ISSN 1977-0839

Iris Oifigiúil

an Aontais Eorpaigh

L 31

European flag  

An t-eagrán Gaeilge

Reachtaíocht

64
29 Eanáir 2021


Clár

 

II   Gníomhartha neamhreachtacha

Leathanach

 

 

RIALACHÁIN

 

*

Rialachán (AE) 2021/90 ón gComhairle an 28 Eanáir 2021 lena socraítear deiseanna iascaireachta le haghaidh 2021 maidir le stoic éisc agus grúpaí stoc éisc áirithe is infheidhme sa Mheánmhuir agus sa Mhuir Dhubh

1

 

*

Rialachán (AE) 2021/91 ón gComhairle an 28 Eanáir 2021 lena socraítear, le haghaidh na mblianta 2021 agus 2022, na deiseanna iascaireachta le haghaidh soithí iascaireachta de chuid an Aontais maidir le stoic éisc dhomhainfharraige áirithe

20

 

*

Rialachán (AE) 2021/92 ón gComhairle an 28 Eanáir 2021 lena socraítear le haghaidh 2021 na deiseanna iascaireachta le haghaidh stoic éisc áirithe agus grúpaí stoc éisc, is infheidhme in uiscí an Aontais agus, i gcás soithí iascaireachta de chuid an Aontais, in uiscí áirithe nach uiscí de chuid an Aontais iad

31

 

*

Rialachán (AE) 2021/93 ón gCoimisiún an 25 Eanáir 2021 lena mbunaítear iamh iascach scadán in uiscí an Aontais, uiscí Fharó, uiscí na hIorua agus uiscí idirnáisiúnta 1 agus 2 i gcás soithí a bhfuil bratach na Polainne ar foluain acu

193

 

*

Rialachán Cur Chun Feidhme (AE) 2021/94 ón gCoimisiún an 27 Eanáir 2021 lena leasaítear Rialachán (CE) Uimh. 1484/95 maidir le socrú na bpraghsanna ionadaíocha in earnálacha na feola, na héanlaithe clóis agus na n-uibheacha mar aon le gealacáin uibhe

196

 

*

Rialachán Tarmligthe (AE) 2021/95 ón gCoimisiún an 28 Eanáir 2021 lena leasaítear Rialachán Tarmligthe (AE) 2020/592 maidir le bearta eisceachtúla sealadacha lena maolaítear ar fhorálacha áirithe de Rialachán (AE) Uimh. 1308/2013 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle chun dul i ngleic leis an gcur isteach ar an margadh san earnáil torthaí agus glasraí agus san earnáil fíona a thagann as paindéim COVID-19 agus le bearta a bhaineann léi

198

 

*

Rialachán Cur Chun Feidhme (AE) 2021/96 ón gCoimisiún an 28 Eanáir 2021 lena n-údaraítear salann sóidiam 3’-siailiol-lachtóis a chur ar an margadh mar bhia núíosach faoi Rialachán (AE) 2015/2283 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle agus lena leasaítear Rialachán Cur Chun Feidhme (AE) 2017/2470 ón gCoimisiún ( 1 )

201

 

*

Rialachán Cur Chun Feidhme (AE) 2021/97 ón gCoimisiún an 28 Eanáir 2021 lena leasaítear agus lena gceartaítear Rialachán (AE) 2015/640 a mhéid a bhaineann le sonraíochtaí aeracmhainneachta breise nua a thabhairt isteach

208

 

 

CINNTÍ

 

*

Cinneadh Cur Chun Feidhme (AE) 2021/98 ón gCoimisiún an 28 Eanáir 2021 gan eisbitrin a fhormheas mar shubstaint ghníomhach atá ann cheana lena húsáid i dtáirgí bithicídeacha de chineál táirge 18 ( 1 )

214

 


 

(1)   Téacs atá ábhartha maidir le LEE.

GA


II Gníomhartha neamhreachtacha

RIALACHÁIN

29.1.2021   

GA

Iris Oifigiúil an Aontais Eorpaigh

L 31/1


RIALACHÁN (AE) 2021/90 ÓN gCOMHAIRLE

an 28 Eanáir 2021

lena socraítear deiseanna iascaireachta le haghaidh 2021 maidir le stoic éisc agus grúpaí stoc éisc áirithe is infheidhme sa Mheánmhuir agus sa Mhuir Dhubh

TÁ COMHAIRLE AN AONTAIS EORPAIGH,

Ag féachaint don Chonradh ar Fheidhmiú an Aontais Eorpaigh, agus go háirithe Airteagal 43(3) de,

Ag féachaint don togra ón gCoimisiún Eorpach,

De bharr an mhéid seo a leanas:

(1)

Foráiltear le hAirteagal 43(3) den Chonradh go bhfuil an Chomhairle, ar thogra ón gCoimisiún, le bearta maidir le deiseanna iascaireachta a shocrú agus a leithdháileadh.

(2)

Ceanglaítear, le Rialachán (AE) Uimh. 1380/2013 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle (1), go nglacfar bearta caomhnaithe agus comhairle eolaíoch, theicniúil agus eacnamaíoch atá ar fáil á gcur san áireamh, lena n-áirítear, i gcás inarb ábhartha, tuarascálacha arna dtarraingt suas ag an gCoiste Eolaíoch, Teicniúil agus Eacnamaíoch um Iascach (CETEI).

(3)

Tá sé de dhualgas ar an gComhairle bearta a ghlacadh maidir le deiseanna iascaireachta a shocrú agus a chionroinnt, lena n-áirítear i gcás inarb iomchuí, coinníollacha áirithe atá nasctha go feidhmiúil leis sin. I gcomhréir le hAirteagal 16(4) de Rialachán (AE) Uimh. 1380/2013 tá deiseanna iascaireachta le socrú i gcomhréir le cuspóirí an Chomhbheartais Iascaigh (CBI) arna mbunú in Airteagal 2(2) den Rialachán sin. Foráiltear le hAirteagal 16(1) de Rialachán (AE) Uimh. 1380/2013 go ndéanfar deiseanna iascaireachta a chionroinnt ar na Ballstáit ar dhóigh lena n-áirithítear cobhsaíocht choibhneasta gníomhaíochtaí iascaireachta gach Ballstáit le haghaidh gach stoic éisc nó iascaigh.

(4)

Foráiltear le hAirteagal 16(4) de Rialachán (AE) Uimh. 1380/2013, i gcás stoic atá faoi réir pleananna ilbhliantúla sonracha, go bhfuil na deiseanna iascaireachta le bunú i gcomhréir leis na rialacha a leagtar síos sna pleananna sin.

(5)

Maidir leis an bplean ilbhliantúil do na hiascaigh a shaothraíonn stoic ghrinnill sa Mheánmhuir thiar, bunaíodh an plean le Rialachán (AE) 2019/1022 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle (2) agus tháinig sé i bhfeidhm an 16 Iúil 2019. I gcomhréir le hAirteagal 4(1) den Rialachán sin, ba cheart deiseanna iascaireachta le haghaidh stoic a liostaítear in Airteagal 1 den Rialachán sin a shocrú chun go mbainfear amach uastáirgeacht inbhuanaithe (UTI) maidir le básmhaireacht iascaireachta ar bhonn forchéimneach incriminteach faoi 2020 i gcás inar féidir, agus faoin 1 Eanáir 2025. Ba cheart deiseanna iascaireachta a shloinneadh i dtéarmaí uasiarrachta iascaireachta incheadaithe agus a shocrú i gcomhréir le córas iarrachta iascaireachta a leagtar síos in Airteagal 7 den Rialachán sin.

(6)

Ba é conclúid STECF go dteastaíonn mearghníomhaíocht agus fíorlaghduithe i ráta básmhaireachta iascaigh chun spriocanna uastáirgeachta inbhuanaithe a bhaint amach i gcás stoic éisc na Meánmhara Thiar. Maidir le 2021 ba cheart an uasiarracht iascaireachta incheadaithe a laghdú 7,5 % i gcomparáid leis an mbunlíne, a bheidh le baint den uasiarracht iascaireachta incheadaithe iascaireachta a socraíodh le haghaidh 2020 le Rialachán (AE) 2019/2236 ón gComhairle (3).

(7)

Ag an 42ú cruinniú a bhí ag an gCoimisiún Ginearálta Iascaigh don Mheánmhuir (GFCM) in 2018, ghlac sé Moladh GFCM/42/2018/1 maidir le plean bainistíochta ilbhliantúil d'eascann Eorpach sa Mheánmhuir, lenar bunaíodh bearta bainistíochta le haghaidh na heascainne Eorpaí (Anguilla anguilla) sa Mheánmhuir (folimistéir gheografacha GFCM 1 go 27). Áirítear leis na bearta sin teorainneacha gabhála nó iarrachta agus tréimhse choiscthe bhliantúil ar feadh 3 mhí as a chéile atá le sainiú ag gach Ballstát i gcomhréir le cuspóirí caomhnaithe Rialacháin (CE) Uimh. 1100/2007 ón gComhairle (4), plean nó pleananna náisiúnta bainistíochta le haghaidh na heascainne Eorpaí agus patrúin imirce aimseartha na eascainne Eorpaí sa Bhallstát sin. I gcás ina raibh pleananna bainistíochta náisiúnta lena mbaineann laghduithe iarrachta nó gabhála de 30 % ar a laghad i bhfeidhm roimh theacht i bhfeidhm an Mholta sin, níor cheart na teorainneacha gabhála nó iarrachta iascaireachta a bunaíodh agus a cuireadh chun feidhme cheana a shárú. Ba cheart feidhm a bheith ag an gcosc maidir le huiscí muirí uile na Meánmhara agus le huiscí goirt amhail inbhir, murlaigh chósta agus uiscí trasdultacha, i gcomhréir leis an Moladh. Ba cheart na bearta sin a chur chun feidhme i ndlí an Aontais.

(8)

Ag an 42ú cruinniú bliantúil a bhí ag GFCM in 2018, ghlac sé Moladh GFCM/42/2018/8 maidir le tuilleadh beart éigeandála in 2019-2021 le haghaidh stoic pheiligeacha bheaga i Muir Aidriad (folimistéir gheografacha GFCM 17 agus 18 ). Ba cheart na bearta sin a chur chun feidhme i ndlí an Aontais. Socraítear na huasteorainneacha gabhála go heisiach do bhliain amháin agus ní dochar iad d'aon bhearta eile a ghlacfar sa todhchaí agus d'aon scéim cionroinnte féideartha idir na Ballstáit.

(9)

Ag an 42ú cruinniú bliantúil a bhí ag GFCM in 2018, ghlac sé Moladh GFCM/42/2018/3 maidir le plean bainistíochta ilbhliantúil d'iascaigh tráil inbhuanaithe a dhíríonn ar an séacla mór dearg (Aristaeomorpha foliacea) agus ar an séacla gorm agus dearg (Aristeus antennatus) i Muir na Leiveainte (folimistéir gheografacha GFCM 24, 25, 26 agus 27), moladh lenar tugadh isteach líon uasta soithí iascaireachta. Ba cheart na bearta sin a chur chun feidhme i ndlí an Aontais.

(10)

Ag an 42ú cruinniú bliantúil a bhí ag GFCM in 2018, ghlac sé Moladh GFCM/42/2018/4 maidir le plean bainistíochta ilbhliantúil d'iascaigh tráil inbhuanaithe a dhíríonn ar an séacla mór dearg (Aristaeomorpha foliacea) agus ar an séacla gorm agus dearg (Aristeus antennatus) sa Mhuir Iónach (folimistéir gheografacha GFCM 19, 20 agus 21), moladh lenar tugadh isteach líon uasta soithí iascaireachta. Ba cheart na bearta sin a chur chun feidhme i ndlí an Aontais.

(11)

Ag an 43ú cruinniú bliantúil a bhí ag GFCM in 2019, ghlac sé Moladh GFCM/43/2019/6 maidir le bearta bainistíochta d'iascaigh tráil inbhuanaithe a dhíríonn ar an séacla mór dearg (Aristaeomorpha foliacea) agus ar an séacla gorm agus dearg (Aristeus antennatus) i gCaolas na Sicile (folimistéir gheografacha GFCM 12, 13, 14, 15 agus 16), moladh lenar tugadh isteach líon uasta soithí iascaireachta. Ba cheart na bearta sin a chur chun feidhme i ndlí an Aontais.

(12)

Ag an 43ú cruinniú bliantúil a bhí ag GFCM in 2019, ghlac sé Moladh GFCM/43/2019/5 maidir le plean bainistíochta ilbhliantúil i dtaca le hiascaigh ghrinnill inbhuanaithe i Muir Aidriad (folimistéir gheografacha GFCM 17 agus 18), moladh lenar tugadh isteach córas iarrachta iascaireachta agus uasteorainn acmhainneachta cabhlaigh maidir le stoic ghrinnill áirithe. Ba cheart na bearta sin a chur chun feidhme i ndlí an Aontais.

(13)

Agus saintréithe chabhlach na Slóivéine agus a thionchar beag ar stoic pheiligeacha bheaga agus stoic ghrinnill, is iomchuí na patrúin iascaireachta atá ann cheana a chaomhnú agus rochtain chabhlach na Slóivéine a áirithiú ar íosmhéid peiligigh bheaga agus cuóta íosta iarrachta le haghaidh stoic ghrinnill.

(14)

Ag an 43ú cruinniú bliantúil a bhí ag GFCM in 2019, ghlac sé Moladh GFCM/43/2019/4 maidir le plean bainistíochta ilbhliantúil le haghaidh saothrú inbhuanaithe an choiréalaigh dheirg (Corallium rubrum) i Muir Aidriad (folimistéir gheografacha GFCM 1 go 27), moladh lenar tugadh isteach líon uasta údaruithe iascaireachta agus teorainneacha saothraithe maidir leis an gcoiréalach dearg. Ba cheart na bearta sin a chur chun feidhme i ndlí an Aontais.

(15)

Ag an 43ú cruinniú bliantúil a bhí ag GFCM in 2019, ghlac sé Moladh GFCM/43/2019/2 maidir le plean bainistíochta le haghaidh saothrú inbhuanaithe an deargáin (Pagellus bogaraveo) i Muir Alboran (folimistéir gheografacha GFCM 1 go 3), moladh lenar tugadh isteach teorainn gabhála agus iarrachta bunaithe ar an meánleibhéal a údaraíodh agus a cuireadh i bhfeidhm thar na tréimhse 2010-2015. Ba cheart na bearta sin a chur chun feidhme i ndlí an Aontais.

(16)

Ag an 43ú cruinniú de chuid GFCM n 2019, ghlac sé Moladh GFCM/43/2019/1 maidir le sraith de bhearta bainistíochta le haghaidh úsáid feiste comhthiomsaithe éisc ar ancaire in iascaigh dorád coiteann (Coryphaena hippurus) sa Mheánmhuir (folimistéir gheografacha GFCM 1 go 27), moladh lenar tugadh isteach líon uasta soithí iascaireachta a dhíríonn ar an dorád coiteann. Ba cheart na bearta sin a chur chun feidhme i ndlí an Aontais.

(17)

Ag an 43ú cruinniú de chuid GFCM in 2019, ghlac sé Moladh GFCM/43/2019/3 lena leasaítear Moladh GFCM/41/2017/4 maidir le plean bainistíochta ilbhliantúil le haghaidh iascaigh turbard sa Mhuir Dhubh (folimistéar geografach GFCM 29). Tugadh isteach leis an Moladh sin gabháil iomlán incheadaithe (TAC) réigiúnach uasdátaithe agus scéim cionroinnte cuótaí maidir leis an turbard agus bearta caomhnaithe breise le haghaidh an stoic sin, go háirithe tréimhse choiscthe 2 mhí agus teorainn 180 lá sa bhliain leis an líon laethanta iascaireachta. Ba cheart na bearta sin a chur chun feidhme i ndlí an Aontais.

(18)

I gcomhréir leis an gcomhairle eolaíoch a chuir GFCM ar fáil, is gá an leibhéal básmhaireachta iascaireachta atá ann faoi láthair a choinneáil chun inbhuaine an stoic salán sa Mhuir Dhubh. Is iomchuí mar sin leanúint de chuóta uathrialach a shocrú maidir leis an stoc sin.

(19)

Ba cheart na deiseanna iascaireachta a bhunú ar bhonn na comhairle eolaíche atá ar fáil agus aird á tabhairt ar ghnéithe bitheolaíocha agus socheacnamaíocha agus cóir chothrom idir earnálacha iascaireachta á háirithiú, agus i bhfianaise na tuairimí a cuireadh in iúl le linn an chomhairliúcháin le páirtithe leasmhara.

(20)

Le Rialachán (CE) Uimh. 847/96 ón gComhairle (5), tugadh coinníollacha breise isteach chun TACanna a bhainistiú ó bhliain go bliain, lena n-áirítear, faoi Airteagail 3 agus 4 den Rialachán sin, forálacha solúbthachta le haghaidh TACanna réamhchúraim agus anailíseacha. Faoi Airteagal 2 den Rialachán sin, bíonn sé le cinneadh ag an gComhairle, agus TACanna á socrú aici, cé na stoic nach mbeidh feidhm ag Airteagail 3 nó 4 den Rialachán sin maidir leo, go háirithe ar bhonn stádas bitheolaíoch na stoc. Níos déanaí, tugadh sásra solúbthachta bliain go bliain isteach le hAirteagal 15(9) de Rialachán (AE) Uimh. 1380/2013 maidir le gach stoc atá faoi réir oibleagáid gabhálacha a thabhairt i dtír. Dá bhrí sin, d'fhonn solúbthacht iomarcach a sheachaint a bhainfeadh an bonn de phrionsabal shaothrú céillí freagrach na n-acmhainní bitheolaíocha muirí, a chuirfeadh bac ar ghnóthú chuspóirí CBI agus a bheadh ina chúis le meath ar stádas bitheolaíoch na stoc, ba cheart a leagan síos nach mbeidh feidhm ag Airteagail 3 agus 4 de Rialachán (CE) Uimh. 847/96 maidir le TACanna anailíseacha ach amháin i gcás nach mbaintear leas as an tsolúbthacht bliain go bliain dá bhforáiltear in Airteagal 15(9) de Rialachán (AE) Uimh. 1380/2013.

(21)

Tá úsáid na ndeiseanna iascaireachta atá ar fáil ag soithí iascaireachta de chuid an Aontais a leagtar amach sa Rialachán seo faoi réir Rialachán (CE) Uimh. 1224/2009 ón gComhairle (6), agus go háirithe Airteagail 33 agus 34 den Rialachán sin, maidir le gabhálacha agus iarracht iascaireachta a thaifeadadh agus maidir le fógra a thabhairt faoi shonraí i ndáil le hídiú deiseanna iascaireachta. Is gá, dá bhrí sin, na cóid atá le húsáid ag na Ballstáit a shonrú agus sonraí á gcur chuig an gCoimisiún acu maidir le stoic éisc a thabhairt i dtír atá faoi réir an Rialacháin seo.

(22)

Ionas nach gcuirfear isteach ar ghníomhaíochtaí iascaireachta agus chun slí bheatha iascairí an Aontais a áirithiú, ba cheart feidhm a bheith ag an Rialachán seo ón 1 Eanáir 2021. Ar chúiseanna práinne, ba cheart an Rialachán seo a theacht i bhfeidhm láithreach tar éis a fhoilsithe.

(23)

Ba cheart deiseanna iascaireachta a úsáid agus dlí an Aontais á chomhlíonadh go hiomlán,

TAR ÉIS AN RIALACHÁN SEO A GHLACADH:

TEIDEAL I

FORÁLACHA GINEARÁLTA

Airteagal 1

Ábhar

Socraítear leis an Rialachán seo deiseanna iascaireachta a bheidh infheidhme le haghaidh 2021 sa Mheánmhuir agus sa Mhuir Dhubh maidir le stoic éisc agus grúpaí stoc éisc áirithe.

Airteagal 2

Raon Feidhme

1.   Tá feidhm ag an Rialachán seo maidir le soithí iascaireachta de chuid an Aontais ag saothrú na stoc éisc seo a leanas:

(a)

an eascann Eorpach (Anguilla anguilla), an coiréalach dearg (Corallium rubrum) agus an dorád coiteann (Coryphaena hippurus) sa Mheánmhuir, mar a shainmhínítear i bpointe (b) d'Airteagal 4;

(b)

an séacla gorm agus dearg (Aristeus antennatus), an rós-séacla domhainmhara (Parapenaeus longirostris), an séacla mór dearg (Aristaeomorpha foliacea), an colmóir Eorpach (Merluccius merluccius), gliomach na hIorua (Nephrops norvegicus) agus an milléad dearg (Mullus barbatus) mar a shainmhínítear i bpointe (c)c d'Airteagal 4;

(c)

An t-ainseabhaí (Engraulis encrasicolus) agus an sairdín (Sardina pilchardus) i Muir Aidriad, mar a shainmhínítear i bpointe d'Airteagal 4;

(d)

an colmóir Eorpach (Merluccius merluccius), gliomach na hIorua (Nephrops norvegicus), an sól coiteann (Solea solea), an rós-séacla domhainmhara (Parapenaeus longirostris), an milléad dearg (Mullus barbatus) i Muir Aidriad, mar a shainmhínítear i bpointe (d) Airteagal 4;

(e)

an séacla mór dearg (Aristaeomorpha foliacea) agus an séacla gorm agus dearg (Aristeus antennatus) i gCaolas na Sicile mar a shainmhínítear i bpointe (e) d'Airteagal 4, sa Mhuir Iónach mar a shainmhínítear i bpointe d'Airteagal 4 agus i Muir na Leiveainte mar a shainmhínítear i bpointe (g) d'Airteagal 4;

(f)

an deargán (Pagellus bogaraveo) i Muir Alboran, mar a shainmhínítear i bpointe (h) d'Airteagal 4;

(g)

an salán (Sprattus sprattus) agus an turbard (Psetta maxima) sa Mhuir Dhubh, mar a shainmhínítear i bpointe (i) d'Airteagal 4.

2.   Tá feidhm ag an Rialachán seo freisin maidir le hiascaigh áineasa i gcás ina dtagraítear go sainráite do na hiascaigh sin sna forálacha ábhartha.

Airteagal 3

Sainmhínithe

Chun críocha an Rialacháin seo, tá feidhm ag na sainmhínithe a leagtar síos in Airteagal 4 de Rialachán (AE) Uimh. 1380/2013. Ina dteannta sin, tá feidhm ag na sainmhínithe seo a leanas:

(a)

ciallaíonn “uiscí idirnáisiúnta” uiscí atá lasmuigh de cheannasacht nó de dhlínse aon Stáit;

(b)

ciallaíonn “iascaigh áineasa”” gníomhaíochtaí iascaireachta neamhthráchtála, lena saothraítear beo-acmhainní uisceacha muirí, le haghaidh áineasa, turasóireachta nó spóirt;

(c)

ciallaíonn “gabháil iomlán incheadaithe” (TAC):

(i)

in iascaigh atá faoi réir na díolúine ón oibleagáid gabhálacha a thabhairt i dtír dá dtagraítear in Airteagal 15(4) go (7) de Rialachán (AE) Uimh. 1380/2013, an chainníocht éisc a fhéadtar a thabhairt i dtír as gach stoc gach bliain;

(ii)

i ngach iascach eile, an chainníocht éisc a fhéadtar a ghabháil as gach stoc thar thréimhse bliana;

(d)

ciallaíonn “cuóta” cion de TAC a chionroinntear ar an Aontas nó ar Bhallstát;

(e)

ciallaíonn “cuóta uathrialach de chuid an Aontais” teorainn ghabhála a chionroinntear go huathrialach ar shoithí iascaireachta de chuid an Aontais in éagmais TAC chomhaontaithe;

(f)

ciallaíonn “cuóta anailíseach” cuóta uathrialach de chuid an Aontais ar ina leith atá measúnú anailíseach ar fáil;

(g)

ciallaíonn “measúnú anailíseach” meastóireacht chainníochtúil ar threochtaí i gcás stoc ar leith, bunaithe ar shonraí maidir le bitheolaíocht agus saothrú an stoic sin, a sonraíodh le hathbhreithniú eolaíoch na sonraí sin go raibh siad de cháilíocht leordhóthanach chun comhairle eolaíoch a sholáthar i ndáil le roghanna maidir le gabhálacha amach anseo;

(h)

ciallaíonn “feiste um chomhbhailiú éisc” aon trealamh ar ancaire atá ar snámh ar dhromchla na farraige arb é is aidhm dó éisc a mhealladh.

Airteagal 4

Limistéir iascaireachta

Chun críocha an Rialacháin seo, tá feidhm ag na sainmhínithe limistéir seo a leanas:

(a)

ciallaíonn “folimistéir gheografacha GFCM” na limistéir a shainmhínítear in Iarscríbhinn I a ghabhann le Rialachán (AE) Uimh. 1343/2011 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle (7);

(b)

ciallaíonn “an Mheánmhuir” uiscí i bhfolimistéir gheografacha GFCM 1 go 27 mar a shainmhínítear in Iarscríbhinn I a ghabhann le Rialachán (AE) Uimh. 1343/2011;

(c)

ciallaíonn “an Mheánmhuir thiar” uiscí i bhfolimistéir gheografacha GFCM 1, 2, 5, 6, 7, 8, 9, 10 agus 11 mar a shainmhínítear in Iarscríbhinn I a ghabhann le Rialachán (AE) Uimh. 1343/2011;

(d)

ciallaíonn “Muir Aidriad” uiscí i bhfolimistéir gheografacha GFCM 17 agus 18 mar a shainmhínítear in Iarscríbhinn I a ghabhann le Rialachán (AE) Uimh. 1343/2011;

(e)

ciallaíonn “Caolas na Sicile” uiscí i bhfolimistéir gheografacha GFCM 12, 13, 14, 15, agus 16 mar a shainmhínítear in Iarscríbhinn I a ghabhann le Rialachán (AE) Uimh. 1343/2011;

(f)

ciallaíonn “An Mhuir Iónach” uiscí i bhfolimistéir gheografacha GFCM 19, 20 agus 21 mar a shainmhínítear in Iarscríbhinn I a ghabhann le Rialachán (AE) Uimh. 1343/2011;

(g)

ciallaíonn “Muir na Leiveainte” uiscí i bhfolimistéir gheografacha GFCM 24, 25, 26 agus 27 mar a shainmhínítear in Iarscríbhinn I a ghabhann le Rialachán (AE) Uimh. 1343/2011;

(h)

ciallaíonn “Muir Albora”’ uiscí i bhfolimistéir gheografacha GFCM 1 go 3 mar a shainmhínítear in Iarscríbhinn I a ghabhann le Rialachán (AE) Uimh. 1343/2011;

(i)

ciallaíonn “an Mhuir Dhubh” uiscí i bhfolimistéar geografach GFCM 29 mar a shainmhínítear in Iarscríbhinn I a ghabhann le Rialachán (AE) Uimh. 1343/2011.

TEIDEAL II

DEISEANNA IASCAIREACHTA

CAIBIDIL I

An Mheánmhuir

Airteagal 5

An eascann Eorpach

1.   Tá feidhm ag an Airteagal seo maidir leis na gníomhaíochtaí uile a dhéanann soithí iascaireachta de chuid an Aontais agus maidir le gníomhaíochtaí iascaireachta eile de chuid an Aontais lena ngabhtar an eascann Eorpach (Anguilla anguilla), eadhon iascaigh spriocdhírithe, theagmhasacha agus áineasa, in uiscí muirí uile na Meánmhara, lena n-áirítear fionnuiscí agus uiscí goirt trasdultacha, murlaigh agus inbhir, mar shampla.

2.   Toirmeascfar ar shoithí iascaireachta de chuid an Aontais iascaireacht a dhéanamh ar an eascann Eorpach in uiscí an Aontais agus in uiscí idirnáisiúnta na Meánmhara ar feadh tréimhse 3 mhí as a chéile a chinnfidh gach Ballstát. Beidh an tréimhse choiscthe iascaireachta comhsheasmhach leis na cuspóirí caomhnaithe a leagtar amach i Rialachán (CE) Uimh. 1100/2007, leis na pleananna náisiúnta bainistíochta agus le patrúin imirce aimseartha na heascainne Eorpaí sna Ballstáit lena mbaineann. Déanfaidh na Ballstáit an tréimhse a cinneadh a chur in iúl don Choimisiún tráth nach déanaí ná mí amháin roimh theacht i bhfeidhm na tréimhse coiscthe agus roimh an 31 Eanáir 2021 in aon chás.

3.   Ní sháróidh na Ballstáit na huasteorainneacha gabhála nó iarrachta iascaireachta le haghaidh na heascainne Eorpaí a bhunaítear agus a chuirtear i bhfeidhm trí bhíthin a bpleananna náisiúnta bainistíochta, agus a ghlactar i gcomhréir le hAirteagail 2 agus 4 de Rialachán Uimh. 1100/2007.

Airteagal 6

An coiréalach dearg

1.   Tá feidhm ag an Airteagal seo maidir leis na gníomhaíochtaí uile a dhéanann soithí iascaireachta de chuid an Aontais agus maidir le gníomhaíochtaí iascaireachta eile de chuid an Aontais i ndáil le saothrú an choiréalaigh dheirg (Corallium rubrum), eadhon iascaigh spriocdhírithe agus áineasa sa Mheánmhuir.

2.   Le haghaidh iascaigh spriocdhírithe, maidir leis an líon uasta údaruithe iascaireachta agus uaschainníochtaí stoc coiréalach dearg a bhaineann soithí iascaireachta de chuid an Aontais agus a bhaintear trí ghníomhaíochtaí de chuid an Aontais, ní rachaidh an líon sin thar na leibhéil a leagtar amach in Iarscríbhinn I.

3.   Toirmeascfar ar shoithí iascaireachta de chuid an Aontais atá faoi réir mhír 2 an coiréalach dearg a thrasloingsiú ar muir.

4.   Maidir le hiascaigh áineasa, déanfaidh na Ballstáit na bearta is gá chun an coiréalach dearg a ghabháil agus a choinneáil ar bord, a thrasloingsiú nó a thabhairt i dtír.

Airteagal 7

An dorád coiteann

1.   Tá feidhm ag an Airteagal seo maidir leis na gníomhaíochtaí uile a dhéanann soithí iascaireachta de chuid an Aontais agus maidir le gníomhaíochtaí iascaireachta eile de chuid an Aontais lena n-úsáidtear feiste um chomhbhailiú éisc chun an dorád coiteann (Coryphaena hippurus) a ghabháil in uiscí idirnáisiúnta na Meánmhara.

2.   Leagtar amach in Iarscríbhinn II a ghabhann leis an Rialachán seo líon uasta soithí iascaireachta an Aontais a údarófar iascaireacht a dhéanamh ar an dorád coiteann.

CAIBIDIL II

An Mheánmhuir Thiar

Airteagal 8

Stoic ghrinnill

1.   Tá feidhm ag an Airteagal seo maidir leis na gníomhaíochtaí uile a dhéanann soithí iascaireachta de chuid an Aontais agus maidir le gníomhaíochtaí iascaireachta eile de chuid an Aontais lena ngabhtar stoic ghrinnill dá dtagraítear in Airteagal 1(2) de Rialachán (AE) 2019/1022, sa Mheánmhuir thiar.

2.   Leagtar amach an uasiarracht iascaireachta incheadaithe in Iarscríbhinn III a ghabhann leis an Rialachán seo lena ndéanfaidh na Ballstáit an uasiarracht iascaireachta incheadaithe a bhainistiú i gcomhréir le hAirteagal 9 de Rialachán (AE) 2019/1022.

Airteagal 9

Tarchur sonraí

Déanfaidh na Ballstáit an iarracht iascaireachta a thaifeadadh agus a tharchur chuig an gCoimisiún i gcomhréir le hAirteagal 10 de Rialachán (AE) 2019/1022.

Nuair a chuirfidh an Ballstáit sonraí iarrachta iascaireachta faoi bhráid an Choimisiúin, de bhun an Airteagail seo, úsáidfidh siad cóid na ngrúpaí iarrachta iascaireachta a leagtar amach in Iarscríbhinn III.

CAIBIDIL III

Muir Aidriad

Airteagal 10

Stoic peiligeach beag

1.   Tá feidhm ag an Airteagal seo maidir leis na gníomhaíochtaí uile a dhéanann soithí iascaireachta de chuid an Aontais agus maidir le gníomhaíochtaí iascaireachta eile de chuid an Aontais lena ngabhtar an sairdín (Sardina pilchardus) agus an t-ainseabhaí (Engraulis encrasicolus) i Muir Aidriad.

2.   Ní shárófar leis an uasleibhéal gabhálacha na leibhéil a leagtar amach in Iarscríbhinn IV.

3.   Maidir le soithí iascaireachta de chuid an Aontais; lena ndírítear ar an sairdín agus ar an ainseabhaí, ní rachaidh siad thar 180 lá iascaireachta in aghaidh na bliana. Laistigh de na 180 lá iascaireachta ina n-iomláine, beidh feidhm ag uasmhéid 144 lá iascaireachta dírithe ar an sairdín agus uasmhéid 144 lá iascaireachta dírithe ar an ainseabhaí.

4.   Leagtar amach in Iarscríbhinn IV líon uasta soithí iascaireachta an Aontais a údarófar iascaireacht a dhéanamh ar pheiligigh bheaga.

Airteagal 11

Stoic ghrinnirll

1.   Tá feidhm ag an Airteagal seo maidir leis na gníomhaíochtaí uile a dhéanann soithí iascaireachta de chuid an Aontais agus maidir le gníomhaíochtaí iascaireachta eile de chuid an Aontais lena ngabhtar na héisc seo a leanas; an colmóir Eorpach (Merluccius merluccius), gliomach na hIorua (Nephrops norvegicus), an sól coiteann (Solea solea), an rós-séacla domhainmhara (Parapenaeus longirostris) agus an milléad dearg (Mullus barbatus) i Muir Aidriad.

2.   Leagtar amach in Iarscríbhinn IV an uasiarracht iascaireachta incheadaithe agus an uasacmhainneacht cabhlaigh iascaireachta le haghaidh stoic ghrinnill faoi raon feidhme an Airteagail.

3.   Déanfaidh na Ballstáit an uasiarracht iascaireachta incheadaithe a bhainistiú i gcomhréir le hAirteagail 26 go 35 de Rialachán (CE) Uimh. 1224/2009.

Airteagal 12

Tarchur sonraí

Nuair a chuirfidh na Ballstáit faoi bhráid an Choimisiúin, de bhun Airteagail 33 agus 34 de Rialachán (CE) Uimh. 1224/2009, sonraí a bhaineann le tabhairt i dtír na gcainníochtaí stoc arna ngabháil, úsáidfidh siad na cóid stoic a leagtar amach in Iarscríbhinn IV.

CAIBIDIL IV

An Mhuir Iónach, Muir na Leiveainte agus Caolas na Sicile

Airteagal 13

1.   Tá feidhm ag an Airteagal seo maidir leis na gníomhaíochtaí uile a dhéanann soithí iascaireachta de chuid an Aontais agus maidir le gníomhaíochtaí iascaireachta eile de chuid an Aontais lena ngabhtar an séacla mór dearg (Aristaeomorpha foliacea) agus an séacla gorm agus dearg (Aristeus antennatus), sa Mhuir Iónach, i Muir na Leiveainte agus i gCaolas na Sicile.

2.   Leagtar amach in Iarscríbhinn V an líon uasta soithí tráil ghrinnill a údarófar iascaireacht a dhéanamh ar na stoic ghrinnill.

CAIBIDIL V

Muir Alboran

Airteagal 14

1.   Tá feidhm ag an Airteagal seo maidir le hiascaireacht tráchtála le spiléir agus le línte láimhe a dhéanann soithí iascaireachta de chuid an Aontais lena ngabhtar an deargán (Pagellus bogaraveo) i Muir Alboran.

2.   Ní shárófar leis an uasleibhéal gabhálacha na leibhéil a leagtar amach in Iarscríbhinn VI.

CAIBIDIL VI

An Mhuir Dhubh

Airteagal 15

Deiseanna iascaireachta le haghaidh an tsaláin a chionroinnt

1.   Tá feidhm ag an Airteagal seo maidir leis na gníomhaíochtaí uile a dhéanann soithí iascaireachta de chuid an Aontais agus maidir le gníomhaíochtaí iascaireachta eile de chuid an Aontais lena ngabhtar an salán (Sprattus sprattus) sa Mhuir Dhubh.

2.   Leagtar amach iad in Iarscríbhinn VII cuóta uathrialach an Aontais i dtaca leis an salán, cionroinnt an chuóta sin i measc na mBallstát agus, i gcás inarb iomchuí, na coinníollacha áirithe atá nasctha go feidhmiúil leis sin.

Airteagal 16

Deiseanna iascaireachta le haghaidh an turbaird a chionroinnt

1.   Tá feidhm ag an Airteagal seo maidir leis na gníomhaíochtaí uile a dhéanann soithí iascaireachta de chuid an Aontais agus maidir le gníomhaíochtaí iascaireachta eile de chuid an Aontais lena ngabhtar an turbard (Scophthalmus maximus) sa Mhuir Dhubh.

2.   Leagtar amach in Iarscríbhinn VII an ghabháil iomlán incheadaithe is infheidhme le haghaidh an turbaird in uiscí an Aontais sa Mhuir Dhubh agus cionroinnt na gabhála iomláine incheadaithe sin i measc na mBallstát agus, i gcás inarb iomchuí, na coinníollacha áirithe atá nasctha go feidhmiúil leis sin.

Airteagal 17

Bainistíocht iarrachta iascaireachta le haghaidh an turbaird

Soithí iascaireachta de chuid an Aontais a údarófar iascaireacht a dhéanamh ar an turbard faoi raon feidhme Airteagal 16, gan beann ar a bhfad foriomlán, ní rachaidh siad thar 180 lá iascaireachta in aghaidh na bliana.

Airteagal 18

Tréimhse choiscthe le haghaidh an turbaird

Toirmeascfar ar shoithí iascaireachta de chuid an Aontais aon ghníomhaíocht iascaireachta a dhéanamh, lena n-áirítear an turbard a thrasloingsiú, a choinneáil ar bord, a thabhairt i dtír agus a dhíol den chéad uair, in uiscí an Aontais sa Mhuir Dhubh ón 15 Aibreán go dtí an 15 Meitheamh.

Airteagal 19

Forálacha speisialta maidir le cionrannta deiseanna iascaireachta sa Mhuir Dhubh

1.   Ní dochar cionroinnt na ndeiseanna iascaireachta ar na Ballstáit, mar a leagtar amach í in Airteagail 15 agus 16 den Rialachán seo, do na nithe seo a leanas:

(a)

malartuithe arna ndéanamh de bhun Airteagal 16(8) de Rialachán (AE) Uimh. 1380/2013;

(b)

asbhaintí agus ath-chionroinntí arna ndéanamh de bhun Airteagal 37 de Rialachán (CE) Uimh. 1224/2009; agus

(c)

asbhaintí arna ndéanamh de bhun Airteagail 105 agus 107 de Rialachán (CE) Uimh. 1224/2009.

