ISSN 1977-0839

Iris Oifigiúil

an Aontais Eorpaigh

L 131

European flag  

An t-eagrán Gaeilge

Reachtaíocht

64
16 Aibreán 2021


Clár

 

II   Gníomhartha neamhreachtacha

Leathanach

 

 

RIALACHÁIN

 

*

Rialachán Cur Chun Feidhme (AE) 2021/614 ón gCoimisiún an 7 Aibreán 2021 lena gcláraítear sonraíocht sa chlár um shonrúcháin tionscnaimh faoi chosaint agus um thásca geografacha faoi chosaint (Bayramiç Beyazı (STFC))

1

 

*

Rialachán Cur Chun Feidhme (AE) 2021/615 ón gCoimisiún an 7 Aibreán 2021 lena gcláraítear sonraíocht sa chlár um shonrúcháin tionscnaimh faoi chosaint agus um thásca geografacha faoi chosaint (Taşköprü Sarımsağı (STFC))

3

 

*

Rialachán (AE) 2021/616 ón gCoimisiún an 13 Aibreán 2021 lena leasaítear Iarscríbhinní II, III agus V a ghabhann le Rialachán (CE) Uimh. 396/2005 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle maidir le huasleibhéil iarmhar beanalacsaile, beanalacsail-M, déchlóibeinile, fluaipicilíd, prócanaisíd agus pireadailil i dtáirgí áirithe nó ar tháirgí áirithe ( 1 )

4

 

*

Rialachán Cur Chun Feidhme (AE) 2021/617 ón gCoimisiún an 14 Aibreán 2021 lena leasaítear Rialacháin Cur Chun Feidhme (AE) 2020/2235 agus (AE) 2020/2236 a mhéid a bhaineann le deimhnithe sláinte ainmhithe caighdeánacha agus deimhnithe sláinte/oifigiúla ainmhithe caighdeánacha chun ainmhithe uisceacha áirithe agus táirgí ar de bhunadh ainmhíoch iad a thabhairt isteach san Aontas ( 1 )

41

 

*

Rialachán (AE) 2021/618 ón gCoimisiún an 15 Aibreán 2021 lena leasaítear Iarscríbhinní II, III agus V a ghabhann le Rialachán (CE) Uimh. 396/2005 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle maidir le huasleibhéil iarmhar déchlófop, fluaipioram, fluaipicilíd, iopconasóil agus tríbhúitiolaisín i dtáirgí áirithe nó ar tháirgí áirithe ( 1 )

55

 

*

Rialachán Cur Chun Feidhme (AE) 2021/619 ón gCoimisiún an 15 Aibreán 2021 lena leasaítear Rialacháin Chur Chun Feidhme (AE) 2020/2235, (AE) 2020/2236 agus (AE) 2021/403 a mhéid a bhaineann le forálacha idirthréimhseacha maidir le húsáid deimhnithe sláinte ainmhithe, deimhnithe sláinte ainmhithe/oifigiúla agus deimhnithe oifigiúla ( 1 )

72

 

*

Rialachán Cur Chun Feidhme (AE) 2021/620 ón gCoimisiún an 15 Aibreán 2021 lena leagtar síos rialacha maidir le cur i bhfeidhm Rialachán (AE) 2016/429 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle a mhéid a bhaineann le formheas an stádais saor ó ghalair agus an stádais neamh-vacsaínithe atá ag Ballstát áirithe nó ag criosanna nó deighleoga díobh i ndáil le galair liostaithe áirithe agus formheas na gclár díothaithe le haghaidh na ngalar liostaithe sin ( 1 )

78

 

*

Rialachán Cur Chun Feidhme (AE) 2021/621 ón gCoimisiún an 15 Aibreán 2021 lena leasaítear Rialachán (AE) Uimh. 37/2010 chun an tsubstaint imíodaclóiprid a aicmiú a mhéid a bhaineann lena huasteorainn iarmhar i mbia-ábhair de thionscnamh ainmhíoch ( 1 )

120

 

*

Rialachán Cur Chun Feidhme (AE) 2021/622 ón gCoimisiún an 15 Aibreán 2021 lena leagtar síos caighdeáin theicniúla cur chun feidhme le haghaidh chur i bhfeidhm Threoir 2014/59/AE ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle maidir le teimpléid aonfhoirmeacha don tuairisciú, treoracha agus modheolaíocht chun tuairisciú a dhéanamh ar an íoscheanglas maidir le cistí dílse agus dliteanais incháilithe a thuairisciú ( 1 )

123

 

*

Rialachán Cur Chun Feidhme (AE) 2021/623 ón gCoimisiún an 15 Aibreán 2021 lena leasaítear Iarscríbhinn I a ghabhann le Rialachán Cur Chun Feidhme (AE) 2021/605 lena leagtar síos bearta speisialta rialaithe maidir le fiabhras Afracach na muc ( 1 )

137

 

 

CINNTÍ

 

*

Cinneadh (AE) 2021/624 ón gComhairle an 12 Aibreán 2021 maidir leis an seasamh atá le glacadh thar ceann an Aontais Eorpaigh sa Chomhchoiste arna bhunú faoin gCoinbhinsiún idir Comhphobal Eacnamaíochta na hEorpa, Poblacht na hOstaire, Poblacht na Fionlainne, Poblacht na hÍoslainne, Ríocht na hIorua, Ríocht na Sualainne agus Cónaidhm na hEilvéise maidir le nós imeachta comhchoiteann idirthurais a mhéid a bhaineann le Foscríbhinní I agus III a ghabhann leis an gCoinbhinsiún sin a leasú

168

 

*

Cinneadh (AE, Euratom) 2021/625ón gCoimisiún an 14 Aibreán 2021 maidir le bunú líonra na bpríomhdhéileálaithe agus sainiú na gcritéar incháilitheachta le haghaidh príomhshainorduithe agus comh-phríomhshainorduithe le haghaidh idirbhearta sindeacáite chun críoch gníomhaíochtaí iasachtaíochta ag an gCoimisiún thar ceann an Aontais agus an Chomhphobail Eorpaigh do Fhuinneamh Adamhach

170

 

*

Cinneadh Cur Chun Feidhme (AE) 2021/626 ón gCoimisiún an 14 Aibreán 2021 lena ndéantar Tairseach InvestEU a bhunú agus a shonraíochtaí teicniúla a leagan amach

183

 

*

Cinneadh Cur Chun Feidhme (AE) 2021/627 ón gCoimisiún an 15 Aibreán 2021 lena leagtar síos rialacha maidir le coinneáil agus rochtain na logaí sa Chóras Eorpach um Fhaisnéis agus Údarú Taistil (ETIAS) de bhun Rialachán (AE) 2018/1240 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle

187

 


 

(1)   Téacs atá ábhartha maidir le LEE.

GA


II Gníomhartha neamhreachtacha

RIALACHÁIN

16.4.2021   

GA

Iris Oifigiúil an Aontais Eorpaigh

L 131/1


RIALACHÁN CUR CHUN FEIDHME (AE) 2021/614 ÓN gCOIMISIÚN

an 7 Aibreán 2021

lena gcláraítear sonraíocht sa chlár um shonrúcháin tionscnaimh faoi chosaint agus um thásca geografacha faoi chosaint (“Bayramiç Beyazı” (STFC))

TÁ AN COIMISIÚN EORPACH,

Ag féachaint don Chonradh ar Fheidhmiú an Aontais Eorpaigh,

Ag féachaint do Rialachán (AE) Uimh. 1151/2012 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 21 Samhain 2012 maidir le scéimeanna cáilíochta do tháirgí talmhaíochta agus do bhia-earraí, (1) agus go háirithe Airteagal 52(2), de,

De bharr an mhéid seo a leanas:

(1)

De bhun mhír 2(a) d’Airteagal 50 de Rialachán (AE) Uimh. 1151/2012, rinneadh an t-iarratas a thíolaic an Tuirc ar chlárú an ainm “Bayramiç Beyazı” a fhoilsiú in Iris Oifigiúil an Aontais Eorpaigh (2).

(2)

I gcomhréir le hAirteagal 51 de Rialachán (AE) Uimh. 1151/2012, ós rud é nár tugadh aon fhógra faoi ráiteas freasúra don Choimisiún, ní mór an t-ainm “Bayramiç Beyazı” a chlárú,

TAR ÉIS AN RIALACHÁN SEO A GHLACADH:

Airteagal 1

Tá an t-ainm “Bayramiç Beyazı” (STFC) cláraithe.

Leis an ainm a shonraítear sa chéad mhír sainítear táirge de chuid Aicme 1.6, Torthaí, glasraí agus gráin, iad úr nó próiseáilte, d’Iarscríbhinn XI a ghabhann le Rialachán Cur Chun Feidhme (AE) Uimh. 668/2014 ón gCoimisiún (3).

Airteagal 2

Tiocfaidh an Rialachán seo i bhfeidhm an fichiú lá tar éis lá a fhoilsithe in Iris Oifigiúil an Aontais Eorpaigh.

Beidh an Rialachán seo ina cheangal go huile agus go hiomlán agus beidh sé infheidhme go díreach i ngach Ballstát.

Arna dhéanamh sa Bhruiséil, 7 Aibreán 2021.

Thar ceann an Choimisiúin,

Ar son an Uachtaráin,

Janusz WOJCIECHOWSKI

Comhalta den Choimisiún


(1)  IO L 343, 14.12.2012, lch. 1.

(2)  IO C 435, 16.12.2020, lch. 14.

