ISSN 1977-0839

Iris Oifigiúil

an Aontais Eorpaigh

L 132

European flag  

An t-eagrán Gaeilge

Reachtaíocht

64
19 Aibreán 2021


Clár

 

II   Gníomhartha neamhreachtacha

Leathanach

 

 

RIALACHÁIN

 

*

Rialachán Cur Chun Feidhme (AE) 2021/628 ón gComhairle an 16 Aibreán 2021 lena gcuirtear chun feidhme Airteagal 17(3) de Rialachán (AE) Uimh. 224/2014 a bhaineann le bearta sriantacha i bhfianaise na staide i bPoblacht na hAfraice Láir

1

 

*

Rialachán Tarmligthe (AE) 2021/629 ón gCoimisiún an 4 Samhain 2020 lena leasaítear Rialacháin Tharmligthe (AE) Uimh. 532/2014 agus (AE) Uimh. 1255/2014 lena bhforlíontar Rialachán (AE) Uimh. 223/2014 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle maidir leis an gCiste um Chabhair Eorpach do na Daoine is Díothaí, a mhéid a bhaineann leis na ceanglais íosta mhionsonraithe chun críoch iniúchóireachta agus leis na sonraí a thaifeadfar agus a stórálfar

4

 

*

Rialachán Tarmligthe (AE) 2021/630 ón gCoimisiún an 16 Feabhra 2021 lena bhforlíontar Rialachán (AE) 2017/625 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle a mhéid a bhaineann le catagóirí earraí áirithe atá díolmhaithe ó rialuithe oifigiúla ag poist rialaithe teorann agus lena leasaítear Cinneadh 2007/275/CE ón gCoimisiún ( 1 )

17

 

*

Rialachán Cur Chun Feidhme (AE) 2021/631 ón gCoimisiún an 12 Aibreán 2021 lena gcláraítear ainm i gclár um shonrúcháin tionscnaimh faoi chosaint agus na dtásca geografacha faoi chosaint(Budaörsi őszibarack (TGFC))

23

 

*

Rialachán Cur Chun Feidhme (AE) 2021/632 ón gCoimisiún an 13 Aibreán 2021 lena leagtar síos rialacha maidir le cur i bhfeidhm Rialachán (AE) 2017/625 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle maidir le liostaí na n-ainmhithe, na dtáirgí de bhunadh ainmhíoch, na dtáirgí geirmeacha, na seachtháirgí ainmhithe agus na dtáirgí díorthaithe, na dtáirgí ilchodacha, mar aon le féar tirim agus tuí atá faoi réir rialuithe oifigiúla ag poist rialaithe teorann, agus lena n-aisghairtear Rialachán Cur Chun Feidhme (AE) 2019/2007 ón gCoimisiún agus Cinneadh 2007/275/CE ón gCoimisiún ( 1 )

24

 

*

Rialachán Cur Chun Feidhme (AE) 2021/633 ón gCoimisiún an 14 Aibreán 2021 lena bhforchuirtear dleacht frithdhumpála chinntitheach ar allmhairí de ghlútamáit mhonasóidiam ar de thionscnamh Dhaon-Phoblacht na Síne agus na hIndinéise iad tar éis athbhreithniú éaga a dhéanamh de bhun Airteagal 11(2) de Rialachán (AE) 2016/1036 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle

63

 

*

Rialachán Cur Chun Feidhme (AE) 2021/634 ón gCoimisiún an 15 Aibreán 2021 lena leasaítear Rialachán Cur Chun Feidhme (AE) 2021/404 maidir le socruithe idirthréimhseacha, iontrálacha na Ríochta Aontaithe agus Spleáchríocha Corónach Gheansaí, Oileán Mhanann agus Gheirsí agus an liosta de thríú tíortha atá údaraithe chun táirgí déiríochta, táirgí a gceanglaítear cóireáil maolúcháin riosca shonrach a dhéanamh orthu in aghaidh an ghalair crúb is béil, a thabhairt isteach san Aontas ( 1 )

108

 

*

Rialachán Cur Chun Feidhme (AE) 2021/635 ón gCoimisiún an 16 Aibreán 2021 lena bhforchuirtear dleacht frithdhumpála chinntitheach ar allmhairí de phíopaí táite agus d’fheadáin tháite áirithe d’iarann nó de chruach neamh-chóimhiotail ar de thionscnamh na Bealarúise, Dhaon-Phoblacht na Síne agus na Rúise iad tar éis athbhreithniú éaga de bhun Airteagal 11(2) de Rialachán (AE) 2016/1036 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle

145

 

 

CINNTÍ

 

*

Cinneadh Cur Chun Feidhme (CBES) 2021/636 ón gComhairle an 16 Aibreán 2021 lena gcuirtear chun feidhme Cinneadh 2013/798/CBES a bhaineann le bearta sriantacha i gcoinne Phoblacht na hAfraice Láir

194

 


 

(1)   Téacs atá ábhartha maidir le LEE.

GA


II Gníomhartha neamhreachtacha

RIALACHÁIN

19.4.2021   

GA

Iris Oifigiúil an Aontais Eorpaigh

L 132/1


RIALACHÁN CUR CHUN FEIDHME (AE) 2021/628 ÓN gCOMHAIRLE

an 16 Aibreán 2021

lena gcuirtear chun feidhme Airteagal 17(3) de Rialachán (AE) Uimh. 224/2014 a bhaineann le bearta sriantacha i bhfianaise na staide i bPoblacht na hAfraice Láir

TÁ COMHAIRLE AN AONTAIS EORPAIGH,

Ag féachaint don Chonradh ar Fheidhmiú an Aontais Eorpaigh,

Ag féachaint do Rialachán (AE) Uimh. 224/2014 ón gComhairle an 10 Márta 2014 a bhaineann le bearta sriantacha i bhfianaise na staide i bPoblacht na hAfraice Láir (1), agus go háirithe Airteagal 17(3) de,

Ag féachaint don togra ó Ardionadaí an Aontais do Ghnóthaí Eachtracha agus don Bheartas Slándála,

De bharr an mhéid seo a leanas:

(1)

An 10 Márta 2014, ghlac an Chomhairle Rialachán (AE) Uimh. 224/2014.

(2)

An 22 Feabhra 2021, nuashonraigh Coiste Chomhairle Slándála na Náisiún Aontaithe, arna bhunú de bhun Rún 2127 (2013) ó Chomhairle Slándála na Náisiún Aontaithe, an fhaisnéis a bhaineann le duine amháin atá faoi réir bearta sriantacha.

(3)

Ba cheart, dá bhrí sin, Iarscríbhinn I a ghabhann le Rialachán (AE) Uimh. 224/2014 a leasú dá réir sin,

TAR ÉIS AN RIALACHÁN SEO A GHLACADH:

Airteagal 1

Leasaítear leis seo, Iarscríbhinn I a ghabhann le Rialachán (AE) Uimh. 224/2014 mar a leagtar amach san Iarscríbhinn a ghabhann leis an Rialachán seo.

Airteagal 2

Tiocfaidh an Rialachán seo i bhfeidhm ar dháta a fhoilsithe in Iris Oifigiúil an Aontais Eorpaigh.

Beidh an Rialachán seo ina cheangal go huile agus go hiomlán agus beidh sé infheidhme go díreach i ngach Ballstát.

Arna dhéanamh sa Bhruiséil, 16 Aibreán 2021.

Thar ceann na Comhairle

An tUachtarán

A. P. ZACARIAS


(1)  IO L 70, 11.3.2014, lch. 1.


IARSCRÍBHINN

Sa liosta a leagtar amach i gCuid A (Daoine) d'Iarscríbhinn I a ghabhann le Rialachán (AE) Uimh. 224/2014, cuirtear an iontráil seo a leanas in ionad iontráil 14:

“14

. Bi Sidi SOULEMAN (ailias: a) Sidiki b) ‘General’ Sidiki c) Sidiki Abbas d) Souleymane Bi Sidi e) Bi Sidi Soulemane)

Ainmniú: Uachtarán agus ‘Ginearál’ féinfhógartha Retour, Réclamation et Réhabilitation (3R)

Dáta breithe: an 20 Iúil 1962

Áit bhreithe: Bocaranga, Poblacht na hAfraice Láir

Náisiúntacht: Poblacht na hAfraice Láir

Uimhir phas: Laissez-passer uimh. N°235/MISPAT/DIRCAB/DGPC/DGAEI/SI/SP, arna eisiúint an 15 Márta 2019 (arna eisiúint ag Aire Gnóthaí Baile Phoblacht na hAfraice Láir )

Seoladh:Koui, Ouham-Pendé prefecture, Poblacht na hAfraice Láir

Dáta ainmniúcháin na Náisiún Aontaithe: an 5 Lúnasa 2020

Faisnéis eile:

Is é Bi Sidi Souleman atá i gceannas ar an ngrúpa mílíste Retour, Réclamation, Réhabilitation (3R) atá lonnaithe i bPoblacht na hAfraice Láir (PAL) a bhfuil sibhialtaigh maraithe agus easáitithe aige agus a bhfuil céasadh agus éigniú déanta aige orthu agus a bhí ag gabháil do gháinneáil arm, do ghníomhaíochtaí cánachais neamhdhleathacha agus a bhí i mbun cogaidh le mílístí ó bunaíodh é in 2015. Ina theannta sin, bhí baint ag Bi Sidi Souleman féin le céasadh. An 6 Feabhra 2019, shínigh 3R an Comhaontú Polaitiúil um Shíocháin agus Athmhuintearas i bPoblacht na hAfraice Láir ach bhí sé ag gabháil do ghníomhaíochtaí a sháraíonn an Comhaontú agus tá sé fós ina bhagairt don tsíocháin, don chobhsaíocht agus don tslándáil i bPoblacht na hAfraice Láir. Mar shampla, an 21 Bealtaine 2019, mharaigh 3R 34 shibhialtach gan airm i dtrí shráidbhaile agus, dá bharr, cuireadh fir fhásta chun báis go hachomair. Dheimhnigh Bi Sidi Souleman go hoscailte d'Eintiteas de chuid na Náisiún Aontaithe gur thug sé ordú do bhaill de chuid 3R dul chomh fada leis na sráidbhailte tráth na n-ionsaithe ach níor admhaigh sé gur thug sé orduithe do 3R sibhialtaigh a mharú. I mí na Nollag 2020, tar éis dó dul isteach i gcomhghuaillíocht grúpaí armtha a bunaíodh chun cur isteach ar an bpróiseas toghchánach, tuairiscíodh gur maraíodh Bi Sidi Souleman le linn troda.

Faisnéis ó insint achomair na gcúiseanna lena liostú a chuir an Coiste Smachtbhannaí ar fáil:

Liostaíodh Bi Sidi Souleman an 5 Lúnasa 2020 de bhun mhíreanna 20 agus 21 (b) de rún 2399 (2018), arna shíneadh le mír 5 de rún 2507 (2020), as páirt a ghlacadh i ngníomhaíochtaí nó tacú le gníomhaíochtaí lena raibh an bonn á bhaint de shíocháin, cobhsaíocht agus slándáil Phoblacht na hAfraice Láir, lena n-áirítear gníomhartha a chuireann próiseas na cobhsaíochta agus an athmhuintearais i mbaol, nó a chuireann bac ar na próisis sin, nó a spreagann foréigean; a bheith páirteach i bpleanáil, i stiúradh, nó i ndéanamh gníomhartha i bPoblacht na hAfraice Láir lena sáraítear an dlí idirnáisiúnta um chearta an duine nó an dlí daonnúil idirnáisiúnta, de réir mar is infheidhme, nó ar mí-úsáid nó sáruithe iad ar chearta an duine, lena n-áirítear gníomhartha lena ngabhann díriú ar shibhialtaigh, ionsaithe ar bhonn eitneach nó reiligiúnach, ionsaithe ar nithe sibhialta, lena n-áirítear ionaid riaracháin, tithe cúirte, scoileanna agus ospidéil, agus fuadach agus easáitiú éigeantach.

Faisnéis bhreise

Uachtarán agus ‘ginearál’ féinfhógartha an ghrúpa armtha Retour, Réclamation et Réhabilitation (3R), bhí Bi Sidi Souleman ag gabháil do ghníomhaíochtaí a chuir síocháin, cobhsaíocht agus slándáil Phoblacht na hAfraice Láir i mbaol agus, go háirithe, cur chun feidhme an Chomhaontaithe Pholaitiúil um Shíocháin agus Athmhuintearais i bPoblacht na hAfraice Láir a síníodh in Bangui an 6 Feabhra 2019.

Rinne sé féin agus trodairí faoina cheannas gníomhartha arbh ionann iad agus sáruithe tromchúiseacha ar an dlí idirnáisiúnta um chearta an duine nó ar an dlí daonnúil idirnáisiúnta. An 21 Bealtaine 2019, mharaigh 3R 34 shibhialtach gan airm i dtrí shráidbhaile (Koundjili, Lemouna agus Bohong) agus cuireadh fir fhásta chun báis go hachomair dá bharr.

Faoina cheannaireacht, rinne baill de chuid 3R gníomhaíochtaí lena ngabhann foréigean gnéasach agus foréigean inscnebhunaithe. I mí Mheán Fómhair 2017, le linn ionsaithe in aghaidh Bocaranga, rinne baill de chuid 3R éigniú ar roinnt ban agus cailíní. Idir mí an Mhárta agus mí Aibreáin 2020, bhí baint ag baill de chuid 3R le seacht gcás d'fhoréigean gnéasach i dtrí shráidbhaile in Ouham-Pendé.

Faoina cheannaireacht, lean 3R de bhac a chur ar athbhunú údarás an stáit ina réimsí oibríochta trí chórais chánachais mhídhleathacha a chothabháil, go háirithe maidir le gníomhaíochtaí buailteachais agus maidir le taistealaithe agus bhí baint aige le dúshaothrú mídhleathach óir in Mambéré-Kadéï agus Nana-Mambéré.

In 2019, faoina cheannaireacht rinne 3R na chéad sáruithe ar an gComhaontú Síochána. Ar dtús, dhiúltaigh Bi Sidi Souleman tús a chur le dí-armáil agus le díshlógadh na dtrodaithe 3R a bhí ceaptha páirt a ghlacadh sa chéad aonad slándála measctha speisialta in iarthar Phoblacht na hAfraice Láir agus lean 3R dá smacht ar chríocha a mhéadú, rud a d'fhág gur chuir MINUSCA oibríocht ar bun in Ouham-Pendé, Nana-Mambéré agus Mambéré-Kadéï i mí Mheán Fómhair 2019. Lean sé freisin d'airm a gháinneáil chun cur lena chumais mhíleata agus de throdaithe a earcú ó thar lear.

In 2020, lean 3R, faoina cheannaireacht, de sháruithe a dhéanamh ar an gcomhaontú síochána agus lean sé dá smacht ar chríocha san Iarthar a mhéadú. I mí na Bealtaine 2020, ghabh baill de chuid 3R seilbh ar an gendarmerie in Besson in Nana-Mambéré agus thréig iarchodanna de 3R USMS Bouar. An 5 Meitheamh 2020, d'fhógair Bi Sidi Souleman go gcuirfí rannpháirtíocht 3R i sásraí leantacha an Chomhaontaithe ar fionraí go dtí go bhfógrófar a mhalairt. An 9 Meitheamh 2020, rinne grúpa, a mheastar gur baill de chuid 3R iad, ionsaí ar champa traenála USMS Bouar agus ar sheicphointe comhpháirteach de chuid MINUSCA agus na bhfórsaí náisiúnta in Pougol. An 21 Meitheamh 2020, rinne baill de chuid 3R ionsaí ar phatról comhpháirteach de chuid MINUSCA agus na bhfórsaí náisiúnta gar do Besson inar maraíodh triúr saighdiúirí as Poblacht na hAfraice Láir.”


19.4.2021   

GA

Iris Oifigiúil an Aontais Eorpaigh

L 132/4


RIALACHÁN TARMLIGTHE (AE) 2021/629 ÓN gCOIMISIÚN

an 4 Samhain 2020

lena leasaítear Rialacháin Tharmligthe (AE) Uimh. 532/2014 agus (AE) Uimh. 1255/2014 lena bhforlíontar Rialachán (AE) Uimh. 223/2014 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle maidir leis an gCiste um Chabhair Eorpach do na Daoine is Díothaí, a mhéid a bhaineann leis na ceanglais íosta mhionsonraithe chun críoch iniúchóireachta agus leis na sonraí a thaifeadfar agus a stórálfar

TÁ AN COIMISIÚN EORPACH,

Ag féachaint don Chonradh ar Fheidhmiú an Aontais Eorpaigh,

Ag féachaint do Rialachán (AE) Uimh. 223/2014 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 11 Márta 2014 maidir leis an gCiste um Chabhair Eorpach do na Daoine is Díothaí (1), agus go háirithe Airteagal 13(6) agus Airteagal 32(8) agus (9) de,

De bharr an mhéid seo a leanas:

(1)

Le Rialachán (AE) Uimh. 223/2014, beidh an Coimisiún in ann gníomhartha tarmligthe a ghlacadh lena bhforlíontar a ghnéithe neamhriachtanacha maidir leis an gCiste um Chabhair Eorpach do na Daoine is Díothaí (“CCEDD”).

(2)

Le Rialachán Tarmligthe (AE) Uimh. 532/2014 ón gCoimisiún (2), déantar forlíonadh ar Rialachán (AE) Uimh. 223/2014, a mhéid a bhaineann leis na ceanglais íosta mhionsonraithe ar an rian iniúchóireachta agus le liosta na sonraí a dhéanfaidh an t-údarás bainistíochta a thaifeadadh agus a stóráil sa chóras maidir le gach oibríocht is gá chun faireachán, meastóireacht, bainistíocht airgeadais, fíorú agus iniúchadh a dhéanamh.

(3)

Le Rialachán Tarmligthe (AE) Uimh. 1255/2014 ón gCoimisiún (3), déantar forlíonadh ar Rialachán (AE) Uimh. 223/2014 trí inneachar na dtuarascálacha cur chun feidhme bliantúla agus deiridh a leagan síos, lena n-áirítear liosta na dtáscairí coiteanna.

(4)

Le Rialachán (AE) 2020/559 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle (4), leasaíodh Rialachán (AE) Uimh. 223/2014 a mhéid a bhaineann le bearta sonracha a thabhairt isteach chun dul i ngleic le ráig COVID-19. Go háirithe, le Rialachán (AE) 2020/559 tugadh isteach an fhéidearthacht do na Ballstáit bia nó cúnamh ábhartha bunúsach nó an dá rud a sholáthar do na daoine is díothaí go hindíreach, amhail trí dhearbháin, cártaí nó ionstraimí eile.

(5)

Baineann dúshláin shonracha cur chun feidhme le bia agus cúnamh ábhartha bunúsach a sholáthar go hindíreach trí dhearbháin, cártaí nó ionstraimí eile, i comparáid le cásanna ina soláthraítear an cúnamh sin go díreach do na daoine is díothaí. Is iomchuí, dá réir sin, foráil a dhéanamh maidir le forálacha sonracha le haghaidh na scéimeanna lena ndéantar cúnamh a sholáthar go díreach a mhéid a bhaineann leis na ceanglais íosta mhionsonraithe ar an rian iniúchóireachta, ar mhaithe le coigeartú a dhéanamh ar liosta na sonraí a dhéanfaidh an t-údarás bainistíochta a thaifeadadh agus a stóráil sa chóras maidir le gach oibríocht is gá chun faireachán, meastóireacht, bainistíocht airgeadais, fíorú agus iniúchadh a dhéanamh agus ar mhaithe le coigeartú a dhéanamh ar liosta na dtáscairí a thuairisceoidh an t-údarás bainistíochta.

(6)

Chun rioscaí neamhrialtachtaí agus calaoise níos airde a mhaolú i gcás ina soláthrófar bia nó cúnamh ábhartha bunúsach nó an dá rud trí dhearbháin nó cártaí i bhfoirm páipéir, is iomchuí foráil a dhéanamh maidir le ceanglais íosta bhreise ar an rian iniúchóireachta sa chás sin.

(7)

Chun go bhféadfar na bearta dá bhforáiltear sa Rialachán seo a chur i bhfeidhm go pras, bearta arb é is aidhm dóibh neamhrialtachtaí agus calaois a chosc, ba cheart don Rialachán seo teacht i bhfeidhm an lá tar éis lá a fhoilsithe in Iris Oifigiúil an Aontais Eorpaigh.

(8)

Ba cheart, dá bhrí sin, Rialacháin Tharmligthe (AE) Uimh. 532/2014 agus (AE) Uimh. 1255/2014 a leasú dá réir,

TAR ÉIS AN RIALACHÁN SEO A GHLACADH:

Airteagal 1

Leasaítear Rialachán Tarmligthe (AE) Uimh. 532/2014 mar a leanas:

(1)

Cuirtear an tAirteagal seo a leanas isteach:

“Airteagal 3a

Ceanglais íosta mhionsonraithe ar an rian iniúchóireachta le haghaidh cabhair a sholáthraítear go hindíreach do na daoine is díothaí, amhail trí dhearbháin, cártaí nó ionstraimí eile

(Airteagal 32(9) de Rialachán (AE) Uimh. 223/2014)

1.   Sa bhreis ar na ceanglais íosta mhionsonraithe ar an rian iniúchóireachta a leagtar amach in Airteagal 3, leis an rian iniúchóireachta le haghaidh oibríochtaí a sholáthraíonn bia nó cúnamh nó an dá rud do na daoine is díothaí, trí dhearbháin, cártaí, nó ionstraimí eile i gcomhréir le hAirteagal 23(4a) de Rialachán (AE) Uimh. 223/2014, déanfar an méid seo a leanas:

(a)

beifear in ann líon iomlán na ndearbhán, na gcártaí nó na n-ionstraimí eile arna n-eisiúint a thabhairt i gcomhréir le líon iomlán na ndearbhán, na gcártaí nó na n-ionstraimí eile arna seachadadh chuig na faighteoirí deiridh agus arna n-úsáid, bunaithe ar thaifid chuntasaíochta agus doiciméid tacaíochta atá i seilbh an údaráis deimhniúcháin, an údaráis bainistíochta, na gcomhlachtaí idirmheánacha agus na dtairbhithe;

(b)

maidir leis na costais incháilithe a leagtar amach in Airteagal 26(2), pointe (a), beifear in ann na méideanna comhiomlána a dheimhneofar don Choimisiún a thabhairt i gcomhréir le luach na ndearbhán, na gcártaí nó na n-ionstraimí eile arna n-úsáid ag na faighteoirí deiridh;

(c)

cuimseofar doiciméid a bhaineann le deonú dearbhán, cártaí nó ionstraimí eile do na faighteoirí deiridh, lena ndáileadh ar na faighteoirí deiridh agus lena n-úsáid.

Maidir le húsáid dearbhán, cártaí nó ionstraimí eile, léireoidh an rian iniúchóireachta go n-úsáidtear na dearbháin, na cártaí nó na hionstraimí eile chun bia nó cúnamh ábhartha bunúsach nó an dá rud a cheannach, agus chun na gcríoch sin amháin.

2.   I gcás ina soláthrófar bia agus/nó cúnamh ábhartha bunúsach do na daoine is díothaí trí dhearbháin, cártaí nó ionstraimí eile i bhformáid páipéir, áireofar an méid seo a leanas sa rian iniúchóireachta:

(a)

bearta slándála a dhéanann an t-údarás bainistíochta, na comhlachtaí idirmheánacha agus na tairbhithe maidir le falsú a sheachaint;

(b)

bearta chun an stoc dearbhán a chosaint;

(c)

sainaithint ar na comhlachtaí a dhéanann na faighteoirí deiridh a shainaithint agus ar na comhlachtaí a dháileann na dearbháin, na cártaí agus na hionstraimí eile ar na faighteoirí deiridh;

(d)

doiciméadacht lena ndeimhnítear go bhfuair na faighteoirí deiridh na dearbháin, na cártaí nó na hionstraimí eile.”;

(2)

Cuirtear an téacs a leagtar amach san Iarscríbhinn a ghabhann leis an Rialachán seo in ionad Iarscríbhinn I.

Airteagal 2

Cuirtear an téacs a leagtar amach in Iarscríbhinn II a ghabhann leis an Rialachán seo in ionad na hIarscríbhinne a ghabhann le Rialachán Tarmligthe (AE) 1255/2014.

Airteagal 3

Tiocfaidh an Rialachán seo i bhfeidhm an lá tar éis lá a fhoilsithe in Iris Oifigiúil an Aontais Eorpaigh.

Beidh an Rialachán seo ina cheangal go huile agus go hiomlán agus beidh sé infheidhme go díreach i ngach Ballstát.

Arna dhéanamh sa Bhruiséil, 4 Samhain 2020.

Thar ceann an Choimisiúin

An tUachtarán

Ursula VON DER LEYEN


(1)  IO L 72, 12.3.2014, lch. 1.

(2)  Rialachán Tarmligthe (AE) Uimh. 532/2014 ón gCoimisiún an 13 Márta 2014 lena bhforlíontar Rialachán (AE) Uimh. 223/2014 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle maidir leis an gCiste um Chabhair Eorpach do na Daoine is Díothaí (IO L 148, 20.5.2014, lch. 54).

(3)  Rialachán Tarmligthe (AE) Uimh. 1255/2014 ón gCoimisiún an 17 Iúil 2014 lena bhforlíontar Rialachán (AE) Uimh. 223/2014 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle maidir leis an gCiste um Chabhair Eorpach do na Daoine is Díothaí trí inneachar na dtuarascálacha cur chun feidhme bliantúla agus deiridh a leagan síos, lena n-áirítear liosta na dtáscairí coiteanna (IO L 337, 25.11.2014, lch. 46).

(4)  Rialachán (AE) 2020/559 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 23 Aibreán 2020 lena leasaítear Rialachán (AE) Uimh. 223/2014 a mhéid a bhaineann le bearta sonracha a thabhairt isteach chun dul i ngleic le ráig COVID-19 (IO L 130, 24.4.2020, lch. 7).


IARSCRÍBHINN I

“IARSCRÍBHINN I

Liosta na sonraí a thaifeadfar agus a stórálfar i bhfoirm ríomhairithe sa chóras faireacháin (dá dtagraítear in Airteagal 2)

Teastaíonn sonraí maidir le hoibríochtaí a fhaigheann tacaíocht ó OP I agus ó OP II (1) agus maidir le gach cineál seachadta mura sonraítear a mhalairt sa dara colún.

Réimsí sonraí

Léiriú ar an gcineál OP nó ar an gcineál seachadta nach dteastaíonn sonraí maidir leis

Sonraí maidir leis an tairbhí  (2)

1.

Ainm nó aitheantóir uathúil gach tairbhí

 

2.

Faisnéis maidir le cibé acu an comhlacht dlí poiblí nó an comhlacht dlí príobháideach atá sa tairbhí

 

3.

Faisnéis maidir le cibé acu atá CBL ar chaiteachas arna thabhú ag an tairbhí neamh-inghnóthaithe de réir na reachtaíochta náisiúnta maidir le CBL nó nach bhfuil

 

4.

Sonraí teagmhála an tairbhí

 

Sonraí maidir leis an oibríocht

5.

Ainm nó aitheantóir uathúil na hoibríochta

 

6.

Tuairisc ghearr ar an oibríocht

 

7.

An dáta a cuireadh an t-iarratas ar an oibríocht isteach

 

8.

An dáta tosaigh mar a cuireadh in iúl é sa doiciméad ina leagtar amach na coinníollacha tacaíochta

 

9.

An dáta deiridh mar a cuireadh in iúl é sa doiciméad ina leagtar amach na coinníollacha tacaíochta

 

10.

An dáta iarbhír a mbeidh an oibríocht lánchríochnaithe go fisiceach nó curtha chun feidhme ina hiomláine

 

11.

An comhlacht a eisíonn an doiciméad ina leagtar amach na coinníollacha tacaíochta

 

12.

Dáta an doiciméid ina leagtar amach na coinníollacha tacaíochta

 

13.

Airgeadra na hoibríochta

 

14.

CCI an chláir nó na gclár faoina dtabharfar tacaíocht don oibríocht

 

15.

An cineál nó na cineálacha cúnaimh ábhartha ar a dtabharfar aghaidh

Ní bhaineann sé le OP II

16.

An cineál nó na cineálacha gníomhaíochtaí a dtacaítear leo

Ní bhaineann sé le OP I

17.

Cód nó cóid le haghaidh an chineáil maoinithe

 

18.

Cód nó cóid le haghaidh an tsuímh

 

19.

An chainníocht bia arna ceannach ag comhlacht poiblí nó ag eagraíocht comhpháirteach, i gcás inarb infheidhme

Ní bhaineann sé le OP II

Ní bhaineann sé le seachadadh indíreach bia, amhail trí dhearbháin, cártaí nó ionstraimí eile

20.

An chainníocht bia arna fáil ag comhlacht poiblí, i gcás inarb infheidhme, i gcomhréir le hAirteagal 23(4) de Rialachán (AE) Uimh. 223/2014, i gcás inarb infheidhme

Ní bhaineann sé le OP II

Ní bhaineann sé le seachadadh indíreach bia, amhail trí dhearbháin, cártaí nó ionstraimí eile

21.

An chainníocht bia arna seachadadh chuig eagraíochtaí comhpháirteacha, i gcás inarb infheidhme

Ní bhaineann sé le OP II

Ní bhaineann sé le seachadadh indíreach bia, amhail trí dhearbháin, cártaí nó ionstraimí eile

22.

An chainníocht bia arna seachadadh chuig faighteoirí deiridh, i gcás inarb infheidhme

Ní bhaineann sé le OP II

Ní bhaineann sé le seachadadh indíreach bia, amhail trí dhearbháin, cártaí nó ionstraimí eile

23.

An chainníocht cúnaimh ábhartha bhunúsaigh arna ceannach ag comhlacht poiblí nó ag eagraíocht comhpháirteach, i gcás inarb infheidhme

Ní bhaineann sé le OP II

Ní bhaineann sé le seachadadh indíreach bia, amhail trí dhearbháin, cártaí nó ionstraimí eile

24.

An chainníocht cúnaimh ábhartha bhunúsaigh arna seachadadh chuig eagraíochtaí comhpháirteacha, i gcás inarb infheidhme

Ní bhaineann sé le OP II

Ní bhaineann sé le seachadadh indíreach bia, amhail trí dhearbháin, cártaí nó ionstraimí eile

25.

An chainníocht cúnaimh ábhartha bhunúsaigh arna seachadadh chuig faighteoirí deiridh, i gcás inarb infheidhme

Ní bhaineann sé le OP II

Ní bhaineann sé le seachadadh indíreach bia, amhail trí dhearbháin, cártaí nó ionstraimí eile

26.

An líon dearbhán nó cártaí (nó ionstraimí eile chun cabhair a sheachadadh go hindíreach) arna n-eisiúint

Ní bhaineann sé le OP II

Ní bhaineann sé le seachadadh díreach bia agus/nó seachadadh díreach cúnaimh ábhartha bhunúsaigh

27.

An líon dearbhán nó cártaí (nó ionstraimí eile chun cabhair a sheachadadh go hindíreach) arna seachadadh chuig faighteoirí deiridh

Ní bhaineann sé le OP II

Ní bhaineann sé le seachadadh díreach bia agus/nó seachadadh díreach cúnaimh ábhartha bhunúsaigh

28.

An líon dearbhán nó cártaí (nó ionstraimí eile chun cabhair a sheachadadh go hindíreach) arna n-úsáid ag faighteoirí deiridh

Ní bhaineann sé le OP II

Ní bhaineann sé le seachadadh díreach bia agus/nó seachadadh díreach cúnaimh ábhartha bhunúsaigh

29.

Méid iomlán an chaiteachais arna luchtú ar dhearbhán nó cártaí (nó ionstraimí eile chun cabhair a sheachadadh go hindíreach) arna sheachadadh chuig faighteoirí deiridh

Ní bhaineann sé le OP II

Ní bhaineann sé le seachadadh díreach bia agus/nó seachadadh díreach cúnaimh ábhartha bhunúsaigh

30.

Méid iomlán an chaiteachais ar dhearbhán nó cártaí (nó ionstraimí eile chun cabhair a sheachadadh go hindíreach) arna úsáid ag faighteoirí deiridh

Ní bhaineann sé le OP II

Ní bhaineann sé le seachadadh díreach bia agus/nó seachadadh díreach cúnaimh ábhartha bhunúsaigh

Sonraí maidir le táscairí

31.

Teideal na dtáscairí coiteanna is ábhartha maidir leis an oibríocht

 

32.

Aitheantóir na dtáscairí coiteanna is ábhartha maidir leis an oibríocht

 

33.

Leibhéal bainte amach na dtáscairí coiteanna le haghaidh gach bliain cur chun feidhme nó ag deireadh na hoibríochta

 

34.

Teideal na dtáscairí clár-shonracha is ábhartha maidir leis an oibríocht

Ní bhaineann sé le OP I

35.

Aitheantóir na dtáscairí clár-shonracha is ábhartha maidir leis an oibríocht

Ní bhaineann sé le OP I

36.

Spriocanna sonracha maidir le táscairí aschuir clár-shonracha

Ní bhaineann sé le OP I

37.

Leibhéal bainte amach na dtáscairí aschuir clár-shonracha le haghaidh gach bliain cur chun feidhme nó ag deireadh na hoibríochta

Ní bhaineann sé le OP I

38.

Aonad tomhais le haghaidh gach sprioc aschuir

Ní bhaineann sé le OP I

39.

Bonnlíne le haghaidh táscairí torthaí

Ní bhaineann sé le OP I

40.

Spriocleibhéal le haghaidh táscairí torthaí

Ní bhaineann sé le OP I

41.

Aonad tomhais le haghaidh gach spriocthoraidh agus bonnlíne

Ní bhaineann sé le OP I

42.

Aonad tomhais le haghaidh gach táscaire

 

Sonraí airgeadais maidir le gach oibríocht (san airgeadra is infheidhme maidir leis an oibríocht)

43.

Méid chostas incháilithe iomlán na hoibríochta arna faomhadh sa doiciméad ina leagtar amach na coinníollacha tacaíochta

 

44.

Méid na gcostas incháilithe iomlán arb ionann iad agus an caiteachas poiblí mar a shainmhínítear in Airteagal 2(12) de Rialachán (AE) 223/2014

 

45.

Méid na tacaíochta poiblí, mar a leagtar amach sa doiciméad ina leagtar amach na coinníollacha tacaíochta

 

Sonraí maidir le héilimh ar íocaíocht ón tairbhí (san airgeadra is infheidhme maidir leis an oibríocht)

46.

An dáta a fhaightear gach éileamh ar íocaíocht ón tairbhí

 

47.

Dáta gach íocaíochta leis an tairbhí ar bhonn an éilimh ar íocaíocht

 

48.

Méid an chaiteachais incháilithe san éileamh ar íocaíocht atá mar bhonn le gach íocaíocht leis an tairbhí

 

49.

Méid an chaiteachais phoiblí mar a shainmhínítear in Airteagal 2(12) de Rialachán (AE) Uimh. 223/2014 a fhreagraíonn don chaiteachas incháilithe atá mar bhonn le gach íocaíocht

 

50.

Méid gach íocaíochta leis an tairbhí ar bhonn an éilimh ar íocaíocht

 

51.

Dáta tosaigh fíoruithe ar an láthair ar an oibríocht arna ndéanamh de bhun Airteagal 32(5)(b) de Rialachán (AE) Uimh. 223/2014

 

52.

Dáta iniúchtaí ar an láthair ar an oibríocht arna ndéanamh de bhun Airteagal 34(1) de Rialachán (AE) Uimh. 223/2014 agus Airteagal 6 de Rialachán Tarmligthe (AE) Uimh. 532/2014 (3)

 

53.

An comhlacht a dhéanfaidh an t-iniúchadh nó an fíorú

 

Sonraí maidir le caiteachas in éileamh ar íocaíocht ón tairbhí bunaithe ar fhíorchostais (san airgeadra is infheidhme maidir leis an oibríocht)

54.

Caiteachas poiblí incháilithe arna dhearbhú don Choimisiún, arna bhunú ar bhonn na gcostas iarbhír arna dtabhú agus arna n-íoc

 

55.

Caiteachas poiblí mar a shainmhínítear in Airteagal 2(12) de Rialachán (AE) Uimh. 223/2014 a fhreagraíonn don chaiteachas poiblí incháilithe arna dhearbhú don Choimisiún, arna bhunú ar bhonn na gcostas iarbhír arna n-aisíoc agus arna n-íoc

 

56.

An cineál conartha má tá dámhachtain an chonartha faoi réir fhorálacha Threoir 2004/18/CE ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle  (4) (soláthar seirbhísí/soláthar earraí) nó Threoir 2014/23/AE ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle (5)

 

57.

Méid an chonartha má tá dámhachtain an chonartha faoi réir fhorálacha Threoir 2004/18/CE nó Threoir 2014/23/AE

 

58.

Caiteachas incháilithe arna thabhú agus arna íoc bunaithe ar chonradh má tá an conradh faoi réir fhorálacha Threoir 2004/18/CE nó Threoir 2014/23/AE

 

59.

An nós imeachta soláthair arna úsáid má tá dámhachtain an chonartha faoi réir fhorálacha Threoir 2004/18/CE nó Threoir 2014/23/AE

 

60.

Ainm nó aitheantóir uathúil an chonraitheora má tá dámhachtain an chonartha faoi réir fhorálacha Threoir 2014/23/AE

 

Sonraí maidir le caiteachas in éileamh ar íocaíocht ón tairbhí bunaithe ar scálaí caighdeánacha na gcostas aonaid (méideanna san airgeadra is infheidhme maidir leis an oibríocht)

61.

Méid an chaiteachais phoiblí incháilithe arna dhearbhú don Choimisiún, arna bhunú ar bhonn scálaí caighdeánacha na gcostas aonaid

 

62.

Caiteachas poiblí mar a shainmhínítear in Airteagal 2(12) de Rialachán (AE) Uimh. 223/2014 a fhreagraíonn don chaiteachas poiblí incháilithe arna dhearbhú don Choimisiún, arna bhunú ar bhonn scálaí caighdeánacha na gcostas aonaid

 

63.

Sainmhíniú ar aonad a úsáidfear chun críocha scála caighdeánach na gcostas aonaid

 

64.

An líon aonad arna seachadadh mar a cuireadh in iúl san éileamh ar íocaíocht le haghaidh gach mír aonaid

 

65.

Costas aonaid ar aonad amháin le haghaidh gach mír aonaid

 

Sonraí maidir le caiteachas in éileamh ar íocaíocht ón tairbhí bunaithe ar íocaíochtaí cnapshuime (méideanna san airgeadra is infheidhme maidir leis an oibríocht)

66.

Méid an chaiteachais phoiblí incháilithe arna dhearbhú don Choimisiún, arna bhunú ar bhonn cnapshuimeanna

 

67.

Caiteachas poiblí mar a shainmhínítear in Airteagal 2(12) de Rialachán (AE) Uimh. 223/2014 a fhreagraíonn don chaiteachas poiblí incháilithe arna dhearbhú don Choimisiún, arna bhunú ar bhonn cnapshuimeanna

 

68.

I gcás gach cnapshuime, táirgí insoláthartha (aschuir nó torthaí) arna gcomhaontú sa doiciméad ina leagtar amach na coinníollacha tacaíochta mar bhonn le heisíoc na n-íocaíochtaí cnapshuime

 

69.

I gcás gach cnapshuime, an méid arna chomhaontú sa doiciméad ina leagtar amach na coinníollacha tacaíochta

 

Sonraí maidir le caiteachas in éileamh ar íocaíocht ón tairbhí bunaithe ar rátaí comhréidhe (san airgeadra is infheidhme maidir leis an oibríocht)

70.

Méid an chaiteachais phoiblí incháilithe arna dhearbhú don Choimisiún, arna bhunú ar bhonn ráta comhréidh

 

71.

Caiteachas poiblí mar a shainmhínítear in Airteagal 2(12) de Rialachán (AE) Uimh. 223/2014 a fhreagraíonn don chaiteachas poiblí incháilithe arna dhearbhú don Choimisiún, arna bhunú ar bhonn ráta comhréidh

 

Sonraí maidir le gnóthuithe ón tairbhí

72.

Dáta gach cinnidh gnóthaithe

 

73.

Méid na tacaíochta poiblí a bhfuil tionchar ag gach cinneadh gnóthaithe air

 

74.

Iomlán an chaiteachais incháilithe a bhfuil tionchar ag gach cinneadh gnóthaithe air

 

75.

An dáta a fhaightear gach méid arna aisíoc ag an tairbhí tar éis cinneadh gnóthaithe

 

76.

Méid na tacaíochta poiblí arna aisíoc ag an tairbhí tar éis cinneadh gnóthaithe (gan ús ná pionóis)

 

77.

Iomlán an chaiteachais incháilithe a fhreagraíonn don tacaíocht poiblí, arna aisíoc ag an tairbhí

 

78.

Méid na tacaíochta poiblí atá neamh-inghnóthaithe tar éis cinneadh gnóthaithe

 

79.

An caiteachas incháilithe iomlán a fhreagraíonn do thacaíocht poiblí neamh-inghnóthaithe

 

Sonraí maidir le hiarratais ar íocaíocht arna gcur faoi bhráid an Choimisiúin (in EUR)

80.

An dáta a chuirtear gach iarratas ar íocaíocht isteach lena n-airítear caiteachas incháilithe a bhaineann leis an oibríocht

 

81.

Méid iomlán an chaiteachais incháilithe phoiblí arna thabhú ag an tairbhí agus arna íoc i gcur chun feidhme na hoibríochta arna chur san áireamh i ngach iarratas ar íocaíocht

 

82.

Méid iomlán an chaiteachais phoiblí mar a shainmhínítear in Airteagal 2(12) de Rialachán (AE) Uimh. 223/2014 den oibríocht arna chur sa áireamh i ngach iarratas ar íocaíocht

 

Sonraí maidir le cuntais arna gcur faoi bhráid an Choimisiúin faoi Airteagal 48 de Rialachán (AE) Uimh. 223/2014 (in EUR)

83.

An dáta a chuirtear isteach gach sraith cuntas lena n-airítear caiteachas faoin oibríocht

 

84.

An dáta a chuirtear isteach na cuntais ina gcuirtear caiteachas deiridh na hoibríochta san áireamh tar éis an oibríocht a bheith curtha i gcrích (i gcás ina bhfuil méid iomlán an chaiteachais incháilithe cothrom le EUR 1 000 000 nó níos mó (Airteagal 51 de Rialachán (AE) Uimh. 223/2014))

 

85.

Méid iomlán chaiteachas incháilithe poiblí na hoibríochta arna iontráil i gcórais chuntasaíochta an údaráis deimhniúcháin a cuireadh san áireamh sna cuntais

 

86.

Méid iomlán an chaiteachais phoiblí mar a shainmhínítear in Airteagal 2(12) de Rialachán (AE) Uimh. 223/2014 arna thabhú i gcur chun feidhme na hoibríochta a fhreagraíonn do mhéid iomlán an chaiteachais incháilithe phoiblí arna iontráil i gcórais chuntasaíochta an údaráis deimhniúcháin a cuireadh san áireamh sna cuntais

 

87.

Méid iomlán na n-íocaíochtaí leis an tairbhí faoi Airteagal 42(2) de Rialachán (AE) Uimh. 223/2014 a fhreagraíonn do mhéid iomlán an chaiteachais incháilithe phoiblí arna iontráil i gcórais chuntasaíochta an údaráis deimhniúcháin a cuireadh san áireamh sna cuntais

 

88.

Méid iomlán chaiteachas incháilithe poiblí na hoibríochta a aistarraingíodh le linn na bliana cuntasaíochta arna chur san áireamh sna cuntais

 

89.

Iomlán an chaiteachais phoiblí mar a shainmhínítear in Airteagal 2(12) de Rialachán (AE) Uimh. 223/2014 a fhreagraíonn don chaiteachas incháilithe poiblí a aistarraingíodh le linn na bliana cuntasaíochta arna chur san áireamh sna cuntais

 

90.

Iomlán chaiteachas incháilithe poiblí na hoibríochta a gnóthaíodh le linn na bliana cuntasaíochta arna chur san áireamh sna cuntais

 

91.

Iomlán an chaiteachais phoiblí a fhreagraíonn d’iomlán chaiteachas incháilithe poiblí na hoibríochta a gnóthaíodh le linn na bliana cuntasaíochta arna chur san áireamh sna cuntais

 

92.

Iomlán chaiteachas incháilithe poiblí na hoibríochta a ghnóthófar amhail ag deireadh na bliana cuntasaíochta arna chur san áireamh sna cuntais

 

93.

Iomlán chaiteachas poiblí na hoibríochta a fhreagraíonn d’iomlán an chaiteachais incháilithe phoiblí a ghnóthófar amhail ag deireadh na bliana cuntasaíochta arna chur san áireamh sna cuntais

 

94.

Méid iomlán incháilithe chaiteachas poiblí na hoibríochta a bheidh neamh-inghnóthaithe amhail ag deireadh na bliana cuntasaíochta arna chur san áireamh sna cuntais

 

95.

Iomlán chaiteachas poiblí na hoibríochta a fhreagraíonn do mhéid iomlán incháilithe an chaiteachais phoiblí a bheidh neamh-inghnóthaithe amhail ag deireadh na bliana cuntasaíochta arna chur san áireamh sna cuntais

 


(1)  Tagraíonn OP I do chláir oibríochtúla um bia nó/agus um chúnamh ábhartha agus tagraíonn OP II do chláir oibríochtúla um chuimsiú sóisialta na ndaoine is díothaí.

(2)  Áireofar le tairbhí, i gcás inarb iomchuí, comhlachtaí eile a thabhaíonn caiteachas faoin oibríocht a gcaitear leis mar chaiteachas arna thabhú ag an tairbhí.

(3)  Rialachán Tarmligthe (AE) Uimh. 532/2014 ón gCoimisiún an 13 Márta 2014 lena bhforlíontar Rialachán (AE) Uimh. 223/2014 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle maidir leis an gCiste um Chabhair Eorpach do na Daoine is Díothaí (IO L 148, 20.5.2014, lgh. 54-69).

(4)  Treoir 2004/18/CE ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 31 Márta 2004 maidir leis na nósanna imeachta um dhámhachtain conarthaí oibreacha poiblí, conarthaí soláthair phoiblí agus conarthaí seirbhíse poiblí a chomhordú (IO L 134, 30.4.2004, lch. 114).

(5)  Treoir 2014/23/AE ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 26 Feabhra 2014 maidir le conarthaí lamháltais a dhámhachtain (IO L 94, 28.3.2014, lch. 1).


IARSCRÍBHINN II

“IARSCRÍBHINN

TÁSCAIRÍ COITEANNA LE hAGHAIDH OP I AGUS OP II

Táscairí ionchuir

(1)

Méid iomlán an chaiteachais phoiblí incháilithe arna fhormheas sna doiciméid ina leagtar amach na coinníollacha maidir le tacaíocht oibríochtaí.

(2)

Méid iomlán an chaiteachais phoiblí incháilithe arna thabhú ag tairbhithe agus arna íoc in oibríochtaí cur chun feidhme.

Den mhéid sin, i gcás inarb ábhartha:

(a)

méid iomlán an chaiteachais incháilithe phoiblí arna thabhú ag tairbhithe agus arna íoc in oibríochtaí cur chun feidhme a bhaineann le bia arna sholáthar go díreach do na daoine is díothaí

(b)

méid iomlán an chaiteachais phoiblí incháilithe arna thabhú ag tairbhithe agus arna íoc in oibríochtaí cur chun feidhme a bhaineann le cúnamh ábhartha bunúsach arna sholáthar go díreach do na daoine is díothaí

(c)

Méid iomlán an chaiteachais incháilithe phoiblí arna thabhú ag tairbhithe agus arna íoc in oibríochtaí cur chun feidhme a bhaineann le bia agus/nó cúnamh ábhartha bunúsach arna sholáthar go hindíreach do na daoine is díothaí, amhail trí dhearbháin, cártaí nó ionstraimí eile.

(3)

Méid iomlán an chaiteachais phoiblí incháilithe arna dhearbhú don Choimisiún.

Sloinnfear na sonraí sin in euro.

TÁSCAIRÍ COITEANNA LE hAGHAIDH OP I MAIDIR LE TACAÍOCHT ARNA SOLÁTHAR GO DÍREACH DO NA DAOINE IS DÍOTHAÍ

Táscairí aschuir maidir le tacaíocht bia dháilte (1)

(4)

Cainníocht torthaí agus glasraí.

(5)

Cainníocht feola, uibheacha, éisc, bia mara.

(6)

Cainníocht plúir, aráin, prátaí, ríse agus táirgí stáirse eile.

(7)

Cainníocht siúcra.

(8)

Cainníocht táirgí bainne.

(9)

Cainníocht saillte, ola.

(10)

Cainníocht bia áisiúlachta, earraí bia eile (nach dtagann faoi na catagóirí thuasluaite).

(11)

Luach iomlán na tacaíochta bia dáilte.

Den mhéid sin:

(a)

an sciar den bhia nár íocadh ach a iompar, a dháileadh agus a stóráil leis an OP ábhartha (in %);

(b)

sciar de tháirgí bia cómhaoinithe FEAD sa mhéid iomlán bia arna dháileadh ag na heagraíochtaí comhpháirteacha (in %) (2).

(12)

An líon iomlán béilí dáilte arna maoiniú i bpáirt nó ina iomláine ag an OP ábhartha (3).

(13)

An líon iomlán pacáistí bia dáilte arna maoiniú i bpáirt nó ina iomláine ag an OP ábhartha (4).

Táscairí torthaí maidir le tacaíocht bhia dháilte (5)

(14)

An líon iomlán daoine a fhaigheann tacaíocht bhia.

Den mhéid sin:

(a)

an líon leanaí atá 15 bliana d’aois nó faoina bhun;

(b)

an líon daoine atá 65 bliana d’aois nó os a chionn;

(c)

an líon ban;

(d)

an líon imirceach, an líon daoine de chúlra iasachta, an líon mionlach (lena n-áirítear pobail imeallaithe amhail na Romaigh);

(e)

an líon daoine atá faoi mhíchumas;

(f)

an líon daoine gan dídean.