2.   Ní bheidh feidhm ag Airteagail 3 agus 4 de Rialachán (CE) Uimh. 847/96 i gcás ina n-úsáidfidh Ballstát an tsolúbthacht bhliantúil dá bhforáiltear in Airteagal 15(9) de Rialachán (AE) Uimh. 1380/2013.

Airteagal 20

Tarchur sonraí

Nuair a chuirfidh na Ballstáit faoi bhráid an Choimisiúin, de bhun Airteagail 33 agus 34 de Rialachán (CE) Uimh. 1224/2009, sonraí a bhaineann le tabhairt i dtír chainníochtaí stoc saláin agus stoc turbaird arna ngabháil in Uiscí an Aontais sa Mhuir Dhubh, úsáidfidh siad na cóid stoic a leagtar amach in Iarscríbhinn VII.

TEIDEAL III

FORÁLACHA CRÍOCHNAITHEACHA

Airteagal 21

Teacht i bhfeidhm

Tiocfaidh an Rialachán seo i bhfeidhm an lá tar éis lá a fhoilsithe in Iris Oifigiúil an Aontais Eorpaigh.

Beidh feidhm aige ón 1 Eanáir 2021.

Beidh an Rialachán seo ina cheangal go huile agus go hiomlán agus beidh sé infheidhme go díreach i ngach Ballstát.

Arna dhéanamh sa Bhruiséil, 28 Eanáir 2021.

Thar ceann na Comhairle

An tUachtarán

A. P. ZACARIAS


(1)  Rialachán (AE) Uimh. 1380/2013 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 11 Nollaig 2013 maidir leis an gComhbheartas Iascaigh, lena leasaítear Rialachán (CE) Uimh. 1954/2003 ón gComhairle agus Rialachán (CE) Uimh. 1224/2009 ón gComhairle agus lena n-aisghairtear Rialachán (CE) Uimh. 2371/2002 ón gComhairle, Rialachán (CE) Uimh. 639/2004 ón gComhairle agus Cinneadh 2004/585/CE ón gComhairle (IO L 354, 28.12.2013, lch. 22).

(2)  Rialachán (AE) 2019/1022 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 20 Meitheamh 2019 lena mbunaítear plean ilbhliantúil do na hiascaigh a shaothraíonn stoic ghrinnill sa Mheánmhuir thiar agus lena leasaítear Rialachán (AE) Uimh. 508/2014 maidir le (IO L 172, 26.6.2019, lch. 1).

(3)  Rialachán (AE) 2019/2236 ón gComhairle an 16 Nollaig 2019 lena socraítear deiseanna iascaireachta le haghaidh 2020 maidir le stoic éisc agus grúpaí stoc éisc áirithe is infheidhme sa Mheánmhuir agus sa Mhuir Dhubh (IO L 336, 30.12.2019, lch. 14).

(4)  Rialachán (CE) Uimh. 1100/2007 ón gComhairle an 18 Meán Fómhair 2007 lena mbunaítear bearta chun an stoc eascann Eorpach a athshlánú (IO L 248, 22.9.2007, lch. 17).

(5)  Rialachán (CE) Uimh. 847/96 ón gComhairle an 6 Bealtaine 1996 lena dtugtar isteach coinníollacha breise le haghaidh bhainistiú bliantúil TACanna agus na gcuótaí (IO L 115, 9.5.1996, lch. 3).

(6)  Rialachán (CE) Uimh. 1224/2009 ón gComhairle an 20 Samhain 2009 lena mbunaítear córas rialaithe Aontais d'fhonn comhlíonadh rialacha an Chomhbheartais Iascaigh a áirithiú, lena leasaítear Rialachán (CE) Uimh. 847/96, Rialachán (CE) Uimh. 2371/2002, Rialachán (CE) Uimh. 811/2004, Rialachán (CE) Uimh. 768/2005, Rialachán (CE) Uimh. 2115/2005, Rialachán (CE) Uimh. 2166/2005, Rialachán (CE) Uimh. 388/2006, Rialachán (CE) Uimh. 509/2007, Rialachán (CE) Uimh. 676/2007, Rialachán (CE) Uimh. 1098/2007, Rialachán (CE) Uimh. 1300/2008, Rialachán (CE) Uimh. 1342/2008 agus lena n-aisghairtear Rialachán (CEE) Uimh. 2847/93, Rialachán (CE) Uimh. 1627/94 agus Rialachán (CE) Uimh. 1966/2006 (IO L 343, 22.12.2009, lch. 1).

(7)  Rialachán (AE) Uimh. 1343/2011 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 13 Nollaig 2011 maidir le forálacha áirithe i ndáil le hiascaireacht i limistéar Chomhaontú GFCM (an Coimisiún Ginearálta Iascaigh don Mheánmhuir) agus lena leasaítear Rialachán (CE) Uimh. 1967/2006 ón gComhairle maidir le bearta bainistithe do shaothrú inbhuanaithe acmhainní iascaigh sa Mheánmhuir (IO L 347, 30.12.2011, lch. 44).


IARSCRÍBHINN I

NA DEISEANNA IASCAIREACHTA LE hAGHAIDH SOITHÍ IASCAIREACHTA DE CHUID AN AONTAIS I gCOMHTHÉACS PHLEAN BAINISTÍOCHTA ILBHLIANTÚIL CGIM MAIDIR LEIS AN gCOIRÉALACH DEARG SA MHEÁNMHUIR

Leagtar amach sna táblaí san Iarscríbhinn seo an líon uasta údaruithe iascaireachta agus gabhálacha le haghaidh an coiréalaigh dheirg sa Mheánmhuir.

Is tagairtí d'fholimistéir gheografacha (“FLGanna”) CGIM iad na tagairtí do limistéir iascaireachta.

Chun críocha na hIarscríbhinne seo, cuirtear an tábla comparáideach seo a leanas ar fáil, ina gcuimsítear ainmneacha Laidine agus gnáthainmneacha stoc éisc:

Ainm eolaíoch

Cód alpha-3

Gnáthainm

Corallium rubrum

COL

An coiréalach dearg


Tábla 1.

An líon uasta údaruithe iascaireachta (1)

An Ballstát

An coiréalach dearg

COL

an Ghréig

12

an Spáinn

0 (*1)

an Fhrainc

32

an Chróit

28

an Iodáil

40


Tábla 2.

Uasleibhéal cainníochtaí saothraithe arna sloinneadh i dtonaí beomheáchain.

Speiceas:

An coiréalach dearg

Corallium rubrum

Limistéar:

Uiscí an Aontais sa Mheánmhuir - na FLGanna 1-27

COL/GF1-27

an Ghréig

 

1,844

 

Ní bheidh feidhm ag Airteagal 3 de Rialachán (CE) Uimh. 847/96

Ní bheidh feidhm ag Airteagal 4 de Rialachán (CE) Uimh. 847/96

an Spáinn

 

0

 (*2)

an Fhrainc

 

1,400

 

an Chróit

 

1,226

 

an Iodáil

 

1,378

 

an tAontas

 

5,848

 

TAC

Ní bhaineann le hábhar/Níl aon chomhaontú ann ina leith

 


(1)  Líon na soithí agus/nó tumairí, nó péire is tumaire amháin ag a bhfuil soitheach amháin, a údarófar coiréalach dearg a shaothrú.

(*1)  De réir an toirmisc ama d'iascaigh an choiréalaigh dheirg atá bunaithe in uiscí na Spáinne.

(*2)  De réir an toirmisc ama d'iascaigh an choiréalaigh dheirg atá bunaithe in uiscí na Spáinne.


IARSCRÍBHINN II

IARRACHT IASCAIREACHTA LE hAGHAIDH SOITHÍ IASCAIREACHTA DE CHUID AN AONTAIS I gCOMHTHÉACS AN DORÁID CHOITINN SA MHEÁNMHUIR A BHAINISTIÚ

Leagtar amach sa tábla san Iarscríbhinn seo líon uasta soithí iascaireachta an Aontais a údarófar iascaireacht a dhéanamh ar an dorád coiteann in uiscí idirnáisiúnta na Meánmhara.

Is tagairtí d'uiscí idirnáisiúnta na Meánmhara iad na tagairtí do limistéir iascaireachta.

Chun críocha na hIarscríbhinne seo, cuirtear an tábla comparáideach seo a leanas ar fáil, ina gcuimsítear ainmneacha Laidine agus gnáthainmneacha stoc éisc:

Ainm eolaíoch

Cód alpha-3

Gnáthainm

Coryphaena hippurus

DOL

An dorád coiteann

An líon uasta údaruithe iascaireachta le haghaidh soithí a bhíonn ag iascaireacht in uiscí idirnáisiúnta

An Ballstát

An dorád coiteann

DOL

an Iodáil

797

Málta

130


IARSCRÍBHINN III

IARRACHT IASCAIREACHTA LE hAGHAIDH SOITHÍ IASCAIREACHTA DE CHUID AN AONTAIS I gCOMHTHÉACS NA STOIC GHRINNIlLL SA MHEÁNMHUIR THIAR A BHAINISTIÚ

Leagtar amach sna táblaí san Iarscríbhinn seo an uasiarracht iascaireachta incheadaithe (i laethanta iascaireachta) de réir stocghrúpaí, mar a shainítear in Airteagal 1 de Rialachán (AE) 2019/1022, agus fad foriomlán na soithí le haghaidh gach sórt cineál tráil (*1) lena ndéantar iascaireacht ar na stoic ghrinnill sa Mheánmhuir thiar.

Beidh na huasiarrachtaí iascaireachta incheadaithe uile a leagtar amach san Iarscríbhinn seo faoi réir na rialacha a leagtar amach i Rialachán (AE) Uimh. 2019/1022 agus in Airteagail 26 go 35 de Rialachán (CE) Uimh. 1224/2009.

Is tagairtí d'fholimistéir gheografacha (FLGanna) CGIM iad na tagairtí do limistéir iascaireachta.

Chun críocha na hIarscríbhinne seo, cuirtear an tábla comparáideach seo a leanas ar fáil, ina gcuimsítear ainmneacha Laidine agus gnáthainmneacha stoc éisc:

Ainm eolaíoch

Cód alpha-3

Gnáthainm

Aristaeomorpha foliacea

ARS

an séacla mór dearg

Aristeus antennatus

ARA

an séacla gorm agus dearg

Merluccius merluccius

HKE

an colmóir Eorpach

Mullus barbatus

MUT

an milléad dearg

Nephrops norvegicus

NEP

gliomach na hIorua

Parapenaeus longirostris

DPS

an rós-séacla domhainmhara

An uasiarracht iascaireachta incheadaithe in aghaidh laethanta iascaireachta

(a)

Muir Alboran, na hOileáin Bhailéaracha, Tuaisceart na Spáinne agus Murascaill an Leoin (na FLGanna 1-2-5-6-7)

Stocghrúpa

Fad foriomlán na soithí

an Spáinn

an Fhrainc

an Iodáil

Cód an ghrúpa iarrachta iascaireachta

an milléad dearg sna FLGanna 1, 5, 6 agus 7; an colmóir sna FLGanna 1, 5, 6 agus 7; an rós-séacla domhainmhara sna FLGanna 1, 5 agus 6; gliomach na hIorua sna FLGanna 5 agus 6.

< 12 m

2 072

0

0

EFF1/MED1_TR1

≥ 12 m agus < 18 m

22 260

0

0

EFF1/MED1_TR2

≥ 18 m agus < 24 m

41 766

4 715

0

EFF1/MED1_TR3

≥ 24 m

14 710

5 737

0

EFF1/MED1_TR4

Stocghrúpa

Fad foriomlán na soithí

an Spáinn

an Fhrainc

an Iodáil

Cód an ghrúpa iarrachta iascaireachta

an séacla gorm agus dearg sna FLGanna 1, 5, 6 agus 7.

< 12 m

0

0

0

EFF2/MED1_TR1

≥ 12 m agus < 18 m

1 044

0

0

EFF2/MED1_TR2

≥ 18 m agus < 24 m

10 574

0

0

EFF2/MED1_TR3

≥ 24 m

8 488

0

0

EFF2/MED1_TR4

(b)

Oileán na Corsaice, an Mhuir Liogúrach, Muir Thoirian agus Oileán na Sairdíne (na FLGanna 8-9-10-11)

Stocghrúpa

Fad foriomlán na soithí

an Spáinn

an Fhrainc

an Iodáil

Cód an ghrúpa iarrachta iascaireachta

an milléad dearg sna FLGanna 9, 10 agus 11; an colmóir sna FLGanna 9, 10 agus 11; an rós-séacla domhainmhara sna FLGanna 9, 10 agus 11; gliomach na hIorua sna FLGanna 9 agus 10.

< 12 m

0

191

2 824

EFF1/MED2_TR1

≥ 12 m agus < 18 m

0

763

42 487

EFF1/MED2_TR2

≥ 18 m agus < 24 m

0

191

28 572

EFF1/MED2_TR3

≥ 24 m

0

191

3 813

EFF1/MED2_TR4

Stocghrúpa

Fad foriomlán na soithí

an Spáinn

an Fhrainc

an Iodáil

Cód an ghrúpa iarrachta iascaireachta

an séacla mór dearg sna FLGanna 9, 10 agus 11.

< 12 m

0

0

467

EFF2/MED2_TR1

≥ 12 m agus < 18 m

0

0

3 447

EFF2/MED2_TR2

≥ 18 m agus < 24 m

0

0

2 776

EFF2/MED2_TR3

≥ 24 m

0

0

371

EFF2/MED2_TR4


(*1)  TBB, OTB, PTB, TBN, TBS, TB, OTM, PTM, TMS, TM, OTT, OT, PT, TX, OTP, TSP.


IARSCRÍBHINN IV

DEISEANNA IASCAIREACHTA LE hAGHAIDH SOITHÍ IASCAIREACHTA DE CHUID AN AONTAIS I MUIR AIDRIAD

Leagtar amach sna táblaí san Iarscríbhinn seo na deiseanna iascaireachta de réir stoic nó grúpaí iarrachta soithí agus na coinníollacha atá nasctha go feidhmiúil leo, i gcás inarb iomchuí, chomh maith le líon uasta soithí iascaireachta an Aontais a údarófar iascaireacht a dhéanamh ar pheiligigh bheaga.

Beidh na deiseanna iascaireachta uile a leagtar amach san Iarscríbhinn seo faoi réir na rialacha a leagtar amach in Airteagail 26 go 35 de Rialachán (CE) Uimh. 1224/2009.

Is tagairtí d'fholimistéir gheografacha (FLGanna) CGIM iad na tagairtí do limistéir iascaireachta.

Chun críocha na hIarscríbhinne seo, cuirtear an tábla comparáideach seo a leanas ar fáil, ina gcuimsítear ainmneacha Laidine agus gnáthainmneacha:

Ainm eolaíoch

Cód alpha-3

Gnáthainm

Engraulis encrasicolus

ANE

an t-ainseabhaí

Merluccius merluccius

HKE

an colmóir Eorpach

Mullus barbatus

MUT

an milléad dearg

Nephrops norvegicus

NEP

gliomach na hIorua

Parapenaeus longirostris

DPS

an rós-séacla domhainmhara

Sardina pilchardus

PIL

an sairdín

Solea solea

SOL

an sól coiteann

1.

Stoic pheiligeacha beaga sna FLGanna 17 agus 18

Uasleibhéal gabhálacha arna sloinneadh i dtonaí beomheáchain.

Speiceas:

Speicis peiligeach beag (an t-ainseabhaí agus an sairdín)

Engraulis encrasicolus agus Sardina pilchardus

Limistéar:

Uiscí an Aontais agus uiscí Idirnáisiúnta folimistéir CGIM 17 agus 18

(SP1/GF1718)

an tAontas

96 625

 (1)  (2)

Uasleibhéal gabhálacha

Ní bheidh feidhm ag Airteagal 3 de Rialachán (CE) Uimh. 847/96

Ní bheidh feidhm ag Airteagal 4 de Rialachán (CE) Uimh. 847/96

TAC

Ní bhaineann le hábhar

Uasacmhainneacht cabhlaigh iascaireachta na dtrálaer agus na soithí peas-saighne a bhíonn ag iascaireacht go gníomhach do pheiligigh bheaga

An Ballstát

Trealamh

Líon soithí

kW

OT

an Iodáil

PTM-OTM-PS

685

134 556,7

25852

an Chróit

PS

249

77 145,52

18 537,72

An tSlóivéin (*1)

PS

4

433,7

38,5

2.

Stoic ghrinnill sna FLGanna 17 agus 18

An uasiarracht iascaireachta incheadaithe (in aghaidh laethanta iascaireachta) de réir cineálacha tráil lena ndéantar iascaireacht ar stoic ghrinnill sna FLGanna 17 agus 18 (Muir Aidriad).

An cineál trealaimh

Stoic

An Ballstát

Iarracht Iascaireachta (laethanta iascaireachta)

Bliain 2021

Cód an ghrúpa iarrachta iascaireachta

Tráil (OTB)

an colmóir Eorpach, an rós-séacla domhainmhara, gliomach na hIorua, an milléad dearg

an Chróit,

na FLGanna 17-18

38 148

EFF/MED3_OTB

an Iodáil,

na FLGanna 17-18

98 898

EFF/MED3_OTB

an tSlóivéin,

FLG 17

 (*2)

EFF/MED3_OTB

Tráil bhíoma (TBB)

an sól coiteann

an Iodáil,

FLG 17

7 910

EFF/MED3_OTB

Uasacmhainneacht cabhlaigh iascaireachta na soithí tráil ghrinnill agus tráil bhíoma a údarófar iascaireacht a dhéanamh ar stoic ghrinnill

An Ballstát

Trealamh

Líon soithí

kW

OT

an Chróit

OTB

495

79 867,99

13 267,99

an Iodáil

OTB-TBB

1 363

260 618,37

47 148

An tSlóivéin (*3)

OTB

11

1 813,00

168,67


(1)  Maidir leis an tSlóivéin, tá na cainníochtaí bunaithe ar leibhéal na ngabhálacha in 2014, suas le méid nár cheart dó dul thar 300 tona.

(2)  Teoranta don Chróit, don Iodáil agus don tSlóivéin.

(*1)  Ní bheidh feidhm ag an bhforáil faoi mhír 15 de CGIM/42/2018/8 maidir le cabhlaigh náisiúnta ina bhfuil níos lú ná deich soitheach idir soithí peas-saighne agus trálaeir pheiligeacha a bhíonn ag iascaireacht go gníomhach do pheiligigh bheaga. Sa chás sin, féadfaidh méadú nach mó ná 50 faoin gcéad teacht ar acmhainneacht an chabhlaigh ghníomhaigh i dtaca le líon na soithí agus le holltonnáiste (OT) agus/nó olltonnáiste cláraithe (OTC) agus kW.

(*2)  Maidir le soithí faoi bhratach na Slóivéine ag a mbíonn trealamh OTB á oibriú in FLG 17, ní rachaidh siad thar teorainn iarrachta 3 000 lá iascaireachta sa bhliain.

(*3)  Ní bheidh feidhm ag forálacha mhíreanna 9(c) agus 28 de CGIM/43/2019/5 maidir le cabhlaigh náisiúnta ag a mbíonn trealamh OTB á oibriú agus ar feadh níos lú ná 1 000 lá le linn na tréimhse tagartha atá luaite i mír 9(c). Ní thiocfaidh méadú níos mó ná 50 faoin gcéad, maidir leis an tréimhse thagartha, ar acmhainneacht iascaireachta an chabhlaigh ghníomhaigh ag a mbíonn trealamh OTB á oibriú.


IARSCRÍBHINN V

NA DEISEANNA IASCAIREACHTA LE hAGHAIDH SOITHÍ IASCAIREACHTA DE CHUID AN AONTAIS SA MHUIR IÓNACH, I MUIR NA LEIVEAINTE AGUS I gCAOLAS NA SICILE

Leagtar amach sna táblaí san Iarscríbhinn seo líon uasta soithí iascaireachta an Aontais a údarófar iascaireacht a dhéanamh ar stoic ghrinnill sa Mhuir Iónach, i Muir na Leiveainte agus i gCaolas na Sicile.

Is tagairtí d'fholimistéir gheografacha (“FLGanna”) CGIM iad na tagairtí do limistéir iascaireachta.

Chun críocha na hIarscríbhinne seo, cuirtear an tábla comparáideach seo a leanas ar fáil, ina gcuimsítear ainmneacha Laidine agus gnáthainmneacha stoc éisc:

Ainm eolaíoch

Cód alpha-3

Gnáthainm

Aristaeomorpha foliacea

ARS

an séacla mór dearg

Aristeus antennatus

ARA

an séacla gorm agus dearg

(a)

An líon uasta soithí tráil ghrinnill a údarófar iascaireacht a dhéanamh sa Mhuir Iónach (na FLGanna 19-20-21)

An Ballstát

An séacla mór dearg in uiscí an Aontas sna FLGanna 19, 20 agus 21

An séacla gorm agus dearg in uiscí an Aontais sna FLGanna 19, 20 agus 21

an Ghréig

263

263

an Iodáil

410

410

Málta

15

15

(b)

An líon uasta soithí a údarófar iascaireacht a dhéanamh i Muir na Leiveainte (na FLGanna 24-25-26-27)

An Ballstát

An séacla mór dearg in uiscí an Aontas sna FLGanna 24-25-26-27

An séacla gorm agus dearg in uiscí an Aontais sna FLGanna 24-25-26-27

an Iodáil

80

80

An Chipir

6

6

(c)

An líon uasta soithí tráil ghrinnill atá údaraithe chun iascaireacht a dhéanamh i gCaolas na Sicile (na FLGanna 12-13-14-15-16)

An Ballstát

An séacla mór dearg in uiscí an Aontas sna FLGanna 12-13-14-15-16

An séacla gorm agus dearg in uiscí an Aontais sna FLGanna 12-13-14-15-16

an Spáinn

2

2

an Iodáil

320

320

An Chipir

1

1

Málta

15

15


IARSCRÍBHINN VI

DEISEANNA IASCAIREACHTA LE hAGHAIDH SOITHÍ IASCAIREACHTA DE CHUID AN AONTAIS I MUIR ALBORAN

Uasleibhéal gabhálacha a dhéanfar le spiléir agus le línte láimhe arna sloinneadh i dtonaí beomheáchain

Speiceas:

an deargán

Pagellus bogaraveo

Limistéar:

Uiscí an Aontais i Muir Alboran - na FLGanna 1-3

SBR/GF1-3

an Spáinn

 

225

Ní bheidh feidhm ag Airteagal 3 de Rialachán (CE) Uimh. 847/96

Ní bheidh feidhm ag Airteagal 4 de Rialachán (CE) Uimh. 847/96

an tAontas

 

225

TAC

Ní bhaineann le hábhar/Níl aon chomhaontú ann ina leith


IARSCRÍBHINN VII

DEISEANNA IASCAIREACHTA LE hAGHAIDH SOITHÍ IASCAIREACHTA DE CHUID AN AONTAIS SA MHUIR DHUBH

Leagtar amach sna táblaí san Iarscríbhinn seo TACanna agus cuótaí arna sloinneadh i dtonaí beomheáchain de réir stoic agus, i gcás inarb iomchuí, de réir na gcoinníollacha atá nasctha go feidhmiúil leo.

Beidh na deiseanna iascaireachta uile a leagtar amach san Iarscríbhinn seo faoi réir na rialacha a leagtar amach in Airteagail 26 go 35 de Rialachán (CE) Uimh. 1224/2009.

Is tagairtí d'fholimistéir gheografacha (“FLGanna”) CGIM iad na tagairtí do limistéir iascaireachta.

Chun críocha na hIarscríbhinne seo, cuirtear an tábla comparáideach seo a leanas ar fáil, ina gcuimsítear ainmneacha Laidine agus gnáthainmneacha:

Ainm eolaíoch

Cód alpha-3

Gnáthainm

Sprattus sprattus

SPR

an salán

Scophthalmus maximus

TUR

an turbard


Speiceas:

an salán

Sprattus sprattus

Limistéar:

Uiscí an Aontais sa Mhuir Dhubh - FLG 29

(SPR/F3742C)

an Bhulgáir

 

 

8 032,50

Cuóta anailíseach

Ní bheidh feidhm ag Airteagal 3 de Rialachán (CE) Uimh. 847/96

Ní bheidh feidhm ag Airteagal 4 de Rialachán (CE) Uimh. 847/96

an Rómáin

 

 

3 442,50

an tAontas

 

 

11 475

TAC

Ní bhaineann le hábhar/Níl aon chomhaontú ann ina leith


Speiceas:

An turbard

Scophthalmus maximus

Limistéar:

Uiscí an Aontais sa Mhuir Dhubh – FLG 29

(TUR/F3742C)

an Bhulgáir

75

 

TAC anailíseach

Ní bheidh feidhm ag Airteagal 3 de Rialachán (CE) Uimh. 847/96

Ní bheidh feidhm ag Airteagal 4 de Rialachán (CE) Uimh. 847/96

an Rómáin

75

 

an tAontas

150

 (*1)

TAC

857

 


(*1)  Ní cheadófar aon ghníomhaíocht iascaireachta, lena n-áirítear trasloingsiú, coinneáil ar bord, tabhairt i dtír agus céad díol ón 15 Aibreán go dtí an 15 Meitheamh 2021.


29.1.2021   

GA

Iris Oifigiúil an Aontais Eorpaigh

L 31/20


RIALACHÁN (AE) 2021/91 ÓN gCOMHAIRLE

an 28 Eanáir 2021

lena socraítear, le haghaidh na mblianta 2021 agus 2022, na deiseanna iascaireachta le haghaidh soithí iascaireachta de chuid an Aontais maidir le stoic éisc dhomhainfharraige áirithe

TÁ COMHAIRLE AN AONTAIS EORPAIGH,

Ag féachaint don Chonradh ar Fheidhmiú an Aontais Eorpaigh, agus go háirithe Airteagal 43(3) de,

Ag féachaint don togra ón gCoimisiún Eorpach,

De bharr an mhéid seo a leanas:

(1)

Foráiltear le hAirteagal 43(3) den Chonradh go nglacfaidh an Chomhairle, ar thogra ón gCoimisiún, bearta maidir le deiseanna iascaireachta a shocrú agus a chionroinnt.

(2)

Ceanglaítear, le Rialachán (AE) Uimh. 1380/2013 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle (1), go gcuirtear san áireamh, agus bearta caomhnaithe á nglacadh, an chomhairle eolaíoch, theicniúil agus eacnamaíoch atá ar fáil, lena n-áirítear, i gcás inarb ábhartha, tuarascálacha arna dtarraingt suas ag an gCoiste eolaíoch, teicniúil agus eacnamaíoch um iascach (STECF).

(3)

Tá sé de dhualgas ar an gComhairle bearta a ghlacadh maidir le deiseanna iascaireachta a shocrú agus a chionroinnt, lena n-áirítear coinníollacha áirithe a bhfuil nasc feidhmiúil acu leis sin, de réir mar is iomchuí. Ba cheart na deiseanna iascaireachta a leithdháileadh ar na Ballstáit sa tslí go n-áiritheofar do na Ballstáit cobhsaíocht choibhneasta ina gcuid gníomhaíochtaí iascaireachta maidir le gach stoc nó iascach agus ag féachaint do chuspóirí an Chomhbheartais Iascaigh (CBI) arna bhunú le Rialachán (AE) Uimh. 1380/2013.

(4)

Ba cheart na gabhálacha iomlána incheadaithe (“TACanna”) a bhunú ar bhonn na comhairle eolaíche atá ar fáil ón gComhairle Idirnáisiúnta um Thaiscéalaíocht na Mara (ICES), agus aird á tabhairt ar ghnéithe bitheolaíocha agus socheacnamaíocha agus cóir chothrom idir earnálacha iascaireachta á háirithiú san am céanna, agus i bhfianaise na dtuairimí a cuireadh in iúl le linn an chomhairliúcháin le geallsealbhóirí, agus go háirithe leis na comhairlí comhairleacha lena mbaineann.

(5)

Maidir le stoic nach bhfuil sonraí leordhóthanacha nó iontaofa ar fáil ina leith chun meastacháin ar mhéid a sholáthar, ba cheart, le bearta bainistíochta agus leibhéil TAC, cloí leis an gcur chuige réamhchúraim i leith bainistiú iascach mar a shainmhínítear é i bpointe (8) d'Airteagal 4(1) de Rialachán (AE) Uimh. 1380/2013, agus fachtóirí stocshonracha á gcur san áireamh san am céanna, lena n-áirítear, go háirithe, an fhaisnéis atá ar fáil faoi threochtaí stoc agus gnéithe d'iascaigh mheasctha.

(6)

De bhun Airteagal 16(4) de Rialachán (AE) Uimh. 1380/2013, i gcás stoic atá faoi réir pleananna ilbhliantúla sonracha, ba cheart na TACanna a bhunú i gcomhréir leis na rialacha a leagtar síos sna pleananna sin. Bunaíodh plean ilbhliantúil Uiscí an Iarthair le Rialachán (AE) 2019/472 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle (2) agus tháinig an plean i bhfeidhm in 2019. Ós rud é nach féidir raonta FMSY a chinneadh d'aon cheann de na stoic a chumhdaítear leis an Rialachán seo agus a thagann faoi raon feidhme phlean ilbhliantúil Uiscí an Iarthair, ba cheart deiseanna iascaireachta do na stoic sin a shocrú i gcomhréir le cuspóirí an phlean sin agus an chomhairle eolaíoch is fearr atá ar fáil á cur san áireamh chomh maith leis an gcur chuige réamhchúraim maidir le bainistiú iascaigh nuair nach bhfuil aon fhaisnéis eolaíoch leordhóthanach ar fáil, agus aird á tabhairt freisin ar an deacracht a bhaineann leis na stoic uile a iascach ar uastáirgeacht inbhuanaithe (MSY) ag an am céanna, go háirithe i gcásanna inarbh é an toradh air sin go ndúnfaí an t-iascach roimh am.

(7)

I gcás nach gcionroinntear TAC a bhaineann le stoc ach ar aon Bhallstát amháin, is iomchuí a thabhairt de chumhacht don Bhallstát sin, i gcomhréir le hAirteagal 2(1) den Chonradh, leibhéal an TAC sin a chinneadh. Ba cheart forálacha a dhéanamh chun a áirithiú go ngníomhóidh an Ballstát lena mbaineann, agus leibhéal an TAC sin á shocrú aige, ar bhealach a bheidh comhchuí go hiomlán le prionsabail agus le rialacha CBI.

(8)

Le haghaidh TACanna áirithe, tá cuótaí comhroinnte ar fáil do na Ballstáit nár cionroinneadh cuóta orthu, a léirítear mar “Eile”. Má tá leas bainte ag Ballstáit as cuóta comhroinnte den sórt sin, féadfaidh siad cuóta dá gcuid féin a fháil tráth níos déanaí, trí chuóta a mhalartú, mar shampla. Nuair a thuairisceoidh siad gabhálacha don Choimisiúin i ndáil leis an TAC céanna, ba cheart do na Ballstáit an t-idirdhealú a dhéanamh idir na gabhálacha atá le ríomh in aghaidh a gcuóta féin agus na gabhálacha atá le ríomh in aghaidh an chuóta chomhroinnte. Chun foráil a dhéanamh maidir le hidirdhealú den sórt sin, ba cheart cód um thuairisciú ar leith a thabhairt isteach.

(9)

Le Rialachán (CE) Uimh. 847/96 ón gComhairle (3), tugadh coinníollacha breise isteach maidir le TACanna a bhainistiú ó bhliain go bliain, lena n-áirítear forálacha solúbthachta le haghaidh TACanna réamhchúraim agus TACanna anailíseacha. Faoin Rialachán sin, bíonn sé le cinneadh ag an gComhairle, agus TACanna á socrú aici, cé na stoic nach mbeidh feidhm ag Airteagail 3 nó 4 den Rialachán sin maidir leo, agus an cinneadh sin a dhéanamh go háirithe ar bhonn stádas bitheolaíoch na stoc. In 2014, tugadh sásra solúbthachta ó bhliain go bliain breise isteach le hAirteagal 15(9) de Rialachán (AE) Uimh. 1380/2013 maidir le gach stoc atá faoi réir oibleagáid gabhálacha a thabhairt i dtír. Dá bhrí sin, chun solúbthacht iomarcach a sheachaint a bhainfeadh an bonn de phrionsabal shaothrú céillí freagrach na n-acmhainní bitheolaíocha muirí, rud a chuirfeadh bac ar ghnóthú chuspóirí CBI agus a chuirfeadh meath ar stádas bitheolaíoch na stoc, ba cheart a bhunú nach mbeidh feidhm ag Airteagail 3 agus 4 de Rialachán (CE) Uimh. 847/96 maidir le TACanna anailíseacha ach amháin i gcás nach mbaintear leas as an tsolúbthacht ó bhliain go bliain dá bhforáiltear in Airteagal 15(9) de Rialachán (AE) Uimh. 1380/2013.

(10)

I gcomhréir le Rialachán (AE) Uimh. 1380/2013, tá feidhm iomlán ag an oibleagáid gabhálacha a thabhairt i dtír ón 1 Eanáir 2019 ar aghaidh agus tá gach speiceas atá faoi réir teorainneacha gabhála le tabhairt i dtír. Foráiltear, le hAirteagal 16(2) de Rialachán (AE) Uimh. 1380/2013, nuair atá feidhm ag an oibleagáid maidir le gabhálacha a thabhairt i dtír i ndáil le stoc éisc áirithe, go gcuirtear san áireamh, agus na deiseanna iascaireachta á socrú, an t-athrú ó na deiseanna iascaireachta ar léiriú iad ar ghabhálacha a thugtar i dtír chuig na deiseanna iascaireachta ar léiriú iad ar ghabhálacha. Ar bhonn na moltaí comhpháirteacha a chuir na Ballstáit isteach agus i gcomhréir le hAirteagal 15 de Rialachán (AE) Uimh. 1380/2013 agus le hAirteagal 13 de Rialachán (AE) 2019/472, ghlac an Coimisiún roinnt Rialacháin tarmligthe lena leagtar síos na sonraí, i bhfoirm pleananna ar leith maidir le hábhar muirí aischurtha, a bhaineann le cur chun feidhme na hoibleagáide maidir le gabhálacha a thabhairt i dtír.

(11)

Agus deiseanna iascaireachta á socrú le haghaidh stoic na speiceas a thagann faoin oibleagáid gabhálacha a thabhairt i dtír, ba cheart a chur san áireamh nach gceadaítear, i prionsabal, ábhar muirí a aischur a thuilleadh. Dá bhrí sin, ba cheart na deiseanna iascaireachta a bheith bunaithe ar an bhfigiúr a mholtar le haghaidh gabhálacha iomlána (seachas an figiúr a mholtar le haghaidh gabhálacha inmhianaithe), an figiúr sin arna chur ar fáil ag ICES. Na méideanna a bhféadfar, mar eisceacht ón oibleagáid gabhálacha a thabhairt i dtír, leanúint de bheith á n-aischur le linn oibriú, ba cheart iad a asbhaint ón bhfigiúr sin a mholtar le haghaidh gabhálacha iomlána.

(12)

Ba cheart na deiseanna iascaireachta a shocrú i gcomhréir le comhaontuithe agus prionsabail idirnáisiúnta, amhail comhaontú 1995 na Náisiún Aontaithe a bhaineann le caomhnú agus le bainistiú stoc éisc traslimistéir agus stoc éisc mór-imirceach (4), agus leis na prionsabail bhainistíochta mhionsonraithe a leagtar síos i dTreoirlínte Idirnáisiúnta maidir le Bainistiú Iascach Domhainfharraige ar an Mórmhuir a ghlac Eagraíocht Bhia agus Talmhaíochta na Náisiún Aontaithe in 2008, na prionsabail sin a shonraíonn gur cheart go háirithe don rialaitheoir a bheith níos cúramaí nuair is éiginnte, neamhiontaofa nó neamhleor an fhaisnéis atá ann. Má tá faisnéis eolaíoch leormhaith in easnamh, níor cheart é sin a úsáid mar leithscéal chun glacadh na mbeart caomhnaithe agus bainistithe a chur ar athló nó a sheachaint.

(13)

Déantar gabhálacha deargán (Pagellus bogaraveo) i limistéir an Choiste Iascaigh um an Atlantach Thoir Láir (CECAF) agus an Choimisiúin Ghinearálta Iascaigh don Mheánmhuir (GFCM), atá ag críochantacht le folimistéar 9 ICES. Ós rud é gur neamhiomlán sonraí ICES le haghaidh na limistéar cóngarach sin, ba cheart raon feidhme an TAC a theorannú d'fholimistéar 9 ICES.

(14)

Ós amhlaidh nár thángthas ar chomhaontú leis an Ríocht Aontaithe go fóill maidir le leibhéil TAC le haghaidh stoc éisc traslimistéir agus chun creat rialála iomchuí a bhunú do ghníomhaíochtaí iascaireachta an Aontais go dtí go ndéanfar cinntí maidir le comhbhainistiú, ba cheart deiseanna sealadacha iascaireachta a shocrú do na chéad 3 mhí de 2021. Ba cheart deiseanna iascaireachta sealadacha den sórt sin a shocrú ar leibhéil nach ndéanfaidh réamhbhreith ar thoradh na gcomhairliúchán leis na tríú tíortha ábhartha agus níor cheart an fhéidearthacht go bhféadfaí TACanna buana a shocrú i gcomhréir le comhairle eolaíoch a chur i mbaol leo. Dá bhrí sin, mar chur chuige ginearálta, ba cheart dóibh freagairt do 25 % de sciar an Aontais de na deiseanna iascaireachta arna socrú do 2020. In imthosca ar bith, níor cheart na deiseanna iascaireachta sealadacha sin a bheith ina mbac ar dheiseanna iascaireachta cinntitheacha a shocrú i gcomhréir le comhaontuithe idirnáisiúnta, go háirithe an Comhaontú Trádála agus Comhair idir an tAontas Eorpach agus an Comhphobal Eorpach do Fhuinneamh Adamhach, de pháirt (5), agus Ríocht Aontaithe na Breataine Móire agus Thuaisceart Éireann, den pháirt eile, atá i bhfeidhm go sealadach ón 1 Eanáir 2021, agus le toradh na gcomhairliúchán, le creat dlíthiúil an Aontais agus leis an gcomhairle eolaíoch.

(15)

Mhol ICES gan gabhálacha gainneachán flannbhuí (Hoplostethus atlanticus) a dhéanamh go dtí 2024. Is iomchuí go leanfar den toirmeasc ar iascaireacht an speicis sin nó é a choinneáil ar bord, a thrasloingsiú nó a thabhairt i dtír toisc go bhfuil an stoc ídithe agus nach bhfuil sé ag téarnamh. Thug ICES dá aire nach bhfuil aon iascaireacht spriocdhírithe de chuid an Aontais ar an speiceas sin san Atlantach Thoir Thuaidh ó bhí 2010 ann.

