ISSN 1977-0839

Iris Oifigiúil

an Aontais Eorpaigh

L 197

European flag  

An t-eagrán Gaeilge

Reachtaíocht

64
4 Meitheamh 2021


Clár

 

II   Gníomhartha neamhreachtacha

Leathanach

 

 

RIALACHÁIN

 

*

Rialachán Tarmligthe (AE) 2021/895 ón gCoimisiún an 24 Feabhra 2021 lena bhforlíontar Rialachán (AE) 2019/1238 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle maidir le hidirghabháil táirgí ( 1 )

1

 

*

Rialachán Tarmligthe (AE) 2021/896 ón gCoimisiún an 24 Feabhra 2021 lena bhforlíontar Rialachán (AE) 2019/1238 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle maidir le faisnéis bhreise chun críocha an chóineasaithe sa tuairisciú maoirseachta ( 1 )

5

 

*

Rialachán Cur Chun Feidhme (AE) 2021/897 ón gCoimisiún an 4 Márta 2021 lena leagtar síos caighdeáin theicniúla cur chun feidhme chun Rialachán (AE) 2019/1238 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle a chur i bhfeidhm maidir le formáid an tuairiscithe maoirseachta do na húdaráis inniúla agus maidir le comhar agus malartú faisnéise idir údaráis inniúla agus leis an Údarás Eorpach um Árachas agus Pinsin Cheirde ( 1 )

7

 

*

Rialachán Cur Chun Feidhme (AE) 2021/898 ón gCoimisiún an 28 Bealtaine 2021 lena gcláraítear ainm sa chlár um shonrúcháin tionscnaimh faoi chosaint agus um thásca geografacha faoi chosaint (Salată cu icre de știucă de Tulcea (TGFC))

67

 

*

Rialachán (AE) 2021/899 ón gCoimisiún an 3 Meitheamh 2021 lena leasaítear Rialachán (AE) Uimh. 142/2011 maidir le bearta idirthréimhseacha chun min feola agus cnámh a onnmhairiú mar bhreosla chun críocha dócháin ( 1 )

68

 

*

Rialachán Cur Chun Feidhme (AE) 2021/900 ón gCoimisiún an 3 Meitheamh 2021 lena n-údaraítear athrú ar choinníollacha úsáide an bhia núíosaigh galachta-olagaisiúcríd faoi Rialachán (AE) 2015/2283 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle lena leasaítear Rialachán Cur Chun Feidhme (AE) 2017/2470 ón gCoimisiún ( 1 )

71

 

*

Rialachán Cur Chun Feidhme (AE) 2021/901 ón gCoimisiún an 3 Meitheamh 2021 lena gceartaítear an leagan Sualainnise de Rialachán Cur Chun Feidhme (AE) 2019/2072 lena mbunaítear coinníollacha aonfhoirmeacha maidir le cur chun feidhme Rialachán (AE) 2016/2031 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle, a mhéid a bhaineann le bearta cosantacha i gcoinne lotnaidí plandaí

75

 

*

Rialachán Cur Chun Feidhme (AE) 2021/902 ón gCoimisiún an 3 Meitheamh 2021 lena leasaítear Rialachán Cur Chun Feidhme (AE) 2021/605 lena leagtar síos bearta speisialta rialaithe maidir le fiabhras Afracach na muc ( 1 )

76

 

 

TREORACHA

 

*

Treoir (AE) 2021/903 ón gCoimisiún an 3 Meitheamh 2021 lena leasaítear Treoir 2009/48/CE ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle maidir le teorainnluachanna sonracha le haghaidh anailín i mbréagáin áirithe ( 1 )

110

 

 

CINNTÍ

 

*

Cinneadh (CBES) 2021/904 ón gComhairle an 3 Meitheamh 2021 lena leasaítear Gníomhaíocht Chomhpháirteach 2008/124/CBES maidir le Misean Smachta Reachta an Aontais Eorpaigh sa Chosaiv (EULEX KOSOVO)

114

 


 

(1)   Téacs atá ábhartha maidir le LEE.

GA


II Gníomhartha neamhreachtacha

RIALACHÁIN

4.6.2021   

GA

Iris Oifigiúil an Aontais Eorpaigh

L 197/1


RIALACHÁN TARMLIGTHE (AE) 2021/895 ÓN gCOIMISIÚN

an 24 Feabhra 2021

lena bhforlíontar Rialachán (AE) 2019/1238 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle maidir le hidirghabháil táirgí

(Téacs atá ábhartha maidir le LEE)

TÁ AN COIMISIÚN EORPACH,

Ag féachaint don Chonradh ar Fheidhmiú an Aontais Eorpaigh,

Ag féachaint do Rialachán (AE) 2019/1238 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 20 Meitheamh 2019 maidir le Táirge Pinsin Phearsanta Uile-Eorpach (TPPU) (1) agus go háirithe Airteagal 65(9) de,

De bharr an mhéid seo a leanas:

(1)

Tá sé riachtanach go mbeidh ÚEÁPC in ann critéir agus tosca soiléire a chur i bhfeidhm agus cinneadh á dhéanamh an ann d’ábhar imní suntasach maidir le cosaint infheisteoirí nó bagairt ar fheidhmiú ordúil agus ar shláine na margaí airgeadais nó ar chobhsaíocht an chórais airgeadais san Aontas nó ar chuid de. Sonraítear tuilleadh sa Rialachán seo na critéir agus na tosca sin, lena n-áirítear iadsan a liostaítear i bpointí (a), (b), (c) agus (d) den dara fomhír d’Airteagal 65(9) de Rialachán (AE) 2019/1238.

(2)

Tá sé ríthábhachtach cur chuige comhsheasmhach a áirithiú laistigh den Aontas agus ag an am céanna a cheadú don Údarás Eorpach um Árachas agus Pinsin Cheirde (ÚEÁPC) beart iomchuí a dhéanamh nuair a tharlaíonn teagmhais dhochracha nó forbairtí dochracha gan choinne atá comhsheasmhach le hAirteagal 65(9) de Rialachán (AE) 2019/1238. D’iarr an Coimisiún ar ÚEÁPC comhairle theicniúil a chur ar fáil i réimse an táirge pinsin phearsanta uile-Eorpaigh (TPPU).

(3)

Le “bagairt” a bheith ann, atá ar cheann de na réamhriachtanais le haghaidh idirghabháil ÚEÁPC i gcomhthéacs fheidhmiú ordúil agus shláine na margaí airgeadais nó tráchtearraí nó chobhsaíocht an chórais airgeadais, teastaíonn tairseach measúnaithe níos airde ná mar atá ann do “ábhar imní suntasach”, arb é atá ann an réamhriachtanas d’idirghabháil ag ÚEÁPC chun cosaint infheisteoirí a áirithiú. Ba cheart go mbeadh ÚEÁPC in ann idirghabháil a dhéanamh i gcás ina mbeidh ábhar imní nó bagairt den sórt sin ann mar thoradh ar cheann amháin ar a laghad de na tosca nó de na critéir sa Rialachán seo.

(4)

Is gá freisin staid agus dálaí sonracha an tsoláthraí TPPUnna nó an dáileora TPPUnna a chur san áireamh i ndáil lena rannchuidiú féideartha i leith ábhar imní nó bagairtí den chineál mar a bheartaítear le hAirteagal 65(9) de Rialachán (AE) 2019/1238,

TAR ÉIS AN RIALACHÁN SEO A GHLACADH:

Airteagal 1

Cuirfidh ÚEÁPC na critéir agus na tosca seo a leanas i bhfeidhm nuair a bheidh leibhéal castachta an TPPU á mheas:

(a)

cineál scoir fhadtéarmaigh an TPPU;

(b)

cineál agus leibhéal trédhearcachta na sócmhainní foluiteacha;

(c)

leibhéal trédhearcachta na gcostas agus na muirear a bhaineann leis an TPPU;

(d)

úsáid teicnící a tharraingíonn aird coigilteoirí TPPU ar ghnéithe neamhriachtanacha de chur i láthair TPPU;

(e)

cineál agus trédhearcacht na rioscaí;

(f)

úsáid ainmneacha táirgí nó téarmeolaíochta nó faisnéise eile a thugann leibhéal níos airde slándála nó toradh níos airde le fios ná mar atá indéanta nó dóchúil, nó gnéithe míthreoracha a bhaineann leis an táirge;

(g)

an raibh faisnéis ann nach raibh leordhóthanach nó iontaofa go leordhóthanach maidir leis an TPPU, chun a chur ar chumas rannpháirtithe sa mhargadh a raibh an fhaisnéis sin ag díriú orthu chun tionchar a imirt ar a mbreithiúnas, agus cineál agus saghas an TPPU á gcur san áireamh;

(h)

castacht an ríomha feidhmíochta, ag cur san áireamh go háirithe an bhfuil an toradh ag brath ar fheidhmíocht sócmhainne foluití amháin nó níos mó, ar sócmhainní iad a ndéanann fachtóirí eile difear dóibh dá réir sin;

(i)

cineál agus scála na rioscaí;

(j)

an bhfuil an TPPU cuachta le táirgí nó seirbhísí eile;

(k)

castacht aon téarmaí agus coinníollacha a bhaineann leis an TPPU;

(l)

an ann d’éagothromaíocht idir toradh ionchasach an TPPU agus an riosca caillteanais, agus leibhéal na héagothromaíochta sin, agus an méid seo a leanas á chur san áireamh:

(1)

struchtúr na gcostas agus costais eile;

(2)

an éagothromaíocht i ndáil le riosca an tsoláthraí arna choinneáil ag an soláthraí;

(3)

an próifíl riosca agus toraidh;

(m)

praghsáil agus costais ghaolmhara TPPU, agus an méid seo a leanas á chur san áireamh:

(1)

úsáid muirear folaithe nó tánaisteach;

(2)

muirir nach bhfuil i gcomhréir le leibhéal na seirbhíse a soláthraíodh;

(3)

costais na ráthaíochtaí nó na costais nach bhfuil i gcomhréir le costas iarbhír nó luach cóir na ráthaíochta caipitil i gcás TPPU Bunúsach;

(n)

a éasca atá sé agus an costas don choigilteoir TPPU úsáid a bhaint as na seirbhísí iniomparthachta agus malartaithe, agus an méid seo a leanas á chur san áireamh:

(1)

úsáid seirbhísí malartaithe agus iniomparthachta i ndáil leis an gcéim ina n-úsáidtear an tseirbhís, na táillí agus na muirir a chuirtear i bhfeidhm, nó caillteanas buntáistí agus dreasachtaí;

(2)

ó tharla nach gceadaítear seirbhísí malartaithe agus iniomparthachta a úsáid nó go ndéantar dodhéanta go fíorasach iad a úsáid.

Airteagal 2

Cuirfidh ÚEÁPC na critéir agus na tosca seo a leanas i bhfeidhm agus é ag breithniú an ghaoil idir an TPPU agus an cineál coigilteora TPPU a ndéanfar an TPPU a mhargú nó a dhíol leis:

(a)

gnéithe lena léirítear scileanna agus inniúlachtaí an choigilteora TPPU, lena n-áirítear an leibhéal oideachais atá air, an t-eolas agus taithí atá aige ar tháirgí pinsin eile, ar tháirgí infheistíochta fadtéarmacha nó cleachtais díola agus lena léirítear leochaileacht an choigilteora TPPU;

(b)

gnéithe lena léirítear staid eacnamaíoch an choigilteora TPPU, lena n-áirítear a ioncam, a shaibhreas agus a mhéid a bhraitheann sé ar an TPPU le haghaidh ioncam leordhóthanach scoir;

(c)

cuspóirí airgeadais an choigilteora TPPU, lena n-áirítear coigilteas pinsin agus an gá atá le cumhdach riosca, lena n-áirítear rioscaí bithmhéadracha;

(d)

an bhfuil an TPPU á dhíol le coigilteoir TPPU lasmuigh den spriocmhargadh beartaithe, nó an ndearnadh nó nach ndearnadh an spriocmhargadh a shainaithint go leordhóthanach;

(e)

an incháilitheacht chun cumhdach a fháil ó scéim náisiúnta ráthaithe, i gcás inarb ann do na scéimeanna sin.

Airteagal 3

Cuirfidh ÚEÁPC na critéir agus na tosca seo a leanas i bhfeidhm agus leibhéal nuálaíochta an TPPU, gníomhaíochta nó cleachtais á bhreithniú:

(a)

an leibhéal nuálaíochta a bhaineann le struchtúr agus gnéithe an TPPU, go háirithe an leibhéal nuálaíochta a bhaineann leis na teicnící maolaithe riosca nó le foirmeacha na n-eisíocaíochtaí nó le dearadh sochar TPPU eile;

(b)

a mhéid a scaiptear nuálaíocht, lena n-áirítear an bhfuil an TPPU nuálach i gcás catagóirí áirithe coigilteoirí TPPU;

(c)

nuálaíocht a bhaineann le giaráil;

(d)

taithí roimhe seo ar an margadh le TPPUnna comhchosúla nó le cleachtais díola le haghaidh TPPUnna.

Airteagal 4

Cuirfidh ÚEÁPC na critéir agus na tosca seo a leanas i bhfeidhm agus an ghiaráil a chuireann TPPU nó cleachtas ar fáil á breithniú:

(a)

saintréithe sócmhainní foluiteacha an TPPU, ag cur san áireamh an ghiaráil atá inghreamaithe sa TPPU;

(b)

an ghiaráil i ngeall ar mhaoiniú;

(c)

tréithe idirbheart maoinithe urrús.

Airteagal 5

Cuirfidh ÚEÁPC na critéir agus na tosca seo a leanas i bhfeidhm agus méid agus suim iomlán chaipiteal carntha an TPPU á mbreithniú aige:

(a)

méid na n-iarmhairtí díobhálacha féideartha ó thaobh an choigilteora TPPU aonair agus i gcás líon mór coigilteoirí TPPU atá ann cheana agus a d’fhéadfadh a bheith ann, na hiarmhairtí díobhálacha féideartha do chnuasach coigilteoirí TPPU, agus an méid seo a leanas á chur san áireamh, go háirithe:

(b)

méid agus suim iomlán chaipiteal carntha an TPPU;

(c)

luach barúlach an TPPU;

(d)

dóchúlacht, scála agus cineál aon dochair, lena n-áirítear méid an chaillteanais a d’fhéadfaí a fhulaingt;

(e)

an fad a mheastar a mhairfidh na hiarmhairtí díobhálacha;

(f)

méid na ranníocaíochtaí;

(g)

líon, agus ceanglais oiriúnacha chuí na n-idirghabhálaithe lena mbaineann;

(h)

fás an mhargaidh nó díolacháin;

(i)

an meánmhéid a infheistíonn gach coigilteoir TPPU sa TPPU;

(j)

an leibhéal cumhdaigh a shonraítear sa dlí náisiúnta maidir le scéimeanna ráthaíochta árachais, i gcás inarb ann do na scéimeanna sin;

(k)

luach na bhforálacha teicniúla maidir leis na TPPUnna;

(l)

an mbaineann ardriosca le sócmhainní foluiteacha an TPPU d’fheidhmíocht idirbheart a dhéanann rannpháirtithe nó coigilteoirí TPPU sa mhargadh ábhartha;

(m)

an dócha, de bharr thréithe an TPPU, go háirithe go bhféadfaí é a úsáid chun críoch na coireachta airgeadais, go háirithe an bhféadfaí, leis na saintréithe sin, úsáid TPPU a spreagadh chun an méid seo a leanas a dhéanamh:

(1)

aon chalaois nó mímhacántacht;

(2)

mí-iompar i margadh airgeadais nó mí-úsáid faisnéise i ndáil le margadh airgeadais;

(3)

láimhseáil na bhfáltas ón gcoireacht;

(4)

maoiniú na sceimhlitheoireachta.

Airteagal 6

Déanfaidh ÚEÁPC na tosca seo a leanas a bhreithniú a d’fhéadfadh difear a dhéanamh d’fheidhmiú ordúil agus do shláine na margaí airgeadais:

(a)

an mbaineann ardriosca ar leith le gníomhaíochtaí nó cleachtais airgeadais an tsoláthraí TPPUnna nó an dáileora TPPUnna i ndáil leis an TPPU i dtaca le hathléimneacht nó le hoibriú rianúil na margaí;

(b)

an bhféadfadh éagothromaíocht shuntasach agus shaorga idir praghsanna díorthaigh agus praghsanna díorthaigh ar an mbunmhargadh teacht as an TPPU nó as gníomhaíochtaí nó cleachtais airgeadais an tsoláthraí TPPUnna nó an dáileora TPPUnna i ndáil leis an TPPU;

(c)

an mbaineann ardriosca leis an TPPU nó le gníomhaíochtaí nó cleachtais airgeadais an tsoláthraí TPPUnna nó an dáileora TPPUnna i ndáil leis an TPPU i dtaca le bonneagar an mhargaidh nó na gcóras íocaíochta, lena n-áirítear córais trádála, imréitigh agus socraíochta;

(d)

an bhféadfadh TPPU nó gníomhaíochtaí nó cleachtais airgeadais an tsoláthraí TPPUnna nó an dáileora TPPUnna bagairt a dhéanamh ar mhuinín coigilteoirí TPPU sa chóras airgeadais;

(e)

an mbaineann ardriosca le TPPU nó le gníomhaíochtaí nó cleachtais airgeadais an tsoláthraí TPPUnna nó an dáileora TPPUnna i ndáil leis an TPPU go gcuirfí isteach ar institiúidí airgeadais a mheastar a bheith tábhachtach le haghaidh chóras airgeadais an Aontais.

Airteagal 7

Déanfaidh ÚEÁPC na tosca seo a leanas a bhreithniú a bhfuil feidhm acu maidir le staid agus imthosca sonracha an tsoláthraí TPPUnna nó an dáileora TPPUnna, agus an méid seo a leanas á chur san áireamh:

(a)

a staid airgeadais agus a shócmhainneacht;

(b)

a ghníomhaíochtaí nó a chleachtais airgeadais;

(c)

an tsamhail ghnó atá aige, lena n-áirítear a inbhuanaitheacht agus a thrédhearcacht;

(d)

oiriúnacht na socruithe athárachais agus ráthaíochta maidir leis an TPPU;

(e)

spleáchas an tsoláthraí TPPUnna ar thríú páirtithe le haghaidh gnéithe tábhachtacha den TPPU, amhail cumhdach rioscaí bithmhéadracha, ráthaíochtaí agus iniomparthacht an TPPU;

(f)

na cleachtais díola a bhaineann leis an TPPU, agus an méid seo a leanas á chur san áireamh:

(1)

na bealaí cumarsáide agus dáilte a úsáidtear;

(2)

an fhaisnéis, agus an t-ábhar margaíochta nó fógraíochta eile;

(3)

an leibhéal nuálaíochta a bhaineann leis an múnla dáileacháin, amhail fad an tslabhra idirghabhála nó an spleáchas ar theicnící nuálacha le haghaidh an mhúnla dáileacháin.

Airteagal 8

Tiocfaidh an Rialachán seo i bhfeidhm an fichiú lá tar éis lá a fhoilsithe in Iris Oifigiúil an Aontais Eorpaigh.

Beidh an Rialachán seo ina cheangal go huile agus go hiomlán agus beidh sé infheidhme go díreach i ngach Ballstát.

Arna dhéanamh sa Bhruiséil, 24 Feabhra 2021.

Thar ceann an Choimisiúin

An tUachtarán

Ursula VON DER LEYEN


(1)  IO L 198, 25.7.2019, lch. 1.


4.6.2021   

GA

Iris Oifigiúil an Aontais Eorpaigh

L 197/5


RIALACHÁN TARMLIGTHE (AE) 2021/896 ÓN gCOIMISIÚN

an 24 Feabhra 2021

lena bhforlíontar Rialachán (AE) 2019/1238 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle maidir le faisnéis bhreise chun críocha an chóineasaithe sa tuairisciú maoirseachta

(Téacs atá ábhartha maidir le LEE)

TÁ AN COIMISIÚN EORPACH,

Ag féachaint don Chonradh ar Fheidhmiú an Aontais Eorpaigh,

Ag féachaint do Rialachán (AE) 2019/1238 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 20 Meitheamh 2019 maidir le Táirge Pinsin Phearsanta Uile-Eorpach (TPPU) (1) agus go háirithe Airteagal 40(9), an chéad fhomhír de,

De bharr an mhéid seo a leanas:

(1)

Tá soláthraithe Táirge Pinsin Phearsanta Uile-Eorpaigh (TPPU) faoi réir roinnt reachtaíochta earnála de chuid an Aontais agus roinnt reachtaíochta earnála náisiúnta laistigh de réimse na seirbhísí airgeadais, agus faoi réir na gceanglas tuairiscithe earnála chomhfhreagracha dá n-údaráis inniúla, lena n-áirítear na hÚdaráis Mhaoirseachta Eorpacha. Is gá cur chuige caighdeánaithe a ghlacadh maidir leis an bhfaisnéis atá riachtanach chun críoch maoirseachta chomh maith leis an bhfaisnéis a sholáthraítear faoin dlí earnálach ábhartha chun maolú a dhéanamh ar an bhféidearthacht ceanglais tuairiscithe bhreise shuntasacha éagsúla náisiúnta a bheith ann. D’iarr an Coimisiún ar an Údarás Eorpach um Árachas agus Pinsin Cheirde treoir theicniúil a chur ar fáil.

(2)

Tá gá le tacar faisnéise caighdeánaithe le haghaidh inchomparáideacht feabhsaithe agus éifeachtúlacht níos fearr agus chun tuairisciú dúbailte a sheachaint atá nasctha le ceanglais maidir le faisnéis earnála,

TAR ÉIS AN RIALACHÁN SEO A GHLACADH:

Airteagal 1

Áireofar san fhaisnéis bhreise dá dtagraítear in Airteagal 40(1) go (5) de Rialachán (AE) 2019/1238 an fhaisnéis seo a leanas:

(a)

tuairisc ar chóras bainistithe riosca an tsoláthraí TPPUnna, lena n-áirítear a rialachas, chun na rioscaí a eascraíonn as táirgí TPPU a bhainistiú;

(b)

tuairisc ar an ngnó a ndeachaigh an soláthraí TPPUnna ina bhun i ndáil leis an earnáil ina bhfuil an soláthraí TPPUnna ag oibriú, lena n-áirítear cineál na n-infheistíochtaí a rinneadh agus a mbainistiú, cibé acu atá na hinfheistíochtaí gníomhach nó éighníomhach, cibé acu a thairgtear nó nach dtairgtear ráthaíochtaí, cur chun feidhme teicnící maolaithe riosca, méid na ranníocaíochtaí agus luachanna sócmhainní, agus liosta ina mbeidh Ballstát baile an tsoláthraí TPPUnna agus aon Bhallstáit óstacha de chuid an tsoláthraí TPPUnna;

(c)

an fhaisnéis maidir leis na beartais i scríbhinn nach mór do sholáthraithe TPPUnna a bheith i bhfeidhm acu chun aghaidh a thabhairt ar na rioscaí ábhartha;

(d)

faisnéis maidir leis na prionsabail luachála a chuirtear i bhfeidhm chun críoch sócmhainneachta, i gcás inarb infheidhme;

(e)

forléargas ar na rioscaí ábhartha a bhaineann le soláthar TPPU nó atá bainteach leis agus ar an gcaoi a bhfuil sé beartaithe ag an soláthraí TPPUnna na rioscaí sin a bhainistiú, lena n-áirítear rioscaí airgeadais agus leachtachta, rioscaí margaidh, rioscaí creidmheasa, rioscaí clú agus rioscaí a bhaineann le tosca comhshaoil, sóisialta agus rialachais, ach gan a bheith teoranta dóibh sin;

(f)

an fhaisnéis maidir le struchtúr caipitil an tsoláthraí TPPUnna, lena n-áirítear cóimheasa caipitil agus leibhéil giarála;

(g)

faisnéis maidir le conarthaí atá i seilbh soláthraí TPPUnna, nó maidir le conarthaí arna ndéanamh le tríú páirtithe, lena n-áirítear na hoibleagáidí i leith coigilteoirí TPPU le linn chéim an dícharntha, nó i dtaca le fochuntais TPPU a sholáthar.

Airteagal 2

Tiocfaidh an Rialachán seo i bhfeidhm an fichiú lá tar éis lá a fhoilsithe in Iris Oifigiúil an Aontais Eorpaigh.

Beidh an Rialachán seo ina cheangal go huile agus go hiomlán agus beidh sé infheidhme go díreach i ngach Ballstát.

Arna dhéanamh sa Bhruiséil, 24 Feabhra 2021.

Thar ceann an Choimisiúin

An tUachtarán

Ursula VON DER LEYEN


(1)  IO L 198, 25.7.2019, lch. 1.


4.6.2021   

GA

Iris Oifigiúil an Aontais Eorpaigh

L 197/7


RIALACHÁN CUR CHUN FEIDHME (AE) 2021/897 ÓN gCOIMISIÚN

an 4 Márta 2021

lena leagtar síos caighdeáin theicniúla cur chun feidhme chun Rialachán (AE) 2019/1238 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle a chur i bhfeidhm maidir le formáid an tuairiscithe maoirseachta do na húdaráis inniúla agus maidir le comhar agus malartú faisnéise idir údaráis inniúla agus leis an Údarás Eorpach um Árachas agus Pinsin Cheirde

(Téacs atá ábhartha maidir le LEE)

TÁ AN COIMISIÚN EORPACH,

Ag féachaint don Chonradh ar Fheidhmiú an Aontais Eorpaigh,

Ag féachaint do Rialachán (AE) 2019/1238 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 20 Meitheamh 2019 maidir le Táirge Pinsin Phearsanta Uile-Eorpach (PEPP) (1), agus go háirithe Airteagal 40(9), an ceathrú fomhír, agus Airteagal 66(5), an tríú fomhír, de sin,

De bharr an mhéid seo a leanas:

(1)

Leagtar síos rialacha comhionanna i Rialachán (AE) 2019/1238 maidir le clárú, monarú, dáileadh agus maoirsiú táirgí pinsin phearsanta a dháiltear san Aontas faoin ainmníocht “Táirgí Pinsin Phearsanta uile-Eorpach” (PEPP).

(2)

Tá leibhéal iomchuí mionsonra den fhaisnéis ríthábhachtach d’fhonn próiseas athbhreithnithe maoirseachta riosca-bhunaithe agus maoirseacht ar leibhéal táirge a chur chun feidhme. Ba cheart do na teimpléid chun faisnéis a thuairisciú de bhun Rialachán Tarmligthe 2021/896 (2) ón gCoimisiún foráil a dhéanamh maidir le léiriú amhairc na faisnéise sin agus ba cheart dóibh léiriú a thabhairt ar an leibhéal mionsonra san fhaisnéis sin.

(3)

D’fhonn cóineasú maoirseachta a chur chun cinn, ba cheart an fhaisnéis a thuairisceofar d’údaráis inniúla i gcomhréir le hAirteagal 40 de Rialachán (AE) 2019/1238 a chur isteach ag úsáid teimpléad.

(4)

Ba cheart don chreat um chomhar agus um mhalartú faisnéise idir údaráis inniúla na mBallstát baile agus na mBallstát óstach, le ÚEÁPC, éifeachtúlacht fheidhmiú a gcuid cúraimí agus dualgas faoi seach a éascú, agus maoirseacht chomhsheasmhach agus éifeachtúil a áirithiú. Go háirithe, is gá na modhanna, na bealaí, agus mionsonraí eile malartaithe faisnéise a shonrú, lena n-áirítear raon feidhme agus cóireáil na faisnéise a bheidh le malartú.

(5)

D’fhonn maoirseacht éifeachtach agus éifeachtúil a áirithiú, ba cheart don mhalartú faisnéise agus don chomhar idir údaráis inniúla cineál, scála agus castacht an táirge, agus an fháil atá ar an bhfaisnéis agus an cineál faisnéise agus na sonraí is déanaí agus is ábhartha a chur san áireamh. D’fhonn comhar agus malartú faisnéise éifeachtúil agus caoithiúil a áirithiú, is gá nósanna imeachta agus teimpléid chaighdeánaithe a bhunú.

(6)

Ba cheart do na húdaráis inniúla agus do ÚEÁPC na nósanna imeachta agus na teimpléid chaighdeánaithe a úsáid freisin le linn dóibh faisnéis a tharchur ar bhonn deonach nuair a mheasann siad go bhféadfadh an fhaisnéis atá ina seilbh a bheith áisiúil d’údarás inniúil eile nó do ÚEÁPC, don Údarás Eorpach um Urrúis agus Margaí agus don Údarás Baincéireachta Eorpach.

(7)

Ionas go mbeidh údaráis inniúla in ann faire éifeachtach a dhéanamh ar sholáthraithe agus ar dháileoirí PEPP, is gá dóibh faisnéis a mhalartú go tráthrialta maidir le PEPPanna atá ar an margadh, amhail na doiciméid faisnéise bunriachtanaí, faisnéis maidir leis na gníomhaíochtaí trasteorann, agus faisnéis maidir le bearta sriantacha agus maidir le sainiúlachtaí iompair ábhartha.

(8)

D’fhonn cur i bhfeidhm rianúil agus caoithiúil na gceanglas fógra a áirithiú i gcás smachtbhannaí riaracháin agus bearta eile, ba cheart d’údaráis inniúla fógra a thabhairt dá chéile agus do ÚEÁPC maidir le haon sárú nó aon sárú amhrasta.

(9)

Tá dlúthnasc idir na forálacha sa Rialachán seo maidir le tuairisciú maoirseachta agus comhar idir údaráis inniúla agus le ÚEÁPC. Pléann siad le ceanglais maidir le faisnéis ábhartha a thíolacadh agus a chomhroinnt chun maoirseacht a dhéanamh ar PEPP. D’fhonn comhleanúnachas a áirithiú idir na forálacha sin, ar cheart dóibh teacht i bhfeidhm ag an am céanna, is gá na caighdeáin theicniúla cur chun feidhme uile a éilítear le hAirteagal 40(9) agus Airteagal 66(5) de Rialachán (AE) 2019/1238 a áireamh i Rialachán Cur Chun Feidhme amháin.

(10)

Tá an Rialachán seo bunaithe ar na dréachtchaighdeáin theicniúla cur chun feidhme a chuir ÚEÁPC faoi bhráid an Choimisiúin.

(11)

Rinne ÚEÁPC comhairliúcháin phoiblí oscailte maidir leis na dréachtchaighdeáin theicniúla cur chun feidhme ar a bhfuil an Rialachán seo bunaithe, rinne sé anailís ar na costais agus na sochair ghaolmhara ionchasacha maidir leis na caibidlí ar thuairisciú maoirseachta chuig na húdaráis inniúla, agus d’iarr sé comhairle an Ghrúpa Geallsealbhóirí Árachais agus Athárachais agus an Ghrúpa Geallsealbhóirí Pinsin Ceirde a bunaíodh i gcomhréir le hAirteagal 37 de Rialachán (AE) Uimh. 1094/2010 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle (3). Maidir leis na caibidlí ar chomhar agus malartú faisnéise, ní dhearna ÚEÁPC anailís ar na costais agus na sochair ionchasacha, toisc go bhféadfadh sé sin a bheith díréireach i ndáil le raon feidhme agus tionchar na ndréachtchaighdeán teicniúil cur chun feidhme, ag cur san áireamh gurb údaráis inniúla agus ÚEÁPC an t-aon dream amháin ag a seolfar iad agus ní rannpháirtithe sa mhargadh airgeadais,

TAR ÉIS AN RIALACHÁN SEO A GHLACADH:

CAIBIDIL I

TUAIRISCIÚ MAOIRSEACHTA CAINNÍOCHTÚIL

Airteagal 1

Formáidí an tuairiscithe maoirseachta

Cuirfidh soláthraithe Táirgí Pinsin Phearsanta uile-Eorpacha (PEPPanna) isteach an fhaisnéis dá dtagraítear in Airteagal 40(1) go (5) de Rialachán (AE) 2019/1238 i gcomhréir leis na sonraíochtaí seo a leanas:

(a)

sloinnfear pointí sonraí leis an gcineál sonraí “airgeadaíocht” in aonaid gan deachúlacha cé is moite de theimpléid PP.06.02 agus PP.08.03 a leagtar amach in Iarscríbhinní I agus II a shloinnfear in aonaid le dhá dheachúil;

(b)

sloinnfear na pointí sonraí leis an gcineál sonraí “céatadán” de réir aonaid le ceithre dheachúil;

(c)

sloinnfear na pointí sonraí leis an gcineál sonraí “slánuimhir” in aonaid gan deachúlacha;

(d)

sloinnfear pointí sonraí mar luachanna deimhneacha seachas sna cásanna a leanas:

(i)

is de chineál freasúra ó mhéid nádúrtha na míre iad na pointí sonraí;

(ii)

ceadaítear luachanna deimhneacha agus diúltacha a thuairisciú le cineál an phointe sonraí;

(iii)

éilítear formáid tuairiscithe dhifriúil ó na treoracha faoi seach a leagtar amach in Iarscríbhinní V go XIV a ghabhann leis an Rialachán seo.

Airteagal 2

Airgeadra tuairiscithe

1.   Chun críocha an Rialacháin seo, is é “an t-airgeadra tuairiscithe” an t-airgeadra a úsáidtear chun ráitis airgeadais an tsoláthraí PEPP a ullmhú, mura n-éilíonn an t-údarás inniúil a mhalairt.

2.   Déanfar pointí agus figiúirí sonraí leis an gcineál “airgeadaíocht” a thuairisciú san airgeadra tuairiscithe, lena n-éilítear go ndéanfaí aon airgeadra eile a thiontú san airgeadra tuairiscithe, mura bhforáiltear a mhalairt sa Rialachán seo.

3.   Le linn d’aon sócmhainn nó dliteanas atá ainmnithe in airgeadra seachas an t-airgeadra tuairiscithe a bheith á shloinneadh, déanfar an luach a thiontú san airgeadra tuairiscithe amhail is gur tharla an tiontú ag an ráta reatha ar an lá deiridh dá bhfuil an ráta iomchuí ar fáil sa tréimhse tuairiscithe lena mbaineann an tsócmhainn nó an dliteanas.

4.   Le linn luach aon ioncaim nó costais a bheith á shloinneadh, déanfar an luach a thiontú san airgeadra tuairiscithe lena gcuirtear i bhfeidhm an bunús tiontúcháin a úsáidtear chun críocha cuntasaíochta.

5.   Déanfar an tiontú san airgeadra tuairiscithe a ríomh ach an ráta malairte ón bhfoinse chéanna a úsáideadh le haghaidh ráitis airgeadais an tsoláthraí PEPP a chur i bhfeidhm, mura n-éilíonn an t-údarás inniúil a mhalairt.

Airteagal 3

Teimpléid maidir le tuairisciú cainníochtúil bliantúil

Gach bliain, tíolacfaidh soláthraithe PEPP an fhaisnéis dá dtagraítear in Airteagal 1 de Rialachán Tarmligthe (AE) 2021/896 agus úsáid á baint as na teimpléid seo a leanas:

(a)

teimpléad PP.01.01 d’Iarscríbhinn I, ina sonraítear ábhar an tíolactha, ag leanúint na dtreoracha a leagtar amach i roinn PP.01.01 d’Iarscríbhinn II;

(b)

teimpléad PP.01.02. d’Iarscríbhinn I, ina sonraítear faisnéis bhunúsach maidir le PEPP agus maidir leis an tuairisciú, ag leanúint na dtreoracha a leagtar amach i roinn PP.01.02 d’Iarscríbhinn II;

(c)

teimpléad PP.52.01. d’Iarscríbhinn I, ina sonraítear PEPP agus faisnéis coigilteoirí PEPP, ag leanúint na dtreoracha a leagtar amach i roinn PP.52.01 d’Iarscríbhinn II;

(d)

teimpléad PP.06.02. d’Iarscríbhinn I, ina sonraítear liosta sócmhainní mír ar mhír ag leanúint na dtreoracha a leagtar amach i roinn PP.06.02 d’Iarscríbhinn II agus ag úsáid an chóid aitheantais chomhlántaigh (CIC) mar a leagtar amach in Iarscríbhinn III agus a shainmhínítear in Iarscríbhinn IV;

(e)

teimpléad PP.06.03. d’Iarscríbhinn I, ina soláthraítear faisnéis maidir le trédhearcacht na n-infheistíochtaí comhchoiteann uile atá i seilbh an tsoláthraithe PEPP ag leanúint na dtreoracha a leagtar amach i roinn PP.06.03 d’Iarscríbhinn II;

(f)

teimpléad PP.08.03. d’Iarscríbhinn I, ina soláthraítear faisnéis chomhiomlán maidir le suíomhanna oscailte díorthach, ag leanúint na dtreoracha a leagtar amach i roinn PP.08.03 d’Iarscríbhinn II agus ag úsáid CIC mar a leagtar amach in Iarscríbhinn III agus a shainmhínítear in Iarscríbhinn IV.

Airteagal 4

Oiriúnacht na faisnéise a thíolactar

Chun críocha Airteagal 40(6) de Rialachán (AE) 2019/1238, bainfidh soláthraithe PEPP leas as na teimpléid ábhartha a leagtar amach in Iarscríbhinn I a ghabhann leis an Rialachán seo d’fhonn oiriúnacht na faisnéise a chuirtear isteach a áirithiú ar bhonn leanúnach.

