ISSN 1977-0839

Iris Oifigiúil

an Aontais Eorpaigh

L 67

European flag  

An t-eagrán Gaeilge

Reachtaíocht

65
2 Márta 2022


Clár

 

II   Gníomhartha neamhreachtacha

Leathanach

 

 

RIALACHÁIN

 

*

Rialachán (AE) 2022/355 ón gComhairle an 2 Márta 2022 lena leasaítear Rialachán (CE) Uimh. 765/2006 a bhaineann le bearta sriantacha i bhfianaise na staide sa Bhealarúis

1

 

 

CINNTÍ

 

*

Cinneadh (CBES) 2022/356 ón gComhairle an 2 Márta 2022 lena leasaítear Cinneadh 2012/642/CBES a bhaineann le bearta sriantacha i bhfianaise na staide sa Bhealarúis

103

 

 

Ceartúcháin

 

*

Ceartúchán ar Chinneadh (CBES) 2022/337 ón gComhairle an 28 Feabhra 2022 lena leasaítear Cinneadh 2014/145/CBES maidir le bearta sriantacha i ndáil le gníomhaíochtaí lena mbaintear an bonn d’iomláine chríochach, de cheannasacht agus de neamhspleáchas na hÚcráine nó ar bagairt iad na gníomhaíochtaí sin ar an méid sin ( IO L 59, 28.2.2022 )

112

 

*

Ceartúchán ar Rialachán Cur Chun Feidhme (AE) 2022/336 ón gComhairle an 28 Feabhra 2022 lena gcuirtear chun feidhme Rialachán (AE) 269/2014 ón gComhairle maidir le bearta sriantacha i ndáil le gníomhaíochtaí lena mbaintear an bonn d’iomláine chríochach, de cheannasacht agus de neamhspleáchas na hÚcráine nó ar bagairt iad na gníomhaíochtaí sin ar an méid sin ( IO L 58, 28.2.2022 )

113

GA


II Gníomhartha neamhreachtacha

RIALACHÁIN

2.3.2022   

GA

Iris Oifigiúil an Aontais Eorpaigh

L 67/1


RIALACHÁN (AE) 2022/355 ÓN gCOMHAIRLE

an 2 Márta 2022

lena leasaítear Rialachán (CE) Uimh. 765/2006 a bhaineann le bearta sriantacha i bhfianaise na staide sa Bhealarúis

TÁ COMHAIRLE AN AONTAIS EORPAIGH,

Ag féachaint don Chonradh ar Fheidhmiú an Aontais Eorpaigh, agus go háirithe Airteagal 215 de,

Ag féachaint do Chinneadh 2012/642/CBES ón gComhairle an 15 Deireadh Fómhair 2012 a bhaineann le bearta sriantacha i bhfianaise na staide sa Bhealarúis (1),

Ag féachaint don togra comhpháirteach ó Ardionadaí an Aontais do Ghnóthaí Eachtracha agus don Bheartas Slándála agus ón gCoimisiún Eorpach,

De bharr an mhéid seo a leanas:

(1)

Le Rialachán (CE) Uimh. 765/2006 (2) ón gComhairle déantar foráil, go háirtihe, maidir le cistí agus acmhainní eacnamaíocha eintiteas nó comhlachtaí a reo, agus toirmeasctar cistí nó acmhainní a sholáthar dóibh, eintitis nó comhlachtaí atá freagrach as sáruithe tromchúiseacha ar chearta an duine nó an tsochaí shibhialta agus an freasúra daonlathach a chur faoi chois, nó a ndéanann a ngníomhaíochtaí, ar shlí eile, an bonn a bhaint den daonlathas nó den smacht reachta sa Bhealarúis nó a bhaineann tairbhe as réimeas Lukashenka nó a thacaíonn leis nó daoine, eintitis nó comhlachtaí a eagraíonn gníomhaíochtaí de chuid réimis Lukashenka, nó a rannchuidíonn leo, gníomhaíochtaí lena n-éascaítear trasnú neamhdhleathach theorainneacha an Aontais nó aistriú earraí toirmiscthe nó aistriú neamhdhleathach earraí srianta, lena n-áirítear earraí guaiseacha, isteach i gcríoch Ballstáit.

(2)

Le Rialachán (CE) Uimh. 765/2006, tugtar éifeacht do bhearta áirithe dá bhforáiltear i gCinneadh 2012/642/CBES.

(3)

An 2 Márta 2022, ghlac an Chomhairle Cinneadh (CBES) 2022/356 (3), lena leathnaítear raon feidhme na smachtbhannaí chun na conclúidí ón gComhairle Eorpach an 24 Feabhra 2022 a chur chun feidhme tar éis rannpháirtíocht na Bealarúise san fhogha doghlactha neamhdhleathach arna thabhairt ag an Rúis faoin Úcráin, arb é atá ann gníomh fogha faoin dlí idirnáisiúnta.

(4)

Le Cinneadh (CBES) 2022/356, tugtar isteach srianta breise a bhaineann leis an trádáil in earraí a úsáidtear chun táirgeadh a dhéanamh ar tháirgí tobac, táirgí mianraí, táirgí clóiríde potaisiam (“potais”), táirgí adhmaid, táirgí stroighne, táirgí iarainn agus cruach agus táirgí rubair. Toirmeasctar leis freisin earraí agus teicneolaíocht dé-úsáide a onnmhairiú go dtí an Bhealarúis nó lena n-úsáid sa Bhealarúis rud a d’fhéadfadh cuidiú le forbairt mhíleata, theicneolaíoch, cosanta agus slándála na Bealarúise, agus onnmhairiúcháin innealra. Le Cinneadh (CBES) 2022/356, leasaítear freisin forálacha áirithe a bhaineann le forghníomhú conarthaí arna dtabhairt i gcrích roimh an 25 Meitheamh 2021 agus le maoiniú a sholáthar, chomh maith le cúnamh airgeadais agus teicniúil, i ndáil le hearraí toirmiscthe.

(5)

Dá bhrí sin, ba cheart Rialachán (CE) Uimh. 765/2006 a leasú dá réir,

TAR ÉIS AN RIALACHÁN SEO A GHLACADH:

Airteagal 1

Leasaítear Rialachán (CE) Uimh. 765/2006 mar a leanas:

(1)

cuirtear an méid seo a leanas in ionad an teidil:

“Rialachán (CE) Uimh. 765/2006 ón gComhairle an 18 Bealtaine 2006 a bhaineann le bearta sriantacha i bhfianaise na staide sa Bhealarúis agus rannpháirtíocht na Bealarúise san fhogha arna thabhairt ag an Rúis faoin Úcráin”;

(2)

in Airteagal 1,cuirtear an méid seo a leanas in ionad phointe 7:

“7.   ciallaíonn ‘earraí agus teicneolaíocht dé-úsáide’ na hítimí a liostaítear in Iarscríbhinn I a ghabhann le Rialachán (AE) 2021/821 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle (*1)

(*1)  Rialachán (AE) 2021/821 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 20 Bealtaine 2021 lena mbunaítear córas Aontais chun onnmhairiú, bróicéireacht, cúnamh teicniúil, idirthuras agus aistriú ítimí dé-úsáide a rialú (IO L 206, 11.6.2021, lch. 1).”;"

(3)

in Airteagal 1, cuirtear isteach na pointí seo a leanas:

“17.   ciallaíonn ‘maoiniú nó cúnamh airgeadais’ aon ghníomhaíocht, cibé modh áirithe a roghnaítear, trína n-eisíocann an duine, an t-eintiteas nó an comhlacht lena mbaineann, nó trína ngeallann sé go n-eisíocfaidh, a chistí féin nó a acmhainní eacnamaíocha féin go coinníollach nó go neamhchoinníollach, lena n-áirítear deontais, iasachtaí, ráthaíochtaí, urraíochtaí, bannaí, litreacha creidmheasa, creidmheasanna soláthróra, creidmheasanna ceannaitheora, réamhíocaíochtaí allmhairiúcháin nó onnmhairiúcháin agus gach cineál árachais agus athárachais, lena n-áirítear árachas creidmheasa onnmhairiúcháin, ach gan a bheith teoranta don mhéid sin; ní maoiniú ná cúnamh airgeadais atá in íocaíocht an phraghais chomhaontaithe maille leis na téarmaí agus coinníollacha íocaíochta ar earra nó ar sheirbhís, arna déanamh i gcomhréir leis an ngnáthchleachtas gnó.

18.   ciallaíonn ‘tír chomhpháirtíochta’ tír a chuireann tacar beart rialaithe onnmhairiúcháin i bhfeidhm atá coibhéiseach go substaintiúil leis na bearta sin a leagtar amach sa Rialachán seo, mar a liostaítear iad in Iarscríbhinn Vb.

19.   ciallaíonn ‘feistí cumarsáide tomhaltóirí’ feistí a úsáideann daoine aonair príobháideacha amhail ríomhairí pearsanta agus forimeallaigh (lena n-áirítear tiomántáin chrua agus printéirí), gutháin phóca, teilifíseáin chliste, feistí cuimhne (tiomántáin USB), agus bogearraí tomhaltóra do na feistí sin.”;

(4)

cuirtear an méid seo a leanas in ionad Airteagal 1e:

“Airteagal 1e

1.   Gan dochar d’Airteagail 1a, 1c agus 1s, beidh toirmeasc ar earraí agus teicneolaíocht dé-úsáide a dhíol, a sholáthar, a aistriú nó a onnmhairiú, go díreach nó go hindíreach, bíodh na hearraí agus an teicneolaíocht sin de thionscnamh an Aontais nó ná bíodh, le haon duine nádúrtha nó dlítheanach, eintiteas nó comhlacht sa Bhealarúis nó lena n-úsáid sa Bhealarúis.

2.   Toirmeascfar an méid seo a leanas:

(a)

cúnamh teicniúil, seirbhísí bróicéireachta nó seirbhísí eile a bhaineann leis na hearraí agus an teicneolaíocht dá dtagraítear i mír 1 a sholáthar, nó ar sholáthar, monaraíocht agus cothabháil na n-earraí agus na teicneolaíochta sin, go díreach nó go hindíreach d’aon duine nádúrtha nó dlítheanach, eintiteas nó comhlacht sa Bhealarúis nó lena n-úsáid sa Bhealarúis;

(b)

maoiniú nó cúnamh airgeadais a bhaineann leis na hearraí agus leis an teicneolaíocht dá dtagraítear i mír 1 chun na hearraí agus an teicneolaíocht sin a dhíol, a sholáthar, a aistriú nó a onnmhairiú, nó chun cúnamh teicniúil gaolmhar, seirbhísí bróicéireachta nó seirbhísí eile a sholáthar, a sholáthar go díreach nó go hindíreach d’aon duine nádúrtha nó dlítheanach, d’eintiteas nó do chomhlacht sa Bhealarúis nó lena n-úsáid sa Bhealarúis.

3.   Gan dochar do na ceanglais údarúcháin de bhun Rialachán (AE) 2021/821, ní bheidh feidhm ag na toirmisc i míreanna 1 agus 2 den Airteagal seo maidir le hearraí ná teicneolaíocht dé-úsáide a dhíol, a sholáthar, a aistriú ná a onnmhairiú, ná leis an gcúnamh teicniúil nó cúnamh airgeadais lena mbaineann a sholáthar, i gcomhair úsáid neamh-mhíleata agus úsáideoir deiridh neamh-mhíleata, atá beartaithe don mhéid seo a leanas:

(a)

chun críoch daonnúil, éigeandálaí sláinte, chun teagmhas a chosc nó a mhaolú go práinneach, teagmhais ar dócha go mbeadh tionchar tromchúiseach suntasach aige ar shláinte agus ar shábháilteacht an duine nó ar an gcomhshaol nó mar fhreagairt ar thubaistí nádúrtha;

(b)

chun críoch leighis nó cógaisíochta;

(c)

úsáid shealadach ag na meáin nuachta;

(d)

nuashonruithe bogearraí;

(e)

úsáid mar fheistí cumarsáide tomhaltóirí;

(f)

an chibearshlándáil agus slándáil faisnéise a áirithiú do dhaoine nádúrtha nó dlítheanacha, d’eintitis nó do chomhlachtaí sa Bhealarúis, cé is moite dá rialtas agus do na gnóthais atá faoi rialú díreach nó indíreach an rialtais sin; nó

(g)

úsáid phearsanta na n-earraí nó teicneolaíochta sin ag daoine nádúrtha atá ag taisteal chun na Bealarúise, agus an úsáid sin teoranta d’earraí pearsanta, earraí tí, feithiclí nó uirlisí trádála atá faoi úinéireacht an ndaoine aonair sin agus nach bhfuil beartaithe lena ndíol.

Cé is moite de phointí (f) agus (g), dearbhóidh an t-onnmhaireoir sa dearbhú custaim go bhfuil na hítimí sin á n-onnmhairiú faoin eisceacht ábhartha a leagtar amach sa mhír seo agus tabharfaidh sé fógra d’údarás inniúil an Bhallstáit ina bhfuil an t-onnmhaireoir ina chónaí nó ina bhfuil sé bunaithe faoi chéad úsáid na heisceachta ábhartha laistigh de 30 lá ón gcéad onnmhairiú sin.

4.   De mhaolú ar mhíreanna 1 agus 2 den Airteagal seo, agus gan dochar do na ceanglais údarúcháin de bhun Rialachán (AE) 2021/821, féadfaidh an t-údarás inniúil údarú a thabhairt earraí agus teicneolaíocht dé-úsáide a dhíol, a sholáthar, a aistriú nó a onnmhairiú, nó an cúnamh teicniúil nó cúnamh airgeadais lena mbaineann a sholáthar, i gcomhair úsáid neamh-mhíleata agus úsáideoir deiridh neamh-mhíleata, tar éis don údarás sin a chinneadh go bhfuil na hearraí nó an teicneolaíocht sin nó an cúnamh teicniúil nó cúnamh airgeadais lena mbaineann beartaithe don mhéid seo a leanas:

(a)

comhar idir an tAontas, rialtais na mBallstát agus rialtas na Bealarúise i gcomhair ábhair shibhialtacha amháin;

(b)

comhair idir-rialtasaigh i gcláir spáis;

(c)

oibriú, cothabháil, athchóireáil breosla agus sábháilteacht cumas núicléach sibhialta, chomh maith le comhar núicléach sibhialta, go háirithe i réimse an taighde agus na forbartha;

(d)

sábháilteacht mhuirí;

(e)

líonraí teileachumarsáide sibhialta, lena n-áirítear seirbhísí idirlín a sholáthar;

(f)

úsáid eisiach eintiteas atá faoi úinéireacht, nó á rialú go haonarach nó i gcomhpháirt, ag duine dlítheanach, eintiteas nó comhlacht atá corpraithe nó comhdhéanta faoi dhlí Ballstáit nó tíre comhpháirtíochta;

(g)

ionadaíocht taidhleoireachta an Aontais, na mBallstát agus na dtíortha comhpháirtíochta, lena n-áirítear toscaireachtaí, ambasáidí agus misin.

5.   De mhaolú ar mhíreanna 1 agus 2 den Airteagal seo, agus gan dochar do na ceanglais údarúcháin de bhun Rialachán (AE) 2021/821, féadfaidh an t-údarás inniúil údarú a thabhairt earraí agus teicneolaíocht dé-úsáide a dhíol, a sholáthar, a aistriú nó a onnmhairiú, nó an cúnamh teicniúil nó cúnamh airgeadais lena mbaineann a sholáthar, i gcomhair úsáid neamh-mhíleata agus úsáideoir deiridh neamh-mhíleata, tar éis don údarás sin a chinneadh go bhfuil na hearraí nó an teicneolaíocht sin nó an cúnamh teicniúil nó cúnamh airgeadais sin lena mbaineann dlite faoi chonarthaí a tugadh i gcrích roimh an 3 Márta 2022, nó faoi chonarthaí coimhdeacha is gá chun conradh den sórt sin a fhorghníomhú, ar choinníoll go n-iarrtar an t-údarú sin roimh an 1 Bealtaine 2022.

6.   Na húdaruithe a éilítear faoin Airteagal seo, deonóidh an t-údarás inniúil ábhartha iad i gcomhréir leis na rialacha agus leis na nósanna imeachta a leagtar síos i Rialachán (AE) 2021/821, a mbeidh feidhm mutatis mutandis aige. Beidh an t-údarú sin bailí ar fud an Aontais.

7.   Agus cinneadh á dhéanamh maidir le hiarraidh ar údarú de bhun mhíreanna 4 agus 5, ní dhéanfaidh an t-údarás inniúil údarú a dheonú má tá forais réasúnacha aige:

(i)

chun a chreidiúint go bhféadfadh an t-úsáideoir deiridh a bheith ina úsáideoir deiridh míleata nó ina dhuine nádúrtha nó dlítheanach, ina eintiteas nó ina chomhlacht a liostaítear in Iarscríbhinn V, nó go bhféadfadh úsáid deiridh mhíleata a bheith beartaithe do na hearraí; nó

(ii)

chun a chreidiúint go bhfuil díol, soláthar, aistriú nó onnmhairiú earraí agus teicneolaíochta dá dtagraítear i mír 1, nó an cúnamh teicniúil nó cúnamh airgeadais lena mbaineann a sholáthar, beartaithe don eitlíocht nó don tionscal spáis.

8.   Féadfaidh an t-údarás inniúil údarú atá deonaithe aige de bhun mhíreanna 4 agus 5 a neamhniú, a chur ar fionraí, a mhodhnú nó a chúlghairm má mheasann sé gur gá an neamhniú, an cur ar fionraí, an modhnú nó an chúlghairm sin chun go gcuirfear an Rialachán seo chun feidhme go héifeachtach.”;

(5)

cuirtear an méid seo a leanas in ionad Airteagal 1f:

“Airteagal 1f

1.   Gan dochar d’Airteagail 1a, 1c agus 1s, beidh toirmeasc ar earraí agus teicneolaíocht a dhíol, a sholáthar, a aistriú nó a onnmhairiú, go díreach nó go hindíreach, earraí agus teicneolaíocht lena bhféadfaí rannchuidiú le feabhsú míleata agus teicneolaíoch na Bealarúise, nó le forbairt a hearnála cosanta agus slándála, mar a liostaítear in Iarscríbhinn Va, bíodh na hearraí agus an teicneolaíocht sin de thionscnamh an Aontais nó ná bíodh, le haon duine nádúrtha nó duine dlítheanach, eintiteas nó comhlacht sa Bhealarúis nó lena n-úsáid sa Bhealarúis.

2.   Toirmeascfar an méid seo a leanas:

(a)

cúnamh teicniúil, seirbhísí bróicéireachta nó seirbhísí eile a bhaineann leis na hearraí agus an teicneolaíocht dá dtagraítear i mír 1 a sholáthar, nó ar sholáthar, monaraíocht agus cothabháil na n-earraí agus na teicneolaíochta sin, go díreach nó go hindíreach d’aon duine nádúrtha nó dlítheanach, eintiteas nó comhlacht sa Bhealarúis nó lena n-úsáid sa Bhealarúis;

(b)

maoiniú nó cúnamh airgeadais a bhaineann leis na hearraí agus leis an teicneolaíocht dá dtagraítear i mír 1 chun na hearraí agus an teicneolaíocht sin a dhíol, a sholáthar, a aistriú nó a onnmhairiú, nó chun cúnamh teicniúil gaolmhar, seirbhísí bróicéireachta nó seirbhísí eile a sholáthar, a sholáthar go díreach nó go hindíreach d’aon duine nádúrtha nó dlítheanach, d’eintiteas nó do chomhlacht sa Bhealarúis nó lena n-úsáid sa Bhealarúis.

3.   Ní bheidh feidhm ag na toirmisc i míreanna 1 agus 2 maidir leis na hearraí ná an teicneolaíocht a liostaítear i mír 1, a dhíol, a sholáthar, a aistriú ná a onnmhairiú, ná leis an gcúnamh teicniúil ná an cúnamh airgeadais lena mbaineann a sholáthar, i gcomhair úsáid neamh-mhíleata agus úsáideoir deiridh neamh-mhíleata, atá beartaithe don mhéid seo a leanas:

(a)

chun críoch daonnúil, éigeandálaí sláinte, chun teagmhas a chosc nó a mhaolú go práinneach, teagmhais ar dócha go mbeadh tionchar tromchúiseach suntasach aige ar shláinte agus ar shábháilteacht an duine nó ar an gcomhshaol nó mar fhreagairt ar thubaistí nádúrtha;

(b)

chun críoch leighis nó cógaisíochta;

(c)

úsáid shealadach ag meáin nuachta;

(d)

nuashonruithe bogearraí;

(e)

úsáid mar fheistí cumarsáide tomhaltóirí;

(f)

an chibearshlándáil agus slándáil faisnéise a áirithiú do dhaoine nádúrtha nódlítheanacha, d’eintitis nó do chomhlachtaí sa Bhealarúis, cé is moite dá rialtas agus do na gnóthais atá faoi rialú díreach nó indíreach an rialtais sin; nó

(g)

úsáid phearsanta na n-earraí nó teicneolaíochta sin ag daoine nádúrtha atá ag taisteal chun na Bealarúise, agus an úsáid sin teoranta d’earraí pearsanta, earraí tí, feithiclí nó uirlisí trádála atá faoi úinéireacht an ndaoine aonair sin agus nach bhfuil beartaithe lena ndíol.

Cé is moite de phointí (f) agus (g), dearbhóidh an t-onnmhaireoir ina dhearbhú custaim go bhfuil na hítimí sin á n-onnmhairiú faoin eisceacht ábhartha a leagtar amach sa mhír seo agus tabharfaidh sé fógra d’údarás inniúil an Bhallstáit ina bhfuil an t-onnmhaireoir ina chónaí nó ina bhfuil sé bunaithe faoi chéad úsáid na heisceachta ábhartha laistigh de 30 lá ón gcéad onnmhairiú sin.

4.   De mhaolú ar mhíreanna 1 agus 2, féadfaidh an t-údarás inniúil údarú a thabhairt na hearraí nó an teicneolaíocht dá dtagraítear i mír 1 a dhíol, a sholáthar, a aistriú nó a onnmhairiú, nó an cúnamh teicniúil nó cúnamh airgeadais lena mbaineann a sholáthar, i gcomhair úsáid neamh-mhíleata agus úsáideoir deiridh neamh-mhíleata, tar éis don údarás sin a chinneadh go bhfuil na hearraí nó an teicneolaíocht sin nó an cúnamh teicniúil nó cúnamh airgeadais lena mbaineann beartaithe don mhéid seo a leanas:

(a)

comhar idir an tAontas, rialtais na mBallstát agus rialtas na Bealarúise i gcomhair ábhair shibhialtacha amháin;

(b)

comhar idir-rialtasaigh i gcláir spáis;

(c)

oibriú, cothabháil, athchóireáil breosla agus sábháilteacht cumas núicléach sibhialta, chomh maith le comhar núicléach sibhialta, go háirithe i réimse an taighde agus na forbartha;

(d)

sábháilteacht mhuirí;

(e)

líonraí teileachumarsáide sibhialta, lena n-áirítear seirbhísí idirlín a sholáthar;

(f)

úsáid eisiach eintiteas atá faoi úinéireacht, nó á rialú go haonarach nó i gcomhpháirt ag duine dlítheanach, eintiteas nó comhlacht atá corpraithe nó comhdhéanta faoi dhlí Ballstáit nó tíre comhpháirtíochta; nó

(g)

ionadaíocht taidhleoireachta an Aontais, na mBallstát agus na dtíortha comhpháirtíochta, lena n-áirítear toscaireachtaí, ambasáidí agus misin.

5.   De mhaolú ar mhíreanna 1 agus 2, féadfaidh údarás inniúil Ballstáit údarú a thabhairt na hearraí nó an teicneolaíocht dá dtagraítear i mír 1 a dhíol, a sholáthar, a aistriú nó a onnmhairiú, nó an cúnamh teicniúil nó cúnamh airgeadais lena mbaineann a sholáthar, i gcomhair úsáid neamh-mhíleata agus úsáideoir deiridh neamh-mhíleata, tar éis don údarás sin a chinneadh go bhfuil na hearraí nó an teicneolaíocht sin nó an cúnamh teicniúil nó cúnamh airgeadais lena mbaineann dlite faoi chonarthaí a tugadh i gcrích roimh an 3 Márta 2022, nó faoi chonarthaí coimhdeacha is gá chun conradh den sórt sin a fhorghníomhú, ar choinníoll go n-iarrtar an t-údarú sin roimh an 1 Bealtaine 2022.