(3)  Rialachán Cur Chun Feidhme (AE) Uimh. 668/2014 ón gCoimisiún an 13 Meitheamh 2014 lena leagtar síos rialacha maidir le cur i bhfeidhm Rialachán (AE) Uimh. 1151/2012 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle maidir le scéimeanna cáilíochta do tháirgí talmhaíochta agus do bhia-earraí (IO L 179, 19.6.2014, lch. 36).


16.4.2021   

GA

Iris Oifigiúil an Aontais Eorpaigh

L 131/3


RIALACHÁN CUR CHUN FEIDHME (AE) 2021/615 ÓN gCOIMISIÚN

an 7 Aibreán 2021

lena gcláraítear sonraíocht sa chlár um shonrúcháin tionscnaimh faoi chosaint agus um thásca geografacha faoi chosaint (“Taşköprü Sarımsağı” (STFC))

TÁ AN COIMISIÚN EORPACH,

Ag féachaint don Chonradh ar Fheidhmiú an Aontais Eorpaigh,

Ag féachaint do Rialachán (AE) Uimh. 1151/2012 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 21 Samhain 2012 maidir le scéimeanna cáilíochta do tháirgí talmhaíochta agus do bhia-earraí, (1) agus go háirithe Airteagal 52(2), de,

De bharr an mhéid seo a leanas:

(1)

De bhun mhír 2(a) d’Airteagal 50 de Rialachán (AE) Uimh. 1151/2012, rinneadh an t-iarratas a thíolaic an Tuirc ar chlárú an ainm “Taşköprü Sarımsağı” a fhoilsiú in Iris Oifigiúil an Aontais Eorpaigh (2).

(2)

I gcomhréir le hAirteagal 51 de Rialachán (AE) Uimh. 1151/2012, ós rud é nár tugadh aon fhógra faoi ráiteas freasúra don Choimisiún, ní mór an t-ainm “Taşköprü Sarımsağı” a chlárú,

TAR ÉIS AN RIALACHÁN SEO A GHLACADH:

Airteagal 1

Tá an t-ainm “Taşköprü Sarımsağı” (STFC) cláraithe.

An t-ainm a shonraítear sa chéad mhír is táirge de chuid Aicme 1.6 é. Torthaí, glasraí agus gráin, iad úr nó próiseáilte, in Iarscríbhinn XI de Rialachán Cur Chun Feidhme (AE) Uimh. 668/2014 ón gCoimisiún (3).

Airteagal 2

Tiocfaidh an Rialachán seo i bhfeidhm an fichiú lá tar éis lá a fhoilsithe in Iris Oifigiúil an Aontais Eorpaigh.

Beidh an Rialachán seo ina cheangal go huile agus go hiomlán agus beidh sé infheidhme go díreach i ngach Ballstát.

Arna dhéanamh sa Bhruiséil, 7 Aibreán 2021.

Thar ceann an Choimisiúin,

Ar son an Uachtaráin,

Janusz WOJCIECHOWSKI

Comhalta den Choimisiún


(1)  IO L 343, 14.12.2012, lch. 1.

(2)  IO C 436, 17.12.2020, lch. 25.

(3)  Rialachán Cur Chun Feidhme (AE) Uimh. 668/2014 ón gCoimisiún an 13 Meitheamh 2014 lena leagtar síos rialacha maidir le cur i bhfeidhm Rialachán (AE) Uimh. 1151/2012 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle maidir le scéimeanna cáilíochta do tháirgí talmhaíochta agus do bhia-earraí (IO L 179, 19.6.2014, lch. 36).


16.4.2021   

GA

Iris Oifigiúil an Aontais Eorpaigh

L 131/4


RIALACHÁN (AE) 2021/616 ÓN gCOIMISIÚN

an 13 Aibreán 2021

lena leasaítear Iarscríbhinní II, III agus V a ghabhann le Rialachán (CE) Uimh. 396/2005 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle maidir le huasleibhéil iarmhar beanalacsaile, beanalacsail-M, déchlóibeinile, fluaipicilíd, prócanaisíd agus pireadailil i dtáirgí áirithe nó ar tháirgí áirithe

(Téacs atá ábhartha maidir le LEE)

TÁ AN COIMISIÚN EORPACH,

Ag féachaint don Chonradh ar Fheidhmiú an Aontais Eorpaigh,

Ag féachaint do Rialachán (CE) Uimh. 396/2005 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 23 Feabhra 2005 maidir le huasleibhéil iarmhar lotnaidicídí i mbia agus i mbeatha de bhunadh plandaí nó ainmhíoch nó ar bhia agus ar bheatha den sórt sin agus lena leasaítear Treoir 91/414/CEE ón gComhairle (1), agus go háirithe Airteagal 14(1)(a), Airteagal 18(1)(b) agus Airteagal 49(2) de,

De bharr an mhéid seo a leanas:

(1)

Maidir le beanalacsail agus beanalacsail-M (MRLanna), leagadh síos uasleibhéil iarmhar in Iarscríbhinn II agus Cuid B d’Iarscríbhinn III a ghabhann le Rialachán (CE) Uimh. 396/2005. Maidir le fluaipicilíd, prócanaisíd agus pireadailil, leagadh síos MRLannna i gCuid A d’Iarscríbhinn III a ghabhann le Rialachán (CE) Uimh. 396/2005. Maidir le déchlóibeinil leagadh síos MRLanna in Iarscríbhinn V a ghabhann le Rialachán (CE) Uimh. 396/2005.

(2)

Maidir le beanalacsail agus beanalacsail-M chuir an tÚdarás Eorpach um Shábháilteacht Bia (“an tÚdarás”) tuairim réasúnaithe isteach faoin athbhreithniú ar na MRLanna atá ann cheana i gcomhréir le hAirteagal 12(1) de Rialachán (CE) Uimh. 396/2005 (2). Chuir sé athbhreithniú roimhe seo le haghaidh beanalacsaile san áireamh (3). Le haghaidh táirgí áirithe, mhol an tÚdarás na MRLanna atá ann cheana a ardú nó a choinneáil. Ba cheart MRLanna na dtáirgí sin a shocrú in Iarscríbhinn II a ghabhann le Rialachán (CE) Uimh. 396/2005 ag an leibhéal a aithníonn an tÚdarás. Chinn an tÚdarás nach raibh roinnt faisnéise ar fáil faoi MRLanna fíonchaora boird, prátaí, gairleoige, oinniún, seallóidí, leitísí agus cainneanna agus gur ghá do bhainisteoirí riosca an cheist a scrúdú tuilleadh. Ós rud é nach bhfuil aon riosca ann do thomhaltóirí, ba cheart na MRLanna a shocrú in Iarscríbhinn II a ghabhann le Rialachán (CE) Uimh. 396/2005 ag an leibhéal a aithníonn an tÚdarás. Déanfar athbhreithniú ar na MRLanna sin; leis an athbhreithniú sin cuirfear san áireamh an fhaisnéis a bheidh ar fáil laistigh de dhá bhliain ó fhoilsiú an Rialacháin seo.

(3)

I gcás déchlóibeinile, chuir an tÚdarás tuairim réasúnaithe isteach ar na MRLanna atá ann cheana i gcomhréir le hAirteagal 12(1) de Rialachán (CE) Uimh. 396/2005 (4). Ós rud é nach bhformheastar Déchlóibeinil a thuilleadh san Aontas agus go bhfuil gach údarú le haghaidh na substainte sin cúlghairthe, ba cheart go bhfanfadh na MRLanna in Iarscríbhinn V ag an teorainn chinnidh (LOD).

(4)

Maidir le fluaipicilíd, chuir an tÚdarás tuairim réasúnaithe isteach faoi na MRLanna atá ann cheana i gcomhréir le hAirteagal 12(1) de Rialachán (CE) Uimh. 396/2005 (5). Moladh go n-ísleofaí an MRL le haghaidh leitísí. I gcás táirgí áirithe eile, mhol an tÚdarás na MRLanna atá ann cheana a ardú nó a choinneáil. Ba cheart MRLanna na dtáirgí sin a shocrú in Iarscríbhinn II a ghabhann le Rialachán (CE) Uimh. 396/2005 ag an leibhéal a aithníonn an tÚdarás. Maidir le MRLanna na searbhán muc, na leannlusanna, MRlanna na muc-ainmhithe (matán, saill, ae, duán), na bó-ainmhithe (matán, saill, ae, duán), MRLanna na gcaorach (matán, saill, ae, duán), MRLanna na ngabhar (matán, saill, ae, duán), MRLanna na n-each-ainmhithe (matán, saill, ae, duán), MRLanna na héanlaithe clóis (matán, saill, ae, duán), MRLanna na n-ainmhithe talún (matán, saill, ae, duán), MRLanna na n-ainmhithe feirme eile (matán, saill, ae, duán), MRLanna bhainne na mbó, na gcaorach, na ngabhar, na gcapall, agus uibheacha na n-éan, chinn an tÚdarás nach raibh faisnéis áirithe ar fáil agus gur ghá do bhainisteoirí an cheist a scrúdú tuilleadh. Ós rud é nach bhfuil aon riosca ann do thomhaltóirí, ba cheart MRLanna a shocrú in Iarscríbhinn II a ghabhann le Rialachán (CE) Uimh. 396/2005 ag an leibhéal atá ann cheana nó ag an leibhéal a aithníonn an tÚdarás. Déanfar athbhreithniú ar na MRLanna sin; leis an athbhreithniú sin cuirfear san áireamh an fhaisnéis a bheidh ar fáil laistigh de 2 bhliain ó fhoilsiú an Rialacháin seo.

