ISSN 1977-0839

Iris Oifigiúil

an Aontais Eorpaigh

L 253

European flag  

An t-eagrán Gaeilge

Reachtaíocht

64
16 Iúil 2021


Clár

 

I   Gníomhartha reachtacha

Leathanach

 

 

RIALACHÁIN

 

*

Rialachán (AE, Euratom) 2021/1163 ó Pharlaimint na hEorpa an 24 Meitheamh 2021 lena leagtar síos na rialacháin agus na coinníollacha ginearálta lena rialaítear comhlíonadh dhualgais an Ombudsman (Reacht an Ombudsman Eorpaigh) agus lena n-aisghairtear Cinneadh 94/262/CEGC, CE, Euratom

1

 

 

II   Gníomhartha neamhreachtacha

 

 

RIALACHÁIN

 

*

Rialachán Cur Chun Feidhme (AE) 2021/1164 ón gCoimisiún an 12 Iúil 2021 lena mbronntar cosaint faoi Airteagal 99 de Rialachán (AE) Uimh. 1308/2013 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle ar an ainm Willamette Valley (TGFC)

11

 

*

Rialachán Cur Chun Feidhme (AE) 2021/1165 ón gCoimisiún an 15 Iúil 2021 lena n-údaraítear táirgí agus substaintí áirithe lena n-úsáid i dtáirgeadh orgánach agus lena mbunaítear a liostaí ( 1 )

13

 

*

Rialachán Cur Chun Feidhme (AE) 2021/1166 ón gCoimisiún an 15 Iúil 2021 lena leasaítear Rialachán Cur Chun Feidhme (AE) 2019/947 a mhéid a bhaineann leis an dáta cur i bhfeidhm a chur siar le haghaidh cásanna caighdeánacha maidir le hoibríochtaí a dhéantar laistigh d’amharclíne súl nó lasmuigh di ( 1 )

49

 

 

CINNTÍ

 

*

Cinneadh Tarmligthe (AE) 2021/1167 ón gCoimisiún an 27 Aibreán 2021 lena mbunaítear an creat ilbhliantúil Aontais maidir le bailiú agus bainistiú sonraí bitheolaíocha, comhshaoil, teicniúla agus socheacnamaíocha in earnáil an iascaigh agus san earnáil dobharshaothraithe ó 2022

51

 

*

Cinneadh Cur Chun Feidhme (AE) 2021/1168 ón gCoimisiún an 27 Aibreán 2021 lena mbunaítear liosta na suirbhéanna taighde sainordaitheacha ar muir agus na dtairseacha sainordaitheacha mar chuid de chlár ilbhliantúil an Aontais maidir le bailiú agus bainistiú na sonraí in earnálacha an iascaigh agus an dobharshaothraithe ó 2022

92

 


 

(1)   Téacs atá ábhartha maidir le LEE.

GA


I Gníomhartha reachtacha

RIALACHÁIN

16.7.2021   

GA

Iris Oifigiúil an Aontais Eorpaigh

L 253/1


RIALACHÁN (AE, Euratom) 2021/1163 Ó PHARLAIMINT NA hEORPA

an 24 Meitheamh 2021

lena leagtar síos na rialacháin agus na coinníollacha ginearálta lena rialaítear comhlíonadh dhualgais an Ombudsman (Reacht an Ombudsman Eorpaigh) agus lena n-aisghairtear Cinneadh 94/262/CEGC, CE, Euratom

TÁ PARLAIMINT NA hEORPA,

Ag féachaint don Chonradh ar Fheidhmiú an Aontais Eorpaigh, agus go háirithe Airteagal 228(4) de,

Ag féachaint don Chonradh lena mbunaítear an Comhphobal Eorpach do Fhuinneamh Adamhach, agus go háirithe Airteagal 106a(1) de,

Tar éis di an dréachtghníomh reachtach a chur chuig na parlaimintí náisiúnta,

Ag féachaint don toiliú ó Chomhairle an Aontais Eorpaigh (1),

Ag féachaint don tuairim ón gCoimisiún Eorpach (2),

Ag gníomhú di i gcomhréir le nós imeachta reachtach speisialta,

De bharr an mhéid seo a leanas:

(1)

Ba cheart na rialacháin agus na coinníollacha ginearálta lena rialaítear comhlíonadh dhualgais an Ombudsman a leagan síos i gcomhréir le forálacha an Chonartha ar Fheidhmiú an Aontais Eorpaigh (CFAE), agus go háirithe Airteagal 20(2), pointe (d), agus Airteagal 228 de, an Chonartha lena mbunaítear an Chomhphobal Eorpach do Fhuinneamh Adamhach agus na Cairte um Chearta Bunúsacha an Aontais Eorpaigh (an “Chairt”).

(2)

Rinneadh Cinneadh 94/262/CEGC, CE, Euratom ó Pharlaimint na hEorpa (3) a leasú go deireanach in 2008. Tar éis theacht i bhfeidhm Chonradh Liospóin an 1 Nollaig 2009, ba cheart Cinneadh 94/262/CEGC, CE, Euratom, a aisghairm agus Rialachán arna ghlacadh ar bhonn Airteagal 228(4) CFAE a chur ina ionad.

(3)

Aithnítear in Airteagal 41 den Chairt go bhfuil an ceart chun dea-riaracháin ina cheart bunúsach ag saoránaigh an Aontais. In Airteagal 43 den Chairt, aithnítear an ceart chun cásanna drochriaracháin i ngníomhaíochtaí institiúidí, chomhlachtaí, oifigí nó ghníomhaireachtaí an Aontais a tharchur chuig an Ombudsman Eorpach. Chun a áirithiú go mbeadh na cearta sin éifeachtach agus chun cur le hacmhainneacht an Ombudsman fiosrúcháin chríochnúla agus neamhchlaonta a sheoladh, atá mar bhonn agus mar thaca ag neamhspleáchas an Ombudsman, ba cheart go soláthrófaí dó nó di gach uirlis is gá chun na dualgais dá dtagraítear sna Conarthaí agus sa Rialachán seo a chomhlíonadh.

(4)

Ba cheart go mbeadh bunú na gcoinníollacha faoina bhféadfar gearán a chur faoi bhráid an Ombudsman i gcomhréir le prionsabal na rochtana iomláine, saoire agus éasca, ag féachaint go cuí do na srianta sonracha arna n-eascairt as imeachtaí dlí agus riaracháin.

(5)

Ba cheart go dtabharfadh an tOmbudsman aird chuí ar inniúlachtaí institiúidí, chomhlachtaí, oifigí agus ghníomhaireachtaí an Aontais is ábhar dá fhiosrúcháin nó dá fiosrúcháin.

(6)

Is gá go leagfaí síos na nósanna imeachta a bheidh le leanúint i gcás ina nochtfaidh fiosrúcháin an Ombudsman cásanna drochriaracháin. Ba cheart don Ombudsman tuarascáil chuimsitheach a chur faoi bhráid Pharlaimint na hEorpa ag deireadh gach seisiúin bhliantúil. Ba cheart go mbeadh an tOmbudsman i dteideal measúnú ar chomhlíonadh na moltaí arna ndéanamh a áireamh sa tuarascáil bhliantúil sin freisin.

(7)

Chun ról an Ombudsman a neartú agus chun dea-chleachtais riaracháin laistigh d’institiúidí, de chomhlachtaí, d’oifigí agus de ghníomhaireachtaí an Aontais a chur chun cinn, is inmhianta a lamháil don Ombudsman, gan dochar dá phríomhdhualgas nó dá príomhdhualgas, ar a bhfuil sé mar chúram déileáil le gearáin, fiosrúcháin fhéintionscnaimh a dhéanamh aon uair a aimsíonn sé nó sí forais, go háirithe i gcásanna leanúnacha, sistéamacha nó fíorthromchúiseacha drochriaracháin.

(8)

Ba cheart feidhm a bheith ag Rialachán (CE) Uimh. 1049/2001 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle (4), mar a chomhlánaítear le Rialachán (CE) Uimh. 1367/2006 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle (5), maidir le hiarrataí ar rochtain phoiblí ar dhoiciméid an Ombudsman, diomaite díobh sin a fhaightear le linn fiosrúcháin, ar ina leith ba cheart d’institiúid, do chomhlacht, d’oifig nó do ghníomhaireacht tionscnaimh an Aontais déileáil le hiarrataí.

(9)

Ba cheart rochtain a bheith ag an Ombudsman ar na nithe go léir atá riachtanach i gcomhair chomhlíonadh a dhualgas nó a dualgas. Chuige sin, ba cheart d’institiúidí, do chomhlachtaí, d’oifigí agus do ghníomhaireachtaí an Aontais aon fhaisnéis a iarrann an tOmbudsman le haghaidh fiosrúcháin a sholáthar dó nó di. I gcás inar ghá, chun dualgais an Ombudsman a fheidhmiú, faisnéis rúnaicmithe atá i seilbh institiúidí, chomhlachtaí, oifigí agus ghníomhaireachtaí an Aontais nó i seilbh údaráis inniúla na mBallstát a sholáthar don Ombudsman, ba cheart go mbeadh an tOmbudsman in ann rochtain a fháil ar an bhfaisnéis sin, faoi réir a áirithiú go gcomhlíontar na rialacha maidir lena chosaint.

(10)

Ba cheart go mbeidh oibleagáid ar an Ombudsman agus ar a fhoireann nó ar a foireann déileáil faoi rún le haon fhaisnéis a gheobhaidh le linn dóibh a ndualgais a chomhlíonadh, gan dochar don oibleagáid atá ar an Ombudsman údaráis inniúla na mBallstát a chur ar an eolas faoi fhíorais a bhféadfadh baint a bheith acu le cionta coiriúla agus a thiocfaidh ar a aire nó ar a haire le linn fiosrúcháin. Ba cheart an tOmbudsman a bheith in ann an institiúid, an comhlacht, an oifig nó an ghníomhaireacht lena mbaineann de chuid an Aontais a chur ar an eolas freisin faoi na fíorais a chaitheann amhras ar iompar duine dá bhfoireann. Maidir leis an oibleagáid atá ar an Ombudsman déileáil faoi rún le haon fhaisnéis a gheofar le linn dó nó di a dhualgais nó a dualgais a chomhlíonadh, ba cheart í a thuiscint gan dochar d’oibleagáid an Ombudsman a chuid oibre nó a cuid oibre a dhéanamh ar dhóigh chomh hoscailte agus is féidir de bhun Airteagal 15(1) CFAE. Go háirithe, chun a chuid dualgas nó a cuid dualgas a chomhlíonadh go cuí agus chun tacú lena thátal nó lena tátal, ba cheart go mbeadh an tOmbudsman in ann tagairt a dhéanamh ina thuarascálacha nó ina tuarascálacha d’aon fhaisnéis atá inrochtana ag an bpobal.

(11)

I gcás inar gá sin chun a dhualgais nó a dualgais a chomhlíonadh go héifeachtach, ba cheart deis a bheith ag an Ombudsman oibriú i gcomhar le húdaráis na mBallstát, agus faisnéis a mhalartú leo, i gcomhréir leis an dlí náisiúnta is infheidhme agus dlí an Aontais is infheidhme, agus le hinstitiúidí, le comhlachtaí, le hoifigí nó le gníomhaireachtaí eile de chuid an Aontais i gcomhréir le dlí an Aontais is infheidhme.

(12)

Ba cheart Parlaimint na hEorpa an tOmbudsman a thoghadh ag tús an téarma pharlaimintigh agus go ceann an téarma sin, agus an tOmbudsman a roghnú as measc daoine ar saoránaigh den Aontas iad agus a thugann gach ráthaíocht riachtanach neamhspleáchais agus inniúlachta. Ba cheart coinníollacha ginearálta a leagan síos freisin inter alia a bhaineann le scor dhualgais an Ombudsman, duine a cheapadh in ionad an Ombudsman, neamh-chomhoiriúnachtaí, luach saothair an Ombudsman agus pribhléidí agus díolúintí an Ombudsman.

(13)

Ba cheart a shonrú gur cheart gurb í ceanncheathrú Pharlaimint na hEorpa ceanncheathrú an Ombudsman mar a chinntear leis an Airteagal Aonair, pointe (a), de Phrótacal Uimh. 6 maidir le suíomh cheanncheathrúna na n-institiúidí agus maidir le suíomh ceanncheathrúna comhlachtaí, oifigí, gníomhaireachtaí agus ranna áirithe de chuid an Aontais Eorpaigh, i gceangal leis an gConradh ar an Aontas Eorpach, leis an gConradh ar Fheidhmiú an Aontais Eorpaigh agus leis an gConradh lena mbunaítear an Comhphobal Eorpach do Fhuinneamh Adamhach ("Prótacal Uimh. 6”).

(14)

Ba cheart don Ombudsman paireacht inscne a bhaint amach laistigh de chomhdhéanamh a rúnaíochta, ag féachaint go cuí d’Airteagal 1d(2) de Rialacháin Foirne Oifigigh an Aontais Eorpaigh agus Coinníollacha Fostaíochta Sheirbhísigh Eile an Aontais Eorpaigh, a leagtar síos i Rialachán (CEE, Euratom CECG) Uimh. 259/68 ón gComhairle (6) (“na Rialacháin Foirne”).

(15)

Is faoin Ombudsman atá sé na forálacha cur chun feidhme don Rialachán seo a ghlacadh tar éis dul i gcomhairle le Parlaimint na hEorpa, leis an gComhairle agus leis an gCoimisiún Eorpach. In éagmais tuairim ó na hinstitiúidí sin laistigh den tréimhse ama arna socrú go réasúnach ag an Ombudsman roimh ré, is féidir leis nó léi na forálacha cur chun feidhme lena mbaineann a ghlacadh. Chun cinnteacht dhlíthiúil agus na caighdeáin is airde ó thaobh chomhlíonadh dhualgais an Ombudsman de a ráthú, ba cheart inneachar íosta na bhforálacha cur chun feidhme a bheidh le glacadh a bhunú sa Rialachán seo,

TAR ÉIS AN RIALACHÁN SEO A GHLACADH:

Airteagal 1

Ábhar agus prionsabail

1.   Leis an Rialachán seo, leagtar síos na rialacháin agus na coinníollacha ginearálta lena rialaítear comhlíonadh dhualgais an Ombudsman (Reacht an Ombudsman Eorpaigh).

2.   Beidh an tOmbudsman neamhspleách ar fad i bhfeidhmiú a fheidhmeanna nó a feidhmeanna agus gníomhóidh sé nó sí gan aon údarás roimh ré.

3.   Cuideoidh an tOmbudsman le drochriarachán a nochtadh i ngníomhaíochtaí institiúidí, chomhlachtaí, oifigí agus ghníomhaireachtaí an Aontais, cé is moite de Chúirt Bhreithiúnais an Aontais Eorpaigh agus í ag gníomhú ina ról breithiúnach, ag féachaint go cuí d’Airteagal 20(2), pointe (d), agus Airteagal 228 CFAE agus Airteagal 41 den Chairt maidir leis an gceart chun dea-riaracháin.

Ní fhéadfaidh aon ghníomh a dhéanann aon údarás nó duine eile a bheith ina ábhar gearáin don Ombudsman.

4.   I gcás inarb iomchuí, déanfaidh an tOmbudsman moltaí, tograí réitigh agus moltaí le haghaidh feabhais chun aghaidh a thabhairt ar an tsaincheist.

5.   I gcomhlíonadh a dhualgas nó a dualgas, ní fhéadfaidh an tOmbudsman amhras a chaitheamh ar a fhónta atá rialú cúirte ná ar inniúlacht cúirte chun rialú a eisiúint.

Airteagal 2

Gearáin

1.   Féadfaidh aon saoránach den Aontas nó aon duine nádúrtha nó dlítheanach ar a bhfuil cónaí i mBallstát, nó ag a bhfuil a oifig chláraithe i mBallstát, gearán a thaisceadh leis an Ombudsman, go díreach nó trí fheisire de Pharlaimint na hEorpa, maidir le cás drochriaracháin.

2.   Déanfaidh gearán tagairt shoiléir d’údar an ghearáin agus do chéannacht an ghearánaigh. Féadfaidh gearánach a iarraidh go ndéanfaí an gearán, nó codanna den ghearán, a choinneáil faoi rún.

3.   Déanfar gearán a thaisceadh laistigh de 2 bhliain ón dáta a tháinig na fíorais ar a bhfuil an gearán bunaithe ar aire an ghearánaigh. Sula ndéanfar an gearán a thaisceadh, rachaidh an gearánach i dteagmháil ar an mbealach oiriúnach riaracháin leis an institiúid, leis an gcomhlacht, leis an oifig nó leis an ngníomhaireacht lena mbaineann de chuid an Aontais.

4.   Déanfaidh an tOmbudsman gearán a dhíbhe toisc é a bheith neamh-inghlactha má tá sé lasmuigh de shainordú an Ombudsman nó mura bhfuil na ceanglais nós imeachta a leagtar síos i míreanna 2 agus 3 á gcomhlíonadh. I gcás gearán a bheith lasmuigh de shainordú an Ombudsman, féadfaidh sé nó sí a rá leis an ngearánach é a chur faoi bhráid údarás eile.

5.   Má chinneann an tOmbudsman gur follasach go bhfuil an gearán gan bhunús, dúnfaidh sé nó sí an comhad agus cuirfidh sé an gearánach ar an eolas faoin gcinneadh sin. I gcás inar chuir an gearánach an institiúid, an comhlacht, an oifig nó an ghníomhaireacht lena mbaineann de chuid an Aontais ar an eolas faoina ghearán, cuirfidh an tOmbudsman an t-údarás lena mbaineann ar an eolas faoi freisin.

6.   Maidir le gearáin a bhaineann le caidreamh fostaíochta idir institiúidí, comhlachtaí, oifigí nó gníomhaireachtaí de chuid an Aontais agus a bhfoireann, ní bheidh siad inghlactha ach amháin má tá na nósanna imeachta riaracháin inmheánacha uile ídithe ag an duine lena mbaineann, go háirithe iadsan dá dtagraítear in Airteagal 90 de na Rialacháin Foirne, agus má tá cinneadh déanta ag údarás inniúil na hinstitiúide, an chomhlachta, na hoifige nó na gníomhaireachta lena mbaineann de chuid an Aontais nó má tá na teorainneacha ama dá fhreagra imithe in éag. Ina theannta sin, beidh an tOmbudsman i dteideal fíorú a dhéanamh ar na bearta arna nglacadh ag údarás inniúil na hinstitiúide, an chomhlachta, na hoifige nó na gníomhaireachta lena mbaineann de chuid Aontais chun cosaint daoine ar ina leith a líomhnaítear gur íospartaigh ciaptha iad a áirithiú agus chun timpeallacht oibre shláintiúil agus shábháilte a athbhunú agus fós dínit na ndaoine lena mbaineann a urramú agus fiosrúchán riaracháin ar bun, ar choinníoll go bhfuil na nósanna imeachta riaracháin inmheánacha maidir leis na bearta sin ídithe ag na daoine lena mbaineann.

7.   Déanfaidh an tOmbudsman an institiúid, an comhlacht, an oifig nó an ghníomhaireacht lena mbaineann de chuid an Aontais a chur ar an eolas a luaithe a bheidh sé dearbhaithe go bhfuil gearán arna chlárú aige nó aici ina ghearán inghlactha agus go mbeidh cinneadh déanta aige nó aici fiosrúchán a oscailt.

8.   Ní dhéanfaidh gearáin a thaiscfear leis an Ombudsman difear do theorainneacha ama maidir le hachomhairc in imeachtaí riaracháin nó breithiúnacha.

9.   Nuair nach mór don Ombudsman, mar gheall ar imeachtaí dlíthiúla atá ar siúl nó atá críochnaithe agus a bhaineann leis na fíorais atá curtha chun cinn, a dhearbhú nach bhfuil gearán inghlactha nó ina gcinneann sé breithniú an ghearáin a fhoirceannadh, déanfar toradh aon fhiosrúcháin atá déanta ag an Ombudsman go dtí sin a chomhdú agus dúnfar an comhad.

10.   Cuirfidh an tOmbudsman an gearánach ar an eolas a luaithe is féidir faoin ngníomhaíocht a rinneadh i leith an ghearáin agus, a mhéid is féidir, lorgóidh sé nó sí réiteach leis an institiúid, leis an gcomhlacht, leis an oifig nó leis an ngníomhaireacht lena mbaineann de chuid an Aontais chun deireadh a chur leis an gcás drochriaracháin. Cuirfidh an tOmbudsman an gearánach ar an eolas faoin réiteach arna mholadh agus freisin faoi aon bharúlacha, más ann dóibh, ón institiúid, ón gcomhlacht, ón oifig nó ón ngníomhaireacht lena mbaineann de chuid an Aontais. Féadfaidh an gearánach barúlacha a chur isteach nó, uair ar bith tuilleadh faisnéise a sholáthar, ar faisnéis í nach raibh ar eolas tráth a cuireadh an gearán isteach.

I gcás ina n-aimsítear réiteach ar ghlac an gearánach agus ag an institiúid, an comhlacht, an oifig nó an ghníomhaireacht lena mbaineann de chuid an Aontais leis, féadfaidh an tOmbudsman an comhad a dhúnadh gan an nós imeachta dá bhforáiltear in Airteagal 4 a shaothrú.

Airteagal 3

Fiosrúcháin

1.   I gcomhréir lena dhualgais nó lena dualgais, déanfaidh an tOmbudsman fiosrúcháin ar ina leith a aimseoidh sé nó sí forais, ar a thionscnamh féin nó ar a tionscnamh féin nó de dhroim gearáin.

2.   Déanfaidh an tOmbudsman an institiúid, an comhlacht, an oifig nó an ghníomhaireacht lena mbaineann de chuid an Aontais a chur ar an eolas gan moill mhíchuí faoi na fiosrúcháin sin. Gan dochar d’Airteagal 5, féadfaidh an institiúid, an comhlacht, an oifig nó an ghníomhaireacht lena mbaineann de chuid an Aontais, ar a thionscnamh féin nó ar a tionscnamh féin, nó arna iarraidh sin ag an Ombudsman, aon bharúil nó fianaise úsáideach a thíolacadh.

3.   Féadfaidh an tOmbudsman fiosrúcháin fhéintionscnaimh a dhéanamh aon uair a aimsíonn sé nó sí forais, go háirithe i gcásanna de dhrochriarachán leanúnach, córasach nó fíorthromchúiseach chun aghaidh a thabhairt ar na cásanna sin mar shaincheist a bhaineann le leas an phobail. I gcomhthéacs na bhfiosrúchán sin, féadfaidh sé nó sí freisin tograí agus tionscnaimh a dhéanamh chun dea-chleachtais riaracháin a chur chun cinn in institiúidí, i gcomhlachtaí, in oifigí agus i ngníomhaireachtaí de chuid an Aontais.

Airteagal 4

An idirghníomhaíocht idir an tOmbudsman agus na hinstitiúidí

1.   Más rud é, i ndiaidh fiosrúcháin, go n-aimsíonn an tOmbudsman cásanna drochriaracháin, déanfaidh sé nó sí, gan moill mhíchuí, an institiúid, an comhlacht, an oifig nó an ghníomhaireacht lena mbaineann de chuid an Aontais a chur ar an eolas faoi thorthaí an fhiosrúcháin agus, i gcás inarb iomchuí, déanfaidh sé nó sí moltaí.

2.   Déanfaidh an institiúid, an comhlacht, an oifig nó an ghníomhaireacht lena mbaineann de chuid an Aontais tuairim mhionsonraithe a chur chuig an Ombudsman laistigh de 3 mhí. Féadfaidh an tOmbudsman, ar iarraidh réasúnaithe ón institiúid, ón gcomhlacht, ón oifig nó ón ngníomhaireacht lena mbaineann de chuid an Aontais, síneadh ama ar an spriocdháta sin a thabhairt. Ní rachaidh an síneadh sin thar 2 mhí. I gcás nach dtabharfaidh an institiúid, an comhlacht, an oifig nó an ghníomhaireacht lena mbaineann de chuid an Aontais aon tuairim laistigh den spriocdháta de 3 mhí nó laistigh den spriocdháta arna fhadú, féadfaidh an tOmbudsman an fiosrúchán a dhúnadh gan an tuairim sin a fháil.

3.   Ar dhúnadh fiosrúcháin, déanfaidh an tOmbudsman tuarascáil a chur ar aghaidh chuig an institiúid, chuig an gcomhlacht, chuig an oifig nó chuig an ngníomhaireacht lena mbaineann de chuid an Aontais agus i gcás ina n-éilíonn cineál nó scála an drochriaracháin a nochtadh amhlaidh, a chur ar aghaidh chuig Parlaimint na hEorpa. Féadfaidh an tOmbudsman moltaí a dhéanamh sa tuarascáil. Cuirfidh an tOmbudsman an gearánach ar an eolas faoi thoradh an fhiosrúcháin, faoin tuairim arna dtabhairt ag an institiúid, ag an gcomhlacht, ag an oifig nó ag an ngníomhaireacht lena mbaineann de chuid an Aontais agus faoi aon mholtaí arna ndéanamh sa tuarascáil.

4.   I gcás inarb iomchuí i ndáil le fiosrúchán ar ghníomhaíochtaí a rinne institiúid, comhlacht, oifig nó gníomhaireacht de chuid an Aontais, féadfar éisteacht a thabhairt don Ombudsman os comhair Pharlaimint na hEorpa, ar an leibhéal iomchuí, ar a thionscnamh féin nó ar a tionscnamh féin, nó arna iarraidh sin ag Parlaimint na hEorpa.

5.   Ag deireadh gach seisiúin bhliantúil, déanfaidh an tOmbudsman tuarascáil ar thorthaí na bhfiosrúchán a rinne sé nó sí a chur faoi bhráid Pharlaimint na hEorpa. Sa tuarascáil, áireofar measúnú ar a mhéid a comhlíonadh moltaí, tograí réitigh agus moltaí le haghaidh feabhais an Ombudsman. Sa tuarascáil, áireofar freisin, i gcás inarb ábhartha, toradh fhiosrúcháin an Ombudsman maidir le ciapadh, sceithireacht agus coinbhleachtaí leasa laistigh d’institiúidí, de chomhlachtaí, d’oifigí nó de ghníomhaireachtaí de chuid an Aontais.

Airteagal 5

Faisnéis a sholáthar don Ombudsman

1.   Chun críocha an Airteagail seo, áiritear le “soláthar faisnéise” na modhanna fisiciúla agus leictreonacha uile trína dtugtar rochtain don Ombudsman agus dá rúnaíocht ar fhaisnéis, lena n-áirítear doiciméid, go neamhspleách ar a fhoirm.

2.   Ciallaíonn “faisnéis rúnaicmithe AE” aon fhaisnéis nó ábhar a dtabharfar aicmiúchán slándála AE di nó dó, a bhféadfadh leibhéil éagsúla dochair do leasanna an Aontais Eorpaigh nó do leasanna ceann amháin nó níos mó de na Ballstáit teacht as a nochtadh neamhúdaraithe.

3.   Faoi réir na gcoinníollacha a leagtar síos san Airteagal seo, déanfaidh institiúidí, comhlachtaí, oifigí agus gníomhaireachtaí de chuid an Aontais agus údaráis inniúla na mBallstát, arna iarraidh sin ag an Ombudsman nó ar a dtionscnamh féin, agus gan aon mhoill mhíchuí, aon fhaisnéis arna hiarraidh ag an Ombudsman chun críoch fiosrúcháin a sholáthar dó nó di.

4.   Soláthrófar faisnéis rúnaicmithe AE don Ombudsman faoi réir na bprionsabal agus na gcoinníollacha seo a leanas:

(a)

caithfidh a nósanna imeachta inmheánacha ábhartha a bheith tugtha i gcrích ag an institiúid, ag an gcomhlacht, ag an oifig nó ag an ngníomhaireacht de chuid an Aontais ag a bhfuil faisnéis rúnaicmithe AE á soláthar agus, i gcás inar tríú páirtí é an tionscnóir, caithfidh go bhfuil a thoiliú tugtha i scríbhinn roimh ré ag an tionscnóir;

(b)

caithfidh gur suíodh go bhfuil an tOmbudsman i ngátar feasa;

(c)

ní mór a áirithiú nach dtabharfar rochtain ar fhaisnéis rúnaicmithe CONFIDENTIEL UE/EU CONFIDENTIAL, ná ar fhaisnéis níos uachtaraí ná sin, ach do dhaoine ag a bhfuil imréiteach slándála chuig an leibhéal slándála ábhartha i gcomhréir leis an dlí náisiúnta agus arna údarú ag an údarás slándála inniúil.

5.   Maidir le faisnéis rúnaicmithe AE a sholáthar, déanfaidh an institiúid, an comhlacht, an oifig nó an ghníomhaireacht lena mbaineann de chuid an Aontais measúnú i dtaobh cé acu a rinne nó nach ndearna an tOmbudsman rialacha slándála inmheánaí, mar aon le bearta fisiceacha agus nós imeachta chun faisnéis rúnaicmithe AE a chosaint, a leagan síos go héifeachtach. Chuige sin, féadfaidh an tOmbudsman agus institiúid, comhlacht, oifig nó gníomhaireacht de chuid an Aontais socrú a dhéanamh freisin lena mbunófar creat ginearálta lena rialófar soláthar faisnéise rúnaicmithe AE.

6.   I gcomhréir le míreanna 4 agus 5, soláthrófar rochtain ar fhaisnéis rúnaicmithe AE in áitreabh na hinstitiúide, an chomhlachta, na hoifige nó na gníomhaireachta lena mbaineann de chuid an Aontais, mura gcomhaontaítear a mhalairt leis an Ombudsman.

7.   Gan dochar do mhír 3, féadfaidh údaráis inniúla na mBallstát diúltú faisnéis a sholáthar don Ombudsman, ar faisnéis í a chumhdaítear le dlíthe náisiúnta maidir le cosaint faisnéise rúnaicmithe nó le forálacha lena gcuirtear cosc ar chraobhscaoileadh na faisnéise sin.

Mar sin féin, féadfaidh an Ballstát lena mbaineann an fhaisnéis sin a sholáthar don Ombudsman faoi réir coinníollacha arna leagan amach ag a údarás inniúil.

8.   I gcás ina bhfuil sé ar intinn ag institiúidí, ag comhlachtaí, ag oifigí nó ag gníomhaireachtaí de chuid an Aontais agus ag údaráis inniúla na mBallstát faisnéis rúnaicmithe AE nó aon fhaisnéis eile nach bhfuil inrochtana ag an bpobal a sholáthar don Ombudsman, cuirfidh siad an tOmbudsman ar an eolas faoi sin roimh ré.

Áiritheoidh an tOmbudsman go dtabharfar cosaint leormhaith don fhaisnéis sin agus go háirithe ní nochtfaidh sé nó sí don ghearánach ná don phobal í gan toiliú roimh ré a fháil ón institiúid, ón gcomhlacht, ón oifig nó ón ngníomhaireacht lena mbaineann de chuid an Aontais nó ó údarás inniúil an Bhallstáit lena mbaineann. Maidir le faisnéis rúnaicmithe AE, is i scríbhinn a thabharfar an toiliú.

9.   Déanfaidh institiúidí, comhlachtaí, oifigí nó gníomhaireachtaí de chuid an Aontais a dhiúltaíonn rochtain a thabhairt ar fhaisnéis rúnaicmithe AE údar a thabhairt don Ombudsman i scríbhinn, ina luafar, ar a laghad, na forais atá leis an diúltú.

10.   Ní choinneoidh an tOmbudsman seilbh ar an bhfaisnéis dá dtagraítear i mír 8 ach go dtí go gcuirfear clabhsúr go cinntitheach ar an bhfiosrúchán.

Féadfaidh an tOmbudsman a iarraidh ar institiúid, ar chomhlacht, ar oifig nó ar ghníomhaireacht de chuid an Aontais, nó ar Bhallstát, an fhaisnéis sin a choinneáil go ceann tréimhse 5 bliana ar a laghad.

11.   Mura bhfuil an cúnamh arna iarraidh á thabhairt, féadfaidh an tOmbudsman Parlaimint na hEorpa a chur ar an eolas faoi sin, agus gníomhóidh an Pharlaimint dá réir.

Airteagal 6

Rochtain phoiblí ar dhoiciméid an Ombudsman

Déileálfaidh an tOmbudsman le hiarrataí ar rochtain phoiblí ar dhoiciméid, cé is moite díobh siúd a fhaightear le linn fiosrúcháin agus a shealbhaíonn an tOmbudsman, lena n-áirítear tar éis clabhsúr a bheith curtha air, i gcomhréir leis na coinníollacha agus na teorainneacha dá bhforáiltear i Rialachán (CE) Uimh. 1049/2001, arna chomhlánú le Rialachán (CE) Uimh. 1367/2006.

Airteagal 7

Éisteacht a thabhairt d’oifigigh agus do sheirbhísigh eile

1.   Tabharfar éisteacht d’oifigigh agus do sheirbhísigh eile in institiúidí, i gcomhlachtaí, in oifigí agus i ngníomhaireachtaí de chuid an Aontais, arna iarraidh sin ag an Ombudsman, maidir le fíorais a bhaineann le fiosrúchán atá ar bun ag an Ombudsman.

2.   Labhróidh na hoifigigh agus na seirbhísigh eile sin thar ceann a n-institiúide, a gcomhlachta, a n-oifige nó a ngníomhaireachta. Leanfaidh siad de bheith faoi cheangal ag na hoibleagáidí a eascraíonn as na rialacha a bhfuil siad faoina réir.

Airteagal 8

Fiosrúcháin i gcomhthéacs sceithireachta

1.   Féadfaidh an tOmbudsman fiosrúchán a dhéanamh chun teacht ar chásanna drochriaracháin i láimhseáil na faisnéise mar a shainmhínítear in Airteagal 22a de na Rialacháin Foirne a nocht oifigeach nó seirbhíseach eile dó nó di i gcomhréir leis na rialacha ábhartha a leagtar síos sna Rialacháin Foirne.

2.   I gcásanna den sórt sin, tairbheoidh an t-oifigeach nó an seirbhíseach eile den chosaint a thugtar leis na Rialacháin Foirne ar aon éifeachtaí dochracha ar thaobh institiúid, chomhlacht, oifig nó ghníomhaireacht an Aontais mar thoradh ar an bhfaisnéis a bheith curtha in iúl aige nó aici.

