ISSN 1977-0839

Iris Oifigiúil

an Aontais Eorpaigh

L 269

European flag  

An t-eagrán Gaeilge

Reachtaíocht

64
28 Iúil 2021


Clár

 

II   Gníomhartha neamhreachtacha

Leathanach

 

 

RIALACHÁIN

 

*

Rialachán Cur Chun Feidhme (AE) 2021/1223 ón gCoimisiún an 27 Iúil 2021 lena sonraítear míreanna teicniúla an tacair sonraí, lena mbunaítear na formáidí teicniúla maidir le faisnéis a tharchur, agus lena sonraítear na socruithe mionsonraithe agus ábhar na dtuarascálacha cáilíochta maidir le heagrú suirbhé shamplaigh i bhfearann úsáid na dteicneolaíochtaí faisnéise agus cumarsáide, le haghaidh na bliana tagartha 2022 de bhun Rialachán (AE) 2019/1700 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle ( 1 )

1

 

*

Rialachán Cur Chun Feidhme (AE) 2021/1224 ón gCoimisiún an 27 Iúil 2021 i dtaca le rialacha mionsonraithe maidir leis na coinníollacha a bhaineann le hoibriú na seirbhíse gréasáin, agus leis na rialacha cosanta sonraí agus na rialacha slándála is infheidhme maidir leis an tseirbhís gréasáin, mar aon le bearta le haghaidh fhorbairt agus chur chun feidhme na seirbhíse gréasáin dá bhforáiltear le Rialachán (AE) 2017/2226 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle, agus lena n-aisghairtear Cinneadh Chur Chun Feidhme C(2019)1230 ón gCoimisiún

46

 

*

Rialachán Cur Chun Feidhme (AE) 2021/1225 ón gCoimisiún an 27 Iúil 2021 lena sonraítear na socruithe le haghaidh na malartuithe sonraí de bhun Rialachán (AE) 2019/2152 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle agus lena leasaítear Rialachán Cur Chun Feidhme (AE) 2020/1197 ón gCoimisiún, a mhéid a bhaineann leis an mBallstát onnmhairíochta lasmuigh den Aontas agus oibleagáidí na n-aonad tuairiscithe ( 1 )

58

 

 

TREORACHA

 

*

Treoir Tarmligthe (AE) 2021/1226 ón gCoimisiún an 21 Nollaig 2020 lena leasaítear, chun críocha dul in oiriúint do dhul chun cinn eolaíochta agus teicniúil, Iarscríbhinn II a ghabhann le Treoir 2002/49/CE ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle maidir le modhanna measúnúcháin comhchoiteanna torainn ( 1 )

65

 

 

CINNTÍ

 

*

Cinneadh Cur Chun Feidhme (AE) 2021/1227 ón gCoimisiún an 27 Iúil 2021 lena leasaítear aitheantas DNV GL AS i gcomhréir le hAirteagal 16 de Rialachán (CE) Uimh. 391/2009 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle

143

 


 

(1)   Téacs atá ábhartha maidir le LEE.

GA


II Gníomhartha neamhreachtacha

RIALACHÁIN

28.7.2021   

GA

Iris Oifigiúil an Aontais Eorpaigh

L 269/1


RIALACHÁN CUR CHUN FEIDHME (AE) 2021/1223 ÓN gCOIMISIÚN

an 27 Iúil 2021

lena sonraítear míreanna teicniúla an tacair sonraí, lena mbunaítear na formáidí teicniúla maidir le faisnéis a tharchur, agus lena sonraítear na socruithe mionsonraithe agus ábhar na dtuarascálacha cáilíochta maidir le heagrú suirbhé shamplaigh i bhfearann úsáid na dteicneolaíochtaí faisnéise agus cumarsáide, le haghaidh na bliana tagartha 2022 de bhun Rialachán (AE) 2019/1700 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle

(Téacs atá ábhartha maidir le LEE)

TÁ AN COIMISIÚN EORPACH,

Ag féachaint don Chonradh ar Fheidhmiú an Aontais Eorpaigh,

Ag féachaint do Rialachán (AE) 2019/1700 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 10 Deireadh Fómhair 2019 lena mbunaítear creat comhchoiteann le haghaidh staidreamh Eorpach a bhaineann le daoine agus le teaghlaigh, staidreamh atá bunaithe ar shonraí ar an leibhéal aonair arna mbailiú ó shamplaí, lena leasaítear Rialacháin (CE) Uimh. 808/2004, (CE) Uimh. 452/2008 agus (CE) Uimh. 1338/2008 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle, agus lena n-aisghairtear Rialachán (CE) Uimh. 1177/2003 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle agus Rialachán (CE) Uimh. 577/98 ón gComhairle (1), agus go háirithe Airteagal 7(1), Airteagal 8(3) agus Airteagal 13(6) de,

De bharr an mhéid seo a leanas:

(1)

Chun tarchur faisnéise ó na Ballstáit chuig an gCoimisiún (Eurostat) a éascú, ba cheart formáidí teicniúla a chumhdóidh coincheapa agus próisis, lena n-áirítear sonraí agus meiteashonraí a chur i bhfeidhm le haghaidh faisnéis a tharchur.

(2)

Chun crích measúnú a dhéanamh ar cháilíocht an staidrimh a bheidh le tarchur maidir leis an bhfearainn úsáid na dteicneolaíochtaí faisnéise agus cumarsáide, ba cheart socruithe mionsonraithe na dtuarascálacha cáilíochta a shonrú.

(3)

Maidir le catagóirí na saintréithe a liostaítear san Iarscríbhinn a ghabhann leis an Rialachán seo, i gcás inarb iomchuí, ba cheart do na Ballstáit agus institiúidí an Aontais aicmithe staidrimh a úsáid i dtaca leis na haonaid chríche, leis an oideachas, leis an ngairm bheatha agus leis na hearnála eacnamaíche atá comhoiriúnach le haicmithe NUTS (2), ISCED (3), ISCO (4) agus NACE (5).

(4)

Tá na bearta dá bhforáiltear sa Rialachán seo i gcomhréir leis an tuairim ón gCoiste um an gCóras Staidrimh Eorpach,

TAR ÉIS AN RIALACHÁN SEO A GHLACADH:

Airteagal 1

Ábhar

Leis an Rialachán seo sonraítear ítimí teicniúla an tacair sonraí, bunaítear na formáidí teicniúla maidir le faisnéis a tharchur ó na Ballstáit chuig an gCoimisiún (Eurostat) agus sonraítear na socruithe mionsonraithe maidir le tarchur na dtuarascálacha cáilíochta agus ábhar na dtuarascálacha sin i bhfearann úsáid na dteicneolaíochtaí faisnéise agus cumarsáide.

Airteagal 2

Sainmhínithe

Chun críoch an Rialacháin seo, beidh feidhm ag na sainmhínithe seo a leanas:

(1)

ciallaíonn “tréimhse oibre allamuigh” an tréimhse ama ina mbailítear sonraí ó na freagróirí;

(2)

ciallaíonn “tréimhse thagartha” an tréimhse ama lena mbaineann mír áirithe faisnéise.

Airteagal 3

Tuairisc ar na hathróg

Is éard a bheidh i saintréithe teicniúla na n-athróg na saintréithe a leagtar síos san Iarscríbhinn agus déanfar tagairt leo do na nithe seo a leanas:

(a)

aitheantóir na hathróige;

(b)

ainm na hathróige agus tuairisc air;

(c)

Cóid agus lipéid;

(d)

scagaire;

(e)

cineál na hathróige.

Airteagal 4

Saintréithe na spriocphobail, aonaid bhreathnóireachta agus rialacha do fhreagróirí

1.   I bhfearann úsáid na faisnéise agus na dteicneolaíochtaí cumarsáide, is iad na spriocphobail iad teaghlaigh phríobháideacha i gcríoch an Bhallstáit agus daoine aonair a bhfuil a ngnáthchónaí, mar a shainmhínítear in Airteagal 2(11) de Rialachán (AE) 2019/1700, i gcríoch an Bhallstáit.

2.   Maidir leis na hathróga a bhaineann leis na teaghlaigh a liostaítear san Iarscríbhinn, baileofar faisnéis maidir le teaghlaigh phríobháideacha ina bhfuil ar a laghad ball amháin atá idir 16 agus 74 bhliana a bhfuil cónaí air i gcríoch an Bhallstáit.

3.   Maidir leis na hathróga a bhaineann le daoine aonair a liostaítear san Iarscríbhinn, baileofar faisnéis maidir le daoine aonair atá idir 16 agus 74 bhliana a bhfuil cónaí orthu i gcríoch an Bhallstáit.

4.   Is ar bhonn roghnach a fhéadfar faisnéis a sholáthar maidir le daoine aonair atá faoi bhun 16 bhliana nó os a chionn 74 bhliana.

5.   Maidir leis an bhfearann úsáid na dteicneolaíochtaí faisnéise agus cumarsáide, déanfar sonraí a bhailiú maidir le sampla de theaghlaigh phríobháideacha nó maidir le sampla de dhaoine a bhaineann le teaghlaigh phríobháideacha mar aonaid bhreathnóireachta.

Airteagal 5

Tréimhsí tagartha agus dáta tagartha

1.   Is éard a bheidh sa tréimhse thagartha chun staidreamh a bhailiú maidir leis an topaic mhionsonraithe “idirghníomhaíocht le húdaráis phoiblí” na trí ráithe dheireanacha de 2021 agus an chéad ráithe de 2022.

2.   Is éard a bheidh sa tréimhse thagartha chun staidreamh a bhailiú maidir leis na topaicí mionsonraithe “Nascadh leis an idirlíon ó áit ar bith” agus “Éifeacht na húsáide”, an uair dheireanach a rinneadh an freagróir an gníomhaíocht.

3.   Maidir le gach topaic mhionsonraithe eile, faoin topaic “faisnéis maidir le rannpháirtíocht i sochaí na faisnéise”, is éard a bheidh sa tréimhse thagartha an chéad ráithe de 2022.

4.   Déanfar an dáta tagartha a shainmhíniú mar dháta an chéad agallaimh (LL/MM/BBBB).

Airteagal 6

An tréimhse bailithe sonraí

Maidir le sonraí a chuirfidh freagróirí ar fáil ar bhonn díreach, is éard a bheidh sa tréimhse oibre allamuigh an dara ráithe de 2022.

Airteagal 7

Caighdeáin choiteanna maidir le heagarthóireacht, iontráil bharúlach agus meastacháin sonraí

1.   Cuirfear iontráil bharúlach, samhaltú nó ualú i bhfeidhm ar na sonraí i gcás ina bhfuil faisnéis ar iarraidh, neamhbhailí nó ar neamhréir.

2.   An nós imeachta a chuirtear i bhfeidhm ar na sonraí, caomhnóidh sé an inathraitheacht agus an comhghaol idir athróga. Na modhanna lena n-ionchorpraítear “comhpháirteanna earráide” sna luachanna barúlacha beidh siad mar an rogha is fearr ar na modhanna lena n-iontráiltear go barúlach luach tuartha.

3.   Na modhanna a chuireann struchtúr nó tréithe eile dáilte chomhpháirtigh na n-athróg san áireamh, beidh siad mar an rogha is fearr ar an gcur chuige imeallach nó aonathráideach.

Airteagal 8

Sprioc-am agus caighdeáin maidir le faisnéis a tharchur

1.   Déanfaidh na Ballstáit na sonraí críochnaitheacha a tharchur chuig an gCoimisiún (Eurostat) faoin 5 Deireadh Fómhair 2022. Is i bhfoirm comhad micreashonraí a dhéanfar sna sonraí a tharchur, lena n-áirítear ualaí iomchuí. Ní mór seiceáil agus bailíochtú iomlán a bheith déanta ar na sonraí, agus úsáid á baint as an gcaighdeán malartaithe sonraí staidrimh agus meiteashonraí tríd an bpointe iontrála aonair ionas go mbeidh an Coimisiún (Eurostat) in ann na sonraí a aisghabháil trí mheáin leictreonacha. Comhlíonfaidh na sonraí sin na rialacha bailíochtaithe i gcomhréir le sonraíocht na n-athróg bunaithe ar an gcódú agus ar na scagairí mar a thuairiscítear san Iarscríbhinn.

2.   Cuirfidh na Ballstáit na meiteashonraí ar fáil don Choimisiún (Eurostat) sa struchtúr meiteashonraí caighdeánach arna shainmhíniú ag an gCoimisiún (Eurostat) laistigh de 3 mhí i ndiaidh an spriocdháta maidir le micreashonraí a tharchur. Cuirfear na meiteashonraí ar fáil tríd an bpointe iontrála aonair ionas go mbeidh an Coimisiún (Eurostat) in ann na sonraí a aisghabháil trí mheáin leictreonacha.

Airteagal 9

Socruithe mionsonraithe agus ábhar na dtuarascálacha cáilíochta bliantúla

1.   Tarchuirfidh na Ballstáit chuig an gCoimisiún (Eurostat) tuarascáil bhliantúil ar cháilíocht maidir leis an bhfearann úsáid na dteicneolaíochtaí faisnéise agus cumarsáide.

2.   Is éard a bheidh sa tuarascáil bhliantúil ar cháilíocht sonraí agus meiteashonraí a bhaineann le cáilíocht, faisnéis maidir le cruinneas agus iontaofacht an tsuirbhé agus tabharfar léi tuairisc ar athruithe ar choincheapa bunúsacha agus ar shainmhínithe bunúsacha a dhéanann difear don inchomparáideacht thar thréimhse ama agus idir tíortha. Áireofar sa tuarascáil ar cháilíocht freisin faisnéis maidir le comhlíonadh an cheistneora shamplaigh agus maidir le hathruithe ar dhearadh ceistneora a dhéanann difear don inchomparáideacht thar thréimhse ama agus idir tíortha.

3.   Tarchuirfear an tuarascáil bhliantúil ar cháilíocht chuig an gCoimisiún (Eurostat) laistigh de 3 mhí ón spriocdháta maidir le micreashonraí a tharchur.

4.   Tarchuirfear an tuarascáil bhliantúil ar cháilíocht i gcomhréir leis na caighdeáin theicniúla arna mbunú ag an gCoimisiún (Eurostat).

5.   Cuirfear an tuarascáil bhliantúil ar cháilíocht ar fáil tríd an bpointe iontrála aonair ionas go mbeidh an Coimisiún (Eurostat) in ann na sonraí a aisghabháil trí mheáin leictreonacha.

Airteagal 10

Teacht i bhfeidhm

Tiocfaidh an Rialachán seo i bhfeidhm an fichiú lá tar éis lá a fhoilsithe in Iris Oifigiúil an Aontais Eorpaigh.

Beidh an Rialachán seo ina cheangal go huile agus go hiomlán agus beidh sé infheidhme go díreach i ngach Ballstát.

Arna dhéanamh sa Bhruiséil, 27 Iúil 2021.

Thar ceann an Choimisiúin

An tUachtarán

Ursula VON DER LEYEN


(1)  IO L 261 I, 14.10.2019, lch. 1.

(2)  Rialachán (CE) Uimh. 1059/2003 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 26 Bealtaine 2003 maidir le haicmiú comhchoiteann na n-aonad críche ar mhaithe le staidreamh (NUTS) a bhunú (IO L 154, 21.6.2003, lch. 1).

(3)  An tAicmiú Idirnáisiúnta Caighdeánach ar an Oideachas 2011, http://uis.unesco.org/sites/default/files/documents/international-standard-classification-of-education-isced-2011-en.pdf (ar fáil i mBéarla agus i bhFraincis).

(4)  Moladh ón gCoimisiún an 29 Deireadh Fómhair 2009 maidir leis an Aicmiú Caighdeánach Idirnáisiúnta Gairmeacha a úsáid (ISCO-08) (IO L 292, 10.11.2009, lch. 31).

(5)  Rialachán (CE) Uimh. 1893/2006 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 20 Nollaig 2006 lena mbunaítear aicmiú staidrimh gníomhaíochtaí eacnamaíocha NACE Athbhreithniú 2 agus lena leasaítear Rialachán (CEE) Uimh. 3037/90 ón gComhairle chomh maith le Rialacháin CE áirithe maidir le fearainn shonracha staidrimh (IO L 393, 30.12.2006, lch. 1).


IARSCRÍBHINN

Tuairisc agus formáidí teicniúla na n-athróg a bailíodh i gcás gach topaice agus i gcás topaice mionsonraithe maidir leis an bhfearann úsáid na dteicneolaíochtaí faisnéise agus cumarsáide agus na cóid a úsáidfear

Topaic

Topaic mhionsonraithe

Aitheantóir na hathróige

Ainm na hathróige/tuairisc na hathróige

Cóid

Lipéid/Catagóirí

Scagaire

Cineál na hathróige

01.Míreanna teicniúla

Faisnéis maidir le bailiú sonraí

REFYEAR

Bliain an tsuirbhé

BBBB

Bliain an tsuirbhé (4 dhigit)

Gach teaghlach

Teicniúil

01.Míreanna teicniúla

Faisnéis maidir le bailiú sonraí

INTDATE

Dáta tagartha – dáta an chéad agallaimh

LL/MM/BBBB

Dáta tagartha (10 gcarachtar)

Gach duine aonair

Teicniúil

01.Míreanna teicniúla

Faisnéis maidir le bailiú sonraí

STRATUM_ID

Sraith

Nnnnnn

Aitheantas na sraithe a mbaineann an duine aonair nó an teaghlach léi, ó 1 go N, nuair is ionann N agus líon na sraitheanna

Gach teaghlach

Teicniúil

-1

Gan srathú

01.Míreanna teicniúla

Faisnéis maidir le bailiú sonraí

PSU

Aonad samplála príomha

Nnnnnn

Aitheantas an aonaid samplála príomha a mbaineann an duine aonair nó an teaghlach leis (ó 1 go N, nuair is ionann N agus líon na PSUnna)

Gach teaghlach, nuair a roinntear an spriocphobal i mbraislí (PSUnna)

Teicniúil

-1

Ní bhaineann le hábhar

01.Míreanna teicniúla

Aitheantas

HH_ID

Aitheantas an teaghlaigh

XXnnnnnn

Aitheantas uathúil an teaghlaigh (2 litir le haghaidh an chóid tíre, ansin 22 dhigit ar a mhéad)

Gach teaghlach

Teicniúil

01.Míreanna teicniúla

Aitheantas

IND_ID

Aitheantas an duine aonair

XxNnnnnn

Aitheantas uathúil an duine aonair (2 litir le haghaidh an chóid tíre, ansin 22 dhigit ar a mhéad)

Gach duine aonair

Teicniúil

01.Míreanna teicniúla

Aitheantas

HH_REF_ID

Aitheantas an teaghlaigh a mbaineann an daoine aonair leis

XxNnnnnn

Aitheantas an teaghlaigh a mbaineann an duine aonair leis (2 litir le haghaidh an chóid tíre, ansin 22 dhigit ar a mhéad)

Gach duine aonair

Teicniúil

Bán

I gcás ina bhfuil an duine aonair 15 bhliana nó faoina bhun, nó 75 bhliana nó os a chionn, agus go mbaineann an duine sin le teaghlach nach bhfuil ach daoine lasmuigh den aoisghrúpa 16-74 bhliana, fágfar an réimse seo bán.

01.Míreanna teicniúla

Ualuithe

HH_WGHT

Ualach an teaghlaigh

Nnnnn.nnnnnn

Toisc ollardaithe an teaghlaigh (An oiread digití is gá. Féadfar pointe deachúlach a úsáid, más gá.)

Gach teaghlach

Teicniúil

01.Míreanna teicniúla

Ualuithe

IND_WGHT

Ualach aonair

Nnnnnn.nnnnn

Toisc ollardaithe an duine aonair (An oiread digití is gá. Féadfar pointe deachúlach a úsáid, más gá.)

Gach duine aonair

Teicniúil

01.Míreanna teicniúla

Tréithe an agallaimh

AN tAM

Fad an agallaimh

Nnn

Fad an agallaimh léirithe i nóiméid

Gach duine aonair

Teicniúil

Bán

Ní luaitear

01.Míreanna teicniúla

Tréithe an agallaimh

INT_TYPE

Cineál an agallaimh

1

Agallamh páipéarchuidithe duine le duine (PAPI)

Gach duine aonair

Teicniúil

2

Agallamh ríomhchuidithe duine le duine (CAPI)

3

Agallamh ríomhchuidithe teileafóin (CATI)

4

Agallamh ríomhchuidithe gréasáin

5

Eile

01.Míreanna teicniúla

Logánú

TÍR

Tír chónaithe

Ná Fágfar Bán É

Tír chónaithe (Cód SCL GEO alpha-2)

Gach teaghlach

Teicniúil

01.Míreanna teicniúla

Logánú

GEO_NUTS1

Réigiún cónaithe

Ná Fágfar Bán É

Réigiún NUTS 1 (3 charachtar, alfa-uimhriúil)

Gach teaghlach

Teicniúil

01.Míreanna teicniúla

Logánú

GEO_NUTS2

(roghnach)

Réigiún cónaithe (roghnach)

Ná Fágfar Bán É

Réigiún NUTS 2 (4 charachtar, alfa-uimhriúil)

Gach teaghlach

Teicniúil

Bán

Aon cheann de na roghanna sin

01.Míreanna teicniúla

Logánú

GEO_NUTS3

(roghnach)

Réigiún cónaithe

(roghnach)

Ná Fágfar Bán É

Réigiún NUTS 3 (5 charachtar, alfa-uimhriúil - cód NUTS 3 le haghaidh chomhiomlánú malartach réigiún amach anseo, ní le haghaidh foilsiú mhiondealuithe NUTS 3)

Gach teaghlach

Teicniúil

Bán

Aon cheann de na roghanna sin

01.Míreanna teicniúla

Logánú

DEG_URBA

Leibhéal an uirbithe

1

Cathracha

Gach teaghlach

Teicniúil

2

Bailte agus bruachbhailte

3

Ceantair thuaithe

01.Míreanna teicniúla

Logánú

GEO_DEV

Suíomh geografach

1

Réigiún beagfhorbartha

Gach teaghlach

Teicniúil

2

Réigiún trasdula

3

Réigiún níos forbartha

Bán

Ní luaitear (cód le haghaidh tíortha nach baill den Aontas iad)

02.Tréithe daoine agus tréithe teaghlaigh

Déimeagrafaíocht

INSCNE

Inscne

1

Fireann

Gach duine aonair

Bailithe

2

Baineann

02.Tréithe daoine agus tréithe teaghlaigh

Déimeagrafaíocht

YEARBIR

Bliain bhreithe

BBBB

Bliain bhreithe (4 dhigit)

Gach duine aonair

Bailithe

02.Tréithe daoine agus tréithe teaghlaigh

Déimeagrafaíocht

PASSBIR

Breithlá na bliana seo thart

1

Gach duine aonair

Bailithe

2

Níl

02.Tréithe daoine agus tréithe teaghlaigh

Déimeagrafaíocht

AGE

Aois, i mblianta iomlána

nnn

Aois, i mblianta iomlána (ó dhigit amháin go 3 dhigit)

Gach duine aonair

Díorthaithe

02.Tréithe daoine agus tréithe teaghlaigh

Saoránacht agus stádas imirce

SAORÁNACHT

Tír na príomhshaoránachta

Ná Fágfar Bán É

Tír na príomhshaoránachta (Cód SCL GEO alpha-2)

Gach duine aonair

Bailithe

STLS

Gan stát

FOR

Saoránacht eachtrach ach ní fios cén tír

Bán

Ní luaitear

02.Tréithe daoine agus tréithe teaghlaigh

Saoránacht agus stádas imirce

CNTRYB

Tír bhreithe

Ná Fágfar Bán É

Tír bhreithe (Cód SCL GEO alpha-2)

Gach duine aonair

Bailithe

FOR

Rugadh i dtír iasachta ach ní fios cén tír bhreithe

Bán

Ní luaitear

02.Tréithe daoine agus tréithe teaghlaigh

Comhdhéanamh an teaghlaigh

HH_POP

Méid an teaghlaigh (líon ball den teaghlach)

Nn

Líon ball den teaghlach (leanaí san áireamh)

Gach teaghlach

Bailithe

Bán

Ní luaitear

02.Tréithe daoine agus tréithe teaghlaigh

Comhdhéanamh an teaghlaigh

HH_POP_16_24 (roghnach)

Líon ball den teaghlach idir 16 agus 24 bhliana (roghnach)

Nn

Líon ball den teaghlach idir 16 agus 24 bhliana

Gach teaghlach

Bailithe

Bán

Aon cheann de na roghanna sin

02.Tréithe daoine agus tréithe teaghlaigh

Comhdhéanamh an teaghlaigh

HH_POP_16_24S (roghnach)

Líon mic léinn den teaghlach idir 16 agus 24 bhliana

(roghnach)

Nn

Líon mac léinn den teaghlach idir 16 agus 24 bhliana

Gach teaghlach

Bailithe

Bán

Aon cheann de na roghanna sin

02.Tréithe daoine agus tréithe teaghlaigh

Comhdhéanamh an teaghlaigh

HH_POP_25_64 (roghnach)

Líon ball den teaghlach idir 25 agus 64 bhliana (roghnach)

Nn

Líon ball den teaghlach idir 25 agus 64 bhliana

Gach teaghlach

Bailithe

Bán

Aon cheann de na roghanna sin

02.Tréithe daoine agus tréithe teaghlaigh

Comhdhéanamh an teaghlaigh

HH_POP_65_MAX (roghnach)

Líon ball den teaghlach atá 65 bhliana nó os a chionn (roghnach)

Nn

Líon ball den teaghlach atá 65 bhliana nó os a chionn

Gach teaghlach

Bailithe

Bán

Aon cheann de na roghanna sin

02.Tréithe daoine agus tréithe teaghlaigh

Comhdhéanamh an teaghlaigh

HH_CHILD

Líon leanaí faoi bhun 16 bhliana

Nn

Líon leanaí faoi bhun 16 bhliana

Gach teaghlach

Bailithe

Bán

Ní luaitear

02.Tréithe daoine agus tréithe teaghlaigh

Comhdhéanamh an teaghlaigh

HH_CHILD_14_15

(roghnach)

Líon leanaí idir 14 agus 15 bhliana

(roghnach)

Nn

Líon leanaí idir 14 agus 15 bhliana

Gach teaghlach

Bailithe

Bán

Aon cheann de na roghanna sin

02.Tréithe daoine agus tréithe teaghlaigh

Comhdhéanamh an teaghlaigh

HH_CHILD_5_13

(roghnach)

Líon leanaí idir 5 agus 13 bhliana (roghnach)

Nn

Líon leanaí idir 5 agus 13 bhliana

Gach teaghlach

Bailithe

Bán

Aon cheann de na roghanna sin

02.Tréithe daoine agus tréithe teaghlaigh

Comhdhéanamh an teaghlaigh

HH_CHILD_LE_4

(roghnach)

Líon leanaí atá 4 bhliana nó faoina bhun (roghnach)

Nn

Líon leanaí atá 4 bhliana nó níos lú

Gach teaghlach

Bailithe

Bán

Aon cheann de na roghanna sin

03.Rannpháirtíocht sa mhargadh saothair

Stádas na príomhghníomhaíochta (féin-sainmhínithe)

MAINSTAT

Stádas na príomhghníomhaíochta (féin-sainmhínithe)

1

Fostaithe

Gach duine aonair atá 16 bhliana agus os a chionn

Bailithe

2

Dífhostaithe

3

Ar scor

4

Ní féidir a bheith ag obair mar gheall ar fhadhbanna sláinte atá ag an duine le fada

5

Mac léinn, dalta

6

I mbun cúraimí tí

7

Seirbhís mhíleata éigeantach nó seirbhís shibhialta éigeantach

8

Eile

Bán

Ní luaitear

9

Ní bhaineann le hábhar

03.Rannpháirtíocht sa mhargadh saothair

Saintréithe bunúsacha an phoist

STAPRO

Stádas fostaíochta sa phríomhphost

1

Duine féinfhostaithe ag a bhfuil fostaithe

Daoine aonair i gcás MAINSTAT = 1

Bailithe

2

Duine féinfhostaithe gan fostaithe

3

Fostaí

4

Oibrí ar ball den teaghlach é (gan íocaíocht)

Bán

Ní luaitear

9

Ní bhaineann le hábhar

03.Rannpháirtíocht sa mhargadh saothair

Saintréithe bunúsacha an phoist

NACE1D

(roghnach)

Gníomhaíocht eacnamaíoch aonad áitiúil an phríomhphoist

(roghnach)

Ná Fágfar Bán É

Cód NACE ar leibhéal na rannóg (aon charachtar amháin (ó A go S))

Daoine aonair i gcás MAINSTAT = 1

Bailithe

Bán

Ní luaitear

9

Ní bhaineann le hábhar

03.Rannpháirtíocht sa mhargadh saothair

Saintréithe bunúsacha an phoist

ISCO2D

Gairm sa phríomhphost

nn

Cód ISCO ar leibhéal 2-dhigit

Daoine aonair i gcás MAINSTAT = 1

Bailithe

Bán

Ní luaitear

-1

Ní bhaineann le hábhar

03.Rannpháirtíocht sa mhargadh saothair

Saintréithe bunúsacha an phoist

OCC_ICT

Gairmí TCF nó gairmí neamh-TCF

1

Gairmí TCF

Daoine aonair i gcás MAINSTAT = 1

Bailithe

0

Gairmí neamh-TCF

Bán

Ní luaitear

9

Ní bhaineann le hábhar

03.Rannpháirtíocht sa mhargadh saothair

Saintréithe bunúsacha an phoist

OCC_MAN

Oibrí láimhe nó oibrí intleachta

1

Oibrí láimhe

Daoine aonair i gcás MAINSTAT = 1

Bailithe

0

Oibrí intleachta

Bán

Ní luaitear

9

Ní bhaineann le hábhar

03. Rannpháirtíocht sa mhargadh saothair

Saintréithe bunúsacha an phoist

EMPST_WKT

(roghnach)

Príomhphost lánaimseartha nó páirtaimseartha (féin-sainmhínithe)

(roghnach)

1

Post lánaimseartha

Daoine aonair i gcás MAINSTAT = 1

Bailithe

2

Post páirtaimseartha

Bán

Ní luaitear

9

Ní bhaineann le hábhar

03.Rannpháirtíocht sa mhargadh saothair

Fad an chonartha

EMPST_CONTR

(roghnach)

Buaine an phríomhphoist

(roghnach)

1

Post buan

Daoine aonair i gcás STAPRO = 3

Bailithe

2

Conradh téarma sheasta

Bán

Ní luaitear

9

Ní bhaineann le hábhar

04.Leibhéal oideachais agus cúlra oideachais

Leibhéal gnóthachtála oideachais

ISCEDD

Leibhéal gnóthachtála oideachais (leibhéal oideachais is airde a cuireadh i gcrích go rathúil)

0

Gan aon oideachas foirmiúil nó faoi bhun ISCED 1

Gach duine aonair atá 16 bhliana agus os a chionn

Bailithe

1

ISCED 1 Oideachas bunscoile

2

ISCED 2 Oideachas meánscoile íochtaraí

3

ISCED 3 Oideachas meánscoile uachtaraí

4

ISCED 4 Oideachas iar-mheánscoile neamhthreasach

5

ISCED 5 Oideachas treasach i dtimthriall gearr

6

ISCED 6 Céim bhaitsiléara nó leibhéal coibhéiseach

7

ISCED 7 Máistreacht nó leibhéal coibhéiseach

8

ISCED 8 Dochtúireacht nó leibhéal coibhéiseach

Bán

Ní luaitear

9

Ní bhaineann le hábhar

04.Leibhéal oideachais agus cúlra oideachais

Leibhéal gnóthachtála oideachais

ISCED

Leibhéal gnóthachtála oideachais comhiomláine

0

Oideachas meánscoile íochtaraí nó leibhéal níos ísle (ISCEDD = 0, 1 nó 2)

Gach duine aonair atá 16 bhliana agus os a chionn

Díorthaithe

3

Oideachas meánscoile uachtaraí agus iar-mheánscoile neamhthreasaí (ISCEDD = 3 nó 4)

5

Oideachas treasach (ISCEDD = 5, 6, 7 nó 8)

 

 

Bán

Ní luaitear

9

Ní bhaineann le hábhar

5. Sláinte: stádas agus míchumas, rochtain ar chúram sláinte agus ar dheitéarmanaint sláinte, infhaighteacht agus úsáid an chúraim agus na ndeitéarmanant sláinte sin

Gnéithe den Mhodúl Eorpach Íosta maidir le Sláinte

GALI

Srian ar ghníomhaíochtaí de dheasca fadhbanna sláinte

1

Srianta go mór

Gach duine aonair atá 16 bhliana agus os a chionn

Bailithe

2

Srianta ach ní go mór

3

Gan a bheith srianta

Bán

Ní luaitear

9

Ní bhaineann le hábhar

06. Ioncam, tomhaltas agus gnéithe rachmais, lena n-áirítear fiacha

Ioncam iomlán míosúil an teaghlaigh

HH_IQ5

Glanioncam iomlán míosúil reatha ar an meán

1

Grúpa ag a bhfuil glanioncam míosúil reatha coibhéisithe níos ísle

Gach teaghlach

Bailithe

2

Grúpa ag a bhfuil glanioncam míosúil reatha coibhéisithe idir íseal agus meánach

3

Grúpa ag a bhfuil glanioncam míosúil reatha coibhéisithe meánach

4

Grúpa ag a bhfuil glanioncam míosúil reatha coibhéisithe idir meánach agus ard

5

Grúpa ag a bhfuil glanioncam míosúil reatha coibhéisithe níos airde

Bán

Ní luaitear

07. Rannpháirtíocht sa tsochaí faisnéise

Rochtain ar TFC

IACC

An bhfuil rochtain ag an teaghlach ar an idirlíon sa bhaile (trí aon ghaireas)

1

Gach teaghlach

Bailithe

0

Níl

8

Níl a fhios agam

Bán

Ní luaitear

07. Rannpháirtíocht sa tsochaí faisnéise

An úsáid a bhaintear as TFC agus minicíocht na húsáide sin

IU

An úsáid is déanaí a baineadh as an idirlíon, trí aon ghaireas cumasúcháin

1

Laistigh de na 3 mhí a chuaigh thart

Gach duine aonair

Bailithe

2

Idir 3 mhí agus bliain amháin ó shin

3

Níos mó ná bliain amháin ó shin

4

Níor baineadh úsáid as riamh

Bán

Ní luaitear

07. Rannpháirtíocht sa tsochaí faisnéise

An úsáid a bhaintear as TFC agus minicíocht na húsáide sin

IFUS

Meánmhinicíocht úsáide an idirlín le 3 mhí anuas

1

Roinnt uaireanta le linn an lae

Daoine aonair i gcás IU = 1

Bailithe

2

Uair amháin sa lá nó beagnach gach lá

3

Uair amháin ar a laghad in aghaidh na seachtaine, (ach ní gach lá)

4

Níos lú ná uair amháin sa tseachtain

9

Ní bhaineann le hábhar

Bán

Ní luaitear

07. Rannpháirtíocht sa tsochaí faisnéise

Gníomhaíochtaí idirlín

IUEM

An úsáid a baineadh as an idirlíon le 3 mhí anuas chun críche príobháidí ar mhaithe le ríomhphoist a sheoladh/a ghlacadh

1

Tic curtha ann

Daoine aonair i gcás IU = 1

Bailithe

0

Gan tic curtha ann

9

Ní bhaineann le hábhar

07. Rannpháirtíocht sa tsochaí faisnéise

Gníomhaíochtaí idirlín

IUPH1

An úsáid a baineadh as an idirlíon le 3 mhí anuas chun críche príobháidí ar mhaithe le glaonna a chur (lena n-áirítear físghlaonna) ar an idirlíon

1

Tic curtha ann

Daoine aonair i gcás IU = 1

Bailithe

0

Gan tic curtha ann

9

Ní bhaineann le hábhar

07. Rannpháirtíocht sa tsochaí faisnéise

Gníomhaíochtaí idirlín

IUSNET

An úsáid a baineadh as an idirlíon le 3 mhí anuas chun críche príobháidí ar mhaithe le bheith rannpháirteach i líonraí sóisialta (próifíl úsáideora a chruthú, teachtaireachtaí a phostáil nó ionchur eile)

1

Tic curtha ann

Daoine aonair i gcás IU = 1

Bailithe

0

Gan tic curtha ann

9

Ní bhaineann le hábhar

07. Rannpháirtíocht sa tsochaí faisnéise

Gníomhaíochtaí idirlín

IUCHAT1

An úsáid a baineadh as an idirlíon le 3 mhí anuas chun críche príobháidí ar mhaithe le teachtaireachtaí meandracha (teachtaireachtaí a mhalartú)

1

Tic curtha ann

Daoine aonair i gcás IU = 1

Bailithe

0

Gan tic curtha ann

9

Ní bhaineann le hábhar

07. Rannpháirtíocht sa tsochaí faisnéise

Gníomhaíochtaí idirlín

IUIF

An úsáid a baineadh as an idirlíon le 3 mhí anuas chun críche príobháidí ar mhaithe le faisnéis a fháil maidir le hearraí agus seirbhísí

1

Tic curtha ann

Daoine aonair i gcás IU = 1

Bailithe

0

Gan tic curtha ann

9

Ní bhaineann le hábhar

07. Rannpháirtíocht sa tsochaí faisnéise

Gníomhaíochtaí idirlín

IUNW1

An úsáid a baineadh as an idirlíon le 3 mhí anuas chun críche príobháidí ar mhaithe le suíomhanna nuachta, nuachtáin nó irisí nuachta ar líne a léamh

1

Tic curtha ann

Daoine aonair i gcás IU = 1

Bailithe

0

Gan tic curtha ann

9

Ní bhaineann le hábhar

07. Rannpháirtíocht sa tsochaí faisnéise

Gníomhaíochtaí idirlín

IUPOL2

An úsáid a baineadh as an idirlíon le 3 mhí anuas chun críche príobháidí ar mhaithe le tuairimí a nochtadh maidir le saincheisteanna sibhialta nó saincheisteanna polaitiúla ar shuíomhanna gréasáin nó ar na meáin shóisialta

1

Tic curtha ann

Daoine aonair i gcás IU = 1

Bailithe

0

Gan tic curtha ann

9

Ní bhaineann le hábhar

07. Rannpháirtíocht sa tsochaí faisnéise

Gníomhaíochtaí idirlín

IUVOTE

An úsáid a baineadh as an idirlíon le 3 mhí anuas chun críche príobháidí ar mhaithe le bheith rannpháirteach i gcomhairliúcháin ar líne nó i vótaí ar líne ar shaincheisteanna sibhialta nó polaitiúla (amhail pleanáil uirbeach, achainí a shíniú)

