhairt faoi deara gur léirigh méideanna na n-allmhairí agus sciar den mhargadh Phoblacht na Cóiré méadú tapa foriomlán le linn na tréimhse faoi bhreathnú.

4.4.2.   Praghsanna na n-allmhairí ón tír lena mbaineann agus sladghearradh praghais

(168)

Shuigh an Coimisiún praghsanna na n-allmhairí ar bhonn sonraí ó Eurostat ag baint leasa as an gcód TARIC mar a léirítear in aithris (157) arna choigeartú leis na sonraí ó TRASS, mar a mhínítear in aithrisí (157) go (162).

(169)

Tar éis an nochta dheiridh, thug LG Chem le fios go raibh praghsanna i sonraí Eurostat ar bhonn CAL. Chuir an Coimisiún an méid sin san áireamh agus d’athraigh sé ar an gcaoi sin na praghsanna allmhairí SAB ón mbunachar sonraí trass go CAL trí úsáid a bhaint as an gcóimheas idir luach SAB agus luach CAL ó shonraí fíoraithe LG Chem. Léirítear na figiúirí coigeartaithe thíos i dTábla 3.

(170)

Seo a leanas mar a tháinig forbairt ar mheánphraghas allmhairí ón tír lena mbaineann:

Tábla 3

Praghsanna allmhairí (EUR/ tona)

 

2017

2018

2019

An tréimhse imscrúdaithe

An praghas allmhairiúcháin

1 191

1 252

1 169

1 074

Innéacs

100

105

98

90

Foinse: Sonraí TRASS a soláthraíodh sa ghearán.

(171)

Tháinig laghdú 10 % ar mheánphraghsanna allmhairiúcháin ó Phoblacht na Cóiré le linn na tréimhse faoi bhreathnú ó EUR 1 191 /tona go dtí EUR 1 074 /tona. D’fhan na praghsanna sin go suntasach faoi phraghsanna ó dhíolacháin agus costas táirgthe tháirgeoirí sampláilte an Aontais le linn na tréimhse faoi bhreathnú, mar a léirítear i dTábla 7.

(172)

Suíodh sladghearradh allmhairí ar bhonn na sonraí ón táirgeoir onnmhairiúcháin comhoibríoch sa tír lena mbaineann agus na sonraí díolachán intíre arna soláthar ag tionscal de chuid an Aontais don tréimhse imscrúdaithe. Chinn an Coimisiún an sladghearradh praghais le linn na tréimhse imscrúdaithe tríd an méid seo a leanas a chur i gcomparáid:

na meánphraghsanna díola ualaithe in aghaidh chineál táirge na dtáirgeoirí ón Aontas a sampláladh, rud a gearradh ar chustaiméirí neamhghaolmhara ar mhargadh an Aontais, arna gcoigeartú don leibhéal díreach ón monarcha; agus

na meánphraghsanna ualaithe comhfhreagracha in aghaidh chineál táirge na n-allmhairí ón táirgeoir comhoibríoch ón gCóiré Theas chuig an gcéad chustaiméir neamhspleách ar mhargadh an Aontais, arna mbunú ar bhonn CAL, le coigeartuithe iomchuí le haghaidh costais iar-allmhairiúcháin.

(173)

Rinneadh an chomparáid praghsanna ar bhonn an chineáil d’idirbhearta ar an leibhéal trádála céanna, arna gcoigeartú go cuí i gcás inar gá, agus tar éis lacáistí agus lascainí a asbhaint. Sloinneadh toradh na comparáide mar chéatadán de láimhdeachas teoiriciúil táirgeoirí sampláilte de chuid an Aontais le linn na thréimhse imscrúdaithe. Ba é 14.7 % an meán ualaithe sladghearrtha a fuarthas.

(174)

Tar éis an nochta dheiridh, d’áitigh LG Chem nár soláthraíodh a shonraí mionsonraithe féin in Iarscríbhinn 3b don nochtadh deiridh, agus nár leor méid na raonta le haghaidh sonraí rúnda. D’aithin an Coimisiún na barúlacha ó LG Chem. Dá bhrí sin, tugadh a shonraí rúnda féin do LG Chem, agus caolaíodh raonta. Áiríodh na hathruithe sin sa nochtadh íogair breise a soláthraíodh do LG Chem agus do thionscal an Aontais an 8 Feabhra 2022.

(175)

Mhaígh LG Chem freisin gur cheart faisnéis ar leibhéal PCN-sonrach a nochtadh. Mar sin féin, i gcomhréir le hAirteagal 19 den bhun-Rialachán, ní raibh an Coimisiún in ann na sonraí a iarradh de réir an chineáil táirge a nochtadh. Go deimhin, sa chás i dtrácht, ní raibh ach dhá tháirgeoir de chuid an Aontais agus triúr PCN ann. Dá bhrí sin, dá nochtfaí an leibhéal mionsonraithe sin, d’fhéadfaí, go díreach nó le faisnéis bhreise maidir leis an margadh, díolacháin rúnda nó sonraí táirgthe táirgeoirí aonair an Aontais a athchruthú tar éis an nochta dheiridh bhreise.

(176)

Ní féidir leis an gCoimisiún sonraí mionsonraithe atá carntha ó dhá chuideachta amháin a nochtadh, toisc go gcruthaíonn sé sin an baol go bhféadfaidh páirtithe leasmhara eile sonraí rúnda táirgeoirí aonair a athchruthú le cabhair ó fhaisnéis an mhargaidh. Is riosca oibiachtúil é sin in aon mhargadh nuair nach bhfuil ach líon beag táirgeoirí aitheanta gníomhach ar an margadh nó a bhfuil baint acu le himscrúdú an Choimisiúin. Dhiúltaigh an Coimisiún, dá bhrí sin, don mhaíomh sin.

(177)

D’áitigh LG Chem freisin nach bhfuil aon bhunús ag na figiúirí a úsáidtear don ghearrghearradh agus don tearcdhíol i dtaifead an imscrúdaithe agus gur cheart na neamhréireachtaí sin a mhíniú. Go mion, chinn LG Chem nach bhféadfaí luach onnmhairithe teorann an AE a nochtadh in Iarscríbhinn 3b a réiteach go díreach, chomh maith leis na ríomhanna mionsonraithe foghearrthacha agus díobhála a nochtar do LG Chem, agus na figiúirí a tuairiscíodh i liostaí díolacháin LGC i dtáblaí EUSALUR agus RLSALUR. Chomh maith leis sin, d’áitigh LG Chem go mbeadh luach difriúil in EUR mar thoradh ar luach onnmhairithe CAL AE atá ar taispeáint sa Chóiré a bhuaigh in Iarscríbhinn 2.1 a ghabhann leis an nochtadh deiridh agus luach in EUR ná an luach a úsáidtear in Iarscríbhinn 3b.

(178)

Shoiléirigh an Coimisiún go ndearna ráta malairte míosúil BCE faoi seach luachanna CAL gach idirbhirt a chomhshó go Euro, cé gur chuir LG Chem in iúl ina chuid barúlacha gur chuir sé an ráta malairte bliantúil BCE i bhfeidhm. Mar gheall ar luaineachtaí míosúla i gcainníochtaí, léiríodh luachanna éagsúla i gcomhshó GG Chem bunaithe ar an ráta bliantúil. Dá bhrí sin, dhiúltaigh an Coimisiún don éileamh go léiríonn na figiúirí a úsáideadh chun críocha gearrghearrtha agus tearcdhíola neamhréireachtaí i gcomparáid leis na sonraí ar an gcomhad.

(179)

Mhaígh LG Chem freisin nár mhínigh an Coimisiún conas a chinn sé an luach tógtha CAL, a úsáideadh chun críocha foghearrtha.

(180)

Shoiléirigh an Coimisiún go ndearnadh CAL a tógadh do na díolacháin a rinneadh trí LG Chem Europe a asbhaint ón nglanluach sonraisc an SG&A agus an brabús a leagadh síos mar a mhínítear thuas in aithrisí do na costais uile a tabhaíodh tar éis a n-allmhairithe agus na lamháltais i leith na gcostas sin. Thairis sin, murab ionann agus an méid a líomhnaíonn GG Chem, mínítear in Iarscríbhinn 3ú a ghabhann leis an nochtadh deiridh conas a cinneadh an praghas CAL maidir leis an gcoigeartú ar chostais iar-allmhairiúcháin. Dhiúltaigh an Coimisiún, dá bhrí sin, don mhaíomh sin.

(181)

D’áitigh LG Chem freisin gur bhain an Coimisiún úsáid as PCN chun praghsanna allmhairí ag LG Chem a chur i gcomparáid le praghsanna tháirgeoirí samplaithe an Aontais a bhí róshimplí agus nár chuir san áireamh na saintréithe go léir a luadh i gcur isteach an LG Chem an 28 Aibreán 2021, i.e. amhábhar, cruth, CRC, rialú bolaithe, cúr, frithstoladh, frithdhathú agus úsáid. Go háirithe, d’fhéadfadh difríochtaí in CRC míniú a thabhairt, as féin, ar an gcorrlach foghearrthach 14.7 %.

(182)

Tagraíonn an Coimisiún do roinn ina léirítear gur bhailigh an Coimisiún na sonraí i bhfoirm mhionsonraithe chun anailís a dhéanamh ar éifeacht costais agus praghais na saintréithe éagsúla atá molta ag LG Chem, lena n-áirítear CRC. Níor dheimhnigh na sonraí sin, áfach, mar aon leis an bhfaisnéis a bailíodh agus a fíoraíodh ó úsáideoirí, costas agus tionchar praghais líomhnaithe na saintréithe, seachas na cinn a chuir an Coimisiún i bhfeidhm. Dá bhrí sin, dhiúltaigh an Coimisiún don éileamh gur cheart PCN níos mionsonraithe a úsáid.

(183)

Ar deireadh, d’áitigh LG Chem gur earráid fhollasach measúnaithe é an praghas iarbhír a ghearrann LG Chem Europe a choigeartú de réir méid teoiriciúil SGA agus brabúis chun críocha fómhair agus nach bhfuil sé i gcomhréir le hAirteagal 3(2) agus le hAirteagal 3(3) den bhun-Rialachán, ós rud é nach mór praghsanna a chur i gcomparáid leis an leibhéal trádála ar an leibhéal céanna tar éis bhreithiúnas Jindal (12). Dhearbhaigh an chúirt Ghinearálta in Hansol (13) gurb é atá ann, chun críocha gearrghearrtha, na praghsanna a caibidlíodh idir gnóthas agus na custaiméirí seachas praghsanna ag céim idirmheánach a d’fhéadfadh cinneadh a dhéanamh maidir le héadáil an chustaiméara.

(184)

B’éigean an maíomh seo a dhiúltú. Ar an gcéad dul síos, tagraítear in Airteagal 3(2) den bhun-Rialachán d’éifeacht allmhairí dumpáilte a d’fhéadfadh a bheith ina gcúis le díobháil do thionscal an Aontais seachas do phraghas athdhíola cuideachta (allmhaireoir gaolmhar) laistigh den Aontas do chustaiméir eile.

(185)

Ar an dara dul síos, a mhéid a bhaineann le corrlaigh a bheith faoi chiorrú, ní chuirtear aon mhodheolaíocht shonrach den choincheap sin ar fáil sa bhun-Rialachán. Dá bhrí sin, tá rogha ag an gCoimisiún measúnú a dhéanamh ar an bhfachtóir díobhála sin. Tá teorainn leis an lánrogha sin mar gheall ar an ngá atá le conclúidí a bhunú ar fhianaise dhearfach agus le scrúdú oibiachtúil a dhéanamh, mar a cheanglaítear le hAirteagal 3(2) den bhun-Rialachán.

(186)

I gcás na n-eilimintí a chuirtear san áireamh chun corrlaigh shladghearrtha a ríomh (go háirithe an praghas onnmhairiúcháin), ní mór don Choimisiún an chéad phointe ag a mbíonn (nó ag a bhféadfadh) iomaíocht a bheith ann le tionscal an Aontais i margadh an Aontais a shainaithint. Go deimhin, is é sin an praghas ceannaigh a bheidh ar an gcéad allmhaireoir neamhghaolmhar toisc gurb é rogha na cuideachta sin i bprionsabal teacht ó thionscal an Aontais nó ó chustaiméirí atá thar lear. Os a choinne sin, ní léiríonn praghsanna athdhíola allmhaireoirí gaolmhara an pointe ina dtarlaíonn fíoriomaíocht. Is é seo an t-aon phointe a dhéanann struchtúr díolacháin seanbhunaithe an onnmhaireora iarracht teacht ar chustaiméirí ach tá sé cheana féin tar éis an phointe ina ndearnadh an cinneadh allmhairiú a dhéanamh. Go deimhin, a luaithe a bheidh a chóras cuideachtaí gaolmhara bunaithe ag an táirgeoir onnmhairithe san Aontas, tá cinneadh déanta acu cheana féin gur as an gcoigríoch a bheidh an fhoinse mharsantais. Dá bhrí sin, ba cheart gurb é an pointe comparáide an ceart tar éis do na hearraí trasnú theorainn an Aontais, agus ní ag céim níos déanaí den slabhra dáileacháin, e.g. nuair a bhíonn siad ag díol leis an úsáideoir deiridh.

(187)

Áirithítear leis an gcur chuige sin freisin go mbeidh comhleanúnachas ann i gcásanna ina bhfuil táirgeoir onnmhairithe ag díol na n-earraí go díreach le custaiméir neamhghaolmhar (cibé acu allmhaireoir nó úsáideoir deiridh) toisc nach n-úsáidfí praghsanna athdhíola de réir sainmhínithe sa chás sin. Dá mbeadh cur chuige difriúil ann, bheadh idirdhealú ann idir táirgeoirí onnmhairiúcháin bunaithe ar an gcainéal díolacháin a úsáideann siad amháin.

(188)

Sa chás sin, ní féidir an praghas allmhairiúcháin a ghlacadh ar a aghaidhluach toisc go bhfuil an táirgeoir onnmhairiúcháin agus an t-allmhaireoir gaolmhar. Dá bhrí sin, d’fhonn praghas allmhairiúcháin iontaofa ar neamhthuilleamaí a bhunú, ní mór an praghas sin a athchruthú trí phraghas athdhíola an allmhaireora ghaolmhair a úsáid mar thúsphointe. Chun an atógáil sin a chur i gcrích, is rialacha ábhartha iad na rialacha maidir le tógáil an phraghais onnmhairiúcháin mar atá in Airteagal 2(9) den bhun-Rialachán, go díreach mar atá siad ábhartha maidir leis an bpraghas onnmhairiúcháin a chinneadh chun críocha na dumpála. Le cur i bhfeidhm Airteagal 2(9) den bhun-Rialachán ceadaítear teacht ar phraghas atá inchomparáide go hiomlán leis an bpraghas CAL (teorainn an Aontais) a úsáidtear agus scrúdú á dhéanamh ar dhíolacháin a dhéantar le custaiméirí neamhghaolmhara.

(189)

Thug an Coimisiún dá aire freisin gur thacaigh an Chúirt Ghinearálta leis an gcur chuige sin in Severstal (14).

(190)

Ar deireadh, níor chuir LG Chem aon fhianaise ar fáil a léiríonn aon difríocht chórasach ó thaobh praghsanna de i ndíolacháin le dáileoirí agus díolacháin dhíreacha le húsáideoirí le haghaidh cineálacha táirgí comhchosúla. Ní fhéadfadh an Coimisiún teacht ach oiread ar aon fhianaise maidir le difríochtaí i socrú praghsanna idir díolacháin le dáileoirí agus díolacháin le húsáideoirí ar thaobh thionscal an Aontais.

4.4.3.   Maíomh nach ndearnadh aon sladghearradh in 2018 de bharr méaduithe ar an bpraghas

(191)

Maidir le héifeachtaí dímheasa ar phraghsanna in 2018, mhaígh LG Chem gur tháinig méadú ar phraghsanna allmhairí na Cóiré Theas agus thionscal de chuid an Aontais araon i gcomparáid le leibhéil 2017. Dá bhrí sin, ní fhéadfadh aon sladghearradh tarlú.

(192)

Ach, suitear anailís ar éabhlóid ar phraghsanna allmhairithe ar phraghsanna thionscal de chuid an Aontais maidir leis an tréimhse lena mbaineann ina hiomláine, i.e. idir 2017 agus an tréimhse imscrúdaithe. Fad is a dhéantar measúnú ar threochtaí don tréimhse ar fad, ní dhéantar ríomhanna sladghearrtha ach le haghaidh na tréimhse imscrúdaithe amháin (2020). Dá bhrí sin, ní bhaineann méadú ar phraghsanna na Cóiré Theas chomh maith le praghsanna thionscal de chuid an Aontais in 2018 i gcomparáid lena leibhéil 2017 le hábhar le haghaidh ríomh an tsladghearrtha le linn na tréimhse imscrúdaithe sa chás seo. Chomh maith leis sin, ní thugann an fíoras sin as féin le fios nach ndearnadh sladghearradh ar phraghsanna thionscal de chuid an Aontais ó allmhairí na Cóiré Theas le linn na tréimhse lena mbaineann ó tharla nach bhféadfaí teacht ar an gconclúid sin ach amháin ar bhonn comparáid mhionsonraithe idir an praghas onnmhairiúcháin iarbhír agus praghsanna an Aontais.

(193)

Go deimhin, sainítear an corrlach sladghearrtha amhail an méid atá an praghas allmhairiúcháin iarbhír ón tír lena mbaineann níos ísle ná praghas iarbhír thionscal de chuid an Aontais. Cuirtear an difríocht idir an dá phraghas in iúl, tar éis na coigeartuithe is gá a dhéanamh, mar chéatadán de phraghas thionscal de chuid an Aontais.

(194)

In 2018, bhí meánphraghas allmhairí na Cóiré Theas fós socraithe ar leibhéal níos ísle i gcomparáid le meánphraghsanna thionscal de chuid an Aontais. Dá dheasca sin, cé gur tháinig méadú ar phraghsanna na Cóiré Theas agus thionscal de chuid an Aontais le linn na tréimhse sin, tugtar le fios sna staitisticí go mbeadh sladghearradh tarlaithe in 2018.

(195)

Dá bhrí sin, diúltaíodh don mhaíomh sin.

(196)

Tar éis do LG Chem an Nochtadh Deiridh a éileamh nár áitigh sé nár tharla aon fhoghearradh in 2018. Líomhnaíodh gur sháraigh an léirmhíniú seo ar éileamh an LG Chem ceart an LG Chem chun dea-riaracháin.

(197)

Thug an Coimisiún dá aire an soiléiriú ó LG Chem nár fhéach sé leis an éileamh thuas a dhéanamh. Ós rud é nár léirigh an LG Chem aon argóint nár thug an Coimisiún aghaidh uirthi, níor mheas an Coimisiún gur sháraigh an Coimisiún an ceart chun dea-riaracháin.

4.5.   Staid eacnamaíoch thionscal an Aontais

4.5.1.   Barúlacha ginearálta

(198)

I gcomhréir le hAirteagal 3(5) den bhun-Rialachán, sa scrúdú ar thionchar na n-allmhairí dumpáilte ar an tionscal de chuid an Aontais, áiríodh meastóireacht ar na táscairí eacnamaíocha uile a raibh baint acu le staid an tionscail de chuid an Aontais le linn na tréimhse a breithníodh.

(199)

Mar a luaitear in aithris (41), má bhain aon díobháil don tionscal de chuid an Aontais, úsáideadh sampláil chun an díobháil fhéideartha sin a chinneadh.

(200)

Maidir le cinneadh na díobhála, rinne an Coimisiún idirdhealú idir táscairí díobhála maicreacnamaíocha agus micreacnamaíocha. Rinne an Coimisiún meastóireacht ar na táscairí maicreacnamaíocha ar bhonn sonraí a sholáthair táirgeoirí sampláilte agus táirgeoirí neamhshampláilte, arna gcros-seiceáil leis na sonraí sa ghearán. Rinne an Coimisiún meastóireacht ar na táscairí micreacnamaíocha ar bhonn sonraí sna freagraí ceistneora ó na táirgeoirí sampláilte de chuid an Aontais. Bhain na sonraí le táirgeoirí sampláilte an Aontais. Fuarthas amach go raibh an dá thacar sonraí ionadaíoch ar staid eacnamaíoch an tionscail de chuid an Aontais.

(201)

Is iad seo na táscairí maicreacnamaíocha: an táirgeacht, an acmhainneacht táirgeachta, an úsáid acmhainneachta, an méid díolachán, an scair den mhargadh, an fás, an fhostaíocht, an táirgiúlacht, méid an chorrlaigh dumpála, agus téarnamh ó dhumpáil roimhe sin. Tar éis an nochta dheiridh, tharraing páirtithe leasmhara aird ar roinnt neamhréireachtaí sna macratháscairí maidir le táirgeadh agus díolachán idir an gearán agus an nochtadh. Tar éis anailís a dhéanamh, ghlac an Coimisiún leis na héilimh sin agus ceartaigh sé na figiúirí. Tá nuashonrú déanta ag an gCoimisiún ar na figiúirí maicreacnamaíocha le figiúirí cuideachta amháin. Ar an gcúis sin, taispeánadh na luachanna absalóideacha mar raonta chun rúndacht a chinntiú.

(202)

Is iad seo na táscairí micreacnamaíocha: na meánphraghsanna aonaid, an costas aonaid, na costais saothair, na fardail, an bhrabúsacht, an sreabhadh airgid, na hinfheistíochtaí, an toradh ar infheistíochtaí, agus cumas chun caipiteal a chruinniú.

4.5.2.   Táscairí maicreacnamaíocha

4.5.2.1.   Táirgeacht, acmhainneacht táirgeachta agus úsáid acmhainneachta

(203)

Tháinig forbairt ar tháirgeacht, acmhainneacht táirgeachta agus úsáid acmhainneachta iomlán an Aontais le linn na tréimhse a breithníodh mar a leanas:

Tábla 4

Táirgeacht, acmhainneacht táirgeachta agus úsáid acmhainneachta

 

2017

2018

2019

An tréimhse imscrúdaithe

An méid táirgeachta (tonaí)

[525 000 – 560 000 ]

[530 000 – 565 000 ]

[540 000 – 575 000 ]

[520 000 – 555 000 ]

Innéacs

100

102

105

98

An acmhainneacht táirgeachta (tonaí)

[540 000 – 580 000 ]

[600 000 – 640 000 ]

[650 000 – 690 000 ]

[650 000 – 690 000 ]

Innéacs

100

109

117

117

Úsáid acmhainneachta

[93  % - -95  %]

[88  % - -90  %]

[84  % - -86  %]

[78  % - -80  %]

Innéacs

100

94

90

83

Foinse: táirgeoirí sampláilte agus neamhshampláilte de chuid an Aontais

(204)

Tháinig méadú faoi chúig phointe céadatáin ar mhéid táirgeachta thionscal de chuid an Aontais idir 2017 agus 2019, ansin tháinig sé anuas faoi sheacht bpointe céadatáin idir 2019 agus an tréimhse imscrúdaithe. Tháinig laghdú 2 % ar an méid táirgeachta fhoriomlán le linn na tréimhse faoi bhreathnú.

(205)

Tháinig méadú seasmhach ar acmhainneacht táirgeachta le linn na tréimhse faoi bhreathnú, ag dul thar [540 000 – 580 000] tona in 2017 go dtí [650 000 – 690 000] in 2019 agus d’fhan sí ag an leibhéal sin sa tréimhse imscrúdaithe, le haghaidh mhéadú foriomlán 17 %. Tharla méadú acmhainneachta thionscal SAP an Aontais mar thoradh ar mhórinfheistíocht a rinne táirgeoir amháin san Aontas le linn na tréimhse faoi bhreathnú.

(206)

Mar a léirítear i dTábla 4 thuas, cé gur tháinig méadú suntasach ar acmhainneacht táirgeachta an Aontais le linn na tréimhse faoi bhreathnú, tháinig meath suntasach ar úsáid acmhainneachta an Aontais, ag dul ó úsáid acmhainneachta [93%-95%] in 2017 go dtí [78%-80%] sa tréimhse imscrúdaithe. Mar thoradh ar an treocht sin, tháinig méadú iomlán 17 % ar úsáid acmhainneachta an Aontais le linn na tréimhse faoi bhreathnú.

4.5.2.2.   Titim in úsáid acmhainneachta mar gheall ar mhéadú ar acmhainneacht

(207)

Rinne LG Chem trácht ar an meath in úsáid acmhainneachta ó thionscal de chuid an Aontais le linn na tréimhse faoi bhreathnú, le tagairt ar leith do thionscadal infheistíochta a rinne táirgeoir amháin de chuid an Aontais a mhéadaigh an acmhainneacht táirgeachta in 2018. De réir LG Chem, ní raibh sé i gceist riamh go soláthrófaí margadh an Aontais leis na hacmhainneachtaí breise, mar go raibh na hacmhainneachtaí reatha in 2017 de bhreis ar an éileamh i margadh an Aontais cheana féin. Dá bhrí sin, ní fhéadfadh allmhairí na Cóiré Theas a bheith ina gcúis le ró-acmhainneacht tháirgeoirí an Aontais.

(208)

D’aontaigh an Coimisiún maidir leis an titim in úsáid acmhainneachta le linn na tréimhse faoi bhreathnú, fad is a coinníodh an mhéid fhoriomlán a táirgeadh réasúnta cobhsaí, go raibh nasc idir an méid sin agus an méadú acmhainneachta de chuid táirgeoirí an Aontais. Ach, contrártha do ráitis LG Chem, ní raibh na hacmhainneachtaí breise sin de bhreis ar an éileamh ar mhargadh an Aontais. In 2017, is é a bhí in acmhainneacht táirgeachta thionscal an Aontais ná [86%-88%] de thomhaltas an Aontais. Tar éis na méaduithe ar an gcumas táirgeachta, d’fhan sé i gcomhréir le tomhaltas an Aontais gan ach ró-acmhainn [1 %-2 %] ann. Níl aon fhianaise dá bhrí sin a léiríonn nach raibh sé i gceist go gcuirfí acmhainneachtaí breise ar mhargadh an Aontais.

(209)

Tar éis an 2ú nochtadh deiridh breise, d’áitigh sé nach dtacaíonn na figiúirí leis an gconclúid gur ceapadh acmhainneachtaí breise thionscal an Aontais a tógadh le linn na tréimhse a measadh chun freastal ar mhargadh an Aontais.

(210)

Tháinig an Coimisiún ar an gconclúid nach bhfuil ach ró-acmhainn íosta ann mar thoradh ar na méaduithe acmhainne. Ós rud é gur léirigh úsáideoirí chomh maith le LG Chem ina n-argóintí maidir le leas an Aontais nach ndeartar an acmhainn uile go huathoibríoch chun gach cineál SAP a tháirgeadh, ní thugtar le fios leis an ró-acmhainn íosta [1 %-2 %] nach bhfuil sé ceaptha do mhargadh an Aontais, ach go gcruthaítear dóthain acmhainneachta chun go mbeadh táirgeadh solúbtha de chineálacha éagsúla SAP in ann coinneáil suas leis an éileamh ar chineálacha éagsúla SAP. Ina theannta sin, fiú tar éis mhéadú na hacmhainne, d’fhan an táirgeadh iarbhír go maith faoi thomhaltas an Aontais. Dhiúltaigh an Coimisiún, dá bhrí sin, don mhaíomh sin.

4.5.2.3.   Ní dhearnadh breithniú ar acmhainneacht Sumitomo Seika

(211)

Thairis sin, mhaígh LG Chem go ndearnadh gannmheastachán ar chás ró-acmhainneachta tionscail an Aontais a dearbhaíodh sa ghearán mar nár cuireadh san áireamh acmhainneacht táirgeachta tháirgeoir an Aontais Sumitomo Seika. D’iarr LG Chem ar an gCoimisiún soiléiriú a thabhairt maidir leis an bhfáth nár cuireadh san áireamh inniúlachtaí agus táscairí díobhála tháirgeoir an Aontais Sumitomo Seika, mar go bhféadfaidís tionchar a imirt ar phictiúr na díobhála a thaispeántar sa ghearán agus an pictiúr sin a shaobhadh.

(212)

Mheabhraigh an Coimisiún nár chomhoibrigh an chuideachta i gceist leis an imscrúdú. Ach, contrártha do dhearbhuithe LG Chem, ní chiallaíonn sé sin nár chuir an Coimisiún san áireamh acmhainneacht agus táscairí díobhála na cuideachta. Úsáideadh freisin an figiúr 47 000 tona a chuir LG Chem chun cinn i macrashonraí an Choimisiúin le haghaidh na hacmhainneachta táirgeachta, agus go ndearnadh meastacháin le haghaidh fhuílleach táscairí díobhála na cuideachta sin

(213)

Dá bhrí sin, diúltaíodh don mhaíomh sin.