3.   Féadfaidh an tOmbudsman a fhiosrú freisin an raibh aon chás drochriaracháin i gceist i láimhseáil an cháis sin ag an institiúid, an comhlacht, an oifig nó an ghníomhaireacht lena mbaineann de chuid an Aontais, lena n-áirítear maidir le cosaint an oifigigh nó an tseirbhísigh eile lena mbaineann.

Airteagal 9

Rúndacht ghairmiúil

1.   Ní nochtfaidh an tOmbudsman ná a fhoireann nó a foireann faisnéis ná doiciméid a gheobhaidh siad le linn fiosrúcháin. Gan dochar do mhír 2, ní nochtfaidh siad, go háirithe, aon fhaisnéis rúnaicmithe AE ná aon doiciméid inmheánacha de chuid institiúidí, chomhlachtaí, oifigí nó ghníomhaireachtaí an Aontais a sholáthraítear don Ombudsman ná doiciméid a thagann faoi raon feidhme dhlí an Aontais maidir le cosaint sonraí pearsanta. Ina theannta sin, ní nochtfaidh siad aon fhaisnéis a d’fhéadfadh dochar a dhéanamh do chearta an ghearánaigh nó do chearta aon duine eile lena mbaineann.

2.   Gan dochar don oibleagáid ghinearálta atá ar institiúidí, ar chomhlachtaí, ar oifigí agus ar ghníomhaireachtaí uile an Aontais tuairisciú don Oifig Eorpach Frith-Chalaoise (OLAF), i gcomhréir le hAirteagal 8 de Rialachán (AE, Euratom) Uimh. 883/2013 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle (7), más rud é go bhféadfadh sé gur cion coiriúil iad fíorais a n-aimsítear le linn fiosrúcháin Ombudsman, nó go bhféadfadh baint a bheith ag na forais sin le cion coiriúil, tuairisceoidh an tOmbudsman do na húdaráis inniúla náisiúnta agus, a mhéid a thagann an cás faoi réim a n-inniúlachtaí faoi seach, d’Oifig an Ionchúisitheora Phoiblí Eorpaigh, i gcomhréir le hAirteagal 24 de Rialachán (AE) 2017/1939 ón gComhairle (8) agus do OLAF.

3.   Más iomchuí, agus le comhaontú Oifig an Ionchúisitheora Phoiblí Eorpaigh nó le comhaontú OLAF, déanfaidh an tOmbudsman an institiúid, an comhlacht, an oifig nó an ghníomhaireacht de chuid an Aontais ag a bhfuil údarás ar an oifigeach nó ar an seirbhíseach eile lena mbaineann a chur ar an eolas faoi sin freisin, agus d’fhéadfadh sé nó sí tús a chur leis na nósanna imeachta iomchuí.

Airteagal 10

Comhar le húdaráis na mBallstát agus le hinstitiúidí, le comhlachtaí, le hoifigí agus le gníomhaireachtaí an Aontais

1.   I gcás inar gá sin chun a dhualgais nó a dualgais a dhéanamh, féadfaidh an tOmbudsman oibriú i gcomhar le húdaráis na mBallstát, i gcomhréir leis an dlí náisiúnta is infheidhme agus le dlí an Aontais is infheidhme.

2.   Faoi raon feidhme a dhualgas nó a dualgas, féadfaidh an tOmbudsman oibriú i gcomhar freisin le hinstitiúidí, le comhlachtaí, le hoifigí agus le gníomhaireachtaí eile de chuid an Aontais, go háirithe leo siúd atá i gceannas ar chur chun cinn agus ar chosaint na gceart bunúsach. Seachnóidh an tOmbudsman aon fhorluí nó dúbláil ar ghníomhaíochtaí na n-institiúidí, na gcomhlachtaí, na n-oifigí nó na ngníomhaireachtaí sin de chuid an Aontais.

3.   Is trína mbuanionadaíochtaí chuig an Aontas a dhéanfar cumarsáid a chur faoi bhráid údaráis na mBallstát chun críocha an Rialachán seo a chur i bhfeidhm, ach amháin i gcás ina gcomhaontaíonn an bhuanionadaíocht lena mbaineann go bhféadfaidh rúnaíocht an Ombudsman teagmháil dhíreach a dhéanamh le húdaráis an Bhallstáit lena mbaineann.

Airteagal 11

An tOmbudsman a thoghadh

1.   Déanfar an tOmbudsman a thoghadh, agus beidh sé nó sí incháilithe lena athcheapadh, i gcomhréir le hAirteagal 228(2) CFAE as measc na n-iarrthóirí arna roghnú de réir nós imeachta trédhearcach.

2.   Tar éis fhoilsiú an ghlao ar ainmniúcháin in Iris Oifigiúil an Aontais Eorpaigh, roghnófar an tOmbudsman ó dhaoine:

atá ina saoránaigh den Aontas Eorpach,

a bhfuil lánchearta sibhialta agus polaitiúla acu,

a thugann gach ráthaíocht neamhspleáchais,

a chomhlíonann na coinníollacha is gá chun an oifig bhreithiúnach is airde ina dtír féin a fheidhmiú nó ag a bhfuil an inniúlacht agus na cáilíochtaí aitheanta acu chun dul i mbun dhualgais an Ombudsman, agus

nach raibh siad ina gcomhaltaí de rialtais náisiúnta ná ina gcomhaltaí de Pharlaimint na hEorpa, den Chomhairle Eorpach, ná den Choimisiún Eorpach laistigh de 2 bhliain roimh dháta foilsithe an ghlao ar ainmniúcháin.

Airteagal 12

Scor dhualgais an Ombudsman

1.   Scorfaidh an tOmbudsman dá chuid nó dá cuid dualgais a fheidhmiú ag deireadh a théarma oifige nó a téarma oifige nó ar é nó í éirí as an bpost nó tráth a bhristear é nó í.

2.   Ach amháin i gcás ina ndéantar an tOmbudsman a bhriseadh, fanfaidh an tOmbudsman in oifig go dtí go dtoghfar Ombudsman nua.

3.   I gcás luathscor de na dualgais, toghfar Ombudsman nua laistigh de 3 mhí ón tráth a thiocfaidh an oifig chun bheith folamh agus beidh an tOmbudsman nua sin i seilbh oifige ar feadh a mbeidh fágtha de théarma oifige Pharlaimint na hEorpa. Go dtí go dtoghfar an tOmbudsman, beidh an príomhoifigeach dá dtagraítear in Airteagal 16(2) freagrach as nithe práinneacha a thagann faoi dhualgais an Ombudsman.

Airteagal 13

Briseadh

I gcás ina bhfuil sé beartaithe ag Parlaimint na hEorpa a iarraidh go ndéanfaí an tOmbudsman a bhriseadh i gcomhréir le hAirteagal 228(2) CFAE, tabharfaidh sí éisteacht a thabhairt don Ombudsman sula ndéanfaidh sí an iarraidh sin.

Airteagal 14

Dualgais an Ombudsman a fheidhmiú

1.   I gcomhlíonadh a chuid nó a cuid dualgas, feidhmeoidh an tOmbudsman i gcomhréir le hAirteagal 228(3) CFAE. Staonfaidh an tOmbudsman ó aon ghníomh atá ar neamhréir le cineál na ndualgas sin.

2.   Tráth a rachaidh an tOmbudsman i mbun oifige, tabharfaidh an tOmbudsman gealltanas sollúnta os comhair na Cúirte Breithiúnais go ndéanfaidh sé nó sí na dualgais dá dtagraítear sna Conarthaí agus sa Rialachán seo a fheidhmiú go hiomlán neamhspleách agus le neamhchlaontacht iomlán agus go n-urramóidh sé nó sí na hoibleagáidí a eascróidh astu le linn a théarma oifige nó a téarma oifige agus ina dhiaidh. Áireofar sa ghealltanas sollúnta sin go háirithe an dualgas chun bheith ionraic agus stuama maidir le glacadh ceapachán nó sochar áirithe tar éis dheireadh an téarma oifige.

3.   Le linn théarma oifige an Ombudsman, ní fhéadfaidh sé nó sí a bheith ag gabháil d’aon dualgais pholaitiúla nó riaracháin eile, nó d’aon slí bheatha eile, cibé acu sochrach nó neamhshochrach.

Airteagal 15

Luach saothair, pribhléidí agus díolúintí

1.   Beidh an chéim chéanna ag an Ombudsman ó thaobh luach saothair, liúntas agus pinsin de agus atá ag breitheamh den Chúirt Bhreithiúnais.

2.   Beidh feidhm ag Airteagail 11 go 14 agus ag Airteagal 17 de Phrótacal Uimh. 7 ar Phribhléidí agus Díolúintí an Aontais Eorpaigh. i gceangal leis an gConradh ar an Aontas Eorpach, leis an gConradh ar Fheidhmiú an Aontais Eorpaigh agus leis an gConradh lena mbunaítear an Comhphobal Eorpach do Fhuinneamh Adamhach maidir leis an Ombudsman agus maidir le hoifigigh agus le seirbhísigh eile rúnaíocht an Ombudsman.

Airteagal 16

Rúnaíocht an Ombudsman

1.   Tabharfar buiséad leormhaith don Ombudsman, ar leor é chun neamhspleáchas an Ombudsman agus feidhmiú a chuid nó a cuid dualgas a áirithiú.

2.   Gheobhaidh an tOmbudsman cúnamh ó rúnaíocht. Ceapfaidh an tOmbudsman príomhoifigeach na rúnaíochta.

3.   Beidh oifigigh agus seirbhísigh eile rúnaíocht an Ombudsman faoi réir na Rialachán Foirne. Déanfar líon na mball foirne den rúnaíocht a ghlacadh gach bliain mar chuid den nós imeachta buiséadach.

4.   I gcás ina dtabharfar oifigigh an Aontais ar iasacht chuig rúnaíocht an Ombudsman, measfar an iasacht sin a bheith ina hiasacht ar mhaithe leis an tseirbhís i gcomhréir le hAirteagal 37, an chéad mhír, pointe (a), agus le hAirteagal 38 de na Rialacháin Foirne.

Airteagal 17

Suíomh an Ombudsman

Is é suíomh Pharlaimint na hEorpa a bheidh i suíomh an Ombudsman mar a chinntear leis an Airteagal Aonair, pointe (a), de Phrótacal Uimh. 6.

Airteagal 18

Forálacha cur chun feidhme

Glacfaidh an tOmbudsman na forálacha cur chun feidhme don Rialachán seo, tar éis dul i gcomhairle le Parlaimint na hEorpa, leis an gComhairle agus leis an gCoimisiún Eorpach. Beidh siadsan i gcomhréir leis an Rialachán seo agus áireofar orthu, ar a laghad, forálacha maidir leis an méid seo a leanas:

(a)

cearta nós imeachta an ghearánaigh agus cearta nós imeachta na hinstitiúide, an chomhlachta, an hoifige nó na gníomhaireachta lena mbaineann de chuid an Aontais;

(b)

gearáin a fháil, a phróiseáil agus a dhúnadh;

(c)

fiosrúcháin fhéintionscnaimh; agus

(d)

fiosrúcháin leantacha.

Airteagal 19

Forálacha críochnaitheacha

1.   Aisghairtear Cinneadh 94/262/CEGC, CE, Euratom.

2.   Tiocfaidh an Rialachán seo i bhfeidhm an fichiú lá i ndiaidh lá a fhoilsithe in Iris Oifigiúil an Aontais Eorpaigh.

Beidh an Rialachán seo ina cheangal go huile agus go hiomlán agus beidh sé infheidhme go díreach i ngach Ballstát.

Arna dhéanamh sa Bhruiséil, 24 Meitheamh 2021.

Thar ceann Pharlaimint na hEorpa

An tUachtarán

D. M. SASSOLI


(1)  Toiliú an 18 Meitheamh 2021 (nár foilsíodh fós san Iris Oifigiúil).

(2)  Tuairim an 18 Meitheamh 2021 (nár foilsíodh fós san Iris Oifigiúil).

(3)  Cinneadh 94/262/CEGC, CE, Euratom ó Pharlaimint na hEorpa an 9 Márta 1994 maidir leis na rialacháin agus na coinníollacha ginearálta lena rialaítear comhlíonadh dhualgais an Ombudsman (IO L 113, 4.5.1994, lch. 15).

(4)  Rialachán (CE) Uimh. 1049/2001 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 30 Bealtaine 2001 maidir le rochtain phoiblí ar dhoiciméid ó Pharlaimint na hEorpa, ón gComhairle agus ón gCoimisiún (IO L 145, 31.5.2001, lch. 43).

(5)  Rialachán (CE) Uimh. 1367/2006 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 6 Meán Fómhair 2006 maidir le forálacha Choinbhinsiún Aarhus maidir le Rochtain ar Fhaisnéis, Rannpháirtíocht Phoiblí i gCinnteoireacht agus Rochtain ar Cheartas i gCúrsaí Comhshaoil a chur i bhfeidhm ar institiúidí agus comhlachtaí an Chomhphobail (IO L 264, 25.9.2006, lch. 13).

(6)  IO L 56, 4.3.1968, lch. 1.

(7)  Rialachán (AE, Euratom) Uimh. 883/2013 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 11 Meán Fómhair 2013 maidir le himscrúduithe arna ndéanamh ag an Oifig Eorpach Frith-Chalaoise (OLAF) agus lena n-aisghairtear Rialachán (CE) Uimh. 1073/1999 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle agus Rialachán (Euratom) Uimh. 1074/1999 ón gComhairle (IO L 248, 18.9.2013, lch. 1).

(8)  Rialachán (AE) 2017/1939 ón gComhairle an 12 Deireadh Fómhair 2017 lena gcuirtear chun feidhme comhar feabhsaithe maidir le bunú Oifig an Ionchúisitheora Phoiblí Eorpaigh (“OIPE”) (IO L 283, 31.10.2017, lch. 1).


II Gníomhartha neamhreachtacha

RIALACHÁIN

16.7.2021   

GA

Iris Oifigiúil an Aontais Eorpaigh

L 253/11


RIALACHÁN CUR CHUN FEIDHME (AE) 2021/1164 ÓN gCOIMISIÚN

an 12 Iúil 2021

lena mbronntar cosaint faoi Airteagal 99 de Rialachán (AE) Uimh. 1308/2013 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle ar an ainm “Willamette Valley” (TGFC)

TÁ AN COIMISIÚN EORPACH,

Ag féachaint don Chonradh ar Fheidhmiú an Aontais Eorpaigh,

Ag féachaint do Rialachán (AE) Uimh. 1308/2013 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 17 Nollaig 2013 lena mbunaítear comheagraíocht na margaí i dtáirgí talmhaíochta agus lena n-aisghairtear Rialacháin (CEE) Uimh. 922/72, (CEE) Uimh. 234/79, (CE) Uimh. 1037/2001, agus (CE) Uimh. 1234/2007 ón gComhairle (1), agus go háirithe Airteagal 99 de,

De bharr an mhéid seo a leanas:

(1)

I gcomhréir le hAirteagal 97(2) agus (3) de Rialachán (AE) Uimh. 1308/2013, scrúdaigh an Coimisiún an t-iarratas ar chlárú an ainm “Willamette Valley” a thíolaic Willamette Valley Wineries Association (Stáit Aontaithe Mheiriceá), agus d’fhoilsigh sé é in Iris Oifigiúil an Aontais Eorpaigh (2).

(2)

Níl aon ráiteas agóide faighte ag an gCoimisiún faoi Airteagal 98 de Rialachán (AE) Uimh. 1308/2013.

(3)

I gcomhréir le hAirteagal 99 de Rialachán (AE) Uimh. 1308/2013, ba cheart an t-ainm “Willamette Valley” a chosaint agus a iontráil sa chlár dá dtagraítear in Airteagal 104 den Rialachán sin.

(4)

Tá na bearta dá bhforáiltear sa Rialachán seo i gcomhréir leis an tuairim ón gCoiste um Chomheagrú na Margaí Talmhaíochta,

TAR ÉIS AN RIALACHÁN SEO A GHLACADH:

Airteagal 1

Leis seo cosnaítear an t-ainm “Willamette Valley” (TGFC).

Airteagal 2

Tiocfaidh an Rialachán seo i bhfeidhm an fichiú lá tar éis lá a fhoilsithe in Iris Oifigiúil an Aontais Eorpaigh.

Beidh an Rialachán seo ina cheangal go huile agus go hiomlán agus beidh sé infheidhme go díreach i ngach Ballstát.

Arna dhéanamh sa Bhruiséil, 12 Iúil 2021.

Thar ceann an Choimisiúin,

Ar son an Uachtaráin,

Janusz WOJCIECHOWSKI

Comhalta den Choimisiún


(1)  IO L 347, 20.12.2013, lch. 671.

(2)  IO C 58, 18.2.2021, lch. 86.


16.7.2021   

GA

Iris Oifigiúil an Aontais Eorpaigh

L 253/13


RIALACHÁN CUR CHUN FEIDHME (AE) 2021/1165 ÓN gCOIMISIÚN

an 15 Iúil 2021

lena n-údaraítear táirgí agus substaintí áirithe lena n-úsáid i dtáirgeadh orgánach agus lena mbunaítear a liostaí

(Téacs atá ábhartha maidir le LEE)

TÁ AN COIMISIÚN EORPACH,

Ag féachaint don Chonradh ar Fheidhmiú an Aontais Eorpaigh,

Ag féachaint do Rialachán (AE) 2018/848 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 30 Bealtaine 2018 maidir le táirgeadh orgánach agus lipéadú táirgí orgánacha agus lena n-aisghairtear Rialachán (CE) Uimh. 834/2007 ón gComhairle (1), agus go háirithe Airteagal 24(9) agus Airteagal 39(2), pointe (a), de,

De bharr an mhéid seo a leanas:

(1)

De bhun Airteagal 9(3) de Rialachán (AE) 2018/848, ní fhéadfar ach amháin táirgí agus substaintí a údaraítear faoi Airteagal 24 den Rialachán sin a úsáid i dtáirgeadh orgánach ar choinníoll gur údaraíodh a n-úsáid i dtáirgeadh neamhorgánach freisin i gcomhréir le forálacha ábhartha de dhlí an Aontais. Tá meastóireacht déanta ag an gCoimisiún cheana ar úsáid táirgí agus substaintí áirithe i dtáirgeadh orgánach ar bhonn na gcuspóirí agus na bprionsabal a leagtar síos i Rialachán (CE) Uimh. 834/2007 ón gComhairle (2). Údaraíodh na táirgí agus na substaintí roghnaithe dá réir sin faoi choinníollacha sonracha le Rialachán (CE) Uimh. 889/2008 ón gCoimisiún (3) agus liostaíodh in Iarscríbhinní áirithe a ghabhann leis an Rialachán sin iad. Tá na cuspóirí agus na prionsabail a leagtar síos i Rialachán (AE) 2018/848 cosúil leo sin i Rialachán (CE) Uimh. 834/2007. Ós rud é gur gá leanúnachas an táirgthe orgánaigh a áirithiú, ba cheart na táirgí agus na substaintí sin a áireamh sna liostaí sriantacha atá le bunú ar bhonn Rialachán (AE) 2018/848.

(2)

Ina theannta sin, i gcomhréir le hAirteagal 24(7) de Rialachán (AE) 2018/848, tá sainchomhaid maidir le táirgí agus substaintí áirithe curtha faoi bhráid an Choimisiúin agus na mBallstát eile ag na Ballstáit, d’fhonn iad a údarú agus a áireamh sna liostaí atá le bunú faoin Rialachán sin.

(3)

Faoi imthosca agus coinníollacha áirithe a leagtar amach, go háirithe, i bpointe 1.10.2. de Chuid I d’Iarscríbhinn II a ghabhann le Rialachán (AE) 2018/848, féadfar táirgí agus substaintí údaraithe áirithe a úsáid chun plandaí a chosaint. Chun na críche sin, ba cheart don Choimisiún substaintí gníomhacha a údarú lena n-úsáid i dtáirgí cosanta plandaí dá dtagraítear in Airteagal 24(1), pointe (a), de Rialachán (AE) 2018/848 agus liosta na substaintí gníomhacha sin a bhunú.

(4)

Faoi imthosca agus coinníollacha áirithe a leagtar amach, go háirithe, i bpointe 1.9.3 de Chuid I, pointí 1.9.1.2(b), 1.9.2.2(d), 1.9.3.2(b) agus 1.9.5.2(a) de Chuid II agus pointe 2.2.2(c) agus pointe 2.3.2 agus an dara fleasc den cheathrú mír de phointe 3.1.5.3 de Chuid III d’Iarscríbhinn II a ghabhann le Rialachán (AE) 2018/848, féadfar leasacháin, oiriúntóirí ithreach agus cothaithigh áirithe a úsáid le haghaidh cothú plandaí, feabhsú agus saibhriú easrach, saothrú algaí nó comhshaol feirmeoireachta ainmhithe dobharshaothraithe. Chun na críche sin, ba cheart don Choimisiún leasacháin, oiriúntóirí ithreach agus cothaithigh a údarú dá dtagraítear in Airteagal 24(1), pointe (b), de Rialachán (AE) 2018/848 agus a liosta a bhunú.

(5)

Faoi imthosca agus coinníollacha áirithe a leagtar amach, go háirithe, i bpointe 1.4.1(i) agus pointe 1.5.2.3 de Chuid II, pointe 3.1.3.1(d) de Chuid III agus pointe 2.3 de Chuid V d’Iarscríbhinn II a ghabhann le Rialachán (AE) 2018/848, féadfar ábhair bheatha neamhorgánacha áirithe de thionscnamh plandaí, algaí, ainmhíoch nó giosta, ábhair bheatha de thionscnamh miocróbach nó mianrach, breiseáin bheatha agus áiseanna próiseála a úsáid le haghaidh cothú ainmhithe. Chun na críche sin, ba cheart don Choimisiún údarú a thabhairt d’ábhair bheatha neamhorgánacha de thionscnamh plandaí, algaí, ainmhíoch nó giosta, ábhair bheatha de thionscnamh miocróbach nó mianrach agus breiseáin bhia agus áiseanna próiseála dá dtagraítear in Airteagal 24(1), pointe (c) agus pointe (d), de Rialachán (AE) 2018/848 agus a liostaí a bhunú.

(6)

Ina theannta sin, údaraítear ábhair bheatha neamhorgánacha áirithe go díreach i gcomhréir le Rialachán (AE) 2018/848. Ar mhaithe le soiléireacht, ba cheart na hábhair bheatha sin a liostú freisin i dteannta na n-ábhar beatha a údaraítear leis an Rialachán seo, le tagairt do na forálacha sonracha de Rialachán (AE) 2018/848.

(7)

Faoi imthosca agus coinníollacha áirithe a leagtar amach, go háirithe, i bpointe 1.11 de Chuid I, pointe 1.5.1.6, pointe 1.5.1.7 agus pointe 1.9.4.4(c) de Chuid II, pointe 3.1.4.1(f) de Chuid III, pointe 2.2.3 de Chuid IV, pointe 2.4 de Chuid V agus pointe 1.4 de Chuid VII d’Iarscríbhinn II agus pointe 4.2 agus pointe 7.5 d’Iarscríbhinn III a ghabhann le Rialachán (AE) 2018/848, ní fhéadfar ach amháin táirgí agus substaintí áirithe a úsáid le haghaidh glantacháin agus díghalrú. Chun na críche sin, ba cheart don Choimisiún táirgí glantacháin agus díghalraithe dá dtagraítear in Airteagal 24(1), pointe (e), pointe (f) agus pointe (g), de Rialachán (AE) 2018/848 a údarú agus a liostaí a bhunú.

(8)

Maidir le táirgí áirithe chun foirgnimh agus suiteálacha le haghaidh beostoic, ainmhithe dobharshaothraithe agus táirgeadh feamainne a ghlanadh agus a dhíghalrú, rinneadh meastóireacht orthu agus liostaítear in Iarscríbhinn VII a ghabhann le Rialachán (CE) Uimh. 889/2008 iad. Mar sin féin, maidir le táirgí chun foirgnimh agus suiteálacha a úsáidtear le haghaidh táirgeadh plandaí agus saoráidí próiseála agus stórála a ghlanadh agus dhíghalrú, go dtí seo is iad na Ballstáit, agus na Ballstáit amháin, a dhéanann meastóireacht orthu agus a údaraíonn iad. Sula n-údaraítear na táirgí sin i dtáirgeadh orgánach, ba cheart don Choimisiún, ar leibhéal an Aontais, meastóireacht a dhéanamh agus ba cheart don Sainghrúpa um Chomhairle Theicniúil maidir le Táirgeacht Orgánach cúnamh a thabhairt dó. Ba cheart athbhreithniú ar na táirgí agus na substaintí glantacháin agus díghalraithe údaraithe uile atá ann cheana a bheith sa mheastóireacht sin.

(9)

Ar mhaithe le leanúnachas an táirgthe orgánaigh a áirithiú, go dtí an 31 Nollaig 2023 ba cheart leanúint d’údarú a thabhairt do na táirgí a liostaítear in Iarscríbhinn VII a ghabhann le Rialachán (CE) Uimh. 889/2008 agus dóibh sin a údaraítear ar leibhéal na mBallstát chun go mbeifear in ann na liostaí táirgí glantacháin agus díghalraithe a bhunú i gcomhréir leis na forálacha a leagtar síos in Airteagal 24(1), pointe (e), pointe (f) agus pointe (g), de Rialachán (AE) 2018/848. Mar sin féin, leis na táirgí sin ní mór na ceanglais ábhartha de dhlí an Aontais a chomhlíonadh, go háirithe Rialachán (CE) Uimh. 648/2004 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle (4) agus Rialachán (AE) Uimh. 528/2012 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle (5) agus na critéir orgánacha a leagtar síos i gCaibidil II agus in Airteagal 24(3), Caibidil II agus pointe (a) agus pointe (b), de Rialachán (AE) 2018/848.

(10)

Faoi imthosca agus coinníollacha áirithe a leagtar amach, go háirithe, i bpointe 2.2.1 agus pointe 2.2.2(a) de Chuid IV d’Iarscríbhinn II a ghabhann le Rialachán (AE) 2018/848, féadfar breiseáin bhia áirithe, lena n-áirítear einsímí bia atá le húsáid mar bhreiseáin bhia, agus áiseanna próiseála a úsáid agus bia orgánach próiseáilte á tháirgeadh. Chun na críche sin, ba cheart don Choimisiún breiseáin bhia agus áiseanna próiseála dá dtagraítear in Airteagal 24(2), pointe (a), de Rialachán (AE) 2018/848 a údarú agus a liosta a bhunú.

(11)

Rinneadh breiseáin bhia agus áiseanna próiseála bia a úsáidtear chun bia orgánach próiseáilte a tháirgeadh a liostú faoi seach i Roinn A, Roinn B agus Roinn C d’Iarscríbhinn VIII a ghabhann le Rialachán (CE) Uimh. 889/2008. Mar sin féin, de réir a n-úsáidí agus a bhfeidhmeanna sa táirge deiridh, is féidir go mbeidh roinnt de na táirgí sin aicmithe mar bhreiseáin seachas mar áiseanna próiseála. Le haghaidh an aicmiúcháin sin is gá anailís shonrach agus uileghabhálach a dhéanamh ar na táirgí sin agus bia orgánach próiseáilte á tháirgeadh. Ba cheart an anailís sin a dhéanamh ar na táirgí uile a liostaítear mar áiseanna próiseála i Rialachán (CE) Uimh. 889/2008. Próiseas fadálach é sin agus ní féidir é a chur i gcrích roimh dháta chur i bhfeidhm Rialachán (AE) 2018/848. Dá réir sin, déanfar na táirgí a liostaítear faoi láthair mar áiseanna próiseála i Rialachán (CE) Uimh. 889/2008 a liostú mar áiseanna próiseála sa Rialachán seo go dtí go mbeidh anailís shonrach agus uileghabhálach déanta.

(12)

Faoi imthosca agus coinníollacha áirithe a leagtar amach, go háirithe, i bpointe 2.2.1 de Chuid IV d’Iarscríbhinn II a ghabhann le Rialachán (AE) 2018/848, féadfar comhábhair thalmhaíochta neamhorgánacha áirithe a úsáid chun bia orgánach próiseáilte a tháirgeadh. Chun na críche sin, ba cheart don Choimisiún na comhábhair thalmhaíochta neamhorgánacha sin dá dtagraítear in Airteagal 24(2), pointe (b), de Rialachán (AE) 2018/848 a údarú agus a liosta a bhunú. Na sainchomhaid maidir le comhábhair thalmhaíochta neamhorgánacha atá le húsáid chun bia orgánach próiseáilte a tháirgeadh a chuir na Ballstáit isteach i gcomhréir le hAirteagal 24(7) de Rialachán (AE) 2018/848, rinneadh meastóireacht orthu laistigh den Choiste um Tháirgeadh Orgánach. Na táirgí agus na substaintí roghnaithe lena gcomhlíontar na cuspóirí agus na prionsabail a leagtar síos i Rialachán (AE) 2018/848, ba cheart iad a áireamh ar an liosta sriantach atá le bunú leis an Rialachán seo, i gcás inar gá faoi choinníollacha sonracha.

(13)

Mar sin féin, chun a ndóthain ama a thabhairt d’oibreoirí chun oiriúnú don liosta sriantach nua de chomhábhair thalmhaíochta neamhorgánacha údaraithe agus, go háirithe, chun foinse comhábhar talmhaíochta a táirgeadh i gcomhréir le Rialachán (AE) 2018/848 a aimsiú, is iomchuí go mbeadh feidhm ag an liosta de chomhábhair thalmhaíochta neamhorgánacha a údaraítear lena n-úsáid chun bia orgánach a phróiseáil leis an Rialachán seo ón 1 Eanáir 2024.

(14)

I bhfianaise comhdhéanamh comhábhar talmhaíochta neamhorgánach áirithe, is féidir go mbeidh cuid dá n-úsáidí i mbia orgánach próiseáilte ag freagairt dá n-úsáid mar bhreiseáin bhia, áiseanna próiseála bia nó táirgí agus substaintí dá dtagraítear i bpointe 2.2.2 de Chuid IV d’Iarscríbhinn II a ghabhann le Rialachán (AE) 2018/848. Éilítear údarú sonrach le haghaidh na n-úsáidí sin i gcomhréir le pointe 2.2. de Chuid IV d’Iarscríbhinn II a ghabhann le Rialachán (AE) 2018/848 agus níor cheart na húsáidí sin a cheadú trí údarú comhábhar talmhaíochta neamhorgánach.

(15)

Faoi imthosca agus coinníollacha áirithe a leagtar amach, go háirithe, i bpointe 1.3(a) de Chuid VII d’Iarscríbhinn II a ghabhann le Rialachán (AE) 2018/848, féadfar áiseanna próiseála áirithe a úsáid chun giosta agus táirgí giosta a tháirgeadh. Chun na críche sin, ba cheart don Choimisiún áiseanna próiseála a údarú chun giosta agus táirgí giosta a tháirgeadh dá dtagraítear in Airteagal 24(2), pointe (c), de Rialachán (AE) 2018/848 agus a liosta a bhunú.

(16)

I gcomhréir le pointe 2.2 de Chuid VI d’Iarscríbhinn II a ghabhann le Rialachán (AE) 2018/848, ní fhéadfar ach amháin táirgí agus substaintí, a údaraítear de bhun Airteagal 24 den Rialachán sin lena n-úsáid i dtáirgeadh orgánach, a úsáid chun táirgí ó earnáil an fhíona a dhéanamh dá dtagraítear in Airteagal 1(2), pointe (l), de Rialachán (AE) Uimh. 1308/2013 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle (6). Chun na críche sin, ba cheart don Choimisiún na táirgí agus na substaintí sin a údarú agus a liosta a bhunú.

(17)

Le hAirteagal 45(2) de Rialachán (AE) 2018/848 cumhachtaítear don Choimisiún údaruithe sonracha a dheonú chun táirgí agus substaintí a úsáid i dtríú tíortha agus sna réigiúin is forimeallaí den Aontas. Leagtar amach an bealach chun tús a chur leis an nós imeachta atá le leanúint ag na Ballstáit i leith na réigiún is forimeallaí den Aontas in Airteagal 24(7) den Rialachán sin. Mar sin féin, níl an nós imeachta atá le leanúint le haghaidh na n-údaruithe sin i leith tríú tíortha mionsonraithe i Rialachán (AE) 2018/848. Dá bhrí sin, is iomchuí an nós imeachta sin a bhunú sa Rialachán seo, i gcomhréir leis an nós imeachta atá le leanúint chun táirgí agus substaintí a údarú lena n-úsáid i dtáirgeadh orgánach san Aontas, mar a leagtar amach in Airteagal 24 de Rialachán (AE) 2018/848. Ós rud é go bhféadfar na húdaruithe sin a dheonú ar feadh tréimhse in-athnuaite 2 bhliain, is iomchuí, chun go seachnófar aon mhearbhall maidir le táirgí agus substaintí arna n-údarú gan teorainn ama, na táirgí agus na substaintí ábhartha a liostú in Iarscríbhinn thiomnaithe.

(18)

Ar mhaithe le soiléireacht agus deimhneacht dhlíthiúil, ba cheart Rialachán (CE) Uimh. 889/2008 a aisghairm. Mar sin féin, ós rud é nach mbunófar na liostaí táirgí glantacháin agus díghalraithe roimh an 1 Eanáir 2024, ba cheart feidhm a bheith ag Iarscríbhinn VII a ghabhann le Rialachán (CE) Uimh. 889/2008 go dtí an 31 Nollaig 2023. Sa chomhthéacs sin, is iomchuí a shonrú nach féidir táirgí, a liostaítear san Iarscríbhinn sin agus nach bhfuil údaraithe de bhun Rialachán (AE) Uimh. 528/2012, a úsáid mar tháirgí bithicídeacha. Thairis sin, maidir leis an liosta de chomhábhair thalmhaíochta neamhorgánacha atá le húsáid chun bia orgánach próiseáilte a úsáid, rud a bhunaítear leis an Rialachán seo, ní bheidh feidhm aige ach amháin ón 1 Eanáir 2024. Dá bhrí sin, is iomchuí foráil a dhéanamh go bhféadfar bia orgánach próiseáilte, a táirgeadh roimh an 1 Eanáir 2024 le comhábhair thalmhaíochta neamhorgánacha a liostaítear in Iarscríbhinn IX a ghabhann le Rialachán (CE) Uimh. 889/2008, a chur ar an margadh tar éis an dáta sin go dtí go n-ídeofar na stoic.