1

Tic curtha ann

Daoine aonair i gcás IU = 1

Bailithe

0

Gan tic curtha ann

9

Ní bhaineann le hábhar

07. Rannpháirtíocht sa tsochaí faisnéise

Gníomhaíochtaí idirlín

IUMUSS1

An úsáid a baineadh as an idirlíon le 3 mhí anuas chun críche príobháidí ar mhaithe le héisteacht le ceol (amhail cláir raidió ar an idirlíon, sruthú ceoil) nó le ceol a íoslódáil

1

Tic curtha ann

Daoine aonair i gcás IU = 1

Bailithe

0

Gan tic curtha ann

9

Ní bhaineann le hábhar

07. Rannpháirtíocht sa tsochaí faisnéise

Gníomhaíochtaí idirlín

IUSTV

An úsáid a baineadh as an idirlíon le 3 mhí anuas chun críche príobháidí ar mhaithe le féachaint ar theilifís sruthaithe ón idirlíon (teilifíse bheo nó athdheise) ó chraoltóirí teilifíse (amhail [samplaí náisiúnta])

1

Tic curtha ann

Daoine aonair i gcás IU = 1

Bailithe

0

Gan tic curtha ann

9

Ní bhaineann le hábhar

07. Rannpháirtíocht sa tsochaí faisnéise

Gníomhaíochtaí idirlín

IUVOD

An úsáid a baineadh as an idirlíon le 3 mhí anuas chun críche príobháidí ar mhaithe le féachaint ar Fhíseán ar Éileamh ó sheirbhísí tráchtála

1

Tic curtha ann

Daoine aonair i gcás IU = 1

Bailithe

0

Gan tic curtha ann

9

Ní bhaineann le hábhar

07. Rannpháirtíocht sa tsochaí faisnéise

Gníomhaíochtaí idirlín

IUVSS

An úsáid a baineadh as an idirlíon le 3 mhí anuas chun críche príobháidí ar mhaithe le féachaint ar ábhar físeáin ó sheirbhísí comhroinnte

1

Tic curtha ann

Daoine aonair i gcás IU = 1

Bailithe

0

Gan tic curtha ann

9

Ní bhaineann le hábhar

07. Rannpháirtíocht sa tsochaí faisnéise

Gníomhaíochtaí idirlín

IUPDG

An úsáid a baineadh as an idirlíon le 3 mhí anuas chun críche príobháidí ar mhaithe le cluichí a imirt nó cluichí a íoslódáil

1

Tic curtha ann

Daoine aonair i gcás IU = 1

Bailithe

0

Gan tic curtha ann

9

Ní bhaineann le hábhar

07. Rannpháirtíocht sa tsochaí faisnéise

Gníomhaíochtaí idirlín

IUPCAST

(roghnach)

An úsáid a baineadh as an idirlíon le 3 mhí anuas chun críche príobháidí ar mhaithe le héisteacht le podchraoltaí nó le podchraoltaí a íoslódáil

(roghnach)

1

Tic curtha ann

Daoine aonair i gcás IU = 1

Bailithe

0

Gan tic curtha ann

Bán

Aon cheann de na roghanna sin

9

Ní bhaineann le hábhar

07. Rannpháirtíocht sa tsochaí faisnéise

Gníomhaíochtaí idirlín

IHIF

An úsáid a baineadh as an idirlíon le 3 mhí anuas chun críche príobháidí ar mhaithe le faisnéis a lorg maidir le cúrsaí sláinte (amhail faisnéis maidir le gortuithe, le galair, leis an gcothú, le feabhas a chur ar an tsláinte)

1

Tic curtha ann

Daoine aonair i gcás IU = 1

Bailithe

0

Gan tic curtha ann

9

Ní bhaineann le hábhar

07. Rannpháirtíocht sa tsochaí faisnéise

Gníomhaíochtaí idirlín

IUMAPP

An úsáid a baineadh as an idirlíon le 3 mhí anuas chun críche príobháidí ar mhaithe le coinne a dhéanamh le cleachtóir trí shuíomh gréasáin nó aip (amhail suíomh gréasáin nó aip a bhaineann le hospidéal nó le hionad cúraim sláinte)

1

Tic curtha ann

Daoine aonair i gcás IU = 1

Bailithe

0

Gan tic curtha ann

9

Ní bhaineann le hábhar

07. Rannpháirtíocht sa tsochaí faisnéise

Gníomhaíochtaí idirlín

IUAPR

An úsáid a baineadh as an idirlíon le 3 mhí anuas chun críche príobháidí ar mhaithe le rochtain a fháil ar thaifid sláinte phearsanta ar líne

1

Tic curtha ann

Daoine aonair i gcás IU = 1

Bailithe

0

Gan tic curtha ann

9

Ní bhaineann le hábhar

07. Rannpháirtíocht sa tsochaí faisnéise

Gníomhaíochtaí idirlín

IUOHC

An úsáid a baineadh as an idirlíon le 3 mhí anuas chun críche príobháidí ar mhaithe le seirbhísí sláinte eile a úsáid trí shuíomh gréasáin nó aip in ionad dul chuig an ospidéal nó cuairt a thabhairt ar dhochtúir (amhail oideas íocshláinte a fháil nó comhairliúchán a dhéanamh ar líne)

1

Tic curtha ann

Daoine aonair i gcás IU = 1

Bailithe

0

Gan tic curtha ann

9

Ní bhaineann le hábhar

07. Rannpháirtíocht sa tsochaí faisnéise

Gníomhaíochtaí idirlín

IUSELL

An úsáid a baineadh as an idirlíon le 3 mhí anuas chun críche príobháidí ar mhaithe le hearraí nó seirbhísí a dhíol trí shuíomh gréasáin nó aip

1

Tic curtha ann

Daoine aonair i gcás IU = 1

Bailithe

0

Gan tic curtha ann

9

Ní bhaineann le hábhar

07. Rannpháirtíocht sa tsochaí faisnéise

Gníomhaíochtaí idirlín

IUBK

An úsáid a baineadh as an idirlíon le 3 mhí anuas chun críche príobháidí ar mhaithe le baincéireacht ar líne (lena n-áirítear baincéireacht mhóibíleach)

1

Tic curtha ann

Daoine aonair i gcás IU = 1

Bailithe

0

Gan tic curtha ann

9

Ní bhaineann le hábhar

07. Rannpháirtíocht sa tsochaí faisnéise

Gníomhaíochtaí idirlín

IUOLC

An úsáid a baineadh as an idirlíon le 3 mhí anuas ar mhaithe le gníomhaíochtaí foghlama a chleachtadh chun críoch oideachasúil, ghairmiúil nó phríobháideach, trí chúrsa ar líne a dhéanamh

1

Tic curtha ann

Daoine aonair i gcás IU = 1

Bailithe

0

Gan tic curtha ann

9

Ní bhaineann le hábhar

07. Rannpháirtíocht sa tsochaí faisnéise

Gníomhaíochtaí idirlín

IUOLM

An úsáid a baineadh as an idirlíon le 3 mhí anuas ar mhaithe le gníomhaíochtaí foghlama a chleachtadh chun críoch oideachasúil, ghairmiúil nó phríobháideach, trí ábhar foghlama ar líne a úsáid seachas cúrsa iomlán ar líne (amhail físeáin teagaisc, seimineáir ghréasáin, téacsleabhair leictreonacha, aipeanna foghlama nó ardáin foghlama)

1

Tic curtha ann

Daoine aonair i gcás IU = 1

Bailithe

0

Gan tic curtha ann

9

Ní bhaineann le hábhar

07. Rannpháirtíocht sa tsochaí faisnéise

Gníomhaíochtaí idirlín

IUOCIS1

An úsáid a baineadh as an idirlíon le 3 mhí anuas ar mhaithe le gníomhaíochtaí foghlama a chleachtadh chun críoch oideachasúil, ghairmiúil nó phríobháideach, trí chumarsáid a dhéanamh le hoideachasóirí nó le foghlaimeoirí agus úsáid á baint as uirlisí fuaime ar líne nó uirlisí físe ar líne

1

Tic curtha ann

Daoine aonair i gcás IU = 1

Bailithe

0

Gan tic curtha ann

9

Ní bhaineann le hábhar

07. Rannpháirtíocht sa tsochaí faisnéise

Gníomhaíochtaí idirlín

IUOFE

Gníomhaíochtaí foghlama a raibh an freagróir rannpháirteach iontu, le 3 mhí anuas, ar mhaithe le hoideachas foirmiúil (mar shampla, an scoil nó an ollscoil)

1

Tic curtha ann

Daoine aonair i gcás IUOLC = 1 nó IUOLM = 1 nó IUOCIS1 = 1

Bailithe

0

Gan tic curtha ann

9

Ní bhaineann le hábhar

07. Rannpháirtíocht sa tsochaí faisnéise

Gníomhaíochtaí idirlín

IUOW

Gníomhaíochtaí foghlama a raibh an freagróir rannpháirteach iontu, le 3 mhí anuas, chun críoch ghairmiúil nó chun críocha a bhaineann le cúrsaí oibre

1

Tic curtha ann

Daoine aonair i gcás IUOLC = 1 nó IUOLM = 1 nó IUOCIS1 = 1

Bailithe

0

Gan tic curtha ann

9

Ní bhaineann le hábhar

07. Rannpháirtíocht sa tsochaí faisnéise

Gníomhaíochtaí idirlín

IUOPP

Gníomhaíochtaí foghlama a raibh an freagróir rannpháirteach iontu, le 3 mhí anuas, chun críche príobháidí

1

Tic curtha ann

Daoine aonair i gcás IUOLC = 1 nó IUOLM = 1 nó IUOCIS1 = 1

Bailithe

0

Gan tic curtha ann

9

Ní bhaineann le hábhar

07. Rannpháirtíocht sa tsochaí faisnéise

Idirghníomhaíocht leis na húdaráis phoiblí

IGOVIP

Gníomhaíochtaí trí shuíomh gréasáin nó aip na n-údarás poiblí nó na seirbhísí poiblí chun críche príobháidí le 12 mhí anuas, gníomhaíochtaí a thug rochtain don fhreagróir ar fhaisnéis faoi féin a bhí stóráilte ag na húdaráis phoiblí nó ag na seirbhísí poiblí

1

Tic curtha ann

Daoine aonair i gcás IU = 1 nó IU = 2

Bailithe

0

Gan tic curtha ann

9

Ní bhaineann le hábhar

07. Rannpháirtíocht sa tsochaí faisnéise

Idirghníomhaíocht leis na húdaráis phoiblí

IGOVIDB

Gníomhaíochtaí trí shuíomh gréasáin nó aip na n-údarás poiblí nó na seirbhísí poiblí chun críche príobháidí le 12 mhí anuas, gníomhaíochtaí a thug rochtain don fhreagróir ar fhaisnéis ó bhunachair sonraí poiblí nó ó chláir (amhail faisnéis maidir le infhaighteacht leabhar i leabharlanna poiblí, le cláir chadastracha, le cláir fiontar)

1

Tic curtha ann

Daoine aonair i gcás IU = 1 nó IU = 2

Bailithe

0

Gan tic curtha ann

9

Ní bhaineann le hábhar

07. Rannpháirtíocht sa tsochaí faisnéise

Idirghníomhaíocht leis na húdaráis phoiblí

IGOV12IF

Gníomhaíochtaí trí shuíomh gréasáin nó aip na n-údarás poiblí nó na seirbhísí poiblí chun críche príobháidí le 12 mhí anuas, gníomhaíochtaí lenar tháinig an freagróir ar fhaisnéis (e.g. maidir le seirbhísí, sochair, teidlíochtaí, dlíthe, uaireanta oscailte)

1

Tic curtha ann

Daoine aonair i gcás IU = 1 nó IU = 2

Bailithe

0

Gan tic curtha ann

9

Ní bhaineann le hábhar

07. Rannpháirtíocht sa tsochaí faisnéise

Idirghníomhaíocht leis na húdaráis phoiblí

IGOVIX

Ní bhfuair an freagróir rochtain ar aon taifead pearsanta ná bunachar

1

Tic curtha ann

Daoine aonair i gcás IU = 1 nó IU = 2

Bailithe

0

Gan tic curtha ann

9

Ní bhaineann le hábhar

07. Rannpháirtíocht sa tsochaí faisnéise

Idirghníomhaíocht leis na húdaráis phoiblí

IGOV12FM

Foirmeacha oifigiúla íoslódáilte nó priontáilte ag an bhfreagróir ó shuíomh gréasáin nó aip na n-údarás poiblí nó na seirbhísí poiblí chun críche príobháidí le 12 mhí anuas

1

Rinne

Daoine aonair i gcás IU = 1 nó IU = 2

Bailithe

0

Ní dhearna

Bán

Ní luaitear

9

Ní bhaineann le hábhar

07. Rannpháirtíocht sa tsochaí faisnéise

Idirghníomhaíocht leis na húdaráis phoiblí

IGOVAPR

Coinne nó áirithint déanta ag an bhfreagróir trí shuíomh gréasáin nó aip leis na húdaráis phoiblí nó leis na seirbhísí poiblí (amhail leabhar curtha in áirithe i leabharlann phoiblí, coinne déanta le státseirbhíseach nó le soláthraí cúraim sláinte de chuid an stáit) chun críche príobháidí le 12 mhí anuas

1

Rinne

Daoine aonair i gcás IU = 1 nó IU = 2

Bailithe

0

Ní dhearna

Bán

Ní luaitear

9

Ní bhaineann le hábhar

07. Rannpháirtíocht sa tsochaí faisnéise

Idirghníomhaíocht leis na húdaráis phoiblí

IGOVPOST

(Roghnach)

Aon chumarsáid oifigiúil nó aon doiciméad faighte ag an bhfreagróir arna seoladh ag na húdaráis phoiblí trí chuntas an fhreagróra ar shuíomh gréasáin nó ar aip (ainm na seirbhíse, más infheidhme sa tír) na n-údarás poiblí nó na seirbhísí poiblí (amhail fógra maidir le fíneáil nó le sonraisc, litreacha; seirbheáil toghairme, doiciméid chúirte, [samplaí náisiúnta] chun críche príobháidí le 12 mhí anuas Aon úsáid a bhaintear as ríomhphost nó SMS chun teachtaireachtaí nó fógraí a sheoladh chun a chur in iúl go bhfuil doiciméad ar fáil, cuirtear as an áireamh í.(roghnach)

1

Fuair

Daoine aonair i gcás IU = 1 nó IU = 2

Bailithe

0

Ní bhfuair

Bán

Aon cheann de na roghanna sin nó Ní Luaitear

9

Ní bhaineann le hábhar

07. Rannpháirtíocht sa tsochaí faisnéise

Idirghníomhaíocht leis na húdaráis phoiblí

IGOVTAX1

Dearbhú cánach an fhreagróra féin curtha isteach trí shuíomh gréasáin nó aip chun críche príobháidí le 12 mhí anuas

1

Chuir, rinne an freagróir é/í féin é.

Daoine aonair i gcás IU = 1 nó IU = 2

Bailithe

2

Níor chuir, rinneadh é go huathoibríoch (ag an údarás cánach, ag an bhfostóir, ag údarás eile)

3

Níor chuir, chuir an freagróir chuig an údarás cánach é i bhformáid pháipéir

4

Níor chuir, rinne duine eile é thar ceann an fhreagróra (e.g. ball den teaghlach nó comhairleoir cánach)

5

Níor chuir, ar chúiseanna eile (e.g. níl an freagróir faoi réir cánach ioncaim)

9

Ní bhaineann le hábhar

Bán

Ní luaitear

07. Rannpháirtíocht sa tsochaí faisnéise

Idirghníomhaíocht leis na húdaráis phoiblí

IGOVODC

Gníomhaíochtaí trí shuíomh gréasáin nó aip na n-údarás poiblí nó na seirbhísí poiblí chun críche príobháidí le 12 mhí anuas, gníomhaíochtaí lena n-iarrann an freagróir doiciméid nó teastais oifigiúla (amhail teastas maidir le céimniú, breith, pósadh, colscaradh, bás, chónaí, nó taifid phóilíneachta nó choiriúla, [samplaí náisiúnta])

1

Tic curtha ann

Daoine aonair i gcás IU = 1 nó IU = 2

Bailithe

0

Gan tic curtha ann

9

Ní bhaineann le hábhar

07. Rannpháirtíocht sa tsochaí faisnéise

Idirghníomhaíocht leis na húdaráis phoiblí

IGOVBE

Gníomhaíochtaí trí shuíomh gréasáin nó aip na n-údarás poiblí nó na seirbhísí poiblí chun críche príobháidí le 12 mhí anuas, gníomhaíochtaí lena n-iarrann an freagróir sochair nó teidlíochtaí (amhail pinsean, sochar dífhostaíochta, liúntas leanaí, clárú scoile, clárú ollscoile, [samplaí náisiúnta])

1

Tic curtha ann

Daoine aonair i gcás IU = 1 nó IU = 2

Bailithe

0

Gan tic curtha ann

9

Ní bhaineann le hábhar

07. Rannpháirtíocht sa tsochaí faisnéise

Idirghníomhaíocht leis na húdaráis phoiblí

IGOVRCC

Gníomhaíochtaí trí shuíomh gréasáin nó aip na n-údarás poiblí nó na seirbhísí poiblí chun críche príobháidí le 12 mhí anuas, gníomhaíochtaí lena ndéanann an freagróir iarrataí, éilimh nó gearáin eile (amhail goid a thuairisciú do na póilíní, gearán dlíthiúil a sheoladh, cúnamh dlíthiúil a iarraidh, nós imeachta um éileamh sibhialta a thionscnamh os comhair cúirte, [samplaí náisiúnta])

1

Tic curtha ann

Daoine aonair i gcás IU = 1 nó IU = 2

Bailithe

0

Gan tic curtha ann

9

Ní bhaineann le hábhar

07. Rannpháirtíocht sa tsochaí faisnéise

Idirghníomhaíocht leis na húdaráis phoiblí

IRGOVNN

Na cúiseanna nár iarradh aon doiciméad oifigiúil nó nach ndearnadh aon éileamh trí shuíomh gréasáin nó aip na n-údarás poiblí nó na seirbhísí poiblí le 12 mhí anuas – ní raibh ar an bhfreagróir aon doiciméad a iarraidh ná aon éileamh a dhéanamh

1

Tic curtha ann

Daoine aonair i gcás IGOVODC = 0 agus IGOVBE = 0 agus IGOVRCC = 0

Bailithe

0

Gan tic curtha ann

9

Ní bhaineann le hábhar

07. Rannpháirtíocht sa tsochaí faisnéise

Idirghníomhaíocht leis na húdaráis phoiblí

IRGOVLS

Na cúiseanna nár iarradh aon doiciméad oifigiúil nó nach ndearnadh aon éileamh trí shuíomh gréasáin nó aip na n-údarás poiblí nó na seirbhísí poiblí le 12 mhí anuas – easpa scileanna nó eolais (e.g. ní raibh a fhios ag an bhfreagróir conas an suíomh gréasáin nó an aip a úsáid nó bhí siad róchasta lena n-úsáid)

1

Tic curtha ann

Daoine aonair i gcás IGOVODC = 0 agus IGOVBE = 0 agus IGOVRCC = 0

Bailithe

0

Gan tic curtha ann

9

Ní bhaineann le hábhar

07. Rannpháirtíocht sa tsochaí faisnéise

Idirghníomhaíocht leis na húdaráis phoiblí

IRGOVSEC

Na cúiseanna nár iarradh aon doiciméad oifigiúil nó nach ndearnadh aon éileamh trí shuíomh gréasáin nó aip na n-údarás poiblí nó na seirbhísí poiblí le 12 mhí anuas – ábhair imní maidir le slándáil sonraí pearsanta nó neamhthoilteanas chun íocaíocht a dhéanamh ar líne (calaois cártaí creidmheasa)

1

Tic curtha ann

Daoine aonair i gcás IGOVODC = 0 agus IGOVBE = 0 agus IGOVRCC = 0

Bailithe

0

Gan tic curtha ann

9

Ní bhaineann le hábhar

07. Rannpháirtíocht sa tsochaí faisnéise

Idirghníomhaíocht leis na húdaráis phoiblí

IRGOVEID

(Roghnach)

Na cúiseanna nár iarradh aon doiciméad oifigiúil nó nach ndearnadh aon éileamh trí shuíomh gréasáin nó aip na n-údarás poiblí nó na seirbhísí poiblí le 12 mhí anuas – easpa ríomhshínithe, ríomh-shainaitheantais gníomhachtaithe (eID) nó aon uirlis eile chun an ríomh-shainaitheantas (eID) a úsáid (uirlisí is gá le haghaidh na seirbhísí a úsáid) [samplaí náisiúnta] (roghnach)

1

Tic curtha ann

Daoine aonair i gcás IGOVODC = 0 agus IGOVBE = 0 agus IGOVRCC = 0

Bailithe

0

Gan tic curtha ann

Bán

Aon cheann de na roghanna sin

9

Ní bhaineann le hábhar

07. Rannpháirtíocht sa tsochaí faisnéise

Idirghníomhaíocht leis na húdaráis phoiblí

IRGOVOP

Na cúiseanna nár iarradh aon doiciméad oifigiúil nó nach ndearnadh aon éileamh trí shuíomh gréasáin nó aip na n-údarás poiblí nó na seirbhísí poiblí le 12 mhí anuas – rinne duine eile é thar ceann an fhreagróra (e.g. comhairleoir nó duine muinteartha)

1

Tic curtha ann

Daoine aonair i gcás IGOVODC = 0 agus IGOVBE = 0 agus IGOVRCC = 0

Bailithe

0

Gan tic curtha ann

9

Ní bhaineann le hábhar

07. Rannpháirtíocht sa tsochaí faisnéise

Idirghníomhaíocht leis na húdaráis phoiblí

IRGOVOTH

Na cúiseanna nár iarradh aon doiciméad oifigiúil nó nach ndearnadh aon éileamh trí shuíomh gréasáin nó aip na n-údarás poiblí nó na seirbhísí poiblí le 12 mhí anuas – cúis eile

1

Tic curtha ann

Daoine aonair i gcás IGOVODC = 0 agus IGOVBE = 0 agus IGOVRCC = 0

Bailithe

0

Gan tic curtha ann

9

Ní bhaineann le hábhar

07. Rannpháirtíocht sa tsochaí faisnéise

Idirghníomhaíocht leis na húdaráis phoiblí

IGOVANYS

D’idirghníomhaigh an freagróir leis na húdaráis phoiblí

9

I gCÁS IU<> 1 agus IU<> 2 ANSIN 9

Daoine aonair i gcás IU = 1 nó IU = 2

Díorthaithe

1

NÓ I gCÁS IGOVIP = 1 nó IGOVIDB = 1 nó IGOV12IF = 1 nó IGOV12FM = 1 nó IGOVAPR = 1 nó IGOVPOST = 1 nó IGOVTAX1 = 1 nó IGOVODC = 1 nó IGOVBE = 1 nó IGOVRCC = 1 ANSIN 1

0

NÓ 0

07. Rannpháirtíocht sa tsochaí faisnéise

Idirghníomhaíocht leis na húdaráis phoiblí

IIGOVDU

Saincheisteanna nuair a bhaineadh úsáid as suíomh gréasáin nó aip na n-údarás poiblí nó na seirbhísí poiblí le 12 mhí anuas – bhí sé deacair an suíomh gréasáin nó aip a úsáid (e.g. ní raibh sé soláimhsithe, ní raibh an fhoclaíocht soiléir, níor míníodh an nós imeachta go maith)

1

Tic curtha ann

Daoine aonair i gcás IGOVANYS = 1

Bailithe

0

Gan tic curtha ann

9

Ní bhaineann le hábhar

07. Rannpháirtíocht sa tsochaí faisnéise

Idirghníomhaíocht leis na húdaráis phoiblí

IIGOVTP

Saincheisteanna nuair a bhaineadh úsáid as suíomh gréasáin nó aip na n-údarás poiblí nó na seirbhísí poiblí le 12 mhí anuas – fadhbanna teicniúla a tharla nuair a baineadh úsáid as suíomh gréasáin nó aip (e.g. luchtú fada, cliseadh suíomh gréasáin)

1

Tic curtha ann

Daoine aonair i gcás IGOVANYS = 1

Bailithe

0

Gan tic curtha ann

9

Ní bhaineann le hábhar

07. Rannpháirtíocht sa tsochaí faisnéise

Idirghníomhaíocht leis na húdaráis phoiblí

IIGOVEID

(Roghnach)

Saincheisteanna nuair a bhaineadh úsáid as suíomh gréasáin nó aip na n-údarás poiblí nó na seirbhísí poiblí le 12 mhí anuas – fadhbanna leis an ríomhshíniú nó an ríomh-shainaitheantais a úsáid (eID) (roghnach)

1

Tic curtha ann

Daoine aonair i gcás IGOVANYS = 1

Bailithe

0

Gan tic curtha ann

Bán

Aon cheann de na roghanna sin

9

Ní bhaineann le hábhar

07. Rannpháirtíocht sa tsochaí faisnéise

Idirghníomhaíocht leis na húdaráis phoiblí

IIGOVPAY

(Roghnach)

Saincheisteanna nuair a bhaineadh úsáid as suíomh gréasáin nó aip na n-údarás poiblí nó na seirbhísí poiblí le 12 mhí anuas – ní raibh an freagróir in ann íocaíocht a dhéanamh tríd an suíomh gréasáin nó an aip (e.g. de bharr easpa rochtana ar na modhanna íocaíochta ba ghá) (roghnach)

1

Tic curtha ann

Daoine aonair i gcás IGOVANYS = 1

Bailithe

0

Gan tic curtha ann

Bán

Aon cheann de na roghanna sin

9

Ní bhaineann le hábhar

07. Rannpháirtíocht sa tsochaí faisnéise

Idirghníomhaíocht leis na húdaráis phoiblí

IIGOVMOB

Saincheisteanna nuair a bhaineadh úsáid as suíomh gréasáin nó aip na n-údarás poiblí nó na seirbhísí poiblí le 12 mhí anuas – ní raibh an freagróir in ann rochtain a fháil ar an tseirbhís ar fhón cliste nó ar tháibléad (e.g. leagan den ghaireas nach raibh chomhoiriúnach nó feidhmchláir nach raibh ar fáil)

1

Tic curtha ann

Daoine aonair i gcás IGOVANYS = 1

Bailithe

0

Gan tic curtha ann

9

Ní bhaineann le hábhar

07. Rannpháirtíocht sa tsochaí faisnéise

Idirghníomhaíocht leis na húdaráis phoiblí

IIGOVOTH

Saincheisteanna nuair a bhaineadh úsáid as suíomh gréasáin nó aip na n-údarás poiblí nó na seirbhísí poiblí le 12 mhí anuas – saincheist eile

1

Tic curtha ann

Daoine aonair i gcás IGOVANYS = 1

Bailithe

0

Gan tic curtha ann

9

Ní bhaineann le hábhar

07. Rannpháirtíocht sa tsochaí faisnéise

Idirghníomhaíocht leis na húdaráis phoiblí

IIGOVX

Níor tháinig aon saincheist chun cinn nuair a bhain an freagróir úsáid as suíomh gréasáin nó aip na n-údarás phoiblí nó na seirbhísí poiblí le 12 mhí anuas

1

Tic curtha ann

Daoine aonair i gcás IGOVANYS = 1

Bailithe

0

Gan tic curtha ann

9

Ní bhaineann le hábhar

07. Rannpháirtíocht sa tsochaí faisnéise

Ríomhthráchtáil

IBUY

An ceannachán deireanach nó an t-ordú deireanach d’earraí nó de sheirbhísí ar an idirlíon le haghaidh úsáid phríobháideach

1

Laistigh de na 3 mhí a chuaigh thart

Daoine aonair i gcás IU = 1 nó IU = 2

Bailithe

2

Idir 3 mhí agus bliain amháin ó shin

3

Níos mó na bliain amháin ó shin

4

Níor ceannaíodh ná níor ordaíodh aon rud riamh ar an idirlíon

Bán

Ní luaitear

9

Ní bhaineann le hábhar

07. Rannpháirtíocht sa tsochaí faisnéise

Ríomhthráchtáil

BCLOT1

An úsáid a baineadh as an idirlíon ar mhaithe le héadaí a cheannach (lena n-áirítear éadaí spóirt), bróga nó gabhálais (amhail málaí, seodra) ó ghnóthais nó ó dhaoine príobháideacha (lena n-áirítear earraí úsáidte) trí shuíomh gréasáin nó aip chun críoch phríobháideach le 3 mhí anuas

1

Tic curtha ann

Daoine aonair i gcás

IBUY = 1

Bailithe

0

Gan tic curtha ann

9

Ní bhaineann le hábhar

07. Rannpháirtíocht sa tsochaí faisnéise

Ríomhthráchtáil

BSPG

An úsáid a baineadh as an idirlíon ar mhaithe le hearraí spóirt a cheannach (seachas éadaí spóirt) ó ghnóthais nó ó dhaoine príobháideacha (lena n-áirítear earraí úsáidte) trí shuíomh gréasáin nó aip le haghaidh úsáid phríobháideach le 3 mhí anuas

1

Tic curtha ann

Daoine aonair i gcás IBUY = 1

Bailithe

0

Gan tic curtha ann

9

Ní bhaineann le hábhar

07. Rannpháirtíocht sa tsochaí faisnéise

Ríomhthráchtáil

BCG

An úsáid a baineadh as an idirlíon ar mhaithe le bréagáin nó earraí cúram leanaí a cheannach (amhail clúidíní, buidéil, bugaithe linbh) ó ghnóthais nó ó dhaoine príobháideacha (lena n-áirítear earraí úsáidte) trí shuíomh gréasáin nó aip le haghaidh úsáid phríobháideach le 3 mhí anuas

1

Tic curtha ann

Daoine aonair i gcás IBUY = 1

Bailithe

0

Gan tic curtha ann

9

Ní bhaineann le hábhar

07. Rannpháirtíocht sa tsochaí faisnéise

Ríomhthráchtáil

BFURN1

An úsáid a baineadh as an idirlíon ar mhaithe le troscán, earraí tí (amhail cairpéid nó cuirtíní) a cheannach nó táirgí garraíodóireachta (amhail uirlisí, plandaí) ó ghnóthais nó ó dhaoine príobháideacha (lena n-áirítear earraí úsáidte) trí shuíomh gréasáin nó aip le haghaidh úsáid phríobháideach le 3 mhí anuas

1

Tic curtha ann

Daoine aonair i gcás IBUY = 1

Bailithe

0

Gan tic curtha ann

9

Ní bhaineann le hábhar

07. Rannpháirtíocht sa tsochaí faisnéise

Ríomhthráchtáil

BMUSG

An úsáid a baineadh as an idirlíon ar mhaithe le ceol i bhfoirm dlúthdhioscaí, ceirníní vinile etc a cheannach ó ghnóthais nó ó dhaoine príobháideacha (lena n-áirítear earraí úsáidte) trí shuíomh gréasáin nó aip le haghaidh úsáid phríobháideach le 3 mhí anuas

1

Tic curtha ann

Daoine aonair i gcás IBUY = 1

Bailithe

0

Gan tic curtha ann

9

Ní bhaineann le hábhar

07. Rannpháirtíocht sa tsochaí faisnéise

Ríomhthráchtáil

BFLMG

An úsáid a baineadh as an idirlíon ar mhaithe le scannáin nó sraitheanna i bhfoirm DVD, Blu-ray etc. a cheannach ó ghnóthais nó ó dhaoine príobháideacha (lena n-áirítear earraí úsáidte) trí shuíomh gréasáin nó aip le haghaidh úsáid phríobháideach le 3 mhí anuas

1

Tic curtha ann

Daoine aonair i gcás IBUY = 1

Bailithe

0

Gan tic curtha ann

9

Ní bhaineann le hábhar

07. Rannpháirtíocht sa tsochaí faisnéise

Ríomhthráchtáil

BBOOKNLG

An úsáid a baineadh as an idirlíon ar mhaithe le leabhair, irisí nó nuachtáin chlóite a cheannach ó ghnóthais nó ó dhaoine príobháideacha (lena n-áirítear earraí úsáidte) trí shuíomh gréasáin nó aip le haghaidh úsáid phríobháideach le 3 mhí anuas

1

Tic curtha ann

Daoine aonair i gcás IBUY = 1

Bailithe

0

Gan tic curtha ann

9

Ní bhaineann le hábhar

07. Rannpháirtíocht sa tsochaí faisnéise

Ríomhthráchtáil

BHARD1

An úsáid a baineadh as an idirlíon ar mhaithe le ríomhairí, táibléid, fóin phóca nó gabhálais a cheannach ó ghnóthais nó ó dhaoine príobháideacha (lena n-áirítear earraí úsáidte) trí shuíomh gréasáin nó aip le haghaidh úsáid phríobháideach le 3 mhí anuas

1

Tic curtha ann

Daoine aonair i gcás IBUY = 1

Bailithe

0

Gan tic curtha ann

9

Ní bhaineann le hábhar

07. Rannpháirtíocht sa tsochaí faisnéise

Ríomhthráchtáil

BEEQU1

An úsáid a baineadh as an idirlíon ar mhaithe le ríomhtháirgí tomhaltóra (amhail teilifíseáin, steiréisheinnteoirí, ceamaraí, barraí fuaime nó callairí cliste, cúntóirí fíorúla) nó fearais tí (amhail meaisíní níocháin) a cheannach ó fhiontair nó ó dhaoine príobháideacha (lena n-áirítear earraí úsáidte) trí shuíomh gréasáin nó aip le haghaidh úsáid phríobháideach le 3 mhí anuas

1

Tic curtha ann

Daoine aonair i gcás IBUY = 1

Bailithe

0

Gan tic curtha ann

9

Ní bhaineann le hábhar

07. Rannpháirtíocht sa tsochaí faisnéise

Ríomhthráchtáil

BMED1

An úsáid a baineadh as an idirlíon ar mhaithe le táirgí íocshláinte nó forlíontaí cothaithe amhail vitimíní (seachas oidis íocshláinte a athnuachan ar líne) a cheannach ó ghnóthais nó ó dhaoine príobháideacha (lena n-áirítear earraí úsáidte) trí shuíomh gréasáin nó aip le haghaidh úsáid phríobháideach le 3 mhí anuas

1

Tic curtha ann

Daoine aonair i gcás IBUY = 1

Bailithe

0

Gan tic curtha ann

9

Ní bhaineann le hábhar

07. Rannpháirtíocht sa tsochaí faisnéise

Ríomhthráchtáil

BFDR

An úsáid a baineadh as an idirlíon ar mhaithe le seachadtaí ó bhialanna, ó shraithbhialanna mearbhia, ó sheirbhísí lónadóireachta a cheannach ó ghnóthais nó ó dhaoine príobháideacha trí shuíomh gréasáin nó aip le haghaidh úsáid phríobháideach le 3 mhí anuas

1

Tic curtha ann

Daoine aonair i gcás IBUY = 1

Bailithe

0

Gan tic curtha ann

9

Ní bhaineann le hábhar

07. Rannpháirtíocht sa tsochaí faisnéise

Ríomhthráchtáil

BFDS

An úsáid a baineadh as an idirlíon ar mhaithe le bia nó deochanna ó shiopaí nó paca chun béile a réiteach ó sholáthraithe a cheannach ó ghnóthais nó ó dhaoine príobháideacha trí shuíomh gréasáin nó aip le haghaidh úsáid phríobháideach le 3 mhí anuas

1

Tic curtha ann

Daoine aonair i gcás IBUY = 1

Bailithe

0

Gan tic curtha ann

9

Ní bhaineann le hábhar

07. Rannpháirtíocht sa tsochaí faisnéise

Ríomhthráchtáil

BCBW

An úsáid a baineadh as an idirlíon ar mhaithe le táirgí cosmaideacha, áilleachta nó folláine a cheannach ó ghnóthais nó ó dhaoine príobháideacha (lena n-áirítear earraí úsáidte) trí shuíomh gréasáin nó aip le haghaidh úsáid phríobháideach le 3 mhí anuas

1

Tic curtha ann

Daoine aonair i gcás IBUY = 1

Bailithe

0

Gan tic curtha ann

9

Ní bhaineann le hábhar

07. Rannpháirtíocht sa tsochaí faisnéise

Ríomhthráchtáil

BCPH

An úsáid a baineadh as an idirlíon ar mhaithe le táirgí glantacháin nó táirgí sláinteachais phearsanta (amhail scuaba fiacla, ciarsúir, glantaigh níocháin, ceirteacha glantacháin) a cheannach ó ghnóthais nó ó dhaoine príobháideacha (lena n-áirítear earraí úsáidte) trí shuíomh gréasáin nó aip le haghaidh úsáid phríobháideach le 3 mhí anuas

1

Tic curtha ann

Daoine aonair i gcás IBUY = 1

Bailithe

0

Gan tic curtha ann

9

Ní bhaineann le hábhar

07. Rannpháirtíocht sa tsochaí faisnéise

Ríomhthráchtáil

BBMC

An úsáid a baineadh as an idirlíon ar mhaithe le rothair, móipéidí, cairr nó fheithiclí eile nó a bpáirteanna spártha a cheannach ó ghnóthais nó ó dhaoine príobháideacha (lena n-áirítear earraí úsáidte) trí shuíomh gréasáin nó aip le haghaidh úsáid phríobháideach le 3 mhí anuas

1

Tic curtha ann

Daoine aonair i gcás IBUY = 1

Bailithe

0

Gan tic curtha ann

9

Ní bhaineann le hábhar

07. Rannpháirtíocht sa tsochaí faisnéise

Ríomhthráchtáil

BOPG

An úsáid a baineadh as an idirlíon ar mhaithe le hearraí iarbhír a cheannach ó ghnóthais nó ó dhaoine príobháideacha (lena n-áirítear earraí úsáidte) trí shuíomh gréasáin nó aip le haghaidh úsáid phríobháideach le 3 mhí anuas

1

Tic curtha ann

Daoine aonair i gcás IBUY = 1

Bailithe

0

Gan tic curtha ann

9

Ní bhaineann le hábhar

07. Rannpháirtíocht sa tsochaí faisnéise

Ríomhthráchtáil

BPG_ANY

An úsáid a baineadh as an idirlíon ar mhaithe le haon cheann de na hearraí iarmhír liostáilte a cheannach ó ghnóthais nó ó dhaoine príobháideacha (lena n-áirítear earraí úsáidte) trí shuíomh gréasáin nó aip le haghaidh úsáid phríobháideach le 3 mhí anuas