CAIBIDIL II

FORÁLACHA GINEARÁLTA MAIDIR LE COMHAR AGUS MALARTÚ FAISNÉISE

Airteagal 5

Prionsabail ghinearálta

Éascóidh an tÚdarás Eorpach um Árachas agus Pinsin Cheirde (ÚEÁPC) malartú faisnéise go tráthrialta idir údaráis inniúla na mBallstát baile agus óstach agus, má tá an fhaisnéis ábhartha do dhualgais ÚEÁPC, coinneofar ar an eolas é maidir le haon mhalartú faisnéise a dhéanfar ar an dá thaobh.

Airteagal 6

Pointí teagmhála aonair

Soláthróidh na húdaráis inniúla mionsonraí na bpointí teagmhála aonair do ÚEÁPC agus cuirfidh siad ÚEÁPC ar an eolas maidir le haon athruithe ar na mionsonraí sin. Coimeádfaidh ÚEÁPC liosta cothrom le dáta de na pointí teagmhála aonair agus cuirfidh sé an liosta ar fáil do na húdaráis inniúla.

Airteagal 7

Na meáin mhalartaithe faisnéise

Tarchuirfidh na húdaráis inniúla agus ÚEÁPC faisnéis agus doiciméadacht a bhaineann leis an gcomhar agus leis an malartú faisnéise dá dtagraítear i gCaibidil I ar bhealach slán trí mheán leictreonach. Tarchuirfidh na húdaráis inniúla deimhniú leictreonach i ndiaidh dóibh an fhaisnéis agus an doiciméadacht sin a fháil.

Airteagal 8

Airgeadra

Sloinnfidh na húdaráis inniúla agus ÚEÁPC méideanna in euro i malartuithe faisnéise eatarthu. Mar sin féin, féadfaidh na húdaráis inniúla a aontú go n-úsáidfear airgeadra eile le haghaidh malairtí faisnéise déthaobhaí.

CAIBIDIL III

COMHAR AGUS MALARTÚ FAISNÉISE SA PHRÓISEAS CLÁRÚCHÁIN AGUS DÍCHLÁRÚCHÁIN

Airteagal 9

PEPP a chlárú

1.   Cuirfidh na húdaráis inniúla an fhaisnéis dá dtagraítear in Airteagal 6(2)(a), (b), (d), (f) agus (g) de Rialachán (AE) 2019/1238 in iúl do ÚEÁPC trí bhíthin an teimpléid a leagtar amach in Iarscríbhinn V a ghabhann leis an Rialachán seo.

2.   Cuirfidh na húdaráis inniúla aon mhodhnuithe ar an bhfaisnéis agus ar na doiciméid a sholáthraítear san iarratas in iúl do ÚEÁPC gan a thiomsú ach na codanna sin den teimpléad a leagtar amach in Iarscríbhinn V dá ndéanfaidh na modhnuithe difear.

3.   Cuirfidh ÚEÁPC na húdaráis inniúla ar an eolas go pras má dhéanann na modhnuithe difear do ghníomhaíochtaí an tsoláthraithe PEPP sna Ballstáit faoi seach, trí bhíthin na dteimpléad a leagtar amach in Iarscríbhinn VI nó in Iarscríbhinn VIII.

4.   Tar éis an táirge a chlárú ar an gclár lárnach poiblí, tabharfaidh ÚEÁPC fógra do na húdaráis inniúla ábhartha maidir leis sin trí bhíthin na dteimpléad a leagtar amach in Iarscríbhinn VI.

Airteagal 10

Fochuntas nua a oscailt

1.   Maidir le fochuntas nua a oscailt, tabharfaidh údarás inniúil an Bhallstáit baile fógra d’údarás inniúil an Bhallstáit óstaigh agus do ÚEÁPC trí bhíthin an teimpléid a leagtar amach in Iarscríbhinn IX.

2.   Admhóidh údarás inniúil an Bhallstáit óstaigh go bhfuarthas an fhaisnéis agus na doiciméid trí bhíthin an teimpléid a leagtar amach in Iarscríbhinn X. Cuirfidh údarás inniúil an Bhallstáit baile aon mhodhnuithe ar an bhfochuntas in iúl d’údarás inniúil an Bhallstáit óstaigh agus ÚEÁPC, gan a thiomsú ach na codanna sin den teimpléad a leagtar amach in Iarscríbhinn IX dá ndéanann na modhnuithe difear.

Airteagal 11

Faisnéis maidir leis na forálacha náisiúnta

Trí bhíthin an teimpléid a leagtar amach in Iarscríbhinn XIV a ghabhann leis an Rialachán seo, soláthróidh na húdaráis inniúla nasc do ÚEÁPC chucu seo a leanas ar fad:

(a)

téacs na ndlíthe náisiúnta, na rialachán agus na bhforálacha riaracháin lena rialaítear na coinníollacha a bhaineann le céim an charntha dá dtagraítear in Airteagal 47 de Rialachán (AE) 2019/1238;

(b)

na coinníollacha a bhaineann le céim an dícharntha dá dtagraítear in Airteagal 57 de Rialachán (AE) 2019/1238;

(c)

i gcás inarb infheidhme, faisnéis maidir le nósanna imeachta breise chun iarratas a dhéanamh ar théarmaí fabhracha agus ar dhreasachtaí a leagtar síos ar an leibhéal náisiúnta.

Airteagal 12

PEPP a dhíchlárú

1.   Tabharfaidh an t-údarás inniúil fógra do ÚEÁPC maidir lena chinneadh PEPP a dhíchlárú trí bhíthin an teimpléid a leagtar amach in Iarscríbhinn VII.

2.   Déanfaidh ÚEÁPC díchlárú ar PEPP óna chlár lárnach poiblí agus tabharfaidh sé fógra do na húdaráis inniúla ábhartha dá réir sin trí bhíthin an teimpléid a leagtar amach in Iarscríbhinn VIII.

CAIBIDIL IV

COMHAR LEANÚNACH AGUS MALARTÚ FAISNÉISE GO TRÁTHRIALTA

Airteagal 13

Comhar idir na húdaráis inniúla agus le ÚEÁPC

1.   Cumhdófar na réimse seo a leanas ar a laghad sa chomhar idir na húdaráis inniúla agus le ÚEÁPC:

(a)

maoirseacht;

(b)

iniúchtaí agus imscrúduithe;

(c)

sáruithe ar Rialachán (AE) 2019/1238 a shainaithint agus a leigheas;

(d)

faisnéis maidir le gearáin;

(e)

gníomhaíochtaí maoirseachta beartaithe in aghaidh an tsoláthraí nó an dáileora PEPP i gcás inarb ábhartha le haghaidh an táirge PEPP;

(f)

gníomhaíochtaí maoirseachta beartaithe chun díobháil na gcoigilteoirí PEPP a mhaolú lena n-áirítear feidhmiú beartaithe cumhachtaí idirghabhála táirgí dá dtagraítear in Airteagal 63 de Rialachán (AE) 2019/1238.

2.   Soláthróidh ÚEÁPC d’údarás inniúil lena mbaineann an Bhallstáit óstaigh an fhaisnéis mhaoirseachta a bhaineann le PEPP a sholáthraítear sa Bhallstát comhfhreagrach, mar a fhoráiltear in Airteagal 14, agus déanfar é sin ar bhonn bliantúil.

3.   Ar iarraidh arna déanamh de bhun Airteagal 16, malartóidh na húdaráis inniúla agus ÚEÁPC, a mhéid is a bheidh ar fáil dóibh, aon fhaisnéis a bhaineann le PEPP, atá ábhartha chun a gcuid dualgas a chomhlíonadh agus nach bhforáiltear dóibh in Airteagal 15.

4.   I gcás inarb iomchuí, cuirfidh údarás inniúil an Bhallstáit baile údarás inniúil an Bhallstáit óstaigh ar an eolas go pras faoi aon torthaí óna phróisis athbhreithniúcháin maoirseachta, a bhaineann le rioscaí a thagann chun cinn ó dhíolacháin trasteorann nó fochuntais PEPP nó a dhéanann difear dóibh sin. Soláthróidh údarás inniúil an Bhallstáit baile an fhaisnéis sin i gcásanna inar ardaigh údarás inniúil an Bhallstáit óstaigh ábhar imní cheana féin.

5.   Cuirfidh údarás inniúil an Bhallstáit óstaigh údarás inniúil an Bhallstáit baile ar an eolas go pras má tá cúiseanna aige a cheapadh go bhféadfadh gníomhaíochtaí soláthraí PEPP difear a dhéanamh d’fhóntacht airgeadais an tsoláthraí PEPP sin nó do chosaint tomhaltóirí i mBallstáit eile.

6.   Comhoibreoidh údarás inniúil an Bhallstáit baile le húdarás inniúil an Bhallstáit óstaigh chun a mheas cibé an bhfuil tuiscint shoiléir ag an soláthraí PEPP ar an spriocmhargadh agus na rioscaí atá os comhair na dtáirgí nó a d’fhéadfadh a bheith os a gcomhair sa Bhallstát óstach, agus dá bhfuil uirlisí sonracha bainistíochta riosca agus rialuithe inmheánacha i bhfeidhm, ag féachaint do phrionsabal na comhréireachta agus don chur chuige riosca-bhunaithe.

7.   Díreoidh an comhar go háirithe ar na réimsí riosca seo a leanas:

(a)

próifíl na gcoigilteoirí PEPP;

(b)

comhpháirtíochtaí áitiúla PEPP agus comhpháirtithe dáileacháin;

(c)

láimhseáil gearán;

(d)

comhlíontacht;

(e)

cosaint tomhaltóirí agus aon ghnéithe eile a bhaineann le hiompar an tsoláthraí PEPP agus an dáileora PEPP, lena n-áirítear ceanglais maidir le maoirseacht agus rialachas táirgí.

Airteagal 14

Faisnéis a mhalartú go tráthrialta

1.   Bainfidh agus gheobhaidh ÚEÁPC an fhaisnéis seo a leanas maidir le gach PEPP a sholáthraítear i mBallstát óstach:

(a)

an líon coigilteoirí PEPP sa Bhallstát lena mbaineann;

(b)

Ballstáit dá dtairgeann an soláthraí PEPP fochuntais;

(c)

an líon iarrataí ar mhalartú agus malartuithe iarbhír mura dtairgtear fochuntas sonrach sa Bhallstát lena mbaineann;

(d)

faisnéis maidir le gach PEPP a sholáthraítear sa Bhallstát lena mbaineann, faoi réir fáil a bheith uirthi, mar a thuairiscítear iontu seo a leanas:

(i)

teimpléad PP.01.02. d’Iarscríbhinn I, ina sonraítear faisnéis bhunúsach maidir le PEPP agus maidir leis an tuairisciú, ag leanúint na dtreoracha a leagtar amach i roinn PP.01.02 d’Iarscríbhinn II;

(ii)

teimpléad PP.52.01. d’Iarscríbhinn I, ina sonraítear PEPP agus faisnéis coigilteoirí PEPP, ag leanúint na dtreoracha a leagtar amach i roinn PP.52.01 d’Iarscríbhinn II;

(iii)

teimpléad PP.06.02. d’Iarscríbhinn I, ina sonraítear liosta sócmhainní mír ar mhír ag leanúint na dtreoracha a leagtar amach i roinn PP.06.02 d’Iarscríbhinn II agus ag úsáid CIC mar a leagtar amach in Iarscríbhinn III agus a shainmhínítear in Iarscríbhinn IV;

(iv)

teimpléad PP.06.03. d’Iarscríbhinn I, ina soláthraítear faisnéis maidir le trédhearcacht na n-infheistíochtaí comhchoiteann uile atá i seilbh soláthraithe PEPP ag leanúint na dtreoracha a leagtar amach i roinn PP.06.03 d’Iarscríbhinn II;

(v)

teimpléad PP.08.03. d’Iarscríbhinn I, ina soláthraítear faisnéis chomhiomlán maidir le suíomhanna oscailte díorthach, ag leanúint na dtreoracha a leagtar amach i roinn PP.08.03 d’Iarscríbhinn II agus ag úsáid CIC mar a leagtar amach in Iarscríbhinn III agus a shainmhínítear in Iarscríbhinn IV.

Cuirfidh ÚEÁPC an fhaisnéis dá dtagraítear sa chéad fhomhír ar fáil maidir le gach PEPP do gach údarás inniúil óstach lena mbaineann agus déanfaidh sé é sin ar bhonn bliantúil.

2.   Ní chuirfidh mír 1 cosc ar údaráis inniúla sonraí níos mionsonraithe a mhalartú ar bhonn níos tráthrialta nó nuair a iarrtar sin.

CAIBIDIL V

COMHAR AD-HOC AGUS MALARTÚ FAISNÉISE

Airteagal 15

Iarraidh ar chomhar nó ar mhalartú faisnéise a thíolacadh

1.   Cuirfidh údarás inniúil an iarraidh faoi bhráid an údaráis inniúil iarrtha trí bhíthin an teimpléid a leagtar amach in Iarscríbhinn XI. Féadfaidh an t-údarás inniúil iarrthach aon ábhar tacaíochta a mheasann sé a bheith ábhartha a chur i gceangal leis an iarraidh. Má tá an iarraidh ar fhaisnéis ábhartha do dhualgais ÚEÁPC, cuirfidh an t-údarás inniúil iarrthach an iarraidh ar aghaidh freisin chuig ÚEÁPC.

2.   Sonróidh an t-údarás inniúil iarrthach práinn na hiarrata. I gcás ina bhfuil iarraidh ar fhaisnéis i gceist leis an iarraidh ar chomhar, déanfaidh an t-údarás inniúil iarrthach na nithe seo a leanas:

(a)

sonróidh sé, a mhéid is féidir, sonraí na faisnéise atá á lorg, lena n-áirítear na cúiseanna go meastar go bhfuil an fhaisnéis sin ábhartha chun a chuid dualgas a chomhlíonadh faoi Rialachán (AE) 2019/1238;

(b)

sainaithneoidh sé, i gcás inarb iomchuí, aon saincheist a bhaineann le rúndacht na faisnéise atá á lorg, lena n-áirítear aon réamhchúram speisialta chun an fhaisnéis sin a bhailiú.

3.   I gcás ina bhfuil cúiseanna a bhfuil bonn cirt leo ag an údarás inniúil iarrthach chun a iarraidh a chatagóiriú mar cheann atá práinneach, féadfaidh sé an iarraidh a dhéanamh trí mheáin seachas iad sin dá bhforáiltear i mír 1, má tharchuirtear an iarraidh ina dhiaidh sin trí mheán leictreonach i gcomhréir leis an mír sin, mura gcomhaontaíonn na húdaráis inniúla lena mbaineann a mhalairt.

Airteagal 16

Freagra ar iarraidh ar chomhar nó ar mhalartú faisnéise

1.   Soláthróidh an t-údarás inniúil iarrtha a fhreagra don údarás inniúil iarrthach trí bhíthin an teimpléid a leagtar amach in Iarscríbhinn XII. Má tá an freagra ábhartha do dhualgais ÚEÁPC, cuirfidh an t-údarás inniúil iarrthach an fhreagairt ar aghaidh freisin chuig ÚEÁPC. Ina fhreagra, déanfaidh an t-údarás inniúil iarrtha an méid seo a leanas:

(a)

iarrfaidh sé soiléire in aon fhoirm a luaithe is féidir i gcás ina bhfuil amhras air maidir leis an iarraidh;

(b)

glacfaidh sé céimeanna réasúnta laistigh de raon feidhme a chumhachtaí chun comhar a dhéanamh nó an fhaisnéis iarrtha a sholáthar;

(c)

forghníomhóidh sé an iarraidh ar bhealach a éascaíonn aon ghníomh rialála is gá a ghlacadh ar bhonn caoithiúil, ag cur castacht na hiarrata san áireamh agus an gá atá ann go mbeadh údarás inniúil eile rannpháirteach;

(d)

soláthróidh sé aon fhaisnéis riachtanach bhreise ar a thionscnamh féin.

2.   I gcás ina dtarlaíonn sé i ngeall ar chastacht na hiarrata nó an méid faisnéise a iarradh nach bhfuil an t-údarás inniúil in ann an teorainn ama a leagadh síos san iarraidh sin a chomhlíonadh, déanfaidh sé na nithe seo a leanas:

(a)

cuirfidh sé an t-údarás inniúil iarrthach ar an eolas go pras maidir leis na cúiseanna a thugann údar do mhoill den sórt sin agus soláthróidh sé dáta freagartha measta;

(b)

soláthróidh sé faisnéis atá ar fáil cheana féin trí bhíthin an teimpléid a leagtar amach in Iarscríbhinn XII;

(c)

soláthróidh sé aon fhaisnéis atá ar iarraidh a luaithe a chuirtear ar fáil é ar bhealach a áirithíonn gur féidir aon ghníomhaíocht riachtanach a ghlacadh go caoithiúil.

Airteagal 17

Comhar agus malartú faisnéise i gcás sáruithe

1.   Ar theacht ar an eolas dóibh maidir le haon sárú nó sárú amhrasta ag soláthraí PEPP nó ag dáileoir PEPP nó sárú den sórt sin a tharlaíonn i bhfeidhmiú na saoirse chun seirbhísí a sholáthar nó saoirse bhunaíochta, tabharfaidh an t-údarás inniúil nó ÚEÁPC, de réir mar is infheidhme, fógra don údarás inniúil lena mbaineann trí bhíthin an teimpléid a leagtar amach in Iarscríbhinn XIII. Féadfaidh an t-údarás inniúil a thugann fógra aon ábhar tacaíochta a mheasann sé is gá a chur i gceangal leis an bhfógra. Má tá an sárú ábhartha do dhualgais ÚEÁPC, cuirfidh an t-údarás inniúil a thugann fógra ÚEÁPC ar an eolas go pras trí bhíthin an teimpléid a leagtar amach in Iarscríbhinn XIII.

2.   Soláthróidh an t-údarás inniúil a thabharfaidh fógra nó ÚEÁPC, de réir mar is infheidhme, an fhaisnéis ar fad is gá don údarás inniúil dá dtugtar fógra chun measúnú a dhéanamh ar an gcás, go háirithe, an fhaisnéis seo a leanas:

(a)

cineál, nádúr, ábharthacht agus fad an tsáraithe nó an tsáraithe amhrasta;

(b)

gníomhaíochtaí a mholtar agus foilsiú ionchasach, más ann dó, atá beartaithe ag an údarás inniúil a thugann fógra, a ghlacadh;

(c)

an fhianaise ar ar bhunaigh siad a gcinneadh.

Féadfaidh an t-údarás inniúil dá dtugtar fógra agus ÚEÁPC, de réir mar is infheidhme, aon fhaisnéis eile a mheasann siad is gá dá measúnú agus dá ngníomh a iarraidh ón údarás inniúil a thugann fógra.

3.   I gcás ina measann an t-údarás inniúil a thugann fógra gur cheart an fhaisnéis a sheoladh ar bhonn práinne, féadfaidh sé fógra a thabhairt ar dtús báire don údarás inniúil dá dtugtar fógra agus do ÚEÁPC, de réir mar is infheidhme, ó bhéal, ar choinníoll go dtarchuirtear an fhaisnéis ina dhiaidh sin trí mheán leictreonach i gcomhréir le mír 1, mura gcomhaontaíonn na húdaráis inniúla lena mbaineann a mhalairt.

Airteagal 18

Teacht i bhfeidhm

Tiocfaidh an Rialachán seo i bhfeidhm an fichiú lá tar éis lá a fhoilsithe in Iris Oifigiúil an Aontais Eorpaigh.

Beidh an Rialachán seo ina cheangal go huile agus go hiomlán agus beidh sé infheidhme go díreach i ngach Ballstát.

Arna dhéanamh sa Bhruiséil, 4 Márta 2021.

Thar ceann an Choimisiúin

An tUachtarán

Ursula VON DER LEYEN


(1)  IO L 198, 25.7.2019, lch. 1.

(2)  Rialachán Tarmligthe (AE) 2021/896 an 24 Feabhra 2021 ón gCoimisiún lena bhforlíontar Rialachán (AE) 2019/1238 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle maidir le faisnéis bhreise chun an tuairisciú maoirseachta a chóineasú (Féach leathanach 5 den Iris Oifigiúil seo).

(3)  Rialachán (AE) Uimh. 1094/2010 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 24 Samhain 2010 lena mbunaítear Údarás Maoirseachta Eorpach (an tÚdarás Eorpach um Árachas agus Pinsin Cheirde), lena leasaítear Cinneadh Uimh. 716/2009/CE agus lena n-aisghairtear Cinneadh 2009/79/CE ón gCoimisiún (IO L 331, 15.12.2010, lch. 48).


IARSCRÍBHINN I

Teimpléid Tuairiscithe

PP.01.01.33

Ábhar an tíolactha

 

 

 

 

 

C0010

Cód an Teimpléid - Ainm an Teimpléid

 

 

PP.01.02.33 - Faisnéis Bhunúsach - Ginearálta

R0010

 

PP.52.01.33 – Faisnéis maidir le PEPP agus coigilteoirí

R0020

 

PP.06.02.33 - Liosta de na sócmhainní

R0030

 

PP.06.03.33 – Gnóthais chomhinfheistíoc cur na trédhearcachta

R0040

 

PP.08.03.33 – Faisnéis chomhiomlán maidir le díorthaigh oscailte

R0050

 

PP.01.02.33

Faisnéis Bhunúsach – Ginearálta

 

 

 

 

 

C0010

Ainm PEPP

R0010

 

Uimhir chlárúcháin PEPP

R0020

 

Teanga an tuairiscithe

R0030

 

An dáta tíolactha maidir le tuairisciú

R0040

 

Deireadh na bliana airgeadais

R0050

 

An dáta tagartha maidir le tuairisciú

R0060

 

Tíolacadh tráthrialta/ad-hoc

R0070

 

An t-airgeadra a úsáidtear i gcomhair tuairisciú

R0090

 

Tráchtálú á dhéanamh fós ar an táirge?

R0260

 

Cineál eintitis

R0270

 

Úsáid as linn choiteann sócmhainní le haghaidh gach rogha infheistíochta

R0280

 

PP.52.01.33

FAISNÉIS MAIDIR LE PEPP AGUS COIGILTEOIRÍ PEPP (1)

 

 

 

 

COSTAIS

 

 

COSTAIS RIARACHÁIN

COSTAIS DÁILEACHÁIN

COSTAIS INFHEISTÍOCHTA

COSTAIS NA RÁTHAÍOCHTAÍ CAIPITIL, MÁS ANN DÓIBH

 

 

 

COSTAIS A BHAINEANN LE COMHAIRLE

 

 

C0020

C0040

C0050

C0060

C0100

PEPP BUNÚSACH

R0010

 

 

 

 

 

ROGHANNA INFHEISTÍOCHTA MALARTACHA

R0040

 

 

 

 

 

FAISNÉIS MAIDIR LE PEPP AGUS COIGILTEOIRÍ PEPP (2)

TÍR

 


 

 

 

 

 

AN LÍON COIGILTEOIRÍ PEPP

SREAFAÍ AIRGEADAIS AGUS COIGILTEORA

 

IOMLÁN OLL-RANNÍOCAÍOCHTAÍ A FUARTHAS

IOMLÁN NA BHFÁLTAS Ó OLL-INFHEISTÍOCHTAÍ

 

 

C0150

C0160

C0170

 

PEPP BUNÚSACH

R0010

 

 

 

 

TRÁCHTÁLÚ DÉANTA SA TÍR

R0020

 

 

 

 

FAOI LEACHTÚ NÁDÚRTHA

R0030

 

 

 

 

ROGHANNA INFHEISTÍOCHTA MALARTACHA

R0040

 

 

 

 

TRÁCHTÁLÚ DÉANTA SA TÍR

R0050

 

 

 

 

FAOI LEACHTÚ NÁDÚRTHA

R0060

 

 

 

 


 

 

 

SREAFAÍ AIRGEADAIS AGUS COIGILTEORA

 

 

 

 

 

 

 

AN LÍON FÓGRAÍ I gCOMHRÉIR LE HAIRTEAGAL 20(1) A FUARTHAS Ó CHOIGILTEOIRÍ PEPP A D’ATHRAIGH A N-ÁIT CHÓNAITHE CHUIG BALLSTÁT EILE

 

 

SOCHAIR SLÁNDÁLA SÓISIALTA NACH MBAINEANN LE DUL AR SCOR

 

 

 

 

IOMLÁN NA SOCHAR SLÁNDÁLA SÓISIALTA

SOCHAIR SLÁNDÁLA SÓISIALTA A BHAINEANN LE DUL AR SCOR

SOCHAIR SLÁNDÁLA SÓISIALTA A BHAINEANN LE DUL AR SCOR A ÍOCTAR TRÍ BHLIANACHTAÍ

SOCHAIR SLÁNDÁLA SÓISIALTA A BHAINEANN LE DUL AR SCOR A ÍOCTAR TRÍ CHNAPSHUIM

SOCHAIR SLÁNDÁLA SÓISIALTA A BHAINEANN LE DUL AR SCOR A ÍOCTAR TRÍ ÍOCAÍOCHTAÍ ÍOSTARRAINGTHE

 

C0190

C0200

C0210

C0220

C0230

C0240

C0250

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

 

SREAFAÍ AIRGEADAIS AGUS COIGILTEORA

 

 

SÓCMHAINNÍ

OIBLEAGÁIDÍ

AN LÍON IARRATAÍ AR FHOCHUNTAS A OSCAILT I gCOMHRÉIR LE HAIRTEAGAL 20(2) DE RIALACHÁN (AE) 2019/1238

AN LÍON FOCHUNTAS A OSCLAÍODH I gCOMHRÉIR LE HAIRTEAGAL 20(2) DE RIALACHÁN (AE) 2019/1238

AN LÍON IARRATAÍ Ó CHOIGILTEOIRÍ PEPP AR MHALARTÚ I gCOMHRÉIR LE HAIRTEAGAL 20(5)(A) DE RIALACHÁN (AE) 2019/1238

MALARTUITHE IARBHÍR A RINNEADH I gCOMHRÉIR LE HAIRTEAGAL 20(5)(A) DE RIALACHÁN (AE) 2019/1238

AN LÍON IARRATAÍ Ó CHOIGILTEOIRÍ PEPP AR MHALARTÚ A RINNEADH I gCOMHRÉIR LE HAIRTEAGAL 52(3) DE RIALACHÁN (AE) 2019/1238

MALARTUITHE IARBHÍR A RINNEADH I gCOMHRÉIR LE HAIRTEAGAL 52(3) DE RIALACHÁN (AE) 2019/1238

C0260

C0270

C0280

C0290

C0300

C0310

C0320

C0330

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


AN LÍON GEARÁN

C0340

 

 

 

 

 

PP.06.02.33

LIOSTA DE NA SÓCMHAINNÍ

FAISNÉIS MAIDIR LE SUÍOMHANNA A SHEALBHAÍTEAR

CÓD AITHEANTAIS SÓCMHAINNE AGUS AN CINEÁL CÓID

PEPP BUNÚSACH/ROGHANNA INFHEISTÍOCHTA MALARTACHA

TÍR CHUMHDAIGH

INSTITIÚID TAISCLAINNE

CAINNÍOCHT

C0011

C0010

C0040

C0050

C0060

 

 

 

 

 

 

 


MÉID AR PAR

MODH LUACHÁLA

LUACH ÉADÁLA

ÚS FABHRAITHE

MARGADHLUACH NA SÓCMHAINNE

C0070

C0075

C0080

C0090

C0100

 

 

 

 

 

FAISNÉIS MAIDIR LE SÓCMHAINNÍ

CÓD AITHEANTAIS SÓCMHAINNE AGUS AN CINEÁL CÓID

TEIDEAL NA MÍRE

AINM AN EISITHEORA

CÓD AN EISITHEORA AGUS AN CINEÁL CÓID EISITHEORA

EARNÁIL AN EISITHEORA

C0011

C0130

C0140

C0150

C0170

 

 

 

 

 

 

 


GRÚPA EISITHEOIRÍ

CÓD AN GHRÚPA EISITHEOIRÍ AGUS CINEÁL CHÓD AN GHRÚPA EISITHEOIRÍ

TÍR IS EISITHEOIR

AIRGEADRA

CIC

C0180

C0190

C0210

C0220

C0230

 

 

 

 

 

 

 


INFHEISTÍOCHT MHALARTACH

MEASÚNÚ CREIDMHEASA SEACHTRACH

INSTITIÚID AINMNITHE UM MEASÚNÚ CREIDMHEASA SEACHTRACH

PRAGHAS AONAID

CÉATADÁN AONAID DE PHRAGHAS MÉID PAR

MARTHANACHT

DÁTA AIBÍOCHTA

C0240

C0250

C0260

C0370

C0380

C0270

C0280

 

 

 

 

 

 

 

PP.06.03.33

GNÓTHAIS CHOMHINFHEISTÍOCHTA - CUR CHUIGE NA TRÉDHEARCACHTA

COMHINFHEISTÍOCHTAÍ CÓD AITHEANTAIS GNÓTHAIS AGUS AN CINEÁL CÓID

AN CHATAGÓIR BUNSÓCMHAINNE

AN TÍR EISIÚNA

AIRGEADRA

MÉID IOMLÁN

C0010

C0030

C0040

C0050

C0060

 

 

 

 

 

PP.08.03.33

FAISNÉIS MAIDIR LE SUÍOMHANNA A SHEALBHAÍTEAR - MÉID BARÚLACH

 

 

 

 

 

MÉID BARÚLACH

PEPP BUNÚSACH

INFHEISTÍOCHT MHALARTACH

SÓCMHAINNÍ PEPP

C0010

C0030

C0050

BABHTÁLACHA RÁTA ÚIS (D1)

R0010

 

 

 

RÉAMHCHONRADH MALAIRTE EACHTRAÍ (F2)

R0020

 

 

 

DÍORTHAIGH EILE

R0030

 

 

 

FAISNÉIS MAIDIR LE SUÍOMHANNA A SHEALBHAÍTEAR - LUACH

 

 

 

 

 

LUACH

 

 

PEPP BUNÚSACH

ROGHANNA INFHEISTÍOCHTA MALARTACHA

SÓCMHAINNÍ PEPP

 

 

C0020

C0040

C0060

BABHTÁLACHA RÁTA ÚIS (D1)

R0010

 

 

 

RÉAMHCHONRADH MALAIRTE EACHTRAÍ (F2)

R0020

 

 

 

DÍORTHAIGH EILE

R0030

 

 

 


IARSCRÍBHINN II

TREORACHA MAIDIR LE TEIMPLÉID TUAIRISCITHE

TÁ TREORACHA BREISE SAN IARSCRÍBHINN SEO MAIDIR LEIS NA TEIMPLÉID A LEAGTAR AMACH IN IARSCRÍBHINN I.

DÉANTAR TAGAIRT DO THEIMPLÉID A LÍONFAR ISTEACH I GCOMHRÉIR LEIS NA TREORACHA SNA RANNA DIFRIÚLA DEN IARSCRÍBHINN SEO MAR “AN TEIMPLÉAD SEO” AR FUD THÉACS NA hIARSCRÍBHINNE SEO.

PP.01.01.33- ÁBHAR AN TÍOLACTHA

BARÚLACHA GINEARÁLTA:

BAINEANN AN ROINN SEO LE FAISNÉIS A CHUIRTEAR ISTEACH GACH BLIAIN LE HAGHAIDH NA DTÁIRGÍ PINSIN PHEARSANTA UILE-EORPACHA (PEPP).

NUAIR A BHÍONN RÉASÚNÚ SPEISIALTA AG TEASTÁIL, NÍ DHÉANFAR AN MÍNIÚ A THÍOLACADH LAISTIGH DEN TEIMPLÉAD TUAIRISCITHE ACH BEIDH SÉ MAR CHUID DEN IDIRPHLÉ IDIR AN GNÓTHAS A SHOLÁTHRÓIDH PEPP AGUS NA HÚDARÁIS INNIÚLA.

ORDANÁID TÁBLA

MÍR

TREORACHA

C0010/R0010

PP.01.02.33 - FAISNÉIS BHUNÚSACH - GINEARÁLTA

DÉANFAR TUAIRISCIÚ AR AN TEIMPLÉAD SEO I GCÓNAÍ. SEO Í AN T-AON ROGHA FHÉIDEARTHA: 1 - TUAIRISC TUGTHA

C0010/R0020

PP.52.01.33 - FAISNÉIS MAIDIR LE PEPP AGUS COIGILTEOIRÍ PEPP

ÚSÁIDFEAR CEANN DE NA ROGHANNA SA LIOSTA IATA SEO A LEANAS:

 

1 - TUAIRISC TUGTHA

 

0 - GAN TUAIRISC TUGTHA CÚIS EILE (BEIDH RÉASÚNÚ SPEISIALTA DE DHÍTH SA CHÁS SEO)

C0010/R0030

PP.06.02.33 - LIOSTA DE NA SÓCMHAINNÍ

ÚSÁIDFEAR CEANN DE NA ROGHANNA SA LIOSTA IATA SEO A LEANAS:

 

1 - TUAIRISC TUGTHA

 

0 - GAN TUAIRISC TUGTHA CÚIS EILE (BEIDH RÉASÚNÚ SPEISIALTA DE DHÍTH SA CHÁS SEO)

C0010/R0040

PP.06.03.33 - GNÓTHAIS CHOMHINFHEISTÍOCHTA - CUR CHUIGE NA TRÉDHEARCACHTA

ÚSÁIDFEAR CEANN DE NA ROGHANNA SA LIOSTA IATA SEO A LEANAS:

 

1 - TUAIRISC TUGTHA

 

2 - GAN TUAIRISC TUGTHA TOISC GAN AON GHNÓTHAIS CHOMHINFHEISTÍOCHTA A BHEITH ANN

 

0 - GAN TUAIRISC TUGTHA (BEIDH RÉASÚNÚ SPEISIALTA DE DHÍTH SA CHÁS SEO)

C0010/R0050

PP.08.03.33 - FAISNÉIS CHOMHIOMLÁN MAIDIR LE DÍORTHAIGH OSCAILTE

ÚSÁIDFEAR CEANN DE NA ROGHANNA SA LIOSTA IATA SEO A LEANAS:

 

1 - TUAIRISC TUGTHA

 

2 - GAN TUAIRISC TUGTHA TOISC GAN AON IDIRBHEARTA DÍORTHACHA A BHEITH ANN

 

0 - GAN TUAIRISC TUGTHA CÚIS EILE (BEIDH RÉASÚNÚ SPEISIALTA DE DHÍTH SA CHÁS SEO)

PP.01.02 - FAISNÉIS BHUNÚSACH – Ginearálta

Barúlacha ginearálta:

Baineann an roinn seo le faisnéis bhunúsach a chuirtear isteach gach bliain maidir le PEPP.

ORDANÁID TÁBLA

MÍR

TREORACHA

C0010/R0010

Ainm PEPP

Ainmníocht tráchtála PEPP (go sonrach maidir le gnóthas).

C0010/R0020

Uimhir chlárúcháin PEPP

Uimhir chlárúcháin do PEPP, atá luaite ag ÚEÁPC.

C0010/R0030

Teanga an tuairiscithe

Cód 2 litir an chóid ISO 639-1 den teanga a úsáidtear chun an fhaisnéis a chur isteach a shainaithint.

C0010/R0040

An dáta tíolactha maidir le tuairisciú

Cód ISO 8601 (bbbb-mm-ll) an dáta ar a ndéantar an tuairisciú leis an údarás maoirseachta a shainaithint.

C0010/R0050

Deireadh na bliana airgeadais

Cód ISO 8601 (bbbb-mm-ll) dheireadh bhliain airgeadais an ghnóthais, e.g. 2017-12-31, a shainaithint.

C0010/R0060

An dáta tagartha maidir le tuairisciú

Cód ISO 8601 (bbbb-mm-ll) an dáta lena sainaithnítear an lá deiridh den tréimhse tuairiscithe a shainaithint.

C0010/R0070

Tíolacadh tráthrialta/ad-hoc

A shainaithint cibé an mbaineann an fhaisnéis a thíolactar le tíolacadh tráthrialta faisnéise nó ad-hoc.

Úsáidfear an liosta iata roghanna seo a leanas:

1

- Tuairisciú tráthrialta

2

- Tuairisciú ad-hoc

C0010/R0090

An t-airgeadra a úsáidtear i gcomhair tuairisciú

Cód aibítre ISO 4217 airgeadra na méideanna airgeadaíochta a úsáidtear i ngach tuairisc a shainaithint.

C0010/R0260

Tráchtálú fós á dhéanamh ar an PEPP?

Sonraigh má tá an táirge fós ar díol nó má tá sé díreach faoi leachtú nádúrtha.

Úsáidfear an liosta iata seo a leanas:

Á thráchtálú fós

Faoi leachtú nádúrtha

C0010/R0270

Cineál eintitis

Sonraigh an cineál eintitis ina dtiteann an soláthraí PEPP atá ag tíolacadh na sonraí dá PEPP.

