ISSN 1977-0839

Iris Oifigiúil

an Aontais Eorpaigh

Eagrán Speisialta ( *1 )

European flag  

An t-eagrán Gaeilge

Reachtaíocht

64
9 Nollaig 2021


Clár

 

II   Gníomhartha neamhreachtacha

Leathanach

 

 

RIALACHÁIN

 

*

Rialachán Tarmligthe (AE) 2021/2139 ón gCoimisiún an 4 Meitheamh 2021 lena bhforlíontar Rialachán (AE) 2020/852 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle trí na critéir scagtha theicniúla a bhunú chun na coinníollacha a chinneadh faoina bhfuil gníomhaíocht eacnamaíoch cáilithe mar rannchuidiú substaintiúil le maolú ar an athrú aeráide nó le hoiriúnú don athrú aeráide agus chun a chinneadh cé acu a dhéantar nó nach ndéantar dochar suntasach leis an ngníomhaíocht eacnamaíoch sin d’aon cheann de na cuspóirí comhshaoil eile  ( 1 )

1

 


 

(*1)   Faoin tagairt L 442 a foilsíodh ábhar an eagráin seo i dteangacha oifigiúla eile an Aontais Eorpaigh.

 

(1)   Téacs atá ábhartha maidir le LEE

GA


II Gníomhartha neamhreachtacha

RIALACHÁIN

9.12.2021   

GA

Iris Oifigiúil an Aontais Eorpaigh

1


RIALACHÁN TARMLIGTHE (AE) 2021/2139 ÓN gCOIMISIÚN

an 4 Meitheamh 2021

lena bhforlíontar Rialachán (AE) 2020/852 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle trí na critéir scagtha theicniúla a bhunú chun na coinníollacha a chinneadh faoina bhfuil gníomhaíocht eacnamaíoch cáilithe mar rannchuidiú substaintiúil le maolú ar an athrú aeráide nó le hoiriúnú don athrú aeráide agus chun a chinneadh cé acu a dhéantar nó nach ndéantar dochar suntasach leis an ngníomhaíocht eacnamaíoch sin d’aon cheann de na cuspóirí comhshaoil eile

(Téacs atá ábhartha maidir le LEE)

TÁ AN COIMISIÚN EORPACH,

Ag féachaint don Chonradh ar Fheidhmiú an Aontais Eorpaigh,

Ag féachaint do Rialachán (AE) 2020/852 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 18 Meitheamh 2020 maidir le creat a bhunú chun infheistíocht inbhuanaithe a éascú, agus lena leasaítear Rialachán (AE) 2019/2088 (1), agus go háirithe Airteagal 10(3) agus Airteagal 11(3) de,

De bharr an mhéid seo a leanas:

(1)

Bunaítear an creat ginearálta le Rialachán (AE) 2020/852 chun a chinneadh an gcáilíonn gníomhaíocht eacnamaíoch mar ghníomhaíocht eacnamaíoch atá inbhuanaithe ó thaobh an chomhshaoil de chun críocha a mhéid agus atá infheistíocht inbhuanaithe ó thaobh an chomhshaoil de a shocrú. Tá an Rialachán sin infheidhme maidir le bearta arna nglacadh ag an Aontas nó ag na Ballstáit lena leagtar amach ceanglais do rannpháirtithe nó eisitheoirí sa mhargadh airgeadais i leith táirgí airgeadais nó bannaí corparáideacha arna gcur ar fáil mar chinn atá inbhuanaithe ó thaobh an chomhshaoil de, do rannpháirtithe sa mhargadh airgeadais a chuireann táirgí airgeadais ar fáil, agus do ghnóthais atá faoi réir na hoibleagáide chun ráiteas neamh-airgeadais a fhoilsiú de bhun Airteagal 19a de Threoir 2013/34/AE ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle (2) nó chun ráiteas neamh-airgeadais comhdhlúite a fhoilsiú de bhun Airteagal 29a den Treoir sin. Is féidir le hoibreoirí eacnamaíocha nó údaráis phoiblí nach bhfuil cumhdaithe ag Rialachán (AE) 2020/852 an Rialachán sin a chur i bhfeidhm freisin ar bhonn deonach.

(2)

Le hAirteagal 10(3) agus le hAirteagal 11(3) de Rialachán (AE) 2020/852 éilítear ar an gCoimisiún gníomhartha tarmligthe a ghlacadh lena mbunaítear na critéir scagtha theicniúla chun na coinníollacha a chinneadh faoina bhfuil gníomhaíocht eacnamaíoch shonrach cáilithe mar rannchuidiú substaintiúil le maolú ar an athrú aeráide nó le hoiriúnú don athrú aeráide faoi seach agus chun critéir scagtha theicniúla a bhunú, maidir le gach cuspóir comhshaoil ábhartha a leagtar síos in Airteagal 9 den Rialachán sin, d’fhonn a chinneadh cé acu a dhéantar nó nach ndéantar dochar suntasach leis an ngníomhaíocht eacnamaíoch sin do cheann amháin nó níos mó de na cuspóirí comhshaoil eile.

(3)

De bhun Airteagal 19(1), pointe (h), de Rialachán (AE) 2020/852, ní mór go dtugtar cineál agus scála na gníomhaíochta eacnamaíche agus an earnáil dá dtagraítear leo san áireamh leis na critéir scagtha theicniúla, agus cé acu atá nó nach bhfuil an ghníomhaíocht eacnamaíoch ina gníomhaíocht eacnamaíoch idirthréimhseach dá dtagraítear in Airteagal 10(2) de Rialachán (AE) 2020/852, nó ina gníomhaíocht chumasúcháin dá dtagraítear in Airteagal 16 den Rialachán sin. Ionas go gcomhlíonfar ceanglais Airteagal 19 de Rialachán (AE) 2020/852 leis na critéir scagtha theicniúla ar bhealach atá éifeachtach agus cothrom, ba cheart iad a shocrú mar thairseach chainníochtúil nó mar cheanglas íosta, mar fheabhsúchán coibhneasta, mar thacar ceanglas um fheidhmíocht cháilíochtúil, mar phróiseas nó mar cheanglais bunaithe ar chleachtas, nó mar thuairisc bheacht ar chineál na gníomhaíochta eacnamaíche féin i gcás go bhféadfaidh an ghníomhaíocht sin, de réir a cineáil, rannchuidiú substaintiúil a dhéanamh le maolú ar an athrú aeráide.

(4)

Leis na critéir scagtha theicniúla chun a chinneadh cé acu atá nó nach bhfuil gníomhaíocht eacnamaíoch ina rannchuidiú substaintiúil le maolú ar an athrú aeráide nó le hoiriúnú don athrú aeráide, ba cheart go n-áiritheofaí leo go n-imrítear tionchar dearfach leis an ngníomhaíocht eacnamaíoch ar an gcuspóir um an aeráid nó go laghdaítear an tionchar diúltach ar an gcuspóir ar son na haeráide. Dá bhrí sin ba cheart go ndéanfaí tagairt leis na critéir scagtha theicniúla sin do thairseacha nó do leibhéil feidhmíochta a bheadh le baint amach leis an ngníomhaíocht eacnamaíoch d’fhonn a bheith cáilithe mar rannchuidiú substaintiúil le ceann amháin de na cuspóirí sin ar son na haeráide. Leis na critéir scagtha theicniúla maidir le “gan dochar suntasach a dhéanamh” ba cheart go n-áiritheofaí leo nach bhfuil tionchar comhshaoil diúltach suntasach ag an ngníomhaíocht eacnamaíoch. Dá bharr sin, ba cheart go sonrófaí na ceanglais íosta leis na critéir scagtha theicniúla sin a bheadh le comhlíonadh leis an ngníomhaíocht eacnamaíoch d’fhonn a bheith cáilithe mar ghníomhaíocht atá inbhuanaithe ó thaobh an chomhshaoil de.

(5)

Ba cheart do na critéir scagtha theicniúla chun a chinneadh cé acu a dhéantar nó nach ndéantar rannchuidiú substaintiúil le maolú ar an athrú aeráide nó le hoiriúnú don athrú aeráide le gníomhaíocht eacnamaíoch, agus nach ndéantar dochar suntasach d’aon cheann de na cuspóirí comhshaoil, tógáil, nuair is ábhartha, ar dhlí reatha an Aontais, ar dhea-chleachtais, ar dhea-chaighdeáin agus ar dhea-mhodheolaíochtaí, chomh maith le ar chaighdeáin, ar chleachtais agus ar mhodheolaíochtaí seanbhunaithe a cheap eintitis phoiblí a bhfuil dea-cháil go hidirnáisiúnta orthu. I gcás nach ann do roghanna malartacha inmharthana le haghaidh réimse beartais sonrach, d’fhéadfadh na critéir scagtha theicniúla tógáil ar chaighdeáin sheanbhunaithe a cheap comhlachtaí príobháideacha a bhfuil dea-cháil go hidirnáisiúnta orthu freisin.

(6)

Chun cothroime iomaíochta a áirithiú, ba cheart na catagóirí céanna de ghníomhaíochtaí eacnamaíocha a bheith faoi réir ag na critéir scagtha theicniúla chéanna maidir le gach cuspóir ar son na haeráide. Dá bhrí sin tá sé riachtanach go leantar rangú na ngníomhaíochtaí eacnamaíocha leis na critéir scagtha theicniúla, nuair is féidir, a leagtar síos i gcóras aicmithe Athbhreithniú 2 NACE de ghníomhaíochtaí eacnamaíocha arna bhunú ag Rialachán (CE) Uimh. 1893/2006 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle (3). Ba cheart don tuairisc shonrach ar ghníomhaíocht eacnamaíoch na tagairtí do chóid NACE is féidir a lua leis an ngníomhaíocht sin a chur san áireamh freisin, le go bhféadfaidh gnóthais agus rannpháirtithe sa mhargadh airgeadais na gníomhaíochtaí eacnamaíocha ábhartha ar cheart critéir scagtha theicniúla a bhunú ina leith a shainaithint. Ba cheart na tagairtí sin a thuiscint mar tháscach agus níor cheart go mbeadh tosaíocht acu ar an sainmhíniú sonrach ar an ngníomhaíocht a chuirtear ar fáil sa tuairisc uirthi.

(7)

Leis na critéir scagtha theicniúla chun na coinníollacha a chinneadh faoina bhfuil gníomhaíocht eacnamaíoch cáilithe mar rannchuidiú substaintiúil le maolú ar an athrú aeráide ba cheart go léireofaí an gá le táirgeadh astaíochtaí gás ceaptha teasa a sheachaint, lena leithéid d’astaíochtaí a laghdú nó le baint gás ceaptha teasa a mhéadú agus le stóráil fhadtéarma carbóin. Dá bhrí sin tá sé iomchuí chun díriú ar na gníomhaíochtaí agus earnálacha eacnamaíocha sin lena mbaineann an poitéinseal is mó chun na haidhmeanna sin a bhaint amach. Ba cheart roghnú na ngníomhaíochtaí agus na n-earnálacha eacnamaíocha sin a bhunú ar an sciar dá gcuid de na hastaíochtaí gás ceaptha teasa foriomlána, agus ar an bhfianaise maidir lena bpoitéinseal chun cur le táirgeadh astaíochtaí gás ceaptha teasa a sheachaint, chun a leithéid d’astaíochtaí a laghdú, nó chun cur le baint gás ceaptha teasa, nó chun a leithéid de sheachaint, de laghdú, de bhaint nó de stóráil fhadtéarmach a chumasú i ngníomhaíochtaí eile.

(8)

Ba cheart don mhodheolaíocht chun astaíochtaí saolré gás ceaptha teasa a ríomh a bheith láidir agus infheidhme go forleathan agus, dá bharr sin, ba cheart go gcuirfí inchomparáideacht ríomhanna astaíochtaí gás ceaptha teasa laistigh d’earnálacha agus eatarthu chun cinn leo. Is iomchuí, dá bhrí sin, an mhodheolaíocht ríofa chéanna a éileamh maidir le gach gníomhaíocht, i gcás ina n-éilítear ríomh den sórt sin, fad a chuirtear solúbthacht leordhóthanach ar fáil d’eintitis a bhfuil Rialachán (AE) 2020/852 á chur i bhfeidhm acu. Dá réir sin, tá Moladh 2013/179/AE ón gCoimisiún áisiúil chun astaíochtaí saolré gás cheaptha teasa a ríomh, agus is féidir na caighdeáin ISO 14067 nó ISO 14064-1 a úsáid mar rogha mhalartach. I gcás ina bhfuil roghanna malartacha d’uirlisí seanbhunaithe nó de chaighdeáin sheanbhunaithe oiriúnach go háirithe chun faisnéis chruinn agus inchomparáide a sholáthar faoi astaíochtaí saolré gás ceaptha teasa a ríomh d’earnáil shonrach, amhail an uirlis G-res don earnáil hidreachumhachta agus caighdeán Institiúid Eorpach na gCaighdeán Teileachumarsáide ES 203 199 don earnáil faisnéise agus cumarsáide, is iomchuí uirlis nó caighdeán den sórt sin a chur san áireamh mar roghanna malartacha don earnáil sin.

(9)

Ba cheart don mhodheolaíocht chun astaíochtaí saolré gás ceaptha teasa a ríomh maidir le gníomhaíochtaí san earnáil hidreachumhachta sainghnéithe na hearnála sin a léiriú, lena n-áirítear modheolaíochtaí nua samhaltaithe, eolas eolaíoch agus tomhais eimpíreacha ó thaiscumair ar fud an domhain. Is iomchuí dá bhrí sin, le gur féidir tuairisciú cruinn a dhéanamh ar an nglan-tionchar ar astaíochtaí gás ceaptha teasa le haghaidh na hearnála hidreachumhachta, go gceadófaí úsáid na huirlise G-res atá ar fáil go poiblí saor in aisce agus arbh é an Comhlachas Idirnáisiúnta Hidreachumhachta a cheap í, i gcomhar le Cathaoirleach UNESCO maidir le hAthrú Comhshaoil Domhanda.

(10)

Ba cheart don mhodheolaíocht chun astaíochtaí saolré gás ceaptha teasa a ríomh maidir le gníomhaíochtaí san earnáil faisnéise agus cumarsáide sainghnéithe na hearnála sin a léiriú, go háirithe an obair speisialaithe agus an tsaintreoir atá curtha ar fáil ag Institiúid Eorpach na gCaighdeán Teileachumarsáide (ETSI) maidir le hoibriú measúnuithe saolré san earnáil faisnéise agus cumarsáide. Is iomchuí, dá bhrí sin, go gceadófaí úsáid an chaighdeáin ETSI ES 203 199 mar mhodheolaíocht chun astaíochtaí gás ceaptha teasa a ríomh go cruinn le haghaidh na hearnála sin.

(11)

Braitheann na critéir scagtha theicniúla le haghaidh gníomhaíochtaí áirithe ar ghnéithe atá sách casta go teicniúil agus d’fhéadfadh saineolas a bheith de dhíth chun an measúnú a dhéanamh maidir lena chinneadh cé acu ar comhlíonadh nó nár comhlíonadh na critéir sin, agus féadfar nach mbeadh sin indéanta d’infheisteoirí. Chun an measúnú sin a éascú, ba cheart do thríú páirtí comhlíontacht le critéir scagtha theicniúla den sórt sin le haghaidh gníomhaíochtaí den sórt sin a fhíorú.

(12)

Ní chuirtear go substaintiúil le maolú an athraithe aeráide trí bhíthin feidhmíocht na ngníomhaíochtaí eacnamaíocha dá dtagraítear in Airteagal 10(1), pointe (i), de Rialachán (AE) 2020/852 a chumasú. Tá ról ríthábhachtach ag gníomhaíochtaí den sórt sin ó thaobh dícharbónú an gheilleagair mar go gcuireann siad deis dhíreach ar fáil chun gníomhaíochtaí eile a dhéanamh ar leibhéal feidhmíochta comhshaoil atá íseal ó thaobh an charbóin de. Dá bhrí sin, ba cheart critéir scagtha theicniúla a chur ar bun le haghaidh na ngníomhaíochtaí eacnamaíocha sin a bhfuil ról fíor-riachtanach acu maidir le cur ar chumas na sprioc-ghníomhaíochtaí bheith ina ngníomhaíochtaí ísealcharbóin nó ina ngníomhaíochtaí a dtiocfaidh laghduithe ar ghás ceaptha teasa astu. Ba cheart do na critéir scagtha theicniúla sin a áirithiú go gcloíonn gníomhaíocht a chomhlíonann iad le coimircí Airteagal 16 de Rialachán (AE) 2020/852, go háirithe nach ndéantar gaibhniú sócmhainní mar gheall ar an ngníomhaíocht agus go bhfuil tionchar comhshaoil dearfach agus substaintiúil aici.

(13)

Ní féidir roghanna malartacha ísealcharbóin atá indéanta ó thaobh na teicneolaíochta agus na heacnamaíochta de ach lena dtugtar tacaíocht don aistriú go geilleagar atá aeráid-neodrach a chur in ionad gníomhaíochtaí eacnamaíocha idirthréimhseacha dá dtagraítear in Airteagal 10(2) de Rialachán (AE) 2020/852 go fóill. Féadfaidh na gníomhaíochtaí sin ról ríthábhachtach a bheith acu ó thaobh maolú ar an athrú aeráide trí laghdú substaintiúil a chur ar an lorg carbóin atá acu, atá ard faoi láthair, lena n-áirítear trí chuidiú leis an spleáchas ar bhreoslaí iontaise a chéimniú amach. Ba cheart critéir scagtha theicniúla a chur ar bhun, dá bhrí sin, le haghaidh na ngníomhaíochtaí eacnamaíocha sin nach bhfuil réitigh atá nach mór neodrach ó thaobh carbóin de inmharthana ina leith go fóill, nó i gcás ina bhfuil gníomhaíochtaí atá nach mór neodrach ó thaobh carbóin de ann, ach nach bhfuil siad praiticiúil ar scála mór, lena mbaineann an poitéinseal is mó ó thaobh laghduithe gás ceaptha teasa suntasacha. Ba cheart do na critéir scagtha theicniúla sin a áirithiú go gcloíonn gníomhaíocht a chomhlíonann iad le coimircí Airteagal 10(2) de Rialachán (AE) 2020/852, go háirithe go bhfuil na hastaíochtaí gás ceaptha teasa a chomhfhreagraíonn don fheidhmíocht is fearr san earnáil nó sa tionscal ag an ngníomhaíocht, nach gcuireann sí isteach ar roghanna malartacha ísealcharbóin a fhorbairt agus a úsáid agus nach ndéantar gaibhniú sócmhainní atá dian ar charbón mar gheall uirthi.

(14)

I bhfianaise na caibidlíochta leanúnaí atá ar bun faoin gComhbheartas Talmhaíochta (CBT), agus chun níos mó comhleanúnachais a bhaint amach i measc na n-ionstraimí difriúla chun na huaillmhianta comhshaoil agus aeráide sa Chomhaontú Glas a bhaint amach, ba cheart moill a chur ar na critéir scagtha theicniúla don talmhaíocht a chur ar bun.

(15)

Tá foraoisí faoi bhrú atá ag dul i méid de thoradh an athraithe aeráide, rud a chuireann le fadhb na bpríomhspreagthóirí brú eile amhail lotnaidí, galair, teagmhais adhaimsire agus dóiteáin foraoise. Cruthaítear brúnna eile mar thoradh ar thréigean na tuaithe, easpa bainistíochta agus bloghadh mar gheall ar athruithe ar úsáid talún, déine na bainistíochta atá ag dul i méid mar gheall ar an éileamh ar adhmad, ar tháirgí foraoise agus ar fhuinneamh atá ag méadú, forbairt an bhonneagair, uirbiú agus tógáil talún. An tráth céanna, tá ról ríthábhachtach ag foraoisí maidir le cuspóirí an Aontais a bhaint amach i dtaobh caillteanas na bithéagsúlachta a aisiompú agus an uaillmhian a fheabhsú maidir le maolú an athraithe aeráide agus oiriúnú don athrú aeráide, riosca tubaistí a laghdú agus a rialú mar gheall go háirithe ar thuilte, ar thriomach nó ar fhalscaithe agus bithgheilleagar ciorclach a chur chun cinn. Chun neodracht i leith na haeráide agus timpeallacht shláintiúil a bhaint amach, tá sé riachtanach feabhas a chur ar cháilíocht agus ar chainníocht araon na limistéar foraoise, an linn charbóin is mó san earnáil úsáide talún, athraithe úsáide talún agus foraoiseachta (“LULUCF”). Trí ghníomhaíochtaí a bhaineann le foraoisí is féidir cur le maolú an athraithe aeráide trí bhaint ghlan dé-ocsaíde carbóin a mhéadú, trí stoic charbóin a chaomhnú, agus trí ábhair agus fuinneamh in-athnuaite a sholáthar, agus comhthairbhí á nginiúint d’oiriúnú don athrú aeráide, bithéagsúlacht, geilleagar ciorclach, úsáid inbhuanaithe agus cosaint acmhainní uisce agus mara, agus truailliú a chosc agus a rialú. Dá bhrí sin, ba cheart critéir scagtha theicniúla a leagan síos maidir le foraoisiú, athchóiriú foraoisí, bainistíocht foraoisí agus gníomhaíochtaí caomhnaithe foraoisí. Ba cheart go mbeadh na critéir scagtha theicniúla sin i gcomhréir ina n-iomláine le cuspóirí an Aontais maidir le hoiriúnú don athrú aeráide, bithéagsúlacht agus an geilleagar ciorclach.

(16)

Chun an éabhlóid ar an laghdú ar astaíochtaí gás ceaptha teasa agus stoc carbóin in éiceachórais foraoise a thomhas, is iomchuí go ndéanfadh úinéirí foraoisí anailís ar an tairbhe don aeráid. Chun comhréireacht a léiriú agus chun an t-ualach riaracháin a laghdú le haghaidh úinéirí foraoisí ar scála beag go háirithe, níor cheart a éileamh go ndéanfaí anailís ar an tairbhe don aeráid ar ghabháltais foraoise faoi 13 heicteár. Chun costais riaracháin a laghdú tuilleadh, ba cheart go gceadófaí d’úinéirí foraoisí beaga measúnú grúpa a dhéanamh le gabháltais eile chun a ríomhanna a dheimhniú, rud a dhéanfaí gach 10 mbliana. Tá uirlisí saor in aisce leordhóthanacha, amhail na huirlisí a chuireann Eagraíocht Bhia agus Talmhaíochta na Náisiún Aontaithe (“FAO”) ar fáil, bunaithe ar shonraí an Phainéil Idir-Rialtasaigh ar an Athrú Aeráide (“IPCC”) (4), ar fáil chun méid na gcostas a mheas agus chun costais agus ualaí a laghdú d’fhoraoiseoirí ar scála beag. Is suntasach gur féidir an uirlis a chur in oiriúint do leibhéil éagsúla anailíse, amhail luachanna sonracha agus ríomh mionsonraithe le haghaidh gabháltas mór, luachanna réamhshocraithe agus ríomh simplithe le haghaidh úinéirí níos lú.

(17)

Sna bearta leantacha i dtaca le teachtaireachtaí ón gCoimisiún an 11 Nollaig 2019, “An Comhaontú Glas don Eoraip” (5), an 20 Bealtaine 2020 maidir le “Straitéis Bithéagsúlachta an Aontais Eorpaigh go dtí 2030” (6) agus an 17 Meán Fómhair 2020“Uaillmhian aeráide 2030 na hEorpa a ghéarú – Infheistíocht i dtodhchaí atá neodrach ó thaobh na haeráide de chun leasa ár ndaoine” (7), i gcomhréir le huaillmhianta níos leithne an Aontais maidir le bithéagsúlacht agus aeráidneodracht, leis an teachtaireacht ón gCoimisiún an 24 Feabhra 2021“Eoraip atá seasmhach ó thaobh na haeráide de a chruthú – straitéis nua an Aontais Eorpaigh maidir le hOiriúnú don Athrú Aeráide” (8), agus leis an Straitéis nua Foraoise a bhfuil sé beartaithe a phleanáil in 2021, ba cheart critéir scagtha theicniúla do ghníomhaíochtaí foraoise, a chomhlánú, a athbhreithniú agus, nuair is gá, a leasú, tráth a nglacfar an gníomh tarmligthe dá dtagraítear in Airteagal 15(2) de Rialachán (AE) 2020/852. Ba cheart na critéir scagtha theicniúla sin a athbhreithniú chun cleachtais a oireann don bhithéagsúlacht atá á bhforbairt faoi láthair, amhail foraoiseacht gar don dúlra, a chur i gcuntas níos fearr.

(18)

I bhfianaise a thábhachtaí atá sé chun astaíochtaí gás ceaptha teasa a laghdú agus le haghaidh linnte carbóin talún a neartú, baineann an poitéinseal le hathchóiriú bogach chun cur le maolú an athraithe aeráide ar bhonn substaintiúil. Is féidir tairbhí a sholáthar le hathchóiriú bogach freisin maidir le hoiriúnú don athrú aeráide, lena n-áirítear trí thionchair an athraithe aeráide a mhaolánú, agus is féidir leis cuidiú le caillteanas bithéagsúlachta a aisiompú, agus chun cainníocht agus cáilíocht uisce a chaomhnú. D’fhonn comhleanúnachas a áirithiú leis an “gComhaontú Glas don Eoraip”, leis an teachtaireacht “Uaillmhian aeráide 2030 na hEorpa a ghéarú” agus le Straitéis Bhithéagsúlachta an Aontais Eorpaigh go dtí 2030, ba cheart go gcumhdófaí athchóiriú bogach le critéir scagtha theicniúla freisin.

(19)

Is í earnáil na monaraíochta is cúis le thart ar 21 % de na hastaíochtaí gás ceaptha teasa san Aontas (9). Is í an tríú cúis is mó leis na hastaíochtaí sin san Aontas agus dá bhrí sin is féidir léi ról lárnach a ghlacadh maidir le maolú ar an athrú aeráide. An tráth céanna, is féidir le hearnáil na monaraíochta príomhról a ghlacadh maidir le hastaíochtaí gás ceaptha teasa a sheachaint agus laghduithe a chumasú in earnálacha eile an gheilleagair trí na táirgí agus na teicneolaíochtaí a theastaíonn ó na hearnálacha eile le bheidh ina n-earnálacha ísealcharbóin nó chun fanacht amhlaidh, a mhonarú. Dá bhrí sin ba cheart na critéir scagtha theicniúla d’earnáil na monaraíochta a shonrú do ghníomhaíochtaí monaraíochta a bhaineann leis na leibhéil is airde astaíochtaí gás ceaptha teasa agus do mhonarú táirgí agus teicneolaíochtaí ísealcharbóin araon.

(20)

Maidir le gníomhaíochtaí monaraíochta nach bhfuil roghanna ísealcharbóin eile ar fáil dóibh atá indéanta ó thaobh na teicneolaíochta agus na heacnamaíochta de ach lena dtugtar tacaíocht don aistriú go geilleagar atá aeráidneodrach, ba cheart iad a mheas le bheith ina ngníomhaíochtaí eacnamaíocha idirthréimhseacha, dá dtagraítear in Airteagal 10(2) de Rialachán (AE) 2020/852. D’fhonn laghdú astaíochtaí gás ceaptha teasa a spreagadh, ba cheart tairseacha na gcritéar scagtha teicniúil le haghaidh na ngníomhaíochtaí sin a shocrú ar leibhéal nach mbeidh inbhainte amach ach ag codanna gach earnála a fheidhmíonn ar an mbonn is fearr, agus sna cásanna is mó bunaithe ar astaíochtaí gás ceaptha teasa in aghaidh aonad aschuir a tháirgtear.

(21)

D’fhonn a áirithiú go bhfanfaidh na gníomhaíochtaí monaraíochta idirthréimhseacha dá dtagraítear in Airteagal 10(2) de Rialachán (AE) 2020/852 ar chonair inchreidte chuig an dícharbónú agus i gcomhréir le hAirteagal 19(5) den Rialachán sin, ba cheart na critéir scagtha theicniúla le haghaidh na ngníomhaíochtaí sin a athbhreithniú gach 3 bliana ar a laghad. Ba cheart go n-áireofaí san athbhreithniú sin anailís ar cé acu atá nó nach bhfuil na caighdeáin is ábhartha mar bhonn taca faoi na critéir scagtha theicniúla agus cé acu an gcuirtear nó nach gcuirtear na hastaíochtaí saolré ó na gníomhaíochtaí sin san áireamh go leordhóthanach. Ba cheart don athbhreithniú sin measúnú a dhéanamh freisin ar úsáid fhéideartha carbóin ghafa, i bhfianaise fhorbairt na teicneolaíochta. Maidir le monaraíocht iarainn agus cruach, ba cheart tuilleadh breithnithe a dhéanamh ar shonraí nua agus ar fhianaise nua ó phróisis táirgthe phíolótacha cruach ísealcharbóin a úsáideann hidrigin agus ba cheart tuilleadh measúnuithe a dhéanamh ar úsáid scéim trádála astaíochtaí an Aontais agus ar thagarmharcanna féideartha eile sna critéir scagtha theicniúla.

(22)

Maidir le gníomhaíochtaí monaraíochta ar cheart iad a mheas mar ghníomhaíochtaí cumasúcháin dá dtagraítear in Airteagal 10(1), pointe (i), de Rialachán (AE) 2020/852, ba cheart go mbeadh na critéir scagtha theicniúla bunaithe go príomha ar nádúr na dtáirgí monaraithe, comhcheangailte, nuair is iomchuí, le tairseacha cainníochtúla breise d’fhonn a áirithiú go mbeidh na táirgí sin ina rannchuidiú substaintiúil le hastaíochtaí gás ceaptha teasa a sheachaint nó a laghdú in earnálacha eile. D’fhonn a léiriú go dtugtar tús áite do ghníomhaíochtaí lena mbaineann an poitéinseal is mó chun táirgeadh astaíochtaí gás ceaptha teasa a sheachaint, chun a leithéid d’astaíochtaí a laghdú nó chun baint gás ceaptha teasa agus stóráil fhadtéarma carbóin a mhéadú, ba cheart na gníomhaíochtaí monaraíochta cumasúcháin a dhíriú ar tháirgí a mhonarú atá riachtanach le haghaidh chur i gcrích na ngníomhaíochtaí eacnamaíocha sin.

(23)

Tá ról tábhachtach ag monaraíocht trealaimh leictrigh le haghaidh leictreachais maidir le huasghrádú, glacadh agus cúiteamh ar luaineachtaí ó thaobh an leictreachais a chuirtear ar fáil leis na foinsí fuinnimh in-athnuaite in eangacha leictreachais an Aontais, athluchtú feithiclí saor ó astaíochtaí agus úsáid a bhaint as feidhmeanna tís cliste agus glasa. An tráth céanna, d’fhéadfadh monaraíocht trealaimh leictrigh le haghaidh leictreachais forbairt ar choincheap na tithíochta cliste a chumasú agus é mar chuspóir leis, úsáid a bhaint as foinsí in-athnuaite fuinnimh agus dea-bhainistiú trealaimh tís a chur chun cinn. Dá bhrí sin, d’fhéadfadh gá a bheith ann na critéir scagtha theicniúla in earnáil na monaraíochta a chomhlánú agus measúnú a dhéanamh ar an bpoitéinseal a bheadh ag monarú trealaimh leictrigh chun rannchuidiú go substaintiúil le maolú ar an athrú aeráide agus le hoiriúnú don athrú aeráide.

(24)

Féadfaidh laghduithe suntasacha ar astaíochtaí gás ceaptha teasa in earnáil na monaraíochta teacht as bearta éifeachtúlachta fuinnimh agus as bearta eile um maolú ar an athrú aeráide, amhail úsáid a bhaint as teicneolaíochtaí fuinnimh in-athnuaite ar an láthair agus as teicneolaíochtaí úrscothacha atá ann cheana féin. Dá bhrí sin, féadfaidh na bearta sin ról tábhachtach a imirt chun cuidiú le gníomhaíochtaí eacnamaíocha in earnáil na monaraíochta ar cheart critéir scagtha theicniúla a bhunú ina leith, chun a gcaighdeáin feidhmíochta agus a dtairseacha faoi seach a bhaint amach maidir le rannchuidiú go substaintiúil le maolú ar an athrú aeráide.

(25)

Tá an earnáil fuinnimh ina cúis le thart ar 22 % de na hastaíochtaí gás ceaptha teasa san Aontas agus ar thart ar 75 % de na hastaíochtaí sin nuair a chuirtear úsáid fuinnimh in earnálacha eile san áireamh. Dá réir sin, tá príomh-ról aici maidir le maolú ar an athrú aeráide. Baineann poitéinseal suntasach leis an earnáil fuinnimh chun astaíochtaí gás ceaptha teasa a laghdú, agus gníomhaíonn roinnt gníomhaíochtaí san earnáil sin mar ghníomhaíochtaí cumasúcháin lena n-éascaítear aistriú na hearnála fuinnimh i dtreo leictreachas nó teas atá in-athnuaite nó ísealcharbóin. Dá bhrí sin tá sé iomchuí critéir scagtha theicniúla a bhunú maidir le raon leathan gníomhaíochtaí a bhaineann le slabhra an tsoláthair fuinnimh, ó ghiniúint leictreachais nó teasa ó fhoinsí éagsúla, trí líonraí tarchurtha agus dáilte go stóráil, chomh maith le teaschaidéil agus monarú bithgháis agus bithbhreoslaí.

(26)

Leis na critéir scagtha theicniúla chun a chinneadh cé acu atá nó nach bhfuil gníomhaíochtaí giniúna leictreachais nó teasa, agus gníomhaíochtaí comhghiniúna san áireamh, ina rannchuidiú substaintiúil le maolú ar an athrú aeráide, ba cheart a áirithiú go ndéantar astaíochtaí gás ceaptha teasa a laghdú nó a sheachaint. Ba cheart an chonair dícharbónaithe le haghaidh na ngníomhaíochtaí sin a léiriú leis na critéir scagtha theicniúla atá bunaithe ar astaíochtaí gás ceaptha teasa. Ba cheart na critéir scagtha theicniúla do ghníomhaíochtaí cumasúcháin lena n-éascaítear dícharbónú fadtéarma a bhunú go príomha ar nádúr na gníomhaíochta nó ar na teicneolaíochtaí is fearr atá ar fáil.

(27)

Le Rialachán (AE) 2020/852 aithnítear an tábhacht a bhaineann le “fuinneamh aeráidneodrach” agus éilítear léi ar an gCoimisiún rannchuidiú ionchasach agus indéantacht na dteicneolaíochtaí ábhartha uile atá ann cheana a mheasúnú. Maidir le fuinneamh núicléach, tá an measúnú sin ar siúl fós agus déanfaidh an Coimisiún beart leantach bunaithe ar a thorthaí i gcomhthéacs an Rialacháin seo chomh luath agus a thabharfar an próiseas tiomnaithe chun críche.

(28)

Leis na teorainneacha dlíthiúla le haghaidh gníomhaíochtaí idirthréimhseacha a leagtar amach in Airteagal 10(2) de Rialachán (AE) 2020/852, soláthraítear srianta i ndáil le gníomhaíochtaí atá dian ar ghás ceaptha teasa lena mbaineann ardphoitéinseal ó thaobh laghdú astaíochtaí. Ba cheart do ghníomhaíochtaí idirthréimhseacha den sórt sin rannchuidiú go substaintiúil le maolú ar an athrú aeráide i gcás nach bhfuil rogha mhalartach ísealcharbóin ann cheana féin atá indéanta ó thaobh na teicneolaíochta agus na heacnamaíochta de, ar choinníoll go bhfuil siad comhoiriúnach le conair chun an t-ardú teochta a theorannú ag 1,5 °C os cionn leibhéal réamhthionsclaíoch, go léiríonn siad an fheidhmíocht is fearr, nach gcuireann siad isteach ar roghanna malartacha ísealcharbóin a fhorbairt agus a úsáid agus nach ndéantar gaibhniú sócmhainní atá dian ar charbón mar gheall orthu. Ina theannta sin, éilítear le hAirteagal 19 den Rialachán céanna, go háirithe, gur cheart na critéir scagtha theicniúla a bhunú ar fhianaise eolaíoch dhochloíte. I gcás ina gcomhlíonann gníomhaíochtaí gás nádúrtha na ceanglais sin, cuirfear san áireamh iad i ngníomh tarmligthe amach anseo. Maidir leis na gníomhaíochtaí sin, sonrófar na critéir scagtha theicniúla chun measúnú a dhéanamh ar rannchuidiú substaintiúil le maolú ar an athrú aeráide agus “nach ndéanann dochar suntasach” do chuspóirí comhshaoil eile sa ghníomh tarmligthe sin amach anseo. Ní féidir gníomhaíochtaí nach gcomhlíonann na ceanglais sin a aithint faoi Rialachán (AE) 2020/852. Chun aitheantas a thabhairt do ról an gháis nádúrtha mar theicneolaíocht thábhachtach ó thaobh astaíochtaí gás ceaptha teasa a laghdú, breithneoidh an Coimisiún reachtaíocht shonrach lena áirithiú nach gcoinneofaí maoiniú iomchuí siar ó ghníomhaíochtaí a rannchuidíonn le hastaíochtaí a laghdú.

(29)

Trí na critéir scagtha theicniúla le haghaidh gníomhaíochtaí giniúna leictreachais nó teasa chomh maith le líonraí tarchurtha agus dáilte, ba cheart comhleanúnachas a áirithiú leis an teachtaireacht ón gCoimisiún an 14 Deireadh Fómhair 2020 maidir le Straitéis an Aontais chun astaíochtaí meatáin a laghdú (10). Dá bhrí sin d’fhéadfadh sé a bheith riachtanach na critéir scagtha theicniúla sin a athbhreithniú, a chomhlánú, agus, nuair is gá, a leasú d’fhonn aon mhéadracht agus aon cheanglas amach anseo a bhunófaí mar bheart leantach don straitéis sin a léiriú.

(30)

Maidir leis na critéir scagtha theicniúla le haghaidh táirgeadh teasa, fuaraithe agus fuinnimh ó bhithfhuinneamh agus maidir le táirgeadh bithbhreoslaí agus bithgháis le haghaidh iompair, ba cheart dóibh a bheith comhsheasmhach leis an gcreat cuimsitheach inbhuanaitheachta le haghaidh na n-earnálacha sin a leagtar síos faoi Threoir (AE) 2018/2001 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle (11), lena leagtar síos ceanglais maidir le buainteoireacht inbhuanaithe, cuntasaíocht charbóin agus laghdú ar astaíochtaí gás ceaptha teasa.

(31)

Sa bheart leantach maidir leis an gComhaontú Glas don Eoraip, an togra maidir leis an Dlí Aeráide Eorpach (12), Straitéis Bhithéagsúlachta an Aontais Eorpaigh go dtí 2030, agus i gcomhréir le huaillmhianta an Aontais maidir le bithéagsúlacht agus aeráidneodracht, ba cheart critéir scagtha theicniúla le haghaidh gníomhaíochtaí bithfhuinnimh a chomhlánú, a athbhreithniú agus, nuair is gá, a leasú chun an bonn fianaise agus na forbairtí beartais is déanaí a chur san áireamh tráth a nglacfar an gníomh tarmligthe dá dtagraítear in Airteagal 15(2) de Rialachán (AE) 2020/852 agus dlí ábhartha an Aontais, lena n-áirítear Treoir (AE) 2018/2001 agus na leasuithe a dhéanfar uirthi amach anseo á gcur san áireamh.

(32)

Is astaíochtaí measartha beag iad na hastaíochtaí gás ceaptha teasa a eascraíonn as an earnáil uisce, séarachais, dramhaíola agus leasúcháin. Mar sin féin, baineann an-phoitéinseal leis an earnáil sin chun rannchuidiú le hastaíochtaí gás ceaptha teasa a laghdú in earnálacha eile, go háirithe trí amhábhair thánaisteacha a sholáthar chun amhábhair neamhshaothraithe a ionadú, trí tháirgí, leasachán agus fuinneamh bunaithe ar iontaisí a ionadú, agus trí dhé-ocsaíd charbóin ghafa a iompar agus a stóráil go buan. Thairis sin, baineann tábhacht ar leith le gníomhaíochtaí lena mbaineann díleá anaeróbach chomh maith le múiríniú bithdhramhaíola a bhailítear ar leithligh lena seachnaítear líonadh talún le bithdhramhaíl maidir le hastaíochtaí meatáin a laghdú. Dá bhrí sin, leis na critéir scagtha theicniúla le haghaidh gníomhaíochtaí dramhaíola ba cheart na gníomhaíochtaí sin a aithint mar rannchuidiú substaintiúil le maolú ar an athrú aeráide, ar choinníoll go gcuirtear dea-chleachtais áirithe i bhfeidhm leis na gníomhaíochtaí sin don earnáil sin. Ba cheart do na critéir scagtha theicniúla sin a áirithiú freisin go bhfuil roghanna cóireála dramhaíola i gcomhréir leis na leibhéil is airde den ordlathas dramhaíola. Leis na critéir scagtha theicniúla ba cheart na gníomhaíochtaí lena ndéantar sciar íosta a leagtar amach go haonfhoirmeach de dhramhaíl neamhghuaiseach shórtáilte a bhailítear ar leithligh a phróiseáil ina n-amhábhair thánaisteacha a aithint mar ghníomhaíochtaí a rannchuidíonn go substaintiúil le maolú ar an athrú aeráide. Mar sin féin, ní féidir le critéir scagtha theicniúla bunaithe ar sprioc a leagtar amach go haonfhoirmeach maidir le dramhaíl a athphróiseáil chun aghaidh a thabhairt go hiomlán ag an bpointe seo ar an bpoitéinseal atá ag sreafaí ábhar aonair maidir le maolú ar an athrú aeráide. Dá bhrí sin, d’fhéadfadh sé a bheith riachtanach na critéir scagtha theicniúla sin a mheasúnú agus a athbhreithniú a thuilleadh. Ba cheart don sprioc a leagtar amach go haonfhoirmeach a bheith gan dochar do spriocanna bainistíochta dramhaíola a dhírítear ar Bhallstáit i reachtaíocht an Aontais maidir le dramhaíl. Maidir le gníomhaíochtaí a bhaineann le bailiú, cóireáil agus soláthar uisce chomh maith le córais chóireála fuíolluisce láraithe, ba cheart spriocanna feabhsaithe dearbh-fheidhmíochta agus feidhmíochta coibhneasta a chur san áireamh leis na critéir scagtha theicniúla sin i ndáil le hídiú fuinnimh agus méadracht mhalartach, nuair is ábhartha, amhail leibhéil sceite i gcórais soláthair uisce.