6.   Na húdaruithe a éilítear faoin Airteagal seo, deonóidh an t-údarás inniúil ábhartha iad i gcomhréir leis na rialacha agus leis na nósanna imeachta a leagtar síos i Rialachán (AE) 2021/821, a mbeidh feidhm mutatis mutandis aige. Beidh údaruithe den sórt sin bailí ar fud an Aontais

7.   Agus cinneadh á dhéanamh maidir le hiarraidh ar údarúde bhun mhíreanna 4 agus 5, ní dhéanfaidh an t-údarás inniúil údarú a dheonú má tá forais réasúnacha aige:

(i)

chun a chreidiúint go bhféadfadh an t-úsáideoir deiridh a bheith ina úsáideoir deiridh míleata nó ina dhuine nádúrtha nó dlítheanach, ina eintiteas nó ina chomhlacht a liostaítear in Iarscríbhinn V, nó go bhféadfadh úsáid deiridh mhíleata a bheith beartaithe do na hearraí; nó

(ii)

chun a chreidiúint go bhfuil díol, soláthar, aistriú nó onnmhairiú earraí agus teicneolaíochta da dtagraítear i mír 1, nó an cúnamh teicniúil nó cúnamh airgeadais lena mbaineann a sholáthar, beartaithe don tionscal eitlíochta nó don tionscal spáis.

8.   Féadfaidh an t-údarás inniúil údarú atá deonaithe aige de bhun mhíreanna 4 agus 5 a neamhniú, a chur ar fionraí, a mhodhnú nó a chúlghairm má mheasann sé gur gá an neamhniú, an cur ar fionraí, an modhnú nó an chúlghairm sin chun go gcuirfear an Rialachán seo chun feidhme go héifeachtach.”;

(6)

cuirtear na hAirteagail seo a leanas isteach:

“Airteagal 1fa

1.   Maidir leis na heintitis a liostaítear in Iarscríbhinn V, de mhaolú ar Airteagal 1e(1) agus (2) agus Airteagal 1f(1) agus (2), agus gan dochar do na ceanglais údarúcháin de bhun Rialachán (AE) 2021/821, ní fhéadfaidh an t-údarás inniúil údarú a thabhairt na hearraí agus teicneolaíocht dé-úsáide agus na hearraí agus teicneolaíocht a liostaítear in Iarscríbhinn Va a dhíol, a sholáthar, a aistriú nó a onnmhairiú nó cúnamh airgeadais gaolmhar nó cúnamh teicniúil gaolmhar a sholáthar, ach amháin tar éis dóibh a chinneadh go bhfuil na hearraí nó an teicneolaíocht sin nó an cúnamh teicniúil nó an cúnamh airgeadais lena mbaineann:

(a)

riachtanach chun teagmhas a chosc nó a mhaolú go práinneach, ar teagmhas é ar dócha go mbeadh tionchar tromchúiseach suntasach aige ar shláinte agus ar shábháilteacht an duine nó ar an gcomhshaol; nó

(b)

dlite faoi chonarthaí a tugadh i gcrích roimh an 3 Márta 2022, nó faoi chonarthaí coimhdeacha is gá chun conradh den sórt sin a fhorghníomhú, ar choinníoll go n-iarrtar an t-údarú sin roimh an 1 Bealtaine 2022.

2.   Na húdaruithe a éilítear faoin Airteagal seo, deonóidh údaráis inniúla an Bhallstáit iad i gcomhréir leis na rialacha agus leis na nósanna imeachta a leagtar síos i Rialachán (AE) 2021/821, a mbeidh feidhm mutatis mutandis aige. Beidh údarú den sórt sin bailí ar fud an Aontais.

3.   Féadfaidh na húdaráis inniúla údarú atá deonaithe acu de bhun mhír 1 a neamhniú, a chur ar fionraí, a mhodhnú nó a chúlghairm má mheasann siad gur gá an neamhniú, an cur ar fionraí, an modhnú nó an chúlghairm sin chun go gcuirfear an Rialachán seo chun feidhme go héifeachtach.

Airteagal 1fb

1.   Cuirfear an fógra faoi bhráid an údaráis inniúil dá dtagraítear in Airteagail 1e(3) agus 2f(3), nuair is féidir, trí mhodhanna leictreonacha ar fhoirmeacha ar a mbeidh ar a laghad gach ceann de na heilimintí, agus san ord, dá bhforáiltear sna samhlacha a leagtar amach in Iarscríbhinn Vc.

2.   Eiseofar na húdaruithe uile dá dtagraítear in Airteagail 1e agus 1f, nuair is féidir, trí mhodhanna leictreonacha ar fhoirmeacha ar a mbeidh ar a laghad gach ceann de na heilimintí, agus san ord, dá bhforáiltear sna samhlacha a leagtar amach in Iarscríbhinn Vc.

Airteagal 1fc

1.   Déanfaidh na húdaráis inniúla faisnéis maidir leis na húdaruithe arna ndeonú agus na diúltuithe arna n-eisiúint de bhun Airteagail 1e, 1f agus 1fa a mhalartú leis na Ballstáit eile agus leis an gCoimisiún. Déanfar faisnéis den sórt sin a mhalartú trí úsáid a bhaint as an gcóras leictreonach dá bhforáiltear de bhun Airteagal 23(6) de Rialachán (AE) 2021/821.

2.   Is chun na críche ar iarradh í, agus chun na críche sin amháin, a úsáidfear an fhaisnéis a gheofar mar thoradh ar chur i bhfeidhm an Airteagail seo, lena n-áirítear na malartuithe a luaitear i mír 4. Áiritheoidh na Ballstáit agus an Coimisiún go dtabharfar cosaint d’fhaisnéis rúnda a gheofar de thoradh an tAirteagal seo a chur i bhfeidhm i gcomhréir le dlí an Aontais agus leis an dlí náisiúnta faoi seach. Áiritheoidh na Ballstáit agus an Coimisiún nach ndéanfar an fhaisnéis rúnaicmithe a chuirfear ar fáil nó a mhalartófar faoin Airteagal seo a íosghrádú nó a scaoileadh ó rúnaicmiú gan toiliú i scríbhinn roimh ré ón tionscnóir.

3.   Sula ndeonóidh Ballstát údarú i gcomhréir le hAirteagal 1e, 1f nó 1fa le haghaidh idirbheart arb ionann é go bunúsach agus idirbheart atá faoi réir diúltú atá fós bailí arna eisiúint ag Ballstát eile nó ag Ballstáit eile, rachaidh sé i gcomhairle ar dtús leis an mBallstát nó leis na Ballstáit a d’eisigh an diúltú. Más rud é, tar éis na gcomhairliúchán sin, go gcinneann an Ballstát lena mbaineann údarú a dheonú, cuirfidh sé na Ballstáit eile agus an Coimisiún ar an eolas faoi, agus soláthróidh sé an fhaisnéis ábhartha uile chun an cinneadh a mhíniú.

4.   Déanfaidh an Coimisiún, i gcomhairle leis na Ballstáit, i gcás inarb iomchuí agus ar bhonn na cómhalartachta, faisnéis a mhalartú le tíortha comhpháirtíochta, d’fhonn tacú le héifeachtacht na mbeart rialaithe onnmhairí faoin Rialachán seo agus d’fhonn tacú le cur i bhfeidhm comhsheasmhach na mbeart rialaithe onnmhairí arna gcur i bhfeidhm ag tíortha comhpháirtíochta.”;

(7)

leasaítear Airteagal 1g mar seo a leanas:

(a)

cuirtear an mhír seo a leanas isteach:

“1a.   Maidir le cúnamh teicniúil, seirbhísí bróicéireachta, maoiniú nó cúnamh airgeadais, lena n-áirítear díorthaigh airgeadais, chomh maith le hárachas agus athárachas, a bhaineann leis na toirmisc i mír 1, beidh toirmeasc ar sholáthar na dtáirgí agus na seirbhísí sin, go díreach nó go hindíreach”;

(b)

scriostear mír 3;

(8)

in Airteagal 1h, cuirtear “táirgí mianracha” in ionad na bhfocal “táirgí peitriliam agus hidreacarbóin ghásaigh”;

(9)

in Airteagal 1h, scriostar mír 3;

(10)

leasaítear Airteagal 1i mar a leanas:

(a)

cuirtear an mhír seo a leanas isteach:

“1a.   Maidir le cúnamh teicniúil, seirbhísí bróicéireachta, maoiniú nó cúnamh airgeadais, lena n-áirítear díorthaigh airgeadais, chomh maith le hárachas agus athárachas, a bhaineann leis na toirmisc i mír 1, beidh toirmeasc ar sholáthar na dtáirgí agus na seirbhísí sin, go díreach nó go hindíreach”;

(b)

scriostar mír 2;

(11)

in Airteagal 1k, scriostar mír 4;

(12)

in Airteagal 1l, scriostar mír 3;

(13)

cuirtear na hAirteagail seo a leanas isteach:

“Airteagal 1o

1.   Beidh toirmeasc ar an méid seo a leanas:

(a)

táirgí adhmaid a liostaítear in Iarscríbhinn X a allmhairiú, go díreach nó go hindíreach, isteach san Aontas más rud é:

(i)

gur de thionscnamh na Bealarúise iad; nó

(ii)

gur onnmhairíodh ón mBealarúis iad;

(b)

táirgí adhmaid mar a liostaítear in Iarscríbhinn X, táirgí ar de thionscnamh na Bealarúise iad nó atá lonnaithe inti, a cheannach, go díreach nó go hindíreach;

(c)

táirgí adhmaid a iompar mar a liostaítear in Iarscríbhinn X más de thionscnamh na Bealarúise iad nó má tá siad á n-onnmhairiú ón mBealarúis chuig aon tír eile;

(d)

cúnamh teicniúil, seirbhísí bróicéireachta, maoiniú nó cúnamh airgeadais, lena n-áirítear díorthaigh airgeadais, chomh maith le hárachas agus athárachas a sholáthar, go díreach nó go hindíreach, ar táirgí agus seirbhísí iad a bhaineann leis na toirmisc a leagtar amach i bpointí (a), (b) agus (c).

2.   Na toirmisc i mír 1, beidh siad gan dochar don fhorghníomhú go dtí an 4 Meitheamh 2022 maidir leis na conarthaí a tugadh i gcrích roimh an 2 Márta 2022, nó na conarthaí coimhdeacha is gá chun conarthaí den sórt sin a fhorghníomhú.

Airteagal 1p

1.   Beidh toirmeasc ar an méid seo a leanas:

(a)

táirgí stroighne mar a liostaítear in Iarscríbhinn XI a allmhairiú, go díreach nó go hindíreach, isteach san Aontas más rud é:

(i)

gur de thionscnamh na Bealarúise iad; nó

(ii)

gur onnmhairíodh ón mBealarúis iad;

(b)

táirgí stroighne a cheannach, go díreach nó go hindíreach, mar a liostaítear in Iarscríbhinn XI, táirgí ar de thionscnamh na Bealarúise iad nó atá lonnaithe inti;

(c)

chun táirgí stroighne a iompar mar a liostaítear in Iarscríbhinn XI más de thionscnamh na Bealarúise iad nó má tá siad á n-onnmhairiú ón mBealarúis chuig aon tír eile;

(d)

cúnamh teicniúil, seirbhísí bróicéireachta, maoiniú nó cúnamh airgeadais, lena n-áirítear díorthaigh airgeadais, chomh maith le hárachas agus athárachas a sholáthar, go díreach nó go hindíreach, ar táirgí agus seirbhísí iad a bhaineann leis na toirmisc a leagtar amach i bpointí (a), (b) agus (c).

2.   Na toirmisc i mír 1, beidh siad gan dochar don fhorghníomhú go dtí an 4 Meitheamh 2022 maidir leis na conarthaí a tugadh i gcrích roimh an 2 Márta 2022, nó na conarthaí coimhdeacha is gá chun conarthaí den sórt sin a fhorghníomhú.

Airteagal 1q

1.   Beidh toirmeasc ar an méid seo a leanas:

(a)

táirgí iarainn agus cruach mar a liostaítear in Iarscríbhinn XII a allmhairiú, go díreach nó go hindíreach, isteach san Aontas más rud é:

(i)

gur de thionscnamh na Bealarúise iad; nó

(ii)

gur onnmhairíodh ón mBealarúis iad;

(b)

táirgí iarainn agus cruach a cheannach, go díreach nó go hindíreach, mar a liostaítear in Iarscríbhinn XII, táirgí ar de thionscnamh na Bealarúise iad nó atá lonnaithe inti;

(c)

chun táirgí iarainn agus cruach a iompar mar a liostaítear in Iarscríbhinn XII más ón mBealarúis a tháinig siad nó má tá siad á n-onnmhairiú ón mBealarúis go dtí aon tír eile;

(d)

cúnamh teicniúil, seirbhísí bróicéireachta, maoiniú nó cúnamh airgeadais, lena n-áirítear díorthaigh airgeadais, chomh maith le hárachas agus athárachas a sholáthar, go díreach nó go hindíreach, ar táirgí agus seirbhísí iad a bhaineann leis na toirmisc a leagtar amach i bpointí (a), (b) agus (c).

2.   Na toirmisc i mír 1, beidh siad gan dochar don fhorghníomhú go dtí an 4 Meitheamh 2022 maidir leis na conarthaí a tugadh i gcrích roimh an 2 Márta 2022, nó na conarthaí coimhdeacha is gá chun conarthaí den sórt sin a fhorghníomhú.

Airteagal 1r

1.   Beidh toirmeasc ar an méid seo a leanas:

(a)

táirgí rubair a liostaítear in Iarscríbhinn XIII a allmhairiú, go díreach nó go hindíreach, isteach san Aontas más rud é:

(i)

gur de thionscnamh na Bealarúise iad; nó

(ii)

gur onnmhairíodh ón mBealarúis iad;

(b)

táirgí rubair a cheannach, go díreach nó go hindíreach, mar a liostaítear in Iarscríbhinn XIII, táirgí ar de thionscnamh na Bealarúise iad nó atá lonnaithe inti;

(c)

chun táirgí rubair mar a liostaítear in Iarscríbhinn XIII a iompar más ón mBealarúis a tháinig siad nó má tá siad á n-onnmhairiú ón mBealarúis chuig aon tír eile;

(d)

cúnamh teicniúil, seirbhísí bróicéireachta, maoiniú nó cúnamh airgeadais, lena n-áirítear díorthaigh airgeadais, chomh maith le hárachas agus athárachas a sholáthar, go díreach nó go hindíreach, ar táirgí agus seirbhísí iad a bhaineann leis na toirmisc i bpointí (a), (b) agus (c).

2.   Na toirmisc i mír 1, beidh siad gan dochar don fhorghníomhú go dtí an 4 Meitheamh 2022 maidir leis na conarthaí a tugadh i gcrích roimh an 2 Márta 2022, nó na conarthaí coimhdeacha is gá chun conarthaí den sórt sin a fhorghníomhú.

Airteagal 1s

1.   Beidh toirmeasc ar an méid seo a leanas:

(a)

innealra mar a liostaítear in Iarscríbhinn XIV a dhíol, a sholáthar, a aistriú nó a onnmhairiú, go díreach nó go hindíreach, is cuma más de thionscnamh an Aontais é nó nach ea, le haon duine, eintiteas nó comhlacht sa Bhealarúis nó lena úsáid sa Bhealarúis;

(b)

cúnamh teicniúil, seirbhísí bróicéireachta, maoiniú nó cúnamh airgeadais, lena n-áirítear díorthaigh airgeadais, chomh maith le hárachas agus athárachas a sholáthar, go díreach nó go hindíreach, ar táirgí agus seirbhísí iad a bhaineann leis na toirmisc i bpointe (a).

2.   Ní bheidh feidhm ag na toirmisc i mír 1 maidir le hinnealra dá dtagraítear i mír 1 a dhíol, a sholáthar, a aistriú ná a onnmhairiú, ná leis an gcúnamh teicniúil nó cúnamh airgeadais lena mbaineann a sholáthar, i gcomhair úsáid neamh-mhíleata agus úsáideoir deiridh neamh-mhíleata, atá beartaithe don mhéid seo a leanas:

(a)

chun críoch daonnúil, éigeandálaí sláinte, chun teagmhas a chosc nó a mhaolú go práinneach, teagmhais ar dócha go mbeadh tionchar tromchúiseach suntasach aige ar shláinte agus ar shábháilteacht an duine nó ar an gcomhshaol nó mar fhreagairt ar thubaistí nádúrtha;

(b)

chun críoch leighis nó cógaisíochta;

(c)

úsáid shealadach ag na meáin nuachta;

(d)

nuashonruithe bogearraí;

(e)

úsáid mar fheistí cumarsáide tomhaltóirí;

(f)

an chibearshlándáil agus slándáil faisnéise a áirithiú do dhaoine nádúrtha nódlítheanacha, d’eintitis nó do chomhlachtaí sa Bhealarúis, cé is moite dá rialtas agus do na gnóthais atá faoi rialú díreach nó indíreach an rialtais sin; nó

(g)

úsáid phearsanta na n-earraí nó teicneolaíochta sin ag daoine nádúrtha atá ag taisteal chun na Bealarúise, agus an úsáid sin teoranta d’earraí pearsanta, earraí tí, feithiclí nó uirlisí trádála atá faoi úinéireacht an ndaoine aonair sin agus nach bhfuil beartaithe lena ndíol.

Cé is moite de phointí (f) agus (g), dearbhóidh an t-onnmhaireoir sa dearbhú custaim go bhfuil na hítimí sin á n-onnmhairiú faoin eisceacht ábhartha a leagtar amach sa mhír seo agus tabharfaidh sé fógra d’údarás inniúil an Bhallstáit ina bhfuil an t-onnmhaireoir ina chónaí nó ina bhfuil sé bunaithe faoi chéad úsáid na heisceachta ábhartha laistigh de 30 lá ón gcéad onnmhairiú sin.

3.   Na toirmisc i mír 1, beidh siad gan dochar don fhorghníomhú go dtí an 4 Meitheamh 2022 maidir leis na conarthaí a tugadh i gcrích roimh an 2 Márta 2022, nó na conarthaí coimhdeacha is gá chun conarthaí den sórt sin a fhorghníomhú.”;

(14)

cuirtear an méid seo a leanas in ionad Airteagal 8:

“Airteagal 8

Tabharfar de chumhacht don Choimisiún Iarscríbhinní II agus Vc a leasú ar bhonn faisnéis arna soláthar ag na Ballstáit.”;

(15)

Cuirtear Iarscríbhinn I a ghabhann leis an Rialachán seo in ionad Iarscríbhinn V a ghabhann le Rialachán (CE) Uimh. 765/2006;

(16)

Cuirtear Iarscríbhinn II a ghabhann leis an Rialachán seo isteach i Rialachán (CE) Uimh. 765/2006 mar Iarscríbhinn Va;

(17)

Cuirtear Iarscríbhinn III a ghabhann leis an Rialachán seo isteach i Rialachán (CE) Uimh. 765/2006 mar Iarscríbhinn Vb;

(18)

Cuirtear Iarscríbhinn IV a ghabhann leis an Rialachán seo isteach i Rialachán (CE) Uimh. 765/2006 mar Iarscríbhinn Vc;

(19)

Leasaítear Iarscríbhinn VI a ghabhann le Rialachán (CE) Uimh. 765/2006 mar a leagtar amach in Iarscríbhinn V a ghabhann leis an Rialachán seo;

(20)

Leasaítear Iarscríbhinn VII a ghabhann le Rialachán (CE) Uimh. 765/2006 mar a leagtar amach in Iarscríbhinn VI a ghabhann leis an Rialachán seo;

(21)

Leasaítear Iarscríbhinn VIII a ghabhann le Rialachán (CE) Uimh. 765/2006 mar a leagtar amach in Iarscríbhinn VII a ghabhann leis an Rialachán seo;

(22)

Cuirtear Iarscríbhinn VIII a ghabhann leis an Rialachán seo le Rialachán (CE) Uimh. 765/2006 mar Iarscríbhinn X;

(23)

Cuirtear Iarscríbhinn IX a ghabhann leis an Rialachán seo le Rialachán (CE) Uimh. 765/2006 mar Iarscríbhinn XI;

(24)

Cuirtear Iarscríbhinn X a ghabhann leis an Rialachán seo le Rialachán (CE) Uimh. 765/2006 mar Iarscríbhinn XII;

(25)

Cuirtear Iarscríbhinn XI a ghabhann leis an Rialachán seo le Rialachán (CE) Uimh. 765/2006 mar Iarscríbhinn XIII;

(26)

Cuirtear Iarscríbhinn XII a ghabhann leis an Rialachán seo le Rialachán (CE) Uimh. 765/2006 mar Iarscríbhinn XIV.

Airteagal 2

Tiocfaidh an Rialachán seo i bhfeidhm an lá tar éis lá a fhoilsithe in Iris Oifigiúil an Aontais Eorpaigh.

Beidh an Rialachán seo ina cheangal go huile agus go hiomlán agus beidh sé infheidhme go díreach i ngach Ballstát.

Arna dhéanamh sa Bhruiséil, 2 Márta 2022.

Thar ceann na Comhairle

An tUachtarán

J.-Y. LE DRIAN


(1)  IO L 285, 17.10.2012, lch. 1.

(2)  Rialachán (CE) Uimh. 765/2006 ón gComhairle an 18 Bealtaine 2006 a bhaineann le bearta sriantacha i ndáil leis an mBealarúis (IO L 134, 20.5.2006, lch. 1).

(3)  IO L 67, 2.3.2022.


IARSCRÍBHINN I

Cuirtear an méid seo a leanas in ionad Iarscríbhinn V a ghabhann le Rialachán 765/2006:

“IARSCRÍBHINN V

LIOSTA DE NA DAOINE NÁDÚRTHA NÓ DLÍTHEANACHA DÁ dTAGRAÍTEAR IN AIRTEAGAIL 1e(7), 1f(7) AGUS 1fa(1)

Aireacht Cosanta na Bealarúise


IARSCRÍBHINN II

“IARSCRÍBHINN Va

LIOSTA NA N-EARRAÍ AGUS NA dTEICNEOLAÍOCHTAÍ DÁ dTAGRAÍTEAR IN AIRTEAGAL 1f(1) AGUS AIRTEAGAL 1fa(1)

Tá feidhm maidir leis an Iarscríbhinn seo ag na Nótaí Ginearálta, na hAcrainmneacha agus na Giorrúcháin, agus ag na Sainmhínithe in Iarscríbhinn I a ghabhann le Rialachán (AE) 2021/821, cé is moite de ‘Páirt I - Nótaí Ginearálta, Acrainmneacha agus Giorrúcháin, agus Sainmhínithe, Nótaí Ginearálta a ghabhann le hIarscríbhinn I, pointe 2’.

Tá feidhm maidir leis an Iarscríbhinn seo ag na sainmhínithe ar théarmaí a úsáidtear Liosta Comhchoiteann Míleata (LCM) an Aontais Eorpaigh (1).

Gan dochar d’Airteagal 1m den Rialachán seo, maidir le hítimí neamhrialaithe ina bhfuil ceann amháin nó níos mó de na comhpháirteanna a liostaítear san Iarscríbhinn seo, ní bheidh na hítimí sin faoi réir rialú faoi Airteagal 1fa den Rialachán seo.

Catagóir I - Leictreonaic

X.A.I.001

Feistí leictreonacha agus comhpháirteanna.

a.

‘Micreachiorcaid mhicreaphróiseálaithe’, ‘micreachiorcaid mhicriríomhaire’ agus micreachiorcaid mhicririalaitheora, ar fíor ina leith aon cheann díobh seo a leanas:

1.

Tá luas feidhmíochta 5 GigeaFLOPS nó níos mó acu agus aonad loighce uimhríochta acu a bhfuil leithead rochtana aige arb ionann é agus 32 ghiotán nó ar mó é ná sin;

2.

Tá ráta clogmhinicíochta acu ar mó é ná 25 MHz; nó

3.

Tá níos mó ná bus sonraí amháin nó bus treorach amháin nó port cumarsáide srathaí amháin acu, a sholáthraíonn idirnasc seachtrach díreach idir ‘micreachiorcaid mhicreaphróiseálaithe’ chomhthreomhara a bhfuil ráta aistrithe de 2,5 Mb/s acu;

b.

Ciorcaid iomlánaithe stórála, mar a leanas:

1.

