ISSN 1977-0839

Iris Oifigiúil

an Aontais Eorpaigh

L 98

European flag  

An t-eagrán Gaeilge

Reachtaíocht

65
25 Márta 2022


Clár

 

II   Gníomhartha neamhreachtacha

Leathanach

 

 

RIALACHÁIN

 

*

Rialachán Tarmligthe (AE) 2022/474 ón gCoimisiún an 17 Eanáir 2022 lena leasaítear Iarscríbhinn II a ghabhann le Rialachán (AE) 2018/848 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle maidir le ceanglais shonracha i ndáil le táirgeadh agus le húsáid síológ neamhorgánach, síológa atá á dtiontú agus síológ orgánach agus ábhair atáirgthe plandaí eile ( 1 )

1

 

*

Rialachán Cur Chun Feidhme (AE) 2022/475 ón gCoimisiún an 23 Márta 2022 lena leasaítear Rialachán (CE) Uimh. 1484/95 maidir le praghsanna ionadaíocha a shocrú in earnáil na feola éanlaithe clóis agus in earnáil na n-uibheacha agus i gcás gealacáin uibhe

6

 

*

Rialachán (AE) 2022/476 ón gCoimisiún an 24 Márta 2022 lena leasaítear Iarscríbhinní II, III agus IV a ghabhann le Rialachán (CE) Uimh. 396/2005 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle a mhéid a bhaineann le huasleibhéil iarmhar le haghaidh aigéad aicéiteach, asocsastróibine, beinsivindéfhluipire, ciantrainileapróil, ciofluifeanaimíde, eimimeictine, flutolainile, sulfar aoil, maltaideistrine agus prócuineaisíde i dtáirgí áirithe nó ar tháirgí áirithe ( 1 )

9

 

*

Rialachán (AE) 2022/477 ón gCoimisiún an 24 Márta 2022 lena leasaítear Iarscríbhinní VI agus X a ghabhann le Rialachán (CE) Uimh. 1907/2006 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle maidir le Clárú, Meastóireacht, Údarú, agus Srianadh Ceimiceán (REACH) ( 1 )

38

 

*

Rialachán Cur Chun Feidhme (AE) 2022/478 ón gCoimisiún an 24 Márta 2022 maidir le bearta cosanta ar allmhairí moileasc débhlaoscach ón Tuirc a bheartaítear lena gcaitheamh ag an duine a choinneáil ar bun ( 1 )

54

 

*

Rialachán Cur Chun Feidhme (AE) 2022/479 ón gCoimisiún an 24 Márta 2022 lena leasaítear Iarscríbhinní V agus XIV a ghabhann le Rialachán Cur Chun Feidhme (AE) 2021/404 maidir leis na hiontrálacha a bhaineann leis an Ríocht Aontaithe agus Stáit Aontaithe Mheiriceá ar liostaí tríú tíortha atá údaraithe maidir le coinsíneachtaí d’éanlaith clóis, de tháirgí geirmeacha ó éanlaith chlóis, agus d’fheoil úr ó éanlaith chlóis agus d’éin ghéim a theacht isteach san Aontas ( 1 )

57

 

 

CINNTÍ

 

*

Cinneadh (AE) 2022/480 ó Pharlaimint na hEorpa an 10 Márta 2022 maidir le coiste fiosrúcháin a chur ar bun chun imscrúdú a dhéanamh ar úsáid earraí spiaireachta faireachais Pegasus agus earraí spiaireachta faireachais coibhéiseacha, agus lena sainítear ábhar an fhiosrúcháin, mar aon le freagrachtaí, líon comhaltaí agus téarma oifige an choiste

72

 

*

Cinneadh (AE) 2022/481 ón gComhairle an 22 Márta 2022 maidir leis an seasamh atá le glacadh thar ceann an Aontais Eorpaigh laistigh de Chomhairle Ghinearálta na hEagraíochta Domhanda Trádála a mhéid a bhaineann le glacadh cinnidh i dtaca leis an athbhreithniú ar an gComhthuiscint maidir le Forálacha a bhaineann le Riarachán na dTaraif-Chuótaí le haghaidh Táirgí Talmhaíochta

76

 

*

Cinneadh Cur Chun Feidhme (AE) 2022/482 ón gCoimisiún an 16 Márta 2022 maidir leis an iarraidh ar chlárú an tionscnaimh Eorpaigh ó na saoránaigh dar teideal Fur Free Europe [An Eoraip Saor ó Fhionnadh] de bhun Rialachán (AE) 2019/788 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle (a bhfuil fógra tugtha ina leith faoi dhoiciméad C(2022) 1530)

82

 

*

Cinneadh Cur Chun Feidhme (AE) 2022/483 ón gCoimisiún an 21 Márta 2022 lena leasaítear Cinneadh Cur Chun Feidhme (AE) 2021/1073 lena leagtar síos sonraíochtaí teicniúla agus rialacha maidir le cur chun feidhme an chreata iontaoibhe i ndáil le Deimhniú Digiteach COVID AE a bunaíodh le Rialachán (AE) 2021/953 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle ( 1 )

84

 

*

Cinneadh Cur Chun Feidhme (AE) 2022/484 ón gCoimisiún an 23 Márta 2022 lena ndéantar foráil maidir le maoluithe ar Rialachán (AE) Uimh. 1307/2013 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle agus ar Rialachán Tarmligthe (AE) Uimh. 639/2014 ón gCoimisiún a mhéid a bhaineann le cur chun feidhme coinníollacha áirithe a bhaineann leis an íocaíocht ghlas le haghaidh na bliana éilimh 2022 (a bhfuil fógra tugtha ina leith faoi dhoiciméad C(2022) 1875)

105

 

*

Cinneadh (AE) 2022/485 ón mBanc Ceannais Eorpach an 17 Márta 2022 lena leasaítear Cinneadh 2010/264/AE maidir le riar oibríochtaí iasachtaíochta agus iasachtaithe a thabharfaidh an tAontas i gcrích faoin sásra cobhsaíochta airgeadais Eorpach (ECB/2022/11)

108

 


 

(1)   Téacs atá ábhartha maidir le LEE.

GA


II Gníomhartha neamhreachtacha

RIALACHÁIN

25.3.2022   

GA

Iris Oifigiúil an Aontais Eorpaigh

L 98/1


RIALACHÁN TARMLIGTHE (AE) 2022/474 ÓN gCOIMISIÚN

an 17 Eanáir 2022

lena leasaítear Iarscríbhinn II a ghabhann le Rialachán (AE) 2018/848 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle maidir le ceanglais shonracha i ndáil le táirgeadh agus le húsáid síológ neamhorgánach, síológa atá á dtiontú agus síológ orgánach agus ábhair atáirgthe plandaí eile

(Téacs atá ábhartha maidir le LEE)

TÁ AN COIMISIÚN EORPACH,

Ag féachaint don Chonradh ar Fheidhmiú an Aontais Eorpaigh,

Ag féachaint do Rialachán (AE) 2018/848 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 30 Bealtaine 2018 maidir le táirgeadh orgánach agus lipéadú táirgí orgánacha agus lena n-aisghairtear Rialachán (CE) Uimh. 834/2007 ón gComhairle (1), agus go háirithe Airteagal 12(2), pointí (b) agus (e) de,

De bharr an mhéid seo a leanas:

(1)

Le Rialachán (AE) 2018/848 agus go háirithe le Cuid I d’Iarscríbhinn II a ghabhann leis, leagtar síos ceanglais áirithe maidir le hábhar atáirgthe plandaí a úsáid, idir ábhar atá á thiontú agus ábhar neamhorgánach.

(2)

I bhfianaise chéimniú amach na maoluithe ar úsáid ábhair orgánaigh atáirgthe plandaí a leagtar síos in Airteagal 53 de Rialachán (AE) 2018/848, tá sé tábhachtach táirgeadh agus cur ar an margadh ábhair atáirgthe plandaí a mhéadú, idir ábhar orgánach agus ábhar atá á thiontú.

(3)

Mar sin féin, tá an méid síolta orgánacha agus síolta atá á dtiontú atá ar fáil faoi láthair teoranta i gcás roinnt speiceas gairneoireachta, agus modh comónta is ea síolta neamhorgánacha, a fhástar faoi choinníollacha orgánacha, a úsáid le haghaidh síológa a tháirgeadh mar ábhar atáirgthe plandaí.

(4)

Ní áirítear síológa sna bunachair shonraí agus sna córais dá dtagraítear in Airteagal 26(1) agus (2) de Rialachán (AE) 2018/848, bunachair shonraí agus córais lena gceanglaítear ar na Ballstáit faisnéis a chur faoi bhráid an phobail maidir le hinfhaighteacht ábhair atáirgthe plandaí, idir ábhar orgánach agus ábhar atá á thiontú. I bhfianaise nádúr sonrach na síológ agus i bhfianaise fhad athraitheach a dtimthriallta táirgthe, is gá soiléiriú a dhéanamh ar na rialacha maidir lena n-úsáid i dtáirgeadh orgánach. Maidir le síolta orgánacha agus síolta atá á dtiontú, ba cheart a n-infhaighteacht a chur san áireamh le haghaidh an speicis agus an chineáil lena mbaineann chun infhaighteacht fhéideartha na síológ orgánach agus na síológ atá á dtiontú ar an margadh a chinneadh.

(5)

I gcomhréir le hAirteagal 10(4), an dara fomhír, pointe (a), de Rialachán (AE) 2018/848, is féidir ábhar neamhorgánach atáirgthe plandaí a mhargú mar ábhar atá á thiontú freisin ar choinníoll go bhfuil tréimhse thiontúcháin 12 mhí ar a laghad curtha isteach ag an ábhar sin. Ba cheart tús áite a thabhairt d’úsáid ábhair atáirgthe plandaí atá á thiontú seachas d’úsáid ábhair neamhorgánaigh atáirgthe plandaí. Sa chomhthéacs sin, is gá a shoiléiriú go bhféadfar “síológa atá á dtiontú” a úsáid i gcás ina maireann a dtimthriall saothrúcháin 12 mhí ar a laghad ar dháileacht talún a chuir tréimhse thiontúcháin 12 mhí isteach nó i gcás ina saothraítear iad i gcoimeádáin nó ar dháileacht talún, ar choinníoll go dtagann siad as síolta a shábháiltear ó phlandaí a d’fhás ar dháileacht talún a chuir tréimhse thiontúcháin 12 mhí isteach.

(6)

Mar sin féin, a mhéid a bhaineann le síológa, is gá toirmeasc a chur ar shíológa neamhorgánacha a úsáid le haghaidh barra a mbíonn timthriall táirgeachta curtha isteach acu laistigh de shéasúr fáis amháin, ó athphlandú na síológ go sábháil an táirge deiridh den chéad uair chun sláine na dtáirgí orgánacha a áirithiú a bhféadfaí an bonn a bhaint di i gcás ina mbeadh fuíll sna síolta neamhorgánacha a úsáidtear mar ábhar tosaigh.

(7)

Maidir le hinfhaighteacht máthairphlandaí nó, i gcás inarb ábhartha, plandaí eile atá beartaithe le haghaidh ábhar atáirgthe plandaí a tháirgeadh, a fhástar i gcomhréir le pointe 1.8.2. de Chuid I d’Iarscríbhinn II a ghabhann le Rialachán (AE) 2018/848, ní leor í sin i gcás torthaí áirithe, speicis fíniúnacha agus ornáideacha nó cineálacha fíniúnacha agus ornáideacha. Thairis sin, tá cúpla plandlann torthaí orgánacha agus plandlann fhíniúnach ann a oibríonn le máthairphlandaí faoi láthair a fhástar i gcomhréir le pointe 1.8.2. de dheasca infheistíochtaí fadtéarmacha agus deacrachtaí teicniúla chun an chomhlíontacht iomlán le ceanglais deimhniúcháin cáilíochta agus le ceanglais fíteashláintíochta a áirithiú.

(8)

Chun forbairt bhreise ar an earnáil táirgthe ardspeisialaithe a chur chun cinn, is iomchuí an fhéidearthacht a thabhairt isteach maidir le húsáid ábhair neamhorgánaigh atáirgthe plandaí a fhástar faoi choinníollacha orgánacha a údarú le haghaidh ábhar atáirgthe plandaí a tháirgeadh atá le margú agus le húsáid le haghaidh barra orgánacha, ar choinníoll go gcomhlíontar coinníollacha sonracha áirithe.