(16)

Mhol ICES go ndéanfar básmhaireacht iascaireachta na siorcanna domhainfharraige a íoslaghdú. Is speicis fhadsaolacha a bhfuil rátaí síolraithe ísle acu iad na siorcanna domhainfharraige, agus rinneadh róshaothrú orthu. Dá bhrí sin, ba cheart toirmeasc a chur ar iascaireacht na speiceas sin.

(17)

Chun briseadh i ngníomhaíochtaí iascaireachta a sheachaint agus chun slí bheatha iascairí an Aontais a áirithiú, ba cheart feidhm a bheith ag an Rialachán seo ón 1 Eanáir 2021. Chun a áirithiú go mbeidh na Ballstáit in ann an Rialachán seo a chur i bhfeidhm go tráthúil, ba cheart dó teacht i bhfeidhm díreach tar éis a fhoilsithe,

TAR ÉIS AN RIALACHÁN SEO A GHLACADH:

Airteagal 1

Ábhar

Leis an Rialachán seo, socraítear do na blianta 2021 agus 2022, na deiseanna iascaireachta bliantúla atá ar fáil do shoithí an Aontais maidir le stoic éisc de speicis dhomhainfharraige áirithe in uiscí an Aontais agus in uiscí áirithe nach den Aontas iad, ina bhfuil gá le teorainneacha gabhála.

Airteagal 2

Sainmhínithe

Chun críocha an Rialacháin seo, tá feidhm ag na sainmhínithe dá dtagraítear in Airteagal 4 de Rialachán (AE) Uimh. 1360/2013. Sa bhreis air sin, tá feidhm ag na sainmhínithe seo a leanas:

(a)

ciallaíonn “gabháil iomlán incheadaithe (TAC)”:

(i)

in iascaigh atá faoi réir na díolúine ón oibleagáid gabhálacha a thabhairt i dtír dá dtagraítear in Airteagal 15(4) go (7) de Rialachán (AE) Uimh. 1380/2013, an chainníocht éisc a fhéadfar a thabhairt i dtír as gach stoc gach bliain;

(ii)

i ngach iascach eile, an chainníocht éisc a fhéadfar a ghabháil as gach stoc gach bliain;

(b)

ciallaíonn “cuóta” cion de TAC a chionroinntear ar an Aontas nó ar Bhallstát;

(c)

ciallaíonn “uiscí idirnáisiúnta” uiscí atá lasmuigh de cheannasacht nó de dhlínse aon Stáit;

(d)

ciallaíonn “measúnú anailíseach” meastóireachtaí cainníochtúla ar threochtaí i stoc ar leith, bunaithe ar shonraí maidir le bitheolaíocht agus saothrú an stoic sin, ar léirigh athbhreithniú eolaíoch na sonraí sin a bheith de cháilíocht leormhaith chun comhairle eolaíoch a sholáthar i ndáil le roghanna maidir le gabhálacha amach anseo;

(e)

ciallaíonn “limistéir na Comhairle Idirnáisiúnta um Thaiscéalaíocht na Mara (ICES)” na limistéir gheografacha a shonraítear in Iarscríbhinn III a ghabhann le Rialachán (CE) Uimh. 218/2009 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle (6);

(f)

ciallaíonn “limistéir an Choiste Iascaigh um an Atlantach Thoir Láir (CECAF)” na limistéir gheografacha a shonraítear in Iarscríbhinn II a ghabhann le Rialachán (CE) Uimh. 216/2009 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle (7);

(g)

ciallaíonn “siorcanna domhainfharraige” na speicis a liostaítear i bpointe 2 de Chuid 1 den Iarscríbhinn a ghabhann leis an Rialachán seo.

Airteagal 3

TACanna agus cionrannta

1.   Leagtar amach san Iarscríbhinn TACanna le haghaidh speicis dhomhainfharraige a ghabhann soithí iascaireachta de chuid an Aontais in uiscí an Aontais agus in uiscí áirithe nach den Aontas iad agus leagtar amach cionroinnt na TACanna sin i measc na mBallstát maille leis na coinníollacha a bhfuil nasc feidhmiúil acu leis an gcionroinnt sin, más iomchuí.

2.   Féadfaidh soithí iascaireachta de chuid an Aontais a údarú iascaireacht a dhéanamh, laistigh de na TACanna a leagtar amach san Iarscríbhinn a ghabhann leis an Rialachán seo, in uiscí a thagann faoi dhlínse iascaigh na Ríochta Aontaithe, faoi réir na gcoinníollacha a leagtar amach i Rialachán (AE) 2017/2403 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle (8) agus ina fhorálacha cur chun feidhme.

Airteagal 4

Soithí iascaireachta faoi bhratach na Ríochta Aontaithe, atá cláraithe sa Ríocht Aontaithe agus a cheadúnaíonn riarachán iascaigh de chuid na Ríochta Aontaithe

Féadfaidh soithí iascaireachta faoi bhratach na Ríochta Aontaithe, atá cláraithe sa Ríocht Aontaithe agus a cheadúnaíonn riarachán iascaigh de chuid na Ríochta Aontaithe a údarú iascaireacht a dhéanamh in uiscí an Aontais laistigh de na TACanna a leagtar amach san Iarscríbhinn a ghabhann leis an Rialachán seo, agus beidh siad faoi réir na gcoinníollacha a leagtar amach i Rialachán (AE) 2017/2403.

Airteagal 5

Na TACanna atá le cinneadh ag na Ballstáit

1.   Is í an Phortaingéil a chinnfidh an TAC le haghaidh na scabairde duibhe (Aphanopus carbo) i limistéar 34.1.2 CECAF. Sainaithnítear an stoc seo san Iarscríbhinn.

2.   Maidir leis an TAC sin a bheidh le cinneadh ag an bPortaingéil:

(a)

beidh sé comhchuí le prionsabail agus rialacha CBI, go háirithe an prionsabal maidir le saothrú inbhuanaithe an stoic; agus

(b)

beidh de thoradh air:

(i)

má tá measúnú anailíseach ar fáil, beidh saothrú an stoic comhchuí leis an MSY ó 2019 amach, agus an dóchúlacht is airde is féidir ann gurb amhlaidh a bheidh;

(ii)

mura bhfuil measúnú anailíseach ar fáil nó má tá sé neamhiomlán, beidh saothrú an stoic comhchuí leis an gcur chuige réamhchúraim i leith bainistiú iascaigh.

3.   Faoin 15 Márta gach bliain, cuirfidh an Phortaingéil an fhaisnéis seo a leanas faoi bhráid an Choimisiúin:

(a)

TAC arna ghlacadh;

(b)

na sonraí arna mbailiú agus arna measúnú ag an bPortaingéil ar ar bunaíodh an TAC sin arna ghlacadh;

(c)

na sonraí maidir leis an gcaoi a gcomhlíonann an TAC a glacadh mír 2.

Airteagal 6

Forálacha speisialta maidir le cionroinnt na ndeiseanna iascaireachta

1.   Beidh cionroinnt na ndeiseanna iascaireachta i measc na mBallstát mar a leagtar amach iad sa Rialachán seo gan dochar do na nithe seo a leanas:

(a)

malartuithe arna ndéanamh de bhun Airteagal 16(8) de Rialachán (AE) Uimh. 1380/2013;

(b)

asbhaintí agus ath-chionrannta arna ndéanamh de bhun Airteagal 37 de Rialachán (CE) Uimh. 1224/2009 ón gComhairle (9);

(c)

ath-chionrannta arna ndéanamh de bhun Airteagal 12(7) de Rialachán (AE) 2017/2403;

(d)

gabhálacha breise arna gceadú de bhun Airteagal 3 de Rialachán (CE) Uimh. 847/96 agus Airteagal 15(9) de Rialachán (AE) Uimh. 1380/2013;

(e)

cainníochtaí arna gcoinneáil siar i gcomhréir le hAirteagal 4 de Rialachán (CE) Uimh. 847/96 agus Airteagal 15(9) de Rialachán (AE) Uimh. 1380/2013;

(f)

asbhaintí arna ndéanamh de bhun Airteagail 105, 106 agus 107 de Rialachán (CE) Uimh. 1224/2009.

2.   Déantar na stoic atá faoi réir TACanna réamhchúraim nó TACanna anailíseacha a shainaithint san Iarscríbhinn.

3.   Seachas i gcás ina sonraítear a mhalairt san Iarscríbhinn a ghabhann leis an Rialachán seo, beidh feidhm ag Airteagal 3 de Rialachán (CE) Uimh. 847/96 maidir le stoic atá faoi réir TACanna réamhchúraim, agus beidh feidhm ag Airteagal 3(2) agus (3) agus ag Airteagal 4 den Rialachán sin maidir le stoic atá faoi réir TACanna anailíseach.

4.   Ní bheidh feidhm ag Airteagail 3 agus 4 de Rialachán (CE) Uimh. 847/96 i gcás ina mbainfidh Ballstát leas as an tsolúbthacht ó bhliain go bliain dá bhforáiltear in Airteagal 15(9) de Rialachán (AE) Uimh. 1380/2013.

Airteagal 7

Coinníollacha maidir le gabhálacha agus foghabhálacha a thabhairt i dtír

Gabhálacha nach bhfuil faoi réir na hoibleagáide gabhálacha a thabhairt i dtír arna bunú le hAirteagal 15 de Rialachán (AE) Uimh. 1380/2013, ní choinneofar ar bord iad ná ní thabharfar i dtír iad ach amháin:

(a)

má ghabh soithí iad a bhfuil bratach Bhallstáit ar foluain orthu, a bhfuil cuóta acu agus nach bhfuil an cuóta sin ídithe; nó

(b)

más cion de chuóta de chuid an Aontais iad nár cionroinneadh de réir cuóta i measc na mBallstát agus nár ídíodh an cuóta sin de chuid an Aontais.

Airteagal 8

TACanna sealadacha a chur i bhfeidhm

1.   I gcás ina ndéanfar tagairt don Airteagal seo i dtábla a leagtar amach san Iarscríbhinn a ghabhann leis an Rialachán seo, is deiseanna iascaireachta sealadacha a bheidh sna deiseanna sa tábla sin agus beidh feidhm acu ón 1 Eanáir go dtí an 31 Márta 2021. Beidh na deiseanna iascaireachta sealadacha sin gan dochar do dheiseanna cinntitheacha iascaireachta a shocrú le haghaidh 2021 agus 2022 i gcomhréir le torthaí na gcaibidlíochtaí agus/nó na gcomhairliúchán idirnáisiúnta, leis an gcomhairle eolaíoch, leis na forálacha is infheidhme de Rialachán (AE) Uimh. 1380/2013 agus le pleananna ilbhliantúla ábhartha.

2.   Féadfaidh soithí iascaireachta de chuid an Aontais stoic éisc atá faoi réir deiseanna iascaireachta sealadacha dá dtagraítear i mír 1 a iascach in uiscí an Aontais agus in uiscí idirnáisiúnta agus in uiscí tríú tíortha a bhfuil rochtain tugtha acu ar a n-uiscí le haghaidh soithí iascaireachta de chuid an Aontais.

Airteagal 9

Toirmeasc

Tá toirmeasc ar an méid seo a leanas le haghaidh soithí iascaireachta de chuid an Aontais:

(a)

iascaireacht a dhéanamh ar ghainneacháin fhlannbhuí (Hoplostethus atlanticus) in uiscí an Aontais nó in uiscí idirnáisiúnta i bhfolimistéir 1 go 10, 12 agus 14 ICES, agus gainneacháin fhlannbhuí arna ngabháil sna folimistéir sin a choinneáil ar bord, a thrasloingsiú nó a thabhairt a dtír;

(b)

iascaireacht a dhéanamh ar shiorcanna domhainfharraige i bhfolimistéir 5 go 9 ICES, nó in uiscí an Aontais agus in uiscí idirnáisiúnta i bhfolimistéar 10 ICES, in uiscí idirnáisiúnta i bhfolimistéar 12 ICES, agus in uiscí an Aontais i limistéir 34.1.1, 34.1.2 agus 34.2 CECAF, agus siorcanna domhainfharraige arna ngabháil sna limistéir sin a choinneáil ar bord, a thrasloingsiú, a athlonnú nó a thabhairt i dtír.

Airteagal 10

Tarchur sonraí

Nuair a chuirfidh na Ballstáit faoi bhráid an Choimisiúin, de bhun Airteagail 33 agus 34 de Rialachán (CE) Uimh. 1224/2009, sonraí a bhaineann le cainníochtaí stoc arna ngabháil a thabhairt i dtír, úsáidfidh siad na cóid stoic a leagtar amach san Iarscríbhinn a ghabhann leis an Rialachán seo.

Airteagal 11

Teacht i bhfeidhm

Tiocfaidh an Rialachán seo i bhfeidhm lá a fhoilsithe in Iris Oifigiúil an Aontais Eorpaigh.

Beidh feidhm aige ón 1 Eanáir 2021.

Beidh an Rialachán seo ina cheangal go huile agus go hiomlán agus beidh sé infheidhme go díreach i ngach Ballstát.

Arna dhéanamh sa Bhruiséil, 28 Eanáir 2021.

Thar ceann na Comhairle

An tUachtarán

A. P. ZACARIAS


(1)  Rialachán (AE) Uimh. 1380/2013 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 11 Nollaig 2013 maidir leis an gComhbheartas Iascaigh, lena leasaítear Rialachán (CE) Uimh. 1954/2003 ón gComhairle agus Rialachán (CE) Uimh. 1224/2009 ón gComhairle agus lena n-aisghairtear Rialachán (CE) Uimh. 2371/2002 ón gComhairle agus Rialachán (CE) Uimh. 639/2004 ón gComhairle agus Cinneadh 2004/585/CE ón gComhairle (IO L 354, 28.12.2013, lch. 22).

(2)  Rialachán (AE) 2019/472 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 19 Márta 2019 lena mbunaítear plean ilbhliantúil do stoic a dhéantar a iascach in Uiscí an Iarthair agus sna huiscí máguaird agus d'iascaigh a shaothraíonn na stoic sin, lena leasaítear Rialacháin (AE) 2016/1139 agus (AE) 2018/973 agus lena n-aisghairtear Rialacháin (CE) Uimh. 811/2004, (CE) Uimh. 2166/2005, (CE) Uimh. 388/2006, (CE) Uimh. 509/2007 agus (CE) Uimh. 1300/2008 ón gComhairle (IO L 83, 25.3.2019, lch. 1).

(3)  Rialachán (CE) Uimh. 847/96 ón gComhairle an 6 Bealtaine 1996 lena dtugtar isteach coinníollacha breise le haghaidh bhainistiú bliantúil TACanna agus na gcuótaí (IO L 115, 9.5.1996, lch. 3).

(4)  An Comhaontú maidir le Forálacha Choinbhinsiún na Náisiún Aontaithe maidir le Dlí na Farraige an 10 Nollaig 1982 i ndáil le Caomhnú agus le Bainistiú Stoc Éisc Traslimistéir agus Stoc Éisc Mór-imirceach a chur chun feidhme (IO L 189, 3.7.1998, lch. 16).

(5)  IO L 444, 31.12.2020, lch. 14.

(6)  Rialachán (CE) Uimh. 218/2009 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 11 Márta 2009 maidir le Ballstáit atá ag iascaireacht san Atlantach thoir thuaidh do thíolacadh staidrimh ar ghabháil ainmniúil (IO L 87, 31.3.2009, lch. 70).

(7)  Rialachán (CE) Uimh. 216/2009 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 11 Márta 2009 maidir le Ballstáit atá ag iascaireacht i limistéir áirithe seachas i limistéir an Atlantaigh Thuaidh do thíolacadh staidrimh ar ghabháil ainmniúil (IO L 87, 31.3.2009, lch. 1).

(8)  Rialachán (AE) 2017/2403 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 12 Nollaig 2017 maidir le bainistiú inbhuanaithe na gcabhlach iascaireachta seachtrach, agus lena n-aisghairtear Rialachán (CE) Uimh. 1006/2008 ón gComhairle (IO L 347, 28.12.2017, lch. 81).

(9)  Rialachán (CE) Uimh. 1224/2009 ón gComhairle an 20 Samhain 2009 lena mbunaítear córas rialaithe Aontais chun comhlíonadh rialacha an Chomhbheartais Iascaigh a áirithiú, lena leasaítear Rialacháin (CE) Uimh. 847/96, (CE) Uimh. 2371/2002, (CE) Uimh. 811/2004, (CE) Uimh. 768/2005, (CE) Uimh. 2115/2005, (CE) Uimh. 2166/2005, (CE) Uimh. 388/2006, (CE) Uimh. 509/2007, (CE) Uimh. 676/2007, (CE) Uimh. 1098/2007, (CE) Uimh. 1300/2008, (CE) Uimh. 1342/2008 agus lena n-aisghairtear Rialacháin (CEE) Uimh. 2847/93, (CE) Uimh. 1627/94 agus (CE) Uimh. 1966/2006 (IO L 343, 22.12.2009, lch. 1).


IARSCRÍBHINN

CUID 1

Tábla comparáideach de ghnáthainmneacha agus ainmneacha eolaíocha

1.

Chun críocha an Rialacháin seo, tá feidhm ag an tábla comparáideach seo ina liostaítear gnáthainmneacha agus ainmneacha eolaíocha na speiceas:

Gnáthainm

Cód alpha-3

Ainm eolaíoch

An scabaird dhubh

BSF

Aphanopus carbo

Alfainsíní

ALF

Beryx spp.

An gránádóir cruinnsocach

RNG

Coryphaenoides rupestris

An gránádóir ceanngharbh

RHG

Macrourus berglax

An deargán

SBR

Pagellus bogaraveo

2.

Chun críocha an Rialacháin seo, is é is brí le “siorcanna domhainfharraige”:

Gnáthainm

Cód alpha-3

Ainm eolaíoch

Catsúiligh dhomhainmhara

API

Apristurus spp.

An siorc rufach

HXC

Chlamydoselachus anguineus

Siorcanna slogacha

CWO

Centrophorus spp.

An fíogach Portaingéalach

CYO

Centroscymnus coelolepis

An fíogach slim socfhada

CYP

Centroscymnus crepidater

An fíogach dubh

CFB

Centroscyllium fabricii

An fíogach éansocach

DCA

Deania calcea

An siorc eite eitleoige

SCK

Dalatias licha

An lóchrannsiorc mór

ETR

Etmopterus princeps

An siorc slimbhoilg

ETX

Etmopterus spinax

An catsúileach luiche

GAM

Galeus murinus

An siorc liath

SBL

Hexanchus griseus

An garbhshiorc seol-eiteach

OXN

Oxynotus paradoxus

An fíogach scianfhiacaile

SYR

Scymnodon ringens

An siorc beagcheannach

GSK

Somniosus microcephalus

CUID 2

Deiseanna iascaireachta bliantúla (i dtonaí beomheáchain)

Is limistéir ICES iad na limistéir iascaireachta dá dtagraítear sa Chuid seo, mura sonraítear a mhalairt.

Sa liosta a leagtar amach sa Chuid seo, tagraítear do na stoic éisc de réir ord aibítre ainmneacha eolaíocha na speiceas.

Speiceas:

An scabaird dhubh

Aphanopus carbo

Limistéar:

Uiscí an Aontais agus uiscí idirnáisiúnta in 5, 6, 7 agus 12

(BSF/56712-)

An Ghearmáin

7

 

TAC réamhchúraim

Tá feidhm ag Airteagal 8 den Rialachán seo

An Eastóin

4

 

Éire

18

 

An Spáinn

35

 

An Fhrainc

494

 

An Laitvia

23

 

An Liotuáin

0

 

An Pholainn

0

 

Eile

2

 (1)

An tAontas

583

 

An Ríocht Aontaithe

35

 

TAC

618

 


Speiceas:

An scabaird dhubh

Aphanopus carbo

Limistéar:

Uiscí an Aontais agus uiscí idirnáisiúnta in 8, 9 agus 10

(BSF/8910-)

Bliain

2021

 

2022

 

TAC réamhchúraim

An Spáinn

7

 

7

 

An Fhrainc

18

 

18

 

An Phortaingéil

2 241

 

2 241

 

An tAontas

2 266

 

2 266

 

TAC

2 266

 

2 266

 


Speiceas:

An scabaird dhubh

Aphanopus carbo

Limistéar:

Uiscí an Aontais agus uiscí idirnáisiúnta in 34.1.2 CECAF

(BSF/C3412-)

Bliain

2021

2022

TAC réamhchúraim

Tá feidhm ag Airteagal 4 den Rialachán seo

An Phortaingéil

Fós le suí

 

Fós le suí

 

An tAontas

Fós le suí

 (2)

Fós le suí

 (2)

TAC

Fós le suí

 (2)

Fós le suí

 (2)


Speiceas:

Alfainsíní

Beryx spp.

Limistéar:

Uiscí an Aontais agus uiscí idirnáisiúnta in 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12 agus 14

(ALF/3X14-)

Éire

2

 (3)

TAC réamhchúraim

Tá feidhm ag Airteagal 8 den Rialachán seo

An Spáinn

14

 (3)

An Fhrainc

4

 (3)

An Phortaingéil

41

 (3)

An tAontas

61

 (3)

An Ríocht Aontaithe

2

 (3)

TAC

63

 (3)


Speiceas:

An gránádóir cruinnsocach

Coryphaenoides rupestris

Limistéar:

Uiscí an Aontais agus uiscí idirnáisiúnta in 3

(RNG/03-)

Bliain

2021

2022

TAC réamhchúraim

An Danmhairg

4,730

 (4)  (5)

4,730

 (4)  (5)

An Ghearmáin

0.027

 (4)  (5)

0.027

 (4)  (5)

An tSualainn

0.243

 (4)  (5)

0.243

 (4)  (5)

An tAontas

5

 (4)  (5)

5

 (4)  (5)

TAC

5

 (4)  (5)

5

 (4)  (5)


Speiceas:

An gránádóir cruinnsocach

Coryphaenoides rupestris

Limistéar:

Uiscí an Aontais agus uiscí idirnáisiúnta in 5b, 6 agus 7

(RNG/5B67-)

An Ghearmáin

1

 (6)  (7)

TAC réamhchúraim

Tá feidhm ag Airteagal 8 den Rialachán seo

An Eastóin

9

 (6)  (7)

Éire

42

 (6)  (7)

An Spáinn

10

 (6)  (7)

An Fhrainc

527

 (6)  (7)

An Liotuáin

12

 (6)  (7)

An Pholainn

6

 (6)  (7)

Eile

1

 (6)  (7)  (8)

An tAontas

608

 (6)  (7)

An Ríocht Aontaithe

31

 (6)  (7)

TAC

639

 (6)  (7)


Speiceas:

An gránádóir cruinnsocach

Coryphaenoides rupestris

Limistéar:

Uiscí an Aontais agus uiscí idirnáisiúnta in 8, 9, 10, 12 agus 14

(RNG/8X14-)

An Ghearmáin

4

 (9)  (10)

TAC réamhchúraim

Tá feidhm ag Airteagal 8 den Rialachán seo

Éire

1

 (9)  (10)

An Spáinn

410

 (9)  (10)

An Fhrainc

19

 (9)  (10)

An Laitvia

7

 (9)  (10)

An Liotuáin

1

 (9)  (10)

An Pholainn

128

 (9)  (10)

An tAontas

570

 (9)  (10)

An Ríocht Aontaithe

2

 (9)  (10)

TAC

572

 (9)  (10)


Speiceas:

An deargán

Pagellus bogaraveo

Limistéar:

Uiscí an Aontais agus uiscí idirnáisiúnta in 6, 7 agus 8

(SBR/678-)

Éire

1

 (11)

TAC réamhchúraim

Tá feidhm ag Airteagal 8 den Rialachán seo

An Spáinn

21

 (11)

An Fhrainc

1

 (11)

Eile

1

 (11)  (12)

An tAontas

24

 (11)

An Ríocht Aontaithe

3

 (11)

TAC

27

 (11)


Speiceas:

An deargán

Pagellus bogaraveo

Limistéar:

Uiscí an Aontais agus uiscí idirnáisiúnta in 9

(SBR/09-)

Bliain

2021

 

2022

 

TAC réamhchúraim

An Spáinn

93

 

93

 

An Phortaingéil

25

 

25

 

An tAontas

118

 

118

 

TAC

119

 

119

 


Speiceas:

An deargán

Pagellus bogaraveo

Limistéar:

Uiscí an Aontais agus uiscí idirnáisiúnta in 10

(SBR/10-)

An Spáinn

1

 

TAC réamhchúraim

Tá feidhm ag Airteagal 8 den Rialachán seo

An Phortaingéil

136

 

An tAontas

137

 

An Ríocht Aontaithe

1

 

TAC

138

 


(1)  Le haghaidh foghabhálacha amháin. Ní cheadaítear iascaireacht spriocdhírithe faoin gcuóta seo. Na gabhálacha atá le ríomh in aghaidh an chuóta chomhroinnte seo, déanfar iad a thuairisciú ar leithligh (BSF/56712_AMS).

(2)  Socraithe ag an gcainníocht chéanna agus atá i gcuóta na Portaingéile.

(3)  Le haghaidh foghabhálacha amháin. Ní cheadaítear iascaireacht spriocdhírithe faoin gcuóta seo.

(4)  Ní cheadaítear iascaireacht spriocdhírithe ar an ngránádóir cruinnsocach in 3a .

(5)  Ní cheadaítear iascaireacht spriocdhírithe ar an ngránádóir ceanngharbh. Déanfar foghabhálacha gránádóirí ceanngharbha (RHG/03-) a chomhaireamh in aghaidh an chuóta seo. Ní rachaidh siad thar 1 % den chuóta.

(6)  Féadfar uasmhéid de 10 % de gach cuóta a iascach in uiscí an Aontais agus in uiscí idirnáisiúnta in 8, 9, 10, 12 agus 14 (RNG/*8X14- le haghaidh an ghránádóra chruinnsocaigh; RHG/*8X14- le haghaidh foghabhálacha an ghránádóra cheannghairbh).

(7)  Ní cheadaítear iascaireacht spriocdhírithe ar an ngránádóir ceanngharbh. Déanfar foghabhálacha gránádóirí ceanngharbha (RHG/5B67-) a chomhaireamh in aghaidh an chuóta seo. Ní rachaidh siad thar 1 % den chuóta.

(8)  Le haghaidh foghabhálacha amháin. Ní cheadaítear iascaireacht spriocdhírithe. Na gabhálacha atá le ríomh in aghaidh an chuóta chomhroinnte seo, déanfar iad a thuairisciú ar leithligh (RNG/5B67_AMS le haghaidh an ghránádóra chruinnsocaigh; RHG/5B67_AMS le haghaidh an ghránádóra cheannghairbh).

(9)  Féadfar uasmhéid de 10 % de gach cuóta a iascach in uiscí an Aontais agus in uiscí idirnáisiúnta in 5b, 6, 7 (RNG/*5B67- le haghaidh an ghránádóra chruinnsocaigh; RHG/*5B67- le haghaidh foghabhálacha gránádóirí ceanngharbha).

(10)  Ní cheadaítear iascaireacht spriocdhírithe ar an ngránádóir ceanngharbh. Déanfar foghabhálacha gránádóirí ceanngharbha (RHG/8X14-) a chomhaireamh in aghaidh an chuóta seo. Ní rachaidh siad thar 1 % den chuóta.

(11)  Le haghaidh foghabhálacha amháin. Ní cheadaítear iascaireacht spriocdhírithe faoin gcuóta seo.

(12)  Na gabhálacha atá le ríomh in aghaidh an chuóta chomhroinnte seo, déanfar iad a thuairisciú ar leithligh (SBR/678_AMS).


29.1.2021   

GA

Iris Oifigiúil an Aontais Eorpaigh

L 31/31


RIALACHÁN (AE) 2021/92 ÓN gCOMHAIRLE

an 28 Eanáir 2021

lena socraítear le haghaidh 2021 na deiseanna iascaireachta le haghaidh stoic éisc áirithe agus grúpaí stoc éisc, is infheidhme in uiscí an Aontais agus, i gcás soithí iascaireachta de chuid an Aontais, in uiscí áirithe nach uiscí de chuid an Aontais iad

TÁ COMHAIRLE AN AONTAIS EORPAIGH,

Ag féachaint don Chonradh ar Fheidhmiú an Aontais Eorpaigh, agus go háirithe Airteagal 43(3) de,

Ag féachaint don togra ón gCoimisiún Eorpach,

De bharr an mhéid seo a leanas:

(1)

Foráiltear le hAirteagal 43(3) den Chonradh go nglacfaidh an Chomhairle, ar thogra ón gCoimisiún, bearta maidir le deiseanna iascaireachta a shocrú agus a chionroinnt.

(2)

Ceanglaítear, le Rialachán (AE) Uimh. 1380/2013 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle (1), go nglactar bearta caomhnaithe agus aird á tabhairt ar an gcomhairle eolaíoch, theicniúil agus eacnamaíoch a bhíonn ar fáil, lena n-áirítear, i gcás inarb ábhartha, tuarascálacha arna ndréachtú ag an gCoiste Eolaíoch, Teicniúil agus Eacnamaíoch um Iascach (STECF) agus ag comhlachtaí comhairleacha eile, mar aon le haon chomhairle a fhaightear ó chomhairlí comhairleacha.

(3)

Tá sé de dhualgas ar an gComhairle bearta a ghlacadh maidir le deiseanna iascaireachta a shocrú agus a chionroinnt, lena n-áirítear coinníollacha áirithe atá nasctha go feidhmiúil leis sin, de réir mar is iomchuí. De bhun Airteagal 16(4) de Rialachán (AE) Uimh. 1380/2013, tá deiseanna iascaireachta le socrú i gcomhréir le cuspóirí an Chomhbheartais Iascaigh (CBI) a leagtar amach in Airteagal 2(2) den Rialachán sin. De bhun Airteagal 16(1) den Rialachán sin, tá deiseanna iascaireachta atá cionroinnte ar na Ballstáit le cobhsaíocht choibhneasta ghníomhaíochtaí iascaireachta gach Ballstáit le haghaidh gach stoic éisc nó iascaigh a áirithiú.

(4)

Ba cheart an ghabháil iomlán incheadaithe (TAC) a bhunú, dá bhrí sin, i gcomhréir le Rialachán (AE) Uimh. 1380/2013, ar bhonn na comhairle eolaíche atá ar fáil, agus aird á tabhairt ar ghnéithe bitheolaíocha agus socheacnamaíocha agus cóir chothrom idir earnálacha iascaireachta á háirithiú ag an am céanna, agus i bhfianaise na dtuairimí a cuireadh in iúl le linn an chomhairliúcháin le geallsealbhóirí, go háirithe ag cruinnithe na gcomhairlí comhairleacha.

(5)

De bhun Airteagal 15 de Rialachán (AE) Uimh. 1380/2013, beidh feidhm ón 1 Eanáir 2019 ag an oibleagáid gabhálacha a thabhairt i dtír ina hiomláine; tá gach speiceas a bheidh faoi réir teorainneacha gabhála le tabhairt i dtír. Foráiltear, le hAirteagal 16(2) de Rialachán (AE) Uimh. 1380/2013, go ndéanfar, nuair a thugtar isteach an oibleagáid maidir le gabhálacha a thabhairt i dtír i ndáil le stoc éisc, deiseanna iascaireachta a shocrú agus aird á tabhairt ar an athrú ó dheiseanna iascaireachta a shocrú a bheidh ina léiriú ar ghabhálacha a thabharfar i dtír go deiseanna iascaireachta a shocrú a bheidh ina léiriú ar ghabhálacha. Ar bhonn na moltaí comhpháirteacha a chuir na Ballstáit isteach agus i gcomhréir le hAirteagal 15 de Rialachán (AE) Uimh. 1380/2013, ghlac an Coimisiún roinnt rialachán tarmligthe lena leagtar síos na sonraí, i bhfoirm pleananna ar leith maidir le hábhar muirí aischurtha, a bhaineann le cur chun feidhme na hoibleagáide gabhálacha a thabhairt i dtír.

(6)

Ba cheart a chur san áireamh sna deiseanna iascaireachta le haghaidh stoic speicis a thagann faoin oibleagáid gabhálacha a thabhairt i dtír, nach gceadaítear a thuilleadh i bprionsabal iasc a aischur. Dá bhrí sin, ba cheart na deiseanna iascaireachta a bheith bunaithe ar an bhfigiúr comhairle le haghaidh gabhálacha iomlána arna chur ar fáil ag an gComhairle Idirnáisiúnta um Thaiscéalaíocht na Mara (ICES) (seachas an figiúr comhairle le haghaidh gabhálacha inmhianaithe). Na cainníochtaí a bhféadfar, mar eisceacht ón oibleagáid gabhálacha a thabhairt i dtír, leanúint de bheith á n-aischur, ba cheart iad a asbhaint ón bhfigiúr comhairle sin le haghaidh gabhálacha iomlána.

(7)

Is ann do stoic áirithe dár eisigh ICES comhairle eolaíoch nach ngabhfar iad in aon chor. Má bhunaítear na TACanna le haghaidh na stoc sin ar an leibhéal a léirítear sa chomhairle eolaíoch, thiocfadh feiniméan an “tachtspeicis” chun cinn de thoradh na hoibleagáide gach gabháil a thabhairt i dtír, lena n-áirítear foghabhálacha ó na stoic sin, in iascaigh mheasctha. Chun an chothromaíocht cheart a bhaint amach idir an t-iascach a choimeád ar bun i bhfianaise na n-impleachtaí tromchúiseacha socheacnamaíocha a d'fhéadfadh a bheith i gceist, agus an gá atá le stádas maith bitheolaíoch a bhaint amach le haghaidh na stoc sin, agus aird á tabhairt ar an deacracht a bhaineann le hiascaireacht a dhéanamh ar gach stoc in iascach measctha ag an uastáirgeacht inbhuanaithe (MSY) ag an am céanna, is iomchuí TACanna sonracha a bhunú le haghaidh fhoghabhálacha na stoc sin. Ba cheart leibhéal na TACanna sin a shocrú sa chaoi go laghdófar ráta básmhaireachta na stoc sin agus go mbeidh sin ina dhreasacht chun an roghnaíocht agus an tseachaint a fheabhsú.

(8)

Chun úsáid deiseanna iascaireachta in iascaigh mheasctha i gcomhréir le hAirteagal 16(2) de Rialachán (AE) Uimh. 1380/2013 a ráthú a mhéid is féidir, is iomchuí linn a bhunú le haghaidh malartuithe cuótaí le haghaidh na mBallstát sin nach bhfuil aon chuóta acu chun a bhfoghabhálacha dosheachanta a chumhdach.

(9)

Chun gabhálacha na stoc a bunófar TACanna foghabhála ina leith a laghdú, ba cheart na deiseanna iascaireachta le haghaidh na n-iascach as a ngabhtar na stoic sin a shocrú ar leibhéil a chuideoidh le bithmhais na stoc leochaileach a athshlánú go leibhéil inbhuanaithe. Ba cheart bearta teicniúla agus rialaithe a mbeidh dlúthbhaint acu le deiseanna iascaireachta a bhunú freisin chun aischur neamhdhleathach a chosc.

(10)

I gcomhréir le plean ilbhliantúil Uiscí an Iarthair a bunaíodh le Rialachán (AE) 2019/472 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle (2) (“plean ilbhliantúil Uiscí an Iarthair”), bhí an spriocbhásmhaireacht iascaireachta le baint amach a luaithe is féidir agus ar bhonn forchéimnitheach agus incriminteach faoi 2020 le haghaidh na stoc a liostaítear in Airteagal 1(1) den Rialachán sin, i gcomhréir le raonta FMSY a shainítear in Airteagal 2 den Rialachán sin, agus tá sí le coinneáil ar bun uaidh sin amach laistigh de raonta FMSY, i gcomhréir le hAirteagal 4 den Rialachán sin. Ba cheart, dá bhrí sin, an bhásmhaireacht iascaireachta fhoriomlán le haghaidh doingin mhara Eorpacha (Dicentrarchus labrax) i ranna 8a agus 8b ICES a shocrú i gcomhréir leis an uastáirgeacht inbhuanaithe, agus gabhálacha tráchtála agus áineasa agus ábhar muirí aischurtha á gcur san áireamh (3 108 dtona ar fad de réir chomhairle ICES). Tá na Ballstáit le bearta iomchuí a ghlacadh chun a áirithiú nach rachaidh an bhásmhaireacht iascaireachta óna gcabhlaigh iascaigh agus óna n-iascairí áineasa os cionn luachphointe FMSY, mar a cheanglaítear le hAirteagal 4(3) agus (4) de Rialachán (AE) 2019/472.

(11)

Ba cheart leanúint de na bearta le haghaidh iascaigh áineasa i gcás doingin mhara Eorpacha agus aird á tabhairt ar thionchar suntasach an iascaigh sin ar na stoic lena mbaineann. Laistigh de theorainneacha na comhairle eolaíche, ba cheart leanúint de na teorainneacha gabhála. Nuair a bhreithnítear an easpa roghnaíocht leordhóthanach agus nuair is dóichí go ngabhfar líon is airde eiseamal ná na teorainneacha bunaithe, ba cheart líonta seasmhacha a chosc. I bhfianaise na n-imthosca comhshaoil, sóisialta agus eacnamaíocha, agus go háirithe i bhfianaise spleáchas na n-iascairí tráchtála ar na stoic sin sna pobail cois cósta, bheadh, leis na bearta sin maidir le doingin mhara Eorpacha, cothromaíocht iomchuí ann idir leasanna na n-iascairí tráchtála agus na n-iascairí áineasa. Go háirithe, cheadódh na bearta sin d'iascairí áineasa a ngníomhaíochtaí iascaireachta a dhéanamh trína dtionchar ar na stoic sin a chur san áireamh.

(12)

Maidir le stoc na heascainne Eorpaí (Anguilla anguilla), mhol ICES gur cheart na básmhaireachtaí antrapaigeanacha uile, lena n-áirítear na básmhaireachtaí a eascraíonn as iascaigh áineasa agus thráchtála, a laghdú go nialas, nó a choimeád chomh gar do nialas agus is féidir. Thairis sin, ghlac an Coimisiún Ginearálta Iascaigh don Mheánmhuir (GFCM) Moladh GFCM/42/2018/1 lena mbunaítear bearta bainistithe le haghaidh na heascainne Eorpaí sa Mheánmhuir. Is iomchuí cothrom na Féinne a choinneáil ar bun ar fud an Aontais agus, dá bhrí sin, tréimhse choiscthe 3 mhí as a chéile le haghaidh gach iascaigh eascann Eorpach ag gach céim dá saolré a choinneáil ar bun freisin i gcás uiscí an Aontais i limistéar ICES agus i gcás uiscí goirte amhail inbhir, murlaigh chósta agus uiscí trasdultacha. Ós rud é gur cheart an tréimhse coiscthe iascaireachta a bheith comhchuí leis na cuspóirí caomhnaithe a leagtar amach i Rialachán (CE) Uimh. 1100/2007 (3) ón gComhairle agus le patrúin imirce ama na heascainne Eorpaí, i gcás uiscí an Aontais i limistéar ICES, is iomchuí í a shocrú sa tréimhse idir an 1 Lúnasa 2021 agus an 28 Feabhra 2022.