Cuimhní inléite amháin in-ríomhchláraithe in-léirscriosta go leictreach (EEPROManna) a bhfuil toilleadh stórála iontu:

a.

Ar mó é ná 16 Mbit in aghaidh an phacáiste le haghaidh cineálacha flaischuimhne; nó

b.

Ar mó é ná ceachtar den dá theorainn seo a leanas le haghaidh chineálacha uile eile EEPROM:

1.

Ar mó é ná 1 Mbit in aghaidh an phacáiste; nó

2.

Ar mó é ná 256 chilighiotán in aghaidh an phacáiste agus a bhfuil uas-aga rochtana aige ar lú é ná 80 ns;

2.

Cuimhní randamrochtana statacha (SRAManna) a bhfuil toilleadh stórála iontu:

a.

Ar mó é ná 1 Mbit in aghaidh an phacáiste; nó

b.

Ar mó é ná 256 chilighiotán in aghaidh an phacáiste agus a bhfuil uas-aga rochtana aige ar lú é ná 25 ns;

c.

Tiontairí ó analógach go digiteach ar fíor ina leith aon cheann díobh seo a leanas:

1.

Tá taifeach 8 ngiotán nó níos mó, ach níos lú ná 12 ghiotán, acu agus ráta aschuir is mó ná 200 Meigeashampla in aghaidh an tsoicind;

2.

Tá taifeach 12 ghiotán acu agus ráta aschuir is mó ná 105 Meigeashampla in aghaidh an tsoicind;

3.

Tá taifeach acu is mó ná 12 ghiotán ach atá cothrom le 14 ghiotán nó níos lú ná sin, agus ráta aschuir is mó ná 10 Meigeashampla in aghaidh an tsoicind; nó

4.

Tá taifeach acu is mó ná 14 ghiotán agus ráta aschuir is mó ná 2,5 Meigeashampla in aghaidh an tsoicind;

d.

Feistí loighce in-ríomhchláraithe sa réimse a bhfuil uasmhéid ionchur/aschur digiteach aonathraithe acu idir 200 agus 700;

e.

Próiseálaithe Trasfhoirme Tapa Fourier (FFT) a bhfuil aga rite rátaithe acu do FFT coimpléascach phointe 1 024 ar lú é ná 1 ms;

f.

Ciorcaid iomlánaithe shaincheaptha nach eol cén fheidhm a bhaineann leo nó nach eol don mhonaróir an stádas rialaithe atá ag an trealamh ina n-úsáidfear na ciorcaid iomlánaithe, ar fíor ina leith aon cheann díobh seo a leanas:

1.

Tá níos mó ná 144 theirminéal acu; nó

2.

Tá ‘moill ar fhorleathadh bunúsach’ thipiciúil níos lú ná 0,4 ns acu;

g.

‘Feistí folúis leictreonacha’ toinne taistil, de thonn bhíogach nó leanúnach, mar a leanas:

1.

Feistí cuasán cúplaithe, nó díorthaigh díobh sin;

2.

Feistí atá bunaithe ar chiorcaid héilics, tonntreorach fillte, nó tonntreorach lúbaí, nó ar dhíorthaigh díobh sin, ar fíor ina leith aon cheann díobh seo a leanas:

a.

Tá ‘bandaleithead meandrach’ leath ochtáibhe nó níos mó acu, agus meánchumhacht (arna sloinneadh in kW) iolraithe faoin minicíocht (arna sloinneadh in GHz) is mó ná 0,2; nó

b.

Tá ‘bandaleithead meandrach’ acu ar lú é ná leath octáibhe; agus meánchumhacht (arna sloinneadh in kW) iolraithe faoin minicíocht (arna sloinneadh in GHz) is mó ná 0,4;

h.

Tá tonntreoracha solúbtha acu atá ceaptha lena n-úsáid ag minicíochtaí arb airde iad ná 40 GHz;

i.

Feistí tonnta fuaimiúla dromchla agus feistí tonnta fuaimiúla um bearradh dromchla (bulc éadomhain) (i.e., feistí ‘próiseála comharthaí’ lena n-úsáidtear tonnta leaisteacha in ábhair), ar fíor ina leith ceachtar de na nithe seo a leanas:

1.

Tá minicíocht iompróra acu ar mó í ná 1 GHz; nó

2.

Tá minicíocht iompróra acu arb ionann í agus 1 GHz nó ar lú í ná sin; agus

a.

Tá ‘diúltú minicíochta taobhlóba’ acu ar mó é ná 55 dB;

b.

Is mó toradh na moille uasta agus an bhandaleithid (am i micreashoicindí agus bandaleithead in MHz) acu ná 100; nó

c.

Tá moill spréite acu ar mó í ná 10 micreashoicind;

Nóta Teicniúil:

Chun críoch X.A.I.001.i, is é is ‘diúltú minicíochta taobhlóba’ ann luach uasta an diúltaithe a shonraítear ar an mbileog sonraí.

j.

‘Cealla’, mar a leanas:

1.

‘Cealla príomhúla’ a bhfuil ‘dlús fuinnimh’ acu arb ionann é agus 550 Wh/kg nó níos lú ag 293 K (20 °C);

2.

‘Cealla tánaisteacha’ a bhfuil ‘dlús fuinnimh’ acu arb ionann é agus 350 Wh/kg nó níos lú ag 293 K (20 °C);

Nóta:

Le X.A.I.001.j, ní rialaítear ceallraí, lena n-áirítear ceallraí aonchille.

Nótaí Teicniúla:

 

1.

Chun críocha X.A.I.001.j, ríomhfar dlús fuinnimh (Wh/kg) ón voltas ainmniúil á iolrú faoin acmhainneacht ainmniúil in aimpéaruaireanta á roinnt ar an mais i gcileagraim. Mura luaitear an acmhainneacht ainmniúil, ríomhfar an dlús fuinnimh ón voltas ainmniúil á chearnú agus ansin á iolrú faoin ré díluchtaithe in uaireanta á roinnt ar an ualach díluchtaithe in Óim agus an mhais i gcileagraim.

2.

Chun críocha X.A.I.001.j., sainmhínítear ‘cill’ mar fheiste leictriceimiceach a bhfuil leictreoidí dearfacha agus diúltacha, agus leictrilít aici, agus ar foinse fuinnimh leictrigh í. Is é bloc tógála bunúsach an cheallra é.

3.

Chun críoch X.A.I.001.j.1., is éard atá i ‘gcill phríomhúil’ ná ‘cill’ nach bhfuil deartha lena luchtú ó aon fhoinse eile.

4.

Chun críoch X.A.I.001.j.2., is éard atá i ‘gcill thánaisteach’ ná ‘cill’ atá deartha lena luchtú ó fhoinse leictreach sheachtrach.

k.

Leictreamaighnéid nó solanóidigh ‘fhorsheoltacha’ atá saindeartha lena luchtú nó lena ndíluchtú go hiomlán laistigh de níos lú ná nóiméad amháin, ar fíor ina leith gach ceann díobh seo a leanas:

Nóta:

Le X.A.I.001.k, ní rialaítear leictreamaighnéid nó solanóidigh ‘fhorsheoltacha’ atá deartha lena n-úsáid i dtrealamh leighis um Íomháú Athshondais Mhaighnéadaigh.

1.

Is mó ná 500 kJ in aghaidh an tsoicind an fuinneamh uasta a sholáthraítear i rith an díluchtaithe á roinnt ar ré an díluchtaithe leo;

2.

Tá trastomhas inmheánach ag na tochráin iompróra srutha acu ar mó é ná 250 mm; agus

3.

Tá siad rátaithe d’ionduchtú maighnéadach ar mó é ná 8 T nó do ‘dhlús iomlán an tsrutha’ ar mó é ná 300 A/mm2 sa tochrán;

l.

Ciorcaid nó córais le haghaidh stóráil fuinnimh leictreamaighnéadaigh a bhfuil comhpháirteanna iontu atá monaraithe as ábhair ‘fhorsheoltacha’ atá saindeartha chun go bhfeidhmeoidh ar a laghad ceann amháin dá gcomhchodaigh ‘fhorsheoltacha’ ag teochtaí arb ísle iad ná an ‘teocht chriticiúil’, ar fíor ina leith gach ceann díobh seo a leanas:

1.

Tá minicíochtaí oibriúcháin athshondacha acu ar mó iad ná 1 MHz;

2.

Tá dlús fuinnimh thaiscthe acu arb ionann é agus 1 MJ/m3 nó ar mó é ná sin; agus

3.

Tá aga díluchtaithe acu ar lú é ná 1 ms;

m.

Tíreatróin hidrigine/hidrigine-iseatóip atá déanta de mhiotal ceirmeach acu agus atá rátaithe le haghaidh bhuaicshrutha 500 A nó níos mó;

n.

Ní úsáidtear;

o.

Grianchealla, cóimeálacha fuinneog idirnasctha cealla (CIC), grianphainéil agus eagair ghréine, atá ‘spáscháilithe’, agus nach rialaítear le 3A001.e.4 (2).

X.A.I.002

‘Cóimeálacha leictreonacha’ ilchuspóireacha, modúil agus trealamh.

a.

Trealamh tástála leictreonach, cé is moite díobh sin a shonraítear in LCM nó i Rialachán (AE) 2021/821;

b.

Taifeadáin dhigiteacha sonraí ionstraimíochta téipe maighnéadaí, ar fíor ina leith aon cheann díobh seo a leanas;

1.

Tá uasráta aistrithe an chomhéadain dhigitigh acu ar mó é ná 60 Mbit/s agus úsáidtear teicnící scanta héiliciúla iontu;

2.

Tá uasráta aistrithe an chomhéadain dhigitigh acu ar mó é ná 120 Mbit/s agus úsáidtear teicnící cnoga fhosaithe iontu; nó

3.

‘Spáscháilithe’;

c.

Trealamh, a bhfuil uasráta aistrithe an chomhéadain dhigitigh aige ar mó é ná 60 Mbit/s, atá deartha chun fístaifeadáin dhigiteacha téipe maighnéadaí a thiontú chun a n-úsáide mar thaifeadáin dhigiteacha sonraí ionstraimíochta;

d.

Ascalascóip analógacha neamh-mhodúlacha a bhfuil bandaleithead acu arb ionann é agus 1 GHz nó ar mó é ná sin;

e.

Córais ascalascóip analógaigh neamh-mhodúlaigh, ar fíor ina leith ceachtar de na saintréithe seo a leanas:

1.

Tá mór-ríomhaire acu a bhfuil bandaleithead aige arb ionann é agus 1 GHz nó ar mó é ná sin; nó

2.

Tá modúil a phlugáiltear isteach acu a bhfuil bandaleithead aonair acu arb ionann é agus 4 GHz nó ar mó é ná sin;

f.

Ascalascóip analógacha shamplála chun anailís a dhéanamh ar na feiniméin athfhillteacha a bhfuil bandaleithead éifeachtach acu ar mó é ná 4 GHz;

g.

Ascalascóip dhigiteacha agus taifeadáin díomuana, lena úsáidtear teicnící tiontaithe ó analógach go digiteach, lenar féidir díomuanta a stóráil trí shampláil sheicheamhach a dhéanamh ar ionchuir urchair aonair ag eatraimh chomhleantacha ar lú iad ná 1 ns (níos mó ná 1 Ghigeashampla in aghaidh an tSoicind), lena ndigitítear go 8 ghiotán nó taifeach níos mó agus lena stóráiltear 256 shampla nó níos mó.

Nóta:

Le X.A.I.002 rialaítear na comhpháirteanna saindeartha seo a leanas le haghaidh ascalascóip analógacha:

1.

Aonaid a phlugáiltear isteach;

2.

Aimplitheoirí seachtracha;

3.

Réamhaimplitheoirí;

4.

Gairis samplála;

5.

Feadáin gha-chatóideacha.

X.A.I.003

Trealamh próiseála sonrach, cé is moite díobh sin a shonraítear in LCM nó i Rialachán (AE) 2021/821, mar a leanas:

a.

Athróirí minicíochta ar féidir dóibh oibriú sa raon minicíochta 300 Hz suas go 600 Hz, cé is moite díobh sin a shonraítear in LCM nó i Rialachán (AE) 2021/821;

b.

Mais-speictriméadair, cé is moite díobh sin a shonraítear in LCM nó i Rialachán (AE) 2021/821;

c.

Meaisíní x-ghathanna splaince uile, agus comhpháirteanna de chórais cumhachta bíogaí atá deartha díobh, lena n-áirítear gineadóirí Marx, líonraí lena múnlaítear bíog ardchumhachta, toilleoirí ardvoltias, agus truicir;

d.

Bíog-aimplitheoirí, cé is moite díobh sin a shonraítear in LCM nó i Rialachán (AE) 2021/821;

e.

Trealamh leictreonach maidir le giniúint moille ama nó tomhas eatraimh ama, mar a leanas:

1.

Gineadóirí moille ama dhigitigh ag a bhfuil taifeach arb ionann é agus 50 nanashoicind nó ar lú é ná sin thar eatraimh ama arb ionann iad agus 1 mhicreashoicind nó ar mó iad ná sin; nó

2.

Méadar eatraimh ilchainéil (trí cinn nó níos mó) nó méadar eatraimh ama mhodúlaigh agus trealamh cronaiméadrachta ag a bhfuil taifeach arb ionann é agus 50 nanashoicind nó ar lú é ná sin thar eatraimh ama arb ionann iad agus 1 mhicreashoicind nó ar mó iad ná sin;

f.

Ionstraimí anailíseacha crómatagrafaíochta agus speictriméadrachta.

X.B.I.001

Trealamh chun comhpháirteanna nó ábhair leictreonacha a mhonarú, mar a leanas, agus comhpháirteanna agus gabhálais atá saindeartha lena aghaidh.

a.

Trealamh atá saindeartha chun leictreonfheadáin, eilimintí optúla agus comhpháirteanna atá saindeartha lena aghaidh a mhonarú, ar trealamh é a rialaítear le 3A001 (3) nó le X.A.I.001;

b.

Trealamh atá saindeartha chun feistí leathsheoltacha, ciorcaid iomlánaithe agus ‘cóimeálacha leictreonacha’ a mhonarú, mar a leanas, agus córais ina n-ionchorpraítear an trealamh sin nó ag a bhfuil saintréithe an trealaimh sin:

Nóta:

Le X.B.I.001.b. freisin, rialaítear trealamh a úsáidtear nó atá modhnaithe lena úsáid chun feistí eile a mhonarú, amhail gairis íomháithe, gairis leictrea-optúla, feistí tonnta fuaimiúla.

1.

Trealamh chun ábhair a phróiseáil chun gairis agus comhpháirteanna a mhonarú mar a shonraítear i gceannteideal X.B.I.001.b, mar a leanas:

Nóta:

Ní rialaítear le X.B.I.001 feadáin fhoirnéise grianchloiche, líneálacha foirnéise, céaslaí, báid (cé is moite de chásbháid shaindeartha), dí-oighreoirí, caiséid nó breogáin atá saindeartha le haghaidh an trealaimh próiseála a rialaítear le X.B.I.001.b.1.

a.

Trealamh chun sileacan polachriostalach agus ábhair a rialaítear le 3C001 a tháirgeadh (4);

b.

Trealamh atá saindeartha chun ábhair leathsheoltacha III/V agus II/VI a íonú nó a phróiseáil agus a rialaítear le 3C001, 3C002, 3C003, 3C004, nó 3C005 (5) cé is moite de tharraingeoirí criostail – maidir le tarraingeoirí criostail, féachtar X.B.I.001.b.1.c thíos;

c.

Tarraingeoirí criostail agus foirnéisí criostail, mar a leanas:

Nóta:

Ní rialaítear le X.B.I.001.b.1.c foirnéisí idirleata agus ocsaídiúcháin.

1.

Trealamh ainéalta agus athchriostalaithe seachas na foirnéisí teochta sheasta ina n-úsáidtear rátaí arda aistrithe fuinnimh, ar trealamh é lenar féidir sliseoga a phróiseáil ar ráta is mó ná 0,005 m2 in aghaidh an nóiméid;

2.

Tarraingeoirí criostail den chineál ‘rialú le ríomhchlár stóráilte’ ag a bhfuil aon cheann de na saintréithe seo a leanas:

a.

Tá siad in-athluchtaithe gan coimeádán an bhreogáin a ionadú;

b.

Tá ar a gcumas feidhmiú ag brúnna os cionn 2,5 x 105 Pa; nó

c.

Tá ar a gcumas criostail a tharraingt a bhfuil trastomhas acu is mó ná 100 mm;

d.

Trealamh den chineál ‘rialú le ríomhchlár stóráilte’ le haghaidh fás eipealuadrach ag a bhfuil aon cheann de na saintréithe seo a leanas:

1.

Tá ar a chumas ciseal sileacain dar tiús nach mó ná ±2,5 % thar achar 200 mm nó níos mó a tháirgeadh;

2.

Tá ar a chumas ciseal aon ábhair a tháirgeadh seachas sileacan darb aonfhoirmeacht tiúis ar feadh na sliseoige nach lú ná ± 3,5 %; nó

3.

Uainíocht sliseog aonair le linn na próiseála;

e.

Trealamh fáis eipealuadraigh léasacha móilíneacha;

f.

Trealamh ‘spriúchta’ atá feabhsaithe go maighnéadach agus a bhfuil loic lódála chomhtháite saindeartha acu lenar féidir sliseoga a aistriú i dtimpeallacht folúis leithlisithe;

g.

Trealamh atá saindeartha le haghaidh an ian-ionphlandaithe, an idirleata ianfheabhsaithe nó fhótaifheabhsaithe, agus ag a bhfuil aon cheann de na saintréithe seo a leanas:

1.

Cumas patrúnaithe;

2.

Fuinneamh léis (voltas luasghéaraithe) is mó é ná 200 keV;

3.

Tá siad optamaithe chun oibriú ag fuinneamh léis (voltas luasghéaraithe) ar lú é ná 10 keV; nó

4.

Tá ar a gcumas ionphlandú ardfhuinnimh ocsaigine a dhéanamh i ‘bhfoshraith’ téite;

h.

Trealamh den chineál ‘rialú le ríomhchlár stóráilte’ le haghaidh baint roghnaíoch (eitseáil) trí mhodhanna tirime ainiseatrópacha (e.g. plasma), mar a leanas:

1.

‘Cineálacha baisce’ ag a bhfuil aon cheann díobh seo a leanas:

a.

Aimsiú críochphointe, seachas cineálacha speictreascópacht astaíochta optúla; nó

b.

Brú oibríochta (eitseáil) imoibreora 26,66 Pa nó níos lú;

2.

‘Cineálacha sliseog aonair’ ag a bhfuil aon cheann díobh seo a leanas:

a.

Aimsiú críochphointe, seachas cineálacha speictreascópacht astaíochta optúla;

b.

Brú oibríochta (eitseáil) imoibreora 26,66 Pa nó níos lú; nó

c.

Láimhseáil caiséad go caiséad agus glasanna ualaí sliseog;

Nótaí:

1.

Tagraíonn ‘cineálacha baiste’ do mheaisíní nach bhfuil saindeartha chun sliseoga aonair a phróiseáil. Le meaisíní den sórt sin is féidir dhá shliseog nó níos mó a phróiseáil go comhuaineach le paraiméadair phróisis choitianta, e.g., cumhacht RF, teocht, speicis gháis eitseála, rátaí sreafa.

2.

Le ‘cineálacha sliseog aonair’, tagraítear do mheaisíní atá ‘saindeartha’ chun sliseoga aonair a phróiseáil. Sna meaisíní sin d'fhéadfadh teicnící uathoibríocha láimhseála sliseog a bheith in úsáid chun sliseog aonair a luchtú sa trealamh lena próiseáil. Sa sainmhíniú áirítear trealamh lenar féidir roinnt sliseog a lódáil agus a phróiseáil ach inar féidir na paraiméadair eitseála, e.g. cumhacht radaimhinicíochta nó críochphointe, a chinneadh go neamhspleách i gcás gach sliseoige aonair.

i.

Trealamh ‘deascadh trí ghalú ceimiceach’ (CVD), e.g., CVD atá feabhsaithe le plasma (PECVD) nó CVD fóta-fheabhsaithe, do mhonarú feistí leathsheoltacha, ar fíor ina leith ceachtar den dá chumas seo a leanas, chun ocsaídí, nítrídí, miotail nó sileacan polaichriostalta a dheascadh:

1.

Trealamh ‘deascadh gaile ceimiceach’ a oibríonn faoi bhun 105 Pa; nó

2.

Trealamh PECVD a oibríonn faoi bhun 60 Pa nó ag a bhfuil láimhseáil sliseog uathoibríoch le fearais caiséad-go-caiséad agus le loic lódála;

Nóta:

Ní rialaítear le X.B.I.001.b.1.i córais ‘deascadh ceimiceach galaithe’ lagbhrú (LPCVD) ná trealamh imoibríoch den chineál ‘spriúchta’.

j.

Córais léasacha leictreon atá saindeartha nó atá modhnaithe chun maisc a dhéanamh nó chun feistí leathsheoltacha a phróiseáil, ag a bhfuil aon cheann de na saintréithe seo a leanas:

1.

Sraonadh léasacha leictreastatacha;

2.

Próifíl léis neamh-Ghuaiseach, í múnlaithe;

3.

Ráta comhshó ó dhigiteach go hanalógach is mó ná 3 MHz;

4.

Cruinneas tiontaithe ó dhigiteach go hanalógach is mó ná 12 giotán; nó

5.

Cruinneas rialaithe aischothúcháin maidir le suíomh ó sprioc go léas 1 mhicreaméadar nó níos míne;

Nóta:

Ní rialaítear le X.B.I.001.b.1.j córais deasctha léasacha leictreon ná micreascóip leictreon scanacháin ilchuspóireacha.

k.

Trealamh críochnaithe dromchla chun sliseoga leathsheoltacha a phróiseáil mar a leanas:

1.

Trealamh atá saindeartha chun próiseáil chúlrach a dhéanamh ar shliseoga is tanaí ná 100 micriméadar agus an deighilt ina dhiaidh sin; nó

2.

Trealamh atá saindeartha chun gairbhe dromchla a bhaint amach i ndromchla gníomhach sliseoige próiseáilte dar luach dhá-shigme nach mó ná 2 mhicriméadar, léamh iomlán léirithe (TIR);

Nóta:

Ní rialaítear le X.B.I.001.b.1.k trealamh lapála agus snasaithe aontaobha chun dromchla sliseog a bhailchríochnú.

l.

Trealamh idirnasctha lena n-áirítear comhchuasáin folúis aonair nó ilchuasáin folúis atá saindeartha chun gur féidir aon trealamh a rialaítear le X.B.I.001 a chomhtháthú i gcóras iomlán;

m.

Trealamh den chineál ‘rialú le ríomhchlár stóráilte’ lena n-úsáidtear ‘léasair’ chun ‘ciorcaid iomlánaithe mhonailiotacha’ a dheisiú nó a bhearradh, ag a bhfuil aon cheann de na saintréithe seo a leanas:

1.

Cruinneas aimsiúcháin suímh is mó ná ± 1 micriméadar; nó

2.

Tá méid an spota (leithead an ghearrtha) níos lú ná 3 micriméadar.

Nóta Teicniúil:

Chun críoch X.B.I.001.b.1, is éard atá sa ‘spriúchadh’ próiseas brataithe forleagain ina ndéantar iain a bhfuil lucht deimhneach iontu a luathú le réimse leictreach, i dtreo dromchla sprice (ábhar brataithe). Is leor fuinneamh cinéiteach na n-ian tuinsimh chun go scaoilfí adaimh an dromchla sprice agus chun go ndeascfaí iad ar fhoshraith. (Tugtar faoi deara: Is gnáthmhodhnuithe ar an bpróiseas iad spriúchadh trióide, maighnéatróin nó radaimhinicíochta chun greamaitheacht an bhrataithe agus an ráta deasctha a mhéadú.).

2.

Maisc, foshraitheanna masc, trealamh chun maisc a dhéanamh agus trealamh aistrithe íomhánna chun gairis agus comhpháirteanna a mhonarú mar a shonraítear i gceannteideal X.B.I.001, mar a leanas:

Nóta:

Leis an téarma maisc, tagraítear do na maisc a úsáidtear i liteagrafaíocht léasacha leictreon, i liteagrafaíocht X-ghathach, agus i liteagrafaíocht ultraivialait, chomh maith leis an ngnáth-fhótailiteagrafaíocht ultraivialaite agus infheicthe.

a.