9

I gCÁS IBUY = Bán nó IBUY<> 1 ANSIN 9

Daoine aonair i gcás IBUY = 1

Díorthaithe

1

NÓ I gCÁS BCLOT1 = 1 nó BSPG = 1 nó BCG = 1 nó BFURN1 = 1 nó BMUSG = 1 nó BFLMG = 1 nó BBOOKNLG = 1 nó BHARD1 = 1 nó BEEQU1 = 1 nó BMED1 = 1 nó BFDR = 1 nó BFDS = 1 nó BCBW = 1 nó BCPH = 1 nó BBMC = 1 nó BOPG = 1 ANSIN 1

0

NÓ 0

07. Rannpháirtíocht sa tsochaí faisnéise

Ríomhthráchtáil

BPG_DOM

An úsáid a baineadh as an idirlíon ar mhaithe le hearraí a cheannach trí shuíomh gréasáin nó aip le 3 mhí anuas ó dhíoltóirí náisiúnta (ó ghnóthais nó ó dhaoine príobháideacha)

1

Tic curtha ann

Daoine aonair i gcás BPG_ANY = 1

Bailithe

0

Gan tic curtha ann

9

Ní bhaineann le hábhar

07. Rannpháirtíocht sa tsochaí faisnéise

Ríomhthráchtáil

BPG_EU

An úsáid a baineadh as an idirlíon ar mhaithe le hearraí a cheannach trí shuíomh gréasáin nó aip le 3 mhí anuas ó dhíoltóirí ó thíortha eile san Aontas Eorpach (ó ghnóthais nó ó dhaoine príobháideacha)

1

Tic curtha ann

Daoine aonair i gcás BPG_ANY = 1

Bailithe

0

Gan tic curtha ann

9

Ní bhaineann le hábhar

07. Rannpháirtíocht sa tsochaí faisnéise

Ríomhthráchtáil

BPG_WRLD

An úsáid a baineadh as an idirlíon ar mhaithe le hearraí a cheannach trí shuíomh gréasáin nó aip le 3 mhí anuas ó dhíoltóirí ón gcuid eile den domhan (ó ghnóthais nó ó dhaoine príobháideacha)

1

Tic curtha ann

Daoine aonair i gcás BPG_ANY = 1

Bailithe

0

Gan tic curtha ann

9

Ní bhaineann le hábhar

07. Rannpháirtíocht sa tsochaí faisnéise

Ríomhthráchtáil

BPG_UNK

An úsáid a baineadh as an idirlíon ar mhaithe le hearraí a cheannach trí shuíomh gréasáin nó aip le 3 mhí anuas ó dhíoltóirí nach eol a dtír thionscnaimh (ó ghnóthais nó ó dhaoine príobháideacha)

1

Tic curtha ann

Daoine aonair i gcás BPG_ANY = 1

Bailithe

0

Gan tic curtha ann

9

Ní bhaineann le hábhar

07. Rannpháirtíocht sa tsochaí faisnéise

Ríomhthráchtáil

BPG_PP

Earraí a cheannaíodh ó dhuine príobháideach trí shuíomh gréasáin nó aip

1

Is féidir

Daoine aonair i gcás BPG_ANY = 1

Bailithe

0

Ní féidir

Bán

Ní luaitear

9

Ní bhaineann le hábhar

07. Rannpháirtíocht sa tsochaí faisnéise

Ríomhthráchtáil

BMUSS

An úsáid a baineadh as an idirlíon ar mhaithe le seachadtaí a cheannach ó bhialanna, ó shraithbhialanna mearbhia, seirbhíse lónadóireachta ó ghnóthais nó ó dhaoine príobháideacha trí shuíomh gréasáin nó aip le haghaidh úsáid phríobháideach le 3 mhí anuas

1

Tic curtha ann

Daoine aonair i gcás BPG_ANY = 1

Bailithe

0

Gan tic curtha ann

9

Ní bhaineann le hábhar

07. Rannpháirtíocht sa tsochaí faisnéise

Ríomhthráchtáil

BFLMS

An úsáid a baineadh as an idirlíon ar mhaithe le seirbhís tseirbhís sruthaithe nó íoslódálacha a cheannach nó síntiús a thógáil le haghaidh scannáin nó sraitheanna trí shuíomh gréasáin nó aip le haghaidh úsáid phríobháideach le 3 mhí anuas

1

Tic curtha ann

Daoine aonair i gcás IBUY = 1

Bailithe

0

Gan tic curtha ann

9

Ní bhaineann le hábhar

07. Rannpháirtíocht sa tsochaí faisnéise

Ríomhthráchtáil

BBOOKNLS

An úsáid a baineadh as an idirlíon ar mhaithe le ríomhleabhair, irisí ar líne nó nuachtáin ar líne a cheannach nó síntiús a ghlacadh trí shuíomh gréasáin nó aip le 3 mhí anuas le haghaidh úsáid phríobháideach

1

Tic curtha ann

Daoine aonair i gcás IBUY = 1

Bailithe

0

Gan tic curtha ann

9

Ní bhaineann le hábhar

07. Rannpháirtíocht sa tsochaí faisnéise

Ríomhthráchtáil

BGAMES

An úsáid a baineadh as an idirlíon ar mhaithe le cluichí ar líne nó cluichí mar íosládálacha a cheannach nó síntiús a ghlacadh le haghaidh fóin chliste, táibléid, ríomhairí nó consóil chluichí trí shuíomh gréasáin nó aip le haghaidh úsáid phríobháideach le 3 mhí anuas

1

Tic curtha ann

Daoine aonair i gcás IBUY = 1

Bailithe

0

Gan tic curtha ann

9

Ní bhaineann le hábhar

07. Rannpháirtíocht sa tsochaí faisnéise

Ríomhthráchtáil

BSOFTS

An úsáid a baineadh as an idirlíon ar mhaithe le bogearraí ríomhaireachta a cheannach nó síntiús a ghlacadh nó bogearraí eile ina n-íoslódálacha lena n-áirítear uasghráduithe trí shuíomh gréasáin nó aip le haghaidh úsáid phríobháideach le 3 mhí anuas

1

Tic curtha ann

Daoine aonair i gcás IBUY = 1

Bailithe

0

Gan tic curtha ann

9

Ní bhaineann le hábhar

07. Rannpháirtíocht sa tsochaí faisnéise

Ríomhthráchtáil

BHLFTS

An úsáid a baineadh as an idirlíon ar mhaithe le haipeanna a cheannach nó síntiús a ghlacadh, aipeanna a bhaineann leis an tsláinte agus an fholláine (seachas aipeanna saor in aisce) trí shuíomh gréasáin nó aip le haghaidh úsáid phríobháideach le 3 mhí anuas

1

Tic curtha ann

Daoine aonair i gcás IBUY = 1

Bailithe

0

Gan tic curtha ann

9

Ní bhaineann le hábhar

07. Rannpháirtíocht sa tsochaí faisnéise

Ríomhthráchtáil

BAPP

An úsáid a baineadh as an idirlíon ar mhaithe le haipeanna eile a cheannach nó síntiús a ghlacadh (amhail aipeanna a bhaineann le teangacha a fhoghlaim, le taisteal nó le tuar na haimsire) (seachas aipeanna saor in aisce) trí shuíomh gréasáin nó aip le haghaidh úsáid phríobháideach le 3 mhí anuas

1

Tic curtha ann

Daoine aonair i gcás IBUY = 1

Bailithe

0

Gan tic curtha ann

9

Ní bhaineann le hábhar

07. Rannpháirtíocht sa tsochaí faisnéise

Ríomhthráchtáil

BSTICK

An úsáid a baineadh as an idirlíon ar mhaithe le ticéid le haghaidh imeachtaí spóirt a cheannach trí shuíomh gréasáin nó aip le haghaidh úsáid phríobháideach le 3 mhí anuas

1

Tic curtha ann

Daoine aonair i gcás IBUY = 1

Bailithe

0

Gan tic curtha ann

9

Ní bhaineann le hábhar

07. Rannpháirtíocht sa tsochaí faisnéise

Ríomhthráchtáil

BCTICK

An úsáid a baineadh as an idirlíon ar mhaithe le ticéid le haghaidh imeachtaí cultúir nó imeachtaí eile a cheannach (amhail ticéid le haghaidh pictiúrlainne, ceolchoirmeacha nó aontaí,) trí shuíomh gréasáin nó aip le haghaidh úsáid phríobháideach le 3 mhí anuas

1

Tic curtha ann

Daoine aonair i gcás IBUY = 1

Bailithe

0

Gan tic curtha ann

9

Ní bhaineann le hábhar

07. Rannpháirtíocht sa tsochaí faisnéise

Ríomhthráchtáil

BSIMC

An úsáid a baineadh as an idirlíon ar mhaithe le síntiús leis an idirlín nó le naisc fóin chliste a cheannach trí shuíomh gréasáin nó aip le haghaidh úsáid phríobháideach le 3 mhí anuas

1

Tic curtha ann

Daoine aonair i gcás IBUY = 1

Bailithe

0

Gan tic curtha ann

9

Ní bhaineann le hábhar

07. Rannpháirtíocht sa tsochaí faisnéise

Ríomhthráchtáil

BSUTIL

An úsáid a baineadh as an idirlíon ar mhaithe le síntiús le seirbhísí soláthar leictreachais, uisce nó téimh, diúscairt dramhaíola nó seirbhísí dá samhail sin trí shuíomh gréasáin nó aip le haghaidh úsáid phríobháideach le 3 mhí anuas

1

Tic curtha ann

Daoine aonair i gcás IBUY = 1

Bailithe

0

Gan tic curtha ann

9

Ní bhaineann le hábhar

07. Rannpháirtíocht sa tsochaí faisnéise

Ríomhthráchtáil

BHHS

An úsáid a baineadh as an idirlíon ar mhaithe le seirbhísí teaghlaigh a cheannach (amhail seirbhísí glantacháin, feighlíocht leanaí, deisiúcháin, garraíodóireachta) (lena n-áirítear i gcás ina gceannaítear seirbhísí ó dhaoine príobháideacha) trí shuíomh gréasáin nó aip le haghaidh úsáid phríobháideach le 3 mhí anuas

1

Tic curtha ann

Daoine aonair i gcás IBUY = 1

Bailithe

0

Gan tic curtha ann

9

Ní bhaineann le hábhar

07. Rannpháirtíocht sa tsochaí faisnéise

Ríomhthráchtáil

BHHS_PP

An úsáid a baineadh as an idirlíon ar mhaithe le seirbhísí teaghlaigh a cheannach ó dhaoine príobháideacha trí shuíomh gréasáin nó aip le haghaidh úsáid phríobháideach le 3 mhí anuas

1

Is féidir

Daoine aonair i gcás BHHS = 1

Bailithe

0

Ní féidir

Bán

Ní luaitear

9

Ní bhaineann le hábhar

07. Rannpháirtíocht sa tsochaí faisnéise

Ríomhthráchtáil

BTPS_E

An úsáid a baineadh as an idirlíon ar mhaithe le seirbhísí taistil a cheannach ó fhiontar iompair amhail ticéad bus, eitleáin nó traenach nó turas tacsaí trí shuíomh gréasáin nó aip le haghaidh úsáid phríobháideach le 3 mhí anuas

1

Tic curtha ann

Daoine aonair i gcás IBUY = 1

Bailithe

0

Gan tic curtha ann

9

Ní bhaineann le hábhar

07. Rannpháirtíocht sa tsochaí faisnéise

Ríomhthráchtáil

BTPS_PP

An úsáid a baineadh as an idirlíon ar mhaithe le seirbhísí taistil a ceannach ó dhuine príobháideach trí shuíomh gréasáin nó aip le haghaidh úsáid phríobháideach le 3 mhí anuas

1

Tic curtha ann

Daoine aonair i gcás IBUY = 1

Bailithe

0

Gan tic curtha ann

9

Ní bhaineann le hábhar

07. Rannpháirtíocht sa tsochaí faisnéise

Ríomhthráchtáil

BRA_E

An úsáid a baineadh as an idirlíon ar mhaithe le cóiríocht a fháil ar cíos ó fhiontair amhail óstáin nó gníomhairí taistil trí shuíomh gréasáin nó aip le haghaidh úsáid phríobháideach le 3 mhí anuas

1

Tic curtha ann

Daoine aonair i gcás IBUY = 1

Bailithe

0

Gan tic curtha ann

9

Ní bhaineann le hábhar

06. Rannpháirtíocht sa tsochaí faisnéise

Ríomhthráchtáil

BRA_PP

An úsáid a baineadh as an idirlíon ar mhaithe le cóiríocht a fháil ar cíos ó dhuine príobháideach trí shuíomh gréasáin nó aip le haghaidh úsáid phríobháideach le 3 mhí anuas

1

Tic curtha ann

Daoine aonair i gcás IBUY = 1

Bailithe

0

Gan tic curtha ann

9

Ní bhaineann le hábhar

07. Rannpháirtíocht sa tsochaí faisnéise

Ríomhthráchtáil

BOTS (roghnach)

An úsáid a baineadh as an idirlíon ar mhaithe le haon seirbhís eile a ceannach (seachas seirbhísí airgeadais agus árachais) trí shuíomh gréasáin nó aip le haghaidh úsáid phríobháideach le 3 mhí anuas

(roghnach)

1

Is féidir

Daoine aonair i gcás IBUY = 1

Bailithe

0

Ní féidir

Bán

Aon cheann de na roghanna sin nó Ní Luaitear

9

Ní bhaineann le hábhar

07. Rannpháirtíocht sa tsochaí faisnéise

Ríomhthráchtáil

BFIN_IN1

An úsáid a baineadh as an idirlíon ar mhaithe le polasaithe árachais, lena n-áirítear árachas taistil a cheannach, chomh maith le hárachas mar phacáiste in éindí le ticéad eitleáin, mar shampla, trí shuíomh gréasáin nó aip chun críoch phríobháideach le 3 mhí anuas

1

Tic curtha ann

Daoine aonair i gcás IU = 1

Bailithe

0

Gan tic curtha ann

9

Ní bhaineann le hábhar

07. Rannpháirtíocht sa tsochaí faisnéise

Ríomhthráchtáil

BFIN_CR1

An úsáid a baineadh as an idirlíon ar mhaithe le hiasacht nó morgáiste a fháil nó chun creidmheas ó bhanc nó ó sholáthraithe airgeadais eile a shocrú trí shuíomh gréasáin nó aip chun críoch phríobháideach le 3 mhí anuas

1

Tic curtha ann

Daoine aonair i gcás IU = 1

Bailithe

0

Gan tic curtha ann

9

Ní bhaineann le hábhar

07. Rannpháirtíocht sa tsochaí faisnéise

Ríomhthráchtáil

BFIN_SH1

An úsáid a baineadh as an idirlíon ar mhaithe le scaireanna, bannaí, aonaid cistí nó sócmhainní airgeadais eile a cheannach nó a dhíol trí shuíomh gréasáin nó aip chun críoch phríobháideach le 3 mhí anuas

1

Tic curtha ann

Daoine aonair i gcás IU = 1

Bailithe

0

Gan tic curtha ann

9

Ní bhaineann le hábhar

07. Rannpháirtíocht sa tsochaí faisnéise

Nasc leis an idirlíon áit ar bith

IOT_DEM

An úsáid a baineadh as teirmeastat, méadar fóntais, soilse, breiseáin nó réitigh bainistíochta fuinnimh eile atá nasctha leis an idirlíon, i dteach an fhreagróra chun críoch phríobháideach

1

Tic curtha ann

Daoine aonair i gcás IU = 1

Bailithe

0

Gan tic curtha ann

9

Ní bhaineann le hábhar

07. Rannpháirtíocht sa tsochaí faisnéise

Nasc leis an idirlíon áit ar bith

IOT_DSEC

An úsáid a baineadh as córais aláraim baile, brathadóir deataigh, ceamaraí slándála, glais ar dhoirse nó réitigh slándála nó sábháilteachta eile atá nasctha leis an idirlíon i dteach an fhreagróra chun críoch phríobháideach

1

Tic curtha ann

Daoine aonair i gcás IU = 1

Bailithe

0

Gan tic curtha ann

9

Ní bhaineann le hábhar

07. Rannpháirtíocht sa tsochaí faisnéise

Nasc leis an idirlíon áit ar bith

IOT_DHA

An úsáid a baineadh as fearais tí amhail folúsghlantóirí róbait, cuisneoirí, oighinn, meaisíní caifé atá nasctha leis an idirlíon chun críoch phríobháideach

1

Tic curtha ann

Daoine aonair i gcás IU = 1

Bailithe

0

Gan tic curtha ann

9

Ní bhaineann le hábhar

07. Rannpháirtíocht sa tsochaí faisnéise

Nasc leis an idirlíon áit ar bith

IOT_DVA

An úsáid a baineadh as cúntóir fíorúil i bhfoirm callaire chliste nó i bhfoirm aipe chun críoch phríobháideach

1

Tic curtha ann

Daoine aonair i gcás IU = 1

Bailithe

0

Gan tic curtha ann

9

Ní bhaineann le hábhar

07. Rannpháirtíocht sa tsochaí faisnéise

Nasc leis an idirlíon áit ar bith

IOT_DX

Níor bhain freagróir úsáid as aon cheann de na gairis atá nasctha leis an idirlíon ar mhaithe le fuinnimh a bhainistiú, le réitigh a fháil ar chúrsaí slándála nó sábháilteachta, le fearais tí ná le cúntóirí fíorúla chun críoch phríobháideach

1

Tic curtha ann

Daoine aonair ina bhfuil/i gcás (IOT_DEM = Bán nó IOT_DEM = 0) agus (IOT_DSEC = Bán nó IOT_DSEC = 0) agus (IOT_DHA = Bán nó IOT_DHA = 0) agus (IOT_DVA = Bán nó IOT_DVA = 0)

Bailithe

0

Gan tic curtha ann

9

Ní bhaineann le hábhar

07. Rannpháirtíocht sa tsochaí faisnéise

Nasc leis an idirlíon áit ar bith

IOT_BDK

Na cúiseanna nár úsáideadh aon cheann de na gairis atá nasctha leis an idirlíon ar mhaithe le fuinnimh a bhainistiú, le réitigh a fháil ar chúrsaí slándála nó sábháilteachta, le fearais tí ná le cúntóirí fíorúla chun críoch phríobháideach – ní raibh a fhios ag an bhfreagróir go raibh gairis ná córais den sórt sin ann

1

Tic curtha ann

Daoine aonair i gcás IOT_DX = 1

Bailithe

0

Gan tic curtha ann

9

Ní bhaineann le hábhar

07. Rannpháirtíocht sa tsochaí faisnéise

Nasc leis an idirlíon áit ar bith

IOT_BNN

Na cúiseanna nár úsáideadh aon cheann de na gairis atá nasctha leis an idirlíon ar mhaithe le fuinnimh a bhainistiú, le réitigh a fháil ar chúrsaí slándála nó sábháilteachta, le fearais tí ná le cúntóirí fíorúla chun críoch phríobháideach – ní raibh aon ghá ag an bhfreagróir leis na gairis ná na córais nasctha sin

1

Tic curtha ann

Daoine aonair i gcás IOT_BDK = 0

Bailithe

0

Gan tic curtha ann

9

Ní bhaineann le hábhar

07. Rannpháirtíocht sa tsochaí faisnéise

Nasc leis an idirlíon áit ar bith

IOT_BCST

Na cúiseanna nár úsáideadh aon cheann de na gairis atá nasctha leis an idirlíon ar mhaithe le fuinnimh a bhainistiú, le réitigh a fháil ar chúrsaí slándála nó sábháilteachta, le fearais tí ná le cúntóirí fíorúla chun críoch phríobháideach – costais ró-ard

1

Tic curtha ann

Daoine aonair i gcás IOT_BDK = 0

Bailithe

0

Gan tic curtha ann

9

Ní bhaineann le hábhar

07. Rannpháirtíocht sa tsochaí faisnéise

Nasc leis an idirlíon áit ar bith

IOT_BLC

Na cúiseanna nár úsáideadh aon cheann de na gairis ata nasctha leis an idirlíon ar mhaithe le fuinnimh a bhainistiú, le réitigh a fháil ar chúrsaí slándála nó sábháilteachta, le fearais tí ná le cúntóirí fíorúla chun críoch phríobháideach – easpa comhoiriúnachta le gairis eile nó le córais eile

1

Tic curtha ann

Daoine aonair i gcás IOT_BDK = 0

Bailithe

0

Gan tic curtha ann

9

Ní bhaineann le hábhar

07. Rannpháirtíocht sa tsochaí faisnéise

Nasc leis an idirlíon áit ar bith

IOT_BLSK

Na cúiseanna nár úsáideadh aon cheann de na gairis atá nasctha leis an idirlíon ar mhaithe le fuinnimh a bhainistiú, le réitigh a fháil ar chúrsaí slándála nó sábháilteachta, le fearais tí ná le cúntóirí fíorúla chun críoch phríobháideach – easpa scileanna chun na gairis nó na córais sin a úsáid

1

Tic curtha ann

Daoine aonair i gcás IOT_BDK = 0

Bailithe

0

Gan tic curtha ann

9

Ní bhaineann le hábhar

07. Rannpháirtíocht sa tsochaí faisnéise

Nasc leis an idirlíon áit ar bith

IOT_BCPP

Na cúiseanna nár úsáideadh aon cheann de na gairis atá nasctha leis an idirlíon ar mhaithe le fuinnimh a bhainistiú, le réitigh a fháil ar chúrsaí slándála nó sábháilteachta, le fearais tí ná le cúntóirí fíorúla chun críoch phríobháideach – imní maidir le príobháideachas agus leis na sonraí i leith an fhreagróra a chosaint, sonraí a ghineann na gairis nó na córais sin

1

Tic curtha ann

Daoine aonair i gcás IOT_BDK = 0

Bailithe

0

Gan tic curtha ann

9

Ní bhaineann le hábhar

07. Rannpháirtíocht sa tsochaí faisnéise

Nasc leis an idirlíon áit ar bith

IOT_BCSC

Na cúiseanna nár úsáideadh aon cheann de na gairis atá nasctha leis an idirlíon ar mhaithe le fuinnimh a bhainistiú, le réitigh a fháil ar chúrsaí slándála nó sábháilteachta, le fearais tí ná le cúntóirí fíorúla chun críoch phríobháideach – imní faoi chúrsaí slándála (e.g. go ndéanfar an gaireas nó an córas a haiceáil)

1

Tic curtha ann

Daoine aonair i gcás IOT_BDK = 0

Bailithe

0

Gan tic curtha ann

9

Ní bhaineann le hábhar

07. Rannpháirtíocht sa tsochaí faisnéise

Nasc leis an idirlíon áit ar bith

IOT_BCSH

Na cúiseanna nár úsáideadh aon cheann de na gairis atá nasctha leis an idirlíon ar mhaithe le fuinnimh a bhainistiú, le réitigh a fháil ar chúrsaí slándála nó sábháilteachta, le fearais tí ná le cúntóirí fíorúla chun críoch phríobháideach – imní maidir le cúrsaí sláinte (e.g. go bhféadadh timpiste, gortú nó fadhb sláinte a bheith mar thoradh ar úsáid an ghairis nó an chórais)

1

Tic curtha ann

Daoine aonair i gcás IOT_BDK = 0

Bailithe

0

Gan tic curtha ann

9

Ní bhaineann le hábhar

07. Rannpháirtíocht sa tsochaí faisnéise

Nasc leis an idirlíon áit ar bith

IOT_BOTH

Na cúiseanna nár úsáideadh aon cheann de na gairis atá nasctha leis an idirlíon ar mhaithe le fuinnimh a bhainistiú, le réitigh a fháil ar chúrsaí slándála nó sábháilteachta, le fearais tí ná le cúntóirí fíorúla chun críoch phríobháideach – cúiseanna eile

1

Tic curtha ann

Daoine aonair i gcás IOT_BDK = 0

Bailithe

0

Gan tic curtha ann

9

Ní bhaineann le hábhar

07. Rannpháirtíocht sa tsochaí faisnéise

Nasc leis an idirlíon áit ar bith

IOT_IUTV

An úsáid a baineadh as an idirlíon ar theilifíseán atá nasctha leis an idirlíon i dteach an fhreagróra chun críoch phríobháideach

1

Tic curtha ann

Daoine aonair i gcás IU = 1

Bailithe

0

Gan tic curtha ann

9

Ní bhaineann le hábhar

07. Rannpháirtíocht sa tsochaí faisnéise

Nasc leis an idirlíon áit ar bith

IOT_IUGC

An úsáid a baineadh as an idirlíon ar chonsól cluiche atá nasctha leis an idirlíon i dteach an fhreagróra chun críoch phríobháideach

1

Tic curtha ann

Daoine aonair i gcás IU = 1

Bailithe

0

Gan tic curtha ann

9

Ní bhaineann le hábhar

07. Rannpháirtíocht sa tsochaí faisnéise

Nasc leis an idirlíon áit ar bith

IOT_IUHA

An úsáid a baineadh as an idirlíon ar chóras fuaime baile nó callairí cliste atá nasctha leis an idirlíon i dteach an fhreagróra chun críoch phríobháideach

1

Tic curtha ann

Daoine aonair i gcás IU = 1

Bailithe

0

Gan tic curtha ann

9

Ní bhaineann le hábhar

07. Rannpháirtíocht sa tsochaí faisnéise

Nasc leis an idirlíon áit ar bith

IOT_DCS

An úsáid a baineadh as uaireadóir cliste atá nasctha leis an idirlíon, as rianaire aclaíochta, as spéaclaí nó gléasanna cinn atá nasctha leis an idirlíon, as rianairí sábháilteachta, as gabhálais atá nasctha leis an idirlíon, as éadaí nó bróga atá nasctha leis an idirlíon chun críoch phríobháideach

1

Tic curtha ann

Daoine aonair i gcás IU = 1

Bailithe

0

Gan tic curtha ann

9

Ní bhaineann le hábhar

07. Rannpháirtíocht sa tsochaí faisnéise

Nasc leis an idirlíon áit ar bith

IOT_DHE

An úsáid a baineadh as gairis atá nasctha leis an idirlíon ar mhaithe le faireachán a dhéanamh ar bhrú fola, ar leibhéal an tsiúcra, ar mheáchan coirp (amhail scálaí cliste) nó as ghairis eile atá nasctha leis an idirlíon ar mhaithe le cúram sláinte agus leighis chun críoch phríobháideach

1

Tic curtha ann

Daoine aonair i gcás IU = 1

Bailithe

0

Gan tic curtha ann

9

Ní bhaineann le hábhar

07. Rannpháirtíocht sa tsochaí faisnéise

Nasc leis an idirlíon áit ar bith

IOT_DTOY

An úsáid a baineadh as bréagáin atá nasctha leis an idirlíon, amhail bréagáin róbat (lena n-áirítear bréagáin oideachasúla) nó bábóga chun críoch phríobháideach

1

Tic curtha ann

Daoine aonair i gcás IU = 1

Bailithe

0

Gan tic curtha ann

9

Ní bhaineann le hábhar

07. Rannpháirtíocht sa tsochaí faisnéise

Nasc leis an idirlíon áit ar bith

IOT_DCAR

An úsáid a baineadh as carr a bhfuil nasc idirlín gan sreang ionsuite ann chun críoch phríobháideach

1

Tic curtha ann

Daoine aonair i gcás IU = 1

Bailithe

0

Gan tic curtha ann

9

Ní bhaineann le hábhar

07. Rannpháirtíocht sa tsochaí faisnéise

Nasc leis an idirlíon áit ar bith

IOT_USE

Bhain an freagróir úsáid as Idirlíon na Rudaí

9

I gCÁS IU = Bán nó IU<> 1 ANSIN 9

Daoine aonair i gcás IU = 1

Díorthaithe

1

NÓ I gCÁS IOT_DEM = 1 nó IOT_DSEC = 1 nó IOT_DHA = 1 nó IOT_DVA = 1 nó IOT_IUTV = 1 nó IOT_IUGC = 1 nó IOT_IUHA = 1 nó IOT_DCS = 1 nó IOT_DHE = 1 nó IOT_DTOY = 1 nó IOT_DCAR = 1 ANSIN 1

0

NÓ 0

07. Rannpháirtíocht sa tsochaí faisnéise

Nasc leis an idirlíon áit ar bith

IOT_PSEC

Fadhbanna leis na gairis nó leis na córais atá nasctha leis an idirlíon – fadhbanna slándála nó príobháideachais (e.g. rinneadh an gairis nó an córas a haiceáil, fadhbanna le faisnéise i leith an fhreagróra agus a theaghlach/a teaghlach a chosaint, faisnéis a ghintear leis na feistí nó na córais sin)

1

Tic curtha ann

Daoine aonair i gcás IOT_USE = 1

Bailithe

0

Gan tic curtha ann

9

Ní bhaineann le hábhar

07. Rannpháirtíocht sa tsochaí faisnéise

Nasc leis an idirlíon áit ar bith

IOT_PSHE

Fadhbanna leis na gairis nó na córais atá nasctha leis an idirlíon – fadhbanna sábháilteachta nó sláinte (e.g. go bhféadadh timpiste, gortú nó fadhb sláinte a bheith mar thoradh ar úsáid an ghairis nó an chórais)

1

Tic curtha ann

Daoine aonair i gcás IOT_USE = 1

Bailithe

0

Gan tic curtha ann

9

Ní bhaineann le hábhar

07. Rannpháirtíocht sa tsochaí faisnéise

Nasc leis an idirlíon áit ar bith

IOT_PDU

Fadhbanna a bhaineann leis na gairis nó na córais atá nasctha leis an idirlíon – deacrachtaí leis an ngairis a úsáid (e.g. an gaireas a chur ar bun, a shuiteáil, a nascadh, a phéireáil)

1

Tic curtha ann

Daoine aonair i gcás IOT_USE = 1

Bailithe

0

Gan tic curtha ann

9

Ní bhaineann le hábhar

07. Rannpháirtíocht sa tsochaí faisnéise

Nasc leis an idirlíon áit ar bith

IOT_POTH

Fadhbanna a bhaineann leis na gairis nó leis na córais atá nasctha leis an idirlíon a luadh – fadhbanna eile (amhail fadhbanna a bhaineann le nascadh, fadhbanna tacaíochta)

1

Tic curtha ann

Daoine aonair i gcás IOT_USE = 1

Bailithe

0

Gan tic curtha ann

9

Ní bhaineann le hábhar

07. Rannpháirtíocht sa tsochaí faisnéise

Nasc leis an idirlíon áit ar bith

IOT_PX

Ní raibh aon fhadhb ag an bhfreagróir leis na gairis ná leis na córais atá nasctha leis an idirlíon a luadh

1

Tic curtha ann

Daoine aonair i gcás IOT_USE = 1

Bailithe

0

Gan tic curtha ann

9

Ní bhaineann le hábhar

07. Rannpháirtíocht sa tsochaí faisnéise

Toradh na húsáide

ECO_DMOB

An bealach ar dhéileáil an freagróir leis an bhfón póca nó an fón cliste a d’athraigh sé nó nach n-úsáideann sé a thuilleadh

1

Coimeádtar i dteach an fhreagróra fós é

Daoine aonair i gcás IU = 1

Bailithe

2

Díoladh nó tugadh uaidh é

3

Rinneadh é a dhiúscairt i mbailiú/athchúrsáil dramhaíola leictreonaigh (lena n-áirítear é a fhágáil ag an miondíoltóir lena dhiúscairt)

4

Rinneadh é a dhiúscairt ach ní i mbailiú/athchúrsáil dramhaíola leictreonaigh

5

Níor ceannaíodh riamh é nó tá sé fós in úsáid

6

Eile

Bán

Ní luaitear

9

Ní bhaineann le hábhar

07. Rannpháirtíocht sa tsochaí faisnéise

Toradh na húsáide

ECO_DLT

An bealach ar dhéileáil an freagróir lena ríomhaire glúine nó lena tháibléad a d’athraigh sé nó nach n-úsáideann sé a thuilleadh

1

Coimeádtar i dteach an fhreagróra fós é

Daoine aonair i gcás IU = 1

Bailithe

2

Díoladh nó tugadh uaidh é

3

Rinneadh é a dhiúscairt i mbailiú/athchúrsáil dramhaíola leictreonaigh (lena n-áirítear é a fhágáil ag an miondíoltóir lena dhiúscairt)

4

Rinneadh é a dhiúscairt ach ní i mbailiú/athchúrsáil dramhaíola leictreonaigh

5

Níor ceannaíodh riamh é nó tá sé fós in úsáid

6

Eile

Bán

Ní luaitear

9

Ní bhaineann le hábhar

07. Rannpháirtíocht sa tsochaí faisnéise

Toradh na húsáide

ECO_DPC

An bealach ar dhéileáil an freagróir leis ríomhaire deisce a d’athraigh sé nó nach n-úsáideann sé a thuilleadh

1

Coimeádtar i dteach an fhreagróra fós é

Daoine aonair i gcás IU = 1

Bailithe

2

Díoladh nó tugadh uaidh é

3

Rinneadh é a dhiúscairt i mbailiú/athchúrsáil dramhaíola leictreonaigh (lena n-áirítear é a fhágáil ag an miondíoltóir lena dhiúscairt)

4

Rinneadh é a dhiúscairt ach ní i mbailiú/athchúrsáil dramhaíola leictreonaigh

5

Níor ceannaíodh riamh é nó tá sé fós in úsáid

6

Eile

Bán

Ní luaitear

9

Ní bhaineann le hábhar

07. Rannpháirtíocht sa tsochaí faisnéise

Toradh na húsáide

ECO_PP

(Roghnach)

Na saintréithe a mheas an freagróir a bheith tábhachtach nuair a cheannaigh sé an fón póca nó fón cliste, an táibléad, an ríomhaire glúine nó an ríomhaire deisce is déanaí – praghas

(Roghnach)

1

Tic curtha ann

Daoine aonair i gcás IU = 1

Bailithe

0

Gan tic curtha ann

Bán

Aon cheann de na roghanna sin

9

Ní bhaineann le hábhar

07. Rannpháirtíocht sa tsochaí faisnéise

Toradh na húsáide

ECO_PHD

(Roghnach)

Na saintréithe a mheas an freagróir a bheith tábhachtach nuair a cheannaigh sé an fón póca nó fón cliste, an táibléad, an ríomhaire glúine nó an ríomhaire deisce is déanaí – saintréithe an tiomántáin crua (stóráil, luas), luas an phróiseálaí

(Roghnach)

1

Tic curtha ann

Daoine aonair i gcás IU = 1

Bailithe

0

Gan tic curtha ann

Bán

Aon cheann de na roghanna sin

9

Ní bhaineann le hábhar

07. Rannpháirtíocht sa tsochaí faisnéise

Toradh na húsáide

ECO_PECD

(Roghnach)

Na saintréithe a mheas an freagróir a bheith tábhachtach nuair a cheannaigh sé an fón póca nó fón cliste, an táibléad, an ríomhaire glúine nó an ríomhaire deisce is déanaí – éicidhearthóireacht an ghairis e.g. dearaí atá marthanach, in-uasghrádaithe agus indeisithe a bhfuil níos lú ábhar ag teastáil lena n-aghaidh; pacáistíocht á húsáid atá neamhdhíobhálach don chomhshaol, etc.

(Roghnach)

1

Tic curtha ann

Daoine aonair i gcás IU = 1

Bailithe

0

Gan tic curtha ann

Bán

Aon cheann de na roghanna sin

9

Ní bhaineann le hábhar

07. Rannpháirtíocht sa tsochaí faisnéise

Toradh na húsáide

ECO_PEG

(Roghnach)

Na saintréithe a mheas an freagróir a bheith tábhachtach nuair a cheannaigh sé an fón póca nó fón cliste, an táibléad, an ríomhaire glúine nó an ríomhaire deisce is déanaí – an fhéidearthacht saolré an ghairis a fhadú trí ráthaíocht bhreise a cheannach

(Roghnach)

1

Tic curtha ann

Daoine aonair i gcás IU = 1

Bailithe

0

Gan tic curtha ann

Bán

Aon cheann de na roghanna sin

9

Ní bhaineann le hábhar

07. Rannpháirtíocht sa tsochaí faisnéise

Toradh na húsáide

ECO_PEE

(Roghnach)

Na saintréithe a mheas an freagróir a bheith tábhachtach nuair a cheannaigh sé an fón póca nó fón cliste, an táibléad, an ríomhaire glúine nó an ríomhaire deisce is déanaí – éifeachtúlacht fuinnimh an ghairis

(Roghnach)

1

Tic curtha ann

Daoine aonair i gcás IU = 1

Bailithe

0

Gan tic curtha ann

Bán

Aon cheann de na roghanna sin

9

Ní bhaineann le hábhar

07. Rannpháirtíocht sa tsochaí faisnéise

Toradh na húsáide

ECO_PTBS

(Roghnach)

Na saintréithe a mheas an freagróir a bheith tábhachtach nuair a cheannaigh sé an fón póca nó fón cliste, an táibléad, an ríomhaire glúine nó an ríomhaire deisce is déanaí – scéim glactha ar ais á tairiscint ag an monaróir nó ag an díoltóir (i.e. glacann an monaróir nó an díoltóir an gaireas atá imithe as feidhm ón gceannaitheoir gan aon chostas a ghearradh air nó tairgeann sé lascainí don chliant chun gaireas eile a cheannach)

(Roghnach)

1

Tic curtha ann

Daoine aonair i gcás IU = 1

Bailithe

0

Gan tic curtha ann

Bán

Aon cheann de na roghanna sin

9

Ní bhaineann le hábhar

07. Rannpháirtíocht sa tsochaí faisnéise

Toradh na húsáide

ECO_PX

(Roghnach)

Na saintréithe a mheas an freagróir a bheith tábhachtach nuair a cheannaigh sé an fón póca nó fón cliste, an táibléad, an ríomhaire glúine nó an ríomhaire deisce is déanaí – níl aon tuairim ag an bhfreagróir maidir le haon cheann de na tréithe a luadh

(Roghnach)

1

Tic curtha ann

Daoine aonair i gcás IU = 1

Bailithe

0

Gan tic curtha ann

Bán

Aon cheann de na roghanna sin

9

Ní bhaineann le hábhar

07. Rannpháirtíocht sa tsochaí faisnéise

Toradh na húsáide

ECO_PBX

(Roghnach)

Na saintréithe a mheas an freagróir a bheith tábhachtach nuair a cheannaigh sé an fón póca nó fón cliste, an táibléad, an ríomhaire glúine nó an ríomhaire deisce is déanaí – níor cheannaigh an freagróir aon cheann de na gairis seo riamh

(Roghnach)

1

Tic curtha ann

Daoine aonair i gcás IU = 1

Bailithe

0

Gan tic curtha ann

Bán

Aon cheann de na roghanna sin

9

Ní bhaineann le hábhar


28.7.2021   

GA

Iris Oifigiúil an Aontais Eorpaigh

L 269/46


RIALACHÁN CUR CHUN FEIDHME (AE) 2021/1224 ÓN gCOIMISIÚN

an 27 Iúil 2021

i dtaca le rialacha mionsonraithe maidir leis na coinníollacha a bhaineann le hoibriú na seirbhíse gréasáin, agus leis na rialacha cosanta sonraí agus na rialacha slándála is infheidhme maidir leis an tseirbhís gréasáin, mar aon le bearta le haghaidh fhorbairt agus chur chun feidhme na seirbhíse gréasáin dá bhforáiltear le Rialachán (AE) 2017/2226 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle, agus lena n-aisghairtear Cinneadh Chur Chun Feidhme C(2019)1230 ón gCoimisiún

TÁ AN COIMISIÚN EORPACH,

Ag féachaint don Chonradh ar Fheidhmiú an Aontais Eorpaigh,

Ag féachaint do Rialachán (AE) 2017/2226 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 30 Samhain 2017 lena mbunaítear Córas Dul Isteach/Imeachta (EES) chun sonraí faoi dhul isteach agus imeacht agus sonraí faoi dhiúltú cead isteach náisiúnach tríú tír a chlárú agus iad ag trasnú theorainneacha seachtracha na mBallstát agus lena gcinntear na coinníollacha ar a dtabharfar rochtain ar an gCóras Dul Isteach/Imeachta chun críocha fhorghníomhú an dlí, agus lena leasaítear an Coinbhinsiún lena ndéantar Comhaontú Schengen a chur chun feidhme agus Rialachán (CE) Uimh. 767/2008 agus Rialachán (AE) Uimh. 1077/2011 (1), agus go háirithe Airteagal 13(7) agus Airteagal 36, an chéad mhír, pointe (h) de,

De bharr an mhéid seo a leanas:

(1)

Le Rialachán (AE) 2017/2226, bunaítear an Córas Dul Isteach/Imeachta, chun taifead agus stóráil leictreonach a dhéanamh ar dháta, am, agus áit dul isteach agus imeachta na náisiúnach tríú tír dár tugadh cead isteach le haghaidh gearrfhanacht ar chríoch na mBallstát nó ar diúltaíodh an cead sin dóibh, agus chun fad a bhfanachta údaraithe a ríomh.