(19)

An deimhniú sin atá le heisiúint chuig oibreoirí ag na húdaráis inniúla, nó, i gcás inarb iomchuí, na húdaráis rialaithe nó na comhlachtaí rialaithe i gcomhréir le hAirteagal 35(1) de Rialachán (AE) 2018/848, is féidir é a eisiúint ón 1 Eanáir 2022. Mar sin féin, ní sholáthrófar é do na hoibreoirí uile lena mbaineann an lá sin. Ar mhaithe le leanúnachas an táirgthe orgánaigh a áirithiú agus de mhaolú ar Airteagal 35(2) de Rialachán (AE) 2018/848, an fhianaise dhoiciméadach arna heisiúint chuig oibreoirí ag na húdaráis rialaithe nó na comhlachtaí rialaithe i gcomhréir le hAirteagal 68 de Rialachán (CE) Uimh. 889/2008 roimh an 1 Eanáir 2022, ba cheart í a bheith fós bailí go dtí deireadh na tréimhse bailíochta. Mar sin féin, ós rud é, de bhun Airteagal 38(3) de Rialachán (AE) 2018/848, go bhfuil oibreoirí le bheith faoi réir fíorú comhlíontachta ar a laghad uair sa bhliain agus, i gcomhréir le hAirteagal 38(5) den Rialachán sin, go bhfuil seachadadh an deimhnithe le bheith bunaithe ar thorthaí an fhíoraithe sin, níor cheart an bhailíocht sin dul thar an 31 Nollaig 2022.

(20)

Ar mhaithe le soiléireacht agus deimhneacht dhlíthiúil, ba cheart feidhm a bheith ag an Rialachán seo ó dháta chur i bhfeidhm Rialachán (AE) 2018/848. Mar sin féin, mar gheall ar na cúiseanna a leagtar amach in aithris 18 den Rialachán seo, maidir leis na forálacha lena dtagraítear do na liostaí táirgí glantacháin agus díghalraithe agus don liosta de chomhábhair thalmhaíochta neamhorgánacha atá le húsáid chun bia orgánach próiseáilte a tháirgeadh, ba cheart feidhm a bheith acu ón 1 Eanáir 2024.

(21)

Tá na bearta dá bhforáiltear sa Rialachán seo i gcomhréir leis an tuairim ón gCoiste um Tháirgeadh Orgánach,

TAR ÉIS AN RIALACHÁN SEO A GHLACADH:

Airteagal 1

Substaintí gníomhacha i dtáirgí cosanta plandaí

Chun críocha Airteagal 24(1), pointe (a), de Rialachán (AE) 2018/848, ní fhéadfaidh ach amháin na substaintí gníomhacha a liostaítear in Iarscríbhinn I a ghabhann leis an Rialachán seo a bheith i dtáirgí cosanta plandaí a úsáidtear i dtáirgeadh orgánach mar a leagtar amach san Iarscríbhinn sin, ar choinníoll, maidir leis na táirgí cosanta sin:

(a)

gur údaraíodh iad de bhun Rialachán (CE) Uimh. 1107/2009 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle (7);

(b)

go n-úsáidtear iad i gcomhréir leis na coinníollacha úsáide mar a shonraítear in údaruithe na dtáirgí ina bhfuil siad, arna ndeonú ag na Ballstáit; agus

(c)

go n-úsáidtear iad i gcomhréir leis na coinníollacha a leagtar amach san Iarscríbhinn a ghabhann le Rialachán Cur Chun Feidhme (AE) Uimh. 540/2011 ón gCoimisiún (8).

Airteagal 2

Leasacháin, oiriúntóirí ithreach agus cothaithigh

Chun críocha Airteagal 24(1), pointe (b), de Rialachán (AE) 2018/848, ní fhéadfar ach amháin na táirgí agus na substaintí a liostaítear in Iarscríbhinn II a ghabhann leis an Rialachán seo a úsáid i dtáirgeadh orgánach mar leasacháin, oiriúntóirí ithreach agus cothaithigh le haghaidh cothú plandaí, feabhsú agus saibhriú easrach nó saothrú algaí nó comhshaol riar ainmhithe dobharshaothraithe, ar choinníoll go gcomhlíonfar leo na forálacha ábhartha de dhlí an Aontais, go háirithe Rialachán (CE) Uimh. 2003/2003 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle (9), na hAirteagail infheidhme ábhartha de Rialachán (AE) 2019/1009 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle (10), Rialachán (CE) Uimh. 1069/2009 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle (11) agus Rialachán (AE) Uimh. 142/2011 ón gCoimisiún (12) agus, i gcás inarb infheidhme, i gcomhréir le forálacha náisiúnta bunaithe ar dhlí an Aontais.

Airteagal 3

Ábhar beatha neamhorgánach de thionscnamh plandaí, algaí, ainmhíoch nó giosta nó ábhar beatha de thionscnamh miocróbach nó mianrach

Chun críocha Airteagal 24(1), pointe (c), de Rialachán (AE) 2018/848, ní fhéadfar ach amháin na táirgí agus na substaintí a liostaítear i gCuid A d’Iarscríbhinn III a ghabhann leis an Rialachán seo a úsáid i dtáirgeadh orgánach mar ábhar beatha neamhorgánach de thionscnamh plandaí, algaí, ainmhíoch nó giosta nó mar ábhar beatha de thionscnamh miocróbach nó mianrach, ar choinníoll go bhfuil a n-úsáid i gcomhréir leis na forálacha ábhartha de dhlí an Aontais, go háirithe Rialachán (CE) Uimh. 767/2009 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle (13) agus, i gcás inarb infheidhme, i gcomhréir le forálacha náisiúnta bunaithe ar dhlí an Aontais.

Airteagal 4

Breiseáin bhia agus áiseanna próiseála

Chun críocha Airteagal 24(1), pointe (d), de Rialachán (AE) 2018/848, ní fhéadfar ach amháin na táirgí agus na substaintí a liostaítear i gCuid B d’Iarscríbhinn III a ghabhann leis an Rialachán seo a úsáid i dtáirgeadh orgánach mar bhreiseáin bheatha agus áiseanna próiseála a úsáidtear i gcothú ainmhithe, ar choinníoll go bhfuil a n-úsáid i gcomhréir leis na forálacha ábhartha de dhlí an Aontais, go háirithe Rialachán (CE) Uimh. 1831/2003 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle (14) agus, i gcás inarb infheidhme, i gcomhréir le forálacha náisiúnta bunaithe ar dhlí an Aontais.

Airteagal 5

Táirgí glantacháin agus díghalraithe

1.   Chun críocha Airteagal 24(1), pointe (e), de Rialachán (AE) 2018/848, ní fhéadfar ach amháin na táirgí a liostaítear i gCuid A d’Iarscríbhinn IV a ghabhann leis an Rialachán seo a úsáid chun linnte, cásanna, umair, rásbhealaí, foirgnimh nó suiteálacha a úsáidtear le haghaidh táirgeadh ainmhithe a ghlanadh agus a dhíghalrú, ar choinníoll go gcomhlíonfar leis na táirgí sin forálacha dhlí an Aontais, go háirithe Rialachán (CE) Uimh. 648/2004 agus Rialachán (AE) Uimh. 528/2012 agus, i gcás inarb infheidhme, i gcomhréir le forálacha náisiúnta bunaithe ar dhlí an Aontais.

2.   Chun críocha Airteagal 24(1), pointe (f), de Rialachán (AE) 2018/848, ní fhéadfar ach amháin na táirgí a liostaítear i gCuid B d’Iarscríbhinn IV a ghabhann leis an Rialachán seo a úsáid chun foirgnimh agus suiteálacha a úsáidtear le haghaidh táirgeadh plandaí, lena n-áirítear le haghaidh stóráil ar ghabháltas talmhaíochta, a ghlanadh agus a dhíghalrú, ar choinníoll go gcomhlíonfar leis na táirgí sin forálacha dhlí an Aontais, go háirithe Rialachán (CE) Uimh. 648/2004 agus Rialachán (AE) Uimh. 528/2012 agus, i gcás inarb infheidhme, i gcomhréir le forálacha náisiúnta bunaithe ar dhlí an Aontais.

3.   Chun críocha Airteagal 24(1), pointe (g), de Rialachán (AE) 2018/848, ní fhéadfar ach amháin na táirgí a liostaítear i gCuid C d’Iarscríbhinn IV a ghabhann leis an Rialachán seo a úsáid le haghaidh glantacháin agus díghalrú i saoráidí próiseála agus stórála, ar choinníoll go gcomhlíonfar leis na táirgí sin forálacha dhlí an Aontais, go háirithe Rialachán (CE) Uimh. 648/2004 agus Rialachán (AE) Uimh. 528/2012 agus, i gcás inarb infheidhme, i gcomhréir le forálacha náisiúnta bunaithe ar dhlí an Aontais.

4.   Go dtí go n-áireofar iad i gCuid A, Cuid B nó Cuid C d’Iarscríbhinn IV a ghabhann leis an Rialachán seo, táirgí glantacháin agus díghalraithe dá dtagraítear in Airteagal 24(1), pointe (e), pointe (f) agus pointe (g), de Rialachán (AE) 2018/848 a údaraíodh lena n-úsáid i dtáirgeadh orgánach faoi Rialachán (CE) Uimh. 834/2007 nó faoin dlí náisiúnta roimh dháta chur i bhfeidhm Rialachán (AE) 2018/848, féadfar leanúint dá n-úsáid má chomhlíontar leo na forálacha ábhartha de dhlí an Aontais, go háirithe Rialachán (CE) Uimh. 648/2004 agus Rialachán (AE) Uimh. 528/2012 agus, i gcás inarb infheidhme, i gcomhréir le forálacha náisiúnta bunaithe ar dhlí an Aontais.

Airteagal 6

Breiseáin bhia agus áiseanna próiseála

Chun críocha Airteagal 24(2), pointe (a), de Rialachán (AE) 2018/848, ní fhéadfar ach amháin na táirgí agus na substaintí a liostaítear i gCuid A d’Iarscríbhinn V a ghabhann leis an Rialachán seo a úsáid mar bhreiseáin bheatha, lena n-áirítear einsímí bia atá le húsáid mar bhreiseáin bhia, agus áiseanna próiseála agus bia orgánach próiseáilte á tháirgeadh, ar choinníoll go bhfuil a n-úsáid i gcomhréir leis na forálacha ábhartha de dhlí an Aontais, go háirithe Rialachán (CE) Uimh. 1333/2008 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle (15) agus, i gcás inarb infheidhme, i gcomhréir le forálacha náisiúnta bunaithe ar dhlí an Aontais.

Airteagal 7

Comhábhair thalmhaíochta neamhorgánacha atá le húsáid chun bia orgánach próiseáilte a tháirgeadh

Chun críocha Airteagal 24(2), pointe (b), de Rialachán (AE) 2018/848, ní fhéadfar ach amháin na comhábhair thalmhaíochta neamhorgánacha a liostaítear i gCuid B d’Iarscríbhinn V a ghabhann leis an Rialachán seo a úsáid chun bia orgánach próiseáilte a tháirgeadh, ar choinníoll go bhfuil a n-úsáid i gcomhréir leis na forálacha ábhartha de dhlí an Aontais agus, i gcás inarb infheidhme, i gcomhréir le forálacha náisiúnta bunaithe ar dhlí an Aontais.

Tá an chéad mhír gan dochar do na ceanglais mhionsonraithe maidir le táirgeadh orgánach bia phróiseáilte dá bhforáiltear i Roinn 2 de Chuid IV d’Iarscríbhinn II a ghabhann le Rialachán (AE) 2018/848. Go háirithe, ní bheidh feidhm ag an gcéad mhír maidir le comhábhair thalmhaíochta neamhorgánacha a úsáidtear mar bhreiseáin bhia, áiseanna próiseála nó táirgí agus substaintí dá dtagraítear i bpointe 2.2.2 de Chuid IV d’Iarscríbhinn II a ghabhann le Rialachán (AE) 2018/848.

Airteagal 8

Áiseanna próiseála chun giosta agus táirgí giosta a tháirgeadh

Chun críocha Airteagal 24(2), pointe (c), de Rialachán (AE) 2018/848, ní fhéadfar ach amháin na táirgí agus na substaintí a liostaítear i gCuid C d’Iarscríbhinn V a ghabhann leis an Rialachán seo a úsáid mar áiseanna próiseála chun giosta agus táirgí giosta a tháirgeadh le haghaidh bia agus beatha, ar choinníoll go bhfuil a n-úsáid i gcomhréir leis na forálacha ábhartha de dhlí an Aontais agus, i gcás inarb infheidhme, i gcomhréir le forálacha náisiúnta bunaithe ar dhlí an Aontais.

Airteagal 9

Táirgí agus substaintí lena n-úsáid i dtáirgeadh orgánach fíona

Chun críocha phointe 2.2. de Chuid VI d’Iarscríbhinn II a ghabhann le Rialachán (AE) 2018/848, ní fhéadfar ach amháin na táirgí agus na substaintí a liostaítear i gCuid D d’Iarscríbhinn V a ghabhann leis an Rialachán seo a úsáid chun táirgí fíniúna orgánacha a tháirgeadh agus a chaomhnú dá dtagraítear i gCuid II d’Iarscríbhinn VII a ghabhann le Rialachán (AE) Uimh. 1308/2013, ar choinníoll go bhfuil a n-úsáid i gcomhréir leis na forálacha ábhartha de dhlí an Aontais, go háirithe laistigh de na teorainneacha agus de na coinníollacha a leagtar amach i Rialachán (AE) Uimh. 1308/2013 agus Rialachán Tarmligthe (AE) 2019/934 ón gCoimisiún (16) agus, i gcás inarb infheidhme, i gcomhréir le forálacha náisiúnta bunaithe ar dhlí an Aontais.

Airteagal 10

Nós imeachta maidir le húdaruithe sonracha a dheonú chun táirgí agus substaintí a úsáid i limistéir áirithe de thríú tíortha

1.   I gcás ina measann údarás rialaithe nó comhlacht rialaithe a aithnítear faoi Airteagal 46(1) de Rialachán (AE) 2018/848 gur cheart údarú sonrach a dheonú do tháirge nó do shubstaint lena úsáid nó lena húsáid i limistéar áirithe lasmuigh den Aontas de thoradh na gcoinníollacha sonracha a leagtar amach in Airteagal 45(2) den Rialachán sin, féadfaidh sé a iarraidh ar an gCoimisiún measúnú a dhéanamh. Chun na críche sin, tabharfaidh sé fógra don Choimisiún faoi shainchomhad ina dtugtar tuairisc ar an táirge nó ar an tsubstaint lena mbaineann, ag tabhairt cúiseanna leis an údarú sonrach sin agus míniú ar an bhfáth nach bhfuil na táirgí ná na substaintí a údaraítear faoin Rialachán seo leordhóthanach lena n-úsáid de dheasca na gcoinníollacha sonracha sa limistéar ábhartha. Áiritheoidh sé go bhfuil an sainchomhad oiriúnach lena chur ar fáil go poiblí faoi réir reachtaíocht an Aontais agus reachtaíocht náisiúnta na mBallstát maidir le cosaint sonraí.

2.   Cuirfidh an Coimisiún an iarraidh dá dtagraítear i mír 1 ar aghaidh chuig na Ballstáit agus foilseoidh sé aon iarraidh den sórt sin.

3.   Déanfaidh an Coimisiún anailís ar an sainchomhad dá dtagraítear i mír 1. Ní údaróidh an Coimisiún an táirge ná an tsubstaint i bhfianaise na gcoinníollacha sonracha dá dtagraítear sa sainchomhad ach amháin más rud é gurb é conclúid na hanailíse ina hiomláine:

(a)

go bhfuil údar leis an údarú sonrach sin sa limistéar lena mbaineann;

(b)

go gcomhlíontar leis an táirge nó leis an tsubstaint ar a dtugtar tuairisc sa sainchomhad na prionsabail a leagtar síos i gCaibidil II, na critéir a leagtar amach in Airteagal 24(3) agus an coinníoll a leagtar amach in Airteagal 24(5) de Rialachán (AE) 2018/848; agus

(c)

go bhfuil úsáid an táirge nó na substainte i gcomhréir leis na forálacha ábhartha de dhlí an Aontais, go háirithe le haghaidh substaintí gníomhacha atá i dtáirgí cosanta plandaí, le Rialachán (CE) Uimh. 396/2005 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle (17).

Áireofar an táirge nó an tsubstaint údaraithe in Iarscríbhinn VI a ghabhann leis an Rialachán seo.

4.   Nuair a rachaidh an tréimhse 2 bhliain dá dtagraítear in Airteagal 45(2) de Rialachán (AE) 2018/848 in éag, déanfar an t-údarú a athnuachan go huathoibríoch ar feadh tréimhse 2 bhliain eile, ar choinníoll nach mbeidh aon eilimint nua ar fáil ná nach mbeidh agóid déanta ag aon Bhallstát ná údarás rialaithe ná comhlacht rialaithe a aithnítear faoi Airteagal 46(1) de Rialachán (AE) 2018/848, agus údar á thabhairt aige gur gá athmheasúnú a dhéanamh ar chonclúid an Choimisiúin dá dtagraítear i mír 3.

Airteagal 11

Aisghairm

Aisghairtear Rialachán (CE) Uimh. 889/2008.

Mar sin féin, leanfaidh feidhm de bheith ag Iarscríbhinní VII agus IX go dtí an 31 Nollaig 2023.

Airteagal 12

Forálacha idirthréimhseacha

1.   Chun críocha Airteagal 5(4) den Rialachán seo, na táirgí glantacháin agus díghalraithe a liostaítear in Iarscríbhinn VII a ghabhann le Rialachán (CE) Uimh. 889/2008, féadfar leanúint dá n-úsáid go dtí an 31 Nollaig 2023 chun linnte, cásanna, umair, rásbhealaí, foirgnimh nó suiteálacha a úsáidtear le haghaidh táirgeadh ainmhithe a ghlanadh agus a dhíghalrú, faoi réir Chuid D d’Iarscríbhinn IV a ghabhann leis an Rialachán seo.

2.   Chun críocha Airteagal 24(2), pointe (b), de Rialachán (AE) 2018/848, na comhábhair thalmhaíochta neamhorgánacha a liostaítear in Iarscríbhinn IX a ghabhann le Rialachán (CE) Uimh. 889/2008, féadfar leanúint dá n-úsáid chun bia orgánach próiseáilte a tháirgeadh go dtí an 31 Nollaig 2023. Bia orgánach próiseáilte a táirgeadh roimh an 1 Eanáir 2024 leis na comhábhair thalmhaíochta neamhorgánacha sin, féadfar iad a chur ar an margadh tar éis an dáta sin go dtí go n-ídeofar na stoic.

3.   Leanfaidh fianaise dhoiciméadach, a eisítear i gcomhréir le hAirteagal 68 de Rialachán (CE) Uimh. 889/2008 roimh an 1 Eanáir 2022, de bheith bailí go dtí deireadh a tréimhse bailíochta ach gan dul thar an 31 Nollaig 2022.

Airteagal 13

Teacht i bhfeidhm agus cur i bhfeidhm

Tiocfaidh an Rialachán seo i bhfeidhm an fichiú lá tar éis lá a fhoilsithe in Iris Oifigiúil an Aontais Eorpaigh.

Beidh feidhm aige ón 1 Eanáir 2022.

Mar sin féin, beidh feidhm ag Airteagal 5(1), (2) agus (3) agus Airteagal 7 ón 1 Eanáir 2024.

Beidh an Rialachán seo ina cheangal go huile agus go hiomlán agus beidh sé infheidhme go díreach i ngach Ballstát.

Arna dhéanamh sa Bhruiséil, 15 Iúil 2021.

Thar ceann an Choimisiúin

An tUachtarán

Ursula VON DER LEYEN


(1)  IO L 150, 14.6.2018, lch. 1.

(2)  Rialachán (CE) Uimh. 834/2007 ón gComhairle an 28 Meitheamh 2007 maidir le táirgeadh orgánach agus lipéadú táirgí orgánacha agus lena n-aisghairtear Rialachán (CEE) Uimh. 2092/91 (IO L 189, 20.7.2007, lch. 1).

(3)  Rialachán (CE) Uimh. 889/2008 ón gCoimisiún an 5 Meán Fómhair 2008 lena leagtar síos rialacha mionsonraithe maidir le cur chun feidhme Rialachán (CE) Uimh. 834/2007 ón gComhairle maidir le táirgeadh orgánach agus lipéadú táirgí orgánacha i dtaca le táirgeadh, lipéadú agus rialú orgánach (IO L 250, 18.9.2008, lch. 1).

(4)  Rialachán (CE) Uimh. 648/2004 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 31 Márta 2004 maidir le glantaigh (IO L 104, 8.4.2004, lch. 1).

(5)  Rialachán (AE) Uimh. 528/2012 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 22 Bealtaine 2012 maidir le táirgí bithicídeacha a chur ar fáil ar an margadh agus a úsáid (IO L 167, 27.6.2012, lch. 1).

(6)  Rialachán (AE) Uimh. 1308/2013 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 17 Nollaig 2013 lena mbunaítear comheagraíocht na margaí i dtáirgí talmhaíochta agus lena n-aisghairtear Rialacháin (CEE) Uimh. 922/72, (CEE) Uimh. 234/79, (CE) Uimh. 1037/2001, agus (CE) Uimh. 1234/2007 ón gComhairle (IO L 347, 20.12.2013, lch. 671).

(7)  Rialachán (CE) Uimh. 1107/2009 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 21 Deireadh Fómhair 2009 maidir le táirgí cosanta plandaí a chur ar an margadh (IO L 309, 24.11.2009, lch. 1).

(8)  Rialachán Cur Chun Feidhme (AE) Uimh. 540/2011 ón gCoimisiún an 25 Bealtaine 2011 lena gcuirtear chun feidhme Rialachán (CE) Uimh. 1107/2009 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle maidir leis an liosta de shubstaintí gníomhacha formheasta (IO L 153, 11.6.2011, lch. 1).

(9)  Rialachán (CE) Uimh. 2003/2003 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 13 Deireadh Fómhair 2003 a bhaineann le leasacháin (IO L 304, 21.11.2003, lch. 1).

(10)  Rialachán (AE) 2019/1009 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 5 Meitheamh 2019 lena leagtar síos rialacha maidir le táirgí leasacháin AE a chur ar fáil ar an margadh agus lena leasaítear Rialacháin (CE) Uimh. 1069/2009 agus (CE) Uimh. 1107/2009 agus lena n-aisghairtear Rialachán (CE) Uimh. 2003/2003 (IO L 170, 25.6.2019, lch. 1).

(11)  Rialachán (CE) Uimh. 1069/2009 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 21 Deireadh Fómhair 2009 lena leagtar síos rialacha sláinte maidir le seachtháirgí ainmhithe agus táirgí díorthaithe nach bhfuil ceaptha mar bhia don duine agus lena n-aisghairtear Rialachán (CE) Uimh. 1774/2002 (IO L 300, 14.11.2009, lch. 1).

(12)  Rialachán (AE) Uimh. 142/2011 ón gCoimisiún an 25 Feabhra 2011 lena gcuirtear chun feidhme Rialachán (CE) Uimh. 1069/2009 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle lena leagtar síos rialacha sláinte maidir le seachtháirgí ainmhithe agus táirgí díorthaithe nach bhfuil ceaptha mar bhia don duine agus lena gcuirtear chun feidhme Treoir 97/78/CE ón gComhairle maidir le samplaí agus míreanna áirithe atá díolmhaithe ó sheiceálacha tréidliachta ag an teorainn faoin Treoir sin (IO L 54, 26.2.2011, lch. 1).

(13)  Rialachán (CE) Uimh. 767/2009 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 13 Iúil 2009 maidir le beatha a chur ar an margadh agus a úsáid, lena leasaítear Rialachán (CE) Uimh. 1831/2003 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle agus lena n-aisghairtear Treoir 79/373/CEE ón gComhairle, Treoir 80/511/CEE ón gCoimisiún, Treoracha 82/471/CEE, 83/228/CEE, 93/74/CEE, 93/113/CE agus 96/25/CE ón gComhairle agus Cinneadh 2004/217/CE ón gCoimisiún (IO L 229, 1.9.2009, lch. 1).

(14)  Rialachán (CE) Uimh. 1831/2003 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 22 Meán Fómhair 2003 maidir le breiseáin lena n-úsáid i gcothú ainmhithe (IO L 268, 18.10.2003, lch. 29).

(15)  Rialachán (CE) Uimh. 1333/2008 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 16 Nollaig 2008 maidir le breiseáin bhia (IO L 354, 31.12.2008, lch. 16).

(16)  Rialachán Tarmligthe (AE) 2019/934 ón gCoimisiún an 12 Márta 2019 lena bhforlíontar Rialachán (AE) Uimh. 1308/2013 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle a mhéid a bhaineann le limistéir fíonsaothrúcháin inar féidir an neart alcóil a mhéadú, le cleachtais fíoneolaíochta údaraithe agus srianta is infheidhme maidir le táirgeadh agus caomhnú táirgí fíniúna, leis an íoschéatadán alcóil i gcás fotháirgí agus a ndiúscairt, agus le foilsiú comhad de chuid OIV (IO L 149, 7.6.2019, lch. 1).

(17)  Rialachán (CE) Uimh. 396/2005 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 23 Feabhra 2005 maidir le huasleibhéil iarmhair lotnaidicídí i mbia agus i mbeatha de thionscnamh plandaí nó de thionscnamh ainmhíoch nó ar bhia agus ar bheatha den sórt sin, agus lena leasaítear Treoir 91/414/CEE ón gComhairle (IO L 70, 16.3.2005, lch. 1).


IARSCRÍBHINN I

Substaintí gníomhacha atá i dtáirgí cosanta plandaí atá údaraithe lena n-úsáid i dtáirgeadh orgánach dá dtagraítear in Airteagal 24(1), pointe (a), de Rialachán (AE) 2018/848

Féadfar na substaintí gníomhacha a liostaítear san Iarscríbhinn seo a bheith i dtáirgí cosanta plandaí a úsáidtear i dtáirgeadh orgánach mar a leagtar amach san Iarscríbhinn seo, ar choinníoll go bhfuil na táirgí cosanta plandaí sin údaraithe de bhun Rialachán (CE) Uimh. 1107/2009. Úsáidfear na táirgí cosanta plandaí sin i gcomhréir leis na coinníollacha a leagtar amach san Iarscríbhinn a ghabhann le Rialachán Cur Chun Feidhme (AE) Uimh. 540/2011 agus i gcomhréir leis na coinníollacha a shonraítear sna húdaruithe arna ndeonú ag na Ballstáit ina n-úsáidtear iad. Déantar coinníollacha níos sriantaí maidir le húsáid i dtáirgeadh orgánach a shonrú sa cholún deireanach de gach tábla thíos.

I gcomhréir le hAirteagal 9(3) de Rialachán (AE) 2018/848, teorantóirí, sineirgígh agus comhfhoirmligh mar chomhpháirteanna de tháirgí cosanta planda, agus aidiúvaigh atá le meascadh le táirgí cosanta plandaí, ceadófar iad lena n-úsáid i dtáirgeadh orgánach, ar choinníoll go bhfuil siad údaraithe de bhun Rialachán (CE) Uimh. 1107/2009. Ní fhéadfar na substaintí san Iarscríbhinn seo a úsáid ach amháin chun lotnaidí a rialú mar a shainmhínítear in Airteagal 3(24) de Rialachán (AE) 2018/848.

I gcomhréir le pointe 1.10.2 de Chuid I d’Iarscríbhinn II a ghabhann le Rialachán (AE) 2018/848, ní fhéadfar na substaintí sin a úsáid ach amháin i gcás nach féidir plandaí a chosaint go leordhóthanach ar lotnaidí le bearta dá bhforáiltear i bpointe 1.10.1 den Chuid I sin, go háirithe le húsáid oibreán rialaithe bhitheolaíoch, amhail feithidí, fíneoga agus néimeatóidí tairbheacha lena gcomhlíontar forálacha Rialachán (AE) Uimh. 1143/2014 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle (1).

Chun críocha na hIarscríbhinne seo, déantar substaintí gníomhacha a roinnt sna fochatagóirí seo a leanas:

1.   Substaintí bunata

Maidir leis na substaintí bunata a liostaítear i gCuid C den Iarscríbhinn a ghabhann le Rialachán Cur Chun Feidhme (AE) Uimh. 540/2011 de thionscnamh plandaí nó ainmhíoch agus bunaithe ar bhia mar a shainmhínítear in Airteagal 2 de Rialachán (CE) Uimh. 178/2002 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle (2), féadfar iad a úsáid le haghaidh cosaint plandaí i dtáirgeadh orgánach. Tá na substaintí bunata sin marcáilte le réiltín sa tábla thíos. Úsáidfear iad i gcomhréir leis na húsáidí, leis na coinníollacha agus leis na srianta a shocraítear sna tuarascálacha athbhreithniúcháin ábhartha (3), agus na srianta breise, más ann, sa cholún deireanach den tábla á gcur san áireamh.

Maidir le substaintí bunata eile a liostaítear i gCuid C den Iarscríbhinn a ghabhann le Rialachán Cur Chun Feidhme (AE) Uimh. 540/2011, ní fhéadfar iad a úsáid le haghaidh cosaint plandaí i dtáirgeadh orgánach ach amháin nuair a liostaítear sa tábla thíos iad. Úsáidfear na substaintí bunata sin i gcomhréir leis na húsáidí, leis na coinníollacha agus leis na srianta a shocraítear sna tuarascálacha athbhreithniúcháin ábhartha3, agus na srianta breise, más ann, sa cholún deas den tábla á gcur san áireamh.

Ní úsáidfear substaintí bunata mar luibhicídí.

Uimhir agus Cuid den Iarscríbhinn (4)

CAS

Ainm

Coinníollacha agus teorainneacha sonracha

1C

 

Equisetum arvense L.*

 

2C

9012-76-4

Hidreaclóiríd chiotósáin*

arna fáil ó Aspergillus nó ó dhobharshaothrú orgánach nó ó iascaigh inbhuanaithe, mar a shainmhínítear in Airteagal 2 de Rialachán (AE) Uimh. 1380/2013 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle (5)

3C

57-50-1

Siúcrós*

 

4C

1305-62-0

Hiodrocsaíd Chailciam

 

5C

90132-02-8

Fínéagar*

 

6C

8002-43-5

Leicitiní*

 

7C

-

Salix spp. Cortex*

 

8C

57-48-7

Fruchtós*

 

9C

144-55-8

Hidrigincharbónáit sóidiam

 

10C

92129-90-3

Meadhg*

 

11C

7783-28-0

Fosfáit dé-amóiniam

i ngaistí amháin

12C

8001-21-6

Ola lus na gréine*

 

14C

84012-40-8

90131-83-2

Urtica spp. (eastóscánUrtica dioica) (eastóscánUrtica urens)*

 

15C

7722-84-1

Sárocsaíd hidrigine

 

16C

7647-14-5

Clóiríd sóidiam

 

17C

8029-31-0

Beoir*

 

18C

-

Púdar síolta mustaird*

 

20C

8002-72-0

Ola oinniúin*

 

21C

52-89-1

L-cistéin (E 920)

 

22C

8049-98-7

Bainne bó*

 

23C

-

eastóscán bleibe Allium cepa* L.

 

 

 

Substaintí bunata eile de thionscnamh plandaí nó ainmhíoch agus bunaithe ar bhia*

 

2.   Substaintí gníomhacha íseal-riosca

Féadfar substaintí gníomhacha íseal-riosca, seachas miocrorgánaigh, a liostaítear i gCuid D den Iarscríbhinn a ghabhann le Rialachán Cur Chun Feidhme (AE) Uimh. 540/2011 a úsáid le haghaidh cosaint plandaí i dtáirgeadh orgánach nuair a liostaítear sa tábla thíos nó in áit eile san Iarscríbhinn seo iad. Úsáidfear na substaintí gníomhacha íseal-riosca sin i gcomhréir leis na húsáidí, leis na coinníollacha agus leis na srianta de bhun Rialachán (CE) Uimh. 1107/2009, agus na srianta breise, más ann, sa cholún deireanach den tábla á gcur san áireamh.

Uimhir agus Cuid den Iarscríbhinn (6)

CAS

Ainm

Coinníollacha agus teorainneacha sonracha

2D

 

COS-OGA

 

3D

 

Ceirvíosán agus táirgí eile bunaithe ar ruainní de chealla de mhiocrorgánaigh

Gan bheith de thionscnamh OGM

5D

10045-86-6

Fosfáit fheireach (ortafosfáit iarainn (III))

 

12D

9008-22-4

Lamanáirin

Gheofar ceilp ó dhobharshaothrú orgánach nó baileofar ar bhealach inbhuanaithe i gcomhréir le pointe 2.4 de Chuid III d’Iarscríbhinn II de Rialachán (AE) 2018/848

3.   Miocrorgánaigh

Féadfar na miocrorgánaigh uile a liostaítear i gCuid A, Cuid B agus Cuid D den Iarscríbhinn a ghabhann le Rialachán Cur Chun Feidhme (AE) Uimh. 540/2011 a úsáid i dtáirgeadh orgánach, ar choinníoll nach de thionscnamh OGM iad agus nuair a úsáidtear iad i gcomhréir leis na húsáidí, leis na coinníollacha agus leis na srianta a shocraítear sna tuarascálacha athbhreithniúcháin ábhartha3, agus sna cásanna sin amháin. Is oibreáin rialaithe bhitheolaíoch iad miocrorgánaigh lena n-áirítear víris a mheastar a bheith ina substaintí gníomhacha le Rialachán (CE) Uimh. 1107/2009.

