ISSN 1977-0839

Iris Oifigiúil

an Aontais Eorpaigh

L 042I

European flag  

An t-eagrán Gaeilge

Reachtaíocht

65
23 Feabhra 2022


Clár

 

II   Gníomhartha neamhreachtacha

Leathanach

 

 

RIALACHÁIN

 

*

Rialachán (AE) 2022/259 ón gComhairle an 23 Feabhra 2022 lena leasaítear Rialachán (AE) Uimh. 269/2014 a bhaineann le bearta sriantacha i ndáil le gníomhaíochtaí lena mbaintear an bonn d’iomláine chríochach, de cheannasacht agus de neamhspleáchas na hÚcráine nó ar bagairt iad na gníomhaíochtaí sin ar an méid sin

1

 

*

Rialachán Cur Chun Feidhme (AE) 2022/260 ón gComhairle an 23 Feabhra 2022 lena gcuirtear chun feidhme Rialachán (AE) 269/2014 a bhaineann le bearta sriantacha i ndáil le gníomhaíochtaí lena mbaintear an bonn d’iomláine chríochach, de cheannasacht agus de neamhspleáchas na hÚcráine nó ar bagairt iad na gníomhaíochtaí sin ar an méid sin

3

 

*

Council Implementing Regulation (EU) 2022/261 of 23 February 2022 implementing Regulation (EU) No 269/2014 concerning restrictive measures in respect of actions undermining or threatening the territorial integrity, sovereignty and independence of Ukraine

15

 

*

Council Regulation (EU) 2022/262 of 23 February 2022 amending Regulation (EU) No 833/2014 concerning restrictive measures in view of Russia’s actions destabilising the situation in Ukraine

74

 

*

Council Regulation (EU) 2022/263 of 23 February 2022 concerning restrictive measures in response to the recognition of the non-government controlled areas of the Donetsk and Luhansk oblasts of Ukraine and the ordering of Russian armed forces into those areas

77

 

 

CINNTÍ

 

*

Cinneadh (CBES) 2022/264 ón gComhairle an 23 Feabhra 2022 lena leasaítear Cinneadh 2014/512/CBES a bhaineann le bearta sriantacha i bhfianaise ghníomhaíochtaí na Rúise i ndíchobhsú staid na hÚcráine

95

 

*

Council Decision (CFSP) 2022/265 of 23 February 2022 amending Decision 2014/145/CFSP concerning restrictive measures in respect of actions undermining or threatening the territorial integrity, sovereignty and independence of Ukraine

98

 

*

Cinneadh (CBES) 2022/266 ón gComhairle an 23 Feabhra 2022 a bhaineann le bearta sriantacha mar fhreagairt ar aitheantas a thabhairt do na limistéir nach bhfuil faoi rialú an rialtais i réigiúin Donetsk agus Luhansk na hÚcráine agus ar an ordú fórsaí armtha na Rúise a chur chun na limistéir sin

109

 

*

Cinneadh (CBES) 2022/267 ón gComhairle an 23 Feabhra 2022 lena leasaítear Cinneadh 2014/145/CBES a bhaineann le bearta sriantacha i ndáil le gníomhaíochtaí lena mbaintear an bonn d’iomláine chríochach, de cheannasacht agus de neamhspleáchas na hÚcráine nó ar bagairt iad na gníomhaíochtaí sin ar an méid sin

114

GA


II Gníomhartha neamhreachtacha

RIALACHÁIN

23.2.2022   

GA

Iris Oifigiúil an Aontais Eorpaigh

LI 42/1


RIALACHÁN (AE) 2022/259 ÓN gCOMHAIRLE

an 23 Feabhra 2022

lena leasaítear Rialachán (AE) Uimh. 269/2014 a bhaineann le bearta sriantacha i ndáil le gníomhaíochtaí lena mbaintear an bonn d’iomláine chríochach, de cheannasacht agus de neamhspleáchas na hÚcráine nó ar bagairt iad na gníomhaíochtaí sin ar an méid sin

TÁ COMHAIRLE AN AONTAIS EORPAIGH,

Ag féachaint don Chonradh ar Fheidhmiú an Aontais Eorpaigh, agus go háirithe Airteagal 215 de,

Ag féachaint do Chinneadh 2014/145/CBES ón gComhairle an 17 Márta 2014 a bhaineann le bearta sriantacha i ndáil le gníomhaíochtaí lena mbaintear an bonn d’iomláine chríochach, de cheannasacht agus de neamhspleáchas na hÚcráine nó ar bagairt iad na gníomhaíochtaí sin ar an méid sin (1),

Ag féachaint don togra comhpháirteach ó Ardionadaí an Aontais do Ghnóthaí Eachtracha agus don Bheartas Slándála agus ón gCoimisiún Eorpach,

De bharr an mhéid seo a leanas:

(1)

Le Rialachán (AE) Uimh. 269/2014 ón gComhairle maidir le bearta sriantacha i leith gníomhaíochtaí lena ndéantar dochar nó lena gcruthaítear baol d’iomláine chríochach, do cheannasacht agus do neamhspleáchas na hÚcráine (2), tugtar éifeacht do bhearta sriantacha dá bhforáiltear i gCinneadh 2014/145/CBES.

(2)

An 23 Feabhra 2022, ghlac an Chomhairle Cinneadh 2022/265 lena leasaítear Cinneadh 2014/145/CBES agus lena dtugtar isteach sásra maolaithe le haghaidh oibreoirí áirithe a thagann faoin reo sócmhainní agus faoin toirmeasc ar chistí agus acmhainní eacnamaíocha a chur ar fáil dóibh.

(3)

Tagann na leasuithe sin faoi réim raon feidhme an Chonartha agus, dá bhrí sin, tá gá le gníomhaíocht rialála ar leibhéal an Aontais chun iad a chur chun feidhme, go háirithe d’fhonn a áirithiú go gcuirfear i bhfeidhm iad go haonfhoirmeach i ngach Ballstát.

(4)

Dá bhrí sin, ba cheart Rialachán (AE) Uimh. 269/2014 ón gComhairle a leasú dá réir,

TAR ÉIS AN RIALACHÁN SEO A GHLACADH:

Airteagal 1

Leasaítear Rialachán (AE) Uimh. 269/2014 ón gComhairle mar a leanas:

Cuirtear isteach an tAirteagal seo a leanas i ndiaidh Airteagal 6a:

‘Airteagal 6b

1.   De mhaolú ar mhíreanna 1 agus 2, féadfaidh údaráis inniúla Ballstáit a údarú go ndéanfar cistí reoite áirithe nó acmhainní eacnamaíocha áirithe a scaoileadh, cistí nó acmhainní ar leis an eintiteas iad agus a liostaítear faoi na huimhreacha iontrála 53, 54 agus 55 in Iarscríbhinn I, nó cistí nó acmhainní eacnamaíocha áirithe a chur ar fáil do na heintitis sin, faoi choinníollacha a mheasfaidh na húdaráis inniúla is iomchuí agus tar éis dóibh a chinneadh go bhfuil cistí nó acmhainní eacnamaíocha den sórt sin riachtanach chun foirceannadh a dhéanamh, faoin 24 Lúnasa 2022 a ghlacadh), ar oibríochtaí, conarthaí, nó comhaontuithe eile, lena n-áirítear caidrimh bhaincéireachta comhfhreagraí, a cuireadh i gcrích leis na heintitis sin roimh 23 Feabhra 2022. ’.

Airteagal 2

Tiocfaidh an Rialachán seo i bhfeidhm ar dháta a fhoilsithe in Iris Oifigiúil an Aontais Eorpaigh.

Beidh an Rialachán seo ina cheangal go huile agus go hiomlán agus beidh sé infheidhme go díreach i ngach Ballstát.

Arna dhéanamh Bhruiséil sa 23 Feabhra 2022

Thar ceann na Comhairle

An tUachtarán

J.-Y. LE DRIAN


(1)  IO L 078, 17.3.2014, lch. 16.

(2)  Rialachán (AE) Uimh. 269/2014 ón gComhairle an 17 Márta 2014 a bhaineann le bearta sriantacha i ndáil le gníomhaíochtaí lena mbaintear an bonn d’iomláine chríochach, de cheannasacht agus de neamhspleáchas na hÚcráine nó ar bagairt iad na gníomhaíochtaí sin ar an méid sin (IO L 78, 17.3.2014, lch. 6).


23.2.2022   

GA

Iris Oifigiúil an Aontais Eorpaigh

LI 42/3


RIALACHÁN CUR CHUN FEIDHME (AE) 2022/260 ÓN gCOMHAIRLE

an 23 Feabhra 2022

lena gcuirtear chun feidhme Rialachán (AE) 269/2014 a bhaineann le bearta sriantacha i ndáil le gníomhaíochtaí lena mbaintear an bonn d’iomláine chríochach, de cheannasacht agus de neamhspleáchas na hÚcráine nó ar bagairt iad na gníomhaíochtaí sin ar an méid sin

TÁ COMHAIRLE AN AONTAIS EORPAIGH,

Ag féachaint don Chonradh ar Fheidhmiú an Aontais Eorpaigh,

Ag féachaint do Rialachán (AE) Uimh. 269/2014 ón gComhairle an 17 Márta 2014 a bhaineann le bearta sriantacha i ndáil le gníomhaíochtaí lena mbaintear an bonn d’iomláine chríochach, de cheannasacht agus de neamhspleáchas na hÚcráine nó ar bagairt iad na gníomhaíochtaí sin ar an méid sin (1), agus go háirithe Airteagal 14(1) de,

Ag féachaint don togra ó Ardionadaí an Aontais do Ghnóthaí Eachtracha agus don Bheartas Slándála,

De bharr an mhéid seo a leanas:

(1)

An 17 Márta 2014, ghlac an Chomhairle Rialachán (AE) Uimh. 269/2014.

(2)

Tá an tAontas fós diongbháilte agus tacaíocht á tabhairt aige do cheannasacht agus d’iomláine chríochach na hÚcráine.

(3)

Sna conclúidí uaithi an 24 agus an 25 Meitheamh 2021, d'iarr an Chomhairle ar an Rúis freagracht a ghlacadh go hiomlán as cur chun feidhme iomlán Chomhaontuithe Mhionsc a áirithiú mar an príomhchoinníoll le haghaidh aon athrú suntasach ar sheasamh an Aontais. Chuir sí i bhfios go láidir gur gá freagairt láidir chomhordaithe ón Aontas agus óna Bhallstáit ar aon ghníomhaíocht mhailíseach, neamhdhleathach, shuaiteach bhreise a dhéanfadh an Rúis, agus leas iomlán á bhaint as na hionstraimí uile atá ar fáil don Aontas, agus comhordú á áirithiú leis na comhpháirtithe. Chuige sin, d’iarr an Chomhairle Eorpach ar an gCoimisiún agus ar Ardionadaí an Aontais do Ghnóthaí Eachtracha agus do Bheartas Slándála ('an tArdionadaí') freisin, roghanna a chur i láthair maidir le bearta sriantacha breise, lena n-áirítear smachtbhannaí eacnamaíocha.

(4)

Sna conclúidí uaithi an 16 Nollaig 2021, chuir an Chomhairle Eorpach i bhfios go láidir a phráinní atá sé go mbainfeadh an Rúis an lasair den teannas atá ann de bharr an tóstail mhíleata feadh theorainn na Rúise leis an Úcráin agus de bharr na reitrice ionsaithí. D’athdhearbhaigh sí go dtacaíonn an Chomhairle Eorpach go hiomlán le ceannasacht agus le hiomláine chríochach na hÚcráine. Agus an Chomhairle Eorpach ag moladh go ndéanfaí iarrachtaí taidhleoireachta agus ag tacú le formáid na Normainne mar bhealach chun cur chun feidhme iomlán Chomhaontuithe Mhionsc a bhaint amach, luaigh an Chomhairle Eorpach go mbeadh iarmhairtí ollmhóra agus costais throma ann mar fhreagairt ar aon ghreas míleata eile a dhéanfaí i gcoinne na hÚcráine, lena n-áirítear bearta sriantacha arna gcomhordú lenar gcomhpháirtithe.

(5)

An 24 Eanáir 2022, d’fhormheas an Chomhairle conclúidí inar cháin sí gníomhaíochtaí agus bagairtí ionsaitheacha leanúnacha na Rúise i gcoinne na hÚcráine, agus inar iarr sí ar an Rúis an lasóg a bhaint den bharrach, cloí leis an dlí idirnáisiúnta agus páirt chuiditheach a ghlacadh in idirphlé trí na sásraí idirnáisiúnta atá bunaithe. D’athdhearbhaigh an Chomhairle tiomantas iomlán an Aontais do na croíphrionsabail ar a bhfuil slándáil na hEorpa bunaithe, agus atá cumhdaithe i gCairt na Náisiún Aontaithe agus i ndoiciméid bhunaitheacha na hEagraíochta um Shlándáil agus Comhar san Eoraip, lena n-áirítear Ionstraim Chríochnaitheach Heilsincí agus Cairt Pháras. Áirítear leis na croíphrionsabail sin go háirithe comhionannas ceannasach agus iomláine chríochach Stát, dosháraitheacht na dteorainneacha, staonadh ó fhorneart a bhagairt nó a úsáid, agus saoirse Stát a socruithe slándála féin a roghnú nó a athrú. Luaigh an Chomhairle nach bhfuil na prionsabail sin inchaibidle ná faoi réir athbhreithniú ná athléiriú agus gur bac é sárú na Rúise ar spás slándála coiteann agus doroinnte san Eoraip, agus go gcuireann sé an tsíocháin agus an chobhsaíocht ar an mór-roinn seo againne i mbaol. Á mheabhrú di na conclúidí ón gComhairle Eorpach ó mhí na Nollag 2021, d’athdhearbhaigh an Chomhairle go n-eascródh iarmhairtí ollmhóra agus costais thromchúiseacha as aon ionsaí míleata breise a dhéanfaidh an Rúis ar an Úcráin, agus go n-áirítear air sin réimse leathan beart sriantach ar earnálacha agus ar dhaoine aonair a ghlacfaí i gcomhar le comhpháirtithe.

(6)

An 19 Feabhra 2022, d’eisigh an tArdionadaí dearbhú thar ceann an Aontais inar léiríodh gur cúis imní é tóstail ollmhór fhórsaí armtha na Rúise san Úcráin agus thart ar an Úcráin agus thathantaigh sé ar an Rúis páirt a ghlacadh in idirphlé fónta agus i dtaidhleoireacht, guaim a choinneáil uirthi féin agus an lasóg a bhaint den bharrach trí go leor fórsaí míleata a tharraingt siar ó theorainneacha na hÚcráine. Luaigh an tAontas go mbeadh iarmhairtí ollmhóra agus costais throma ann mar fhreagairt ar aon ghreas míleata eile a dhéanfadh an Rúis i gcoinne na hÚcráine, lena n-áirítear bearta sriantacha arna gcomhordú lenár gcomhpháirtithe.

(7)

An 21 Feabhra 2022, shínigh Uachtarán Chónaidhm na Rúise foraithne inar aithníodh neamhspleáchas agus ceannasacht ‘Daon-Phoblacht Donetsk’ agus ‘Daon-Phoblacht Luhansk’ (féinfhógartha araon) inar ordaíodh fórsaí armtha na Rúise imscaradh in Oirthear na hÚcráine.

(8)

An 22 Feabhra 2022, d’eisigh an tArdionadaí dearbhú thar ceann an Aontais inar cháin sé cinneadh Uachtarán Chónaidhm na Rúise aitheantas a thabhairt do na críocha sin nach bhfuil faoi rialú rialtais i réigiúin Donetsk agus Luhansk san Úcráin mar eintitis neamhspleácha agus an cinneadh a rinneadh ina dhiaidh sin trúpaí Rúiseacha a chur chuig na limistéir sin. Baineann an ghníomhaíocht neamhdhleathach sin an bonn de cheannasacht agus de neamhspleáchas na hÚcráine a thuilleadh agus is sárú tromchúiseach í ar an dlí idirnáisiúnta agus ar chomhaontuithe idirnáisiúnta, lena n-áirítear Cairt na Náisiún Aontaithe, Ionstraim Chríochnaitheach Heilsincí, Cairt Pháras agus Meabhrán Bhúdaipeist, chomh maith le Comhaontuithe Mhionsc agus Rún 2202 (2015) ó Chomhairle Slándála na Náisiún Aontaithe. D’áitigh an tArdionadaí ar an Rúis, mar pháirtí sa choinbhleacht, an t-aitheantas sin a aisiompú, seasamh lena gealltanais, cloí leis an dlí idirnáisiúnta agus filleadh ar an bplé faoi chuimsiú fhormáid na Normainne agus an Ghrúpa Teagmhála Thríthaobhaigh. D’fhógair sé go bhfreagródh an tAontas do na sárúithe is déanaí sin ag an Rúis trí bhearta breise sriantacha a ghlacadh mar ábhar práinne.

(9)

I bhfianaise a thromchúisí atá an staid, measann an Chomhairle gur cheart 22 dhuine agus 4 eintiteas a chur ar liosta na ndaoine, na n-eintiteas agus na gcomhlachtaí atá faoi réir na mbeart sriantach mar a leagtar amach in Iarscríbhinn I a ghabhann le Rialachán (AE) 269/2014 iad.

(10)

Ba cheart, dá bhrí sin, Iarscríbhinn I a ghabhann le Rialachán (AE) Uimh. 269/2014 a leasú dá réir,

TAR ÉIS AN RIALACHÁN SEO A GHLACADH:

Airteagal 1

Cuirfear na daoine agus na heintitis a liostaítear san Iarscríbhinn a ghabhann leis an Rialachán seo leis an liosta a leagtar amach in Iarscríbhinn I a ghabhann le Rialachán (AE) Uimh. 269/2014.

Airteagal 2

Tiocfaidh an Rialachán seo i bhfeidhm ar dháta a fhoilsithe in Iris Oifigiúil an Aontais Eorpaigh.

Beidh an Rialachán seo ina cheangal go huile agus go hiomlán agus beidh sé infheidhme go díreach i ngach Ballstát.

Arna dhéanamh sa Bhruiséil, 23 Feabhra 2022.

Thar ceann na Comhairle

An tUachtarán

J.-Y. LE DRIAN


(1)  IO L 78, 17.3.2014, lch. 6.


IARSCRÍBHINN

Cuirtear na daoine agus na heintitis seo a leanas le liosta na ndaoine nádúrtha agus dlítheanacha, na n-eintiteas, agus na gcomhlachtaí a leagtar amach in Iarscríbhinn I a ghabhann le Rialachán (AE) Uimh. 269/2014:

1.   Daoine

 

Ainm

Faisnéis aitheantais

Cúiseanna

Dáta an liostaithe

‘212.

Sergei SHOIGU

(Сергей Кужугетович Шойгу)

Dáta Breithe: 21.5.1955

Áit bhreithe: Chadan, Republic of Tuva, Russian Federation

Náisiúntacht: Rúiseach

Feidhm: Aire Cosanta sa Russian Federation

Inscne: Fireann

Is é Sergei Shoigu Aire Cosanta an Russian Federation Chuir sé a thuairimí in iúl go poiblí faoin gCrimé a bheith ina cuid den Rúis agus fanacht de bheith ina cuid den Rúis. Faoina cheannas agus faoina orduithe, chuir trúpaí na Rúise druileanna míleata ar bun sa Chrimé, a ndearnadh í a ionghabháil go mídhleathach, agus rinneadh na trúpaí sin a shuíomh ag an teorainn. Is é sa deireadh atá freagrach as aon ghníomhaíocht mhíleata i gcoinne na hÚcráine.

Dá bhrí sin, tá sé freagrach as tacaíocht ghníomhach a thabhairt do ghníomhaíochtaí agus do bheartais a bhaineann an bonn d’iomláine chríochach, de cheannasacht agus de neamhspleáchas na hÚcráine, chomh maith le cobhsaíocht nó slándáil na hÚcráine, agus atá ina mbagairt orthu, agus tá sé freagrach freisin as na gníomhaíochtaí agus na beartais sin a chur chun feidhme.

23.2.2022

213.

Anton Vaino

(Антон Эдуардович Вайно)

Dáta Breithe: 17.2.1972

Áit bhreithe: Tallinn, Estonia

Náisiúntacht: Rúiseach

Feidhm: Ceann Foirne an Presidential Executive Office

Inscne: Fireann

Is é Anton Vaino Ceann Foirne an Presidential Executive Office. Tá ról gníomhach aige i bpróiseas cinnteoireachta an Kremlin trí pháirt a ghlacadh in ‘Security Council’ na Rúise agus trí thionchar a imirt ar fhorbairt chinntí an Uachtaráin i réimse chosaint na Rúise agus shlándáil náisiúnta na Rúise. Freastalaíonn Anton Vaino ar chruinnithe maidir le forbairt shocheacnamaíoch na Crimé agus Sevastopol freisin.

Dá bhrí sin, tá sé freagrach as tacaíocht ghníomhach a thabhairt do ghníomhaíochtaí agus do bheartais a bhaineann an bonn d’iomláine chríochach, de cheannasacht agus de neamhspleáchas na hÚcráine, chomh maith le cobhsaíocht nó slándáil na hÚcráine, agus atá ina mbagairt orthu, agus tá sé freagrach freisin as na gníomhaíochtaí agus na beartais sin a chur chun feidhme.

23.2.2022

214.

Marat KHUSNULLIN

(Марат Шакирзянович Хуснуллин)

Dáta Breithe: 9.8.1966

Áit bhreithe: Kazan, Republic of Tatarstan, Russian Federation

Feidhm: Leas-Phríomh-Aire na Rúise don Fhoirgníocht agus don Fhorbairt Réigiúnach

Náisiúntacht: Rúiseach

Inscne: Fireann

Is é Marat Khusnullin Leas-Phríomh-Aire na Rúise don Fhoirgníocht agus don Fhorbairt Réigiúnach. Sa cháil sin, tá sé freagrach as beartais rialtasacha na Rúise maidir leis an gCrimé faoi fhorghabháil, lena n-áirítear uisce a sholáthar don Chrimé agus do Sevastopol.

Dá bhrí sin, tá sé freagrach as gníomhaíochtaí agus beartais a bhaineann an bonn d’iomláine chríochach, de cheannasacht agus de neamhspleáchas na hÚcráine, nó cobhsaíocht nó slándáil na hÚcráine, nó atá ina mbagairt orthu.

23.2.2022

215.

Dmitriy Yuryevich GRIGORENKO

(Дмитрий Юрьевич ГРИГОРЕНКО)

Dáta Breithe: 14.7.1978

Áit bhreithe: Nizhnevartovsk, Tyumen Region, Russian Federation

Feidhmeanna: Leas-Phríomh-Aire ar Russian Federation – Ceann Foirne Rialtais Russian Federation; Cathaoirleach ar Supervisory Council an VTB Bank

Inscne: Fireann

Is é Dmitriy Grigorenko Leas-Phríomh-Aire ar an Russian Federation agus Ceann Foirne Rialtais ar an Russian Federation. Anuas air sin, Cathaoirleach ar Supervisory Council an VTB Bank, banc ar leis an Stát é agus atá bainteach le Maksim Reshetnikov, comhalta de Supervisory Council an VTB Bank.

Ina cháil mar Leas-Stiúrthóir ar Federal Tax Service den Russian Federation, bhí Grigorenko freagrach as reachtaíocht chánach áitiúil nua a bhunú do chríoch na Crimé tar éis a hionghabhála in 2014.

Dá bhrí sin, tá sé freagrach as gníomhaíochtaí agus beartais, lena mbaintear an bonn d’iomláine chríochach, de cheannasacht agus de neamhspleáchas na hÚcráine nó ar bagairt iad na gníomhaíochtaí sin ar an méid sin, nó lena mbaintear an bonn de chobhsaíocht nó shlándáil na hÚcráine.

Tá sé freagrach freisin as tacaíocht airgeadais agus ábhartha a chur ar fáil agus tá sé ag baint tairbhe airgeadais as cinnteoirí na Rúise, an dream céanna a bhí freagrach as ionghabháil na Crimé agus díchobhsú oirthear na hÚcráine.

23.2.2022

216.

Maxim Gennadyevich RESHETNIKOV

(Максим Геннадьевич РЕШЕТНИКОВ)

Dáta Breithe: 11.7.1979

Áit bhreithe: Perm, Russian Federation

Feidhm: Aire Forbartha Eacnamaíche sa Russian Federation; Comhalta de Supervisory Council an VTB Bank

Náisiúntacht: Rúiseach

Inscne: Fireann

Is é Maxim Reshetnikov Aire Forbartha Eacnamaíche sa Russian Federation. Anuas air sin, tá sé ina Chomhalta de Supervisory Council an VTB Bank, banc ar leis an Stát é agus atá bainteach le Dmitriy Grigorenko, comhalta de Supervisory Council an VTB Bank.

Ina cháil mar Aire Forbartha Eacnamaíche, tá Maxim Reshetnikov freagrach as cláir forbartha bonneagair sa Chrimé agus in Sevastopol, go háirithe an sprioc-chlár feidearálach “Forbairt Shóisialta agus Eacnamaíoch Phoblacht na Crimé agus Sebastopol go dtí 2022” agus a bhfuil síneadh curtha leis go dtí 2025. Tá ráitis phoiblí déanta aige ina leagtar amach pleananna agus tosaíochtaí rialtas Chónaidhm na Rúise maidir le forbairt eacnamaíoch na Crimé agus Sevastopol.

Dá bhrí sin, tá sé freagrach as gníomhaíochtaí agus beartais, lena mbaintear an bonn d’iomláine chríochach, de cheannasacht agus de neamhspleáchas na hÚcráine nó ar bagairt iad na gníomhaíochtaí sin ar an méid sin, nó lena mbaintear an bonn de chobhsaíocht nó shlándáil na hÚcráine.

Tá sé freagrach freisin as tacaíocht airgeadais agus ábhartha a chur ar fáil agus tá sé ag baint tairbhe airgeadais as cinnteoirí na Rúise, an dream céanna a bhí freagrach as ionghabháil na Crimé agus díchobhsú oirthear na hÚcráine.

23.2.2022

217.

Nikolay Anatolyevich YEVMENOV

(dá ngairtear freisin Nikolai YEVMENOV)

(Николай Анатольевич Евменов)

Dáta Breithe: 2.4.1962

Áit bhreithe: Moscow, Russia

Feidhm: Ardcheannasaí ar Chabhlach na Rúise

Grád: Aimiréil

Náisiúntacht: Rúiseach

Inscne: Fireann

Is é Nikolay Yevmenov an tArdcheannasaí ar Chabhlach na Rúise. Mar sin, tá sé freagrach as aon oibríocht mhuirí de chuid chabhlach na Rúise, lena n-áirítear san Úcráin nó chuig an Úcráin.

Dá bhrí sin, tá sé freagrach as tacaíocht ghníomhach a thabhairt do ghníomhaíochtaí agus do bheartais a bhaineann an bonn d’iomláine chríochach, de cheannasacht agus de neamhspleáchas na hÚcráine, chomh maith le cobhsaíocht nó slándáil na hÚcráine, agus atá ina mbagairt orthu, agus tá sé freagrach freisin as na gníomhaíochtaí agus na beartais sin a chur chun feidhme.

23.2.2022

218.

Vladimir Lvovich KASATONOV

(Владимир Львович Касатонов)

Dáta Breithe: 17.6.1952

Áit bhreithe: Moscow, Russia

Inscne: Fireann

Is é Vladimir Kasatonov an Leas-Ardcheannasaí ar Chabhlach na Rúise. Mar sin, tá sé freagrach as oibríochtaí cabhlaigh san Úcráin nó chuig an Úcráin.

Dá bhrí sin, tá sé freagrach as tacaíocht ghníomhach a thabhairt do ghníomhaíochtaí agus do bheartais a bhaineann an bonn d’iomláine chríochach, de cheannasacht agus de neamhspleáchas na hÚcráine, chomh maith le cobhsaíocht nó slándáil na hÚcráine, agus atá ina mbagairt orthu, agus tá sé freagrach freisin as na gníomhaíochtaí agus na beartais sin a chur chun feidhme.

23.2.2022

219.

Igor Vladimirovich OSIPOV

(Игорь Владимирович Осипов)

Dáta Breithe: 6.3.1973

Áit bhreithe: Novo-Shunoe settlement, Fedorovsky district, Kostanay region, Kazakh Soviet Socialist Republic (Kazakhstan anois)

Feidhm: Ardcheannasaí ar Black Sea Fleet

Grád: Aimiréil

Náisiúntacht: Rúiseach

Inscne Fireann

Is é Igor Osipov an tArdcheannasaí ar Black Sea Fleet. Mar sin, tá sé freagrach as an oibríocht mhuirí san Úcráin nó chuig an Úcráin tríd an Muir Dhubh agus as srian a chur leis an tsaoirse loingseoireachta sa Mhuir Dhubh.

Dá bhrí sin, tá sé freagrach as tacaíocht ghníomhach a thabhairt do ghníomhaíochtaí agus do bheartais a bhaineann an bonn d’iomláine chríochach, de cheannasacht agus de neamhspleáchas na hÚcráine, chomh maith le cobhsaíocht nó slándáil na hÚcráine, agus atá ina mbagairt orthu, agus tá sé freagrach freisin as na gníomhaíochtaí agus na beartais sin a chur chun feidhme.

23.2.2022

220.

Oleg Leonydovych SALYUKOV

(Олег Леонидович Салюков)

Dáta Breithe: 21.5.1955

Áit bhreithe: Saratov, Russian Federation

Feidhm: Ardcheannasaí ar Fhórsaí Talún na Rúise

Grád: Ginearál an Airm

Náisiúntacht: Rúiseach

Inscne: Fireann

Is é Oleg Salyukov an tArdcheannasaí ar Fhórsaí Talún na Rúise. Mar sin, tá sé freagrach as oibríochtaí talún na Rúise san Úcráin nó chuig an Úcráin.

Dá bhrí sin, tá sé freagrach as tacaíocht ghníomhach a thabhairt do ghníomhaíochtaí agus do bheartais a bhaineann an bonn d’iomláine chríochach, de cheannasacht agus de neamhspleáchas na hÚcráine, chomh maith le cobhsaíocht nó slándáil na hÚcráine, agus atá ina mbagairt orthu, agus tá sé freagrach freisin as na gníomhaíochtaí agus na beartais sin a chur chun feidhme.

23.2.2022

221.

Sergei SUROVIKIN

(сергей суровикин)

Dáta Breithe: 11.10.1966

Áit bhreithe:: Novosibirsk, Russia

Feidhm: Ceannasaí Ginearálta Airm de chuid na Aerospace Forces

Grád: Army General

Náisiúntacht: Rúiseach

Inscne: Fireann

Is é Sergei Surovikin Ceannasaí Ginearálta Airm ar na Russian Aerospace Forces. Mar sin, tá sé freagrach as oibríochtaí aeir san Úcráin nó chuig an Úcráin.

Dá bhrí sin, tá sé freagrach as tacaíocht ghníomhach a thabhairt do ghníomhaíochtaí agus do bheartais a bhaineann an bonn d’iomláine chríochach, de cheannasacht agus de neamhspleáchas na hÚcráine, agus de chobhsaíocht nó slándáil na hÚcráine.

23.2.2022

222.

Sergey Vladimirovich DRONOV

(dá ngairtear freisin Sergei Vladimirovich DRONOV)

(Сергей Владимирович ДРОНОВ)

Dáta Breithe: 11.8.1962

Áit bhreithe:: Almazovka, Voroshilovograd region, Ukraine

Feidhm: Ceannasaí ar an Air Force agus Leas-Ceannasaí Ginearálta Airm ar na Air and Space Forces

Grád míleata: Lieutenant General

Náisiúntacht: Rúiseach

Inscne: Fireann

Is é Sergey Vladimirovich Dronov Ceannasaí ar an Air Force agus Leas-hCeannasaí Ginearálta Airm ar na Air and Space Forces. Mar sin, tá sé freagrach as oibríochtaí aeir san Úcráin nó chuig an Úcráin.

Dá bhrí sin, tá sé freagrach as tacaíocht ghníomhach a thabhairt do ghníomhaíochtaí agus do bheartais a bhaineann an bonn d’iomláine chríochach, de cheannasacht agus de neamhspleáchas na hÚcráine, agus de chobhsaíocht nó slándáil na hÚcráine.

23.2.2022

223.

Violetta PRIGOZHINA

(Виолетта Пригожина)

Daoine aonair comhlachaithe: Yevgeniy Viktorovich Prigozhin (mac); Lyubov Valentinovna Prigozhina (bean mic)

Náisiúntacht: Rúiseach

Inscne: Baineann

Is í Violetta Prigozhina máthair Yevgeny Prigozhin agus úinéir Concord Management and Consulting LLC, ar leis an Concord Group é, arna bhunú agus faoi úinéireacht a mic go dtí 2019. Is úinéir cuideachtaí eile í a luaitear lena mhac. Tá baint aici le Yevgeny Prigozhin, atá freagrach as amhais Wagner Group a imscaradh san Úcráin agus as leas a bhaint as conarthaí móra poiblí le Aireacht Cosanta na Rúise mar thoradh ar ionghabháil mhídhleathach na Rúise ar an gCrimé agus ar fhorghabháil Oirthear na hÚcráine ag scarúnaithe a bhfuil tacaíocht na Rúise acu.

Dá bhrí sin, thacaigh sí le gníomhaíochtaí agus beartais a bhaineann an bonn d’iomláine chríochach, de cheannasacht agus de neamhspleáchas na hÚcráine.

23.2.2022

224.

Lyubov Valentinovna PRIGOZHINA

(Любовь Валентиновна Пригожина)

Daoine aonair comhlachaithe: Yevgeniy Viktorovich Prigozhin (fear céile); Violetta Prigozhina (máthair chéile)

Náisiúntacht: Rúiseach

Inscne: Baineann

Is í Lyubov Valentinovna Prigozhina céile Yevgeny Prigozhin agus úinéir Agat LLC, fochomhlacht de chuid Concord Management and Consulting LLC, ar leis an Concord Group é, arna bhunú agus faoi úinéireacht a fir céile go dtí 2019. Tá baint aici le Yevgeny Prigozhin, atá freagrach as amhais Wagner Group a imscaradh san Úcráin agus as leas a bhaint as conarthaí móra poiblí le Aireacht Cosanta na Rúise, mar thoradh ar ionghabháil mhídhleathach na Rúise ar an gCrimé agus ar fhorghabháil Oirthear na hÚcráine ag scarúnaithe a bhfuil tacaíocht na Rúise acu.

Dá bhrí sin, thacaigh sí le gníomhaíochtaí agus beartais a bhaineann an bonn d’iomláine chríochach, de cheannasacht agus de neamhspleáchas na hÚcráine.

23.2.2022

225.

Denis Aleksandrovich BORTNIKOV

(Денис Александрович БОРТНИКОВ)

Dáta Breithe: 19.11.1974

Feidhm: Leas-Uachtarán agus Cathaoirleach Bhord Bainistíochta VTB Bank

Náisiúntacht: Rúiseach

Daoine aonair comhlachaithe: Alexander Vasilyevich Bortnikov (athair); Tatiana Borisovna Bortnikova (máthair)

Is mac le Alexander Bortnikov é Denis Bortnikov, agus dá réir sin tá baint aige leis – Stiúrthóir ar an Federal Security Service (FSB) agus Buanchomhalta den Security Council den Russian Federation é Alexander Bortnikov, a bhfuil baint aige le beartas Rialtas na Rúise a mhúnlú, beartas lena ndéantar bagairt ar iomláine chríochach, ar cheannasacht agus ar neamhspleáchas na hÚcráine.

Tá sé ina Leas-Uachtarán agus ina Chathaoirleach ar Bhord Bainistíochta VTB Bank, agus sa phost sin oibríonn sé chun scáth-ioncam/ioncam neamhdhleathach a athar a dhlisteanú. Dá bhrí sin, tá tacaíocht airgeadais á tabhairt aige do chinnteoirí Rúiseacha atá freagrach as ionghabháil na Crimé agus as díchobhsú oirthear na hÚcráine.

23.2.2022

226.

Andrei Leonidovich KOSTIN

(Андрей Леонидович КОСТИН)

Dáta Breithe: 21.9.1956

Áit bhreithe: Moscow, iarUSSR (dá ngairtear Russian Federation anois)

Feidhm: Uachtarán Bhord Bainistíochta VTB Bank

Daoine comhlachaithe: Tamara Mikhailovna Kostina (máthair); Leonid Alekseevich Kostin (athair)

Náisiúntacht: Rúiseach

Inscne: Fireann

Is é Andrei Leonidovich Kostin uachtarán-chathaoirleach Vneshtorbank (VTB) – ceann de na príomhbhainc sa Rúis atá faoi úinéireacht stáit, agus is comhalta de Supreme Council an pháirtí pholaitiúil ‘United Russia’ é.

Tá ráitis phoiblí déanta aige ina dtacaítear le hionghabháil na Crimé agus ina spreagtar saoránaigh na Rúise dul ar saoire go dtí an Chrimé. Tá baint aige freisin le fíonlann agus de réir tuairiscí sna meáin, is úinéir é ar fhíonlann agus ar óstán iontach galánta sa Chrimé.

Dá bhrí sin, tá sé ag tacú le gníomhaíochtaí agus le beartais lena mbaintear an bonn d’iomláine chríochach na hÚcráine agus tá sé ag baint tairbhe as ionghabháil na Crimé.

23.2.2022

227.

Igor SHUVALOV

(Игорь Иванович Шувалов)

Dáta Breithe: 4.1.1967

Áit bhreithe: Bilibino, Russian Federation

Inscne: Fireann

Tá Igor Ivanovich Shuvalov ina chathaoirleach ar State Development Corporation VEB.RF agus is comhalta de Chomhairle an Eurasian Economic Commission é. Bhí sé ina Chéad Leas-Phríomh-Aire ar an Rúis roimhe sin. Sa cháil sin, dúirt sé go n-athródh an Rúis rialacha buiséid chun daonra breise 2 mhilliún a léiriú tar éis don Russian Federation an Chrimé a ionghabháil go neamhdhleathach.

Dá bhrí sin, tá sé ag tacú le gníomhaíochtaí agus le beartais lena mbaintear an bonn d’iomláine chríochach, de cheannasacht agus de neamhspleáchas na hÚcráine.

23.2.2022

228.

Margarita SIMONYAN

(Маргарита Симоновна Симоньян)

Dáta Breithe: 6.4.1980

Áit bhreithe:: Krasnodar, iarUSSR (Russian Federation anois)

Feidhm: Príomheagarthóir ar an ngréasán nuachta teilifíse Béarla RT (Russia Today)

Daoine aonair comhlachaithe: Dmitry Konstantinovich KISELYOV

Náisiúntacht: Rúiseach

Inscne: Baineann

Is duine lárnach sa bholscaireacht Rialtais í Margarita Simonyan. Tá sí ina príomheagarthóir freisin ar an ngréasán nuachta teilifíse Béarla RT (Russia Today). Trína feidhm, chuir sí dearcadh dearfach chun cinn maidir le hionghabháil na Crimé agus gníomhaíochtaí na scarúnaithe in Donbas.

Dá bhrí sin, thacaigh sí le gníomhaíochtaí agus beartais a bhaineann an bonn d’iomláine chríochach, de cheannasacht agus de neamhspleáchas na hÚcráine.

23.2.2022

229.

Maria ZAKHAROVA

(Мария Владимировна Захарова)

Dáta Breithe: 24.12.1975

Áit bhreithe:: Moscow, iarUSSR (Russian Federation anois)

Feidhm: Stiúrthóir ar an Information and Press Department d’Aireacht Gnóthaí Eachtracha Chónaidhm na Rúise.

Náisiúntacht: Rúiseach

Inscne: Baineann

Is í Maria Zakharova an Stiúrthóir ar an Information and Press Department d’Aireacht Gnóthaí Eachtracha Chónaidhm na Rúise. Mar dhuine lárnach sa bholscaireacht rialtais, chuir sí imscaradh fhórsaí na Rúise san Úcráin chun cinn.

Dá bhrí sin, thacaigh sí le gníomhaíochtaí agus beartais a bhaineann an bonn d’iomláine chríochach, de cheannasacht agus de neamhspleáchas na hÚcráine.

23.2.2022

230.

Vladimir Roudolfovitch SOLOVIEV

(Владимир Рудольфович Соловьёв)

Dáta Breithe: 20 Deireadh Fómhair 1963

Áit bhreithe:: Moscow, iarUSSR (Russian Federation anois)

Feidhm: Bolscaire agus Iriseoir Teilifíse/Raidió

Náisiúntacht: Rúiseach

Inscne: Fireann

Is Bolscaire agus Láithreoir ar an gcainéal Russia-1 agus Rossia 24 é Vladimir Solovyev. Fuair sé bonn (Order of Alexander Nevsky) do ‘ardghairmiúlacht agus oibiachtúlacht in imeachtaí i bPoblacht na Crimé a chlúdach’.

Tá cáil ar Solovyov mar gheall ar a dhearcadh thar a bheith naimhdeach i leith na hÚcráine agus a mholadh do rialtas na Rúise.

Dá bhrí sin, tá sé freagrach as tacú le gníomhaíochtaí agus beartais a bhaineann an bonn d’iomláine chríochach, de cheannasacht agus de neamhspleáchas na hÚcráine.

23.2.2022

231.

Konstantin KNYRIK

(Константин Кнырик)

Dáta Breithe: 1989 (féideartha)

Náisiúntacht: Rúiseach

Inscne: Fireann

Is gníomhaí ar son na Rúise é Konstantin Knyrik a bhfuil MediaGroup News Front Ltd á reáchtáil aige, Suíomh nuachta atá cláraithe i leithinis na Crimé, a ndearnadh ionghabháil neamhdhleathach uirthi. Tá sé ina cheannaire ar rannán na Crimé den Rodina Party, páirtí ar son an Kremlin sa Rúis.

Fuair Konstantin Knyrik an bonn ‘chun an Chrimé a thabhairt ar ais’.

Dá bhrí sin, thacaigh sé go gníomhach le beartais a bhaineann an bonn d’iomláine chríochach, de cheannasacht agus de neamhspleáchas na hÚcráine, agus a dhíchobhsaigh an Úcráin a thuilleadh, agus chuir sé na gníomhaíochtaí agus na beartais sin chun feidhme.

23.2.2022

232.

Aleksey Konstantinovich PUSHKOV

(Алексей Константинович Пушков)

Dáta Breithe: 10.8.1954

Áit bhreithe:: Beijing, China

Náisiúntacht: Rúiseach

Teileafón agus facs: 8 (495) 697-58-69

Seoladh na hoifige fáiltithe Russian Federation: 51 Lenina St., Perm, 614000, room 219

Uimhreacha teileafóin agus facs na hoifige fáiltithe i réigiún Russian Federation: (342) 253-66-01

Inscne: Fireann

Is Seanadóir é Aleksey Konstantinovich Pushkov ó Perm Krai, is comhalta den pháirtí rialaithe United Russia é agus is Cathaoirleach é ar an Commission on Information Policy. Rinne sé roinnt ráiteas chun tacú le hionghabháil Leithinis na Crimé agus dúirt sé gur ‘fait accompli’ é.

Dá bhrí sin, tá sé freagrach as tacú le gníomhaíochtaí agus beartais a bhaineann an bonn d’iomláine chríochach, de cheannasacht agus de neamhspleáchas na hÚcráine.

23.2.2022

233.

Pyotr TOLSTOY

(a.k.a Petr Olegovich Tolstoy; Pyotr Olegovich Tolstoy)

(Пётр Олегович Толстой)

Dáta Breithe: 20.6.1969

Áit bhreithe:: Moscow, iarUSSR (Russian Federation anois)

Feidhm: Iriseoir, léiritheoir, láithreoir agus polaiteoir Rúiseach. Leas-Chathaoirleach an State Duma ó 2016 i leith agus Leas-Chathaoirleach Thionól Parlaiminteach Chomhairle na hEorpa ón 28 Eanáir 2020.

Náisiúntacht: Rúiseach

Inscne: Fireann

Is comhalta den State Duma é Pyotr Tolstoy agus is ceann thoscaireacht na Rúise ag Tionól Parlaiminteach Chomhairle na hEorpa (PACE) é. Is láithreoir teilifíse é freisin ar ‘Vremya Pokazhet’. Duine lárnach sa bholscaireacht rialtais, is minic a ghlacann sé seasaimh atá i bhfabhar ionghabháil na Crimé.

Dá bhrí sin, tá sé freagrach as tacú le gníomhaíochtaí agus beartais a bhaineann an bonn d’iomláine chríochach, de cheannasacht agus de neamhspleáchas na hÚcráine.

23.2.2022’

2.   Eintitis

 

Ainm

Faisnéis aitheantais

Cúiseanna

Dáta an liostaithe

‘52.

Internet Research Agency

(Агентство интернет-исследований)

Dáta a chruthaithe: 2013

Seoladh: Saint Petersburg, Russia

Daoine aonair comhlachaithe: Yevgeny Prigozhin

Is cuideachta Rúiseach í Internet Research Agency atá rannpháirteach in oibríochtaí tionchair ar líne thar ceann na Rúise. Is é an cuspóir deiridh atá aici ná tuairimí an phobail a ionramháil.

Bíonn feachtais bhréagaisnéise idir lámha ag an gcuideachta atá dírithe ar chlár oibre na hÚcráine trí thionchar a imirt ar thoghcháin nó ar bhraistintí faoi ionghabháil na Crimé nó faoin gcoinbhleacht in Donbas. Sa cháil sin, tá Internet Research Agency freagrach as tacú go gníomhach le gníomhaíochtaí a bhaineann an bonn d’iomláine chríochach, de cheannasacht agus de neamhspleáchas na hÚcráine agus ar bagairtí iad ar an méid sin.

Déanann Yevgeny Prigozhin an chuideachtaí a mhaoiniú, agus dá bhrí sin tá baint aici le duine liostaithe.

23.2.2022

53.

Bank Rossiya

(Банк «Россия»)

An 27.6.1990 a bunaíodh é

Seoladh: Pl Rastrelli 2 Liter A Saint Petersburg, 191124 Russian Federation

Suíomh gréasáin: Abr.ru

Daoine aonair comhlachaithe: Dmitri LEBEDEV (Cathaoirleach); Yuriy Kovalchuk (scairshealbhóir is mó)

Is é banc pearsanta oifigigh shinsearacha Chónaidhm na Rúise é Bank Rossiya. Sa cháil sin, tacaíonn Bank Rossiya le cinnteoirí na Rúise atá freagrach as ionghabháil na Crimé agus díchobhsú oirthear na hÚcráine agus baineann sé tairbhe astu.

Tá bunanna tábhachtacha ag Bank Rossiya sa National Media Group, a rialaíonn, ar a sheal, stáisiúin teilifíse a thacaíonn go gníomhach le beartais rialtas na Rúise chun an Úcráin a dhíchobhsú. Ó ionghabhadh an Chrimé go neamhdhleathach, tá brainsí oscailte ag Bank Rossiya ar fud na Crimé agus Sevastopol. Chuir Bank Rossiya iasacht ar fáil freisin do Federal State Unitary Enterprise ‘Crimean Railway’ agus tacaíonn sé le tógáil an iarnróid ar dhroichead na Crimé. Dá bhrí sin, tugann Bank Rossiya tacaíocht airgeadais do ghníomhaíochtaí a bhaineann an bonn d’iomláine chríochach na hÚcráine agus ar bagairtí iad ar an méid sin.

Baint aige le Yuriy Valentinovich Kovalchuk, an scairshealbhóir is mó in Bank Rossiya.

23.2.2022

54.

PROMSVYAZBANK

(ПАО Промсвязьбанк")

In 1995 a bunaíodh é

Seoladh: Moscow;

Suíomh gréasáin: psbank.ru

Daoine aonair comhlachaithe: Petr Fradkov, CEO

Is banc faoi úinéireacht Stát na Rúise é PROMSVYAZBANK, a chuireann tacaíocht airgeadais ar fáil d’earnáil cosanta na Rúise agus d’fhórsaí míleata na Rúise, atá freagrach as imscaradh ollmhór trúpaí Rúiseacha feadh na teorann leis an Úcráin agus as trúpaí Rúiseacha a bheith i láthair i leithinis na Crimé.

Tugann Uachtarán Chónaidhm na Rúise, Vladimir Putin, treoir dhíreach do PROMSVYAZBANK agus, dá bhrí sin, cuireann sé tacaíocht airgeadais agus ábhartha ar fáil do chinnteoirí na Rúise atá freagrach as díchobhsú oirthear na hÚcráine agus as ionghabháil neamhdhleathach na Crimé.

Oibríonn Promsvyazbank i leithinis na Crimé.

23.2.2022

55.

VEB.RF

(dá ngairtear freisin Vnesheconombank; VEB)

(ВЭБ.РФ)

Bunaíodh é in 1922 mar bhanc agus in 2007 mar institiúid forbartha

Seoladh: 9 prospekt Akademika Sakharova, Moscow, Russia;

Suíomh gréasáin: veb.ru

Daoine aonair comhlachaithe: Igor Shuvalov, Cathaoirleach

Is institiúid mhór forbartha airgeadais é VEB.RF a gceapann President den Russian Federation, Vladimir Putin, a cathaoirleach go díreach agus a ghlacann treoracha go díreach uaidh. Cruthaíonn VEB.RF foinse thábhachtach ioncaim do Rialtas na Rúise agus bainistíonn sé a chistí pinsean Stáit.

Tá ról gníomhach ag VEB.RF in éagsúlú earnáil cosanta Russian Federation agus tá tionscadail aige le cuideachtaí an tionscail cosanta, lena n-áirítear Rostec, a thacaíonn le gníomhaíochtaí lena mbaintear an bonn d’iomláine chríochach, de cheannasacht agus de neamhspleáchas na hÚcráine agus ar bagairt iad na gníomhaíochtaí sin ar an méid sin.

Dheonaigh VEB iasachtaí d’fhiontair bheaga agus mheánmhéide sa Chrimé agus measann sé gur ‘réigiún tosaíochta’ é agus tá comhpháirtíochtaí aige le Ministry of Crimean Affairs, atá freagrach as ‘Poblacht na Crimé’ Fhéinrialaitheach a ionghabhadh a chomhtháthú le Russian Federation.

Sa cháil sin, tugann VEB.RF tacaíocht ábhartha nó airgeadais, go gníomhach do chinnteoirí na Rúise, an dream céanna a bhí freagrach as ionghabháil na Crimé nó díchobhsú oirthear na hÚcráine, nó faigheann sé tairbhe uathu.

23.2.2022’


23.2.2022   

GA

Iris Oifigiúil an Aontais Eorpaigh

LI 42/15


COUNCIL IMPLEMENTING REGULATION (EU) 2022/261

of 23 February 2022

implementing Regulation (EU) No 269/2014 concerning restrictive measures in respect of actions undermining or threatening the territorial integrity, sovereignty and independence of Ukraine

THE COUNCIL OF THE EUROPEAN UNION,

Having regard to the Treaty on the Functioning of the European Union,

Having regard to Council Regulation (EU) No 269/2014 of 17 March 2014 concerning restrictive measures in respect of actions undermining or threatening the territorial integrity, sovereignty and independence of Ukraine (1), and in particular Article 14(1) thereof,

Having regard to the proposal from the High Representative of the Union for Foreign Affairs and Security Policy,

Whereas:

(1)

On 17 March 2014, the Council adopted Regulation (EU) No 269/2014.

(2)

The Union remains unwavering in its support for Ukraine’s sovereignty and territorial integrity.

(3)

In its conclusions of 24 and 25 June 2021, the European Council called on Russia to fully assume its responsibility in ensuring the full implementation of the Minsk Agreements as the key condition for any substantial change in the Unions’s stance. It stressed the need for a firm and coordinated response by the Union and its Member States to any further malign, illegal and disruptive activity by Russia, making full use of all instruments at the Unions’s disposal, and ensuring coordination with partners. To that end, the European Council also invited the Commission and the High Representative to present options for additional restrictive measures, including economic sanctions.