(9)

Ba cheart cead a thabhairt d’oibreoirí a tháirgeann ábhar atáirgthe plandaí den sórt sin faisnéis a chur faoi bhráid an phobail, ar bhonn deonach, maidir le hinfhaighteacht ábhair den sórt sin sna córais náisiúnta a bhunaítear i gcomhréir le hAirteagal 26(2) de Rialachán (AE) 2018/848. Fágfaidh sé sin go mbeidh oibreoirí in ann ábhar atáirgthe plandaí a fhástar go horgánach a roghnú i gcás nach mbeidh ábhar orgánach atáirgthe plandaí nó ábhar atáirgthe plandaí atá á thiontú ar fáil.

(10)

Chun an comhleanúnachas a áirithiú, na húdaruithe maidir le húsáid ábhair atáirgthe plandaí neamhorgánach a fhástar faoi choinníollacha orgánacha le haghaidh ábhar atáirgthe plandaí a tháirgeadh, ba cheart na húdaruithe sin dul in éag an tráth céanna a rachaidh na maoluithe ar úsáid ábhair orgánaigh atáirgthe plandaí in éag. Ba cheart don Choimisiún faireachán a dhéanamh ar infhaighteacht ábhair orgánaigh atáirgthe plandaí agus cuirfidh sé deireadh nó síneadh leis na húdaruithe sin i bhfianaise na gconclúidí a mhéid a bhaineann le hinfhaighteacht ábhair orgánaigh atáirgthe plandaí a chuirfear i láthair sa tuarascáil dá bhforáiltear in Airteagal 53(7) de Rialachán (AE) 2018/848 agus i gcomhréir le hAirteagal 53(2) den Rialachán sin.

(11)

Ba cheart, dá bhrí sin, Iarscríbhinn II a ghabhann le Rialachán (AE) 2018/848 a leasú dá réir.

(12)

Chun folús dlíthiúil a sheachaint, ba cheart feidhm chúlghabhálach a bheith ag an Rialachán seo ó dháta chur i bhfeidhm Rialachán (AE) 2018/848,

TAR ÉIS AN RIALACHÁN SEO A GHLACADH:

Airteagal 1

Leasaítear Iarscríbhinn II a ghabhann le Rialachán (AE) 2018/848 i gcomhréir leis an Iarscríbhinn a ghabhann leis an Rialachán seo.

Airteagal 2

Tiocfaidh an Rialachán seo i bhfeidhm an lá tar éis lá a fhoilsithe in Iris Oifigiúil an Aontais Eorpaigh.

Beidh feidhm aige ón 1 Eanáir 2022.

Beidh an Rialachán seo ina cheangal go huile agus go hiomlán agus beidh sé infheidhme go díreach i ngach Ballstát.

Arna dhéanamh sa Bhruiséil, 17 Eanáir 2022.

Thar ceann an Choimisiúin

An tUachtarán

Ursula VON DER LEYEN


(1)  IO L 150, 14.6.2018, lch. 1.


IARSCRÍBHINN

Leasaítear Cuid I d’Iarscríbhinn II a ghabhann le Rialachán (AE) 2018/848 mar a leanas:

(a)

leasaítear pointe 1.8.5.1 mar a leanas:

(i)

cuirtear an méid seo a leanas in ionad na chéad mhíre:

“De mhaolú ar phointe 1.8.1, i gcás ina léiríonn na sonraí a bhailítear sa bhunachar sonraí dá dtagraítear in Airteagal 26 (1) nó na córais dá dtagraítear in Airteagal 26(2) nach gcomhlíontar riachtanais cháilíochtúla ná chainníochtúla an oibreora maidir leis an ábhar atáirgthe plandaí orgánach ábhartha, féadfaidh an t-oibreoir ábhar atáirgthe plandaí neamhorgánach atá á thiontú a úsáid i gcomhréir le hAirteagal 10(4), an dara mír, pointe (a), nó ábhar atáirgthe plandaí a údaraítear i gcomhréir le pointe 1.8.6.”;

(ii)

cuirtear an fhomhír seo a leanas isteach tar éis na chéad fhomhíre:

‘Thairis sin, i gcás nach bhfuil síológa orgánacha ar fáil, féadfar úsáid a bhaint as ‘síológa atá á dtiontú’, a mhargaítear i gcomhréir le hAirteagal 10(4), an dara mír, pointe (a), i gcás ina bhfástar ar an mbealach seo a leanas iad:

(a)

trí thimthriall saothrúcháin ó shíolta go síológa deiridh a sheasann ar feadh 12 mhí ar dháileacht talún a bhfuil, le linn na tréimhse céanna, tréimhse thiontúcháin 12 mhí ar a laghad curtha isteach ina leith; nó

(b)

ar dháileacht talún orgánach nó atá á tiontú nó i gcoimeádáin más rud é go gcumhdaítear iad leis an maolú dá dtagraítear i bpointe 1.4, ar choinníoll gur ó shíolta atá á dtiontú a thagann na síolta, agus gur síolta iad a shábháiltear ó phlanda a d’fhás ar dháileacht talún a bhfuil tréimhse thiontúcháin 12 mhí ar a laghad curtha isteach ina leith.”;

(iii)

cuirtear an méid seo a leanas in ionad an dara mír, an tríú mír agus an ceathrú mír:

“I gcás nach bhfuil ábhar atáirgthe plandaí chun go bhféadfaí ábhar atáirgthe plandaí orgánach nó atá á thiontú nó ábhar atáirgthe plandaí a údaraítear i gcomhréir le pointe 1.8.6 ar fáil ar cháilíocht leordhóthanach nó i gcainníocht leordhóthanach chun riachtanais an oibreora a chomhlíonadh, féadfaidh na húdaráis inniúla úsáid ábhair atáirgthe plandaí neamhorgánaigh a údarú faoi réir phointí 1.8.5.3. go 1.8.5.8.

Ní eiseofar an t-údarú sin ach amháin i gceann amháin de na cásanna seo a leanas:

(a)

nach bhfuil aon chineál den speiceas is mian leis an oibreoir a fháil cláraithe sa bhunachar sonraí dá dtagraítear in Airteagal 26(1) ná sna córais dá dtagraítear in Airteagal 26(2);

(b)

nach féidir le haon oibreoir, a mhargaíonn ábhar atáirgthe plandaí, an t-ábhar atáirgthe plandaí orgánach nó atá á thiontú nó ábhar atáirgthe plandaí a údaraítear i gcomhréir le pointe 1.8.6 a sheachadadh go tráthúil lena chur nó lena phlandú i gcásanna inar ordaigh an t-úsáideoir an t-ábhar atáirgthe plandaí in am réasúnta chun go bhféadfaí ábhar atáirgthe plandaí orgánach nó atá á thiontú nó ábhar atáirgthe plandaí a údaraítear i gcomhréir le pointe 1.8.6 a ullmhú agus a sholáthar;

(c)

i gcás nach bhfuil an cineál is mian leis an oibreoir a fháil cláraithe mar ábhar atáirgthe plandaí orgánach nó atá á thiontú nó mar ábhar atáirgthe plandaí a údaraítear i gcomhréir le pointe 1.8.6 sa bhunachar sonraí dá dtagraítear in Airteagal 26(1) ná sna córais dá dtagraítear in Airteagal 26(2) agus ina bhfuil an t-oibreoir ina ann a léiriú nach n-oireann aon cheann de na hábhair mhalartacha den speiceas céanna go háirithe do na dálaí agranamaíocha agus peidichlíomacha agus do na hairíonna teicneolaíochta riachtanacha chun go bhféadfaí dul i mbun táirgthe;

(d)

i gcás ina bhfuil údar cuí lena úsáid i dtaighde, lena thástáil i dtrialacha allamuigh ar mhionscála, chun críocha éagsúla caomhnaithe nó le haghaidh nuálaíocht táirge agus ina gcomhaontaíonn údaráis inniúla an Bhallstáit lena mbaineann.

Sula n-iarrann oibreoirí an t-údarú sin, ceadóidh siad an bunachar sonraí dá dtagraítear in Airteagal 26(1) nó na córais dá dtagraítear in Airteagal 26(2) chun a fhíorú an bhfuil ábhar atáirgthe plandaí ábhartha orgánach nó atá á tiontú nó ábhar atáirgthe plandaí a údaraítear i gcomhréir le pointe 1.8.6, an bhfuil an t-ábhar sin ar fáil, agus ar an gcaoi sin an bhfuil údar cuí lena iarraidh.”;

(b)

leasaítear pointe 1.8.5.2 mar a leanas:

(i)

cuirtear an méid seo a leanas in ionad na chéad mhíre:

“De mhaolú ar phointe 1.8.1, féadfaidh oibreoirí i dtríú tíortha ábhar atáirgthe plandaí atá á thiontú a úsáid i gcomhréir le hAirteagal 10(4), an dara fomhír, pointe (a), nó ábhar atáirgthe plandaí a údaraítear i gcomhréir le pointe 1.8.6 nuair is é is údar cuí leis an méid sin nach bhfuil ábhar atáirgthe plandaí orgánach ar fáil ar cháilíocht leordhóthanach nó i gcainníocht leordhóthanach ar chríoch an tríú tír ina bhfuil an t-oibreoir lonnaithe.”;

(ii)

cuirtear an méid seo a leanas in ionad an tríú mír:

“Féadfaidh údaráis rialaithe nó comhlachtaí rialaithe a aithnítear i gcomhréir le hAirteagal 46(1), údarú a thabhairt d’oibreoirí i dtríú tíortha go n-úsáidfí ábhar atáirgthe plandaí neamhorgánach in aonad táirgthe orgánach nuair nach bhfuil ábhar atáirgthe plandaí orgánach nó atá á thiontú nó ábhar atáirgthe plandaí a údaraítear i gcomhréir le pointe 1.8.6 ar fáil nó nuair nach bhfuil sé ar fáil ar cháilíocht nó i gcainníocht leordhóthanach ar chríoch tríú tír ina bhfuil an t-oibreoir lonnaithe faoi na coinníollacha a leagtar amach faoi phointí 1.8.5.3, 1.8.5.4, 1.8.5.5 agus 1.8.5.8.”;

(c)

cuirtear isteach na pointí 1.8.5.8 agus 1.8.6 seo a leanas:

“1.8.5.8.

Ní dhéanfaidh na húdaráis inniúla úsáid síológ neamhorgánach a údarú i gcás síológa speiceas a mbíonn timthriall saothrúcháin a thugtar i gcrích laistigh de shéasúr fáis amháin, ó athphlandú na síolóige go sábháil an táirge den chéad uair.

1.8.6.

Féadfaidh údaráis inniúla nó, i gcás inarb iomchuí, comhlachtaí rialaithe a aithnítear i gcomhréir le hAirteagal 46(1), údarú a thabhairt d’oibreoirí a tháirgeann ábhar atáirgthe plandaí atá lena úsáid sa táirgeadh orgánach úsáid a bhaint as ábhar atáirgthe plandaí neamhorgánach, nuair nach bhfuil máthairphlandaí ná, i gcás inarb ábhartha, plandaí eile atá ceaptha le haghaidh táirgeadh ábhar atáirgthe plandaí agus a tháirgtear i gcomhréir le pointe 1.8.2 ar fáil i gcainníocht leordhóthanach nó ar cháilíocht leordhóthanach, agus an t-ábhar sin a chur ar an margadh lena úsáid sa táirgeadh orgánach ar choinníoll go gcomhlíonfar na coinníollacha seo a leanas:

(a)

nach gcóireáiltear ábhar neamhorgánach atáirgthe plandaí le táirgí cosanta plandaí tar éis a mbaint, le táirgí cosanta plandaí cé is moite díobh sin a údaraítear i gcomhréir le hAirteagal 24(1) den Rialachán seo, ach amháin i gcás ina fhorordaíonn údarás inniúil an Bhallstáit lena mbaineann cóireáil cheimiceach i gcomhréir le Rialachán (AE) 2016/2031 chun críoch fíteashláintíochta le haghaidh gach speicis agus ábhar ilchineálach speicis ar leith sa limistéar ina mbeidh an t-ábhar atáirgthe plandaí á úsáid. I gcás ina n-úsáidtear ábhar neamhorgánach atáirgthe plandaí a chóireáiltear leis an gcóireáil cheimiceach fhorordaithe sin, beidh an dáileacht talún ar a bhfuil an t-ábhar atáirgthe plandaí cóireáilte ag fás faoi réir, i gcás inarb iomchuí, tréimhse tiontaithe dá bhforáiltear i bpointí 1.7.3 agus 1.7.4;

(b)

maidir leis an ábhar atáirgthe plandaí neamhorgánach a úsáidtear, ní hé a bheidh ann síológ speiceas a mbíonn timthriall saothrúcháin curtha i gcrích ina leith laistigh de shéasúr fáis amháin, ó athphlandú na síolóige go sábháil an táirge den chéad uair;

(c)

fástar an t-ábhar atáirgthe plandaí i gcomhréir le gach ceanglas eile maidir le táirgeadh plandaí orgánacha atá ábhartha;

(d)

gheofar an t-údarú ábhar atáirgthe plandaí neamhorgánach a úsáid roimh chur nó plandú an bhairr;

(e)

an t-údarás inniúil, an t-údarás rialaithe nó an comhlacht rialaithe atá freagrach as an údarú, ní dheonóidh sé an t-údarú ach d’úsáideoirí aonair agus le haghaidh séasúr amháin ag an am, agus liostóidh sé cainníochtaí an ábhair atáirgthe plandaí a údaraítear;

(f)

de mhaolú ar phointe (e), féadfaidh údaráis inniúla na mBallstát údarú ginearálta a dheonú go bliantúil maidir le speiceas nó fospeiceas nó cineál ábhair neamhorgánaigh a úsáid agus liosta de na speicis, fospeicis nó cineálacha a chur ar fáil go poiblí agus é a choimeád cothrom le dáta ar bhonn bliantúil. Sa chás sin, liostóidh na húdaráis inniúla sin cainníochtaí an ábhair atáirgthe plandaí neamhorgánach a údaraítear;

(g)

na húdaruithe a dheonaítear i gcomhréir leis an mír seo, rachaidh siad in éag an 31 Nollaig 2036.