(33)

Déanann oibríochtaí iompair aon trian d’fhuinneamh uile an Aontais a ídiú agus tá siad ina gcúis le níos mó le 23 % de na hastaíochtaí gás ceaptha teasa díreacha san Aontas. Dá bhrí sin, tríd an bhflít iompair agus a bhonneagar a dhícharbónú féadtar ról lárnach a imirt leis sin maidir le maolú an athraithe aeráide. Ba cheart na critéir scagtha theicniúla don earnáil iompair a dhíriú ar na príomhfhoinsí astaíochtaí ón earnáil sin a laghdú, agus an gá atá le hiompar daoine agus earraí a aistriú go modhanna astaithe níos ísle agus le bonneagar a chruthú lena gcumasaítear soghluaisteacht ghlan á chur san áireamh freisin. Dá bhrí sin ba cheart na critéir scagtha theicniúla don earnáil iompair a dhíriú ar fheidhmíocht laistigh de mhodh iompair amháin, agus feidhmíocht an mhodha iompair sin i gcomparáid le modhanna iompair eile á cur san áireamh freisin.

(34)

Mar gheall ar an bpoitéinseal a bhaineann leo chun a gcuid astaíochtaí gás ceaptha teasa a laghdú agus ar an mbealach sin cur le glasú na hearnála iompair, is modhanna iompair tábhachtacha iad loingseoireacht mhuirí agus eitlíocht don aistriú chuig geilleagar ísealcharbóin. De réir na teachtaireachta ón gCoimisiún an 9 Nollaig 2020“Straitéis um an tSoghluaisteacht Inbhuanaithe agus Chliste – iompar Eorpach a sheoladh ar bhealach a leasa don todhchaí” (13), meastar go mbeidh soithí saor ó astaíochtaí réidh le dul ar an margadh faoi 2030. De réir na straitéise sin, meastar go mbeidh aerárthaí móra saor ó astaíochtaí réidh le dul ar an margadh faoi 2035 maidir le hachair ghearra, agus meastar go mbeidh dícharbónú maidir le hachair níos faide ag brath ar bhreoslaí in-athnuaite agus ísealcharbóin. Tá staidéir ar leithligh déanta maidir le critéir maoinithe inbhuanaithe le haghaidh na n-earnálacha sin. Dá bhrí sin, ba cheart loingseoireacht mhuirí a mheas mar ghníomhaíocht eacnamaíoch idirthréimhseach dá dtagraítear in Airteagal 10(2) de Rialachán (AE) 2020/852. Tá loingseoireacht ar cheann de na bealaí is lú atá dian ar charbóin maidir le hearraí a iompar. Chun a áirithiú go gcaitear go cothrom le loingseoireacht i gcomparáid le modhanna eile iompair, ba cheart critéir scagtha theicniúla le haghaidh iompar muirí a bhunú agus ba cheart go mbeadh siad infheidhme go dtí deireadh 2025. Beidh gá le breis measúnuithe a dhéanamh ar loingseoireacht mhuirí, áfach, agus le critéir scagtha theicniúla a bhunú don loingseoireacht mhuirí, i gcás inarb iomchuí, critéir a bheidh infheidhme ón mbliain 2026 i leith. Beidh gá le breis measúnuithe a dhéanamh ar eitlíocht freisin, agus le critéir scagtha theicniúla ábhartha a bhunú i gcás inarb iomchuí. Thairis sin, ba cheart na critéir scagtha theicniúla a bhunú le haghaidh bonneagar iompair ísealcharbóin maidir le modhanna iompair áirithe. I bhfianaise an phoitéinsil atá ag an mbonneagar iompair rannchuidiú le haistriú córa iompair, áfach, beidh gá le measúnú a dhéanamh agus critéir scagtha theicniúla iomchuí a bhunú i gcás inarb iomchuí le haghaidh an bhonneagair uile atá fíor-riachtanach le haghaidh modhanna iompair ísealcharbóin, go háirithe uiscebhealaí intíre. Ag brath ar thoradh an mheasúnaithe theicniúil, ba cheart critéir scagtha theicniúla ábhartha a bhunú le haghaidh na ngníomhaíochtaí eacnamaíocha dá dtagraítear san aithris seo an tráth a ghlactar an gníomh tarmligthe dá dtagraítear in Airteagail 12(2), 13(2), 14(2) agus 15(2) de Rialachán (AE) 2020/852.

(35)

Chun a áirithiú nach n-éascaítear úsáid breoslaí iontaise leis na gníomhaíochtaí iompair a mheastar mar chinn inbhuanaithe, ba cheart nach mbeadh sócmhainní, oibríochtaí agus bonneagar tiomnaithe d’iompar breoslaí iontaise san áireamh sna critéir scagtha theicniúla le haghaidh na ngníomhaíochtaí ábhartha. Agus an critéar sin á chur i bhfeidhm, is gá na húsáidí iolracha, an úinéireacht dhifriúil, na socruithe úsáideora agus na rátaí cumaisc breoslaí a aithint, i gcomhréir leis na cleachtais mhargaidh ábhartha atá ann cheana féin. Ba cheart don Ardán um Maoiniú Inbhuanaithe measúnú a dhéanamh ar inúsáidteacht an chritéir sin i gcomhthéacs a shainchúram a chomhlíonadh.

(36)

Tá tógáil thar na hearnálacha ar fad san Aontas freagrach as 40 % den ídiú fuinnimh agus as 36 % de na hastaíochtaí carbóin. Dá bhrí sin, féadtar ról tábhachtach a bheith ag foirgnimh maidir le maolú ar an athrú aeráide. Dá bhrí sin ba cheart critéir scagtha theicniúla a leagan síos maidir leis na nithe a leanas: foirgníocht foirgneamh nua, athchóiriú foirgneamh, trealamh éifeachtúlachta fuinnimh éagsúil a shuiteáil, athnuaiteáin ar an láithreán, soláthar seirbhísí fuinnimh, fáil agus úinéireacht foirgneamh. Ba cheart na critéir scagtha theicniúla sin a bhunú ar thionchar ionchasach na ngníomhaíochtaí sin, ar fheidhmíocht fuinnimh foirgneamh agus ar astaíochtaí gás ceaptha teasa gaolmhara agus ar charbón leabaithe. Maidir le foirgnimh nua, d’fhéadfadh gá a bheith ann na critéir scagtha theicniúla a athbhreithniú lena áirithiú go mbeidh na critéir sin ailínithe fós le spriocanna an Aontais maidir le haeráid agus fuinneamh.

(37)

Maidir le foirgníocht sócmhainne nó saoráide atá ina cuid dhílis de ghníomhaíocht, ar cheart critéir scagtha theicniúla a bhunú ina leith lena socraítear na coinníollacha faoina bhfuil gníomhaíocht cáilithe ina rannchuidiú substaintiúil le maolú ar an athrú aeráide, d’fhéadfadh sí sin a bheith ina coinníoll tábhachtach d’fhonn cur i bhfeidhm na gníomhaíochta eacnamaíche sin a dhéanamh. Dá bhrí sin tá sé iomchuí foirgníocht sócmhainní nó saoráidí den sórt sin a chur san áireamh mar chuid den ghníomhaíocht dá bhfuil an fhoirgníocht sin ábhartha, go háirithe maidir le gníomhaíochtaí san earnáil fuinnimh, earnáil uisce, séarachais, dramhaíola agus leasúcháin chomh maith leis an earnáil iompair.

(38)

Is earnáil atá ag dul i méid ar bhonn leanúnach í an earnáil faisnéise agus chumarsáide agus tá an earnáil ina cúis le sciar méadaitheach d’astaíochtaí gás ceaptha teasa. An tráth céanna, baineann an poitéinseal le teicneolaíochtaí faisnéise agus cumarsáide chun cur le maolú an athraithe aeráide agus chun astaíochtaí gás ceaptha teasa a laghdú in earnálacha eile, amhail trí réitigh a sholáthar lena bhféadfaí cuidiú le cinnteoireacht chun laghduithe astaíochtaí gás ceaptha teasa a chumasú. Dá bhrí sin ba cheart critéir scagtha theicniúla a leagan síos maidir le gníomhaíochtaí próiseála agus óstála sonraí lena n-astaítear méideanna arda de ghás ceaptha teasa, agus maidir le réitigh de réir sonraí lena gcumasaítear laghduithe ar astaíochtaí gás ceaptha teasa in earnálacha eile. Ba cheart na critéir scagtha theicniúla do na gníomhaíochtaí sin a bhunú ar na dea-chleachtais agus ar na caighdeáin san earnáil sin. D’fhéadfadh gá a bheith ann iad a athbhreithniú agus a nuashonrú sa todhchaí d’fhonn an poitéinseal chun gás ceaptha teasa a laghdú a chur san áireamh a thiocfadh as marthanacht mhéadaithe réitigh chrua-earraí na dteicneolaíochtaí faisnéise agus cumarsáide agus as an bpoitéinseal chun teicneolaíochtaí digiteacha a imscaradh i ngach earnáil go díreach d’fhonn laghdú astaíochtaí gás ceaptha teasa a chumasú. Thairis sin, úsáidtear méid mór fuinnimh chun líonraí cumarsáide leictreonaí a imscaradh agus a oibriú agus tá an poitéinseal acu laghdú suntasach a chur ar astaíochtaí gás ceaptha teasa. D’fhéadfadh gá a bheith ann, dá bhrí sin, measúnú a dhéanamh ar na gníomhaíochtaí sin agus critéir scagtha theicniúla ábhartha a bhunú, i gcás inarb iomchuí.

(39)

Thairis sin, maidir le réitigh teicneolaíochta faisnéise agus cumarsáide atá ina gcuid dhílis de na gníomhaíochtaí eacnamaíocha sin ar cheart critéir scagtha theicniúla i ndáil le rannchuidiú substaintiúil le maolú ar an athrú aeráide a bhunú le haghaidh a bhfeidhmíochta faoi seach féin, d’fhéadfadh tábhacht ar leith a bheith leo freisin chun cuidiú leis na gníomhaíochtaí éagsúla sin na caighdeáin agus na tairseacha a bunaíodh faoi na critéir sin a chomhlíonadh.

(40)

Baineann an poitéinseal le taighde, forbairt agus nuálaíocht chun earnálacha eile a chumasú chun na spriocanna um maolú an athraithe aeráide dá gcuid a chomhlíonadh. Dá bhrí sin ba cheart na critéir scagtha theicniúla maidir le gníomhaíochtaí taighde, forbartha agus nuálaíochta a dhíriú ar phoitéinseal réiteach, próiseas agus teicneolaíochtaí agus táirgí eile chun astaíochtaí gás ceaptha teasa a laghdú. Féadfaidh ról tábhachtach a bheith ag taighde freisin atá tiomnaithe maidir le gníomhaíochtaí dá dtagraítear in Airteagal 10(1), pointe (i), de Rialachán (AE) 2020/852 a chumasú chun na gníomhaíochtaí eacnamaíocha sin agus a gcuid sprioc-ghníomhaíochtaí a chumasú chun laghdú substaintiúil a chur ar a gcuid astaíochtaí gás ceaptha teasa nó chun feabhas a chur ar a n-indéantacht teicneolaíochta agus eacnamaíoch agus chun éascaíocht a dhéanamh ar iad a mhéadú, ar deireadh. Féadfaidh ról tábhachtach a bheith ag taighde freisin ó thaobh gníomhaíochtaí idirthréimhseacha dá dtagraítear in Airteagal 10(2) de Rialachán (AE) 2020/852 a dhícharbónú tuilleadh, ach cur i gcrích na ngníomhaíochtaí sin a chumasú, agus leibhéil astaíochtaí gás ceaptha teasa níos ísle acu, go substaintiúil, i gcomparáid leis na tairseacha a shonraítear sna critéir scagtha theicniúla le haghaidh rannchuidiú go substaintiúil le maolú ar an athrú aeráide maidir leis na gníomhaíochtaí sin.

(41)

Thairis sin, maidir le taighde, forbairt agus nuálaíocht atá ina gcuid dhílis de na gníomhaíochtaí eacnamaíocha sin ar cheart critéir scagtha theicniúla i ndáil le rannchuidiú substaintiúil le maolú ar an athrú aeráide a bhunú le haghaidh a bhfeidhmíochta faoi seach féin, d’fhéadfadh tábhacht ar leith a bheith leo freisin chun cuidiú leis na gníomhaíochtaí éagsúla sin na caighdeáin agus na tairseacha arna mbunú faoi na critéir sin a chomhlíonadh.

(42)

Maidir leis na critéir scagtha theicniúla chun na coinníollacha a chinneadh faoina bhfuil gníomhaíocht eacnamaíoch cáilithe mar rannchuidiú substaintiúil le hoiriúnú don athrú aeráide, ba cheart go léireofaí gur dócha go rachaidh an t-athrú aeráide i gcion ar earnálacha uile an gheilleagair. Mar thoradh air sin, beidh sé riachtanach gach earnáil a oiriúnú do dhrochthionchar na haeráide atá ann faoi láthair agus na haeráide a bhfuiltear ag súil leis a bheith ann sa todhchaí. Ní mór a áirithiú, áfach, nach ndéantar dochar suntasach le gníomhaíocht eacnamaíoch atá ina rannchuidiú substaintiúil le hoiriúnú don athrú aeráide d’aon cheann de na cuspóirí comhshaoil eile a leagtar síos in Airteagal 9 de Rialachán (AE) 2020/852. Dá bhrí sin tá sé iomchuí critéir scagtha theicniúla a bhunú ar dtús maidir le hoiriúnú don athrú aeráide le haghaidh na n-earnálacha sin agus le haghaidh na ngníomhaíochtaí eacnamaíocha sin a chumhdaíonn na critéir scagtha theicniúla maidir le maolú ar an athrú aeráide, lena n-áirítear na critéir ábhartha “gan dochar suntasach a dhéanamh” i dtaca leis na cuspóirí comhshaoil. Ba cheart go mbeadh na tuairiscí ar na gníomhaíochtaí eacnamaíocha a meastar go bhfuil siad ina rannchuidiú substaintiúil le hoiriúnú don athrú aeráide ag teacht leis an raon feidhme dá bhféadfaí critéir iomchuí maidir le “gan dochar suntasach a dhéanamh” a chinneadh. I bhfianaise an ghá atá le hathléimneacht fhoriomlán an gheilleagair ó thaobh na haeráide de a mhéadú, ba cheart critéir scagtha theicniúla, lena n-áirítear critéir iomchuí maidir le “gan dochar suntasach a dhéanamh”, a fhorbairt amach anseo le haghaidh gníomhaíochtaí eacnamaíocha breise.

(43)

Ba cheart go n-áiritheofaí le critéir scagtha theicniúla go gcuirtear an réimse bonneagar criticiúil is leithne agus is féidir, lena n-áirítear go háirithe bonneagar tarchuir fuinnimh nó bonneagar stórála nó bonneagar iompair, in oiriúint do dhrochthionchar na haeráide atá ann faoi láthair agus na haeráide a bhfuiltear ag súil leis a bheith ann sa todhchaí, rud a chuirfidh cosc, dá bhrí sin, ar thionchair dhiúltacha thromchúiseacha ar shláinte, sábháilteacht, slándáil nó folláine eacnamaíoch saoránach nó ar fheidhmiú éifeachtach rialtas i mBallstáit. D’fhéadfadh gá a bheith ann, áfach, na critéir scagtha theicniúla a athbhreithniú chun sainghnéithe an bhonneagair le haghaidh cosaint ar thuilte a chur san áireamh ar bhealach níos fearr.

(44)

Thairis sin, ba cheart critéir scagtha theicniúla a chur ar bun freisin le haghaidh gníomhaíochtaí oideachais, sláinte an duine, oibre sóisialta, ealaíon, siamsaíochta agus caithimh aimsire. Soláthraíonn na gníomhaíochtaí sin seirbhísí fíor-riachtanacha agus réitigh d’fhonn seasmhacht chomhchoiteann na sochaí iomláine a mhéadú, agus is féidir tuiscint agus feasacht maidir leis an aeráid a mhéadú leo.

(45)

Ba cheart go mbeadh sé d’aidhm ag na critéir scagtha theicniúla chun a chinneadh cé acu a cháilíonn nó nach gcáilíonn gníomhaíocht eacnamaíoch mar rannchuidiú substaintiúil le hoiriúnú don athrú aeráide trí réitigh oiriúnaithe a chur san áireamh i gcomhréir le hAirteagal 11(1), pointe (a), de Rialachán (AE) 2020/852, athléimneacht na ngníomhaíochtaí eacnamaíocha a mhéadú in aghaidh rioscaí sainaitheanta na haeráide atá ábhartha do na gníomhaíochtaí sin. Ba cheart go n-éileodh na critéir scagtha theicniúla ar na hoibreoirí eacnamaíocha lena mbaineann measúnú riosca ar athrú aeráide a dhéanamh agus réitigh oiriúnaithe a chur i bhfeidhm lena laghdaítear na rioscaí is tábhachtaí arna sainaithint sa mheasúnú sin. Ba cheart go n-áireodh na critéir scagtha theicniúla nádúr na riachtanas agus na réiteach a bhaineann go sonrach le comhthéacs agus le láthair freisin. Ina theannta sin, ba cheart do na critéir scagtha theicniúla ionracas na gcuspóirí comhshaoil agus aeráide a áirithiú agus níor cheart go mbeidís forordaitheach go díréireach maidir le cineál na réiteach a chuirtear i bhfeidhm. Ba cheart do na critéir scagtha theicniúla an gá atá le tubaistí a bhaineann leis an aeráid agus leis an aimsir a chosc agus chun riosca na dtubaistí sin a bhainistiú agus chun athléimneacht an bhonneagair chriticiúil a áirithiú a chur san áireamh, i gcomhréir le dlí ábhartha an Aontais a bhaineann le measúnú ar an riosca agus le hiarmhairtí na dtubaistí sin a mhaolú.

(46)

Ba cheart na critéir scagtha theicniúla chun a chinneadh cé acu a cháilíonn nó nach gcáilíonn gníomhaíocht eacnamaíoch mar rannchuidiú substaintiúil le hoiriúnú don athrú aeráide trí réitigh oiriúnaithe a chur san áireamh i gcomhréir le hAirteagal 11(1), pointe (b), de Rialachán (AE) 2020/852, a chur ar bun le haghaidh gníomhaíochtaí innealtóireachta agus le haghaidh an chomhairliúcháin theicniúil ghaolmhair atá tiomnaithe d’oiriúnú don athrú aeráide, taighde, forbairt agus nuálaíocht, árachas nach árachas saoil é lena gcuimsítear priacail a bhaineann leis an aeráid a fhrithghealladh, agus athárachas. Tá sé de chumas ag na gníomhaíochtaí sin réitigh oiriúnaithe a sholáthar lena ndéantar rannchuidiú substaintiúil leis an riosca a bhaineann le drochthionchar na haeráide atá ann faoi láthair agus na haeráide a bhfuiltear ag súil leis a bheith ann sa todhchaí ar dhaoine, ar an nádúr nó ar shócmhainní a chosc nó a laghdú, gan méadú a chur ar an riosca a bhaineann le drochthionchar.

(47)

Ba cheart go n-aithneofaí leis na critéir scagtha theicniúla go bhféadfadh gníomhaíochtaí eacnamaíocha áirithe rannchuidiú go substaintiúil le hoiriúnú don athrú aeráide trí réitigh oiriúnaithe a sholáthar i gcomhréir le hAirteagal 11(1), pointe (b), de Rialachán (AE) 2020/852, nó trí réitigh oiriúnaithe a chur san áireamh i gcomhréir le hAirteagal 11(1), pointe (a), den Rialachán sin. Ba cheart go n-aithneofaí an fhéidearthacht sin leis na critéir scagtha theicniúla maidir leis na gníomhaíochtaí foraoiseachta, athchóiriú bogach, clársceidealaithe agus craoltóireachta, chomh maith le gníomhaíochtaí oideachais, cruthaitheacha, ealaíon agus siamsaíochta. Maidir leis na gníomhaíochtaí sin, cé gur cheart iad a chur in oiriúint do dhrochthionchar na haeráide atá ann faoi láthair agus na haeráide a bhfuiltear ag súil leis a bheith ann sa todhchaí, tá an poitéinseal acu freisin réitigh oiriúnaithe a sholáthar lena ndéantar rannchuidiú substaintiúil leis an riosca a bhaineann leis an drochthionchar sin ar dhaoine, ar an nádúr nó ar shócmhainní, a chosc nó a laghdú.

(48)

Leis na critéir scagtha theicniúla chun a chinneadh cé acu atá nó nach bhfuil gníomhaíocht eacnamaíoch ina rannchuidiú substaintiúil le hoiriúnú don athrú aeráide, ba cheart go n-áiritheofaí leo go ndéantar an ghníomhaíocht eacnamaíoch athléimneach ó thaobh na haeráide de nó go soláthraíonn sí réitigh do ghníomhaíochtaí eile chun iad a dhéanamh athléimneach ó thaobh na haeráide de. I gcás ina ndéantar gníomhaíocht eacnamaíoch athléimneach ó thaobh na haeráide de, léirítear le cur chun feidhme réitigh fhisiceacha agus neamhfhisiceacha lena laghdaítear go substaintiúil na rioscaí fisiceacha is mó don aeráid atá ábhartha don ghníomhaíocht sin, rannchuidiú substaintiúil na gníomhaíochta sin le hoiriúnú don athrú aeráide. Is iomchuí, dá bhrí sin, nár cheart ach an caiteachas caipitiúil a thabhaítear as gach céim a bhfuil gá léi chun an ghníomhaíocht a dhéanamh athléimneach ó thaobh na haeráide de a mheas mar an cion den chaipiteal agus den chaiteachas oibríochta a bhaineann le sócmhainní nó próisis atá bainteach le gníomhaíochtaí eacnamaíocha a cháilíonn mar inbhuanaithe ó thaobh an chomhshaoil de, agus nár cheart an láimhdeachas sin ón ngníomhaíocht eacnamaíoch sin a rinneadh athléimneach a áireamh mar a bheith ag teacht as earraí nó seirbhísí atá bainteach le gníomhaíochtaí eacnamaíocha a cháilíonn mar inbhuanaithe ó thaobh an chomhshaoil de. Mar sin féin, i gcás inarb é croí-ghnó na ngníomhaíochtaí eacnamaíocha a chumasaíonn oiriúnú i gcomhréir le hAirteagal 11(1) de Rialachán (AE) 2020/852 ná teicneolaíochtaí, táirgí, seirbhísí, faisnéis nó cleachtais a sholáthar, ar chuspóirí leo méadú a chur ar an leibhéal athléimneachta in aghaidh rioscaí fhisiceacha aeráide i ndáil le daoine eile, an dúlra, an oidhreacht chultúrtha, sócmhainní nó gníomhaíochtaí eacnamaíocha eile, sa bhreis ar chaiteachas caipitiúil, ba cheart an láimhdeachas a fhaightear ó earraí nó seirbhísí atá bainteach leis na gníomhaíochtaí eacnamaíocha sin a mheas mar chion den láimhdeachas a fhaightear ó earraí nó seirbhísí atá bainteach leis na gníomhaíochtaí eacnamaíocha a cháilíonn mar inbhuanaithe ó thaobh an chomhshaoil de.

(49)

Ba cheart go mbeadh sé d’aidhm ag na critéir scagtha theicniúla chun a chinneadh cé acu a dhéantar nó nach ndéantar dochar suntasach do na cuspóirí comhshaoil eile leis na gníomhaíochtaí eacnamaíocha atá ina rannchuidiú substaintiúil le maolú ar an athrú aeráide nó le hoiriúnú don athrú aeráide chun a áirithiú nach ndéantar rannchuidiú le ceann amháin de na cuspóirí comhshaoil chun aimhleasa cuspóirí comhshaoil eile. Dá bhrí sin baineann ról fíor-riachtanach leis na critéir “gan dochar suntasach a dhéanamh” maidir le hionracas comhshaoil aicmiú na ngníomhaíochtaí atá inbhuanaithe ó thaobh an chomhshaoil de a áirithiú. Ba cheart na critéir “gan dochar suntasach a dhéanamh” maidir le cuspóir comhshaoil áirithe a shonrú le haghaidh na ngníomhaíochtaí sin lena gcruthaítear riosca de dhochar suntasach a dhéanamh don chuspóir sin. Leis na critéir “gan dochar suntasach a dhéanamh” ba cheart go dtabharfaí ceanglais ábhartha dhlí reatha an Aontais san áireamh agus cur leo.

(50)

Ba cheart na critéir scagtha theicniúla chun a áirithiú nach ndéantar dochar suntasach le gníomhaíochtaí atá ina rannchuidiú substaintiúil le hoiriúnú don athrú aeráide a leagan síos le haghaidh na ngníomhaíochtaí sin lena gcruthaítear riosca d’astaíochtaí gás ceaptha teasa suntasacha a tháirgeadh cé go mbaineann an poitéinseal leo a bheith ina rannchuidiú substaintiúil le hoiriúnú don athrú aeráide.

(51)

Is dócha go ndéanfaidh an t-athrú aeráide difear d’earnálacha uile an gheilleagair. Dá bhrí sin, ba cheart go mbeadh feidhm ag na critéir scagtha theicniúla chun a áirithiú nach ndéantar dochar suntasach d’oiriúnú don athrú aeráide le gníomhaíochtaí eacnamaíocha atá ina rannchuidiú substaintiúil le maolú ar an athrú aeráide maidir le gach ceann de na gníomhaíochtaí eacnamaíocha sin. Ba cheart go n-áiritheofaí leis na critéir sin go sainaithnítear rioscaí reatha agus rioscaí amach anseo atá ábhartha don ghníomhaíocht agus go gcuirtear réitigh oiriúnaithe i bhfeidhm d’fhonn caillteanais ionchasacha nó tionchair ar leanúnachas gnó a íoslaghdú nó a sheachaint.

(52)

Ba cheart na critéir scagtha theicniúla maidir le “gan dochar suntasach a dhéanamh” d’úsáid inbhuanaithe agus do chosaint acmhainní uisce agus mara a shonrú le haghaidh na ngníomhaíochtaí uile a d’fhéadfadh a bheith ina riosca d’úsáid inbhuanaithe agus do chosaint den sórt sin. Ba cheart go mbeadh sé d’aidhm ag na critéir sin go seachnófaí gníomhaíochtaí a bhíonn díobhálach do dhea-stádas nó do dhea-acmhainneacht éiceolaíoch dobharlach, lena n-áirítear uiscí dromchla agus screamhuisce, nó do dhea-stádas comhshaoil uiscí mara, trína éileamh go ndéantar rioscaí um dhíghrádú an chomhshaoil a shainaithint agus go dtugtar fúthu, i gcomhréir le plean bainistíochta um úsáid agus cosaint uisce.

(53)

Ba cheart na critéir scagtha theicniúla maidir le “gan dochar suntasach a dhéanamh” i ndáil le haistriú go geilleagar ciorclach a shaincheapadh do na hearnálacha sonracha chun a áirithiú nach mbeidh neamhéifeachtúlachtaí maidir le húsáid acmhainní ina dtoradh ar ghníomhaíochtaí eacnamaíocha nó nach ndéanfar samhlacha táirgthe línigh a ghaibhniú leo, go seachnaítear agus go laghdaítear dramhaíl agus, nuair a bhíonn sé dosheachanta, go ndéantar í a bhainistiú i gcomhréir leis an ordlathas dramhaíola. Leis na critéir sin ba cheart a áirithiú freisin nach mbaintear an bonn den chuspóir chun aistriú go geilleagar ciorclach.

(54)

Leis na critéir scagtha theicniúla maidir le “gan dochar suntasach a dhéanamh” i ndáil le cosc agus rialú ar thruailliú ba cheart sainghnéithe na hearnála a léiriú chun tabhairt faoi na foinsí agus cineálacha truaillithe ábhartha san aer, san uisce nó ar talamh, agus tagairt á déanamh, nuair is ábhartha, do na conclúidí teicnící is fearr atá ar fáil arna mbunú faoi Threoir 2010/75/AE ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle (14).

(55)

Ba cheart na critéir maidir le “gan dochar suntasach a dhéanamh” i ndáil le cosaint agus athchóiriú na bithéagsúlachta agus éiceachóras a shonrú do na gníomhaíochtaí uile a d’fhéadfadh a bheith ina riosca do stádas nó do riocht gnáthóg, speiceas nó éiceachóras agus ba cheart go n-éileofaí leo, nuair is ábhartha, go gcuirtear measúnuithe ar an tionchar ar an gcomhshaol nó measúnuithe iomchuí chun feidhme agus go gcuirtear na conclúidí óna leithéid de mheasúnuithe i bhfeidhm. Leis na critéir sin ba cheart go n-áiritheofaí, fiú in éagmais ceanglais chun measúnú ar an tionchar ar an gcomhshaol nó measúnú iomchuí eile a chur chun feidhme, nach ndéanfar speicis faoi chosaint an dlí a chorraí, a ghabhail ná a mharú nó nach ndéanfar gnáthóga faoi chosaint an dlí a mheathlú mar thoradh ar ghníomhaíochtaí.

(56)

Ba cheart na critéir scagtha theicniúla a bheith gan dochar don cheanglas maidir le forálacha a chomhlíonadh a bhaineann leis an gcomhshaol agus le sláinte, sábháilteacht agus inbhuanaitheacht shóisialta a leagtar síos i ndlí an Aontais agus sa dlí náisiúnta, agus do ghlacadh na mbeart maolaithe iomchuí maidir leis sin sa chás inarb infheidhme.

(57)

Tá nasc dlúth idir na forálacha sa Rialachán seo, ós rud é go bpléann siad le critéir chun a chinneadh cé acu atá nó nach bhfuil gníomhaíocht eacnamaíoch ina rannchuidiú substaintiúil le maolú ar an athrú aeráide nó le hoiriúnú don athrú aeráide, agus cé acu a dhéantar nó nach ndéantar dochar suntasach lena leithéid de ghníomhaíocht eacnamaíoch do cheann amháin nó níos mó de na cuspóirí comhshaoil eile a leagtar síos in Airteagal 9 de Rialachán (AE) 2020/852. Chun comhleanúnachas a áirithiú idir na forálacha sin, ar cheart dóibh teacht i bhfeidhm an tráth céanna, is gá na forálacha sin a chur san áireamh i Rialachán aonair, d’fhonn léargas cuimsitheach a éascú ar an gcreat dlíthiúil do pháirtithe leasmhara agus chun cur i bhfeidhm Rialachán (AE) 2020/852 a éascú.

(58)

D’fhonn a áirithiú go bhforbrófar cur i bhfeidhm Rialachán (AE) 2020/852 ar aon dul le forbairtí teicneolaíochta, margaidh agus beartais, ba cheart an Rialachán seo a athbhreithniú go tráthrialta agus, i gcás inarb iomchuí, a leasú a mhéid a bhaineann leis na gníomhaíochtaí a mheastar mar rannchuidiú substaintiúil le maolú ar an athrú aeráide nó le hoiriúnú don athrú aeráide agus maidir leis na critéir scagtha theicniúla chomhfhreagracha.

(59)

D’fhonn Airteagal 10(6) agus Airteagal 11(6) de Rialachán (AE) 2020/852 a chomhlíonadh, ba cheart go mbeadh feidhm ag an Rialachán ón 1 Eanáir 2022,

TAR ÉIS AN RIALACHÁN SEO A GHLACADH:

Airteagal 1

Tá na critéir scagtha theicniúla chun na coinníollacha a chinneadh faoina bhfuil gníomhaíocht eacnamaíoch cáilithe mar rannchuidiú substaintiúil le maolú ar an athrú aeráide agus chun a chinneadh cé acu a dhéantar nó nach ndéantar dochar suntasach leis an ngníomhaíocht eacnamaíoch sin d’aon cheann de na cuspóirí comhshaoil eile a leagtar síos in Airteagal 9 de Rialachán (AE) 2020/852 leagtha amach in Iarscríbhinn I a ghabhann leis an Rialachán seo.

Airteagal 2

Tá na critéir scagtha theicniúla chun na coinníollacha a chinneadh faoina bhfuil gníomhaíocht eacnamaíoch cáilithe mar rannchuidiú substaintiúil le hoiriúnú don athrú aeráide agus chun a chinneadh cé acu a dhéantar nó nach ndéantar dochar suntasach leis an ngníomhaíocht eacnamaíoch sin d’aon cheann de na cuspóirí comhshaoil eile a leagtar síos in Airteagal 9 de Rialachán (AE) 2020/852 leagtha amach in Iarscríbhinn II a ghabhann leis an Rialachán seo.

Airteagal 3

Tiocfaidh an Rialachán seo i bhfeidhm an fichiú lá tar éis lá a fhoilsithe in Iris Oifigiúil an Aontais Eorpaigh.

Beidh feidhm aige ón 1 Eanáir 2022.

Beidh an Rialachán seo ina cheangal go huile agus go hiomlán agus beidh sé infheidhme go díreach i ngach Ballstát.

Arna dhéanamh sa Bhruiséil an 4 Meitheamh 2021.

Thar ceann an Choimisiúin,

Ar son an Uachtaráin,

Mairead McGUINNESS

Comhalta den Choimisiún


(1)  IO L 198, 22.6.2020, lch. 13.

(2)  Treoir 2013/34/AE ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 26 Meitheamh 2013 maidir leis na ráitis airgeadais bhliantúla, na ráitis airgeadais chomhdhlúite agus tuarascálacha gaolmhara maidir le cineálacha áirithe gnóthas, lena leasaítear Treoir 2006/43/CE ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle agus lena n-aisghairtear Treoir 78/660/CEE agus Treoir 83/349/CEE ón gComhairle (IO L 182, 29.6.2013, lch. 19).

(3)  Rialachán (CE) Uimh. 1893/2006 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 20 Nollaig 2006 lena mbunaítear an t-aicmiú staidrimh gníomhaíochtaí eacnamaíocha d’Athbhreithniú 2 NACE agus lena leasaítear Rialachán (CEE) Uimh. 3037/90 chomh maith le Rialacháin CE áirithe maidir le réimsí sonracha staidrimh (IO L 393, 30.12.2006, lch. 1).

(4)  An Uirlis Comhordaithe Carbóin EX-Ante (EX-ACT) (leagan an 4.6.2021: http://www.fao.org/in-action/epic/ex-act-tool/suite-of-tools/ex-act/en/).

(5)  Teachtaireacht ón gCoimisiún chuig Parlaimint na hEorpa, chuig an gComhairle, chuig Comhairle na hEorpa, chuig Coiste Eacnamaíoch agus Sóisialta na hEorpa agus chuig Coiste na Réigiún: An Comhaontú Glas don Eoraip (COM/2019/640 final).

(6)  Teachtaireacht ón gCoimisiún chuig Parlaimint na hEorpa, chuig an gComhairle, chuig Comhairle na hEorpa, chuig Coiste Eacnamaíoch agus Sóisialta na hEorpa agus chuig Coiste na Réigiún: Straitéis Bithéagsúlachta an Aontais Eorpaigh go dtí 2030 An dúlra a thabhairt ar ais inár saol (COM/2020/380 final).

(7)  Teachtaireacht ón gCoimisiún chuig Parlaimint na hEorpa, chuig an gComhairle, chuig Coiste Eacnamaíoch agus Sóisialta na hEorpa agus chuig Coiste na Réigiún: Uaillmhian aeráide 2030 na hEorpa a ghéarú. Infheistíocht i dtodhchaí atá neodrach ó thaobh na haeráide de chun leasa ár ndaoine (COM/2020/562 final).

(8)  Teachtaireacht ón gCoimisiún chuig Parlaimint na hEorpa, chuig an gComhairle, chuig Coiste Eacnamaíoch agus Sóisialta na hEorpa agus chuig Coiste na Réigiún: Eoraip atá seasmhach ó thaobh na haeráide de a chruthú – straitéis nua an Aontais Eorpaigh maidir le hOiriúnú don Athrú Aeráide (COM(2021) 82 final).

(9)  Sciartha astaíochtaí in aghaidh na hearnála a ionadaíonn do shonraí Eurostat ó 2018 agus 2019 (leibhéal 2 NACE) agus atá bunaithe orthu, ach amháin i gcás na hearnála tógála nach bhfuil cód NACE gaolmhar aici agus dá bhrí sin go mbreithnítear a cuid astaíochtaí thar earnálacha éagsúla (leagan an 4.6.2021: https://ec.europa.eu/info/news/new-rules-greener-and-smarter-buildings-will-increase-quality-life-all-europeans-2019-apr-15_en).

(10)  Teachtaireacht ón gCoimisiún chuig Parlaimint na hEorpa, chuig an gComhairle, chuig Coiste Eacnamaíoch agus Sóisialta na hEorpa agus chuig Coiste na Réigiún: Straitéis an Aontais Eorpaigh chun astaíochtaí meatáin a laghdú (COM/2020/663 final).

(11)  Treoir (AE) 2018/2001 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 11 Nollaig 2018 maidir le húsáid fuinnimh ó fhoinsí in-athnuaite a chur chun cinn (IO L 328, 21.12.2018, lch. 82).

(12)  Togra leasaithe le haghaidh Rialachán ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle lena mbunaítear an creat chun aeráidneodracht a bhaint amach agus lena leasaítear Rialachán (AE) 2018/1999 (An Dlí Aeráide Eorpach), COM/2020/563 final.

(13)  Teachtaireacht ón gCoimisiún chuig Parlaimint na hEorpa, chuig an gComhairle, chuig Coiste Eacnamaíoch agus Sóisialta na hEorpa agus chuig Coiste na Réigiún, Straitéis um an tSoghluaisteacht Inbhuanaithe agus Chliste – iompar Eorpach a sheoladh ar bhealach a leasa don todhchaí (COM/2020/789 final).

(14)  Treoir 2010/75/AE ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 24 Samhain 2010 maidir le hastaíochtaí tionsclaíocha (cosc agus rialú comhtháite ar thruailliú) (IO L 334, 17.12.2010, lch. 17).


IARSCRÍBHINN I

Critéir scagtha theicniúla chun na coinníollacha a chinneadh faoina bhfuil gníomhaíocht eacnamaíoch cáilithe mar rannchuidiú substaintiúil le maolú ar an athrú aeráide agus chun a chinneadh cé acu a dhéantar nó nach ndéantar aon díobháil shuntasach leis an ngníomhaíocht eacnamaíoch sin d’aon cheann de na cuspóirí comhshaoil eile

CLÁR NA NÁBHAR

1.

Foraoiseacht 16

1.1.

Foraoisiú 16

1.2.

Foraoisí a athshlánú agus a athchóiriú lena n-áirítear athfhoraoisiú agus athghiniúint nádúrtha foraoisí tar éis teagmhas foircneach 21

1.3.

Bainistiú foraoisí 27

1.4.

Foraoiseacht caomhantais 32

2.

Gníomhaíochtaí cosanta agus athchóirithe an chomhshaoil 37

2.1.

Athchóiriú bogach 37

3.

Monaraíocht 40

3.1.

Teicneolaíochtaí fuinnimh in-athnuaite a mhonarú 40

3.2.

Trealamh a mhonarú chun hidrigin a tháirgeadh agus a úsáid 41

3.3.

Teicneolaíochtaí ísealcharbóin a mhonarú le haghaidh iompair 42

3.4.

Ceallraí a mhonarú 45

3.5.

Trealamh éifeachtúlachta fuinnimh a mhonarú le haghaidh foirgneamh 46

3.6.

Teicneolaíochtaí ísealcharbóin eile a mhonarú 48

3.7.

Stroighin a mhonarú 49

3.8.

Alúmanam a mhonarú 50

3.9.

Iarann agus cruach a mhonarú 51

3.10.

Hidrigin a mhonarú 53

3.11.

Dubh carbóin a mhonarú 54

3.12.

Luaith shóide a mhonarú 55

3.13.

Clóirín a mhonarú 56

3.14.

Bun-cheimiceáin orgánacha a mhonarú 57

3.15.

Amóinia ainhidriúil a mhonarú 59

3.16.

Aigéad nítreach a mhonarú 60

3.17.

Plaistigh a mhonarú i bhfoirm phríomhúil 61

4.

Fuinneamh 62

4.1.

Leictreachas a ghiniúint trí bhíthin teicneolaíocht fhótavoltach gréine a úsáid 62

4.2.

Leictreachas a ghiniúint trí bhíthin teicneolaíocht dírithe grianteasa (CSP) a úsáid 63

4.3.

Leictreachas a ghiniúint le cumhacht ghaoithe 63

4.4.

Leictreachas a ghiniúint le teicneolaíochtaí fuinnimh aigéin 64

4.5

Leictreachas a ghiniúint le hidreachumhacht 65

4.6.

Leictreachas a ghiniúint le fuinneamh geoiteirmeach 68

4.7.

Leictreachas a ghiniúint le breoslaí gásacha agus leachtacha in-athnuaite nach breoslaí iontaise iad 69

4.8.

Leictreachas a ghiniúint le bithfhuinneamh 70

4.9.

Leictreachas a tharchur agus a dháileadh 72

4.10

Stóráil leictreachais 75

4.11.

Teirmeastóráil 76

4.12.

Stóráil hidrigine 77

4.13.

Monarú bithgháis agus bithbhreoslaí le húsáid san iompar agus monarú bithleachtanna 77

4.14.

Líonraí tarchurtha agus dáilte le haghaidh gáis in-athnuaite agus ísealcharbóin 79

4.15.

Téamh agus fuarú ceantair a dháileadh 79

4.16.

Suiteáil agus oibriú teaschaidéal leictreach 80

4.17.

Comhghiniúint téimh/fuaraithe agus cumhachta as fuinneamh gréine 81

4.18.

Comhghiniúint téimh/fuaraithe agus cumhachta as fuinneamh geoiteirmeach 82

4.19.

Comhghiniúint téimh/fuaraithe agus cumhachta as breoslaí gásacha agus leachtacha nach breoslaí iontaise iad 83

4.20.

Comhghiniúint téimh/fuaraithe agus cumhachta as bithfhuinneamh 84

4.21.

Téamh/fuarú a tháirgeadh as téamh grianteasa 85

4.22.

Téamh/fuarú a tháirgeadh as fuinneamh geoiteirmeach 86

4.23.

Téamh/fuarú a tháirgeadh as breoslaí gásacha agus leachtacha nach breoslaí iontaise iad 87

4.24.

Téamh/fuarú a tháirgeadh as bithfhuinneamh 88

4.25.

Téamh/fuarú a tháirgeadh agus dramhtheas á úsáid 89

5.

Soláthar uisce, séarachas, bainistíocht dramhaíola agus feabhsúchán 90

5.1.

Córais bailithe, cóireála agus soláthair uisce a thógáil, a leathnú agus a oibriú 90

5.2.

Córais bailithe, cóireála agus soláthair uisce a athnuachan 91

5.3.