Maisc chríochnaithe, mioneangaí agus dearaí lena n-aghaidh, ach amháin:

1.

Maisc nó mioneangacha críochnaithe le haghaidh táirgeadh ciorcad iomlánaithe nach rialaítear le 3A001 (6); nó

2.

Maisc nó mioneangaí ag a bhfuil an dá shaintréith seo a leanas:

a.

Tá a ndearadh bunaithe ar gheoiméadracht 2,5 micriméadar nó níos mó; agus

b.

Ní áirítear sa dearadh gnéithe speisialta chun an úsáid atá beartaithe a athrú trí threalamh táirgthe nó trí ‘bhogearraí’;

b.

Foshraitheanna masc, mar a leanas:

1.

‘Foshraitheanna’ (e.g., gloine, grianchloiche, saifír) dromchla crua (e.g., cróimiam, sileacan, molaibdéineam) atá brataithe chun maisc a ullmhú ag a bhfuil toisí is mó ná 125 mm x 125 mm; nó

2.

Foshraitheanna atá saindeartha le haghaidh maisc x-ghathacha;

c.

Trealamh, seachas ríomhairí ilchuspóireacha, atá saindeartha le haghaidh dearadh ríomhchuidithe (CAD) feistí leathsheoltacha nó ciorcad iomlánaithe;

d.

Trealamh nó meaisíní, mar a leanas, chun maisc nó mioneangaí a mhonarú:

1.

Ceamaraí céime agus athdhéanta fóta-optúla agus athcheamaraí lenar féidir eagair is mó ná 100 mm x 100 mm a tháirgeadh, nó lenar féidir aon nochtadh amháin is mó ná 6 mm x 6 mm a tháirgeadh sa phlána íomhá (i.e., fócasach), nó lenar féidir leithid líne is lú ná 2,5 micriméadar a tháirgeadh san fhótaifhriotaí ar an ‘bhfoshraith’;

2.

Trealamh chun maisc nó mioneangaí a dhéanamh lena n-úsáidtear liteagrafaíocht léis iain nó ‘léasair’ lenar féidir leithid líne is lú ná 2,5 micriméadar a tháirgeadh; nó

3.

Trealamh nó gabhdáin chun maisc nó mioneangaí a athrú nó chun scannáin a chur isteach nó chun fabhtanna a bhaint;

Nóta:

Ní rialaítear le X.B.I.001.b.2.d.1 ná le b.2.d.2 trealamh monaraithe masc ina n-úsáidtear modhanna fóta-optúla a bhí ar fáil ar bhonn tráchtála roimh an 1 Eanáir 1980, nó nach fearr a bhfeidhmíocht ná an trealamh sin.

e.

Trealamh den chineál ‘rialú le ríomhchlár stóráilte’ chun maisc, mioneangaí nó scannáin a iniúchadh mar a leanas:

1.

Taifeach 0,25 micriméadar nó taifeach is míne ná sin; agus

2.

Beachtas 0,75 micriméadar nó beachtas is míne ná sin thar fhad 63,5 mm nó níos mó i gcomhordanáid amháin nó dhó;

Nóta:

Ní rialaítear le X.B.I.001.b.2.e micreascóip leictreon scanacháin ilchuspóireacha ach amháin nuair atá siad saindeartha agus ionstraimithe chun iniúchadh uathoibríoch a dhéanamh ar phatrúin.

f.

Trealamh chun sliseoga a tháirgeadh a ailíniú agus a nochtadh trí mhodhanna fóta-optúla nó x-gha, e.g. trealamh liteagrafaíochta, lena n-áirítear trealamh aistrithe íomhánna teilgin agus trealamh céime agus athdhéanta (céim dhíreach ar an sliseog) nó trealamh céime agus scanta (scanóir), trealamh lenar féidir aon cheann de na feidhmeanna seo a leanas a dhéanamh:

Nóta:

Ní rialaítear le X.B.I.001.b.2.f trealamh rianaithe fhóta-optúil agus ailíniú agus nochtadh masc gaireachta ná trealamh rianaithe aistriú íomhánna.

1.

Táirgeadh patrúin is lú ná 2.5 micriméadar;

2.

Ailíniú le beachtas is míne ná ± 0,25 micriméadar (3 shigme);

3.

Forleagan meaisín le meaisín nach fearr ná ± 0,3 micriméadar; nó

4.

Tonnfhad foinse solais is giorra ná 400 nm;

g.

Trealamh léasacha leictreoin, léasacha iain nó trealamh X-ghathach le haghaidh aistriú íomhánna teilgin lenar féidir patrúin is lú é ná 2,5 micriméadar a tháirgeadh;

Nóta:

Maidir le córais dhírithe léasacha sraonta (córais taifeadta dhíreacha), féachtar X.B.I.001.b.1.j.

h.

Trealamh lena n-úsáidtear ‘léasair’ chun taifead díreach a dhéanamh ar shliseoga lenar féidir patrúin is lú ná 2,5 micriméadar a tháirgeadh.

3.

Trealamh chun ciorcaid iomlánaithe a chóimeáil, mar a leanas:

a.

Nascóir dísle den chineál ‘rialú le ríomhchlár stóráilte’ ag a bhfuil aon cheann de na saintréithe seo a leanas:

1.

‘Tá siad saindeartha’ do ‘chiorcaid iomlánaithe hibrideacha’;

2.

Bogadh aimsiúcháin céim X-Y is mó ná 37,5 x 37,5 mm; agus

3.

Cruinneas suiteála i bplána X-Y is míne ná ± 10 micriméadar;

b.

Trealamh den chineál ‘rialú le ríomhchlár stóráilte’ chun roinnt nasc a tháirgeadh in aon oibríocht amháin (e.g., nascóirí léis seolán, nascóirí iompartha sliseanna, nascóirí téipe);

c.

Séalóirí caipíní teo leath-uathoibríocha nó uathoibríocha, lena ndéantar téamh áitiúil ar an gcaipín go teocht is airde ná corp an phacáiste, atá saindeartha le haghaidh pacáistí ceirmeacha micrichiorcaid a rialaítear le 3A001 (7) agus ag a bhfuil tréchur nach lú ná aon phacáiste amháin in aghaidh an nóiméid.

Nóta:

Ní rialaítear le X.B.I.001.b.3 spot-táthóirí den chineál friotaíochta ilchuspóirí.

4.

Scagairí le haghaidh seomraí glana lenar féidir timpeallacht aeir a sholáthar nach mó ná deich gcáithnín atá inti, ar cáithníní 0,3 micriméadar nó níos lú atá iontu, in aghaidh an 0,02832 m3 agus scagairí lena n-aghaidh.

Nóta Teicniúil:

Chun críocha X.B.I.001, is éard is ‘rialú le ríomhchlár stóráilte’ ann rialú a úsáideann treoracha atá stóráilte in stóras leictreonach ar féidir do phróiseálaí iad a rith chun feidhmiú feidhmeanna réamhchinntithe a stiúradh. Is féidir do threalamh a bheith faoi ‘rialú le ríomhchlár stóráilte’ bíodh an an stóráil leictreonach á dhéanamh go hinmheánach sa trealamh nó go seachtrach.

X.B.I.002

Trealamh chun comhpháirteanna agus ábhair leictreonacha a iniúchadh nó a thástáil, agus comhpháirteanna agus gabhálais atá saindeartha lena n-aghaidh.

a.

Trealamh atá saindeartha chun iniúchadh nó tástáil a dhéanamh ar leictreonfheadáin, ar eilimintí optúla agus ar chomhpháirteanna atá saindeartha lena n-aghaidh, agus a rialaítear le 3A001 (8) nó X.A.I.001;

b.

Trealamh atá saindeartha chun iniuchadh nó tástáil a dhéanamh ar fheistí leathsheoltacha, ar chiorcaid iomlánaithe agus ar ‘chóimeálacha leictreonacha’, mar a leanas, agus córais ina n-ionchorpraítear an trealamh sin nó ag a bhfuil saintréithe an trealaimh sin:

Nóta:

Le X.B.I.002.b. freisin, rialaítear trealamh a úsáidtear nó atá modhnaithe lena úsáid chun feistí eile a mhonarú, amhail gairis íomháithe, gairis leictrea-optúla, feistí tonnta fuaimiúla.

1.

Trealamh iniúchta den chineál ‘rialaithe faoi chlár storáilte’ chun fabhtanna, earráidí nó éilleáin nach mó ná 0,6 micriméadar a bhrath ar shliseoga nó ar fhoshraitheanna próiseáilte, nó iontu, ce is moite de chláir ciorcaid phriontáilte nó sliseanna, agus úsáid á baint as teicnící chun íomhánna optúla a fháil lena ndéantar comparáid idir patrúin;

Nóta:

Ní rialaítear le Le X.B.I.002.b.1. micreascóip leictreon scanacháin ilchuspóireacha, ach amháin cinn atá saindeartha agus sain-ionstraimithe chun iniúchadh uathoibríoch a dhéanamh ar phatrúin.

2.

Trealamh tomhais agus anailíse den chineál ‘rialú le ríomhchlár stóráilte’, mar a leanas:

a.

Trealamh atá saindeartha chun an cion ocsaigin nó carbóin in ábhair leathsheoltacha a thomhas;

b.

Trealamh chun leithid líne a thomhas le taifeach 1 mhicriméadar nó taifeach is míne ná sin;

c.

Ionstraimí tomhais saindeartha chun plánacht a thomhas, lenar féidir dialltaí ón bplánacht 10 micriméadar nó níos lú a thomhas le taifeach 1 mhicriméadar nó níos lú.

3.

Trealamh scrúdaithe sliseog den chineál ‘rialú le ríomhchlár stóráilte’ ag a bhfuil aon cheann de na saintréithe seo a leanas:

a.

Cruinneas aimsiúcháin is míne ná 3,5 micriméadar;

b.

Tá ar a chumas tástáil a dhéanamh ar fheistí ina bhfuil líon is mó ná 68 teirminéal; nó

c.

Tá ar a chumas tástáil a dhéanamh ag minicíocht is mó ná 1 GHz;

4.

Trealamh optúil mar a leanas:

a.

Trealamh den chineál ‘rialú le ríomhchlár stóráilte’ atá saindeartha chun feistí leathsheoltacha scoite agus díslí neamh-imchochlaithe a thástáil, lenar féidir tástáil a dhéanamh ag minicíochtaí is airde ná 18 GHz;

Nóta Teicniúil:

I measc na bhfeistí leathsheoltacha scoite tá fótaichill agus grianchill.

b.

Trealamh den chineál ‘rialú le ríomhchlár stóráilte’ atá saindeartha chun tástáil a dhéanamh ar chiorcaid iomlánaithe agus ar ‘chóimeálacha leictreonacha’ lena n-aghaidh, lenar féidir tástáil fheidhmiúil a dhéanamh:

1.

Ag ‘ráta patrúin’ is mó ná 20 MHz; nó

2.

Ag ‘ráta pátrún’ is mó ná 10 MHz ach nach mó ná 20 MHz agus lenar féidir pacáistí ina bhfuil níos mó ná 68 teirminéal a thástáil.

Nótaí:

Ní rialaítear le X.B.I.002.b.4.b. trealamh tástála atá saindeartha chun tástáil a dhéanamh orthu seo a leanas:

1.

Cuimhní;

2.

‘Cóimeálacha’ nó aicme ‘cóimeálacha leictreonacha’ le haghaidh feidhmeanna baile agus siamsaíochta; agus

3.

Comhpháirteanna leictreonacha, ‘cóimeálacha leictreonacha’ agus ciorcaid iomlánaithe nach rialaítear le 3A001 (9) ná le X.A.I.001, ar choinníoll nach n-ionchorpraítear leis an trealamh tástála sin saoráidí ríomhaireachta le ‘in-ríomhchláraitheacht atá inrochtana don úsáideoir’.

Nóta Teicniúil:

Chun críocha X.B.I.002.b.4.b, sainmhínítear gurb é is ‘ráta patrúin’ ann uasmhinicíocht an oibriúcháin dhigitigh atá ag tástálaí. Dá bhrí sin, tá sé coibhéiseach leis an ráta sonraí is airde is féidir le tástálaí a sholáthar sa mhód neamh-ilphléacsaithe. Tagraítear dó freisin mar luas tástála, mar uasmhinicíocht dhigiteach nó mar uasluas digiteach.

c.

Trealamh atá saindeartha chun feidhmíocht eagar plánaí fócasacha a chinneadh ag tonnfhaid is mó ná 1 200 nm, agus lena n-úsáidtear tomhais ‘rialú le ríomhchlár stóráilte’ nó meastóireacht ríomhchuidithe agus ag a bhfuil aon cheann de na saintréithe seo a leanas:

1.

Úsáid trastomhais spota solais scanacháin is lú ná 0,12 mm;

2.

Tá siad deartha chun paraiméadair feidhmíochta fótamhothálacha a thomhas agus chun meastóireacht a dhéanamh ar an bhfreagairt mhinicíochta, ar fheidhm aistrithe modhnúcháin, ar aonfhoirmeacht na freagrúlachta nó an torainn; nó

3.

Tá siad deartha chun meastóireacht a dhéanamh ar eagair lenar féidir íomhánna a chruthú inar mó ná 32 x 32 dúil líne atá iontu;

5.

Córais tástála léis leictreoin atá deartha chun feidhmiú ag 3 keV nó faoina bhun sin, nó córais léasacha ‘léasair’, chun scrúdú neamhtheagmhála a dhéanamh ar fheistí leathsheoltacha ag a bhfuil aon cheann de na saintréithe:

a.

Cumas stróbascópaí le dalladh léis nó stróbáil bhrathadóireachta;

b.

Speictriméadar leictreon chun voltas a thomhas le taifeach is lú ná 0,5 V; nó

c.

Daingneáin tástálacha leictreacha chun anailís feidhmíochta a dhéanamh ar chiorcaid iomlánaithe;

Nóta:

Ní rialaítear le X.B.I.002.b.5 micreascóip leictreon scanacháin, ach amháin nuair atá siad saindeartha agus sain-ionstraimithe chun scrúdú neamhtheagmhála a dhéanamh ar fheiste leathsheoltach chumhachtaithe.

6.

Córais ilfheidhmeacha léis ian fócasaithe den chineál ‘rialú le ríomhchlár stóráilte’ atá saindeartha chun maisc nó feistí leathsheoltacha a mhonarú, a dheisiú, chun anailís a dhéanamh ar a leagan amach fisiciúil agus chun iad a thástáil, agus ag a bhfuil aon cheann de na saintréithe seo a leanas:

a.

Cruinneas rialaithe aischothúcháin maidir le suíomh ó sprioc go léas 1 mhicreaméadar nó níos míne; nó

b.

Cruinneas tiontaithe ó dhigiteach go hanalógach is mó ná 12 giotán;

7.

Córais tomhaiste cáithníní lena n-úsáidtear ‘léasair’ atá deartha chun méid na gcáithníní agus a dtiúchan san aer a thomhas, ag a:

a.

Tá ar a chumas méid cáithníní nach mó ná 0,2 micriméadar a thomhas ag ráta sreafa 0,02832 m3 in aghaidh an nóiméid nó níos mó; agus

b.

Tá ar a chumas aer glan d'Aicme 10 nó níos fearr a shaintréithriú.

Nóta Teicniúil:

Chun críocha X.B.I.002, is éard is ‘rialú le ríomhchlár stóráilte’ ann rialú a úsáideann treoracha atá stóráilte in stóras leictreonach ar féidir do phróiseálaí iad a rith chun feidhmiú feidhmeanna réamhchinntithe a stiúradh. Is féidir do threalamh a bheith faoi ‘rialú le ríomhchlár stóráilte’ bíodh an stóráil leictreonach á dhéanamh go hinmheánach sa trealamh nó go seachtrach.

X.C.I.001

Friotáin dhearfacha atá deartha le haghaidh liteagrafaíocht leathsheoltóra atá coigeartaithe go speisialta (optamaithe) lena n-úsáid ag tonnfhaid idir 370 nm agus 193 nm.

X.D.I.001

‘Bogearraí’ atá saindeartha le haghaidh ‘forbairt’, ‘táirgeadh’, nó ‘úsáid’ gaireas leictreonach nó comhpháirteanna a rialaítear le X.A.I.001, trealamh leictreonach ilchuspóireach a rialaítear le X.A.I.002, nó trealamh monaraíochta agus tástála a rialaítear le X.B.I.001 agus le X.B.I.002; nó ‘bogearraí’ atá saindeartha le haghaidh ‘úsáid’ trealaimh a rialaítear le 3B001.g agus le 3B001.h (10).

X.E.I.001

‘Teicneolaíocht’ le haghaidh ‘forbairt’, ‘táirgeadh’ nó ‘úsáid’ gaireas leictreonach nó comhpháirteanna a rialaítear le X.A.I.001, trealamh leictreonach ilchuspóireach a rialaítear le X.A.I.002, nó trealamh monaraíochta agus tástála a rialaítear le X.B.I.001 nó le X.B.I.002, nó ábhair a rialaítear le X.C.I.001.

Catagóir II – Ríomhairí

Nóta:

Ní rialaítear le Catagóir II earraí ar le haghaidh úsáid phearsanta daoine nádúrtha iad.

X.A.II.001

Ríomhairí, ‘cóimeálacha leictreonacha’ agus trealamh gaolmhar, nach rialaítear le 4A001 ná le 4A003 (11), agus comhpháirteanna atá saindeartha lena n-aghaidh.

Nóta:

Is trí stádas rialaithe trealaimh eile agus córas eile a chinnfear stádas rialaithe na ‘ríomhairí digiteacha’ agus an trealaimh ghaolmhair a dtugtar tuairisc orthu in X.A.II.001, ar na coinníollacha seo a leanas:

a.

Tá na ‘ríomhairí digiteacha’ nó an trealamh gaolmhar fíor-riachtanach chun an trealamh eile nó na córais eile a oibriú;

b.

Ní ‘príomheilimint’ den trealamh eile nó de na córais eile iad na ‘ríomhairí digiteacha’ ná an trealamh gaolmhar; agus

N.B.1:

Is trí stádas rialaithe trealaimh eile, fiú amháin má sháraíonn sé critéar na ‘príomheiliminte’, a chinnfear stádas rialaithe an trealaimh ‘próiseála comharthaí’ nó an trealaimh ‘feabhsaithe íomhánna’ atá saindeartha le haghaidh trealamh eile a bhfuil a chuid feidhmeanna teoranta do na feidhmeanna a theastaíonn le haghaidh an trealaimh eile.

N.B.2:

Maidir le stádas rialaithe ‘ríomhairí digiteacha’ nó an trealaimh ghaolmhair le haghaidh trealamh teileachumarsáide, féach Catagóir 5, Cuid 1 (Teileachumarsáid) (12).

c.

Cinnfear le 4E an ‘teicneolaíocht’ le haghaidh na ‘ríomhairí digiteacha’ agus an trealaimh ghaolmhair (13).

a.

Ríomhairí leictreonacha agus trealamh gaolmhar, agus ‘cóimeálacha leictreonacha’ agus comhpháirteanna atá saindeartha lena n-aghaidh, atá rátaithe chun oibriú ag teocht chomhthimpeallach os cionn 343 K (70 C);

b.

‘Ríomhairí digiteacha’, lena n-áirítear trealamh ‘próiseála comharthaí’ nó trealamh ‘feabhsaithe íomhánna’, ag a bhfuil ‘Buaicfheidhmiú Coigeartaithe’ (‘APP’) atá cothrom le 0,0128 Teireaflap Ualaithe (WT) nó níos mó;

c.

‘Cóimeálacha leictreonacha’ atá saindeartha nó modhnaithe chun feidhmíocht a fheabhsú trí phróiseálaithe a chomhbhailiú, mar a leanas:

1.

Cinn atá deartha chun bheith in ann comhbhailiú a dhéanamh i gcumraíochtaí ina bhfuil 16 phróiseálaí nó níos mó;

2.

Ní úsáidtear;

Nóta 1:

Níl feidhm ag X.A.II.001.c. ach amháin maidir le ‘cóimeálacha leictreonacha’ agus idirnaisc in-ríomhchláraithe ag a bhfuil ‘APP’ nach sáraíonn na teorainneacha in X.A.II.001.b. tráth a sheoltar iad mar ‘chóimeálacha leictreonacha’ neamh-chomhtháite. Níl feidhm aige maidir le ‘cóimeálacha leictreonacha’ atá teoranta go bunúsach i ngeall ar iad a bheith deartha lena n-úsáid mar threalamh gaolmhar a rialaítear le X.A.II.001.k.

Nóta 2:

Ní rialaítear le X.A.II.001.c. aon ‘chóimeáil leictreonach’ atá saindeartha le haghaidh táirge nó le haghaidh tacar táirgí nach sáraíonn a n-uaschumraíocht na teorainneacha in X.A.II.001.b.

d.

Ní úsáidtear;

e.

Ní úsáidtear;

f.

Trealamh ‘próiseála comharthaí’ nó trealamh ‘feabhsaithe íomhánna’ ag a bhfuil ‘Buaicfheidhmiú Coigeartaithe’ (‘APP’) atá cothrom le 0,0128 Teireaflap Ualaithe (WT) nó níos mó;

g.

Ní úsáidtear;

h.

Ní úsáidtear;

i.

Trealamh ina bhfuil ‘trealamh teirminéil comhéadain’ a sháraíonn na teorainneacha in X.A.III.101;

Nóta

Teicniúil: Chun críoch X.A.II.001.i, ciallaíonn ‘trealamh teirminéil comhéadain’ trealamh ag a dtéann faisnéis isteach i gcóras teileachumarsáide, nó amach as e.g. Teileafón, seirbhis sonraí, ríomhaire, etc.

j.

Trealamh atá saindeartha chun idirnasc seachtrach ‘ríomhairí digiteacha’ a sholáthar nó trealamh gaolmhar lenar féidir cumarsáid a dhéanamh ag rátaí sonraí a sháraíonn 80 Meigibheart/s.

Nóta:

Ní rialaítear le X.A.II.001.j. trealamh idirnasctha inmheánach (e.g. cúlphlánaí, busanna), trealamh idirnasctha éighníomhach, ‘rialaitheoirí um rochtain ar an líonra’ ná ‘rialaitheoirí an chainéil cumarsáide’.

Nóta

Teicniúil: Chun críoch X.A.II.001.j, is iad ‘rialaitheoirí an chainéil cumarsáide’ an comhéadan fisiceach lena rialaítear sreabhadh na faisnéise digití sioncronaí nó aisioncronaí. Cóimeáil atá ann is féidir a chomhtháthú i dtrealamh ríomhaireachta nó i dtrealamh teileachumarsáide ionas go mbeidh rochtain ar chumarsáid.

k.

‘Ríomhairí hibride’ agus ‘cóimeálacha leictreonacha’ agus comhpháirteanna atá saindeartha lena n-aghaidh, ina bhfuil tiontairí analógach-go-digiteach ag a bhfuil na saintréithe uile seo a leanas:

1.

32 chainéal nó níos mó; agus

2.

Taifeach 14 ghiotán (maille le sínghiotán) nó níos mó ag a bhfuil ráta comhshó 200 000 Hz nó níos mó.

X.D.II.001

‘Bogearraí’ cruthaithe agus bailíochtaithe ‘feidhmchlár’, ‘bogearraí’ lenar féidir ‘cóid foinse’ a ghiniúint go huathoibríoch, agus ‘bogearraí’ córais oibriúcháin atá saindeartha le haghaidh trealamh ‘próiseála fíor-ama’.

a.

‘Bogearraí’ cruthaithe agus bailíochtaithe ‘feidhmchlár’ a bhaineann úsáid as teicnící matamaiticiúla agus anailíseacha agus atá deartha nó modhnaithe le haghaidh ‘feidhmchláir’ ag a bhfuil níos mó ná 500 000 treoir maidir le ‘cóid foinse’;

b.

‘Bogearraí’ lenar féidir ‘cóid foinse’ a ghiniúint go huathoibríoch ó shonraí a fhaightear ar líne ó bhraiteoirí seachtracha a dtugtar tuairisc orthu i Rialachán (AE) 2021/821; nó

c.

‘Bogearraí’ córais oibriúcháin atá saindeartha le haghaidh trealamh ‘próiseála fíor-ama’ lena ráthaítear ‘am folaigh idirbhriste uilíoch’ is lú ná 20 micreashoicind.