Faoin 30 Meitheamh gach bliain, agus den chéad uair faoin 30 Meitheamh 2023, tabharfaidh údaráis inniúla na mBallstát fógra don Choimisiún agus do na Ballstáit eile faoin bhfaisnéis maidir leis na húdaruithe a dheonaítear i gcomhréir leis an gcéad mhír.

Na hoibreoirí a tháirgeann agus a mhargaíonn an t-ábhar atáirgthe plandaí i gcomhréir leis an gcéad mhír, ceadófar dóibh a phoibliú, ar bhonn deonach, an fhaisnéis ábhartha shonrach maidir le hinfhaighteacht an ábhair atáirgthe plandaí sin sna córais náisiúnta a bhunaítear i gcomhréir le hAirteagal 26(2). Oibreoirí a roghnaíonn an fhaisnéis sin a chur isteach, áiritheoidh siad go ndéanfar an fhaisnéis sin a thabhairt cothrom le dáta agus go mbainfear amach as na córais náisiúnta í nuair nach mbeidh fáil ar an ábhar atáirgthe plandaí a thuilleadh. Agus iad ag brath ar an údarú ginearálta dá dtagraítear i bpointe (f), coinneoidh na hoibreoirí taifid ar an gcainníocht a úsáidtear.”


25.3.2022   

GA

Iris Oifigiúil an Aontais Eorpaigh

L 98/6


RIALACHÁN CUR CHUN FEIDHME (AE) 2022/475 ÓN gCOIMISIÚN

an 23 Márta 2022

lena leasaítear Rialachán (CE) Uimh. 1484/95 maidir le praghsanna ionadaíocha a shocrú in earnáil na feola éanlaithe clóis agus in earnáil na n-uibheacha agus i gcás gealacáin uibhe

TÁ AN COIMISIÚN EORPACH,

Ag féachaint don Chonradh ar Fheidhmiú an Aontais Eorpaigh,

Ag féachaint do Rialachán (AE) Uimh. 1308/2013 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 17 Nollaig 2013 lena mbunaítear comheagraíocht na margaí i dtáirgí talmhaíochta agus lena n-aisghairtear Rialacháin (CEE) Uimh. 922/72, (CEE) Uimh. 234/79, (CE) Uimh. 1037/2001, agus (CE) Uimh. 1234/2007 ón gComhairle (1), agus go háirithe Airteagal 183(b) de,

Ag féachaint do Rialachán (AE) Uimh. 510/2014 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 16 Aibreán 2014 lena leagtar síos na socruithe trádála is infheidhme maidir le hearraí áirithe ar de thoradh ar phróiseáil táirgí talmhaíochta iad agus lena n-aisghairtear Rialacháin (CE) Uimh. 1216/2009 agus Uimh. 614/2009 ón gComhairle (2), agus go háirithe Airteagal 5(6)(a) de,

De bharr an mhéid seo a leanas:

(1)

Is éard a leagtar síos le Rialachán (CE) Uimh. 1484/95 ón gCoimisiún (3) rialacha mionsonraithe chun córas na ndleachtanna allmhairithe breise a chur chun feidhme, agus le praghsanna ionadaíocha a shocrú in earnáil na feola éanlaithe clóis agus in earnáil na n-uibheacha agus i gcás gealacáin uibhe.

(2)

Is éard a léiríonn faireachán rialta ar na sonraí a úsáidtear chun praghsanna ionadaíocha d’fheoil éanlaithe agus do tháirgí uibheacha a shocrú, sin agus an faireachán rialta ar ghealacáin uibhe, gur cheart na praghsanna allmhairithe ionadaíocha ar tháirgí áirithe a leasú chun an éagsúlacht praghsanna de réir áit tionscnaimh cuid de na hearraí a chur san áireamh.

(3)

Ba cheart, dá bhrí sin, Rialachán (CE) Uimh. 1484/95 a leasú dá réir sin.

(4)

Toisc gur gá a áirithiú go mbeidh feidhm ag an mbeart seo a thúisce is féidir ach a mbeidh na sonraí nuashonraithe ar fáil, ba cheart an Rialachán seo a theacht i bhfeidhm lá a fhoilsithe,

TAR ÉIS AN RIALACHÁN SEO A GHLACADH:

Airteagal 1

Cuirtear an téacs atá san Iarscríbhinn a ghabhann leis an Rialachán seo in ionad Iarscríbhinn I a ghabhann le Rialachán (CE) Uimh. 1484/95.

Airteagal 2

Tiocfaidh an Rialachán seo i bhfeidhm lá a fhoilsithe in Iris Oifigiúil an Aontais Eorpaigh.

Beidh an Rialachán seo ina cheangal go huile agus go hiomlán agus beidh sé infheidhme go díreach i ngach Ballstát.

Arna dhéanamh sa Bhruiséil, 23 Márta 2022.

Thar ceann an Choimisiún,

Ar son an Uachtaráin,

Wolfgang BURTSCHER

An tArd-Stiúrthóir

Ard-Stiúrthóireacht na Talmhaíochta agus na Forbartha Tuaithe


(1)  IO L 347, 20.12.2013, lch. 671.

(2)  IO L 150, 20.5.2014, lch. 1.

(3)  Rialachán (CE) Uimh. 1484/95 ón gCoimisiún an 28 Meitheamh 1995 lena leagtar síos rialacha mionsonraithe chun an córas dleachtanna allmhairithe breise a chur chun feidhme agus chun praghsanna ionadaíocha a shocrú in earnálacha na feola éanlaithe clóis agus na n-uibheacha agus i gcás gealacáin uibhe, agus lena n-aisghairtear Rialachán Uimh. 163/67/CEE (IO L 145, 29.6.1995, lch. 47).


IARSCRÍBHINN

«IARSCRÍBHINN I

Cód AC

Tuairisc ar na hearraí

Praghas ionadaíoch

(EUR/100 kg)

An ráthaíocht dá dtagraítear in Airteagal 3

(EUR/100 kg)

Tionscnamh  (1)

0207 14 10

Gearrthacha gan chnámh ó chineálacha éanlaithe den speiceas Gallus domesticus, iad reoite

220,7

24

BR


(1)  Ainmníocht na dtíortha arna socrú le Rialachán (AE) Uimh. 1106/2012 ón gCoimisiún an 27 Samhain 2012 agus lena gcuirtear chun feidhme Rialachán (CE) Uimh. 471/2009 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle maidir le staidreamh Comhphobail a bhaineann le trádáil eachtrach le tíortha nach Ballstáit iad, maidir le hainmníocht tíortha agus críocha a nuashonrú (IO L 328, 28.11.2012, lch. 7).


25.3.2022   

GA

Iris Oifigiúil an Aontais Eorpaigh

L 98/9


RIALACHÁN (AE) 2022/476 ÓN gCOIMISIÚN

an 24 Márta 2022

lena leasaítear Iarscríbhinní II, III agus IV a ghabhann le Rialachán (CE) Uimh. 396/2005 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle a mhéid a bhaineann le huasleibhéil iarmhar le haghaidh aigéad aicéiteach, asocsastróibine, beinsivindéfhluipire, ciantrainileapróil, ciofluifeanaimíde, eimimeictine, flutolainile, sulfar aoil, maltaideistrine agus prócuineaisíde i dtáirgí áirithe nó ar tháirgí áirithe

(Téacs atá ábhartha maidir le LEE)

TÁ AN COIMISIÚN EORPACH,

Ag féachaint don Chonradh ar Fheidhmiú an Aontais Eorpaigh,

Ag féachaint do Rialachán (CE) Uimh. 396/2005 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 23 Feabhra 2005 maidir le huasleibhéil iarmhar lotnaidicídí i mbia agus i mbeatha de bhunadh plandaí nó de bhunadh ainmhíoch nó ar bhia agus ar bheatha den sórt sin agus lena leasaítear Treoir 91/414/CEE ón gComhairle (1), agus go háirithe Airteagal 5(1) agus Airteagal 14(1)(a) de,

De bharr an mhéid seo a leanas:

(1)

I gcás asocsastróibine, beinsivindéfhluipire, ciantrainileapróil, ciofluifeanaimíde, flutolainile agus prócuineaisíde, leagadh síos uasleibhéil iarmhar (“MRLanna”) in Iarscríbhinn II a ghabhann le Rialachán (CE) Uimh. 396/2005. I gcás eimimeictine, leagadh MRLanna síos i gCuid A d’Iarscríbhinn III a ghabhann leis an Rialachán sin. Cuimsítear aigéad aicéiteach, sulfar aoil agus maltaideistrin in Iarscríbhinn IV a ghabhann le Rialachán (CE) Uimh. 396/2005.

(2)

I gcomhthéacs nós imeachta maidir le húdarú a dhéanamh ar úsáid táirge cosanta plandaí ina bhfuil an tsubstaint ghníomhach beinsivindéfhluipir ar “luibheanna agus bláthanna inite”, oinniúin earraigh/scailliún, ciobúil agus cainneanna, cuireadh dhá iarratas isteach i gcomhréir le hAirteagal 6(1) de Rialachán (CE) Uimh. 396/2005 ina n-iarradh na MRLanna atá ann cheana a mhodhnú.

(3)

A mhéid a bhaineann le ciantrainileapról, cuireadh iarratas isteach i gcomhréir le hAirteagal 6(1) de Rialachán (CE) Uimh. 396/2005 ina n-iarradh na MRLanna atá ann cheana a mhodhnú i leith ológa boird agus ológa le haghaidh táirgeadh ola. A mhéid a bhaineann le ciofluifeanaimíd, cuireadh isteach iarratas den sórt sin le haghaidh sméara dubha agus sútha craobh (iad dearg agus buí). A mhéid a bhaineann le heimimeictin, cuireadh isteach iarratas den sórt sin le haghaidh torthaí póma, aibreoga, silíní (iad milis), “spionáistí agus duilleoga comhchosúla” agus “insiltí luibhe ó dhuilleoga agus luibheanna”. A mhéid a bhaineann le prócuineaisíd, cuireadh isteach iarratas den sórt sin le haghaidh fraochán agus mónóg.

(4)

A mhéid a bhaineann le hasocsastróibin, cuireadh isteach dhá iarratas ar lamháltais allmhairiúcháin de bhun Airteagal 6(2) agus (4) de Rialachán (CE) Uimh. 396/2005 a mhéid a bhaineann le húsáid na substainte sin sa Bhrasaíl ar mhangónna agus sa Cholóim ar thorthaí pailme ola chomh maith leis a mhéid a bhaineann le húsáid flutolainile i Stáit Aontaithe Mheiriceá ar phiseanna talún. Deir na hiarratasóirí go n-eascraíonn iarmhair a sháraíonn na MRLanna atá i Rialachán (CE) Uimh. 396/2005 as úsáid údaraithe na substaintí sin ar na barra sin sna tíortha sin agus go bhfuil gá le MRLanna níos airde chun bacainní trádála ar allmhairiú na mbarr sin a sheachaint.

(5)

I gcomhréir le hAirteagal 8 de Rialachán (CE) Uimh. 396/2005, rinne na Ballstáit lena mbaineann meastóireacht ar na hiarratais uile a luaitear thuas agus cuireadh na tuarascálacha meastóireachta ar aghaidh chuig an gCoimisiún.