Córais bailithe agus cóireála fuíolluisce a thógáil, a leathnú agus a oibriú 92

5.4.

Bailiú agus cóireáil fuíolluisce a athnuachan 93

5.5

Dramhaíl neamhghuaiseach a bhailiú agus a iompar i gcodáin scagtha de réir foinse 95

5.6.

Díleá anaeróbach sloda séarachais 95

5.7.

Díleá anaeróbach bithdhramhaíola 96

5.8.

Múiríniú bithdhramhaíola 97

5.9.

Ábhair a aisghabháil ó dhramhaíl neamhghuaiseach 98

5.10.

Gás láithreáin líonta a ghabháil agus a úsáid 99

5.11.

CO2 a iompar 100

5.12.

Stóráil bhuan gheolaíoch CO2 faoi thalamh 100

6.

Iompar 101

6.1.

Iompar paisinéirí d’iarnród idiruirbeach 101

6.2.

Iompair lastais iarnróid 102

6.3.

Iompar uirbeach agus fo-uirbeach, iompar paisinéirí de bhóthar 103

6.4.

Oibriú gairis ghluaiseachta pearsanta, lóistíocht i dtaobh rothar 104

6.5

Iompar le gluaisrothair, le gluaisteáin paisinéirí agus le feithiclí éadroma tráchtála 105

6.6.

Seirbhísí iompair lastais de bhóthar 107

6.7.

Iompar intíre ar uisce do phaisinéirí 108

6.8.

Iompar intíre lastais ar uisce 109

6.9.

Iarfheistiú iompair paisinéirí agus lasta ar uisce intíre 110

6.10.

Iompar lastais ar uisce mara agus cósta, soithí le haghaidh oibríochtaí calafoirt agus gníomhaíochtaí cúnta 111

6.11.

Iompar ar muir agus ar uiscí cósta do phaisinéirí 114

6.12.

Iarfheistiú iompar lasta agus paisinéirí ar muir agus ar uiscí cósta 116

6.13.

Bonneagar le haghaidh soghluaisteacht phearsanta, lóistíocht i dtaobh rothar 117

6.14.

Bonneagar le haghaidh iompar iarnróid 119

6.15.

Bonneagar lena gcumasaítear iompar ísealcharbóin de bhóthar agus iompar poiblí 120

6.16.

Bonneagar lena gcumasaítear iompar ísealcharbóin d’uisce 121

6.17.

Bonneagar aerfoirt ísealcharbóin 123

7.

Gníomhaíochtaí foirgníochta agus réadmhaoine 124

7.1.

Foirgnimh nua a fhoirgniú 124

7.2.

Athchóiriú foirgneamh atá ann faoi láthair 126

7.3.

Suiteáil, cothabháil agus deisiú trealamh éifeachtúlachta fuinnimh 128

7.4.

Suiteáil, cothabháil agus deisiú stáisiúin luchtaithe le haghaidh feithiclí leictreacha i bhfoirgnimh (agus spásanna páirceála atá i gceangal le foirgnimh) 129

7.5.

Suiteáil, cothabháil agus deisiú uirlisí agus gaireas chun feidhmíocht fuinnimh foirgneamh a thomhas, a rialú agus a rialáil 130

7.6.

Suiteáil, cothabháil agus deisiú teicneolaíochtaí fuinnimh in-athnuaite 131

7.7.

Fáil agus úinéireacht foirgneamh 132

8.

Faisnéis agus cumarsáid 132

8.1.

Próiseáil sonraí, óstáil agus gníomhaíochtaí gaolmhara 132

8.2.

Réitigh shonraíbhunaithe chun astaíochtaí GCT a laghdú 134

9.

Gníomhaíochtaí gairmiúla, eolaíocha agus teicniúla 135

9.1.

Neasacht maidir le taighde, forbairt agus nuálaíocht mhargaidh 135

9.2.

Taighde, forbairt agus nuálaíocht le haghaidh CO2 a ghabháil go díreach ón aer 137

9.3.

Seirbhísí gairmiúla a bhaineann le feidhmíocht fuinnimh foirgneamh 138

Aguisín A:

Critéir ghinearálta le haghaidh DNSH maidir le hoiriúnú don athrú aeráide 140

Aguisín B:

Critéir ghinearálta le haghaidh DNSH maidir le húsáid inbhuanaithe a bhaint as uisce agus as acmhainní mara agus iad a chosaint 142

Aguisín C:

Critéir chineálacha le haghaidh DNSH maidir le truailliú a chosc agus a rialú i dtaobh úsáid agus láithreacht ceimiceán 143

Aguisín D:

Critéir chineálacha le haghaidh DNSH chun bithéagsúlacht agus éiceachórais a chosaint agus a athchóiriú 144

Aguisín E:

Sonraíochtaí teicniúla le haghaidh fearais uisce 145

1.   FORAOISEACHT

1.1.   Foraoisiú

Tuairisc ar an ngníomhaíocht

Foraois a bhunú trí phlandú, trí shíolú toiliúil nó athghiniúint nádúrtha ar thalamh a raibh, go dtí sin, úsáid éagsúil á baint as nó nach raibh aon úsáid á baint as. Tuigtear leis an bhforaoisiú claochlú ar úsáid talún ó neamhfhoraois go foraois, i gcomhréir le sainmhíniú Eagraíocht Bhia agus Talmhaíochta na Náisiún Aontaithe (“FAO”) ar an bhforaoisiú (1), ina gciallaíonn foraois talamh atá ag teacht leis an sainmhíniú ar fhoraois mar a leagtar amach sa dlí náisiúnta, nó i gcás nach bhfuil sé sin ar fáil, atá i gcomhréir le sainmhíniú FAO ar fhoraois (2). Féadfar foraoisiú roimhe seo a chumhdach le foraoisiú chomh fada agus go dtarlaíonn sé sa tréimhse idir plandú na gcrann agus an t-am a aithnítear an úsáid talún mar fhoraois.

D’fhéadfadh na gníomhaíochtaí eacnamaíocha sa chatagóir seo a bheith bainteach le cód NACE A2 i gcomhréir le haicmiú staidrimh gníomhaíochtaí eacnamaíocha a bunaíodh le Rialachán (CE) Uimh. 1893/2006. Tá na gníomhaíochtaí eacnamaíocha sa chatagóir seo teoranta do NACE II 02.10, i.e. foraoiseolaíocht agus gníomhaíochtaí foraoiseachta eile, 02.20, i.e. lománaíocht, 02.30, i.e. bailiú táirgí foraoise fiáine neamhadhmaid atá ag fás agus 02.40, i.e. seirbhísí tacaíochta le haghaidh na foraoiseachta.

Critéir scagtha theicniúla

Rannchuidiú substaintiúil le maolú ar an athrú aeráide

1.   Plean foraoisithe agus plean bainistíochta foraoisí nó ionstraim choibhéiseach ina dhiaidh sin

1.1.

Tá an limistéar ar a dtarlaíonn an ghníomhaíocht cumhdaithe ag plean foraoisithe fadtéarmach (5 bliana nó níos mó) a forbraíodh sular cuireadh tús leis an ngníomhaíocht, go dtí go dtiocfaidh an limistéar sin leis an sainmhíniú ar fhoraois a úsáidtear san fhardal náisiúnta de gháis ceaptha teasa nó i gcás nach bhfuiltear ar fáil, atá i gcomhréir le sainmhíniú FAO ar fhoraois.

Cuimsítear sa phlean foraoisithe gach gné a éilítear sa dlí náisiúnta a bhaineann le measúnú ar an tionchar ar an gcomhshaol den fhoraoisiú.

1.2

Cuirtear faisnéis mhionsonraithe ar fáil de rogha tríd an bplean foraoisithe, nó má tá faisnéis in easnamh, trí aon doiciméad eile, maidir leis na pointí seo a leanas:

(a)

tuairisc ar an limistéar de réir a fhoilsithe i gclárlann na talún;

(b)

ullmhú suímh agus a thionchar ar bhunstoic charbóin, lena n-áirítear ithreacha agus bithmhais os cionn talún, chun talamh a bhfuil ardstoc carbóin aige a chosaint (3);

(c)

spriocanna bainistíochta, lena n-áirítear srianta móra;

(d)

straitéisí agus gníomhaíochtaí ginearálta atá beartaithe chun na spriocanna bainistíochta a bhaint amach, lena n-áirítear oibríochtaí ionchasacha thar an timthriall iomlán foraoise;

(e)

sainmhíniú ar chomhthéacs na gnáthóige foraoise, lena n-áirítear príomhspeicis crainn foraoise atá ann cheana agus atá beartaithe don ghnáthóg, a bhfairsinge agus a ndáileadh;

(f)

urranna, bóithre, cearta slí agus rochtain eile phoiblí, gnéithe fisiceacha lena n-áirítear uiscebhealaí, limistéir atá faoi shrianta dlí nó faoi shrianta eile;

(g)

bearta a ghlactar chun dea-riocht na n-éiceachóras foraoise a bhunú agus a choimeád ar bun;

(h)

breithniú ar shaincheisteanna sóisialta (lena n-áirítear caomhnú an tírdhreacha, comhairliúchán le páirtithe leasmhara i gcomhréir leis na téarmaí agus na coinníollacha a leagtar síos sa dlí náisiúnta);

(i)

rioscaí a bhaineann le foraoisí a mheasúnú, lena n-áirítear dóiteáin foraoise, agus lotnaidí agus ráigeanna galar, agus é d’aidhm leis na rioscaí a chosc, a laghdú agus a rialú agus na bearta a chuirtear i bhfeidhm chun cosaint ar rioscaí iarmharacha a áirithiú.

(j)

measúnú a dhéanamh ar an tionchar ar shlándáil bia;

(k)

tá na critéir DNSH ar fad ábhartha don fhoraoisiú.

1.3.

Tarlaíonn an ghníomhaíocht ar limistéar atá faoi réir plean bainistíochta foraoise nó ionstraim choibhéiseach, de réir mar a leagtar amach sa dlí náisiúnta nó, nuair nach bhfuil plean bainistíochta foraoise nó ionstraim choibhéiseach sainmhínithe sa dlí náisiúnta, dá dtagraítear i sainmhíniú EBT ar “limistéar foraoise lena mbaineann plean bainistíochta foraoise fadtéarma” (4). Cumhdaíonn an plean bainistithe foraoise nó an ionstraim choibhéiseach tréimhse 10 mbliana nó níos mó agus déantar é a thabhairt cothrom le dáta ar bhonn leanúnach.

1.4

Cuirtear faisnéis ar fáil ar na pointí seo a leanas nach bhfuil doiciméadaithe cheana féin sa phlean bainistíochta foraoise nó i gcóras coibhéiseach:

(a)

spriocanna bainistíochta, lena n-áirítear srianta móra (5);

(b)

straitéisí agus gníomhaíochtaí ginearálta atá beartaithe chun na spriocanna bainistíochta a bhaint amach, lena n-áirítear oibríochtaí ionchasacha thar an timthriall iomlán foraoise;

(c)

sainmhíniú ar chomhthéacs na gnáthóige foraoise, lena n-áirítear príomhspeicis crainn foraoise atá ann cheana agus atá beartaithe don ghnáthóg, a bhfairsinge agus a ndáileadh;

(d)

sainmhíniú ar an limistéar de réir a fhoilsithe i gclárlann na talún;

(e)

urranna, bóithre, cearta slí agus rochtain eile phoiblí, gnéithe fisiceacha lena n-áirítear uiscebhealaí, limistéir atá faoi shrianta dlí nó faoi shrianta eile;

(f)

bearta a ghlactar chun dea-riocht na n-éiceachóras foraoise a chothabháil;

(g)

breithniú ar shaincheisteanna sóisialta (lena n-áirítear caomhnú an tírdhreacha, comhairliúchán le páirtithe leasmhara i gcomhréir leis na téarmaí agus na coinníollacha a leagtar síos sa dlí náisiúnta);

(h)

rioscaí a bhaineann le foraoisí a mheasúnú, lena n-áirítear dóiteáin foraoise, agus lotnaidí agus ráigeanna galar, agus é d’aidhm leis na rioscaí a chosc, a laghdú agus a rialú agus na bearta a chuirtear i bhfeidhm chun cosaint ar rioscaí iarmharacha a áirithiú.

(i)

tá na critéir DNSH ar fad ábhartha don bhainistíocht foraoisí.

1.5.

Leanann an ghníomhaíocht na cleachtais foraoisithe is fearr a leagtar síos sa dlí náisiúnta, nó, i gcás nach bhfuil na cleachtais foraoisithe is fearr sin leagtha síos sa dlí náisiúnta, comhlíontar ceann de na critéir a leanas leis an ngníomhaíocht:

(a)

comhlíonann an ghníomhaíocht Rialachán Tarmligthe (AE) Uimh. 807/2014 ón gCoimisiún (6);

(b)

leanann an ghníomhaíocht na “Treoirlínte Uile-Eorpacha maidir leis an bhForaoisiú agus an Athfhoraoisiú agus fócas speisialta ann ar fhorálacha UNFCCC” (7);

1.6.

Ní mar chuid den ghníomhaíocht talamh ag a bhfuil stoc ardcharbóin a dhíghrádú (8).

1.7.

Comhlíonann na córais bhainistíochta atá bainteach leis an ngníomhaíocht atá i bhfeidhm an oibleagáid díchill chuí agus na ceanglais dlíthiúlachta a leagtar síos i Rialachán (AE) Uimh. 995/2010 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle (9).

1.8.

Sa phlean bainistíochta foraoisí nó san ionstraim choibhéiseach déantar foráil d’fhaireachán lena n-áirithítear cruinneas na faisnéise sa phlean, go háirithe a mhéid a bhaineann leis na sonraí a bhaineann leis an limistéar atá i gceist.

2.   Anailís ar an tairbhe don aeráid

2.1.

I gcás limistéar a chomhlíonann na ceanglais ar leibhéal an limistéir foinsithe foraoise chun a áirithiú go ndéanfar stoic charbóin agus linnte carbóin san fhoraois a chothabháil nó a neartú san fhadtéarma i gcomhréir le hAirteagal 29(7), pointe (b) de Threoir (AE) 2018/2001, comhlíonann an ghníomhaíocht na critéir seo a leanas:

(a)

léirítear san anailís ar thairbhe don aeráid go bhfuil glan-iarmhéid na n-astaíochtaí agus na n-aistrithe GCT arna nginiúint ag an ngníomhaíocht thar thréimhse 30 bliana ó thús na gníomhaíochta níos ísle ná bonnlíne a chomhfhreagraíonn do chomhardú na n-astaíochtaí agus na n-aistrithe GCT thar thréimhse 30 bliana ó thús na gníomhaíochta, bonnlíne a bhaineann leis na cleachtais “gnó mar is gnách” a bheadh curtha i gcrích sa réimse lena mbaineann in éagmais na gníomhaíochta;

(b)

meastar tairbhí aeráide fadtéarmacha a bheith cruthaithe le cruthúnas ar ailíniú le pointe (b) d’Airteagal 29(7) de Threoir (AE) 2018/2001.

2.2.

I gcás limistéar nach gcomhlíonann na ceanglais ar leibhéal an limistéir foinsithe foraoise chun a áirithiú go ndéanfar stoic charbóin agus leibhéil linnte san fhoraois a chothabháil nó a neartú san fhadtéarma i gcomhréir le hAirteagal 29(7), pointe (b) de Threoir (AE) 2018/2001, comhlíonann an ghníomhaíocht na critéir seo a leanas:

(a)

léiríonn an anailís ar thairbhe don aeráid go bhfuil glan-iarmhéid na n-astaíochtaí agus na n-aistrithe GCT arna nginiúint ag an ngníomhaíocht thar thréimhse 30 bliana tar éis thús na gníomhaíochta níos ísle ná bonnlíne a chomhfhreagraíonn do chomhardú na n-astaíochtaí agus na n-aistrithe GCT thar thréimhse 30 bliana ag tosú ag tús na gníomhaíochta, bonnlíne a bhaineann leis na cleachtais “gnó mar is gnách” a bheadh curtha i gcrích sa réimse lena mbaineann in éagmais na gníomhaíochta.

(b)

tá an meán-ghlanchomhardú fadtéarmach gás ceaptha teasa sa ghníomhaíocht níos ísle ná an meán-chomhardú fadtéarmach gás ceaptha teasa atá tuartha don bhonnlíne, dá dtagraítear i bpointe 2.2, i gcás ina gcomhfhreagraíonn “fadtéarmach” do thréimhse níos faide, i.e. idir 100 bliana agus tréimhse thimthriall foraoise ina iomláine.

2.3.

Comhlíonann ríomh na tairbhe don aeráid na critéir seo a leanas go léir:

(a)

tá an anailís comhsheasmhach le Mionchoigeartú 2019 ar Threoirlínte IPCC 2006 d’Fhardail Náisiúnta Gás Ceaptha Teasa (10). Tá an anailís ar thairbhe don aeráid bunaithe ar fhaisnéis thrédhearcach, chruinn, chomhsheasmhach, iomlán agus inchomparáide, cumhdaítear léi na linnte carbóin ar fad a mbíonn tionchar ag an ngníomhaíocht orthu, lena n-áirítear bithmhais os cionn na talún, bithmhais faoi thalamh, brosna, bruscar agus ithir, ag brath ar na toimhdí is coimeádaí le haghaidh ríomhanna agus áirítear inti breithnithe iomchuí faoi na rioscaí a bhaineann le neamhbhuaine agus cúlú maidir le ceapadh carbóin, leis an riosca sáithiú agus leis an riosca sceite.

(b)

Féadann ceann acu seo a leanas a bheith ar na cleachtais “gnó mar is gnách”:

(i)

na cleachtais bhainistíochta mar atá doiciméadaithe sa leagan is déanaí den phlean bainistíochta foraoisí nó den ionstraim choibhéiseach sular cuireadh tús leis an ngníomhaíocht, más ann dóibh;

(ii)

na cleachtais is déanaí “gnó mar is gnách” sular cuireadh tús leis an ngníomhaíocht;

(iii)

na cleachtais a chomhfhreagraíonn do chóras bainistíochta lena n-áirithítear go ndéantar stoic charbóin agus linnte carbóin a chothabháil nó a neartú san fhadtéarma mar a leagtar amach in Airteagal 29(7), pointe (b), de Threoir (AE) 2018/2001.

(c)

tá gléine na hanailíse i gcoibhneas le méid an limistéir lena mbaineann agus úsáidtear luachanna atá sonrach don limistéar lena mbaineann.

(d)

ní bheidh neamhchomhlíonadh Rialachán (AE) 2020/852 mar thoradh ar astaíochtaí agus aistrithe a tharlaíonn de bharr suaitheadh nádúrtha, amhail foirgeacht lotnaidí agus galar, dóiteáin foraoise, gaoth, damáistí stoirme, a mbíonn tionchar acu ar an limistéar agus is cúis le tearcfheidhmíocht, ar choinníoll go bhfuil an anailís ar an tairbhe don aeráid comhsheasmhach le Mionchoigeartú 2019 ar Threoirlínte IPCC 2006 d'Fhardail Náisiúnta Gás Ceaptha Teasa maidir le hastaíochtaí agus aistrithe de bharr suaitheadh nádúrtha.

2.4.

Níl gá le gabháltais foraoise faoi bhun 13 heicteár chun anailís ar thairbhí aeráide a dhéanamh.

3.   Ráthaíocht buaine

3.1.

I gcomhréir leis an dlí náisiúnta, rathaítear stádas foraoise an limistéir ina dtarlaíonn an ghníomhaíocht le ceann de na bearta a leanas:

(a)

aicmítear an limistéar san eastát foraoise buan mar atá sainithe ag FAO (11);

(b)

tá an limistéar aicmithe mar limistéar faoi chosaint;

(c)

tá an limistéar faoi réir aon ráthaíochta dlíthiúla nó conarthaí lena n-áirithítear go bhfanfaidh sé ina fhoraois.

3.2.

I gcomhréir leis an dlí náisiúnta, geallann oibreoir na gníomhaíochta go leanfar le tairbhí don aeráid a sheachadadh, mar a chinntear i bpointe 2, le nuashonruithe ar an bplean foraoisithe amach anseo agus ar an bplean bainistíochta foraoisí ina dhiaidh sin nó ar ionstraim choibhéiseach, i ndiaidh na gníomhaíochta atá maoinithe. Thairis sin, geallann oibreoir na gníomhaíochta aon laghdú ar an tairbhe don aeráid a chinntear i bpointe 2 a chúiteamh le tairbhe choibhéiseach don aeráid a bheidh mar thoradh ar ghníomhaíocht a dhéanamh chomhfhreagraíonn do cheann de na gníomhaíochtaí foraoiseachta atá sainmhínithe sa Rialachán seo.

4.   Iniúchóireacht

Laistigh de 2 bhliain ó thús na gníomhaíochta agus gach 10 mbliana ina dhiaidh sin, déanann ceachtar díobh seo a leanas comhlíontacht na gníomhaíochta leis an rannchuidiú substaintiúil leis na critéir um maolú ar an athrú aeráide agus leis na critéir DNSH a fhíorú:

(a)

na húdaráis náisiúnta inniúla ábhartha;

(b)

deimhnitheoir tríú páirtí neamhspleách, ar iarratas ó údaráis náisiúnta nó ó oibreoir na gníomhaíochta.

D’fhonn costais a laghdú, féadfar iniúchóireachtaí a dhéanamh i gcomhar le haon deimhniú foraoise, deimhniú aeráide nó iniúchóireacht eile.

Ní bheidh aon choinbhleacht leasa ag an deimhnitheoir neamhspleách tríú páirtí leis an úinéir ná leis an maoinitheoir, agus ní bheidh baint aige le forbairt ná le hoibríocht na gníomhaíochta.

5.   Measúnú grúpa

Is féidir comhlíonadh na gcritéar maidir le rannchuidiú substaintiúil le maolú ar an athrú aeráide agus comhlíonadh na gcritéar DNSH a sheiceáil:

(a)

ar leibhéal an limistéir foinsithe foraoise (12) de réir mar atá sainmhínithe in Airteagal 2, pointe (30), de Threoir (AE) 2018/2001;

(b)

ar leibhéal grúpa sealúchas atá aonchineálach go leordhóthanach chun riosca inbhuanaitheacht na gníomhaíochta foraoise a mheasúnú, ar choinníoll go bhfuil gaol buanfasach eatarthu agus go bhfuil siad páirteach sa ghníomhaíocht agus go bhfanann an grúpa sealúchas sin gan athrú le haghaidh gach iniúchadh dá éis sin.

Gan dochar suntasach a dhéanamh (“DNSH”)

(2)

Oiriúnú don athrú aeráide

Comhlíontar leis an ngníomhaíocht na critéir a leagtar amach in Aguisín A a ghabhann leis an Iarscríbhinn seo.

(3)

Úsáid inbhuanaithe a bhaint as uisce agus acmhainní mara agus iad a chosaint

Comhlíontar na critéir a leagtar amach in Aguisín E a ghabhann leis an Iarscríbhinn seo leis an ngníomhaíocht.

Faisnéis mhionsonraithe dá dtagraítear i bpointe 1.2. (k) forálacha chun na critéir a leagtar amach in Aguisín B a ghabhann leis an Iarscríbhinn seo a chomhlíonadh.

(4)

Aistriú chuig geilleagar ciorclach

N/B

(5)

Cosc agus rialú ar thruailliú

Laghdaítear úsáid lotnaidicídí agus táthar i bhfabhar cur chuige nó teicnící malartacha, a bhféadfadh roghanna malartacha neamhcheimiceacha ar lotnaidicídí a bheith san áireamh leo, i gcomhréir le Treoir 2009/128/CE ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle (13), cé is moite de na hócáidí sin inar gá lotnaidicídí a úsáid chun ráigeanna lotnaidí agus galar a rialú.

Leis an ngníomhaíocht sin, íoslaghdaítear úsáid leasachán agus ní úsáidtear aoileach. Comhlíonann an ghníomhaíocht Rialachán (AE) 2019/1009 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle (14) nó rialacha náisiúnta maidir le leasacháin nó feabhsaitheoirí itheach le haghaidh úsáid talmhaíochta.

Glactar le bearta a dhéantar a dhoiciméadú agus a fhíordheimhniú go maith chun go seachnófar úsáid comhábhar gníomhach a liostaítear in Iarscríbhinn I, cuid A, de Rialachán (AE) 2019/1021 (15) ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle (16), Coinbhinsiún Rotterdam maidir leis an nós imeachta um thoiliú eolach roimh ré le haghaidh ceimiceáin agus lotnaidicídí guaiseacha áirithe i dtrádáil idirnáisiúnta (17), i gCoinbhinsiún Minamata maidir le Mearcair (18), i bPrótacal Montréal maidir le Substaintí lena nÍdítear an Ciseal Ózóin (19), chun úsáid comhábhar gníomhach a sheachaint a liostaítear mar Aicme Ia (“fíorghuaiseach”) nó Aicme Ib (“thar a bheith guaiseach”) san Aicmiú Lotnaidicídí faoi Ghuais arna Mholadh ag EDS (20). Comhlíontar an dlí cur chun feidhme ábhartha maidir le comhábhair ghníomhacha leis an ngníomhaíocht.

Seachnaítear truailliú uisce agus ithreach agus glactar bearta glantacháin nuair a tharlaíonn an truailliú.

(6)

Bithéagsúlacht agus éiceachórais a chosaint agus a athbhunú

I limistéir arna n-ainmniú ag an údarás náisiúnta inniúil don chaomhnú nó i ngnáthóga atá faoi chosaint, tá an ghníomhaíocht i gcomhréir le cuspóirí caomhnaithe na limistéar sin.

Níl aon athrú ar ghnáthóga atá íogair go sonrach do chaillteanas bithéagsúlachta nó a bhfuil ardluach caomhnaithe acu, nó ar limistéir atá curtha ar leataobh le haghaidh athchóiriú ar ghnáthóga den sórt sin i gcomhréir leis an dlí náisiúnta.

Áirítear leis an bplean dá dtagraítear i bpointe 1.2(k) agus pointe 1.4(i) (Plean athchóirithe) den Roinn seo forálacha maidir leis an mbithéagsúlacht a chothabháil agus a fheabhsú b’fhéidir i gcomhréir le forálacha náisiúnta agus áitiúla, lena n-áirítear an méid a leanas:

(a)

dea-stádas caomhnaithe na ngnáthóg agus na speiceas a áirithiú, gnáthspeicis gnáthóige a chothabháil;

(b)

úsáid nó scaoileadh speiceas coimhthíoch ionrach a eisiamh;

(c)

úsáid speiceas neamhdhúchasach a eisiamh murar féidir an méid a leanas a léiriú:

(i)

go mbíonn dálaí éiceachórais fabhracha iomchuí (amhail aeráid, critéir ithreach, agus crios fásra, athléimneacht dóiteáin foraoise) mar thoradh ar úsáid an ábhair atáirgthe foraoisí;

(ii)

nach bhfuil na speicis dhúchasacha atá ar an suíomh faoi láthair oiriúnaithe níos mó do dhálaí réamh-mheasta aeráide agus peidihidreolaíocha;

(d)

a áirithiú go ndéanfar cáilíocht fhisiceach, cheimiceach agus bhitheolaíoch na hithreach a chothabháil agus a fheabhsú;

(e)

cleachtais atá neamhdhíobhálach don bhithéagsúlacht lena bhfeabhsaítear próisis nádúrtha foraoisí a chur chun cinn;

(f)

go n-eisiatar athrú ar éiceachórais ard-bhithéagsúlachta go héiceachórais nach bhfuil chomh bithéagsúil céanna;

(g)

go n-áirithítear éagsúlacht na ngnáthóg agus na speiceas gaolmhara a bhfuil nasc acu leis an bhforaois;

(h)

go n-áirithítear éagsúlacht na struchtúr clampa agus cothabháil nó feabhsú na gclampaí aibí agus adhmaid mhairbh.

1.2.   Athshlánú agus athchóiriú foraoisí, lena n-áirítear athfhoraoisiú agus athghiniúint nádúrtha foraoisí tar éis teagmhas foircneach

Tuairisc ar an ngníomhaíocht

Athchóiriú agus athshlánú foraoisí mar a shainmhínítear leis an dlí náisiúnta. Sa chás nach gcuimsíonn an dlí náisiúnta sainmhíniú den sórt sin, comhfhreagraíonn athshlánú agus athchóiriú do shainmhíniú i dtaobh tíortha sonracha, sainmhíniú ar a bhfuil comhaontú ginearálta sa litríocht eolaíoch phiarmheasúnaithe nó comhfhreagraíonn athshlánú agus athchóiriú do shainmhíniú i gcomhréir le coincheap FAO maidir le hathchóiriú foraoise (21) nó do shainmhíniú i gcomhréir le ceann de na sainmhínithe ar athchóiriú éiceolaíoch (22) a fheidhmítear i leith foraoise, nó athchóiriú foraoise (23) faoin gCoinbhinsiún maidir leis an mBithéagsúlacht (24). Áirítear freisin ar na gníomhaíochtaí eacnamaíocha sa chatagóir seo gníomhaíochtaí foraoise atá i gcomhréir le sainmhíniú FAO ar “athfhoraoisiú” (25) agus ar “athghiniúint nádúrtha foraoisí” (26) tar éis teagmhas foircneach, i gcás ina bhfuil teagmhas foircneach sainmhínithe sa dlí náisiúnta, agus i gcás nach gcuimsítear sa dlí náisiúnta sainmhíniú den chineál sin, bíodh sé i gcomhréir le sainmhíniú IPCC ar theagmhas adhaimsire (27); nó tar éis falscaí, i gcás ina bhfuil falscaí sainmhínithe sa dlí náisiúnta, agus i gcás nach gcuimsítear sa dlí náisiúnta sainmhíniú den chineál sin, de réir mar atá sainmhínithe sa Ghluais Eorpach maidir le falscaithe agus dóiteáin foraoise (28).

Tuigtear leis an ngníomhaíocht nach mbeidh athrú ar an úsáid talún agus tarlaíonn sé ar thalamh dhíghrádaithe atá ag teacht leis an sainmhíniú ar fhoraois a úsáidtear san fhardal náisiúnta de gháis ceaptha teasa, nó i gcás nach bhfuil sé sin ar fáil, tá sé i gcomhréir le sainmhíniú FAO ar fhoraois (29).

D’fhéadfadh na gníomhaíochtaí eacnamaíocha sa chatagóir seo a bheith bainteach le cód NACE A2 i gcomhréir le haicmiú staidrimh gníomhaíochtaí eacnamaíocha a bunaíodh le Rialachán (CE) Uimh. 1893/2006. Tá na gníomhaíochtaí eacnamaíocha sa chatagóir seo teoranta do NACE II 02.10, i.e. foraoiseolaíocht agus gníomhaíochtaí foraoiseachta eile, 02.20, i.e. lománaíocht, 02.30, i.e. bailiú táirgí foraoise fiáine neamhadhmaid atá ag fás agus 02.40, i.e. seirbhísí tacaíochta le haghaidh na foraoiseachta.

Critéir scagtha theicniúla

Rannchuidiú substaintiúil le maolú ar an athrú aeráide

1.   Plean bainistíochta foraoisí nó ionstraim choibhéiseach

1.1.

Tarlaíonn an ghníomhaíocht ar limistéar atá faoi réir plean bainistíochta foraoise nó ionstraim choibhéiseach, de réir mar a leagtar amach sa dlí náisiúnta nó, nuair nach bhfuil plean bainistíochta foraoise nó ionstraim choibhéiseach sainmhínithe sa dlí náisiúnta, dá dtagraítear i sainmhíniú EBT ar “limistéar foraoise lena mbaineann plean bainistíochta foraoise fadtéarma” (30).

Leis an bplean bainistíochta foraoisí nó leis an ionstraim choibhéiseach cumhdaítear tréimhse 10 mbliana nó níos mó, agus déantar é a thabhairt cothrom le dáta go leanúnach.

1.2.

Cuirtear faisnéis ar fáil ar na pointí seo a leanas nach bhfuil doiciméadaithe cheana féin sa phlean bainistíochta foraoise nó i gcóras coibhéiseach:

(a)

spriocanna bainistíochta, lena n-áirítear srianta móra (31);

(b)

straitéisí agus gníomhaíochtaí ginearálta atá beartaithe chun na spriocanna bainistíochta a bhaint amach, lena n-áirítear oibríochtaí ionchasacha thar an timthriall iomlán foraoise;

(c)

sainmhíniú ar chomhthéacs na gnáthóige foraoise, lena n-áirítear príomhspeicis crainn foraoise atá ann cheana agus atá beartaithe don ghnáthóg, a bhfairsinge agus a ndáileadh;

(d)

sainmhíniú ar an limistéar de réir a fhoilsithe i gclárlann na talún;

(e)

urranna, bóithre, cearta slí agus rochtain eile phoiblí, gnéithe fisiceacha lena n-áirítear uiscebhealaí, limistéir atá faoi shrianta dlí nó faoi shrianta eile;

(f)

bearta a ghlactar chun dea-riocht na n-éiceachóras foraoise a chothabháil;

(g)

breithniú ar shaincheisteanna sóisialta (lena n-áirítear caomhnú an tírdhreacha, comhairliúchán le páirtithe leasmhara i gcomhréir leis na téarmaí agus na coinníollacha a leagtar síos sa dlí náisiúnta);

(h)

rioscaí a bhaineann le foraoisí a mheasúnú, lena n-áirítear dóiteáin foraoise, agus lotnaidí agus ráigeanna galar, agus é d’aidhm leis na rioscaí a chosc, a laghdú agus a rialú agus na bearta a chuirtear i bhfeidhm chun cosaint ar rioscaí iarmharacha a áirithiú.

(i)

tá na critéir DNSH ar fad ábhartha don bhainistíocht foraoisí.

1.3.

Áirithítear inbhuanaitheacht na gcóras bainistíochta foraoisí, mar a dhoiciméadaítear sa phlean dá dtagraítear i bpointe 1.1, ach ceann de na cuir chuige is uaillmhianaí díobh seo a leanas a roghnú:

(a)

tá an plean bainistíochta foraoisí ag teacht leis an sainmhíniú náisiúnta is infheidhme maidir le bainistíocht inbhuanaithe ar fhoraoisí,

(b)

tagann an bainistiú foraoise le sainmhíniú Forest Europe  (32) ar bhainistiú inbhuanaithe foraoisí, agus comhlíonann sé na Treoirlínte Uile-Eorpacha ar an Leibhéal Oibríochta maidir le Bainistiú Inbhuanaithe Foraoisí (33);

(c)

tá an córas bainistíochta atá i bhfeidhm i gcomhréir leis na critéir inbhuanaitheachta foraoise a leagtar síos in Airteagal 29(6) de Threoir (AE) 2018/2001, agus amhail dáta a chur i bhfeidhm leis an ngníomh cur chun feidhme maidir le treoraíocht oibríochtúil don fhuinneamh ó bhithmhais foraoise arna ghlacadh faoi Airteagal 29(8) den Treoir sin.

1.4.

Ní mar chuid den ghníomhaíocht talamh ag a bhfuil stoc ardcharbóin a dhíghrádú (34).

1.5.

Comhlíonann an córas bainistíochta atá bainteach leis an ngníomhaíocht atá i bhfeidhm an oibleagáid díchill chuí agus na ceanglais dlíthiúlachta a leagtar síos i Rialachán (AE) Uimh. 995/2010.

1.6.

Sa phlean bainistíochta foraoise nó san ionstraim choibhéiseach déantar foráil d’fhaireachán lena n-áirithítear cruinneas na faisnéise sa phlean, go háirithe a mhéid a bhaineann leis na sonraí a bhaineann leis an limistéar atá i gceist.

2.   Anailís ar an tairbhe don aeráid

2.1.

I gcás limistéar a chomhlíonann na ceanglais ar leibhéal an limistéir foinsithe foraoise chun a áirithiú go ndéanfar stoic charbóin agus linnte carbóin san fhoraois a chothabháil nó a neartú san fhadtéarma i gcomhréir le hAirteagal 29(7), pointe (b) de Threoir (AE) 2018/2001, comhlíonann an ghníomhaíocht na critéir seo a leanas:

(a)

léirítear san anailís ar thairbhe don aeráid go bhfuil glan-iarmhéid na n-astaíochtaí agus na n-aistrithe GCT arna nginiúint ag an ngníomhaíocht thar thréimhse 30 bliana ó thús na gníomhaíochta níos ísle ná bonnlíne a chomhfhreagraíonn do chomhardú na n-astaíochtaí agus na n-aistrithe GCT thar thréimhse 30 bliana ó thús na gníomhaíochta, bonnlíne a bhaineann leis na cleachtais “gnó mar is gnách” a bheadh curtha i gcrích sa réimse lena mbaineann in éagmais na gníomhaíochta.

(b)

meastar tairbhí aeráide fadtéarmacha a bheith cruthaithe le cruthúnas ar ailíniú le pointe (b) d’Airteagal 29(7) de Threoir (AE) 2018/2001.

2.2.

I gcás limistéar nach gcomhlíonann na ceanglais ar leibhéal an limistéir foinsithe foraoise chun a áirithiú go ndéanfar stoic charbóin agus leibhéil linnte san fhoraois a chothabháil nó a neartú san fhadtéarma i gcomhréir le hAirteagal 29(7), pointe (b) de Threoir (AE) 2018/2001, comhlíonann an ghníomhaíocht na critéir seo a leanas:

(a)

léiríonn an anailís ar thairbhe don aeráid go bhfuil glan-iarmhéid na n-astaíochtaí agus na n-aistrithe GCT arna nginiúint ag an ngníomhaíocht thar thréimhse 30 bliana tar éis thús na gníomhaíochta níos ísle ná bonnlíne a chomhfhreagraíonn do chomhardú na n-astaíochtaí agus na n-aistrithe GCT thar thréimhse 30 bliana ag tosú ag tús na gníomhaíochta, bonnlíne a bhaineann leis na cleachtais “gnó mar is gnách” a bheadh curtha i gcrích sa réimse lena mbaineann in éagmais na gníomhaíochta.

(b)

tá an meán-ghlanchomhardú fadtéarmach gás ceaptha teasa sa ghníomhaíocht níos ísle ná an meán-chomhardú fadtéarmach gás ceaptha teasa atá tuartha don bhonnlíne, dá dtagraítear i bpointe 2.2, i gcás ina gcomhfhreagraíonn “fadtéarmach” do thréimhse níos faide, i.e. idir 100 bliana agus tréimhse thimthriall foraoise ina iomláine.

2.3.

Comhlíonann an ghníomhaíocht na critéir seo a leanas go léir:

(a)

tá an anailís comhsheasmhach le Mionchoigeartú 2019 ar Threoirlínte IPCC 2006 d’Fhardail Náisiúnta Gás Ceaptha Teasa (35). Tá an anailís ar thairbhe don aeráid bunaithe ar fhaisnéis thrédhearcach, chruinn, chomhsheasmhach, iomlán agus inchomparáide, cumhdaítear léi na linnte carbóin ar fad a mbíonn tionchar ag an ngníomhaíocht orthu, lena n-áirítear bithmhais os cionn na talún, bithmhais faoi thalamh, brosna, bruscar agus ithir, ag brath ar na toimhdí is coimeádaí le haghaidh ríomhanna agus áirítear inti breithnithe iomchuí faoi na rioscaí a bhaineann le neamhbhuaine agus cúlú maidir le ceapadh carbóin, leis an riosca sáithiú agus leis an riosca sceite.

(b)

Féadann ceann acu seo a leanas a bheith ar na cleachtais “gnó mar is gnách”:

(i)

na cleachtais bhainistíochta mar atá doiciméadaithe sa leagan is déanaí den phlean bainistíochta foraoisí nó den ionstraim choibhéiseach sular cuireadh tús leis an ngníomhaíocht, más ann dóibh;

(ii)

na cleachtais is déanaí “gnó mar is gnách” sular cuireadh tús leis an ngníomhaíocht;

(iii)

na cleachtais a chomhfhreagraíonn do chóras bainistíochta lena n-áirithítear go ndéantar stoic charbóin agus linnte carbóin a chothabháil nó a neartú san fhadtéarma mar a leagtar amach in Airteagal 29(7), pointe (b), de Threoir (AE) 2018/2001.

(c)

tá gléine na hanailíse i gcoibhneasle méid an limistéir lena mbaineann agus úsáidtear luachanna atá sonrach don limistéar lena mbaineann.

(d)

ní bheidh neamhchomhlíonadh Rialachán (AE) 2020/852 mar thoradh ar astaíochtaí agus aistrithe a tharlaíonn de bharr suaitheadh nádúrtha, amhail foirgeacht lotnaidí agus galar, dóiteáin foraoise, gaoth, damáistí stoirme, a mbíonn tionchar acu ar an limistéar agus is cúis le tearcfheidhmíocht, ar choinníoll go bhfuil an anailís ar an tairbhe don aeráid comhsheasmhach le Mionchoigeartú 2019 ar Threoirlínte IPCC 2006 d’Fhardail Náisiúnta Gás Ceaptha Teasa maidir le hastaíochtaí agus aistrithe de bharr suaitheadh nádúrtha.

2.4.

Níl gá le gabháltais foraoise faoi bhun 13 heicteár chun anailís ar thairbhí aeráide a dhéanamh.

3.   Ráthaíocht buaine

3.1.

I gcomhréir leis an dlí náisiúnta, rathaítear stádas foraoise an limistéir ina dtarlaíonn an ghníomhaíocht le ceann de na bearta a leanas:

(a)

aicmítear an limistéar san eastát foraoise buan mar atá sainithe ag FAO (36);

(b)

tá an limistéar aicmithe mar limistéar faoi chosaint;

(c)

tá an limistéar faoi réir aon ráthaíochta dlíthiúla nó conarthaí lena n-áirithítear go bhfanfaidh sé ina fhoraois.

3.2.

I gcomhréir leis an dlí náisiúnta, geallann oibreoir na gníomhaíochta go leanfar de thairbhí don aeráid a lorg mar a chinntear i bpointe 2 i nuashonruithe amach anseo ar an bplean bainistíochta foraoisí nó ar ionstraim choibhéiseach i ndiaidh na gníomhaíochta atá maoinithe. Thairis sin, geallann oibreoir na gníomhaíochta aon laghdú ar an tairbhe don aeráid a chinntear i bpointe 2 a chúiteamh le tairbhe choibhéiseach don aeráid a bheidh mar thoradh ar ghníomhaíocht a dhéanamh chomhfhreagraíonn do cheann de na gníomhaíochtaí foraoiseachta atá sainmhínithe sa Rialachán seo.