Táscairí aschuir maidir le cúnamh ábhartha bunúsach dáilte

(15)

Luach airgeadaíochta iomlán na n-earraí dáilte.

Den mhéid sin:

(a)

luach airgid iomlán na n-earraí le haghaidh páistí;

(b)

luach airgid iomlán na n-earraí le haghaidh daoine gan dídean;

(c)

luach airgid iomlán na n-earraí le haghaidh spriocghrúpaí eile.

(16)

Liosta na gcatagóirí is ábhartha d’earraí dáilte chuig leanaí (6):

(a)

feisteas linbh;

(b)

málaí scoile;

(c)

stáiseanóireacht, cóipleabhair, pinn, trealamh péintéireachta agus trealamh eile is gá ar scoil (seachas éadaí);

(d)

trealamh spóirt (bróga spóirt, léatar, culaith shnámha, etc.);

(e)

éadaí (cóta geimhridh, coisbheart, éide scoile, etc.);

(f)

catagóir eile – le sonrú

(17)

Liosta na gcatagóirí is ábhartha d’earraí dáilte chuig daoine gan dídean (6):

(a)

málaí codlata/pluideanna;

(b)

trealamh cistine (potaí, pannaí, sceanra, etc.);

(c)

éadaí (cóta geimhridh, coisbheart, etc.);

(d)

línéadach tí (tuáillí, éadaí leapa);

(e)

earraí sláinteachais (fearas garchabhrach, gallúnach, scuab fiacla, rásúr aon-uaire, etc.);

(f)

catagóir eile – le sonrú.

(18)

Liosta na gcatagóirí is ábhartha d’earraí dáilte chuig spriocghrúpaí eile (6):

(a)

catagóirí le sonrú.

Táscairí torthaí maidir le cúnamh ábhartha bunúsach dáilte (5)

(19)

An líon iomlán daoine a fhaigheann tacaíocht bhia.

Den mhéid sin:

(a)

an líon leanaí atá 15 bliana d’aois nó faoina bhun;

(b)

an líon daoine atá 65 bliana d’aois nó os a chionn;

(c)

an líon ban;

(d)

an líon imirceach, an líon daoine de chúlra iasachta, an líon mionlach (lena n-áirítear pobail imeallaithe amhail na Romaigh);

(e)

an líon daoine atá faoi mhíchumas;

(f)

an líon daoine gan dídean.

TÁSCAIRÍ COITEANNA LE hAGHAIDH OP I MAIDIR LE TACAÍOCHT ARNA SOLÁTHAR GO hINDÍREACH DO NA DAOINE IS DÍOTHAÍ, AMHAIL TRÍ DHEARBHÁIN, CÁRTAÍ NÓ IONSTRAIMÍ EILE

Táscairí torthaí maidir le tacaíocht arna dáileadh trí dhearbháin leictreonacha, cártaí nó ionstraimí eile chun cabhair a sheachadadh go hindíreach (5)

(19bis)

An líon iomlán daoine a fhaigheann tacaíocht trí dhearbháin, cártaí nó ionstraimí eile chun cabhair a sheachadadh go hindíreach

Den mhéid sin:

(a)

an líon leanaí atá 15 bliana d’aois nó faoina bhun;

(b)

an líon daoine atá 65 bliana d’aois nó os a chionn;

(c)

an líon ban;

(d)

an líon imirceach, an líon daoine de chúlra iasachta, an líon mionlach (lena n-áirítear pobail imeallaithe amhail na Romaigh);

(e)

an líon daoine atá faoi mhíchumas;

(f)

an líon daoine gan dídean.

TÁSCAIRÍ COITEANNA LE hAGHAIDH OP II

Táscairí aschuir maidir le cúnamh um chuimsiú sóisialta

(20)

An líon iomlán daoine a fhaigheann cúnamh um chuimsiú sóisialta.

Den mhéid sin:

(a)

an líon leanaí atá 15 bliana d’aois nó faoina bhun;

(b)

an líon daoine atá 65 bliana d’aois nó os a chionn;

(c)

an líon ban;

(d)

an líon imirceach, an líon daoine de chúlra iasachta, an líon mionlach (lena n-áirítear pobail imeallaithe amhail na Romaigh);

(e)

an líon daoine atá faoi mhíchumas;

(f)

an líon daoine gan dídean.

Is sonraí pearsanta iad na sonraí maidir le OP II de réir Airteagal 7 de Threoir 95/46/CE. Tá sé riachtanach iad a phróiseáil chun an oibleagáid dhlíthiúil a bhfuil an rialtóir faoina réir a chomhlíonadh (Airteagal 7(c) de Threoir 95/46/CE). Chun sainmhíniú a fháil ar rialtóir, féach Airteagal 2 de Threoir 95/46/CE.


(1)  Áirítear i dtáscairí (4) go (11) aon fhoirm de na táirgí seo, e.g. bia-ábhar úr, stánaithe agus reoite, agus ba cheart iad a shloinneadh i dtonnaí.

(2)  Is ar bhonn meastachán feasaigh ó na heagraíochtaí comhpháirteacha a chinnfear luachanna an táscaire sin.

(3)  An sainmhíniú ar an méid a thuigfear le ‘béile’, is féidir é a sholáthar ar leibhéal na heagraíochta comhpháirtí/na hoibríochta/an údaráis bainistíochta. Is le measúnú ó na heagraíochtaí comhpháirteacha a chinnfear luachanna an táscaire sin.

(4)  An sainmhíniú ar an méid a thuigfear le ‘pacáiste bia’, is féidir é a sholáthar ar leibhéal na heagraíochta comhpháirtí/na hoibríochta/an údaráis bainistíochta. Ní gá méid ná inneachar na bpacáistí a chaighdeánú. Is le measúnú ó na heagraíochtaí comhpháirteacha a chinnfear luachanna an táscaire sin.

(5)  Is ar bhonn meastachán feasaigh ó na heagraíochtaí comhpháirteacha a chinnfear luachanna na dtáscairí sin. Níl coinne leis go mbeadh na táscairí bunaithe ar fhaisnéis arna soláthar ag na faighteoirí deiridh ná ní cheanglaítear é sin.

(6)  Áireofar sa liosta gach catagóir ábhartha lena gcumhdaítear 75 % ar a laghad de na hearraí dáilte.


19.4.2021   

GA

Iris Oifigiúil an Aontais Eorpaigh

L 132/17


RIALACHÁN TARMLIGTHE (AE) 2021/630 ÓN gCOIMISIÚN

an 16 Feabhra 2021

lena bhforlíontar Rialachán (AE) 2017/625 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle a mhéid a bhaineann le catagóirí earraí áirithe atá díolmhaithe ó rialuithe oifigiúla ag poist rialaithe teorann agus lena leasaítear Cinneadh 2007/275/CE ón gCoimisiún

(Téacs atá ábhartha maidir le LEE)

TÁ AN COIMISIÚN EORPACH,

Ag féachaint don Chonradh ar Fheidhmiú an Aontais Eorpaigh,

Ag féachaint do Rialachán (AE) 2017/625 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 15 Márta 2017 maidir le rialuithe oifigiúla agus gníomhaíochtaí oifigiúla eile arna ndéanamh lena áirithiú go gcuirfear i bhfeidhm dlí an bhia agus na beatha, rialacha maidir le sláinte agus leas ainmhithe, sláinte plandaí agus táirgí cosanta plandaí, lena leasaítear Rialacháin (CE) Uimh. 999/2001, (CE) Uimh. 396/2005, (CE) Uimh. 1069/2009, (CE) Uimh. 1107/2009, (AE) Uimh. 1151/2012, (AE) Uimh. 652/2014, (AE) 2016/429 agus (AE) 2016/2031 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle, Rialachán (CE) Uimh. 1/2005 agus (CE) Uimh. 1099/2009 ón gComhairle agus Treoracha 98/58/CE 1999/74/CE, 2007/43/CE, 2008/119/CE agus 2008/120/CE ón gComhairle, agus lena n-aisghairtear Rialachán (CE) Uimh. 854/2004 agus (CE) Uimh. 882/2004 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle, Treoracha 89/608/CEE, 89/662/CEE, 90/425/CEE, 91/496/CEE, 96/23/CE, 96/93/CE agus 97/78/CE agus Cinneadh 92/438/CEE ón gComhairle (an Rialachán maidir le Rialuithe Oifigiúla) (1) agus go háirithe Airteagal 48(h) agus Airteagal 77(1)(k) de,

De bharr an mhéid seo a leanas:

(1)

Le hAirteagal 48(h) agus Airteagal 77(1)(k) de Rialachán (AE) 2017/625, tugtar cumhacht don Choimisiún gníomhartha tarmligthe a ghlacadh chun cásanna a bhunú ina bhféadfaí earraí áirithe a mbaineann riosca íseal leo, lena n-áirítear táirgí cumaisc, a dhíolmhú ó rialuithe oifigiúla ag poist rialaithe teorann, agus coinníollacha faoina bhféadfaí sin a dhéanamh, agus rialacha a leagan síos maidir le rialuithe sonracha oifigiúla a dhéanamh ar na hearraí sin.

(2)

Braitheann an riosca a bhaineann le táirgí cumaisc don tsláinte phoiblí agus do shláinte ainmhithe ar chineálacha na gcomhábhar agus ar choinníollacha stórála agus ar phacáistiú na dtáirgí sin. Táirgí cumaisc fadré nach bhfuil feoil phróiseáilte mar chomhábhar iontu agus nach gá iad a iompar ná a stóráil faoi theocht rialaithe, is iad sin is lú riosca do shláinte ainmhithe agus do shábháilteacht mhicribhitheolaíoch bia. Is é sin an cás maidir le táirgí déiríochta agus uibhe atá i dtáirgí cumaisc fadré a ndearnadh cóireáil orthu le linn a monaraithe, amhail steiriliú nó cóireáil trí úsáid a bhaint as teochtaí ultra-arda chun an riosca a dhíchur. Maolaítear na rioscaí do shláinte ainmhithe agus do shábháilteacht mhicribhitheolaíoch bia i gcás ina ndéantar táirgí cumaisc a phacáistiú nó a shéalú ar bhealach slán.

(3)

Ní laghdaítear rioscaí sábháilteachta ceimicí bia trí chóireálacha a chuireann fadré le táirgí cumaisc. Ó thaobh sábháilteachta ceimicí bia de, féadfar táirgí cumaisc fadré áirithe nach bhfuil feoil phróiseáilte iontu a dhíolmhú ó rialuithe oifigiúla ag na poist rialaithe teorann, ar choinníoll, maidir leis na táirgí próiseáilte de bhunadh ainmhíoch ar comhábhair de na táirgí cumaisc iad, go ndéantar iad a tháirgeadh i mbunaíochtaí atá suite i dtríú tíortha atá údaraithe chun na táirgí próiseáilte sin de bhunadh ainmhíoch nó i mbunaíochtaí atá suite sna Ballstáit a allmhairiú isteach san Aontas.

(4)

Maidir le táirgí cumaisc fadré nach bhfuil feoil phróiseáilte iontu, ba cheart iad a tháirgeadh i dtríú tír a liostaítear i gCinneadh 2011/163/AE ón gCoimisiún (2). Ba cheart don tríú tír a tháirgeann an táirge cumaisc plean rialaithe iarmhair formheasta a bheith aici le haghaidh gach ceann de na comhábhair de bhunadh ainmhíoch atá sa táirge cumaisc nó ba cheart di na comhábhair ainmhithe a fháil ó Bhallstát nó ó thríú tír eile a liostaítear i gCinneadh 2011/163/AE le haghaidh na dtráchtearraí sin.

(5)

I bhfianaise an riosca ísil a bhaineann leo don tsláinte phoiblí agus do shláinte ainmhithe, is iomchuí táirgí cumaisc fadré áirithe nach bhfuil feoil phróiseáilte iontu a dhíolmhú ó rialuithe oifigiúla ag poist rialaithe teorann agus iad a liostú san Iarscríbhinn a ghabhann leis an Rialachán seo, agus a gcóid ón Ainmníocht Chomhcheangailte (AC) á sonrú mar a leagtar síos in Iarscríbhinn I a ghabhann le Rialachán (CEE) Uimh. 2658/87 ón gComhairle (3).

(6)

Maidir le táirgí cumaisc fadré áirithe nach bhfuil feoil phróiseáilte iontu, atá díolmhaithe ó rialuithe oifigiúla ag poist rialaithe teorann i gcomhréir leis an Rialachán seo agus a thagann isteach san Aontas ó thríú tíortha, ba cheart fianú príobháideach a bheith leo arna chur ar fáil ag an oibreoir gnó a dhéanann iad a allmhairiú.

(7)

Chun a áirithiú, maidir le táirgí cumaisc fadré áirithe nach bhfuil feoil phróiseáilte iontu agus atá díolmhaithe ó sheiceálacha ag poist rialaithe teorann i gcomhréir leis an Rialachán seo, go gcomhlíonann siad ceanglais maidir leis an tsláinte phoiblí agus sláinte ainmhithe, ba cheart do na húdaráis inniúla rialuithe oifigiúla a dhéanamh go rialta, ar bhonn riosca agus a mhinice is iomchuí, ag an gceann scríbe, ag an bpointe scaoilte le haghaidh saorchúrsaíochta san Aontas, nó i dtrádstórais nó áitreabh an oibreora atá freagrach as an gcoinsíneacht.

(8)

Tá na rialacha maidir le táirgí cumaisc atá díolmhaithe ó rialuithe oifigiúla ag na poist rialaithe teorann agus maidir le rialuithe oifigiúla atá le déanamh ar tháirgí cumaisc den sórt sin nasctha go substaintiúil agus tá sé beartaithe iad a chur i bhfeidhm i dteannta a chéile. Ar mhaithe le simplíocht agus trédhearcacht, agus chun a gcur i bhfeidhm a éascú agus chun iolrú rialacha a sheachaint, ba cheart iad a leagan síos, dá bhrí sin, in aon ghníomh amháin seachas i ngníomhartha ar leithligh lena mbaineann go leor crostagairtí agus an baol dúblála.

(9)

Tá díolúintí ó rialuithe oifigiúla ag poist rialaithe teorann le haghaidh táirgí cumaisc áirithe ann cheana de bhun Chinneadh 2007/275/CE ón gCoimisiún (4). Ós rud é go leagtar síos leis an Rialachán seo díolúintí le haghaidh táirgí a chumhdaítear le Cinneadh 2007/275/CE faoi láthair, ba cheart forálacha áirithe sa Chinneadh sin a scriosadh ó dháta chur i bhfeidhm an Rialacháin seo agus ba cheart an Cinneadh sin a leasú dá réir.

(10)

Na ceanglais maidir leis an tsláinte phoiblí le haghaidh táirgí cumaisc a thabhairt isteach san Aontas a leagtar síos i Rialachán Tarmligthe (AE) 2019/625 ón gCoimisiún (5), ní bheidh feidhm acu ach ón 21 Aibreán 2021. Ar an gcaoi chéanna, ní bheidh feidhm ag na ceanglais maidir le sláinte ainmhithe le haghaidh táirgí cumaisc a thabhairt isteach san Aontas a leagtar síos i Rialachán Tarmligthe (AE) 2020/692 ón gCoimisiún (6) ach ón 21 Aibreán 2021. Dá réir sin, ba cheart feidhm a bheith ag na rialacha a leagtar síos sa Rialachán seo ón dáta sin freisin,

TAR ÉIS AN RIALACHÁN SEO A GHLACADH:

Airteagal 1

Ábhar

Bunaítear leis an Rialachán seo rialacha maidir leis an méid seo a leanas:

1.

na cásanna ina ndíolmhaítear táirgí cumaisc ó rialuithe oifigiúla ag poist rialaithe teorann, agus na coinníollacha faoina ndíolmhaítear na táirgí sin agus i gcás ina bhfuil údar maith le díolúine den chineál sin;

2.

rialuithe sonracha oifigiúla a dhéanamh maidir le táirgí cumaisc atá díolmhaithe ó rialuithe oifigiúla ag poist rialaithe teorann.

Airteagal 2

Sainmhínithe

Chun críocha an Rialacháin seo, tá feidhm ag na sainmhínithe seo a leanas:

1.

ciallaíonn “táirge cumaisc” táirge cumaisc mar a shainmhínítear é i bpointe (14) d’Airteagal 2 de Rialachán Tarmligthe (AE) 2019/625;

2.

ciallaíonn “táirgí cumaisc fadré” táirgí nach gá a iompar ná a stóráil faoi theochtaí rialaithe.

Airteagal 3

Táirgí cumaisc atá díolmhaithe ó rialuithe oifigiúla ag poist rialaithe teorann

1.   Maidir leis na táirgí cumaisc fadré nach bhfuil feoil phróiseáilte iontu agus a liostaítear san Iarscríbhinn, beidh siad díolmhaithe ó rialuithe oifigiúla ag poist rialaithe teorann ar choinníoll go gcomhlíonann na táirgí sin na ceanglais seo a leanas:

(a)

na ceanglais maidir le teacht isteach san Aontas a leagtar síos in Airteagal 12(2)(c) de Rialachán Tarmligthe (AE) 2019/625;

(b)

go ndearnadh cóireáil ar aon táirge déiríochta agus uibhe sna táirgí cumaisc fadré i gcomhréir le hAirteagal 163(a) de Rialachán Tarmligthe (AE) 2020/692;

(c)

go sainaithnítear iad mar tháirgí a ceapadh lena gcaitheamh ag an duine; agus

(d)

go bhfuil siad pacáistithe nó séalaithe ar bhealach slán.

2.   Nuair a chuirtear táirgí cumaisc fadré dá dtagraítear i mír 1 ar an margadh, beidh fianú príobháideach ag gabháil leo i gcomhréir leis an tsamhail a leagtar síos in Iarscríbhinn V a ghabhann le Rialachán Cur Chun Feidhme (AE) 2020/2235 ón gCoimisiún (7).

Airteagal 4

Rialuithe oifigiúla maidir le táirgí cumaisc atá díolmhaithe ó rialuithe oifigiúla ag poist rialaithe teorann

1.   Déanfaidh na húdaráis inniúla rialuithe oifigiúla go rialta ar na táirgí cumaisc fadré dá dtagraítear in Airteagal 3(1), ar bhonn riosca agus a mhinice is iomchuí, agus na critéir dá dtagraítear in Airteagal 44(2) de Rialachán (AE) 2017/625 a chur san áireamh.

2.   Déanfar na rialuithe oifigiúla dá dtagraítear i mír 1 in aon cheann de na háiteanna seo a leanas laistigh de chríoch chustaim an Aontais:

(a)

an ceann scríbe;

(b)

an pointe scaoilte do shaorchúrsaíocht san Aontas;

(c)

trádstórais nó áitreabh an oibreora atá freagrach as an gcoinsíneacht.

3.   Déanfar na rialuithe oifigiúla dá dtagraítear i mír 1 i gcomhréir le hAirteagail 45 agus 46 de Rialachán (AE) 2017/625.

Airteagal 5

Leasuithe ar Chinneadh 2007/275/CE

Leasaítear Cinneadh 2007/275/CE mar a leanas:

(1)

Scriostar Airteagal 6;

(2)

Scriostar Iarscríbhinn II.

Airteagal 6

Teacht i bhfeidhm agus dáta chur i bhfeidhm

Tiocfaidh an Rialachán seo i bhfeidhm an fichiú lá tar éis lá a fhoilsithe in Iris Oifigiúil an Aontais Eorpaigh.

Beidh feidhm aige ón 21 Aibreán 2021.

Beidh an Rialachán seo ina cheangal go huile agus go hiomlán agus beidh sé infheidhme go díreach i ngach Ballstát.

Arna dhéanamh sa Bhruiséil, 16 Feabhra 2021.

Thar ceann an Choimisiúin

An tUachtarán

Ursula VON DER LEYEN


(1)  IO L 95, 7.4.2017, lch. 1.

(2)  Cinneadh 2011/163/AE ón gCoimisiún an 16 Márta 2011 maidir le formheas pleananna arna gcur isteach ag tríú tíortha i gcomhréir le hAirteagal 29 de Threoir 96/23/CE ón gComhairle (IO L 70, 17.3.2011, lch. 40).

(3)  Rialachán (CEE) Uimh. 2658/87 ón gComhairle an 23 Iúil 1987 maidir leis an ainmníocht taraife agus staidrimh agus leis an gComhtharaif Chustaim (IO L 256, 7.9.1987, lch. 1).

(4)  Cinneadh 2007/275/CE ón gCoimisiún an 17 Aibreán 2007 lena mbaineann liosta táirgí cumaisc atá faoi réir rialuithe ag poist rialaithe teorann (IO L 116, 4.5.2007, lch. 9).

(5)  Rialachán Tarmligthe (AE) 2019/625 ón gCoimisiún an 4 Márta 2019 lena bhforlíontar Rialachán (AE) 2017/625 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle a mhéid a bhaineann le ceanglais maidir le coinsíneachtaí ainmhithe áirithe a ceapadh lena gcaitheamh ag an duine a thabhairt isteach san Aontas (IO L 131, 17.5.2019, lch. 18).

(6)  Rialachán Tarmligthe (AE) 2020/692 ón gCoimisiún an 30 Eanáir 2020 lena bhforlíontar Rialachán (AE) 2016/429 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle a mhéid a bhaineann le rialacha maidir le coinsíneacht ainmhithe áirithe, táirgí geirmeacha agus táirgí de bhunadh ainmhíoch a thabhairt isteach san Aontas, agus maidir lena ngluaiseacht agus lena láimhseáil tar éis iad a thabhairt isteach (IO L 174, 3.6.2020, lch. 379).

(7)  Rialachán Cur Chun Feidhme (AE) 2020/2235 ón gCoimisiún an 16 Nollaig 2020 lena leagtar síos rialacha maidir le cur i bhfeidhm Rialacháin (AE) 2016/429 agus (AE) 2017/625 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle maidir le deimhnithe sláinte ainmhithe caighdeánacha, deimhnithe oifigiúla caighdeánacha agus deimhnithe sláinte ainmhithe/oifigiúla caighdeánacha i dtaca le coinsíneachtaí catagóirí áirithe ainmhithe agus earraí a theacht isteach san Aontas agus lena ngluaiseacht laistigh den Aontas, deimhniúchán oifigiúil maidir leis na deimhnithe sin agus lena n-aisghairtear Rialachán (CE) Uimh. 599/2004, Rialacháin Cur Chun Feidhme (AE) Uimh. 636/2014 agus (AE) 2019/628, Treoir 98/68/CE agus Cinntí 2000/572/CE, 2003/779/CE agus 2007/240/CE (IO L 442, 30.12.2020, lch. 1).


IARSCRÍBHINN

Liosta na dtáirgí cumaisc atá díolmhaithe ó rialuithe oifigiúla ag poist rialaithe teorann (Airteagal 3)

Sa liosta sin, leagtar amach na táirgí cumaisc, i gcomhréir leis an Ainmníocht Chomhcheangailte (AC) atá in úsáid san Aontas, nach gá iad a chur isteach le haghaidh rialuithe oifigiúla ag poist rialaithe teorann.

Nótaí a bhaineann leis an tábla:

 

Colún (1) — Cód AN

Léirítear Cód AN sa cholún seo. Tá AN, arna bhunú le Rialachán (CEE) Uimh. 2658/87, bunaithe ar an gCóras Comhchuibhithe um Thuairisciú agus um Chódú Tráchtearraí (“Córas Comhchuibhithe (CC)”) arna dhréachtú ag an gComhairle um Chomhar Custaim, dá ngairtear an Eagraíocht Dhomhanda Chustaim faoi láthair, agus formheasta le Cinneadh 87/369/CEE ón gComhairle (1). Atáirgeann AN ceannteidil agus fo-cheannteidil CC chuig sé dhigit. Sainaithníonn an seachtú agus an t-ochtú digit fo-cheannteidil bhreise AN.

I gcás ina n-úsáidtear cód ceithre dhigit, sé dhigit nó ocht ndigit nach bhfuil “ex” ag gabháil leo, agus mura sonraítear a mhalairt, ní gá na táirgí cumaisc uile a bhfuil na ceithre dhigit sin curtha leo nó a chumhdaítear leis na ceithre dhigit, sé dhigit nó ocht ndigit sin a chur isteach le haghaidh rialuithe oifigiúla ag poist rialaithe teorann.

I gcás nach bhfuil táirgí ainmhithe i dtáirgí cumaisc sonraithe áirithe faoi aon chód ceithre dhigit, sé dhigit nó ocht ndigit agus nach bhfuil aon fhoroinn shonrach faoin gcód sin le fáil in AN, cuirtear “ex” leis an gcód. Mar shampla, maidir le “ex 2001 90 65”, ní cheanglaítear seiceálacha a dhéanamh ag poist rialaithe teorann i gcás na dtáirgí a leagtar amach i gcolún (2).

 

Colún (2) — Sainmhínithe

Sa cholún sin, tugtar mionsonraí ar na táirgí cumaisc a chumhdaítear leis an díolúine ó rialuithe oifigiúla ag poist rialaithe teorann.

Cóid AN

Sainmhínithe

(1)

(2)

1704 , ex 1806 20 , ex 1806 31 00 , ex 1806 32 , ex 1806 90 11 , ex 1806 90 19 , ex 1806 90 31 , ex 1806 90 39 , ex 1806 90 50 , ex 1806 90 90

Milseogra (lena n-áirítear milseáin), seacláid agus ullmhóidí bia eile ina bhfuil cócó a chomhlíonann ceanglais Airteagal 3(1)

ex 1902 19 , ex 1902 30 , ex 1902 40

Pasta, núdail agus cúscús a chomhlíonann ceanglais Airteagal 3(1)

ex 1905 10 , ex 1905 20 , ex 1905 31 , ex 1905 32 , ex 1905 40 , ex 1905 90

Arán, cácaí, brioscaí, vaiféil agus abhlanna, roscaí, arán tóstáilte agus táirgí tóstáilte den chineál céanna a chomhlíonann ceanglais Airteagal 3(1)

ex 2001 90 65 , ex 2005 70 00 , ex 1604

Ológa líonta le hiasc a chomhlíonann ceanglais Airteagal 3(1)

(2101 )

Eastóscáin, úscraí agus tiúcháin, de chaife, de thae nó de mhaité agus ullmhóidí de bhunús na dtáirgí sin nó de bhunús caife, tae nó maité díobh sin a chomhlíonann ceanglais Airteagal 3(1). Siocaire rósta agus ionadaigh rósta eile caife, agus úisc, úscraí agus tiúcháin díobh a chomhlíonann ceanglais Airteagal 3(1).

ex 2104

Stoic anraith agus blastáin bia atá pacáistithe le haghaidh an tomhaltóir deiridh a chomhlíonann ceanglais Airteagal 3(1)

ex 2106

Blastáin bia atá pacáistithe le haghaidh an tomhaltóir deiridh, ina bhfuil táirgí próiseáilte ainmhithe (lena n-áirítear glúcósaimín, condróitin nó ciotósán) a cheanglaíonn ceanglais Airteagal 3(1)

ex 2208 70

Licéir agus coirdéil a chomhlíonann ceanglais Airteagal 3(1)


(1)  Cinneadh 87/369/CEE ón gComhairle an 7 Aibreán 1987 maidir leis an gCoinbhinsiún Idirnáisiúnta ar an gCóras Comhchuibhithe um Thuairisciú agus um Chódú Tráchtearraí, agus an Prótacal lena ndéantar leasú air, a thabhairt i gcrích (IO L 198, 20.7.1987, lch. 1).


19.4.2021   

GA

Iris Oifigiúil an Aontais Eorpaigh

L 132/23


RIALACHÁN CUR CHUN FEIDHME (AE) 2021/631 ÓN gCOIMISIÚN

an 12 Aibreán 2021

lena gcláraítear ainm i gclár um shonrúcháin tionscnaimh faoi chosaint agus na dtásca geografacha faoi chosaint(“Budaörsi őszibarack” (TGFC))

TÁ AN COIMISIÚN EORPACH,

Ag féachaint don Chonradh ar Fheidhmiú an Aontais Eorpaigh,

Ag féachaint do Rialachán (AE) Uimh. 1151/2012 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 21 Samhain 2012 maidir le scéimeanna cáilíochta do tháirgí talmhaíochta agus do bhia-earraí (1), agus go háirithe mír 2 d’Airteagal 52 de,

De bharr an mhéid seo a leanas:

(1)

De bhun mhír 2(a) d’Airteagal 50 de Rialachán (AE) Uimh. 1151/2012, rinneadh iarratas a thíolaic an Ungáir ar chlárú an ainm “Budaörsi őszibarack” a fhoilsiú in Iris Oifigiúil an Aontais Eorpaigh (2).

(2)

Toisc nár cuireadh aon ráiteas agóide de réir bhrí Airteagal 51 de Rialachán (AE) Uimh. 1151/2012 faoi bhráid an Choimisiúin, ba cheart an t-ainm, “Budaörsi őszibarack” a chlárú,

TAR ÉIS AN RIALACHÁN SEO A GHLACADH:

Airteagal 1

Tá an t-ainm “Budaörsi őszibarack” (TGFC) cláraithe anois.

Is táirge d’aicme 1.6. atá sainithe faoin ainm atá sa chéad mhír. Torthaí, glasraí agus gránaigh, iad úr nó próiseáilte, faoi mar a liostaítear in Iarscríbhinn XI a ghabhann le Rialachán Cur Chun Feidhme (AE) Uimh. 668/2014 ón gCoimisiún (3).

Airteagal 2

Tiocfaidh an Rialachán seo i bhfeidhm an fichiú lá tar éis lá a fhoilsithe in Iris Oifigiúil an Aontais Eorpaigh.

Beidh an Rialachán seo ina cheangal go huile agus go hiomlán agus beidh sé infheidhme go díreach i ngach Ballstát.

Arna dhéanamh sa Bhruiséil, 12 Aibreán 2021.

Thar ceann an Choimisiúin,

Ar son an Uachtaráin,

Janusz WOJCIECHOWSKI

Comhalta den Choimisiún


(1)  IO L 343, 14.12.2012, lch. 1.

(2)  IO C 447, 23.12.2020, lch. 21.

(3)  Rialachán Cur Chun Feidhme (AE) Uimh. 668/2014 ón gCoimisiún an 13 Meitheamh 2014 lena leagtar síos rialacha maidir le cur i bhfeidhm Rialachán (AE) Uimh. 1151/2012 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle maidir le scéimeanna cáilíochta do tháirgí talmhaíochta agus do bhia-earraí (IO L 179, 19.6.2014, lch. 36).


19.4.2021   

GA

Iris Oifigiúil an Aontais Eorpaigh

L 132/24


RIALACHÁN CUR CHUN FEIDHME (AE) 2021/632 ÓN gCOIMISIÚN

an 13 Aibreán 2021

lena leagtar síos rialacha maidir le cur i bhfeidhm Rialachán (AE) 2017/625 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle maidir le liostaí na n-ainmhithe, na dtáirgí de bhunadh ainmhíoch, na dtáirgí geirmeacha, na seachtháirgí ainmhithe agus na dtáirgí díorthaithe, na dtáirgí ilchodacha, mar aon le féar tirim agus tuí atá faoi réir rialuithe oifigiúla ag poist rialaithe teorann, agus lena n-aisghairtear Rialachán Cur Chun Feidhme (AE) 2019/2007 ón gCoimisiún agus Cinneadh 2007/275/CE ón gCoimisiún

(Téacs atá ábhartha maidir le LEE)

TÁ AN COIMISIÚN EORPACH,

Ag féachaint don Chonradh ar Fheidhmiú an Aontais Eorpaigh,

Ag féachaint do Rialachán (AE) 2017/625 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 15 Márta 2017 maidir le rialuithe oifigiúla agus gníomhaíochtaí oifigiúla eile a dhéantar lena áirithiú go gcuirtear i bhfeidhm dlí an bhia agus na beatha, rialacha maidir le sláinte agus leas ainmhithe, sláinte plandaí agus táirgí cosanta plandaí, lena leasaítear Rialacháin (CE) Uimh. 999/2001, (CE) Uimh. 396/2005, (CE) Uimh. 1069/2009, (CE) Uimh. 1107/2009, (AE) Uimh. 1151/2012, (AE) Uimh. 652/2014, (AE) 2016/429 agus (AE) 2016/2031 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle, Rialacháin (CE) Uimh. 1/2005 agus (CE) Uimh. 1099/2009 ón gComhairle agus Treoracha 98/58/CE, 1999/74/CE, 2007/43/CE, 2008/119/CE agus 2008/120/CE ón gComhairle agus lena n-aisghairtear Rialacháin (CE) Uimh. 854/2004 agus (CE) Uimh. 882/2004 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle, Treoracha 89/608/CEE, 89/662/CEE, 90/425/CEE, 91/496/CEE, 96/23/CE, 96/93/CE agus 97/78/CE ón gComhairle agus Cinneadh 92/438/CEE ón gComhairle (Rialachán maidir le Rialuithe Oifigiúla) (1), agus go háirithe pointe (a) den chéad fhomhír d’Airteagal 47(2) de,

De bharr an mhéid seo a leanas:

(1)

Le Rialachán (AE) 2017/625 bunaítear rialacha maidir le rialuithe oifigiúla a dhéanann údaráis inniúla na mBallstát maidir le hainmhithe agus earraí a thabhairt isteach san Aontas chun comhlíontacht reachtaíocht an Aontais maidir leis an slabhra agraibhia a fhíorú.

(2)

I gcomhréir le Rialachán (AE) 2017/625, ní mór catagóirí áirithe ainmhithe agus earraí ó thríú tíortha a chur i láthair ag post rialaithe teorann chun go ndéanfar rialuithe oifigiúla orthu sula dtugtar isteach san Aontas iad.

(3)

Le Rialachán (AE) 2017/625 ceanglaítear ar an gCoimisiún liostaí a bhunú, ar liostaí iad de na hainmhithe agus de na táirgí de bhunadh ainmhíoch, de na táirgí geirmeacha, de na seachtháirgí ainmhithe lena n-áirítear táirgí díorthaithe, de na táirgí ilchodacha, agus féar tirim agus tuí atá le cur i láthair le haghaidh rialuithe oifigiúla ag poist rialaithe teorann, agus a gcóid Ainmníochta Comhcheangailte (AC) faoi seach, dá bhforáiltear i Rialachán (CEE) Uimh. 2658/87 ón gComhairle (2) á léiriú.

(4)

Chun éascaíocht a dhéanamh ar rialuithe oifigiúla a dhéanann na húdaráis inniúla ag poist rialaithe teorann i gcomhréir le Rialachán (AE) 2017/625, leis an liosta a bhunaítear sa Rialachán seo ba cheart tuairisc mhion a thabhairt ar na hainmhithe, na táirgí de bhunadh ainmhíoch, na táirgí geirmeacha, na seachtháirgí ainmhithe agus na táirgí díorthaithe, na táirgí ilchodacha, agus féar tirim agus tuí atá faoi réir na rialuithe oifigiúla sin.

(5)

Cuirtear an Rialachán seo in ionad na rialacha maidir le rialuithe oifigiúla ar ainmhithe agus ar earraí a thabhairt isteach san Aontas a leagtar síos i Rialachán Cur Chun Feidhme (AE) 2019/2007 ón gCoimisiún (3), agus sin go hiomlán. Dá bhrí sin, ba cheart an Rialachán Cur Chun Feidhme sin a aisghairm.

(6)

Le Rialachán Tarmligthe (AE) 2021/630 (4) ón gCoimisiún bunaítear cásanna inar féidir, agus coinníollacha faoinar féidir, go mbeidh earraí íseal-riosca áirithe, lena n-áirítear táirgí ilchodacha, díolmhaithe ó rialuithe oifigiúla ag poist rialaithe teorann, agus leagtar síos rialacha maidir le rialuithe oifigiúla sonracha a dhéanamh ar na hearraí sin. Le Rialachán Tarmligthe (AE) 2021/630 scriostar forálacha Chinneadh 2007/275/CE ón gCoimisiún (5) lena ndíolmhaítear táirgí ilchodacha ó rialuithe oifigiúla ag poist rialaithe teorann. Cuirtear an Rialachán seo in ionad na bhforálacha atá fágtha de Chinneadh 2007/275/CE maidir le táirgí ilchodacha faoi réir rialuithe oifigiúla ag poist rialaithe teorann. Chun deimhneacht dhlíthiúil agus soiléireacht a áirithiú, ba cheart Cinneadh 2007/275/CE a aisghairm dá bhrí sin.

(7)

Ós rud é go bhfuil feidhm ag Rialachán Tarmligthe (AE) 2021/630 ón 21 Aibreán 2021, ba cheart feidhm a bheith ag an Rialachán seo ón dáta céanna.

(8)

Tá na bearta dá bhforáiltear sa Rialachán seo i gcomhréir le tuairim an Bhuanchoiste um Plandaí, Ainmhithe, Bia agus Beatha,

TAR ÉIS AN RIALACHÁN SEO A GHLACADH:

Airteagal 1

Ábhar agus raon feidhme

Leis an Rialachán seo, bunaítear liostaí na n-ainmhithe, na dtáirgí de bhunadh ainmhíoch, na dtáirgí geirmeacha, na seachtháirgí ainmhithe agus na dtáirgí díorthaithe, na dtáirgí ilchodacha, agus féar tirim agus tuí atá faoi réir rialuithe oifigiúla ag poist rialaithe teorann i gcomhréir le Rialachán (AE) 2017/625 agus léirítear a gcóid ón Ainmníocht Chomhcheangailte.

Airteagal 2

Sainmhínithe

Chun críocha an Rialacháin seo, beidh feidhm ag na sainmhínithe seo a leanas:

1.

ciallaíonn “táirge ilchodach” táirge ilchodach mar a shainmhínítear i bpointe (14) d’Airteagal 2 de Rialachán Tarmligthe (AE) 2019/625;

2.

ciallaíonn “guairí muc neamhchóireáilte” guairí muc neamhchóireáilte mar a shainmhínítear i bpointe 33 d’Iarscríbhinn I a ghabhann le Rialachán (AE) Uimh. 142/2011 ón gCoimisiún (6);

3.

ciallaíonn “cleití neamhchóireáilte agus codanna neamhchóireáilte de chleití” cleití neamhchóireáilte agus codanna neamhchóireáilte de chleití mar a shainmhínítear i bpointe 30 d’Iarscríbhinn I a ghabhann le Rialachán (AE) Uimh. 142/2011;

4.

ciallaíonn “fionnadh neamhchóireáilte” fionnadh neamhchóireáilte mar a shainmhínítear i bpointe 32 d’Iarscríbhinn I a ghabhann le Rialachán (AE) Uimh. 142/2011;

5.

ciallaíonn “táirge idirmheánach” táirge idirmheánach mar a shainmhínítear i bpointe 35 d’Iarscríbhinn I a ghabhann le Rialachán (AE) Uimh. 142/2011;

6.

ciallaíonn “seithí agus craicne cóireáilte” seithí agus craicne cóireáilte mar a shainmhínítear i bpointe 28 d’Iarscríbhinn I a ghabhann le Rialachán (AE) Uimh. 142/2011;

7.

ciallaíonn “olann neamhchóireáilte” olann neamhchóireáilte mar a shainmhínítear i bpointe 31 d’Iarscríbhinn I a ghabhann le Rialachán (AE) Uimh. 142/2011.

Airteagal 3

Rialuithe oifigiúla ar ainmhithe agus earraí a liostaítear san Iarscríbhinn

Beidh na hainmhithe, na táirgí de bhunadh ainmhíoch, na táirgí geirmeacha, na seachtháirgí ainmhithe agus na táirgí díorthaithe, na táirgí ilchodacha, agus féar tirim agus tuí a liostaítear san Iarscríbhinn a ghabhann leis an Rialachán seo faoi réir rialuithe oifigiúla ag poist rialaithe teorann i gcomhréir le Rialachán (AE) 2017/625.

Airteagal 4

Aisghairmeacha

1.   Déantar Rialachán Cur Chun Feidhme (AE) 2019/2007 agus Cinneadh 2007/275/CE a aisghairm le héifeacht ón 21 Aibreán 2021.

2.   Déanfar tagairtí do na gníomhartha aisghairthe sin a fhorléiriú mar thagairtí don Rialachán seo.

Airteagal 5

Teacht i bhfeidhm agus cur i bhfeidhm

Tiocfaidh an Rialachán seo i bhfeidhm an tríú lá tar éis lá a fhoilsithe in Iris Oifigiúil an Aontais Eorpaigh.

Beidh feidhm aige ón 21 Aibreán 2021.

Beidh an Rialachán seo ina cheangal go huile agus go hiomlán agus beidh sé infheidhme go díreach i ngach Ballstát.

Arna dhéanamh sa Bhruiséil, 13 Aibreán 2021.

Thar ceann an Choimisiúin

An tUachtarán

Ursula VON DER LEYEN


(1)  IO L 95, 7.4.2017, lch. 1.

(2)  IO L 256, 7.9.1987, lch. 1.

(3)  IO L 312, 3.12.2019, lch. 1.

(4)  Rialachán Tarmligthe (AE) 2021/630 ón gCoimisiún an 16 Feabhra 2021 lena bhforlíontar Rialachán (AE) 2017/625 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle maidir le catagóirí áirithe earraí atá díolmhaithe ó rialuithe oifigiúla ag poist rialaithe teorann agus lena leasaítear Cinneadh 2007/275/CE ón gCoimisiún (Féach leathanach 17 den Iris Oifigiúil seo).

(5)  IO L 116, 4.5.2007, lch. 9.

(6)  IO L 54, 26.2.2011, lch. 1.


IARSCRÍBHINN

LIOSTA NA nAINMHITHE, NA dTÁIRGÍ DE BHUNADH AINMHÍOCH, NA dTÁIRGÍ GEIRMEACHA, NA SEACHTHÁIRGÍ AINMHITHE AGUS NA dTÁIRGÍ DÍORTHAITHE, NA dTÁIRGÍ ILCHODACHA, AGUS FÉAR TIRIM AGUS TUÍ FAOI RÉIR RIALUITHE OIFIGIÚLA AG POIST RIALAITHE TEORANN DÁ dTAGRAÍTEAR IN AIRTEAGAL 3

Nótaí:

1.   Barúlacha ginearálta

Cuirtear barúlacha ginearálta le Caibidlí áirithe chun na hainmhithe nó na hearraí a chumhdaítear sa chaibidil ábhartha a shoiléiriú. Ina theannta sin, i gcás inar gá, déantar tagairt do cheanglais shonracha a leagtar síos i Rialachán (AE) Uimh. 142/2011 ón gCoimisiún (1).

Déantar liosta na seachtháirgí ilchodacha, lena gcomhlíontar coinníollacha sonracha agus atá díolmhaithe ó sheiceálacha ag poist rialaithe teorann, a leagan síos i Rialachán Tarmligthe (AE) 2021/630 ón gCoimisiún arna bhunú ar bhonn Airteagal 48(h) agus Airteagal 77(1)(k) de Rialachán (AE) 2017/625 (2).

2.   Nóta a ghabhann le Caibidil

Tá na liostaí san Iarscríbhinn seo struchtúraithe i gCaibidlí atá ag freagairt do na Caibidlí ábhartha san Ainmníocht Chomhcheangailte (AC) mar a leagtar síos in Iarscríbhinn I a ghabhann le Rialachán (CEE) Uimh. 2658/87 ón gCoimisiún (3).

Is mínithe iad na nótaí Caibidle a bhaintear, i gcás inar gá, as na Nótaí a ghabhann leis na Caibidlí aonair de AC.

3.   Sliocht as Nótaí Míniúcháin agus Tuairimí Aicmiúcháin an Chórais Comhchuibhithe

Rinneadh faisnéis bhreise ar na Caibidlí éagsúla a bhaint, i gcás inar ghá, ó Nótaí Míniúcháin agus Tuairimí Aicmiúcháin Chóras Comhchuibhithe na hEagraíochta Domhanda Custaim.

Táblaí:

4.   Colún (1) — cód AC

Léirítear cód AC sa cholún seo. Tá AC, a bhunaítear le Rialachán (CEE) Uimh. 2658/87, bunaithe ar an gCoinbhinsiún Idirnáisiúnta ar an gCóras Comhchuibhithe um Thuairisciú agus um Chódú Tráchtearraí (CC) a tugadh i gcrích sa Bhruiséil an 14 Meitheamh 1983 agus formheastar le Cinneadh 87/369/CEE ón gComhairle é (4). Le AC déantar ceannteidil agus fo-cheannteideal CC a atáirgeadh chuig sé dhigit, agus ní chruthaítear fo-cheannteidil eile a bhaineann go sonrach leis ach amháin leis an seachtú figiúr agus leis an ochtú figiúr.

I gcás ina n-úsáidtear cód ceithre dhigit: Mura sonraítear a mhalairt, na hainmhithe agus na hearraí uile a gcuirtear na ceithre dhigit sin rompu nó a ndéantar iad a chumhdach leo, cuirfear faoi réir rialuithe oifigiúla ag poist rialaithe teorann iad. Sa chuid is mó de na cásanna sin, déantar na cóid AC ábhartha a áirítear sa chóras Traces dá dtagraítear in Airteagal 133(4) de Rialachán (AE) 2017/625 a mhiondealú ina gcóid sé dhigit nó ocht ndigit.

I gcás nach gceanglaítear ach ainmhithe agus earraí sonraithe áirithe faoi aon chód ceithre dhigit, sé dhigit nó ocht ndigit a chur faoi réir rialuithe oifigiúla agus nach ann d’aon fhoroinn shonrach faoin gcód sin in AC, déantar an cód a mharcáil “Ex”. Sa chás sin, cinntear na hainmhithe agus na hearraí a chumhdaítear leis an Rialachán seo le raon feidhme chód AC agus le raon feidhme na tuairisce comhfhreagraí i gcolún (2) agus leis an gcáilíocht agus leis an míniú i gcolún (3).

5.   Colún (2) — Tuairisc

Is ionann an tuairisc ar na hainmhithe agus na hearraí agus an tuairisc a leagtar síos sa cholún tuairisce de AC.

Gan dochar do na rialacha maidir le léirmhíniú AC, is ceart a mheas nach bhfuil ach luach táscach san fhoclaíocht atá in úsáid sa tuairisc ar na hainmhithe agus ar na hearraí i gcolún (2), toisc go ndéantar na hainmhithe agus na hearraí a chumhdaítear leis an Rialachán seo a chinneadh le cóid AC.

6.   Colún (3) — Cáilíocht agus míniú

Leis an gcolún seo tugtar mionsonraí ar na hainmhithe nó ar an hearraí a chumhdaítear. Tá faisnéis bhreise maidir leis na hainmhithe nó leis na hearraí a chumhdaítear sna Caibidlí éagsúla de AC le fáil sna Nótaí Míniúcháin a ghabhann le hAinmníocht Chomhcheangailte an Aontais Eorpaigh (5).

Maidir le táirgí a dhíorthaítear ó sheachtháirgí ainmhithe a chumhdaítear le Rialachán (CE) Uimh. 1069/2009 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle (6) agus Rialachán (AE) Uimh. 142/2011, ní dhéantar iad a shainaithint go sonrach i ndlí an Aontais. Déanfar rialuithe oifigiúla ar tháirgí atá páirtphróiseáilte ach atá fós ina n-amhtháirgí agus atá le próiseáil a thuilleadh i mbunaíocht fhormheasta nó chláraithe ag an gceann scríbe. Déanfaidh cigirí oifigiúla ag poist rialaithe teorann measúnú i dtaobh an bhfuil táirge díorthaithe próiseáilte go leordhóthanach chun nach gceanglaítear rialuithe oifigiúla breise, dá bhforáiltear i ndlí an Aontais, a dhéanamh, agus sonróidh siad sin, nuair is gá.

CAIBIDIL 1

Ainmhithe beo

Nóta a ghabhann le Caibidil 1 (sliocht as na Nótaí a ghabhann leis an gCaibidil seo de AC)

“1.

Leis an gcaibidil seo cumhdaítear na hainmhithe beo uile, seachas:

(a)

éisc agus crústaigh, moilisc agus inveirteabraigh uisceacha eile, faoi cheannteideal 0301, 0306, 0307 nó 0308;

(b)

saothráin miocrorgánach agus táirgí eile faoi cheannteideal 3002; agus

(c)

ainmhithe faoi cheannteideal 9508.”

Sliocht as Nótaí Míniúcháin an Chórais Chomhchuibhithe

“Le Ceannteideal 0106 áirítear, inter alia, na hainmhithe clóis nó na hainmhithe fiáine seo a leanas:

(A)

Mamaigh

(1)

Príomhaigh.

(2)

Míolta móra, deilfeanna agus muca mara (mamaigh den ord Cetacea); ba mara agus duganganna (mamaigh den ord Sirenia); rónta, mór-rónta agus rosuailt (mamaigh den fho-ord Pinnipedia).

(3)

Eile (amhail réinfhianna, cait, madraí, leoin, tíogair, béir, eilifintí, camaill (lena n-áirítear dromadairí), séabraí, coiníní, giorriacha, fianna, antalóip (seachas iad siúd a bhaineann leis an bhfofhine Bovinae), seamaí, sionnaigh, minceanna, agus ainmhithe nach iad le haghaidh feirmeacha fionnaidh).

(B)

Reiptílí (lena n-áirítear nathracha agus turtair)

(C)

Éin

(1)

Éin chreiche.

(2)

Siotacafoirmí (lena n-áirítear pearóidí, pearaicítí, macánna agus cocatúnna).

(3)

Eile (amhail patraiscí, piasúin, gearga, creabhair, naoscacha, colúir, cearca fraoigh, gealóga garraí, lachain fhiáine, géanna fiáine, smólaigh, lonta dubha, fuiseoga, glasáin, meantáin, dordéin, péacóga, ealaí, agus éin eile nach sonraítear i gceannteideal 0105).

(D)

Feithidí, amhail beacha (bídís ag taisteal i mboscaí nó i gcaighin nó i gcoirceoga nó ná bídís).