4.   Substaintí gníomhacha nach n-áirítear in aon cheann de na catagóirí thuas

Ní fhéadfar na substaintí gníomhacha mar atá formheasta de bhun Rialachán (CE) Uimh. 1107/2009 agus a liostaítear sa tábla thíos a úsáid mar tháirgí cosanta plandaí i dtáirgeadh orgánach ach amháin nuair a úsáidtear iad i gcomhréir leis na húsáidí, leis na coinníollacha agus leis na srianta de bhun Rialachán (CE) Uimh. 1107/2009, agus na srianta breise, más ann, sa cholún deas den tábla thíos á gcur san áireamh.

Uimhir agus cuid den Iarscríbhinn (7)

CAS

Ainm

Coinníollacha agus teorainneacha sonracha

139A

131929-60-7

131929-63-0

Spioneasad

 

225A

124-38-9

Dé-ocsaíd charbóin

 

227A

74-85-1

Eitiléin

ar bhananaí agus prátaí amháin; mar sin féin, féadfar an méid sin a úsáid ar chitreas freisin mar chuid de straitéis chun damáiste cuile torthaí a chosc

230A

i.a. 67701-09-1

Aigéid shailleacha

gach úsáid údaraithe, seachas luibhicíd

231A

8008-99-9

Eastóscán gairleoige (Allium sativum)

 

234A

Uimh. CAS gan bheith leithdháilte

Uimh. CIPAC 901

Próitéiní hidrealaithe seachas geilitín

 

244A

298-14-6

Carbónáit hidrigine potaisiam

 

249A

98999-15-6

Éarthaigh le boladh de thionscnamh ainmhíoch nó plandaí/saill caorach

 

255A agus eile

 

Fearamóin agus séimiceimiceáin eile

i ngaistí agus rannóirí amháin

220A

1332-58-7

Sileacáit alúmanaim (caoilín)

 

236A

61790-53-2

Kieselgur (cré dhiatómúil)

 

247A

14808-60-7

7637-86-9

Gaineamh grianchloiche

 

343A

11141-17-6

84696-25-3

Asadaraictin (eastóscán Margosa)

eastósctha ó shíolta den líológ Indiach (Azadirachta indica)

240A

8000-29-1

Ola naird

gach úsáid údaraithe, seachas luibhicíd

241A

84961-50-2

Ola chlóibh

gach úsáid údaraithe, seachas luibhicíd

242A

8002-13-9

Ola ráibe

gach úsáid údaraithe, seachas luibhicíd

243A

8008-79-5

Ola cartlainne garraí

gach úsáid údaraithe, seachas luibhicíd

56A

8028-48-6

5989-27-5

Ola oráiste

gach úsáid údaraithe, seachas luibhicíd

228A

68647-73-4

Ola an chrainn tae

gach úsáid údaraithe, seachas luibhicíd

246A

8003-34-7

Comhdhúile pireatraim eastósctha ó phlandaí

 

292A

7704-34-9

Sulfar

 

294A 295A

64742-46-7

72623-86-0

97862-82-3

8042-47-5

Olaí pairifín

 

345A

1344-81-6

Sulfar aoil (polasuilfíd chailciam)

 

44B

9050-36-6

Maltaideistrin

 

45B

97-53-0

Eoigeanól

 

46B

106-24-1

Geréiniól

 

47B

89-83-8

Tíomól

 

10E

20427-59-2

Hiodrocsaíd chopair

i gcomhréir le Rialachán Cur Chun Feidhme (AE) Uimh. 540/2011, ní fhéadfar a údarú ach amháin úsáidí as a n-úsáidtear uasmhéid iomlán 28 kg copar in aghaidh an heicteáir thar thréimhse 7 mbliana

10E

1332-65-6

1332-40-7

Ocsaclóiríd chopair

10E

1317-39-1

Ocsaíd chopair

10E

8011-63-0

Meascán Bordeaux

10E

12527-76-3

Sulfáit chopair thríbhunata

40A

52918-63-5

Deiltemheitrin,

ach amháin i ngaistí a bhfuil mealltaí sonracha in aghaidh Bactrocera oleae agus Ceratitis capitata orthu

5E

91465-08-6

Lambda-ciahalaitrin

ach amháin i ngaistí a bhfuil mealltaí sonracha in aghaidh Bactrocera oleae agus Ceratitis capitata orthu


(1)  Rialachán (AE) Uimh. 1143/2014 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 22 Deireadh Fómhair 2014 maidir le tabhairt isteach agus leathadh speiceas coimhthíoch ionrach a chosc agus a bhainistiú (IO L 317, 4.11.2014, lch. 35).

(2)  Rialachán (CE) Uimh. 178/2002 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 28 Eanáir 2002 lena leagtar síos prionsabail agus ceanglais ghinearálta dhlí an bhia, lena mbunaítear an tÚdarás Eorpach um Shábháilteacht Bia agus lena leagtar síos nósanna imeachta i dtaca le sábháilteacht bia (IO L 31, 1.2.2002, lch. 1).

(3)  Le fáil sa Bhunachar Sonraí Lotnaidí: https://ec.europa.eu/food/plant/pesticides/eu-pesticides-database/active-substances/?event=search.as

(4)  Liostú de réir Rialachán Cur Chun Feidhme (AE) Uimh. 540/2011, uimhreacha agus cén chatagóir: Cuid A, substaintí gníomhacha a mheastar a bheith formheasta faoi Rialachán (CE) Uimh. 1107/2009, B, substaintí gníomhacha atá formheasta faoi Rialachán (CE) Uimh. 1107/2009, C, substaintí bunata, D, substaintí gníomhacha íseal-riosca agus E, substaintí atá inbhreithnithe lena n-ionadú.

(5)  Rialachán (AE) Uimh. 1380/2013 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 11 Nollaig 2013 maidir leis an gComhbheartas Iascaigh, lena leasaítear Rialacháin (CE) Uimh. 1954/2003 agus (CE) Uimh. 1224/2009 ón gComhairle agus lena n-aisghairtear Rialacháin (CE) Uimh. 2371/2002 agus (CE) Uimh. 639/2004 ón gComhairle agus Cinneadh 2004/585/CE ón gComhairle (IO L 354, 28.12.2013, lch. 22).

(6)  Liostú de réir Rialachán Cur Chun Feidhme (AE) Uimh. 540/2011, uimhreacha agus cén chatagóir: Cuid A, substaintí gníomhacha a mheastar a bheith formheasta faoi Rialachán (CE) Uimh. 1107/2009, B, substaintí gníomhacha atá formheasta faoi Rialachán (CE) Uimh. 1107/2009, C, substaintí bunata, D, substaintí gníomhacha íseal-riosca agus E, substaintí atá inbhreithnithe lena n-ionadú.

(7)  Liostú de réir Rialachán Cur Chun Feidhme (AE) Uimh. 540/2011, uimhreacha agus cén chatagóir: Cuid A, substaintí gníomhacha a mheastar a bheith formheasta faoi Rialachán (CE) Uimh. 1107/2009, B, substaintí gníomhacha atá formheasta faoi Rialachán (CE) Uimh. 1107/2009, C, substaintí bunata, D, substaintí gníomhacha íseal-riosca agus E, substaintí atá inbhreithnithe lena n-ionadú.


IARSCRÍBHINN II

Leasacháin, oiriúntóirí ithreach agus cothaithigh údaraithe dá dtagraítear in Airteagal 24(1), pointe (b), de Rialachán (AE) 2018/848

Féadfar leasacháin, oiriúntóirí ithreach agus cothaithigh (1) a liostaítear san Iarscríbhinn seo a úsáid i dtáirgeadh orgánach, ar choinníoll go gcomhlíontar leo

an reachtaíocht ábhartha de chuid an Aontais agus an reachtaíocht náisiúnta ábhartha maidir le táirgí leasacháin, go háirithe, i gcás inarb infheidhme, Rialachán (CE) Uimh. 2003/2003 agus Rialachán (AE) 2019/1009; agus

Reachtaíocht de chuid an Aontais ar sheachtháirgí ainmhithe, go háirithe Rialachán (CE) Uimh. 1069/2009 agus Rialachán (AE) Uimh. 142/2011, go háirithe Iarscríbhinní V agus XI.

I gcomhréir le pointe 1.9.6 de Chuid I d’Iarscríbhinn II a ghabhann le Rialachán (AE) 2018/848, féadfar ullmhóidí miocrorgánach a úsáid chun feabhas a chur ar riocht na hithreach ina hiomláine, nó chun feabhas a chur ar infhaighteacht cothaitheach san ithir nó sna barra.

Ní fhéadfar iad a úsáid ach amháin de réir shonraíochtaí úsáide agus shrianta úsáide na reachtaíochta ábhartha sin de chuid an Aontais agus na reachtaíochta náisiúnta ábhartha faoi seach. Déantar coinníollacha níos sriantaí maidir le húsáid i dtáirgeadh orgánach a shonrú sa cholún deas de na táblaí.

Ainm

Táirgí comhdhúile nó táirgí nach bhfuil ach amháin na hábhair a liostaítear thíos iontu

Tuairisc, coinníollacha agus teorainneacha sonracha

Aoileach

táirge lena gcuimsítear meascán de thuartha ainmhithe agus d’ábhar plandúil (easair ainmhithe agus ábhar beatha)

toirmeasc ar an méid sin más de thionscnamh na feirmeoireachta monarchan é

Aoileach triomaithe agus aoileach éanlaithe clóis díhiodráitithe

toirmeasc ar an méid sin más de thionscnamh na feirmeoireachta monarchan é

Tuartha ainmhithe múirínithe, lena n-áirítear aoileach éanlaithe clóis agus aoileach múirínithe san áireamh

toirmeasc ar an méid sin más de thionscnamh na feirmeoireachta monarchan é

Tuartha ainmhithe leachtacha

lena n-úsáid tar éis coipeadh rialaithe agus/nó caolú iomchuí

toirmeasc ar an méid sin más de thionscnamh na feirmeoireachta monarchan é

Meascán múirínithe nó coipthe de dhramhaíl tí

táirge arna fháil ó dhramhaíl tí réamhdheighilte, a cuireadh faoi mhúiríniú nó coipeadh anaeróbach le haghaidh táirgeadh bithgháis

dramhaíl tí de bhunadh plandúil agus ainmhíoch amháin

ach amháin nuair a tháirgtear an méid sin i gcóras bailithe dúnta agus ar a ndéantar faireachán, inghlactha ag an mBallstát

uas-tiúcháin de réir mg/kg d’ábhar tirim: caidmiam: 0,7; copar: 70; nicil: 25; luaidhe: 45; sinc: 200; mearcair: 0,4; cróimiam (iomlán): 70; cróimiam (VI): nach bhfuil inbhraite

Móin

úsáid theoranta don ghairneoireacht (garraíodóireacht margaidh, bláthshaothrú, crannadóireacht, plandlann)

Dramhaíl saothrúcháin muisiriúin

beidh comhdhéanamh tosaigh na substráite teoranta do tháirgí na hIarscríbhinne seo

Tuartha de phéisteanna (péistmhúirín) agus meascán substráite tuartha feithide

i gcás inarb ábhartha i gcomhréir le Rialachán (CE) Uimh. 1069/2009

Guanó

 

Meascán múirínithe nó coipthe d’ábhar plandúil

táirge arna fháil ó mheascáin d’ábhar plandúil, a cuireadh faoi mhúiríniú nó coipeadh anaeróbach le haghaidh táirgeadh bithgháis

Díleáiteán bithgháis ina bhfuil seachtháirgí ainmhithe comhdhíleáite le hábhar de thionscnamh plandaí nó ainmhíoch mar a liostaítear san Iarscríbhinn seo

seachtháirgí ainmhithe (lena n-áirítear seachtháirgí ó ainmhithe fiáine) a bhaineann le catagóir 3 agus ábhar ó chonair an díleá a bhaineann le catagóir 2 (catagóirí mar a shainmhínítear i Rialachán (CE) Uimh. 1069/2009)

toirmeasc ar an méid sin más de thionscnamh na feirmeoireachta monarchan é

ní mór na próisis a bheith i gcomhréir le Rialachán (AE) Uimh. 142/2011

gan bheith le cur i bhfeidhm maidir le codanna inite den bharr

Táirgí nó seachtháirgí de thionscnamh ainmhíoch mar atá thíos:

 

Min fola

 

Min crúb

 

Min adharc

 

Min cnámh nó min cnámh dhígheilitínithe

 

Min éisc

 

Min feola

 

Min cleite, min fionnaidh agus min craicinn (“chiquette”)

 

Olann

 

Fionnadh (1)

 

Fionnadh

 

Táirgí déiríochta

 

Próitéiní hidrealaithe (2)

(1)

Uas-tiúchan de réir mg/kg d’ábhar tirim cróimiam (VI): gan bheith inbhraite

(2)

Gan bheith le cur i bhfeidhm maidir le codanna inite den bharr

Táirgí agus seachtháirgí de thionscnamh plandaí le haghaidh leasachán

e.g.: mín cáca olashíl, crotail chócó, cosa braiche

Próitéiní hidrealaithe de thionscnamh plandaí

 

Algaí agus táirgí algaí

a mhéid a fhaightear go díreach leis an méid seo a leanas:

(i)

próisis fhisiceacha lena n-áirítear díhiodráitiú, reo agus meilt

(ii)

eastóscadh le huisce nó haigéad uiscí agus/nó tuaslagán alcaileach

(iii)

coipeadh

ach amháin ó tháirgeadh orgánach nó bailithe ar bhealach inbhuanaithe i gcomhréir le pointe 2.4 de Chuid III d’Iarscríbhinn II de Rialachán (AE) 2018/848

Min sáibh agus sliseanna adhmaid

adhmad nár cóireáladh go ceimiceach tar éis é a leagan

Coirt mhúirínithe

adhmad nár cóireáladh go ceimiceach tar éis é a leagan

Luaith adhmaid

ó adhmad nár cóireáladh go ceimiceach tar éis é a leagan

Fosfáit charraige mheilte bhog

táirge arna fháil ó fhosfáití mianracha boga a mheilt agus ina bhfuil fosfáit tríchailciam agus carbónáit chailciam mar chomhábhair fhíor-riachtanacha

íoschion cothaitheach (céatadán de réir meáchain):

 

25 % P2O5

 

fosfar arna shloinneadh mar P2O5 is intuaslagtha in aigéid mhianracha, ar a laghad 55 % den chion fógartha de P2O5 is intuaslagtha in aigéad formach 2 %

méid cháithnín:

ar a laghad 90 % de réir meáchain in ann dul trí chriathar mogaill 0,063 mm

ar a laghad 99 % de réir meáchain in ann dul trí chriathar mogaill 0,125 mm

go dtí an 15 Iúil 2022, cion an chaidmiam níos lú ná 90 mg/kg de P205nó cothrom leis sin;

ón 16 Iúil 2022, tá feidhm ag na teorainneacha ábhartha le haghaidh éilleán a shocraítear i Rialachán (AE) 2019/1009

Fosfáit alúmanam-cailciam

táirge arna fháil i bhfoirm éagruthach le cóireáil teasa agus meilt, ina bhfuil fosfáití alúmanaim agus cailciam mar chomhábhair fhíor-riachtanacha

íoschion cothaitheach (céatadán de réir meáchain):

 

30 % P2O5

 

fosfar arna shloinneadh mar P2O5 is intuaslagtha in aigéid mhianracha, ar a laghad 75 % den chion fógartha de P2O5 is intuaslagtha i gciotráit amóiniam alcaileach (Joulie)

méid cháithnín:

ar a laghad 90 % de réir meáchain in ann dul trí chriathar mogaill 0,160 mm

ar a laghad 98 % de réir meáchain in ann dul trí chriathar mogaill 0,630 mm

go dtí an 15 Iúil 2022, cion an chaidmiam níos lú ná 90 mg/kg de P205nó cothrom leis sin;

ón 16 Iúil 2022, tá feidhm ag na teorainneacha ábhartha le haghaidh éilleán a shocraítear i Rialachán (AE) 2019/1009

úsáid theoranta d’ithreacha bunata (pH > 7,5)

Slaig bhunata (fosfáití Thomas nó slaig Thomas)

táirge arna fháil i mbruithniú iarainn trí na leátáin fosfair a chóireáil agus ina bhfuil sileacafosfáití cailciam mar a chomhábhair fhíor-riachtanacha

íoschion cothaitheach (céatadán de réir meáchain):

 

12 % P2O5

 

fosfar arna shloinneadh mar pheantocsaíd fosfair is intuaslagtha in aigéid mhianracha, ar a laghad 75 % den chion fógartha de pheantocsaíd fosfair is intuaslagtha in aigéad citreach 2 %

10 % P2O5

fosfar arna shloinneadh mar pheantocsaíd fosfair is intuaslagtha in aigéad citreach 2 %

méid cháithnín:

ar a laghad 75 % in ann dul trí chriathar mogaill 0,160 mm

ar a laghad 96 % in ann dul trí chriathar mogaill 0,630 mm

ón 16 Iúil 2022, tá feidhm ag na teorainneacha ábhartha le haghaidh éilleán a shocraítear i Rialachán (AE) 2019/1009

Salann potaisiam amh

táirge arna fháil ó shalainn potaisiam amha

íoschion cothaitheach (céatadán de réir meáchain):

 

9 % K2O

 

potaisiam arna shloinneadh mar uiscethuaslagtha K2O

 

2 % MgO

 

maignéisiam i bhfoirm salainn uiscethuaslagtha, arna shloinneadh mar ocsaíd mhaignéisiam

 

ón 16 Iúil 2022, tá feidhm ag na teorainneacha ábhartha le haghaidh éilleán a shocraítear i Rialachán (AE) 2019/1009

Sulfáit photaisiam, ina bhfuil salann maignéisiam b’fhéidir

táirge arna fháil ó shalann potaisiam amh le próiseas eastósctha fhisicigh, ina bhfuil salainn mhaignéisiam freisin b’fhéidir

Stileáiste agus eastóscán stileáiste

stileáiste amóiniam eisiata

Carbónáit chailciam, mar shampla: cailc, marla, aolchloch mheilte, oibreán feabhsúcháin Breton (méarla), cailc fosfáite

de thionscnamh nádúrtha amháin

Dramhaíl moileasc

ó dhobharshaothrú orgánach nó ó iascaigh inbhuanaithe amháin, i gcomhréir le hAirteagal 2 de Rialachán (AE) Uimh. 1380/2013

Blaoscanna uibhe

toirmeasc ar an méid sin más de thionscnamh na feirmeoireachta monarchan é

Maignéisiam agus carbónáit chailciam

de thionscnamh nádúrtha amháin

e.g. cailc mhaignéiseach, maignéisiam meilte, aolchloch

Sulfáit mhaignéisiam (cíosairít)

de thionscnamh nádúrtha amháin

Tuaslagán clóiríde cailciam

ach amháin le haghaidh cóireáil dhuilleach ar chrainn úll, chun easnamh cailciam a chosc

Sulfáit chailciam (gipseam)

táirge de thionscnamh nádúrtha ina bhfuil sulfáit chailciam ag méideanna éagsúla híodráitithe

íoschion cothaitheach (céatadán de réir meáchain):

 

25 % CaO

 

35 % SO3

cailciam agus sulfar arna sloinneadh mar iomlán CaO + SO3

míne meilte:

ar a laghad 80 % in ann dul trí chriathar mogaill 2 mm ar leithead,

ar a laghad 99 % in ann dul trí chriathar mogaill 10 mm ar leithead

ón 16 Iúil 2022, tá feidhm ag na teorainneacha ábhartha le haghaidh éilleán a shocraítear i Rialachán (AE) 2019/1009

Aol tionsclaíoch ó tháirgeadh siúcra

seachtháirge ó tháirgeadh siúcra ó bhiatas siúcra agus siúcra cána

Aol tionsclaíoch ó tháirgeadh salainn folúis

seachtháirgí ón táirgeadh salainn folúis ó sháile a fhaightear sna sléibhte

Sulfar eiliminteach

go dtí an 15 Iúil 2022: mar a liostaítear i gcomhréir le Cuid D d’Iarscríbhinn I a ghabhann le Rialachán (CE) Uimh. 2003/2003

ón 16 Iúil 2022, tá feidhm ag na teorainneacha ábhartha le haghaidh éilleán a shocraítear i Rialachán (AE) 2019/1009

Leasachán Micreachothaitheach Neamhorgánach

go dtí an 15 Iúil 2022: mar a liostaítear i gcomhréir le Cuid E d’Iarscríbhinn I a ghabhann le Rialachán (CE) Uimh. 2003/2003;

ón 16 Iúil 2022, tá feidhm ag na teorainneacha ábhartha le haghaidh éilleán a shocraítear i Rialachán (AE) 2019/1009

Clóiríd sóidiam

 

Min cloch, créanna agus mianraí cré

 

Lionairdít (Dríodar orgánach amh ar mhórán aigéid húmasacha)

ach amháin má fhaightear an méid sin mar sheachtháirge de ghníomhaíochtaí mianadóireachta

Aicéid húmasacha agus fhulvacha

ach amháin má fhaightear an méid sin le salainn/tuaslagáin neamhorgánacha seachas salainn amóiniam; nó má fhaightear an méid sin ó íonú uisce óil

Xilít

ach amháin má fhaightear an méid sin mar sheachtháirge de ghníomhaíochtaí mianadóireachta (e.g. seachtháirge de mhianadóireacht guail dhoinn)

Citin (Polaisiúicríd arna fáil ó bhlaosc crústach)

arna fáil ó dhobharshaothrú orgánach nó ó iascaigh inbhuanaithe, i gcomhréir le hAirteagal 2 de Rialachán (AE) Uimh. 1380/2013

Dríodar an-orgánach (2) ó dhobharlaigh úra arna bhfoirmiú faoi eisiamhocsaigine

(e.g. sapraipéal)

ach amháin dríodair orgánacha ar seachtháirgí iad de bhainistíocht dobharlach úr nó arna n-eastóscadh ó iarlimistéir fionnuisce

i gcás inarb infheidhme, ba cheart eastóscadh a dhéanamh ar bhealach lena n-áiritheofar go n-imreofar tionchar íosta ar an gcóras uisceach

ach amháin dríodair atá díorthaithe ó fhoinsí atá saor ó éillithe lotnaidí, truailleáin orgánacha leanúnacha agus substaintí peitril den sórt

go dtí an 15 Iúil 2022: uas-tiúcháin de réir mg/kg d’ábhar tirim: caidmiam: 0,7; copar: 70; nicil: 25; luaidhe: 45; sinc: 200; mearcair: 0,4; cróimiam (iomlán): 70; cróimiam (VI): nach bhfuil inbhraite

ón 16 Iúil 2022, tá feidhm ag na teorainneacha ábhartha le haghaidh éilleán a shocraítear i Rialachán (AE) 2019/1009

Bithghualach - táirge pirealaithe déanta as réimse leathan d’ábhair orgánacha de thionscnamh plandaí agus arna úsáid mar oiriúntóir ithreach

ach amháin ó ábhair plandaí, nuair a dhéantar iad a chóireáil iarbhuainte leis na táirgí a áirítear in Iarscríbhinn I, agus leis na táirgí sin amháin

go dtí an 15 Iúil 2022: uasluach 4 mg de hidreacarbóin aramatacha iltimthriallacha (PAHanna) in aghaidh an kg d’ábhar tirim (DM)

ón 16 Iúil 2022, tá feidhm ag na teorainneacha ábhartha le haghaidh éilleán a shocraítear i Rialachán (AE) 2019/1009


(1)  Lena gcumhdaítear go háirithe na catagóirí feidhme táirge uile a liostaítear i gCuid I d’Iarscríbhinn I a ghabhann le Rialachán (AE) 2019/1009.

(2)  Úsáidtear “orgánach” anseo i gciall na ceimice orgánaí, seachas an fheirmeoireacht orgánach


IARSCRÍBHINN III

Táirgí agus substaintí údaraithe lena n-úsáid mar bheatha nó agus beatha á tháirgeadh

CUID A

Ábhar beatha neamhorgánach údaraithe de thionscnamh plandaí, algaí, ainmhíoch nó giosta nó ábhar beatha de thionscnamh miocróbach nó mianrach dá dtagraítear in Airteagal 24(1), pointe (c), de Rialachán (AE) 2018/848

(1)   ÁBHAIR BHEATHA DE THIONSCNAMH MIANRACH

Uimhir sa chatalóg bheatha (1)

Ainm

Coinníollacha agus teorainneacha sonracha

11.1.1

Carbónáit chailciam

 

11.1.2

Blaoscanna muirí cailcreacha

 

11.1.4

Méarla

 

11.1.5

Liotataimnian

 

11.1.13

Glúcónáit chailciam

 

11.2.1

Ocsaíd mhaignéisiam

 

11.2.4

Sulfáit mhaignéisiam ainhidriúil

 

11.2.6

Clóiríd mhaignéisiam

 

11.2.7

Carbónáit mhaignéisiam

 

11.3.1

Fosfáit déchailciam

 

11.3.3

Fosfáit mhonacailciam

 

11.3.5

Fosfáit chailciam-maignéisiam

 

11.3.8

Fosfáit mhaignéisiam

 

11.3.10

Fosfáit mhonasóidiam

 

11.3.16

Fosfáit sóidiam chailciam

 

11.3.17

Fosfáit mhona-amóiniam (Ortafosfáit dé-hidrigine amóiniam)

ach amháin le haghaidh dobharshaothrú

11.4.1

Clóiríd sóidiam

 

11.4.2

Décharbónáit sóidiam

 

11.4.4

Carbónáit sóidiam

 

11.4.6

Sulfáit sóidiam

 

11.5.1

Clóiríd photaisiam

 

(2)   ÁBHAIR BHEATHA EILE

Uimhir sa chatalóg bheatha (2)

Ainm

Coinníollacha agus teorainneacha sonracha

10

Min, ola agus ábhair bheatha eile de thionscnamh éisc nó ainmhithe uiscí eile

ar choinníoll go bhfaightear iad ó iascaigh atá deimhnithe mar iascaigh inbhuanaithe faoi scéim atá aitheanta ag an údarás inniúil i gcomhréir leis na prionsabail a leagtar síos i Rialachán (AE) Uimh. 1380/2013

ar choinníoll go ndéantar iad a tháirgeadh nó a ullmhú gan tuaslagóirí atá sintéisithe go ceimiceach

níl a n-úsáid údaraithe ach amháin do bheostoc nach luibhiteoirí iad

níl úsáid hidrealasáite próitéine éisc údaraithe ach amháin do bheostoc óg nach luibhiteoirí iad

10

Min, ola agus ábhair bheatha eile de thionscnamh éisc, moileasc nó crústach

le haghaidh ainmhithe dobharshaothraithe feoiliteacha

ó iascaigh atá deimhnithe mar iascaigh inbhuanaithe faoi scéim atá aitheanta ag an údarás inniúil i gcomhréir leis na prionsabail a leagtar síos i Rialachán (AE) Uimh. 1380/2013, i gcomhréir le pointe 3.1.3.1(c) de Chuid III d’Iarscríbhinn II a ghabhann le Rialachán (AE) 2018/848

díorthaithe ó fhuílleach éisc, crústach nó moileasc a gabhadh cheana féin mar bhia don duine i gcomhréir le pointe 3.1.3.3(c) de Chuid III d’Iarscríbhinn II a ghabhann le Rialachán (AE) 2018/848, nó díorthaithe ó iasc, crústaigh nó moilisc ina n-iomláine a gabhadh agus nár úsáideadh mar bhia don duine i gcomhréir le pointe 3.1.3.3(d) de Chuid III d’Iarscríbhinn II a ghabhann le Rialachán (AE) 2018/848

10

Min éisc agus ola éisc

le linn chéim an ramhraithe, le haghaidh iasc in uiscí intíre, séaclaí peinéideacha agus cloicheáin fionnuisce agus iasc fionnuisce trópaiceach

ó iascaigh atá deimhnithe mar iascaigh inbhuanaithe faoi scéim atá aitheanta ag an údarás inniúil i gcomhréir leis na prionsabail a leagtar síos i Rialachán (AE) Uimh. 1380/2013, i gcomhréir le pointe 3.1.3.1(c) de Chuid III d’Iarscríbhinn II a ghabhann le Rialachán (AE) 2018/848

ach amháin i gcás nach bhfuil beatha nádúrtha i linnte ná lochanna ar fáil i gcainníochtaí leordhóthanacha, uasmhéid 25 % de mhin éisc agus 10 % d’ola éisc sa chiondáil bheatha de shéaclaí peinéideacha agus de chloicheáin fionnuisce (Macrobrachium spp.) agus uasmhéid 10 % de mhin éisc nó d’ola éisc sa chiondáil bheatha de chait mhara Shiamacha (Pangasius spp.), i gcomhréir le pointe 3.1.3.4 (c)(i) agus (ii) de Chuid III d’Iarscríbhinn II a ghabhann le Rialachán (AE) 2018/848

ex 12.1.5

Giostaí

giostaí arna bhfáil ó Sa ccharomyces cerevisiaeSaccharomyces carlsbergensis, dhíghníomhaithe as a dtagann easpa miocrorgánach

nuair nach bhfuil an méid sin ar fáil ó tháirgeadh orgánach

ex 12.1.12

Táirgí giosta

táirgeadh coipthe arna fháil ó Sa ccharomyces cerevisiae, Saccharomyces carlsbergensis, dhíghníomhaithe as a dtagann easpa miocrorgánach beo ina bhfuil codanna giostaí

nuair nach bhfuil an méid sin ar fáil ó tháirgeadh orgánach

 

Colaistéaról

táirge arna fháil ó shail caorach (lanailin) le gallúnú, deighiltí agus criostalú, ó shliogiasc nó foinsí eile

chun na riachtanais aiste bia chainníochtúla de shéaclaí peinéideacha agus cloicheáin fionnuisce (Macrobrachium spp.) a áirithiú le linn chéim an ramhraithe agus céimeanna beatha níos luaithe in iasclanna agus i ngorlanna

nuair nach bhfuil an méid sin ar fáil ó tháirgeadh orgánach

 

Luibheanna

i gcomhréir le hAirteagal 24(3), pointe (e)(iv), de Rialachán (AE) 2018/848, go háirithe:

nuair nach bhfuil an méid ar fáil i bhfoirm orgánach

arna dtáirgeadh/arna n-ullmhú gan tuaslagóirí ceimiceacha

uasmhéid 1 % sa chiondáil bheatha

 

Moláis

i gcomhréir le hAirteagal 24(3), pointe (e)(iv), de Rialachán (AE) 2018/848, go háirithe:

nuair nach bhfuil an méid ar fáil i bhfoirm orgánach

arna dtáirgeadh/arna n-ullmhú gan tuaslagóirí ceimiceacha

uasmhéid 1 % sa chiondáil bheatha

 

Fíteaplanctón agus zóplanctón

ach amháin i dtógáil larbhach planctón den sórt sin atá óg

 

comhdhúile próitéine sonracha

I gcomhréir le pointe 1.9.3.1 (c) agus 1.9.4.2 (c) de Rialachán (AE) 2018/848, go háirithe:

go dtí an 31 Nollaig 2026,

nuair nach bhfuil an méid ar fáil i bhfoirm orgánach,

arna dtáirgeadh/arna n-ullmhú gan tuaslagóirí ceimiceacha,

chun bainbh atá suas le 35 kg nó éanlaith chlóis óg a bheathú,

uasmhéid 5 % d’ábhar tirim beatha de thionscnamh talmhaíochta in aghaidh na tréimhse 12 mhí

 

Spíosraí

i gcomhréir le hAirteagal 24(3), pointe (e)(iv), de Rialachán (AE) 2018/848, go háirithe:

nuair nach bhfuil an méid ar fáil i bhfoirm orgánach

arna dtáirgeadh/arna n-ullmhú gan tuaslagóirí ceimiceacha

uasmhéid 1 % sa chiondáil bheatha

CUID B

Breiseáin bheatha agus áiseanna próiseála údaraithe arna n-úsáid i gcothú ainmhithe dá dtagraítear in Airteagal 24(1), pointe (d), de Rialachán (AE) 2018/848

Ní mór breiseáin bheatha a liostaítear sa Chuid seo a bheith údaraithe faoi Rialachán (CE) Uimh. 1831/2003.

Tá na coinníollacha sonracha a leagtar amach anseo le cur i bhfeidhm i dteannta choinníollacha na n-údaruithe faoi Rialachán (CE) Uimh. 1831/2003.

(1)   BREISEÁIN THEICNEOLAÍOCHA

(a)   Leasaithigh

Uimhir aitheantais nó feidhmghrúpa

Ainm

Coinníollacha agus teorainneacha sonracha

E 200

Aigéad sorbach

 

E 236

Aigéad formach

 

E 237

Formáit sóidiam

 

E 260

Aigéad aicéiteach

 

E 270

Aigéad lachtach

 

E 280

Aigéad próipianach

 

E 330

Aigéad citreach

 

(b)   Frithocsaídeoirí

Uimhir aitheantais nó feidhmghrúpa

Ainm

Coinníollacha agus teorainneacha sonracha

1b306(i)

Eastóscáin tócaifearóil ó olaí plandúla

 

1b306(ii)

Eastóscáin ar mhórán tócaifearól ó olaí plandúla (ar mhórán deilte)

 

(c)   Eiblitheoirí, cobhsaitheoirí, tiúsóirí agus oibreáin ghlóthúcháin

Uimhir aitheantais nó feidhmghrúpa

Ainm

Coinníollacha agus teorainneacha sonracha

1c322, 1c322i

Leicitiní

ach amháin nuair atá siad díorthaithe ó amhábhar orgánach

úsáid theoranta do bheatha ainmhithe dobharshaothraithe

(d)   Táthuithe agus oibreáin frithstolptha

Uimhir aitheantais nó feidhmghrúpa

Ainm

Coinníollacha agus teorainneacha sonracha

E 412

Guma guair

 

E 535

Fearóiciainíd sóidiam

uaschion: 20 mg/kg NaCl arna ríomh mar ainian fearóiciainíde

E 551b

Silice chollóideach

 

E 551c

Kieselgur (cré dhiatómúil, íonaithe)

 

1m558i

Beintinít

 

E 559

Meallchréanna, saor ó aispeist

 

E 560

Meascáin nádúrtha de stéitítí agus clóirít

 

E 561

Veirmicilít

 

E 562

Séipiailít

 

E 566

Natrailít-Fónailít

 

1g568

Clinitililít de thionscnamh dríodair

 

E 599

Péirlít

 

(e)   Breiseáin sadhlais

Uimhir aitheantais nó feidhmghrúpa

Ainm

Coinníollacha agus teorainneacha sonracha

1k

Einsímí, miocrorgánaigh

gan bheith údaraithe ach amháin chun coipeadh leordhóthanach a áirithiú

1k236

Aigéad formach

1k237

Formáit sóidiam

1k280

Aigéad próipianach

1k281

Próipianáit sóidiam

(2)   BREISEÁIN CHÉADFACHA

Uimhir aitheantais nó feidhmghrúpa

Ainm

Coinníollacha agus teorainneacha sonracha

ex2a

Astaxaintin

ach amháin nuair atá sí díorthaithe ó fhoinsí orgánacha, amhail sliogáin crústach orgánacha

ach amháin sa chiondáil bheatha le haghaidh bradán agus breac laistigh de theorainn a riachtanas fiseolaíoch

mura bhfuil aon astaxaintin atá díorthaithe ó fhoinsí orgánacha ar fáil, féadfar astaxaintin ó fhoinsí nádúrtha a úsáid amhail Phaffia rhodozyma ar mhórán Astaxaintin

ex2b

Comhdhúile blaistithe

ach amháin eastóscáin ó tháirgí talmhaíochta, lena n-áirítear eastóscán Castáin (Castanea sativa Mill.)