4.   Iniúchóireacht

Laistigh de 2 bhliain ó thús na gníomhaíochta agus gach 10 mbliana ina dhiaidh sin, déanann ceachtar díobh seo a leanas comhlíontacht na gníomhaíochta leis an rannchuidiú substaintiúil leis na critéir um maolú ar an athrú aeráide agus leis na critéir DNSH a fhíorú:

(a)

na húdaráis náisiúnta inniúla ábhartha;

(b)

deimhnitheoir tríú páirtí neamhspleách, ar iarratas ó údaráis náisiúnta nó ó oibreoir na gníomhaíochta.

D’fhonn costais a laghdú, féadfar iniúchóireachtaí a dhéanamh i gcomhar le haon deimhniú foraoise, deimhniú aeráide nó iniúchóireacht eile.

Ní bheidh aon choinbhleacht leasa ag an deimhnitheoir neamhspleách tríú páirtí leis an úinéir ná leis an maoinitheoir, agus ní bheidh baint aige le forbairt ná le hoibríocht na gníomhaíochta.

5.   Measúnú grúpa

Is féidir comhlíonadh na gcritéar maidir le rannchuidiú substaintiúil le maolú ar an athrú aeráide agus comhlíonadh na gcritéar DNSH a sheiceáil:

(a)

ar leibhéal an limistéir foinsithe foraoise (37) de réir mar atá sainmhínithe in Airteagal 2, pointe (30), de Threoir (AE) 2018/2001;

(b)

ar leibhéal grúpa sealúchas atá aonchineálach go leordhóthanach chun riosca inbhuanaitheacht na gníomhaíochta foraoise a mheasúnú, ar choinníoll go bhfuil gaol buanfasach eatarthu agus go bhfuil siad páirteach sa ghníomhaíocht agus go bhfanann an grúpa sealúchas sin gan athrú le haghaidh gach iniúchadh dá éis sin.

Gan dochar suntasach a dhéanamh (“DNSH”)

(2)

Oiriúnú don athrú aeráide

Comhlíontar leis an ngníomhaíocht na critéir a leagtar amach in Aguisín A a ghabhann leis an Iarscríbhinn seo.

(3)

Úsáid inbhuanaithe a bhaint as uisce agus acmhainní mara agus iad a chosaint

Comhlíontar na critéir a leagtar amach in Aguisín E a ghabhann leis an Iarscríbhinn seo leis an ngníomhaíocht.

Faisnéis mhionsonraithe dá dtagraítear i bpointe 1.2. (i) áirítear forálacha chun na critéir a leagtar amach in Aguisín B a ghabhann leis an Iarscríbhinn seo a chomhlíonadh.

(4)

Aistriú chuig geilleagar ciorclach

Ní dócha go dtiocfaidh laghdú suntasach ar sholáthar inbhuanaithe de bithmhaise foraoise príomha atá oiriúnach chun táirgí atá bunaithe ar adhmad a mhonarú a bhfuil acmhainneacht fhadtéarmach chiorclaíochta acu mar thoradh ar an athrú foraoiseolaíochta arna spreagadh leis an ngníomhaíocht ar an limistéar atá cumhdaithe leis an ngníomhaíocht. Is féidir an critéar sin a léiriú tríd an anailís ar thairbhí don aeráid dá dtagraítear i bpointe (2).

(5)

Cosc agus rialú ar thruailliú

Laghdaítear úsáid lotnaidicídí agus táthar i bhfabhar cur chuige nó teicnící malartacha, a bhféadfadh roghanna malartacha neamhcheimiceacha ar lotnaidicídí a bheith san áireamh leo, i gcomhréir le Treoir 2009/128/CE, cé is moite de na hócáidí sin inar gá lotnaidicídí a úsáid chun ráigeanna lotnaidí agus galar a rialú.

Íoslaghdaítear an úsáid a bhaintear as leasacháin leis an ngníomhaíocht agus ní úsáidtear aoileach inti. Comhlíonann an ghníomhaíocht Rialachán (AE) 2019/1009 nó na dlíthe náisiúnta maidir le leasacháin nó feabhsaitheoirí ithreach le haghaidh úsáid talmhaíochta.

Glactar le bearta a dhéantar a dhoiciméadú agus a fhíordheimhniú go maith chun go seachnófar úsáid comhábhar gníomhach a liostaítear in Iarscríbhinn I, cuid A, de Rialachán (AE) 2019/1021 (38), i gCoinbhinsiún Rotterdam maidir leis an nós imeachta um thoiliú eolach roimh ré le haghaidh ceimiceáin agus lotnaidicídí guaiseacha áirithe i dtrádáil idirnáisiúnta, i gCoinbhinsiún Minamata maidir le Mearcair, i bPrótacal Montréal maidir le Substaintí lena nÍdítear an Ciseal Ózóin, chun úsáid comhábhar gníomhach a sheachaint a liostaítear mar Aicme Ia (“fíorghuaiseach”) nó Aicme Ib (“thar a bheith guaiseach”) san Aicmiú Lotnaidicídí faoi Ghuais arna Mholadh ag EDS. Comhlíontar an dlí cur chun feidhme ábhartha maidir le comhábhair ghníomhacha leis an ngníomhaíocht.

Seachnaítear truailliú uisce agus ithreach agus glactar bearta glantacháin nuair a tharlaíonn an truailliú.

(6)

Bithéagsúlacht agus éiceachórais a chosaint agus a athbhunú

I limistéir arna n-ainmniú ag an údarás náisiúnta inniúil don chaomhnú nó i ngnáthóga atá faoi chosaint, tá an ghníomhaíocht i gcomhréir le cuspóirí caomhnaithe na limistéar sin.

Níl aon athrú ar ghnáthóga atá íogair go sonrach do chaillteanas bithéagsúlachta nó a bhfuil ardluach caomhnaithe acu, nó ar limistéir atá curtha ar leataobh le haghaidh athchóiriú ar ghnáthóga den sórt sin i gcomhréir leis an dlí náisiúnta.

Áirítear leis an bhfaisnéis mhionsonraithe dá dtagraítear i bpointe 1.2(i) forálacha maidir leis an mbithéagsúlacht a chothabháil agus a fheabhsú b’fhéidir i gcomhréir le forálacha náisiúnta agus áitiúla, lena n-áirítear an méid a leanas:

(a)

dea-stádas caomhnaithe na ngnáthóg agus na speiceas a áirithiú, gnáthspeicis gnáthóige a chothabháil;

(b)

úsáid nó scaoileadh speiceas coimhthíoch ionrach a eisiamh;

(c)

úsáid speiceas neamhdhúchasach a eisiamh murar féidir an méid a leanas a léiriú:

(i)

go mbíonn dálaí éiceachórais fabhracha iomchuí (amhail aeráid, critéir ithreach, agus crios fásra, athléimneacht dóiteáin foraoise) mar thoradh ar úsáid an ábhair atáirgthe foraoisí;

(ii)

nach bhfuil na speicis dhúchasacha atá ar an suíomh faoi láthair oiriúnaithe níos mó do dhálaí réamh-mheasta aeráide agus peidihidreolaíocha;

(d)

a áirithiú go ndéanfar cáilíocht fhisiceach, cheimiceach agus bhitheolaíoch na hithreach a chothabháil agus a fheabhsú;

(e)

cleachtais atá neamhdhíobhálach don bhithéagsúlacht lena bhfeabhsaítear próisis nádúrtha foraoisí a chur chun cinn;

(f)

go n-eisiatar athrú ar éiceachórais ard-bhithéagsúlachta go héiceachórais nach bhfuil chomh bithéagsúil céanna;

(g)

go n-áirithítear éagsúlacht na ngnáthóg agus na speiceas gaolmhara a bhfuil nasc acu leis an bhforaois;

(h)

go n-áirithítear éagsúlacht na struchtúr clampa agus cothabháil nó feabhsú na gclampaí aibí agus adhmaid mhairbh.

1.3.   Bainistíocht foraoisí

Tuairisc ar an ngníomhaíocht

Bainistíocht foraoisí mar a shainmhínítear leis an dlí náisiúnta. I gcás nach bhfuil sainmhíniú den sórt sin sa dlí náisiúnta, comhfhreagraíonn bainistiú foraoisí do ghníomhaíocht eacnamaíoch ar bith a eascraíonn as córas is infheidhme maidir le foraois a mbíonn tionchar aici ar fheidhmeanna éiceolaíocha, eacnamaíocha nó sóisialta na foraoise. Toimhdítear leis an ngníomhaíocht nach mbeidh athrú ar an úsáid talún agus tarlaíonn sé ar thalamh atá ag teacht leis an sainmhíniú ar fhoraois a úsáidtear san fhardal náisiúnta de gháis ceaptha teasa, nó i gcás nach bhfuil sé sin ar fáil, tá sé i gcomhréir le sainmhíniú FAO ar fhoraois (39).

D’fhéadfadh na gníomhaíochtaí eacnamaíocha sa chatagóir seo a bheith bainteach le cód NACE A2 i gcomhréir le haicmiú staidrimh gníomhaíochtaí eacnamaíocha a bunaíodh le Rialachán (CE) Uimh. 1893/2006. Tá na gníomhaíochtaí eacnamaíocha sa chatagóir seo teoranta do NACE II 02.10, i.e. foraoiseolaíocht agus gníomhaíochtaí foraoiseachta eile, 02.20, i.e. lománaíocht, 02.30, i.e. bailiú táirgí foraoise fiáine neamhadhmaid atá ag fás agus 02.40, i.e. seirbhísí tacaíochta le haghaidh na foraoiseachta.

Critéir scagtha theicniúla

Rannchuidiú substaintiúil le maolú ar an athrú aeráide

1.   Plean bainistíochta foraoisí nó ionstraim choibhéiseach

1.1.

Tarlaíonn an ghníomhaíocht ar limistéar atá faoi réir plean bainistíochta foraoise nó ionstraim choibhéiseach, de réir mar a leagtar amach sa dlí náisiúnta nó, nuair nach bhfuil plean bainistíochta foraoise nó ionstraim choibhéiseach sainmhínithe sa dlí náisiúnta, dá dtagraítear i sainmhíniú EBT ar “limistéar foraoise lena mbaineann plean bainistíochta foraoise fadtéarma” (40).

Leis an bplean bainistíochta foraoisí nó leis an ionstraim choibhéiseach cumhdaítear tréimhse 10 mbliana nó níos mó, agus déantar é a thabhairt cothrom le dáta go leanúnach.

1.2.

Soláthraítear faisnéis ar na pointí seo a leanas nach bhfuil doiciméadaithe cheana féin sa phlean bainistíochta foraoisí nó sa chóras coibhéiseach:

(a)

spriocanna bainistíochta, lena n-áirítear srianta móra (41);

(b)

straitéisí agus gníomhaíochtaí ginearálta atá beartaithe chun na spriocanna bainistíochta a bhaint amach, lena n-áirítear oibríochtaí ionchasacha thar an timthriall iomlán foraoise;

(c)

sainmhíniú ar chomhthéacs na gnáthóige foraoise, lena n-áirítear príomhspeicis crainn foraoise atá ann cheana agus atá beartaithe don ghnáthóg, a bhfairsinge agus a ndáileadh;

(d)

sainmhíniú ar an limistéar de réir a fhoilsithe i gclárlann na talún;

(e)

urranna, bóithre, cearta slí agus rochtain eile phoiblí, gnéithe fisiceacha lena n-áirítear uiscebhealaí, limistéir atá faoi shrianta dlí nó faoi shrianta eile;

(f)

bearta a ghlactar chun dea-riocht na n-éiceachóras foraoise a chothabháil;

(g)

breithniú ar shaincheisteanna sóisialta (lena n-áirítear caomhnú an tírdhreacha, comhairliúchán le páirtithe leasmhara i gcomhréir leis na téarmaí agus na coinníollacha a leagtar síos sa dlí náisiúnta);

(h)

rioscaí a bhaineann le foraoisí a mheasúnú, lena n-áirítear dóiteáin foraoise, agus lotnaidí agus ráigeanna galar, agus é d’aidhm leis na rioscaí a chosc, a laghdú agus a rialú agus na bearta a chuirtear i bhfeidhm chun cosaint ar rioscaí iarmharacha a áirithiú.

(i)

tá na critéir DNSH ar fad ábhartha le haghaidh bainistíocht foraoisí.

1.3.

Áirithítear inbhuanaitheacht na gcóras bainistíochta foraoisí, mar a dhoiciméadaítear sa phlean dá dtagraítear i bpointe 1.1, ach ceann de na cuir chuige is uaillmhianaí díobh seo a leanas a roghnú:

(a)

tá an plean bainistíochta foraoisí ag teacht leis an sainmhíniú náisiúnta is infheidhme maidir le bainistíocht inbhuanaithe ar fhoraoisí,

(b)

tagann an bainistiú foraoise le sainmhíniú Forest Europe  (42) ar bhainistiú inbhuanaithe foraoisí, agus comhlíonann sé na Treoirlínte Uile-Eorpacha ar an Leibhéal Oibríochta maidir le Bainistiú Inbhuanaithe Foraoisí (43);

(c)

léiríonn na córais bhainistíochta atá i bhfeidhm comhlíontacht na gcritéar hinbhuanaitheachta foraoise a leagtar amach in Airteagal 29(6) de Threoir (AE) 2018/2001, agus amhail dáta a chur i bhfeidhm leis an ngníomh cur chun feidhme maidir le treoraíocht oibríochtúil don fhuinneamh ó bhithmhais foraoise arna ghlacadh faoi Airteagal 29(8) den Treoir sin.

1.4.

Ní mar chuid den ghníomhaíocht talamh ag a bhfuil stoc ardcharbóin a dhíghrádú (44).

1.5.

Comhlíonann an córas bainistíochta atá bainteach leis an ngníomhaíocht atá i bhfeidhm an oibleagáid díchill chuí agus na ceanglais dlíthiúlachta a leagtar síos i Rialachán (AE) Uimh. 995/2010.

1.6.

Sa phlean bainistíochta foraoise nó san ionstraim choibhéiseach déantar foráil d’fhaireachán lena n-áirithítear cruinneas na faisnéise sa phlean, go háirithe a mhéid a bhaineann leis na sonraí a bhaineann leis an limistéar atá i gceist.

2.   Anailís ar an tairbhe don aeráid

2.1.

I gcás limistéar a chomhlíonann na ceanglais ar leibhéal an limistéir foinsithe foraoise chun a áirithiú go ndéanfar stoic charbóin agus linnte carbóin san fhoraois a chothabháil nó a neartú san fhadtéarma i gcomhréir le hAirteagal 29(7), pointe (b) de Threoir (AE) 2018/2001, comhlíonann an ghníomhaíocht na critéir seo a leanas:

(a)

léirítear san anailís ar thairbhe don aeráid go bhfuil glan-iarmhéid na n-astaíochtaí agus na n-aistrithe GCT arna nginiúint ag an ngníomhaíocht thar thréimhse 30 bliana ó thús na gníomhaíochta níos ísle ná bonnlíne a chomhfhreagraíonn do chomhardú na n-astaíochtaí agus na n-aistrithe GCT thar thréimhse 30 bliana ó thús na gníomhaíochta, bonnlíne a bhaineann leis na cleachtais “gnó mar is gnách” a bheadh curtha i gcrích sa réimse lena mbaineann in éagmais na gníomhaíochta.

(b)

meastar tairbhí aeráide fadtéarmacha a bheith cruthaithe le cruthúnas ar ailíniú le pointe (b) d’Airteagal 29(7) de Threoir (AE) 2018/2001.

2.2.

I gcás limistéar nach gcomhlíonann na ceanglais ar leibhéal an limistéir foinsithe foraoise chun a áirithiú go ndéanfar stoic charbóin agus leibhéil linnte san fhoraois a chothabháil nó a neartú san fhadtéarma i gcomhréir le hAirteagal 29(7), pointe (b) de Threoir (AE) 2018/2001, comhlíonann an ghníomhaíocht na critéir seo a leanas:

(a)

léiríonn an anailís ar thairbhe don aeráid go bhfuil glan-iarmhéid na n-astaíochtaí agus na n-aistrithe GCT arna nginiúint ag an ngníomhaíocht thar thréimhse 30 bliana tar éis thús na gníomhaíochta níos ísle ná bonnlíne a chomhfhreagraíonn do chomhardú na n-astaíochtaí agus na n-aistrithe GCT thar thréimhse 30 bliana ag tosú ag tús na gníomhaíochta, bonnlíne a bhaineann leis na cleachtais “gnó mar is gnách” a bheadh curtha i gcrích sa réimse lena mbaineann in éagmais na gníomhaíochta.

(b)

tá an meán-ghlanchomhardú fadtéarmach gás ceaptha teasa sa ghníomhaíocht níos ísle ná an meán-chomhardú fadtéarmach gás ceaptha teasa atá tuartha don bhonnlíne, dá dtagraítear i bpointe 2.2, i gcás ina gcomhfhreagraíonn “fadtéarmach” do thréimhse níos faide, i.e. idir 100 bliana agus tréimhse thimthriall foraoise ina iomláine.

2.3.

Comhlíonann an ghníomhaíocht na critéir seo a leanas go léir:

(a)

tá an anailís comhsheasmhach le Mionchoigeartú 2019 ar Threoirlínte IPCC 2006 d’Fhardail Náisiúnta Gás Ceaptha Teasa (45). Tá an anailís ar thairbhe don aeráid bunaithe ar fhaisnéis thrédhearcach, chruinn, chomhsheasmhach, iomlán agus inchomparáide, cumhdaítear léi na linnte carbóin ar fad a mbíonn tionchar ag an ngníomhaíocht orthu, lena n-áirítear bithmhais os cionn na talún, bithmhais faoi thalamh, brosna, bruscar agus ithir, ag brath ar na toimhdí is coimeádaí le haghaidh ríomhanna agus áirítear inti breithnithe iomchuí faoi na rioscaí a bhaineann le neamhbhuaine agus cúlú maidir le ceapadh carbóin, leis an riosca sáithiú agus leis an riosca sceite.

(b)

Féadann ceann acu seo a leanas a bheith ar na cleachtais “gnó mar is gnách”:

(i)

na cleachtais bhainistíochta mar atá doiciméadaithe sa leagan is déanaí den phlean bainistíochta foraoisí nó den ionstraim choibhéiseach sular cuireadh tús leis an ngníomhaíocht, más ann dóibh;

(ii)

na cleachtais is déanaí “gnó mar is gnách” sular cuireadh tús leis an ngníomhaíocht;

(iii)

na cleachtais a chomhfhreagraíonn do chóras bainistíochta lena n-áirithítear go ndéantar stoic charbóin agus linnte carbóin a chothabháil nó a neartú san fhadtéarma mar a leagtar amach in Airteagal 29(7), pointe (b), de Threoir (AE) 2018/2001.

(c)

tá gléine na hanailíse i gcoibhneasle méid an limistéir lena mbaineann agus úsáidtear luachanna atá sonrach don limistéar lena mbaineann.

(d)

Ní bheidh neamhchomhlíonadh Rialachán (AE) 2020/852 mar thoradh ar astaíochtaí agus aistrithe a tharlaíonn de bharr suaitheadh nádúrtha, amhail foirgeacht lotnaidí agus galar, dóiteáin foraoise, gaoth, damáistí stoirme, a mbíonn tionchar acu ar an limistéar agus is cúis le tearcfheidhmíocht, ar choinníoll go bhfuil an anailís ar an tairbhe don aeráid comhsheasmhach le Mionchoigeartú 2019 ar Threoirlínte IPCC 2006 d’Fhardail Náisiúnta Gás Ceaptha Teasa maidir le hastaíochtaí agus aistrithe de bharr suaitheadh nádúrtha.

2.4.

Níl gá le gabháltais foraoise faoi bhun 13 heicteár chun anailís ar thairbhí aeráide a dhéanamh.

3.   Ráthaíocht buaine

3.1.

I gcomhréir leis an dlí náisiúnta, rathaítear stádas foraoise an limistéir ina dtarlaíonn an ghníomhaíocht le ceann de na bearta a leanas:

(a)

aicmítear an limistéar san eastát foraoise buan mar atá sainithe ag FAO (46);

(b)

tá an limistéar aicmithe mar limistéar faoi chosaint;

(c)

tá an limistéar faoi réir aon ráthaíochta dlíthiúla nó conarthaí lena n-áirithítear go bhfanfaidh sé ina fhoraois.

3.2.

I gcomhréir leis an dlí náisiúnta, geallann oibreoir na gníomhaíochta go leanfar de thairbhí don aeráid a lorg mar a chinntear i bpointe 2 i nuashonruithe amach anseo ar an bplean bainistíochta foraoisí nó ar ionstraim choibhéiseach i ndiaidh na gníomhaíochta atá maoinithe. Thairis sin, geallann oibreoir na gníomhaíochta aon laghdú ar an tairbhe don aeráid a chinntear i bpointe 2 a chúiteamh le tairbhe choibhéiseach don aeráid a bheidh mar thoradh ar ghníomhaíocht a dhéanamh chomhfhreagraíonn do cheann de na gníomhaíochtaí foraoiseachta atá sainmhínithe sa Rialachán seo.

4.   Iniúchóireacht

Laistigh de 2 bhliain tar éis thús na gníomhaíochta agus gach 10 mbliana ina dhiaidh sin, déantar comhlíonadh na gníomhaíochta leis na critéir maidir le maolú ar an athrú aeráide agus leis na critéir DNSH a fhíorú trí cheachtar díobh seo a leanas:

(a)

na húdaráis náisiúnta inniúla ábhartha;

(b)

deimhnitheoir tríú páirtí neamhspleách, ar iarratas ó údaráis náisiúnta nó ó oibreoir na gníomhaíochta.

D’fhonn costais a laghdú, féadfar iniúchóireachtaí a dhéanamh i gcomhar le haon deimhniú foraoise, deimhniú aeráide nó iniúchóireacht eile.

Ní bheidh aon choinbhleacht leasa ag an deimhnitheoir neamhspleách tríú páirtí leis an úinéir ná leis an maoinitheoir, agus ní bheidh baint aige le forbairt ná le hoibríocht na gníomhaíochta.

5.   Measúnú grúpa

Is féidir comhlíonadh na gcritéar maidir le rannchuidiú substaintiúil le maolú ar an athrú aeráide agus comhlíonadh na gcritéar DNSH a sheiceáil:

(a)

ar leibhéal an limistéir foinsithe foraoise (47) de réir mar atá sainmhínithe in Airteagal 2, pointe (30), de Threoir (AE) 2018/2001;

(b)

ar leibhéal grúpa gabháltas atá sách aonfhoirmeach le gur féidir measúnú a dhéanamh ar an riosca a bhaineann le hinbhuanaitheacht na gníomhaíochta foraoise, ar choinníoll go bhfuil caidreamh buanfasach ag na gabháltais sin go léir eatarthu agus go bhfuil siad rannpháirteach sa ghníomhaíocht agus go mbeidh grúpa na ngabháltas sin mar an gcéanna le haghaidh na n-iniúchóireachtaí uile ina dhiaidh sin.

Gan dochar suntasach a dhéanamh (“DNSH”)

(2)

Oiriúnú don athrú aeráide

Comhlíontar leis an ngníomhaíocht na critéir a leagtar amach in Aguisín A a ghabhann leis an Iarscríbhinn seo.

(3)

Úsáid inbhuanaithe a bhaint as uisce agus acmhainní mara agus iad a chosaint

Comhlíontar na critéir a leagtar amach in Aguisín E a ghabhann leis an Iarscríbhinn seo leis an ngníomhaíocht.

Faisnéis mhionsonraithe dá dtagraítear i bpointe 1.2. (i) áirítear forálacha chun na critéir a leagtar amach in Aguisín B a ghabhann leis an Iarscríbhinn seo a chomhlíonadh.

(4)

Aistriú chuig geilleagar ciorclach

Ní dócha go dtiocfaidh laghdú suntasach ar sholáthar inbhuanaithe de bithmhaise foraoise príomha atá oiriúnach chun táirgí atá bunaithe ar adhmad a mhonarú a bhfuil acmhainneacht fhadtéarmach chiorclaíochta acu mar thoradh ar an athrú foraoiseolaíochta arna spreagadh leis an ngníomhaíocht ar an limistéar atá cumhdaithe leis an ngníomhaíocht. Is féidir an critéar sin a léiriú tríd an anailís ar thairbhí don aeráid dá dtagraítear i bpointe (2).

(5)

Cosc agus rialú ar thruailliú

Laghdaítear úsáid lotnaidicídí agus táthar i bhfabhar cur chuige nó teicnící malartacha, a bhféadfadh roghanna malartacha neamhcheimiceacha ar lotnaidicídí a bheith san áireamh leo, i gcomhréir le Treoir 2009/128/CE, cé is moite de na hócáidí sin inar gá lotnaidicídí a úsáid chun ráigeanna lotnaidí agus galar a rialú.

Íoslaghdaíodh an úsáid a bhaintear as leasacháin leis an ngníomhaíocht agus ní úsáidtear aoileach inti. Comhlíonann an ghníomhaíocht Rialachán (AE) 2019/1009 nó na dlíthe náisiúnta maidir le leasacháin nó feabhsaitheoirí ithreach le haghaidh úsáid talmhaíochta.

Glactar le bearta a dhéantar a dhoiciméadú agus a fhíordheimhniú go maith chun go seachnófar úsáid comhábhar gníomhach a liostaítear in Iarscríbhinn I, cuid A, de Rialachán (AE) 2019/1021 (48), i gCoinbhinsiún Rotterdam maidir leis an nós imeachta um thoiliú eolach roimh ré le haghaidh ceimiceáin agus lotnaidicídí guaiseacha áirithe i dtrádáil idirnáisiúnta, i gCoinbhinsiún Minamata maidir le Mearcair, i bPrótacal Montréal maidir le Substaintí lena nÍdítear an Ciseal Ózóin, chun úsáid comhábhar gníomhach a sheachaint a liostaítear mar Aicme Ia (“fíorghuaiseach”) nó Aicme Ib (“thar a bheith guaiseach”) san Aicmiú Lotnaidicídí faoi Ghuais arna Mholadh ag EDS (49). Comhlíontar an dlí náisiúnta maidir le comhábhair ghníomhacha leis an ngníomhaíocht.

Seachnaítear truailliú uisce agus ithreach agus glactar bearta glantacháin nuair a tharlaíonn an truailliú.

(6)

Bithéagsúlacht agus éiceachórais a chosaint agus a athbhunú

I limistéir arna n-ainmniú ag an údarás náisiúnta inniúil don chaomhnú nó i ngnáthóga atá faoi chosaint, tá an ghníomhaíocht i gcomhréir le cuspóirí caomhnaithe na limistéar sin.

Níl aon athrú ar ghnáthóga atá íogair go sonrach do chaillteanas bithéagsúlachta nó a bhfuil ardluach caomhnaithe acu, nó ar limistéir atá curtha ar leataobh le haghaidh athchóiriú ar ghnáthóga den sórt sin i gcomhréir leis an dlí náisiúnta.

Áirítear leis an bhfaisnéis mhionsonraithe dá dtagraítear i bpointe 1.2(i) forálacha maidir leis an mbithéagsúlacht a chothabháil agus a fheabhsú b’fhéidir i gcomhréir le forálacha náisiúnta agus áitiúla, lena n-áirítear an méid a leanas:

(a)

dea-stádas caomhnaithe na ngnáthóg agus na speiceas a áirithiú, gnáthspeicis gnáthóige a chothabháil;

(b)

úsáid nó scaoileadh speiceas coimhthíoch ionrach a eisiamh;

(c)

úsáid speiceas neamhdhúchasach a eisiamh murar féidir an méid a leanas a léiriú:

(i)

go mbíonn dálaí éiceachórais fabhracha iomchuí (amhail aeráid, critéir ithreach, agus crios fásra, athléimneacht dóiteáin foraoise) mar thoradh ar úsáid an ábhair atáirgthe foraoisí;

(ii)

nach bhfuil na speicis dhúchasacha atá ar an suíomh faoi láthair oiriúnaithe níos mó do dhálaí réamh-mheasta aeráide agus peidihidreolaíocha;

(d)

a áirithiú go ndéantar cáilíocht fhisiceach, cheimiceach agus bhitheolaíoch na hithreach a chothabháil agus a fheabhsú;

(e)

cleachtais atá neamhdhíobhálach don bhithéagsúlacht lena bhfeabhsaítear próisis nádúrtha foraoisí a chur chun cinn;

(f)

go n-eisiatar athrú ar éiceachórais ard-bhithéagsúlachta go héiceachórais nach bhfuil chomh bithéagsúil céanna;

(g)

go n-áirithítear éagsúlacht na ngnáthóg agus na speiceas gaolmhara a bhfuil nasc acu leis an bhforaois;

(h)

go n-áirithítear éagsúlacht na struchtúr clampa agus cothabháil nó feabhsú na gclampaí aibí agus adhmaid mhairbh.

1.4.   Foraoiseacht caomhantais

Tuairisc ar an ngníomhaíocht

Cumhdaíonn an ghníomhaíocht gníomhaíochtaí bainistíochta foraoise a bhfuil de chuspóir leo gnáthóg nó speiceas amháin nó níos mó a chaomhnú. Toimhdítear leis an bhforaoiseacht caomhantais nach mbeidh athrú sa chatagóir úsáide talún agus tarlaíonn sé ar thalamh atá ag teacht leis an sainmhíniú ar fhoraois mar a leagtar amach sa dlí náisiúnta, nó i gcás nach bhfuil sé sin ar fáil, tá sé i gcomhréir le sainmhíniú FAO ar fhoraois (50).

D’fhéadfadh na gníomhaíochtaí eacnamaíocha sa chatagóir seo a bheith bainteach le cód NACE A2 i gcomhréir le haicmiú staidrimh gníomhaíochtaí eacnamaíocha a bunaíodh le Rialachán (CE) Uimh. 1893/2006. Tá na gníomhaíochtaí eacnamaíocha sa chatagóir seo teoranta do NACE II 02.10, i.e. foraoiseolaíocht agus gníomhaíochtaí eile foraoiseachta, 02.20, i.e. lománaíocht, 02.30, i.e. bailiú táirgí a fhásann go fiáin nach táirgí adhmaid iad agus 02.40, i.e. seirbhísí tacaíochta don fhoraoiseacht.

Critéir scagtha theicniúla

Rannchuidiú substaintiúil le maolú ar an athrú aeráide

1.   Plean bainistíochta foraoisí nó ionstraim choibhéiseach

1.1.

Tarlaíonn an ghníomhaíocht ar limistéar atá faoi réir plean bainistíochta foraoise nó ionstraim choibhéiseach, de réir mar a leagtar amach sa dlí náisiúnta nó, nuair nach bhfuil plean bainistíochta foraoise sainmhínithe i rialachán náisiúnta, dá dtagraítear i sainmhíniú EBT ar “limistéar foraoise lena mbaineann plean bainistíochta foraoise fadtéarmach” (51).

Leis an bplean bainistíochta foraoisí nó leis an ionstraim choibhéiseach cumhdaítear tréimhse 10 mbliana nó níos mó agus déantar é a thabhairt cothrom le dáta go leanúnach.

1.2.

Soláthraítear faisnéis ar na pointí seo a leanas nach bhfuil doiciméadaithe cheana féin sa phlean bainistíochta foraoisí nó sa chóras coibhéiseach:

(a)

spriocanna bainistíochta, lena n-áirítear srianta móra;

(b)

straitéisí agus gníomhaíochtaí ginearálta atá beartaithe chun na spriocanna bainistíochta a bhaint amach, lena n-áirítear oibríochtaí ionchasacha thar an timthriall iomlán foraoise;

(c)

sainmhíniú ar chomhthéacs na gnáthóige foraoise, príomhspeicis crainn foraoise atá ann cheana agus atá beartaithe don ghnáthóg, a bhfairsinge agus a ndáileadh, i gcomhréir le comhthéacs áitiúil éiceachórais na foraoise;

(d)

sainmhíniú ar an limistéar de réir a fhoilsithe i gclárlann na talún;

(e)

urranna, bóithre, cearta slí agus rochtain eile phoiblí, gnéithe fisiceacha lena n-áirítear uiscebhealaí, limistéir atá faoi shrianta dlí nó faoi shrianta eile;

(f)

bearta a ghlactar chun dea-riocht na n-éiceachóras foraoise a chothabháil;

(g)

breithniú ar shaincheisteanna sóisialta (lena n-áirítear caomhnú an tírdhreacha, comhairliúchán le páirtithe leasmhara i gcomhréir leis na téarmaí agus na coinníollacha a leagtar síos sa dlí náisiúnta);

(h)

rioscaí a bhaineann le foraoisí a mheasúnú, lena n-áirítear dóiteáin foraoise, agus lotnaidí agus ráigeanna galar, agus é d’aidhm leis na rioscaí a chosc, a laghdú agus a rialú agus na bearta a chuirtear i bhfeidhm chun cosaint ar rioscaí iarmharacha a áirithiú.

(i)

tá gach DNSH ábhartha don bhainistíocht foraoisí.

1.3.

Sa phlean bainistíochta foraoisí nó san ionstraim choibhéiseach:

(a)

léirítear bunchuspóir ainmnithe bainistíochta (52) a bhfuil cosaint na hithreach nó an uisce (53), caomhnú na bithéagsúlachta (54) nó seirbhísí sóisialta (55) atá bunaithe ar sainmhínithe FAO i gceist leis;

(b)

lena gcuirtear cleachtais atá neamhdhíobhálach don bhithéagsúlacht agus lena bhfeabhsaítear próisis nádúrtha foraoisí chun cinn;

(c)

tá anailís ar an méid a leanas san áireamh:

(i)

tionchair agus brúnna ar chaomhnú gnáthóige agus ar éagsúlacht na ngnáthóg ghaolmhar;

(ii)

coinníoll lománaithe lena n-íoslaghdaítear tionchair ar an ithir;

(iii)

gníomhaíochtaí eile a mbíonn tionchar acu ar chuspóirí caomhnaithe, amhail fiach agus iascaireacht, gníomhaíochtaí talmhaíochta, féaraigh agus foraoiseachta, gníomhaíochtaí tionsclaíocha, mianadóireachta agus tráchtála.

1.4.

Áirithítear inbhuanaitheacht na gcóras bainistíochta foraoisí, mar a dhoiciméadaítear sa phlean dá dtagraítear i bpointe 1.1 le ceann de na cuir chuige a leanas:

(a)

tá an plean bainistíochta foraoisí ag teacht leis an sainmhíniú náisiúnta maidir le bainistiú inbhuanaithe ar fhoraoisí, más ann dó;

(b)

tagann an bainistiú foraoise le sainmhíniú Forest Europe  (56) ar bhainistiú inbhuanaithe foraoisí, agus comhlíonann sé na Treoirlínte Uile-Eorpacha ar an Leibhéal Oibríochta maidir le Bainistiú Inbhuanaithe Foraoisí (57);

(c)

léiríonn an córas bainistíochta atá i bhfeidhm comhlíontacht na gcritéar inbhuanaitheachta foraoise mar a shainmhínítear in Airteagal 29(6) de Threoir (AE) 2018/2001, agus amhail dáta a chur i bhfeidhm leis an ngníomh cur chun feidhme maidir le treoraíocht oibríochtúil don fhuinneamh ó bhithmhais foraoise arna ghlacadh faoi Airteagal 29(8) den Treoir sin.

1.5.

Ní mar chuid den ghníomhaíocht talamh ag a bhfuil stoc ardcharbóin a dhíghrádú (58).

1.6.

Comhlíonann na córais bhainistíochta atá bainteach leis an ngníomhaíocht atá i bhfeidhm an oibleagáid díchill chuí agus na ceanglais dlíthiúlachta a leagtar síos i Rialachán (AE) Uimh. 995/2010.

1.7.

Sa phlean bainistíochta foraoise nó san ionstraim choibhéiseach déantar foráil d’fhaireachán lena n-áirithítear cruinneas na faisnéise sa phlean, go háirithe a mhéid a bhaineann leis na sonraí a bhaineann leis an limistéar atá i gceist.

2.   Anailís ar an tairbhe don aeráid

2.1.

I gcás limistéar a chomhlíonann na ceanglais ar leibhéal an limistéir foinsithe foraoise chun a áirithiú go ndéanfar stoic charbóin agus linnte carbóin san fhoraois a chothabháil nó a neartú san fhadtéarma i gcomhréir le hAirteagal 29(7), pointe (b) de Threoir (AE) 2018/2001, comhlíonann an ghníomhaíocht na critéir seo a leanas:

(a)

léirítear san anailís ar thairbhe don aeráid go bhfuil glan-iarmhéid na n-astaíochtaí agus na n-aistrithe GCT arna nginiúint ag an ngníomhaíocht thar thréimhse 30 bliana ó thús na gníomhaíochta níos ísle ná bonnlíne a chomhfhreagraíonn do chomhardú na n-astaíochtaí agus na n-aistrithe GCT thar thréimhse 30 bliana ó thús na gníomhaíochta, bonnlíne a bhaineann leis na cleachtais “gnó mar is gnách” a bheadh curtha i gcrích sa réimse lena mbaineann in éagmais na gníomhaíochta.

(b)

meastar tairbhí aeráide fadtéarmacha a bheith cruthaithe le cruthúnas ar ailíniú le pointe (b) d’Airteagal 29(7) de Threoir (AE) 2018/2001.

2.2.

I gcás limistéar nach gcomhlíonann na ceanglais ar leibhéal an limistéir foinsithe foraoise chun a áirithiú go ndéanfar stoic charbóin agus leibhéil linnte san fhoraois a chothabháil nó a neartú san fhadtéarma i gcomhréir le hAirteagal 29(7), pointe (b) de Threoir (AE) 2018/2001, comhlíonann an ghníomhaíocht na critéir seo a leanas:

(a)

léiríonn an anailís ar thairbhe don aeráid go bhfuil glan-iarmhéid na n-astaíochtaí agus na n-aistrithe GCT arna nginiúint ag an ngníomhaíocht thar thréimhse 30 bliana tar éis thús na gníomhaíochta níos ísle ná bonnlíne a chomhfhreagraíonn do chomhardú na n-astaíochtaí agus na n-aistrithe GCT thar thréimhse 30 bliana ag tosú ag tús na gníomhaíochta, bonnlíne a bhaineann leis na cleachtais “gnó mar is gnách” a bheadh curtha i gcrích sa réimse lena mbaineann in éagmais na gníomhaíochta.

(b)

tá an meán-ghlanchomhardú fadtéarmach gás ceaptha teasa sa ghníomhaíocht níos ísle ná an meán-chomhardú fadtéarmach gás ceaptha teasa atá tuartha don bhonnlíne, dá dtagraítear i bpointe 2.2, i gcás ina gcomhfhreagraíonn “fadtéarmach” do thréimhse níos faide, i.e. idir 100 bliana agus tréimhse thimthriall foraoise ina iomláine.

2.3.

Comhlíonann an ghníomhaíocht na critéir seo a leanas go léir:

(a)

tá an anailís comhsheasmhach le Mionchoigeartú 2019 ar Threoirlínte IPCC 2006 d’Fhardail Náisiúnta Gás Ceaptha Teasa (59). Tá an anailís ar thairbhe don aeráid bunaithe ar fhaisnéis thrédhearcach, chruinn, chomhsheasmhach, iomlán agus inchomparáide, cumhdaítear léi na linnte carbóin ar fad a mbíonn tionchar ag an ngníomhaíocht orthu, lena n-áirítear bithmhais os cionn na talún, bithmhais faoi thalamh, brosna, bruscar agus ithir, ag brath ar na toimhdí is coimeádaí le haghaidh ríomhanna agus áirítear inti breithnithe iomchuí faoi na rioscaí a bhaineann le neamhbhuaine agus cúlú maidir le ceapadh carbóin, leis an riosca sáithiú agus leis an riosca sceite.

(b)

Féadann ceann acu seo a leanas a bheith ar na cleachtais “gnó mar is gnách”:

(i)

na cleachtais bhainistíochta mar atá doiciméadaithe sa leagan is déanaí den phlean bainistíochta foraoisí nó den ionstraim choibhéiseach sular cuireadh tús leis an ngníomhaíocht, más ann dóibh;

(ii)

na cleachtais is déanaí “gnó mar is gnách” sular cuireadh tús leis an ngníomhaíocht;

(iii)

na cleachtais a chomhfhreagraíonn do chóras bainistíochta lena n-áirithítear go ndéantar stoic charbóin agus linnte carbóin a chothabháil nó a neartú san fhadtéarma mar a leagtar amach in Airteagal 29(7), pointe (b), de Threoir (AE) 2018/2001.

(c)

tá gléine na hanailíse i gcoibhneasle méid an limistéir lena mbaineann agus úsáidtear luachanna atá sonrach don limistéar lena mbaineann.

(d)

Ní bheidh neamhchomhlíonadh chritéir Rialachán (AE) 2020/852 mar thoradh ar astaíochtaí agus aistrithe a tharlaíonn de bharr suaitheadh nádúrtha, amhail foirgeacht lotnaidí agus galar, dóiteáin foraoise, gaoth, damáistí stoirme, a mbíonn tionchar acu ar an limistéar agus is cúis le tearcfheidhmíocht, ar choinníoll go bhfuil an anailís ar an tairbhe don aeráid comhsheasmhach le Mionchoigeartú 2019 ar Threoirlínte IPCC 2006 d’Fhardail Náisiúnta Gás Ceaptha Teasa maidir le hastaíochtaí agus aistrithe de bharr suaitheadh nádúrtha.

2.4.

Níl gá le gabháltais foraoise faoi bhun 13 heicteár chun anailís ar thairbhí aeráide a dhéanamh.

3.   Ráthaíocht buaine

3.1.

I gcomhréir leis an dlí náisiúnta, rathaítear stádas foraoise an limistéir ina dtarlaíonn an ghníomhaíocht le ceann de na bearta a leanas:

(a)

aicmítear an limistéar san eastát foraoise buan mar atá sainithe ag FAO (60);

(b)

tá an limistéar aicmithe mar limistéar faoi chosaint;

(c)

tá an limistéar faoi réir aon ráthaíochta dlíthiúla nó conarthaí lena n-áirithítear go bhfanfaidh sé ina fhoraois.

3.2.

I gcomhréir leis an dlí náisiúnta, geallann oibreoir na gníomhaíochta go leanfar de thairbhí don aeráid a lorg mar a chinntear i bpointe 2 i nuashonruithe amach anseo ar an bplean bainistíochta foraoisí nó ar ionstraim choibhéiseach i ndiaidh na gníomhaíochta atá maoinithe. Thairis sin, geallann oibreoir na gníomhaíochta aon laghdú ar an tairbhe don aeráid a chinntear i bpointe 2 a chúiteamh le tairbhe choibhéiseach don aeráid a bheidh mar thoradh ar ghníomhaíocht a dhéanamh chomhfhreagraíonn do cheann de na gníomhaíochtaí foraoiseachta atá sainmhínithe sa Rialachán seo.