(2)

Is faoi chúram Ghníomhaireacht an Aontais Eorpaigh chun bainistiú oibríochtúil a dhéanamh ar chórais mhórscála TF sa limistéar saoirse, slándála agus ceartais (eu-LISA), arna bunú le Rialachán (AE) Uimh. 1077/2011 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle (2), atá forbairt agus bainistiú oibríochtúil an Chórais Dul Isteach/Imeachta.

(3)

Le Rialachán Cur Chun Feidhme C(2019)1230 ón gCoimisiún, leagtar síos sonraíochtaí agus coinníollacha maidir le hoibriú na seirbhíse gréasáin dá bhforáiltear in Airteagal 13 de Rialachán (AE) 2017/2226, lena n-áirítear forálacha sonracha maidir le cosaint sonraí agus slándáil. Ní mór na sonraíochtaí agus na coinníollacha sin a oiriúnú trí thaistealaithe atá díolmhaithe ón gceanglas víosa de réir bhrí Airteagal 45 de Rialachán (AE) 2018/1240 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle (3) a chur san áireamh.

(4)

I gcás náisiúnaigh tríú tír a bhfuil víosa ghearrfhanachta ina seilbh acu, ar víosa í a eisíodh le haghaidh dul isteach uair amháin nó faoi dhó, le hAirteagal 13(3) de Rialachán (AE) 2017/2226, ceanglaítear ar iompróirí an tseirbhís gréasáin a úsáid chun a fhíorú ar úsáid na náisiúnaigh tríú tír sin cheana féin líon na mbabhtaí is údaraithe dóibh dul isteach leis an víosa atá acu.

(5)

Chun gur féidir le hiompróirí a gcuid oibleagáidí maidir le húsáid na víosa dul isteach aonuaire agus na víosa dul isteach dúbailte a fhíorú, ba cheart rochtain a bheith acu ar an tseirbhís gréasáin. Ba cheart d’iompróirí an tseirbhís gréasáin a rochtain trí bhíthin scéim fíordheimhniúcháin agus ba cheart dóibh a bheith in ann teachtaireachtaí a sheoladh agus a fháil i bhformáid atá le cinneadh ag eu-LISA.

(6)

Ba cheart rialacha teicniúla maidir le formáid na dteachtaireachtaí agus maidir leis an scéim fíordheimhniúcháin a leagan síos chun gur féidir le hiompróirí nascadh leis an tseirbhís gréasáin agus í a úsáid, rud atá le sonrú sna treoirlínte teicniúla ar cuid de na sonraíochtaí teicniúla dá dtagraítear in Airteagal 37(1) de Rialachán (AE) 2017/2226 iad agus atá le glacadh ag eu-LISA.

(7)

Ba cheart d’iompróirí a bheith in ann é a chur in iúl má bhíonn paisinéirí ann nach dtagann faoi raon feidhme Rialachán (AE) 2017/2226, agus sna cásanna sin, ba cheart don tseirbhís gréasáin freagra uathoibríoch “Ní bhaineann le hábhar” a thabhairt d’iompróirí, gan gá leis an mbunachar sonraí inléite amháin a chuardach ná logáil a dhéanamh.

(8)

Ba cheart don Choimisiún, do eu-LISA agus do na Ballstáit féachaint leis na hiompróirí aitheanta uile a chur ar an eolas faoin mbealach agus faoin am ar féidir leo clárú. Tar éis don iompróir an próiseas clárúcháin a chur i gcrích go rathúil agus, i gcás inarb ábhartha, tar éis dó an tástáil a chur i gcrích go rathúil freisin, ba cheart do eu-LISA an t-iompróir sin a nascadh leis an gcomhéadan iompróra.

(9)

Níor cheart d’iompróirí fíordheimhnithe rochtain ar an tseirbhís gréasáin a thabhairt ach do bhaill foirne chuí-údaraithe amháin.

(10)

Ba cheart don Rialachán seo foráil a dhéanamh maidir leis na rialacha cosanta sonraí agus na rialacha slándála is infheidhme i dtaca leis an scéim fíordheimhniúcháin.

(11)

Chun a áirithiú go bhfuil an t-iarratas fíorúcháin bunaithe ar fhaisnéis atá cothrom le dáta a mhéid is féidir, níor cheart iarratais a chur isteach níos luaithe ná 48 n-uair an chloig roimh an am imeachta sceidealaithe.

(12)

Ba cheart feidhm a bheith ag an Rialachán seo maidir le haeriompróirí, iompróirí ar muir agus iompróirí idirnáisiúnta a iompraíonn grúpaí i gcóistí thar tír, ar iompróirí iad a bhíonn ag teacht isteach ar chríoch na mBallstát. Féadfar seiceálacha teorann maidir le dul isteach ar chríoch na mBallstáit a dhéanamh roimh bhordáil. Sna cásanna sin, ba cheart iompróirí a scaoileadh ón oibleagáid stádas údaraithe taistil na dtaistealaithe a fhíorú.

(13)

Ba cheart rochtain a bheith ag iompróirí ar fhoirm ghréasáin ar shuíomh gréasáin poiblí trínar féidir leo cúnamh a iarraidh. Nuair atá cúnamh á iarraidh acu, ba cheart do na hiompróirí admháil ina bhfuil uimhir ticéid a fháil. Féadfaidh eu-LISA nó Láraonad ETIAS teagmháil a dhéanamh leis na hiompróirí a fuair ticéad trí aon mhodh is gá, lena n-áirítear ar an nguthán, chun freagairt leormhaith a thabhairt dóibh.

(14)

Ó tharla gur gá an t-ualach riaracháin ar thaisteal paisinéirí agus ar iompróirí a laghdú a mhéid is féidir trí chomhtháthú a dhéanamh leis an gCóras Eorpach um Fhaisnéis agus Údarú Taistil agus, dá réir sin, trí na coinníollacha a bhaineann le hoibriú na seirbhíse gréasáin dá dtagraítear in Airteagal 13 de Rialachán (AE) 2017/2226 a chur in oiriúint do ghlacadh Rialachán (AE) 2018/1240, ó tharla sin amhlaidh, ba cheart feidhm a bheith ag na forálacha maidir le cúnamh d’iompróirí agus maidir leis na nósanna imeachta ar gá cloí leo i gcás dodhéantacht theicniúil, ar forálacha agus nósanna imeachta iad arna mbunú le Rialachán (AE) 2018/1240.

(15)

Tá an Rialachán seo gan dochar do chur i bhfeidhm Threoir 2004/38/CE ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle. (4)

(16)

I gcomhréir le hAirteagail 1 agus 2 de Phrótacal Uimh. 22 maidir le seasamh na Danmhairge, prótacal atá i gceangal leis an gConradh ar an Aontas Eorpach agus leis an gConradh ar Fheidhmiú an Aontais Eorpaigh, ní raibh an Danmhairg rannpháirteach i nglacadh Rialachán (AE) 2017/2226 agus níl sí faoi cheangal aige ná faoi réir a chur i bhfeidhm. Mar sin féin, ó tharla go gcuirtear le acquis Schengen le Rialachán (AE) 2017/2226, thug an Danmhairg fógra an 30 Bealtaine 2018, i gcomhréir le hAirteagal 4 den Phrótacal sin, faoina cinneadh Rialachán (AE) 2017/2226 a chur chun feidhme ina dlí náisiúnta. Dá bhrí sin, tá sé de cheangal ar an Danmhairg faoin dlí idirnáisiúnta an Rialachán seo a chur chun feidhme.

(17)

Is é atá sa Rialachán seo forbairt ar fhorálacha acquis Schengen nach bhfuil Éire rannpháirteach iontu (5). Dá bhrí sin, níl Éire rannpháirteach i nglacadh an Rialacháin seo agus níl sí faoi cheangal aige ná faoi réir a chur i bhfeidhm.

(18)

Maidir leis an Íoslainn agus leis an Iorua, is é atá sa Rialachán seo forbairt ar fhorálacha acquis Schengen de réir bhrí an Chomhaontaithe arna thabhairt i gcrích ag Comhairle an Aontais Eorpaigh agus Poblacht na hÍoslainne agus Ríocht na hIorua maidir le comhlachas an dá thír sin le acquis Schengen (6) a chur chun feidhme, a chur i bhfeidhm agus a fhorbairt, ar forálacha iad a thagann faoi réim an réimse dá dtagraítear in Airteagal 1, pointe A, de Chinneadh 1999/437/CE ón gComhairle (7).

(19)

Maidir leis an Eilvéis, is é atá sa Rialachán seo forbairt ar fhorálacha acquis Schengen de réir bhrí an Chomhaontaithe arna thabhairt i gcrích idir an tAontas Eorpach, an Comhphobal Eorpach agus Cónaidhm na hEilvéise maidir le comhlachas Chónaidhm na hEilvéise le acquis Schengen (8) a chur chun feidhme, a chur i bhfeidhm agus a fhorbairt, ar forálacha iad a thagann faoi réim an réimse dá dtagraítear in Airteagal 1, pointe A, de Chinneadh 1999/437/CE, arna léamh i gcomhar le hAirteagal 3 de Chinneadh 2008/146/CE ón gComhairle (9).

(20)

Maidir le Lichtinstéin, is é atá sa Rialachán seo forbairt ar fhorálacha acquis Schengen de réir bhrí an Phrótacail idir an tAontas Eorpach, an Comhphobal Eorpach, Cónaidhm na hEilvéise agus Prionsacht Lichtinstéin i ndáil le haontachas Phrionsacht Lichtinstéin leis an gComhaontú idir an tAontas Eorpach, an Comhphobal Eorpach agus Cónaidhm na hEilvéise maidir le comhlachas Chónaidhm na hEilvéise le acquis Schengen (10) a chur chun feidhme, a chur i bhfeidhm agus a fhorbairt, ar forálacha iad a thagann faoi réim an réimse dá dtagraítear in Airteagal 1, pointe A, de Chinneadh 1999/437/CE arna léamh i gcomhar le hAirteagal 3 de Chinneadh 2011/350/AE ón gComhairle (11).

(21)

A mhéid a bhaineann leis an mBulgáir agus leis an Rómáin, ó tharla gur cuireadh an fíorú i gcrích go rathúil i gcomhréir leis na nósanna imeachta is infheidhme a bhaineann le meastóireacht Schengen, arna dheimhniú sna gconclúidí ón gComhairle an 9 Meitheamh 2011; agus gur cuireadh i bhfeidhm forálacha acquis Schengen a bhaineann leis an gCóras Faisnéise Schengen, rud a rinneadh le Cinneadh (AE) 2018/934 ón gComhairle maidir le cur i bhfeidhm na bhforálacha atá fágtha de acquis Schengen ar forálacha iad a bhaineann le Córas Faisnéise Schengen i bPoblacht na Bulgáire agus sa Rómáin (12); agus gur cuireadh i bhfeidhm forálacha acquis Schengen a bhaineann leis an gCóras Faisnéise Víosaí, rud a rinneadh le Cinneadh (AE) 2017/1908 ón gComhairle maidir le cur i bhfeidhm forálacha áirithe de acquis Schengen a bhaineann leis an gCóras Faisnéise Víosaí i bPoblacht na Bulgáire agus sa Rómáin (13), ó tharla an méid sin amhlaidh, comhlíontar na coinníollacha uile maidir le hoibriú an Chórais Dul Isteach/Imeachta a leagtar amach in Airteagal 66(2)(b) de Rialachán (AE) 2017/2226, agus, dá bhrí sin, ba cheart do na Ballstáit sin an Córas Dul Isteach/Imeachta a oibriú ó thús na n-oibríochtaí de réir mar a cinneadh i gcomhréir le hAirteagal 66(1) de Rialachán (AE) 2017/2226.

(22)

A mhéid a bhaineann leis an gCipir agus leis an gCróit, is éard a cheanglaítear le hoibriú an Chórais Dul Isteach/Imeachta, rochtain éighníomhach ar an gCóras Faisnéise Víosaí a dheonú agus na forálacha uile de acquis Schengen a bhaineann le Córas Faisnéise Schengen a chur i bhfeidhm, i gcomhréir leis na Cinntí ábhartha ón gComhairle. Ní féidir na coinníollacha sin a chomhlíonadh go dtí go ndéanfaí an fíorú go rathúil i gcomhréir leis an nós imeachta meastóireachta Schengen is infheidhme. Dá bhrí sin, na Ballstáit a chomhlíonann na coinníollacha sin ó thús oibríochtaí an Chórais Dul Isteach/Imeachta, is iad na Ballstáit sin amháin ar cheart dóibh an Córas Dul Isteach/Imeachta a oibriú. Maidir leis na Ballstáit nach bhfuil an Córas Dul Isteach/Imeachta i bhfeidhm acu faoi thús na n-oibríochtaí, ba cheart iad a nascadh leis an gCóras Dul Isteach/Imeachta i gcomhréir leis an nós imeachta a leagtar amach i Rialachán (AE) 2017/2226 a luaithe a chomhlíonfar na coinníollacha sin uile.

(23)

Chuathas i gcomhairle leis an Maoirseoir Eorpach ar Chosaint Sonraí i gcomhréir le hAirteagal 42(1) de Rialachán (AE) 2018/1725 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle (14) agus thug sé tuairim uaidh an 29 Aibreán 2021.

(24)

Tá na bearta dá bhforáiltear sa Rialachán seo i gcomhréir le tuairim an Choiste um Theorainneacha Cliste (EES),

TAR ÉIS AN RIALACHÁN SEO A GHLACADH:

Airteagal 1

Ábhar

Leis an Rialachán seo, bunaítear an méid seo a leanas:

(a)

na rialacha agus na coinníollacha mionsonraithe a bhaineann le hoibriú na seirbhíse gréasáin agus na rialacha cosanta sonraí agus na rialacha slándála is infheidhme maidir leis an tseirbhís gréasáin dá bhforáiltear in Airteagal 13(1) agus (3) agus Airteagal (36), an chéad mhír, pointe (h), de Rialachán (AE) 2017/2226;

(b)

scéim fíordheimhniúcháin le haghaidh iompróirí ionas go mbeidh siad in ann a gcuid oibleagáidí de bhun Airteagal 13(3) de Rialachán (AE) 2017/2226 a chomhlíonadh agus, ina theannta sin, rialacha agus coinníollacha mionsonraithe a bhaineann le clárú na n-iompróirí chun go mbeidh rochtain acu ar an scéim fíordheimhniúcháin;

(c)

sonraí na nósanna imeachta ar gá cloí leo nuair nach mbeidh sé indéanta ag na hiompróirí rochtain a fháil ar an tseirbhís gréasáin ar chúiseanna teicniúla.

Airteagal 2

Sainmhínithe

Chun críocha an Rialacháin seo, tá feidhm ag na sainmhínithe seo a leanas:

(1)

ciallaíonn “comhéadan iompróra” an tseirbhís gréasáin atá le forbairt ag eu-LISA i gcomhréir le hAirteagal 37(1) de Rialachán (AE) 2017/2226 i gcás ina n-úsáidfear í chun críocha Airteagal 13(3) den Rialachán sin agus ar comhéadan TF é atá nasctha le bunachar sonraí inléite amháin;

(2)

ciallaíonn “treoirlínte teicniúla” an chuid de na sonraíochtaí teicniúla dá dtagraítear in Airteagal 37(1) de Rialachán (AE) 2017/2226 atá ábhartha d’iompróirí maidir le cur chun feidhme na scéime fíordheimhniúcháin agus maidir le formáid na dteachtaireachtaí a fhorbairt le haghaidh an Chomhéadain Feidhmchláir dá dtagraítear in Airteagal 4(2)(a);

(3)

ciallaíonn “baill foirne chuí-údaraithe” daoine nádúrtha ar fostaithe de chuid an iompróra iad nó atá ar fostú ar conradh ag an iompróir, sin nó daoine nádúrtha nó dlítheanacha eile faoi threoir nó faoi mhaoirseacht an iompróra sin, ar daoine iad dá sanntar an cúram, thar ceann an iompróra, fíorú a dhéanamh ar úsáideadh cheana líon na mbabhtaí is údaraithe dul isteach leis an víosa, i gcomhréir le hAirteagal 13(3) de Rialachán (AE) 2017/2226.

Airteagal 3

Oibleagáidí na n-iompróirí

1.   Is tríd an gcomhéadan iompróra a sheolfaidh iompróirí iarratas lena fhíorú ar úsáideadh cheana féin líon na mbabhtaí is údaraithe dul isteach le víosa (“iarratas fíorúcháin”), mar a thagraítear dó in Airteagal 13 de Rialachán (AE) 2017/2226.

2.   Cuirfear an t-iarratas fíorúcháin isteach 48 n-uair an chloig roimh an am imeachta sceidealaithe ar a luaithe.

3.   Déanfaidh iompróirí a áirithiú nach mbeidh rochtain ar an gcomhéadan iompróra ach ag baill foirne chuí-údaraithe amháin. Cuirfidh na hiompróirí na sásraí seo a leanas ar a laghad i bhfeidhm:

(a)

sásraí fisiceacha agus loighciúla um rialú rochtana chun cosc a chur ar rochtain neamhúdaraithe ar an mbonneagar nó ar na córais a úsáideann na hiompróirí;

(b)

fíordheimhniú;

(c)

logáil isteach chun inrianaitheacht a áirithiú;

(d)

athbhreithniú rialta ar na cearta rochtana.

Airteagal 4

Nascadh agus rochtain ar an gcomhéadan iompróra

1.   Nascfaidh iompróirí leis an gcomhéadan iompróra trí cheann amháin díobh seo a leanas:

(a)

nasc líonra tiomnaithe;

(b)

nasc idirlín.

2.   Déanfaidh iompróirí an comhéadan iompróra a rochtain trí cheann amháin díobh seo a leanas:

(a)

comhéadan córas le córas (Comhéadan Feidhmchláir);

(b)

comhéadan gréasáin (brabhsálaí);

(c)

aip le haghaidh gléasanna móibíleacha.

Airteagal 5

Iarratais

1.   Chun iarratas fíorúcháin a sheoladh, soláthróidh an t-iompróir na sonraí taistealaí seo a leanas:

(a)

sloinne (ainm teaghlaigh); céadainm nó céadainmneacha (ainmneacha baiste);

(b)

dáta breithe; inscne; náisiúntacht;

(c)

cineál agus uimhir an doiciméid taistil agus cód trí litir na tíre a d’eisigh an doiciméad taistil;

(d)

an dáta a rachaidh bailíocht an doiciméid taistil in éag;

(e)

dáta sceidealaithe an teachta chuig teorainn Ballstáit a bhfuil acquis Schengen i bhfeidhm aige ina iomláine, nó chuig teorainn Ballstáit nach bhfuil acquis Schengen i bhfeidhm aige ina iomláine ach ar Ballstát é a bhfuil an córas Dul Isteach/Imeachta i bhfeidhm aige;

(f)

ceann amháin díobh seo a leanas:

(1)

an Ballstát dul isteach atá sceidealaithe, ar Ballstát é a bhfuil acquis Schengen i bhfeidhm aige ina iomláine;

(2)

aerfort sa Bhallstát dul isteach ar Ballstát é a bhfuil acquis Schengen i bhfeidhm aige ina iomláine, i gcás inar féidir an Ballstát dul isteach atá sceidealaithe a shainaithint;

(3)

an Ballstát dul isteach atá sceidealaithe, ar Ballstát é nach bhfuil acquis Schengen i bhfeidhm aige ina iomláine ach a bhfuil an Córas Dul Isteach/Imeachta i bhfeidhm aige;

(4)

aerfort sa Bhallstát dul isteach ar Ballstát é nach bhfuil acquis Schengen i bhfeidhm aige ina iomláine ach a bhfuil an Córas Dul Isteach/Imeachta i bhfeidhm aige, i gcás inar féidir an Ballstát dul isteach atá sceidealaithe a shainaithint;

(g)

sonraí (dáta áitiúil agus am áitiúil an imeachta sceidealaithe, uimhir aitheantais i gcás ina mbeidh sí ar fáil nó modh eile chun an t-iompar a shainaithint) an mhodh iompair a úsáidfear chun teacht isteach ar chríoch Ballstáit a bhfuil acquis Schengen i bhfeidhm aige ina iomláine nó ar chríoch Ballstáit nach bhfuil acquis Schengen i bhfeidhm aige ina iomláine ach a bhfuil an Córas Dul Isteach/Imeachta i bhfeidhm aige.

2.   I gcás ina mbeidh víosa dul isteach dúbailte ag teastáil ón taistealaí le haghaidh an turais, cuirfidh an t-iompróir in iúl, agus an t-iarratas fíorúcháin á chur isteach aige, go bhfuil dhá bhabhta dul isteach ar chríoch na mBallstát ag teastáil le haghaidh an turais.

3.   Chun an fhaisnéis dá dtagraítear i mír 1, pointí (a) go (d) a sholáthar, féadfaidh iompróirí crios meaisín-inléite an doiciméid a scanadh.

4.   I gcás ina mbeidh an paisinéir díolmhaithe ó raon feidhme Rialachán (AE) 2017/2226 i gcomhréir le hAirteagal 2 den Rialachán sin nó i gcás ina mbeidh sé ar idirthuras aerfoirt, féadfaidh an t-iompróir an méid sin a shonrú san iarratas fíorúcháin.

5.   Beidh iompróirí in ann iarratas fíorúcháin a sheoladh maidir le paisinéir amháin nó níos mó. Áireofar sa chomhéadan iompróra an freagra dá dtagraítear in Airteagal 6 maidir le gach paisinéir a áiríodh san iarratas.

Airteagal 6

Freagra

1.   I gcás ina mbeidh an paisinéir díolmhaithe ó raon feidhme Rialachán (AE) 2017/2226 i gcomhréir le hAirteagal 2 den Rialachán sin nó i gcás ina mbeidh sé ar idirthuras aerfoirt, nó i gcás ina bhfuil víosa ghearrfhanachta náisiúnta ina sheilbh aige de réir bhrí Airteagal 3(1), pointe 10 den Rialachán sin, “Ní bhaineann le hábhar” a bheidh sa fhreagra. I ngach cás eile, “CGL” nó “Níl sé CGL” a bheidh sa fhreagra.

I gcás ina dtabharfar “Níl sé CGL” mar fhreagra ar iarratas fíorúcháin, sonrófar sa fhreagra gur ón gCóras Dul Isteach/Imeachta a tháinig sé.

2.   Is i gcomhréir leis na rialacha seo a leanas a chinnfear na freagraí ar na hiarratais fíorúcháin:

(a)

i gcás ina bhfuil víosa ghearrfhanachta aonfhoirmeach ina sheilbh ag an taistealaí:

(i)

i gcás nár sroicheadh cheana féin líon na mbabhtaí is údaraithe dul isteach leis an víosa (dul isteach uair amháin nó faoi dhó): CGL;

(ii)

i gcás inar sroicheadh cheana féin líon na mbabhtaí is údaraithe dul isteach leis an víosa (dul isteach uair amháin nó faoi dhó): Níl sé CGL;

(iii)

i gcás ina bhfuil an víosa imithe in éag, nó ina ndearnadh é a chúlghairm nó a neamhniú: Níl sé CGL;

(b)

i gcás ina bhfuil an taistealaí faoi réir oibleagáid víosa agus níl aon fhaisnéis víosa ar fáil: Níl sé CGL;

(c)

i gcás ina sonróidh an t-iompróir go bhfuil víosa dul isteach dúbailte ag teastáil le haghaidh an turais:

(i)

i gcás ina bhfuil víosa dul isteach dúbailte ina sheilbh ag an taistealaí agus tá an víosa sin bailí le haghaidh an dáta teachta agus níor úsáideadh aon cheann de na babhtaí dul isteach: CGL;

(ii)

i gcás nach bhfuil víosa dul isteach dúbailte ina sheilbh ag an taistealaí: Níl sé CGL;

(iii)

i gcás ina bhfuil víosa dul isteach dúbailte ina sheilbh ag an taistealaí ach úsáideadh ar a laghad ceann amháin de na babhtaí dul isteach: Níl sé CGL;

(iv)

i gcás ina bhfuil víosa dul isteach dúbailte ina sheilbh ag an taistealaí ach i gcás ceann amháin ar laghad de na babhtaí dul isteach, níl sé bailí le haghaidh an dáta teachta: Níl sé CGL.

3.   I gcás ina bhfuil an taistealaí díolmhaithe ón gceanglas víosa nó ina dtagann an taistealaí faoi raon feidhme Rialachán (AE) 2018/1240, beidh feidhm ag na forálacha a shainítear i Rialachán Cur Chun Feidhme (AE) 2021/1217 ón gCoimisiún (15).

Airteagal 7

Formáid na dteachtaireachtaí

Sna sonraíochtaí teicniúla, sonróidh eu-LISA na formáidí sonraí agus struchtúr na dteachtaireachtaí atá le húsáid chun iarratais fíorúcháin agus freagraí a tharchur tríd an gcomhéadan iompróra. Áireoidh eu-LISA ar a laghad ceann amháin de na formáidí sonraí seo a leanas:

(a)

UN/EDIFACT;

(b)

PAXLST/CUSRES;

(c)

XML;

(d)

JSON.

Airteagal 8

Ceanglais asbhainte sonraí maidir leis an gcomhéadan iompróra agus an tseirbhís gréasáin le haghaidh náisiúnaigh tríú tír, agus cáilíocht na sonraí

1.   Sonraí ar víosaí gearrfhanachta agus ar údaruithe taistil a eisíodh, a neamhníodh nó a cúlghaireadh, déanfar na sonraí sin a asbhaint go tráthrialta agus go huathoibríoch ón gCóras Faisnéis Víosaí, ón gCóras Eorpach um Fhaisnéis agus Údarú Taistil agus ón gCóras Dul Isteach/Imeachta agus déanfar iad a tharchur chuig an mbunachar sonraí inléite amháin.

2.   Gach asbhaint sonraí a tharchuirfear chuig an mbunachar sonraí inléite amháin de bhun mhír 1, déanfar í a logáil.

3.   Is é eu-LISA a bheidh freagrach as slándáil na seirbhíse gréasáin, as slándáil na sonraí pearsanta atá inti agus as an bpróiseas lena n-asbhaintear na sonraí dá dtagraítear i mír 1 agus lena dtarchuirtear iad chuig an mbunachar sonraí inléite amháin.

4.   Ní bheifear in ann sonraí a tharchur ón mbunachar sonraí inléite amháin chuig an gCóras Dul Isteach/Imeachta nó chuig an gCóras Faisnéise Víosaí.

Airteagal 9

An scéim fíordheimhniúcháin

1.   Forbróidh eu-LISA scéim fíordheimhniúcháin agus aird á tabhairt ar fhaisnéis faoi bhainistiú riosca slándála agus ar na prionsabail maidir le cosaint sonraí de réir dearaidh agus de réir réamhshocraithe, scéim lenar féidir tionscnóir an iarratais fíorúcháin a rianú.

2.   Is sna treoirlínte teicniúla a leagfar amach sonraí na scéime fíordheimhniúcháin.

3.   Déanfar an scéim fíordheimhniúcháin a thástáil i gcomhréir le hAirteagal 12.

4.   I gcás ina n-úsáidfidh iompróirí an Comhéadan Feidhmchlár dá dtagraítear in Airteagal 4(2), pointe (a) chun rochtain a fháil ar an gcomhéadan iompróra, is trí bhíthin fíordheimhniú frithpháirteach a chuirfear an scéim fíordheimhniúcháin chun feidhme.

Airteagal 10

Clárú le haghaidh na scéime fíordheimhniúcháin

1.   Na hiompróirí dá dtagraítear in Airteagal 13(3) de Rialachán (AE) 2017/2226 atá ag oibriú agus a iompraíonn paisinéirí isteach ar chríoch na mBallstát, beidh sé de cheangal orthu clárú roimh ré sula bhfaighidh siad rochtain ar an scéim fíordheimhniúcháin.

2.   Cuirfidh eu-LISA foirm chlárúcháin ar fáil ar shuíomh gréasáin poiblí a bheidh le líonadh isteach ar líne. Ní bheifear in ann an fhoirm chlárúcháin a chur isteach mura mbeidh gach réimse líonta isteach i gceart.

3.   Cuimseoidh an fhoirm chlárúcháin réimsí ina n-éileofar ar iompróirí an fhaisnéis seo a leanas a sholáthar:

(a)

ainm dlíthiúil an iompróra mar aon lena shonraí teagmhála (seoladh ríomhphoist, uimhir theileafóin agus seoladh poist);

(b)

sonraí teagmhála ionadaí dlíthiúil na cuideachta atá ag iarraidh clárú agus sonraí teagmhála cúltaca (ainmneacha, uimhreacha teileafóin, seoltaí ríomhphoist agus seoltaí poist) mar aon le seoladh ríomhphoist feidhmiúil agus modhanna teagmhála eile a bheartaíonn an t-iompróir a úsáid chun críocha Airteagail 13 agus 14;

(c)

an Ballstát nó an tríú tír a d’eisigh an clárú cuideachta oifigiúil dá dtagraítear i mír 6 agus aon uimhir chlárúcháin atá ar fáil;

(d)

na Ballstáit ina n-oibríonn an t-iompróir nó ina bhfuil sé beartaithe aige oibriú le linn na bliana atá ag teacht, i gcás ina gcuirfidh an t-iompróir i gceangal, i gcomhréir le mír 6, clárú cuideachta oifigiúil arna eisiúint ag tríú tír.

4.   Leis an bhfoirm chlárúcháin, cuirfear na hiompróirí ar an eolas faoi na híoscheanglais slándála, rud a áiritheoidh go gcomhlíonfar na cuspóirí seo a leanas:

(a)

rioscaí slándála a bhaineann le nascadh leis an gcomhéadan iompróra a shainaithint agus a bhainistiú;

(b)

na timpeallachtaí agus na gléasanna atá nasctha leis an gcomhéadan iompróra a chosaint;

(c)

teagmhais chibearshlándála a bhrath, anailís a dhéanamh orthu, dul i ngleic leo agus téarnamh uathu.

5.   Beidh sé de cheangal ar na hiompróirí an méid seo a leanas a dhearbhú san fhoirm chlárúcháin:

(a)

go bhfuil siad ag oibriú agus go n-iompraíonn siad paisinéirí isteach ar chríoch na mBallstát nó go bhfuil sé beartaithe acu déanamh amhlaidh laistigh de na 6 mhí atá ag teacht;

(b)

go ndéanfaidh siad an comhéadan iompróra a rochtain agus go mbainfidh siad úsáid as i gcomhréir leis na híoscheanglais slándála a leagtar amach san fhoirm chlárúcháin, i gcomhréir le mír 4;

(c)

nach mbeidh rochtain ar an gcomhéadan iompróra ach ag baill foirne chuí-údaraithe amháin.

6.   Leis an bhfoirm chlárúcháin beidh sé de cheangal ar iompróirí cóip leictreonach dá n-ionstraimí bunreachta a chur i gceangal, lena n-áirítear reachtanna, mar aon le cóip leictreonach de shliocht as a gclárú cuideachta oifigiúil ó Bhallstát amháin ar a laghad, i gcás inarb iomchuí, sin nó ó thríú tír, agus é le bheith i gceann amháin de theangacha oifigiúla an Aontais nó i gceann amháin de theangacha na dtíortha comhlachaithe Schengen, nó é le bheith aistrithe go hoifigiúil go ceann amháin de na teangacha sin. Cóip leictreonach d’údarú le hoibriú i mBallstát amháin nó níos mó, amhail Deimhniú Aeroibreora, is féidir sin a chur isteach in ionad an chláraithe cuideachta oifigiúil.

7.   Leis an bhfoirm chlárúcháin, tabharfar fógra do na hiompróirí faoin méid seo a leanas:

(a)

go bhfuil sé de cheangal orthu eu-LISA a chur ar an eolas faoi aon athrú maidir leis an bhfaisnéis dá dtagraítear i míreanna 3, 4 nó 5, nó i gcás athruithe teicniúla a dhéanann difear dá nasc “córas le córas” leis an gcoimhéad iompróra nuair a d’fhéadfadh sé go mbeadh gá le tástáil bhreise i gcomhréir le hAirteagal 12 i ngeall orthu, agus an teagmháil sin a dhéanamh trí shonraí teagmhála sonraithe de chuid eu-LISA atá le húsáid chun na críche sin;

(b)

go ndíchlárófar go huathoibríoch ón scéim fíordheimhniúcháin iad má léiríonn na logaí nár bhain an t-iompróir úsáid as an gcomhéadan iompróra le linn tréimhse bliana amháin;

(c)

go bhféadfar iad a dhíchlárú ón scéim fíordheimhniúcháin i gcás sárú ar fhorálacha an Rialacháin seo, ar na ceanglais slándála dá dtagraítear i mír 4 nó ar na treoirlínte teicniúla, lena n-áirítear i gcás mhí-úsáid an chomhéadain iompróra;

(d)

go bhfuil sé d’oibleagáid orthu eu-LISA a chur ar an eolas faoi aon sárú i ndáil le sonraí pearsanta a d’fhéadfadh tarlú agus athbhreithniú rialta a dhéanamh ar chearta rochtana a mball foirne tiomnaithe.

8.   I gcás inar cuireadh an fhoirm chlárúcháin isteach i gceart, cláróidh eu-LISA an t-iompróir agus tabharfaidh sé fógra don iompróir go bhfuil sé cláraithe. I gcás nár cuireadh an fhoirm chlárúcháin isteach i gceart, diúltóidh eu-LISA an clárú agus tabharfaidh sé fógra don iompróir faoi na cúiseanna atá leis sin.

Airteagal 11

Díchlárú ón scéim fíordheimhniúcháin

1.   I gcás ina gcuirfidh iompróir in iúl do eu-LISA nach bhfuil sé ag oibriú a thuilleadh nó nach n-iompraíonn sé paisinéirí isteach ar chríoch na mBallstát a thuilleadh, déanfaidh eu-LISA an t-iompróir a dhíchlárú.

2.   I gcás ina léireoidh na logaí nár úsáid an t-iompróir an comhéadan iompróra le linn tréimhse bliana amháin, déanfar é a dhíchlárú go huathoibríoch.

3.   I gcás nach gcomhlíonann an t-iompróir na coinníollacha dá dtagraítear in Airteagal 10(5) a thuilleadh nó ina bhfuil forálacha an Rialacháin seo, na ceanglais slándála dá dtagraítear in Airteagal 10(4) nó na treoirlínte teicniúla sáraithe aige ar bhealach áirithe, lena n-áirítear i gcás mhí-úsáid an chomhéadain iompróra, féadfaidh eu-LISA an t-iompróir a dhíchlárú.

4.   Cuirfidh eu-LISA in iúl don iompróir go bhfuil sé beartaithe aige an t-iompróir a dhíchlárú de bhun mhíreanna 1, 2 nó 3, in éineacht leis an gcúis leis an díchlárú, aon mhí amháin roimh an díchlárú. Roimh an díchlárú, tabharfaidh eu-LISA deis don iompróir barúlacha i scríbhinn a chur isteach.

5.   I gcás ábhair imní phráinneacha maidir le TF, lena n-áirítear i gcás nach gcomhlíonann an t-iompróir na ceanglais slándála dá dtagraítear in Airteagal 10(4), ná na treoirlínte teicniúla, féadfaidh eu-LISA an t-iompróir a dhínascadh láithreach. Cuirfidh eu-LISA an dínascadh in iúl don iompróir, in éineacht leis an gcúis leis an dínascadh.

6.   A mhéid is iomchuí, cuideoidh eu-LISA le hiompróirí a fuair fógra faoi dhíchlárú nó dínascadh chun na heasnaimh ba chúis leis an bhfógra a leigheas agus, más féidir, ar feadh tréimhse theoranta agus faoi choinníollacha dochta, tabharfaidh sé an deis d’iompróirí dínasctha iarratais fíorúcháin a sheoladh ar bhealaí eile seachas na bealaí dá dtagraítear i mír 4.