4.5.2.4.   An méid díolachán agus an sciar den mhargadh

(214)

Le linn na tréimhse a breithníodh tháinig forbairt ar mhéid na ndíolachán a bhí ag tionscal an Aontais agus a sciar den mhargadh mar a leanas:

Tábla 5

Méid na ndíolachán agus an sciar den mhargadh

 

2017

2018

2019

An tréimhse imscrúdaithe

Méid iomlán na ndíolachán ar mhargadh an Aontais (tonaí)

[350 000 – 380 000 ]

[370 000 – 400 000 ]

[370 000 – 400 000 ]

[320 000 – 350 000 ]

Innéacs

100

104

103

89

Sciar den mhargadh

[56  % - -58  %]

[58  % - -60  %]

[57  % - -59  %]

[49  % - -51  %]

Innéacs

100

105

103

88

Foinse: táirgeoirí sampláilte agus neamhshampláilte de chuid an Aontais

(215)

Tháinig laghdú foriomlán ar na díolacháin iomlána i margadh an Aontais le linn na tréimhse faoi bhreathnú, taifeadadh titim 11 % idir 2017 agus an tréimhse imscrúdaithe. Idir 2017 agus 2018 tháinig méadú 4 % ar mhéid iomlán na ndíolachán chuig an Aontas, agus ansin tháinig titim sheasta orthu go dtí an tréimhse imscrúdaithe. Cláraíodh an titim ba shuntasaí idir 2019 agus an tréimhse imscrúdaithe, nuair a tháinig laghdú 14 % ar mhéid iomlán na ndíolachán ar mhargadh an Aontais.

(216)

D’ainneoin thomhaltas cobhsaí an Aontais mar a léirítear i dTábla 1, tháinig laghdú seasta ar mhéid díolachán thionscal de chuid an Aontais le linn na tréimhse faoi bhreathnú agus, dá réir sin, thit an sciar den mhargadh dá dheasca sin 12 % idir 2017 agus an tréimhse imscrúdaithe. Ar an gcaoi chéanna, maidir leis an treocht le haghaidh mhéid díolachán an Aontais, cláraíodh an titim ba shuntasaí sa sciar den mhargadh idir 2019 agus an tréimhse imscrúdaithe le laghdú 15 % bliain ar bhliain.

(217)

Tar éis an nochta dheiridh, d’áitigh LG Chem nach féidir leis an gCoimisiún anailís a dhéanamh ar fhorás na méideanna díolacháin ar mhargadh an Aontais ar leithlis ó dhíolacháin ar mhargaí onnmhairithe. Rinneadh díolacháin a atreorú ó mhargadh an Aontais chuig margaí onnmhairiúcháin seachas iad a bheith “caillte”.

(218)

Ní mór don Choimisiún anailís a dhéanamh ar fhorbairt mhargadh an Aontais chun díobháil ar mhargadh an Aontais a chinneadh. Rinneadh anailís ar an méadú ar onnmhairí sa roinn lena chinneadh cé acu a bhí nó nach raibh sé sin ina chúis leis an díobháil a rinneadh. Dá bhrí sin, dhiúltaigh an Coimisiún don argóint go raibh anailís déanta aige ar an éabhlóid ar leithligh gan aird a thabhairt ar onnmhairiú thionscal an Aontais.

4.5.2.5.   Fás

(219)

Bhí tomhaltas an Aontais cobhsaí fós le linn na tréimhse a breithníodh, fad is a tháinig laghdú 12 % ar mhéid díolachán thionscal de chuid an Aontais ar mhargadh an Aontais. Dá réir sin, chaill an tionscal de chuid an Aontais sciar den mhargadh, i gcodarsnacht le sciar den mhargadh allmhairí ón tír lena mbaineann a mhéadaigh go suntasach le linn na tréimhse céanna.

4.5.2.6.   An fhostaíocht agus an táirgiúlacht

(220)

Tháinig forbairt ar an bhfostaíocht agus ar an táirgiúlacht le linn na tréimhse a breithníodh mar a leanas:

Tábla 6

An fhostaíocht agus an táirgiúlacht

 

2017

2018

2019

An tréimhse imscrúdaithe

Líon na bhfostaithe

[1 000 – 1 150 ]

[1 000 – 1 150 ]

[950 – 1 100 ]

[950 – 1 100 ]

Innéacs

100

98

92

91

Táirgiúlacht (tona/FTE)

492

510

564

529

Innéacs

100

104

115

108

Foinse: táirgeoirí sampláilte agus neamhshampláilte de chuid an Aontais

(221)

Tháinig laghdú ar an leibhéal fostaíochta i dtionscal de chuid an Aontais le linn na tréimhse faoi bhreathnú. Mar thoradh air sin, tháinig laghdú 9 % ar an lucht saothair, gan aon fhostaíocht indíreach a chur san áireamh.

(222)

Lean an treocht táirgiúlachta treocht méideanna táirgeachta an Aontais, a mhéadaigh go dtí 2019, agus a thit ansin idir 2019 agus an tréimhse imscrúdaithe. Tháinig méadú 15 % ar tháirgiúlacht idir 2017 agus 2019, sular laghdaigh sé tar éis laghdú ar an méid táirgeachta. Dá réir sin tháinig méadú 8 % ar tháirgiúlacht fhoriomlán. Tharla sé sin mar, cé gur tháinig méadú ar na méideanna táirgeachta go dtí 2019 agus gur thit siad le linn na tréimhse imscrúdaithe, gur tháinig laghdú seasmhach agus suntasach ar líon na bhfostaithe le linn na tréimhse faoi bhreathnú. Ó 2019 go dtí deireadh na tréimhse imscrúdaithe, áfach, tháinig titim níos tapúla ar fhostaíocht mar gheall ar dhíolacháin níos ísle, a raibh laghdú comhfhreagrach i dtáirgeacht (-6 % ó 2019 go dtí IP) mar thoradh air.

(223)

Tar éis an nochta dheiridh, d’áitigh an LG Chem gur tháinig laghdú ar an bhfostaíocht mar gheall ar nuachóiriú agus nach léiríonn sé seo gortú. In ainneoin go bhfuiltear ag súil go gcuirfidh FSS 70 post breise ar fáil, is dócha go mbeidh na poist bhreise seo cúitithe ag an iarfheistiú teicniúil a chuir BASF i gcrích ar a shuíomh Antuairp in 2017 agus an rún atá aige straitéis digitithe dá ghnó SAP a shaothrú.

(224)

Cé nach féidir a chur as an áireamh go bhféadfadh sé gur chuidigh an nuachóiriú leis an laghdú ar fhostaíocht, fiú in éagmais na laghduithe ar fhostaíocht, léirigh táscairí eile fós comharthaí soiléire díobhála. Thairis sin, in éagmais díobhála, bheifí ag súil le méadú ar tháirgiúlacht mar thoradh ar nuachóiriú. Ní hamhlaidh a bhí. Dhiúltaigh an Coimisiún, dá bhrí sin, don mhaíomh sin.

4.5.2.7.   Méid an chorrlaigh dumpála agus téarnamh ó dhumpáil roimhe sin

(225)

Bhí corrlach dumpála LG Chem i bhfad os cionn an leibhéil de minimis. Ba shubstaintiúil an tionchar a bhí ag méid na gcorrlach dumpála iarbhír ar an tionscal de chuid an Aontais, i bhfianaise mhéid agus phraghsanna na n-allmhairí ón tír lena mbaineann.

(226)

Is é seo an chéad imscrúdú frithdhumpála maidir leis an táirge lena mbaineann. Dá bhrí sin, ní raibh aon sonraí ar fáil chun measúnú a dhéanamh ar éifeachtaí na dumpála a d’fhéadfadh a bheith déanta roimhe.

4.5.3.   Táscairí micreacnamaíocha

4.5.3.1.   Praghsanna agus fachtóirí lena ndéantar difear do phraghsanna

(227)

Tháinig forbairt ar mheánphraghsanna díola aonaid ualaithe na dtáirgeoirí ón Aontas a rinneadh a shampláil le custaiméirí neamhghaolmhara san Aontas le linn na tréimhse a measadh mar a leanas:

Tábla 7

Praghsanna díolacháin san Aontas

 

2017

2018

2019

An tréimhse imscrúdaithe

An meánphraghas díola aonaid san Aontas (EUR/tona)

[1 200 – 1 500 ]

[1 250 – 1 550 ]

[1 250 – 1 550 ]

[1 000 – 1 300 ]

Innéacs

100

104

103

85

Costas aonaid na táirgeachta (EUR/tona)

[1 200 – 1 500 ]

[1 400 – 1 700 ]

[1 400 – 1 700 ]

[1 200 – 1 500 ]

Innéacs

100

121

118

105

Foinse: táirgeoirí ón Aontas a samplaíodh

(228)

Mhéadaigh praghsanna díola ar mhargadh an Aontais 4 % in 2018. Ina dhiaidh sin, tháinig laghdú 1 % orthu, sular thit siad 17 % breise sa tréimhse imscrúdaithe. Dá bhrí sin, cláraíodh laghdú foriomlán 15 % le linn na tréimhse faoi bhreathnú ar an meánphraghas díola aonaid san Aontas.

(229)

Tháinig méadú 5 % ar chostas aonaid na táirgeachta de chuid na dtáirgeoirí sampláilte le linn na tréimhse faoi bhreathnú. Tháinig méadú 21 % air idir 2017 agus 2018. Thit sé ina dhiaidh sin 3 % in 2019, agus 11 % eile sa tréimhse imscrúdaithe. Is féidir an treocht sin a mhíniú trí mhéadú tobann ar phraghsanna amhábhar in 2018, a laghdaigh ina dhiaidh sin go dtí an tréimhse imscrúdaithe.

(230)

Mar a léirítear i dTábla 7, choigeartaigh meánphraghsanna díola aonaid de chuid táirgeoirí sampláilte an Aonais go páirteach chuig luaineachtaí ar an gcostas táirgeachta, ach ag luas i bhfad níos moille. Dá bhrí sin, d’fhan praghsanna díola i bhfad faoi leibhéal chostas aonaid na táirgeachta ó 2018 go dtí deireadh na tréimhse imscrúdaithe.

(231)

Tar éis an Nochtadh Deiridh Chem, d’áitigh sé gur sháraigh an anailís ar allmhairí ón gCóiré cearta cosanta LG Chem, ós rud é go raibh na raonta dá bhforáiltear i dTábla 7, a léiríonn praghsanna idir EUR 1 000 agus EUR 1 300/tonna le linn na tréimhse imscrúdaithe ('IP'), i.e. 2020, iomarcach agus d’fhéadfadh allmhairí ón gCóiré a bheith os cionn, ar leibhéal inchomparáide nó faoi bhun phraghsanna tháirgeoirí samplaithe an Aontais.

(232)

Ní sháraíonn na raonta a léirítear i dTábla 7 cearta cosanta an LG Chem. Ó nocht an Coimisiún in Aithris gur fhan praghsanna na Cóiré go mór faoi bhun phraghsanna tionscail an Aontais, ba léir do LG Chem dá chosaint nach raibh praghsanna na Cóiré do 2020 os cionn ná cothrom le praghsanna an tionscail san Aontas ná an-chóngar dóibh. Faisnéis íogair ghnó is ea praghas iarbhír tháirgeoir an Aontais agus is gá í a chosaint. Mar sin féin, bheadh fiú raon níos cúinge gá fós ní gá a cheadú Chem LG a fheiceáil ar an difríocht praghsanna iarbhír agus a mhaíomh cé chomh hard is atá sé. Ní bheadh raon eile, dá bhrí sin, feabhas a chur ar chumas LG Chem trácht a dhéanamh. Ina theannta sin, chuir na raonta a cuireadh ar fáil i dTábla 7 le haghaidh costas táirgthe ar chumas LG Chem a fheiceáil go raibh praghas na Cóiré go soiléir faoi bhun chostas táirgthe thionscal an Aontais. Dhiúltaigh an Coimisiún, dá bhrí sin, don mhaíomh sin.

(233)

D’áitigh LG Chem thairis sin go n-áirítear i dTábla 7 gach táirge ó tháirgeoirí samplála an Aontais, lena n-áirítear táirgí Bio SAP agus SAVIVA, nach bhfuil in iomaíocht le hallmhairí na Cóiré.

(234)

Ba cheart allmhairiú uile an táirge lena mbaineann a chur san áireamh i dTábla 7. Ós rud é gur dhiúltaigh an Coimisiún don iarraidh ó LG Chem BIO SAP agus SAVIVA a eisiamh ó raon feidhme na dtáirgí (féach aithris) tá na táirgí sin san áireamh sna figiúirí mar is ceart. Dhiúltaigh an Coimisiún, dá bhrí sin, don mhaíomh sin.

4.5.3.2.   Costais saothair

(235)

Tháinig forbairt ar mheánchostais saothair na dtáirgeoirí ón Aontas a rinneadh a shampláil le linn na tréimhse a measadh mar a leanas:

Tábla 8

Meánchostais saothair in aghaidh an fhostaí

 

2017

2018

2019

An tréimhse imscrúdaithe

Meánchostais saothair in aghaidh an fhostaí (EUR)

[110 000 – 125 000 ]

[110 000 – 125 000 ]

[110 000 – 125 000 ]

[110 000 – 125 000 ]

Innéacs

100

107

103

102

Foinse: táirgeoirí ón Aontas a samplaíodh

(236)

Tháinig méadú 7 % ar na meánchostais saothair in aghaidh an fhostaí in 2018 agus ansin tháinig laghdú 3.5 % orthu in 2019 agus 1 % eile le linn na tréimhse imscrúdaithe, arb ionann é agus méadú foriomlán 2 % le linn na tréimhse faoi bhreathnú.

4.5.3.3.   Fardail

(237)

Tháinig forbairt ar leibhéil stoic na dtáirgeoirí ón Aontas a rinneadh a shampláil le linn na tréimhse a measadh mar a leanas:

Tábla 9

Fardail

 

2017

2018

2019

An tréimhse imscrúdaithe

Stoic dheiridh (tonaí)

[50 000 – 60 000 ]

[50 000 – 60 000 ]

[70 000 – 80 000 ]

[75 000 – 85 000 ]

Innéacs

100

92

124

142

Stoic dheiridh mar chéatadán den táirgeacht

[20  % -25  %]

[15  % -18  %]

[20  % -25  %]

[20  % -25  %]

Innéacs

100

87

105

121

Foinse: táirgeoirí ón Aontas a samplaíodh

(238)

Tháinig laghdú 8 % in 2018, ar na leibhéil stoc deiridh, sular tháinig laghdú seasmhach agus suntasach orthu idir 2018 agus deireadh na tréimhse imscrúdaithe. Tháinig méadú foriomlán 42 % orthu le linn na tréimhse faoi bhreathnú.

(239)

Léiríonn tomhaltas an mhargaidh shaoir iomláine thomhaltas an Aontais agus dá bhrí sin bhí iomaíocht dhíreach ag díolacháin thionscal de chuid an Aontais ar mhargadh an Aontais ó allmhairí de thionscnamh Phoblacht na Cóiré. An brú leanúnach ar allmhairí na Cóiré Theas ar mhargadh an Aontais, mar aon le meath ar dhíolacháin agus sciar den mhargadh thionscal de chuid an Aontais, is féidir leis an méid sin míniúchán páirteach a thabhairt ar an treocht aníos le haghaidh stoc deiridh a léirítear i dTábla 9.

(240)

Tháinig laghdú 13 % in 2018 ar stoic dheiridh mar chéatadán de tháirgeadh táirgeoirí sampláilte an Aontais, sular mhéadaigh siad os cionn leibhéil 2017 in 2019 agus le linn na tréimhse imscrúdaithe araon, agus bhí rátaí fáis 5 % agus 21 % faoi seach i ndáil le 2017.

4.5.3.4.   Brabúsacht, sreabhadh airgid, infheistíochtaí, toradh ar infheistíochtaí agus cumas caipiteal a chruinniú

(241)

Tháinig forbairt ar an mbrabúsacht, ar shreabhadh airgid, ar infheistíochtaí agus ar an toradh ar infheistíochtaí de chuid na dtáirgeoirí ón Aontas a rinneadh a shampláil le linn na tréimhse a measadh mar a leanas:

Tábla 10

An bhrabúsacht, an sreabhadh airgid, infheistíochtaí agus an toradh ar infheistíochtaí

 

2017

2018

2019

An tréimhse imscrúdaithe

Brabúsacht díolachán san Aontas le custaiméirí neamhghaolmhara (% de láimhdeachas na ndíolachán)

[-2  % go -7  %]

[-10  % go -15  %]

[-5  % go -10  %]

[-15  % go -20  %]

Innéacs

(- 100 )

(- 469 )

(- 324 )

(- 756 )

An sreabhadh airgid (EUR)

[-5 000 go –15 000 ]

[5 000 go 15 000 ]

[10 000 go 20 000 ]

[5 000 go 15 000 ]

Innéacs

(- 100 )

126

182

73

Infheistíochtaí (EUR)

[15 000 000 – 25 000 000 ]

[300 000 000 – 400 000 000 ]

[5 000 000 – 15 000 000 ]

[1 000 000 – 10 000 000 ]

Innéacs

100

1 749

37

19

Toradh ar infheistíochtaí

[-1  % go -6  %]

[-5  % go -10  %]

[-5  % go -10  %]

[-10  % go -15  %]

Innéacs

(- 100 )

(- 630 )

(- 508 )

(-1 281 )

Foinse: táirgeoirí ón Aontas a samplaíodh

(242)

Shuigh an Coimisiún brabúsacht na dtáirgeoirí ón Aontas a sampláladh trí ghlanbhrabús roimh cháin díolacháin an táirge chomhchosúil i gcás custaiméirí neamhghaolmhara san Aontas a shloinneadh mar chéatadán de láimhdeachas na ndíolachán sin.

(243)

D’iompaigh díolacháin thionscal de chuid an Aontais chuig custaiméirí neamhghaolmhara ó neamhbhrabúsach in 2017 go dtí neamhbhrabúsach go suntasach in 2018 agus 2019 agus níos neamhbhrabúsaí fós le linn na tréimhse imscrúdaithe. D’ainneoin an fheabhsúcháin bhig ar bhrabúsacht idir 2018 agus 2019, tháinig meath suntasach ar bhrabúsacht tháirgeoirí sampláilte an Aontais le linn na tréimhse faoi bhreathnú, agus shroich sí titim níos mó ná seacht n-oiread níos airde ná leibhéil 2017.

(244)

Is ionann glansreabhadh airgid agus cumas na dtáirgeoirí ón Aontas a ngníomhaíochtaí a fhéinmhaoiniú. Bhí go leor éagsúlachta sa treocht i nglansreabhadh airgid le linn na tréimhse faoi bhreathnú, go príomha de bharr costais táirgeachta mhéadaithe agus brabúsacht dhiúltach.

(245)

Is é an toradh ar infheistíochtaí an brabús i gcéatadán de ghlanluach na n-infheistíochtaí de réir na leabhar. D’fhorbair sé go diúltach le linn na tréimhse faoi bhreathnú tar éis treocht anuas cosúil leis an treocht maidir le brabúsacht. Le linn na tréimhse céanna, laghdaigh tionscal de chuid an Aontais leibhéal a infheistíochtaí 81 % ar an iomlán, le méadú in 2018 de bharr mór-infheistíocht a rinne táirgeoir amháin de chuid an Aontais, mar a luaitear in aithris (205). Rinne caillteanais a tabhaíodh le linn na tréimhse faoi bhreathnú difear mar sin féin d’acmhainneacht thionscal de chuid an Aontais caipiteal a thiomsú, mar is léir ón laghdú ar infheistíochtaí.

(246)

Tar éis an nochta dheiridh, d’áitigh LG Chem gur cheart don Choimisiún a bheith tar éis cur san áireamh sa mhéid is go léiríonn an dá tháirgeoir samplála treochtaí éagsúla ó thaobh brabúsachta de. Dúirt LG Chem nach raibh ach NSE ag déanamh caillteanas in 2017, cé go raibh BASF fós brabúsach agus tá feabhas tagtha ar bhrabúsacht NSE le linn na tréimhse ó 2018 go dtí an IP.

(247)

Rinne an Coimisiún anailís ar an bpictiúr díobhála a bhaineann le tionscal an Aontais ina iomláine, seachas ar leibhéal na dtáirgeoirí aonair. Chun pictiúr cothrom a fháil d’úsáid an Coimisiún sampla ionadaíoch de thionscal an Aontais. Mar sin féin, ina theannta sin, rinne an Coimisiún anailís freisin má bhí fíricí aonair, amhail infheistíochtaí, saofa ar an ngortuithe. Baineadh fachtóirí den sórt sin as an anailís díobhála sa mhéid nach raibh siad mar chuid den ghnáthchúrsa gnó. Ar deireadh, ní mór do gach cuideachta atá mar chuid de shampla an treocht chéanna do gach táscaire a thabhú.. Dá bhrí sin, diúltaíodh don mhaíomh.

4.5.4.   Conclúid faoi dhíobháil

(248)

Léiríodh leis na príomhtháscairí díobhála ar fad go raibh treocht dhiúltach ann le linn na tréimhse faoi bhreathnú. Tháinig laghdú timpeall 2 % ar mhéid táirgeachta thionscal de chuid an Aontais agus tháinig laghdú 11 % ar a mhéid díolachán i margadh an Aontais De bhrí thomhaltas cobhsaí i margadh an Aontais, b’ionann sin agus laghdú i sciar den mhargadh ar mhargadh an Aontais ó [56%-58%] in 2017 go dtí [49%-51%] in IP le linn na tréimhse imscrúdaithe, a chomhfhreagraíonn do thitim 7 % le linn na tréimhse faoi bhreathnú.

(249)

Tháinig méadú 33 % ar allmhairí ó Phoblacht na Cóiré idir 2017 agus an tréimhse imscrúdaithe agus tháinig méadú nach beag ar an sciar den mhargadh, cé gur fhan tomhaltas mhargadh an Aontais cobhsaí. Maidir le hallmhairí ón tír lena mbaineann, méadaíodh a sciar den mhargadh go substaintiúil ó [12%-14%] go dtí [16%-18%]. Anuas air sin, thit praghsanna allmhairiúcháin na Cóiré Theas 10 % le linn na tréimhse faoi bhreathnú, agus bhí siad faoi bhun phraghsanna thionscal de chuid an Aontais ar bhonn comhsheasmhach. Le linn na tréimhse imscrúdaithe, rinne praghsanna allmhairiúcháin an táirgeora onnmhairiúcháin chomhoibríoch praghsanna an tionscail de chuid an Aontais a shladghearradh faoi 14.7 % ar an meán. Thairis sin, agus gan beann ar aon sladghearradh, thug an Coimisiún dá aire freisin, ar bhonn na dtreochtaí atá i dtáblaí 2, 3, 5 agus 7, gur choinnigh na hallmhairí dumpáilte praghsanna thionscal an Aontais ar leibhéal íseal. Go deimhin, ní raibh tionscal an Aontais in ann praghsanna a ardú chomh hard céanna lena chostais táirgeachta.

(250)

Thit meánphraghsanna thionscal an Aontais 15 % le linn na tréimhse a breithníodh agus, ó 2018, bhí meánphraghsanna díolachán i margadh an Aontais socraithe i bhfad faoi bhun na gcostas táirgeachta aonadach comhfhreagrach. Chuaigh brabúsacht thionscal de chuid an Aontais ó [-2 % -7 %] in 2017 go dtí [-15 % -20 %] le linn na tréimhse imscrúdaithe. Thairis sin, tháinig méadú foriomlán 42 % ar stoic dheiridh thionscal de chuid an Aontais le linn na tréimhse faoi bhreathnú agus b’ionann sin agus 25 % de tháirgeacht le linn na tréimhse imscrúdaithe.

(251)

Ní raibh treocht dhearfach le linn na tréimhse faoi bhreathnú ach amháin in acmhainneacht táirgeachta an tionscail de chuid an Aontais. Mar a léirítear i dTábla 4, chuaigh an acmhainneacht táirgeachta ó [540 000 – 580 000] tona in 2017 go dtí [650 000 – 690 000] tona le linn na tréimhse imscrúdaithe, le haghaidh méadú foriomlán 17 %. Tharla an méadú acmhainneachta mar thoradh ar mhórinfheistíocht a rinne táirgeoir amháin san Aontas in 2018, mar gheall ar ráta úsáide acmhainneachta 2017 a bhí ard go suntasach ([93%-95 %]). Ach, tháinig laghdú 17 % ar an úsáid acmhainneachta le linn na tréimhse faoi bhreathnú, ag dul ó [93%-95%] in 2017 go dtí [78%-80%] le linn na tréimhse imscrúdaithe.

(252)

Mar achoimre, cé gur fhan an tomhaltas ar mhargadh an Aontais cobhsaí, ní raibh an tionscal de chuid an Aontais in ann a sciar den mhargadh a choinneáil ar bun. Ba shubstaintiúil iad na hallmhairí ón gCóiré Theas i gcaitheamh na tréimhse faoi bhreathnú ar fad, ar phraghsanna a bhí ní b’ísle ná mar a bhí praghsanna an tionscail de chuid an Aontais. Ó 2018, bhí an tionscal de chuid an Aontais ag díol ar phraghsanna a d’fhág nár cumhdaíodh a chuid costas a thuilleadh agus dá dheasca sin, laghdaigh an tionscal a leibhéal díolachán agus a phraghsanna.

(253)

Ar bhonn an mhéid thuas, tháinig an Coimisiún ar an gconclúid gur bhain díobháil ábhartha don tionscal de chuid an Aontais de réir bhrí Airteagal 3(5) den bhun-Rialachán.

(254)

Tar éis an nochta dheiridh, d’áitigh LG Chem gur léirigh na táscairí díobhála uile treocht dhiúltach le linn na tréimhse a measadh a bheith páirteach, ós rud é go raibh táirgeadh cobhsaí, cumas méadaithe, ath-threorú ar chuid de na díolacháin chuig margaí onnmhairiúcháin, infheistíochtaí suntasacha, go raibh tionchar ag nuachóiriú agus brabúsacht ar fhostaíocht, ach léiríonn an nuachóiriú agus an bhrabúsacht na hinfheistíochtaí ollmhóra a rinneadh in 2017-2018. Murab ionann agus líomhain LG Chem, rinne an Coimisiún anailís ar gach ceann de na tosca agus thug sé freagra ar argóintí Chem an LG. Cé nár aontaigh an Coimisiún le hargóintí LG Chem, ní raibh an anailís ina cuid den anailís. Dhiúltaigh an Coimisiún don mhaíomh sin dá bhrí sin.

(255)

Tar éis an 2ú ADD, d’áitigh LG Chem gur léirigh na táscairí athbhreithnithe treochtaí feabhsaithe i gcomparáid leis na táscairí a nochtadh ar dtús. Go háirithe, léirigh na figiúirí díolacháin agus fostaíochta go raibh laghdú i bhfad níos teoranta le linn na tréimhse a measadh agus nach dtacaíonn siad a thuilleadh leis an díobháil a thabhairt chun críche.

(256)

Léirigh an Coimisiún thuas i gcás gach táscaire, a nochtadh sa 2ú ADD, nach bhfuil na figiúirí ag teacht salach ar mheasúnú tosaigh an Choimisiúin maidir le díobháil a bheith ann, nó ar a laghad, nach dtagann siad salach ar an measúnú sin. Dá bhrí sin, dhiúltaigh an Coimisiún don éileamh nach dtacaíonn na figiúirí sin le díobháil a thabhairt chun críche.

(257)

Sna barúlacha a thug sí tar éis an nochta dheiridh, d’áitigh an Chomhghuaillíocht um Margadh Oscailte agus Iomaíoch SAP (15) (‘Comhghuaillíocht H’) gur mhéadaigh praghsanna SAP ó dheireadh na tréimhse imscrúdaithe. D’éiligh Chomhghuaillíocht H, agus chuir sí fianaise ar fáil, go bhfuil praghsanna SAP i bhfad níos airde faoi láthair ná na praghsanna a cláraíodh le linn na tréimhse imscrúdaithe mar gheall ar chostais iompair níos airde, agus gur tháinig méadú ar phraghsanna na Cóiré os cionn phraghsanna tháirgeoirí an Aontais.

(258)

Thug an Coimisiún dá aire nár chuir an Chomhghuaillíocht H in aghaidh anailís an Choimisiúin ar phraghsanna SAP le linn na tréimhse a breithníodh. Tagraíonn na héilimh seo do thréimhse tar éis na tréimhse a breithníodh agus, dá bhrí sin, ní rannchuidíonn siad le hanailís na tréimhse sin. Ina theannta sin, mar a luaigh an Chomhghuaillíocht H féin, is é praghsanna iompair níos airde is cúis leis an méadú ar an bpraghas tar éis an IP. Tá na praghsanna iompair sin nasctha leis an staid reatha sa réimse Covid19-pandemic. Ní féidir a dheimhniú gur athrú fadtéarmach ar na praghsanna é sin agus go bhféadfaí, dá bhrí sin, tuilleadh díobhála a chur as an áireamh sa todhchaí. Níor mheas an Coimisiún, dá bhrí sin, go bhféadfadh sé go n-athrófaí a chinntí i ndáil leis an díobháil a fuarthas le linn na tréimhse imscrúdaithe agus gur dhiúltaigh sé don éileamh.