4.   Iniúchóireacht

Laistigh de 2 bhliain ó thús na gníomhaíochta agus gach 10 mbliana ina dhiaidh sin, déanann ceachtar díobh seo a leanas comhlíontacht na gníomhaíochta leis an rannchuidiú substaintiúil leis na critéir um maolú ar an athrú aeráide agus leis na critéir DNSH a fhíorú:

(a)

na húdaráis náisiúnta inniúla ábhartha;

(b)

deimhnitheoir tríú páirtí neamhspleách, ar iarratas ó údaráis náisiúnta nó ó oibreoir na gníomhaíochta.

D’fhonn costais a laghdú, féadfar iniúchóireachtaí a dhéanamh i gcomhar le haon deimhniú foraoise, deimhniú aeráide nó iniúchóireacht eile.

Ní bheidh aon choinbhleacht leasa ag an deimhnitheoir neamhspleách tríú páirtí leis an úinéir ná leis an maoinitheoir, agus ní bheidh baint aige le forbairt ná le hoibríocht na gníomhaíochta.

5.   Measúnú grúpa

Is féidir comhlíonadh na gcritéar maidir le rannchuidiú substaintiúil le maolú ar an athrú aeráide agus comhlíonadh na gcritér DNSH a sheiceáil:

(a)

ar leibhéal an limistéir foinsithe foraoise (61) de réir mar atá sainmhínithe in Airteagal 2, pointe (30), de Threoir (AE) 2018/2001;

(b)

ar leibhéal grúpa gabháltas foraoise atá sách aonfhoirmeach le gur féidir measúnú a dhéanamh ar an riosca a bhaineann le hinbhuanaitheacht na gníomhaíochta foraoise, ar choinníoll go bhfuil caidreamh buanfasach ag na gabháltais sin go léir eatarthu agus go bhfuil siad rannpháirteach sa ghníomhaíocht agus go mbeidh grúpa na ngabháltas sin mar an gcéanna le haghaidh na n-iniúchóireachtaí uile ina dhiaidh sin.

Gan dochar suntasach a dhéanamh (“DNSH”)

(2)

Oiriúnú don athrú aeráide

Comhlíontar leis an ngníomhaíocht na critéir a leagtar amach in Aguisín A a ghabhann leis an Iarscríbhinn seo.

(3)

Úsáid inbhuanaithe a bhaint as uisce agus acmhainní mara agus iad a chosaint

Comhlíontar na critéir a leagtar amach in Aguisín E a ghabhann leis an Iarscríbhinn seo leis an ngníomhaíocht.

Áirítear leis an bhfaisnéis mhionsonraithe dá dtagraítear i bpointe 1.2.(i) forálacha chun na critéir a leagtar amach in Aguisín B a ghabhann leis an Iarscríbhinn seo a chomhlíonadh.

(4)

Aistriú chuig geilleagar ciorclach

Ní dócha go dtiocfaidh laghdú suntasach ar sholáthar inbhuanaithe de bithmhaise foraoise príomha atá oiriúnach chun táirgí atá bunaithe ar adhmad a mhonarú a bhfuil acmhainneacht fhadtéarmach chiorclaíochta acu mar thoradh ar an athrú foraoiseolaíochta arna spreagadh leis an ngníomhaíocht ar an limistéar atá cumhdaithe leis an ngníomhaíocht. Féadtar na critéir sin a léiriú trí anailís ar na sochair don aeráid dá dtagraítear i bpointe (2).

(5)

Cosc agus rialú ar thruailliú

Ní úsáideann an ghníomhaíocht lotnaidicídí ná leasacháin.

Glactar bearta dea-dhoiciméadaithe agus infhíoraithe chun go seachnófar úsáid comhábhar gníomhach a liostaítear in Iarscríbhinn I, cuid A, de Rialachán (AE) 2019/1021 (62), Coinbhinsiún Rotterdam maidir leis an nós imeachta um thoiliú eolach roimh ré le haghaidh ceimiceáin agus lotnaidicídí guaiseacha áirithe i dtrádáil idirnáisiúnta, i gCoinbhinsiún Minamata maidir le Mearcair, i bPrótacal Montréal maidir le Substaintí lena nÍdítear an Ciseal Ózóin, chun úsáid comhábhar gníomhach a sheachaint, comhábhair ghníomhacha a liostaítear faoi aicme Ia (“fíorghuaiseach”) nó faoi aicme Ib (“thar a bheith guaiseach”) san Aicmiú Lotnaidicídí faoi Ghuais arna Mholadh ag EDS (63). Comhlíontar an dlí cur chun feidhme ábhartha maidir le comhábhair ghníomhacha leis an ngníomhaíocht.

Seachnaítear truailliú uisce agus ithreach agus glactar bearta glantacháin nuair a tharlaíonn an truailliú.

(6)

Bithéagsúlacht agus éiceachórais a chosaint agus a athbhunú

I limistéir arna n-ainmniú ag an údarás náisiúnta inniúil don chaomhnú nó i ngnáthóga atá faoi chosaint, tá an ghníomhaíocht i gcomhréir le cuspóirí caomhnaithe na limistéar sin.

Níl aon athrú ar ghnáthóga atá íogair go sonrach do chaillteanas bithéagsúlachta nó a bhfuil ardluach caomhnaithe acu, nó ar limistéir atá curtha ar leataobh le haghaidh athchóiriú ar ghnáthóga den sórt sin i gcomhréir leis an dlí náisiúnta.

Áirítear leis an bhfaisnéis mhionsonraithe dá dtagraítear i bpointe 1.2(i) forálacha maidir leis an mbithéagsúlacht a chothabháil agus a fheabhsú b’fhéidir i gcomhréir le forálacha náisiúnta agus áitiúla, lena n-áirítear an méid a leanas:

(a)

dea-stádas caomhnaithe na ngnáthóg agus na speiceas a áirithiú, gnáthspeicis gnáthóige a chothabháil;

(b)

úsáid nó scaoileadh speiceas coimhthíoch ionrach a eisiamh;

(c)

úsáid speiceas neamhdhúchasach a eisiamh murar féidir an méid a leanas a léiriú:

(i)

go mbíonn dálaí éiceachórais fabhracha iomchuí (amhail aeráid, critéir ithreach, agus crios fásra, athléimneacht dóiteáin foraoise) mar thoradh ar úsáid an ábhair atáirgthe foraoisí;

(ii)

nach bhfuil na speicis dhúchasacha atá ar an suíomh faoi láthair oiriúnaithe níos mó do dhálaí réamh-mheasta aeráide agus peidihidreolaíocha;

(d)

a áirithiú go ndéantar cáilíocht fhisiceach, cheimiceach agus bhitheolaíoch na hithreach a chothabháil agus a fheabhsú;

(e)

cleachtais atá neamhdhíobhálach don bhithéagsúlacht lena bhfeabhsaítear próisis nádúrtha foraoisí a chur chun cinn;

(f)

go n-eisiatar athrú ar éiceachórais ard-bhithéagsúlachta go héiceachórais nach bhfuil chomh bithéagsúil céanna;

(g)

go n-áirithítear éagsúlacht na ngnáthóg agus na speiceas gaolmhara a bhfuil nasc acu leis an bhforaois;

(h)

go n-áirithítear éagsúlacht na struchtúr clampa agus cothabháil nó feabhsú na gclampaí aibí agus adhmaid mhairbh.

2.   GNÍOMHAÍOCHTAÍ COSANTA AGUS ATHCHÓIRITHE AN CHOMHSHAOIL

2.1.   Athchóiriú bogach

Tuairisc ar an ngníomhaíocht

Is é atá i gceist le bogaigh a athchóiriú na gníomhaíochtaí eacnamaíocha sin trína gcuirtear athshlánú riochtaí bunaidh na mbogach chun cinn mar aon le gníomhaíochtaí eacnamaíocha trína gcuirtear feabhas ar fheidhmeanna na mbogach gan aon ghá go gcuirfí athshlánú riochtaí réamh-shuaite chun cinn, agus is é is brí le bogaigh an talamh sin a thagann leis an sainmhíniú idirnáisiúnta ar bhogach (64) nó ar thalamh portaigh (65) de réir mar atá leagtha amach sa Choinbhinsiún maidir le Bogaigh a bhfuil Tábhacht Idirnáisiúnta leo go háirithe mar Ghnáthóg d'Éin Uisce (Coinbhinsiún Ramsar) (66). Tá an limistéar lena mbaineann ag teacht le sainmhíniú an Aontais ar bhogaigh, mar a fhoráiltear i dTeachtaireacht ón gCoimisiún faoi úsáid stuama agus caomhnú bogach (67).

Níl cód tiomnaithe NACE ag an ngníomhaíocht dá dtagraítear san aicmiú staitistiúil gníomhaíochtaí eacnamaíocha a bunaíodh le Rialachán (CE) Uimh. 1893/2006, ach baineann sé le haicme 6 d’aicmiú staitistiúil na ngníomhaíochtaí um chosaint an chomhshaoil (CEPA) a bunaíodh le Rialachán (AE) Uimh. 691/2011 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle (68).

Critéir scagtha theicniúla

Rannchuidiú substaintiúil le maolú ar an athrú aeráide

1.   Plean athchóirithe

1.1.

Tá an limistéar cumhdaithe ag plean athchóirithe, atá comhsheasmhach le prionsabail agus treoirlínte Choimisiún Ramsar maidir le hathchóiriú bogach (69), go dtí go n-aicmítear an limistéar mar bhogach agus go gcumhdaítear é ag plean bainistíochta bogach, atá comhsheasmhach le treoirlínte Choinbhinsiún Ramsar maidir le pleanáil bainistíochta le haghaidh shuíomhanna Ramsar agus bogaigh eile (70). I gcás tailte móna, leanann an plean athchóirithe na moltaí atá sna rúin ábhartha de Choinbhinsiún Ramsar, lena n-áirítear rún XIII/13.

1.2.

Déantar breithniú cúramach sa phlean athchóirithe ar dhálaí áitiúla hidreolaíocha agus peideolaíocha, lena n-áirítear dinimic an tsáithiúcháin ithreach agus an t-athrú ar thosca aeróbacha agus anaeróbacha.

1.3.

Dírítear ar na critéir bainistíochta bogach ábhartha DNSH ar fad sa phlean athchóirithe.

1.4.

Déantar foráil sa phlean athchóirithe d’fhaireachán lena n-áirithítear cruinneas na faisnéise atá sa phlean, go háirithe a mhéid a bhaineann leis na sonraí a bhaineann leis an limistéar atá i gceist.

2.   Anailís ar an tairbhe don aeráid

2.1.

Comhlíonann an ghníomhaíocht na critéir seo a leanas:

(a)

léirítear san anailís ar thairbhe don aeráid go bhfuil glan-iarmhéid na n-astaíochtaí agus na n-aistrithe GCT arna nginiúint ag an ngníomhaíocht thar thréimhse 30 bliana ó thús na gníomhaíochta níos ísle ná bonnlíne a chomhfhreagraíonn do chomhardú na n-astaíochtaí agus na n-aistrithe GCT thar thréimhse 30 bliana ó thús na gníomhaíochta, bonnlíne a bhaineann leis na cleachtais “gnó mar is gnách” a bheadh curtha i gcrích sa réimse lena mbaineann in éagmais na gníomhaíochta;

(b)

tá an meán-ghlanchomhardú fadtéarmach gás ceaptha teasa sa ghníomhaíocht níos ísle ná an meán-chomhardú fadtéarmach gás ceaptha teasa atá tuartha don bhonnlíne, dá dtagraítear i bpointe 2.2, i gcás ina gcomhfhreagraíonn “fadtéarmach” do 100 bliana.

2.2.

Comhlíonann an ghníomhaíocht na critéir seo a leanas go léir:

(a)

tá an anailís comhsheasmhach le Mionchoigeartú 2019 ar Threoirlínte IPCC 2006 d’Fhardail Náisiúnta Gás Ceaptha Teasa (71). Go háirithe, má tá an sainmhíniú ar bhogach a úsáidtear san anailís sin difriúil leis an sainmhíniú ar bhogach a úsáidtear san fhardal náisiúnta GCT, tá aitheantas ar na catagóirí éagsúla talún a chumhdaítear leis an limistéar atá i gceist san áireamh san anailís. Tá an anailís ar thairbhe don aeráid bunaithe ar fhaisnéis thrédhearcach, chruinn, chomhsheasmhach, iomlán agus inchomparáide, cumhdaítear léi na linnte carbóin ar fad a mbíonn tionchar ag an ngníomhaíocht orthu, lena n-áirítear bithmhais os cionn na talún, bithmhais faoi thalamh, brosna, bruscar agus ithir, ag brath ar na toimhdí is coimeádaí le haghaidh ríomhanna agus áirítear inti breithnithe iomchuí faoi na rioscaí a bhaineann le neamhbhuaine agus cúlú maidir le ceapadh carbóin, leis an riosca sáithiú agus leis an riosca sceite. I gcás bogaigh chósta, tá breithniú san anailís ar an tairbhe don aeráid ar réamh-mheastacháin maidir le hardú ar leibhéal gaolmhar ionchasach na mara agus an acmhainneacht go n-aistreoidh na bogaigh.

(b)

Féadann ceann acu seo a leanas a bheith ar na cleachtais “gnó mar is gnách”:

(i)

cleachtais bhainistíochta mar atá doiciméadaithe sular cuireadh tús leis an ngníomhaíocht, más ann dóibh;

(ii)

na cleachtais is déanaí “gnó mar is gnách” sular cuireadh tús leis an ngníomhaíocht.

(c)

tá gléine na hanailíse i gcoibhneas le méid an limistéir lena mbaineann agus úsáidtear luachanna atá sonrach don limistéar lena mbaineann;

(d)

Ní bheidh neamhchomhlíonadh chritéir Rialachán (AE) 2020/852 mar thoradh ar astaíochtaí agus aistrithe a tharlaíonn de bharr suaitheadh nádúrtha, amhail foirgeacht lotnaidí agus galar, dóiteáin foraoise, gaoth, damáistí stoirme, a mbíonn tionchar acu ar an limistéar agus is cúis le tearcfheidhmíocht, ar choinníoll go bhfuil an anailís ar an tairbhe don aeráid comhsheasmhach le Mionchoigeartú 2019 ar Threoirlínte IPCC 2006 d’Fhardail Náisiúnta Gás Ceaptha Teasa maidir le hastaíochtaí agus aistrithe de bharr suaitheadh nádúrtha.

4.   Ráthaíocht buaine

4.1.

I gcomhréir leis an dlí náisiúnta, rathaítear stádas bogaigh an limistéir ina dtarlaíonn an ghníomhaíocht le ceann de na bearta a leanas:

(a)

limistéar foraoise a ainmnítear le coinneáil mar bhogach agus ní féidir é a thiontú go talamhúsáid eile;

(b)

tá an limistéar aicmithe mar limistéar faoi chosaint;

(c)

tá an limistéar faoi réir aon ráthaíochta dlíthiúla nó conarthaí lena n-áirithítear go bhfanfaidh sé ina bhogach.

4.2.

I gcomhréir leis an dlí náisiúnta, geallann oibreoir na gníomhaíochta go leanfar de thairbhí don aeráid a lorg mar a chinntear i bpointe 2 i nuashonruithe amach anseo ar an bplean athshlánúcháin tar éis na gníomhaíochta atá maoinithe. Thairis sin, geallann oibreoir na gníomhaíochta aon laghdú ar an tairbhe don aeráid a chinntear i bpointe 2 a chúiteamh le tairbhe choibhéiseach don aeráid a bheidh mar thoradh ar ghníomhaíocht a chomhfhreagraíonn do cheann de na gníomhaíochtaí cosanta agus athshlánaithe comhshaoil atá sainmhínithe sa Rialachán seo.

5.   Iniúchóireacht

Laistigh de 2 bhliain ó thús na gníomhaíochta agus gach 10 mbliana ina dhiaidh sin, déanann ceachtar díobh seo a leanas comhlíontacht na gníomhaíochta leis an rannchuidiú substaintiúil leis na critéir um maolú ar an athrú aeráide agus leis na critéir DNSH a fhíorú:

(a)

na húdaráis náisiúnta inniúla ábhartha;

(b)

deimhnitheoir tríú páirtí neamhspleách, ar iarratas ó údaráis náisiúnta nó ó oibreoir na gníomhaíochta.

D’fhonn costais a laghdú, féadfar iniúchóireachtaí a dhéanamh i gcomhar le haon deimhniú foraoise, deimhniú aeráide nó iniúchóireacht eile.

Ní bheidh aon choinbhleacht leasa ag an deimhnitheoir neamhspleách tríú páirtí leis an úinéir ná leis an maoinitheoir, agus ní bheidh baint aige le forbairt ná le hoibríocht na gníomhaíochta.

6.   Measúnú grúpa

Is féidir comhlíonadh na gcritéar maidir le rannchuidiú substaintiúil le maolú ar an athrú aeráide agus comhlíonadh na gcritéar DNSH a sheiceáil ar leibhéal grúpa sealúchas atá aonchineálach go leordhóthanach chun riosca inbhuanaitheacht na gníomhaíochta foraoise a mheasúnú, ar choinníoll go bhfuil gaol buanfasach eatarthu agus go bhfuil siad páirteach sa ghníomhaíocht agus go bhfanann an grúpa sealúchas sin gan athrú le haghaidh gach iniúchadh dá éis sin.

Gan dochar suntasach a dhéanamh (“DNSH”)

(2)

Oiriúnú don athrú aeráide

Comhlíontar leis an ngníomhaíocht na critéir a leagtar amach in Aguisín A a ghabhann leis an Iarscríbhinn seo.

(3)

Úsáid inbhuanaithe a bhaint as uisce agus acmhainní mara agus iad a chosaint

Comhlíontar na critéir a leagtar amach in Aguisín E a ghabhann leis an Iarscríbhinn seo leis an ngníomhaíocht.

(4)

Aistriú chuig geilleagar ciorclach

Íoslaghdaítear baint móna.

(5)

Cosc agus rialú ar thruailliú

Íoslaghdaítear úsáid lotnaidicídí agus táthar i bhfabhar cur chuige nó teicnící malartacha, a bhféadfadh roghanna malartacha neamhcheimiceacha ar lotnaidicídí a bheith san áireamh leo, i gcomhréir le Treoir 2009/128/CE, cé is moite de na hócáidí sin inar gá lotnaidicídí a úsáid chun ráigeanna lotnaidí agus galar a rialú.

Leis an ngníomhaíocht sin, íoslaghdaítear úsáid leasachán agus ní úsáidtear aoileach. Comhlíonann an ghníomhaíocht Rialachán (AE) 2019/1009 nó na dlíthe náisiúnta maidir le leasacháin nó feabhsaitheoirí ithreach le haghaidh úsáid talmhaíochta.

Glactar bearta dea-dhoiciméadaithe agus infhíoraithe chun go seachnófar úsáid comhábhar gníomhach a liostaítear in Iarscríbhinn I, cuid A, de Rialachán (AE) 2019/1021 (72), Coinbhinsiún Rotterdam maidir leis an nós imeachta um thoiliú eolach roimh ré le haghaidh ceimiceáin agus lotnaidicídí guaiseacha áirithe i dtrádáil idirnáisiúnta, i gCoinbhinsiún Minamata maidir le Mearcair, i bPrótacal Montréal maidir le Substaintí lena nÍdítear an Ciseal Ózóin, chun úsáid comhábhar gníomhach a sheachaint, comhábhair ghníomhacha a liostaítear faoi aicme Ia (“fíorghuaiseach”) nó faoi aicme Ib (“thar a bheith guaiseach”) san Aicmiú Lotnaidicídí faoi Ghuais arna Mholadh ag EDS (73). Comhlíontar an dlí cur chun feidhme ábhartha maidir le comhábhair ghníomhacha leis an ngníomhaíocht.

Seachnaítear truailliú uisce agus ithreach agus glactar bearta glantacháin nuair a tharlaíonn an truailliú.

(6)

Bithéagsúlacht agus éiceachórais a chosaint agus a athbhunú

I limistéir arna n-ainmniú ag an údarás náisiúnta inniúil don chaomhnú nó i ngnáthóga atá faoi chosaint, tá an ghníomhaíocht i gcomhréir le cuspóirí caomhnaithe na limistéar sin.

Níl aon athrú ar ghnáthóga atá íogair go sonrach do chaillteanas bithéagsúlachta nó a bhfuil ardluach caomhnaithe acu, nó ar limistéir atá curtha ar leataobh le haghaidh athchóiriú ar ghnáthóga den sórt sin i gcomhréir leis an dlí náisiúnta.

Áirítear leis an bplean dá dtagraítear i bpointe 1 (Plean athchóirithe) den Roinn seo forálacha maidir leis an mbithéagsúlacht a chothabháil agus a fheabhsú b’fhéidir i gcomhréir le forálacha náisiúnta agus áitiúla, lena n-áirítear an méid a leanas:

(a)

dea-stádas caomhnaithe na ngnáthóg agus na speiceas a áirithiú, gnáthspeicis gnáthóige a chothabháil;

(b)

úsáid nó scaoileadh speiceas ionrach a eisiamh.

3.   MONARAÍOCHT

3.1.   Teicneolaíochtaí fuinnimh in-athnuaite a mhonarú

Tuairisc ar an ngníomhaíocht

Monarú teicneolaíochtaí fuinnimh in-athnuaite, i gcás ina sainmhínítear fuinneamh in-athnuaite in Airteagal 2(1) de Threoir (AE) 2018/2001.

D’fhéadfadh na gníomhaíochtaí eacnamaíocha sa chatagóir seo a bheith bainteach le roinnt cóid NACE, go háirithe C25, C27, C28 i gcomhréir le haicmiú staidrimh gníomhaíochtaí eacnamaíocha a bunaíodh le Rialachán (CE) Uimh. 1893/2006.

Is gníomhaíocht chumasúcháin í an ghníomhaíocht i gcomhréir le hAirteagal 10(1), pointe (i), de Rialachán (AE) 2020/852 i gcás ina gcomhlíonann sí na critéir scagtha theicniúla a leagtar amach sa Roinn seo.

Critéir scagtha theicniúla

Rannchuidiú substaintiúil le maolú ar an athrú aeráide

Monaraítear teicneolaíochtaí fuinnimh in-athnuaite leis an ngníomhaíocht eacnamaíoch.

Gan dochar suntasach a dhéanamh (“DNSH”)

(2)

Oiriúnú don athrú aeráide

Comhlíontar leis an ngníomhaíocht na critéir a leagtar amach in Aguisín A a ghabhann leis an Iarscríbhinn seo.

(3)

Úsáid inbhuanaithe a bhaint as uisce agus acmhainní mara agus iad a chosaint

Comhlíontar na critéir a leagtar amach in Aguisín E a ghabhann leis an Iarscríbhinn seo leis an ngníomhaíocht.

(4)

Aistriú chuig geilleagar ciorclach

Déanann an ghníomhaíocht infhaighteacht teicnící a mheasúnú agus, i gcás inarb indéanta, na teicnící sin a ghlacadh chun tacú leis an méid a leanas:

(a)

amhábhair thánaisteacha agus comhpháirteanna athúsáidte a athúsáid agus a úsáid sna táirgí a mhonaraítear;

(b)

dearadh don ardmharthanacht, in-athchúrsáilteacht, díchóimeáil éasca agus don inoiriúnaitheacht sna táirgí a mhonaraítear;

(c)

bainistíocht dramhaíola lena dtugtar tosaíocht don athchúrsáil in áit na diúscartha sa phróiseas monaraíochta;

(d)

faisnéis agus inrianaitheacht substaintí ar údar imní iad le linn shaolré na dtáirgí monaraithe.

(5)

Cosc agus rialú ar thruailliú

Comhlíontar na critéir a leagtar amach in Aguisín C a ghabhann leis an Iarscríbhinn seo leis an ngníomhaíocht.

(6)

Bithéagsúlacht agus éiceachórais a chosaint agus a athbhunú

Comhlíontar na critéir a leagtar amach in Aguisín D a ghabhann leis an Iarscríbhinn seo leis an ngníomhaíocht.

3.2.   Trealamh a mhonarú chun hidrigin a tháirgeadh agus a úsáid

Tuairisc ar an ngníomhaíocht

Trealamh a mhonarú chun hidrigin a tháirgeadh.

D’fhéadfadh na gníomhaíochtaí eacnamaíocha sa chatagóir seo a bheith bainteach le roinnt cóid NACE, go háirithe C25, C27, C28 i gcomhréir le haicmiú staidrimh gníomhaíochtaí eacnamaíocha a bunaíodh le Rialachán (CE) Uimh. 1893/2006.

Is gníomhaíocht chumasúcháin í gníomhaíocht eacnamaíoch sa chatagóir seo i gcomhréir le hAirteagal 10(1), pointe (i), de Rialachán (AE) 2020/852 i gcás ina gcomhlíonann sí na critéir scagtha theicniúla a leagtar amach sa Roinn seo.

Critéir scagtha theicniúla

Rannchuidiú substaintiúil le maolú ar an athrú aeráide

Monaraítear leis an ngníomhaíocht eacnamaíoch trealamh chun hidrigin a tháirgeadh i gcomhréir leis na Critéir Scagtha Theicniúla atá leagtha amach i Roinn 3.10 den Iarscríbhinn seo mar aon le trealamh chun hidrigin a úsáid.

Gan dochar suntasach a dhéanamh (“DNSH”)

(2)

Oiriúnú don athrú aeráide

Comhlíontar leis an ngníomhaíocht na critéir a leagtar amach in Aguisín A a ghabhann leis an Iarscríbhinn seo.

(3)

Úsáid inbhuanaithe a bhaint as uisce agus acmhainní mara agus iad a chosaint

Comhlíontar na critéir a leagtar amach in Aguisín E a ghabhann leis an Iarscríbhinn seo leis an ngníomhaíocht.

(4)

Aistriú chuig geilleagar ciorclach

Déanann an ghníomhaíocht infhaighteacht teicnící a mheasúnú agus, i gcás inarb indéanta, na teicnící sin a ghlacadh chun tacú leis an méid a leanas:

(a)

amhábhair thánaisteacha agus comhpháirteanna athúsáidte a athúsáid agus a úsáid sna táirgí a mhonaraítear;

(b)

dearadh don ardmharthanacht, in-athchúrsáilteacht, díchóimeáil éasca agus don inoiriúnaitheacht sna táirgí a mhonaraítear;

(c)

bainistíocht dramhaíola lena dtugtar tosaíocht don athchúrsáil in áit na diúscartha sa phróiseas monaraíochta;

(d)

faisnéis maidir le substaintí arb údar mór imní iad agus na substaintí sin a rianú ar feadh shaolré na dtáirgí monaraithe.

(5)

Cosc agus rialú ar thruailliú

Comhlíontar na critéir a leagtar amach in Aguisín C a ghabhann leis an Iarscríbhinn seo leis an ngníomhaíocht.

(6)

Bithéagsúlacht agus éiceachórais a chosaint agus a athbhunú

Comhlíontar na critéir a leagtar amach in Aguisín D a ghabhann leis an Iarscríbhinn seo leis an ngníomhaíocht.

3.3.   Teicneolaíochtaí ísealcharbóin a mhonarú le haghaidh iompair

Tuairisc ar an ngníomhaíocht

Feithiclí, rothstoc agus soithigh iompair ísealcharbóin a mhonarú, a dheisiú, a chothabháil, a iarfheistiú, a athchuspórú agus a uasghrádú.

D’fhéadfadh na gníomhaíochtaí eacnamaíocha sa chatagóir seo a bheith bainteach le roinnt cóid NACE, go háirithe C29.1, C30.1, C30.2, C30.9, C33.15, C33.17 i gcomhréir le haicmiú staidrimh gníomhaíochtaí eacnamaíocha a bunaíodh le Rialachán (CE) Uimh. 1893/2006.

Is gníomhaíocht chumasúcháin í gníomhaíocht eacnamaíoch sa chatagóir seo i gcomhréir le hAirteagal 10(1), pointe (i), de Rialachán (AE) 2020/852 i gcás ina gcomhlíonann sí na critéir scagtha theicniúla a leagtar amach sa Roinn seo.

Critéir scagtha theicniúla

Rannchuidiú substaintiúil le maolú ar an athrú aeráide

Leis an ngníomhaíocht eacnamaíoch déantar an méid a leanas a mhonarú, a dheisiú, a chothabháil, a iarfheistiú (74), a athchuspórú nó a uasghrádú:

(a)

traenacha, carráistí paisinéirí agus vaigíní a bhfuil astaíochtaí nialasacha díreacha (sceithphíopa) CO2 acu;

(b)

traenacha, carráistí paisinéirí agus vaigíní a bhfuil astaíochtaí nialasacha díreacha sceithphíopa CO2 acu nuair a oibrítear iad ar rian a bhfuil an bonneagar is gá air, agus a úsáideann gnáth-inneall i gcás nach bhfuil bonneagar den sórt sin ar fáil (mód déach);

(c)

gairis iompair paisinéirí uirbeacha, fo-uirbeacha agus bóthair, i gcás ina bhfuil astaíochtaí nialasacha díreacha (sceithphíopa) CO2 ag na feithiclí;

(d)

go dtí an 31 Nollaig 2025, feithiclí atá ainmnithe mar chatagóirí M2 agus M3 (75) ag a bhfuil cineál cabhalra a n-aicmítear mar “CA” (feithicil aon stór), “CB” (feithicil dhá stór), “CC” (feithicil altach aon stór) nó “CD” (feithicil altach dhá stór) (76), ar feithiclí iad a chomhlíonann an caighdeán EURO VI is déanaí, i.e. ceanglais Rialachán (CE) Uimh. 595/2009 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle (77) agus, ó theacht i bhfeidhm na leasuithe ar an Rialachán, sna gníomhartha leasaitheacha sin, fiú sula raibh siad infheidhme, agus an chéim is déanaí den chaighdeán EURO VI a leagtar amach i dTábla 1 d’Aguisín 9 le hIarscríbhinn I a ghabhann le Rialachán (AE) Uimh. 582/2011 ón gCoimisiún (78) ina bhfuil na forálacha lena rialaítear an chéim sin tagtha i bhfeidhm gan a bheith infheidhme go fóill don chineál feithicle seo (79). I gcás nach bhfuil caighdeán den sórt sin ar fáil, is ionann astaíochtaí díreacha CO2 na bhfeithiclí agus nialas;

(e)

gairis ghluaiseachta pearsanta a bhfuil tiomáint acu a thagann ó ghníomhaíocht choirp an úsáideora, ó mhótar astaíochtaí nialasacha, nó ó mheascán de mhótar astaíochtaí nialasacha agus de ghníomhaíocht choirp;

(f)

feithiclí i gcatagóirí M1 agus N1 a n-aicmítear mar feithiclí saothair éadroim (80) a bhfuil an méid a leanas acu:

(i)

go dtí an 31 Nollaig 2025, astaíochtaí sonracha CO2, mar a shainmhínítear in Airteagal 3(1), pointe (h), de Rialachán (AE) 2019/631 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle (81), níos ísle ná 50 gCO2/km (feithiclí saothair éadroim le hastaíochtaí ísle nó saor ó astaíochtaí);

(ii)

ón 1 Eanáir 2026: tá na hastaíochtaí sonracha CO2, mar a shainmhínítear in Airteagal 3(1), pointe (h), de Rialachán (AE) 2019/631, nialasach;

(g)

feithiclí i gcatagóir L (82) lena mbaineann astaíochtaí sceithphíopa CO2 comhionann le 0 gCO2e/km arna ríomh i gcomhréir leis an tástáil astaíochtaí a leagtar síos i Rialachán (AE) 168/2013 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle (83);

(h)

feithiclí i gcatagóirí N2 agus N3 agus N1 a n-aicmítear mar feithiclí tromshaothair, nach bhfuil tiomnaithe do bhreoslaí iontaise a iompar lena mbaineann mais luchtaithe atá ceadaithe go teicniúil nach bhfuil níos mó ná 7,5 tona atá ina “bhfeithiclí tromshaothair atá saor ó astaíochtaí” mar a shainmhínítear in Airteagal 3, pointe (11), de Rialachán (AE) 2019/1242 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle (84);

(i)

feithiclí catagóirí N2 agus N3 nach bhfuil tiomnaithe d’iompar breoslaí iontaise lena mbaineann mais luchtaithe atá ceadaithe go teicniúil agus atá níos mó ná 7,5 tona atá ina “bhfeithiclí tromshaothair atá saor ó astaíochtaí” mar a shainmhínítear in Airteagal 3, pointe (11), de Rialachán (AE) 2019/1242 nó “feithiclí tromshaothair astaíochtaí ísle” mar a shainmhínítear in Airteagal 3, pointe (12) den Rialachán sin;

(j)

soithí iompair uisce paisinéirí intíre:

(i)

a bhfuil astaíochtaí nialasacha díreacha (sceithphíopa) CO2 acu;

(ii)

go dtí an 31 Nollaig 2025, ar soithí hibrideacha iad a úsáideann 50 % ar a laghad de mhais breosla nó de chumhacht inluchtaithe astaíochtaí nialasacha díreacha (sceithphíopa) CO2 dá ngnáthoibríocht;

(k)

soithí iompair uisce lasta intíre, nach bhfuil tiomnaithe do bhreoslaí iontaise a iompar:

(i)

a bhfuil astaíocht nialasach dhíreach (sceithphíopa) CO2 acu;

(ii)

go dtí an 31 Nollaig 2025, a bhfuil astaíochtaí díreacha (sceithphíopa) ag baint leo de CO2 in aghaidh an chiliméadair tona (gCO2/tkm), arna ríomh (nó arna meas i gcás soithí nua) agus an Táscaire Oibríochtúil Éifeachtúlachta Fuinnimh á úsáid (85), atá 50 % níos ísle ná an meánluach tagartha le haghaidh astaíochtaí CO2 atá sainmhínithe d’fheithiclí tromshaothair (foghrúpa feithiclí 5-LH) i gcomhréir le hAirteagal 11 de Rialachán (AE) 2019/1242;

(l)

soithí iompair uisce lasta mara agus cósta, soithí le haghaidh oibríochtaí calafoirt agus gníomhaíochtaí cúntacha, nach bhfuil tiomnaithe do bhreoslaí iontaise a iompar, agus:

(i)

a bhfuil astaíochtaí nialasacha díreacha (sceithphíopa) CO2 acu;

(ii)

go dtí an 31 Nollaig 2025, ar soithí hibrideacha agus soithí débhreosla iad a dhíorthaíonn ar a laghad 25 % dá gcuid fuinnimh ó bhreoslaí lena mbaineann astaíochtaí CO2 nialasacha díreacha (sceithphíopa) nó ó chumhacht inluchtaithe dá ngnáthoibriú ar muir agus i gcalafoirt;

(iii)

go dtí an 31 Nollaig 2025, agus sa chás amháin inar féidir a chruthú go n-úsáidtear na soithí go heisiach chun seirbhísí cósta a sholáthar a dheartar chun aistriú córa iompair lastais a chumasú a dhéantar a iompar faoi láthair ar talamh go muir, na soithí lena mbaineann astaíochtaí díreacha (sceithphíopa) CO2, arna ríomh agus Innéacs Dearaidh Éifeachtúlachta Fuinnimh (EEDI) de chuid na hEagraíochta Muirí Idirnáisiúnta (IMO) á úsáid (86), 50 % níos ísle ná luach na n-astaíochtaí meán-tagartha CO2 a shainmhínítear d’fheithiclí tromshaothair (foghrúpa feithiclí 5-LH) i gcomhréir le hAirteagal 11 de Rialachán (AE) 2019/1242;

(iv)

go dtí an 31 Nollaig 2025, tá luach Innéacs Éifeachtúlachta Fuinnimh Dearaidh (EEDI) bainte amach ag na soithí, luach atá 10 % faoi bhun na gceanglas EEDI is infheidhme an 1 Aibreán 2022 (87) más rud é gur féidir leis na soithí oibriú ar bhreoslaí lena mbaineann astaíochtaí CO2 nialasacha díreacha (ón sceithphíopa) nó ar bhreoslaí ó fhoinsí in-athnuaite (88);

(m)

soithí iompair uisce paisinéirí mara agus cósta, nach bhfuil tiomnaithe do bhreoslaí iontaise a iompar:

(i)

a bhfuil astaíochtaí nialasacha díreacha (sceithphíopa) CO2 acu;

(ii)

go dtí an 31 Nollaig 2025, soithí hibrideacha agus débhreosla a dhíorthaíonn 25 % ar a laghad dá gcuid fuinnimh ó bhreoslaí nó de chumhacht inluchtaithe astaíochtaí nialasacha díreacha (sceithphíopa) CO2 dá ngnáthoibríocht ar muir agus i gcalafoirt;

(iii)

go dtí an 31 Nollaig 2025, tá luach Innéacs Dearaidh um Éifeachtúlacht Fuinnimh (EEDI) bainte amach ag na soithí, luach atá 10 % faoi bhun cheanglais EEDI is infheidhme an 1 Aibreán 2022 más rud é gur féidir leis na soithí oibriú ar bhreoslaí lena mbaineann astaíochtaí CO2 nialasacha díreacha (ón sceithphíopa) nó ar bhreoslaí ó fhoinsí in-athnuaite (89).

Gan dochar suntasach a dhéanamh (“DNSH”)

(2)

Oiriúnú don athrú aeráide

Comhlíontar leis an ngníomhaíocht na critéir a leagtar amach in Aguisín A a ghabhann leis an Iarscríbhinn seo.

(3)

Úsáid inbhuanaithe a bhaint as uisce agus acmhainní mara agus iad a chosaint

Comhlíontar na critéir a leagtar amach in Aguisín E a ghabhann leis an Iarscríbhinn seo leis an ngníomhaíocht.

(4)

Aistriú chuig geilleagar ciorclach

Déanann an ghníomhaíocht infhaighteacht teicnící a mheasúnú agus, i gcás inarb indéanta, na teicnící sin a ghlacadh chun tacú leis an méid a leanas:

(a)

amhábhair thánaisteacha agus comhpháirteanna athúsáidte a athúsáid agus a úsáid sna táirgí a mhonaraítear;

(b)

dearadh don ardmharthanacht, in-athchúrsáilteacht, díchóimeáil éasca agus don inoiriúnaitheacht sna táirgí a mhonaraítear;

(c)

bainistíocht dramhaíola lena dtugtar tosaíocht don athchúrsáil in áit na diúscartha sa phróiseas monaraíochta;

(d)

faisnéis maidir le substaintí arb údar mór imní iad agus na substaintí sin a rianú ar feadh shaolré na dtáirgí monaraithe.

(5)

Cosc agus rialú ar thruailliú

Comhlíontar na critéir a leagtar amach in Aguisín C a ghabhann leis an Iarscríbhinn seo leis an ngníomhaíocht.

I gcás inarb infheidhme, níl luaidhe, mearcair, cróimiam heicsifhiúsach agus caidmiam i bhfeithiclí, i gcomhréir le Treoir 2000/53/CE ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle (90).

(6)

Bithéagsúlacht agus éiceachórais a chosaint agus a athbhunú

Comhlíontar na critéir a leagtar amach in Aguisín D a ghabhann leis an Iarscríbhinn seo leis an ngníomhaíocht.

3.4.   Ceallraí a mhonarú

Tuairisc ar an ngníomhaíocht

Monarú ceallraí in-athluchtaithe, pacáistí ceallraí agus taisc-cheallraí le haghaidh iompair, stóráil fuinnimh do-aistrithe agus eiseangaí agus feidhmeanna tionsclaíocha eile. Monarú comhpháirteanna faoi seach (ábhair ghníomhacha ceallraí, cealla ceallraí, cásálacha agus comhpháirteanna leictreonacha).

Athchúrsáil ceallraí deireadh ré.

D’fhéadfadh na gníomhaíochtaí eacnamaíocha sa chatagóir seo a bheith bainteach le cód NACE C27.2 agus E38.32 i gcomhréir le haicmiú staitistiúil gníomhaíochtaí eacnamaíocha a bunaíodh le Rialachán (CE) Uimh. 1893/2006.

Is gníomhaíocht chumasúcháin í gníomhaíocht eacnamaíoch sa chatagóir seo i gcomhréir le hAirteagal 10(1), pointe (i), de Rialachán (AE) 2020/852 i gcás ina gcomhlíonann sí na critéir scagtha theicniúla a leagtar amach sa Roinn seo.

Critéir scagtha theicniúla

Rannchuidiú substaintiúil le maolú ar an athrú aeráide

Monaraíonn an ghníomhaíocht eacnamaíoch ceallraí in-athluchtaithe, pacáistí ceallraí agus taisc-cheallraí (agus a gcomhpháirteanna faoi seach), lena n-áirítear ó amhábhair thánaisteacha, as a dtagann laghduithe suntasacha ar astaíochtaí GCT maidir le hiompar, stóráil fuinnimh dho-aistrithe agus eiseangaí agus feidhmeanna tionsclaíocha eile.

Déanann an ghníomhaíocht eacnamaíoch athchúrsáil ar cheallraí a bhfuil a ré caite.

Gan dochar suntasach a dhéanamh (“DNSH”)

(2)

Oiriúnú don athrú aeráide

Comhlíontar leis an ngníomhaíocht na critéir a leagtar amach in Aguisín A a ghabhann leis an Iarscríbhinn seo.

(3)

Úsáid inbhuanaithe a bhaint as uisce agus acmhainní mara agus iad a chosaint

Comhlíontar na critéir a leagtar amach in Aguisín E a ghabhann leis an Iarscríbhinn seo leis an ngníomhaíocht.

(4)

Aistriú chuig geilleagar ciorclach

I gcás monaraíocht ceallraí, comhpháirteanna agus ábhair nua, déanann an ghníomhaíocht infhaighteacht teicnící a mheasúnú agus, i gcás inarb indéanta, na teicnící sin a ghlacadh chun tacú leis an méid seo a leanas:

(a)

amhábhair thánaisteacha agus comhpháirteanna athúsáidte a athúsáid agus a úsáid sna táirgí a mhonaraítear;

(b)

dearadh don ardmharthanacht, in-athchúrsáilteacht, díchóimeáil éasca agus don inoiriúnaitheacht sna táirgí a mhonaraítear;

(c)

faisnéis maidir le substaintí arb údar mór imní iad agus na substaintí sin a rianú ar feadh shaolré na dtáirgí monaraithe.