(5)

Maidir le prócanaisíd, chuir an tÚdarás tuairim réasúnaithe isteach faoi na MRLanna atá ann cheana i gcomhréir le hAirteagal 12(1) de Rialachán (CE) Uimh. 396/2005 (6). Mhol sé go n-athrófaí an sainmhíniú ar iarmhar na dtráchtearraí de bhunadh ainmhíoch agus mhol sé MRLanna na dtráchtearraí atá ann cheana le haghaidh táirgí áirithe a ardú nó a choinneáil. Ba cheart MRLanna na dtáirgí sin a shocrú in Iarscríbhinn II a ghabhann le Rialachán (CE) Uimh. 396/2005 ag an leibhéal a aithníonn an tÚdarás. Maidir le MRLanna eorna, coirce, MRLanna na mbó-ainmhithe (matán, saill, ae, duán), MRLanna na gcaorach (matán, saill, ae, duán), MRLanna na ngabhar (matán, saill, ae, duán), MRLanna na n-each-ainmhithe (matán, saill, ae, duán) agus MRLanna bhainne na mbó, na gcaorach, na ngabhar, na gcapall, chinn an tÚdarás nach raibh faisnéis áirithe ar fáil agus gur ghá do bhainisteoirí an cheist a scrúdú tuilleadh. Ós rud é nach bhfuil aon riosca ann do thomhaltóirí, ba cheart MRLanna a shocrú in Iarscríbhinn II a ghabhann le Rialachán (CE) Uimh. 396/2005 ag an leibhéal atá ann cheana agus ag an leibhéal a aithníonn an tÚdarás. Déanfar athbhreithniú ar na MRLanna sin; leis an athbhreithniú sin cuirfear san áireamh an fhaisnéis a bheidh ar fáil laistigh de 2 bhliain ó fhoilsiú an Rialacháin seo.

(6)

Maidir le pireadailil, chuir an tÚdarás tuairim réasúnaithe isteach faoi na MRLanna atá ann cheana i gcomhréir le hAirteagal 12(1) de Rialachán (CE) Uimh. 396/2005 (7). Moladh sa tuarascáil an MRL a ísliú le haghaidh piobar. Le haghaidh táirgí áirithe, mhol an tÚdarás na MRLanna atá ann cheana a ardú nó a choinneáil. Ba cheart MRLanna na dtáirgí sin a shocrú in Iarscríbhinn II a ghabhann le Rialachán (CE) Uimh. 396/2005 ag an leibhéal a aithníonn an tÚdarás.

(7)

A mhéid a bhaineann le táirgí ar ina leith nach n-údaraítear úsáid an táirge cosanta plandaí, agus nach bhfuil aon lamháltas i dtaca le hallmhairiú ná uasteorannacha iarmhar maidir le Codex Alimentarius (CXLanna) ann ina leith, ba cheart MRLanna a shocrú ag an LOD nó ag MRL réamhshocraithe, mar a fhoráiltear in Airteagal 18(1)(b) de Rialachán (CE) Uimh. 396/2005.

(8)

Chuaigh an Coimisiún i gcomhairle le saotharlanna tagartha an Aontais Eorpaigh maidir le hiarmhair lotnaidicídí a mhéid a bhaineann leis an ngá le teorannacha cinnidh áirithe a oiriúnú. A mhéid a bhaineann le roinnt substaintí, chinn na saotharlanna sin gur ghá teorannacha cinnidh sonracha a shocrú le haghaidh forbairt theicniúil tráchtearraí áirithe.

(9)

Ar bhonn na dtuairimí réasúnaithe ón Údarás agus na tosca ábhartha a bhaineann leis an ábhar atá á meas á gcur san áireamh, comhlíonann na modhnuithe faoi seach ar na MRLanna na ceanglais atá in Airteagal 14(2) de Rialachán (CE) Uimh. 396/2005.

(10)

Chuathas i gcomhairle le comhpháirtithe trádála an Aontais maidir leis na MRLanna nua tríd an Eagraíocht Dhomhanda Trádála, agus cuireadh na tuairimí uathu san áireamh.

(11)

Ba cheart, dá bhrí sin, Rialachán (CE) Uimh. 396/2005 a leasú dá réir sin.

(12)

Chun go mbeifear in ann margú, próiseáil agus tomhaltas táirgí a dhéanamh ar an ngnáthshlí, ba chóir go bhforálfaí leis an Rialachán seo do shocrú idirthréimhseach i gcás táirgí atá táirgthe sula modhnaítear na MRLanna agus ar ina leith a léiríonn an fhaisnéis go gcoinnítear leibhéal ard cosanta don tomhaltóir.

(13)

Ba cheart tréimhse réasúnta a bheith ann sula dtiocfaidh na MRLanna modhnaithe chun bheith infheidhme ionas go mbeidh na Ballstáit, tríú tíortha agus oibreoirí gnó bia in ann iad féin a ullmhú chun na ceanglais nua a thiocfaidh as an modhnú ar na MRLanna a chomhlíonadh.

(14)

Tá na bearta dá bhforáiltear sa Rialachán seo i gcomhréir leis an tuairim ón mBuanchoiste um Plandaí, Ainmhithe, Bia agus Beatha.

TAR ÉIS AN RIALACHÁN SEO A GHLACADH:

Airteagal 1

Leasaítear Iarscríbhinní II, III agus V a ghabhann le Rialachán (CE) Uimh. 396/2005 i gcomhréir leis an Iarscríbhinn a ghabhann leis an Rialachán seo.

Airteagal 2

Leanfaidh Rialachán (CE) Uimh. 396/2005 mar a bhí sé sular leasaíodh é leis an Rialachán seo d’fheidhm a bheith aige maidir le táirgí a táirgeadh san Aontas nó a allmhairíodh isteach san Aontas roimh an 6 Samhain 2021.

Airteagal 3

Tiocfaidh an Rialachán seo i bhfeidhm an fichiú lá tar éis lá a fhoilsithe in Iris Oifigiúil an Aontais Eorpaigh.

Beidh feidhm aige ón 6 Samhain 2021.

Beidh an Rialachán seo ina cheangal go huile agus go hiomlán agus beidh sé infheidhme go díreach i ngach Ballstát.

Arna dhéanamh sa Bhruiséil, 13 Aibreán 2021.

Thar ceann an Choimisiúin

An tUachtarán

Ursula VON DER LEYEN


(1)  IO L 070, 16.3.2005, lch. 1.

(2)  An tÚdarás Eorpach um Shábháilteacht Bia; Tuairim réasúnaithe faoin athbhreithniú ar na huasleibhéil iarmhar atá ann cheana le haghaidh beanalacsail-M de réir Airteagal 12 de Rialachán (CE) Uimh. 396/2005. Iris EFSA, 2019;17(9):5818.

(3)  An tÚdarás Eorpach um Shábháilteacht Bia; Tuairim réasúnaithe faoin athbhreithniú ar na huasleibhéil iarmhar atá ann cheana le haghaidh beanalacsaile de réir Airteagal 12 de Rialachán (CE) Uimh. 396/2005. Iris EFSA, 2013;11(10):3405.

(4)  An tÚdarás Eorpach um Shábháilteacht Bia;. Tuairim réasúnaithe faoin athbhreithniú ar na huasleibhéil iarmhar atá ann cheana le haghaidh déchlóibeinile de réir Airteagal 12 de Rialachán (CE) Uimh. 396/2005. Iris EFSA, 2013;11(5):3218.

(5)  An tÚdarás Eorpach um Shábháilteacht Bia; Tuairim réasúnaithe faoin athbhreithniú ar na huasleibhéil iarmhar atá ann cheana le haghaidh fluaipicilíd de réir Airteagal 12 de Rialachán (CE) Uimh. 396/2005. Iris EFSA 2019;17(7):5748].

(6)  An tÚdarás Eorpach um Shábháilteacht Bia; Tuairim réasúnaithe faoin athbhreithniú ar na huasleibhéil iarmhar atá ann cheana le haghaidh prócanaisíd de réir Airteagal 12 de Rialachán (CE) Uimh. 396/2005. Iris EFSA, 2020;18(1):5987.

(7)  An tÚdarás Eorpach um Shábháilteacht Bia; Tuairim réasúnaithe faoin athbhreithniú ar na huasleibhéil iarmhar atá ann cheana le haghaidh pireadailile de réir Airteagal 12 de Rialachán (CE) Uimh. 396/2005. Iris EFSA 2019;17(9):5814.