Nóta Teicniúil:

Chun críoch X.D.II.001, is éard is ‘am folaigh idirbhriste uilíoch’ ann an méid ama a ghlacann sé ar an gcóras ríomhaireachta idirbhriseadh de bharr teagmhais a aithint, an t-idirbhriseadh a sheirbhísiú agus aistriú comhthéacs a dhéanamh chuig tasc malartach cuimhne-lonnaithe atá ar feitheamh ag an idirbhriseadh.

X.D.II.002

‘Bogearraí”’ cé is moite de na bogearraí a rialaítear le 4D001 (14) atá saindeartha nó modhnaithe le haghaidh ‘forbairt’, ‘táirgeadh’ nó ‘úsáid’ trealaimh a rialaítear le 4A101 (15), X.A.II.001.

X.E.II.001

‘Teicneolaíocht’ chun trealamh a rialaítear le X.A.II.001, nó ‘bogearraí’ a rialaítear le X.D.II.001 nó X.D.II.002 a ‘fhorbairt’, a ‘tháirgeadh” nó a ‘úsáid’.

X.E.II.001

‘Teicneolaíocht’ le haghaidh ‘forbairt’ nó ‘táirgeadh’ trealaimh atá deartha le haghaidh ‘próiseáil sreafaí sonraí iomadúla’.

Nóta Teicniúil:

Chun críoch X.E.II.001, is éard is ‘próiseáil sreafaí sonraí iomadúla’ ann teicníc micreachláir nó ailtireachta trealaimh a fhágann gur féidir próiseáil chomhuaineach a dhéanamh ar dhá sheicheamh sonraí nó níos mó ná sin faoi rialú ceann amháin nó níos mó de sheichimh treoracha trí bhíthin nithe mar iad seo a leanas:

1.

Ailtireachtaí Il-Sonraí Treoracha Singile (SIMD) amhail próiseálaithe veisteora nó eagair;

2.

Ailtireachtaí Il-Sonraí Il-Treoracha Singile (MSIMD);

3.

Ailtireachtaí Il-Sonraí Il-Treoracha (MIMD), lena n-áirítear cinn atá cúpláilte go teann, cúpláilte go dlúth nó cúpláilte go scaoilte; nó

4.

Eagair struchtúrtha d’eilimintí próiseála, lena n-áirítear eagair shiopstólacha.

Catagóir III. Cuid 1 – Teileachumarsáid

Nóta:

Catagóir III.Ní rialaítear le Cuid 1 earraí ar le haghaidh úsáid phearsanta daoine nádúrtha iad.

X.A.III.101

Trealamh teileachumarsáide.

a.

Aon chineál trealaimh cumarsáide, nach bhfuil á rialú ag 5A001.a (16), atá saincheaptha chun oibriú lasmuigh den raon teochta 219 K (-54 °C) go 397 K (124 °C).

b.

Trealamh agus córais tarchurtha teileachumarsáide, agus comhpháirteanna agus gabhálais atá saincheaptha lena n-aghaidh, ag a bhfuil aon cheann de na tréithe, feidhmeanna nó gnéithe seo a leanas:

Nóta:

Trealamh tarchurtha teileachumarsáide:

a.

Arna aicmiú mar a leanas, nó teaglamaí díobh sin:

1.

Trealamh raidió (e.g., tarchuradóir, glacadóirí agus trasghlacadóirí);

2.

Trealamh teirminéil líne;

3.

Trealamh aimplitheora idirmheánaigh;

4.

Trealamh athchurtha;

5.

Trealamh athghiniúna;

6.

Ionchódóirí aistriúcháin (traschódóirí)

7.

Trealamh ilphléacsaithe (lena n-áirítear ilphléascú staidrimh);

8.

Modhnóirí/dímhodhnóirí (móideimí)

9.

Trealamh tras-ilphléascaithe (féach an Moladh ó CCITT G701);

10.

Trealamh trasnasctha digiteach den chineál ‘rialú le ríomhchlár stóráilte’;

11.

‘Tairsí’ agus ‘droichid’;

12.

‘Aonaid um rochtain meán cumarsáide’; agus

b.

Arna ceapadh le haghaidh a úsáide i gcumarsáid cainéil aonair nó ilchainéil trí aon cheann díobh seo a leanas:

1.

Sreang (líne);

2.

Cábla comhaiseach;

3.

Cábla snáithín optúil;

4.

Radaíocht leictreamaighnéadach; nó

5.

Forleathadh fuaimthoinne faoi uisce

1.

Ina n-úsáidtear teicnící digiteacha, lena n-áirítear próiseáil dhigiteach comharthaí analógacha, agus é ceaptha chun a bheith ag oibriú ar ‘ráta an aistrithe dhigitigh’ ar an leibhéal is airde ilphléacaithe os cionn 45 Mbit/s nó ar ‘ráta iomlán an aistrithe dhigitigh’ os cionn 90 Mbit/s;

Nóta:

Ní rialaítear le X.A.III.101.b.1 trealamh atá saindeartha chun a chomhtháite agus a oibrithe in aon chóras satailíte le haghaidh úsáid shibhialta.

2.

Móideimí a úsáideann ‘bandaleithead aon chainéil gutha amháin’ ar a bhfuil ‘ráta comharthaíochta sonraí’ os cionn 9 600 giotán in aghaidh an tsoicind;

3.

Tá trealamh trasnasctha digiteach den chineál ‘rialú le ríomhchlár stóráilte’ ann ag a bhfuil ‘ráta aistrithe dhigitigh’ is mó ná 8,5 Mbit/s in aghaidh an phoirt.

4.

Trealamh raidió ina bhfuil aon cheann díobh seo a leanas:

a.

‘Rialaitheoirí rochtana ar an líonra’ agus an meán coiteann atá gaolmhar leo, ag a bhfuil ‘ráta aistrithe dhigitigh’ is mó ná 33 Mbit/s; nó

b.

‘Rialaitheoirí cainéal cumarsáide’ ag a bhfuil aschur digiteach ag a bhfuil ‘ráta comharthaíochta sonraí’ is mó ná 64 000 bit/s in aghaidh an chainéil;

Nóta:

Más amhlaidh go bhfuil ‘rialaitheoir rochtana ar an líonra’ in aon trealamh neamhrialaithe, ní ceadmhach aon chineál comhéadain teileachumarsáide a bheith aige, cé is moite díobh sin a dtugtar tuairisc orthu in X.A.III.101.b.4, ach gan é a bheith á rialú aige.

5.

Trealamh lena n-úsáidtear ‘léasar’, ina bhfuil aon cheann de na tréithe seo a leanas:

a.

Tonnfhad tarchurtha os cionn 1 000 nm; nó

b.

Lena n-úsáidtear teicnící analógacha agus ag a bhfuil bandaleithead os cionn 45 MHz;

c.

Úsáidtear leis teicnící optúla comhtháite tarchuradóireachta nó teicnící braite optúla comhtháite (ar a dtugtar teicnící homaidíne nó teicnící heitridíne freisin);

d.

Úsáidtear leis teicnící ilphléacsaithe roinnte tonnfhad; nó

e.

Trealamh a dhéanann ‘aimpliú optúil’;

6.

Trealamh raidió a oibríonn ag minicíochtaí ionchurtha nó aschurtha os cionn:

a.

31 GHz le haghaidh feidhmchláir idir satailít agus stáisiún talún; nó

b.

26,5 GHz le haghaidh feidhmchláir eile;

Nóta:

Le X.A.III.101.b.6., ní rialaítear trealamh le haghaidh úsáid shibhialta nuair atá sé i gcomhréir le banda leithdháilte de chuid Aontas Idirnáisiúnta Teileachumarsáide idir 26,5 GHz agus 31 GHz.

7.

Is trealamh raidió é ar fíor ina leith aon cheann díobh seo a leanas:

a.

Úsáidtear ann teicnící Modhnúcháin Aimplitiúide Cearnaithe (QAM) os cionn leibhéal 4 más mó ná 8,5 Mbit/s ‘ráta iomlán an aistrithe dhigitigh’;

b.

Úsáidtear ann teicnící Modhnúcháin Aimplitiúide Cearnaithe (QAM) os cionn leibhéal 16 más cothrom le 8,5 Mbit/s nó más lú ná sin ‘ráta iomlán an aistrithe dhigitigh’;

c.

Úsáidtear teicnící modhnúcháin dhigiteacha eile ann agus is mó ná 3 bit/s/Hz an ‘éifeachtúlacht speictreach’; nó

d.

Oibríonn sé sa bhanda 1,5 MHz go 87,5 MHz agus ionchorpraítear leis teicnící oiriúnaitheacha lena soláthraítear sochtadh is mó ná 15 dB ar chomhartha trasnaíochta.

Nótaí:

 

1.

Ní rialaítear le X.A.III.101.b.7 trealamh atá saindeartha chun a chomhtháite agus a oibrithe in aon chóras satailíte le haghaidh úsáid shibhialta.

2.

Ní rialaítear le X.A.III.101.b.7 trealamh athsheachadáin raidió a bhfuiltear lena oibriú i mbanda arna leithroinnt ag an Aοntas Teileachumarsáide Idirnáisiúnta (ITU):

a.

Ar fíor ina leith aon cheann díobh seo a leanas:

1.

Ní théann sé thar 960 MHz; nó

2.

Ní mó ná 8,5 Mbit/s an ‘ráta iomlán an aistrithe dhigitigh’ ann; agus

b.

Ní mó ná 4 bit/s/Hz an ‘éifeachtúlacht speictreach’ ann.

c.

Trealamh lascacháin den chineál ‘rialú le ríomhchlár stóráilte’ agus córais chomharthaíochta ghaolmhara, ag a bhfuil aon cheann de na saintréithe, de na feidhmeanna nó de na sainghnéithe seo a leanas, agus comhpháirteanna agus gabhálais atá saindeartha lena n-aghaidh:

Nóta:

Maidir le hilphléacsóirí staitistiúla ag a bhfuil ionchur digiteach agus aschur digiteach agus a chuireann lascachán ar fáil, caitear leo mar lasca den chineál 'rialú le ríomhchlár stóráilte'.

1.

Trealamh nó córais ‘lascacháin sonraí (teachtaireachtaí)’ atá deartha le haghaidh ‘lascadh paicéid’, cóimealacha leictreonacha agus ‘comhpháirteanna’ lena n-aghaidh, cé is moite dóibh siúd a shonraítear in LCM nó i Rialachán (AE) 2021/821.

2.

Ní úsáidtear;

3.

Ródú nó lascadh paicéad ‘sonragraim’;

Nóta:

Ní rialaítear le X.A.III.101.c.3 líonraí nach n-úsáidtear iontu ach ‘rialaitheoirí rochtana ar an líonra’, ná líonraí nach n-úsáidtear iontu ach na ‘rialaitheoirí rochtana ar an líonra’ féin.

4.

Ní úsáidtear;

5.

Tosaíocht il-leibhéil agus réamhthosaíocht le haghaidh lascadh ciorcad;

Nóta:

Ní rialaítear le X.A.III.101.c.5 réamhthosaíocht glao aon-leibhéil.

6.

Tá sé deartha le haghaidh glaonna raidió cheallaigh ar lasca ceallacha eile a chur ar atreo go huathoibríoch nó le haghaidh nascadh go huathoibríoch le bunachar láraithe suibscríobhaithe a bhfuil níos mó ná aon lasc amháin ag baint úsáid as;

7.

Tá trealamh trasnasctha digiteach den chineál ‘rialú le ríomhchlár stóráilte’ ann ag a bhfuil ‘ráta aistrithe dhigitigh’ is mó ná 8,5 Mbit/s in aghaidh an phoirt.

8.

Tá ‘comharthaíocht cainéil choitinn’ ann a oibríonn i mód oibriúcháin neamh-chomhcheangailte, sin nó i mód oibriúcháin cuasa-chomhcheangailte;

9.

‘Ródú oiriúnaitheach dinimiciúil’;

10.

Is éard ata ann lasca paicéid, lasca ciorcad agus ródairí ag a bhfuil poirt nó línte a théann thar an méid seo a leanas:

a.

‘Ráta comharthaíochta sonraí’64 000 bit/s in aghaidh an phoirt le haghaidh ‘rialaitheoir cainéil cumarsáide’; nó

Nóta:

Ní rialaítear le X.A.III.101.c.10.a naisc ilchodacha ilphléacs nach bhfuil comhdhéanta ach de bhealaí cumarsáide nach rialaítear go leithleach le X.A.III.101.b.1.

b.

‘Ráta aistrithe dhigitigh’ 33 Mbit/s le haghaidh ‘rialaitheoir um rochtain ar an líonra’ agus meáin choiteanna ghaolmhara;

Nóta:

Ní rialaítear le X.A.III.101.c.10 lasca paicéid ná ródairí ag a bhfuil poirt nó línte nach dtéann thar na teorainneacha atá in X.A.III.101.c.10.

11.

‘Lascadh optúil’;

12.

Úsáidtear teicnící den chineál ‘Modh Aistrithe Aisioncronach’ (‘ATM’) ann.

d.

Snáithíní optúla agus cáblaí snáithíní optúla is faide ná 50 m atá deartha le haghaidh oibriú aonmhóid;

e.

Rialú láraithe líonra ar fíor ina leith gach ceann díobh seo a leanas:

1.

Faigheann sé sonraí ó na nóid; agus

2.

Déanann sé próiseáil ar na sonraí sin chun rialú tráchta a dhéanamh nach n-éilíonn aon chinntí ón oibreoir, agus ar an gcaoi sin déanann sé ‘ródú oiriúnaitheach dinimiciúil’;

Nóta 1:

Ní chuimsítear le X.A.III.101.e cásanna a bhaineann le cinntí ródúcháin a dhéantar de réir faisnéis réamhshainithe.

Nóta 2:

Ní chuirtear as an áireamh le X.A.III.101.e rialú tráchta a athraíonn de réir dálaí tráchta staitistiúla intuartha.

f.

Aeróga eagair chéimnithe, a oibríonn ag minicíocht is airde ná 10,5 GHz, ina bhfuil eilimintí gníomhacha agus comhpháirteanna dáilte, agus atá deartha ar bhealach a fhágann gur féidir rialú leictreonach a dhéanamh ar mhúnlú agus ar threodhíriú léasa, cé is moite de chórais tuirlingthe ina bhfuil ionstraimí atá de réir chaighdeáin na hEagraíochta Eitlíochta Sibhialta Idirnáisiúnta (ICAO) (corais tuirlingthe micreathoinne (MLS)).

g.

Trealamh cumarsáide móibílí, cé is moite de sin a shonraítear in LCM nó i Rialachán (AE) 2021/821, agus cóimeálacha leictreonacha agus comhpháirteanna lena n-aghaidh; nó

h.

Trealamh cumarsáide athsheachadáin raidió atá deartha lena úsáid ag minicíochtaí 19,7 GHz nó níos airde, agus comhpháirteanna lena aghaidh, cé is moite díobh sin a shonraítear in LCM nó i Rialachán (AE) 2021/821.

Nóta Teicniúil:

Chun críoch X.A.III.101:

1)

Modh aistrithe is ea é “modh aistrithe aisioncronach” (‘ATM’) ina n-eagraítear an fhaisnéis i gcealla; tá sé aisioncronach sa bhrí go bhfuil atarlú na gceall ag brath ar an ráta giotán atá ag teastáil nó ar an ráta giotán meandrach.

2)

Trealamh cumarsáide sonraí is ea é “bandaleithead aon chainéil gutha amháin” atá ceaptha oibriú ar aon chainéal gutha amháin, is é sin 3 100 Hz, faoi mar a shainítear i Moladh G.151 ó CCITT.

3)

An comhéadan fisiceach is ea é “rialaitheoir an chainéil chumarsáide”, lena rialaítear sreabhadh na faisnéise digití sioncrónaí nó aisioncrónaí. Cóimeáil atá ann is féidir a chomhtháthú i dtrealamh ríomhaireachta nó i dtrealamh teileachumarsáide ionas go mbeidh rochtain ar chumarsáid.

4)

Eintiteas cuimsithe, neamhspleách sonraí is ea é “sonragram” ina n-iompraítear faisnéis leordhóthanach ionas gur féidir í a threorú ón bhfoinse go dtí trealamh teirminéil sonraí an chinn scríbe gan a bheith ag brath ar mhalartuithe a rinneadh ní ba luaithe idir an fhoinse sin agus trealamh teirminéil sonraí an chinn scríbe agus an líonra iompair.

5)

Saoráid is ea é “mear-roghnaigh” a bhfuil feidhm aici maidir le glaonna fíorúla a fhágann go bhfuil trealamh teirminéil in ann cur lena chumas sonraí a tharchur i “bpaicéid” a bhaineann le leagan amach agus imréiteach na nglaonna agus atá lasmuigh de chumais bhunúsacha na nglaonna fíorúla.

6)

“Tairseach” is ea í an fheidhm is féidir le haon teanglaim de threalamh agus “bogearra” a dhéanamh, ar feidhm í a dhéanann na coinbhinsiúin a chomhshó chun faisnéis a úsáidtear i gcóras amháin a ionadú, a phróiseáil nó a chur in iúl do na coinbhinsiúin chomhfhreagracha, ach éagsúla, a úsáidtear i gcóras eile.

7)

Líonra digiteach aontaithe ó cheann go ceann is ea é an “Líonra Digiteach de Sheirbhísí Comhtháite” (ISDN), ina dtarchuirtear sonraí ó gach cineál cumarsáide (e.g. Guth, téacs, sonraí, pictiúir socra agus reatha) ó phort (teirminéal) sa mhalartán (lasc) thar aon líne rochtana go dtí an rannpháirtí agus ar ais uaidh.

8)

Is éard is “paicéad” ann, grúpa de dhigití dénártha lena n-áirítear sonraí agus comharthaí rialaithe glaonna a dhéantar a lascadh mar aonad iomlán comhchodach amháin. Na sonraí, na comharthaí rialaithe glaonna agus an fhaisnéis rialaithe earráide a d’fhéadfadh a bheith ann, déantar iad a shocrú i bhformáid shonraithe.

9)

Ciallaíonn “comharthaíocht cainéil choitinn” faisnéis rialaithe (comharthaíocht) a tharchur trí chainéal ar leithligh seachas an cainéal a úsáidtear le haghaidh na dteachtaireachtaí. Is gnách go rialaíonn an cainéal comharthaíochta an iliomad cainéal teachtaireachtaí.

10)

Ciallaíonn “ráta comharthaíochta sonraí” an ráta, mar a shainítear i Moltadh 53-36 ó ITU, agus é á chur san áireamh nach cothrom le chéile, i gcás modhnú neamh-dhénártha, báid in aghaidh an tsoicind agus giotáin in aghaidh an tsoicind. Cuimsítear giotáin le haghaidh códaithe, seiceála agus feidhmeanna sioncronaithe.

11)

Ciallaíonn “ródú oiriúnaitheach dinimiciúil” trácht a athródú go huathoibríoch agus an t-athródú sin arna bhunú ar bhrath agus ar anailísiú na ndálaí líonra láithreacha iarbhír

12)

Ciallaíonn “aonaid um rochtain meán cumarsáide” trealamh ina bhfuil comhéadan cumarsáide amháin nó níos mó (“Rialaitheoir rochtana ar an líonra”, “rialaitheoir cainéil cumarsáide”, móideim nó bus ríomhaire) lena nasctar trealamh teirminéil le líonra.

13)

Ciallaíonn “éifeachtúlacht speictreach” an “ráta aistrithe dhigitigh” [giotáin/s] / 6 dB bandaleithead speictrim in Hz.

14)

Is éard is ‘rialú le ríomhchlár stóráilte’ ann rialú a úsáideann treoracha atá stóráilte in stóras leictreonach ar féidir do phróiseálaí iad a rith chun feidhmiú feidhmeanna réamhchinntithe a stiúradh. Nóta: Is féidir do threalamh a bheith faoi “rialú le ríomhchlár stóráilte” bíodh an stóráil leictreonach á dhéanamh go hinmheánach sa trealamh nó go seachtrach.

X.B.III.101

Trealamh tástála teileachumarsáide, cé is moite díobh sin a shonraítear in LCM nó i Rialachán (AE) 2021/821.

X.C.III.101

Réamhfhoirmeacha gloine nó réamhfhoirmeacha d’aon ábhar eile atá optamaithe chun snáithíní optúla a rialaítear le X.A.III.101 a mhonarú.

X.D.III.101

“Bogearraí” atá “saindeartha” nó modhnaithe le haghaidh “forbairt”, “táirgeadh” nó “úsáid” trealaimh a rialaítear le X.A.III.101 agus le X.B.III.101, agus bogearraí ródaithe oiriúnaithigh dhinimiciúil atá de réir na tuairisce seo a leanas:

a.

“Bogearraí”, cé is moite de bhogearraí i bhfoirm is inrite ag meaisín, atá saindeartha le haghaidh “ródú oiriúnaitheach dinimiciúil”.

b.

Ní úsáidtear;

X.E.III.101

“Teicneolaíocht” le haghaidh “forbairt”, “táirgeadh” nó “úsáid” trealaimh a rialaítear le X.B.III.101 nó le X.B.III.101, nó “bogearraí” a rialaítear le X.D.III.101, agus “teicneolaíochtaí” eile mar a leanas:

a.

“Teicneolaíochtaí” sonracha mar a leanas:

1.

“Teicneolaíocht” le haghaidh bratuithe a phróiseáil agus a fhorleagan ar shnáithíní optúla atá saindeartha le go mbeidh siad oiriúnach lena n-úsáid faoi uisce;

2.

“Teicneolaíocht” le haghaidh “forbairt” trealaimh ina n-úsáidtear teicnící den chineál “Ordlathas Digiteach Sioncronach” (“SDH”) nó teicnící den chineál “Líonra Optúil Sioncronach” (“SONET”).

Nóta Teicniúil:

Chun críoch X.E.III.101:

1)

Is éard is “ordlathas digiteach sioncronach” (SDH) ann ordlathas digiteach lena gcuirtear cóir ar fáil chun bainistiú agus ilphléacsú a dhéanamh ar fhoirmeacha éagsúla tráchta dhigitigh, agus chun rochtain a fháil ar an trácht sin, trí fhormáid tarchuir shioncronaigh a úsáid ar chineálacha éagsúla meán. Tá an fhormáid sin bunaithe ar an Modúl Iompair Shioncronaigh (STM) a shainítear i Moladh G.703, G.707, G.708, G.709 ón gCoiste Comhairleach um Nuálaíocht agus Aistriú Teicneolaíochta (CCITT) agus i gcinn eile atá gan foilsiú fós. Is é 155,52 Mbits/s ráta céadleibhéil “SDH”.

2)

Is éard is “líonra optúil sioncronach” (SONET) ann líonra lena gcuirtear cóir ar fáil chun bainistiú agus ilphléacsú a dhéanamh ar fhoirmeacha éagsúla tráchta dhigitigh, agus chun rochtain a fháil ar an trácht sin, trí fhormáid tarchuir shioncronaigh a úsáid i snáithíní optúla. Is leagan de chuid Mheiriceá Thuaidh de “SDH” atá san fhormáid agus úsáidtear an Modúl Iompair Shioncronaigh (STM) inti freisin. Mar sin féin, is é an Comhartha Iompair Shioncronaigh (STS) an modúl iompair bunúsach a úsáidtear inti, agus é ag ráta céadleibhéil 51.81 Mbits/s. Tá caighdeáin SONET á gcomhtháthú ionas go mbeidh siad ag teacht le caighdeáin “SDH”.

Catagóir III. Cuid 2 – Slándáil Faisnéise

Nóta:

Catagóir III.Ní rialaítear le Cuid 2 earraí ar le haghaidh úsáid phearsanta daoine nádúrtha iad.

X.A.III.201

Trealamh mar a leanas:

a.

Ní úsáidtear;

b.

Ní úsáidtear;

c.

Earraí atá aicmithe mar chriptiú mórmhargaidh i gcomhréir le Nóta Cripteagrafaíochta – Nóta 3 a ghabhann le Catagóir 5, Cuid 2 (17).

X.D.III.201

‘Bogearraí’ na ‘Slándála Faisnéise’ mar a leanas:

Nóta:

Leis an iontráil seo, ní rialaítear ‘bogearraí’ atá saindeartha nó sainmhodhnaithe chun cosaint a thabhairt ar dhamáiste mailíseach ríomhaire, e.g., víris, i gcás nach féidir an ‘chripteagrafaíocht’ a úsáid ach amháin le haghaidh fíordheimhnithe, síniú digiteach agus/nó chun sonraí nó comhaid a dhíchriptiú.

a.