(3)   BREISEÁIN CHOTHAITHEACHA

(a)   Vitimíní, próivitimíní agus substaintí atá mionsainithe ó thaobh ceimiceán de, a bhfuil éifeacht chomhchosúil acu

Uimhir aitheantais nó feidhmghrúpa

Ainm

Coinníollacha agus teorainneacha sonracha

ex3a

Vitimíní agus Próivitimíní

díorthaithe ó tháirgí talmhaíochta

mura bhfuil an méid sin ar fáil ó tháirgí talmhaíochta:

díorthaithe go sintéiseach, ní fhéadfar ach amháin iad sin atá comhionann le vitiminí atá díorthaithe ó tháirgí talmhaíochta a úsáid le haghaidh ainmhithe monagastracha agus ainmhithe dobharshaothraithe

díorthaithe go sintéiseach, ní fhéadfar ach amháin vitiminí A, D agus E atá comhionann le vitiminí atá díorthaithe ó tháirgí talmhaíochta a úsáid le haghaidh athchogantach; tá an úsáid faoi réir réamhúdarú ó na Ballstáit bunaithe ar an measúnú ar an bhféidearthacht go bhfaigheadh athchogantaigh orgánacha na cainníochtaí is gá de na vitiminí sin trína gciondálacha beatha

3a920

Béitín ainhidriúil

i gcás ainmhithe monagastracha amháin

ó tháirgeadh orgánach; mura bhfuil sin ar fáil, de thionscnamh nádúrtha

(b)   Comhdhúile de riandúile

Uimhir aitheantais nó feidhmghrúpa

Ainm

Coinníollacha agus teorainneacha sonracha

3b101

Carbónáit (sidirít) iarainn (II)

 

3b103

Sulfáit iarainn (II) mhonaihiodráite

 

3b104

Sulfáit iarainn (II) heiptihiodráite

 

3b201

Iaidíd photaisiam

 

3b202

Iadáit chailciam, ainhidriúil

 

3b203

Gráinníní brataithe d’iadáit chailciam ainhidriúil

 

3b301

Cóbalt aicéatáite (II) teitrihiodráite

 

3b302

Carbónáit chóbailt (II)

 

3b303

Hiodrocsaíd charbónáite (2:3) chóbailt (II) mhonaihiodráite

 

3b304

Gráinníní brataithe de charbónáit chóbailt (II)

 

3b305

Sulfáit chóbailt (II) heiptihiodráite

 

3b402

Déhiodrocsacarbónáit chopair (II) mhonaihiodráite

 

3b404

Ocsaíd chopair (II)

 

3b405

Peintihiodráit sulfáite copair (II)

 

3b409

Tríhiodrocsaíd chlóiríde déchopair

 

3b502

Ocsaíd mhangainéise (II)

 

3b503

Sulfáit mhangainéise, mhonaihiodráite

 

3b603

Ocsaíd since

 

3b604

Sulfáit since heiptihiodráite

 

3b605

Sulfáit since mhonaihiodráite

 

3b609

Hiodrocsaíd clóiríde since mhonaihiodráite

 

3b701

Molabdáit sóidiam déhiodráite

 

3b801

Seiléinít sóidiam

 

3b802

3b803

Gráinníní brataithe de sheiléinít sóidiam

Seiléinít sóidiam

 

3b810

Giosta seiléinithe, Saccharomyces cerevisiae CNCM I-3060, díghníomhaithe

 

3b811

Giosta seiléinithe, Saccharomyces cerevisiae NCYC R397, díghníomhaithe

 

3b812

Giosta seiléinithe, Saccharomyces cerevisiae CNCM I-3399, díghníomhaithe

 

3b813

Giosta seiléinithe, Saccharomyces cerevisiae NCYC R646, díghníomhaithe

 

3b817

Giosta seiléinithe, Saccharomyces cerevisiae NCYC R645, díghníomhaithe

 

(c)   Aimíonaigéid, a salainn agus a n-analóga

Uimhir aitheantais nó feidhmghrúpa

Ainm

Coinníollacha agus teorainneacha sonracha

3c3.5.1 agus 3c352

Monai-hidreaclóiríd L-histidín mhonaihiodráite

arna táirgeadh trí choipeadh

féadfar an méid sin a úsáid sa chiondáil bheatha le haghaidh salmainidí nuair is amhlaidh nach soláthraítear leis na foinsí beatha a liostaítear i bpointe 3.1.3.3 de Chuid II d’Iarscríbhinn II a ghabhann le Rialachán (AE) 2018/848 méid leordhóthanach histidín chun riachtanais aiste bia an éisc a chomhlíonadh

(4)   BREISEÁIN ZÓITEICNIÚLA

Uimhir aitheantais nó feidhmghrúpa

Ainm

Coinníollacha agus teorainneacha sonracha

4a, 4b, 4c agus 4d

Einsímí agus miocrorgánaigh

 


(1)  I gcomhréir le Rialachán (AE) Uimh. 68/2013 ón gCoimisiún an 16 Eanáir maidir leis an gCatalóg d’ábhair bheatha (IO L 29, 30.1.2013, lch. 1).

(2)  I gcomhréir le Rialachán (AE) Uimh. 68/2013.


IARSCRÍBHINN IV

Táirgí glantacháin agus díghalraithe údaraithe dá dtagraítear in Airteagal 24(1), pointe (e), pointe (f) agus pointe (g), de Rialachán (AE) 2018/848

CUID A

Táirgí chun linnte, cásanna, umair, rásbhealaí, foirgnimh nó suiteálacha a úsáidtear le haghaidh táirgeadh ainmhithe a ghlanadh agus a dhíghalrú

CUID B

Táirgí chun foirgnimh agus suiteálacha a úsáidtear le haghaidh táirgeadh plandaí, lena n-áirítear stóráil ar ghabháltas talmhaíochta, a ghlanadh agus a dhíghalrú

CUID C

Táirgí le haghaidh glantacháin agus díghalrú i saoráidí próiseála agus stórála

CUID D

Táirgí dá dtagraítear in Airteagal 12(1) den Rialachán seo

Na táirgí seo a leanas nó táirgí ina bhfuil na substaintí gníomhacha seo a leanas mar a liostaítear in Iarscríbhinn VII a ghabhann le Rialachán (CE) Uimh. 889/2008, ní féidir iad a úsáid mar tháirgí bithicídeacha:

sóid loiscneach;

potais loiscneach;

aigéad ocsalach;

úscraí nádúrtha plandaí cé is moite d’ola rois lín, ola labhandair agus ola lus an phiobair;

aigéad nítreach;

aigéad fosfarach;

carbónáit sóidiam;

sulfáit chopair;

sármhanganáit photaisiam;

cáca síl tae déanta as síol caiméilia nádúrtha;

aigéad húmasach;

aigéid shárocsa-aicéiteacha cé is moite d’aigéad sáraicéiteach.


IARSCRÍBHINN V

Táirgí agus substaintí údaraithe lena n-úsáid i dtáirgeadh bia orgánaigh phróiseáilte agus giosta a úsáidtear mar bhia nó mar bheatha

CUID A

Breiseáin bhia agus áiseanna próiseála údaraithe dá dtagraítear in Airteagal 24(2), pointe (a), de Rialachán (AE) 2018/848

ROINN A1 — BREISEÁIN BHIA, LENA nÁIRÍTEAR IOMPRÓIRÍ

Tá na hearraí bia orgánacha a bhféadfar breiseáin bhia a chur leo laistigh de theorainn na n-údaruithe a thugtar i gcomhréir le Rialachán (CE) Uimh. 1333/2008.

Tá na coinníollacha agus na srianta sonracha a leagtar amach anseo le cur i bhfeidhm i dteannta choinníollacha na n-údaruithe faoi Rialachán (CE) Uimh. 1333/2008.

Chun críche ríomh na gcéatadán dá dtagraítear in Airteagal 30(5) de Rialachán (AE) 2018/848, déanfar na breiseáin bhia atá marcáilte le réiltín i gcolún na códuimhreach a ríomh mar chomhábhair de thionscnamh talmhaíochta.

Cód

Ainm

Na hearraí bia a bhféadfar an méid sin a chur leo

Coinníollacha agus teorainneacha sonracha

E 153

Carbón plandúil

craiceann cáise inite de cháis gabhair luaithriúil

Cáis Morbier

 

E 160b(i)*

Bicsin annatto

Cáis Red Leicester

Cáis Double Gloucester

Céadar

Cáis Mimolette

 

E 160b(ii)*

Noirbicsin annatto

Cáis Red Leicester

Cáis Double Gloucester

Céadar

Cáis Mimolette

 

E 170

Carbónáit chailciam

táirgí de thionscnamh plandaí agus ainmhíoch

ní úsáidfear an méid sin le haghaidh dathú ná saibhriú cailciam táirgí

E 220

Dé-ocsaíd sulfair

fíonta torthaí (fíon déanta as torthaí seachas fíonchaora, lena n-áirítear leann úll agus leann piorraí) agus meá gan siúcra sa bhreis

100 mg/l (uasleibhéil ar fáil ó na foinsí uile, arna sloinneadh mar SO2 in mg/l)

E 223

Meiti-dhéshuilfít sóidiam

crústaigh

 

E 224

Meiti-dhéshuilfít photaisiam

fíonta torthaí (fíon déanta as torthaí seachas fíonchaora, lena n-áirítear leann úll agus leann piorraí) agus meá gan siúcra sa bhreis

100 mg/l (uasleibhéil ar fáil ó na foinsí uile, arna sloinneadh mar SO2 in mg/l)

E250

Nítrít sóidiam

táirgí feola

ní fhéadfar an méid sin a úsáid ach amháin má léiríodh chun sástacht an údaráis inniúil nach bhfuil aon rogha mhalartach theicneolaíoch ar fáil, lena dtugtar na ráthaíochtaí céanna agus/nó lenar féidir gnéithe sonracha an táirge a choinneáil ar bun

ná húsáidtear in éineacht le E252

uasmhéid isteach arna shloinneadh mar NaNO2: 80 mg/kg, uasmhéid iarmharach arna shloinneadh mar NaNO2: 50 mg/kg

E252

Níotráit photaisiam

táirgí feola

ní fhéadfar an méid sin a úsáid ach amháin má léiríodh chun sástacht an údaráis inniúil nach bhfuil aon rogha mhalartach theicneolaíoch ar fáil, lena dtugtar na ráthaíochtaí céanna agus/nó lenar féidir gnéithe sonracha an táirge a choinneáil ar bun

ná húsáidtear in éineacht le E250

uasmhéid isteach arna shloinneadh mar NaNO3: 80 mg/kg, uasmhéid iarmharach arna shloinneadh mar NaNO3: 50 mg/kg

E 270

Aigéad lachtach

táirgí de thionscnamh plandaí agus ainmhíoch

 

E 290

Dé-ocsaíd charbóin

táirgí de thionscnamh plandaí agus ainmhíoch

 

E 296

Aigéad malach

táirgí de thionscnamh plandaí

 

E 300

Aigéad ascorbach

táirgí de thionscnamh plandaí

táirgí feola

 

E 301

Sóidiam ascorbach

táirgí feola

ní fhéadfar an méid sin a úsáid ach amháin i ndáil le níotráití agus nítrítí

E 306*

Eastóscán ar mhórán

tócaifearól

táirgí de thionscnamh plandaí agus ainmhíoch

frithocsaídeoir

E 322*

Leicitiní

táirgí de thionscnamh plandaí

táirgí bainne

ach amháin ó tháirgeadh orgánach

E 325

Lachtáit sóidiam

táirgí de thionscnamh plandaí

táirgí bainnebhunaithe agus feola

 

E 330

Aigéad citreach

táirgí de thionscnamh plandaí agus ainmhíoch

 

E 331

Ciotráití sóidiam

táirgí de thionscnamh plandaí agus ainmhíoch

 

E 333

Ciotráití cailciam

táirgí de thionscnamh plandaí

 

E 334

Aigéad tartarach

(L(+)-)

táirgí de thionscnamh plandaí

meá

 

E 335

Tartráití sóidiam

táirgí de thionscnamh plandaí

 

E 336

Tartráití potaisiam

táirgí de thionscnamh plandaí

 

E 341(i)

Monacailciam fosfáit

plúr éiritheach

oibreán éiritheach

E 392*

Eastóscáin Maróis

táirgí de thionscnamh plandaí agus ainmhíoch

ach amháin ó tháirgeadh orgánach

E 400

Aigéad ailgineach

táirgí de thionscnamh plandaí

táirgí bainne

 

E 401

Ailgionáit sóidiam

táirgí de thionscnamh plandaí

táirgí bainne

ispíní bunaithe ar fheoil

 

E 402

Ailgionáit photaisiam

táirgí de thionscnamh plandaí

táirgí bainnebhunaithe

 

E 406

Agar

táirgí de thionscnamh plandaí

táirgí bainnebhunaithe agus táirgí feola

 

E 407

Carraigínin

táirgí de thionscnamh plandaí

táirgí bainnebhunaithe

 

E 410*

Guma pónaire lócaiste

táirgí de thionscnamh plandaí agus ainmhíoch

ach amháin ó tháirgeadh orgánach

E 412*

Guma guair

táirgí de thionscnamh plandaí agus ainmhíoch

ach amháin ó tháirgeadh orgánach

E 414*

Guma Arabach

táirgí de thionscnamh plandaí agus ainmhíoch

ach amháin ó tháirgeadh orgánach

E 415

Guma Xantáin

táirgí de thionscnamh plandaí agus ainmhíoch

 

E 417

Guma Tara

táirgí de thionscnamh plandaí agus ainmhíoch

tiúsóir

ach amháin ó tháirgeadh orgánach

E 418

Guma geileáin

táirgí de thionscnamh plandaí agus ainmhíoch

i bhfoirm ardaicile amháin

ach amháin ó tháirgeadh orgánach, infheidhme amhail ón 1 Eanáir 2023

E 422

Gliocról

eastóscáin plandaí

blastáin

ach amháin de thionscnamh plandaí

tuaslagóir agus iompróir in eastóscáin plandaí agus blastáin

taisleán i gcapsúil ghlóthaí

bratú dromchla táibléad

ach amháin ó tháirgeadh orgánach

E 440(i)*

Peictin

táirgí de thionscnamh plandaí

táirgí bainnebhunaithe

 

E 460

Ceallalós

geilitín

 

E 464

Ceallalós meitile hiodrocsapróipile

táirgí de thionscnamh plandaí agus ainmhíoch

ábhar imchlochlaithe le haghaidh capsúl

E 500

Carbónáití sóidiam

táirgí de thionscnamh plandaí agus ainmhíoch

 

E 501

Carbónáití potaisiam

táirgí de thionscnamh plandaí

 

E 503

Carbónáití amóiniam

táirgí de thionscnamh plandaí

 

E 504

Carbónáití maignéisiam

táirgí de thionscnamh plandaí

 

E 509

Clóiríd chailciam

Táirgí bainnebhunaithe

oibreán téachta

E 516

Sulfáit chailciam

táirgí de thionscnamh plandaí

iompróir

E 524

Hiodrocsaíd sóidiam

“Laugengebäck”

blastáin

cóireáil dromchla

rialtóir aigéadachta

E 551

Dé-ocsaíd sileacain

luibheanna agus spíosraí i bhfoirm phúdraithe thriomaithe,

blastáin

gliú beach

 

E 553b

Talc

ispíní bunaithe ar fheoil

cóireáil dromchla

E 901

Céir beach

milseogra

oibreán glónraithe

ach amháin ó tháirgeadh orgánach

E 903

Céir charnába

milseogra

torthaí citris

oibreán glónraithe

modh maolaitheach le haghaidh cóireáil shainordaitheach an-fhuar ar thorthaí mar bheart coraintín sainordaitheach in aghaidh orgánaigh dhíobhálacha i gcomhréir le Treoir Cur Chun Feidhme (AE) 2017/1279 ón gCoimisiún (1)

ach amháin ó tháirgeadh orgánach

E 938

Argón

táirgí de thionscnamh plandaí agus ainmhíoch

 

E 939

Héiliam

táirgí de thionscnamh plandaí agus ainmhíoch

 

E 941

Nítrigin

táirgí de thionscnamh plandaí agus ainmhíoch

 

E 948

Ocsaigin

táirgí de thionscnamh plandaí agus ainmhíoch

 

E 968

Eiritríotól

táirgí de thionscnamh plandaí agus ainmhíoch

ach amháin ó tháirgeadh orgánach gan teicneolaíocht ianmhalartaithe a úsáid

ROINN A2 — ÁISEANNA PRÓISEÁLA AGUS TÁIRGÍ EILE, A FHÉADFAR A ÚSÁID LE hAGHAIDH PRÓISEÁIL COMHÁBHAR DE THIONSCNAMH TALMHAÍOCHTA Ó THÁIRGEADH ORGÁNACH

Tá na coinníollacha agus na srianta sonracha a leagtar amach anseo le cur i bhfeidhm i dteannta choinníollacha na n-údaruithe faoi Rialachán (CE) Uimh. 1333/2008.

Ainm

Gan bheith údaraithe ach amháin le haghaidh phróiseáil na n-earraí bia orgánacha seo a leanas

Coinníollacha agus teorainneacha sonracha

Uisce

táirgí de thionscnamh plandaí agus ainmhíoch

uisce óil de réir bhrí Threoir 98/83/CE ón gComhairle (2)

Clóiríd chailciam

táirgí de thionscnamh plandaí

ispíní bunaithe ar fheoil

oibreán téachta

Carbónáit chailciam

táirgí de thionscnamh plandaí

 

Hiodrocsaíd chailciam

táirgí de thionscnamh plandaí

 

Sulfáit chailciam

táirgí de thionscnamh plandaí

oibreán téachta

Clóiríd mhaignéisiam (nó nigari)

táirgí de thionscnamh plandaí

oibreán téachta

Carbónáit photaisiam

Fíonchaora

oibreán triomaithe

Carbónáit sóidiam

táirgí de thionscnamh plandaí agus ainmhíoch

 

Aigéad lachtach

Cáis

le haghaidh rialáil pH na daibhche sáile i dtáirgeadh cáise

Aigéad L(+)lachtach ó choipeadh

eastóscáin próitéine plandaí

 

Aigéad citreach

táirgí de thionscnamh plandaí agus ainmhíoch

 

Hiodrocsaíd sóidiam

Siúcra(í)

ola de thionscnamh plandaí seachas ola olóige

eastóscáin próitéine plandaí

 

Aigéad sulfarach

geilitín

siúcra(í)

 

Eastóscán leanlusanna

siúcra

ach amháin chun críoch frithmhiocróbach

ach amháin ó tháirgeadh orgánach, má tá sé ar fáil

Eastóscán roisín péine

siúcra

ach amháin chun críoch frithmhiocróbach

ach amháin ó tháirgeadh orgánach, má tá sé ar fáil

Aigéad hidreaclórach

geilitín

Cáiseanna Gouda, Edam agus Maasdammer, Boerenkaas, Friese agus Leidse Nagelkaas

táirgeadh geilitín i gcomhréir le Rialachán (CE) Uimh. 853/2004 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle (3)

le haghaidh rialáil pH na daibhche sáile i bpróiseáil cáiseanna

Hiodrocsaíd amóiniam

Geilitín

táirgeadh geilitín i gcomhréir le Rialachán (CE) Uimh. 853/2004

Sárocsaíd hidrigine

Geilitín

táirgeadh geilitín i gcomhréir le Rialachán (CE) Uimh. 853/2004

Dé-ocsaíd charbóin

táirgí de thionscnamh plandaí agus ainmhíoch

 

Nítrigin

táirgí de thionscnamh plandaí agus ainmhíoch

 

Eatánól

táirgí de thionscnamh plandaí agus ainmhíoch

tuaslagóir

Aigéad tainneach

táirgí de thionscnamh plandaí

áis scagacháin

Albaimin gealacáin uibhe

táirgí de thionscnamh plandaí

 

Cáiséin

táirgí de thionscnamh plandaí

 

Geilitín

táirgí de thionscnamh plandaí

 

Iascghlae

táirgí de thionscnamh plandaí

 

Olaí plandúla

táirgí de thionscnamh plandaí agus ainmhíoch

oibreán gréiscthe, scaoileacháin nó frithchúrtha ó tháirgeadh orgánach amháin

Glóthach dé-ocsaíd sileacain nó tuaslagán collóideach

táirgí de thionscnamh plandaí

 

Carbón gníomhachtaithe

(CAS-7440-44-0)

táirgí de thionscnamh plandaí agus ainmhíoch

 

Talc

táirgí de thionscnamh plandaí

i gcomhréir leis na critéir íonachta shonracha le haghaidh bhreiseán bia E 553b

Beintinít

táirgí de thionscnamh plandaí

meá

oibreán greamaitheach le haghaidh meá

Ceallalós

táirgí de thionscnamh plandaí

geilitín

 

Cré dhiatómúil

táirgí de thionscnamh plandaí

geilitín

 

Péirlít

táirgí de thionscnamh plandaí

geilitín

 

Blaoscanna cnó coill

táirgí de thionscnamh plandaí

 

Min ríse

táirgí de thionscnamh plandaí

 

Céir beach

táirgí de thionscnamh plandaí

oibreán scaoileacháin

ach amháin ó tháirgeadh orgánach

Céir charnába

táirgí de thionscnamh plandaí

oibreán scaoileacháin

ach amháin ó tháirgeadh orgánach

Aigéad aicéiteach/fínéagar

táirgí de thionscnamh plandaí;

iasc

ach amháin ó tháirgeadh orgánach

ó choipeadh nádúrtha

Hidreaclóiríd tiaimín

fíonta torthaí, leann úll, leann piorraí agus meá

 

Fosfáit dé-amóiniam

fíonta torthaí, leann úll, leann piorraí agus meá

 

Snáithín adhmaid

táirgí de thionscnamh plandaí agus ainmhíoch

ba cheart foinse an adhmaid a bheith teoranta d’adhmad deimhnithe, a lománaíodh go hinbhuanaithe

níor cheart comhpháirteanna tocsaineacha a bheith san adhmad a úsáidtear (cóireáil iarlománaithe, tocsainí a fhaightear go nádúrtha nó tocsainí ó mhiocrorgánaigh)

CUID B

Comhábhair thalmhaíochta neamhorgánacha údaraithe lena n-úsáid chun bia orgánach próiseáilte dá dtagraítear in Airteagal 24(2), pointe (b), de Rialachán (AE) 2018/848 a tháirgeadh

Ainm

Coinníollacha agus teorainneacha sonracha

Alga Arame (Eisenia bicyclis), neamhphróiseáilte chomh maith le táirgí próiseála céadchéime a bhaineann go díreach leis an alga sin

 

Alga Hijiki (Hizikia fusiforme), neamhphróiseáilte chomh maith le táirgí próiseála céadchéime a bhaineann go díreach leis an alga sin

 

Coirt an chrainn Pau d’arco Handroanthus impetiginosus (“lapacho”)

le húsáid in Kombucha agus meascáin tae amháin

Cásálacha

ó amhábhair nádúrtha de thionscnamh ainmhíoch nó ó ábhar de thionscnamh plandaí

Geilitín

ó fhoinsí eile seachas foinsí mucúla

Púdar/leacht mianrach bainne

ach amháin nuair a úsáidtear an méid sin le haghaidh a fheidhme céadfaí chun clóiríd sóidiam a ionadú go hiomlán nó go páirteach

Éisc fhiáine agus ainmhithe uisceacha fiáine, neamhphróiseáilte chomh maith le táirgí atá díorthaithe uaidh sin le próisis

ach amháin ó iascaigh atá deimhnithe mar iascaigh inbhuanaithe faoi scéim atá aitheanta ag an údarás inniúil i gcomhréir leis na prionsabail a leagtar síos i Rialachán (AE) Uimh. 1380/2013, i gcomhréir le pointe 3.1.3.1(c) de Chuid III d’Iarscríbhinn II a ghabhann le Rialachán (AE) 2018/848

ach amháin nuair nach bhfuil an méid sin le fáil i ndobharshaothrú orgánach

CUID C

Áiseanna próiseála údaraithe agus táirgí eile chun giosta agus táirgí giosta a tháirgeadh dá dtagraítear in Airteagal 24(2), pointe (c), de Rialachán (AE) 2018/848

Ainm

Giosta príomhúil

Táirgeadh/ullmhú/foirmliú giosta

Coinníollacha agus teorainneacha sonracha

Clóiríd chailciam

X

 

 

Dé-ocsaíd charbóin

X

X

 

Aigéad citreach

X

 

le haghaidh rialáil an pH i dtáirgeadh giosta

Aigéad lachtach

X

 

le haghaidh rialáil an pH i dtáirgeadh giosta

Nítrigin

X

X

 

Ocsaigin

X

X

 

Stáirse prátaí

X

X

le haghaidh scagacháin

ach amháin ó tháirgeadh orgánach

Carbónáit sóidiam

X

X

le haghaidh rialáil an pH

Olaí plandúla

X

X

oibreán gréiscthe, scaoileacháin nó frithchúrtha

ach amháin ó tháirgeadh orgánach

CUID D

Táirgí agus substaintí údaraithe le haghaidh táirgeadh agus caomhnú táirgí fíniúna orgánacha ó earnáil an fhíona dá dtagraítear i bpointe 2.2. de Chuid VI d’Iarscríbhinn II a ghabhann le Rialachán (AE) 2018/848

Ainm

Uimhreacha aitheantais

Tagairtí in Iarscríbhinn I a ghabhann le Rialachán Tarmligthe (AE) 2019/934

Coinníollacha agus teorainneacha sonracha

Aer

 

Cuid A, Tábla 1, pointí 1 agus 8

 

Ocsaigin ghásach

E 948

CAS 17778- 80-2

Cuid A, Tábla 1, pointe 1

Cuid A, Tábla 2, pointe 8.4

 

Argón

E 938

CAS 7440-37-1

Cuid A, Tábla 1, pointe 4

Cuid A, Tábla 2, pointe 8.1

ní fhéadfar an méid sin a úsáid le haghaidh boilgearnaí

Nítrigin

E 941

CAS 7727-37-9

Cuid A, Tábla 1, pointí 4, 7 agus 8

Cuid A, Tábla 2, pointe 8.2

 

Dé-ocsaíd charbóin

E 290

CAS 124-38-9

Cuid A, Tábla 1, pointí 4 agus 8

Cuid A, Tábla 2, pointe 8.3

 

Píosaí adhmaid darach

 

Cuid A, Tábla 1, pointe 11

 

Aigéad tartarach (L(+)-)

E 334

CAS 87-69-4

Cuid A, Tábla 2, pointe 1.1

 

Aigéad lachtach

E 270

Cuid A, Tábla 2, pointe 1.3

 

L(+)-tartráit photaisiam

E 336(ii)

CAS 921- 53-9

Cuid A, Tábla 2, pointe 1.4

 

Décharbónáit photaisiam

E 501(ii)

CAS 298- 14-6

Cuid A, Tábla 2, pointe 1.5

 

Carbónáit chailciam

E 170

CAS 471-34-1

Cuid A, Tábla 2, pointe 1.6

 

Sulfáit chailciam

E 516

Cuid A, Tábla 2, pointe 1.8

 

Dé-ocsaíd sulfair

E 220

CAS 7446-09-5

Cuid A, Tábla 2, pointe 2.1

ní sháróidh an t-uaschion dé-ocsaíde sulfair 100 milleagram in aghaidh an lítir le haghaidh fíonta dearga dá dtagraítear i bpointe A.1.(a) de Chuid B d’Iarscríbhinn I a ghabhann le Rialachán Tarmligthe (AE) 2019/934 agus le leibhéal siúcra iarmharaigh is lú ná 2 ghram in aghaidh an lítir

ní sháróidh an t-uaschion dé-ocsaíde sulfair 150 milleagram in aghaidh an lítir le haghaidh fíonta bána ná rosé dá dtagraítear i bpointe A.1.(b) de Chuid B d’Iarscríbhinn I a ghabhann le Rialachán Tarmligthe (AE) 2019/934 agus le leibhéal siúcra iarmharaigh is lú ná 2 ghram in aghaidh an lítir

le haghaidh na bhfíonta uile eile, déanfar an t-uaschion dé-ocsaíde sulfair arna chur i bhfeidhm i gcomhréir le Cuid B d’Iarscríbhinn I a ghabhann le Rialachán Tarmligthe (AE) 2019/934 a laghdú le 30 milleagram in aghaidh an lítir

Déshuilfít photaisiam

E 228

CAS 7773-03-7

Cuid A, Tábla 2, pointe 2.2

Meiti-dhéshuilfít photaisiam

E 224

CAS 16731-55-8

Cuid A, Tábla 2, pointe 2.3

Aigéad L ascorbach

E 300

Cuid A, Tábla 2, pointe 2.6

 

Fioghual le haghaidh úsáid fhíoneolaíoch

 

Cuid A, Tábla 2, pointe 3.1

 

Fosfáit hidrigine dé-amóiniam

E 342/CAS 7783-28-0

Cuid A, Tábla 2, pointe 4.2

 

Hidreaclóiríd tiaimín

CAS 67-03-8

Cuid A, Tábla 2, pointe 4.5

 

Uathaláití giosta

 

Cuid A, Tábla 2, pointe 4.6

 

Cillbhallaí giosta

 

Cuid A, Tábla 2, pointe 4.7

 

Giostaí díghníomhaithe

 

Cuid A, Tábla 2, pointe 4.8

Cuid A, Tábla 2, pointe 10.5

Cuid A, Tábla 2, pointe 11.5

 

Geilitín inite

CAS 9000-70-8

Cuid A, Tábla 2, pointe 5.1

díorthaithe ó amhábhar orgánach má tá sé ar fáil

Próitéin chruithneachta

 

Cuid A, Tábla 2, pointe 5.2

díorthaithe ó amhábhar orgánach má tá sé ar fáil

Próitéin piseanna

 

Cuid A, Tábla 2, pointe 5.3

díorthaithe ó amhábhar orgánach má tá sé ar fáil

Próitéin prátaí

 

Cuid A, Tábla 2, pointe 5.4

díorthaithe ó amhábhar orgánach má tá sé ar fáil

Iascghlae

 

Cuid A, Tábla 2, pointe 5.5

díorthaithe ó amhábhar orgánach má tá sé ar fáil

Cáiséin

CAS 9005-43-0

Cuid A, Tábla 2, pointe 5.6

díorthaithe ó amhábhar orgánach má tá sé ar fáil

Cáiséanáití potaisiam

CAS 68131-54-4

Cuid A, Tábla 2, pointe 5.7

 

Albaimin uibhe

CAS 9006-59-1

Cuid A, Tábla 2, pointe 5.8

díorthaithe ó amhábhar orgánach má tá sé ar fáil

Beintinít

E 558

Cuid A, Tábla 2, pointe 5.9

 

Dé-ocsaíd sileacain (glóthach nó tuaslagán collóideach)

E 551

Cuid A, Tábla 2, pointe 5.10

 

Tainniní

 

Cuid A, Tábla 2, pointe 5.12

Cuid A, Tábla 2, pointe 6.4

díorthaithe ó amhábhar orgánach má tá sé ar fáil

Ciotósán díorthaithe ó Aspergillus niger

CAS 9012-76-4

Cuid A, Tábla 2, pointe 5.13

Cuid A, Tábla 2, pointe 10.3

 

Eastóscáin próitéine giosta

 

Cuid A, Tábla 2, pointe 5.15

díorthaithe ó amhábhar orgánach má tá sé infhaighte

Ailgionáit photaisiam

E 402/CAS 9005-36-1

Cuid A, Tábla 2, pointe 5.18

 

Tartráit hidrigine photaisiam

E336(i)/CAS 868-14-4

Cuid A, Tábla 2, pointe 6.1

 

Aigéad citreach

E 330

Cuid A, Tábla 2, pointe 6.3

 

Aigéad meiteathartarach

E 353

Cuid A, Tábla 2, pointe 6.7

 

Guma Arabach

E 414/CAS 9000-01-5

Cuid A, Tábla 2, pointe 6.8

díorthaithe ó amhábhar orgánach má tá sé ar fáil

Mannapróitéiní giosta

 

Cuid A, Tábla 2, pointe 6.10

 

Liáisí peictine

EC 4.2.2.10

Cuid A, Tábla 2, pointe 7.2

ach amháin chun críoch fíoneolaíoch i soiléiriú

Meitileistearáis peictine

EC 3.1.1.11

Cuid A, Tábla 2, pointe 7.3

ach amháin chun críoch fíoneolaíoch i soiléiriú

Polagalachtúrónáis

EC 3.2.1.15

Cuid A, Tábla 2, pointe 7.4

ach amháin chun críoch fíoneolaíoch i soiléiriú

Heimiceallaláis

EC 3.2.1.78

Cuid A, Tábla 2, pointe 7.5

ach amháin chun críoch fíoneolaíoch i soiléiriú

Ceallaláis

EC 3.2.1.4

Cuid A, Tábla 2, pointe 7.6

ach amháin chun críoch fíoneolaíoch i soiléiriú

Giostaí le haghaidh táirgeadh fíona

 

Cuid A, Tábla 2, pointe 9.1

le haghaidh na dtréithchineálacha giosta aonair, orgánacha má tá siad ar fáil

Baictéir aigéid lachtaigh

 

Cuid A, Tábla 2, pointe 9.2

 

Ciotráit chopair

CAS 866-82-0

Cuid A, Tábla 2, pointe 10.2

 

Roisín péine Aleppo

 

Cuid A, Tábla 2, pointe 11.1

 

Moirt úr

 

Cuid A, Tábla 2, pointe 11.2

ach amháin ó tháirgeadh orgánach


(1)  Treoir Cur Chun Feidhme (AE) 2017/1279 ón gCoimisiún an 14 Iúil 2017 lena leasaítear Iarscríbhinní I go V a ghabhann le Treoir 2000/29/CE ón gComhairle maidir le bearta cosanta in aghaidh orgánaigh atá dochrach do phlandaí nó do tháirgí plandaí a thabhairt isteach sa Chomhphobal agus in aghaidh leathadh orgánach den sórt sin laistigh den Chomhphobal (IO L 184, 15.7.2017, lch. 33).