IARSCRÍBHINN

Leasaítear Iarscríbhinní II, III agus V a ghabhann le Rialachán (CE) Uimh. 396/2005 mar a leanas:

(1)

Leasaítear Iarscríbhinn II mar a leanas:

(a)

cuirtear an méid seo a leanas isteach in ionad beanalacsaile agus beanalacsail-M:

“Iarmhair lotnaidicídí agus uasleibhéil iarmhar (mg/kg)

Códuimhir

Grúpaí agus samplaí de tháirgí aonair a bhfuil feidhm ag na MRLanna maidir leo  (1)

Beanalacsail, lena n-áirítear meascáin eile d’isiméirí comhábhartha lena n-áirítear beanalacsail-M (suim isiméirí)

0100000

TORTHAÍ, iad ÚR nó REOITE; CNÓNNA CRANN

 

0110000

Torthaí citris

0.01  (*1)

0110010

Seadóga

 

0110020

Oráistí

 

0110030

Líomóidí

 

0110040

Líomaí

 

0110050

Mandairíní

 

0110990

Eile (2)

 

0120000

Cnónna crann

0.01  (*1)

0120010

Almóinní

 

0120020

Cnónna Brasaíleacha

 

0120030

Cnónna caisiú

 

0120040

Castáin

 

0120050

Cnónna cócó

 

0120060

Cnónna coill

 

0120070

Macadaimia

 

0120080

Cnónna peacáin

 

0120090

Eithní cnónna péine

 

0120100

Cnónna pistéise

 

0120110

Gallchnónna

 

0120990

Eile (2)

 

0130000

Torthaí póma

0.01  (*1)

0130010

Úlla

 

0130020

Piorraí

 

0130030

Cainchí

 

0130040

Torthaí ón meispeal Gearmánach

 

0130050

Locuatanna

 

0130990

Eile (2)

 

0140000

Torthaí cloiche

0.01  (*1)

0140010

Aibreoga

 

0140020

Silíní (iad milis)

 

0140030

Péitseoga

 

0140040

Plumaí

 

0140990

Eile (2)

 

0150000

Caora agus torthaí beaga

 

0151000

(a)

fíonchaora

 

0151010

Fíonchaora boird

0.7 (+)

0151020

Fíniúnacha coiteanna

0.3

0152000

(b)

sútha talún

0.01  (*1)

0153000

(c)

torthaí cána

0.01  (*1)

0153010

Sméara dubha

 

0153020

Eithreoga

 

0153030

Sútha craobh (iad dearg agus buí)

 

0153990

Eile (2)

 

0154000

(d)

torthaí beaga eile agus caora eile

0.01  (*1)

0154010

Fraocháin

 

0154020

Mónóga

 

0154030

Cuiríní (iad dubh, dearg agus bán)

 

0154040

Spíonáin (iad glas, dearg agus buí)

 

0154050

Mogóirí róis

 

0154060

Maoildearga (iad dubh agus bán)

 

0154070

Torthaí ón sceach gheal asaróil

 

0154080

Caora troim

 

0154990

Eile (2)

 

0160000

Torthaí ilghnéitheacha ag a bhfuil

0.01  (*1)

0161000

(a)

craiceann inite

 

0161010

Dátaí

 

0161020

Figí

 

0161030

Ológa boird

 

0161040

Cumcuait

 

0161050

Torthaí réaltúla

 

0161060

Dátphlumaí Seapánacha

 

0161070

Plumaí láva

 

0161990

Eile (2)

 

0162000

(b)

craiceann do-ite, é beag

 

0162010

Cíobhaíonna (iad glas, dearg agus buí)

 

0162020

Lítsíonna

 

0162030

Páiseoga

 

0162040

Piorraí deilgneacha

 

0162050

Réalt-úlla

 

0162060

Dátphlumaí Meiriceánacha

 

0162990

Eile (2)

 

0163000

(c)

craiceann do-ite, é mór

 

0163010

Abhacáid

 

0163020

Bananaí

 

0163030

Mangónna

 

0163040

Papánna

 

0163050

Pomagránaití

 

0163060

Céiriomoighe

 

0163070

Guábhaí

 

0163080

Anainn

 

0163090

Torthaí aráin

 

0163100

Duraígh

 

0163110

Úlla deilgneacha

 

0163990

Eile (2)

 

0200000

GLASRAÍ, iad ÚR nó REOITE

 

0210000

Glasraí fréimhe agus tiúbair

 

0211000

(a)

prátaí

0.02  (*1) (+)

0212000

(b)

glasraí fréimhe agus tiúbair trópaiceacha

0.01  (*1)

0212010

Casabhaigh

 

0212020

Prátaí milse

 

0212030

Ionaim

 

0212040

Ararút

 

0212990

Eile (2)

 

0213000

(c)

glasraí fréimhe agus tiúbair eile seachas biatas siúcra

0.01  (*1)

0213010

Meacain bhiatais

 

0213020

Meacain dhearga

 

0213030

Soiliriac/soilire tornapa

 

0213040

Meacain ragaim

 

0213050

Bliosáin ghréine

 

0213060

Meacain bhána

 

0213070

Fréamhacha peirsile/peirsil fréimhe Hamburg

 

0213080

Raidisí

 

0213090

Salsabh

 

0213100

Svaeideanna

 

0213110

Tornapaí

 

0213990

Eile (2)

 

0220000

Glasraí bleibíní

 

0220010

Gairleog

0.02  (*1) (+)

0220020

Oinniúin

0.02  (*1) (+)

0220030

Seallóidí

0.02  (*1) (+)

0220040

Oinniúin earraigh/scailliúin agus ciobúil

0.01  (*1)

0220990

Eile (2)

0.01  (*1)

0230000

Glasraí a thugann torthaí

 

0231000

(a)

Solanaceae agus Malvaceae

 

0231010

Trátaí

0.5

0231020

Piobair

0.01  (*1)

0231030

Ubhthorthaí

0.5

0231040

Ocra

0.01  (*1)

0231990

Eile (2)

0.01  (*1)

0232000

(b)

guird a bhfuil craiceann inite acu

0.01  (*1)

0232010

Cúcamair

 

0232020

Gircíní

 

0232030

Cúirséid

 

0232990

Eile (2)

 

0233000

(c)

guird a bhfuil craiceann do-ite acu

 

0233010

Mealbhacáin

0.3

0233020

Puimcíní

0.01  (*1)

0233030

Mealbhacáin uisce

0.15

0233990

Eile (2)

0.01  (*1)

0234000

(d)

arbhar milis

0.01  (*1)

0239000

(e)

glasraí eile a thugann torthaí

0.01  (*1)

0240000

Glasraí praisí (seachas fréamhacha praisí agus barra duilleog óga praisí)

0.01  (*1)

0241000

(a)

praiseach bhlátha

 

0241010

Brocailí

 

0241020

Cóilis

 

0241990

Eile (2)

 

0242000

(b)

praiseach chinn

 

0242010

Bachlóga Bruiséile

 

0242020

Cabáistí cinn

 

0242990

Eile (2)

 

0243000

(c)

praiseach dhuilleach

 

0243010

Cabáistí Síneacha

 

0243020

Cáil

 

0243990

Eile (2)

 

0244000

(d)

cálráibí

 

0250000

Glasraí duilleacha, luibheanna agus bláthanna inite

 

0251000

(a)

leitísí agus plandaí sailéid

 

0251010

Ceathrúna uain

0.01  (*1)

0251020

Leitísí

3 (+)

0251030

Searbháin muc

0.01  (*1)

0251040

Biolair agus eascróga agus peacáin eile

0.01  (*1)

0251050

Biolair thalún

0.01  (*1)

0251060

Roicéad Rómánach/rucola

0.01  (*1)

0251070

Mustard dearg

0.01  (*1)

0251080

Barra duilleog óga (lena n-áirítear speicis phraisí)

0.01  (*1)

0251990

Eile (2)

0.01  (*1)

0252000

(b)

spionáistí agus duilleoga comhchosúla

0.01  (*1)

0252010

Spionáistí

 

0252020

Puirsleáin

 

0252030

Seardas/duilleoga biatais

 

0252990

Eile (2)

 

0253000

(c)

duilleoga caor fíniúna agus speicis chomhchosúla

0.01  (*1)

0254000

(d)

biolair uisce

0.01  (*1)

0255000

(e)

sreabháin na Beilge

0.01  (*1)

0256000

(f)

luibheanna agus bláthanna inite

0.02  (*1)

0256010

Costóg

 

0256020

Síobhas

 

0256030

Duilleoga soilire

 

0256040

Peirsil

 

0256050

Sáiste

 

0256060

Marós

 

0256070

Tím

 

0256080

Basal agus bláthanna inite

 

0256090

Duilleog labhrais

 

0256100

Dragan

 

0256990

Eile (2)

 

0260000

Léagúim

0.01  (*1)

0260010

Pónairí (a bhfuil faighneoga acu)

 

0260020

Pónairí (gan faighneoga)

 

0260030

Piseanna (a bhfuil faighneoga acu)

 

0260040

Piseanna (gan faighneoga)

 

0260050

Lintilí

 

0260990

Eile (2)

 

0270000

Glasraí gais

 

0270010

Lus súgach

0.01  (*1)

0270020

Cardúin

0.01  (*1)

0270030

Soilirí

0.01  (*1)

0270040

Finéal Fhlórans

0.01  (*1)

0270050

Bliosáin chruinne

0.01  (*1)

0270060

Cainneanna

0.02  (*1) (+)

0270070

Biabhóg

0.01  (*1)

0270080

Péacáin bhambú

0.01  (*1)

0270090

Croíthe pailme

0.01  (*1)

0270990

Eile (2)

0.01  (*1)

0280000

Fungais, caonaigh agus léicin

0.01  (*1)

0280010

Fungais shaothraithe

 

0280020

Fungais fhiáine

 

0280990

Caonaigh agus léicin

 

0290000

Algaí agus orgánaigh phrócaróit

 

0300000

PISEÁNAIGH

0.01  (*1)

0300010

Pónairí

 

0300020

Lintilí

 

0300030

Piseanna

 

0300040

Lúipíní/pónairí lúipíní

 

0300990

Eile (2)

 

0400000

OLASHÍOLTA AGUS OLATHORTHAÍ

0.01  (*1)

0401000

Olashíolta

 

0401010

Ros lín

 

0401020

Piseanna talún

 

0401030

Síolta poipín

 

0401040

Síolta seasamain

 

0401050

Síolta lus na gréine

 

0401060

Síolta ráibe

 

0401070

Pónairí soighe

 

0401080

Síolta mustaird

 

0401090

Síolta cadáis

 