Ní úsáidtear;

b.

Ní úsáidtear;

c.

‘Bogearraí’ atá aicmithe mar bhogearraí criptithe mórmhargaidh i gcomhréir le Nóta Cripteagrafaíochta – Nóta 3 a ghabhann le Catagóir 5, Cuid 2 (18).

X.E.III.201

‘Teicneolaíocht’ na ‘Slándála Faisnéise’ de réir an Nóta Ghinearálta maidir le Teicneolaíocht, mar a leanas:

a.

Ní úsáidtear;

b.

“Teicneolaíocht”, cé is moite di sin a shonraítear in LCM nó i Rialachán (AE) 2021/821, le haghaidh “úsáid” earraí mórmhargaidh a rialaítear le X.A.III.201.c nó “bogearraí” mórmhargaidh a rialaítear le X.D.III.201.c.

Catagóir IV – Braiteoirí agus Léasair

X.A.IV.001

Trealamh fuaime muirí nó talún, atá in ann rudaí nó gnéithe faoi uisce a bhrath nó a aimsiú, nó árthaí dromchla nó feithiclí faoi uisce a shuí; agus comhpháirteanna saindeartha, cé is moite díobh sin a shonraítear in LCM nó i Rialachán (AE) 2021/821.

X.A.IV.002

Braiteoirí Optúla mar a leanas:

a.

Feadáin dianaitheora íomhá agus comhpháirteanna atá saindeartha lena n-aghaidh, mar a leanas:

1.

Feadáin dianaitheora íomhá ar fíor ina leith aon cheann díobh seo a leanas:

a.

Tá buaicfhreagairt i raon tonnfhaid acu ar mó í ná 400 nm, ach nach mó í ná 1 050 nm;

b.

Tá pláta micreachainéal acu chun aimpliú leictreonach a dhéanamh ar íomhánna agus tá spásáil idir poill (spásáil lár-go-lár) ar lú í ná 25 micriméadar ag an bpláta; agus

c.

Ar fíor ina leith aon cheann díobh seo a leanas:

1.

S-20, S-25 nó fótacatóid il-alcaile; nó

2.

Fótacatóid GaAs nó GaInAs;

2.

Tá plátaí micreachainéal acu atá ‘saindeartha’ agus a bhfuil an dá shaintréith seo a leanas acu:

a.

15 000 feadán toll nó níos mó in aghaidh an phláta; agus

b.

Spásáil idir poill (spásáil lár-go-lár) ar lú í ná 25 micriméadar.

b.

Trealamh íomháithe amhairc dhírigh a oibríonn sa speictream infheicthe nó sa speictream infridhearg, lena n-ionchorpraítear feadáin dianaitheora íomhá a bhfuil na saintréithe a liostaítear in X.A.IV.002.a.1 acu.

X.A.IV.003

Ceamaraí mar a leanas:

a.

Ceamaraí a chomhlíonann critéir Nótaí 3 go 6 a ghabhann le A003.b.4 (19).

b.

Ní úsáidtear;

X.A.IV.004

Optaic mar a leanas:

a.

Scagairí optúla:

1.

I gcás tonnfhaid atá níos faide ná 250 nm, ar a bhfuil bratuithe optúla agus ar fíor ina leith aon cheann díobh seo a leanas:

a.

Tá bandaleithid acu atá cothrom le 1 nm Lánleithead Leathdhéine (FWHI) nó atá níos lú ná sin agus tá buaic-tharchur 90 % nó níos mó acu; nó

b.

Tá bandaleithid acu atá cothrom le 0,1 nm FWHI nó atá níos lú ná sin agus tá buaic-tharchur 50 % nó níos mó acu;

Nóta:

Le X.A.IV.004, ní rialaítear scagairí optúla ag a bhfuil bearnaí aeir seasta nó scagairí de chineál Lyot.

2.

I gcás tonnfhaid atá níos faide ná 250 nm, agus ar fíor ina leith gach ceann díobh seo a leanas:

a.

Tá siad intiúnta thar raon speictrim 500 nm nó níos mó;

b.

Tá bandabhealach meandrach 1,25 nm nó níos mó acu;

c.

Is féidir an tonnfhad a athshocrú laistigh de 0,1 ms le cruinneas 1 nm nó níos fearr laistigh den raon speictreach intiúnta; agus

d.

Tá buaic-tharchur aonair 91 % nó níos mó acu;

3.

Lasca (scagairí) optúla teimhneachta ag a bhfuil réimse radhairc 30° nó níos leithne agus aga freagartha atá cothrom le 1 ns nó atá níos lú ná sin;

b.

Cábla “snáithín fluairíde”, nó snáithíní optúla lena aghaidh sin, ag a bhfuil maolú is lú ná 4 dB/km sa réimse tonnfhaid os cionn 1 000 nm ach nach airde ná 3 000 nm.

Nóta Teicniúil: Chun críoch X.A.IV.004.b, is éard is “snáithíní fluairíde” ann snáithíní a monaraíodh as comhdhúile bulcfhluairíde.

X.A.IV.005

‘Léasair’ mar a leanas:

a.

‘Léasair’ dé-ocsaíde carbóin (CO2) ar fíor ina leith aon cheann díobh seo a leanas:

1.

Tá cumhacht aschuir CW acu ar mó í ná 10 kW;

2.

Tá aschur bíogach acu ag a bhfuil “fad bíge” is mó ná 10 μs; agus

a.

Tá meánchumhacht aschuir acu ar mó í ná 10 kW; nó

b.

Tá ‘uaschumhacht’ bhíogach acu ar mó í ná 100 kW; nó

3.

Tá aschur bíogach acu ag a bhfuil “fad bíge” 10 μs nó níos lú ná sin; agus

a.

Tá bíogfhuinneamh acu ar mó é ná 5 J sa bhíog agus tá ‘uaschumhacht’ acu ar mó í ná 2,5 kW; nó

b.

Tá meánchumhacht aschuir acu ar mó í ná 2,5 kW;

b.

Léasair leathsheoltóra, mar a leanas:

1.

“Léasair” aonair leathsheoltóra aonmhóid thrasnaigh ar fíor ina leith aon cheann de na nithe seo a leanas:

a.

Tá meánchumhacht aschuir acu ar mó í ná 100 mW; nó

b.

Tá tonnfhad acu ar mó é ná 1 050 nm;

2.

“Léasair” aonair leathsheoltóra ilmhóid thrasnaigh, nó eagair “léasar” aonair leathsheoltóra, ag a bhfuil tonnfhad ar mó é ná 1 050 nm;

c.

“Léasair” rúibíní ag a bhfuil fuinneamh aschuir ar mó é ná 20 J sa bhíog;

d.

“Léasair bhíogacha” nach bhfuil “intiúnta” ag a bhfuil tonnfhad aschuir ar mó é ná 975 nm ach nach mó é ná 1 150 nm agus ar fíor ina leith aon cheann díobh seo a leanas:

1.

“Fad bíge” atá cothrom le 1 ns nó ar mó é ná 1 ns ach nach mó é ná 1 μs, agus ar fíor ina leith aon cheann díobh seo a leanas:

a.

Tá aschur aonmhóid thrasnaigh acu agus is fíor ina leith aon cheann díobh seo a leanas:

1.

Tá “éifeachtúlacht ag an bplocóid” acu ar mó í ná 12 % agus tá “meánchumhacht aschuir” acu ar mó í ná 10 W agus atá in ann oibriú ag minicíocht atriallta bíge atá níos mó ná 1 kHz; nó

2.

Tá “meánchumhacht aschuir” acu ar mó í ná 20 W; nó

b.

Tá aschur ilmhóid thrasnaigh acu agus is fíor ina leith aon cheann díobh seo a leanas:

1.

Tá “éifeachtúlacht ag an bplocóid” acu ar mó í ná 18 % agus tá “meánchumhacht aschuir” acu ar mó í ná 30 W;

2.

Tá “uaschumhacht” acu ar mó í ná 200 MW; nó

3.

Tá “meánchumhacht aschuir” acu ar mó í ná 50 W; nó

2.

Tá “fad bíge” acu ar mó é ná 1 μs, agus is fíor ina leith aon cheann díobh seo a leanas:

a.

Tá aschur aonmhóid thrasnaigh acu agus is fíor ina leith aon cheann díobh seo a leanas:

1.

Tá “éifeachtúlacht ag an bplocóid” acu ar mó í ná 12 % agus tá “meánchumhacht aschuir” acu ar mó í ná 10 W agus atá in ann oibriú ag minicíocht atriallta bíge atá níos mó ná 1 kHz; nó

2.

Tá “meánchumhacht aschuir” acu ar mó í ná 20 W; nó

b.

Tá aschur ilmhóid thrasnaigh acu agus is fíor ina leith aon cheann díobh seo a leanas:

1.

Tá “éifeachtúlacht ag an bplocóid” acu ar mó í ná 18 % agus tá “meánchumhacht aschuir” acu ar mó í ná 30 W; nó

2.

Tá “meánchumhacht aschuir” acu ar mó í ná 500 W;

e.

“Léasair” toinne leanúnaí nach bhfuil “intiúnta”, ag a bhfuil tonnfhad aschuir ar mó é ná 975 nm ach nach mó é ná 1 150 nm agus ar fíor ina leith aon cheann díobh seo a leanas:

1.

Tá aschur aonmhóid thrasnaigh acu agus is fíor ina leith aon cheann díobh seo a leanas:

a.

Tá “éifeachtúlacht ag an bplocóid” acu ar mó í ná 12 % agus tá “meánchumhacht aschuir” acu ar mó í ná 10 W agus atá in ann oibriú ag minicíocht atriallta bíge atá níos mó ná 1 kHz; nó

b.

Tá “meánchumhacht aschuir” acu ar mó í ná 50 W; nó

2.

Tá aschur ilmhóid thrasnaigh acu agus is fíor ina leith aon cheann díobh seo a leanas:

a.

Tá “éifeachtúlacht ag an bplocóid” acu ar mó í ná 18 % agus tá “meánchumhacht aschuir” acu ar mó í ná 30 W; nó

b.

Tá “meánchumhacht aschuir” acu ar mó í ná 500 W;

Nóta:

Le X.A.IV.005.e.2.b, ní rialaítear ‘léasair’ ilmhóid thrasnaigh thionsclaíocha ag a bhfuil cumhacht aschuir ar lú í ná 2 kW agus mais iomlán ar mó í ná 1 200kg. Chun críoch an nóta seo, áirítear leis an mais iomlán na comhpháirteanna uile is gá chun an “léasar” a oibriú, e.g. an “léasar”, an soláthar cumhachta, an malartóir teasa, ach ní áirítear léi an optaic sheachtrach le haghaidh léasacha a chomhoiriúnú agus/nó a sheachadadh.

f.

“Léasair” nach bhfuil “intiúnta”, ag a bhfuil tonnfhad aschuir ar mó é ná 1 400 nm ach nach mó é ná 1 555 nm agus ar fíor ina leith aon cheann díobh seo a leanas:

1.

Tá fuinneamh aschuir acu ar mó é ná 100 mJ sa bhíog agus tá “uaschumhacht” bhíogach acu ar mó í ná 1 W; nó

2.

Tá meánchumhacht aschuir nó cumhacht aschuir CW acu ar mó í ná 1 W;

g.

‘Léasair’ saorleictreon.

Nóta Teicniúil:

Chun críoch X.A.IV.005, is é an sainmhíniú atá ar “éifeachtúlacht ag an bplocóid” an cóimheas idir an chumhacht aschurtha “léasair” (nó an “mheánchumhacht aschurtha”) agus an chumhacht ionchuir leictrigh iomlán a theastaíonn chun an “léasar” a oibriú, lena n-áirítear an soláthar cumhachta/an comhoiriúnú agus an comhoiriúnú teirmeach/an malartóir teasa.

X.A.IV.006

“Maighnéadaiméadair”, braiteoirí “Forsheoltacha” leictreamaighnéadacha, agus comhpháirteanna atá saindeartha lena n-aghaidh, mar a leanas:

a.

“Maighnéadaiméadair”, cé is moite díobh sin a shonraítear in LCM nó i Rialachán (AE) 2021/821, ag a bhfuil “íogaireacht” is ísle (i.e. is fearr) ná 1,0 nT (luach FMC) in aghaidh an Hz fréimhe cearnaí.

Nóta Teicniúil:

Chun críocha X.A.IV.006.a, ciallaíonn “íogaireacht” (an leibhéal torainn) fréamh mheán na gcearnóg den leibhéal gaireas-teoranta torainn arb é an comhartha is ísle is féidir a thomhas é.

b.

Braiteoirí “forsheoltacha” leictreamaighnéadacha, comhpháirteanna atá monaraithe as ábhair “fhorsheoltacha”:

1.

Tá siad deartha chun oibriú ag teocht arb ísle í ná ‘teocht chriticiúil’ ceann amháin ar a laghad de na comhábhair ‘fhorsheoltacha’ (lena n-áirítear gairis éifeacht Josephson nó gairis ‘fhorsheoltacha’ trasnaíochta candamaí (SQUIDS);

2.

Tá siad deartha chun éagsúlachtaí i réimsí leictreamaighnéadacha ag minicíochtaí 1 KHz nó níos lú a bhrath; agus

3.

Ar fíor ina leith aon cheann de na saintréithe seo a leanas:

a.

Ionchorpraítear leo SQUIDS tanascannáin ag a bhfuil íosmhéid tréithe ar lú í ná 2 μm agus ag a bhfuil ciorcaid chúplála ionchuir agus aschuir;

b.

Tá siad deartha chun oibriú le sliúráta réimse mhaighnéadaigh ar mó é ná 1 x 106 candaim flosca mhaighnéadaigh in aghaidh an tsoicind;

c.

Tá siad deartha chun feidhmiú gan sciathú maighnéadach i réimse maighnéadach timpeallach an domhain; nó

d.

Tá comhéifeacht teochta acu ar lú é ná 0,1 candam flosca mhaighnéadaigh/K.

X.A.IV.007

Meá-mhéadair le haghaidh úsáid ar talamh, cé is moite díobh sin a shonraítear in LCM nó i Rialachán (AE) 2021/821, mar a leanas:

a.

Tá cruinneas statach acu is lú (i.e. is fearr) ná 100 μGal; nó

b.

Tá siad de chineál na heiliminte grianchloiche (Worden).

X.A.IV.008

Córais, trealamh agus comhpháirteanna móra radair, cé is moite díobh sin a shonraítear in LCM nó i Rialachán (AE) 2021/821, agus comhpháirteanna saindeartha lena n-aghaidh, mar a leanas:

a.

Trealamh radair aerbheirthe, cé is moite de sin a shonraítear in LCM nó i Rialachán (AE) 2021/821, agus comhpháirteanna saindeartha lena n-aghaidh.

b.

Trealamh radair “léasair”“spáscháilithe” nó trealamh Braite Solais agus Raonála (LIDAR) atá saindeartha le haghaidh na suirbhéireachta nó le haghaidh na breathnóireachta meitéareolaíche.

c.

Córais íomháithe radair amhairc fheabhsaithe um thonnta miliméadair atá saindeartha le haghaidh árthaí sciathán rothlach agus ar fíor ina leith gach ceann díobh seo a leanas:

1.

Oibríonn siad ag minicíocht 94 GHz;

2.

Tá meánchumhacht aschuir acu ar lú í ná 20 mW;

3.

Céim amháin atá i leithead an léis radair; agus

4.

Tá raon oibriúcháin acu atá cothrom le 1 500 m nó atá níos mó ná sin.

X.A.IV.009

Trealamh próiseála sonrach, mar a leanas:

a.

Trealamh braite seismeach nach rialaítear le X.A.IV.009.c.

b.

Ceamaraí teilifíse atá cruaite in aghaidh na radaíochta, cé is moite díobh sin a shonraítear in LCM nó i Rialachán (AE) 2021/821.

c.

Córais sheismeacha braite ionraidh lena mbraitear, lena n-aicmítear agus lena gcinntear an tionchar ar fhoinse an chomhartha a bhraitear.

X.B.IV.001

Trealamh, lena n-áirítear uirlisí, díslí, daingneáin nó tomhsairí, agus comhpháirteanna agus gabhálais eile atá saindeartha lena aghaidh, atá saindeartha nó modhnaithe chun aon cheann de na nithe seo a leanas a dhéanamh:

a.

Chun na nithe seo a leanas a mhonarú nó a iniúchadh:

1.

Inbhéartóir ‘léasair’ saorleictreon maighnéid;

2.

Insteallairí ‘léasair’ saorleictreon grianghraif;

b.

Chun réimse maighnéadach fadchearchaill na ‘léasar’ saorleictreon a chur in oiriúint do na lamháltais is gá.

X.C.IV.001

Snáithíní braite optúla atá modhnaithe ó thaobh struchtúir de chun ‘fad buille’ is ná 500 mm (dé-athraonadh ard) a bheith acu nó ábhair braiteoirí optúla nach dtugtar tuairisc orthu in 6C002.b (20) agus ag a bhfuil cion since 6 % nó níos mó de réir an “mhólchodáin”.

Nóta Teicniúil:

Chun críoch X.C.IV.001:

1)

Sainmhínítear “mólchodán” mar chóimheas mhóil ZnTe le suim mhóil CdTe agus ZnTe atá sa chriostal.

2)

Is é “fad buille” an t-achar nach mór do dhá chomhartha atá polaraithe go hortagánach dul, i gcomhphas ar dtús, chun pasdifríocht dhá raidian Pí a bhaint amach.

X.C.IV.002

Ábhair optúla mar a leanas:

a.

Ábhair optúla ionsúcháin ísil, mar a leanas:

1.

Comhdhúile bulcfhluairíde ina bhfuil comhábhair ag a bhfuil íonacht 99,999 % nó níos fearr; nó

Nóta:

Le X.C.IV.002.a.1, rialaítear fluairídí siorcóiniam nó alúmanaim agus athraithigh.

2.

Gloine bhulcfhluairíde atá déanta as comhdhúile a rialaítear le 6C004.e.1 (21);

b.

“Réamhfhoirmeacha snáithín optúil” atá déanta as comhdhúile bulcfhluairíde ina bhfuil comhábhair ag a bhfuil íonacht 99,999 % nó níos fearr, atá “saindeartha” chun “snáithíní fluairíde” a rialaítear le X.A.IV.004.b a mhonarú.

Nóta Teicniúil:

Chun críoch X.C.IV.002:

1)

Is éard is “snáithíní fluairíde” ann snáithíní arna monarú as comhdhúile bulcfhluairíde.

2)

Is éard is “réamhfhoirmeacha snáithín optúil” ann barraí, tinní, nó slata gloine, plaisteacha nó atá déanta as ábhair eile a sainphróiseáladh lena n-úsáid chun snáithíní optúla a dhéanamh. Is iad saintréithe na réamhfhoirmeacha a chinneann bunpharaiméadair na snáithíní optúla a fhaightear ón bpróiseas monaraíochta.

X.D.IV.001

“Bogearraí”, cé is moite díobh sin a shonraítear in LCM nó i Rialachán (AE) 2021/821, atá saindeartha le haghaidh “forbairt”, “táirgeadh” nó “úsáid” earraí a rialaítear le 6A002, 6A003 (22), X.A.IV.001, X.A.IV.006, X.A.IV.007, nó le X.A.IV.008.

X.D.IV.002

“Bogearraí” atá saindeartha le haghaidh “forbairt” nó “táirgeadh” trealaimh a rialaítear le X.A.IV.002, X.A.IV.004, nó le X.A.IV.005.

X.D.IV.003

‘Bogearraí’ eile, mar a leanas:

a.

‘Cláir’ d’fheidhmchláir ‘bhogearraí’ Rialaithe Aerthráchta (ATC) a óstaítear ar ríomhairí ilfheidhmeacha atá suite in ionaid ATC, agus a bhfuil ar a gcumas sonraí príomhúla sprice radair a thabhairt ar láimh go huathoibríoch (mura bhfuil siad comhghaolaithe le sonraí ó radar tánaisteach faireachais) ón ionad ATC óstach go hionad ATC eile.

b.

“Bogearraí” atá saindeartha le haghaidh córais braite ionraidh sheismigh in X.A.IV.009.c.

c.

“Cód Foinse” atá saindeartha le haghaidh córais braite ionraidh sheismigh in X.A.IV.009.c.

X.E.IV.001

‘Teicneolaíocht’ chun trealamh atá faoi rialú X.A.IV.001, X.A.IV.006, X.A.IV.007, X.A.IV.008 nó X.A.IV.009.c ‘a fhorbairt’, ‘a tháirgeadh’ nó ‘a úsáid’.

X.E.IV.002

‘Teicneolaíocht’ chun trealamh, ábhair nó ‘bogearraí’ atá faoi rialú X.A.IV.002, X.A.IV.004, nó X.A.IV.005, X.B.IV.001, X.C.IV.001, X.C.IV.002, nó X.D.IV.003 ‘a fhorbairt’ nó ‘a tháirgeadh’.

X.E.IV.003

‘Teicneolaíocht’ eile mar a leanas:

a.

Teicneolaíochtaí don mhonarú optúil chun comhpháirteanna a tháirgeadh go sraitheach ag ráta is mó ná 10 m2 d’achar dromchla in aghaidh na bliana ar aon fhearsaid shingil agus ar fíor ina leith gach ceann díobh seo a leanas:

1.

Achar ar mó é ná 1 m2; agus

2.

Cuaire dromchla ar mó í ná λ/10 (rms) ag an tonnfhad dá ndearadh;

b.

“Teicneolaíocht” le haghaidh scagairí optúla a bhfuil bandaleithead acu arb ionann é agus 10 nm nó ar lú ná sin é, réimse amhairc (FOV) ar mó í ná 40° agus taifeach ar mó é ná 0,75 péire líne in aghaidh an mhillearaidiain;

c.

‘Teicneolaíocht’ chun ceamaraí atá faoi rialú X.A.IV.003 ‘a fhorbairt’ nó ‘a tháirgeadh’;

d.

“Teicneolaíocht” atá riachtanach le haghaidh “forbairt” nó “táirgeadh”“maighnéadaiméadar” floscgheata neamh-thrí-aiseach nó córas “maighnéadaiméadair” floscgheata neamh-thrí-aiseach, ar fíor ina leith aon cheann díobh seo a leanas:

1.

“Íogaireacht” ar lú (ar fearr) í ná 0,05 nT (rms) in aghaidh na fréimhe cearnaí de heirts ag minicíochtaí ar lú iad ná 1 Hz; nó

2.

“Íogaireacht” ar lú (ar fearr) í ná 1 x 10-3nT (rms) in aghaidh na fréimhe cearnaí de heirts ag minicíochtaí 1 Hz nó ar mó iad ná sin.

e.

“Teicneolaíocht” atá riachtanach le haghaidh “forbairt” nó “tairgeadh” gaireas uastiontúcháin infridhearg, ar fíor ina leith gach ceann díobh seo a leanas:

1.

Freagairt i réimse an tonnfhaid ar mó í ná 700 nm ach nach mó í ná 1 500 nm; agus

2.

Comhcheangal d’fhotabhraiteoir infridhearg, dé-óid astaithe solais (OLED) agus nanachriostal chun solas infridhearg a thiontú ina sholas infheicthe.

Nóta Teicniúil:

Chun críocha X.E.IV.003, ciallaíonn “íogaireacht” (nó an leibhéal torainn) fréamh mheán na gcearnóg den leibhéal gaireas-teoranta torainn arb é an comhartha is ísle is féidir a thomhas é.

Catagóir V – Loingseoireacht agus Eitleonaic

X.A.V.001

Trealamh teileachumarsáide aerbheirthe, gach córas loingseoireachta táimhe “aerárthaigh”, agus trealamh eitleonaice eile, lena n-áirítear comhpháirteanna, cé is moite díobh sin a shonraítear in LCM nó i Rialachán (AE) 2021/821.

Nóta 1:

Ní rialaítear le X.A.V.001. ceannfhearais ná mícreafóin.

Nóta 2:

Ní rialaítear le X.A.V.001. earraí ar le haghaidh úsáid phearsanta daoine nádúrtha iad.

X.B.V.001

Trealamh eile atá saindeartha chun trealamh loingseoireachta nó eitleonaice a thástáil, a iniúchadh nó a “tháirgeadh”.