5.   CÚISÍOCHT

(259)

I gcomhréir le hAirteagal 3(6) den bhun-Rialachán, scrúdaigh an Coimisiún an staid lena fháil amach an ndearnadh díobháil ábhartha don tionscal de chuid an Aontais de dheasca na n-allmhairí dumpáilte ón tír lena mbaineann. I gcomhréir le hAirteagal 3(7) den bhun-Rialachán, scrúdaigh an Coimisiún freisin an bhféadfadh sé gur bhain díobháil do thionscal an Aontais de dheasca fachtóirí aitheanta eile san am céanna. D’áirithigh an Coimisiún nár cuireadh aon díobháil fhéideartha, arbh fhachtóirí eile ba chúis léi seachas na hallmhairí dumpáilte ón tír lena mbaineann, i leith na n-allmhairí dumpáilte. Seo a leanas na fachtóirí sin: allmhairí ó thríú tíortha, conarthaí sonraíochta, feidhmíocht onnmhairiúcháin thionscal an Aontais, paindéim COVID-19, foirmle praghas i gconarthaí soláthair amhábhair, an fhoirmle praghas i gconarthaí soláthair SAP, costais na méaduithe acmhainneachta agus costais le haghaidh taighde agus forbartha.

5.1.   Éifeachtaí na n-allmhairí dumpáilte

(260)

Tháinig méadú 33 % ar mhéid na n-allmhairí ó Phoblacht na Cóiré (mar a léirítear i dTábla 2) ó 2017 go dtí tréimhse an imscrúdaithe agus, dá dheasca sin tháinig méadú 33 % ar a sciar den mhargadh, i.e. ó [12%-14%] go dtí [16%-18%]. Ba é an tionscal de chuid an Aontais a bhí thíos leis sin. Go deimhin, le linn na tréimhse céanna (mar a léirítear i dTábla 5), tháinig laghdú 11 % ar dhíolacháin thionscal de chuid an Aontais agus thit a sciar den mhargadh ar an saormhargadh 12 %. Go háirithe, tháinig laghdú ar sciar den mhargadh thionscal de chuid an Aontais ó [56%-58%] in 2017 go dtí [49%-51%] sa tréimhse imscrúdaithe.

(261)

Tháinig laghdú 10 % ar phraghsanna na n-allmhairí dumpáilte le linn na tréimhse faoi bhreathnú (mar a léirítear i dTábla 3) I gcomhthráth leis sin, tháinig laghdú 15 % ar phraghsanna an tionscail de chuid an Aontais ar mhargadh an Aontais le linn na tréimhse céanna. Maidir leis na hallmhairí ón gCóiré Theas, ar fhairsinge ná riamh iad i margadh an Aontais i gcaitheamh na tréimhse faoi bhreathnú, rinneadh ar phraghsanna iad a bhí níos ísle ná praghsanna an tionscail de chuid an Aontais ar bhonn leanúnach.

(262)

D’fhág an brú ó na hallmhairí dumpáilte gur cuireadh praghsanna faoi chois, arbh fhianaise air sin an fíoras nach raibh an tionscal de chuid an Aontais in ann praghsanna a ardú ar an ráta céanna le costais. Go deimhin, mar a léirítear i dTábla 7, le linn na tréimhse faoi bhreathnú, tháinig méadú 5 % ar na costais táirgeachta ach tháinig laghdú 15 % ar phraghsanna díola an tionscail de chuid an Aontais. Le linn na tréimhse a breithníodh, d’fhág an t-éagumas sin chun praghsanna a mhéadú gur thit brabúsacht an tionscail de chuid an Aontais go suntasach ó [-2 % - 7 %] go dtí [-15 % -20 %], rud ar léir gur leibhéal neamh-inbhuanaithe atá ann.

(263)

I gcomhthráth leis sin, tháinig méadú suntasach 33 % ar mhéid na n-allmhairí ó Phoblacht na Cóiré agus mhéadaigh a sciar den mhargadh 33 %, fad is ar thit sciar den mhargadh an tionscail de chuid an Aontais 12 %. Go deimhin, d’ainneoin thomhaltas cobhsaí i margadh an Aontais idir 2017 agus an tréimhse imscrúdaithe, lean allmhairí de chuid na Cóiré Theas lena sciar den mhargadh a ghnóthú ón tionscal de chuid an Aontais. Sa tréimhse chéanna, tháinig laghdú 10 % ar phraghsanna allmhairiúcháin ón gCóiré Theas (Tábla 3), agus cé gur tháinig laghdú ní ba mhó ar phraghsanna an tionscail de chuid an Aontais, laghdú 15 %, bhí an laghdú sin i gcontráracht leis an gcostas táirgthe, ar ar tháinig méadú 5 %. Dá bhrí sin, faoi 2018 cheana féin, bhí an tionscal de chuid an Aontais thíos le díobháil ábhartha arbh iad na hallmhairí dumpáilte ba chúis léi.

(264)

Ar bhonn an mhéid thuas, tháinig an Coimisiún ar an gconclúid go ndearna na hallmhairí ón gCóiré Theas díobháil ábhartha don tionscal de chuid an Aontais. Bhí tionchar ag an díobháil sin ar mhéid agus ar phraghsanna araon.

(265)

Tar éis do LG Chem an Nochtadh Deiridh a rá nach bhfuil fíricí ag tacú leis na líomhaintí maidir le brú praghsanna, mar go luaitear sna preas-tuarascálacha speisialaithe a rinneadh le déanaí gur chuir dhá tháirgeoir de chuid an Aontais méaduithe géara ar phraghsanna chun feidhme do SAP.

(266)

Tagraíonn na tuarascálacha seo do thréimhse tar éis na tréimhse a breithníodh agus, dá bhrí sin, níor rannchuidigh siad le hanailís a dhéanamh ar an tréimhse sin. Ina theannta sin, d’fhéadfaí méaduithe den sórt sin ar phraghsanna a nascadh le hilfhachtóirí gearrthéarmacha, lena n-áirítear ganntanas soláthair mar thoradh ar ghanntanas coimeádán idirnáisiúnta, mar a léirigh an Chomhghuaillíocht H. Dá bhrí sin, níor mheas an Coimisiún go bhféadfadh sé sin athrú a dhéanamh ar a chinntí maidir leis an díobháil a d’aimsigh sé le linn na tréimhse imscrúdaithe agus dhiúltaigh sé don éileamh sin.

(267)

Ina theannta sin, mhaígh LG Chem gur tháinig meath ar fhormhór na dtáscairí díobhála idir 2019 agus an IP, cé nár mhéadaigh allmhairí na Cóiré ach ó 2017 go 2019, tréimhse nach dtabhaigh tionscal an Aontais aon díobháil di ó 2017 go 2019. Tharla dímheas i ndíolacháin agus i scaireanna margaidh in IP, nuair a chinn tionscal an Aontais díriú níos mó ar mhargaí onnmhairiúcháin, agus nuair a tháinig méadú ar allmhairí Seapánacha.

(268)

San éileamh seo meascann an LG Chem dhá éileamh freisin a rinneadh ar leithligh. Tugann an Coimisiún aghaidh ar an éileamh gur chinn tionscal an Aontais díriú ar mhargaí onnmhairiúcháin sa roinn sin agus an t-éileamh go bhféadfadh an méadú ar allmhairiú IP na Seapáine cur leis an ngortú i roinn LG Chem, mhaígh sé freisin nach bhfuil aon nasc idir éabhlóid sciar an mhargaidh d’onnmhairí na Cóiré agus an t-athrú ar sciar margaidh thionscal an Aontais de chuid an Aontais, de réir mar a chaill tionscal an Aontais an chuid is mó den mhargadh in 2020, an bhliain ina raibh an sciar den mhargadh a chaill allmhairithe ón gCóiré freisin.

(269)

Tá dlúthnasc idir an argóint sin agus argóint an LG Chem go raibh allmhairí Seapánacha agus nach allmhairí Cóiréacha iad freagrach as caillteanas scaireanna sa mhargadh in 2020 agus pléadh agus diúltaíodh í in aithrisí chucu.

(270)

D’éiligh LG Chem freisin nach raibh aon tionchar riamh ag na hallmhairí ón gCóiré ar infheistíochtaí, mar a léirigh na forbairtí leanúnacha ar tháirgí nua ag táirgeoirí an Aontais.

(271)

Cé gur tháinig méadú mór ar infheistíochtaí táirgeoirí an Aontais ó 2017 go 2019, tháinig laghdú mór orthu in IP, mar gheall ar an mbrú praghsála arb iad allmhairí na Cóiré is cúis leis. Ní raibh LG Chem san áireamh an IP ina anailís ar fhorbairt leanúnach táirgí nua. Dhiúltaigh an Coimisiún, dá bhrí sin, don mhaíomh sin.

5.2.   Éifeachtaí fachtóirí eile

(272)

Ina bharúlacha maidir leis an tionscnamh, d’iarr LG Chem ar an gCoimisiún chun anailís a dhéanamh maidir le hallmhairí ón tSeapáin, leithdháileadh domhanda de chonarthaí sonraíochta chomh maith le hinfheistíochtaí chun acmhainneacht a mhéadú, cé acu a bhí an méid sin ina chúis leis an meath i ndíolacháin agus sciartha den mhargadh de chuid an Aontais nó nach raibh. Rinne LG Chem tagairt don ghearán, inar luaigh na gearánaithe gur lean díolacháin tháirgeoirí an Aontais treocht luaineach cosúil le treocht an tomhaltais go dtí 2019 agus nár tháinig meath ar sciar den mhargadh an tionscail de chuid an Aontais in aghaidh threocht tomhaltais an Aontais le linn na tréimhse imscrúdaithe. Mhaígh LG Chem go raibh an méadú mór ar allmhairí ó tSeapáin ina chúis le meath i sciar den mhargadh an tionscail de chuid an Aontais, ach go raibh an méadú beag ar allmhairí ó Phoblacht na Cóiré mar thoradh ar chonarthaí sonraíochta.

(273)

Rinne an Coimisiún anailís ar cé acu a rannchuidigh na fachtóirí sin leis an díobháil nó nár rannchuidigh agus ar a mhéid a rannchuidigh siad leis an díobháil.

5.2.1.   Éileamh méadaithe ar tháirgí sonraíochta

(274)

Mhaígh LG Chem go raibh éileamh méadaithe ar tháirgí sonraíochta, a fuarthas ón gCóiré mar chúis leis an méadú ar onnmhairí ón gCóiré.

(275)

Táirgeann agus díolann táirgeoirí ón Aontas agus ón gCóiré Theas araon táirgí sonraíochta san Aontas. Níor aimsigh an Coimisiún éileamh méadaithe ar tháirgí sonraíochta dá réir sin. Ach, d’aimsigh sé athrú idir soláthróirí ar bhonn domhanda, agus tuilleadh orduithe le haghaidh conarthaí sonraíochta á mbronnadh ar tháirgeoir na Cóiré in imeacht ama.

(276)

Thairis sin, rinne an Coimisiún anailís ar fhorbairt na méideanna conraithe arna soláthar ag táirgeoirí an Aontais le linn na tréimhse faoi bhreathnú agus chinn sé cé go raibh athruithe sna méideanna i measc sholáthróirí an Aontais, ní raibh tionchar ag na hathruithe foriomlána sa soláthar méid le linn na tréimhse faoi bhreathnú ar threocht na dtáscairí díobhála, agus go háirithe brabúsacht an tionscail de chuid an Aontais ina iomláine, le linn na tréimhse faoi bhreathnú.

(277)

Dá bhrí sin tháinig an Coimisiún ar an gconclúid nár chuir an fachtóir sin leis an díobháil a breathnaíodh a bhain do thionscal de chuid an Aontais.

(278)

Tar éis an nochta dheiridh, d’áitigh an LG Chem nach táirge tráchtearraí é SAP, nach bhfuil caibidlíocht bunaithe ar phraghsanna, ach ar cháilíocht. Bíonn gráid SAP ar leith de dhíth ar úsáideoirí le haghaidh feidhmchlár sonrach. Dá bhrí sin, ní dhéantar conarthaí ach leis na táirgeoirí is fearr a chomhlíonann riachtanais na gcustaiméirí.

(279)

Thug an Coimisiún dá aire go mbíonn táirgeoirí SAP in ann réimse leathan grád a tháirgeadh d’fheidhmchláir shonracha de ghnáth, agus go dtáirgeann táirgeoirí an Aontais agus táirgeoirí na Cóiré na táirgí sin. Léirítear é seo freisin ag an bhfíric go bhfuil go leor úsáideoirí, go háirithe úsáideoirí móra, straitéis il-fhoinsithe i bhfeidhm. Léiríonn sé sin, go rialta, nach bhfuil ach táirgeoir SAP amháin ag a bhfuil grád ar leith is fearr a shásaíonn riachtanas na gcustaiméirí, ach atá éagsúil. Go loighciúil, déanfaidh úsáideoirí, mar chuideachtaí atá dírithe ar bhrabús, cothromaíocht sa chás seo idir na buntáistí a bhaineann le SAP áirithe a chuireann roinnt soláthraithe ar fáil, leis an fhoinsiú is cost-éifeachtúla. Tá sé seo difriúil ó chás ina mbeadh srian ar úsáideoirí an soláthraí is saoire a roghnú mar gheall ar shaincheisteanna cáilíochta nó teicniúla. Dá bhrí sin, dhiúltaigh an Coimisiún don argóint nach mbeadh idirbheartaíocht bunaithe ar phraghsanna, ach ar cháilíocht amháin.

5.2.2.   Foirmle praghais i gconarthaí soláthair amhábhair

(280)

Mhaígh an Chomhghuaillíocht úsáideoirí gur bhain díobháil don tionscal de chuid an Aontais mar gheall ar an bhfoirmle praghais ina gconarthaí soláthair agus dá bhrí sin ní sheachnódh bearta frithdhumpála meath ar phraghsanna le haghaidh táirgeoirí an Aontais. Mhol siad go leanann praghsanna SAP den tionscal de chuid an Aontais sásra innéacsaithe i dtreo praghsanna amhábhair agus, dá bhrí sin, go luainíonn siad i gcomhréir le luaineacht praghsanna amhábhair, gan beann ar mhéid na n-allmhairí ón tír lena mbaineann.

(281)

Thairis sin, mhaígh an Chomhghuaillíocht úsáideoirí agus LG Chem go raibh an sásra d’fhoirmle praghais a glacadh i gconarthaí soláthair leormhaith le go mbeadh soláthróirí SAP in ann leibhéil bhrabúsachta leordhóthanacha a bhaint amach, ó tharla go raibh gluaiseachtaí aníos agus anuas i gcostais amhábhair léirithe go huathoibríoch i bpraghas deiridh táirgí SAP.

(282)

Dá bhrí sin, ní fhéadfadh na caillteanais bhrabúsachta líomhnaithe a dtugtar tuairisc orthu sa ghearán a bheith ina gcúis le meath ar phraghsanna díolachán thionscal de chuid an Aontais tar éis praghsanna gearrtha ar allmhairí na Cóiré Theas, ach go raibh an méadú ar chostais struchtúr táirgeachta de chuid táirgeoirí an Aontais ina gcúis leis an meath sin.

(283)

Rinne an Coimisiún anailís ar éifeacht na foirmle praghais ar an mbrabúsacht. Caighdeán domhanda atá ann go dtugtar i gcrích conarthaí díolachán SAP le haghaidh aon bhliana amháin nó ilbhlianta. Sna conarthaí sin, nasctar go rialta praghas SAP le haghaidh mí shonrach le praghas na bpríomh-amhábhar sa ráithe roimhe sin. Mar gheall ar an moill ar thionchar phraghas amhábhair bhí corrlach brabúis níos ísle nó níos airde sa mhí i gceist. Nuair a bhí an praghas amhábhair sa ráithe roimhe sin níos ísle ná mar a bhí sa mhí reatha, d’fheidhmigh sé tionchar diúltach ar an gcorrlach. Cé gur féidir le héifeachtaí diúltacha a sheach-chur le héifeachtaí dearfacha le himeacht ama den chuid is mó, shuigh an Coimisiún go raibh éifeacht dhiúltach fhoriomlán le linn na tréimhse imscrúdaithe. Ach, bhí an éifeacht chomh beag sin agus nach bhféadfadh sé ach cuid an-bheag de na caillteanais a thabhaigh an tionscal de chuid an Aontais a mhíniú. Dá bhrí sin, tháinig an Coimisiún ar an gconclúid nach bhféadfadh an fachtóir sin cur leis an díobháil a breathnaíodh a bhain do thionscal de chuid an Aontais.

(284)

Tar éis an nochtadh deiridh, d’áitigh LG Chem nach raibh aon dúlagar praghais ná sochtadh ann. D’éiligh LG Chem go raibh feidhm mhíniúcháin ag na foirmlí praghsanna le haghaidh SAP, a léiríonn éabhlóid na bpraghsanna amhábhar, seachas allmhairí na Cóiré, don treocht síos i bpraghsanna agus dá bhrí sin go raibh éifeacht bhrúiteach nó faoi chois aige ar phraghsanna intíre. Dá bhrí sin, bhí ar an gCoimisiún aghaidh a thabhairt ar ghnéithe eile seachas allmhairí a d’fhéadfadh meath suntasach nó cosc suntasach praghsanna intíre a mhíniú. Ina theannta sin, lean praghsanna allmhairí agus praghsanna thionscal an Aontais sa Chóiré na treochtaí céanna.

(285)

Tá curtha san áireamh ag an gCoimisiún go léiríonn foirmlí praghsanna le haghaidh SAP éabhlóid praghsanna na bpraghsanna amhábhar. Áirithítear leis na foirmlí sin nach mbeidh tionchar ag méadú ar phraghsanna amhábhar ar bhrabúis na dtáirgeoirí SAP i gconarthaí díolacháin atá ann cheana féin a dhéantar ar feadh tréimhse áirithe. Más rud é gurbh iad na foirmlí praghsanna an t-aon fheidhm mhíniúcháin don treocht síos i bpraghsanna, ba cheart go mbeadh corrlach brabúis níos cobhsaí ann do tháirgeoirí na hEorpa agus nach mbeadh mar thoradh air ach mionéifeacht praghsanna, mar a thuairiscítear san Aithris, toisc go bhfuil praghsanna nasctha le praghsanna amhábhar sa ráithe roimhe sin. Mar sin féin, ní féidir leis na foirmlí praghsanna sin amháin a bheith freagrach as treochtaí praghsanna in athchaibidlíocht nó i gconarthaí nua-idirbheartaithe, i gcomparáid le conarthaí níos sine atá ann cheana.

(286)

Dá bhrí sin, rinne an Coimisiún anailís ar na hathruithe praghsála a tharla le linn na tréimhse a measadh sa bhreis ar threochtaí praghsanna a bhaineann le praghsanna amhábhar. Le linn na tréimhse a breithníodh, laghdaigh praghsanna thionscal an Aontais níos mó ná na praghsanna amhábhar. Is é an laghdú breise sin ar na praghsanna díolacháin ba chúis leis an díobháil, toisc nach raibh an laghdú breise seo neodrach ó thaobh brabúis de. Cé go raibh praghsanna allmhairí agus praghsanna thionscal an Aontais sa Chóiré ag cloí le treochtaí sa treo céanna, ag rátaí éagsúla, ní thagann sé salach ar an bhfíric go raibh treocht fhorleagaineach sa bhreis ar an treocht atá neodrach ó thaobh brabúis de mar thoradh ar phraghsanna amhábhar. Dá bhrí sin, dhiúltaigh an Coimisiún don argóint gur thug sé neamhaird ar fhachtóir le fórsa míniúcháin don dúlagar praghsanna.

(287)

D’áitigh LG Chem thairis sin nach mar thoradh ar laghdú san eilimint sheasta sna conarthaí díolacháin SAP a tháinig an laghdú ar phraghsanna intíre, ach mar thoradh ar an ngné athraitheach a léiríonn athruithe ar phraghsanna na n-amhábhar C3 agus NaOH. D’áitigh LG Chem gurb iad praghsanna C3 agus NaOH, ar tháinig laghdú 18 % orthu sa tréimhse chéanna, ba chúis le formhór an laghdaithe ar phraghsanna tionscail an Aontais idir 2017 agus 2020, ach níor laghdaigh ach 12 % an eilimint sheasta praghsanna, de réir ríomhanna an LG Chem, sa tréimhse chéanna. D’áitigh LG Chem freisin go raibh freagracht ar bhrabúsacht tháirgeoirí an Aontais ar mhargadh an Aontais, i gcomhchoibhneas leis an mbrabúsacht ar mhargaí onnmhairiúcháin tháirgeoirí an Aontais, rud a bheadh ina chomhartha breise go raibh eilimintí seachtracha a bhfuil tionchar acu ar na margaí domhanda SAP, eadhon foirmle praghsanna SAP agus srianta costais, freagrach.

(288)

Mar a luadh thuas, chuir an Coimisiún san áireamh go mbíonn tionchar ag athruithe ar amhábhair ar an bpraghas díolacháin. Mar sin féin, nascann na foirmlí praghsanna an praghas díolacháin go díreach chun críche leibhéal cobhsaí brabúis a chothabháil agus athruithe atá neodrach ó thaobh amhábhair maidir leis an gcorrlach brabúis a choimeád. Dá bhrí sin, is é atá sna hathruithe ar mhéid seasta na foirmle praghsanna maidir le conarthaí nua nó maidir le hathchaibidlíocht an ghné a dhéanann difear do bhrabúsacht an tionscail de chuid an Aontais. Mura mbeadh ach na hathruithe ba chúis leis praghsanna amhábhar tar éis tarlú, ansin bheadh an leibhéal brabúsachta thar an tréimhse a mheas a bheith níos cobhsaí. Léiríonn sé sin gurb é an brú praghsála atá ar allmhairí na Cóiré maidir leis an gcaibidlíocht faoi ghné phraghais an chonartha is cúis leis an meath ar bhrabúsacht seachas na praghsanna athraitheacha amhábhar. Ós rud é go dtarlaíonn brú praghsála go comhthreomhar ar mhargaí onnmhairiúcháin, ní thagann sé salach ar an anailís a rinneadh i ndáil le margadh an Aontais. Dhiúltaigh an Coimisiún don mhaíomh sin dá bhrí sin.

5.2.3.   Allmhairí ó thríú tíortha

(289)

Tháinig forbairt ar mhéid na n-allmhairí ó thríú tíortha eile le linn na tréimhse a measadh mar a leanas:

Tábla 11

Allmhairí ó thríú tíortha

Tír

 

2017

2018

2019

An tréimhse imscrúdaithe

An tSeapáin

Méid (tonaí)

[85 000 – 95 000 ]

[60 000 – 70 000 ]

[45 000 – 55 000 ]

[105 000 – 115 000 ]

Innéacs

100

72

47

122

Sciar den mhargadh

[11  % -15  %]

[8  % -11  %]

[5  % -8  %]

[14  % -18  %]

Innéacs

100

73

54

122

Meánphraghas (EUR/tona)

[1 200 – 1 500 ]

[1 200 – 1 500 ]

[1 200 – 1 500 ]

[1 000 – 1 300 ]

Innéacs

100

101

105

87

An Tuirc

Méid (tonaí)

43 571

46 929

52 626

54 537

Innéacs

100

108

121

125

Sciar den mhargadh

[6  % - 8  %]

[6  % - 8  %]

[7  % - 9  %]

[7  % - 9  %]

Innéacs

100

108

121

125

Meánphraghas (EUR/tona)

1 140

1 155

1 088

981

Innéacs

100

101

96

86

SAM

Méid (tonaí)

40 494

34 952

30 911

30 952

Innéacs

100

87

77

76

Sciar den mhargadh

[5  % - 7  %]

[4  % - 6  %]

[4  % - 6  %]

[4  % - 6  %]

Innéacs

100

88

75

75

Meánphraghas (EUR/tona)

3 646

3 936

4 522

4 431

Innéacs

100

108

124

122

Tríú tíortha eile

Méid (tonaí)

32 587

29 109

29 046

28 594

Innéacs

100

89

89

88

Sciar den mhargadh

[4  % - 6  %]

[3  % - 5  %]

[3  % - 5  %]

[3  % - 5  %]

Innéacs

100

90

89

88

Meánphraghas (EUR/tona)

3 407

3 176

3 070

3 149

Innéacs

100

93

90

92

Foinse: Eurostat, figiúirí ón tSeapáin arna gcoigeartú ag faisnéis rúnda mhargaidh.

(290)

Cé gur tháinig laghdú 28 % ar allmhairí ón tSeapáin idir 2017 agus 2018 agus 25 % idir 2018 agus 2019, tháinig méadú substaintiúil 75 % orthu le linn na tréimhse imscrúdaithe. Rinne ceann de tháirgeoirí sampláilte an Aontais na hallmhairí ón tSeapáin, Nippon Shokubai Europe, a athdhíolann SAP a tháirgeann a mháthairchuideachta Nippon Shokubai Japan (‘Nippon Shokubai’) chomh maith lena tháirgeadh féin a dhéanamh. Go dtí 2019, lean Nippon Shokubai straitéis d’allmhairí na Seapáine a laghdú i bhfabhar a tháirgthe Eorpaigh, rud a léirítear sa mhéid táirgeachta agus infheistíochtaí níos airde, a raibh méadú acmhainneachta suntasach san Eoraip mar thoradh air in 2018. Le himeacht ama áfach, thug níos mó agus níos mó custaiméirí aghaidh ar Nippon Shokubai Europe ag éileamh praghsanna níos ísle de bharr brú ó allmhairí na Cóiré Theas a raibh praghas íseal orthu. Dá bhrí sin, amhail ón tréimhse imscrúdaithe, chuir Nippon Shokubai a straitéis in oiriúint.

(291)

D’fhonn fanacht iomaíoch le hallmhairí na Cóiré Theas agus gan méideanna díolachán san Eoraip a chailleadh, mhéadaigh Nippon Shokubai Europe a athdhíolacháin SAP a táirgeadh sa tSeapáin.

(292)

Ina theannta sin, cé gur lean praghsanna allmhairí na Seapáine agus na Cóiré Theas treocht chomhchosúil den chuid is mó (cosúil leis na treochtaí i dtionscal an Aontais), tá eisceacht shuntasach amháin ann: Léirigh praghsanna allmhairiúcháin na Cóiré Theas titim shuntasach in 2019 cé gur mhéadaigh praghsanna na Seapáine go fóill agus d’fhan praghsanna thionscal de chuid an Aontais beagnach cobhsaí. Ní raibh sé sin inbhuanaithe agus mar iarmhairt air sin, b’éigean do thionscal na Seapáine agus don tionscal de chuid an Aontais iad a leanúint agus a bpraghsanna a ísliú go suntasach le linn na tréimhse imscrúdaithe.

(293)

Tá forbairt sciartha de mhargadh suntasach freisin. Mhéadaigh Poblacht na Cóiré a sciar den mhargadh faoi 4 phointe céatadáin le linn na tréimhse iomláine faoi bhreathnú. I gcodarsnacht leis sin, tháinig laghdú suntasach i dtosach ar allmhairí na Seapáine sna blianta 2018 agus 2019 agus níor tháinig méadú orthu ach le linn na tréimhse imscrúdaithe mar iarmhairt ar bhrú praghsála ó allmhairí na Cóiré Theas, rud a d’fhág táirgeadh na hEorpa neamhbhrabúsach. Mar thoradh air sin, bhí na cainníochtaí a allmhairítear ón tSeapáin le linn na tréimhse imscrúdaithe ní b’airde ná iad siúd ag tús na tréimhse imscrúdaithe díobhála, agus tháinig méadú 20 % ar an sciar den mhargadh a bhí ag an tSeapáin i gcaitheamh na tréimhse díobhála iomláine.

(294)

Níl aon fhianaise ar taifead le tabhairt le fios gur dumpáladh allmhairí ón tSeapáin. Dá dheasca sin, gan beann ar cé acu a d’fhéadfadh allmhairí ón tSeapáin rannchuidiú le díobháil tháirgeoirí eile an Aontais nó nach bhféadfadh, bhí éifeacht na n-onnmhairí ón gCóiré Theas i bhfad ní b’airde le linn na tréimhse faoi bhreathnú mar gheall ar an bpraghas ní b’ísle agus an méadú ní b’airde i méid i gcaitheamh na tréimhse.

(295)

Anuas air sin, leanadh leis an gcaillteanas do Nippon Shokubai Europe ar na díolacháin dá SAP a tháirgtear san Eoraip.

(296)

Tháinig méadú 25 % ar allmhairí ón Tuirc le linn na tréimhse faoi bhreathnú. Méadaíodh a sciar den mhargadh ó [6%-8%] go dtí [7%-9%] sa tréimhse sin. Lean meánphraghas na n-allmhairí sin an treocht chéanna a chonacthas i gcás allmhairí ó Phoblacht na Cóiré, d’ainneoin iad a bheith socraithe ag leibhéal ní b’ísle ó 2018 go dtí an tréimhse imscrúdaithe. Le linn na tréimhse imscrúdaithe, rinne siad praghsanna thionscal na Cóiré Theas agus an Aontais a shladghearradh faoi 3 % agus 14 % faoi seach. Ba cheart allmhairí ón Tuirc a bhreithniú ina bhfachtóir rannpháirteach dá bhrí sin, a chuir leis an díobháil a rinneadh do thionscal an Aontais.

(297)

Toisc go ndéanann méid na n-allmhairí sin ionadaíocht ar níos lú ná leath an mhéid ó Phoblacht na Cóiré, áfach, is léir gurbh fhachtóir cúisíochta ní ba thábhachtaí iad na hallmhairí ó Phoblacht na Cóiré.