Comhlíonann na próisis athchúrsála na coinníollacha a leagtar amach in Airteagal 12 de Threoir 2006/66/CE ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle (91) agus in Iarscríbhinn III, Cuid B, leis an Treoir sin, lena n-áirítear úsáid na dTeicnící ábhartha is fearr agus is nua dá bhfuil ar fáil, baint amach na n-éifeachtúlachtaí atá sonraithe le haghaidh ceallraí luaidhe-aigéadacha, ceallraí nicile-caidmiam agus le haghaidh ceimiceáin eile. Áirithítear leis na próisis sin go ndéantar athchúrsáil ar an ábhar miotail chuig an gcéim is airde atá indéanta ar bhonn teicniúil agus costais iomarcacha á seachaint ag an am céanna.

I gcás inarb infheidhme, comhlíonfaidh saoráidí a chuireann próisis athchúrsála i gcrích na ceanglais a leagtar síos i dTreoir 2010/75/AE ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle (92).

(5)

Cosc agus rialú ar thruailliú

Comhlíontar na critéir a leagtar amach in Aguisín C a ghabhann leis an Iarscríbhinn seo leis an ngníomhaíocht.

Comhlíonann ceallraí na rialacha inbhuanaitheachta is infheidhme maidir le ceallraí a chur ar an margadh san Aontas, lena n-áirítear srianta ar shubstaintí guaiseacha a úsáid i gceallraí, lena n-áirítear Rialachán (CE) Uimh. 1907/2006 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle (93) agus Treoir 2006/66/CE.

(6)

Bithéagsúlacht agus éiceachórais a chosaint agus a athbhunú

Comhlíontar na critéir a leagtar amach in Aguisín D a ghabhann leis an Iarscríbhinn seo leis an ngníomhaíocht.

3.5.   Trealamh éifeachtúlachta fuinnimh a mhonarú le haghaidh foirgneamh

Tuairisc ar an ngníomhaíocht

Trealamh éifeachtúlachta fuinnimh a mhonarú le haghaidh foirgneamh.

D’fhéadfadh na gníomhaíochtaí eacnamaíocha sa chatagóir seo a bheith bainteach le roinnt cóid NACE C16.23, C23.11, C23.20, C23.31, C23.32, C23.43, C.23.61, C25.11, C25.12, C25.21, C25.29, C25.93, C27.31, C27.32, C27.33, C27.40, C27.51, C28.11, C28.12, C28.13, C28.14, i gcomhréir le haicmiú staidrimh gníomhaíochtaí eacnamaíocha a bunaíodh le Rialachán (CE) Uimh. 1893/2006.

Is gníomhaíocht chumasúcháin í gníomhaíocht eacnamaíoch sa chatagóir seo i gcomhréir le hAirteagal 10(1), pointe (i), de Rialachán (AE) 2020/852 i gcás ina gcomhlíonann sí na critéir scagtha theicniúla a leagtar amach sa Roinn seo.

Critéir scagtha theicniúla

Rannchuidiú substaintiúil le maolú ar an athrú aeráide

Monaraítear leis an ngníomhaíocht eacnamaíoch ceann amháin nó níos mó de na táirgí a leanas mar aon lena bpríomhchomhpháirteanna (94):

(a)

fuinneoga lena mbaineann U-luach níos ísle ná 1,0 W/m2K nó comhionann leis;

(b)

doirse lena mbaineann U-luach níos ísle ná 1,2 W/m2K nó comhionann leis;

(c)

cumhdach seachtrach lena mbaineann U-luach níos ísle ná 0,5 W/m2K nó comhionann leis;

(d)

córais dín lena mbaineann U-luach níos ísle ná 0,3 W/m2K nó comhionann leis;

(e)

táirgí insliúcháin lena mbaineann luach lambda níos ísle ná 0,06 W/mK nó comhionann leis;

(f)

fearais leictreacha a chuimsítear sa dá aicme éifeachtúlachta fuinnimh is airde a úsáidtear i gcomhréir le Rialachán (AE) 2017/1369 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle (95) agus le gníomhartha tarmligthe arna nglacadh faoin Rialachán sin;

(g)

foinsí solais atá rátaithe sa dá aicme éifeachtúlachta fuinnimh is airde i gcomhréir le Rialachán (AE) 2017/1369 agus na gníomhartha tarmligthe arna nglacadh faoin Rialachán sin;

(h)

córais téimh spáis agus uisce the tí atá rátaithe sa dá aicme éifeachtúlachta fuinnimh is airde i gcomhréir le Rialachán (AE) 2017/1369 agus gníomhartha tarmligthe arna nglacadh faoin Rialachán sin;

(i)

córais fuaraithe agus aerála atá rátaithe sa dá aicme éifeachtúlachta fuinnimh is airde i gcomhréir le Rialachán (AE) 2017/1369 agus na gníomhartha tarmligthe arna nglacadh faoin Rialachán sin;

(j)

rialtáin láithreachta agus sholas an lae le haghaidh córais soilsithe;

(k)

teaschaidéil atá i gcomhréir leis na critéir scagtha theicniúla a leagtar amach i Roinn 4.16 den Iarscríbhinn seo;

(l)

gnéithe aghaidhe agus dín a bhfuil feidhm scáthaithe gréine nó rialaithe gréine acu, lena n-áirítear na cinn sin a thacaíonn le fásra a fhás;

(m)

córais uathoibrithe agus rialaithe foirgneamh atá tíosach ar fhuinneamh le haghaidh foirgnimh chónaithe agus neamhchónaithe;

(n)

teirmeastait agus gairis atá criosaithe chun faireachán cliste a dhéanamh ar na príomhualaí leictreachais nó lóid théite le haghaidh foirgneamh, agus trealamh braiteora;

(o)

táirgí méadraithe téimh agus rialtáin teirmeastait le haghaidh tithe aonair a bhfuil nasc acu le córais téimh ceantair, le haghaidh árasáin aonair a bhfuil nasc acu le córais téimh lárnaigh a fhreastalaíonn ar fhoirgneamh iomlán, agus le haghaidh córais téimh lárnaigh;

(p)

malartóirí téimh ceantair agus fostáisiúin atá i gcomhréir leis an ngníomhaíocht téimh/fuaraithe ceantair a leagtar amach i Roinn 4.15 den Iarscríbhinn seo;

(q)

táirge chun faireachán cliste a dhéanamh ar chóras téimh agus é a rialáil, agus trealamh braiteora.

Gan dochar suntasach a dhéanamh (“DNSH”)

(2)

Oiriúnú don athrú aeráide

Comhlíontar leis an ngníomhaíocht na critéir a leagtar amach in Aguisín A a ghabhann leis an Iarscríbhinn seo.

(3)

Úsáid inbhuanaithe a bhaint as uisce agus acmhainní mara agus iad a chosaint

Comhlíontar na critéir a leagtar amach in Aguisín E a ghabhann leis an Iarscríbhinn seo leis an ngníomhaíocht.

(4)

Aistriú chuig geilleagar ciorclach

Déanann an ghníomhaíocht infhaighteacht teicnící a mheasúnú agus, i gcás inarb indéanta, na teicnící sin a ghlacadh chun tacú leis an méid a leanas:

(a)

amhábhair thánaisteacha agus comhpháirteanna athúsáidte a athúsáid agus a úsáid sna táirgí a mhonaraítear;

(b)

dearadh don ardmharthanacht, in-athchúrsáilteacht, díchóimeáil éasca agus don inoiriúnaitheacht sna táirgí a mhonaraítear;

(c)

bainistíocht dramhaíola lena dtugtar tosaíocht don athchúrsáil in áit na diúscartha sa phróiseas monaraíochta;

(d)

faisnéis maidir le substaintí arb údar mór imní iad agus na substaintí sin a rianú ar feadh shaolré na dtáirgí monaraithe.

(5)

Cosc agus rialú ar thruailliú

Comhlíontar na critéir a leagtar amach in Aguisín C a ghabhann leis an Iarscríbhinn seo leis an ngníomhaíocht.

(6)

Bithéagsúlacht agus éiceachórais a chosaint agus a athbhunú

Comhlíontar na critéir a leagtar amach in Aguisín D a ghabhann leis an Iarscríbhinn seo leis an ngníomhaíocht.

3.6.   Teicneolaíochtaí ísealcharbóin eile a mhonarú

Tuairisc ar an ngníomhaíocht

Monarú teicneolaíochtaí a dhírítear ar laghduithe suntasacha astaíochtaí GCT in earnálacha eile an gheilleagair, i gcás nach bhfuil na teicneolaíochtaí sin clúdaithe i Roinn 3.1 go 3.5 den Iarscríbhinn seo.

D’fhéadfadh na gníomhaíochtaí eacnamaíocha sa chatagóir seo a bheith bainteach le roinnt cód NACE, go háirithe C22, C25, C26, C27, C28 i gcomhréir le haicmiú staitistiúil gníomhaíochtaí eacnamaíocha a bunaíodh le Rialachán (CE) Uimh. 1893/2006.

Is gníomhaíocht chumasúcháin í gníomhaíocht eacnamaíoch sa chatagóir seo i gcomhréir le hAirteagal 10(1), pointe (i), de Rialachán (AE) 2020/852 i gcás ina gcomhlíonann sí na critéir scagtha theicniúla a leagtar amach sa Roinn seo.

Critéir scagtha theicniúla

Rannchuidiú substaintiúil le maolú ar an athrú aeráide

Monaraítear leis an ngníomhaíocht eacnamaíoch teicneolaíochtaí lena léirítear coigiltí suntasacha astaíochtaí saolré GCT, atá mar sprioc acu, i gcomparáid leis an teicneolaíocht/táirge/réiteach malartach is fearr ó thaobh feidhmíochta de atá ar fáil ar an margadh.

Déantar an laghdú ar astaíochtaí saolré GCT a ríomh ach Moladh 2013/179/AE ón gCoimisiún a úsáid (96) nó, ina áit sin, ISO 14067:2018 (97) nó ISO 14064-1:2018 (98).

Tríú páirtí neamhspleách a dhéanann an laghdú ar astaíochtaí saolré GCT cainníochtaithe a fhíorú.

Gan dochar suntasach a dhéanamh (“DNSH”)

(2)

Oiriúnú don athrú aeráide

Comhlíontar leis an ngníomhaíocht na critéir a leagtar amach in Aguisín A a ghabhann leis an Iarscríbhinn seo.

(3)

Úsáid inbhuanaithe a bhaint as uisce agus acmhainní mara agus iad a chosaint

Comhlíontar na critéir a leagtar amach in Aguisín E a ghabhann leis an Iarscríbhinn seo leis an ngníomhaíocht.

(4)

Aistriú chuig geilleagar ciorclach

Déanann an ghníomhaíocht infhaighteacht teicnící a mheasúnú agus, i gcás inarb indéanta, na teicnící sin a ghlacadh chun tacú leis an méid a leanas:

(a)

amhábhair thánaisteacha agus comhpháirteanna athúsáidte a athúsáid agus a úsáid sna táirgí a mhonaraítear;

(b)

dearadh don ardmharthanacht, in-athchúrsáilteacht, díchóimeáil éasca agus don inoiriúnaitheacht sna táirgí a mhonaraítear;

(c)

bainistíocht dramhaíola lena dtugtar tosaíocht don athchúrsáil in áit na diúscartha sa phróiseas monaraíochta;

(d)

faisnéis maidir le substaintí arb údar mór imní iad agus na substaintí sin a rianú ar feadh shaolré na dtáirgí monaraithe.

(5)

Cosc agus rialú ar thruailliú

Comhlíontar na critéir a leagtar amach in Aguisín C a ghabhann leis an Iarscríbhinn seo leis an ngníomhaíocht.

(6)

Bithéagsúlacht agus éiceachórais a chosaint agus a athbhunú

Comhlíontar na critéir a leagtar amach in Aguisín D a ghabhann leis an Iarscríbhinn seo leis an ngníomhaíocht.

3.7.   Monarú stroighne

Tuairisc ar an ngníomhaíocht

Clincear stroighne, stroighin nó ceanglóir malartach a mhonarú.

D’fhéadfadh na gníomhaíochtaí eacnamaíocha sa chatagóir seo a bheith bainteach le cód NACE C23.51 i gcomhréir le haicmiú staidrimh gníomhaíochtaí eacnamaíocha a bunaíodh le Rialachán (CE) Uimh. 1893/2006.

Is gníomhaíocht idirthréimhseach í gníomhaíocht eacnamaíoch sa chatagóir seo faoi mar a thagraítear di in Airteagal 10(2) de Rialachán (AE) 2020/852 i gcás ina gcomhlíonann sí na critéir scagtha theicniúla a leagtar amach sa Roinn seo.

Critéir scagtha theicniúla

Rannchuidiú substaintiúil le maolú ar an athrú aeráide

Monaraíonn an ghníomhaíocht ceann díobh seo a leanas:

(a)

clincear stroighne liath i gcás ina bhfuil na hastaíochtaí GCT (99) sonracha níos ísle ná 0,722 (100) tCO2e in aghaidh an tona de chlincear stroighne liath;

(b)

stroighin nó ceanglóir hiodrálach eile, as clincear liath, i gcás ina bhfuil na hastaíochtaí GCT sonracha (101) ó tháirgeadh an chlincir agus na stroighne nó an cheanglóra eile níos ísle ná 0,469 (102) tCO2e in aghaidh an tona stroighne nó ceanglóra eile arna monarú;

I gcás ina ndéantar CO2 a ghabháil lena stóráil faoi thalamh, ar CO2 é a d’astófaí ón bpróiseas monaraíochta murach sin, iompraítear agus stóráiltear an CO2 faoi thalamh, i gcomhréir leis na critéir scagtha theicniúla a leagtar amach i Roinn 5.11 agus i Roinn 5.12 den Iarscríbhinn seo.

Gan dochar suntasach a dhéanamh (“DNSH”)

(2)

Oiriúnú don athrú aeráide

Comhlíontar leis an ngníomhaíocht na critéir a leagtar amach in Aguisín A a ghabhann leis an Iarscríbhinn seo.

(3)

Úsáid inbhuanaithe a bhaint as uisce agus acmhainní mara agus iad a chosaint

Comhlíontar na critéir a leagtar amach in Aguisín E a ghabhann leis an Iarscríbhinn seo leis an ngníomhaíocht.

(4)

Aistriú chuig geilleagar ciorclach

N/B

(5)

Cosc agus rialú ar thruailliú

Comhlíontar na critéir a leagtar amach in Aguisín C a ghabhann leis an Iarscríbhinn seo leis an ngníomhaíocht.

Tá astaíochtaí laistigh de nó níos ísle ná na leibhéil astaíochtaí bainteach leis na raonta maidir leis na teicnící is fearr atá ar fáil (BAT-AEL) a leagtar amach sna conclúidí ábhartha is déanaí maidir leis na teicnící is fearr atá ar fáil (BAT), lena n-áirítear na conclúidí maidir leis na teicnící is fearr atá ar fáil (BAT) chun stroighin, aol agus ocsaíd mhaignéisiam a tháirgeadh (103).

Ní tharlaíonn aon éifeacht trasmheáin shuntasach (104).

Maidir le stroighin a mhonarú trí úsáid a bhaint as dramhaíl ghuaiseach mar bhreosla malartach, tá bearta ar bun chun láimhseáil shábháilte na dramhaíola a áirithiú.

(6)

Bithéagsúlacht agus éiceachórais a chosaint agus a athbhunú

Comhlíontar na critéir a leagtar amach in Aguisín D a ghabhann leis an Iarscríbhinn seo leis an ngníomhaíocht.

3.8.   Alúmanam a mhonarú

Tuairisc ar an ngníomhaíocht

Alúmanam a mhonarú tríd an bpróiseas alúmana phríomhúil (báicsít) nó trí athchúrsáil alúmanaim thánaistigh.

D’fhéadfadh na gníomhaíochtaí eacnamaíocha sa chatagóir seo a bheith bainteach le cód NACE C24.42, C24.53 i gcomhréir le haicmiú staidrimh gníomhaíochtaí eacnamaíocha a bunaíodh le Rialachán (CE) Uimh. 1893/2006.

Is gníomhaíocht idirthréimhseach í gníomhaíocht eacnamaíoch sa chatagóir seo faoi mar a thagraítear di in Airteagal 10(2) de Rialachán (AE) 2020/852 i gcás ina gcomhlíonann sí na critéir scagtha theicniúla a leagtar amach sa Roinn seo.

Critéir scagtha theicniúla

Rannchuidiú substaintiúil le maolú ar an athrú aeráide

Monaraíonn an ghníomhaíocht ceann díobh seo a leanas:

(a)

alúmanam príomhúil ina gcomhlíonann an ghníomhaíocht eacnamaíoch le dhá cheann de na critéir a leanas go dtí 2025 agus le gach ceann de na critéir seo a leanas (105) tar éis 2025:

(i)

ní sháraíonn na hastaíochtaí GCT (106) 1,484 (107) tCO2e in aghaidh an tonna d'alúmanam arna mhonarú (108):

(ii)

ní sháraíonn meándéine carbóin na n-astaíochtaí GCT (109) indíreacha 100 g CO2e/kWh;

(iii)

nach mó ná 15.5 MWh/t Al an tomhaltas leictreachais don phróiseas monaraíochta.

(b)

alúmanam tánaisteach.

Gan dochar suntasach a dhéanamh (“DNSH”)

(2)

Oiriúnú don athrú aeráide

Comhlíontar leis an ngníomhaíocht na critéir a leagtar amach in Aguisín A a ghabhann leis an Iarscríbhinn seo.

(3)

Úsáid inbhuanaithe a bhaint as uisce agus acmhainní mara agus iad a chosaint

Comhlíontar na critéir a leagtar amach in Aguisín E a ghabhann leis an Iarscríbhinn seo leis an ngníomhaíocht.

(4)

Aistriú chuig geilleagar ciorclach

N/B

(5)

Cosc agus rialú ar thruailliú

Comhlíontar na critéir a leagtar amach in Aguisín C a ghabhann leis an Iarscríbhinn seo leis an ngníomhaíocht.

Tá astaíochtaí laistigh de nó níos ísle ná na leibhéil astaíochtaí bainteach leis na raonta maidir leis na teicnící is fearr atá ar fáil (BAT-AEL) a leagtar amach sna conclúidí ábhartha is déanaí maidir leis na teicnící is fearr atá ar fáil (BAT), lena n-áirítear na conclúidí maidir leis na teicnící is fearr atá ar fáil (BAT) i gcomhair na dtionscal miotal neamhfheiriúil (110). Ní tharlaíonn aon éifeacht trasmheáin shuntasach.

(6)

Bithéagsúlacht agus éiceachórais a chosaint agus a athbhunú

Comhlíontar na critéir a leagtar amach in Aguisín D a ghabhann leis an Iarscríbhinn seo leis an ngníomhaíocht.

3.9.   Iarann agus cruach a mhonarú

Tuairisc ar an ngníomhaíocht

Iarann agus cruach a mhonarú.

D’fhéadfadh na gníomhaíochtaí eacnamaíocha sa chatagóir seo a bheith bainteach le roinnt cóid NACE, go háirithe C24.10, C24.20, C24.31, C24.32, C24.33, C24.34, C24.51 agus C24.52 i gcomhréir le haicmiú staidrimh gníomhaíochtaí eacnamaíocha a bunaíodh le Rialachán (CE) Uimh. 1893/2006.

Is gníomhaíocht idirthréimhseach í gníomhaíocht eacnamaíoch sa chatagóir seo faoi mar a thagraítear di in Airteagal 10(2) de Rialachán (AE) 2020/852 i gcás ina gcomhlíonann sí na critéir scagtha theicniúla a leagtar amach sa Roinn seo.

Critéir scagtha theicniúla

Rannchuidiú substaintiúil le maolú ar an athrú aeráide

Monaraíonn an ghníomhaíocht ceann díobh seo a leanas:

(a)

iarann agus cruach i gcás nach sáraíonn astaíochtaí GCT (111), arna laghdú de réir mhéid na n-astaíochtaí a shanntar do tháirgeadh gás dramhaíola i gcomhréir le pointe 10.1.5(a) d’Iarscríbhinn VII a ghabhann le Rialachán (AE) 2019/331 na luachanna seo a leanas a chuirtear i bhfeidhm maidir leis na céimeanna éagsúla den phróiseas monaraíochta:

(i)

miotal te = 1,331 (112) tCO2e/t den táirge;

(ii)

mian shintéaraithe = 0,163 (113) tCO2e/t den táirge;

(iii)

cóc (gan cóc ligníte san áireamh) = 0,144 (114) tCO2e/t den táirge;

(iv)

teilgean iarainn = 0,299 (115) tCO2e/t den táirge;

(v)

stuafhoirnéis leictreach (EAF) cruach chóimhiotail = 0,266 (116) tCO2e/t den táirge;

(vi)

stuafhoirnéis leictreach (EAF) cruach charbóin = 0,209 (117) tCO2e/t den táirge.

(b)

cruach i stuafhoirnéisí leictreacha (EAFanna) lena dtáirgtear cruach charbóin EAF nó cruach ard-chóimhiotail EAF, de réir mar atá sainmhínithe i Rialachán Tarmligthe (AE) 2019/331 ón gCoimisiún agus i gcás nach bhfuil an t-ionchur dramh-chruaiche i gcoibhneas leis an aschur táirge níos ísle ná:

(i)

70 % le haghaidh cruach ard-chóimhiotail a tháirgeadh;

(ii)

90 % le haghaidh cruach charbóin a tháirgeadh.

I gcás ina ndéantar CO2 a ghabháil lena stóráil faoi thalamh, ar CO2 é a d’astófaí ón bpróiseas monaraíochta murach sin, iompraítear agus stóráiltear an CO2 faoi thalamh, i gcomhréir leis na critéir scagtha theicniúla a leagtar amach i Roinn 5.11 agus i Roinn 5.12 den Iarscríbhinn seo.

Gan dochar suntasach a dhéanamh (“DNSH”)

(2)

Oiriúnú don athrú aeráide

Comhlíontar leis an ngníomhaíocht na critéir a leagtar amach in Aguisín A a ghabhann leis an Iarscríbhinn seo.

(3)

Úsáid inbhuanaithe a bhaint as uisce agus acmhainní mara agus iad a chosaint

Comhlíontar na critéir a leagtar amach in Aguisín E a ghabhann leis an Iarscríbhinn seo leis an ngníomhaíocht.

(4)

Aistriú chuig geilleagar ciorclach

N/B

(5)

Cosc agus rialú ar thruailliú

Comhlíontar na critéir a leagtar amach in Aguisín C a ghabhann leis an Iarscríbhinn seo leis an ngníomhaíocht.

Tá astaíochtaí laistigh de nó níos ísle ná na leibhéil astaíochtaí bainteach leis na raonta maidir leis na teicnící is fearr atá ar fáil (BAT-AEL) a leagtar amach sna conclúidí ábhartha is déanaí maidir leis na teicnící is fearr atá ar fáil (BAT), lena n-áirítear na conclúidí maidir leis na teicnící is fearr atá ar fáil le haghaidh táirgeadh iarainn agus cruach (118).

Ní tharlaíonn aon éifeacht trasmheáin shuntasach.

(6)

Bithéagsúlacht agus éiceachórais a chosaint agus a athbhunú

Comhlíontar na critéir a leagtar amach in Aguisín D a ghabhann leis an Iarscríbhinn seo leis an ngníomhaíocht.

3.10.   Hidrigin a mhonarú

Tuairisc ar an ngníomhaíocht

Hidrigin agus breoslaí sintéiseacha hidrigin-bhunaithe a mhonarú.

D’fhéadfadh na gníomhaíochtaí eacnamaíocha sa chatagóir seo a bheith bainteach le cód NACE C20.11 i gcomhréir le haicmiú staidrimh gníomhaíochtaí eacnamaíocha a bunaíodh le Rialachán (CE) Uimh. 1893/2006.

Critéir scagtha theicniúla

Rannchuidiú substaintiúil le maolú ar an athrú aeráide

Comhlíonann an ghníomhaíocht an ceanglas maidir le laghdú suntasach 73.4 % ar astaíochtaí saolré GCT i gcás hidrigine [a bhfuil astaíochtaí saolré GCT níos ísle ná 3tCO2e/tH2 mar thoradh air] agus 70 % i gcás breoslaí sintéiseacha bunaithe ar hidrigin i gcoibhneas le táirge comparáide breoslaí iontaise de 94g CO2e/MJ de réir análaí leis an gcur chuige a leagtar amach in Airteagal 25(2) de Threoir (AE) 2018/2001 agus d’Iarscríbhinn V a ghabhann léi.

Déantar an laghdú ar astaíochtaí saolré GCT a ríomh tríd an modheolaíocht dá dtagraítear in Airteagal 28(5) de Threoir (AE) 2018/2001 a úsáid, nó, ina áit sin, ISO 14067:2018 (119) nó ISO 14064-1:2018 a úsáid (120).

Déantar an laghdú ar astaíochtaí saolré GCT cainníochtaithe a fhíorú i gcomhréir hAirteagal 30 de Threoir (AE) 2018/2001 nuair is infheidhme, nó déanann tríú páirtí neamhspleách iad a fhíorú.

I gcás ina ndéantar CO2 a ghabháil lena stóráil faoi thalamh, ar CO2 é a d’astófaí ón bpróiseas monaraíochta murach sin, iompraítear agus stóráiltear an CO2 faoi thalamh, i gcomhréir leis na critéir scagtha theicniúla a leagtar amach i Roinn 5.11 agus i Roinn 5.12 den Iarscríbhinn seo.

Gan dochar suntasach a dhéanamh (“DNSH”)

(2)

Oiriúnú don athrú aeráide

Comhlíontar leis an ngníomhaíocht na critéir a leagtar amach in Aguisín A a ghabhann leis an Iarscríbhinn seo.

(3)

Úsáid inbhuanaithe a bhaint as uisce agus acmhainní mara agus iad a chosaint

Comhlíontar na critéir a leagtar amach in Aguisín E a ghabhann leis an Iarscríbhinn seo leis an ngníomhaíocht.

(4)

Aistriú chuig geilleagar ciorclach

Ní bhaineann le hábhar

(5)

Cosc agus rialú ar thruailliú

Comhlíontar na critéir a leagtar amach in Aguisín C a ghabhann leis an Iarscríbhinn seo leis an ngníomhaíocht.

Tá astaíochtaí laistigh de nó níos ísle ná na leibhéil astaíochtaí bainteach leis na raonta maidir leis na teicnící is fearr atá ar fáil (BAT-AEL) a leagtar amach sna conclúidí ábhartha maidir leis na teicnící ábhartha is fearr atá ar fáil (BAT), lena n-áirítear:

(a)

na conclúidí maidir leis na teicnící is fearr atá ar fáil (BAT) le haghaidh clór-alcaile (121) a tháirgeadh agus na conclúidí maidir leis na teicnící is fearr atá ar fáil (BAT) le haghaidh gnáthchórais bhainistíochta/chóireála fuíolluisce agus dramhgháis in earnáil na gceimiceán (122);

(b)

conclúidí maidir leis na teicnící is fearr atá ar fáil (BAT) chun ola mhianrach agus gás a mhínghlanadh (123);

Ní tharlaíonn aon éifeacht trasmheáin shuntasach.

(6)

Bithéagsúlacht agus éiceachórais a chosaint agus a athbhunú

Comhlíontar na critéir a leagtar amach in Aguisín D a ghabhann leis an Iarscríbhinn seo leis an ngníomhaíocht.

3.11.   Dubh carbóin a mhonarú

Tuairisc ar an ngníomhaíocht

Dubh carbóin a mhonarú.

D’fhéadfadh na gníomhaíochtaí eacnamaíocha sa chatagóir seo a bheith bainteach le cód NACE C20.13 i gcomhréir le haicmiú staidrimh gníomhaíochtaí eacnamaíocha a bunaíodh le Rialachán (CE) Uimh. 1893/2006.

Is gníomhaíocht idirthréimhseach í gníomhaíocht eacnamaíoch sa chatagóir seo faoi mar a thagraítear di in Airteagal 10(2) de Rialachán (AE) 2020/852 i gcás ina gcomhlíonann sí na critéir scagtha theicniúla a leagtar amach sa Roinn seo.

Critéir scagtha theicniúla

Rannchuidiú substaintiúil le maolú ar an athrú aeráide

Tá astaíochtaí GCT (124) ó phróisis táirgeachta an duibh carbóin níos ísle ná 1,141 (125) tCO2e in aghaidh an tona den táirge.

Gan dochar suntasach a dhéanamh (“DNSH”)

(2)

Oiriúnú don athrú aeráide

Comhlíontar leis an ngníomhaíocht na critéir a leagtar amach in Aguisín A a ghabhann leis an Iarscríbhinn seo.

(3)

Úsáid inbhuanaithe a bhaint as uisce agus acmhainní mara agus iad a chosaint

Comhlíontar na critéir a leagtar amach in Aguisín E a ghabhann leis an Iarscríbhinn seo leis an ngníomhaíocht.

(4)

Aistriú chuig geilleagar ciorclach

N/B

(5)

Cosc agus rialú ar thruailliú

Comhlíontar na critéir a leagtar amach in Aguisín C a ghabhann leis an Iarscríbhinn seo leis an ngníomhaíocht.

Tá astaíochtaí laistigh de nó níos ísle ná na leibhéil astaíochtaí bainteach leis na raonta maidir leis na teicnící is fearr atá ar fáil (BAT-AEL) a leagtar amach sna conclúidí ábhartha is déanaí maidir leis na teicnící is fearr atá ar fáil (BAT), lena n-áirítear:

(a)

an Doiciméad Tagartha maidir leis na Teicnící Is Fearr atá Ar Fáil (BREF) don tionscal Ceimiceáin Neamhorgánacha d’Ardtoirt – Soladacha agus Eile (126);

(b)

na conclúidí maidir leis na teicnící is fearr atá ar fáil (BAT) le haghaidh gnáthchórais bhainistíochta/chóireála fuíolluisce agus dramhgháis in earnáil na gceimiceán (127);

Ní tharlaíonn aon éifeacht trasmheáin shuntasach.

(6)

Bithéagsúlacht agus éiceachórais a chosaint agus a athbhunú

Comhlíontar na critéir a leagtar amach in Aguisín D a ghabhann leis an Iarscríbhinn seo leis an ngníomhaíocht.

3.12.   Luaith shóide a mhonarú

Tuairisc ar an ngníomhaíocht

Carbónáit déshóidiam (luaith shóide, carbónáit sóidiam, sóidiam monaihidrigine décarbónáite) a mhonarú.

D’fhéadfadh na gníomhaíochtaí eacnamaíocha sa chatagóir seo a bheith bainteach le cód NACE C20.13 i gcomhréir le haicmiú staidrimh gníomhaíochtaí eacnamaíocha a bunaíodh le Rialachán (CE) Uimh. 1893/2006.

Is gníomhaíocht idirthréimhseach í gníomhaíocht eacnamaíoch sa chatagóir seo faoi mar a thagraítear di in Airteagal 10(2) de Rialachán (AE) 2020/852 i gcás ina gcomhlíonann sí na critéir scagtha theicniúla a leagtar amach sa Roinn seo.

Critéir scagtha theicniúla

Rannchuidiú substaintiúil le maolú ar an athrú aeráide

Tá astaíochtaí GCT (128) ó phróisis táirgeachta na carbónáite déshóidiam (na luaithe sóide) níos ísle ná 0,789 (129) tCO2e in aghaidh an tona den táirge.

Gan dochar suntasach a dhéanamh (“DNSH”)

(2)

Oiriúnú don athrú aeráide

Comhlíontar leis an ngníomhaíocht na critéir a leagtar amach in Aguisín A a ghabhann leis an Iarscríbhinn seo.

(3)

Úsáid inbhuanaithe a bhaint as uisce agus acmhainní mara agus iad a chosaint

Comhlíontar na critéir a leagtar amach in Aguisín E a ghabhann leis an Iarscríbhinn seo leis an ngníomhaíocht.

(4)

Aistriú chuig geilleagar ciorclach

N/B

(5)

Cosc agus rialú ar thruailliú

Comhlíontar na critéir a leagtar amach in Aguisín C a ghabhann leis an Iarscríbhinn seo leis an ngníomhaíocht.

Tá astaíochtaí laistigh de nó níos ísle ná na leibhéil astaíochtaí bainteach leis na raonta maidir leis na teicnící is fearr atá ar fáil (BAT-AEL) a leagtar amach sna conclúidí ábhartha is déanaí maidir leis na teicnící is fearr atá ar fáil (BAT), lena n-áirítear:

(a)

an Doiciméad Tagartha maidir leis na Teicnící Is Fearr atá Ar Fáil (BREF) don tionscal Ceimiceáin Neamhorgánacha d’Ardtoirt – Soladacha agus Eile (130);

(b)

na conclúidí maidir leis na teicnící is fearr atá ar fáil (BAT) le haghaidh gnáthchórais bhainistíochta/chóireála fuíolluisce agus dramhgháis in earnáil na gceimiceán (131);

Ní tharlaíonn aon éifeacht trasmheáin shuntasach.

(6)

Bithéagsúlacht agus éiceachórais a chosaint agus a athbhunú

Comhlíontar na critéir a leagtar amach in Aguisín D a ghabhann leis an Iarscríbhinn seo leis an ngníomhaíocht.

3.13.   Clóirín a mhonarú

Tuairisc ar an ngníomhaíocht

Clóirín a mhonarú.

D’fhéadfadh na gníomhaíochtaí eacnamaíocha sa chatagóir seo a bheith bainteach le cód NACE C20.13 i gcomhréir le haicmiú staidrimh gníomhaíochtaí eacnamaíocha a bunaíodh le Rialachán (CE) Uimh. 1893/2006.

Is gníomhaíocht idirthréimhseach í gníomhaíocht eacnamaíoch sa chatagóir seo faoi mar a thagraítear di in Airteagal 10(2) de Rialachán (AE) 2020/852 i gcás ina gcomhlíonann sí na critéir scagtha theicniúla a leagtar amach sa Roinn seo.

Critéir scagtha theicniúla

Rannchuidiú substaintiúil le maolú ar an athrú aeráide

Tá tomhaltas leictreachais i gcomhair leictrealú agus cóireáil le clóirín cothrom le 2.45 MWh in aghaidh an tona clóirín nó níos lú ná sin.

Tá meán-astaíochtaí saolré GCT an leictreachais a úsáidtear le haghaidh táirgeadh clóirín comhionann le nó níos ísle ná 100 gCO2e/kWh.

Déantar astaíochtaí saolré GCT a ríomh ach Moladh 2013/179/AE ón gCoimisiún a úsáid nó, ina áit sin, ISO 14067:2018 (132) nó ISO 14064-1:2018 (133).

Tríú páirtí neamhspleách a dhéanann an laghdú ar astaíochtaí saolré GCT cainníochtaithe a fhíorú.

Gan dochar suntasach a dhéanamh (“DNSH”)

(2)

Oiriúnú don athrú aeráide

Comhlíontar leis an ngníomhaíocht na critéir a leagtar amach in Aguisín A a ghabhann leis an Iarscríbhinn seo.

(3)

Úsáid inbhuanaithe a bhaint as uisce agus acmhainní mara agus iad a chosaint

Comhlíontar na critéir a leagtar amach in Aguisín E a ghabhann leis an Iarscríbhinn seo leis an ngníomhaíocht.

(4)

Aistriú chuig geilleagar ciorclach

N/B

(5)

Cosc agus rialú ar thruailliú

Comhlíontar na critéir a leagtar amach in Aguisín C a ghabhann leis an Iarscríbhinn seo leis an ngníomhaíocht.

Tá astaíochtaí laistigh de nó níos ísle ná na leibhéil astaíochtaí bainteach leis na raonta maidir leis na teicnící is fearr atá ar fáil (BAT-AEL) a leagtar amach sna conclúidí ábhartha is déanaí maidir leis na teicnící is fearr atá ar fáil (BAT), lena n-áirítear:

(a)

conclúidí maidir leis na teicnící is fearr atá ar fáil (BAT) chun clór-alcailí a tháirgeadh (134);

(b)

na conclúidí maidir leis na teicnící is fearr atá ar fáil (BAT) le haghaidh gnáthchórais bhainistíochta/chóireála fuíolluisce agus dramhgháis in earnáil na gceimiceán (135).

Ní tharlaíonn aon éifeacht trasmheáin shuntasach.

(6)

Bithéagsúlacht agus éiceachórais a chosaint agus a athbhunú

Comhlíontar na critéir a leagtar amach in Aguisín D a ghabhann leis an Iarscríbhinn seo leis an ngníomhaíocht.

3.14.   Bun-cheimiceáin orgánacha a mhonarú

Tuairisc ar an ngníomhaíocht

Na nithe seo a leanas a mhonarú:

(a)

ceimiceáin ardluacha (HVC):

(i)

aicéitiléin;

(ii)

eitiléin;

(iii)

próipiléin;

(iv)

bútaidhé-éin.

(b)

Cumhránaic:

(i)

ailcilbheinséiní measctha, ailcilnaftailéiní measctha, seachas HS 2707 nó 2902;

(ii)

cioglaiheacsán;

(iii)

beinséin;

(iv)

tolúéin;

(v)

o-Xiléin;

(vi)

p-Xiléin;

(vii)

m-Xiléin agus isiméirí xiléine measctha;

(viii)

eitilbeinséin;

(ix)

cúiméin;

(x)

défheinil, trífheinilí, viniltolúéiní, hidreacarbóin thimthriallacha eile, seachas ciogláin, cigléiní, cioglaiteirpéiní, beinséin, tolúéin, xiléiní, stiréiní, eitilbeinséin, cúiméin, naftailéin, antraicéin;

(xi)

beansól (beinséin), toluol (tolúéin) agus xylol (xiléiní)

(xii)

naftailéin agus meascáin hidreacarbóin cumhránaice eile (seachas beansól, toluole, xylole).

(c)

clóiríd vinile;

(d)

stiréin;

(e)

ocsaíd eitiléine;

(f)

gliocól eitiléine;

(g)

aigéad aidipeach.

D’fhéadfadh na gníomhaíochtaí eacnamaíocha sa chatagóir seo a bheith bainteach le cód NACE C20.14 i gcomhréir le haicmiú staidrimh gníomhaíochtaí eacnamaíocha a bunaíodh le Rialachán (CE) Uimh. 1893/2006.

Is gníomhaíocht idirthréimhseach í gníomhaíocht eacnamaíoch sa chatagóir seo faoi mar a thagraítear di in Airteagal 10(2) de Rialachán (AE) 2020/852 i gcás ina gcomhlíonann sí na critéir scagtha theicniúla a leagtar amach sa Roinn seo.

Critéir scagtha theicniúla

Rannchuidiú substaintiúil le maolú ar an athrú aeráide

Tá astaíochtaí GCT (136) ó phróisis táirgeachta na mbun-cheimiceán orgánach níos ísle ná:

(a)

maidir le HVC: 0,693 (137) tCO2e/t de HVC;

(b)

maidir le cumhránaic: 0,0072 (138) tCO2e/t de thréchur ualaithe casta;

(c)

maidir le clóiríd vinile: 0,171 (139) tCO2e/t de chlóiríd vinile;

(d)

maidir le stiréin: 0,419 (140)] tCO2e/t de stiréin;

(e)

maidir le hocsaíd eitiléine/gliocóil eitiléine: 0,314 (141) tCO2e/t d’ocsaíd eitiléine/gliocól eitiléine;

(f)

maidir le haigéad aidipeach: 0,32 (142) tCO2e /t d’aigéad aidipeach.

I gcás ina dtáirgtear na ceimiceáin orgánacha sa raon feidhme go hiomlán nó i bpáirt as bunábhar in-athnuaite, bíonn astaíochtaí saolré GCT an cheimiceáin orgánaigh arna dtáirgeadh go hiomlán nó i bpáirt as bunábhar in-athnuaite, níos ísle ná astaíochtaí saolré GCT an cheimiceáin choibhéisigh arna dtáirgeadh as bunábhar breosla iontaise.

Déantar astaíochtaí saolré GCT a ríomh ach Moladh 2013/179/AE ón gCoimisiún a úsáid nó, ina áit sin, ISO 14067:2018 (143) nó ISO 14064-1:2018 (144).

Tríú páirtí neamhspleách a dhéanann an laghdú ar astaíochtaí saolré GCT cainníochtaithe a fhíorú.

Maidir le bithmhais talmhaíochta a úsáidtear sa ghníomhaíocht chun téamh agus fuarú a tháirgeadh, comhlíonann sí na critéir a leagtar síos in Airteagal 29, míreanna 2 go 5, i dTreoir (AE) 2018/2001. Comhlíonann bithmhais foraoise a úsáidtear sa ghníomhaíocht na critéir a leagtar síos in Airteagal 29, míreanna 6 agus 7, sa Treoir sin.

Gan dochar suntasach a dhéanamh (“DNSH”)

(2)

Oiriúnú don athrú aeráide

Comhlíontar leis an ngníomhaíocht na critéir a leagtar amach in Aguisín A a ghabhann leis an Iarscríbhinn seo.

(3)

Úsáid inbhuanaithe a bhaint as uisce agus acmhainní mara agus iad a chosaint

Comhlíontar na critéir a leagtar amach in Aguisín E a ghabhann leis an Iarscríbhinn seo leis an ngníomhaíocht.

(4)

Aistriú chuig geilleagar ciorclach

N/B

(5)

Cosc agus rialú ar thruailliú

Comhlíontar na critéir a leagtar amach in Aguisín C a ghabhann leis an Iarscríbhinn seo leis an ngníomhaíocht.

Tá astaíochtaí laistigh de nó níos ísle ná na leibhéil astaíochtaí bainteach leis na raonta maidir leis na teicnící is fearr atá ar fáil (BAT-AEL) a leagtar amach i gconclúidí ábhartha maidir leis na teicnící is fearr atá ar fáil (BAT), lena n-áirítear:

(a)

conclúidí maidir leis na teicnící is fearr atá ar fáil (BAT) chun ceimiceáin orgánacha d’ardtoirt a tháirgeadh (145);

(b)

na conclúidí maidir leis na teicnící is fearr atá ar fáil (BAT) le haghaidh gnáthchórais bhainistíochta/chóireála fuíolluisce agus dramhgháis in earnáil na gceimiceán (146);

Ní tharlaíonn aon éifeacht trasmheáin shuntasach.

(6)

Bithéagsúlacht agus éiceachórais a chosaint agus a athbhunú

Comhlíontar na critéir a leagtar amach in Aguisín D a ghabhann leis an Iarscríbhinn seo leis an ngníomhaíocht.

3.15.   Amóinia ainhidriúil a mhonarú

Tuairisc ar an ngníomhaíocht

Amóinia ainhidriúil a mhonarú.

D’fhéadfadh na gníomhaíochtaí eacnamaíocha sa chatagóir seo a bheith bainteach le cód NACE C20.15 i gcomhréir le haicmiú staidrimh gníomhaíochtaí eacnamaíocha a bunaíodh le Rialachán (CE) Uimh. 1893/2006.