X.D.V.001

“Bogearraí”, cé is moite díobh sin a shonraítear in LCM nó i Rialachán (AE) 2021/821, atá saindeartha le haghaidh “forbairt”, “táirgeadh” nó “úsáid” trealaimh loingseoireachta, trealaimh teileachumarsáide aerbheirthe agus trealaimh eitleonaice eile.

X.E.V.001

“Teicneolaíocht”, cé is moite di sin a shonraítear in LCM nó i Rialachán (AE) 2021/821, atá saindeartha le haghaidh “forbairt”, “táirgeadh” nó “úsáid” trealaimh loingseoireachta, trealaimh teileachumarsáide aerbheirthe agus trealaimh eitleonaice eile.

Catagóir VI – Cúrsaí Muirí

X.A.VI.001

Soithí, córais nó trealamh muirí, agus comhpháirteanna atá saindeartha lena n-aghaidh, comhpháirteanna agus gabhálais, mar a leanas:

a.

Córais radhairc faoi uisce, mar a leanas:

1.

Córais teilifíse (ina bhfuil ceamaraí, solais, trealamh monatóireachta agus tarchurtha comharthaí) a bhfuil taifeach teorannach is mó ná 500 líne agus é á thomhas san aer agus atá saindeartha nó sainmhodhnaithe chun gur féidir iad a chianoibriú le feithicil intumtha; nó

2.

Ceamaraí teilifíse faoi uisce a bhfuil taifeach teorannach acu ar mó é ná 700 líne agus é á thomhas san aer;

Nóta Teicniúil:

I réimse na teilifíse, is éard atá sa ‘taifeach teorannach’ tomhas de thaifeach cothrománach a chuirtear in iúl, de ghnáth, i dtéarmaí uaslíon na línte in aghaidh airde an phictiúir mar a léirítear ar chairt tástála é, i gcomhréir le Caighdeán IEEE 208/1960 nó le haon chaighdeán coibhéiseach eile.

b.

Ceamaraí grianghrafadóireachta socair atá saindeartha nó sainmhodhnaithe lena n-úsáid faoi uisce, a bhfuil formáid scannáin 35 mm nó níos mó acu, agus a bhfuil uathfhócasú nó cianfhócasú acu atá “saindeartha” le haghaidh úsáidte faoi uisce;

c.

Córais solais stróbascópacha, atá saindeartha nó sainmhodhnaithe lena n-úsáid faoi uisce, ar córais iad ar féidir dóibh fuinneamh solais is mó ná 300 giúl (J) in aghaidh na splaince a aschur;

d.

Trealamh ceamara eile le haghaidh úsáid faoi uisce, cé is moite de sin a shonraítear in LCM nó i Rialachán (AE) 2021/821;

e.

Ní úsáidtear;

f.

Soithí (dromchla nó fo-uisce), lena n-áirítear báid inséidte, agus comhpháirteanna saindeartha lena n-aghaidh, cé is moite díobh sin a shonraítear in LCM nó i Rialachán (AE) 2021/821;

Nóta:

Ní rialaítear le X.A.VI.001.f soithí atá ar cónaí go sealadach, a úsáidtear le haghaidh iompar príobháideach nó chun paisinéirí nó earraí a iompar ó chríocha custaim an Aontais nó tríothu.

g

Innill mhuirí (lena n-áirítear innill istigh agus innill transaim) agus innill fomhuireán agus comhpháirteanna atá saindeartha lena n-aghaidh, cé is moite díobh sin a shonraítear in LCM nó i Rialachán (AE) 2021/821;

h.

Gairis neamhspleácha análaithe (trealamh scúba) agus gabhálais lena n-aghaidh, cé is moite díobh sin a shonraítear in LCM nó i Rialachán (AE) 2021/821;

i.

Seaicéad tarrthála, cartúis aershéidte, compáis tumadóireachta, agus ríomhairí tumadóireachta;

Nóta:

Ní rialaítear le X.A.VI.001.i. earraí ar le haghaidh úsáid phearsanta daoine nádúrtha iad.

j.

Soilsí faoi uisce agus trealamh tiomána faoi uisce;

Nóta:

Ní rialaítear le X.A.VI.001.j. earraí ar le haghaidh úsáid phearsanta daoine nádúrtha iad.

k.

Comhbhrúiteoirí aeir agus córais scagacháin atá saindeartha chun sorcóirí aeir a líonadh;

X.D.VI.001

“Bogearraí” atá saindeartha nó atá sainmhodhnaithe le haghaidh “forbairt”, “táirgeadh” nó “úsáid” trealaimh a rialaítear le X.A.VI.001.

X.D.VI.002

“Bogearraí” atá saindeartha chun feithiclí intumtha gan foireann a oibriú, ar feithiclí iad a úsáidtear sa tionscal ola agus gáis.

X.E.VI.001

‘Teicneolaíocht’ chun trealamh a rialaítear le X.A.VI.001 ‘a fhorbairt’, ‘a tháirgeadh’ nó ‘a úsáid’.

Catagóir VII – Aeraspás agus Tiomáint

X.A.VII.001

Innill díosail, agus tarracóirí agus comhpháirteanna atá saindeartha lena n-aghaidh, cé is moite díobh sin a shonraítear in LCM nó i Rialachán (AE) 2021/821.

a.

Innill díosail, cé is moite díobh sin a shonraítear in LCM nó i Rialachán (AE) 2021/821, le haghaidh trucailí, tarracóirí, agus feidhmeanna mótarfheithiclí, ag a bhfuil aschur cumhachta foriomlán 298 kW nó níos mó.

b.

Tarracóirí rothacha seach-mhórbhealaigh ag a bhfuil achmhainneacht iompair 9 t nó níos mó; agus comhpháirteanna aguis gabhálais shaindeartha, cé is moite díobh sin a shonraítear in LCM nó i Rialachán (AE) 2021/821.

c.

Tarracóirí bóthair le haghaidh leathleantóirí, ar a bhfuil acastóirí deiridh singil nó teaindim atá rátaithe le haghaidh 9 t nó níos mó in aghaidh an acastóra agus comhpháirteanna atá saindeartha lena n-aghaidh.

Nóta:

Ní rialaítear le X.A.VII.001.b ná le X.A.VII.001.c feithiclí atá ar cónaí go sealadach, a úsáidtear le haghaidh iompar príobháideach nó chun paisinéirí nó earraí a iompar ó chríocha custaim an Aontais nó tríothu.

X.A.VII.002

Innill ghástuirbín agus comhpháirteanna, cé is moite díobh sin a shonraítear in LCM nó i Rialachán (AE) 2021/821.

a.

Ní úsáidtear.

b.

Ní úsáidtear.

c.

Aerinnill ghástuirbín agus comhpháirteanna atá saindeartha lena n-aghaidh.

Nóta:

Ní rialaítear le X.A.VII.002.c aerinnill gástuirbín a bheartaítear lena n-úsáid in ‘aerárthach’ sibhialta agus atá in úsáid in ‘aerárthach’ sibhialta bona fida le níos mó ná 8 mbliana. Más rud é go bhfuil siad in úsáid in “aerárthach” sibhialta bona fide le níos mó ná ocht mbliana, féach IARSCRÍBHINN XI.

d.

Ní úsáidtear.

e.

Trealamh análaithe aerárthaigh a oibríonn le comhbhrú, agus comhpháirteanna atá saindeartha lena n-aghaidh, cé is moite díobh sin a shonraítear in LCM nó i Rialachán (AE) 2021/821.

X.B.VII.001

Trealamh tástála tonnchreatha agus comhpháirteanna saindeartha, cé is moite díobh sin a shonraítear in LCM nó i Rialachán (AE) 2021/821.

Nóta:

Ní rialaítear le X.B.VII.001. ach trealamh le haghaidh “forbartha” nó “táirgthe”. Ní rialaítear leis córais faireacháin staide.

X.B.VII.002

“Trealamh”, uirlisiú nó daingneáin atá saindeartha, chun lanna tuirbíní gáis, eití nó múnlaí scriútaí rinne a mhonarú nó a thomhas, mar a leanas:

a.

Trealamh uathoibrithe a úsáideann modhanna neamh-mheicniúla chun tiús ballaí aereiteoige a thomhas;

b.

Uirlisiú, daingneáin nó trealamh tomhais le haghaidh na bpróiseas druileáilte poll “léasair”, scaird uisce nó ECM/EDM a rialaítear le 9E003.c (23);

c.

Trealamh láiste croíthe ceirmeacha;

d.

Trealamh nó uirlisí monaraithe croíthe ceirmeacha;

e.

Trealamh ullmhaithe patrún céarach sceallaí ceirmeacha;

f.

Trealamh scriosdóite nó bácála sceallaí ceirmeacha.

X.D.VII.001

“Bogearraí”, cé is moite díobh sin a shonraítear in LCM nó i Rialachán (AE) 2021/821, le haghaidh “forbairt”, “táirgeadh” trealaimh a rialaítear le X.A.VII.001 nó le X.B.VII.001.

X.D.VII.002

‘Bogearraí’, chun trealamh a rialaítear le X.A.VII.002 nó le X.B.VII.002 ‘a fhorbairt’ nó ‘a tháirgeadh’.

X.E.VII.001

“Teicneolaíocht”, cé is moite díobh sin a shonraítear in LCM nó i Rialachán (AE) 2021/821, le haghaidh “forbairt”, “táirgeadh” nó “úsáid” trealaimh a rialaítear le X.A.VII.001 nó le X.B.VII.001.

X.E.VII.002

‘Teicneolaíocht’, chun trealamh a rialaítear le X.A.VII.002 nó le X.B.VII.002 ‘a fhorbairt’, ‘a tháirgeadh’ nó ‘a úsáid’.

X.E.VII.003

Aon “teicneolaíocht” eile, nach dtugtar tuairisc uirthi in 9E003 (24), mar a leanas:

a.

Córais rialaithe le haghaidh glanspás barra lanna rótair a úsáideann ‘teicneolaíocht’ ghníomhach cásála cúitimh atá teoranta do dhearadh agus do bhunachar sonraí forbartha; nó

b.

Imthaca gáis le haghaidh cóimeálacha rótair d’innill tuirbín.


(1)  Liosta Comhchoiteann Míleata an Aontais Eorpaigh (OJ C 85, 13.3.2020, lch.1).

(2)  Tag. Iarscríbhinn I a ghabhann le Rialachán (AE) 2021/821

(3)  Tag. Iarscríbhinn I a ghabhann le Rialachán (AE) 2021/821.

(4)  Tag. Iarscríbhinn I a ghabhann le Rialachán (AE) 2021/821.

(5)  Tag. Iarscríbhinn I a ghabhann le Rialachán (AE) 2021/821.

(6)  Tag. Iarscríbhinn I a ghabhann le Rialachán (AE) 2021/821.

(7)  Tag. Iarscríbhinn I a ghabhann le Rialachán (AE) 2021/821.

(8)  Tag. Iarscríbhinn I a ghabhann le Rialachán (AE) 2021/821.

(9)  Tag. Iarscríbhinn I a ghabhann le Rialachán (AE) 2021/821.

(10)  Tag: Iarscríbhinn I a ghabhann le Rialachán (AE) 2021/821.

(11)  Tag. Iarscríbhinn I a ghabhann le Rialachán (AE) 2021/821.

(12)  Tag. Iarscríbhinn I a ghabhann le Rialachán (AE) 2021/821.

(13)  Tag. Iarscríbhinn I a ghabhann le Rialachán (AE) 2021/821.

(14)  Tagairt: Iarscríbhinn I a ghabhann le Rialachán (AE) 2021/821

(15)  Tag. Iarscríbhinn I a ghabhann le Rialachán (AE) 2021/821

(16)  Tag. Iarscríbhinn I a ghabhann le Rialachán (AE) 2021/821

(17)  Tag. Iarscríbhinn I a ghabhann le Rialachán (AE) 2021/821

(18)  Tag. Iarscríbhinn I a ghabhann le Rialachán (AE) 2021/821

(19)  Tag. Iarscríbhinn I a ghabhann le Rialachán (AE) 2021/821

(20)  Tag. Iarscríbhinn I a ghabhann le Rialachán (AE) 2021/821

(21)  Féach Iarscríbhinn I a ghabhann le Rialachán (AE) 2021/821

(22)  Féach Iarscríbhinn I a ghabhann le Rialachán (AE) 2021/821

(23)  Féach Iarscríbhinn I a ghabhann le Rialachán (AE) 2021/821

(24)  Féach Iarscríbhinn I a ghabhann le Rialachán (AE) 2021/821


IARSCRÍBHINN III

IARSCRÍBHINN Vb

LIOSTA NA dTÍORTHA COMHPHÁIRTÍOCHTA DÁ dTAGRAÍTEAR IN AIRTEAGAIL 1e(4), 1f(4) AGUS 1fc(4)

[…]


IARSCRÍBHINN IV

‘IARSCRÍBHINN Vc

A.   Samhail le haghaidh foirmeacha fógra, iarratais agus údarúcháin maidir le soláthar, aistriú nó onnmhairiú

(dá dtagraítear in Airteagal 1fb den Rialachán seo)

Tá an t-údarú onnmhairiúcháin bailí i ngach Ballstát san Aontas Eorpach go dtí a dháta éaga.

AN tAONTAS EORPACH

ÚDARÚ / FÓGRA ONNMHAIRIÚCHÁIN (Rialachán (CE) Uimh. 765/2006 ón gComhairle)

Má tá fógra á thabhairt de bhun Airteagal 1e(3) nó Airteagal 1f(3) de Rialachán (CE) Uimh. 765/2006, léirigh cé na pointí a bhfuil feidhm acu:

☐ (a)

chun críoch daonnúil, éigeandálaí sláinte, chun teagmhas a chosc nó a mhaolú go práinneach, teagmhas ar dócha go mbeadh tionchar tromchúiseach suntasach aige ar shláinte agus ar shábháilteacht an duine nó ar an gcomhshaol nó mar fhreagairt ar thubaistí nádúrtha;

☐ (b)

chun críoch leighis nó cógaisíochta;

☐ (c)

úsáid shealadach ag na meáin nuachta;

☐ (d)

nuashonruithe bogearraí;

☐ (e)

úsáid mar fheistí cumarsáide tomhaltóirí;

☐ (f)

an chibearshlándáil agus slándáil faisnéise a áirithiú do dhaoine nádúrtha agus dlítheanacha agus do chomhlachtaí sa Bhealarúis, cé is moite dá rialtas agus de ghnóthais atá faoi rialú díreach nó indíreach an rialtais sin;

☐ (g)

úsáid phearsanta na n-earraí nó teicneolaíochta sin ag daoine nádúrtha atá ag taisteal chun na Bealarúise , agus an úsáid sin teoranta d’earraí pearsanta, earraí tí, feithiclí nó uirlisí trádála atá faoi úinéireacht an duine aonair agus nach bhfuil beartaithe lena ndíol.

I gcás údarúchán, léirigh ar iarradh an t-údarúchán de bhun Airteagal 1e(4), Airteagal 1e(5), Airteagal 1f(4), Airteagal 1f(5) nó Airteagal 1fa(1) de Rialachán (CE) Uimh. 765/2006:

I gcás údarúcháin de bhun Airteagal 1e(4) nó Airteagal 1f(4) de Rialachán (CE) Uimh. 765/2006, léirigh cé na pointí a bhfuil feidhm acu:

☐ (a)

comhar idir an tAontas, rialtais na mBallstát agus rialtas na Bealarúise i gcomhair ábhair shibhialtacha amháin;

☐ (b)

beartaithe le haghaidh an tionscail spáis, lena n-áirítear comhar sa réimse acadúil agus comhar idir-rialtasach i gcláir spáis;

☐ (c)

beartaithe le haghaidh oibriú, cothabháil, athchóireáil breosla agus sábháilteacht cumas núicléach sibhialta, chomh maith le comhar núicléach sibhialta, go háirithe i réimse an taighde agus na forbartha;

☐ (d)

beartaithe le haghaidh na sábháilteachta muirí;

☐ (e)

beartaithe le haghaidh líonraí teileachumarsáide sibhialta, lena n-áirítear seirbhísí idirlín a sholáthar;

☐ (f)

úsáid eisiach eintiteas atá faoi úinéireacht, nó á rialú go haonarach nó i gcomhpháirt ag duine dlítheanach, eintiteas nó comhlacht atá corpraithe nó comhdhéanta faoi dhlí Ballstáit nó tíre comhpháirtíochta;

☐ (g)

le haghaidh ionadaíochtaí taidhleoireachta an Aontais, na mBallstát agus na dtíortha comhpháirtíochta, lena n-áirítear toscaireachtaí, ambasáidí agus misin.

I gcás údarúcháin de bhun Airteagal 1fa(1) de Rialachán (CE) Uimh. 765/2006, léirigh cén pointe a bhfuil feidhm aige:

☐ (a)

chun teagmhas a chosc nó a mhaolú go práinneach, teagmhas ar dócha go mbeadh tionchar tromchúiseach suntasach aige ar shláinte agus ar shábháilteacht an duine nó ar an gcomhshaol;

☐ (b)

conarthaí a tugadh i gcrích roimh an 3 Márta 2022, nó conarthaí coimhdeacha is gá chun conradh den sórt sin a fhorghníomhú, ar choinníoll go n-iarrtar an t-údarú roimh an 1 Bealtaine 2022.

1

1.

Onnmhaireoir

2.

Uimhir aitheantais

3.

Dáta éaga (más infheidhme)

 

4.

Mionsonraí maidir leis an bpointe teagmhála

5.

Coinsíní

6.

An t-údarás eisiúna

7.

Gníomhaire/Ionadaí (más éagsúil leis an onnmhaireoir)

8.

Tír an choinsínithe

Cód (1)

9.

Úsáideoir deiridh (más éagsúil leis an gcoinsíní)

10.

An Ballstát ina bhfuil nó ina mbeidh na hítimí

Cód (1)

11.

An Ballstát ina mbeartaítear dul i mbun an nós imeachta onnmhairiúcháin custaim

Cód (1)

1

12.

Tír is ceann scríbe

Cód (1)

Deimhnigh gur úsáideoir neamh-mhíleata é an t-úsáideoir deiridh

Is ea/Ní hea

13.

Tuairisc ar na hítimí (2)

14.

Tír thionscnaimh

Cód  (1)

15.

Cód an Chórais Chomhchuibhithe nó Cód na hAinmníochta Comhcheangailte (más infheidhme cód 8 ndigit; uimhir CAS, má tá sí ar fáil)

16.

An uimhir ar an liosta rialaithe (i gcás ítimí liostaithe)

17.

Airgeadra agus Luach

18.

Cainníocht na n-ítimí

19.

Úsáid deiridh

Deimhnigh gur úsáid neamh-mhíleata í an úsáid deiridh

Is ea/Ní hea

20.

Dáta an chonartha (más infheidhme)

21.

Nós imeachta onnmhairiúcháin custaim

22.

Faisnéis bhreise:

Ar fáil d’fhaisnéis réamhphriontáilte

De rogha na mBallstát

 

Le comhlánú ag an údarás eisiúna

Síniú

Údarás Eisiúna

Stampa

 

 

Dáta

 


AN tAONTAS EORPACH

(Rialachán (CE) Uimh. 765/2006 ón gComhairle)

1 Arís

1.

Onnmhaireoir

2.

Uimhir aitheantais

 

 

 

 

13.

Tuairisc ar na hítimí

14.

Tír thionscnaimh

Cód1

15.

Cód an tráchtearra (más infheidhme cód 8 ndigit; uimhir CAS, má tá sí ar fáil)

16.

An uimhir ar an liosta rialaithe (i gcás ítimí liostaithe)

17.

Airgeadra agus Luach

18.

Cainníocht na n-ítimí

13.

Tuairisc ar na hítimí

14.

Tír thionscnaimh

Cód1

15.

Cód an tráchtearra (más infheidhme cód 8 ndigit; uimhir CAS, má tá sí ar fáil)

16.

An uimhir ar an liosta rialaithe (i gcás ítimí liostaithe)

 

17.

Airgeadra agus Luach

18.

Cainníocht na n-ítimí

13.

Tuairisc ar na hítimí

14.

Tír thionscnaimh

Cód1

15.

Cód an tráchtearra

16.

An uimhir ar an liosta rialaithe

17.

Airgeadra agus luach

18.

Cainníocht na n-ítimí

 

13.

Tuairisc ar na hítimí

14.

Tír thionscnaimh

Cód1

15.

Cód an tráchtearra

16.

An uimhir ar an liosta rialaithe

17.

Airgeadra agus luach

18.

Cainníocht na n-ítimí

 

13.

Tuairisc ar na hítimí

14.

Tír thionscnaimh

Cód1

15.

Cód an tráchtearra

16.

An uimhir ar an liosta rialaithe

17.

Airgeadra agus luach

18.

Cainníocht na n-ítimí

 

13.

Tuairisc ar na hítimí

14.

Tír thionscnaimh

Cód1

15.

Cód an tráchtearra

16.

An uimhir ar an liosta rialaithe

17.

Airgeadra agus luach

18.

Cainníocht na n-ítimí

Nóta: I gcuid 1 de cholún 24, sonraigh an chainníocht atá fós ar fáil, agus i gcuid 2 de cholún 24, sonraigh an chainníocht a asbhaineadh an uair seo.

23.

An ghlanchainníocht/glanluach (an ghlanmhais/aonad eile agus an t-aonad á léiriú)

26.

Doiciméad custaim (Cineál agus uimhir) nó sliocht (Uimhir) agus dáta na hasbhainte

27.

An Ballstát, ainm agus síniú, an stampa asbhainte

24.

In uimhreacha

25.

I bhfocail le haghaidh na cainníochta /an luacha a asbhaineadh

1.

 

 

 

2.

1.

 

 

 

2.

1.

 

 

 

2.

1.

 

 

 

2.

1.

 

 

 

2.

1.

 

 

 

2.

B.   Samhail chun fógra a thabhairt faoi sheirbhísí bróicéireachta/cúnamh teicniúil, foirmeacha iarratais agus údarúcháin

(dá dtagraítear in Airteagal 1fb den Rialachán seo)

AN tAONTAS EORPACH

CÚNAMH TEICNIÚIL A SHOLÁTHAR (Rialachán (CE) Uimh. 765/2006 ón gComhairle)

Má tá fógra á thabhairt de bhun Airteagal 1e(3) nó Airteagal 1f(3) de Rialachán (CE) Uimh. 765/2006, léirigh cé na pointí a bhfuil feidhm acu:

☐ (a)

chun críoch daonnúil, éigeandálaí sláinte, chun teagmhas a chosc nó a mhaolú go práinneach, teagmhas ar dócha go mbeadh tionchar tromchúiseach suntasach aige ar shláinte agus ar shábháilteacht an duine nó ar an gcomhshaol nó mar fhreagairt ar thubaistí nádúrtha;

☐ (b)

chun críoch leighis nó cógaisíochta;

☐ (c)

úsáid shealadach ag na meáin nuachta;

☐ (d)

nuashonruithe bogearraí;

☐ (e)

úsáid mar fheistí cumarsáide tomhaltóirí;

☐ (f)

an chibearshlándáil agus slándáil faisnéise a áirithiú do dhaoine nádúrtha agus dlítheanacha agus do chomhlachtaí sa Bhealarúis, cé is moite dá rialtas agus de ghnóthais atá faoi rialú díreach nó indíreach an rialtais sin;

☐ (g)

úsáid phearsanta na n-earraí nó teicneolaíochta sin ag daoine nádúrtha atá ag taisteal chun na Bealarúise, agus an úsáid sin teoranta d’earraí pearsanta, earraí tí, feithiclí nó uirlisí trádála atá faoi úinéireacht an duine aonair agus nach bhfuil beartaithe lena ndíol.