(4)

In its conclusions of 16 December 2021, the European Council stressed the urgent need for Russia to de-escalate tensions caused by the military build-up along its border with Ukraine and aggressive rhetoric. It reiterated its full support for Ukraine’s sovereignty and territorial integrity. While encouraging diplomatic efforts and supporting the Normandy format in achieving the full implementation of the Minsk Agreements, the European Council stated that any further military aggression against Ukraine would have massive consequences and severe cost in response, including restrictive measures coordinated with partners.

(5)

On 24 January 2022, the Council approved conclusions in which it condemned Russia’s continued aggressive actions and threats against Ukraine, and called on Russia to de-escalate, to abide by international law and to engage constructively in dialogue through the established international mechanisms. The Council reaffirmed the Unions’s full commitment to the core principles on which European security is built, enshrined in the United Nations Charter and the founding documents of the Organization for Security and Co-operation in Europe, including the Helsinki Final Act and the Charter of Paris. These core principles include, in particular, the sovereign equality and territorial integrity of States, the inviolability of frontiers, refraining from the threat or use of force, and the freedom of States to choose or change their own security arrangements. The Council stated that these principles are neither negotiable nor subject to revision or re-interpretation and their violation by Russia is an obstacle to a common and indivisible security space in Europe and threatens peace and stability on the European continent. Recalling the European Council Conclusions of December 2021, the Council reiterated that any further military aggression by Russia against Ukraine would have massive consequences and severe costs, including a wide array of sectoral and individual restrictive measures that would be adopted in coordination with partners.

(6)

On 21 February 2022, the President of the Russian Federation signed a decree recognising the ‘independence and sovereignty’ of the non-government-controlled areas of the Donetsk and Luhansk oblasts of Ukraine, and ordering Russian armed forces into those areas.

(7)

On 22 February 2022, the High Representative issued a declaration on behalf of the Union condemning that illegal acts, which further undermines Ukraine’s sovereignty and independence and is a severe breach of international law and international agreements, including the UN Charter, the Helsinki Final Act, the Paris Charter and the Budapest Memorandum, as well as of the Minsk Agreements and of UN Security Council Resolution 2202 (2015). The High Representative urged Russia, as a party to the conflict, to reverse the recognition, uphold its commitments, abide by international law and return to the discussions within the Normandy format and the Trilateral Contact Group. He announced that the Union would respond to these latest violation by Russia by adopting additional restrictive measures as a matter of urgency.

(8)

In view of the gravity of the situation, the Council considers that 336 members of the State Duma should be added to the list of persons, entities and bodies subject to restrictive measures as set out in Annex I to Regulation (EU) No 269/2014 due to their vote in favour of a resolution to ask President Vladimir Putin to recognise the separatist-claimed parts of eastern Ukraine as independent states.

(9)

Annex I to Regulation (EU) No 269/2014 should therefore be amended accordingly,

HAS ADOPTED THIS REGULATION:

Article 1

The persons and entities listed in the Annex to this Regulation shall be added to the list set out in Annex I to Regulation (EU) No 269/2014.

Article 2

This Regulation shall enter into force on the date of its publication in the Official Journal of the European Union.

This Regulation shall be binding in its entirety and directly applicable in all Member States.

Done at Brussels, 23 February 2022 ,

For the Council

The President

J.-Y. LE DRIAN


(1)  OJ L 78, 17.3.2014, p. 6.


ANNEX

The following persons and entities are added to the list of natural and legal persons, entities and bodies set out in the Annex I to Regulation (EU) No 269/2014:

Persons

 

Name

Identifying information

Reasons

Date of listing

235.

Gennady Andreevich Zyuganov

(Зюганов Геннадий Андреевич)

DOB: 26.06.1944

Member of the State Duma who voted in favour of the resolution No. 58243-8 "On the appeal of the State Duma of the Federal Assembly of the Russian Federation To the President of the Russian Federation V.V. Putin on the need to recognize the Donetsk People's Republic and the Luhansk People's Republic" and therefore supported and implemented actions and policies which undermine the territorial integrity, sovereignty and independence of Ukraine, and further destabilised Ukraine.

23.2.2022

236.

Yury Vyacheslavovich Afonin

(Афонин Юрий Вячеславович)

DOB: 22.03.1977

Member of the State Duma who voted in favour of the resolution No. 58243-8 "On the appeal of the State Duma of the Federal Assembly of the Russian Federation To the President of the Russian Federation V.V. Putin on the need to recognize the Donetsk People's Republic and the Luhansk People's Republic" and therefore supported and implemented actions and policies which undermine the territorial integrity, sovereignty and independence of Ukraine, and further destabilised Ukraine.

23.2.2022

237.

Vladimir Kashin

(Кашин Владимир Иванович)

DOB: 10.08.1948

Member of the State Duma who voted in favour of the resolution No. 58243-8 "On the appeal of the State Duma of the Federal Assembly of the Russian Federation To the President of the Russian Federation V.V. Putin on the need to recognize the Donetsk People's Republic and the Luhansk People's Republic" and therefore supported and implemented actions and policies which undermine the territorial integrity, sovereignty and independence of Ukraine, and further destabilised Ukraine.

23.2.2022

238.

Dmitry Novikov

(Новиков Дмитрий Георгиевич)

DOB: 12.09.1969

Member of the State Duma who voted in favour of the resolution No. 58243-8 "On the appeal of the State Duma of the Federal Assembly of the Russian Federation To the President of the Russian Federation V.V. Putin on the need to recognize the Donetsk People's Republic and the Luhansk People's Republic" and therefore supported and implemented actions and policies which undermine the territorial integrity, sovereignty and independence of Ukraine, and further destabilised Ukraine.

23.2.2022

239.

Nikolay Kharitonov

(Харитонов Николай Михайлович)

DOB: 30.10.1948

Member of the State Duma who voted in favour of the resolution No. 58243-8 "On the appeal of the State Duma of the Federal Assembly of the Russian Federation To the President of the Russian Federation V.V. Putin on the need to recognize the Donetsk People's Republic and the Luhansk People's Republic" and therefore supported and implemented actions and policies which undermine the territorial integrity, sovereignty and independence of Ukraine, and further destabilised Ukraine.

23.2.2022

240.

Nikolai Kolomeytsev

(Коломейцев Николай Васильевич)

DOB: 1.09.1956

Member of the State Duma who voted in favour of the resolution No. 58243-8 "On the appeal of the State Duma of the Federal Assembly of the Russian Federation To the President of the Russian Federation V.V. Putin on the need to recognize the Donetsk People's Republic and the Luhansk People's Republic" and therefore supported and implemented actions and policies which undermine the territorial integrity, sovereignty and independence of Ukraine, and further destabilised Ukraine.

23.2.2022

241.

Sergey Shargunov

(Шаргунов Сергей Александрович)

DOB: 12.05.1980

Member of the State Duma who voted in favour of the resolution No. 58243-8 "On the appeal of the State Duma of the Federal Assembly of the Russian Federation To the President of the Russian Federation V.V. Putin on the need to recognize the Donetsk People's Republic and the Luhansk People's Republic" and therefore supported and implemented actions and policies which undermine the territorial integrity, sovereignty and independence of Ukraine, and further destabilised Ukraine.

23.2.2022

242.

Vadim Kumin

(Кумин Вадим Валентинович)

DOB: 1.01.1973

Member of the State Duma who voted in favour of the resolution No. 58243-8 "On the appeal of the State Duma of the Federal Assembly of the Russian Federation To the President of the Russian Federation V.V. Putin on the need to recognize the Donetsk People's Republic and the Luhansk People's Republic" and therefore supported and implemented actions and policies which undermine the territorial integrity, sovereignty and independence of Ukraine, and further destabilised Ukraine.

23.2.2022

243.

Yury Sinelshchikov

(Синельщиков Юрий Петрович)

DOB: 26.09.1947

Member of the State Duma who voted in favour of the resolution No. 58243-8 "On the appeal of the State Duma of the Federal Assembly of the Russian Federation To the President of the Russian Federation V.V. Putin on the need to recognize the Donetsk People's Republic and the Luhansk People's Republic" and therefore supported and implemented actions and policies which undermine the territorial integrity, sovereignty and independence of Ukraine, and further destabilised Ukraine.

23.2.2022

244.

Kazbek Taysayev

(Тайсаев Казбек Куцукович)

DOB: 12.02.1967

Member of the State Duma who voted in favour of the resolution No. 58243-8 "On the appeal of the State Duma of the Federal Assembly of the Russian Federation To the President of the Russian Federation V.V. Putin on the need to recognize the Donetsk People's Republic and the Luhansk People's Republic" and therefore supported and implemented actions and policies which undermine the territorial integrity, sovereignty and independence of Ukraine, and further destabilised Ukraine.

23.2.2022

245.

Alexey Kurinny

(Куринный Алексей Владимирович)

DOB: 18.01.1974

Member of the State Duma who voted in favour of the resolution No. 58243-8 "On the appeal of the State Duma of the Federal Assembly of the Russian Federation To the President of the Russian Federation V.V. Putin on the need to recognize the Donetsk People's Republic and the Luhansk People's Republic" and therefore supported and implemented actions and policies which undermine the territorial integrity, sovereignty and independence of Ukraine, and further destabilised Ukraine.

23.2.2022

246.

Anzhelika Glazkova

(Глазкова Анжелика Егоровна)

DOB: 28.12.1968

Member of the State Duma who voted in favour of the resolution No. 58243-8 "On the appeal of the State Duma of the Federal Assembly of the Russian Federation To the President of the Russian Federation V.V. Putin on the need to recognize the Donetsk People's Republic and the Luhansk People's Republic" and therefore supported and implemented actions and policies which undermine the territorial integrity, sovereignty and independence of Ukraine, and further destabilised Ukraine.

23.2.2022

247.

Alexander Yushchenko

(Ющенко Александр Андреевич)

DOB: 19.11.1969

Member of the State Duma who voted in favour of the resolution No. 58243-8 "On the appeal of the State Duma of the Federal Assembly of the Russian Federation To the President of the Russian Federation V.V. Putin on the need to recognize the Donetsk People's Republic and the Luhansk People's Republic" and therefore supported and implemented actions and policies which undermine the territorial integrity, sovereignty and independence of Ukraine, and further destabilised Ukraine.

23.2.2022

248.

Vyacheslav Markhayev

(Мархаев Вячеслав Михайлович)

DOB: 1.06.1955

Member of the State Duma who voted in favour of the resolution No. 58243-8 "On the appeal of the State Duma of the Federal Assembly of the Russian Federation To the President of the Russian Federation V.V. Putin on the need to recognize the Donetsk People's Republic and the Luhansk People's Republic" and therefore supported and implemented actions and policies which undermine the territorial integrity, sovereignty and independence of Ukraine, and further destabilised Ukraine.

23.2.2022

249.

Anatoly Bifov

(Бифов Aнатолий Жамалович)

DOB: 7.01.1963

Member of the State Duma who voted in favour of the resolution No. 58243-8 "On the appeal of the State Duma of the Federal Assembly of the Russian Federation To the President of the Russian Federation V.V. Putin on the need to recognize the Donetsk People's Republic and the Luhansk People's Republic" and therefore supported and implemented actions and policies which undermine the territorial integrity, sovereignty and independence of Ukraine, and further destabilised Ukraine.

23.2.2022

250.

Nikolay Arefyev

(Николай Васильевич Арефьев)

DOB: 11.03.1949

Member of the State Duma who voted in favour of the resolution No. 58243-8 "On the appeal of the State Duma of the Federal Assembly of the Russian Federation To the President of the Russian Federation V.V. Putin on the need to recognize the Donetsk People's Republic and the Luhansk People's Republic" and therefore supported and implemented actions and policies which undermine the territorial integrity, sovereignty and independence of Ukraine, and further destabilised Ukraine.

23.2.2022

251.

Boris Komotsky

(Комоцкий Борис Олегович)

DOB: 31.01.1956

Member of the State Duma who voted in favour of the resolution No. 58243-8 "On the appeal of the State Duma of the Federal Assembly of the Russian Federation To the President of the Russian Federation V.V. Putin on the need to recognize the Donetsk People's Republic and the Luhansk People's Republic" and therefore supported and implemented actions and policies which undermine the territorial integrity, sovereignty and independence of Ukraine, and further destabilised Ukraine.

23.2.2022

252.

Irina Filatova

(Филатова Ирина Анатольевна)

DOB: 8.08.1978

Member of the State Duma who voted in favour of the resolution No. 58243-8 "On the appeal of the State Duma of the Federal Assembly of the Russian Federation To the President of the Russian Federation V.V. Putin on the need to recognize the Donetsk People's Republic and the Luhansk People's Republic" and therefore supported and implemented actions and policies which undermine the territorial integrity, sovereignty and independence of Ukraine, and further destabilised Ukraine.

23.2.2022

253.

Sergey Levchenko

(Левченко Сергей Георгиевич)

DOB: 2.11.1953

Member of the State Duma who voted in favour of the resolution No. 58243-8 "On the appeal of the State Duma of the Federal Assembly of the Russian Federation To the President of the Russian Federation V.V. Putin on the need to recognize the Donetsk People's Republic and the Luhansk People's Republic" and therefore supported and implemented actions and policies which undermine the territorial integrity, sovereignty and independence of Ukraine, and further destabilised Ukraine.

23.2.2022

254.

Artyom Prokofyev

(Прокофьев Артём Вячеславович)

DOB: 31.12.1983

Member of the State Duma who voted in favour of the resolution No. 58243-8 "On the appeal of the State Duma of the Federal Assembly of the Russian Federation To the President of the Russian Federation V.V. Putin on the need to recognize the Donetsk People's Republic and the Luhansk People's Republic" and therefore supported and implemented actions and policies which undermine the territorial integrity, sovereignty and independence of Ukraine, and further destabilised Ukraine.

23.2.2022

255.

Maria Drobot

(Дробот Мария Владимировна)

DOB: 21.03.1982

Member of the State Duma who voted in favour of the resolution No. 58243-8 "On the appeal of the State Duma of the Federal Assembly of the Russian Federation To the President of the Russian Federation V.V. Putin on the need to recognize the Donetsk People's Republic and the Luhansk People's Republic" and therefore supported and implemented actions and policies which undermine the territorial integrity, sovereignty and independence of Ukraine, and further destabilised Ukraine.

23.2.2022

256.

Ivan Babich

(Бабич Иван Николаевич)

DOB: 2.09.1982

Member of the State Duma who voted in favour of the resolution No. 58243-8 "On the appeal of the State Duma of the Federal Assembly of the Russian Federation To the President of the Russian Federation V.V. Putin on the need to recognize the Donetsk People's Republic and the Luhansk People's Republic" and therefore supported and implemented actions and policies which undermine the territorial integrity, sovereignty and independence of Ukraine, and further destabilised Ukraine.

23.2.2022

257.

Nikolay Osadchy

(Осадчий Николай Иванович)

DOB: 8.12.1957

Member of the State Duma who voted in favour of the resolution No. 58243-8 "On the appeal of the State Duma of the Federal Assembly of the Russian Federation To the President of the Russian Federation V.V. Putin on the need to recognize the Donetsk People's Republic and the Luhansk People's Republic" and therefore supported and implemented actions and policies which undermine the territorial integrity, sovereignty and independence of Ukraine, and further destabilised Ukraine.

23.2.2022

258.

Alexey Korniyenko

(Корниенко Алексей Викторович)

DOB: 22.07.1976

Member of the State Duma who voted in favour of the resolution No. 58243-8 "On the appeal of the State Duma of the Federal Assembly of the Russian Federation To the President of the Russian Federation V.V. Putin on the need to recognize the Donetsk People's Republic and the Luhansk People's Republic" and therefore supported and implemented actions and policies which undermine the territorial integrity, sovereignty and independence of Ukraine, and further destabilised Ukraine.

23.2.2022

259.

Sergey Gavrilov

(Гаврилов Сергей Анатольевич)

DOB: 27.01.1966

Member of the State Duma who voted in favour of the resolution No. 58243-8 "On the appeal of the State Duma of the Federal Assembly of the Russian Federation To the President of the Russian Federation V.V. Putin on the need to recognize the Donetsk People's Republic and the Luhansk People's Republic" and therefore supported and implemented actions and policies which undermine the territorial integrity, sovereignty and independence of Ukraine, and further destabilised Ukraine.

23.2.2022

260.

Nikolay Ivanov

(Иванов Николай Николаевич)

DOB: 17.01.1957

Member of the State Duma who voted in favour of the resolution No. 58243-8 "On the appeal of the State Duma of the Federal Assembly of the Russian Federation To the President of the Russian Federation V.V. Putin on the need to recognize the Donetsk People's Republic and the Luhansk People's Republic" and therefore supported and implemented actions and policies which undermine the territorial integrity, sovereignty and independence of Ukraine, and further destabilised Ukraine.

23.2.2022

261.

Roman Lyabikhov

(Лябихов Роман Михайлович)

DOB: 7.05.1973

Member of the State Duma who voted in favour of the resolution No. 58243-8 "On the appeal of the State Duma of the Federal Assembly of the Russian Federation To the President of the Russian Federation V.V. Putin on the need to recognize the Donetsk People's Republic and the Luhansk People's Republic" and therefore supported and implemented actions and policies which undermine the territorial integrity, sovereignty and independence of Ukraine, and further destabilised Ukraine.

23.2.2022

261.

Vladimir Isakov

(Исаков Владимир Павлович)

DOB: 25.02.1987

Member of the State Duma who voted in favour of the resolution No. 58243-8 "On the appeal of the State Duma of the Federal Assembly of the Russian Federation To the President of the Russian Federation V.V. Putin on the need to recognize the Donetsk People's Republic and the Luhansk People's Republic" and therefore supported and implemented actions and policies which undermine the territorial integrity, sovereignty and independence of Ukraine, and further destabilised Ukraine.

23.2.2022

263.

Renat Suleymanov

(Сулейманов Ренат Исмаилович)

DOB: 24.12.1965

Member of the State Duma who voted in favour of the resolution No. 58243-8 "On the appeal of the State Duma of the Federal Assembly of the Russian Federation To the President of the Russian Federation V.V. Putin on the need to recognize the Donetsk People's Republic and the Luhansk People's Republic" and therefore supported and implemented actions and policies which undermine the territorial integrity, sovereignty and independence of Ukraine, and further destabilised Ukraine.

23.2.2022

264.

Vladimir Blotsky

(Блоцкий Владимир Николаевич)

DOB: 10.11.1977

Member of the State Duma who voted in favour of the resolution No. 58243-8 "On the appeal of the State Duma of the Federal Assembly of the Russian Federation To the President of the Russian Federation V.V. Putin on the need to recognize the Donetsk People's Republic and the Luhansk People's Republic" and therefore supported and implemented actions and policies which undermine the territorial integrity, sovereignty and independence of Ukraine, and further destabilised Ukraine.

23.2.2022

265.

Sergey Panteleyev

(Пантелеев Сергей Михайлович)

DOB: 4.07.1951

Member of the State Duma who voted in favour of the resolution No. 58243-8 "On the appeal of the State Duma of the Federal Assembly of the Russian Federation To the President of the Russian Federation V.V. Putin on the need to recognize the Donetsk People's Republic and the Luhansk People's Republic" and therefore supported and implemented actions and policies which undermine the territorial integrity, sovereignty and independence of Ukraine, and further destabilised Ukraine.

23.2.2022

266.

Georgy Kamnev

(Камнев Георгий Петрович)

DOB: 5.01.1983

Member of the State Duma who voted in favour of the resolution No. 58243-8 "On the appeal of the State Duma of the Federal Assembly of the Russian Federation To the President of the Russian Federation V.V. Putin on the need to recognize the Donetsk People's Republic and the Luhansk People's Republic" and therefore supported and implemented actions and policies which undermine the territorial integrity, sovereignty and independence of Ukraine, and further destabilised Ukraine.

23.2.2022

267.

Nikolay Vasilyev

(Васильев Николай Иванович)

DOB: 28.03.1958

Member of the State Duma who voted in favour of the resolution No. 58243-8 "On the appeal of the State Duma of the Federal Assembly of the Russian Federation To the President of the Russian Federation V.V. Putin on the need to recognize the Donetsk People's Republic and the Luhansk People's Republic" and therefore supported and implemented actions and policies which undermine the territorial integrity, sovereignty and independence of Ukraine, and further destabilised Ukraine.

23.2.2022

268.

Boris Ivanyuzhenkov

(Иванюженков Борис Викторович)

DOB: 28.02.1966

Member of the State Duma who voted in favour of the resolution No. 58243-8 "On the appeal of the State Duma of the Federal Assembly of the Russian Federation To the President of the Russian Federation V.V. Putin on the need to recognize the Donetsk People's Republic and the Luhansk People's Republic" and therefore supported and implemented actions and policies which undermine the territorial integrity, sovereignty and independence of Ukraine, and further destabilised Ukraine.

23.2.2022

269.

Viktor Sobolev

(Соболев Виктор Иванович)

DOB: 23.02.1950

Member of the State Duma who voted in favour of the resolution No. 58243-8 "On the appeal of the State Duma of the Federal Assembly of the Russian Federation To the President of the Russian Federation V.V. Putin on the need to recognize the Donetsk People's Republic and the Luhansk People's Republic" and therefore supported and implemented actions and policies which undermine the territorial integrity, sovereignty and independence of Ukraine, and further destabilised Ukraine.

23.2.2022

270.

Mikhail Avdeyev

(Авдеев Михаил Юрьевич)

DOB 06.03.1977

Member of the State Duma who voted in favour of the resolution No. 58243-8 "On the appeal of the State Duma of the Federal Assembly of the Russian Federation To the President of the Russian Federation V.V. Putin on the need to recognize the Donetsk People's Republic and the Luhansk People's Republic" and therefore supported and implemented actions and policies which undermine the territorial integrity, sovereignty and independence of Ukraine, and further destabilised Ukraine.

23.2.2022

271.

Nina Ostanina

(Останина Нина Александровна)

DOB: 26.12.1955

Member of the State Duma who voted in favour of the resolution No. 58243-8 "On the appeal of the State Duma of the Federal Assembly of the Russian Federation To the President of the Russian Federation V.V. Putin on the need to recognize the Donetsk People's Republic and the Luhansk People's Republic" and therefore supported and implemented actions and policies which undermine the territorial integrity, sovereignty and independence of Ukraine, and further destabilised Ukraine.

23.2.2022

272.

Yevgeny Bessonov

(Бессонов Евгений Иванович)

DOB: 26.11.1968

Member of the State Duma who voted in favour of the resolution No. 58243-8 "On the appeal of the State Duma of the Federal Assembly of the Russian Federation To the President of the Russian Federation V.V. Putin on the need to recognize the Donetsk People's Republic and the Luhansk People's Republic" and therefore supported and implemented actions and policies which undermine the territorial integrity, sovereignty and independence of Ukraine, and further destabilised Ukraine.

23.2.2022

273.

Nikolay Yezersky

(Езерский Николай Николаевич)

DOB: 8.05.1956

Member of the State Duma who voted in favour of the resolution No. 58243-8 "On the appeal of the State Duma of the Federal Assembly of the Russian Federation To the President of the Russian Federation V.V. Putin on the need to recognize the Donetsk People's Republic and the Luhansk People's Republic" and therefore supported and implemented actions and policies which undermine the territorial integrity, sovereignty and independence of Ukraine, and further destabilised Ukraine.

23.2.2022

274.

Sergei Obukhov

(Обухов Сергей Павлович)

DOB: 5.10.1958

Member of the State Duma who voted in favour of the resolution No. 58243-8 "On the appeal of the State Duma of the Federal Assembly of the Russian Federation To the President of the Russian Federation V.V. Putin on the need to recognize the Donetsk People's Republic and the Luhansk People's Republic" and therefore supported and implemented actions and policies which undermine the territorial integrity, sovereignty and independence of Ukraine, and further destabilised Ukraine.

23.2.2022

275.

Denis Parfyonov

(Парфенов Денис Андреевич)

DOB: 22.09.1987

Member of the State Duma who voted in favour of the resolution No. 58243-8 "On the appeal of the State Duma of the Federal Assembly of the Russian Federation To the President of the Russian Federation V.V. Putin on the need to recognize the Donetsk People's Republic and the Luhansk People's Republic" and therefore supported and implemented actions and policies which undermine the territorial integrity, sovereignty and independence of Ukraine, and further destabilised Ukraine.

23.2.2022

276.

Andrei Anatolyevich Alekhin

(Андрей Анатольевич Алехин)

DOB: 9.02.1959

Member of the State Duma who voted in favour of the resolution No. 58243-8 "On the appeal of the State Duma of the Federal Assembly of the Russian Federation To the President of the Russian Federation V.V. Putin on the need to recognize the Donetsk People's Republic and the Luhansk People's Republic" and therefore supported and implemented actions and policies which undermine the territorial integrity, sovereignty and independence of Ukraine, and further destabilised Ukraine.

23.2.2022

277.

Petr Revoldovich Ammosov

(Аммосов Петр Револьдович)

DOB: 22.09.1966

Member of the State Duma who voted in favour of the resolution No. 58243-8 "On the appeal of the State Duma of the Federal Assembly of the Russian Federation To the President of the Russian Federation V.V. Putin on the need to recognize the Donetsk People's Republic and the Luhansk People's Republic" and therefore supported and implemented actions and policies which undermine the territorial integrity, sovereignty and independence of Ukraine, and further destabilised Ukraine.

23.2.2022

278.

Sergei Kazankov

(Казанков Сергей Иванович)

DOB: 9.10.1972

Member of the State Duma who voted in favour of the resolution No. 58243-8 "On the appeal of the State Duma of the Federal Assembly of the Russian Federation To the President of the Russian Federation V.V. Putin on the need to recognize the Donetsk People's Republic and the Luhansk People's Republic" and therefore supported and implemented actions and policies which undermine the territorial integrity, sovereignty and independence of Ukraine, and further destabilised Ukraine.

23.2.2022

279.

Oleg Lebedev

(Лебедев Олег Александрович)

DOB: 12.10.1976

Member of the State Duma who voted in favour of the resolution No. 58243-8 "On the appeal of the State Duma of the Federal Assembly of the Russian Federation To the President of the Russian Federation V.V. Putin on the need to recognize the Donetsk People's Republic and the Luhansk People's Republic" and therefore supported and implemented actions and policies which undermine the territorial integrity, sovereignty and independence of Ukraine, and further destabilised Ukraine.

23.2.2022

280.

Mikhail Matveyev

(Матвеев Михаил Николаевич)

DOB: 13.05.1968

Member of the State Duma who voted in favour of the resolution No. 58243-8 "On the appeal of the State Duma of the Federal Assembly of the Russian Federation To the President of the Russian Federation V.V. Putin on the need to recognize the Donetsk People's Republic and the Luhansk People's Republic" and therefore supported and implemented actions and policies which undermine the territorial integrity, sovereignty and independence of Ukraine, and further destabilised Ukraine.

23.2.2022

281.

Maria Prusakova

(Прусакова Мария Николаевна)

DOB: 4.09.1983

Member of the State Duma who voted in favour of the resolution No. 58243-8 "On the appeal of the State Duma of the Federal Assembly of the Russian Federation To the President of the Russian Federation V.V. Putin on the need to recognize the Donetsk People's Republic and the Luhansk People's Republic" and therefore supported and implemented actions and policies which undermine the territorial integrity, sovereignty and independence of Ukraine, and further destabilised Ukraine.

23.2.2022

282.

Oleg Smolin

(Смолин Олег Николаевич)

DOB: 10.2.1952

Member of the State Duma who voted in favour of the resolution No. 58243-8 "On the appeal of the State Duma of the Federal Assembly of the Russian Federation To the President of the Russian Federation V.V. Putin on the need to recognize the Donetsk People's Republic and the Luhansk People's Republic" and therefore supported and implemented actions and policies which undermine the territorial integrity, sovereignty and independence of Ukraine, and further destabilised Ukraine.

23.2.2022

283.

Mikhail Shchapov

(Щапов Михаил Викторович)

DOB: 20.09.1975

Member of the State Duma who voted in favour of the resolution No. 58243-8 "On the appeal of the State Duma of the Federal Assembly of the Russian Federation To the President of the Russian Federation V.V. Putin on the need to recognize the Donetsk People's Republic and the Luhansk People's Republic" and therefore supported and implemented actions and policies which undermine the territorial integrity, sovereignty and independence of Ukraine, and further destabilised Ukraine.

23.2.2022

284.

Sergei Karginov

(Каргинов Сергей Генрихович)

DOB: 5.09.1969

Member of the State Duma who voted in favour of the resolution No. 58243-8 "On the appeal of the State Duma of the Federal Assembly of the Russian Federation To the President of the Russian Federation V.V. Putin on the need to recognize the Donetsk People's Republic and the Luhansk People's Republic" and therefore supported and implemented actions and policies which undermine the territorial integrity, sovereignty and independence of Ukraine, and further destabilised Ukraine.

23.2.2022

285.

Yaroslav Nilov

(Нилов Ярослав Евгеньевич)

DOB: 20.03.1982

Member of the State Duma who voted in favour of the resolution No. 58243-8 "On the appeal of the State Duma of the Federal Assembly of the Russian Federation To the President of the Russian Federation V.V. Putin on the need to recognize the Donetsk People's Republic and the Luhansk People's Republic" and therefore supported and implemented actions and policies which undermine the territorial integrity, sovereignty and independence of Ukraine, and further destabilised Ukraine.

23.2.2022

286.

Vladimir Sipyagin

(Владимир Владимирович Сипягин)

DOB: 19.02.1970

Member of the State Duma who voted in favour of the resolution No. 58243-8 "On the appeal of the State Duma of the Federal Assembly of the Russian Federation To the President of the Russian Federation V.V. Putin on the need to recognize the Donetsk People's Republic and the Luhansk People's Republic" and therefore supported and implemented actions and policies which undermine the territorial integrity, sovereignty and independence of Ukraine, and further destabilised Ukraine.

23.2.2022

287.

Vasily Vlasov

(Власов Василий Максимович)

DOB: 27.06.1995

Member of the State Duma who voted in favour of the resolution No. 58243-8 "On the appeal of the State Duma of the Federal Assembly of the Russian Federation To the President of the Russian Federation V.V. Putin on the need to recognize the Donetsk People's Republic and the Luhansk People's Republic" and therefore supported and implemented actions and policies which undermine the territorial integrity, sovereignty and independence of Ukraine, and further destabilised Ukraine.

23.2.2022

288.

Boris Chernyshov

(Чернышов Борис Александрович)

DOB: 25.06.1991

Member of the State Duma who voted in favour of the resolution No. 58243-8 "On the appeal of the State Duma of the Federal Assembly of the Russian Federation To the President of the Russian Federation V.V. Putin on the need to recognize the Donetsk People's Republic and the Luhansk People's Republic" and therefore supported and implemented actions and policies which undermine the territorial integrity, sovereignty and independence of Ukraine, and further destabilised Ukraine.

23.2.2022

289.

Andrey Lugovoy

(Луговой Андрей Константинович)

DOB: 19.09.1966

Member of the State Duma who voted in favour of the resolution No. 58243-8 "On the appeal of the State Duma of the Federal Assembly of the Russian Federation To the President of the Russian Federation V.V. Putin on the need to recognize the Donetsk People's Republic and the Luhansk People's Republic" and therefore supported and implemented actions and policies which undermine the territorial integrity, sovereignty and independence of Ukraine, and further destabilised Ukraine.

23.2.2022

290.

Dmitry Svishchev

(Свищев Дмитрий Александрович)

DOB: 22.05.1969

Member of the State Duma who voted in favour of the resolution No. 58243-8 "On the appeal of the State Duma of the Federal Assembly of the Russian Federation To the President of the Russian Federation V.V. Putin on the need to recognize the Donetsk People's Republic and the Luhansk People's Republic" and therefore supported and implemented actions and policies which undermine the territorial integrity, sovereignty and independence of Ukraine, and further destabilised Ukraine.

23.2.2022

291.

Valery Seleznyov

(Селезнев Валерий Сергеевич)

DOB: 5.09.1964

Member of the State Duma who voted in favour of the resolution No. 58243-8 "On the appeal of the State Duma of the Federal Assembly of the Russian Federation To the President of the Russian Federation V.V. Putin on the need to recognize the Donetsk People's Republic and the Luhansk People's Republic" and therefore supported and implemented actions and policies which undermine the territorial integrity, sovereignty and independence of Ukraine, and further destabilised Ukraine.

23.2.2022

292.

Kaplan Panesh

(Панеш Каплан Мугдинович)

DOB: 04.09.1974

Member of the State Duma who voted in favour of the resolution No. 58243-8 "On the appeal of the State Duma of the Federal Assembly of the Russian Federation To the President of the Russian Federation V.V. Putin on the need to recognize the Donetsk People's Republic and the Luhansk People's Republic" and therefore supported and implemented actions and policies which undermine the territorial integrity, sovereignty and independence of Ukraine, and further destabilised Ukraine.

23.2.2022

293.

Arkady Svistunov

(Свистунов Аркадий Николаевич)

DOB: 28.04.1965

Member of the State Duma who voted in favour of the resolution No. 58243-8 "On the appeal of the State Duma of the Federal Assembly of the Russian Federation To the President of the Russian Federation V.V. Putin on the need to recognize the Donetsk People's Republic and the Luhansk People's Republic" and therefore supported and implemented actions and policies which undermine the territorial integrity, sovereignty and independence of Ukraine, and further destabilised Ukraine.

23.2.2022

294.

Stanislav Naumov

(Наумов Станислав Александрович)

DOB: 4.10.1972

Member of the State Duma who voted in favour of the resolution No. 58243-8 "On the appeal of the State Duma of the Federal Assembly of the Russian Federation To the President of the Russian Federation V.V. Putin on the need to recognize the Donetsk People's Republic and the Luhansk People's Republic" and therefore supported and implemented actions and policies which undermine the territorial integrity, sovereignty and independence of Ukraine, and further destabilised Ukraine.

23.2.2022

295.

Vladimir Koshelev

(Кошелев Владимир Алексеевич)

DOB: 1.10.1974

Member of the State Duma who voted in favour of the resolution No. 58243-8 "On the appeal of the State Duma of the Federal Assembly of the Russian Federation To the President of the Russian Federation V.V. Putin on the need to recognize the Donetsk People's Republic and the Luhansk People's Republic" and therefore supported and implemented actions and policies which undermine the territorial integrity, sovereignty and independence of Ukraine, and further destabilised Ukraine.

23.2.2022

296.

Ivan Musatov

(Мусатов Иван Михайлович)

DOB: 14.02.1976

Member of the State Duma who voted in favour of the resolution No. 58243-8 "On the appeal of the State Duma of the Federal Assembly of the Russian Federation To the President of the Russian Federation V.V. Putin on the need to recognize the Donetsk People's Republic and the Luhansk People's Republic" and therefore supported and implemented actions and policies which undermine the territorial integrity, sovereignty and independence of Ukraine, and further destabilised Ukraine.

23.2.2022

297.

Yevgeny Markov

(Марков Евгений Владимирович)

DOB: 8.11.1973

Member of the State Duma who voted in favour of the resolution No. 58243-8 "On the appeal of the State Duma of the Federal Assembly of the Russian Federation To the President of the Russian Federation V.V. Putin on the need to recognize the Donetsk People's Republic and the Luhansk People's Republic" and therefore supported and implemented actions and policies which undermine the territorial integrity, sovereignty and independence of Ukraine, and further destabilised Ukraine.

23.2.2022

298.

Ivan Sukharev

(Сухарев Иван Константинович)

DOB: 10.06.1978

Member of the State Duma who voted in favour of the resolution No. 58243-8 "On the appeal of the State Duma of the Federal Assembly of the Russian Federation To the President of the Russian Federation V.V. Putin on the need to recognize the Donetsk People's Republic and the Luhansk People's Republic" and therefore supported and implemented actions and policies which undermine the territorial integrity, sovereignty and independence of Ukraine, and further destabilised Ukraine.

23.2.2022

299.

Boris Paykin

(Пайкин Борис Романович)

DOB: 26.03.1965

Member of the State Duma who voted in favour of the resolution No. 58243-8 "On the appeal of the State Duma of the Federal Assembly of the Russian Federation To the President of the Russian Federation V.V. Putin on the need to recognize the Donetsk People's Republic and the Luhansk People's Republic" and therefore supported and implemented actions and policies which undermine the territorial integrity, sovereignty and independence of Ukraine, and further destabilised Ukraine.

23.2.2022

300.

Yuri Napso

(Напсо Юрий Аисович)

DOB: 17.04.1973

Member of the State Duma who voted in favour of the resolution No. 58243-8 "On the appeal of the State Duma of the Federal Assembly of the Russian Federation To the President of the Russian Federation V.V. Putin on the need to recognize the Donetsk People's Republic and the Luhansk People's Republic" and therefore supported and implemented actions and policies which undermine the territorial integrity, sovereignty and independence of Ukraine, and further destabilised Ukraine.

23.2.2022

301.

Aleksei Didenko

(Диденко Алексей Николаевич)

DOB: 30.03.1983

Member of the State Duma who voted in favour of the resolution No. 58243-8 "On the appeal of the State Duma of the Federal Assembly of the Russian Federation To the President of the Russian Federation V.V. Putin on the need to recognize the Donetsk People's Republic and the Luhansk People's Republic" and therefore supported and implemented actions and policies which undermine the territorial integrity, sovereignty and independence of Ukraine, and further destabilised Ukraine.

23.2.2022

302.

Aleksei Zhuravlyev

(Журавлев Алексей Александрович)

DOB: 30.06.1962

Member of the State Duma who voted in favour of the resolution No. 58243-8 "On the appeal of the State Duma of the Federal Assembly of the Russian Federation To the President of the Russian Federation V.V. Putin on the need to recognize the Donetsk People's Republic and the Luhansk People's Republic" and therefore supported and implemented actions and policies which undermine the territorial integrity, sovereignty and independence of Ukraine, and further destabilised Ukraine.

23.2.2022

303.

Sergei Leonov

(Леонов Сергей Дмитриевич)

DOB: 9.05.1983

Member of the State Duma who voted in favour of the resolution No. 58243-8 "On the appeal of the State Duma of the Federal Assembly of the Russian Federation To the President of the Russian Federation V.V. Putin on the need to recognize the Donetsk People's Republic and the Luhansk People's Republic" and therefore supported and implemented actions and policies which undermine the territorial integrity, sovereignty and independence of Ukraine, and further destabilised Ukraine.

23.2.2022

304.

Gennady Semigin

(Семигин Геннадий Юрьевич)

DOB: 23.03.1964

Member of the State Duma who voted in favour of the resolution No. 58243-8 "On the appeal of the State Duma of the Federal Assembly of the Russian Federation To the President of the Russian Federation V.V. Putin on the need to recognize the Donetsk People's Republic and the Luhansk People's Republic" and therefore supported and implemented actions and policies which undermine the territorial integrity, sovereignty and independence of Ukraine, and further destabilised Ukraine.

23.2.2022

305.

Aleksandr Terentyev

(Терентьев Александр Васильевич)

DOB: 1.01.1961

Member of the State Duma who voted in favour of the resolution No. 58243-8 "On the appeal of the State Duma of the Federal Assembly of the Russian Federation To the President of the Russian Federation V.V. Putin on the need to recognize the Donetsk People's Republic and the Luhansk People's Republic" and therefore supported and implemented actions and policies which undermine the territorial integrity, sovereignty and independence of Ukraine, and further destabilised Ukraine.

23.2.2022

306.

Fedot Tumusov

(Тумусов Федот Семёнович)

DOB: 30.06.1955

Member of the State Duma who voted in favour of the resolution No. 58243-8 "On the appeal of the State Duma of the Federal Assembly of the Russian Federation To the President of the Russian Federation V.V. Putin on the need to recognize the Donetsk People's Republic and the Luhansk People's Republic" and therefore supported and implemented actions and policies which undermine the territorial integrity, sovereignty and independence of Ukraine, and further destabilised Ukraine.

23.2.2022

307.

Timur Kanokov

(Каноков Тимур Борисович)

DOB: 24.09.1972

Member of the State Duma who voted in favour of the resolution No. 58243-8 "On the appeal of the State Duma of the Federal Assembly of the Russian Federation To the President of the Russian Federation V.V. Putin on the need to recognize the Donetsk People's Republic and the Luhansk People's Republic" and therefore supported and implemented actions and policies which undermine the territorial integrity, sovereignty and independence of Ukraine, and further destabilised Ukraine.

23.2.2022

308.

Igor Ananskikh

(Ананских Игорь Александрович)

DOB: 06.09.1966

Member of the State Duma who voted in favour of the resolution No. 58243-8 "On the appeal of the State Duma of the Federal Assembly of the Russian Federation To the President of the Russian Federation V.V. Putin on the need to recognize the Donetsk People's Republic and the Luhansk People's Republic" and therefore supported and implemented actions and policies which undermine the territorial integrity, sovereignty and independence of Ukraine, and further destabilised Ukraine.

23.2.2022

309.

Vadim Belousov

(Белоусов Вадим Владимирович)

DOB: 2.10.1960

Member of the State Duma who voted in favour of the resolution No. 58243-8 "On the appeal of the State Duma of the Federal Assembly of the Russian Federation To the President of the Russian Federation V.V. Putin on the need to recognize the Donetsk People's Republic and the Luhansk People's Republic" and therefore supported and implemented actions and policies which undermine the territorial integrity, sovereignty and independence of Ukraine, and further destabilised Ukraine.

23.2.2022

310.

Dmitry Gusev

(Гусев Дмитрий Геннадьевич)

DOB: 23.07.1972

Member of the State Duma who voted in favour of the resolution No. 58243-8 "On the appeal of the State Duma of the Federal Assembly of the Russian Federation To the President of the Russian Federation V.V. Putin on the need to recognize the Donetsk People's Republic and the Luhansk People's Republic" and therefore supported and implemented actions and policies which undermine the territorial integrity, sovereignty and independence of Ukraine, and further destabilised Ukraine.

23.2.2022

311.

Aleksandr Remezkov

(Ремезков Александр Александрович)

DOB: 7.04.1962

Member of the State Duma who voted in favour of the resolution No. 58243-8 "On the appeal of the State Duma of the Federal Assembly of the Russian Federation To the President of the Russian Federation V.V. Putin on the need to recognize the Donetsk People's Republic and the Luhansk People's Republic" and therefore supported and implemented actions and policies which undermine the territorial integrity, sovereignty and independence of Ukraine, and further destabilised Ukraine.

23.2.2022

312.

Andrei Kuznetsov

(Кузнецов Андрей Анатольевич)

DOB: 29.5.1972

Member of the State Duma who voted in favour of the resolution No. 58243-8 "On the appeal of the State Duma of the Federal Assembly of the Russian Federation To the President of the Russian Federation V.V. Putin on the need to recognize the Donetsk People's Republic and the Luhansk People's Republic" and therefore supported and implemented actions and policies which undermine the territorial integrity, sovereignty and independence of Ukraine, and further destabilised Ukraine.

23.2.2022

313.

Sergei Kabyshev

(Кабышев Сергей Владимирович)

DOB: 04.09.1963

Member of the State Duma who voted in favour of the resolution No. 58243-8 "On the appeal of the State Duma of the Federal Assembly of the Russian Federation To the President of the Russian Federation V.V. Putin on the need to recognize the Donetsk People's Republic and the Luhansk People's Republic" and therefore supported and implemented actions and policies which undermine the territorial integrity, sovereignty and independence of Ukraine, and further destabilised Ukraine.

23.2.2022

314.

Mikhail Delyagin

(Делягин Михаил Геннадьевич)

DOB: 18.03.1968

Member of the State Duma who voted in favour of the resolution No. 58243-8 "On the appeal of the State Duma of the Federal Assembly of the Russian Federation To the President of the Russian Federation V.V. Putin on the need to recognize the Donetsk People's Republic and the Luhansk People's Republic" and therefore supported and implemented actions and policies which undermine the territorial integrity, sovereignty and independence of Ukraine, and further destabilised Ukraine.

23.2.2022

315.

Oleg Nilov

(Нилов Олег Анатольевич)

DOB: 8.05.1962

Member of the State Duma who voted in favour of the resolution No. 58243-8 "On the appeal of the State Duma of the Federal Assembly of the Russian Federation To the President of the Russian Federation V.V. Putin on the need to recognize the Donetsk People's Republic and the Luhansk People's Republic" and therefore supported and implemented actions and policies which undermine the territorial integrity, sovereignty and independence of Ukraine, and further destabilised Ukraine.

23.2.2022

316.

Nikolai Burlyayev

(Бурляев Николай Петрович)

DOB: 3.08.1946

Member of the State Duma who voted in favour of the resolution No. 58243-8 "On the appeal of the State Duma of the Federal Assembly of the Russian Federation To the President of the Russian Federation V.V. Putin on the need to recognize the Donetsk People's Republic and the Luhansk People's Republic" and therefore supported and implemented actions and policies which undermine the territorial integrity, sovereignty and independence of Ukraine, and further destabilised Ukraine.

23.2.2022

317.

Anatoli Aksakov

(Аксаков Анатолий Геннадьевич)

DOB: 28.11.1957

Member of the State Duma who voted in favour of the resolution No. 58243-8 "On the appeal of the State Duma of the Federal Assembly of the Russian Federation To the President of the Russian Federation V.V. Putin on the need to recognize the Donetsk People's Republic and the Luhansk People's Republic" and therefore supported and implemented actions and policies which undermine the territorial integrity, sovereignty and independence of Ukraine, and further destabilised Ukraine.

23.2.2022

318.

Aleksandr Aksyonenko

(Аксёненко Александр Сергеевич)

DOB: 08.03.1986

Member of the State Duma who voted in favour of the resolution No. 58243-8 "On the appeal of the State Duma of the Federal Assembly of the Russian Federation To the President of the Russian Federation V.V. Putin on the need to recognize the Donetsk People's Republic and the Luhansk People's Republic" and therefore supported and implemented actions and policies which undermine the territorial integrity, sovereignty and independence of Ukraine, and further destabilised Ukraine.

23.2.2022

319.

Anatoly Wasserman

(Анатолий Александрович Вассерман / укр. Анатолiй Олександрович Вассерман)

DOB: 9.12.1952

Member of the State Duma who voted in favour of the resolution No. 58243-8 "On the appeal of the State Duma of the Federal Assembly of the Russian Federation To the President of the Russian Federation V.V. Putin on the need to recognize the Donetsk People's Republic and the Luhansk People's Republic" and therefore supported and implemented actions and policies which undermine the territorial integrity, sovereignty and independence of Ukraine, and further destabilised Ukraine.

23.2.2022

320.

Valery Gartung

(Валерий Карлович Гартунг)

DOB: 12.11.1960

Member of the State Duma who voted in favour of the resolution No. 58243-8 "On the appeal of the State Duma of the Federal Assembly of the Russian Federation To the President of the Russian Federation V.V. Putin on the need to recognize the Donetsk People's Republic and the Luhansk People's Republic" and therefore supported and implemented actions and policies which undermine the territorial integrity, sovereignty and independence of Ukraine, and further destabilised Ukraine.

23.2.2022

321.

Yuri Grigoryevich

(Григорьев Юрий Иннокентьевич)

DOB: 20.9.1969

Member of the State Duma who voted in favour of the resolution No. 58243-8 "On the appeal of the State Duma of the Federal Assembly of the Russian Federation To the President of the Russian Federation V.V. Putin on the need to recognize the Donetsk People's Republic and the Luhansk People's Republic" and therefore supported and implemented actions and policies which undermine the territorial integrity, sovereignty and independence of Ukraine, and further destabilised Ukraine.

23.2.2022

322.

Dmitri Kuznetsov

(Кузнецов Дмитрий Вадимович)

DOB: 5.03.1975

Member of the State Duma who voted in favour of the resolution No. 58243-8 "On the appeal of the State Duma of the Federal Assembly of the Russian Federation To the President of the Russian Federation V.V. Putin on the need to recognize the Donetsk People's Republic and the Luhansk People's Republic" and therefore supported and implemented actions and policies which undermine the territorial integrity, sovereignty and independence of Ukraine, and further destabilised Ukraine.

23.2.2022

323.

Yana Lantratova

(Лантратова Яна Валерьевна)

DOB: 14.12.1988

Member of the State Duma who voted in favour of the resolution No. 58243-8 "On the appeal of the State Duma of the Federal Assembly of the Russian Federation To the President of the Russian Federation V.V. Putin on the need to recognize the Donetsk People's Republic and the Luhansk People's Republic" and therefore supported and implemented actions and policies which undermine the territorial integrity, sovereignty and independence of Ukraine, and further destabilised Ukraine.

23.2.2022

324.

Anatoli Lisitsyn

(Лисицын Анатолий Иванович)

DOB: 26.06.1947

Member of the State Duma who voted in favour of the resolution No. 58243-8 "On the appeal of the State Duma of the Federal Assembly of the Russian Federation To the President of the Russian Federation V.V. Putin on the need to recognize the Donetsk People's Republic and the Luhansk People's Republic" and therefore supported and implemented actions and policies which undermine the territorial integrity, sovereignty and independence of Ukraine, and further destabilised Ukraine.

23.2.2022

325.

Galina Khovanskaya

(Хованская Галина Петровна)

DOB: 23.08.1943

Member of the State Duma who voted in favour of the resolution No. 58243-8 "On the appeal of the State Duma of the Federal Assembly of the Russian Federation To the President of the Russian Federation V.V. Putin on the need to recognize the Donetsk People's Republic and the Luhansk People's Republic" and therefore supported and implemented actions and policies which undermine the territorial integrity, sovereignty and independence of Ukraine, and further destabilised Ukraine.

23.2.2022

326.

Sergey Yakhnyuk

(Сергей Васильевич Яхнюк)

DOB: 03.07.1962

Member of the State Duma who voted in favour of the resolution No. 58243-8 "On the appeal of the State Duma of the Federal Assembly of the Russian Federation To the President of the Russian Federation V.V. Putin on the need to recognize the Donetsk People's Republic and the Luhansk People's Republic" and therefore supported and implemented actions and policies which undermine the territorial integrity, sovereignty and independence of Ukraine, and further destabilised Ukraine.

23.2.2022

327.

Alexander Yakubovsky

(Александр Владимирович Якубовский)

DOB: 07.05.1985

Member of the State Duma who voted in favour of the resolution No. 58243-8 "On the appeal of the State Duma of the Federal Assembly of the Russian Federation To the President of the Russian Federation V.V. Putin on the need to recognize the Donetsk People's Republic and the Luhansk People's Republic" and therefore supported and implemented actions and policies which undermine the territorial integrity, sovereignty and independence of Ukraine, and further destabilised Ukraine.

23.2.2022

328.

Azat Ferdinandovich Yagafarov

(Ягафаров Азат Фердинандович)

DOB: 04.04.1961

Member of the State Duma who voted in favour of the resolution No. 58243-8 "On the appeal of the State Duma of the Federal Assembly of the Russian Federation To the President of the Russian Federation V.V. Putin on the need to recognize the Donetsk People's Republic and the Luhansk People's Republic" and therefore supported and implemented actions and policies which undermine the territorial integrity, sovereignty and independence of Ukraine, and further destabilised Ukraine.

23.2.2022

329.

Aleksandr Shcherbakov

(Александр Владимирович Щербаков)

DOB: 12.05.1965

Member of the State Duma who voted in favour of the resolution No. 58243-8 "On the appeal of the State Duma of the Federal Assembly of the Russian Federation To the President of the Russian Federation V.V. Putin on the need to recognize the Donetsk People's Republic and the Luhansk People's Republic" and therefore supported and implemented actions and policies which undermine the territorial integrity, sovereignty and independence of Ukraine, and further destabilised Ukraine.

23.2.2022

330.

Nikolai Shcheglov

(Щеглов Николай Михайлович)

DOB: 16.03.1960

Member of the State Duma who voted in favour of the resolution No. 58243-8 "On the appeal of the State Duma of the Federal Assembly of the Russian Federation To the President of the Russian Federation V.V. Putin on the need to recognize the Donetsk People's Republic and the Luhansk People's Republic" and therefore supported and implemented actions and policies which undermine the territorial integrity, sovereignty and independence of Ukraine, and further destabilised Ukraine.