(13)

Le roinnt blianta anuas, rinneadh TACanna áirithe i gcás stoic ealásmabrainciach (sciataí, siorcanna, roic) a shocrú ag nialas, agus foráil nasctha ann lena mbunaítear oibleagáid gabhálacha de thaisme a scaoileadh láithreach. Ba é ba chúis leis an gcóir shonrach sin drochstádas caomhnaithe na stoc sin agus an toimhdiú nach méadófaí na rátaí básmhaireachta iascaireachta tríd an aischur, mar gheall ar na rátaí arda marthanais, agus go mbeadh an t-aischur tairbhiúil ó thaobh chaomhnú na speiceas sin. Ón 1 Eanáir 2019, áfach, ní mór gabhálacha na speiceas sin a thabhairt i dtír, murab é go gcumhdaítear iad le haon cheann de na maoluithe ón oibleagáid gabhálacha a thabhairt i dtír dá bhforáiltear in Airteagal 15 de Rialachán (AE) Uimh. 1380/2013. Le pointe (a) d'Airteagal 15(4) den Rialachán sin, ceadaítear na maoluithe sin i gcás speicis a bhfuil lánchosc ar iascaireacht ina leith agus a shainaithnítear mar sin i ngníomh dlí de chuid an Aontais arna ghlacadh i réimse CBI. Dá bhrí sin, is iomchuí toirmeasc a chur ar iascaireacht na speiceas sin sna limistéir lena mbaineann.

(14)

De bhun Airteagal 16(4) de Rialachán (AE) Uimh. 1380/2013, i gcás stoic atá faoi réir pleananna ilbhliantúla sonracha, ba cheart na TACanna a bhunú i gcomhréir leis na rialacha a leagtar síos sna pleananna sin.

(15)

Bunaíodh plean ilbhliantúil na Mara Thuaidh le Rialachán (AE) 2018/973 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle (4) agus tháinig an plean i bhfeidhm in 2018. Tháinig plean ilbhliantúil Uiscí an Iarthair i bhfeidhm in 2019. Ba cheart deiseanna iascaireachta le haghaidh na stoc a liostaítear in Airteagal 1 de na pleananna sin a shocrú i gcomhréir le spriocanna (raonta FMSY) agus le coimircí dá bhforáiltear sna pleananna sin. Sainaithníodh na raonta FMSY sa chomhairle ábhartha ó ICES. I gcás nach mbeidh faisnéis eolaíoch leordhóthanach ar fáil, ba cheart deiseanna iascaireachta le haghaidh na stoc foghabhála a shocrú i gcomhréir leis an gcur chuige réamhchúraim, mar a leagtar amach sna pleananna ilbhliantúla sin.

(16)

I gcomhréir le hAirteagal 8 de phlean ilbhliantúil Uiscí an Iarthair, i gcás ina léireoidh an chomhairle eolaíoch go bhfuil bithmhais stoic sceite aon cheann de na stoic éisc dá dtagraítear in Airteagal 1(1) den phlean sin faoi bhun an phointe tagartha teorann (Blim), tá bearta ceartaitheacha breise le déanamh chun a áirithiú go ndéanfar leibhéil an stoic éisc a athbhunú go tapa os cionn an leibhéil atá in ann MSY a tháirgeadh. Féadfar a áireamh ar na bearta ceartaitheacha sin, go háirithe, iascaireacht dhírithe an stoic lena mbaineann a chur ar fionraí agus laghdú leordhóthanach deiseanna iascaireachta maidir leis na stoic sin nó na stoic eile san iascach.

(17)

Ba cheart TACanna le haghaidh tuinníní gorma san Atlantach Thoir agus sa Mheánmhuir a bhunú i gcomhréir leis na rialacha a leagtar síos i Rialachán (AE) 2016/1627 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle (5).

(18)

An 17 Nollaig 2018, d'fhoilsigh ICES comhairle eolaíoch maidir leis an tsolúbthacht idirlimistéir le haghaidh na mbolmán (Trachurus spp.) idir ranna ICES 8c agus 9a. Is é a mhol ICES nár cheart go rachadh an tsolúbthacht idirlimistéir idir an dá stoc sin thar an difríocht idir an ghabháil a chomhfhreagraíonn do bhásmhaireacht iascaireachta Fp.05 agus an TAC bunaithe. Ina theannta sin, níor cheart an TAC a aistriú chuig stoc ag a bhfuil bithmhais stoic sceite atá faoi bhun Blim. Faoi choinníollacha na comhairle eolaíche sin, ba cheart an tsolúbthacht idirlimistéir (coinníoll speisialta) le haghaidh na mbolmán idir folimistéar 9 ICES agus roinn 8c ICES le haghaidh 2021 a bhunú ag 10 %.

(19)

Maidir le stoic nach bhfuil sonraí leordhóthanacha nó iontaofa ar fáil ina leith chun meastacháin ar mhéid a sholáthar, ba cheart, le bearta bainistithe agus leibhéil TAC, cloí leis an gcur chuige réamhchúraim i leith bainistiú iascaigh mar a shainmhínítear é i bpointe (8) d'Airteagal 4(1) de Rialachán (AE) Uimh. 1380/2013, agus fachtóirí stocshonracha á gcur san áireamh san am céanna, lena n-áirítear, go háirithe, an fhaisnéis atá ar fáil faoi threochtaí stoc agus gnéithe maidir leis an iascach measctha.

(20)

Le Rialachán (CE) Uimh. 847/96 ón gComhairle (6), tugadh coinníollacha breise isteach chun TACanna a bhainistiú ó bhliain go bliain, lena n-áirítear, faoi Airteagail 3 agus 4 den Rialachán sin, forálacha solúbthachta le haghaidh TACanna réamhchúraim agus anailíseacha. Faoi Airteagal 2 den Rialachán sin, bíonn sé le cinneadh ag an gComhairle, agus TACanna á mbunú aici, cé na stoic nach mbeidh feidhm ag Airteagail 3 nó 4 den Rialachán sin maidir leo, go háirithe ar bhonn stádas bitheolaíoch na stoc. In 2014, tugadh sásra solúbthachta ó bhliain go bliain breise isteach le hAirteagal 15(9) de Rialachán (AE) Uimh. 1380/2013 maidir le gach stoc atá faoi réir oibleagáid gabhálacha a thabhairt i dtír. Dá bhrí sin, chun solúbthacht iomarcach a sheachaint a bhainfeadh an bonn de phrionsabal shaothrú céillí freagrach na n-acmhainní bitheolaíocha muirí, rud a chuirfeadh bac ar ghnóthú chuspóirí CBI agus a chuirfeadh meath ar stádas bitheolaíoch na stoc, ba cheart a cinneadh a dhéanamh nach mbeidh feidhm ag Airteagail 3 agus 4 de Rialachán (CE) Uimh. 847/96 maidir le TACanna anailíseacha ach amháin i gcás nach mbaintear leas as an tsolúbthacht ó bhliain go bliain dá bhforáiltear in Airteagal 15(9) de Rialachán (AE) Uimh. 1380/2013.

(21)

Ina theannta sin, ós rud é go bhfuil bithmhais na stoc COD/03AS, COD/5BE6A, WHG/56-14, WHG/07A agus PLE/7HJK faoi bhun Blim agus nach gceadaítear ach iascaigh foghabhála agus eolaíocha orthu in 2021, ghlac an Bheilg, an Danmhairg, Éire, an Fhrainc, an Ghearmáin, an Ísiltír agus an tSualainn mar chúram orthu féin gan Airteagal 15(9) de Rialachán (AE) Uimh. 1380/2013 a chur i bhfeidhm maidir leis na stoic sin le haghaidh aistrithe ó 2020 go 2021 ionas nach rachaidh gabhálacha in 2021 thar an TAC arna bhunú le haghaidh na stoc sin.

(22)

I gcás nach gcionroinnfear TAC a bhaineann le stoc ach ar aon Bhallstát amháin, is iomchuí a thabhairt de chumhacht don Bhallstát sin, i gcomhréir le hAirteagal 2(1) den Chonradh, leibhéal an TAC sin a chinneadh. Ba cheart forálacha a dhéanamh chun a áirithiú go ngníomhóidh an Ballstát lena mbaineann, agus leibhéal an TAC sin á chinneadh aige, ar bhealach a bheidh comhchuí go hiomlán le prionsabail agus le rialacha an Chomhbheartais Iascaigh (CBI).

(23)

Ní mór na huasteorainneacha iarrachta iascaireachta le haghaidh 2021 a bhunú i gcomhréir le hAirteagail 5, 6, 7 agus 9 de Rialachán (AE) 2016/1627 agus le hIarscríbhinn I a ghabhann leis.

(24)

Chun a ráthú go mbainfear lánúsáid as deiseanna iascaireachta, is iomchuí foráil a dhéanamh do shocrú solúbtha a chur chun feidhme idir limistéir áirithe TAC inarb é an stoc bitheolaíoch céanna atá i gceist.

(25)

I gcás speicis áirithe, amhail speicis áirithe siorcanna, d'fhéadfadh fiú gníomhaíocht theoranta iascaireachta a bheith ina siocair le riosca tromchúiseach caomhnaithe. Ba cheart mar sin srian iomlán a chur ar dheiseanna iascaireachta i gcás na speiceas sin trí bhíthin toirmeasc ginearálta ar iascaireacht dhéanamh ar na speicis sin.

(26)

Ag an 12ú Comhdháil de na Páirtithe sa Choinbhinsiún maidir le Caomhnú na Speiceas Imirceach Ainmhithe Fiáine, a tionóladh i Mainile ón 23 go dtí an 28 Deireadh Fómhair 2017, cuireadh roinnt speiceas leis na liostaí de speicis faoi chosaint in Aguisíní I agus II a ghabhann leis an gCoinbhinsiún sin. Dá bhrí sin, is iomchuí foráil a dhéanamh maidir le cosaint na speiceas sin i dtaca le soithí iascaireachta de chuid an Aontais sna huiscí uile agus i dtaca le soithí iascaireachta nach den Aontas iad ach a bhíonn ag iascaireacht in uiscí an Aontais.

(27)

Tá úsáid na ndeiseanna iascaireachta atá ar fáil ag soithí iascaireachta de chuid an Aontais a leagtar amach sa Rialachán seo faoi réir Rialachán (CE) Uimh. 1224/2009 ón gComhairle (7), agus go háirithe Airteagail 33 agus 34 den Rialachán sin, maidir le gabhálacha agus iarracht iascaireachta a thaifeadadh agus maidir le fógra a thabhairt faoi shonraí i ndáil le hídiú deiseanna iascaireachta. Ní mór, dá bhrí sin, na cóid atá le húsáid ag na Ballstáit a shonrú agus sonraí á gcur chuig an gCoimisiún acu maidir le stoic éisc a thabhairt i dtír atá faoi réir an Rialacháin seo.

(28)

Is iomchuí, tar éis comhairle a fháil ó ICES, córas sonrach a choimeád chun corra gainimh agus foghabhálacha gaolmhara a bhainistiú i ranna 2a agus 3a ICES agus i bhfolimistéar 4 ICES. Ós rud é go meastar nach mbeidh an chomhairle eolaíoch ó ICES ar fáil go dtí mí Feabhra 2021, is iomchuí an TAC agus na cuótaí le haghaidh an stoic sin a bhunú go sealadach ag nialas go dtí go n-eiseofar an chomhairle sin. I gcomhréir leis an nós imeachta dá bhforáiltear sna comhaontuithe nó sna prótacail ar an gcaidreamh iascaigh leis an Iorua agus le hOileáin Fharó, thionóil an tAontas comhairliúcháin maidir le cearta iascaireachta leis na comhpháirtithe sin.

(29)

Tá TAC an Aontais le haghaidh haileabó Graonlannach in uiscí idirnáisiúnta d'fholimistéir ICES 1 agus 2 gan dochar do sheasamh an Aontais maidir le cion iomchuí an Aontais san iascach sin.

(30)

Ag an gcruinniú bliantúil a bhí aige in 2020, ghlac Coimisiún Iascaigh an Atlantaigh Thoir Thuaidh (NEAFC) beart caomhnaithe maidir leis an dá stoc péirsí mara i Muir Irminger agus sna huiscí taobh léi, lenar cuireadh toirmeasc ar iascaireacht dhíreach a dhéanamh ar na stoic sin. Ina theannta sin, chuir sé toirmeasc ar ghníomhaíochtaí iascaireachta sa limistéar ina gcomhchruinníonn péirsí mara, chun foghabhálacha a íoslaghdú. Ba cheart an beart sin de chuid NEAFC, bunaithe ar an gcomhairle ó ICES nach ndéanfaí aon ghabhálacha, a chur chun feidhme i ndlí an Aontais. Níorbh fhéidir le NEAFC moladh a ghlacadh maidir le péirsí mara i bhfolimistéir ICES 1 agus 2. Ba cheart an TAC ábhartha a bhunú le haghaidh an stoic sin i gcomhréir le seasamh an Aontais a cuireadh iúl laistigh de NEAFC.

(31)

De dheasca phaindéim COVID-19, tháinig próiseas cinnteoireachta trí chomhfhreagras in ionad chruinniú bliantúil an Choimisiúin Idirnáisiúnta um Chaomhnú Thuinníní an Atlantaigh (ICCAT) don bhliain 2020, ar próiseas é ar cuireadh tús leis i mí Dheireadh Fómhair 2020 agus ar cheart deireadh a bheith leis go luath i mí Eanáir 2021. Ba cheann de phríomhchuspóirí an phróisis cinnteoireachta sin go bhféadfaí bearta a bhí ann cheana agus a thiocfadh chun deiridh in 2020 a fhadú trí bhíthin mionoiriúnuithe teicniúla i gcás inar ghá.

(32)

Le Moladh 19-04 ó ICCAT maidir le plean bainistíochta don tuinnín gorm, ní bhunaítear TAC ach le haghaidh 2019 agus 2020. Dá bhrí sin, níl cinneadh glactha ag ICCAT go fóill maidir leis an leibhéal TAC le haghaidh 2021. I bhfianaise an phróisis cinnteoireachta in 2020, moladh go leanfaí an chomhairle eolaíoch, ina moltar an TAC a choimeád ag 36 000 tona. Cé gur cosúil go bhfuil comhthoil ann i dtaobh leibhéal an TAC, tá baol ann nach nglacfaidh ICCAT go foirmiúil é sula nglacfar an Rialachán seo. Ba cheart, dá bhrí sin, an TAC a bhunú ar an leibhéal sin, ach ba cheart é a athbhreithniú a luaithe is féidir má ghlacann ICCAT TAC difriúil.

(33)

Le linn phróiseas cinnteoireachta ICCAT 2020, mhol an tAontas plean cuimsitheach ina raibh TAC darbh aidhm deireadh a chur le ró-iascaireacht ar mhácónna biorshrónacha san Atlantach Thuaidh, mar aon le sraith beart tionlacain chun a bhásmhaireacht a laghdú a thuilleadh. Agus gan aon chomhthoil ann laistigh de ICCAT, agus i bhfianaise staid uafásach an stoic sin agus ós rud é gurb é an tAontas atá freagrach as dhá thrian de leibhéal na gabhála, ba cheart don Aontas teorainn gabhála aontaobhach a bhunú don speiceas sin. Bheadh an teorainn ghabhála sin ag comhfhreagairt do sciar an Aontais den teorainn arna éileamh ag an gcoiste eolaíoch ar leibhéal ICCAT.

(34)

Le Moladh 17-04 ó ICCAT maidir le riail rialaithe gabhála (HCR) do thuinnín colgach an Atlantaigh Thuaidh, ní bhunaítear TAC ach don tréimhse 2018–2020. Dá bhrí sin, níl cinneadh glactha ag ICCAT go fóill maidir leis an leibhéal TAC le haghaidh 2021. I bhfianaise an phróisis cinnteoireachta in 2020, moladh go leanfaí an chomhairle eolaíoch a mholann go ndéantar TAC nua a bhunú ar bhonn an HCR eatramhach atá ann faoi láthair, agus nach ndéantar méadú pro rata ar na gabhálacha agus ar theorainneacha eile a chur chun feidhme ach ar feadh aon bhliain amháin. Cé gur cosúil go bhfuil comhthoil ann i dtaobh leibhéal an TA, tá baol ann nach nglacfaidh ICCAT go foirmiúil é sula nglacfar an Rialachán seo. Ba cheart, dá bhrí sin, an TAC a bhunú ar an leibhéal sin, ach ba cheart é a athbhreithniú a luaithe is féidir má ghlacann ICCAT TAC difriúil.

(35)

I bhfianaise an phróisis cinnteoireachta in 2020, níor ghlac ICCAT na TACanna go foirmiúil fós le haghaidh tuinníní mórshúileacha, tuinníní buí, mairlíní gorma ná mairlíní geala. Cé gur cosúil go bhfuil comhthoil ann i dtaobh leibhéal na TACanna, tá baol ann nach nglacfaidh ICCAT go foirmiúil iad sula nglacfar an Rialachán seo. Ba cheart, dá bhrí sin, na TACanna a bhunú ar an leibhéal sin ach ba cheart iad a athbhreithniú a luaithe is féidir má ghlacann ICCAT TACanna difriúla.

(36)

Ag an gcruinniú bliantúil a bhí aige in 2020, ghlac na páirtithe sa Choimisiún um Chaomhnú Beo-Acmhainní Muirí Antartacha (CCAMLR) teorainneacha gabhála le haghaidh na spriocspeiceas agus na speiceas foghabhála araon le haghaidh na tréimhse ón 1 Nollaig 2020 go dtí an 30 Samhain 2021. Ba cheart glacadh na gcuótaí le linn 2020 a chur san áireamh agus deiseanna iascaireachta á bunú le haghaidh 2021.

(37)

Ag an gcruinniú bliantúil a bhí aige in 2020, choinnigh an Coimisiún um Thuinníní an Aigéin Indiaigh (IOTC) na bearta caomhnaithe agus bainistíochta a glacadh roimhe sin. Ba cheart leanúint de na bearta sin a chur chun feidhme i ndlí an Aontais.

(38)

Tionólfar cruinniú bliantúil na hEagraíochta Réigiúnaí um Bainistíocht Iascaigh san Aigéan Ciúin Theas (SPRFMO) ón 21 Eanáir go dtí an 1 Feabhra 2021. Ba cheart na bearta reatha i limistéar Choinbhinsiún SPRFMO a choinneáil go sealadach go dtí go dtionólfar an cruinniú bliantúil sin.

(39)

Ag an gcruinniú a bhí aige in 2020, níor tháinig an Coimisiún Idir-Mheiriceánach um Thuinníní Teochreasacha (IATTC) ar chomhthoil i dtaobh síneadh a chur leis an mbeart is déanaí maidir le tuinníní trópaiceacha, a chuaigh in éag an 31 Nollaig 2020. Mar thoradh air sin, ní bheidh iascach an tuinnín ghoirm san Aigéan Ciúin Thoir á rialú amhail ón 1 Eanáir 2021. I bhfianaise phrionsabal réamhchúraim CFP, is iomchuí go leanann an tAontas d'fhorálacha a chur i bhfeidhm maidir le tuinníní treochreasacha mar a leagtar amach sa Rialachán (AE) 2020/123 ón gComhairle (8) go dtí go gcomhaontóidh IATTC beart maidir le tuinníní trópaiceacha.

(40)

Ag an gcruinniú bliantúil a bhí aige in 2020, dhaingnigh an Coimisiún um an Tuinnín Gorm Deisceartach a Chaomhnú an TAC don tuinnín gorm deisceartach le haghaidh 2021 a glacadh ag an gcruinniú bliantúil in 2016. Ba cheart na bearta sin a chur chun feidhme i ndlí an Aontais.

(41)

Ag an gcruinniú bliantúil a bhí aici in 2020, chinn Eagraíocht Iascaigh an Atlantaigh Thoir Theas (SEAFO) na TACanna le haghaidh 2020 le haghaidh na bpríomhspeiceas faoina cúram a chur i bhfeidhm in 2021 go dtí go mbeidh an chéad chruinniú bliantúil eile aici in 2021. Ba cheart na bearta sin a chur chun feidhme i ndlí an Aontais.

(42)

Ag an gcruinniú bliantúil a bhí aige in 2020, chuir an Coimisiún Iascaigh don Aigéan Ciúin Iartharach agus don Aigéan Ciúin Láir (WCPFC) síneadh leis na bearta caomhnúcháin agus bainistíochta le haghaidh tuinníní trópaiceacha. Shoiléirigh sé freisin na teorainneacha gabhála is infheidhme maidir le báid spiléireachta de chuid an Aontais atá ag iascaireacht tuinníní mórshúileacha. Ba cheart na bearta sin a chur chun feidhme i ndlí an Aontais.

(43)

Ag an 42ú cruinniú bliantúil a bhí aici, in 2020, ghlac Eagraíocht Iascaigh an Atlantaigh Thiar Thuaidh (NAFO) roinnt deiseanna iascaireachta le haghaidh 2021 i gcás stoic áirithe i bhfolimistéir 1 go 4 de limistéar Choinbhinsiún NAFO. Ba cheart na bearta sin a chur chun feidhme i ndlí an Aontais.

(44)

Ag an 7ú cruinniú de na páirtithe i gComhaontú Iascaigh an Aigéin Indiaigh Theas (SIOFA), in 2020, coinníodh na TACanna le haghaidh na stoc sin a glacadh in 2019 faoi raon feidhme an chomhaontaithe. Ba cheart na bearta sin a chur chun feidhme i ndlí an Aontais.

(45)

A mhéid a bhaineann leis na deiseanna iascaireachta le haghaidh na bportán sneachta timpeall ar limistéar Svalbard, deonaítear faoi Chonradh an 9 Feabhra 1920 a bhaineann le Spitsbergen (Svalbard) (“Conradh Pháras 1920”) rochtain chomhionann agus neamh-idirdhealaitheach ar acmhainní do gach Páirtí sa Chonradh sin, lena n-áirítear i ndáil le hiascaireacht. Leagadh amach tuairim an Aontais maidir leis an rochtain sin, a mhéid a bhaineann le hiascaireacht a dhéanamh ar phortáin sneachta ar an scairbh ilchríochach timpeall ar Svalbard, in dhá note verbale chuig an Iorua dar dáta an 25 Deireadh Fómhair 2016 agus an 24 Feabhra 2017. Chun a áirithiú go dtabharfar saothrú portán sneachta laistigh de limistéar Svalbard i gcomhchuibheas le cibé rialacha bainistithe neamh-idirdhealaitheacha a d'fhéadfadh an Iorua a leagan amach, a bhfuil ceannasacht agus dlínse aici sa limistéar laistigh de theorainneacha an Chonartha sin, is iomchuí an líon soithí dá n-údaraítear an t-iascach sin a dhéanamh a shocrú. Tá cionroinnt na ndeiseanna iascaireachta sin ar na Ballstát teoranta do 2021. Meabhraítear gur ar na Ballstáit bhrataí atá an phríomhfhreagracht, san Aontas, comhlíonadh an dlí is infheidhme a áirithiú.

(46)

I gcomhréir leis an Dearbhú chuig Poblacht Bholavarach Veiniséala maidir le deiseanna iascaireachta in uiscí an Aontais a dheonú do shoithí iascaireachta a mbeidh bratach Phoblacht Bholavarach Veiniséala ar foluain acu sa limistéar eacnamaíoch eisiach amach ó chósta Ghuáin na Fraince (9) arna eisiúint ag an Aontas, ní mór na deiseanna iascaireachta le haghaidh sclamhairí a bheidh ar fáil do Veiniséala in uiscí an Aontais a shocrú.

(47)

Ós rud é go mbeidh forálacha áirithe le cur i bhfeidhm ar bhonn leanúnach, agus chun éiginnteacht dhlíthiúil a sheachaint le linn na tréimhse idir deireadh 2021 agus dáta theacht i bhfeidhm an Rialacháin lena socraítear na deiseanna iascaireachta le haghaidh 2022, ba cheart na forálacha maidir le toirmisc agus séasúir choiscthe a leagtar amach sa Rialachán seo a bheith fós infheidhme ag tús 2022, go dtí go dtiocfaidh an Rialachán lena socraítear na deiseanna iascaireachta le haghaidh 2022 i bhfeidhm.

(48)

Chun coinníollacha aonfhoirmeacha a áirithiú maidir leis an Rialachán seo a chur chun feidhme, ba cheart cumhachtaí cur chun feidhme a thabhairt don Choimisiún a mhéid a bhaineann le Ballstáit aonair a údarú chun cionrannta iarrachta iascaireachta a bhainistiú i gcomhréir le córas cileavat-lae. Ba cheart na cumhachtaí sin a fheidhmiú i gcomhréir le Rialachán (AE) Uimh. 182/2011 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle (10).

(49)

Chun coinníollacha aonfhoirmeacha a áirithiú maidir le cur chun feidhme an Rialacháin seo, ba cheart cumhachtaí cur chun feidhme a thabhairt don Choimisiún a mhéid a bhaineann le laethanta breise ar muir a dheonú le haghaidh scor buan gníomhaíochtaí iascaireachta agus le haghaidh cumhdach feabhsaithe breathnóirí eolaíochta, agus a mhéid a bhaineann le formáidí scarbhileoige a bhunú chun faisnéis a bhailiú agus a tharchur a bhaineann le haistriú laethanta ar muir idir soithí iascaireachta a bhfuil bratach Bhallstáit ar foluain acu. Ba cheart na cumhachtaí sin a fheidhmiú i gcomhréir le Rialachán (AE) Uimh. 182/2011.

(50)

Chun cur isteach ar ghníomhaíochtaí iascaireachta a sheachaint agus slí bheatha iascairí an Aontais a áirithiú, ba cheart feidhm a bheith ag an Rialachán seo ón 1 Eanáir 2021, cé is moite de na forálacha a bhaineann le teorainneacha ar iarrachtaí iascaireachta, ar cheart feidhm a bheith acu ón 1 Feabhra 2021, agus forálacha áirithe a bhaineann le réigiúin ar leith, ar cheart dáta sonrach cur i bhfeidhm a bheith ag gabháil leo. Ar chúiseanna práinne, ba cheart go dtiocfadh an Rialachán i bhfeidhm láithreach tar éis a fhoilsithe.

(51)

Glacfaidh na heagraíochtaí ábhartha réigiúnacha bainistithe iascaigh (ERBIanna) bearta idirnáisiúnta áirithe lena gcruthófar nó lena srianfar deiseanna iascaireachta le haghaidh an Aontais ag deireadh na bliana agus beidh feidhm ag na bearta sin sula dtiocfaidh an Rialachán seo i bhfeidhm. Ní mór, dá bhrí sin, go mbeadh feidhm chúlghabhálach ag na forálacha lena gcuirtear na bearta sin chun feidhme i ndlí an Aontais. Go háirithe, ós rud é go maireann an séasúr iascaireachta i limistéar Choinbhinsiún CAMLR ón 1 Nollaig go dtí an 30 Samhain agus, ar an gcaoi sin, go leagtar síos deiseanna nó toirmisc áirithe iascaireachta i limistéar Choinbhinsiún CAMLR le haghaidh na tréimhse dar tús an 1 Nollaig 2020, is iomchuí feidhm a bheith ag forálacha ábhartha an Rialacháin seo ón dáta sin. Ní dhéanann an cur i bhfeidhm cúlghabhálach sin dochar do phrionsabal an ionchais dhlisteanaigh ós rud é go bhfuil cosc ar chomhaltaí CCAMLR iascaireacht a dhéanamh i Limistéar Choinbhinsiún CAMLR gan údarú.

(52)

Stoic chomhroinnte a bheidh i líon mór stoc feasta de bharr tharraingt siar na Ríochta Aontaithe as an Aontas. Rachaidh an Coimisiún i mbun comhairliúcháin dhéthaobhacha leis an Ríocht Aontaithe, i mbun comhairliúcháin dhéthaobhacha leis an Iorua agus i mbun chomhairliúcháin thríthaobhacha leis an Ríocht Aontaithe agus leis an Iorua ar bhonn an dréachtseasaimh ón Aontas atá le formhuiniú ag an gComhairle. Ós rud é nár tugadh na comhairliúcháin sin i gcrích go fóill, ba cheart don Chomhairle, ar shlí ina dtugtar lánurraim do Choinbhinsiún na Náisiún maidir le Dlí na Farraige (UNCLOS), do chearta agus d'oibleagáidí na stát cósta agus dá gceannasacht agus dá ndlínse, ba cheart di TACanna sealadacha a bhunú a mhéid a bhaineann le hiascaireacht a dhéanamh in uiscí an Aontais agus in uiscí idirnáisiúnta, agus in uiscí a dtugann tríú tíortha rochtain do shoithí an Aontais orthu.

(53)

Ba cheart é a bheith d'aidhm ag na TACanna sealadacha a áirithiú go leanfar de ghníomhaíochtaí iascaireachta inbhuanaithe an Aontais go dtí go dtabharfar na comhairliúcháin sin i gcrích agus creat dlíthiúil an Aontais agus oibleagáidí idirnáisiúnta á gcomhlíonadh nó, mura féidir iad a thabhairt i gcrích go rathúil, go dtí go mbunóidh an Chomhairle TACanna aontaobhacha an Aontais in 2021. In imthosca ar bith, níor cheart go gcuirfeadh na deiseanna iascaireachta sealadacha sin bac ar dheiseanna iascaireachta cinntitheacha a shocrú i gcomhréir le comhaontuithe idirnáisiúnta, go háirithe an Comhaontú Trádála agus Comhair idir an tAontas Eorpach agus an Comhphobal Eorpach do Fhuinneamh Adamhach, de pháirt, agus Ríocht Aontaithe na Breataine Móire agus Thuaisceart Éireann, den pháirt eile (11), atá i bhfeidhm go sealadach ón 1 Eanáir 2021 (12) agus leis an toradh ar chomhairliúcháin, le creat dlíthiúil an Aontais agus leis an gcomhairle eolaíoch. Mar chur chuige ginearálta, ba cheart dóibh freagairt do 25 % de sciar an Aontais de na deiseanna iascaireachta a socraíodh le haghaidh 2020. Ríomhadh sciar an Aontais de na deiseanna iascaireachta sin i gcomhréir le prionsabal na cobhsaíochta coibhneasta agus “Roghanna na Háige”. Tá an cur chuige sin gan dochar do chur chuige a fhéadfar a ghlacadh maidir leis na comhaontuithe idirnáisiúnta a bheidh ann amach anseo. I gcásanna dar líon an-teoranta, ba cheart céatadán eile a úsáid nuair is ag tús na bliana den chuid is mó a dhéantar iascaireacht ar na stoic sin nó má cheanglaítear leis an gcomhairle eolaíoch laghduithe móra a dhéanamh i ndeiseanna iascaireachta. Chuaigh an tAontas i gcomhairle leis na tríú tíortha ábhartha maidir leis an gcur chuige chun TACanna sealadacha a bhunú.

(54)

De réir na comhairle eolaíche, tá bithmhais stoic sceite an doingin mara Eorpaigh sa Mhuir Cheilteach, i Muir nIocht, i Muir Éireann agus i ndeisceart na Mara Thuaidh (ranna 4b, 4c, 7a, agus 7d go 7h ICES) ag meath ó 2009 agus é faoi bhun MSY Btrigger agus ar éigean os cionn Blim faoi láthair. De bharr na mbeart a rinne an tAontas, tá laghdú tagtha ar an mbásmhaireacht iascaireachta agus é faoi bhun luachphointe FMSY faoi láthair. Tá an earcaíocht íseal, áfach, agus í ag athrú gan treocht ó 2008 i leith. Dá bhrí sin, ba cheart leanúint leis na teorainneacha gabhála ar bhonn sealadach agus ar feitheamh na gcomhairliúchán le tríú tíortha, agus a áirithiú ag an am céanna nach rachaidh an spriocbhásmhaireacht iascaireachta le haghaidh an stoic sin os cionn MSY. Ar choinníoll gur stoc comhroinnte le tríú tíortha é an doingean mara Eorpach sa limistéar sin, ba cheart bearta sealadacha a shocrú don chéad ráithe de 2021 le haghaidh an stoic sin, ar feitheamh thoradh na caibidlíochta agus na gcomhairliúchán idirnáisiúnta.

(55)

Sa chomhairle uaidh le haghaidh 2021, chuir ICES in iúl go bhfuil na stoic trosc agus faoitíní sa Mhuir Cheilteach faoi bhun Blim. Rinneadh bearta ceartaitheacha sonracha cheana le haghaidh na stoc sin de bhun Rialachán (AE) 2020/123. Ba é cuspóir na mbeart sin cuidiú le téarnamh na stoc lena mbaineann. Tá sé d'aidhm ag na bearta sin feabhas a chur ar an roghnaíocht trí úsáid trealaimh a bhfuil leibhéil níos ísle aige d'fhoghabhálacha trosc a dhéanamh éigeantach sna limistéir ina mbíonn líon suntasach gabhálacha trosc, rud a laghdódh básmhaireacht iascaireachta an stoic sin in iascaigh mheasctha. Is é atá sna bearta le haghaidh faoitíní modhnuithe teicniúla ar shaintréithe trealaimh chun foghabhálacha faoitíní a laghdú. I gcomhréir le hAirteagal 8 de phlean ilbhliantúil Uiscí an Iarthair, i gcás ina léireoidh an chomhairle eolaíoch go bhfuil bithmhais stoic sceite aon cheann de na stoic éisc dá dtagraítear in Airteagal 1(1) den phlean sin faoi bhun Blim, tá bearta ceartaitheacha breise le déanamh chun a áirithiú go ndéanfar leibhéil an stoic éisc a athbhunú go tapa os cionn an leibhéil atá in ann MSY a tháirgeadh. Go háirithe, féadfar a áireamh ar na bearta ceartaitheacha sin iascach dírithe an stoic lena mbaineann a chur ar fionraí agus deiseanna iascaireachta a laghdú go leordhóthanach do na stoic sin nó do na stoic eile in iascaigh ina dtarlaíonn foghabhálacha trosc nó faoitíní.

(56)

Tá nasc feidhmiúil idir na bearta chun foghabhálacha gadóideach a laghdú agus TACanna na speiceas a ghabhtar in iascaigh mheasctha mar aon le gadóidigh (e.g. cadóga, méigrim scoilteán, láimhínigh agus gliomach na hIorua), mar, gan na bearta sin a bheith i bhfeidhm, ba cheart leibhéil TAC na spriocspeiceas a laghdú chun a áirithiú go mbeidh stoic gadóideach in ann téarnamh. Tá sé beartaithe, dá bhrí sin, na bearta sin a ghlacadh le haghaidh 2021 freisin, agus measúnú breise ar na bearta sin agus obair arna déanamh ag Ballstáit Uiscí an Iarthuaiscirt á gcur san áireamh.

(57)

I gcomhréir le próiseas réigiúnaithe CBI, chuir Ballstáit Uiscí an Iarthuaiscirt moladh comhpháirteach isteach maidir le raon níos leithne beart sonrach chun foghabhálacha trosc agus faoitíní sa Mhuir Cheilteach agus i limistéir chóngaracha a laghdú, bunaithe ar na bearta ceartaitheacha a bhí i bhfeidhm in 2020. Áirítear sa mholadh comhpháirteach sin freisin bearta roghnaíochta a bhfuil sé d'aidhm acu foghabhálacha gadóideach a laghdú i Muir Éireann agus in iarthar na hAlban, bunaithe ar bhearta comhchosúla a bhí i bhfeidhm in 2020.

(58)

Measann STECF go bhfuil, ar an iomlán, na bearta atá beartaithe níos roghnaithí ná na bearta teicniúla in Rialachán (AE) 2019/1241 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle (13), nó, ar a laghad, go bhfuil siad chomh roghnaitheach céanna leo, agus tá an Coimisiún ag féachaint faoi láthair ar na bearta sin a áireamh i ngníomh tarmligthe bunaithe ar an moladh comhpháirteach arna thíolacadh ag na Ballstáit ag a bhfuil leas díreach bainistíochta in Uiscí an Iarthuaiscirt.

(59)

Ós rud é go bhfuil na bearta sin níos cuimsithí agus go mbeidh feidhm acu ar bhonn níos cobhsaí, níor cheart feidhm a bheith ag na bearta teicniúla atá nasctha go feidhmiúil leo ach amháin in éagmais ghnímh tharmligthe arna ghlacadh i gcomhréir le hAirteagal 15(2) de Rialachán (AE) 2019/1241 agus lena leasaítear Iarscríbhinn VI den Rialachán sin trí bhearta teicniúla comhfhreagracha a thabhairt isteach d'Uiscí an Iarthuaiscirt.

(60)

Ba cheart deiseanna iascaireachta a úsáid i gcomhlíonadh iomlán dhlí an Aontais,

TAR ÉIS AN RIALACHÁN SEO A GHLACADH:

TEIDEAL I

FORÁLACHA GINEARÁLTA

Airteagal 1

Ábhar

1.   Leis an Rialachán seo, socraítear na deiseanna iascaireachta a bheidh ar fáil in uiscí an Aontais agus do shoithí iascaireachta de chuid an Aontais in uiscí áirithe nach uiscí an Aontais iad, le haghaidh stoic éisc áirithe agus grúpaí stoc éisc.

2.   Áirítear leis na deiseanna iascaireachta dá dtagraítear i mír 1:

(a)

na teorainneacha gabhála le haghaidh na bliana 2021 agus, i gcás ina sonraítear amhlaidh sa Rialachán seo, le haghaidh na bliana 2022;

(b)

na teorainneacha iarrachta iascaireachta le haghaidh na bliana 2021, cé is moite de na teorainneacha iarrachta iascaireachta a leagtar amach in Iarscríbhinn II, a mbeidh feidhm acu ón 1 Feabhra 2021 go dtí an 31 Eanáir 2022;

(c)

na deiseanna iascaireachta le haghaidh na tréimhse ón 1 Nollaig 2020 go dtí an 30 Samhain 2021 le haghaidh stoic áirithe i Limistéar Choinbhinsiún CCAMLR.

Airteagal 2

Raon Feidhme

1.   Tá feidhm ag an Rialachán seo maidir leis na soithí seo a leanas:

(a)

soithí iascaireachta de chuid an Aontais;

(b)

soithí tríú tír in uiscí an Aontais.

2.   Tá feidhm ag an Rialachán seo freisin maidir leis an méid seo a leanas:

(a)

an iascach áineasa, i gcás ina dtagraítear go sainráite don iascach sin sna forálacha ábhartha den Rialachán seo; agus

(b)

iascach tráchtála ón gcladach.