(2)  Treoir 98/83/CE ón gComhairle an 3 Samhain 1998 maidir le cáilíocht an uisce a bheartaítear le hól ag an duine (IO L 330, 5.12.1998, lch. 32).

(3)  Rialachán (CE) Uimh. 853/2004 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 29 Aibreán 2004 lena leagtar síos rialacha sonracha sláinteachais le haghaidh bia de thionscnamh ainmhíoch (IO L 139, 30.4.2004, lch. 55)


IARSCRÍBHINN VI

Táirgí agus substaintí atá údaraithe lena n-úsáid i dtáirgeadh orgánach i gceantair áirithe de thríú tíortha de bhun Airteagal 45(2) de Rialachán (AE) 2018/848


16.7.2021   

GA

Iris Oifigiúil an Aontais Eorpaigh

L 253/49


RIALACHÁN CUR CHUN FEIDHME (AE) 2021/1166 ÓN gCOIMISIÚN

an 15 Iúil 2021

lena leasaítear Rialachán Cur Chun Feidhme (AE) 2019/947 a mhéid a bhaineann leis an dáta cur i bhfeidhm a chur siar le haghaidh cásanna caighdeánacha maidir le hoibríochtaí a dhéantar laistigh d’amharclíne súl nó lasmuigh di

(Téacs atá ábhartha maidir le LEE)

TÁ AN COIMISIÚN EORPACH,

Ag féachaint don Chonradh ar Fheidhmiú an Aontais Eorpaigh,

Ag féachaint do Rialachán (AE) 2018/1139 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 4 Iúil 2018 maidir le rialacha comhchoiteanna i réimse na heitlíochta sibhialta agus lena mbunaítear Gníomhaireacht Sábháilteachta Eitlíochta an Aontais, agus lena leasaítear Rialachán (CE) Uimh. 2111/2005, Rialachán (CE) Uimh. 1008/2008, Rialachán (AE) Uimh. 996/2010, Rialachán (AE) Uimh. 376/2014 agus Treoir 2014/30/AE agus Treoir 2014/53/AE ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle, agus lena n-aisghairtear Rialachán (CE) Uimh. 216/2008 agus Rialachán (CE) Uimh. 552/2004 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle agus Rialachán (CEE) Uimh. 3922/91 ón gComhairle (1), agus go háirithe Airteagal 57 de,

De bharr an mhéid seo a leanas:

(1)

De bhun Airteagal 23(4) de Rialachán Cur Chun Feidhme (AE) 2019/947 ón gCoimisiún (2), ón 2 Nollaig 2021, ní fhéadfaidh na Ballstáit glacadh le dearbhuithe arna ndéanamh ag oibreoirí UAS ach amháin i gcomhréir le hAirteagal 5(5) den Rialachán Cur Chun Feidhme sin le haghaidh oibríocht lena gcomhlíontar ceann amháin den dá chás chaighdeánacha a leagtar amach i bhFoscríbhinn 1 a ghabhann leis an Iarscríbhinn a ghabhann leis an Rialachán Cur Chun Feidhme sin.

(2)

Dar le monaróirí UAS, ionstraim thábhachtach atá sna caighdeáin chomhchuibhithe chun cur ar a gcumas UASanna comhlíontacha a chur ar an margadh.

(3)

Mar sin féin, ní bheidh fáil ar roinnt de na caighdeáin chomhchuibhithe a dhíríonn ar na ceanglais is infheidhme maidir le UAS d’aicme C5 agus d’aicme C6 faoin 2 Nollaig 2021.

(4)

Is gá, dá bhrí sin, an dáta cur i bhfeidhm a chur siar d’fhonn a áirithiú go mbeidh na caighdeáin chomhchuibhithe ar fáil lena dtugtar aghaidh ar na ceanglais is infheidhme maidir le UAS d’aicme C5 agus d’aicme C6, agus sin amháin, sula bhféadfaidh na Ballstáit glacadh le dearbhuithe le haghaidh oibríochtaí a chomhlíonann na cásanna caighdeánacha arna mbunú le Foscríbhinn 1 a ghabhann leis an Iarscríbhinn a ghabhann le Rialachán Cur Chun Feidhme (AE) 2019/947. Go dtí sin, ba cheart go mbeadh na Ballstáit in ann glacadh le dearbhuithe arna ndéanamh ag oibreoirí UAS i gcomhréir le hAirteagal 5(5) den Rialachán Cur Chun Feidhme sin, ach iad a bheith bunaithe ar chásanna caighdeánacha náisiúnta nó a gcomhionann.

(5)

Tá na bearta dá bhforáiltear sa Rialachán seo i gcomhréir leis an tuairim ón gcoiste arna bhunú le hAirteagal 127 de Rialachán (AE) 2018/1139,

TAR ÉIS AN RIALACHÁN SEO A GHLACADH:

Airteagal 1

In Airteagal 23 de Rialachán Cur Chun Feidhme (AE) 2019/947, cuirtear an méid seo a leanas in ionad mhír 2, mhír 3 agus mhír 4:

“2.   Beidh feidhm ag Airteagal 5(5) ón 3 Nollaig 2023.

3.   Beidh feidhm ag pointe (2)(g) de phointe UAS.OPEN.060 den Iarscríbhinn agus ag pointe (1)(l) de phointe UAS.SPEC.050 den Iarscríbhinn ón 1 Iúil 2022.

4.   Gan dochar d’Airteagal 21(1), go dtí an 2 Nollaig 2023, féadfaidh na Ballstáit glacadh le dearbhuithe arna ndéanamh ag oibreoirí UAS i gcomhréir le hAirteagal 5(5), bunaithe ar chásanna caighdeánacha náisiúnta nó a gcomhionann, má chomhlíonann na cásanna náisiúnta sin ceanglais phointe UAS.SPEC.020 den Iarscríbhinn.

Scoirfidh dearbhuithe den sórt sin de bheith bailí ón 2 Nollaig 2025.”

Airteagal 2

Tiocfaidh an Rialachán seo i bhfeidhm an fichiú lá tar éis lá a fhoilsithe in Iris Oifigiúil an Aontais Eorpaigh.

Beidh an Rialachán seo ina cheangal go huile agus go hiomlán agus beidh sé infheidhme go díreach i ngach Ballstát.

Arna dhéanamh sa Bhruiséil, 15 Iúil 2021.

Thar ceann an Choimisiúin

An tUachtarán

Ursula VON DER LEYEN


(1)  IO L 212, 22.8.2018, lch. 1.

(2)  Rialachán Cur Chun Feidhme (AE) 2019/947 ón gCoimisiún an 24 Bealtaine 2019 maidir leis na rialacha agus na nósanna imeachta le haghaidh oibriú aerárthaí gan foireann (IO L 152, 11.6.2019, lch. 45).


CINNTÍ

16.7.2021   

GA

Iris Oifigiúil an Aontais Eorpaigh

L 253/51


CINNEADH TARMLIGTHE (AE) 2021/1167 ÓN gCOIMISIÚN

an 27 Aibreán 2021

lena mbunaítear an creat ilbhliantúil Aontais maidir le bailiú agus bainistiú sonraí bitheolaíocha, comhshaoil, teicniúla agus socheacnamaíocha in earnáil an iascaigh agus san earnáil dobharshaothraithe ó 2022

TÁ AN COIMISIÚN EORPACH,

Ag féachaint don Chonradh ar Fheidhmiú an Aontais Eorpaigh,

Ag féachaint do Rialachán (AE) 2017/1004 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 17 Bealtaine 2017 maidir le creat Aontais a bhunú maidir le bailiú, bainistiú agus úsáid sonraí in earnáil an iascaigh agus maidir le tacaíocht a thabhairt do chomhairle eolaíochta a mhéid a bhaineann leis an gcomhbheartas iascaigh agus lena n-aisghairtear Rialachán (CE) Uimh. 199/2008 ón gComhairle (1), agus go háirithe an chéad fhomhír agus an dara fomhír d’Airteagal 4(1) de,

De bharr an mhéid seo a leanas:

(1)

Ceanglaítear le hAirteagal 25 de Rialachán (AE) Uimh. 1380/2013 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle (2) ar na Ballstáit bailiú a dhéanamh ar na sonraí bitheolaíocha, comhshaoil, teicniúla agus socheacnamaíocha atá riachtanach le haghaidh bainistiú iascaigh.

(2)

Ceanglaítear le hAirteagal 4(1) de Rialachán (AE) 2017/1004 ar an gCoimisiún clár ilbhliantúil Aontais a bhunú maidir le bailiú, bainistiú agus úsáid sonraí in earnáil an iascaigh (clár ilbhliantúil AE).

(3)

Tá an clár ilbhliantúil AE riachtanach chun gur féidir leis na Ballstáit a ngníomhaíochtaí bailithe sonraí a shonrú agus a phleanáil sna pleananna oibre náisiúnta uathu agus leagtar amach ann liosta mionsonraithe ceanglas sonraí le haghaidh bailiú agus bainistiú sonraí bitheolaíocha, comhshaoil agus socheacnamaíocha, liostaítear ann suirbhéanna éigeantacha ar muir agus socraítear ann tairseacha le haghaidh bailiú sonraí. Glacadh an clár ilbhliantúil AE do 2020-2021 le Cinneadh Tarmligthe (AE) 2019/910 ón gCoimisiún (3) agus le Cinneadh Cur Chun Feidhme (AE) 2019/909 ón gCoimisiún (4). Rachaidh an dá chinneadh sin in éag an 31 Nollaig 2021.

(4)

Dá bhrí sin, bunaítear leis an gCinneadh seo socruithe mionsonraithe maidir le bailiú agus bainistiú sonraí bitheolaíocha, comhshaoil, teicniúla agus socheacnamaíocha ag na Ballstáit dá dtagraítear in Airteagal 5(1)(a) de Rialachán (AE) 2017/1004 ón 1 Eanáir 2022.

(5)

Chuaigh an Coimisiún i gcomhairle leis na grúpaí ábhartha um chomhordú réigiúnach agus leis an gCoiste Eolaíoch, Teicniúil agus Eacnamaíoch um Iascach ar aon dul le hAirteagal 4(2) de Rialachán (AE) 2017/1004.

(6)

Tá an cinneadh seo le léamh i gcomhar le Cinneadh Cur Chun Feidhme (AE) 2021/1168 (5), lena n-aisghairtear Cinneadh Cur Chun Feidhme (AE) 2019/909 ón gCoimisiún agus lena mbunaítear an liosta suirbhéanna éigeantacha ar muir agus na tairseacha ar faoina mbun nach bhfuil sé éigeantach do na Ballstáit sonraí a bhailiú bunaithe ar a ngníomhaíochtaí iascaireachta agus dobharshaothraithe nó suirbhéanna taighde ar muir a dhéanamh, dá dtagraítear in Airteagal 5(1)(b) agus (c) de Rialachán (AE) 2017/1004, ón 1 Eanáir 2022. Leagtar síos ann freisin limistéir na réigiún muirí chun críocha bailithe sonraí dá dtagraítear in Airteagal 9(11) de Rialachán (AE) 2017/1004.

(7)

Ar chúiseanna deimhneachta dlíthiúla, ba cheart Cinneadh Tarmligthe (AE) 2019/910 a aisghairm le héifeacht ón 1 Eanáir 2022,

TAR ÉIS AN CINNEADH SEO A GHLACADH:

Airteagal 1

Leagtar amach san Iarscríbhinn a ghabhann leis an gCinneadh seo clár ilbhliantúil an Aontais maidir le bailiú, bainistiú agus úsáid sonraí in earnáil an iascaigh ó 2022, lena gcumhdaítear an liosta mionsonraithe ceanglas sonraí dá dtagraítear i bpointe (a) d’Airteagal 5(1) de Rialachán (AE) 2017/1004.

Airteagal 2

Aisghairtear Cinneadh Tarmligthe (AE) 2019/910 ón gCoimisiún.

Airteagal 3

Tiocfaidh an Cinneadh seo i bhfeidhm an fichiú lá tar éis lá a fhoilsithe in Iris Oifigiúil an Aontais Eorpaigh.

Beidh feidhm aige ón 1 Eanáir 2022.

Arna dhéanamh sa Bhruiséil, 27 Aibreán 2021.

Thar ceann an Choimisiúin

An tUachtarán

Ursula VON DER LEYEN


(1)  IO L 157, 20.6.2017, lch. 1.

(2)  Rialachán (AE) Uimh. 1380/2013 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 11 Nollaig 2013 maidir leis an gComhbheartas Iascaigh, lena leasaítear Rialachán (CE) Uimh. 1954/2003 ón gComhairle agus Rialachán (CE) Uimh. 1224/2009 ón gComhairle agus lena n-aisghairtear Rialachán (CE) Uimh. 2371/2002 ón gComhairle, Rialachán (CE) Uimh. 639/2004 ón gComhairle agus Cinneadh 2004/585/CE ón gComhairle (IO L 354, 28.12.2013, lch. 22).

(3)  Cinneadh Tarmligthe (AE) 2019/910 ón gCoimisiún an 13 Márta 2019 lena mbunaítear an clár ilbhliantúil Aontais maidir le bailiú agus bainistiú sonraí bitheolaíocha, comhshaoil, teicniúla agus socheacnamaíocha in earnáil an iascaigh agus san earnáil dobharshaothraithe (IO L 145, 4.6.2019, lch. 27).

(4)  Cinneadh Cur Chun Feidhme (AE) 2019/909 ón gCoimisiún an 18 Feabhra 2019 lena mbunaítear an liosta suirbhéanna taighde éigeantacha agus tairseach chun críocha an chláir ilbhliantúil Aontais maidir le bailiú agus bainistiú sonraí in earnáil an iascaigh agus san earnáil dobharshaothraithe (IO L 145, 4.6.2019, lch. 21).

(5)  Cinneadh Tarmligthe (AE) 2021/1168 ón gCoimisiún an 27 Aibreán 2021 lena mbunaítear an creat ilbhliantúil Aontais maidir le bailiú agus bainistiú sonraí bitheolaíocha, comhshaoil, teicniúla agus socheacnamaíocha in earnáil an iascaigh agus san earnáil dobharshaothraithe ó 2022 (féach leathanach 92 den Iris Oifigiúil seo).


IARSCRÍBHINN

CAIBIDIL I

Sainmhínithe

Chun críocha na hIarscríbhinne seo, tá feidhm ag na sainmhínithe a leagtar amach sna rialacháin seo a leanas: Beidh feidhm ag Rialachán (AE) 2017/1004 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle (1), ag Rialachán (CE) Uimh. 1224/2009 ón gComhairle (2), ag Rialachán Cur Chun Feidhme (AE) Uimh. 404/2011 ón gCoimisiún (3), ag Rialachán (AE) Uimh. 1380/2013 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle (4), agus ag Rialachán (AE) Uimh. 508/2014 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle (5). Ina theannta sin, beidh feidhm ag na sainmhínithe seo a leanas:

(1)

soitheach gníomhach: soitheach a bhí páirteach in aon oibríocht iascaireachta ar feadh aon lae amháin ar a laghad i mbliain féilire.

(2)

codán gabhála: cuid den ghabháil iomlán, amhail an chuid den ghabháil a thugtar i dtír atá os cionn na híosmhéide tagartha caomhnaithe, an chuid den ghabháil a thugtar i dtír atá faoi bhun na híosmhéide tagartha caomhnaithe, agus na hábhair mhuirí aischurtha dhlíthiúla, arna miondealú ina gcuid atá faoi bhun na híosmhéide tagartha caomhnaithe agus ina gcuid atá os cionn na híosmhéide tagartha caomhnaithe.

(3)

lá ar muir: aon tréimhse leanúnach 24 uair an chloig (nó cuid di) ar lena linn atá an soitheach i láthair laistigh de limistéar iascaireachta sainithe agus atá sé as láthair ón gcalafort.

(4)

gabhálacha áineasa: gach comhpháirt den ghabháil choinnítear, a aischuirtear agus a scaoiltear, bíodh sí marbh nó beo, a thógtar le linn iascaigh áineasa.

(5)

speicis dhédhrómacha: speicis éisc a imirceann idir an mhuir agus fionnuisce mar chuid dá saolré.

(6)

lá iascaireachta: aon lá féilire ar muir ina ndéantar gníomhaíocht iascaireachta, gan dochar d’oibleagáidí idirnáisiúnta an Aontais agus oibleagáidí idirnáisiúnta a Bhallstát. Is féidir le turas iascaireachta amháin rannchuidiú le suim na laethanta iascaireachta le haghaidh trealaimh éighníomhacha a úsáidtear ar an turas sin agus le suim na laethanta iascaireachta le haghaidh trealaimh ghníomhacha a úsáidtear ar an turas sin araon.

(7)

meá: aonad geografach ina ndéantar iascaireacht. Déanfar na haonaid a chomhaontú ar leibhéal an réigiúin mhuirí ar bhonn na limistéar atá ann cheana arna sainiú ag eagraíochtaí réigiúnacha um bainistíocht iascaigh nó ag comhlachtaí eolaíocha.

(8)

cuid chabhlaigh: grúpa soithí a bhfuil an aicme faid chéanna (LOA, fad foriomlán) agus an príomhthrealamh iascaireachta céanna acu le linn bliain féilire ar leith.

(9)

soitheach neamhghníomhach: soitheach nach raibh páirteach in oibríochtaí iascaireachta le linn bliain féilire ar leith.

(10)

iascach: grúpa gníomhaíochtaí iascaireachta ina ndírítear ar speiceas comhchosúil nó ar chluichreán speiceas comhchosúil, ina n-úsáidtear trealamh comhchosúil (6), le linn na tréimhse céanna den bhliain agus/nó laistigh den limistéar céanna, agus a bhfuil patrún saothraithe comhchosúil mar shaintréith acu.

(11)

suirbhé taighde ar muir: gníomhaíochtaí a bhfuil i gceist leo faireachán a dhéanamh ar stoic éisc agus/nó ar acmhainní bitheolaíocha muirí agus ar an éiceachóras, ar gníomhaíochtaí iad a dhéantar ar shoitheach atá tiomnaithe do thaighde eolaíoch den sórt sin agus ar ainmnigh Ballstát é don chúram sin.

CAIBIDIL II

Modhanna bailithe sonraí agus ceanglais sonraí

1.   Prionsabail ghinearálta

1.1.

I gcomhréir le hAirteagal 6 de Rialachán (AE) 2017/1004, forbróidh na Ballstáit pleananna oibre náisiúnta, ina sonrófar na sonraí atá le bailiú agus na modhanna bailithe sonraí.

1.2.

Beidh na modhanna bailithe sonraí agus cáilíocht an bhailithe sonraí oiriúnach do na cuspóirí beartaithe a shainítear in Airteagal 25 de Rialachán (AE) Uimh. 1380/2013. Beidh na modhanna a chuirfear i bhfeidhm ag teacht le comhairle eolaíoch ábhartha agus le dea-chleachtais eolaíocha ábhartha. Féadfaidh na Ballstáit staidéir a dhéanamh chun modhanna bailithe sonraí a iniúchadh, a fhorbairt agus a thástáil a thuilleadh. Déanfaidh comhlachtaí eolaíocha neamhspleácha na modhanna agus cur i bhfeidhm na modhanna a mheasúnú ag eatraimh thráthrialta chun a fháil amach cé acu atá nó nach bhfuil siad oiriúnach do na cuspóirí atá beartaithe. Déanfaidh na Ballstáit an dóigh a bpleanálann siad bailiú sonraí agus a gcuireann siad bailiú sonraí chun feidhme a oiriúnú i gcomhréir le torthaí na measúnuithe sin.

1.3.

A mhéid a bhaineann leis na sonraí a shonraítear i bpointí 2, 3, 4 agus 5 thíos, déanfar sonraí arna dtuairisciú agus arna dtarchur faoi Rialachán (CE) Uimh. 1224/2009, lena n-áirítear logleabhair, nótaí díolacháin agus sonraí suímh, amhail sonraí VMS, agus nithe eile nach iad, a chur ar fáil i bhfoirm phríomhúil do na hinstitiúidí náisiúnta a bhfuil pleananna oibre náisiúnta á gcur chun feidhme acu.

1.4.

A mhéid a bhaineann leis na sonraí a shonraítear i bpointí 2, 3 agus 4 thíos, comhaontóidh na Ballstáit, ar leibhéal an réigiúin mhuirí, na sonraí atá le bailiú, bunaithe ar na riachtanais shainaitheanta atá ag úsáideoirí deiridh sonraí eolaíocha (“riachtanais úsáideoirí deiridh”), lena n-áirítear, i gcás inarb iomchuí, speicis, stoic, réigiúin, athróga, modheolaíocht agus minicíocht an bhailithe sonraí i gcomhréir le hAirteagal 9(1) de Rialachán (AE) 2017/1004. Leis na sonraí a bhaileofar ar an mbealach sin, cuirfear ar chumas do na húsáideoirí deiridh na measúnuithe riachtanacha a dhíorthú do gach cineál iascach ábhartha, tréimhsí ama agus limistéar. Más rud é nach féidir aon chomhordú réigiúnach a bhaint amach, bunóidh na Ballstáit modh bailithe sonraí náisiúnta ar bhealach atá bunaithe ar riachtanais úsáideoirí deiridh.

1.5.

A mhéid a bhaineann leis na sonraí sóisialta agus eacnamaíocha a shonraítear i bpointí 5, 6 agus 7 thíos, beidh feidhm ag na sainmhínithe dá dtagraítear sa Rialachán maidir le Staidreamh Gnó Eorpach (7). Déanfar sainmhínithe breise ar athróga, ar strataim agus, i gcás inarb iomchuí, ar mhodheolaíocht bailithe a chomhordú i measc na mBallstát lena mbaineann.

1.6.

Agus iad ag sonrú na sonraí atá le bailiú, tabharfaidh na Ballstáit aird ar na tairseacha a shocraítear i gCaibidil II den Iarscríbhinn a ghabhann le Cinneadh Cur Chun Feidhme (AE) 2021/1168 (8) ón gCoimisiún lena mbunaítear an liosta suirbhéanna taighde éigeantacha agus tairseach mar chuid de chlár ilbhliantúil an Aontais maidir le bailiú agus bainistiú sonraí in earnáil an iascaigh agus san earnáil dobharshaothraithe.

1.7.

Tá na sonraí atá le bailiú roinnte ina dtacair, a shonraítear i bpointe 2 go pointe 7 den Chaibidil seo.

2.   Sonraí bitheolaíocha faoi acmhainní bitheolaíocha saothraithe arna ngabháil ag iascaigh thráchtála agus áineasa an Aontais

2.1.

A mhéid a bhaineann le hiascaigh thráchtála:

a)

cuimseoidh na sonraí cainníochtaí gabhála de réir speicis agus sonraí bitheolaíocha ó eiseamail aonair chun gur féidir minicíocht méide agus faid agus athróga bitheolaíocha amhail aois, gnéas, meáchan, aibíocht agus bisiúlacht aonair a mheas maidir le gach codán gabhála de réir speicis agus limistéar bainistíochta a liostaítear i dTábla 1. Maidir leis na sonraí a theastaíonn chun minicíocht méide agus faid a mheas, tuairisceofar iad ar an leibhéal comhiomlánaithe a theastaíonn ón úsáideoir deiridh ábhartha, trí úsáid a bhaint, i gcás inarb ábhartha as na cóid trealaimh a liostaítear i dTábla 5;

b)

ina theannta sin, baileofar na sonraí seo a leanas faoi speicis dhiadromacha a liostaítear i dTábla 3 a ghabhfar le linn na coda fionnuisce dá saolré, cibé bealach a dhéantar iascaigh den sórt sin:

i.

athróga a bhaineann le stoc a roghnóidh ag na Ballstáit ar an leibhéal réigiúnach, bunaithe ar riachtanais úsáideoirí deiridh,

ii.

cainníochtaí bliantúla gabhála le haghaidh bradán agus bric gheala,

iii.

cainníochtaí bliantúla gabhála de réir céim saoil le haghaidh eascann.

2.2.

A mhéid a bhaineann le hiascaigh áineasa, cuirfidh na Ballstáit scéimeanna samplála ilspeicis atá láidir ó thaobh staidrimh de chun feidhme, ar scéimeanna iad lena gcumasaítear cainníochtaí gabhála a mheas le haghaidh stoc a chomhaontófar ar an leibhéal réigiúnach, i gcomhréir le riachtanais na n-úsáideoirí deiridh ábhartha. I gcás inarb amhlaidh nach ann do scéimeanna den sórt sin, baileoidh na Ballstáit sonraí lena gcumasófar cainníochtaí gabhála a mheas le haghaidh na speiceas agus na limistéar a liostaítear i dTábla 4.

I gcás ina ndéanfaidh gabhálacha áineasa difear d’fhorbairt stoc éisc, déanfaidh na Ballstáit sampláil bhitheolaíoch i gcomhréir le riachtanais úsáideoirí deiridh, mar a chomhaontófar ar leibhéal an réigiúin mhuirí.

2.3.

Ina theannta sin:

a)

i gcás bradán agus breac geal, baileofar sonraí faoi fhlúirse na ngealóg agus na muóg agus faoin líon iasc aonair éiritheach in aibhneacha.

b)

i gcás eascann, baileofar sonraí faoi na nithe seo a leanas in aon ghnáthóg ábhartha mhuirí nó aon ghnáthóg ábhartha uisce intíre i ndobharlach amháin ar a laghad in aghaidh an aonaid bhainistíochta eascann: flúirse na n-iasc óg inghafa, flúirse an stoic sheasta (eascann bhuí), agus líon, meáchan agus cóimheas gnéis na n-eascann geal atá ar imirce le sruth.

Is ar an leibhéal réigiúnach, ag brath ar riachtanais úsáideoirí deiridh, a dhéanfar sainiú agus comhordú ar ainmniú na ndobharlach, lena n-áirítear aibhneacha, ar roghnú na n-athróg a bhaineann le stoc atá le bailiú agus a bhfuil faireachán le déanamh orthu, agus ar an minicíocht samplála le haghaidh bradán, bric gheala agus eascann. I gcás inarb amhlaidh nach ann d’aon chomhordú réigiúnach, bunóidh na Ballstáit scéimeanna samplála náisiúnta a bheidh bunaithe ar riachtanais úsáideoirí deiridh.

3.   Sonraí faoi ghníomhaíocht shoithí iascaireachta an Aontais (9) laistigh d’uiscí an Aontais agus lasmuigh díobh

3.1.

Cumhdófar sna sonraí na hathróga a léirítear i dTábla 6 ar an leibhéal geografach ábhartha is lú de réir cuid chabhlaigh (Tábla 8) agus leibhéal iascaigh 6 (Tábla 5). Déanfar sonraí den sórt sin a thaifeadtar, a thuairiscítear agus a tharchuirtear faoi Rialachán (CE) Uimh. 1224/2009, lena n-áirítear sonraí suímh, amhail sonraí VMS (10) nó AIS (11), a chur ar fáil i bhfoirm phríomhúil do na hinstitiúidí náisiúnta a bhfuil pleananna oibre náisiúnta á gcur chun feidhme acu. I gcás inarb amhlaidh nach mbeidh aon oibleagáid ann faoi Rialachán (CE) Uimh. 1224/2009 na sonraí sin a thaifeadadh, nó i gcás inarb amhlaidh nach gcomhlíonfar leis na sonraí sin riachtanais chumhdaigh, taifigh agus/nó cháilíochta na n-úsáideoirí deiridh, cuirfear modhanna samplála iomchuí eile i bhfeidhm.

3.2.

Sna sonraí faoi iascaigh thráchtála uisce intíre le haghaidh eascann cumhdófar na hathróga a léirítear i dTábla 6. Déanfar sonraí a thaifeadfar faoi Airteagal 10 de Rialachán (CE) Uimh. 1100/2007 a chur ar fáil i bhfoirm phríomhúil do na hinstitiúidí náisiúnta a bhfuil pleananna oibre náisiúnta á gcur chun feidhme acu. I gcás inarb amhlaidh nach mbeidh aon oibleagáid ann faoi Rialachán (CE) Uimh. 1100/2007 na sonraí sin a thaifeadadh, nó i gcás inarb amhlaidh nach gcomhlíonfar leis na sonraí sin riachtanais chumhdaigh, taifigh agus/nó cháilíochta na n-úsáideoirí deiridh, cuirfear modhanna samplála iomchuí eile i bhfeidhm.

4.   Sonraí faoin tionchar a imríonn iascaigh an Aontais ar acmhainní bitheolaíocha muirí agus éiceachórais mhuirí laistigh d’uiscí an Aontais agus lasmuigh díobh araon

4.1.

Baileofar sonraí faoi na cásanna uile (meáchan na n-iasc aonair agus/nó an líon iasc aonair in aghaidh an speicis ar a laghad, ag brath ar an aonad iomchuí le haghaidh speiceas ar leith) ina ghabhtar de thaisme éin mhara, mamaigh, reiptílí agus éisc faoi chosaint, dá dtagraítear i reachtaíocht an Aontais agus faoi chomhaontuithe idirnáisiúnta, lena n-áirítear iad sin a shonraítear i dTábla 2, agus speicis inveirteabracha bheantacha a shainaithnítear mar tháscaire (12) VME speicis (13). Taifeadfar sonraí den sórt sin le linn turais bhreathnóirí eolaíocha ar shoithí iascaireachta, nó taifeadfaidh na hiascairí iad féin sonraí den sórt sin, trí úsáid a bhaint as logleabhair nó as modhanna iomchuí eile. I gcás ina mbeidh na sonraí sin neamhleor le haghaidh riachtanais úsáideoirí deiridh, bainfear úsáid as modhanna agus barúlacha comhlántacha eile, bunaithe ar an eolas eolaíoch atá ar fáil, lena n-áirítear measúnuithe riosca.

4.2.

Maidir leis na sonraí a theastaíonn chun measúnú a dhéanamh ar an tionchar a imríonn iascaigh ar ghnáthóga muirí agus ar speicis a thaifeadtar faoi Rialachán (CE) Uimh. 1224/2009 agus faoi reachtaíocht ábhartha eile AE, cuirfear iad ar fáil, ar leibhéal iomchuí comhiomlánaithe, do na hinstitiúidí náisiúnta a bhfuil na pleananna oibre náisiúnta á gcur chun feidhme acu. I gcás nach mbeidh aon oibleagáid ann faoi Rialachán (CE) Uimh. 1224/2009 na sonraí sin a thaifeadadh, nó i gcás nach gcomhlíonfar leis na sonraí sin riachtanais chumhdaigh, taifigh agus/nó cháilíochta na n-úsáideoirí deiridh, ba cheart modhanna samplála iomchuí eile a chur i bhfeidhm, lena n-áirítear modhanna a chinnfear trí bhíthin staidéir spriocdhírithe.

4.3.

Áireofar sampláil ghoile agus anailís ghoile leis na sonraí a bhaileofar faoin tionchar a imríonn gníomhaíochtaí iascaireachta ar bhia-eangacha.

5.   Sonraí socheacnamaíocha faoi iascaigh

5.1.

Baileofar sonraí eacnamaíocha faoi gach soitheach gníomhach agus neamhghníomhach a liostaítear i gClár Cabhlaigh Iascaireachta an Aontais (14) an 31 Nollaig den bhliain tuairiscithe agus faoi gach soitheach eile a mbeidh iascaireacht déanta aige ar feadh aon lae amháin ar a laghad le linn na bliana tuairiscithe. A mhéid a bhaineann le soithí gníomhacha, cumhdófar sna sonraí a bhaileofar na hathróga a léirítear i dTábla 7 de réir na deighilte cabhlaigh a léirítear i dTábla 8 agus de réir na bhfor-réigiún a shainítear i dTábla 2 de Chaibidil III san Iarscríbhinn a ghabhann le Cinneadh Cur Chun Feidhme (AE) 2021/1168. I gcás soithí neamhghníomhacha, baileofar sonraí faoi luach caipitil agus faoi chostas caipitil.

Baileofar sonraí eacnamaíocha go bliantúil.

Féadfar sonraí faoi athróga eacnamaíocha a chomhiomlánú ar chúiseanna rúndachta nó i gcás inar gá déanamh amhlaidh chun plean samplála atá fónta ó thaobh staidrimh de a dhearadh. Beidh comhiomlánú den sórt sin comhsheasmhach le himeacht ama.

5.2.

Cumhdófar sna sonraí sóisialta na hathróga a léirítear i dTábla 9 agus baileofar iad gach 3 bliana dar tús 2017, atá ar an gcéad bhliain sonraí tagartha.

6.   Sonraí socheacnamaíocha agus comhshaoil faoin dobharshaothrú

6.1.

Baileofar sonraí eacnamaíocha faoi gach fiontar a sainmhínítear a bpríomhghníomhaíocht de réir chód 03.21, “dobharshaothrú muirí”, agus chód 03.22, “dobharshaothrú fionnuisce”, den Aicmiú Staidrimh Gníomhaíochtaí Eacnamaíocha san Aontas Eorpach (NACE). Cumhdófar sna sonraí a bhaileofar na hathróga eacnamaíocha a léirítear i dTábla 10 de réir na deighilte earnála a leagtar amach i dTábla 11.

Baileofar sonraí eacnamaíocha go bliantúil.