0401100

Síolta puimcín

 

0401110

Síolta cróch bréige

 

0401120

Síolta borráiste

 

0401130

Caimilín

 

0401140

Síolta cnáibe

 

0401150

Pónairí ricne

 

0401990

Eile (2)

 

0402000

Olathorthaí

 

0402010

Ológa le haghaidh táirgeadh ola

 

0402020

Eithní pailme ola

 

0402030

Torthaí pailme oila

 

0402040

Capac

 

0402990

Eile (2)

 

0500000

GRÁNAIGH

0.01  (*1)

0500010

Eorna

 

0500020

Ruán agus bréag-ghránaigh eile

 

0500030

Arbhar Indiach/arbhar

 

0500040

Muiléad coiteann

 

0500050

Coirce

 

0500060

Rís

 

0500070

Seagal

 

0500080

Sorgam

 

0500090

Cruithneacht

 

0500990

Eile (2)

 

0600000

TAENNA, CAIFE, INSILTÍ LUIBHE, CÓCÓ AGUS CARÚIB

0.05  (*1)

0610000

Taenna

 

0620000

Pónairí caife

 

0630000

Insiltí luibhe ó

 

0631000

(a)

bláthanna

 

0631010

Camán meall

 

0631020

Roiseog

 

0631030

Rós

 

0631040

Seasmain

 

0631050

Teile

 

0631990

Eile (2)

 

0632000

(b)

duilleoga agus luibheanna

 

0632010

Sú talún

 

0632020

Rooibos

 

0632030

Maité

 

0632990

Eile (2)

 

0633000

(c)

fréamhacha

 

0633010

Caorthann corraigh

 

0633020

Ginsing

 

0633990

Eile (2)

 

0639000

(d)

aon chuid eile den phlanda

 

0640000

Pónairí cócó

 

0650000

Carúib

 

0700000

LEANNLUSANNA

0.05  (*1)

0800000

SPÍOSRAÍ

0.05  (*1)

0810000

Spíosraí ó shíolta

 

0810010

Ainís

 

0810020

Calaindí

 

0810030

Soilire

 

0810040

Lus an choire

 

0810050

Cuimín

 

0810060

Lus mín

 

0810070

Finéal

 

0810080

Feinigréag

 

0810090

Noitmig

 

0810990

Eile (2)

 

0820000

Spíosraí ó thorthaí

 

0820010

Ilspíosra/pimeantó

 

0820020

Piobar Szechuan

 

0820030

Cearbhas

 

0820040

Cardamam

 

0820050

Caor aitil

 

0820060

Piobarchaor (í dubh, glas agus bán)

 

0820070

Fanaile

 

0820080

Tamarain

 

0820990

Eile (2)

 

0830000

Spíosraí ó choirt

 

0830010

Cainéal

 

0830990

Eile (2)

 

0840000

Spíosraí ó fhréamhacha agus ó riosóm

 

0840010

Liocras

 

0840020

Sinséar (10)

 

0840030

Tuirmiric/curcuma

 

0840040

Meacain ragaim (11)

 

0840990

Eile (2)

 

0850000

Spíosraí ón mbachlóg

 

0850010

Clóibh

 

0850020

Caprais

 

0850990

Eile (2)

 

0860000

Spíosraí ó phistil bláthanna

 

0860010

Cróch

 

0860990

Eile (2)

 

0870000

Spíosraí arail

 

0870010

Maicis

 

0870990

Eile (2)

 

0900000

PLANDAÍ SIÚCRA

0.01  (*1)

0900010

Fréamhacha biatas siúcra

 

0900020

Cánaí siúcra

 

0900030

Fréamhacha siocaire

 

0900990

Eile (2)

 

1000000

TÁIRGÍ AR DE THIONSCNAMH AINMHÍOCH IAD - AINMHITHE TALÚN

 

1010000

Tráchtearraí ó

 

1011000

(a)

mucra

 

1011010

Matán

0.02  (*1)

1011020

Saill

0.01  (*1)

1011030

An t-ae

0.01  (*1)

1011040

An duán

0.01  (*1)

1011050

Scairteach inite (seachas an t-ae agus an duán)

0.01  (*1)

1011990

Eile (2)

0.01  (*1)

1012000

(b)

bó-ainmhí

 

1012010

Matán

0.02  (*1)

1012020

Saill

0.01  (*1)

1012030

An t-ae

0.01  (*1)

1012040

An duán

0.01  (*1)

1012050

Scairteach inite (seachas an t-ae agus an duán)

0.01  (*1)

1012990

Eile (2)

0.01  (*1)

1013000

(c)

caoraigh

 

1013010

Matán

0.02  (*1)

1013020

Saill

0.01  (*1)

1013030

An t-ae

0.01  (*1)

1013040

An duán

0.01  (*1)

1013050

Scairteach inite (seachas an t-ae agus an duán)

0.01  (*1)

1013990

Eile (2)

0.01  (*1)

1014000

d)

gabhar

 

1014010

Matán

0.02  (*1)

1014020

Saill

0.01  (*1)

1014030

An t-ae

0.01  (*1)

1014040

An duán

0.01  (*1)

1014050

Scairteach inite (seachas an t-ae agus an duán)

0.01  (*1)

1014990

Eile (2)

0.01  (*1)

1015000

(e)

eachaí

 

1015010

Matán

0.02  (*1)

1015020

Saill

0.01  (*1)

1015030

An t-ae

0.01  (*1)

1015040

An duán

0.01  (*1)

1015050

Scairteach inite (seachas an t-ae agus an duán)

0.01  (*1)

1015990

Eile (2)

0.01  (*1)

1016000

(f)

éanlaith chlóis

 

1016010

Matán

0.02  (*1)

1016020

Saill

0.01  (*1)

1016030

An t-ae

0.01  (*1)

1016040

An duán

0.01  (*1)

1016050

Scairteach inite (seachas an t-ae agus an duán)

0.01  (*1)

1016990

Eile (2)

0.01  (*1)

1017000

(g)

ainmhithe talún feirme eile

 

1017010

Matán

0.02  (*1)

1017020

Saill

0.01  (*1)

1017030

An t-ae

0.01  (*1)

1017040

An duán

0.01  (*1)

1017050

Scairteach inite (seachas an t-ae agus an duán)

0.01  (*1)

1017990

Eile (2)

0.01  (*1)

1020000

Bainne

0.02  (*1)

1020010

Eallach

 

1020020

Caoirigh

 

1020030

Gabhar

 

1020040

Capall

 

1020990

Eile (2)

 

1030000

Uibheacha éan

0.02  (*1)

1030010

An chearc

 

1030020

Lacha

 

1030030

Géanna

 

1030040

Gearg

 

1030990

Eile (2)

 

1040000

Mil agus táirgí beachaireachta eile (7)

0.05  (*1)

1050000

Débheathaigh agus Reiptílí

0.02  (*1)

1060000

Ainmhithe inveirteabracha talún

0.02  (*1)

1070000

Ainmhithe veirteabracha talún fiáine

0.02  (*1)

1100000

TÁIRGÍ AR DE THIONSCNAMH AINMHÍOCH IAD - ÉISC, TÁIRGÍ ÉISC AGUS AON TÁIRGE BIA MARA NÓ FIONNUISCE ILE (8)

 

1200000

TÁIRGÍ NÓ CODANNA DE THÁIRGÍ A ÚSAIDTEAR CHUN BEATHA AINMHITHE A THÁIRGEADH AGUS CHUIGE SIN AMHÁIN (8)

 

1300000

TÁIRGÍ BIA PRÓISEÁILTE (9)

 

Beanalacsail, lena n-áirítear meascáin eile d’isiméirí comhábhartha lena n-áirítear beanalacsail-M (suim isiméirí)

(+)

Tá roinnt faisnéise faoi thrialacha ar iarmhair agus faoi mheitibileacht na mbarr sainaitheanta ag an Údarás Eorpach um Shábháilteacht Bia mar fhaisnéis nach bhfuil ar fáil. Agus athbhreithniú á dhéanamh ar an MRL, cuirfidh an Coimisiún san áireamh an fhaisnéis dá dtagraítear sa chéad abairt, má chuireann [Oifig na bhFoilseachán isteach í: cuir isteach an dáta 2 bhliain tar éis an fhoilsithe], nó, mura gcuirtear an fhaisnéis sin isteach faoin dáta sin, cuir in iúl nach bhfuil an fhaisnéis sin ann.

0151010 Fíonchaora boird

(+)

Tá roinnt faisnéise faoi mheitibileacht na mbarr sainaitheanta ag an Údarás Eorpach um Shábháilteacht Bia mar fhaisnéis nach bhfuil ar fáil. Agus athbhreithniú á dhéanamh ar an MRL, cuirfidh an Coimisiún san áireamh an fhaisnéis dá dtagraítear sa chéad abairt, má chuireann [Oifig na bhFoilseachán isteach í: cuir isteach an dáta 2 bhliain tar éis an fhoilsithe], nó, mura gcuirtear an fhaisnéis sin isteach faoin dáta sin, cuir in iúl nach bhfuil an fhaisnéis sin ann.

0211000 (a) prátaí

0220010 Gairleog

0220020 Oinniúin

0220030 Seallóidí

(+)

Tá roinnt faisnéise faoi mheitibileacht na mbarr agus faoi thrialacha ar iarmhair sainaitheanta ag an Údarás Eorpach um Shábháilteacht Bia mar fhaisnéis nach bhfuil ar fáil. Agus athbhreithniú á dhéanamh ar an MRL, cuirfidh an Coimisiún san áireamh an fhaisnéis dá dtagraítear sa chéad abairt, má chuireann [Oifig na bhFoilseachán isteach í: cuir isteach an dáta 2 bhliain tar éis an fhoilsithe], nó, mura gcuirtear an fhaisnéis sin isteach faoin dáta sin, cuir in iúl nach bhfuil an fhaisnéis sin ann.