Airteagal 3

Sainmhínithe

Chun críocha an Rialacháin seo, tá feidhm ag na sainmhínithe dá dtagraítear in Airteagal 4 de Rialachán (AE) Uimh. 1380/2013. Ina theannta sin, tá feidhm ag na sainmhínithe seo a leanas:

(a)

ciallaíonn “soitheach tríú tír” soitheach iascaireachta a bhfuil bratach tríú tír ar foluain aici, agus atá cláraithe i dtríú tír;

(b)

ciallaíonn “iascach áineasa” gníomhaíochtaí iascaireachta neamhthráchtála, lena saothraítear acmhainní bitheolaíocha na mara, amhail áineas, turasóireacht nó spórt;

(c)

ciallaíonn “uiscí idirnáisiúnta” uiscí atá lasmuigh de cheannasacht nó de dhlínse aon Stáit;

(d)

ciallaíonn “gabháil iomlán incheadaithe” (TAC):

(i)

in iascaigh atá faoi réir na díolúine ón oibleagáid gabhálacha a thabhairt i dtír dá dtagraítear in Airteagal 15(4) go (7) de Rialachán (AE) Uimh. 1380/2013, an chainníocht éisc a fhéadfar a thabhairt i dtír as gach stoc gach bliain;

(ii)

i ngach iascach eile, an chainníocht éisc a fhéadfar a ghabháil as gach stoc gach bliain;

(e)

ciallaíonn “cuóta” an cion de TAC a chionroinntear ar an Aontas, ar Bhallstát nó ar thríú tír;

(f)

ciallaíonn “measúnú anailíseach” meastóireacht chainníochtúil ar threochtaí i stoc ar leith, bunaithe ar shonraí maidir le bitheolaíocht agus saothrú an stoic sin, ar léirigh athbhreithniú eolaíoch na sonraí sin a bheith de cháilíocht leordhóthanach chun comhairle eolaíoch a sholáthar i ndáil le roghanna maidir le gabhálacha amach anseo;

(g)

ciallaíonn “mogallmhéid” mogallmhéid líonta iascaireachta mar a shainítear i bpointe (34) d'Airteagal 6 de Rialachán (AE) 2019/1241;

(h)

ciallaíonn “clár cabhlaigh iascaireachta an Aontais” an clár arna bhunú ag an gCoimisiún i gcomhréir le hAirteagal 24(3) de Rialachán (AE) Uimh. 1380/2013;

(i)

ciallaíonn “logleabhar iascaireachta” an logleabhar dá dtagraítear in Airteagal 14 de Rialachán (CE) Uimh. 1224/2009;

(j)

ciallaíonn “baoi gléasta” baoi atá marcáilte go soiléir le huimhir thagartha uathúil lenar féidir a úinéir a shainaithint agus atá feistithe le córas rianaithe satailíte chun faireachán a dhéanamh ar a shuíomh;

(k)

ciallaíonn “baoi oibríochtúil” aon bhaoi gléasta, a rinneadh a ghníomhachtú, a chasadh air agus a imlonnú roimhe ar muir ar shruthfheiste um chomhbhailiú éisc (FAD) nó ar loga le sruth, a tharchuireann suíomhanna agus aon fhaisnéis eile atá ar fáil amhail meastacháin sondálaí fuaime.

Airteagal 4

Limistéir iascaireachta

Chun críocha an Rialacháin seo, beidh feidhm ag na sainmhínithe limistéir seo a leanas:

(a)

is éard is limistéir ICES (an Chomhairle Idirnáisiúnta um Thaiscéalaíocht na Mara) ann na limistéir gheografacha a shonraítear in Iarscríbhinn III a ghabhann le Rialachán (CE) Uimh. 218/2009 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle (14);

(b)

ciallaíonn “Skagerrak” an limistéar geografach a theorannaítear thiar le líne a théann ó theach solais Hanstholm go dtí teach solais Lindesnes agus ó dheas le líne a théann ó theach solais Skagen go dtí teach solais Tistlarna agus ón bpointe sin go dtí an pointe is gaire ar chósta na Sualainne;

(c)

ciallaíonn “Kattegat” an limistéar geografach a theorannaítear ó thuaidh le líne a théann ó theach solais Skagen go dtí teach solais Tistlarna agus ón bpointe sin go dtí an pointe is gaire ar chósta na Sualainne agus ó dheas le líne a théann ó Hasenøre go dtí Gnibens Spids, ó Korshage go dtí Spodsbjerg, agus ó Gilbjerg Hoved go dtí Kullen;

(d)

ciallaíonn “aonad feidhmiúil 16 d'fholimistéar 7 ICES” an limistéar geografach a theorannaítear le rumlínte a cheanglaíonn go seicheamhach na suíomhanna seo a leanas:

53° 30′ T 15° 00′ I,

53° 30′ T 11° 00′ I,

51° 30′ T 11° 00′ I,

51° 30′ T 13° 00′ I,

51° 00′ T 13° 00′ I,

51° 00′ T 15° 00′ I;

(e)

ciallaíonn “aonad feidhmiúil 25 de roinn 8c ICES” an limistéar geografach a theorannaítear le rumlínte a cheanglaíonn go seicheamhach na suíomhanna seo a leanas:

43° 00′ T 9° 00′ I,

43° 00′ T 10° 00′ I,

43° 30′ T 10° 00′ I,

43° 30′ T 9° 00′ I,

44° 00′ T 9° 00′ I,

44° 00′ T 8° 00′ I,

43° 30′ T 8° 00′ I;

(f)

ciallaíonn “aonad feidhmiúil 26 de roinn 9a ICES” an limistéar geografach a theorannaítear le rumlínte a cheanglaíonn go seicheamhach na suíomhanna seo a leanas:

43° 00′ T 8° 00′ I,

43° 00′ T 10° 00′ I,

42° 00′ T 10° 00′ I,

42° 00′ T 8° 00′ I;

(g)

ciallaíonn “aonad feidhmiúil 27 de roinn 9a ICES” an limistéar geografach a theorannaítear le rumlínte a cheanglaíonn go seicheamhach na suíomhanna seo a leanas:

42° 00′ T 8° 00′ I,

42° 00′ T 10° 00′ I,

38° 30′ T 10° 00′ I,

38° 30′ T 9° 00′ I,

40° 00′ T 9° 00′ I,

40° 00′ T 8° 00′ I;

(h)

ciallaíonn “aonad feidhmiúil 30 de roinn 9a ICES” an limistéar geografach faoi dhlínse na Spáinne i Murascaill Cádiz agus sna huiscí máguaird in 9a;

(i)

ciallaíonn “aonad feidhmiúil 31 de roinn 8c ICES” an limistéar geografach a theorannaítear le rumlínte a cheanglaíonn go seicheamhach na suíomhanna seo a leanas:

43° 30′ T 6° 00′ I,

44° 00′ T 6° 00′ I,

44° 00′ T 2° 00′ I,

43° 30′ T 2° 00′ I;

(j)

ciallaíonn “Murascaill Cádiz” an limistéar geografach de roinn 9a ICES lastoir de dhomhanfhad 7°23′48″ I;

(k)

is é “Limistéar Choinbhinsiún CCAMLR (an Coimisiún um Chaomhnú Beo-Acmhainní Muirí Antartacha)” an limistéar geografach a shainítear i bpointe (a) d'Airteagal 2 de Rialachán (CE) Uimh. 601/2004 ón gComhairle (15);

(l)

is iad limistéir CECAF (an Coiste Iascaigh um an Atlantach Thoir Láir) na limistéir gheografacha a shonraítear in Iarscríbhinn II a ghabhann le Rialachán (CE) Uimh. 216/2009 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle (16);

(m)

is é “Limistéar Choinbhinsiún IATTC (an Coimisiún Idir-Mheiriceánach um Thuinníní Teochreasacha)” an limistéar geografach a shainítear sa Choinbhinsiún chun an Coimisiún Idir-Mheiriceánach um Thuinníní Teochreasacha arna bhunú le Coinbhinsiún 1949 idir Stáit Aontaithe Mheiriceá agus Poblacht Chósta Ríce a Neartú (17);

(n)

is é “Limistéar Choinbhinsiún ICCAT (an Coimisiún Idirnáisiúnta um Chaomhnú Thuinníní an Atlantaigh)” an limistéar geografach a shainítear sa Choinbhinsiún Idirnáisiúnta um Chaomhnú Thuinníní an Atlantaigh (18);

(o)

is é “Limistéar Inniúlachta IOTC (an Coimisiún um Thuinníní an Aigéin Indiaigh)” an limistéar geografach a shainítear sa Chomhaontú maidir le Bunú Choimisiún Tuinníní an Aigéin Indiaigh (19);

(p)

is iad limistéir NAFO (Eagraíocht Iascaigh an Atlantaigh Thiar Thuaidh) na limistéir gheografacha a shonraítear in Iarscríbhinn III a ghabhann le Rialachán (CE) Uimh. 217/2009 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle (20);

(q)

is é “Limistéar Choinbhinsiún SEAFO (Eagraíocht Iascaigh an Atlantaigh Thoir Theas)” an limistéar geografach a shainítear sa Choinbhinsiún um chaomhnú agus um bainistiú acmhainní iascaigh an Atlantaigh Thoir Theas (21);

(r)

is é “Limistéar Chomhaontú SIOFA (Comhaontú Iascaigh an Aigéin Indiaigh Theas)” an limistéar geografach a shainítear i gComhaontú Iascaigh an Aigéin Indiaigh Theas (22);

(s)

is é “Limistéar Choinbhinsiún SPRFMO (an Eagraíocht Réigiúnach um Bainistíocht Iascaigh san Aigéan Ciúin Theas)” an limistéar geografach a shainítear sa Choinbhinsiún um chaomhnú agus bainistiú acmhainní iascaigh na mórmhara san Aigéan Ciúin Theas (23);

(t)

is é “Limistéar Choinbhinsiún WCPFC (An Coimisiún Iascaigh don Aigéan Ciúin Iartharach agus don Aigéan Ciúin Láir )” an limistéar geografach a shainítear sa Choinbhinsiún maidir le Stoic Éisc Mhórimirceacha san Aigéan Ciúin Iartharach agus san Aigéan Ciúin Láir a Chaomhnú agus a Bhainistiú (24);

(u)

is í “mórmhuir Mhuir Bheiring” limistéar geografach mhórmhuir Mhuir Bheiring thar 200 muirmhíle ó na bonnlínte óna dtomhaistear leithead fharraigí theorann Stáit chósta Mhuir Bheiring;

(v)

is é an “limistéar forluí idir IATTC agus WCPFC” an limistéar geografach a shainítear leis na teorainneacha seo a leanas:

domhanfhad 150° I,

domhanfhad 130° I,

domhanleithead 4° D,

domhanleithead 50° D.

TEIDEAL II

NA DEISEANNA IASCAIREACHTA LE hAGHAIDH SOITHÍ IASCAIREACHTA DE CHUID AN AONTAIS

Caibidil I

Forálacha ginearálta

Airteagal 5

TACanna agus cionrannta

1.   Leagtar amach in Iarscríbhinn I na TACanna le haghaidh shoithí iascaireachta de chuid an Aontais in uiscí an Aontais nó in uiscí áirithe nach den Aontas iad agus cionroinnt na TACanna sin i measc na mBallstát, agus na coinníollacha atá nasctha go feidhmiúil leis sin i gcás inarb iomchuí.

2.   Féadfar soithí iascaireachta de chuid an Aontais a údarú chun iascaireacht a dhéanamh, laistigh de na TACanna a leagtar amach in Iarscríbhinn I a ghabhann leis an Rialachán seo, in uiscí a thig faoi dhlínse iascaigh Oileáin Fharó, na Graonlainne, na hIorua, agus sa limistéar iascaireachta mórthimpeall Jan Mayen, faoi réir na gcoinníollacha a leagtar amach in Airteagal 22 den Rialachán seo, agus i gCuid A d'Iarscríbhinn V a ghabhann leis, agus i Rialachán (AE) 2017/2403 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle (25) agus ina fhorálacha cur chun feidhme.

3.   Féadfar soithí iascaireachta de chuid an Aontais a údarú iascaireacht a dhéanamh, laistigh de na TACanna a leagtar amach in Iarscríbhinn I a ghabhann leis an Rialachán seo, in uiscí a thig faoi dhlínse iascaigh na Ríochta Aontaithe, faoi réir na gcoinníollacha a leagtar amach in Airteagal 22 den Rialachán seo agus i Rialachán (AE) 2017/2403 agus ina fhorálacha cur chun feidhme.

Airteagal 6

TACanna a bheidh le cinneadh ag na Ballstáit

1.   Cinnfidh an Ballstát lena mbaineann na TACanna i gcás stoic éisc áirithe. Sainaithnítear na stoic sin in Iarscríbhinn I.

2.   Maidir leis na TACanna a bheidh le cinneadh ag na Ballstáit:

(a)

beidh siad comhchuí le prionsabail agus rialacha CBI, go háirithe prionsabal shaothrú inbhuanaithe an stoic; agus

(b)

beidh de thoradh orthu:

(i)

má bhíonn measúnú anailíseach ar fáil, beidh saothrú an stoic comhchuí leis an uastáirgeacht inbhuanaithe, agus an dóchúlacht is airde is féidir ann gurb amhlaidh a bheidh, nó

(ii)

mura mbeidh measúnú anailíseach ar fáil nó má bhíonn sé neamhiomlán, beidh saothrú an stoic comhchuí leis an gcur chuige réamhchúraim i leith bainistiú iascach.

3.   Faoin 15 Márta 2021, cuirfidh gach Ballstát lena mbaineann an fhaisnéis seo a leanas faoi bhráid an Choimisiúin:

(a)

na TACanna arna nglacadh;

(b)

na sonraí arna mbailiú agus arna measúnú ag an mBallstát lena mbaineann ar a bhfuil na TACanna arna nglacadh bunaithe;

(c)

sonraí maidir leis an gcaoi a gcomhlíonann na TACanna a glacadh mír 2.

Airteagal 7

TACanna sealadacha a chur i bhfeidhm

1.   I gcás ina ndéanfar tagairt don mhír seo i dtábla deiseanna iascaireachta in Iarscríbhinn IA nó in Iarscríbhinn IB, is deiseanna iascaireachta sealadacha a bheidh sna deiseanna sa tábla sin agus beidh feidhm acu ón 1 Eanáir go dtí an 31 Márta 2021. Beidh na deiseanna iascaireachta sealadacha sin gan dochar do shocrú dheiseanna cinntitheacha iascaireachta le haghaidh 2021 i gcomhréir le torthaí na gcaibidlíochtaí nó na gcomhairliúchán idirnáisiúnta, leis an gcomhairle eolaíoch, leis na forálacha is infheidhme de Rialachán (AE) Uimh. 1380/2013 agus le pleananna ilbhliantúla ábhartha.

2.   Féadfaidh soithí an Aontais stoic éisc i gcomhréir leis na deiseanna iascaireachta sealadacha dá dtagraítear i mír 1 a iascach in uiscí an Aontais agus in uiscí idirnáisiúnta agus in uiscí tríú tíortha a bhfuil rochtain tugtha acu ar a n-uiscí le haghaidh soithí de chuid an Aontais.

Airteagal 8

Coinníollacha maidir le gabhálacha agus foghabhálacha a thabhairt i dtír

1.   Gabhálacha nach mbeidh faoi réir na hoibleagáide gabhálacha a thabhairt i dtír a bhunaítear faoi Airteagal 15 de Rialachán (AE) Uimh. 1380/2013, ní choinneofar ar bord iad ná ní thabharfar i dtír iad ach amháin:

(a)

má ghabh soithí iad a mbeidh bratach Bhallstáit ar foluain orthu, a mbeidh cuóta acu agus nach mbeidh an cuóta sin ídithe; nó

(b)

más cion de chuóta an Aontais iad nár cionroinneadh de réir cuóta ar na Ballstáit, agus nár ídíodh cuóta sin an Aontais.

2.   Sainaithnítear in Iarscríbhinn I a ghabhann leis an Rialachán seo stoic na speiceas nach spriocspeicis iad laistigh de theorainneacha bitheolaíocha sábháilte dá dtagraítear in Airteagal 15(8) de Rialachán (AE) Uimh. 1380/2013 chun críocha an mhaolaithe ón oibleagáid gabhálacha a chomhaireamh in aghaidh na gcuótaí ábhartha dá bhforáiltear san Airteagal sin.

Airteagal 9

Sásra um malartuithe cuótaí le haghaidh TACanna le haghaidh foghabhálacha dosheachanta a mhéid a bhaineann leis an oibleagáid gabhálacha a thabhairt i dtír

1.   Chun tabhairt isteach na hoibleagáide gabhálacha a thabhairt i dtír a chur san áireamh agus chun cuótaí le haghaidh foghabhálacha áirithe a chur ar fáil do Bhallstáit nach bhfuil cuóta acu, beidh feidhm ag an sásra um malartuithe cuótaí mar a leagtar amach i míreanna 2 go 5 maidir leis na TACanna a shainaithnítear in Iarscríbhinn IA.

2.   Cuirfear 6 % de gach cuóta ó na TACanna sealadacha le haghaidh troisc sa Mhuir Cheilteach, troisc in Iarthar na hAlban, faoitíní i Muir Éireann agus leathóga ballacha i ranna 7h, 7j agus 7k ICES, agus 3 % de gach cuóta ón TAC sealadach le haghaidh fhaoitíní Iarthar na hAlban, arna chionroinnt ar gach Ballstát, ar fáil do linn le haghaidh malartuithe cuótaí, a bheidh oscailte ón 1 Eanáir 2021. Beidh rochtain eisiach ag na Ballstáit gan chuóta ar an linn cuótaí go dtí an 31 Márta 2021.

3.   Ní fhéadfar na cainníochtaí arna dtarraingt ón linn a mhalartú nó a aistriú chuig an mbliain dár gcionn. Tabharfar aon chainníochtaí nár úsáideadh ar ais, tar éis an 31 Márta 2021, do na Ballstáit sin a rannchuidigh leis an linn i dtosach.

4.   Maidir leis na cuótaí a thabharfar ar ais, is fearr iad a thógáil ó liosta TACanna arna sainaithint ag gach Ballstát a rannchuidíonn leis an linn mar a liostaítear iad san Aguisín a ghabhann le hIarscríbhinn IA.

5.   Beidh luach tráchtála coibhéiseach ag na cuótaí dá dtagraítear i mír 4, rud a thomhaisfear trí úsáid a bhaint as ráta malairte margaidh nó rátaí malairte eile atá inghlactha go frithpháirteach. In éagmais malairt roghanna, úsáidfear an luach eacnamaíoch coibhéiseach i gcomhréir leis na meánphraghsanna san Aontas an bhliain roimhe sin, arna soláthar ag Faireachlann an Mhargaidh Eorpaigh um Iascach agus um Tháirgí Dobharshaothraithe.

6.   I gcásanna nach gceadaítear leis an sásra um malartuithe cuótaí a leagtar amach i míreanna 2–5 thuas do na Ballstáit a bhfoghabhálacha dosheachanta a chumhdach go feadh méid comhchosúil, déanfaidh na Ballstáit iarracht teacht ar chomhaontú maidir le malartuithe cuótaí de bhun Airteagal 16(8) de Rialachán (AE) Uimh. 1380/2013, agus é á áirithiú acu go mbeidh luach tráchtála coibhéiseach ag na cuótaí a mhalartaítear.

Airteagal 10

Teorainneacha ar iarrachtaí iascaireachta i roinn 7e ICES

1.   Maidir leis na tréimhsí dá dtagraítear i bpointe (b) d'Airteagal 1(2), leagtar amach in Iarscríbhinn II gnéithe teicniúla na gceart agus na n-oibleagáidí a bhaineann le hIarscríbhinn II le haghaidh stoc na sól a bhainistiú i roinn 7e ICES.

2.   Féadfaidh an Coimisiún, trí bhíthin gníomhartha cur chun feidhme, líon breise laethanta ar muir a cionroinneadh ar Bhallstát iarrthach, de bhreis ar na laethanta dá dtagraítear i bpointe 5 d'Iarscríbhinn II, a bhféadfaidh soitheach a bheith údaraithe ag a Ballstát brataí a bheith laistigh de roinn 7e ICES agus trealamh rialáilte á iompar ar bord aici, ar bhonn iarraidh den sórt sin ón mBallstát sin, i gcomhréir le pointe 7.4 den Iarscríbhinn sin. Is i gcomhréir leis an nós imeachta scrúdúcháin dá dtagraítear in Airteagal 58(2) a ghlacfar na gníomhartha cur chun feidhme sin.

3.   Féadfaidh an Coimisiún, trí bhíthin gníomhartha cur chun feidhme, 3 lá ar a mhéad idir an 1 Feabhra 2021 agus an 31 Eanáir 2022 de bhreis ar na laethanta dá dtagraítear i bpointe 5 d'Iarscríbhinn II a cionroinneadh ar Bhallstát iarrthach, ar a bhféadfaidh soitheach a bheith laistigh de roinn 7e ICES ar bhonn clár feabhsaithe maidir le clúdach breathnóra eolaíoch dá dtagraítear i bpointe 8.1 den Iarscríbhinn sin. Déanfar an chionroinnt sin ar bhonn na tuairisce a chuir an Ballstát sin isteach i gcomhréir le pointe 8.3 d'Iarscríbhinn II agus tar éis dul i gcomhairle le STECF. Déanfar na gníomhartha cur chun feidhme sin a ghlacadh i gcomhréir leis an nós imeachta scrúdúcháin dá dtagraítear in Airteagal 58(2).

Airteagal 11

Bearta maidir le hiascaigh doingean mara Eorpach

1.   Toirmiscfear ar shoithí iascaireachta de chuid an Aontais, agus ar aon iascaigh thráchtála ón gcladach, doingin mhara Eorpacha a iascach i ranna 4b agus 4c ICES, agus i bhfolimistéar 7 ICES. Toirmiscfear na doingin mhara Eorpacha a ghabhfar sa limistéar sin a choinneáil, a thrasloingsiú, a athlonnú nó a thabhairt i dtír.

2.   De mhaolú ar mhír 1, in Eanáir 2021, féadfaidh soithí iascaireachta de chuid an Aontais i ranna 4b, 4c, 7d, 7e, 7f agus 7h ICES doingin mhara Eorpacha a iascach, agus doingin mhara Eorpacha a ghabhfar sa limistéar sin leis an trealamh seo a leanas agus laistigh de na teorainneacha seo a leanas, a choinneáil ar bord, a thrasloingsiú, a athlonnú nó a thabhairt i dtír:

(a)

ag úsáid tráil ghrinnill (26), le haghaidh foghabhálacha dosheachanta nach mó ná 520 cileagram in aghaidh 2 mhí agus 5 % de mheáchan ghabhálacha iomlána na n-orgánach muirí ar bord arna ngabháil ag an soitheach sin in aghaidh an turais iascaireachta;

(b)

ag úsáid saighní (27), le haghaidh foghabhálacha dosheachanta nach mó ná 520 cileagram in aghaidh 2 mhí agus 5 % de mheáchan ghabhálacha iomlána na n-orgánach muirí ar bord arna ngabháil ag an soitheach sin in aghaidh an turais iascaireachta;

(c)

ag úsáid duán agus doruithe (28), nach mó ná 1,43 tona an soitheach;

(d)

ag úsáid líonta geolbhaigh seasta (29), le haghaidh foghabhálacha dosheachanta nach mó ná 0,35 tona an soitheach.

Beidh feidhm ag na maoluithe a leagtar amach sa chéad fhomhír maidir le soithí iascaireachta de chuid an Aontais a thaifead gabhálacha taifeadta doingean mara Eorpach i gcaitheamh na tréimhse ón 1 Iúil 2015 go dtí an 30 Meán Fómhair 2016: i bpointe (c) le gabhálacha taifeadta ag úsáid duán agus doruithe, agus i bpointe (d) le gabhálacha taifeadta ag úsáid líonta geolbhaigh seasta. I gcás ina ndéanfar soitheach eile a chur in ionad soithigh iascaireachta de chuid an Aontais, féadfaidh na Ballstáit a cheadú go mbeidh feidhm ag an maolú maidir le soitheach iascaireachta eile ar choinníoll nach dtiocfaidh méadú ar an líon soithí iascaireachta de chuid an Aontais atá faoi réir an mhaolaithe agus nach dtiocfaidh méadú ar a n-acmhainneacht fhoriomlán iascaireachta.

3.   Ní bheidh na teorainneacha gabhála a leagtar amach i mír 2 inaistrithe idir soithí ná, i gcás ina mbeidh feidhm ag teorainn mhíosúil, ó mhí amháin go dtí mí eile. I gcás soithí iascaireachta de chuid an Aontais a bhaineann úsáid as níos mó ná trealamh amháin in aon mhí féilire amháin, beidh feidhm ag an teorainn ghabhála is ísle a leagtar amach i mír 2 le haghaidh aon trealamh.

Tuairisceoidh na Ballstáit don Choimisiún maidir le gach gabháil den doingean mara Eorpach de réir cineál trealaimh tráth nach déanaí ná 15 lá tar éis dheireadh gach míosa.

4.   Áiritheoidh an Fhrainc agus an Spáinn nach rachaidh básmhaireacht an stoic doingean mara Eorpach i ranna 8a agus 8b ICES óna n-iascach tráchtála agus áineasa os cionn luachphointe FMSY a bhfuil 3 108 dtona de ghabhálacha iomlána mar thoradh air, mar a cheanglaítear le hAirteagal 4(3) de Rialachán (AE) 2019/472.

5.   I gcás iascaigh áineasa, lena n-áirítear ón gcladach, i ranna 4b, 4c, 6a, 7a go dtí 7k ICES:

(a)

ón 1 Eanáir go dtí an 28 Feabhra, ní cheadófar ach iascaireacht gabh agus scaoil le slat nó le dorú láimhe ar an doingean mara Eorpach. Le linn na tréimhse sin, toirmiscfear na doingin mhara Eorpacha a ghabhfar sa limistéar sin a choinneáil, a athlonnú, a thrasloingsiú, nó a thabhairt i dtír;

(b)

ón 1 go dtí an 31 Márta, ní fhéadfar níos mó ná dhá eiseamal den doingean mara Eorpach a ghabháil agus a choinneáil in aghaidh an iascaire in aghaidh an lae; is é 42 cm an t-íosmhéid do dhoingean mara Eorpach a choinneofar.

Ní bheidh feidhm ag pointe (b) den chéad fhomhír maidir le líonta seasmhacha, nach féidir a úsáid chun doingean mara Eorpach a ghabháil nó a choinneáil le linn na tréimhse dá dtagraítear sa phointe sin.

6.   In iascaigh áineasa, lena n-áirítear ón gcladach, i ranna 8a agus 8b ICES, féadfar uasmhéid de dhá eiseamal den doingean mara Eorpach a ghabháil agus a choinneáil in aghaidh an iascaire in aghaidh an lae. Ní bheidh feidhm ag an mír seo maidir le líonta seasmhacha nach féidir a úsáid chun doingin mhara Eorpacha a ghabháil nó a choinneáil.

7.   Beidh míreanna 5 agus 6 gan dochar do bhearta náisiúnta níos déine maidir le hiascaigh áineasa.

Airteagal 12

Bearta maidir le hiascaigh eascann Eorpach in uiscí an Aontais i limistéar ICES

Toirmeascfar aon iascach spriocdhírithe, teagmhasach nó áineasa ar eascanna Eorpacha in uiscí an Aontais i limistéar ICES agus in uiscí goirte amhail inbhir, murlaigh cois cósta agus uiscí trasdultacha ar feadh tréimhse 3 mhí as a chéile, a bheidh le cinneadh ag gach Ballstát, idir an 1 Lúnasa 2021 agus an 28 Feabhra 2022. Cuirfidh na Ballstáit an tréimhse a chinnfear in iúl don Choimisiún tráth nach déanaí ná an 1 Meitheamh 2021.

Airteagal 13

Forálacha speisialta maidir le cionroinnt na ndeiseanna iascaireachta

1.   Beidh cionroinnt na ndeiseanna iascaireachta i measc na mBallstát mar a leagtar amach iad sa Rialachán seo gan dochar do na nithe seo a leanas:

(a)

malartuithe arna ndéanamh de bhun Airteagal 16(8) de Rialachán (AE) Uimh. 1380/2013;

(b)

asbhaintí agus ath-chionrannta arna ndéanamh de bhun Airteagal 37 de Rialachán (CE) Uimh. 1224/2009;

(c)

ath-chionrannta arna ndéanamh de bhun Airteagail 12 agus 47 de Rialachán (AE) 2017/2403 ón gComhairle;

(d)

gabhálacha breise arna gceadú faoi Airteagal 3 de Rialachán (CE) Uimh. 847/96 agus Airteagal 15(9) de Rialachán (AE) Uimh. 1380/2013;

(e)

cainníochtaí arna gcoinneáil siar i gcomhréir le hAirteagal 4 de Rialachán (CE) Uimh. 847/96 agus Airteagal 15(9) de Rialachán (AE) Uimh. 1380/2013;

(f)

asbhaintí arna ndéanamh de bhun Airteagail 105, 106 agus 107 de Rialachán (CE) Uimh. 1224/2009;

(g)

aistrithe agus malartuithe cuóta de bhun Airteagal 23 den Rialachán seo.

2.   Déantar na stoic atá faoi réir TACanna réamhchúraim nó anailíseacha a shainaithint in Iarscríbhinn I a ghabhann leis an Rialachán seo chun críoch bhainistiú bliantúil na TACanna agus na gcuótaí dá bhforáiltear i Rialachán (CE) Uimh. 847/96.

3.   Seachas i gcás ina sonraítear a mhalairt in Iarscríbhinn I a ghabhann leis an Rialachán seo, beidh feidhm ag Airteagal 3 de Rialachán (CE) Uimh. 847/96 maidir le stoic atá faoi réir TAC réamhchúraim, agus beidh feidhm ag Airteagal 3(2) agus (3) agus ag Airteagal 4 den Rialachán sin maidir le stoic atá faoi réir TAC anailíseach.

4.   Ní bheidh feidhm ag Airteagail 3 agus 4 de Rialachán (CE) Uimh. 847/96 i gcás ina n-úsáidfidh Ballstát an tsolúbthacht bhliantúil sin dá bhforáiltear in Airteagal 15(9) de Rialachán (AE) Uimh. 1380/2013.

Airteagal 14

Séasúir coiscthe iascaireachta le haghaidh corra gainimh

Toirmeascfar iascaireacht tráchtála a dhéanamh ar chorra gainimh le trál grinnill, saighní nó trealamh tarraingthe comhchosúla ag a bhfuil mogallmhéid is lú ná 16 mm i ranna 2a agus 3a ICES agus i bhfolimistéar 4 ICES ón 1 Eanáir go dtí an 31 Márta 2021.

Airteagal 15

Bearta teicniúla don trosc agus don fhaoitín sa Mhuir Cheilteach

1.   Beidh feidhm ag na bearta seo a leanas maidir le soithí de chuid an Aontais a bhíonn ag iascaireacht le tráil ghrinnill agus le saighní i ranna 7f agus 7g ICES, an chuid de roinn 7h ICES lastuaidh de dhomhanleithead 49° 30′ T agus an chuid de roinn ICES 7j lastuaidh de dhomhanleithead 49° 30′ T agus lastuaidh agus lastoir de dhomhanfhad 11° I:

(a)

Soithí de chuid an Aontais a bhíonn ag iascaireacht le tráil ghrinnill nó le saighní, úsáidfidh siad trealamh ar a bhfuil ceann de na mogallmhéideanna seo a leanas:

(i)

soc-fhoirceann 110 mm le painéal de mhogall cearnógach 120 mm

(ii)

soc-fhoirceann 100 mm T90;

(iii)

soc-fhoirceann 120 mm

(iv)

soc-fhoirceann 100 mm le painéal de mhogall cearnógach 160 mm;

(b)

de bhreis ar na bearta dá dtagraítear i bpointe (a), maidir le soithí de chuid an Aontais a bhíonn ag iascaireacht le tráil ghrinnill, ar cadóga iad ar a laghad 20 % dá ngabhálacha, arna dtomhas roimh aon aischur, úsáidfidh siad:

(i)

trealamh iascaireachta a tógadh ionas go bhfuil spás íosta aon mhéadair amháin idir an líne iascaireachta agus an trealamh talún; nó

(ii)

aon mhodh atá cruthaithe a bheith ar a laghad chomh roghnaitheach céanna chun troisc a sheachaint, de réir mheasúnú ICES nó STECF, agus arna fhormheas ag an gCoimisiún.

2.   Féadfaidh Ballstáit soithí a dhéanann iascaireacht le tráil ghrinnill, ar troisc iad níos lú ná 1,5 % dá ngabhálacha, arna dtomhas roimh aon aischur, a dhíolmhú ó chur i bhfeidhm phointe (b) de mhír 1, ar choinníoll go bhfuil na soithí sin faoi réir méadú forchéimnitheach ar chumhdach breathnóirí ar muir ar suas le 20 % ar a laghad dá dturais iascaireachta go léir amhail ón 1 Iúil 2021.

3.   Toirmiscfear ar shoithí de chuid an Aontais a dhéanann iascaireacht le tráil ghrinnill agus le saighní i ranna 7f go 7k ICES agus sa limistéar laistiar de dhomhanfhad 5° I i roinn 7e ICES mura n-úsáideann siad mogallmhéid íosta soc-fhoircinn 100 mm ar a laghad. Ar a shon sin, ní bheidh feidhm ag an gceanglas sin maidir leis an mogallmhéid íosta soc-fhoircinn sin i gcás soithí nach mó ná 1,5 % a bhfoghabhálacha trosc, de réir mheasúnú STECF, nuair a bheidh siad ag déanamh iascaireacht sna limistéir dá dtagraítear i mír 1.

4.   Beidh feidhm ag bearta dá dtagraítear i mír 3 maidir le soithí de chuid an Aontais a bhíonn ag iascaireacht le tráil ghrinnill agus le saighní i ranna 7b agus 7c ICES ón 1 Meitheamh 2021. Féadfaidh soithí de chuid an Aontais a dhéanann iascaireacht sna limistéir sin trealamh iascaireachta eile a úsáid freisin, agus is é an toradh air, de réir mheasúnú STECF, go bhfuil na saintréithe roghnaíochta céanna nó níos fearr aige in iascaigh ghrinnill mheasctha is atá ag mogallmhéid íosta soc-fhoircinn 100 mm ar a laghad, agus é formheasta ag an gCoimisiún.

5.   De mhaolú ar mhír 1, i ranna 7f agus 7g ICES, an chuid de roinn 7h ICES lastuaidh de dhomhanleithead 49 ° 30′ T agus an chuid de roinn 7j ICES lastuaidh de dhomhanleithead 49 ° 30′ T agus lastoir de dhomhanfhad 11° I:

(a)

soithí a oibríonn le tráil ghrinnill nó saighní, ar gliomach na hIorua iad níos mó ná 30 % dá ngabhálacha, úsáidfidh siad ceann amháin de na roghanna trealaimh seo a leanas:

(i)

painéal de mhogall cearnógach 300 mm; soithí ar lú ná 12 mhéadar ar fhad iad ar an iomlán, féadfaidh siad painéal de mhogall cearnógach 200 mm a úsáid, áfach;

(ii)

painéal Seltra;

(iii)

greille shórtála le spás 35 mm idir na barraí mar a thagraítear di in Iarscríbhinn VI Cuid B de Rialachán (AE) 2019/1241 nó gaireas líonghreille roghnaíochta comhchosúil léi;

(iv)

soc-fhoirceann 100 mm le painéal de mhogall cearnógach 100 mm;

(v)

dé-shoc fhoirceann ar tógadh an soc-fhoirceann is uachtaraí de as mogall T 90 90 mm ar a laghad agus atá feistithe le painéal deighilte ag a bhfuil mogallmhéid uasta 300 mm;

(b)

soithí a oibríonn le tráil ghrinnill nó saighní, ar faoitíní iad níos mó ná 55 % dá ngabhálacha nó ar láimhínigh, colmóirí nó scoilteáin le chéile iad níos mó ná 55 % dá ngabhálacha, úsáidfidh siad ceann amháin de na roghanna trealaimh seo a leanas:

(i)

soc-fhoirceann 100 mm le painéal de mhogall cearnógach 100 mm;

(ii)

xoc-fhoirceann T 90 100 mm le síneadh.

6.   I gcomhréir le hAirteagal 15 de Rialachán (AE) Uimh. 1380/2013 agus Airteagal 27(2) de Rialachán (AE) 2019/1241, ríomhfar na céatadáin ghabhála mar chion de bheomheáchan na n-acmhainní bitheolaíocha muirí uile a thabharfar i dtír tar éis gach turais iascaireachta.

Airteagal 16

Bearta teicniúla i Muir Éireann

Beidh feidhm ag na bearta seo a leanas maidir le soithí iascaireachta de chuid an Aontais a oibríonn le tráil ghrinnill nó le saighní i roinn 7a ICES (Muir na hÉireann):

(a)

soithí a oibríonn le tráil ghrinnill nó le saighní le mogallmhéid soc-fhoircinn is comhionann le 70 mm nó is mó ná sin agus ar lú é ná 100 mm agus ar gliomach na hIorua níos mó ná 30 % dá ngabhálacha, úsáidfidh siad ceann de na roghanna trealaimh seo a leanas:

(i)

painéal de mhogall cearnógach 300 mm; soithí ar lú ná 12 mhéadar ar fhad iad ar an iomlán, féadfaidh siad painéal de mhogall cearnógach 200 mm a úsáid, áfach;

(ii)

painéal Seltra;

(iii)

greille shórtála le spás 35 mm idir na barraí;

(iv)

líonghreille Lárionaid d'Eolaíocht an Chomhshaoil, na n-Iascach agus Dobharshaothraithe (CEFAS);

(v)

tráil flapa [flip-flap trawl];

(b)

soithí is comhionann le 12 mhéadar ar fhad iomlán nó is mó ná sin, a oibríonn le tráil ghrinnill nó le saighní ar cadóga, troisc, sciataí agus roic le chéile iad níos mó ná 10 % dá ngabhálacha, úsáidfidh siad soc-fhoirceann 120 mm;

(c)

soithí is comhionann le 12 mhéadar ar fhad ar an iomlán nó is mó ná sin, a oibríonn le tráil ghrinnill nó le saighní ar cadóga, troisc, sciataí agus roic le chéile iad níos lú ná 10 % dá ngabhálacha, cuirfidh siad i bhfeidhm mogallmhéid soc-fhoircinn 100 mm le painéal de mhogall cearnógach 100 mm.

Ní bheidh feidhm ag pointe (c) den chéad fhomhír maidir le soithí ar gliomach na hIorua é níos mó ná 30 % dá ngabhálacha nó ar cluaisíní (Aequipecten opercularis) iad níos mó ná 85 % dá ngabhálacha.