Féadfar sonraí faoi athróga eacnamaíocha a chomhiomlánú ar chúiseanna rúndachta nó i gcás inar gá déanamh amhlaidh chun plean samplála atá fónta ó thaobh staidrimh de a dhearadh. Beidh comhiomlánú den sórt sin comhsheasmhach le himeacht ama.

6.2.

Cumhdófar sna sonraí sóisialta na hathróga a léirítear i dTábla 9 agus baileofar iad gach 3 bliana dar tús 2017, atá ar an gcéad bhliain sonraí tagartha.

6.3.

Maidir le sonraí comhshaoil a cheanglaítear faoi reachtaíocht ábhartha AE agus faoi reachtaíocht náisiúnta, amhail sonraí faoi cháilíocht an uisce, faoi éalú éisc, faoi úsáid antaibheathach agus cógas eile agus faoi stádas galair, cuirfear iad ar fáil do na hinstitiúidí náisiúnta a bhfuil na pleananna oibre náisiúnta á gcur chun feidhme acu.

7.   Sonraí socheacnamaíocha faoin earnáil próiseála éisc

De bhreis agus de bharr ar na sonraí a fhoilsíonn Eurostat agus a bhailíonn na Ballstáit i gcomhréir leis an Rialachán maidir le Staidreamh Gnó Eorpach agus le Rialachán (CE) Uimh. 223/2009 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle (15), féadfaidh na Ballstáit sonraí socheacnamaíocha breise a bhailiú faoin earnáil próiseála éisc.

Tábla 1 (Táblaí 1A, B agus C roimhe seo)

Speicis agus limistéir in uiscí an Aontais, i ngach réigiún muirí faoi eagraíochtaí réigiúnacha um bainistíocht iascaigh (RFMOnna) agus faoi Chomhaontuithe Comhpháirtíochta maidir le hIascaigh Inbhuanaithe (SFPAnna) agus sna Réigiúin is Forimeallaí  (16)

Réigiún

Muir Bhailt

Limistéar

Muir Bhailt (limistéir ICES 3b-d, limistéar FAO 27)

RCG

Muir Bhailt

Speiceas (ainm coitianta)

Speiceas (ainm eolaíoch)

Limistéar ICES

Eascann Eorpach

Anguilla anguilla

22-32

Scadán

Clupea harengus

22-24; 25-27, 28.2, 29, 32; 28.1; 30-31

Pollán

Coregonus albula

22-32

Iasc geal coiteann/iasc geal géarshocach

Coregonus lavaretus

3d

Trosc

Gadus morhua

22-24; 25-32

Daba

Limanda limanda

22-32

Péirse

Perca fluviatilis

3d

Leith

Platichthys flesus

22-32

Leathóg

Pleuronectes platessa

21-23; 24-32

Bradán

Salmo salar

22-31; 32

Breac geal

Salmo trutta

22-32

Liúsphéirse

Sander lucioperca

3d

Turbard

Scophthalmus maximus

22-32

Broit

Scophthalmus rhombus

22-32

Sól

Solea solea

20-24

Salán

Sprattus sprattus

22-32

 

Réigiún

An Mhuir Thuaidh agus an tArtach Thoir

Limistéar

An tArtach Thoir, an Mhuir Ioruach agus Muir Barents (Limistéir ICES 1, 2, limistéar FAO 27)

RCG

An tAtlantach Thuaidh, an Mhuir Thuaidh agus an tArtach Thoir

Speiceas (ainm coitianta)

Speiceas (ainm eolaíoch)

Limistéar ICES

Eascann Eorpach

Anguilla anguilla

1, 2

Airgintín mór

Argentina silus

1, 2, 5a, 14

Torsca

Brosme brosme

1, 2

Scadán

Clupea harengus

1, 2

Trosc

Gadus morhua

1, 2

Gearrthóir

Galeorhinus galeus

1, 2

Daba gorm

Hippoglossoides platessoides

1, 2

Caibeallán

Mallotus villosus

1, 2

Cadóg

Melanogrammus aeglefinus

1, 2

Faoitín gorm

Micromesistius poutassou

1, 2

Langa gorm

Molva dypterygia

2

Langa

Molva molva

1, 2

Scoirneach

Mustelus spp.

1, 2, 14

Séacla Artach

Pandalus borealis

1, 2

Glasán

Pollachius virens

1, 2

Haileabó Graonlannach

Reinhardtius hippoglossoides

1, 2

Bradán

Salmo salar

1, 2

Breac geal

Salmo trutta

1, 2

Ronnach

Scomber scombrus

2

Péirse dhomhainmhara

Sebastes mentella

1, 2

Péirse mhara

Sebastes norvegicus

1, 2

Fíogach gobach

Squalus acanthias

Gach limistéar

Bolmán

Trachurus trachurus

2a

 

Réigiún

An Mhuir Thuaidh agus an tArtach Thoir

Limistéar

An Mhuir Thuaidh agus Muir nIocht Thoir (limistéir ICES 3a, 4 agus 7d, limistéar FAO 27)

RCG

An tAtlantach Thuaidh, an Mhuir Thuaidh agus an tArtach Thoir

Speiceas (ainm coitianta)

Speiceas (ainm eolaíoch)

Limistéar ICES

Corr ghainimh

Ammodytidae

3a, 4

Cat mara

Anarhichas spp.

4

Eascann Eorpach

Anguilla anguilla

3a, 4, 7d

Airgintín mór

Argentina silus

3a, 4

Airgintín

Argentina spp.

4

Cnúdán dearg

Aspitrigla cuculus

3a

Torsca

Brosme brosme

3a, 4

Scadán

Clupea harengus

3a, 4, 7d

Gránádóir cruinnsocach

Coryphaenoides rupestris

3a

Séacla coiteann

Crangon crangon

4, 7d

Doingean mara

Dicentrarchus labrax

4, 7d

Cnúdán glas

Eutrigla gurnardus

3a, 4

Trosc

Gadus morhua

3aN; 3aS; 4, 7d

Gearrthóir

Galeorhinus galeus

3a, 4, 7d

Leathóg bhán

Glyptocephalus cynoglossus

3a, 4

Péirse mhara an bhoilg dhuibh

Helicolenus dactylopterus

4

Scoilteán na gceithre shúil

Lepidorhombus boscii

4, 7d

Scoilteán

Lepidorhombus whiffiagonis

4, 7d

Roc na súl dubh

Leucoraja naevus

3a, 4

Daba

Limanda limanda

3a, 4, 7d

Láimhíneach an bhoilg dhuibh

Lophius budegassa

4, 7d

Láimhíneach

Lophius piscatorius

4

Gránádóir ceanngharbh

Macrourus berglax

4

Cadóg

Melanogrammus aeglefinus

3a, 4

Faoitín

Merlangius merlangus

3a, 4, 7d

Colmóir

Merluccius merluccius

3a, 4, 7

Faoitín gorm

Micromesistius poutassou

3a, 4, 7d

Leathóg mhín

Microstomus kitt

4, 7d

Langa gorm

Molva dypterygia

3a, 4

Langa

Molva molva

3a, 4

Milléad dearg

Mullus barbatus

4, 7d

Iasc gabhair

Mullus surmuletus

4, 7d

Scoirneach

Mustelus spp.

3a, 4, 7d

Gliomach na hIorua

Nephrops norvegicus

Uiscí an Aontais i limistéir 3a, 4 agus 2a

Séacla Artach

Pandalus borealis

Uiscí an Aontais i limistéir 3a, 4 agus 2a; 4 uisce de chuid na hIorua laisteas de 62°T

Muirín mór

Pecten maximus

4, 7d

Colmóir gabhlach mór

Phycis blennoides

4

Colmóir gabhlach

Phycis phycis

4

Leith

Platichthys flesus

4

Leathóg

Pleuronectes platessa

3aN; 3aS; 4, 7d

Glasán

Pollachius virens

3a, 4

Turbard

Scophthalmus maximus

3a, 4, 7d

Roc fionn

Raja brachyura

4a, 4c, 7d

Roc garbh

Raja clavata

3a, 4, 7d

Roc mionsúileach

Raja microocellata

7de

Roc mín

Raja montagui

3a, 4, 7d

Roc dústríoctha

Raja undulata

7de

Gach sciata agus roc

Rajidae

3a

Haileabó Graonlannach

Reinhardtius hippoglossoides

4

Bradán

Salmo salar

3a, 4, 7d

Breac geal

Salmo trutta

3a, 4, 7d

Ronnach

Scomber scombrus

3a, 4, 7d

Broit

Scophthalmus rhombus

3a, 4, 7d

Fíogach beag

Scyliorhinus canicula

3a, 4, 7d

Sól

Solea solea

Uiscí an Aontais i limistéir 2a, 3a agus 4; 7d

Salán

Sprattus sprattus

Uiscí an Aontais i limistéir 2a, 3a agus 4; 7d

Fíogach gobach

Squalus acanthias

Gach limistéar

Bolmán

Trachurus trachurus

Uiscí an Aontais i limistéir 4b, 4c agus 7d

Cnúdán gorm

Trigla lucerna

4

Trosc Ioruach

Trisopterus esmarki

3a, 4

Deoraí

Zeus faber

4, 7d

 

Réigiún

An tAtlantach Thoir Thuaidh

Limistéar

An tAtlantach Thoir Thuaidh agus Muir nIocht Thiar (Limistéir ICES 5, 6, 7 (seachas 7d), 8, 9, 10, 12 agus 14, limistéar FAO 27)

RCG

An tAtlantach Thuaidh, an Mhuir Thuaidh agus an tArtach Thoir

Speiceas (ainm coitianta)

Speiceas (ainm eolaíoch)

Limistéar ICES

Cluaisín

Aequipecten opercularis

7

Slimcheann Baird

Alepocephalus bairdii

6, 12

Corr ghainimh

Ammodytidae

6a

Eascann Eorpach

Anguilla anguilla

Gach limistéar

Scabaird dhubh

Aphanopus carbo

5, 6, 7, 12; 9, 10, 13

Catsúiligh dhomhainmhara

Apristurus spp.

5, 6, 7, 8, 9, 10

Airgintín mór

Argentina silus

5, 6, 7

Scáiliasc Atlantach

Argyrosomus regius

Gach limistéar

Cnúdán dearg

Aspitrigla cuculus

Gach limistéar

Alfainsíní

Beryx spp.

3-14

Torsca

Brosme brosme

5, 6, 7

Portán dearg

Cancer pagurus

Gach limistéar

Torciasc

Capros aper

6, 7, 8

Siorc slogach

Centrophorus spp.

5, 6, 7, 8, 9, 10

Fíogach Portaingéalach

Centroscymnus coelolepis

5, 6, 7, 8, 9, 10

Fíogach slim socfhada

Centroscymnus crepidater

5, 6, 7, 8, 9, 10

Fíogach dubh

Centroscyllium fabricii

5, 6, 7, 8, 9, 10

Siorc rufach

Chlamydoselachus anguineus

5, 6, 7, 8, 9, 10

Scadán

Clupea harengus

5a; 5b, 6b; 7aN; 6a, 7bc; 7aS, 7gh, 7jk

Eascann choncair

Conger conger

Gach limistéar

Gránádóir cruinnsocach

Coryphaenoides rupestris

5b, 6, 7; 8, 9, 10, 12, 14

Siorc eite eitleoige

Dalatias licha

Gach limistéar

Roc nimhe coiteann

Dasyatis pastinaca

7, 8

Fíogach éansocach

Deania calcea

5, 6, 7, 9, 10, 12

Doingean mara

Dicentrarchus labrax

Gach limistéar

Sól dinge

Dicologlossa cuneata

8c, 9

Scolabard

Dipturus batis, Dipturis intermedius

6, 7a, 7e-k; 8, 9a

Ainseabhaí

Engraulis encrasicolus

8; 9, 10

Lóchrannsiorc mór

Etmopterus princeps

5, 6, 7, 8, 9, 10

Siorc slimbhoilg

Etmopterus spinax

6, 7, 8; 9, 10

Cnúdán glas

Eutrigla gurnardus

7de

Trosc

Gadus morhua

5b; 6a; 6b; 7a; 7b, 7c, 7e-k, 8, 9, 10; 5, 14

Gearrthóir

Galeorhinus galeus

5-10, 12

Catsúileach béaldubh

Galeus melastomus

6, 7; 8, 9a

Catsúileach luiche

Galeus murinus

5, 6, 7, 8, 9, 10

Leathóg bhán

Glyptocephalus cynoglossus

6, 7

Siorc liath

Hexanchus griseus

5, 6, 7, 8, 9, 10

Gormbhéal

Helicolenus dactylopterus

Gach limistéar

Haileabó an Atlantaigh

Hippoglossus hippoglossus

5, 14

Gliomach

Homarus gammarus

Gach limistéar

Gainneachán flannbhuí

Hoplostethus atlanticus

Gach limistéar

Scabaird airgid

Lepidopus caudatus

9a

Scoilteán na gceithre shúil

Lepidorhombus boscii

8c, 9a

Scoilteán

Lepidorhombus whiffiagonis

6; 7, 8abd; 8c, 9a

Roc gainmheach

Leucoraja circularis

6, 7

Roc úcaire

Leucoraja fullonica

6, 7

Roc na súl dubh

Leucoraja naevus

6, 7, 8ab; 8c; 9a

Daba

Limanda limanda

7a, 7f-h; 7e

Máthair shúigh

Loligo vulgaris

Gach limistéar

Láimhíneach an bhoilg dhuibh

Lophius budegassa

6; 7b-k, 8abd; 8c, 9a

Láimhíneach

Lophius piscatorious

6; 5b, 12, 14; 7, 8abd; 8c, 9a

Gránádóir ceanngharbh

Macrourus berglax

8, 9, 10, 12, 14

Portán faoilinne

Maja brachydactyla

5, 6, 7

Caibeallán

Mallotus villosus

14

Cadóg

Melanogrammus aeglefinus

5b, 6a; 6b, 12, 14; 7a; 7b-k, 8, 9, 10

Faoitín

Merlangius merlangus

8, 9, 10; 5b, 6, 12, 14; 7a; 7b-k

Colmóir

Merluccius merluccius

5b, 6, 7, 12, 14; 8abde; 8c, 9, 10

Sól dinge

Microchirus variegatus

Gach limistéar

Faoitín gorm

Micromesistius poutassou

1-9, 12, 14

Leathóg mhín

Microstomus kitt

Gach limistéar

Langa gorm

Molva dypterygia

5b, 6, 7; 12 uisce idirnáisiúnta

Langa Spáinneach

Molva macrophthalma

10

Langa

Molva molva

5; 6-14

Iasc gabhair

Mullus surmuletus

Gach limistéar

Scoirneach ballach

Mustelus asterias

6, 7, 8, 9

Scoirneach

Mustelus mustelus

6, 7, 8, 9

Scoirneach dúbhallach

Mustelus punctulatus

6, 7, 8, 9

Scoirneach

Mustelus spp.

5-10, 12, 14

Gliomach na hIorua

Nephrops norvegicus

5b, 6; 7; 8abde; 8c; 9

Ochtapas coiteann

Octopus vulgaris

Gach limistéar

Garbhshiorc seol-eiteach

Oxynotus paradoxus

5, 6, 7, 8, 9, 10

Deargán

Pagellus bogaraveo

6, 7, 8; 9; 10

Séacla Artach

Pandalus borealis

5, 14

Séaclaí bándearga

Pandalus spp.

5, 14

Rós-séacla domhainmhara

Parapenaeus longirostris

9a

Muirín

Pecten maximus

6, 7

Colmóir gabhlach mór

Phycis blennoides

Gach limistéar

Colmóir gabhlach

Phycis phycis

Gach limistéar

Leathóg

Pleuronectes platessa

5b, 6, 12, 14; 7a; 7bc; 7de; 7fg; 7h-k; 8, 9, 10

Mangach

Pollachius pollachius

5b, 6, 12, 14; 7; 8abde; 8c; 9, 10

Glasán

Pollachius virens

5b, 6, 12, 14; 7, 8, 9, 10

Breac raice

Polyprion americanus

10

Roc fionn

Raja brachyura

4a, 6; 7a, 7fg; 7e; 9a

Roc garbh

Raja clavata

6; 7a, 7fg; 7e; 8; 9a; 10, 12

Roc mionsúileach

Raja microocellata

7de; 7fg

Roc mín

Raja montagui

6, 7b, 7j; 7a, 7e-h; 8; 9a

Roc dústríoctha

Raja undulata

7b, 7j; 7de; 8ab; 8c; 9a

Haileabó Graonlannach

Reinhardtius hippoglossoides

5a, 14; 5b, 6

Sciata bán

Rostroraja alba

Gach limistéar

Bradán

Salmo salar

Gach limistéar

Breac geal

Salmo trutta

Gach limistéar

Sairdín

Sardina pilchardus

8abd; 8c, 9a

Ronnach buí

Scomber colias

8, 9, 10

Ronnach

Scomber scombrus

5, 6, 7, 8, 9

Turbard

Scophthalmus maximus

Gach limistéar

Broit

Scophthalmus rhombus

Gach limistéar

Fíogach beag

Scyliorhinus canicula

6, 7a-c, 7e-j; 8abd; 8c, 9a

Fíogach mór

Scyliorhinus stellaris

6, 7

Fíogach scianfhiacaile

Scymnodon ringenes

5, 6, 7, 8, 9, 10

Péirse dhomhainmhara

Sebastes mentella

5, 12, 14 (peiligeach éadomhain); 5, 12, 14 (peiligeach domhain); 5, 14 (speicis ghrinnill)

Péirse mhara

Sebastes norvegicus

5, 14

Cudal

Sepia officinalis

Gach limistéar

Sól

Solea solea

5b, 6, 12, 14; 7a; 7bc; 7d; 7e; 7fg; 7hjk; 8ab; 8cde, 9, 10

Siorc beagcheannach

Somniosus microcephalus

Gach limistéar

Garbhánaigh

Sparidae

Gach limistéar

Fíogach gobach

Squalus acanthias

Gach limistéar

Bolmán na Meánmhara

Trachurus mediterraneus

8, 9

Bolmán gorm

Trachurus picturatus

8, 9, 10

Bolmán

Trachurus trachurus

4a, 5b, 6a, 7a-c, 7e-k, 8; 9a

Troscán stopóige

Trisopterus spp.

Gach limistéar

Deoraí

Zeus faber

Gach limistéar

 

Réigiún

An Mheánmhuir agus an Mhuir Dhubh

Limistéar

An Mheánmhuir agus an Mhuir Dhubh (FLGanna GFCM 1-29, limistéar FAO 37)

RCG

An Mheánmhuir agus an Mhuir Dhubh

Speiceas (ainm coitianta)

Speiceas (ainm eolaíoch)

Foréigiún GFCM

Sead phontach

Alosa immaculata

FLGanna 28-29

Eascann Eorpach

Anguilla anguilla

FLGanna 1-27

Mac siobháin trédhearcach

Aphia minuta

FLGanna 9, 10, 16 agus 19

Séacla mór dearg

Aristaeomorpha foliacea

FLGanna 1-16, 19-21 agus 22-27

Séacla dearg

Aristeus antennatus

FLGanna 1-16, 19-21 agus 22-27

Smealt gainimh

Atherina spp.

FLGanna 9, 10, 16 agus 19

Bóg

Boops boops

FLGanna 1-27

Portán gorm

Callinectes sapidus

FLGanna 8-10, 11.2, 12-16, 18-21

Maighdeog riabhach

Chamelea gallina

FLGanna 17-18

Coiréalach dearg

Corallium rubrum

FLGanna 1-27

Dorád

Coryphaena hippurus

FLGanna 12-27

Doingean mara

Dicentrarchus labrax

FLGanna 1-27

Garbhánach fáinneach

Diplodus annularis

FLGanna 12-16, 19-21

Ochtapas adharcach

Eledone cirrhosa

FLGanna 1-23

Ochtapas muscach

Eledone moschata

FLGanna 8-23

Ainseabhaí

Engraulis encrasicolus

FLGanna 1-29

Cnúdán glas

Eutrigla gurnardus

FLGanna 13-16, 18-23

Catsúileach an bhéil dhuibh

Galeus melastomus

FLGanna 1-11

Scuid

Illex spp., Todarodes spp.

FLGanna 1-27

Iasc bolgach airgintíneach

Lagocephalus sceleratus

FLGanna 1-27

Máthair shúigh

Loligo vulgaris

FLGanna 1-27

Láimhíneach an bhoilg dhuibh

Lophius budegassa

FLGanna 1-16, 19-21; 22-23

Láimhíneach

Lophius piscatorius

FLGanna 1-16, 18-23

Faoitín

Merlangius merlangus

FLGanna 28-29

Colmóir

Merluccius merluccius

FLGanna 1-27

Faoitín gorm

Micromesistius poutassou

FLGanna 1-11, 22-23

Milléid ghlasa

Mugilidae

FLGanna 8-10, 11.2, 12-23

Milléad dearg

Mullus barbatus

FLGanna 1-29

Iasc gabhair

Mullus surmuletus

FLGanna 1-16, 19-21 agus 22-27

Gliomach na hIorua

Nephrops norvegicus

FLGanna 1-21

Ochtapas coiteann

Octopus vulgaris

FLGanna 1-27

Deargán

Pagellus bogaraveo

FLGanna 1-11

Garbhánach coiteann

Pagellus erythrinus

FLGanna 1-27

Cloicheán caramóiteach

Penaeus kerathurus

FLGanna 22-23

Rós-séacla domhainmhara

Parapenaeus longirostris

FLGanna 1-27

Portán gorm

Portunus segnis

FLGanna 8-10, 11.2, 12-16, 18-21

Dragainéad coiteann

Pterois miles

FLGanna 1-27

Roc réaltach Meánmhuirí

Raja asterias

FLGanna 1-11

Roc garbh

Raja clavata

FLGanna 1-16, 19-21

Cuachma fhéitheach

Rapana venosa

FLGanna 28-29

Sairdín

Sardina pilchardus

FLGanna 1-27

Mionsairdín cruinn

Sardinella aurita

FLGanna 1-16, 19-21 agus 22-27

Laghairtiasc

Saurida lessepsianus

FLGanna 22-27

Laghairtiasc mórghainneach

Saurida undosquamis

FLGanna 22-27

Turbard

Scophthalmus maximus

FLGanna 28-29

Ronnach buí

Scomber colias

FLGanna 1-11, 22-27

Ronnach

Scomber scombrus

FLGanna 1-16, 19-21

Gach siorc, roc agus sciata tráchtála (4)

Selachii, Rajidae

FLGanna 1-29

Cudal

Sepia officinalis

FLGanna 1-21

Iasc coinín breacdhorcha

Siganus luridus

FLGanna 22-27

Iasc coinín marmartha

Siganus rivulatus

FLGanna 22-27

Sól

Solea solea (Solea vulgaris)

FLGanna 17-18, 22-27

Garbhánach órcheannach

Sparus aurata

FLGanna 7, 22-23

Baracúdach Eorpach

Sphyraena sphyraena

FLGanna 12-16, 19-21

Spicara

Spicara smaris

FLGanna 17-18, 22-27

Salán Eorpach

Sprattus sprattus

FLGanna 28-29

Fíogach gobach

Squalus acanthias

FLGanna 28-29

Scuillid mhaintise

Squilla mantis

FLGanna 17-18

Bolmán na Meánmhara

Trachurus mediterraneus

FLGanna 1-29

Bolmán gorm

Trachurus picturatus

FLGanna 1-11

Bolmán an Atlantaigh

Trachurus trachurus

FLGanna 1-29

Miontrosc

Trisopterus minutus

FLGanna 1-29

Breallaigh

Veneridae

FLGanna 6, 13-21

 

Réigiún

Na réigiúin is forimeallaí

Limistéar

Uiscí an Aontais Eorpaigh mórthimpeall na nAsór (limistéar FAO 27.10.a.2), Maidéara agus na nOileán Canárach (limistéar FAO 34.1.2)

RCG

ceann ar bith

Speiceas (ainm coitianta)

Speiceas (ainm eolaíoch)

 

Bairnigh

Patellidae

Limistéar Eacnamaíoch Eisiach na nAsór, Limistéar Eacnamaíoch Eisiach na nOileán Canárach/Mhaidéara

Sairdín

Sardina pilchardus

Limistéar Eacnamaíoch Eisiach na nAsór, Limistéar Eacnamaíoch Eisiach na nOileán Canárach/Mhaidéara

Mionsairdín cruinn

Sardinella aurita

Limistéar Eacnamaíoch Eisiach na nOileán Canárach/Mhaidéara

Mionsairdín Maidéarach

Sardinella maderensis

Limistéar Eacnamaíoch Eisiach na nAsór

Iasc pearóide

Sparisoma cretense

Limistéar Eacnamaíoch Eisiach na nAsór, Limistéar Eacnamaíoch Eisiach na nOileán Canárach/Mhaidéara

 

Réigiún

Na réigiúin is forimeallaí

Limistéar

Uiscí an Aontais Eorpaigh timpeall Ghuáin na Fraince, Martinique agus Oileáin Guadalúip (limistéar FAO 31)

RCG

ceann ar bith

Speiceas (ainm coitianta)

Speiceas (ainm eolaíoch)

 

Cat mara bog-cheannach

Amphiarius rugispinis

Limistéar Eacnamaíoch Eisiach Ghuáin na Fraince

Cat mara piraíba

Brachyplatystoma filamentosum

Limistéar Eacnamaíoch Eisiach Ghuáin na Fraince

Bolmán crevalle

Caranx hippos

Limistéar Eacnamaíoch Eisiach Ghuáin na Fraince

Snúic(= Róbalónna) nach n-áirítear in áit eile

Centropomus spp.

Limistéar Eacnamaíoch Eisiach Ghuáin na Fraince

Lagiasc acoupa

Cynoscion acoupa

Limistéar Eacnamaíoch Eisiach Ghuáin na Fraince

Lagiasc beagfhiaclach

Cynoscion steindachneri

Limistéar Eacnamaíoch Eisiach Ghuáin na Fraince

Lagiasc glas

Cynoscion virescens

Limistéar Eacnamaíoch Eisiach Ghuáin na Fraince

Garúpach Góiliat Atlantach

Epinephelus itajara

Limistéar Eacnamaíoch Eisiach Ghuáin na Fraince

Gramhsaire torroto

Genyatremus luteus

Limistéar Eacnamaíoch Eisiach Ghuáin na Fraince

Tríearrach Atlantach

Lobotes surinamensis

Limistéar Eacnamaíoch Eisiach Ghuáin na Fraince

Sclamhaire dearg deisceartach

Lutjanus purpureus

Limistéar Eacnamaíoch Eisiach Ghuáin na Fraince

Rí-lagiasc

Macrodon ancylodon

Limistéar Eacnamaíoch Eisiach Ghuáin na Fraince

Tarpán

Megalops atlanticus

Limistéar Eacnamaíoch Eisiach Ghuáin na Fraince

Séacla donn deisceartach

Penaeus subtilis

Limistéar Eacnamaíoch Eisiach Ghuáin na Fraince

Grágaire geal Deas-Mheiriceánach

Plagioscion squamosissimus

Limistéar Eacnamaíoch Eisiach Ghuáin na Fraince

Cat mara buí-eiteach

Sciades parkeri

Limistéar Eacnamaíoch Eisiach Ghuáin na Fraince

Cat mara na croise céasta

Sciades proops

Limistéar Eacnamaíoch Eisiach Ghuáin na Fraince

Ronnaigh nach n-áirítear in áit eile

Scomberomorus spp.

Limistéar Eacnamaíoch Eisiach Ghuáin na Fraince

Iasc bó criathraithe

Acanthostracion polygonius

Limistéar Eacnamaíoch Eisiach Ghuadalúip agus Martinique

Iasc bó ceithre-adharcach

Acanthostracion quadricornis

Limistéar Eacnamaíoch Eisiach Ghuadalúip agus Martinique

Earrspíonach mara

Acanthurus bahianus

Limistéar Eacnamaíoch Eisiach Ghuadalúip agus Martinique

Dochtúir-iasc

Acanthurus chirurgus

Limistéar Eacnamaíoch Eisiach Ghuadalúip agus Martinique

Iasc líomhánach breactha

aluterus scriptus

Limistéar Eacnamaíoch Eisiach Ghuadalúip agus Martinique

Gramhsaire dubh Margate

Anisotremus surinamensis

Limistéar Eacnamaíoch Eisiach Ghuadalúip agus Martinique

Roic nach n-áirítear in áit eile

Batoidimorpha (Hypotremata)

Limistéar Eacnamaíoch Eisiach Ghuadalúip agus Martinique

Iasc truicir banríona

Balistes vetula

Limistéar Eacnamaíoch Eisiach Ghuadalúip agus Martinique

Garbhánach gorm

Calamus bajonado

Limistéar Eacnamaíoch Eisiach Ghuadalúip agus Martinique

Iasc líomhánach bánbhallach Meiriceánach

Cantherhines macrocerus

Limistéar Eacnamaíoch Eisiach Ghuadalúip agus Martinique

Iasc truicir mara

Canthidermis sufflamen

Limistéar Eacnamaíoch Eisiach Ghuadalúip agus Martinique

Bolmán buí

Caranx bartholomaei

Limistéar Eacnamaíoch Eisiach Ghuadalúip agus Martinique

Bolmán bréige mórshúileach

Caranx latus

Limistéar Eacnamaíoch Eisiach Ghuadalúip agus Martinique

Seac barra

Caranx ruber

Limistéar Eacnamaíoch Eisiach Ghuadalúip agus Martinique

Coinín mara cródhearg

Cephalopholis cruentata

Limistéar Eacnamaíoch Eisiach Ghuadalúip agus Martinique

Coinín mara dath-athraitheach

Cephalopholis fulva

Limistéar Eacnamaíoch Eisiach Ghuadalúip agus Martinique

Garúpach carraige

Epinephelus adscensionis

Limistéar Eacnamaíoch Eisiach Ghuadalúip agus Martinique

Garúpach carraige dearg

Epinephelus guttatus

Limistéar Eacnamaíoch Eisiach Ghuadalúip agus Martinique

Garúpach Nassau

Epinephelus striatus

Limistéar Eacnamaíoch Eisiach Ghuadalúip agus Martinique

Sclamhaire sramshúileach

Etelis oculatus

Limistéar Eacnamaíoch Eisiach Ghuadalúip agus Martinique

Gramhsaire caesair

Haemulon carbonarium

Limistéar Eacnamaíoch Eisiach Ghuadalúip agus Martinique

Gramhsaire Francach

Haemulon flavolineatum

Limistéar Eacnamaíoch Eisiach Ghuadalúip agus Martinique

Gramhsaire Francach

Haemulon parra

Limistéar Eacnamaíoch Eisiach Ghuadalúip agus Martinique

Gramhsaire bán

Haemulon plumierii

Limistéar Eacnamaíoch Eisiach Ghuadalúip agus Martinique

Gramhsaire gormriabhach

Haemulon sciurus

Limistéar Eacnamaíoch Eisiach Ghuadalúip agus Martinique

Sclamhaire caorach

Lutjanus analis

Limistéar Eacnamaíoch Eisiach Ghuadalúip agus Martinique

Sclamhaire máistir scoile

Lutjanus apodus

Limistéar Eacnamaíoch Eisiach Ghuadalúip agus Martinique

Sclamhaire confhiaclach

Lutjanus jocu

Limistéar Eacnamaíoch Eisiach Ghuadalúip agus Martinique

Sclamhaire súilbhuí

Lutjanus vivanus

Limistéar Eacnamaíoch Eisiach Ghuadalúip agus Martinique

Iasc gabhair buí

Mulloidichthys martinicus

Limistéar Eacnamaíoch Eisiach Ghuadalúip agus Martinique

Sclamhaire earrbhuí

Ocyurus chrysurus

Limistéar Eacnamaíoch Eisiach Ghuadalúip agus Martinique

Gliomach spíonach glas

Panulirus argus

Limistéar Eacnamaíoch Eisiach Ghuadalúip agus Martinique

Gliomach spíonach ballach

Panulirus guttatus

Limistéar Eacnamaíoch Eisiach Ghuadalúip agus Martinique

Snáthadán earrchíleach

Platybelone argalus

Limistéar Eacnamaíoch Eisiach Ghuadalúip agus Martinique

Iasc mórshúileach an Atlantaigh

Priacanthus arenatus

Limistéar Eacnamaíoch Eisiach Ghuadalúip agus Martinique

Iasc gabhair ballach

Pseudupeneus maculatus

Limistéar Eacnamaíoch Eisiach Ghuadalúip agus Martinique

Dragainéad

Pterois volitans

Limistéar Eacnamaíoch Eisiach Ghuadalúip agus Martinique

Siorcanna ilchineálacha nach n-áirítear in áit eile

Selachimorpha (Pleurotremata)

Limistéar Eacnamaíoch Eisiach Ghuadalúip agus Martinique

Iasc pearóide deargbhandach

Sparisoma aurofrenatum

Limistéar Eacnamaíoch Eisiach Ghuadalúip agus Martinique

Iasc pearóide earr-rua

Sparisoma chrysopterum

Limistéar Eacnamaíoch Eisiach Ghuadalúip agus Martinique

Iasc pearóide earrbhuí

Sparisoma rubripinne

Limistéar Eacnamaíoch Eisiach Ghuadalúip agus Martinique

Sliogán banríona

Strombus gigas

Limistéar Eacnamaíoch Eisiach Ghuadalúip agus Martinique

 

Réigiún

Na réigiúin is forimeallaí

Limistéar

Uiscí an Aontais Eorpaigh timpeall Mayotte agus oileáin La Réunion (limistéar FAO 51)

RCG

ceann ar bith

Speiceas (ainm coitianta)

Speiceas (ainm eolaíoch)

 

Sclamhaire glas

Aprion virescens

Limistéar Eacnamaíoch Eisiach Mayotte agus La Réunion

Treabháille gormeiteach

Caranx melampygus

Limistéar Eacnamaíoch Eisiach Mayotte agus La Réunion

Garúpach lirearrach

Variola louti

Limistéar Eacnamaíoch Eisiach Mayotte agus La Réunion

Sclamhaire rua

Aphareus rutilans

Limistéar Eacnamaíoch Eisiach La Réunion

Garúpach flannbhuí

Cephalopholis aurantia

Limistéar Eacnamaíoch Eisiach La Réunion

Garúpach deargbhandach

Epinephelus fasciatus

Limistéar Eacnamaíoch Eisiach La Réunion

Garúpach fiarbhandach

Epinephelus radiatus

Limistéar Eacnamaíoch Eisiach La Réunion

Sclamhaire dearg domhainmhara

Etelis carbunculus

Limistéar Eacnamaíoch Eisiach La Réunion

Sclamhaire dearg earrfhada domhainmhara

Etelis coruscans

Limistéar Eacnamaíoch Eisiach La Réunion

Poimfréad lonrach

Eumegistus illustris

Limistéar Eacnamaíoch Eisiach La Réunion

Impire spotleicneach

Lethrinus rubrioperculatus

Limistéar Eacnamaíoch Eisiach La Réunion

Sclamhaire gormriabhach coiteann

Lutjanus kasmira

Limistéar Eacnamaíoch Eisiach La Réunion

Sclamhaire gormriabhach

Lutjanus notatus

Limistéar Eacnamaíoch Eisiach La Réunion

Sclamhaire sciamhach

Pristipomoides argyrogrammicus

Limistéar Eacnamaíoch Eisiach La Réunion

Sclamhaire órbhandach

Pristipomoides multidens

Limistéar Eacnamaíoch Eisiach La Réunion

Bolmán mórshúileach

Selar crumenophthalmus

Limistéar Eacnamaíoch Eisiach La Réunion

Bolmáin ómracha

Seriola riviolana

Limistéar Eacnamaíoch Eisiach La Réunion

Garúpach lirearrach imeallbhán

Variola albimarginata

Limistéar Eacnamaíoch Eisiach La Réunion

 

Réigiún

Réigiúin eile

Limistéar

An tAtlantach Thiar Thuaidh (limistéar FAO 21)

RCG

An tAtlantach Thuaidh, an Mhuir Thuaidh agus an tArtach Thoir

Speiceas (ainm coitianta)

Speiceas (ainm eolaíoch)

Limistéar Choinbhinsiún NAFO

Sciata deilgneach

Amblyraja radiata

3LNOPs

Catsúiligh dhomhainmhara

Apristurus spp.