(298)

Tháinig laghdú 24 % ar mhéid na n-allmhairí agus ar sciar margaidh Stáit Aontaithe Mheiriceá araon le linn na tréimhse faoi bhreathnú. I gcomhthráth leis sin, tháinig laghdú 22 % ar a meánphraghas. Dá réir sin, ní fhéadfadh sé gur chuir allmhairí Meiriceánacha leis an díobháil a rinneadh do thionscal an Aontais le linn na tréimhse sin.

(299)

Tar éis an nochta dheiridh, d’iarr LG Chem go ndéanfaí nochtadh breise maidir leis an modheolaíocht a úsáidtear chun méideanna agus luachanna allmhairithe a chinneadh, chomh maith le nochtadh maidir le luachanna ón gCóiré agus ón tSeapáin. Shoiléirigh an Coimisiún sa nochtadh breise an 8 Feabhra 2022 go rabhthas ag brath ar shonraí allmhairithe Eurostat atá bunaithe ar chóid AC i leith allmhairí ó thríú tíortha. I gcás na Seapáine, seiceáladh faisnéis Eurostat don chód AC 3906 90 90 maidir leis an tSeapáin leis an bhfaisnéis rúnda sa cháschomhad. Mar a míníodh in aithris 195 den Treoir maidir le Feistí Leighis, ba dhuine de na táirgeoirí samplála de chuid an Aontais a rinne na hallmhairithe ón tSeapáin. Ós rud é gur ó tháirgeoir amháin a thagann na figiúirí, tá siad faoi rún. I gcás na Cóiré, chuir an Coimisiún figiúirí coigeartaithe ar fáil mar a pléadh iad in aithrisí (159) go (163).

(300)

Maidir leis an tuairim ó LG Chem nach gceadaíonn na raonta d’allmhairí Seapánacha aon chomparáid cheart a dhéanamh le hallmhairí na Cóiré ná le praghsanna thionscal an Aontais, thagair an Coimisiún don fhíric go bhfuil na sonraí faoi rún agus nach ndéanfadh raonta níos cúinge rúndacht na sonraí a áirithiú.

(301)

Mhaígh LG Chem freisin go raibh díobháil ba chúis den chuid is mó ag allmhairí Seapáinis. Mar thaca lena mhaíomh, dúirt LG Chem, ag an mbuaicphointe a bhí acu in 2019, nár chuir allmhairí na Cóiré bac ar thionscal an Aontais an ghné sheasta dá bpraghas a mhéadú. Níor tháinig laghdú ar an ngné sheasta go dtí 2020, nuair a tháinig laghdú ar allmhairí na Cóiré ach tháinig laghdú níos mó ar phraghsanna thionscal an Aontais chun an laghdú ar phraghsanna allmhairí ón tSeapáin a leanúint.

(302)

Ní léiríonn argóint an LG Chem ach comparáid aonair idir na blianta 2019 agus 2020. Mar sin féin, tugtar neamhaird ar an bhfíric go ndéantar conarthaí SAP a chaibidliú go rialta ar feadh bliana ar a laghad, ach freisin mar chonarthaí ilbhliantúla agus go dtarlaíonn an idirbheartaíocht maidir le praghsanna go rialta sa bhliain roimh thús an chonartha. Ciallaíonn sé sin go ndearnadh praghsanna do chonarthaí ag tosú in 2020 a chaibidliú in 2019 agus go ndearnadh conarthaí ilbhliantúla ag tosú in 2019 a chaibidliú cheana féin in 2018.

(303)

Mar sin féin, bhí laghdú 28 % tagtha ar allmhairí ón tSeapáin in 2018 agus laghdú 57 % fiú in 2019 i gcomparáid le 2017. Chomh maith leis sin, in 2019 ní hionann an méid a allmhairítear ón tSeapáin fiú ag an deireadh uachtarach den raon a thaispeántar i dTábla 11 agus leath na n-allmhairí ón gCóiré sa tréimhse chéanna. Ó chomparáid idir na hallmhairí ón tSeapáin a thaispeántar in aithris (113) den ghearán don tréimhse ó Iúil 2019 go Meitheamh 2020, [63 000-67 000 tonna] agus na hallmhairí don bhliain 2020 ar taispeáint i dTábla 11, [105 000-115 000 tonna], is léir freisin nach raibh an méadú ar allmhairí Seapánacha ach amháin ón dara leath de 2020 den chuid is mó.

(304)

Dá bhrí sin, tá sé an-dócha go raibh an méadú ar allmhairí Seapáinis in 2020 tionchar ar an idirbheartaíocht praghais do na díolacháin in 2020, ach in áit loighciúil go mbeidh éifeacht bhreise an 2020 allmhairí Seapáinis, más ann, a thagann chun cinn ach amháin ó 2021 ar aghaidh. Murab ionann agus an méid sin, de réir mar a admhaíonn LG Chem, tháinig méadú suntasach ar allmhairí na Cóiré in 2018 agus le méadú 38 % ar a bhuaic in 2019, tharla an dá bhliain inar tharla an chuid is mó den idirbheartaíocht praghais don bhliain 2020. Ós rud é nach bhfuil méadú suntasach tagtha ar allmhairí Seapánacha sa dara leath de 2020, léirítear gur freagairt iad na hallmhairí sin ar an mbrú praghsála atá á fheidhmiú ag allmhairí na Cóiré mar a léiríodh in aithris (291) thuas. Dá bhrí sin, dhiúltaigh an Coimisiún don argóint go bhfuil an méadú ar allmhairí ón tSeapáin atá ag tarlú in 2020 ina chúis leis an laghdú praghsanna in 2020 ar mhargadh an Aontais.

(305)

D’áitigh LG Chem thairis sin gur lean praghsanna tháirgeoirí samplála an Aontais praghsanna na n-allmhairí ón tSeapáin seachas ón gCóiré.

(306)

Níor léirigh LG Chem comhghaol idir praghsanna tháirgeoirí an Aontais agus praghsanna allmhairí na Seapáine. Idir 2017 agus 2018, tháinig méadú den chineál céanna ar phraghsanna táirgeoirí de chuid an Aontais agus ar phraghsanna allmhairí ón gCóiré, agus níor tháinig ach méadú beag ar phraghsanna allmhairí Seapánacha. Idir 2018 agus 2019 tháinig méadú soiléir ar phraghsanna allmhairí ón tSeapáin faoi 4 bpointe céatadáin, cé gur tháinig laghdú ar phraghsanna tháirgeoirí an Aontais, mar a tharla i bpraghsanna allmhairí na Cóiré. Níl ach ó 2019 go dtí an IP ann go bhfuil comhghaol soiléir, a thugann le fios go raibh táirgeoirí an Aontais agus allmhairí Seapánacha faoi bhrú praghsála allmhairí taifead na Cóiré in 2019.

(307)

D’áitigh an LG Chem freisin nár chuir ESN a straitéis in oiriúint de réir mar a choinnigh siad díolacháin Aontais sa IP, de bhreis ar allmhairí suntasacha ón tSeapáin. Ina theannta sin, de réir Chem LG, ní féidir soláthróirí a athrú thar oíche mar gheall ar phróiseas fada bordála na n-úsáideoirí. Chuir NSE straitéis chreiche fhadtéarmach chun feidhme chun margadh an Aontais a sholáthar ó mhonarchana Seapáine agus ó mhonarchana Aontais araon, trí chumais a mhéadú san Aontas agus trí dhíolacháin chun dochair tháirgeoirí eile an Aontais.

(308)

Thug an Coimisiún dá aire go bhfuil laghdú suntasach tagtha ar allmhairí ón tSeapáin, lena n-áirítear allmhairí NSE, ó 2017 go 2019 agus nach bhfuil ach méadú tagtha ar an méid sin i gcás IP. Léiríonn sé sin gur cuireadh in oiriúint straitéis, a raibh sé mar aidhm leis táirgeadh áitiúil san Aontas a chur in ionad athdhíol allmhairí Seapánacha. Ach amháin mar fhreagairt ar an iomaíocht ó allmhairí Cóiréis íseal-praghsáilte, rinne allmhairí Seapáinis méadú ag deireadh 2020. Is tapúla is féidir na hoiriúnuithe sin a dhéanamh idir fochuideachtaí de ghrúpa ilnáisiúnta, agus an t-am oiriúnaithe is giorra ar thaobh an úsáideora de ag teastáil. Tá sé sin ar chomhréim freisin leis an laghdú ar allmhairí ón tSeapáin fad a méadaíodh acmhainneachtaí táirgeachta san Aontas. Dhiúltaigh an Coimisiún don mhaíomh sin dá bhrí sin.

(309)

D’éiligh LG Chem freisin gur dócha go ndearna an Coimisiún an sciar den mhargadh atá ag an tSeapáin a ghannmheas mar gur theip air soláthraithe eile de chuid na Seapáine a mheas, amhail Sumitomo Seika.

(310)

Rinne an Coimisiún sonraí Eurostat a chros-seiceáil leis na sonraí atá ar fáil sa chomhad, lena n-áirítear an fhaisnéis a chuirtear ar fáil ó úsáideoirí. Ní raibh an comhad a thabhairt le fios go raibh allmhairí ag soláthraithe eile Seapáine a mheas faoina luach. Dhiúltaigh an Coimisiún don mhaíomh sin dá bhrí sin.

(311)

Ar deireadh, mhaígh LG Chem, sa mhéid go ndearna allmhairí Turcach díobháil do thionscal an Aontais, gur cheart go mbeadh an Coimisiún tar éis a áirithiú go ndéanfar éifeachtaí díobhálacha allmhairí na Tuirce a dheighilt agus nach sanntar iad d’allmhairí na Cóiré.

(312)

Thug an Coimisiún dá aire sna haithrisí agus nár tháinig méadú suntasach ar allmhairí na Tuirce le linn na tréimhse a measadh, ná nach féidir iad a chur i gcomparáid i ndearbhfhigiúirí le hallmhairí na Cóiré. Dá bhrí sin, dhiúltaigh an Coimisiún do na hargóintí gur luaigh sé éifeachtaí allmhairí na Tuirce d’allmhairí na Cóiré.

5.2.4.   Feidhmíocht onnmhairiúcháin an tionscail de chuid an Aontais

(313)

Ina bharúlacha maidir leis an tionscnamh, d’iarr LG Chem ar an gCoimisiún anailís a dhéanamh le cinneadh ar chuir fócas d’aon ghnó thionscal an Aontais ar onnmhairí leis an díobháil.

(314)

Seo a leanas mar a forbraíodh méid na n-onnmhairí ó na táirgeoirí ón Aontas le linn na tréimhse faoi bhreathnú:

Tábla 12

Feidhmíocht onnmhairiúcháin tháirgeoirí sampláilte ón Aontas

 

2017

2018

2019

An tréimhse imscrúdaithe

An méid onnmhairí (tonaí)

[90 000 – 105 000 ]

[95 000 – 110 000 ]

[115 000 – 130 000 ]

[135 000 – 150 000 ]

Innéacs

100

102

124

145

Meánphraghas (EUR/tona)

[1 000 – 1 300 ]

[1 200 – 1 500 ]

[1 200 – 1 500 ]

[1 000 – 1 300 ]

Innéacs

100

123

118

98

Foinse: táirgeoirí ón Aontas a samplaíodh

(315)

Tháinig méadú 23 % ar mheánphraghas na n-onnmhairí sin in 2018. Tháinig laghdú ar an leibhéal sin in 2019, d’fhán sé a bheith 18 % ní b’airde ná an leibhéal in 2017, agus níos déanaí sa tréimhse imscrúdaithe bhí sé ag leibhéal a bhí ní ba lú ná an leibhéal in 2017 (-2 %). Bhí meánphraghas na n-onnmhairí sin ní b’ísle ná meánphraghas thionscal an Aontais ar mhargadh an Aontais feadh na tréimhse faoi bhreathnú, agus d’fhan sé cobhsaí. Bhí méideanna onnmhairí go seasta faoi na leibhéil méideanna a bhain tionscal an Aontais amach ar mhargadh an Aontais, cé gur tháinig méadú 45 % orthu ar an bhforiomlán le linn na tréimhse faoi bhreathnú.

(316)

D’fhorbair praghsanna díolacháin onnmhairiúcháin ar bhealach a bhí níos mó i gcomhréir le treocht phraghas an amhábhair le linn na tréimhse faoi bhreathnú, agus dá bhrí sin, níor léiríodh an mhéid spealta praghsanna chéanna le linn na tréimhse faoi bhreathnú, mar a léirítear sna díolacháin ar mhargadh an Aontais (a léirítear i dTábla 5). Anuas air sin, i bhfianaise gur tháinig méadú ar dhíolacháin onnmhairiúcháin, ní raibh aon éifeacht dhiúltach acu ar na costais sheasta in aghaidh gach aonaid a táirgeadh. Dá bhrí sin, tháinig an Coimisiún ar an gconclúid nár chuir an fheidhmíocht onnmhairiúcháin go suntasach leis an díobháil ábhartha a rinneadh do thionscal an Aontais.

(317)

I bhfianaise acmhainneacht táirgeachta bhreise tháirgeoirí an Aontais ó 2018, níl aon léiriú ann go raibh straitéis d’aon ghnó ag táirgeoirí an Aontais scaireanna an mhargaidh a thabhairt suas san Aontas i bhfabhar díolachán lasmuigh den Aontas. Chuirfeadh an acmhainneacht bhreise sin ar chumas tháirgeoirí an Aontais díolacháin lasmuigh den Aontas Eorpach a mhéadú gan sciar den mhargadh san Aontas a chailleadh.

(318)

Dá bhrí sin, dhiúltaigh an Coimisiún an argóint gur chuir fócas d’aon ghnó thionscal an Aontais ar onnmhairí leis an díobháil.

(319)

Tar éis an nochta dheiridh, d’áitigh LG Chem nár cailleadh díolacháin ar mhargadh an Aontais do thionscal an Aontais, ach go ndéantar margadh an Aontais a atreorú chuig margaí onnmhairiúcháin. Ina theannta sin, d’áitigh LG Chem gur chinn an Coimisiún go raibh tionchar diúltach ar staid airgeadais thionscal an Aontais ag ardú beag ar mhéideanna onnmhairiúcháin ag praghsanna díolacháin a bhí níos ísle ná na meánphraghsanna díolacháin ar mhargadh an Aontais in imscrúdú a rinneadh in 2007 maidir le peinteiritríotóil.

(320)

Thug an Coimisiún faoi deara nach raibh úsáid acmhainne thionscal an Aontais le linn IP ach [78 %-80 %]. Deimhnítear leis sin go bhféadfadh tionscal an Aontais díolacháin onnmhairithe a mhéadú freisin gan níos lú a dhíol ar mhargadh an Aontais. Murab ionann agus imscrúdú pentaerythritol mar a dhéantar cur síos air in aithris, níor chuir an méadú ar dhíolacháin onnmhairiúcháin go mór leis an ngortú ábhartha.

(321)

Dá bhrí sin, diúltaíodh don mhaíomh.

5.2.5.   Paindéim COVID-19

(322)

D’áitigh LG Chem freisin gur cheart an sleabhcadh eacnamaíoch a bhain le paindéim COVID-19 a chur san áireamh mar fhachtóir a d’fhéadfadh díobháil a dhéanamh do thionscal an Aontais le linn na tréimhse idir lár 2019 agus 2020. D’iarr sé ar an gCoimisiún imscrúdú a dhéanamh ar an méid a chuir an fachtóir sin le díobháil thionscal an Aontais.

(323)

Úsáidtear SAP go príomha le haghaidh riachtanais shláinteacha bhunúsacha agus dá bhrí sin ní raibh éifeacht dhiúltach ag paindéim COVID-19 air. Mar sin féin ag tús 2020 tháinig méadú ar an éileamh ar tháirgí sláinteacha agus dá bhrí sin SAP mar gheall ar fhaitíos ar an margadh ach cothromaíodh é sin i gcaitheamh na bliana. Níor chuir an phaindéim stopa mór le táirgeacht ach oiread. Níor breathnaíodh go raibh aon éifeacht dhiúltach eile ag paindéim COVID-19 ar mhonaróirí SAP. Dhiúltaigh an Coimisiún dá bhrí sin don argóint gur chuir paindéim COVID-19 leis an díobháil.

5.2.6.   Díobháil a rinneadh mar gheall ar chostais a bhain le méaduithe acmhainneachta

(324)

Anuas air sin, d’áitigh an Chomhghuaillíocht úsáideoirí agus LG Chem go bhféadfadh na caillteanais i mbrabúsacht a éilíodh sa ghearán ó thionscal an Aontais a bheith mar thoradh ar chaiteachais urghnácha, seachas gnáthbhreithnithe tráchtála. Mhol siad go bhféadfaí go raibh ról ag na hinfheistíochtaí in acmhainneachtaí nua ag tionscal an Aontais – ar ar tugadh tuairisc cheana féin in aithris (205) – sa chaillteanas sin mar gheall ar mhéadú sna costais táirgeachta.

(325)

Luaigh LG Chem freisin go bhféadfaí go mbainfeadh caiteachais urghnácha den sórt sin le hinfheistíochtaí ó thionscal an Aontais i dteicneolaíochtaí nua a fhorbairt, a chuir – ar an gcaoi chéanna le hinfheistíochtaí in acmhainneacht táirgeachta – le méadú ar na costais táirgeachta.

(326)

Thug an Coimisiún dá aire go bhfuil sé mar chuid de ghnáthchúrsaí gnó go n-infheistíonn monaróirí SAP i saoráidí táirgeachta nua, go háirithe i gcás ina bhfuiltear gar d’úsáid ag lánacmhainneacht, rud ar féidir a bheith cinnte faoi ag tús na tréimhse faoi bhreathnú. Ní raibh na méaduithe in acmhainneacht ar mhéid mhíréasúnta freisin, go háirithe ag cur na héifeachtúlachtaí a bhaineann le hacmhainneacht níos airde san áireamh. Anuas air sin, d’iarr an Coimisiún ar tháirgeoirí sampláilte an Aontais aon éifeacht urghnách ag laguithe nó díscríobh urghnách ó tháscairí díobhála a eisiamh.

(327)

Dhiúltaigh an Coimisiún dá bhrí sin don argóint gur chuir an costas a bhain le méaduithe acmhainneachta leis an díobháil.

5.2.7.   Costais shuntasacha taighde agus forbartha

(328)

Mhaígh LG Chem gur dhírigh táirgeoirí an Aontais ar fhorbairtí amhábhar nua, rud a chiallódh go mbeadh costais shuntasacha taighde agus forbartha ann agus gur mhéadaigh sé sin costais ar mhéid ábhartha.

(329)

Tá sé mar chuid de ghnáthchúrsaí gnó go n-infheistíonn monaróirí SAP i gcineálacha nua SAP a fhorbairt. Infheistíonn LG Chem go tráthrialta i gcineálacha nua SAP a fhorbairt agus chuir sé i dtábhacht an infheistíocht den sóirt sin i gcomhthéacs SAP sonraíochta. Dá bhrí sin, is gnáthchuid den ghnó é an fíoras go mbaineann costais le taighde agus forbairt. Le linn an fhíorúcháin ar tháirgeoirí sampláilte an Aontais, níor aimsíodh aon chostas taighde agus forbartha de bheith míréasúnach ard.

(330)

Dá bhrí sin, dhiúltaigh an Coimisiún an argóint gur chuir costais taighde agus forbartha leis an díobháil a rinneadh do thionscal an Aontais.

5.2.8.   An idirbheartaíocht maidir le praghsanna domhanda

(331)

Tar éis do LG Chem an Nochtadh Deiridh a rá go ndéantar praghsanna a chinneadh ar an leibhéal domhanda le líon beag ceannaitheoirí domhanda, seachas iad a bheith bunaithe ar threochtaí aonair i margadh an Aontais.

(332)

Ar an gcéad dul síos, ní oibríonn gach úsáideoir SAP ar leibhéal domhanda mar a léirigh úsáideoirí éagsúla, a tháinig chun cinn sa nós imeachta agus a bhfuil a dtáirgeadh iomlán san Aontas acu. Níor thug an LG Chem mion ná ní thug sé bunús ina argóint maidir le sciar na ndíolachán san Aontas a bhfuil feidhm ag prionsabal na caibidlíochta domhanda maidir le praghsanna ina leith. Ar an dara dul síos, fiú i gcásanna ina ndéantar praghsanna a chaibidliú ar leibhéal domhanda, is gá go gcuirfí leibhéal an phraghais ar mhargadh an Aontais san áireamh san idirbheartaíocht sin maidir le praghsanna. Ní íocfaí praghas domhanda níos airde le haon ghníomhaí domhanda, dá mbeadh soláthar níos saoire ar mhargadh an Aontais indéanta. Ag an am céanna, má aontaíonn soláthróir laistigh de chonradh domhanda an tAontas a sholáthar ag praghsanna dumpáilte agus díobhálacha, ní údar maith é an conradh domhanda le dumpáil den sórt sin a dhéanamh. Dhiúltaigh an Coimisiún, dá bhrí sin, don mhaíomh sin.

5.3.   An chonclúid ar chúisíocht

(333)

Nuair a chuirtear cás na n-allmhairí i gcomparáid leo siúd de chuid thionscal an Aontais ag tús agus ag deireadh na tréimhse faoi bhreathnú, léirítear go soiléir gur tháinig méadú substaintiúil ar allmhairí ón tír lena mbaineann agus go ndeachaigh cás thionscal an Aontais in olcas. Go sonrach, d’éirigh an cás ní ba mheasa ar bhealach suntasach in 2019 agus in 2020. Rud tábhachtach nach mór a thabhairt faoi deara gur tháinig laghdú ar phraghsanna na Cóiré Theas in 2019, cé gur fhan praghsanna thionscal an Aontais (agus na Seapáine) mar an gcéanna. Mar sin féin, rinneadh é sin agus a méideanna díolachán thíos leis mar gheall gur leath Poblacht na Cóiré a dhíolacháin. Mar fhreagairt air sin, lean tionscal an Aontais an treocht praghsanna a shocraigh Poblacht na Cóiré agus laghdaigh sé a phraghsanna díolacháin in 2020 agus lean sé de chainníochtaí tábhachtacha díolacháin ar an margadh a chailleadh. Ba chúis iad na hallmhairí dumpáilte ó Phoblacht na Cóiré le díobháil ábhartha do thionscal an Aontais ó 2017 mar gheall ar an dul i bhfód ollmhór ar an margadh a baineadh amach, agus an tionscal de chuid an Aontais thíos leis. I dtéarmaí praghsanna, mar gheall ar an sciar den mhargadh a bhí ag allmhairí ag dul i méid, lena ndearnadh sladghearradh go leanúnach ar phraghsanna thionscal an Aontais, cruthaíodh brú praghsanna substaintiúil agus coisceadh na méaduithe ar phraghas an mhargaidh i gcomhréir le méaduithe sna costais le haghaidh amhábhar ar ghá iad go mbainfeadh an tionscal de chuid an Aontais leibhéil bhrabúis réasúnacha amach.

(334)

Níor chuir fachtóirí eile, amhail caillteanas méideanna díolachán agus athruithe le haghaidh SAP sonraíochtaí ná athruithe i bpraghas an amhábhair leis an díobháil a breathnaíodh a bhain do thionscal de chuid an Aontais.

(335)

Bhí tionchar teoranta ag allmhairí ón tSeapáin agus ón Tuirc ina seal ar an tionscal. Bhí allmhairí ón Tuirc ar phraghsanna a bhí cosúil le hallmhairí ón gCóiré Theas ach ag méideanna a bhí i bhfad ní b’ísle agus dá bhrí sin níor laghdaigh allmhairí den sórt sin an nasc cúisíoch idir na hallmhairí dumpáilte agus an díobháil a rinneadh do thionscal an Aontais. Ar an gcaoi chéanna, níor laghdaigh allmhairí ón tSeapáin an nasc cúisíoch idir na hallmhairí dumpáilte agus an díobháil a rinneadh do thionscal an Aontais. Tháinig laghdú ar allmhairí den sórt sin le linn na tréimhse a breithníodh agus níor tháinig méadú suntasach orthu ach le linn na tréimhse imscrúdaithe. Mar sin féin, bhí allmhairí ón tSeapáin fós ar leibhéal praghais níos airde i gcomparáid le hallmhairí ón gCóiré Theas. Is é méid ollmhór na n-allmhairí ón gCóiré Theas ar phraghsanna a bhí i bhfad ní b’ísle ná praghsanna thionscal an Aontais an phríomhchúis gur chaill tionscal an Aontais díolacháin agus nárbh fhéidir leis a phraghsanna a ardú i gcomhréir lena chostas táirgthe, rud a d’fhág caillteanais a bhí iontach mór.

(336)

Ar bhonn an mhéid thuas, tháinig an Coimisiún ar an gconclúid go ndearnadh díobháil ábhartha do thionscal an Aontais de dheasca na n-allmhairí dumpáilte ón tír lena mbaineann, agus maidir leis na fachtóirí eile, a breithníodh ar leithligh nó le chéile, nár mhaolaigh siad an nasc cúisíoch idir na hallmhairí dumpáilte agus an díobháil ábhartha.

(337)

I bhfianaise an mhéid thuas, tháinig an Coimisiún ar an gconclúid go ndearna allmhairí dumpáilte ón tír lena mbaineann díobháil ábhartha do thionscal an Aontais. Is léir an díobháil maidir le treocht na táirgeachta, úsáid na hacmhainneachta, méid na ndíolachán i margadh an Aontais, an sciar den mhargadh, an fhostaíocht, meánphraghas díola aonaid ar mhargadh an Aontais, an costas táirgthe, stoic dheiridh, an bhrabúsacht agus an toradh ar infheistíochtaí, nuair a bhreathnaítear orthu i bhfianaise threocht méideanna agus praghsanna allmhairiúcháin na Cóiré Theas (i ndearbhluachanna agus i gcomparáid le himreoirí margaidh eile).

6.   LEAS AN AONTAIS

(338)

I gcomhréir le hAirteagal 21 den bhun-Rialachán, scrúdaigh an Coimisiún an cheist arbh fhéidir leis teacht ar an gconclúid shoiléir nár chun leasa an Aontais a bhí sé bearta a ghlacadh sa chás seo, cé go ndearnadh amach go raibh dumpáil dhíobhálach ann. Rinneadh cinneadh maidir le leas an Aontais agus aird á tabhairt ar leasanna na bpáirtithe éagsúla lena mbaineann, lena n-áirítear tionscal an Aontais agus úsáideoirí. Ós rud é go ndíoltar an táirge go díreach leis an gcustaiméir go príomha, níor ghlac aon allmhaireoir neamhghaolmhar páirt sa nós imeachta.

6.1.   Leas an tionscail de chuid an Aontais

(339)

Feabhsóidh forchur beart na coinníollacha margaidh le haghaidh táirgeoirí an Aontais agus beidh siad in ann a staid iomaíochta ar an margadh a fheabhsú, agus an méid díolacháin agus an sciar den mhargadh a cailleadh a aisghabháil. Ós rud é go mbainfí an brú praghsanna ó allmhairí éagóracha, bheidh tionscal an Aontais in ann a phraghsanna díolacháin a mhéadú agus brabúsacht inbhuanaithe a bhaint amach.

(340)

Bheadh éifeachtaí diúltacha suntasacha ag éagmais beart ar thionscal an Aontais, mar leanfadh allmhairí de mhéadú agus d’eascródh ísliú breise praghsanna san Aontas as sin. Bheadh tionchar diúltach aige sin ar mhéideanna táirgeachta agus díolachán thionscal an Aontais agus ar an sciar den mhargadh. Dhéanfadh sé sin dochar do tháscairí airgeadais thionscal an Aontais agus go háirithe, bheadh an caillteanas atá ann faoi láthair ní ba mheasa agus bheadh iarmhairtí diúltacha ar infheistíochtaí agus fostaíocht san Aontas.

(341)

Dá bhrí sin, bheadh forchur beart sealadach go soiléir chun leasa thionscal an Aontais.

6.2.   Leas úsáideoirí

(342)

Tháinig neart úsáideoirí chun tosaigh san imscrúdú, ach níor sholáthair ach dhá cheann díobh freagairt don cheistneoir. Tháirg an dá úsáideoir táirgí cúraim shláinte le haghaidh daoine fásta den chuid ba mhó. Bhí an fhreagairt ón dá úsáideoir easnamhach ar bhealach suntasach agus níor fhreagair ach ceann amháin de na cuideachtaí d’iarraidh an Choimisiúin chun tuilleadh faisnéise a sholáthar laistigh den sprioc-am a tugadh agus bhí an fhreagairt easnamhach fós. Dá thoradh sin, maidir le ceann amháin de na húsáideoirí, ní raibh an Coimisiún in ann tionchar na ndleachtanna frithdhumpála a mheas ar chor ar bith. Maidir leis an dara húsáideoir, d’ainneoin na freagartha neamhiomláine don cheistneoir, bhí an Coimisiún in ann tionchar na mbeart a mheas. I gcás na cuideachta sin, sheas SAP do [5 - 15 %] dá chostas táirgeachta, ach ní raibh ach tríú amháin den SAP sin de thionscnamh soláthairtí ón gCóiré Theas. Léirigh an chuideachta freisin le haghaidh príomh-mhargaí tábhachtacha, is iad sin conarthaí ilbhliantúla leis an earnáil sláinte phoiblí agus gnóthais árachais, cosc ar chostais táirgeachta bhreise a chur ar aghaidh. Sholáthair an chuideachta fianaise ar thíortha éagsúla a laghdaigh costais san earnáil sláinte, ag cur brú ar an gcuideachta a praghsanna díola a laghdú. D'ainneoin na ndúshlán sin agus go háirithe na costais a gearradh in earnáil na sláinte poiblí a raibh tionchar aige ar dhíolacháin na n-úsáideoirí, bhí brabús láidir de [10 % - 20 %] ag an gcuideachta. Tháinig an Coimisiún ar an gconclúid dá bhrí sin go bhféadfadh bearta de 14.7 % ar [5 % - 15 %] dá chostas táirgeachta a ionsú nó a chur ar aghaidh ar na custaiméirí ar a laghad.