0251020 Leitísí

(+)

Tá roinnt faisnéise faoi mheitibileacht na mbarr sainaitheanta ag an Údarás Eorpach um Shábháilteacht Bia mar fhaisnéis nach bhfuil ar fáil. Agus athbhreithniú á dhéanamh ar an MRL, cuirfidh an Coimisiún san áireamh an fhaisnéis dá dtagraítear sa chéad abairt, má chuireann [Oifig na bhFoilseachán isteach í: cuir isteach an dáta 2 bhliain tar éis an fhoilsithe], nó, mura gcuirtear an fhaisnéis sin isteach faoin dáta sin, cuir in iúl nach bhfuil an fhaisnéis sin ann.

0270060 Cainneanna

(b)

cuirtear na colúin seo a leanas isteach le haghaidh fluaipicilíd, prócanaisíd agus pireadailile:

“Iarmhair lotnaidicídí agus uasleibhéil iarmhar (mg/kg).

Códuimhir

Grúpaí agus samplaí de tháirgí aonair a bhfuil feidhm ag na MRLanna maidir leo  (2)

Fluaipicilíd

Prócanaisíd (F) (R)

Pireadailil

0100000

TORTHAÍ, iad ÚR nó REOITE; CNÓNNA CRANN

 

 

0.01 (*2)

0110000

Torthaí citris

0.01 (*2)

0.01  (*2)

 

0110010

Seadóga

 

 

 

0110020

Oráistí

 

 

 

0110030

Líomóidí

 

 

 

0110040

Líomaí

 

 

 

0110050

Mandairíní

 

 

 

0110990

Eile (2)

 

 

 

0120000

Cnónna crann

0.01 (*2)

0.02 (*2)

 

0120010

Almóinní

 

 

 

0120020

Cnónna Brasaíleacha

 

 

 

0120030

Cnónna caisiú

 

 

 

0120040

Castáin

 

 

 

0120050

Cnónna cócó

 

 

 

0120060

Cnónna coill

 

 

 

0120070

Macadaimia

 

 

 

0120080

Cnónna peacáin

 

 

 

0120090

Eithní cnónna péine

 

 

 

0120100

Cnónna pistéise

 

 

 

0120110

Gallchnónna

 

 

 

0120990

Eile (2)

 

 

 

0130000

Torthaí póma

0.01 (*2)

 

 

0130010

Úlla

 

0.08

 

0130020

Piorraí

 

0.08

 

0130030

Cainchí

 

0.01  (*2)

 

0130040

Torthaí ón meispeal Gearmánach

 

0.01  (*2)

 

0130050

Locuatanna

 

0.01  (*2)

 

0130990

Eile (2)

 

0.01  (*2)

 

0140000

Torthaí cloiche

0.01 (*2)

0.01  (*2)

 

0140010

Aibreoga

 

 

 

0140020

Silíní (iad milis)

 

 

 

0140030

Péitseoga

 

 

 

0140040

Plumaí

 

 

 

0140990

Eile (2)

 

 

 

0150000

Caora agus torthaí beaga

 

 

 

0151000

(a)

fíonchaora

2

0.5

 

0151010

Fíonchaora boird

 

 

 

0151020

Fíniúnacha coiteanna

 

 

 

0152000

(b)

sútha talún

0.01 (*2)

2

 

0153000

(c)

torthaí cána

 

0.01  (*2)

 

0153010

Sméara dubha

3

 

 

0153020

Eithreoga

0.01 (*2)

 

 

0153030

Sútha craobh (iad dearg agus buí)

0.01 (*2)

 

 

0153990

Eile (2)

0.01 (*2)

 

 

0154000

(d)

torthaí beaga eile agus caora eile

0.01 (*2)

 

 

0154010

Fraocháin

 

0.01  (*2)

 

0154020

Mónóga

 

0.01  (*2)

 

0154030

Cuiríní (iad dubh, dearg agus bán)

 

1.5

 

0154040

Spíonáin (iad glas, dearg agus buí)

 

1.5

 

0154050

Mogóirí róis

 

0.01  (*2)

 

0154060

Maoildearga (iad dubh agus bán)

 

0.01  (*2)

 

0154070

Torthaí ón sceach gheal asaróil

 

0.01  (*2)

 

0154080

Caora troim

 

0.01  (*2)

 

0154990

Eile (2)

 

0.01  (*2)

 

0160000

Torthaí ilghnéitheacha ag a bhfuil

0.01 (*2)

 

 

0161000

(a)

craiceann inite

 

 

 

0161010

Dátaí

 

0.01  (*2)

 

0161020

Figí

 

0.01  (*2)

 

0161030

Ológa boird

 

0.02 (*2)

 

0161040

Cumcuait

 

0.01  (*2)

 

0161050

Torthaí réaltúla

 

0.01  (*2)

 

0161060

Dátphlumaí Seapánacha

 

0.01  (*2)

 

0161070

Plumaí láva

 

0.01  (*2)

 

0161990

Eile (2)

 

0.01  (*2)

 

0162000

(b)

craiceann do-ite, é beag

 

0.01  (*2)

 

0162010

Cíobhaíonna (iad glas, dearg agus buí)

 

 

 

0162020

Lítsíonna

 

 

 

0162030

Páiseoga

 

 

 

0162040

Piorraí deilgneacha

 

 

 

0162050

Réalt-úlla

 

 

 

0162060

Dátphlumaí Meiriceánacha

 

 

 

0162990

Eile (2)

 

 

 

0163000

(c)

craiceann do-ite, é mór

 

 

 

0163010

Abhacáid

 

0.02 (*2)

 

0163020

Bananaí

 

0.01  (*2)

 

0163030

Mangónna

 

0.01  (*2)

 

0163040

Papánna

 

0.01  (*2)

 

0163050

Pomagránaití

 

0.01  (*2)

 

0163060

Céiriomoighe

 

0.01  (*2)

 

0163070

Guábhaí

 

0.01  (*2)

 

0163080

Anainn

 

0.01  (*2)

 

0163090

Torthaí aráin

 

0.01  (*2)

 

0163100

Duraígh

 

0.01  (*2)

 

0163110

Úlla deilgneacha

 

0.01  (*2)

 

0163990

Eile (2)

 

0.01  (*2)

 

0200000

GLASRAÍ, iad ÚR nó REOITE

 

 

 

0210000

Glasraí fréimhe agus tiúbair

 

0.01  (*2)

0.01 (*2)

0211000

(a)

prátaí

0.03

 

 

0212000

(b)

glasraí fréimhe agus tiúbair trópaiceacha

0.01  (*2)

 

 

0212010

Casabhaigh

 

 

 

0212020

Prátaí milse

 

 

 

0212030

Ionaim

 

 

 

0212040

Ararút

 

 

 

0212990

Eile (2)

 

 

 

0213000

(c)

glasraí fréimhe agus tiúbair eile seachas biatas siúcra

0.2

 

 

0213010

Meacain bhiatais

 

 

 

0213020

Meacain dhearga

 

 

 

0213030

Soiliriac/soilire tornapa

 

 

 

0213040

Meacain ragaim

 

 

 

0213050

Bliosáin ghréine

 

 

 

0213060

Meacain bhána

 

 

 

0213070

Fréamhacha peirsile/peirsil fréimhe Hamburg

 

 

 

0213080

Raidisí

 

 

 

0213090

Salsabh

 

 

 

0213100

Svaeideanna

 

 

 

0213110

Tornapaí

 

 

 

0213990

Eile (2)

 

 

 

0220000

Glasraí bleibíní

 

0.01  (*2)

0.01 (*2)

0220010

Gairleog

0.3

 

 

0220020

Oinniúin

1

 

 

0220030

Seallóidí

0.3

 

 

0220040

Oinniúin earraigh/scailliúin agus ciobúil

10

 

 

0220990

Eile (2)

0.01 (*2)

 

 

0230000

Glasraí a thugann torthaí

 

 

 

0231000

(a)

Solanaceae agus Malvaceae

1

 

 

0231010

Trátaí

 

0.15

1.5

0231020

Piobair

 

0.01  (*2)

0.9

0231030

Ubhthorthaí

 

0.15

1.5

0231040

Ocra

 

0.01  (*2)

0.01 (*2)

0231990

Eile (2)

 

0.01  (*2)

0.01 (*2)

0232000

(b)

guird a bhfuil craiceann inite acu

0.5

0.05

0.01 (*2)

0232010

Cúcamair

 

 

 

0232020

Gircíní

 

 

 

0232030

Cúirséid

 

 

 

0232990

Eile (2)

 

 

 

0233000

(c)

guird a bhfuil craiceann do-ite acu

0.5

0.01  (*2)

0.01  (*2)

0233010

Mealbhacáin

 

 

 

0233020

Puimcíní

 

 

 

0233030

Mealbhacáin uisce

 

 

 

0233990

Eile (2)

 

 

 

0234000

(d)

arbhar milis

0.01 (*2)

0.01  (*2)

0.01 (*2)

0239000

(e)

glasraí eile a thugann torthaí

0.01 (*2)

0.01  (*2)

0.01 (*2)

0240000

Glasraí praisí (seachas fréamhacha praisí agus barra duilleog óga praisí)

 

0.01  (*2)