(6)

Rinne an tÚdarás Eorpach um Shábháilteacht Bia (“an tÚdarás”) measúnú ar na hiarratais agus ar na tuarascálacha meastóireachta, agus rinne sé scrúdú go háirithe ar na rioscaí atá ann do thomhaltóirí agus, i gcás inarb ábhartha, d’ainmhithe, agus thug sé tuairimí réasúnaithe faoi na MRLanna atá beartaithe (2). Chuir sé na tuairimí sin ar aghaidh chuig na hiarratasóirí, chuig an gCoimisiún agus chuig na Ballstáit agus chuir sé ar fáil don phobal iad.

(7)

A mhéid a bhaineann le heimimeictin, chinn an tÚdarás nach raibh na sonraí a cuireadh isteach i gcás “torthaí póma” leordhóthanach le MRLanna nua a shocrú. A mhéid a bhaineann le gach iarratas eile, chinn an tÚdarás gur comhlíonadh na ceanglais go léir maidir le hiomláine na sonraí a cuireadh isteach, agus go raibh na modhnuithe ar na MRLanna a d’iarr na hiarratasóirí inghlactha i dtaca le sábháilteacht na dtomhaltóirí ar bhonn measúnú ar theagmháil le tomhaltóirí i gcás 27 ngrúpa tomhaltóirí Eorpacha sonracha. Chuir an tÚdarás san áireamh an fhaisnéis is déanaí ar airíonna tocsaineolaíocha na substaintí. Léiríodh nach baol do dhuine an iontógáil laethúil inghlactha a shárú, ná an ghéardháileog thagartha a shárú, de bharr ceachtar den dá rud seo: teagmháil ar feadh a shaoil leis na substaintí sin trí chaitheamh na dtáirgí bia go léir a bhféadfaidís a bheith iontu, ná teagmháil ghearrthéarmach trí go leor de na táirgí lena mbaineann a chaitheamh.

(8)

Cuireadh aigéad aicéiteach, sulfar aoil agus maltaideistrin go sealadach mar chuid d’Iarscríbhinn IV a ghabhann le Rialachán (CE) Uimh. 396/2005 go dtí go gcuirfí an mheastóireacht orthu i gcrích faoi Threoir 91/414/CEE ón gComhairle (3) nó faoi Rialachán (CE) Uimh. 1107/2009 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle (4). Rinne an tÚdarás meastóireacht ar na substaintí sin, agus chinn sé nach bhfuil gá le MRLanna le haghaidh aigéad aicéiteach, sulfar aoil ná maltaideistrine, agus dá bhrí sin, gur iomchuí na substaintí sin a choinneáil go buan in Iarscríbhinn IV a ghabhann le Rialachán (CE) Uimh. 396/2005 (5).

(9)

Ar bhonn na dtuairimí réasúnaithe agus na gconclúidí ón Údarás, agus na fachtóirí atá ábhartha maidir leis an ábhar atá faoi chaibidil á gcur san áireamh, comhlíonann na modhnuithe ábhartha ar na MRLanna atá beartaithe leis an Rialachán seo ceanglais Airteagal 14(2) de Rialachán (CE) Uimh 396/2005.

(10)

Dá bhrí sin, ba cheart Rialachán (CE) Uimh. 396/2005 a leasú dá réir sin.

(11)

Na bearta dá bhforáiltear sa Rialachán seo, is bearta iad atá i gcomhréir leis an tuairim ón mBuanchoiste um Plandaí, Ainmhithe, Bia agus Beatha,

TAR ÉIS AN RIALACHÁN SEO A GHLACADH:

Airteagal 1

Leasaítear Iarscríbhinní II, III agus IV a ghabhann le Rialachán (CE) Uimh. 396/2005 i gcomhréir leis an Iarscríbhinn a ghabhann leis an Rialachán seo.

Airteagal 2

Tiocfaidh an Rialachán seo i bhfeidhm an fichiú lá tar éis lá a fhoilsithe in Iris Oifigiúil an Aontais Eorpaigh.

Beidh an Rialachán seo ina cheangal go huile agus go hiomlán agus beidh sé infheidhme go díreach i ngach Ballstát.

Arna dhéanamh sa Bhruiséil, 24 Márta 2022.

Thar ceann an Choimisiúin

An tUachtarán

Ursula VON DER LEYEN


(1)  IO L 70, 16.3.2005, lch. 1.

(2)  Tá na tuarascálacha eolaíocha seo a leanas ó EFSA ar fáil ar líne: http://www.efsa.europa.eu:

Reasoned opinion on the setting of import tolerances for azoxystrobin in mangoes and oil palm fruits [Tuairim réasúnaithe maidir le lamháltais allmhairiúcháin a shocrú le haghaidh asocsastróibine i mangónna agus torthaí pailme ola]. EFSA Journal [Iris EFSA] 2021;19(8):6821.

Reasoned opinion on the modification of the existing maximum residue levels for benzovindiflupyr in fresh herbs and edible flowers [Tuairim Réasúnaithe maidir leis na huasleibhéil iarmhar atá ann cheana le haghaidh beinsivindéfhluipire i luibheanna úra agus i mbláthanna inite]. EFSA Journal [Iris EFSA] 2021;19(9):6839.

Reasoned opinion on the modification of the existing maximum residue levels for benzovindiflupyr in leeks and spring onions/green onions/Welsh onions [Tuairim réasúnaithe maidir leis na huasleibhéil iarmhar atá ann cheana le haghaidh beinsivindéfhluipire i gcainneanna agus oinniúin earraigh/scailliún/ciobúil a mhodhnú]. EFSA Journal [Iris EFSA] 2021;19(7):6774.

Reasoned opinion on the modification of the existing maximum residue levels for cyantraniliprole in olives [Tuairim réasúnaithe maidir leis na huasleibhéil iarmhar atá ann cheana le haghaidh ciantrainileapróil in ológa a mhodhnú]. EFSA Journal [Iris EFSA] 2021;19(8):6805.

Reasoned opinion on the modification of the existing maximum residue levels for cyflufenamid in blackberries and raspberries [Tuairim réasúnaithe maidir leis na huasleibhéil iarmhar atá ann cheana le haghaidh ciofluifeanaimíde i sméara dubha agus i sútha craobh a mhodhnú]. EFSA Journal [Iris EFSA] 2021;19(8):6831.

Reasoned opinion on the modification of the existing maximum residue levels for emamectin in various crops [Tuairim réasúnaithe maidir leis na huasleibhéil iarmhar atá ann cheana le haghaidh eimimeictine i mbarra éagsúla a mhodhnú]. EFSA Journal [Iris EFSA] 2021;19(8):6824.

Reasoned opinion on the setting of import tolerance for flutolanil in peanuts [Tuairim réasúnaithe maidir le lamháltas allmhairiúcháin a shocrú le haghaidh flutolainile i bpiseanna talún]. EFSA Journal [Iris EFSA] 2021;19(8):6717.

Reasoned opinion on the modification of the existing maximum residue levels for proquinazid in blueberries and cranberries [Tuairim réasúnaithe maidir leis na huasleibhéil iarmhar atá ann cheana le haghaidh prócuineaisíde i bhfraocháin agus i mónóga a mhodhnú]. EFSA Journal [Iris EFSA] 2021;19(9):6835.

(3)  Treoir 91/414/CEE ón gComhairle an 15 Iúil 1991 maidir le táirgí cosanta plandaí a chur ar an margadh (IO L 230, 19.8.1991, lch. 1).

(4)  Rialachán (CE) Uimh. 1107/2009 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 21 Deireadh Fómhair 2009 maidir le táirgí cosanta plandaí a chur ar an margadh agus lena n-aisghairtear Treoracha 79/117/CEE agus 91/414/CEE ón gComhairle (IO L 309, 24.11.2009, lch. 1)

(5)  Ráiteas maidir le substaintí gníomhacha i lotnaidicídí nach bhfuil gá le hathbhreithniúchán ar na huasleibhéil iarmhar atá ann cheana ina leith faoi Airteagal 12 de Rialachán (CE) Uimh. 396/2005. EFSA Journal [Iris EFSA] 2020;18(12):6318.


IARSCRÍBHINN

Leasaítear Iarscríbhinní II, III agus IV a ghabhann le Rialachán (CE) Uimh. 396/2005 mar a leanas:

(1)

In Iarscríbhinn II, cuirtear an méid seo a leanas in ionad na gcolún le haghaidh asocsastróibine, beinsivindéfhluipire, ciantrainileapróil, ciofluifeanaimíde, flutolainile agus prócuineaisíde:

Iarmhair lotnaidicídí agus uasleibhéil iarmhar (mg/kg)

Códuimhir

Grúpaí agus samplaí de tháirgí aonair a bhfuil feidhm ag na MRLanna maidir leo  (1)

Asocsastróibin

Beinsivindéfhluipir

Ciantrainileapról

Ciofluifeanaimíd (suim ciofluifeanaimíde (Z-isiméir) agus a E-isiméir, arna sloinneadh mar chiofluifeanaimíd) (R) (A)

Flutolainil (R)

Prócuineaisíd (R) (F)

0100000

TORTHAÍ, iad ÚR nó REOITE; CNÓNNA CRANN

 

 

 

 

0,01  (*1)

 

0110000

Torthaí citris

15

0,01  (*1)

0,9

0,01  (*1)

 

0,01  (*1)

0110010

Seadóga

 

 

 

 

 

 

0110020

Oráistí

 

 

 

 

 

 

0110030

Líomóidí

 

 

 

 

 

 

0110040

Líomaí

 

 

 

 

 

 

0110050

Mandairíní

 

 

 

 

 

 

0110990

Eile (2)

 

 

 

 

 

 

0120000

Cnónna crann

 

0,01  (*1)

0,04

0,01  (*1)

 

0,02  (*1)

0120010

Almóinní

0,01

 

 

 

 

 

0120020

Cnónna Brasaíleacha

0,01

 

 

 

 

 

0120030

Cnónna caisiú

0,01

 

 

 

 

 

0120040

Castáin

0,01

 

 

 

 

 

0120050

Cnónna cócó

0,01

 

 

 

 

 

0120060

Cnónna coill

0,01

 

 

 

 

 

0120070

Macadaimia

0,01

 

 

 

 

 

0120080

Cnónna peacáin

0,01

 

 

 

 

 

0120090

Eithní cnónna péine

0,01

 

 

 

 

 

0120100

Cnónna pistéise

1

 

 

 

 

 

0120110

Gallchnónna

0,01

 

 

 

 

 

0120990

Eile (2)

0,01

 

 

 

 

 

0130000

Torthaí póma

0,01  (*1)

0,2

0,8

0,06

 

 

0130010

Úlla

 

 

 

 

 

0,08

0130020

Piorraí

 

 

 

 

 

0,08

0130030

Cainchí

 

 

 

 

 

0,01  (*1)

0130040

Torthaí ón meispeal Gearmánach

 

 

 

 

 

0,01  (*1)

0130050

Locuatanna

 

 

 

 

 

0,01  (*1)

0130990

Eile (2)

 

 

 

 

 

0,01  (*1)

0140000

Torthaí cloiche

2

0,01  (*1)

 

 

 

0,01  (*1)

0140010

Aibreoga

 

 

0,01  (*1)

0,06

 

 

0140020

Silíní (iad milis)

 

 

6

0,1

 

 

0140030

Péitseoga

 

 

1,5

0,06

 

 

0140040

Plumaí

 

 

0,7

0,07

 

 

0140990

Eile (2)

 

 

0,01  (*1)

0,06

 

 

0150000

Caora agus torthaí beaga

 

 

 

 

 

 

0151000

(a)

fíonchaora

3

1

1,5

0,2

 

0,5

0151010

Fíonchaora boird

 

 

 

 

 

 

0151020

Fíniúnacha coiteanna

 

 

 

 

 

 

0152000

(b)

sútha talún

10

0,01  (*1)

1,5

0,04

 

2

0153000

(c)

torthaí cána

5

0,01  (*1)

0,01  (*1)

 

 

0,01  (*1)

0153010

Sméara dubha

 

 

 

0,07

 

 

0153020

Eithreoga

 

 

 

0,01  (*1)

 

 

0153030

Sútha craobh (iad dearg agus buí)

 

 

 

0,07

 

 

0153990

Eile (2)

 

 

 

0,01  (*1)

 

 

0154000

(d)

torthaí beaga eile agus caora eile

 

 

 

0,01  (*1)

 

 

0154010

Fraocháin

5

0,01  (*1)

4

 

 

1,5

0154020

Mónóga

0,5

0,01  (*1)

0,08

 

 

1,5

0154030

Cuiríní (iad dubh, dearg agus bán)

5

0,01  (*1)

4

 

 

1,5

0154040

Spíonáin (iad glas, dearg agus buí)

5

0,01  (*1)

4

 

 

1,5

0154050

Mogóirí róis

5

0,01  (*1)