(343)

Chuir ceithre úsáideoir bhreise, lena n-áirítear Procter & Gamble, FATER agus Essity, chomh maith le Comhghuaillíocht úsáideoirí, ina raibh ceithre úsáideoir, a n-argóintí chun tosaigh le linn éisteachtaí agus in aighneachtaí. Chuir na húsáideoirí uile go láidir in aghaidh na mbeart.

(344)

D’áitigh Procter & Gamble go riabh rochtain ar gach soláthróir SAP, lena n-áirítear soláthróirí ón gCóiré Theas, ríthábhachtach chun straitéis ilsoláthair a choinneáil ar bun, chun cobhsaíocht soláthair a áirithiú go háirithe le haghaidh SAP sonraíochta, nach féidir gach táirgeoir SAP é a tháirgeadh. Ní leor acmhainneacht tháirgeoirí an Aontais chun SAP Ghlúin 8 sonrach a theastaíonn ó Procter & Gamble leordhóthanach chun an méid is gá a sholáthar. Dá gcuirfí iallach ar Procter & Gamble SAP eile nach gcomhlíonann sonraíochtaí Ghlúin 8 a úsáid, d’fhéadfadh sé costais thábhachtacha maidir le pacáistíocht a leasú agus le hiompar a thionscnamh, agus bheadh tionchar diúltach aige sin ar an gcomhshaol mar gheall go méadófaí méid na dramhaíola. Ina theannta sin, theastódh próiseas oiriúnaithe a mhairfeadh 6 mhí ar a laghad ó athrú in SAP.

(345)

Chuir FATER argóintí comhchosúla ar aghaidh maidir le cobhsaíocht soláthair agus acmhainneacht táirgeachta neamhleor le haghaidh SAP Ghlúin 8 agus 9, agus d’éiligh sé tréimhse oiriúnaithe a mhairfeadh idir 6 mhí agus 9 mí. Mheas FATER go mbeadh dí-chaighdeánú agus costais bhreise a mbeadh seacht bhfigiúir sa tsuim EUR iomlán mar an tionchar diúltach a bheadh ar an gcuideachta i gcás ina n-éileofaí uirthi cineálacha eile SAP a úsáid.

(346)

Chuir tríú húsáideoir argóintí comhchosúla maidir le cobhsaíocht soláthair, costais oiriúnaithe chun SAP a athrú agus tionchar comhshaoil ar aghaidh.

(347)

Mhol an Chomhghuaillíocht úsáideoirí, chomh maith le húsáideoir amháin eile, i bhfianaise an riosca gur mheas táirgeoir amháin de chuid an Aontais a ghnó SAP a dhíol, go neartófaí dé-oplacht agus go gcuirfí iomaíochas ar mhargadh an Aontais i mbaol dá bhforchuirfí bearta frithdhumpála.

(348)

Thug an táirgeoir onnmhairiúcháin comhoibríoch a bharúil chomh maith a dúirt go bhféadfadh bearta frithdhumpála an bonn a bhaint d’iomaíocht chothrom ar mhargadh an Aontais.

(349)

Chuir úsáideoir SAP eile, Essity, maíomh cosúil ar aghaidh. Mhaígh sé gur bheag an spreagadh a bheadh ag tionscal an Aontais chun a tháirgeacht a éagsúlú agus réitigh nua a fhorbairt chun freastal ar riachtanais na gcustaiméirí atá ag athrú de shíor, in éagmais bhaol na hiomaíochta, rud a chur bac dá réir ar threallús Essity le héagsúlú a fháil agus a chuir iallach air a bheith ag spleách ar líon beag táirgeoirí de chuid an Aontais.

(350)

Measann an Coimisiún nár chuir an Chomhghuaillíocht úsáideoirí fianaise leormhaith ar fáil chun tacú leis an méid a mhaígh sé maidir leis an bhféidearthacht go n-éireodh margadh an Aontais le bheith ina dhé-oplacht dá bhforchuirfí na dleachtanna frithdhumpála. Go háirithe, níor mheas an Chomhghuaillíocht go bhféadfaí nach méadófaí an riosca a bhaineann le táirgeoir amháin de chuid an Aontais imeacht ón margadh mar gheall ar na hallmhairí dumpáilte agus an meath ar bhrabúsacht le haghaidh thionscal an Aontais a d’eascair as sin.

(351)

Thairis sin, níor léiríodh aon fhianaise ar chleachtais frithiomaíocha a rinne tionscal an Aontais san fhaisnéis a bailíodh le linn an imscrúdaithe. I gcodarsnacht leis sin, bailíodh fianaise shonrach go raibh an tionscal in ann agus toilteanach an táirge lena mbaineann a sholáthar d’aon úsáideoir.

(352)

Tháinig an Coimisiún ar an gconclúid go méadóidh na bearta costais táirgeachta na n-úsáideoirí agus nach bhfuil siad chun leasa na n-úsáideoirí. Á chur san áireamh nach mbeidh éifeacht thoirmeascach ag an méid dleachtanna beartaithe mar nach bhfuil i gceist le SAP ach [5 % - 15 %] de chostas táirgeachta clúidíní le haghaidh leanaí nó daoine fásta, tháinig an Coimisiún ar an gconclúid maidir le leas na n-úsáideoirí agus rochtain a bheith acu ar gach soláthróir SAP ar fud an domhain, nach bhfuil tosaíocht aige sin ar leas thionscal an Aontais a bheidh le cosaint in aghaidh allmhairí dumpáilte.

(353)

Ina dtuairimí tar éis an nochta dheiridh, d'easaontaigh P&G agus Fater leis an ráiteas in aithris maidir le cumas an tionscail Aontais soláthar a dhéanamh d'aon úsáideoir an táirge lena mbaineann. Mhaígh siad nach bhfuil Tionscal an Aontais in ann na méideanna iarrtha de Ghlúin 8 & 9 a sholáthar, mar go bhfuil easpa acmhainne táirgeachta ag baint leis don táirge sonrach SAP seo.

(354)

Rinne Chomhghuaillíocht H éilimh chomhchosúla a chur chun cinn ina n-aighneacht tar éis iad a nochtadh. D’easaontaigh sí freisin le conclúid an Choimisiúin maidir le cumas thionscal an Aontais soláthar d’aon úsáideoir den táirge lena mbaineann. D’áitigh sé, agus chuir sé fianaise ar fáil, go raibh tionchar córasach ag úsáideoirí SAP ar an slabhra soláthair i margadh an Aontais agus nach raibh siad in ann cáilíocht agus cainníocht SAP atá ag teastáil dá dtáirgeadh a áirithiú. Tháinig an Chomhghuaillíocht ar an gconclúid, agus suaitheadh sa slabhra soláthair a bheith ann faoi láthair, nach mbeadh tionscal an Aontais in ann caillteanas allmhairí iomaíocha SAP ó lasmuigh de AE a chúiteamh.

(355)

Baineann an fhianaise a thug P & G, Fater agus an Chomhghuaillíocht H chun bunús a thabhairt le ganntanas soláthair den chuid is mó leis an tréimhse tar éis an IP, ach freisin leis an dara agus an tríú ráithe de IP. Léiríonn an fhianaise dá bhforáiltear in IP go raibh tionchar sealadach ag an imbhualadh COVID sa tréimhse ó Mhárta go Meitheamh 2020 ar cheann de na soláthróirí Eorpacha. Mar sin féin, léirigh na sonraí freisin gur staid shealadach agus eisceachtúil a bhí ann, de réir mar a thosaigh soláthairtí go tapa tar éis an ghlasaithe. Ina theannta sin, níor léirigh na sonraí na deacrachtaí céanna do thionscal iomlán an AE. Os a choinne sin, is cosúil go léiríonn na sonraí gur laghdaíodh ganntanas soláthair táirgeora amháin de chuid an Aontais go páirteach tríd an méadú ar an soláthar ó tháirgeoirí eile de chuid an Aontais (i gcomhar le hallmhairí ó lasmuigh den AE). Chinn an Coimisiún, dá bhrí sin, nach raibh dóthain fianaise ann le linn an IP lena bhaint de thátal nach mbeadh tionscal an AE in ann na húsáideoirí soláthair lena mbaineann a sholáthar faoi ghnáthchúinsí gnó.

(356)

Bhain an fhianaise uile a bhí fágtha leis an tréimhse iar-I, a raibh tionchar ag briseadh soláthair ó thar lear uirthi agus an easpa iompair dhomhanda mar thoradh ar phaindéim COVID-19, rud a d’fhág go raibh éileamh méadaithe ar SAP Eorpach. Mar sin féin, ba fheiniméin shealadacha iad sin seachas feiniméin struchtúracha a rabhthas ag súil go n-imeoidh siad toisc go raibh slabhraí soláthair ag dul in oiriúint don tionchar a bheadh ag paindéim COVID-19. Go deimhin, mar a áitíonn úsáideoirí éagsúla, is minic nach féidir an t-oiriúnú do sholáthróir nua a dhéanamh láithreach agus tugtar conarthaí soláthair i gcrích go rialta ar feadh tréimhse bliana ar a laghad. Tugann struchtúr sin na gconarthaí fadtéarmacha roinnt ama do thionscal an Aontais coigeartú a dhéanamh, go háirithe ag cur san áireamh a gcumais chruthaithe infheistíochtaí substaintiúla a dhéanamh. Ina theannta sin, níor léir ón bhfianaise tacaíochta a chuir Chomhghuaillíocht H ar fáil aon saincheisteanna móra struchtúracha a dhéanann difear do chumas nó toilteanas táirgeoirí na hEorpa soláthar a dhéanamh faoi ghnáthdhálaí margaidh. Mar shampla, sna ríomhphoist a bhaineann le Nippon Shokubai, níor tarraingíodh aird ach ar shaincheisteanna a bhaineann le soláthar óna phlanda Seapánach, seachas ón ngléasra Eorpach. Ní raibh baint ag an bhfianaise go léir a cuireadh isteach maidir le BASF ach le saincheist gan choinne agus sealadach a mbeadh tionchar aici ar ghrád SAP aonair. Ar an gcaoi chéanna, níor thug fianaise maidir leis an dá tháirgeoir Eorpacha eile aon fhadhbanna soláthair struchtúraigh chun solais.

(357)

Maidir le P&G, níor áitíodh nach féidir le táirgeoirí an Aontais Glúin 8 & 9 SAP a tháirgeadh, ach amháin nach leor na hacmhainní táirgthe atá curtha in oiriúint agus tiomanta don Phlean Gníomhaíochta Náisiúnta seo le haghaidh éileamh P&G. Tá sé léirithe ag tionscal an Aontais, áfach, go bhfuil sé toilteanach infheistíocht a dhéanamh le linn na tréimhse imscrúdaithe, rud a chuireann in iúl gur féidir an acmhainn spártha atá ann cheana a oiriúnú nó a shíneadh más gá. Dá bhrí sin, dhiúltaigh an Coimisiún don éileamh nár chuir sé san áireamh an fhianaise a chuir P&G, Fater agus Comhghuaillíocht H ar fáil.

(358)

Mhaígh P&G agus Fater freisin gur theip ar an gCoimisiún bunús a thabhairt leis an “fhianaise shonrach” a bailíodh chun a chinneadh go raibh tionscal an Aontais in ann agus toilteanach aon úsáideoir den táirge lena mbaineann a sholáthar, mar a luaitear san aithris. Rinne Chomhghuaillíocht H éilimh den chineál céanna a chur chun cinn ina n-aighneacht tar éis iad a nochtadh.

(359)

Soiléiríonn an Coimisiún go mbaineann an fhianaise shonrach a bhailítear le hacmhainneachtaí spártha, le hinfheistíochtaí chun oiriúnú do riachtanais cliant nua agus le glacadh le cliaint nua.

(360)

Tar éis an nochta dheiridh, d'áitigh an LG Chem go bhfuil athrú tagtha ar staid an tsoláthair ó 2020 i leith, lena n-áirítear praghsanna agus infhaighteacht soláthairtí SAP san Aontas, ag tacú leis na hargóintí a rinne P&G agus úsáideoirí eile. Ina theannta sin, áitíonn an Coimisiún go bhfuil praghas SAP ag méadú, de réir mar atá praghsanna do phróipiléin agus do shóid loiscneach á bpiocadh.Meas an Coimisiún gur chuir úsáideoirí fianaise ar fáil go raibh paindéim COVID-19 agus na ganntanais iompair thar lear mar thoradh ar ghanntanas sealadach i soláthar SAP agus gur tháinig ardú ar phraghsanna dá bharr sin. Mheas an Coimisiún, áfach, nach bhfuil sa mhéid sin ach athrú sealadach (féach tuilleadh aithrise). Ina theannta sin, ní dócha go bhfeabhsóidh an méadú ar phraghsanna SAP i ngeall ar mhéaduithe amhábhair feabhas a chur ar bhrabúsacht thionscal an Aontais go fadtéarmach. Dá bhrí sin, mheas an Coimisiún nach raibh tionchar ag an nganntanas sealadach soláthair ar leas an Aontais beart a fhorchur chun cur i gcoinne na dumpála díobhálaí a suíodh.

(361)

Ina barúlacha tar éis an nochta dheiridh, d’easaontaigh Chomhghuaillíocht H le modheolaíocht an Choimisiúin. Go háirithe, thug sí le fios go bhfuil na conclúidí maidir le leas an Aontais bunaithe ar fhaisnéis theoranta agus mhíchruinn ar chuir an Coimisiún síos orthu go bhfuil siad easnamhach san aithris.

(362)

Comhghuaillíocht H easaontaíodh a thuilleadh le conclúid an Choimisiúin in aithris, is é sin le rá gurb ionann SAP agus [5 % – 15 %] den chostas a bhaineann le diaiteoirí fásta nó leanaí a tháirgeadh. D’éiligh sé, agus sholáthair sé fianaise, gurbh ionann costas SAP agus suas le [20-30 %] den chostas iomlán táirgthe.

(363)

Mhaígh sé freisin gur bhunaigh an Coimisiún a chonclúid ar na sonraí a chuir úsáideoir amháin ar fáil agus, dá bhrí sin, nár chuir sé san áireamh an fhianaise a cuireadh ar fáil maidir leis na deacrachtaí a bhaineann le hualach breise na ndualgas a chur ar a chustaiméirí. Míníodh go háirithe nach mbeadh úsáideoirí SAP in ann na méaduithe ar phraghsanna a chur ar aghaidh go dtí a gcustaiméirí féin ar chúiseanna éagsúla, amhail conarthaí fadtéarmacha, iomaíocht ghéar ó iomaitheoirí neamh-AE agus íogaireacht ó thaobh praghsanna de do chustaiméirí.

(364)

Agus measúnú á dhéanamh ag an gCoimisiún ar na doiciméid uile a chuir na páirtithe leasmhara uile ar fáil, níor bhunaigh sé a mheasúnú ar fhaisnéis atá teoranta agus míchruinn. A mhéid a chomhoibrigh na páirtithe leasmhara, d’fhíoraigh an Coimisiún an fhaisnéis a soláthraíodh. Áiríodh leis sin an céatadán de SAP i gcostas táirgthe le haghaidh táirgí sláinteachais do leanaí agus do dhaoine fásta. Dhiúltaigh an Coimisiún do na maímh sin ó Ghuaillíocht H dá bhrí sin.

(365)

Sna barúlacha a thug sí tar éis an nochta dheiridh, d’áitigh Kimberly-Clark gurb é boilsciú na gcostas monaraíochta, seachas na hallmhairí ón gCóiré, is mó atá mar chúis le praghsanna SAP i margadh an Aontais. Mhaígh sé gur ghlac praghsanna SAP tionchar an bhoilscithe ar chostais tráchtearraí, dáilte, saothair agus fuinnimh ar feadh 2021 agus, mar thoradh air sin, tháinig méadú ar phraghsanna SAP. Mar fhocal scoir, d’áitigh Kimberly-Clark go méadódh na bearta frithdhumpála tuilleadh an treocht praghsanna a mhéadú d’úsáideoirí iartheachtacha agus do chustaiméirí deiridh na dtáirgí, lena n-áirítear SAP.

(366)

Mar fhreagra air sin, thug an Coimisiún dá aire gur chuir Kimberly-Clark in iúl mar is ceart go raibh táirgeoirí SAP an Aontais ag glacadh le harduithe costais monaraíochta toisc nach raibh siad in ann a bpraghsanna díolacháin a mhéadú dá réir. Mar sin féin, níor léiríodh leis sin ach an brú ó thaobh praghsanna atá ar an margadh agus nach raibh na monaróirí in ann costais mhonaraíochta mhéadaithe a chur ar aghaidh chuig a gcliaint. Dhiúltaigh an Coimisiún don mhaíomh sin dá bhrí sin.

(367)

Ina thuairimí tar éis an nochta dheiridh, d’easaontaigh Kimberly-Clark le conclúid an Choimisiúin nach mbeidh éifeacht thoirmeascach ag na dualgais toisc nach bhfuil ach [5 %-15 %] den chostas táirgthe a bhaineann le diadóirí do dhaoine fásta nó do naíonáin, mar a luaitear san aithris.D’éiligh sé nár chuir an modh ríofa sin san áireamh nach táirgí tráchtearraí idirmhalartacha iad SAP.

(368)

Ina mheasúnú, thug an Coimisiún le fios go dtáirgtear SAP le hairíonna éagsúla agus go roghnaíonn úsáideoirí cineál sonrach SAP a oireann dá dtáirge. Mar sin féin, níor thug na difríochtaí teicniúla amháin údar le catagóirí breise PCN a chur leis. Bhí sonraí níos mionsonraithe bailithe ag an gCoimisiún ar dtús agus tháinig sé ar an gconclúid nach raibh údar ach le hidirdhealú idir an úsáid agus na breiseáin rialaithe bolaithe. Dhiúltaigh an Coimisiún don mhaíomh sin dá bhrí sin.

(369)

Ina theannta sin, d’áitigh Chomhghuaillíocht H gur theip ar an gCoimisiún measúnú ceart a dhéanamh ar na hábhair imní a chuir roinnt úsáideoirí SAP isteach maidir le dleachtanna a fhorchur, rud as ar tháinig conclúidí míchearta maidir le leas an Aontais. Mhaígh sé gur chaill an Coimisiún an deis treoir a thabhairt do na húsáideoirí maidir leis an gcaoi ar féidir a n-aighneachtaí a chur i láthair ar bhealach níos iomláine agus níos úsáidí agus nach ndearna sé iarracht leordhóthanach comhoibriú leis na húsáideoirí sin ionas go bhféadfaí measúnú cuí a dhéanamh ar leas an Aontais leis an bhfaisnéis a bailíodh ar deireadh. Ina theannta sin, mhaígh sí, i measc bhaill Chomhghuaillíocht H, nach bhfuil ach trí úsáideoir SAP a fuair ceistneoir ón gCoimisiún agus nár bhain an Coimisiún úsáid ach as an bhfaisnéis a cuireadh ar fáil i gceann amháin de dhá fhreagra cheistneora, agus ag an am céanna thug sé aird ar na hargóintí a cuireadh chun cinn in éisteachtaí agus aighneachtaí ó ocht n-úsáideoir eile SAP ar a laghad.

(370)

Chuir an Coimisiún an fógra tionscnaimh, maille leis an nasc chuig an gceistneoir úsáideoirí ábhartha, chuig na húsáideoirí uile a bhfuil aithne orthu agus cuireadh na húsáideoirí uile a tháinig chun cinn ar an eolas faoin nós imeachta. Cuireadh gach faisnéis a chuir úsáideoirí ar fáil san áireamh sa mheasúnú. Chuaigh an Coimisiún i dteagmháil freisin le gach úsáideoir a thug freagra ar cheistneoir an úsáideora chun a gcuid sonraí a fhíorú. Trí litreacha easnaimh, cuireadh treoir ar fáil maidir leis na sonraí riachtanacha. Dá bhrí sin, dhiúltaigh an Coimisiún don argóint nár chuir sé san áireamh go leordhóthanach ná nár thug sé cúnamh d’úsáideoirí sa nós imeachta seo.

6.3.   Fachtóirí eile

(371)

Chuir roinnt úsáideoirí in iúl dá méadódh an costas táirgeachta le haghaidh táirgí cúraim shláinte go dtiocfadh méadú ar an gcostas a bheadh le híoc ag tomhaltóirí ar tháirgí cúraim shláinte. Anuas ar an rochtain ar SAP Ghlúin 8 agus Ghlúin 9 a theorannú, d’fhéadfaí go mbeadh ní ba lú táirgí ar ardchaighdeán ar fáil do thomhaltóirí.

(372)

Mheas an Coimisiún go méadóidh na costais táirgeachta bhreise a d’fhéadfadh a bheith mar thoradh ar na bearta an praghas le haghaidh tomhaltóirí táirgí cúraim shláinte. Mar sin féin, measann an Coimisiún nach mbeidh leibhéal an mhéadaithe sin chomh hard sin agus go mbeadh tosaíocht ag leas an tomhaltóra maidir le rochtain ar tháirgí cúraim shláinte ar phraghas réasúnta, go mbeadh tosaíocht aige sin ar leas thionscal an Aontais maidir le cosaint a bheith aige ar allmhairí dumpáilte. Anuas air sin, ní bheadh éifeacht ag na bearta chun úsáideoirí a chosc le leanúint de tháirgí cúraim shláinte a tháirgeadh lena n-áirítear SAP Ghlúin 8 agus Glúin 9.

(373)

Sna barúlacha a thug sé tar éis an nochta, mhaígh Fater gur theip ar an gCoimisiún aghaidh a thabhairt ar na hábhair imní atá aige faoin bhféidearthacht go bhféadfadh na bearta frithdhumpála difear a dhéanamh do chumas custaiméirí rochtain a fháil ar tháirgí cúraim sláinte ar phraghas réasúnta. D’athdhearbhaigh sí go bhfuil táirgeadh na bhfeistí leighis ag brath ar an gcomhar le honnmhaireoirí na Cóiré agus go mbeadh obair theicniúil bhreise agus athdhearadh a cuid táirgí i gceist leis na bearta, rud a d’fhágfadh go mbeadh praghas níos mó ar na custaiméirí deiridh.

(374)

In aithris (372), thug an Coimisiún aghaidh ar an méadú féideartha ar chostais do thomhaltóirí táirgí cúraim sláinte agus tá cothromaíocht déanta idir í agus leas thionscal an Aontais maidir le cosaint i gcoinne allmhairí dumpáilte. Dá bhrí sin, dhiúltaigh an Coimisiún do mhaíomh ZTT.

6.4.   An chonclúid ar leas an Aontais

(375)

I bhfianaise an mhéid thuas, tháinig an Coimisiún ar an gconclúid nach raibh cúiseanna láidre ann nár chun leasa an Aontais bearta a fhorchur ar allmhairí SAP de thionscnamh Phoblacht na Cóiré.

7.   LEIBHÉAL NA mBEART

(376)

Ar bhonn na gconclúidí ar tháinig an Coimisiún orthu maidir leis an dumpáil, leis an díobháil, leis an gcúisíocht agus le leas an Aontais, ba cheart bearta sealadacha a fhorchur ionas nach ndéanfar tuilleadh díobhála don tionscal de chuid an Aontais leis na hallmhairí dumpáilte.

(377)

Chun leibhéal na mbeart a chinneadh, scrúdaigh an Coimisiún ar leor dleacht is lú ná an corrlach dumpála chun an díobháil a rinneadh don tionscal de chuid an Aontais de dheasca allmhairí dumpáilte a bhaint.

7.1.   Leibhéal díothaithe díobhála (corrlach díobhála)

(378)

Shuigh an Coimisiún ar dtús an méid dleachta ba ghá chun go ndíothófar an díobháil a dhéantar do thionscal an Aontais. Sa chás sin, dhíothófaí an díobháil dá mbeadh an tionscal de chuid an Aontais in ann a chostais táirgeachta a chumhdach, lena n-áirítear na costais sin a eascraíonn as comhaontuithe comhshaoil iltaobhacha, agus prótacail fúthu, ar páirtí iontu an tAontas, agus Coinbhinsiúin EIS a liostaítear in Iarscríbhinn Ia a ghabhann leis an mbun-Rialachán, agus dá mbeadh sé in ann brabús réasúnta (‘spriocbhrabús’) a fháil trí dhíol ar spriocphraghas de bhrí Airteagail 7(2c) agus 7(2d) den bhun-Rialachán.

(379)

I gcomhréir le hAirteagal 7(2c) den bhun-Rialachán, chun an spriocbhrabús a shuíomh, chuir an Coimisiún an leibhéal brabúsachta roimh an méadú ar allmhairí ón tír faoi imscrúdú agus an leibhéal brabúsachta a bhfuil coinne leis faoi ghnáthdhálaí iomaíochta san áireamh. Níor cheart corrlach brabúis den sórt sin a bheith níos ísle ná 6 %.

(380)

Bhunaigh an Coimisiún bunbhrabús lena gcumhdaítear na costais iomlána faoi na gnáthdhálaí iomaíochta. Thabhaigh tionscal an Aontais caillteanais le linn na tréimhse iomláine faoi bhreathnú. Ós rud é go raibh sé sin ní b’ísle ná an t-íosmhéid de 6 % a éilítear le hAirteagal 7(2c) den bhun-Rialachán, cuireadh 6 % in ionad an chorrlaigh bhrabúis sin.

(381)

Ní dhearnadh aon éileamh go mbeadh leibhéal infheistíochtaí, taighde agus forbairt (T&F) agus nuálaíocht thionscal an Aontais le linn na tréimhse faoi bhreathnú ní b’airde faoi ghnáthdhálaí iomaíochta.

(382)

Ar an gcaoi chéanna, ní dhearnadh aon éileamh maidir le costais amach anseo a eascraíonn as Comhaontuithe Comhshaoil Iltaobhacha, agus prótacail fúthu, ar páirtí iontu an tAontas, agus a thabhóidh tionscal an Aontais le linn thréimhse chur i bhfeidhm an bhirt de bhun Airteagal 11(2), i gcomhréir le hAirteagal 7(2d) den bhun-Rialachán.

(383)

Ar an mbonn sin, ríomh an Coimisiún praghas neamhdhíobhála an táirge chomhchosúil le haghaidh an tionscail de chuid an Aontais tríd an sprioc-chorrlach brabúis de 6 % a chur i bhfeidhm ar chostas táirgthe tháirgeoirí sampláilte an Aontais le linn na tréimhse imscrúdaithe agus ansin ag cur na coigeartuithe faoi Airteagal 7(2d) den bhun-Rialachán a chur leis de réir an chineáil.

(384)

Ansin, chinn an Coimisiún an leibhéal maidir le díothú na díobhála ar bhonn comparáide idir meánphraghas allmhairiúcháin ualaithe na dtáirgeoirí ón Aontas atá sampláilte sa tír lena mbaineann de réir an chineáil, arna shuíomh le haghaidh na ríomhanna sladghearrtha praghais, agus meánphraghas neamhdhíobhála ualaithe an táirge chomhchosúil arna dhíol ag na táirgeoirí ón Aontas atá sampláilte ar shaormhargadh an Aontais le linn na tréimhse imscrúdaithe. Rinneadh aon difríocht a d’eascair as an gcomparáid sin arna sloinneadh mar chéatadán den mheánluach allmhairiúcháin ualaithe maidir le CAL.

(385)

Sainítear an leibhéal díothaithe díobhála le haghaidh ‘gach cuideachta eile’ ar an mbealach céanna agus a shainítear an corrlach dumpála le haghaidh na gcuideachtaí comhoibríocha.

Cuideachta

Corrlach dumpála cinntitheach

Corrlach díobhála cinntitheach

LG Chem Ltd.

13,4  %

34,4  %

Gach cuideachta eile

18,8  %

101,2  %

(386)

Tar éis an LG Chem de réir an Nochtadh Deiridh, d’áitigh sé go ndéanann an earráid chéanna leis na ríomhanna foghearrthacha difear don chinneadh éarlaise díobhála, agus tá feidhm mutatis mutandis ag na breithnithe a rinneadh maidir leis an bhfoghearradh. Ina theannta sin, ba cheart an corrlach díobhála a choigeartú le tionchar na bhfachtóirí eile atá curtha ar aghaidh ag an LG Chem.

(387)

Rinne an Coimisiún tagairt dá argóintí in aithrisí chuig argóintí an LG Chem maidir le tionchar na n-allmhairí ó thíortha eile, le foirmle praghsanna SAP agus le hinfheistíochtaí thionscal an Aontais, chomh maith lena bhréagnú, atá leagtha amach sna ranna faoi seach den anailís ar an gcúiseamh. Diúltaíodh do na héilimh sin freisin i ndáil leis an gcinneadh maidir le corrlach díobhála.