(E)

Eile, e.g. froganna.

Leis an gceannteideal seo eisiatar ainmhithe atá mar chuid de shorcais, de shorcais ainmhithe nó de sheónna ainmhithe taistil eile den chineál céanna (ceannteideal 95.08).”

Cód AC

Tuairisc

Cáilíocht agus míniú

(1)

(2)

(3)

0101

Capaill, asail, miúileanna agus ráinigh bheo

Uile

0102

Bó-ainmhithe beo

Uile

0103

Mucra beo

Uile

0104

Caoirigh agus gabhair bheo

Uile

0105

Éanlaith chlóis bheo, is é sin éanlaith den speiceas Gallus domesticus, lachain, géanna, turcaithe agus guinithe

Uile

0106

Ainmhithe beo eile

Uile, lena gcumhdaítear na hainmhithe uile ó na fo-cheannteidil seo a leanas:

0106 11 00 (príomhaigh)

0106 12 00 (míolta móra, deilfeanna agus muca mara (mamaigh den ord Cetacea); ba mara agus duganganna (mamaigh den ord Sirenia); rónta, mór-rónta agus rosuailt (mamaigh den fho-ord Pinnipedia)

0106 13 00 (camaill agus camalóidí eile (Camelidae))

0106 14 (coiníní agus giorriacha)

0106 19 00 (eile): mamaigh seachas iad siúd faoi cheannteideal 0101 , 0102 , 0103 , 0104 , 0106 11 , 0106 12 , 0106 13 agus 0106 14 ; cumhdaítear leis sin madraí agus cait

0106 20 00 (reiptílí, lena n-áirítear nathracha agus turtair)

0106 31 00 (éin: éin chreiche)

0106 32 00 (éin: siotacafoirmí, lena n-áirítear pearóidí, pearaicítí, macánna agus cocatúnna)

0106 33 00 (ostraisí; éamúnna (Dromaius novaehollandiae)

0106 39 (eile): cumhdaítear leis sin éin, seachas iad siúd faoi cheannteideal 0105 , 0106 31 , 0106 32 agus 0106 33 , lena n-áirítear colúir

0106 41 00 (beacha)

0106 49 00 (feithidí eile seachas beacha)

0106 90 00 (eile): na hainmhithe beo uile eile nach gcumhdaítear in áit eile, seachas mamaigh, reiptílí, éin agus feithidí. Froganna beo cibé acu le haghaidh míoladán lena gcoimeád beo, nó lena marú mar bhia don duine, cumhdaítear leis an gceannteideal seo iad.

CAIBIDIL 2

Feoil agus scairteach feola inite

Nóta a ghabhann le Caibidil 2 (sliocht as na Nótaí a ghabhann leis an gCaibidil seo de AC)

“1.

Leis an gcaibidil seo ní chumhdaítear:

(a)

Táirgí de na cineálacha ar a dtugtar tuairisc i gceannteidil 0201 go 0208 nó 0210, atá mí-oiriúnach nó neamhoiriúnach mar bhia don duine;

(b)

putóga, lamhnáin ná goilí ainmhithe (ceannteideal 0504) ná fuil ainmhíoch (ceannteideal 0511 nó 3002); ná

(c)

saill ainmhíoch, seachas na táirgí atá faoi cheannteideal 0209 (Caibidil 15).

…”

Cód AC

Tuairisc

Cáilíocht agus míniú

(1)

(2)

(3)

0201

Feoil ó bhó-ainmhithe, atá úr nó fuaraithe

Uile. Mar sin féin, ní dhéantar amhábhar, nach bhfuil ceaptha ná oiriúnach mar bhia don duine, a chumhdach sa chód seo.

0202

Feoil ó bhó-ainmhithe, reoite

Uile. Mar sin féin, ní dhéantar amhábhar, nach bhfuil ceaptha ná oiriúnach mar bhia don duine, a chumhdach sa chód seo.

0203

Feoil ó mhucra, atá úr, fuaraithe nó reoite

Uile. Mar sin féin, ní dhéantar amhábhar, nach bhfuil ceaptha ná oiriúnach mar bhia don duine, a chumhdach sa chód seo.

0204

Feoil ó chaoirigh nó ó ghabhair, atá úr, fuaraithe nó reoite

Uile. Mar sin féin, ní dhéantar amhábhar, nach bhfuil ceaptha ná oiriúnach mar bhia don duine, a chumhdach sa chód seo.

0205 00

Feoil ó chapaill, asail, miúileanna nó ráinigh, atá úr, fuaraithe nó reoite

Uile. Mar sin féin, ní dhéantar amhábhar, nach bhfuil ceaptha ná oiriúnach mar bhia don duine, a chumhdach sa chód seo.

0206

Scairteach inite ó bhó-ainmhithe, ó mhucra, ó chaoirigh, ó ghabhair, ó chapaill, ó asail, ó mhiúileanna nó ó ráinigh, atá úr, fuaraithe nó reoite

Uile. Mar sin féin, ní dhéantar amhábhar, nach bhfuil ceaptha ná oiriúnach mar bhia don duine, a chumhdach sa chód seo.

0207

Feoil agus scairteach inite, ó éanlaith chlóis faoi cheannteideal 0105 , atá úr, fuaraithe nó reoite

Uile. Mar sin féin, ní dhéantar amhábhar, nach bhfuil ceaptha ná oiriúnach mar bhia don duine, a chumhdach sa chód seo.

0208

Feoil agus scairteach feola inite eile, atá úr, fuaraithe nó reoite

Uile. Mar sin féin, ní dhéantar amhábhar, nach bhfuil ceaptha ná oiriúnach mar bhia don duine, a chumhdach sa chód seo.

Cumhdaítear leis sin amhábhar eile chun geilitín nó collaigin a tháirgeadh mar bhia don duine. Cumhdaítear leis sin an fheoil agus an scairteach feola inite uile ó na fo-cheannteidil seo a leanas:

0208 10 (ó choiníní nó ó ghiorriacha)

0208 30 00 (ó phríomhaigh)

0208 40 (ó mhíolta móra, ó dheilfeanna agus ó mhuca mara (mamaigh den ord Cetacea); ó bha mara agus ó dhuganganna (mamaigh den ord Sirenia); ó rónta, ó mhór-rónta agus ó rosuailt (mamaigh den fho-ord Pinnipedia)

0208 50 00 (ó reiptílí, lena n-áirítear nathracha agus turtair)

0208 60 00 (ó chamaill agus ó chamalóidí eile (Camelidae))

0208 90 (eile: ó cholúir tí; ó ghéime eile nach coiníní ná giorriacha iad etc.): cumhdaítear leis sin feoil ó ghearga, ó réinfhianna nó ó aon speiceas mamaigh eile. Cumhdaítear leis sin ullmhóidí suiréime i gcód AC 0208 90 70 .

0209

Saill mhuice, saor ó fheoil thrua, agus saill éanlaithe clóis, nár rindreáladh ná nár eastóscadh ar bhealach eile, atá úr, fuaraithe, reoite, saillte, faoi sháile, triomaithe nó deataithe

Uile, cumhdaítear leis sin saill agus saill phróiseáilte araon ar a dtugtar tuairisc i gcolún (2), fiú mura bhfuil an méid sin oiriúnach ach amháin le haghaidh úsáid thionsclaíoch (mí-oiriúnach mar bhia don duine).

0210

Feoil agus scairteach feola inite, atá saillte, faoi sháile, triomaithe nó deataithe; plúir agus min inite ó fheoil nó ó scairteach feola

Uile, cumhdaítear leis sin feoil, táirgí feola agus táirgí eile de bhunadh ainmhíoch.

Mar sin féin, ní dhéantar amhábhar, nach bhfuil ceaptha ná oiriúnach mar bhia don duine, a chumhdach sa chód seo.

Cumhdaítear leis sin próitéin ainmhíoch phróiseáilte agus cluasa muc triomaithe atá ceaptha mar bhia don duine. Fiú amháin nuair a úsáidtear na cluasa muc triomaithe sin mar bheatha ainmhithe, leis an Iarscríbhinn a ghabhann le Rialachán (CE) Uimh. 1125/2006 ón gCoimisiún (7) soiléirítear go bhféadfar iad a chumhdach in 0210 99 49 . Mar sin féin, tá scairteach agus cluasa muc triomaithe, atá mí-oiriúnach mar bhia don duine, in 0511 99 85 .

Cumhdaítear cnámha, mar bhia don duine, faoi cheannteideal 0506 .

Cumhdaítear ispíní faoi cheannteideal 1601 .

Cumhdaítear eastóscáin agus súnna ó fheoil faoi cheannteideal 1603 .

Cumhdaítear geirdheascadh faoi cheannteideal 2301 .

CAIBIDIL 3

Éisc agus crústaigh, moilisc agus inveirteabraigh uisceacha eile

Barúlacha ginearálta

Leis an gcaibidil seo cumhdaítear idir éisc bheo lena bpórú agus lena n-atáirgeadh, éisc ornáideacha bheo, agus éisc bheo nó crústaigh bheo atá ina mbeatha le linn a n-iompartha ach a allmhairítear mar bhia le haghaidh duine.

Tá na táirgí uile sa chaibidil seo faoi réir rialuithe oifigiúla.

Nótaí a ghabhann le Caibidil 3 (sliocht as na Nótaí a ghabhann leis an gCaibidil seo de AC)

“1.

Leis an gcaibidil seo ní chumhdaítear:

(a)

mamaigh faoi cheannteideal 0106.

(b)

feoil ó mhamaigh faoi cheannteideal 0106 (ceannteideal 0208 nó 0210);

(c)

éisc (lena n-áirítear a n-aenna, a n-eochraí agus a lábáin) ná crústaigh, moilisc ná inveirteabraigh uisceacha eile, atá marbh agus mí-oiriúnach nó neamhoiriúnach mar bhia don duine de dheasca a speicis nó a reachta (Caibidil 5); plúir, min ná millíní ó éisc, ó chrústaigh, ó mhoilisc ná ó inveirteabraigh uisceacha eile, atá mí-oiriúnach mar bhia don duine (ceannteideal 2301); ná

(d)

caibheár ná ionadaigh chaibheáir a ullmhaítear le heochraí (ceannteideal 1604).

…”

Cód AC

Tuairisc

Cáilíocht agus míniú

(1)

(2)

(3)

0301

Éisc bheo

Uile, cumhdaítear leis sin bric, eascanna, carbáin nó aon speiceas eile nó aon iasc eile a allmhairítear lena phórú nó lena atáirgeadh.

Éisc bheo a allmhairítear mar bhia láithreach don duine, déileáiltear leo, chun críoch rialuithe oifigiúla, amhail is dá mba tháirgí iad.

Cumhdaítear leis sin éisc ornáideacha i bhfo-cheanntheidil 0301 11 00 agus 0301 19 00 .

0302

Éisc, atá úr nó fuaraithe, seachas filléid éisc agus feoil éisc eile faoi cheannteideal 0304

Uile, cumhdaítear leis sin aenna, lábáin agus eochraí atá úr nó fuaraithe, i gcód AC 0302 91 00 .

0303

Éisc, reoite, seachas filléid éisc agus feoil éisc eile faoi cheannteideal 0304

Uile, cumhdaítear leis sin aenna, lábáin agus eochraí reoite, i bhfo-cheannteideal 0303 91 .

0304

Filléid éisc agus feoil éisc eile (bídís mionaithe nó ná bídís), úr, fuaraithe nó reoite

Uile.

0305

Éisc atá triomaithe, saillte nó faoi sháile; éisc dheataithe, bídís cócaráilte nó ná bídís roimh an bpróiseas deataithe nó lena linn; plúir, min agus millíní éisc, atá oiriúnach mar bhia don duine

Uile, cumhdaítear leis sin táirgí iascaigh eile amhail plúir, min agus millíní atá oiriúnach mar bhia don duine agus atá déanta as éisc; cumhdaítear leis sin cinn éisc, eireabaill éisc agus lamhnáin snámha agus táirgí iascaigh eile.

0306

Crústaigh, bídís sa bhlaosc nó ná bídís, atá beo, úr, fuaraithe, reoite, triomaithe, saillte nó faoi sháile; crústaigh dheataithe, bídís sa bhlaosc nó ná bídís, bídís cócaráilte roimh an bpróiseas deataithe; crústaigh dheataithe, bídís sa bhlaosc nó ná bídís, bídís cócaráilte roimh an bpróiseas deataithe nó lena linn nó ná bídís; crústaigh sa bhlaosc, cócaráilte trí ghalú nó trí uisce a bheiriú, bídís fuaraithe, reoite, triomaithe, saillte nó faoi sháile nó ná bídís; plúir, min agus millíní crústach, atá oiriúnach mar bhia don duine

Uile.

Crústaigh bheo a allmhairítear mar bhia láithreach don duine, meastar gur táirgí iad agus déileáiltear leo amhail is dá mba tháirgí iad, chun críoch rialuithe oifigiúla.

Cumhdaítear leis sin séaclaí sáile ornáideacha (Artemia salina) agus a gcisteanna lena n-úsáid mar pheataí agus na crústaigh ornáideacha bheo uile.

0307

Moilisc bheo, bídís sa bhlaosc nó ná bídís, atá beo, úr, fuaraithe, reoite, triomaithe, saillte nó faoi sháile; moilisc dheataithe, bídís nó ná bídís sa bhlaosc, bídís cócaráilte roimh an bpróiseas deataithe nó lena linn nó ná bídís; plúir, min agus millíní moilisc, atá oiriúnach mar bhia don duine

Cumhdaítear leis sin moilisc a fhéadfaidh a bheith cócaráilte agus deataithe ansin. Cumhdaítear moilisc chócaráilte eile i gceannteideal 1605 .

Cumhdaítear leis sin moilisc ornáideacha bheo.

Moilisc bheo a allmhairítear mar bhia láithreach don duine, meastar gur táirgí iad, agus déileáiltear leo amhail is dá mba tháirgí iad, chun críoch rialuithe oifigiúla.

Cumhdaítear an uile cheann ó na fo-cheannteidil 0307 11 go 0307 99 , amhail na samplaí seo a leanas:

0307 60 (seilidí, seachas gnamháin): cumhdaítear leis sin gastrapóid talún de na speicis Helix pomatia, Helix aspersa, Helix lucorum agus speicis den fhine Achatinidae. Cumhdaítear leis sin seilidí beo (lena n-áirítear seilidí fionnuisce) atá ceaptha mar bhia láithreach don duine agus freisin feoil seilide atá ceaptha mar bhia don duine. Cumhdaítear leis sin seilidí bánaithe nó réamhphróiseáilte. Déantar táirgí a phróiseáiltear a thuilleadh a chumhdach i gceannteideal 1605 .

0307 91 00 (moilisc eile atá beo, úr nó fuaraithe, i.e. seachas oisrí, muiríní, diúilicíní (Mytilus spp., Perna spp.), cudail, scuideanna, ochtapais, gnamháin, breallaigh, ruacain, sliogáin na hÁirce, cluasa mara (Haliotis spp.) agus sliogáin (Strombus spp.): cumhdaítear leis sin feoil ó speicis gnamhán, bídís sa bhlaosc nó ná bídís.

0307 99 (moilisc eile, seachas moilisc atá beo, úr, fuaraithe nó reoite, i.e. seachas oisrí, muiríní, diúilicíní (Mytilus spp., Perna spp.), cudail, scuideanna, ochtapais, gnamháin, breallaigh, ruacain, sliogáin na hÁirce, cluasa mara (Haliotis spp.) agus sliogáin (Strombus spp.): lena n-áirítear freisin a bplúir, a min agus a millíní, atá oiriúnach mar bhia don duine).

0308

Inveirteabraigh uisce, seachas crústaigh agus moilisc atá beo, úr, fuaraithe, reoite, triomaithe, saillte nó faoi sháile; inveirteabraigh uisceacha dheataithe, seachas crústaigh agus moilisc, bídís nó ná bídís cócaráilte roimh an bpróiseas deataithe nó lena linn; plúir, min agus millíní inveirteabrach uisceach seachas crústaigh agus moilisc, atá oiriúnach mar bhia don duine

Uile.

CAIBIDIL 4

Táirgí déiríochta; uibheacha éan; mil nádúrtha Táirgí inite de bhunadh ainmhíoch, nach sonraítear ná nach n-áirítear in áit eile

Nóta a ghabhann le Caibidil 4 (sliocht as na Nótaí a ghabhann leis an gCaibidil seo de AC)

“1.

Ciallaíonn an téarma “bainne” bainne lán-uachtair nó bainne atá bearrtha go páirteach nó go hiomlán.

2.

Chun críocha cheannteideal 0405:

(a)

ciallaíonn an téarma “im” im nádúrtha, im meidhg nó im ath-chomhcheangailte (atá úr, saillte nó camhraithe, lena n-áirítear im stánaithe) a dhíorthaítear go heisiach ó bhainne, ag a bhfuil cion saille bainne 80 % nó níos mó ach nach mó ná 95 % de réir meáchain, cion solad bainne nach saill uasta 2 % de réir meáchain agus cion uisce uasta 16 % de réir meáchain. Níl eiblitheoirí breise in im, ach féadfaidh clóiríd sóidiam, biadhathanna, salainn neodrúcháin agus saothrúcháin de bhaictéir ginte aigéid lachtaigh atá neamhdhíobhálach a bheith ann;

(b)

ciallaíonn an téarma “leatháin déiríochta” eibleacht inleata den chineál uisce-in-ola, ina bhfuil saill bhainne arb í an t-aon saill sa táirge, ag a bhfuil cion saille bainne 39 % nó níos mó ach níos lú ná 80 % de réir meáchain.

3.

Táirgí a fhaightear trí thiúchan meidhg agus trí bhainne nó saill bhainne a chur leo, tá siad le haicmiú mar cháis i gceannteideal 0406 ar choinníoll go mbeidh na trí shaintréith seo a leanas acu:

(a)

is ionann a gcion saille bainne, de réir mheáchan an ábhair thirim, agus 5 % nó níos mó;

(b)

is ionann a gcion ábhair thirim, de réir meáchain, agus 70 % ar a laghad ach gan bheith níos mó ná 85 %; agus

(c)

tá siad múnlaithe nó inmhúnlaithe.

4.

Leis an gcaibidil seo ní chumhdaítear:

(a)

táirgí a fhaightear ó mheadhg, ina bhfuil méid is mó ná 95 % lachtós de réir meáchain, a shloinntear mar lachtós ainhidriúil, agus a ríomhtar de réir an ábhair thirim (ceannteideal 1702);

(b)

táirgí a fhaightear ó bhainne ach substaint eile (mar shampla, saillte oiléacha) a chur in ionad ceann amháin nó níos mó dá chomhchodanna nádúrtha (mar shampla, saillte oiléacha) (ceannteideal 1901 nó 2106); ná

(c)

albaiminí (lena n-áirítear tiúcháin dhá phróitéin mheidhg nó níos mó, ina bhfuil cion is mó ná 80 % próitéin mheidhg de réir meáchain, a ríomhtar de réir an ábhair thirim) (ceannteideal 3502) ná glóbailiní (ceannteideal 3504).

…”

Sleachta as Nótaí Míniúcháin an Chórais Comhchuibhithe

“Le ceannteideal 0408 cumhdaítear uibheacha iomlána nach bhfuil sna blaoscanna, agus buíocáin ó na héin uile. Féadfaidh táirgí an cheannteidil seo a bheith úr, triomaithe, cócaráilte trí ghalú nó trí bheiriú in uisce, múnlaithe (e.g. “uibheacha fada” sorcóireacha) agus reoite nó leasaithe ar bhealach eile. Tagann an méid sin uile faoin gceannteideal bíodh nó ná bíodh siúcra breise nó ábhar milsiúcháin eile curtha leis agus bíodh nó ná bíodh sé le húsáid mar bhia nó chun críoch tionsclaíoch (e.g., le haghaidh súdaireachta).

Leis an gceannteideal seo ní chumhdaítear:

(a)

Ola bhuíocháin (ceannteideal 1506).

(b)

Ullmhóidí uibhe ina bhfuil blastanas, spíosraí ná breiseáin eile (ceannteideal 2106).

(c)

Leicitin (ceannteideal 2923).

(d)

Gealacán uibhe ar leithligh (albaimin uibhe) (ceannteideal 3502).

Le ceannteideal 0409 cumhdaítear mil na mbeach (Apis mellifera) nó ag feithidí eile, arna lártheifniú nó sa chíor nó ina bhfuil cíorbhruar, ar choinníoll nár cuireadh siúcra ná substaint eile isteach. Féadfaidh an mhil sin a bheith ainmnithe de réir bláthfhoinse, bunaidh nó datha.

Le ceannteideal 0409 eisiatar mil shaorga agus meascáin de mhil nádúrtha agus shaorga (ceannteideal 1702).

Le ceannteideal 0410 cumhdaítear táirgí de bhunadh ainmhíoch atá oiriúnach mar bhia don duine, nach sonraítear ná nach n-áirítear in áit eile san Ainmníocht Chomhcheangailte. Áirítear leis sin:

(a)

Uibheacha turtar. Is éard atá iontu uibheacha a bheireann turtair abhann nó turtair mhara; féadfaidh siad a bheith úr, triomaithe nó leasaithe ar bhealach eile.

Eisiatar ola uibhe turtair (ceannteideal 15.06).

(b)

Neadacha salangan (“neadacha éan”). Is éard atá iontu substaint a sceitheann an t-éan, rud a sholadaíonn go tapa nuair a thagann sé faoi lé an aeir.

Féadfar na neadacha a chur i láthair go neamhchóireáilte, nó féadfaidh siad a bheith glanta chun cleití, clúmh, deannach agus eisíontais eile a bhaint chun go mbeidh siad oiriúnach mar bhia don duine. Is iondúil go mbíonn siad i bhfoirm stiallacha nó snáitheanna bána.

Tá ardleibhéal próitéine i neadacha salangan agus úsáidtear iad chun anraithí nó ullmhóidí bia eile a dhéanamh, agus chun na críoch sin amháin den chuid is mó.

Le ceannteideal 0410 eisiatar fuil ainmhíoch, bíodh sí inite nó nach bíodh, i bhfoirm leachtach nó thriomaithe (ceannteideal 0511 nó 3002).”

Cód AC

Tuairisc

Cáilíocht agus míniú

(1)

(2)

(3)

0401

Bainne agus uachtar, nach bhfuil tiubhaithe ná nach bhfuil siúcra breise ná ábhar milsiúcháin eile curtha leo

Uile.

Déantar bainne le haghaidh beatha ainmhithe a chumhdach faoin gceannteideal seo, ach déantar beatha ainmhithe ina bhfuil bainne a chumhdach i gceannteideal 2309 .

Déantar bainne le haghaidh úsáidí teiripeacha/próifiolacsacha a chumhdach i gceannteideal 3001 .

0402

Bainne agus uachtar, atá tiubhaithe nó a bhfuil siúcra breise nó ábhar milsiúcháin eile curtha leo

Uile.

0403

Bláthach, bainne agus uachtar gruthach, iógart, ceifír agus bainne agus uachtar coipthe nó aigéadaithe eile, bídís nó nach bídís tiubhaithe, bíodh nó ná bíodh siúcra breise nó ábhar milsiúcháin eile curtha leo, bídís nó bídís blaistithe, nó bíodh nó ná bíodh torthaí, cnónna nó cócó breise iontu

Uile, cumhdaítear leis sin uachtar, atá blaistithe nó ina bhfuil torthaí, bainne reoite agus coipthe, atá ceaptha mar bhia don duine.

Cumhdaítear uachtar reoite i gceannteideal 2105 .

Déantar deochanna ina bhfuil bainne atá blaistithe le cócó nó substaintí eile a chumhdach i gceannteideal 2202 .

0404

Meadhg, bíodh nó ná bíodh sé tiubhaithe, nó bíodh nó ná bíodh siúcra breise nó ábhar milsiúcháin eile curtha leis; táirgí a bhfuil comhábhair bhainne nádúrtha iontu, bíodh nó ná bíodh siúcra breise nó ábhar milsiúcháin eile curtha leo, nach sonraítear ná nach n-áirítear in áit eile

Uile, cumhdaítear leis sin táirgí bainne le haghaidh naíonán.

Cumhdaítear leis sin i gcód AC 0404 10 48 gruth buí buaibheach, i bhfoirm leachtach, dhíshaillte agus dhícháiséanáite, atá ceaptha mar bhia don duine, agus i gcód AC 0404 90 21 púdar grutha bhuí atá spraethriomaithe, saill-laghdaithe agus nach bhfuil dícháiséanáite, mar bhia don duine.

0405

Im agus saill agus olaí eile a dhíorthaítear ó bhainne; leatháin déiríochta

Uile.

0406

Cáis agus gruth

Uile.

0407

Uibheacha éan, sna blaoscanna, atá úr, leasaithe nó cócaráilte

Uile, cumhdaítear leis sin uibheacha goir agus uibheacha atá saor ó phataiginí sonracha (SPF), uibheacha toirchithe lena ngoradh (0407 11 agus 0407 19 ).

Cumhdaítear leis sin uibheacha úra (0407 21 go 0407 29 ) agus uibheacha eile (0407 90 ), nach bhfuil, agus atá, oiriúnach mar bhia don duine.

Cumhdaítear leis sin “uibheacha atá 100 bliain d’aois”.

Déantar albaimin uibhe nach bhfuil, agus atá, oiriúnach mar bhia don duine a chumhdach i gceannteideal 3502 .

0408

Uibheacha éan, nach bhfuil sna blaoscanna, agus buíocáin uibhe atá úr, triomaithe nó cócaráilte trí ghalú nó trí bheiriú in uisce, atá múnlaithe, reoite nó leasaithe ar bhealach eile, bíodh siúcra breise nó ábhar milsiúcháin eile curtha leo nó ná bíodh

Uile: leis an gceannteideal seo cumhdaítear táirgí uibhe bídís teaschóireáilte nó ná bídís, agus táirgí nach bhfuil oiriúnach mar bhia don duine.

0409 00 00

Mil nádúrtha

Uile.

0410 00 00

Táirgí inite de bhunadh ainmhíoch, nach sonraítear ná nach n-áirítear in áit eile

Uile.

Leis an gceannteideal seo cumhdaítear an “glóthach ríoga” agus gliú na mbeach (a úsáidtear i monarú táirgí cógaisíochta agus forlíontaí bia) agus ábhar eile a dhíorthaítear ó ainmhithe atá ceaptha mar bhia don duine, seachas cnámha (a chumhdaítear in 0506 ).

Déantar feithidí nó uibheacha feithidí, atá ceaptha mar bhia don duine, a chumhdach sa chód AC seo.

CAIBIDIL 5

Táirgí de bhunadh ainmhíoch, nach sonraítear ná nach n-áirítear in áit eile

Barúlacha ginearálta

Déantar ceanglais shonracha maidir le táirgí áirithe sa chaibidil seo a leagan síos i dTábla 2 i Roinn 1 de Chaibidil II d’Iarscríbhinn XIV a ghabhann le Rialachán (AE) Uimh. 142/2011:

 

Sraith 7: guairí muc

 

Sraith 8: olann agus fionnadh neamhchóireáilte ó ainmhithe seachas iad siúd a bhaineann leis an speiceas mucúil

 

Sraith 9: cleití cóireáilte, codanna de chleití agus clúmh.

Nótaí a ghabhann le Caibidil 5 (sliocht as na Nótaí a ghabhann leis an gCaibidil seo de AC)

“1.

Leis an gcaibidil seo ní chumhdaítear:

(a)

táirgí inite (seachas putóga, lamhnáin agus goilí ainmhithe, ina n-iomláine agus codanna díobh, agus fuil ainmhíoch i bhfoirm leachtach nó thriomaithe);

(b)

seithí ná craicne (lena n-áirítear fionnadhsheithí), seachas earraí atá faoi cheannteideal 0505 agus dramh bearrtha agus dramhaíl dá shamhail ó sheithí nó ó chraicne amha atá faoi cheannteideal 0511 (Caibidil 41 nó 43);

(c)

ábhair teicstíle ainmhíocha, seachas rón agus dramhaíl róin (Roinn XI); ná

(d)

snaidhmeanna ná cnapáin ullmhaithe chun scuaba urláir nó scuaba a dhéanamh (ceannteideal 9603).

3.

Ar fud na hainmníochta, meastar gur ‘eabhar’ atá i starrfhiacla eilifinte, dobhareich, rosuailt, narbhail agus toirc, in adharca srónbheannaigh agus i bhfiacla na n-ainmhithe uile.

4.

Ar fud na hainmníochta, meastar go gciallaíonn an téarma “rón” rón moingeanna nó rón eireaball each-ainmhithe nó bó-ainmhithe. Le ceannteideal 0511 cumhdaítear, inter alia, rón agus dramhaíl róin, bídís nó ná bídís i bhfoirm sraitheanna le hábhar tacaíochta nó dá uireasa.”

Sliocht as Nótaí Míniúcháin an Chórais Comhchuibhithe

“Le ceannteideal 0505 cumhdaítear

(1)

Craicne agus codanna eile d’éin (e.g. cinn, sciatháin) lena gcleití nó lena gclúmh, agus

(2)

Cleití agus codanna de chleití (bearrtha nó gan bheith) agus clúmh,

ar choinníoll go bhfuil siad neamhoibrithe, nó go bhfuil siad glanta, dífhabhtaithe nó cóireáilte lena gcaomhnú agus sin amháin, ach nach bhfuil siad oibrithe ná suite ar bhealach eile.

Le ceannteideal 0505 cumhdaítear freisin púdar, min agus dramhaíl ó chleití nó ó chodanna de chleití.”

Cód AC

Tuairisc

Cáilíocht agus míniú

(1)

(2)

(3)

0502 10 00

Guairí agus fionnadh muc, borraí nó torc agus a ndramhaíl

Uile, cóireáilte agus neamhchóireáilte.

0504 00 00

Putóga, lamhnáin agus goilí ainmhithe (seachas éisc), ina n-iomláine agus codanna díobh, atá úr, fuaraithe, reoite, saillte, faoi sháile, triomaithe nó deataithe

Uile, cumhdaítear leis sin goilí, lamhnáin agus inní atá glanta, saillte, triomaithe nó téite, ar de bhunadh bó-ainmhithe, muc-ainmhithe, ainmhithe den chineál caorach, ainmhithe den chineál gabhair nó éanlaithe clóis iad.

Ex05 05

Craicne agus codanna eile d’éin, lena gcleití nó lena gclúmh, cleití agus codanna de chleití (bearrtha nó gan bheith) agus clúmh, nach ndearnadh obair bhreise orthu seachas iad a ghlanadh, a dhífhabhtú nó a chóireáil lena gcaomhnú; púdar agus dramhaíl ó chleití nó ó chodanna de chleití

Uile, lena n-áirítear trófaithe géim éan, ach seachas cleití maisiúla cóireáilte, cleití cóireáilte arna n-iompar ag taistealaithe dá n-úsáid phríobháideach nó coinsíneachtaí cleití cóireáilte arna seoladh chuig daoine aonair príobháideacha chun críoch neamhthionsclaíoch.

Le hAirteagal 25(1)(b) de Rialachán (AE) Uimh. 142/2011 cuirtear toirmeasc ar chleití agus codanna de chleití agus clúmh neamhchóireáilte a allmhairiú isteach san Aontas agus a iompar tríd an Aontas.

Tá rialuithe oifigiúla infheidhme maidir le cleití, agus sin go neamhspleách ar a gcóireálacha dá dtagraítear i bpointe C de Chaibidil VII d’Iarscríbhinn XIII a ghabhann le Rialachán (AE) Uimh. 142/2011.

Déantar ceanglais shonracha bhreise maidir le trófaithe géim a leagan síos i Roinn 5 de Chaibidil II d’Iarscríbhinn XIV a ghabhann le Rialachán (AE) Uimh. 142/2011.

Le Roinn 6 de Chaibidil II d’Iarscríbhinn XIV a ghabhann le Rialachán (AE) Uimh. 142/2011, cumhdaítear cleití a úsáidtear le haghaidh stuála, clúimh, cleití amha nó eile.

0506

Cnámha agus adharc-chroíthe, neamhoibrithe, díshaillte, ullmhaithe go simplí (ach nach bhfuil gearrtha de réir crutha), cóireáilte le haigéad nó dígheilitínithe; púdar agus dramhaíl na dtáirgí sin

Cumhdaítear leis sin cnámha a úsáidtear mar ábhar coganta do mhadraí agus cnámha chun geilitín nó collaigin a tháirgeadh, má dhíorthaítear ó chonablaigh a maraíodh mar bhia don duine iad.

Déantar plúr cnámh, atá ceaptha mar bhia don duine, a chumhdach faoi cheannteideal 0410 .

Déantar ceanglais shonracha maidir leis na táirgí sin nach bhfuil ceaptha mar bhia don duine a leagan síos i Sraith 6 (trófaithe géim), i Sraith 11 (cnámha agus táirgí cnámh (seachas min cnámh), adharca agus táirgí adharc (seachas min adharc) agus crúba agus táirgí crúb (seachas min crúb) lena n-úsáid seachas mar ábhar beatha, leasachán orgánach nó feabhsaitheoir ithreach) agus i Sraith 12 (ábhar coganta do mhadraí) de Thábla 2 i Roinn 1 de Chaibidil II d’Iarscríbhinn XIV a ghabhann le Rialachán (AE) Uimh. 142/2011.

0507

Eabhar, sliogán toirtíse, míolchnámha agus ribí míolchnámha, adharca, beanna, crúba, ingne, croibh agus goba, atá neamhoibrithe nó ullmhaithe go simplí, ach nach bhfuil gearrtha de réir crutha; púdar agus dramhaíl na dtáirgí sin

Cumhdaítear leis sin trófaithe géim ó éin agus ó chrúbacha arb éard atá iontu cnámha, adharca, crúba, croibh, beanna agus fiacla agus sin amháin.

Déantar ceanglais shonracha maidir le trófaithe géim a leagan síos i Sraith 6 de Thábla 2 i Roinn 1 de Chaibidil II d’Iarscríbhinn XIV a ghabhann le Rialachán (AE) Uimh. 142/2011.

Ex05080000

Ábhair choiréil agus ábhair den chineál céanna atá neamhoibrithe nó ullmhaithe go simplí ach gan bheith oibrithe seachas sin; sliogáin moileasc, crústach nó eicínideirmeach agus cnámha cudail, neamhoibrithe nó ullmhaithe go simplí, ach nach bhfuil gearrtha de réir crutha, a bpúdar agus a ndramhaíl

Sliogáin fholmha lena n-úsáid i mbia agus lena n-úsáid mar amhábhar le haghaidh glúcósaimín.

Ina theannta sin, déantar sliogáin, lena n-áirítear cnámha cudail, ina bhfuil fíocháin bhoga nó an t-iasc dá dtagraítear i bpointe (k)(i) d’Airteagal 10 de Rialachán (CE) Uimh. 1069/2009 a chumhdach.

Ex05100000

Ambargraís, castóiriam, sibhéad agus musc, cantairídí, domlas, bíodh sé triomaithe nó ná bíodh; faireoga agus táirgí ainmhithe eile a úsáidtear in ullmhú táirgí cógaisíochta atá úr, fuaraithe, reoite nó leasaithe go sealadach ar bhealach eile

Eisiatar ambargraís agus cantairídí.

Leis an gcód seo cumhdaítear faireoga, táirgí ainmhithe eile agus domlas.

Cumhdaítear faireoga agus táirgí triomaithe le ceannteideal 3001 .

Féadfar ceanglais shonracha a leagan síos i Sraith 14 de Thábla 2 i Roinn 1 de Chaibidil II d’Iarscríbhinn XIV a ghabhann le Rialachán (AE) Uimh. 142/2011 maidir le seachtháirgí ainmhithe chun bia peataí seachas bia peataí amh a mhonarú agus táirgí díorthaithe a mhonarú le haghaidh úsáidí lasmuigh den slabhra beatha (le haghaidh táirgí cógaisíochta agus teicniúla eile).

Ex05 11

Táirgí ainmhithe nach sonraítear ná nach n-áirítear in áit eile; ainmhithe marbha ó Chaibidil 1 nó ó Chaibidil 3, atá mí-oiriúnach mar bhia don duine

Uile.

Cumhdaítear leis sin ábhar géiniteach (seamhan agus suthanna de bhunadh ainmhíoch amhail den speiceas buaibheach, caorach, gabhair, eachaí agus mucúil) agus seachtháirgí ainmhithe ó ábhair Chatagóirí 1 agus 2 dá dtagraítear in Airteagail 8 agus 9 de Rialachán (CE) Uimh. 1069/2009.

Seo a leanas samplaí de tháirgí ainmhithe a thagann faoi réim fho-cheannteidil 0511 10 go 0511 99 :

0511 10 00 (seamhan buaibheach).

0511 91 (eastóscáin ó éisc, ó chrústaigh, ó mhoilisc nó ó inveirteabraigh uisceacha eile): uile, cumhdaítear leis sin uibheacha éisc goir, ainmhithe marbha, seachtháirgí ainmhithe chun bia peataí a mhonarú agus le haghaidh táirgí cógaisíochta agus teicniúla eile. Cumhdaítear leis sin ainmhithe marbha dá dtagraítear i gCaibidil 3, atá inite nó aicmithe mar bhia atá mí-oiriúnach don duine, mar shampla, daifnianna, ar a dtugtar míolta gorma, agus ostracóid nó filleaphóid eile, atá triomaithe, chun éisc uisceadáin a bheathú; cumhdaítear leis sin baoite éisc.

Ex05119910 (féitheoga nó teannáin; dramh bearrtha agus dramhaíl dá shamhail ó sheithí agus craicne amha).

Tá gá le rialuithe oifigiúla le haghaidh seithí agus craicne neamhchóireáilte dá dtagraítear i bpointe C.2 de Chaibidil V d’Iarscríbhinn XIII a ghabhann le Rialachán (AE) Uimh. 142/2011, má chomhlíontar leis sin pointí B.1 nó C.1 de Chaibidil V d’Iarscríbhinn XIII a ghabhann le Rialachán (AE) Uimh. 142/2011.

Ex05119931 (múscáin nádúrtha amha de bhunadh ainmhíoch): uile, más bia don duine iad; mura bia don duine iad, oiread díobh atá ceaptha mar bhia peataí. Déantar ceanglais shonracha maidir le trófaithe géim a leagan amach i Sraith 12 de Thábla 2 i Roinn 1 de Chaibidil II d’Iarscríbhinn XIV a ghabhann le Rialachán (AE) Uimh. 142/2011.

Ex05119939 (seachas múscáin nádúrtha amha de bhunadh ainmhíoch): uile, más bia don duine iad; mura bia don duine iad, oiread díobh atá ceaptha mar bhia peataí. Déantar ceanglais shonracha maidir le trófaithe géim a leagan amach i Sraith 12 de Thábla 2 i Roinn 1 de Chaibidil II d’Iarscríbhinn XIV a ghabhann le Rialachán (AE) Uimh. 142/2011.

Ex05119985 (táirgí ainmhithe eile nach sonraítear ná nach n-ainmhithe marbha ó Chaibidil 1 ainmhithe marbha ó Chaibidil 1 atá mí-oiriúnach mar bhia don duine): Suthanna, ubháin, seamhan agus ábhar géiniteach nach gcumhdaítear in 0511 10 agus ó speicis eile seachas speiceas buaibheach, tagann siad faoin gceannteideal seo iad. Cumhdaíonn seachtháirgí ainmhíocha le haghaidh mhonarú bia peataí nó táirgí teicniúla eile.

Cumhdaítear leis sin rón neamhchóireáilte, táirgí beachadóireachta seachas céaracha le haghaidh úsáid beachadóireachta nó theicniúil, smiolamas le haghaidh úsáid theicniúil, ainmhithe marbha dá dtagraítear i gCaibidil 1 atá do-ite nó nach bhfuil ceaptha mar bhia don duine (mar shampla: madraí, cait, feithidí), ábhar ainmhithe i gcás nár athraíodh na saintréithe fíor-riachtanacha, agus fuil ainmhíoch inite, nach ndíorthaítear ó éisc, atá ceaptha mar bhia don duine.

CAIBIDIL 6

Crainn bheo agus plandaí eile; bleibeanna, fréamhacha agus a leithéid; bláthanna gearrtha agus duilliúr ornáideach

Barúlacha ginearálta

Leis an gcaibidil seo cumhdaítear sceith beacán i múirín aoiligh steirilithe de bhunadh ainmhíoch.

Sliocht as na Nótaí Míniúcháin a ghabhann le AC

“0602 90 10 Sceith beacán:

Is éard is sceith beacán ann an téarma a thugtar d’eangach snáitheanna leochaileacha (ThallusMycelium), a fhaightear faoin talamh go minic, a mhaireann agus a fhásann ar dhromchla ábhair ainmhíoch nó phlandúil atá ag lobhadh agus a fhorbraíonn sna fíocháin féin agus a tháirgeann beacáin.

Leis an bhfo-cheannteideal seo áirítear táirge freisin arb éard atá ann sceith beacán, nach bhfuil forbartha go hiomlán, a chuirtear i méideanna micreascópacha ar shraith de ghráin ghránaigh iniata i múirín aoiligh capaill steirilithe (meascán de thuí agus d’aoileach capaill).”

Cód AC

Tuairisc

Cáilíocht agus míniú

(1)

(2)

(3)

Ex06029010

Sceith beacán

Ach amháin má tá aoileach próiseáilte de bhunadh ainmhíoch ann agus má leagtar amach rialacha sonracha i Sraith 1 de Thábla 2 i Roinn 1 de Chaibidil II d’Iarscríbhinn XIV a ghabhann le Rialachán (AE) Uimh. 142/2011.

CAIBIDIL 12

Olashíolta agus torthaí olúla; Olashíolta agus torthaí olúla; gráinní, síolta agus torthaí ilghnéitheacha; plandaí tionsclaíocha nó íocshláinte; tuí agus farae

Cód AC

Tuairisc

Cáilíocht agus míniú

(1)

(2)

(3)

Ex12129995

Táirgí plandúla eile de chineál a úsáidtear go príomha mar bhia don duine, nach sonraítear ná nach n-áirítear in áit eile

Pailin bheiche.

Ex12130000

Tuí ghránaigh agus crotail ghránaigh, neamhullmhaithe, bídís nó ná bídís mionghearrtha, meilte, brúite nó i bhfoirm millíní

Tuí amháin.

Ex12 14 90

Svaeideanna, meaingil, fréamhacha farae, féar tirim, meidic na mbó (alfalfa), seamair, goirm choiligh, cál foráiste, lúipíní, peasairí agus táirgí foráiste comhchosúla, bídís nó ná bídís i bhfoirm millíní: seachas min agus millíní mheidic na mbó (alfalfa)

Féar tirim amháin.

CAIBIDIL 15

Saillte agus olaí ainmhíocha nó plandúla agus a dtáirgí scoilte; saillte inite ullmhaithe; céaracha ainmhíocha nó plandúla

Barúlacha ginearálta

Na saillte agus na holaí uile a dhíorthaítear ó ainmhithe. Déantar ceanglais shonracha maidir leis na táirgí seo a leanas a leagan amach in Iarscríbhinn XIV a ghabhann le Rialachán (AE) Uimh. 142/2011:

1.

saillte rindreáilte agus olaí éisc i Sraith 3 de Thábla 1 i Roinn 1 de Chaibidil I;

2.

saillte rindreáilte ó ábhair Chatagóir 2 chun críoch áirithe lasmuigh den slabhra bia le haghaidh ainmhithe feirmshaothraithe (mar shampla, chun críoch olacheimiceach) i Sraith 17 de Thábla 2 i Roinn 1 de Chaibidil II;

3.

díorthaigh shaille i Sraith 18 de Thábla 2 i Roinn 1 de Chaibidil II.

Le díorthaigh shaille áirítear táirgí céadchéime a dhíorthaítear ó shaillte agus ó olaí, ina staid íon, a tháirgtear le modh a leagtar amach i bpointe 1 de Chaibidil XI d’Iarscríbhinn XIII a ghabhann le Rialachán (AE) Uimh. 142/2011.

Tá díorthaigh a mheasctar le hábhair eile faoi réir rialuithe oifigiúla.

Nótaí a ghabhann le Caibidil 15 (sliocht as na Nótaí a ghabhann leis an gCaibidil seo de AC)

“1.

Leis an gcaibidil seo ní chumhdaítear:

(a)

saill muice ná saill éanlaithe clóis faoi cheannteideal 0209;

(b)

im cócó, saill cócó ná ola cócó (ceannteideal 1804);

(c)

ullmhóidí inite ina bhfuil, de réir meáchain, níos mó ná 15 % de na táirgí faoi cheannteideal 0405 (Caibidil 21 go ginearálta);

(d)

geirdheascadh (ceannteideal 2301) ná iarmhair faoi cheannteidil 2304 go 2306;

3.

Le ceannteideal 1518 ní chumhdaítear saillte ná olaí, ná a gcodáin, atá dínádúraithe agus sin amháin, a aicmítear sa cheannteideal atá iomchuí maidir leis na saillte agus leis na holaí dínádúraithe comhfhreagracha, agus lena gcodáin dhínádúraithe chomhfhreagracha.

4.

Tagann stoic ghallúnaí, dríodar agus bunanna ola, pic stéirine, pic ghliocróil agus iarmhair saile caorach faoi cheannteideal 1522.”

Sliocht as Nótaí Míniúcháin an Chórais Comhchuibhithe

“Le ceannteideal 1516 cumhdaítear saillte agus olaí ainmhíocha agus plandúla a chuaigh faoi thrasfhoirmiú ceimiceach sonrach de chineál a luaitear thíos, ach nach ndearnadh tuilleadh ullmhúchán orthu.

Leis an gceannteideal cumhdaítear freisin codáin de shaillte agus d’olaí ainmhíocha nó plandúla a ndearnadh cóireáil den chineál céanna orthu.

Le hidriginiú, rud a chuirtear i gcrích trí na táirgí a theagmháil le hidrigin íon ag teocht agus brú oiriúnach i láthair catalaígh (nicil mhíndealaithe go hiondúil), ardaítear leáphointí saillte agus méadaítear comhsheasmhacht olaí trí ghlicrídí neamhsháithithe (e.g. d’aigéid oiléacha, líonoiléacha, etc.) a thrasfhoirmiú ina nglicrídí sáithithe arb airde a leáphointí (e.g. d’aigéid phailmíteacha, stéaracha, etc.).

Le ceannteideal 1518 cumhdaítear meascáin nó ullmhóidí do-ite de shaillte nó d’olaí ainmhíocha nó plandúla nó de chodáin de shaillte nó d’olaí eile faoin gCaibidil seo, nach sonraítear ná nach n-áirítear in áit eile.

Leis an gcuid seo cumhdaítear, inter alia, ola friochta dhomhain úsáidte ina bhfuil, mar shampla, ola ráibe, ola pónaire soighe agus méid beag de shaill ainmhíoch a úsáidtear chun beathaí ainmhithe a ullmhú.

Leis an gceannteideal cumhdaítear freisin saillte agus olaí, nó a gcodáin, atá hidriginithe, idir-eistearaithe, atheistearaithe nó eilídinithe, i gcás ina mbaineann níos mó ná saill ná ola amháin leis an modhnú.”

Cód AC

Tuairisc

Cáilíocht agus míniú

(1)

(2)

(3)

1501

Saill muice (lena n-áirítear blonag) agus saill éanlaithe clóis, seachas í sin faoi cheannteideal 0209 nó 1503

Uile.

1502

Saillte ó bhó-ainmhithe, ó chaoirigh nó ó ghabhair, seachas iad siúd faoi cheannteideal 1503

Uile.

1503 00

Stéirin bhlonaige, ola bhlonaige, oiléistéirin, ola-oilé agus ola gheire, nach bhfuil eiblithe, measctha ná ullmhaithe ar bhealach eile

Uile.

1504

Saillte agus olaí, agus a gcodáin, ó éisc nó ó mhamaigh mhuirí, bídís scagtha nó ná bídís, ach nach ndearnadh modhnú ceimiceach orthu

Uile, olaí éisc agus olaí ó tháirgí iascaigh agus ó mhamaigh mhuirí.

Déantar ullmhóidí inite ilghnéitheacha a chumhdach go ginearálta faoi cheannteideal 1517 nó faoi Chaibidil 21.

1505 00

Sail caorach agus substaintí sailleacha a dhíorthaítear uaithi (lena n-áirítear lanailin)

Uile, sail caorach a allmhairítear mar shaill rindreáilte mar a leagtar amach in Iarscríbhinn XIV a ghabhann le Rialachán (AE) Uimh. 142/2011, nó lanailin arna hallmhairiú mar tháirge idirmheánach.

1506 00 00

Saillte agus olaí ainmhíocha eile, agus a gcodáin, bídís scagtha nó ná bídís, ach nach ndearnadh modhnú ceimiceach orthu

Uile.

Saillte nó olaí neamhscoilte, agus a gcodáin tosaigh freisin, a tháirgtear le modh a leagtar amach i bpointe 1 de Chaibidil XI d’Iarscríbhinn XIII a ghabhann le Rialachán (AE) Uimh. 142/2011.

1516 10

Saillte agus olaí ainmhíocha, agus a gcodáin, atá hidriginithe, idir-eistearaithe, atheistearaithe nó eilídinithe, go páirteach nó go hiomlán, bídís scagtha nó ná bídís, ach nach ndearnadh tuilleadh ullmhúchán orthu

Na saillte agus na holaí ainmhíocha uile.

Le haghaidh rialuithe oifigiúla, le díorthaigh shaille áirítear táirgí céadchéime a dhíorthaítear ó shaillte agus ó olaí ainmhíocha, ina staid íon, a tháirgtear le modh a leagtar amach i bpointe 1 de Chaibidil XI d’Iarscríbhinn XIII a ghabhann le Rialachán (AE) Uimh. 142/2011.

Ex15 17

Margairín, meascáin nó ullmhóidí inite de shaillte nó olaí ainmhíocha nó plandúla nó de chodáin de shaillte nó olaí éagsúla sa chaibidil seo, seachas saillte nó olaí inite nó a gcodáin faoi cheannteideal 1516

Ach amháin má tá táirgí de bhunadh ainmhíoch sa mhéid sin.