Airteagal 17

Bearta teicniúla in iarthar na hAlban

Beidh feidhm ag na bearta seo a leanas maidir le soithí iascaireachta de chuid an Aontais a oibríonn le tráil ghrinnill nó le saighní i ranna 6a agus 5b ICES, laistigh d'uiscí an Aontais, lastoir de 12 °I (Iarthar na hAlban) in iascaigh ghliomach na hIorua (Nephrops norvegicus ):

(a)

úsáidfidh soithí painéal de mhogall cearnógach (suíomh arna choinneáil) 300 mm ar a laghad i gcás soithí a úsáideann mogallmhéid soc-fhoircinn is lú ná 100 mm; le haghaidh soithí is lú ná 12 m ar fhad iomlán nó le cumhacht innill 200 kW nó níos lú, féadfaidh an painéal a bheith 2 m ar fhad foriomlán agus le painéal 200 mm, áfach;

(b)

soithí ar gliomach na hIorua iad níos mó ná 30 % dá ngabhálacha, úsáidfidh siad painéal de mhogall cearnógach (suíomh arna choinneáil) 160 mm ar a laghad i gcás soithí a úsáideann mogallmhéid soc-fhoircinn 100-119 mm.

Airteagal 18

Bearta ceartaitheacha don trosc sa Mhuir Thuaidh

1.   Leagtar amach in Iarscríbhinn IV na limistéir atá coiscthe don iascaireacht seachas le trealamh peiligeach (peas-saighne agus tráil) agus na tréimhsí a mbeidh feidhm ag na tréimhsí coiscthe lena linn.

2.   Soithí a bhíonn ag iascaireacht le tráil ghrinnill agus saighní le mogallmhéid íosta 70 mm i ranna 4a agus 4b ICES nó ar a laghad 90mm i roinn 3a ICES, agus spiléir (30), toirmiscfear iad a bheith ag iascaireacht in uiscí de chuid an Aontais i roinn 4a ICES, lastuaidh de dhomhanleithead 58° 30′ 00′′ T agus laisteas de dhomhanleithead 61° 30′ 00′′ T agus in uiscí de chuid an Aontais i ranna 3a.20 (Skagerrak), 4a agus 4b ICES, lastuaidh de dhomhanleithead 57° 00′ 00′′ T agus lastoir de dhomhanfhad 5° 00′ 00′′ O.

3.   De mhaolú ar mhír 2, féadfaidh soithí iascaireachta dá dtagraítear sa mhír sin iascaireacht a dhéanamh sna limistéir dá dtagraítear sa mhír sin ar choinníoll go gcomhlíontar ceann amháin ar a laghad de na critéir seo a leanas:

(a)

níl céatadán na ngabhálacha trosc níos mó ná 5 % de na gabhálacha iomlána in aghaidh an turais iascaireachta; soithí nár mhó a ngabhálacha trosc ná 5 % dá ngabhálacha iomlána sa tréimhse 2017–2019, glactar leis go gcomhlíonann siad an critéar sin ar choinníoll go leanann siad de bheith ag úsáid an trealaimh chéanna a bhí á úsáid acu le linn na tréimhse sin; d'fhéadfaí an toimhde sin a bhréagnú;

(b)

úsáidtear trál grinnill nó saighean rialáilte agus ardroghnaitheach, agus dá bharr sin, de réir staidéar eolaíoch, bíonn laghdú 30 % ar ghabhálacha trosc i gcomparáid le soithí a dhéanann iascaireacht le mogallmhéid íosta do threalamh tarraingthe, mar a shonraítear i bpointe 1.1 de Chuid B d'Iarscríbhinn V de Rialachán (AE) 2019/1241; féadfaidh STECF meastóireacht a dhéanamh ar na staidéir sin; i gcás ina ndéanfaidh STECF meastóireacht dhiúltach, ní mheasfar na trealaimh sin a bheith bailí a thuilleadh lena n-úsáid sna limistéir dá dtagraítear i mír 2 den Airteagal sin;

(c)

i gcás soithí atá ag oibriú le grinnill nó saighní a bhfuil a mogallmhéid cothrom le 100 mm nó níos mó ná sin (TR1), úsáidtear na trealaimh ardroghnaitheacha seo a leanas:

(i)

tráil bhoilg le mogallmhéid boilg íosta 600mm;

(ii)

líne iascaireachta ardaithe (0,6 m);

(iii)

painéal deighilte cothrománach ina bhfuil painéal éalaithe mogaill mhóir;

(d)

i gcás soithí atá ag oibriú le tráil ghrinnill nó saighní le mogallmhéid atá cothrom le 70 mm nó níos mó ná sin i roinn 4a ICES agus 90mm i roinn 3a ICES agus atá níos lú ná 100 mm (TR2), úsáidtear na trealaimh ardroghnaitheacha seo a leanas:

(i)

greille shórtála nach mó ná 50 mm an spás idir na barraí inti lena scartar na leathóga ó na héisc chruinne, agus ina bhfuil sceithbhealach iasc neamhbhlocáilte do na héisc chruinne;

(ii)

painéal Seltra le mogallmhéid cearnach 300 mm ann;

(iii)

greille shórtála nach mó ná 35 mm an spás idir na barraí inti, agus ina bhfuil sceithbhealach iasc neamhbhlocáilte;

(e)

tá soithí faoi réir plean náisiúnta seachanta trosc chun gabhálacha trosc a chothú i gcomhréir leis an mbásmhaireacht san iascaireacht a chomhfhreagraíonn do na deiseanna iascaireachta arna socrú, bunaithe ar leibhéil na comhairle eolaíche, trí bhearta spásúla nó teicniúla, nó meascán den dá chineál birt sin; ba cheart pleananna den sórt sin a mheasúnú tráth nach déanaí ná 2 mhí i ndiaidh a gcur chun feidhme, i gcás Bhallstáit an Aontais is é STECF a dhéanfaidh measúnú agus i gcás tríú tíortha is é a gcomhlacht eolaíoch náisiúnta ábhartha a dhéanfaidh measúnú, agus nuair a mheastar gur gá, ba cheart na pleananna sin a athbhreithniú a thuilleadh, má mheastar de réir na measúnuithe sin nach mbainfear cuspóir an phlean náisiúnta seachanta trosc amach.

4.   Feabhsóidh na Ballstáit faireachán, rialú agus faireachas ar na soithí dá dtagraítear i mír 2 chun comhlíonadh na gcoinníollacha a leagtar amach i bpointí (a) go (e) de mhír 3 a rialú.

5.   Ní bheidh feidhm ag na bearta dá bhforáiltear san Airteagal seo maidir le hoibríochtaí iascaireachta ar chun críche imscrúduithe eolaíocha iad agus chun na críche sin amháin, ar choinníoll go ndéanfar na himscrúduithe céanna go hiomlán i gcomhréir leis na coinníollacha a leagtar amach in Airteagal 25 de Rialachán (AE) 2019/1241.

Airteagal 19

Bearta ceartaitheacha don trosc in Kattegat

1.   Soithí an Aontais ag iascaireacht in Kattegat le tráil ghrinnill (cóid fearais: OTB, OTT, OT, TBN, TBS, TB, TX agus PTB) ag a bhfuil mogallmhéid íosta 70 mm ar a laghad, úsáidfidh siad ceann amháin de na fearais roghnaíoch seo a leanas:

(a)

greille shórtála nach mó ná 35 mm an spás idir na barraí inti, agus ina bhfuil sceithbhealach éisc neamhbhlocáilte;

(b)

greille shórtála nach mó ná 50 mm an spás idir na barraí inti lena scartar na leathóga ó na héisc chruinne, agus ina bhfuil sceithbhealach éisc neamhbhlocáilte do na héisc chruinne;

(c)

painéal Seltra ag a bhfuil mogallmhéid cearnógach 300 mm;

(d)

trealamh rialáilte, ardroghnaitheach, a mbeidh de thoradh ar a shaintréithe teicniúla, de réir an staidéir eolaíoch a rinne STECF, gur troisc é níos lú ná 1,5 % de na gabhálacha, i gcás gurb é an t-aon trealamh é á iompar ag an soitheach.

2.   Na soithí Aontais sin atá rannpháirteach i dtionscadal Ballstáit lena mbaineann agus a mbeidh trealamh acu a fheidhmeoidh le haghaidh iascach lándoiciméadaithe, féadfaidh siad trealamh a úsáid i gcomhréir le Cuid B d'Iarscríbhinn V den Rialachán (AE) 2019/1241. Cuirfidh na Ballstáit lena mbaineann liosta de na soithí sin in iúl don Choimisiún.

3.   Ní bheidh feidhm ag na bearta dá bhforáiltear san Airteagal seo maidir le hoibríochtaí iascaireachta ar chun críche imscrúduithe eolaíocha iad agus chun na críche sin amháin, ar choinníoll go ndéanfar na himscrúduithe céanna go hiomlán i gcomhréir leis na coinníollacha a leagtar amach in Airteagal 25 de Rialachán (AE) 2019/1241.

Airteagal 20

Speicis atá faoi thoirmeasc

1.   Toirmiscfear ar shoithí iascaireachta an Aontais iascaireacht a dhéanamh ar na speicis seo a leanas, iad a choinneáil ar bord, a thrasloingsiú nó a thabhairt i dtír:

(a)

an roc réaltach (Raja radiata) in uiscí an Aontais i ranna 2a, 3a agus 7d ICES agus i bhfolimistéar 4 ICES;

(b)

alfainsín taibhseach (Beryx splendens) i bhfolimistéar 6 NAFO;

(c)

an siorc slogach gainneach duille (Centrophorus squamosus) in uiscí an Aontais de roinn 2a ICES agus folimistéar 4 ICES agus in uiscí an Aontais agus uiscí idirnáisiúnta i bhfolimistéir 1 agus 14 ICES;

(d)

an fíogach Portaingéalach (Centroscymnus coelolepis) in uiscí an Aontais de roinn 2aICES agus folimistéar 4 ICES agus in uiscí an Aontais agus uiscí idirnáisiúnta i bhfolimistéar 1 agus 14 ICES;

(e)

an siorc eite eitleoige (Dalatias licha) in uiscí an Aontais de roinn 2a ICES agus folimistéar 4 ICES agus in uiscí an Aontais agus uiscí idirnáisiúnta i bhfolimistéir 1 agus 14 ICES;

(f)

an fíogach éansocach (Deania calcea) in uiscí an Aontais i roinn 2a ICES agus i bhfolimistéar 4 ICES agus in uiscí an Aontais agus uiscí idirnáisiúnta i bhfolimistéir 1 agus 14 ICES;

(g)

an sciata coiteann (Dipturus batis) (Dipturus cf. flossada agus Dipturus cf. intermedia) in uiscí an Aontais i roinn 2a ICES agus i bhfolimistéir 3, 4, 6, 7, 8, 9 agus 10 ICES;

(h)

an lóchrannsiorc mór (Etmopterus princeps) in uiscí an Aontais i roinn 2a ICES agus d'fholimistéar 4 ICES agus in uiscí an Aontais agus uiscí idirnáisiúnta i bhfolimistéir 1 agus 14 ICES;

(i)

an gearrthóir (Galeorhinus galeus) nuair a ghabhtar le spiléir é in uiscí an Aontais i roinn 2a ICES agus i bhfolimistéar 4 ICES agus in uiscí an Aontais agus uiscí idirnáisiúnta i bhfolimistéir 1, 5, 6, 7, 8, 12 agus 14 ICES;

(j)

an craosaire (Lamna nasus) sna huiscí uile;

(k)

an roc garbh (Raja clavata) in uiscí an Aontais i roinn 3a ICES;

(l)

an roc dústríoctha (Raja undulata) in uiscí an Aontais d'fholimistéir 6 agus 10 ICES;

(m)

an míolsiorc (Rhincodon typus) sna huiscí uile;

(n)

an giotáriasc coiteann (Rhinobatos rhinobatos) sa Mheánmhuir;

(o)

an fíogach gobach (Squalus acanthias) in uiscí an Aontais d'fholimistéir 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 agus 10 ICES, cé is moite de na cláir sheachanta mar a leagtar amach in Iarscríbhinn IA iad.

2.   Nuair a ghabhfar de thaisme na speicis dá dtagraítear i mír 1, ní dhéanfar aon dochar dóibh. Scaoilfear na heiseamail go pras.

Airteagal 21

Tarchur sonraí

Nuair a chuirfidh na Ballstáit faoi bhráid an Choimisiúin, de bhun Airteagail 33 agus 34 de Rialachán (CE) Uimh. 1224/2009, sonraí a bhaineann le tabhairt i dtír na gcainníochtaí stoc arna ngabháil agus a bhaineann le hiarracht iascaireachta, úsáidfidh siad na cóid stoic a leagtar amach in Iarscríbhinn I a ghabhann leis an Rialachán seo.

Caibidil II

Údaruithe iascaireachta in uiscí tríú tíortha

Airteagal 22

Údaruithe iascaireachta

1.   I gcás inarb infheidhme, leagtar amach i gCuid A d'Iarscríbhinn V an líon uasta údaruithe iascaireachta le haghaidh shoithí iascaireachta de chuid an Aontais a dhéanann iascaireacht in uiscí tríú tíortha.

2.   I gcás ina n-aistreoidh Ballstát amháin cuóta chuig Ballstát eile (“malartú”) sna limistéir iascaireachta a leagtar amach i gCuid A d'Iarscríbhinn V a ghabhann leis an Rialachán seo i gcomhréir le hAirteagal 16(8) de Rialachán (AE) Uimh. 1380/2013, áireofar leis an aistriú sin aistriú iomchuí údaruithe iascaireachta agus tabharfar fógra don Choimisiún faoi. Mar sin féin, ní rachfar thar an líon iomlán údaruithe iascaireachta le haghaidh gach limistéir iascaireachta, mar a leagtar amach i gCuid A d'Iarscríbhinn V a ghabhann leis an Rialachán seo.

Caibidil III

Deiseanna iascaireachta in uiscí eagraíochtaí réigiúnacha bainistithe iascaigh

Roinn 1

Forálacha ginearálta

Airteagal 23

Aistrithe agus malartuithe cuótaí

1.   I gcás ina gceadófar, faoi rialacha eagraíochta réigiúnaí bainistithe iascaigh (“ERBI”), aistrithe cuótaí nó malartuithe idir na páirtithe conarthacha chuig ERBI, féadfaidh Ballstát (“an Ballstát lena mbaineann”) plé a dhéanamh le páirtí conarthach in ERBI agus, de réir mar is iomchuí, leagan amach féideartha a bhunú i dtaca le haistriú nó malartú cuótaí atá beartaithe.

2.   A luaithe a thabharfaidh an Ballstát lena mbaineann fógra don Choimisiún, féadfaidh an Coimisiún leagan amach an aistrithe nó an mhalartaithe cuótaí atá beartaithe agus a phléigh an Ballstát leis an bpáirtí conarthach ábhartha san ERBI a fhormhuiniú. Leis sin, cuirfidh an Coimisiún in iúl, gan moill mhíchuí, an toiliú a bheith faoi cheangal ag aistriú nó malartú cuótaí den sórt sin leis an bpáirtí conarthach ábhartha in ERBI. Tabharfaidh an Coimisiún fógra don rúnaíocht ERBI maidir leis an aistriú nó malartú cuótaí arna chomhaontú i gcomhréir le rialacha na heagraíochta sin.

3.   Cuirfidh an Coimisiún na Ballstáit ar an eolas faoin aistriú cuótaí nó malartú cuótaí arna gcomhaontú.

4.   Na deiseanna iascaireachta a gheofar ón bpáirtí conarthach ábhartha san ERBI nó a aistreofar chuige faoin aistriú nó malartú cuótaí, measfar gur cuótaí iad a chionroinnfear ar chionroinnt an Bhallstáit lena mbaineann nó a asbhainfear as an gcionroinnt sin, ón uair a bheidh feidhm leis an aistriú nó an malartú cuótaí i gcomhréir le téarmaí an chomhaontaithe ar ar thángthas leis an bpáirtí conarthach san ERBI nó i gcomhréir le rialacha ábhartha an ERBI, de réir mar is iomchuí. Ní dhéanfar aon athrú leis an gcionroinnt sin ar an scála dáilte chun deiseanna iascaireachta a chionroinnt i measc na mBallstát i gcomhréir le prionsabal chobhsaíocht choibhneasta na ngníomhaíochtaí iascaireachta.

5.   Beidh feidhm ag an Airteagal seo go dtí an 31 Eanáir 2022 maidir le haistrithe cuótaí ó pháirtí conarthach in ERBI chuig an Aontas agus a chionroinnt ina dhiaidh sin ar na Ballstáit.

Roinn 2

Limistéar Choinbhinsiún NEAFC

Airteagal 24

Tréimhsí coiscthe le haghaidh péirsí mara i Muir Irminger

Beidh toirmeasc ar gach gníomhaíocht iascaireachta sa limistéar a theorannaítear leis na comhordanáidí seo a leanas arna dtomhas de réir chóras WGS84:

Domhanleithead

Domhanfhad

63°00'

-30°00'

61°30'

-27°35'

60°45'

-28°45'

62°00'

-31°35'

63°00'

-30°00'

Roinn 3

Limistéar Choinbhinsiún ICCAT

Airteagal 25

Teorainneacha maidir le hacmhainneacht iascaireachta, feirmeoireachta agus ramhraithe

1.   Beidh teorainn mar a leagtar amach i bpointe 1 d'Iarscríbhinn VI le líon bád baoite agus bád trálála an Aontais a údaraítear chun iascaireacht ghníomhach a dhéanamh ar thuinníní gorma idir 8 kg/75 cm agus 30 kg/115 cm go gníomhach san Atlantach thoir.

2.   Beidh teorainn mar a leagtar amach i bpointe 2 d'Iarscríbhinn VI le líon soithí iascaireachta mionscála an Aontais a údarófar chun iascaireacht ghníomhach a dhéanamh ar thuinníní gorma idir 8 kg/75 cm agus 30 kg/115 cm sa Mheánmhuir.

3.   Beidh teorainn mar a leagtar amach i bpointe 3 d'Iarscríbhinn VI leis an líon soithí iascaireachta de chuid an Aontais a dhéanann iascaireacht ghníomhach ar thuinníní gorma i Muir Aidriad chun críoch feirmeoireachta agus a údarófar chun tuinníní gorma idir 8 kg/75 cm agus 30 kg/115 cm a iascach go gníomhach.

4.   Beidh teorainn mar a leagtar amach i bpointe 4 d'Iarscríbhinn VI leis an líon soithí iascaireachta a údarófar chun iascaireacht a dhéanamh ar thuinníní gorma, a choinneáil ar bord, a thrasloingsiú, a iompar nó a thabhairt i dtír san Atlantach Thoir agus sa Mheánmhuir.

5.   Beidh teorainn mar a leagtar amach i bpointe 5 d'Iarscríbhinn VI leis an líon gaistí a úsáidfear in iascach tuinníní gorma an Atlantaigh Thoir agus na Meánmhara.

6.   Beidh teorainn mar a leagtar amach i bpointe 6 d'Iarscríbhinn VI leis an acmhainneacht iomlán feirmeoireachta agus ramhraithe tuinníní gorma, agus leis an uas-ionchur tuinníní gorma fiáine a chionroinnfear ar na feirmeacha san Atlantach Thoir agus sa Mheánmhuir.

7.   Beidh teorainn mar a leagtar amach i bpointe 7 d'Iarscríbhinn VI a ghabhann leis an Rialachán seo leis an líon uasta soithí iascaireachta de chuid an Aontais a údarófar chun iascaireacht a dhéanamh ar thuinníní colgacha an tuaiscirt mar spriocspeiceas i gcomhréir le hAirteagal 12 de Rialachán (CE) Uimh. 520/2007 (31) ón gComhairle.

8.   Beidh teorainn mar a leagtar amach i bpointe 8 d'Iarscríbhinn VI leis an líon uasta soithí iascaireachta de chuid an Aontais atá 20 méadar ar a laghad ar a bhfad agus a bheidh ag déanamh iascaireachta ar thuinníní mórshúileacha i Limistéar Choinbhinsiún ICCAT.

Airteagal 26

Iascaigh áineasa

I gcás inarb iomchuí, cionroinnfidh na Ballstáit sciar sonrach óna gcuótaí cionroinnte le haghaidh iascach áineasa, de réir mar a leagtar amach in Iarscríbhinn ID.

Airteagal 27

Siorcanna

1.   Toirmeascfar aon pháirt de chonablach nó conablach iomlán siorcanna súisteála mórshúileacha (Alopias superciliosus) a ghabhfar in aon iascach a choinneáil ar bord, a thrasloingsiú nó a thabhairt i dtír.

2.   Toirmeascfar tabhairt faoi iascach spriocdhírithe ar speicis siorcanna súisteála den ghéineas Alopias.

3.   Toirmeascfar aon pháirt de chonablach nó conablach iomlán siorcanna ceann casúir de phór Sphyrnidae (ach amháin Sphyrna tiburo) a ghabhfar san iascach i Limistéar Choinbhinsiún ICCAT a choinneáil ar bord, a thrasloingsiú nó a thabhairt i dtír.

4.   Toirmeascfar aon pháirt de chonablach nó conablach iomlán siorcanna bána aigéanacha (Carcharhinus longimanus) a thógfar in aon iascach a choinneáil ar bord, a thrasloingsiú nó a thabhairt i dtír.

5.   Toirmeascfar síodsiorcanna (Carcharhinus falciformis) a ghabhfar in iascach ar bith a choinneáil ar bord.

Roinn 4

Limistéar Choinbhinsiún CCAMLR

Airteagal 28

Fógraí le hiascaigh thaiscéalaíocha i ndáil le déadéisc

Féadfaidh na Ballstáit a bheith rannpháirteach in iascaigh spiléireachta thaiscéalaíocha ar dhéadéisc (Dissostichus spp.) i bhfolimistéir FAO 88.1 agus 88.2 agus i ranna 58.4.1, 58.4.2 agus 58.4.3a lasmuigh de limistéir faoi dhlínse náisiúnta in 2021. Má bhíonn rún ag Ballstát a bheith rannpháirteach in iascaigh thaiscéalaíocha den sórt sin, tabharfaidh sé fógra do Rúnaíocht CCAMLR i gcomhréir le hAirteagail 7 agus 7a de Rialachán (CE) Uimh. 601/2004 agus tráth nach déanaí ná an 1 Meitheamh 2021.

Airteagal 29

Teorainneacha ar iascaigh thaiscéalaíocha ar an déadiasc

1.   Beidh iascaireacht ar dhéadéisc le linn thréimhse iascaireachta 2020–2021 teoranta do na Ballstáit, do na folimistéir agus don líon soithí a leagtar amach i dtábla A d'Iarscríbhinn VII don speiceas, do TACanna agus do na teorainneacha foghabhála a leagtar amach i dtábla B den Iarscríbhinn sin.

2.   Toirmiscfear iascaireacht dhíreach ar speicis siorcanna chun críoch eile seachas taighde eolaíoch. Scaoilfear saor ina mbeatha aon fhoghabháil siorcanna, go háirithe siorcanna óga agus baineannaigh thorracha, a ghabhfar de thaisme san iascach déadéisc.

3.   I gcás inarb infheidhme, scoirfear den iascaireacht in aon aonad taighde ar mhionscála (SSRU) nuair a shroichfidh an ghabháil arna tuairisciú an TAC sonraithe, agus beidh SSRU dúnta don iascaireacht le haghaidh na coda eile den séasúr.

4.   Déanfar an iascaireacht ar fud an raoin gheografaigh agus bhataiméadraigh is mó is féidir chun an fhaisnéis is gá a fháil chun an acmhainneacht iascaigh a chinneadh agus chun ró-chomhchruinniú gabhálacha agus iarrachta iascaireachta a sheachaint. Toirmiscfear iascaireacht a dhéanamh, áfach, in áiteanna i bhfolimistéir 88.1 agus 88.2 FAO agus i ranna 58.4.1, 58.4.2 agus 58.4.3a FAO, i gcás ina gceadófar sin i gcomhréir le hAirteagal 28 i ndoimhneachtaí is lú ná 550 méadar.

Airteagal 30

Iascach crille le linn shéasúr iascaireachta 2020–2021

1.   Má bhíonn sé ar intinn ag Ballstát iascaireacht a dhéanamh ar chrilleanna (Euphausia superba) i Limistéar Choinbhinsiún CCAMLR le linn shéasúr iascaireachta 2020–2021, tabharfaidh sé fógra don Choimisiún, tráth nach déanaí ná an 1 Bealtaine 2021, go mbeidh sé ar intinn aige iascaireacht a dhéanamh ar chrilleanna, agus úsáid á baint aige as an bhformáid a leagtar síos i gCuid B den Aguisín a ghabhann le hIarscríbhinn VII. Ar bhonn na faisnéise arna soláthar ag na Ballstáit, cuirfidh an Coimisiún na fógraí faoi bhráid Rúnaíocht CCAMLR tráth nach déanaí ná an 30 Bealtaine 2021.

2.   Áireofar leis an bhfógra dá dtagraítear i mír 1 den Airteagal seo an fhaisnéis dá bhforáiltear in Airteagal 3 de Rialachán (CE) Uimh. 601/2004 lena n-údaróidh an Ballstát gach soitheach chun bheith rannpháirteach san iascach crilleanna.

3.   Maidir le Ballstát a bhfuil rún aige iascaireacht a dhéanamh ar chrilleanna i Limistéar Choinbhinsiún CCAMLR, ní thabharfaidh sé fógra faoin rún sin ach i leith soithí údaraithe a mbeidh a bhratach ar foluain acu tráth an fhógra nó a mbeidh bratach comhalta eile de CCAMLR ar foluain acu agus a mbeifí ag súil, tráth a tharlóidh an t-iascach, go mbeadh bratach an Bhallstáit sin ar foluain acu.

4.   I gcás ina gcoiscfear ar shoitheach údaraithe a bheith rannpháirteach in iascaigh crilleanna de bharr cúiseanna dlisteanacha oibríochtúla nó de bharr force majeure, beidh na Ballstáit i dteideal soithí nár tugadh fógra fúthu do Rúnaíocht CCAMLR i gcomhréir le míreanna 1, 2 agus 3 den Airteagal seo a údarú chun bheith rannpháirteach san iascach sin. In imthosca den sórt sin, déanfaidh na Ballstáit lena mbaineann Rúnaíocht CCAMLR agus an Coimisiún a chur ar an eolas láithreach agus soláthróidh siad an méid seo a leanas:

(a)

sonraí iomlána an tsoithigh (na soithí) ionaid atá beartaithe, lena n-áirítear an fhaisnéis dá bhforáiltear in Airteagal 3 de Rialachán (CE) Uimh. 601/2004;

(b)

cuntas cuimsitheach ar na cúiseanna lena dtugtar bonn cirt don ionadú agus aon fhianaise thacaíochta nó tagairtí ábhartha.

5.   Ní údaróidh Ballstáit do shoitheach atá ar liosta CCAMLR de shoithí neamhdhleathacha, neamhthuairiscithe agus neamhrialáilte (NNN) a bheith rannpháirteach in iascaigh crilleanna.

Roinn 5

Limistéar Inniúlachta IOTC

Airteagal 31

Acmhainneacht iascaireachta soithí a dhéanann iascaireacht i Limistéar Inniúlachta IOTC a theorannú

1.   Is mar a leagtar amach i bpointe 1 d'Iarscríbhinn VIII a bheidh an líon uasta soithí iascaireachta de chuid an Aontais a dhéanfaidh iascaireacht ar thuinníní trópaiceacha i Limistéar Inniúlachta IOTC agus an acmhainneacht chomhfhreagrach in olltonnáiste.

2.   Is mar a leagtar amach i bpointe 2 d'Iarscríbhinn VIII a bheidh an líon uasta soithí iascaireachta de chuid an Aontais a dhéanfaidh iascaireacht ar cholgáin (Xiphias gladius) agus ar thuinníní colgacha (Thunnus alalunga) i Limistéar Inniúlachta IOTC agus an acmhainneacht chomhfhreagrach in olltonnáiste.

3.   Féadfaidh na Ballstáit soithí a sannadh do cheann amháin den dá iascach dá dtagraítear i míreanna 1 agus 2 a ath-chionroinnt ar an iascach eile, ar choinníoll gur féidir leo a léiriú don Choimisiún nach dtiocfaidh méadú as an sannadh sin ar an iarracht iascaireachta maidir leis na stoic éisc lena mbaineann.

4.   Áiritheoidh na Ballstáit, i gcás ina mbeartófar acmhainneacht a aistriú chuig cabhlach an Bhallstáit, go mbeidh na soithí atá le haistriú ar chlár soithí údaraithe IOTC nó ar chlár soithí ERBInna eile tuinníní. Ina theannta sin, ní fhéadfar aon soitheach a aistriú a bheidh ar liosta aon ERBI de shoithí a bhí rannpháirteach i ngníomhaíochtaí iascaireachta NNN.

5.   Ní fhéadfaidh na Ballstáit a n-acmhainneacht iascaireachta a mhéadú os cionn na n-uasteorainneacha dá dtagraítear i míreanna 1 agus 2 ach laistigh de na huasteorainneacha a leagtar amach sna pleananna forbartha a cuireadh faoi bhráid IOTC.

Airteagal 32

Sruthfheistí um chomhbhailiú éisc agus soithí tacaíochta

1.   Beidh sruthfheistí um chomhbhailiú éisc (FADanna) feistithe le baoithe gléasta. Beidh cosc ar aon bhaoi eile, amhail baoithe raidió, a úsáid.

2.   Ní leanfaidh soitheach peas-saighne níos mó ná 300 baoi oibríochtúil ag aon tráth amháin.

3.   500 an t-uaslíon baoithe gléasta a bheidh a fháil go bliantúil le haghaidh gach soithigh spiléireachta. Ní bheidh níos mó ná 500 baoi gléasta ag aon soitheach spiléireachta (idir bhaoithe atá sa stoc agus bhaoithe oibríochtúla) tráth ar bith.

4.   Uaslíon dhá shoitheach soláthair mar thaca le líon nach lú ná cúig shoitheach peas-saighne a bheidh sa líon soithí soláthair, agus bratach Bhallstáit ar foluain acu uile. Ní bheidh feidhm ag an bhforáil seo maidir leis na Ballstáit nach mbainfidh úsáid ach as an aon soitheach soláthair amháin.

5.   Ní bheidh níos mó ná an t-aon soitheach soláthair amháin, ar a mbeidh bratach Bhallstáit ar foluain tráth ar bith, mar thaca ag soitheach peas-saighne.

6.   Ní chláróidh an tAontas soithí soláthair nua nó breise i gclár soithí údaraithe IOTC.

Airteagal 33

Siorcanna

1.   Toirmeascfar aon pháirt de chonablach nó conablach iomlán siorcanna súisteála de gach speiceas d'fhine Alopiidae a choinneáil ar bord, a thrasloingsiú nó a thabhairt i dtír in aon iascach.

2.   Toirmiscfear aon pháirt de chonablach nó conablach iomlán siorcanna bána aigéanacha (Carcharhinus longimanus) a choinneáil ar bord, a thrasloingsiú nó a thabhairt i dtír in aon iascach, ach amháin i gcás soithí atá níos lú ná 24 mhéadar ar a bhfad iomlán agus nach mbeidh ach ag gabháil d'iascaireacht laistigh de limistéar eacnamaíoch eisiach an Bhallstáit sin a mbeidh a bhratach ar foluain acu, agus ar choinníoll gur caitheamh áitiúil amháin a bheidh beartaithe dá ngabháil.

3.   Nuair a ghabhfar de thaisme na speicis dá dtagraítear i míreanna 1 agus 2, ní dhéanfar aon dochar dóibh. Scaoilfear na heiseamail go pras.

Airteagal 34

Roic den fhine Mobulidae

1.   Toirmeascfar ar shoithí iascaireachta de chuid an Aontais iascaireacht a dhéanamh ar aon pháirt de chonablach nó conablach iomlán roic de chineál Mobulidae (an fhine Mobulidae, lena n-áirítear na géinis Manta agus Mobula), a choinneáil ar bord, a thrasloingsiú, a thabhairt i dtír, a stóráil, a chur ar díol, nó a dhíol, cé is moite de shoithí iascaireachta atá i mbun iascach leorchothaitheach (i.e. i gcás inarb iad teaghlaigh na n-iascairí a chaithfidh na héisc go díreach).

De mhaolú ar an gcéad fhomhír, ní fhéadfaí roic de chineál Mobulidae a ghabhfar go neamhintinneach trí iascaireacht ar mionscála (i.e. iascach nach iascach spiléireachta nó dromchla é, i.e. iascach le peas-saighne, cuaille agus líne, líonta gheolbhaigh, líne láimhe agus soithí trálála, arna gclárú i gclár na soithí údaraithe de chuid IOTC) ach amháin lena gcaitheamh go háitiúil.

2.   Déanfaidh gach soitheach iascaireachta, seachas iad siúd atá i mbun iascaireacht leorchothaitheach, roic de chineál Mobulidae, a scaoileadh go pras, ina mbeatha, agus gan ghortú, a mhéid is féidir, a luaithe a fheicfear sa líon, ar an duán, nó ar an deic iad agus déanfar amhlaidh ar bhealach ina ndéanfar a laghad díobháil is féidir do na roic a ghabhfar.

Roinn 6

Limistéar Choinbhinsiún SPRFMO

Airteagal 35

Iascaigh pheiligeacha

1.   Ní fhéadfaidh ach na Ballstáit sin a d'fheidhmigh gníomhaíochtaí iascaigh peiligeach go gníomhach i Limistéar Choinbhinsiún SPRFMO in 2007, 2008 nó 2009 iascaireacht a dhéanamh ar stoic pheiligeacha sa limistéar sin i gcomhréir leis na TACanna a leagtar amach in Iarscríbhinn IH.

2.   Déanfaidh na Ballstáit dá dtagraítear i mír 1 leibhéal iomlán olltonnáiste na soithí a mbeidh a mbratach ar foluain acu agus a dhéanfaidh iascaireacht ar stoic pheiligeacha in 2021 a theorannú go dtí leibhéal iomlán olltonnáiste an Aontais sa limistéar sin, eadhon 78 600.

3.   Ní fhéadfar na deiseanna iascaireachta a leagtar amach in Iarscríbhinn IH a úsáid ach ar choinníoll go seolfaidh na Ballstáit chuig an gCoimisiún liosta de na soithí a dhéanfaidh iascaireacht ghníomhach nó a bheidh ag gabháil do thrasloingsiú i Limistéar Choinbhinsiún SPRFMO, taifid ó na córais faireacháin soithí, tuarascálacha míosúla maidir le gabhálacha agus, i gcás ina mbeidh siad ar fáil, cuairteanna ar chalafoirt, ar a dhéanaí faoin 5ú lá den mhí ina dhiaidh sin, agus é mar aidhm an fhaisnéis sin a chur in iúl do Rúnaíocht SPRFMO.

Airteagal 36

Iascaigh ghrinnill

1.   Teorannóidh na Ballstáit a ngabhálacha ó iascaireacht ghrinnill nó a n-iarracht iascaireachta grinnill in 2021 i Limistéar Choinbhinsiún SPRFMO do na codanna sin den Limistéar Choinbhinsiúin sin ina ndearnadh iascaireacht ghrinnill ón 1 Eanáir 2002 go dtí an 31 Nollaig 2006 agus do leibhéal nach rachaidh thar mheánleibhéil bhliantúla na ngabhálacha nó meánleibhéil bhliantúla na bparaiméadar iarrachta sa tréimhse sin. Ní fhéadfaidh siad iascaireacht a dhéanamh de bhreis ar an taifead teiste ach i gcás ina bhformhuineoidh SPRFMO a bplean sin a dhéanamh.

2.   Maidir leis na Ballstáit atá gan taifead teiste de ghabhálacha ó iascaireacht ghrinnill nó iarracht iascaireachta grinnill i Limistéar Choinbhinsiún SPRFMO in imeacht na tréimhse ón 1 Eanáir 2002 go dtí an 31 Nollaig 2006, ní dhéanfaidh siad aon iascaireacht mura bhformhuineoidh SPRFMO a bplean iascaireacht a dhéanamh gan taifead teiste.

Airteagal 37

Iascaigh thaiscéalaíocha

1.   Ní fhéadfaidh na Ballstáit a bheith rannpháirteach in iascaigh spiléireachta thaiscéalaíocha ar dhéadéisc (Dissostichus spp.) i Limistéar Choinbhinsiún SPRFMO in 2021 ach i gcás inar fhormhuinigh SPRFMO a n-iarratas ar na hiascaigh sin lena n-áirítear plean oibríochta iascaigh agus gealltanas plean maidir le bailiú sonraí a chur chun feidhme.

2.   Ní dhéanfar iascaireacht ach sna bloic thaighde a shonróidh SPRFMO. Toirmiscfear iascaireacht a dhéanamh i ndoimhneachtaí is lú ná 750 méadar agus is mó ná 2 000 méadar.

3.   Is mar a leagtar amach in Iarscríbhinn IH a bheidh an TAC. Beidh an iascaireacht teoranta d'aon turas amháin nach faide ná 21 lá as a chéile, agus do líon uasta 5 000 duán in aghaidh an tacair, agus líon uasta 20 tacar in aghaidh an bhloic taighde. Scoirfear den iascaireacht nuair a shroichfear an TAC nó má cuireadh agus má tarlaíodh 100 tacar, cibé acu is túisce.

Roinn 7

Limistéar Choinbhinsiún IATTC

Airteagal 38

Iascaigh pheas-saighne

1.   Toirmeascfar ar shoithí peas-saighne tuinníní buí (Thunnus albacares), tuinníní mórshúileacha (Thunnus obesus) nó tuinníní aigéanacha (Katsuwonus pelamis) iascaireacht a dhéanamh mar a leanas:

(a)

ó 00.00 uair an chloig an 29 Iúil 2021 go dtí 24.00 uair an chloig an 8 Deireadh Fómhair 2021 nó ó 00.00 uair an chloig an 9 Samhain 2021 go dtí 24.00 uair an chloig an 19 Eanáir 2022 sa limistéar a shainítear leis na teorainneacha seo a leanas:

imeallbhoird an Aigéin Chiúin de Chríocha Mheiriceá,

domhanfhad 150° I,

domhanleithead 40° T,

domhanleithead 40° D;

(b)

ó 00.00 uair an chloig an 9 Deireadh Fómhair 2021 go dtí 24.00 uair an chloig an 8 Samhain 2021 sa limistéar a shainítear leis na teorainneacha seo a leanas:

domhanfhad 96° I,

domhanfhad 110° I,

domhanleithead 4° T,

domhanleithead 3° D.

2.   Tabharfaidh na Ballstáit lena mbaineann fógra don Choimisiún roimh an 1 Aibreán 2021 maidir leis an tréimhse choiscthe roghnaithe dá dtagraítear i bpointe (a) de mhír 1 i dtaca le gach ceann dá soithí. Scoirfidh gach soitheach peas-saighne na mBallstát lena mbaineann den iascaireacht pheas-saighne sna limistéir a shainítear i mír 1 le linn na tréimhse roghnaithe.