23.2.2022

331.

Adalbi Shhagoshev

(Адальби Люлевич Шхагошев)

DOB: 06.06.1967

Member of the State Duma who voted in favour of the resolution No. 58243-8 "On the appeal of the State Duma of the Federal Assembly of the Russian Federation To the President of the Russian Federation V.V. Putin on the need to recognize the Donetsk People's Republic and the Luhansk People's Republic" and therefore supported and implemented actions and policies which undermine the territorial integrity, sovereignty and independence of Ukraine, and further destabilised Ukraine.

23.2.2022

332.

Vadim Shuvalov

(Вадим Николаевич Шувалов)

DOB: 17.02.1958

Member of the State Duma who voted in favour of the resolution No. 58243-8 "On the appeal of the State Duma of the Federal Assembly of the Russian Federation To the President of the Russian Federation V.V. Putin on the need to recognize the Donetsk People's Republic and the Luhansk People's Republic" and therefore supported and implemented actions and policies which undermine the territorial integrity, sovereignty and independence of Ukraine, and further destabilised Ukraine.

23.2.2022

333.

Igor Shubin

(Игорь Николаевич Шубин)

DOB: 20.12.1955

Member of the State Duma who voted in favour of the resolution No. 58243-8 "On the appeal of the State Duma of the Federal Assembly of the Russian Federation To the President of the Russian Federation V.V. Putin on the need to recognize the Donetsk People's Republic and the Luhansk People's Republic" and therefore supported and implemented actions and policies which undermine the territorial integrity, sovereignty and independence of Ukraine, and further destabilised Ukraine.

23.2.2022

334.

Nadezhda Shkolkina

(Надежда Васильевна Школкина)

DOB: 12.05.1970

Member of the State Duma who voted in favour of the resolution No. 58243-8 "On the appeal of the State Duma of the Federal Assembly of the Russian Federation To the President of the Russian Federation V.V. Putin on the need to recognize the Donetsk People's Republic and the Luhansk People's Republic" and therefore supported and implemented actions and policies which undermine the territorial integrity, sovereignty and independence of Ukraine, and further destabilised Ukraine.

23.2.2022

335.

Anton Shipulin

(Антон Владимирович Шипулин)

DOB: 21.08.1987

Member of the State Duma who voted in favour of the resolution No. 58243-8 "On the appeal of the State Duma of the Federal Assembly of the Russian Federation To the President of the Russian Federation V.V. Putin on the need to recognize the Donetsk People's Republic and the Luhansk People's Republic" and therefore supported and implemented actions and policies which undermine the territorial integrity, sovereignty and independence of Ukraine, and further destabilised Ukraine.

23.2.2022

336.

Yuri Shvytkin

(Юрий Николаевич Швыткин)

DOB: 24.05.1965

Member of the State Duma who voted in favour of the resolution No. 58243-8 "On the appeal of the State Duma of the Federal Assembly of the Russian Federation To the President of the Russian Federation V.V. Putin on the need to recognize the Donetsk People's Republic and the Luhansk People's Republic" and therefore supported and implemented actions and policies which undermine the territorial integrity, sovereignty and independence of Ukraine, and further destabilised Ukraine.

23.2.2022

337.

Sergey Chizhov

(Сергей Викторович Чижов)

DOB: 16.03.1964

Member of the State Duma who voted in favour of the resolution No. 58243-8 "On the appeal of the State Duma of the Federal Assembly of the Russian Federation To the President of the Russian Federation V.V. Putin on the need to recognize the Donetsk People's Republic and the Luhansk People's Republic" and therefore supported and implemented actions and policies which undermine the territorial integrity, sovereignty and independence of Ukraine, and further destabilised Ukraine.

23.2.2022

338.

Alexey Chernyak

(Алексей Юрьевич Черняк)

DOB: 27.08.1973

Member of the State Duma who voted in favour of the resolution No. 58243-8 "On the appeal of the State Duma of the Federal Assembly of the Russian Federation To the President of the Russian Federation V.V. Putin on the need to recognize the Donetsk People's Republic and the Luhansk People's Republic" and therefore supported and implemented actions and policies which undermine the territorial integrity, sovereignty and independence of Ukraine, and further destabilised Ukraine.

23.2.2022

339.

Sergei Tchepikov

(Сергей Владимирович Чепиков)

DOB: 30.01.1967

Member of the State Duma who voted in favour of the resolution No. 58243-8 "On the appeal of the State Duma of the Federal Assembly of the Russian Federation To the President of the Russian Federation V.V. Putin on the need to recognize the Donetsk People's Republic and the Luhansk People's Republic" and therefore supported and implemented actions and policies which undermine the territorial integrity, sovereignty and independence of Ukraine, and further destabilised Ukraine.

23.2.2022

340.

Nikita Yurevich Chaplin

(Чаплин, Никита Юрьевич)

DOB: 28.07.1982

Member of the State Duma who voted in favour of the resolution No. 58243-8 "On the appeal of the State Duma of the Federal Assembly of the Russian Federation To the President of the Russian Federation V.V. Putin on the need to recognize the Donetsk People's Republic and the Luhansk People's Republic" and therefore supported and implemented actions and policies which undermine the territorial integrity, sovereignty and independence of Ukraine, and further destabilised Ukraine.

23.2.2022

341.

Elena Moiseevna Tsunaeva

(Елена Моисеевна Цунаева)

DOB: 13.01.1969

Member of the State Duma who voted in favour of the resolution No. 58243-8 "On the appeal of the State Duma of the Federal Assembly of the Russian Federation To the President of the Russian Federation V.V. Putin on the need to recognize the Donetsk People's Republic and the Luhansk People's Republic" and therefore supported and implemented actions and policies which undermine the territorial integrity, sovereignty and independence of Ukraine, and further destabilised Ukraine.

23.2.2022

342.

Nikolay Grigorevich Tsed

(Николай Григорьевич Цед)

DOB: 06.01.1959

Member of the State Duma who voted in favour of the resolution No. 58243-8 "On the appeal of the State Duma of the Federal Assembly of the Russian Federation To the President of the Russian Federation V.V. Putin on the need to recognize the Donetsk People's Republic and the Luhansk People's Republic" and therefore supported and implemented actions and policies which undermine the territorial integrity, sovereignty and independence of Ukraine, and further destabilised Ukraine.

23.2.2022

343.

Murat Khasanov

(Мурат Русланович Хасанов)

DOB: 10.12.1970

Member of the State Duma who voted in favour of the resolution No. 58243-8 "On the appeal of the State Duma of the Federal Assembly of the Russian Federation To the President of the Russian Federation V.V. Putin on the need to recognize the Donetsk People's Republic and the Luhansk People's Republic" and therefore supported and implemented actions and policies which undermine the territorial integrity, sovereignty and independence of Ukraine, and further destabilised Ukraine.

23.2.2022

344.

Ekaterina Vladimirovna Kharchenko

(Харченко Екатерина Владимировна)

DOB: 11.08.1977

Member of the State Duma who voted in favour of the resolution No. 58243-8 "On the appeal of the State Duma of the Federal Assembly of the Russian Federation To the President of the Russian Federation V.V. Putin on the need to recognize the Donetsk People's Republic and the Luhansk People's Republic" and therefore supported and implemented actions and policies which undermine the territorial integrity, sovereignty and independence of Ukraine, and further destabilised Ukraine.

23.2.2022

345.

Sultan Khamzaev

(Хамзаев Бийсултан Султанбиевич)

DOB: 24.05.1982

Member of the State Duma who voted in favour of the resolution No. 58243-8 "On the appeal of the State Duma of the Federal Assembly of the Russian Federation To the President of the Russian Federation V.V. Putin on the need to recognize the Donetsk People's Republic and the Luhansk People's Republic" and therefore supported and implemented actions and policies which undermine the territorial integrity, sovereignty and independence of Ukraine, and further destabilised Ukraine.

23.2.2022

346.

Tamara Frolova

(Тамара Ивановна Фролова)

DOB: 02.11.1959

Member of the State Duma who voted in favour of the resolution No. 58243-8 "On the appeal of the State Duma of the Federal Assembly of the Russian Federation To the President of the Russian Federation V.V. Putin on the need to recognize the Donetsk People's Republic and the Luhansk People's Republic" and therefore supported and implemented actions and policies which undermine the territorial integrity, sovereignty and independence of Ukraine, and further destabilised Ukraine.

23.2.2022

347.

Vyacheslav Vasilevich Fomichev

(Вячеслав Васильевич Фомичёв)

DOB: 26.04.1965

Member of the State Duma who voted in favour of the resolution No. 58243-8 "On the appeal of the State Duma of the Federal Assembly of the Russian Federation To the President of the Russian Federation V.V. Putin on the need to recognize the Donetsk People's Republic and the Luhansk People's Republic" and therefore supported and implemented actions and policies which undermine the territorial integrity, sovereignty and independence of Ukraine, and further destabilised Ukraine.

23.2.2022

348.

Vyacheslav Fetisov

(Вячеслав Фетисов)

DOB: 20.04.1958

Member of the State Duma who voted in favour of the resolution No. 58243-8 "On the appeal of the State Duma of the Federal Assembly of the Russian Federation To the President of the Russian Federation V.V. Putin on the need to recognize the Donetsk People's Republic and the Luhansk People's Republic" and therefore supported and implemented actions and policies which undermine the territorial integrity, sovereignty and independence of Ukraine, and further destabilised Ukraine.

23.2.2022

349.

Pavel Fedyaev

(Павел Михайлович Федяев)

DOB: 31.07.1982

Member of the State Duma who voted in favour of the resolution No. 58243-8 "On the appeal of the State Duma of the Federal Assembly of the Russian Federation To the President of the Russian Federation V.V. Putin on the need to recognize the Donetsk People's Republic and the Luhansk People's Republic" and therefore supported and implemented actions and policies which undermine the territorial integrity, sovereignty and independence of Ukraine, and further destabilised Ukraine.

23.2.2022

350.

Yevgeny Fyodorov

(Евгений Алексеевич Фёдоров)

DOB: 11.05.1963

Member of the State Duma who voted in favour of the resolution No. 58243-8 "On the appeal of the State Duma of the Federal Assembly of the Russian Federation To the President of the Russian Federation V.V. Putin on the need to recognize the Donetsk People's Republic and the Luhansk People's Republic" and therefore supported and implemented actions and policies which undermine the territorial integrity, sovereignty and independence of Ukraine, and further destabilised Ukraine.

23.2.2022

351.

Airat Farrakhov

(Айрат Закиевич Фаррахов)

DOB: 17.02.1968

Member of the State Duma who voted in favour of the resolution No. 58243-8 "On the appeal of the State Duma of the Federal Assembly of the Russian Federation To the President of the Russian Federation V.V. Putin on the need to recognize the Donetsk People's Republic and the Luhansk People's Republic" and therefore supported and implemented actions and policies which undermine the territorial integrity, sovereignty and independence of Ukraine, and further destabilised Ukraine.

23.2.2022

352.

Oksana Fadina

(Оксана Николаевна Фадина)

DOB: 03.07.1976

Member of the State Duma who voted in favour of the resolution No. 58243-8 "On the appeal of the State Duma of the Federal Assembly of the Russian Federation To the President of the Russian Federation V.V. Putin on the need to recognize the Donetsk People's Republic and the Luhansk People's Republic" and therefore supported and implemented actions and policies which undermine the territorial integrity, sovereignty and independence of Ukraine, and further destabilised Ukraine.

23.2.2022

353.

Rimma Amirovna Utyasheva

(Римма Амировна Утяшева)

DOB: 03.01.1952

Member of the State Duma who voted in favour of the resolution No. 58243-8 "On the appeal of the State Duma of the Federal Assembly of the Russian Federation To the President of the Russian Federation V.V. Putin on the need to recognize the Donetsk People's Republic and the Luhansk People's Republic" and therefore supported and implemented actions and policies which undermine the territorial integrity, sovereignty and independence of Ukraine, and further destabilised Ukraine.

23.2.2022

354.

Larisa Tutova

(Лариса Николаевна Тутова)

DOB: 18.10.1969

Member of the State Duma who voted in favour of the resolution No. 58243-8 "On the appeal of the State Duma of the Federal Assembly of the Russian Federation To the President of the Russian Federation V.V. Putin on the need to recognize the Donetsk People's Republic and the Luhansk People's Republic" and therefore supported and implemented actions and policies which undermine the territorial integrity, sovereignty and independence of Ukraine, and further destabilised Ukraine.

23.2.2022

355.

Artyom Turov

(Артём Викторович Туров)

DOB: 01.03.1984

Member of the State Duma who voted in favour of the resolution No. 58243-8 "On the appeal of the State Duma of the Federal Assembly of the Russian Federation To the President of the Russian Federation V.V. Putin on the need to recognize the Donetsk People's Republic and the Luhansk People's Republic" and therefore supported and implemented actions and policies which undermine the territorial integrity, sovereignty and independence of Ukraine, and further destabilised Ukraine.

23.2.2022

356.

Andrey Fedorovich Trifonov

(Андрей Фёдорович Трифонов)

DOB: 01.05.1965

Member of the State Duma who voted in favour of the resolution No. 58243-8 "On the appeal of the State Duma of the Federal Assembly of the Russian Federation To the President of the Russian Federation V.V. Putin on the need to recognize the Donetsk People's Republic and the Luhansk People's Republic" and therefore supported and implemented actions and policies which undermine the territorial integrity, sovereignty and independence of Ukraine, and further destabilised Ukraine.

23.2.2022

357.

Aleksandr Pavlovich Teterdinko

(Александр Павлович Тетердинко)

DOB: 20.11.1983

Member of the State Duma who voted in favour of the resolution No. 58243-8 "On the appeal of the State Duma of the Federal Assembly of the Russian Federation To the President of the Russian Federation V.V. Putin on the need to recognize the Donetsk People's Republic and the Luhansk People's Republic" and therefore supported and implemented actions and policies which undermine the territorial integrity, sovereignty and independence of Ukraine, and further destabilised Ukraine.

23.2.2022

358.

Roman Teryushkov

(Роман Игоревич Терюшков)

DOB: 20.12.1979

Member of the State Duma who voted in favour of the resolution No. 58243-8 "On the appeal of the State Duma of the Federal Assembly of the Russian Federation To the President of the Russian Federation V.V. Putin on the need to recognize the Donetsk People's Republic and the Luhansk People's Republic" and therefore supported and implemented actions and policies which undermine the territorial integrity, sovereignty and independence of Ukraine, and further destabilised Ukraine.

23.2.2022

359.

Mikhail Terentyev

(Михаил Борисович Терентьев)

DOB: 14.05.1970

Member of the State Duma who voted in favour of the resolution No. 58243-8 "On the appeal of the State Duma of the Federal Assembly of the Russian Federation To the President of the Russian Federation V.V. Putin on the need to recognize the Donetsk People's Republic and the Luhansk People's Republic" and therefore supported and implemented actions and policies which undermine the territorial integrity, sovereignty and independence of Ukraine, and further destabilised Ukraine.

23.2.2022

360.

Sergey Ten

(Сергей Юрьевич Тен)

DOB: 25.08.1976

Member of the State Duma who voted in favour of the resolution No. 58243-8 "On the appeal of the State Duma of the Federal Assembly of the Russian Federation To the President of the Russian Federation V.V. Putin on the need to recognize the Donetsk People's Republic and the Luhansk People's Republic" and therefore supported and implemented actions and policies which undermine the territorial integrity, sovereignty and independence of Ukraine, and further destabilised Ukraine.

23.2.2022

361.

Muslim Barisovich Tatriev

(Муслим Барисович Татриев)

DOB: 11.01.1980

Member of the State Duma who voted in favour of the resolution No. 58243-8 "On the appeal of the State Duma of the Federal Assembly of the Russian Federation To the President of the Russian Federation V.V. Putin on the need to recognize the Donetsk People's Republic and the Luhansk People's Republic" and therefore supported and implemented actions and policies which undermine the territorial integrity, sovereignty and independence of Ukraine, and further destabilised Ukraine.

23.2.2022

362.

Michail Vasilevich Tarasenko

(Михаил Васильевич Тарасенко)

DOB: 21.11.1947

Member of the State Duma who voted in favour of the resolution No. 58243-8 "On the appeal of the State Duma of the Federal Assembly of the Russian Federation To the President of the Russian Federation V.V. Putin on the need to recognize the Donetsk People's Republic and the Luhansk People's Republic" and therefore supported and implemented actions and policies which undermine the territorial integrity, sovereignty and independence of Ukraine, and further destabilised Ukraine.

23.2.2022

363.

Artur Taymazov

(Артур Борисович Таймазов)

DOB: 20.07.1979

Member of the State Duma who voted in favour of the resolution No. 58243-8 "On the appeal of the State Duma of the Federal Assembly of the Russian Federation To the President of the Russian Federation V.V. Putin on the need to recognize the Donetsk People's Republic and the Luhansk People's Republic" and therefore supported and implemented actions and policies which undermine the territorial integrity, sovereignty and independence of Ukraine, and further destabilised Ukraine.

23.2.2022

364.

Ekaterina Stenyakina

(Екатерина Петровна Стенякина)

DOB: 04.05.1985

Member of the State Duma who voted in favour of the resolution No. 58243-8 "On the appeal of the State Duma of the Federal Assembly of the Russian Federation To the President of the Russian Federation V.V. Putin on the need to recognize the Donetsk People's Republic and the Luhansk People's Republic" and therefore supported and implemented actions and policies which undermine the territorial integrity, sovereignty and independence of Ukraine, and further destabilised Ukraine.

23.2.2022

365.

Mikhail Starshinov

(Михаил Евгеньевич Старшинов)

DOB: 12.12.1971

Member of the State Duma who voted in favour of the resolution No. 58243-8 "On the appeal of the State Duma of the Federal Assembly of the Russian Federation To the President of the Russian Federation V.V. Putin on the need to recognize the Donetsk People's Republic and the Luhansk People's Republic" and therefore supported and implemented actions and policies which undermine the territorial integrity, sovereignty and independence of Ukraine, and further destabilised Ukraine.

23.2.2022

366.

Aleksandr Yurevich Spiridonov

(Александр Юрьевич Спиридонов)

DOB: 03.01.1989

Member of the State Duma who voted in favour of the resolution No. 58243-8 "On the appeal of the State Duma of the Federal Assembly of the Russian Federation To the President of the Russian Federation V.V. Putin on the need to recognize the Donetsk People's Republic and the Luhansk People's Republic" and therefore supported and implemented actions and policies which undermine the territorial integrity, sovereignty and independence of Ukraine, and further destabilised Ukraine.

23.2.2022

367.

Sergey Anatolevich Solovev

(Сергей Анатольевич Соловьев)

DOB: 01.05.1961

Member of the State Duma who voted in favour of the resolution No. 58243-8 "On the appeal of the State Duma of the Federal Assembly of the Russian Federation To the President of the Russian Federation V.V. Putin on the need to recognize the Donetsk People's Republic and the Luhansk People's Republic" and therefore supported and implemented actions and policies which undermine the territorial integrity, sovereignty and independence of Ukraine, and further destabilised Ukraine.

23.2.2022

368.

Sergey Sokol

(Сергей Михайлович Сокол)

DOB: 17.12.1970

Member of the State Duma who voted in favour of the resolution No. 58243-8 "On the appeal of the State Duma of the Federal Assembly of the Russian Federation To the President of the Russian Federation V.V. Putin on the need to recognize the Donetsk People's Republic and the Luhansk People's Republic" and therefore supported and implemented actions and policies which undermine the territorial integrity, sovereignty and independence of Ukraine, and further destabilised Ukraine.

23.2.2022

369.

Viktor Vladimirovich Smirnov

(Виктор Владимирович Смирнов)

DOB: 09.09.1968

Member of the State Duma who voted in favour of the resolution No. 58243-8 "On the appeal of the State Duma of the Federal Assembly of the Russian Federation To the President of the Russian Federation V.V. Putin on the need to recognize the Donetsk People's Republic and the Luhansk People's Republic" and therefore supported and implemented actions and policies which undermine the territorial integrity, sovereignty and independence of Ukraine, and further destabilised Ukraine.

23.2.2022

370.

Valeriy Skrug

(Валерий Степанович Скруг)

DOB: 20.06.1963

Member of the State Duma who voted in favour of the resolution No. 58243-8 "On the appeal of the State Duma of the Federal Assembly of the Russian Federation To the President of the Russian Federation V.V. Putin on the need to recognize the Donetsk People's Republic and the Luhansk People's Republic" and therefore supported and implemented actions and policies which undermine the territorial integrity, sovereignty and independence of Ukraine, and further destabilised Ukraine.

23.2.2022

371.

Andrei Skoch

(Андрей Владимирович Скоч)

DOB: 30.1.1966

Member of the State Duma who voted in favour of the resolution No. 58243-8 "On the appeal of the State Duma of the Federal Assembly of the Russian Federation To the President of the Russian Federation V.V. Putin on the need to recognize the Donetsk People's Republic and the Luhansk People's Republic" and therefore supported and implemented actions and policies which undermine the territorial integrity, sovereignty and independence of Ukraine, and further destabilised Ukraine.

23.2.2022

372.

Gennadiy Sklyar

(Геннадий Иванович Скляр)

DOB: 17.05.1952

Member of the State Duma who voted in favour of the resolution No. 58243-8 "On the appeal of the State Duma of the Federal Assembly of the Russian Federation To the President of the Russian Federation V.V. Putin on the need to recognize the Donetsk People's Republic and the Luhansk People's Republic" and therefore supported and implemented actions and policies which undermine the territorial integrity, sovereignty and independence of Ukraine, and further destabilised Ukraine.

23.2.2022

373.

Aleksandr Anatolevich Skachkov

(Александр Анатольевич Скачков)

DOB: 21.11.1960

Member of the State Duma who voted in favour of the resolution No. 58243-8 "On the appeal of the State Duma of the Federal Assembly of the Russian Federation To the President of the Russian Federation V.V. Putin on the need to recognize the Donetsk People's Republic and the Luhansk People's Republic" and therefore supported and implemented actions and policies which undermine the territorial integrity, sovereignty and independence of Ukraine, and further destabilised Ukraine.

23.2.2022

374.

Aleksey Sitnikov

(Алексей Владимирович Ситников)

DOB: 19.06.1971

Member of the State Duma who voted in favour of the resolution No. 58243-8 "On the appeal of the State Duma of the Federal Assembly of the Russian Federation To the President of the Russian Federation V.V. Putin on the need to recognize the Donetsk People's Republic and the Luhansk People's Republic" and therefore supported and implemented actions and policies which undermine the territorial integrity, sovereignty and independence of Ukraine, and further destabilised Ukraine.

23.2.2022

375.

Pavel Vladimirovich Simigin

(Симигин Павел Владимирович)

DOB: 26.07.1968

Member of the State Duma who voted in favour of the resolution No. 58243-8 "On the appeal of the State Duma of the Federal Assembly of the Russian Federation To the President of the Russian Federation V.V. Putin on the need to recognize the Donetsk People's Republic and the Luhansk People's Republic" and therefore supported and implemented actions and policies which undermine the territorial integrity, sovereignty and independence of Ukraine, and further destabilised Ukraine.

23.2.2022

376.

Leonid Jakovlevitch Simanovskiy

(Симановский Леонид Яковлевич)

DOB: 19.07.1949

Member of the State Duma who voted in favour of the resolution No. 58243-8 "On the appeal of the State Duma of the Federal Assembly of the Russian Federation To the President of the Russian Federation V.V. Putin on the need to recognize the Donetsk People's Republic and the Luhansk People's Republic" and therefore supported and implemented actions and policies which undermine the territorial integrity, sovereignty and independence of Ukraine, and further destabilised Ukraine.

23.2.2022

377.

Vladimir Borisovich Senin

(Сенин Владимир Борисович)

DOB: 17.09.1960

Member of the State Duma who voted in favour of the resolution No. 58243-8 "On the appeal of the State Duma of the Federal Assembly of the Russian Federation To the President of the Russian Federation V.V. Putin on the need to recognize the Donetsk People's Republic and the Luhansk People's Republic" and therefore supported and implemented actions and policies which undermine the territorial integrity, sovereignty and independence of Ukraine, and further destabilised Ukraine.

23.2.2022

378.

Viktor Seliverstov

(Селиверстов Виктор Валентинович)

DOB: 02.08.1954

Member of the State Duma who voted in favour of the resolution No. 58243-8 "On the appeal of the State Duma of the Federal Assembly of the Russian Federation To the President of the Russian Federation V.V. Putin on the need to recognize the Donetsk People's Republic and the Luhansk People's Republic" and therefore supported and implemented actions and policies which undermine the territorial integrity, sovereignty and independence of Ukraine, and further destabilised Ukraine.

23.2.2022

379.

Aydyn Nikolaevich Saryglar

(Айдын Николаевич Сарыглар)

DOB: 22.02.1988

Member of the State Duma who voted in favour of the resolution No. 58243-8 "On the appeal of the State Duma of the Federal Assembly of the Russian Federation To the President of the Russian Federation V.V. Putin on the need to recognize the Donetsk People's Republic and the Luhansk People's Republic" and therefore supported and implemented actions and policies which undermine the territorial integrity, sovereignty and independence of Ukraine, and further destabilised Ukraine.

23.2.2022

380.

Yuliya Vladimirovna Saranova

(Юлия Владимировна Саранова)

DOB: 21.10.1988

Member of the State Duma who voted in favour of the resolution No. 58243-8 "On the appeal of the State Duma of the Federal Assembly of the Russian Federation To the President of the Russian Federation V.V. Putin on the need to recognize the Donetsk People's Republic and the Luhansk People's Republic" and therefore supported and implemented actions and policies which undermine the territorial integrity, sovereignty and independence of Ukraine, and further destabilised Ukraine.

23.2.2022

381.

Shamsail Saraliyev

(Шамсаил Юнусович Саралиев)

DOB: 05.11.1973

Member of the State Duma who voted in favour of the resolution No. 58243-8 "On the appeal of the State Duma of the Federal Assembly of the Russian Federation To the President of the Russian Federation V.V. Putin on the need to recognize the Donetsk People's Republic and the Luhansk People's Republic" and therefore supported and implemented actions and policies which undermine the territorial integrity, sovereignty and independence of Ukraine, and further destabilised Ukraine.

23.2.2022

382.

Aleksandr Samokutyaev

(Александр Михайлович Самокутяев)

DOB: 13.03.1970

Member of the State Duma who voted in favour of the resolution No. 58243-8 "On the appeal of the State Duma of the Federal Assembly of the Russian Federation To the President of the Russian Federation V.V. Putin on the need to recognize the Donetsk People's Republic and the Luhansk People's Republic" and therefore supported and implemented actions and policies which undermine the territorial integrity, sovereignty and independence of Ukraine, and further destabilised Ukraine.

23.2.2022

383.

Vladimir Igorevich Samokish

(Владимир Игоревич Самокиш)

DOB: 20.09.1975

Member of the State Duma who voted in favour of the resolution No. 58243-8 "On the appeal of the State Duma of the Federal Assembly of the Russian Federation To the President of the Russian Federation V.V. Putin on the need to recognize the Donetsk People's Republic and the Luhansk People's Republic" and therefore supported and implemented actions and policies which undermine the territorial integrity, sovereignty and independence of Ukraine, and further destabilised Ukraine.

23.2.2022

384.

Alla Leonidovna Salaeva

(Алла Леонидовна Салаева)

DOB: 14.09.1979

Member of the State Duma who voted in favour of the resolution No. 58243-8 "On the appeal of the State Duma of the Federal Assembly of the Russian Federation To the President of the Russian Federation V.V. Putin on the need to recognize the Donetsk People's Republic and the Luhansk People's Republic" and therefore supported and implemented actions and policies which undermine the territorial integrity, sovereignty and independence of Ukraine, and further destabilised Ukraine.

23.2.2022

385.

Oleg Savchenko

(Олег Владимирович Савченко)

DOB: 25.10.1966

Member of the State Duma who voted in favour of the resolution No. 58243-8 "On the appeal of the State Duma of the Federal Assembly of the Russian Federation To the President of the Russian Federation V.V. Putin on the need to recognize the Donetsk People's Republic and the Luhansk People's Republic" and therefore supported and implemented actions and policies which undermine the territorial integrity, sovereignty and independence of Ukraine, and further destabilised Ukraine.

23.2.2022

386.

Dmitry Savelyev

(Дмитрий Иванович Савельев)

DOB: 25.05.1971

Member of the State Duma who voted in favour of the resolution No. 58243-8 "On the appeal of the State Duma of the Federal Assembly of the Russian Federation To the President of the Russian Federation V.V. Putin on the need to recognize the Donetsk People's Republic and the Luhansk People's Republic" and therefore supported and implemented actions and policies which undermine the territorial integrity, sovereignty and independence of Ukraine, and further destabilised Ukraine.

23.2.2022

387.

Khizri Abakarov

(Хизри Магомедович Абакаров)

DOB: 28.06.1960

Member of the State Duma who voted in favour of the resolution No. 58243-8 "On the appeal of the State Duma of the Federal Assembly of the Russian Federation To the President of the Russian Federation V.V. Putin on the need to recognize the Donetsk People's Republic and the Luhansk People's Republic" and therefore supported and implemented actions and policies which undermine the territorial integrity, sovereignty and independence of Ukraine, and further destabilised Ukraine.

23.2.2022

388.

Bekkhan Agayev

(Бекхан Вахаевич Агаев)

DOB: 29.03.1975

Member of the State Duma who voted in favour of the resolution No. 58243-8 "On the appeal of the State Duma of the Federal Assembly of the Russian Federation To the President of the Russian Federation V.V. Putin on the need to recognize the Donetsk People's Republic and the Luhansk People's Republic" and therefore supported and implemented actions and policies which undermine the territorial integrity, sovereignty and independence of Ukraine, and further destabilised Ukraine.

23.2.2022

389.

Rahim Asimov

(Рахим Азизбоевич Азимов)

DOB: 16.08.1964

Member of the State Duma who voted in favour of the resolution No. 58243-8 "On the appeal of the State Duma of the Federal Assembly of the Russian Federation To the President of the Russian Federation V.V. Putin on the need to recognize the Donetsk People's Republic and the Luhansk People's Republic" and therefore supported and implemented actions and policies which undermine the territorial integrity, sovereignty and independence of Ukraine, and further destabilised Ukraine.

23.2.2022

390.

Elvira Aitkulova

(Эльвира Ринатовна Аиткулова)

DOB: 19.08.1973

Member of the State Duma who voted in favour of the resolution No. 58243-8 "On the appeal of the State Duma of the Federal Assembly of the Russian Federation To the President of the Russian Federation V.V. Putin on the need to recognize the Donetsk People's Republic and the Luhansk People's Republic" and therefore supported and implemented actions and policies which undermine the territorial integrity, sovereignty and independence of Ukraine, and further destabilised Ukraine.

23.2.2022

391.

Nikolay Alexeyenko

(Николай Николаевич Алексеенко)

DOB: 29.11.1971

Member of the State Duma who voted in favour of the resolution No. 58243-8 "On the appeal of the State Duma of the Federal Assembly of the Russian Federation To the President of the Russian Federation V.V. Putin on the need to recognize the Donetsk People's Republic and the Luhansk People's Republic" and therefore supported and implemented actions and policies which undermine the territorial integrity, sovereignty and independence of Ukraine, and further destabilised Ukraine.

23.2.2022

392.

Sergey Altukhov

(Сергей Викторович Алтухов)

DOB: 23.02.1982

Member of the State Duma who voted in favour of the resolution No. 58243-8 "On the appeal of the State Duma of the Federal Assembly of the Russian Federation To the President of the Russian Federation V.V. Putin on the need to recognize the Donetsk People's Republic and the Luhansk People's Republic" and therefore supported and implemented actions and policies which undermine the territorial integrity, sovereignty and independence of Ukraine, and further destabilised Ukraine.

23.2.2022

393.

Andrey Alshevskih

(Андрей Геннадьевич Альшевских)

DOB: 14.05.1972

Member of the State Duma who voted in favour of the resolution No. 58243-8 "On the appeal of the State Duma of the Federal Assembly of the Russian Federation To the President of the Russian Federation V.V. Putin on the need to recognize the Donetsk People's Republic and the Luhansk People's Republic" and therefore supported and implemented actions and policies which undermine the territorial integrity, sovereignty and independence of Ukraine, and further destabilised Ukraine.

23.2.2022

394.

Olga Amelchenkova

(Ольга Николаевна Амельченкова)

DOB: 05.09.1990

Member of the State Duma who voted in favour of the resolution No. 58243-8 "On the appeal of the State Duma of the Federal Assembly of the Russian Federation To the President of the Russian Federation V.V. Putin on the need to recognize the Donetsk People's Republic and the Luhansk People's Republic" and therefore supported and implemented actions and policies which undermine the territorial integrity, sovereignty and independence of Ukraine, and further destabilised Ukraine.

23.2.2022

395.

Andrey Anikeyev

(Андрей Анатольевич Аникеев)

DOB: 16.12.1961

Member of the State Duma who voted in favour of the resolution No. 58243-8 "On the appeal of the State Duma of the Federal Assembly of the Russian Federation To the President of the Russian Federation V.V. Putin on the need to recognize the Donetsk People's Republic and the Luhansk People's Republic" and therefore supported and implemented actions and policies which undermine the territorial integrity, sovereignty and independence of Ukraine, and further destabilised Ukraine.

23.2.2022

396.

Grigori Wiktorowitsch Anikeev

(Григорий Викторович Аникеев)

DOB: 28.02.1972

Member of the State Duma who voted in favour of the resolution No. 58243-8 "On the appeal of the State Duma of the Federal Assembly of the Russian Federation To the President of the Russian Federation V.V. Putin on the need to recognize the Donetsk People's Republic and the Luhansk People's Republic" and therefore supported and implemented actions and policies which undermine the territorial integrity, sovereignty and independence of Ukraine, and further destabilised Ukraine.

23.2.2022

397.

Igor Antropenko

(Игорь Александрович Антропенко)

DOB: 10.12.1969

Member of the State Duma who voted in favour of the resolution No. 58243-8 "On the appeal of the State Duma of the Federal Assembly of the Russian Federation To the President of the Russian Federation V.V. Putin on the need to recognize the Donetsk People's Republic and the Luhansk People's Republic" and therefore supported and implemented actions and policies which undermine the territorial integrity, sovereignty and independence of Ukraine, and further destabilised Ukraine.

23.2.2022

398.

Olga Anufriyeva

(Ольга Николаевна Ануфриева)

DOB: 18.08.1974

Member of the State Duma who voted in favour of the resolution No. 58243-8 "On the appeal of the State Duma of the Federal Assembly of the Russian Federation To the President of the Russian Federation V.V. Putin on the need to recognize the Donetsk People's Republic and the Luhansk People's Republic" and therefore supported and implemented actions and policies which undermine the territorial integrity, sovereignty and independence of Ukraine, and further destabilised Ukraine.

23.2.2022

399.

Valentina Artamonova

(Валентина Николаевна Артамонова)

DOB: 13.12.1960

Member of the State Duma who voted in favour of the resolution No. 58243-8 "On the appeal of the State Duma of the Federal Assembly of the Russian Federation To the President of the Russian Federation V.V. Putin on the need to recognize the Donetsk People's Republic and the Luhansk People's Republic" and therefore supported and implemented actions and policies which undermine the territorial integrity, sovereignty and independence of Ukraine, and further destabilised Ukraine.

23.2.2022

400.

Aljona Igorevna Arschinova

(Алёна Игоревна Аршинова)

DOB: 03.03.1985

Member of the State Duma who voted in favour of the resolution No. 58243-8 "On the appeal of the State Duma of the Federal Assembly of the Russian Federation To the President of the Russian Federation V.V. Putin on the need to recognize the Donetsk People's Republic and the Luhansk People's Republic" and therefore supported and implemented actions and policies which undermine the territorial integrity, sovereignty and independence of Ukraine, and further destabilised Ukraine.

23.2.2022

401.

Rinat Ayupov

(Ринат Зайдулаевич Аюпов),

DOB: 13.08.1974

Member of the State Duma who voted in favour of the resolution No. 58243-8 "On the appeal of the State Duma of the Federal Assembly of the Russian Federation To the President of the Russian Federation V.V. Putin on the need to recognize the Donetsk People's Republic and the Luhansk People's Republic" and therefore supported and implemented actions and policies which undermine the territorial integrity, sovereignty and independence of Ukraine, and further destabilised Ukraine.

23.2.2022

402.

Leonid Babashov

(Леонид Иванович Бабашов)

DOB: 31.01.1966

Member of the State Duma who voted in favour of the resolution No. 58243-8 "On the appeal of the State Duma of the Federal Assembly of the Russian Federation To the President of the Russian Federation V.V. Putin on the need to recognize the Donetsk People's Republic and the Luhansk People's Republic" and therefore supported and implemented actions and policies which undermine the territorial integrity, sovereignty and independence of Ukraine, and further destabilised Ukraine.

23.2.2022

403.

Timofey Bazhenov

(Тимофей Баженов)

DOB: 25.01.1976

Member of the State Duma who voted in favour of the resolution No. 58243-8 "On the appeal of the State Duma of the Federal Assembly of the Russian Federation To the President of the Russian Federation V.V. Putin on the need to recognize the Donetsk People's Republic and the Luhansk People's Republic" and therefore supported and implemented actions and policies which undermine the territorial integrity, sovereignty and independence of Ukraine, and further destabilised Ukraine.

23.2.2022

404.

Zarif Baiguskarov

(Зариф Закирович Байгускаров)

DOB: 30.06.1967

Member of the State Duma who voted in favour of the resolution No. 58243-8 "On the appeal of the State Duma of the Federal Assembly of the Russian Federation To the President of the Russian Federation V.V. Putin on the need to recognize the Donetsk People's Republic and the Luhansk People's Republic" and therefore supported and implemented actions and policies which undermine the territorial integrity, sovereignty and independence of Ukraine, and further destabilised Ukraine.

23.2.2022

405.

Bekkhan Barakhoyev

(Бекхан Абдулхамидович Барахоев)

DOB: 01.08.1973

Member of the State Duma who voted in favour of the resolution No. 58243-8 "On the appeal of the State Duma of the Federal Assembly of the Russian Federation To the President of the Russian Federation V.V. Putin on the need to recognize the Donetsk People's Republic and the Luhansk People's Republic" and therefore supported and implemented actions and policies which undermine the territorial integrity, sovereignty and independence of Ukraine, and further destabilised Ukraine.

23.2.2022

406.

Anton Basansky

(Антон Александрович Басанский)

DOB: 09.07.1987

Member of the State Duma who voted in favour of the resolution No. 58243-8 "On the appeal of the State Duma of the Federal Assembly of the Russian Federation To the President of the Russian Federation V.V. Putin on the need to recognize the Donetsk People's Republic and the Luhansk People's Republic" and therefore supported and implemented actions and policies which undermine the territorial integrity, sovereignty and independence of Ukraine, and further destabilised Ukraine.

23.2.2022

407.

Rima Akberdinowna Batalova

(Рима Акбердиновна Баталова)

DOB: 01.01.1964

Member of the State Duma who voted in favour of the resolution No. 58243-8 "On the appeal of the State Duma of the Federal Assembly of the Russian Federation To the President of the Russian Federation V.V. Putin on the need to recognize the Donetsk People's Republic and the Luhansk People's Republic" and therefore supported and implemented actions and policies which undermine the territorial integrity, sovereignty and independence of Ukraine, and further destabilised Ukraine.

23.2.2022

408.

Vitaly Bakhmetyev

(Виталий Викторович Бахметьев)

DOB: 12.08.1961

Member of the State Duma who voted in favour of the resolution No. 58243-8 "On the appeal of the State Duma of the Federal Assembly of the Russian Federation To the President of the Russian Federation V.V. Putin on the need to recognize the Donetsk People's Republic and the Luhansk People's Republic" and therefore supported and implemented actions and policies which undermine the territorial integrity, sovereignty and independence of Ukraine, and further destabilised Ukraine.

23.2.2022

409.

Badma Bashankayev

(Бадма Николаевич Башанкаев)

DOB: 16.06.1978

Member of the State Duma who voted in favour of the resolution No. 58243-8 "On the appeal of the State Duma of the Federal Assembly of the Russian Federation To the President of the Russian Federation V.V. Putin on the need to recognize the Donetsk People's Republic and the Luhansk People's Republic" and therefore supported and implemented actions and policies which undermine the territorial integrity, sovereignty and independence of Ukraine, and further destabilised Ukraine.

23.2.2022

410.

Irina Belych

(Ирина Викторовна Белых)

DOB: 16.08.1964

Member of the State Duma who voted in favour of the resolution No. 58243-8 "On the appeal of the State Duma of the Federal Assembly of the Russian Federation To the President of the Russian Federation V.V. Putin on the need to recognize the Donetsk People's Republic and the Luhansk People's Republic" and therefore supported and implemented actions and policies which undermine the territorial integrity, sovereignty and independence of Ukraine, and further destabilised Ukraine.

23.2.2022

411.

Svetlana Bessarab

(Светлана Викторовна Бессараб),

DOB: 07.12.1970

Member of the State Duma who voted in favour of the resolution No. 58243-8 "On the appeal of the State Duma of the Federal Assembly of the Russian Federation To the President of the Russian Federation V.V. Putin on the need to recognize the Donetsk People's Republic and the Luhansk People's Republic" and therefore supported and implemented actions and policies which undermine the territorial integrity, sovereignty and independence of Ukraine, and further destabilised Ukraine.

23.2.2022

412.

Daniil Bessarabov

(Даниил Владимирович Бессарабов)

DOB: 09.07.1976

Member of the State Duma who voted in favour of the resolution No. 58243-8 "On the appeal of the State Duma of the Federal Assembly of the Russian Federation To the President of the Russian Federation V.V. Putin on the need to recognize the Donetsk People's Republic and the Luhansk People's Republic" and therefore supported and implemented actions and policies which undermine the territorial integrity, sovereignty and independence of Ukraine, and further destabilised Ukraine.

23.2.2022

413.

Sergey Bidonko

(Сергей Юрьевич Бидонько)

DOB: 18.08.1975

Member of the State Duma who voted in favour of the resolution No. 58243-8 "On the appeal of the State Duma of the Federal Assembly of the Russian Federation To the President of the Russian Federation V.V. Putin on the need to recognize the Donetsk People's Republic and the Luhansk People's Republic" and therefore supported and implemented actions and policies which undermine the territorial integrity, sovereignty and independence of Ukraine, and further destabilised Ukraine.

23.2.2022

414.

Artyom Bichayev

(Артём Александрович Бичаев)

DOB: 04.04.1990

Member of the State Duma who voted in favour of the resolution No. 58243-8 "On the appeal of the State Duma of the Federal Assembly of the Russian Federation To the President of the Russian Federation V.V. Putin on the need to recognize the Donetsk People's Republic and the Luhansk People's Republic" and therefore supported and implemented actions and policies which undermine the territorial integrity, sovereignty and independence of Ukraine, and further destabilised Ukraine.

23.2.2022

415.

Irek Borissowitsch Boguslawski

(Ирек Борисович Богуславский)

DOB: 09.09.1967

Member of the State Duma who voted in favour of the resolution No. 58243-8 "On the appeal of the State Duma of the Federal Assembly of the Russian Federation To the President of the Russian Federation V.V. Putin on the need to recognize the Donetsk People's Republic and the Luhansk People's Republic" and therefore supported and implemented actions and policies which undermine the territorial integrity, sovereignty and independence of Ukraine, and further destabilised Ukraine.

23.2.2022

416.

Jelena Bondarenko

(Елена Вениаминовна Бондаренко)

DOB: 10.06.1968

Member of the State Duma who voted in favour of the resolution No. 58243-8 "On the appeal of the State Duma of the Federal Assembly of the Russian Federation To the President of the Russian Federation V.V. Putin on the need to recognize the Donetsk People's Republic and the Luhansk People's Republic" and therefore supported and implemented actions and policies which undermine the territorial integrity, sovereignty and independence of Ukraine, and further destabilised Ukraine.

23.2.2022

417.

Alexander Borissov

(Александр Александрович Борисов)

DOB: 17.08.1974

Member of the State Duma who voted in favour of the resolution No. 58243-8 "On the appeal of the State Duma of the Federal Assembly of the Russian Federation To the President of the Russian Federation V.V. Putin on the need to recognize the Donetsk People's Republic and the Luhansk People's Republic" and therefore supported and implemented actions and policies which undermine the territorial integrity, sovereignty and independence of Ukraine, and further destabilised Ukraine.

23.2.2022

418.

Alexander Borodai

(Александр Юрьевич Бородай)

DOB: 25.07.1972

Member of the State Duma who voted in favour of the resolution No. 58243-8 "On the appeal of the State Duma of the Federal Assembly of the Russian Federation To the President of the Russian Federation V.V. Putin on the need to recognize the Donetsk People's Republic and the Luhansk People's Republic" and therefore supported and implemented actions and policies which undermine the territorial integrity, sovereignty and independence of Ukraine, and further destabilised Ukraine.

23.2.2022

419.

Nikolay Bortsov

(Николай Иванович Борцов)

DOB: 08.05.1945

Member of the State Duma who voted in favour of the resolution No. 58243-8 "On the appeal of the State Duma of the Federal Assembly of the Russian Federation To the President of the Russian Federation V.V. Putin on the need to recognize the Donetsk People's Republic and the Luhansk People's Republic" and therefore supported and implemented actions and policies which undermine the territorial integrity, sovereignty and independence of Ukraine, and further destabilised Ukraine.

23.2.2022

420.

Sergey Boyarskiy

(Сергей Михайлович Боярский)

DOB: 24.01.1980

Member of the State Duma who voted in favour of the resolution No. 58243-8 "On the appeal of the State Duma of the Federal Assembly of the Russian Federation To the President of the Russian Federation V.V. Putin on the need to recognize the Donetsk People's Republic and the Luhansk People's Republic" and therefore supported and implemented actions and policies which undermine the territorial integrity, sovereignty and independence of Ukraine, and further destabilised Ukraine.

23.2.2022

421.

Nikolai Brykin

(Николай Гаврилович Брыкин)

DOB: 25.11.1959

Member of the State Duma who voted in favour of the resolution No. 58243-8 "On the appeal of the State Duma of the Federal Assembly of the Russian Federation To the President of the Russian Federation V.V. Putin on the need to recognize the Donetsk People's Republic and the Luhansk People's Republic" and therefore supported and implemented actions and policies which undermine the territorial integrity, sovereignty and independence of Ukraine, and further destabilised Ukraine.

23.2.2022

422.

Nikolai Buduyev

(Николай Робертович Будуев)

DOB: 24.03.1974

Member of the State Duma who voted in favour of the resolution No. 58243-8 "On the appeal of the State Duma of the Federal Assembly of the Russian Federation To the President of the Russian Federation V.V. Putin on the need to recognize the Donetsk People's Republic and the Luhansk People's Republic" and therefore supported and implemented actions and policies which undermine the territorial integrity, sovereignty and independence of Ukraine, and further destabilised Ukraine.

23.2.2022

423.

Vadim Bulavinov

(Вадим Евгеньевич Булавинов)

DOB: 20.03.1963

Member of the State Duma who voted in favour of the resolution No. 58243-8 "On the appeal of the State Duma of the Federal Assembly of the Russian Federation To the President of the Russian Federation V.V. Putin on the need to recognize the Donetsk People's Republic and the Luhansk People's Republic" and therefore supported and implemented actions and policies which undermine the territorial integrity, sovereignty and independence of Ukraine, and further destabilised Ukraine.

23.2.2022

424.

Sergey Burlakov

(Сергей Владимирович Бурлаков)

DOB: 26.05.1971

Member of the State Duma who voted in favour of the resolution No. 58243-8 "On the appeal of the State Duma of the Federal Assembly of the Russian Federation To the President of the Russian Federation V.V. Putin on the need to recognize the Donetsk People's Republic and the Luhansk People's Republic" and therefore supported and implemented actions and policies which undermine the territorial integrity, sovereignty and independence of Ukraine, and further destabilised Ukraine.

23.2.2022

425.

Vladimir Burmatov

(Владимир Владимирович Бурматов)

DOB: 18.08.1981

Member of the State Duma who voted in favour of the resolution No. 58243-8 "On the appeal of the State Duma of the Federal Assembly of the Russian Federation To the President of the Russian Federation V.V. Putin on the need to recognize the Donetsk People's Republic and the Luhansk People's Republic" and therefore supported and implemented actions and policies which undermine the territorial integrity, sovereignty and independence of Ukraine, and further destabilised Ukraine.

23.2.2022

426.

Maria Valerjevna Butina

(Мария Валерьевна Бутина)

DOB: 10.11.1988

Member of the State Duma who voted in favour of the resolution No. 58243-8 "On the appeal of the State Duma of the Federal Assembly of the Russian Federation To the President of the Russian Federation V.V. Putin on the need to recognize the Donetsk People's Republic and the Luhansk People's Republic" and therefore supported and implemented actions and policies which undermine the territorial integrity, sovereignty and independence of Ukraine, and further destabilised Ukraine.

23.2.2022

427.

Tatiana Butskaya

(Татьяна Викторовна Буцкая)

DOB: 08.05.1975

Member of the State Duma who voted in favour of the resolution No. 58243-8 "On the appeal of the State Duma of the Federal Assembly of the Russian Federation To the President of the Russian Federation V.V. Putin on the need to recognize the Donetsk People's Republic and the Luhansk People's Republic" and therefore supported and implemented actions and policies which undermine the territorial integrity, sovereignty and independence of Ukraine, and further destabilised Ukraine.

23.2.2022

428.

Ernest Valeev

(Эрнест Абдулович Валеев)

DOB: 07.04.1950

Member of the State Duma who voted in favour of the resolution No. 58243-8 "On the appeal of the State Duma of the Federal Assembly of the Russian Federation To the President of the Russian Federation V.V. Putin on the need to recognize the Donetsk People's Republic and the Luhansk People's Republic" and therefore supported and implemented actions and policies which undermine the territorial integrity, sovereignty and independence of Ukraine, and further destabilised Ukraine.

23.2.2022

429.

Oleg Valenchuk

(Олег Дорианович Валенчук)

DOB: 14.09.1960

Member of the State Duma who voted in favour of the resolution No. 58243-8 "On the appeal of the State Duma of the Federal Assembly of the Russian Federation To the President of the Russian Federation V.V. Putin on the need to recognize the Donetsk People's Republic and the Luhansk People's Republic" and therefore supported and implemented actions and policies which undermine the territorial integrity, sovereignty and independence of Ukraine, and further destabilised Ukraine.

23.2.2022

430.

Nikolai Valueev

(Николай Сергеевич Валуев)

DOB: 21.08.1973

Member of the State Duma who voted in favour of the resolution No. 58243-8 "On the appeal of the State Duma of the Federal Assembly of the Russian Federation To the President of the Russian Federation V.V. Putin on the need to recognize the Donetsk People's Republic and the Luhansk People's Republic" and therefore supported and implemented actions and policies which undermine the territorial integrity, sovereignty and independence of Ukraine, and further destabilised Ukraine.

23.2.2022

431.

Maria Vasilkova

(Мария Викторовна Василькова)

DOB: 13.02.1978

Member of the State Duma who voted in favour of the resolution No. 58243-8 "On the appeal of the State Duma of the Federal Assembly of the Russian Federation To the President of the Russian Federation V.V. Putin on the need to recognize the Donetsk People's Republic and the Luhansk People's Republic" and therefore supported and implemented actions and policies which undermine the territorial integrity, sovereignty and independence of Ukraine, and further destabilised Ukraine.

23.2.2022

432.

Alexey Veller

(Алексей Борисович Веллер)

DOB: 09.01.1966

Member of the State Duma who voted in favour of the resolution No. 58243-8 "On the appeal of the State Duma of the Federal Assembly of the Russian Federation To the President of the Russian Federation V.V. Putin on the need to recognize the Donetsk People's Republic and the Luhansk People's Republic" and therefore supported and implemented actions and policies which undermine the territorial integrity, sovereignty and independence of Ukraine, and further destabilised Ukraine.