Ex15180091

Saillte agus olaí ainmhíocha nó plandúla agus a gcodáin, atá beirithe, ocsaídithe, díhiodráitithe, sulfartha, séidte, polaiméirithe le teas i bhfolús nó i dtriathghás nó ar a ndearnadh modhnú ceimiceach ar bhealach eile, seachas iad siúd faoi cheannteideal 1516

Ach amháin má tá saillte agus olaí ainmhíocha iontu.

Díorthaigh shaille a tháirgtear le modh a leagtar amach i bpointe 1 de Chaibidil XI d’Iarscríbhinn XIII a ghabhann le Rialachán (AE) Uimh. 142/2011.

Déantar ceanglais shonracha a leagan amach i Sraith 17 (saillte rindreáilte) agus i Sraith 18 (díorthaigh shaille) de Thábla 2 i Roinn 1 de Chaibidil II d’Iarscríbhinn XIV a ghabhann le Rialachán (AE) Uimh. 142/2011.

Ex15180095

Meascáin nó ullmhóidí do-ite de shaillte agus olaí ainmhíocha nó de shaillte agus olaí ainmhíocha agus plandúla agus a gcodáin

Saillte agus ullmhóidí ola, saillte rindreáilte agus díorthaigh a dhíorthaítear ó ainmhithe, agus an méid sin amháin; lena n-áirítear ola chócaireachta úsáidte, atá ceaptha lena húsáid faoi raon feidhme Rialachán (CE) Uimh. 1069/2009.

Díorthaigh shaille a tháirgtear le modh a leagtar amach i bpointe 1 de Chaibidil XI d’Iarscríbhinn XIII a ghabhann le Rialachán (AE) Uimh. 142/2011.

Ex15180099

Eile

Ach amháin má tá saill de bhunadh ainmhíoch sa mhéid sin.

Ex15200000

Gliocról, amh; uiscí gliocróil agus buac ghliocróil

Ach amháin má tá táirgí ainmhithe iontu.

1521 90 91

Céir beach amh agus céaracha feithidí eile

Uile, cumhdaítear leis sin céaracha i gcíora nádúrtha, céir beach amh chun críoch beachadóireachta nó teicniúil.

Le hAirteagal 25(1)(c) de Rialachán (AE) Uimh. 142/2011 cuirtear toirmeasc ar chéir bheach i bhfoirm cíor mheala a allmhairiú isteach san Aontas agus a iompar tríd an Aontas.

Déantar ceanglais shonracha maidir le seachtháirgí beachadóireachta a leagan amach i Sraith 10 de Thábla 2 i Roinn 1 de Chaibidil II d’Iarscríbhinn XIV a ghabhann le Rialachán (AE) Uimh. 142/2011.

1521 90 99

Céir na mbeach agus céaracha feithidí eile, bídís scagtha nó daite nó ná bídís, seachas céir amh

Uile, cumhdaítear leis sin céaracha, próiseáilte nó scagtha, bídís tuartha nó daite, chun críoch na beachadóireachta nó teicniúil.

Déantar ceanglais shonracha maidir le seachtháirgí beachadóireachta a leagan amach i Sraith 10 de Thábla 2 i Roinn 1 de Chaibidil II d’Iarscríbhinn XIV a ghabhann le Rialachán (AE) Uimh. 142/2011.

Déanfar seachtháirgí beachadóireachta seachas céaracha beach a chur faoi réir rialuithe oifigiúla faoi chód AC 0511 99 85 “Eile”.

Ex15 22 00

Déigreás; iarmhair a thagann ó shubstaintí sailleacha nó céaracha ainmhíocha nó plandúla a chóireáil

Ach amháin má tá táirgí ainmhithe iontu.

Déantar ceanglais shonracha a leagan amach i Sraith 18 (díorthaigh shaille) de Thábla 2 i Roinn 1 de Chaibidil II d’Iarscríbhinn XIV a ghabhann le Rialachán (AE) Uimh. 142/2011.

CAIBIDIL 16

Ullmhóidí feola, éisc, crústach, moileasc nó inveirteabrach uisceach eile

Nótaí a ghabhann le Caibidil 16 (sliocht as na Nótaí a ghabhann leis an gCaibidil seo de AC)

“1.

Leis an gcaibidil seo ní chumhdaítear feoil, scairteach feola, éisc, crústaigh, moilisc ná inveirteabraigh uisceacha eile arna n-ullmhú nó arna leasú leis an bpróiseas a shonraítear i gCaibidil 2 nó i gCaibidil 3 nó i gceannteideal 0504.

2.

Tagann ullmhóidí bia faoin gcaibidil seo ar choinníoll gur mó ná 20 %, de réir meáchain, an cion ispíní, feola, scairtí feola, fola, éisc, crústach, moileasc nó inveirteabrach uisceach eile, nó aon mheascán díobh sin, atá iontu. I gcásanna ina bhfuil dhá cheann nó níos mó de na táirgí a luaitear thuas san ullmhóid, déantar í a aicmiú sa cheannteideal i gCaibidil 16 atá ag freagairt don chomhpháirt nó do na comhpháirteanna is mó de réir meáchain. Níl feidhm ag na forálacha sin maidir leis na táirgí stuáilte faoi cheannteideal 1902 ná maidir leis na hullmhóidí i gceannteideal 2103 ná i gceannteideal 2104.

‘Maidir le hullmhóidí ina bhfuil ae, ní bheidh feidhm ag forálacha an dara habairt chun na fo-cheannteidil a thagann faoi réim cheannteideal 1601 ná faoi réim cheannteideal 1602 a chinneadh.’

…”

Cód AC

Tuairisc

Cáilíocht agus míniú

(1)

(2)

(3)

1601 00

Ispíní agus táirgí comhchosúla ó fheoil, ó scairteach feola nó ó fhuil; ullmhóidí bia bunaithe ar na táirgí sin

Uile, cumhdaítear leis sin feoil leasaithe i bhfoirmeacha éagsúla.

1602

Feoil, scairteach feola, nó fuil eile, atá ullmhaithe nó leasaithe

Uile, cumhdaítear leis sin feoil leasaithe i bhfoirmeacha éagsúla.

1603 00

Eastóscáin agus súnna ó fheoil, ó éisc, ó chrústaigh, ó mhoilisc nó ó inveirteabraigh uisceacha eile

Uile, cumhdaítear leis sin eastóscáin feola agus tiúcháin feola, próitéin éisc i bhfoirm glóthaí bíodh nó ná bíodh sí fuaraithe nó reoite, agus loingeán siorca freisin.

1604

Éisc ullmhaithe nó leasaithe; caibheár agus ionadaigh chaibheáir ullmhaithe ó eochraí éisc

Uile, ullmhóidí bia cócaráilte nó réamhchócaráilte ina bhfuil éisc nó táirgí iascaigh, nó atá measctha leo siúd.

Cumhdaítear leis sin ullmhóidí suiréime i gcód AC 1604 20 05 .

Cumhdaítear leis sin éisc stánaithe agus caibheár stánaithe i gcoimeádáin aer-obacha, agus súisí freisin (ar choinníoll nach bhfuil siad le haicmiú i gcód CN dá dtagraítear i gCaibidil 19).

Briogúin éisc mar a thugtar orthu (feoil éisc amh nó séaclaí amha le glasraí curtha i láthair ar chipín adhmaid), aicmítear i gcód AC 1604 19 97 iad.

1605

Crústaigh, moilisc agus inveirteabraigh uisceacha eile atá ullmhaithe nó leasaithe

Uile, lena n-áirítear seilidí lán-ullmhaithe nó réamhullmhaithe, crústaigh stánaithe, nó inveirteabraigh uisceacha eile chomh maith le púdar diúilicíní.

CAIBIDIL 17

Siúcraí agus milseogra siúcra

Nótaí a ghabhann le Caibidil 17 (sliocht as na Nótaí a ghabhann leis an gCaibidil seo de AC)

“1.

Leis an gcaibidil seo ní chumhdaítear:

(a)

milseogra siúcra ina bhfuil cócó (ceannteideal 1806);

(b)

siúcraí atá íon ó thaobh ceimice (seachas siúcrós, lachtós, maltós, glúcós agus fruchtós) ná táirgí eile faoi cheannteideal 2940;

…”

Cód AC

Tuairisc

Cáilíocht agus míniú

(1)

(2)

(3)

Ex17 02

Siúcraí eile, lena n-áirítear lachtós, maltós, glúcós agus fruchtós atá íon ó thaobh ceimice de, i bhfoirm sholadach; síoróipí siúcra nach bhfuil ábhar breise blaistithe ná dathúcháin curtha leo; mil shaorga, bíodh sí measctha le mil nádúrtha nó ná bíodh

Ach amháin má tá táirgí de bhunadh ainmhíoch sa mhéid sin.

Siúcraí agus mil shaorga, i gcás ina bhfuil siad measctha le mil nádúrtha.

Ex17 04

Milseogra siúcra (lena n-áirítear seacláid bhán), nach bhfuil cócó ann

Ach amháin má tá táirgí de bhunadh ainmhíoch sa mhéid sin.

CAIBIDIL 18

Cócó agus ullmhóidí cócó

Nótaí a ghabhann le Caibidil 18 (sliocht as na Nótaí a ghabhann leis an gCaibidil seo de AC)

“1.

Ní chumhdaítear leis an gcaibidil seo ullmhóidí cheannteideal 0403, 1901, 1904, 1905, 2105, 2202, 2208, 3003 ná 3004.

2.

Le ceannteideal 1806 áirítear milseogra siúcra ina bhfuil cócó agus, faoi réir Nóta 1 a ghabhann leis an gCaibidil seo, ullmhóidí bia eile ina bhfuil cócó.

…”

Cód AC

Tuairisc

Cáilíocht agus míniú

(1)

(2)

(3)

Ex18 06

Seacláid agus ullmhóidí bia eile ina bhfuil cócó

Ach amháin má tá táirgí de bhunadh ainmhíoch iontu

CAIBIDIL 19

Ullmhóidí gránach, plúir, stáirse nó bainne; táirgí cócairí taosráin

Nótaí a ghabhann le Caibidil 19 (sliocht as na Nótaí a ghabhann leis an gCaibidil seo de AC)

“1.

Leis an gcaibidil seo ní chumhdaítear:

(a)

seachas i gcás táirgí stuáilte faoi cheannteideal 1902, ullmhóidí bia inar mó ná 20 %, de réir meáchain, an cion ispíní, feola, scairtí feola, fola, éisc, crústach, moileasc nó inveirteabrach uisceach eile, ná aon mheascán díobh sin (Caibidil 16);

…”

Cód AC

Tuairisc

Cáilíocht agus míniú

(1)

(2)

(3)

Ex19 01

Ullmhóidí bia de phlúr, de phiocuaran, de mhin, de stáirse nó d’eastóscán braiche, nach bhfuil cócó iontu nó ina bhfuil cion is lú ná 40 % cócó de réir meáchain a ríomhtar ar bhonn atá go hiomlán díshaillte, nach sonraítear ná nach n-áirítear in áit eile; ullmhóidí bia d’earraí faoi cheannteidil 0401 go 0404 , nach bhfuil cócó iontu nó ina bhfuil cion is lú ná 5 % cócó de réir meáchain a ríomhtar ar bhonn atá go hiomlán díshaillte, nach sonraítear ná nach n-áirítear in áit eile

Ach amháin má tá táirgí de bhunadh ainmhíoch sa mhéid sin.

Cumhdaítear leis sin earraí bia neamhchócaráilte (e.g. píotsaí) ina bhfuil táirgí de bhunadh ainmhíoch.

Cumhdaítear ullmhóidí cócaireachta le Caibidlí 16 agus 21.

Ex19021100

Pasta neamhchócaráilte, nach bhfuil stuáilte ná ullmhaithe ar bhealach eile, ina bhfuil uibheacha

Ach amháin má tá táirgí de bhunadh ainmhíoch sa mhéid sin.

Ex19022010

Pasta stuáilte, bíodh nó ná bíodh sé cócaráilte nó ullmhaithe ar bhealach eile inar mó ná 20 %, de réir meáchain, an cion éisc, crústach, moileasc nó inveirteabrach uisceach eile

Ach amháin má tá táirgí de bhunadh ainmhíoch sa mhéid sin.

Ex19022030

Pasta stuáilte, bíodh nó ná bíodh sé cócaráilte nó ullmhaithe ar bhealach eile inar mó ná 20 %, de réir meáchain, an cion ispíní agus a leithéid, feola agus scairtí feola d’aon chineál, lena n-airítear saillte d’aon chineál nó bunadh

Ach amháin má tá táirgí de bhunadh ainmhíoch sa mhéid sin.

Ex19022091

Pasta stuáilte cócaráilte

Ach amháin má tá táirgí de bhunadh ainmhíoch sa mhéid sin.

Ex19022099

Eile [pasta stuáilte eile, neamhchócaráilte]

Ach amháin má tá táirgí de bhunadh ainmhíoch sa mhéid sin.

Ex19 02 30

Pasta eile seachas an pasta i bhfo-cheannteidil 1902 11 , 1902 19 agus 1902 20

Ach amháin má tá táirgí de bhunadh ainmhíoch sa mhéid sin.

Ex19 02 40

Cúscús

Ach amháin má tá táirgí de bhunadh ainmhíoch sa mhéid sin.

Ex19041010

Bia ullmhaithe a fhaightear trí arbhar Indiach a bhorradh nó a róstadh

Ach amháin má tá táirgí de bhunadh ainmhíoch sa mhéid sin.

Ex19049010

Bia ullmhaithe a fhaightear ó rís

Ach amháin má tá táirgí de bhunadh ainmhíoch sa mhéid sin.

Mar shampla súisí (ar choinníoll nach bhfuil na táirgí sin le haicmiú i gCaibidil 16).

Ex19 05

Taosráin

Ach amháin má tá táirgí de bhunadh ainmhíoch sa mhéid sin.

CAIBIDIL 20

Ullmhóidí glasraí, torthaí cnónna nó codanna eile de phlandaí

Nótaí a ghabhann le Caibidil 20 (sliocht as na Nótaí a ghabhann leis an gCaibidil seo de AC)

“1.

Leis an gcaibidil seo ní chumhdaítear:

(b)

ullmhóidí bia inar mó ná 20 %, de réir meáchain, an cion ispíní, feola, scairtí feola, fola, éisc, crústach, moileasc nó inveirteabrach uisceach eile, ná aon mheascán díobh sin (Caibidil 16).

…”

Cód AC

Tuairisc

Cáilíocht agus míniú

(1)

(2)

(3)

Ex20 01

Glasraí, torthaí, cnónna agus codanna inite eile de phlandaí, ullmhaithe nó leasaithe le fínéagar nó le haigéad aicéiteach

Ach amháin má tá táirgí de bhunadh ainmhíoch sa mhéid sin.

Ex20 04

Glasraí eile atá ullmhaithe nó leasaithe ar bhealach seachas le fínéagar nó le haigéad aicéiteach, reoite, seachas táirgí faoi cheannteideal 2006

Ach amháin má tá táirgí de bhunadh ainmhíoch sa mhéid sin.

Ex20 05

Glasraí eile atá ullmhaithe nó leasaithe ar bhealach seachas le fínéagar nó le haigéad aicéiteach, nach bhfuil reoite, seachas táirgí faoi theideal 2006

Ach amháin má tá táirgí de bhunadh ainmhíoch sa mhéid sin.

CAIBIDIL 21

Ullmhóidí inite ilghnéitheacha

Nótaí a ghabhann le Caibidil 21 (sliocht as na Nótaí a ghabhann leis an gCaibidil seo de AC)

“1.

Leis an gcaibidil seo ní chumhdaítear:

(e)

ullmhóidí bia, seachas na táirgí ar a dtugtar tuairisc in 2103 nó 2104, inar mó ná 20 %, de réir meáchain, an cion ispíní, feola, scairtí feola, fola, éisc, crústach, moileasc nó inveirteabrach uisceach eile, ná aon mheascán eile díobh sin (Caibidil 16).

3.

Chun críocha cheannteideal 2104, ciallaíonn an téarma ‘ullmhóidí bia cumaisc homaiginithe’ ullmhóidí arb éard atá iontu meascán mínhomaiginithe de dhá chomhábhar bhunúsacha nó níos mó amhail feoil, iasc, glasraí, torthaí nó cnónna, atá cóirithe lena miondíol mar bhia leanaí nó chun críoch diaitéiteach, i gcoimeádáin nach mó a gcion glanmheáchain ná 250 g. Chun an sainmhíniú sin a chur i bhfeidhm, níor cheart cainníochtaí beaga d’aon chomhábhar, a fhéadfar a chur leis an meascán chun críoch blaistithe, leasaithe ná eile, a chur san áireamh. Féadfaidh cainníocht bheag de phíosaí sofheicthe comhábhar a bheith sna hullmhóidí sin.

Nótaí breise

5.

Ullmhóidí bia eile a chuirtear i láthair i ndáileoga tomhaiste, amhail capsúil, táibléid, paistilí agus piollairí, agus atá ceaptha lena n-úsáid mar fhorlíontaí bia, tá siad le haicmiú faoi cheannteideal 2106, mura sonraítear nó mura n-áirítear in áit eile iad.

…”

Cód AC

Tuairisc

Cáilíocht agus míniú

(1)

(2)

(3)

Ex21 01

Eastóscáin, úscraí agus tiúcháin, de chaife, de thae nó de mhaité agus ullmhóidí de bhunús na dtáirgí sin nó de bhunús caife, tae nó maité; siocaire rósta agus ionadaigh chaife rósta eile, agus eastóscáin, úscraí agus tiúcháin díobh sin

Ach amháin má tá táirgí de bhunadh ainmhíoch sa mhéid sin.

Ex21 03

Anlainn agus ullmhóidí lena n-aghaidh; tarsainn mheasctha agus blastanais mheasctha; plúr mustaird agus min mhustaird agus mustard ullmhaithe

Ach amháin má tá táirgí de bhunadh ainmhíoch sa mhéid sin.

Ex21 04

Anraithí agus bratanna agus ullmhóidí lena n-aghaidh; ullmhóidí bia cumaisc homaiginithe

Ach amháin má tá táirgí de bhunadh ainmhíoch sa mhéid sin.

Ex21 05 00

Uachtar reoite agus oighear inite eile, bíodh cócó iontu nó ná bíodh

Ach amháin má tá táirgí de bhunadh ainmhíoch sa mhéid sin.

Ex21 06 10

Tiúcháin phróitéine agus substaintí próitéine uigithe

Ach amháin má tá táirgí de bhunadh ainmhíoch sa mhéid sin.

Ex21069051

Síoróip lachtóis

Ach amháin má tá táirgí de bhunadh ainmhíoch sa mhéid sin.

Ex21069092

Ullmhóidí bia eile nach sonraítear ná nach n-áirítear in áit eile, nach bhfuil aon saill bhainne, siúcrós, iseaglúcós, glúcós ná stáirse iontu nó inar lú ná 1,5 % a gcion saille bainne, ná 5 % a gcion siúcróis nó iseaglúcóis, ná 5 % a gcion glúcóis nó stáirse, agus sin de réir meáchain

Ach amháin má tá táirgí de bhunadh ainmhíoch sa mhéid sin.

Ex21069098

Ullmhóidí bia eile nach sonraítear ná nach n-áirítear in áit eile

Ach amháin má tá táirgí de bhunadh ainmhíoch sa mhéid sin.

CAIBIDIL 22

Deochanna, Biotáillí agus Fínéagar

Nótaí a ghabhann le Caibidil 22 (sliocht as na Nótaí a ghabhann leis an gCaibidil seo de AC)

“…

3.

Chun críocha cheannteideal 2202, ciallaíonn an téarma “deochanna neamh-mheisciúla” deochanna nach mó ná 0,5 % a neart alcóil iomlán de réir toirte. Aicmítear deochanna meisciúla i gceannteidil 2203 go 2206 nó i gceannteideal 2208 de réir mar is iomchuí.

…”

Cód AC

Tuairisc

Cáilíocht agus míniú

(1)

(2)

(3)

Ex22029991

Deochanna neamh-mheisciúla eile, seachas súnna torthaí nó glasraí faoi cheannteideal 2009 agus inar lú ná 0,2 %, de réir meáchain, an cion saille a fhaightear ó na táirgí faoi cheannteidil 0401 go 0404 .

Ach amháin má tá táirgí de bhunadh ainmhíoch sa mhéid sin.

Ex22029995

Deochanna neamh-mheisciúla eile, seachas súnna torthaí nó glasraí faoi cheannteideal 2009 agus arb ionann nó inar mó ná 0,2 % ach inar lú ná 2 %, de réir meáchain, an cion saille a fhaightear ó na táirgí faoi cheannteidil 0401 go 0404 .

Ach amháin má tá táirgí de bhunadh ainmhíoch sa mhéid sin.

Ex22029999

Deochanna neamh-mheisciúla eile, seachas súnna torthaí nó glasraí faoi cheannteideal 2009 agus arb ionann a gcion saille agus 2 % nó níos mó, de réir meáchain, a fhaightear ó na tháirgí faoi cheannteidil 0401 go 0404

Ach amháin má tá táirgí de bhunadh ainmhíoch sa mhéid sin.

Ex22 08 70

Licéir agus coirdiail

Ach amháin má tá táirgí de bhunadh ainmhíoch sa mhéid sin.

CAIBIDIL 23

Iarmhair agus dramhaíl ó na tionscail bhia; farae ainmhithe ullmhaithe

Nóta a ghabhann le Caibidil 23 (sliocht as na Nótaí a ghabhann leis an gCaibidil seo den AC)

“1.

Le ceannteideal 2309 áirítear táirgí de chineál a úsáidtear i mbeatha d’ainmhithe, nach sonraítear ná nach n-áirítear in áit eile, a fhaightear trí ábhair phlandúla nó ainmhíocha a phróiseáil oiread a fhágann go bhfuil saintréithe fíor-riachtanacha an ábhair bhunaidh caillte acu, seachas dramhaíl phlandúil, iarmhair phlandúla agus seachtháirgí ón bpróiseáil sin.

…”

Sliocht as Nótaí Míniúcháin an Chórais Comhchuibhithe

“Geirdheascadh, na fíocháin scannánacha atá fágtha tar éis rindreáil saillte muice nó saillte ainmhíocha eile. Úsáidtear geirdheascadh go príomha agus bianna ainmhithe (e.g., brioscaí madra) á n-ullmhú, ach fanann sé i gceannteideal 2301 fiú má tá sé oiriúnach mar bhia don duine.”

Cód AC

Tuairisc

Cáilíocht agus míniú

(1)

(2)

(3)

2301

Plúir, min agus millíní, ó fheoil nó ó scairteach feola, ó éisc nó ó chrústaigh, ó mhoilisc nó ó inveirteabraigh uisceacha eile, atá mí-oiriúnach mar bhia don duine; geirdheascadh

Uile, cumhdaítear leis sin próitéin ainmhíoch phróiseáilte nach bhfuil ceaptha mar bhia don duine, min feola nach bhfuil ceaptha mar bhia don duine, agus geirdheascadh, bíodh nó ná bíodh sé ceaptha mar bhia don duine.

Cumhdaítear min chleite i gceannteideal 0505 .

Déantar ceanglais shonracha maidir le próitéin ainmhíoch phróiseáilte a leagan amach i Sraith 1 de Thábla 1 i Roinn 1 de Chaibidil I d’Iarscríbhinn XIV a ghabhann le Rialachán (AE) Uimh. 142/2011.

Ex23 09

Ullmhóidí de chineál a úsáidtear i mbeatha d’ainmhithe

Uile, má tá táirgí ainmhithe iontu, seachas fo-cheannteidil 2309 90 20 agus 2309 90 91 .

Cumhdaítear leis sin, i measc nithe eile, bia do mhadraí nó do chait, atá cóirithe lena mhiondíol (fo-cheannteideal 2309 10 ), ina bhfuil táirgí ainmhithe agus ábhair intuaslagtha éisc nó mamach muirí (cód AC 2309 90 10 ). Táirgí ainmhithe chun críoch beathaithe ainmhithe, lena n-áirítear meascáin de mhin (amhail min chrúb is adharc).

Leis an gceannteideal seo cumhdaítear bainne leachtach, gruth buí agus táirgí ina bhfuil táirgí bainne, gruth buí nó carbaihiodráití, agus tá siad uile mí-oiriúnach mar bhia don duine ach oiriúnach mar bheatha d’ainmhithe.

Cumhdaítear leis sin bia peataí, ábhar coganta do mhadraí agus meascáin de mhin, ar féidir feithidí marbha a bheith san áireamh sna meascáin.

Déantar ceanglais shonracha maidir bia peataí lena n-áirítear ábhar coganta do mhadraí a leagan amach i Sraith 12 de Thábla 2 i Roinn 1 de Chaibidil II d’Iarscríbhinn XIV a ghabhann le Rialachán (AE) Uimh. 142/2011.

Cumhdaítear leis sin táirgí uibhe nach bhfuil ceaptha mar bhia don duine agus táirgí ainmhithe próiseáilte eile nach bhfuil ceaptha mar bhia don duine.

Déantar ceanglais shonracha maidir le táirgí uibhe a leagan amach i Sraith 9 de Thábla 1 i Roinn 1 de Chaibidil I d’Iarscríbhinn XIV a ghabhann le Rialachán (AE) Uimh. 142/2011.

CAIBIDIL 28

Ceimiceáin neamhorgánacha; comhdhúile orgánacha nó neamhorgánacha de mhiotail lómhara, de mhiotail tearc-chré, de dhúile radaighníomhacha nó d’iseatóip

Cód AC

Tuairisc

Cáilíocht agus míniú

(1)

(2)

(3)

Ex28352500

Hidriginortafosfáit chailciam (“fosfáit déchailciam”)

De bhunadh ainmhíoch amháin.

Déantar ceanglais shonracha maidir le fosfáit déchailciam a leagan amach i Sraith 6 de Thábla 1 i Roinn 1 de Chaibidil I d’Iarscríbhinn XIV a ghabhann le Rialachán (AE) Uimh. 142/2011.

Ex28352600

Fosfáití eile cailciam

Fosfáit tríchailciam de bhunadh ainmhíoch amháin.

Déantar ceanglais shonracha maidir le fosfáit tríchailciam a leagan amach i Sraith 7 de Thábla 1 i Roinn 1 de Chaibidil I d’Iarscríbhinn XIV a ghabhann le Rialachán (AE) Uimh. 142/2011.

CAIBIDIL 29

Ceimiceáin orgánacha

Cód AC

Tuairisc

Cáilíocht agus míniú

(1)

(2)

(3)

Ex29 22 41

Lisín agus a eistir; a salainn

De bhunadh ainmhíoch amháin.

Ex29 22 42

Aigéad glútamach agus a shalainn

De bhunadh ainmhíoch amháin.

Ex29 22 43

Aigéad antrainileach agus a shalainn

De bhunadh ainmhíoch amháin.

Ex29 22 49

Aimíonaigéid eile, seachas iad siúd a bhfuil níos mó ná cineál amháin feidhme ocsaigine acu, agus a n-eistir; a salainn

De bhunadh ainmhíoch amháin.

Ex29252900

Imíní eile agus a ndíorthaigh seachas clóirdémeaform (ISO); a salainn

Créitín de bhunadh ainmhíoch.

Ex29 30

Comhdhúile orgánasulfair

Aimíonaigéid de bhunadh ainmhíoch amhail:

Ex29309013 Cistéin agus cistín;

Ex29309016 Díorthaigh de chistéin nó de chistín.

Ex29329900

Comhdhúile heitreachioglacha eile nach bhfuil ach heitrea-adamh ocsaigine nó heitrea-adaimh ocsaigine iontu

De bhunadh ainmhíoch amháin, mar shampla glúcósaimín, glúcósaimín-6-fosfáit agus a sulfáití.

Ex29420000

Comhdhúile orgánacha eile

De bhunadh ainmhíoch amháin.

CAIBIDIL 30

Táirgí cógaisíochta

Barúlacha ginearálta

Táirgí íocshláinte críochnaithe, nach gcumhdaítear le Rialachán (CE) Uimh. 1069/2009 ná le Rialachán (AE) Uimh. 142/2011, eisiatar ón liosta iad. Áirítear táirgí idirmheánacha.

I gceannteideal 3001 (faireoga agus orgáin eile le haghaidh úsáidí orgánaiteiripeacha, atá triomaithe, bídís nó ná bídís púdraithe; Eastóscáin faireog nó orgán eile nó eastóscáin dá dtáil, seachas eastóscáin de bhunús daonna heipirin agus a salainn; substaintí daonna nó ainmhíocha eile a ullmhaítear le haghaidh úsáidí teiripeacha nó próifiolacsacha, nach sonraítear ná nach n-áirítear in áit eile), níl ach táirgí a dhíorthaítear ó ainmhithe faoi fho-cheannteidil 3001 20 agus 3001 90 ábhartha maidir le rialuithe oifigiúla. Déantar ceanglais shonracha maidir leis na táirgí seo a leanas a leagan amach in Iarscríbhinn XIV a ghabhann le Rialachán (AE) Uimh. 142/2011:

1.

Sraith 2 de Thábla 2 i Roinn 1 de Chaibidil II maidir le táirgí fola le haghaidh táirgí teicniúla seachas ó eachainmhithe, agus

2.

Sraith 3 de Thábla 2 i Roinn 1 de Chaibidil II le haghaidh táirgí fola agus táirgí fola ó eachainmhithe, agus

3.

Sraith 14 de Thábla 2 i Roinn 1 de Chaibidil II le haghaidh seachtháirgí ainmhithe chun bia peataí a mhonarú seachas bia peataí amh agus chun táirgí díorthaithe a mhonarú lena n-úsáid lasmuigh den slabhra beatha.

I gceannteideal 3002 (fuil an duine; Fuil ainmhíoch arna hullmhú le haghaidh úsáidí teiripeacha, próifiolacsacha nó diagnóiseacha antaiséirim, codáin fola agus táirgí imdhíoneolaíocha eile, bídís modhnaithe nó ná bídís, nó bídís faighte trí phróisis bhith-theicneolaíocha nó ná bídís; vacsaíní, tocsainí, saothrúcháin miocrorgánach (seachas giostaí) agus táirgí comhchosúla) níl ach fo-cheannteidil 3002 12 agus 3002 90 ábhartha maidir le rialuithe oifigiúla. Maidir le fuil dhaonna in 3002 90 10 agus vacsaíní i bhfo-cheannteidil 3002 20 agus 3002 30 ní gá iad a chur faoi rialuithe oifigiúla.

Cód AC

Tuairisc

Cáilíocht agus míniú

(1)

(2)

(3)

3001 20 90

Eastóscáin faireog nó orgán eile nó eastóscáin dá dtáil, seachas eastóscáin de bhunús daonna

Uile, cumhdaítear leis sin táirge a ghníomhaíonn mar tháirge ionaid le haghaidh an ghrutha bhuí mháthartha agus a úsáidtear i mbeatha do laonna.

Ex30019091

Substaintí ainmhíocha arna n-ullmhú le haghaidh úsáidí teiripeacha nó próifiolacsacha: heipirin agus a salainn

Na táirgí ainmhithe uile, atá dírithe ar phróiseáil bhreise, i gcomhréir le hAirteagal 34(1) de Rialachán (CE) Uimh. 1069/2009, chun na táirgí díorthaithe dá dtagraítear i bpointí (a) go (f) d’Airteagal 33 den Rialachán seo a mhonarú.

3001 90 98

Substaintí ainmhíocha eile seachas heipirin agus a salainn arna n-ullmhú le haghaidh úsáidí teiripeacha nó próifiolacsacha, nach sonraítear ná nach n-áirítear in áit eile

Uile.

I dteannta na bhfaireog agus na n-orgán eile a luaitear i Nótaí Míniúcháin an Chórais Comhchuibhithe a ghabhann le ceannteideal 3001 , cumhdaítear leis an bhfo-cheannteideal seo an hipifiseas, na capsúil osduánacha agus an fhaireog thíoróideach; seachas iad siúd a shonraítear in Airteagal 33 de Rialachán (CE) Uimh. 1069/2009.

Ex30021200

Antaiséirim agus codáin fola eile

Táirgí a dhíorthaítear ó ainmhithe amháin.

Eisiatar táirgí íocshláinte críochnaithe don tomhaltóir deiridh.

Eisiatar antasubstaintí agus DNA.

Faoi cheannteideal 3002 , leagtar amach ceanglais shonracha maidir le seachtháirgí ainmhithe a chumhdaítear le Tábla 2 i Roinn 1 de Chaibidil II d’Iarscríbhinn XIV a ghabhann le Rialachán (AE) Uimh. 142/2011 agus a shonraítear sna Sraitheanna seo a leanas:

Sraith 2: táirgí fola seachas ó eachainmhithe;

Sraith 3: fuil agus táirgí fola ó eachainmhithe.

3002 90 30

Fuil ainmhíoch arna hullmhú le haghaidh úsáidí teiripeacha, próifiolacsacha nó diagnóiseacha

Uile.

Ex30029050

Saothrúcháin miocrorgánach

Pataiginí eile agus saothrúcháin pataiginí le haghaidh ainmhithe, agus an méid sin amháin.

Ex30029090

Eile

Pataiginí eile agus saothrúcháin pataiginí le haghaidh ainmhithe, agus an méid sin amháin.

Ex30069200

Dramhaíl chógaisíochta

Táirgí a dhíorthaítear ó ainmhithe amháin.

Dramhaíl chógaisíochta, táirgí cógaisíochta, atá mí-oiriúnach don chríoch dar ceapadh iad ar dtús.

CAIBIDIL 31

Leasacháin

Nótaí a ghabhann le Caibidil 31 (sliocht as na Nótaí a ghabhann leis an gCaibidil seo de AC)

“1.

Leis an gcaibidil seo ní chumhdaítear:

(a)

fuil ainmhíoch ó cheannteideal 0511;

…”

Cód AC

Tuairisc

Cáilíocht agus míniú

(1)

(2)

(3)

Ex31010000

Leasacháin ainmhíocha nó plandúla, bídís measctha le chéile nó ná bídís, nó cóireáilte ó thaobh ceimice; leasacháin arna dtáirgeadh trí tháirgí ainmhíocha nó plandúla a mheascadh le chéile nó cóireáil cheimiceach a dhéanamh orthu

Táirgí a dhíorthaítear ó ainmhithe i bhfoirm neamhthanaithe, agus sin amháin.

Cumhdaítear leis sin guanó seachas guanó mianraithe.

Cumhdaítear leis sin aoileach measctha le próitéin ainmhíoch phróiseáilte, má úsáidtear mar leasachán é; ach eisiatar meascáin aoiligh cheimicigh a úsáidtear mar leasacháin (féach ceannteideal 3105 , nach gcumhdaítear ach leasacháin mhianracha nó cheimiceacha leis).

Ceanglais shonracha maidir le haoileach próiseáilte, táirgí a dhíorthaítear ó aoileach próiseáilte agus guanó ó ialtóga, déantar iad a leagan amach i Sraith 1 de Thábla 2 i Roinn 1 de Chaibidil II d’Iarscríbhinn XIV a ghabhann le Rialachán (AE) Uimh. 142/2011.

Ex31051000

Earraí faoin gcaibidil seo i dtáibléid nó i bhfoirmeacha comhchosúla nó i bpacáistí nach mó ná 10 kg a n-ollmheáchan

Leasacháin ina bhfuil táirgí a dhíorthaítear ó ainmhithe, agus iad sin amháin.

Ceanglais shonracha maidir le haoileach próiseáilte, táirgí a dhíorthaítear ó aoileach próiseáilte agus guanó ó ialtóga, déantar iad a leagan amach i Sraith 1 de Thábla 2 i Roinn 1 de Chaibidil II d’Iarscríbhinn XIV a ghabhann le Rialachán (AE) Uimh. 142/2011.

CAIBIDIL 32

Eastóscáin súdaireachta nó ruaimneoireachta; tainniní agus a ndíorthaigh; ruaimeanna, líocha agus ábhar dathúcháin eile; péinteanna agus vearnaisí; puití agus maisteoga eile; dúigh

Nótaí a ghabhann le Caibidil 32 (sliocht as na Nótaí a ghabhann leis an gCaibidil seo de AC)

“…

3.

Tá feidhm ag ceannteidil 3203, 3204, 3205 agus 3206 freisin maidir le hullmhóidí bunaithe ar ábhar dathúcháin (lena n-áirítear, i gcás cheannteideal 3206, líocha dathúcháin cheannteideal 2530 nó Chaibidil 28, calóga miotail agus púdair mhiotail), de chineál a úsáidtear chun aon ábhar a dhathú nó a úsáidtear mar chomhábhair agus ullmhóidí dathúcháin á monarú. Mar sin féin, níl feidhm ag na ceannteidil maidir le líocha easraithe i meán nach uiscín é, i bhfoirm leachtach nó taois, de chineál a úsáidtear agus péinteanna á monarú, lena n-áirítear cruain (ceannteideal 3212), ná maidir le hullmhóidí eile i gceannteidil 3207, 3208, 3209, 3210, 3212, 3213 nó 3215.

…”

Cód AC

Tuairisc

Cáilíocht agus míniú

(1)

(2)

(3)

Ex32 03

Ábhar dathúcháin de bhunadh ainmhíoch (lena n-áirítear eastóscáin súdaireachta ach gan dubh ainmhíoch a áireamh), bídís sainithe ó thaobh ceimice nó ná bídís, ullmhóidí mar a shonraítear i nóta 3 a ghabhann leis an gcaibidil seo bunaithe ar ábhar dathúcháin de bhunadh ainmhíoch

Easráin datha i mbonn saille bainne a úsáidtear chun bia nó beatha a tháirgeadh, agus na heasráin sin amháin.

Ex32 04

Ábhar dathúcháin orgánach sintéiseach, bíodh sé sainithe ó thaobh ceimice nó ná bíodh; ullmhóidí mar a shonraítear i nóta 3 a ghabhann leis an gcaibidil seo bunaithe ar ábhar dathúcháin orgánach sintéiseach; táirgí orgánacha sintéiseacha de chineál a úsáidtear mar oibreáin ghealaithe fhluaraiseacha nó mar lúmanafóir, bídís sainithe ó thaobh ceimice nó ná bídís

Easráin datha i mbonn saille bainne a úsáidtear chun bia nó beatha a tháirgeadh, agus na heasráin sin amháin.

CAIBIDIL 33

Blátholaí agus roisíneoidí; ullmhóidí cumhradóireachta, cosmaide nó maisíochta

Cód AC

Tuairisc

Cáilíocht agus míniú

(1)

(2)

(3)

Ex33 02

Meascáin de shubstaintí cumhra agus meascáin (lena n-áirítear tuaslagáin alcóil) de bhunús ceann amháin nó níos mó de na substaintí sin, de chineál a úsáidtear mar amhábhair i dtionscal; ullmhóidí eile atá bunaithe ar shubstaintí cumhra, de chineál a úsáidtear chun deochanna a mhonarú

Blastáin i mbonn saille bainne a úsáidtear chun bia nó beatha a tháirgeadh, agus na blastáin sin amháin.

CAIBIDIL 35

Substaintí albaimionóideacha; stáirsí modhnaithe; gliúnna; einsímí

Cód AC

Tuairisc

Cáilíocht agus míniú

(1)

(2)

(3)

Ex35 01

Cáiséin, cáiséanáití agus díorthaigh cháiséine eile; gliúnna cáiséine

Cáiséin atá ceaptha mar bhia don duine, mar bheatha d’ainmhithe nó chun críoch teicniúil.

Déantar ceanglais shonracha maidir le bainne, táirgí bainnebhunaithe agus gruth buí nach bhfuil ceaptha mar bhia don duine a leagan amach i Sraith 4 de Thábla 1 i Roinn 1 de Chaibidil I d’Iarscríbhinn XIV a ghabhann le Rialachán (AE) Uimh. 142/2011.

Ex35 02

Albaiminí (lena n-áirítear tiúcháin dhá phróitéin mheidhg nó níos mó, ina bhfuil cion is mó ná 80 % próitéin mheidhg de réir meáchain, a ríomhtar de réir an ábhair thirim), albaiminí agus díorthaigh albaimin eile

Cumhdaítear leis sin táirgí a dhíorthaítear ó uibheacha agus a dhíorthaítear ó bhainne bídís nó ná bídís ceaptha mar bhia don duine (lena n-áirítear críocha beatha ainmhithe).

Déantar ceanglais shonracha maidir le bainne, táirgí bainnebhunaithe agus gruthanna buí nach bhfuil ceaptha mar bhia don duine a leagan amach i Sraith 4 de Thábla 1 i Roinn 1 de Chaibidil I d’Iarscríbhinn XIV a ghabhann le Rialachán (AE) Uimh. 142/2011 agus déantar ceanglais maidir le táirgí uibhe nach bhfuil ceaptha mar bhia don duine a leagan amach i Sraith 9 de Thábla 1 i Roinn 1 de Chaibidil I d’Iarscríbhinn XIV a ghabhann le Rialachán (AE) Uimh. 142/2011.

3503 00

Geilitín (lena n-áirítear geilitín ina leatháin dhronuilleogacha (lena n-áirítear leatháin chearnógacha) bídís dromchlashaothraithe nó dathaithe nó ná bídís); agus díorthaigh gheilitín; iascghlae; gliúnna eile de bhunadh ainmhíoch, seachas gliúnna cáiséine i gceannteideal 3501

Cumhdaítear leis sin geilitín atá ceaptha mar bhia don duine, mar bheatha ainmhithe agus le haghaidh úsáid theicniúil.

Geilitín a aicmítear i gceannteideal 3913 (próitéiní cruaite) agus i gceannteideal 9602 (geilitín oibrithe, neamhchruaite agus earraí geilitín neamhchruaite), mar shampla, capsúil fholmha mura bhfuil siad ceaptha mar bhia duine ná don ainmhí, eisiatar ó rialuithe oifigiúla iad.

Déantar ceanglais shonracha a leagan amach i Sraith 5 de Thábla 1 i Roinn 1 de Chaibidil I d’Iarscríbhinn XIV a ghabhann le Rialachán (AE) Uimh. 142/2011 maidir le geilitín agus próitéin hidrealaithe nach bhfuil ceaptha mar bhia don duine agus i Roinn 11 de Chaibidil II d’Iarscríbhinn XIV a ghabhann leis an Rialachán sin maidir le fótaigheilitín.

Ex35 04 00

Peaptóin agus a ndíorthaigh; substaintí próitéine eile agus a ndíorthaigh, nach sonraítear ná nach n-áirítear in áit eile; púdar seithe, bíodh sé crómaithe nó ná bíodh

Cumhdaítear leis sin collaigin agus próitéiní hidrealaithe atá ceaptha mar bhia don duine, mar bheatha ainmhithe agus le haghaidh úsáid theicniúil.

Cumhdaítear leis sin táirgí collaigin próitéinbhunaithe a dhíorthaítear ó sheithí, craicne agus teannáin ainmhithe, lena n-áirítear cnámha i gcás muc, éanlaith chlóis agus iasc.

Cumhdaítear leis sin próitéiní hidrealaithe arb éard atá iontu polaipeiptídí, peiptídí nó aimíonaigéid, agus meascáin díobh, a fhaightear le hidrealú seachtháirgí ainmhithe. Déantar iad a eisiamh ó rialuithe oifigiúla nuair a úsáidtear mar bhreiseáin in ullmhóidí bia iad (ceannteideal 2106 ).

Cumhdaítear leis sin aon seachtháirge bainne atá ceaptha mar bhia don duine i gcás nach gcumhdaítear faoi cheannteideal 0404 é.

Déantar ceanglais shonracha maidir le collaigin a leagan amach i Sraith 8 agus maidir le geilitín agus próitéin hidrealaithe a leagan amach i Sraith 5 de Thábla 1 i Roinn 1 de Chaibidil I d’Iarscríbhinn XIV a ghabhann le Rialachán (AE) Uimh. 142/2011.

Ex35071000

Binid agus tiúcháin di

Binid agus tiúcháin atá ceaptha mar bhia don duine nach ndíorthaítear ach ó tháirgí ainmhithe.

Ex35079090

Einsímí eile seachas binid agus tiúcháin di nó liopáis lipeapróitéine nó próitéáis alcaileach aspeirgilis

De bhunadh ainmhíoch amháin.

CAIBIDIL 38

Táirgí ceimiceacha ilghnéitheacha

Nótaí a ghabhann le Caibidil 38 (sliocht as na Nótaí a ghabhann leis an gCaibidil seo de AC)

“…

4.

Ar fud na hainmníochta, ciallaíonn “dramhaíl chathrach” dramhaíl de chineál a bhailítear ó theaghlaigh, ó óstáin, ó bhialanna, ó ospidéil, ó shiopaí, ó oifig, etc. cosamar bóithre agus pábhála, chomh maith le dramhaíl tógála agus scartála. Is iondúil go mbíonn réimse leathan ábhar i ndramhaíl chathrach amhail plaistigh, rubar, adhmad, páipéar, teicstílí, gloine, miotail, ábhair bhia, troscán briste agus earraí damáistithe nó cuileáilte eile.

...”

Cód AC

Tuairisc

Cáilíocht agus míniú

(1)

(2)

(3)

Ex38220000

Imoibreáin dhiagnóiseacha nó saotharlainne ar thaca, imoibreáin dhiagnóiseacha nó saotharlainne ullmhaithe bídís ar thaca nó ná bídís, seachas iad siúd faoi cheannteideal 3002 nó faoi cheannteideal 3006 ; ábhair thagartha dheimhnithe

Táirgí a dhíorthaítear ó ainmhithe amháin, seachas feistí leighis mar a shainmhínítear in Airteagal 1(2)(a) de Threoir 93/42/CEE ón gComhairle (8) agus feistí leighis diagnóiseacha in vitro mar a shainmhínítear in Airteagal 1(2)(b) de Threoir 98/79/CE ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle (9).

Ex38251000

Dramhaíl chathrach

Dramhaíl lónadóireachta ina bhfuil táirgí ainmhithe, agus an dramhaíl sin amháin, má thagann sí faoi raon feidhme phointe (g) d’Airteagal 2(2) de Rialachán (CE) Uimh. 1069/2009, seachas dramhaíl lónadóireachta a thionscnaíonn go díreach ó chóir iompair a oibrítear go hidirnáisiúnta agus arna diúscairt i gcomhréir le hAirteagal 12(d) den Rialachán sin.

Maidir le hola chócaireachta úsáidte, atá ceaptha lena húsáid faoi raon feidhme Rialachán (CE) Uimh. 1069/2009, mar shampla, le haghaidh leasacháin orgánacha, bithgháis, bithdhíosail nó breosla, is féidir í a chumhdach leis an gcód AC seo.

CAIBIDIL 39

Plaistigh agus earraí díobh

Cód AC

Tuairisc

Cáilíocht agus míniú

(1)

(2)

(3)

Ex39139000

Polaiméirí nádúrtha eile (seachas aigéad ailgineach, a shalainn agus a eistir) agus polaiméirí nádúrtha modhnaithe (mar shampla próitéiní cruaite, díorthaigh cheimiceacha ó rubar nádúrtha), nach sonraítear ná nach n-áirítear in áit eile, i bhfoirmeacha príomhúla

Táirgí nach ndíorthaítear ó ainmhithe amháin, mar shampla, sulfáit condróitine, ciotósán, geilitín cruaite.

Ex39171010

Putóga saorga (craicne ispíní) déanta as próitéiní cruaite nó as ábhair cheallalósacha

Táirgí a dhíorthaítear ó ainmhithe amháin.

Ex39269097

Earraí eile as plaistigh agus earraí as ábhair eile faoi cheannteidil 3901 go 3914 déanta ar bhealach eile seachas as leatháin

Capsúil fholmha déanta as geilitín neamhchruaite atá ceaptha mar bhia don duine nó d’ainmhithe; Déantar ceanglais shonracha maidir le cleití a leagan amach i Sraith 5 de Thábla 1 i Roinn 1 de Chaibidil II d’Iarscríbhinn XIV a ghabhann le Rialachán (AE) Uimh. 142/2011.

CAIBIDIL 41

Seithí agus craicne amha (seachas fionnadhsheithí) agus leathar

Barúlacha ginearálta

Níl ach seithí agus craicne ó chrúbacha a chumhdaítear i gceannteidil 4101, 4102, 4103 le cur faoi réir rialuithe oifigiúla.

Déantar ceanglais shonracha maidir le seithí agus craicne ó chrúbacha a leagan síos i Sraitheanna 4 agus 5 de Thábla 2 i Roinn 1 de Chaibidil II d’Iarscríbhinn XIV a ghabhann le Rialachán (AE) Uimh. 142/2011.

Nótaí a ghabhann le Caibidil 41 (sliocht as na Nótaí a ghabhann leis an gCaibidil seo de AC)

“1.

Leis an gcaibidil seo ní chumhdaítear:

(a)

dramh bearrtha ná dramhaíl chomhchosúil, ó sheithí amha ná ó chraicne amha (ceannteideal 0511);

(b)

craicne éin ná codanna de chraicne éin, lena gcleití nó lena gclúmh, ó cheannteideal 0505 nó ó cheannteideal 6701; ná

(c)

seithí ná craicne, leis an bhfionnadh nó leis an olann orthu, agus iad amh, súdaraithe nó cóirithe (Caibidil 43); mar sin féin, tá an méid seo a leanas le haicmiú i gCaibidil 41, eadhon, seithí agus craicne amha, leis an bhfionnadh nó leis an olann orthu, ó bhó-ainmhithe (lena n-áirítear buabhaill), ó eachainmhithe, ó chaoirigh nó ó uain (seachas uain de chuid na hAstracáine, uain an Eireabaill Fhada, uain Characúil, uain Pheirseacha, nó uain chomhchosúla, uain Indiacha, Shíneacha, Mhongólacha nó Thibéadacha), ó ghabhair agus ó mheannáin (seachas gabhair agus meannáin de chuid Éimin, na Mongóile nó na Tibéide), ó mhucra (lena n-áirítear picirí), ó sheamaí, ó ghasailí, ó chamaill (lena n-áirítear dromadairí), ó réinfhianna, ó fhianna móra, ó fhianna, ó ruaphoic nó ó mhadraí.