I gcás údarúchán, léirigh ar iarradh an t-údarúchán de bhun Airteagal 1e(4), Airteagal 1e(5), Airteagal 1f(4), Airteagal 1f(5) nó Airteagal 1fa(1) de Rialachán (CE) Uimh. 765/2006 :

I gcás údarúcháin de bhun Airteagal 1e(4) nó Airteagal 1f(4) de Rialachán (CE) Uimh. 765/2006, léirigh cé na pointí a bhfuil feidhm acu:

☐ (a)

comhar idir an tAontas, rialtais na mBallstát agus rialtas na Bealarúise i gcomhair ábhair shibhialtacha amháin;

☐ (b)

beartaithe le haghaidh an tionscail spáis, lena n-áirítear comhar sa réimse acadúil agus comhar idir-rialtasach i gcláir spáis;

☐ (c)

beartaithe le haghaidh oibriú, cothabháil, athchóireáil breosla agus sábháilteacht cumas núicléach sibhialta, chomh maith le comhar núicléach sibhialta, go háirithe i réimse an taighde agus na forbartha;

☐ (d)

beartaithe le haghaidh na sábháilteachta muirí;

☐ (e)

beartaithe le haghaidh líonraí teileachumarsáide sibhialta, lena n-áirítear seirbhísí idirlín a sholáthar;

☐ (f)

úsáid eisiach eintiteas atá faoi úinéireacht, nó á rialú go haonarach nó i gcomhpháirt ag duine dlítheanach, eintiteas nó comhlacht atá corpraithe nó comhdhéanta faoi dhlí Ballstáit nó tíre comhpháirtíochta;

☐ (g)

le haghaidh ionadaíochtaí taidhleoireachta an Aontais, na mBallstát agus na dtíortha comhpháirtíochta, lena n-áirítear toscaireachtaí, ambasáidí agus misin.

I gcás údarúcháin de bhun Airteagal 1fa(1) de Rialachán (CE) Uimh. 765/2006, léirigh cén pointe a bhfuil feidhm aige:

☐ (a)

chun teagmhas a chosc nó a mhaolú go práinneach, teagmhas ar dócha go mbeadh tionchar tromchúiseach suntasach aige ar shláinte agus ar shábháilteacht an duine nó ar an gcomhshaol;

☐ (b)

conarthaí a tugadh i gcrích roimh an 3 Márta 2022, nó conarthaí coimhdeacha is gá chun conradh den sórt sin a fhorghníomhú, ar choinníoll go n-iarrtar an t-údarú roimh an 1 Bealtaine 2022.

1

1.

Bróicéir/ Soláthróir an chúnaimh theicniúil/ Iarratasóir

2.

Uimhir aitheantais

3.

Dáta éaga (más infheidhme)

 

4.

Mionsonraí maidir leis an bpointe teagmhála

5.

Onnmhaireoir sa tríú tír thionscnaimh (más infheidhme)

6.

An t-údarás eisiúna

7.

Coinsíní

8.

An Ballstát ina bhfuil an bróicéir/ soláthróir an chúnaimh theicniúil ina chónaí nó bunaithe

Cód (1)

9.

An tír thionscnaimh/ an tír ina bhfuil na hítimí atá faoi réir seirbhísí bróicéireachta

Cód (1)

10.

Úsáideoir deiridh sa tríú tír is ceann scríbe (más éagsúil leis an gcoinsíní)

11.

Tír is ceann scríbe

Cód (1)

12.

Na tríú páirtithe atá i gceist, e.g. gníomhairí (más infheidhme)

 

1

Deimhnigh gur úsáideoir neamh-mhíleata é an t-úsáideoir deiridh

Is ea/Ní hea

13.

Cur síos ar na hítimí /ar an gcúnamh teicniúil.

14.

Cód an Chórais Chomhchuibhithe nó Cód na hAinmníochta Comhcheangailte (más infheidhme)

15.

An uimhir ar an liosta rialaithe (más infheidhme)

16.

Airgeadra agus Luach

17.

Cainníocht na n-ítimí (más infheidhme)

18.

Úsáid deiridh

Deimhnigh gur úsáid neamh-mhíleata í an úsáid deiridh

Is ea/Ní hea

19.

Faisnéis bhreise:

Ar fáil d’fhaisnéis réamhphriontáilte

De rogha na mBallstát

 

Le comhlánú ag an údarás eisiúna

Síniú

Údarás Eisiúna

Stampa

 

 

Dáta

 


(1)  Féach Rialachán Rialachán (AE) 2019/2152 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 27 Samhain 2019 maidir le staidreamh gnó Eorpach, lena n-aisghairtear 10 ngníomh dlí i réimse an staidrimh gnó (IO L 327, 17.12.2019, lch. 1).

(2)  Más gá, féadfar an tuairisc seo a thabhairt i gceangaltán amháin nó níos mó leis an bhfoirm seo (1bis). Sa chás sin, cuir in iúl líon beacht na gceangaltán sa bhosca seo. Ba cheart go mbeadh an tuairisc chomh cruinn agus is féidir agus, i gcás inarb ábhartha, go ndéanfaí CAS nó tagairtí eile d’ítimí ceimiceacha a chur inti go háirithe.

(1)  Féach Rialachán (AE) 2019/2152 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 27 Samhain 2019 maidir le staidreamh gnó Eorpach, lena n-aisghairtear 10 ngníomh dlí i réimse an staidrimh gnó (IO L 327, 17.12.2019, lch. 1).


IARSCRÍBHINN V

Cuirtear an méid seo a leanas in ionad Iarscríbhinn VI a ghabhann le Rialachán 765/2006:

‘IARSCRÍBHINN VI

LIOSTA EARRAÍ A ÚSÁIDTEAR CHUN TÁIRGÍ TOBAC DÁ dTAGRAÍTEAR IN AIRTEAGAL 1g A THÁIRGEADH NÓ A MHONARÚ

Ainm an earra

Cód Ainmníochta Comhcheangailte (AC)  (1)

Scagairí

ex 4823 90

Páipéir le haghaidh toitíní

4813

Blasanna le haghaidh tobac

ex 3302 90

Innealra le haghaidh tobac a ullmhú nó a chóiriú

8478

Sceana agus lanna gearrtha eile, do mheaisíní nó d'fhearais mheicniúla

ex 8208 90 00


(1)  https://eur-lex.europa.eu/legal-content/GA/TXT/PDF/?uri=OJ:L:2021:385:FULL&from=GA


IARSCRÍBHINN VI

Cuirtear an méid seo a leanas in ionad Iarscríbhinn VII a ghabhann le Rialachán 765/2006:

‘IARSCRÍBHINN VII

LIOSTA DE NA TÁIRGÍ MIANRACHA DÁ dTAGRAÍTEAR IN AIRTEAGAL 1h

Ainm an earra

Cód Ainmníochta Comhcheangailte (AC)  (1)

Olaí agus táirgí eile ó dhriogadh tarra guail ardteochta; táirgí comhchosúla inar mó meáchan na gcomhábhar aramatacha ná meáchan na gcomhábhar nach bhfuil aramatach

2707

Olaí peitriliam agus olaí a fhaightear ó mhianraí biotúmanacha (seachas cinn amha); ar olaí peitriliam nó olaí iad a fhaightear ó mhianraí biotúmanacha 70 % nó níos mó, de réir meáchain, dá bhfuil iontu, agus inarb iad na holaí sin bun-chomhábhair na n-ullmhóidí, nach bhfuil sonraithe in áit eile; olaí dramhaíola ina gcuimsítear peitriliam nó mianraí biotúmanacha go príomha

2710

Gáis pheitriliam agus hidreacarbóin ghásacha eile

2711

Glóthach pheitriliam, céir phairifín, céir pheitriliam mhicricriostalta, céir ola, ózaiceirít, céir ligníte, céir mhóna, céaracha mianraí eile, agus táirgí comhchosúla a fhaightear trí shintéis nó trí phróisis eile, bídís daite nó ná bídís

2712

Cóc peitriliam, biotúman peitriliam agus iarmhair eile olaí peitriliam nó iarmhair olaí a fhaightear ó mhianraí biotúmanacha, nach bhfuil sonraithe in áit eile

2713

Maisteoga biotúmanacha, ciorruithe agus meascáin bhiotúmanacha eile atá bunaithe ar asfalt nádúrtha, ar bhiotúman nádúrtha, ar bhiotúman peitriliam, ar tharra mianrach nó ar phic tarra mhianrach

2715


(1)  https://eur-lex.europa.eu/legal-content/GA/TXT/PDF/?uri=OJ:L:2021:385:FULL&from=GA


IARSCRÍBHINN VII

Cuirtear an méid seo a leanas in ionad Iarscríbhinn VIII a ghabhann le Rialachán 765/2006:

‘IARSCRÍBHINN VIII

LIOSTA NA dTÁIRGÍ CLÓIRÍDE POTAISIAM (‘POTAIS’) DÁ dTAGRAÍTEAR IN AIRTEAGAL 1i

Ainm an earra

Cód Ainmníochta Comhcheangailte (AC) (1)

Clóiríd photaisiam

3104 20

Leasacháin mhianracha nó cheimiceacha ina bhfuil na trí dhúil leasaitheacha nítrigin, fosfar agus potaisiam

3105 20 10

3105 20 90

Leasacháin mhianracha nó cheimiceacha ina bhfuil an dá dhúil leasaitheacha fosfar agus potaisiam

3105 60 00

Leasacháin eile ina bhfuil clóiríd photaisiam

ex 3105 90 20

ex 3105 90 80


(1)  https://eur-lex.europa.eu/legal-content/GA/TXT/PDF/?uri=OJ:L:2021:385:FULL&from=GA


IARSCRÍBHINN VIII

‘IARSCRÍBHINN X

LIOSTA DE NA TÁIRGÍ ADHMAID DÁ dTAGRAÍTEAR IN AIRTEAGAL 1o

Ainm an earra

Cód Ainmníochta Comhcheangailte (AC)  (1)

Adhmad agus earraí adhmaid; fioghual

44


(1)  https://eur-lex.europa.eu/legal-content/GA/TXT/PDF/?uri=OJ:L:2021:385:FULL&from=GA


IARSCRÍBHINN IX

‘IARSCRÍBHINN XI

LIOSTA DE NA TÁIRGÍ STROIGHNE DÁ dTAGRAÍTEAR IN AIRTEAGAL 1p

Ainm an earra

Cód Ainmníochta Comhcheangailte (AC)  (1)

Stroighin, lena n-áirítear clincir stroighne, bídís daite nó ná bídís

2523

Earraí déanta as stroighin, as coincréit nó as cloch shaorga, bídís treisithe nó ná bídís

6810


(1)  https://eur-lex.europa.eu/legal-content/GA/TXT/PDF/?uri=OJ:L:2021:385:FULL&from=GA


IARSCRÍBHINN X

‘IARSCRÍBHINN XII

LIOSTA DE NA TÁIRGÍ IARAINN AGUS CRUACH DÁ dTAGRAÍTEAR IN AIRTEAGAL 1q

Ainm an earra

Cód Ainmníochta Comhcheangailte (AC)  (1)

Iarann agus cruach

72

Earraí iarainn agus cruach

73


(1)  https://eur-lex.europa.eu/legal-content/GA/TXT/PDF/?uri=OJ:L:2021:385:FULL&from=GA


IARSCRÍBHINN XI

‘IARSCRÍBHINN XIII

LIOSTA DE NA TÁIRGÍ RUBAIR DÁ dTAGRAÍTEAR IN AIRTEAGAL 1r

Ainm an earra

Cód Ainmníochta Comhcheangailte (AC)  (1)

Aerbhoinn nua, déanta as rubar

4011


(1)  https://eur-lex.europa.eu/legal-content/GA/TXT/PDF/?uri=OJ:L:2021:385:FULL&from=GA


IARSCRÍBHINN XII

‘IARSCRÍBHINN XIV

LIOSTA DEN INNEALRA DÁ dTAGRAÍTEAR IN AIRTEAGAL 1s

Ainm an earra

Cód Ainmníochta Comhcheangailte (AC)  (1)

Imoibreoirí núicléacha; eilimintí breosla (cartúis), nach bhfuil ionradaithe, le haghaidh imoibreoirí núicléacha; innealra agus gléasra le haghaidh scaradh iseatópach:

8401

Coirí a ghineann gal uisce nó gala eile (seachas coirí uisce te le haghaidh téimh lárnaigh lenar féidir gal uisce a ghiniúint faoi lagbhrú freisin); coirí uisce fhorthéite:

8402

Gléasra cúnta le húsáid le coirí atá faoi cheannteideal 8402 nó 8403 (mar shampla, barainneoirí, forthéiteoirí, easbhainteoirí súiche, aisghabhálaithe gáis); comhdhlúthadáin gaile uisce nó córais cumhachta gaile eile

8404

Gineadóirí gáis táirgeora nó gáis uisce, gona n-íontóirí nó gan íontóirí; gineadóirí gáis; aicéitiléine agus gineadóirí gáis comhchosúla a úsáideann próiseas uisce, gona n-íontóirí nó gan íontóirí

8405

Tuirbíní gaile uisce agus tuirbíní gaile eile:

8406

Innill loiní dócháin inmheánaigh, frithingeacha spréachadhainte nó rothlacha

8407

Innill loiní dócháin inmheánaigh d’adhaint chomhbhrú (innill díosail nó leathdhíosail):

8408

Páirteanna atá oiriúnach le húsáid le hinnill atá faoi cheannteideal 8407 nó 8408 go príomha nó leis na hinnill sin amháin

8409

Tuirbíní hiodrálacha, rothaí uisce, maille leis na rialtáin a ghabhann leo

8410

Innill agus mótair eile

8412

Caidéil le haghaidh leachtanna, bídís feistithe le feiste tomhais nó ná bídís; ardaitheoirí leachta:

8413

Meaisíní aerchóirithe, ina bhfuil gaothrán mótarthiomáinte agus eilimintí chun an teocht agus taise an aeir a athrú, lena n-áirítear na meaisíní nach féidir taise an aeir a rialú ann ar leithligh

8415

Dóirí foirnéise i gcomhair breosla leachtach, i gcomhair breosla soladach mionaithe nó i gcomhair gáis; stócálaithe meicniúla gona ngrátaí meicniúla, gona scaoilteoirí luatha meicniúla agus fearais chomhchosúla

8416

Caidéil teasa seachas meaisíní aerchóirithe faoi cheannteideal 8415

Ex84 18

Meaisíní cleandrála nó meaisíní rollta eile, seachas i gcomhair miotal nó gloine, maille leis na sorcóirí a ghabhann leo

8420

Lártheifneoirí, lena n-áirítear triomadóirí lártheifeacha; innealra agus gléasra scagacháin nó íonúcháin, i gcomhair leachtanna nó gás

8421

Innealra le haghaidh buidéil nó coimeádáin eile a ghlanadh nó a thriomú; innealra i gcomhair buidéil, cannaí, boscaí, málaí nó coimeádáin eile a líonadh, a dhúnadh, a shéalú nó a lipéadú; innealra le buidéil, prócaí, feadáin agus coimeádáin chomhchosúla a chur i gcapsúl; innealra pacála nó clúdaithe eile (lena n-áirítear innealra teas-chrapchlúdaithe); innealra i gcomhair deochanna a aerú

Ex84 22

Innealra meáite (meánna a bhfuil íogaireacht 5 cg nó níos fearr acu as an áireamh), lena n-áirítear innill chomhairimh nó seiceála; meáchain i gcomhair meaisíní meáite de gach cineál

8423

Fearais mheicniúla (bídís oibrithe de láimh nó ná bíodh) i gcomhair leachtanna nó púdair a theilgean, a easrú nó a spraeáil;múchtóirí tine, bídís luchtaithe nó ná bídís; múchtóirí tine bídís luchtaithe nó ná bíodh; gunnaí spraeála agus fearais chomhchosúla; meaisíní gaile nó greanroiste agus meaisíní scairdteilgin comhchosúla eile

8424

Tácla agus ardaitheoirí ulóige seachas ardaitheoirí scipe; crainn tochrais agus tochaird; seacanna

8425

Deiricí long; craenacha, lena n-áirítear craenacha cábla; frámaí tógála inaistrithe, iompróirí gabhalscartha agus trucailí oibreacha a bhfuil craein feistithe orthu

8426

Trucailí ladhar-ardaitheora; trucailí oibreacha eile a bhfuil trealamh ardúcháin nó láimhsithe feistithe díobh

8427

Innealra tógála, láimhseála, luchtaithe nó díluchtaithe eile (mar shampla, ardaitheoirí, staighrí beo, iompróirí, teilifeiricí

8428

Ollscartairí, claonscartairí, grádóirí, leibhéalaithe, scríobairí, sluaistí meicniúla, tochaltóirí, lódairí sluaisteacha, meaisíní sactha agus rollóirí bóthair, iad féinghluaiste

8429

Innealra eile chun gluaiste, grádaithe, leibhéalaithe, scríobtha, tochailte, sactha, balctha, asbhainte nó tollta, le haghaidh cré, mianraí nó mianta; sáiteoirí pílí agus asbhainteoirí pílí; céachtaí sneachta agus séidirí sneachta

8430

Páirteanna atá oiriúnach le húsáid leis an innealra faoi cheannteideal 8425 go 8430 amháin nó go príomha

8431

Innealra le haghaidh laíon d’ábhar snáithíneach ceallúlósach a dhéanamh nó le haghaidh páipéar nó cairtchlár a dhéanamh nó a chríochnú

8439

Innealra leabharcheangail, lena n-áirítear meaisíní fuála leabhar

8440

Innealra eile le haghaidhlaíon páipéir, páipéar nó cairtchlár a chóiriú, lena n-áirítear meaisíní gearrtha de gach cineál

8441

Innealra, gaireas agus trealamh (seachas na huirlisí meaisín faoi cheannteidil 8456 go 8465 ) le haghaidh plátaí, sorcóirí nó comhpháirteanna clódóireachta eile a ullmhú nó a dhéanamh; plátaí, sorcóirí agus comhpháirteanna priontála eile; plátaí, sorcóirí agus clocha liteagrafacha, a ullmhaítear chun priontála (mar shampla, plánáilte, gránaithe nó snasta)

8442

Innealra clódóireachta a úsáidtear i gcomhair clódóireachta le plátaí, sorcóirí agus comhpháirteanna clódóireachta eile faoi cheannteideal 8442 ; printéirí eile, meaisíní cóipeála agus meaisíní facs, bídís ceangailte le chéile nó ná bídís; páirteanna agus gabhálais díobh

8443

Meaisíní chun ábhair theicstíle de dhéantús an duine a easbhrú, a tharraingt, a uigeachtú nó a ghearradh:

8444 00

Meaisíní chun snáithíní teicstíle a ullmhú; meaisíní sníomhacháin, dúblála nó casta agus innealra eile le snáth teicstíle a tháirgeadh; meaisíní tochraiste nó casta teicstíle (lena n-áirítear casadh innigh) agus meaisíní le haghaidh snáthanna teicstíle a ullmhú le húsáid ar na meaisíní faoi cheannteideal 8446 nó 8447

8445

Meaisíní cniotála, meaisíní nascála lúb agus meaisíní le haghaidh snáth galúnaithe, fialsíoda, lása, bróidnéireachta, ciumhsóg, bréid nó eangaí agus meaisíní le haghaidh caitíniú

8447

Meaisíní cúnta le húsáid le meaisíní faoi cheannteidil 8444 , 8445 , 8446 nó 8447 (mar shampla, dobaithe, jacquard, stopanna uathoibríocha, meicníochtaí athraithe tointeálacha); páirteanna agus gabhálais atá oiriúnach le húsáid le meaisíní faoin gceannteideal seo nó faoi cheannteidil 8444 , 8445 , 8446 , 8447 amháin nó go príomha (lena n-áirítear fearsaidí agus eitleoirí fearsaide, cardáil éadaí, cíortha, siní easbhrúite, tointeálacha, úimeacha agus frámaí úma, snáthaidí osánachta)

8448

Innealra le haghaidh feilt nó earraí neamhfhite a mhonarú nó a chríochnú sa phíosa nó i gcruthanna, lena n-áirítear innealra le hataí feilt a dhéanamh; bloic le haghaidh hataí a dhéanamh

8449 00 00

Innealra le haghaidh ullmhúchán, súdaireacht nó oibriú seithí, craicne nó leathair nó le haghaidh coisbheart nó earraí eile seithí, craicne nó leathair a dhéanamh nó a dheisiú, seachas meaisíní fuála

8453

Tiontairí, ladair, múnlaí tinní agus meaisíní teilgthe, de chineál a úsáidtear sa mhiotalóireacht nó i dteilgcheártaí miotail

8454

Muilte rollta miotail maille leis na rollaí a ghabhann leo

8455

Ionaid mheaisínithe, meaisíní tógála seasta (stáisiún singil) agus meaisíní aistrithe ilstáisiúin, chun miotal a oibriú

8457

Deileanna (lena n-áirítear ionaid deileadóireachta) le miotail a bhaint

8458

Páirteanna agus gabhálais atá oiriúnach le húsáid leis na meaisíní faoi cheannteidil 8456 go 8465 amháin nó go príomha, lena n-áirítear coinneálaithe saothair nó uirlise, cinn dísle féinoscailte, cinn a scoilteann agus ceangaltáin speisialta eile le haghaidh uirlisí meaisín; coinneálaithe uirlise d’aon chineál uirlise le haghaidh oibriú i ngreim láimhe

8466

Uirlisí le haghaidh oibriú i ngreim láimhe, neomatach, hiodrálach nó le mótar féinchuimsithe leictreach nó neamhleictreach

8467

Innealra agus gaireas le haghaidh sádrála, prásála nó táthaithe, bíodh sé in ann gearradh nó ná bíodh, seachas iad siúd faoi cheannteideal 8515 ; meaisíní agus fearais a oibríonn le gás chun faghairt a chur ar dhromchlaí

8468

Meaisíní uathphróiseála sonraí agus aonaid díobh; léitheoirí maighnéadacha nó optúla, meaisíní le sonraí a thras-scríobh ar mheáin sonraí i bhfoirm chódaithe agus meaisíní le haghaidh sonraí mar seo a phróiseáil, nach bhfuil sonraithe ná áirithe in áit eile

8471

Innealra le cré, cloch, mianta nó substaintí mianracha eile, i bhfoirm sholadach (lena n-áirítear púdar nó taos) a shórtáil, a chriathrú, a scaradh, a ní, a bhrú, a mheilt, a mheascadh nó a fhuineadh; innealra i gcomhair breoslaí soladacha mianracha, taos ceirmeach, ábhair plástrála nó táirgí mianracha eile i bhfoirm púdair nó taois a cheirtleánú nó a mhúnlú; meaisíní le haghaidh múnlaí teilgcheárta a dhéanamh de ghaineamh

8474

Meaisíní le haghaidh lampaí, feadáin nó comhlaí nó splancbholgáin, leictreacha nó leictreonacha i gclúdaigh ghloine a chóimeáil; meaisíní le haghaidh saoirsiú te nó monarú; a dhéanamh ar ghloine nó earraí gloine

8475

Innealra le haghaidh rubar nó plaistigh a shaoirsiú le haghaidh táirgí a dhéanamh as na hábhair seo, nach bhfuil sonraithe nó san áireamh in aon áit eile sa chaibidil seo

8477

Meaisíní agus fearais mheicniúla a bhfuil feidhmeanna ar leith acu nach bhfuil sonraithe, nó nach bhfuil san áireamh in aon áit eile sa chaibidil seo

8479

Boscaí múnlála le haghaidh teilgcheárta miotail; boinn múnla; patrúin mhúnla; múnlaí le haghaidh miotail (seachas múnlaigh tinní), cairbídí miotail, gloine, ábhair mhionracha, rubar nó plaistigh

8480

Sconnaí, cocaí agus fearais eile le haghaidh píopaí, blaoscanna coire, umair, dabhcha nó a leithéidí, lena n-áirítear comhlaí laghdaithe brú agus comhlaí rialaithe teasa

8481

Imthacaí gránacha nó rollacha

8482

Fearsaidí tarchuir (lena n-áirítear ceamfhearsaidí agus cromfhearsaidí) agus cromáin; cásálacha imthacaí agus imthaca loma fearsaide; giair agus giaráil; gránscriúnna nó rollscriúnna; giarbhoscaí agus athraitheoirí luais eile, lena n-áirítear tiontairí casmhóiminte; rothaí lústair agus ulóga, lena n-áirítear blocanna ulóige; crága agus cúpláin fearsaide (lena n-áirítear ailt uilíocha)

8483

Gaiscéid agus ailt chomhchosúla leathánra mhiotail comhcheangailte le hábhar eile a bhfuil dhá shraith nó níos mó miotail ann; foirne nó ilchnuasaigh gaiscéad agus alt comhchosúil, a bhfuil comhdhéanamh neamhchosúil acu, curtha i máilíní, i gclúdaigh nó i bpacáil comhchosúil; séalaí meicniúla

8484

Mótair leictreacha agus gineadóirí (seachas foirne ginte)

8501

Tacair ginte leictreachais agus tiontairí rothlacha