23.2.2022

433.

Sergey Veremeenko

(Сергей Алексеевич Веремеенко)

DOB: 26.09.1955

Member of the State Duma who voted in favour of the resolution No. 58243-8 "On the appeal of the State Duma of the Federal Assembly of the Russian Federation To the President of the Russian Federation V.V. Putin on the need to recognize the Donetsk People's Republic and the Luhansk People's Republic" and therefore supported and implemented actions and policies which undermine the territorial integrity, sovereignty and independence of Ukraine, and further destabilised Ukraine.

23.2.2022

434.

Roman Vodyanov

(Роман Михайлович Водянов)

DOB: 25.11.1982

Member of the State Duma who voted in favour of the resolution No. 58243-8 "On the appeal of the State Duma of the Federal Assembly of the Russian Federation To the President of the Russian Federation V.V. Putin on the need to recognize the Donetsk People's Republic and the Luhansk People's Republic" and therefore supported and implemented actions and policies which undermine the territorial integrity, sovereignty and independence of Ukraine, and further destabilised Ukraine.

23.2.2022

435.

Ilya Volfson

(Илья Светославович Вольфсон)

DOB: 08.06.1981

Member of the State Duma who voted in favour of the resolution No. 58243-8 "On the appeal of the State Duma of the Federal Assembly of the Russian Federation To the President of the Russian Federation V.V. Putin on the need to recognize the Donetsk People's Republic and the Luhansk People's Republic" and therefore supported and implemented actions and policies which undermine the territorial integrity, sovereignty and independence of Ukraine, and further destabilised Ukraine.

23.2.2022

436.

Andrey Vorobev

(Андрей Викторович Воробьёв)

DOB: 24.07.1985

Member of the State Duma who voted in favour of the resolution No. 58243-8 "On the appeal of the State Duma of the Federal Assembly of the Russian Federation To the President of the Russian Federation V.V. Putin on the need to recognize the Donetsk People's Republic and the Luhansk People's Republic" and therefore supported and implemented actions and policies which undermine the territorial integrity, sovereignty and independence of Ukraine, and further destabilised Ukraine.

23.2.2022

437.

Anatoliy Voronovskiy

(Анатолий Вороновский)

DOB: 28.12.1966

Member of the State Duma who voted in favour of the resolution No. 58243-8 "On the appeal of the State Duma of the Federal Assembly of the Russian Federation To the President of the Russian Federation V.V. Putin on the need to recognize the Donetsk People's Republic and the Luhansk People's Republic" and therefore supported and implemented actions and policies which undermine the territorial integrity, sovereignty and independence of Ukraine, and further destabilised Ukraine.

23.2.2022

438.

Anatoli Vyborny

(Анатолий Борисович Выборный)

DOB: 08.06.1965

Member of the State Duma who voted in favour of the resolution No. 58243-8 "On the appeal of the State Duma of the Federal Assembly of the Russian Federation To the President of the Russian Federation V.V. Putin on the need to recognize the Donetsk People's Republic and the Luhansk People's Republic" and therefore supported and implemented actions and policies which undermine the territorial integrity, sovereignty and independence of Ukraine, and further destabilised Ukraine.

23.2.2022

439.

Abdulkhakim Gadzhiyev

(Абдулхаким Кутбудинович Гаджиев)

DOB: 13.02.1966

Member of the State Duma who voted in favour of the resolution No. 58243-8 "On the appeal of the State Duma of the Federal Assembly of the Russian Federation To the President of the Russian Federation V.V. Putin on the need to recognize the Donetsk People's Republic and the Luhansk People's Republic" and therefore supported and implemented actions and policies which undermine the territorial integrity, sovereignty and independence of Ukraine, and further destabilised Ukraine.

23.2.2022

440.

Murad Gadzhiyev

(Мурад Станиславович Гаджиев)

DOB: 31.07.1961

Member of the State Duma who voted in favour of the resolution No. 58243-8 "On the appeal of the State Duma of the Federal Assembly of the Russian Federation To the President of the Russian Federation V.V. Putin on the need to recognize the Donetsk People's Republic and the Luhansk People's Republic" and therefore supported and implemented actions and policies which undermine the territorial integrity, sovereignty and independence of Ukraine, and further destabilised Ukraine.

23.2.2022

441.

Ruslan Gadzhiyev

(Руслан Гаджиевич Гаджиев)

DOB: 29.08.1978

Member of the State Duma who voted in favour of the resolution No. 58243-8 "On the appeal of the State Duma of the Federal Assembly of the Russian Federation To the President of the Russian Federation V.V. Putin on the need to recognize the Donetsk People's Republic and the Luhansk People's Republic" and therefore supported and implemented actions and policies which undermine the territorial integrity, sovereignty and independence of Ukraine, and further destabilised Ukraine.

23.2.2022

442.

Oleg Garin

(Олег Владимирович Гарин)

DOB: 26.12.1973

Member of the State Duma who voted in favour of the resolution No. 58243-8 "On the appeal of the State Duma of the Federal Assembly of the Russian Federation To the President of the Russian Federation V.V. Putin on the need to recognize the Donetsk People's Republic and the Luhansk People's Republic" and therefore supported and implemented actions and policies which undermine the territorial integrity, sovereignty and independence of Ukraine, and further destabilised Ukraine.

23.2.2022

443.

Dzhamaladin Gasanov

(Джамаладин Набиевич Гасанов)

DOB: 05.08.1964

Member of the State Duma who voted in favour of the resolution No. 58243-8 "On the appeal of the State Duma of the Federal Assembly of the Russian Federation To the President of the Russian Federation V.V. Putin on the need to recognize the Donetsk People's Republic and the Luhansk People's Republic" and therefore supported and implemented actions and policies which undermine the territorial integrity, sovereignty and independence of Ukraine, and further destabilised Ukraine.

23.2.2022

444.

Zaur Gekkiev

(Заур Далхатович Геккиев)

DOB: 12.02.1961

Member of the State Duma who voted in favour of the resolution No. 58243-8 "On the appeal of the State Duma of the Federal Assembly of the Russian Federation To the President of the Russian Federation V.V. Putin on the need to recognize the Donetsk People's Republic and the Luhansk People's Republic" and therefore supported and implemented actions and policies which undermine the territorial integrity, sovereignty and independence of Ukraine, and further destabilised Ukraine.

23.2.2022

445.

Olga Germanova

(Ольга Михайловна Германова)

DOB: 26.09.1961

Member of the State Duma who voted in favour of the resolution No. 58243-8 "On the appeal of the State Duma of the Federal Assembly of the Russian Federation To the President of the Russian Federation V.V. Putin on the need to recognize the Donetsk People's Republic and the Luhansk People's Republic" and therefore supported and implemented actions and policies which undermine the territorial integrity, sovereignty and independence of Ukraine, and further destabilised Ukraine.

23.2.2022

446.

Anton Getta

(Антон Александрович Гетта)

DOB: 29.04.1980

Member of the State Duma who voted in favour of the resolution No. 58243-8 "On the appeal of the State Duma of the Federal Assembly of the Russian Federation To the President of the Russian Federation V.V. Putin on the need to recognize the Donetsk People's Republic and the Luhansk People's Republic" and therefore supported and implemented actions and policies which undermine the territorial integrity, sovereignty and independence of Ukraine, and further destabilised Ukraine.

23.2.2022

447.

Dinar Gilmutdinov

(Динар Загитович Гильмутдинов)

DOB: 10.08.1969

Member of the State Duma who voted in favour of the resolution No. 58243-8 "On the appeal of the State Duma of the Federal Assembly of the Russian Federation To the President of the Russian Federation V.V. Putin on the need to recognize the Donetsk People's Republic and the Luhansk People's Republic" and therefore supported and implemented actions and policies which undermine the territorial integrity, sovereignty and independence of Ukraine, and further destabilised Ukraine.

23.2.2022

448.

Ildar Gilmutdinov

(Ильдар Ирекович Гильмутдинов)

DOB: 03.09.1962

Member of the State Duma who voted in favour of the resolution No. 58243-8 "On the appeal of the State Duma of the Federal Assembly of the Russian Federation To the President of the Russian Federation V.V. Putin on the need to recognize the Donetsk People's Republic and the Luhansk People's Republic" and therefore supported and implemented actions and policies which undermine the territorial integrity, sovereignty and independence of Ukraine, and further destabilised Ukraine.

23.2.2022

449.

Andrei Gimbatov

(Андрей Петрович Гимбатов)

DOB: 19.07.1979

Member of the State Duma who voted in favour of the resolution No. 58243-8 "On the appeal of the State Duma of the Federal Assembly of the Russian Federation To the President of the Russian Federation V.V. Putin on the need to recognize the Donetsk People's Republic and the Luhansk People's Republic" and therefore supported and implemented actions and policies which undermine the territorial integrity, sovereignty and independence of Ukraine, and further destabilised Ukraine.

23.2.2022

450.

Boris Gladkikh

(Борис Михайлович Гладких)

DOB: 16.02.1983

Member of the State Duma who voted in favour of the resolution No. 58243-8 "On the appeal of the State Duma of the Federal Assembly of the Russian Federation To the President of the Russian Federation V.V. Putin on the need to recognize the Donetsk People's Republic and the Luhansk People's Republic" and therefore supported and implemented actions and policies which undermine the territorial integrity, sovereignty and independence of Ukraine, and further destabilised Ukraine.

23.2.2022

451.

Aleksey Govyrin

(Алексей Говырин)

DOB: 26.05.1983

Member of the State Duma who voted in favour of the resolution No. 58243-8 "On the appeal of the State Duma of the Federal Assembly of the Russian Federation To the President of the Russian Federation V.V. Putin on the need to recognize the Donetsk People's Republic and the Luhansk People's Republic" and therefore supported and implemented actions and policies which undermine the territorial integrity, sovereignty and independence of Ukraine, and further destabilised Ukraine.

23.2.2022

452.

Oleg Golikov

(Олег Александрович Голиков)

DOB: 21.10.1968

Member of the State Duma who voted in favour of the resolution No. 58243-8 "On the appeal of the State Duma of the Federal Assembly of the Russian Federation To the President of the Russian Federation V.V. Putin on the need to recognize the Donetsk People's Republic and the Luhansk People's Republic" and therefore supported and implemented actions and policies which undermine the territorial integrity, sovereignty and independence of Ukraine, and further destabilised Ukraine.

23.2.2022

453.

Nikolay Goncharov

(Николай Александрович Гончаров)

DOB: 13.01.1984

Member of the State Duma who voted in favour of the resolution No. 58243-8 "On the appeal of the State Duma of the Federal Assembly of the Russian Federation To the President of the Russian Federation V.V. Putin on the need to recognize the Donetsk People's Republic and the Luhansk People's Republic" and therefore supported and implemented actions and policies which undermine the territorial integrity, sovereignty and independence of Ukraine, and further destabilised Ukraine.

23.2.2022

454.

Anton Gorelkin

(Антон Вадимович Горелкин)

DOB: 22.12.1982

Member of the State Duma who voted in favour of the resolution No. 58243-8 "On the appeal of the State Duma of the Federal Assembly of the Russian Federation To the President of the Russian Federation V.V. Putin on the need to recognize the Donetsk People's Republic and the Luhansk People's Republic" and therefore supported and implemented actions and policies which undermine the territorial integrity, sovereignty and independence of Ukraine, and further destabilised Ukraine.

23.2.2022

455.

Andrey Gorokhov

(Андрей Юрьевич Горохов)

DOB: 13.01.1960

Member of the State Duma who voted in favour of the resolution No. 58243-8 "On the appeal of the State Duma of the Federal Assembly of the Russian Federation To the President of the Russian Federation V.V. Putin on the need to recognize the Donetsk People's Republic and the Luhansk People's Republic" and therefore supported and implemented actions and policies which undermine the territorial integrity, sovereignty and independence of Ukraine, and further destabilised Ukraine.

23.2.2022

456.

Andrey Gurulev

(Андрей Викторович Гурулёв)

DOB: 16.10.1967

Member of the State Duma who voted in favour of the resolution No. 58243-8 "On the appeal of the State Duma of the Federal Assembly of the Russian Federation To the President of the Russian Federation V.V. Putin on the need to recognize the Donetsk People's Republic and the Luhansk People's Republic" and therefore supported and implemented actions and policies which undermine the territorial integrity, sovereignty and independence of Ukraine, and further destabilised Ukraine.

23.2.2022

457.

Galina Danchikova

(Галина Иннокентьевна Данчикова)

DOB: 13.08.1954

Member of the State Duma who voted in favour of the resolution No. 58243-8 "On the appeal of the State Duma of the Federal Assembly of the Russian Federation To the President of the Russian Federation V.V. Putin on the need to recognize the Donetsk People's Republic and the Luhansk People's Republic" and therefore supported and implemented actions and policies which undermine the territorial integrity, sovereignty and independence of Ukraine, and further destabilised Ukraine.

23.2.2022

458.

Ivan Demtschenko

(Иван Иванович Демченко)

DOB: 27.09.1960

Member of the State Duma who voted in favour of the resolution No. 58243-8 "On the appeal of the State Duma of the Federal Assembly of the Russian Federation To the President of the Russian Federation V.V. Putin on the need to recognize the Donetsk People's Republic and the Luhansk People's Republic" and therefore supported and implemented actions and policies which undermine the territorial integrity, sovereignty and independence of Ukraine, and further destabilised Ukraine.

23.2.2022

459.

Viktor Deryabkin

(Виктор Ефимович Дерябкин)

DOB: 11.05.1954

Member of the State Duma who voted in favour of the resolution No. 58243-8 "On the appeal of the State Duma of the Federal Assembly of the Russian Federation To the President of the Russian Federation V.V. Putin on the need to recognize the Donetsk People's Republic and the Luhansk People's Republic" and therefore supported and implemented actions and policies which undermine the territorial integrity, sovereignty and independence of Ukraine, and further destabilised Ukraine.

23.2.2022

460.

Viktor Dsjuba

(Виктор Викторович Дзюба)

DOB: 10.08.1977

Member of the State Duma who voted in favour of the resolution No. 58243-8 "On the appeal of the State Duma of the Federal Assembly of the Russian Federation To the President of the Russian Federation V.V. Putin on the need to recognize the Donetsk People's Republic and the Luhansk People's Republic" and therefore supported and implemented actions and policies which undermine the territorial integrity, sovereignty and independence of Ukraine, and further destabilised Ukraine.

23.2.2022

461.

Oleg Dimov

(Олег Дмитриевич Димов)

DOB: 08.03.1968

Member of the State Duma who voted in favour of the resolution No. 58243-8 "On the appeal of the State Duma of the Federal Assembly of the Russian Federation To the President of the Russian Federation V.V. Putin on the need to recognize the Donetsk People's Republic and the Luhansk People's Republic" and therefore supported and implemented actions and policies which undermine the territorial integrity, sovereignty and independence of Ukraine, and further destabilised Ukraine.

23.2.2022

462.

Akhmed Dogayev

(Ахмед Шамханович Догаев)

DOB: 18.08.1965

Member of the State Duma who voted in favour of the resolution No. 58243-8 "On the appeal of the State Duma of the Federal Assembly of the Russian Federation To the President of the Russian Federation V.V. Putin on the need to recognize the Donetsk People's Republic and the Luhansk People's Republic" and therefore supported and implemented actions and policies which undermine the territorial integrity, sovereignty and independence of Ukraine, and further destabilised Ukraine.

23.2.2022

463.

Nikolay Doluda

(Николай Александрович Долуда)

DOB: 10.06.1952

Member of the State Duma who voted in favour of the resolution No. 58243-8 "On the appeal of the State Duma of the Federal Assembly of the Russian Federation To the President of the Russian Federation V.V. Putin on the need to recognize the Donetsk People's Republic and the Luhansk People's Republic" and therefore supported and implemented actions and policies which undermine the territorial integrity, sovereignty and independence of Ukraine, and further destabilised Ukraine.

23.2.2022

464.

Andrey Doroshenko

(Андрей Николаевич Дорошенко)

DOB: 10.03.1977

Member of the State Duma who voted in favour of the resolution No. 58243-8 "On the appeal of the State Duma of the Federal Assembly of the Russian Federation To the President of the Russian Federation V.V. Putin on the need to recognize the Donetsk People's Republic and the Luhansk People's Republic" and therefore supported and implemented actions and policies which undermine the territorial integrity, sovereignty and independence of Ukraine, and further destabilised Ukraine.

23.2.2022

465.

Yuliya Nikolaevna Drozhzhina

(Юлия Николаевна Дрожжина)

DOB: 01.03.1990

Member of the State Duma who voted in favour of the resolution No. 58243-8 "On the appeal of the State Duma of the Federal Assembly of the Russian Federation To the President of the Russian Federation V.V. Putin on the need to recognize the Donetsk People's Republic and the Luhansk People's Republic" and therefore supported and implemented actions and policies which undermine the territorial integrity, sovereignty and independence of Ukraine, and further destabilised Ukraine.

23.2.2022

466.

Alexander Drozdov

(Александр Сергеевич Дроздов)

DOB: 01.11.1970

Member of the State Duma who voted in favour of the resolution No. 58243-8 "On the appeal of the State Duma of the Federal Assembly of the Russian Federation To the President of the Russian Federation V.V. Putin on the need to recognize the Donetsk People's Republic and the Luhansk People's Republic" and therefore supported and implemented actions and policies which undermine the territorial integrity, sovereignty and independence of Ukraine, and further destabilised Ukraine.

23.2.2022

467.

Tatyana Dyakonova

(Татьяна Ивановна Дьяконова)

DOB: 22.04.1970

Member of the State Duma who voted in favour of the resolution No. 58243-8 "On the appeal of the State Duma of the Federal Assembly of the Russian Federation To the President of the Russian Federation V.V. Putin on the need to recognize the Donetsk People's Republic and the Luhansk People's Republic" and therefore supported and implemented actions and policies which undermine the territorial integrity, sovereignty and independence of Ukraine, and further destabilised Ukraine.

23.2.2022

468.

Yelena Yevtyukhova

(Елена Александровна Евтюхова)

DOB: 07.08.1970

Member of the State Duma who voted in favour of the resolution No. 58243-8 "On the appeal of the State Duma of the Federal Assembly of the Russian Federation To the President of the Russian Federation V.V. Putin on the need to recognize the Donetsk People's Republic and the Luhansk People's Republic" and therefore supported and implemented actions and policies which undermine the territorial integrity, sovereignty and independence of Ukraine, and further destabilised Ukraine.

23.2.2022

469.

Aleksey Yezubov

(Алексей Петрович Езубов)

DOB: 10.02.1948

Member of the State Duma who voted in favour of the resolution No. 58243-8 "On the appeal of the State Duma of the Federal Assembly of the Russian Federation To the President of the Russian Federation V.V. Putin on the need to recognize the Donetsk People's Republic and the Luhansk People's Republic" and therefore supported and implemented actions and policies which undermine the territorial integrity, sovereignty and independence of Ukraine, and further destabilised Ukraine.

23.2.2022

470.

Vitali Jefimow

(Виталий Борисович Ефимов)

DOB: 04.04.1940

Member of the State Duma who voted in favour of the resolution No. 58243-8 "On the appeal of the State Duma of the Federal Assembly of the Russian Federation To the President of the Russian Federation V.V. Putin on the need to recognize the Donetsk People's Republic and the Luhansk People's Republic" and therefore supported and implemented actions and policies which undermine the territorial integrity, sovereignty and independence of Ukraine, and further destabilised Ukraine.

23.2.2022

471.

Konstantin Zakharov

(Константин Юрьевич Захаров)

DOB: 31.03.1973

Member of the State Duma who voted in favour of the resolution No. 58243-8 "On the appeal of the State Duma of the Federal Assembly of the Russian Federation To the President of the Russian Federation V.V. Putin on the need to recognize the Donetsk People's Republic and the Luhansk People's Republic" and therefore supported and implemented actions and policies which undermine the territorial integrity, sovereignty and independence of Ukraine, and further destabilised Ukraine.

23.2.2022

472.

Viktor Subarev

(Зубарев Виктор Владиславович)

DOB: 20.02.1961

Member of the State Duma who voted in favour of the resolution No. 58243-8 "On the appeal of the State Duma of the Federal Assembly of the Russian Federation To the President of the Russian Federation V.V. Putin on the need to recognize the Donetsk People's Republic and the Luhansk People's Republic" and therefore supported and implemented actions and policies which undermine the territorial integrity, sovereignty and independence of Ukraine, and further destabilised Ukraine.

23.2.2022

473.

Oleg Ivaninskiy

(Олег Иванович Иванинский)

DOB: 05.06.1966

Member of the State Duma who voted in favour of the resolution No. 58243-8 "On the appeal of the State Duma of the Federal Assembly of the Russian Federation To the President of the Russian Federation V.V. Putin on the need to recognize the Donetsk People's Republic and the Luhansk People's Republic" and therefore supported and implemented actions and policies which undermine the territorial integrity, sovereignty and independence of Ukraine, and further destabilised Ukraine.

23.2.2022

474.

Vladimir Ivanov

(Владимир Валерьевич Иванов)

DOB: 10.02.1971

Member of the State Duma who voted in favour of the resolution No. 58243-8 "On the appeal of the State Duma of the Federal Assembly of the Russian Federation To the President of the Russian Federation V.V. Putin on the need to recognize the Donetsk People's Republic and the Luhansk People's Republic" and therefore supported and implemented actions and policies which undermine the territorial integrity, sovereignty and independence of Ukraine, and further destabilised Ukraine.

23.2.2022

475.

Maxim Ivanov

(Максим Анатольевич Иванов

DOB: 24.11.1967

Member of the State Duma who voted in favour of the resolution No. 58243-8 "On the appeal of the State Duma of the Federal Assembly of the Russian Federation To the President of the Russian Federation V.V. Putin on the need to recognize the Donetsk People's Republic and the Luhansk People's Republic" and therefore supported and implemented actions and policies which undermine the territorial integrity, sovereignty and independence of Ukraine, and further destabilised Ukraine.

23.2.2022

476.

Maksim Ivanov

(Максим Евгеньевич Иванов)

DOB: 23.05.1987

Member of the State Duma who voted in favour of the resolution No. 58243-8 "On the appeal of the State Duma of the Federal Assembly of the Russian Federation To the President of the Russian Federation V.V. Putin on the need to recognize the Donetsk People's Republic and the Luhansk People's Republic" and therefore supported and implemented actions and policies which undermine the territorial integrity, sovereignty and independence of Ukraine, and further destabilised Ukraine.

23.2.2022

477.

Irina Ivenskikh

(Ирина Валентиновна Ивенских)

DOB: 22.07.1972

Member of the State Duma who voted in favour of the resolution No. 58243-8 "On the appeal of the State Duma of the Federal Assembly of the Russian Federation To the President of the Russian Federation V.V. Putin on the need to recognize the Donetsk People's Republic and the Luhansk People's Republic" and therefore supported and implemented actions and policies which undermine the territorial integrity, sovereignty and independence of Ukraine, and further destabilised Ukraine.

23.2.2022

478.

Leonid Ivlev

(Леонид Григорьевич Ивлев)

DOB: 01.05.1953

Member of the State Duma who voted in favour of the resolution No. 58243-8 "On the appeal of the State Duma of the Federal Assembly of the Russian Federation To the President of the Russian Federation V.V. Putin on the need to recognize the Donetsk People's Republic and the Luhansk People's Republic" and therefore supported and implemented actions and policies which undermine the territorial integrity, sovereignty and independence of Ukraine, and further destabilised Ukraine.

23.2.2022

479.

Viktor Ignatov

(Виктор Александрович Игнатов)

DOB: 15.10.1968

Member of the State Duma who voted in favour of the resolution No. 58243-8 "On the appeal of the State Duma of the Federal Assembly of the Russian Federation To the President of the Russian Federation V.V. Putin on the need to recognize the Donetsk People's Republic and the Luhansk People's Republic" and therefore supported and implemented actions and policies which undermine the territorial integrity, sovereignty and independence of Ukraine, and further destabilised Ukraine.

23.2.2022

480.

Igor Igoshin

(Игорь Николаевич Игошин)

DOB: 11.12.1970

Member of the State Duma who voted in favour of the resolution No. 58243-8 "On the appeal of the State Duma of the Federal Assembly of the Russian Federation To the President of the Russian Federation V.V. Putin on the need to recognize the Donetsk People's Republic and the Luhansk People's Republic" and therefore supported and implemented actions and policies which undermine the territorial integrity, sovereignty and independence of Ukraine, and further destabilised Ukraine.

23.2.2022

481.

Vladimir Ilynikh

(Владимир Алексеевич Ильиных)

DOB: 20.05.1975

Member of the State Duma who voted in favour of the resolution No. 58243-8 "On the appeal of the State Duma of the Federal Assembly of the Russian Federation To the President of the Russian Federation V.V. Putin on the need to recognize the Donetsk People's Republic and the Luhansk People's Republic" and therefore supported and implemented actions and policies which undermine the territorial integrity, sovereignty and independence of Ukraine, and further destabilised Ukraine.

23.2.2022

482.

Alexander Iltyakov

(Александр Владимирович Ильтяков)

DOB: 09.10.1971

Member of the State Duma who voted in favour of the resolution No. 58243-8 "On the appeal of the State Duma of the Federal Assembly of the Russian Federation To the President of the Russian Federation V.V. Putin on the need to recognize the Donetsk People's Republic and the Luhansk People's Republic" and therefore supported and implemented actions and policies which undermine the territorial integrity, sovereignty and independence of Ukraine, and further destabilised Ukraine.

23.2.2022

483.

Andrei Issajev

(Андрей Константинович Исаев)

DOB: 01.10.1964

Member of the State Duma who voted in favour of the resolution No. 58243-8 "On the appeal of the State Duma of the Federal Assembly of the Russian Federation To the President of the Russian Federation V.V. Putin on the need to recognize the Donetsk People's Republic and the Luhansk People's Republic" and therefore supported and implemented actions and policies which undermine the territorial integrity, sovereignty and independence of Ukraine, and further destabilised Ukraine.

23.2.2022

484.

Dmitry Islamov

(Дмитрий Викторович Исламов)

DOB: 05.12.1977

Member of the State Duma who voted in favour of the resolution No. 58243-8 "On the appeal of the State Duma of the Federal Assembly of the Russian Federation To the President of the Russian Federation V.V. Putin on the need to recognize the Donetsk People's Republic and the Luhansk People's Republic" and therefore supported and implemented actions and policies which undermine the territorial integrity, sovereignty and independence of Ukraine, and further destabilised Ukraine.

23.2.2022

485.

Dmitry Kadenkov

(Дмитрий Михайлович Каденков)

DOB: 03.05.1972

Member of the State Duma who voted in favour of the resolution No. 58243-8 "On the appeal of the State Duma of the Federal Assembly of the Russian Federation To the President of the Russian Federation V.V. Putin on the need to recognize the Donetsk People's Republic and the Luhansk People's Republic" and therefore supported and implemented actions and policies which undermine the territorial integrity, sovereignty and independence of Ukraine, and further destabilised Ukraine.

23.2.2022

486.

Viktor Kazakov

(Виктор Алексеевич Казаков)

DOB: 04.04.1949

Member of the State Duma who voted in favour of the resolution No. 58243-8 "On the appeal of the State Duma of the Federal Assembly of the Russian Federation To the President of the Russian Federation V.V. Putin on the need to recognize the Donetsk People's Republic and the Luhansk People's Republic" and therefore supported and implemented actions and policies which undermine the territorial integrity, sovereignty and independence of Ukraine, and further destabilised Ukraine.

23.2.2022

487.

Rustam Kalimullin

(Рустам Галиуллович Калимуллин)

DOB: 02.01.1958

Member of the State Duma who voted in favour of the resolution No. 58243-8 "On the appeal of the State Duma of the Federal Assembly of the Russian Federation To the President of the Russian Federation V.V. Putin on the need to recognize the Donetsk People's Republic and the Luhansk People's Republic" and therefore supported and implemented actions and policies which undermine the territorial integrity, sovereignty and independence of Ukraine, and further destabilised Ukraine.

23.2.2022

488.

Alexei Kanayev

(Алексей Валерианович Канаев)

DOB: 30.09.1971

Member of the State Duma who voted in favour of the resolution No. 58243-8 "On the appeal of the State Duma of the Federal Assembly of the Russian Federation To the President of the Russian Federation V.V. Putin on the need to recognize the Donetsk People's Republic and the Luhansk People's Republic" and therefore supported and implemented actions and policies which undermine the territorial integrity, sovereignty and independence of Ukraine, and further destabilised Ukraine.

23.2.2022

489.

Georgy Karlov

(Георгий Александрович Карлов)

DOB: 04.01.1971

Member of the State Duma who voted in favour of the resolution No. 58243-8 "On the appeal of the State Duma of the Federal Assembly of the Russian Federation To the President of the Russian Federation V.V. Putin on the need to recognize the Donetsk People's Republic and the Luhansk People's Republic" and therefore supported and implemented actions and policies which undermine the territorial integrity, sovereignty and independence of Ukraine, and further destabilised Ukraine.

23.2.2022

490.

Anatoly Karpov

(Анатолий Евгеньевич Карпов)

DOB: 23.05.1951

Member of the State Duma who voted in favour of the resolution No. 58243-8 "On the appeal of the State Duma of the Federal Assembly of the Russian Federation To the President of the Russian Federation V.V. Putin on the need to recognize the Donetsk People's Republic and the Luhansk People's Republic" and therefore supported and implemented actions and policies which undermine the territorial integrity, sovereignty and independence of Ukraine, and further destabilised Ukraine.

23.2.2022

491.

Andrey Kartapolov

(Андрей Валериевич Картаполов)

DOB: 09.11.1963

Member of the State Duma who voted in favour of the resolution No. 58243-8 "On the appeal of the State Duma of the Federal Assembly of the Russian Federation To the President of the Russian Federation V.V. Putin on the need to recognize the Donetsk People's Republic and the Luhansk People's Republic" and therefore supported and implemented actions and policies which undermine the territorial integrity, sovereignty and independence of Ukraine, and further destabilised Ukraine.

23.2.2022

492.

Igor Kastyukevich

(Игорь Юрьевич Кастюкевич)

DOB: 06.12.1976

Member of the State Duma who voted in favour of the resolution No. 58243-8 "On the appeal of the State Duma of the Federal Assembly of the Russian Federation To the President of the Russian Federation V.V. Putin on the need to recognize the Donetsk People's Republic and the Luhansk People's Republic" and therefore supported and implemented actions and policies which undermine the territorial integrity, sovereignty and independence of Ukraine, and further destabilised Ukraine.

23.2.2022

493.

Pavel Kachkaev

(Павел Рюрикович Качкаев)

DOB: 04.10.1951

Member of the State Duma who voted in favour of the resolution No. 58243-8 "On the appeal of the State Duma of the Federal Assembly of the Russian Federation To the President of the Russian Federation V.V. Putin on the need to recognize the Donetsk People's Republic and the Luhansk People's Republic" and therefore supported and implemented actions and policies which undermine the territorial integrity, sovereignty and independence of Ukraine, and further destabilised Ukraine.

23.2.2022

494.

Ivan Kvitka

(Иван Иванович Квитка)

DOB: 04.05.1967

Member of the State Duma who voted in favour of the resolution No. 58243-8 "On the appeal of the State Duma of the Federal Assembly of the Russian Federation To the President of the Russian Federation V.V. Putin on the need to recognize the Donetsk People's Republic and the Luhansk People's Republic" and therefore supported and implemented actions and policies which undermine the territorial integrity, sovereignty and independence of Ukraine, and further destabilised Ukraine.

23.2.2022

495.

Viktor Kidyaev

(Виктор Борисович Кидяев)

DOB: 09.07.1956

Member of the State Duma who voted in favour of the resolution No. 58243-8 "On the appeal of the State Duma of the Federal Assembly of the Russian Federation To the President of the Russian Federation V.V. Putin on the need to recognize the Donetsk People's Republic and the Luhansk People's Republic" and therefore supported and implemented actions and policies which undermine the territorial integrity, sovereignty and independence of Ukraine, and further destabilised Ukraine.

23.2.2022

496.

Mikhail Kizeev

(Михаил Владимирович Кизеев)

DOB: 31.03.1978

Member of the State Duma who voted in favour of the resolution No. 58243-8 "On the appeal of the State Duma of the Federal Assembly of the Russian Federation To the President of the Russian Federation V.V. Putin on the need to recognize the Donetsk People's Republic and the Luhansk People's Republic" and therefore supported and implemented actions and policies which undermine the territorial integrity, sovereignty and independence of Ukraine, and further destabilised Ukraine.

23.2.2022

497.

Mikhail Kislyakov

(Михаил Леонидович Кисляков)

DOB: 18.11.1975

Member of the State Duma who voted in favour of the resolution No. 58243-8 "On the appeal of the State Duma of the Federal Assembly of the Russian Federation To the President of the Russian Federation V.V. Putin on the need to recognize the Donetsk People's Republic and the Luhansk People's Republic" and therefore supported and implemented actions and policies which undermine the territorial integrity, sovereignty and independence of Ukraine, and further destabilised Ukraine.

23.2.2022

498.

Alexander Kogan

(Александр Борисович Коган)

DOB: 26.02.1969

Member of the State Duma who voted in favour of the resolution No. 58243-8 "On the appeal of the State Duma of the Federal Assembly of the Russian Federation To the President of the Russian Federation V.V. Putin on the need to recognize the Donetsk People's Republic and the Luhansk People's Republic" and therefore supported and implemented actions and policies which undermine the territorial integrity, sovereignty and independence of Ukraine, and further destabilised Ukraine.

23.2.2022

499.

Alfia Kogogina

(Альфия Гумаровна Когогина)

DOB: 22.02.1968

Member of the State Duma who voted in favour of the resolution No. 58243-8 "On the appeal of the State Duma of the Federal Assembly of the Russian Federation To the President of the Russian Federation V.V. Putin on the need to recognize the Donetsk People's Republic and the Luhansk People's Republic" and therefore supported and implemented actions and policies which undermine the territorial integrity, sovereignty and independence of Ukraine, and further destabilised Ukraine.

23.2.2022

500.

Aleksandr Kozlovskiy

(Александр Николаевич Козловский)

DOB: 05.05.1973

Member of the State Duma who voted in favour of the resolution No. 58243-8 "On the appeal of the State Duma of the Federal Assembly of the Russian Federation To the President of the Russian Federation V.V. Putin on the need to recognize the Donetsk People's Republic and the Luhansk People's Republic" and therefore supported and implemented actions and policies which undermine the territorial integrity, sovereignty and independence of Ukraine, and further destabilised Ukraine.

23.2.2022

501.

Andrey Kolesnik

(Андрей Иванович Колесник)

DOB: 26.02.1960

Member of the State Duma who voted in favour of the resolution No. 58243-8 "On the appeal of the State Duma of the Federal Assembly of the Russian Federation To the President of the Russian Federation V.V. Putin on the need to recognize the Donetsk People's Republic and the Luhansk People's Republic" and therefore supported and implemented actions and policies which undermine the territorial integrity, sovereignty and independence of Ukraine, and further destabilised Ukraine.

23.2.2022

502.

Oleg Kolesnikov

(Олег Алексеевич Колесников)

DOB: 11.09.1968

Member of the State Duma who voted in favour of the resolution No. 58243-8 "On the appeal of the State Duma of the Federal Assembly of the Russian Federation To the President of the Russian Federation V.V. Putin on the need to recognize the Donetsk People's Republic and the Luhansk People's Republic" and therefore supported and implemented actions and policies which undermine the territorial integrity, sovereignty and independence of Ukraine, and further destabilised Ukraine.

23.2.2022

503.

Sergey Kolunov

(Сергей Владимирович Колунов)

DOB: 22.03.1973

Member of the State Duma who voted in favour of the resolution No. 58243-8 "On the appeal of the State Duma of the Federal Assembly of the Russian Federation To the President of the Russian Federation V.V. Putin on the need to recognize the Donetsk People's Republic and the Luhansk People's Republic" and therefore supported and implemented actions and policies which undermine the territorial integrity, sovereignty and independence of Ukraine, and further destabilised Ukraine.

23.2.2022

504.

Vladimir Kononov

(Владимир Михайлович Кононов)

DOB: 13.03.1958

Member of the State Duma who voted in favour of the resolution No. 58243-8 "On the appeal of the State Duma of the Federal Assembly of the Russian Federation To the President of the Russian Federation V.V. Putin on the need to recognize the Donetsk People's Republic and the Luhansk People's Republic" and therefore supported and implemented actions and policies which undermine the territorial integrity, sovereignty and independence of Ukraine, and further destabilised Ukraine.

23.2.2022

505.

Olga Korobova

(Ольга Владимировна Коробова)

DOB: 15.09.1978

Member of the State Duma who voted in favour of the resolution No. 58243-8 "On the appeal of the State Duma of the Federal Assembly of the Russian Federation To the President of the Russian Federation V.V. Putin on the need to recognize the Donetsk People's Republic and the Luhansk People's Republic" and therefore supported and implemented actions and policies which undermine the territorial integrity, sovereignty and independence of Ukraine, and further destabilised Ukraine.

23.2.2022

506.

Natalya Kostenko

(Наталья Васильевна Костенко)

DOB: 09.08.1980

Member of the State Duma who voted in favour of the resolution No. 58243-8 "On the appeal of the State Duma of the Federal Assembly of the Russian Federation To the President of the Russian Federation V.V. Putin on the need to recognize the Donetsk People's Republic and the Luhansk People's Republic" and therefore supported and implemented actions and policies which undermine the territorial integrity, sovereignty and independence of Ukraine, and further destabilised Ukraine.

23.2.2022

507.

Sergey Kotkin

(Сергей Николаевич Коткин)

DOB: 11.03.1956

Member of the State Duma who voted in favour of the resolution No. 58243-8 "On the appeal of the State Duma of the Federal Assembly of the Russian Federation To the President of the Russian Federation V.V. Putin on the need to recognize the Donetsk People's Republic and the Luhansk People's Republic" and therefore supported and implemented actions and policies which undermine the territorial integrity, sovereignty and independence of Ukraine, and further destabilised Ukraine.

23.2.2022

508.

Denis Kravchenko

(Денис Борисович Кравченко)

DOB: 17.04.1976

Member of the State Duma who voted in favour of the resolution No. 58243-8 "On the appeal of the State Duma of the Federal Assembly of the Russian Federation To the President of the Russian Federation V.V. Putin on the need to recognize the Donetsk People's Republic and the Luhansk People's Republic" and therefore supported and implemented actions and policies which undermine the territorial integrity, sovereignty and independence of Ukraine, and further destabilised Ukraine.

23.2.2022

509.

Anton Krasnoshtanov

(Антон Алексеевич Красноштанов)

DOB: 10.06.1986

Member of the State Duma who voted in favour of the resolution No. 58243-8 "On the appeal of the State Duma of the Federal Assembly of the Russian Federation To the President of the Russian Federation V.V. Putin on the need to recognize the Donetsk People's Republic and the Luhansk People's Republic" and therefore supported and implemented actions and policies which undermine the territorial integrity, sovereignty and independence of Ukraine, and further destabilised Ukraine.

23.2.2022

510.

Sergey Krivonosov

(Сергей Владимирович Кривоносов)

DOB: 29.05.1971

Member of the State Duma who voted in favour of the resolution No. 58243-8 "On the appeal of the State Duma of the Federal Assembly of the Russian Federation To the President of the Russian Federation V.V. Putin on the need to recognize the Donetsk People's Republic and the Luhansk People's Republic" and therefore supported and implemented actions and policies which undermine the territorial integrity, sovereignty and independence of Ukraine, and further destabilised Ukraine.

23.2.2022

511.

Mikhail Kuzmin

(Михаил Владимирович Кузьмин)

DOB: 05.08.1955

Member of the State Duma who voted in favour of the resolution No. 58243-8 "On the appeal of the State Duma of the Federal Assembly of the Russian Federation To the President of the Russian Federation V.V. Putin on the need to recognize the Donetsk People's Republic and the Luhansk People's Republic" and therefore supported and implemented actions and policies which undermine the territorial integrity, sovereignty and independence of Ukraine, and further destabilised Ukraine.

23.2.2022

512.

Tatyana Kusayko

(Татьяна Алексеевна Кусайко)

DOB: 15.01.1960

Member of the State Duma who voted in favour of the resolution No. 58243-8 "On the appeal of the State Duma of the Federal Assembly of the Russian Federation To the President of the Russian Federation V.V. Putin on the need to recognize the Donetsk People's Republic and the Luhansk People's Republic" and therefore supported and implemented actions and policies which undermine the territorial integrity, sovereignty and independence of Ukraine, and further destabilised Ukraine.

23.2.2022

513.

Vitaliy Kushnarev

(Виталий Васильевич Кушнарёв)

DOB: 01.05.1975

Member of the State Duma who voted in favour of the resolution No. 58243-8 "On the appeal of the State Duma of the Federal Assembly of the Russian Federation To the President of the Russian Federation V.V. Putin on the need to recognize the Donetsk People's Republic and the Luhansk People's Republic" and therefore supported and implemented actions and policies which undermine the territorial integrity, sovereignty and independence of Ukraine, and further destabilised Ukraine.

23.2.2022

514.

Alexei Lavrinenko

(Алексей Фёдорович Лавриненко)

DOB: 20.08.1955

Member of the State Duma who voted in favour of the resolution No. 58243-8 "On the appeal of the State Duma of the Federal Assembly of the Russian Federation To the President of the Russian Federation V.V. Putin on the need to recognize the Donetsk People's Republic and the Luhansk People's Republic" and therefore supported and implemented actions and policies which undermine the territorial integrity, sovereignty and independence of Ukraine, and further destabilised Ukraine.

23.2.2022

515.

Dmitriy Lameykin

(Дмитрий Викторович Ламейкин)

DOB: 27.02.1977

Member of the State Duma who voted in favour of the resolution No. 58243-8 "On the appeal of the State Duma of the Federal Assembly of the Russian Federation To the President of the Russian Federation V.V. Putin on the need to recognize the Donetsk People's Republic and the Luhansk People's Republic" and therefore supported and implemented actions and policies which undermine the territorial integrity, sovereignty and independence of Ukraine, and further destabilised Ukraine.

23.2.2022

516.

Yevgeniy Lebedev

(Евгений Викторович Лебедев)

DOB: 12.12.1957

Member of the State Duma who voted in favour of the resolution No. 58243-8 "On the appeal of the State Duma of the Federal Assembly of the Russian Federation To the President of the Russian Federation V.V. Putin on the need to recognize the Donetsk People's Republic and the Luhansk People's Republic" and therefore supported and implemented actions and policies which undermine the territorial integrity, sovereignty and independence of Ukraine, and further destabilised Ukraine.

23.2.2022

517.

Anatoliy Lesun

(Анатолий Фёдорович Лесун)

DOB: 27.02.1959

Member of the State Duma who voted in favour of the resolution No. 58243-8 "On the appeal of the State Duma of the Federal Assembly of the Russian Federation To the President of the Russian Federation V.V. Putin on the need to recognize the Donetsk People's Republic and the Luhansk People's Republic" and therefore supported and implemented actions and policies which undermine the territorial integrity, sovereignty and independence of Ukraine, and further destabilised Ukraine.

23.2.2022

518.

Ruslan Abdulvakhievich Lechkhadzhiev

(Руслан Абдулвахиевич Лечхаджиев)

DOB: 02.07.1965

Member of the State Duma who voted in favour of the resolution No. 58243-8 "On the appeal of the State Duma of the Federal Assembly of the Russian Federation To the President of the Russian Federation V.V. Putin on the need to recognize the Donetsk People's Republic and the Luhansk People's Republic" and therefore supported and implemented actions and policies which undermine the territorial integrity, sovereignty and independence of Ukraine, and further destabilised Ukraine.

23.2.2022

519.

Sergei Lissovski

(Сергей Фёдорович Лисовский)

DOB: 25.04.1960

Member of the State Duma who voted in favour of the resolution No. 58243-8 "On the appeal of the State Duma of the Federal Assembly of the Russian Federation To the President of the Russian Federation V.V. Putin on the need to recognize the Donetsk People's Republic and the Luhansk People's Republic" and therefore supported and implemented actions and policies which undermine the territorial integrity, sovereignty and independence of Ukraine, and further destabilised Ukraine.

23.2.2022

520.

Vitali Lichachow

(Виталий Викторович Лихачёв)

DOB: 22.02.1964

Member of the State Duma who voted in favour of the resolution No. 58243-8 "On the appeal of the State Duma of the Federal Assembly of the Russian Federation To the President of the Russian Federation V.V. Putin on the need to recognize the Donetsk People's Republic and the Luhansk People's Republic" and therefore supported and implemented actions and policies which undermine the territorial integrity, sovereignty and independence of Ukraine, and further destabilised Ukraine.

23.2.2022

521.

Tatyana Lobach

(Татьяна Георгиевна Лобач)

DOB: 08.01.1974

Member of the State Duma who voted in favour of the resolution No. 58243-8 "On the appeal of the State Duma of the Federal Assembly of the Russian Federation To the President of the Russian Federation V.V. Putin on the need to recognize the Donetsk People's Republic and the Luhansk People's Republic" and therefore supported and implemented actions and policies which undermine the territorial integrity, sovereignty and independence of Ukraine, and further destabilised Ukraine.

23.2.2022

522.

Vyacheslav Loginov

(Вячеслав Юрьевич Логинов)

DOB: 09.01.1979

Member of the State Duma who voted in favour of the resolution No. 58243-8 "On the appeal of the State Duma of the Federal Assembly of the Russian Federation To the President of the Russian Federation V.V. Putin on the need to recognize the Donetsk People's Republic and the Luhansk People's Republic" and therefore supported and implemented actions and policies which undermine the territorial integrity, sovereignty and independence of Ukraine, and further destabilised Ukraine.

23.2.2022

523.

Ivan Loor

(Иван Иванович Лоор)

DOB: 11.12.1955

Member of the State Duma who voted in favour of the resolution No. 58243-8 "On the appeal of the State Duma of the Federal Assembly of the Russian Federation To the President of the Russian Federation V.V. Putin on the need to recognize the Donetsk People's Republic and the Luhansk People's Republic" and therefore supported and implemented actions and policies which undermine the territorial integrity, sovereignty and independence of Ukraine, and further destabilised Ukraine.

23.2.2022

524.

Dmitriy Lotsmanov

(Дмитрий Николаевич Лоцманов)

DOB: 02.03.1975

Member of the State Duma who voted in favour of the resolution No. 58243-8 "On the appeal of the State Duma of the Federal Assembly of the Russian Federation To the President of the Russian Federation V.V. Putin on the need to recognize the Donetsk People's Republic and the Luhansk People's Republic" and therefore supported and implemented actions and policies which undermine the territorial integrity, sovereignty and independence of Ukraine, and further destabilised Ukraine.

23.2.2022

525.

Roman Lyubarskiy

(Роман Валерьевич Любарский)

DOB: 16.07.1980

Member of the State Duma who voted in favour of the resolution No. 58243-8 "On the appeal of the State Duma of the Federal Assembly of the Russian Federation To the President of the Russian Federation V.V. Putin on the need to recognize the Donetsk People's Republic and the Luhansk People's Republic" and therefore supported and implemented actions and policies which undermine the territorial integrity, sovereignty and independence of Ukraine, and further destabilised Ukraine.

23.2.2022

526.

Alexander Mazhuga

(Александр Георгиевич Мажуга)

DOB: 06.08.1980

Member of the State Duma who voted in favour of the resolution No. 58243-8 "On the appeal of the State Duma of the Federal Assembly of the Russian Federation To the President of the Russian Federation V.V. Putin on the need to recognize the Donetsk People's Republic and the Luhansk People's Republic" and therefore supported and implemented actions and policies which undermine the territorial integrity, sovereignty and independence of Ukraine, and further destabilised Ukraine.

23.2.2022

527.

Denis Maidanov

(Денис Майданов)

DOB: 17.02.1976

Member of the State Duma who voted in favour of the resolution No. 58243-8 "On the appeal of the State Duma of the Federal Assembly of the Russian Federation To the President of the Russian Federation V.V. Putin on the need to recognize the Donetsk People's Republic and the Luhansk People's Republic" and therefore supported and implemented actions and policies which undermine the territorial integrity, sovereignty and independence of Ukraine, and further destabilised Ukraine.

23.2.2022

528.

Vyatscheslav Makarov

(Вячеслав Серафимович Макаров)

DOB: 07.05.1955

Member of the State Duma who voted in favour of the resolution No. 58243-8 "On the appeal of the State Duma of the Federal Assembly of the Russian Federation To the President of the Russian Federation V.V. Putin on the need to recognize the Donetsk People's Republic and the Luhansk People's Republic" and therefore supported and implemented actions and policies which undermine the territorial integrity, sovereignty and independence of Ukraine, and further destabilised Ukraine.

23.2.2022

529.

Zurab Makiyev

(Зураб Гайозович Макиев)

DOB: 30.09.1976

Member of the State Duma who voted in favour of the resolution No. 58243-8 "On the appeal of the State Duma of the Federal Assembly of the Russian Federation To the President of the Russian Federation V.V. Putin on the need to recognize the Donetsk People's Republic and the Luhansk People's Republic" and therefore supported and implemented actions and policies which undermine the territorial integrity, sovereignty and independence of Ukraine, and further destabilised Ukraine.

23.2.2022

530.

Alexander Maximov

(Александр Александрович Максимов)

DOB: 15.11.1946

Member of the State Duma who voted in favour of the resolution No. 58243-8 "On the appeal of the State Duma of the Federal Assembly of the Russian Federation To the President of the Russian Federation V.V. Putin on the need to recognize the Donetsk People's Republic and the Luhansk People's Republic" and therefore supported and implemented actions and policies which undermine the territorial integrity, sovereignty and independence of Ukraine, and further destabilised Ukraine.

23.2.2022

531.

Rafael Mardanshin

(Рафаэль Мирхатимович Марданшин)

DOB: 24.12.1961

Member of the State Duma who voted in favour of the resolution No. 58243-8 "On the appeal of the State Duma of the Federal Assembly of the Russian Federation To the President of the Russian Federation V.V. Putin on the need to recognize the Donetsk People's Republic and the Luhansk People's Republic" and therefore supported and implemented actions and policies which undermine the territorial integrity, sovereignty and independence of Ukraine, and further destabilised Ukraine.

23.2.2022

532.

Andrey Markov

(Андрей Павлович Марков)

DOB: 30.06.1972

Member of the State Duma who voted in favour of the resolution No. 58243-8 "On the appeal of the State Duma of the Federal Assembly of the Russian Federation To the President of the Russian Federation V.V. Putin on the need to recognize the Donetsk People's Republic and the Luhansk People's Republic" and therefore supported and implemented actions and policies which undermine the territorial integrity, sovereignty and independence of Ukraine, and further destabilised Ukraine.

23.2.2022

533.

Aidar Metshin

(Айдар Раисович Метшин)

DOB: 27.08.1963

Member of the State Duma who voted in favour of the resolution No. 58243-8 "On the appeal of the State Duma of the Federal Assembly of the Russian Federation To the President of the Russian Federation V.V. Putin on the need to recognize the Donetsk People's Republic and the Luhansk People's Republic" and therefore supported and implemented actions and policies which undermine the territorial integrity, sovereignty and independence of Ukraine, and further destabilised Ukraine.

23.2.2022

534.

Vitaly Milonov

(Виталий Валентинович Милонов)

DOB: 23.01.1974

Member of the State Duma who voted in favour of the resolution No. 58243-8 "On the appeal of the State Duma of the Federal Assembly of the Russian Federation To the President of the Russian Federation V.V. Putin on the need to recognize the Donetsk People's Republic and the Luhansk People's Republic" and therefore supported and implemented actions and policies which undermine the territorial integrity, sovereignty and independence of Ukraine, and further destabilised Ukraine.

23.2.2022

535.

Sergey Morozov

(Сергей Иванович Морозов)

DOB: 06.09.1959

Member of the State Duma who voted in favour of the resolution No. 58243-8 "On the appeal of the State Duma of the Federal Assembly of the Russian Federation To the President of the Russian Federation V.V. Putin on the need to recognize the Donetsk People's Republic and the Luhansk People's Republic" and therefore supported and implemented actions and policies which undermine the territorial integrity, sovereignty and independence of Ukraine, and further destabilised Ukraine.