SA1-6

Alfainsíní

Beryx sp.

6G

Gránádóir cruinnsocach

Coryphaenoides rupestris

SA 1-3

Siorc slogach

Centrophorus spp.

SA1-6

Fíogach Portaingéalach

Centroscymnus coelolepis

SA1-6

Fíogach slim socfhada

Centroscymnus crepidater

SA1-6

Fíogach dubh

Centroscyllium fabricii

SA1-6

Siorc rufach

Chlamydoselachus anguineus

SA1-6

Siorc eite eitleoige

Dalatias licha

SA1-6

Fíogach éansocach

Deania calcea

SA1-6

Lóchrannsiorc mór

Etmopterus princeps

SA1-6

Siorc slimbhoilg

Etmopterus spinax

SA1-6

Trosc

Gadus morhua

3M; 3NO; 3Ps; SA1

Catsúileach luiche

Galeus murinus

SA1-6

Leathóg bhán

Glyptocephalus cynoglossus

3NO; 2J3KL

Siorc liath

Hexanchus griseus

SA1-6

Daba gorm

Hippoglossoides platessoides

3LNO; 3M

Scuid ghearreiteach

Illex illecebrosus

SA 3-4

Leith earrbhuí

Limanda ferruginea

3LNO

Gránádóir ceanngharbh

Macrourus berglax

SA 1-3

Caibeallán

Mallotus villosus

3NO

Garbhshiorc seol-eiteach

Oxynotus paradoxus

SA1-6

Séacla Artach

Pandalus borealis

SA1; 3LNO; 3M

Haileabó Graonlannach

Reinhardtius hippoglossoides

3KLMNO; SA1

Bradán

Salmo salar

Limistéar NAFO SA1 + Folimistéar ICES 14, NEAFC, NASCO

Fíogach scianfhiacaile

Scymnodon ringenes

SA1-6

Péirse dhomhainmhara

Sebastes mentella

SA1

Péirse mhara

Sebastes spp.

3LN; 3M; 3O

Siorc beagcheannach

Somniosus microcephalus

SA1-6

Colmóir bán

Urophycis tenuis

3NO

 

Réigiún

Réigiúin eile

Limistéar

An tAtlantach Thoir Láir (limistéar FAO 34)

RCG

Iascaigh Fadachair

Speiceas (ainm coitianta)

Speiceas (ainm eolaíoch)

Limistéar Choinbhinsiún CECAF

Scabaird dhubh

Aphanopus carbo

Gach limistéar

Scabaird idirmheánach

Aphanopus intermedius

Gach limistéar

Catsúiligh dhomhainmhara

Apristurus spp.

34.1.1, 34.1.2, 34.2

Séacla dearg riabhach

Aristeus varidens

Gach limistéar

Gramhsaire

Brachydeuterus spp.

Gach limistéar

Sáimhín an Atlantaigh

Brama brama

Gach limistéar

Bolmán

Caranx spp.

34.3.1, 34.3.3-6

Siorc slogach

Centrophorus spp.

34.1.1, 34.1.2, 34.2

Fíogach Portaingéalach

Centroscymnus coelolepis

34.1.1, 34.1.2, 34.2

Fíogach slim socfhada

Centroscymnus crepidater

34.1.1, 34.1.2, 34.2

Fíogach dubh

Centroscyllium fabricii

34.1.1, 34.1.2, 34.2

Siorc rufach

Chlamydoselachus anguineus

34.1.1, 34.1.2, 34.2

Sól teanga

Cynoglossus spp.

Gach limistéar

Siorc eite eitleoige

Dalatias licha

34.1.1, 34.1.2, 34.2

Fíogach éansocach

Deania calcea

34.1.1, 34.1.2, 34.2

Bolmán

Decapterus spp.

34.3.1, 34.3.3-6

Dentex mórshúileach

Dentex macrophthalmus

Gach limistéar

Ainseabhaí

Engraulis encrasicolus

Gach limistéar

Garúpach bán

Epinephelus aeneus

34.1.3, 34.3.1, 34.3.3-6

Sead bonga

Ethmalosa fimbriata

34.3.1, 34.3.3-6

Lóchrannsiorc mór

Etmopterus princeps

34.1.1, 34.1.2, 34.2

Siorc slimbhoilg

Etmopterus spinax

34.1.1, 34.1.2, 34.2

Séacla bándearg deisceartach

Farfantepenaeus notialis

Gach limistéar

Snáitheiteach beag na hAfraice

Galeoides decadactylus

34.1.3, 34.3.1, 34.3.3-6

Catsúileach luiche

Galeus murinus

34.1.1, 34.1.2, 34.2

Siorc liath

Hexanchus griseus

34.1.1, 34.1.2, 34.2

Máthair shúigh

Loligo vulgaris

Gach limistéar

Colmóir Benguela

Merluccius polli

Gach limistéar

Colmóir Seineagálach

Merluccius senegalensis

Gach limistéar

Ochtapas coiteann

Octopus vulgaris

Gach limistéar

Garbhshiorc seol-eiteach

Oxynotus paradoxus

34.1.1, 34.1.2, 34.2

Garbhánach ascailleach

Pagellus acarne

34.1.1

Garbhánach dearg

Pagellus bellottii

Gach limistéar

Garbhánach gormbhallach

Pagrus caeruleostictus

Gach limistéar

Rós-séacla domhainmhara

Parapenaeus longirostris

Gach limistéar

Gramhsaire

Pomadasys spp.

Gach limistéar

Grágairí Iar-Afracacha

Pseudotolithus spp.

34.1.1

Sairdín

Sardina pilchardus

34.1.1, 34.1.3

Mionsairdín cruinn

Sardinella aurita

Gach limistéar

Mionsairdín Maidéarach

Sardinella maderensis

Gach limistéar

Ronnach buí

Scomber colias

Gach limistéar

Fíogach scianfhiacaile

Scymnodon ringenes

34.1.1, 34.1.2, 34.2

Cudal

Sepia hierredda

Gach limistéar

Cudal coiteann

Sepia officinalis

Gach limistéar

Garbhánach

Sparus spp.

34.1.1

Bolmán

Trachurus spp.

Gach limistéar

 

Réigiún

Réigiúin eile

Limistéar

An tAigéan Ciúin Theas (limistéir FAO 81 agus 87)

RCG

Iascaigh Fadachair

Speiceas (ainm coitianta)

Speiceas (ainm eolaíoch)

Limistéar Choinbhinsiún SPRFMO

Bolmán

Trachurus murphyi

Gach limistéar

 

Réigiún

Réigiúin eile

Limistéar

An tAigéan Atlantach agus na farraigí máguaird (limistéir FAO 21, 27, 31, 37, 41, 47, 34, 48)  (17)

RCG

Éisc pheiligeacha mhóra

Speiceas (ainm coitianta)

Speiceas (ainm eolaíoch)

Limistéar Choinbhinsiún ICCAT

Wahoo

Acanthocybium solandri

Gach limistéar

Siorc súisteála mórshúileach

Alopias superciliosus

Gach limistéar

Siorc súisteála coiteann

Alopias vulpinus

Gach limistéar

Tuinnín piléir

Auxis rochei

Gach limistéar

Tuinnín frigéid

Auxis thazard

Gach limistéar

Síodsiorc

Carcharhinus falciformis

Gach limistéar

Siorc bán aigéanach

Carcharhinus longimanus

Gach limistéar

Carchairínidigh

Carcharhinus spp.

Gach limistéar

Dorád

Coryphaena hippurus

Gach limistéar

Tuinnín bán

Euthynnus alleteratus

Gach limistéar

Colgán na ndealg

Istiophorus albicans

Gach limistéar

Mácó biorshrónach

Isurus oxyrinchus

Gach limistéar

Siorc mácó fadeiteach

Isurus paucus

Gach limistéar

Gaithiasc

Kajikia albida

Gach limistéar

Boiníotó aigéanach

Katsuwonus pelamis

Gach limistéar

Craosaire

Lamna nasus

Gach limistéar

Mairlín gorm

Makaira nigricans (nó mazara)

Gach limistéar

Mobulidae - roic na caille

Mobula spp.

Gach limistéar

Boiníotó aondathach

Orcynopsis unicolor

Gach limistéar

Siorc gorm

Prionace glauca

Gach limistéar

Míolsiorc

Rhincodon typus

Gach limistéar

Boiníotó an Atlantaigh

Sarda sarda

Gach limistéar

Ronnach buí Brasaíleach

Scomberomorus brasiliensis

Gach limistéar

Rí-ronnach

Scomberomorus cavalla

Gach limistéar

Ronnach buí an Atlantaigh

Scomberomorus maculatus

Gach limistéar

Ronnach ríúil

Scomberomorus regalis

Gach limistéar

Ronnach buí na hAfraice Thiar

Scomberomorus tritor

Gach limistéar

Ceann casúir scolbach

Sphyrna lewini

Gach limistéar

Mórshiorc cinn casúir

Sphyrna mokarran

Gach limistéar

Ceann casúir coiteann

Sphyrna zygaena

Gach limistéar

Mairlín Meánmhuirí

Tetrapturus belone

Gach limistéar

Mairlín cruinnghainneach

Tetrapturus georgii

Gach limistéar

Mairlín gobfhada

Tetrapturus fluegeri

Gach limistéar

Tuinnín colgach

Thunnus alalunga

Gach limistéar

Tuinnín buí

Thunnus albacares

Gach limistéar

Tuinnín dubheite

Thunnus atlanticus

Gach limistéar

Tuinnín mórshúileach

Thunnus obesus

Gach limistéar

Tuinnín gorm

Thunnus thynnus

Gach limistéar

Colgán

Xiphias gladius

Gach limistéar

 

Réigiún

Réigiúin eile

Limistéar

An tAigéan Indiach (limistéir FAO 51 agus 57)

RCG

Éisc pheiligeacha mhóra

Speiceas (ainm coitianta)

Speiceas (ainm eolaíoch)

Limistéar Choinbhinsiún IOTC

Wahoo

Acanthocybium solandri

Gach limistéar

Siorc súisteála peiligeach

Alopias pelagicus

Gach limistéar

Siorc súisteála mórshúileach

Alopias superciliosus

Gach limistéar

Tuinnín piléir

Auxis rochei

Gach limistéar

Tuinnín frigéid

Auxis thazard

Gach limistéar

Síodsiorc

Carcharhinus falciformis

Gach limistéar

Siorc bán aigéanach

Carcharhinus longimanus

Gach limistéar

Carchairínidigh

Carcharhinus spp.

Gach limistéar

Dorád

Coryphaena hippurus

Gach limistéar

Tuinnín ronnaigh

Euthynnus affinis

Gach limistéar

Mairlín dubh

Istiompax indica

Gach limistéar

Colgán na ndealg Indiach

Istiophorus platypterus

Gach limistéar

Mácó biorshrónach

Isurus oxyrinchus

Gach limistéar

Siorc mácó fadeiteach

Isurus paucus

Gach limistéar

Boiníotó aigéanach

Katsuwonus pelamis

Gach limistéar

Craosaire

Lamna nasus

Gach limistéar

Mairlín gorm

Makaira nigricans (nó mazara)

Gach limistéar

Mobulidae - roic na caille

Mobula spp.

Gach limistéar

Siorc gorm

Prionace glauca

Gach limistéar

Míolsiorc

Rhincodon typus

Gach limistéar

Rí-ronnach an Aigéin Chiúin

Scomberomorus guttatus

Gach limistéar

Ronnach buí caolbhandach

Scomberomorus commerson

Gach limistéar

Tuinnín earrfhada

Thunnus tonggol

Gach limistéar

Ceann casúir scolbach

Sphyrna lewini

Gach limistéar

Mórshiorc cinn casúir

Sphyrna mokarran

Gach limistéar

Ceann casúir coiteann

Sphyrna zygaena

Gach limistéar

Mairlín riabhach

Tetrapturus audax

Gach limistéar

Mairlín gobghearr

Tetrapturus angustirostris

Gach limistéar

Tuinnín colgach

Thunnus alalunga

Gach limistéar

Tuinnín buí

Thunnus albacares

Gach limistéar

Tuinnín mórshúileach

Thunnus obesus

Gach limistéar

Colgán

Xiphias gladius

Gach limistéar

 

Réigiún

Réigiúin eile

Limistéar

An tAigéan Ciúin Thiar Láir (limistéar FAO 71)

RCG

Éisc pheiligeacha mhóra

Speiceas (ainm coitianta)

Speiceas (ainm eolaíoch)

Limistéar Choinbhinsiún WCPFC

Siorc súisteála peiligeach

Alopias pelagicus

Gach limistéar

Siorc súisteála mórshúileach

Alopias superciliosus

Gach limistéar

Siorc súisteála coiteann

Alopias vulpinus

Gach limistéar

Síodsiorc

Carcharhinus falciformis

Gach limistéar

Siorc bán aigéanach

Carcharhinus longimanus

Gach limistéar

Mairlín dubh

Istiompax indica

Gach limistéar

Siorc mácó biorshrónach

Isurus oxyrinchus

Gach limistéar

Siorc mácó fadeiteach

Isurus paucus

Gach limistéar

Boiníotó aigéanach

Katsuwonus pelamis

Gach limistéar

Craosaire

Lamna nasus

Gach limistéar

Mairlín gorm

Makaira nigricans (nó mazara)

Gach limistéar

Siorc gorm

Prionace glauca

Gach limistéar

Míolsiorc

Rhincodon typus

Gach limistéar

Ceann casúir scolbach

Sphyrna lewini

Gach limistéar

Mórshiorc cinn casúir

Sphyrna mokarran

Gach limistéar

Ceann casúir coiteann

Sphyrna zygaena

Gach limistéar

Mairlín riabhach

Tetrapturus audax

Gach limistéar

Tuinnín colgach

Thunnus alalunga

Gach limistéar

Tuinnín buí

Thunnus albacares

Gach limistéar

Tuinnín mórshúileach

Thunnus obesus

Gach limistéar

Tuinnín gorm an Aigéin Chiúin

Thunnus orientalis

Gach limistéar

Colgán

Xiphias gladius

Gach limistéar

Mobulidae - roic na caille

Mobula spp

Gach limistéar

 

Réigiún

Réigiúin eile

Limistéar

An tAigéan Ciúin Thoir Láir (limistéir FAO 77 agus 87)

RCG

Éisc pheiligeacha mhóra

Speiceas (ainm coitianta)

Speiceas (ainm eolaíoch)

Limistéar Choinbhinsiún IATTC

Síodsiorc

Carcharhinus falciformis

Gach limistéar

Siorc bán aigéanach

Carcharhinus longimanus

Gach limistéar

Mairlín dubh

Istiompax indica

Gach limistéar

Siorcanna mácó

Isurus spp

Gach limistéar

Boiníotó aigéanach

Katsuwonus pelamis

Gach limistéar

Craosaire

Lamna nasus

Gach limistéar

Mairlín gorm

Makaira nigricans (nó mazara)

Gach limistéar

Míolsiorc

Rhincodon typus

Gach limistéar

Ceann casúir scolbach

Sphyrna lewini

Gach limistéar

Mórshiorc cinn casúir

Sphyrna mokarran

Gach limistéar

Ceann casúir coiteann

Sphyrna zygaena

Gach limistéar

Mairlín riabhach

Tetrapturus audax

Gach limistéar

Tuinnín colgach

Thunnus alalunga

Gach limistéar

Tuinnín buí

Thunnus albacares

Gach limistéar

Tuinnín mórshúileach

Thunnus obesus

Gach limistéar

Tuinnín gorm an Aigéin Chiúin

Thunnus orientalis

Gach limistéar

Colgán

Xiphias gladius

Gach limistéar

Mobulidae - roic na caille

Mobula spp

Gach limistéar

 

Réigiún

Réigiúin eile

Limistéar

An tAtlantach Thiar Láir (limistéar FAO 31)

RCG

ceann ar bith

Speiceas (ainm coitianta)

Speiceas (ainm eolaíoch)

Limistéar Choinbhinsiún WECAFC

Lagiasc acoupa

Cynoscion acoupa

Scairbh na Brasaíle Thuaidh

Garúpach carraige dearg

Epinephelus guttatus

Gach limistéar

Séacla donn deisceartach

Farfantepenaeus subtilis

Scairbh na Brasaíle Thuaidh

Iasc eitilte

Hirundichthys affinis

Gach limistéar

Sliogán banríona

Lobatus gigas

Gach limistéar

Sclamhaire dubheite

Lutjanus buccanella

Gach limistéar

Sclamhaire dearg

Lutjanus campechanus

Gach limistéar

Sclamhaire dearg deisceartach

Lutjanus purpureus

Scairbh na Brasaíle Thuaidh

Sclamhaire súilbhuí

Lutjanus vivanus

Gach limistéar

Gliomach spíonach Cairibeach

Panulirus argus

Gach limistéar

 

Limistéar

An tAtlantach Thoir Theas (limistéar FAO 47)

RCG

ceann ar bith

Speiceas (ainm coitianta)

Speiceas (ainm eolaíoch)

Limistéar Choinbhinsiún SEAFO

Alfainsíní

Beryx spp.

Gach limistéar

Portán dearg/Portán órga

Chaceon spp.

Gach limistéar

Déadiasc Patagónach

Dissostichus eleginoides

Gach limistéar

Péirse mhara an bhoilg dhuibh

Helicolenus spp.

Gach limistéar

Gainneachán flannbhuí

Hoplostethus atlanticus

Gach limistéar

Cruacheann peiligeach/Torciasc deiscearteach

Pseudopentaceros richardsoni

Gach limistéar

Ronnach

Scomber spp.

Gach limistéar

Bolmán

Trachurus spp.

Gach limistéar

 

Réigiún

Réigiúin eile

Limistéar

An tAigéan Antartach agus an tAigéan Indiach Theas (limistéir FAO 48, 58 agus 88)

RCG

ceann ar bith

Speiceas (ainm coitianta)

Speiceas (ainm eolaíoch)

Limistéar Choinbhinsiún CAMLR

Alfainsíní

Beryx spp.

Gach limistéar

Oigheariasc

Champsocephalus gunnari

Gach limistéar

Déadiasc

Dissostichus spp. (Dissostichus eleginoides agus Dissostichus mawsoni)

Gach limistéar

Crill

Euphausia superba

Gach limistéar

Gainneachán flannbhuí

Hoplostethus atlanticus

Gach limistéar

Trosc carraige

Lepidonotothen spp.

Gach limistéar

Gránádóir

Macrourus spp.

Gach limistéar

Sciataí agus roic

Rajiformes

Gach limistéar

Siorcanna domhainmhara

Gach speiceas

Gach limistéar


Tábla 2 (Tábla 1D roimhe seo)

Téacsanna agus comhlachtaí rialála atá ábhartha do na speicis a bhfuil faireachán le déanamh orthu faoi chláir chosanta san Aontas nó faoi oibleagáidí idirnáisiúnta

Gníomhartha tarmligthe AE

Treoir 92/43/CEE ón gComhairle an 21 Bealtaine 1992 maidir le gnáthóga nádúrtha agus fauna agus flora fiáine a chaomhnú (18), gach speiceas muirí a liostaítear in Iarscríbhinní II, IV agus V.

Treoir 2009/147/CE ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 30 Samhain 2009 maidir le héin fhiáine a chaomhnú  (19), gach éan uisce agus éan mara, lena n-áirítear speicis imirceacha.

Treoir 2008/56/CE ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 17 Meitheamh 2008 lena mbunaítear creat do ghníomhaíocht Chomhphobail i réimse an bheartais comhshaoil mhuirí (An Treoir Réime um Straitéis Mhuirí)  (20)

Rialachán (CE) Uimh. 734/2008 ón gComhairle an 15 Iúil 2008 maidir le héiceachórais leochaileacha mhuirí ar an mórmhuir a chosaint ar éifeacht dhochrach gléasanna iascaireachta grinnill  (21)

Rialachán (AE) 2016/2336 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 14 Nollaig 2016 lena mbunaítear coinníollacha sonracha maidir le stoic dhomhainfharraige a iascach san Atlantach Thoir Thuaidh agus forálacha maidir le hiascaireacht i bhfarraigí idirnáisiúnta an Atlantaigh Thoir Thuaidh agus lena n-aisghairtear Rialachán (CE) Uimh. 2347/2002 ón gComhairle  (22)

Rialachán (CE) Uimh. 1967/2006 ón gComhairle an 21 Nollaig 2006 maidir le bearta bainistíochta i leith saothrú inbhuanaithe acmhainní iascaigh sa Mheánmhuir, lena leasaítear Rialachán (CEE) Uimh. 2847/93 agus lena n-aisghairtear Rialachán (CE) Uimh. 1626/94  (23)

Rialachán (AE) 2017/2107 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 15 Samhain 2017 lena leagtar síos bearta bainistíochta, caomhnaithe agus rialaithe is infheidhme i limistéar Coinbhinsiúin an Choimisiúin Idirnáisiúnta um Chaomhnú Thuinníní an Atlantaigh (ICCAT), agus lena leasaítear Rialachán (CE) Uimh. 1936/2001, Rialachán (CE) Uimh. 1984/2003 agus Rialachán (CE) Uimh. 520/2007 ón gComhairle  (24)

Rialachán (AE) 2019/1241 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 20 Meitheamh 2019 maidir le hacmhainní iascaigh a chaomhnú agus éiceachórais mhuirí a chosaint trí bhearta teicniúla, lena leasaítear Rialacháin (CE) Uimh. 1967/2006 agus (CE) Uimh. 1224/2009 ón gComhairle agus Rialacháin (AE) Uimh. 1380/2013, (AE) 2016/1139, (AE) 2018/973, (AE) 2019/472 agus (AE) 2019/1022 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle, agus lena n-aisghairtear Rialacháin (CE) Uimh. 894/97, (CE) Uimh. 850/98, (CE) Uimh. 2549/2000, (CE) Uimh. 254/2002, (CE) Uimh. 812/2004 agus (CE) Uimh. 2187/2005 ón gComhairle  (25)

Rialachán (AE) 2019/833 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 20 Bealtaine 2019 lena leagtar síos bearta caomhnaithe agus forfheidhmithe atá infheidhme i Limistéar Rialála Eagraíocht Iascaigh an Atlantaigh Thiar Thuaidh, lena leasaítear Rialachán (AE) 2016/1627 agus lena n-aisghairtear Rialacháin (CE) Uimh. 2115/2005 agus (CE) Uimh. 1386/2007 ón gComhairle  (26)

Rialachán (AE) 2018/975 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 4 Iúil 2018 lena leagtar síos bearta bainistíochta, caomhnaithe agus rialaithe atá infheidhme i Limistéar Choinbhinsiún na hEagraíochta Réigiúnaí um Bainistíocht Iascaigh san Aigéan Ciúin Theas (SPRFMO)  (27)

Coinbhinsiúin idirnáisiúnta

Coinbhinsiún Barcelona maidir le Cosaint Mhuirthimpeallacht agus Réigiún Cósta na Meánmhara  (28)

Coinbhinsiún Osló-Pháras maidir le Cosaint Mhuirthimpeallacht an Atlantaigh Thoir Thuaidh  (29)

Coinbhinsiún Heilsincí maidir le Cosaint Mhuirthimpeallacht Limistéar Mhuir Bhailt  (30)

Eagraíochtaí réigiúnacha um bainistíocht iascaigh

An Coimisiún Ginearálta Iascaigh don Mheánmhuir (GFCM)  (31)

An Coimisiún Idirnáisiúnta um Thuinníní Atlantacha a Chaomhnú (ICCAT)  (32)

An Coimisiún um Thuinníní an Aigéin Indiaigh (IOTC)  (33)

An Coimisiún Idir-Mheiriceánach um Thuinníní Teochreasacha (IATTC)  (34)

Eagraíocht Iascaigh an Atlantaigh Thiar Thuaidh (NAFO)  (35)

An Coimisiún um Iascach an Atlantaigh Thoir Thuaidh (NEAFC)  (36)

An Coiste Iascaigh um an Atlantach Thoir Láir (CECAF)  (37)

An Coimisiún um Iascach an Atlantaigh Láir Thiar (WECAFC)  (38)

Eagraíocht Iascaigh an Atlantaigh Thoir Theas (SEAFO)  (39)

Coimisiún Iascaigh don Aigéan Ciúin Iartharach agus don Aigéan Ciúin Láir (WCPFC)  (40)

An Eagraíocht Réigiúnach um Bainistíocht Iascaigh san Aigéan Ciúin Theas (SPRFMO)  (41)

Comhaontú Iascaigh an Aigéin Indiaigh Theas  (42)

An Coimisiún um Chaomhnú Beo-Acmhainní Muirí Antartacha (CCAMLR)  (43)


Tábla 3 (Tábla 1E roimhe seo)

Speicis dhiadromacha fionnuisce

Speiceas (ainm coitianta)

Speiceas (ainm eolaíoch)

Limistéir neamh-mhuirí ina bhfuil an stoc lonnaithe/cód stoic

Eascann Eorpach

Anguilla anguilla

Aonaid bhainistíochta eascann, mar a shainmhínítear i gcomhréir le Rialachán (CE) Uimh. 1100/2007 ón gComhairle (44)

Bradán

Salmo salar

Gach limistéar dáilte nádúrtha

Breac geal

Salmo trutta

Gach limistéar dáilte nádúrtha


Tábla 4 (Tábla 3 roimhe seo)

Speicis dá bhfuil sonraí le bailiú le haghaidh iascaigh áineasa

Limistéar

Speiceas

Muir Bhailt (foranna ICES 22-32)

Bradán, eascann agus breac geal (lena n-áirítear i bhfionnuisce), trosc

An Mhuir Thuaidh (limistéir ICES 3a, 4 agus 7d)

Bradán agus eascann (lena n-áirítear i bhfionnuisce), doingean mara, trosc, mangach, ealásmabrainciaigh

An tArtach Thoir (limistéir ICES 1 agus 2)

Bradán agus eascann (lena n-áirítear i bhfionnuisce), trosc, mangach, ealásmabrainciaigh

An tAtlantach Thuaidh (limistéir ICES 5-14 agus limistéir NAFO)

Bradán agus eascann (lena n-áirítear i bhfionnuisce), doingean mara, trosc, mangach, ealásmabrainciaigh, speicis mhórimirceacha ICCAT

An Mheánmhuir

Eascann (lena n-áirítear i bhfionnuisce), ealásmabrainciaigh, speicis mhórimirceacha ICCAT

An Mhuir Dhubh

Eascann (lena n-áirítear i bhfionnuisce), ealásmabrainciaigh, speicis mhórimirceacha ICCAT


Tábla 5 (Tábla 2 roimhe seo)

Gníomhaíocht iascaireachta (iascach)

Leibhéal 1

Leibhéal 2

Leibhéal 3

Leibhéal 4

Leibhéal 5

Leibhéal 6

Gníomhaíocht

Aicmí trealaimh

Grúpaí trealaimh

Cineál trealaimh

Sprioc-chluichreán  (45)

Méid mogaill agus gairis roghnaitheacha eile

Gníomhaíocht iascaireachta

Dreidirí

Dreidirí

Dreidire báid [DRB]

Speicis anadromacha (ANA)

Speicis bheantacha (DES)

Speicis chatadromacha (CAT)

Ceifileapóid (CEP)

Crústaigh (CRU)

Speicis ghrinnill

Speicis domhainuisce (DWS)

Éisc eite (FIF)

Speicis fionnuisce (FWS)

Ilghnéitheach (MIS)

Meascán de cheifileapóid agus de speicis ghrinnill (MCF)

Meascán de chrústaigh agus de speicis ghrinnill (MCD)

Meascán de speicis domhainuisce agus de speicis ghrinnill (MDD)

Meascán de speicis pheiligeacha agus de speicis ghrinnill (MPD)

Moilisc (MOL)

Éisc pheiligeacha mhóra (LPF)

Éisc pheiligeacha bheaga (SPF)

De réir an chódaithe atá ann cheana i rialacháin ábhartha

Dreidire meicnithe/súite [DRM] [DRH]

Tráil

Tráil ghrinnill

Trál grinnill otair [OTB]

Trál dúbailte otair [OTT] [OTP]

Tráil ghrinnill chloicheán [TBN]

Tráil ghrinnill séaclaí [TMS]

Trál grinnill dhá bhád [PTB]

Trál bíoma [TBB]

Tráil pheiligeacha

Trál meánuisce otair [OTM]

Trál meánuisce dhá bhád [PTM]

Tráil mheánuisce séaclaí [TMS]

Tráil leathpheiligeacha [TSP]

Duáin agus doruithe

Slata agus doruithe

Doruithe láimhe agus cuaille [LHP] [LHM]

Doruithe trollála [LTL]

Doruithe ingearacha [LVT]

Spiléir

Spiléir ar fuaidreamh [LLD]

Spiléir ghrinnill [LLS]

Gaistí

Gaistí

Gaistí aerga [FAR]

Potaí agus gaistí [FPO]

Faidhclíonta [FYK]

Sáinneacha eangacha seasta gan chlúdach [FPN]

Eangacha stuála [FSN]

Suiteálacha seasta le haghaidh fálta agus coraí [FWR]

Bacainní [FWR]

Eangacha

Eangacha ardaithe

Eangacha ardaithe iniompartha [LNP]

Eangacha ardaithe bádoibrithe [LNB]

Eangacha ardaithe do-aistrithe ar chladach [LNS]

Trealamh titimeach

Eangacha caitheamh amach [FCN]

Potaí cumhdaigh/Eangacha laindéir [FCO]

Eangacha

Traimlí [GTR]

Eangacha geolbhaigh socraithe [GNS]

Srutheangacha geolbhaigh [GND]

Eangacha geolbhaigh agus traimlí in éineacht [GTN]

Eangacha geolbhaigh timpeallaithe [GNC]

Eangacha geolbhaigh seasta (ar chuaillí) [GNF]

Saighní

Eangacha timpeallaithe

Peaslíon saighne [PS]

Eangacha lampara [LA]

Saighní  (46)

Eangach shaighne Albanach [SSC]

Saighean ar ancaire [SDN]

Saighean dhá bhád [SPR]

Saighean trá agus báid [SB] [SV]

Iascaigh chladaigh ar mhionscála

Iascaigh chladaigh ar mhionscála

Tumadóireacht [DIV]

Iascaireacht de shiúl na gcos [FOO]

Eangacha ardaithe [LN]

Trealamh eile

Trealamh eile

Iascaireacht eascann gloine [GES]

Eascann ghloine

Trealamh bainte feamainne [HMS]

Feamainn (SWD)

Ilghnéitheach

Ilghnéitheach (sonraigh)

 

 

Gníomhaíocht seachas iascaireacht

Neamhghníomhach


Tábla 6 (Tábla 4 roimhe seo)

Athróga gníomhaíochta iascaireachta

Athróga  (47)

Aonad

Uiscí muirí

Acmhainn

Líon soithí

Líon

Olltonnáiste, kW, Aois soithigh

Líon

Iarracht

Laethanta ar muir

Laethanta

Uaireanta a caitheadh ag iascaireacht (roghnach)

Uaireanta

Laethanta iascaireachta  (48)

Laethanta

kW * Laethanta ar muir  (49)

Líon

Olltonnáiste * Laethanta ar muir  (50)

Líon

kW * Laethanta iascaireachta  (51)

Líon

Olltonnáiste * Laethanta iascaireachta  (52)

Líon

Líon turas  (53)

Líon

Líon oibríochtaí iascaireachta

Líon

Fad eangach (m) * am san uisce (laethanta)

Méadair-laethanta

Líon eangach/fad  (54)

Líon/méadair

Líon duán, líon doruithe  (55)

Líon

Líon potaí, gaistí  (56)

Líon

Líon gaireas um chomhbhailiú éisc/baoithe

Líon

Líon soithí tacaíochta

Líon

Gabhálacha

Luach gabhálacha, san iomlán agus de réir speiceas tráchtála

Euro

Meáchan beo gabhálacha, san iomlán agus de réir speicis  (57)

Tonaí

Meánphraghas in aghaidh an speicis

Euro/kg

 

Uiscí intíre (eascann)

Acmhainn

Líon ceadúnas

Líon

Iarracht

Laethanta iascaireachta  (58)

Líon

Líon turas  (59)

Líon

Gabhálacha