Úsáidfear an liosta iata seo a leanas:

Institiúid creidmheasa (de bhun Threoir 2013/36/AE ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle  (1))

Gnóthas árachais (de bhun Threoir 2009/138/CE ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle  (2))

Institiúid um chóir ar scor ceirde (de bhun Threoir 2016/2341/AE ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle  (3))

Gnólacht infheistíochta (de bhun Threoir 2014/65/AE ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle  (4))

Cuideachta infheistíochta nó cuideachta bhainistíochta (de bhun Threoir 2009/65/CE ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle  (5))

AIFM AE (de bhun Threoir 2011/61/AE ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle  (6))

C0010/R0280

Úsáid as linn choiteann sócmhainní le haghaidh gach rogha infheistíochta

Sonraigh cibé an úsáidtear an linn sócmhainní choiteann le haghaidh gach rogha infheistíochta.

Úsáidfear an liosta iata seo a leanas:

 

1 - Úsáidtear

2 - Ní úsáidtear

PP.52.01 – Faisnéis maidir le PEPP agus coigilteoirí PEPP

Barúlacha ginearálta:

Baineann an roinn seo leis an bhfaisnéis mhionsonraithe a thíolactar gach bliain maidir le PEPP ar leith. Ina theannta sin, tabharfar tuairisc bhreise ar roinnt faisnéise le haghaidh rogha infheistíochta PEPP áirithe, i.e. PEPP Bunúsach nó roghanna infheistíochta malartacha, de réir na tíre ina ndéantar tráchtálú ar an táirge sin agus de réir na bhfochuntas a osclaíodh. I gcás go n-éiríonn na roghanna infheistíochta malartacha, go haonair nó ar bhonn comhiomlán, suntasach i ndáil leis na coigiltis sa PEPP Bunúsach, tuairisceofar an fhaisnéis ar leibhéal níos mionsonraithe nó ar leibhéal gach rogha infheistíochta.

Soláthrófar na luachanna uile amhail is dá dtuairisceofaí iad i gcomhréir leis an gcreat stuamachta faoin sainchúram ina dtagann an t-eintiteas.

Déanfar comhiomlánú ar an bhfaisnéis a bhaineann le gach rogha infheistíochta mhalartach.

Faisnéis maidir le PEPP agus coigilteoirí PEPP (1)

ORDANÁID TÁBLA

MÍR

TREORACHA

C0020/R0010

Costais riaracháin PEPP Bhunúsaigh

Méid iomlán na gcostas riaracháin a bhaineann le PEPP a riar, a mhuirearaítear chuig an gcoigilteoir PEPP le linn na tréimhse tuairiscithe.

Baineann an méid le costais aonuaire agus athfhillteacha PEPP Bhunúsaigh.

C0040/R0010

Costais dáileacháin PEPP Bhunúsaigh

Méid iomlán na gcostas a bhaineann le dáileadh PEPP. Baineann an méid le costais aonuaire agus athfhillteacha PEPP Bhunúsaigh.

C0050/R0010

Costais a bhaineann le comhairle maidir le PEPP Bunúsach

Méid iomlán na gcostas a bhaineann le costais chomhairle PEPP, a mhuirearaítear i rith na tréimhse tuairiscithe.

Baineann an méid le costais aonuaire agus athfhillteacha PEPP Bhunúsaigh.

C0060/R0010

Costais infheistíochta PEPP Bhunúsaigh

Méid iomlán na gcostas infheistíochta a bhaineann le PEPP, a mhuirearaítear i rith na tréimhse tuairiscithe. Cumhdaíonn na costais sin na muirir a bhaineann le cumhdach sócmhainní, gníomhaíochtaí a éiríonn as oibríochtaí idirbheartaíochta a dhéanamh agus costais eile a bhaineann leis na gníomhaíochtaí infheistíochta nach bhfuil inchurtha maidir leis an dá chatagóir thuasluaite.

Baineann an méid le costais aonuaire agus athfhillteacha PEPP Bhunúsaigh.

C0100/R0010

Costais ráthaíochtaí caipitil, más ann dóibh, de PEPP Bunúsach

Méid iomlán chostais ráthaíochtaí airgeadais an PEPP, a mhuirearaítear i rith na tréimhse tuairiscithe.

Baineann an méid le costais aonuaire agus athfhillteacha PEPP Bhunúsaigh.

C0020/R0040

Costais riaracháin na roghanna infheistíochta malartacha

Méid iomlán na gcostas riaracháin a bhaineann le PEPP a riar, a mhuirearaítear chuig an gcoigilteoir PEPP le linn na tréimhse tuairiscithe.

Baineann an méid le costais aonuaire agus athfhillteacha na roghanna infheistíochta malartacha.

C0040/R0040

Costas dáileacháin na roghanna infheistíochta malartacha

Méid iomlán na gcostas a bhaineann le dáileadh PEPP.

Baineann an méid le costais aonuaire agus athfhillteacha na roghanna infheistíochta malartacha.

C0050/R0040

Costais a bhaineann le comhairle i dtaca le roghanna infheistíochta malartacha

Méid iomlán na gcostas a bhaineann le costais chomhairle PEPP, a mhuirearaítear i rith na tréimhse tuairiscithe.

Baineann an méid le costais aonuaire agus athfhillteacha na roghanna infheistíochta malartacha.

C0060/R0040

Costais infheistíochta na roghanna infheistíochta malartacha

Méid iomlán na gcostas infheistíochta a bhaineann le PEPP, a mhuirearaítear i rith na tréimhse tuairiscithe. Cumhdaíonn na costais sin na muirir a bhaineann le cumhdach sócmhainní, gníomhaíochtaí a éiríonn as oibríochtaí idirbheartaíochta a dhéanamh agus costais eile a bhaineann leis na gníomhaíochtaí infheistíochta nach bhfuil inchurtha maidir leis an dá chatagóir thuasluaite.

Baineann an méid le costais aonuaire agus athfhillteacha na roghanna infheistíochta malartacha.

Faisnéis maidir le PEPP agus coigilteoirí PEPP (2)

ORDANÁID TÁBLA

MÍR

TREORACHA

Z0010

Tír

Cód alfa 2 ISO 3166 1 de Bhallstáit bhaile nó óstacha an PEPP. Líonfar isteach an mhír seo maidir le gach tír ina bhfuil fochuntas ar fáil nó ina soláthraítear PEPP.

C0150/R0020

An líon coigilteoirí PEPP in PEPP Bunúsach a dhéantar a thráchtálú sa tír

An líon coigilteoirí PEPP in PEPP Bunúsach a dhéantar a thráchtálú sa tír

C0160/R0020

Iomlán oll-ranníocaíochtaí a fuarthas le haghaidh PEPP Bunúsach a dhéantar a thráchtálú sa tír

Méid iomlán na ranníocaíochtaí thar an tréimhse tuairiscithe a d’íoc coigilteoirí PEPP de PEPP Bunúsach a dhéantar a thráchtálú sa tír.

C0170/R0020

Iomlán na bhfáltas ó oll-infheistíochtaí le haghaidh PEPP Bunúsach a dhéantar a thráchtálú sa tír

Méid iomlán na bhfáltas ó oll-infheistíochtaí a leithdháiltear do choigilteoirí PEPP. Níl costais infheistíochta PEPP Bhunúsaigh a dhéantar a thráchtálú sa tír san áireamh sa luach.

C0190/R0020

Iomlán na sochar slándála sóisialta do PEPP Bunúsach a dhéantar a thráchtálú sa tír

Méid iomlán na sochar slándála sóisialta thar an tréimhse tuairiscithe do choigilteoirí PEPP do PEPP Bunúsach a dhéantar a thráchtálú sa tír. Áirítear leis an méid sin na sochair go léir a íocadh amach, i.e. lena n-áirítear rioscaí bithmhéadracha agus roghanna féideartha eile a áirítear i dtáirge ar leith.

C0200/R0020

Sochair slándála sóisialta a bhaineann le dul ar scor le haghaidh PEPP Bunúsach a dhéantar a thráchtálú sa tír

Méid na sochar slándála sóisialta a íoctar le coigilteoirí PEPP de PEPP Bunúsach a dhéantar a thráchtálú sa tír, thar an tréimhse tuairiscithe. Ní áirítear leis an méid sin ach na sochair a bhaineann le dul ar scor.

C0210/R0020

Na sochair slándála sóisialta a bhaineann le dul ar scor a íoctar trí bhlianachtaí le haghaidh PEPP Bunúsach a dhéantar a thráchtálú sa tír

Méid na sochar slándála sóisialta a tugadh do choigilteoirí PEPP de PEPP Bunúsach a dhéantar a thráchtálú sa tír, thar an tréimhse tuairiscithe. Ní áirítear leis an méid sin ach na sochair a bhaineann le dul ar scor a íoctar trí bhlianachtaí.

C0220/R0020

Sochair slándála sóisialta a bhaineann le dul ar scor a íoctar trí chnapshuim le haghaidh PEPP Bunúsach a dhéantar a thráchtálú sa tír

Méid na sochar slándála sóisialta a tugadh do choigilteoirí PEPP de PEPP Bunúsach a dhéantar a thráchtálú sa tír, thar an tréimhse tuairiscithe. Ní áirítear leis an méid sin ach na sochair a bhaineann le dul ar scor a íoctar trí chnapshuim.

C0230/R0020

Sochair slándála sóisialta a bhaineann le dul ar scor a íoctar trí íocaíochtaí aistarraingthe le haghaidh PEPP Bunúsach a dhéantar a thráchtálú sa tír

Méid na sochar slándála sóisialta a tugadh do choigilteoirí PEPP de PEPP Bunúsach a dhéantar a thráchtálú sa tír, thar an tréimhse tuairiscithe. Ní áirítear leis an méid sin ach na sochair a bhaineann le dul ar scor a íoctar trí íocaíochtaí aistarraingthe.

C0240/R0020

Sochair slándála sóisialta nach mbaineann le dul ar scor le haghaidh PEPP Bunúsach a dhéantar a thráchtálú sa tír

Méid na sochar slándála sóisialta a tugadh do choigilteoirí PEPP de PEPP Bunúsach a dhéantar a thráchtálú sa tír, thar an tréimhse tuairiscithe. Ní áirítear leis an méid sin ach na sochair a bhaineann le cumhdaigh neamhscoir, i.e. rioscaí bithmhéadracha agus roghanna féideartha eile.

C0250/R0020

An líon fógraí i gcomhréir le hAirteagal 20(1) de Rialachán (AE) 2019/1238 a fuarthas ó choigilteoirí PEPP a d’athraigh a n-áit chónaithe chuig Ballstát eile le haghaidh PEPP Bunúsach a dhéantar a thráchtálú sa tír

An líon fógraí a fuarthas ó choigilteoirí PEPP de PEPP Bunúsach a dhéantar a thráchtálú sa tír a bhaineann le hathrú ar áit chónaithe an choigilteora PEPP chuig Ballstát eile.

C0260/R0020

An líon iarrataí ar fhochuntas a oscailt i gcomhréir le hAirteagal 20(2) de Rialachán (AE) 2019/1238 le haghaidh PEPP Bunúsach a dhéantar a thráchtálú sa tír

An líon iarrataí ar fhochuntas nua de chuid PEPP Bunúsach a dhéantar a thráchtálú sa tír, a oscailt, a fuarthas ó choigilteoirí PEPP a bhí mar bhonn eolais ag an soláthraí PEPP maidir lena rún an áit chónaithe a athrú chuig Ballstát eile.

C0270/R0020

An líon fochuntas a osclaíodh i gcomhréir le hAirteagal 20(2) de Rialachán (AE) 2019/1238 le haghaidh PEPP Bunúsach a dhéantar a thráchtálú sa tír

An líon fochuntas iarbhír a osclaíodh de PEPP Bunúsach a dhéantar a thráchtálú sa tír a bhaineann le hiarrataí a fuarthas ó choigilteoirí PEPP a bhí mar bhonn eolais ag an soláthraí PEPP maidir lena rún an áit chónaithe a athrú chuig Ballstát eile.

C0280/R0020

An líon iarrataí ar mhalartú ó choigilteoirí PEPP i gcomhréir le hAirteagal 20(5)(a) de Rialachán (AE) 2019/1238 le haghaidh PEPP Bunúsach a dhéantar a thráchtálú sa tír

An líon iarrataí ar mhalartú chuig soláthraí PEPP eile, i ngeall nach bhfuil an soláthraí PEPP reatha in ann fochuntas a chruthú a bhaineann le coigilteoirí PEPP de PEPP Bunúsach a dhéantar a thráchtálú sa tír trína n-athraítear an áit chónaithe chuig Ballstát eile.

C0290/R0020

Malartuithe iarbhír a rinneadh i gcomhréir le hAirteagal 20(5)(a) de Rialachán (AE) 2019/1238 le haghaidh PEPP Bunúsach a dhéantar a thráchtálú sa tír

An líon malartuithe iarbhír chuig soláthraí PEPP eile, i ngeall nach bhfuil an soláthraí PEPP reatha in ann fochuntas a chruthú a bhaineann le coigilteoirí PEPP de PEPP Bunúsach a dhéantar a thráchtálú sa tír trína n-athraítear an áit chónaithe chuig Ballstát eile.

C0300/R0020

An líon iarrataí ar mhalartú ó choigilteoirí PEPP i gcomhréir le hAirteagal 52(3) de Rialachán (AE) 2019/1238 le haghaidh PEPP Bunúsach a dhéantar a thráchtálú sa tír

An líon iarrataí ar mhalartú chuig soláthraí PEPP eile ar iarraidh a fháil ó choigilteoirí PEPP de PEPP Bunúsach a dhéantar a thráchtálú sa tír inar soláthraíodh é i gcomhréir le hAirteagal 52(3) de Rialachán (AE) 2019/1238

C0310/R0020

Malartuithe iarbhír a rinneadh i gcomhréir le hAirteagal 52(3) de Rialachán (AE) 2019/1238 le haghaidh PEPP Bunúsach a dhéantar a thráchtálú sa tír

An líon malartuithe iarbhír chuig soláthraí PEPP eile ar iarraidh a fháil ó choigilteoirí PEPP de PEPP Bunúsach a dhéantar a thráchtálú sa tír inar soláthraíodh é i gcomhréir le hAirteagal 52(3) de Rialachán (AE) 2019/1238

C0320/R0020

Sócmhainní PEPP Bhunúsaigh a dhéantar a thráchtálú sa tír

An méid iomlán sócmhainní a bhaineann le PEPP Bunúsach a dhéantar a thráchtálú sa tír.

C0330/R0020

Oibleagáidí PEPP Bhunúsaigh a dhéantar a thráchtálú sa tír

An méid iomlán forálacha teicniúla agus dliteanais eile, i gcás inarb ábhartha, a bhaineann le PEPP Bunúsach a dhéantar a thráchtálú sa tír.

C0340/R0020

An líon gearán maidir le PEPP Bunúsach a dhéantar a thráchtálú sa tír

An líon iomlán gearán a fuarthas maidir le PEPP Bunúsach a dhéantar a thráchtálú sa tír thar an tréimhse tuairiscithe.

C0150/R0030

An líon coigilteoirí PEPP in PEPP Bunúsach atá ag gabháil faoi leachtú nádúrtha

An líon coigilteoirí PEPP in PEPP Bunúsach atá ag gabháil faoi leachtú nádúrtha

C0160/R0030

Iomlán oll-ranníocaíochtaí a fuarthas le haghaidh PEPP Bunúsach atá faoi leachtú nádúrtha

Méid iomlán na ranníocaíochtaí thar an tréimhse tuairiscithe a d’íoc coigilteoirí PEPP de PEPP Bunúsach atá faoi leachtú nádúrtha.

C0170/R0030

Iomlán na bhfáltas ó oll-infheistíochtaí le haghaidh PEPP Bunúsach atá faoi leachtú nádúrtha

Méid iomlán na bhfáltas ó oll-infheistíochtaí a leithdháiltear do choigilteoirí PEPP. Níl costais infheistíochta PEPP Bunúsach faoi leachtú nádúrtha san áireamh sa luach.

C0190/R0030

Iomlán na sochar slándála sóisialta le haghaidh PEPP Bunúsach atá faoi leachtú nádúrtha

Méid iomlán na sochar slándála sóisialta thar an tréimhse tuairiscithe a rinneadh le coigilteoirí PEPP le haghaidh PEPP Bunúsach atá faoi leachtú nádúrtha. Áirítear leis an méid sin na sochair go léir a íocadh amach, i.e. lena n-áirítear rioscaí bithmhéadracha agus roghanna féideartha eile atá áirithe i dtáirge ar leith.

C0200/R0030

Sochair slándála sóisialta a bhaineann le dul ar scor le haghaidh PEPP Bunúsach atá ag gabháil faoi leachtú nádúrtha

Méid na sochar slándála sóisialta thar an tréimhse tuairiscithe a rinneadh le coigilteoirí PEPP de PEPP Bunúsach atá ag gabháil faoi leachtú nádúrtha. Ní áirítear leis an méid sin ach na sochair a bhaineann le dul ar scor.

C0210/R0030

Sochair slándála sóisialta a bhaineann le dul ar scor a íoctar trí bhlianachtaí le haghaidh PEPP Bunúsach atá ag gabháil faoi leachtú nádúrtha

Méid na sochar slándála sóisialta thar an tréimhse tuairiscithe a rinneadh le coigilteoirí PEPP de PEPP Bunúsach atá ag gabháil faoi leachtú nádúrtha. Ní áirítear leis an méid sin ach na sochair a bhaineann le dul ar scor a íoctar trí bhlianachtaí.

C0220/R0030

Sochair slándála sóisialta a bhaineann le dul ar scor a íoctar trí chnapshuim le haghaidh PEPP Bunúsach atá ag gabháil faoi leachtú nádúrtha

Méid na sochar slándála sóisialta thar an tréimhse tuairiscithe a rinneadh le coigilteoirí PEPP de PEPP Bunúsach atá ag gabháil faoi leachtú nádúrtha. Ní áirítear leis an méid sin ach na sochair a bhaineann le dul ar scor a íoctar trí chnapshuim.

C0230/R0030

Sochair slándála sóisialta a bhaineann le dul ar scor a íoctar trí íocaíochtaí aistarraingthe le haghaidh PEPP Bunúsach atá ag gabháil faoi leachtú nádúrtha

Méid na sochar slándála sóisialta thar an tréimhse tuairiscithe a rinneadh le coigilteoirí PEPP de PEPP Bunúsach atá ag gabháil faoi leachtú nádúrtha. Ní áirítear leis an méid sin ach na sochair a bhaineann le dul ar scor a íoctar trí íocaíochtaí íostarraingthe.

C0240/R0030

Sochair slándála sóisialta nach mbaineann le dul ar scor le haghaidh PEPP Bunúsach atá ag gabháil faoi leachtú nádúrtha

Méid na sochar slándála sóisialta thar an tréimhse tuairiscithe a rinneadh le coigilteoirí PEPP de PEPP Bunúsach atá ag gabháil faoi leachtú nádúrtha. Ní áirítear leis an méid sin ach na sochair a bhaineann le cumhdaigh neamhscoir, i.e. rioscaí bithmhéadracha agus roghanna féideartha eile.

C0250/R0030

An líon fógraí i gcomhréir le hAirteagal 20(1) de Rialachán (AE) 2019/1238 a fuarthas ó choigilteoirí PEPP a d’athraigh a n-áit chónaithe chuig Ballstát eile le haghaidh PEPP Bunúsach atá ag gabháil faoi leachtú nádúrtha

An líon fógraí a fuarthas ó choigilteoirí PEPP de PEPP Bunúsach atá ag gabháil faoi leachtú nádúrtha a bhaineann le hathrú ar áit chónaithe an choigilteora PEPP chuig Ballstát eile.

C0260/R0030

An líon iarrataí ar fhochuntas a oscailt i gcomhréir le hAirteagal 20(2) de Rialachán (AE) 2019/1238 le haghaidh PEPP Bunúsach atá ag gabháil faoi leachtú nádúrtha

An líon iarrataí ar fhochuntas nua a oscailt de PEPP Bunúsach atá ag gabháil faoi leachtú nádúrtha, a fuarthas ó choigilteoirí PEPP a bhí mar bhonn eolais ag an soláthraí PEPP maidir lena rún an áit chónaithe a athrú chuig Ballstát eile.

C0270/R0030

An líon fochuntas a osclaíodh i gcomhréir le hAirteagal 20(2) de Rialachán (AE) 2019/1238 le haghaidh PEPP Bunúsach atá ag gabháil faoi leachtú nádúrtha

An líon fochuntas iarbhír a osclaíodh de PEPP Bunúsach atá ag gabháil faoi leachtú nádúrtha a bhaineann le hiarrataí a fuarthas ó choigilteoirí PEPP a bhí mar bhonn eolais ag an soláthraí PEPP maidir lena rún an áit chónaithe a athrú chuig Ballstát eile.

C0280/R0030

An líon iarrataí ar mhalartú ó choigilteoirí PEPP i gcomhréir le hAirteagal 20(5)(a) de Rialachán (AE) 2019/1238 le haghaidh PEPP Bunúsach atá ag gabháil faoi leachtú nádúrtha

An líon iarrataí ar mhalartú chuig soláthraí PEPP eile, i ngeall nach bhfuil an soláthraí PEPP reatha in ann fochuntas a chruthú a bhaineann le coigilteoirí PEPP de PEPP Bunúsach atá ag gabháil faoi leachtú nádúrtha trína n-athraítear an áit chónaithe chuig Ballstát eile.

C0290/R0030

Malartuithe iarbhír a rinneadh i gcomhréir le hAirteagal 20(5)(a) de Rialachán (AE) 2019/1238 le haghaidh PEPP Bunúsach atá ag gabháil faoi leachtú nádúrtha

An líon malartuithe iarbhír chuig soláthraí PEPP eile, i ngeall nach bhfuil an soláthraí PEPP reatha in ann fochuntas a chruthú a bhaineann le coigilteoirí PEPP de PEPP Bunúsach atá ag gabháil faoi leachtú nádúrtha trína n-athraítear an áit chónaithe chuig Ballstát eile.

C0300/R0030

An líon iarrataí ar mhalartú ó choigilteoirí PEPP i gcomhréir le hAirteagal 52(3) de Rialachán (AE) 2019/1238 le haghaidh PEPP Bunúsach atá ag gabháil faoi leachtú nádúrtha

An líon iarrataí ar mhalartú chuig soláthraí PEPP eile ar iarraidh a fháil ó choigilteoirí PEPP de PEPP Bunúsach atá ag gabháil faoi leachtú nádúrtha a soláthraíodh i gcomhréir le hAirteagal 52(3) de Rialachán (AE) 2019/1238

C0310/R0030

Malartuithe iarbhír a rinneadh i gcomhréir le hAirteagal 52(3) de Rialachán (AE) 2019/1238 le haghaidh PEPP Bunúsach atá ag gabháil faoi leachtú nádúrtha

An líon aistrithe iarbhír chuig soláthraí PEPP eile ar iarraidh a fháil ó choigilteoirí PEPP de PEPP Bunúsach atá ag gabháil faoi leachtú nádúrtha a soláthraíodh i gcomhréir le hAirteagal 52(3) de Rialachán (AE) 2019/1238

C0320/R0030

Sócmhainní PEPP Bunúsach atá ag gabháil faoi leachtú nádúrtha

Méid iomlán na sócmhainní a bhaineann le PEPP Bunúsach atá ag gabháil faoi leachtú nádúrtha.

C0330/R0030

Oibleagáidí PEPP Bhunúsaigh atá ag gabháil faoi leachtú nádúrtha

Méid iomlán na bhforálacha teicniúla agus na ndliteanas eile, i gcás inarb ábhartha, a bhaineann le PEPP Bunúsach atá ag gabháil faoi leachtú nádúrtha.

C0340/R0030

An líon gearán maidir le PEPP Bunúsach atá ag gabháil faoi leachtú nádúrtha

An líon iomlán gearán a fuarthas maidir le PEPP Bunúsach atá ag gabháil faoi leachtú nádúrtha thar an tréimhse tuairiscithe.

C0150/R0050

An líon coigilteoirí PEPP i roghanna infheistíochta malartacha a dhéantar a thráchtálú sa tír

An líon coigilteoirí PEPP i roghanna infheistíochta malartacha a dhéantar a thráchtálú sa tír

C0160/R0050

Iomlán oll-ranníocaíochtaí a fuarthas le haghaidh roghanna infheistíochta malartacha a dhéantar a thráchtálú sa tír

Méid iomlán na ranníocaíochtaí thar an tréimhse tuairiscithe a d’íoc coigilteoirí PEPP de roghanna infheistíochta malartacha a dhéantar a thráchtálú sa tír.

C0170/R0050

Iomlán na bhfáltas ó oll-infheistíochtaí le haghaidh roghanna infheistíochta malartacha a dhéantar a thráchtálú sa tír

Méid iomlán na bhfáltas ó oll-infheistíochtaí a leithdháiltear do choigilteoirí PEPP. Tá costais infheistíochta na roghanna infheistíochta malartacha a dhéantar a thráchtálú sa tír san áireamh sa luach.

C0190/R0050

Iomlán na sochar slándála sóisialta le haghaidh roghanna infheistíochta malartacha a dhéantar a thráchtálú sa tír

Méid iomlán na sochar slándála sóisialta thar an tréimhse tuairiscithe do choigilteoirí PEPP le haghaidh na roghanna infheistíochta malartacha a dhéantar a thráchtálú sa tír. Áirítear leis an méid sin na sochair go léir a íocadh amach, i.e. lena n-áirítear rioscaí bithmhéadracha agus roghanna féideartha eile a áirítear i dtáirge ar leith.

C0200/R0050

Sochair slándála sóisialta a bhaineann le dul ar scor le haghaidh roghanna infheistíochta malartacha a dhéantar a thráchtálú sa tír

Méid iomlán na sochar slándála sóisialta thar an tréimhse tuairiscithe do choigilteoirí PEPP de na roghanna infheistíochta malartacha a dhéantar a thráchtálú sa tír. Ní áirítear leis an méid sin ach na sochair a bhaineann le dul ar scor.

C0210/R0050

Sochair slándála sóisialta a bhaineann le dul ar scor a íoctar trí bhlianachtaí le haghaidh roghanna infheistíochta malartacha a dhéantar a thráchtálú sa tír

Méid na sochar slándála sóisialta thar an tréimhse tuairiscithe do choigilteoirí PEPP de na roghanna infheistíochta malartacha a dhéantar a thráchtálú sa tír. Ní áirítear leis an méid sin ach na sochair a bhaineann le dul ar scor a íoctar trí bhlianachtaí.

C0220/R0050

Sochair slándála sóisialta a bhaineann le dul ar scor a íoctar trí chnapshuim le haghaidh roghanna infheistíochta malartacha a dhéantar a thráchtálú sa tír

Méid na sochar slándála sóisialta thar an tréimhse tuairiscithe do choigilteoirí PEPP de na roghanna infheistíochta malartacha a dhéantar a thráchtálú sa tír. Ní áirítear leis an méid sin ach na sochair a bhaineann le dul ar scor a íoctar trí chnapshuim.

C0230/R0050

Sochair slándála sóisialta a bhaineann le dul ar scor a íoctar trí íocaíochtaí íostarraingthe le haghaidh roghanna infheistíochta malartacha a dhéantar a thráchtálú sa tír

Méid na sochar slándála sóisialta thar an tréimhse tuairiscithe do choigilteoirí PEPP de na roghanna infheistíochta malartacha a dhéantar a thráchtálú sa tír. Ní áirítear leis an méid sin ach na sochair a bhaineann le dul ar scor a íoctar trí íocaíochtaí aistarraingthe.

C0240/R0050

Sochair slándála sóisialta nach mbaineann le dul ar scor le haghaidh roghanna infheistíochta malartacha a dhéantar a thráchtálú sa tír

Méid na sochar slándála sóisialta thar an tréimhse tuairiscithe do choigilteoirí PEPP de na roghanna infheistíochta malartacha a dhéantar a thráchtálú sa tír. Ní áirítear leis an méid sin ach na sochair a bhaineann le cumhdaigh neamhscoir, i.e. rioscaí bithmhéadracha agus roghanna féideartha eile.

C0240/R0050

An líon fógraí i gcomhréir le hAirteagal 20(1) de Rialachán (AE) 2019/1238 a fuarthas ó choigilteoirí PEPP a d’athraigh a n-áit chónaithe chuig Ballstát eile le haghaidh roghanna infheistíochta malartacha a dhéantar a thráchtálú sa tír

An líon fógraí a fuarthas ó choigilteoirí PEPP de roghanna infheistíochta malartacha a dhéantar a thráchtálú sa tír a bhaineann le hathrú ar áit chónaithe an choigilteora PEPP chuig Ballstát eile.

C0260/R0050

An líon iarrataí ar fhochuntas a oscailt i gcomhréir le hAirteagal 20(2) de Rialachán (AE) 2019/1238 le haghaidh roghanna infheistíochta malartacha a dhéantar a thráchtálú sa tír

An líon iarrataí ar fhochuntas nua a oscailt de na roghanna infheistíochta malartacha a dhéantar a thráchtálú sa tír, a fuarthas ó choigilteoirí PEPP a bhí mar bhonn eolais ag an soláthraí PEPP maidir lena rún an áit chónaithe a athrú chuig Ballstát eile.

C0270/R0050

An líon fochuntas a osclaíodh i gcomhréir le hAirteagal 20(2) de Rialachán (AE) 2019/1238 le haghaidh roghanna infheistíochta malartacha a dhéantar a thráchtálú sa tír

An líon fochuntas iarbhír a osclaíodh de na roghanna infheistíochta malartacha a dhéantar a thráchtálú sa tír a bhaineann le hiarrataí a fuarthas ó choigilteoirí PEPP a bhí mar bhonn eolais ag an soláthraí PEPP maidir lena rún an áit chónaithe a athrú chuig Ballstát eile.

C0280/R0050

An líon iarrataí ar mhalartú ó choigilteoirí PEPP i gcomhréir le hAirteagal 20(5)(a) de Rialachán (AE) 2019/1238 le haghaidh roghanna infheistíochta malartacha a dhéantar a thráchtálú sa tír

An líon iarrataí ar mhalartú chuig soláthraí PEPP eile, i ngeall nach bhfuil an soláthraí PEPP reatha in ann fochuntas a chruthú a bhaineann le coigilteoirí PEPP de roghanna infheistíochta malartacha a dhéantar a thráchtálú sa tír trína n-athraítear an áit chónaithe chuig Ballstát eile.

C0290/R0050

Malartuithe iarbhír a rinneadh i gcomhréir le hAirteagal 20(5)(a) de Rialachán (AE) 2019/1238 le haghaidh roghanna infheistíochta malartacha a dhéantar a thráchtálú sa tír

An líon malartuithe iarbhír chuig soláthraí PEPP eile, i ngeall nach bhfuil an soláthraí PEPP reatha in ann fochuntas a chruthú a bhaineann le coigilteoirí PEPP de roghanna infheistíochta malartacha a dhéantar a thráchtálú sa tír trína n-athraítear an áit chónaithe chuig Ballstát eile.

C0300/R0050

An líon iarrataí ar mhalartú ó choigilteoirí PEPP i gcomhréir le hAirteagal 52(3) de Rialachán (AE) 2019/1238 le haghaidh roghanna infheistíochta malartacha a dhéantar a thráchtálú sa tír

An líon iarrataí ar mhalartú chuig soláthraí PEPP eile ar iarraidh a fháil ó choigilteoirí PEPP de roghanna infheistíochta malartacha a dhéantar a thráchtálú sa tír a soláthraíodh i gcomhréir le hAirteagal 52(3) de Rialachán (AE) 2019/1238

C0310/R0050

Malartuithe iarbhír a rinneadh i gcomhréir le hAirteagal 52(3) de Rialachán (AE) 2019/1238 le haghaidh roghanna infheistíochta malartacha a dhéantar a thráchtálú sa tír

An líon malartuithe iarbhír chuig soláthraí PEPP eile ar iarraidh a fháil ó choigilteoirí PEPP de roghanna infheistíochta malartacha a dhéantar a thráchtálú sa tír a soláthraíodh i gcomhréir le hAirteagal 52(3) de Rialachán (AE) 2019/1238

C0320/R0050

Sócmhainní na roghanna infheistíochta malartacha a dhéantar a thráchtálú sa tír

An méid iomlán sócmhainní a bhaineann le roghanna infheistíochta malartacha a dhéantar a thráchtálú sa tír.

C0330/R0050

Oibleagáidí na roghanna infheistíochta malartacha a dhéantar a thráchtálú sa tír

An méid iomlán forálacha teicniúla agus dliteanas eile, i gcás inarb ábhartha, a bhaineann le roghanna infheistíochta malartacha a dhéantar a thráchtálú sa tír.

C0340/R0050

An líon gearán maidir le roghanna infheistíochta malartacha a dhéantar a thráchtálú sa tír

An líon iomlán gearán a fuarthas maidir leis na roghanna infheistíochta malartacha a dhéantar a thráchtálú sa tír thar an tréimhse tuairiscithe.

C0149/R0060

An líon roghanna infheistíochta malartacha a thairgtear le haghaidh táirge PEPP atá ag gabháil faoi leachtú nádúrtha

An líon roghanna infheistíochta malartacha a thairgtear le haghaidh táirge PEPP atá ag gabháil faoi leachtú nádúrtha

C0150/R0060

An líon coigilteoirí PEPP i roghanna infheistíochta malartacha atá ag gabháil faoi leachtú nádúrtha

An líon coigilteoirí PEPP i roghanna infheistíochta malartacha atá ag gabháil faoi leachtú nádúrtha

C0160/R0060

Iomlán oll-ranníocaíochtaí a fuarthas le haghaidh roghanna infheistíochta malartacha atá ag gabháil faoi leachtú nádúrtha

Méid iomlán na ranníocaíochtaí thar an tréimhse tuairiscithe a d’íoc coigilteoirí PEPP de roghanna infheistíochta malartacha atá ag gabháil faoi leachtú nádúrtha.

C0170/R0060

Iomlán na bhfáltas ó oll-infheistíochtaí le haghaidh roghanna infheistíochta malartacha atá ag gabháil faoi leachtú nádúrtha

Méid iomlán na bhfáltas ó oll-infheistíochtaí a leithdháiltear do choigilteoirí PEPP. Tá costais infheistíochta na roghanna infheistíochta malartacha atá ag gabháil faoi leachtú nádúrtha san áireamh sa luach.

C0190/R0060

Iomlán na sochar slándála sóisialta le haghaidh roghanna infheistíochta malartacha atá ag gabháil faoi leachtú nádúrtha

Méid iomlán na sochar slándála sóisialta thar an tréimhse tuairiscithe le coigilteoirí PEPP le haghaidh na roghanna infheistíochta malartacha atá ag gabháil faoi leachtú nádúrtha. Áirítear leis an méid sin na sochair go léir a íocadh amach, i.e. lena n-áirítear rioscaí bithmhéadracha agus roghanna féideartha eile a áirítear i dtáirge ar leith.

C0200/R0060

Sochair slándála sóisialta a bhaineann le dul ar scor le haghaidh roghanna infheistíochta malartacha atá ag gabháil faoi leachtú nádúrtha

Méid na sochar slándála sóisialta thar an tréimhse tuairiscithe a rinneadh le coigilteoirí PEPP de roghanna infheistíochta malartacha atá ag gabháil faoi leachtú nádúrtha. Ní áirítear leis an méid sin ach na sochair a bhaineann le dul ar scor.

C0210/R0060

Sochair slándála sóisialta a bhaineann le dul ar scor a íoctar trí bhlianachtaí le haghaidh roghanna infheistíochta malartacha atá ag gabháil faoi leachtú nádúrtha

Méid na sochar slándála sóisialta thar an tréimhse tuairiscithe a rinneadh le coigilteoirí PEPP de roghanna infheistíochta malartacha atá ag gabháil faoi leachtú nádúrtha. Ní áirítear leis an méid sin ach na sochair a bhaineann le dul ar scor a íoctar trí bhlianachtaí.

C0220/R0060

Sochair slándála sóisialta a bhaineann le dul ar scor a íoctar trí chnapshuim le haghaidh roghanna infheistíochta malartacha atá ag gabháil faoi leachtú nádúrtha

Méid na sochar slándála sóisialta thar an tréimhse tuairiscithe a rinneadh le coigilteoirí PEPP de roghanna infheistíochta malartacha atá ag gabháil faoi leachtú nádúrtha. Ní áirítear leis an méid sin ach na sochair a bhaineann le dul ar scor a íoctar trí chnapshuim.

C0230/R0060

Sochair slándála sóisialta a bhaineann le dul ar scor a íoctar trí íocaíochtaí íostarraingthe le haghaidh roghanna infheistíochta malartacha atá ag gabháil faoi leachtú nádúrtha

Méid na sochar slándála sóisialta thar an tréimhse tuairiscithe a rinneadh le coigilteoirí PEPP de roghanna infheistíochta malartacha atá ag gabháil faoi leachtú nádúrtha. Ní áirítear leis an méid sin ach na sochair a bhaineann le dul ar scor a íoctar trí íocaíochtaí íostarraingthe.