7.   Féadfar iompróirí dínasctha a nascadh arís leis an gcomhéadan iompróra nuair a éireoidh leo deireadh a chur leis na hábhair imní slándála ba chúis leis an dínascadh. Féadfaidh iompróirí díchláraithe iarratas nua ar chlárú a chur isteach.

8.   Coinneoidh eu-LISA clár cothrom le dáta de na hiompróirí cláraithe. Déanfar sonraí pearsanta i gclár na n-iompróirí a scriosadh bliain amháin ar a dhéanaí tar éis dhíchlárú an iompróra. Tráth ar bith tar éis iompróirí a chlárú de bhun Airteagal 10, agus go háirithe i gcás ina mbeidh amhras réasúnaithe ann go bhfuil iompróir amháin nó níos mó ag baint mí-úsáid as an gcomhéadan iompróra nó nach bhfuil siad ag comhlíonadh na gcoinníollacha dá dtagraítear in Airteagal 10(4), féadfaidh eu-LISA fiosrúcháin a dhéanamh leis na Ballstáit nó le tríú tíortha.

9.   I gcás nach mbeidh an fhoirm chlárúcháin dá dtagraítear in Airteagal 10(2) ar fáil ar feadh tréimhse fhada, áiritheoidh eu-LISA go bhféadfar clárú ar bhealaí eile i gcomhréir leis an Airteagal sin.

Airteagal 12

Forbairt, tástáil agus nascadh an chomhéadain iompróra

1.   Cuirfidh eu-LISA na treoirlínte teicniúla ar fáil do na hiompróirí chun gur féidir leo an comhéadan iompróra a fhorbairt agus a thástáil.

2.   I gcás ina roghnóidh iompróirí nasc a dhéanamh tríd an gComhéadan Feidhmchláir dá dtagraítear in Airteagal 4(2), pointe(a), déanfar cur chun feidhme fhormáid na dteachtaireachtaí dá dtagraítear in Airteagal 7 agus na scéime fíordheimhniúcháin dá dtagraítear in Airteagal 9 a thástáil.

3.   I gcás ina roghnóidh iompróirí nasc a dhéanamh tríd an gcomhéadan gréasáin (brabhsálaí) nó tríd an aip le haghaidh gléasanna móibíleacha dá dtagraítear in Airteagal 4(2), pointí (b) agus (c) faoi seach, tabharfaidh siad fógra do eu-LISA gur éirigh leo a nasc leis an gcomhéadan iompróra a thástáil go rathúil agus gur éirigh leo oiliúint a chur ar a mbaill foirne chuí-údaraithe maidir le húsáid an chomhéadain iompróra.

4.   Chun críoch mhír 2, forbróidh eu-LISA plean tástála, timpeallacht tástála agus ionsamhlóir agus cuirfidh sé ar fáil iad chun gur féidir le eu-LISA agus na hiompróirí nasc na n-iompróirí leis an gcomhéadan iompróra a thástáil. Chun críoch mhír 3, forbróidh eu-LISA timpeallacht tástála agus cuirfidh sé ar fáil í chun gur féidir le hiompróirí oiliúint a chur ar a mbaill foirne.

5.   Tar éis don iompróir an próiseas clárúcháin dá dtagraítear in Airteagal 10 a chur i gcrích go rathúil, agus tar éis dó an tástáil dá dtagraítear i mír 2 a dhéanamh go rathúil, sin nó an admháil dá dtagraítear i mír 3 a fháil, déanfaidh eu-LISA an t-iompróir sin a nascadh leis an gcomhéadan iompróra.

Airteagal 13

Dodhéantacht ó thaobh dul ar aghaidh le hiarratais fíorúcháin ar chúiseanna teicniúla

I gcás go mbeidh sé dodhéanta iarratas fíorúcháin a sheoladh ar chúiseanna teicniúla toisc gur chlis comhpháirt den Chóras Dul Isteach/Imeachta, beidh feidhm mutatis mutandis ag Airteagal 13 de Rialachán Cur Chun Feidhme (AE) 2021/1217 i gcás nach mbeidh sé indéanta dul ar aghaidh le hiarratas fíorúcháin toisc gur chlis comhpháirt den Chóras Dul Isteach/Imeachta.

Airteagal 14

Cúnamh do na hiompróirí

Chun gur féidir le hiompróirí cúnamh a iarraidh, beidh feidhm mutatis mutandis ag Airteagal 14 de Rialachán Cur Chun Feidhme (AE) 2021/1217. maidir le hiarrataí ar chúnamh ó iompróirí i ndáil leis an gCóras Dul Isteach/Imeachta.

Airteagal 15

Rochtain ar an tseirbhís gréasáin ag náisiúnaigh tríú tír

1.   Nuair a bheidh náisiúnaigh tríú tír ag fíorú na laethanta atá fágtha den fhanacht údaraithe tríd an tseirbhís gréasáin a rochtain trí nasc idirlín slán, cuirfidh siad an Ballstát cinn scríbe in iúl.

2.   Cuirfidh an náisiúnach tríú tír na sonraí seo a leanas isteach sa tseirbhís gréasáin:

(a)

cineál agus uimhir an doiciméid taistil nó na ndoiciméad taistil agus cód trí litir na tíre a d’eisigh an doiciméad taistil nó na doiciméid taistil;

(b)

go roghnach, an dáta dul isteach beartaithe nó an dáta imeachta beartaithe nó an dá dháta sin, arna shocrú de réir Am Lár na hEorpa mar réamhshocrú, ar sonraí iad ar féidir leis an úsáideoir iad a athrú;

(c)

an Ballstát cinn scríbe.

3.   Tabharfaidh an tseirbhís gréasáin ceann amháin de na freagraí seo a leanas:

(a)

“CGL” agus an líon laethanta atá fágtha den fhanacht údaraithe;

(b)

“NÍL SÉ CGL” agus 0 lá fágtha den fhanacht údaraithe;

(c)

“Níl an fhaisnéis ar fáil”.

4.   I gcás ina dtabharfar an líon laethanta atá fágtha den fhanacht údaraithe, léireoidh an tseirbhís gréasáin gur ríomhadh an líon laethanta ar bhonn an dáta imeachta bheartaithe arna soláthar ag an náisiúnach tríú tír agus go bhféadfadh líon iarbhír na laethanta atá fágtha a bheith éagsúil, ag brath ar an dáta dul isteach iarbhír. I gcás nár luaigh an náisiúnach tríú tír aon dáta dul isteach beartaithe, déanfar an fanacht údaraithe atá fágtha a ríomh ar bhonn dháta féilire an chuardaigh. Sa chás sin, léireoidh an tseirbhís gréasáin gur ríomhadh an líon laethanta atá fágtha den fhanacht údaraithe ar bhonn dháta féilire an chuardaigh.

5.   Le linn na hidirthréimhse dá bhforáiltear in Airteagal 22 de Rialachán (AE) 2017/2226, i gcás nach ann d’aon sonraí maidir leis an náisiúnach tríú tír sa Chóras Dul Isteach/Imeachta, is i gcomhréir leis na rialacha seo a leanas a chinnfear na freagraí ar na hiarratais fíorúcháin:

(a)

Fanacht údaraithe: CGL,

(b)

Laethanta fágtha: níl an fhaisnéis ar fáil, lena n-áirítear nóta ina sonrófar nár cuireadh san áireamh na fanachtaí a tharla roimh thús oibríochtaí an Chórais Dul Isteach/Imeachta.

6.   Tar éis na hidirthréimhse dá bhforáiltear in Airteagal 22 de Rialachán (AE) 2017/2226, is i gcomhréir leis na rialacha seo a leanas a chinnfear na freagraí ar na hiarratais fíorúcháin:

(a)

i gcás inar leor na laethanta atá fágtha den fhanacht údaraithe ag an náisiúnach tríú tír, is éard a bheidh sa fhreagra:

(i)

Fanacht údaraithe: CGL;

(ii)

Laethanta fágtha: laethanta fágtha den fhanacht údaraithe arna ríomh ag an gCóras Dul Isteach/Imeachta.

(b)

i gcás ina bhfuil cuid den fhanacht údaraithe curtha den náisiúnach tríú tír agus go bhfuil sé beartaithe aige fanacht níos faide ná an fanacht údaraithe, is éard a bheidh sa fhreagra:

(i)

Fanacht údaraithe: NÍL SÉ CGL;

(ii)

Laethanta fágtha: 0.

(c)

i gcás ina bhfuil na laethanta uile den fhanacht údaraithe curtha den náisiúnach tríú tír, is éard a bheidh sa fhreagra:

(i)

Fanacht údaraithe: NÍL SÉ CGL;

(ii)

Laethanta fágtha: 0.

(d)

i gcás ina mbeidh an náisiúnach tríú tír faoi réir oibleagáid víosa agus níl víosa bailí aige, sin nó tá víosa atá imithe in éag aige, nó víosa a aisghaireadh nó a neamhníodh, nó tá víosa ag a bhfuil bailíocht chríochach theoranta aige nach bhfuil ag teacht leis an mBallstát cinn scríbe a sonraíodh, is éard a bheidh sa fhreagra:

(i)

Fanacht údaraithe: NÍL SÉ CGL;

(ii)

Laethanta fágtha: 0.

(e)

i gcás nach bhfuil an náisiúnach tríú tír faoi réir oibleagáid víosa agus níl údarú taistil bailí aige, sin nó tá údarú taistil atá imithe in éag aige, nó údarú taistil a aisghaireadh nó a neamhníodh, is éard a bheidh sa fhreagra:

(i)

Fanacht údaraithe: NÍL SÉ CGL;

(ii)

Laethanta fágtha: 0.

(f)

i gcás nach bhfuil aon iontráil sa Chóras Dul Isteach/Imeachta maidir le náisiúnach tríú tír a bhfuil víosa ghearrfhanachta ina sheilbh aige, cuirfear uasteorainn leis an líon laethanta atá fágtha de réir dháta dul in éag na víosa gearrfhanachta. I gcás náisiúnaigh tríú tír atá díolmhaithe ón gceanglas víosa, tar éis theacht i bhfeidhm an Chórais Eorpaigh um Fhaisnéis agus Údarú Taistil, cuirfear uasteorainn leis an líon laethanta atá fágtha de réir dháta dul in éag an údaraithe taistil, agus an idirthréimhse agus an tréimhse chairde dá dtagraítear in Airteagal 83 de Rialachán (AE) 2018/1240 á gcur san áireamh.

7.   Is mar seo a leanas a chuirfear faisnéis bhreise ar fáil don náisiúnach tríú tír ar an tseirbhís gréasáin:

(a)

in áit fheiceálach: na Ballstáit arb infheidhme ríomh an fhanachta ina leith;

(b)

gar don réimse ina n-iontrálfar uimhir an doiciméid taistil: ní mór gurb ionann an doiciméad taistil a úsáidfear chun críocha na seirbhíse gréasáin agus ceann de na doiciméid taistil a úsáideadh le haghaidh fanachtaí roimhe sin;

(c)

liosta na mBallstát;

(d)

gach réasún a d’fhéadfadh a bheith ina chúis leis an bhfreagra seo a fháil: “Níl an fhaisnéis ar fáil”;

(e)

séanadh ginearálta ina sonrófar go soiléir nach féidir an freagra “CGL/NÍL SÉ GCL” a ghlacadh mar chinneadh maidir le dul isteach ar limistéar Schengen a dheonú nó a dhiúltú;

(f)

an córas is infheidhme maidir le náisiúnaigh tríú tír ar baill teaghlaigh iad le saoránach den Aontas a bhfuil feidhm ag Treoir 2004/38/CE ina leith, nó ar baill teaghlaigh iad le náisiúnach tríú tír ag a bhfuil an ceart chun saorghluaiseachta atá coibhéiseach le ceart saoránach den Aontas faoi chomhaontú idir an tAontas agus a Bhallstáit, ar an taobh amháin, agus tríú tír, ar an taobh eile, agus nach bhfuil cárta cónaithe de bhun Threoir 2004/38/CE nó cead cónaithe de bhun Rialachán (CE) Uimh. 1030/2002 ón gComhairle ina seilbh acu.

Airteagal 16

Aisghairm Chinneadh Cur Chun Feidhme C(2019) 1230

Déanfar Cinneadh Cur Chun Feidhme C(2019) 1230 a aisghairm.

Airteagal 17

Teacht i bhfeidhm agus infheidhmeacht

Tiocfaidh an Rialachán seo i bhfeidhm an fichiú lá tar éis lá a fhoilsithe in Iris Oifigiúil an Aontais Eorpaigh.

Beidh an Rialachán seo ina cheangal go huile agus go hiomlán agus beidh sé infheidhme go díreach sna Ballstáit uile i gcomhréir leis na Conarthaí.

Arna dhéanamh sa Bhruiséil, 27 Iúil 2021.

Thar ceann an Choimisiúin

An tUachtarán

Ursula VON DER LEYEN


(1)  IO L 327, 9.12.2017, lch. 20.

(2)  Rialachán (AE) Uimh. 1077/2011 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 25 Deireadh Fómhair 2011 lena mbunaítear Gníomhaireacht Eorpach chun bainistiú oibríochtúil a dhéanamh ar chórais mhórscála TF sa limistéar saoirse, slándála agus ceartais (IO L 286, 1.11.2011, lch. 1).

(3)  Rialachán (AE) 2018/1240 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 12 Meán Fómhair 2018 lena mbunaítear Córas Eorpach um Fhaisnéis agus Údarú Taistil (ETIAS) (IO L 236, 19.9.2018, lch. 1).

(4)  Treoir 2004/38/AE ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 29 Aibreán 2004 maidir le ceart shaoránaigh an Aontais agus bhaill a dteaghlaigh aistriú agus cur fúthu gan bhac laistigh de chríoch na mBallstát lena leasaítear Rialachán (CEE) Uimh. 1612/68 agus lena n-aisghairtear Treoracha 64/221/CEE, 68/360/CEE, 72/194/CEE, 73/148/CEE, 75/34/CEE, 75/35/CEE, 90/364/CEE, 90/365/CEE agus 93/96/CEE) (IO L 158, 30.4.2004, lch. 77).

(5)  Ní thagann an Rialachán seo faoi raon feidhme na mbeart dá bhforáiltear i gCinneadh 2002/192/CE ón gComhairle an 28 Feabhra 2002 maidir leis an iarraidh ó Éirinn a bheith rannpháirteach i roinnt forálacha de acquis Schengen (IO L 64, 7.3.2002, lch. 20).

(6)  IO L 176, 10.7.1999, lch. 36.

(7)  Cinneadh 1999/437/CE ón gComhairle an 17 Bealtaine 1999 maidir le socruithe áirithe i dtaca le cur i bhfeidhm an Chomhaontaithe arna thabhairt i gcrích ag Comhairle an Aontais Eorpaigh agus Poblacht na hÍoslainne agus Ríocht na hIorua maidir le comhlachas an dá thír sin le acquis Schengen a chur chun feidhme, a chur i bhfeidhm agus a fhorbairt (IO L 176, 10.7.1999, lch. 31).

(8)  IO L 53, 27.2.2008, lch. 52.

(9)  Cinneadh 2008/146/CE ón gComhairle an 28 Eanáir 2008 maidir le tabhairt i gcrích an Chomhaontaithe, thar ceann an Chomhphobail Eorpaigh, idir an tAontas Eorpach, an Comhphobal Eorpach agus Cónaidhm na hEilvéise maidir le comhlachas Chónaidhm na hEilvéise le acquis Schengen a chur chun feidhme, a chur i bhfeidhm agus a fhorbairt (IO L 53, 27.2.2008 lch. 1).

(10)  IO L 160, 18.6.2011, lch. 21.

(11)  Cinneadh 2011/350/AE ón gComhairle 7 Márta 2011 maidir le tabhairt i gcrích an Phrótacail, thar ceann an Aontais Eorpaigh, idir an tAontas Eorpach, an Comhphobal Eorpach, Cónaidhm na hEilvéise agus Prionsacht Lichtinstéin i ndáil le haontachas Phrionsacht Lichtinstéin leis an gComhaontú idir an tAontas Eorpach, an Comhphobal Eorpach agus Cónaidhm na hEilvéise maidir le comhlachas Chónaidhm na hEilvéise le acquis Schengen a chur chun feidhme, a chur i bhfeidhm agus a fhorbairt, a bhaineann le seiceálacha ag na teorainneacha inmheánacha a dhíothú agus le gluaiseacht daoine (IO L 160, 18.6.2011, lch. 19).

(12)  Cinneadh 2018/934/AE ón gComhairle an 25 Meitheamh 2018 maidir le cur i bhfeidhm na bhforálacha atá fágtha de acquis Schengen ar forálacha iad a bhaineann le Córas Faisnéise Schengen i bPoblacht na Bulgáire agus sa Rómáin (IO L 165, 2.7.2018, lgh. 37).

(13)  Cinneadh 2017/1908/AE ón gComhairle an 12 Deireadh Fómhair 2017 maidir le cur i bhfeidhm forálacha áirithe de acquis Schengen a bhaineann leis an gCóras Faisnéise Víosaí i bPoblacht na Bulgáire agus sa Rómáin (IO L 269, 19.10.2017, lgh. 39).

(14)  Rialachán (AE) 2018/1725 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 23 Deireadh Fómhair 2018 maidir le daoine nádúrtha a chosaint i ndáil le sonraí pearsanta a phróiseáil ag institiúidí, comhlachtaí, oifigí agus gníomhaireachtaí an Aontais agus maidir le saorghluaiseacht sonraí den sórt sin, agus lena n-aisghairtear Rialachán(CE) Uimh. 45/2001 agus Cinneadh Uimh. 1247/2002/CE (IO L 295, 21.11.2018, lch. 39).

(15)  Rialachán (AE) 2021/1217 an 26 Iúil 2021 lena leagtar síos na rialacha agus na coinníollacha maidir le hiarratais fíorúcháin ó iompróirí, forálacha maidir le cosaint sonraí agus slándáil le haghaidh scéim fíordheimhniúcháin na n-iompróirí, mar aon le nósanna imeachta cúltaca i gcás dodhéantacht theicniúil (IO L 267, 27.7.2021, lch. 1).


28.7.2021   

GA

Iris Oifigiúil an Aontais Eorpaigh

L 269/58


RIALACHÁN CUR CHUN FEIDHME (AE) 2021/1225 ÓN gCOIMISIÚN

an 27 Iúil 2021

lena sonraítear na socruithe le haghaidh na malartuithe sonraí de bhun Rialachán (AE) 2019/2152 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle agus lena leasaítear Rialachán Cur Chun Feidhme (AE) 2020/1197 ón gCoimisiún, a mhéid a bhaineann leis an mBallstát onnmhairíochta lasmuigh den Aontas agus oibleagáidí na n-aonad tuairiscithe

(Téacs atá ábhartha maidir le LEE)

TÁ AN COIMISIÚN EORPACH,

Ag féachaint don Chonradh ar Fheidhmiú an Aontais Eorpaigh,

Ag féachaint do Rialachán (AE) 2019/2152 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle maidir le staidreamh gnó Eorpach, lena n-aisghairtear 10 ngníomh dlí i réimse an staidrimh gnó (1), agus go háirithe Airteagal 5(5) agus Airteagal 7(1) de,

De bharr an mhéid seo a leanas:

(1)

Na socruithe maidir le malartú sonraí i dtaca le faisnéis staidrimh a bhaineann le honnmhairí agus allmhairí earraí, ar faisnéis í atá le soláthar ag údaráis chustaim agus chánach gach Ballstáit do na hÚdaráis Staidrimh Náisiúnta (ÚSNanna) inniúla, is socruithe iad is gá a shonrú.

(2)

Is éard a leagtar amach i Rialachán (AE) 2019/2152 malartú micreashonraí ó dhearbhuithe custaim idir ÚSNanna na mBallstát chun críocha staidrimh, chun staitisticí comhchuibhithe a chur ar fáil i dtaobh le trádáil idirnáisiúnta earraí, sin agus chun cáilíocht na staitisticí sin a fheabhsú. Ní mór na socruithe a shonrú le haghaidh an mhalartaithe micreashonraí sin idir na NSAnna, chun a raon feidhme a shainiú, chun na micreashonraí atá le malartú a liostú, agus chun an fhormáid a bhunú mar aon leis na bearta slándála agus an nós imeachta maidir le malartú na sonraí sin.

(3)

Ní mór Rialachán Cur Chun Feidhme (AE) 2020/1197 ón gCoimisiún (2) a leasú a mhéid a bhaineann leis an gcéad tréimhse tagartha chun an sainmhíniú ar Bhallstát onnmhairíochta lasmuigh den Aontas a chur i bhfeidhm, agus cur i bhfeidhm an tsainmhínithe sin a chur siar 2 bhliain. Is é an fáth atá leis sin chun a áirithiú go mbeidh na NSAnna in ann earraí atá á samhail-onnmhairiú a shainaithint agus an Ballstát onnmhairíochta iarbhír a chinneadh go comhleanúnach, le cúnamh na micreashonraí atá le malartú, agus chun cur ar chumas NSAnna cáilíocht na staitisticí arna tháirgeadh a áirithiú.

(4)

Ní mór freisin Rialachán Cur Chun Feidhme (AE) 2020/1197 a leasú a mhéid a bhaineann leis na hoibleagáidí atá ar allmhaireoirí agus ar onnmhaireoirí cabhrú le NSAnna saincheisteanna faoi cháilíocht sonraí a shoiléiriú.

(5)

Tá na bearta dá bhforáiltear sa Rialachán seo i gcomhréir leis an tuairim ón gCoiste um an gCóras Staidrimh Eorpach, arna bhunú le hAirteagal 7 de Rialachán (CE) Uimh. 223/2009 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle (3),

TAR ÉIS AN RIALACHÁN SEO A GHLACADH:

Airteagal 1

Ábhar

Is éard a shonraítear sa Rialachán seo na socruithe le haghaidh malartuithe sonraí idir údaráis chustaim agus údaráis staidrimh náisiúnta (ÚSNanna), agus le haghaidh na malartuithe sonraí idir údaráis chánach agus ÚSNanna. Sonraítear ann freisin na socruithe maidir le malartú micreashonraí ó dhearbhuithe custaim a bhfuil baint acu le honnmhairiú agus allmhairiú earraí idir ÚSNanna.

Airteagal 2

Sainmhínithe

Chun críocha an Rialacháin seo, beidh feidhm ag na sainmhínithe seo a leanas:

(a)

ciallaíonn “imréiteach láraithe san idirthréimhse” imréiteach láraithe de réir bhrí Airteagal 179 de Rialachán (AE) Uimh. 952/2013 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle (4), imréiteach a bhaineann le húdaráis chustaim níos mó ná Ballstát amháin agus ina leagtar amach na modhanna malartaithe faisnéise idir na húdaráis chustaim le hAirteagal 18 de Rialachán Tarmligthe (AE) 2016/341 ón gCoimisiún (5);

(b)

ciallaíonn “an Ballstát atá ag seoladh” an Ballstát ina dtaisctear an dearbhú custaim, i gcás ina dtagraíonn na taifid ó dhearbhuithe custaim d’imréiteach láraithe le linn na hidirthréimhse, sin nó d’earraí sa samhail-onnmhairiú;

(c)

ciallaíonn “an Ballstát is faighteoir” an Ballstát a fhaigheann micreashonraí ón mBallstát a sheolann iad.

Airteagal 3

Na socruithe malartaithe sonraí idir údaráis chustaim agus údaráis staidrimh náisiúnta (ÚSNanna)

1.   Na taifid ó dhearbhuithe custaim dá dtagraítear i bpointe (c) d’Iarscríbhinn VI de Rialachán (AE) 2019/2152, is taifid iad a chuirfidh na húdaráis chustaim ar fáil gan mhoill dá gcuid NSAnna, ar a dhéanaí le linn na míosa tar éis na míosa ar glacadh leis na dearbhuithe custaim, nó a raibh siad faoi réir cinntí ó lucht custaim ina leith.

2.   I gcás ina ndéanfar na taifid ó dhearbhuithe custaim a leasú nó a athrú, cuirfidh na húdaráis chustaim faisnéis athbhreithnithe ar fáil dá gcuid NSAnna.

3.   Ar iarratas ó na NSAnna, fíoróidh na húdaráis chustaim cruinneas agus iomláine na dtaifead ó na dearbhuithe custaim a bheidh curtha ar fáil acu.

Airteagal 4

Socruithe maidir le malartú sonraí idir údaráis chánach agus údaráis náisiúnta staidrimh

1.   An fhaisnéis dá dtagraítear in Iarscríbhinn V de Rialachán (AE) 2019/2152, déanfaidh na húdaráis chánach í a sholáthar dá gcuid NSAnna tar éis dóibh an fhaisnéis a fháil, ar a dhéanaí le linn na míosa tar éis na míosa ar cuireadh an fhaisnéis ar fáil.

2.   I gcás ina ndéanfar an fhaisnéis arna soláthar ag na húdaráis chánach a leasú nó a athrú, cuirfidh na húdaráis chánach faisnéis athbhreithnithe ar fáil dá gcuid NSAnna.

3.   Fíoróidh na húdaráis chánach cruinneas agus iomláine na faisnéise atá soláthraithe acu ach a n-iarrfaidh a gcuid NSAnna sin.

Airteagal 5

Socruithe maidir le malartú micreashonraí ó dhearbhuithe custaim idir Ballstáit chun críocha staidrimh

1.   I gcás ina ndéanfar tagairt sna taifid ó dhearbhuithe custaim d’imréiteach láraithe le linn na hidirthréimhse, sin nó tagairt d’earraí sa samhail-onnmhairiú, NSA an Bhallstáit atá ag seoladh, déanfaidh sé na micreashonraí a sholáthar do NSA an Bhallstáit atá á nglacadh, ar micreashonraí iad a bhaineann le honnmhairiú nó allmhairiú earraí arna gcur ar fáil ag údarás custaim an Bhallstáit seolta.

2.   I gcás ina dtagraíonn na taifid ó dhearbhuithe custaim d’imréiteach láraithe le linn na hidirthréimhse, is é an Ballstát is faighteoir an Ballstát ar ina chríoch staidrimh atá na hearraí suite an tráth a scaoiltear isteach sa nós imeachta custaim iad, sin nó an tráth a n-athonnmhairithe.

3.   I gcás ina ndéantar tagairt sna taifid ó dhearbhuithe custaim d’earraí atá á samhail-onnmhairiú, cás dá dtagraítear in Iarscríbhinn V, Roinn 1 (l) de Rialachán (AE) 2020/1197, is é an Ballstát is faighteoir an Bhallstát onnmhairíochta iarbhír, dá dtagraítear in Iarscríbhinn V, Roinn 17(2), an dara fomhír de Rialachán (AE) 2020/1197.

4.   Na micreashonraí dá dtagraítear i mír 1, beidh seo san áireamh leo:

(a)

i gcás ina dtagraíonn na taifid ó dhearbhuithe custaim d’allmhairí faoi imréiteach láraithe le linn na hidirthréimhse, na micreashonraí mar a leagtar amach i gcolún C1 den Iarscríbhinn;

(b)

i gcás ina dtagraíonn sna taifid ó dhearbhuithe custaim d’onnmhairí faoi imréiteach láraithe le linn na hidirthréimhse, na micreashonraí mar a leagtar amach i gcolún C2 den Iarscríbhinn;

(c)

i gcás ina dtagraíonn na taifid ó dhearbhuithe custaim d’earraí atá á samhail-onnmhairiú, na micreashonraí mar a leagtar amach i gcolún C3 den Iarscríbhinn.

5.   Na meiteashonraí ábhartha chun micreashonraí a úsáid a mhalartaítear i dtiomsú staidrimh, déanfaidh NSA an Bhallstáit atá ag seoladh na meiteashonraí a sholáthar do NSA an Bhallstáit is faighteoir.

6.   I gcás inarb é an Ballstát atá ag seoladh an Ballstát onnmhairíochta iarbhír, dá dtagraítear i Roinn 17(2), an dara fomhír d’Iarscríbhinn V de Rialachán (AE) 2020/1197, ní bheidh feidhm ag míreanna 1 go 5.

Airteagal 6

Tráthchlár don mhalartú micreashonraí idir na Ballstáit

1.   Na micreashonraí dá dtagraítear in Airteagal 5, déanfaidh NSA an Bhallstáit atá ag seoladh iad a sholáthar do NSA an Bhallstáit is faighteoir 30 lá féilire ar a dhéanaí tar éis dheireadh na míosa tagartha.

2.   I gcás ina mbeidh taifid bhreise, leasaithe nó athraithe ó dhearbhuithe custaim ar fáil do NSA an Bhallstáit atá ag seoladh tar éis an spriocdháta dá dtagraítear i mír 1, soláthróidh NSA an Bhallstáit seolta na micreashonraí athbhreithnithe do NSA an Bhallstáit is faighteoir a thúisce is féidir, ar a dhéanaí 30 lá féilire tar éis dheireadh na míosa ina mbeidh na taifid bhreise, leasaithe nó athraithe ó dhearbhuithe custaim ar fáil.

Airteagal 7

Bearta slándála

I gcomhréir le hAirteagal 10(2) de Chinneadh (AE, Euratom) 2015/443 ón gCoimisiún (6), chun a bheith i dteideal micreashonraí agus meiteashonraí a fháil i gcomhréir le hAirteagal 5 den Rialachán seo, na NSAnna a fhaigheann na micreashonraí agus na meiteashonraí sin nó a phróiseálann iad sa Bhallstát is faighteoir, ní mór dóibh a áirithiú go bhfuil a gcórais TF á gcosaint ar leibhéal atá coibhéiseach le beartas slándála córas cumarsáide agus faisnéise an Choimisiúin, mar a leagtar amach i gCinneadh (AE, Euratom) 2017/46 (7) ón gCoimisiún, ina chuid rialacha cur chun feidhme, agus sna caighdeáin slándála chomhfhreagracha atá aige.

Airteagal 8

Cosaint sonraí

Maidir le próiseáil sonraí pearsanta, is i gcomhréir le Rialachán (AE) 2016/679 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle a chuirfidh NSAnna a gcúraimí i gcrích chun críocha an Rialacháin seo (8).

Maidir leis an bpróiseáil sonraí pearsanta a dhéanann an Coimisiún (Eurostat), comhlíonfaidh sé Rialachán (AE) 2018/1725 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle (9).

Airteagal 9

Formáid na micreashonraí agus na meiteashonraí a mhalartaítear agus an nós imeachta don mhalartú

1.   Na micreashonraí agus na meiteashonraí a dhéanfar a mhalartú i gcomhréir le hAirteagal 5, malartófar iad i bhfoirm leictreonach, agus déanfar iad a tharchur nó a uaslódáil trí phointe iontrála aonair an Choimisiúin (Eurostat) i gcás micreashonraí agus, i gcás inarb iomchuí i gcás meiteashonraí.

2.   Is i gcomhréir leis na treoirlínte cur chun feidhme atá soláthraithe ag an gCoimisiún (Eurostat) ba cheart do na Ballstáit na caighdeáin mhalartaithe a chur chun feidhme.

Airteagal 10

Leasú ar Rialachán Cur Chun Feidhme (AE) 2020/1197

Leasaítear Rialachán Cur Chun Feidhme (AE) 2020/1197 mar a leanas:

(a)

in Iarscríbhinn V, Roinn 2(2), cuirtear an méid seo a leanas in ionad phointe

“(a):

ciallaíonn ‘Ballstát onnmhairíochta lasmuigh den Aontas’ an Ballstát a bhfuil na hearraí ar láthair a chríoch an tráth a scaoiltear isteach sa nós imeachta custaim iad, sin nó tráth a n-athonnmhairithe.

Mar sin féin, i gcás earraí samhail-onnmhairithe, más féidir ‘an Ballstát onnmhairíochta iarbhíre’ a chinneadh mar atá sonraithe sa dara fomhír de Roinn 17(2) den Iarscríbhinn seo, is é an ‘Ballstát onnmhairithe iarbhír’ an ‘Ballstát onnmhairithe lasmuigh den Aontas’ ón tréimhse thagartha Eanáir 2024 ar aghaidh.”;

(b)

in Iarscríbhinn V, cuirtear an méid seo a leanas in ionad roinn 8(3):

“3.

Maidir leis an allmhaireoir sa Bhallstát allmhairíochta, nó an t-onnmhaireoir sa Bhallstát onnmhairíochta, beidh sé d’oibleagáid orthu cabhrú leis an NSA sa Bhallstát allmhairíochta nó sa Bhallstát onnmhairíochta faoi seach, chun saincheisteanna faoi cháilíocht sonraí a bhaineann le faisnéis staidrimh a shoiléiriú, go heisiach chun críche dearbhú cáilíochta na sonraí maidir leis an trádáil idirnáisiúnta in earraí.”.

Airteagal 11

Teacht i bhfeidhm

Tiocfaidh an Rialachán seo i bhfeidhm an fichiú lá tar éis lá a fhoilsithe in Iris Oifigiúil an Aontais Eorpaigh.

Beidh feidhm aige ón 1 Eanáir 2022.

Beidh an Rialachán seo ina cheangal go huile agus go hiomlán agus beidh sé infheidhme go díreach i ngach Ballstát.

Arna dhéanamh sa Bhruiséil, 27 Iúil 2021.

Thar ceann an Choimisiúin

An tUachtarán

Ursula VON DER LEYEN


(1)  IO L 327, 17.12.2019, lch. 1.

(2)  Rialachán Cur Chun Feidhme (AE) 2020/1197 ón gCoimisiún an 30 Iúil 2020 lena leagtar síos sonraíochtaí agus socruithe teicniúla de bhun Rialachán (AE) 2019/2152 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle maidir le staidreamh gnó Eorpach lena n-aisghairtear 10 ngníomh dlí i réimse an staidrimh gnó (IO L 271, 18.8.2020, lch. 1).

(3)  Rialachán (CE) Uimh. 223/2009 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 11 Márta 2009 maidir le staidreamh Eorpach agus lena n-aisghairtear Rialachán (CE, Euratom) Uimh. 1101/2008 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle maidir le tarchur sonraí atá faoi réir rúndachta staidrimh chuig Oifig Staidrimh na gComhphobal Eorpach, Rialachán (CE) Uimh. 322/97 ón gComhairle maidir le Staidreamh Comhphobail, agus Cinneadh 89/382/CEE, Euratom ón gComhairle lena mbunaítear Coiste um Chláir Staidrimh na gComhphobal Eorpach (IO L 87, 31.3.2009, lch. 164).

(4)  Rialachán (AE) Uimh. 952/2013 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 9 Deireadh Fómhair 2013 lena leagtar síos Cód Custaim an Aontais (IO L 269, 10.10.2013, lch. 1).

(5)  Rialachán Tarmligthe (AE) 2016/341 ón gCoimisiún an 17 Nollaig 2015 lena bhforlíontar Rialachán (AE) Uimh. 952/2013 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle a mhéid a bhaineann le rialacha idirthréimhseacha maidir le forálacha áirithe de chuid Chód Custaim an Aontais i gcás nach bhfuil na córais leictreonacha ábhartha ag feidhmiú go fóill agus lena leasaítear Rialachán Tarmligean (AE) 2015/2446 (IO L 69, 15.3.2016, lch. 1).

(6)  Cinneadh (AE, Euratom) 2015/443 ón gCoimisiún an 13 Márta 2015 maidir le Slándáil sa Choimisiún (IO L 72, 17.3.2015, lch. 41).

(7)  Cinneadh (AE, Euratom) 2017/46 ón gCoimisiún an 10 Eanáir 2017 maidir le slándáil cumarsáide agus córas faisnéise arna n-úsáid ag an gCoimisiún Eorpach (IO L 6, 11.1.2017, lch. 40).

(8)  Rialachán (AE) 2016/679 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 27 Aibreán 2016 maidir le daoine nádúrtha a chosaint i ndáil le sonraí pearsanta a phróiseáil agus maidir le saorghluaiseacht sonraí den sórt sin, agus lena n-aisghairtear Treoir 95/46/CE (An Rialachán Ginearálta maidir le Cosaint Sonraí) (IO L 119, 4.5.2016, lch. 1).

(9)  Cinneadh (AE) 2018/1725 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 23 Deireadh Fómhair 2018 maidir le daoine nádúrtha a chosaint i ndáil le sonraí pearsanta a phróiseáil ag institiúidí, comhlachtaí, oifigí agus gníomhaireachtaí an Aontais agus maidir le saorghluaiseacht sonraí den sórt sin, agus lena n-aisghairtear Rialachán (CE) Uimh. 45/2001 agus Cinneadh Uimh. 1247/2002/CE (IO L 295, 21.11.2018, lch. 39).


IARSCRÍBHINN

Micreashonraí atá le malartú

Ítimí a bhfuil “M” marcáilte orthu, is ítimí éigeantacha iad; ítimí a bhfuil “C” marcáilte orthu, is ítimí éigeantacha iad má tá siad ar fáil sa chóras custaim náisiúnta; na hítimí a bhfuil ‘O’ marcáilte orthu, is ítimí roghnacha iad. Na hítimí a bhfuil “-” marcáilte orthu, is ítimí iad nach bhfuil infheidhme.

A

B

C1

C2

C3

 

Micreashonraí atá le malartú  (1)

Allmhairí imréitigh láraithe

Onnmhairí imréitigh láraithe

Earraí atá á samhail-onnmhairiú

 

Grúpa 1 – Ginearálta

 

 

 

1.1.

An dáta a glacadh leis an dearbhaithe custaim

C

C

C

1.2.

Tréimhse thagartha

M

M

M

1.3.

Sreabhadh

M

M

M

1.4.

Innéacs le haghaidh sonraí custaim a chuirtear i bhfeidhm

M

M

M

1.5.

An Ballstát is Faighteoir

M

M

M

1.6.

Cineál dearbhaithe

C

C

C

1.7.

Cineál dearbhaithe bhreise

C

C

C

1.8.

Nós Imeachta

C

C

C

1.9.

Nósanna imeachta breise

C

C

C

1.10.

Uimhir údaraithe shealbhóir an údaraithe

C

C

-

 

Grúpa 2 – Aonaid tomhais

 

 

 

2.1.

Luach staidrimh

C

C

C

2.2.

Glanmhais

C

C

C

2.3.

Aonaid fhorlíontacha

C

C

C

 

Grúpa 3 – Miondealú

 

 

 

3.1.