Critéir scagtha theicniúla

Rannchuidiú substaintiúil le maolú ar an athrú aeráide

Comhlíonann an ghníomhaíocht ceann de na critéir seo a leanas:

(a)

táirgtear amóinia ó hidrigin a chomhlíonann na critéir scagtha theicniúla a leagtar amach i Roinn 3.10 den Iarscríbhinn seo (Hidrigin a mhonarú);

(b)

déantar amóinia a aisghabháil ó dhramhuisce.

Gan dochar suntasach a dhéanamh (“DNSH”)

(2)

Oiriúnú don athrú aeráide

Comhlíontar leis an ngníomhaíocht na critéir a leagtar amach in Aguisín A a ghabhann leis an Iarscríbhinn seo.

(3)

Úsáid inbhuanaithe a bhaint as uisce agus acmhainní mara agus iad a chosaint

Comhlíontar na critéir a leagtar amach in Aguisín E a ghabhann leis an Iarscríbhinn seo leis an ngníomhaíocht.

(4)

Aistriú chuig geilleagar ciorclach

N/B

(5)

Cosc agus rialú ar thruailliú

Comhlíontar na critéir a leagtar amach in Aguisín C a ghabhann leis an Iarscríbhinn seo leis an ngníomhaíocht.

Tá astaíochtaí laistigh de nó níos ísle ná na leibhéil astaíochtaí bainteach leis na raonta maidir leis na teicnící is fearr atá ar fáil (BAT-AEL) a leagtar amach sna conclúidí ábhartha is déanaí maidir leis na teicnící is fearr atá ar fáil (BAT), lena n-áirítear:

(a)

an Doiciméad Tagartha maidir leis na Teicnící Is Fearr atá Ar Fáil (BREF) maidir le monarú Ceimiceáin Neamhorgánacha d’Ardtoirt – Amóinia, Aigéid agus Leasacháin (147);

(b)

na conclúidí maidir leis na teicnící is fearr atá ar fáil (BAT) le haghaidh gnáthchórais bhainistíochta/chóireála fuíolluisce agus dramhgháis in earnáil na gceimiceán (148).

Ní tharlaíonn aon éifeacht trasmheáin shuntasach.

(6)

Bithéagsúlacht agus éiceachórais a chosaint agus a athbhunú

Comhlíontar na critéir a leagtar amach in Aguisín D a ghabhann leis an Iarscríbhinn seo leis an ngníomhaíocht.

3.16.   Aigéad nítreach a mhonarú

Tuairisc ar an ngníomhaíocht

Aigéad nítreach a mhonarú.

D’fhéadfadh na gníomhaíochtaí eacnamaíocha sa chatagóir seo a bheith bainteach le cód NACE C20.15 i gcomhréir le haicmiú staidrimh gníomhaíochtaí eacnamaíocha a bunaíodh le Rialachán (CE) Uimh. 1893/2006.

Is gníomhaíocht idirthréimhseach í gníomhaíocht eacnamaíoch sa chatagóir seo faoi mar a thagraítear di in Airteagal 10(2) de Rialachán (AE) 2020/852 i gcás ina gcomhlíonann sí na critéir scagtha theicniúla a leagtar amach sa Roinn seo.

Critéir scagtha theicniúla

Rannchuidiú substaintiúil le maolú ar an athrú aeráide

Tá astaíochtaí GCT (149) ó mhonarú aigéad nítreach níos ísle ná 0,038 (150) tCO2e in aghaidh an tona d’aigéad nítreach.

Gan dochar suntasach a dhéanamh (“DNSH”)

(2)

Oiriúnú don athrú aeráide

Comhlíontar leis an ngníomhaíocht na critéir a leagtar amach in Aguisín A a ghabhann leis an Iarscríbhinn seo.

(3)

Úsáid inbhuanaithe a bhaint as uisce agus acmhainní mara agus iad a chosaint

Comhlíontar na critéir a leagtar amach in Aguisín E a ghabhann leis an Iarscríbhinn seo leis an ngníomhaíocht.

(4)

Aistriú chuig geilleagar ciorclach

N/B

(5)

Cosc agus rialú ar thruailliú

Comhlíontar na critéir a leagtar amach in Aguisín C a ghabhann leis an Iarscríbhinn seo leis an ngníomhaíocht.

Tá astaíochtaí laistigh de nó níos ísle ná na leibhéil astaíochtaí bainteach leis na raonta maidir leis na teicnící is fearr atá ar fáil (BAT-AEL) a leagtar amach sna conclúidí ábhartha is déanaí maidir leis na teicnící is fearr atá ar fáil (BAT), lena n-áirítear:

(a)

an Doiciméad Tagartha maidir leis na Teicnící Is Fearr atá Ar Fáil (BREF) maidir le monarú Ceimiceáin Neamhorgánacha d’Ardtoirt – Amóinia, Aigéid agus Leasacháin (151);

(b)

na conclúidí maidir leis na teicnící is fearr atá ar fáil (BAT) le haghaidh gnáthchórais bhainistíochta/chóireála fuíolluisce agus dramhgháis in earnáil na gceimiceán (152);

Ní tharlaíonn aon éifeacht trasmheáin shuntasach.

(6)

Bithéagsúlacht agus éiceachórais a chosaint agus a athbhunú

Comhlíontar na critéir a leagtar amach in Aguisín D a ghabhann leis an Iarscríbhinn seo leis an ngníomhaíocht.

3.17.   Plaistigh a mhonarú i bhfoirm phríomhúil

Tuairisc ar an ngníomhaíocht

Roisíní, ábhair phlaisticigh agus leaistiméirí teirmeaplaisteacha neamh-inbholcánaithe a mhonarú, roisíní a mheascadh agus a chumasc ar bhonn saincheaptha, chomh maith le roisíní sintéiseacha nach bhfuil saincheaptha a mhonarú.

D’fhéadfadh na gníomhaíochtaí eacnamaíocha sa chatagóir seo a bheith bainteach le cód NACE C20.16 i gcomhréir le haicmiú staidrimh gníomhaíochtaí eacnamaíocha a bunaíodh le Rialachán (CE) Uimh. 1893/2006.

Is gníomhaíocht idirthréimhseach í gníomhaíocht eacnamaíoch sa chatagóir seo faoi mar a thagraítear di in Airteagal 10(2) de Rialachán (AE) 2020/852 i gcás ina gcomhlíonann sí na critéir scagtha theicniúla a leagtar amach sa Roinn seo.

Critéir scagtha theicniúla

Rannchuidiú substaintiúil le maolú ar an athrú aeráide

Comhlíonann an ghníomhaíocht ceann de na critéir seo a leanas:

(a)

monaraítear an plaisteach i bhfoirm phríomhúil go hiomlán trí athchúrsáil mheicniúil ar dhramhaíl phlaisteach;

(b)

i gcás nach bhfuil athchúrsáil mheicniúil indéanta ó thaobh teicniúil de nó inmharthana ó thaobh eacnamaíoch de, monaraítear an plaisteach ina fhoirm phríomhúil go hiomlán trí athchúrsáil cheimiceach na dramhaíola plaistí agus i gcás go bhfuil astaíochtaí saolré GCT an phlaistigh mhonaraithe, seachas aon chreidiúintí ríofa ó tháirgeadh breoslaí, níos ísle ná astaíochtaí saolré GCT an phlaistigh phríomhúil choibhéisigh arna monarú ó bhunábhar breosla iontaise. Déantar astaíochtaí saolré GCT a ríomh ach Moladh 2013/179/AE ón gCoimisiún a úsáid nó, ina áit sin, ISO 14067:2018 (153) nó ISO 14064-1:2018 (154). Tríú páirtí neamhspleách a dhéanann an laghdú ar astaíochtaí saolré GCT cainníochtaithe a fhíorú.

(c)

arna dhíorthú go hiomlán nó i bpáirt ó bhunábhar in-athnuaite (155) agus tá a astaíochtaí saolré GCT níos ísle ná astaíochtaí saolré GCT na bplaisteach coibhéiseach san fhoirm phríomhúil arna monarú ó bhunábhar breosla iontaise. Déantar astaíochtaí saolré GCT a ríomh ach Moladh 2013/179/AE ón gCoimisiún a úsáid nó, ina áit sin, ISO 14067:2018 nó ISO 14064-1:2018. Tríú páirtí neamhspleách a dhéanann an laghdú ar astaíochtaí saolré GCT cainníochtaithe a fhíorú.

Maidir le bithmhais talmhaíochta a úsáidtear chun plaisteach ina fhoirm phríomhúil a mhonarú, comhlíonann sí na critéir a leagtar síos in Airteagal 29, míreanna 2 go 5, i dTreoir (AE) 2018/2001. Maidir le bithmhais foraoise a úsáidtear chun plaisteach ina fhoirm phríomhúil a mhonarú, comhlíonann sí na critéir a leagtar síos in Airteagal 29, míreanna 6 agus 7, den Treoir sin.

Gan dochar suntasach a dhéanamh (“DNSH”)

(2)

Oiriúnú don athrú aeráide

Comhlíontar leis an ngníomhaíocht na critéir a leagtar amach in Aguisín A a ghabhann leis an Iarscríbhinn seo.

(3)

Úsáid inbhuanaithe a bhaint as uisce agus acmhainní mara agus iad a chosaint

Comhlíontar na critéir a leagtar amach in Aguisín E a ghabhann leis an Iarscríbhinn seo leis an ngníomhaíocht.

(4)

Aistriú chuig geilleagar ciorclach

N/B

(5)

Cosc agus rialú ar thruailliú

Comhlíontar na critéir a leagtar amach in Aguisín C a ghabhann leis an Iarscríbhinn seo leis an ngníomhaíocht.

Tá astaíochtaí laistigh de nó níos ísle ná na leibhéil astaíochtaí bainteach leis na raonta maidir leis na teicnící is fearr atá ar fáil (BAT-AEL) a leagtar amach i gconclúidí ábhartha maidir leis na teicnící is fearr atá ar fáil (BAT), lena n-áirítear:

(a)

an Doiciméad Tagartha maidir leis na Teicnící Is Fearr atá Ar Fáil (BREF) maidir le Polaiméirí a Tháirgeadh (156);

(b)

na conclúidí maidir leis na teicnící is fearr atá ar fáil (BAT) le haghaidh gnáthchórais bhainistíochta/chóireála fuíolluisce agus dramhgháis in earnáil na gceimiceán (157);

Ní tharlaíonn aon éifeacht trasmheáin shuntasach.

(6)

Bithéagsúlacht agus éiceachórais a chosaint agus a athbhunú

Comhlíontar na critéir a leagtar amach in Aguisín D a ghabhann leis an Iarscríbhinn seo leis an ngníomhaíocht.

4.   FUINNEAMH

4.1.   Leictreachas a ghiniúint trí bhíthin teicneolaíocht fhótavoltach gréine a úsáid

Tuairisc ar an ngníomhaíocht

Saoráidí giniúna leictreachais a fhoirgniú nó a oibriú ina dtáirgtear leictreachas trí bhíthin teicneolaíocht fhótavoltach gréine a úsáid.

I gcás inar gné lárnach den ghníomhaíocht eacnamaíoch é “teicneolaíochtaí fuinnimh in-athnuaite a shuiteáil, a chothabháil agus a dheisiú” dá dtagraítear i Roinn 7.6 den iarscríbhinn seo, beidh feidhm leis na critéir scagtha theicniúla a shonraítear i Roinn 7.6.

D’fhéadfadh na gníomhaíochtaí eacnamaíocha sa chatagóir seo a bheith bainteach le roinnt cóid NACE, go háirithe D35.11 agus F42.22 i gcomhréir le haicmiú staidrimh gníomhaíochtaí eacnamaíocha a bunaíodh le Rialachán (CE) Uimh. 1893/2006.

Critéir scagtha theicniúla

Rannchuidiú substaintiúil le maolú ar an athrú aeráide

Gineann an ghníomhaíocht leictreachas trí bhíthin teicneolaíocht fhótavoltach gréine a úsáid.

Gan dochar suntasach a dhéanamh (“DNSH”)

(2)

Oiriúnú don athrú aeráide

Comhlíontar leis an ngníomhaíocht na critéir a leagtar amach in Aguisín A a ghabhann leis an Iarscríbhinn seo.

(3)

Úsáid inbhuanaithe a bhaint as uisce agus acmhainní mara agus iad a chosaint

Ní bhaineann le hábhar

(4)

Aistriú chuig geilleagar ciorclach

Déanann an ghníomhaíocht measúnú ar an bhfáil ar threalamh agus ar chomhpháirteanna lena mbaineann marthanacht agus in-athchúrsáilteacht ard agus atá éasca le baint óna chéile agus le hathchóiriú, agus úsáideann iad nuair is féidir.

(5)

Cosc agus rialú ar thruailliú

Ní bhaineann le hábhar

(6)

Bithéagsúlacht agus éiceachórais a chosaint agus a athbhunú

Comhlíontar na critéir a leagtar amach in Aguisín D a ghabhann leis an Iarscríbhinn seo leis an ngníomhaíocht.

4.2.   Giniúint leictreachais trí bhíthin teicneolaíocht dírithe grianteasa (CSP) a úsáid

Tuairisc ar an ngníomhaíocht

Saoráidí giniúna leictreachais a fhoirgniú nó a oibriú ina dtáirgtear leictreachas trí bhíthin teicneolaíocht dírithe grianteasa (CSP) a úsáid.

D’fhéadfadh na gníomhaíochtaí eacnamaíocha sa chatagóir seo a bheith bainteach le roinnt cóid NACE, go háirithe D35.11 agus F42.22 i gcomhréir le haicmiú staidrimh gníomhaíochtaí eacnamaíocha a bunaíodh le Rialachán (CE) Uimh. 1893/2006.

Critéir scagtha theicniúla

Rannchuidiú substaintiúil le maolú ar an athrú aeráide

Gineann an ghníomhaíocht leictreachas trí bhíthin teicneolaíocht CSP a úsáid.

Gan dochar suntasach a dhéanamh (“DNSH”)

(2)

Oiriúnú don athrú aeráide

Comhlíontar leis an ngníomhaíocht na critéir a leagtar amach in Aguisín A a ghabhann leis an Iarscríbhinn seo.

(3)

Úsáid inbhuanaithe a bhaint as uisce agus acmhainní mara agus iad a chosaint

Comhlíontar na critéir a leagtar amach in Aguisín E a ghabhann leis an Iarscríbhinn seo leis an ngníomhaíocht.

(4)

Aistriú chuig geilleagar ciorclach

Déanann an ghníomhaíocht measúnú ar an bhfáil ar threalamh agus ar chomhpháirteanna lena mbaineann marthanacht agus in-athchúrsáilteacht ard agus atá éasca le baint óna chéile agus le hathchóiriú, agus úsáideann iad nuair is féidir.

(5)

Cosc agus rialú ar thruailliú

Ní bhaineann le hábhar

(6)

Bithéagsúlacht agus éiceachórais a chosaint agus a athbhunú

Comhlíontar na critéir a leagtar amach in Aguisín D a ghabhann leis an Iarscríbhinn seo leis an ngníomhaíocht.

4.3.   Giniúint leictreachais ó chumhacht ghaoithe

Tuairisc ar an ngníomhaíocht

Saoráidí giniúna leictreachais a fhoirgniú nó a oibriú ina dtáirgtear leictreachas le cumhacht ghaoithe.

I gcás inar gné lárnach den ghníomhaíocht eacnamaíoch é “teicneolaíochtaí fuinnimh in-athnuaite a shuiteáil, a chothabháil agus a dheisiú” dá dtagraítear i Roinn 7.6 den iarscríbhinn seo, beidh feidhm leis na critéir scagtha theicniúla a shonraítear i Roinn 7.6.

D’fhéadfadh na gníomhaíochtaí eacnamaíocha sa chatagóir seo a bheith bainteach le roinnt cóid NACE, go háirithe D35.11 agus F42.22 i gcomhréir le haicmiú staidrimh gníomhaíochtaí eacnamaíocha a bunaíodh le Rialachán (CE) Uimh. 1893/2006.

Critéir scagtha theicniúla

Rannchuidiú substaintiúil le maolú ar an athrú aeráide

Gineann an ghníomhaíocht leictreachas trí bhíthin cumhacht ghaoithe.

Gan dochar suntasach a dhéanamh (“DNSH”)

(2)

Oiriúnú don athrú aeráide

Comhlíontar leis an ngníomhaíocht na critéir a leagtar amach in Aguisín A a ghabhann leis an Iarscríbhinn seo.

(3)

Úsáid inbhuanaithe a bhaint as uisce agus acmhainní mara agus iad a chosaint

I gcás fhorbairt chumhacht na gaoithe eischósta, ní chuireann an ghníomhaíocht isteach ar bhaint amach an dea-stádais chomhshaoil de réir mar a leagtar amach i dTreoir 2008/56/CE ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle (158), lena n-éilítear go ndéantar na bearta iomchuí chun iarmhairtí a chosc nó a mhaolú i ndáil le Tuairisceoir 11 (Torann/Fuinneamh) na Treorach sin, a leagtar síos in Iarscríbhinn I a ghabhann leis an Treoir sin, agus i gCinneadh (AE) 2017/848 (159) ón gCoimisiún i ndáil leis na critéir ábhartha agus na caighdeáin mhodheolaíochta don tuairisceoir sin.

(4)

Aistriú chuig geilleagar ciorclach

Déanann an ghníomhaíocht measúnú ar an bhfáil ar threalamh agus ar chomhpháirteanna lena mbaineann marthanacht agus in-athchúrsáilteacht ard agus atá éasca le baint óna chéile agus le hathchóiriú, agus úsáideann iad nuair is féidir.

(5)

Cosc agus rialú ar thruailliú

Ní bhaineann le hábhar

(6)

Bithéagsúlacht agus éiceachórais a chosaint agus a athbhunú

Comhlíontar leis an ngníomhaíocht na critéir a leagtar amach in Aguisín D a ghabhann leis an Iarscríbhinn seo (160).

Maidir le gaoth eischósta, comhlíonann an ghníomhaíocht ceanglais Threoir 2008/56/CE i ndáil le Tuairisceoirí 1 (bithéagsúlacht) agus 6 (sláine ghrinneall na farraige) dá cuid, a leagtar síos in Iarscríbhinn I a ghabhann leis an Treoir sin, agus i gCinneadh (AE) 2017/848 ón gCoimisiún i ndáil leis na critéir ábhartha agus na caighdeáin mhodheolaíochta do na tuairisceoirí sin.

4.4.   Giniúint leictreachais ó theicneolaíochtaí fuinnimh aigéin

Tuairisc ar an ngníomhaíocht

Saoráidí giniúna leictreachais a fhoirgniú nó a oibriú ina dtáirgtear leictreachas le fuinneamh aigéin.

D’fhéadfadh na gníomhaíochtaí eacnamaíocha sa chatagóir seo a bheith bainteach le roinnt cóid NACE, go háirithe D35.11 agus F42.22 i gcomhréir le haicmiú staidrimh gníomhaíochtaí eacnamaíocha a bunaíodh le Rialachán (CE) Uimh. 1893/2006.

Critéir scagtha theicniúla

Rannchuidiú substaintiúil le maolú ar an athrú aeráide

Gineann an ghníomhaíocht leictreachas trí bhíthin fuinneamh aigéin.

Gan dochar suntasach a dhéanamh (“DNSH”)

(2)

Oiriúnú don athrú aeráide

Comhlíontar leis an ngníomhaíocht na critéir a leagtar amach in Aguisín A a ghabhann leis an Iarscríbhinn seo.

(3)

Úsáid inbhuanaithe a bhaint as uisce agus acmhainní mara agus iad a chosaint

Ní chuireann an ghníomhaíocht isteach ar stádas maith comhshaoil a bhaint amach, mar a leagtar amach i dTreoir 2008/56/CE, rud lena n-éilítear go nglacfaí bearta iomchuí chun tionchair i ndáil le Tuairisceoir 11 (Torann/Fuinneamh) na Treorach sin a chosc nó a mhaolú, a leagtar síos in Iarscríbhinn I a ghabhann leis an Treoir sin, agus mar a leagtar amach i gCinneadh (AE) 2017/848 i ndáil leis na critéir ábhartha agus na caighdeáin mhodheolaíochta don tuairisceoir sin.

(4)

Aistriú chuig geilleagar ciorclach

Déanann an ghníomhaíocht measúnú ar an bhfáil ar threalamh agus ar chomhpháirteanna lena mbaineann marthanacht agus in-athchúrsáilteacht ard agus atá éasca le baint óna chéile agus le hathchóiriú, agus úsáideann iad nuair is féidir.

(5)

Cosc agus rialú ar thruailliú

Tá bearta i láthair chun tocsaineacht péinte frithscreamha agus bithicídí a íoslaghdú, mar a leagtar síos i Rialachán (AE) Uimh. 528/2012 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle (161), lena gcuirtear an Coinbhinsiún Idirnáisiúnta ar Chórais Dhíobhálacha Frithsmálaithe ar Longa a Rialú, a glacadh an 5 Deireadh Fómhair 2001, chun feidhme i ndlí an Aontais.

(6)

Bithéagsúlacht agus éiceachórais a chosaint agus a athbhunú

Comhlíontar na critéir a leagtar amach in Aguisín D a ghabhann leis an Iarscríbhinn seo leis an ngníomhaíocht.

Ní chuireann an ghníomhaíocht isteach ar stádas maith comhshaoil a bhaint amach, mar a leagtar amach i dTreoir 2008/56/CE, rud lena n-éilítear go nglacfaí na bearta iomchuí chun tionchair i ndáil le Tuairisceoir 1 (bithéagsúlacht) na Treorach sin a chosc nó a mhaolú, a leagtar síos in Iarscríbhinn I a ghabhann leis an Treoir sin, agus mar a leagtar amach i gCinneadh (AE) 2017/848 i ndáil leis na critéir ábhartha agus na caighdeáin mhodheolaíochta don tuairisceoir sin.

4.5.   Giniúint leictreachais ó hidreachumhacht

Tuairisc ar an ngníomhaíocht

Saoráidí giniúna leictreachais a fhoirgniú nó a oibriú ina dtáirgtear leictreachas as cumhacht hidrileictreach.

D’fhéadfadh na gníomhaíochtaí eacnamaíocha sa chatagóir seo a bheith bainteach le roinnt cóid NACE, go háirithe D35.11 agus F42.22 i gcomhréir le haicmiú staidrimh gníomhaíochtaí eacnamaíocha a bunaíodh le Rialachán (CE) Uimh. 1893/2006.

Critéir scagtha theicniúla

Rannchuidiú substaintiúil le maolú ar an athrú aeráide

Comhlíonann an ghníomhaíocht ceann de na critéir seo a leanas:

(a)

is fearas shní na habhann í an tsaoráid giniúna leictreachais gan taiscumar saorga aici;

(b)

tá dlús cumhachta na saoráide giniúna leictreachais os cionn 5 W/m2;

(c)

Tá astaíochtaí saolré GCT ó leictreachas a ghiniúint as fuinneamh geoiteirmeach níos ísle ná 100 g CO2e/kWh. Déantar astaíochtaí saolré GCT a ríomh ach Moladh 2013/179/AE ón gCoimisiún a úsáid nó, ina áit sin, ISO 14067:2018 (162), ISO 14064-1:2018 (163) nó uirlis an taiscumair gáis ceaptha teasa (G-res) (164). Tríú páirtí neamhspleách a dhéanann an laghdú ar astaíochtaí saolré GCT cainníochtaithe a fhíorú.

Gan dochar suntasach a dhéanamh (“DNSH”)

(2)

Oiriúnú don athrú aeráide

Comhlíontar leis an ngníomhaíocht na critéir a leagtar amach in Aguisín A a ghabhann leis an Iarscríbhinn seo.

(3)

Úsáid inbhuanaithe a bhaint as uisce agus acmhainní mara agus iad a chosaint

1.

Comhlíonann an ghníomhaíocht forálacha Threoir 2000/60/CE, go háirithe na ceanglais ar fad a leagtar síos in Airteagal 4 den Treoir.

2.

Maidir le gléasraí hidrileictreacha reatha a oibriú, lena n-áirítear gníomhaíochtaí athchóirithe chun acmhainneacht maidir le fuinneamh in-athnuaite nó stóráil fuinnimh a fheabhsú, comhlíonann an ghníomhaíocht na critéir seo a leanas:

2.1.

I gcomhréir le Treoir 2000/60/CE agus go háirithe Airteagail 4 agus 11 den Treoir sin, tá gach beart maolaithe atá indéanta go teicniúil agus ábhartha go héiceolaíoch curtha chun feidhme d’fhonn drochthionchar ar uisce a laghdú, chomh maith le gnáthóga cosanta agus speicis a bhraitheann go díreach ar uisce.

2.2.

I measc na mbeart, i gcás inarb ábhartha agus ag brath ar na héiceachórais atá i láthair go nádúrtha sna dobharlaigh dá ndéantar difear:

(a)

bearta chun imirce éisc le sruth agus in aghaidh srutha a áirithiú (amhail tuirbíní atá neamhdhíobhálach d’éisc, treoir-struchtúir d’éisc, pasanna éisc úrscothacha atá go hiomlán feidhmiúil, bearta chun oibriú agus sileadh a stopadh nó a íoslaghdú i rith imirce nó sceitheadh);

(b)

bearta chun sreabhadh éiceolaíoch íosta a áirithiú (lena n-áirítear imirce éagsúlachtaí gearrthéarmacha, tobanna i sreabh-oibríochtaí nó oibríochtaí hidrea-bhuacacha) agus sreabhadh dríodair;

(c)

bearta chun gnáthóga a chosaint nó a fheabhsú.

2.3.

Déantar faireachán ar éifeachtacht na mbeart sin i gcomhthéacs an údaraithe nó an cheada ina leagtar amach na coinníollacha a bhfuil mar aidhm leo stádas maith nó acmhainneacht an dobharlaigh a ndéantar difear dó a bhaint amach.

3.

I gcás gléasraí nua hidrileictreacha a fhoirgniú, comhlíonann an ghníomhaíocht na critéir seo a leanas:

3.1.

I gcomhréir le hAirteagal 4 de Threoir 2000/60/CE agus go háirithe mír 7 den Airteagal sin, roimh fhoirgníocht, déantar measúnú tionchair ar an tionscadal chun measúnú a dhéanamh ar na tionchair a d’fhéadfadh a bheith aige ar stádas na ndobharlach laistigh den abhantrach céanna agus ar ghnáthóga agus ar speiceas cosanta atá ag brath go díreach ar an uisce, agus conairí imirce, aibhneacha atá ag sreabhadh go saor nó éiceachórais gar do choinníollacha nach bhfuil cur isteach orthu á gcur san áireamh go háirithe.

Tá an measúnú bunaithe ar shonraí cruinne, cuimsitheacha a fuarthas le déanaí, lena n-áirítear sonraí faireacháin ar ghnéithe cáilíochta bitheolaíocha atá íogair go sonrach d’athruithe hidreamhoirfeolaíocha, agus ar stádas ionchasach an dobharlaigh de thoradh na ngníomhaíochtaí nua, i gcomparáid leis an stádas atá ann faoi láthair.

Déantar measúnú go háirithe ar thionchair charnacha an tionscadail nua seo le bonneagar eile reatha nó beartaithe san abhantrach.

3.2.

Ar bhonn an mheasúnaithe tionchair sin, fuarthas amach go gceaptar an gléasra, ó thaobh dearaidh agus suímh de, agus ó thaobh bearta maolaithe de, le go gcloífidh sé le ceann de na ceanglais seo a leanas:

(a)

níl aon mheathlú sna gléasraí, ná ní chuireann siad as do dhea-stádas ná acmhainneacht an dobharlaigh shonraigh dá mbaineann siad a bhaint amach;

(b)

i gcás ina bhfuil baol ann go bhféadfadh an gléasra meathlú a dhéanamh nó baint amach dhea-stádais/acmhainneacht an dobharlaigh shonraigh lena mbaineann sé a chur i mbaol, níl meathlú den sórt sin suntasach, agus tugtar údar iomchuí leis trí dhianmheasúnú costais agus tairbhe ina léireofar an dá cheann díobh seo a leanas:

(i)

na cúiseanna sáraitheacha a bhaineann leis an leas poiblí nó toisc gur mó na buntáistí a bhfuiltear ag súil leo ón ngléasra hidrileictreach pleanáilte ná na costais atá ag fabhrú chuig an gcomhshaol agus chuig an tsochaí mar thoradh ar mheath a bheith ag teacht ar stádas an uisce;

(ii)

ní féidir, ar chúiseanna indéantachta teicniúla nó costais dhíréirigh, na sochair a bhfuiltear ag súil leo ón ngléasra, a bhaint amach ar mhodh malartach as a leanfadh toradh comhshaoil níos fearr (amhail gléasraí hidrileictreacha atá ann cheana a athchóiriú nó teicneolaíochtaí nach gcuireann isteach ar leanúnachas aibhneacha a úsáid).

3.3.

Tá gach beart maolaithe atá indéanta go teicniúil agus ábhartha go héiceolaíoch curtha chun feidhme d’fhonn drochthionchar ar uisce a laghdú, chomh maith le gnáthóga cosanta agus speicis a bhraitheann go díreach ar uisce.

I measc na mbeart imirce, i gcás inarb ábhartha agus ag brath ar na héiceachórais atá i láthair go nádúrtha sna dobharlaigh dá ndéantar difear:

(a)

bearta chun imirce éisc le sruth agus in aghaidh srutha a áirithiú (amhail tuirbíní atá neamhdhíobhálach d’éisc, treoir-struchtúir d’éisc, pasanna éisc úrscothacha atá go hiomlán feidhmiúil, bearta chun oibriú agus sileadh a stopadh nó a íoslaghdú i rith imirce nó sceite);

(b)

bearta chun sreabhadh éiceolaíoch íosta a áirithiú (lena n-áirítear imirce éagsúlachtaí gearrthéarmacha, tobanna i sreabh-oibríochtaí nó oibríochtaí hidrea-bhuacacha) agus sreabhadh dríodair;

(c)

bearta chun gnáthóga a chosaint nó a fheabhsú.

Déantar faireachán ar éifeachtacht na mbeart sin i gcomhthéacs an údaraithe nó an cheada ina leagtar amach na coinníollacha a bhfuil mar aidhm leo stádas maith nó acmhainneacht an dobharlaigh a ndéantar difear dó a bhaint amach.

3.4.

Ní chuireann an gléasra as go buan do dhea-stádas ná acmhainneacht a bhaint amach i gceann ar bith de na dobharlaigh sa cheantar abhantraí céanna.

3.5.

Anuas ar na bearta maolaithe dá dtagraítear i bpointe (d) agus i gcás inarb ábhartha, cuirtear beara cúitimh chun feidhme lena áirithiú nach gcuirfidh an tionscadal le bloghadh dobharlaigh sa cheantar abhantraí céanna. Baintear sin amach trí bhíthin leanúnachas a thabhairt ar ais chuig an gceantar abhantraí céanna sa mhéid a chúiteodh an cur isteach ar leanúnachas a d’fhéadfadh an gléasra hidreachumhachta a chruthú. Tosaíonn cúiteamh sula gcuirtear an tionscadal i ngníomh.

(4)

Aistriú chuig geilleagar ciorclach

Ní bhaineann le hábhar

(5)

Cosc agus rialú ar thruailliú

Ní bhaineann le hábhar

(6)

Bithéagsúlacht agus éiceachórais a chosaint agus a athbhunú

Comhlíontar leis an ngníomhaíocht na critéir a leagtar amach in Aguisín D a ghabhann leis an Iarscríbhinn seo (165).

4.6.   Giniúint leictreachais as fuinneamh geoiteirmeach

Tuairisc ar an ngníomhaíocht

Saoráidí giniúna leictreachais a fhoirgniú nó a oibriú ina dtáirgtear leictreachas as fuinneamh geoiteirmeach.

D’fhéadfadh na gníomhaíochtaí eacnamaíocha sa chatagóir seo a bheith bainteach le roinnt cóid NACE, go háirithe D35.11 agus F42.22 i gcomhréir le haicmiú staidrimh gníomhaíochtaí eacnamaíocha a bunaíodh le Rialachán (CE) Uimh. 1893/2006.

Critéir scagtha theicniúla

Rannchuidiú substaintiúil le maolú ar an athrú aeráide

Tá astaíochtaí saolré GCT ó leictreachas a ghiniúint as fuinneamh geoiteirmeach níos ísle ná 100gCO2e/kWh. Déantar an laghdú ar astaíochtaí saolré GCT a ríomh ach Moladh 2013/179/AE ón gCoimisiún a úsáid nó, ina áit sin, ISO 14067:2018 nó ISO 14064-1:2018. Tríú páirtí neamhspleách a dhéanann an laghdú ar astaíochtaí saolré GCT cainníochtaithe a fhíorú.

Gan dochar suntasach a dhéanamh (“DNSH”)

(2)

Oiriúnú don athrú aeráide

Comhlíontar leis an ngníomhaíocht na critéir a leagtar amach in Aguisín A a ghabhann leis an Iarscríbhinn seo.

(3)

Úsáid inbhuanaithe a bhaint as uisce agus acmhainní mara agus iad a chosaint

Comhlíontar na critéir a leagtar amach in Aguisín E a ghabhann leis an Iarscríbhinn seo leis an ngníomhaíocht.

(4)

Aistriú chuig geilleagar ciorclach

N/B

(5)

Cosc agus rialú ar thruailliú

Le haghaidh córais fuinnimh gheoiteirmigh ard-eantalpachta a oibriú, tá córais laghdaithe iomchuí i bhfeidhm d’fhonn na ceanglais astaíochtaí aeir a chomhlíonadh a leagtar amach i dTreoir 2004/107/CE ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle (166) agus i dTreoir 2008/50/CE ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle (167).

(6)

Bithéagsúlacht agus éiceachórais a chosaint agus a athbhunú

Comhlíontar na critéir a leagtar amach in Aguisín D a ghabhann leis an Iarscríbhinn seo leis an ngníomhaíocht.

4.7.   Giniúint leictreachais ó bhreoslaí gásacha agus leachtacha neamh-iontaise in-athnuaite

Tuairisc ar an ngníomhaíocht

Saoráidí giniúna leictreachais a fhoirgniú agus a oibriú lena dtáirgtear leictreachas trí bhíthin breoslaí gásacha agus leachtacha ó fhoinse in-athnuaite a úsáid. Ní áirítear giniúint leictreachais ó úsáid eisiach bithgháis agus breoslaí bithleachta (féach Cuid 4.8 den Iarscríbhinn seo) leis an ngníomhaíocht seo.

D’fhéadfadh na gníomhaíochtaí eacnamaíocha sa chatagóir seo a bheith bainteach le roinnt cóid NACE, go háirithe D35.11 agus F42.22 i gcomhréir le haicmiú staidrimh gníomhaíochtaí eacnamaíocha a bunaíodh le Rialachán (CE) Uimh. 1893/2006.

Critéir scagtha theicniúla

Rannchuidiú substaintiúil le maolú ar an athrú aeráide

1.

Tá astaíochtaí saolré GCT ó leictreachas a ghiniúint ó bhreoslaí gásacha agus leachtacha in-athnuaite níos ísle ná 100 gCO2e/kWh.

Déantar astaíochtaí saolré GCT a ríomh bunaithe ar shonraí a bhaineann go sonrach le tionscadal, i gcás ina bhfuil siad ar fáil, ach Moladh 2013/179/AE ón gCoimisiún a úsáid nó, ina áit sin, ISO 14067:2018 (168) nó ISO 14064-1:2018 (169).

Tríú páirtí neamhspleách a dhéanann an laghdú ar astaíochtaí saolré GCT cainníochtaithe a fhíorú.

2.

I gcás ina gcuimsíonn saoráidí aon chineál laghdaithe (lena n-áirítear gabháil carbóin nó breoslaí dícharbónaithe a úsáid), go gcomhlíonann an ghníomhaíocht laghdaithe sin na critéir a leagtar amach sa Roinn ábhartha den Iarscríbhinn seo, i gcás inarb infheidhme.

I gcás ina ndéantar CO2 a ghabháil lena stóráil faoi thalamh, ar CO2 é a d’astófaí ón bpróiseas giniúna leictreachais murach sin, iompraítear agus stóráiltear an CO2 faoi thalamh, i gcomhréir leis na critéir scagtha theicniúla a leagtar amach i Roinn 5.11 agus i Roinn 5.12 den Iarscríbhinn seo.

3.

Comhlíonann an ghníomhaíocht ceachtar de na critéir seo a leanas:

(a)

suiteáiltear trealamh tomhais chun faireachán a dhéanamh ar astaíochtaí fisiceacha, amhail sceitheadh meatáin, tráth na foirgníochta, nó tugtar isteach clár chun sceitheadh a bhrath agus a dheisiú;

(b)

tuairiscítear tomhas fisiceach astaíochtaí agus cuirtear deireadh le sceitheadh i rith an oibrithe.

4.

I gcás ina gcumascann an ghníomhaíocht breoslaí gásacha nó leachtacha in-athnuaite le bithghás nó le bithleachtaí, comhlíonann an bhithmhais talmhaíochta arna húsáid le haghaidh bithghás nó bithleachtaí a tháirgeadh na critéir a leagtar amach in Airteagal 29, mír 2 go mír 5, de Threoir (AE) 2018/2001 agus comhlíonann bithmhais foraoise na critéir a leagtar amach in Airteagal 29, míreanna 6 agus 7, den Treoir sin.

Gan dochar suntasach a dhéanamh (“DNSH”)

(2)

Oiriúnú don athrú aeráide

Comhlíontar leis an ngníomhaíocht na critéir a leagtar amach in Aguisín A a ghabhann leis an Iarscríbhinn seo.

(3)

Úsáid inbhuanaithe a bhaint as uisce agus acmhainní mara agus iad a chosaint

Comhlíontar na critéir a leagtar amach in Aguisín E a ghabhann leis an Iarscríbhinn seo leis an ngníomhaíocht.

(4)

Aistriú chuig geilleagar ciorclach

N/B

(5)

Cosc agus rialú ar thruailliú

Tá astaíochtaí laistigh de nó níos ísle ná na leibhéil astaíochtaí bainteach leis na raonta maidir leis na teicnící is fearr atá ar fáil (BAT-AEL) a leagtar amach sna conclúidí ábhartha is déanaí maidir leis na teicnící is fearr atá ar fáil (BAT) le haghaidh mórghléasraí dócháin (170). Ní tharlaíonn aon éifeacht trasmheáin shuntasach.

Maidir le gléasraí dócháin atá níos mó ná ionchur teirmeach 1MW ach atá níos ísle ná na tairseacha le go mbeidh feidhm le conclúidí BAT do mhórghléasraí dócháin, tá astaíochtaí níos ísle ná na teorainnluachanna astaíochta a leagtar amach in Iarscríbhinn II, cuid 2, a ghabhann le Treoir (AE) 2015/2193 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle (171).

(6)

Bithéagsúlacht agus éiceachórais a chosaint agus a athbhunú

Comhlíontar na critéir a leagtar amach in Aguisín D a ghabhann leis an Iarscríbhinn seo leis an ngníomhaíocht.

4.8.   Giniúint leictreachais ó bhithfhuinneamh

Tuairisc ar an ngníomhaíocht

Suiteálacha giniúna leictreachais a fhoirgniú agus a oibriú a tháirgeann leictreachas go heisiach as bithmhais, bithghás, nó bithleachtanna, seachas giniúint leictreachais ó bhreoslaí in-athnuaite a chumasc le bithghás nó bithleachtanna (féach Roinn 4.7 den Iarscríbhinn seo).

D’fhéadfadh na gníomhaíochtaí eacnamaíocha sa chatagóir seo a bheith bainteach le cód NACE D35.11 i gcomhréir le haicmiú staidrimh gníomhaíochtaí eacnamaíocha a bunaíodh le Rialachán (CE) Uimh. 1893/2006.

Critéir scagtha theicniúla

Rannchuidiú substaintiúil le maolú ar an athrú aeráide

1.

Maidir le bithmhais talmhaíochta a úsáidtear sa ghníomhaíocht, comhlíonann sí na critéir a leagtar síos in Airteagal 29, míreanna 2 go 5, i dTreoir (AE) 2018/2001. Comhlíonann bithmhais foraoise a úsáidtear sa ghníomhaíocht na critéir a leagtar síos in Airteagal 29, míreanna 6 agus 7, sa Treoir sin.

2.

Is ionann an laghdú ar astaíochtaí gás ceaptha teasa de bharr bithmhais a úsáid agus 80 % ar a laghad i ndáil leis an modheolaíocht chun GCT a laghdú agus an táirge comparáide breosla iontaise coibhneasta a leagtar amach in Iarscríbhinn VI a ghabhann le Treoir (AE) 2018/2001.

3.

I gcás ina mbraitheann na suiteálacha ar dhíleá anaeróbach ábhair orgánaigh, comhlíonann táirgeadh an díleáiteáin na critéir i Roinn 5.6 agus critéir 1 agus 2 i Roinn 5.7 den Iarscríbhinn seo, mar is infheidhme.

4.

Níl feidhm ag pointí 1 agus 2 maidir le suiteálacha giniúna leictreachais ina bhfuil ionchur teirmeach rátaithe iomlán faoi 2 MW agus ina n-úsáidtear breoslaí bithmhaise gásacha.

5.

I gcás suiteálacha giniúna leictreachais a bhfuil a n-ionchur teirmeach rátaithe foriomlán idir 50 agus 100 MW, cuireann an ghníomhaíocht teicneolaíocht ardéifeachtúil comhghiniúna i bhfeidhm, nó i gcás suiteálacha leictreachais amháin, comhlíonann an ghníomhaíocht leibhéal éifeachtúlachta fuinnimh a bhaineann leis na teicnící is fearr atá ar fáil (BAT) le haghaidh mórghléasraí dócháin (172).

6.

Maidir le suiteálacha giniúna leictreachais a bhfuil a n-ionchur teirmeach rátaithe foriomlán os cionn 100 MW, comhlíonann an ghníomhaíocht ceann amháin nó níos mó de na critéir seo a leanas:

(a)

éifeachtúlacht leictreachais 36 % ar a laghad a bhaint amach;

(b)

CTÉ (cumhacht agus teas in éineacht) ardéifeachtúil a ghiniúint, dá dtagraítear i dTreoir 2012/27/AE ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle (173);

(c)

úsáid a bhaint as teicneolaíocht gabhála agus stórála carbóin. I gcás ina ndéantar CO2 a ghabháil lena stóráil faoi thalamh, ar CO2 é a d’astófaí ón bpróiseas giniúna leictreachais murach sin, iompraítear agus stóráiltear an CO2 faoi thalamh, i gcomhréir leis na critéir scagtha theicniúla a leagtar amach i Roinn 5.11 agus i Roinn 5.12 den Iarscríbhinn seo.