C0240/R0060

Sochair slándála sóisialta nach mbaineann le dul ar scor le haghaidh roghanna infheistíochta malartacha atá ag gabháil faoi leachtú nádúrtha

Méid na sochar slándála sóisialta thar an tréimhse tuairiscithe a rinneadh le coigilteoirí PEPP de roghanna infheistíochta malartacha atá ag gabháil faoi leachtú nádúrtha. Ní áirítear leis an méid sin ach na sochair a bhaineann le cumhdaigh neamhscoir, i.e. rioscaí bithmhéadracha agus roghanna féideartha eile.

C0250/R0060

An líon fógraí i gcomhréir le hAirteagal 20(1) de Rialachán (AE) 2019/1238 a fuarthas ó choigilteoirí PEPP a d’athraigh a n-áit chónaithe chuig Ballstát eile le haghaidh roghanna infheistíochta malartacha atá ag gabháil faoi leachtú nádúrtha

An líon fógraí a fuarthas ó choigilteoirí PEPP de roghanna infheistíochta malartacha atá ag gabháil faoi leachtú nádúrtha a bhaineann le hathrú ar áit chónaithe an choigilteora PEPP chuig Ballstát eile.

C0260/R0060

An líon iarrataí ar fhochuntas a oscailt i gcomhréir le hAirteagal 20(2) de Rialachán (AE) 2019/1238 le haghaidh roghanna infheistíochta malartacha atá ag gabháil faoi leachtú nádúrtha

An líon iarrataí ar fhochuntas nua a oscailt de na roghanna infheistíochta malartacha atá ag gabháil faoi leachtú nádúrtha, a fuarthas ó choigilteoirí PEPP a bhí mar bhonn eolais ag an soláthraí PEPP maidir lena rún an áit chónaithe a athrú chuig Ballstát eile.

C0270/R0060

An líon fochuntas a osclaíodh i gcomhréir le hAirteagal 20(2) de Rialachán (AE) 2019/1238 le haghaidh roghanna infheistíochta malartacha atá ag gabháil faoi leachtú nádúrtha

An líon fochuntas iarbhír a osclaíodh de na roghanna infheistíochta malartacha atá ag gabháil faoi leachtú nádúrtha a bhaineann le hiarrataí a fuarthas ó choigilteoirí PEPP a bhí mar bhonn eolais ag an soláthraí PEPP maidir lena rún an áit chónaithe a athrú chuig Ballstát eile.

C0280/R0060

An líon iarrataí ar mhalartú ó choigilteoirí PEPP i gcomhréir le hAirteagal 20(5)(a) de Rialachán (AE) 2019/1238 le haghaidh roghanna infheistíochta malartacha atá ag gabháil faoi leachtú nádúrtha

An líon iarrataí ar mhalartú chuig soláthraí PEPP eile, i ngeall nach bhfuil an soláthraí PEPP reatha in ann fochuntas a chruthú a bhaineann le coigilteoirí PEPP de roghanna infheistíochta malartacha atá ag gabháil faoi leachtú nádúrtha trína n-athraítear an áit chónaithe chuig Ballstát eile.

C0290/R0060

Malartuithe iarbhír a rinneadh i gcomhréir le hAirteagal 20(5) de Rialachán (AE) 2019/1238 le haghaidh roghanna infheistíochta malartacha atá ag gabháil faoi leachtú nádúrtha

An méid malartuithe iarbhír chuig soláthraí PEPP eile, i ngeall nach bhfuil an soláthraí PEPP reatha in ann fochuntas a chruthú a bhaineann le coigilteoirí PEPP de roghanna infheistíochta malartacha atá ag gabháil faoi leachtú nádúrtha trína n-athraítear an áit chónaithe chuig Ballstát eile.

C0300/R0060

An líon iarrataí ar mhalartú ó choigilteoirí PEPP i gcomhréir le hAirteagal 52(3) de Rialachán (AE) 2019/1238 le haghaidh roghanna infheistíochta malartacha atá ag gabháil faoi leachtú nádúrtha

An líon iarrataí ar aistriú chuig soláthraí PEPP eile ar iarraidh a fháil ó choigilteoirí PEPP de roghanna infheistíochta malartacha atá ag gabháil faoi leachtú nádúrtha a soláthraíodh i gcomhréir le hAirteagal 52(3) de Rialachán (AE) 2019/1238

C0310/R0060

Malartuithe iarbhír a rinneadh i gcomhréir le hAirteagal 52(3) de Rialachán (AE) 2019/1238 le haghaidh roghanna infheistíochta malartacha atá ag gabháil faoi leachtú nádúrtha

An méid malartuithe iarbhír chuig soláthraí PEPP eile ar iarraidh a fháil ó choigilteoirí PEPP de roghanna infheistíochta malartacha atá ag gabháil faoi leachtú nádúrtha a soláthraíodh i gcomhréir le hAirteagal 52(3) de Rialachán (AE) 2019/1238

C0320/R0060

Sócmhainní na roghanna infheistíochta malartacha atá ag gabháil faoi leachtú nádúrtha

An méid iomlán sócmhainní a bhaineann le roghanna infheistíochta malartacha atá ag gabháil faoi leachtú nádúrtha.

C0330/R0060

Oibleagáidí na roghanna infheistíochta malartacha atá ag gabháil faoi leachtú nádúrtha

An méid iomlán forálacha teicniúla agus dliteanas eile, i gcás inarb ábhartha, a bhaineann le roghanna infheistíochta malartacha atá ag gabháil faoi leachtú nádúrtha.

C0340/R0060

An líon gearán maidir le roghanna infheistíochta malartacha atá ag gabháil faoi leachtú nádúrtha

An líon iomlán gearán a fuarthas maidir leis na roghanna infheistíochta malartacha atá ag gabháil faoi leachtú nádúrtha thar an tréimhse tuairiscithe.

PP.06.02 - Liosta de na sócmhainní - Barúlacha ginearálta:

Baineann an roinn seo le faisnéis a chuirtear isteach gach bliain maidir le PEPPanna agus iad deighilte tuilleadh de réir PEPP Bunúsach agus roghanna infheistíochta malartacha. I gcás go n-éiríonn na roghanna infheistíochta malartacha, go haonair nó ar bhonn comhiomlán, suntasach i ndáil leis na coigiltis sa PEPP Bunúsach, tuairisceofar an fhaisnéis ar leibhéal níos mionsonraithe nó ar leibhéal gach rogha infheistíochta.

Is ionann na catagóirí sócmhainní dá dtagraítear sa teimpléad seo agus na cinn a shainmhínítear in Iarscríbhinn IV - Sainmhínithe ar an Tábla CIC agus is tagairt d’Iarscríbhinn III - tábla CIC iad na tagairtí don Chód Aitheantais Comhlántach (“CIC”).

Tá liosta mír ar mhír sa teimpléad seo de na sócmhainní a bhaineann le PEPP (i.e. nach bhfuil bunaithe ar chur chuige na trédhearcachta), ar féidir iad a aicmiú mar chatagóirí sócmhainní ó 0 go 9, leis na heisceachtaí seo a leanas:

(a)

déanfar airgead a thuairisciú i ró amháin in aghaidh an airgeadra, le haghaidh gach teaglama míreanna C0060, C0070, C0080 agus C0090;

(b)

déanfar taiscí inaistrithe (coibhéisí airgid) agus taiscí eile le haibíocht laistigh d’aon bhliain amháin a thuairisciú i ró amháin in aghaidh gach dhá bhanc agus airgeadra, le haghaidh gach teaglama míreanna C0060, C0070, C0080, C0090 agus C0290;

(c)

déanfar taiscí le hárachóirí géillte a thuairisciú in aon líne aonair amháin, le haghaidh gach teaglama míreanna C0060, C0070, C0080 agus C0090.

Tá dhá thábla sa teimpléad seo: Faisnéis maidir le suíomhanna a shealbhaítear agus Faisnéis maidir le sócmhainní.

Ar an tábla Faisnéis maidir le suíomhanna a shealbhaítear, déanfar tuairisciú ar leithligh maidir le gach sócmhainn agus úsáidtear an oiread línte agus is gá d’fhonn gach athraitheach neamh-airgeadaíochta a líonadh isteach i gceart cé is moite den mhír “Cainníocht”, a iarrtar sa tábla sin. Má tharlaíonn sé i gcás na sócmhainne céanna gur féidir dhá luach a chur i leith athraitheach amháin, ansin caithfear an tsócmhainn sin a thuairisciú i níos mó ná líne amháin.

Ar an tábla Faisnéis maidir le sócmhainní, déanfar tuairisciú ar leithligh maidir le gach sócmhainn, agus beidh ró amháin ann le haghaidh gach sócmhainne, ag líonadh isteach na n-athróg uile is infheidhme arna n-iarraidh sa tábla sin. Déanfar na sócmhainní a chur in áirithe de réir na rogha infheistíochta PEPP (PEPP Bunúsach agus roghanna infheistíochta malartacha), mura roinneann na roghanna infheistíochta PEPP uile an linn sócmhainní chéanna, i gcás ina ndéanfar na sócmhainní a chur in áirithe mar “sócmhainní comhchoiteanna PEPP”. I gcás go n-éiríonn na roghanna infheistíochta malartacha, go haonair nó ar bhonn comhiomlán, suntasach i ndáil leis na coigiltis sa PEPP Bunúsach, tuairisceofar an fhaisnéis ar leibhéal níos mionsonraithe nó ar leibhéal gach rogha infheistíochta.

Déanfar na luachanna uile a thuairisciú i gcomhréir leis an gcreat stuamachta faoina dtagann sainchúram an eintitis. Má tá soláthraí PEPP díolmhaithe ó Mheasúnú Creidmheasa Seachtrach agus Institiúid(í) um Mheasúnú Creidmheasa Seachtrach a thuairisciú (“ECAI”) ina reachtaíocht earnála féadfar teorainn (gan tuairisciú) a chur leis an bhfaisnéis maidir le réimse (C0250) agus réimse (C0260). Nó, tabharfar tuairisc ar an bhfaisnéis sin.

Faisnéis maidir le suíomhanna a shealbhaítear

ORDANÁID TÁBLA

MÍR

TREORACHA

C0011

Cód Aitheantais Sócmhainne agus an Cineál cóid

Comhthiomsaíonn an fhaisnéis seo mionsonraí maidir leis an gcód aitheantais Sócmhainne (colúin

C0010 agus C0110 ó chinneadh BoS) agus Cineál Cóid Aitheantais Sócmhainne (colúin C0020 agus C0120 ó chinneadh BoS) Cód Aitheantais Sócmhainne ag úsáid:

Cód ISO 6166 de chuid ISIN

Ach amháin mura bhfuil cód ISIN ar fáil:

Cóid aitheanta eile (e.g.: CUSIP, Bloomberg Ticker, Reuters RIC)

Cód sannta, nuair nach bhfuil cóid aitheanta eile ar fáil. Ní mór don chód sin a bheith uathúil agus a bheith comhsheasmhach le himeacht ama.

Cineál Cóid Aitheantais a úsáidtear don mhír “Cód Aitheantais Sócmhainne”:

1

- ISO 6166 don chód ISIN

2

- CUSIP (Uimhir an Choiste um Nósanna Imeachta Uilíocha um Shainaithint Urrús sannta ag Biúró Seirbhíse CUSIP do chuideachtaí S.A. agus Cheanada)

3

- SEDOL (Liosta Oifigiúil Laethúil an Stocmhalartáin le haghaidhStocmhalartán Londan)

4

- WKN (Wertpapier Kenn-Nummer, an uimhir aitheantais alfa-uimhriúil sa Ghearmáin)

 

 

5

- Bloomberg Ticker (cód litreacha Bloomberg lena sainaithnítear urrúis cuideachta)

6

- BBGID (Aitheantas Domhanda Bloomberg)

7

- Reuters RIC (Cód ionstraime Reuters)

8

- FIGI (Aitheantóir Domhanda Ionstraime Airgeadais)

9

- Cód eile le comhaltaí Chumann na nGníomhaireachtaí Náisiúnta um Shannadh Uimhreacha

99 - Cód sannta

Nuair is gá an cód aitheantais Sócmhainne céanna a thuairisciú maidir le sócmhainn amháin a eisítear in dhá airgeadra dhifriúla nó níos mó, is gá an cód aitheantais Sócmhainne agus cód aibítre ISO 4217 an airgeadra a shonrú, mar atá sa sampla seo a leanas:

“cód+EUR”. Sa chás sin, beidh an Cineál Cóid Aitheantais Sócmhainne ag tagairt do rogha 99 agus do rogha an chóid bunaidh aitheantais Sócmhainne, mar atá sa sampla seo a leanas arbh ionann an cód a tuairiscíodh agus ISI cód+airgeadra: “99/1”.

C0010

PEPP

Bunúsach/roghanna infheistíochta malartacha

Cineál rogha infheistíochta PEPP. Tá an difreáil a úsáidtear sa réimse seo idir PEPP Bunúsach agus rogha infheistíochta malartach. Úsáidfear rogha 3, sócmhainní PEPP, i gcás go roinneann na roghanna infheistíochta PEPP uile an linn sócmhainní céanna.

Úsáidfear an liosta iata seo a leanas:

1

- PEPP Bunúsach

2

- Roghanna infheistíochta malartacha

3

- Sócmhainní coiteanna PEPP

C0040

Tír chumhdaigh

Cód alfa 2 ISO 3166-1 na tíre ina bhfuil sócmhainní á gcumhdach. Maidir leis na hinstitiúidí taisclainne idirnáisiúnta a shainaithint, amhail Euroclear, is í an tír chumhdaigh an ceann a chomhfhreagróidh don bhunaíocht dhlíthiúil inar sainíodh an tseirbhís cumhdaigh ar bhonn conartha.

I gcás ina gcumhdaítear an cineál céanna sócmhainne i níos mó ná tír amháin, déanfar tuairisciú ar leithligh ar gach sócmhainn agus úsáidfear an oiread línte agus is gá ionas go mbeifear in ann gach tír chumhdaigh a shainaithint i gceart.

Maidir le maoin, déantar measúnú ar an tír is eisitheoir de réir sheoladh na maoine.

C0050

Institiúid taisclainne

Cód LEI nó, mura bhfuil an cód LEI ar fáil, ainm na hinstitiúide airgeadais arb í an institiúid taisclainne í.

I gcás ina gcumhdaítear an cineál céanna sócmhainne i níos mó ná institiúid taisclainne amháin, déanfar tuairisciú ar leithligh ar gach sócmhainn agus úsáidfear an oiread línte agus is gá ionas go mbeifear in ann gach institiúid taisclainne a shainaithint i gceart.

C0060

Cainníocht

An líon sócmhainní, maidir le sócmhainní ábhartha.

Ní dhéanfar tuairisciú ar an mír sin má thuairiscítear mír Méid ar par (C0070).

C0070

Méid ar par

An phríomhshuim gan íoc arna tomhas ag an méid ar par, i gcás na sócmhainní uile ina bhfuil an mhír sin ábhartha, agus ag a méid ainmniúil i gcás airgid agus coibhéisí airgid.

Ní dhéanfar tuairisciú ar an mír sin má thuairiscítear an mhír Cainníocht (C0060).

C0075

Modh luachála

Déantar an ionstraim airgeadais a luacháil de réir:

1

- luacháil marcála ón margadh (marked to market);

2

- luacháil atá comhsheasmhach leis an margadh (market consistent);

3

- níl an luacháil atá comhsheasmhach leis an margadh infheidhme.

C0080

Luach éadála

Luach iomlán éadála maidir leis na sócmhainní atá á gcumhdach, glanluach gan ús fabhraithe.

C0090

Ús fabhraithe

An méid úis fhabhraithe tar éis an dáta deiridh cúpóin d’urrúis úsmhara a chainníochtú.

C0100

Margadhluach na Sócmhainne

Margadhluach na sócmhainní.

Faisnéis maidir le sócmhainní

ORDANÁID TÁBLA

MÍR

TREOIR

C0011

Cód Aitheantais Sócmhainne agus an Cineál cóid

Comhthiomsaíonn an fhaisnéis seo mionsonraí maidir leis an gcód aitheantais Sócmhainne (colúin

C0010 agus C0110 ó chinneadh BoS) agus Cineál Cóid Aitheantais Sócmhainne (colúin C0020 agus C0120 ó chinneadh BoS) Cód Aitheantais Sócmhainne ag úsáid:

Cód ISO 6166 de chuid ISIN

Ach amháin mura bhfuil cód ISIN ar fáil:

Cóid aitheanta eile (e.g.: CUSIP, Bloomberg Ticker, Reuters RIC)

Cód sannta, nuair nach bhfuil cóid aitheanta eile ar fáil. Ní mór don chód sin a bheith uathúil agus a bheith comhsheasmhach le himeacht ama.

Cineál Cóid Aitheantais a úsáidtear don mhír “Cód Aitheantais Sócmhainne”:

1

- ISO 6166 don chód ISIN

2

- CUSIP (Uimhir an Choiste um Nósanna Imeachta Uilíocha um Shainaithint Urrús sannta ag Biúró Seirbhíse CUSIP do chuideachtaí S.A. agus Cheanada)

3

- SEDOL (Liosta Oifigiúil Laethúil an Stocmhalartáin le haghaidh Stocmhalartán Londan)

4

- WKN (Wertpapier Kenn-Nummer, an uimhir aitheantais alfa-uimhriúil sa Ghearmáin)

5

- Bloomberg Ticker (cód litreacha Bloomberg lena sainaithnítear urrúis cuideachta)

6

- BBGID (Aitheantas Domhanda Bloomberg)

7

- Reuters RIC (Cód ionstraime Reuters)

8

- FIGI (Aitheantóir Domhanda Ionstraime Airgeadais)

9

- Cód eile le comhaltaí Chumann na nGníomhaireachtaí Náisiúnta um Shannadh Uimhreacha

99 - Cód sannta

Nuair is gá an cód aitheantais Sócmhainne céanna a thuairisciú maidir le sócmhainn amháin a eisítear in dhá airgeadra dhifriúla nó níos mó, is gá an cód aitheantais Sócmhainne agus cód aibítre ISO 4217 an airgeadra a shonrú, mar atá sa sampla seo a leanas: “cód+EUR”. Sa chás sin, beidh an Cineál Cóid Aitheantais Sócmhainne ag tagairt do rogha 99 agus do rogha an chóid bunaidh aitheantais Sócmhainne, mar atá

 

 

sa sampla seo a leanas arbh ionann an cód a tuairiscíodh agus ISI cód+airgeadra: “99/1”.

C0130

Teideal na Míre

Ainm na sócmhainne (nó an seoladh i gcás maoine).

 

Ainm an Eisitheora

Ainm an eisitheora, sainithe mar an t-eintiteas a eisíonn sócmhainní d’infheisteoirí.

Comhfhreagraíonn an mhír seo d’ainm an eintitis sa bhunachar sonraí LEI, nuair a bhíonn sí ar fáil. Nuair nach mbíonn fáil uirthi, comhfhreagraíonn sí don ainm dlíthiúil.

Maidir le Ciste infheistíochta/scaireanna i gcistí infheistíochta, is ionann ainm an eisitheora agus ainm an bhainisteora cistí.

C0150

Cód an eisitheora agus an Cineál cóid eisitheora

Comhthiomsaíonn an fhaisnéis seo sonraí faoin gCód Eisitheora (colún C0150 ó chinneadh BoS) agus an Cineál cóid eisitheora (colún C0160 ó chinneadh BoS).

Tá an cód eisitheora ag úsáid LEI. Ní dhéanfar tuairisciú ar an mír seo mura bhfuil an cód LEI ar fáil.

Maidir le Ciste infheistíochta/scaireanna i gcistí infheistíochta, is ionann cód an eisitheora agus cód an bhainisteora cistí.

An cineál cóid a úsáidtear don mhír “Cód Eisitheora” a shainaithint. Úsáidfear ceann de na roghanna sa liosta iata seo a leanas: 1 - LEI

9 - Dada

Níl an mhír seo infheidhme maidir le catagóir CIC 8 - Morgáistí agus Iasachtaí, nuair a bhaineann siad le morgáiste agus iasachtaí le daoine nádúrtha. Níl an mhír seo infheidhme maidir le CIC 71, CIC 75 agus catagóir CIC 9 - Maoin.

C0170

Earnáil an Eisitheora

Earnáil eacnamaíoch an eisitheora bunaithe ar an leagan is déanaí den chód NACE (mar atá foilsithe in Iarscríbhinn I a ghabhann le Rialachán (CE) Uimh. 1893/2006 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle  (7)). Úsáidfear an tagairt litreach den chód NACE lena sainaithnítear an Roinn mar íosmhéid chun earnálacha a shainaithint (e.g. bheadh “A” nó “A0111” inghlactha) ach amháin NACE a bhaineann le gníomhaíochtaí Airgeadais agus Árachais, dá n-úsáidfear an litir lena sainaithnítear an Roinn agus a leanfaidh an cód 4 dhigit don aicme (e.g. “K6411”).

Maidir le cistí infheistíochta, is ionann earnáil an eisitheora agus earnáil an bhainisteora cistí.

C0180

Grúpa Eisitheoirí

Ainm mháthaireintiteas deiridh an eisitheora. I gcás cistí infheistíochta baineann an caidreamh grúpa leis an mbainisteoir cistí.

Comhfhreagraíonn an mhír seo d’ainm an eintitis sa bhunachar sonraí LEI, nuair a bhíonn sí ar fáil. Nuair nach mbíonn fáil uirthi, comhfhreagraíonn sí don ainm dlíthiúil.

C0190

Cód an Ghrúpa Eisitheoirí agus Cineál chód an ghrúpa eisitheoirí

Comhthiomsaíonn an fhaisnéis seo sonraí faoi Chód an Ghrúpa Eisitheoirí (colún C0190 ó chinneadh BoS) agus Cineál chód an ghrúpa eisitheoirí (colún C0200 ó chinneadh BoS).

Sainaithint an ghrúpa eisitheoirí ag úsáid Aitheantóir an Eintitis Dhlítheanaigh (LEI). Ní dhéanfar tuairisciú ar an mír seo mura bhfuil an cód LEI ar fáil.

I gcás cistí infheistíochta, baineann an caidreamh grúpa leis an mbainisteoir cistí.

An cód a úsáidtear don mhír “Cód an Ghrúpa Eisitheoirí”:

 

1 - LEI

 

 

9 - Dada

C0210

Tír is Eisitheoir

Cód alfa 2 ISO 3166-1 thír logánaithe an eisitheora.

Déantar measúnú ar logánú an eisitheora de réir sheoladh an eintitis a eisíonn an tsócmhainn.

I gcás cistí infheistíochta, baineann an caidreamh grúpa leis an mbainisteoir cistí.

Cód alfa 2 ISO 3166-1

XA: Eisitheoirí fornáisiúnta

AE: Institiúidí den Aontas Eorpach

C0220

Airgeadra

Cód aibítre ISO 4217 airgeadra na heisiúna.

C0230

CIC

Cód Aitheantais Comhlántach a úsáidtear chun sócmhainní a aicmiú.

C0240

Infheistíocht mhalartach

Ionstraim airgeadais, mar a liostaítear i Roinn C d’Iarscríbhinn I de Threoir 2014/65/AE, arna heisiúint ag duine dlítheanach atá údaraithe faoi Threoir 2011/61/AE  (8) chun cistí infheistíochta malartacha a bhainistiú:

1

- Infheistíocht mhalartach

2

- Gan infheistíocht mhalartach

C0250

Measúnú creidmheasa seachtrach

Rátáil na sócmhainne ar an dáta tagartha maidir le tuairisciú a eisíonn an institiúid ainmnithe um measúnú creidmheasa seachtrach (IMCS).

C0270

Marthanacht

Marthanacht na sócmhainne, sainithe mar an “marthanacht leasaithe iarmharach” (marthanacht leasaithe arna ríomh bunaithe ar an tréimhse ama atá fágtha le haghaidh aibíocht an urrúis, arna comhaireamh ón dáta tagartha maidir le tuairisciú).

I gcás sócmhainní nach bhfuil aibíocht socraithe ina leith, úsáidfear dáta na céadrogha. Ríomhfar an mharthanacht bunaithe ar an luach eacnamaíoch.

C0280

Dáta aibíochta

Cód ISO 8601 (bbbb-mm-ll) an dáta aibíochta.

Le haghaidh urrús buan úsáid “9999-12-31”

C0370

Praghas aonaid

Praghas margaidh in aghaidh an aonaid.

C0380

Céatadán aonaid de phraghas méid par

Céatadán an mhéid ainmniúil chomhiomlánaithe.

PP.06.03– - Gnóthais chomhinfheistíochta - cur chuige na trédhearcachta

Barúlacha ginearálta:

Baineann an roinn seo le faisnéis a chuirtear isteach gach bliain maidir le PEPPanna agus iad deighilte tuilleadh de réir PEPP Bunúsach agus roghanna infheistíochta malartacha. I gcás go n-éiríonn na roghanna infheistíochta malartacha, go haonair nó ar bhonn comhiomlán, suntasach i ndáil leis na coigiltis sa PEPP Bunúsach, tuairisceofar an fhaisnéis ar leibhéal níos mionsonraithe nó ar leibhéal gach rogha infheistíochta.

Tá faisnéis sa teimpléad seo maidir le trédhearcacht na ngnóthas comhinfheistíochta nó infheistíochtaí a dhéantar a phacáistiú mar chistí, lena n-áirítear nuair is rannpháirtíochtaí a bhíonn iontu, de réir chatagóir na bunsócmhainne, na tíre eisiúna agus an airgeadra. Ag cur prionsabal na comhréireachta agus treoracha sonracha an teimpléid san áireamh, déanfar an trédhearcacht go dtí go ndéantar na catagóirí sócmhainne, na tíortha agus na hairgeadraí a shainaithint. I gcás cistí cistí, leanfar an cur chuige céanna i gcur chuige na trédhearcachta.

Áireofar faisnéis leis an teimpléad a chomhfhreagraíonn do 100 % den luach a infheistíodh i ngnóthais chomhinfheistíochta. Mar sin féin, chun tíortha a shainaithint cuirfear cur chuige na trédhearcachta i bhfeidhm d’fhonn na neamhchosaintí de 80 % de luach iomlán na gcistí a shainaithint lúide na méideanna a bhaineann le CIC 8 agus CIC 9, agus chun airgeadraí a shainaithint cuirfear cur chuige na trédhearcachta i bhfeidhm d’fhonn na neamhchosaintí de 80 % de luach iomlán na gcistí a shainaithint. Áiritheoidh soláthraithe PEPP go ndéanfar éagsúlú ar an 20 % nach sainaithneofar de réir tíre thar limistéir gheografacha táirgeachta, mar shampla nach mbeidh nach mó ná 5 % in aon tír amháin. Cuirfidh soláthraithe PEPP cur chuige na trédhearcachta i bhfeidhm ag tosú ón mórairgeadra, ag cur an méid a infheistíodh san áireamh, chuig an gciste aonair is ísle agus coinneofar an cur chuige comhsheasmhach le himeacht ama.

Déanfar míreanna a thuairisciú le luachanna deimhneacha mura luaitear a mhalairt sna treoracha faoi seach.

Déanfar na luachanna uile a thuairisciú i gcomhréir leis an gcreat stuamachta faoina dtagann sainchúram an eintitis.

Is ionann na catagóirí sócmhainní dá dtagraítear sa teimpléad seo agus na cinn a shainítear in Iarscríbhinn IV - Sainmhínithe ar an Tábla CIC agus is tagairt d’Iarscríbhinn III - tábla CIC iad na tagairtí do Chóid CIC.

ORDANÁID TÁBLA

MÍR

TREORACHA

C0010

Cód

aitheantais

gnóthas

comhinfheistíochta

Cód aitheantais Sócmhainne ag úsáid na tosaíochta seo a leanas:

Cód ISO 6166 de chuid ISIN nuair a bhíonn sé ar fáil

Cóid aitheanta eile (e.g.: CUSIP, Bloomberg Ticker, Reuters RIC)

Cód atá sannta ag an ngnóthas, nuair nach mbíonn na roghanna thuasluaite ar fáil, agus ní mór dó a bheith comhsheasmhach le himeacht ama

C0020

Cineál Cóid Aitheantais

gnóthas

comhinfheistíochta

Cineál Cóid Aitheantais a úsáidtear don mhír “Cód Aitheantais Sócmhainne”. Úsáidfear ceann de na roghanna sa liosta iata seo a leanas:

1

- ISO/6166 le haghaidh ISIN

2

- CUSIP (Uimhir an Choiste um Nósanna Imeachta Uilíocha Um Shainaithint Urrús sannta ag Biúró Seirbhíse CUSIP do chuideachtaí S.A. agus Cheanada)

3

- SEDOL (Liosta Oifigiúil Laethúil an Stocmhalartáin le haghaidh Stocmhalartán Londan)

4

- WKN (Wertpapier Kenn-Nummer, an uimhir aitheantais alfa-uimhriúil sa Ghearmáin)

5

- Bloomberg Ticker (cód litreacha Bloomberg lena sainaithnítear urrúis cuideachta)

6

- BBGID (Aitheantas Domhanda Bloomberg)

7

- Reuters RIC (Cód ionstraime Reuters)

8

- FIGI (Aitheantóir Domhanda Ionstraime Airgeadais)

9

- Cód eile le comhaltaí Chumann na nGníomhaireachtaí Náisiúnta um Shannadh Uimhreacha

99 - Cód sannta ag an ngnóthas

C0030

An chatagóir bunsócmhainne

Na catagóirí sócmhainní, na hinfháltais agus na díorthaigh laistigh den ghnóthas comhinfheistíochta a shainaithint. Úsáidfear ceann de na roghanna ón liosta iata seo a leanas:

1

- Bannaí rialtais

2

- Bannaí corparáide

3L

- Cothromas a liostaítear

3X

- Cothromas nach liostaítear

4

- Gnóthais chomhinfheistíochta

5

- Nótaí struchtúrtha

6

- Urrúis chomhthaobhaithe

7

- Airgead agus taiscí

8

- Morgáistí agus iasachtaí

9

- Maoine

0

- Infheistíochtaí eile (lena n-áirítear infháltais)

A

- Todhchaíochtaí

B

- Céadroghanna ar cheannach

C

- Céadroghanna ar dhíol

D

- Babhtálacha

E

- Conarthaí réamhcheaptha

F

- Díorthaigh chreidmheasa

L

- Dliteanais

Ní úsáidfear catagóir “4 - Gnóthais chomhinfheistíochta” ach le haghaidh luachanna iarmharacha neamhábhartha le haghaidh “cistí cistí” agus aon chiste eile araon.

C0040

An tír eisiúna

Miondealú ar gach catagóir sócmhainne a sainaithníodh in C0030 de réir na tíre eisiúna. Sainaithin tír logánaithe an eisitheora.

Déantar measúnú ar logánú an eisitheora de réir sheoladh an eintitis a eisíonn an tsócmhainn.

 

 

Úsáidfear ceann de na roghanna:

Cód alfa 2 ISO 3166-1

XA: Eisitheoirí fornáisiúnta

AE: Institiúidí den Aontas Eorpach

AA: tíortha comhiomlána i ngeall ar chur i bhfeidhm tairsí

Níl an mhír seo infheidhme maidir le Catagóirí 8 agus 9 mar a thuairiscítear in C0030.

C0050

Airgeadra

Sainaithin cibé arb é airgeadra chatagóir na sócmhainne an t-airgeadra tuairiscithe nó ar airgeadra eachtrach atá i gceist leis. Déantar tagairt do gach airgeadra eile seachas an t-airgeadra tuairiscithe mar airgeadraí eachtracha. Úsáidfear ceann de na roghanna sa liosta iata seo a leanas:

1

- Airgeadra tuairiscithe

2

- Airgeadra eachtrach

3

- Airgeadraí comhiomlána i ngeall ar chur i bhfeidhm tairsí

C0060

Méid iomlán

An méid iomlán a infheistíodh de réir catagóir sócmhainne, tíre agus airgeadra trí ghnóthais chomhinfheistíochta.

Tuairisceofar méid deimhneach i gcás dliteanas, mura dliteanas díorthach í an mhír.

I gcás díorthach, is féidir leis an méid iomlán a bheith deimhneach (más sócmhainn é) nó diúltach (más dliteanas é).

PP.08.03. Faisnéis chomhiomlán maidir le díorthaigh oscailte

Barúlacha ginearálta:

Baineann an roinn seo le faisnéis a chuirtear isteach gach bliain maidir le PEPP agus í deighilte tuilleadh de réir PEPP Bunúsach agus roghanna infheistíochta malartacha. I gcás go n-éiríonn na roghanna infheistíochta malartacha, go haonair nó ar bhonn comhiomlán, suntasach i ndáil leis na coigiltis sa PEPP Bunúsach, tuairisceofar an fhaisnéis ar leibhéal níos mionsonraithe nó ar leibhéal gach rogha infheistíochta.

Is ionann na catagóirí díorthach dá dtagraítear sa teimpléad seo agus na cinn a shainítear in Iarscríbhinn IV - Sainmhínithe ar an Tábla CIC agus is tagairt d’Iarscríbhinn III - tábla CIC iad na tagairtí do chóid CIC.

Meastar gur sócmhainní iad díorthaigh má tá a luach deimhneach nó nialasach. Meastar gur dliteanais iad má tá a luach diúltach. Áireofar an dá dhíorthach a mheastar gur sócmhainní nó a mheastar gur dliteanais iad araon.

Áireofar san fhaisnéis na conarthaí díorthach go léir a bhí ann le linn na tréimhse tuairiscithe agus nár dúnadh roimh an dáta tagartha maidir le tuairisciú.

Má bhíonn trádálacha ar an díorthach céanna go minic, rud lena gcruthaítear roinnt suíomhanna oscailte, is féidir an díorthach a thuairisciú ar bhonn comhiomlán nó ar glanbhonn, fad a bhfuil na saintréithe ábhartha uile i bpáirtcoiteann agus go bhfuil na treoracha sonracha maidir le gach mír ábhartha á gcomhlíonadh.

Déanfar míreanna a thuairisciú le luachanna deimhneacha mura luaitear a mhalairt sna treoracha faoi seach.

Is ionstraim airgeadais nó conradh eile é díorthach a bhfuil na saintréithe uile seo a leanas ag baint leis:

(a)

athraíonn a luach mar fhreagairt ar an athrú ar ráta úis sonraithe, ar phraghas na hionstraime airgeadais, ar phraghas tráchtearraí, ar an ráta malairte eachtraí, ar an innéacs praghsanna nó rátaí, ar an rátáil chreidmheasa nó innéacs creidmheasa, nó ar athróg eile, ar choinníoll i gcás athróige neamhairgeadais, nach mbaineann an athróg go sonrach le páirtí leis an gconradh (ar a dtugtar an “athróg fholuiteach” uaireanta);

(b)

ní éilíonn sé aon ghlaninfheistíocht tosaigh nó glaninfheistíocht tosaigh ar lú í ná a d’éileofaí le haghaidh cineálacha eile conarthaí a mbeifí ag súil go mbeadh freagairt den chineál céanna acu agus a bheadh ag athruithe ar thosca an mhargaidh;

(c)

socraítear é ar dháta sa todhchaí.

Déanfar na luachanna uile a thuairisciú i gcomhréir leis an gcreat stuamachta faoina dtagann sainchúram an eintitis.

Faisnéis maidir le suíomhanna a shealbhaítear

ORDANÁID TÁBLA

MÍR

TREORACHA

C0010/R0010

Babhtálacha ráta úis (D1) le haghaidh méid barúlach PEPP

Bhunúsaigh

An méid atá cumhdaithe nó neamhchosanta ar an mBabhtáil ráta úis (D1) do PEPP Bunúsach.

I gcás babhtálacha, comhfhreagraíonn sé do mhéid na gconarthaí ar an gconradh a tuairiscíodh sa líne sin. Nuair a bhíonn an spreag-luach ag comhfhreagairt do raon, úsáidfear meánluach an raoin.

Tagraíonn an méid barúlach don mhéid atá á fhálú/infheistiú (nuair nach mbíonn rioscaí á gcumhdach). Má tharlaíonn roinnt trádálacha, beidh sé cothrom leis an glanmhéid ar an dáta maidir le tuairisciú.

C0020/R0010

Babhtálacha ráta úis (D1) le haghaidh Margadhluach PEPP Bhunúsaigh

Luach airgeadúil na Babhtála ráta úis (D1) amhail ón dáta maidir le tuairisciú do PEPP Bunúsach. Is féidir leis a bheith deimhneach, diúltach nó nialasach.

C0030/R0010

Babhtálacha ráta úis (D1) le haghaidh mhéid barúlach na roghanna infheistíochta malartacha

An méid atá cumhdaithe nó neamhchosanta ar an mBabhtáil ráta úis (D1) d’aon rogha infheistíochta mhalartach.

I gcás babhtálacha, comhfhreagraíonn sé do mhéid na gconarthaí ar an gconradh a tuairiscíodh sa líne sin. Nuair a bhíonn an spreag-luach ag comhfhreagairt do raon, úsáidfear meánluach an raoin.

Tagraíonn an méid barúlach don mhéid atá á fhálú/infheistiú (nuair nach mbíonn rioscaí á gcumhdach). Má tharlaíonn roinnt trádálacha, beidh sé cothrom leis an glanmhéid ar an dáta maidir le tuairisciú.