23.2.2022

536.

Natalya Nazarova

(Наталья Васильевна Назарова)

DOB: 22.12.1953

Member of the State Duma who voted in favour of the resolution No. 58243-8 "On the appeal of the State Duma of the Federal Assembly of the Russian Federation To the President of the Russian Federation V.V. Putin on the need to recognize the Donetsk People's Republic and the Luhansk People's Republic" and therefore supported and implemented actions and policies which undermine the territorial integrity, sovereignty and independence of Ukraine, and further destabilised Ukraine.

23.2.2022

537.

Anton Nemkin

(Антон Игоревич Немкин)

DOB: 22.08.1983

Member of the State Duma who voted in favour of the resolution No. 58243-8 "On the appeal of the State Duma of the Federal Assembly of the Russian Federation To the President of the Russian Federation V.V. Putin on the need to recognize the Donetsk People's Republic and the Luhansk People's Republic" and therefore supported and implemented actions and policies which undermine the territorial integrity, sovereignty and independence of Ukraine, and further destabilised Ukraine.

23.2.2022

538.

Nikolay Nikolaev

(Николай Петрович Николаев)

DOB: 02.04.1970

Member of the State Duma who voted in favour of the resolution No. 58243-8 "On the appeal of the State Duma of the Federal Assembly of the Russian Federation To the President of the Russian Federation V.V. Putin on the need to recognize the Donetsk People's Republic and the Luhansk People's Republic" and therefore supported and implemented actions and policies which undermine the territorial integrity, sovereignty and independence of Ukraine, and further destabilised Ukraine.

23.2.2022

539.

Vyacheslav Nikonov

(Вячеслав Никонов)

DOB: 05.06.1956

Member of the State Duma who voted in favour of the resolution No. 58243-8 "On the appeal of the State Duma of the Federal Assembly of the Russian Federation To the President of the Russian Federation V.V. Putin on the need to recognize the Donetsk People's Republic and the Luhansk People's Republic" and therefore supported and implemented actions and policies which undermine the territorial integrity, sovereignty and independence of Ukraine, and further destabilised Ukraine.

23.2.2022

540.

Evgeniy Nifantiev

(Евгений Олегович Нифантьев)

DOB: 14.09.1978

Member of the State Duma who voted in favour of the resolution No. 58243-8 "On the appeal of the State Duma of the Federal Assembly of the Russian Federation To the President of the Russian Federation V.V. Putin on the need to recognize the Donetsk People's Republic and the Luhansk People's Republic" and therefore supported and implemented actions and policies which undermine the territorial integrity, sovereignty and independence of Ukraine, and further destabilised Ukraine.

23.2.2022

541.

Nurbagand Nurbagandov

(Нурбаганд Нурбагандов)

DOB: 19.03.1957

Member of the State Duma who voted in favour of the resolution No. 58243-8 "On the appeal of the State Duma of the Federal Assembly of the Russian Federation To the President of the Russian Federation V.V. Putin on the need to recognize the Donetsk People's Republic and the Luhansk People's Republic" and therefore supported and implemented actions and policies which undermine the territorial integrity, sovereignty and independence of Ukraine, and further destabilised Ukraine.

23.2.2022

542.

Yuliya Ogloblina

(Юлия Васильевна Оглоблина),

DOB: 01.11.1989

Member of the State Duma who voted in favour of the resolution No. 58243-8 "On the appeal of the State Duma of the Federal Assembly of the Russian Federation To the President of the Russian Federation V.V. Putin on the need to recognize the Donetsk People's Republic and the Luhansk People's Republic" and therefore supported and implemented actions and policies which undermine the territorial integrity, sovereignty and independence of Ukraine, and further destabilised Ukraine.

23.2.2022

543.

Leonid Ogul

(Леонид Анатольевич Огуль)

DOB: 26.10.1963

Member of the State Duma who voted in favour of the resolution No. 58243-8 "On the appeal of the State Duma of the Federal Assembly of the Russian Federation To the President of the Russian Federation V.V. Putin on the need to recognize the Donetsk People's Republic and the Luhansk People's Republic" and therefore supported and implemented actions and policies which undermine the territorial integrity, sovereignty and independence of Ukraine, and further destabilised Ukraine.

23.2.2022

544.

Natalya Orlova

(Наталья Алексеевна Орлова)

DOB: 29.08.1969

Member of the State Duma who voted in favour of the resolution No. 58243-8 "On the appeal of the State Duma of the Federal Assembly of the Russian Federation To the President of the Russian Federation V.V. Putin on the need to recognize the Donetsk People's Republic and the Luhansk People's Republic" and therefore supported and implemented actions and policies which undermine the territorial integrity, sovereignty and independence of Ukraine, and further destabilised Ukraine.

23.2.2022

545.

Gennadiy Panin

(Геннадий Олегович Панин)

DOB: 13.06.1981

Member of the State Duma who voted in favour of the resolution No. 58243-8 "On the appeal of the State Duma of the Federal Assembly of the Russian Federation To the President of the Russian Federation V.V. Putin on the need to recognize the Donetsk People's Republic and the Luhansk People's Republic" and therefore supported and implemented actions and policies which undermine the territorial integrity, sovereignty and independence of Ukraine, and further destabilised Ukraine.

23.2.2022

546.

Nikolay Pankov

(Николай Васильевич Панков)

DOB: 05.01.1965

Member of the State Duma who voted in favour of the resolution No. 58243-8 "On the appeal of the State Duma of the Federal Assembly of the Russian Federation To the President of the Russian Federation V.V. Putin on the need to recognize the Donetsk People's Republic and the Luhansk People's Republic" and therefore supported and implemented actions and policies which undermine the territorial integrity, sovereignty and independence of Ukraine, and further destabilised Ukraine.

23.2.2022

547.

Irina Aleksandrovna Pankina

(Ирина Александровна Панькина)

DOB: 08.03.1986

Member of the State Duma who voted in favour of the resolution No. 58243-8 "On the appeal of the State Duma of the Federal Assembly of the Russian Federation To the President of the Russian Federation V.V. Putin on the need to recognize the Donetsk People's Republic and the Luhansk People's Republic" and therefore supported and implemented actions and policies which undermine the territorial integrity, sovereignty and independence of Ukraine, and further destabilised Ukraine.

23.2.2022

548.

Evgeny Pervyshov

(Евгений Алексеевич Первышов)

DOB: 04.05.1976

Member of the State Duma who voted in favour of the resolution No. 58243-8 "On the appeal of the State Duma of the Federal Assembly of the Russian Federation To the President of the Russian Federation V.V. Putin on the need to recognize the Donetsk People's Republic and the Luhansk People's Republic" and therefore supported and implemented actions and policies which undermine the territorial integrity, sovereignty and independence of Ukraine, and further destabilised Ukraine.

23.2.2022

549.

Vyacheslav Petrov

(Вячеслав Анатольевич Петров)

DOB: 17.08.1969

Member of the State Duma who voted in favour of the resolution No. 58243-8 "On the appeal of the State Duma of the Federal Assembly of the Russian Federation To the President of the Russian Federation V.V. Putin on the need to recognize the Donetsk People's Republic and the Luhansk People's Republic" and therefore supported and implemented actions and policies which undermine the territorial integrity, sovereignty and independence of Ukraine, and further destabilised Ukraine.

23.2.2022

550.

Sergey Petrov

(Сергей Валериевич Петров)

DOB: 19.04.1965

Member of the State Duma who voted in favour of the resolution No. 58243-8 "On the appeal of the State Duma of the Federal Assembly of the Russian Federation To the President of the Russian Federation V.V. Putin on the need to recognize the Donetsk People's Republic and the Luhansk People's Republic" and therefore supported and implemented actions and policies which undermine the territorial integrity, sovereignty and independence of Ukraine, and further destabilised Ukraine.

23.2.2022

551.

Yury Petrov

(Юрий Александрович Петров),

DOB: 10.04.1947

Member of the State Duma who voted in favour of the resolution No. 58243-8 "On the appeal of the State Duma of the Federal Assembly of the Russian Federation To the President of the Russian Federation V.V. Putin on the need to recognize the Donetsk People's Republic and the Luhansk People's Republic" and therefore supported and implemented actions and policies which undermine the territorial integrity, sovereignty and independence of Ukraine, and further destabilised Ukraine.

23.2.2022

552.

Nikolay Petrunin

(Николай Юрьевич Петрунин),

DOB: 27.02.1976

Member of the State Duma who voted in favour of the resolution No. 58243-8 "On the appeal of the State Duma of the Federal Assembly of the Russian Federation To the President of the Russian Federation V.V. Putin on the need to recognize the Donetsk People's Republic and the Luhansk People's Republic" and therefore supported and implemented actions and policies which undermine the territorial integrity, sovereignty and independence of Ukraine, and further destabilised Ukraine.

23.2.2022

553.

Valentina Pivnenko

(Валентина Николаевна Пивненко)

DOB: 14.06.1947

Member of the State Duma who voted in favour of the resolution No. 58243-8 "On the appeal of the State Duma of the Federal Assembly of the Russian Federation To the President of the Russian Federation V.V. Putin on the need to recognize the Donetsk People's Republic and the Luhansk People's Republic" and therefore supported and implemented actions and policies which undermine the territorial integrity, sovereignty and independence of Ukraine, and further destabilised Ukraine.

23.2.2022

554.

Olga Pilipenko

(Ольга Васильевна Пилипенко),

DOB: 04.01.1966

Member of the State Duma who voted in favour of the resolution No. 58243-8 "On the appeal of the State Duma of the Federal Assembly of the Russian Federation To the President of the Russian Federation V.V. Putin on the need to recognize the Donetsk People's Republic and the Luhansk People's Republic" and therefore supported and implemented actions and policies which undermine the territorial integrity, sovereignty and independence of Ukraine, and further destabilised Ukraine.

23.2.2022

555.

Dmitri Pirog

(Дмитрий Юрьевич Пирог)

DOB: 27.06.1980

Member of the State Duma who voted in favour of the resolution No. 58243-8 "On the appeal of the State Duma of the Federal Assembly of the Russian Federation To the President of the Russian Federation V.V. Putin on the need to recognize the Donetsk People's Republic and the Luhansk People's Republic" and therefore supported and implemented actions and policies which undermine the territorial integrity, sovereignty and independence of Ukraine, and further destabilised Ukraine.

23.2.2022

556.

Vladimir Plotnikov

(Владимир Николаевич Плотников)

DOB: 30.11.1961

Member of the State Duma who voted in favour of the resolution No. 58243-8 "On the appeal of the State Duma of the Federal Assembly of the Russian Federation To the President of the Russian Federation V.V. Putin on the need to recognize the Donetsk People's Republic and the Luhansk People's Republic" and therefore supported and implemented actions and policies which undermine the territorial integrity, sovereignty and independence of Ukraine, and further destabilised Ukraine.

23.2.2022

557.

Dmitriy Viktorovich Pogorelyy

(Дмитрий Викторович Погорелый)

DOB: 04.10.1977

Member of the State Duma who voted in favour of the resolution No. 58243-8 "On the appeal of the State Duma of the Federal Assembly of the Russian Federation To the President of the Russian Federation V.V. Putin on the need to recognize the Donetsk People's Republic and the Luhansk People's Republic" and therefore supported and implemented actions and policies which undermine the territorial integrity, sovereignty and independence of Ukraine, and further destabilised Ukraine.

23.2.2022

558.

Nataliya Poluyanova

(Наталия Владимировна Полуянова)

DOB: 11.03.1981

Member of the State Duma who voted in favour of the resolution No. 58243-8 "On the appeal of the State Duma of the Federal Assembly of the Russian Federation To the President of the Russian Federation V.V. Putin on the need to recognize the Donetsk People's Republic and the Luhansk People's Republic" and therefore supported and implemented actions and policies which undermine the territorial integrity, sovereignty and independence of Ukraine, and further destabilised Ukraine.

23.2.2022

559.

Arkady Ponomarev

(Аркадий Николаевич Пономарёв)

DOB: 16.05.1956

Member of the State Duma who voted in favour of the resolution No. 58243-8 "On the appeal of the State Duma of the Federal Assembly of the Russian Federation To the President of the Russian Federation V.V. Putin on the need to recognize the Donetsk People's Republic and the Luhansk People's Republic" and therefore supported and implemented actions and policies which undermine the territorial integrity, sovereignty and independence of Ukraine, and further destabilised Ukraine.

23.2.2022

560.

Yevgeny Popov

(Евгений Попов)

DOB: 11.09.1978

Member of the State Duma who voted in favour of the resolution No. 58243-8 "On the appeal of the State Duma of the Federal Assembly of the Russian Federation To the President of the Russian Federation V.V. Putin on the need to recognize the Donetsk People's Republic and the Luhansk People's Republic" and therefore supported and implemented actions and policies which undermine the territorial integrity, sovereignty and independence of Ukraine, and further destabilised Ukraine.

23.2.2022

561.

Aleksandr Prokopyev

(Александр Сергеевич Прокопьев)

DOB: 05.08.1986

Member of the State Duma who voted in favour of the resolution No. 58243-8 "On the appeal of the State Duma of the Federal Assembly of the Russian Federation To the President of the Russian Federation V.V. Putin on the need to recognize the Donetsk People's Republic and the Luhansk People's Republic" and therefore supported and implemented actions and policies which undermine the territorial integrity, sovereignty and independence of Ukraine, and further destabilised Ukraine.

23.2.2022

562.

Roman Ptitsyn

(Роман Викторович Птицын)

DOB: 08.09.1975

Member of the State Duma who voted in favour of the resolution No. 58243-8 "On the appeal of the State Duma of the Federal Assembly of the Russian Federation To the President of the Russian Federation V.V. Putin on the need to recognize the Donetsk People's Republic and the Luhansk People's Republic" and therefore supported and implemented actions and policies which undermine the territorial integrity, sovereignty and independence of Ukraine, and further destabilised Ukraine.

23.2.2022

563.

Vladislav Reznik

(Владислав Матусович Резник)

DOB: 17.05.1954

Member of the State Duma who voted in favour of the resolution No. 58243-8 "On the appeal of the State Duma of the Federal Assembly of the Russian Federation To the President of the Russian Federation V.V. Putin on the need to recognize the Donetsk People's Republic and the Luhansk People's Republic" and therefore supported and implemented actions and policies which undermine the territorial integrity, sovereignty and independence of Ukraine, and further destabilised Ukraine.

23.2.2022

564.

Vladimir Resin

(Владимир Иосифович Ресин)

DOB: 21.02.1936

Member of the State Duma who voted in favour of the resolution No. 58243-8 "On the appeal of the State Duma of the Federal Assembly of the Russian Federation To the President of the Russian Federation V.V. Putin on the need to recognize the Donetsk People's Republic and the Luhansk People's Republic" and therefore supported and implemented actions and policies which undermine the territorial integrity, sovereignty and independence of Ukraine, and further destabilised Ukraine.

23.2.2022

565.

Victoria Rodina

(Виктория Сергеевна Родина)

DOB: 29.10.1989

Member of the State Duma who voted in favour of the resolution No. 58243-8 "On the appeal of the State Duma of the Federal Assembly of the Russian Federation To the President of the Russian Federation V.V. Putin on the need to recognize the Donetsk People's Republic and the Luhansk People's Republic" and therefore supported and implemented actions and policies which undermine the territorial integrity, sovereignty and independence of Ukraine, and further destabilised Ukraine.

23.2.2022

566.

Irina Rodnina

(Ирина Константиновна Роднина)

DOB: 12.09.1949

Member of the State Duma who voted in favour of the resolution No. 58243-8 "On the appeal of the State Duma of the Federal Assembly of the Russian Federation To the President of the Russian Federation V.V. Putin on the need to recognize the Donetsk People's Republic and the Luhansk People's Republic" and therefore supported and implemented actions and policies which undermine the territorial integrity, sovereignty and independence of Ukraine, and further destabilised Ukraine.

23.2.2022

567.

Roman Romanenko

(Роман Юрьевич Романенко)

DOB: 09.08.1971

Member of the State Duma who voted in favour of the resolution No. 58243-8 "On the appeal of the State Duma of the Federal Assembly of the Russian Federation To the President of the Russian Federation V.V. Putin on the need to recognize the Donetsk People's Republic and the Luhansk People's Republic" and therefore supported and implemented actions and policies which undermine the territorial integrity, sovereignty and independence of Ukraine, and further destabilised Ukraine.

23.2.2022

568.

Mikhail Romanov

(Михаил Валентинович Романов)

DOB: 03.11.1984

Member of the State Duma who voted in favour of the resolution No. 58243-8 "On the appeal of the State Duma of the Federal Assembly of the Russian Federation To the President of the Russian Federation V.V. Putin on the need to recognize the Donetsk People's Republic and the Luhansk People's Republic" and therefore supported and implemented actions and policies which undermine the territorial integrity, sovereignty and independence of Ukraine, and further destabilised Ukraine.

23.2.2022

569.

Igor Rudensky

(Игорь Николаевич Руденский)

DOB: 11.09.1962

Member of the State Duma who voted in favour of the resolution No. 58243-8 "On the appeal of the State Duma of the Federal Assembly of the Russian Federation To the President of the Russian Federation V.V. Putin on the need to recognize the Donetsk People's Republic and the Luhansk People's Republic" and therefore supported and implemented actions and policies which undermine the territorial integrity, sovereignty and independence of Ukraine, and further destabilised Ukraine.

23.2.2022

570.

Alexander Rumyantsev

(Александр Григорьевич Румянцев)

DOB: 12.02.1947

Member of the State Duma who voted in favour of the resolution No. 58243-8 "On the appeal of the State Duma of the Federal Assembly of the Russian Federation To the President of the Russian Federation V.V. Putin on the need to recognize the Donetsk People's Republic and the Luhansk People's Republic" and therefore supported and implemented actions and policies which undermine the territorial integrity, sovereignty and independence of Ukraine, and further destabilised Ukraine.

23.2.2022

571.

Zhanna Ryabtseva

(Рябцева Жанна Анатольевна)

DOB: 08.12.1977

Member of the State Duma who voted in favour of the resolution No. 58243-8 "On the appeal of the State Duma of the Federal Assembly of the Russian Federation To the President of the Russian Federation V.V. Putin on the need to recognize the Donetsk People's Republic and the Luhansk People's Republic" and therefore supported and implemented actions and policies which undermine the territorial integrity, sovereignty and independence of Ukraine, and further destabilised Ukraine.

23.2.2022


23.2.2022   

GA

Iris Oifigiúil an Aontais Eorpaigh

LI 42/74


COUNCIL REGULATION (EU) 2022/262

of 23 February 2022

amending Regulation (EU) No 833/2014 concerning restrictive measures in view of Russia’s actions destabilising the situation in Ukraine

THE COUNCIL OF THE EUROPEAN UNION,

Having regard to the Treaty on the Functioning of the European Union, and in particular Article 215 thereof,

Having regard to Council Decision (CFSP) 2022/264 (1) of 23 February 2022 amending Decision 2014/512/CFSP concerning restrictive measures in view of Russia’s actions destabilising the situation in Ukraine,

Having regard to the joint proposal from the High Representative of the Union for Foreign Affairs and Security Policy and the European Commission,

Whereas:

(1)

On 31 July 2014, the Council adopted Regulation (EU) No 833/2014 (2).

(2)

Regulation (EU) No 833/2014 gives effect to certain measures provided for in Council Decision 2014/512/CFSP (3) and prohibits the sale, supply, transfer or export of dual-use goods and technology to any person, entity or body in Russia or for use in Russia, if those items are for military use or for military end-users. It also bans the sale of such goods and technology to specified legal persons in Russia and prohibits the provision of technical assistance and other related services as well as financing and financial assistance related to such goods and technology. In addition, it requires operators to obtain a prior authorisation for the sale, supply, transfer or export of certain technologies for the oil industry in Russia and prohibits the provision of associated services necessary for deep-water oil exploration and production, arctic oil exploration and production or shale oil projects in Russia, including its Exclusive Economic Zone and Continental Shelf. It also prohibits the provision of technical assistance related to the goods and technology listed in the Common Military List of the European Union or related to the provision, manufacture, maintenance and use of such goods. It also imposes restrictions on access to the capital market for certain Russian financial institutions.

(3)

On 21 February 2022, the President of the Russian Federation signed a decree recognising the ‘independence and sovereignty’ of the non-government controlled areas of Donetsk and Lugansk oblasts of Ukraine and ordered Russian armed forces into those areas.

(4)

In view of the gravity of the situation, on 23 February 2022 the Council adopted Decision (CFSP) 2022/264 amending Decision 2014/512/CFSP and imposing further restrictive measures prohibiting the financing of Russia, its government and its Central Bank.

(5)

Regulation (EU) No 833/2014 should therefore be amended accordingly,

HAS ADOPTED THIS REGULATION:

Article 1

Regulation (EU) 833/2014 is amended as follows:

(1)

in Article 1, point (f)(iii) is replaced by the following:

‘(iii)

any other securities giving the right to acquire or sell any such transferable securities or giving rise to a cash settlement determined by reference to transferable securities;’;

(2)

the following Article is inserted:

‘Article 5a

1.   It shall be prohibited to directly or indirectly purchase, sell, provide investment services for or assistance in the issuance of, or otherwise deal with transferable securities and money-market instruments issued after 9 March 2022 by:

(a)

Russia and its government; or

(b)

the Central Bank of Russia; or

(c)

a legal person, entity or body acting on behalf or at the direction of the entity referred to in point (b).

2.   It shall be prohibited to directly or indirectly make or be part of any arrangement to make any new loans or credit to any legal person, entity or body referred to in paragraph 1 after 23 February 2022.

The prohibition shall not apply to loans or credit that have a specific and documented objective to provide financing for non-prohibited imports or exports of goods and non-financial services between the Union and any third State, including the expenditure for goods and services from another third State that is necessary for executing the export or import contracts.

3.   The prohibition in paragraph 2 shall not apply to drawdown or disbursements made under a contract concluded before 23 February 2022 provided that the following conditions are met:

(a)

all the terms and conditions of such drawdown or disbursements:

(i)

were agreed before 23 February 2022; and

(ii)

have not been modified on or after that date; and

(b)

before 23 February 2022 a contractual maturity date has been fixed for the repayment in full of all funds made available and for the cancellation of all the commitments, rights and obligations under the contract.

The terms and conditions of drawdowns and disbursements referred to in point (a) include provisions concerning the length of the repayment period for each drawdown or disbursement, the interest rate applied or the interest rate calculation method, and the maximum amount.’;

(3)

in Article 11(1), point (a) is replaced by the following:

‘(a)

legal persons, entities or bodies referred to in point (b) or (c) of Article 5(1), in point (c) or (d) of Article 5(2), in point (a), (b) or (c) of Article 5a(1), or listed in Annex III, IV, V or VI;’;

(4)

Article 12 is replaced by the following:

‘Article 12

It shall be prohibited to participate, knowingly and intentionally, in activities the object or effect of which is to circumvent prohibitions in this Regulation, including by acting as a substitute for legal persons, entities or bodies referred to in Article 5 or 5a, or by acting to their benefit by using the exceptions in Article 5(3) or 5a(2).’.

Article 2

This Regulation shall enter into force on the date of its publication in the Official Journal of the European Union.

This Regulation shall be binding in its entirety and directly applicable in all Member States.

Done at Brussels, 23 February 2022 ,

For the Council

The President

J.-Y. LE DRIAN


(1)  OJ L 42 I, 23.2.2022, p. 95.

(2)  Council Regulation (EU) No 833/2014 of 31 July 2014 concerning restrictive measures in view of Russia's actions destabilising the situation in Ukraine (OJ L 229, 31.7.2014, p. 1).

(3)  Council Decision 2014/512/CFSP of 31 July 2014 concerning restrictive measures in view of Russia's actions destabilising the situation in Ukraine (OJ L 229, 31.7.2014, p. 13).


23.2.2022   

GA

Iris Oifigiúil an Aontais Eorpaigh

LI 42/77


COUNCIL REGULATION (EU) 2022/263

of 23 February 2022

concerning restrictive measures in response to the recognition of the non-government controlled areas of the Donetsk and Luhansk oblasts of Ukraine and the ordering of Russian armed forces into those areas

THE COUNCIL OF THE EUROPEAN UNION,

Having regard to the Treaty on the Functioning of the European Union, and in particular Article 215 thereof,

Having regard to Council Decision (CFSP) 2022/266 of 23 February 2022 concerning restrictive measures in response to the recognition of the non-government controlled areas of the Donetsk and Luhansk oblasts of Ukraine and the ordering of Russian armed forces into those areas (1),

Having regard to the joint proposal from the High Representative of the Union for Foreign Affairs and Security Policy and the European Commission,

Whereas:

(1)

On 23 February 2022, in response to the signing by the President of the Russian Federation of a decree recognising the ‘independence and sovereignty’ of the non-government controlled areas of the Donetsk and Luhansk oblasts of Ukraine and ordering Russian armed forces into those areas, the Council adopted Decision (CFSP) 2022/266.

(2)

Decision (CFSP) 2022/266 imposes restrictions on goods originating in the non-government controlled areas of the Donetsk and Luhansk oblasts of Ukraine and on the provision, directly or indirectly, of financing or financial assistance, as well as insurance and reinsurance, related to the import of such goods, with the exception of goods having been granted a certificate of origin by the Government of Ukraine.

(3)

In addition, Decision (CFSP) 2022/266 restricts trade in goods and technology for use in certain sectors in the non-government controlled areas of the Donetsk and Luhansk oblasts of Ukraine, and prohibits services in the sectors of transport, telecommunications, energy or the prospecting, exploration and production of oil, gas and mineral resources, as well as services related to tourism activities in the non-government controlled areas of the Donetsk and Luhansk oblasts of Ukraine.

(4)

In order to ensure uniform conditions for the implementation of this Regulation, implementing powers should be conferred on the Commission.

(5)

Member States and the Commission should inform each other of the measures taken pursuant to this Regulation and of other relevant information at their disposal in connection with this Regulation.

(6)

Member States should lay down rules on penalties applicable to infringements of the provisions of this Regulation and make sure that they are implemented. Such penalties should be effective, proportionate and dissuasive.

(7)

These measures fall within the scope of the Treaty and, therefore, in particular with a view to ensuring their uniform application in all Member States, regulatory action at the level of the Union is necessary in order to implement them.

(8)

In order to ensure that the measures provided for in this Regulation are effective, it should enter into force on the day following that of its publication,

HAS ADOPTED THIS REGULATION:

Article 1

For the purposes of this Regulation, the following definitions apply:

(a)

‘brokering services’ means:

(i)

the negotiation or arrangement of transactions for the purchase, sale or supply of goods and technology or of financial and technical services, including from a third country to any other third country; or

(ii)

the selling or buying of goods and technology or of financial and technical services, including where they are located in third countries for their transfer to another third country;

(b)

‘claim’ means any claim, whether or not asserted by legal proceedings, made before or after 24 February 2022, under or in connection with a contract or transaction, and includes in particular:

(i)

a claim for performance of any obligation arising under or in connection with a contract or transaction;

(ii)

a claim for extension or payment of a bond, financial guarantee or indemnity of whatever form;

(iii)

a claim for compensation in respect of a contract or transaction;

(iv)

a counterclaim;

(v)

a claim for the recognition or enforcement, including by the procedure of exequatur, of a judgment, an arbitration award or an equivalent decision, wherever made or given;

(c)

‘contract or transaction’ means any transaction of whatever form, whatever the applicable law, and whether comprising one or more contracts or similar obligations made between the same or different parties; for this purpose ‘contract’ includes a bond, guarantee or indemnity, particularly a financial guarantee or financial indemnity, and credit, whether legally independent or not, as well as any related provision arising under, or in connection with, the transaction;

(d)

‘specified territories’ means the non-government controlled areas of the Donetsk and Luhansk oblasts of Ukraine;

(e)

‘entity in the specified territories’ means any entity having its registered office, central administration or principal place of business in the specified territories, its subsidiaries or affiliates under its control in the specified territories, as well as branches and other entities operating in the specified territories;

(f)

‘goods originating in the specified territories’ means goods which are wholly obtained in the specified territories or which have undergone their last substantial transformation there, in accordance, mutatis mutandis, with Article 60 of Regulation (EU) No 952/2013 of the European Parliament and of the Council of 9 October 2013 laying down the Union Customs Code (2);

(g)

‘investment services’ means the following services and activities:

(i)

reception and transmission of orders in relation to one or more financial instruments,

(ii)

execution of orders on behalf of clients,

(iii)

dealing on own account,

(iv)

portfolio management,

(v)

investment advice,

(vi)

underwriting of financial instruments and/or placing of financial instruments on a firm commitment basis,

(vii)

placing of financial instruments without a firm commitment basis,

(h)

‘technical assistance’ means any technical support related to repairs, development, manufacture, assembly, testing, maintenance or any other technical service, and may take forms such as instruction, advice, training, transmission of working knowledge or skills or consulting services; technical assistance includes verbal forms of assistance;

(i)

‘territory of the Union’ means the territories of the Member States to which the Treaty is applicable, under the conditions laid down in the Treaty, including their airspace;

(j)

‘competent authorities’ means the competent authorities of the Member States as identified on the websites listed in Annex I.

Article 2

1.   It shall be prohibited:

(a)

to import into the European Union goods originating in the specified territories;

(b)

to provide, directly or indirectly, financing or financial assistance as well as insurance and reinsurance related to the import of the goods referred to in point (a).

2.   The prohibitions in paragraph 1 shall not apply in respect of:

(a)

the execution until 24 May 2022 of trade contracts concluded before 23 February 2022, or of ancillary contracts necessary for the execution of such contracts, provided that the natural or legal person, entity or body seeking to perform the contract has notified, at least 10 working days in advance, the activity or transaction to the competent authority of the Member State in which they are established;

(b)

goods originating in the specified territories which have been made available to the Ukrainian authorities for examination, for which compliance with the conditions conferring entitlement to preferential origin has been verified and for which a certificate of origin has been issued in accordance with the EU-Ukraine Association Agreement.

Article 3

1.   It shall be prohibited to:

(a)

acquire any new, or extend any existing participation in ownership of, real estate located in the specified territories;

(b)

acquire any new, or extend any existing participation in ownership or control of, entities in the specified territories, including the acquisition in full of such an entity or the acquisition of shares therein, and other securities of a participating nature of such an entity;

(c)

grant or be part of any arrangement to grant any loan or credit or otherwise provide financing, including equity capital, to an entity in the specified territories, or for the documented purpose of financing such an entity;

(d)

create any joint venture in the specified territories or with an entity in the specified territories;

(e)

provide investment services directly related to the activities referred to in points (a) to (d).

2.   The prohibitions and restrictions set out in this Article shall not apply to the conduct of legitimate business with entities outside the specified territories, provided the related investments are not destined to entities in the specified territories.

3.   The prohibitions in paragraph 1 shall be without prejudice to the execution of an obligation arising from a contract concluded before 23 February 2022, or from ancillary contracts necessary for the execution of such a contract, provided that the competent authority has been informed at least five working days in advance.

Article 4

1.   It shall be prohibited to sell, supply, transfer or export goods and technology listed in Annex II:

(a)

to any natural or legal person, entity or body in the specified territories, or

(b)

for use in the specified territories.

Annex II shall include certain goods and technologies suited for use in the following key sectors:

(i)

transport;

(ii)

telecommunications;

(iii)

energy;

(iv)

the prospecting, exploration and production of oil, gas and mineral resources.

2.   It shall be prohibited to:

(a)

provide, directly or indirectly, technical assistance or brokering services related to the goods and technology listed in Annex II, or related to the provision, manufacture, maintenance and use of such items to any natural or legal person, entity or body in the specified territories or for use in the specified territories;

(b)

provide, directly or indirectly, financing or financial assistance related to the goods and technology listed in Annex II to any natural or legal person, entity or body in the specified territories or for use in the specified territories.

3.   The prohibitions in paragraphs 1 and 2 shall be without prejudice to the execution until 24 August 2022 of an obligation arising from a contract concluded before 23 February 2022, or from ancillary contracts necessary for the execution of such contracts, provided that the competent authority has been informed at least five working days in advance.

Article 5

1.   It shall be prohibited to provide technical assistance, or brokering, construction or engineering services directly relating to infrastructure in the specified territories in the sectors referred to in Article 4(1) as defined on the basis of Annex II, independently of the origin of the goods and technology.

2.   The prohibition in paragraph 1 shall be without prejudice to the execution until 24 August 2022 of an obligation arising from a contract concluded before 23 February 2022, or from ancillary contracts necessary for the execution of such a contract.

3.   It shall be prohibited to participate, knowingly and intentionally, in activities the object or effect of which is to circumvent the prohibitions referred to in paragraphs 1 and 2.

Article 6

1.   It shall be prohibited to provide services directly related to tourism activities in the specified territories.

2.   The prohibition in paragraph 1 shall be without prejudice to the execution until 24 August 2022 of an obligation arising from a contract or an ancillary contract concluded before 23 February 2022, or from ancillary contracts necessary for the execution of such contracts, provided that the competent authority has been informed at least five working days in advance.

Article 7

1.   The competent authorities may grant, under such terms and conditions as they deem appropriate, an authorisation in relation to the activities referred to in Articles 3(1) and 4(2), and to the goods and technology referred to in Article 4(1), provided that they are:

(a)

necessary for official purposes of consular missions or international organisations enjoying immunities in accordance with international law located in the specified territories;

(b)

related to projects exclusively in support of hospitals or other public health institutions providing medical services or civilian education establishments located in the specified territories; or

(c)

appliances or equipment for medical use.

2.   The competent authorities may also grant, under such terms and conditions as they deem appropriate, an authorisation in relation to the activities referred to in Article 3(1), provided that the transaction is for the purpose of maintenance in order to ensure the safety of existing infrastructure.

3.   The competent authorities may also grant, under such terms and conditions as they deem appropriate, an authorisation in relation to the activities referred to in Articles 3(1) and 4(2), and to the goods and technology referred to in Article 4(1) and to the services referred to in Article 5, where the sale, supply, transfer or export of the items or the carrying out of those activities is necessary for the urgent prevention or mitigation of an event likely to have a serious and significant impact on human health and safety, including the safety of existing infrastructure, or the environment. In duly justified cases of emergency, the sale, supply, transfer or export may proceed without prior authorisation, provided that the exporter notifies the competent authority within five working days after the sale, supply, transfer or export has taken place, providing detail about the relevant justification for the sale, supply, transfer or export without prior authorisation.

The Commission and the Member States shall inform each other of the measures taken under this paragraph and share any other relevant information at their disposal.

Article 8

It shall be prohibited to participate, knowingly and intentionally, including indirectly, in activities the object or effect of which is to circumvent the prohibitions laid down in this Regulation.

Article 9

Actions by natural or legal persons, entities or bodies shall not give rise to any liability of any kind on their part if they did not know, and had no reasonable cause to suspect, that their actions would infringe the measures set out in this Regulation.

Article 10

1.   No claims in connection with any contract or transaction the performance of which has been affected, directly or indirectly, in whole or in part, by the measures imposed under this Regulation, including claims for indemnity or any other claim of this type, such as a claim for compensation or a claim under a guarantee, particularly a claim for extension or payment of a bond, guarantee or indemnity, particularly a financial guarantee or financial indemnity, of whatever form, shall be satisfied, if they are made by:

(a)

designated natural or legal persons, entities or bodies listed in Annex I to Council Regulation (EU) No 269/2014 (3);

(b)

any natural or legal person, entity or body acting through or on behalf of one of the persons, entities or bodies referred to in point (a);

(c)

any natural or legal person, entity or body which has been found by an arbitral, judicial or administrative decision to have infringed the prohibitions set out in this Regulation;

(d)

any natural or legal person, entity or body, if the claim relates to goods the import of which is prohibited under Article 2(1).

2.   In any proceedings for the enforcement of a claim, the onus of proving that satisfying the claim is not prohibited by paragraph 1 shall be on the natural or legal person, entity or body seeking the enforcement of that claim.

3.   This Article is without prejudice to the right of natural or legal persons, entities or bodies referred to in paragraph 1 to judicial review of the legality of the non-performance of contractual obligations in accordance with this Regulation.

Article 11

1.   The Commission and the Member States shall inform each other of the measures taken under this Regulation and share any other relevant information at their disposal in connection with this Regulation, in particular information in respect of violation and enforcement problems and judgments handed down by national courts.

2.   The Member States shall immediately inform each other and the Commission of any other relevant information at their disposal which might affect the effective implementation of this Regulation.

Article 12

The Commission shall be empowered to amend Annex I on the basis of information supplied by Member States.

Article 13

1.   Member States shall lay down the rules on penalties applicable to infringements of the provisions of this Regulation and shall take all measures necessary to ensure that they are implemented. The penalties provided for must be effective, proportionate and dissuasive.

2.   Member States shall notify the rules referred to in paragraph 1 to the Commission without delay after the entry into force of this Regulation and shall notify it of any subsequent amendment.

Article 14

1.   Member States shall designate the competent authorities referred to in this Regulation and identify them on the websites listed in Annex I. Member States shall notify the Commission of any changes in the addresses of their websites listed in Annex I.

2.   Member States shall notify the Commission of their competent authorities, including the contact details of those competent authorities, without delay after the entry into force of this Regulation, and shall notify it of any subsequent amendment.

3.   Where this Regulation sets out a requirement to notify, inform or otherwise communicate with the Commission, the address and other contact details to be used for such communication shall be those indicated in Annex I.

Article 15

This Regulation shall apply:

(a)

within the territory of the Union, including its airspace;

(b)

on board any aircraft or any vessel under the jurisdiction of a Member State;

(c)

to any person inside or outside the territory of the Union who is a national of a Member State;

(d)

to any legal person, entity or body, inside or outside the territory of the Union, which is incorporated or constituted under the law of a Member State;

(e)

to any legal person, entity or body in respect of any business done in whole or in part within the Union.

Article 16

This Regulation shall enter into force on the day following that of its publication in the Official Journal of the European Union.

This Regulation shall be binding in its entirety and directly applicable in all Member States.

Done at Brussel, 23 February 2022,

For the Council

The President

J.-Y. LE DRIAN


(1)  OJ L 42 I, 23.2.2022, p. 109.

(2)  OJ L 269 10.10.2013, p. 1.

(3)  Council Regulation (EU) No 269/2014 of 17 March 2014 concerning restrictive measures in respect of actions undermining or threatening the territorial integrity, sovereignty and independence of Ukraine (OJ L 78 17.3.2014, p. 6).


ANNEX I

Websites for information on the competent authorities of the Member States and the address for notification to the European Commission

BELGIUM

https://diplomatie.belgium.be/en/policy/policy_areas/peace_and_security/sanctions

BULGARIA

https://www.mfa.bg/en/EU-sanctions

CZECHIA

www.financnianalytickyurad.cz/mezinarodni-sankce.html

DENMARK

http://um.dk/da/Udenrigspolitik/folkeretten/sanktioner/

GERMANY

https://www.bmwi.de/Redaktion/DE/Artikel/Aussenwirtschaft/embargos-aussenwirtschaftsrecht.html

ESTONIA

https://vm.ee/et/rahvusvahelised-sanktsioonid

IRELAND

https://www.dfa.ie/our-role-policies/ireland-in-the-eu/eu-restrictive-measures/

GREECE

http://www.mfa.gr/en/foreign-policy/global-issues/international-sanctions.html

SPAIN

http://www.exteriores.gob.es/Portal/en/PoliticaExteriorCooperacion/GlobalizacionOportunidadesRiesgos/Paginas/SancionesInternacionales.aspx

FRANCE

http://www.diplomatie.gouv.fr/fr/autorites-sanctions/

CROATIA

https://mvep.gov.hr/vanjska-politika/medjunarodne-mjere-ogranicavanja/22955

ITALY

https://www.esteri.it/it/politica-estera-e-cooperazione-allo-sviluppo/politica_europea/misure_deroghe/

CYPRUS

https://mfa.gov.cy/themes/

LATVIA

http://www.mfa.gov.lv/en/security/4539

LITHUANIA

http://www.urm.lt/sanctions

LUXEMBOURG

https://maee.gouvernement.lu/fr/directions-du-ministere/affaires-europeennes/organisations-economiques-int/mesures-restrictives.html

HUNGARY

https://kormany.hu/kulgazdasagi-es-kulugyminiszterium/ensz-eu-szankcios-tajekoztato

MALTA

https://foreignandeu.gov.mt/en/Government/SMB/Pages/SMB-Home.aspx

NETHERLANDS

https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/internationale-sancties

AUSTRIA

https://www.bmeia.gv.at/themen/aussenpolitik/europa/eu-sanktionen-nationale-behoerden/

POLAND

https://www.gov.pl/web/dyplomacja/sankcje-miedzynarodowe

https://www.gov.pl/web/diplomacy/international-sanctions

PORTUGAL

http://www.portugal.gov.pt/pt/ministerios/mne/quero-saber-mais/sobre-o-ministerio/medidas-restritivas/medidas-restritivas.aspx

ROMANIA

http://www.mae.ro/node/1548

SLOVENIA

http://www.mzz.gov.si/si/omejevalni_ukrepi

SLOVAKIA

https://www.mzv.sk/europske_zalezitosti/europske_politiky-sankcie_eu

FINLAND

https://um.fi/pakotteet

SWEDEN

https://www.regeringen.se/sanktioner

Address for notifications to the European Commission:

European Commission

Directorate-General for Financial Stability, Financial Services and Capital Markets Union (DG FISMA)

Rue de Spa 2

B-1049 Brussels, Belgium

E-mail: relex-sanctions@ec.europa.eu


ANNEX II

List of goods and technology referred to in Article 4

Chapter/CN code

Product description

Chapter 25

SALT; SULPHUR; EARTHS AND STONE; PLASTERING MATERIALS, LIME AND CEMENT

Chapter 26

ORES, SLAG AND ASH

Chapter 27

MINERAL FUELS, MINERAL OILS AND PRODUCTS OF THEIR DISTILLATION; BITUMINOUS SUBSTANCES; MINERAL WAXES

Chapter 28

INORGANIC CHEMICALS; ORGANIC OR INORGANIC COMPOUNDS OF PRECIOUS METALS, OF RARE-EARTH METALS, OF RADIOACTIVE ELEMENTS OR OF ISOTOPES

Chapter 29

ORGANIC CHEMICALS

3824

Prepared binders for foundry moulds or cores; chemical products and preparations of the chemical or allied industries (including those consisting of mixtures of natural products), not elsewhere specified or included

3826 00

Biodiesel and mixtures thereof, not containing or containing less than 70 % by weight of petroleum oils or oils obtained from bituminous minerals

Chapter 72

Iron and steel

Chapter 73

Articles of iron or steel

Chapter 74

Copper and articles thereof

Chapter 75

Nickel and articles thereof

Chapter 76

Aluminium and articles thereof

Chapter 78

Lead and articles thereof

Chapter 79

Zinc and articles thereof

Chapter 80

Tin and articles thereof

Chapter 81

Other base metals; cermets; articles thereof

8207 13 00

ROCK-DRILLING OR EARTH-BORING TOOLS, INTERCHANGEABLE, WITH WORKING PARTS OF SINTERED METAL CARBIDES OR CERMETS

8207 19 10

ROCK-DRILLING OR EARTH-BORING TOOLS, INTERCHANGEABLE, WITH WORKING PARTS OF DIAMOND OR AGGLOMERATED DIAMOND

8401

Nuclear reactors; fuel elements (cartridges), non-irradiated, for nuclear reactors; machinery and apparatus for isotopic separation:

8402

Steam or other vapour generating boilers (other than central heating hot water boilers capable also of producing low pressure steam); superheated water boilers:

8403

Central heating boilers other than those of heading 8402

8404

Auxiliary plant for use with boilers of heading 8402 or 8403 (for example, economisers, superheaters, soot removers, gas recoverers); condensers for steam or other vapour power units

8405

Producer gas or water gas generators, with or without their purifiers; acetylene gas generators and similar water process gas generators, with or without their purifiers

8406

Steam turbines and other vapour turbines:

8407

Spark-ignition reciprocating or rotary internal combustion piston engines

8408

Compression-ignition internal combustion piston engines (diesel or semidiesel engines):

8409

Parts suitable for use solely or principally with the engines of heading 8407 or 8408

8410

Hydraulic turbines, water wheels, and regulators therefor

8411

Turbojets, turbopropellers and other gas turbines

8412

Other engines and motors

8413

Pumps for liquids, whether or not fitted with a measuring device; liquid elevators

8414

Air or vacuum pumps, air or other gas compressors and fans; ventilating or recycling hoods incorporating a fan, whether or not fitted with filters

8415

Air-conditioning machines, comprising a motor-driven fan and elements for changing the temperature and humidity, including those machines in which the humidity cannot be separately regulated

8416

Furnace burners for liquid fuel, for pulverised solid fuel or for gas; mechanical stokers, including their mechanical grates, mechanical ash dischargers and similar appliances

8417

Industrial or laboratory furnaces and ovens, including incinerators, nonelectric

8418

Refrigerators, freezers and other refrigerating or freezing equipment, electric or other; heat pumps other than air-conditioning machines of heading 8415

8420

Calendering or other rolling machines, other than for metals or glass, and cylinders therefor

8421

Centrifuges, including centrifugal dryers; filtering or purifying machinery and apparatus, for liquids or gases

8422

Dishwashing machines; machinery for cleaning or drying bottles or other containers; machinery for filling, closing, sealing or labelling bottles, cans, boxes, bags or other containers; machinery for capsuling bottles, jars, tubes and similar containers; other packing or wrapping machinery (including heat-shrink wrapping machinery); machinery for aerating beverages

8423

Weighing machinery (excluding balances of a sensitivity of 5 cg or better), including weight-operated counting or checking machines; weighing machine weights of all kinds

8424

Mechanical appliances (whether or not hand-operated) for projecting, dispersing or spraying liquids or powders; fire extinguishers, whether or not charged; spray guns and similar appliances; steam or sandblasting machines and similar jet projecting machines

8425

Pulley tackle and hoists other than skip hoists; winches and capstans; jacks

8426

Ships' derricks; cranes, including cable cranes; mobile lifting frames, straddle carriers and works trucks fitted with a crane

8427

Fork-lift trucks; other works trucks fitted with lifting or handling equipment

8428

Other lifting, handling, loading or unloading machinery (for example, lifts, escalators, conveyors, teleferics

8429

Self-propelled bulldozers, angledozers, graders, levellers, scrapers, mechanical shovels, excavators, shovel loaders, tamping machines and roadrollers

8430

Other moving, grading, levelling, scraping, excavating, tamping, compacting, extracting or boring machinery, for earth, minerals or ores; piledrivers and pile extractors; snowploughs and snowblowers

8431

Parts suitable for use solely or principally with the machinery of headings 8425 to 8430

8432

Agricultural, horticultural or forestry machinery for soil preparation or cultivation; lawn or sports-ground rollers

8435

Presses, crushers and similar machinery used in the manufacture of wine, cider, fruit juices or similar beverages

8436

Other agricultural, horticultural, forestry, poultry-keeping or bee-keeping machinery, including germination plant fitted with mechanical or thermal equipment; poultry incubators and brooders

8437

Machines for cleaning, sorting or grading seed, grain or dried leguminous vegetables; machinery used in the milling industry or for the working of cereals or dried leguminous vegetables, other than farm-type machinery

8439

Machinery for making pulp of fibrous cellulosic material or for making or finishing paper or paperboard

8440

Bookbinding machinery, including book-sewing machines

8441

Other machinery for making up paper pulp, paper or paperboard, including cutting machines of all kinds

8442

Machinery, apparatus and equipment (other than the machine tools of headings 8456 to 8465 ) for preparing or making plates, cylinders or other printing components; plates, cylinders and other printing components; plates, cylinders and lithographic stones, prepared for printing purposes (for example, planed, grained or polished)

8443

Printing machinery used for printing by means of plates, cylinders and other printing components of heading 8442 ; other printers, copying machines and facsimile machines, whether or not combined; parts and accessories thereof

8444 00

Machines for extruding, drawing, texturing or cutting man-made textile materials:

8445

Machines for preparing textile fibres; spinning, doubling or twisting machines and other machinery for producing textile yarns; textile reeling or winding (including weft-winding) machines and machines for preparing textile yarns for use on the machines of heading 8446 or 8447

8447

Knitting machines, stitch-bonding machines and machines for making gimped yarn, tulle, lace, embroidery, trimmings, braid or net and machines for tufting

8448

Auxiliary machinery for use with machines of heading 8444 , 8445 , 8446 or 8447 (for example, dobbies, jacquards, automatic stop motions, shuttle changing mechanisms); parts and accessories suitable for use solely or principally with the machines of this heading or of heading 8444 , 8445 , 8446 or 8447 (for example, spindles and spindle flyers, card clothing, combs, extruding nipples, shuttles, healds and heald-frames, hosiery needles)

8449 00 00

Machinery for the manufacture or finishing of felt or nonwovens in the piece or in shapes, including machinery for making felt hats; blocks for making hats

8450

Household or laundry-type washing machines, including machines which both wash and dry:

8452

Sewing machines, other than book-sewing machines of heading 8440 ; furniture, bases and covers specially designed for sewing machines; sewing machine needles

8453

Machinery for preparing, tanning or working hides, skins or leather or for making or repairing footwear or other articles of hides, skins or leather, other than sewing machines

8454

Converters, ladles, ingot moulds and casting machines, of a kind used in metallurgy or in metal foundries

8455

Metal-rolling mills and rolls therefor

8456

Machine tools for working any material by removal of material, by laser or other light or photon beam, ultrasonic, electrodischarge, electrochemical, electron beam, ionic-beam or plasma arc processes; water-jet cutting machines

8457

Machining centres, unit construction machines (single station) and multi- station transfer machines, for working metal

8458

Lathes (including turning centres) for removing metal

8459

Machine tools (including way-type unit head machines) for drilling, boring, milling, threading or tapping by removing metal, other than lathes (including turning centres) of heading 8458

8460

Machine tools for deburring, sharpening, grinding, honing, lapping, polishing or otherwise finishing metal or cermets by means of grinding stones, abrasives or polishing products, other than gear cutting, gear grinding or gear finishing machines of heading 8461

8461

Machine tools for planing, shaping, slotting, broaching, gear cutting, gear grinding or gear finishing, sawing, cutting-off and other machine tools working by removing metal or cermets, not elsewhere specified or included

8462

Machine tools (including presses) for working metal by forging, hammering or die-stamping; machine tools (including presses) for working metal by bending, folding, straightening, flattening, shearing, punching or notching; presses for working metal or metal carbides, not specified above

8463

Other machine tools for working metal or cermets, without removing material

8464

Machine tools for working stone, ceramics, concrete, asbestos-cement or like mineral materials or for cold working glass

8465

Machine tools (including machines for nailing, stapling, glueing or otherwise assembling) for working wood, cork, bone, hard rubber, hard plastics or similar hard materials

8466

Parts and accessories suitable for use solely or principally with the machines of headings 8456 to 8465 , including work or tool holders, self-opening dieheads, dividing heads and other special attachments for machine tools; tool holders for any type of tool for working in the hand

8467

Tools for working in the hand, pneumatic, hydraulic or with self-contained electric or non-electric motor

8468

Machinery and apparatus for soldering, brazing or welding, whether or not capable of cutting, other than those of heading 8515 ; gas-operated surface tempering machines and appliances

8469 00

Typewriters other than printers of heading 8443 ; word-processing machines

8470

Calculating machines and pocket-size data-recording, reproducing and displaying machines with calculating functions; accounting machines, postage-franking machines, ticket-issuing machines and similar machines, incorporating a calculating device; cash registers

8471

Automatic data-processing machines and units thereof; magnetic or optical readers, machines for transcribing data onto data media in coded form and machines for processing such data, not elsewhere specified or included

8472

Other office machines (for example, hectograph or stencil duplicating machines, addressing machines, automatic banknote dispensers, coinsorting machines, coin-counting or -wrapping machines, pencil-sharpening machines, perforating or stapling machines)