…”

Cód AC

Tuairisc

Cáilíocht agus míniú

(1)

(2)

(3)

Ex41 01

Seithí agus craicne amha ó bhó-ainmhithe (lena n-áirítear buabhaill) nó ó eachainmhithe (atá úr, nó saillte, triomaithe, aolta, picilte nó leasaithe ar bhealach eile, ach nach bhfuil súdaraithe, párchóirithe ná ullmhaithe a thuilleadh), bídís nó ná bídís bearrtha nó scoilte

Seithí agus craicne atá úr, fuaraithe nó cóirithe, lena n-áirítear triomaithe, tirimshaillte, fliuchshaillte, nó leasaithe le próiseas seachas an tsúdaireacht nó próiseas coibhéiseach, agus na seithí agus na craicne sin amháin.

Is féidir go mbeidh allmhairiú gan srianta indéanta le haghaidh seithí agus craicne cóirithe dá dtagraítear i bpointe C.2 de Chaibidil V d’Iarscríbhinn XIII a ghabhann le Rialachán (AE) Uimh. 142/2011, má tá an méid sin i gcomhréir le hAirteagal 41(3) de Rialachán (CE) Uimh. 1069/2009, go háirithe maidir le ex 4101 20 80 agus ex 4101 50 90 .

Ex41 02

Craicne amha ó chaoirigh nó ó uain (atá úr, nó saillte, triomaithe, aolta, picilte nó leasaithe ar bhealach eile, ach nach bhfuil súdaraithe, párchóirithe ná ullmhaithe a thuilleadh), bíodh an olann orthu nó ná bíodh agus bídís scoilte nó ná bídís, seachas na craicne sin a eisiatar le Nóta 1(c) a ghabhann leis an gCaibidil seo

Seithí agus craicne atá úr, fuaraithe nó cóirithe, lena n-áirítear triomaithe, tirimshaillte, fliuchshaillte, nó leasaithe le próiseas seachas an tsúdaireacht nó próiseas coibhéiseach, agus na seithí agus na craicne sin amháin.

Is féidir go mbeidh allmhairiú gan srianta indéanta le haghaidh seithí agus craicne cóirithe dá dtagraítear i bpointe C.2 de Chaibidil V d’Iarscríbhinn XIII a ghabhann le Rialachán (AE) Uimh. 142/2011, má tá an méid sin i gcomhréir le hAirteagal 41(3) de Rialachán (CE) Uimh. 1069/2009, go háirithe maidir le ex 4102 21 00 agus ex 4102 29 00 .

Ex41 03

Seithí agus craicne amha eile (atá úr, nó saillte, triomaithe, aolta, picilte nó leasaithe ar bhealach eile, ach nach bhfuil súdaraithe, párchóirithe ná ullmhaithe a thuilleadh), bídís nó ná bídís bearrtha nó scoilte, seachas na seithí agus na craicne sin a eisiatar le Nóta 1(b) nó le Nóta 1(c) a ghabhann leis an gCaibidil seo

Seithí agus craicne atá úr, fuaraithe nó cóirithe, lena n-áirítear triomaithe, tirimshaillte, fliuchshaillte, nó leasaithe le próiseas seachas an tsúdaireacht nó próiseas coibhéiseach, agus na seithí agus na craicne sin amháin.

Is féidir go mbeidh allmhairiú gan srianta indéanta le haghaidh seithí agus craicne cóirithe dá dtagraítear i bpointe C.2 de Chaibidil V d’Iarscríbhinn XIII a ghabhann le Rialachán (AE) Uimh. 142/2011, má tá an méid sin i gcomhréir le hAirteagal 41(3) de Rialachán (CE) Uimh. 1069/2009, go háirithe maidir le ex 4103 90 00 .

CAIBIDIL 42

Earraí leathair; diallatraí agus úmacha; earraí taistil, málaí láimhe agus coimeádáin chomhchosúla; earraí déanta as inne ainmhithe (seachas inne seiriceán)

Nótaí a ghabhann le Caibidil 42 (sliocht as na Nótaí a ghabhann leis an gCaibidil seo de AC)

“…

2.

Leis an gcaibidil seo ní chumhdaítear:

(a)

caolán steiriúil máinliachta ná ábhair uama steiriúla chomhchosúla (ceannteideal 3006);

(ij)

sreanga, craicne le haghaidh drumaí nó a leithéid, ná páirteanna eile d’uirlisí ceoil (ceannteideal 9209).

…”

Cód AC

Tuairisc

Cáilíocht agus míniú

(1)

(2)

(3)

Ex42050090

Earraí eile as leathar nó as leathar comhdhéanta

Cumhdaítear leis sin ábhar coganta do mhadraí agus ábhar chun ábhar coganta do mhadraí a mhonarú.

Ex42060000

Earraí déanta as inne (seachas inne seiriceán), as craiceann buailteora óir, as lamhnáin nó as teannáin

Cumhdaítear leis sin ábhar coganta do mhadraí agus ábhar chun ábhar coganta do mhadraí a mhonarú.

CAIBIDIL 43

Fionnadhsheithí agus fionnadh saorga; earraí monaraithe díobh

Nótaí a ghabhann le Caibidil 43 (sliocht as na Nótaí a ghabhann leis an gCaibidil seo de AC)

“1.

Ar fud na hainmníochta, tá feidhm ag tagairtí do “fionnadhsheithí”, seachas fionnadhsheithí amha cheannteideal 4301, maidir le seithí agus craicne na n-ainmhithe uile atá súdaraithe nó cóirithe leis an olann orthu.

2.

Leis an gcaibidil seo ní chumhdaítear:

(a)

craicne éin ná codanna de chraicne éin, lena gcleití nó lena gclúmh (ceannteideal 0505 nó 6701);

(b)

seithí ná craicne amha, leis an bhfionnadh nó leis an olann orthu ó Chaibidil 41 (féach nóta 1(c) a ghabhann leis an gcaibidil sin);

…”

Sliocht as Nótaí Míniúcháin an Chórais Comhchuibhithe

“Ceannteideal 4301: Meastar gur amhearraí iad fionnadhsheithí agus go dtagann siad faoin gceannteideal seo ní hamháin nuair atá siad sa staid nádúrtha, ach freisin má tá siad glanta agus leasaithe ó mheathlú, e.g., trína dtriomú nó trína sailleadh (fliuch nó tirim). Féadfaidh an fionnadh a bheith “tarraingthe” nó “lomtha” freisin, i.e., féadfaidh an fionnadh garbh a bheith bainte as nó gearrtha anuas, nó féadfaidh próiseas ‘bainte craicne’ a bheith curtha i bhfeidhm ar dhromchla an chraicinn nó féadfaidh sé a bheith scríobtha.”

Cód AC

Tuairisc

Cáilíocht agus míniú

(1)

(2)

(3)

Ex43 01

Fionnadhsheithí amha (lena n-áirítear cinn, eireabaill, lapaí agus píosaí nó gearrtháin eile, atá oiriúnach lena n-úsáid ag fionnadóirí), seachas seithí agus craicne amha faoi cheannteideal 4101 , 4102 nó 4103

Uile, seachas fionnadhsheithí atá cóirithe i gcomhréir le Caibidil VIII d’Iarscríbhinn XIII a ghabhann le Rialachán (AE) Uimh. 142/2011, má tá an méid sin i gcomhréir le hAirteagal 41(3) de Rialachán (CE) Uimh. 1069/2009

Cumhdaítear leis sin na fo-cheannteidil seo a leanas:

Ex43011000 (ó mhinceanna iomlána, an ceann, an t-eireaball nó na lapaí orthu nó gan bheith orthu): déantar ceanglais shonracha maidir le táirgí díorthaithe lena n-úsáid lasmuigh den slabhra beatha (fionnadh) a leagan amach i Sraith 14 de Thábla 2 i Roinn 1 de Chaibidil II d’Iarscríbhinn XIV a ghabhann le Rialachán (AE) Uimh. 142/2011.

Ex43013000 (ó uain, mar a leanas: uain de chuid na hAstracáine, uain an Eireabaill Fhada, uain Characúil, uain Pheirseacha agus uain chomhchosúla, uain Indiacha, Shíneacha, Mhongólacha nó Thibéadacha atá iomlán, an ceann, an t-eireaball nó na lapaí orthu nó gan bheith orthu): déantar ceanglais shonracha maidir le seithí agus craicne ó chrúbacha a leagan amach i Sraith 5 de Thábla 2 i Roinn 1 de Chaibidil II d’Iarscríbhinn XIV a ghabhann le Rialachán (AE) Uimh. 142/2011.

Ex43016000 (ó shionnaigh iomlána, an ceann, t-eireaball nó na lapaí orthu nó gan bheith orthu): déantar ceanglais shonracha maidir le táirgí díorthaithe lena n-úsáid lasmuigh den slabhra beatha (fionnadh) a leagan amach i Sraith 14 de Thábla 2 i Roinn 1 de Chaibidil II d’Iarscríbhinn XIV a ghabhann le Rialachán (AE) Uimh. 142/2011.

Ex43018000 (fionnadhsheithí iomlána eile, an ceann, an t-eireaball nó na lapaí orthu nó gan bheith orthu): seachas crúbacha, mar shampla, marmait, féilínigh fhiáine, rónta, cadhpúnna. Déantar ceanglais shonracha maidir le táirgí díorthaithe lena n-úsáid lasmuigh den slabhra beatha (fionnadh) a leagan amach i Sraith 14 de Thábla 2 i Roinn 1 de Chaibidil II d’Iarscríbhinn XIV a ghabhann le Rialachán (AE) Uimh. 142/2011.

Ex43019000 (cinn, eireabaill, lapaí agus píosaí nó gearrtháin eile, atá oiriúnach lena n-úsáid ag fionnadóirí): déantar ceanglais shonracha maidir le táirgí díorthaithe lena n-úsáid lasmuigh den slabhra beatha (fionnadh) a leagan amach i Sraith 14 de Thábla 2 i Roinn 1 de Chaibidil II d’Iarscríbhinn XIV a ghabhann le Rialachán (AE) Uimh. 142/2011.

CAIBIDIL 51

Olann, fionnadh ainmhíoch mín nó garbh; snáth róin agus fabraic fhite

Barúlacha ginearálta

Maidir le ceannteidil 5101 go 5103 déantar ceanglais shonracha maidir holann agus fionnadh neamhchóireáilte a leagan amach i Sraith 8 de Thábla 2 i Roinn 1 de Chaibidil II d’Iarscríbhinn XIV a ghabhann le Rialachán (AE) Uimh. 142/2011.

Nóta a ghabhann le Caibidil 51 (sliocht as na Nótaí a ghabhann leis an gCaibidil seo de AC)

“1.

Ar fud na hainmníochta:

(a)

ciallaíonn “olann” an snáithín nádúrtha a bhfásann caoirigh nó uain é.

(b)

ciallaíonn “fionnadh ainmhíoch mín” fionnadh alpacaí, lámaí, viciúiní, camall (lena n-áirítear dromadairí), geacanna, gabhar angóra, gabhar Tibéadach, gabhar Caismíreach nó gabhar comhchosúil (seachas gabhair choiteanna), coiníní, (lena n-áirítear coiníní angóra), giorriacha, béabhar, cadhpúnna nó muscfhrancach.

(c)

ciallaíonn “fionnadh ainmhíoch garbh” an fionnadh ainmhíoch nach luaitear thuas, seachas fionnadh déanta scuab agus guairí (ceannteideal 0502) agus rón (ceannteideal 0511).”

Sliocht as Nótaí Míniúcháin an Chórais Comhchuibhithe

“Ar fud na hAinmníochta ciallaíonn an téarma “fionnadh ainmhíoch garbh” an fionnadh ainmhíoch uile eile seachas “fionnadh ainmhíoch mín” diomaite d’olann (ceannteideal 5101), fionnadh moingeanna nó eireaball eachainmhithe nó bó-ainmhithe (a aicmítear mar “rón” faoi cheannteideal 0511), guairí nó fionnadh muc, borraí nó torc agus fionnadh broc nó fionnadh déanta scuab eile (ceannteideal 0502) féach Nóta 1(c)).”

Cód AC

Tuairisc

Cáilíocht agus míniú

(1)

(2)

(3)

Ex51 01

Olann, nach bhfuil cardáilte ná cíortha

Olann neamhchóireáilte.

Ex51 02

Fionnadh ainmhíoch mín nó garbh, nach bhfuil cardáilte ná cíortha

Fionnadh neamhchóireáilte, lena n-áirítear fionnadh garbh ó chliatháin bó-ainmhithe nó eachainmhithe.

Ex51 03

Dramhaíl olla nó fionnaidh ainmhíoch mhín nó ghairbh, lena n-áirítear dramhaíl snátha seachas stoc gairnéadaithe

Olann nó fionnadh neamhchóireáilte.

CAIBIDIL 67

Cleití agus clúmh ullmhaithe agus earraí atá déanta as cleití nó as clúmh; bláthanna saorga; earraí atá déanta as gruaig dhaonna

Sliocht as Nótaí Míniúcháin an Chórais Comhchuibhithe

“Le ceannteideal 6701 cumhdaítear:

(A)

Craicne agus codanna eile d’éin lena gcleití nó lena gclúmh, cleití agus clúmh, agus codanna de chleití, a chuaigh, cé nach earraí rédhéanta iad fós, faoi phróiseas seachas cóireáil shimplí a bhaineann le glanadh, díghalrú nó leasú (féach an Nóta Míniúcháin a ghabhann le ceannteideal 0505); féadfaidh earraí an cheannteidil seo a bheith, mar shampla, tuartha, ruaimnithe, catach nó droimníneach.

(B)

Earraí déanta as craicne nó as codanna eile d’éin lena gcleití nó lena gclúmh, earraí déanta as cleití, nó as clúmh nó as codanna de chleití, fiú amháin má tá na cleití nó an clúmh, etc., neamhoibrithe nó glanta amháin, ach seachas earraí déanta as gas an chleite nó cos an chleite. Dá bhrí sin, leis an gceannteideal seo áirítear:

(1)

Cleití aonair a ndearna a gcosa a shreangú nó a cheangal lena n-úsáid, mar shampla, sa haitéireacht, agus cleití cumaisc aonair freisin cóimeáilte as eilimintí éagsúla.

(2)

Cleití atá cóimeáilte i bhfoirm cuircíní, agus cleití nó clúmh atá cóimeáilte trína ngliúáil ar fhabraic theicstíle nó ar bhonn eile, nó trína ngreamú d’fhabraic nó bonn den sórt sin.

(3)

Ciumhsóga déanta as éin, codanna d’éin, as cleití nó clúmh, le haghaidh hataí, bóanna, bónaí, cábaí nó baill éadaigh eile nó gabhálais éadaigh eile.

(4)

Feananna déanta as cleití ornáideacha, le frámaí déanta as aon ábhar. Mar sin féin, déantar feananna le frámaí nó miotal lómhar a aicmiú i gceannteideal 7113.”

Cód AC

Tuairisc

Cáilíocht agus míniú

(1)

(2)

(3)

Ex67010000

Craicne agus codanna eile d’éin lena gcleití nó lena gclúmh, cleití, codanna de chleití, clúmh agus earraí díobh sin (seachas táirgí faoi cheannteideal 0505 agus cos oibrithe an chleite agus gas oibrithe an chleite)

Craicne agus codanna eile d’éin lena gcleití nó lena gclúmh, cleití agus clúmh, agus codanna de chleití, agus an méid sin amháin.

Earraí déanta as craicne, cleití nó clúmh, agus codanna de chleití, agus iad neamhoibrithe nó glanta amháin.

Seachas cleití maisiúla cóireáilte, cleití cóireáilte arna n-iompar ag taistealaithe dá n-úsáid phríobháideach nó coinsíneachtaí cleití cóireáilte arna seoladh chuig daoine aonair príobháideacha chun críoch neamhthionsclaíoch.

Déantar ceanglais shonracha maidir le cleití a leagan amach i Sraith 9 de Thábla 2 i Roinn 1 de Chaibidil II d’Iarscríbhinn XIV a ghabhann le Rialachán (AE) Uimh. 142/2011.

CAIBIDIL 71

Péarlaí nádúrtha nó saothraithe, clocha lómhara nó leathlómhara, miotail lómhara, miotail atá cumhdaithe le miotal lómhar, agus earraí díobh; seodra bréige; boinn

Tuairim 7101,21/1 de réir an Chórais Comhchuibhithe um Aicmiú

“Oisrí atá mí-oiriúnach mar bhia don duine, ina bhfuil péarla saothraithe amháin nó níos mó, leasaithe faoi sháile agus coimeádta i gcoimeádáin miotail aer-obacha.”

Cód AC

Tuairisc

Cáilíocht agus míniú

(1)

(2)

(3)

Ex71012100

Péarlaí saothraithe neamhoibrithe

Áirítear leis sin oisrí atá mí-oiriúnach mar bhia don duine, ina bhfuil péarla saothraithe amháin nó níos mó, leasaithe faoi sháile nó le modhanna éagsúla, pacáistithe i gcoimeádáin aer-obacha.

Péarlaí saothraithe neamhoibrithe dá dtagraítear i Roinn 2 de Chaibidil IV d’Iarscríbhinn XIV a ghabhann le Rialachán (AE) Uimh. 142/2011 mura bhfuil siad eisiata ó raon feidhme Rialachán (CE) Uimh. 1069/2009 dá bhforáiltear i bpointe (f) d’Airteagal 2(2) den Rialachán sin.

CAIBIDIL 95

Bréagáin, cluichí agus gairis spóirt; páirteanna díobh agus gabhálais dóibh

Sliocht as Nótaí Míniúcháin an Chórais Comhchuibhithe

“Siamsaí faiche aonaigh, sorcais taistil, sorcais ainmhithe taistil agus amharclanna taistil, tagann siad faoi cheannteideal 9508 ar choinníoll go bhfuil na haonaid fhíor-riachtanacha uile iontu lena n-oibriú mar is gnách. Leis an gceannteideal seo áirítear freisin míreanna trealaimh thánaistigh ar choinníoll go ndéantar iad a chur i láthair leis na siamsaí éagsúla sin, agus mar chomhpháirteanna díobh, d’ainneoin, nuair a chuirtear na míreanna sin i láthair ar leithligh, go dtiocfaidís (e.g., pubaill, ainmhithe, uirlisí ceoil, gléasraí cumhachta, mótair, feistis soilsithe, suíocháin agus airm agus armlón) faoi cheannteidil eile de chuid na hainmníochta.”

Cód AC

Tuairisc

Cáilíocht agus míniú

(1)

(2)

(3)

Ex95081000

Sorcais taistil agus sorcais ainmhithe taistil

Ainmhithe beo amháin.

Ex95089000

Eile: siamsaí faiche aonaigh, amharclanna taistil

Ainmhithe beo amháin.

CAIBIDIL 96

Earraí monaraithe ilghnéitheacha

Sliocht as Nótaí Míniúcháin an Chórais Comhchuibhithe

“Chun críocha an cheannteidil seo, tagraíonn an téarma ‘oibrithe’ d’ábhair a chuaigh trí phróisis a théann thar na hullmhúcháin shimplí a cheadaítear sa cheannteideal le haghaidh an amhábhair atá i gceist (féach na Nótaí Míniúcháin a ghabhann le ceannteidil 05.05 go 05.08). Dá bhrí sin, leis an gceannteideal cumhdaítear píosaí d’eabhar, slata, etc. gearrtha de réir crutha (lena n-áirítear i bhfoirm chearnógach nó dhronuilleogach) nó snasta nó oibrithe ar bhealach eile trína meilt, trína ndruileáil, trína muilleáil, trína ndeileadh, etc. Mar sin féin, déantar píosaí atá in-sainaitheanta mar pháirteanna d’earraí a eisiaimh ón gceannteideal seo má chumhdaítear na páirteanna sin le ceannteideal eile den ainmníocht. Mar sin, tagann plátaí méar pianó agus plátaí lena gcur i bpuint arm tine faoi cheannteidil 92.09 agus 93.05 faoi seach. Mar sin féin, leanann ábhair oibrithe, nach bhfuil in-sainaitheanta mar pháirteanna d’earraí, de bheith aicmithe sa cheannteideal seo (e.g., dioscaí simplí, plátaí nó stiallacha lena n-inleagan, etc., nó lena n-úsáid ina dhiaidh sin agus méara pianó á monarú).

Le ceannteideal 9602 áirítear leatháin de gheilitín neamhchruaite gearrtha de réir crutha seachas i bhfoirm chearnógach nó dhronuilleogach. Maidir le leatháin atá gearrtha de réir cruth dronuilleogach (lena n-áirítear cruth cearnógach), bídís nó ná bídís oibrithe ar an dromchla, tagann siad faoi cheannteideal 35.03 nó faoi Chaibidil 49 (e.g., cártaí poist) (féach an Nóta Míniúcháin a ghabhann le ceannteideal 35.03). Le hearraí geilitín neamhchruaite áirítear, mar shampla:

(i)

Dioscaí beaga chun reanna ciú billéardaí a ghreamú.

(ii)

Capsúil le haghaidh táirgí cógaisíochta agus le haghaidh breoslaí lastóra mheicniúil.”

Cód AC

Tuairisc

Cáilíocht agus míniú

(1)

(2)

(3)

ex 9602 00 00

Geilitín oibrithe neamhchruaite (seachas geilitín faoi cheannteideal 3503 ) agus earraí déanta as geilitín neamhchruaite

Capsúil fholmha déanta as geilitín neamhchruaite atá ceaptha mar bhia don duine nó d’ainmhithe; déantar ceanglais shonracha a leagan amach i Sraith 5 de Thábla 1 i Roinn 1 de Chaibidil I d’Iarscríbhinn XIV a ghabhann le Rialachán (AE) Uimh. 142/2011 maidir le bia ata ceaptha d’ainmhithe.

CAIBIDIL 97

Saothair ealaíne, earraí bailitheoirí agus seandachtaí

Sliocht as Nótaí Míniúcháin an Chórais Comhchuibhithe

“ (A)

Áirítear leis an gceannteideal bailiúcháin agus earraí bailitheoirí ar díol spéise iad ó thaobh na zó-eolaíochta, na luibheolaíochta, na mianreolaíochta nó na hanatamaíochta, amhail:

(1)

Ainmhithe marbha d’aon speiceas, leasaithe tirim nó i leacht; ainmhithe stuáilte lena mbailiú.

(2)

Uibheacha séidte nó ólta; feithidí i mboscaí, i bhfrámaí, etc. (seachas earraí suite ar seodra bréige nó áilleagáin iad); blaoscanna folmha, seachas de chineál atá oiriúnach le haghaidh úsáid thionsclaíoch.

(3)

Síolta nó plandaí, triomaithe nó leasaithe i leacht; luslanna.

(4)

Eiseamail de mhianraí (seachas clocha lómhara nó scothlómhara a thagann faoi Chaibidil 71); eiseamail de chlochrú.

(5)

Eiseamail oisté-eolaíochta (cnámharlaigh, blaoscanna, cnámha).

(6)

Eiseamail anatamaíochta agus paiteolaíochta.”

Cód AC

Tuairisc

Cáilíocht agus míniú

(1)

(2)

(3)

Ex97050000

Bailiúcháin agus earraí bailitheoirí ar díol spéise iad ó thaobh na zó-eolaíochta, na luibheolaíochta, na mianreolaíochta, na hanatamaíochta, na staire, na seandálaíochta, na pailé-ointeolaíochta, na heitneagrafaíochta nó na moneolaíochta

Táirgí a dhíorthaítear ó ainmhithe amháin.

Eisiatar leis sin trófaithe géim agus ullmhóidí eile d’aon speiceas ainmhíoch ar ar cuireadh cóireáil seitheadóireachta iomlán, rud a áirithíonn go leasófar ag teochtaí comhthimpeallacha iad.

Eisiatar leis sin trófaithe géim agus ullmhóidí eile ó speicis eile seachas crúbacha agus éin (cibé acu cóireáilte nó neamhchóireáilte).

Déantar ceanglais shonracha maidir le trófaithe géim a leagan amach i Sraith 6 de Thábla 2 i Roinn 1 de Chaibidil II d’Iarscríbhinn XIV a ghabhann le Rialachán (AE) Uimh. 142/2011.

CAIBIDIL 99

Cóid AC speisialta

Cóid staitistiúla le haghaidh gluaiseachtaí earraí, ar gluaiseachtaí sonracha ar leith iad

Barúlacha ginearálta

Cumhdaítear leis an gcaibidil seo earraí ar de thionscnamh tríú tíortha iad agus arna seachadadh ar shoithí agus aerárthaí laistigh den Aontas Eorpach faoi nós imeachta idirthurais custaim (T1).

Cód AC

Tuairisc

Cáilíocht agus míniú

(1)

(2)

(3)

Ex 9930 24 00

Earraí i gCaibidlí 1 go 24 de AC arna seachadadh ar shoithí agus aerárthaí

Táirgí de bhunadh ainmhíoch atá dírithe ar sholáthar loinge dá bhforáiltear in Airteagail 21 agus 29 de Rialachán Tarmligthe (AE) 2019/2124 ón gCoimisiún (10).

Ex 9930 99 00

Earraí a aicmítear in áit eile arna seachadadh ar shoithí agus aerárthaí

Táirgí de bhunadh ainmhíoch atá dírithe ar sholáthar loinge dá bhforáiltear in Airteagail 21 agus 29 de Rialachán Tarmligthe (AE) 2019/2124.


(1)  IO L 54, 26.2.2011, lch. 1.

(2)  Rialachán Tarmligthe (AE) 2021/630 ón gCoimisiún an 16 Feabhra 2021 lena bhforlíontar Rialachán (AE) 2017/625 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle maidir le catagóirí áirithe earraí atá díolmhaithe ó rialuithe oifigiúla ag poist rialaithe teorann agus lena leasaítear Cinneadh 2007/275/CE ón gCoimisiún (IO L 132, XX.2021, lch. 17).

(3)  IO L 256 7.9.1987, lch. 1.

(4)  IO L 198, 20.7.1987, lch. 1.

(5)  IO C 119, 29.3.2019, lch. 1.

(6)  IO L 300, 14.11.2009, lch. 1.

(7)  Rialachán (CE) Uimh. 1125/2006 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 21 Iúil 2006 maidir le haicmiú earraí áirithe san Ainmníocht Chomhcheangailte (IO L 200, 22.7.2006, lch. 3).

(8)  (1) Treoir 93/42/CEE ón gComhairle an 14 Meitheamh 1993 maidir le feistí leighis (IO L 169, 12.7.1993, lch. 1).

(9)  Treoir 98/79/CE ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 27 Deireadh Fómhair 1998 maidir le feistí leighis diagnóiseacha in vitro (IO L 331, 7.12.1998, lch. 1).

(10)  IO L 321, 12.12.2019, lch. 73.


19.4.2021   

GA

Iris Oifigiúil an Aontais Eorpaigh

L 132/63


RIALACHÁN CUR CHUN FEIDHME (AE) 2021/633 ÓN gCOIMISIÚN

an 14 Aibreán 2021

lena bhforchuirtear dleacht frithdhumpála chinntitheach ar allmhairí de ghlútamáit mhonasóidiam ar de thionscnamh Dhaon-Phoblacht na Síne agus na hIndinéise iad tar éis athbhreithniú éaga a dhéanamh de bhun Airteagal 11(2) de Rialachán (AE) 2016/1036 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle

TÁ AN COIMISIÚN EORPACH,

Ag féachaint don Chonradh ar Fheidhmiú an Aontais Eorpaigh,

Ag féachaint do Rialachán (AE) 2016/1036 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 8 Meitheamh 2016 maidir le cosaint in aghaidh allmhairí dumpáilte ó thíortha nach baill den Aontas Eorpach iad (1) (dá ngairtear “an bun-Rialachán” anseo feasta), agus go háirithe Airteagal 11(2) de,

De bharr an mhéid seo a leanas:

1.   NÓS IMEACHTA

1.1.   Imscrúduithe a rinneadh roimhe seo agus bearta atá i bhfeidhm

(1)

Tar éis imscrúdú frithdhumpála (“an t-imscrúdú bunaidh, an tSín”), d’fhorchuir an Chomhairle le Rialachán (CE) Uimh. 1187/2008 (2) dleacht frithdhumpála chinntitheach ar allmhairí de ghlútamáit mhonasóidiam (“MSG”) ar de thionscnamh Dhaon-Phoblacht na Síne iad (“Daon-Phoblacht na Síne” nó “an tSín”).

(2)

I mí Eanáir 2015, trí Rialachán Cur Chun Feidhme (AE) 2015/83 (3), d’fhorchuir an Coimisiún Eorpach (“an Coimisiún”) dleacht frithdhumpála chinntitheach ar allmhairí de MSG ar de thionscnamh Dhaon-Phoblacht na Síne iad tar éis athbhreithniú éaga i gcomhréir le hAirteagal 11(2) den bhun-Rialachán (“athbhreithniú éaga roimhe seo”).

(3)

I mí Eanáir 2015, trí Rialachán (AE) 2015/84 (4), d’fhorchuir an Coimisiún dleachtanna frithdhumpála ar allmhairí de MSG ar de thionscnamh na hIndinéise iad (“an t-imscrúdú bunaidh, an Indinéis”).

(4)

Is idir 33,8 % agus 36,5 % atá na rátaí dleachta frithdhumpála atá i bhfeidhm faoi láthair i ndáil le hallmhairí ó na táirgeoirí onnmhairiúcháin a chomhoibrigh leis an imscrúdú bunaidh, agus is é ráta 39,7 % atá i bhfeidhm maidir le hallmhairí ó gach cuideachta eile sa tSín. Maidir leis an Indinéis, is idir 7,2 % agus 13,3 % atá na rátaí dleachta frithdhumpála atá i bhfeidhm faoi láthair i ndáil le hallmhairí ó na táirgeoirí onnmhairiúcháin a chomhoibrigh leis an imscrúdú bunaidh, an Indinéis, agus is é ráta 28,4 % atá i bhfeidhm maidir le hallmhairí ó gach cuideachta eile san Indinéis.

1.2.   Iarraidh ar athbhreithniú éaga

(5)

Tar éis foilsiú dhá fhógra maidir le dul in éag atá le tarlú (5), fuair an Coimisiún dhá iarraidh ar athbhreithniú de bhun Airteagal 11(2) den bhun-Rialachán.

(6)

Rinne Ajinomoto Foods Europe S.A.S. (“AFE” nó “an t-iarratasóir”) an dá iarraidh a thaisceadh an 21 Deireadh Fómhair 2019, agus seasann AFE do 100 % de tháirgeadh foriomlán an Aontais de MSG. Bhí na hiarrataí bunaithe ar an bhforas gur dhócha go leanfaí le dumpáil agus go gcuirfí tús léi arís agus go leanfaí le díobháil nó go gcuirfí tús léi arís don tionscal de chuid an Aontais mar thoradh ar dhul in éag na mbeart (6).

1.3.   Athbhreithniú éaga a thionscnamh

(7)

Tar éis don Choimisiún a chinneadh, tar éis dó dul i gcomhairle leis an gCoiste a bunaíodh le hAirteagal 15(1) den bhun-Rialachán, gurbh ann d’fhianaise leordhóthanach chun athbhreithniú éaga a thionscnamh, thionscain an Coimisiún athbhreithniú éaga an 21 Eanáir 2020 maidir le hallmhairí de MSG ar de thionscnamh Dhaon-Phoblacht na Síne agus na hIndinéise (“na tíortha lena mbaineann”) iad ar bhonn Airteagal 11(2) den bhun-Rialachán. D’fhoilsigh sé Fógra Tionscnaimh in Iris Oifigiúil an Aontais Eorpaigh (7) (“an Fógra Tionscnaimh”).

1.4.   Imscrúdú comhuaineach ar fhrith-imchéimniú

(8)

An 19 Feabhra 2020, thionscain Coimisiún imscrúdú, de bhun Airteagal 13(3) den bhun-Rialachán, i dtaca le himchéimniú féideartha na mbeart frithdhumpála i bhfeidhm maidir le hallmhairí MSG ar de thionscnamh Dhaon-Phoblacht na Síne iad, agus chuir sé allmhairí den sórt sin faoi réir a gcláraithe (8). Tionscnaíodh an t-imscrúdú tar éis do Ajinomoto Foods Europe S.A.S., an chuideachta arb í an t-iarratasóir í ar na hathbhreithnithe éaga reatha freisin, iarraidh a chur isteach. Ba é MSG i meascán nó i dtuaslagán, ina bhfuil 50 % nó níos mó de MSG de réir meáchan tirim, an táirge faoi imscrúdú.

(9)

Thángthas ar an gconclúid san imscrúdú gur imchéimníodh na bearta atá ann cheana maidir le hallmhairí MSG ar de thionscnamh Dhaon-Phoblacht na Síne iad le hallmhairí den táirge faoi imscrúdú. Le Rialachán (AE) 2020/1427 (9), rinne an Coimisiún na bearta i bhfeidhm a leathnú chun allmhairí MSG i meascán nó i dtuaslagán, ina bhfuil 50 % nó níos mó de MSG de réir meáchan tirim, ar de thionscnamh Dhaon-Phoblacht na Síne iad a chumhdach.

1.5.   An tréimhse imscrúdaithe athbhreithnithe agus an tréimhse a measadh

(10)

Leis an imscrúdú ar an dóchúlacht go leanfar den dumpáil nó go gcuirfí tús léi arís, cumhdaíodh an tréimhse ón 1 Eanáir 2019 go dtí an 31 Nollaig 2019 (an “tréimhse imscrúdaithe athbhreithnithe”). San imscrúdú ar threochtaí atá ábhartha maidir leis an measúnú ar an dóchúlacht go leanfaí den díobháil nó go dtosófaí arís í, cumhdaíodh an tréimhse ón 1 Eanáir 2016 go deireadh na tréimhse imscrúdaithe athbhreithnithe (“an tréimhse a breithníodh”) (10).

1.6.   Páirtithe leasmhara

(11)

San Fhógra Tionscnaimh, iarradh ar na páirtithe leasmhara teagmháil a dhéanamh leis an gCoimisiún chun a bheith rannpháirteach san imscrúdú. Ina theannta sin, chuir an Coimisiún an t-iarratasóir, na táirgeoirí aitheanta MSG sa tSín agus san Indinéis agus údaráis na dtíortha lena mbaineann, na hallmhaireoirí aitheanta agus na húsáideoirí ar an eolas go sonrach maidir le tionscnamh an imscrúdaithe agus d’iarr sé orthu a bheith rannpháirteach.

(12)

Bhí deis ag na páirtithe leasmhara barúil a thabhairt ar thionscnamh an imscrúdaithe agus éisteacht a iarraidh leis an gCoimisiún agus/nó leis an Oifigeach Éisteachta in imeachtaí trádála.

1.6.1.   Sampláil

(13)

I bhfianaise an lín ard táirgeoirí sna tíortha lena mbaineann, de réir cosúlachta, agus na n-allmhaireoirí neamhghaolmhara san Aontas, shonraigh an Coimisiún san Fhógra Tionscnaimh go mb’fhéidir go samplálfadh sé na táirgeoirí agus na hallmhaireoirí neamhghaolmhara i gcomhréir le hAirteagal 17 den bhun-Rialachán.

1.6.1.1.   Sampláil táirgeoirí i nDaon-Phoblacht na Síne agus san Indinéis

(14)

Chun a chinneadh an raibh gá le sampláil agus, más amhlaidh a bhí, chun sampla a roghnú, d’iarr an Coimisiún ar na táirgeoirí onnmhairiúcháin uile sa tSín agus san Indinéis an fhaisnéis a shonraítear san Fhógra Tionscnaimh a sholáthar. Ina theannta sin, d’iarr an Coimisiún ar Mhisin Dhaon-Phoblacht na Síne agus na hIndinéise chuig an Aontas Eorpach táirgeoirí eile a shainaithint agus/nó teagmháil a dhéanamh leo, dá mba ann dóibh, ar táirgeoirí iad a bhféadfadh suim a bheith acu a bheith rannpháirteach san imscrúdú.

(15)

Sholáthair dhá tháirgeoir onnmhairiúcháin i nDaon-Phoblacht na Síne an fhaisnéis a iarradh agus thoiligh siad a bheith san áireamh sa sampla. D’iarr an Coimisiún ar na cuideachtaí sin a bheith rannpháirteach san imscrúdú agus sheol ceistneoirí amach chucu. I bhfianaise a laghad freagraí a fuarthas, chinn an Coimisiún nach raibh gá le sampláil agus chuir sé na páirtithe leasmhara go léir ar an eolas faoi sin le Nóta leis an gcomhad.

(16)

Thug an Coimisiún fógra do Mhisean Dhaon-Phoblacht na Síne go raibh sé beartaithe aige, i ngeall ar an gcomhoibriú neamh-leordhóthanach ón dá tháirgeoir onnmhairiúcháin i nDaon-Phoblacht na Síne, Airteagal 18 den bhun-Rialachán a chur i bhfeidhm agus dá bhrí sin a chuid torthaí maidir le leanúint den dumpáil agus den díobháil nó atosú na dumpála nó na díobhála i dtaca le Daon-Phoblacht na Síne a bhunú ar na fíorais a bhí ar fáil. Ní bhfuarthas aon bharúil mar fhreagra ar an bhfógra sin.

(17)

Níor tháinig aon táirgeoir onnmhairiúcháin san Indinéis chun tosaigh. Mar sin féin, rinne aon ghrúpa cuideachtaí amháin san Indinéis ag a mbíonn MSG á tháirgeadh agus á dhíol ar mhargadh intíre na hIndinéise (“grúpa táirgeoirí comhoibríocha san Indinéis”) na foirmeacha samplála a chur isteach. Ní raibh an táirge faoi athbhreithniú á onnmhairiú chuig an Aontas ag na cuideachtaí sin. D’iarr an Coimisiún ar na cuideachtaí sin a bheith rannpháirteach san imscrúdú agus sheol ceistneoirí amach chucu.

(18)

Thug an Coimisiún fógra do Mhisean na hIndinéise go raibh sé beartaithe aige, i ngeall ar an gcomhoibriú neamh-leordhóthanach ó tháirgeoirí onnmhairiúcháin/tháirgeoirí san Indinéis, Airteagal 18 den bhun-Rialachán a chur i bhfeidhm agus dá bhrí sin a chuid torthaí maidir le leanúint den dumpáil agus den díobháil nó atosú na dumpála nó na díobhála i dtaca le táirgeoirí onnmhairiúcháin/táirgeoirí san Indinéis a bhunú ar na fíorais a bhí ar fáil. Ní bhfuarthas aon bharúil mar fhreagra ar an bhfógra sin.

1.6.1.2.   Sampláil allmhaireoirí

(19)

Chun a chinneadh an raibh gá le sampláil agus, más amhlaidh a bhí, chun sampla a roghnú, d’iarr an Coimisiún ar allmhaireoirí neamhghaolmhara an fhaisnéis a shonraítear san fhógra tionscnaimh a sholáthar.

(20)

Sholáthair ceithre allmhaireoir neamhghaolmhara an fhaisnéis a iarradh agus thoiligh siad a bheith san áireamh sa sampla. Chinn an Coimisiún nach raibh gá le sampláil agus go ndéanfadh sé imscrúdú ar gach allmhaireoir neamhghaolmhar a tháinig chun tosaigh. Chomhoibrigh na ceithre allmhaireoir neamhghaolmhara go hiomlán trí fhreagra iomlán ar an gceistneoir a chur isteach.

1.6.2.   Freagraí ar an gceistneoir

(21)

Fuarthas freagraí iomlána ar an gceistneoir ó ghrúpa táirgeoirí comhoibríocha MSG san Indinéis, ón táirgeoir aonair san Aontas agus ó cheithre allmhaireoir neamhghaolmhara.

(22)

D’iarr an Coimisiún ar na táirgeoirí onnmhairiúcháin/táirgeoirí go léir i nDaon-Phoblacht na Síne a tháinig chun tosaigh agus a sholáthair an fhaisnéis a iarradh maidir le sampláil an ceistneoir do tháirgeoirí onnmhairiúcháin a líonadh isteach. Foilsíodh cóip den cheistneoir ar shuíomh gréasáin Ard-Stiúrthóireacht na Trádála tráth an tionscnaimh.

(23)

Ní bhfuarthas aon fhreagra ar an gceistneoir ó tháirgeoirí onnmhairiúcháin/tháirgeoirí i nDaon-Phoblacht na Síne. Mar a luaitear in aithrisí (15) agus (16) thuas, thug an Coimisiún fógra don dá tháirgeoir onnmhairiúcháin/tháirgeoir i nDaon-Phoblacht na Síne a tháinig chun tosaigh ar dtús go raibh sé beartaithe aige Airteagal 18 den bhun-Rialachán a chur i bhfeidhm agus dá bhrí sin a chuid torthaí a bhunú ar na fíorais a bhí ar fáil agus d’fhéadfadh sé nach mbeadh sé sin chomh fabhrach céanna don pháirtí lena mbaineann. Ní bhfuarthas aon bharúil.

(24)

Dá bhrí sin, níorbh ann d’aon chomhoibriú ó tháirgeoirí onnmhairiúcháin/tháirgeoirí i nDaon-Phoblacht na Síne ná san Indinéis. Mar a luaitear in aithris (17), áfach, chomhoibrigh aon ghrúpa cuideachtaí amháin san Indinéis ag a mbíonn MSG á tháirgeadh agus á dhíol ar mhargadh intíre na hIndinéise, ach nach mbíonn ag onnmhairiú chuig an Aontas.

1.6.3.   Fíorú

(25)

Lorg agus d’fhíoraigh an Coimisiún an fhaisnéis uile a measadh ba ghá chun cinneadh a dhéanamh maidir leis an dóchúlacht go leanfaí den dumpáil agus den díobháil agus nó go dtarlóidís arís agus maidir le leas an Aontais. De bharr ráig phaindéim COVID-19 agus na mbeart a glacadh dá réir chun déileáil leis an ráig (“Fógra COVID-19”) (11), níorbh fhéidir leis an gCoimisiún, áfach, cuairteanna fíorúcháin a dhéanamh ar áitribh na gcuideachtaí go léir. Ina ionad sin, rinne an Coimisiún cros-seiceálacha cianda ar an bhfaisnéis a sholáthair na cuideachtaí seo a leanas ar fhíschomhdháil:

Ajinomoto Foods Europe SAS, Mesnil-Saint-Nicaise, an Fhrainc (“AFE”)

Grúpaí táirgeoirí comhoibríocha san Indinéis

PT Ajinomoto Indonesia, an Indinéis

PT Ajinomoto Sales Indonesia, an Indinéis

2.   TÁIRGE FAOI ATHBHREITHNIÚ AGUS TÁIRGE COMHCHOSÚIL

2.1.   Táirge faoi athbhreithniú

(26)

Is ionann an táirge atá faoi réir an athbhreithnithe seo agus an táirge a cuimsíodh faoi na himscrúduithe roimhe seo a luaitear in aithrisí (1) go (4), is é sin glútamáit mhonasóidiam ar de thionscnamh Dhaon-Phoblacht na Síne agus na hIndinéise í, a thagann faoi láthair faoi chóid AC ex 2922 42 00 (cód TARIC 2922420010) (“an táirge faoi athbhreithniú”). Is breiseán bia é MSG agus is mar mhéadaitheoir blais in anraithí, bratanna, miasa éisc agus feola, meascán spíosraí agus bia réamhdhéanta is mó a úsáidtear é. Is i bhfoirm criostail bhána gan bholadh ar mhéideanna éagsúla a tháirgtear é. Úsáidtear MSG freisin i dtionscal na gceimiceán chun críoch neamhbhia amhail glantaigh.

(27)

Táirgtear é go príomha le coipeadh foinsí siúcra éagsúla (stáirse arbhair Indiaigh, stáirse taipióca, síoróip siúcra, molás cána siúcra agus molás biatas siúcra).

2.2.   Táirge comhchosúil

(28)

Mar a leagadh síos sna himscrúduithe roimhe seo a luaitear in aithrisí (1) go (4), deimhníodh leis an athbhreithniú éaga seo gurb iad na saintréithe bunúsacha fisiceacha, ceimiceacha agus teicniúla céanna, chomh maith leis na húsáidí bunúsacha céanna, atá ag na táirgí seo a leanas:

an táirge faoi athbhreithniú;

an táirge a tháirgtear agus a dhíoltar ar mhargadh intíre na dtíortha lena mbaineann; agus

an táirge arb é an tionscal de chuid an Aontais a tháirg agus a dhíol é.

(29)

Dá bhrí sin, meastar gur táirgí comhchosúla iad na táirgí sin de réir bhrí Airteagal 1(4) den bhun-Rialachán.

3.   AN DÓCHÚLACHT GO LEANFAR DEN DUMPÁIL NÓ GO dTOSÓFAR ARÍS Í

3.1.   Réamhbharúlacha

(30)

I gcomhréir le hAirteagal 11(2) den bhun-Rialachán, scrúdaigh an Coimisiún cibé ar dhóigh go leanfaí den dumpáil nó go dtosófaí ar dhumpáil arís ó Dhaon-Phoblacht na Síne agus/nó ón Indinéis de bharr dhul in éag na mbeart atá i bhfeidhm.

3.1.1.   Daon-Phoblacht na Síne

(31)

Níor chomhoibrigh aon cheann de na táirgeoirí onnmhairiúcháin/táirgeoirí ó Dhaon-Phoblacht na Síne san imscrúdú. Níor chuir siad aon fhaisnéis isteach ná níor sholáthair siad fianaise thacaíochta maidir leis an saobhadh suntasach líomhnaithe de réir bhrí phointe (b) d’Airteagal 2(6a) den bhun-Rialachán. Ar an dóigh chéanna, mar a luaitear in aithris (23), níor chuir aon cheann de na táirgeoirí onnmhairiúcháin sa tSín freagra isteach ar an gceistneoir.

(32)

Níor thug Rialtas na Síne aon fhreagra ar an gceistneoir ná níor thug sé aghaidh ar an bhfianaise i gcomhad an cháis arna sholáthar ag an iarratasóir, lena n-áirítear an “Doiciméad Inmheánach Oibre de chuid an Choimisiúin maidir le Saobhadh Suntasach i nGeilleagar Dhaon-Phoblacht na Síne chun críocha Imscrúduithe Cosanta Trádála” (“an Tuarascáil”) (12).

(33)

Dá réir sin, i gcomhréir le hAirteagal 18 den bhun-Rialachán, bhí na torthaí maidir leis an dóchúlacht go leanfaí den dumpáil nó go dtosófaí í arís a leagtar amach in aithrisí (36) go (135) bunaithe ar na fíorais a bhí ar fáil, go háirithe faisnéis san iarraidh ar an athbhreithniú éaga agus sa staidreamh a bhí ar fáil, mar atá staidreamh ó Eurostat agus ó Global Trade Atlas (“GTA”).

3.1.2.   An Indinéis

(34)

Mar a luadh in aithris (17), níor chomhoibrigh aon táirgeoir onnmhairiúcháin san Indinéis san imscrúdú. Mar sin féin, chomhoibrigh grúpa táirgeoirí ón Indinéis a bhíonn ag díol ar an margadh intíre agus ar mhargaí tríú tír eile.

(35)

Dá réir sin, i gcomhréir le hAirteagal 18 den bhun-Rialachán, bhí na torthaí maidir leis an dóchúlacht go leanfaí den dumpáil nó go dtosófaí í arís a leagtar amach in aithrisí (137) go (144) bunaithe ar na fíorais a bhí ar fáil, go háirithe faisnéis san iarraidh ar an athbhreithniú éaga, sa staidreamh a bhí ar fáil, mar atá staidreamh ó Eurostat agus GTA agus, chomh maith leis sin, mar a luaitear in aithris (21), sonraí arna gcur isteach ag an ngrúpa táirgeoirí comhoibríocha ón Indinéis.

3.2.   Leanúint de dhumpáil le linn na tréimhse imscrúdaithe athbhreithnithe

3.2.1.   Daon-Phoblacht na Síne

(36)

Le haghaidh na tréimhse imscrúdaithe athbhreithnithe, taispeánann na sonraí staidrimh ó Eurostat gur allmhairíodh 3 500 tona de MSG as Daon-Phoblacht na Síne, agus is ionann é sin agus [4 – 7] % den sciar den mhargadh san Aontas (13). Tháinig an Coimisiún ar an gconclúid go bhfuil líon allmhairí den sórt sin sách ionadaíoch chun imscrúdú a dhéanamh ar cibé ar leanadh den dumpáil le linn na tréimhse imscrúdaithe athbhreithnithe nó nár leanadh.

3.2.2.   An nós imeachta chun an gnáthluach a chinneadh faoi Airteagal 2(6a) den bhun-Rialachán le haghaidh allmhairí den táirge faoi athbhreithniú ar de thionscnamh Dhaon-Phoblacht na Síne iad.

(37)

Ós rud é go raibh fianaise leordhóthanach ar fáil nuair a tionscnaíodh an t-imscrúdú agus go bhféadfaí a thaispeáint, maidir le Daon-Phoblacht na Síne, gurbh ann do shaobhadh suntasach de réir bhrí phointe (b) d’Airteagal 2(6a) den bhun-Rialachán, thionscain an Coimisiún an t-imscrúdú ar bhonn Airteagal 2(6a) den bhun-Rialachán.

(38)

D’fhonn faisnéis a fháil a mheas sé go mba ghá dá imscrúdú maidir leis an saobhadh suntasach a líomhnaíodh, sheol an Coimisiún ceistneoir chuig Rialtas na Síne. Ina theannta sin, i bpointe 5.3.2 den Fhógra Tionscnaimh, thug an Coimisiún cuireadh do gach páirtí leasmhar a gcuid tuairimí a chur in iúl, faisnéis a chur isteach agus fianaise thacaíochta a chur ar fáil maidir le cur i bhfeidhm Airteagal 2(6a) den bhun-Rialachán laistigh de 37 lá ó dháta fhoilsiú an Fhógra Tionscnaimh in Iris Oifigiúil an Aontais Eorpaigh. Ní bhfuarthas aon fhreagra ar an gceistneoir ó Rialtas na Síne agus ní bhfuarthas aon aighneacht maidir le cur i bhfeidhm Airteagal 2(6a) den bhun-Rialachán roimh an sprioc-am.