C0040/R0010

Babhtálacha ráta úis (D1) le haghaidh mhargadhluach na roghanna infheistíochta malartacha

Luach airgeadúil na Babhtála ráta úis (D1) amhail ón dáta maidir le tuairisciú don rogha infheistíochta mhalartach. Is féidir leis a bheith deimhneach, diúltach nó nialasach.

C0050/R0010

Babhtálacha ráta úis (D1) le haghaidh méid barúlach sócmhainní coiteanna PEPP

An méid atá cumhdaithe nó neamhchosanta ar an mBabhtáil ráta úis (D1) maidir le gach rogha infheistíochta PEPP a roinneann an linn sócmhainní chéanna.

I gcás babhtálacha, comhfhreagraíonn sé do mhéid na gconarthaí ar an gconradh a tuairiscíodh sa líne sin. Nuair a bhíonn an spreag-luach ag comhfhreagairt do raon, úsáidfear meánluach an raoin.

Tagraíonn an méid barúlach don mhéid atá á fhálú/infheistiú (nuair nach mbíonn rioscaí á gcumhdach). Má tharlaíonn roinnt trádálacha, beidh sé cothrom leis an glanmhéid ar an dáta maidir le tuairisciú.

C0060/R0010

Babhtálacha ráta úis (D1) le haghaidh margadhluach sócmhainní coiteanna PEPP

Luach airgeadúil na Babhtála ráta úis (D1) amhail ón dáta maidir le tuairisciú do na roghanna infheistíochta PEPP uile a roinneann an linn sócmhainní chéanna. Is féidir leis a bheith deimhneach, diúltach nó nialasach.

C0010/R0020

Réamhchonradh malairte eachtraí (F2) le haghaidh méid barúlach PEPP Bhunúsaigh

An méid atá cumhdaithe nó neamhchosanta ar Réamhchonradh malairte eachtraí (F2) do PEPP Bunúsach.

I gcás babhtálacha, comhfhreagraíonn sé do mhéid na gconarthaí ar an gconradh a tuairiscíodh sa líne sin. Nuair a bhíonn an spreag-luach ag comhfhreagairt do raon, úsáidfear meánluach an raoin.

Tagraíonn an méid barúlach don mhéid atá á fhálú/infheistiú (nuair nach mbíonn rioscaí á gcumhdach). Má tharlaíonn roinnt trádálacha, beidh sé cothrom leis an glanmhéid ar an dáta maidir le tuairisciú.

C0020/R0020

Réamhchonradh malairte eachtraí (F2) do Mhargadhluach

PEPP

Bhunúsaigh

Luach airgeadúil an Réamhchonartha malairte eachtraí (F2) amhail ón dáta maidir le tuairisciú do PEPP Bunúsach. Is féidir leis a bheith deimhneach, diúltach nó nialasach.

C0030/R0020

Réamhchonradh malairte eachtraí (F2) le haghaidh méid barúlach roghanna infheistíochta malartacha

An méid atá cumhdaithe nó neamhchosanta ar an Réamhchonradh malairte eachtraí (F2) d’aon rogha infheistíochta mhalartach.

I gcás babhtálacha, comhfhreagraíonn sé do mhéid na gconarthaí ar an gconradh a tuairiscíodh sa líne sin. Nuair a bhíonn an spreag-luach ag comhfhreagairt do raon, úsáidfear meánluach an raoin.

Tagraíonn an méid barúlach don mhéid atá á fhálú/infheistiú (nuair nach mbíonn rioscaí á gcumhdach). Má tharlaíonn roinnt trádálacha, beidh sé cothrom leis an glanmhéid ar an dáta maidir le tuairisciú.

C0040/R0020

Réamhchonradh malairte eachtraí (F2) le haghaidh margadhluach roghanna infheistíochta malartacha

Luach airgeadúil an Réamhchonartha malairte eachtraí (F2) amhail ón dáta maidir le tuairisciú don rogha infheistíochta mhalartach. Is féidir leis a bheith deimhneach, diúltach nó nialasach

C0050/R0020

Réamhchonradh malairte eachtraí (F2) le haghaidh méid barúlach sócmhainní coiteanna PEPP

An méid atá cumhdaithe nó neamhchosanta ar an Réamhchonradh malairte eachtraí (F2) maidir le gach rogha infheistíochta PEPP a roinneann an linn sócmhainní chéanna.

I gcás babhtálacha, comhfhreagraíonn sé do mhéid na gconarthaí ar an gconradh a tuairiscíodh sa líne sin. Nuair a bhíonn an spreag-luach ag comhfhreagairt do raon, úsáidfear meánluach an raoin.

Tagraíonn an méid barúlach don mhéid atá á fhálú/infheistiú (nuair nach mbíonn rioscaí á gcumhdach). Má tharlaíonn roinnt trádálacha, beidh sé cothrom leis an glanmhéid ar an dáta maidir le tuairisciú.

C0060/R0020

Réamhchonradh malairte eachtraí (F2) le haghaidh margadhluach sócmhainní coiteanna PEPP

Luach airgeadúil an Réamhchonartha malairte eachtraí (F2) amhail ón dáta maidir le tuairisciú do na roghanna infheistíochta PEPP uile a roinneann an linn sócmhainní chéanna. Is féidir leis a bheith deimhneach, diúltach nó nialasach.

C0010/R0030

Díorthaigh eile le haghaidh méid barúlach PEPP Bhunúsaigh

An méid atá cumhdaithe nó neamhchosanta ar dhíorthaigh seachas Babhtálacha ráta úis (D1) Réamhchonradh malairte eachtraí (F2) agus do PEPP Bunúsach.

Maidir le todhchaíochtaí agus roghanna a chomhfhreagraíonn do mhéid an chonartha arna iolrú faoin spreag-luach agus líon na gconarthaí a tuairiscíodh sa líne sin. Maidir le babhtálacha agus réamhchonarthaí, comhfhreagraíonn sé do mhéid na gconarthaí ar an gconradh a tuairiscíodh sa líne sin. Nuair a bhíonn an spreag-luach ag comhfhreagairt do raon, úsáidfear meánluach an raoin.

Tagraíonn an méid barúlach don mhéid atá á fhálú/infheistiú (nuair nach mbíonn rioscaí á gcumhdach). Má tharlaíonn roinnt trádálacha, beidh sé cothrom leis an glanmhéid ar an dáta maidir le tuairisciú.

C0020/R0030

Díorthaigh eile le haghaidh Margadhluach PEPP Bhunúsaigh

Luach airgeadúil na ndíorthach seachas Babhtálacha ráta úis (D1) Réamhchonarthaí malairte eachtraí (F2) amhail ón dáta maidir le tuairisciú do PEPP Bunúsach. Is féidir leis a bheith deimhneach, diúltach nó nialasach.

C0030/R0030

Díorthaigh eile le haghaidh méid barúlach roghanna infheistíochta malartacha

An méid atá cumhdaithe nó neamhchosanta ar na díorthaigh seachas Babhtálacha ráta úis (D1) Réamhchonarthaí malairte eachtraí (F2) do na roghanna infheistíochta malartacha.

Maidir le todhchaíochtaí agus roghanna a chomhfhreagraíonn do mhéid an chonartha arna iolrú faoin spreag-luach agus líon na gconarthaí a tuairiscíodh sa líne sin. Maidir le babhtálacha agus réamhchonarthaí, comhfhreagraíonn sé do mhéid na gconarthaí ar an gconradh a tuairiscíodh sa líne sin. Nuair a bhíonn an spreag-luach ag comhfhreagairt do raon, úsáidfear meánluach an raoin.

Tagraíonn an méid barúlach don mhéid atá á fhálú/infheistiú (nuair nach mbíonn rioscaí á gcumhdach). Má tharlaíonn roinnt trádálacha, beidh sé cothrom leis an glanmhéid ar an dáta maidir le tuairisciú.

C0040/R0030

Díorthaigh eile le haghaidh margadhluach roghanna infheistíochta malartacha

Luach airgeadúil na ndíorthach seachas Babhtálacha ráta úis (D1) Réamhchonarthaí malairte eachtraí (F2) amhail ón dáta maidir le tuairisciú do roghanna infheistíochta malartacha. Is féidir leis a bheith deimhneach, diúltach nó nialasach.

C0050/R0030

Díorthaigh eile le haghaidh méid barúlach sócmhainní coiteanna PEPP

An méid atá cumhdaithe nó neamhchosanta ar dhíorthaigh seachas Babhtálacha ráta úis (D1) agus do Réamhchonarthaí malairte eachtraí (F2) maidir le gach rogha infheistíochta PEPP a roinneann an linn sócmhainní chéanna.

Maidir le todhchaíochtaí agus roghanna a chomhfhreagraíonn do mhéid an chonartha arna iolrú faoin spreag-luach agus líon na gconarthaí a tuairiscíodh sa líne sin. Maidir le babhtálacha agus réamhchonarthaí, comhfhreagraíonn sé do mhéid na gconarthaí ar an gconradh a tuairiscíodh sa líne sin. Nuair a bhíonn an spreag-luach ag comhfhreagairt do raon, úsáidfear meánluach an raoin.

Tagraíonn an méid barúlach don mhéid atá á fhálú/infheistiú (nuair nach mbíonn rioscaí á gcumhdach). Má tharlaíonn roinnt trádálacha, beidh sé cothrom leis an glanmhéid ar an dáta maidir le tuairisciú.

C0060/R0030

Díorthaigh eile le haghaidh margadhluach sócmhainní coiteanna PEPP

Luach airgeadúil na ndíorthach seachas Babhtálacha ráta úis (D1) Réamhchonarthaí malairte eachtraí (F2) amhail ón dáta maidir le tuairisciú do na roghanna infheistíochta PEPP uile a roinneann an linn sócmhainní chéanna. Is féidir leis a bheith deimhneach, diúltach nó nialasach.


(1)  Treoir 2013/36/AE ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 26 Meitheamh 2013 maidir le rochtain ar ghníomhaíochtaí institiúidí creidmheasa agus maoirseacht stuamachta ar institiúidí creidmheasa agus gnólachtaí infheistíochta, lena leasaítear Treoir 2002/87/CE agus lena n-aisghairtear Treoir 2006/48/CE agus Treoir 2006/49/CE (IO L 176, 27.6.2013, lch. 338 ).

(2)  Treoir 2009/138/CE ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 25 Samhain 2009 maidir le gabháil le gnó Árachais agus Athárachais agus an gnó sin a shaothrú (Dócmhainneacht II) (IO L 335, 17.12.2009, lch. 1).

(3)  Treoir (AE) 2016/2341 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 14 Nollaig 2016 maidir le gníomhaíochtaí agus maoirseacht ar institiúidí um sholáthar pinsean ceirde (IO L 354, 23.12.2016, lch. 37).

(4)  Treoir 2014/65/AE ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 15 Bealtaine 2014 maidir le margaí in ionstraimí airgeadais agus lena leasaítear Treoir 2002/92/CE agus Treoir 2011/61/AE (IO L 173, 12.6.2014, lch. 349).

(5)  Treoir 2009/65/CE ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 13 Iúil 2009 maidir le dlíthe, rialacháin agus forálacha riaracháin a bhaineann le gnóthais le haghaidh comhinfheistíochta in urrúis inaistrithe (GCUI) a chomhordú (IO L 302, 17.11.2009, lch. 32).

(6)  Treoir 2011/61/AE ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 8 Meitheamh 2011 maidir le Bainisteoirí Cistí Infheistíochta Malartacha agus lena leasaítear Treoir 2003/41/CE agus Treoir 2009/65/CE agus Rialachán (CE) Uimh. 1060/2009 agus Rialachán (AE) Uimh. 1095/2010 (IO L 174, 1.7.2011, lch. 1).

(7)  Rialachán (CE) Uimh. 1893/2006 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 20 Nollaig 2006 lena mbunaítear an t-aicmiú staidrimh gníomhaíochtaí eacnamaíocha san Aontas Eorpach NACE Athbhreithniú 2 agus lena leasaítear Rialachán (CEE) Uimh. 3037/90 ón gComhairle chomh maith le Rialacháin CE áirithe maidir le réimsí sonracha staidrimh (IO L 393, 30.12.2006, lch. 1).

(8)  Treoir 2011/61/AE ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 8 Meitheamh 2011 maidir le Bainisteoirí Cistí Infheistíochta Malartacha agus lena leasaítear Treoir 2003/41/CE agus Treoir 2009/65/CE agus Rialachán (CE) Uimh. 1060/2009 agus Rialachán (AE) Uimh. 1095/2010, ( IO L 174, 1.7.2011, lch. 1).


IARSCRÍBHINN III

Tábla CIC

Iarscríbhinn IV: Tábla an Chóid Aitheantais Chomhlántaigh (CIC)

An chéad dá shuíomh

Sócmhainn liostaithe

Cód tíre alfa 2 ISO 3166-1 nó XL (nach bhfuil liostaithe) nó XT (nach bhfuil intrádála le malartú)

 

An tríú suíomh

Catagóir

1

2

3

4

5

6

7

8

9

0

A

B

C

D

E

F

Bannaí rialtais

Bannaí corparáide

Cothromas

Cistí infheistíochta Gnóthas chomhinfheistíochta

Nótaí struchtúrtha

Urrúis chomhthaobhaithe

Airgead agus taiscí

Morgáistí agus iasachtaí

Maoin

Infheistíochtaí eile

Todhchaíochtaí

Céadroghanna ar cheannach

Céadroghanna ar dhíol

Babhtálacha

Conarthaí réamhcheaptha

Díorthaigh chreidmheasa

An ceathrú suíomh

Fochatagóir nó príomhriosca

1

1

1

1

1

1

1

1

1

 

1

1

1

1

1

1

Bannaí Rialtais láir

Bannaí corparáide

Gnáthchothromas

Cistí cothromais

Riosca gnáthscaireanna

Riosca gnáthscaireanna

Airgead

Iasachtaí neamh-chomhthaobhaithe a rinneadh

Maoin (oifige agus tráchtála)

 

Todhchaíochtaí cothromais agus innéacsanna

Roghanna innéacs agus cothromais

Roghanna innéacs agus cothromais

Babhtálacha ráta úis

Comhaontú ar réamhráta úis

Babhtáil mainneachtana creidmheasa

2

2

2

2

2

2

2

2

2

 

2

2

2

2

2

2

Bannaí fornáisiúnta

Bannaí in-chomhshóite

Cothromas comhlacht corpraithe a bhaineann le réadmhaoin

Cistí fiachais

Riosca an ráta úis

Riosca an ráta úis

Taiscí inaistrithe (coibhéisí airgid)

Iasachtaí arna gcomhthaobhú le hurrúis

Maoin (chónaitheach)

 

Todhchaíochtaí ráta úis

Roghanna maidir le bannaí

Roghanna maidir le bannaí

Babhtálacha airgeadra

Réamhchonradh malairte eachtraí

Rogha maidir le raon difríochta creidmheasa

3

3

3

3

3

3

3

 

3

 

3

3

3

3

 

3

Bannaí rialtais réigiúnaigh

Páipéar tráchtála

Cearta cothromais

Cistí margaidh airgid

Riosca airgeadra

Riosca airgeadra

Taiscí eile gearrthéarmacha (lúidenó cothrom le bliain amháin)

 

Maoin (dá úsáid féin)

 

Todhchaíochtaí airgeadraí

Céadroghanna airgeadra

Céadroghanna airgeadra

Babhtálacha ráta úis agus airgeadra

 

Babhtáil an raoin difríochta creidmheasa

4

4

4

4

4

4

4

4

4

 

 

4

4

 

 

4

Bannaí rialtais cathrach

Ionstraimí margaidh airgid

Rogha cothromais

Cistí leithdháilte sócmhainní

Riosca creidmheasa

Riosca creidmheasa

Taiscí eile le téarma níos faide ná bliain amháin

Morgáistí

Maoin (á tógáil)

 

 

Barántais

Barántais

 

 

Babhtáil an toraidh iomláin

5

5

 

5

5

5

5

5

5

 

5

5

5

5

 

 

Bannaí státchiste

Bannaí hibrideacha

 

Cistí réadmhaoine

Riosca réadmhaoine

Riosca réadmhaoine

Taiscí le hárachóirí géillte

Iasachtaí comhthaobhaithe eile a rinneadh

Gléasra agus trealamh (dá úsáid féin)

 

Todhchaíochtaí tráchtearraí

Roghanna tráchtearraí

Roghanna tráchtearraí

Babhtálacha urrúis

 

 

6

6

 

6

6

6

 

6

 

 

 

6

6

 

 

 

Banna faoi chumhdach

Bannaí coiteanna faoi chumhdach

 

Cistí malartacha

Riosca tráchtearraí

Riosca tráchtearraí

 

Iasachtaí ar pholasaithe

 

 

 

Roghtálacha

Roghtálacha

 

 

 

7

7

 

7

7

7

 

 

 

 

7

7

7

7

7

 

Bainc Cheannais Náisiúnta

Bannaí faoi chumhdach faoi réir dlí sonrach

 

Cistí cothromais phríobháidigh

Riosca mórthubaistí agus aimsire

Riosca mórthubaistí agus aimsire

 

 

 

 

Riosca mórthubaistí agus aimsire

Riosca mórthubaistí agus aimsire

Riosca mórthubaistí agus aimsire

Riosca mórthubaistí agus aimsire

Riosca mórthubaistí agus aimsire

 

 

8

 

8

8

8

 

 

 

 

8

8

8

8

8

 

 

Fobhannaí

 

Cistí bonneagair

Riosca mortlaíochta

Riosca mortlaíochta

 

 

 

 

Riosca mortlaíochta

Riosca mortlaíochta

Riosca mortlaíochta

Riosca mortlaíochta

Riosca mortlaíochta

 

9

9

9

9

9

9

9

9

9

9

9

9

9

9

9

9

Eile

Eile

Eile

Eile

Eile

Eile

Eile

Eile

Eile

Eile

Eile

Eile

Eile

Eile

Eile

Eile


IARSCRÍBHINN IV

Sainmhínithe an Tábla CIC

An chéad dá shuíomh - Sócmhainní a liostaítear in

Sainmhíniú

Tír

Cód tíre alfa 2 ISO 3166-1

Cód tíre alfa 2 ISO 3166-1 ina bhfuil an tsócmhainn liostaithe a shainaithint. Meastar go bhfuil sócmhainn liostaithe má dhéantar í a chaibidliú ar mhargadh rialáilte nó ar shaoráid trádála iltaobhach, mar a shainmhínítear i dTreoir 2014/65/AE ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle  (1). Má liostaítear an tsócmhainn i níos mó ná tír amháin nó má úsáideann an gnóthas soláthraí praghsanna chun críocha luachála atá ar cheann de na margaí rialáilte nó an tsaoráid trádála iltaobhach ina bhfuil an tsócmhainn liostaithe, beidh an tír ar cheann den mhargadh rialáilte nó den tsaoráid trádála iltaobhach sin a úsáidtear mar an tagairt chun críocha luachála.

XV

Sócmhainní a liostaítear i dtír amháin nó i níos mó ná tír amháin

Sócmhainní a liostaítear i dtír amháin nó níos mó ach nuair a úsáideann an gnóthas soláthraí praghsanna chun críocha luachála nach bhfuil ar cheann de na margaí rialáilte nó an tsaoráid trádála iltaobhach ina bhfuil an tsócmhainn liostaithe.

XL

Sócmhainní nach liostaítear i stocmhalartán

Sócmhainní nach ndéantar a chaibidliú ar mhargadh rialáilte nó ar shaoráid trádála iltaobhach, mar a shainmhínítear i dTreoir 2014/65/AE.

XT

Sócmhainní nach bhfuil intrádála le malartú

Sócmhainní nach bhfuil, de bharr a gcineáil, faoi réir caibidliú ar mhargadh rialáilte nó ar shaoráid trádála iltaobhach, mar a shainmhínítear i dTreoir 2014/65/AE.

An tríú agus an ceathrú suíomh - Catagóir

Sainmhíniú

1

Bannaí rialtais

Bannaí arna n-eisiúint ag údaráis phoiblí, cibé ag rialtais láir, institiúidí rialtais fornáisiúnta, rialtais réigiúnacha nó údaráis áitiúla, agus bannaí atá ráthaithe go hiomlán, go neamh-choinníollach agus neamh-inchúlghairthe ag

an mBanc Ceannais Eorpach, ag rialtas láir na mBallstát agus ag bainc cheannais, atá ainmnithe agus cistithe in airgeadra náisiúnta an rialtais láir agus an bhainc ceannais sin, na mbanc forbartha iltaobhaí dá dtagraítear in Airteagal 117(2) de Rialachán (AE) Uimh. 575/2013  (2) nó eagraíochtaí idirnáisiúnta dá dtagraítear in Airteagal 118 de Rialachán (AE) Uimh. 575/2013, i gcás ina gcomhlíonann an ráthaíocht na ceanglais a leagtar amach in Airteagal 215 de Rialachán Tarmligthe (AE) 2015/35 ón gCoimisiún  (3).

Maidir le bannaí lena ngabhann ráthaíocht cháilitheach, déanfar an tríú agus an ceathrú suíomh a shannadh trí thagairt d’eintiteas a sholáthraíonn an ráthaíocht.

11

Bannaí Rialtais Láir

Bannaí arna n-eisiúint ag rialtais láir.

12

Bannaí fornáisiúnta

Bannaí arna n-eisiúint ag institiúidí poiblí a bhunaítear trí ghealltanas idir stáit náisiúnta, e.g. arna n-eisiúint ag banc forbartha iltaobhach dá dtagraítear in Airteagal 117(2) de Rialachán (AE) Uimh. 575/2013 nó arna n-eisiúint ag eagraíocht idirnáisiúnta dá dtagraítear in Airteagal 118 de Rialachán (AE) Uimh. 575/2013.

13

Bannaí rialtais réigiúnaigh

Ionstraimí airgeadais rialtais réigiúnaigh nó pobail fhéinrialaithigh a thairgtear don phobal i dtairiscint phoiblí ar an margadh caipitil.

14

Bannaí údarás áitiúil

Bannaí arna n-eisiúint ag údaráis áitiúla, lena n-áirítear cathracha, cúigí, ceantair agus údaráis bhardasacha eile

15

Bannaí státchiste

Bannaí rialtais ghearrthéarmacha, arna n-eisiúint ag rialtais láir (arna n-eisiúint le téarma aibíochta suas go dtí 1 bhliain amháin).

16

Bannaí faoi chumhdach

Bannaí rialtais ag a bhfuil linn sócmhainní a urraíonn nó a “chumhdaíonn” an banna. Fanann na sócmhainní sin ar chlár comhardaithe an eisitheora.

17

Bainc Cheannais Náisiúnta

Bannaí arna n-eisiúint ag bainc cheannais náisiúnta.

19

Eile

Bannaí rialtais eile, nach n-aicmítear faoi na catagóirí thuas.

2

Bannaí corparáide

Bannaí arna n-eisiúint ag corparáidí

21

Bannaí corparáide

Bannaí arna n-eisiúint ag comhlachtaí corpraithe, lena ngabhann saintréithe simplí, a chumhdaíonn na cinn dá dtagraítear mar “chéadroghanna loma”, agus nach bhfuil aon ghné speisialta ag baint leo ar a dtugtar tuairisc sna catagóirí ó 22 go 28.

22

Bannaí in-chomhshóite

Bannaí corparáide ar féidir leis an sealbhóir iad a chomhshó ina scaireanna de stoc roinnte sa chuideachta is eisitheoir nó ina airgead de luach cothrom, ag a bhfuil gnéithe fiachais agus gnéithe atá cosúil le cothromas.

23

Páipéar tráchtála

Ionstraim fiachais neamhurraithe, ghearrthéarmach arna heisiúint ag comhlacht corpraithe, chun cuntais infhála agus fardail a chistiú agus dliteanais ghearrthéarmacha a chomhlíonadh de ghnáth, le haibíocht tosaigh nach lú ná 270 lá de ghnáth.

24

Ionstraimí margaidh airgid

Urrúis fiachais an-ghearrthéarmach (le haibíochtaí idir 1 lá amháin suas go dtí 1 bhliain amháin de ghnáth), ina gcuimsítear deimhnithe taisce inaistrithe den chuid is mó, glacadh baincéirí agus ionstraimí ard-leachtacha eile. Ní áirítear páipéar tráchtála sa chatagóir seo.

25

Bannaí hibrideacha

Bannaí corparáide ag a bhfuil gnéithe fiachais agus gnéithe atá cosúil le cothromas, ach nach féidir a chomhshó.

26

Bannaí coiteanna faoi chumhdach

Bannaí corparáide ag a bhfuil linn sócmhainní a urraíonn nó a “chumhdaíonn” an banna. Fanann na sócmhainní sin ar chlár comhardaithe an eisitheora. Ní áirítear bannaí faoi chumhdach atá faoi réir dlí sonrach sa chatagóir seo.

27

Bannaí faoi chumhdach faoi réir dlí sonrach

Bannaí corparáide ag a bhfuil linn sócmhainní a urraíonn nó a “chumhdaíonn” an banna má éiríonn an tionscnóir dócmhainneach agus iad faoi réir dlí maoirseachta speisialta poiblí arna gceapadh chun sealbhóirí bannaí a chosaint, mar a shainmhínítear i bpointe (1) d’Airteagal 3 de Threoir (AE) 2019/2162 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle  (4).

Sampla den chatagóir seo is ea banna morgáiste intíre: “Bannaí faoi chumhdach a eisítear ar bhonn an Achta um Bhanna Morgáiste Intíre. Úsáidtear iad chun iasachtaí dá gcuirtear comhthaobhacht isteach i bhfoirm iasachtaí arna n-urrú ag liain réadmhaoine (Bannaí Morgáiste Intíre), iasachtaí na hearnála poiblí (Bannaí Morgáiste Intíre Poiblí), morgáistí long (Bannaí Morgáiste Intíre Long) nó morgáistí aerárthaí (Bannaí Morgáiste Intíre Aerárthaí). Dá bhrí sin, tagraíonn an t-idirdhealú a dhéantar idir na cineálacha Bannaí Morgáiste Intíre sin don chomhthiomsú cumhdaigh a cruthaíodh maidir le gach cineál Banna Morgáiste Intíre.”

28

Fobhannaí

Bannaí corparáide lena ngabhann tosaíocht níos ísle ná bannaí eile de chuid an eisitheora i gcás leachtaithe.

29

Eile

Bannaí corparáide eile, le saintréithe eile seachas na cinn a sainaithníodh sna catagóirí thuasluaite.

3

Cothromas

Scaireanna agus urrúis eile atá i gcoibhéis le scaireanna a léiríonn caipiteal comhlachtaí corpraithe, i.e., a léiríonn úinéireacht i gcomhlacht corpraithe.

31

Gnáthchothromas

Cothromas a léiríonn bunchearta maoine ar chomhlachtaí corpraithe.

32

Cothromas comhlacht corpraithe a bhaineann le réadmhaoin

Cothromas a léiríonn caipiteal ó chomhlachtaí corpraithe a bhaineann le réadmhaoin.

33

Cearta cothromais

Cearta maidir le suibscríobh do scaireanna cothromais bhreise ar phraghas socraithe.

34

Rogha cothromais

Urrús cothromais arb urrús sinsearach é leis an ngnáthchothromas, agus éileamh níos airde aige ar shócmhainní agus ar thuilleamh i gcomparáid le gnáthchothromas, ach é faoi réir bannaí.

39

Eile

Cothromas eile, nach n-aicmítear faoi na catagóirí thuasluaite.

4

Gnóthais chomhinfheistíochta

Ciallaíonn gnóthas comhinfheistíochta gnóthas le haghaidh comhinfheistíochta in urrúis inaistrithe (GCUI) mar a shainmhínítear in Airteagal 1(2) de Threoir 2009/65/CE nó ciste infheistíochta malartach (CIM) mar a shainmhínítear in Airteagal 4(1)(a) de Threoir 2011/61/AE.

41

Cistí cothromais

Gnóthais chomhinfheistíochta atá infheistithe i gcothromas den chuid is mó.

42

Cistí fiachais

Gnóthais chomhinfheistíochta atá infheistithe i mbannaí den chuid is mó.

43

Cistí margaidh airgid

Gnóthais chomhinfheistíochta faoin sainmhíniú arna sholáthar ag ESMA (CESR/10-049).

44

Cistí leithdháilte sócmhainní

Gnóthais chomhinfheistíochta a infheistíonn a gcuid sócmhainní d’fhonn cuspóir sonrach a bhaint amach maidir le leithdháileadh sócmhainní, e.g. ag infheistiú den chuid is mó in urrúis cuideachtaí i dtíortha ina bhfuil stocmhargaí nuaghinte nó geilleagair bheaga, earnálacha sonracha nó grúpaí earnálacha, tíortha sonracha nó cuspóir infheistíochta sonrach eile.

45

Cistí réadmhaoine

Gnóthais chomhinfheistíochta a infheistíonn i réadmhaoin den chuid is mó.

46

Cistí malartacha

Gnóthais chomhinfheistíochta ina gcuimsítear fálú, luach treoch agus coibhneasta ioncaim sheasta, bunaithe ar theagmhais, todhchaíochtaí bainistithe, tráchtearraí, etc.

47

Cistí cothromais phríobháidigh

Gnóthais chomhinfheistíochta a úsáidtear chun infheistíochtaí a dhéanamh in urrúis chothromais i ndiaidh straitéisí atá bainteach le cothromas príobháideach.

48

Cistí bonneagair

Gnóthais chomhinfheistíochta a infheistíonn i bhfóntais amhail dola-bhóthair, droichid, tolláin, calafoirt agus aerfoirt, dáileadh ola agus gáis, dáileadh leictreachais agus bonneagar sóisialta amhail saoráidí cúraim sláinte agus oideachais.

49

Eile

Gnóthais chomhinfheistíochta, nach n-aicmítear faoi na catagóirí thuasluaite.

5

Nótaí struchtúrtha

Urrúis hibride, ag cónascadh ionstraim ioncaim sheasta (toradh i bhfoirm íocaíochtaí socraithe) le sraith comhpháirteanna díorthach. Níl urrúis ioncaim sheasta a eisíonn rialtais cheannasacha san áireamh sa chatagóir seo. Baineann sé le hurrúis a bhfuil catagóir amháin nó teaglaim catagóirí díorthach leabaithe acu, lena n-áirítear Babhtálacha Mainneachtana Creidmheasa (CDS), Babhtálacha Aibíochta Tairisí (CMS), Roghanna Mainneachtana Creidmheasa (CDOp). Níl sócmhainní faoin gcatagóir seo faoi réir díchuachadh.

51

Riosca gnáthscaireanna

Nótaí struchtúrtha atá neamhchosanta ar riosca gnáthscaireanna den chuid is mó.

52

Riosca an ráta úis

Nótaí struchtúrtha atá neamhchosanta ar riosca an ráta úis den chuid is mó.

53

Riosca airgeadra

Nótaí struchtúrtha atá neamhchosanta ar riosca airgeadra den chuid is mó.

54

Riosca creidmheasa

Nótaí struchtúrtha atá neamhchosanta ar riosca creidmheasa den chuid is mó.

55

Riosca réadmhaoine

Nótaí struchtúrtha atá neamhchosanta ar riosca réadmhaoine den chuid is mó.

56

Riosca tráchtearraí

Nótaí struchtúrtha atá neamhchosanta ar riosca tráchtearraí den chuid is mó.

57

Riosca mórthubaistí agus aimsire

Nótaí struchtúrtha atá neamhchosanta ar riosca mórthubaistí nó aimsire den chuid is mó.

58

Riosca mortlaíochta

Nótaí struchtúrtha atá neamhchosanta ar riosca mortlaíochta den chuid is mó.

59

Eile

Nótaí struchtúrtha eile, nach n-aicmítear faoi na catagóirí thuasluaite.

6

Urrúis chomhthaobhaithe

Urrúis a ndíorthaítear a luach agus a n-íocaíochtaí ó phunann bunsócmhainní. Áirítear leo Urrúis Shócmhainn-bhunaithe (ABS), urrúis Mhorgáiste-bhunaithe (MBS), Urrúis Tráchtálach le Taca Morgáistí (CMBS),

Oibleagáidí Fiachais atá Comhthaobhaithe (CDO), Oibleagáidí Iasachta atá Comhthaobhaithe (CLO), Oibleagáidí Morgáiste atá Comhthaobhaithe (CMO). Níl sócmhainní faoin gcatagóir seo faoi réir díchuachadh.

61

Riosca gnáthscaireanna

Urrúis chomhthaobhaithe atá neamhchosanta ar riosca gnáthscaireanna den chuid is mó.

62

Riosca an ráta úis

Urrúis chomhthaobhaithe atá neamhchosanta ar riosca an ráta úis den chuid is mó.

63

Riosca airgeadra

Urrúis chomhthaobhaithe atá neamhchosanta ar riosca airgeadra den chuid is mó.

64

Riosca creidmheasa

Urrúis chomhthaobhaithe atá neamhchosanta ar riosca creidmheasa den chuid is mó.

65

Riosca réadmhaoine

Urrúis chomhthaobhaithe atá neamhchosanta ar riosca réadmhaoine den chuid is mó.

66

Riosca tráchtearraí

Urrúis chomhthaobhaithe atá neamhchosanta ar riosca tráchtearraí den chuid is mó.

67

Riosca mórthubaistí agus aimsire

Urrúis chomhthaobhaithe atá neamhchosanta ar riosca tubaistí nó aimsire den chuid is mó.

68

Riosca mortlaíochta

Urrúis chomhthaobhaithe atá neamhchosanta ar riosca mortlaíochta den chuid is mó.

69

Eile

Urrúis chomhthaobhaithe eile, nach n-aicmítear faoi na catagóirí thuasluaite.

7

Airgead agus taiscí

Airgead san fhoirm fhisiceach, coibhéis airgid, taiscí bainc agus taiscí airgid eile.

71

Airgead

Airgead i gcúrsaíocht a úsáidtear go minic chun íocaíochtaí a dhéanamh.

72

Taiscí inaistrithe (coibhéisí airgid)

Taiscí atá inmhalartaithe ar airgeadra ar éileamh ar par agus atá inúsáidte go díreach chun íocaíochtaí a dhéanamh le seic, dréacht, ordú gíoró, dochar/sochar díreach, nó saoráid íocaíochta dírí eile, gan phionós nó shrian.

73

Taiscí eile gearrthéarmacha (níos lú nó cothrom le bliain amháin)

Taiscí seachas taiscí inaistrithe, a mbeidh fágtha den téarma níos ísle nó cothrom le haon bhliain amháin nach féidir a úsáid chun íocaíochtaí a dhéanamh ag aon tráth agus nach bhfuil inaistrithe ar airgeadra nó taiscí inaistrithe gan aon chineál sriain ná pionóis shuntasaigh.

74

Taiscí eile le téarma níos faide ná bliain amháin

Taiscí seachas taiscí inaistrithe, a mbeidh fágtha den téarma níos airde nó cothrom le haon bhliain amháin nach féidir a úsáid chun íocaíochtaí a dhéanamh ag aon tráth agus nach bhfuil inaistrithe ar airgeadra nó taiscí inaistrithe gan aon chineál sriain ná pionóis shuntasaigh.

75

Taiscí le hárachóirí géillte

Taiscí a bhaineann le hathárachas arna ghlacadh.

79

Eile

Airgead agus taiscí eile, nach n-aicmítear faoi na catagóirí thuasluaite

8

Morgáistí agus iasachtaí

Sócmhainní airgeadais a chruthaítear nuair a thugann creidiúnaithe cistí ar iasacht d’fhéichiúnaithe, le comhthaobhacht nó dá huireasa, lena n-áirítear linnte airgid.

81

Iasachtaí neamh-chomhthaobhaithe a rinneadh

Iasachtaí a dhéantar gan chomhthaobhacht.

82

Iasachtaí arna gcomhthaobhú le hurrúis

Iasachtaí a dhéantar le comhthaobhacht i bhfoirm urrús airgeadais.

84

Morgáistí

Iasachtaí a dhéantar le comhthaobhacht i bhfoirm réadmhaoine.

85

Iasachtaí comhthaobhaithe eile a rinneadh

Iasachtaí a dhéantar le comhthaobhacht in aon fhoirm eile.

86

Iasachtaí ar pholasaithe

Iasachtaí a dhéantar le polasaithe árachais mar chomhthaobhacht.

89

Eile

Morgáistí agus iasachtaí eile, nach n-aicmítear faoi na catagóirí thuasluaite.

9

Maoin

Foirgnimh, talamh, earraí caipitiúla eile atá sochorraithe agus trealamh.

91

Maoin (oifige agus tráchtála)

Foirgneamh oifige agus tráchtála a úsáidtear i gcomhair infheistíochta.

92

Maoin (chónaitheach)

Foirgnimh chónaithe a úsáidtear i gcomhair infheistíochta.

93

Maoin (dá úsáid féin)

Réadmhaoin d’úsáid an ghnóthais féin.

94

Maoin (á tógáil i gcomhair infheistíochta)

Réadmhaoin atá á tógáil, le húsáid mar infheistíocht sa todhchaí.