Cód earraí ar leibhéal TARIC (cód 10-ndigit)

C

-

-

3.2.

Cód earraí ag leibhéal AC (cód 8-ndigit)

-

C

C

3.3.

Cód na tíre tionscnaimh

C

-

-

3.4.

Cód na tíre tionscnaimh fhabhraigh

C

-

-

3.5.

Cód na tíre seolta/onnmhairithe

(Tír an choinsínithe)

C

-

-

3.6.

Cód na tíre cinn scríbe

(Tír an chinn scríbe is deireanaí is fios)

-

C

C

3.7.

Cód na tíre cinn scríbe

(Ballstát a nglactar leis gurb ann atá an ceann scríbe)

C

-

-

3.8.

Cód na tíre seolta/onnmhairithe

(Ballstát na honnmhairíochta iarbhíre)

-

-

C

3.9.

An cineál idirbhirt

C

C

C

3.10.

Fabhar

C

-

-

3.11.

Coimeádán

C

C

C

3.12.

An modh iompair ag an teorainn

C

C

C

3.13.

Modh iompair intíre

C

C

C

3.14.

Airgeadra an tsonraisc

C

C

C

 

Grúpa 4 – Páirtithe

 

 

 

4.1.

Uimhir aitheantais an allmhaireora

C

-

-

4.2.

Uimhir aitheantais an cheannaitheora

C

-

-

4.3.

Uimhir aitheantais an choinsíní  (2)

C

-

-

4.4.

Uimhir aitheantais an onnmhaireora

 

C

C

 

Grúpa 5 – Sonraí roghnacha

 

 

 

5.1.

Luach iomlán an tsonraisc

O

O

O

5.2.

Ráta malairte

O

-

-

5.3

Téarmaí seachadta

O

O

O

5.4

Méid na míre atá luaite sa sonrasc

O

-

-


(1)  An téacs idir lúibíní léiríonn sé an eilimint sonraí staidrimh chomhfhreagrach mar a shonraítear in Iarscríbhinn V a ghabhann le Rialachán (AE) 2020/1197.

(2)  Le haghaidh na gceanglas maidir le sonraí custaim faoi Rialachán (AE) 2016/341 amháin.


TREORACHA

28.7.2021   

GA

Iris Oifigiúil an Aontais Eorpaigh

L 269/65


TREOIR TARMLIGTHE (AE) 2021/1226 ÓN gCOIMISIÚN

an 21 Nollaig 2020

lena leasaítear, chun críocha dul in oiriúint do dhul chun cinn eolaíochta agus teicniúil, Iarscríbhinn II a ghabhann le Treoir 2002/49/CE ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle maidir le modhanna measúnúcháin comhchoiteanna torainn

(Téacs atá ábhartha maidir le LEE)

TÁ AN COIMISIÚN EORPACH,

Ag féachaint don Chonradh ar Fheidhmiú an Aontais Eorpaigh,

Ag féachaint do Threoir 2002/49/CE ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 25 Meitheamh 2002 maidir le torann timpeallachta a mheasúnú agus a bhainistiú (1), agus go háirithe Airteagal 12 di sin,

De bharr an mhéid seo a leanas:

(1)

Leagtar síos modhanna measúnúcháin atá i gcomhchoiteann ag na Ballstáit le hIarscríbhinn II a ghabhann le Treoir 2002/49/CE, a úsáidfear maidir leis an bhfaisnéis faoi thorann timpeallachta agus na héifeachtaí a bhíonn aige ar an tsláinte, go háirithe maidir le mapáil torainn, agus chun pleananna gníomhaíochta a ghlacadh bunaithe ar thorthaí na mapála torainn. Is gá an iarscríbhinn sin a oiriúnú don dul chun cinn teicniúil agus eolaíochta.

(2)

Ó 2016 go dtí 2020, chuaigh an Coimisiún i gcomhar le saineolaithe teicniúla agus eolaíochta na mBallstát chun measúnú a dhéanamh ar na hoiriúnuithe a raibh gá leo agus an dul chun cinn teicniúil agus eolaíochta á chur san áireamh agus torann timpeallachta á ríomh. Cuireadh an próiseas sin i gcrích i ndlúthchomhairle leis an nGrúpa Saineolaithe um Thorann, atá comhdhéanta de Bhallstáit, Parlaimint na hEorpa, geallsealbhóirí an tionscail, údaráis phoiblí na mBallstát, eagraíochtaí neamhrialtasacha, saoránaigh agus daoine ón saol acadúil.

(3)

Leagtar amach san Iarscríbhinn a ghabhann leis an Treoir Tharmligthe seo na hoiriúnuithe a bhfuil gá leo maidir leis na modhanna measúnúcháin comhchoiteanna lena gcuimsítear foirmlí a shoiléiriú chun forleathadh torainn a ríomh, táblaí a oiriúnú don eolas is déanaí agus feabhsuithe sa tuairisc ar chéimeanna na ríomhanna. Bíonn tionchar aige sin ar thorann bóthair, torann iarnróid agus torann aerárthaigh a ríomh. Éilítear ar na Ballstáit na modhanna sin a úsáid ón 31 Nollaig 2021 ar a dhéanaí.

(4)

Dá bhrí sin, ba cheart Iarscríbhinn II a ghabhann le Treoir 2002/49/CE a leasú dá réir.

(5)

Tá na bearta dá bhforáiltear sa Treoir seo i gcomhréir le tuairim an Ghrúpa Saineolaithe um Thorann a ndeachthas i gcomhairle leo an 12 Deireadh Fómhair 2020,

TAR ÉIS AN TREOIR SEO A GHLACADH:

Airteagal 1

Leasaítear Iarscríbhinn II a ghabhann leis an Treoir 2002/49/CE i gcomhréir leis an Iarscríbhinn a ghabhann leis an Treoir seo.

Airteagal 2

1.   Cuirfidh na Ballstáit na dlíthe, na rialacháin agus na forálacha reachtaíochta i bhfeidhm a bhfuil gá leo chun an Treoir seo a chomhlíonadh faoin 31 Nollaig 2021 ar a dhéanaí. Cuirfidh siad téacs na bhforálacha sin in iúl don Choimisiún láithreach.

Nuair a ghlacfaidh na Ballstáit na forálacha sin, beidh tagairt iontu don Treoir seo nó beidh tagairt den sórt sin ag gabháil leo tráth a bhfoilsithe oifigiúil. Is iad na Ballstáit a chinnfidh an tslí le tagairt den sórt sin a dhéanamh.

2.   Déanfaidh na Ballstáit téacs phríomhfhorálacha an dlí náisiúnta a ghlacfaidh siad sa réimse a chumhdaítear leis an Treoir seo a chur in iúl don Choimisiún.

Airteagal 3

Tiocfaidh an Treoir seo i bhfeidhm an lá tar éis lá a foilsithe in Iris Oifigiúil an Aontais Eorpaigh.

Airteagal 4

Is chuig na Ballstáit a dhírítear an Treoir seo.

Arna dhéanamh sa Bhruiséil, 21 Nollaig 2020.

Thar ceann an Choimisiúin

An tUachtarán

Ursula VON DER LEYEN


(1)  IO L 189, 18.7.2002, lch. 12.


IARSCRÍBHINN

Leasaítear Iarscríbhinn II mar a leanas:

(1)

I Roinn 2.1.1, cuirtear an méid seo a leanas in ionad an dara mír:

“Déantar ríomhanna i mbandaí ochtáibhe le haghaidh trácht ar bhóithre, trácht iarnróid agus torann tionsclaíoch, ach amháin cumhacht fuaime na foinse torainn iarnróid, a úsáideann tríú bandaí ochtáibhe. Le haghaidh trácht ar bhóithre, trácht iarnróid agus torann tionsclaíoch, bunaithe ar na torthaí banda ochtáibhe sin, ríomhtar an meánleibhéal fuaime A-ualaithe fadtéarmach i gcomhair thréimhse an lae, thréimhse an tráthnóna agus thréimhse na hoíche, mar a shainmhínítear in Iarscríbhinn I agus dá dtagraítear in Airteagal 5 de Threoir 2002/49/CE, de réir an mhodha a shonraítear i roinn 2.1.2 agus i ranna 2.2, 2.3, 2.4 agus 2.5. Maidir le trácht ar bhóithre agus ar iarnród i gceirtleáin, cinntear an meánleibhéal fuaime A-ualaithe fadtéarmach de réir an mhéid a thagann ó na deighleoga bóthair agus iarnróid iontu, mórbhóithre agus mór-iarnróid san áireamh.”

(2)

Leasaítear Roinn 2.2.1 mar a leanas:

(a)

sa mhír faoin gceannteideal “Líon agus Suíomh na bhFoinsí Fuaime Coibhéiseacha”, cuirtear an méid seo a leanas in ionad na chéad fhomhíre:

“Leis an tsamhail seo, léirítear gach feithicil (catagóirí 1, 2, 3, 4 agus 5) le haon phoncfhoinse amháin ag gathú go haonfhoirmeach. Láimhseáiltear an chéad fhrithchaitheamh ar dhromchla an bhóthair go hintuigthe. Mar a léirítear i bhFíor (2.2.a), cuirtear an phoncfhoinse sin 0.05 m os cionn dhromchla an bhóthair.”

(b)

sa mhír faoin gceannteideal “Astaíocht Cumhachta Fuaime”, cuirtear an méid seo a leanas in ionad na fomhíre deireanaí faoin gceannteideal “Sruth Tráchta”:

“Is ionann an luas vm agus luas ionadaíoch in aghaidh na catagóire feithicle: i bhformhór na gcásanna, an ceann is ísle den uasluas dlíthiúil don chuid sin den bhóthar agus an t-uasluas dlíthiúil don chatagóir feithicle.”

(c)

sa mhír faoin gceannteideal “Astaíocht Cumhachta Fuaime”, cuirtear an méid seo a leanas in ionad na chéad fhomhíre faoin gceannteideal “Feithicil aonair”:

“Sa sruth tráchta, glactar leis go dtiomáintear gach feithicil de chatagóir m ar an luas céanna, i.e. vm .”

(3)

Leasaítear Tábla 2.3.b mar a leanas:

(a)

sa tríú ró, an ceathrú colún (ar a dtugtar “3”), cuirtear an méid seo a leanas in ionad an téacs:

“Lena léirítear an righneas ‘dinimiciúil’”

(b)

sa séú ró, an ceathrú colún (ar a dtugtar “3”), cuirtear an méid seo a leanas in ionad an téacs:

C

Crua (800-1 000MN/m)”

(4)

Leasaítear Roinn 2.3.2 mar a leanas:

(a)

sa mhír faoin gceannteideal “Sruth Tráchta”, cuirtear an méid seo a leanas in ionad an cheathrú fomhír, an dara fleasc faoi fhoirmle (2.3.2):

“–

is ionann v agus a luas (km/u) sa j-ú cuid den rian le haghaidh feithicle de chineál t agus meánluas traenach s

(b)

cuirtear an méid seo a leanas in ionad na míre faoi na ceannteidil “Sian”:

“Is foinse speisialta í cuarshian nach mbaineann ach le cuair agus dá bhrí sin déantar í a logánú. Braitheann an chuarshian ar an gcuaire, na tosca frithchuimilte, luas na traenach agus geoiméadracht agus dinimic riain-rotha de ghnáth. Ós rud é go bhféadfadh cuarshrian shuntasach a bheith ann, ní mór tuairisc iomchuí a thabhairt uirthi. I gcás na suíomhanna uile ina dtarlaíonn cuarshian, i gcuair agus ladhróga taobhlach iarnróid de ghnáth, is gá speictrim chumhachta oiriúnach um barraíocht torainn a chur leis an gcumhacht foinse. D’fhéadfadh sé go mbeadh an bharraíocht torainn sonrach i leith gach cineáil rothstoic, ós rud é go bhféadfadh sé gur lú i bhfad an seans go dtarlódh sian le cineálacha áirithe rotha agus bógaí ná le cineálacha eile. Má bhíonn tomhais ar an mbarraíocht torainn ar fáil ina gcuirtear cineál stocastach na séine san áireamh, féadfar úsáid a bhaint astu.

Mura bhfuil aon tomhais iomchuí ar fáil, is féidir cur chuige simplí a ghlacadh. Leis an gcur chuige sin, déanfar torann na séine a mheas trí na luachanna barraíochta seo a leanas a chur leis na speictrim chumhachta fuaime um thorann rollta i gcomhair na minicíochtaí go léir.

Traein

5 dB i gcomhair cuar 300 m < R ≤ 500 m agusrian l ≥ 50 m

8 dB i gcomhair cuar R ≤ 300 m agus rian l ≥ 50 m

8 dB i gcomhair ladhróga R ≤ 300 m

0 dB in aon chás eile

Trambhealach

5 dB i gcomhair cuar agus ladhróga R ≤ 200 m

0 dB in aon chás eile

i gcás ina gciallaíonn rian l fad an riain feadh an chuair agus inarb ionann R agus ga an chuair.

Déanfar infheidhmeacht na speictream cumhachta fuaime nó na luachanna barraíochta sin a fhíorú ar an láthair de ghnáth, go háirithe i gcomhair tramanna agus suíomhanna ina gcuirtear bearta in aghaidh séine i bhfeidhm maidir le cuair nó ladhróga.”

(c)

sa mhír faoi na ceannteidil “Treoireacht foinse”, díreach tar éis chothromóid (2.3.15), cuirtear an méid seo a leanas léi:

“Samhaltaítear torann droichid ag foinse A (h = 1), a dtoimhdítear uile-threoíocht ina leith.”

(d)

cuirtear an méid seo a leanas in ionad na míre faoi na ceannteidil “Treoireacht Foinse”, an dara fomhír go dtí foirmle 2.3.16, agus an fhoirmle sin san áireamh:

Tugtar an treoireacht ingearach ΔLW,dir,ver,i in dB sa phlána ceartingearach le haghaidh fhoinse A (h = 1), mar fheidhm de mhinicíocht an bhanda láir fc,i i gcás gach i-ú banda minicíochta, agus:

le haghaidh 0 < ψ < π/2 is é

Image 1

le haghaidh - π/2< ψ <=0 is é

ΔLW,dir,ver,i = 0

(2.3.16)”

(5)

I roinn 2.3.3, cuirtear an méid seo a leanas in ionad na míre faoi na ceannteidil “Ceartúchán i gcomhair scaipeadh struchtúrach (droichid agus tarbhealaí)”:

Ceartúchán i gcomhair scaipeadh struchtúrach (droichid agus tarbhealaí)

I gcás ina bhfuil an chuid den rian ar dhroichead, is gá measúnú a dhéanamh ar an torann breise a ghineann creathadh an droichid de thoradh ar an bhfloscadh a tharlaíonn mar gheall ar an traein a bheith ann. Samhaltaítear an torann droichid mar fhoinse bhreise a dtugtar an chumhacht fuaime in aghaidh na feithicle ina leith mar

LW,0,bridge,i = LR,TOT,i + LH,bridge,i + 10 x lg(Na) dB

(2.3.18)

inarb ionann LH, bridge ,i agus an fheidhm aistrithe droichid. Ní léirítear leis an torann droichid LW,0, bridge ,i ach amháin an fhuaim a radaítear agus an droichead á thógáil. Úsáidtear (2.3.8) go dtí (2.3.10) chun an torann rollta ó fheithicil ar an droichead a ríomh, tríd an bhfeidhm aistrithe riain a roghnú a chomhfhreagraíonn don chóras riain atá ar an droichead. Ní chuirtear bacainní ar imill an droichid san áireamh de ghnáth.”

(6)

Leasaítear Roinn 2.4.1 mar a leanas:

(a)

sa mhír faoi na ceannteidil “Astaíocht Cumhachta Fuaime – ginearálta”, an dara fomhír, cuirtear an méid seo a leanas in ionad an cheathrú gné den liosta ina iomláine, lena n-áirítear foirmle (2.4.1):

“-déantar

línte foinsí lena léirítear feithiclí atá ag gluaiseacht a ríomh de réir fhoirmle 2.2.1”

(b)

cuirtear an méid seo a leanas in ionad uimhir na foirmle (2.4.2):

“ (2.4.1)”

(7)

I roinn 2.5.1, cuirtear an méid seo a leanas in ionad an seachtú mír:

“Ní mheastar bacainní ar fána níos mó ná 15° i ndáil leis an gceartingear mar fhrithchaiteoirí ach cuirtear san áireamh iad i ngach gné eile den fhorleathadh, cur i gcás éifeachtaí talún agus díraonadh.”

(8)

Leasaítear Roinn 2.5.5 mar a leanas:

(a)

sa mhír faoi na ceannteidil “Leibhéal fuaime i ndálaí fabhracha (LF) le haghaidh conaire (S,R)”, cuirtear an méid seo a leanas in ionad na foirmle 2.5.6:

AF=Adiv + Aatm + Aboundary,F

(2.5.6)”

(b)

sa mhír faoi na ceannteidil “Leibhéal fuaime fadtéarmach ag pointe R i ndeicibeilí A (dBA)”, cuirtear an méid seo a leanas in ionad na chéad fhomhíre faoi bhun fhoirmle 2.5.11:

“i gcás inarb ionann i agus innéacs an bhanda minicíochta. Is ionann AWC agus an ceartúchán A-ualúcháin mar a leanas:

Minicíocht [Hz]

63

125

250

500

1 000

2 000

4 000

8 000

AWCf,i [dB]

-26,2

-16,1

-8,6

-3,2

0

1,2

1,0

-1,1”

(9)

Leasaítear Roinn 2.5.6 mar a leanas:

(a)

díreach faoi bhun Fhíor 2.5.b, cuirtear an abairt seo a leanas léi:

“Cinntear na hachair dn de réir teilgean 2T ar an bplána cothrománach.”

(b)

leasaítear an fhomhír faoi na ceannteidil “Ríomh i nDálaí Fabhracha” mar a leanas:

(1)

cuirtear an méid seo a leanas in ionad na chéad abairte i bpointe (a):

“I gcothromóid 2.5.15 (Aground, H ) déantar na hairdí zs agus zr a ionadú le zs + δ zs + δ zT agus zr + δ zr + δ zT faoi seach i gcás ina”

(2)

cuirtear an méid seo a leanas in ionad na chéad abairte i bpointe (b):

“Braitheann cuimse íochtair Aground,F (arna ríomh le hairdí neamhathraithe) ar gheoiméadracht na conaire:”

(c)

sa mhír faoin gceannteideal “Díraonadh”, cuirtear an méid seo a leanas in ionad an dara fomhír:

“Go hiarbhír, cuirtear na sonraíochtaí seo a leanas san áireamh sa phlána ceartingearach uathúil ina bhfuil an fhoinse agus an glacadóir araon (Scáthlán Síneach leacaithe i gcás conaire ina bhfuil frithchaitheamh i gceist). Is ionann an ga díreach ón bhfoinse go dtí an glacadóir agus líne dhíreach faoi dhálaí forleata aonchineálacha, agus cuarlíne (stua le ga ag brath ar fhad an gha dhírigh) faoi dhálaí forleata fabhracha.

Mura ndéantar an ga díreach a bhlocáil, lorgaítear an t-imeall D lena ngintear an difríocht is mó i bhfad conaire δ (an dearbhluach is lú ós rud é go bhfuil na difríochtaí sin i bhfad conaire diúltach). Cuirtear díraonadh san áireamh sna cásanna seo a leanas

tá an difríocht i bhfad conaire níos mó ná -λ/20 agus

má chomhlíontar ‘critéar Rayleigh’.

Is amhlaidh an cás, má tá δ níos mó ná λ/4 – δ*, i gcás inarb é δ* an difríocht i bhfad conaire a ríomhtar leis an imeall D céanna sin ach gur bhain sé leis an bhfoinse scátháin S* arna ríomh leis an bplána talún meánach ar thaobh na foinse agus an glacadóir scátháin R* arna ríomh leis an bplána talún meánach ar thaobh an ghlacadóra. Chun δ* a ríomh, ní chuirtear san áireamh ach pointí S*, D agus R* – ní chuimsítear imill eile a dhéanann an chonair S*->D->R* a bhlocáil.

Maidir leis na cúinsí thuas, déantar an tonnfhad λ a ríomh trí úsáid a bhaint as an minicíocht ainmniúil láir agus luas fuaime 340 m/s.

Má chomhlíontar an dá choinníoll sin, scarann an t-imeall D taobh na foinse ó thaobh an ghlacadóra, déantar dhá phlána talún mheánacha ar leithligh a ríomh, agus ríomhtar A dif mar a shonraítear sa chuid eile anseo thíos. Seachas sin, ní mheastar aon laghdú torainn le díraonadh don chonair sin, ríomhtar plána talún meánach coiteann don chonair S -> R, agus ríomhtar A ground gan aon díraonadh (A dif = 0 dB). Baineann an riail sin le dálaí aonchineálacha agus dálaí fabhracha araon.”

(d)

sa mhír faoin gceannteideal “Glandíraonadh”, cuirtear an méid seo a leanas in ionad an dara fomhír:

“Le haghaidh díraonadh iolrach, más é e an t-achar faid conaire iomlán idir an chéad phointe díraonta agus an pointe díraonta deireanach (úsáid gathanna cuartha i gcás dálaí fabhracha) agus más rud é go bhfuil e níos mó ná 0.3 m (mura bhfuil C" = 1), sainmhínítear an chomhéifeacht sin mar:

Image 2

(2.5.23)”

(e)

cuirtear an méid seo a leanas in ionad Fhíor 2.5.d:

Image 3

(f)

sa mhír faoi na ceannteidil “Dálaí Fabhracha”, cuirtear an méid seo a leanas in ionad na chéad fhomhíre faoi Fhíor 2.5.e:

“I ndálaí fabhracha bíonn ga cuaire comhionann Γ ag na trí gha fuaime chuartha raysImage 4, Image 5, agus Image 6 arna shainmhíniú ag:

Γ=max(1 000,8 d)

(2.5.24)

I gcás ina sainítear d mar an fad 3T idir foinse agus glacadóir na conaire neamhfhillte.”

(g)

sa mhír faoi na ceannteidil “Dálaí Fabhracha”, cuirtear an méid seo a leanas in ionad an dá fhomhír idir foirmle (2.5.28) agus foirmle (2.5.29) (agus an dá fhoirmle sin san áireamh):

Image 7

(2.5.28)”

Faoi dhálaí fabhracha, bíonn an chonair forleata sa phlána forleata ceartingearach comhdhéanta de dheighleoga ciorcail a bhfaightear a gha ón bhfad 3T idir an fhoinse agus an glacadóir, is é sin le rá, bíonn ga na cuaire mar an gcéanna i gcás dheighleoga uile na conaire forleata. Má bhíonn an stua díreach a cheanglaíonn an foinse agus an glacadóir blocáilte, sainmhínítear an chonair forleata mar an teaglaim dhronnach is giorra de stuanna lena gcuimsítear na bacainní go léir. Sa chomhthéacs sin, is é a chiallaítear le dronnach go ndéantar an deighleog ga amach a shraonadh síos maidir leis an deighleog ga isteach, ag gach pointe díraonta.

Image 8

Sa chás a léirítear i bhFíor 2.5.f, is é seo a leanas an difríocht conaire:

Image 9

(2.5.29)

(h)

cuirtear an méid seo a leanas in ionad na míreanna faoi seach faoi na ceannteidil “Ríomh an téarma Δground(S,O)” agus “Ríomh an téarma Δground(O,R)”:

“An téarma Δground (S,O) a ríomh

Image 10

(2.5.31)

i gcás inarb amhlaidh

Is ionann Aground(S,O) agus an laghdú torainn mar gheall ar an éifeacht talún idir an fhoinse S agus an pointe díraonta O. Ríomhtar an téarma sin mar a léirítear san fhoroinn roimhe seo maidir le ríomhanna i ndálaí aonchineálacha agus san fhoroinn roimhe seo maidir le ríomh i ndálaí fabhracha, leis na hipitéisí seo a leanas:

zr=zo,s;

Ríomhtar Gpath idir S agus O;

I ndálaí aonchineálacha: Image 11 I gCothromóid (2.5.17), Image 12 i gCothromóid (2.5.18);

I ndálaí fabhracha: Image 13 i gCothromóid (2.5.17), Image 14 i gCothromóid (2.5.20);

Is ionann Δ dif(S',R) agus an laghdú torainn mar gheall ar an díraonadh idir an fhoinse íomhá S’ agus R, arna ríomh mar a léiríodh san fhoroinn roimhe seo maidir le Glandíraonadh;

Is ionann Δ dif(S,R) agus an laghdú torainn mar gheall ar an díraonadh idir S agus R, arna ríomh mar a léiríodh san fhoroinn roimhe seo maidir le Glandíraonadh.

Sa chás speisialta ina bhfuil an fhoinse faoi bhun an phlána talún mheánaigh: Δ dif(S,R)= Δ dif(S',R) agus Δ ground(S,O) = A ground(S,O)

An téarma Δground(O,R) a ríomh

Image 15

(2.5.32)

i gcás inarb amhlaidh

Is ionann Aground (O,R) agus an laghdú torainn mar gheall ar an éifeacht talún idir an fhoinse O agus an pointe díraonta R. Ríomhtar an téarma sin mar a léirítear san fhoroinn roimhe seo maidir le ríomhanna i ndálaí aonchineálacha agus san fhoroinn roimhe seo maidir le ríomh i ndálaí fabhracha, leis na hipitéisí seo a leanas:

z s = z o,r

Ríomhtar Gpath idir O agus R.

Ní gá an ceartúchán G path a chur san áireamh anseo, ós rud é gurb é an pointe díraonta an fhoinse bhreithnithe. Dá bhrí sin, úsáidfear Gpath go deimhin chun éifeachtaí talún a ríomh, agus áirítear leis sin an ríomh le haghaidh téarma cuimse íochtair na cothromóide arb é a dhéanfar de -3(1- Gpath ) de.

I ndálaí aonchineálacha, Image 16i gCothromóid (2.5.17) agus Image 17i i gCothromóid (2.5.18).

I ndálaí fabhracha, Image 18 i gCothromóid (2.5.17) agus Image 19i i gCothromóid (2.5.20).

Is é Δ dif(S,R’) an laghdú torainn mar gheall ar an díraonadh idir S agus glacadóir na híomhá R’, arna ríomh mar a léiríodh sa roinn roimhe seo maidir le glandíraonadh.

Is é Δ dif(S,R) an laghdú torainn mar gheall ar an díraonadh idir S agus R, arna ríomh mar a léiríodh san fhoroinn roimhe seo maidir le glandíraonadh.

Sa chás speisialta ina bhfuil an glacadóir faoi bhun an phlána talún mheánaigh: Δ dif(S,R)= Δ dif(S,R) agus Δ ground ( O,R ) = A ground ( O,R )”;

(i)

i roinn 2.5.6, cuirtear an méid seo a leanas in ionad na míre faoi na ceannteidil “Cásanna ina bhfuil Imeall Ingearach”:

Cásanna ina bhfuil Imeall Ingearach

Féadfar Cothromóid (2.5.21) a úsáid chun na díraontaí ar imill ingearacha (díraontaí cliathánacha) a ríomh i gcás torainn tionsclaíoch. Más amhlaidh an cás, baintear Adif = Δdif(S,R) agus coinnítear an téarma Aground . Ina theannta sin, déanfar Aatm agus Aground a ríomh ó fhad iomlán na conaire forleata. Déantar Adiv a ríomh ón bhfad díreach d fós. Athrófar Cothromóidí (2.5.8) agus (2.5.6) faoi seach go dtí:

Image 20

i

(2.5.33)


Image 21

i

(2.5.34)

Úsáidtear Δdif go deimhin i ndálaí aonchineálacha i gcothromóid (2.5.34).

Ní dhéantar díraonadh cliathánach a mheas ach i gcás ina gcomhlíontar na coinníollacha seo a leanas:

 

Is poncfhoinse iarbhír atá san fhoinse – nach ngintear trí fhoinse leathnaithe, cuir i gcás foinse achair nó líne, a dheighilt.

 

Ní foinse scátháin í an fhoinse, arna cruthú chun frithchaitheamh a ríomh.

 

Tá an ga díreach idir an fhoinse agus an glacadóir go hiomlán os cionn phróifíl an tír-raoin.

 

Sa phlána ceartingearach ina bhfuil S agus R tá an difríocht i bhfad conaire δ níos mó ná 0, is é sin le rá, tá an ga díreach blocáilte. Dá bhrí sin, i gcásanna áirithe, d’fhéadfaí díraonadh cliathánach a mheas faoi dhálaí forleata aonchineálacha ach ní mheasfar é faoi dhálaí forleata fabhracha.

Mura bhfuil na dálaí sin go léir ann, cuirtear suas le dhá chonair forleata díraonta go cliathánach san áireamh i dteannta na conaire forleata díraonta sa phlána ceartingearach ina bhfuil an fhoinse agus an glacadóir. Sainmhínítear an plána cliathánach mar an bplána atá ingearach leis an bplána ceartingearach agus a bhfuil an fhoinse agus an glacadóir ann freisin. Tógtar na limistéir trasnála leis an bplána cliathánach sin ó na bacainní go léir trína dtéann an ga díreach ón bhfoinse go dtí an glacadóir. Sa phlána cliathánach, sainmhínítear na himill ingearacha a chuirtear san áireamh agus an chonair forleata díraonta go cliathánach á cruthú, de réir an cheangail dhronnaigh is giorra idir an fhoinse agus an glacadóir, ina mbíonn deighleoga díreacha agus lena gcuimsítear na limistéir trasnála sin.

Chun laghdú torainn ar an talamh a ríomh le haghaidh conair forleata atá díraonta go cliathánach, déantar an plána talún meánach idir an fhoinse agus an glacadóir a ríomh agus an phróifíl talún atá go hingearach faoi bhun na conaire forleata á cur san áireamh. Más rud é, sa teilgean ar phlána cothrománach, go ngearrann conair forleata chliathánach teilgean foirgnimh, cuirtear é sin san áireamh agus path á ríomh (de ghnáth le = 0) agus nuair a bhíonn an plána talún meánach le hairde ingearach an fhoirgnimh á ríomh freisin.”

(j)

sa mhír faoi na ceannteidil “Frithchaitheamh ar bhacainní ingearacha – Laghdú torainn trí ionsú”, cuirtear an méid seo a leanas in ionad an dara fomhír agus an tríú fomhír:

“Ní mheastar dromchlaí réada a bheith ina bhfrithchaiteoirí ach amháin i gcás ina bhfuil fána níos lú ná 15° acu maidir leis an gceartingearach. Ní mheastar frithchaitheamh ach le haghaidh conairí sa phlána forleata ceartingearach, is é sin le rá, seachas le haghaidh conairí díraonta go cliathánach. Le haghaidh na gconairí ionsaitheacha agus frithchaite, ag glacadh leis gur dromchla ingearach é an dromchla frithchaiteach, cruthaítear an pointe frithchaite (a luíonn ar an rud frithchaiteach) ag úsáid línte díreacha faoi bhun línte aonchineálacha agus cuartha faoi dhálaí forleata fabhracha. Is gá don fhrithchaiteoir a bheith 0.5 m ar a laghad ar airde, nuair a thomhaistear é tríd an bpointe frithchaite agus nuair a fhéachtar air ó threo an gha ionsaithigh. Tar éis teilgean ar phlána cliathánach, is gá 0.5 m ar a laghad a bheith mar leithead an fhrithchaiteora agus é á thomhas tríd an bpointe frithchaite agus ag féachaint air ó threo an gha ionsaithigh.”

(k)

sa mhír faoi na ceannteidil “Laghdú torainn trí ais-díraonadh”, cuirtear an méid seo a leanas le deireadh an téacs atá ann cheana féin:

“I gcás ina bhfuil bac nó bacainn torainn fhrithchaiteach i ngar don rian iarnróid, frithchaitear na gathanna fuaime ón bhfoinse go comhleanúnach ón mbacainn sin agus ó aghaidh chliathánach na feithicle iarnróid. Sna dálaí sin, téann na gathanna fuaime idir an bhacainn agus corp na feithicle iarnróid sula ndíraontar iad ó imeall uachtarach na bacainne.

Chun frithchaitheamh iolrach idir feithicil iarnróid agus bacainn in aice láimhe a chur san áireamh, déantar cumhacht fuaime na foinse coibhéisí aonair a ríomh. Déantar neamhaird d’éifeachtaí talún sa ríomh seo.

Chun cumhacht fuaime na foinse coibhéisí a chinneadh, beidh feidhm ag na sainmhínithe seo a leanas:

Faightear an córas comhordanáidí ón gceann iarnróid neastaoibh

Tá fíorfhoinse, suite ag S (ds =0, hs ), i gcás inarb ionann hs agus airde na foinse le hais an chinn iarnróid

Sainítear leis an bplána h = 0 corp na gcarranna

Bacainn ingearach a bhfuil a barr ag B (dB , hb )

Glacadóir atá suite dR > 0 taobh thiar den bhacainn i gcás ina bhfuil na comhordanáidí seo a leanas ag R (dB+dR , hR )

Tá comhéifeachtaí ionsúite α(f) in aghaidh an bhanda ochtáibhe ag an taobh istigh den bhacainn. Tá comhéifeacht frithchaite choibhéiseach Cref ag corp na feithicle iarnróid. De ghnáth, bíonn Cref cothrom le 1. Is féidir luach 0 a úsáid i gcás vaigíní lasta oscailte gan ráillí amháin. Má tá dB >5hB α(f)>0.8 ní chuirtear aon idirghníomhú le bacainn traenach san áireamh.

Sa chumraíocht sin, féadfar frithchaithimh iolracha idir corp na feithicle iarnróid agus an bhacainn a ríomh trí úsáid a bhaint as foinsí íomhá arna suí ag Sn (dn = -2n. dB, hn = hs), n=0,1,2,..N; mar a léirítear i bhfíor 2.5.k.

Image 22

Léirítear cumhacht fuaime na foinse coibhéisí mar:

Image 23

(2.5.39)

I gcás ina dtugtar cumhacht fuaime na bhfoinsí páirteacha le:

LW,n = LW + ΔLn

ΔLn= ΔLgeo,n + ΔLdif,n + ΔLabs,n + ΔLref,n + ΔLretrodif,n

In éineacht le:

LW

cumhacht fuaime na foinse iarbhír

ΔLgeo,n

téarma ceartúcháin i gcomhair dibhéirseacht sféarach

ΔLdif,n

téarma ceartúcháin i gcomhair díraonadh ag barr na bacainne

ΔLabs,n

téarma ceartúcháin i gcomhair an ionsúite ar an taobh istigh den bhacainn

ΔLref,n

téarma ceartúcháin i gcomhair frithchaithimh ó chorp na feithicle iarnróid

ΔLretrodif,n

téarma ceartúcháin i gcomhair airde chríochta na bacainne mar fhrithchaiteoir

Tugtar an ceartúchán i gcomhair dibhéirseacht sféarach mar

Image 24

(2.5.40)


Image 25

(2.5.41)

Tugtar an téarma ceartúcháin i gcomhair díraonadh ag barr na bacainne mar:

(2.5.42)

ΔLdif,n = D0 - Dn

(2.5.42)

Is gcás inarb ionann Dn agus an laghdú torainn de bharr díraonadh, arna ríomh trí fhoirmle 2.5.21 a úsáid i gcás C'' = 1 , don chonair lena gceanglaítear an fhoinse Sn agus an glacadóir R, agus an díraonadh ag barr bhacainn B á chur san áireamh:

δ n = ±(|SnB| + |BR| - |SnR|)

(2.5.43)

Tugtar an ceartúchán i gcomhair ionsú ar thaobh istigh na bacainne mar:

ΔLabs,n = 10•n•lg (1-α)

(2.5.44)

Tugtar an ceartúchán i gcomhair frithchaithimh ó chorp na feithicle iarnróid mar:

ΔLref,n = 10•n•lg (Cref)

(2.5.45)

Maidir leis an gceartúchán i gcomhair airde chríochta na bacainne frithchaití, cuirtear san áireamh é trí ais-díraonadh. Léireoidh an bhacainn an chonair optúil a chomhfhreagraíonn d’íomhá d’ordú N > 0 n uair. Sa trasghearradh, tarlaíonn an frithchaitheamh sin ag na hachair seo a leanas

di = – (2i-q)db, i = 1,2,..n. I gcás inarb ionann Pi (d = di, h = hb ), i = 1,2,..n agus barra na ndromchlaí frithchaiteacha sin. Ag gach ceann de na pointí sin ríomhtar téarma ceartúcháin mar a leanas:

Image 26

(2.5.46)

I gcás ina ndéantar Δ retrodif,n,i a ríomh le haghaidh foinse ag suíomh Sn barr bacainne ag Pi agus glacadóir ag suíomh R’. Tugtar suíomh an ghlacadóra choibhéisigh R’ mar R’=R má tá an glacadóir os cionn na líne amhairc ó Sn go dtí B; seachas sin, glactar suíomh an ghlacadóra choibhéisigh ar an líne amhairc atá os cionn an ghlacadóra iarbhír go hingearach; eadhon:

dR' = dR

(2.5.47)


Image 27

(2.5.48)”

(10)

Cuirtear an méid seo a leanas in ionad Roinn 2.7.5 “Torann agus feidhmíocht aerárthaí”:

“2.7.5    Torann agus feidhmíocht aerárthaí

Sa bhunachar sonraí ANP a sholáthraítear in Aguisín I tá comhéifeachtaí feidhmíochta aerárthaí agus inneall, próifílí imeachta agus ascnaimh chomh maith le caidrimh NPD i gcomhair cion suntasach de na haerárthaí sibhialta a oibríonn as aerfoirt san Aontas Eorpach. I gcás cineálacha nó leaganacha d’aerárthaí nach bhfuil sonraí liostaithe ina leith faoi láthair, is é an chaoi is fearr chun iad a léiriú ná úsáid a bhaint as sonraí a bhaineann le haerárthaí a bhíonn cosúil leo de ghnáth, agus atá liostaithe.