(388)

Ina n-aighneacht tar éis an nochta dheiridh, d’áitigh na gearánaigh agus Evonik nár léirigh an spriocbhrabús 6 % an brabús a bheadh le baint amach ag táirgeoirí an Aontais in éagmais cleachtais éagóracha trádála. Go háirithe, mhaígh siad nár chuir an Coimisiún san áireamh an fhaisnéis a sholáthair an tionscal de chuid an Aontais lenar ceadaíodh dó brabús den sórt sin a shainmhíniú ar leibhéal níos airde. Dá bhrí sin, d’iarr siad ar an gCoimisiún an corrlach brabúis a mhéadú go meán an bhrabúis a d’fhéadfadh táirgeoirí arna sampláil san Aontas a bhaint amach go réasúnta faoi ghnáthdhálaí iomaíochta, i.e. [14 % – 19 %].

(389)

Ina theannta sin, d’easaontaigh na gearánaigh agus Evonik le ráiteas an Choimisiúin in aithris agus d’áitigh siad go ndearnadh éilimh faoi Airteagal 7(2a) den bhun-Rialachán ina bhfreagraí ar cheistneoir tháirgeoirí an Aontais agus ar an macra-cheistneoir. D’iarr siad ar an gCoimisiún na costais a bheidh ann amach anseo a chur san áireamh agus an spriocphraghas á ríomh agus gur sholáthair siad méadú ualaithe ar an meánchostas bliantúil in aghaidh an tona de SAP a tháirgtear, ar costais iad a eascraíonn as lamháltais astaíochtaí AE. Dá bhrí sin, d’iarr an gearánach agus Evonik ar an gCoimisiún spriocphraghas tháirgeoirí an Aontais a mhéadú EUR [30-45] in aghaidh an tona de SAP.

(390)

Níorbh fhéidir leis an gCoimisiún an spriocbhrabús a bhí beartaithe ag na gearánaigh agus Evonik a dheimhniú go réasúnta i gcomparáid leis na sonraí atá ar fáil ar an gcomhad. Chuir an Coimisiún san áireamh na brabúis a baineadh amach le linn na tréimhse a measadh, lena n-áirítear coigeartuithe a bheidh le déanamh chun gnáthchúinsí iomaíochta a bhaint amach. Níorbh ionann na brabúis a ríomhadh agus na figiúirí a d’éiligh tionscal an Aontais, fiú ag tús na tréimhse a measadh, nuair a bhí níos lú brú ó allmhairí na Cóiré.

(391)

Níor aontaigh an Coimisiún freisin leis na ráitis a rinneadh maidir leis na costais a bheidh ar lamháltais astaíochtaí amach anseo. Go deimhin, chuir an Coimisiún san áireamh na costais a thiocfadh as lamháltais astaíochtaí an Aontais amach anseo, de réir na faisnéise fíoraithe a chuir na cuideachtaí samplála ar fáil. Mar thoradh air sin, tháinig méadú ar an spriocphraghas de [16-18] EUR in aghaidh an tona SAP. Dá bhrí sin, diúltaíodh do na maímh sin.

8.   Bearta cinntitheacha

(392)

Ba cheart bearta frithdhumpála a fhorchur ar allmhairí polaiméirí sár-ionsúiteacha de thionscnamh Phoblacht na Cóiré.

(393)

Dá bhrí sin, ba cheart na rátaí dleachta cinntitheacha frithdhumpála, arna sloinneadh ar phraghas CAL ag teorainn an Aontais, agus an dleacht chustaim neamhíoctha, a bheith mar seo a leanas:

Cuideachta

Corrlach dumpála

Corrlach díobhála

Dleacht frithdhumpála chinntitheach

LG Chem Ltd.

13,4  %

34,4  %

13,4  %

Gach cuideachta eile

18,8  %

101,2  %

18,8  %

(394)

Na rátaí dleachta frithdhumpála le haghaidh cuideachtaí aonair a shonraítear sa Rialachán seo, bunaíodh iad ar bhonn thorthaí an imscrúdaithe seo. Dá bhrí sin, ba léiriú é ar an staid a suíodh le linn an imscrúdaithe maidir leis an táirgeoir onnmhairiúcháin comhoibríoch aonair. Tá an ráta dleachta sin infheidhme go heisiach maidir le hallmhairí an táirge lena mbaineann ar de thionscnamh na tíre lena mbaineann é agus arna tháirgeadh ag an eintiteas dlítheanach ainmnithe. Maidir le hallmhairí an táirge lena mbaineann arna dtáirgeadh ag aon chuideachta eile nach luaitear go sonrach i gcuid oibríochtúil an Rialacháin seo, lena n-áirítear eintitis i ndáil leo sin a luaitear go sonrach, ba cheart iad a bheith faoi réir an ráta dleachta is infheidhme maidir le ‘gach cuideachta eile’. Níor cheart dóibh a bheith faoi réir aon ráta dleachta frithdhumpála.

(395)

Féadfaidh cuideachta a iarraidh go gcuirfear a ráta aonair maidir le dleacht frithdhumpála i bhfeidhm má athraíonn sí ainm an eintitis atá faoi réir na dleachta sin. Ní mór an iarraidh a chur faoi bhráid an Choimisiúin. Ní mór an fhaisnéis ábhartha uile a bheith san iarraidh ionas gur féidir a léiriú nach ndéantar difear leis an athrú do cheart na cuideachta tairbhiú den ráta dleachta is infheidhme. Más amhlaidh nach ndéantar difear leis an athrú ar ainm na cuideachta do cheart na cuideachta tairbhiú den ráta dleachta is infheidhme maidir léi, foilseofar rialachán maidir leis an athrú ainm in Iris Oifigiúil an Aontais Eorpaigh.

(396)

Má thagann méadú suntasach ar mhéid na n-onnmhairí ag ceann de na cuideachtaí a thairbhíonn de na rátaí dleachta aonair níos ísle tar éis fhorchur na mbeart lena mbaineann, d’fhéadfaí a mheas gur athrú ann féin é méadú den sórt sin ar an bpatrún trádála de bharr fhorchur beart de réir bhrí Airteagal 13(1) den bhun-Rialachán. Sna himthosca sin agus ar choinníoll go gcomhlíontar na coinníollacha, féadfar imscrúdú frith-imchéimniúcháin a thionscnamh. Féadfar leis an imscrúdú sin, inter alia, scrúdú a dhéanamh ar an ngá atá leis an ráta nó na rátaí dleachta aonair a bhaint agus ar an ngá le dleacht ar fud na tíre a fhorchur dá bharr sin.

(397)

Chun a áirithiú go ndéanfar na dleachtanna frithdhumpála a fhorfheidhmiú mar is ceart, ba cheart feidhm a bheith leis an dleacht frithdhumpála le haghaidh gach cuideachta eile ní hamháin maidir leis na táirgeoirí onnmhairiúcháin neamh-chomhoibríocha san imscrúdú seo, ach freisin maidir leis na táirgeoirí nach ndearna táirgí a onnmhairiú chuig an Aontas le linn thréimhse an imscrúdaithe.

(398)

Ina n-aighneacht tar éis an nochta dheiridh, d’áitigh an tionscal de chuid an Aontais nach bhfuil aon táirgeadh SAP sa Tuirc agus, dá bhrí sin, ní féidir ach le tionscnamh eile a bheith in aon mhéid SAP a allmhairítear ón Tuirc. D’iarr siad clásal speisialta faireacháin a áireamh sa Rialachán deiridh chun aon bhaol go dtarlódh teacht timpeall ar an Tuirc a íoslaghdú.

(399)

Soiléiríonn an Coimisiún nach mbíonn feidhm ag clásail speisialta faireacháin de ghnáth ach amháin maidir le hallmhairí na tíre lena mbaineann. Mar sin féin, thug an Coimisiún dá aire barúlacha na bpáirtithe agus beidh sé ar an airdeall, mar a tharlaíonn i gcónaí, chun gníomhú i gcomhréir lena chleachtas faireacháin maidir leis na bearta atá i bhfeidhm.

9.   FORÁLACHA CRÍOCHNAITHEACHA

(400)

I bhfianaise Airteagal 109 de Rialachán (AE, Euratom) 2018/1046 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle (16), nuair a bheidh méid le haisíoc tar éis breithiúnas ó Chúirt Bhreithiúnais an Aontais Eorpaigh, is é an t-ús is ceart a íoc an ráta a chuirfeadh an Banc Ceannais Eorpach i bhfeidhm maidir lena phríomhoibríochtaí athmhaoinithe, arna bhfoilsiú i sraith C d’Iris Oifigiúil an Aontais Eorpaigh ar an gcéad lá féilire de gach mí.

(401)

Níor thug an Coiste a bunaíodh le hAirteagal 15(1) de Rialachán (AE) 2016/1036 aon tuairim uaidh agus chuir tromlach simplí de na comhaltaí a chomhdhéanann an Coiste i gcoinne an dréacht-Rialacháin cur chun feidhme ón gCoimisiún. Leis sin, chuir an Coimisiún an dréacht-Rialachán cur chun feidhme ón gCoimisiún faoi bhráid an Choiste Achomhairc i gcomhréir le hAirteagal 5(5) de Rialachán (AE) Uimh. 182/2011 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle (17).

(402)

I gcomhréir le hAirteagal 6(3) de Rialachán (AE) 182/2011, níor thug an Coiste Achomhairc tuairim uaidh.

TAR ÉIS AN RIALACHÁN SEO A GHLACADH:

Airteagal 1

1.   Forchuirtear dleacht chinntitheach fhrithdhumpála ar allmhairí pholaiméirí sár-ionsúiteacha (‘SAP’), agus iad comhdhéanta de ghráinníní neamhrialta cruinnchruthacha ceirtleánaithe, i bhfoirm phúdraithe, a bhfuil cuma bhán orthu, agus atá do-thuaslagtha in uisce, a eascraíonn as polaiméiriúchán móilíní monaiméara a bhfuil trasnascóirí acu chun líonraí trasnasctha polaiméirí a chruthú, ar féidir leo leibhéal an-ard uisce agus leachtanna uiscí a ionsú, de thionscnamh Phoblacht na Cóiré, agus a thagann i láthair na huaire faoi chód AC ex 3906 90 90 (cód TARIC 3906909017)

2.   Is mar a leanas a bheidh na rátaí cinntitheacha maidir le dleacht frithdhumpála is infheidhme maidir leis an bpraghas glan, saor ag teorainn an Aontais, roimh dhleacht, a bhí ag an táirge a bhfuil tuairisc air i mír 1 agus arna tháirgeadh ag na cuideachtaí a liostaítear thíos:

Cuideachta

Ráta dleachta frithdhumpála cinntithí (%)

Cód breise TARIC

LG Chem Ltd.

13,4  %

C766

Gach cuideachta eile

18,8  %

C999

3.   Beidh cur i bhfeidhm na rátaí dleachta aonair a sonraíodh le haghaidh na cuideachta a luaitear i mír 2 coinníollach ar shonrasc tráchtála bailí a chur faoi bhráid údaráis chustaim na mBallstát, ar a mbeidh dearbhú arna dhátú agus arna shíniú ag oifigeach de chuid an eintitis ag a mbeidh an sonrasc sin á eisiúint, a shainaithneofar lena ainm agus lena fheidhm, arna dhréachtú mar a leanas: ‘Deimhnímse, a bhfuil mo shíniú thíos, go ndearna (ainm agus seoladh na cuideachta) (cód breise TARIC) méid (méid) den (táirge lena mbaineann), a díoladh lena onnmhairiú chuig an Aontas Eorpach, rud a chumhdaítear leis an sonrasc seo, a mhonarú sa tír seo: [an tír lena mbaineann]. Dearbhaím go bhfuil an fhaisnéis a chuir mé sa sonrasc seo iomlán agus ceart.’ Mura gcuirtear an sonraisc sin isteach, beidh feidhm ag an dleacht is infheidhme maidir le gach cuideachta eile.

4.   Mura sonraítear a mhalairt, beidh feidhm leis na forálacha atá i bhfeidhm maidir le dleachtanna custaim.

Airteagal 2

Tiocfaidh an Rialachán seo i bhfeidhm an lá tar éis lá a fhoilsithe in Iris Oifigiúil an Aontais Eorpaigh.

Beidh an Rialachán seo ina cheangal go huile agus go hiomlán agus beidh sé infheidhme go díreach i ngach Ballstát.

Arna dhéanamh sa Bhruiséil, 5 Aibreán 2022.

Thar ceann an Choimisiúin

An tUachtarán

Ursula VON DER LEYEN


(1)  IO L 176, 30.6.2016, lch. 21.

(2)  Fógra tionscnaimh maidir le nós imeachta frithdhumpála a bhaineann le hallmhairí polaiméirí sár-ionsúiteacha de thionscnamh Phoblacht na Cóiré (IO C 58, 18.2.2021, lch. 73).

(3)  Chun críocha an imscrúdaithe seo, dheonaigh an Coimisiún cóireáil rúnda d’aitheantas chomhaltaí na Comhghuaillíochta. Fuair an Coimisiún fianaise a thug le fios go mbeadh nochtadh a n-aitheantas ina chúis le hiarmhairtí suntasacha díobhálacha ar chomhaltaí na Comhghuaillíochta de bharr bagartha frithbhearta tráchtála.

(4)  Chun praghas onnmhairiúcháin SAP ó Phoblacht na Cóiré le linn na tréimhse imscrúdaithe a ríomh, bhí an Gearánach ag brath ar Sheirbhís Staidrimh Thráchtála na Cóiré (TRASS). Cheadaigh TRASS aithint na n-onnmhairí chuig an Aontas Eorpach i measc táirgí arna ndearbhú le haghaidh onnmhairí faoi chód tráchtearra 3906 90 90 bunaithe ar iarratas sonrach.

(5)  ‘Aon fhaisnéis ar dual di bheith rúnda (mar shampla, go dtabharfadh nochtadh na faisnéise sin buntáiste mór iomaíochta d'iomaitheoir nó toisc go ndéanfadh a nochtadh dochar mór do dhuine a sholáthraíonn an fhaisnéis nó do dhuine a bhfuair an duine a sholáthraíonn an fhaisnéis an fhaisnéis sin uaidh), nó a sholáthraíonn páirtithe in imscrúdú ar bhonn rúnda, is mar sin a phléifidh na húdaráis léi má léirítear go bhfuil cúis mhaith leis sin. Ní nochtfar faisnéis den sórt sin gan cead sonrach ón bpáirtí a gcuireann isteach é.”

(6)  https://trade.ec.europa.eu/tdi/case_history.cfm?id=2516&init=2516

(7)  Fógra maidir le hiarmhairtí na ráige COVID-19 ar imscrúduithe frithdhumpála agus frith-fhóirdheontais (IO C 86, 16.3.2020, lch. 6)).

(8)  Chun críche an imscrúdaithe seo, dheonaigh an Coimisiún cóireáil rúnda d’aitheantas Chuideachta B. Fuair an Coimisiún fianaise go mbeadh nochtadh a haitheantais ina chúis le hiarmhairtí suntasacha díobhálacha ar Chuideachta B de bharr bagartha frithbhearta tráchtála.

(9)  Ní sholáthraítear an figiúr beacht toisc gur sonraí a bhaineann go sonrach le cuideachta é sin.

(10)  Aithris (352) de Rialachán Cur Chun Feidhme (AE) 2020/1336 ón gCoimisiún an 25 Meán Fómhair 2020, lena bhforchuirtear dleachtanna frithdhumpála cinntitheacha ar allmhairí d'alcól polaivinile áirithe ar de thionscnamh Dhaon-Phoblacht na Síne iad (IO L 315, 29.9.2020, lch. 1).

(11)  Cód CN 3906 90 90

(12)  Breithiúnas an 10 Aibreán 2019, Jindal Saw agus Jindal Saw Italia v an Coimisiún, T-301/16, EU:T:234, mír 184.

(13)  Breithiúnas an 2 Aibreán 2020, Hansol Paper v an Coimisiún, T-383/17, EU:T:2020:139, míreanna. 196-203.

(14)  Breithiúnas an 22 Meán Fómhair 2021, PAO Severstal v an Coimisiún, T-753/16, EU:T:2021:612, mír 272.

(15)  Chun críocha an imscrúdaithe seo, dheonaigh an Coimisiún cóireáil rúnda d’aitheantas chomhaltaí Comhghuaillíochta H. Fuair an Coimisiún fianaise a thug le fios go mbeadh nochtadh a n-aitheantas ina chúis le hiarmhairtí suntasacha díobhálacha ar chomhaltaí na Comhghuaillíochta de bharr frithbheart tráchtála a bhagairt.

(16)  Rialachán (AE, Euratom) 2018/1046 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 18 Iúil 2018 maidir leis na rialacha airgeadais is infheidhme maidir le buiséad ginearálta an Aontais, lena leasaítear Rialacháin (AE) Uimh. 1296/2013, (AE) Uimh. 1301/2013, (AE) Uimh. 1303/2013, (AE) Uimh. 1304/2013, (AE) Uimh. 1309/2013, (AE) Uimh. 1316/2013, (AE) Uimh. 223/2014, (AE) Uimh. 283/2014, agus Cinneadh Uimh. 541/2014/AE agus lena n-aisghairtear Rialachán (AE, Euratom) Uimh. 966/2012, (IO L 193, 30.7.2018, lch. 1).

(17)  Rialachán (AE) Uimh. 182/2011 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 16 Feabhra 2011 lena leagtar síos na rialacha agus na prionsabail ghinearálta a bhaineann leis na sásraí maidir le rialú ag na Ballstáit ar fheidhmiú cumhachtaí cur chun feidhme ag an gCoimisiún (IO L 55, 28.2.2011, lch. 13).


CINNTÍ

6.4.2022   

GA

Iris Oifigiúil an Aontais Eorpaigh

L 107/76


CINNEADH (AE) 2022/548 Ó PHARLAIMINT NA hEORPA AGUS ÓN gCOMHAIRLE

an 24 Márta 2022

maidir le slógadh an Chiste Eorpaigh um Choigeartú don Domhandú d’Oibrithe Iomarcacha tar éis iarratas ón bhFrainc – EGF/2021/007 FR/Selecta

TÁ PARLAIMINT NA hEORPA AGUS COMHAIRLE AN AONTAIS EORPAIGH,

Ag féachaint don Chonradh ar Fheidhmiú an Aontais Eorpaigh,

Ag féachaint do Rialachán (AE) 2021/691 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 28 Aibreán 2021 maidir leis an gCiste Eorpach um Choigeartú don Domhandú d’Oibrithe Iomarcacha (CED) agus lena n-aisghairtear Rialachán (AE) Uimh. 1309/2013 (1), agus go háirithe Airteagal 15(1) de,

Ag féachaint do Chomhaontú Idirinstitiúideach an 16 Nollaig 2020 idir Parlaimint na hEorpa, Comhairle an Aontais Eorpaigh agus an Coimisiún Eorpach maidir leis an smacht buiséadach, le comhar in ábhair bhuiséadacha agus le bainistíocht fhónta airgeadais, agus maidir le hacmhainní dílse nua, lena n-áirítear treochlár i dtreo acmhainní dílse nua a thabhairt isteach (2), agus go háirithe pointe 9 de,

ag féachaint don togra ón gCoimisiún Eorpach,

De bharr an mhéid seo a leanas:

(1)

Is é is aidhm don Chiste Eorpach um Choigeartú don Domhandú d’Oibrithe Iomarcacha (CED) dlúthpháirtíocht a léiriú agus fostaíocht chuibhiúil inbhuanaithe a chur chun cinn san Aontas trí thacaíocht a thabhairt d’oibrithe iomarcacha agus do dhaoine féinfhostaithe a bhfuil deireadh tagtha lena ngníomhaíocht i gcás mórtheagmhais athstruchtúraithe, sin agus cúnamh a thabhairt dóibh filleadh ar fhostaíocht chuibhiúil inbhuanaithe a luaithe is féidir.

(2)

Ní rachaidh CED thar uasmhéid bliantúil EUR 186 000 000 (praghsanna 2018) faoi mar a leagtar síos in Airteagal 8 de Rialachán (AE, Euratom) 2020/2093 ón gComhairle (3).

(3)

An 12 Deireadh Fómhair 2021, thíolaic an Fhrainc iarratas chun CED a shlógadh i ndáil le hiomarcaíochtaí oibrithe in Selecta sa Fhrainc. Bhí faisnéis bhreise ann mar fhorlíonadh ar an iarratas sin, faisnéis a soláthraíodh i gcomhréir le hAirteagal 8(5) de Rialachán (AE) 2021/691. Comhlíontar san iarratas sin na coinníollacha le haghaidh ranníocaíocht airgeadais ó CED, mar a leagtar síos in Airteagal 13 de Rialachán (AE) 2021/691.

(4)

Dá bhrí sin, ba cheart CED a shlógadh chun ranníocaíocht airgeadais EUR 4 074 296 a sholáthar i leith an iarratais a chuir an Fhrainc isteach.

(5)

Chun íoslaghdú a dhéanamh ar an am a theastaíonnchun úsáid a bhaint as CED, ba cheart feidhm a bheith ag an gCinneadh seo ó dháta a ghlactha,

TAR ÉIS AN CINNEADH SEO A GHLACADH:

Airteagal 1

Faoi chuimsiú bhuiséad ginearálta an Aontais le haghaidh na bliana airgeadais 2022, déanfar an Ciste Eorpach um Choigeartú don Domhandú d’Oibrithe Iomarcacha a shlógadh chun méid EUR 4 074 296 a sholáthar ina leithreasuithe faoi chomhair gealltanas agus leithreasuithe íocaíochta.

Airteagal 2

Tiocfaidh an Cinneadh seo i bhfeidhm lá a fhoilsithe in Iris Oifigiúil an Aontais Eorpaigh.

Beidh feidhm aige ón 24 Márta 2022.

Arna dhéanamh sa Bhruiseáil, 24 Márta 2022.

Thar ceann Pharlaimint na hEorpa

An tUachtarán

R. METSOLA

Thar ceann na Comhairle

An tUachtarán

C. BEAUNE


(1)  IO L 153, 3.5.2021, lch. 48.

(2)  IO L 433 I, 22.12.2020, lch. 28.

(3)  Rialachán (AE, Euratom) 2020/2093 ón gComhairle an 17 Nollaig 2020 lena leagtar síos an creat airgeadais ilbhliantúil do na blianta 2021 go 2027 (IO L 433 I, 22.12.2020, lch. 11).


6.4.2022   

GA

Iris Oifigiúil an Aontais Eorpaigh

L 107/78


CINNEADH (AE) 2022/549 ÓN gCOMHAIRLE

an 17 Márta 2022

maidir leis an seasamh atá le glacadh thar ceann an Aontais Eorpaigh ag an dara cuid den cheathrú cruinniú de Chomhdháil na bPáirtithe i gCoinbhinsiún Minamata maidir le Mearcair a mhéid a bhaineann le Cinneadh a ghlacadh chun Iarscríbhinní A agus B a ghabhann leis an gCoinbhinsiún sin a leasú

TÁ COMHAIRLE AN AONTAIS EORPAIGH

Ag féachaint don Chonradh ar Fheidhmiú an Aontais Eorpaigh, agus go háirithe Airteagal 192(1) i gcomhar le hAirteagal 218(9) de,

Ag féachaint don togra ón gCoimisiún Eorpach,

De bharr an mhéid seo a leanas:

(1)

Thug an tAontas Coinbhinsiún Minamata maidir le Mearcair (an “Coinbhinsiún”) i gcrích le Cinneadh (AE) 2017/939 (1) ón gComhairle agus tháinig sé i bhfeidhm an 16 Lúnasa 2017.

(2)

De bhun Chinneadh MC-1/1 maidir le Rialacha Nós Imeachta, arna ghlacadh ag Comhdháil na bPáirtithe sa Choinbhinsiún (“COP”) ag an gcéad chruinniú a bhí aici, ba cheart do na Páirtithe sa Choinbhinsiún (“na Páirtithe”) gach iarracht a dhéanamh teacht, de chomhthoil, ar chomhaontú maidir le gach ábhar substainteach.

(3)

De bhun Airteagail 4(8) agus 5(10) den Choinbhinsiún, ba cheart do COP athbhreithniú a dhéanamh, faoin 16 Lúnasa 2022, ar Iarscríbhinní A agus B a ghabhann leis an gCoinbhinsiún, agus féadfaidh sé a mharana a dhéanamh ar na leasuithe atá molta ar na hIarscríbhinní sin, agus an méid seo a leanas á chur san áireamh: na tograí a thíolaic na Páirtithe de bhun Airteagail 4(7) agus 5(9) den Choinbhinsiún, an fhaisnéis arna soláthar ag Rúnaíocht an Choinbhinsiúin de bhun Airteagail 4(4) agus 5(4) den Choinbhinsiún, agus an fháil atá ag na Páirtithe ar roghanna eile saor ó mhearcair atá ar fáil go teicniúil agus go heacnamaíoch, agus na rioscaí agus na tairbhí don chomhshaol agus do shláinte an duine á meas ag an am céanna.

(4)

An 30 Aibreáin 2021, thíolaic an tAontas togra do Rúnaíocht an Choinbhinsiúin chun Iarscríbhinní A agus B a ghabhann leis an gCoinbhinsiún a leasú i gcomhréir le hAirteagail 4(7) agus 5(9) den Choinbhinsiún sin (2). Is é is aidhm do thogra an Aontais chun Iarscríbhinn A a ghabhann leis an gCoinbhinsiún a leasú raon feidhme an Choinbhinsiúin a leathnú chuig táirgí breise ar cuireadh mearcair leo agus lena ngabhann dátaí céimnithe amach gaolmhara nó bearta rialaithe mearcair gaolmhara. Is é is aidhm do thogra an Aontais chun Iarscríbhinn B a ghabhann leis an gCoinbhinsiún a leasú dáta céimnithe amach a thabhairt isteach le haghaidh táirgeadh polúireatáin ina n-úsáidtear catalaíoch ina bhfuil mearcair.

(5)

Thíolaic Réigiún na hAfraice, mar aon le Ceanada agus an Eilvéis go comhpháirteach, tograí chun Iarscríbhinn A a ghabhann leis an gCoinbhinsiún a leasú i gcomhréir le hAirteagal 4(7) den Choinbhinsiún.

(6)

Níor cheart do COP ach breithniú a dhéanamh, ag an dara cuid dá cheathrú cruinniú, ar na haighneachtaí maidir le leasuithe atá beartaithe ar Iarscríbhinní A agus B a ghabhann leis an gCoinbhinsiún arna ndéanamh ag na Páirtithe i gcomhréir le hAirteagail 4(7) agus 5(9) den Choinbhinsiún.

(7)

Ba cheart don Aontas tacú le leasuithe ar Iarscríbhinní A agus B a ghabhann leis an gCoinbhinsiún a mhéid a bheidís comhsheasmhach le haighneacht an Aontais nó le acquis an Aontais.

(8)

Ba cheart don Aontas tacú freisin le leasuithe ar Iarscríbhinn A a ghabhann leis an gCoinbhinsiún i dtaca le táirgí ar cuireadh mearcair leo sa mhéid go mbaineann siad le céimniú amach táirgí ar cuireadh mearcair leo nach rialaítear faoi dhlí an Aontais ná nach monaraítear san Aontas. Sa mhéid go dtagraítear dóibh san aighneacht ó Réigiún na hAfraice, ba cheart don Aontas tacú freisin le leasuithe ar Iarscríbhinn A a ghabhann leis an gCoinbhinsiún a mhéid a chumhdaítear leo dlúthshoilse fluaraiseacha, lampaí fluaraiseacha líneacha fosfair trí bhanda, lampaí fluaraiseacha catóide fuaire agus lampaí fluaraiseacha leictreoide seachtraí a úsáidtear i dtrealamh leictreach agus i dtrealamh leictreonach, ar diúltaíodh do na hiarratais ar athnuachan díolúintí maidir le húsáid mearcair ina leith, i gcomhréir le Treoir 2011/65/AE ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle (3).

(9)

Ag an dara cuid den cheathrú cruinniú COP, a bheidh ar siúl ón 21 go dtí an 25 Márta 2022, déanfaidh na Páirtithe a marana maidir le Cinneadh a ghlacadh chun Iarscríbhinní A agus B a ghabhann leis an gCoinbhinsiún a leasú.

(10)

Is iomchuí an seasamh atá le glacadh, thar ceann an Aontais, ag an dara cuid den cheathrú cruinniú COP, ós rud é go mbeidh éifeachtaí dlíthiúla ag an gCinneadh atá beartaithe, má ghlactar é, ó tharla go mbeidh ar na Páirtithe bearta a ghlacadh chun é a chur chun feidhme ar an leibhéal náisiúnta nó ar an leibhéal réigiúnach, nó ar an dá leibhéal,

TAR ÉIS AN CINNEADH SEO A GHLACADH:

Airteagal 1

Is é an seasamh atá le glacadh, thar ceann an Aontais, ag an dara cuid den cheathrú cruinniú COP sa Choinbhinsiún tacú le Cinneadh a ghlacadh lena leasaítear Iarscríbhinní A agus B a ghabhann leis an gCoinbhinsiún, ar cinneadh é:

atá comhsheasmhach leis an togra ón Aontas a cuireadh faoi bhráid Rúnaíocht an Choinbhinsiúin an 30 Aibreán 2021 i gcomhréir le hAirteagal 4(7) agus Airteagal 5(9) den Choinbhinsiún; nó

atá comhsheasmhach le acquis an Aontais; nó

a bhaineann le céimniú amach táirgí ar cuireadh mearcair leo nach rialaítear faoi dhlí an Aontais ná nach monaraítear san Aontas; nó

a bhaineann leis na catagóirí de lampaí ina bhfuil mearcair dár thagair Réigiún na hAfraice san aighneacht uaidh a rinneadh i gcomhréir le hAirteagal 4(7) den Choinbhinsiún, agus dár diúltaíodh dá iarratais ar athnuachan ar na díolúintí ar úsáid mearcair, i gcomhréir le Treoir 2011/65/AE.