95

Gléasra agus trealamh (dá úsáid féin)

Gléasra agus trealamh d’úsáid an ghnóthais féin.

96

Maoin (á tógáil dá úsáid féin)

Réadmhaoin atá á tógáil, dá úsáid féin sa todhchaí.

99

Eile

Réadmhaoin eile, nach n-aicmítear faoi na catagóirí thuasluaite.

0

Infheistíochtaí eile

Sócmhainní eile a bhfuil tuairisciú orthu in “Infheistíochtaí eile”.

A

Todhchaíochtaí

Conradh caighdeánaithe idir dhá pháirtí chun sócmhainn shonraithe de chainníocht agus de cháilíocht chaighdeánaithe a cheannach nó a dhíol ar dháta sonraithe sa todhchaí ar phraghas a chomhaontófar inniu.

A1

Todhchaíochtaí cothromais agus innéacsanna

Todhchaíochtaí le cothromas scairshealbhóirí nó innéacsanna stocmhalartáin mar ionstraimí foluiteacha.

A2

Todhchaíochtaí ráta úis

Todhchaíochtaí le bannaí nó urrús eile atá spleách ar ráta úis mar ionstraim fholuiteach.

A3

Todhchaíochtaí airgeadraí

Todhchaíochtaí le hairgeadraí nó urrús eile atá spleách ar airgeadraí mar urrús foluiteach.

A5

Todhchaíochtaí tráchtearraí

Todhchaíochtaí le tráchtearraí nó urrús eile atá spleách ar thráchtearraí mar urrús foluiteach.

A7

Riosca mórthubaistí agus aimsire

Todhchaíochtaí atá neamhchosanta ar riosca mórthubaistí nó aimsire den chuid is mó.

A8

Riosca mortlaíochta

Todhchaíochtaí atá neamhchosanta ar riosca mortlaíochta den chuid is mó.

A9

Eile

Todhchaíochtaí eile, nach n-aicmítear faoi na catagóirí thuasluaite.

B

Céadroghanna ar cheannach

Conradh idir dhá pháirtí a bhaineann le sócmhainn a cheannach ar phraghas tagartha i rith tráthchlár sonraithe, i gcás ina ngnóthaíonn ceannaitheoir na céadrogha ar cheannach an ceart, ach ní an oibleagáid, an bhunsócmhainn a cheannach.

B1

Roghanna innéacs agus cothromais

Céadroghanna ar cheannach le cothromas scairshealbhóirí nó innéacsanna stocmhalartáin mar ionstraim fholuiteach.

B2

Roghanna maidir le bannaí

Céadroghanna ar cheannach le bannaí nó urrús eile atá spleách ar ráta úis mar urrús foluiteach.

B3

Céadroghanna airgeadra

Céadroghanna ar cheannach le hairgeadraí nó urrús eile atá spleách ar airgeadraí mar urrús foluiteach.

B4

Barántais

Céadroghanna ar cheannach a thugann teidlíocht don sealbhóir stoc de chuid na cuideachta eisiúna a cheannach ar phraghas sonraithe.

B5

Roghanna tráchtearraí

Céadroghanna ar cheannach le tráchtearraí nó urrús eile atá spleách ar thráchtearraí mar urrús foluiteach.

B6

Roghtálacha

Céadroghanna ar cheannach a dheonaíonn an ceart ach ní an oibleagáid ar a úinéir suíomh fada a ghlacadh i mbabhtáil fholuiteach, i.e., babhtáil a dhéanamh ina n-íocann an t-úinéir an ghné shocraithe agus faigheann sé an ghné chomhlúthach.

B7

Riosca mórthubaistí agus aimsire

Céadroghanna ar cheannach atá neamhchosanta ar riosca mórthubaistí nó aimsire den chuid is mó.

B8

Riosca mortlaíochta

Céadroghanna ar cheannach atá neamhchosanta ar riosca mortlaíochta den chuid is mó.

B9

Eile

Céadroghanna ar cheannach eile, nach n-aicmítear faoi na catagóirí thuasluaite.

C

Céadroghanna ar dhíol

Conradh idir dhá pháirtí a bhaineann le sócmhainn a dhíol ar phraghas tagartha i rith tráthchlár sonraithe, i gcás ina ngnóthaíonn ceannaitheoir na céadrogha ar dhíol an ceart, ach ní an oibleagáid, an bhunsócmhainn a dhíol.

C1

Roghanna cothromais agus innéacs

Céadroghanna ar dhíol le cothromas scairshealbhóirí nó innéacsanna stocmhalartáin mar ionstraim fholuiteach.

C2

Roghanna bannaí

Céadroghanna ar dhíol le bannaí nó urrús eile atá spleách ar ráta úis mar urrús foluiteach.

C3

Céadroghanna airgeadraí

Céadroghanna ar dhíol le hairgeadraí nó urrús eile atá spleách ar airgeadraí mar urrús foluiteach.

C4

Barántais

Céadroghanna ar dhíol a thugann teidlíocht don sealbhóir stoc de chuid na cuideachta eisiúna a dhíol ar phraghas sonraithe.

C5

Roghanna tráchtearraí

Céadroghanna ar dhíol le tráchtearraí nó urrús eile atá spleách ar thráchtearraí mar urrús foluiteach.

C6

Roghtálacha

Céadroghanna ar dhíol a dheonaíonn an ceart ach ní an oibleagáid ar a úinéir suíomh fada a ghlacadh i mbabhtáil fholuiteach, i.e., babhtáil a dhéanamh ina bhfaighidh an t-úinéir an ghné shocraithe agus íocfaidh sé an ghné chomhlúthach.

C7

Riosca mórthubaistí agus aimsire

Céadroghanna ar dhíol atá neamhchosanta ar riosca mórthubaistí nó aimsire den chuid is mó.

C8

Riosca mortlaíochta

Céadroghanna ar dhíol atá neamhchosanta ar riosca mortlaíochta den chuid is mó.

C9

Eile

Céadroghanna ar dhíol eile, nach n-aicmítear faoi na catagóirí thuasluaite.

D

Babhtálacha

Conradh ina malartaíonn contrapháirtithe sochair áirithe d’ionstraim airgeadais páirtí amháin ar shochair ionstraim airgeadais an pháirtí eile, agus ina mbíonn na sochair lena mbaineann ag brath ar an gcineál ionstraimí airgeadais a bhíonn i dtrácht.

D1

Babhtálacha ráta úis

Babhtáil ina ndéantar sreafaí úis a mhalartú.

D2

Babhtálacha airgeadra

Babhtáil ina ndéantar airgeadra a mhalartú.

D3

Babhtálacha ráta úis agus airgeadra

Babhtáil ina ndéantar sreafaí úis agus airgeadra a mhalartú.

D4

Babhtáil an toraidh iomláin

Babhtáil ina bhfuil taobh an ráta neamhshreafa bunaithe ar thoradh iomlán cothromais nó ionstraim ioncaim sheasta ag a bhfuil saolré níos faide ná an bhabhtáil.

D5

Babhtálacha urrúis

Babhtáil ina ndéantar urrúis a mhalartú.

D7

Riosca mórthubaistí agus aimsire

Babhtálacha atá neamhchosanta ar riosca mórthubaistí nó aimsire den chuid is mó.

D8

Riosca mortlaíochta

Babhtálacha atá neamhchosanta ar riosca mortlaíochta den chuid is mó.

D9

Eile

Babhtálacha eile, nach n-aicmítear faoi na catagóirí thuasluaite.

E

Conarthaí réamhcheaptha

Conradh neamhchaighdeánaithe idir dhá pháirtí chun sócmhainn a cheannach nó a dhíol ag am sonraithe sa todhchaí ar phraghas a chomhaontófar inniu.

E1

Comhaontú ar réamhráta úis

Conradh réamhcheaptha ina n-íocann páirtí amháin ráta seasta úis de ghnáth, agus faigheann sé ráta comhlúthach a bhíonn bunaithe de ghnáth ar bhun-ráta innéacs, ar an réamh-dháta réamhshainithe.

E2

Réamhchonradh malairte eachtraí

Conradh réamhcheaptha ina n-íocann páirtí amháin suim in airgeadra amháin, agus ina bhfaigheann sé suim choibhéiseach in airgeadra difriúil a leanann as an tiontú ag úsáid ráta malairte an chonartha, ar an réamh-dháta réamhshainithe.

E7

Riosca mórthubaistí agus aimsire

Conarthaí réamhcheaptha atá neamhchosanta ar riosca mórthubaistí nó aimsire den chuid is mó.

E8

Riosca mortlaíochta

Conarthaí réamhcheaptha atá neamhchosanta ar riosca mortlaíochta den chuid is mó.

E9

Eile

Conarthaí réamhcheaptha eile, nach n-aicmítear faoi na catagóirí thuasluaite.

F

Díorthaigh chreidmheasa

Díorthach a ndíorthaítear a luach ón riosca creidmheasa ar bhanna, iasacht nó aon sócmhainn airgeadais fholuiteach eile.

F1

Babhtáil mainneachtana creidmheasa

Idirbheart díorthach creidmheasa ina ndéanann dhá pháirtí comhaontú ina n-íocann páirtí amháin cúpón tréimhsiúil socraithe leis an bpáirtí eile ar feadh na tréimhse atá sonraithe ar an gcomhaontú agus ní dhéanann an páirtí eile aon íocaíochtaí mura dtarlaíonn teagmhas creidmheasa a bhaineann le sócmhainn thagartha réamhchinnte.

F2

Rogha maidir le raon difríochta creidmheasa

Díorthach creidmheasa a ghinfidh sreafaí airgid má athraíonn an raon difríochta creidmheasa ar leith idir dhá shócmhainn nó thagarmharc shonracha ón leibhéal ag a bhfuil sé faoi láthair.

F3

Babhtáil an raoin difríochta creidmheasa

Babhtáil ina ndéanann páirtí amháin íocaíocht shocraithe leis an gceann eile ar dháta socraíochta na babhtála agus íocann an dara páirtí suim leis an gcéad pháirtí bunaithe ar an raon difríochta creidmheasa iarbhír.

F4

Babhtáil an toraidh iomláin

Babhtáil ina bhfuil taobh an ráta neamhshreafa bunaithe ar thoradh iomlán cothromais nó ionstraim ioncaim sheasta ag a bhfuil saolré níos faide ná an bhabhtáil.

F9

Eile

Díorthaigh chreidmheasa eile, nach n-aicmítear faoi na catagóirí thuasluaite.


(1)  Treoir 2014/65/AE ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 15 Bealtaine 2014 maidir le margaí in ionstraimí airgeadais agus lena leasaítear Treoir 2002/92/CE agus Treoir 2011/61/AE (athmhúnlú) (IO L 173, 12.6.2014, lch. 349).

(2)  Rialachán (AE) Uimh. 575/2013 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 26 Meitheamh 2013 maidir le ceanglais stuamachta i gcomhair institiúidí creidmheasa agus gnólachtaí infheistíochta, agus lena leasaítear Rialachán (AE) Uimh. 648/2012 (IO L 176, 27.6.2013, lch. 1).

(3)  Rialachán Tarmligthe (AE) 2015/35 ón gCoimisiún an 10 Deireadh Fómhair 2014 lena bhforlíontar Treoir 2009/138/CE ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle maidir le gabháil le gnó Árachais agus Athárachais agus an gnó sin a shaothrú (Dócmhainneacht II) (IO L 12, 17.1.2015, lch. 1).

(4)  Treoir (AE) 2019/2162 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 27 Samhain 2019 maidir le heisiúint bannaí faoi chumhdach agus maoirseacht phoiblí ar bhannaí faoi chumhdach agus lena leasaítear Treoir 2009/65/CE agus Treoir 2014/59/AE (IO L 328, 18.12.2019, lch. 29).


IARSCRÍBHINN V

Teimpléad i gcomhair clárú

1.   

An dáta a gcomhlánófar an teimpléad clárúcháin

2.   

Ballstát

3.   

Ainm an údaráis inniúil;

4.   

Pointe teagmhála aonair (ainm/teileafón/ríomhphost);

5.   

An cineál iarratais (iarratas den chéad uair/athrú ar iarratas roimhe seo/clabhsúr le gníomhaíochtaí)

6.   

Uimhir chlárúcháin PEPP (murab é an chéad iarratas é)

7.   

An dáta ar ar glacadh le cinneadh;

8.   

Ainm, seoladh, agus, i gcás inarb infheidhme, uimhir údaraithe an tsoláthraí PEPP sa Bhallstát baile;

9.   

Aitheantóir eintiteas dlítheanach an tsoláthraí PEPP, i gcás ina bhfuil fáil air;

10.   

An cineál soláthraí PEPP a roghnófar ó roghchlár anuas i gcomhréir leis an liosta in Airteagal 6(1) de Rialachán (AE) 2019/1238);

11.   

Na Ballstáit ina bhfuil sé beartaithe ag an soláthraí PEPP margaíocht a dhéanamh ar PEPP (agus cineál: FOS/FOE);

12.   

Na Ballstáit dár oscail an soláthraí PEPP fochuntas nó a bhfuil sé i gceist aige fochuntas a oscailt dóibh;

13.   

Gnáth-théarmaí an chonartha, dá dtagraítear in Airteagal 4 de Rialachán (AE) 2019/1238;

tuairisc ar an PEPP Bunúsach, lena n-áirítear aon ráthaíocht arna tairiscint ar an bhfeidhmíocht infheistíochta, leibhéal ar leith sochar srl. agus an teicníc um maolú riosca;

tuairisc ar na roghanna infheistíochta malartacha, i gcás inarb infheidhme, lena n-áirítear aon ráthaíocht arna tairiscint ar an bhfeidhmíocht infheistíochta, leibhéal ar leith sochar srl. agus an teicníc um maolú riosca;

14.   

Tabhair tuairisc ar na coinníollacha a bhaineann le modhnú na rogha infheistíochta;

15.   

Cumhdach riosca bhithmhéadraigh, i gcás inarb ábhartha;

Tabhair tuairisc ar na sonraí a bhaineann leis an gcumhdach riosca bhithmhéadraigh

Tabhair tuairisc ar na rudaí a spreagann an cumhdach riosca bhithmhéadraigh

16.   

Sochair scoir PEPP;

Tabhair tuairisc ar na cineálacha sochar a thairgtear;

Tabhair tuairisc ar na foirmeacha féideartha ina bhféadfar íocaíochtaí a dhéanamh;

I gcás inarb infheidhme, tabhair tuairisc ar an gcumhdach breise a thairgtear (e.g. cúram fadtéarmach, rioscaí bithmhéadracha breise, etc.) agus cé a sholáthraíonn an cumhdach breise;

Tabhair tuairisc ar an gceart maidir leis an bhfoirm íocaíochta a athrú;

17.   

Tabhair tuairisc ar na coinníollacha a bhaineann leis an tseirbhís inaistritheachta;

18.   

Tabhair tuairisc ar na coinníollacha a bhaineann leis an tseirbhís malartaithe;

19.   

Tabhair tuairisc ar na catagóirí costas agus na costais chomhiomlána ar an iomlán arna áireamh de réir téarmaí céatadáin agus i dtéarmaí airgeadaíochta, i gcás inarb infheidhme;

20.   

Tabhair tuairisc ar na coinníollacha a bhaineann le céim an charntha maidir leis an bhfochuntas/na fochuntais faoi seach;

21.   

Tabhair tuairisc ar na coinníollacha a bhaineann le céim an dícharntha maidir leis an bhfochuntas/na fochuntais faoi seach;

22.   

I gcás inarb infheidhme, tabhair tuairisc ar na coinníollacha faoina ndéanfar buntáistí nó dreasachtaí arna ndeonú a aisíoc le Ballstát cónaithe an choigilteora PEPP;

23.   

Gach doiciméad faisnéise bunriachtanaí PEPP a bhaineann leis an PEPP seo, mar cheangaltán i bhformáid a bheidh inléite ag meaisín.


IARSCRÍBHINN VI

Teimpléad maidir le fógra i leith clárú

1.   

An dáta a gcomhlánófar an clárú;

2.   

Pointe teagmhála ainmnithe in ÚEÁPC (ainm/teileafón/ríomhphost);

3.   

Uimhir chlárúcháin PEPP;


IARSCRÍBHINN VII

Teimpléad i gcomhair díchlárú

1.   

An dáta a gcomhlánófar an teimpléad díchlárúcháin;

2.   

Ballstát;

3.   

Ainm an Údaráis Inniúil;

4.   

Pointe teagmhála ainmnithe (ainm/teileafón/ríomhphost);

5.   

Uimhir chlárúcháin PEPP;

6.   

An dáta ar ar glacadh le cinneadh;

7.   

An chúis leis an díchlárú.


IARSCRÍBHINN VIII

Teimpléad maidir le fógra i leith díchlárú

1 An dáta a gcomhlánófar fógra maidir le díchlárú; 2 Uimhir chlárúcháin PEPP.


IARSCRÍBHINN IX

Teimpléad maidir le fochuntas a oscailt

Dáta;

Ó:

 

Ballstát;

 

Údarás inniúil iarrthach;

 

Pointe teagmhála ainmnithe (teileafón/ríomhphost);

Chuig:

 

Ballstát;

 

Údarás inniúil;

 

Pointe teagmhála ainmnithe (ainm/teileafón/ríomhphost);

An cineál iarratais (iarratas den chéad uair/athrú ar iarratas roimhe sin)

 

An dáta ar a bhfuarthas iarraidh chomhlánaithe agus chruinn chun fochuntas nua a oscailt i gcomhréir le hAirteagal 21(2) de Rialachán (AE) 2019/1238;

 

Dáta tosaigh beartaithe na ngníomhaíochtaí;

 

Ainm, seoladh, agus, i gcás inarb infheidhme, uimhir údaraithe an tsoláthraí PEPP sa Bhallstát baile;

 

Aitheantóir eintiteas dlítheanach an tsoláthraí PEPP, i gcás ina bhfuil fáil air;

An cineál soláthraí PEPP;

An uimhir chlárúcháin PEPP;

An ráiteas ginearálta sochair;

An doiciméad faisnéise bunriachtanaí PEPP don fhochuntas.

Tuairisc ar na socruithe conarthacha dá dtagraítear in Airteagal 19(2) de Rialachán (AE) 2019/1238, i gcás inarb infheidhme;

Tuairisc ar chomhlíontacht an tsoláthraí PEPP leis na ceanglais dá dtagraítear in Airteagal 6(1) de Rialachán (AE) 2019/1238, i gcás inarb infheidhme.


IARSCRÍBHINN X

Teimpléad maidir le fógra i leith fochuntas a oscailt

Dáta;

Ó:

 

Ballstát;

 

Údarás inniúil iarrthach;

 

Pointe teagmhála ainmnithe (teileafón/ríomhphost);

Chuig:

 

Ballstát;

 

Údarás inniúil;

 

Pointe teagmhála ainmnithe (ainm/teileafón/ríomhphost);

An dáta ar a bhfuarthas iarraidh chomhlánaithe agus chruinn chun teimpléad d’fhochuntas nua a oscailt;

Admháil go bhfuarthas an iarraidh.


IARSCRÍBHINN XI

Teimpléad don iarraidh ar fhaisnéis/chomhar

Uimhir thagartha;

Dáta;

Ó:

 

Ballstát;

Údarás inniúil iarrthach;

Pointe teagmhála ainmnithe (teileafón/ríomhphost);

Chuig:

 

Ballstát;

 

Údarás inniúil;

 

Pointe teagmhála ainmnithe (ainm/teileafón/ríomhphost);

Na cúiseanna leis an iarraidh;

An iarraidh iarbhír;

Tagairtí;

An uimhir chlárúcháin PEPP;

Malartú faisnéise, i gcás inarb infheidhme;

Rúndacht;

Faisnéis bhreise;

Práinn.


IARSCRÍBHINN XII

Teimpléad don fhreagra ar iarraidh ar fhaisnéis/chomhar

Uimhir thagartha na hiarrata;

Dáta;

Dáta fála na hiarrata ar fhaisnéis/chomhar;

Ó:

 

Ballstát;

 

Údarás inniúil iarrthach;

 

Pointe teagmhála ainmnithe (teileafón/ríomhphost);

Chuig:

 

Ballstát;

 

Údarás inniúil;

 

Pointe teagmhála ainmnithe (ainm/teileafón/ríomhphost);

An uimhir chlárúcháin PEPP;

An freagra ar an iarraidh;

Na cúiseanna nár cloíodh leis an sprioc-am don iarraidh agus an sprioc-am measta;

Rúndacht;

Faisnéis bhreise.


IARSCRÍBHINN XIII

Teimpléad maidir le fógra i leith sárú

Uimhir thagartha an fhógra;

Dáta;

Ó:

 

Ballstát;

 

Údarás inniúil iarrthach;

 

Pointe teagmhála ainmnithe (teileafón/ríomhphost);

Chuig:

 

Ballstát;

 

Údarás inniúil;

 

Pointe teagmhála ainmnithe (ainm/teileafón/ríomhphost);

Ábhar:

 

Fógra a thabhairt d’údarás inniúil de bhun Airteagal 8(1)(b) de Rialachán (AE) 2019/1238;

 

Fógra a thabhairt do ÚEÁPC de bhun Airteagal 8(1)(b) de Rialachán (AE) 2019/1238;

 

Fógra a thabhairt d’údarás inniúil de bhun Airteagal 8(1)(c) de Rialachán (AE) 2019/1238;

 

Fógra a thabhairt do ÚEÁPC de bhun Airteagal 8(1)(c) de Rialachán (AE) 2019/1238;

 

Fógra a thabhairt d’údarás inniúil de bhun Airteagal 8(1)(d) de Rialachán (AE) 2019/1238;

 

Fógra a thabhairt do ÚEÁPC de bhun Airteagal 8(1)(d) de Rialachán (AE) 2019/1238;

 

Fógra a thabhairt d’údarás inniúil de bhun Airteagal 16 de Rialachán (AE) 2019/1238;

 

Fógra a thabhairt do ÚEÁPC de bhun Airteagal 16 de Rialachán (AE) 2019/1238;

 

Fógra a thabhairt d’údarás inniúil de bhun Airteagal 63 de Rialachán (AE) 2019/1238;

 

Fógra a thabhairt do ÚEÁPC de bhun Airteagal 63 de Rialachán (AE) 2019/1238;

 

Fógra a thabhairt d’údarás inniúil de bhun Airteagal 65 de Rialachán (AE) 2019/1238;

 

Fógra a thabhairt d’údarás inniúil de bhun Airteagal 67 de Rialachán (AE) 2019/1238;

 

Fógra a thabhairt do ÚEÁPC de bhun Airteagal 67 de Rialachán (AE) 2019/1238;

Uimhir tháirge PEPP;

An tír/na tíortha inar tharla an sárú;

An cineál sáraithe:

 

Cineál;

 

Ábharthacht;

 

Marthanacht;

Na gníomhaíochtaí molta:

 

An cineál gníomhaíochta;

 

Cur chun feidhme beartaithe/éifeacht na gníomhaíochta;

 

An tír/na tíortha ina mbeidh éifeacht ag na gníomhaíochtaí;

Fianaise chun údar a thabhairt don chinneadh;

Práinn;

Tagairtí;

Foilsiú beartaithe.


IARSCRÍBHINN XIV

Teimpléad faisnéise maidir leis na forálacha náisiúnta

An dáta a gcomhlánófar an teimpléad faisnéise maidir leis na forálacha náisiúnta;

Ballstát;

Ainm an údaráis inniúil;

Pointe teagmhála ainmnithe (ainm/teileafón/ríomhphost);

An cineál iarratais (iarratas den chéad uair/athrú ar iarratas roimhe sin);

Nasc chuig an bhfaisnéis atá ábhartha don údarás inniúil.


4.6.2021   

GA

Iris Oifigiúil an Aontais Eorpaigh

L 197/67


RIALACHÁN CUR CHUN FEIDHME (AE) 2021/898 ÓN gCOIMISIÚN

an 28 Bealtaine 2021

lena gcláraítear ainm sa chlár um shonrúcháin tionscnaimh faoi chosaint agus um thásca geografacha faoi chosaint (“Salată cu icre de știucă de Tulcea” (TGFC))

TÁ AN COIMISIÚN EORPACH,

Ag féachaint don Chonradh ar Fheidhmiú an Aontais Eorpaigh,

Ag féachaint do Rialachán (AE) Uimh. 1151/2012 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 21 Samhain 2012 maidir le scéimeanna cáilíochta do tháirgí talmhaíochta agus do bhia-earraí (1) agus go háirithe Airteagal 52(2) de,

De bharr an mhéid seo a leanas:

(1)

I gcomhréir le hAirteagal 50(2)(a) de Rialachán (AE) Uimh. 1151/2012, rinneadh an t-iarratas a thíolaic an Rómáin ar chlárú an ainm “Salată cu icre de știucă de Tulcea” a fhoilsiú in Iris Oifigiúil an Aontais Eorpaigh (2).

(2)

Ós rud é nach bhfuair an Coimisiún aon ráiteas freasúra faoi Airteagal 51 de Rialachán (AE) Uimh. 1151/2012, ba cheart an t-ainm “Salată cu icre de știucă de Tulcea” a chlárú,

TAR ÉIS AN RIALACHÁN SEO A GHLACADH:

Airteagal 1

Déantar an t-ainm “Salată cu icre de știucă de Tulcea” (TGFC) a chlárú.

Leis an ainm a shonraítear sa chéad mhír sainítear táirge de chuid Aicme 1.7. Éisc, moilisc, crústaigh úra agus táirgí díorthaithe, d’Iarscríbhinn XI a ghabhann le Rialachán Cur Chun Feidhme (AE) Uimh. 668/2014 ón gCoimisiún (3).

Airteagal 2

Tiocfaidh an Rialachán seo i bhfeidhm an fichiú lá tar éis lá a fhoilsithe in Iris Oifigiúil an Aontais Eorpaigh.

Beidh an Rialachán seo ina cheangal go huile agus go hiomlán agus beidh sé infheidhme go díreach i ngach Ballstát.

Arna dhéanamh sa Bhruiséil, 28 Bealtaine 2021.

Thar ceann an Choimisiúin,

Ar son an Uachtaráin,

Janusz WOJCIECHOWSKI

Comhalta den Choimisiún


(1)  IO L 343, 14.12.2012, lch. 1.

(2)  IO C 39, 4.2.2021, lch. 26.

(3)  Rialachán Cur Chun Feidhme (AE) Uimh. 668/2014 ón gCoimisiún an 13 Meitheamh 2014 lena leagtar síos rialacha maidir le cur i bhfeidhm Rialachán (AE) Uimh. 1151/2012 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle maidir le scéimeanna cáilíochta do tháirgí talmhaíochta agus do bhia-earraí (IO L 179, 19.6.2014, lch. 36).


4.6.2021   

GA

Iris Oifigiúil an Aontais Eorpaigh

L 197/68


RIALACHÁN (AE) 2021/899 ÓN gCOIMISIÚN

an 3 Meitheamh 2021

lena leasaítear Rialachán (AE) Uimh. 142/2011 maidir le bearta idirthréimhseacha chun min feola agus cnámh a onnmhairiú mar bhreosla chun críocha dócháin

(Téacs atá ábhartha maidir le LEE)

TÁ AN COIMISIÚN EORPACH,

Ag féachaint don Chonradh ar Fheidhmiú an Aontais Eorpaigh,

Ag féachaint do Rialachán (CE) Uimh. 1069/2009 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 21 Deireadh Fómhair 2009 lena leagtar síos rialacha sláinte maidir le seachtháirgí ainmhithe agus táirgí díorthaithe nach bhfuil ceaptha mar bhia don duine agus lena n-aisghairtear Rialachán (CE) Uimh. 1774/2002 (1), agus go háirithe an chéad fhomhír d’Airteagal 43(3) de,

De bharr an mhéid seo a leanas:

(1)

Le Rialachán (AE) Uimh. 142/2011 ón gCoimisiún (2), leagtar síos rialacha maidir le sláinte an phobail agus sláinte ainmhithe i dtaca le seachtháirgí ainmhithe agus táirgí díorthaithe a chur ar an margadh agus a onnmhairiú.

(2)

Sonraítear in Airteagal 12 de Rialachán (CE) Uimh. 1069/2009 i gcomhar le hAirteagal 7(2) den Rialachán sin go ndéanfar min feola agus cnámh (MBM) i gCatagóir 1 a dhiúscairt trí loscadh, comhloscadh nó líonadh talún nó gur féidir í a úsáid mar bhreosla chun críocha dócháin ionas nach dtiocfaidh sí ar ais isteach sa slabhra bia agus nach ndéanfaidh sí an slabhra bia a éilliú.

(3)

Chuir údaráis inniúla na hÉireann in iúl go bhfuil sé beartaithe acu acmhainní dócháin dá gcuid féin a bhunú le haghaidh min feola agus cnámh ó ábhair i gCatagóir 1 faoi dheireadh 2023, agus d’iarr siad go n-údarófaí, i rith idirthréimhse, sreafaí trádála traidisiúnta le haghaidh min feola agus cnámh ó ábhair i gCatagóir 1 atá ceaptha lena ndiúscairt sa Ríocht Aontaithe.

(4)

Tar éis dó an iarraidh ó Éirinn a mheasúnú, measann an Coimisiún, i bhfianaise staid gheografach ar leith an Bhallstáit sin, gur gá rialacha a leagan síos i gCaibidil V d’Iarscríbhinn XIV a ghabhann le Rialachán (AE) Uimh. 142/2011, rialacha ar a mbonn a fhéadfaidh Éire onnmhairiú mine feola agus cnámh ó ábhair i gCatagóir 1 chuig an Ríocht Aontaithe a údarú i gcomhréir leis na ceanglais maidir le táirgí a chur ar an margadh chun críocha dócháin go dtí 31 Nollaig 2023, gan dochar do chur i bhfeidhm dhlí an Aontais maidir leis an Ríocht Aontaithe i ndáil le Tuaisceart Éireann agus sa Ríocht Aontaithe i ndáil le Tuaisceart Éireann i gcomhréir leis an gComhaontú maidir le Ríocht Aontaithe na Breataine Móire agus Thuaisceart Éireann a bheith ag tarraingt siar as an Aontas Eorpach agus as an gComhphobal Eorpach do Fhuinneamh Adamhach agus go háirithe Airteagal 5(4) den Phrótacal maidir le hÉirinn/Tuaisceart Éireann i gcomhar le hIarscríbhinn 2 a ghabhann leis an bPrótacal sin, agus faoi réir Airteagal 6(1) den Phrótacal sin, lena gceadaítear gluaiseachtaí de mhin feola agus cnámh ó ábhair i gCatagóir 1 atá ceaptha chun críocha dócháin chuig codanna eile den Ríocht Aontaithe seachas Tuaisceart Éireann.

(5)

Ba cheart, dá bhrí sin, Iarscríbhinn XIV a ghabhann le Rialachán (AE) Uimh. 142/2011 a leasú dá réir.

(6)

Chun leanúnachas na sreafaí trádála atá ann cheana a áirithiú tar éis dheireadh na hidirthréimhse, ba cheart feidhm a bheith ag an Rialachán seo ón 1 Eanáir 2021 agus ba cheart, dá bhrí sin, mar ábhar práinne, é a theacht i bhfeidhm an tríú lá tar éis lá a fhoilsithe in Iris Oifigiúil an Aontais Eorpaigh.

(7)

Tá na bearta dá bhforáiltear sa Rialachán seo i gcomhréir leis an tuairim ón mBuanchoiste um Plandaí, Ainmhithe, Bia agus Beatha,

TAR ÉIS AN RIALACHÁN SEO A GHLACADH:

Airteagal 1

Leasaítear Caibidil V d’Iarscríbhinn XIV a ghabhann le Rialachán (AE) Uimh. 142/2011 i gcomhréir leis an Iarscríbhinn a ghabhann leis an Rialachán seo.

Airteagal 2

Tiocfaidh an Rialachán seo i bhfeidhm an tríú lá tar éis lá a fhoilsithe in Iris Oifigiúil an Aontais Eorpaigh.

Beidh feidhm aige ón 1 Eanáir 2021.

Beidh an Rialachán seo ina cheangal go huile agus go hiomlán agus beidh sé infheidhme go díreach i ngach Ballstát.

Arna dhéanamh sa Bhruiséil, 3 Meitheamh 2021.

Thar ceann an Choimisiúin

An tUachtarán

Ursula VON DER LEYEN


(1)  IO L 300, 14.11.2009, lch. 1.

(2)  Rialachán (AE) Uimh. 142/2011 ón gCoimisiún an 25 Feabhra 2011 lena gcuirtear chun feidhme Rialachán (CE) Uimh. 1069/2009 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle lena leagtar síos rialacha sláinte maidir le seachtháirgí ainmhithe agus táirgí díorthaithe nach bhfuil ceaptha mar bhia don duine agus lena gcuirtear chun feidhme Treoir 97/78/CE ón gComhairle maidir le samplaí agus míreanna atá díolmhaithe ó sheiceálacha tréidliachta ag an teorainn faoin Treoir sin (IO L 54, 26.2.2011, lch. 1).


IARSCRÍBHINN

Sa tábla i gCaibidil V d’Iarscríbhinn XIV a ghabhann le Rialachán (AE) Uimh. 142/2011, cuirtear isteach sraith nua mar a leanas:

“3

Min feola agus cnámh ó ábhair i gCatagóir 1.

Ní dhéanfar min feola agus cnámh ó ábhar i gCatagóir 1 atá ceaptha mar bhreosla chun críocha dócháin a onnmhairiú as Éirinn go dtí an Ríocht Aontaithe (*), ach amháin faoi na coinníollacha seo a leanas:

(a)

tá údaraithe ag údarás inniúil na hÉireann an t-onnmhairiú a dhéanamh chuig an ngléasra dócháin sa Ríocht Aontaithe go dtí an 31 Nollaig 2023, ar choinníoll go ndearnadh na gluaiseachtaí sin de mhin feola agus cnámh ó ábhair i gCatagóir 1 atá ceaptha lena ndiúscairt ón mBallstát sin roimh an 1 Eanáir 2021 faoi na coinníollacha a leagtar síos in Airteagal 6(6), (7) agus (8);

(b)

tá an gléasra dócháin cinn scríbe údaraithe chun min feola agus cnámh allmhairithe ó ábhair atá i gCatagóir 1 a dhó sa cheadúnas allmhairiúcháin arna eisiúint ag an Ríocht Aontaithe;

(c)

maidir leis an min feola agus cnámh ó ábhar i gCatagóir 1

fuarthas í ón bpróiseáil i gcomhréir leis an modh Próiseála 1 (steiriliú brú) 2, 3, 4 nó 5 dá dtagraítear i gCaibidil III d’Iarscríbhinn IV, agus i gcomhréir leis an modh sin amháin,

tá sí marcáilte i gcomhréir le Caibidil V d’Iarscríbhinn VIII,

(d)

seolfar coinsíneacht mine feola agus cnámh i gcoimeádáin shéalaithe go díreach ón ngléasra próiseála nó ón ngléasra stórála dá dtagraítear in Airteagal 24(1)(a) nó (j)(ii) de Rialachán (CE) Uimh. 1069/2009 chuig an ngléasra dócháin cinn scríbe;

(e)

taispeánfaidh oibreoirí coinsíneachtaí mine feola agus cnámh don phost rialaithe teorann imeachta;

(f)

déanfaidh údarás inniúil an phoist rialaithe teorann imeachta rialuithe oifigiúla ar na coinsíneachtaí dá dtagraítear i bpointe (e), go háirithe ar shláine an tséala.

I gcás nach mbeidh an séala slán, beidh feidhm ag na rialacha a leagtar amach in Airteagal 138(2)(d) agus (g) de Rialachán (AE) 2017/625 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle (**);

(g)

déanfaidh an t-údarás inniúil ag an bpost rialaithe teorann an t-údarás inniúil atá luaite i mbosca I.4 den doiciméad tráchtála a chur ar an eolas, trí TRACES, go bhfuil an choinsíneacht tagtha go dtí an pointe imeachta agus, i gcás inarb infheidhme, cuirfidh sé ar an eolas é faoin toradh ar fhíorú an tséala agus ar aon ghníomhaíocht cheartaitheach a rinneadh.

Déanfaidh an t-údarás inniúil atá freagrach as an ngléasra próiseála rialuithe oifigiúla rioscabhunaithe chun comhlíonadh na chéad mhíre a fhíorú agus chun a fhíorú, i gcás gach coinsíneachta mine feola agus cnámh, gur ó údarás inniúil an phoist rialaithe teorann, trí TRACES, a fuarthas dearbhú an rialaithe a rinneadh ag an bpointe imeachta.

I gcás neamhchomhlíonta, féadfaidh an t-údarás inniúil gluaiseachtaí de choinsíneacht mine feola agus cnámh den sórt sin ó ábhar i gCatagóir 1 atá ceaptha mar bhreosla chun críocha dócháin i gcomhréir le hAirteagal 138(2)(d) de Rialachán (AE) 2017/625 a thoirmeasc.