Díorthaíodh na sonraí sin chun comhrianta torainn a ríomh i gcomhair meánfhlít nó flít ionadaíoch agus meascán tráchta ag aerfort. D’fhéadfadh sé nach mbeadh sé iomchuí dearbhleibhéil torainn cineál aerárthaigh aonair a thuar agus níl sé oiriúnach chun feidhmíocht fuaime agus saintréithe cineálacha aerárthaí, samhlacha aerárthaí nó flít sonrach aerárthaí a chur i gcomparáid lena chéile. Seachas sin, chun na cineálacha aerárthaí, samhlacha aerárthaí nó an flít sonrach aerárthaí a dhéanann an torann is mó a chinneadh, breathnófar ar na deimhnithe torainn

Cuimsítear leis an mbunachar sonraí ANP próifílí éirí de thalamh agus tuirlingthe réamhshocraithe amháin nó níos mó le haghaidh gach cineáil aerárthaigh atá liostaithe. Déanfar infheidhmeacht na bpróifílí sin i dtaca leis an aerfort atá á bhreithniú a scrúdú, agus cinnfear na próifílí pointe sheasta nó na céimeanna gnásúla lena dtugtar an léiriú is fearr ar na hoibríochtaí aeir ag an aerfort sin.”

(11)

I Roinn 2.7.11, cuirtear an méid seo a leanas in ionad theideal an dara mír faoi na ceannteidil “Spré lorg”:

Spré lorg cliathánach ”.

(12)

I mír 2.7.12, cuirtear an fhomhír seo a leanas isteach tar éis an séú fomhír agus roimh an seachtú fomhír, atá mar an fhomhír dheireanach:

“Ba cheart foinse torainn an aerárthaigh a iontráil ag íosairde.1,0m (3,3troigh) os cionn leibhéal an aeradróim, nó os cionn leibhéil ingearchló talún an rúidbhealaigh, mar is ábhartha.”

(13)

I Roinn 2.7.13, cuirtear an méid seo a leanas in ionad “Deighleoga ruthaig eitilte a thógáil”,:

“2.7.13    Deighleoga ruthaig eitilte a thógáil

Is gá gach ruthag eitilte a shainiú le sraith comhordanáidí deighleoige (nóid) agus paraiméadair eitilte. Is é an túsphointe comhordanáidí dheighleoga an loirg talún a chinneadh. Ansin déanfar an phróifíl eitilte a ríomh, agus é á choimeád i gcuimhne, i gcás sraith céimeanna gnásúla ar leith, go mbraitheann an phróifíl ar an lorg talún; e.g. ag an sá agus an luas céanna bíonn ráta éirí an aerárthaigh níos lú agus é ag casadh ná mar a bhíonn sé in eitilt dhíreach. Ansin déantar fodheighilt maidir leis an aerárthach ar an rúidbhealach (rothlúchán talún roimh éirí de thalamh nó rothlúchán talún tuirlingthe), agus maidir leis an aerárthach i ngar don rúidbhealach (éirí de thalamh tosaigh nó ascnamh deiridh). Ba cheart fodheighilt a dhéanamh ar dheighleoga aerbheirthe lena mbaineann luasanna an-difriúil ag a dtúsphointí agus a bpointí deiridh. Déantar comhordanáidí déthoiseacha dheighleoga an loirg talún (*) a chinneadh agus a chumasc leis an bpróifíl eitilte dhéthoiseach chun deighleoga tríthoiseacha na conaire eitilte a chruthú. Ar deireadh, bainfear aon phointí ruthaig eitilte atá róchóngarach dá chéile.

Próifíl eitilte

Is iad seo a leanas na paraiméadair lena sonraítear gach deighleog próifíle eitilte ag tús (iarmhír 1) agus deireadh (iarmhír 2) na deighleoige:

s1, s2

fad feadh an loirg talún,

z1, z2

airde an eitleáin,

V1 , V2

talamhluas,

P1 , P2

paraiméadar cumhachta a bhaineann le torann (atá comhoiriúnach leis an bparaiméadar dá sainítear na cuair-NPD)

ε1, ε 2

uillinn an chlaonta.

Chun próifíl eitilte a thógáil ó shraith céimeanna gnásúla (sintéis ruthaig eitilte), déanfar deighleoga a thógáil in ord chun na dálaí is gá a bhaint amach ag na pointí deiridh. Beidh paraiméadair pointe deiridh gach deighleoige mar pharaiméadair thúsphointe na chéad deighleoige eile. Agus sonraí aon deighleoige á ríomh, bíonn na paraiméadair ar eolas ón tús; sonraítear ag an gcéim ghnásúil na dálaí a éilítear ag an deireadh. Sainítear na céimeanna féin leis na réamhshocruithe ANP nó saineoidh an t-úsáideoir iad (e.g. ó na lámhleabhair eitilte aerárthaigh). Is iad airde agus luas na dálaí deiridh de ghnáth; is é an cúram tógála próifíle an fad loirg arna chumhdach chun na dálaí sin a bhaint amach a chinneadh. Déantar na paraiméadair neamhshainithe a chinneadh trí na ríomhanna maidir le feidhmíocht eitilte a shonraítear in Aguisín B.

Má tá an lorg talún díreach, féadfar na pointí próifíle agus na paraiméadair eitilte ghaolmhara a chinneadh go neamhspleách ar an lorg talún (bíonn uillinn an chlaonta cothrom le nialas i gcónaí). Is annamh a bhíonn na loirg talún díreach áfach; áirítear castaí leo de ghnáth agus, chun na torthaí is fearr a bhaint amach, is gá iad sin a chur san áireamh agus an phróifíl eitilte dhéthoiseach á chinneadh, agus deighleoga próifíle á scoilteadh ag nóid loirg talún i gcás inar gá sin chun athruithe in uillinn an chlaonta a chur isteach. Ní bhíonn fad na chéad deighleoige eile ar eolas ag an tús go hiondúil agus déantar é a ríomh ar bhonn sealadach ag glacadh leis nach bhfuil aon athrú in uillinn an chlaonta i gceist. Má fhaightear go gcumhdaítear nód loirg talún amháin nó níos mó leis an deighleog shealadach, agus an chéad cheann díobh ag s, eadhon s1 < s < s2 , déantar an deighleog a theascadh ag s, agus déantar na paraiméadair ann a ríomh le hidirshuíomh (féach thíos). Beidh siad sin mar pharaiméadair phointe deiridh na deighleoige reatha agus paraiméadair thúsphointe deighleoige nua – a mbíonn na dálaí deiridh sprice céanna fós aici. Mura bhfuil aon nód lorg talún idir eatarthu deimhnítear an deighleog shealadach.

I gcás ina bhfuil sé beartaithe neamhaird a dhéanamh de na héifeachtaí a bhíonn ag castaí ar an bpróifíl eitilte, glactar réitigh na heitilte dírí le deighleog aonair cé go gcoinnítear an fhaisnéis faoi uillinn an chlaonta lena húsáid ina dhiaidh sin.

Cibé acu an ndéantar éifeachtaí casta a shamhaltú go hiomlán nó nach ndéantar, gintear gach ruthag eitilte tríthoiseach trína phróifíl eitilte dhéthoiseach a chumasc lena lorg talún déthoiseach. Mar thoradh air sin, gheofar sraith tacar comhordanáidí (x,y,z), agus gach ceann acu ina nód den lorg talún deighilte, ina nód den phróifíl eitilte nó iad araon, agus tabharfar luachanna comhfhreagracha airde z, talamhluais V, uillinn an chlaonta ε agus cumhacht innill P in éineacht leis na pointí próifíle. Le haghaidh pointe loirg (x,y) atá suite idir pointí deiridh deighleoige den phróifíl eitilte, beidh na paraiméadair eitilte idirshuite mar a leanas:

z = z1 + f ·(z2 – z1)

(2.7.3)

Image 28

(2.7.4)

ε = ε1 + f · (ε2 - ε1)

(2.7.5)

Image 29

(2.7.6)

i gcás inarb amhlaidh

f = (s - s1)/(s2 - s1)

(2.7.7)

Tabhair faoi deara cé go dtoimhdítear go n-athraíonn z agus ε go líneach de réir faid, toimhdítear go n-athraíonn V agus P go líneach de réir ama (eadhon luasghéarú seasmhach (**)).

Nuair a bhíonn deighleoga próifíle eitilte á gcomhoiriúnú do shonraí radair (anailís ruthag eitilte) déantar na faid, airdí, luasanna agus uillinneacha an chlaonta maidir leis na pointí deiridh a chinneadh go díreach ó na sonraí; ní gá ach na socruithe cumhachta a ríomh agus na cothromóidí feidhmíochta á n-úsáid. Ós rud é go bhféadfaí comhordanáidí an loirg talún agus na próifíle eitilte a chur in oiriúint dá chéile go hiomchuí freisin, bíonn sé simplí go leor de ghnáth.

Rothlúchán talún roimh éirí de thalamh

Nuair a bhíonn aerárthach ag éirí de thalamh, de réir mar a luasghéaraíonn sé idir an pointe scaoilte coscán (ar a dtugtar Scaoileadh Coscán SOR freisin) agus pointe an éirí de thalamh, athraíonn an luas go mór thar fhad 1 500 go dtí 2 500 m, ó nialas go dtí idir 80 agus 100 m/s.

Dá bhrí sin, roinntear an rothlúchán roimh éirí de thalamh ina dheighleoga d’fhaid éagsúla, a n-athraíonn luas an aerárthaigh thar gach ceann díobh faoi incrimint shonrach ΔV nach mó ná 10 m/s (thart ar 20 kt). Cé go mbíonn sé éagsúil le linn rothlúcháin roimh éirí de thalamh, is leor é a thoimhdiú go mbíonn luasghéarú seasmhach i gceist chun na críche sin. Sa chás sin, le haghaidh chéim an éirí de thalamh, is é V1 an luas tosaigh, is é V2 luas an éirí de thalamh, is é nTO líon na ndeighleog um éirí de thalamh agus is é sTO fad coibhéiseach an éirí de thalamh. Le haghaidh fhad coibhéiseach an éirí de thalamh sTO (féach Aguisín B) agus luas éirí de thalamh V1 agus luas éirí de thalamh VTO is ionann líon nTO na ndeighleog don rothlúchán talún agus

nTO = int (1 + (V TO - V1) /10)

(2.7.8)

agus dá brí sin, is ionann an t-athrú sa treoluas feadh deighleoige agus

ΔV = VTO/nTO

(2.7.9)

agus is ionann an t-am Δt ar gach deighleog agus (ag glacadh leis go bhfuil luasghéarú seasmhach ann)

Image 30

(2.7.10)

Ansin is ionann fad sTO,k dheighleog k (1 ≤ k ≤ nTO) an rothlúcháin roimh éirí de thalamh agus:

Image 31

(2.7.11)

Sampla: Le haghaidh fad éirí de thalamh sTO  = 1 600 m, V1=0m/s agus V2 = 75 m/s, tugann sé sin nTO  = 8 ndeighleog d’fhaid idir 25 agus 375 méadar (féach Fíor 2.7.g):

Image 32

Ar an gcuma chéanna leis na hathruithe luais, athraíonn sá an aerárthaigh thar gach deighleog de réir incrimint sheasmhach ΔLCH., arna ríomh mar

ΔP = (PTO - Pinit) / nTO

(2.7.12)

i gcás ina n-ainmnítear sá an aerárthaigh ag pointe an éirí de thalamh agus sá an aerárthaigh ag tús an rothlúcháin roimh éirí de thalamh mar PTO agus P init faoi seach.

Úsáidtear an incrimint sá thairisigh seo (seachas an chothromóid foirme cearnaí 2.7.6 a úsáid) d’fhonn a bheith comhsheasmhach leis an gcaidreamh líneach idir sá agus luas maidir le haerárthach scairdinnill.

Nóta tábhachtach: Glactar go hintuigthe leis sna cothromóidí agus an sampla thuas gurb é nialas luas tosaigh an aerárthaigh ag tús na céime um éirí de thalamh. Comhfhreagraíonn sé sin don staid choiteann ina dtosaíonn an t-aerárthach ag rolladh agus ag luasghéarú ón bpointe scaoilte coscán. Bíonn cásanna ann ina bhféadfadh an t-aerárthach tosú ag luasghéarú óna luas innlithe freisin áfach, gan stopadh ag an tairseach rúidbhealaí. I gcás nach nialas é an luas tosaigh Vinit, ba cheart na cothromóidí “ginearálaithe” seo a leanas a úsáid in ionad cothromóidí 2.7.8, 2.7.9. 2.7.10 agus 2.7.11.

Image 33

(2.7.13)

Sa chás sin, le haghaidh chéim an éirí de thalamh, is é V1  an luas tosaigh Vinit , is é V2  luas an éirí de thalamh VTO , is é n líon na ndeighleog um éirí de thalamh nTO , is é s an fad coibhéiseach an éirí de thalamh sTO  agus is é sk  fad sTO,k  na deighleoige k (1[Siombal]k[Siombal]n).

Rothlúchán talún tuirlingthe

Cé gurb ionann an rothlúchán talún tuirlingthe agus aisiompú ar an rothlúchán talún roimh éirí de thalamh, ní mór an méid seo a leanas a chur san áireamh

cúlsá a úsáidtear uaireanta chun an t-aerárthach a luasmhoilliú agus

eitleáin a fhágann an rúidbhealach tar éis luasmhoilliú (ní chuireann eitleáin a fhágann an rúidbhealach le torann aeir a thuilleadh mar déantar neamhaird de thorann ó inleadh).

I gcodarsnacht le fad an rothlúcháin roimh éirí de thalamh, a fhaightear ó pharaiméadair feidhmíochta an aerárthaigh, ní bhaineann an fad stoptha sstop (eadhon an fad ón bpointe tuirlingthe go dtí an pointe óna bhfágann an t-aerárthach an rúidbhealach) leis an aerárthach go sonrach. Cé go bhféadfaí íosfhad stoptha a mheas ó mhais agus feidhmíocht aerárthaigh (agus an cúlsá atá ar fáil), braitheann an fad stoptha iarbhír ar shuíomh na mbealaí innlithe freisin, agus ar an trácht, agus ar rialacháin a bhaineann go sonrach leis an aerfort maidir le húsáid cúlsá.

Ní gnáthnós imeachta a bhíonn i gceist le cúlsá a úsáid – ní chuirtear i bhfeidhm é ach i gcás nach féidir an luasmhoilliú is gá a bhaint amach leis na coscáin rotha amháin. (Féadfaidh cúlsá suaitheadh fíorshuntasach a dhéanamh mar gintear torann obann mar gheall ar athrú tapa i gcumhacht innill, ó bheith ar réchasadh go socruithe cúlaithe.)

Úsáidtear formhór na rúidbhealaí le haghaidh eitiltí amach chomh maith le tuirlingtí áfach, ionas go mbeadh éifeacht an-bheag ag cúlsá ar na comhrianta torainn toisc gurb é an torann a thagann ó oibríochtaí éirí de thalamh is mó a chuireann leis an bhfuinneamh fuaime foriomlán i gcóngaracht an rúidbhealaigh. Ní chuireann cúlsá rómhór le comhrianta ach nuair a bhíonn úsáid an rúidbhealaigh teoranta d’oibríochtaí tuirlingthe.

Go fisiciúil, is próiseas an-chasta é torann cúlsá ach is féidir é a shamhaltú go simplí toisc nach mbíonn ach tionchar sách beag aige ar chomhrianta torainn aeir – agus an t-athrú gasta i gcumhacht innill á chur san áireamh le deighilt oiriúnach.

Is léir nach bhfuil samhaltú an rothlúcháin talún tuirlingthe chomh simplí le samhaltú thorann an rothlúcháin roimh éirí de thalamh. Moltar na toimhdí samhaltaithe simplithe a leanas d’úsáid ghinearálta, i gcás nach bhfuil aon fhaisnéis mhionsonraithe ar fáil (féach Fíor 2.7.h.1).

Image 34

Trasnaíonn an t-aerárthach an tairseach tuirlingthe (lena mbaineann an chomhordanáid s = 0 feadh an loirg talún ascnaimh) ag airde 50 troigh, agus ansin leanann sé ag teacht anuas ar a chonair faoileoireachta go dtí go dtuirlingíonn sé ar an rúidbhealach. Le haghaidh chonair faoileoireachta 3°, is ionann an pointe tuirlingthe agus 291 m thar an tairseach tuirlingthe (mar a léirítear i bhFíor 2.7.h.1). Ansin déantar an t-aerárthach a luasmhoilliú thar achar stoptha sstop – a dtugtar luachanna sonracha don aerárthach ina leith sa bhunachar sonraí ANP – ón luas ascnaimh deiridh Vfinal go dtí 15 m/s. Mar gheall ar na mearathruithe luais le linn na deighleoige seo ba cheart é a fhodheighilt sa bhealach céanna a ndéantar leis an rothlúchán talún roimh éirí de thalamh (nó deighleoga aerbheirthe le mearathruithe luais), agus úsáid á mbaint as na cothromóidí ginearálaithe 2.7.13 (toisc nach ionann an luas innlithe isteach agus nialas). Athraíonn cumhacht an innill ó chumhacht ascnaimh deiridh ag an bpointe tuirlingthe go dtí socrú cumhachta cúlsá Prev thar fhad 0.1•sstop , agus ansin laghdaíonn sé go dtí 10 % den uaschumhacht atá ar fáil thar an 90 % eile den fhad stoptha. Suas go dtí deireadh an rúidbhealaigh (ag s = -s RWY) fanann luas an aerárthaigh seasmhach.

Níl castaí NPD le haghaidh cúlsá san áireamh sa bhunachar sonraí ANP faoi láthair agus, dá bhrí sin, is gá brath ar na castaí comhghnásacha chun an éifeacht sin a shamhaltú. De ghnáth bíonn cumhacht an chúlsá Prev cothrom le thart ar 20 % den socrú cumhachta iomlán agus moltar é sin a úsáid mura bhfuil aon fhaisnéis oibriúcháin ar fáil. Ag socrú cumhachta ar leith áfach, gintear i bhfad níos mó torainn le cúlsá ná le sá ar aghaidh agus cuirfear incrimint ΔL i bhfeidhm maidir le leibhéal an teagmhais arna dhíorthú ó NPD, ag méadú ó nialas go dtí luach ΔLrev (moltar 5 dB go sealadach (***)) feadh 0.1•sstop agus ansin ag titim go líneach go nialas feadh na coda eile den fhad stoptha.

Deighilt a dhéanamh ar dheighleoga an éirí tosaigh agus an ascnaimh deiridh

Athraíonn an gheoiméadracht ó dheighleog-go-breathnadóir go gasta feadh deighleoga aerbheirthe an éirí tosaigh agus an ascnaimh deiridh, go háirithe maidir le suíomhanna breathnadóirí ar thaobh an riain eitilte, i gcás ina n-athraíonn an uillinn airde (uillinn beta) go gasta freisin de réir mar a éiríonn an t-aerárthach nó mar a thagann sé anuas trí na deighleoga tosaigh/deiridh sin. Léiríonn comparáidí le ríomhanna deighleoige an-bheag, i gcás ina n-úsáidtear deighleog aerbheirthe éirí nó ascnaimh amháin (nó líon teoranta díobh) faoi bhun airde áirithe (i gcoibhneas leis an rúidbhealach) go bhfaightear comhfhogasú lag ar thorann ar thaobh an riain eitilte i gcomhair méadracht chomhtháite. Tarlaíonn sé sin toisc go gcuirtear coigeartú um maolú cliathánach aonair i bhfeidhm maidir le gach deighleog, a chomhfhreagraíonn do luach aonair na huillinne airde, atá sonrach don deighleog, cé go mbíonn athruithe suntasacha le feiceáil in éifeacht an mhaolaithe chliathánaigh feadh gach deighleoige mar gheall ar athrú gasta an pharaiméadair sin. Feabhsaítear cruinneas an ríomha trí dheighleoga aerbheirthe an éirí tosaigh agus an ascnaimh dheireanaigh a fhodheighilt. Cinntear “gráinneacht” an athraithe um maolú cliathánach a chuirfear san áireamh de réir líon na bhfodheighleog agus a bhfad. Agus aird á tabhairt ar an léiriú ar an maolú cliathánach iomlán le haghaidh aerárthaí a bhfuil a n-innill suite ar an gcabhail, is féidir a léiriú i gcás athrú teorantach i maolú cliathánach de 1.5 dB in aghaidh na fodheighleoige, gur cheart na deighleoga aerbheirthe éirí agus ascnaimh atá suite faoi bhun airde 1 289,6 m (4 231 troigh) os cionn an rúidbhealaigh a fhodheighilt bunaithe ar an tsraith luachanna airde seo a leanas:

 

z = {18.9, 41.5, 68.3, 102.1, 147.5, 214.9, 334.9, 609.6, 1 289,6} méadar, nó

 

z = {62, 136, 224, 335, 484, 705, 1 099, 2 000, 4 231} troigh

Le haghaidh gach deighleoige bunaidh faoi bhun 1 289,6 m (4 231 troigh), cuirtear na hairdí thuas chun feidhme tríd an airde ón tsraith thuas is cóngaraí d’airde an chríochphointe bunaidh (i gcomhair deighleog éirí) nó airde an túsphointe bunaidh (i gcomhair deighleog ascnaimh) a aithint. Ansin dhéanfaí na hairdí fodheighleoige iarbhír, zi, a ríomh agus an méid seo a leanas á úsáid:

 

zi = ze [z’i / z’N] (i = k..N)

i gcás inarb amhlaidh:

ze

airde chríochphointe (éirí) nó airde thúsphointe (ascnamh) na deighleoige bunaidh

z’i

an iú ball den tsraith luachanna airde atá liostaithe thuas

z’N

an airde is gaire ón tsraith luachanna airde atá liostaithe thuas go dtí airde ze

k

léiriú ar innéacs an chéad bhaill den tsraith luachanna airde dá bhfuil zk arna ríomh go hiomlán níos mó ná airde chríochphointe na deighleoige éirí bunaidh roimhe sin nó airde thúsphointe na chéad deighleoige ascnaimh bunaidh eile ar a ndéanfar fodheighilt.

I gcás sonrach ina mbíonn deighleog éirí tosaigh nó deighleog ascnaimh deiridh i gceist, k = 1, ach sa chás níos coitinne ina mbíonn deighleoga aerbheirthe nach bhfuil ceangailte leis an rúidbhealach, beidh k níos mó ná 1.

Sampla le haghaidh deighleog éirí tosaigh:

Más ionann airde chríochphointe na deighleoige bunaidh agus ze = 304.8 m, ansin ón tsraith luachanna airde, 214.9 m < ze < 334.9 m agus is é z’7 = 334.9 m an airde ón tsraith atá is gaire do ze. Ansin déantar airdí deiridh na fodheighleoige a ríomh le:

 

zi = 304.8 [z’i / 334.9] i gcomhair i = 1 go dtí 7

(agus é á thabhairt ar aird go bhfuil k =1 sa chás sin, ós rud é gur deighleog éirí bunaidh í seo)

Dá bhrí sin, bheadh z1 cothrom le 17.2 m agus bheadh z2 cothrom le 37.8 m, etc.

Deighleoga aerbheirthe a dheighilt

Le haghaidh deighleoga aerbheirthe i gcás ina mbíonn athrú suntasach luais feadh deighleoige i gceist, déanfar é sin a fho-dheighilt cosúil leis an rothlúchán talún, eadhon

nseg = int (1 + |V2 - V1|/10)

(2.7.14)

i gcás inarb ionann V1 agus V2 agus luasanna tosaigh agus deiridh na deighleoige faoi seach. Ríomhtar na paraiméadair fhodheighleoige chomhsheasmhacha ar bhealach cosúil leis an modh a úsáidtear don rothlúchán talún roimh éirí de thalamh, agus cothromóidí 2.7.9 agus 2.7.11 á n-úsáid.

Lorg talún

Sainítear lorg talún, cibé an lorg láir nó folorg scaipthe é, le sraith comhordanáidí (x,y) sa phlána talún (e.g. ó fhaisnéis radair) nó le seicheamh orduithe um threorialú radair lena sonraítear deighleoga díreacha agus stuanna ciorclacha (castaí le ga sainithe r agus athrú ceannteidil Δξ).

Le haghaidh samhaltú deighilte, cuirtear stua in iúl le seicheamh deighleog díreach atá ceangailte d’fho-stuanna. Cé nach bhfuil siad le feiceáil go sainráite sna deighleoga loirg talún, bíonn tionchar ag leathardú aerárthaí le linn castaí ar a sainmhíniú. Mínítear in Aguisín B4 an chaoi le huillinneacha an chlaonta a ríomh le linn casadh socair ach, dar ndóigh, ní chuirtear i bhfeidhm iad ná ní bhaintear iad láithreach. Ní leagtar síos conas plé leis na hathruithe idir eitilt dhíreach agus eitilt chasta, ná idir casadh amháin agus casadh eile a thagann go díreach ina dhiaidh. Go hiondúil, is cosúil go mbeidh éifeacht dhiomaibhseach ag na sonraí, a fhágtar faoin úsáideoir (féach roinn 2.7.11), ar na comhrianta deiridh; is gá, go príomha, neamhleanúnachais ghéara ag pointí deiridh an chasaidh a sheachaint agus is féidir é sin a dhéanamh go simplí, mar shampla, trí dheighleoga athraithe gairide a chur isteach, a n-athraíonn uillinn an chlaonta go líneach le fad ag dul tharstu. Ní gá dinimic an athraithe a shamhaltú ar chaoi níos réadúla, chun uillinn an chlaonta a chur i gcoibhneas cineálacha aerárthaí ar leith agus rátaí rothlúcháin iomchuí a ghlacadh ach amháin sa chás speisialta gur dhócha go mbeadh éifeacht cheannasach ag casadh ar leith ar na comhrianta deiridh. Anseo is leor a rá go mbraitheann na fo-stuanna deiridh Δξtrans i gcasadh ar bith ar na riachtanais athraithe um uillinn an chlaonta. Déantar an chuid eile den stua agus an ceannteideal á athrú Δξ - 2·Δξtrans chéim a roinnt ina bhfo-stuanna nsub de réir na cothromóide:

nsub = int (1 + (Δξ – 2•Δξ trans ) / 10

(2.7.15)

i gcás inarb ionann int(x) agus feidhm a thugann an chuid slánuimhreach de x. Ansin déantar an t-athrú ceannteidil Δξ sub i gcomhair gach fo-stua a ríomh mar

Δξ = (ξ-2•Δξ trans ) / nsub

(2.7.16)

i gcás inar gá do nsub a bheith mór go leor chun a áirithiú go bhfuil Δξ sub ≤ 10 gcéim. Léirítear deighilt stua (seachas na fodheighleoga athraithe críochta) i bhFíor 2.7.h.2  (****).

Image 35

A luaithe a bhunaítear deighleoga an riain talún sa phlána x-y, ansin déantar deighleoga na próifíle eitilte (sa phlána s-z) a fhorleagan chun na deighleoga tríthoiseacha (x, y, z) a chruthú.

Ba cheart an lorg talún a bheith ag síneadh ón rúidbhealach níos faide amach ná achar na greille ríomha i gcónaí. Féadfar é sin a dhéanamh, más gá, trí dheighleog dhíreach ar fhad oiriúnach a chur leis an deighleog dheireanach den lorg talún.

Ní mór fad iomlán na próifíle eitilte, agus é coinbhéirsithe leis an rian talún, a bheith ag síneadh ón rúidbhealach níos faide ná achar na greille ríomha freisin. Is féidir é sin a bhaint amach trí phointe próifíle breise a chur léi más gá:

go dtí deireadh próifíle imeachta lena mbaineann luachanna luais agus sá atá cothrom le luachanna an phointe próifíle imeachta dheireanaigh, agus airde arna heachtarshuí go líneach ó na pointí próifíle deireanacha agus leathdheireanacha; nó

go dtí tús próifíle isteach lena mbaineann luach luais agus sá atá cothrom le luachanna an chéad phointe próifíle isteach, agus airde arna heachtarshuí go líneach ón gcéad phointe próifíle agus an dara pointe próifíle.

Coigeartuithe deighilte na ndeighleog aerbheirthe

Nuair a dhíorthaítear na deighleoga ruthaig eitilte 3T de réir an nós imeachta a dtugtar tuairisc air i Roinn 2.7.13, d’fhéadfadh gá a bheith le tuilleadh coigeartuithe deighilte chun pointí ruthaig eitilte atá róchóngarach dá chéile a bhaint.

Nuair a bhíonn pointí cóngaracha laistigh de 10 méadar óna chéile, agus go bhfuil na luasanna agus sáite lena mbaineann mar an gcéanna, ba cheart ceann de na pointí a chur as an áireamh.”

(*)  Chun na críche sin, ba cheart fad foriomlán an loirg talún a bheith níos mó ná lorg talún na próifíle eitilte sin. Féadfar é sin a dhéanamh, más gá, trí dheighleoga díreacha ar fhaid oiriúnacha a chur leis an deighleog dheireanach den lorg talún."

(**)  Fiú má fhanann socruithe cumhachta innill seasmhach feadh deighleoige, féadfaidh athrú teacht ar an bhfórsa tiomána agus an luasghéarú mar gheall ar athrú sa dlús aeir de réir airde. Chun críocha an tsamhaltaithe torainn, bíonn na hathruithe sin diomaibhseach de ghnáth áfach."

(***)  Moladh é sin san eagrán deireanach de ECAC Doic 29 agus meastar go bhfuil sé fós sealadach mar táthar ag feitheamh ar tuilleadh sonraí comhthacaíocha ó thrialacha."

(****)  Nuair a shainmhínítear é sa chaoi shimplí sin, tá fad iomlán na conaire deighilte beagán níos lú ná fad iomlán na conaire ciorclaí. Tá an earráid chomhriain iarmhartach diomaibhseach má tá na hincrimintí uilleacha faoi bhun 30° áfach."

(14)

Roinn 2.7.16. Cuirtear an méid seo a leanas in ionad “Leibhéil teagmhais a chinneadh ó shonraí NPD”:

“2.7.16    Leibhéil teagmhais a chinneadh ó shonraí NPD

Is é an bunachar sonraí idirnáisiúnta maidir le Feidhmíocht agus Torann Aerárthaí (ANP) an phríomhfhoinse sonraí maidir le torann aerárthaí. Táblaítear leis sin Lmax agus LE mar fheidhmeanna d’fhad forleata d - i gcomhair cineálacha aerárthaí, leaganacha, cumraíochtaí eitilte (ascnamh, imeacht, socruithe flapa sciatháin), agus socruithe cumhachta sonracha P. Baineann siad le heitilt sheasta ag luasanna tagartha sonracha Vref feadh ruthag eitilte díreach gan teorainn go barúlach (*).

Tabharfar tuairisc níos déanaí ar an gcaoi a ndéantar luachanna na n-athróg neamhspleách P agus d a shonrú. I gcuardach aonair, le luachanna ionchuir P agus d, is iad na luachanna aschuir a bhíonn ag teastáil na leibhéil bhonnlíne Lmax(P,d) agus/nó LE (P,d) (is infheidhme maidir le ruthag eitilte gan teorainn). Mura dtarlaíonn sé go bhfuil na luachanna i bhfoirm tábla i gcomhair P agus/nó d go díreach, beidh gá an leibhéal/na leibhéil torainn teagmhais atá riachtanach a mheas trí idirshuíomh. Úsáidtear idirshuíomh líneach idir socruithe cumhachta i bhfoirm tábla, ach úsáidtear idirshuíomh logartamach idir faid i bhfoirm tábla (féach Fíor 2.7.i).

Image 36

Má tá Pi agus Pi+ 1 ina luachanna cumhachta innill dá gcuirtear sonraí faoin leibhéal torainn i gcoinne faid i bhfoirm tábla, tugtar an leibhéal torainn L(P) ag fad ar leith i gcomhair cumhacht idirmheánach P, idir Pi agus Pi+ 1 ,le:

Image 37

(2.7.19)

Más rud é, ag aon socrú cumhachta, gurb ionann di agus di+ 1 agus faid a gcuirtear sonraí torainn i bhfoirm tábla ina leith, tugtar an leibhéal torainn L(d) i gcomhair fad idirmheánach d, idir di agus di+ 1 le

Image 38

(2.7.20)

Trí na cothromóidí (2.7.19) agus (2.7.20) a úsáid, is féidir leibhéal torainn L(P,d) a fháil i gcomhair aon socrú cumhachta P agus aon fhad d a thagann faoi chuimsiú an bhunachair sonraí NPD.

Le haghaidh fad d atá suite lasmuigh den imchlúdach NPD, úsáidtear cothromóid 2.7.20 chun eachtarshuí a dhéanamh ón dá luach dheireanacha, eadhon isteach ó L(d1) agus L(d2) nó amach ó L(dI-1) agus L(dI) i gcás inarb ionann I agus líon iomlán na bpointí NPD ar an gcuar. Dá réir sin

Isteach:

Image 39

(2.7.21)

Amach:

Image 40

(2.7.22)

Ós rud é, ag faid ghearra d, go méadaíonn leibhéil torainn an-tapa ar fad le fad iomadaithe laghdaitheach, moltar go gcuirfear íosteorainn de 30 m ar d, eadhon d = max(d, 30 m).

Coigeartú coiscis na ngnáthshonraí NPD

Déantar na sonraí NPD arna soláthar sa bhunachar sonraí ANP a normalú chun tagairt a dhéanamh do dhálaí atmaisféir (teocht 25 °C agus brú 101.325 kPa). Sula gcuirfear an modh idirshuite/eachtarshuite ar tugadh tuairisc air cheana i bhfeidhm, cuirfear coigeartú fuaimchoiscis i bhfeidhm maidir leis na gnáthshonraí NPD sin.

Baineann fuaimchoisceas le hiomadú fuaimthonnta i meán fuaime, agus sainítear é mar tháirgeadh an dlúis aeir agus an luais fuaime. Le haghaidh fuaimdhéine ar leith (cumhacht in aghaidh an achair aonaid) a bhraitear ag fad sonrach ón bhfoinse, braitheann an fuaimbhrú lena mbaineann (a úsáidtear chun méadracht SEL agus LAmax a shainiú) ar fhuaimchoisceas an aeir ag suíomh an tomhais. Is feidhm é de theocht, brú atmaisféir (agus fíorairde go hindíreach). Dá bhrí sin, is gá gnáthshonraí NPD an bhunachair sonraí ANP a choigeartú chun an teocht iarbhír agus na dálaí brú ag an nglacadóir torainn a chur san áireamh, a bhíonn difriúil le dálaí normalaithe na sonraí ANP de ghnáth.

Léirítear an coigeartú coiscis a chuirfear i bhfeidhm maidir leis na gnáthleibhéil NPD mar a leanas:

Image 41

(2.7.23)

i gcás inarb amhlaidh:

Δ Coisceas

Coigeartú coiscis i ndáil le dálaí iarbhír an atmaisféir ag an nglacadóir torainn (dB)

ρ·c

Fuaimchoisceas (niútan • soicind/m3) an aeir ag airde an aeradróim (agus 409.81 an coisceas aeir a ghabhann le dálaí tagartha atmaisféir na sonraí NPD sa bhunachar sonraí ANP).

Ríomhtar coisceas ρ·c mar a leanas:

Image 42

(2.7.24)


δ

p/po, an cóimheas idir an t-aerbhrú chomhthimpeallaigh ag airde an bhreathnadóra agus an t-aerbhrú caighdeánach ag meánleibhéal na mara: p0 = 101.325 kPa (nó 1 013,25 mb)

θ

(T + 273.15)/(T0 + 273.15) an cóimheas idir teocht an aeir ag airde an bhreathnadóra agus teocht chaighdeánach an aeir ag meánleibhéal na mara: T0 = 15.0 °C

Bíonn an coigeartú fuaimchoiscis níos lú ná cúpla deichiú de dB amháin de ghnáth. Go háirithe, ba cheart a thabhairt faoi deara, faoi ghnáthdhálaí an atmaisféir (p0 = 101.325 kPa agus T0 = 15.0 °C), gurb ionann an coigeartú fuaimchoiscis agus níos lú ná 0.1 dB (0.074 dB). Nuair a bhíonn athrú suntasach sa teocht agus sa bhrú atmaisféarach i gcoibhneas le dálaí tagartha atmaisféir na sonraí NPD, féadfar coigeartú níos substaintiúla a dhéanamh áfach.

(*)  Cé go bhfuil an coincheap de ruthag eitilte fada gan teorainn tábhachtach chun leibhéal neamhchosanta ar thorann an teagmhais LE a shainiú, níl sé chomh hábhartha sin maidir le huasleibhéal imeachta Lmax arna rialú ag an torann a dhéanann an t-aerárthach nuair a bhíonn sé ag suíomh áirithe ag a phointe ascnaimh is cóngaraí don bhreathnadóir nó i ngar don phointe sin. Chun críocha samhaltaithe, glactar leis an íosfhad idir an breathnadóir agus an deighleog mar pharaiméadar faid NPD”."

(15)

I Roinn 2.7.18. “Paraiméadair dheighleog an ruthaig eitilte”, cuirtear an méid seo a leanas in ionad na míre faoi na ceannteidil “Cumhacht deighleoige P”:

Cumhacht deighleoige P

Tugtar tuairisc leis na sonraí NPD i bhfoirm tábla ar thorann aerárthaigh atá ag eitilt go díreach ar bhonn seasta ar ruthag eitilte gan teorainn, is é sin le rá, ag cumhacht innill sheasmhach P. Bristear ruthaig eitilte iarbhír leis an modheolaíocht a mholtar, a mbíonn luas agus treo éagsúil i gceist orthu, i líon deighleoga críochta, agus ansin tógtar gach ceann acu mar chuid de ruthag eitilte aonfhoirmeach, gan teorainn, a mbíonn na sonraí NPD bailí ina leith. Ach déantar foráil leis an modheolaíocht d’athruithe cumhachta feadh fhad na deighleoige; glactar leis go n-athraíonn sé go cearnach le fad ó P1 ag tús na deighleoige go dtí P2 ag an deireadh. Dá bhrí sin, is gá luach deighleoige seasmhach coibhéiseach P a shainiú. Glactar leis sin mar an luach ag an bpointe is gaire don bhreathnadóir ar an deighleog. Má tá an breathnadóir le taobh na deighleoige (Fíor 2.7.k) faightear é trí idirshuíomh mar a thugtar le cothromóid 2.7.8 idir na luachanna deiridh, eadhon

Image 43

(2.7.31)

Má tá an breathnadóir taobh thiar den deighleog nó roimpi, is é an luach ag an bpointe deiridh is gaire, P1 P2 .”

(16)

Leasaítear Roinn 2.7.19 mar a leanas:

(a)

sa mhír faoi na ceannteidil “An ceartúchán ré DV (Leibhéil neamhchosanta LE amháin) go dtí foirmle 2.7.34, agus an fhoirmle sin san áireamh, cuirtear an méid seo a leanas isteach ina ionad:

An ceartúchán ré ΔV (Leibhéil neamhchosanta LE amháin)

Is é an ceartúchán sin (*) is cúis le hathrú sna leibhéil neamhchosanta má tá an talamhluas deighleoige iarbhír difriúil le luas tagartha an aerárthaigh Vref lena mbaineann na sonraí NPD bunúsacha.