4

 

 

0,01  (*1)

0154060

Maoildearga (iad dubh agus bán)

5

0,01  (*1)

0,01  (*1)

 

 

0,01  (*1)

0154070

Torthaí ón sceach gheal asaróil

5

0,2

0,8

 

 

0,01  (*1)

0154080

Caora troim

5

0,01  (*1)

0,01  (*1)

 

 

0,01  (*1)

0154990

Eile (2)

5

0,01  (*1)

0,01  (*1)

 

 

0,01  (*1)

0160000

Torthaí ilghnéitheacha ag a bhfuil

 

 

 

0,01  (*1)

 

 

0161000

(a)

craiceann inite

 

 

 

 

 

 

0161010

Dátaí

0,01  (*1)

0,01  (*1)

0,01  (*1)

 

 

0,01  (*1)

0161020

Figí

0,01  (*1)

0,01  (*1)

0,01  (*1)

 

 

0,01  (*1)

0161030

Ológa boird

0,01  (*1)

0,01  (*1)

3

 

 

0,02  (*1)

0161040

Cumcuait

0,01  (*1)

0,01  (*1)

0,01  (*1)

 

 

0,01  (*1)

0161050

Torthaí réaltúla

0,1

0,01  (*1)

0,01  (*1)

 

 

0,01  (*1)

0161060

Dátphlumaí Seapánacha

0,01  (*1)

0,2

0,8

 

 

0,01  (*1)

0161070

Plumaí láva

0,01  (*1)

0,01  (*1)

0,01  (*1)

 

 

0,01  (*1)

0161990

Eile (2)

0,01  (*1)

0,01  (*1)

0,01  (*1)

 

 

0,01  (*1)

0162000

(b)

craiceann do-ite, é beag

 

0,01  (*1)

0,01  (*1)

 

 

0,01  (*1)

0162010

Cíobhaíonna (iad glas, dearg agus buí)

0,01  (*1)

 

 

 

 

 

0162020

Lítsíonna

0,01  (*1)

 

 

 

 

 

0162030

Páiseoga

4

 

 

 

 

 

0162040

Piorraí deilgneacha

0,3

 

 

 

 

 

0162050

Réalt-úlla

0,01  (*1)

 

 

 

 

 

0162060

Dátphlumaí Meiriceánacha

0,01  (*1)

 

 

 

 

 

0162990

Eile (2)

0,01  (*1)

 

 

 

 

 

0163000

(c)

craiceann do-ite, é mór

 

0,01  (*1)

 

 

 

 

0163010

Abhacáid

0,01  (*1)

 

0,01  (*1)

 

 

0,02  (*1)

0163020

Bananaí

2

 

0,01  (*1)

 

 

0,01  (*1)

0163030

Mangónna

4

 

0,7

 

 

0,01  (*1)

0163040

Papánna

0,3

 

0,01  (*1)

 

 

0,01  (*1)

0163050

Pomagránaití

0,01  (*1)

 

0,01  (*1)

 

 

0,01  (*1)

0163060

Céiriomoighe

0,01  (*1)

 

0,01  (*1)

 

 

0,01  (*1)

0163070

Guábhaí

0,01  (*1)

 

0,01  (*1)

 

 

0,01  (*1)

0163080

Anainn

0,01  (*1)

 

0,01  (*1)

 

 

0,01  (*1)

0163090

Torthaí aráin

0,01  (*1)

 

0,01  (*1)

 

 

0,01  (*1)

0163100

Duraígh

0,01  (*1)

 

0,01  (*1)

 

 

0,01  (*1)

0163110

Úlla deilgneacha

0,01  (*1)

 

0,01  (*1)

 

 

0,01  (*1)

0163990

Eile (2)

0,01  (*1)

 

0,01  (*1)

 

 

0,01  (*1)

0200000

GLASRAÍ, iad ÚR nó REOITE

 

 

 

 

 

 

0210000

Glasraí fréimhe agus tiúbair

 

 

0,05

0,01  (*1)

 

0,01  (*1)

0211000

(a)

prátaí

7

0,02

 

 

0,1

 

0212000

(b)

glasraí fréimhe agus tiúbair trópaiceacha

1

0,02

 

 

0,01  (*1)

 

0212010

Casabhaigh

 

 

 

 

 

 

0212020

Prátaí milse

 

 

 

 

 

 

0212030

Ionaim

 

 

 

 

 

 

0212040

Ararút

 

 

 

 

 

 

0212990

Eile (2)

 

 

 

 

 

 

0213000

(c)

glasraí fréimhe agus tiúbair eile seachas biatas siúcra

 

 

 

 

0,01  (*1)

 

0213010

Meacain bhiatais

1

0,01  (*1)

 

 

 

 

0213020

Meacain dhearga

1

0,01  (*1)

 

 

 

 

0213030

Soiliriac/soilire tornapa

1

0,01  (*1)

 

 

 

 

0213040

Meacain ragaim

1

0,01  (*1)

 

 

 

 

0213050

Bliosáin ghréine

1

0,02

 

 

 

 

0213060

Meacain bhána

1

0,01  (*1)

 

 

 

 

0213070

Fréamhacha peirsile/peirsil fréimhe Hamburg

1

0,01  (*1)

 

 

 

 

0213080

Raidisí

1,5

0,01  (*1)

 

 

 

 

0213090

Salsabh

1

0,01  (*1)

 

 

 

 

0213100

Svaeideanna

1

0,01  (*1)

 

 

 

 

0213110

Tornapaí

1

0,01  (*1)

 

 

 

 

0213990

Eile (2)

1

0,01  (*1)

 

 

 

 

0220000

Glasraí bleibíní

10

 

 

0,01  (*1)

0,01  (*1)

0,01  (*1)

0220010

Gairleog

 

0,01  (*1)

0,05

 

 

 

0220020

Oinniúin

 

0,01  (*1)

0,05

 

 

 

0220030

Seallóidí

 

0,01  (*1)

0,05

 

 

 

0220040

Oinniúin earraigh/scailliúin agus ciobúil

 

0,09

8

 

 

 

0220990

Eile (2)

 

0,01  (*1)

0,05

 

 

 

0230000

Glasraí a thugann torthaí

 

 

 

 

0,01  (*1)

 

0231000

(a)

Solanaceae agus Malvaceae

3

 

 

 

 

 

0231010

Trátaí

 

0,9

1

0,04

 

0,15

0231020

Piobair

 

1

1,5

0,06

(+)

0,01  (*1)

0231030

Ubhthorthaí

 

0,9

1

0,02  (*1)

 

0,15

0231040

Ocra

 

1

1,5

0,01  (*1)

 

0,01  (*1)

0231990

Eile (2)

 

1

1,5

0,01  (*1)

 

0,01  (*1)

0232000

(b)

guird a bhfuil craiceann inite acu

1

0,08

0,4

0,05

 

0,05

0232010

Cúcamair

 

 

 

 

 

 

0232020

Gircíní

 

 

 

 

 

 

0232030

Cúirséid

 

 

 

 

 

 

0232990

Eile (2)

 

 

 

 

 

 

0233000

(c)

guird a bhfuil craiceann do-ite acu

1

0,01  (*1)

0,3

0,05

 

0,01  (*1)

0233010

Mealbhacáin

 

 

 

 

 

 

0233020

Puimcíní

 

 

 

 

 

 

0233030

Mealbhacáin uisce

 

 

 

 

 

 

0233990

Eile (2)

 

 

 

 

 

 

0234000

(d)

arbhar milis

0,01  (*1)

0,01  (*1)

0,01  (*1)

0,01  (*1)

 

0,01  (*1)

0239000

(e)

glasraí eile a thugann torthaí

0,01  (*1)

0,9

0,01  (*1)

0,01  (*1)

 

0,01  (*1)

0240000

Glasraí praisí (seachas fréamhacha praisí agus barra duilleog óga praisí)

 

0,01  (*1)

 

0,01  (*1)

 

0,01  (*1)

0241000

(a)

praiseach bhlátha

5

 

2

 

0,05

 

0241010

Brocailí

 

 

 

 

 

 

0241020

Cóilis

 

 

 

 

 

 

0241990

Eile (2)

 

 

 

 

 

 

0242000

(b)

praiseach chinn

5

 

2

 

0,05

 

0242010

Bachlóga Bruiséile

 

 

 

 

 

 

0242020

Cabáistí cinn

 

 

 

 

 

 

0242990

Eile (2)

 

 

 

 

 

 

0243000

(c)

praiseach dhuilleach

6

 

0,01  (*1)

 

0,01  (*1)

 

0243010

Cabáistí Síneacha

 

 

 

 

 

 

0243020

Cáil

 

 

 

 

 

 

0243990

Eile (2)

 

 

 

 

 

 

0244000

(d)

cálráibí

5

 

2

 

0,01  (*1)

 

0250000

Glasraí duilleacha, luibheanna agus bláthanna inite

 

 

 

 

 

 

0251000

(a)

leitísí agus plandaí sailéid

15

0,01  (*1)

 

0,01  (*1)

0,01  (*1)

0,01  (*1)

0251010

Ceathrúna uain

(+)

 

0,01  (*1)

 

 

 

0251020

Leitísí

 

 

5

 

 

 

0251030

Searbháin muc

(+)

 

0,01  (*1)

 

 

 

0251040

Biolair agus eascróga agus peacáin eile

(+)

 

0,01  (*1)

 

 

 

0251050

Biolair thalún

(+)

 

0,01  (*1)

 

 

 

0251060

Ruachán Rómhánach

(+)

 

0,01  (*1)

 

 

 

0251070

Mustard dearg

(+)

 

0,01  (*1)

 

 

 

0251080

Barra duilleog óga (lena n-áirítear speicis phraisí)

(+)

 

0,01  (*1)

 

 

 

0251990

Eile (2)

 

 

0,01  (*1)

 

 

 

0252000

(b)

spionáistí agus duilleoga comhchosúla

15

0,01  (*1)

0,01  (*1)

0,01  (*1)

0,01  (*1)

0,01  (*1)

0252010

Spionáistí

 

 

 

 

 

 

0252020

Puirsleáin

 

 

 

 

 

 

0252030

Seardas/duilleoga biatais

 

 

 

 

 

 

0252990

Eile (2)

 

 

 

 

 

 

0253000

(c)

duilleoga caor fíniúna agus speicis chomhchosúla

0,01  (*1)

0,01  (*1)

0,01  (*1)

0,01  (*1)

0,01  (*1)

0,01  (*1)

0254000

(d)

biolair uisce

0,01  (*1)

0,01  (*1)

0,01  (*1)

0,01  (*1)

0,01  (*1)

0,01  (*1)

0255000

(e)

sreabháin na Beilge

0,3

0,01  (*1)

0,01  (*1)

0,01  (*1)

0,01  (*1)

0,01  (*1)

0256000

(f)

luibheanna agus bláthanna inite

70

1

0,02  (*1)

0,02  (*1)

0,02  (*1)

0,02  (*1)

0256010

Costóg

 

 

 

 

 

 

0256020

Síobhas

 

 

 

 

 

 

0256030

Duilleoga soilire

 

 

 

 

 

 

0256040

Peirsil

 

 

 

 

 

 

0256050

Sáiste

 

 

 

 

 

 

0256060

Marós

 

 

 

 

 

 

0256070

Tím

 

 

 

 

 

 

0256080

Basal agus bláthanna inite

 

 

 

 

 

 

0256090

Duilleog labhrais

 

 

 

 

 

 

0256100

Dragan

 

 

 

 

 

 

0256990

Eile (2)

 

 

 

 

 

 

0260000

Léagúim

3

0,01  (*1)

 

0,01  (*1)

0,01  (*1)

0,01  (*1)

0260010

Pónairí (a bhfuil faighneoga acu)

 

 

1,5

 

 

 

0260020

Pónairí (gan faighneoga)

 

 

0,3

 

 

 

0260030

Piseanna (a bhfuil faighneoga acu)

 

 

2

 

 

 

0260040

Piseanna (gan faighneoga)

 

 

0,3

 

 

 

0260050

Lintilí

 

 

0,01  (*1)

 

 

 

0260990

Eile (2)

 

 

0,01  (*1)

 

 

 

0270000

Glasraí gais

 

 

 

 

0,01  (*1)

0,01  (*1)

0270010

Lus súgach

0,01  (*1)

0,01  (*1)

0,01  (*1)

0,01  (*1)

 

 

0270020

Cardúin

15

0,01  (*1)

0,01  (*1)

0,01  (*1)

 

 

0270030

Soilirí

15

0,01  (*1)

15

0,01  (*1)

 

 

0270040

Finéal Fhlórans

10

0,01  (*1)

0,01  (*1)