0.01 (*2)

0241000

(a)

praiseach bhlátha

2

 

 

0241010

Brocailí

 

 

 

0241020

Cóilis

 

 

 

0241990

Eile (2)

 

 

 

0242000

(b)

praiseach chinn

 

 

 

0242010

Bachlóga Bruiséile

0.2

 

 

0242020

Cabáistí cinn

0.3

 

 

0242990

Eile (2)

0.01 (*2)

 

 

0243000

(c)

praiseach dhuilleach

2

 

 

0243010

Cabáistí Síneacha

 

 

 

0243020

Cáil

 

 

 

0243990

Eile (2)

 

 

 

0244000

(d)

calráibí

0.03

 

 

0250000

Glasraí duilleacha, luibheanna agus bláthanna inite

 

 

 

0251000

(a)

leitísí agus plandaí sailéid

 

0.01  (*2)

0.01  (*2)

0251010

Ceathrúna uain

30

 

 

0251020

Leitísí

6

 

 

0251030

Searbháin muc

2 (+)

 

 

0251040

Biolair agus eascróga agus peacáin eile

30

 

 

0251050

Biolair thalún

30

 

 

0251060

Roicéad Rómánach/rucola

30

 

 

0251070

Mustard dearg

30

 

 

0251080

Barra duilleog óga (lena n-áirítear speicis phraisí)

30

 

 

0251990

Eile (2)

0.01  (*2)

 

 

0252000

(b)

spionáistí agus duilleoga comhchosúla

6

0.01  (*2)

0.01 (*2)

0252010

Spionáistí

 

 

 

0252020

Puirsleáin

 

 

 

0252030

Seardas/duilleoga biatais

 

 

 

0252990

Eile (2)

 

 

 

0253000

(c)

duilleoga caor fíniúna agus speicis chomhchosúla

30

0.01  (*2)

0.01 (*2)

0254000

(d)

biolair uisce

30

0.01  (*2)

0.01 (*2)

0255000

(e)

sreabháin na Beilge

0.01 (*2)

0.01  (*2)

0.01 (*2)

0256000

(f)

luibheanna agus bláthanna inite

 

0.02 (*2)

0.02  (*2)

0256010

Costóg

30

 

 

0256020

Síobhas

9

 

 

0256030

Duilleoga soilire

9

 

 

0256040

Peirsil

9

 

 

0256050

Sáiste

9

 

 

0256060

Marós

9

 

 

0256070

Tím

9

 

 

0256080

Basal agus bláthanna inite

9

 

 

0256090

Duilleog labhrais

9

 

 

0256100

Dragan

9

 

 

0256990

Eile (2)

0.02  (*2)

 

 

0260000

Léagúim

0.01 (*2)

0.01  (*2)

0.01 (*2)

0260010

Pónairí (a bhfuil faighneoga acu)

 

 

 

0260020

Pónairí (gan faighneoga)

 

 

 

0260030

Piseanna (a bhfuil faighneoga acu)

 

 

 

0260040

Piseanna (gan faighneoga)

 

 

 

0260050

Lintilí

 

 

 

0260990

Eile (2)

 

 

 

0270000

Glasraí gais

 

0.01  (*2)

0.01 (*2)

0270010

Lus súgach

0.01 (*2)

 

 

0270020

Cardúin

0.01 (*2)

 

 

0270030

Soilirí

0.01 (*2)

 

 

0270040

Finéal Fhlórans

0.01 (*2)

 

 

0270050

Bliosáin chruinne

0.01 (*2)

 

 

0270060

Cainneanna

1.5

 

 

0270070

Biabhóg

0.01 (*2)

 

 

0270080

Péacáin bhambú

0.01 (*2)

 

 

0270090

Croíthe pailme

0.01 (*2)

 

 

0270990

Eile (2)

0.01 (*2)

 

 

0280000

Fungais, caonaigh agus léicin

0.01 (*2)

0.01  (*2)

0.01 (*2)

0280010

Fungais shaothraithe

 

 

 

0280020

Fungais fhiáine

 

 

 

0280990

Caonaigh agus léicin

 

 

 

0290000

Algaí agus orgánaigh phrócaróit

0.01 (*2)

0.01  (*2)

0.01 (*2)

0300000

PISEÁNAIGH

0.01 (*2)

0.01  (*2)

0.01 (*2)

0300010

Pónairí

 

 

 

0300020

Lintilí

 

 

 

0300030

Piseanna

 

 

 

0300040

Lúipíní/pónairí lúipíní

 

 

 

0300990

Eile (2)

 

 

 

0400000

OLASHÍOLTA AGUS OLATHORTHAÍ

0.01 (*2)

0.02 (*2)

0.01  (*2)

0401000

Olashíolta

 

 

 

0401010

Ros lín

 

 

 

0401020

Piseanna talún

 

 

 

0401030

Síolta poipín

 

 

 

0401040

Síolta seasamain

 

 

 

0401050

Síolta lus na gréine

 

 

 

0401060

Síolta ráibe

 

 

 

0401070

Pónairí soighe

 

 

 

0401080

Síolta mustaird

 

 

 

0401090

Síolta cadáis

 

 

 

0401100

Síolta puimcín

 

 

 

0401110

Síolta cróch bréige

 

 

 

0401120

Síolta borráiste

 

 

 

0401130

Caimilín

 

 

 

0401140

Síolta cnáibe

 

 

 

0401150

Pónairí ricne

 

 

 

0401990

Eile (2)

 

 

 

0402000

Olathorthaí

 

 

 

0402010

Ológa le haghaidh táirgeadh ola

 

 

 

0402020

Eithní pailme ola

 

 

 

0402030

Torthaí pailme oila

 

 

 

0402040

Capac

 

 

 

0402990

Eile (2)

 

 

 

0500000

GRÁNAIGH

0.01 (*2)

 

0.01 (*2)

0500010

Eorna

 

0.04 (+)

 

0500020

Ruán agus bréag-ghránaigh eile

 

0.01  (*2)

 

0500030

Arbhar Indiach/arbhar

 

0.01  (*2)

 

0500040

Muiléad coiteann

 

0.01  (*2)

 

0500050

Coirce

 

0.04 (+)

 

0500060

Rís

 

0.01  (*2)

 

0500070

Seagal

 

0.02

 

0500080

Sorgam

 

0.01  (*2)

 

0500090

Cruithneacht

 

0.02

 

0500990

Eile (2)

 

0.01  (*2)

 

0600000

TAENNA, CAIFE, INSILTÍ LUIBHE, CÓCÓ AGUS CARÚIB

 

0.05 (*2)

0.05  (*2)

0610000

Taenna

0.05  (*2)

 

 

0620000

Pónairí caife

0.05  (*2)

 

 

0630000

Insiltí luibhe ó

 

 

 

0631000

(a)

bláthanna

0.05  (*2)

 

 

0631010

Camán meall

 

 

 

0631020

Roiseog

 

 

 

0631030

Rós

 

 

 

0631040

Seasmain

 

 

 

0631050

Teile

 

 

 

0631990

Eile (2)

 

 

 

0632000

(b)

duilleoga agus luibheanna

0.05  (*2)

 

 

0632010

Sú talún

 

 

 

0632020

Rooibos

 

 

 

0632030

Maité

 

 

 

0632990

Eile (2)

 

 

 

0633000

(c)

fréamhacha

7

 

 

0633010

Caorthann corraigh

 

 

 

0633020

Ginsing

 

 

 

0633990

Eile (2)

 

 

 

0639000

(d)

aon chuid eile den phlanda

0.05  (*2)

 

 

0640000

Pónairí cócó

0.05  (*2)

 

 

0650000

Carúib

0.05  (*2)

 

 

0700000

LEANNLUSANNA

0.15 (+)

0.05  (*2)

0.05  (*2)

0800000

SPÍOSRAÍ

 

 

 

0810000

Spíosraí ó shíolta

0.05  (*2)

0.05 (*2)

0.05  (*2)

0810010

Ainís

 

 

 

0810020

Calaindí

 

 

 

0810030

Soilire

 

 

 

0810040

Lus an choire

 

 

 

0810050

Cuimín

 

 

 

0810060

Lus mín

 

 

 

0810070

Finéal

 

 

 

0810080

Feinigréag

 

 

 

0810090

Noitmig

 

 

 

0810990

Eile (2)

 

 

 

0820000

Spíosraí ó thorthaí

0.05  (*2)

0.05 (*2)

0.05  (*2)

0820010

Ilspíosra/pimeantó

 

 

 

0820020

Piobar Szechuan

 

 

 

0820030

Cearbhas

 

 

 

0820040

Cardamam

 

 

 

0820050

Caor aitil

 

 

 

0820060

Piobarchaor (í dubh, glas agus bán)

 

 

 

0820070

Fanaile

 

 

 

0820080

Tamarain

 

 

 

0820990

Eile (2)

 

 

 

0830000

Spíosraí ó choirt

0.05  (*2)

0.05 (*2)

0.05  (*2)

0830010

Cainéal

 

 

 

0830990

Eile (2)

 

 

 

0840000

Spíosraí ó fhréamhacha agus ó riosóm

 

 

 

0840010

Liocras

0.05  (*2)

0.05 (*2)

0.05  (*2)

0840020

Sinséar (10)

 

 

 

0840030

Tuirmiric/curcuma

0.05  (*2)

0.05 (*2)

0.05  (*2)

0840040

Meacain ragaim (11)

 

 

 

0840990

Eile (2)

0.05  (*2)

0.05 (*2)

0.05  (*2)