3.   Soithí peas-saighne a bheidh ag déanamh iascaireachta ar thuinníní i Limistéar Choinbhinsiún IATTC, coinneoidh siad ar bord gach tuinnín buí, gach tuinnín mórshúileach agus gach tuinnín aigéanach a ghabhfar agus, ina dhiaidh sin, déanfaidh siad iad a thabhairt i dtír nó a thrasloingsiú.

4.   Ní bheidh feidhm ag mír 3 sna cásanna seo a leanas:

(a)

i gcás ina measfar go bhfuil an t-iasc mí-oiriúnach lena chaitheamh ag an duine ar chúiseanna eile seachas méid; nó

(b)

le linn an tacair dheiridh de thuras, i gcás nach mbeidh dóthain spáis sa pholl taosctha do na tuinníní uile a gabhadh sa tacar sin.

Airteagal 39

Sruthfheistí um chomhbhailiú éisc

1.   Ní bheidh níos mó ná 450 feiste um chomhbhailiú éisc gníomhach in úsáid ag aon am amháin ag soitheach peas-saighne i Limistéar Choinbhinsiún IATTC. Measfar FAD a bheith gníomhach nuair a dhéanfar é a imlonnú ar muir, nuair a thosóidh sé ag tarchur a shuímh, agus nuair a bheidh sé á rianú ag an soitheach, ag a úinéir nó ag a oibreoir. Ní dhéanfar FAD a ghníomhachtú ach amháin ar bhord soithigh peas-saighne.

2.   Ní fhéadfaidh soitheach peas-saighne FADanna a imlonnú le linn na 15 lá roimh thús na tréimhse coiscthe roghnaithe dá dtagraítear i bpointe (a) d'Airteagal 38(1), agus tabharfaidh sé isteach an líon céanna FADanna agus a rinne sé a imscaradh sa chéad dul síos laistigh de 15 lá roimh thús na tréimhse coiscthe roghnaithe.

3.   Déanfaidh na Ballstáit faisnéis laethúil a thuairisciú ar bhonn míosúil don Choimisiún faoi na FADanna gníomhacha uile mar a éileoidh IATTC. Tíolacfar na tuarascálacha tar éis moill dar fad 60 lá ar a laghad ach nach faide ná 75 lá. Cuirfidh an Coimisiún an fhaisnéis sin chuig Rúnaíocht IATTC gan mhoill.

Airteagal 40

Teorainneacha gabhála le haghaidh tuinníní mórshúileacha in iascaigh spiléireachta

Bunaítear in Iarscríbhinn IL na gabhálacha bliantúla iomlána le haghaidh tuinníní mórshúileacha ag soithí spiléireachta gach Ballstáit i Limistéar Choinbhinsiún IATTC.

Airteagal 41

Toirmeasc ar shiorcanna bána aigéanacha a iascach

1.   Toirmeascfar iascaireacht a dhéanamh ar shiorcanna bána aigéanacha (Carcharhinus longimanus) i Limistéar Choinbhinsiún IATTC, agus aon pháirt de chonablach nó conablach iomlán siorcanna bána aigéanacha sa limistéar sin a choinneáil ar bord, a thrasloingsiú, a thabhairt i dtír, a stóráil, a chur ar díol nó a dhíol.

2.   Nuair a ghabhfar de thaisme na speicis dá dtagraítear i mír 1, ní dhéanfar aon dochar dóibh. Scaoilfidh na hoibreoirí soithigh na heiseamail sin go pras.

3.   Déanfaidh na hoibreoirí soithigh an méid seo a leanas:

(a)

déanfaidh siad an líon scaoiltí a thaifeadadh agus tabharfaidh siad léiriú ar a stádas (marbh nó beo);

(b)

tuairisceoidh siad an fhaisnéis a shonraítear i bpointe (a) don Bhallstát dar náisiúnaithe iad. Cuirfidh na Ballstáit an fhaisnéis a bailíodh le linn na bliana roimhe sin chuig an gCoimisiún faoin 31 Eanáir.

Airteagal 42

Toirmeasc ar roic den fhine Mobulidae a iascach

Toirmiscfear ar shoithí iascaireachta de chuid an Aontais i Limistéar Choinbhinsiún IATTC iascaireacht a dhéanamh ar aon pháirt de chonablach nó conablach iomlán roc de chineál Mobulidae (de chineál Mobulidae, lena n-áirítear na géinis Manta agus Mobula), a choinneáil ar bord, a thrasloingsiú, a thabhairt i dtír, a stóráil, a chur ar díol, nó a dhíol. A luaithe a thabharfaidh soithí iascaireachta de chuid an Aontais faoi deara gur gabhadh roic de chineál Mobulidae, scaoilfidh siad go pras iad, más féidir, agus iad beo agus gan ghortú.

Roinn 8

Limistéar Choinbhinsiún SEAFO

Airteagal 43

Toirmeasc ar shiorcanna domhainfharraige a iascach

Toirmeascfar iascaireacht dhírithe a dhéanamh ar na siorcanna domhainfharraige seo a leanas i limistéar Choinbhinsiún SEAFO:

(a)

an catsúileach taibhsiúil (Apristurus manis);

(b)

an lóchrannsiorc mín geamhach (Etmopterus bigelowi);

(c)

an lóchrannsiorc earrghearra (Etmopterus brachyurus);

(d)

an lóchrannsiorc mór (Etmopterus princeps);

(e)

an lóchrannsiorc mín (Etmopterus pusillus);

(f)

roic (Rajidae);

(g)

an fíogach slim (Scymnodon squamulosus);

(h)

siorcanna domhainfharraige den sárord Selachimorpha;

(i)

an fíogach gobach (Squalus acanthias).

Roinn 9

Limistéar Choinbhinsiún WCPFC

Airteagal 44

Coinníollacha maidir le hiascaigh tuinníní mórshúileacha, tuinníní buí, tuinníní aigéanacha agus thuinníní colgacha an Aigéin Chiúin

1.   Áiritheoidh na Ballstáit nach rachaidh an líon laethanta iascaireachta a chionroinnfear ar shoithí peas-saighne a dhéanfaidh iascaireacht ar thuinníní mórshúileacha (Thunnus obesus), tuinníní buí (Thunnus albacares) agus tuinníní aigéanacha (Katsuwonus pelamis) sa chuid sin de Limistéar Choinbhinsiún WCPFC atá ar an mórmhuir idir 20° T agus 20° D thar 403 lá.

2.   Ní dhíreoidh soithí iascaireachta de chuid an Aontais ar thuinníní colgacha an Aigéin Chiúin (Thunnus alalunga) i Limistéar Choinbhinsiún WCPFC laisteas de 20° D.

3.   Áiritheoidh na Ballstáit nach sáróidh gabhálacha tuinníní mórshúileacha (Thunnus obesus) ag soithí spiléireachta in 2021 na teorainneacha a leagtar amach sa tábla in Iarscríbhinn IG.

Airteagal 45

Bainistíocht na hiascaireachta le FADanna

1.   Sa chuid sin de Limistéar Choinbhinsiún WCPFC idir 20° T agus 20o D, toirmiscfear ar shoithí peas-saighne FADanna a imlonnú, a sheirbhísiú nó a chur idir 00.00 uair an chloig an 1 Iúil 2021 agus 24.00 uair an chloig an 30 Meán Fómhair 2021.

2.   I dteannta an toirmisc a leagtar síos i mír 1, toirmiscfear FADanna a chur ar mórmhuir i Limistéar Choinbhinsiún WCPFC idir 20o T agus 20o D ar feadh 2 mhí eile: ó 00.00 uair an chloig an 1 Aibreán 2021 go 24.00 uair an chloig an 31 Bealtaine 2021, nó ó 00.00 uair an chloig an 1 Samhain 2021 go 24.00 uair an chloig an 31 Nollaig 2021.

3.   Ní bheidh feidhm ag mír 2 sna cásanna seo a leanas:

(a)

sa tacar deiridh de thuras, mura mbeidh dóthain spáis sa pholl taosctha do na héisc uile;

(b)

i gcás ina mbeidh an t-iasc mí-oiriúnach lena chaitheamh ag an duine ar chúiseanna eile seachas méid; nó

(c)

nuair a tharlóidh mór-mhífheidhmiú trealaimh reoiteora.

4.   Áiritheoidh na Ballstáit nach mó ná 350 an líon FADanna a mbeidh baoithe gléasta gníomhachtaithe acu a dhéanfaidh soithí peas-saighne a imlonnú ar muir ag aon am amháin. Ní dhéanfar an baoi a ghníomhachtú ach amháin ar bord soithigh.

5.   Gach soitheach peas-saighne a dhéanann iascaireacht sa chuid sin de Limistéar Choinbhinsiún WCPFC dá dtagraítear i mír 1, coinneoidh siad ar bord, trasloingseoidh siad nó tabharfaidh siad i dtír gach tuinnín mórshúileach, gach tuinnín buí agus gach tuinnín aigéanach a ghabhfaidh siad.

Airteagal 46

Teorainneacha ar an líon soithí iascaireachta de chuid an Aontais a údarófar chun colgáin a iascach

Is mar a leagtar amach in Iarscríbhinn IX a bheidh an líon uasta soithí iascaireachta de chuid an Aontais a údarófar chun iascaireacht a dhéanamh ar cholgáin (Xiphias gladius) i limistéir laisteas de 20° D i Limistéar Choinbhinsiún WCPFC.

Airteagal 47

Teorainneacha gabhála le haghaidh colgáin in iascaigh spiléireachta laisteas de 20° D

Áiritheoidh na Ballstáit nach rachaidh na gabhálacha colgán (Xiphias gladius) laisteas de 20° D ag soithí spiléireachta in 2021 thar an teorainn a leagtar amach in Iarscríbhinn IG. Áiritheoidh na Ballstáit freisin nach n-aistreofar an iarracht iascaireachta le haghaidh colgán chuig an limistéar atá lastuaidh de 20° D de thoradh an bhirt sin.

Airteagal 48

Síodsiorcanna agus siorcanna bána aigéanacha

1.   Toirmiscfear aon pháirt de chonablach nó conablach iomlán na speiceas seo a leanas a choinneáil ar bord, a thabhairt i dtír, a thrasloingsiú nó a stóráil i Limistéar Choinbhinsiún WCPFC:

(a)

síodsiorcanna (Carcharhinus falciformis);

(b)

siorcanna bána aigéanacha (Carcharhinus longimanus).

2.   Nuair a ghabhfar de thaisme na speicis dá dtagraítear i mír 1, ní dhéanfar aon dochar dóibh. Scaoilfear na heiseamail go pras.

Airteagal 49

An limistéar forluí idir IATTC agus WCPFC

1.   Na soithí sin nach liostaítear ach ar chlár WCPFC, cuirfidh siad i bhfeidhm na bearta a leagtar amach sa Roinn seo nuair a bheidh siad ag déanamh iascaireachta sa limistéar forluí idir IATTC agus WCPFC.

2.   Na soithí sin a liostaítear ar chlár WCPFC agus ar chlár IATTC araon chomh maith leis na soithí sin nach liostaítear ach ar chlár IATTC, cuirfidh siad i bhfeidhm na bearta a leagtar amach i bpointe (a) d'Airteagal 38(1), Airteagal 38(2), (3) agus (4) agus Airteagail 39, 40 agus 41 nuair a bheidh siad ag déanamh iascaireachta sa limistéar forluí idir IATTC agus WCPFC.

Roinn 10

Muir Bheiring

Airteagal 50

Toirmeasc ar iascaireacht ar mhórmhuir Mhuir Bheiring

Toirmeascfar mangaigh (Gadus chalcogrammus) a iascach ar mhórmhuir Mhuir Bheiring.

Roinn 11

LIMISTÉAR CHOMHAONTÚ SIOFA

Airteagal 51

Teorainneacha le hiascaireacht ghrinnill

Áiritheoidh na Ballstáit, maidir le soithí a mbeidh a mbratach ar foluain acu a bheidh ag iascaireacht i Limistéar Chomhaontú SIOFA:

(a)

go mbeidh srian ag na soithí céanna ar a n-iarracht iascaireachta grinnill bhliantúil agus a ngabhálacha ó iascaireacht ghrinnill, ionas nach sárófar an meánleibhéal bliantúil a bhí acu sna blianta sin nuair a bhí siad gníomhach i Limistéar Chomhaontú SIOFA, thar thréimhse ionadaíoch a bhfuil sonraí atá fógartha don Choimisiún ann lena haghaidh;

(b)

nach méadóidh siad dáileadh spásúil a n-iarrachta iascaireachta grinnill, gan modhanna spiléireachta agus gaiste a áireamh, thar limistéir ina ndearnadh iascaireacht le blianta beaga anuas;

(c)

nach n-údarófar dóibh a bheith ag iascaireacht i limistéir Atlantis Bank, Coral, Fools Flat, Middle of What, ná Walter's Shoal, ar limistéir iad atá faoi chosaint eatramhach, mar a shainítear in Iarscríbhinn IK, seachas más modhanna spiléireachta agus gaistí a úsáideann siad agus ar an gcoinníoll breathnóir eolaíoch a bheith ar bord acu i gcónaí le linn dóibh a bheith ag iascaireacht sna limistéir sin.

TEIDEAL III

DEISEANNA IASCAIREACHTA LE hAGHAIDH SOITHÍ TRÍÚ TÍORTHA IN UISCÍ AN AONTAIS

Airteagal 52

Soithí iascaireachta a bhfuil bratach na hIorua ar foluain acu agus soithí iascaireachta atá cláraithe in Oileáin Fharó

Soithí iascaireachta a bhfuil bratach na hIorua ar foluain acu agus soithí iascaireachta atá cláraithe in Oileáin Fharó, féadfar a údarú dóibh iascaireacht a dhéanamh in uiscí an Aontais laistigh de na TACanna a leagtar amach in Iarscríbhinn I a ghabhann leis an Rialachán seo agus beidh siad faoi réir na gcoinníollacha dá bhforáiltear sa Rialachán seo agus i dTeideal III de Rialachán (AE) 2017/2403.

Airteagal 53

Soithí iascaireachta a bhfuil bratach na Ríochta Aontaithe ar foluain acu, atá cláraithe sa Ríocht Aontaithe agus a cheadúnaíonn riarachán iascaigh de chuid na Ríochta Aontaithe

Soithí iascaireachta a bhfuil bratach na Ríochta Aontaithe ar foluain acu, atá cláraithe sa Ríocht Aontaithe agus a cheadúnaíonn riarachán iascaigh de chuid na Ríochta Aontaithe, féadfar iad a údarú iascaireacht a dhéanamh in uiscí an Aontais laistigh de na TACanna a leagtar amach in Iarscríbhinn I a ghabhann leis an Rialachán seo agus beidh siad faoi réir na gcoinníollacha dá bhforáiltear i Rialachán (AE) 2017/2403.

Airteagal 54

Soithí iascaireachta a bhfuil bratach Veiniséala ar foluain acu

Soithí iascaireachta a bhfuil bratach Veiniséala ar foluain acu, beidh siad faoi réir na gcoinníollacha dá bhforáiltear sa Rialachán seo agus i dTeideal III de Rialachán (AE) 2017/2403.

Airteagal 55

Údaruithe iascaireachta

Is mar a leagtar amach i gCuid B d'Iarscríbhinn V a bheidh an líon uasta údaruithe iascaireachta le haghaidh soitheach tríú tír a dhéanfaidh iascaireacht in uiscí an Aontais.

Airteagal 56

Coinníollacha maidir le gabhálacha agus foghabhálacha a thabhairt i dtír

Beidh feidhm ag na coinníollacha a shonraítear in Airteagal 8 maidir le gabhálacha agus foghabhálacha a dhéanfaidh soitheach tríú tír faoi na húdaruithe dá dtagraítear in Airteagal 55.

Airteagal 57

Speicis atá faoi thoirmeasc

1.   Toirmeascfar ar shoitheach tríú tír iascaireacht a dhéanamh ar na speicis seo leanas, a choinneáil ar bord, a thrasloingsiú nó a thabhairt i dtír aon uair a gheofar in uiscí an Aontais iad:

(a)

an roc réaltach (Raja radiata) in uiscí an Aontais i ranna 2a, 3a agus 7d ICES agus i bhfolimistéar 4 ICES;

(b)

an sciata coiteann (Dipturus batis) (Dipturus cf. flossada agus Dipturus cf. intermedia) in uiscí an Aontais i roinn 2a ICES agus i bhfolimistéir 3, 4, 6, 7, 8, 9 agus 10 ICES;

(c)

an gearrthóir (Galeorhinus galeus) nuair a ghabhfar le spiléir é in uiscí an Aontais i roinn 2a ICES agus i bhfolimistéir 1, 4, 5, 6, 7, 8, 12 agus 14 ICES;

(d)

an siorc eite eitleoige (Dalatias licha), an fíogach éansocach (Deania calcea), an siorc slogach gainneach duille (Centrophorus squamosus), an lóchrannsiorc mór (Etmopterus princeps) agus an fíogach Portaingéalach (Centroscymnus coelolepis) in uiscí an Aontais i roinn 2a ICES agus i bhfolimistéir 1, 4, agus 14 ICES;

(e)

an craosaire (Lamna nasus) in uiscí an Aontais;

(f)

an roc garbh (Raja clavata) in uiscí an Aontais i roinn 3a ICES;

(g)

roc dústríoctha (Raja undulata) in uiscí an Aontais i bhfolimistéir 6, 9 agus 10 ICES;

(h)

an giotáriasc coiteann (Rhinobatos rhinobatos) sa Mheánmhuir;

(i)

an míolsiorc (Rhincodon typus) sna huiscí uile;

(j)

an fíogach gobach (Squalus acanthias) in uiscí an Aontais i bhfolimistéir 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, agus 10 ICES.

2.   Nuair a ghabhfar de thaisme na speicis dá dtagraítear i mír 1, ní dhéanfar aon dochar dóibh. Scaoilfear na heiseamail go pras.

TEIDEAL IV

FORÁLACHA CRÍOCHNAITHEACHA

Airteagal 58

Nós imeachta coiste

1.   Déanfaidh an Coiste um Iascach agus Dobharshaothrú a bunaíodh le Rialachán (AE) Uimh. 1380/2013 cúnamh a thabhairt don Choimisiún. Beidh an coiste sin ina choiste de réir bhrí Rialachán (AE) Uimh. 182/2011.

2.   I gcás ina ndéanfar tagairt don mhír seo, beidh feidhm ag Airteagal 5 de Rialachán (AE) Uimh. 182/2011.

Airteagal 59

Foráil idirthréimhseach

Leanfaidh Airteagail 11, 19, 20, 27, 33, 34, 41, 42, 43, 48, 50 agus 57 d'fheidhm a bheith acu, mutatis mutandis, in 2022 go dtiocfaidh an Rialachán lena socrófar na deiseanna iascaireachta le haghaidh 2022 i bhfeidhm.

Beidh feidhm ag Airteagail 15, 16 agus 17 go dtí an dáta a thiocfaidh gníomh tarmligthe arna ghlacadh i gcomhréir le hAirteagal 15(2) de Rialachán (AE) 2019/1241 agus lena leasaítear Iarscríbhinn VI den Rialachán sin trí bhearta teicniúla comhfhreagracha a thabhairt isteach d'Uiscí an Iarthuaiscirt chun bheith infheidhme.

Airteagal 60

Teacht i bhfeidhm

Tiocfaidh an Rialachán seo i bhfeidhm lá a fhoilsithe in Iris Oifigiúil an Aontais Eorpaigh.

Beidh feidhm aige ón 1 Eanáir 2021.

Beidh feidhm, áfach, ag Airteagal 11(1), (2), (3) agus (5), Airteagail 14 agus 18 ón 1 Eanáir go dtí 31 Márta 2021.

Beidh feidhm ón 1 Nollaig 2020 ag na forálacha a leagtar amach in Airteagail 28, 29 agus 30 agus in Iarscríbhinn VII maidir le deiseanna iascaireachta le haghaidh stoic áirithe a chuirtear in iúl san Iarscríbhinn sin i Limistéar Choinbhinsiún CCAMLR.

Beidh feidhm ag na forálacha maidir le teorainneacha iarrachta iascaireachta a leagtar amach in Iarscríbhinn II ón 1 Feabhra 2021 go dtí an 31 Eanáir 2022.

Beidh an Rialachán seo ina cheangal go huile agus go hiomlán agus beidh sé infheidhme go díreach i ngach Ballstát.

Arna dhéanamh sa Bhruiséil, 28 Eanáir 2021.

Thar ceann na Comhairle

An tUachtarán

A. P. ZACARIAS


(1)  Rialachán (AE) Uimh. 1380/2013 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 11 Nollaig 2013 maidir leis an gComhbheartas Iascaigh, lena leasaítear Rialachán (CE) Uimh. 1954/2003 ón gComhairle agus Rialachán (CE) Uimh. 1224/2009 ón gComhairle agus lena n-aisghairtear Rialachán (CE) Uimh. 2371/2002 ón gComhairle, Rialachán (CE) Uimh. 639/2004 ón gComhairle agus Cinneadh 2004/585/CE ón gComhairle (IO L 354, 28.12.2013, lch. 22).

(2)  Rialachán (AE) 2019/472 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 19 Márta 2019 lena mbunaítear plean ilbhliantúil le haghaidh stoic a ndéantar iascaireacht orthu in Uiscí an Iarthair agus sna huiscí máguaird agus le haghaidh iascach a shaothraíonn na stoic sin, lena leasaítear Rialacháin (AE) 2016/1139 agus (AE) 2018/973 agus lena n-aisghairtear Rialacháin (CE) Uimh. 811/2004, (CE) Uimh. 2166/2005, (CE) Uimh. 388/2006, (CE) Uimh. 509/2007 agus (CE) Uimh. 1300/2008 ón gComhairle (IO L 83, 25.3.2019, lch. 1).

(3)  Rialachán (CE) Uimh. 1100/2007 ón gComhairle an 18 Meán Fómhair 2007 lena mbunaítear bearta chun an stoc eascann Eorpach a athshlánú (IO L 248, 22.9.2007, lch. 17).

(4)  Rialachán (AE) 2018/973 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 4 Iúil 2018 lena mbunaítear plean ilbhliantúil le haghaidh stoic ghrinnill sa Mhuir Thuaidh agus le haghaidh na n-iascach a shaothraíonn na stoic sin, lena sonraítear mionsonraí maidir le cur chun feidhme na hoibleagáide gabhálacha a thabhairt i dtír sa Mhuir Thuaidh agus lena n-aisghairtear Rialacháin (CE) Uimh. 676/2007 agus (CE) Uimh. 1342/2008 ón gComhairle (IO L 179, 16.7.2018, lch. 1).

(5)  Rialachán (AE) 2016/1627 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 14 Meán Fómhair 2016 maidir le plean téarnaimh ilbhliantúil don tuinnín gorm san Atlantach Thoir agus sa Mheánmhuir agus lena n-aisghairtear Rialachán (CE) Uimh. 302/2009 ón gComhairle (IO L 252, 16.9.2016, lch. 1).

(6)  Rialachán (CE) Uimh. 847/96 ón gComhairle an 6 Bealtaine 1996 lena dtugtar isteach coinníollacha breise le haghaidh bhainistiú bliantúil TACanna agus na gcuótaí (IO L 115, 9.5.1996, lch. 3).

(7)  Rialachán (CE) Uimh. 1224/2009 ón gComhairle an 20 Samhain 2009 lena mbunaítear córas rialaithe Aontais d'fhonn comhlíonadh rialacha an chomhbheartais iascaigh a áirithiú, lena leasaítear Rialacháin (CE) Uimh. 847/96, (CE) Uimh. 2371/2002, (CE) Uimh. 811/2004, (CE) Uimh. 768/2005, (CE) Uimh. 2115/2005, (CE) Uimh. 2166/2005, (CE) Uimh. 388/2006, (CE) Uimh. 509/2007, (CE) Uimh. 676/2007, (CE) Uimh. 1098/2007, (CE) Uimh. 1300/2008, Rialachán (CE) Uimh. 1342/2008 agus lena n-aisghairtear Rialacháin (CEE) Uimh. 2847/93, (CE) Uimh. 1627/94 agus (CE) Uimh. 1966/2006 (IO L 343, 22.12.2009, lch. 1).

(8)  Rialachán (AE) 2020/123 ón gComhairle an 27 Eanáir 2020 lena socraítear le haghaidh 2020 na deiseanna iascaireachta le haghaidh stoic éisc áirithe agus grúpaí stoc éisc, is infheidhme in uiscí an Aontais agus, i gcás soithí iascaireachta de chuid an Aontais, in uiscí áirithe nach uiscí de chuid an Aontais iad (IO L 25, 30.1.2020, lch, 1).

(9)  Cinneadh (AE) 2015/1565 ón gComhairle an 14 Meán Fómhair 2015, maidir le formheas, thar ceann an Aontais Eorpaigh, ar dheonú deiseanna iascaireachta in uiscí an Aontais do shoithí iascaireachta a mbeidh bratach Phoblacht Bholavarach Veiniséala ar foluain acu sa limistéar eacnamaíoch eisiach amach ó chósta Ghuáin na Fraince (IO L 244, 19.9.2015, lch. 55).

(10)  Rialachán (AE) Uimh. 182/2011 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 16 Feabhra 2011 lena leagtar síos na rialacha agus na prionsabail ghinearálta a bhaineann leis na sásraí maidir le rialú ag na Ballstáit ar fheidhmiú cumhachtaí cur chun feidhme ag an gCoimisiún (IO L 55, 28.2.2011, lch. 13).

(11)  IO L 444, 31.12.2020, lch. 14.

(12)  Cinneadh (AE) 2020/2252 ón gComhairle an 29 Nollaig 2020 maidir le síniú, thar ceann an Aontais Eorpaigh, agus cur i bhfeidhm sealadach an Chomhaontaithe Trádála agus Comhair idir an tAontas Eorpach agus an Comhphobal Eorpach do Fhuinneamh Adamhach, de pháirt, agus Ríocht Aontaithe na Breataine Móire agus Thuaisceart Éireann, den pháirt eile, agus an Chomhaontaithe idir an tAontas Eorpach agus Ríocht Aontaithe na Breataine Móire agus Thuaisceart Éireann a bhaineann le nósanna imeachta slándála le haghaidh malartú agus cosaint faisnéise rúnaicmithe (IO L 444, 31.12.2020, lch. 2).

(13)  Rialachán (AE) 2019/1241 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 20 Meitheamh 2019 maidir le hacmhainní iascaigh a chaomhnú agus éiceachórais mhuirí a chosaint trí bhearta teicniúla, lena leasaítear Rialacháin (CE) 2019/2006 agus (CE) Uimh. 1224/2009 ón gComhairle agus Rialacháin (AE) Uimh. 1380/2013, (AE) 2016/1139, (AE) 2018/973, (AE) 2019/472 agus (AE) 2019/1022 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle, agus lena n-aisghairtear Rialacháin (CE) Uimh. 894/97, (CE) Uimh. 850/98, (CE) Uimh. 2549/2000, (CE) Uimh. 254/2002, (CE) Uimh. 812/2004 agus (CE) Uimh. 2187/2005 ón gComhairle (IO L 198, 25.7.2019, lch. 105).

(14)  Rialachán (CE) Uimh. 218/2009 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 11 Márta 2009 maidir le Ballstáit atá ag iascaireacht san Atlantach thoir thuaidh do thíolacadh staidrimh ar ghabháil ainmniúil (IO L 87, 31.3.2009, lch. 70).

(15)  Rialachán (CE) Uimh. 601/2004 ón gComhairle an 22 Márta 2004 lena leagtar síos bearta rialaithe áirithe is infheidhme maidir le gníomhaíochtaí iascaireachta sa limistéar a thagann faoi réim an Choinbhinsiúin maidir le beo-acmhainní muirí Antartacha a chaomhnú agus lena n-aisghairtear Rialacháin (CEE) Uimh. 3943/90, (CE) Uimh. 66/98 agus (CE) Uimh. 1721/1999 (IO L 97, 1.4.2004, lch. 16).

(16)  Rialachán (CE) Uimh. 216/2009 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 11 Márta 2009 maidir le Ballstáit atá ag iascaireacht i limistéir áirithe seachas i limistéir an Atlantaigh Thuaidh do thíolacadh staidrimh ar ghabháil ainmniúil (IO L 87, 31.3.2009, lch. 1).

(17)  Arna thabhairt i gcrích le Cinneadh 2006/539/CE ón gComhairle an 22 Bealtaine 2006 maidir le tabhairt i gcrích, thar ceann an Chomhphobail Eorpaigh, an Choinbhinsiúin chun an Coimisiún Idir-Mheiriceánach um Thuinníní Teochreasacha arna bhunú le Coinbhinsiún 1949 idir Stáit Aontaithe Mheiriceá agus Poblacht Chósta Ríce a Neartú (IO L 224, 16.8.2006, lch. 22).

(18)  D'aontaigh an tAontas leis gCoinbhinsiún sin, trí bhíthin Chinneadh 86/238/CEE ón gComhairle an 9 Meitheamh 1986 maidir le haontachas an Chomhphobail leis an gCoinbhinsiún Idirnáisiúnta um Thuinníní Atlantacha a Chaomhnú, arna leasú leis an bPrótacal atá i gceangal le hIonstraim Chríochnaitheach Chomhdháil Lánchumhachtaigh na Stát is Páirtithe sa Choinbhinsiún arna shíniú i bPáras an 10 Iúil 1984 (IO L 162, 18.6.1986, lch. 33).

(19)  D'aontaigh an tAontas leis an gComhaontú sin, trí bhíthin Chinneadh 95/399/CE ón gComhairle an 18 Meán Fómhair 1995 maidir le haontachas an Chomhphobail leis an gComhaontú maidir le Bunú Choimisiún Tuinníní an Aigéin Indiaigh (IO L 236, 5.10.1995, lch. 24).

(20)  Rialachán (CE) Uimh. 217/2009 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 11 Márta 2009 maidir le Ballstáit atá ag iascaireacht san Atlantach Thiar Thuaidh do thíolacadh staidrimh ar ghabháil agus ar ghníomhaíocht (IO L 87, 31.3.2009, lch. 42).

(21)  Arna thabhairt i gcrích trí bhíthin Chinneadh 2002/738/CE ón gComhairle an 22 Iúil 2002 maidir leis an gComhphobal Eorpach do thabhairt i gcrích an Choinbhinsiúin um chaomhnú agus um bainistiú acmhainní iascaigh an Atlantaigh Thoir Theas (IO L 234, 31.8.2002, lch. 39).

(22)  D'aontaigh an tAontas leis an gComhaontú sin, trí bhíthin Chinneadh 2008/780/CE ón gComhairle an 29 Meán Fómhair 2008 maidir le tabhairt i gcrích, thar ceann an Chomhphobail Eorpaigh, Chomhaontú Iascaigh an Aigéin Indiaigh Theas (IO L 268, 9.10.2008, lch. 27).

(23)  D'aontaigh an tAontas leis gCoinbhinsiún sin, trí bhíthin Chinneadh 2012/130/AE ón gComhairle an 3 Deireadh Fómhair 2011 maidir le formheas, thar ceann an Aontais Eorpaigh, an Choinbhinsiúin um Chaomhnú agus Bainistiú Acmhainní Iascaigh Mórmhara san Aigéan Ciúin Theas (IO L 67, 6.3.2012, lch. 1).

(24)  D'aontaigh an tAontas leis gCoinbhinsiún sin, trí bhíthin Chinneadh 2005/75/CE ón gComhairle an 26 Aibreán 2004 maidir le haontachas an Chomhphobail leis an gCoinbhinsiún maidir le Stoic Éisc Mhórimirceacha san Aigéan Ciúin Iartharach agus san Aigéan Ciúin Láir a Chaomhnú agus a Bhainistiú (IO L 32, 4.2.2005, lch. 1).

(25)  Rialachán (AE) 2017/2403 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 12 Nollaig 2017 maidir le bainistiú inbhuanaithe a dhéanamh ar chabhlaigh iascaireachta sheachtracha, agus lena n-aisghairtear Rialachán (CE) Uimh. 1006/2008 ón gComhairle (IO L 347, 28.12.2017, lch. 81).

(26)  Gach cineál tráil grinnill (OTB, OTT, PTB, TBB, TBN, TBS agus TB).

(27)  Gach cineál saighne (SSC, SDN, SPR, SV, SB agus SX).

(28)  Gach iascach spiléir nó gach iascach cleithe agus dorú nó gach iascach slaite agus dorú (LHP, LHM, LLD, LL, LTL, LX agus LLS).

(29)  Gach líon geolbhaigh seasta agus gach gaiste (GTR, GNS, GNC, FYK, FPN agus FIX).

(30)  Cóid trealaimh: OTB, OTT, OT, TBN, TBS, TB, TX, PTB, SDN, SSC, SX, LL, LLS.

(31)  Rialachán (CE) Uimh. 520/2007 ón gComhairle an 7 Bealtaine 2007 lena leagtar síos bearta teicniúla chun stoic áirithe de speicis mhór-imirceacha a chaomhnú agus lena n-aisghairtear Rialachán (CE) Uimh. 973/2001 (IO L 123, 12.5.2007, lch. 3).


IARSCRÍBHINN

LIOSTA NA nIARSCRÍBHINNÍ

IARSCRÍBHINN I:

Na TACanna is infheidhme maidir le soithí iascaireachta de chuid an Aontais i limistéir arb ann do TACanna ina leith de réir speicis agus de réir limistéir

IARSCRÍBHINN IA:

Skagerrak, Kattegat, folimistéir 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12 agus 14 ICES, uiscí an Aontais de CECAF, uiscí Ghuáin na Fraince

IARSCRÍBHINN IB:

An tAtlantach Thoir Thuaidh agus an Ghraonlainn, folimistéir 1, 2, 5, 12 agus 14 ICES agus uiscí na Graonlainne de NAFO 1

IARSCRÍBHINN IC:

An tAtlantach Thiar Thuaidh – Limistéar Choinbhinsiún NAFO

IARSCRÍBHINN ID:

Limistéar Choinbhinsiún ICCAT

IARSCRÍBHINN IE:

An tAigéan Atlantach Thoir Theas – Limistéar Choinbhinsiún SEAFO

IARSCRÍBHINN IF:

An tuinnín gorm deisceartach – limistéir dháileacháin

IARSCRÍBHINN IG:

Limistéar Choinbhinsiún WCPFC

IARSCRÍBHINN IH:

Limistéar Choinbhinsiún SPRFMO

IARSCRÍBHINN IJ:

Limistéar Inniúlachta IOTC

IARSCRÍBHINN IK:

Limistéar Chomhaontú SIOFA

IARSCRÍBHINN IL:

Limistéar Choinbhinsiún IATTC

IARSCRÍBHINN II:

Iarracht iascaireachta le haghaidh soithí i gcomhthéacs bhainistíocht na stoc sóil i Muir nIocht Thiar i roinn 7e ICES

IARSCRÍBHINN III:

Limistéir bhainistíochta le haghaidh corra gainimh i ranna 2a agus 3a ICES agus i bhfolimistéar 4 ICES

IARSCRÍBHINN IV:

Tréimhsí coiscthe séasúracha chun trosc sceite a chosaint

IARSCRÍBHINN V:

Údaruithe iascaireachta

IARSCRÍBHINN VI:

Limistéar Choinbhinsiún ICCAT

IARSCRÍBHINN VII:

Limistéar Choinbhinsiún CAMLR

IARSCRÍBHINN VIII:

Limistéar Inniúlachta IOTC

IARSCRÍBHINN IX:

Limistéar Choinbhinsiún WCPFC


IARSCRÍBHINN I

NA TACanna IS INFHEIDHME MAIDIR LE SOITHÍ IASCAIREACHTA DE CHUID AN AONTAIS I LIMISTÉIR ARB ANN DO TACanna INA LEITH DE RÉIR SPEICIS AGUS DE RÉIR LIMISTÉIR

Déantar, sna táblaí sna hIarscríbhinní, na TACanna agus na cuótaí a leagan amach (i dtonaí beomheáchain, seachas i gcás ina sonraítear a mhalairt) de réir stoic agus, i gcás inarb iomchuí, de réir na gcoinníollacha atá nasctha go feidhmiúil leo.

Beidh na deiseanna iascaireachta go léir a leagtar amach sna hIarscríbhinní faoi réir na rialacha a leagtar amach i Rialachán (CE) Uimh. 1224/2009, agus go háirithe in Airteagail 33 agus 34 de.

Sna hIarscríbhinní, is tagairtí do limistéir ICES iad na tagairtí do limistéir iascaireachta, mura sonraítear a mhalairt. Laistigh de gach réimse, tagraítear do na stoic éisc de réir ord aibítre ainm eolaíoch an speicis. Is le hainmneacha eolaíocha agus leo sin amháin a shainaithnítear speicis chun críoch rialála. Soláthraítear Gnáthainmneacha chun tagairt dóibh a éascú.

Tá Iarscríbhinní IA go IL mar chuid d'Iarscríbhinn I.

Chun críocha an Rialacháin seo, soláthraítear an tábla comparáideach seo a leanas, ina gcuimsítear ainmneacha eolaíocha agus gnáthainmneacha na speiceas:

Ainm eolaíoch

Cód alpha-3

Gnáthainm

Ammodytes spp.

SAN

Corra gainimh

Argentina silus

ARU

An t-airgintín mór

Beryx spp.

ALF

Alfainsíní

Brosme brosme

USK

An torsca

Caproidae

BOR

Torcéisc

Centrophorus squamosus

GUQ

An siorc slogach gainneach duille

Centroscymnus coelolepis

CYO

An fíogach Portaingéalach

Chaceon spp.

GER

Portáin dhearga domhainmhara

Chaenocephalus aceratus

SSI

An t-oigheariasc dubheite

Champsocephalus gunnari

ANI

An t-oigheariasc ronnaigh

Channichthys rhinoceratus

LIC

An t-oigheariasc aonbheannaigh

Chionoecetes spp.

PCR

Portáin sneachta

Clupea harengus

HER

An scadán

Coryphaenoides rupestris

RNG

An gránadóir cruinnsocach

Dalatias licha

SCK

An siorc eite eitleoige

Deania calcea

DCA

An fíogach éansocach

Dicentrarchus labrax

BSS

An doingean mara Eorpach

Dipturus batis (Dipturus cf. flossada agus Dipturus cf. intermedia)

RJB

An coimpléasc sciata choitinn

Dissostichus eleginoides

TOP

An déadiasc Patagónach

Dissostichus mawsoni

TOA

An déadiasc Antartach

Dissostichus spp.

TOT

Déadéisc

Engraulis encrasicolus

ANE

An t-ainseabhaí

Etmopterus princeps

ETR

An lóchrannsiorc mór

Etmopterus pusillus

ETP

An lóchrannsiorc mín

Euphausia superba

KRI

An chrill

Gadus morhua

COD

An trosc

Galeorhinus galeus

GAG

An gearrthóir

Glyptocephalus cynoglossus

WIT

An leathóg bhán

Hippoglossoides platessoides

PLA

An daba gorm

Hoplostethus atlanticus

ORY

An gainneachán flannbhuí

Illex illecebrosus

SQI

An scuid ghearreiteach thuaisceartach

Lamna nasus

POR

An craosaire

Lepidorhombus spp.