0,01  (*1)

 

 

0270050

Bliosáin chruinne

5

0,01  (*1)

0,1

0,04

 

 

0270060

Cainneanna

10

0,09

0,01  (*1)

0,01  (*1)

 

 

0270070

Biabhóg

0,6

0,01  (*1)

0,01  (*1)

0,01  (*1)

 

 

0270080

Péacáin bhambú

0,01  (*1)

0,01  (*1)

0,01  (*1)

0,01  (*1)

 

 

0270090

Croíthe pailme

0,01  (*1)

0,01  (*1)

0,01  (*1)

0,01  (*1)

 

 

0270990

Eile (2)

0,01  (*1)

0,01  (*1)

0,01  (*1)

0,01  (*1)

 

 

0280000

Fungais, caonaigh agus léicin

0,01  (*1)

0,01  (*1)

0,01  (*1)

0,01  (*1)

0,01  (*1)

0,01  (*1)

0280010

Fungais shaothraithe

 

 

 

 

 

 

0280020

Fungais fhiáine

 

 

 

 

 

 

0280990

Caonaigh agus léicin

 

 

 

 

 

 

0290000

Algaí agus orgánaigh phrócaróit

0,01  (*1)

0,01  (*1)

0,01  (*1)

0,01  (*1)

0,01  (*1)

0,01  (*1)

0300000

PISEÁNAIGH

0,15

0,2

 

0,01  (*1)

0,01  (*1)

0,01  (*1)

0300010

Pónairí

 

 

0,3

 

 

 

0300020

Lintilí

 

 

0,01  (*1)

 

 

 

0300030

Piseanna

 

 

0,01  (*1)

 

 

 

0300040

Lúipíní/pónairí lúipíní

 

 

0,01  (*1)

 

 

 

0300990

Eile (2)

 

 

0,01  (*1)

 

 

 

0400000

OLASHÍOLTA AGUS OLATHORTHAÍ

 

 

 

0,01  (*1)

 

0,02  (*1)

0401000

Olashíolta

 

 

 

 

 

 

0401010

Ros lín

0,4

0,15

0,01  (*1)

 

0,01  (*1)

 

0401020

Piseanna talún

0,2

0,04

0,01  (*1)

 

0,02

 

0401030

Síolta poipín

0,5

0,15

0,01  (*1)

 

0,01  (*1)

 

0401040

Síolta seasamain

0,01  (*1)

0,01  (*1)

0,01  (*1)

 

0,01  (*1)

 

0401050

Síolta lus na gréine

0,5

0,01  (*1)

0,5

 

0,01  (*1)

 

0401060

Síolta ráibe

0,5

0,2

0,8

 

0,01  (*1)

 

0401070

Pónairí soighe

0,5

0,08

0,4

 

0,01  (*1)

 

0401080

Síolta mustaird

0,5

0,15

0,01  (*1)

 

0,01  (*1)

 

0401090

Síolta cadáis

0,7

0,15

1,5

 

0,01  (*1)

 

0401100

Síolta puimcín

0,01  (*1)

0,01  (*1)

0,01  (*1)

 

0,01  (*1)

 

0401110

Síolta cróch bréige

0,4

0,01  (*1)

0,01  (*1)

 

0,01  (*1)

 

0401120

Síolta borráiste

0,4

0,01  (*1)

0,01  (*1)

 

0,01  (*1)

 

0401130

Caimilín

0,5

0,15

0,01  (*1)

 

0,01  (*1)

 

0401140

Síolta cnáibe

0,01  (*1)

0,01  (*1)

0,01  (*1)

 

0,01  (*1)

 

0401150

Pónairí ricne

0,01  (*1)

0,01  (*1)

0,01  (*1)

 

0,01  (*1)

 

0401990

Eile (2)

0,01  (*1)

0,01  (*1)

0,01  (*1)

 

0,01  (*1)

 

0402000

Olathorthaí

 

0,01  (*1)

 

 

0,01  (*1)

 

0402010

Ológa le haghaidh táirgeadh ola

0,01  (*1)

 

3

 

 

 

0402020

Eithní pailme ola

0,01  (*1)

 

0,01  (*1)

 

 

 

0402030

Torthaí pailme oila

0,03

 

0,01  (*1)

 

 

 

0402040

Capac

0,01  (*1)

 

0,01  (*1)

 

 

 

0402990

Eile (2)

0,01  (*1)

 

0,01  (*1)

 

 

 

0500000

GRÁNAIGH

 

 

0,01  (*1)

 

 

 

0500010

Eorna

1,5

1,5

 

0,1

0,01  (*1)

0,04 (+)

0500020

Ruán agus bréag-ghránaigh eile

0,01  (*1)

0,01  (*1)

 

0,1

0,01  (*1)

0,01  (*1)

0500030

Arbhar Indiach/arbhar

0,02

0,02

 

0,01  (*1)

0,01  (*1)

0,01  (*1)

0500040

Muiléad coiteann

0,01  (*1)

0,01  (*1)

 

0,01  (*1)

0,01  (*1)

0,01  (*1)

0500050

Coirce

1,5

1,5

 

0,1

0,01  (*1)

0,04 (+)

0500060

Rís

5

0,01  (*1)

 

0,01  (*1)

2

0,01  (*1)

0500070

Seagal

0,5

0,1

 

0,04

0,01  (*1)

0,02

0500080

Sorgam

10

0,01  (*1)

 

0,01  (*1)

0,01  (*1)

0,01  (*1)

0500090

Cruithneacht

0,5

0,1

 

0,04 (+)

0,01  (*1)

0,02

0500990

Eile (2)

0,01  (*1)

0,01  (*1)

 

0,01  (*1)

0,01  (*1)

0,01  (*1)

0600000

TAENNA, CAIFE, INSILTÍ LUIBHE, CÓCÓ AGUS CARÚIB

 

 

 

0,05  (*1)

0,05  (*1)

0,05  (*1)

0610000

Taenna

0,05  (*1)

0,05  (*1)

0,05  (*1)

 

 

 

0620000

Pónairí caife

0,03

0,15

0,05

 

 

 

0630000

Insiltí luibhe ó

 

0,05  (*1)

 

 

 

 

0631000

(a)

bláthanna

60

 

0,05  (*1)

 

 

 

0631010

Camán meall

 

 

 

 

 

 

0631020

Roiseog

 

 

 

 

 

 

0631030

Rós

 

 

 

 

 

 

0631040

Seasmain

 

 

 

 

 

 

0631050

Teile

 

 

 

 

 

 

0631990

Eile (2)

 

 

 

 

 

 

0632000

(b)

duilleoga agus luibheanna

60

 

0,05  (*1)

 

 

 

0632010

Sú talún

 

 

 

 

 

 

0632020

Rooibos

 

 

 

 

 

 

0632030

Maité

 

 

 

 

 

 

0632990

Eile (2)

 

 

 

 

 

 

0633000

(c)

fréamhacha

0,3

 

0,2

 

 

 

0633010

Caorthann corraigh

 

 

 

 

 

 

0633020

Ginsing

 

 

 

 

 

 

0633990

Eile (2)

 

 

 

 

 

 

0639000

(d)

aon chuid eile den phlanda

0,05  (*1)

 

0,05  (*1)

 

 

 

0640000

Pónairí cócó

0,05  (*1)

0,05  (*1)

0,05  (*1)

 

 

 

0650000

Carúib

0,05  (*1)

0,05  (*1)

0,05  (*1)

 

 

 

0700000

LEANNLUSANNA

30

0,05  (*1)

0,05  (*1)

5

0,05  (*1)

0,05  (*1)

0800000

SPÍOSRAÍ

 

 

 

 

 

 

0810000

Spíosraí ó shíolta

0,3

0,05  (*1)

0,05  (*1)

0,05  (*1)

0,05  (*1)

0,05  (*1)

0810010

Ainís

 

 

 

 

 

 

0810020

Calaindí

 

 

 

 

 

 

0810030

Soilire

 

 

 

 

 

 

0810040

Lus an choire

 

 

 

 

 

 

0810050

Cuimín

 

 

 

 

 

 

0810060

Lus mín

 

 

 

 

 

 

0810070

Finéal

 

 

 

 

 

 

0810080

Feinigréag

 

 

 

 

 

 

0810090

Noitmig

 

 

 

 

 

 

0810990

Eile (2)

 

 

 

 

 

 

0820000

Spíosraí ó thorthaí

0,3

0,05  (*1)

0,05  (*1)

0,05  (*1)

0,05  (*1)

0,05  (*1)

0820010

Ilspíosra/pimeantó

 

 

 

 

 

 

0820020

Piobar Szechuan

 

 

 

 

 

 

0820030

Cearbhas

 

 

 

 

 

 

0820040

Cardamam

 

 

 

 

 

 

0820050

Caor aitil

 

 

 

 

 

 

0820060

Piobarchaor (í dubh, glas agus bán)

 

 

 

 

 

 

0820070

Fanaile

 

 

 

 

 

 

0820080

Tamarain

 

 

 

 

 

 

0820990

Eile (2)

 

 

 

 

 

 

0830000

Spíosraí ó choirt

0,05  (*1)

0,05  (*1)

0,05  (*1)

0,05  (*1)

0,05  (*1)

0,05  (*1)

0830010

Cainéal

 

 

 

 

 

 

0830990

Eile (2)

 

 

 

 

 

 

0840000

Spíosraí ó fhréamhacha agus ó riosóm

 

 

 

 

 

 

0840010

Liocras

0,05  (*1)

0,05  (*1)

0,2

0,05  (*1)

0,05  (*1)

0,05  (*1)

0840020

Sinséar (10)

 

 

 

 

 

 

0840030

Tuirmiric/curcuma

0,05  (*1)

0,15

0,2

0,05  (*1)

0,05  (*1)

0,05  (*1)

0840040

Meacain ragaim (11)

 

 

 

 

 

 

0840990

Eile (2)

0,05  (*1)

0,05  (*1)

0,2

0,05  (*1)

0,05  (*1)

0,05  (*1)

0850000

Spíosraí ón mbachlóg

0,05  (*1)

0,05  (*1)

0,05  (*1)

0,05  (*1)

0,05  (*1)

0,05  (*1)

0850010

Clóibh

 

 

 

 

 

 

0850020

Caprais

 

 

 

 

 

 

0850990

Eile (2)

 

 

 

 

 

 

0860000

Spíosraí ó phistil bláthanna

0,05  (*1)

0,05  (*1)

0,05  (*1)

0,05  (*1)

0,05  (*1)

0,05  (*1)

0860010

Cróch

 

 

 

 

 

 

0860990

Eile (2)

 

 

 

 

 

 

0870000

Spíosraí arail

0,05  (*1)

0,05  (*1)

0,05  (*1)

0,05  (*1)

0,05  (*1)

0,05  (*1)

0870010

Maicis

 

 

 

 

 

 

0870990

Eile (2)

 

 

 

 

 

 

0900000

PLANDAÍ SIÚCRA

 

 

 

0,01  (*1)

0,01  (*1)

0,01  (*1)

0900010

Fréamhacha biatas siúcra

5

0,01  (*1)

0,05

 

 

 

0900020

Cánaí siúcra

0,05

0,04

0,01  (*1)

 

 

 

0900030

Fréamhacha siocaire

0,09

0,01  (*1)

0,05

 

 

 

0900990

Eile (2)

0,01  (*1)

0,01  (*1)

0,01  (*1)

 

 

 

1000000

TÁIRGÍ DE THIONSCNAMH AINMHÍOCH - AINMHITHE TALÚN

 

 

 

 

 

 

1010000

Tráchtearraí ó

 

 

 

0,02  (*1)

 

0,02  (*1)

1011000

(a)

mucra

 

 

 

 

 

 

1011010

Matán

0,01  (*1)(+)

0,01  (*1)

0,2

 

0,05  (*1)

 

1011020

Saill

0,05 (+)

0,03

0,5

 

0,05  (*1)

 

1011030

An t-ae

0,07 (+)

0,1

1,5

 

0,5

 

1011040

An duán

0,07 (+)

0,1

1,5

 

0,5

 

1011050

Scairteach inite (seachas an t-ae agus an duán)

0,07 (+)

0,1

1,5

 

0,5

 

1011990

Eile (2)

0,01  (*1)(+)

0,01  (*1)

0,01

 

0,05  (*1)

 

1012000

(b)

bó-ainmhí

 

 

 

 

 

 

1012010

Matán

0,01  (*1)(+)

0,01  (*1)

0,2

 

0,05  (*1)

(+)

1012020

Saill

0,05 (+)

0,03

0,5

 

0,05  (*1)

(+)

1012030

An t-ae

0,07 (+)

0,1

1,5

 

0,5

(+)