0850000

Spíosraí ón mbachlóg

0.05  (*2)

0.05 (*2)

0.05  (*2)

0850010

Clóibh

 

 

 

0850020

Caprais

 

 

 

0850990

Eile (2)

 

 

 

0860000

Spíosraí ó phistil bláthanna

0.05  (*2)

0.05 (*2)

0.05  (*2)

0860010

Cróch

 

 

 

0860990

Eile (2)

 

 

 

0870000

Spíosraí arail

0.05  (*2)

0.05 (*2)

0.05  (*2)

0870010

Maicis

 

 

 

0870990

Eile (2)

 

 

 

0900000

PLANDAÍ SIÚCRA

 

0.01  (*2)

0.01 (*2)

0900010

Fréamhacha biatas siúcra

0.15

 

 

0900020

Cánaí siúcra

0.01 (*2)

 

 

0900030

Fréamhacha siocaire

0.01 (*2)

 

 

0900990

Eile (2)

0.01 (*2)

 

 

1000000

TÁIRGÍ DE THIONSCNAMH AINMHÍOCH - AINMHITHE TALÚN

 

 

 

1010000

Tráchtearraí ó

 

0.02  (*2)

0.01 (*2)

1011000

(a)

mucra

 

 

 

1011010

Matán

0.02  (*2) (+)

 

 

1011020

Saill

0.05  (*2) (+)

 

 

1011030

An t-ae

0.05  (*2) (+)

 

 

1011040

An duán

0.05  (*2) (+)

 

 

1011050

Scairteach inite (seachas an t-ae agus an duán)

0.05  (*2)

 

 

1011990

Eile (2)

0.05  (*2)

 

 

1012000

(b)

bó-ainmhí

 

 

 

1012010

Matán

0.02  (*2) (+)

(+)

 

1012020

Saill

0.05  (*2) (+)

(+)

 

1012030

An t-ae

0.05  (*2) (+)

(+)

 

1012040

An duán

0.05  (*2) (+)

(+)

 

1012050

Scairteach inite (seachas an t-ae agus an duán)

0.05  (*2)

 

 

1012990

Eile (2)

0.05  (*2)

 

 

1013000

(c)

caoraigh

 

 

 

1013010

Matán

0.02  (*2) (+)

(+)

 

1013020

Saill

0.05  (*2) (+)

(+)

 

1013030

An t-ae

0.05  (*2) (+)

(+)

 

1013040

An duán

0.05  (*2) (+)

(+)

 

1013050

Scairteach inite (seachas an t-ae agus an duán)

0.05  (*2)

 

 

1013990

Eile (2)

0.05  (*2)

 

 

1014000

d)

goat

 

 

 

1014010

Matán

0.02  (*2) (+)

(+)

 

1014020

Saill

0.05  (*2) (+)

(+)

 

1014030

An t-ae

0.05  (*2) (+)

(+)

 

1014040

An duán

0.05  (*2) (+)

(+)

 

1014050

Scairteach inite (seachas an t-ae agus an duán)

0.05  (*2)

 

 

1014990

Eile (2)

0.05  (*2)

 

 

1015000

(e)

eachaí

 

 

 

1015010

Matán

0.02  (*2) (+)

(+)

 

1015020

Saill

0.05  (*2) (+)

(+)

 

1015030

An t-ae

0.05  (*2) (+)

(+)

 

1015040

An duán

0.05  (*2) (+)

(+)

 

1015050

Scairteach inite (seachas an t-ae agus an duán)

0.05  (*2)

 

 

1015990

Eile (2)

0.05  (*2)

 

 

1016000

(f)

éanlaith chlóis

 

 

 

1016010

Matán

0.02  (*2) (+)

 

 

1016020

Saill

0.05  (*2) (+)

 

 

1016030

An t-ae

0.05  (*2) (+)

 

 

1016040

An duán

0.05  (*2) (+)

 

 

1016050

Scairteach inite (seachas an t-ae agus an duán)

0.05  (*2)

 

 

1016990

Eile (2)

0.05  (*2)

 

 

1017000

(g)

ainmhithe talún feirme eile

 

 

 

1017010

Matán

0.02  (*2) (+)

 

 

1017020

Saill

0.05  (*2) (+)

 

 

1017030

An t-ae

0.05  (*2) (+)

 

 

1017040

An duán

0.05  (*2) (+)

 

 

1017050

Scairteach inite (seachas an t-ae agus an duán)

0.05  (*2)

 

 

1017990

Eile (2)

0.05  (*2)

 

 

1020000

Bainne

0.02

0.02  (*2)

0.01 (*2)

1020010

Eallach

(+)

(+)

 

1020020

Caoirigh

(+)

(+)

 

1020030

Gabhar

(+)

(+)

 

1020040

Capall

(+)

(+)

 

1020990

Eile (2)

 

 

 

1030000

Uibheacha éan

0.01 (*2)

0.02  (*2)

0.01 (*2)

1030010

An chearc

(+)

 

 

1030020

Lacha

(+)

 

 

1030030

Géanna

(+)

 

 

1030040

Gearg

(+)

 

 

1030990

Eile (2)

 

 

 

1040000

Mil agus táirgí beachaireachta eile (7)

0.05 (*2)

0.05 (*2)

0.05  (*2)

1050000

Débheathaigh agus Reiptílí

0.01 (*2)

0.02  (*2)

0.01 (*2)

1060000

Ainmhithe inveirteabracha talún

0.01 (*2)

0.02  (*2)

0.01 (*2)

1070000

Ainmhithe veirteabracha talún fiáine

0.01 (*2)

0.02  (*2)

0.01 (*2)

1100000

TÁIRGÍ AR DE THIONSCNAMH AINMHÍOCH IAD - ÉISC, TÁIRGÍ ÉISC AGUS AON TÁIRGE BIA MARA NÓ FIONNUISCE ILE (8)

 

 

 

1200000

TÁIRGÍ NÓ CODANNA DE THÁIRGÍ A ÚSAIDTEAR CHUN BEATHA AINMHITHE A THÁIRGEADH AGUS CHUIGE SIN AMHÁIN (8)

 

 

 

1300000

TÁIRGÍ BIA PRÓISEÁILTE (9)

 

 

 

(F) = Intuaslagtha i saill

Fluaipicilíd

(+)

Tá roinnt faisnéise faoi thrialacha ar iarmhair sainaitheanta ag an Údarás Eorpach um Shábháilteacht Bia mar fhaisnéis nach bhfuil ar fáil. Agus athbhreithniú á dhéanamh ar an MRL, cuirfidh an Coimisiún san áireamh an fhaisnéis dá dtagraítear sa chéad abairt, má chuireann [Oifig na bhFoilseachán isteach í: cuir isteach an dáta 2 bhliain tar éis an fhoilsithe], nó, mura gcuirtear an fhaisnéis sin isteach faoin dáta sin, cuir in iúl nach bhfuil an fhaisnéis sin ann.

0251030 Searbháin muc

(+)

Tá roinnt faisnéise faoi mhodhanna anailíseacha sainaitheanta ag an Údarás Eorpach um Shábháilteacht Bia mar fhaisnéis nach bhfuil ar fáil. Agus athbhreithniú á dhéanamh ar an MRL, cuirfidh an Coimisiún san áireamh an fhaisnéis dá dtagraítear sa chéad abairt, má chuireann [Oifig na bhFoilseachán isteach í: cuir isteach an dáta 2 bhliain tar éis an fhoilsithe], nó, mura gcuirtear an fhaisnéis sin isteach faoin dáta sin, cuir in iúl nach bhfuil an fhaisnéis sin ann.

0700000 LEANNLUSANNA

1011010 Matán

1011020 Saill

1011030 An t-ae

1011040 An duán

1012010 Matán

1012020 Saill

1012030 An t-ae

1012040 An duán

1013010 Matán

1013020 Saill

1013030 An t-ae

1013040 An duán

1014010 Matán

1014020 Saill

1014030 An t-ae

1014040 An duán

1015010 Matán

1015020 Saill

1015030 An t-ae

1015040 An duán

1016010 Matán

1016020 Saill

1016030 An t-ae

1016040 An duán

1017010 Matán

1017020 Saill

1017030 An t-ae

1017040 An duán

1020010 Eallach

1020020 Caoirigh

1020030 Gabhar

1020040 Capall

1030010 Sicín

1030020 Lacha

1030030 Géanna

1030040 Gearg

Prócanaisíd (F) (R)

(R) = Tá an sainmhíniú ar iarmhar éagsúil leis an gcomhcheangal códuimhreacha lotnaidicídí seo a leanas:

Prócanaisíd- cód 1000000 seachas 1040000 : Suim prócanaisíde agus meitibilíte 3-[(6-iada-4-ocsó-3-próipil-3,4-déhidreacuineasóilin-2-yl)ocsó]aigéad própánóch(IN-MU210) arna shloinneadh mar phrócanaisíd

(+)

Tá roinnt faisnéise faoi thrialacha ar iarmhair sainaitheanta ag an Údarás Eorpach um Shábháilteacht Bia mar fhaisnéis nach bhfuil ar fáil. Agus athbhreithniú á dhéanamh ar an MRL, cuirfidh an Coimisiún san áireamh an fhaisnéis dá dtagraítear sa chéad abairt, má chuireann [Oifig na bhFoilseachán isteach í: cuir isteach an dáta 2 bhliain tar éis an fhoilsithe], nó, mura gcuirtear an fhaisnéis sin isteach faoin dáta sin, cuir in iúl nach bhfuil an fhaisnéis sin ann.

0500010 Eorna

0500050 Coirce