Ar nós cumhacht innill, bíonn an luas éagsúil feadh na deighleoige ruthaig eitilte (ó VT1 go dtí VT2, arb ionann iad agus na luasanna arna n-aschur ó Aguisín B nó ó phróifíl eitilte a ríomhadh roimh ré).

Le haghaidh deighleoga aerbheirthe, is ionann Vseg agus luas na deighleoige ag an bpointe ascnaimh is gaire, S, agus é idirshuite idir luachanna pointe deiridh na deighleoige, ag glacadh leis go n-athraíonn sé go cearnach le himeacht ama; eadhon má tá an breathnadóir le taobh na deighleoige:

Image 44

(2.7.32)

(*)  Tugtar an ceartúchán ré air sin toisc go ndéantar foráil ann d’éifeachtaí luas an aerárthaigh ar ré an teagmhais fuaime – agus an toimhde shimplí á cur chun feidhme, agus gach ní eile mar a chéile, go bhfuil an ré, agus dá bhrí sin an fuinneamh fuaime a fhaightear ón teagmhas, comhréireach go hinbhéartach le treoluas na foinse.”"

(b)

cuirtear na huimhreacha seo a leanas in ionad na n-uimhreacha foirmle “(2.7.35)”, “(2.7.36)” agus “(2.7.37)” faoi seach:

“ (2.7.33)”, “(2.7.34)” agus “(2.7.35)”.

(c)

cuirtear an méid seo a leanas in ionad an chéad dá fhocal seo a leanas den mhír faoi na ceannteidil “Geoiméadracht um fhorleathadh fuaime”:

“Fíor 2.7.m

(d)

cuirtear an méid seo a leanas in ionad an tábla sa dara fomhír:

a = 0.00384,

b = 0.0621,

c = 0.8786

le haghaidh inneall atá suite ar an sciathán agus

(2.7.36)

a = 0.1225,

b = 0.3290,

c = 1

le haghaidh inneall atá suite ar an gcabhail.

(2.7.37)”

(e)

cuirtear an méid seo a leanas in ionad an téacs faoi Fhíor 2.7.p:

“Chun an maolú cliathánach a ríomh agus cothromóid (2.7.40) á húsáid (i gcás ina dtomhaistear β i bplána ceartingearach), moltar ruthag eitilte cothrom sínte a úsáid. Sainítear ruthag eitilte cothrom sínte sa phlána ceartingearach trí S1S2 leis an gclaonfhad ingearach céanna dp ón mbreathnadóir. Samhlaítear é sin tríd an triantán ORS, agus an ruthag eitilte lena mbaineann a rothlú timpeall OR (féach Fíor 2.7p) trí uilleann γ lena gcruthaítear an triantán ORS’. "Is ionann uilleann ingearchló an ruthaig chothroim choibhéisigh sin (atá i bplána ceartingearach anois) agus β = tan-1(h/ℓ) () (fanann gan athrú). Sa chás sin, i gcomhair breathnadóra lena thaobh, bíonn uilleann β agus an maolú cliathánach Λ(β dá toradh, ℓ) mar an gcéanna le haghaidh mhéadracht LE agus Lmax .

Léiríonn Fíor 2.7.r an cás ina mbíonn an pointe breathnadóra O suite taobh thiar den deighleog chríochta, seachas taobh léi. Sa chás sin tugtar an deighleog faoi deara mar chuid níos faide amach de ruthag gan teorainn; ní féidir líne ingearach a tharraingt chuig pointe Sp ach nuair a shíntear é. Bíonn an triantán OS1S2 i gcomhréir le Fíor 2.7.j lena sainítear an ceartúchán deighleoige Δ F . Ach sa chás sin ní bhíonn na paraiméadair le haghaidh treo cliathánach agus laghdú torainn chomh soiléir sin.

Image 45

Le haghaidh méadracht uasleibhéil, glactar leis an bparaiméadar faid NPD mar an fad is gaire don deighleog, eadhon d = d 1. Le haghaidh méadracht um leibhéil neamhchosanta, is é an fad is giorra dp ó O go dtí Sp ar an ruthag eitilte sínte; eadhon is ionann an leibhéal arna idirshuí ón tábla NPD agus LE ∞ (P 1, dp ).

Bíonn na paraiméadair gheoiméadracha le haghaidh maolú cliathánach difriúil le haghaidh ríomhanna uasta agus ríomhanna leibhéil neamhchosanta freisin. Le haghaidh méadracht uasleibhéil tugtar an coigeartú Λ(β,) le cothromóid 2.7.40 le β = β1 = sin-1 (z 1 /d 1) agus Image 46 i gcás ina sainítear β1 agus d1 leis an triantán OC1S1 sa phlána ceartingearach trí O agus S1 .

Agus na ríomhanna á ndéanamh bíonn an maolú cliathánach le haghaidh deighleoga aerbheirthe amháin agus méadracht leibhéal neamhchosanta, fós mar an toilleadh innill cliathánach is giorra ón síneadh deighleoige (OC). Ach chun luach iomchuí β a shainiú, is gá arís ruthag eitilte cothrom coibhéiseach (gan teorainn) a shamhlú, a bhféadfaí glacadh leis go bhfuil an deighleog ina cuid de. Tarraingítear é sin trí S1', airde h os cionn an dromchla, i gcás ina bhfuil h cothrom le fad RS1 an líne ingearach ó rian talún na deighleoige. Tá sé sin coibhéiseach leis an ruthag eitilte sínte iarbhír a rothlú trí uilleann γ mórthimpeall phointe R (féach Fíor 2.7.q). Sa mhéid a bhfuil R ar an líne ingearach le S1 , an pointe ar an deighleog is gaire do O, tá cruthú an ruthaig chothroim choibhéisigh mar an gcéanna agus a bhíonn nuair atá O taobh leis an deighleog.

Tá pointe ascnaimh is gaire an ruthaig chothroim choibhéisigh don bhreathnadóir O ag S’, claonfhad d, ionas go sainítear an uilleann airde leis an triantán OCS’ arna chruthú sa phlána ceartingearach β = cos -1(ℓ/d). Cé go bhféadfadh cuma chomhchasta a bheith ar an trasfhoirmiú sin, ba cheart a thabhairt faoi deara go bhfágtar an gheoiméadracht bhunfhoinse (arna sainmhíniú le d1 , d2 agus φ) gan athrú, bíonn an torann a théann ón deighleog i dtreo an bhreathnadóra díreach amhail is dá mbeadh an eitilt iomlán feadh na deighleoige claonta sínte gan teorainn (a bhfuil an deighleog mar chuid di chun críocha samhaltaithe) ag luas V agus cumhacht P1 sheasmhach. Ní bhaineann an maolú cliathánach ar thorann ón deighleog a fhaigheann an breathnadóir, ar an taobh eile, le β p , uilleann ísle an ruthaig shínte, ach baineann sé le β an ruthaig chothroim choibhéisigh.

Agus é á choimeád i gcuimhne, mar a shamhlaítear chun críocha samhaltaithe, go bhfuil an iarmhairt suiteála innill Δ I déthoiseach, déantar an uillinn ísle shainitheach φ a thomhas go cliathánach ó phlána sciathán an aerárthaigh fós (is ionann an leibhéal teagmhais bonnlíne agus an leibhéal a ghineann an t-aerárthach agus an ruthag eitilte gan teorainn arna léiriú leis an deighleog sínte á thrasnú aige). Cinntear an uilleann ísle ag an bpointe ascnaimh is gaire, eadhon φ = β p – ε i gcás inarb ionann β p agus an uilleann SpOC.

Ní thugtar tuairisc ar leithligh ar chás ina bhfuil an breathnadóir roimh an deighleog; is léir go bhfuil sé sin mar an gcéanna, go bunúsach, leis an gcás ina mbíonn an breathnadóir taobh thiar di.

Le haghaidh méadracht leibhéil neamhchosanta áfach, ina bhfuil suíomhanna na mbreathnadóirí taobh thiar de dheighleoga talún le linn an rothlúcháin roimh éirí de thalamh agus roimh dheighleoga talún le linn an rothlúcháin tuirlingthe, bíonn luach β mar an gcéanna leis an luach le haghaidh méadracht uasleibhéil.

Le haghaidh suíomhanna taobh thiar de dheighleoga um rothlúchán roimh éirí de thalamh:

 

β = β 1 = sin-1(z 1/d 1) agus Image 47

Le haghaidh suíomhanna roimh dheighleoga rothlúcháin tuirlingthe:

 

β = β 2 = sin-1(z 2/d 2) agus Image 48

Baineann an réasúnaíocht maidir leis na léirithe áirithe sin a úsáid leis an bhfeidhm treoireachta um scaoileadh coscán a chur i bhfeidhm taobh thiar de dheighleoga an rothlúcháin roimh éirí de thalamh agus ar thoimhde treoireachta leathchiorclach roimh dheighleoga an rothlúcháin tuirlingthe.

An ceartúchán deighleoige críochta Δ F (Leibhéil neamhchosanta LE amháin)

Baineann an leibhéal neamhchosanta torainn bonnlíne coigeartaithe le haerárthach atá ag eitilt go cothrom, go leanúnach, go díreach, agus go seasmhach (cé go bhfuil uillinn an chlaonta ε ar neamhréir le heitilt dhíreach). Má chuirtear an coigeartú deighleoige críochta (diúltach) Δ F = 10•lg(F) i bhfeidhm, i gcás inarb ionann F agus an codán fuinnimh, athraítear an leibhéal níos mó go dtí an leibhéal a bheadh i gceist i gcás nach dtrasnódh an t-aerárthach ach an deighleog chríochta amháin (nó go raibh siad iomlán ciúin ar feadh na coda eile den ruthag eitilte gan teorainn).

Is é téarma codáin an fhuinnimh is cúis le treoireacht fhadchearchaill shuntasach an torainn aerárthaigh agus an uilleann arna hiompar ag an deighleog ag suíomh an bhreathnadóra. Cé go bhfuil na próisis is cúis leis an treoíocht fíorchasta, léiríodh i staidéir go bhfuil na comhrianta dá dtoradh neamhíogair go leor ó thaobh na dtréithe treo beachta a nglactar leo. Tá an léiriú ar Δ F thíos bunaithe ar shamhail fuaime radaíochta dhépholach 90-céim ceathrú-cumhachta. Glactar leis nach mbíonn tionchar ag treo cliathánach agus laghdú torainn air. Tugtar tuairisc mhionsonraithe ar an gcaoi a mbaintear amach an ceartúchán sin in Aguisín E.

Tá an codán fuinnimh F ina fheidhm den triantán “amhairc”OS1S2 arna shainmhíniú i bhFíoracha 2.7.j go dtí 2.7.l sa chaoi go bhfuil:

Image 49

(2.7.45)

in éineacht le

Image 50; Image 51; Image 52; Image 53

i gcás ina n-aithnítear dλ mar an “fad scálaithe” (féach Aguisín E) agus Vtag = 270.05 ft/s (i gcomhair an luais tagartha 160 muirmhíle). Tabhair faoi deara gurb é Lmax(P, dp) an t-uasleibhéal, ó shonraí NPD, i gcomhair fad ingearach dp , agus NÍ an deighleog Lmax . Moltar teorainn níos ísle -150 dB a chur i bhfeidhm maidir le Δ F.

I gcás ar leith na suíomhanna breathnadóra taobh thiar de gach deighleog rothlúcháin talún roimh éirí de thalamh, úsáidtear foirm laghdaithe den chodán torainn a léirítear i gCothromóid 2.7.45, a chomhfhreagraíonn don chás sonrach q = 0.

Cuirtear é sin in iúl Image 54 i gcás ina soiléirítear le “d” go n-úsáidtear é le haghaidh oibríochtaí imeachta, agus ríomhtar é mar:

Image 55

(2.7.46.a)

i gcás inarb amhlaidh α2 = λ / dλ.

Úsáidtear an fhoirm áirithe sin den chodán torainn i gcomhar leis an bhfeidhm treoireachta um scaoileadh coscán, a dtugtar tuilleadh mínithe ar an modh chun í a chur i bhfeidhm sa roinn thíos.

I gcás ar leith na suíomhanna breathnadóra atá roimh gach deighleog um rothlúchán talún tuirlingthe, úsáidtear foirm laghdaithe den chodán torainn a léirítear i gCothromóid 2.7.45, a chomhfhreagraíonn don chás sonrach q = λ. Cuirtear é sin in iúl le Δ’F,a i gcás ina soiléirítear le “a” go n-úsáidtear é le haghaidh oibríochtaí isteach, agus go ríomhtar é mar:

Image 56

(2.7.46.b)

i gcás inarb amhlaidh α1 = -λ / dλ.

I gcás ina n-úsáidtear an fhoirm sin, gan aon choigeartú treoireachta cothrománach eile a chur i bhfeidhm (murab ionann agus suíomhanna a bheith taobh thiar de dheighleoga rothlúcháin talún roimh éirí de thalamh – féach an roinn faoi threoireacht scaoileadh coscán), toimhdítear go sainráite go bhfuil treoireacht chothrománach leathchiorclach ann roimh dheighleoga rothlúcháin talún roimh éirí de thalamh.

An fheidhm treoireachta um scaoileadh coscán Δ SOR

Léiríonn torann an aerárthaigh – go háirithe scairdeitleáin a bhfuil innill cóimheasa seach-chonaire níos ísle acu – léaráid radaíochta liopach sa stua cúil atá ina saintréith de thorann sceite scairdinnill. Bíonn an léaráid sin níos soiléire dá airde treoluas an scairdinnill agus dá ísle luas an aerárthaigh. Baineann tábhacht ar leith leis sin i ndáil le suíomhanna breathnadóirí taobh thiar de thús an rothlúcháin, i gcás ina gcomhlíontar an dá dhála. Cuirtear an éifeacht sin san áireamh le feidhm treoireachta Δ SOR .

Fuarthas an fheidhm Δ SOR ó roinnt feachtas chun torann a thomhas agus micreafóin á n-úsáid a bhí suite go hiomchuí taobh thiar de SOR an scairdeitleáin agus é ag imeacht nó taobh leis.

Léirítear an gheoiméadracht ábhartha i bh Fíor 2.7.r. Déantar an t-asamat Ψ idir fad-ais an aerárthaigh agus an veicteoir leis an mbreathnadóir a shainiú mar

Image 57

(2.7.47)

Tá an fad gaolmhar q diúltach (féach Fíor 2.7.j) ionas go mbíonn Ψ idir 90° i gcoibhneas le treo-cheann tosaigh an aerárthaigh, agus 180° agus é droim ar ais.

Image 58

Léiríonn an fheidhm Δ SOR éagsúlacht an torainn fhoriomláin a thagann ón rothlúchán talún roimh éirí de thalamh arna thomhas taobh thiar de thús an rothlúcháin, i gcoibhneas leis an torann foriomlán ón rothlúchán talún roimh éirí de thalamh arna thomhas ar thaobh an SOR, ag an bhfad céanna:

LTGR(dSOR, ψ) = LTGR(dSOR,90°) +ΔSOR(dSOR,ψ) (2.7.48)

i gcás inarb ionann LTGR (dSOR ,90°) agus leibhéal torainn foriomlán an rothlúcháin talún roimh éirí de thalamh ag an bhfad pointe dSOR go dtí taobh an SOR. Cuirtear ΔSOR chun feidhme mar choigeartú ar an leibhéal torainn ó dheighleog ruthaig eitilte amháin (e.g. Lmax,seg nó LE,seg), mar a shonraítear i gcothromóid 2.7.28.

Tugtar an fheidhm treoireachta SOR, i ndeicibeilí, i gcomhair scaird-aerárthaí faoi chumhacht turba-fean leis an gcothromóid seo a leanas:

 

I gcomhair 90° ≤ Ψ < 180° ansin:

Image 59

(2.7.49)

Tugtar an fheidhm treoireachta SOR, i ndeicibeilí, i gcomhair aerárthaí faoi chumhacht inneall turba-liáin leis an gcothromóid seo a leanas:

 

I gcomhair 90° ≤ Ψ < 180° ansin:

Image 60

(2.7.50)

Má tá an fad dSOR níos mó ná an fad normalaithe dSOR,0 , déantar an ceartúchán treoireachta a iolrú faoi fhachtóir ceartúcháin chun a chur san áireamh nach mbíonn an treoireacht chomh suntasach sin i gcás faid níos faide ón aerárthach; eadhon

Image 61

if dSOR ≤ dSOR,0

(2.7.51)

Image 62

if dSOR > dSOR,0

(2.7.52)

Tá an fad normalúcháin dSOR,0 cothrom le 762 m (2 500 troigh).

An fheidhm Δ SOR a dtugtar tuairisc uirthi thuas, gabhann sí éifeacht treoireachta shuntasach na coda tosaigh den rothlúchán roimh éirí de thalamh ag suíomhanna taobh thiar den SOR den chuid is mó (toisc gurb é an ceann is gaire do na glacadóirí, lena mbaineann an cóimheas is airde idir treoluas líneach agus luas an aerárthaigh). Déantar úsáid an Δ SOR a bhunaítear amhlaidh a “ghinearálú” áfach, go dtí suíomhanna taobh thiar de gach deighleog aonair um rothlúchán talún ag éirí de thalamh, seachas taobh thiar den phointe scaoilte coscán amháin (i gcás éirí de thalamh). Ní chuirtear an Δ SOR bunaithe i bhfeidhm i leith suíomhanna ar leith roimh dheighleoga rothlúcháin talún roimh éirí de thalamh, ná ní chuirtear i bhfeidhm é maidir le suíomhanna atá taobh thiar de dheighleoga rothlúcháin talún tuirlingthe ar leith, nó atá rompu.

Ríomhtar na paraiméadair dSOR agus Ψ i gcoibhneas le tús gach deighleoige rothlúcháin talún ar leith. Ríomhtar an leibhéal teagmhais LSEG i gcomhair suímh taobh thiar de dheighleog ar leith um rothlúchán talún roimh éirí de thalamh chun foirmiúlachas na feidhme Δ SOR a chomhlíonadh: ríomhtar é go bunúsach i gcomhair an phointe tagartha atá suite ar thaobh thúsphointe na deighleoige, ag an bhfad céanna dSOR leis an bpointe froga, agus déantar é a choigeartú a thuilleadh le Δ SOR chun an leibhéal teagmhais ag an bpointe froga a aimsiú.

Tabhair faoi deara: Baineadh Foirmlí (2.7.53), (2.7.54) agus (2.7.55) leis an leasú deireanach ar an Iarscríbhinn seo.”.

(17)

Cuirtear an méid seo a leanas in ionad Roinn 2.8:

“2.8   Neamhchosaint ar thorann

An t-achar atá neamhchosanta ar thorann a chinneadh

Bíonn measúnú an achair atá neamhchosanta ar thorann bunaithe ar phointí measúnaithe torainn ag 4 m ± 0.2 os cionn na talún, a chomhfhreagraíonn do na pointí glacadóra torainn mar a shainmhínítear in 2.5, 2.6 agus 2.7, arna ríomh ar ghreille le haghaidh foinsí aonair.

Sannfar toradh leibhéil torainn do phointí greille atá suite laistigh d’fhoirgnimh trí na pointí glacadóra torainn cóngaracha is ciúine lasmuigh de na foirgnimh a shannadh dóibh, ach amháin i gcás torann aerárthaigh ina ndéantar an ríomh gan foirgnimh a chur san áireamh agus sa chás sin úsáidtear an pointe glacadóra torainn laistigh den fhoirgneamh go díreach.

Ag brath ar thaifeach na greille, sanntar an t-achar comhfhreagrach do gach pointe ríomha sa ghreille. Mar shampla, i gcás greille 10 m x 10 m, is ionann gach pointe measúnaithe agus achar 100 méadar cearnach atá neamhchosanta ar an leibhéal torainn arna ríomh.

Pointí measúnaithe torainn a shannadh d’fhoirgnimh nach bhfuil teaghaisí iontu

Bíonn an measúnú ar neamhchosaint ar thorann foirgnimh nach bhfuil teaghaisí iontu, cosúil le scoileanna agus ospidéil, bunaithe ar phointí measúnaithe torainn ag 4 m ± 0.2 m os cionn na talún, a chomhfhreagraíonn do na pointí glacadóra torainn mar a shainmhínítear in 2.5, 2.6 agus 2.7.

Chun measúnú a dhéanamh ar fhoirgnimh nach bhfuil teaghaisí iontu agus atá neamhchosanta ar thorann aerárthaí, comhcheanglófar gach foirgneamh leis an bpointe glacadóra torainn ag a bhfuil an torann is mó laistigh den fhoirgneamh féin nó, mura bhfuil a leithéid ann, ar an ngreille mórthimpeall an fhoirgnimh.

Chun measúnú a dhéanamh ar fhoirgnimh nach bhfuil teaghaisí iontu agus atá neamhchosanta ar fhoinsí torainn talún, cuirtear pointí glacadóra torainn thart ar 0.1 m os comhair aghaidheanna na bhfoirgneamh. Déanfar frithchaitheamh ón aghaidh atá á mheas a eisiamh ón ríomh. Ansin comhcheanglófar an foirgneamh leis an bpointe glacadóra torainn ag a bhfuil an torann is mó ar a aghaidh.

Neamhchosaint ar thorann na dteaghaisí agus na ndaoine atá ina gcónaí i dteaghaisí a chinneadh

Ní chuirfear ach foirgnimh chónaithe san áireamh agus neamhchosaint ar thorann teaghaisí agus neamhchosaint na ndaoine atá ina gcónaí sna teaghaisí sin ar thorann á measúnú. Ní shannfar aon teaghaisí ná daoine d’fhoirgnimh eile nach n-úsáidtear mar fhoirgnimh chónaithe, amhail foirgnimh a úsáidtear go heisiach mar scoileanna, ospidéil, foirgnimh oifige nó monarchana. Beidh sannadh na dteaghaisí, agus na ndaoine atá ina gcónaí sna teaghaisí, do na foirgnimh chónaithe bunaithe ar na sonraí oifigiúla is déanaí (ag brath ar rialacháin ábhartha an Bhallstáit féin).

Is paraiméadair thábhachtacha idirmheánacha iad líon na dteaghaisí, agus líon na ndaoine atá ina gcónaí i dteaghaisí, i bhfoirgnimh chónaithe, chun neamhchosaint ar thorann a mheas. Ní bhíonn sonraí ar na paraiméadair sin ar fáil i gcónaí áfach. Sonraítear thíos conas is féidir na paraiméadair sin a fháil ó shonraí atá ar fáil go héasca.

Is iad seo a leanas na siombailí a úsáidtear:

BA = bonn-achar an fhoirgnimh

DFS = spás urláir na teaghaise

DUFS = spás urláir an aonaid teaghaise

H = airde an fhoirgnimh

FSI = spás urláir teaghais in aghaidh an duine ina chónaí sna teaghaisí

Dw = líon na dteaghaisí

Inh = líon na ndaoine ina gcónaí i dteaghaisí

NF = líon na n-urlár

V = toirt na bhfoirgneamh cónaithe

Chun líon na dteaghaisí, agus líon na ndaoine atá ina gcónaí i dteaghaisí, a ríomh úsáidfear nós imeachta Chás 1 nó nós imeachta Chás 2 mar a leanas, faoi réir infhaighteacht na sonraí.

Cás 1: tá sonraí ar fáil faoi líon na dteaghaisí agus líon na ndaoine atá ina gcónaí i dteaghaisí

1A:

Tá líon na ndaoine atá ina gcónaí i dteaghaisí ar eolas nó rinneadh é a mheas ar bhonn líon na n-aonad teaghaise. Sa chás sin, is ionann líon na ndaoine atá ina gcónaí i dteaghaisí le haghaidh foirgnimh agus suim líon na ndaoine atá ina gcónaí sna haonaid teaghaise uile san fhoirgneamh:

Image 63

(2.8.1)

1B:

Ní bhíonn líon na dteaghaisí ná líon na ndaoine atá ina gcónaí i dteaghaisí ar eolas ach le haghaidh eintitis atá níos mó ná foirgneamh, e.g., limistéir áirimh, bloic chathrach, ceantair nó fiú bardasacht iomlán. Sa chás sin, déantar líon na dteaghaisí, agus líon na ndaoine atá ina gcónaí i dteaghaisí, i bhfoirgneamh ar leith a mheas bunaithe ar thoirt an fhoirgnimh:

Image 64

(2.8.2a)


Image 65

(2.8.2b)

Baineann an t-innéacs ’iomlán’ anseo leis an eintiteas faoi seach atá á mheasúnú. Is ionann toirt an fhoirgnimh agus an toradh a fhaightear óna bhonn-achar agus a airde:

Vbuilding = BAbuilding x Hbuilding

(2.8.3)

Mura bhfuil airde an fhoirgnimh ar eolas, déanfar é a mheas bunaithe ar líon na n-urlár NFbuilding , ag glacadh le meánairde 3 m in aghaidh an urláir:

Hbuilding = NFbuilding x 3m

(2.8.4)

Mura bhfuil líon na n-urlár ar eolas ach an oiread, úsáidfear luach réamhshocraithe i gcomhair líon na n-urlár, a bheidh ionadaíoch ar an gceantar nó an bhuirg. Déantar toirt iomlán na bhfoirgneamh cónaithe san eintiteas a mheastar mar Vtotal a ríomh mar shuim thoirteanna na bhfoirgneamh cónaithe uile san eintiteas:

(2.8.5)

Image 66

(2.8.5)

Cás 2: níl aon sonraí ar fáil faoi líon na ndaoine atá ina gcónaí i dteaghaisí

Sa chás sin, déantar líon na ndaoine atá ina gcónaí i dteaghaisí a mheas bunaithe ar an meánspás urláir teaghaise in aghaidh an duine atá ina chónaí i dteaghaisí FSI. Mura bhfuil an paraiméadar sin ar eolas, úsáidfear luach réamhshocraithe.

2A:

Tá an spás urláir teaghaise ar eolas ar bhonn na n-aonad teaghaise.

Sa chás sin, déantar líon na ndaoine atá ina gcónaí in aonad teaghaise a mheas mar a leanas:

Image 67

(2.8.6)

Is féidir líon iomlán na ndaoine atá ina gcónaí i dteaghaisí le haghaidh an fhoirgnimh a mheas ansin cosúil le Cás 1A.

2B:

Tá an spás urláir teaghaise ar eolas maidir leis an bhfoirgneamh ina iomláine, i.e. tá suim na spásanna urláir teaghaise sna haonad teaghaise uile san fhoirgneamh ar eolas.

Sa chás sin, déantar líon na ndaoine atá ina gcónaí i dteaghaisí a mheas mar a leanas:

Image 68

(2.8.7)

2C:

Níl an spás urláir teaghaise ar eolas ach le haghaidh eintitis atá níos mó ná foirgneamh, e.g., limistéir áirimh, bloic chathrach, ceantair nó fiú bardasacht iomlán.

Sa chás sin, déantar líon na ndaoine atá ina gcónaí i dteaghaisí le haghaidh foirgnimh ar leith a mheas bunaithe ar thoirt an fhoirgnimh mar a thuairiscítear i gCás 1B agus meastar líon iomlán na ndaoine atá ina gcónaí i dteaghaisí mar a leanas:

Image 69

(2.8.8)

2D:

Níl an spás urláir teaghaise ar eolas.

Sa chás sin, déantar líon na ndaoine atá ina gcónaí i dteaghaisí le haghaidh foirgnimh ar leith a mheas mar a thuairiscítear i gCás 2B agus meastar an spás urláir teaghaise mar a leanas:

(2.8.9)

DFSbuilding = BAbuilding x 0,8 x NFbuilding

(2.8.9)

Is ionann fachtóir 0.8 agus an fachtóir coinbhéartachta achar urláir comhlán → spás urláir teaghaise. Más eol gur féidir an t-achar a léiriú le fachtóir eile úsáidfear é sin ina ionad agus déanfar é sin a thuairisciú go soiléir. Mura bhfuil líon na n-urlár san fhoirgneamh ar eolas, déanfar é a mheas bunaithe ar airde an fhoirgnimh Hbuilding , as a mbaintear líon urlár nach slánuimhir é de ghnáth:

Image 70

(2.8.10)

Mura bhfuil airde an fhoirgnimh ná líon na n-urlár ar eolas, úsáidfear luach réamhshocraithe i gcomhair líon na n-urlár, a bheidh ionadaíoch ar an gceantar nó an bhuirg.

Pointí measúnaithe torainn a shannadh do theaghaisí agus do dhaoine atá ina gcónaí i dteaghaisí

Bíonn an measúnú ar neamhchosaint ar thorann teaghaisí, agus na ndaoine atá ina gcónaí i dteaghaisí, bunaithe ar phointí measúnaithe torainn ag 4 m ± 0.2 m os cionn na talún, a chomhfhreagraíonn do na pointí glacadóra torainn mar a shainmhínítear in 2.5, 2.6 agus 2.7.

Chun líon na dteaghaisí, agus líon na ndaoine atá ina gcónaí i dteaghaisí a mheas le haghaidh torann aerárthaí, comhcheanglófar gach teaghais, agus daoine ina gcónaí i dteaghaisí, laistigh d’fhoirgneamh a bhaineann leis an bpointe glacadóra torainn ag a bhfuil an torann is mó laistigh den fhoirgneamh féin nó, mura bhfuil a leithéid ann, ar an ngreille mórthimpeall an fhoirgnimh.

Chun líon na dteaghaisí, agus líon na ndaoine atá ina gcónaí i dteaghaisí a mheas le haghaidh foinsí torainn talún, cuirtear pointí glacadóra torainn thart ar 0.1 m os comhair aghaidheanna na bhfoirgneamh cónaithe. Déanfar frithchaitheamh ón aghaidh atá á mheas a eisiamh ón ríomh. Úsáidfear nós imeachta Chás 1 nó nós imeachta Chás 2 mar a leanas chun na pointí glacadóra torainn a aimsiú.

Cás 1: aghaidheanna arna ndeighilt ina n-eatraimh thráthrialta ar gach aghaidh

Image 71

(a)

Déantar deighleoga atá níos faide ná 5 m ar fad a dheighilt ina n-eatraimh rialta ar an bhfad is faide is féidir ach iad níos giorra ná 5 m nó cothrom leis sin. Cuirtear pointí glacadóra torainn i lár gach eatraimh thráthrialta.

(b)

Léirítear na deighleoga eile atá níos faide ná 2.5 m ar fad le pointe glacadóra torainn amháin i lár gach deighleoige.

(c)

Glactar leis na deighleoga cóngaracha eile a bhfuil fad iomlán níos faide ná 5 m acu mar réada il-líne ar bhealach cosúil leis an modh a dtugtar tuairisc air in a) agus b).

Cás 2: aghaidheanna arna ndeighilt ag achar socraithe ó thús an pholagáin

Image 72

(a)

Déantar aghaidheanna a mheas ar leithligh nó déantar iad a dheighilt gach 5 m ón suíomh tosaigh ar aghaidh, agus cuirtear suíomh glacadóra ag an bhfad leathshlí ar an aghaidh nó ar an deighleog 5 m

(b)

Bíonn an pointe glacadóra torainn ag lárphointe na coda atá fágtha.

Teaghaisí agus daoine atá ina gcónaí i dteaghaisí a shannadh do phointí glacadóra torainn

I gcás ina bhfuil faisnéis ar fáil faoi shuíomh teaghaisí laistigh d’achair foirgnimh, sanntar an teaghais sin agus na daoine atá ina gcónaí sa teaghais sin don phointe glacadóra torainn ag an aghaidh is neamhchosanta den teaghais sin. Mar shampla, maidir le tithe scoite, tithe leathscoite agus tithe sraithe, nó foirgnimh árasáin, i gcás nach bhfuil deighilt inmheánach an fhoirgnimh ar eolas, nó maidir le foirgnimh a bhfuil achar urláir acu a léiríonn go bhfuil teaghais amháin ar gach leibhéal urláir, nó maidir le foirgnimh a bhfuil achar urláir agus airde acu a léiríonn go bhfuil teaghais amháin in aghaidh an fhoirgnimh i gceist.

I gcás nach bhfuil aon fhaisnéis ar fáil maidir le suíomh teaghaisí laistigh d’achar foirgnimh mar atá mínithe thuas, úsáidfear ceann den dá mhodh seo a leanas, de réir mar is iomchuí, de réir an fhoirgnimh chun neamhchosaint ar thorann na dteaghaisí agus na ndaoine atá ina gcónaí i dteaghaisí laistigh de na foirgnimh a mheas.

a)

Léiríonn an fhaisnéis atá ar fáil go bhfuil teaghaisí socraithe laistigh d’fhoirgneamh árasáin ar chaoi agus go bhfuil aghaidh amháin acu atá neamhchosanta ar thorann

Sa chás sin, déanfar leithdháileadh líon na dteaghaisí, agus na ndaoine atá ina gcónaí i dteaghaisí, ar phointí glacadóra torainn, a ualú de réir fhad na haghaidhe atá i gceist de réir an nós imeachta faoi Chás 1 nó Cás 2, ionas go léireoidh suim na bpointí glacadóra torainn go léir líon iomlán na dteaghaisí agus na ndaoine atá ina gcónaí i dteaghaisí arna sannadh don fhoirgneamh.

b)

Léiríonn an fhaisnéis atá ar fáil go bhfuil teaghaisí socraithe laistigh d’fhoirgneamh árasáin ar chaoi agus go bhfuil níos mó ná aghaidh amháin acu atá neamhchosanta ar thorann, nó níl aon fhaisnéis ar fáil faoi líon aghaidheanna na dteaghaisí atá neamhchosanta ar thorann.

Sa chás sin, le haghaidh gach foirgnimh, roinnfear an tsraith suíomhanna glacadóra torainn lena mbaineann ina leath íochtarach agus leath uachtarach bunaithe ar luach (*) airmheáin na leibhéal measúnaithe arna ríomh i gcomhair gach foirgnimh. I gcás corrlíon pointí glacadóra torainn, cuirtear an nós imeachta i bhfeidhm gan an suíomh glacadóra torainn ag a bhfuil an leibhéal torainn is ísle a chur san áireamh.

Le haghaidh gach pointe glacadóra torainn sa leath uachtarach den tacar sonraí, déanfar líon na dteaghaisí, agus líon na ndaoine atá ina gcónaí i dteaghaisí, a leithdháileadh go cothrom, ionas go léireoidh suim na bpointí glacadóra torainn go léir sa leath uachtarach den tacar sonraí líon iomlán na dteaghaisí agus na ndaoine atá ina gcónaí i dteaghaisí. Ní shannfar aon teaghaisí ná daoine atá ina gcónaí i dteaghaisí do ghlacadóirí torainn sa leath íochtarach den tacar sonraí (**).”

(*)  Is ionann an luach airmheánach agus an luach lena ndeighltear an leath uachtarach (50 %) ón leath íochtarach (50 %) den tacar sonraí."

(**)  Féadfar an leath íochtarach den tacar sonraí a chomhshamhlú i gcás ina bhfuil aghaidheanna sách ciúin ann. I gcás ina bhfuil sé ar eolas roimh ré, e.g. bunaithe ar shuíomh na bhfoirgneamh i gcoibhneas leis na foinsí torainn is mó, cad iad na suíomhanna glacadóra torainn ag a mbeidh na leibhéil torainn is airde / is ísle, ní gá an torann a ríomh don leath íochtarach."

(18)

Leasaítear Aguisín D mar a leanas:

(a)

cuirtear an méid seo a leanas in ionad na chéad fhomhíre faoi Thábla D-1:

“Is féidir glacadh leis go bhfuil na comhéifeachtaí laghdaithe torainn i dTábla D-1 bailí thar raon réasúnta teochta agus bogthaise. Le seiceáil an gá coigeartuithe a dhéanamh áfach, ba cheart SAE ARP-5534 a úsáid chun na meán-chomhéifeachtaí um ionsú fuaime atmaisféaraí a ríomh i ndáil leis an meánteocht aerfoirt T agus bogthaise choibhneasta RH. I gcás ina meastar, tar éis iad sin a chur i gcomparáid leis na comhéifeachtaí i dTábla D-1, go bhfuil gá le coigeartú ba cheart an mhodheolaíocht seo a leanas a úsáid.”

(b)

sa tríú fomhír faoi Thábla D-1, cuirtear an méid seo a leanas in ionad phointí 2 agus 3:

“2.

Ansin déantar an speictream ceartaithe a choigeartú do gach ceann de na deich bhfad chaighdeánacha NPD di ag úsáid rátaí laghdaithe i gcomhair (i) atmaisféar SAE AIR-1845 agus (ii) an atmaisféir arna shonrú ag an úsáideoir araon (bunaithe ar SAE ARP-5534).

(i)

Le haghaidh atmaisféar SAE AIR-1845:

Ln,ref (di ) = Ln (dref )-20.lg(di/dref ) - α n,ref · di

(D-2)

(ii)

Le haghaidh atmaisféir arna shonrú ag an úsáideoir:

Ln, 5534 (T,RH,di) = Ln(dref) - 20.lg(di/dref) - α n, 5534 (T,RH) di

(D-3)

i gcás inarb ionann α n,5534 agus an chomhéifeacht um ionsú fuaime atmaisféaraí don bhanda minicíochta n (arna áireamh de réir dB/m) arna ríomh ag úsáid SAE ARP-5534 le teocht T, agus bogthaise choibhneasta RH.

3.

Ag gach fad NPD di déantar an dá speictream a A-ualú agus a shuimiú de réir deicibeilí chun na leibhéil A-ualaithe mar thoradh LA,5534 agus LA,ref a chinneadh – a ndéanfar iad a laghdú go huimhríochtúil ansin:

Image 73

(D-4)”

(19)

Leasaítear Aguisín F mar a leanas:

(a)

Cuirtear an méid seo a leanas in ionad Thábla F-1:

“Catagóir

Comhéifeacht

63

125

250

500

1 000

2 000

4 000

8 000

1

AR

83.1

89.2

87.7

93.1

100.1

96.7

86.8

76.2

BR

30.0

41.5

38.9

25.7

32.5

37.2

39.0

40.0

AP

97.9

92.5

90.7

87.2

84.7

88.0

84.4

77.1

BP

-1.3

7.2

7.7

8.0

8.0

8.0

8.0

8.0

2

AR