LEZ

Méigrim scoilteán

Leucoraja naevus

RJN

Roc na súl dubh

Limanda ferruginea

YEL

An leith earrbhuí

Lophiidae

ANF

Láimhínigh

Macrourus spp.

GRV

Gránádóirí

Makaira nigricans

BUM

An mairlín gorm Atlantach

Mallotus villosus

CAP

An caibeallán

Manta birostris

RMB

Roc na caille

Martialia hyadesi

SQS

An scuid

Melanogrammus aeglefinus

HAD

An chadóg

Merlangius merlangus

WHG

An faoitín

Merluccius merluccius

HKE

An colmóir

Micromesistius poutassou

WHB

An faoitín gorm

Microstomus kitt

LEM

An leathóg mhín

Molva dypterygia

BLI

An langa gorm

Molva molva

LIN

An langa

Nephrops norvegicus

NEP

Gliomach na hIorua

Notothenia gibbenfrons

NOG

An trosc carraige cruiteach

Notothenia rossii

NOR

An trosc carraige marmarach

Notothenia squamifrons

NOS

An trosc carraige liath

Pandalus borealis

PRA

An séacla Artach

Paralomis spp.

PAI

Portáin

Penaeus spp.

PEN

Cloicheáin "penaeus"

Pleuronectes platessa

PLE

An leathóg

Pleuronectiformes

FLX

Leathóga

Pollachius pollachius

POL

An mangach

Pollachius virens

POK

An liúdar

Scophthalmus maximus

TUR

An turbard

Pseudochaenichthys georgianus

SGI

Oigheariasc na Seoirsia Theas

Pseudopentaceros spp.

EDW

Cruachinn pheiligeacha

Raja alba

RJA

An sciata bán

Raja brachyura

RJH

An roc fionn

Raja circularis

RJI

An roc gainmheach

Raja clavata

RJC

An roc garbh

Raja fullonica

RJF

An roc úcaire

Raja (Dipturus) nidarosiensis

JAD

An sciata Ioruach

Raja microocellata

RJE

An roc mionsúileach

Raja montagui

RJM

An roc mín

Raja radiata

RJR

An roc réaltach

Raja undulata

RJU

An roc dústríoctha

Rajiformes

SRX

Sciataí agus roic

Rheinhardtius hippoglossoides

GHL

An haileabó Graonlannach

Sardina pilchardus

PIL

An sairdín

Scomber scombrus

MAC

An ronnach

Scophthalmus rhombus

BLL

An bhroit

Sebastes spp.

RED

Péirsí mara

Solea solea

SOL

An sól coiteann

Solea spp.

SOO

An sól

Sprattus sprattus

SPR

An salán

Squalus acanthias

DGS

An fíogach gobach

Tetrapturus albidus

WHM

An mairlín geal Atlantach

Thunnus alalunga

ALB

Tuinnín colgach

Thunnus maccoyii

SBF

An tuinnín gorm deisceartach

Thunnus obesus

BET

An tuinnín mórshúileach

Thunnus thynnus

BFT

An tuinnín gorm

Trachurus murphyi

CJM

An bolmán

Trachurus spp.

JAX

An bolmán

Trisopterus esmarki

NOP

An trosc Ioruach

Urophycis tenuis

HKW

An colmóir bán

Xiphias gladius

SWO

An colgán

Is chun críoch míniúcháin amháin a sholáthraítear an tábla comparáideach seo a leanas d'ainmneacha coiteanna agus ainmneacha eolaíocha na speiceas:

Gnáthainm

Cód alpha-3

Ainm eolaíoch

Tuinnín colgach

ALB

Thunnus alalunga

Alfainsíní

ALF

Beryx spp.

An daba gorm

PLA

Hippoglossoides platessoides

An t-ainseabhaí

ANE

Engraulis encrasicolus

Láimhínigh

ANF

Lophiidae

An déadiasc Antartach

TOA

Dissostichus mawsoni

An tuinnín mórshúileach

BET

Thunnus obesus

An fíogach éansocach

DCA

Deania calcea

An t-oigheariasc dubheite

SSI

Chaenocephalus aceratus

An roc fionn

RJH

Raja brachyura

An langa gorm

BLI

Molva dypterygia

An mairlín gorm Atlantach

BUM

Makaira nigricans

An faoitín gorm

WHB

Micromesistius poutassou

An tuinnín gorm

BFT

Thunnus thynnus

Torcéisc

BOR

Caproidae

An bhroit

BLL

Scophthalmus rhombus

An caibeallán

CAP

Mallotus villosus

An trosc

COD

Gadus morhua

An coimpléasc sciata choitinn

RJB

Dipturus batis (Dipturus cf. flossada agus Dipturus cf. intermedia)

An sól coiteann

SOL

Solea solea

Portáin

PAI

Paralomis spp.

Roc na súl dubh

RJN

Leucoraja naevus

Portáin dhearga domhainmhara

GER

Chaceon spp.

An doingean mara Eorpach

BSS

Dicentrarchus labrax

Leathóga

FLX

Pleuronectiformes

Roc na caille

RMB

Manta birostris

An lóchrannsiorc mór

ETR

Etmopterus princeps

An t-airgintín mór

ARU

Argentina silus

An haileabó Graonlannach

GHL

Rheinhardtius hippoglossoides

Gránádóirí

GRV

Macrourus spp.

An trosc carraige liath

NOS

Notothenia squamifrons

An chadóg

HAD

Melanogrammus aeglefinus

An colmóir

HKE

Merluccius merluccius

An scadán

HER

Clupea harengus

An bolmán

JAX

Trachurus spp.

An trosc carraige cruiteach

NOG

Notothenia gibbenfrons

An bolmán

CJM

Trachurus murphyi

An siorc eite eitleoige

SCK

Dalatias licha

An chrill

KRI

Euphausia superba

An siorc slogach gainneach duille

GUQ

Centrophorus squamosus

An leathóg mhín

LEM

Microstomus kitt

An langa

LIN

Molva molva

An ronnach

MAC

Scomber scombrus

An t-oigheariasc ronnaigh

ANI

Champsocephalus gunnari

An trosc carraige marmarach

NOR

Notothenia rossii

Méigrim scoilteán

LEZ

Lepidorhombus spp.

An séacla Artach

PRA

Pandalus borealis

Gliomach na hIorua

NEP

Nephrops norvegicus

An trosc Ioruach

NOP

Trisopterus esmarki

An sciata Ioruach

JAD

Raja (Dipturus) nidarosiensis

An gainneachán flannbhuí

ORY

Hoplostethus atlanticus

An déadiasc Patagónach

TOP

Dissostichus eleginoides

Cruachinn pheiligeacha

EDW

Pseudopentaceros spp.

Cloicheáin Penaeus

PEN

Penaeus spp.

An fíogach gobach

DGS

Squalus acanthias

An leathóg

PLE

Pleuronectes platessa

An mangach

POL

Pollachius pollachius

An craosaire

POR

Lamna nasus

An fíogach Portaingéalach

CYO

Centroscymnus coelolepis

Péirsí mara

RED

Sebastes spp.

An gránadóir cruinnsocach

RNG

Coryphaenoides rupestris

An liúdar

POK

Pollachius virens

Corra gainimh

SAN

Ammodytes spp.

An roc gainmheach

RJI

Raja circularis

An sairdín

PIL

Sardina pilchardus

An roc úcaire

RJF

Raja fullonica

An scuid ghearreiteach thuaisceartach

SQI

Illex illecebrosus

Sciataí agus roic

SRX

Rajiformes

An roc mionsúileach

RJE

Raja microocellata

An lóchrannsiorc mín

ETP

Etmopterus pusillus

Portáin sneachta

PCR

Chionoecetes spp.

An sól

SOO

Solea spp.

Oigheariasc na Seoirsia Theas

SGI

Pseudochaenichthys georgianus

An tuinnín gorm deisceartach

SBF

Thunnus maccoyii

An roc mín

RJM

Raja montagui

An salán

SPR

Sprattus sprattus

An scuid

SQS

Martialia hyadesi

An roc réaltach

RJR

Raja radiata

An colgán

SWO

Xiphias gladius

An roc garbh

RJC

Raja clavata

Déadéisc

TOT

Dissostichus spp.

An gearrthóir

GAG

Galeorhinus galeus

An turbard

TUR

Scophthalmus maximus

An torsca

USK

Brosme brosme

An roc dústríoctha

RJU

Raja undulata

An t-oigheariasc aonbheannaigh

LIC

Channichthys rhinoceratus

An colmóir bán

HKW

Urophycis tenuis

An mairlín geal Atlantach

WHM

Tetrapturus albidus

An sciata bán

RJA

Raja alba

An faoitín

WHG

Merlangius merlangus

An leathóg bhán

WIT

Glyptocephalus cynoglossus

An leith earrbhuí

YEL

Limanda ferruginea


IARSCRÍBHINN IA

SKAGERRAK, KATTEGAT, FOLIMISTÉIR 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12 AGUS 14 ICES, UISCÍ AN AONTAIS DE CECAF, UISCÍ GHUÁIN NA FRAINCE

Speiceas:

Corra gainimh agus foghabhálacha gaolmhara

Ammodytes spp.

Limistéar:

Uiscí an Aontas i 2a, 3a agus 4 (1)

An Danmhairg

0

(2)

TAC anailíseach

Ní bheidh feidhm ag Airteagal 3 de Rialachán (CE) Uimh. 847/96

Ní bheidh feidhm ag Airteagal 4 de Rialachán (CE) Uimh. 847/96

An Ghearmáin

0

(2)

An tSualainn

0

(2)

An tAontas

0

(2)

 

An Ríocht Aontaithe

0

(2)

 

 

TAC

0

 

 

(1)

Cé is moite d'uiscí laistigh de shé mhuirmhíle ó bhonnlínte na Ríochta Aontaithe ag Sealtainn, Oileán na gCaorach agus Foula.

(2)

Féadfaidh suas le 2 % den chuóta a bheith ina fhoghabhálacha faoitíní agus ronnach (OT1/*2A3A4X). Foghabhálacha faoitíní agus ronnach arna gcomhaireamh in aghaidh an chuóta de bhun na forála seo agus foghabhálacha speiceas arna gcomhaireamh in aghaidh an chuóta de bhun Airteagal 15(8) de Rialachán (AE) Uimh. 1380/2013, ní rachaidh siad, i dteannta a chéile, thar 9 % den chuóta.

Coinníoll speisialta: laistigh de theorainneacha na gcuótaí thuasluaite, ní fhéadfar níos mó ná na cainníochtaí a thugtar thíos a thógáil sna limistéir bhainistíochta seo a leanas le haghaidh corra gainimh, mar a shainítear in Iarscríbhinn III:

Limistéar: Uiscí an Aontais ina bhfuil limistéir bhainistíochta le haghaidh corra gainimh

 

1r

2r

3r

4

5r

6

7r

 

(SAN/234_1R)

(SAN/234_2R)

(SAN/234_3R)

(SAN/234_4)

(SAN/234_5R)

(SAN/234_6)

(SAN/234_7R)

An Danmhairg

0

0

0

0

0

0

0

An Ghearmáin

0

0

0

0

0

0

0

An tSualainn

0

0

0

0

0

0

0

An tAontas

0

0

0

0

0

0

0

An Ríocht Aontaithe

0

0

0

0

0

0

0

 

 

 

 

 

 

 

 

Iomlán

0

0

0

0

0

0

0


Speiceas:

An t-airgintín mór

Argentina silus

Limistéar:

Uiscí an Aontais agus uiscí idirnáisiúnta in 1 agus 2

(ARU/1/2.)

An Ghearmáin

6

 

TAC réamhchúraim

Tá feidhm ag Airteagal 7(1) den Rialachán seo

An Fhrainc

2

 

An Ísiltír

5

 

An tAontas

13

 

An Ríocht Aontaithe

10

 

 

TAC

23

 


Speiceas:

An t-airgintín mór

Argentina silus

Limistéar:

Uiscí an Aontais in 3a agus 4

(ARU/3A4-C)

An Danmhairg

273

 

TAC réamhchúraim

Tá feidhm ag Airteagal 7(1) den Rialachán seo

An Ghearmáin

3

 

An Fhrainc

2

 

Éire

2

 

An Ísiltír

13

 

An tSualainn

11

 

An tAontas

304

 

An Ríocht Aontaithe

5

 

 

TAC

309

 


Speiceas:

An t-airgintín mór

Argentina silus

Limistéar:

Uiscí an Aontais agus Uiscí Idirnáisiúnta in 5, 6 agus 7

(ARU/567.)

An Ghearmáin

71

 

TAC réamhchúraim

Tá feidhm ag Airteagal 7(1) den Rialachán seo

An Fhrainc

2

 

Éire

66

 

An Ísiltír

742

 

An tAontas

881

 

An Ríocht Aontaithe

52

 

 

TAC

933

 


Speiceas:

An torsca

Brosme brosme

Limistéar:

Uiscí an Aontais agus Uiscí Idirnáisiúnta in 1, 2 agus 14

(USK/1214EI)

An Ghearmáin

2

(1)

TAC réamhchúraim

Tá feidhm ag Airteagal 8(2) den Rialachán seo

Tá feidhm ag Airteagal 7(1) den Rialachán seo

An Fhrainc

2

(1)

Eile

1

(1)

An tAontas

5

(1)

An Ríocht Aontaithe

2

(1)

 

TAC

7

 

(1)

Le haghaidh foghabhálacha amháin. Ní cheadaítear iascaigh dhírithe faoin gcuóta seo. Na gabhálacha atá le ríomh in aghaidh an chuóta chomhroinnte seo, déanfar iad a thuairisciú ar leithligh (USK/1214EI_AMS).


Speiceas:

An torsca

Brosme brosme

Limistéar:

Uiscí an Aontais in 4

(USK/04-C.)

An Danmhairg

17

 

TAC réamhchúraim

Tá feidhm ag Airteagal 8(2) den Rialachán seo

Tá feidhm ag Airteagal 7(1) den Rialachán seo

An Ghearmáin

5

 

An Fhrainc

12

 

An tSualainn

2

 

Eile

2

(1)

An tAontas

38

 

An Ríocht Aontaithe

26

 

 

TAC

64

 

(1)

Le haghaidh foghabhálacha amháin. Ní cheadaítear iascaigh dhírithe faoin gcuóta seo. Na gabhálacha atá le ríomh in aghaidh an chuóta chomhroinnte seo, déanfar iad a thuairisciú ar leithligh (USK/04-C_AMS).


Speiceas:

An torsca

Brosme brosme

Limistéar:

Uiscí an Aontais agus Uiscí Idirnáisiúnta in 5, 6 agus 7

(USK/567EI.)

An Ghearmáin

4

 

TAC réamhchúraim

Tá feidhm ag Airteagal 7(1) den Rialachán seo

Tá feidhm ag Airteagal 8(2) den Rialachán seo

An Spáinn

15

 

An Fhrainc

176

 

Éire

17

 

Eile

4

(1)

An tAontas

216

 

An Iorua

731

(2) (3) (4) (5)

An Ríocht Aontaithe

85

 

 

TAC

1 032

 

(1)

Le haghaidh foghabhálacha amháin. Ní cheadaítear iascaigh dhírithe faoin gcuóta seo. Na gabhálacha atá le ríomh in aghaidh an chuóta chomhroinnte seo, déanfar iad a thuairisciú ar leithligh (BSF/567EI_AMS).

(2)

Le hiascach in uiscí an Aontais in 2a, 4, 5b, 6 agus 7 (USK/*24X7C).

(3)

Coinníoll speisialta: lena n-údaraítear gabháil de thaisme de speicis eile de 25 % in aghaidh an tsoithigh, tráth ar bith, in 5b, 6 agus 7. Féadfar dul thar an gcéatadán sin, áfach, sna chéad 24 uair an chloig tar éis thús na hiascaireachta ar mheá ar leith. Ní rachaidh an ghabháil de thaisme iomlán de speicis eile in 5b, 6 agus 7 thar an chainníocht a thugtar thíos, i dtonaí (OTH/*5B67-). Ní bheidh foghabháil trosc faoin bhforáil seo i 6a thar 5 %.

750

 

 

(4)

Lena n-áirítear langaí. Ní dhéanfar na cuótaí seo a leanas le haghaidh na hIorua a iascach ach le spiléir i 5b, 6 agus 7:

 

 

 

 

 

Langa (LIN/*5B67-)

2 000

 

 

An torsca (USK/*5B67-)

731

 

(5)

Tá na cuótaí torscaí agus langaí le haghaidh na hIorua idirmhalartaithe suas go dtí an chainníocht seo a leanas, i dtonaí:

500

 

 


Speiceas:

An torsca

Brosme brosme

Limistéar:

Uiscí na hIorua in 4

(USK/04-N.)

An Bheilg

0

 

TAC réamhchúraim

Ní bheidh feidhm ag Airteagal 3 de Rialachán (CE) Uimh. 847/96

Ní bheidh feidhm ag Airteagal 4 de Rialachán (CE) Uimh. 847/96

Tá feidhm ag Airteagal 7(1) den Rialachán seo

An Danmhairg

41

 

An Ghearmáin

0

 

An Fhrainc

0

 

An Ísiltír

0

 

An tAontas

41

 

An Ríocht Aontaithe

1

 

 

TAC

Ní bhaineann le hábhar

 


Speiceas:

Torcéisc

Caproidae

Limistéar:

Uiscí an Aontais agus Uiscí Idirnáisiúnta in 6, 7 agus 8

(BOR/678-)

An Danmhairg

1 175

 

TAC réamhchúraim

Tá feidhm ag Airteagal 7(1) den Rialachán seo

Éire

3 309

 

An tAontas

4 484

 

An Ríocht Aontaithe

304

 

 

TAC

4 788

 


Speiceas:

An scadán (1)

Clupea harengus

Limistéar:

3a

(HER/03A.)

An Danmhairg

2 577

(2)

TAC anailíseach

Tá feidhm ag Airteagal 8(2) den Rialachán seo

Tá feidhm ag Airteagal 7(1) den Rialachán seo

An Ghearmáin

41

(2)

An tSualainn

2 696

(2)

An tAontas

5 314

(2)

An Iorua

818

 

Oileáin Fharó

0

(3)

 

TAC

6 132

 

(1)

Gabhálacha scadán a thógtar in iascaigh a úsáideann líonta a bhfuil mogallmhéid cothrom le 32 mm nó níos mó ná sin acu.

(2)

Coinníoll speisialta: féadfar suas le 50 % den chainníocht sin a iascach in uiscí an Aontais in 4 (HER/*04-C.).

(3)

Ní fhéadfar iad a iascach ach amháin in Skagerrak (HER/*03AN.).


Speiceas:

An scadán (1)

Clupea harengus

Limistéar:

Uiscí an Aontais agus uiscí na hIorua in 4 lastuaidh de 53°30' T

(HER/4AB.)

An Danmhairg

14 867

 

TAC anailíseach

Tá feidhm ag Airteagal 8(2) den Rialachán seo

Tá feidhm ag Airteagal 7(1) den Rialachán seo

An Ghearmáin

9 851

 

An Fhrainc

5 168

 

An Ísiltír

12 929

 

An tSualainn

978

 

An tAontas

43 793

 

Oileáin Fharó

63

 

An Iorua

27 913

(2)

An Ríocht Aontaithe

13 896

 

TAC

96 252

 

(1)

Gabhálacha scadán a thógtar in iascaigh a úsáideann líonta a bhfuil mogallmhéid cothrom le 32 mm nó níos mó ná sin acu.

(2)

Gabhálacha a thógfar laistigh den chuóta seo, asbhainfear iad ó sciar na hIorua den TAC. Laistigh de theorainn an chuóta seo, ní fhéadfar níos mó ná an chainníocht a thugtar thíos, i dtonaí, a thógáil in uiscí de chuid an Aontais in 4a agus 4b (HER/*4AB-C). Deonófar cainníocht bhreise 10 000 tona ar a mhéid má iarrann an Iorua méadú den sórt sin.

12 500

 

 

 

Coinníoll speisialta: laistigh de theorainneacha na gcuótaí thuasluaite, ní fhéadfaidh an tAontas níos mó ná na cainníochtaí a thugtar thíos a thógáil in uiscí na hIorua laisteas de 62°T. Deonófar cainníocht bhreise 2 500 tona ar a mhéid má iarrann an tAontas méadú den sórt sin.

Uiscí na hIorua laisteas de 62°T (HER/*4N-S62)

 

 

 

An tAontas

12 500

 

 

 


Speiceas:

An scadán

Clupea harengus

Limistéar:

Uiscí na hIorua laisteas de 62°T

(HER/4T-S62)

An tSualainn

237

(1)

TAC anailíseach

Ní bheidh feidhm ag Airteagal 3 de Rialachán (CE) Uimh. 847/96

Ní bheidh feidhm ag Airteagal 4 de Rialachán (CE) Uimh. 847/96

Tá feidhm ag Airteagal 7(1) den Rialachán seo

An tAontas

237

 

 

TAC

96 252

 

(1)

Ní mór foghabhálacha trosc, cadóg, mangach, faoitíní agus glasán a chomhaireamh in aghaidh an chuóta le haghaidh na speiceas sin.


Speiceas:

An scadán (1)

Clupea harengus

Limistéar:

3a

(HER/03A-BC)

An Danmhairg

1 423

 

TAC anailíseach

Tá feidhm ag Airteagal 8(2) den Rialachán seo

Tá feidhm ag Airteagal 7(1) den Rialachán seo

An Ghearmáin

13

 

An tSualainn

229

 

An tAontas

1 665

 

 

TAC

1 665

 

(1)

Go heisiach le haghaidh gabhálacha scadán a thógtar mar fhoghabháil in iascaigh a úsáideann líonta ar lú ná 32 mm a mogallmhéid.


Speiceas:

An scadán (1)

Clupea harengus

Limistéar:

4, 7d agus uiscí an Aontais in 2a

(HER/2A47DX)

An Bheilg

11

 

TAC anailíseach

Tá feidhm ag Airteagal 8(2) den Rialachán seo

Tá feidhm ag Airteagal 7(1) den Rialachán seo

An Danmhairg

2 143

 

An Ghearmáin

11

 

An Fhrainc

11

 

An Ísiltír

11

 

An tSualainn

11

 

An tAontas

2 198

 

An Ríocht Aontaithe

41

 

 

TAC

2 239

 

(1)

Go heisiach le haghaidh gabhálacha scadán a thógfar mar fhoghabháil in iascach a úsáidfidh líonta ar lú ná 32 mm a mogallmhéid.


Speiceas:

An scadán (1)

Clupea harengus

Limistéar:

4c, 7d (2)

(HER/4CXB7D)

An Bheilg

2 158

(3)

TAC anailíseach

Tá feidhm ag Airteagal 8(2) den Rialachán seo

Tá feidhm ag Airteagal 7(1) den Rialachán seo

An Danmhairg

200

(3)

An Ghearmáin

133

(3)

An Fhrainc

2 569

(3)

An Ísiltír

4 541

(3)

An tAontas

9 601

(3)

An Ríocht Aontaithe

988

(3)

 

TAC

96 252

 

(1)

Go heisiach le haghaidh gabhálacha scadán a thógtar in iascaigh a úsáideann líonta a bhfuil a mogallmhéid cothrom le 32 mm nó níos mó ná sin.

(2)

Cé is moite de stoc Blackwater: táthar ag tagairt do stoc na scadán i réigiún muirí inbhear na Tamaise laistigh de limistéar atá teorannaithe le rumlíne a théann ó dheas díreach ó Landguard Point (51° 56' T, 1° 19,1' O) go domhanleithead 51° 33' T agus as sin siar díreach go pointe ar chósta na Ríochta Aontaithe.

(3)

Coinníoll speisialta: féadfar suas le 50 % den chuóta seo a thógáil in 4b (HER/*04B.).


Speiceas:

An scadán

Clupea harengus

Limistéar:

Uiscí an Aontais agus uiscí idirnáisiúnta in 5b, 6b agus 6aT (1)

(HER/5B6ANB)

An Ghearmáin

97

(2)

TAC réamhchúraim

Ní bheidh feidhm ag Airteagal 3 de Rialachán (CE) Uimh. 847/96

Ní bheidh feidhm ag Airteagal 4 de Rialachán (CE) Uimh. 847/96

Tá feidhm ag Airteagal 7(1) den Rialachán seo

An Fhrainc

19

(2)

Éire

132

(2)

An Ísiltír

97

(2)

An tAontas

345

(2)

An Ríocht Aontaithe

526

(2)

 

TAC

871

 

(1)

Táthar ag tagairt do stoc na scadán sa chuid sin de limistéar 6a ICES atá lastoir den fhadlíne dhomhanfhaid 7°I agus lastuaidh de líne dhomhanleithid 55°T, nó laistiar den fhadlíne dhomhanfhaid 7°I agus lastuaidh de líne dhomhanleithid 56°T, cé is moite de Chaolas Chluaidh.

(2)

Toirmiscfear díriú ar scadáin ar bith sa chuid sin de limistéir ICES a bheidh faoi réir an TAC sin atá idir 56°T agus 57°30' T, cé is moite de limistéar sé mhuirmhíle arna thomhas ó bhonnlíne fharraige chríochach na Ríochta Aontaithe.


Speiceas:

An scadán

Clupea harengus

Limistéar:

6aD (1), 7b agus 7c

(HER/6AS7BC)

Éire

309

 

TAC réamhchúraim

Ní bheidh feidhm ag Airteagal 3 de Rialachán (CE) Uimh. 847/96

Ní bheidh feidhm ag Airteagal 4 de Rialachán (CE) Uimh. 847/96

Tá feidhm ag Airteagal 7(1) den Rialachán seo

An Ísiltír

31

 

An tAontas

340

 

 

TAC

340

 

(1)

Táthar ag tagairt do stoc na scadán in 6a laisteas de 56° 00' T agus laistiar de 07° 00' I.


Speiceas:

An scadán

Clupea harengus

Limistéar:

7a (1)

(HER/07A/MM)

Éire

525

 

TAC anailíseach

Tá feidhm ag Airteagal 8(2) den Rialachán seo

Tá feidhm ag Airteagal 7(1) den Rialachán seo

An tAontas

525

 

An Ríocht Aontaithe

1 491

 

 

TAC

2 016

 

(1)

Laghdaítear an limistéar seo leis an limistéar a theorannaítear:

ó thuaidh le domhanleithead 52° 30' T,

ó dheas le domhanleithead 52° 00' T,

thiar le cósta na hÉireann,

thoir le cósta na Ríochta Aontaithe.


Speiceas:

An scadán

Clupea harengus

Limistéar:

7e agus 7f

(HER/7EF.)

An Fhrainc

116

 

TAC réamhchúraim

Tá feidhm ag Airteagal 7(1) den Rialachán seo

An tAontas

116

 

An Ríocht Aontaithe

116

 

 

TAC

232

 


Speiceas:

An scadán

Clupea harengus

Limistéar:

7g (1), 7h (1), 7j (1) agus 7k (1)

(HER/7G-K.)

An Ghearmáin

3

(2)

TAC anailíseach

Tá feidhm ag Airteagal 7(1) den Rialachán seo

An Fhrainc

14

(2)

Éire

188

(2)

An Ísiltír

14

(2)

An tAontas

219

(2)

An Ríocht Aontaithe

0

(2)

 

TAC

219

(2)

(1)

Méadaítear an limistéar seo leis an limistéar a theorannaítear:

ó thuaidh le domhanleithead 52°30' T,

ó dheas le domhanleithead 52°00' T,

thiar le cósta na hÉireann,

thoir le cósta na Ríochta Aontaithe.

(2)

Ní fhéadfar an cuóta seo a chionroinnt ach ar shoithí atá rannpháirteach san iascach faire chun bailiú sonraí bunaithe ar iascaigh a cheadú le haghaidh an stoic seo mar a mheas ICES é. Cuirfidh na Ballstáit lena mbaineann ainm nó ainmneacha an tsoithigh nó na soithí in iúl don Choimisiún sula gceadófar aon ghabhálacha.


Speiceas:

An t-ainseabhaí

Engraulis encrasicolus

Limistéar:

8

(ANE/08.)

An Spáinn

29 700

 

TAC anailíseach

An Fhrainc

3 300

 

An tAontas

33 000

 

 

TAC

33 000

 


Speiceas:

An t-ainseabhaí

Engraulis encrasicolus

Limistéar:

9 agus 10; uiscí an Aontais de CECAF 34.1.1

(ANE/9/3411)

An Spáinn

0

(1)

TAC réamhchúraim

An Phortaingéil

0

(1)

An tAontas

0

(1)

 

TAC

0

(1)

(1)

Ní fhéadfar an cuóta a ghabháil ach ón 1 Iúil 2021 go dtí an 30 Meitheamh 2022.


Speiceas:

An trosc

Gadus morhua

Limistéar:

Skagerrak

(COD/03AN.)

An Bheilg

1

 

TAC anailíseach

Tá feidhm ag Airteagal 7(1) den Rialachán seo

An Danmhairg

421

 

An Ghearmáin

11

 

An Ísiltír

3

 

An tSualainn

74

 

An tAontas

510

 

 

TAC

526

 


Speiceas:

An trosc

Gadus morhua

Limistéar:

Kattegat

(COD/03AS.)

An Danmhairg

75

(1)

TAC réamhchúraim

Ní bheidh feidhm ag Airteagal 3 de Rialachán (CE) Uimh. 847/96

An Ghearmáin

2

(1)

An tSualainn

46

(1)

An tAontas

123

(1)

 

TAC

123

(1)

(1)

Le haghaidh foghabhálacha amháin. Ní cheadaítear iascaigh dhírithe faoin gcuóta seo.


Speiceas:

An trosc

Gadus morhua

Limistéar:

4; uiscí an Aontais in 2a; an chuid sin de 3a nach bhfuil cumhdaithe le Skagerrak agus Kattegat

(COD/2A3AX4)

An Bheilg

109

(1)

TAC anailíseach

Tá feidhm ag Airteagal 7(1) den Rialachán seo

An Danmhairg

625

 

An Ghearmáin

396

 

An Fhrainc

134

(1)

An Ísiltír

353

(1)

An tSualainn

4

 

An tAontas

1 621

 

An Iorua

626

(2)

An Ríocht Aontaithe

1 433

(1)

 

TAC

3 680

 

(1)

Coinníoll speisialta: a bhféadfar suas le 5 % de a iascach in 7d (COD/*07D.).

(2)

Féadfar é a thógáil in uiscí an Aontais. Gabhálacha a thógtar laistigh den chuóta seo, asbhainfear iad ó chion na hIorua den TAC.

Coinníoll speisialta: laistigh de theorainneacha na gcuótaí thuasluaite, ní fhéadfar níos mó ná na cainníochtaí a thugtar thíos a thógáil sna limistéir seo a leanas:

Uiscí na hIorua in 4 (COD/*04N-)

 

 

An tAontas

2 655

 

 

 


Speiceas:

An trosc

Gadus morhua

Limistéar:

Uiscí na hIorua laisteas de 62°T

(COD/4N-S62)

An tSualainn

96

(1)

TAC anailíseach

Ní bheidh feidhm ag Airteagal 3 de Rialachán (CE) Uimh. 847/96

Ní bheidh feidhm ag Airteagal 4 de Rialachán (CE) Uimh. 847/96

Tá feidhm ag Airteagal 7(1) den Rialachán seo

An tAontas

96

 

 

TAC

Ní bhaineann le hábhar

 

(1)

Ní mór foghabhálacha cadóg, mangach, faoitíní agus glasán a chomhaireamh in aghaidh an chuóta le haghaidh na speiceas seo.


Speiceas:

An trosc

Gadus morhua

Limistéar:

6b; uiscí an Aontais agus uiscí idirnáisiúnta in 5b laistiar de 12°00' I agus in 12 agus 14

(COD/5W6-14)

An Bheilg

0

 

TAC réamhchúraim

Tá feidhm ag Airteagal 7(1) den Rialachán seo

An Ghearmáin

0

 

An Fhrainc

2

 

Éire

1

 

An tAontas

3

 

An Ríocht Aontaithe

3

 

 

TAC

6

 


Speiceas:

An trosc

Gadus morhua

Limistéar:

6a; uiscí an Aontais agus uiscí idirnáisiúnta i 5b lastoir de 12°00' I

(COD/5BE6A)

An Bheilg

1

(1)

TAC anailíseach

Ní bheidh feidhm ag Airteagal 3 de Rialachán (CE) Uimh. 847/96

Ní bheidh feidhm ag Airteagal 4 de Rialachán (CE) Uimh. 847/96

Tá feidhm ag Airteagal 7(1) den Rialachán seo

Tá feidhm ag Airteagal 9 den Rialachán seo

An Ghearmáin

5

(1)

An Fhrainc

51

(1)

Éire

71

(1)

An tAontas

128

(1)

An Ríocht Aontaithe

193

(1)

 

TAC

321

(1)

(1)

Go heisiach le haghaidh foghabhálacha trosc in iascaigh le haghaidh speicis eile. Ní cheadaítear iascaigh dhírithe le haghaidh trosc faoin gcuóta seo.


Speiceas:

An trosc

Gadus morhua

Limistéar:

7a

(COD/07A.)

An Bheilg

1

(1)

TAC réamhchúraim

Tá feidhm ag Airteagal 7(1) den Rialachán seo

An Fhrainc

2

(1)

Éire

43

(1)

An Ísiltír

0

(1)

An tAontas

46

(1)

An Ríocht Aontaithe

19

(1)

 

TAC

65

(1)

(1)

Le haghaidh foghabhálacha amháin. Ní cheadaítear iascaigh dhírithe faoin gcuóta seo.


Speiceas:

An trosc

Gadus morhua

Limistéar:

7b, 7c, 7e-k, 8, 9 agus 10; uiscí an Aontais in 34.1.1 CECAF

(COD/7XAD34)

An Bheilg

5

(1)

TAC anailíseach

Ní bheidh feidhm ag Airteagal 3 de Rialachán (CE) Uimh. 847/96

Ní bheidh feidhm ag Airteagal 4 de Rialachán (CE) Uimh. 847/96

Tá feidhm ag Airteagal 7(1) den Rialachán seo

Tá feidhm ag Airteagal 9 den Rialachán seo

An Fhrainc

74

(1)

Éire

115

(1)

An Ísiltír

0

(1)

An tAontas

194

(1)

An Ríocht Aontaithe

8

(1)

 

TAC

202

(1)

(1)

Go heisiach le haghaidh foghabhálacha trosc in iascaigh le haghaidh speicis eile. Ní cheadaítear iascaigh dhírithe le haghaidh trosc faoin gcuóta seo.


Speiceas:

An trosc

Gadus morhua

Limistéar:

7d

(COD/07D.)

An Bheilg

9

(1)

TAC anailíseach

Tá feidhm ag Airteagal 7(1) den Rialachán seo

An Fhrainc

180

(1)

An Ísiltír

5

(1)

An tAontas

194

(1)

An Ríocht Aontaithe

20

(1)

 

TAC

214

 

(1)

Coinníoll speisialta: a bhféadfar suas le 5 % de a iascach in: 4; uiscí an Aontais in 2a; an chuid sin de 3a nach bhfuil cumhdaithe le Skagerrak agus Kattegat (COD/*2A3X4).


Speiceas:

Méigrim scoilteán

Lepidorhombus spp.

Limistéar:

Uiscí an Aontais in 2a agus 4

(LEZ/2AC4-C)

An Bheilg

2

 

TAC anailíseach

Tá feidhm ag Airteagal 8(2) den Rialachán seo

Tá feidhm ag Airteagal 7(1) den Rialachán seo

An Danmhairg

2

 

An Ghearmáin

2

 

An Fhrainc

12

 

An Ísiltír

10

 

An tAontas

28

 

An Ríocht Aontaithe

703

 

 

TAC

731

 


Speiceas:

Méigrim scoilteán

Lepidorhombus spp.

Limistéar:

Uiscí an Aontais agus uiscí idirnáisiúnta in 5b agus 6; uiscí idirnáisiúnta in 12 agus 14

(LEZ/56-14)

An Spáinn

168

 

TAC anailíseach

Tá feidhm ag Airteagal 8(2) den Rialachán seo

Tá feidhm ag Airteagal 7(1) den Rialachán seo

An Fhrainc

654

(1)

Éire

191

 

An tAontas

1 013

 

An Ríocht Aontaithe

463

(1)

 

TAC

1 476

 

(1)

Coinníoll speisialta: a bhféadfar suas le 5 % de a iascach in uiscí an Aontais in 2a agus in 4 (LEZ/*2AC4C).


Speiceas:

Méigrim scoilteán

Lepidorhombus spp.

Limistéar:

7

(LEZ/07.)

An Bheilg

127

(1)

TAC anailíseach

Tá feidhm ag Airteagal 8(2) den Rialachán seo

Tá feidhm ag Airteagal 7(1) den Rialachán seo

An Spáinn

1 405

(2)

An Fhrainc

1 705

(2)

Éire

75

(2)

An tAontas

4 012

 

An Ríocht Aontaithe

671

(2)

 

TAC

4 683

 

(1)

Féadfar 10 % den chuóta seo a úsáid in 8a, 8b, 8d agus 8e (LEZ/*8ABDE) d'fhoghabhálacha in iascaigh dhírithe le haghaidh an tsóil.

(2)

Féadfar 35 % den chuóta seo a iascach in 8a, 8b, 8d agus 8e (LEZ/* 8ABDE).


Speiceas:

Méigrim scoilteán

Lepidorhombus spp.

Limistéar:

8a, 8b, 8d agus 8e

(LEZ/8ABDE.)

An Spáinn

248

 

TAC anailíseach

Tá feidhm ag Airteagal 8(2) den Rialachán seo

Tá feidhm ag Airteagal 7(1) den Rialachán seo

An Fhrainc

200

 

An tAontas

448

 

 

TAC

448

 


Speiceas:

Méigrim scoilteán

Lepidorhombus spp.

Limistéar:

8c, 9 agus 10; uiscí an Aontais de CECAF 34.1.1

(LEZ/8C3411)

An Spáinn

1 912

 

TAC anailíseach

Tá feidhm ag Airteagal 8(2) den Rialachán seo

An Fhrainc

96

 

An Phortaingéil

64

 

An tAontas

2 072

 

 

TAC

2 158

 


Speiceas:

Láimhínigh

Lophiidae

Limistéar:

Uiscí an Aontais in 2a agus 4

(ANF/2AC4-C)

An Bheilg

125

(1)

TAC réamhchúraim

Tá feidhm ag Airteagal 7(1) den Rialachán seo

An Danmhairg

275

(1)

An Ghearmáin

134

(1)

An Fhrainc

26

(1)

An Ísiltír

94

(1)