(39)

Shonraigh an Coimisiún freisin i bpointe 5.3.2 den Fhógra Tionscnaimh, i bhfianaise na fianaise a bhí ar fáil, go raibh an Téalainn roghnaithe go sealadach aige mar thír ionadaíoch iomchuí de bhun Airteagal 2(6a)(a) den bhun-Rialachán chun críche an gnáthluach a chinneadh bunaithe ar phraghsanna nó tagarmharcanna neamhshaofa. Luaigh an Coimisiún freisin go scrúdódh sé tíortha ionadaíocha eile a d’fhéadfadh a bheith iomchuí i gcomhréir leis na critéir a leagtar amach in 2(6a)(a), an chéad fhleasc, den bhun-Rialachán.

(40)

An 21 Feabhra 2020, chuir an Coimisiún na páirtithe leasmhara ar an eolas le nóta (“an chéad nóta faoi thosca táirgeachta”) maidir leis na foinsí ábhartha a bhí beartaithe aige a úsáid chun an gnáthluach a chinneadh dá ndeimhneofaí cur i bhfeidhm na modheolaíochta faoi Airteagal 2(6a) den bhun-Rialachán. Sa nóta sin, chuir an Coimisiún liosta ar fáil de na tosca táirgeachta uile amhail amhábhair, saothar agus fuinneamh a úsáidtear chun MSG a tháirgeadh. Ina theannta sin, bunaithe ar na critéir a threoraíonn an rogha praghsanna nó tagarmharcanna neamhshaofa, chuir an Coimisiún in iúl go raibh sé beartaithe aige an Téalainn nó an Mhalaeisia a roghnú mar thír ionadaíoch iomchuí. D’iarr an Coimisiún ar na páirtithe leasmhara a gcuid barúlacha a chur in iúl agus ní bhfuair sé barúlacha ach ón iarratasóir amháin. Thacaigh sé le rogha na Téalainne, i ngeall ar an líon níos mó cuideachtaí sa tír sin a bhfuil sonraí ar fáil go poiblí orthu. Ina bharúlacha, d’iarr an t-iarratasóir freisin go ndéanfaí sonraí na gcuideachtaí oiriúnacha a mheánú chun bonn níos fearr agus níos iontaofa a sholáthar le haghaidh chinntí an Choimisiúin, i gcomparáid leis an úsáid sonraí bunaithe ar fhaisnéis maidir le cuideachta aonair.

(41)

An 8 Aibreán 2020, chuir an Coimisiún na páirtithe leasmhara ar an eolas leis an dara nóta (“an dara nóta faoi thosca táirgeachta”) maidir leis na foinsí ábhartha a bhí beartaithe aige a úsáid chun an gnáthluach a chinneadh, agus an Téalainn mar an tír ionadaíoch dá ndeimhneofaí cur i bhfeidhm na modheolaíochta faoi Airteagal 2(6a) den bhun-Rialachán. Chuir sé in iúl freisin do pháirtithe leasmhara go leagfadh sé síos costais díola, costais ghinearálta agus costais riaracháin agus na brabúis bunaithe ar fhaisnéis a bhí ar fáil do na cúig chuideachta seo a leanas, ar táirgeoirí MSG iad sa tír ionadaíoch:

(1)

Ajinomoto Co. (Thailand) Ltd.

(2)

Thai Fermentation Industry Co Ltd. (Racha Churos)

(3)

Thai Churos

(4)

Thai Foods International Co. Ltd.

(5)

KT MSG.

(42)

D’iarr an Coimisiún ar na páirtithe leasmhara a gcuid barúlacha a chur in iúl agus ní bhfuair sé barúlacha ach ó aon allmhaireoir amháin, a thacaigh le roghnú na Téalainne mar an tír ionadaíoch.

3.2.2.1.   Gnáthluach

(43)

I gcomhréir le hAirteagal 2(1) den bhun-Rialachán, “beidh an gnáthluach bunaithe ar an bpraghas a íocadh nó atá le híoc de ghnáth, i ngnáthchúrsa trádála, ag custaiméirí neamhspleácha sa tír is onnmhaireoir”.

(44)

Mar sin féin, de réir Airteagal 2(6a)(a) den bhun-Rialachán, “i gcás ina gcinntear […] nach bhfuil sé iomchuí praghsanna intíre agus costais a úsáid sa tír is onnmhaireoir i ngeall go bhfuil saobhadh suntasach sa tír sin de réir bhrí phointe (b), déanfar an gnáthluach a thógáil go heisiach ar bhonn costas táirgthe agus díolachán ina léirítear praghsanna nó tagarmharcanna neamhshaofa”, agus “áireofar leis méid neamhshaofa agus réasúnach de chostais díola, ghinearálta agus riaracháin agus i gcomhair brabús” (“costais SG&A” a thugtar anseo feasta ar “costais díola, ghinearálta agus riaracháin”).

(45)

Mar a mhínítear tuilleadh in aithrisí (46) go (107), bhain an Coimisiún de thátal as an imscrúdú reatha, bunaithe ar an bhfianaise atá ar fáil agus ag féachaint don easpa comhoibrithe ó Rialtas na Síne agus ó na táirgeoirí onnmhairiúcháin, gurbh iomchuí Airteagal 2(6a) den bhun-Rialachán a chur i bhfeidhm.

3.2.3.   Saobhadh suntasach a bheith ann

3.2.3.1.   Réamhrá

(46)

Déantar “saobhadh suntasach” a shainiú in Airteagal 2(6a)(b) den bhun-Rialachán mar “an saobhadh sin a tharlaíonn nuair nach torthaí ar fhórsaí an mhargaidh shaoir iad na praghsanna nó na costais a tuairiscíodh, lena n-áirítear costais amhábhar agus fuinnimh, toisc go bhfuil tionchar ag idirghabháil shubstainteach rialtais orthu. Agus measúnú á dhéanamh an ann do shaobhadh suntasach, tabharfar aird, inter alia, ar an tionchar a d’fhéadfadh a bheith ag ceann amháin nó níos mó de na nithe seo a leanas:

an margadh atá i gceist a bheith á chothú go suntasach ag fiontair a oibríonn faoi úinéireacht, faoi smacht, nó faoi mhaoirseacht beartais, nó faoi stiúir údaráis na tíre is onnmhaireoir;

an stát a bheith i láthair i gcuideachtaí lena gcumasaítear don stát cur isteach i leith praghsanna nó costas;

beartais phoiblí nó bearta poiblí lena ndéantar idirdhealú i bhfabhar soláthróirí intíre nó lena n-imrítear tionchar ar chaoi eile ar fhórsaí an mhargaidh shaoir;

maidir leis na dlíthe féimheachta, corparáideacha, nó maoine, easnamh a bheith ann ina leith, nó iad a chur i bhfeidhm go hidirdhealaitheach nó iad a fhorfheidhmiú go neamhleor;

saobhadh a bheith á dhéanamh ar chostais phá;

rochtain ar mhaoiniú a dheonaíonn institiúidí a chuireann cuspóirí beartais phoiblí chun feidhme nó ar chaoi eile nach ngníomhaíonn go neamhspleách ar an stát”.

(47)

De réir Airteagal 2(6a)(b) den bhun-Rialachán, sa mheasúnú ar a bheith ann do shaobhadh suntasach de réir bhrí Airteagal 2(6a)(a) cuirfear san áireamh, i measc nithe eile, liosta neamh-uileghabhálach gnéithe san fhoráil roimhe sin. De bhun Airteagal 2(6a)(b) den bhun-Rialachán, agus measúnú á dhéanamh ar an ann do shaobhadh suntasach, tabharfar aird ar an tionchar a d’fhéadfadh a bheith ag ceann amháin nó níos mó de na gnéithe seo ar phraghsanna agus ar chostais sa tír is onnmhaireoir den táirge faoi athbhreithniú. Go deimhin, toisc gur liosta neamhcharnach é an liosta sin, ní gá aird a thabhairt ar na gnéithe go léir chun toradh de shaobhadh suntasach a fháil. Thairis sin, féadfar na tosca fíorasacha céanna a úsáid chun a thaispeáint gur ann do cheann amháin nó níos mó de na gnéithe ar an liosta. Mar sin féin, ní mór aon chonclúid maidir le saobhadh suntasach de réir bhrí Airteagal 2(6a)(a) a dhéanamh ar bhonn na fianaise go léir atá idir lámha. Féadfaidh an measúnú foriomlán ar an ann do shaobhadh comhthéacs ginearálta agus an cás sa tír is onnmhaireoir a chur san áireamh freisin, go háirithe i gcás ina dtugann na gnéithe bunúsacha de chomhdhéanamh eacnamaíoch agus riaracháin na tíre is onnmhaireoir cumhachtaí substainteacha don rialtas chun idirghabháil a dhéanamh sa gheilleagar ar bhealach a fhágfaidh nach torthaí ar shaor-fhorbairt fhórsaí an mhargaidh iad na praghsanna ná na costais.

(48)

Foráiltear in Airteagal 2(6a)(c) den bhun-Rialachán “[i gcás ina bhfuil údar maith ag an gCoimisiún le creidiúint go bhféadfadh saobhadh suntasach dá dtagraítear i bpointe (b) a bheith ann i dtír ar leith nó in earnáil ar leith sa tír sin, agus i gcás inarb iomchuí chun an Rialachán seo a chur i bhfeidhm ar bhealach éifeachtach, déanfaidh an Coimisiún tuarascáil lena dtuairisceofar imthosca an mhargaidh dá dtagraítear i bpointe (b) sa tír sin nó san earnáil sin a ullmhú, a phoibliú agus a thabhairt cothrom le dáta”.

(49)

De bhun na forála sin, d’eisigh an Coimisiún tuarascáil de réir tíre maidir leis an tSín (féach fonóta 12), ina dtaispeántar gurb ann d’idirghabháil shubstainteach rialtais ar go leor leibhéal den gheilleagar, lena n-áirítear saobhadh sonrach i gcuid mhaith príomhthosca táirgeachta (amhail talamh, fuinneamh, caipiteal, amhábhar agus saothar) chomh maith le hearnálacha sonracha (amhail ceimiceáin nó próiseáil arbhair). Cuireadh an Tuarascáil sa chomhad imscrúdaithe ag an gcéim thionscnaimh. Tugadh cuireadh do pháirtithe leasmhara an fhianaise a bhí sa chomhad imscrúdaithe ag tráth an tionscnaimh, a raibh an Tuarascáil ina dlúthchuid de, a fhrisnéis, barúil a thabhairt ina leith nó an fhianaise a fhorlíonadh. Ní bhfuarthas aon bharúil

(50)

Soláthraíodh fianaise bhreise san iarraidh ar athbhreithniú gurb ann do shaobhadh suntasach in earnáil MSG de réir bhrí Airteagal 2(6a)(b), a chomhlánaíonn an Tuarascáil. Chuir an t-iarratasóir fianaise ar fáil go bhfuil tionchar ag an saobhadh a luaitear sa Tuarascáil (go bhféadfadh tionchar a bheith aige ar a laghad) ar tháirgeadh agus ar dhíol an táirge faoi athbhreithniú, go háirithe de bharr go gcuireann an stát isteach go mór ar shlabhra luacha MSG, i.e. in earnáil MSG agus sna hearnálacha a bhaineann le táirgeadh MSG, go háirithe in earnálacha ionchuir agus na tosca táirgeachta.

(51)

Scrúdaigh an Coimisiún cibé an raibh nó nach raibh sé iomchuí praghsanna agus costais intíre a úsáid i nDaon-Phoblacht na Síne, i ngeall gurb ann do shaobhadh suntasach de réir bhrí phointe (b) d’Airteagal 2(6a) den bhun-Rialachán. Rinne an Coimisiún é sin ar bhonn na fianaise a bhí ar fáil ar an gcomhad, lena n-áirítear an fhianaise a bhí sa Tuarascáil, a bhíonn ag brath ar fhoinsí atá ar fáil go poiblí, go háirithe maidir le reachtaíocht na Síne, doiciméid fhoilsithe maidir le beartas oifigiúil na Síne, tuarascálacha arna bhfoilsiú ag eagraíochtaí idirnáisiúnta agus staidéir/ailt le daoine acadúla a bhfuil cáil orthu, a aithnítear go sonrach sa Tuarascáil. Cumhdaíodh san anailís sin an scrúdú a rinneadh ar na hidirghabhálacha substainteacha rialtais sa gheilleagar go ginearálta, ach cumhdaíodh freisin an staid shonrach mhargaidh san earnáil ábhartha lena n-áirítear an táirge faoi athbhreithniú. Chuir an Coimisiún leis na gnéithe fianaiseacha sin tuilleadh lena thaighde féin ar na critéir éagsúla atá ábhartha chun a dheimhniú gurb ann do shaobhadh suntasach i nDaon-Phoblacht na Síne.

(52)

Mar a shonraítear in aithris (32), níor thug Rialtas na Síne aon fhreagra ar an gceistneoir. Mar a luaitear in aithris (23), ní raibh aon chomhoibriú ach an oiread ó aon táirgeoir onnmhairiúcháin/táirgeoir sa tSín. Thairis sin, níor sholáthair aon cheann de na táirgeoirí onnmhairiúcháin/táirgeoirí sa tSín ar deonaíodh an stádas mar pháirtí leasmhar dóibh aon fhianaise chun tacú leis an bhfianaise reatha maidir le comhad an cháis, nó chun í a fhrisnéis, lena n-áirítear an Tuarascáil, agus an fhianaise bhreise a sholáthair an t-iarratasóir san iarraidh ar athbhreithniú ar shaobhadh suntasach a bheith ann agus/nó ar a iomchuí atá cur i bhfeidhm Airteagal 2(6a) den bhun-Rialachán sa chás seo.

3.2.3.2.   Saobhadh suntasach a dhéanann difear do phraghsanna agus do chostais intíre i nDaon-Phoblacht na Síne

(53)

Tá córas eacnamaíoch na Síne bunaithe ar choincheap “gheilleagar an mhargaidh shóisialaigh”. Cumhdaítear an coincheap sin i mBunreacht na Síne agus cinntear rialachas eacnamaíoch Dhaon-Phoblacht na Síne leis. Is é an príomhphrionsabal “úinéireacht phoiblí shóisialach ar na modhanna táirgthe, eadhon, úinéireacht an phobail uile agus comhúinéireacht ag an lucht oibre”. Is é an geilleagar faoi úinéireacht an Stáit “fórsa ceannasach an gheilleagair náisiúnta” agus tá sainordú ag an Stát maidir le “comhdhlúthú agus fás an gheilleagair a áirithiú” (14). Dá dhroim sin, ní hamháin go bhfágann comhdhéanamh foriomlán gheilleagar na Síne gur féidir idirghabhálacha substainteacha rialtais a dhéanamh sa gheilleagar, ach déantar idirghabhálacha den sórt sin a shainordú go sainráite. Tá an coincheap maidir le ceannas na húinéireachta poiblí ar an duine príobháideach leata ar fud an chórais dhlíthiúil fhoriomláin agus cuirtear béim air mar phrionsabal ginearálta i ngach píosa lárnach reachtaíochta. Sampla maith de sin is ea dlí maoine na Síne: tagraíonn sé do phríomhchéim an tsóisialachais agus cuireann sé ar iontaoibh an Stáit seasamh leis an gcóras eacnamaíoch bunúsach faoina bhfuil ról ceannasach ag an úinéireacht phoiblí. Glactar le foirmeacha eile úinéireachta, agus tugtar cead dóibh de réir dlí forbairt taobh le taobh leis an úinéireacht Stáit (15).

(54)

Ina theannta sin, faoi dhlí na Síne, forbraítear an geilleagar margaidh sóisialach faoi cheannaireacht Pháirtí Cumannach na Síne. Tá struchtúir Stát na Sine agus Pháirtí Cumannach na Síne fite fuaite ina chéile ar gach leibhéal (dlíthiúil, institiúideach, pearsanta), rud lena gcruthaítear forstruchtúr nach féidir róil an Pháirtí agus an Stáit a idirdhealú óna chéile ann. Tar éis leasú a dhéanamh ar Bhunreacht na Síne i mí an Mhárta 2018, tugadh tábhacht níos mó fós do ról ceannasach Pháirtí Cumannach na Síne trína athdhearbhú i dtéacs Airteagal 1 den Bhunreacht. Tar éis na chéad abairte atá cheana féin san fhoráil: “[i]s é an córas sóisialach córas bunúsach Dhaon-Phoblacht na Síne” cuireadh dara habairt nua isteach ina léitear: “[i]s é gné shainithe an tsóisialachais le saintréithe Síneacha ná ceannaireacht Pháirtí Cumannach na Síne.” (16) Léiríonn sé sin smacht gan cheist an Pháirtí Chumannaigh ar chóras eacnamaíoch Dhaon-Phoblacht na Síne, smacht atá ag fás de shíor. Gné dhílis de chóras na Síne is ea an cheannaireacht agus an smacht sin agus gabhann siad thar an ngnáth-chás i dtíortha eile ina mbíonn smacht maicreacnamaíoch ginearálta ag na rialtais laistigh de na teorainneacha a mbíonn fórsaí an mhargaidh shaoir ag feidhmiú laistigh díobh.

(55)

Bíonn Stát na Síne ag gabháil do bheartas eacnamaíoch crioscaíolach de bhun spriocanna, a thagann leis an gclár oibre polaitiúil arna leagan síos ag Páirtí Cumannach na Síne in ionad a bheith ag léiriú na gcoinníollacha eacnamaíocha atá i réim i margadh saor (17). Tá an iliomad uirlisí eacnamaíocha crioscaíolacha in úsáid ag údaráis na Síne, lena n-áirítear an córas a bhaineann le pleanáil thionsclaíoch, an córas airgeadais agus le leibhéal na timpeallachta rialála.

(56)

Sa chéad dul síos, ar leibhéal an smachta riaracháin ghinearálta, tá treo gheilleagar na Síne á rialú ag córas casta um pleanáil tionscail a bhfuil tionchar aige ar gach gníomhaíocht eacnamaíoch sa tír. Leis na pleananna sin i dteannta a chéile, cumhdaítear maitrís chuimsitheach chasta earnálacha agus beartas trasghearrtha, agus tá siad le fáil ar gach leibhéal rialtais. Bíonn na pleananna ar leibhéal na gcúigí mionsonraithe agus leagtar spriocanna níos leithne síos sna pleananna náisiúnta. Sonraítear sna pleananna freisin na modhanna lena dtacófar leis na tionscail/earnálacha ábhartha chomh maith leis na tráthchláir faoinar gá na cuspóirí a ghnóthú. Tá spriocanna follasacha aschuir i roinnt pleananna i gcónaí cé gur ghné thráthrialta de thimthriallta pleanála roimhe seo a bhíodh ansin. Faoi na pleananna, tá aird ar leith á tabhairt ar earnálacha tionsclaíocha aonair agus/nó ar thionscadail mar thosaíochtaí (dearfacha nó diúltacha) i gcomhréir le tosaíochtaí rialtais agus déantar spriocanna forbartha sonracha (uasghrádú tionsclaíoch, fairsingiú idirnáisiúnta etc.) a shannadh dóibh. Ní mór do na hoibreoirí eacnamaíocha, idir chinn phríobháideacha agus chinn faoi úinéireacht an Stáit araon, a ngníomhaíochtaí gnó a choigeartú go héifeachtach de réir an méid a fhorchuirtear leis an gcóras pleanála i ndáiríre. Ní hamháin go bhfuil sé sin fíor mar gheall ar chineál ceangailteach na bpleananna ach freisin toisc go gcloíonn údaráis ábhartha na Síne ar gach leibhéal den rialtas leis an gcóras pleananna agus toisc go n-úsáideann siad a gcumhachtaí dílse dá réir sin, rud lena gcuirtear faoi deara dá bhrí sin do na hoibreoirí eacnamaíocha na tosaíochtaí a leagtar amach sna pleananna a chomhlíonadh (féach freisin Roinn 3.2.3.5 thíos) (18).

(57)

Ar an dara dul síos, ar an leibhéal a dhéantar acmhainní airgeadais a leithdháileadh, tá an lámh in uachtar ag na bainc thráchtála faoi úinéireacht an Stáit ar chóras airgeadais Dhaon-Phoblacht na Síne. Ní mór do na bainc sin, le linn dóibh a mbeartas iasachtaithe a bhunú agus a chur chun feidhme, iad féin a ailíniú leis na cuspóirí i mbeartas tionsclaíoch an rialtais seachas measúnú a dhéanamh go príomha ar fhiúntais eacnamaíocha tionscadail ar leith (féach freisin Roinn 3.2.3.8 thíos) (19). Tá an rud céanna fíor maidir leis na comhpháirteanna eile de chóras airgeadais na Síne, amhail na stocmhargaí, na margaí bannaí, na margaí cothromais phríobháideacha, etc. Chomh maith leis sin, tá na codanna sin den earnáil airgeadais seachas earnáil na baincéireachta bunaithe ar bhonn institiúide agus oibríochta ar bhealach nach bhfuil giaráilte i dtreo fheidhmiú éifeachtúil na margaí airgeadais a uasmhéadú ach i dtreo smacht a áirithiú agus idirghabháil de chuid an Stáit agus Pháirtí Cumannach na Síne a cheadú (20).

(58)

Ar an tríú dul síos, maidir le leibhéal na timpeallachta rialála, tá roinnt foirmeacha ag baint le hidirghabhálacha an Stáit sa gheilleagar. Mar shampla, úsáidtear na rialacha maidir le soláthar poiblí go tráthrialta in iarracht spriocanna beartais seachas éifeachtúlacht eacnamaíoch a bhaint amach, rud dá réir sin a bhaineann an bonn de na prionsabail mhargadhbhunaithe sa réimse. Foráiltear go sonrach sa reachtaíocht is infheidhme go ndéanfar an soláthar poiblí d’fhonn baint amach na spriocanna arna gceapadh trí bheartais an Stáit a éascú. Mar sin féin, níl cineál na spriocanna atá i gceist sainithe go fóill, rud a fhágann dá bhrí sin corrlach breithmheasa ag na comhlachtaí cinnteoireachta (21). Ar an gcaoi chéanna, sa réimse infheistíochta, coimeádann Rialtas na Síne smacht suntasach agus tá tionchar suntasach aige ar cheann scríbe agus ar dhearbhmhéid na hinfheistíochta Stáit agus príobháidí araon. Úsáideann na húdaráis scagadh infheistíochta chomh maith le dreasachtaí, srianta, agus coisc éagsúla a bhaineann le hinfheistiú mar uirlis thábhachtach chun tacaíocht a thabhairt do spriocanna beartais tionsclaíocha, amhail smacht an Stáit a choimeád ar phríomh-earnálacha nó borradh a chur faoin tionscal intíre (22).

(59)

Mar sin, tá samhail eacnamaíoch na Síne bunaithe ar aicsímí bunúsacha áirithe, lena ndéantar foráil maidir leis an iliomad idirghabháil rialtais agus a spreagann iad. Tagann idirghabhálacha substainteacha rialtais den sórt sin salach ar shaor-imoibriú fhórsaí an mhargaidh, agus déantar leithdháileadh éifeachtach acmhainní i gcomhréir le prionsabail an mhargaidh a shaobhadh dá bharr sin (23).

3.2.3.3.   Saobhadh suntasach de réir Airteagal 2(6a)(b), an chéad fhleasc den bhun-Rialachán: an margadh atá i gceist a bheith á chothú go suntasach ag fiontair a oibríonn faoi úinéireacht, smacht, maoirseacht bheartais nó stiúir údaráis na tíre is onnmhaireoir

(60)

I nDaon-Phoblacht na Síne, léiríonn fiontair a oibríonn faoi úinéireacht, faoi smacht agus/nó faoi mhaoirseacht beartais nó faoi threoraíocht an Stáit cuid fhíor-riachtanach den gheilleagar.

(61)

In éagmais aon chomhair ó Dhaon-Phoblacht na Síne, níl ach faisnéis theoranta ag an gCoimisiún maidir le struchtúr úinéireachta na gcuideachtaí atá gníomhach in earnáil MSG i nDaon-Phoblacht na Síne. I measc na dtrí chuideachta sa tSín atá sonraithe mar phríomhtháirgeoirí ag an iarratasóir, agus atá deimhnithe mar a bheith amhlaidh ag foinsí eile bunaithe ar thaighde an Choimisiúin féin (24), dealraíonn sé nach bhfuil aon cheann díobh faoi úinéireacht an Stáit.

(62)

Mar sin féin, mheas an Coimisiún go raibh tacaíocht chomhaltaí Pháirtí Cumannach na Síne agus údarás poiblí áitiúil ag ceann de na mórtháirgeoirí onnmhairiúcháin – Fufeng Group – agus go ndearna na húdaráis phoiblí áitiúla sin comhordú ar ábhair leasa don chuideachta. Mar shampla, sonraítear an méid seo a leanas ar shuíomh gréasáin oifigiúil na cuideachta maidir le cuairt oifigiúil ionadaithe an rialtais áitiúil: “Tar éis a óráide, luaigh Jiao Gangwei an fhadhb a bhaineann le gual atá ag cur isteach ar na fiontair le 2 bhliain anuas, agus chuir sé béim ar an obair a bhí á déanamh ag Coiste Pháirtí Bardasach agus Rialtas Zhalantun chun comhordú ar an gceist sin a áirithiú. […] Lean toscaireacht Liu Qifan d’fhoghlaim faoi ranníocaíochtaí sóisialta na cuideachta, obair neartaithe páirtí, chomh maith le MSG […]. Ina theannta sin, mhol Liu Qifan an tionchar a bhain leis an olltáirgeadh aimíonaigéad ardleibhéil a sheol Fufeng ar phraghsanna domhanda agus thacaigh leis an obair neartaithe páirtí de chuid na cuideachta. Ar deireadh, dúirt sé an méid seo a leanas lena thoscaireacht: “Tá an chuideachta seo ar cheann de na príomhchuideachtaí, agus ní ann d’aon tionscadal atá chomh maith leo seo in aon áit eile. Ní mór don rialtas freastal go maith uirthi.” Luaigh an Rúnaí Liu trí huaire i ndiaidh a chéile gur cheart don rialtas freastal go maith ar an gcuideachta. Thairis sin, thacaigh sé leis an gcuideachta agus dúirt gur léiriú é a staid ar dhiongbháilteacht cheannairí sinsearacha Réigiún Féinrialaitheach na hIon-Mhongóile rialtas atá dírithe ar sheirbhísí a thógáil” (25). Is léir tacaíocht an rialtais áitiúil freisin i ndáil le fochuideachta Fufeng in Heilongjiang Qiqihar, mar a dheimhnítear ar shuíomh gréasáin rialtas Qiqihar: “Chun neart an fhiontair a léiriú, neart inmheánach a bhailiú, cur leis an misneach agus buíochas a ghabháil leis an rialtas áitiúil as a dtacaíocht láidir le Qiqihar Longjiang Fufeng Biotechnology Co., Ltd., fochuideachta de chuid an Ghrúpa, tionóladh cruinniú do na meáin dar theideal ‘túsphointe nua, aistear nua, aisling nua’ in Óstán Wanda Jiahua in Qiqihar san iarnóin an 26 Iúil ar ócáid chomóradh 20 bliain de bhunú Fufeng Group” (26). Fuair an Coimisiún fianaise bhreise ar chaidreamh Fufeng le Páirtí Cumannach na Síne, agus ar thacaíocht agus ar threoraíocht údarás áitiúil sa ráiteas seo a leanas ar shuíomh gréasáin an Ghrúpa: “An 7 Nollaig 2019, thug Li Yugang, Leasrúnaí Choiste Pháirtí Bardasach Qiqihar agus Méara, cuairt ar cheanncheathrú Fufeng Group. Bhí Wang Yongshi, Leas-Mhéara, Qi Xiaotong, Ard-Rúnaí an Rialtais Bhardasaigh, Ren Guangcai, Leas-Rúnaí Choiste Pháirtí Cheantar Angangxi agus Méara, agus Li Yugang Jing, Leas-Mhéara, etc. ina theannta ar an imscrúdú. Bhí Li Xuechun, Cathaoirleach an Bhoird, Zhao Qiang, Bainisteoir Ginearálta, agus ceannairí eile ag tionlacan na cuairte. […] Le linn an phlé, dúirt an Méara Li go bhfuil an phríomh-dhomhainphróiseáil chomh maith lena seachtháirgí an-tábhachtach ar fad i leagan amach tionsclaíoch reatha Chathair Qiqihar. Mar an príomh-mhonaróir aimíonaigéad ar domhan, chuir an chuideachta an-chuidiú ar fáil don domhainphróiseáil arbhair Indiaigh áitiúil. Ghabh cathaoirleach an Bhoird buíochas leis an Méara Li as teacht ar cuairt agus dúirt: ‘Chuir Cathair Qiqihar seirbhísí “gorlainne” ar fáil don chuideachta. An uair seo, ní bheidh sé sna ceannlínte i gCathair Qiqihar amháin, ach ar CCTV freisin. Leanfaidh an chuideachta, i gcomhréir le smaointeoireacht eacnamaíoch an rialtais, de thrádáil iasachta a chobhsú, caipiteal iasachta a chobhsú, infheistíocht a chobhsú, agus ionchas a chobhsú. Leanfaidh an chuideachta den chur leis an misneach, de thairbhe a bhaint as a buntáistí féin, agus de chomhoibriú go seasta leis an rialtas áitiúil ar mhaithe le forbairt chomhpháirteach.” (27) De bhreis air sin, deimhnítear leis an bpreasráiteas seo a leanas go gcloíonn Fufeng le spriocanna beartais agus idé-eolaíocht an Stáit ina chuid gníomhaíochtaí: “D’fhreagair Fufeng Group do thograí an Uachtaráin Xi Jinping maidir le tionscnaimh chomhair chun ‘Crios Eacnamaíocht Nua Bhóthar an tSíoda’ agus ‘Bóthar Mara an tSíoda don 21ú hAois’ a chruthú, agus rinne forbairt ghníomhach ar chomhpháirtíochtaí eacnamaíocha le tíortha feadh an ‘Chreasa agus an Bhóthair’.” (28)

(63)

I gcás ceann eile de thrí phríomhtháirgeoir MSG – Ningxia Eppen – mheas an Coimisiún go raibh an chuideachta ag cur beartais Stáit agus idé-eolaíocht Pháirtí Cumannach na Síne chun feidhme ina cuid gníomhaíochtaí, mar a shonraigh Cónaidhm Thionscail agus Thráchtála Ningxia: “Ó thús na bliana seo, rinne Ningxia Eppen Biological Company eagrú mionchúiseach ar spiorad an 18ú Comhdháil Náisiúnta de Pháirtí Cumannach na Síne, bhain sé leas cuimsitheach as an spiorad sin, rinne staidéar domhain air agus chuir chun feidhme é, agus cuireadh san áireamh staid iarbhír na cuideachta agus díríodh ar ‘Dhá neartú, Sé earra’, chuir sé le neartú an Pháirtí, rud a chabhraigh go mór le forbairt an fhiontair.” (29) Fuair an chuideachta tacaíocht ó údaráis phoiblí freisin chun lárionad teicneolaíochta náisiúnta a bhunú. De réir Roinn Tionsclaíochta agus Teicneolaíochta Faisnéise Ningxia Hui, tá sé mar aidhm le tógáil lárionad den sórt sin, go háirithe, cuideachtaí a threorú i dtreo spriocanna beartais áirithe a bhaint amach: “Chun an straitéis forbartha atá bunaithe ar an nuálaíocht a chur chun feidhme agus chun treoraíocht agus tacaíocht a thabhairt d’fhiontair chun a n-inniúlachtaí nuálaíochta teicneolaíochta a neartú, déanann Roinn Tionsclaíochta agus Teicneolaíochta Faisnéise an Réigiúin Fhéinrialaithigh tógáil Lárionad Teicneolaíochta Fiontraíochta a chur chun cinn go bríomhar. […] Tá Lárionaid Teicneolaíochta Fiontraíochta ina bpríomhghníomhaithe nuálaíochta teicneolaíochta inár Réigiún anois, agus soláthraítear leo tacaíocht teicneolaíochta láidir agus éifeachtach le forbairt tionscail ardchaighdeáin inár Réigiún. […] Bunaíodh Lárionad Teicneolaíochta Fiontraíochta Ningxia Eppen in 2006 agus aithníodh é mar lárionad teicneolaíochta fiontraíochta ar leibhéal náisiúnta in 2011. Áirítear leis an Lárionad Teicneolaíochta ceannaireacht ar dhul chun cinn an tionscail trí nuálaíocht leanúnach, agus baineadh amach torthaí móra.” (30)

(64)

Maidir le soláthraithe na n-ionchur chun MSG a tháirgeadh, arna chur isteach ag an iarratasóir agus arna dheimhniú le foinsí eile (31), is é stáirse an arbhair Indiaigh an príomh-amhábhar i monaraíocht MSG go hiondúil, rud a léiríonn cuid mhór de na costais táirgeachta. Faoi mar a fuair an Coimisiún amach, tá aon mhórtháirgeoir stáirse arbhair Indiaigh amháin ar a laghad – Cofco Biotech – ina fhiontar faoi úinéireacht an Stáit faoi mhaoirsiú an Choimisiúin um Maoirsiú agus Riar Sócmhainní (SASAC) atá faoi úinéireacht an Stáit (32). Is scairshealbhóirí iad údaráis Stáit freisin, go díreach nó go hindíreach, de roinnt mórtháirgeoirí stáirse arbhair Indiaigh. Mar shampla suntasach, i gcás Zhucheng Xingmao Corn Developing Co. Ltd – an táirgeoir stáirse arbhair Indiaigh is mó (13,29 % den mhargadh) (33) – is le Zhucheng Foreign Trade Corp. 74 % de na scaireanna, agus is le Cathair Zhucheng 26,54 % den chomhlacht sin. (34)

(65)

Faoi mar a chuir an t-iarratasóir in iúl, is é atá i dtáirgeadh MSG próiseas ceimiceach ina n-úsáidtear stáirse arbhair Indiaigh agus amóinia. Dá bhrí sin, féadfar táirgeoirí MSG a mheas freisin mar rannpháirtithe gníomhacha d’earnáil ceimiceán na Síne. Maidir leis an earnáil sin, chinn an Coimisiún, de réir staidreamh náisiúnta, gurbh ionann fiontair atá faoi úinéireacht an Stáit agus 52 % de shócmhainní iomlána na gcuideachtaí ceimiceán in 2015 (35). Bhí ról ceannasach riamh ag na fiontair atá faoi úinéireacht an Stáit, go háirithe na fiontair mhóra lárnacha, i dtionscal ceimiceán Dhaon-Phoblacht na Síne i ngeall ar a staid olagaplachta i gcúrsaí réamhtheachtacha/bunábhar, a rochtain éasca ar shócmhainní a leithdháileann an rialtas (cistí, iasachtaí, talamh, etc.) agus a dtionchar láidir i gcinnteoireacht an rialtais.

(66)

Maidir leis an méid thuas, coinníonn Rialtas na Síne agus Páirtí Cumannach na Síne struchtúir ar bun lena n-áirithítear go mbeidh tionchar leanúnach acu ar fhiontair, agus go háirithe fiontair atá faoi úinéireacht an Stáit nó faoi smacht an Stáit. Ní hamháin go ndéanann an Stát (agus Páirtí Cumannach na Síne freisin ar go leor bealaí) beartais eacnamaíocha ghinearálta cuideachtaí (go háirithe cuideachtaí atá faoi úinéireacht an Stáit nó faoi smacht an Stáit) a cheapadh agus go ndéanann siad maoirseacht ar a gcur chun feidhme, ach éilíonn sé a chearta freisin maidir le bheith rannpháirteach ina gcinnteoireacht oibríochta. Déantar é sin de ghnáth tríd an meánbhainistíocht a rothlú idir údaráis an rialtais agus na cuideachtaí sin, trí chomhaltaí an pháirtí a bheith rannpháirteach i gcomhlachtaí feidhmiúcháin na gcuideachtaí agus “cealla páirtí” i struchtúir na gcuideachtaí (féach freisin Roinn 3.2.3.4), chomh maith lena dhéanamh trí struchtúr corparáideach na hearnála a mhúnlú (36). I gcás fiontair atá faoi úinéireacht an Stáit nó faoi smacht an Stáit, baineann siad leas as stádas ar leith laistigh de gheilleagar na Síne, ina gcuimsítear roinnt buntáistí eacnamaíocha, go háirithe cosaint a thabhairt ar iomaíochas agus rochtain thosaíochta ar ionchuir ábhartha, lena n-áirítear maoiniú (37) . Déantar forbairt bhreise i Roinn 3.2.3.4 thíos ar na gnéithe a dhíríonn ar an smacht atá ag an rialtas ar fhiontair i slabhra luacha MSG, agus in earnáil na gceimiceán trí chéile.

(67)

Mar thoradh ar leibhéal ard idirghabhála rialtais i slabhraí luacha ceimiceán i nDaon-Phoblacht na Síne, úinéireacht agus smacht an Stáit ar fhiontair mhóra áirithe a tháirgeann stáirse arbhair Indiaigh, agus – mar a fuair an Coimisiún amach – mar gheall go bhfuil táirgeoirí móra áirithe MSG faoi réir threoraíocht an Stáit, go mbíonn siad ag brath ar a thacaíocht agus, i gcásanna áirithe, go gcuireann siad idé-eolaíocht Pháirtí Cumannach na Síne chun feidhme, cuirtear cosc ar tháirgeoirí faoi úinéireacht phríobháideach den táirge faoi athbhreithniú, fiú amháin, feidhmiú de réir dhálaí an mhargaidh. Tá fiontair atá faoi úinéireacht phoiblí agus phríobháideach araon atá gníomhach i dtáirgeadh MSG agus na n-ionchur a úsáidtear chun MSG a tháirgeadh, faoi réir, go díreach nó go hindíreach, maoirseacht agus treoraíocht beartais freisin mar atá leagtha amach i Roinn 3.2.3.5 thíos.

3.2.3.4.   Saobhadh suntasach de réir Airteagal 2(6a)(b), an dara fleasc den bhun-Rialachán: An stát a bheith i láthair i gcuideachtaí lena gcumasaítear don stát cur isteach i leith praghsanna nó costas

(68)

Seachas smacht a chur i bhfeidhm ar an ngeilleagar trí bhíthin úinéireachta ar fhiontair faoi úinéireacht an Stáit agus uirlisí eile, tá sé ar chumas Rialtas na Síne cur isteach ar phraghsanna agus ar chostais tríd an Stát a bheith i láthair i ngnólachtaí. Cé go bhféadfaí an ceart atá ag na húdaráis ábhartha Stáit príomhphearsanra bainistíochta i bhfiontair atá faoi úinéireacht an Stáit a cheapadh agus a chur as a bpoist, dá bhforáiltear i reachtaíocht na Síne, a mheas mar rud a léiríonn na cearta úinéireachta a chomhfhreagraíonn dó sin (38), léiríonn cealla de Pháirtí Cumannach na Síne i bhfiontair, idir chinn atá faoi úinéireacht an stáit agus chinn phríobháideacha araon, modh tábhachtach eile trína féidir leis an Stát cur isteach ar chinntí gnó. De réir dhlí cuideachta Dhaon-Phoblacht na Síne, bunófar eagraíocht de chuid Pháirtí Cumannach na Síne i ngach cuideachta (le triúr comhaltaí de chuid an Pháirtí ar a laghad mar a shonraítear i mBunreacht Pháirtí Cumannach na Síne (39)) agus cuirfidh an chuideachta na coinníollacha is gá ar fáil le haghaidh gníomhaíochtaí eagraíocht an pháirtí. Ní léir gur leanadh an ceanglas sin i gcónaí roimhe seo nó gur forfheidhmíodh go docht é. Mar sin féin, ó 2016 ar a laghad threisigh Páirtí Cumannach na Síne na héilimh atá aige go bhfuil smacht aige ar chinntí gnó i bhfiontair atá faoi úinéireacht an stáit ar bhonn prionsabal polaitiúil. Tuairiscítear freisin gur chuir Páirtí Cumannach na Síne brú ar chuideachtaí príobháideacha tús áite a thabhairt don “tírghrá” agus disciplín an pháirtí a chomhlíonadh (40). In 2017, tuairiscíodh go raibh cealla den pháirtí in 70 % den 1,86 milliún cuideachta atá faoi úinéireacht phríobháideach, agus go raibh an brú ag méadú ar eagraíochtaí Pháirtí Cumannach na Síne an focal deiridh a bheith acu maidir leis na cinntí gnó laistigh dá gcuideachtaí faoi seach (41). Cuirtear na rialacha sin i bhfeidhm go ginearálta ar fud gheilleagar na Síne, thar gach earnáil, lena n-áirítear maidir le táirgeoirí MSG agus soláthróirí a gcuid ionchuir.

(69)

Mar shampla, tá forluí pearsanta ag struchtúir Pháirtí Cumannach na Síne leis an gcomhlacht bainistíochta i gcás cuid de tháirgeoirí móra MSG. Dhearbhaigh an Coimisiún gur ceapadh Li Xuechun, Cathaoirleach Bhord Fufeng Group, in 2013 ar feadh tréimhse 5 bliana ina chomhalta de Chomhdháil Phobail Chathair Linyi (42). Thairis sin, mar is léir ó aithris (62), bíonn gníomhaíochtaí neartaithe Páirtí á reáchtáil ag an gcuideachta, rud a théann i bhfeidhm ar a gníomhaíochtaí.

(70)

I gcás Ghrúpa Meihua, ceann eile de na trí tháirgeoir mhóra MSG, sonraíodh go raibh cúigear as dháréag comhalta den Bhord ina gcomhaltaí de Pháirtí Cumannach na Síne in 2019 (43). Fuair an Coimisiún an fhianaise seo a leanas freisin ar na gníomhaíochtaí neartaithe Páirtí a bhí ar siúl ag Meihua agus ar thionchar Pháirtí Cumannach na Síne ar oibríochtaí na cuideachta: “An 30 Meitheamh, reáchtáil Jilin Meihua imeacht lae don pháirtí agus chuir sé an t-imeacht ar siúl a bhí dírithe ar ‘Fiontar Foghlama a Thógáil, Breo ag an Obair’. D’fhreastail ionadaí Roinn Eagraíocht Choiste Pháirtí Bardasach Baicheng agus Teagascóir Neartaithe Páirtí Jilin Meihua, Wang Xingang, Stiúrthóir Oifig Pháirtí Pháirc Thionsclaíoch Baicheng, Guo Baoyu, Rúnaí Páirtí Jilin Meihua agus Bainisteoir Ginearálta Zhang Jinlong, agus 22 chomhalta den Pháirtí ar an imeacht. […] Ag an imeacht, thug Wang Xingang ceacht beoga ar an bpáirtí do gach comhalta Páirtí inar díríodh ar ‘próiseas forbartha an Pháirtí, ar céard ba cheart do chomhaltaí chraobh an Pháirtí a dhéanamh i bhfiontair nuachruthaithe, agus cén chaoi ar cheart d’ionadaithe chomhaltaí an Pháirtí ról ceannaireachta a ghlacadh’. Ansin, bhronn Wang Xingang suaitheantas an Pháirtí agus Bunreacht an Pháirtí ar gach chomhalta den Pháirtí i ndiaidh a chéile. Amhail i mbaisteadh Páirtí athnuaite, le suaitheantas an Pháirtí ar an gcliabhrach agus Bunreacht an Pháirtí sna lámha, cruthaíodh ‘droichead idir an croí agus an croí’ idir eagraíocht an Pháirtí féin agus comhaltaí an Pháirtí, rud a chuir go héifeachtach le braistint na honóra, na freagrachta agus an mhuintearais i gcás gach comhalta agus duine den lucht bainistíochta den Pháirtí. Ní hí an onóir amháin atá i gceist, áfach, mar tá an fhreagracht i gceist freisin. Le ‘lá breithe polaitiúil’ den sórt sin, cuirtear ar a gcumas do chomhaltaí an Pháirtí cuimhneamh ar a bhféiniúlacht agus ar a misean i gcónaí, lánúsáid a bhaint as a ról ceannródaíoch agus eiseamláireach ina gcuid oibre amach anseo, formhór an lucht bainistíochta agus na bhfostaithe a aontú agus a stiúradh, obair go dian, a bheith cruthaitheach, misneach a bheith acu le bheith ar an gcéad duine chun rud a dhéanamh, gan géilleadh riamh. ‘Liostálaim i bPáirtí Cumannach na Síne, tacaím le clár an Pháirtí, agus cloím le bunreacht an Pháirtí’ – faoi cheannaireacht Zhang Jinlong, rúnaí an Pháirtí, d’ardaigh na comhaltaí rannpháirteacha den Pháirtí a ndorn deas le chéile ag deireadh an imeachta, agus rinne siad mionn an Pháirtí a athnuachan os comhair bhrat glédhearg an Pháirtí. Chuir an imeacht lae seo de chuid an Pháirtí ar a gcumas do chomhaltaí uile den Pháirtí a gcuid idéal agus a prionsabail chreidimh a neartú, a spiorad Páirtí a neartú, agus treoraíocht na hoibre amach anseo a shoiléiriú.” (44)

(71)

I gcás Ningxia Eppen, an tríú táirgeoir mór MSG, dhearbhaigh an Coimisiún go raibh Cathaoirleach na cuideachta ina ionadaí leis an 12ú Comhdháil Phobail de Réigiún Féinrialaitheach Ningxia Hui, go dtí mí Iúil 2020 ar a laghad (45). An tráth céanna, tugann Cónaidhm Thionscail agus Thráchtála Ningxia cuntas soiléir ar ról Pháirtí Cumannach na Síne maidir le hoibríochtaí na cuideachta: “Ar dtús, ordaítear leis na rialacháin nach mór do Rúnaí Choiste an Pháirtí a bheith i láthair ag cruinnithe ina nglactar cinntí maidir le hábhair chorparáideacha thábhachtacha agus ag cruinnithe tábhachtacha eile, agus ní mór dó éisteacht go hiomlán le tuairimí agus le moltaí a dhéantar lena linn; Ar an dara dul síos, uaidh seo amach, ní mór don duine ábhartha atá i gceannas ar Eagraíocht an Pháirtí freastal ar chruinnithe tábhachtacha agus éisteacht go hiomlán le tuairimí agus le moltaí a dhéantar lena linn nó nuair a bhíonn cinntí tábhachtacha á nglacadh a bhaineann leis na rannóga bainistíochta táirgeachta agus gnó. Le tuiscint mhór ar a fhreagracht, déanfaidh an duine ábhartha i gceannas ar Eagraíocht an Pháirtí na cinntí agus na mórthionscadail oibre a bhaineann leis an táirgeadh a chur in iúl in am trátha do Chomhaltaí an Pháirtí, agus beidh na príomhpháirtithe leasmhara lánpáirteach aige chun iad sin a chur chun cinn” (46)

(72)

Tá éifeachtaí saofa breise ag láithreacht agus ag idirghabháil an Stáit sna margaí airgeadais (féach freisin Roinn 3.2.3.8 thíos), chomh maith le soláthar amhábhar agus ionchur ar an margadh (47). Dá réir sin, de bharr go mbíonn an Stát i láthair i ngnólachtaí, lena n-áirítear fiontair atá faoi úinéireacht an Stáit, in earnáil MSG agus in earnálacha gaolmhara eile (amhail na hearnálacha airgeadais agus ionchuir), faigheann Rialtas na Síne deis cur isteach i dtaca le praghsanna agus costas.

3.2.3.5.   Saobhadh suntasach de réir Airteagal 2(6a)(b), an tríú fleasc den bhun-Rialachán: beartais phoiblí nó bearta poiblí lena ndéantar idirdhealú i bhfabhar soláthróirí intíre nó lena n-imrítear tionchar ar chaoi eile ar fhórsaí an mhargaidh shaoir

(73)

Déantar treo gheilleagar na Síne a chinneadh a bheag nó a mhór le córas mionléirithe pleanála ina leagtar amach tosaíochtaí agus lena bhforordaítear na spriocanna nach mór do na rialtais láir agus na rialtas áitiúla díriú orthu. Tá pleananna ábhartha ann ar gach leibhéal den rialtas agus cumhdaítear gach earnáil eacnamaíoch, nach mór. Tá na cuspóirí a leagtar síos leis na hionstraimí pleanála de chineál ceangailteach agus déanann na húdaráis ar gach leibhéal riaracháin faireachán ar chur chun feidhme na bpleananna a bhíonn ag an leibhéal comhfhreagrach is ísle den rialtas. Ar an iomlán, de bharr an chórais pleanála i nDaon-Phoblacht na Síne fágann sé go mbíonn acmhainní á leithdháileadh ar earnálacha atá ainmnithe mar earnálacha straitéiseacha nó atá tábhachtach go polaitiúil ar shlí eile ag an rialtas, seachas iad a bheith á leithdháileadh i gcomhréir le fórsaí an mhargaidh (48).

(74)

Measann Rialtas na Síne gur earnáil thábhachtach é tionscal na gceimiceán, lena mbaineann táirgeoirí MSG. Deimhnítear é sin sna pleananna, treoracha éagsúla agus doiciméid iomadúla a bhaineann le hearnáil na gceimiceán, a eisítear ar an leibhéal náisiúnta, réigiúnach agus cathrach (49).