1012040

An duán

0,07 (+)

0,1

1,5

 

0,5

(+)

1012050

Scairteach inite (seachas an t-ae agus an duán)

0,07 (+)

0,1

1,5

 

0,5

 

1012990

Eile (2)

0,01  (*1)(+)

0,01  (*1)

0,01

 

0,05  (*1)

 

1013000

(c)

caoraigh

 

 

 

 

 

 

1013010

Matán

0,01  (*1)(+)

0,01  (*1)

0,2

 

0,05  (*1)

(+)

1013020

Saill

0,05 (+)

0,03

0,5

 

0,05  (*1)

(+)

1013030

An t-ae

0,07 (+)

0,1

1,5

 

0,5

(+)

1013040

An duán

0,07 (+)

0,1

1,5

 

0,5

(+)

1013050

Scairteach inite (seachas an t-ae agus an duán)

0,07 (+)

0,1

1,5

 

0,5

 

1013990

Eile (2)

0,01  (*1)(+)

0,01  (*1)

0,01

 

0,05  (*1)

 

1014000

d)

gabhar

 

 

 

 

 

 

1014010

Matán

0,01  (*1)(+)

0,01  (*1)

0,2

 

0,05  (*1)

(+)

1014020

Saill

0,05 (+)

0,03

0,5

 

0,05  (*1)

(+)

1014030

An t-ae

0,07 (+)

0,1

1,5

 

0,5

(+)

1014040

An duán

0,07 (+)

0,1

1,5

 

0,5

(+)

1014050

Scairteach inite (seachas an t-ae agus an duán)

0,07 (+)

0,1

1,5

 

0,5

 

1014990

Eile (2)

0,01  (*1)(+)

0,01  (*1)

0,01

 

0,05  (*1)

 

1015000

(e)

eachaí

 

 

 

 

 

 

1015010

Matán

0,01  (*1)

0,01  (*1)

0,2

 

0,05  (*1)

(+)

1015020

Saill

0,05

0,03

0,5

 

0,05  (*1)

(+)

1015030

An t-ae

0,07

0,1

1,5

 

0,5

(+)

1015040

An duán

0,07

0,1

1,5

 

0,5

(+)

1015050

Scairteach inite (seachas an t-ae agus an duán)

0,07

0,1

1,5

 

0,5

 

1015990

Eile (2)

0,01  (*1)

0,01  (*1)

0,01

 

0,05  (*1)

 

1016000

(f)

éanlaith chlóis

0,01  (*1)(+)

0,01  (*1)

 

 

0,05  (*1)

 

1016010

Matán

(+)

 

0,02

 

 

 

1016020

Saill

(+)

 

0,04

 

 

 

1016030

An t-ae

(+)

 

0,15

 

 

 

1016040

An duán

(+)

 

0,15

 

 

 

1016050

Scairteach inite (seachas an t-ae agus an duán)

(+)

 

0,15

 

 

 

1016990

Eile (2)

(+)

 

0,01

 

 

 

1017000

(g)

ainmhithe talún feirme eile

 

 

 

 

 

 

1017010

Matán

0,01  (*1)

0,01  (*1)

0,2

 

0,05  (*1)

 

1017020

Saill

0,05

0,03

0,5

 

0,05  (*1)

 

1017030

An t-ae

0,07

0,1

1,5

 

0,5

 

1017040

An duán

0,07

0,1

1,5

 

0,5

 

1017050

Scairteach inite (seachas an t-ae agus an duán)

0,07

0,1

1,5

 

0,5

 

1017990

Eile (2)

0,01  (*1)

0,01  (*1)

0,01

 

0,05  (*1)

 

1020000

Bainne

0,01  (*1)(+)

0,01  (*1)

0,02

0,02  (*1)

0,05  (*1)

0,02  (*1)

1020010

Eallach

(+)

 

 

 

 

(+)

1020020

Caoirigh

(+)

 

 

 

 

(+)

1020030

Gabhar

(+)

 

 

 

 

(+)

1020040

Capall

(+)

 

 

 

 

(+)

1020990

Eile (2)

(+)

 

 

 

 

 

1030000

Uibheacha éan

0,01  (*1)(+)

0,01  (*1)

0,15

0,02  (*1)

0,05  (*1)

0,02  (*1)

1030010

An chearc

(+)

 

 

 

 

 

1030020

Lacha

(+)

 

 

 

 

 

1030030

Géanna

(+)

 

 

 

 

 

1030040

Gearg

(+)

 

 

 

 

 

1030990

Eile (2)

(+)

 

 

 

 

 

1040000

Mil agus táirgí beachaireacht eile (7)

0,05  (*1)

0,05  (*1)

0,05  (*1)

0,05  (*1)

0,05  (*1)

0,05  (*1)

1050000

Débheathaigh agus Reiptílí

0,01  (*1)

0,01  (*1)

0,01

0,02  (*1)

0,05  (*1)

0,02  (*1)

1060000

Ainmhithe inveirteabracha talún

0,01  (*1)

0,01  (*1)

0,01

0,02  (*1)

0,05  (*1)

0,02  (*1)

1070000

Ainmhithe veirteabracha talún fiáine

0,01  (*1)

0,01  (*1)

0,01

0,02  (*1)

0,05  (*1)

0,02  (*1)

1100000

TÁIRGÍ DE THIONSCNAMH AINMHÍOCH - ÉISC, TÁIRGÍ ÉISC AGUS AON TÁIRGE BIA MARA NÓ FIONNUISCE EILE (8)

 

 

 

 

 

 

1200000

TÁIRGÍ NÓ CODANNA DE THÁIRGÍ A ÚSAIDTEAR CHUN BEATHA AINMHITHE A THÁIRGEADH AGUS CHUIGE SIN AMHÁIN (8)

 

 

 

 

 

 

1300000

TÁIRGÍ BIA PRÓISEÁILTE (9)

 

 

 

 

 

 

Asocsastróibin

Tá roinnt faisnéise faoi thrialacha iarmhar sainaitheanta ag an Údarás Eorpach um Shábháilteacht Bia mar fhaisnéis nach bhfuil ar fáil. Agus an MRL á athbhreithniú ag an gCoimisiún, cuirfidh sé an fhaisnéis dá dtagraítear sa chéad abairt san áireamh, más rud é gur cuireadh faoina bhráid í faoin 1 Iúil 2017, nó, murar cuireadh faoina bhráid í faoin dáta sin, cuirfidh sé an easpa faisnéise sin san áireamh.

0251010 Ceathrúna uain

0251030 Searbháin muc

0251040 Biolair agus eascróga agus péacáin eile

0251050 Biolair thalún

0251060 Ruachán Rómhánach

0251070 Mustard dearg

0251080 Barra duilleog óga (lena n-áirítear speicis phraisí)

Tá roinnt faisnéise faoi thocsaineacht na meitibilítí sainaitheanta ag an Údarás Eorpach um Shábháilteacht Bia mar fhaisnéis nach bhfuil ar fáil. Agus an MRL á athbhreithniú ag an gCoimisiún, cuirfidh sé san áireamh an fhaisnéis sin dá dtagraítear sa chéad abairt, más rud é gur cuireadh faoina bhráid í faoin 1 Iúil 2017, nó murar cuireadh faoina bhráid í faoin dáta sin, cuirfidh sé an easpa faisnéise sin san áireamh.

1011000 (a) mucra

1011010 Matán

1011020 Saill

1011030 An t-ae

1011040 An duán

1011050 Scairteach inite (seachas an t-ae agus an duán)

1011990 Eile(2)

1012000 (b) bó-ainmhí

1012010 Matán

1012020 Saill

1012030 An t-ae

1012040 An duán

1012050 Scairteach inite (seachas an t-ae agus an duán)

1012990 Eile(2)

1013000 (c) caoirigh

1013010 Matán

1013020 Saill

1013030 An t-ae

1013040 An duán

1013050 Scairteach inite (seachas an t-ae agus an duán)

1013990 Eile(2)

1014000 d) gabhair

1014010 Matán

1014020 Saill

1014030 An t-ae

1014040 An duán

1014050 Scairteach inite (seachas an t-ae agus an duán)

1014990 Eile(2)

1016000 (f) éanlaith chlóis

1016010 Matán

1016020 Saill

1016030 An t-ae

1016040 An duán

1016050 Scairteach inite (seachas an t-ae agus an duán)

1016990 Eile(2)

1020000 Bainne

1020010 Eallach

1020020 Caoirigh

1020030 Gabhar

1020040 Capall

1020990 Eile(2)

1030000 Uibheacha éan

1030010 Sicín

1030020 Lacha

1030030 Géanna

1030040 Gearg

1030990 Eile(2)

Ciofluifeanaimíd (suim ciofluifeanaimíde (Z-isiméir) agus a E-isiméir, arna sloinneadh mar chiofluifeanaimíd) (R) (A)

(R) Tá an sainmhíniú ar iarmhar éagsúil i gcás na gcomhcheangal códuimhreacha-lotnaidicídí seo a leanas: Ciofluifeanaimíd — cód 1000000 seachas 1040000: suim ciofluifeanaimíde (Z-isiméir), a E-isiméir agus a meitibilít 149-F1, arna sloinneadh mar chiofluifeanaimíd

(A) Shainaithin saotharlanna tagartha AE an caighdeán tagartha don E-isiméir agus do mheitibilít 149-F1 mar chaighdeán nach bhfuil ar fáil ó thaobh na tráchtála de. Agus na MRLanna á n-athbhreithniú ag an gCoimisiún, cuirfidh sé san áireamh infhaighteacht tráchtála an chaighdeáin tagartha dá dtagraítear sa chéad abairt faoin 17 Meán Fómhair 2020, nó más rud é nach bhfuil an caighdeán tagartha sin ar fáil ó thaobh tráchtála de faoin dáta sin, cuirfidh sé an easpa infhaighteachta sin san áireamh.

Tá roinnt faisnéise faoi staidéir bheathaithe maidir le héanlaith chlóis sainaitheanta ag an Údarás Eorpach um Shábháilteacht Bia mar fhaisnéis nach bhfuil ar fáil. Agus an MRL á athbhreithniú ag an gCoimisiún, cuirfidh sé an fhaisnéis dá dtagraítear sa chéad abairt san áireamh, más rud é gur cuireadh faoina bhráid í faoin 17/09/2021, nó, murar cuireadh faoina bhráid í faoin dáta sin, cuirfidh sé an easpa faisnéise sin san áireamh.

0500090 Cruithneacht

Flutolainil (R)

(R) Tá an sainmhíniú ar iarmhar éagsúil i gcás na gcomhcheangal códuimhreacha-lotnaidicídí seo a leanas: cód 1000000, seachas cód 1040000: Flutolainil (Flutolainil agus meitibilítí ina bhfuil an pháirt aigéid 2-trífhluaraimeitilbeasóch, arna sloinneadh mar fhlutolainil)

Tá roinnt faisnéise faoi thrialacha iarmhar sainaitheanta ag an Údarás Eorpach um Shábháilteacht Bia mar fhaisnéis nach bhfuil ar fáil. Agus an MRL á athbhreithniú ag an gCoimisiún, cuirfidh sé san áireamh an fhaisnéis sin dá dtagraítear sa chéad abairt, más rud é gur cuireadh faoina bhráid í faoin 17 Aibreán 2017, nó murar cuireadh faoina bhráid í faoin dáta sin, cuirfidh sé an easpa faisnéise sin san áireamh.

0231020 Piobair

Prócuineaisíd (R) (F)

(R) Tá an sainmhíniú ar iarmhar éagsúil i gcás na gcomhcheangal códuimhreacha-lotnaidicídí seo a leanas: Prócuineaisíd- cód 1000000 seachas 1040000: Suim prócuineaisíde agus meitibilíte 3-[(6-iada-4-ocsó-3-próipil-3,4-déhidreacuineasóilin-2-yl)ocsó]aigéad própánóch(IN-MU210) arna sloinneadh mar phrócuineaisíd

(F) Intuaslagtha i saill

Tá roinnt faisnéise faoi thrialacha iarmhar sainaitheanta ag an Údarás Eorpach um Shábháilteacht Bia mar fhaisnéis nach bhfuil ar fáil. Agus an MRL á athbhreithniú ag an gCoimisiún, cuirfidh sé an fhaisnéis dá dtagraítear sa chéad abairt san áireamh, más rud é gur cuireadh faoina bhráid í faoin 16 Aibreán 2023, nó, murar cuireadh faoina bhráid í faoin dáta sin, cuirfidh sé an easpa faisnéise sin san áireamh.