(*)  I gcomhréir leis an gComhaontú maidir le Ríocht Aontaithe na Breataine Móire agus Thuaisceart Éireann a bheith ag tarraingt siar as an Aontas Eorpach agus as an gComhphobal Eorpach do Fhuinneamh Adamhach, agus go háirithe Airteagal 5(4) den Phrótacal maidir le hÉirinn/Tuaisceart Éireann i gcomhréir le hIarscríbhinn 2 a ghabhann leis an bPrótacal sin, chun críocha na hIarscríbhinne seo, ní bhaineann tagairtí don Ríocht Aontaithe le Tuaisceart Éireann.

(**)  Rialachán (AE) 2017/625 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 15 Márta 2017 maidir le rialuithe oifigiúla agus gníomhaíochtaí oifigiúla eile arna ndéanamh lena áirithiú go gcuirtear i bhfeidhm dlí an bhia agus na beatha, rialacha maidir le sláinte agus leas ainmhithe, sláinte plandaí agus táirgí cosanta plandaí, lena leasaítear Rialacháin (CE) Uimh. 999/2001, (CE) Uimh. 396/2005, (CE) Uimh. 1069/2009, (CE) Uimh. 1107/2009, (AE) Uimh. 1151/2012, (AE) Uimh. 652/2014, (AE) 2016/429 agus (AE) 2016/2031 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle, Rialacháin (CE) Uimh. 1/2005 agus (CE) Uimh. 1099/2009 ón gComhairle agus Treoracha 98/58/CE, 1999/74/CE, 2007/43/CE, 2008/119/CE agus 2008/120/CE ón gComhairle, agus lena n-aisghairtear Rialachán (CE) Uimh. 854/2004 agus (CE) Uimh. 882/2004 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle, Treoracha 89/608/CEE, 89/662/CEE, 90/425/CEE, 91/496/CEE, 96/23/CE, 96/93/CE agus 97/78/CE ón gComhairle agus Cinneadh 92/438/CEE ón gComhairle (Rialachán maidir le Rialuithe Oifigiúla) (IO L 95, 7.4.2017, lch. 1).”


4.6.2021   

GA

Iris Oifigiúil an Aontais Eorpaigh

L 197/71


RIALACHÁN CUR CHUN FEIDHME (AE) 2021/900 ÓN gCOIMISIÚN

an 3 Meitheamh 2021

lena n-údaraítear athrú ar choinníollacha úsáide an bhia núíosaigh “galachta-olagaisiúcríd” faoi Rialachán (AE) 2015/2283 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle lena leasaítear Rialachán Cur Chun Feidhme (AE) 2017/2470 ón gCoimisiún

(Téacs atá ábhartha maidir le LEE)

TÁ AN COIMISIÚN EORPACH,

Ag féachaint don Chonradh ar Fheidhmiú an Aontais Eorpaigh,

Ag féachaint do Rialachán (AE) 2015/2283 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 25 Samhain 2015 maidir le bianna núíosacha, lena leasaítear Rialachán (AE) Uimh. 1169/2011 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle, agus lena n-aisghairtear Rialachán (CE) Uimh. 258/97 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle agus Rialachán (CE) Uimh. 1852/2001 ón gCoimisiún (1), agus go háirithe Airteagal 12 de,

De bharr an mhéid seo a leanas:

(1)

Foráiltear le Rialachán (AE) 2015/2283 nach bhféadfar ach bianna núíosacha atá údaraithe agus a áirítear ar liosta an Aontais a chur ar an margadh laistigh den Aontas.

(2)

De bhun Airteagal 8 de Rialachán (AE) 2015/2283, glacadh Rialachán Cur Chun Feidhme (AE) 2017/2470 ón gCoimisiún (2) lena mbunaítear liosta Aontais de bhianna núíosacha údaraithe.

(3)

An 20 Eanáir 2014, chuir an chuideachta Yakult Pharmaceutical Industry Co., Ltd. in iúl don Choimisiún, de bhun Airteagal 5 den Rialachán (CE) Uimh. 258/97 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle (3), go raibh sé ar intinn aici “galachta-olagaisiúcríd” a chur ar an margadh mar bhia núíosach a mbainfear úsáid aisti i roinnt bianna, lena n-áirítear bainne foirmle do naíonáin agus bainne foirmle leantach do naíonáin mar a shainmhínítear i Rialachán (AE) Uimh. 609/2013 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle (4). Dá bhrí sin, cuireadh galachta-olagaisiúcríd ar liosta an Aontais de bhianna núíosacha.

(4)

An 3 Márta 2020, chuir an chuideachta Yakult Pharmaceutical Industry Co., Ltd. (“an t-iarratasóir”) iarratas faoi bhráid an Choimisiúin i gcomhréir le hAirteagal 10(1) de Rialachán (AE) 2015/2283 chun coinníollacha úsáide an bhia núíosaigh “galachta-olagaisiúcríd” a athrú. D’iarr an t-iarratasóir méadú ar uasleibhéal úsáide an bhia núíosaigh galachta-olagaisiúcríd i bhforbhianna ó 0,333 kg GOS/kg i bhforbhianna (33,3 %) go 0,450 kg GOS/kg i bhforbhianna (45,0 %) don phobal i gcoitinne. Le linn an phróisis iarratais, d’aontaigh an t-iarratasóir leanaí óga agus naíonáin a chur as an áireamh san iarraidh.

(5)

I gcomhréir le hAirteagal 10(3) de Rialachán (AE) 2015/2283, chuaigh an Coimisiún i gcomhairle leis an Údarás Eorpach um Shábháilteacht Bia (“an tÚdarás”) an 18 Meitheamh 2020, agus d’iarr sé air tuairim eolaíoch a thabhairt trí mheasúnú a dhéanamh maidir le leathnú ar úsáid galachta-olagaisiúcríde mar bhia núíosach.

(6)

An 17 Nollaig 2020, ghlac an tÚdarás a thuairimí eolaíocha maidir le “Sábháilteacht i ndáil athrú ar choinníollacha úsáide galachta-olagaisiúcrídí mar comhábhar bhia núíosaigh i bhforbhianna de bhun Rialachán (AE) 2015/2283” (5). Tá an tuairim sin i gcomhréir leis na ceanglais faoi Airteagal 11 de Rialachán (AE) 2015/2283.

(7)

De réir a thuairimí féin, tháinig an tÚdarás ar an gconclúid go bhfuil an méadú atá beartaithe maidir le huasleibhéal úsáide galachta-olagaisiúcríde mar bhia núíosach i bhforbhianna sábháilte faoi na hathruithe úsáide atá beartaithe.

(8)

Is leor na forais sa tuairim ón Údarás chun a shuí go gcomhlíonann galachta-olagaisiúcríd faoin úsáid atá beartaithe agus na leibhéil úsáide atá beartaithe na ceanglais faoi Airteagal 12(1) de Rialachán (AE) 2015/2283.

(9)

Ba cheart, dá bhrí sin, an Iarscríbhinn a ghabhann le Rialachán Cur Chun Feidhme (AE) 2017/2470 a leasú dá réir.

(10)

Tá na bearta dá bhforáiltear sa Rialachán seo i gcomhréir leis an tuairim ón mBuanchoiste um Plandaí, Ainmhithe, Bia agus Beatha,

TAR ÉIS AN RIALACHÁN SEO A GHLACADH:

Airteagal 1

1.   An iontráil i liosta an Aontais de bhianna núíosacha údaraithe dá bhforáiltear in Airteagal 6 de Rialachán (AE) 2015/2283 agus a chuirtear san áireamh san Iarscríbhinn a ghabhann le Rialachán Cur Chun Feidhme (AE) 2017/2470, atá ag tagairt don bhia núíosach galachta-olagaisiúcríd, leasófar í de réir mar a shonraítear san Iarscríbhinn a ghabhann leis an Rialachán seo.

2.   Áireofar san iontráil i liosta an Aontais dá dtagraítear i mír 1 na coinníollacha úsáide agus na ceanglais lipéadaithe a leagtar síos san Iarscríbhinn a ghabhann leis an Rialachán seo.

Airteagal 2

Tiocfaidh an Rialachán seo i bhfeidhm an fichiú lá tar éis lá a fhoilsithe in Iris Oifigiúil an Aontais Eorpaigh.

Beidh an Rialachán seo ina cheangal go huile agus go hiomlán agus beidh sé infheidhme go díreach i ngach Ballstát.

Arna dhéanamh sa Bhruiséil, 3 Meitheamh 2021.

Thar ceann an Choimisiúin

An tUachtarán

Ursula VON DER LEYEN


(1)  IO L 327, 11.12.2015, lch. 1.

(2)  Rialachán Cur Chun Feidhme (AE) 2017/2470 ón gCoimisiún an 20 Nollaig 2017 lena mbunaítear liosta an Aontais de bhianna núíosacha i gcomhréir le Rialachán (AE) 2015/2283 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle maidir le bianna núíosacha (IO L 351, 30.12.2017, lch. 72).

(3)  Rialachán (CE) Uimh. 258/97 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 27 Eanáir 1997 maidir le bianna núíosacha agus comhábhair núíosacha bia (IO L 43, 14.2.1997, lch. 1).

(4)  Rialachán (AE) Uimh. 609/2013 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 12 Meitheamh 2013 maidir le bia a cheaptar lena úsáid mar bhia do naíonáin agus do leanaí óga, maidir le bia chun críocha speisialta míochaine, agus maidir le hionadach ar an aiste bia iomlán chun meáchan a rialú agus lena n-aisghairtear Treoir 92/52/CEE ón gComhairle, Treoir 96/8/CE ón gCoimisiún, Treoir 1999/21/CE ón gCoimisiún, Treoir 2006/125/CE ón gCoimisiún, Treoir 2006/141/CE ón gCoimisiún, Treoir 2009/39/CE ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle, Rialachán (CE) Uimh. 41/2009 ón gCoimisiún agus Rialachán (CE) Uimh. 953/2009 ón gCoimisiún (IO L 181, 29.6.2013, lch. 35).

(5)  Iris EFSA 2021;19(1):6384.


IARSCRÍBHINN

Cuirtear an méid seo a leanas in ionad na hiontrála don bhia núíosach “Galachta-olagaisiúcríd” i dTábla 1 den Iarscríbhinn a ghabhann le Rialachán Cur Chun Feidhme (AE) 2017/2470:

Bia núíosach údaraithe

Coinníollacha faoina bhféadfar an bia núíosach a úsáid

Ceanglais lipéadaithe shonracha bhreise

Ceanglais eile

“Galachta-olagaisiúcríd

Catagóir bianna sonraithe

Leibhéil is airde (sloinnte mar chóimheas kg galachta-olagaisiúcríd/kg bia deiridh)

 

 

Forbhianna mar a shainmhínítear i dTreoir 2002/46/CE

0,333

Forbhianna mar a shainmhínítear i dTreoir 2002/46/CE, seachas naíonáin agus leanaí óga

0,450 (a chomhfhreagraíonn do 5,4 g de ghalachta-olagaisiúcríd/dáileadh) uasmhéid 3 dháileadh/lá suas le huasmhéid 16,2 g/lae

Bainne

0,020

Deochanna bainne

0,030

Malartú ar bhéile chun meáchan a rialú (mar dheochanna)

0,020

Deochanna is analóga déiríochta

0,020

Iógart

0,033

Milseoga déiríochta

0,043

Milseoga déiríochta reoite

0,043

Deochanna torthaí agus deochanna fuinnimh

0,021

Deochanna is malartuithe ar bhéilí do naíonán

0,012

Sú do naíonáin

0,025

Deochanna iógairt do naíonáin

0,024

Milseoga do naíonáin

0,027

Sneaiceanna do naíonáin

0,143

Gránaigh do naíonáin

0,027

Deochanna a bhfuil sé beartaithe a n-úsáid chun na ceanglais a bhaineann le dianiarracht mhatánach a chomhlíonadh, go háirithe i gcás lucht spóirt

0,013

Súnna

0,021

Líonadh torthaí le haghaidh pióg

0,059

Ullmhóidí torthaí

0,125

Barraí

0,125

Gránaigh

0,125

Bainne foirmle do naíonáin bainne foirmle leantach do naíonáin mar a shainmhínítear i Rialachán (AE) Uimh. 609/2013

0,008”


4.6.2021   

GA

Iris Oifigiúil an Aontais Eorpaigh

L 197/75


RIALACHÁN CUR CHUN FEIDHME (AE) 2021/901 ÓN gCOIMISIÚN

an 3 Meitheamh 2021

lena gceartaítear an leagan Sualainnise de Rialachán Cur Chun Feidhme (AE) 2019/2072 lena mbunaítear coinníollacha aonfhoirmeacha maidir le cur chun feidhme Rialachán (AE) 2016/2031 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle, a mhéid a bhaineann le bearta cosantacha i gcoinne lotnaidí plandaí

TÁ AN COIMISIÚN EORPACH,

Ag féachaint don Chonradh ar Fheidhmiú an Aontais Eorpaigh,

Ag féachaint do Rialachán (AE) 2016/2031 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 26 Deireadh Fómhair 2016 maidir le bearta cosantacha i gcoinne lotnaidí plandaí, lena leasaítear Rialacháin (AE) Uimh. 228/2013, (AE) Uimh. 652/2014 agus (AE) Uimh. 1143/2014 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle agus lena n-aisghairtear Treoracha 69/464/CEE, 74/647/CEE, 93/85/CEE, 98/57/CE, 2000/29/CE, 2006/91/CE agus 2007/33/CE ón gComhairle (1), agus go háirithe Airteagal 41(2) agus Airteagal 72(1) de,

De bharr an mhéid seo a leanas:

(1)

Sa leagan Sualainnise de Rialachán Cur Chun Feidhme (AE) 2019/2072 ón gCoimisiún (2), tá earráidí i bpointí 65 agus 68 d’Iarscríbhinn VII a mhéid a bhaineann le coinníollacha nach mór a chomhlíonadh chun plandaí nó táirgí plandaí áirithe a thabhairt isteach san Aontas agus i bpointe 12 de Chuid A d’Iarscríbhinn XI a mhéid a bhaineann le tásc planda.

(2)

Dá bhrí sin, ba cheart an leagan Sualainnise de Rialachán Cur Chun Feidhme (AE) 2019/2072 a cheartú dá réir. Ní dhéantar difear do na leaganacha teanga eile.

(3)

Tá na bearta dá bhforáiltear sa Rialachán seo i gcomhréir leis an tuairim ón mBuanchoiste um Plandaí, Ainmhithe, Bia agus Beatha,

TAR ÉIS AN RIALACHÁN SEO A GHLACADH:

Airteagal 1

(ní bhaineann sé leis an leagan Gaeilge)

Airteagal 2

Tiocfaidh an Rialachán seo i bhfeidhm an fichiú lá tar éis lá a fhoilsithe in Iris Oifigiúil an Aontais Eorpaigh.

Beidh an Rialachán seo ina cheangal go huile agus go hiomlán agus beidh sé infheidhme go díreach i ngach Ballstát.

Arna dhéanamh sa Bhruiséil, 3 Meitheamh 2021.

Thar ceann an Choimisiúin

An tUachtarán

Ursula VON DER LEYEN


(1)  IO L 317, 23.11.2016, lch. 4.

(2)  Rialachán Cur Chun Feidhme (AE) 2019/2072 ón gCoimisiún an 28 Samhain 2019 lena mbunaítear coinníollacha aonfhoirmeacha maidir le cur chun feidhme Rialachán (AE) 2016/2031 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle, a mhéid a bhaineann le bearta cosantacha i gcoinne lotnaidí plandaí, agus lena n-aisghairtear Rialachán (CE) Uimh. 690/2008 ón gCoimisiún agus lena leasaítear Rialachán Cur Chun Feidhme (AE) 2018/2019 ón gCoimisiún (IO L 319, 10.12.2019, lch. 1).


4.6.2021   

GA

Iris Oifigiúil an Aontais Eorpaigh

L 197/76


RIALACHÁN CUR CHUN FEIDHME (AE) 2021/902 ÓN gCOIMISIÚN

an 3 Meitheamh 2021

lena leasaítear Rialachán Cur Chun Feidhme (AE) 2021/605 lena leagtar síos bearta speisialta rialaithe maidir le fiabhras Afracach na muc

(Téacs atá ábhartha maidir le LEE)

TÁ AN COIMISIÚN EORPACH,

Ag féachaint don Chonradh ar Fheidhmiú an Aontais Eorpaigh,

Ag féachaint do Rialachán (AE) 2016/429 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 9 Márta 2016 maidir le galair in-tarchurtha ainmhithe agus lena leasaítear agus lena n-aisghairtear gníomhartha áirithe i réimse na sláinte ainmhithe (“Dlí maidir le Sláinte Ainmhithe”) (1), agus go háirithe Airteagal 71(3) de,

De bharr an mhéid seo a leanas:

(1)

Is galar víreasach tógálach é fiabhras Afracach na muc a bhíonn ar mhuc-ainmhithe atá ar coimeád agus ar mhuc-ainmhithe fiáine agus d’fhéadfadh tionchar tromchúiseach a bheith aige ar an daonra ainmhithe lena mbaineann agus ar bhrabúsacht na feirmeoireachta, rud a d’fhéadfadh cur isteach ar ghluaiseacht choinsíneachtaí na n-ainmhithe sin agus a dtáirgí laistigh den Aontas agus ar onnmhairí go tríú tíortha.

(2)

Glacadh Rialachán Cur Chun Feidhme (AE) 2021/605 ón gCoimisiún (2) faoi chuimsiú Rialachán (AE) 2016/429, agus leagtar síos leis bearta speisialta rialaithe galar maidir le fiabhras Afracach na muc atá le cur i bhfeidhm ar feadh tréimhse theoranta ama ag na Ballstáit a liostaítear in Iarscríbhinn I a ghabhann leis (na Ballstáit lena mbaineann), i gcriosanna srianta I, II agus III a liostaítear san Iarscríbhinn sin.

(3)

Is éard a leagtar síos, inter alia, le Rialachán Cur Chun Feidhme (AE) 2021/605 oibleagáidí áirithe ar oibreoirí maidir le haistriú coinsíneachtaí de tháirgí feola a fhaightear ó mhuc-ainmhithe, lena n-áirítear cásálacha ó chriosanna srianta I, II agus II. Go háirithe, foráiltear le pointe (a) d’Airteagal 19(4) den Rialachán sin nach n-aistreoidh oibreoirí coinsíneachtaí de tháirgí feola próiseáilte, lena n-áirítear cásálacha a fhaightear ó mhuc-ainmhithe a bhíonn á gcoimeád i limistéir lasmuigh de chriosanna srianta I, II agus III agus a phróiseáiltear i gcriosanna srianta I, II agus III lasmuigh de na criosanna sin, ach amháin ar choinníoll go ndearnadh an chóireáil ábhartha maolaithe riosca a leagtar amach in Iarscríbhinn VII a ghabhann le Rialachán Tarmligthe (AE) 2020/687 ón gCoimisiún (3) ar na táirgí sin de bhunadh ainmhíoch. Mar sin féin, an riosca a bhaineann le leathadh fhiabhras Afracach na muc de dheasca aistriú na gcoinsíneachtaí sin lasmuigh de chriosanna srianta I, II agus III, is riosca é is ísle go mór ná an riosca a bhaineann le haistriú coinsíneachtaí de tháirgí feola próiseáilte a fhaightear ó mhuc-ainmhithe a bhíonn á gcoimeád i gcriosanna srianta I, II agus III. Dá bhrí sin, níor cheart gá a bheith leis na cóireálacha ábhartha chun maolaithe riosca a leagtar amach in Iarscríbhinn VII a ghabhann le Rialachán Tarmligthe (AE) 2020/687 le haghaidh aistriú coinsíneachtaí de tháirgí feola lasmuigh de chriosanna srianta I, II agus III, lena n-áirítear cásálacha a fuarthas ó mhuc-ainmhithe a bhí á gcoimeád i limistéir lasmuigh de na criosanna srianta sin, mar níl na cóireálacha sin i gcomhréir leis na rioscaí le haghaidh shláinte na n-ainmhithe atá i gceist. Dá bhrí sin, ba cheart Airteagal 19(4) de Rialachán (AE) 2021/605 a leasú dá réir sin.

(4)

Thairis sin, na limistéir a liostaítear mar chriosanna srianta I, II agus III in Iarscríbhinn I a ghabhann le Rialachán Cur Chun Feidhme (AE) 2021/605, tá siad bunaithe ar staid eipidéimeolaíoch fhiabhras Afracach na muc san Aontas. Is le Rialachán Cur Chun Feidhme (AE) 2021/811 ón gCoimisiún (4) a leasaíodh Iarscríbhinn I a ghabhann le Rialachán Cur Chun Feidhme (AE) 2021/605 go deireanach tar éis athruithe sa staid eipidéimeolaíoch maidir leis an ngalar sin sa Pholainn agus sa tSlóvaic.

(5)

Aon leasú ar chriosanna srianta I, II agus III in Iarscríbhinn I a ghabhann le Rialachán Cur Chun Feidhme (AE) 2021/605, ba cheart iad a bheith bunaithe ar an staid eipidéimeolaíoch maidir le fiabhras Afracach na muc sna limistéir atá buailte ag an ngalar sin agus ar staid eipidéimeolaíoch fhoriomlán fhiabhras Afracach na muc sa Bhallstát lena mbaineann, ar an leibhéal riosca maidir le leathadh breise an ghalair sin, ar phrionsabail agus critéir atá bunaithe ar an eolaíocht i dtaca le criosú a shainiú go geografach de bharr fhiabhras Afracach na muc, agus ar threoirlínte an Aontais a comhaontaíodh leis na Ballstáit ag an mBuanchoiste um Plandaí, Ainmnithe, Bia agus Beatha, treoirlínte atá ar fáil ar shuíomh gréasáin an Choimisiúin (5). Ba cheart a chur san áireamh sna leasuithe sin freisin caighdeáin idirnáisiúnta, cuir i gcás an Cód um Shláinte na nAinmhithe Talún (6) ón Eagraíocht Dhomhanda um Shláinte Ainmhithe, agus an bonn cirt atá leis an gcriosú a thug údaráis inniúla náisiúnta na mBallstát lena mbaineann.

(6)

Tharla ráigeanna nua d’fhiabhras Afracach na muc i muc-ainmhithe fiáine sa tSlóvaic agus sa Pholainn.

(7)

I mí na Bealtaine 2021, tugadh faoi deara go raibh roinnt cásanna d’fhiabhras Afracach na muc i muc-ainmhithe fiáine i gceantair Kaliski agus Gryfiński na Polainne i limistéir a liostaítear faoi láthair mar chriosanna srianta I in Iarscríbhinn I a ghabhann le Rialachán Cur chun Feidhme (AE) 2021/605. Na ráigeanna nua sin d’fhiabhras Afracach na muc i muc-ainmhí fiáin, tá leibhéal méadaithe riosca ag baint leo, rud ba cheart a léiriú san Iarscríbhinn sin. Dá réir sin, na limistéir sin sa Pholainn a liostaítear faoi láthair mar chriosanna srianta I san Iarscríbhinn sin atá buailte ag na ráigeanna sin d’fhiabhras Afracach na muc le déanaí, ba cheart iad a liostú mar chriosanna srianta II san Iarscríbhinn sin in ionad iad a liostú mar chriosanna srianta I.

(8)

I mí na Bealtaine 2021, tugadh faoi deara go raibh ráig amháin d’fhiabhras Afracach na muc i muc-ainmhithe fiáine i gceantar Żagański na Polainne i limistéar a liostaítear mar chrios srianta II in Iarscríbhinn I a ghabhann le Rialachán Cur Chun Feidhme (AE) 2021/605, áit atá dlúth le limistéar a liostaítear i gcrios srianta I faoi láthair. An ráig nua sin d’fhiabhras Afracach na muc i muc-ainmhí fiáin, tá leibhéal riosca méadaithe ag baint leis, rud ba cheart a léiriú san Iarscríbhinn sin. Dá réir sin, an limistéar sin den Pholainn a liostaítear faoi láthair mar chrios srianta I san Iarscríbhinn sin, é dlúth le limistéar a liostaítear i gcrios srianta II a ndearna an ráig seo d’fhiabhras Afracach na muc difear dó, ba cheart é a liostú feasta mar chrios srianta II san Iarscríbhinn sin seachas mar chrios srianta I di, agus ní mór teorainneacha reatha chrios srianta I a athshainiú agus a mhéadú chun an cás seo a bhí ann le déanaí a chur san áireamh.

(9)

I mí Aibreáin agus mí na Bealtaine 2021, tugadh faoi deara go raibh roinnt ráigeanna d’fhiabhras Afracach na muc i muc-ainmhithe fiáine i gceantair Detva, Velký Krtíš, Revúca agus Michalovce na Slóvaice i limistéir a liostaítear mar chrios srianta II in Iarscríbhinn I a ghabhann le Rialachán Cur Chun Feidhme (AE) 2021/605, atá dlúth le limistéir a liostaítear i gcrios srianta I. Na ráigeanna nua sin d’fhiabhras Afracach na muc i muc-ainmhithe fiáine, tá leibhéal riosca méadaithe ag baint leo, rud ba cheart a léiriú san Iarscríbhinn sin. Dá réir sin, na limistéir sin den tSlóvaic a liostaítear faoi láthair mar chrios srianta I san Iarscríbhinn sin, iad dlúth leis na limistéir a liostaítear i gcrios srianta II atá buailte ag na ráigeanna d’fhiabhras Afracach na muc a bhí ann le déanaí, ba cheart iad a liostú feasta mar chriosanna srianta II san Iarscríbhinn sin seachas mar chriosanna srianta I di, agus ina theannta sin ní mór teorainneacha reatha chriosanna srianta I a athshainiú agus a mhéadú chun an cás seo a bhí ann le déanaí a thabhairt san áireamh.

(10)

Tar éis na ráigeanna nua sin d’fhiabhras Afracach na muc i muc-ainmhithe fiáine sa Pholainn agus sa tSlóvaic le déanaí, agus aird á tabhairt ar an staid eipidéimeolaíoch reatha maidir le fiabhras Afracach na muc san Aontas, rinneadh criosú sna Ballstáit sin a athmheasúnú agus a nuashonrú. Ina theannta sin, na bearta bainistithe riosca a bhí i bhfeidhm, rinneadh iad a athmheasúnú agus a nuashonrú. Ba cheart na hathruithe sin a léiriú in Iarscríbhinn I a ghabhann le Rialachán Cur Chun Feidhme (AE) 2021/605.

(11)

Ar mhaithe le haird a thabhairt ar na forbairtí is déanaí i staid eipidéimeolaíoch fhiabhras Afracach na muc san Aontas, agus ar mhaithe le dul i ngleic leis na rioscaí a bhaineann le leathadh an ghalair sin ar bhealach réamhghníomhach, ba cheart criosanna srianta nua de mhéid leordhóthanach a chríochú sa Pholainn agus sa tSlóvaic, agus ba cheart iad a liostú go cuí mar chriosanna srianta I agus II in Iarscríbhinn I a ghabhann le Rialachán Cur Chun Feidhme (AE) 2021/605. Ó tharla go bhfuil an staid maidir le fiabhras Afracach na muc an-dinimiciúil san Aontas, tugadh aird ar staid na limistéar máguaird nuair a bhí na criosanna srianta nua sin á gcríochú.

(12)

I bhfianaise phráinn na staide eipidéimeolaíche san Aontas a mhéid a bhaineann le leathadh fhiabhras Afracach na muc, agus chun cur isteach míriachtanach ar aistriú táirgí áirithe de bhunadh ainmhíoch ó chriosanna srianta I, II agus III a sheachaint, is tábhachtach go dtiocfaidh na leasuithe atá le déanamh ar Rialachán Cur Chun Feidhme (AE) 2021/605 leis an Rialachán Cur Chun Feidhme seo i bhfeidhm a thúisce is féidir.

(13)

Na bearta dá bhforáiltear sa Rialachán seo, is bearta iad atá i gcomhréir leis an tuairim ón mBuanchoiste um Plandaí, Ainmhithe, Bia agus Beatha,

TAR ÉIS AN RIALACHÁN SEO A GHLACADH:

Airteagal 1

Leasaítear Rialachán Cur Chun Feidhme (AE) 2021/605 mar a leanas:

(1)

in Airteagal 19, cuirtear an méid seo a leanas in ionad mhír 4:

“4.   Maidir le coinsíneachtaí de tháirgí feola, lena n-áirítear cásálacha a fhaightear ó mhuc-ainmhithe a choimeádtar i limistéir lasmuigh de chriosanna srianta I, II agus III agus a phróiseáiltear i gcriosanna srianta I, II agus III lasmuigh de na criosanna sin laistigh den aon Bhallstát amháin lena mbaineann nó chuig Ballstát eile, ní aistreoidh oibreoirí iad ach amháin má tá deimhniú sláinte ainmhithe ag gabháil leo, deimhniú dá bhforáiltear in Airteagal 167(1) de Rialachán (AE) 2016/429 ina bhfuil an méid seo a leanas:

(a)

an fhaisnéis a cheanglaítear i gcomhréir le hAirteagal 3 de Rialachán Tarmligthe (AE) 2020/2154; agus

(b)

an fianú seo a leanas ar chomhlíonadh na gceanglas dá bhforáiltear sa Rialachán seo:

‘Táirgí feola, lena n-áirítear cásálacha, a fhaightear ó mhuc-ainmhithe a choimeádtar i limistéir lasmuigh de chriosanna srianta I, II agus III agus a phróiseáiltear i gcriosanna srianta I, II agus III i gcomhréir leis na bearta rialaithe speisialta a bhaineann le fiabhras Afracach na muc a leagtar síos i Rialachán Cur Chun Feidhme (AE) 2021/605 ón gCoimisiún.’;”

(2)

cuirtear an téacs a leagtar amach san Iarscríbhinn a ghabhann leis an Rialachán seo in ionad Iarscríbhinn I a ghabhann le Rialachán Cur Chun Feidhme (AE) 2021/605.

Airteagal 2

Tiocfaidh an Rialachán seo i bhfeidhm an lá tar éis lá a fhoilsithe in Iris Oifigiúil an Aontais Eorpaigh.

Beidh an Rialachán seo ina cheangal go huile agus go hiomlán agus beidh sé infheidhme go díreach i ngach Ballstát.

Arna dhéanamh sa Bhruiséil, 3 Meitheamh 2021.

Thar ceann an Choimisiúin

An tUachtarán

Ursula VON DER LEYEN


(1)  IO L 84, 31.3.2016, lch. 1.

(2)  Rialachán Cur Chun Feidhme (AE) 2021/605 ón gCoimisiún an 7 Aibreán 2021 lena leagtar síos bearta speisialta rialaithe maidir le fiabhras Afracach na muc (IO L 129, 15.4.2021, lch. 1).

(3)  Rialachán Tarmligthe (AE) 2020/687 ón gCoimisiún an 17 Nollaig 2019 lena bhforlíontar Rialachán (AE) 2016/429 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle, a mhéid a bhaineann le rialacha i dtaca le galar liostaithe áirithe a chosc agus a rialú (IO L 174, 3.6.2020, lch. 64)

(4)  Rialachán Cur Chun Feidhme (AE) 2021/811 ón gCoimisiún an 20 Bealtaine 2021 lena leasaítear Iarscríbhinn I a ghabhann le Rialachán Cur Chun Feidhme (AE) 2021/605 lena leagtar síos bearta speisialta rialaithe maidir le fiabhras Afracach na muc (IO L 180, 21.5.2021, lch. 114).

(5)  Doiciméad Oibre SANTE/7112/2015/Rev. 3 Principles and criteria for geographically defining ASF regionalisation ASF regionalisation. [“Prionsabail agus critéir chun réigiúnú ASF a shainiú go geografach”] . https://ec.europa.eu/food/animals/animal-diseases/control-measures/asf_en

(6)  Cód um Shláinte na nAinmhithe Talún OIE, 28ú hEagrán, 2019. ISBN imleabhar I: 978-92-95108-85-1; ISBN imleabhar II: 978-92-95108-86-8. https://www.oie.int/standard-setting/terrestrial-code/access-online/


IARSCRÍBHINN

Cuirtear an méid seo a leanas in ionad Iarscríbhinn I a ghabhann le Rialachán Cur Chun Feidhme (AE) 2021/605:

‘IARSCRÍBHINN I

CRIOSANNA SRIANTA

CUID I

1.   An Ghearmáin

Na criosanna srianta I seo a leanas sa Ghearmáin:

Bundesland Brandenburg:

Landkreis Dahme-Spreewald:

Gemeinde Alt Zauche-Wußwerk,

Gemeinde Byhleguhre-Byhlen,

Gemeinde Märkische Heide, mit den Gemarkungen Alt Schadow, Neu Schadow, Pretschen, Plattkow, Wittmannsdorf, Schuhlen-Wiese, Bückchen, Kuschkow, Gröditsch, Groß Leuthen, Leibchel, Glietz, Groß Leine, Dollgen, Krugau, Dürrenhofe, Biebersdorf und Klein Leine,

Gemeinde Neu Zauche,

Gemeinde Schwielochsee mit den Gemarkungen Groß Liebitz, Guhlen, Mochow und Siegadel,

Gemeinde Spreewaldheide,

Gemeinde Straupitz,

Landkreis Märkisch-Oderland:

Gemeinde Lietzen,

Gemeinde Falkenhagen (Mark),

Gemeinde Zeschdorf,

Gemeinde Treplin,

Gemeinde Fichtenhöhe mit den Gemarkungen Niederjesar, Alt Mahlisch und Carzig – westlich der B 167,

Gemeinde Lindendorf mit den Gemarkungen Neu Mahlisch, Libbenichen und Dolgelin – westlich der B 167,

Gemeinde Müncheberg mit den Gemarkungen Müncheberg, Eggersdorf bei Müncheberg und Hoppegarten bei Müncheberg,

Gemeinde Neulewin,

Gemeinde Bliesdorf mit den Gemarkungen Kunersdorf und Bliesdorf,

Gemeinde Neutrebbin mit den Gemarkungen Neutrebbin und Alttrebbin westlich der L 34 und Altelewin westlich und nordöstlich der L 33,

Gemeinde Märkische Höhe mit den Gemarkungen Reichenberg und Batzlow,

Gemeinde Wriezen mit den Gemarkungen Haselberg, Frankenfelde, Schulzendorf, Lüdersdorf, Biesdorf, Rathsdorf, Wriezen, Altwriezen, Beauregard, Eichwerder und Jäckelsbruch,

Gemeinde Oderaue mit den Gemarkungen Neuranft, Neuküstrinchen, Neurüdnitz, Altwustrow, Neuwustrow und Zäckericker Loose, Altreetz, Altmädewitz und Neumädewitz,

Gemeinde Buckow (Märkische Schweiz),

Gemeinde Strausberg mit den Gemarkungen Hohenstein und Ruhlsdorf,

Gemeine Garzau-Garzin,

Gemeinde Waldsieversdorf,

Gemeinde Rehfelde mit der Gemarkung Werder,

Gemeinde Reichenow-Mögelin,

Gemeinde Prötzel mit den Gemarkungen Harnekop, Sternebeck und Prötzel östlich der B 168 und der L35,

Gemeinde Oberbarnim.

Landkreis Oder-Spree:

Gemeinde Storkow (Mark),

Gemeinde Wendisch Rietz,

Gemeinde Reichenwalde,

Gemeinde Diensdorf-Radlow,

Gemeinde Bad Saarow,

Gemeinde Rietz-Neuendorf mit den Gemarkungen Buckow, Glienicke, Behrensdorf, Ahrensdorf, Herzberg, Görzig, Pfaffendorf, Sauen, Wilmersdorf (G), Neubrück, Drahendorf, Alt Golm,

Gemeinde Tauche mit den Gemarkungen Briescht, Kossenblatt, Werder, Görsdorf (B), Giesendorf, Wulfersdorf, Falkenberg (T), Lindenberg,

Gemeinde Steinhöfel mit den Gemarkungen Demnitz, Steinhöfel, Hasenfelde, Ahrensdorf, Heinersdorf, Tempelberg,

Gemeinde Langewahl,

Gemeinde Berkenbrück,

Gemeinde Briesen (Mark),

Gemeinde Jacobsdorf,

Landkreis Spree-Neiße:

Gemeinde Jänschwalde,

Gemeinde Peitz,

Gemeinde Tauer,

Gemeinde Turnow-Preilack,

Gemeinde Drachhausen,

Gemeinde Schmogrow-Fehrow,

Gemeinde Drehnow,

Gemeinde Guben mit der Gemarkung Schlagsdorf,

Gemeinde Schenkendöbern mit den Gemarkungen Grabko, Kerkwitz, Groß Gastrose,

Gemeinde Teichland,

Gemeinde Dissen-Striesow,

Gemeinde Heinersbrück,

Gemeinde Briesen,

Gemeinde Forst mit den Gemarkungen Briesníg, Weißagk, Bohrau, Naundorf, Mulknitz, Klein Jamno, Forst (Lausitz) und Groß Jamno,

Gemeinde Wiesengrund,

Gemeinde Groß Schacksdorf-Simmersdorf mit der Gemarkung Simmersdorf,

Gemeinde Neiße-Malxetal mit den Gemarkungen Jocksdorf, Klein Kölzig und Groß Kölzig,

Gemeinde Tschernitz mit der Gemarkung Wolfshain,

Gemeinde Felixsee,

Gemeinde Spremberg mit den Gemarkungen Lieskau, Schönheide, Graustein, Türkendorf, Groß Luja, Wadelsdorf, Hornow, Sellessen, Spremberg, Bühlow,

Gemeinde Neuhausen/Spree mit den Gemarkungen Kathlow, Haasow, Sergen, Roggosen, Gablenz, Komptendorf, Laubsdorf, Koppatz, Neuhausen, Drieschnitz, Kahsel, Bagenz,

Stadt Cottbus mit den Gemarkungen Dissenchen, Döbbrick, Merzdorf, Saspow, Schmellwitz, Sielow, Willmersdorf.