(75)

Níos sonraí, tá MSG faoi réir doiciméid shonracha bheartais i nDaon-Phoblacht na Síne a bhaineann le domhainphróiseáil arbhair Indiaigh, atá ar cheann de na príomh-ionchuir a úsáidtear sa táirgeadh trí choipeadh stáirse arbhair Indiaigh (féach thuas, go háirithe aithris (64)). Go háirithe, cuimsítear próisis táirgthe MSG le forálacha an 13ú Plean 5 Bliana maidir le Próiseáil Gráin agus Ola. Tá sé mar aidhm leo sin gnéithe éagsúla den earnáil próiseála arbhair Indiaigh (lena n-áirítear an fho-earnáil MSG), go háirithe maidir le forbairt an tslabhra luacha, patrúin soláthair, rogha na teicneolaíochta, suíomh na táirgeachta, nó tacaíocht bheartais: “Luas a chur faoi fhorbairt na domhainphróiseála gráin: Fiontair phróiseála ar scála mór a spreagadh chun samhlacha nuálacha tionscail a fhorbairt maidir le próiseáil gráin agus ola, leas iomlán a bhaint as luach féideartha na seachtháirgí agus an slabhra tionsclaíoch a leathnú chomh mór agus is féidir. Tacú le haistriú tionscal mínphróiseála agus domhainphróiseála amhail próiseáil arbhair Indiaigh chuig limistéir tháirgthe bhuntáisteacha agus príomhlimistéar ó thaobh loighistice de agus luas a chur faoi ídiú fardal. Táirgí díorthaithe nua a fhorbairt ó chineálacha nua siúcraí stáirse feidhmiúla agus cineálacha nua ullmhóidí einsíme, aigéad polaghlútamach, polailísín agus táirgí eile bulc-choipthe’ […] ‘Tionscal domhainphróiseála arbhair Indiaigh: Fiontair domhainphróiseála arbhair Indiaigh a spreagadh chun bealaí éifeachtúla nua a fhorbairt chun arbhar Indiach a úsáid agus ráta comhshó na domhainphróiseála arbhair Indiaigh a mhéadú go mór. […] Táirgí coipthe feidhmiúla nua a fhorbairt go gníomhach ina bhfuil ábhar ardteicneolaíochta amhail aimíonaigéid agus núicléisídí, aigéid orgánacha nua, siúcraí stáirse, polóil, ullmhóidí einsíme nua, chomh maith le stáirsí modhnaithe a úsáidtear le haghaidh bia, déanamh páipéir, teicstílí, ceimiceáin mhíne, etc. […] An limistéar lena gcuimsítear trí chúige san oirthuaisceart mar aon le limistéar Huanghuaihai agus mórlimistéir phróiseála eile, cuirfidh siad lena n-iarrachtaí chun cumaisc agus atheagrú a chur chun cinn i gcás na bhfiontar a tháirgeann stáirse arbhair Indiaigh próiseáilte agus siúcra stáirse, alcól, glútamáit mhonasóidiam, […] Gníomhachtú acmhainneachta táirgeachta atá gan úsáid a spreagadh trí chomhar agus oibríochtaí comhpháirteacha.” (50)

(76)

Ina theannta sin, maidir le hionchuir, dhearbhaigh an Coimisiún go bhfuil earnáil an arbhair Indiaigh faoi réir dianrialála i nDaon-Phoblacht na Síne. Tá méideanna móra stoc-chairn arbhair ina seilbh ag an tír, agus cuireann sé sin ar chumas an rialtais praghsanna an tráchtearra sin a ísliú nó a ardú go saorga trí mhéideanna móra arbhar Indiach a cheannach nó a dhíol ar an margadh. Cé gur thosaigh an tSín a dhul i ngleic le fadhb na gcúltaiscí iomarcacha ábhar in 2016, tá stoc-chairn an-mhór ina seilbh aici i gcónaí, agus bíonn iarmhairt shaobhach ag na stoc-chairn sin ar phraghsanna (51). Thairis sin, tá gnéithe éagsúla de luachshlabhra iomlán an arbhair Indiaigh á rialú ag an rialtas, lena n-áirítear fóirdheontais ar tháirgeacht arbhair Indiaigh (52) agus maoirseacht ar na hoibríochtaí próiseála, mar a dheimhnítear san fhógra seo ó NDRC: “[d]éanfaidh gach údarás áitiúil an faireachán agus an anailís ar sholáthar agus ar éileamh arbhair Indiaigh sna réimsí ábhartha a leathnú, déanfaidh siad an mhaoirseacht ar chéim thógála agus ar chéim iarthógála de thionscadail domhainphróiseála arbhair Indiaigh a neartú, déanfaidh siad an chothromaíocht idir soláthar agus éileamh arbhair Indiaigh a chothú agus slándáil náisiúnta bia a áirithiú.” (53) Sonraítear an méid seo a leanas i bpríomhdhoiciméad beartais eile de chuid an rialtais (54): “Díriú ar na trí phríomh-ghránbharra, mar atá rís, cruithneacht agus arbhair Indiaigh […]; Féachaint ar fhorbairt córais seirbhíse sóisialta ‘próisis chuimsithigh’ agus samhail táirgeachta ‘slabhra tionsclaíochta chuimsithigh’; Méadú ar leibhéal táirgeachta sa ‘tír iomlán’ a fhorbairt agus a chothú, chomh maith leis an soláthar táirgí glasa agus an soláthar táirgí talmhaíochta ardchaighdeáin a mhéadú. Tacófar le cúigí ábhartha a thugann faoi na tascanna sin ar bhonn socruithe a chuimsítear i réamhaisnéis bhuiséid an rialtais láir.”

(77)

Fuair an Coimisiún amach freisin go bhfuil bearta rialaithe infheistíochta i bhfeidhm i nDaon-Phoblacht na Síne maidir le táirgeadh arbhair Indiaigh: “[B]eidh comhdú maidir le tionscadail phróiseála arbhair a thógáil faoi réir bainistíocht chomhchuibhithe i gcomhréir le hOrdú Uimh. 673 ón gComhairle Stáit.” (55)

(78)

Léirítear beartais Stáit a chuireann isteach ar fhórsaí an mhargaidh shaoir in earnáil an arbhair Indiaigh ar leibhéal cúige freisin. Faoi mar a chuir an t-iarratasóir in iúl agus a dhearbhaigh an Coimisiún, d’eisigh Cúige Heilongjiang, i mí Lúnasa 2017, doiciméad beartais maidir le bainistíocht na hearnála próiseála arbhair Indiaigh, i bhfoirm na Tuairime Treoraíochta ar Leagan Amach na Forbartha den Tionscal Domhainphróiseála Arbhair Indiaigh i gCúige Heilongjiang. Seoltar an doiciméad sin chuig “Aon chathair (ceantar), contae (cathair), Rialtas pobail (oifig riaracháin), agus gach aonad faoi údarás díreach an Rialtais Cúige”, ar cheart dóibh “[a] chur chun feidhme cúramach a áirithiú”. Sonraítear an méid seo a leanas sa Tuairim, i dtéarmaí critéir iontrála margaidh, go “lonnófar tionscadail domhainphróiseála arbhair Indiaigh nuathógtha go príomha sna príomhlimistéir tháirgthe arbhair Indiaigh” agus gur cheart do gach eintiteas cur chun feidhme “(t)ógáil tionscadal domhainphróiseála lena mbaineann scála próiseála mór, slabhraí tionsclaíocha fada, chomh maith le spás d’éileamh margaidh an táirge, a spreagadh; Tacú go háirithe le tionscadail domhainphróiseála arbhair Indiaigh lena mbaineann acmhainn bhliantúil próiseála arbhair Indiaigh nach lú ná 600 000 tona; agus tionscadail domhainphróiseála arbhair Indiaigh nuathógtha os cionn 1,2 milliún tona a spreagadh.” Forchuirtear leis an doiciméad fís shonrach de “phríomhshlabhraí tionsclaíocha”: “Maidir le tionscadail a bhaineann le leagan amach an tionscail: díreoidh siad go príomha ar fhorbairt agus ar tháirgeadh táirgí iartheachtacha a bhaineann le stáirse, alcól agus raonta táirgí feidhmiúla; leathnóidh siad an slabhra tionsclaíoch, barrfheabhsóidh siad struchtúr na dtáirgí, cuirfidh siad speisialú ceantar éagsúil agus fiontar éagsúil i dtábhacht; agus déanfaidh siad forbairt dhifreáilte feidhmeanna táirge a chur chun feidhme”. Maidir leis an raon táirgí stáirse, is é seo a leanas atá i gceist leis sin: “Stáirse modhnaithe speisialta a fhorbairt go príomha a bhíonn de dhíth ar thionscail amhail bia, páipéar, teicstílí agus ceimiceáin mhíne.” Ordaítear sa Tuairim freisin rialacha maidir le leagan amach geografach na fabraice tionsclaíche: “Tosca a chur san áireamh go cuimsitheach amhail táirgeadh arbhair Indiaigh, próiseáil, margadh agus infhaighteacht leanúnach amhábhar atá le próiseáil, príomhráthaíochtaí, tionscadail domhainphróiseála arbhair Indiaigh le bheith lonnaithe go príomha i seacht gceantar.” Mar shampla, i gcás ceann amháin de na limistéir sin, tugtar treoraíocht shonrach ann: “Féadfaidh Longjiang, Nehe, Yi’an, Nenjiang agus Gannan mórthimpeall air, Lindian, Wudalianchi, Bei’an, Fuyu, Dorbod, Baiquan, Keshan, Tailai, Kedong agus 14 chontae (chathair) eile chomh maith le limistéar Chathair Qiqihar 8,67 milliún tona d’acmhainneacht próiseála arbhair Indiaigh a sholáthar, agus féadfaidh siad seacht dtionscadal lena mbaineann acmhainneacht domhainphróiseála arbhair Indiaigh 1,2 milliún tona nó 14 thionscadal lena mbaineann acmhainneacht 600 000 tona a chur i bhfeidhm. Tógáil tionscadal domhainphróiseála ar scála mór os cionn 1,2 milliún tona sa cheantar seo a spreagadh”. Tugtar mar threoir do gach eintiteas cur chun feidhme an earnáil a atheagrú mar a leanas: “Cumas agus atheagrú na n-acmhainneachtaí próiseála arbhair Indiaigh bliantúla faoi bhun 300 000 tona a spreagadh chun feabhas a chur ar iomaíochas margaidh fiontar. A mhéid a bhaineann leis an acmhainneacht domhainphróiseála arbhair Indiaigh dhíomhaoin sa limistéar, tabhairt isteach fiontar cumhachtach a spreagadh agus comhghuaillíochtaí cineálacha comhchosúla táirgí agus fiontar réamhtheachtach agus iartheachtach a chur chun feidhme trí chumaisc agus éadálacha agus comhar straitéiseach, etc. […] Fiontair a threorú chun margaíocht a neartú, cur leis an sciar den mhargadh, agus roinnt grúpaí a chruthú de phríomhfhiontair a bhfuil tionchar acu ar an tionscal”. De bhreis air sin, i dtéarmaí bearta beartais, déantar foráil shonrach sa Tuairim maidir le tacaíocht Stáit le haghaidh fiontar a chomhlíonann critéir mhaoinithe áirithe: “Tacú le maoiniú fiontar ar an stocmhargadh, agus fóirdheontais a thabhairt d’fhiontair domhainphróiseála arbhair Indiaigh atá liostaithe go hintíre agus thar lear nó ar an Tríú Bord Nua.” (56)

(79)

De bhreis air sin, dhearbhaigh an Coimisiún go raibh údaráis áitiúla in Heilongjiang ag tacú le bunú agus feidhmiú aon pháirce tionsclaíche amháin ar a laghad ina mbíonn gníomhaíochtaí domhainphróiseála ar siúl, ag comhordú na hoibre sin agus ag déanamh maoirseachta uirthi (57).

(80)

Rinne an Coimisiún cinntí freisin maidir le cur isteach an Stáit san earnáil amóinia – amhábhar eile a úsáidtear chun MSG a tháirgeadh. Sa 13ú Plean náisiúnta 5 Bliana maidir le Tionscal na bPeitriceimiceán agus na gCeimiceán, leag rialtas na Síne spriocanna bliantúla amach le haghaidh táirgeadh amóinia trí “thacair theicneolaíochta agus threalaimh [a chur chun cinn] lena n-áirítear táirgeadh bliantúil os cionn 1 mhilliún tona d’amóinia shintéiseach agus de mheatánól sintéiseach.” (58) Léirítear an cur isteach den sórt sin ar thaobh an tsoláthair freisin i mbeartais chomhchosúla le húdaráis áitiúla. Tugtar orduithe sa 13ú Plean 5 Bliana maidir le Peitriceimiceáin i gCúige Hebei go háirithe chun “díriú ar chothú thógáil an dara céim de shaoráid amóinia 600 000 tona Cangzhou Zhengyuan” (59). Thairis sin, fuarthas amach go soláthraítear praghsanna fabhracha leictreachais níos ísle i gcúigí tionsclaíocha Chongqing agus Zhejiang le haghaidh monaraíocht amóinia sintéisí, go háirithe (60).

(81)

Mar a shonraítear san fhonóta le haithris (64), is ionchur lárnach é gual go hiondúil i bpróiseas táirgthe MSG i nDaon-Phoblacht na Síne (maidir leis an soláthar fuinnimh sa phróiseas monaraíochta). Mar a fuair an Coimisiún amach ina Thuarascáil, níl praghsanna fuinnimh sa tSín bunaithe ar an margadh. Go háirithe, tá margadh an ghuail faoi réir a shaofa, go háirithe de thoradh an fhóirdheonaithe (61). Thairis sin, fuair an Coimisiún amach go gcuireann údaráis phoiblí isteach ar fhórsaí an mhargaidh in earnáil an ghuail ar leibhéal cúige, go háirithe i gCúige Shandong, trí bhíthin doiciméid phleanála lena rialaítear soláthar, suíomh agus patrúin thionsclaíocha. Doiciméad amháin den sórt sin is ea Plean Forbartha Meántéarma agus Fadtéarma Chúige Shandong maidir le Fuinneamh, a foilsíodh in 2016 lena gcuimsítear tréimhse go dtí 2030. Is léir cuspóir idé-eolaíoch an Phlean chun an margadh a bhainistiú go háirithe trína threoirphrionsabal chun “(s)piorad an 18ú Comhdháil Náisiúnta de Pháirtí Cumannach na Síne, agus den tríú, ceathrú, cúigiú agus séú seisiún iomlánach dá cuid, a chur chun feidhme; Sraith d’óráidí tábhachtacha le Xi Jinping, an tArd-Rúnaí, mar aon leis na hóráidí a thug sé agus é i mbun cigireachta ar Shandong, a chur chun feidhme go díograiseach.” Aithnítear ann freisin carachtar láraithe fheidhmiú an mhargaidh fuinnimh go dtí le déanaí, mar ar cheann d’aidhmeanna sonraithe an Pháirtí tá “aistriú an phatrúin soláthair fuinnimh lán-láraithe i dtreo patrún láraithe agus díláraithe a chur chun cinn.” Tá sé mar aidhm le forálacha an doiciméid, go háirithe, suíomh sonrach agus patrúin forbartha d’earnáil an ghuail a rialú (62). Maidir le cumhacht a ghintear le gual, ordaítear leis an doiciméad, i measc nithe eile, chun: “(d)íriú ar thionscadail gléasraí cumhachta gualbhreoslaithe meigea-chileavata sár-fhorchriticiúla a phleanáil agus a thógáil, agus braisle de ghléasraí cumhachta gualbhreoslaithe éiceolaíocha a thógáil i limistéar cósta an Tuaiscirt” agus “tógáil boinn forbartha chomhtháite guail agus leictreachais a phleanáil in Iardheisceart Shandong”. Faoi chuimsiú an doiciméid, ordaítear i bPlean Gníomhaíochta sonrach maidir le hAistriú agus Forbartha Guail gabháil do na patrúin forbartha tionsclaíche agus tógála seo a leanas, gan aird ar shaor-imoibriú fhórsaí an mhargaidh ná ar shaor-chinnteoireacht chorparáideach: “Acmhainneacht táirgeachta agus lucht saothair iomarcach an Chúige a thuiscint agus a aistriú ar bhealach ordúil; Leanúint d’fheabhas a chur ar bhoinn an dá ghrúpa fiontair mhóra Shandong Energy agus Yankuang agus iad a neartú; Luas a chur faoi chumasc agus atheagrú fiontar mianadóireachta guail áitiúil agus é sin a chur chun cinn, feabhas a chur ar leibhéal comhchruinnithe an tionscail, aistriú an phatrúin forbartha a chothú ó phatrún atá bunaithe ar chainníocht agus ar luas i dtreo patrúin atá bunaithe ar cháilíocht agus tairbhe. […] Díriú ar thógáil tionscadal comhtháite gualbhreoslaithe lasmuigh den chúige san Ion-Mhongóil, in Shaanxi, Xinjiang, etc.” (63)

(82)

Tá an fhéidearthacht ann go mbeidh éifeacht saofa ar phraghsanna ag an mbaint atá ag an rialtas agus ag údaráis phoiblí ar fud an tslabhra luacha iomlán MSG.

(83)

Stiúrann Rialtas na Síne forbairt earnáil MSG i gcomhréir le raon leathan uirlisí, mar shampla trí fhóirdheontais Stáit a sholáthar. Deimhnítear i dTuarascáil Bhliantúil 2019 de chuid Meihua, táirgeoir onnmhairiúcháin, go bhfuair an chuideachta RMB 130 milliún ar a laghad d’fhóirdheontais rialtais in 2018 (64). I gcás Ningxia Eppen, léirítear fóirdheontais rialtais dar luach RMB 62,3 milliún in 2017 i dtuarascáil iniúchóireachta na cuideachta in 2018 (65). Thairis sin, an bhliain chéanna, dealraíonn sé go bhfuair Ningxia Eppen leithdháileadh RMB 200 000 chun suíomh taispeántais neartaithe Páirtí a bhunú (66).

(84)

Ina theannta sin, dhearbhaigh an Coimisiún gur thosaigh Daon-Phoblacht na Síne, le blianta beaga anuas, ar laghdú CBL 13 % a chur i bhfeidhm maidir le honnmhairí MSG, agus is é díolúine iomlán ó CBL i gcás na n-onnmhairí sin atá ina toradh air sin faoi láthair. Is ann do dhreasacht ó thaobh costais de le haghaidh oibreoirí na Síne sa mhargadh MSG mar thoradh air sin freisin (67).

(85)

Tríothu sin agus trí bhealaí eile, tá an earnáil MSG agus na hearnálacha a tháirgeann na hamhábhair a úsáidtear chun MSG a tháirgeadh faoi réir idirghabháil an rialtais, agus bíonn Rialtas na Síne ag stiúradh agus ag rialú beagnach gach gné maidir le forbairt agus feidhmiú an tslabhra luacha MSG.

(86)

Mar achoimre, tá bearta i bhfeidhm ag Rialtas na Síne chun oibreoirí a spreagadh chun cuspóirí beartais phoiblí a chomhlíonadh, lena n-áirítear táirgeoirí MSG agus na hionchuir a úsáidtear i monaraíocht MSG. Cuireann bearta den sórt sin cosc ar fhórsaí an mhargaidh oibriú gan bhac.

3.2.3.6.   Saobhadh suntasach de réir Airteagal 2(6a)(b), an ceathrú fleasc den bhun-Rialachán: easpa dlíthe féimheachta, corparáideacha, nó maoine, nó iad a chur i bhfeidhm go hidirdhealaitheach nó iad a fhorfheidhmiú go neamhleor

(87)

De réir na faisnéise atá ar chomhad, déanann córas féimheachta na Síne seachadadh neamhleor ar a phríomhchuspóirí féin amhail éilimh agus fiachais a shocrú go cóir agus cearta agus leasanna dleathacha creidiúnaithe agus féichiúnaithe a choimirciú. Dealraítear go bhfuil sé sin fréamhaithe ar dhlí féimheachta na Síne atá bunaithe go foirmiúil ar phrionsabail atá cosúil leo sin a chuirtear i bhfeidhm i ndlíthe comhfhreagracha i dtíortha seachas Daon-Phoblacht na Síne, áit ina bhfuil tearc-fhorfheidhmiú á dhéanamh ar chóras na Síne. Tá an líon féimheachtaí fós fíor-íseal i ndáil le méid gheilleagar na tíre, ní hamháin toisc go bhfuil roinnt easnamh ag baint leis na himeachtaí dócmhainneachta, a fheidhmíonn go bunúsach mar dhídhreasacht i gcás comhduithe féimheachta. Thairis sin, tá ról an Stáit sna himeachtaí dócmhainneachta láidir agus gníomhach i gcónaí, agus bíonn tionchar díreach acu go minic ar thoradh na n-imeachtaí (68).

(88)

Ina theannta sin, is léir go háirithe easnaimh an chórais maidir le cearta maoine i ndáil le húinéireacht talún agus cearta úsáide talún i nDaon-Phoblacht na Síne (69). Is le Stát na Síne an talamh ar fad (talamh thuaithe atá faoi chomhúinéireacht agus talamh uirbeach faoi úinéireacht an Stáit). Tá a leithdháileadh ag brath go hiomlán ar an Stát. Is forálacha dlíthiúla iad sin a bhfuil sé mar aidhm acu cearta úsáide talún a leithdháileadh ar bhealach trédhearcach agus ag praghsanna an mhargaidh, mar shampla trí nósanna imeachta tairisceana a thabhairt isteach. Mar sin féin, ní urramaítear na forálacha sin go tráthrialta, agus faigheann ceannaitheoirí áirithe a gcuid talún saor in aisce nó faoi rátaí an mhargaidh (70). Thairis sin, saothraíonn na húdaráis spriocanna polaitiúla sonracha lena n-áirítear na pleananna eacnamaíocha a chur chun feidhme nuair a bhíonn talamh á leithdháileadh (71).

(89)

Ach oiread le hearnálacha eile i ngeilleagar na Síne, tá táirgeoirí MSG faoi réir ghnáthrialacha dhlíthe féimheachta, corparáideacha, agus maoine na Síne. Tá sé d’éifeacht aige sin go mbíonn na cuideachtaí sin iad féin faoi réir an tsaofa ón mbarr anuas a eascraíonn as cur i bhfeidhm idirdhealaitheach nó forfheidhmiú neamhleor na ndlíthe féimheachta agus maoine. Níor léirigh an t-imscrúdú seo aon rud a chaithfeadh amhras ar na torthaí sin. Dá réir sin, tháinig an Coimisiún ar an réamhchonclúid nach bhfuil dlíthe féimheachta agus maoine na Síne ag obair i gceart, rud a chruthaíonn saobhadh dá réir sin nuair a bhíonn gnólachtaí dócmhainneacha á gcoimeád sócmhainneach agus nuair a bhíonn cearta úsáide talún á leithdháileadh i nDaon-Phoblacht na Síne. Dealraítear go bhfuil na breithnithe sin, ar bhonn na fianaise atá ar fáil, infheidhme go hiomlán freisin in earnáil MSG agus sna hearnálacha ina monaraítear na hamhábhair a úsáidtear chun an táirge faoi athbhreithniú a tháirgeadh.

(90)

I bhfianaise a bhfuil thuas, tháinig an Coimisiún ar an gconclúid go raibh dlíthe féimheachta agus maoine á gcur i bhfeidhm go hidirdhealaitheach nó go rabhthas á bhforfheidhmiú go neamhleor i slabhraí luacha na gceimiceán agus na domhainphróiseála arbhair Indiaigh, lena n-áirítear i dtaca leis an táirge faoi athbhreithniú.

3.2.3.7.   Saobhadh suntasach de réir Airteagal 2(6a)(b), an cúigiú fleasc den bhun-Rialachán: saobhadh a bheith á dhéanamh ar chostais phá

(91)

Ní féidir córas pá margadhbhunaithe a fhorbairt go hiomlán i nDaon-Phoblacht na Síne toisc go gcuirtear bac ar oibrithe agus ar fhostóirí lena gcearta maidir le comheagrú. Níor dhaingnigh Daon-Phoblacht na Síne roinnt de choinbhinsiúin riachtanacha na hEagraíochta Idirnáisiúnta Saothair, go háirithe iad sin a bhaineann le saoirse chomhlachais agus cómhargáil (72). Faoin dlí náisiúnta, níl ach eagraíocht ceardchumainn amháin gníomhach. Mar sin féin, níl an eagraíocht sin neamhspleách ar na húdaráis Stáit agus tá an obair a dhéanann sí maidir le cómhargáil agus cosaint do chearta oibrithe fós bunúsach (73). Thairis sin, cuirtear srian ar shoghluaisteacht lucht saothair na Síne de bharr an chórais clárúcháin teaghlaigh, rud a chuireann teorainn leis an rochtain ar an raon iomlán slándála sóisialta agus ar shochair eile d’áitritheoirí áitiúla i limistéar riaracháin ar leith. Fágann sé sin oibrithe nach bhfuil an clárú cónaitheachta áitiúil ina seilbh acu iad féin i staid leochaileach fostaíochta agus faigheann siad ioncam níos ísle ná na daoine a bhfuil an clárú cónaitheachta acu (74). Fágann na torthaí sin go ndéantar costais phá a shaobhadh i nDaon-Phoblacht na Síne.

(92)

Níor cuireadh aon fhianaise isteach a thabharfadh le fios nach mbeadh cuideachtaí a tháirgeann MSG nó ionchuir ghaolmhara faoi réir chóras dlí saothair na Síne ar ar tugadh tuairisc. Déanann an saobhadh ar chostais phá difear go díreach dá réir sin d’earnáil MSG (nuair a bhíonn an táirge faoi athbhreithniú á mhonarú) agus go hindíreach (nuair a bhíonn rochtain ag táirgeoirí MSG ar chaipiteal nó ar ionchuir ó chuideachtaí atá faoi réir an chórais saothair chéanna i nDaon-Phoblacht na Síne).

3.2.3.8.   Saobhadh suntasach de réir Airteagal 2(6a)(b), an séú fleasc den bhun-Rialachán: rochtain ar mhaoiniú arna dheonú ag institiúidí a chuireann cuspóirí beartais phoiblí chun feidhme nó nach ngníomhaíonn go neamhspleách ar an Stát ar shlí eile

(93)

Tá an rochtain a fhaigheann gníomhairí corparáideacha ar chaipiteal i nDaon-Phoblacht na Síne faoi réir saobhadh éagsúil.

(94)

Ar an gcéad dul síos, tá seasamh láidir ag na bainc atá faoi úinéireacht an Stáit i gcóras airgeadais na Síne (75), agus cuireann siad critéir seachas inmharthanacht eacnamaíoch tionscadail san áireamh le linn dóibh rochtain a dheonú ar mhaoiniú. Ar an gcaoi chéanna le fiontair neamhairgeadais atá faoi úinéireacht an Stáit, tá nasc fós ag na bainc leis an Stát ní hamháin trí úinéireacht ach freisin trí chaidreamh pearsanta (is é Páirtí Cumannach na Síne go bunúsach a cheapann na feidhmeannaigh is airde sna hinstitiúidí móra airgeadais atá faoi úinéireacht an Stáit) (76) agus, arís ach an oiread le fiontair neamhairgeadais atá faoi úinéireacht an Stáit, cuireann na bainc beartais phoiblí arna gceapadh ag an rialtas chun feidhme go tráthrialta. Agus iad á dhéanamh sin, comhlíonann na bainc sainoibleagáid dhlíthiúil maidir lena ngnó a dhéanamh i gcomhréir le riachtanais na forbartha eacnamaíche agus sóisialta náisiúnta agus faoi threoraíocht bheartais thionsclaíocha an Stáit (77). Is measa fós é sin de bharr rialacha breise atá i bhfeidhm, a dhíríonn maoiniú ar earnálacha atá ainmnithe ag an rialtas mar earnálacha spreagtha nó atá tábhachtach ar shlí eile (78).

(95)

Cé go n-aithnítear go dtagraíonn forálacha dlíthiúla éagsúla don ghá atá le gnáth-iompraíocht baincéireachta agus rialacha stuamachta a urramú amhail an gá atá le himscrúdú a dhéanamh ar acmhainneacht creidmheasa an iasachtóra, tugtar le fios i bhformhór na fianaise, lena n-áirítear na torthaí a rinneadh in imscrúduithe cosanta trádála, nach bhfuil ag na forálacha sin ach ról tánaisteach maidir leis na hionstraimí dlí éagsúla a chur i bhfeidhm.

(96)

Ina theannta sin, déantar rátálacha bannaí agus creidmheasa a shaobhadh go minic ar chúiseanna éagsúla lena n-áirítear an tionchar atá ag tábhacht straitéiseach an ghnólachta do Rialtas na Síne ar an measúnú riosca agus neart aon ráthaíochta intuigthe a thugann an rialtas. Tugtar le fios go láidir i meastacháin go gcomhfhreagraíonn rátálacha creidmheasa na Síne go córasach do rátálacha idirnáisiúnta níos ísle (79).

(97)

Is measa fós iad na saincheisteanna sin de bharr rialacha breise atá ann cheana, a dhíríonn maoiniú ar earnálacha atá ainmnithe ag an rialtas mar earnálacha spreagtha nó atá tábhachtach ar shlí eile (80). Bíonn claonadh ann dá bharr sin i bhfabhar iasachtaí a thabhairt d’fhiontair atá faoi úinéireacht an Stáit, do gnólachtaí príobháideacha dea-nasctha agus do ghnólachtaí in earnálacha tionsclaíocha tábhachtacha, rud a thugann le fios nach ionann infhaighteacht agus costas an chaipitil do gach gníomhaí ar an margadh.

(98)

Ar an dara dul síos, coinníodh costais iasachtaithe íseal go saorga chun fás infheistíochta a spreagadh. Mar thoradh air sin tá úsáid iomarcach á baint as infheistíocht chaipitil le torthaí níos ísle ar an infheistíocht. Léirítear é sin leis an bhfás le déanaí ar ghiaráil chorparáideach in earnáil an stáit d’ainneoin titim ghéar ar bhrabúsacht, rud a thugann le fios nach leanann na sásraí atá i bhfeidhm sa chóras baincéireachta na gnáthfhreagairtí tráchtála.

(99)

Ar an tríú dul síos, cé gur baineadh amach léirscaoileadh sna rátaí ainmniúla úis i mí Dheireadh Fómhair 2015, níl na comharthaí praghais ann de bharr fhórsaí an mhargaidh shaoir fós, ach bíonn tionchar ag saobhadh a thagann chun cinn ón rialtas orthu. Tarlaíonn praghsáil ró-íseal de thoradh rátaí úis a bheith níos ísle ná mar atá réasúnach, agus dá dheasca sin, baintear úsáid iomarcach as caipiteal.

(100)

Léirítear leis an bhfás foriomlán ar chreidmheas i nDaon-Phoblacht na Síne go bhfuil cúrsaí ag dul in olcas ó thaobh a éifeachtaí a leithdháiltear caipiteal gan aon chomhartha ann go bhfuil creidmheas ag éirí níos doichte, rud lena mbeifí ag súil i dtimpeallacht mhargaidh neamhshaofa. Dá thoradh sin, tá líon na n-iasachtaí neamhthuillmheacha tar éis dul i méid go tapa le blianta beaga anuas. Agus staid ann ina bhfuil líon na bhfiach atá i mbaol ag dul i méid, roghnaigh Rialtas na Síne mainneachtain a sheachaint. Dá dheasca sin, láimhsíodh saincheisteanna drochfhiachais trí fhiacha a thar-rolladh, rud lena gcruthaítear cuideachtaí “zombaí” mar a thugtar orthu, nó trí úinéireacht na bhfiach a aistriú (e.g. trí chumaisc nó trí bhabhtálacha fiachais ar chothromas), rud nach ionann agus deireadh a chur le fadhb fhoriomlán na bhfiach ná aghaidh a thabhairt ar bhunchúiseanna na faidhbe.

(101)

Go bunúsach, d’ainneoin na mbeart a rinneadh le déanaí chun an margadh a léirscaoileadh, déanann saobhadh suntasach, de thoradh ról forleatach leanúnach an stáit sna margaí caipitil, difear don chóras creidmheasa chorparáidigh i nDaon-Phoblacht na Síne.

(102)

Níor tíolacadh aon fhianaise lenar léiríodh go mbeadh earnáil MSG díolmhaithe ó idirghabháil an rialtais sa chóras airgeadais mar a thuairiscítear thuas. Dheimhnigh an Coimisiún freisin gur bhain ceann de phríomhtháirgeoirí MSG leas as fóirdheontais rialtais (féach aithris (83)). Dá bhrí sin, déantar difear tromchúiseach do dhálaí an mhargaidh ar gach leibhéal de dheasca idirghabháil shubstainteach an rialtais sa chóras airgeadais.

3.2.3.9.   An nádúr sistéamach a bhaineann leis an saobhadh a thuairiscítear

(103)

Thug an Coimisiún dá aire gur saintréithe de gheilleagar na Síne an saobhadh a thuairiscítear sa Tuarascáil. Léirítear san fhianaise atá ar fáil gurb infheidhme fíorais agus gnéithe chóras na Síne mar a thuairiscítear thuas i Ranna 3.2.3.2 go 3.2.3.5 agus i gCuid A den Tuarascáil chomh maith, maidir leis an tír ar fad agus ar fud earnálacha an gheilleagair. Is ionann an scéal maidir leis an tuairisc ar na tosca táirgeachta mar a leagtar amach thuas i Ranna 3.2.3.6 go 3.2.3.8 thuas agus i gCuid B den Tuarascáil.

(104)

Meabhraíonn an Coimisiún gur gá raon ionchur chun MSG a tháirgeadh. Ina leith sin, tá Daon-Phoblacht na Síne ar cheann de phríomhtháirgeoirí arbhair Indiaigh – an príomh-amhábhar i bpróiseas táirgeachta MSG (féach aithris (64)). Nuair a cheannaíonn táirgeoirí MSG na hionchuir sin i nDaon-Phoblacht na Síne nó nuair a dhéanann siad conarthaí lena n-aghaidh, is léir go mbíonn na praghsanna a íocann siad (agus a dhéantar a thaifeadadh mar a gcuid costas) neamhchosanta ar an saobhadh sistéamach céanna a luadh roimhe. Mar shampla, fostaíonn soláthróirí na n-ionchur lucht saothair a bhíonn faoi réir an tsaofa. Féadfaidh siad airgead a fháil ar iasacht a bheidh faoi réir shaobhadh na hearnála airgeadais/leithdháileadh an chaipitil. Ina theannta sin, bíonn siad faoi réir an chórais pleanála is infheidhme maidir le gach leibhéal rialtais agus earnálacha.

(105)

Dá dheasca sin, ní hamháin nach iomchuí na praghsanna díola intíre de MSG le húsáid de réir bhrí Airteagal 2(6a)(a) den bhun-Rialachán, ach déantar difear freisin do na costais ionchuir uile (lena n-áirítear amhábhair, fuinneamh, talamh, maoiniú, lucht saothair, etc.) toisc go ndéanann idirghabháil shubstaintiúil an rialtais difear dá bpraghasmhúnlú, mar a thuairiscítear i gCodanna A agus B den Tuarascáil. Go deimhin, tá idirghabhálacha an rialtais a thuairiscítear i ndáil le leithdháileadh an chaipitil, na talún, an lucht saothair, an fhuinnimh agus na n-amhábhar le fáil ar fud Dhaon-Phoblacht na Síne. Ciallaíonn sé sin, mar shampla, go mbíonn ionchur, a táirgeadh i nDaon-Phoblacht na Síne trí raon tosca táirgeachta a chur le chéile, neamhchosanta ar shaobhadh suntasach. Is amhlaidh an scéal maidir leis an ionchur don ionchur agus mar sin de. Níor thug Rialtas na Síne ná na táirgeoirí onnmhairiúcháin san imscrúdú reatha aon fhianaise ná argóint ina choinne sin.

3.2.3.10.   Conclúid

(106)

Leis an anailís a leagtar amach i Ranna 3.2.3.2 go 3.2.3.9, lena n-áirítear scrúdú ar an bhfianaise uile dá bhfuil ar fáil a bhaineann le hidirghabháil Dhaon-Phoblacht na Síne ina geilleagar i gcoitinne agus in earnáil MSG agus sa slabhra soláthair gaolmhar chomh maith, léiríodh nach bhfuil praghsanna ná costais an táirge faoi athbhreithniú, lena n-áirítear costais na n-amhábhar, an fhuinnimh agus an lucht saothair, mar thoradh ar fhórsaí an mhargaidh shaoir toisc go ndéanann idirghabháil shubstainteach an rialtais de réir bhrí Airteagal 2(6a)(b) den bhun-Rialachán difear dóibh mar a léirítear leis an tionchar iarbhír nó leis an tionchar féideartha atá ag ceann amháin nó níos mó de na heilimintí ábhartha dá liostaítear ann. Ar an mbonn sin, agus in éagmais aon chomhoibriú ó Rialtas na Síne, tháinig an Coimisiún ar an gconclúid nach iomchuí praghsanna agus costais intíre a úsáid chun gnáthluach a bhunú sa chás sin.

(107)

Dá bhrí sin, chuaigh an Coimisiún ar aghaidh leis an ngnáthluach a bhunú go heisiach ar bhonn na gcostas táirgthe agus díola agus praghsanna nó tagarmharcanna neamhshaofa á léiriú, is é sin, sa chás seo, ar bhonn na gcostas comhfhreagrach táirgthe agus díola i dtír ionadaíoch iomchuí, i gcomhréir le hAirteagal 2(6a)(a) den bhun-Rialachán, mar a pléadh sa roinn a leanas.

3.2.4.   Tír ionadaíoch

3.2.4.1.   Barúlacha ginearálta

(108)

Bunaíodh roghnú na tíre ionadaíche ar na critéir seo a leanas de bhun Airteagal 2(6a) den bhun-Rialachán:

Leibhéal forbartha eacnamaíche atá cosúil le Daon-Phoblacht na Síne. Chun na críche sin, d’úsáid an Coimisiún tíortha a bhfuil ollioncam náisiúnta per capita acu atá cosúil le Daon-Phoblacht na Síne ar bhonn bhunachar sonraí an Bhainc Dhomhanda (81);

Táirgeadh an táirge atá faoi athbhreithniú sa tír sin;

Infhaighteacht sonraí poiblí ábhartha sa tír ionadaíoch.

I gcás inarb ann do níos mó ná aon tír ionadaíoch fhéideartha amháin, tugadh tús áite, i gcás inarbh iomchuí, don tír ina bhfuil leibhéal leormhaith cosanta sóisialta agus comhshaoil.

(109)

Mar a mhínítear in aithrisí (40) agus (41), d’eisigh an Coimisiún dhá nóta i gcomhair an chomhaid le haghaidh páirtithe leasmhara faoi na foinsí chun an gnáthluach a chinneadh, a comhdaíodh an 21 Feabhra 2020 (“an chéad nóta faoi thosca táirgeachta”) agus an 8 Aibreán 2020 (“an dara nóta faoi thosca táirgeachta”) faoi seach. Sa dara nóta, chuir an Coimisiún páirtithe leasmhara ar an eolas i dtaobh a chonclúide gur thír ionadaíoch iomchuí í an Téalainn sa chás seo dá ndeimhneofaí cur i bhfeidhm na modheolaíochta faoi Airteagal 2(6a) den bhun-Rialachán.

3.2.4.2.   Táirgeadh an táirge faoi imscrúdú sa tír ionadaíoch agus leibhéal forbartha eacnamaíche atá cosúil le Daon-Phoblacht na Síne

(110)

Sa chéad nóta faoi thosca táirgeachta, shainaithin an Coimisiún, i measc na dtíortha lena mbaineann leibhéal forbartha eacnamaíche atá cosúil le Daon-Phoblacht na Síne de réir an Bhainc Dhomhanda, i.e. aicmíonn an Banc Domhanda iad go léir mar thíortha “ard-mheánioncaim” ar bhonn ollioncam náisiúnta, gurbh eol go raibh an táirge faoi athbhreithniú á tháirgeadh san Airgintín, sa Bhrasaíl, i bhFidsí, san Iaráin, in Iamáice, sa Mhalaeisia, ar Oileán Mhuirís, i Meicsiceo, i bPeiriú, san Afraic Theas, sa Téalainn agus sa Tuirc. Ní bhfuarthas aon bharúil maidir leis an leibhéal forbartha eacnamaíche agus maidir le táirgeadh an táirge faoi imscrúdú sna tíortha a d’fhéadfadh a bheith ionadaíoch tar éis an nóta sin.

3.2.4.3.   Sonraí a bheith ar fáil go héasca sa tír ionadaíoch

(111)

Níorbh fhéidir leis an gCoimisiún cuideachtaí táirgthe MSG a shainaithint a raibh a sonraí airgeadais ar fáil go héasca agus dá bhrí sin a bhféadfaí iad a mheas mar a bheith oiriúnach chun críoch Airteagal 2(6a)(a) den bhun-Rialachán ach amháin in dhá cheann de na tíortha a shainaithin an Coimisiún mar thíortha a d’fhéadfadh a bheith ionadaíoch, i.e. sa Téalainn agus sa Mhalaeisia.

(112)

Mar sin féin, mar a shonraítear sa dara nóta ar thosca táirgeachta, níor sainaithníodh ach aon chuideachta amháin sa Mhalaeisia a tháirgeann MSG: Ajinomoto Malaysia Bhd, a bhí ag táirgeadh táirgí bia agus breiseáin eile freisin. Sainaithníodh cúig chuideachta sa Téalainn, eadhon Ajinomoto Co., (An Téalainn) Ltd., Thai Fermentation Industry Co Ltd. (Racha Churos), Thai Churos, Thai Foods International Co. Ltd. agus KT MSG. Bhí gach ceann de na cuideachtaí sin ag táirgeadh MSG agus táirgí bia nó breiseáin eile. Dealraíodh áfach go raibh dhá chuideachta, Thai Fermentation Industry Co Ltd. (Racha Churos) agus Thai Churos, ag táirgeadh MSG go príomha agus raon teoranta táirgí eile. Ar an mbonn sin, tháinig an Coimisiún ar an gconclúid go mbeadh na sonraí airgeadais a bhí ar fáil go poiblí ar thángthas orthu sa Téalainn ionadaíoch agus cruinn don mheasúnú ar mhéid neamhshaofa agus réasúnach i gcomhair costais SG&A don imscrúdú seo.

(113)

Rinne an Coimisiún anailís chúramach ar na sonraí ábhartha uile dá raibh ar fáil sa chomhad maidir leis na tosca táirgeachta sa Téalainn agus thug an méid a leanas dá aire:

Rinne an Coimisiún anailís ar staidreamh allmhairiúcháin gach toisce táirgeachta a liostaítear sa chéad nóta, mar a thugtar cothrom le dáta iad leis an dara nóta ar thosca táirgeachta, agus tháinig ar an gconclúid go raibh allmhairí ann de na tosca táirgeachta riachtanacha go léir chun an táirge faoi imscrúdú a tháirgeadh sa tréimhse imscrúdaithe athbhreithnithe.

Bhí staidreamh fuinnimh (praghsanna tionsclaíocha ar an leictreachas) i gcomhair na tréimhse imscrúdaithe athbhreithnithe ar fáil go héasca i bhfoirm sonraí a sholáthair an tÚdarás Leictreachais Cathrach agus a d’fhoilsigh Bord Infheistíochta na Téalainne (82).

Is í an fhoinse maidir le costas saothair an staidreamh atá ar fáil ar shuíomh gréasáin na hEagraíochta Idirnáisiúnta Saothair maidir le pá míosúil ar an meán san earnáil mhonaraíochta agus na huaireanta a oibrítear go seachtainiúil sa Téalainn (83).

(114)

De réir Airteagal 2(6a)(a) den bhun-Rialachán, áireofar sa ghnáthluach comhdhéanta méid neamhshaofa agus réasúnach i gcomhair costais SG&A agus i gcomhair na mbrabús. Ina theannta sin, ní mór luach ar fhorchostais mhonaraíochta a bhunú chun costais a chumhdach nach n-áirítear sna tosca táirgeachta. Mar a luadh roimhe seo in aithris (112), tháinig an Coimisiún ar an gconclúid go raibh cúig chuideachta sa Téalainn, eadhon Ajinomoto Co. (Thailand) Ltd.; Thai Fermentation Industry Co Ltd. (Racha Churos); Thai Churos; Bhí ráitis airgeadais ag Thai Foods International Co. Ltd. agus KT MSG a bhí ar fáil go héasca acu a d’fhéadfaí a úsáid mar ionadú chun méid neamhshaofa agus réasúnach a chinneadh i gcomhair costais SG&A agus na mbrabús.

(115)

Tar éis don Choimisiún a shuí gur thír ionadaíoch iomchuí í an Téalainn ar bhonn na ngnéithe sin, ní raibh aon ghá measúnú a dhéanamh ar an leibhéal cosanta sóisialta agus comhshaoil i gcomhréir leis an abairt deiridh d’Airteagal 2(6a)(a), an chéad fhleasc, den bhun-Rialachán.

3.2.4.4.   An chonclúid ar an tír ionadaíoch

(116)

I bhfianaise na hanailíse thuas, chomhlíon an Téalainn na critéir go léir a leagtar síos in Airteagal 2(6a)(a), an chéad fhleasc den bhun-Rialachán le go measfaí í mar thír ionadaíoch iomchuí. Go háirithe, tá an táirge faoi imscrúdú á tháirgeadh ar leibhéal substaintiúil sa Téalainn agus tá tacar iomlán sonraí ar fáil go héasca maidir le gach toisc tháirgeachta, costais SG&A agus an brabús.

3.2.5.   Foinsí arna n-úsáid chun costais neamhshaofa agus tagarmharcanna a bhunú

(117)

Sa dara nóta maidir le tosca táirgeachta, shonraigh an Coimisiún, chun an gnáthluach a chomhdhéanamh i gcomhréir le hAirteagal 2(6a)(a) den bhun-Rialachán, go raibh sé beartaithe aige go n-úsáidfeadh sé GTA (84) chun an costas neamhshaofa a shuí maidir le gach ceann de na hamhábhair atá ar áireamh sna tosca táirgeachta sa tír ionadaíoch agus staidreamh na hEagraíochta Idirnáisiúnta Saothair agus staidreamh náisiúnta chun na costais neamhshaofa saothair sa tír ionadaíoch a shuí. Shonraigh an Coimisiún freisin go raibh sé beartaithe aige na rátaí is infheidhme ag Údarás Leictreachais Cathrach na Téalainne a úsáid le haghaidh na gcostas leictreachais. Maidir le costas an uisce, bhí sé beartaithe ag an gCoimisiún na taraifí is infheidhme ag Údarás Oibreacha Uisce Cathrach na Téalainne a úsáid. Bhainfí úsáid freisin as na sonraí airgeadais ó na cúig chuideachta Ajinomoto Co. (Thailand) Ltd.; Thai Fermentation Industry Co Ltd. (Racha Churos); Thai Churos; Thai Foods International Co. Ltd. agus KT MSG, chun costais SG&A agus brabúis a shuí.

3.2.6.   Tosca táirgeachta

(118)

D’fhonn an gnáthluach a chinneadh i gcomhréir le hAirteagal 2(6a)(a) den bhun-Rialachán, rinne an Coimisiún anailís ar na sonraí go léir atá ar fáil maidir leis na tosca táirgeachta agus chinn sé na luachanna seo a leanas a úsáid:

Tábla 1

Tosca táirgeachta MSG

Tosca táirgeachta

Cód an tráchtearra

Aonad tomhais

Luach neamhshaofa

Amhábhair

Arbhar Indiach

1005 90 90 00 2

KG

1,59 CNY/kg

Einsímí

3507

KG

73,81 CNY/kg

Amóinia ainhidriúil

2814 10

KG

1,97 CNY/kg

Comhdhúile aimín le feidhm ocsaigine

2922 49

KG

57,89 CNY/kg

Aigéad sulfarach

2807 0000 10 2

KG

0,49 CNY/kg

Aigéad Fosfarach

2809 20 32

KG

7,89 CNY/kg

Hiodrocsaíd sóidiam i dtuaslagán uiscí

2815 12

KG

2,30 CNY/kg

Décharbónáit sóidiam

2836 30

KG

3,20 CNY/kg

Fosfáit déshóidiam

2835 22 00

KG

7,4 CNY/kg

Carbón Gníomhachtaithe

3802 10 00 00 0

KG

25,75 CNY/kg

Ocsaigin leachtach

2804 40

KG

1,06 CNY/kg

Nithe Fuinnimh/Tomhaltáin

Ola

2710 19

L

3,35 CNY/L

Crotal Ríse

1213 00

KG

3,91 CNY/kg

Leictreachas

Údarás Leictreachais Cúige na Téalainne

KWH

0,71 CNY/kWh

Lucht saothair

Saothar Díreach

An Eagraíocht Idirnáisiúnta Saothair - ILOSTAT

HRS

17,13 CNY/uair an chloig

Fotháirge/dramhaíl

Leasaitheoir Leachtach

3105

KG

2,64 (neg.) CNY/kg

(119)

Chuir an Coimisiún ar áireamh luach ar fhorchostais mhonaraíochta chun costais a chumhdach nach n-áirítear sna tosca táirgeachta dá dtagraítear thuas. D’fhonn an méid sin a shuí baineadh úsáid as na sonraí a soláthraíodh san iarraidh, go háirithe na sonraí ó ghléasra KKP Ajinomoto na Téalainne. Mínítear an mhodheolaíocht sin go hiomchuí in aithrisí (127) agus (128).

3.2.6.1.   Amhábhair

(120)

Cinntear struchtúr costais MSG go príomha le costais na n-amhábhar, go háirithe an fhoinse siúcra agus na ceimiceáin éagsúla (carbónáití go príomha) chomh maith le fuinneamh.

(121)

Chun praghas neamhshaofa na n-amhábhar a bhunú, bhí an Coimisiún ag brath ar phraghsanna allmhairiúcháin chuig an tír ionadaíoch mar a thuairiscítear in GTA ar cuireadh dleachtanna allmhairiúcháin leis. Chun an gnáthluach a bhunú de réir mhodheolaíocht an Choimisiúin, ba cheart na costais iompair intíre a chur leis na praghsanna allmhairiúcháin sin de ghnáth. Ag cur an chinnidh in aithris (133) san áireamh áfach, nach raibh aon chostais iompair intíre ar fáil i ngeall ar neamh-chomhoibriú an onnmhaireora/na dtáirgeoirí i nDaon-Phoblacht na Síne, chomh maith le cineál an imscrúdaithe seo ar an athbhreithniú éaga, ina ndírítear ar a chinneadh ar leanadh den dumpáil i rith na tréimhse imscrúdaithe athbhreithnithe seachas méid beacht na dumpála a fháil amach, chinn an Coimisiún nach raibh gá le coigeartuithe maidir le hiompar intíre, toisc nach mbeadh de thoradh ar choigeartuithe den sórt sin ach an gnáthluach a mhéadú agus an corrlach dumpála dá réir sin.