8473

Parts and accessories (other than covers, carrying cases and the like) suitable for use solely or principally with machines of headings 8469 to 8472

8474

Machinery for sorting, screening, separating, washing, crushing, grinding, mixing or kneading earth, stone, ores or other mineral substances, in solid (including powder or paste) form; machinery for agglomerating, shaping or moulding solid mineral fuels, ceramic paste, unhardened cements, plastering materials or other mineral products in powder or paste form; machines for forming foundry moulds of sand

8475

Machines for assembling electric or electronic lamps, tubes or valves or flashbulbs, in glass envelopes; machines for manufacturing or hot working glass or glassware

8476

Automatic goods-vending machines (for example, postage stamp, cigarette, food or beverage machines), including money-changing machines

8477

Machinery for working rubber or plastics or for the manufacture of products from these materials, not specified or included elsewhere in this chapter

8478

Machinery for preparing or making up tobacco, not specified or included elsewhere in this chapter

8479

Machines and mechanical appliances having individual functions, not specified or included elsewhere in this chapter

8480

Moulding boxes for metal foundry; mould bases; moulding patterns; moulds for metal (other than ingot moulds), metal carbides, glass, mineral materials, rubber or plastics

8481

Taps, cocks, valves and similar appliances for pipes, boiler shells, tanks, vats or the like, including pressure-reducing valves and thermostatically controlled valves

8482

Ball or roller bearings

8483

Transmission shafts (including cam shafts and crank shafts) and cranks; bearing housings and plain shaft bearings; gears and gearing; ball or roller screws; gear boxes and other speed changers, including torque converters; flywheels and pulleys, including pulley blocks; clutches and shaft couplings (including universal joints)

8484

Gaskets and similar joints of metal sheeting combined with other material or of two or more layers of metal; sets or assortments of gaskets and similar joints, dissimilar in composition, put up in pouches, envelopes or similar packings; mechanical seals

8486

Machines and apparatus of a kind used solely or principally for the manufacture of semiconductor boules or wafers, semiconductor devices, electronic integrated circuits or flat panel displays; machines and apparatus specified in note 9(C) to this chapter; parts and accessories

8487

Machinery parts, not containing electrical connectors, insulators, coils, contacts or other electrical features, not specified or included elsewhere in this chapter

8501

Electric motors and generators (excluding generating sets)

8502

Electric generating sets and rotary converters

8503

Parts suitable for use solely or principally with electric motors and generators, electric generating sets or rotary converters not specified elsewhere

8504

Electrical transformers, static converters (for example, rectifiers) and inductors; parts thereof

8505

Electromagnets (other than for medical use); permanent magnets and articles intended to become permanent magnets after magnetisation; electromagnetic or permanent magnet chucks, clamps and similar holding devices; electromagnetic couplings, clutches and brakes; electromagnetic lifting heads; parts thereof

8507

Electric accumulators, incl. separators therefor, whether or not square or rectangular; parts thereof (excl. spent and those of unhardened rubber or textiles)

8511

Electrical ignition or starting equipment of a kind used for spark-ignition or compression-ignition internal combustion engines (for example, ignition magnetos, magneto-dynamos, ignition coils, sparking plugs and glow plugs, starter motors); generators (for example, dynamos, alternators) and cut-outs of a kind used in conjunction with such engines; parts thereof

8514

Industrial or laboratory electric furnaces and ovens (including those functioning by induction or dielectric loss); other industrial or laboratory equipment for the heat treatment of materials by induction or dielectric loss; parts thereof

8515

Electric (including electrically heated gas), laser or other light or photon beam, ultrasonic, magnetic pulse or plasma arc soldering, brazing or welding machines and apparatus, whether or not capable of cutting; electric machines and apparatus for hot spraying of metals, metal carbides or cermets; parts thereof (excl. guns for spraying hot materials)

8525

Transmission apparatus for radio-broadcasting or television, whether or not incorporating reception apparatus or sound recording or reproducing apparatus; television cameras, digital cameras and video camera recorders

8526

Radar apparatus, radio navigational aid apparatus and radio remote control apparatus

8527

Reception apparatus for radio-broadcasting, whether or not combined, in the same housing, with sound recording or reproducing apparatus or a clock

8528

Monitors and projectors, not incorporating television reception apparatus; reception apparatus for television, whether or not incorporating radio- broadcast receivers or sound or video recording or reproducing apparatus

8529

Parts suitable for use solely or principally with the apparatus of headings 8525 to 8528

8530

Electrical signalling, safety or traffic control equipment for railways, tramways, roads, inland waterways, parking facilities, port installations or airfields; parts thereof (other than mechanical or electromechanical equipment of heading 8608 )

8531

Electric sound or visual signalling apparatus; parts thereof (for example, bells, sirens, indicator panels, burglar or fire alarms) (excl. those for cycles, motor vehicles and traffic signalling)

8532

Electrical capacitators, fixed, variable or adjustable (pre-set); parts thereof

8533

Electrical resistors (including rheostats and potentiometers), other than heating resistors; parts thereof

8534

Printed circuits

8535

Electrical apparatus for switching or protecting electrical circuits, or for making connections to or in electrical circuits (for example, switches, fuses, lightning arresters, voltage limiters, surge suppressors, plugs and other connectors, junction boxes), for a voltage exceeding 1 000 V (excl. control desks, cabinets, panels, etc. of heading 8537 )

8536

Electrical apparatus for switching or protecting electrical circuits, or for making connections to or in electrical circuits (for example, switches, relays, fuses, surge suppressors, plugs, sockets, lamp holders, junction boxes), for a voltage not exceeding 1 000 V (excl. control desks, cabinets, panels, etc. of heading 8537 )

8537

Boards, panels, consoles, desks, cabinets and other bases, equipped with two or more apparatus of headings 8535 or 8536 , for electric control or the distribution of electricity, including those incorporating instruments or apparatus of Chapter 90, and numerical control cabinets (excl. switching apparatus for line telephony or line telegraphy or videophones)

8538

Parts suitable for use solely or principally with the apparatus of headings 8535 , 8536 or 8537 not specified elsewhere

8539

Electric filament or discharge lamps, including sealed beam lamp units and ultraviolet or infra-red lamps; arc lamps; parts thereof

8540

Thermionic, cold cathode or photocathode valves and tubes (for example, vacuum or vapour or gas filled valves and tubes, mercury arc rectifying valves and tubes, cathode ray tubes, television camera tubes); parts thereof

8541

Diodes, transistors and similar semiconductor devices; photosensitive semiconductor devices, incl. photovoltaic cells whether or not assembled in modules or made up into panels (excl. photovoltaic generators); light emitting diodes, mounted piezoelectric crystals; parts thereof

8542

Electronic integrated circuits; parts thereof

8543

Electrical machines and apparatus, having individual functions, not specified elsewhere in Chapter 85; parts thereof

8544

Insulated (incl. enamelled or anodised) wire, cable (incl. coaxial cable) and other insulated electric conductors, whether or not fitted with connectors; optical fibre cables, made up of individually sheathed fibres, whether or not assembled with electric conductors or fitted with connectors

8545

Carbon electrodes, carbon brushes, lamp carbons, battery carbons and other articles of graphite or other carbon, with or without metal, of a kind used for electrical purposes

8546

Electrical insulators of any material (excl. insulating fittings)

8547

Insulating fittings for electrical machines, appliances or equipment, being fittings wholly of insulating material apart from any minor components of metal (for example, threaded sockets) incorporated during moulding solely for purposes of assembly, other than insulators of heading 8546 ; electrical conduit tubing and joints therefor, of base metal lined with insulating material

8548

Waste and scrap of primary cells, primary batteries and electric accumulators; spent primary cells, spent primary batteries and spent electric accumulators; electrical parts of machinery or apparatus, not specified elsewhere in Chapter 85

 

Confidential products under Chapter 85; goods under Chapter 85 transported by post or by parcel post (extra)/reconstituted code for statistical distribution

Chapter 86

Railway or tramway locomotives, rolling stock and parts thereof; railway or tramway track fixtures and fittings and parts thereof; mechanical (including electromechanical) traffic signalling equipment of all kinds

8701

Tractors (other than tractors of heading 8709 )

8702

Motor vehicles for the transport of ten or more persons, including the driver

8704

Motor vehicles for the transport of goods

8705

Special purpose motor vehicles, other than those principally designed for the transport of persons or goods (for example, breakdown lorries, crane lorries, fire fighting vehicles, concrete-mixer lorries, road sweeper lorries, spraying lorries, mobile workshops, mobile radiological units)

8706 00

Chassis fitted with engines, for the motor vehicles of headings 8701 to 8705

8709

Works trucks, self-propelled, not fitted with lifting or handling equipment, of the type used in factories, warehouses, dock areas or airports for short distance transport of goods; tractors of the type used on railway station platforms; parts of the foregoing vehicles

8710 00 00

Tanks and other armoured fighting vehicles, motorised, whether or not fitted with weapons, and parts of such vehicles

8716

Trailers and semi-trailers; other vehicles, not mechanically propelled; parts thereof

Chapter 88

Aircraft, spacecraft, and parts thereof

Chapter 89

Ships, boats and floating structures

Chapter 98

Complete industrial plant

7106

Silver (including silver plated with gold or platinum), unwrought or in semi-manufactured forms, or in powder form

7107

Base metals clad with silver, not further worked than semi-manufactured

7108

Gold (including gold plated with platinum), unwrought or in semi- manufactured forms, or in powder form

7109

Base metals or silver, clad with gold, not further worked than semi- manufactured

7110

Platinum, unwrought or in semi-manufactured forms, or in powder form

7111

Base metals, silver or gold, clad with platinum, not further worked than semi-manufactured

7112

Waste and scrap of precious metal or of metal clad with precious metal; other waste and scrap containing precious metal or precious-metal compounds, of a kind used principally for the recovery of precious metal

9013

Liquid crystal devices not constituting articles provided for more specifically in other headings; lasers, other than laser diodes; other optical appliances and instruments, not specified or included elsewhere in this chapter

9014

Direction finding compasses; other navigational instruments and appliances

9015

Surveying (including photogrammetrical surveying), hydrographic, oceanographic, hydrological, meteorological or geophysical instruments and appliances, excluding compasses; rangefinders

9025

Hydrometers and similar floating instruments, thermometers, pyrometers, barometers, hygrometers and psychrometers, recording or not, and any combination of these instruments

9026

Instruments and apparatus for measuring or checking the flow, level, pressure or other variables of liquids or gases (for example, flow meters, level gauges, manometers, heat meters), excluding instruments and apparatus of heading 9014 , 9015 , 9028 or 9032

9027

Instruments and apparatus for physical or chemical analysis (for example, polarimeters, refractometers, spectrometers, gas or smoke analysis apparatus); instruments and apparatus for measuring or checking viscosity, porosity, expansion, surface tension or the like; instruments and apparatus for measuring or checking quantities of heat, sound or light (including exposure meters); microtomes

9028

Gas, liquid or electricity supply or production meters, including calibrating meters therefor

9029

Revolution counters, production counters, taximeters, milometers, pedometers and the like; speed indicators and tachometers, other than those of heading 9014 or 9015 ; stroboscopes

9030

Oscilloscopes, spectrum analysers and other instruments and apparatus for measuring or checking electrical quantities, excluding meters of heading 9028 ; instruments and apparatus for measuring or detecting alpha, beta, gamma, X-ray, cosmic or other ionising radiation

9031

Measuring or checking instruments, appliances and machines, not specified or included elsewhere in this chapter; profile projectors:

9032

Automatic regulating or controlling instruments and apparatus

9033

Parts and accessories (not specified or included elsewhere in this chapter) for machines, appliances, instruments or apparatus of Chapter 90


CINNTÍ

23.2.2022   

GA

Iris Oifigiúil an Aontais Eorpaigh

LI 42/95


CINNEADH (CBES) 2022/264 ÓN gCOMHAIRLE

an 23 Feabhra 2022

lena leasaítear Cinneadh 2014/512/CBES a bhaineann le bearta sriantacha i bhfianaise ghníomhaíochtaí na Rúise i ndíchobhsú staid na hÚcráine

TÁ COMHAIRLE AN AONTAIS EORPAIGH,

Ag féachaint don Chonradh ar an Aontas Eorpach, agus go háirithe Airteagal 29 de,

Ag féachaint don togra ó Ardionadaí an Aontais do Ghnóthaí Eachtracha agus don Bheartas Slándála,

De bharr an mhéid seo a leanas:

(1)

An 31 Iúil 2014, ghlac an Chomhairle Cinneadh 2014/512/CBES (1).

(2)

Sna conclúidí uaithi an 24 agus an 25 Meitheamh 2021, d'iarr an Chomhairle ar an Rúis freagracht a ghlacadh go hiomlán as cur chun feidhme iomlán Chomhaontuithe Mhionsc a áirithiú mar an príomhchoinníoll le haghaidh aon athrú suntasach ar sheasamh an Aontais. Chuir sí i bhfios go láidir gur gá freagairt láidir chomhordaithe ón Aontas agus óna Bhallstáit ar aon ghníomhaíocht mhailíseach, neamhdhleathach, shuaiteach bhreise a dhéanfadh an Rúis, agus leas iomlán á bhaint as na hionstraimí uile atá ar fáil don Aontas, agus comhordú á áirithiú leis na comhpháirtithe. Chuige sin, d’iarr an Chomhairle Eorpach ar an gCoimisiún agus ar Ardionadaí an Aontais do Ghnóthaí Eachtracha agus do Bheartas Slándála ('an tArdionadaí') freisin, roghanna a chur i láthair maidir le bearta sriantacha breise, lena n-áirítear smachtbhannaí eacnamaíocha.

(3)

Sna conclúidí uaithi an 16 Nollaig 2021, chuir an Chomhairle Eorpach i bhfios go láidir a phráinní atá sé go mbainfeadh an Rúis an lasair den teannas atá ann de bharr an tóstail mhíleata feadh theorainn na Rúise leis an Úcráin agus de bharr na reitrice ionsaithí. D’athdhearbhaigh sí go dtacaíonn an Chomhairle Eorpach go hiomlán le ceannasacht agus le hiomláine chríochach na hÚcráine. Agus an Chomhairle Eorpach ag moladh go ndéanfaí iarrachtaí taidhleoireachta agus ag tacú le formáid na Normainne mar bhealach chun cur chun feidhme iomlán Chomhaontuithe Mhionsc a bhaint amach, luaigh an Chomhairle Eorpach go mbeadh iarmhairtí ollmhóra agus costais throma ann mar fhreagairt ar aon ghreas míleata eile a dhéanfaí i gcoinne na hÚcráine, lena n-áirítear bearta sriantacha arna gcomhordú lenar gcomhpháirtithe.

(4)

An 24 Eanáir 2022, d'fhormheas an Chomhairle conclúidí inar cháin sí gníomhaíochtaí agus bagairtí ionsaitheacha leanúnacha na Rúise i gcoinne na hÚcráine, agus inar iarr sí ar an Rúis an lasóg a bhaint den bharrach, cloí leis an dlí idirnáisiúnta agus páirt chuiditheach a ghlacadh in idirphlé trí na sásraí idirnáisiúnta atá bunaithe. D’athdhearbhaigh an Chomhairle tiomantas iomlán an Aontais do na croíphrionsabail ar a bhfuil slándáil na hEorpa bunaithe, agus atá cumhdaithe i gCairt na Náisiún Aontaithe agus i ndoiciméid bhunaitheacha na hEagraíochta um Shlándáil agus Comhar san Eoraip, lena n-áirítear Ionstraim Chríochnaitheach Heilsincí agus Cairt Pháras. Áirítear leis na croíphrionsabail seo go háirithe comhionannas ceannasach agus iomláine chríochach Stát; dosháraitheacht na dteorainneacha; staonadh ó fhorneart a bhagairt nó a úsáid; agus saoirse Stát a socruithe slándála féin a roghnú nó a athrú. Luaigh an Chomhairle nach bhfuil na prionsabail seo inchaibidle ná faoi réir athbhreithniú ná athléiriú agus gur bac é sárú na Rúise ar spás slándála coiteann agus doroinnte san Eoraip, agus go gcuireann sé an tsíocháin agus an chobhsaíocht ar an mór-roinn seo againne i mbaol. Á mheabhrú di na conclúidí ón gComhairle Eorpach an 16 Nollag 2021, d’athdhearbhaigh an Chomhairle go n-eascródh iarmhairtí ollmhóra agus costais thromchúiseacha as aon ionsaí míleata breise a dhéanfadh an Rúis ar an Úcráin, agus go n-áirítear air sin réimse leathan beart sriantach ar earnálacha agus ar dhaoine aonair a ghlacfaí i gcomhar le comhpháirtithe.

(5)

An 19 Feabhra 2022, d’eisigh an tArdionadaí dearbhú thar ceann an Aontais inar léiríodh gur cúis imní é tóstail ollmhór fhórsaí armtha na Rúise san Úcráin agus thart ar an Úcráin agus thathantaigh sé ar an Rúis páirt a ghlacadh in idirphlé fónta agus i dtaidhleoireacht, guaim a choinneáil uirthi féin agus an lasóg a bhaint den bharrach trí go leor fórsaí míleata a tharraingt siar ó theorainneacha na hÚcráine.

(6)

An 21 Feabhra 2022, shínigh Uachtarán Chónaidhm na Rúise foraithne inar aithníodh ‘neamhspleáchas agus ceannasacht’ na limistéar nach bhfuil faoi rialú an rialtais i réigiúin Donetsk agus Luhansk san Úcráin agus inar ordaíodh fórsaí armtha na Rúise isteach sna limistéir sin.

(7)

An 22 Feabhra 2022, d’eisigh an tArdionadaí dearbhú thar ceann an Aontais lenar cáineadh an ghníomhaíocht neamhdhleathach sin, a bhaineann an bonn de cheannasacht agus de neamhspleáchas na hÚcráine a thuilleadh agus ar sárú tromchúiseach an dlí idirnáisiúnta agus sárú comhaontuithe idirnáisiúnta í, lena n-áirítear Cairt na Náisiún Aontaithe, Ionstraim Chríochnaitheach Heilsincí, Cairt Pháras agus Meabhrán Bhúdaipeist, chomh maith le Comhaontuithe Mhionsc agus Rún 2202 (2015) ó Chomhairle Slándála na Náisiún Aontaithe. D'áitigh an tArdionadaí ar an Rúis, mar pháirtí sa choinbhleacht, an t-aitheantas sin a aisiompú, seasamh lena gealltanais, cloí leis an dlí idirnáisiúnta agus filleadh ar an bplé faoi chuimsiú fhormáid na Normainne agus an Ghrúpa Teagmhála Thríthaobhaigh. D’fhógair sé go bhfreagródh an tAontas do na sáruithe neamhdhleathacha is déanaí sin ag an Rúis trí bhearta breise sriantacha a ghlacadh mar ábhar práinne.

(8)

I bhfianaise thromchúis na staide, measann an Chomhairle gurb iomchuí tuilleadh bearta sriantacha a dhéanamh mar fhreagairt ar ghníomhaíochtaí na Rúise i ndíchobhsú staid na hÚcráine.

(9)

Ba cheart, go háirithe, srianta a fhorchur maidir le rochtain ar an margadh caipitil, go háirithe trí mhaoiniú na Rúise, a Rialtais agus a Bainc Ceannais a thoirmeasc.

(10)

Ní mór don Aontas tuilleadh a dhéanamh chun bearta áirithe a chur chun feidhme.

(11)

Ba cheart, dá bhrí sin, Cinneadh 2014/512/CBES a leasú dá réir,

TAR ÉIS AN CINNEADH SEO A GHLACADH:

Airteagal 1

Leasaítear Cinneadh 2014/512/CBES mar a leanas:

(1)

Cuirtear isteach an tAirteagal seo a leanas i ndiaidh Airteagal 1:

‘Airteagal 1a

1.   Maidir le díol nó ceannach díreach nó indíreach, nó soláthar díreach nó indíreach seirbhísí infheistíochta le haghaidh urrúis inaistrithe agus ionstraimí margaidh airgid arna n-eisiúint tar éis 9 Márta 2022, nó aon chuidiú maidir le heisiúint n-urrús agus na n-ionstraimí sin, nó aon déileáil eile leis na hurrúis agus leis na hionstraimí sin, arna dhéanamh ag:

(a)

an Rúis agus a rialtas;

(b)

Banc Ceannais na Rúise; nó,

(c)

duine dlítheanach, eintiteas nó comhlacht ag gníomhú thar ceann nó faoi threoir an eintitis dá dtagraítear i bpointe (b),

beidh toirmeasc ar an méid sin.

2.   Beidh toirmeasc ar aon socrú a dhéanamh go díreach nó go hindíreach, nó a bheith páirteach in aon socrú chun aon iasachtaí nó creidmheas nua a thabhairt d’aon duine dlítheanach, eintiteas nó comhlacht dá dtagraítear i mír 1 tar éis 23 Feabhra 2022. Ní bheidh feidhm ag an toirmeasc seo maidir le hiasachtaí ná creidmheas a bhfuil cuspóir sonrach doiciméadaithe acu maoiniú a sholáthar d’allmhairiú nó onnmhairiú neamhthoirmiscthe earraí agus seirbhísí neamhairgeadais idir an tAontas agus aon tríú Stát, lena n-áirítear an caiteachas le haghaidh earraí agus seirbhísí ó thríú Stát eile is gá chun na conarthaí onnmhairiúcháin nó allmhairiúcháin a fhorghníomhú.

3.   Ní bheidh feidhm ag an toirmeasc i mír 2 maidir le tarraingt anuas ná le heisíocaíochtaí a rinneadh faoi chonradh a tugadh i gcrích roimh 23 Feabhra 2022 ar an gcoinníoll go gcomhlíontar na coinníollacha seo a leanas:

(a)

maidir le téarmaí agus coinníollacha uile an tarraingt anuas nó na n-eisíocaíochtaí sin:

(i)

comhaontaíodh iad roimh an 23 Feabhra 2022; agus

(ii)

níor modhnaíodh iad ar an dáta sin nó ina dhiaidh; agus

(b)

roimh 23 Feabhra 2022, socraíodh dáta aibíochta conarthach chun na cistí uile a cuireadh ar fáil a aisíoc ina n-iomláine agus chun na gealltanais, na cearta agus na hoibleagáidí faoin gconradh a chur ar ceal.

Áirítear i dtéarmaí agus coinníollacha na dtarraingtí anuas agus na n-eisíocaíochtaí dá dtagraítear i bpointe (a) forálacha maidir le fad na tréimhse aisíocaíochta le haghaidh gach aon tarraingt anuas nó gach aon eisíocaíocht, an ráta úis a chuirtear i bhfeidhm nó modh ríofa an ráta úis, agus an t-uasmhéid.’;

(2)

In Airteagal 7, mír 1, cuirtear an méid seo a leanas in ionad phointe (a):

‘(a)

eintitis dá dtagraítear i bpointí (b) nó (c) d’Airteagal 1(1), i bpointí (c) nó (d) d’Airteagal 1(2), i bpointí (a), (b) nó (c) d’Airteagal 1a(1), nó atá liostaithe in Iarscríbhinn I, II, III, nó IV;’.

Airteagal 2

Tiocfaidh an Cinneadh seo i bhfeidhm ar dháta a fhoilsithe in Iris Oifigiúil an Aontais Eorpaigh.

Arna dhéanamh sa Bhruiséil, 23 Feabhra 2022

Thar ceann na Comhairle

An tUachtarán

J.-Y. LE DRIAN


(1)  Cinneadh 2014/512/CBES ón gComhairle an 31 Iúil 2014 a bhaineann le bearta sriantacha i bhfianaise ghníomhaíochtaí na Rúise i ndíchobhsú staid na hÚcráine (IO L 229, 31.7.2014, lch. 13).


23.2.2022   

GA

Iris Oifigiúil an Aontais Eorpaigh

LI 42/98


COUNCIL DECISION (CFSP) 2022/265

of 23 February 2022

amending Decision 2014/145/CFSP concerning restrictive measures in respect of actions undermining or threatening the territorial integrity, sovereignty and independence of Ukraine

THE COUNCIL OF THE EUROPEAN UNION,

Having regard to the Treaty on European Union, and in particular Article 29 thereof,

Having regard to the proposal from the High Representative of the Union for Foreign Affairs and Security Policy,

Whereas:

(1)

On 17 March 2014, the Council adopted Decision 2014/145/CFSP (1).

(2)

The Union remains unwavering in its support for Ukraine’s sovereignty and territorial integrity.

(3)

In its conclusions of 24 and 25 June 2021, the European Council called on Russia to fully assume its responsibility in ensuring the full implementation of the Minsk Agreements as the key condition for any substantial change in the Union’s stance. It stressed the need for a firm and coordinated response by the Union and its Member States to any further malign, illegal and disruptive activity by Russia, making full use of all instruments at the Union’s disposal, and ensuring coordination with partners. To that end, the European Council also invited the Commission and the High Representative of the Union for Foreign Affairs and Security Policy (the ‘High Representative’) to present options for additional restrictive measures, including economic sanctions.

(4)

In its conclusions of 16 December 2021, the European Council stressed the urgent need for Russia to de-escalate tensions caused by the military build-up along its border with Ukraine and aggressive rhetoric. It reiterated its full support for Ukraine’s sovereignty and territorial integrity. While encouraging diplomatic efforts and supporting the Normandy format in achieving the full implementation of the Minsk Agreements, the European Council stated that any further military aggression against Ukraine would have massive consequences and severe cost in response, including restrictive measures coordinated with partners.

(5)

On 24 January 2022, the Council approved conclusions in which it condemned Russia’s continued aggressive actions and threats against Ukraine, and called on Russia to de-escalate, to abide by international law and to engage constructively in dialogue through the established international mechanisms. The Council reaffirmed the Union’s full commitment to the core principles on which European security is built, enshrined in the United Nations (UN) Charter and the founding documents of the Organization for Security and Co-operation in Europe, including the Helsinki Final Act and the Charter of Paris. These core principles include in particular the sovereign equality and territorial integrity of States, the inviolability of frontiers, refraining from the threat or use of force, and the freedom of States to choose or change their own security arrangements. The Council stated that those principles are neither negotiable nor subject to revision or re-interpretation and that their violation by Russia is an obstacle to a common and indivisible security space in Europe and threatens peace and stability on the European continent. Recalling the European Council conclusions of December 2021, the Council reiterated that any further military aggression by Russia against Ukraine would have massive consequences and severe costs, including a wide array of sectoral and individual restrictive measures that would be adopted in coordination with partners.

(6)

On 19 February 2022, the High Representative issued a declaration on behalf of the Union expressing concern over the massive build-up of Russian armed forces in and around Ukraine and urged Russia to engage in meaningful dialogue and diplomacy, show restraint and de-escalate by a substantial withdrawal of military forces from the proximity of Ukraine’s borders. The Union stated that any further military aggression by Russia against Ukraine would have massive consequences and severe costs in response, including restrictive measures coordinated with partners.

(7)

On 21 February 2022, the President of the Russian Federation signed a decree recognising the independence and sovereignty of the self-proclaimed ‘Donetsk People's Republic’ and the ‘Luhansk People's Republic’ and ordered Russian armed forces to be deployed in Eastern Ukraine.

(8)

On 22 February 2022, the High Representative issued a declaration on behalf of the Union condemning the decision of the President of the Russian Federation to recognise the non-government controlled areas of Donetsk and Luhansk oblasts of Ukraine as independent entities and the ensuing decision to send Russian troops into those areas. That illegal act further undermines Ukraine’s sovereignty and independence and is a severe breach of international law and international agreements, including the UN Charter, Helsinki Final Act, Paris Charter and Budapest Memorandum, as well as of the Minsk Agreements and UN Security Council Resolution 2202 (2015). The High Representative urged Russia, as a party to the conflict, to reverse that recognition, uphold its commitments, abide by international law and return to the discussions within the Normandy format and the Trilateral Contact Group. He announced that the Union would respond to these latest violations by Russia by adopting additional restrictive measures as a matter of urgency.

(9)

In view of the gravity of the situation, the Council considers that 22 persons and four entities should be added to the list of persons, entities and bodies subject to restrictive measures set out in the Annex to Decision 2014/145/CFSP.

(10)

The Council considers that a derogation mechanism for certain operations applicable to certain entities listed in the Annex to Decision 2014/145/CFSP should be added.

(11)

Decision 2014/145/CFSP should therefore be amended accordingly,

HAS ADOPTED THIS DECISION:

Article 1

Decision 2014/145/CFSP is amended as follows:

(1)

in Article 2, the following paragraph is added:

‘8.   By way of derogation from paragraphs 1 and 2, the competent authorities of a Member State may authorise the release of certain frozen funds or economic resources belonging to the entities listed under entry numbers 53, 54 and 55 in the Annex, or the making available of certain funds or economic resources to those entities, under such conditions as the competent authorities deem appropriate and after having determined that such funds or economic resources are necessary for the termination by 24 August 2022 of operations, contracts or other agreements, including correspondent banking relations, concluded with those entities before 23 February 2022.’;

(2)

the persons and entities listed in the Annex to this Decision shall be added to the list set out in the Annex to Decision 2014/145/CFSP.

Article 2

This Decision shall enter into force on the date of its publication in the Official Journal of the European Union.

Done at Brussels, 23 February 2022

For the Council

The President

J.-Y. LE DRIAN


(1)  Council Decision 2014/145/CFSP of 17 March 2014 concerning restrictive measures in respect of actions undermining or threatening the territorial integrity, sovereignty and independence of Ukraine (OJ L 78, 17.3.2014, p. 16).


ANNEX

The following persons and entities are added to the list of persons, entities and bodies set out in the Annex to Decision 2014/145/CFSP:

1.   Persons

 

Name

Identifying information

Reasons

Date of listing

‘212.

Sergei SHOIGU

(Сергей Кужугетович ШОЙГУ)

DOB: 21.5.1955

POB: Chadan, Republic of Tuva, Russian Federation

Nationality: Russian

Function: Defence Minister of the Russian Federation

Gender: Male

Sergei Shoigu is the Defence Minister of the Russian Federation. He has made public comments about Crimea being and remaining Russian. Under his command and orders, Russian troops have held military drills in the illegally annexed Crimea and have been positioned at the border. He is ultimately responsible for any military action against Ukraine.

He is therefore responsible for actively supporting and implementing actions and policies that undermine and threaten the territorial integrity, sovereignty and independence of Ukraine as well as the stability or security in Ukraine.

23.2.2022

213.

Anton VAINO

(Антон Эдуардович ВАЙНО)

DOB: 17.2.1972

POB: Tallinn, Estonia

Nationality: Russian

Function: Chief of Staff of the Presidential Executive Office

Gender: Male

Anton Vaino is the Chief of Staff of the Presidential Executive Office. He plays an active role in Kremlin decision-making process by taking part in the Russian ‘Security Council’ and influencing the elaboration of decisions by the President in the field of Russia’s defence and national security. Anton Vaino also attends meetings on socio-economic development of Crimea and Sevastopol.

He is therefore responsible for actively supporting and implementing actions and policies that undermine and threaten the territorial integrity, sovereignty and independence of Ukraine as well as the stability or security in Ukraine.

23.2.2022

214.

Marat KHUSNULLIN

(Марат Шакирзянович ХУСНУЛЛИН)

DOB: 9.8.1966

POB: Kazan, Republic of Tatarstan, Russian Federation

Function: Deputy Prime Minister of Russia for Construction and Regional Development

Nationality: Russian

Gender: Male

Marat Khusnullin is the Deputy Prime Minister of Russia for Construction and Regional Development. In this capacity, he is responsible for Russian governmental policies about occupied Crimea, including providing water to Crimea and Sevastopol.

He is therefore responsible for actions and policies which undermine or threaten the territorial integrity, sovereignty and independence of Ukraine, or stability or security in Ukraine.

23.2.2022

215.

Dmitriy Yuryevich GRIGORENKO

(Дмитрий Юрьевич ГРИГОРЕНКО)

DOB: 14.7.1978

POB: Nizhnevartovsk, Tyumen Region, Russian Federation

Functions: Deputy Prime Minister of the Russian Federation – Chief of the Government Staff of the Russian Federation; Chairman of the Supervisory Council of the VTB Bank

Gender: Male

Dmitriy Grigorenko is Deputy Prime Minister of the Russian Federation and Chief of the Government Staff of the Russian Federation. He is also the Chairman of the Supervisory Council of the VTB Bank, a State-owned bank and associated with Maksim Reshetnikov, member of the Supervisory Council of VTB Bank.

In his former capacity of Deputy Director of the Federal Tax Service of the Russian Federation, Grigorenko was responsible for setting up new local tax legislation for the territory of Crimea following its annexation in 2014.

He is therefore responsible for actions and policies which undermine or threaten the territorial integrity, sovereignty and independence of Ukraine, or stability or security in Ukraine.

He is also responsible for providing financial and material support, and benefitting from Russian decision-makers responsible for the annexation of Crimea or the destabilisation of Eastern Ukraine.

23.2.2022

216.

Maxim Gennadyevich RESHETNIKOV

(Максим Геннадьевич РЕШЕТНИКОВ)

DOB: 11.7.1979

POB: Perm, Russian Federation

Function: Minister of Economic Development of the Russian Federation; Member of the Supervisory Council of the VTB Bank

Nationality: Russian

Gender: Male

Maxim Reshetnikov is the Minister of Economic Development of the Russian Federation. He is also a Member of the Supervisory Council of the VTB Bank, a State-owned bank and associated with Dmitriy Grigorenko, member of the Supervisory Council of VTB Bank.

In his capacity as Minister of Economic Development, Maxim Reshetnikov is responsible for infrastructure development programmes in Crimea and Sevastopol, most notably under the federal target programme "Social and Economic Development of the Republic of Crimea and Sebastopol until 2022" which has been extended until 2025. He has made public statements outlining the plans and priorities of the government of the Russian Federation concerning the economic development of Crimea and Sevastopol.

He is therefore responsible for actions and policies which undermine or threaten the territorial integrity, sovereignty and independence of Ukraine, or stability or security in Ukraine.

He is also responsible for providing financial and material support, and benefitting from Russian decision-makers responsible for the annexation of Crimea or the destabilisation of Eastern Ukraine.

23.2.2022

217.

Nikolay Anatolyevich YEVMENOV

(a.k.a. Nikolai YEVMENOV)

(Николай Анатольевич ЕВМЕНОВ)

DOB: 2.4.1962

POB: Moscow, Russia

Function: Commander in chief of the Russian Navy

Rank: Admiral

Nationality: Russian

Gender: Male

Nikolay Yevmenov is Commander-in-Chief of the Russian Navy. As such, he is responsible for any maritime operation of the Russian navy, including in or to Ukraine.

He is therefore responsible for actively supporting and implementing actions and policies that undermine and threaten the territorial integrity, sovereignty and independence of Ukraine as well as the stability or security in Ukraine.

23.2.2022

218.

Vladimir Lvovich KASATONOV

(Владимир Львович КАСАТОНОВ)

DOB: 17.6.1952

POB: Moscow, Russia

Gender: Male

Vladimir Kasatonov is the Deputy Commander-in-Chief of the Russian Navy. As such, he is responsible for naval operations in or to Ukraine.

He is therefore responsible for actively supporting and implementing actions and policies that undermine and threaten the territorial integrity, sovereignty and independence of Ukraine as well as the stability or security in Ukraine.

23.2.2022

219.

Igor Vladimirovich OSIPOV

(Игорь Владимирович ОСИПОВ)

DOB: 6.3.1973

POB: Novo-Shunoe settlement, Fedorovsky district, Kostanay region, Kazakh Soviet Socialist Republic (now Kazakhstan)

Function: Commander in Chief of the Black Sea Fleet

Rank: Admiral

Nationality: Russian

Gender: Male

Igor Osipov is the Commander in Chief of the Black Sea Fleet. As such, he is responsible for any maritime operation in or to Ukraine through the Black Sea and for restricting the freedom of navigation in the Black Sea.

He is therefore responsible for actively supporting and implementing actions and policies that undermine and threaten the territorial integrity, sovereignty and independence of Ukraine, as well as the stability or security in Ukraine.

23.2.2022

220.

Oleg Leonydovych SALYUKOV

(Олег Леонидович САЛЮКОВ)

DOB: 21.5.1955

POB: Saratov, Russian Federation

Function: Commander-in-Chief of the Russian Ground Forces

Rank: Army General

Nationality: Russian

Gender: Male

Army General Oleg Salyukov is the Commander-in-Chief of the Russian Ground Forces. As such, he is responsible for Russian ground operations in or to Ukraine.

He is therefore responsible for actively supporting and implementing actions and policies that undermine and threaten the territorial integrity, sovereignty and independence of Ukraine, as well as the stability or security in Ukraine.

23.2.2022

221.

Sergei SUROVIKIN

(Сергей СУРОВИКИН)

DOB: 11.10.1966

POB: Novosibirsk, Russia

Function: Army General Commander of the Aerospace Forces

Rank: Army General

Nationality: Russian

Gender: Male

Army General Sergei Surovikin is the Commander-in-Chief of the Russian Aerospace Forces. As such, he is responsible for air operations in or to Ukraine.

He is therefore responsible for actively supporting and implementing actions and policies that undermine and threaten the territorial integrity, sovereignty and independence of Ukraine as well as the stability or security in Ukraine.

23.2.2022

222.

Sergey Vladimirovich DRONOV

(a.k.a. Sergei Vladimirovich DRONOV)

(Сергей Владимирович ДРОНОВ)

DOB: 11.8.1962

POB: Almazovka, Voroshilovograd region, Ukraine

Function: Commander of the Air Force and Deputy Commander-in-Chief of the Air and Space Forces

Military rank: Lieutenant General

Nationality: Russian

Gender: Male

Lieutenant General Sergey Vladimirovich Dronov is Commander of the Air Force and Deputy Commander-in-Chief of the Air and Space Forces. As such, he is responsible for air operations in or to Ukraine.

He is therefore responsible for actively supporting and implementing actions and policies that undermine and threaten the territorial integrity, sovereignty and independence of Ukraine as well as the stability or security in Ukraine.

23.2.2022

223.

Violetta PRIGOZHINA

(Виолетта ПРИГОЖИНА)

Associated individuals: Yevgeniy Viktorovich Prigozhin (son); Lyubov Valentinovna Prigozhina (daughter-in-law)

Nationality: Russian

Gender: Female

Violetta Prigozhina is the mother of Yevgeny Prigozhin and owner of Concord Management and Consulting LLC, which belongs to the Concord group, founded and owned until 2019 by her son. She is the owner of other companies with links to his son. She is associated with Yevgeny Prigozhin, who is responsible for the deployment of Wagner Group mercenaries in Ukraine and for benefitting from large public contracts with the Russian Ministry of Defence following the illegal annexation of Crimea by Russia and occupation of Eastern Ukraine by Russia-backed separatists.

She has therefore supported actions and policies which undermine the territorial integrity, sovereignty and independence of Ukraine.

23.2.2022

224.

Lyubov Valentinovna PRIGOZHINA

(Любовь Валентиновна ПРИГОЖИНА)

Associated individuals: Yevgeniy Viktorovich Prigozhin (husband); Violetta Prigozhina (mother-in-law)

Nationality: Russian

Gender: Female

Lyubov Valentinovna Prigozhina is the spouse of Yevgeny Prigozhin and owner of Agat LLC, a subsidiary of Concord Management and Consulting LLC, which belongs to the Concord group, founded and owned until 2019 by her husband. She is associated with Yevgeny Prigozhin, who is responsible for the deployment of Wagner Group mercenaries in Ukraine and for benefitting from large public contracts with the Russian Ministry of Defence following the illegal annexation of Crimea by Russia and occupation of Eastern Ukraine by Russia-backed separatists.

She has therefore supported actions and policies which undermine the territorial integrity, sovereignty and independence of Ukraine.

23.2.2022

225.

Denis Aleksandrovich BORTNIKOV

(Денис Александрович БОРТНИКОВ)

DOB: 19.11.1974

Function: Deputy President and Chairman of VTB Bank Management Board

Nationality: Russian

Associated individuals: Alexander Vasilyevich Bortnikov (father); Tatiana Borisovna Bortnikova (mother)

Denis Bortnikov is the son of, and as such is associated with, Alexander Bortnikov – Director of the Federal Security Service (FSB) and Permanent Member of the Security Council of the Russian Federation, who is involved in shaping the policy of the Russian Government threatening the territorial integrity, sovereignty and independence of Ukraine.

He is the deputy President and Chairman of VTB Bank Management Board, in which position he works to legitimise his father’s shadow/ illegal income. He is therefore also supporting financially Russian decision-makers responsible for the annexation of Crimea and the destabilisation of Eastern Ukraine.

23.2.2022

226.

Andrei Leonidovich KOSTIN

(Андрей Леонидович КОСТИН)

DOB: 21.9.1956

POB: Moscow, Former USSR (now Russian Federation)

Function: President of the VTB Bank Management Board

Associated persons: Tamara Mikhailovna Kostina (mother); Leonid Alekseevich Kostin (father)

Nationality: Russian

Gender: Male

Andrei Leonidovich Kostin is the president-chairman of Vneshtorbank (VTB) – one of the leading state-owned banks in Russia, and a member of the Supreme Council of the “United Russia” political party.

He has made public statements supporting the annexation of Crimea and encouraging Russian citizens to vacation in Crimea. He is also associated with, and according to media reports is an owner of, a winery and a luxurious hotel in Crimea.

He is therefore supporting actions and policies that undermine the territorial integrity of Ukraine and benefitting from the annexation of Crimea.

23.2.2022

227.

Igor SHUVALOV

(Игорь Иванович ШУВАЛОВ)

DOB: 4.1.1967

POB: Bilibino, Russian Federation

Gender: Male

Igor Ivanovich Shuvalov is the chairman of State Development Corporation VEB.RF and a member of the Council of the Eurasian Economic Commission. He was previously a First Deputy Prime Minister of Russia. In this capacity he made remarks stating that Russian would change budget rules to reflect an additional two million in population after the illegal annexation of Crimea by the Russian Federation.

He is therefore supporting actions and policies which undermine the territorial integrity, sovereignty and independence of Ukraine.

23.2.2022

228.

Margarita SIMONYAN

(Маргарита Симоновна СИМОНЬЯН)

DOB: 6.4.1980

POB: Krasnodar, ex-USSR (now Russian Federation)

Function: Editor-in-chief of the English language television news network RT (Russia Today)

Associated individuals: Dmitry Konstantinovich KISELYOV

Nationality: Russian

Gender: Female

Margarita Simonyan is a central figure of the Government propaganda. She is also editor-in-chief of the English language television news network RT (Russia Today). Through her function, she promoted a positive attitude to the annexation of Crimea and the actions of separatists in Donbas.

Therefore, she supported actions and policies which undermine the territorial integrity, sovereignty and independence of Ukraine.

23.2.2022

229.

Maria ZAKHAROVA

(Мария Владимировна ЗАХАРОВА)

DOB: 24.12.1975

POB: Moscow, ex-USSR (now Russian Federation)

Function: Director of the Information and Press Department of the Ministry of Foreign Affairs of the Russian Federation.

Nationality: Russian

Gender Female

Maria Zakharova is the Director of the Information and Press Department of the Ministry of Foreign Affairs of the Russian Federation. As a central figure of the government propaganda, she promoted the deployment of Russian forces in Ukraine.

Therefore, she supported actions and policies which undermine the territorial integrity, sovereignty and independence of Ukraine.

23.2.2022

230.

Vladimir Roudolfovitch SOLOVIEV

(Владимир Рудольфович СОЛОВЬЁВ)

DOB: 20.10.1963

POB: Moscow, ex-USSR (now Russian Federation)

Function: Propagandist and TV/Radio Journalist

Nationality: Russian

Gender: Male

Vladimir Solovyev is a Propagandist and Presenter of the Russia-1 channel and Rossia 24. He received a medal (Order of Alexander Nevsky) for “high professionalism and objectivity in covering events in the Republic of Crimea”.

Solovyov is known for his extremely hostile attitude towards Ukraine and praise of the Russian government.

Therefore, he is responsible for supporting actions or policies which undermine the territorial integrity, sovereignty and independence of Ukraine.

23.2.2022

231.

Konstantin KNYRIK

(Константин КНЫРИК)

DOB: 1989 (possibly)

Nationality: Russian

Gender: Male

Konstantin Knyrik is a pro-Russian activist running MediaGroup News Front Ltd, a news website registered in the illegally annexed Crimean Peninsula. He is the chief of the Crimean division of the Rodina Party, a pro-Kremlin party in Russia.

Konstantin Knyrik received the medal ‘for the return of Crimea’.

He therefore actively supported and implemented actions and policies which undermine the territorial integrity, sovereignty and independence of Ukraine, and further destabilised Ukraine.

23.2.2022

232.

Aleksey Konstantinovich PUSHKOV

(Алексей Константинович ПУШКОВ)

DOB: 10.8.1954

POB: Beijing, China

Nationality: Russian

Phone and fax: 8 (495) 697-58-69

Address of the reception office in the subject of the Russian Federation: 51 Lenina St., Perm, 614000, room 219

Telephone and fax numbers of the reception office in the region of the Russian Federation: (342) 253-66-01

Gender: Male

Aleksey Konstantinovich Pushkov is a Senator from Perm Krai, member of the ruling United Russia political party and Chairman of the Commission on Information Policy. He made several statements in support of the annexation of the Crimean Peninsula, and presented it as a ‘fait accompli’.

He is therefore responsible for supporting actions and policies which undermine the territorial integrity, sovereignty and independence of Ukraine.

23.2.2022

233.

Pyotr TOLSTOY

(a.k.a Petr Olegovich TOLSTOY; Pyotr Olegovich TOLSTOY)

(Пётр Олегович ТОЛСТОЙ)

DOB: 20.6.1969

POB: Moscow, ex-USSR (now Russian Federation)

Function: Russian journalist, producer, presenter and politician. Deputy Chairman of the State Duma since 2016 and the Deputy Chairman of the Parliamentary Assembly of the Council of Europe since 28 January 2020.

Nationality: Russian

Gender: Male

Pyotr Tolstoy is a Member of the State Duma and head of the Russian delegation at the Parliamentary Assembly of the Council of Europe (PACE). He is also TV-Host of “Vremya Pokazhet”. Central figure of the Government propaganda, he frequently takes positions in favour of the annexation of Crimea.

Therefore, he is responsible for supporting actions and policies which undermine the territorial integrity, sovereignty and independence of Ukraine.

23.2.2022’

2.   Entities

 

Name

Identifying information

Reasons

Date of listing

‘52.

Internet Research Agency

(Агентство интернет-исследований)

Date of creation: 2013

Address: Saint Petersburg, Russia

Associated individuals: Yevgeny Prigozhin

Internet Research Agency is a Russian company engaged in online influence operations on behalf of Russia. Its ultimate objective is to manipulate the public opinion.

The company conducts disinformation campaigns targeting Ukraine’s agenda by influencing elections or perceptions of the annexation of Crimea or the conflict in Donbas. In this capacity, the Internet Research Agency is responsible for actively supporting actions which undermine and threaten the territorial integrity, sovereignty and independence of Ukraine.

The company is financed by Yevgeny Prigozhin, and therefore associated with a listed person.

23.2.2022

53.

Bank Rossiya

(Банк «Россия»)

Founded on 27.6.1990

Address: Pl Rastrelli 2 Liter A Saint Petersburg, 191124 Russian Federation

Website: Abr.ru

Associated individuals: Dmitri LEBEDEV (Chairman); Yuriy KOVALCHUK (largest shareholder)

Bank Rossiya is the personal bank of Senior Officials of the Russian Federation. In this capacity, Bank Rossiya supports and benefits from Russian decision-makers responsible for the annexation of Crimea or the destabilisation of Eastern Ukraine.

Bank Rossiya has important stakes in the National Media Group which, in turn, controls television stations which actively support the Russian government’s policies of destabilisation of Ukraine. Since the illegal annexation of Crimea, Bank Rossiya has opened branches across Crimea and Sevastopol. Bank Rossiya also provided a loan to Federal State Unitary Enterprise "Crimean Railway” and supports the construction of the railway over the Crimean bridge. Therefore, Bank Rossiya supports financially actions which undermine and threaten the territorial integrity of Ukraine.

Associated with Yuriy Valentinovich Kovalchuk, largest shareholder of Bank Rossiya.

23.2.2022

54.

PROMSVYAZBANK

(ПАО Промсвязьбанк")

Founded in 1995

Address: Moscow;

Website: psbank.ru

Associated individuals: Petr Fradkov, CEO

PROMSVYAZBANK is a Russian State-owned bank, which provides financial support to the Russian defence sector and the Russian military, which is responsible for the massive deployment of Russian troops along the border with Ukraine and for the presence of Russian troops in the Crimean peninsula.

PROMSVYAZBANK is directly instructed by the President of the Russian Federation, Vladimir Putin, and therefore provides financial and material support to Russian decision-makers responsible for the destabilisation of Eastern Ukraine and the illegal annexation of Crimea.

PROMSVYAZBANK operates in the Crimean peninsula.

23.2.2022

55.

VEB.RF

(a.k.a. Vnesheconombank; VEB)

(ВЭБ.РФ)

Founded in 1922 as bank and 2007 as development institute

Address: 9 prospekt Akademika Sakharova, Moscow, Russia;

Website: veb.ru

Associated individuals: Igor Shuvalov, Chairman

VEB.RF is a major financial development institution whose Chairman is directly appointed by the President of the Russian Federation, Vladimir Putin, and takes instructions directly from him. VEB.RF generates an important source of revenue for the Russian Government and manages its State pension funds.

VEB.RF plays an active role in the diversification of the defence sector of the Russian Federation and has projects with defence industry companies, including Rostec, which provide support to actions which undermine and threaten the territorial integrity, sovereignty and independence of Ukraine.

VEB granted loans to small and medium enterprises in Crimea and considers it a “priority region” and has partnerships with the Ministry of Crimean Affairs, responsible for the integration of the annexed Autonomous ‘Republic of Crimea’ into the Russian Federation.

In this capacity, VEB.RF actively supports, materially or financially, or benefits from, Russian decision-makers responsible for the annexation of Crimea or the destabilisation of Eastern Ukraine.

23.2.2022’


23.2.2022   

GA

Iris Oifigiúil an Aontais Eorpaigh

LI 42/109


CINNEADH (CBES) 2022/266 ÓN gCOMHAIRLE

an 23 Feabhra 2022

a bhaineann le bearta sriantacha mar fhreagairt ar aitheantas a thabhairt do na limistéir nach bhfuil faoi rialú an rialtais i réigiúin Donetsk agus Luhansk na hÚcráine agus ar an ordú fórsaí armtha na Rúise a chur chun na limistéir sin

TÁ COMHAIRLE AN AONTAIS EORPAIGH,

Ag féachaint don Chonradh ar an Aontas Eorpach, agus go háirithe Airteagal 29 de,

Ag féachaint don togra ó Ardionadaí an Aontais do Ghnóthaí Eachtracha agus don Bheartas Slándála,

De bharr an mhéid seo a leanas:

(1)

Tá an tAontas Eorpach fós diongbháilte agus tacaíocht á tabhairt aige do cheannasacht agus d’iomláine chríochach na hÚcráine.

(2)

Sna conclúidí uaithi an 24 agus an 25 Meitheamh 2021, d'iarr an Chomhairle Eorpach ar an Rúis freagracht a ghlacadh go hiomlán as cur chun feidhme iomlán chomhaontuithe Mhionsc a áirithiú mar an príomhchoinníoll le haghaidh aon athrú suntasach ar sheasamh an Aontais. Ina theannta sin, d’iarr an Chomhairle Eorpach ar an gCoimisiún agus ar Ardionadaí an Aontais do Ghnóthaí Eachtracha agus do Bheartas Slándála ('an tArdionadaí') freisin, roghanna a chur i láthair le haghaidh bearta sriantacha breise, lena n-áirítear smachtbhannaí eacnamaíocha.