0500010 Eorna

0500050 Coirce

Tá roinnt faisnéise faoi thrialacha a bhaineann le hiarmhair ar fhéar (comhpháirt thábhachtach den ualach a fhaigheann beostoc ón mbeatha) sainaitheanta ag an Údarás Eorpach um Shábháilteacht Bia mar fhaisnéis nach bhfuil ar fáil. Agus an MRL á athbhreithniú ag an gCoimisiún, cuirfidh sé an fhaisnéis dá dtagraítear sa chéad abairt san áireamh, más rud é gur cuireadh faoina bhráid í faoin 16 Aibreán 2023, nó, murar cuireadh faoina bhráid í faoin dáta sin, cuirfidh sé an easpa faisnéise sin san áireamh.

1012010 Matán

1012020 Saill

1012030 An t-ae

1012040 An duán

1013010 Matán

1013020 Saill

1013030 An t-ae

1013040 An duán

1014010 Matán

1014020 Saill

1014030 An t-ae

1014040 An duán

1015010 Matán

1015020 Saill

1015030 An t-ae

1015040 An duán

1020010 Eallach

1020020 Caoirigh

1020030 Gabhar

1020040 Capall

(2)

I gCuid A d’Iarscríbhinn III, cuirtear an méid seo a leanas in ionad an cholúin le haghaidh eimimeictine:

Iarmhair lotnaidicídí agus uasleibhéil iarmhar (mg/kg)

Códuimhir

Grúpaí agus samplaí de tháirgí aonair a bhfuil feidhm ag na MRLanna maidir leo  (2)

Beansóáit eimimeictine B1a, arna sloinneadh mar eimimeictin

0100000

TORTHAÍ, iad ÚR nó REOITE; CNÓNNA CRANN

 

0110000

Torthaí citris

0,01  (*2)

0110010

Seadóga

 

0110020

Oráistí

 

0110030

Líomóidí

 

0110040

Líomaí

 

0110050

Mandairíní

 

0110990

Eile (2)

 

0120000

Cnónna crann

0,01  (*2)

0120010

Almóinní

 

0120020

Cnónna Brasaíleacha

 

0120030

Cnónna caisiú

 

0120040

Castáin

 

0120050

Cnónna cócó

 

0120060

Cnónna coill

 

0120070

Macadaimia

 

0120080

Cnónna peacáin

 

0120090

Eithní cnónna péine

 

0120100

Cnónna pistéise

 

0120110

Gallchnónna

 

0120990

Eile (2)

 

0130000

Torthaí póma

0,02

0130010

Úlla

 

0130020

Piorraí

 

0130030

Cainchí

 

0130040

Torthaí ón meispeal Gearmánach

 

0130050

Locuatanna

 

0130990

Eile (2)

 

0140000

Torthaí cloiche

 

0140010

Aibreoga

0,05

0140020

Silíní (iad milis)

0,04

0140030

Péitseoga

0,15

0140040

Plumaí

0,02

0140990

Eile (2)

0,01  (*2)

0150000

Caora agus torthaí beaga

 

0151000

(a)

fíonchaora

0,05

0151010

Fíonchaora boird

 

0151020

Fíniúnacha coiteanna

 

0152000

(b)

sútha talún

0,05

0153000

(c)

torthaí cána

0,01  (*2)

0153010

Sméara dubha

 

0153020

Eithreoga

 

0153030

Sútha craobh (iad dearg agus buí)

 

0153990

Eile (2)

 

0154000

(d)

torthaí beaga eile agus caora eile

0,01  (*2)

0154010

Fraocháin

 

0154020

Mónóga

 

0154030

Cuiríní (iad dubh, dearg agus bán)

 

0154040

Spíonáin (iad glas, dearg agus buí)

 

0154050

Mogóirí róis

 

0154060

Maoildearga (iad dubh agus bán)

 

0154070

Torthaí ón sceach gheal asaróil

 

0154080

Caora troim

 

0154990

Eile (2)

 

0160000

Torthaí ilghnéitheacha ag a bhfuil

 

0161000

(a)

craiceann inite

0,01  (*2)

0161010

Dátaí

 

0161020

Figí

 

0161030

Ológa boird

 

0161040

Cumcuait

 

0161050

Torthaí réaltúla

 

0161060

Dátphlumaí Seapánacha

 

0161070

Plumaí láva

 

0161990

Eile (2)

 

0162000

(b)

craiceann do-ite, é beag

 

0162010

Cíobhaíonna (iad glas, dearg agus buí)

0,15

0162020

Lítsíonna

0,01  (*2)

0162030

Páiseoga

0,01  (*2)

0162040

Piorraí deilgneacha

0,01  (*2)

0162050

Réalt-úlla

0,01  (*2)

0162060

Dátphlumaí Meiriceánacha

0,01  (*2)

0162990

Eile (2)

0,01  (*2)

0163000

(c)

craiceann do-ite, é mór

0,01  (*2)

0163010

Abhacáid

 

0163020

Bananaí

 

0163030

Mangónna

 

0163040

Papánna

 

0163050

Pomagránaití

 

0163060

Céiriomoighe

 

0163070

Guábhaí

 

0163080

Anainn

 

0163090

Torthaí aráin

 

0163100

Duraígh

 

0163110

Úlla deilgneacha

 

0163990

Eile (2)

 

0200000

GLASRAÍ, iad ÚR nó REOITE

 

0210000

Glasraí fréimhe agus tiúbair

0,01  (*2)

0211000

(a)

prátaí

 

0212000

(b)

glasraí fréimhe agus tiúbair trópaiceacha

 

0212010

Casabhaigh

 

0212020

Prátaí milse

 

0212030

Ionaim

 

0212040

Ararút

 

0212990

Eile (2)

 

0213000

(c)

glasraí fréimhe agus tiúbair eile seachas biatas siúcra

 

0213010

Meacain bhiatais

 

0213020

Meacain dhearga

 

0213030

Soiliriac/soilire tornapa

 

0213040

Meacain ragaim

 

0213050

Bliosáin ghréine

 

0213060

Meacain bhána

 

0213070

Fréamhacha peirsile/peirsil fréimhe Hamburg

 

0213080

Raidisí

 

0213090

Salsabh

 

0213100

Svaeideanna

 

0213110

Tornapaí

 

0213990

Eile (2)

 

0220000

Glasraí bleibíní

0,01  (*2)

0220010

Gairleog

 

0220020

Oinniúin

 

0220030

Seallóidí

 

0220040

Oinniúin earraigh/scailliúin agus ciobúil

 

0220990

Eile (2)

 

0230000

Glasraí a thugann torthaí

 

0231000

(a)

Solanaceae agus Malvaceae

0,02

0231010

Trátaí

 

0231020

Piobair

 

0231030

Ubhthorthaí

 

0231040

Ocra

 

0231990

Eile (2)

 

0232000

(b)

guird a bhfuil craiceann inite acu

0,01  (*2)

0232010

Cúcamair

 

0232020

Gircíní

 

0232030

Cúirséid

 

0232990

Eile (2)

 

0233000

(c)

guird a bhfuil craiceann do-ite acu

0,01  (*2)

0233010

Mealbhacáin

 

0233020

Puimcíní

 

0233030

Mealbhacáin uisce

 

0233990

Eile (2)

 

0234000

(d)

arbhar milis

0,01  (*2)

0239000

(e)

glasraí eile a thugann torthaí

0,02

0240000

Glasraí praisí (seachas fréamhacha praisí agus barra duilleog óga praisí)

 

0241000

(a)

praiseach bhlátha

0,01  (*2)

0241010

Brocailí

 

0241020

Cóilis

 

0241990

Eile (2)

 

0242000

(b)

praiseach chinn

0,01  (*2)

0242010

Bachlóga Bruiséile

 

0242020

Cabáistí cinn

 

0242990

Eile (2)

 

0243000

(c)

praiseach dhuilleach

0,03

0243010

Cabáistí Síneacha

 

0243020

Cáil

 

0243990

Eile (2)

 

0244000

(d)

cálráibí

0,01  (*2)

0250000

Glasraí duilleacha, luibheanna agus bláthanna inite

 

0251000

(a)

leitísí agus plandaí sailéid

 

0251010

Ceathrúna uain

1

0251020

Leitísí

1

0251030

Searbháin muc

0,2

0251040

Biolair agus eascróga agus peacáin eile

1

0251050

Biolair thalún

1

0251060

Ruachán Rómhánach

1

0251070

Mustard dearg

1

0251080

Barra duilleog óga (lena n-áirítear speicis phraisí)

1

0251990

Eile (2)

1

0252000

(b)

spionáistí agus duilleoga comhchosúla

0,2

0252010

Spionáistí

 

0252020

Puirsleáin

 

0252030

Seardas/duilleoga biatais

 

0252990

Eile (2)

 

0253000

(c)

duilleoga caor fíniúna agus speicis chomhchosúla

0,01  (*2)

0254000

(d)

biolair uisce

0,01  (*2)

0255000

(e)

sreabháin na Beilge

0,01  (*2)

0256000

(f)

luibheanna agus bláthanna inite

1

0256010

Costóg

 

0256020

Síobhas

 

0256030

Duilleoga soilire

 

0256040

Peirsil

 

0256050

Sáiste

 

0256060

Marós

 

0256070

Tím

 

0256080

Basal agus bláthanna inite

 

0256090

Duilleog labhrais

 

0256100

Dragan

 

0256990

Eile (2)

 

0260000

Léagúim

 

0260010

Pónairí (a bhfuil faighneoga acu)

0,03

0260020

Pónairí (gan faighneoga)

0,01  (*2)

0260030

Piseanna (a bhfuil faighneoga acu)

0,03

0260040

Piseanna (gan faighneoga)

0,01  (*2)

0260050

Lintilí

0,01  (*2)

0260990

Eile (2)

0,01  (*2)

0270000

Glasraí gais

 

0270010

Lus súgach

0,01  (*2)

0270020

Cardúin

0,01  (*2)

0270030

Soilirí

0,01  (*2)

0270040

Finéal Fhlórans

0,01  (*2)

0270050

Bliosáin chruinne

0,1

0270060

Cainneanna

0,01  (*2)

0270070

Biabhóg

0,01  (*2)

0270080

Péacáin bhambú

0,01  (*2)

0270090

Croíthe pailme

0,01  (*2)

0270990

Eile (2)

0,01  (*2)

0280000

Fungais, caonaigh agus léicin

0,01  (*2)

0280010

Fungais shaothraithe

 

0280020

Fungais fhiáine

 

0280990

Caonaigh agus léicin

 

0290000

Algaí agus orgánaigh phrócaróit

0,01  (*2)

0300000

PISEÁNAIGH

0,01  (*2)

0300010

Pónairí

 

0300020

Lintilí

 

0300030

Piseanna

 

0300040

Lúipíní/pónairí lúipíní

 

0300990

Eile (2)

 

0400000

OLASHÍOLTA AGUS OLATHORTHAÍ

0,01  (*2)

0401000

Olashíolta

 

0401010

Ros lín

 

0401020

Piseanna talún

 

0401030

Síolta poipín

 

0401040

Síolta seasamain

 

0401050

Síolta lus na gréine

 

0401060

Síolta ráibe

 

0401070

Pónairí soighe

 

0401080

Síolta mustaird

 

0401090

Síolta cadáis

 

0401100

Síolta puimcín

 

0401110

Síolta cróch bréige

 

0401120

Síolta borráiste

 

0401130

Caimilín

 

0401140

Síolta cnáibe

 

0401150

Pónairí ricne

 

0401990

Eile (2)

 

0402000

Olathorthaí

 

0402010

Ológa le haghaidh táirgeadh ola

 

0402020

Eithní pailme ola

 

0402030

Torthaí pailme oila

 

0402040

Capac

 

0402990

Eile (2)

 

0500000

GRÁNAIGH

0,01  (*2)

0500010

Eorna

 

0500020

Ruán agus bréag-ghránaigh eile

 

0500030

Arbhar Indiach/arbhar

 

0500040

Muiléad coiteann

 

0500050

Coirce

 

0500060

Rís

 

0500070

Seagal

 

0500080

Sorgam

 

0500090

Cruithneacht

 

0500990

Eile (2)

 

0600000

TAENNA, CAIFE, INSILTÍ LUIBHE, CÓCÓ AGUS CARÚIB

 

0610000

Taenna

0,02  (*2)

0620000

Pónairí caife

0,02  (*2)

0630000

Insiltí luibhe ó

 

0631000

(a)

bláthanna

0,02  (*2)

0631010

Camán meall

 

0631020

Roiseog

 

0631030

Rós

 

0631040

Seasmain

 

0631050

Teile

 

0631990

Eile (2)

 

0632000

(b)

duilleoga agus luibheanna

2

0632010

Sú talún

 

0632020

Rooibos

 

0632030

Maité

 

0