(122)

Cinneadh praghas allmhairiúcháin gach toisce táirgeachta sa tír ionadaíoch mar mheán ualaithe phraghsanna aonaid na n-allmhairí den toisc táirgeachta sin ó gach tríú tír gan Daon-Phoblacht na Síne a áireamh ná tíortha nach comhaltaí den Eagraíocht Dhomhanda Trádála iad, a liostaítear in Iarscríbhinn 1 de Rialachán (AE) 2015/755 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle (85). Chinn an Coimisiún na hallmhairí ó Dhaon-Phoblacht na Síne isteach sa tír ionadaíoch a chur as an áireamh toisc gur tháinig sé ar an gconclúid in aithris (106) nach iomchuí praghsanna agus costais intíre i nDaon-Phoblacht na Síne a úsáid toisc go bhfuil saobhadh suntasach ann i gcomhréir le hAirteagal 2(6a)(b) den bhun-Rialachán. Ós rud é nach bhfuil aon fhianaise ann a léiríonn nach ndéanann an saobhadh céanna an difear céanna do tháirgí atá le honnmhairiú, mheas an Coimisiún go ndearna an saobhadh céanna difear do na praghsanna onnmhairiúcháin.

3.2.6.2.   Lucht saothair

(123)

Foilsíonn an Eagraíocht Idirnáisiúnta Saothair faisnéis mhionsonraithe maidir le pá in earnálacha difriúla den gheilleagar sa Téalainn. Bhain an Coimisiún úsáid as an staidreamh is déanaí atá ar fáil ón Eagraíocht Idirnáisiúnta Saothair maidir le pá míosúil in earnáil na monaraíochta agus ar na huaireanta oibre sa Téalainn don tréimhse imscrúdaithe athbhreithnithe (86).

3.2.6.3.   Leictreachas

(124)

Foilsíonn Bord Infheistíochta na Téalainne praghas an leictreachais i gcomhair cuideachtaí (úsáideoirí tionsclaíocha) sa Téalainn. Bhain an Coimisiún úsáid as na rátaí is infheidhme maidir le cuideachtaí Seirbhíse Ginearálta Móire a chuireann an tÚdarás Leictreachais Cúige i bhfeidhm agus a fhoilsíonn Bord Infheistíochta na Téalainne (87).

3.2.6.4.   Tomhaltáin/cainníochtaí diomaibhseacha

(125)

I ngeall ar an líon mór tosca táirgeachta, rinneadh roinnt de na hamhábhair nach raibh iontu ach meáchan diomaibhseach (i.e. níos lú ná 0,5 %) i gcostas iomlán na táirgeachta a ghrúpáil faoi thomhaltáin.

(126)

Ríomh an Coimisiún céatadán na dtomhaltán ar chostas foriomlán na n-amhábhar a soláthraíodh san iarraidh, go háirithe na sonraí ó ghléasra KKP Ajinomoto sa Téalainn, agus chuir sé an céatadán sin i bhfeidhm ar chostas athríofa na n-amhábhar le linn dó a bheith ag úsáid na bpraghsanna neamhshaofa bunaithe.

3.2.6.5.   Forchostais mhonaraíochta, costais SG&A, brabúis agus dímheas

(127)

De réir Airteagal 2(6a)(a) den bhun-Rialachán, “ní mór méid neamhshaofa agus réasúnach i gcomhair costais riaracháin, díola agus ghinearálta agus i gcomhair brabús a bheith san áireamh sa ghnáthluach comhdhéanta”. Ina theannta sin, ní mór luach ar fhorchostais mhonaraíochta a bhunú chun costais a chumhdach nach n-áirítear sna tosca táirgeachta.

(128)

Chun luach neamhshaofa na bhforchostas monaraíochta a bhunú agus mar gheall ar chomhoibriú ó na táirgeoirí onnmhairiúcháin/táirgeoirí sa tSín a bheith in easnamh, d’úsáid an Coimisiún fíorais a bhí ar fáil i gcomhréir le hAirteagal 18 den bhun-Rialachán. Dá bhrí sin, bunaithe ar na sonraí a soláthraíodh san iarraidh, go háirithe na sonraí ó ghléasra KPP Ajinomoto sa Téalainn, bhunaigh an Coimisiún cóimheas na bhforchostas monaraíochta leis na costais fhoriomlána mhonaraíochta agus saothair. Cuireadh an céatadán sin i bhfeidhm maidir le luach neamhshaofa chostas na monaraíochta chun luach neamhshaofa na bhforchostas monaraíochta a fháil.

(129)

Chun méid neamhshaofa agus réasúnach a bhunú i gcomhair costais SG&A agus an bhrabúis, bhraith an Coimisiún ar na sonraí airgeadais ó chúig chuideachta sa tír ionadaíoch, an Téalainn, a luadh in aithris (117); eadhon Ajinomoto Co. (Thailand) Ltd.; Thai Fermentation Industry Co Ltd. (Racha Churos); Thai Churos; Thai Foods International Co. Ltd. agus KT MSG mar a baineadh iad as bunachair shonraí Orbis Bureau van Dijk (88) (“Orbis”). Mar a tugadh le fios sa dara nóta maidir le tosca táirgeachta, cumhdaíodh an bhliain airgeadais ó mhí Aibreáin 2018 go dtí mí an Mhárta 2019 sna sonraí ó Ajinomoto Co. (Thailand) Ltd. Cumhdaíodh an bhliain airgeadais ó mhí Eanáir go mí na Nollag 2018 sna sonraí airgeadais is déanaí do na ceithre chuideachta eile. Ba mhó ná 80 % de láimhdeachas iomlán na gcúig chuideachta láimhdeachas Ajinomoto Co. (An Téalainn) Ltd., dá bharr sin tá ualú an-suntasach ag na sonraí a pháirt-chumhdaíonn an tréimhse imscrúdaithe athbhreithnithe ar mheánchostais SG&A agus ar an mbrabús a úsáideadh san imscrúdú seo. Measadh go raibh cuimsiú sonraí na gcuideachtaí eile, agus an tréimhse díreach roimh an tréimhse imscrúdaithe athbhreithnithe á cumhdach, ionadaíoch in éagmais aon fhianaise a thabharfadh a mhalairt le fios. Ní bhfuarthas aon bharúil maidir leis an gcur chuige sin mar a bhfuil cuntas air sa dara nóta maidir le tosca táirgeachta. Chreid an Coimisiún gurbh iomchuí an cur chuige é seo sna himthosca seo, ag cur san áireamh go raibh costais SG&A agus brabús Ajinomoto Co. (An Téalainn) Ltd. (16 % araon) i gcomhréir leis an meán arna úsáid agus arna liostú in aithris (132) ag léiriú shonraí na gcuideachtaí eile dá raibh sonraí ar fáil go dtí deireadh 2018. In aon chás, léireodh ceachtar den dá thacar sonraí corrlach ard dumpála agus, ag cur san áireamh gur athbhreithniú éaga é an t-imscrúdú lena mbaineann, níl aon ghá corrlach dumpála beacht a bhunú. I mí Eanáir 2021, chuaigh an Coimisiún i gcomhairle le bunachar sonraí Dun & Bradstreet (“D&B”) (89) le seiceáil an raibh sonraí airgeadais na gcúig chuideachta ar fad tugtha cothrom le dáta. Ní raibh aon nuashonrú ann ach le haghaidh Ajinomoto Co. (An Téalainn) Ltd. don tréimhse ó mhí Aibreáin 2019 go dtí mí an Mhárta 2020, ach ní raibh an tacar sonraí iomlán áfach toisc nach raibh an glanbhrabús áirithe ann. Úsáideadh dá bhrí sin an tacar sonraí bunaidh a nochtadh sa dara nóta ar thosca táirgeachta.

3.2.7.   Ríomh

(130)

Ar bhonn a bhfuil thuas, rinne an Coimisiún an gnáthluach a chomhdhéanamh ar bhonn an phraghais dhírigh i gcomhréir le hAirteagal 2(6a)(a) den bhun-Rialachán. Toisc nach raibh aon chomhoibriú ó na táirgeoirí onnmhairiúcháin/táirgeoirí sa tSín agus toisc dá bhrí sin nach raibh aon fhaisnéis ar na cineálacha táirgí a dhíoltar ar an margadh intíre ar fáil níor bunaíodh an gnáthluach de réir an chineáil táirge.

(131)

Ar an gcéad dul síos, bhunaigh an Coimisiún na costais mhonaraíochta neamhshaofa. In éagmais chomhoibriú na dtáirgeoirí onnmhairiúcháin/dtáirgeoirí sa tSín, bhraith an Coimisiún ar an bhfaisnéis a sholáthair an t-iarratasóir san iarraidh bunaithe ar an struchtúr costais agus ar chóimheasa táirgeachta teicniúla ábhartha a ghléasraí táirgeachta arna gcur in oiriúint do na príomhfhoinsí siúcra (stáirse arbhair Indiaigh) a úsáideadh sa tSín maidir le húsáid gach toisce (ábhair agus lucht saothair) chun MSG a tháirgeadh. D’iolraigh an Coimisiún na tosca úsáide faoi na costais neamhshaofa in aghaidh an aonaid a tugadh faoi deara sa tír ionadaíoch (an Téalainn).

(132)

Chuir an Coimisiún an cóimheas d’fhorchostais mhonaraíochta arna mbunú mar a mhínítear in aithris (128) i bhfeidhm ar na costais mhonaraíochta neamhshaofa. I gcás chostais SG&A agus an bhrabúis, d’úsáid an Coimisiún meán ualaithe na gcostas díola, ginearálta agus riaracháin agus an bhrabúis a thaifeadtar sna ráitis airgeadais atá ar fáil go poiblí de na cúig tháirgeoir aitheanta MSG sa Téalainn mar a mhínítear in aithris (129). Dá réir sin, chuir an Coimisiún na nithe seo a leanas leis an gcostas neamhshaofa monaraíochta:

Forchostais mhonaraíochta arbh ionann iad agus [5 – 10 % de na costais mhonaraíochta iomlána mar a mhínítear in aithris (128);

Costais SG&A de 16 %, arna gcur i bhfeidhm ar shuim na gcostas monaraíochta agus na bhforchostas monaraíochta, agus;

Brabús 18 %, arna chur i bhfeidhm ar shuim na gcostas monaraíochta agus na bhforchostas monaraíochta.

3.2.8.   An praghas onnmhairiúcháin

(133)

Mar thoradh ar an easpa comhoibrithe ó na táirgeoirí onnmhairiúcháin/táirgeoirí, bunaíodh praghsanna onnmhairiúcháin chuig an Aontas ar bhonn na bhfíoras a bhí ar fáil i gcomhréir le hAirteagal 18 den bhun-Rialachán. Shuigh an Coimisiún an praghas onnmhairiúcháin bunaithe ar an staidreamh atá ar fáil, go háirithe bunachar sonraí Comext (Eurostat). Ós rud é go ndéantar na praghsanna in Comext a thaifeadadh ar leibhéal Costais, Árachais, agus Lasta, bunaíodh leibhéal an phraghais dhírigh ón monarcha bunaithe ar an bhfianaise a soláthraíodh san iarraidh ar athbhreithniú éaga i gcomhair costais iompair, láimhseála, lasta aigéin agus árachais.

3.2.9.   Comparáid agus corrlach dumpála

(134)

Chuir an Coimisiún an gnáthluach comhdhéanta i gcomhréir le hAirteagal 2(6a)(a) den bhun-Rialachán i gcomparáid leis an bpraghas onnmhairiúcháin mar a shuitear thuas. Ar an mbonn sin, b’ionann an meánchorrlach dumpála ualaithe, arna shloinneadh mar chéatadán den phraghas ag an teorainn ó thaobh chostas, árachas agus last-táille an Aontais ó bhunachar sonraí Comext, an dleacht gan íoc air, agus 112,8 %.

3.2.10.   Conclúid

(135)

Tháinig an Coimisiún ar an gconclúid dá bhrí sin gur leanadh den dumpáil ó Dhaon-Phoblacht na Síne le linn na tréimhse imscrúdaithe athbhreithnithe.

3.3.   An Indinéis

(136)

Le haghaidh na tréimhse imscrúdaithe athbhreithnithe, taispeánann na sonraí staidrimh ó Eurostat gur allmhairíodh 5 535 tona de MSG as an Indinéis, is é sin [5 – 10] % den sciar den mhargadh san Aontas. Tháinig an Coimisiún ar an gconclúid go bhfuil líon allmhairí den sórt sin sách ionadaíoch chun imscrúdú a dhéanamh ar cibé ar leanadh den dumpáil le linn na tréimhse imscrúdaithe athbhreithnithe nó nár leanadh.

3.3.1.   Gnáthluach

(137)

I ngeall ar an easpa comhoibrithe ó tháirgeoirí onnmhairiúcháin na hIndinéise, d’úsáid an Coimisiún fíorais a bhí ar fáil chun an gnáthluach a bhunú, i gcomhréir le hAirteagal 18 den bhun-Rialachán. Maidir leis sin, d’úsáid an Coimisiún an fhaisnéis a sholáthair an grúpa táirgeoirí comhoibríocha as an Indinéis.

(138)

Bhí an gnáthluach bunaithe dá bhrí sin ar na praghsanna díolacháin intíre a sholáthair an grúpa táirgeoirí comhoibríocha as an Indinéis. I ngeall ar an easpa comhoibrithe ó tháirgeoirí onnmhairiúcháin na hIndinéise, ní raibh aon phraghas mionsonraithe onnmhairiúcháin in aghaidh an táirge ar fáil. Dá dheasca sin, níorbh fhéidir tástáil mhionsonraithe den ghnáthchúrsa trádála a dhéanamh mar a leagtar amach in Airteagail 2(4) go 2(6) den bhun-Rialachán. Fuair an Coimisiún go raibh an meánphraghas díolacháin intíre brabúsach, i.e. os cionn an mheánchostais táirgeachta arna shuí don ghrúpa táirgeoirí comhoibríocha as an Indinéis. Dá bhrí sin, bhí an gnáthluach bunaithe ar mheánphraghas díolacháin intíre dhíolacháin intíre uile an ghrúpa táirgeoirí comhoibríocha as an Indinéis.

(139)

Tugadh le fios san imscrúdú freisin gur díoladh MSG ar an mórchóir agus i gcomhair miondíola. Sholáthair an t-iarratasóir faisnéis gurbh ionann MSG ar an mórchóir (i.e. ar dhíolacháin i méideanna pacáistíochta 20 kg agus níos mó) agus móramh mór na ndíolachán onnmhairiúcháin chuig an Aontas, agus go ndearnadh díolacháin ar an margadh intíre san Indinéis ar an mórchóir agus i gcomhair miondíola (díolacháin i bpacáistí beaga tomhaltóirí).

(140)

Deimhníodh sna sonraí a chuir an grúpa táirgeoirí comhoibríocha as an Indinéis isteach go raibh MSG ar an mórchóir á dhíol ar mhargadh intíre na hIndinéise ar phraghsanna faoi bhun an chostais táirgeachta agus taispeánadh go raibh difríocht chomhsheasmhach sa phraghas idir díolacháin ar an mórchóir agus i gcomhair miondíola.

(141)

Dá bhrí sin, ar mhaithe le hiomláine agus chun iomaíocht chóir a áirithiú idir an gnáthluach agus an praghas onnmhairiúcháin, ríomh an Coimisiún freisin gnáthluach malartach bunaithe ar dhíolacháin intíre ar an mórchóir amháin a d’fhéadfaí a chur i gcomparáid leis na praghsanna díolacháin onnmhairiúcháin a dhíoltar ar an mórchóir den chuid is mó. Mar atá thuas, bhí praghsanna díolacháin MSG bunaithe ar an bhfaisnéis arna soláthar ag an ngrúpa táirgeoirí comhoibríocha as an Indinéis. Toisc go ndearnadh na díolacháin intíre ar an mórchóir faoi bhun an mheánchostais táirgeachta, chomhdhéan an Coimisiún an gnáthluach ag leanúint Airteagal 2(3) agus (6) den bhun-Rialachán trí mheánchostais ualaithe SG&A agus brabús arna dtabhú ag an ngrúpa comhoibríocha as an Indinéis a chur le gach díolachán intíre de MSG (ar an mórchóir agus miondíola), i rith na tréimhse imscrúdaithe athbhreithnithe. In éagmais aon fhaisnéise eile a bheith ar fáil, measadh gurb é an fhoinse faisnéise ab iomchuí agus ba réasúnaí é.

3.3.2.   An praghas onnmhairiúcháin

(142)

In éagmais chomhoibriú tháirgeoirí onnmhairiúcháin na hIndinéise, cinneadh an praghas onnmhairiúcháin bunaithe ar shonraí Comext (Eurostat), i gcomhréir le hAirteagal 18 den bhun-Rialachán. Ós rud é go bhfuil na praghsanna in Comext taifeadta ar leibhéal costais, árachais agus lasta agus toisc nár onnmhairigh an grúpa táirgeoirí comhoibríocha as an Indinéis chuig an Aontas, suíodh leibhéal an phraghais dhírigh ón monarcha bunaithe ar an bhfianaise a soláthraíodh san iarraidh ar athbhreithniú éaga maidir le costais iompair agus árachais ón Indinéis chuig teorainn an Aontais.

3.3.3.   Comparáid agus corrlach dumpála

(143)

Rinne an Coimisiún comparáid idir an gnáthluach faoi dhá chnámh scéil dhifriúla ar a dtugtar tuairisc thuas agus an praghas onnmhairiúcháin mar a bhunaítear thuas. Ar an mbonn sin, fuarthas go raibh an meánchorrlach dumpála ualaithe, arna shloinneadh mar chéatadán den phraghas ag an teorainn ó thaobh chostas, árachas agus last-táille an Aontais de, agus an dleacht neamhíoctha:

87,03 %, nuair a ríomhadh é ar bhonn na ndíolachán intíre uile de MSG san Indinéis mar a dtugtar tuairisc air in aithris (138);

44,26 %, nuair a ríomhadh é ar bhonn an ghnáthluacha chomhdhéanta mar a dtugtar tuairisc air in aithris (141).

3.3.4.   Conclúid

(144)

Tháinig an Coimisiún ar an gconclúid gur leanadh den dumpáil ón Indinéis le linn na tréimhse imscrúdaithe athbhreithnithe.

4.   DÓCHÚLACHT GO RABHAS AG LEANÚINT DEN DUMPÁIL

4.1.   Daon-Phoblacht na Síne

(145)

Sa bhreis ar an toradh lena bhfuarthas gurbh ann don dumpáil le linn na tréimhse imscrúdaithe athbhreithnithe, rinne an Coimisiún imscrúdú i gcomhréir le hAirteagal 11(2) den bhun-Rialachán ar an dóchúlacht go leanfaí den dumpáil, dá ndéanfaí na bearta a aisghairm maidir le hallmhairí ó Dhaon-Phoblacht na Síne. Mar thoradh ar an neamh-chomhoibriú ó tháirgeoirí onnmhairiúcháin/tháirgeoirí i nDaon-Phoblacht na Síne, is ar na fíorais a bhí ar fáil i gcomhréir le hAirteagal 18 den bhun-Rialachán a bhunaigh an Coimisiún a mheasúnú, eadhon maidir le torthaí an athbhreithnithe éaga roimhe sin a luadh in aithris (2), maidir leis an bhfaisnéis a soláthraíodh san iarraidh ar athbhreithniú, faisnéis atá ar fáil go poiblí, Comext (Eurostat) agus GTA. Rinneadh anailís ar na heilimintí seo a leanas: an acmhainneacht táirgeachta agus an acmhainneacht bhreise i nDaon-Phoblacht na Síne, praghsanna onnmhairiúcháin chuig margaí tríú tíortha, agus tarraingteacht mhargadh an Aontais agus cleachtais teacht timpeall.

4.1.1.   Acmhainneacht táirgeachta agus acmhainneacht bhreise i nDaon-Phoblacht na Síne

(146)

Mar thoradh ar an neamh-chomhoibriú, b’éigean don Choimisiún a mheasúnú a bhunú ar na fíorais a bhí ar fáil i gcomhréir le hAirteagal 18 den bhun-Rialachán, go háirithe maidir leis an bhfaisnéis a soláthraíodh san iarraidh agus torthaí an athbhreithnithe éaga roimhe sin, chomh maith le foinsí eile poiblí mar a shonraítear in aithris (149).

(147)

Tháinig méadú leanúnach ar acmhainneacht táirgeachta MSG sa tSín ó 2015, de réir na faisnéise arna soláthar ag an iarratasóir. Ó 2013 i leith, i ngeall ar na dlíthe cosanta comhshaoil neartaithe, bhog táirgeoirí MSG níos lú sa tSín amach as an margadh MSG, agus leathnaigh táirgeoirí níos mó a gcuid saoráidí agus chuir méadú [10-30] % ar tháirgeacht, ag sroicheadh [3 500 000-4 000 000] tona, idir 2016 agus 2018. Le linn na tréimhse céanna, tháinig méadú [100-130] % ar an acmhainneacht iomlán bhreise. Amhail ó 2018, measadh go raibh an acmhainneacht nár úsáideadh i measc na dtáirgeoirí gníomhacha MSG i nDaon-Phoblacht na Síne [idir 12 uair agus 15 huaire] níos mó ná an méid tomhaltais san Aontas sa tréimhse imscrúdaithe athbhreithnithe.

(148)

Ina theannta sin, deimhnítear i roinnt alt atá ar fáil go poiblí (90) bunaithe ar thuarascálacha margaidh, gur tháinig méadú tobann ar mhéideanna táirgeachta na Síne. Bunaithe ar an bhfaisnéis sin a bhí ar fáil go poiblí mhéadaigh roinnt táirgeoirí MSG i nDaon-Phoblacht na Síne a gcuid acmhainneachta ó 2015.

(149)

Tugadh le fios i bhfaisnéis eile a bhí ar fáil go poiblí (91) gur chuir Fufeng Group Limited, ceann de na príomhtháirgeoirí MSG i nDaon-Phoblacht na Síne agus an príomhonnmhaireoir chuig an Aontas de réir an iarratasóra, méadú 41 % ar a acmhainneacht táirgeachta, ó 940 000 tona in 2015 go dtí 1 330 000 tona in 2019. An tráth céanna, thit a úsáid acmhainneachta go 80 %. Ciallaíonn sé sin gurbh ionann acmhainneacht bhreise táirgeora aonair as an tSín in 2019 agus 266 000 tona, is é sin idir dhá oiread agus ceithre oiread an tomhaltais iomláin san Aontais le linn na tréimhse céanna.

(150)

Ag cur san áireamh go bhfuil roinnt táirgeoirí eile MSG i nDaon-Phoblacht na Síne atá ar mhéid atá inchomparáide le Fufeng Group thuas, tá sé réasúnach a rá go bhfuil ró-acmhainneacht shuntasach i nDaon-Phoblacht na Síne.

4.1.2.   Tarraingteacht mhargadh an Aontais, praghsanna onnmhairiúcháin chuig margaí tríú tíortha agus teacht timpeall

(151)

Scrúdaigh an Coimisiún cibé an dóigh go méadódh táirgeoirí onnmhairiúcháin na Síne a ndíolacháin onnmhairiúcháin chuig an Aontas ag praghsanna dumpáilte i gcás ina gceadófaí do na bearta dul as feidhm. Dá bhrí sin, scrúdaigh an Coimisiún leibhéil praghsanna tháirgeoirí onnmhairiúcháin na Síne chuig an Aontas i gcomparáid le margaí eile tríú tíortha, d’fhonn a chinneadh an raibh margadh an Aontais tarraingteach i dtéarmaí leibhéil praghsanna.

(152)

In éagmais comhoibrithe, d’úsáid an Coimisiún staidreamh Eurostat agus GTA. Fuarthas nach raibh ach difríocht an-bheag idir meánphraghas onnmhairiúcháin na Síne chuig an Aontas agus meánphraghas onnmhairiúcháin foriomlán na Síne chuig margaí eile tríú tíortha. Dá bharr sin, mar a mhínítear in aithris (221) rinne praghsanna onnmhairiúcháin na Síne chuig an Aontas Eorpach (gan an dleacht frithdhumpála san áireamh) sladghearradh suntasach ar phraghsanna tionscail san Aontas le linn na tréimhse imscrúdaithe athbhreithnithe, is éard is dóichí i gcás ina ligfí do na bearta dul as feidhm, go mbeadh margadh an Aontais níos tarraingtí d’onnmhaireoirí na Síne ná mar a bheadh margaí eile tríú tíortha. Tá sin amhlaidh toisc, gan dleachtanna, go bhféadfadh onnmhaireoirí na Síne onnmhairiú chuig an Aontas ag praghsanna níos airde ná iad siúd chuig margaí eile tríú tíortha ach a bheadh fós faoi bhun phraghsanna thionscal an Aontais.

(153)

Fuarthas freisin, d’ainneoin na mbeart frithdhumpála a bhí i bhfeidhm, go raibh na hallmhairí ón tSín sách cobhsaí i dtéarmaí lín agus sciar den mhargadh, ag léiriú idir [4 - 7 %] de sciar den mhargadh le linn na tréimhse imscrúdaithe athbhreithnithe (a raibh níos mó ná a leath faoi phróiseáil isteach, féach roinn 5.3.2 thíos). Ina theannta sin, mar a mhínítear in aithrisí (8) agus (9), fuarthas go ngabhann táirgeoirí onnmhairiúcháin na Síne timpeall ar an mbeart frithdhumpála atá i bhfeidhm trí tháirge atá modhnaithe de bheagán a onnmhairiú (MSG i meascán agus tuaslagán). Taispeánann na cleachtais teacht timpeall an spéis atá ag táirgeoirí onnmhairiúcháin na Síne margadh an Aontais a rochtain gan srianta agus dá bhrí sin tarraingteacht mhargadh an Aontais d’onnmhairí na Síne.

(154)

Bunaithe ar an ró-acmhainneacht shuntasach i nDaon-Phoblacht na Síne agus ar tharraingteacht mhargadh an Aontais do tháirgeoirí onnmhairiúcháin na Síne, mar is léir ó phraghsanna onnmhairiúcháin tríú tíortha agus cleachtais teacht timpeall, tháinig an Coimisiún ar an gconclúid gur mhór an dóchúlacht go rachadh líon na n-onnmhairí dumpáilte i méid dá rachadh na bearta frithdhumpála in éag.

4.1.3.   Conclúid maidir leis an dóchúlacht go leanfar den dumpáil

(155)

I bhfianaise a thorthaí ar leanúnachas na dumpála le linn na tréimhse imscrúdaithe athbhreithnithe agus ar fhorbairt dhóchúil na n-allmhairí dá rachadh na bearta as feidhm mar a mhínítear in aithris (154), tháinig an Coimisiún ar an gconclúid, gur mhór an dóchúlacht go leanfaí den dumpáil dá rachadh na bearta frithdhumpála ar allmhairí ó Dhaon-Phoblacht na Síne in éag.

4.2.   An Indinéis

(156)

Sa bhreis ar an toradh lena bhfuarthas gurbh ann don dumpáil le linn na tréimhse imscrúdaithe athbhreithnithe, rinne an Coimisiún imscrúdú i gcomhréir le hAirteagal 11(2) den bhun-Rialachán ar an dóchúlacht go leanfaí den dumpáil, dá ndéanfaí na bearta a aisghairm. Mar thoradh ar an neamh-chomhoibriú ó tháirgeoirí onnmhairiúcháin san Indinéis, bhunaigh an Coimisiún a mheasúnú ar na fíorais a bhí ar fáil i gcomhréir le hAirteagal 18 den bhun-Rialachán, go háirithe ar an bhfaisnéis a soláthraíodh san iarraidh agus an staidreamh a bhí ar fáil, eadhon iad sin ó Eurostat agus GTA. Rinneadh anailís ar na heilimintí seo a leanas: an acmhainneacht táirgeachta agus an acmhainneacht bhreise san Indinéis, staid an mhargaidh intíre san Indinéis, na praghsanna onnmhairiúcháin chuig margaí eile tríú tíortha agus tarraingteacht mhargadh an Aontais.

4.2.1.   Acmhainneacht táirgeachta agus acmhainneacht bhreise san Indinéis

(157)

Mar gheall ar neamh-chomhoibriú mór tháirgeoirí onnmhairiúcháin na hIndinéise, suíodh an acmhainneacht táirgeachta agus an acmhainneacht bhreise san Indinéis ar bhonn na bhfíoras a bhí ar fáil agus go háirithe ar bhonn na faisnéise a sholáthair an t-iarratasóir, i gcomhréir le hAirteagal 18 den bhun-Rialachán.

(158)

Sháraigh an acmhainneacht táirgeachta san Indinéis na méideanna táirgeachta go substaintiúil. De réir na hiarrata, b’ionann acmhainneacht táirgeachta MSG agus thart ar 240 000 tona idir mí Iúil 2018 agus mí an Mheithimh 2019, agus b’ionann na méideanna táirgeachta agus thart ar 200 000 tona sa tréimhse chéanna. Dá bhrí sin shroich an úsáid táirgeachta thart ar 85 % rud arbh ionann é agus acmhainneacht bhreise mheasta de thart ar 35 000 tona, ag léiriú idir [nialas agus dhá] uair méid thomhaltas iomlán an Aontais le linn na tréimhse imscrúdaithe athbhreithnithe.

(159)

Bunaithe ar a bhfuil thuas, tháinig an Coimisiún ar an gconclúid go bhfuil acmhainneacht shuntasach bhreise ag táirgeoirí onnmhairiúcháin na hIndinéise, a d’fhéadfaidís a úsáid chun MSG a tháirgeadh le honnmhairiú chuig margadh an Aontais dá ligfí do na bearta dul as feidhm.

4.2.2.   Staid an mhargaidh san Indinéis

(160)

De réir staidreamh GTA tháinig méadú 71 % ar onnmhairí de MSG ón tSín chuig an Indinéis idir 2016 agus 2019, ó 26 668 tona go dtí 45 498 tona in 2019. Le linn na tréimhse céanna, tháinig laghdú breis is 8 % ar phraghsanna MSG ón tSín chuig an Indinéis, ó EUR 949/tona in 2016 go dtí EUR 874/tona in 2019.

(161)

D’fhág leibhéil mhéadaithe na n-allmhairí ar phraghas íseal ón tSín go raibh sé níos deacra agus níos deacra do tháirgeoirí na hIndinéise MSG a dhíol ar a margadh intíre agus/nó a gcostais táirgeachta a chumhdach trí dhíolacháin intíre. Le linn an imscrúdaithe, d’fhéadfaí é sin a fheiceáil freisin ag leibhéal an ghrúpa táirgeoirí comhoibríocha san Indinéis a bhí ag díol MSG ar an mórchóir faoi bhun an chostais, mar a mhínítear in aithris (139). Tá cás den sórt sin ag neartú dreasacht tháirgeoirí na hIndinéise chun a ndíolacháin onnmhairiúcháin chuig tríú tíortha a mhéadú, lena n-áirítear an tAontas, chun an costas seasta táirgeachta a iompar ar a laghad.

4.2.3.   Tarraingteacht mhargadh an Aontais agus praghsanna onnmhairiúcháin chuig margaí tríú tíortha

(162)

Fuarthas san imscrúdú go raibh an sciar den mhargadh san Indinéis fós ionadaíoch le linn na tréimhse iomláine a breithníodh agus go raibh sé idir [5 – 9] % le linn na tréimhse imscrúdaithe athbhreithnithe, d’ainneoin na mbeart frithdhumpála a bhí i bhfeidhm. Taispeánann sé sin go soiléir tarraingteacht mhargadh an Aontais do tháirgeoirí MSG na hIndinéise.

(163)

Scrúdaigh an Coimisiún cibé an dóigh go méadódh táirgeoirí onnmhairiúcháin na hIndinéise a ndíolacháin onnmhairiúcháin chuig an Aontas ag praghsanna dumpáilte i gcás ina gceadófaí do bhearta dul as feidhm. Dá bhrí sin, scrúdaigh an Coimisiún leibhéil praghsanna tháirgeoirí onnmhairiúcháin na hIndinéise chuig an Aontas i gcomparáid le margaí eile tríú tíortha, d’fhonn a chinneadh an raibh margadh an Aontais tarraingteach i dtéarmaí leibhéil praghsanna.

(164)

In éagmais chomhoibriú tháirgeoirí onnmhairiúcháin na hIndinéise, bhí an chomparáid a rinneadh idir praghsanna onnmhairiúcháin na hIndinéise chuig an Aontas agus praghsanna onnmhairiúcháin na hIndinéise chuig margaí onnmhairiúcháin eile le linn na tréimhse imscrúdaithe athbhreithnithe bunaithe ar shonraí ó GTA. Ar an mbonn sin, bhí meánphraghas onnmhairiúcháin SAB na hIndinéise chuig an Aontas beagán níos airde (faoi 1,6 %) ná an meánphraghas onnmhairiúcháin foriomlán san Indinéis chuig margaí eile tríú tíortha. Cé nach raibh na praghsanna ach beagán níos airde chuig an Aontas, deimhnítear leis an sciar cobhsaí den mhargadh agus a bhí fós suntasach d’onnmhairí na hIndinéise san Aontas go raibh na leibhéil praghsanna chuig an Aontas tarraingteach. Ina theannta sin, ag cur san áireamh nach n-áirítear na dleachtanna frithdhumpála sna praghsanna SAB a taifeadadh in GTA (atá idir 7,2 % agus 28,4 % i gcás tháirgeoirí onnmhairiúcháin na hIndinéise) is léir go mbeadh an leibhéal praghsanna chuig an Aontas mealltach d’onnmhaireoirí na hIndinéise i gcás ina rachadh na dleachtanna as feidhm, toisc go bhfaighidís deis leis sin a gcuid praghsanna onnmhairiúcháin a mhéadú. Faoin gcás sin, ghinfeadh margadh an Aontais leibhéal praghsanna níos brabúsaí ná margaí eile tríú tíortha agus dá bhrí sin bheadh dreasacht ard ann na honnmhairí chuig an Aontas a mhéadú.

(165)

Bunaithe ar fharasbarr substaintiúil acmhainneachta tháirgeoirí na hIndinéise, ar staid an mhargaidh intíre san Indinéis agus ar tharraingteacht mhargadh an Aontais do tháirgeoirí onnmhairiúcháin na hIndinéise, tháinig an Coimisiún ar an gconclúid gur mhór an dóchúlacht go rachadh líon na n-onnmhairí dumpáilte i méid dá rachadh na bearta frithdhumpála in éag.

4.2.4.   Conclúid maidir leis an dóchúlacht go leanfar den dumpáil

(166)

I bhfianaise a thorthaí ar leanúnachas na dumpála le linn na tréimhse imscrúdaithe athbhreithnithe agus ar fhorbairt dhóchúil na n-allmhairí dá rachadh na bearta as feidhm mar a shuitear in aithris (165), tháinig an Coimisiún ar an gconclúid, gur mhór an dóchúlacht go leanfaí den dumpáil dá rachadh na bearta frithdhumpála ar allmhairí ón Indinéis in éag.

5.   DÍOBHÁIL

5.1.   Sainmhíniú ar an tionscal de chuid an Aontais agus ar tháirgeacht an Aontais

(167)

Rinne táirgeoir amháin san Aontas an táirge comhchosúil a mhonarú le linn na tréimhse a breithníodh. Is ionann é agus an “tionscal de chuid an Aontais” de réir bhrí Airteagal 4(1) den bhun-Rialachán.

5.2.   Tomhaltas an Aontais

(168)

Shuigh an Coimisiún tomhaltas an Aontais trí dhíolacháin thionscal an Aontais ar mhargadh an Aontais a chur leis na hallmhairí ó Dhaon-Phoblacht na Síne agus ó thríú tíortha eile, bunaithe ar Eurostat.

(169)

Tháinig forbairt ar thomhaltas an Aontais mar seo a leanas:

Tábla 2

Tomhaltas an Aontais (i dtonaí)

 

2016

2017

2018

Tréimhse Imscrúdaithe Athbhreithnithe

An saormhargadh

[48 170 –78 448 ]

[49 430 –80 501 ]

[46 745 –76 127 ]

[45 712 –74 445 ]

Innéacs (FY2016 = 100)

100

103

97

95

Margadh faoi chuing

[78 – 127]

[104 – 169]

[125 – 204]

[190 – 310]

Innéacs (FY2016 = 100)

100

134

161

245

Tomhaltas faoi chuing vs Tomhaltas ar an saormhargadh

0,16 %

0,21 %

0,27 %

0,42 %

Foinse: Freagra ceistneora, Eurostat

(170)

Tháinig méadú de bheagán ar thomhaltas an Aontais ar an saormhargadh idir 2016 agus 2017 sular laghdaigh sé arís i dtreo dheireadh na tréimhse imscrúdaithe athbhreithnithe. Tháinig laghdú foriomlán 5 % ar thomhaltas an Aontais ar an saormhargadh le linn na tréimhse a breithníodh.

(171)

Tá tomhaltas an-bheag faoi chuing freisin san Aontas a léiríonn níos lú ná 0,5 % de thomhaltas an mhargaidh shaoir le linn na tréimhse iomláine a breithníodh. Tháinig méadú 145 % ar an tomhaltas faoi chuing le linn na tréimhse a breithníodh.

5.3.   Allmhairí ó na tíortha lena mbaineann

5.3.1.   Méid na n-allmhairí ó na tíortha lena mbaineann agus a sciar féin den mhargadh

(172)

Shuigh an Coimisiún méid agus sciar margaidh na n-allmhairí ar bhonn Eurostat.

(173)

Is mar a leanas a tháinig forbairt ar allmhairí ó na tíortha lena mbaineann agus ar a sciar den mhargadh:

Tábla 3

Méid na n-allmhairí (i dtonaí) agus an sciar den mhargadh

 

2016

2017

2018

Tréimhse Imscrúdaithe Athbhreithnithe

Méid na n-allmhairí ó Dhaon-Phoblacht na Síne

3 604

3 643

2 223

3 485

Innéacs (FY2016 = 100)

100

101

62

97

Sciar den mhargadh

[3,7 % - 6,0 %]

[3,6 % - 5,9 %]

[2,3 % - 3,8 %]

[3,7 % - 6,1 %]

Innéacs (FY2016 = 100)

100

99

64

102

Méid na n-allmhairí ón Indinéis

7 496

7 855

8 269

5 060

Innéacs (FY2016 = 100)

100

105

110

68

Sciar den mhargadh

[7,6 % - 12,4 %]

[7,8 % - 12,7 %]

[8,7 % - 14,1 %]

[5,4 % - 8,8 %]

Innéacs (FY2016 = 100)

100

102

114

71

Foinse: Eurostat

(174)

Bhí na méideanna allmhairí ó Dhaon-Phoblacht na Síne beagnach tairiseach idir 2016 agus 2017, tháinig laghdú suntasach orthu in 2018 (faoi 39 % i gcomparáid le 2017), agus tháinig méadú 57 % orthu ansin faoi dheireadh na tréimhse imscrúdaithe athbhreithnithe i gcomparáid le 2018. Tháinig laghdú foriomlán 3 % ar mhéideanna allmhairí ó Dhaon-Phoblacht na Síne le linn na tréimhse a breithníodh.

(175)

Tháinig méadú 10 % ar na méideanna allmhairí ón Indinéis idir 2016 agus 2018 sular tháinig laghdú suntasach 39 % orthu faoi dheireadh na tréimhse imscrúdaithe athbhreithnithe i gcomparáid le leibhéil 2018. Le linn na tréimhse a breithníodh, tháinig laghdú 32 % ar na méideanna allmhairí ón Indinéis.

(176)

Tháinig méadú 2 % ar sciar margaidh Dhaon-Phoblacht na Síne le linn na tréimhse a breithníodh, agus i gcás na hIndinéise tháinig laghdú 29 % air sa tréimhse chéanna. Mar sin féin, bhí an sciar den mhargadh i gcás Dhaon-Phoblacht na Síne agus na hIndinéise os cionn de minimis le linn na tréimhse iomláine a breithníodh.

5.3.2.   Córas próiseála isteach

(177)

Déantar MSG a allmhairiú ó Dhaon-Phoblacht na Síne faoin ngnáthchóras chomh maith lena allmhairiú faoin gcóras próiseála isteach.

(178)

Rinneadh na hallmhairí ó Dhaon-Phoblacht na Síne faoin ngnáthchóras agus faoin gcóras próiseála isteach a fhorbairt mar a leanas:

Tábla 4

Méid allmhairí (i dtonaí) ó Dhaon-Phoblacht na Síne faoin ngnáthchóras agus faoin gcóras próiseála isteach

 

2016

2017

2018

Tréimhse Imscrúdaithe Athbhreithnithe

Méid na n-allmhairí ó Dhaon-Phoblacht na Síne faoin ngnáthchóras

1 930

1 022

872

1 125

Innéacs (FY2016 = 100)

100

53

45

58

Sciar den mhargadh

[2,0 % - 3,2 %]

[1,0 % - 1,7 %]

[0,9 % - 1,5 %]

[1,2 % - 2,0 %]

Innéacs (FY2016 = 100)

100

52

47

61

Méid na n-allmhairí ó Dhaon-Phoblacht na Síne atá faoin gcóras próiseála isteach

1 673

2 621

1 351

2 359

Innéacs (FY2016 = 100)

100

157

81

141

Sciar den mhargadh

[1,7 % - 2,8 %]

[2,6 % - 4,2 %]

[1,4 % - 2,3 %]

[2,5 % - 4,1 %]

Innéacs (FY2016 = 100)

100

153

83

149

Foinse: Eurostat

(179)

Rinneadh 68 % de na hallmhairí iomlána ó Dhaon-Phoblacht na Síne a allmhairiú tríd an gcóras próiseála isteach sa tréimhse imscrúdaithe athbhreithnithe. Tháinig méadú 41 % ar a líon le linn na tréimhse a breithníodh.

5.3.3.   Praghsanna na n-allmhairí ó na tíortha lena mbaineann agus sladghearradh praghais

(180)

Shuigh an Coimisiún praghsanna na n-allmhairí ar bhonn Eurostat.

(181)

Is mar a leanas a tháinig forbairt ar mheánphraghas ualaithe na n-allmhairí ó na tíortha lena mbaineann:

Tábla 5

Praghsanna allmhairiúcháin (EUR/kg)

 

2016

2017

2018

Tréimhse Imscrúdaithe Athbhreithnithe

Daon-Phoblacht na Síne

1,06

0,89

0,88

0,93

Innéacs (FY2016 = 100)

100

85

83

88

An Indinéis

1,24

1,12

1,07

1,17

Innéacs (FY2016 = 100)

100

91

87

94

Foinse: Eurostat (gan allmhairí faoi phróiseáil isteach)

(182)

Tháinig laghdú 17 % ar an bpraghas allmhairiúcháin ó Dhaon-Phoblacht na Síne idir 2016 agus 2018 sular tháinig méadú 5 % orthu arís faoi dheireadh na tréimhse imscrúdaithe athbhreithnithe. Tháinig laghdú foriomlán 12 % ar an bpraghas allmhairiúcháin ó Dhaon-Phoblacht na Síne le linn na tréimhse a breithníodh.

(183)

Lean an praghas allmhairiúcháin ón Indinéis an treocht chéanna leis an bpraghas allmhairiúcháin ó Dhaon-Phoblacht na Síne, agus tháinig laghdú 13 % orthu idir 2016 agus 2018 agus ansin tháinig méadú 9 % orthu faoi dheireadh na tréimhse imscrúdaithe athbhreithnithe. Le linn na tréimhse a breithníodh, tháinig méadú 6 % ar an bpraghas allmhairiúcháin.

(184)

I bhfianaise an neamhchomhoibrithe ó tháirgeoirí onnmhairiúcháin na Síne agus na hIndinéise mar a luadh in aithris (24), chinn an Coimisiún an sladghearradh praghsanna le linn na tréimhse imscrúdaithe athbhreithnithe trí mheánphraghas díola ualaithe a ghearr an t-aon táirgeoir amháin de chuid an Aontais, arna ghearradh ar chustaiméirí neamhghaolmhara ar mhargadh an Aontais, arna choigeartú chuig an leibhéal díreach ón monarcha a chur i gcomparáid leis na meánphraghsanna onnmhairiúcháin ualaithe ó Eurostat, lena n-áirítear an dleacht frithdhumpála, agus coigeartuithe iomchuí á ndéanamh i gcomhair dleachtanna custaim agus costais iar-allmhairiúcháin. Maidir leis na hallmhairí ó Dhaon-Phoblacht na Síne, níor tugadh praghsanna mhéideanna MSG a allmhairíodh faoin gcóras próiseála isteach san áireamh toisc nach bhfuil na méideanna sin scaoilte i saorchúrsaíocht i margadh an Aontais.

(185)

Sloinneadh toradh na comparáide mar chéatadán de láimhdeachas na dtáirgeoirí aonair ón Aontas le linn na tréimhse imscrúdaithe athbhreithnithe. Níor léiríodh aon sladghearradh i gcás Dhaon-Phoblacht na Síne ná na hIndinéise.

5.4.   Allmhairí ó thríú tíortha seachas Daon-Phoblacht na Síne agus an Indinéis

(186)

Tháinig na hallmhairí de MSG, a tháinig ó thríú tíortha seachas Daon-Phoblacht na Síne agus an Indinéis, ó Vítneam agus ón mBrasaíl den chuid is mó.

(187)

Is mar a leanas a tháinig forbairt ar mhéid na n-allmhairí chomh maith leis an sciar den mhargadh agus treochtaí praghsanna maidir le MSG ó thríú tíortha eile:

Tábla 6

Allmhairí ó thríú tíortha

Tír

 

2016

2017

2018

Tréimhse Imscrúdaithe Athbhreithnithe

Vítneam

Méid (tonaí)

3 399

1 523

1 642

2 642

Innéacs (FY2016 = 100)

100

45

48

78

Sciar den mhargadh

[3,5 % - 5,6 %]

[1,5 % - 2,5 %]

[1,7 % - 2,8 %]

[2,8 % - 4,6 %]

Innéacs (FY2016 = 100)

100

44

50

82

Meánphraghas (EUR/kg)

1,32

1,34

1,24

1,31

Innéacs (FY2016 = 100)

100

101

94

99

An Bhrasaíl

Méid (tonaí)

1 900

1 296

1 014

1 339

Innéacs (FY2016 = 100)

100

68

53

70

Sciar den mhargadh

[1,9 % - 3,1 %]

[1,3 % - 2,1 %]

[1,1 % – 1,7 %]

[1,4 % - 2,3 %]

Innéacs (FY2016 = 100)

100

67

55

74

Meánphraghas (EUR/kg)

1,20

1,20

1,21

1,22

Innéacs (FY2016 = 100)

100

100

101

102

Tríú tíortha eile

Méid (tonaí)

344

345

386

365

Innéacs (FY2016 = 100)

100

100

112

106

Sciar den mhargadh

[0,3 % - 0,6 %]

[0,3 % - 0,6 %]

[0,4 % - 0,7 %]

[0,4 % - 0,6 %]

Innéacs (FY2016 = 100)

100

98

116

112

Meánphraghas (EUR/kg)

2,49

2,83

2,39

2,65

Innéacs (FY2016 = 100)

100

114

96

107

Iomlán na dtríú tíortha uile seachas na tíortha lena mbaineann

Méid (tonaí)

5 642

3 164

3 041

4 346

Innéacs (FY2016 = 100)

100

56

54

77

Sciar den mhargadh

[5,7 % - 9,3 %]

[3,1 % - 5,1 %]

[3,2 % - 5,2 %]

[4,7 % - 7,6 %]

Innéacs (FY2016 = 100)

100

55

56

81

Meánphraghas (EUR/kg)

1,35

1,44

1,38

1,40

Innéacs (FY2016 = 100)

100

107

102

103

Foinse: Eurostat

(188)

Tháinig laghdú foriomlán ar mhéideanna allmhairí ó thríú tíortha eile ó 5 642 400 kg in 2016 go dtí 4 345 700 kg sa tréimhse imscrúdaithe athbhreithnithe, sin laghdú 23 % le linn na tréimhse a breithníodh. Tháinig laghdú 19 % ar an sciar comhfhreagrach den mhargadh sa tréimhse chéanna. Tháinig méadú foriomlán 3 % ar phraghsanna allmhairí tríú tíortha le linn na tréimhse a breithníodh agus tá siad i bhfad níos airde ná praghsanna na n-allmhairí ó na tíortha lena mbaineann.

5.5.   Staid eacnamaíoch thionscal an Aontais

5.5.1.   Barúlacha ginearálta

(189)

Cuimsíodh sa mheasúnú ar staid eacnamaíoch thionscal an Aontais meastóireacht ar gach táscaire eacnamaíoch a raibh tionchar aige ar staid thionscal an Aontais le linn na tréimhse a breithníodh.

5.5.2.   Táirgeacht, acmhainneacht táirgeachta agus úsáid acmhainneachta

(190)

Tháinig forbairt ar tháirgeacht, acmhainneacht táirgeachta agus úsáid acmhainneachta iomlán an Aontais le linn na tréimhse a breithníodh mar a leanas:

Tábla 7

An táirgeacht, an acmhainneacht táirgeachta agus úsáid acmhainneachta

 

2016

2017

2018

Tréimhse Imscrúdaithe Athbhreithnithe

An méid táirgeachta (tonaí)

[47 400 –77 195 ]

[50 105 –81 599 ]

[48 624 –79 188 ]

[50 108 –81 605 ]

Innéacs (FY2016 = 100)

100

106

103

106

An acmhainneacht táirgeachta (tonaí)

[61 600 –100 320 ]

[61 600 –100 320 ]

[61 600 –100 320 ]

[61 600 –100 320 ]