(3)

Sna conclúidí an 16 Nollaig 2021 uaithi, chuir an Chomhairle Eorpach i bhfios go láidir a phráinní atá sé go mbainfeadh an Rúis an lasair den teannas atá ann de bharr an tóstail mhíleata feadh theorainn na Rúise leis an Úcráin agus de bharr a reitrice ionsaithí. D’athdhearbhaigh sí go dtacaíonn an Chomhairle Eorpach go hiomlán le ceannasacht agus le hiomláine chríochach na hÚcráine. Agus an Chomhairle Eorpach ag moladh go ndéanfaí iarrachtaí taidhleoireachta agus ag tacú le formáid na Normainne mar bhealach chun cur chun feidhme iomlán Chomhaontuithe Mhionsc a bhaint amach, luaigh an Chomhairle Eorpach go mbeadh iarmhairtí ollmhóra agus costais throma ann mar fhreagairt ar aon ghreas míleata eile a dhéanfar i gcoinne na hÚcráine, lena n-áirítear bearta sriantacha arna gcomhordú lenar gcomhpháirtithe.

(4)

An 24 Eanáir 2022, d’fhormheas an Chomhairle conclúidí inar cháin sí gníomhaíochtaí agus bagairtí ionsaitheacha leanúnacha na Rúise i gcoinne na hÚcráine, agus inar iarr sí ar an Rúis an lasóg a bhaint den bharrach, cloí leis an dlí idirnáisiúnta agus páirt chuiditheach a ghlacadh in idirphlé trí na sásraí idirnáisiúnta atá bunaithe. Á mheabhrú di na Conclúidí ón gComhairle Eorpach an 16 Nollaig 2021, d’athdhearbhaigh an Chomhairle go n-eascródh iarmhairtí ollmhóra agus costais thromchúiseacha as aon ionsaí míleata breise a dhéanfadh an Rúis ar an Úcráin, agus go n-áirítear air sin réimse leathan beart sriantach ar earnálacha agus ar dhaoine aonair a ghlacfaí i gcomhar le comhpháirtithe.

(5)

An 21 Feabhra 2022, shínigh Uachtarán Chónaidhm na Rúise foraithne inar aithníodh neamhspleáchas agus ceannasacht ‘Daon-Phoblacht Donetsk’ agus ‘Daon Phoblacht Luhansk’ (féinfhógartha araon) agus d’ordaigh sé fhórsaí armtha na Rúise dul isteach sna limistéir sin.

(6)

An 22 Feabhra 2022, d’eisigh an tArdionadaí dearbhú thar ceann an Aontais inar cháin sé cinneadh Uachtarán Chónaidhm na Rúise aitheantas a thabhairt do na críocha sin nach bhfuil faoi rialú rialtais i réigiúin Donetsk agus Luhansk san Úcráin mar eintitis neamhspleácha agus an cinneadh a rinneadh ina dhiaidh sin trúpaí Rúiseacha a chur chuig na limistéir sin. Baineann an ghníomhaíocht neamhdhleathach sin an bonn de cheannasacht agus de neamhspleáchas na hÚcráine a thuilleadh agus is sárú tromchúiseach í ar an dlí idirnáisiúnta agus ar chomhaontuithe idirnáisiúnta, lena n-áirítear Cairt na Náisiún Aontaithe, Ionstraim Chríochnaitheach Heilsincí, Cairt Pháras agus Meabhrán Bhúdaipeist, chomh maith le Comhaontuithe Mhionsc agus Rún 2202 (2015) ó Chomhairle Slándála na Náisiún Aontaithe. D'áitigh an tArdionadaí ar an Rúis, mar pháirtí sa choinbhleacht, an t-aitheantas a aisiompú, seasamh lena gealltanais, cloí leis an dlí idirnáisiúnta agus filleadh ar an bplé faoi chuimsiú fhormáid na Normainne agus an Ghrúpa Teagmhála Thríthaobhaigh. D’fhógair sé go bhfreagródh an tAontas do na sáruithe is déanaí seo ag an Rúis trí bhearta breise sriantacha a ghlacadh mar ábhar práinne.

(7)

Sna himthosca sin, measann an Chomhairle gur cheart toirmeasc a chur ar earraí de thionscnamh limistéar nach bhfuil faoi rialú an rialtais i réigiúin Donetsk agus Luhansk na hÚcráine a allmhairiú isteach san Aontas Eorpach, cé is moite d’earraí ar dheonaigh Rialtas na hÚcráine deimhniú tionscnaimh dóibh.

(8)

Ina theannta sin, ba cheart srian a chur ar thrádáil earraí agus teicneolaíochta lena n-úsáid in earnálacha áirithe i limistéir nach bhfuil faoi rialú an rialtais i réigiúin Donetsk agus Luhansk na hÚcráine . Ba cheart toirmeasc a chur ar sheirbhísí in earnálacha an iompair, na teileachumarsáide, an fhuinnimh nó na sirtheoireachta, na taiscéalaíochta agus an táirgthe ola, gáis agus acmhainní mianracha, chomh maith le seirbhísí a bhaineann le gníomhaíochtaí turasóireachta i limistéir nach bhfuil faoi rialú an rialtais i réigiúin Donetsk agus Luhansk na hÚcráine.

(9)

Tá gá le tuilleadh gníomhaíochta ón Aontas chun bearta áirithe a chur chun feidhme,

TAR ÉIS AN CINNEADH SEO A GHLACADH:

Airteagal 1

1.   Toirmeascfar earraí de thionscnamh limistéar nach bhfuil faoi rialú an rialtais i réigiún Donetsk na hÚcráine nó limistéar nach bhfuil faoi rialú an rialtais i réigiún Luhansk na hÚcráine a allmhairiú isteach san Aontas.

2.   Toirmeascfar maoiniú nó cúnamh airgeadais, mar aon le hárachas agus athárachas, a bhaineann le hallmhairiú earraí de thionscnamh limistéar nach bhfuil faoi rialú an rialtais i réigiún Donetsk na hÚcráine nó limistéar nach bhfuil faoi rialú an rialtais i réigiún Luhansk na hÚcráine, a sholáthar go díreach nó go hindíreach.

Airteagal 2

Ní bheidh feidhm ag na toirmisc a leagtar amach in Airteagal 1 maidir le hearraí de thionscnamh na limistéar nach bhfuil faoi rialú an rialtais dá dtagraítear in Airteagal 1 arna gcur ar fáil d’údaráis na hÚcráine lena scrúdú agus a ndearna údaráis na hÚcráine rialú orthu agus ar eisigh Rialtas na hÚcráine deimhniú tionscnamh ina leith.

Airteagal 3

Beidh na toirmisc a leagtar amach in Airteagal 1 gan dochar d’fhorghníomhú go dtí an 24 Bealtaine 2022 conarthaí a tugadh i gcrích roimh an 23 Feabhra 2022 nó conarthaí coimhdeach is gá chun conarthaí den sórt sin a fhorghníomhú, le tabhairt i gcrích agus le forghníomhú tráth nach déanaí ná 24 Bealtaine 2022

Airteagal 4

Toirmeascfar páirt a ghlacadh, go feasach agus d'aon turas, i ngníomhaíochtaí arb é is cuspóir nó éifeacht dóibh dul timpeall ar na toirmisc sin a leagtar síos in Airteagal 1.

Airteagal 5

1.   Toirmeascfar an méid seo a leanas:

(a)

fáil nó fadú rannpháirtíochta i réadmhaoin sna limistéir nach bhfuil faoi rialú an rialtais dá dtagraítear in Airteagal 1;

(b)

fáil nó fadú rannpháirtíochta in eintitis sna limistéir nach bhfuil faoi rialú an rialtais dá dtagraítear in Airteagal 1, lena n-áirítear na heintitis sin a fháil go hiomlán agus scaireanna atá ann a fháil, agus fáil urrúis eile de chineál rannpháirteach;

(c)

aon mhaoiniú a dheonú d’eintitis sna limistéir nach bhfuil faoi rialú an rialtais dá dtagraítear in Airteagal 1,nó chun críoch doiciméadaithe eintitis den sórt sin a mhaoiniú;

(d)

aon chomhfhiontar a chruthú le heintitis sna limistéir nach bhfuil faoi rialú an rialtais dá dtagraítear in Airteagal 1; agus,

(e)

seirbhísí infheistíochta a bhaineann go díreach leis na gníomhaíochtaí dá dtagraítear i bpointí (a) go (d) den mhír seo a sholáthar.

2.   Maidir leis na toirmisc i mír 1:

(a)

beidh siad gan dochar d’fhorghníomhú oibleagáide ó chonarthaí arna dtabhairt i gcrích roimh 23 Feabhra 2022; agus,

(b)

ní chuirfidh siad cosc ar rannpháirtíocht a fhadú, más oibleagáid an fadú sin faoi chonradh a tugadh i gcrích roimh an 24 Feabhra 2022.

3.   Toirmeascfar páirt a ghlacadh, go feasach nó d’aon ghnó, i ngníomhaíochtaí arb é is cuspóir nó éifeacht dóibh dul timpeall ar na toirmisc dá dtagraítear i mír 1.

4.   Ní bheidh feidhm ag na toirmisc agus na srianta a leagtar amach san Airteagal seo maidir le gnó dlisteanach a dhéanamh le heintitis lasmuigh de na limistéir nach bhfuil faoi rialú an rialtais dá dtagraítear in Airteagal 1, ar choinníoll nach bhfuil na hinfheistíochtaí gaolmhara ceaptha d’eintitis sna limistéir nach bhfuil faoi rialú an rialtais dá dtagraítear in Airteagal 1.

Airteagal 6

1.   Toirmeascfar earraí nó teicneolaíocht a dhíol, a sholáthar, a aistriú nó a onnmhairiú ag náisiúnaigh na mBallstát, nó ó chríoch na mBallstát, nó ag baint úsáide as soithí nó aerárthaí atá faoi dhlínse na mBallstát, cibé a thionscnaítear nó nach dtionscnaítear na hearraí agus an teicneolaíocht sin ar a gcríoch,

(a)

chuig aon duine dlítheanach, eintiteas nó comhlacht sna limistéir nach bhfuil faoi rialú an rialtais dá dtagraítear in Airteagal 1., nó,

(b)

lena n-úsáid sna limistéir nach bhfuil faoi rialú an rialtais dá dtagraítear in Airteagal 1,

in aon cheann de na hearnálacha seo a leanas:

(i)

iompar;

(ii)

teileachumarsáid;

(iii)

fuinneamh; agus

(iv)

sirtheoireacht, taiscéalaíocht agus táirgeadh ola, gáis agus acmhainní mianracha.

2.   Toirmeascfar an méid seo a leanas a sholáthar:

(a)

cúnamh teicniúil nó oiliúint agus seirbhísí eile a bhaineann leis na hearraí nó an teicneolaíocht sna hearnálacha dá dtagraítear i mír 1;

(b)

maoiniú nó cúnamh airgeadais maidir le haon díol, soláthar, aistriú nó onnmhairiú de na hearraí agus an teicneolaíocht sna hearnálacha dá dtagraítear i mír 1 nó maidir le cúnamh teicniúil nó oiliúint a sholáthar.

3.   Toirmeascfar páirt a ghlacadh, go feasach nó d’aon ghnó, i ngníomhaíochtaí arb é is cuspóir nó éifeacht dóibh dul timpeall ar na toirmisc a leagtar amach i míreanna 1 agus 2.

4.   Déanfaidh an tAontas na bearta is gá chun na nithe ábhartha atá le cumhdach leis an Airteagal seo a chinneadh.

Airteagal 7

1.   Toirmeascfar cúnamh teicniúil, nó seirbhísí bróicéireachta, tógála ná innealtóireachta a bhaineann go díreach le bonneagar sna limistéir nach bhfuil faoi rialú an rialtais dá dtagraítear in Airteagal 1 a chur ar fáil sna hearnálacha dá dtagraítear in Airteagal 6(1), go neamhspleách ar thionscnamh na n-earraí nó na teicneolaíochta.

2.   Beidh na toirmisc i mír 1 gan dochar d’fhorghníomhú, go dtí 24 Lúnasa 2022, conarthaí a tugadh i gcrích roimh 23 Feabhra 2022 ná do chonarthaí coimhdeacha atá riachtanach chun conarthaí den sórt sin a fhorghníomhú.

3.   Toirmeascfar páirt a ghlacadh, go feasach nó d’aon ghnó, i ngníomhaíochtaí arb é is cuspóir nó éifeacht dóibh dul timpeall ar na toirmisc dá dtagraítear i míreanna 1 agus 2.

Airteagal 8

1.   Féadfaidh na húdaráis inniúla údarú a thabhairt maidir leis na gníomhaíochtaí dá dtagraítear in Airteagail 5(1), 6(2) agus 7(1) agus i ndáil leis na hearraí agus an teicneolaíocht dá dtagraítear in Airteagal 6(1) , ar choinníoll:

(a)

go bhfuil gá leo chun críocha oifigiúla mhisin chonsalacha nó eagraíochtaí idirnáisiúnta a bhfuil díolúintí acu i gcomhréir leis an dlí idirnáisiúnta agus atá lonnaithe sna limistéir nach bhfuil faoi rialú an rialtais dá dtagraítear in Airteagal 1; nó

(b)

go mbaineann siad le tionscadal a thacaíonn go heisiach le hospidéil nó le hinstitiúidí sláinte poiblí eile a chuireann seirbhísí leighis ar fáil nó le saoráidí oideachais sibhialtacha atá lonnaithe sna limistéir nach bhfuil faoi rialú an rialtais dá dtagraítear in Airteagal 1; nó,

(c)

gur fearais nó trealamh míochaine iad.

2.   Féadfaidh na húdaráis inniúla, faoi cibé téarmaí agus coinníollacha a mheasfaidh siad is iomchuí, údarú a thabhairt freisin maidir le hidirbheart i ndáil leis na gníomhaíochtaí dá dtagraítear in Airteagal 5(1), ar choinníoll gur chun críche cothabhála é an t-idirbheart chun sábháilteacht an bhonneagair atá ann cheana a áirithiú.

3.   Féadfaidh na húdaráis inniúla údarú a thabhairt freisin i ndáil leis na hearraí agus an teicneolaíocht dá dtagraítear in Airteagal 6(1) agus i ndáil leis na gníomhaíochtaí dá dtagraítear in Airteagail 6(2) agus 7, i gcás inar gá díol, soláthar, aistriú nó onnmhairiú na n-ítimí nó cur i gcrích na ngníomhaíochtaí sin chun imeacht ar dócha go mbeidh tionchar suntasach tromchúiseach aige ar shláinte agus sábháilteacht an duine, lena n-áirítear sábháilteacht an bhonneagair atá ann cheana, nó ar an gcomhshaol, a chosc nó a mhaolú go práinneach. I gcásanna éigeandála a bhfuil údar cuí leo, féadfaidh an díol, an soláthar, an t-aistriú nó an t-onnmhairiú dul ar aghaidh gan údarú a fháil roimh ré ar choinníoll go gcuirfeadh an t-onnmhaireoir an t-údarás inniúil ar an eolas laistigh de chúig lá oibre tar éis an díol, an soláthar, an t-aistriú nó an t-onnmhairiú a bheith déanta, ina dtabharfaí mionsonraí faoin údar ábhartha leis an díol, an soláthar, an t-aistriú nó an t-onnmhairiú gan údarú a fháil roimh ré.

Cuirfidh an Coimisiún agus na Ballstáit a chéile ar an eolas faoi na bearta a ghlacfar faoin mír seo agus roinnfidh siad aon fhaisnéis ábhartha eile atá ar fáil dóibh.

Airteagal 9

1.   Toirmeascfar seirbhísí a chur ar fáil a bhaineann go díreach le gníomhaíochtaí turasóireacht sna limistéir nach bhfuil faoi rialú an rialtais dá dtagraítear in Airteagal 1, ag náisiúnaigh de chuid na mBallstát, nó ó chríocha na mBallstát, nó trí shoithí nó aerárthaí atá faoi dhlínse na mBallstát a úsáid.

2.   Beidh na toirmisc a leagtar amach i mír 1 gan dochar d’fhorghníomhú, go dtí 24 Lúnasa 2022, conarthaí a tugadh i gcrích roimh 23 Feabhra 2022 ná do chonarthaí coimhdeacha atá riachtanach chun conarthaí den sórt sin a fhorghníomhú.

3.   Toirmeascfar páirt a ghlacadh, go feasach nó d’aon ghnó, i ngníomhaíochtaí arb é is cuspóir nó éifeacht dóibh dul timpeall ar na toirmisc dá dtagraítear i mír 1.

Airteagal 10

Tiocfaidh an Cinneadh seo i bhfeidhm an lá tar éis lá a fhoilsithe in Iris Oifigiúil an Aontais Eorpaigh.

Beidh feidhm ag an gCinneadh seo go dtí 24 Feabhra 2023.

Coimeádfar an Cinneadh seo faoi athbhreithniú go leanúnach. Déanfar é a athnuachan, nó a leasú de réir mar is iomchuí, má mheasann an Chomhairle nár comhlíonadh a chuspóirí.

Arna dhéanamh sa Bhruiséil, Arna dhéanamh sa Bhruiséil, 23 Feabhra 2022.

Thar ceann na Comhairle

An tUachtarán

J.-Y. LE DRIAN


23.2.2022   

GA

Iris Oifigiúil an Aontais Eorpaigh

LI 42/114


CINNEADH (CBES) 2022/267 ÓN gCOMHAIRLE

an 23 Feabhra 2022

lena leasaítear Cinneadh 2014/145/CBES a bhaineann le bearta sriantacha i ndáil le gníomhaíochtaí lena mbaintear an bonn d’iomláine chríochach, de cheannasacht agus de neamhspleáchas na hÚcráine nó ar bagairt iad na gníomhaíochtaí sin ar an méid sin

TÁ COMHAIRLE AN AONTAIS EORPAIGH,

Ag féachaint don Chonradh ar an Aontas Eorpach, agus go háirithe Airteagal 29 de,

Ag féachaint don togra ó Ardionadaí an Aontais do Ghnóthaí Eachtracha agus don Bheartas Slándála,

De bharr an mhéid seo a leanas:

(1)

An 17 Márta 2014, ghlac an Chomhairle Cinneadh 2014/145/CBES (1).

(2)

Tá an tAontas fós diongbháilte agus tacaíocht á tabhairt aige do cheannasacht agus d’iomláine chríochach na hÚcráine.

(3)

Sna conclúidí uaithi an 24 agus an 25 Meitheamh 2021, d'iarr an Chomhairle Eorpach ar an Rúis freagracht a ghlacadh go hiomlán as cur chun feidhme iomlán Chomhaontuithe Mhionsc a áirithiú mar an príomhchoinníoll le haghaidh aon athrú suntasach ar sheasamh an Aontais. Chuir sí i bhfios go láidir gur gá freagairt láidir chomhordaithe ón Aontas agus óna Bhallstáit ar aon ghníomhaíocht mhailíseach, neamhdhleathach, shuaiteach bhreise a dhéanfadh an Rúis, agus leas iomlán á bhaint as na hionstraimí uile atá ar fáil don Aontas, agus comhordú á áirithiú leis na comhpháirtithe. Chuige sin, d’iarr an Chomhairle Eorpach ar an gCoimisiún agus ar Ardionadaí an Aontais do Ghnóthaí Eachtracha agus do Bheartas Slándála ('an tArdionadaí') freisin, roghanna a chur i láthair maidir le bearta sriantacha breise, lena n-áirítear smachtbhannaí eacnamaíocha.

(4)

Sna conclúidí uaithi an 16 Nollaig 2021, chuir an Chomhairle Eorpach i bhfios go láidir a phráinní atá sé go mbainfeadh an Rúis an lasair den teannas atá ann de bharr an tóstail mhíleata feadh theorainn na Rúise leis an Úcráin agus de bharr na reitrice ionsaithí. D’athdhearbhaigh sí go dtacaíonn an Chomhairle Eorpach go hiomlán le ceannasacht agus le hiomláine chríochach na hÚcráine. Agus an Chomhairle Eorpach ag moladh go ndéanfaí iarrachtaí taidhleoireachta agus ag tacú le formáid na Normainne mar bhealach chun cur chun feidhme iomlán Chomhaontuithe Mhionsc a bhaint amach, luaigh an Chomhairle Eorpach go mbeadh iarmhairtí ollmhóra agus costais throma ann mar fhreagairt ar aon ghreas míleata eile a dhéanfaí i gcoinne na hÚcráine, lena n-áirítear bearta sriantacha arna gcomhordú lenar gcomhpháirtithe.

(5)

An 24 Eanáir 2022, d'fhormheas an Chomhairle conclúidí inar cháin sí gníomhaíochtaí agus bagairtí ionsaitheacha leanúnacha na Rúise i gcoinne na hÚcráine, agus inar iarr sí ar an Rúis an lasóg a bhaint den bharrach, cloí leis an dlí idirnáisiúnta agus páirt chuiditheach a ghlacadh in idirphlé trí na sásraí idirnáisiúnta atá bunaithe. D’athdhearbhaigh an Chomhairle tiomantas iomlán an Aontais do na croíphrionsabail ar a bhfuil slándáil na hEorpa bunaithe, agus atá cumhdaithe i gCairt na Náisiún Aontaithe agus i ndoiciméid bhunaitheacha na hEagraíochta um Shlándáil agus Comhar san Eoraip, lena n-áirítear Ionstraim Chríochnaitheach Heilsincí agus Cairt Pháras. Áirítear leis na croíphrionsabail seo go háirithe comhionannas ceannasach agus iomláine chríochach Stát, dosháraitheacht na dteorainneacha, staonadh ó fhorneart a bhagairt nó a úsáid, agus saoirse Stát a socruithe slándála féin a roghnú nó a athrú. Luaigh an Chomhairle nach bhfuil na prionsabail sin inchaibidle ná faoi réir athbhreithniú ná athléiriú agus gur bac é sárú na Rúise ar spás slándála coiteann agus doroinnte san Eoraip, agus go gcuireann sé an tsíocháin agus an chobhsaíocht ar an mór-roinn seo againne i mbaol. Á mheabhrú di na Conclúidí ón gComhairle Eorpach an 16 Nollaig 2021, d’athdhearbhaigh an Chomhairle go n-eascródh iarmhairtí ollmhóra agus costais thromchúiseacha as aon ionsaí míleata breise a dhéanfadh an Rúis ar an Úcráin, agus go n-áirítear air sin réimse leathan beart sriantach ar earnálacha agus ar dhaoine aonair a ghlacfaí i gcomhar le comhpháirtithe.

(6)

An 15 Feabhra 2022 vótáil an State Duma na Rúise i bhfabhar rún a sheoladh chun iarraidh ar an Uachtarán Vladimir Putin aitheantas a thabhairt do na codanna d’Oirthear na hÚcráine arna nglacadh ag scarúnaithe mar stáit neamhspleácha.

(7)

An 19 Feabhra 2022, d’eisigh an tArdionadaí dearbhú thar ceann an Aontais inar léiríodh gur cúis imní é tóstail ollmhór fhórsaí armtha na Rúise san Úcráin agus thart ar an Úcráin agus thathantaigh sé ar an Rúis páirt a ghlacadh in idirphlé fónta agus i dtaidhleoireacht, guaim a choinneáil uirthi féin agus an lasóg a bhaint den bharrach trí go leor fórsaí míleata a tharraingt siar ó theorainneacha na hÚcráine. Luaigh an tAontas go mbeadh iarmhairtí ollmhóra agus costais throma ann mar fhreagairt ar aon ghreas míleata eile a dhéanfadh an Rúis i gcoinne na hÚcráine, lena n-áirítear bearta sriantacha arna gcomhordú lenár gcomhpháirtithe.

(8)

An 21 Feabhra 2022, shínigh Uachtarán Chónaidhm na Rúise foraithne inar aithníodh ‘neamhspleáchas agus ceannasacht’ limistéir na réigiún Donetsk agus Luhansk san Úcráin nach bhfuil faoi rialú an rialtais agus inar ordaíodh fórsaí armtha na Rúise isteach sna réigiúin sin.

(9)

An 22 Feabhra 2022, chomhaontaigh State Duma na Rúise d’aon toil na réigiúin scarúnaíocha in Oirthear na hÚcráine a aithint mar stáit cheannasacha agus dhaingnigh sé comhaontaithe cairdis agus cuidithe fhrithpháirtigh.

(10)

An 22 Feabhra 2022, d’eisigh an tArdionadaí dearbhú thar ceann an Aontais inar cháin sé cinneadh Uachtarán Chónaidhm na Rúise aitheantas a thabhairt do na críocha sin nach bhfuil faoi rialú rialtais i réigiúin Donetsk agus Luhansk san Úcráin mar eintitis neamhspleácha agus an cinneadh a rinneadh ina dhiaidh sin trúpaí Rúiseacha a chur chuig na limistéir sin. Baineann an gníomh neamhdhleathach sin an bonn de cheannasacht agus de neamhspleáchas na hÚcráine a thuilleadh agus is sárú tromchúiseach é ar an dlí idirnáisiúnta agus ar chomhaontuithe idirnáisiúnta, lena n-áirítear Cairt na Náisiún Aontaithe, Ionstraim Chríochnaitheach Heilsincí, Cairt Pháras agus Meabhrán Bhúdaipeist, chomh maith le Comhaontuithe Mhionsc agus le Rún 2202 (2015) ó Chomhairle Slándála na Náisiún Aontaithe. D'áitigh an tArdionadaí ar an Rúis, mar pháirtí sa choinbhleacht, an t-aitheantas a aisiompú, seasamh lena gealltanais, cloí leis an dlí idirnáisiúnta agus filleadh ar an bplé faoi chuimsiú fhormáid na Normainne agus an Ghrúpa Teagmhála Thríthaobhaigh. D’fhógair sé go bhfreagródh an tAontas do na sáruithe is déanaí sin ón Rúis trí bhearta breise sriantacha a ghlacadh mar ábhar práinne.

(11)

I bhfianaise a thromchúisí atá an staid, measann an Chomhairle gur cheart 336 gcomhalta den State Duma a chur ar liosta na ndaoine, na n-eintiteas agus na gcomhlachtaí atá faoi réir na mbeart sriantach a leagtar amach san Iarscríbhinn a ghabhann le Cinneadh 2014/145/CBES mar gur vótáil siad i bhfabhar rúin chun iarraidh ar an Uachtarán Vladimir Putin aitheantas a thabhairt do na codanna d’Oirthear na hÚcráine arna nglacadh ag scarúnaithe mar stáit neamhspleácha.

(12)

Ba cheart, dá bhrí sin, Cinneadh 2014/145/CBES a leasú dá réir,

TAR ÉIS AN CINNEADH SEO A GHLACADH:

Airteagal 1

Cuirfear na daoine agus na heintitis a liostaítear san Iarscríbhinn a ghabhann leis an gCinneadh seo leis an liosta a leagtar amach san Iarscríbhinn a ghabhann le Cinneadh 2014/145/CBES.

Airteagal 2

Tiocfaidh an Cinneadh seo i bhfeidhm ar dháta a fhoilsithe in Iris Oifigiúil an Aontais Eorpaigh.

Arna dhéanamh sa Bhruiséil, 23 Feabhra 2022.

Thar ceann na Comhairle

An tUachtarán

J.-Y. LE DRIAN


(1)  Cinneadh 2014/145/CBES ón gComhairle an 17 Márta 2014 a bhaineann le bearta sriantacha i ndáil le gníomhaíochtaí lena mbaintear an bonn d’iomláine chríochach, de cheannasacht agus de neamhspleáchas na hÚcráine nó ar bagairt iad na gníomhaíochtaí sin ar an méid sin (IO L 78, 17.3.2014, lch. 16).


IARSCRÍBHINN

Cuirtear na daoine agus na heintitis seo a leanas le liosta na ndaoine, na n-eintiteas, agus na gcomhlachtaí a leagtar amach san Iarscríbhinn a ghabhann le Cinneadh 2014/145/CBES:

Daoine

 

Ainm

Faisnéis aitheantais

Cúiseanna

Dáta an liostaithe

235.

Gennady Andreevich Zyuganov

(Зюганов Геннадий Андреевич)

Dáta breithe: 26.06.1944

Comhalta den Dúma Stáit (State Duma) a vótáil i bhfabhar rún Uimh. 58243-8 ‘Maidir leis an achainí ó Dhúma Stáit Thionól Cónaidhme Chónaidhm na Rúise Chuig Uachtarán Chónaidhm na Rúise V.V. Putin maidir leis an ngá aitheantas a thabhairt do Dhaon-Phoblacht Donetsk agus do Dhaon-Phoblacht Luhansk’ agus a thacaigh dá bhrí sin le gníomhaíochtaí agus beartais, agus a chuir gníomhaíochtaí agus beartais chun feidhme, ar gníomhaíochtaí agus beartais iad a bhaineann an bonn d’iomláine chríochach, de cheannasacht agus de neamhspleáchas na hÚcráine, agus a dhíchobhsaigh a thuilleadh an Úcráin.

23.02.2022

236.

Yury Vyacheslavovich Afonin

(Афонин Юрий Вячеславович)

Dáta breithe: 22.03.1977

Comhalta den Dúma Stáit (State Duma) a vótáil i bhfabhar rún Uimh. 58243-8 ‘Maidir leis an achainí ó Dhúma Stáit Thionól Cónaidhme Chónaidhm na Rúise Chuig Uachtarán Chónaidhm na Rúise V.V. Putin maidir leis an ngá aitheantas a thabhairt do Dhaon-Phoblacht Donetsk agus do Dhaon-Phoblacht Luhansk’ agus a thacaigh dá bhrí sin le gníomhaíochtaí agus beartais, agus a chuir gníomhaíochtaí agus beartais chun feidhme, ar gníomhaíochtaí agus beartais iad a bhaineann an bonn d’iomláine chríochach, de cheannasacht agus de neamhspleáchas na hÚcráine, agus a dhíchobhsaigh a thuilleadh an Úcráin.

23.02.2022

237.

Vladimir Kashin

(Кашин Владимир Иванович)

Dáta breithe: 10.08.1948

Comhalta den Dúma Stáit (State Duma) a vótáil i bhfabhar rún Uimh. 58243-8 ‘Maidir leis an achainí ó Dhúma Stáit Thionól Cónaidhme Chónaidhm na Rúise Chuig Uachtarán Chónaidhm na Rúise V.V. Putin maidir leis an ngá aitheantas a thabhairt do Dhaon-Phoblacht Donetsk agus do Dhaon-Phoblacht Luhansk’ agus a thacaigh dá bhrí sin le gníomhaíochtaí agus beartais, agus a chuir gníomhaíochtaí agus beartais chun feidhme, ar gníomhaíochtaí agus beartais iad a bhaineann an bonn d’iomláine chríochach, de cheannasacht agus de neamhspleáchas na hÚcráine, agus a dhíchobhsaigh a thuilleadh an Úcráin.

23.02.2022

238.

Dmitry Novikov

(Новиков Дмитрий Георгиевич)

Dáta breithe: 12.09.1969

Comhalta den Dúma Stáit (State Duma) a vótáil i bhfabhar rún Uimh. 58243-8 ‘Maidir leis an achainí ó Dhúma Stáit Thionól Cónaidhme Chónaidhm na Rúise Chuig Uachtarán Chónaidhm na Rúise V.V. Putin maidir leis an ngá aitheantas a thabhairt do Dhaon-Phoblacht Donetsk agus do Dhaon-Phoblacht Luhansk’ agus a thacaigh dá bhrí sin le gníomhaíochtaí agus beartais, agus a chuir gníomhaíochtaí agus beartais chun feidhme, ar gníomhaíochtaí agus beartais iad a bhaineann an bonn d’iomláine chríochach, de cheannasacht agus de neamhspleáchas na hÚcráine, agus a dhíchobhsaigh a thuilleadh an Úcráin.

23.02.2022

239.

Nikolay Kharitonov

(Харитонов Николай Михайлович)

Dáta breithe: 30.10.1948

Comhalta den Dúma Stáit (State Duma) a vótáil i bhfabhar rún Uimh. 58243-8 ‘Maidir leis an achainí ó Dhúma Stáit Thionól Cónaidhme Chónaidhm na Rúise Chuig Uachtarán Chónaidhm na Rúise V.V. Putin maidir leis an ngá aitheantas a thabhairt do Dhaon-Phoblacht Donetsk agus do Dhaon-Phoblacht Luhansk’ agus a thacaigh dá bhrí sin le gníomhaíochtaí agus beartais, agus a chuir gníomhaíochtaí agus beartais chun feidhme, ar gníomhaíochtaí agus beartais iad a bhaineann an bonn d’iomláine chríochach, de cheannasacht agus de neamhspleáchas na hÚcráine, agus a dhíchobhsaigh a thuilleadh an Úcráin.

23.02.2022

240.

Nikolai Kolomeytsev

(Коломейцев Николай Васильевич)

Dáta breithe: 1.09.1956

Comhalta den Dúma Stáit (State Duma) a vótáil i bhfabhar rún Uimh. 58243-8 ‘Maidir leis an achainí ó Dhúma Stáit Thionól Cónaidhme Chónaidhm na Rúise Chuig Uachtarán Chónaidhm na Rúise V.V. Putin maidir leis an ngá aitheantas a thabhairt do Dhaon-Phoblacht Donetsk agus do Dhaon-Phoblacht Luhansk’ agus a thacaigh dá bhrí sin le gníomhaíochtaí agus beartais, agus a chuir gníomhaíochtaí agus beartais chun feidhme, ar gníomhaíochtaí agus beartais iad a bhaineann an bonn d’iomláine chríochach, de cheannasacht agus de neamhspleáchas na hÚcráine, agus a dhíchobhsaigh a thuilleadh an Úcráin.

23.02.2022

241.

Sergey Shargunov

(Шаргунов Сергей Александрович)

Dáta breithe: 12.05.1980

Comhalta den Dúma Stáit (State Duma) a vótáil i bhfabhar rún Uimh. 58243-8 ‘Maidir leis an achainí ó Dhúma Stáit Thionól Cónaidhme Chónaidhm na Rúise Chuig Uachtarán Chónaidhm na Rúise V.V. Putin maidir leis an ngá aitheantas a thabhairt do Dhaon-Phoblacht Donetsk agus do Dhaon-Phoblacht Luhansk’ agus a thacaigh dá bhrí sin le gníomhaíochtaí agus beartais, agus a chuir gníomhaíochtaí agus beartais chun feidhme, ar gníomhaíochtaí agus beartais iad a bhaineann an bonn d’iomláine chríochach, de cheannasacht agus de neamhspleáchas na hÚcráine, agus a dhíchobhsaigh a thuilleadh an Úcráin.

23.02.2022

242.

Vadim Kumin

(Кумин Вадим Валентинович)

Dáta breithe: 1.01.1973

Comhalta den Dúma Stáit (State Duma) a vótáil i bhfabhar rún Uimh. 58243-8 ‘Maidir leis an achainí ó Dhúma Stáit Thionól Cónaidhme Chónaidhm na Rúise Chuig Uachtarán Chónaidhm na Rúise V.V. Putin maidir leis an ngá aitheantas a thabhairt do Dhaon-Phoblacht Donetsk agus do Dhaon-Phoblacht Luhansk’ agus a thacaigh dá bhrí sin le gníomhaíochtaí agus beartais, agus a chuir gníomhaíochtaí agus beartais chun feidhme, ar gníomhaíochtaí agus beartais iad a bhaineann an bonn d’iomláine chríochach, de cheannasacht agus de neamhspleáchas na hÚcráine, agus a dhíchobhsaigh a thuilleadh an Úcráin.

23.02.2022

243.

Yury Sinelshchikov

(Синельщиков Юрий Петрович)

Dáta breithe: 26.09.1947

Comhalta den Dúma Stáit (State Duma) a vótáil i bhfabhar rún Uimh. 58243-8 ‘Maidir leis an achainí ó Dhúma Stáit Thionól Cónaidhme Chónaidhm na Rúise Chuig Uachtarán Chónaidhm na Rúise V.V. Putin maidir leis an ngá aitheantas a thabhairt do Dhaon-Phoblacht Donetsk agus do Dhaon-Phoblacht Luhansk’ agus a thacaigh dá bhrí sin le gníomhaíochtaí agus beartais, agus a chuir gníomhaíochtaí agus beartais chun feidhme, ar gníomhaíochtaí agus beartais iad a bhaineann an bonn d’iomláine chríochach, de cheannasacht agus de neamhspleáchas na hÚcráine, agus a dhíchobhsaigh a thuilleadh an Úcráin.

23.02.2022

244.

Kazbek Taysayev

(Тайсаев Казбек Куцукович)

Dáta breithe: 12.02.1967

Comhalta den Dúma Stáit (State Duma) a vótáil i bhfabhar rún Uimh. 58243-8 ‘Maidir leis an achainí ó Dhúma Stáit Thionól Cónaidhme Chónaidhm na Rúise Chuig Uachtarán Chónaidhm na Rúise V.V. Putin maidir leis an ngá aitheantas a thabhairt do Dhaon-Phoblacht Donetsk agus do Dhaon-Phoblacht Luhansk’ agus a thacaigh dá bhrí sin le gníomhaíochtaí agus beartais, agus a chuir gníomhaíochtaí agus beartais chun feidhme, ar gníomhaíochtaí agus beartais iad a bhaineann an bonn d’iomláine chríochach, de cheannasacht agus de neamhspleáchas na hÚcráine, agus a dhíchobhsaigh a thuilleadh an Úcráin.

23.02.2022

245.

Alexey Kurinny

(Куринный Алексей Владимирович)

Dáta breithe: 18.01.1974

Comhalta den Dúma Stáit (State Duma) a vótáil i bhfabhar rún Uimh. 58243-8 ‘Maidir leis an achainí ó Dhúma Stáit Thionól Cónaidhme Chónaidhm na Rúise Chuig Uachtarán Chónaidhm na Rúise V.V. Putin maidir leis an ngá aitheantas a thabhairt do Dhaon-Phoblacht Donetsk agus do Dhaon-Phoblacht Luhansk’ agus a thacaigh dá bhrí sin le gníomhaíochtaí agus beartais, agus a chuir gníomhaíochtaí agus beartais chun feidhme, ar gníomhaíochtaí agus beartais iad a bhaineann an bonn d’iomláine chríochach, de cheannasacht agus de neamhspleáchas na hÚcráine, agus a dhíchobhsaigh a thuilleadh an Úcráin.

23.02.2022

246.

Anzhelika Glazkova

(Глазкова Анжелика Егоровна)

Dáta breithe: 28.12.1968

Comhalta den Dúma Stáit (State Duma) a vótáil i bhfabhar rún Uimh. 58243-8 ‘Maidir leis an achainí ó Dhúma Stáit Thionól Cónaidhme Chónaidhm na Rúise Chuig Uachtarán Chónaidhm na Rúise V.V. Putin maidir leis an ngá aitheantas a thabhairt do Dhaon-Phoblacht Donetsk agus do Dhaon-Phoblacht Luhansk’ agus a thacaigh dá bhrí sin le gníomhaíochtaí agus beartais, agus a chuir gníomhaíochtaí agus beartais chun feidhme, ar gníomhaíochtaí agus beartais iad a bhaineann an bonn d’iomláine chríochach, de cheannasacht agus de neamhspleáchas na hÚcráine, agus a dhíchobhsaigh a thuilleadh an Úcráin.

23.02.2022

247.

Alexander Yushchenko

(Ющенко Александр Андреевич)

Dáta breithe: 19.11.1969

Comhalta den Dúma Stáit (State Duma) a vótáil i bhfabhar rún Uimh. 58243-8 ‘Maidir leis an achainí ó Dhúma Stáit Thionól Cónaidhme Chónaidhm na Rúise Chuig Uachtarán Chónaidhm na Rúise V.V. Putin maidir leis an ngá aitheantas a thabhairt do Dhaon-Phoblacht Donetsk agus do Dhaon-Phoblacht Luhansk’ agus a thacaigh dá bhrí sin le gníomhaíochtaí agus beartais, agus a chuir gníomhaíochtaí agus beartais chun feidhme, ar gníomhaíochtaí agus beartais iad a bhaineann an bonn d’iomláine chríochach, de cheannasacht agus de neamhspleáchas na hÚcráine, agus a dhíchobhsaigh a thuilleadh an Úcráin.

23.02.2022

248.

Vyacheslav Markhayev

(Мархаев Вячеслав Михайлович)

Dáta breithe: 1.06.1955

Comhalta den Dúma Stáit (State Duma) a vótáil i bhfabhar rún Uimh. 58243-8 ‘Maidir leis an achainí ó Dhúma Stáit Thionól Cónaidhme Chónaidhm na Rúise Chuig Uachtarán Chónaidhm na Rúise V.V. Putin maidir leis an ngá aitheantas a thabhairt do Dhaon-Phoblacht Donetsk agus do Dhaon-Phoblacht Luhansk’ agus a thacaigh dá bhrí sin le gníomhaíochtaí agus beartais, agus a chuir gníomhaíochtaí agus beartais chun feidhme, ar gníomhaíochtaí agus beartais iad a bhaineann an bonn d’iomláine chríochach, de cheannasacht agus de neamhspleáchas na hÚcráine, agus a dhíchobhsaigh a thuilleadh an Úcráin.

23.02.2022

249.

Anatoly Bifov

(Бифов Aнатолий Жамалович)

Dáta breithe: 7.01.1963

Comhalta den Dúma Stáit (State Duma) a vótáil i bhfabhar rún Uimh. 58243-8 ‘Maidir leis an achainí ó Dhúma Stáit Thionól Cónaidhme Chónaidhm na Rúise Chuig Uachtarán Chónaidhm na Rúise V.V. Putin maidir leis an ngá aitheantas a thabhairt do Dhaon-Phoblacht Donetsk agus do Dhaon-Phoblacht Luhansk’ agus a thacaigh dá bhrí sin le gníomhaíochtaí agus beartais, agus a chuir gníomhaíochtaí agus beartais chun feidhme, ar gníomhaíochtaí agus beartais iad a bhaineann an bonn d’iomláine chríochach, de cheannasacht agus de neamhspleáchas na hÚcráine, agus a dhíchobhsaigh a thuilleadh an Úcráin.

23.02.2022

250.

Nikolay Arefyev

(Николай Васильевич Арефьев)

Dáta breithe: 11.03.1949

Comhalta den Dúma Stáit (State Duma) a vótáil i bhfabhar rún Uimh. 58243-8 ‘Maidir leis an achainí ó Dhúma Stáit Thionól Cónaidhme Chónaidhm na Rúise Chuig Uachtarán Chónaidhm na Rúise V.V. Putin maidir leis an ngá aitheantas a thabhairt do Dhaon-Phoblacht Donetsk agus do Dhaon-Phoblacht Luhansk’ agus a thacaigh dá bhrí sin le gníomhaíochtaí agus beartais, agus a chuir gníomhaíochtaí agus beartais chun feidhme, ar gníomhaíochtaí agus beartais iad a bhaineann an bonn d’iomláine chríochach, de cheannasacht agus de neamhspleáchas na hÚcráine, agus a dhíchobhsaigh a thuilleadh an Úcráin.

23.02.2022

251.

Boris Komotsky

(Комоцкий Борис Олегович)

Dáta breithe: 31.01.1956

Comhalta den Dúma Stáit (State Duma) a vótáil i bhfabhar rún Uimh. 58243-8 ‘Maidir leis an achainí ó Dhúma Stáit Thionól Cónaidhme Chónaidhm na Rúise Chuig Uachtarán Chónaidhm na Rúise V.V. Putin maidir leis an ngá aitheantas a thabhairt do Dhaon-Phoblacht Donetsk agus do Dhaon-Phoblacht Luhansk’ agus a thacaigh dá bhrí sin le gníomhaíochtaí agus beartais, agus a chuir gníomhaíochtaí agus beartais chun feidhme, ar gníomhaíochtaí agus beartais iad a bhaineann an bonn d’iomláine chríochach, de cheannasacht agus de neamhspleáchas na hÚcráine, agus a dhíchobhsaigh a thuilleadh an Úcráin.

23.02.2022

252.

Irina Filatova

(Филатова Ирина Анатольевна)

Dáta breithe: 8.08.1978

Comhalta den Dúma Stáit (State Duma) a vótáil i bhfabhar rún Uimh. 58243-8 ‘Maidir leis an achainí ó Dhúma Stáit Thionól Cónaidhme Chónaidhm na Rúise Chuig Uachtarán Chónaidhm na Rúise V.V. Putin maidir leis an ngá aitheantas a thabhairt do Dhaon-Phoblacht Donetsk agus do Dhaon-Phoblacht Luhansk’ agus a thacaigh dá bhrí sin le gníomhaíochtaí agus beartais, agus a chuir gníomhaíochtaí agus beartais chun feidhme, ar gníomhaíochtaí agus beartais iad a bhaineann an bonn d’iomláine chríochach, de cheannasacht agus de neamhspleáchas na hÚcráine, agus a dhíchobhsaigh a thuilleadh an Úcráin.

23.02.2022

253.

Sergey Levchenko

(Левченко Сергей Георгиевич)

Dáta breithe: 2.11.1953

Comhalta den Dúma Stáit (State Duma) a vótáil i bhfabhar rún Uimh. 58243-8 ‘Maidir leis an achainí ó Dhúma Stáit Thionól Cónaidhme Chónaidhm na Rúise Chuig Uachtarán Chónaidhm na Rúise V.V. Putin maidir leis an ngá aitheantas a thabhairt do Dhaon-Phoblacht Donetsk agus do Dhaon-Phoblacht Luhansk’ agus a thacaigh dá bhrí sin le gníomhaíochtaí agus beartais, agus a chuir gníomhaíochtaí agus beartais chun feidhme, ar gníomhaíochtaí agus beartais iad a bhaineann an bonn d’iomláine chríochach, de cheannasacht agus de neamhspleáchas na hÚcráine, agus a dhíchobhsaigh a thuilleadh an Úcráin.

23.02.2022

254.

Artyom Prokofyev

(Прокофьев Артём Вячеславович)

Dáta breithe: 31.12.1983

Comhalta den Dúma Stáit (State Duma) a vótáil i bhfabhar rún Uimh. 58243-8 ‘Maidir leis an achainí ó Dhúma Stáit Thionól Cónaidhme Chónaidhm na Rúise Chuig Uachtarán Chónaidhm na Rúise V.V. Putin maidir leis an ngá aitheantas a thabhairt do Dhaon-Phoblacht Donetsk agus do Dhaon-Phoblacht Luhansk’ agus a thacaigh dá bhrí sin le gníomhaíochtaí agus beartais, agus a chuir gníomhaíochtaí agus beartais chun feidhme, ar gníomhaíochtaí agus beartais iad a bhaineann an bonn d’iomláine chríochach, de cheannasacht agus de neamhspleáchas na hÚcráine, agus a dhíchobhsaigh a thuilleadh an Úcráin.

23.02.2022

255.

Maria Drobot

(Дробот Мария Владимировна)

Dáta breithe: 21.03.1982

Comhalta den Dúma Stáit (State Duma) a vótáil i bhfabhar rún Uimh. 58243-8 ‘Maidir leis an achainí ó Dhúma Stáit Thionól Cónaidhme Chónaidhm na Rúise Chuig Uachtarán Chónaidhm na Rúise V.V. Putin maidir leis an ngá aitheantas a thabhairt do Dhaon-Phoblacht Donetsk agus do Dhaon-Phoblacht Luhansk’ agus a thacaigh dá bhrí sin le gníomhaíochtaí agus beartais, agus a chuir gníomhaíochtaí agus beartais chun feidhme, ar gníomhaíochtaí agus beartais iad a bhaineann an bonn d’iomláine chríochach, de cheannasacht agus de neamhspleáchas na hÚcráine, agus a dhíchobhsaigh a thuilleadh an Úcráin.

23.02.2022

256.

Ivan Babich

(Бабич Иван Николаевич)

Dáta breithe: 2.09.1982

Comhalta den Dúma Stáit (State Duma) a vótáil i bhfabhar rún Uimh. 58243-8 ‘Maidir leis an achainí ó Dhúma Stáit Thionól Cónaidhme Chónaidhm na Rúise Chuig Uachtarán Chónaidhm na Rúise V.V. Putin maidir leis an ngá aitheantas a thabhairt do Dhaon-Phoblacht Donetsk agus do Dhaon-Phoblacht Luhansk’ agus a thacaigh dá bhrí sin le gníomhaíochtaí agus beartais, agus a chuir gníomhaíochtaí agus beartais chun feidhme, ar gníomhaíochtaí agus beartais iad a bhaineann an bonn d’iomláine chríochach, de cheannasacht agus de neamhspleáchas na hÚcráine, agus a dhíchobhsaigh a thuilleadh an Úcráin.

23.02.2022

257.

Nikolay Osadchy

(Осадчий Николай Иванович)

Dáta breithe: 8.12.1957

Comhalta den Dúma Stáit (State Duma) a vótáil i bhfabhar rún Uimh. 58243-8 ‘Maidir leis an achainí ó Dhúma Stáit Thionól Cónaidhme Chónaidhm na Rúise Chuig Uachtarán Chónaidhm na Rúise V.V. Putin maidir leis an ngá aitheantas a thabhairt do Dhaon-Phoblacht Donetsk agus do Dhaon-Phoblacht Luhansk’ agus a thacaigh dá bhrí sin le gníomhaíochtaí agus beartais, agus a chuir gníomhaíochtaí agus beartais chun feidhme, ar gníomhaíochtaí agus beartais iad a bhaineann an bonn d’iomláine chríochach, de cheannasacht agus de neamhspleáchas na hÚcráine, agus a dhíchobhsaigh a thuilleadh an Úcráin.

23.02.2022

258.

Alexey Korniyenko

(Корниенко Алексей Викторович)

Dáta breithe: 22.07.1976

Comhalta den Dúma Stáit (State Duma) a vótáil i bhfabhar rún Uimh. 58243-8 ‘Maidir leis an achainí ó Dhúma Stáit Thionól Cónaidhme Chónaidhm na Rúise Chuig Uachtarán Chónaidhm na Rúise V.V. Putin maidir leis an ngá aitheantas a thabhairt do Dhaon-Phoblacht Donetsk agus do Dhaon-Phoblacht Luhansk’ agus a thacaigh dá bhrí sin le gníomhaíochtaí agus beartais, agus a chuir gníomhaíochtaí agus beartais chun feidhme, ar gníomhaíochtaí agus beartais iad a bhaineann an bonn d’iomláine chríochach, de cheannasacht agus de neamhspleáchas na hÚcráine, agus a dhíchobhsaigh a thuilleadh an Úcráin.

23.02.2022

259.

Sergey Gavrilov

(Гаврилов Сергей Анатольевич)

Dáta breithe: 27.01.1966

Comhalta den Dúma Stáit (State Duma) a vótáil i bhfabhar rún Uimh. 58243-8 ‘Maidir leis an achainí ó Dhúma Stáit Thionól Cónaidhme Chónaidhm na Rúise Chuig Uachtarán Chónaidhm na Rúise V.V. Putin maidir leis an ngá aitheantas a thabhairt do Dhaon-Phoblacht Donetsk agus do Dhaon-Phoblacht Luhansk’ agus a thacaigh dá bhrí sin le gníomhaíochtaí agus beartais, agus a chuir gníomhaíochtaí agus beartais chun feidhme, ar gníomhaíochtaí agus beartais iad a bhaineann an bonn d’iomláine chríochach, de cheannasacht agus de neamhspleáchas na hÚcráine, agus a dhíchobhsaigh a thuilleadh an Úcráin.

23.02.2022

260.

Nikolay Ivanov

(Иванов Николай Николаевич)

Dáta breithe: 17.01.1957

Comhalta den Dúma Stáit (State Duma) a vótáil i bhfabhar rún Uimh. 58243-8 ‘Maidir leis an achainí ó Dhúma Stáit Thionól Cónaidhme Chónaidhm na Rúise Chuig Uachtarán Chónaidhm na Rúise V.V. Putin maidir leis an ngá aitheantas a thabhairt do Dhaon-Phoblacht Donetsk agus do Dhaon-Phoblacht Luhansk’ agus a thacaigh dá bhrí sin le gníomhaíochtaí agus beartais, agus a chuir gníomhaíochtaí agus beartais chun feidhme, ar gníomhaíochtaí agus beartais iad a bhaineann an bonn d’iomláine chríochach, de cheannasacht agus de neamhspleáchas na hÚcráine, agus a dhíchobhsaigh a thuilleadh an Úcráin.