Bundesland Sachsen:

Landkreis Bautzen

Gemeinde Großdubrau: Ortsteile Commerau, Göbeln, Jetscheba, Kauppa, Särchen, Spreewiese,

Gemeinde Hochkirch: Ortsteile Kohlwesa, Niethen, Rodewitz, Wawitz, Zschorna,

Gemeinde Königswartha: Ortsteil Oppitz,

Gemeinde Lohsa: Ortsteile Dreiweibern, Driewitz, Friedersdorf, Hermsdorf/Spree, Lippen, Litschen, Lohsa, Riegel, Tiegling, Weißkollm,

Gemeinde Malschwitz: Ortsteile Baruth, Brießnitz, Brösa, Buchwalde, Cannewitz, Dubrauke, Gleina, Guttau, Halbendorf/Spree, Kleinsaubernitz, Lieske, Lömischau, Neudorf/Spree, Preititz, Rackel, Ruhethal, Wartha,

Gemeinde Radibor: Ortsteile Droben, Lippitsch, Milkel, Teicha, Wessel,

Gemeinde Spreetal,

Gemeinde Weißenberg.

Landkreis Görlitz:

Gemeinde Boxberg/O.L., sofern nicht bereits Teil des gefährdeten Gebietes,

Gemeinde Görlitz südlich der Bundesautobahn A4 mit den Ortsteilen Biesnitz, Deutsch Ossig, Historische Altstadt, Innenstadt, Klein Neundorf, Klingewalde, Königshufen, Kunnerwitz, Ludwigsdorf, Nikolaivorstadt, Rauschwalde, Schlauroth, Südstadt, Weinhübel,

Gemeinde Groß Düben, sofern nicht bereits Teil des gefährdeten Gebietes,

Gemeinde Hohendubrau, sofern nicht bereits Teil des gefährdeten Gebietes,

Gemeinde Kodersdorf, sofern nicht bereits Teil des gefährdeten Gebietes,

Gemeinde Königshain,

Gemeinde Löbau: Ortsteile Altcunnewitz, Bellwitz, Dolgowitz, Glossen, Kittlitz, Kleinradmeritz, Krappe, Lautitz, Mauschwitz, Neucunnewitz, Neukittlitz, Oppeln, Rosenhain,

Gemeinde Markersdorf: Ortsteile Holtendorf, Markersdorf, Pfaffendorf,

Gemeinde Mücka, sofern nicht bereits Teil des gefährdeten Gebietes,

Gemeinde Reichenbach/O.L.: Ortsteile Biesig, Borda, Dittmannsdorf, Feldhäuser, Goßwitz, Krobnitz, Lehnhäuser, Löbensmüh, Mengelsdorf, Meuselwitz, Oehlisch, Stadt Reichenbach/O.L., Reißaus, Schöps, Zoblitz,

Gemeinde Schleife, sofern nicht bereits Teil des gefährdeten Gebietes,

Gemeinde Schöpstal, sofern nicht bereits Teil des gefährdeten Gebietes,

Gemeinde Trebendorf, sofern nicht bereits Teil des gefährdeten Gebietes,

Gemeinde Vierkirchen, sofern nicht bereits Teil des gefährdeten Gebietes,

Gemeinde Waldhufen, sofern nicht bereits Teil des gefährdeten Gebietes,

Gemeinde Weißwasser/O.L., sofern nicht bereits Teil des gefährdeten Gebietes.

2.   An Eastóin

Na criosanna srianta I seo a leanas san Eastóin:

Hiiu maakond.

3.   An Ghréig

Na criosanna srianta I seo a leanas sa Ghréig:

in aonad réigiúnach Drama:

ranna pobail Sidironero agus Skaloti agus ranna bardasacha Livadero agus Ksiropotamo (i mbardas Drama),

roinn bhardasach Paranesti (i mbardas Paranesti),

ranna bardasacha Kokkinogeia, Mikropoli, Panorama, Pyrgoi (i mbardas Prosotsani),

ranna bardasacha Kato Nevrokopi, Chrysokefalo, Achladea, Vathytopos, Volakas, Granitis, Dasotos, Eksohi, Katafyto, Lefkogeia, Mikrokleisoura, Mikromilea, Ochyro, Pagoneri, Perithorio, Kato Vrontou agus Potamoi (i mbardas Kato Nevrokokopi),

in aonad réigiúnach Xanthi:

ranna bardasacha Kimmerion, Stavroupoli, Gerakas, Dafnonas, Komnina, Kariofyto agus Neochori (i mbardas Xanthi),

ranna pobail Satres, Thermes, Kotyli, agus ranna bardasacha Myki, Echinos agus Oraio agus (i mbardas Myki),

roinn phobail Selero agus roinn bhardasach Sounio (i mbardas Avdira),

in aonad réigiúnach Rodopi:

ranna bardasacha Komotini, Anthochorio, Gratini, Thrylorio, Kalhas, Karydia, Kikidio, Kosmio, Pandrosos, Aigeiros, Kallisti, Meleti, Neo Sidirochori agus Mega Doukato (i mbardas Komotini),

ranna bardasacha Ipio, Arriana, Darmeni, Archontika, Fillyra, Ano Drosini, Aratos agus ranna pobail Kehros agus Organi (i mbardas Arriana),

ranna bardasacha Iasmos, Sostis, Asomatoi, Polyanthos agus Amvrosia agus roinn phobail Amaxades (i mbardas Iasmos),

roinn bhardasach Amaranta (i mbardas Maroneia Sapon),

in aonad réigiúnach Evros:

ranna bardasacha Kyriaki, Mandra, Mavrokklisi, Mikro Dereio, Protokklisi, Roussa, Goniko, Geriko, Sriko, Sgalo Derio, Sidiro, Giannouli, Agriani agus Petrolofos (i mbardas Soufli),

ranna bardasacha Dikaia, Arzos, Elaia, Therapio, Komara, Marasia, Ormenio, Pentalofos, Petrota, Plati, Ptelea, Kyprinos, Zoni, Fulakio, Spilaio, Nea Vyssa, Kavili, Kastanies, Rizia, Sterna, Ampelakia, Valtos, Megali Doxipara, Neochori agus Chandras (i mbardas Orestiada),

ranna bardasacha Asvestades, Ellinochori, Karoti, Koufovouno, Kiani, Mani, Sitochori, Alepochori, Asproneri, Metaxades, Vrysika, Doksa, Elafoxori, Ladi, Paliouri agus Poimeniko (i mbardas Didymoteixo),

in aonad réigiúnach Serres:

ranna bardasacha Kerkini, Livadia, Makrynitsa, Neochori, Platanakia, Petritsi, Akritochori, Vyroneia, Gonimo, Mandraki, Megalochori, Rodopoli, Ano Poroia, Katw Poroia, Sidirokastro, Vamvakophyto, Promahonas, Kamaroto, Strymonochori, Charopo, Kastanousi agus Chortero agus ranna pobail Achladochori, Agkistro agus Kapnophyto (i mbardas Sintiki),

ranna bardasacha Serres, Elaionas agus Oinoussa agus ranna pobail Orini agus Ano Vrontou (i mbardas Serres),

ranna bardasacha Dasochoriou, Irakleia, Valtero, Karperi, Koimisi, Lithotopos, Limnochori, Podismeno agus Chrysochorafa (i mbardas Irakleia).

4.   An Laitvia

Na criosanna srianta I seo a leanas sa Laitvia:

Pāvilostas novada Vērgales pagasts,

Stopiņu novada daļa, kas atrodas uz rietumiem no autoceļa V36, P4 un P5, Acones ielas, Dauguļupes ielas un Dauguļupītes,

Grobiņas novada Medzes, Grobiņas un Gaviezes pagasts. Grobiņas pilsēta,

Rucavas novada Rucavas pagasts,

Nīcas novads.

5.   An Liotuáin

Na criosanna srianta I seo a leanas sa Liotuáin:

Klaipėdos rajono savivaldybė: Agluonėnų, Dovilų, Gargždų, Priekulės, Vėžaičių, Kretingalės ir Dauparų-Kvietinių seniūnijos,

Palangos miesto savivaldybė.

6.   An Ungáir

Na criosanna srianta I seo a leanas san Ungáir:

Békés megye 950950, 950960, 950970, 951950, 952050, 952750, 952850, 952950, 953050, 953150, 953650, 953660, 953750, 953850, 953960, 954250, 954260, 954350, 954450, 954550, 954650, 954750, 954850, 954860, 954950, 955050, 955150, 955250, 955260, 955270, 955350, 955450, 955510, 955650, 955750, 955760, 955850, 955950, 956050, 956060, 956150 és 956160 kódszámú vadgazdálkodási egységeinek teljes területe,

Bács-Kiskun megye 600150, 600850, 601550, 601650, 601660, 601750, 601850, 601950, 602050, 603250, 603750 és 603850 kódszámú vadgazdálkodási egységeinek teljes területe,

Budapest 1 kódszámú, vadgazdálkodási tevékenységre nem alkalmas területe,

Csongrád-Csanád megye 800150, 800160, 800250, 802220, 802260, 802310 és 802450 kódszámú vadgazdálkodási egységeinek teljes területe,

Fejér megye 400150, 400250, 400351, 400352, 400450, 400550, 401150, 401250, 401350, 402050, 402350, 402360, 402850, 402950, 403050, 403250, 403350, 403450, 403550, 403650, 403750, 403950, 403960, 403970, 404570, 404650, 404750, 404850, 404950, 404960, 405050, 405750, 405850, 405950,

406050, 406150, 406550, 406650 és 406750 kódszámú vadgazdálkodási egységeinek teljes területe,

Győr-Moson-Sopron megye 100550, 100650, 100950, 101050, 101350, 101450, 101550, 101560 és 102150 kódszámú vadgazdálkodási egységeinek telejs területe,

Jász-Nagykun-Szolnok megye 750150, 750160, 750260, 750350, 750450, 750460, 754450, 754550, 754560, 754570, 754650, 754750, 754950, 755050, 755150, 755250, 755350 és 755450 kódszámú vadgazdálkodási egységeinek teljes területe,

Komárom-Esztergom megye 250150, 250250, 250450, 250460, 250550, 250650, 250750, 251050, 251150, 251250, 251350, 251360, 251650, 251750, 251850, 252250, kódszámú vadgazdálkodási egységeinek teljes területe,

Pest megye 571550, 572150, 572250, 572350, 572550, 572650, 572750, 572850, 572950, 573150, 573250, 573260, 573350, 573360, 573450, 573850, 573950, 573960, 574050, 574150, 574350, 574360, 574550, 574650, 574750, 574850, 574860, 574950, 575050, 575150, 575250, 575350, 575550, 575650, 575750, 575850, 575950, 576050, 576150, 576250, 576350, 576450, 576650, 576750, 576850, 576950, 577050, 577150, 577350, 577450, 577650, 577850, 577950, 578050, 578150, 578250, 578350, 578360, 578450, 578550, 578560, 578650, 578850, 578950, 579050, 579150, 579250, 579350, 579450, 579460, 579550, 579650, 579750, 580250 és 580450 kódszámú vadgazdálkodási egységeinek teljes területe.

7.   An Pholainn

Na criosanna srianta I seo a leanas sa Pholainn:

w województwie warmińsko-mazurskim:

gminy Wielbark i Rozogi w powiecie szczycieńskim,

gminy Janowiec Kościelny, Janowo i część gminy Kozłowo położona na południe od linii wyznaczonej przez linię kolejową w powiecie nidzickim,

gminy Iłowo – Osada, Lidzbark, Płośnica, miasto Działdowo, część gminy Rybno położona na południe od linii wyznaczonej przez drogę kolejową, część gminy wiejskiej Działdowo położona na południe od linii wyznaczonej przez linie kolejowe biegnące od wschodniej do zachodniej granicy gminy w powiecie działdowskim,

gminy Kisielice, Susz i część gminy wiejskiej Iława położona na zachód od linii wyznaczonej przez drogę nr 521 biegnącą od zachodniej granicy gminy do skrzyżowania z drogą łączącą miejscowości Szymbark - Ząbrowo - Segnowy – Laseczno – Gulb, a następnie na zachód od linii wyznaczonej przez drogę łączącą miejscowości Szymbark - Ząbrowo - Segnowy – Laseczno - Gulb biegnącą do południowej granicy gminy w powiecie iławskim,

gminy Biskupiec, Kurzętnik, część gminy wiejskiej Nowe Miasto Lubawskie położona na południe od linii wyznaczonej przez drogę biegnącą od zachodniej granicy gminy do miejscowości Lekarty, a następnie na południowy - zachód od linii wyznaczonej przez drogę łączącą miejscowości Lekarty – Nowy Dwór Bratiański biegnącą do północnej granicy gminy miejskiej Nowe Miasto Lubawskie oraz na południe od linii wyznaczonej przez drogę nr 538, część gminy Grodziczno położona na południe od linii wyznaczonej przez drogę nr 538 w powiecie nowomiejskim.

w województwie podlaskim:

gminy Wysokie Mazowieckie z miastem Wysokie Mazowieckie, Czyżew i część gminy Kulesze Kościelne położona na południe od linii wyznaczonej przez linię koleją w powiecie wysokomazowieckim,

gminy Miastkowo, Nowogród, Śniadowo i Zbójna w powiecie łomżyńskim,

gminy Szumowo, Zambrów z miastem Zambrów i część gminy Kołaki Kościelne położona na południe od linii wyznaczonej przez linię kolejową w powiecie zambrowskim,

gminy Grabowo, Kolno i miasto Kolno, Turośl w powiecie kolneńskim,

w województwie mazowieckim:

powiat ostrołęcki,

powiat miejski Ostrołęka,

gminy Bielsk, Brudzeń Duży, Bulkowo, Drobin, Gąbin, Łąck, Nowy Duninów, Radzanowo, Słupno, Staroźreby i Stara Biała w powiecie płockim,

powiat miejski Płock,

powiat ciechanowski,

gminy Baboszewo, Dzierzążnia, Joniec, Nowe Miasto, Płońsk i miasto Płońsk, Raciąż i miasto Raciąż, Sochocin w powiecie płońskim,

powiat sierpecki,

powiat żuromiński,

gminy Andrzejewo, Brok, Stary Lubotyń, Szulborze Wielkie, Wąsewo, Ostrów Mazowiecka z miastem Ostrów Mazowiecka, część gminy Małkinia Górna położona na północ od rzeki Brok w powiecie ostrowskim,

powiat mławski,

powiat przasnyski,

powiat makowski,

powiat pułtuski,

powiat wyszkowski,

powiat węgrowski,

gminy Dąbrówka, Jadów, Klembów, Poświętne, Radzymin, Strachówka Wołomin i Tłuszcz w powiecie wołomińskim,

gminy Mokobody i Suchożebry w powiecie siedleckim,

gminy Dobre, Jakubów, Kałuszyn, Stanisławów w powiecie mińskim,

gminy Bielany i gmina wiejska Sokołów Podlaski w powiecie sokołowskim,

gminy Kowala, Wierzbica, część gminy Wolanów położona na południe od linii wyznaczonej przez drogę nr 12 w powiecie radomskim,

powiat miejski Radom,

gminy Jastrząb, Mirów, Orońsko w powiecie szydłowieckim,

powiat gostyniński,

w województwie podkarpackim:

gminy Pruchnik, Rokietnica, Roźwienica, w powiecie jarosławskim,

gminy Fredropol, Krasiczyn, Krzywcza, Medyka, Orły, Żurawica, Przemyśl w powiecie przemyskim,

powiat miejski Przemyśl,

gminy Gać, Jawornik Polski, Kańczuga, część gminy Zarzecze położona na południe od linii wyznaczonej przez rzekę Mleczka w powiecie przeworskim,

powiat łańcucki,

gminy Trzebownisko, Głogów Małopolski i część gminy Sokołów Małopolski położona na południe od linii wyznaczonej przez drogę nr 875 w powiecie rzeszowskim,

gminy Dzikowiec, Kolbuszowa, Niwiska i Raniżów w powiecie kolbuszowskim,

gminy Borowa, Czermin, Gawłuszowice, Mielec z miastem Mielec, Padew Narodowa, Przecław, Tuszów Narodowy w powiecie mieleckim,

w województwie świętokrzyskim:

powiat opatowski,

powiat sandomierski,

gminy Bogoria, Łubnice, Oleśnica, Osiek, Połaniec, Rytwiany i Staszów w powiecie staszowskim,

gminy Bliżyn, Skarżysko – Kamienna, Suchedniów i Skarżysko Kościelne w powiecie skarżyskim,

gmina Wąchock, część gminy Brody położona na zachód od linii wyznaczonej przez drogę nr 9 oraz na południowy - zachód od linii wyznaczonej przez drogi: nr 0618T biegnącą od północnej granicy gminy do skrzyżowania w miejscowości Lipie, drogę biegnącą od miejscowości Lipie do wschodniej granicy gminy oraz na północ od drogi nr 42 i część gminy Mirzec położona na zachód od linii wyznaczonej przez drogę nr 744 biegnącą od południowej granicy gminy do miejscowości Tychów Stary a następnie przez drogę nr 0566T biegnącą od miejscowości Tychów Stary w kierunku północno - wschodnim do granicy gminy w powiecie starachowickim,

powiat ostrowiecki,

gminy Fałków, Ruda Maleniecka, Radoszyce, Smyków, część gminy Końskie położona na zachód od linii kolejowej, część gminy Stąporków położona na południe od linii kolejowej w powiecie koneckim,

gminy Mniów i Zagnańsk w powiecie kieleckim,

w województwie łódzkim:

gminy Łyszkowice, Kocierzew Południowy, Kiernozia, Chąśno, Nieborów, część gminy wiejskiej Łowicz położona na północ od linii wyznaczonej przez drogę nr 92 biegnącej od granicy miasta Łowicz do zachodniej granicy gminy oraz część gminy wiejskiej Łowicz położona na wschód od granicy miasta Łowicz i na północ od granicy gminy Nieborów w powiecie łowickim,

gminy Cielądz, Rawa Mazowiecka z miastem Rawa Mazowiecka w powiecie rawskim,

gminy Bolimów, Głuchów, Godzianów, Lipce Reymontowskie, Maków, Nowy Kawęczyn, Skierniewice, Słupia w powiecie skierniewickim,

powiat miejski Skierniewice,

gminy Mniszków, Paradyż, Sławno i Żarnów w powiecie opoczyńskim,

gminy Czerniewice, Inowłódz, Lubochnia, Rzeczyca, Tomaszów Mazowiecki z miastem Tomaszów Mazowiecki i Żelechlinek w powiecie tomaszowskim,

gmina Aleksandrów w powiecie piotrkowskim,

gmina Goszczanów w powiecie sieradzkim,

w województwie pomorskim:

gminy Ostaszewo, miasto Krynica Morska oraz część gminy Nowy Dwór Gdański położona na południowy - zachód od linii wyznaczonej przez drogę nr 55 biegnącą od południowej granicy gminy do skrzyżowania z drogą nr 7, następnie przez drogę nr 7 i S7 biegnącą do zachodniej granicy gminy w powiecie nowodworskim,

gminy Lichnowy, Miłoradz, Nowy Staw, Malbork z miastem Malbork w powiecie malborskim,

gminy Mikołajki Pomorskie, Stary Targ i Sztum w powiecie sztumskim,

powiat gdański,

Miasto Gdańsk,

powiat tczewski,

powiat kwidzyński,

w województwie lubuskim:

gminy Przytoczna, Pszczew, Skwierzyna i część gminy Trzciel położona na północ od linii wyznaczonej przez drogę nr 92 w powiecie międzyrzeckim,

gminy Lubniewice i Krzeszyce w powiecie sulęcińskim,

gminy Bogdaniec, Deszczno, Lubiszyn i część gminy Witnica położona na północny - wschód od drogi biegnącej od zachodniej granicy gminy od miejscowości Krześnica, przez miejscowości Kamień Wielki - Mościce -Witnica - Kłopotowo do południowej granicy gminy w powiecie gorzowskim,

w województwie dolnośląskim:

gmina Warta Bolesławiecka, miasto Bolesławiec, część gminy wiejskiej Bolesławiec położona na południe od linii wyznaczonej prze drogi nr A18 i 18, część gminy Osiecznica położona na południe od drogi nr 18 w powiecie bolesławieckim,

gmina Chojnów w powiecie legnickim,

gmina Zagrodno w powiecie złototoryjskim,

gmina Węgliniec w powiecie zgorzeleckim,

gmina Chocianów w powiecie polkowickim,

gmina Góra , Wąsosz, część gminy Niechlów położona na północny – wschód od linii wyznaczonej przez rzekę Barycz i część gminy Jemielno położona na wschód od linii wyznaczonej przez drogę nr 323 w powiecie górowskim,

gmina Wińsko w powiecie wołowskim,

gminy Ścinawa i Lubin z miastem Lubin w powiecie lubińskim,

w województwie wielkopolskim:

gminy Krzemieniewo, Osieczna, Rydzyna, część gminy Lipno położona na wschód od linii wyznaczonej przez drogę nr S5, część gminy Święciechowa położona na południe od linii wyznaczonej przez drogę nr 12 oraz na wschód od linii wyznaczonej przez drogę nr S5 w powiecie leszczyńskim,

powiat miejski Leszno,

gminy Międzychód, część gminy Sieraków położona na zachód od linii wyznaczonej przez drogę nr 186 biegnącą od południowej granicy gminy do miejscowości Lutomek, a następnie na zachód od linii wyznaczonej przez drogę biegnącą od skrzyżowania z drogą nr 186 w miejscowości Lutomek biegnącą do skrzyżowania z ul. Leśną w miejscowości Lutom i dalej na zachód od ul. Leśnej do wschodniej granicy gminy, część gminy Kwilcz położona na zachód linii wyznaczonej przez drogę nr 186 biegnącą od północnej granicy gminy do skrzyżowania z drogą nr 24, następnie na południe od linii wyznaczonej przez drogę nr 24 biegnącą od skrzyżowania z drogą nr 186 do skrzyżowania z drogą w miejscowości Pólko, i dalej na zachód od linii wyznaczonej przez drogę biegnącą od miejscowości Pólko przez miejscowość Wituchowo do południowej granicy gminy, w powiecie międzychodzkim,

gminy Lwówek, Kuślin, Opalenica, część gminy Miedzichowo położona na północ od linii wyznaczonej przez drogę nr 92, część gminy Nowy Tomyśl położona na wschód od linii wyznaczonej przez drogę nr 305 w powiecie nowotomyskim,

gminy Granowo, Grodzisk Wielkopolski i część gminy Kamieniec położona na wschód od linii wyznaczonej przez drogę nr 308 w powiecie grodziskim,

gminy Czempiń, Kościan i miasto Kościan, Krzywiń, część gminy Śmigiel położona na wschód od linii wyznaczonej przez drogę nr S5 w powiecie kościańskim,

powiat miejski Poznań,

gminy Buk, Dopiewo, Komorniki, Tarnowo Podgórne, Stęszew, Swarzędz, Pobiedziska, Czerwonak, Mosina, miasto Luboń, miasto Puszczykowo i część gminy Kórnik położona na zachód od linii wyznaczonych przez drogi: nr S11 biegnącą od północnej granicy gminy do skrzyżowania z drogą nr 434 i drogę nr 434 biegnącą od tego skrzyżowania do południowej granicy gminy, część gminy Rokietnica położona na południowy zachód od linii kolejowej biegnącej od północnej granicy gminy w miejscowości Krzyszkowo do południowej granicy gminy w miejscowości Kiekrz oraz część gminy wiejskiej Murowana Goślina położona na południe od linii kolejowej biegnącej od północnej granicy miasta Murowana Goślina do północno-wschodniej granicy gminy w powiecie poznańskim,

gmina Kiszkowo i część gminy Kłecko położona na zachód od rzeki Mała Wełna w powiecie gnieźnieńskim,

gminy Lubasz, Czarnków z miastem Czarnków, część gminy Połajewo na położona na północ od drogi łączącej miejscowości Chraplewo, Tarnówko-Boruszyn, Krosin, Jakubowo, Połajewo - ul. Ryczywolska do północno-wschodniej granicy gminy oraz część gminy Wieleń położona na południe od linii kolejowej biegnącej od wschodniej granicy gminy przez miasto Wieleń i miejscowość Herburtowo do zachodniej granicy gminy w powiecie czarnkowsko-trzcianeckim,

gmina Kaźmierz część gminy Duszniki położona na południowy – wschód od linii wyznaczonej przez drogę nr 306 biegnącą od północnej granicy gminy do miejscowości Duszniki, a następnie na południe od linii wyznaczonej przez ul. Niewierską oraz drogę biegnącą przez miejscowość Niewierz do zachodniej granicy gminy, część gminy Ostroróg, położona na wschód od linii wyznaczonej przez drogę nr 186 i 184 biegnące od granicy gminy do miejscowości Ostroróg, a następnie od miejscowości Ostroróg przez miejscowości Piaskowo – Rudki do południowej granicy gminy, część gminy Wronki położona na północ od linii wyznaczonej przez drogi nr 182 i 186, miasto Szamotuły i część gminy Szamotuły położona na wschód od linii wyznaczonej przez drogę nr 306 do linii wyznaczonej przez wschodnią granicę miasta Szamotuły i na południe od linii kolejowej biegnącej od południowej granicy miasta Szamotuły, do południowo-wschodniej granicy gminy oraz część gminy Obrzycko położona na zachód od drogi nr 185 łączącej miejscowości Gaj Mały, Słopanowo i Obrzycko do północnej granicy miasta Obrzycko, a następnie na zachód od drogi przebiegającej przez miejscowość Chraplewo w powiecie szamotulskim,

gmina Budzyń w powiecie chodzieskim,

gminy Mieścisko, Skoki i Wągrowiec z miastem Wągrowiec w powiecie wągrowieckim,

powiat pleszewski,

gmina Zagórów w powiecie słupeckim,

gmina Pyzdry w powiecie wrzesińskim,

gminy Kotlin, Żerków i część gminy Jarocin położona na wschód od linii wyznaczonej przez drogi nr S11 i 15 w powiecie jarocińskim,

gmina Rozdrażew, część gminy Koźmin Wielkopolski położona na wschód od linii wyznaczonej przez drogę nr 15, część gminy Krotoszyn położona na wschód od linii wyznaczonej przez drogę nr 15 oraz na wschód od granic miasta Krotoszyn w powiecie krotoszyńskim,

gminy Nowe Skalmierzyce, Raszków, Ostrów Wielkopolski z miastem Ostrów Wielkopolski w powiecie ostrowskim,

powiat miejski Kalisz,

gminy Blizanów, Żelazków, Godziesze Wielkie, Koźminek, Lisków, Opatówek, Szczytniki, część gminy Stawiszyn położona na zachód od linii wyznaczonej przez drogę nr 25 biegnącą od północnej granicy gminy do miejscowości Zbiersk, a następnie na zachód od linii wyznaczonej przez drogę łączącą miejscowości Zbiersk – Łyczyn – Petryki biegnącą od skrzyżowania z drogą nr 25 do południowej granicy gminy, część gminy Ceków- Kolonia położona na południe od linii wyznaczonej przez drogę łączącą miejscowości Młynisko – Morawin - Janków w powiecie kaliskim,

gminy Brudzew, Dobra, Kawęczyn, Przykona, Władysławów, Turek z miastem Turek część gminy Tuliszków położona na północ od linii wyznaczonej przez drogę nr 72 biegnącej od wschodniej granicy gminy do miasta Turek a następnie na północ od linii wyznaczonej przez drogę nr 443 biegnącej od skrzyżowania z drogą nr 72 w mieście Turek do zachodniej granicy gminy w powiecie tureckim,

gminy Rzgów, Grodziec, Krzymów, Stare Miasto, część gminy Rychwał położona na zachód od linii wyznaczonej przez drogę nr 25 biegnącą od południowej granicy gminy do miejscowości Rychwał, a następnie na północ od linii wyznaczonej przez drogę nr 443 biegnącą od skrzyżowania z drogą nr 25 w miejscowości Rychwał do wschodniej granicy gminy w powiecie konińskim,

w województwie zachodniopomorskim:

część gminy Dębno położona na wschód od linii wyznaczonej przez drogę nr 126 biegnącą od zachodniej granicy gminy do skrzyżowania z drogą nr 23 w miejscowości Dębno, następnie na wschód od linii wyznaczonej przez drogę nr 23 do skrzyżowania z ul. Jana Pawła II w miejscowości Cychry, następnie na północ od ul. Jana Pawła II do skrzyżowania z ul. Ogrodową i dalej na północ od linii wyznaczonej przez ul. Ogrodową, której przedłużenie biegnie do wschodniej granicy gminy w powiecie myśliborskim,

gminy Trzcińsko – Zdrój, Widuchowa, część gminy Chojna położona na wschód od linii wyznaczonej przez drogę nr 26 biegnącą od zachodniej granicy gminy do miejscowości Chojna, a następnie na wschód od linii wyznaczonej przez drogę nr 31 biegnącą od skrzyżowana z drogą nr 26 do południowej granicy gminy, w powiecie gryfińskim.

8.   An tSlóvaic

Na criosanna srianta I seo a leanas sa tSlóvaic:

ceantar iomlán Humenné, seachas na bardasachtaí a áirítear i gcuid II,

ceantar iomlán Snina,

ceantar iomlán Medzilaborce

ceantar iomlán Stropkov

ceantar iomlán Svidník, seachas na bardasachtaí a áirítear i gcuid II,

ceantar iomlán Kežmarok,

ceantar iomlán Poprad,

i gceantar Veľký Krtíš, bardasachtaí Čebovce, Horné Príbelce, Dolné Príbelce, Nenince, Bátorová, Opatovská Nova Ves, Kosihovce, Seľany, Kamenné Kosihy, Trebušovce, Lesenice, Chrastice, Slovenské Ďarmoty, Malá Čalomia, Koláre, Veľká Čalomia, Kosihy nad Ipľom, Dolinka, Ďurkovce, Širakov, Opava, Čelovce, Vieska, Vinica, Kleňany, Sečianky, Veľká nad Ipľom, Balog nad Ipľom, Hrušov,

ceantar iomlán Krupina, seachas na bardasachtaí a áirítear i gcuid II,

ceantar iomlán SBanska Bystrica, seachas na bardasachtaí a áirítear i gcuid II,

i gceantar Liptovský Mikuláš, bardasachtaí Východná, Kráľova Lehota, Nižná Boca, Vyšná Boca, Malužiná, Liptovská Porúbka, Liptovský Ján, Uhorská Ves, Podtureň, Iľanovo, Závažná Poruba, Benice, Palúdzka, Bodice, Demänová, Ploštín, Pavčina Lehota, Demänovská Dolina, Gôtovany, Galovany, Svätý Kríž, Lazisko, Dúbrava, Bendice, Malatíny, Vlachy, Krmeš, Sokolče, Liptovské Kľačany, Partizánska Ľupča,

I gceantar Ružomberok, bardasachtaí Liptovská Lužná, Liptovská Osada, Podsuchá, Ludrová, Štiavnička, Liptovská Štiavnica, Nižný Sliač, Liptovské Sliače,

ceantar iomlán Banska Stiavnica,

ceantar iomlán Žiar nad Hronom.

CUID II

1.   An Bhulgáir

Na criosanna srianta II seo a leanas sa Bhulgáir:

réigiún iomlán Haskovo,

réigiún iomlán Yambol,

réigiún iomlán Stara Zagora,

réigiún iomlán Pernik,

réigiún iomlán Kyustendil,

réigiún iomlán Plovdiv,

réigiún iomlán Pazardzhik,

réigiún iomlán Smolyan,

réigiún iomlán Dobrich,

réigiún iomlán chathair Shóifia,

réigiún iomlán Chúige Shoifia,

réigiún iomlán Blagoevgrad,

réigiún iomlán Razgrad,

réigiún iomlán Kardzhali,

réigiún iomlán Burgas diomaite de na limistéir i gCuid III,

réigiún iomlán Varna diomaite de na limistéir i gCuid III,

réigiún iomlán Silistra diomaite de na limistéir i gCuid III,

réigiún iomlán Ruse diomaite de na limistéir i gCuid III,

réigiún iomlán Veliko Tarnovo diomaite de na limistéir i gCuid III,

réigiún iomlán Pleven diomaite de na limistéir i gCuid III,

réigiún iomlán Targovishte diomaite de na limistéir i gCuid III,

réigiún iomlán Shumen diomaite de na limistéir i gCuid III,

réigiún iomlán Sliven diomaite de na limistéir i gCuid III,

réigiún iomlán Vidin diomaite de na limistéir i gCuid III.

2.   An Ghearmáin

Na criosanna srianta II seo a leanas sa Ghearmáin:

Bundesland Brandenburg:

Landkreis Oder-Spree:

Gemeinde Grunow-Dammendorf,

Gemeinde Mixdorf

Gemeinde Schlaubetal,

Gemeinde Neuzelle,

Gemeinde Neißemünde,

Gemeinde Lawitz,

Gemeinde Eisenhüttenstadt,

Gemeinde Vogelsang,

Gemeinde Ziltendorf,

Gemeinde Wiesenau,

Gemeinde Friedland,

Gemeinde Siehdichum

Gemeinde Müllrose,

Gemeinde Groß Lindow,

Gemeinde Brieskow-Finkenheerd,

Gemeinde Ragow-Merz,

Gemeinde Beeskow,

Gemeinde Rietz-Neuendorf mit den Gemarkungen Groß Rietz und Birkholz,

Gemeinde Tauche mit den Gemarkungen Stremmen, Ranzig, Trebatsch, Sabrodt, Sawall, Mitweide und Tauche,

Landkreis Dahme-Spreewald:

Gemeinde Jamlitz,

Gemeinde Lieberose,

Gemeinde Schwielochsee mit den Gemarkungen Goyatz, Jessern, Lamsfeld, Ressen, Speichrow und Zaue,

Landkreis Spree-Neiße:

Gemeinde Schenkendöbern mit den Gemarkungen Stakow, Reicherskreuz, Groß Drewitz, Sembten, Lauschütz, Krayne, Lübbinchen, Grano, Pinnow, Bärenklau, Schenkendöbern und Atterwasch,

Gemeinde Guben mit den Gemarkungen Bresinchen, Guben und Deulowitz,

Gemeinde Forst (Lausitz) mit den Gemarkungen Groß Bademeusel und Klein Bademeusel,

Gemeinde Groß Schacksdorf-Simmersdorf mit der Gemarkung Groß Schacksdorf,

Gemeinde Neiße-Malxetal mit den Gemarkungen Preschen und Jerischke,

Gemeinde Döbern,

Gemeinde Jämlitz-Klein Düben,

Gemeinde Tschernitz mit der Gemarkung Tschernitz,

Landkreis Märkisch-Oderland:

Gemeinde Zechin,

Gemeinde Bleyen-Genschmar,

Gemeinde Neuhardenberg,

Gemeinde Golzow,

Gemeinde Küstriner Vorland,

Gemeinde Alt Tucheband,

Gemeinde Reitwein,

Gemeinde Podelzig,

Gemeinde Letschin,

Gemeinde Gusow-Platkow,

Gemeinde Seelow,

Gemeinde Vierlinden,

Gemeinde Lindendorf mit den Gemarkungen Sachsendorf, Libbenichen und Dolgelin – östlich der B 167,

Gemeinde Fichtenhöhe mit der Gemarkung Carzig – östlich der B 167,

Gemeinde Lebus,

Gemeinde Müncheberg mit den Gemarkungen Jahnsfelde, Trebnitz, Obersdorf, Münchehofe und Hermersdorf,

Gemeinde Märkische Höhe mit der Gemarkung Rindenwalde,

Gemeinde Bliesdorf mit der Gemarkung Metzdorf,

Gemarkung Neutrebbin mit den Gemarkungen Wuschewier, Altbarnim, Neutrebbin, Alttrebbin östlich der L 34 und Altlewin östlich der L 34 und südwestlich der L 33,

kreisfreie Stadt Frankfurt (Oder),

Bundesland Sachsen:

Landkreis Görlitz:

Gemeinde Bad Muskau,

Gemeinde Boxberg/O.L. östlich des Straßenverlaufes K8472 bis Kaschel – S121 – Jahmen –Dürrbacher Straße – K8472 – Eselsberg – S131 – Boxberg – K 8481,

Gemeinde Gablenz,

Gemeinde Görlitz nördlich der Bundesautobahn A4,

Gemeinde Groß Düben südlich des Straßenverlaufes S126 – Halbendorf – K8478,

Gemeinde Hähnichen,

Gemeinde Hohendubrau östlich des Straßenverlaufes der Verbindungsstraße Buchholz-Gebelzig – S55,

Gemeinde Horka

Gemeinde Kodersdorf nörd