Airteagal 2

Féadfar mionchoigeartú ar an seasamh dá dtagraítear in Airteagal 1 a chomhaontú, i bhfianaise forbairtí ag an dara cuid den cheathrú cruinniú COP, idir ionadaithe an Aontais, i gcomhairle leis na Ballstáit, le linn cruinnithe comhordaithe ar an láthair, gan aon chinneadh eile ón gComhairle.

Airteagal 3

Tiocfaidh an Cinneadh seo i bhfeidhm ar dháta a ghlactha.

Arna dhéanamh sa Bhruiséil, 17 Márta 2022.

Thar ceann na Comhairle

An tUachtarán

B. POMPILI


(1)  Cinneadh (AE) 2017/939 ón gComhairle an 11 Bealtaine 2017 maidir le Coinbhinsiún Minamata maidir le Mearcair a thabhairt i gcrích (IO L 142, 2.6.2017, lch. 4).

(2)  Cinneadh (AE) 2021/727 ón gComhairle an 29 Aibreán 2021 maidir le tograí a thíolacadh, thar ceann an Aontais Eorpaigh, chun Iarscríbhinní A agus B a ghabhann le Coinbhinsiún Minamata maidir le Mearcair, a bhaineann le táirgí ar cuireadh mearcair leo agus próisis mhonaraithe ina n-úsáidtear mearcair nó comhdhúile mearcair, a leasú (IO L 155, 5.5.2021, lch. 23).

(3)  Treoir 2011/65/AE ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 8 Meitheamh 2011 maidir le srian ar shubstaintí guaiseacha áirithe a úsáid i dtrealamh leictreach agus leictreonach (IO L 174, 1.7.2011, lch. 88).


6.4.2022   

GA

Iris Oifigiúil an Aontais Eorpaigh

L 107/80


CINNEADH (AE) 2022/550 ÓN gCOMHAIRLE

an 17 Márta 2022

maidir leis an seasamh atá le glacadh thar ceann an Aontais Eorpaigh ag an dara mír den cheathrú cruinniú de Chomhdháil na bPáirtithe i gCoinbhinsiún Minamata maidir le Mearcair, a mhéid a bhaineann le glacadh Cinnidh lena mbunaítear tairseacha i ndáil le dramhaíl mhearcair, i gcomhréir le hAirteagal 11(2) den Choinbhinsiún sin

TÁ COMHAIRLE AN AONTAIS EORPAIGH

Ag féachaint don Chonradh ar Fheidhmiú an Aontais Eorpaigh, agus go háirithe Airteagal 192(1) de, i gcomhar le hAirteagal 218(9) de,

Ag féachaint don togra ón gCoimisiún Eorpach,

De bharr an mhéid seo a leanas:

(1)

Thug an tAontas Coinbhinsiún Minamata (“an Coinbhinsiún”) maidir le Mearcair i gcrích le Cinneadh (AE) 2017/939 (1) ón gComhairle agus tháinig sé i bhfeidhm an 16 Lúnasa 2017.

(2)

De bhun Chinneadh MC-1/1 maidir le Rialacha Nós Imeachta, arna ghlacadh ag Comhdháil na bPáirtithe sa Choinbhinsiún (“COP”) ag an gcéad chruinniú a bhí aici, ba cheart do na Páirtithe gach iarracht a dhéanamh teacht, de chomhthoil, ar chomhaontú maidir le gach ábhar substainteach.

(3)

Le linn an tríú cruinniú a bhí ag COP an 25-29 Samhain 2019, ghlac COP Cinneadh MC-3/5 lena socraítear tairseacha i ndáil le dramhaíl atá comhdhéanta de mhearcair nó de chomhdhúile mearcair nó ina bhfuil mearcair nó comhdhúile mearcair, dá dtagraítear in Airteagal 11(2) den Choinbhinsiún, agus lena gceanglaítear ar an ngrúpa saineolaithe teicniúla, a bhunaigh COP le linn an dara cruinniú a bhí aici ar an 19-23 Samhain 2018, tairseacha i ndáil le dramhaíl atá éillithe le mearcair nó le comhdhúile mearcair (“dramhaíl atá éillithe le mearcair”), lena n-áirítear tairseacha i ndáil le fuíll ó mhianadóireacht nach mianadóireacht phríomha mearcair í.

(4)

Meastar go nglacfaidh COP, le linn an dara mír den cheathrú cruinniú a bheidh aici, an 21-25 Márta 2022, Cinneadh (“an Cinneadh atá beartaithe”) maidir le tairseacha i ndáil le dramhaíl atá éillithe le mearcair, dá dtagraítear in Airteagal 11(2) den Choinbhinsiún, ar Cinneadh é a shaineodh, dá thoradh sin, raon feidhme chur i bhfeidhm Airteagal 11 den Choinbhinsiún i gcás dramhaíl den sórt sin. Ba cheart dramhaíl éillithe mearcair a thiocfadh faoi Airteagal 11(2) den Choinbhinsiún a bheith faoi réir bainistiú atá fónta ó thaobh an chomhshaoil de bhua Airteagal 11(3) den Choinbhinsiún.

(5)

Is iomchuí an seasamh atá le glacadh thar ceann an Aontais ag COP a leagan síos, toisc go mbeidh éifeachtaí dlíthiúla ag an gCinneadh atá beartaithe, má fhormheastar é, ós rud é go mbeidh ar na Páirtithe sa Choinbhinsiún bearta a dhéanamh chun é a chur chun feidhme ar an leibhéal náisiúnta nó ar an leibhéal réigiúnach, nó an dá rud.

(6)

Rannchuidigh an tAontas go mór le forbairt na bhforálacha maidir le dramhaíl atá sa Choinbhinsiún agus leis an obair shaineolach idirsheisiúnach a seoladh le Cinneadh MC-3/5 agus as ar tháinig an Cinneadh atá beartaithe.

(7)

Le acquis an Aontais, cuirtear de cheangal cheana féin, maidir le gach cineál dramhaíola mearcair dá dtagraítear in Airteagal 11(2) den Choinbhinsiún, ar a n-áirítear dramhaíl atá éillithe le mearcair, go ndéanfar an cineál sin dramhaíola a bhainistiú gan sláinte an duine a chur i mbaol agus gan dochar a dhéanamh don chomhshaol, gan beann ar an gcion mearcair atá sa dramhaíl sin;

(8)

Níor cheart don Aontas tacú le glacadh Cinnidh COP ach amháin má tá an Cinneadh sin i gcomhréir le acquis an Aontais,

TAR ÉIS AN CINNEADH SEO A GHLACADH:

Airteagal 1

An seasamh atá le glacadh thar ceann an Aontais ag an dara mír den cheathrú cruinniú de Chomhdháil na bPáirtithe sa Choinbhinsiún, is éard a bheidh ann tacú le glacadh Cinnidh maidir le tairseacha i ndáil le dramhaíl atá éillithe le mearcair ar Cinneadh é atá comhsheasmhach le acquis an Aontais.

Airteagal 2

Tiocfaidh an Cinneadh seo i bhfeidhm ar dháta a ghlactha.

Arna dhéanamh sa Bhruiséil, 17 Márta 2022.

Thar ceann na Comhairle

An tUachtarán

B. POMPILI


(1)  Cinneadh (AE) 2017/939 ón gComhairle an 11 Bealtaine 2017 maidir le tabhairt i gcrích Choinbhinsiún Minamata maidir le Mearcair thar ceann an Aontais Eorpaigh (IO L 142, 2.6.2017, lch. 4).


6.4.2022   

GA

Iris Oifigiúil an Aontais Eorpaigh

L 107/82


CINNEADH CUR CHUN FEIDHME (AE) 2022/551 ÓN gCOIMISIÚN

an 4 Aibreán 2022

lena leasaítear Cinneadh Cur Chun Feidhme (AE) 2021/85 maidir leis an gcoibhéis idir ceanglais Rialachán (AE) Uimh. 648/2012 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle agus creat rialála Stáit Aontaithe Mheiriceá i ndáil le contrapháirtithe lárnacha atá arna n-údarú agus arna maoirsiú ag Securities and Exchange Commission na Stát Aontaithe

(Téacs atá ábhartha maidir le LEE)

TÁ AN COIMISIÚN EORPACH,

Ag féachaint don Chonradh ar Fheidhmiú an Aontais Eorpaigh,

Ag féachaint do Rialachán (AE) Uimh. 648/2012 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 4 Iúil 2012 maidir le díorthaigh thar an gcuntar, contrapháirtithe lárnacha agus stórtha trádála (1), agus go háirithe Airteagal 25(6) de,

De bharr an mhéid seo a leanas:

(1)

Maidir leis na socruithe dlíthiúla agus maoirseachta de chuid na Stát Aontaithe (“SAM”) le haghaidh contrapháirtithe lárnacha (“CPLanna”) atá faoi maoirsiú an Securities and Exchange Commission na Stát Aontaithe (“SEC”) agus nach mór dóibh comhlíonadh a dhéanamh ar na rialacha is infheidhme maidir le gníomhaireachtaí imréitigh cumhdaithe atá faoi réir an chreata fheabhsaithe a leagtar síos le Riail SEC 17Ad-22(e) (“CPLanna cáilithe mar ghníomhaireachtaí imréitigh cumhdaithe”), cinntear le Cinneadh Cur Chun Feidhme(AE) 2021/85 (2) ón gCoimisiún, go meastar bhfuil na socruithe sin coibhéiseach leis na ceanglais a leagtar síos i Rialachán (AE) Uimh. 648/2012 i gcás ina gcuimsítear i rialacha agus nósanna imeachta CPLanna den sórt sin bearta sonracha bainistithe riosca lena n-áirithítear go ríomhtar agus go mbailítear éarlaisí tosaigh ar bhonn na bparaiméadar a leagtar síos in Airteagal 1 den Chinneadh Cur Chun Feidhme sin.

(2)

Agus Cinneadh Cur Chun Feidhme (AE) 2021/85 á ghlacadh aige, áfach, ní dhearna an Coimisiún measúnú ar cé acu atá nó nach bhfuil ar CPLanna atá cáilithe mar ghníomhaireachtaí imréitigh cumhdaithe ceanglais a chomhlíonadh ar ceanglais iad atá ceangailteach ó thaobh dlí agus atá coibhéiseach leis na ceanglais a leagtar síos i dTeideal IV de Rialachán (AE) Uimh. 648/2012 maidir le hurrúis le taca morgáistí arna n-eisiúint nó arna ráthú ag na gníomhaireachta stát-urraithe Federal National Mortgage Association (“Fannie Mae”), Federal Home Loan Mortgage Corporation (“Freddie Mac”) nó Government National Mortgage Association (“Ginnie Mae”) a thrádáiltear ar bhonn Tá Le Fógairt (“TLFanna”). ní ann do TLFanna san Aontas. Go bunúsach is táirgí seachadta ar ball nó moillithe iad, agus faoi rialacha agus léirmhíniú an Commodity Futures Trading Commission agus SEC, eisiatar TLFanna ón sainmhíniú ar “bhabhtáil” agus ar “bhabhtáil urrús-bhunaithe” (3). Thairis sin, déantar TLFanna a thrádáil ar bhonn déthaobhach amháin, agus chomh maith leis sin, ar bhonn níos lú, ar ardáin bróicéirí idirdhéileálaithe. Maidir leis na socruithe dlíthiúla agus maoirseachta is infheidhme in SAM i ndáil le himréiteach lárnach TLFanna, chun go measfar iad a bheith coibhéiseach leis na ceanglais a leagtar síos i dTeideal IV de Rialachán (AE) Uimh. 648/2012, ba cheart go mbeadh toradh substainteach na socruithe dlíthiúla agus maoirseachta sin coibhéiseach i leith na gcuspóirí rialála a bhaintear amach leis na socruithe dlíthiúla agus maoirseachta sin. Dá bhrí sin, is é is aidhm don mheasúnú coibhéise a fhíorú an áirithítear leis na socruithe dlíthiúla agus maoirseachta de chuid SAM nach ndéanann na CPLanna a imréitíonn TLFanna comhaltaí imréitigh agus ionaid trádála atá bunaithe san Aontas a fhágáil ar neamhchosaint ar leibhéal riosca is airde ná an leibhéal ar a bhféadfadh CPLanna atá údaruithe san Aontas na comhaltaí imréitigh agus ionaid trádála sin a fhágáil ar neamhchosaint agus, dá bhrí sin, nach mbaineann leibhéil riosca sistéamaigh leo atá doghlactha san Aontas.

(3)

Leagtar síos na rialacha príomhúla is infheidhme maidir le CPLanna atá cáilithe mar ghníomhaireachtaí imréitigh cumhdaithe i Ranna 3(a)(23) agus 17A den Securities Exchange Act of 1934 (“an tAcht Malartán”), i dTeidil VII agus VIII den Dodd-Frank Wall Street Reform and Consumer Protection Act of 2010 (“Acht Dodd-Frank”) agus sna rialacháin arna nglacadh ag SEC fúthu sin, agus go háirithe Riail 17Ad-22 (“rialacha príomhúla”). Ní dhéanann na rialacha príomhúla sin foráil, áfach, maidir le híostréimhse leachtaithe le haghaidh éarlaisí tosaigh a ríomh agus a bhailiú. I gcás TLFanna, ríomhtar éarlaisí ar bhonn tréimhse leachtaithe trí lá. Leis an tréimhse leachtaithe trí lá sin cuirtear san áireamh leachtacht ard an mhargaidh TLF atá ar an dara margadh ioncaim sheasta is mó in SAM, agus bunaítear í ar shamhail éarlaisithe a forbraíodh chun a áirithiú go gcumhdaíonn éarlaisí neamhchosaintí féideartha a mheasann an CPL a d’fhéadfadh tarlú sula ndéantar suíomhanna comhpháirtí mainneachtana a fhálú nó a leachtú. Úsáideann an tsamhail éarlaisithe tréimhse aisamhairc lena gcuirtear san áireamh na 10 mbliana deiridh agus, i gcás inarb ábhartha, tréimhsí struis sa mhargadh is faide siar ná na 10 mbliana sin chun a áirithiú go gcuirtear san áireamh tréimhsí struis sa mhargadh i gcónaí. Na rialacha agus na nósanna imeachta maidir le héarlaisí TLFanna a ríomh, leanann siad cur chuige atá cosúil leis na rialacha a leagtar síos i dTeideal IV de Rialachán (AE) Uimh. 648/2012. Bunaithe ar mheasúnú ar thoradh na rialacha agus nósanna imeachta sin agus ar a leordhóthanacht chun maolú a dhéanamh ar na rioscaí ar ina leith a d’fhéadfadh comhaltaí imréitigh agus ionaid trádála atá ar bun san Aontas a bheith ar neamhchosaint, féadfar a mheas go bhfuil na rialacha agus na nósanna imeachta sin coibhéiseach leis na ceanglais a leagtar síos i dTeideal IV de Rialachán (AE) Uimh. 648/2012, mar a fhormhínítear in Airteagal 26(1) de Rialachán Tarmligthe (AE) Uimh. 153/2013 ón gCoimisiún (4). Leis an bhforáil sin ceanglaítear ar CPL íostréimhse leachtachta 2 lá a chur san áireamh le haghaidh conarthaí díorthacha nach mbaineann le díorthaigh thar an gcuntar, agus íostréimhse leachtaithe 5 lá le haghaidh conarthaí díorthacha thar an gcuntar, agus is ar bhonn glanluachála a bhailítear an éarlais de ghnáth.

(4)

Thairis sin, ceanglaítear le hAirteagal 28(1) de Rialachán Tarmligthe (AE) Uimh. 153/2013 go gcuireann CPL i bhfeidhm ceann amháin ar a laghad de thrí bheart a theorannaíonn chomh-thimthriallacht chun a áirithiú nach dtiteann éarlaisí tosaigh go leibhéal ró-íseal le linn tréimhsí cobhsaí eacnamaíocha agus nach dtiocfaidh méadú rite orthu le linn tréimhsí struis. Mar thoradh ar bhearta den sórt sin bíonn éarlais chobhsaí coimeádacha ann. Níl aon cheanglas sonrach den sórt sin sna rialacha príomhúla le haghaidh TLFanna. Mar sin féin, CPLanna a imréitíonn TLFanna, bíonn rialacha agus nósanna imeachta inmheánacha i bhfeidhm acu lena mbaineann éifeachtaí frith-chomh-thimthriallacha. Dá bhrí sin, soláthraíonn na rialacha agus nósanna imeachta inmheánacha ceangailteacha de chuid CPL torthaí substainteacha atá coibhéiseach le héifeachtaí rialacha an Aontais maidir le frith-chomh-thimthriallacht le haghaidh TLFanna.

(5)

Dá bhrí sin, maidir leis na socruithe dlíthiúla agus maoirseachta de chuid SAM a bhaineann le TLFanna agus is infheidhme maidir le CPLanna cáilithe mar ghníomhaireachtaí imréitigh cumhdaithe, ba cheart a mheas go bhfuil siad coibhéiseach le rialacha an Aontais, ar choinníoll go ndéanann na rialacha agus nósanna imeachta inmheánacha ceangailteacha de chuid CPL a imréitíonn TLFanna agus atá ag cur isteach ar aitheantas ceanglais áirithe i ndáil le bainistiú riosca a chomhlíonadh. Go háirithe, ba cheart don CPL éarlaisí tosaigh a ríomh agus a bhailiú ar bhonn tréimhse leachtachta trí lá i leith TLFanna, ar bhonn glanluachála. Thairis sin, ba cheart don CPL bearta a chur i bhfeidhm atá ceaptha chun an chomh-thimthriallacht a theorannú agus atá coibhéiseach, ó thaobh éarlaisí cobhsaí coimeádacha a sholáthar, le haon cheann de na trí bheart a leagtar síos in Airteagal 28(1) de Rialachán Tarmligthe (AE) Uimh. 153/2013 i leith TLFanna.

(6)

Maidir leis na socruithe dlíthiúla agus maoirseachta de chuid SEC le haghaidh TLFanna agus a bhaineann le CPLanna cáilithe mar ghníomhaireachtaí imréitigh cumhdaithe agus a chuimsíonn na ceanglais a leagtar síos sna rialacha príomhúla agus sna rialacha agus nósanna imeachta inmheánacha ceangailteacha de chuid CPLanna cáilithe mar ghníomhaireachtaí imréitigh cumhdaithe, cinneann an Coimisiún go meastar iad a bheith coibhéiseach leis na ceanglais a leagtar síos i dTeideal IV de Rialachán (AE) Uimh. 648/2012, mar a fhormhínítear i Rialachán Tarmligthe (AE) Uimh. 153/2013, a mhéid a chomhlíonann na socruithe sin ceanglais áirithe i ndáil le bainistiú riosca.

(7)

Chun a bheith incháilithe le haghaidh aitheantas ón Údarás Eorpach um Urrúis agus Margaí (ESMA), ba cheart do CCPanna a imréitíonn TLFanna comhlíonadh a dhéanamh ar na rialacha is infheidhme maidir le CCPanna atá cáilithe mar ghníomhaireachtaí imréitigh cumhdaithe agus ar cheanglais atá ceangailteach ó thaobh dlí lena gcomhlíontar caighdeáin áirithe bainistithe riosca. Na caighdeáin sin maidir le bainistiú riosca, ba cheart do ESMA a fhíorú, i gcomhréir le hAirteagal 25(2), pointe (b) de Rialachán (AE) Uimh. 648/2012, gur cuid iad de rialacha agus nósanna imeachta inmheánacha aon CPL a imréitíonn TLFanna, atá á mhaoirsiú ag SEC agus a bhfuil iarratas á chur isteach aige ar aitheantas san Aontas. Go háirithe, ba cheart do ESMA a sheiceáil go gcuireann an CPL tréimhse leachtaithe trí lá i bhfeidhm i ndáil le TLFanna, ar bhonn glanluachála, agus go gcuireann an CPL bearta i bhfeidhm atá ceaptha chun an chomh-thimthriallacht a theorannú, bearta atá coibhéiseach le haon cheann de na trí bheart a leagtar síos le hAirteagal 28(1) de Rialachán Tarmligthe (AE) Uimh. 153/2013 maidir le héarlaisí cobhsaí coimeádacha a chur ar fáil.

(8)

Dá bhrí sin, ba cheart Cinneadh Cur Chun Feidhme (AE) 2021/85 a leasú dá réir sin.

(9)

Chun a áirithiú gur féidir le ESMA tús a chur gan mhoill leis an nós imeachta maidir le haitheantas a thabhairt do CCPanna a imréitíonn TLFanna, ba cheart don Chinneadh seo teacht i bhfeidhm mar ábhar práinne.

(10)

Na bearta dá bhforáiltear sa Chinneadh seo, tá siad i gcomhréir leis an tuairim ón gCoiste Eorpach um Urrúis,

TAR ÉIS AN CINNEADH SEO A GHLACADH:

Airteagal 1

Leasaítear Airteagal 1 de Chinneadh Cur Chun Feidhme (AE) 2021/85 mar a leanas:

(1)

cuirtear an méid seo a leanas in ionad phointe (c):

“(c)

i gcás urrúis le taca morgáistí a thrádáiltear ar bhonn Tá Le Fógairt, tréimhse leachtaithe 3 lá a ríomhtar ar bhonn glanluachála;”;

(2)

cuirtear an pointe (d) seo a leanas isteach:

“(d)

i gcás conarthaí dá dtagraítear i bpointí (a), (b) agus (c), bearta atá ceaptha chun an chomh-thimthriallacht a theorannú agus atá coibhéiseach le ceann amháin ar laghad de na nithe seo a leanas:

(i)

bearta lena gcuirtear maolán éarlaise i bhfeidhm is ionann agus an méid seo a leanas ar a laghad – 25 % de na héarlaisí ríofa a cheadaíonn an contrapháirtí lárnach a bheith ídithe go sealadach le linn tréimhsí ina bhfuil méadú suntasach ag teacht ar cheanglais éarlaise ríofa;

(ii)

bearta lena sanntar meáchan 25 % ar a laghad do bharúlacha a thugtar faoi strus le linn na tréimhse aisamhairc;

(iii)

bearta lena n-áirithítear nach mbíonn ceanglais éarlaise níos ísle ná na ceanglais a ríomhfaí i gcás ina n-úsáidfí luaineacht a measadh thar thréimhse 10 mbliana aisamhairc stairiúil.”

Airteagal 2

Tiocfaidh an Cinneadh seo i bhfeidhm an lá tar éis lá a fhoilsithe in Iris Oifigiúil an Aontais Eorpaigh.

Arna dhéanamh sa Bhruiséil, 4 Aibreán 2022.

Thar ceann an Choimisiúin

An tUachtarán

Ursula VON DER LEYEN


(1)  IO L 201, 27.7.2012, lch. 1.

(2)  Cinneadh Cur Chun Feidhme (AE) 2021/85 ón gCoimisiún an 27 Eanáir 2021 maidir leis an gcoibhéis idir ceanglais Rialachán (AE) Uimh. 648/2012 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle agus creat rialála Stáit Aontaithe Mheiriceá i ndáil le contrapháirtithe lárnacha atá arna n-údarú agus arna maoirsiú ag Securities and Exchange Commission na Stát Aontaithe (IO L 29, 28.1.2021, lch. 27).

(3)  Clár Cónaidhme na Stát Aontaithe, Iml. 77 Uimh. 156, 13 Lúnasa 2012, Cuid II Commodity Futures Trading Commission 17 CFR Cuid 1, Securities and Exchange Commission, 17 CFR Codanna 230, 240 agus 241 Sainmhíniú Breise ar “Babhtáil,”“Babhtáil Urrúsbhunaithe,” agus “Comhaontú Babhtála Urrúsbhunaithe”; Babhtálacha Measctha; Security-Based Swap Agreement Recordkeeping; Riail Deiridh.

(4)  Rialachán Tarmligthe (AE) Uimh. 153/2013 ón gCoimisiún an 19 Nollaig 2012 lena bhforlíontar Rialachán (AE) Uimh. 648/2012 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle maidir le caighdeáin theicniúla rialála ar choláistí le haghaidh contrapháirtithe lárnacha (IO L 52, 23.2.2013, lch. 41).


6.4.2022   

GA

Iris Oifigiúil an Aontais Eorpaigh

L 107/85


CINNEADH CUR CHUN FEIDHME (AE) 2022/552 ÓN gCOIMISIÚN

an 4 Aibreán 2022

lena gcinntear go gcomhlíonann malartáin urrús náisiúnta Stáit Aontaithe Mheiriceá atá cláraithe leis an Securities and Exchange Commission ceanglais atá ceangailteach ó thaobh dlí agus atá coibhéiseach leis na ceanglais a leagtar síos i dTeideal III de Threoir 2014/65/AE agus go bhfuil siad faoi réir maoirseacht agus forfheidhmiú éifeachtach

(Téacs atá ábhartha maidir le LEE)

TÁ AN COIMISIÚN EORPACH,

Ag féachaint don Chonradh ar Fheidhmiú an Aontais Eorpaigh,

Ag féachaint do Rialachán (AE) Uimh. 648/2012 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 4 Iúil 2012 maidir le díorthaigh thar an gcuntar, contrapháirtithe lárnacha agus stórtha trádála (1), agus go háirithe Airteagal 2a(2) de,

De bharr an mhéid seo a leanas:

(1)

Tá sé mar thoradh ar an sainmhíniú ar “díorthach thar an gcuntar” agus ar “conradh díorthach thar an gcuntar” a leagtar síos in Airteagal 2, pointe (7), de Rialachán (AE) Uimh. 648/2012 go bhfuil ionstraimí airgeadais seachas díorthaigh thar an gcuntar ina gconarthaí díorthacha a ndéantar iad a fhorghníomhú ar mhargadh rialáilte mar a shainítear in Airteagal 4(1), pointe (21), de Threoir 2014/65/AE ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle (2), nó ar mhargadh tríú tír a meastar a bheith coibhéiseach le margadh rialáilte de bhun Airteagal 2a de Rialachán (AE) Uimh. 648/2012. Mar thoradh air sin, chun críocha Rialachán (AE) Uimh. 648/2012, conarthaí díorthacha a fhorghníomhaítear ar mhargadh tríú tír a meastar a bheith coibhéiseach le margadh rialáilte, ba cheart iad a aicmiú mar ionstraimí airgeadais seachas díorthaigh thar an gcuntar.

(2)

De réir Airteagal 2a de Rialachán (AE) Uimh. 648/2012, tá margadh tríú tír le meas mar mhargadh atá coibhéiseach le margadh rialáilte i gcás ina gcomhlíonann an margadh sin ceanglais atá ceangailteach ó thaobh dlí agus atá coibhéiseach leis na ceanglais a leagtar síos i dTeideal III de Threoir 2014/65/AE agus ar choinníoll go mbíonn an margadh faoi réir maoirseacht agus forfheidhmiú éifeachtach sa tríú tír sin ar bhonn leanúnach. Dá bhrí sin, ba cheart a mheasúnú an ndéanann malartáin urrús náisiúnta (MUNanna), atá bunaithe in SAM agus atá faoi mhaoirseacht SEC, na ceanglais sin a chomhlíonadh.

(3)

Tá an measúnú coibhéise sin teoranta do MUNanna a liostaítear san Iarscríbhinn a ghabhann leis an gCinneadh seo agus dá bhrí sin, cumhdaíonn sé ionstraimí díorthacha a thrádáiltear ar na malartáin sin agus a imréitíonn na CPLanna a aithníonn ESMA.

(4)

I Roinn 3(a)(1) den Securities Exchange Act of 1934 (“an tAcht Malartán”), sainmhínítear malartán mar aon eagraíocht, comhlachas nó grúpa daoine a chuimsíonn, a chothaíonn, nó a sholáthraíonn margadh nó saoráidí le haghaidh ceannaitheoirí agus díoltóirí urrús a thabhairt le chéile nó chun comhlíonadh a dhéanamh ar shlí eile ar na feidhmeanna maidir le hurrúis is gnách le stocmhalartán a chomhlíonadh. Déantar an téarma “malartán” a shainmhíniú tuilleadh faoi Riail SEC 3b-16 mar eagraíocht, comhlachas nó grúpa infheisteoirí a thugann le chéile na horduithe le haghaidh urrús de chuid ceannaitheoirí agus díoltóirí iolracha agus a úsáideann modhanna bunaithe neamh-idirdhealaitheacha, cibé acu trí shaoráid trádála a sholáthar nó trí rialacha a leagan síos faoina n-idirghníomhóidh orduithe den sórt sin le chéile agus faoina gcomhaontóidh na ceannaitheoirí agus díoltóirí a théann i mbun orduithe den sórt sin le téarmaí na trádála. Dá réir sin, ceanglaítear ar mhalartán córas iltaobhach a oibriú i gcomhréir le rialacha neamh-lánroghnacha.