Gan dochar suntasach a dhéanamh (“DNSH”)

(2)

Oiriúnú don athrú aeráide

Comhlíontar leis an ngníomhaíocht na critéir a leagtar amach in Aguisín A a ghabhann leis an Iarscríbhinn seo.

(3)

Úsáid inbhuanaithe a bhaint as uisce agus acmhainní mara agus iad a chosaint

Comhlíontar na critéir a leagtar amach in Aguisín E a ghabhann leis an Iarscríbhinn seo leis an ngníomhaíocht.

(4)

Aistriú chuig geilleagar ciorclach

N/B

(5)

Cosc agus rialú ar thruailliú

Maidir le suiteálacha a thagann faoi raon feidhme Threoir 2010/75/AE ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle (174), tá astaíochtaí laistigh de nó níos ísle ná na leibhéil astaíochtaí bainteach leis na raonta maidir leis na teicnící is fearr atá ar fáil (BAT-AEL) a leagtar amach sna conclúidí maidir leis na teicnící is fearr atá ar fáil (BAT) le haghaidh mórghléasraí dócháin (175). Ní tharlaíonn aon éifeacht trasmheáin shuntasach.

Maidir le gléasraí dócháin níos mó ná ionchur teirmeach 1 MW ach atá níos ísle ná na tairseacha do chonclúidí BAT nach mór do ghléasraí dócháin móra a chomhlíonadh, tá astaíochtaí níos lú ná luachanna na dteorainneacha astaíochtaí a leagtar amach in Iarscríbhinn II, cuid 2, a ghabhann le Treoir (AE) 2015/2193.

Maidir le gléasraí i gcriosanna nó i gcodanna de chriosanna nach gcomhlíonann na teorainnluachanna maidir le cáilíocht an aeir a leagtar síos i dTreoir 2008/50/CE, déantar torthaí an mhalartaithe faisnéise (176) a fhoilsíonn an Coimisiún i gcomhréir le hAirteagal 6, míreanna 9 agus 10, de Threoir (AE) 2015/2193, a chur san áireamh.

Le haghaidh díleá anaeróbach ábhair orgánaigh, i gcás ina mbaintear úsáid as an díleáiteán arna tháirgeadh mar leasachán nó mar fheabhsaitheoir ithreach, go díreach nó tar éis múiríniú nó tar éis aon chóireáil eile, comhlíonann sé na ceanglais maidir le hábhair leasacháin a leagtar amach i gCatagóirí na nÁbhar Comhpháirte (CMC) 4 agus 5 in Iarscríbhinn II a ghabhann le Rialachán (AE) 2019/1009, nó dlíthe náisiúnta maidir le leasacháin nó feabhsaitheoirí ithreach le haghaidh úsáid talmhaíochta.

Maidir le gléasraí díleá anaeróbaigh a dhéanann níos mó ná 100 tona a chóireáil in aghaidh an lae, tá astaíochtaí chuig aer agus chuig uisce laistigh de nó níos ísle ná na leibhéil astaíochtaí atá bainteach leis na raonta teicnící is fearr atá ar fáil (BAT-AEL) a leagtar amach le haghaidh cóireáil anaeróbach dramhaíola sna conclúidí ábhartha is déanaí maidir leis na teicnící is fearr atá ar fáil (BAT) le haghaidh chóireáil dramhaíola (177). Ní tharlaíonn aon éifeacht trasmheáin shuntasach.

(6)

Bithéagsúlacht agus éiceachórais a chosaint agus a athbhunú

Comhlíontar na critéir a leagtar amach in Aguisín D a ghabhann leis an Iarscríbhinn seo leis an ngníomhaíocht.

4.9.   Tarchur agus dáileadh leictreachais

Tuairisc ar an ngníomhaíocht

Córais tarchurtha a fhoirgniú agus a oibriú lena ndéantar leictreachas a iompar ar an gcóras idirnasctha an-ardvoltais agus ardvoltais.

Córais dáilte a fhoirgniú agus a oibriú lena ndéantar leictreachas a iompar ar chórais dáilte ardvoltais, mheánvoltais agus ísealvoltais.

D’fhéadfaí na gníomhaíochtaí eacnamaíocha sa chatagóir seo a bheith bainteach le roinnt cóid NACE, go háirithe D35.12 agus D35.13 i gcomhréir le haicmiú staidrimh gníomhaíochtaí eacnamaíocha a bunaíodh le Rialachán (CE) Uimh. 1893/2006.

Is gníomhaíocht chumasúcháin í gníomhaíocht eacnamaíoch sa chatagóir seo i gcomhréir le hAirteagal 10(1), pointe (i), de Rialachán (AE) 2020/852 i gcás ina gcomhlíonann sí na critéir scagtha theicniúla a leagtar amach sa Roinn seo.

Critéir scagtha theicniúla

Rannchuidiú substaintiúil le maolú ar an athrú aeráide

Comhlíonann an ghníomhaíocht ceann de na critéir seo a leanas:

1.

Tá an bonneagar nó trealamh tarchurtha agus dáilte i gcóras leictreachais a chomhlíonann ar a laghad ceann amháin de na critéir seo a leanas:

(a)

is é an córas Eorpach idirnasctha atá ann, i.e. limistéir rialaithe idirnasctha na mBallstát, na hIorua, na hEilvéise agus na Ríochta Aontaithe, agus a fhochórais;

(b)

tá níos mó ná 67 % den inniúlacht giniúna nasctha nua sa chóras níos ísle ná an luach tairsí giniúna de 100 gCO2e/kWh arna thomhas ar bhonn saolré i gcomhréir le critéir giniúna leictreachais, thar thréimhse rothlach 5 bliana;

(c)

tá meánfhachtóir astaíochtaí eangaí córais, a ríomhtar mar na hastaíochtaí bliantúla foriomlána ó ghiniúint cumhachta, arna roinnt ar an nglantáirgeadh leictreachais bliantúil foriomlán sa chóras sin, tá sé níos ísle ná an luach tairsí de 100 gCO2e/kWh arna thomhas ar bhonn saolré i gcomhréir le critéir giniúna leictreachais, thar mheántréimhse rothlach 5 bliana;

Ní comhlíontach é bonneagar atá dírithe ar nasc díreach a chruthú nó ar nasc díreach atá ann cheana a fhorleathnú idir fostáisiún nó líonra agus gléasra táirgthe cumhachta atá níos déine ó thaobh gás ceaptha teasa de ná 100 gCO2e/kWh arna thomhas ar bhonn saolré.

Ní comhlíontach é bonneagar méadraithe nach gcomhlíonann ceanglais chórais méadraithe chliste Airteagal 20 de Threoir (AE) 2019/944.

2.

Is ionann an ghníomhaíocht agus ceann díobh seo a leanas:

(a)

nasc díreach a fhoirgniú agus a oibriú, nó nasc atá ann cheana a leathnú, maidir le giniúint leictreachais ísealcharbóin faoi bhun na tairsí 100 gCO2e/kWh arna thomhas ar bhonn saolré chuig fostáisiún nó líonra;

(b)

stáisiúin luchtaithe feithiclí leictreacha (EV) a fhoirgniú agus a oibriú agus tacú le bonneagar leictreach chun iompar a leictriú, faoi réir chomhlíonadh na gcritéar scagtha theicniúla faoin Roinn iompair den Iarscríbhinn seo;

(c)

claochladáin tarchurtha agus dáilte a shuiteáil lena gcomhlíontar ceanglais Shraith 2 (an 1 Iúil 2021) a leagtar amach in Iarscríbhinn I a ghabhann le Rialachán (AE) Uimh. 548/2014 ón gCoimisiún (178) agus, maidir le claochladáin mheánchumhachta lena mbaineann an voltas is airde do threalamh nach bhfuil níos mó ná 36 kV, le ceanglais leibhéil AAA0 ar chaillteanais gan lód a leagtar amach i gcaighdeán EN 50588-1 (179).

(d)

trealamh agus bonneagar a fhoirgniú/a shuiteáil agus a oibriú i gcás inar méadú ar ghiniúint nó úsáid na giniúna leictreachais in-athnuaite an cuspóir príomha.

(e)

trealamh a shuiteáil chun inrialaitheacht agus inbhreathnaitheacht an chórais leictreachais a mhéadú agus chun forbairt agus comhtháthú foinsí fuinnimh in-athnuaite a chumasú, lena n-áirítear:

(i)

braiteoirí agus uirlisí tomhais (lena n-áirítear braiteoirí meitéareolaíochta chun táirgeacht in-athnuaite a thuar);

(ii)

cumarsáid agus rialú (lena n-áirítear ard-bhogearraí agus seomraí rialaithe, fostáisiúin nó fothairí a uathoibriú, agus cumais um rialú voltais chun oiriúnú d’ionfhotha in-athnuaite níos díláraithe).

(f)

trealamh a shuiteáil, gan a bheith teoranta do chórais méadraithe chliste amach anseo nó do chórais méadraithe chliste a athsholáthar i gcomhréir le hAirteagal 19(6) de Threoir (AE) 2019/944 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle (180), lena gcomhlíontar ceanglais Airteagal 20 de Threoir (AE) 2019/944, córais ar féidir leo faisnéis a iompar chuig úsáideoirí le haghaidh cianghníomhú maidir le tomhaltas, moil sonraí tomhaltóirí san áireamh;

(g)

trealamh a fhoirgniú/a shuiteáil ionas go bhféadfaí leictreachas atá in-athnuaite go sonrach a mhalartú idir úsáideoirí;

(h)

idirnascairí idir córais tarchurtha a fhoirgniú agus a oibriú, ar choinníoll go bhfuil ceann de na córais comhlíontach.

Chun críocha na Roinne seo, beidh feidhm ag na sonraíochtaí seo a leanas:

(a)

tá an tréimhse rothlach 5 bliana a úsáidtear chun comhlíontacht leis na tairsí bunaithe ar 5 bliana stairiúla i ndiaidh a chéile, agus áirítear orthu an bhliain dá bhfuil na sonraí is déanaí ar fáil;

(b)

ciallaíonn “córas” limistéar rialaithe cumhachta an ghréasáin tarchurtha nó dáileacháin ina bhfuil an bonneagar nó an trealamh suiteáilte;

(c)

féadfaidh inniúlacht giniúna arna nascadh le fochórais dáilte a bheith san áireamh le córais tarchurtha;

(d)

maidir le fochórais dáilte chuig córas tarchurtha a mheastar a bheith ar chonair chuig dícharbónú foriomlán, is féidir a mheas go bhfuil siad sin ar chonair chuig dícharbónú foriomlán freisin;

(e)

d’fhonn comhlíontacht a chinneadh, is féidir córas a bhreithniú lena gcumhdaítear limistéir rialaithe iolracha atá idirnasctha agus a mbíonn malartáin shuntasacha fuinnimh eatarthu, agus sa chás sin úsáidtear an meánfhachtóir astaíochtaí ualaithe ar fud na limistéar rialaithe uile, agus ní éilítear ar fhochórais tarchurtha nó dáilte aonair laistigh den chóras sin comhlíontacht a thaispeáint astu féin;

(f)

féadfaidh córas éirí neamh-chomhlíontach i ndiaidh dó a bheith comhlíontach roimhe sin. Maidir le córais a éiríonn neamh-chomhlíontach, ní bhíonn gníomhaíochtaí tarchurtha agus dáilte comhlíontach as sin amach, go dtí go gcomhlíonann an córas an tairseach arís (ach amháin na gníomhaíochtaí sin a bhíonn comhlíontach i gcónaí, féach thuas). D’fhéadfadh gníomhaíochtaí i bhfochórais a bheith fós comhlíontach, i gcás ina gcomhlíontar critéir na Roinne seo leis na fochórais sin;

(g)

áirítear le nasc díreach chuig gléasraí táirgeachta, nó leathnú ar nasc díreach atá ann cheana féin, bonneagar atá fíor-riachtanach chun an leictreachas gaolmhar a iompar ón tsaoráid giniúna cumhachta chuig fostáisiún nó líonra.

Gan dochar suntasach a dhéanamh (“DNSH”)

(2)

Oiriúnú don athrú aeráide

Comhlíontar leis an ngníomhaíocht na critéir a leagtar amach in Aguisín A a ghabhann leis an Iarscríbhinn seo.

(3)

Úsáid inbhuanaithe a bhaint as uisce agus acmhainní mara agus iad a chosaint

Ní bhaineann le hábhar

(4)

Aistriú chuig geilleagar ciorclach

Tá plean bainistíochta dramhaíola i bhfeidhm agus cinntíonn sé athúsáid nó athchúrsáil uasta ag deireadh saolré i gcomhréir le hord na réiteach dramhaíola, lena n-áirítear trí bhíthin comhaontuithe conarthacha le comhpháirtithe bainistíochta dramhaíola, léiriú i réamh-mheastacháin airgeadais nó doiciméadacht tionscadail oifigiúil.

(5)

Cosc agus rialú ar thruailliú

Línte ardvoltais os cionn talún:

(a)

maidir le gníomhaíochtaí ar láithreáin foirgníochta, cloíonn gníomhaíochtaí le prionsabail na dTreoirlínte Ginearálta um an gComhshaol, Sláinte agus Sábháilteacht de chuid na Corparáide Airgeadais Idirnáisiúnta (IFC) (181).

(b)

comhlíonann na gníomhaíochtaí na noirm agus rialacháin is infheidhme d’fhonn tionchar na radaíochta leictreamaighnéadaí ar shláinte an duine a theorannú, lena n-áirítear le haghaidh gníomhaíochtaí a chuirtear chun feidhme san Aontas, an Moladh ón gComhairle maidir le nochtadh an phobail i gcoitinne a theorannú do réimsí leictreamaighnéadacha (0 Hz go 300 GHz) (182) agus do ghníomhaíochtaí a chuirtear chun feidhme i dtríú tíortha Treoirlínte 1998 ón gCoimisiún Idirnáisiúnta ar Chosaint ar Radaíocht Neamhianacháin (ICNIRP) (183).

Ní úsáidtear défheinilí polaclóirínithe (PCBanna) sna gníomhaíochtaí.

(6)

Bithéagsúlacht agus éiceachórais a chosaint agus a athbhunú

Comhlíontar leis an ngníomhaíocht na critéir a leagtar amach in Aguisín D a ghabhann leis an Iarscríbhinn seo (184).

4.10.   Stóráil leictreachais

Tuairisc ar an ngníomhaíocht

Saoráidí a fhoirgniú agus a oibriú lena ndéantar leictreachas a stóráil agus a chur ar ais ag céim níos déanaí, i bhfoirm leictreachais. San áireamh leis an ngníomhaíocht tá taisce hidreachumhachta pumpála.

I gcás inar gné lárnach den ghníomhaíocht eacnamaíoch é “teicneolaíochtaí fuinnimh in-athnuaite a shuiteáil, a chothabháil agus a dheisiú” dá dtagraítear i Roinn 7.6 den iarscríbhinn seo, beidh feidhm leis na critéir scagtha theicniúla a shonraítear i Roinn 7.6.

Níl cód tiomnaithe NACE ag na gníomhaíochtaí eacnamaíocha sa chatagóir seo dá dtagraítear san aicmiú staidrimh gníomhaíochtaí eacnamaíocha a bunaíodh le Rialachán (CE) Uimh. 1893/2006.

Is gníomhaíocht chumasúcháin í gníomhaíocht sa chatagóir seo i gcomhréir le hAirteagal 10(1), pointe (i), de Rialachán (AE) 2020/852 i gcás ina gcomhlíonann sí na critéir scagtha theicniúla a leagtar amach sa Roinn seo.

Critéir scagtha theicniúla

Rannchuidiú substaintiúil le maolú ar an athrú aeráide

Is í an ghníomhaíocht tógáil agus oibriú stórála leictreachais lena n-áirítear stóráil hidreachumhachta pumpála.

I gcás go n-áirítear leis an ngníomhaíocht stóráil fuinnimh cheimicigh, comhlíonann an meán stórála (m.sh. hidrigin nó amóinia) na critéir le haghaidh an táirge comhfhreagrach a shonraítear i Ranna 3.7 go 3.17 den Iarscríbhinn seo a mhonarú. I gcás hidrigin a úsáid mar stóráil leictreachais, i gcás ina gcomhlíonfaidh hidrigin na critéir scagtha theicniúla a shonraítear i Roinn 3.10 den Iarscríbhinn seo, measfar gur cuid den ghníomhaíocht athleictriú hidrigine.

Gan dochar suntasach a dhéanamh (“DNSH”)

(2)

Oiriúnú don athrú aeráide

Comhlíontar leis an ngníomhaíocht na critéir a leagtar amach in Aguisín A a ghabhann leis an Iarscríbhinn seo.

(3)

Úsáid inbhuanaithe a bhaint as uisce agus acmhainní mara agus iad a chosaint

I gcás taisce hidreachumhachta pumpála nach bhfuil nasctha le dobharlach abhann, comhlíontar leis an ngníomhaíocht na critéir a leagtar amach in Aguisín B a ghabhann leis an Iarscríbhinn seo.

I gcás taisce hidreachumhachta pumpála atá nasctha le dobharlach abhann, comhlíontar leis an ngníomhaíocht na critéir DNSH maidir le húsáid inbhuanaithe agus cosaint uisce agus acmhainní muirí atá sonraithe i Roinn 4.5 (Táirgeadh leictreachais ó hidreachumhacht).

(4)

Aistriú chuig geilleagar ciorclach

Tá plean bainistíochta dramhaíola i bhfeidhm agus cinntíonn sé athúsáid nó athchúrsáil uasta ag deireadh saolré i gcomhréir le hord na réiteach dramhaíola, lena n-áirítear trí bhíthin comhaontuithe conarthacha le comhpháirtithe bainistíochta dramhaíola, léiriú i réamh-mheastacháin airgeadais nó doiciméadacht tionscadail oifigiúil.

(5)

Cosc agus rialú ar thruailliú

Ní bhaineann le hábhar

(6)

Bithéagsúlacht agus éiceachórais a chosaint agus a athbhunú

Comhlíontar na critéir a leagtar amach in Aguisín D a ghabhann leis an Iarscríbhinn seo leis an ngníomhaíocht.

4.11.   Teirmeastóráil

Tuairisc ar an ngníomhaíocht

Saoráidí a fhoirgniú agus a oibriú lena ndéantar fuinneamh teirmeach a stóráil agus a chur ar ais ag céim níos déanaí, i bhfoirm fuinnimh theirmigh nó veicteoirí fuinnimh eile.

I gcás inar gné lárnach den ghníomhaíocht é “teicneolaíochtaí fuinnimh in-athnuaite a shuiteáil, a chothabháil agus a dheisiú” dá dtagraítear i Roinn 7.6 den iarscríbhinn seo, beidh feidhm leis na critéir scagtha theicniúla a shonraítear i Roinn 7.6.

Níl cód tiomnaithe NACE ag na gníomhaíochtaí eacnamaíocha sa chatagóir seo dá dtagraítear san aicmiú staidrimh gníomhaíochtaí eacnamaíocha a bunaíodh le Rialachán (CE) Uimh. 1893/2006.

Is gníomhaíocht chumasúcháin í gníomhaíocht eacnamaíoch sa chatagóir seo i gcomhréir le hAirteagal 10(1), pointe (i), de Rialachán (AE) 2020/852 i gcás ina gcomhlíonann sí na critéir scagtha theicniúla a leagtar amach sa Roinn seo.

Critéir scagtha theicniúla

Rannchuidiú substaintiúil le maolú ar an athrú aeráide

Déantar fuinneamh teirmeach a stóráil leis an ngníomhaíocht, lena n-áirítear Teirmeastóráil Faoi Thalamh (UTES) nó Teirmeastóráil Uiscígh (ATES).

Gan dochar suntasach a dhéanamh (“DNSH”)

(2)

Oiriúnú don athrú aeráide

Comhlíontar leis an ngníomhaíocht na critéir a leagtar amach iin Aguisín A a ghabhann leis an Iarscríbhinn seo.

(3)

Úsáid inbhuanaithe a bhaint as uisce agus acmhainní mara agus iad a chosaint

Le haghaidh Stóráil Fuinnimh Theirmigh Uiscígh, comhlíontar na critéir a leagtar amach in Aguisín B a ghabhann leis an Iarscríbhinn seo leis an ngníomhaíocht.

(4)

Aistriú chuig geilleagar ciorclach

Tá plean bainistíochta dramhaíola i bhfeidhm agus cinntíonn sé athúsáid, athmhonaraíocht nó athchúrsáil uasta ag deireadh saolré, lena n-áirítear trí bhíthin comhaontuithe conarthacha le comhpháirtithe bainistíochta dramhaíola, léiriú i réamh-mheastacháin airgeadais nó doiciméadacht tionscadail oifigiúil.

(5)

Cosc agus rialú ar thruailliú

Ní bhaineann le hábhar

(6)

Bithéagsúlacht agus éiceachórais a chosaint agus a athbhunú

Comhlíontar na critéir a leagtar amach in Aguisín D a ghabhann leis an Iarscríbhinn seo leis an ngníomhaíocht.

4.12.   Stóráil hidrigine

Tuairisc ar an ngníomhaíocht

Saoráidí a fhoirgniú agus a oibriúlena ndéantar hidrigin a stóráil agus a chur ar ais ag céim níos déanaí.

Níl cód tiomnaithe NACE ag na gníomhaíochtaí eacnamaíocha sa chatagóir seo i gcomhréir leis an aicmiú staidrimh gníomhaíochtaí eacnamaíocha a bunaíodh le Rialachán (CE) Uimh. 1893/2006.

Is gníomhaíocht chumasúcháin í gníomhaíocht eacnamaíoch sa chatagóir seo i gcomhréir le hAirteagal 10(1), pointe (i), de Rialachán (AE) 2020/852 i gcás ina gcomhlíonann sí na critéir scagtha theicniúla a leagtar amach sa Roinn seo.

Critéir scagtha theicniúla

Rannchuidiú substaintiúil le maolú ar an athrú aeráide

Is ionann an ghníomhaíocht agus ceann díobh seo a leanas:

(a)

saoráidí stórála hidrigine a thógáil;

(b)

saoráidí stórála gáis atá ann cheana féin faoi thalamh a thiontú ina saoráidí stórála atá tiomnaithe do stóráil hidrigine;

(c)

saoráidí stórála hidrigine a oibriú i gcás ina gcomhlíonann an hidrigin arna stóráil sa tsaoráid na critéir maidir le monaraíocht hidrigine a leagtar amach i Roinn 3.10 den Iarscríbhinn seo.

Gan dochar suntasach a dhéanamh (“DNSH”)

(2)

Oiriúnú don athrú aeráide

Comhlíontar leis an ngníomhaíocht na critéir a leagtar amach in Aguisín A a ghabhann leis an Iarscríbhinn seo.

(3)

Úsáid inbhuanaithe a bhaint as uisce agus acmhainní mara agus iad a chosaint

Ní bhaineann le hábhar

(4)

Aistriú chuig geilleagar ciorclach

Tá plean bainistíochta dramhaíola i bhfeidhm agus cinntíonn sé athúsáid, athmhonaraíocht nó athchúrsáil uasta ag deireadh saolré, lena n-áirítear trí bhíthin comhaontuithe conarthacha le comhpháirtithe bainistíochta dramhaíola, léiriú i réamh-mheastacháin airgeadais nó doiciméadacht tionscadail oifigiúil.

(5)

Cosc agus rialú ar thruailliú

I gcás stóráil níos mó ná cúig thona, comhlíontar Treoir 2012/18/AE ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle leis an ngníomhaíocht (185).

(6)

Bithéagsúlacht agus éiceachórais a chosaint agus a athbhunú

Comhlíontar na critéir a leagtar amach in Aguisín D a ghabhann leis an Iarscríbhinn seo leis an ngníomhaíocht.

4.13.   Monarú bithgháis agus bithbhreoslaí le húsáid san iompar agus monarú bithleachtanna

Tuairisc ar an ngníomhaíocht

Monarú bithgháis nó bithbhreoslaí le húsáid san iompar agus monarú bithleachtanna.

D’fhéadfadh na gníomhaíochtaí eacnamaíocha sa chatagóir seo a bheith bainteach le cód NACE D35.21 i gcomhréir le haicmiú staidrimh gníomhaíochtaí eacnamaíocha a bunaíodh le Rialachán (CE) Uimh. 1893/2006.

Critéir scagtha theicniúla

Rannchuidiú substaintiúil le maolú ar an athrú aeráide

1.

Maidir le bithmhais talmhaíochta a úsáidtear sa ghníomhaíocht le haghaidh monarú bithgháis nó bithbhreoslaí le húsáid san iompar agus le haghaidh monarú bithleachtanna, comhlíonann sí na critéir a leagtar síos in Airteagal 29, míreanna 2 go 5, de Threoir (AE) 2018/2001. Maidir le bithmhais foraoise a úsáidtear sa ghníomhaíocht le haghaidh monarú bithgháis nó bithbhreoslaí le húsáid san iompar agus le haghaidh monarú bithleachtanna, comhlíonann sí na critéir a leagtar síos in Airteagal 29, míreanna 6 agus 7 den Treoir sin.

Ní úsáidtear barra bia agus barra beatha le haghaidh bithbhreoslaí a mhonarú lena n-úsáid le haghaidh iompair agus le haghaidh bithleachtaí a mhonarú.

2.

Is ionann an laghdú ar astaíochtaí gás ceaptha teasa de bharr monarú bithgháis nó bithbhreoslaí le húsáid san iompar agus 65 % ar a laghad i ndáil leis an modheolaíocht chun GCT a laghdú agus an táirge comparáide breosla iontaise coibhneasta a leagtar amach in Iarscríbhinn V a ghabhann le Treoir (AE) 2018/2001.

3.

I gcás ina mbraitheann monarú bithgháis ar dhíleá anaeróbach ábhair orgánaigh, comhlíonann táirgeadh an díleáiteáin na critéir i Roinn 5.6 agus critéir 1 agus 2 i Roinn 5.7 den Iarscríbhinn seo, mar is infheidhme.

4.

I gcás ina ndéantar CO2 a bheadh astaithe mar chuid den phróiseas monaraíochta ina mhalairt de chás a ghabháil lena stóráil faoi thalamh, iompraítear agus stóráiltear an CO2 faoi thalamh, i gcomhréir leis na critéir scagtha theicniúla a leagtar amach i Roinn 5.11 agus i Roinn 5.12 den Iarscríbhinn seo.

Gan dochar suntasach a dhéanamh (“DNSH”)

(2)

Oiriúnú don athrú aeráide

Comhlíontar leis an ngníomhaíocht na critéir a leagtar amach in Aguisín A a ghabhann leis an Iarscríbhinn seo.

(3)

Úsáid inbhuanaithe a bhaint as uisce agus acmhainní mara agus iad a chosaint

Comhlíontar na critéir a leagtar amach in Aguisín E a ghabhann leis an Iarscríbhinn seo leis an ngníomhaíocht.

(4)

Aistriú chuig geilleagar ciorclach

Ní bhaineann le hábhar

(5)

Cosc agus rialú ar thruailliú

Maidir le táirgeadh bithgháis, cuirtear clúdach gásobach ar an stóráil díleáiteáin.

Maidir le gléasraí díleá anaeróbaigh a dhéanann níos mó ná 100 tona a chóireáil in aghaidh an lae, tá astaíochtaí chuig aer agus chuig uisce laistigh de nó níos ísle ná na leibhéil astaíochtaí atá bainteach leis na raonta teicnící is fearr atá ar fáil (BAT-AEL) a leagtar amach le haghaidh cóireáil anaeróbach dramhaíola sna conclúidí ábhartha is déanaí maidir leis na teicnící is fearr atá ar fáil (BAT) le haghaidh chóireáil dramhaíola (186). Ní tharlaíonn aon éifeacht trasmheáin shuntasach.

I gcás díleá anaeróbach ábhair orgánaigh, i gcás ina mbaintear úsáid as an díleáiteán arna tháirgeadh mar leasachán nó mar fheabhsaitheoir ithreach, go díreach nó tar éis múiríniú nó tar éis aon chóireáil eile, comhlíonann sé na ceanglais maidir le hábhair leasacháin a leagtar amach i gCatagóirí na nÁbhar Comhpháirte (CMC) 4 agus 5 le haghaidh díleáiteáin nó CMC 3 le haghaidh múirín, de réir mar is infheidhme, in Iarscríbhinn II a ghabhann le Rialachán AE 2019/1009 nó dlíthe náisiúnta maidir le leasacháin nó feabhsaitheoirí ithreach le haghaidh úsáid talmhaíochta.

(6)

Bithéagsúlacht agus éiceachórais a chosaint agus a athbhunú

Comhlíontar na critéir a leagtar amach in Aguisín D a ghabhann leis an Iarscríbhinn seo leis an ngníomhaíocht.

4.14.   Líonraí tarchurtha agus dáilte le haghaidh gáis in-athnuaite agus ísealcharbóin

Tuairisc ar an ngníomhaíocht

Tiontú, athdhéantúsaíocht nó iarfheistiú líonraí gáis le haghaidh tarchur agus dáileadh gáis in-athnuaite agus ísealcharbóin.

Píblínte tarchurtha agus dáilte a fhoirgniú agus a oibriú atá tiomnaithe do hidrigin nó do gháis ísealcharbóin eile a iompar.

D’fhéadfadh na gníomhaíochtaí eacnamaíocha sa chatagóir seo a bheith bainteach le roinnt cód NACE, go háirithe D35.22, F42.21 agus H49.50 i gcomhréir le haicmiú staitistiúil gníomhaíochtaí eacnamaíocha a bunaíodh le Rialachán (CE) Uimh. 1893/2006.

Critéir scagtha theicniúla

Rannchuidiú substaintiúil le maolú ar an athrú aeráide

1.

Is ionann an ghníomhaíocht agus ceann díobh seo a leanas:

(a)

líonraí tarchurtha agus dáilte nua a fhoirgniú agus a oibriú atá tiomnaithe do hidrigin nó do gháis ísealcharbóin eile a iompar.

(b)

na gréasáin gáis nádúrtha atá ann cheana a thiontú/a athchóiriú go hidrigin 100 %;

(c)

líonraí tarchurtha agus dáilte gáis a iarfheistiú, i gcás inarb é comhtháthú hidrigine agus gáis ísealcharbóin eile an príomhchuspóir, lena n-áirítear gníomhaíocht ar bith maidir le tarchur nó dáileadh gáis a chuireann ar a chumas don líonra an cumasc hidrigine nó gáis ísealcharbóin eile sa chóras gáis a mhéadú;

2.

San áireamh leis an ngníomhaíocht tá sceitheadh a bhrath agus píblínte gáis atá ann cheana agus gnéithe líonra eile a dheisiú chun sceitheadh meatáin a laghdú.

Gan dochar suntasach a dhéanamh (“DNSH”)

(2)

Oiriúnú don athrú aeráide

Comhlíontar leis an ngníomhaíocht na critéir a leagtar amach in Aguisín A a ghabhann leis an Iarscríbhinn seo.

(3)

Úsáid inbhuanaithe a bhaint as uisce agus acmhainní mara agus iad a chosaint

Comhlíontar na critéir a leagtar amach in Aguisín E a ghabhann leis an Iarscríbhinn seo leis an ngníomhaíocht.

(4)

Aistriú chuig geilleagar ciorclach

N/B

(5)

Cosc agus rialú ar thruailliú

Comhlíonann feananna, comhbhrúiteoirí, caidéil agus trealamh eile a úsáidtear atá cumhdaithe ag Treoir 2009/125/CE ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle (187), i gcás inarb ábhartha, ceanglais ard-aicme an lipéid fuinnimh agus rialacháin cur chun feidhme faoin Treoir sin agus is ionann iad agus an teicneolaíocht is fearr atá ar fáil.

(6)

Bithéagsúlacht agus éiceachórais a chosaint agus a athbhunú

Comhlíontar na critéir a leagtar amach in Aguisín D a ghabhann leis an Iarscríbhinn seo leis an ngníomhaíocht.

4.15.   Téamh agus fuarú ceantair a dháileadh

Tuairisc ar an ngníomhaíocht

Píblínte agus an bonneagar gaolmhar a fhoirgniú, a athchóiriú agus a oibriú chun téamh agus fuarú a dháileadh, ag críochnú ag an bhfostáisiún nó ag an teasmhalartóir.

D’fhéadfadh na gníomhaíochtaí eacnamaíocha sa chatagóir seo a bheith bainteach le cód NACE D35.30 i gcomhréir le haicmiú staidrimh gníomhaíochtaí eacnamaíocha a bunaíodh le Rialachán (CE) Uimh. 1893/2006.

Critéir scagtha theicniúla

Rannchuidiú substaintiúil le maolú ar an athrú aeráide

Comhlíonann an ghníomhaíocht ceann de na critéir seo a leanas:

(a)

maidir le píblínte agus an bonneagar gaolmhar a fhoirgniú agus a oibriú chun téamh agus fuarú a dháileadh, comhlíonann an córas an sainmhíniú ar chórais téimh agus fuaraithe ceantair éifeachtacha a leagtar síos in Airteagal 2, pointe 41, Treoir 2012/27/AE;

(b)

maidir le píblínte agus an bonneagar gaolmhar a athchóiriú chun téamh agus fuarú a dháileadh, tosaíonn an infheistíocht lena gcomhlíonann an córas an sainmhíniú ar chóras téimh agus fuaraithe ceantair éifeachtach a leagtar síos in Airteagal 2, pointe 41, Treoir 2012/27/AE, laistigh de thréimhse 3 bliana, agus oibleagáid chonarthach nó a comhionann mar bhonn taca fúithi, i gcás oibreoirí atá i bhfeighil na giniúna agus an líonra araon;

(c)

Seo a leanas an ghníomhaíocht:

(i)

modhnú go córais teochta níos ísle;

(ii)

ard-treoirchórais (córais rialaithe agus bainistíochta fuinnimh, Idirlíon na Rudaí Nithiúla).

Gan dochar suntasach a dhéanamh (“DNSH”)

(2)

Oiriúnú don athrú aeráide

Comhlíontar leis an ngníomhaíocht na critéir a leagtar amach in Aguisín A a ghabhann leis an Iarscríbhinn seo.

(3)

Úsáid inbhuanaithe a bhaint as uisce agus acmhainní mara agus iad a chosaint

Comhlíontar na critéir a leagtar amach in Aguisín E a ghabhann leis an Iarscríbhinn seo leis an ngníomhaíocht.

(4)

Aistriú chuig geilleagar ciorclach

Ní bhaineann le hábhar

(5)

Cosc agus rialú ar thruailliú

Comhlíonann feananna, comhbhrúiteoirí, caidéil agus trealamh eile a úsáidtear atá cumhdaithe ag Treoir 2009/125/CE, i gcás inarb ábhartha, ceanglais ard-aicme an lipéid fuinnimh, agus comhlíonann rialacháin cur chun feidhme faoin Treoir sin agus is ionann iad agus an teicneolaíocht is fearr atá ar fáil.

(6)

Bithéagsúlacht agus éiceachórais a chosaint agus a athbhunú

Comhlíontar na critéir a leagtar amach in Aguisín D a ghabhann leis an Iarscríbhinn seo leis an ngníomhaíocht.

4.16.   Suiteáil agus oibriú teaschaidéal leictreach

Tuairisc ar an ngníomhaíocht

Suiteáil agus oibriú teaschaidéal leictreach.

I gcás inar gné lárnach den ghníomhaíocht é “teicneolaíochtaí fuinnimh in-athnuaite a shuiteáil, a chothabháil agus a dheisiú” dá dtagraítear i Roinn 7.6 den iarscríbhinn seo, beidh feidhm leis na critéir scagtha theicniúla a shonraítear i Roinn 7.6.

D’fhéadfadh na gníomhaíochtaí eacnamaíocha sa chatagóir seo a bheith bainteach le roinnt cód NACE, go háirithe D35.30 agus F43.22 i gcomhréir le haicmiú staitistiúil gníomhaíochtaí eacnamaíocha a bunaíodh le Rialachán (CE) Uimh. 1893/2006.

Critéir scagtha theicniúla

Rannchuidiú substaintiúil le maolú ar an athrú aeráide

Comhlíonann suiteáil agus oibriú teaschaidéal leictreach an dá chritéar seo a leanas:

(a)

tairseach chuisneáin: Acmhainneacht Téite Domhanda nach mó ná 675;

(b)

Comhlíontar na ceanglais um éifeachtúlacht fuinnimh a leagtar síos sna rialacháin maidir le cur chun feidhme (188) faoi Threoir 2009/125/CE.

Gan dochar suntasach a dhéanamh (“DNSH”)

(2)

Oiriúnú don athrú aeráide

Comhlíontar leis an ngníomhaíocht na critéir a leagtar amach in Aguisín A a ghabhann leis an Iarscríbhinn seo.

(3)

Úsáid inbhuanaithe a bhaint as uisce agus acmhainní mara agus iad a chosaint

Comhlíontar na critéir a leagtar amach in Aguisín E a ghabhann leis an Iarscríbhinn seo leis an ngníomhaíocht.

(4)

Aistriú chuig geilleagar ciorclach

Déanann an ghníomhaíocht measúnú ar an bhfáil ar threalamh agus ar chomhpháirteanna lena mbaineann marthanacht agus in-athchúrsáilteacht ard agus atá éasca le baint óna chéile agus le hathchóiriú, agus úsáideann iad nuair is féidir.

Tá plean bainistíochta dramhaíola i bhfeidhm agus cinntíonn sé athúsáid, athmhonaraíocht nó athchúrsáil uasta ag deireadh saolré, lena n-áirítear trí bhíthin comhaontuithe conarthacha le comhpháirtithe bainistíochta dramhaíola, léiriú i réamh-mheastacháin airgeadais nó doiciméadacht tionscadail oifigiúil.

(5)

Cosc agus rialú ar thruailliú

Maidir le teaschaidéil aer go haer le toilleadh rátaithe de 12 kW nó níos lú ná sin, tá leibhéil torainn laistigh agus lasmuigh níos ísle ná an tairseach a leagtar amach i Rialachán (AE) Uimh. 206/2012 ón gCoimisiún (189)

(6)

Bithéagsúlacht agus éiceachórais a chosaint agus a athbhunú

Ní bhaineann le hábhar

4.17.   Comhghiniúint téimh/fuaraithe agus cumhachta as fuinneamh gréine

Tuairisc ar an ngníomhaíocht

Saoráidí a fhoirgniú agus a oibriú lena gcomhghintear leictreachas agus téamh/fuarú as fuinneamh gréine.

D’fhéadfadh na gníomhaíochtaí eacnamaíocha sa chatagóir seo a bheith bainteach le roinnt cód NACE, go háirithe D35.11 agus D35.30 i gcomhréir le haicmiú staitistiúil gníomhaíochtaí eacnamaíocha a bunaíodh le Rialachán (CE) Uimh. 1893/2006.

Critéir scagtha theicniúla

Rannchuidiú substaintiúil le maolú ar an athrú aeráide

Is éard atá sa ghníomhaíocht, leictreachas agus téamh/fuarú a chomhghiniúint (190) as fuinneamh gréine.

Gan dochar suntasach a dhéanamh (“DNSH”)

(2)

Oiriúnú don athrú aeráide

Comhlíontar leis an ngníomhaíocht na critéir a leagtar amach in Aguisín A a ghabhann leis an Iarscríbhinn seo.

(3)

Úsáid inbhuanaithe a bhaint as uisce agus acmhainní mara agus iad a chosaint

Ní bhaineann le hábhar

(4)

Aistriú chuig geilleagar ciorclach

Déanann an ghníomhaíocht measúnú ar an bhfáil ar threalamh agus ar chomhpháirteanna lena mbaineann marthanacht agus in-athchúrsáilteacht ard agus atá éasca le baint óna chéile agus le hathchóiriú, agus úsáideann iad nuair is féidir.

(5)

Cosc agus rialú ar thruailliú

Ní bhaineann le hábhar

(6)

Bithéagsúlacht agus éiceachórais a chosaint agus a athbhunú

Comhlíontar na critéir a leagtar amach in Aguisín D a ghabhann leis an Iarscríbhinn seo leis an ngníomhaíocht.

4.18.   Comhghiniúint téimh/fuaraithe agus cumhachta as fuinneamh geoiteirmeach

Tuairisc ar an ngníomhaíocht

Saoráidí a fhoirgniú agus a oibriú lena gcomhghintear téamh/fuarú agus cumhacht as fuinneamh geoiteirmeach.

D’fhéadfadh na gníomhaíochtaí eacnamaíocha sa chatagóir seo a bheith bainteach le roinnt cóid NACE, go háirithe D35.11 agus D35.30 i gcomhréir le haicmiú staidrimh gníomhaíochtaí eacnamaíocha a bunaíodh le Rialachán (CE) Uimh. 1893/2006.

Critéir scagtha theicniúla

Rannchuidiú substaintiúil le maolú ar an athrú aeráide

Tá astaíochtaí saolré GCT ó théamh/fuarú agus cumhacht (191) a chomhghiniúint as fuinneamh geoiteirmeach níos ísle ná 100gCO2e in aghaidh 1 kWh d’aschur fuinnimh ón gcomhghiniúint.

Déantar astaíochtaí saolré GCT a ríomh bunaithe ar shonraí a bhaineann go sonrach le tionscadal, i gcás ina bhfuil siad ar fáil, ach Moladh 2013/179/AE ón gCoimisiún a úsáid nó, ina áit sin, ISO 14067:2018 nó ISO 14064-1:2018.

Tríú páirtí neamhspleách a dhéanann an laghdú ar astaíochtaí saolré GCT cainníochtaithe a fhíorú.

Gan dochar suntasach a dhéanamh (“DNSH”)

(2)

Oiriúnú don athrú aeráide

Comhlíontar leis an ngníomhaíocht na critéir a leagtar amach in Aguisín A a ghabhann leis an Iarscríbhinn seo.

(3)

Úsáid inbhuanaithe a bhaint as uisce agus acmhainní mara agus iad a chosaint

Comhlíontar na critéir a leagtar amach in Aguisín E a ghabhann leis an Iarscríbhinn seo leis an ngníomhaíocht.

(4)

Aistriú chuig geilleagar ciorclach

N/B

(5)

Cosc agus rialú ar thruailliú

Chun córais fuinnimh gheoiteirmigh ard-eantalpachta a oibriú, tá córais laghdaithe leordhóthanacha i bhfeidhm chun leibhéil astaíochtaí a laghdú d’fhonn gan cur isteach ar luachanna teorann aercháilíochta a bhaint amach mar a leagtar amach i dTreoracha 2004/107/CE agus 2008/50/CE.

(6)

Bithéagsúlacht agus éiceachórais a chos