23.02.2022

261.

Roman Lyabikhov

(Лябихов Роман Михайлович)

Dáta breithe: 7.05.1973

Comhalta den Dúma Stáit (State Duma) a vótáil i bhfabhar rún Uimh. 58243-8 ‘Maidir leis an achainí ó Dhúma Stáit Thionól Cónaidhme Chónaidhm na Rúise Chuig Uachtarán Chónaidhm na Rúise V.V. Putin maidir leis an ngá aitheantas a thabhairt do Dhaon-Phoblacht Donetsk agus do Dhaon-Phoblacht Luhansk’ agus a thacaigh dá bhrí sin le gníomhaíochtaí agus beartais, agus a chuir gníomhaíochtaí agus beartais chun feidhme, ar gníomhaíochtaí agus beartais iad a bhaineann an bonn d’iomláine chríochach, de cheannasacht agus de neamhspleáchas na hÚcráine, agus a dhíchobhsaigh a thuilleadh an Úcráin.

23.02.2022

261.

Vladimir Isakov

(Исаков Владимир Павлович)

Dáta breithe: 25.02.1987

Comhalta den Dúma Stáit (State Duma) a vótáil i bhfabhar rún Uimh. 58243-8 ‘Maidir leis an achainí ó Dhúma Stáit Thionól Cónaidhme Chónaidhm na Rúise Chuig Uachtarán Chónaidhm na Rúise V.V. Putin maidir leis an ngá aitheantas a thabhairt do Dhaon-Phoblacht Donetsk agus do Dhaon-Phoblacht Luhansk’ agus a thacaigh dá bhrí sin le gníomhaíochtaí agus beartais, agus a chuir gníomhaíochtaí agus beartais chun feidhme, ar gníomhaíochtaí agus beartais iad a bhaineann an bonn d’iomláine chríochach, de cheannasacht agus de neamhspleáchas na hÚcráine, agus a dhíchobhsaigh a thuilleadh an Úcráin.

23.02.2022

263.

Renat Suleymanov

(Сулейманов Ренат Исмаилович)

Dáta breithe: 24.12.1965

Comhalta den Dúma Stáit (State Duma) a vótáil i bhfabhar rún Uimh. 58243-8 ‘Maidir leis an achainí ó Dhúma Stáit Thionól Cónaidhme Chónaidhm na Rúise Chuig Uachtarán Chónaidhm na Rúise V.V. Putin maidir leis an ngá aitheantas a thabhairt do Dhaon-Phoblacht Donetsk agus do Dhaon-Phoblacht Luhansk’ agus a thacaigh dá bhrí sin le gníomhaíochtaí agus beartais, agus a chuir gníomhaíochtaí agus beartais chun feidhme, ar gníomhaíochtaí agus beartais iad a bhaineann an bonn d’iomláine chríochach, de cheannasacht agus de neamhspleáchas na hÚcráine, agus a dhíchobhsaigh a thuilleadh an Úcráin.

23.02.2022

264.

Vladimir Blotsky

(Блоцкий Владимир Николаевич)

Dáta breithe: 10.11.1977

Comhalta den Dúma Stáit (State Duma) a vótáil i bhfabhar rún Uimh. 58243-8 ‘Maidir leis an achainí ó Dhúma Stáit Thionól Cónaidhme Chónaidhm na Rúise Chuig Uachtarán Chónaidhm na Rúise V.V. Putin maidir leis an ngá aitheantas a thabhairt do Dhaon-Phoblacht Donetsk agus do Dhaon-Phoblacht Luhansk’ agus a thacaigh dá bhrí sin le gníomhaíochtaí agus beartais, agus a chuir gníomhaíochtaí agus beartais chun feidhme, ar gníomhaíochtaí agus beartais iad a bhaineann an bonn d’iomláine chríochach, de cheannasacht agus de neamhspleáchas na hÚcráine, agus a dhíchobhsaigh a thuilleadh an Úcráin.

23.02.2022

265.

Sergey Panteleyev

(Пантелеев Сергей Михайлович)

Dáta breithe: 4.07.1951

Comhalta den Dúma Stáit (State Duma) a vótáil i bhfabhar rún Uimh. 58243-8 ‘Maidir leis an achainí ó Dhúma Stáit Thionól Cónaidhme Chónaidhm na Rúise Chuig Uachtarán Chónaidhm na Rúise V.V. Putin maidir leis an ngá aitheantas a thabhairt do Dhaon-Phoblacht Donetsk agus do Dhaon-Phoblacht Luhansk’ agus a thacaigh dá bhrí sin le gníomhaíochtaí agus beartais, agus a chuir gníomhaíochtaí agus beartais chun feidhme, ar gníomhaíochtaí agus beartais iad a bhaineann an bonn d’iomláine chríochach, de cheannasacht agus de neamhspleáchas na hÚcráine, agus a dhíchobhsaigh a thuilleadh an Úcráin.

23.02.2022

266.

Georgy Kamnev

(Камнев Георгий Петрович)

Dáta breithe: 5.01.1983

Comhalta den Dúma Stáit (State Duma) a vótáil i bhfabhar rún Uimh. 58243-8 ‘Maidir leis an achainí ó Dhúma Stáit Thionól Cónaidhme Chónaidhm na Rúise Chuig Uachtarán Chónaidhm na Rúise V.V. Putin maidir leis an ngá aitheantas a thabhairt do Dhaon-Phoblacht Donetsk agus do Dhaon-Phoblacht Luhansk’ agus a thacaigh dá bhrí sin le gníomhaíochtaí agus beartais, agus a chuir gníomhaíochtaí agus beartais chun feidhme, ar gníomhaíochtaí agus beartais iad a bhaineann an bonn d’iomláine chríochach, de cheannasacht agus de neamhspleáchas na hÚcráine, agus a dhíchobhsaigh a thuilleadh an Úcráin.

23.02.2022

267.

Nikolay Vasilyev

(Васильев Николай Иванович)

Dáta breithe: 28.03.1958

Comhalta den Dúma Stáit (State Duma) a vótáil i bhfabhar rún Uimh. 58243-8 ‘Maidir leis an achainí ó Dhúma Stáit Thionól Cónaidhme Chónaidhm na Rúise Chuig Uachtarán Chónaidhm na Rúise V.V. Putin maidir leis an ngá aitheantas a thabhairt do Dhaon-Phoblacht Donetsk agus do Dhaon-Phoblacht Luhansk’ agus a thacaigh dá bhrí sin le gníomhaíochtaí agus beartais, agus a chuir gníomhaíochtaí agus beartais chun feidhme, ar gníomhaíochtaí agus beartais iad a bhaineann an bonn d’iomláine chríochach, de cheannasacht agus de neamhspleáchas na hÚcráine, agus a dhíchobhsaigh a thuilleadh an Úcráin.

23.02.2022

268.

Boris Ivanyuzhenkov

(Иванюженков Борис Викторович)

Dáta breithe: 28.02.1966

Comhalta den Dúma Stáit (State Duma) a vótáil i bhfabhar rún Uimh. 58243-8 ‘Maidir leis an achainí ó Dhúma Stáit Thionól Cónaidhme Chónaidhm na Rúise Chuig Uachtarán Chónaidhm na Rúise V.V. Putin maidir leis an ngá aitheantas a thabhairt do Dhaon-Phoblacht Donetsk agus do Dhaon-Phoblacht Luhansk’ agus a thacaigh dá bhrí sin le gníomhaíochtaí agus beartais, agus a chuir gníomhaíochtaí agus beartais chun feidhme, ar gníomhaíochtaí agus beartais iad a bhaineann an bonn d’iomláine chríochach, de cheannasacht agus de neamhspleáchas na hÚcráine, agus a dhíchobhsaigh a thuilleadh an Úcráin.

23.02.2022

269.

Viktor Sobolev

(Соболев Виктор Иванович)

Dáta breithe: 23.02.1950

Comhalta den Dúma Stáit (State Duma) a vótáil i bhfabhar rún Uimh. 58243-8 ‘Maidir leis an achainí ó Dhúma Stáit Thionól Cónaidhme Chónaidhm na Rúise Chuig Uachtarán Chónaidhm na Rúise V.V. Putin maidir leis an ngá aitheantas a thabhairt do Dhaon-Phoblacht Donetsk agus do Dhaon-Phoblacht Luhansk’ agus a thacaigh dá bhrí sin le gníomhaíochtaí agus beartais, agus a chuir gníomhaíochtaí agus beartais chun feidhme, ar gníomhaíochtaí agus beartais iad a bhaineann an bonn d’iomláine chríochach, de cheannasacht agus de neamhspleáchas na hÚcráine, agus a dhíchobhsaigh a thuilleadh an Úcráin.

23.02.2022

270.

Mikhail Avdeyev

(Авдеев Михаил Юрьевич)

Dáta Breithe: 06.03.1977

Comhalta den Dúma Stáit (State Duma) a vótáil i bhfabhar rún Uimh. 58243-8 ‘Maidir leis an achainí ó Dhúma Stáit Thionól Cónaidhme Chónaidhm na Rúise Chuig Uachtarán Chónaidhm na Rúise V.V. Putin maidir leis an ngá aitheantas a thabhairt do Dhaon-Phoblacht Donetsk agus do Dhaon-Phoblacht Luhansk’ agus a thacaigh dá bhrí sin le gníomhaíochtaí agus beartais, agus a chuir gníomhaíochtaí agus beartais chun feidhme, ar gníomhaíochtaí agus beartais iad a bhaineann an bonn d’iomláine chríochach, de cheannasacht agus de neamhspleáchas na hÚcráine, agus a dhíchobhsaigh a thuilleadh an Úcráin.

23.02.2022

271.

Nina Ostanina

(Останина Нина Александровна)

Dáta breithe: 26.12.1955

Comhalta den Dúma Stáit (State Duma) a vótáil i bhfabhar rún Uimh. 58243-8 ‘Maidir leis an achainí ó Dhúma Stáit Thionól Cónaidhme Chónaidhm na Rúise Chuig Uachtarán Chónaidhm na Rúise V.V. Putin maidir leis an ngá aitheantas a thabhairt do Dhaon-Phoblacht Donetsk agus do Dhaon-Phoblacht Luhansk’ agus a thacaigh dá bhrí sin le gníomhaíochtaí agus beartais, agus a chuir gníomhaíochtaí agus beartais chun feidhme, ar gníomhaíochtaí agus beartais iad a bhaineann an bonn d’iomláine chríochach, de cheannasacht agus de neamhspleáchas na hÚcráine, agus a dhíchobhsaigh a thuilleadh an Úcráin.

23.02.2022

272.

Yevgeny Bessonov

(Бессонов Евгений Иванович)

Dáta breithe: 26.11.1968

Comhalta den Dúma Stáit (State Duma) a vótáil i bhfabhar rún Uimh. 58243-8 ‘Maidir leis an achainí ó Dhúma Stáit Thionól Cónaidhme Chónaidhm na Rúise Chuig Uachtarán Chónaidhm na Rúise V.V. Putin maidir leis an ngá aitheantas a thabhairt do Dhaon-Phoblacht Donetsk agus do Dhaon-Phoblacht Luhansk’ agus a thacaigh dá bhrí sin le gníomhaíochtaí agus beartais, agus a chuir gníomhaíochtaí agus beartais chun feidhme, ar gníomhaíochtaí agus beartais iad a bhaineann an bonn d’iomláine chríochach, de cheannasacht agus de neamhspleáchas na hÚcráine, agus a dhíchobhsaigh a thuilleadh an Úcráin.

23.02.2022

273.

Nikolay Yezersky

(Езерский Николай Николаевич)

Dáta breithe: 8.05.1956

Comhalta den Dúma Stáit (State Duma) a vótáil i bhfabhar rún Uimh. 58243-8 ‘Maidir leis an achainí ó Dhúma Stáit Thionól Cónaidhme Chónaidhm na Rúise Chuig Uachtarán Chónaidhm na Rúise V.V. Putin maidir leis an ngá aitheantas a thabhairt do Dhaon-Phoblacht Donetsk agus do Dhaon-Phoblacht Luhansk’ agus a thacaigh dá bhrí sin le gníomhaíochtaí agus beartais, agus a chuir gníomhaíochtaí agus beartais chun feidhme, ar gníomhaíochtaí agus beartais iad a bhaineann an bonn d’iomláine chríochach, de cheannasacht agus de neamhspleáchas na hÚcráine, agus a dhíchobhsaigh a thuilleadh an Úcráin.

23.02.2022

274.

Sergei Obukhov

(Обухов Сергей Павлович)

Dáta breithe: 5.10.1958

Comhalta den Dúma Stáit (State Duma) a vótáil i bhfabhar rún Uimh. 58243-8 ‘Maidir leis an achainí ó Dhúma Stáit Thionól Cónaidhme Chónaidhm na Rúise Chuig Uachtarán Chónaidhm na Rúise V.V. Putin maidir leis an ngá aitheantas a thabhairt do Dhaon-Phoblacht Donetsk agus do Dhaon-Phoblacht Luhansk’ agus a thacaigh dá bhrí sin le gníomhaíochtaí agus beartais, agus a chuir gníomhaíochtaí agus beartais chun feidhme, ar gníomhaíochtaí agus beartais iad a bhaineann an bonn d’iomláine chríochach, de cheannasacht agus de neamhspleáchas na hÚcráine, agus a dhíchobhsaigh a thuilleadh an Úcráin.

23.02.2022

275.

Denis Parfyonov

(Парфенов Денис Андреевич)

Dáta breithe: 22.09.1987

Comhalta den Dúma Stáit (State Duma) a vótáil i bhfabhar rún Uimh. 58243-8 ‘Maidir leis an achainí ó Dhúma Stáit Thionól Cónaidhme Chónaidhm na Rúise Chuig Uachtarán Chónaidhm na Rúise V.V. Putin maidir leis an ngá aitheantas a thabhairt do Dhaon-Phoblacht Donetsk agus do Dhaon-Phoblacht Luhansk’ agus a thacaigh dá bhrí sin le gníomhaíochtaí agus beartais, agus a chuir gníomhaíochtaí agus beartais chun feidhme, ar gníomhaíochtaí agus beartais iad a bhaineann an bonn d’iomláine chríochach, de cheannasacht agus de neamhspleáchas na hÚcráine, agus a dhíchobhsaigh a thuilleadh an Úcráin.

23.02.2022

276.

Andrei Anatolyevich Alekhin

(Андрей Анатольевич Алехин)

Dáta breithe: 9.02.1959

Comhalta den Dúma Stáit (State Duma) a vótáil i bhfabhar rún Uimh. 58243-8 ‘Maidir leis an achainí ó Dhúma Stáit Thionól Cónaidhme Chónaidhm na Rúise Chuig Uachtarán Chónaidhm na Rúise V.V. Putin maidir leis an ngá aitheantas a thabhairt do Dhaon-Phoblacht Donetsk agus do Dhaon-Phoblacht Luhansk’ agus a thacaigh dá bhrí sin le gníomhaíochtaí agus beartais, agus a chuir gníomhaíochtaí agus beartais chun feidhme, ar gníomhaíochtaí agus beartais iad a bhaineann an bonn d’iomláine chríochach, de cheannasacht agus de neamhspleáchas na hÚcráine, agus a dhíchobhsaigh a thuilleadh an Úcráin.

23.02.2022

277.

Petr Revoldovich Ammosov

(Аммосов Петр Револьдович)

Dáta breithe: 22.09.1966

Comhalta den Dúma Stáit (State Duma) a vótáil i bhfabhar rún Uimh. 58243-8 ‘Maidir leis an achainí ó Dhúma Stáit Thionól Cónaidhme Chónaidhm na Rúise Chuig Uachtarán Chónaidhm na Rúise V.V. Putin maidir leis an ngá aitheantas a thabhairt do Dhaon-Phoblacht Donetsk agus do Dhaon-Phoblacht Luhansk’ agus a thacaigh dá bhrí sin le gníomhaíochtaí agus beartais, agus a chuir gníomhaíochtaí agus beartais chun feidhme, ar gníomhaíochtaí agus beartais iad a bhaineann an bonn d’iomláine chríochach, de cheannasacht agus de neamhspleáchas na hÚcráine, agus a dhíchobhsaigh a thuilleadh an Úcráin.

23.02.2022

278.

Sergei Kazankov

(Казанков Сергей Иванович)

Dáta breithe: 9.10.1972

Comhalta den Dúma Stáit (State Duma) a vótáil i bhfabhar rún Uimh. 58243-8 ‘Maidir leis an achainí ó Dhúma Stáit Thionól Cónaidhme Chónaidhm na Rúise Chuig Uachtarán Chónaidhm na Rúise V.V. Putin maidir leis an ngá aitheantas a thabhairt do Dhaon-Phoblacht Donetsk agus do Dhaon-Phoblacht Luhansk’ agus a thacaigh dá bhrí sin le gníomhaíochtaí agus beartais, agus a chuir gníomhaíochtaí agus beartais chun feidhme, ar gníomhaíochtaí agus beartais iad a bhaineann an bonn d’iomláine chríochach, de cheannasacht agus de neamhspleáchas na hÚcráine, agus a dhíchobhsaigh a thuilleadh an Úcráin.

23.02.2022

279.

Oleg Lebedev

(Лебедев Олег Александрович)

Dáta breithe: 12.10.1976

Comhalta den Dúma Stáit (State Duma) a vótáil i bhfabhar rún Uimh. 58243-8 ‘Maidir leis an achainí ó Dhúma Stáit Thionól Cónaidhme Chónaidhm na Rúise Chuig Uachtarán Chónaidhm na Rúise V.V. Putin maidir leis an ngá aitheantas a thabhairt do Dhaon-Phoblacht Donetsk agus do Dhaon-Phoblacht Luhansk’ agus a thacaigh dá bhrí sin le gníomhaíochtaí agus beartais, agus a chuir gníomhaíochtaí agus beartais chun feidhme, ar gníomhaíochtaí agus beartais iad a bhaineann an bonn d’iomláine chríochach, de cheannasacht agus de neamhspleáchas na hÚcráine, agus a dhíchobhsaigh a thuilleadh an Úcráin.

23.02.2022

280.

Mikhail Matveyev

(Матвеев Михаил Николаевич)

Dáta breithe: 13.05.1968

Comhalta den Dúma Stáit (State Duma) a vótáil i bhfabhar rún Uimh. 58243-8 ‘Maidir leis an achainí ó Dhúma Stáit Thionól Cónaidhme Chónaidhm na Rúise Chuig Uachtarán Chónaidhm na Rúise V.V. Putin maidir leis an ngá aitheantas a thabhairt do Dhaon-Phoblacht Donetsk agus do Dhaon-Phoblacht Luhansk’ agus a thacaigh dá bhrí sin le gníomhaíochtaí agus beartais, agus a chuir gníomhaíochtaí agus beartais chun feidhme, ar gníomhaíochtaí agus beartais iad a bhaineann an bonn d’iomláine chríochach, de cheannasacht agus de neamhspleáchas na hÚcráine, agus a dhíchobhsaigh a thuilleadh an Úcráin.

23.02.2022

281.

Maria Prusakova

(Прусакова Мария Николаевна)

Dáta breithe: 4.09.1983

Comhalta den Dúma Stáit (State Duma) a vótáil i bhfabhar rún Uimh. 58243-8 ‘Maidir leis an achainí ó Dhúma Stáit Thionól Cónaidhme Chónaidhm na Rúise Chuig Uachtarán Chónaidhm na Rúise V.V. Putin maidir leis an ngá aitheantas a thabhairt do Dhaon-Phoblacht Donetsk agus do Dhaon-Phoblacht Luhansk’ agus a thacaigh dá bhrí sin le gníomhaíochtaí agus beartais, agus a chuir gníomhaíochtaí agus beartais chun feidhme, ar gníomhaíochtaí agus beartais iad a bhaineann an bonn d’iomláine chríochach, de cheannasacht agus de neamhspleáchas na hÚcráine, agus a dhíchobhsaigh a thuilleadh an Úcráin.

23.02.2022

282.

Oleg Smolin

(Смолин Олег Николаевич)

Dáta breithe: 10.2.1952

Comhalta den Dúma Stáit (State Duma) a vótáil i bhfabhar rún Uimh. 58243-8 ‘Maidir leis an achainí ó Dhúma Stáit Thionól Cónaidhme Chónaidhm na Rúise Chuig Uachtarán Chónaidhm na Rúise V.V. Putin maidir leis an ngá aitheantas a thabhairt do Dhaon-Phoblacht Donetsk agus do Dhaon-Phoblacht Luhansk’ agus a thacaigh dá bhrí sin le gníomhaíochtaí agus beartais, agus a chuir gníomhaíochtaí agus beartais chun feidhme, ar gníomhaíochtaí agus beartais iad a bhaineann an bonn d’iomláine chríochach, de cheannasacht agus de neamhspleáchas na hÚcráine, agus a dhíchobhsaigh a thuilleadh an Úcráin.

23.02.2022

283.

Mikhail Shchapov

(Щапов Михаил Викторович)

Dáta breithe: 20.09.1975

Comhalta den Dúma Stáit (State Duma) a vótáil i bhfabhar rún Uimh. 58243-8 ‘Maidir leis an achainí ó Dhúma Stáit Thionól Cónaidhme Chónaidhm na Rúise Chuig Uachtarán Chónaidhm na Rúise V.V. Putin maidir leis an ngá aitheantas a thabhairt do Dhaon-Phoblacht Donetsk agus do Dhaon-Phoblacht Luhansk’ agus a thacaigh dá bhrí sin le gníomhaíochtaí agus beartais, agus a chuir gníomhaíochtaí agus beartais chun feidhme, ar gníomhaíochtaí agus beartais iad a bhaineann an bonn d’iomláine chríochach, de cheannasacht agus de neamhspleáchas na hÚcráine, agus a dhíchobhsaigh a thuilleadh an Úcráin.

23.02.2022

284.

Sergei Karginov

(Каргинов Сергей Генрихович)

Dáta breithe: 5.09.1969

Comhalta den Dúma Stáit (State Duma) a vótáil i bhfabhar rún Uimh. 58243-8 ‘Maidir leis an achainí ó Dhúma Stáit Thionól Cónaidhme Chónaidhm na Rúise Chuig Uachtarán Chónaidhm na Rúise V.V. Putin maidir leis an ngá aitheantas a thabhairt do Dhaon-Phoblacht Donetsk agus do Dhaon-Phoblacht Luhansk’ agus a thacaigh dá bhrí sin le gníomhaíochtaí agus beartais, agus a chuir gníomhaíochtaí agus beartais chun feidhme, ar gníomhaíochtaí agus beartais iad a bhaineann an bonn d’iomláine chríochach, de cheannasacht agus de neamhspleáchas na hÚcráine, agus a dhíchobhsaigh a thuilleadh an Úcráin.

23.02.2022

285.

Yaroslav Nilov

(Нилов Ярослав Евгеньевич)

Dáta breithe: 20.03.1982

Comhalta den Dúma Stáit (State Duma) a vótáil i bhfabhar rún Uimh. 58243-8 ‘Maidir leis an achainí ó Dhúma Stáit Thionól Cónaidhme Chónaidhm na Rúise Chuig Uachtarán Chónaidhm na Rúise V.V. Putin maidir leis an ngá aitheantas a thabhairt do Dhaon-Phoblacht Donetsk agus do Dhaon-Phoblacht Luhansk’ agus a thacaigh dá bhrí sin le gníomhaíochtaí agus beartais, agus a chuir gníomhaíochtaí agus beartais chun feidhme, ar gníomhaíochtaí agus beartais iad a bhaineann an bonn d’iomláine chríochach, de cheannasacht agus de neamhspleáchas na hÚcráine, agus a dhíchobhsaigh a thuilleadh an Úcráin.

23.02.2022

286.

Vladimir Sipyagin

(Владимир Владимирович Сипягин)

Dáta breithe: 19.02.1970

Comhalta den Dúma Stáit (State Duma) a vótáil i bhfabhar rún Uimh. 58243-8 ‘Maidir leis an achainí ó Dhúma Stáit Thionól Cónaidhme Chónaidhm na Rúise Chuig Uachtarán Chónaidhm na Rúise V.V. Putin maidir leis an ngá aitheantas a thabhairt do Dhaon-Phoblacht Donetsk agus do Dhaon-Phoblacht Luhansk’ agus a thacaigh dá bhrí sin le gníomhaíochtaí agus beartais, agus a chuir gníomhaíochtaí agus beartais chun feidhme, ar gníomhaíochtaí agus beartais iad a bhaineann an bonn d’iomláine chríochach, de cheannasacht agus de neamhspleáchas na hÚcráine, agus a dhíchobhsaigh a thuilleadh an Úcráin.

23.02.2022

287.

Vasily Vlasov

(Власов Василий Максимович)

Dáta breithe: 27.06.1995

Comhalta den Dúma Stáit (State Duma) a vótáil i bhfabhar rún Uimh. 58243-8 ‘Maidir leis an achainí ó Dhúma Stáit Thionól Cónaidhme Chónaidhm na Rúise Chuig Uachtarán Chónaidhm na Rúise V.V. Putin maidir leis an ngá aitheantas a thabhairt do Dhaon-Phoblacht Donetsk agus do Dhaon-Phoblacht Luhansk’ agus a thacaigh dá bhrí sin le gníomhaíochtaí agus beartais, agus a chuir gníomhaíochtaí agus beartais chun feidhme, ar gníomhaíochtaí agus beartais iad a bhaineann an bonn d’iomláine chríochach, de cheannasacht agus de neamhspleáchas na hÚcráine, agus a dhíchobhsaigh a thuilleadh an Úcráin.

23.02.2022

288.

Boris Chernyshov

(Чернышов Борис Александрович)

Dáta breithe: 25.06.1991

Comhalta den Dúma Stáit (State Duma) a vótáil i bhfabhar rún Uimh. 58243-8 ‘Maidir leis an achainí ó Dhúma Stáit Thionól Cónaidhme Chónaidhm na Rúise Chuig Uachtarán Chónaidhm na Rúise V.V. Putin maidir leis an ngá aitheantas a thabhairt do Dhaon-Phoblacht Donetsk agus do Dhaon-Phoblacht Luhansk’ agus a thacaigh dá bhrí sin le gníomhaíochtaí agus beartais, agus a chuir gníomhaíochtaí agus beartais chun feidhme, ar gníomhaíochtaí agus beartais iad a bhaineann an bonn d’iomláine chríochach, de cheannasacht agus de neamhspleáchas na hÚcráine, agus a dhíchobhsaigh a thuilleadh an Úcráin.

23.02.2022

289.

Andrey Lugovoy

(Луговой Андрей Константинович)

Dáta breithe: 19.09.1966

Comhalta den Dúma Stáit (State Duma) a vótáil i bhfabhar rún Uimh. 58243-8 ‘Maidir leis an achainí ó Dhúma Stáit Thionól Cónaidhme Chónaidhm na Rúise Chuig Uachtarán Chónaidhm na Rúise V.V. Putin maidir leis an ngá aitheantas a thabhairt do Dhaon-Phoblacht Donetsk agus do Dhaon-Phoblacht Luhansk’ agus a thacaigh dá bhrí sin le gníomhaíochtaí agus beartais, agus a chuir gníomhaíochtaí agus beartais chun feidhme, ar gníomhaíochtaí agus beartais iad a bhaineann an bonn d’iomláine chríochach, de cheannasacht agus de neamhspleáchas na hÚcráine, agus a dhíchobhsaigh a thuilleadh an Úcráin.

23.02.2022

290.

Dmitry Svishchev

(Свищев Дмитрий Александрович)

Dáta breithe: 22.05.1969

Comhalta den Dúma Stáit (State Duma) a vótáil i bhfabhar rún Uimh. 58243-8 ‘Maidir leis an achainí ó Dhúma Stáit Thionól Cónaidhme Chónaidhm na Rúise Chuig Uachtarán Chónaidhm na Rúise V.V. Putin maidir leis an ngá aitheantas a thabhairt do Dhaon-Phoblacht Donetsk agus do Dhaon-Phoblacht Luhansk’ agus a thacaigh dá bhrí sin le gníomhaíochtaí agus beartais, agus a chuir gníomhaíochtaí agus beartais chun feidhme, ar gníomhaíochtaí agus beartais iad a bhaineann an bonn d’iomláine chríochach, de cheannasacht agus de neamhspleáchas na hÚcráine, agus a dhíchobhsaigh a thuilleadh an Úcráin.

23.02.2022

291.

Valery Seleznyov

(Селезнев Валерий Сергеевич)

Dáta breithe: 5.09.1964

Comhalta den Dúma Stáit (State Duma) a vótáil i bhfabhar rún Uimh. 58243-8 ‘Maidir leis an achainí ó Dhúma Stáit Thionól Cónaidhme Chónaidhm na Rúise Chuig Uachtarán Chónaidhm na Rúise V.V. Putin maidir leis an ngá aitheantas a thabhairt do Dhaon-Phoblacht Donetsk agus do Dhaon-Phoblacht Luhansk’ agus a thacaigh dá bhrí sin le gníomhaíochtaí agus beartais, agus a chuir gníomhaíochtaí agus beartais chun feidhme, ar gníomhaíochtaí agus beartais iad a bhaineann an bonn d’iomláine chríochach, de cheannasacht agus de neamhspleáchas na hÚcráine, agus a dhíchobhsaigh a thuilleadh an Úcráin.

23.02.2022

292.

Kaplan Panesh

(Панеш Каплан Мугдинович)

Dáta breithe: 04.09.1974

Comhalta den Dúma Stáit (State Duma) a vótáil i bhfabhar rún Uimh. 58243-8 ‘Maidir leis an achainí ó Dhúma Stáit Thionól Cónaidhme Chónaidhm na Rúise Chuig Uachtarán Chónaidhm na Rúise V.V. Putin maidir leis an ngá aitheantas a thabhairt do Dhaon-Phoblacht Donetsk agus do Dhaon-Phoblacht Luhansk’ agus a thacaigh dá bhrí sin le gníomhaíochtaí agus beartais, agus a chuir gníomhaíochtaí agus beartais chun feidhme, ar gníomhaíochtaí agus beartais iad a bhaineann an bonn d’iomláine chríochach, de cheannasacht agus de neamhspleáchas na hÚcráine, agus a dhíchobhsaigh a thuilleadh an Úcráin.

23.02.2022

293.

Arkady Svistunov

(Свистунов Аркадий Николаевич)

Dáta breithe: 28.04.1965

Comhalta den Dúma Stáit (State Duma) a vótáil i bhfabhar rún Uimh. 58243-8 ‘Maidir leis an achainí ó Dhúma Stáit Thionól Cónaidhme Chónaidhm na Rúise Chuig Uachtarán Chónaidhm na Rúise V.V. Putin maidir leis an ngá aitheantas a thabhairt do Dhaon-Phoblacht Donetsk agus do Dhaon-Phoblacht Luhansk’ agus a thacaigh dá bhrí sin le gníomhaíochtaí agus beartais, agus a chuir gníomhaíochtaí agus beartais chun feidhme, ar gníomhaíochtaí agus beartais iad a bhaineann an bonn d’iomláine chríochach, de cheannasacht agus de neamhspleáchas na hÚcráine, agus a dhíchobhsaigh a thuilleadh an Úcráin.

23.02.2022

294.

Stanislav Naumov

(Наумов Станислав Александрович)

Dáta breithe: 4.10.1972

Comhalta den Dúma Stáit (State Duma) a vótáil i bhfabhar rún Uimh. 58243-8 ‘Maidir leis an achainí ó Dhúma Stáit Thionól Cónaidhme Chónaidhm na Rúise Chuig Uachtarán Chónaidhm na Rúise V.V. Putin maidir leis an ngá aitheantas a thabhairt do Dhaon-Phoblacht Donetsk agus do Dhaon-Phoblacht Luhansk’ agus a thacaigh dá bhrí sin le gníomhaíochtaí agus beartais, agus a chuir gníomhaíochtaí agus beartais chun feidhme, ar gníomhaíochtaí agus beartais iad a bhaineann an bonn d’iomláine chríochach, de cheannasacht agus de neamhspleáchas na hÚcráine, agus a dhíchobhsaigh a thuilleadh an Úcráin.

23.02.2022

295.

Vladimir Koshelev

(Кошелев Владимир Алексеевич)

Dáta breithe: 1.10.1974

Comhalta den Dúma Stáit (State Duma) a vótáil i bhfabhar rún Uimh. 58243-8 ‘Maidir leis an achainí ó Dhúma Stáit Thionól Cónaidhme Chónaidhm na Rúise Chuig Uachtarán Chónaidhm na Rúise V.V. Putin maidir leis an ngá aitheantas a thabhairt do Dhaon-Phoblacht Donetsk agus do Dhaon-Phoblacht Luhansk’ agus a thacaigh dá bhrí sin le gníomhaíochtaí agus beartais, agus a chuir gníomhaíochtaí agus beartais chun feidhme, ar gníomhaíochtaí agus beartais iad a bhaineann an bonn d’iomláine chríochach, de cheannasacht agus de neamhspleáchas na hÚcráine, agus a dhíchobhsaigh a thuilleadh an Úcráin.

23.02.2022

296.

Ivan Musatov

(Мусатов Иван Михайлович)

Dáta breithe: 14.02.1976

Comhalta den Dúma Stáit (State Duma) a vótáil i bhfabhar rún Uimh. 58243-8 ‘Maidir leis an achainí ó Dhúma Stáit Thionól Cónaidhme Chónaidhm na Rúise Chuig Uachtarán Chónaidhm na Rúise V.V. Putin maidir leis an ngá aitheantas a thabhairt do Dhaon-Phoblacht Donetsk agus do Dhaon-Phoblacht Luhansk’ agus a thacaigh dá bhrí sin le gníomhaíochtaí agus beartais, agus a chuir gníomhaíochtaí agus beartais chun feidhme, ar gníomhaíochtaí agus beartais iad a bhaineann an bonn d’iomláine chríochach, de cheannasacht agus de neamhspleáchas na hÚcráine, agus a dhíchobhsaigh a thuilleadh an Úcráin.

23.02.2022

297.

Yevgeny Markov

(Марков Евгений Владимирович)

Dáta breithe: 8.11.1973

Comhalta den Dúma Stáit (State Duma) a vótáil i bhfabhar rún Uimh. 58243-8 ‘Maidir leis an achainí ó Dhúma Stáit Thionól Cónaidhme Chónaidhm na Rúise Chuig Uachtarán Chónaidhm na Rúise V.V. Putin maidir leis an ngá aitheantas a thabhairt do Dhaon-Phoblacht Donetsk agus do Dhaon-Phoblacht Luhansk’ agus a thacaigh dá bhrí sin le gníomhaíochtaí agus beartais, agus a chuir gníomhaíochtaí agus beartais chun feidhme, ar gníomhaíochtaí agus beartais iad a bhaineann an bonn d’iomláine chríochach, de cheannasacht agus de neamhspleáchas na hÚcráine, agus a dhíchobhsaigh a thuilleadh an Úcráin.

23.02.2022

298.

Ivan Sukharev

(Сухарев Иван Константинович)

Dáta breithe: 10.06.1978

Comhalta den Dúma Stáit (State Duma) a vótáil i bhfabhar rún Uimh. 58243-8 ‘Maidir leis an achainí ó Dhúma Stáit Thionól Cónaidhme Chónaidhm na Rúise Chuig Uachtarán Chónaidhm na Rúise V.V. Putin maidir leis an ngá aitheantas a thabhairt do Dhaon-Phoblacht Donetsk agus do Dhaon-Phoblacht Luhansk’ agus a thacaigh dá bhrí sin le gníomhaíochtaí agus beartais, agus a chuir gníomhaíochtaí agus beartais chun feidhme, ar gníomhaíochtaí agus beartais iad a bhaineann an bonn d’iomláine chríochach, de cheannasacht agus de neamhspleáchas na hÚcráine, agus a dhíchobhsaigh a thuilleadh an Úcráin.

23.02.2022

299.

Boris Paykin

(Пайкин Борис Романович)

Dáta breithe: 26.03.1965

Comhalta den Dúma Stáit (State Duma) a vótáil i bhfabhar rún Uimh. 58243-8 ‘Maidir leis an achainí ó Dhúma Stáit Thionól Cónaidhme Chónaidhm na Rúise Chuig Uachtarán Chónaidhm na Rúise V.V. Putin maidir leis an ngá aitheantas a thabhairt do Dhaon-Phoblacht Donetsk agus do Dhaon-Phoblacht Luhansk’ agus a thacaigh dá bhrí sin le gníomhaíochtaí agus beartais, agus a chuir gníomhaíochtaí agus beartais chun feidhme, ar gníomhaíochtaí agus beartais iad a bhaineann an bonn d’iomláine chríochach, de cheannasacht agus de neamhspleáchas na hÚcráine, agus a dhíchobhsaigh a thuilleadh an Úcráin.

23.02.2022

300.

Yuri Napso

(Напсо Юрий Аисович)

Dáta breithe: 17.04.1973

Comhalta den Dúma Stáit (State Duma) a vótáil i bhfabhar rún Uimh. 58243-8 ‘Maidir leis an achainí ó Dhúma Stáit Thionól Cónaidhme Chónaidhm na Rúise Chuig Uachtarán Chónaidhm na Rúise V.V. Putin maidir leis an ngá aitheantas a thabhairt do Dhaon-Phoblacht Donetsk agus do Dhaon-Phoblacht Luhansk’ agus a thacaigh dá bhrí sin le gníomhaíochtaí agus beartais, agus a chuir gníomhaíochtaí agus beartais chun feidhme, ar gníomhaíochtaí agus beartais iad a bhaineann an bonn d’iomláine chríochach, de cheannasacht agus de neamhspleáchas na hÚcráine, agus a dhíchobhsaigh a thuilleadh an Úcráin.

23.02.2022

301.

Aleksei Didenko

(Диденко Алексей Николаевич)

Dáta breithe: 30.03.1983

Comhalta den Dúma Stáit (State Duma) a vótáil i bhfabhar rún Uimh. 58243-8 ‘Maidir leis an achainí ó Dhúma Stáit Thionól Cónaidhme Chónaidhm na Rúise Chuig Uachtarán Chónaidhm na Rúise V.V. Putin maidir leis an ngá aitheantas a thabhairt do Dhaon-Phoblacht Donetsk agus do Dhaon-Phoblacht Luhansk’ agus a thacaigh dá bhrí sin le gníomhaíochtaí agus beartais, agus a chuir gníomhaíochtaí agus beartais chun feidhme, ar gníomhaíochtaí agus beartais iad a bhaineann an bonn d’iomláine chríochach, de cheannasacht agus de neamhspleáchas na hÚcráine, agus a dhíchobhsaigh a thuilleadh an Úcráin.

23.02.2022

302.

Aleksei Zhuravlyev

(Журавлев Алексей Александрович)

Dáta breithe: 30.06.1962

Comhalta den Dúma Stáit (State Duma) a vótáil i bhfabhar rún Uimh. 58243-8 ‘Maidir leis an achainí ó Dhúma Stáit Thionól Cónaidhme Chónaidhm na Rúise Chuig Uachtarán Chónaidhm na Rúise V.V. Putin maidir leis an ngá aitheantas a thabhairt do Dhaon-Phoblacht Donetsk agus do Dhaon-Phoblacht Luhansk’ agus a thacaigh dá bhrí sin le gníomhaíochtaí agus beartais, agus a chuir gníomhaíochtaí agus beartais chun feidhme, ar gníomhaíochtaí agus beartais iad a bhaineann an bonn d’iomláine chríochach, de cheannasacht agus de neamhspleáchas na hÚcráine, agus a dhíchobhsaigh a thuilleadh an Úcráin.

23.02.2022

303.

Sergei Leonov

(Леонов Сергей Дмитриевич)

Dáta breithe: 9.05.1983

Comhalta den Dúma Stáit (State Duma) a vótáil i bhfabhar rún Uimh. 58243-8 ‘Maidir leis an achainí ó Dhúma Stáit Thionól Cónaidhme Chónaidhm na Rúise Chuig Uachtarán Chónaidhm na Rúise V.V. Putin maidir leis an ngá aitheantas a thabhairt do Dhaon-Phoblacht Donetsk agus do Dhaon-Phoblacht Luhansk’ agus a thacaigh dá bhrí sin le gníomhaíochtaí agus beartais, agus a chuir gníomhaíochtaí agus beartais chun feidhme, ar gníomhaíochtaí agus beartais iad a bhaineann an bonn d’iomláine chríochach, de cheannasacht agus de neamhspleáchas na hÚcráine, agus a dhíchobhsaigh a thuilleadh an Úcráin.

23.02.2022

304.

Gennady Semigin

(Семигин Геннадий Юрьевич)

Dáta breithe: 23.03.1964

Comhalta den Dúma Stáit (State Duma) a vótáil i bhfabhar rún Uimh. 58243-8 ‘Maidir leis an achainí ó Dhúma Stáit Thionól Cónaidhme Chónaidhm na Rúise Chuig Uachtarán Chónaidhm na Rúise V.V. Putin maidir leis an ngá aitheantas a thabhairt do Dhaon-Phoblacht Donetsk agus do Dhaon-Phoblacht Luhansk’ agus a thacaigh dá bhrí sin le gníomhaíochtaí agus beartais, agus a chuir gníomhaíochtaí agus beartais chun feidhme, ar gníomhaíochtaí agus beartais iad a bhaineann an bonn d’iomláine chríochach, de cheannasacht agus de neamhspleáchas na hÚcráine, agus a dhíchobhsaigh a thuilleadh an Úcráin.

23.02.2022

305.

Aleksandr Terentyev

(Терентьев Александр Васильевич)

Dáta breithe: 1.01.1961

Comhalta den Dúma Stáit (State Duma) a vótáil i bhfabhar rún Uimh. 58243-8 ‘Maidir leis an achainí ó Dhúma Stáit Thionól Cónaidhme Chónaidhm na Rúise Chuig Uachtarán Chónaidhm na Rúise V.V. Putin maidir leis an ngá aitheantas a thabhairt do Dhaon-Phoblacht Donetsk agus do Dhaon-Phoblacht Luhansk’ agus a thacaigh dá bhrí sin le gníomhaíochtaí agus beartais, agus a chuir gníomhaíochtaí agus beartais chun feidhme, ar gníomhaíochtaí agus beartais iad a bhaineann an bonn d’iomláine chríochach, de cheannasacht agus de neamhspleáchas na hÚcráine, agus a dhíchobhsaigh a thuilleadh an Úcráin.

23.02.2022

306.

Fedot Tumusov

(Тумусов Федот Семёнович)

Dáta breithe: 30.06.1955

Comhalta den Dúma Stáit (State Duma) a vótáil i bhfabhar rún Uimh. 58243-8 ‘Maidir leis an achainí ó Dhúma Stáit Thionól Cónaidhme Chónaidhm na Rúise Chuig Uachtarán Chónaidhm na Rúise V.V. Putin maidir leis an ngá aitheantas a thabhairt do Dhaon-Phoblacht Donetsk agus do Dhaon-Phoblacht Luhansk’ agus a thacaigh dá bhrí sin le gníomhaíochtaí agus beartais, agus a chuir gníomhaíochtaí agus beartais chun feidhme, ar gníomhaíochtaí agus beartais iad a bhaineann an bonn d’iomláine chríochach, de cheannasacht agus de neamhspleáchas na hÚcráine, agus a dhíchobhsaigh a thuilleadh an Úcráin.

23.02.2022

307.

Timur Kanokov

(Каноков Тимур Борисович)

Dáta breithe: 24.09.1972

Comhalta den Dúma Stáit (State Duma) a vótáil i bhfabhar rún Uimh. 58243-8 ‘Maidir leis an achainí ó Dhúma Stáit Thionól Cónaidhme Chónaidhm na Rúise Chuig Uachtarán Chónaidhm na Rúise V.V. Putin maidir leis an ngá aitheantas a thabhairt do Dhaon-Phoblacht Donetsk agus do Dhaon-Phoblacht Luhansk’ agus a thacaigh dá bhrí sin le gníomhaíochtaí agus beartais, agus a chuir gníomhaíochtaí agus beartais chun feidhme, ar gníomhaíochtaí agus beartais iad a bhaineann an bonn d’iomláine chríochach, de cheannasacht agus de neamhspleáchas na hÚcráine, agus a dhíchobhsaigh a thuilleadh an Úcráin.

23.02.2022

308.

Igor Ananskikh

(Ананских Игорь Александрович)

Dáta breithe: 06.09.1966

Comhalta den Dúma Stáit (State Duma) a vótáil i bhfabhar rún Uimh. 58243-8 ‘Maidir leis an achainí ó Dhúma Stáit Thionól Cónaidhme Chónaidhm na Rúise Chuig Uachtarán Chónaidhm na Rúise V.V. Putin maidir leis an ngá aitheantas a thabhairt do Dhaon-Phoblacht Donetsk agus do Dhaon-Phoblacht Luhansk’ agus a thacaigh dá bhrí sin le gníomhaíochtaí agus beartais, agus a chuir gníomhaíochtaí agus beartais chun feidhme, ar gníomhaíochtaí agus beartais iad a bhaineann an bonn d’iomláine chríochach, de cheannasacht agus de neamhspleáchas na hÚcráine, agus a dhíchobhsaigh a thuilleadh an Úcráin.

23.02.2022

309.

Vadim Belousov

(Белоусов Вадим Владимирович)

Dáta breithe: 2.10.1960

Comhalta den Dúma Stáit (State Duma) a vótáil i bhfabhar rún Uimh. 58243-8 ‘Maidir leis an achainí ó Dhúma Stáit Thionól Cónaidhme Chónaidhm na Rúise Chuig Uachtarán Chónaidhm na Rúise V.V. Putin maidir leis an ngá aitheantas a thabhairt do Dhaon-Phoblacht Donetsk agus do Dhaon-Phoblacht Luhansk’ agus a thacaigh dá bhrí sin le gníomhaíochtaí agus beartais, agus a chuir gníomhaíochtaí agus beartais chun feidhme, ar gníomhaíochtaí agus beartais iad a bhaineann an bonn d’iomláine chríochach, de cheannasacht agus de neamhspleáchas na hÚcráine, agus a dhíchobhsaigh a thuilleadh an Úcráin.

23.02.2022

310.

Dmitry Gusev

(Гусев Дмитрий Геннадьевич)

Dáta breithe: 23.07.1972

Comhalta den Dúma Stáit (State Duma) a vótáil i bhfabhar rún Uimh. 58243-8 ‘Maidir leis an achainí ó Dhúma Stáit Thionól Cónaidhme Chónaidhm na Rúise Chuig Uachtarán Chónaidhm na Rúise V.V. Putin maidir leis an ngá aitheantas a thabhairt do Dhaon-Phoblacht Donetsk agus do Dhaon-Phoblacht Luhansk’ agus a thacaigh dá bhrí sin le gníomhaíochtaí agus beartais, agus a chuir gníomhaíochtaí agus beartais chun feidhme, ar gníomhaíochtaí agus beartais iad a bhaineann an bonn d’iomláine chríochach, de cheannasacht agus de neamhspleáchas na hÚcráine, agus a dhíchobhsaigh a thuilleadh an Úcráin.

23.02.2022

311.

Aleksandr Remezkov

(Ремезков Александр Александрович)

Dáta breithe: 7.04.1962

Comhalta den Dúma Stáit (State Duma) a vótáil i bhfabhar rún Uimh. 58243-8 ‘Maidir leis an achainí ó Dhúma Stáit Thionól Cónaidhme Chónaidhm na Rúise Chuig Uachtarán Chónaidhm na Rúise V.V. Putin maidir leis an ngá aitheantas a thabhairt do Dhaon-Phoblacht Donetsk agus do Dhaon-Phoblacht Luhansk’ agus a thacaigh dá bhrí sin le gníomhaíochtaí agus beartais, agus a chuir gníomhaíochtaí agus beartais chun feidhme, ar gníomhaíochtaí agus beartais iad a bhaineann an bonn d’iomláine chríochach, de cheannasacht agus de neamhspleáchas na hÚcráine, agus a dhíchobhsaigh a thuilleadh an Úcráin.

23.02.2022

312.

Andrei Kuznetsov

(Кузнецов Андрей Анатольевич)

Dáta breithe: 29.5.1972

Comhalta den Dúma Stáit (State Duma) a vótáil i bhfabhar rún Uimh. 58243-8 ‘Maidir leis an achainí ó Dhúma Stáit Thionól Cónaidhme Chónaidhm na Rúise Chuig Uachtarán Chónaidhm na Rúise V.V. Putin maidir leis an ngá aitheantas a thabhairt do Dhaon-Phoblacht Donetsk agus do Dhaon-Phoblacht Luhansk’ agus a thacaigh dá bhrí sin le gníomhaíochtaí agus beartais, agus a chuir gníomhaíochtaí agus beartais chun feidhme, ar gníomhaíochtaí agus beartais iad a bhaineann an bonn d’iomláine chríochach, de cheannasacht agus de neamhspleáchas na hÚcráine, agus a dhíchobhsaigh a thuilleadh an Úcráin.

23.02.2022

313.

Sergei Kabyshev

(Кабышев Сергей Владимирович)

Dáta breithe: 04.09.1963

Comhalta den Dúma Stáit (State Duma) a vótáil i bhfabhar rún Uimh. 58243-8 ‘Maidir leis an achainí ó Dhúma Stáit Thionól Cónaidhme Chónaidhm na Rúise Chuig Uachtarán Chónaidhm na Rúise V.V. Putin maidir leis an ngá aitheantas a thabhairt do Dhaon-Phoblacht Donetsk agus do Dhaon-Phoblacht Luhansk’ agus a thacaigh dá bhrí sin le gníomhaíochtaí agus beartais, agus a chuir gníomhaíochtaí agus beartais chun feidhme, ar gníomhaíochtaí agus beartais iad a bhaineann an bonn d’iomláine chríochach, de cheannasacht agus de neamhspleáchas na hÚcráine, agus a dhíchobhsaigh a thuilleadh an Úcráin.

23.02.2022

314.

Mikhail Delyagin

(Делягин Михаил Геннадьевич)

Dáta breithe: 18.03.1968

Comhalta den Dúma Stáit (State Duma) a vótáil i bhfabhar rún Uimh. 58243-8 ‘Maidir leis an achainí ó Dhúma Stáit Thionól Cónaidhme Chónaidhm na Rúise Chuig Uachtarán Chónaidhm na Rúise V.V. Putin maidir leis an ngá aitheantas a thabhairt do Dhaon-Phoblacht Donetsk agus do Dhaon-Phoblacht Luhansk’ agus a thacaigh dá bhrí sin le gníomhaíochtaí agus beartais, agus a chuir gníomhaíochtaí agus beartais chun feidhme, ar gníomhaíochtaí agus beartais iad a bhaineann an bonn d’iomláine chríochach, de cheannasacht agus de neamhspleáchas na hÚcráine, agus a dhíchobhsaigh a thuilleadh an Úcráin.

23.02.2022

315.

Oleg Nilov

(Нилов Олег Анатольевич)

Dáta breithe: 8.05.1962

Comhalta den Dúma Stáit (State Duma) a vótáil i bhfabhar rún Uimh. 58243-8 ‘Maidir leis an achainí ó Dhúma Stáit Thionól Cónaidhme Chónaidhm na Rúise Chuig Uachtarán Chónaidhm na Rúise V.V. Putin maidir leis an ngá aitheantas a thabhairt do Dhaon-Phoblacht Donetsk agus do Dhaon-Phoblacht Luhansk’ agus a thacaigh dá bhrí sin le gníomhaíochtaí agus beartais, agus a chuir gníomhaíochtaí agus beartais chun feidhme, ar gníomhaíochtaí agus beartais iad a bhaineann an bonn d’iomláine chríochach, de cheannasacht agus de neamhspleáchas na hÚcráine, agus a dhíchobhsaigh a thuilleadh an Úcráin.

23.02.2022

316.