(5)

De réir Roinn 19(a)(1) den Acht Malartán, ní mór do mhalartán a bheith cláraithe le SEC mar MUN sular féidir leis tosú i mbun oibríochtaí. Deonaíonn SEC an clárú má chinneann sé go bhfuil na ceanglais is infheidhme maidir leis an iarratasóir á gcomhlíonadh. Ní mór do SEC clárú a dhiúltú i gcás nach bhfuil na ceanglais sin á gcomhlíonadh. Leis an Acht Malartán, ceanglaítear de bhreis air sin go mbíonn socruithe ar bun ag malartán chun aghaidh a thabhairt ar na cineálacha iompair agus gníomhaíochta uile ar mian leis an iarratasóir dul ina mbun. Faoin Acht Malartán, tá sé de choinníoll ar MUNanna go gcloífí leis na ceanglais chlárúcháin tosaigh chun go leanfaidh siad de bheith cláraithe. Dá bhrí sin ceanglaítear ar MUNanna cláraithe cothabháil a dhéanamh ar rialacha, beartais agus nósanna imeachta atá comhsheasmhach lena n-oibleagáidí reachtúla, agus a bheith inniúil ar a gcuid oibleagáidí a chur i gcrích ar bhonn leanúnach.

(6)

De bhreis air sin sonraítear leis an Acht Malartán nach mór do MUNanna rochtain neamhchlaonta a sholáthar dá gcomhaltaí ar a gcuid margaí agus seirbhísí. Ní mór do na critéir rochtana a bheith trédhearcach agus ní mór nach gcuirtear i bhfeidhm iad ar bhealach míchothrom idirdhealaitheach. Dá bhrí sin ceanglaítear ar MUNanna cláraithe rialacha soiléire trédhearcacha a bheith acu maidir le hurrúis a ghlacadh lena dtrádáil ionas go mbeifear in ann na hurrúis sin in a thrádáil ar bhealach cóir, ordúil agus éifeachtúil agus go bhfuil siad soshannta go neamhshrianta. Tá caighdeáin liostaithe ag na malartáin roghanna agus cothromas araon atá faoi réir fhormhaoirseacht SEC de bhun Roinn 19 agus Riail 19b-4 den Acht Malartán. Leis na rialacha agus caighdeáin liostaithe de chuid SEC, ceanglaítear ar eisitheoirí urrús is bun le roghanna liostaithe faisnéis a nochtadh go tráthúil a bheadh ábhartha maidir le hinfheisteoirí nó ar dóigh di tionchar a bheith aici ar phraghas na n-urrús. Tá toirmeasc ar MUNanna liostú a dhéanamh ar aon urrús de chuid eisitheora nach gcomhlíonann ceanglais an choiste iniúchóireachta a leagtar amach i rialacha SEC. Ní ceadmhach do MUN urrúis a chlárú arb iad is bun le roghanna liostaithe ar ina leith nach bhfuil faisnéis faoi na hurrúis agus faoin eisitheoir ar fáil go poiblí. Le Riail SEC 9b-1, ceanglaítear freisin ar mhargaí oscailte doiciméad nochta roghanna a ullmhú ina bhfuil faisnéis shonraithe áirithe faoi na tréithe agus na rioscaí a bhaineann le roghanna a thrádáiltear ar mhalartán. Tá an doiciméad nochta roghanna sin le soláthar ag bróicéir déileálaithe do chustaiméirí, agus tá an doiciméad sin le comhdú le SEC sula dtugtar do chustaiméirí é. Anuas air sin, is é an Options Clearing Corporation (Corparáid Imréitigh Roghanna SAM, “OCC”) eisitheoir roghanna a liostaítear ar mhalartán. Tá OCC cláraithe le SEC mar chorparáid imréitigh agus eagraíocht féinrialála. Ní mór do OCC Roinn 17A den Acht Malartán a chomhlíonadh, lena gceanglaítear, inter alia, go gceaptar rialacha OCC, go ginearálta, chun leas infheisteoirí agus leas an phobail a chosaint. Bíonn rialacha faoi réir fhormhaoirseacht SEC de bhun Roinn 19 den Acht Malartán agus Riail SEC 19b-4. Thairis sin, athruithe a bheartaíonn OCC a dhéanamh ar a rialacha, oibríochtaí nó nósanna imeachta a d’fhéadfadh tionchar ábhartha a imirt ar chineál agus leibhéal an riosca a bhaineann le OCC, tá siad faoi réir fhormhaoirseacht SEC freisin de bhun Roinn 806(e) den Dodd-Frank Wall Street Reform and Consumer Protection Act of 2010 agus Riail SEC 19b-4. Le Riail SEC17Ad-22(c), ceanglaítear ar OCC eolas airgeadais bliantúil iniúchta a nochtadh go poiblí. Ina theannta sin, le Riail SEC 17Ad-22(e)(23), ceanglaítear go bhforfheidhmíonn OCC beartais agus nósanna imeachta a dhéanann foráil maidir le, inter alia, nochtadh poiblí na rialacha ábhartha agus na nósanna imeachta ábhartha, lena n-áirítear príomh-ghnéithe a rialacha agus nósanna imeachta um bainistiú mainneachtana, sonraí bunúsacha maidir le luachanna agus méid na n-idirbheart, agus tuairisc chuimsitheach ar a rialacha, beartais agus nósanna imeachta ábhartha maidir lena chreat dlíthiúil, rialachais, bainistithe riosca agus oibríochta. Áirithítear trádáil ordúil urrús ar MUN trí chumhachtaí SEC chun trádáil a fhionraí agus orduithe éigeandála a eisiúint in imthosca áirithe agus chun leas infheisteoirí agus leas an phobail a chosaint. Tá ar áireamh freisin i gcreat rialála na Stát Aontaithe ceanglais trédhearcachta réamhthrádála gus iarthrádála maidir le faisnéis a sholáthar go tráthúil do rannpháirtí sa mhargadh.

(7)

Ar chlárú dó le SEC, déantar Eagraíocht Féin-Rialála (EFR) de MUN. Tá féinrialáil idirghabhálaithe margaidh trí chóras EFRanna ar cheann de na heilimintí lárnacha i gcreat rialála na Stát Aontaithe. Bíonn EFRanna freagrach go príomha as rialacha a leagan síos faoina ndéanfaidh a gcomhaltaí gnó agus as faireachán a dhéanamh ar na bealaí ina ndéanann a gcomhaltaí gnó. Ina gcáil mar EFRanna, déanann MUNanna faireachán agus forfheidhmiú ar an gcomhlíonadh a dhéanann a gcuid comhaltaí agus daoine a bhaineann lena gcomhaltaí ar an Acht Malartán, ar na rialacha agus rialacháin faoin Acht sin agus ar a gcuid rialacha féin. I gcás neamhchomhlíonadh rialacha MUNanna ag comhaltaí, ceanglaítear ar MUNanna aghaidh a thabhairt ar sháruithe féideartha ar rialacha an mhargaidh nó ar dhlíthe feidearálacha urrús a dhéanann a gcomhaltaí. Ceanglaítear orthu freisin SEC a chur ar an eolas faoi sháruithe suntasacha.

(8)

Dá bhrí sin, na ceanglais atá ceangailteach ó thaobh dlí agus is infheidhme maidir le MUNanna, ar ceanglais iad a leagtar amach sa chreat dlíthiúil le haghaidh oibriú MUNanna, soláthraíonn siad torthaí atá coibhéiseach leis na ceanglais a leagtar amach i dTeideal III de Threoir 2014/65/AE sna réimse seo a leanas: próiseas údarúcháin, ceanglais shainmhínitheacha, rochtain ar an malartán aitheanta, ceanglais oibríochtúla, ionstraimí airgeadais a ligean isteach lena dtrádáil, ionstraimí a fhionraí agus iad a bhaint den trádáil, faireachán ar chomhlíonadh agus rochtain ar shocruithe imréitigh agus réitigh.

(9)

Dá bhrí sin, maidir leis na ceanglais atá ceangailteach ó thaobh dlí i ndáil le MUNanna atá bunaithe sna Stáit Aontaithe, cinneann an Coimisiún go bhfuil siad coibhéiseach leis na ceanglais a leagtar síos i dTeideal III de Threoir 2014/65/AE.

(10)

Maidir le maoirseacht éifeachtach, is iad an Securities Act of 1933 (“an tAcht Urrús”) agus an tAcht Malartán na príomh-achtanna reachtacha lena mbunaítear córas atá in-fhorfheidhmitheach ó thaobh dlí le haghaidh urrúis a thrádáil i Stáit Aontaithe Mheiriceá. Leis an Acht Malartán, tugtar údarás leathan do SEC i ndáil leis na gnéithe uile a bhaineann le tionscal na n-urrús, lena n-áirítear an chumhacht chun bróicéirí déileálaithe, gníomhairí aistrithe agus gníomhaireachtaí imréitigh a chlárú, a rialáil agus a mhaoirsiú chomh maith le EFRanna sna Stáit Aontaithe ina n-áirítear malartáin náisiúnta urrús.

(11)

Leis an Acht Malartán, sainaithnítear agus toirmeasctar cineálacha áirithe iompair sna margaí agus soláthraítear do SEC cumhachtaí araíonachta maidir le heintitis rialáilte agus daoine a bhaineann leo. Thairis sin, leis an Acht Malartán, cumhachtaítear do SEC a cheangal ar chuideachtaí a bhfuil urrúis acu a thrádáiltear go poiblí faisnéis a thuairisciú go tréimhsiúil. Tá féinrialáil idirghabhálaithe margaidh trí chóras EFRanna ar cheann de na heilimintí lárnacha i gcreat rialála na Stát Aontaithe. Faoi chreat rialála na Stát Aontaithe, is iad EFRanna, mar rialtóirí, atá freagrach go príomha as leagan amach, agus faireachán ar, na rialacha faoina ndéanann a gcomhaltaí gnó.

(12)

Leis an Acht Malartán, ceanglaítear ar gach EFR cáilithe a bheith in ann faireachán agus forfheidhmiú a dhéanamh ar an gcomhlíonadh a dhéanann a gcuid comhaltaí agus daoine a bhaineann lena gcomhaltaí ar an Acht Malartán, ar na rialacha agus rialacháin faoin Acht sin agus ar a gcuid rialacha féin. Mar chuid dá mhaoirseacht leanúnach ar MUNanna, déanann SEC meastóireacht ar chumas gach malartáin suirbhéireacht a dhéanamh ar a gcomhaltaí agus ar a ngníomhaíochtaí trádála. Tá sé de dhualgas ar MUN aghaidh a thabhairt ar sháruithe féideartha ar bith a dhéanann a chomhaltaí ar rialacha an mhargaidh nó ar dhlíthe feidearálacha urrús agus tuairisc a thabhairt do SEC maidir le sáruithe féideartha den sórt sin.

(13)

Mar chuid dá dhualgas chun comhlíonadh a fhorfheidhmiú ar thaobh a gcomhaltaí, tá gach MUN freagrach as sáruithe ar bith ar an Acht Malartán, agus ar na rialacha agus rialacháin a ghlactar faoi, a imscrúdú agus a smachtú. Féadfaidh SEC freisin, dá rogha féin, sáruithe ar bith ar an Acht Malartán, agus ar na rialacha agus rialacháin a ghlactar faoi, a imscrúdú agus a ionchúiseamh. Tá rialacha EFR faoi réir athbhreithniú SEC freisin. Faoi Roinn 19(h) den Acht Malartán, féadfaidh SEC smachtbhannaí a fhorchur ar EFRanna a mhainnigh, gan údar ná leithscéal réasúnach, forfheidhmiú a dhéanamh ar chomhlíonadh aon riail EFR ag comhalta nó ag duine a bhaineann le comhalta.

(14)

De bhun Roinn 21 den Acht Malartán, féadfaidh SEC imscrúdú a dhéanamh ar sháruithe rialacha EFR agus smachtbhannaí a fhorchur ar chomhaltaí EFR a sháraíonn na rialacha sin. Mar chuid dá mhaoirseacht leanúnach ar EFRanna, déanann SEC meastóireacht ar chumas gach EFR maoirseacht a dhéanamh ar a gcomhaltaí agus ar a ngníomhaíochtaí trádála. Ceanglaítear ar MUNanna SEC a chur ar an eolas faoi athruithe ar bith ar na rialacha.

(15)

Maidir le forfheidhmiú éifeachtach, tá sé d’údarás leathan ag SEC imscrúdú a dhéanamh ar sháruithe iarbhír nó féideartha ar dhíthe feidearálacha urrús na Stát Aontaithe, lena n-áirítear an tAcht Malartán agus na rialacha a ghlactar faoi. Féadfaidh SEC taifid a fháil ó eintitis rialáilte de bhun a chumhachtaí maoirseachta. Thairis sin, faoina údarás subpoena, féadfaidh SEC iallach a chur ar aon duine nó eintiteas in aon áit laistigh de na Stáit Aontaithe doiciméid nó fianaise a thabhairt ar aird. Tá sé d’údarás ag SEC gníomhaíochtaí forfheidhmithe a dhéanamh trí chaingne sibhialta a thionscnamh i gcúirteanna ceantair feidearálacha nó imeachtaí riaracháin a thionscnamh os comhair breitheamh dlí riaracháin de chuid SEC mar gheall ar sháruithe ar dhlíthe feidearálacha urrús, lena trádáil chos istigh agus cúbláil margaidh. I gcaingne sibhialta, féadfaidh SEC féachaint leis go n-aisíocfar an t-airgead a fuarthas ar dhrochbhealaí, go n-íocfaí ús réamh-bhreithiúnais, go ngearrfaí pionóis in airgead sibhialta, go n-eiseofaí urghairí, chomh maith le cúiteamh coimhdeach eile, lena n-áirítear cuntasaíocht ó chosantóir.

(16)

I gcaingne riaracháin, féadfar a áireamh ar na smachtbhannaí cáintí, teorainneacha le gníomhaíochtaí, pionóis shibhialta i dteannta aisíocaíocht airgid a fuarthas ar dhrochbhealaí nó daoine aonair a urchosc, nó clárú eintitis a aisghairm. Tá cumhachtaí ag SEC chun caingne fhorfheidhmithe a thabhairt in aghaidh EFR mar gheall ar gan ghníomhú nó gan na feidhmeanna is gá a chomhlíonadh. Thairis sin, tá SEC údaraithe chun a ngníomhaíochtaí forfheidhmithe a chomhordú lena chomhghleacaithe intíre agus idirnáisiúnta tráth ar bith le linn fiosrúcháin nó imscrúdú, lena n-áirítear ábhar a tharchur chuig Roinn Dlí agus Cirt na Stát Aontaithe le haghaidh ionchúiseamh coiriúil nó chuig comhlachtaí coiriúla nó rialála eile le haghaidh gníomhaíochta. Ina theannta sin, tá sé d’údarás ag SEC faisnéis neamh-phoiblí a roinnt le comhghleacaithe intíre agus idirnáisiúnta.

(17)

Le creat dlíthiúil agus maoirseachta SAM, áirithítear trédhearcacht agus sláine an mhargaidh freisin trí chosc a chur ar dhrochúsáid margaidh i bhfoirm déileáil chos istigh agus cúbláil margaidh. Leis an gcreat dlíthiúil agus maoirseachta, toirmeasctar an t-iompar a d’fhéadfadh saobhadh ar fheidhmiú an mhargaidh a bheith mar thoradh air, lena n-áirítear cúbláil margaidh agus faisnéis bhréagach nó mhíthreorach a chur in iúl. Leis an gcreat dlíthiúil agus maoirseachta, údaraítear do SEC freisin gníomhaíochtaí forfheidhmithe a dhéanamh in aghaidh iompar den sórt sin.

(18)

Cinneann an Coimisiún, dá bhrí sin, go bhfuil na MUNanna faoi réir maoirseacht agus forfheidhmiú éifeachtach in SAM ar bhonn leanúnach.

(19)

Maidir leis na coinníollacha a leagtar síos in Airteagal 2a de Rialachán (AE) Uimh. 648/2012, meastar, dá bhrí sin, go bhfuil siad comhlíonta maidir le MUNanna arna n-údarú agus arna maoirsiú ag SEC in SAM.

(20)

Tá an Cinneadh seo bunaithe ar na ceanglais atá ceangailteach ó thaobh dlí agus a bhaineann le MUNanna, ar ceanglais iad is infheidhme in SAM an tráth a glacadh an Cinneadh seo. Leanfaidh an Coimisiún, i gcomhar le ESMA, d’fhaireachán a dhéanamh go rialta ar na socruithe maoirseachta agus forfheidhmithe le haghaidh MUNanna agus ar chomhlíonadh na gcoinníollacha arb ar a mbonn a glacadh an Cinneadh seo.

(21)

An t-athbhreithniú rialta ar na socruithe dlíthiúla agus maoirseachta is infheidhme maidir leis na MUNanna in SAM, tá sé gan dochar don fhéidearthacht go ndéanfadh an Coimisiún athbhreithniú sonrach tráth ar bith nuair is gá don Choimisiún, de bharr forbairtí ábhartha, athmheasúnú a dhéanamh ar an gcoibhéis a deonaíodh. D’fhéadfadh aisghairm an Chinnidh seo teacht as athmheasúnú den sórt sin.

(22)

Tá na bearta dá bhforáiltear sa Chinneadh seo i gcomhréir leis an tuairim ón gCoiste Eorpach um Urrúis,

TAR ÉIS AN CINNEADH SEO A GHLACADH:

Airteagal 1

Chun críocha Airteagal 2, pointe (7), de Rialachán (AE) Uimh. 648/2012, malartáin urrús náisiúnta Stáit Aontaithe Mheiriceá atá cláraithe leis an Securities and Exchange Commission agus a leagtar amach san Iarscríbhinn a ghabhann leis an gCinneadh seo, comhlíonann siad ceanglais atá ceangailteach ó thaobh dlí agus atá coibhéiseach leis na ceanglais a leagtar síos i dTeideal III de Threoir 2014/65/AE agus tá siad faoi réir maoirseacht agus forfheidhmiú éifeachtach.

Airteagal 2

Tiocfaidh an Cinneadh seo i bhfeidhm an fichiú lá tar éis lá a fhoilsithe in Iris Oifigiúil an Aontais Eorpaigh.

Arna dhéanamh sa Bhruiséil, 4 Aibreán 2022.

Thar ceann an Choimisiúin

An tUachtarán

Ursula VON DER LEYEN


(1)  IO L 201, 27.7.2012, lch. 1.

(2)  Treoir 2014/65/AE ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 15 Bealtaine 2014 maidir le margaí in ionstraimí airgeadais agus lena leasaítear Treoir 2002/92/CE agus Treoir 2011/61/AE (IO L 173, 12.6.2014, lch. 349).


IARSCRÍBHINN

Malartáin Urrús Náisiúnta atá cláraithe le US Securities and Exchange Commission agus a meastar a bheith coibhéiseach le margaí rialáilte:

(a)

BOX Exchange LLC,

(b)

Cboe BZX Exchange, Inc.,

(c)

Cboe C2 Exchange, Inc.,

(d)

Cboe EDGX Exchange, Inc.,

(e)

Cboe Exchange, Inc.,

(f)

Miami International Securities Exchange, LLC,

(g)

MIAX Emerald, LLC,

(h)

MIAX PEARL, LLC,

(i)

Nasdaq GEMX, LLC,

(j)

Nasdaq ISE, LLC,

(k)

Nasdaq BX, Inc.,

(l)

Nasdaq MRX, LLC,

(m)

Nasdaq PHLX, LLC,

(n)

Nasdaq Options Market, LLC,

(o)

NYSE American Options, LLC, agus

(p)

NYSE Arca, Inc.


MOLTAÍ

6.4.2022   

GA

Iris Oifigiúil an Aontais Eorpaigh

L 107/90


MOLADH (AE) 2022/553 ÓN gCOIMISIÚN

an 5 Aibreán 2022

maidir le faireachán a dhéanamh ar láithreacht tocsainí Alternaria i mbia

TÁ AN COIMISIÚN EORPACH,

Ag féachaint don Chonradh ar Fheidhmiú an Aontais Eorpaigh, agus go háirithe Airteagal 292 de,

De bharr an mhéid seo a leanas:

(1)

In 2011, ghlac Painéal an Údaráis Eorpaigh um Shábháilteacht Bia (EFSA) maidir le hÉillitheoirí sa Bhiashlabhra (Contam) tuairim eolaíoch maidir leis na rioscaí a d’fhéadfadh a bheith i gceist do shláinte ainmhithe agus an phobail de bharr láithreacht Alternaria i mbia (1).

(2)

D'fhoilsigh EFSA tuarascáil eolaíoch le déanaí freisin maidir leis an measúnú ar nochtadh bia do thocsainí Alternaria i ndaonra na hEorpa (2). Tháinig sé ar an gconclúid go sáraíonn an nochtadh bia do na tocsainí ailtéarnaról, éitear monaimeitile ailtéarnaróil agus aigéad teineazonach, ar tocsainí iad a bhaineann le Alternaria, an tairseach ábhartha d’ábhar imní ó thaobh na tocsaineolaíochta, rud a thug le fios go bhfuil gá le sonraí breise tocsaineachta a bhaineann go sonrach le cumaisc.

(3)

Mhol EFSA gur cheart níos mó sonraí tarluithe a bhailiú ar láithreacht tocsainí Alternaria in earraí bia ábhartha (torthaí agus táirgí torthaí, trátaí agus táirgí bunaithe ar thrátaí, agus bia gránachbhunaithe do naíonáin agus do leanaí óga, i measc nithe eile). Mhol EFSA freisin go n-úsáidfí modhanna anailíse níos íogaire chun laghdú a dhéanamh ar an neamhchinnteacht maidir leis an nochtadh do na tocsainí Alternaria éagsúla mar gheall ar chomhréir ard na sonraí a thuairiscítear a bheith “faoi bhun na teorann cainníochtaithe (LOQ)” sa tacar sonraí atá ar fáil faoi láthair, rud a tharla toisc nach raibh na modhanna anailíse a úsáideadh íogair a ndóthain i gcónaí.

(4)

Is féidir le dea-chleachtais talmhaíochta, dea-choinníollacha stórála agus iompair agus dea-chleachtais mhonaraíochta láithreacht tocsainí Alternaria i mbia a laghdú nó a chosc. Ní mór tuilleadh faisnéise a bhailiú, áfach, ar na tosca as a dtagann leibhéil measartha ard tocsainí Alternaria in earraí bia áirithe chun bheith in ann na bearta atá le déanamh chun láithreacht na dtocsainí Alternaria sin sna hearraí bia sin a sheachaint nó a laghdú.

(5)

Maidir leis na tosca as a dtagann leibhéil réasúnta ard nó fiú leibhéil shuntasacha tocsainí Alternaria chun bheith in earraí bia, chun treoshuíomh a chur ar fáil maidir le cathain a bheadh sé iomchuí na tosca sin a shainaithint, is gá luachanna táscacha a bhunú do bhianna bunaithe ar na sonraí atá ar fáil i mbunachar sonraí EFSA. Níor socraíodh leibhéil tháscacha ach amháin do na hearraí bia a bhfuil a ndóthain sonraí tarluithe ar fáil ina leith.

(6)

Is iomchuí, dá bhrí sin, a mholadh go ndéanfaí faireachán ar thocsainí Alternaria i mbia agus go sainaithneofaí na tosca a mbíonn leibhéil arda na dtocsainí sin i mbia áirithe mar thoradh orthu,

TAR ÉIS AN MOLADH SEO A GHLACADH:

(1)

Ba cheart do na Ballstáit, i ndlúthchomhar leis na hoibreoirí gnó bia, faireachán a dhéanamh ar na tocsainí ailtéarnaról, éitear monaimeitile ailtéarnaróil agus aigéad teineazonach i mbia, ar toscainí iad a bhaineann le Alternaria, agus go háirithe faireachán a dhéanamh ar na toscainí sin i dtáirgí trátaí próiseáilte, púdar paiprice, síolta seasamain, síolta lus na gréine, ola lus na gréine, cnónna crann, figí triomaithe agus bianna gránachbhunaithe do naíonáin agus leanaí óga. Más féidir, ba cheart anailís a dhéanamh freisin ar thocsainí Alternaria eile agus na torthaí a thuairisciú don Údarás Eorpach um Shábháilteacht Bia.

(2)

Chun a áirithiú go mbeidh na samplaí ionadaíoch, ba cheart do na Ballstáit na nósanna imeachta samplála ábhartha a leagtar síos i Rialachán (CE) Uimh. 401/2006 ón gCoimisiún an 23 Feabhra 2006 (3) a leanúint. I gcás táirgí trátaí próiseáilte, ba cheart an nós imeachta samplála a dhéanamh i gcomhréir leis na rialacha a leagtar amach i gCuid H (táirgí leachtacha) nó i gCuid I (táirgí soladacha) d'Iarscríbhinn I a ghabhann le Rialachán (CE) Uimh. 401/2006. I gcás ina n-imeoidh an nós imeachta samplála a chuireann an t-oibreoir gnó bia i bhfeidhm ón nós imeachta a leagtar amach i Rialachán (CE) Uimh. 401/2006, ba cheart go bhfanfadh sé ionadaíoch don luchtóg.

(3)

Chun ailtéarnaról agus éitear monaimeitile ailtéarnaróil a chinneadh, níor cheart go mbeadh an LOQ níos airde ná 2 μg/kg i mbianna gránachbhunaithe do naíonáin agus do leanaí óga agus 4 μg/kg i mbianna eile, agus chun aigéad teineazonach a chinneadh, níor cheart go mbeadh an LOQ níos airde ná 20 μg/kg i ngach bia.

(4)

Ba cheart do na Ballstáit, le rannpháirtíocht ghníomhach na n-oibreoirí gnó bia, imscrúduithe a dhéanamh chun na tosca a shainaithint a mbeidh na leibhéil sin os cionn na leibhéal táscach mar thoradh orthu agus ar éifeachtaí na próiseála ar leibhéal na dtocsainí Alternaria sin, dá bhforáiltear san Iarscríbhinn a ghabhann leis an Moladh seo.

(5)

Ba cheart do na Ballstáit agus d’oibreoirí gnó bia, faoin 30 Meitheamh gach bliain, na sonraí le haghaidh na bliana roimhe sin a chur ar fáil do EFSA, le tiomsú i mbunachar sonraí amháin i gcomhréir le ceanglais Threoir EFSA maidir le Tuairisciú Caighdeánach ar Shamplaí (SSD) le haghaidh Bia agus Beatha agus le ceanglais tuairiscithe shonracha bhreise ó EFSA (4).

Arna dhéanamh sa Bhruiséil, 5 Aibreán 2022.

Thar ceann an Choimisiúin

Stella KYRIAKIDES

Comhalta den Choimisiún


(1)  Painéal EFSA maidir le hÉillitheoirí sa Bhiashlabhra (Contam); Tuairim Eolaíoch maidir leis na rioscaí a d’fhéadfadh a bheith i gceist do shláinte ainmhithe agus an phobail de bharr láithreacht tocsainí Alternaria i mbeatha agus i mbia. EFSA Journal [Iris EFSA], 2011;9(10):2407. [97 lgh.] doi:10.2903/j.efsa.2011.2407. Ar fáil ag: www.efsa.europa.eu/efsajournal

(2)  EFSA, Arcella D, Eskola M agus Gómez Ruiz JA, 2016. Tuarascáil eolaíoch maidir leis an measúnú ar nochtadh bia do thocsainí Alternaria i ndaonra na hEorpa. EFSA Journal [Iris EFSA] 2016;14(12):4654, 32 lgh. doi:10.2903/j.efsa.2016.4654.

(3)  Rialachán (CE) Uimh. 401/2006 ón gCoimisiún an 23 Feabhra 2006 lena leagtar síos na modhanna samplála agus anailíse chun rialú oifigiúil a dhéanamh ar mhíceatocsainí in earraí bia (IO L 70, 9.3.2006, lch. 12).

(4)  https://www.efsa.europa.eu/en/call/call-continuous-collection-chemical-contaminants-occurrence-data-0


IARSCRÍBHINN

Leibhéil tháscacha d’ailtéarnaról, d’éitear monaimeitile ailtéarnaróil agus d’aigéad teineazonach i mbianna áirithe, bunaithe ar na sonraí atá ar fáil i mbunachar sonraí EFSA, leibhéil ar cheart imscrúduithe a dhéanamh os a gcionn, maidir leis na tosca as a dtagann láithreacht tocsainí Alternaria nó maidir le héifeacht na próiseála bia. Ní leibhéil sábháilteachta bia iad na leibhéil tháscacha.

Bia

Ailtéarnaról (AOH)

(μg/kg)

Éitear monaimeitile ailtéarnaróil (AME)

(μg/kg)

Aigéad teineazonach (TeA)

(μg/kg)

Táirgí trátaí próiseáilte

10

5

500

Púdar paiprice

-

-

10 000

Síolta seasamain

30

30

100

Síolta lus na gréine

30

30

1 000

Ola lus na gréine

10

10

100

Cnónna crann

-

-

100

Figí triomaithe

-

-

1 000

Bianna gránachbhunaithe do naíonáin agus do leanaí óga

2

2

500